Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND
REFUGEES
Broj: 03-36-2-42- 3004-1/12
Sarajevo, 22.06.2012. godine
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ broj
: 35/05 ), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 0134-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj: 01-34-2698-3/08 od
23.12.2008. godine i broj: 01-34-53-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za
podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u
Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 03-36-2-42/12 od 24.01.2012.godine i u skladu sa Procedurama za izbor
korisnika za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine,
broj: 03-36-2-42-1-2/12 od 31.01.2012.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po
Javnom oglasu, imenovane rješenjem ministra broj: 03-36-2-42-1/12 od 24.01.2012. godine i Komisije za
razmatranje prigovora na Odluke o utvrđivanju rang listi, broj: 03-36-2-42-3015/12 od 31.05.2012.godine, federalni
ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA
za Programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji BiH
UNSKO - SANSKI KANTON
I
Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja općina u okviru Unsko- sanskog
kantona po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja bodova.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema općinama i programima
pomoći kako slijedi:
RAN
G
PREZIME/IME OCA/IME
NAZIV PRAVNOG LICA
OPĆINA
ADRESA
NAZIV / OPIS PROJEKTA
UKUPAN
BROJ
BODOVA
BIHAĆ - MALA PRIVREDA
1
Mujadžić (Rifet) Amir
Bihać
Mujadžići b.b.
Oprema za pčelarstvo (Košnica, oprema za
matice, đenterov set i oprema za vrcanje meda)
56
2
Demirović (Huse) Derviša
Bihać
Sklop b.b.
Krajiško porodično gostoprimstvo u nacionalnom
parku Una
40
3
Behaderović (Ibrahim)
Husein
Bihać
Armije BiH
bb, Pritoka
Servis za vulkanizerske radnje, autopraone i
poravke poljoprivrednih mašina.
20
1
BIHAĆ POLJOPRIVREDA- TRAKTORI
Zabare 47Ljubijankić (Ahmet) Safet
Bihać
Ripač
2
Jusić (Mujo) Edhem
Bihać
3
Kazaz (Šaban) Šemso
4
76
Bihać
Spahići b.b.
Malo Založje
bb
Traktor Europad 354 DW
Stajski objekat 90m2, traktor IMT 549 (4x4) i
berač kukuruza SIP
Traktor IMT 539 sa prikolicom
72
Alibabić (Pašaga) Mehmed
Bihać
Srbljani bb
Traktor IMT 539 i prikolica
71
5
Veladžić (Enver) Sakib
Bihać
Traktor sa priključcima: plug, freza i prikolica
70
6
Gverić (Asim) Ekrem
Bihać
Jezero b.b.
Malo Založje
bb
Traktor
69
7
Žerić (Mehmed) Remzo
Bihać
Sokolac
Traktor sa priključcima
66
8
Dizdarević (Osman) Melvis
Bihać
Vinica 124
Traktor sa priključcima: kupilica, kosačica, plug,
zubača, kardan, mlin za kardan, aparat za mužu
65
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56
e-mail: [email protected]
74
8
Fileković (Mehmed) Fehim
Bihać
Jezero b.b.
Traktor IMT 539 sa cisternom traktorskom od
2.000 litara i građevinski materijal za stajski
objekat u vrijednosti od 10.500, KM
9
Čirić (Safet) Suad
Bihać
Ripač
Traktor sa prikolicom za nasipanje đubriva
63
10
Brkić (Salih) Zuhdija
Bihać
Sabljani bb
Traktor jednoredni barač
62
10
Fileković (Osman) Rasim
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT Rakovica 265, pneumatska sijačica,
kombajn, freza, prskalica
62
10
Muminović (Muhamed)
Edhem
Bihać
Čekrlije bb
Traktor IMT 539 sa priključcima: plug i freza
62
11
Dedić (Zaim) Ibrahim
Bihać
Čukovi b.b.
Traktor IMT 539 i prikolica
58
12
Malkoč (Smail) Dževad
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT 539 i berač kukuruza TORNADO
40OEL
57
13
Kurtović (Sulejman) Murat
Bihać
Srbljani bb
Traktor i balirka
56
13
Jukić (Suljo) Ramo
Bihać
Orašac
Traktor
56
14
Kurtović (Feho) Fehim
Bihać
Srbljani bb
Traktor IMT 549, utovarivač stajnjaka i rasipač
55
14
Malkoč (Mehmed) Safet
Bihać
Jezero
Traktor 55 KS sa kabinompriključcima, sijačica
za kukuruz, prskalica i freza.
55
15
Čirić (Šerif) Asim
Bihać
Ripač
Traktor, freza i prikolica
53
15
Veladžić (Mustafa) Amir
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT 539, sa mehanizacijom
53
15
Husak (Meho) Rahman
Bihać
Orašac
Traktor
53
16
Bilić (Mumin) Huse
Bihać
Ćukovi 1
Traktor sa priključcima
16
Selić (Dragan) Željko
Bihać
Bosanski
Osredci bb
17
Delalić (Hamdija) Mehmed
Bihać
Srbljani b.b.
Nabavka traktora IMT 539, utovarivač HV-6C,
rekonstrukcija stajskog objekta
51
51
Traktor
65
52
52
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
17
Malkoč (Smail) Ćatib
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT 539 , silo kombajn, prskalica,
kosačica i freza
18
Hrnjica (Jusuf) Ermin
Bihać
Orašac bb
Traktor i prikolica za rasipanje đubriva
50
18
Dulić (Refik) Semir
Bihać
G. Srbljani
Traktor
50
19
Veladžić (Hašim) Izet
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT 539 i prikolica
49
20
Malkoč (Kadir) Ferid
Bihać
Jezero bb
Traktor i balirka za sijeno.
48
21
Veladžić (Osman) Džemal
Bihać
Jezero bb
Traktor IMT 539, freza za traktor i rastresač za
gnojivo
46
22
Veladžić (Rifat) Izet
Bihać
Jezero b.b.
Traktor i priključci
42
23
Fileković (Halil) Šemso
Bihać
Jezero b.b.
Traktor sa priključcima
38
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR
BIHAĆ
1
Alibabić (Omer) Meho
Bihać
Srbljani b.b.
Priključci -Balirka za sijeno i kupilica
79
2
Husak (Mehmed) Sead
Bihać
Orašac
Priključci -Sijačica za pšenicu,
66
3
Mahmutović (Mehmed) Huse
Bihać
V.Založje 17
Priključci - Jednoredni berač kukuruza
62
4
Jusić (Mujaga) Bekir
Bihać
Spahići bb
Prikolica za rastresanje gnojiva i freza za traktor
61
Ćukovići bb
Priklljučci za traktor: sijačica za žito, plug, freza,
prikolica, berač kukuruza i samout.prikolica
61
4
Tutić (Atif) Latif
Bihać
2
5
Fileković (Muho) Ibrahim
Bihać
Jezero bb
6
Fileković (Selim) Ahmet
Bihać
JezeroSrbljani
7
Salihović (HaliD) Hamid
Bihać
8
Ćirić (Hase) Zaim
Bihać
Priključci: Traktorska freza
Priključci za traktor: sijačica za kukuruz
dvoredna, prskalica, freza IMT 540, plugovi IMT
755, kupilica za sijeno sa remenovima,
utovarivač za đubrivo i cisterna 200 litara
59
57
Golubić
Priključci: Traktorska prikolica i 3000l cisterna
56
Mahala 7
Priključci: Dvoredni berač kukuruza i balirka za
travu
52
Priključci: Traktorska sijačica za kukuruz i
prskalica
43
9
Dedić (Huse) Mirsada
Bihać
Klisa bb
10
Novaković (Lazar) Milja
Bihać
Gorjevac bb
Priključci: Traktorska prikolica -balirka
37
Zavalje b.b.
Priključci - Freza za traktor Tomo Vinković 821 i
kotao za rakiju 80 litara
33
11
Šimić (Šimun) Jelena
Bihać
BIHAĆ
MOTOKULTIVATORI SA PRIKLJUČCIMA
1
Hrnjica (Mujo) Juso
Bihać
Orašac bb
2
Kozlica (Husein) Rasim
Bihać
Orašac
Motokultivator sa priključcima
Motokultivator sa priključcima i plastenik 100m2,
sadnice lješnjaka
3
Džafić (Selim) Amir
Bihać
4
Alivuk (Hamdo) Rasim
Bihać
Orašac
Brižine,
Orašac
Motokultivator sa priključcima
Motokultivator sa priključcima: prikolica, plug,
freza i kosa
66
5
Husak (Sulejman) Ramo
Bihać
Orašac
Motokultivator sa kosom i prikolicom
65
5
Mašić (Omer) Edhem
Bihać
Jezero b.b.
Motokultivator
6
Alivuk (Juso) Asima
Bihać
7
Bašagić (Idriz) Šefik
Bihać
7
Alivuk (Hamdo) Mirsad
8
Brižine,
Orašac
Motokultivator sa priključcima
82
72
71
65
64
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
Motokultivator, kosačica, kopačica i priključci
Motokultivator sa priključcima: prikolica, plug,
freza i kosa
63
Bihać
Golubić
Brižine,
Orašac
Dupanović (Bego) Ibro
Bihać
Ripač
Motokultivator sa priključcima
62
9
Hodžić (Omer) Mehmed
Bihać
Orašac
Motokultivator sa frezom, kosačicom, prikolicom
61
9
Čavkić (Muharem) Esad
Bihać
Čavkući b.b.
61
10
Bulić (Meho) Nazif
Bihać
60
10
Čirić (Šero) Adil
Bihać
Sokolac
Ripač-Armije
BiH 141
Motokultivator i priključci
Motokultivator sa priključcima, izgradnje
stajskog objekta 72 m²
Motokultivator sa priključcima
60
10
Ramulić Samir
Bihać
Ripač b.b.
Motokultivator i plastenik
60
11
Hadžić (Mehmed) meho
Bihać
Orašac
Motokultivator sa priključcima
59
12
Žerić (Hasan) Hamdija
Bihać
Sokolac
Motokultivator sa priključcima
58
12
Čavkić (Salko) Mirsad
Bihać
Čavkući b.b.
Motokultivator i priključci
58
13
Đulović (Mujo) Muharem
Bihać
Motokultivator sa priključcima
54
14
Skalić (Ferid) Meho
Bihać
Motokultivator sa prikolicom, 14KS
53
14
Šehić (Ibrahim) Derviš
Bihać
Srbljani
Malo Založje
bb
Podstrana
b.b.
Motokultivator sa priključcima
53
14
Glumac ( Ahmet) Meleća
Bihać
Ripač
Motokultivator sa priključcima
53
15
Dulić (Mustafa) Ado
Bihać
G. Srbljani
Motokultivator, plastenik
52
15
Alibabić (Rasim) Rašid
Bihać
Srbljani bb
Motokultivator sa priključcima
52
15
Dervišević (Muharem) Ramo
Bihać
Spahići
Motokultivator sa priključcima
52
16
Hodžić (Adem) Ediin
Bihać
Brčanska 92
Motokultivator
50
63
3
17
Malkoč (Hasan) Sevad
Bihać
Jezero bb
Motokultivator sa priključcima, plastenik 200m²
47
17
Toromanović (Selim) Nurija
Bihać
Sokolac
Motokultivator sa priključcima
47
18
Memagić (Mujaga) Senad
Bihać
Golubić bb
Motokultivator, freza i kosačica
46
18
Vojić (Izet) Hasan
Bihać
Orašac
Motokultivator s priključcima
46
19
Dulić (Šero) Šaban
Bihać
G:Srbljani
Motokultivator sa priključcima i plastenik 100m2
45
19
Hairalhović (Ramo) Remzije
Bihać
Ripač
Motokultivator sa priključcima
45
19
Hrnjica ( Selim) Suad
Bihać
Orašac
Motokultivator sa priključcima
45
20
Alivuk (Ahmet) Mustafa
Bihać
Ripač
Motokultivator sa priključcima
41
21
Pavlović (Živorad) Zora
Bihać
Golubić b.b.
40
21
Malkoč (Adem) Nijaz
Bihać
Jezero b.b.
Motokultivator sa priključcima
Motokultivator kao i stajski objekat za koke
nosilje te sadnice šljive 50 kom.
40
22
Memagić (Huse) Ibrahim
Bihać
Golubić
Motokultivator
38
23
Hodžić (Husein) Senad
Bihać
Srbljani b.b.
Motokultivator
32
24
Kovačević (Mihajlo) Lazo
Bihać
Pritoka b.b.
Motokultivator sa priključcima i plastenik 50m2
17
BIHAĆ
Ostala poljoprivredna mehanizacija i oprema
1
Jusić (Hase) Halid
Bihać
Spahići
72
Sokolac bb
Samohodna kosačica
Oprema za pčelarstvo: 15 košnica, vrcaljka sa 6
okvira i satna osnova 50kg.
Samohodna kosačica i priključci za traktor
(kosačica, kupilica,freza)
2
Čelebić (Mahmut) Mersad
Bihać
Vinica 14
3
Žerić (Mehmed) Juso
Bihać
4
Ivankić (Josip) Jandrija
Bihać
Golubić bb
Mješaona za pravljenje stočne hrane
49
5
Husak (Habib) Mine
Bihać
Orašac
47
6
Fileković (Osman) Fehim
Bihać
7
Došenović (Nikola) Vera
Bihać
Jezero bb
Hasan-Paša
Predojević 40
Samohotna kosilica, rastresač gnojiva
Oprema za pčelarstvo (poklopci za košnice,
hranilica sa mrežom, mladi rojevi, vrcaljka,;
Traktor 539
Oprema za pčelarstvo, motokultivator
30
BIHAĆ
61
58
41
POLJOPRIVREDA - PLASTENICI
1
Gagić (Sulejman) Mensud
Bihać
Malo Založje
Plastenik
72
2
Žerić (Munib) Mirsad
Bihać
Plastenik 200m²
62
3
Brkić (Alaga) Šemsa
Bihać
Sokolac
Nerkeza
Smailagića 10
58
4
Jušić (Asim) Subhija
Bihać
I.Ljubovića 16
Plastenik 300m2
Plastenik 100m2 i motokultivator sa priključcima.
Proizvodnja šipka.
5
Dulić (Redžo) Rifat
Bihać
Srbljani b.b.
Plastenik 600m2 i traktor
51
6
Mešić( Adem) Mustafa
Bihać
Šelišta
Plastenik
49
7
Baručić (Halil) Redžime
Bihać
Jezero bb
Plastenik
48
8
Šehić (Alija) Sadik
Bihać
Orašac
Plastenik 200m2
45
8
Baručić (Hasan) Haris
Bihać
Jezero bb
Plastenik 200m²
45
BIHAĆ
52
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
1
Baručić (Hasan) Mujaga
Bihać
Jezero bb
Izgradnja stajskog prostora 8x12
70
1
Kurtović (Ibrahim) Mirsad
Bihać
Čekrlije bb
Sušara za voće kapaciteta 1200kg
70
2
Kurtović (Velaga) Emsud
Bihać
Dogradnja stajskog objekta
69
3
Alibabić (Zuhdija) Husnija
Bihać
Srbljani b.b.
Gornji Srbljani
b.b.
Stajski objekat
67
4
Bihać
Srbljani
Gornji Srbljani
b.b.
Izgradnja sušare sa skladišnim prostorom
"Orhideja"
Stajski objekat, traktor i priključci za
mehanizaciju
64
Bihać
Jezero b.b.
Stajski objekat 80m2
64
Bihać
Spahići b.b.
Hladnjača (90m3)
63
Bihać
Mujadžići b.b.
Veliko založje
14
Sušara za voće, povrće i ljekkobilje do 300 kg
57
Stajski objekat
54
Stajski objekat
54
51
24
4
Alibabić (Ramiz) Fahir
Bihać
5
Kurtović (Esed) Nedžad
5
Baručić (Hasan) Mujo
AMANITA D.O.O. BIHAĆ
(Nihad Hodžić)
6
7
8
Mujadžić (Omer) Sena
Mahmutović (Muhamed)
Fatima
Bihać
8
Dulić (Ahmet) Almir
Bihać
9
Bihać
10
Alibabić (Hasan) Šuhret
Udruženje PP "Una-Sana",
Kazaz mirsad
Bihać
Srbljani b.b.
Gornji Srbljani
b.b.
Malo Založje
41
11
Zulić (Hakija) Mirzeta
Bihać
Orašac b.b.
Pored staje potrazuje i traktor i balirku
Izgradnja otkupne stanice sa opremom za
punjenje i pakovanje meda
Izgradnja stajskog objekta te potraživanje
motokultivatora
12
Popović (Rade) Radojka
Bihać
Hrgar
Popravak krova na štali i priključci za traktor
BIHAĆ
65
50
47
POLJOPRIVREDA - SADNICE
Bihać
Čavkići 88
1
Čavkić Ramo) Mehmed
2
Žerić (Munib) Muhamed
Bihać
Sokolac
100 sadnica šljive, motokultivator sa priključcima
64
3
Mašić (Murat) Redžep
Bihać
Jezero
Sadnice jabuke, kruške i šljive (po 100 kom.
Svake vrste) kao i motokultivator
38
4
POVRTLARSTVO BIHAĆ,
vlasnik Bosiljka Marčeta
Bihać
Martin Brod
b.b.
Sadni materijal i motokultivator.
32
BOSANSKA KRUPA
1
ADACO D.O.O. Bosanska
Krupa, ovlaštena osoba
Miodrag Adamović
MALA PRIVREDA
Bosanska
Krupa
M.Crnkića
L4/18
Bosanska
Krupa
Jasenica bb
BOSANSKA KRUPA
1
Nedimović (Miloš) Mile
BOSANSKA KRUPA
1
Kajtezović (Derviš) Elvir
2
Hasanagić (Safet) Elvir
3
4
Škundrić (Milan) Željko
2
Oprema za proizvodnju cijepanog ogrevnog
drveta
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR
Priključci :Traktorski priključci, cisterna creina
2200 lit, transportna traka 8 m, škropionica 330
l, drljača
62
45
Ostala poljoprivredna mehanizacija i oprema
Bosanska
Krupa
Bosanska
Krupa
BOSANSKI PETROVAC - MALA PRIVREDA
Bosanski
Radošević (Stevo) Zoran
Petrovac
UDRUŽENJE CENTAR ZA
OČUVANJE SELA, Bosanski
Petrovac, ovlaštena osoba
Bosanski
Ermina Islamagić
Petrovac
Bosanski
Linić (Adnan) Adis
Petrovac
1
Podizanje zasada voća jabuka, kruška i šljiva.
77
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
Bosanski
Petrovac
Bukovska b.b.
Otoka-Krupa
Voloder 65
Priključci za motokultivator
Oprema za pčelarstvo i motokultivator sa
prikolicom za prevoz pčela.
Vrtoče b.b.
Izgradnja prostorija i kupovina opreme za
pokretanje prerade petrovačke šljivovice
50
Vrtoče b.b.
Sušara KS 500 kg, uređaj za pranje plodova,
radni sto i ostala specijalizirana oprema
47
Hujići 9
Vođenica
54
Proizvodnja humusa
Automatska hranilica za 10.000 komada tovne
piladi i sistem za centralno grijanje za 600 m2
prostora u kome se tove brojleri
42
Traktor sa kabinom IMT 539 i cisterne za osoku
Traktor IMT-539 sa priključcima: freza i bočna
kosa.
57
Traktor IMT 539, dvoredni plug ili kosu
52
40
BOSANSKI PETROVAC
1
2
3
POLJOPRIVREDA - TRAKTORI
Bosanski
Dževar bb
Stupar ( Ilija) Rade
Petrovac
Bosanski
Kolunić bb
Barišić (Nikola) Miodrag
Petrovac
Bosanski
Latinović (Milovan) Željko
Petrovac
Kolunić b.b.
55
54
5
4
Mirković (Slavko) Radenko
5
Bolić (Ismet) Nijaz
5
Ćulibrk (Sreto) Miodrag
6
Radojević (Dane) Drago
7
Ćulibrk (Rajko) Đuro
7
Grbić (Đuka) Mile
7
Latinović (Rade) Rada
8
Ramić (Dragan) Mirko
8
Grbić (Nikola) Đukan
9
Brajdić (Stevo) Mirjana
10
Hukić (Husnija) Edvin
11
Kamarić (Ibro) Muniba
12
Stupar (Slobodan) Saša
13
Budimir (Mirosla) Predrag
13
Bjelić (Đorđo) Nikola
13
Radaković (Drago) Mara
13
Ševo (Zoran) Boris
14
Dukić (Mile) Milovan
15
Vržina (Milovan Mile
16
Latinović (Ilija) Miodrag
17
Jeličić (Dušan) Dušan
18
Mrđa (Ostoja) Marinko
19
Atlagić (Rajko) Željko
20
Šepa (Sava) Đurad
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Kolunić bb
Traktor IMT 539
51
Rašinovac bb
Međunarodne
solidarnosti
b.b.
Traktor ili motokultivator sa priključcima
49
Traktor 40 KS sa priključcima: freza, plug i
kupilica
49
Vrtoče bb
Traktor
46
Risovac b.b.
Traktor, sijačica za kukuruz i prskalica
45
Dževar b.b.
Traktor, prednj utovarivač, prikolica za stajnjak
45
Kolumići bb
Traktor sa priključcima:prikolica, plug i drljača
45
Bukovača bb
Traktor sa kabinom i utovarnom kašikom
43
Suvaja b.b.
Traktor
43
Bjelaj
Rašinovac
b.b.
Traktor, freza, plug, drljača, kosilica, prikolica
42
Traktor do 40 KS
41
Jukići 25
PodsretnicaBravsko
Traktor, prikolica i priključci
40
Traktor IMT 539, presa za suho sijeno i kupilica
38
Bukovača bb
Traktor sa rotacionom kosačicom
37
Krnjeuša
Traktor IMT 549 sa kabinom i bočna kosa
37
Vođenica
Traktor 45KS sa kabinom i utovarnom kašikom
37
Bukovača b.b.
Traktor 40 KS sa kabinom i plugom
37
Partizanska
Traktor 40KS, plug, freza
34
Kolunići bb
Traktor sa kabinom 80 KS
32
Vrtoče bb
30
Vlade Gajića
Traktor sa duplom vučom snage 30KW, freza
Traktor IMT 549, prikolicu, plug, drljaču, freza i
kosačica
Smoljana b.b.
Traktor
25
Vrtoče bb
Traktor, plug i vadilica za krompire
23
Revenik
Traktor IMT 539
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR
1
Sarajevska 19
LastveKrnjeuša
Rašinovac
b.b.
Priključci - Berač kukuruza
Priključci za traktor: prikolica za rasturanje
stajnjaka, tanjirača, prskalica 300l
Presa za sijeno i prikolica za razbacivanje
stajnjaka
Priključci - Berač za kukuruz i traktorski
utovarivač stajnjaka
71
Priključci - cisterne za oseku i rasipač đubriva
Priključci: Traktorska prikolica za rasturanje
stajnjaka
Presa za sijeno, traktorska prikolica, traktorske
bočne kose i grabilice za sijeno
51
BOSANSKI PETROVAC
1
Kartal (Mahmut) Muharem
2
Atlagić (Miloš) Zora
3
Gutlić (Huso) Mensud
4
Atlagić (Drago) Mira
5
Spahić (Mahmut) Enes
6
Latković (Marko) Zoran
6
Mrđa (Todo) Milka
7
Stojanović (Slavko) Milkica
8
Stojanović (Svtozar) Savko
9
Radošević (Duško) Goran
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Vrtoče b.b.
Rašinovac bb
Krnjeuša
Linića lokva
b.b.
Kolunić bb
Smoljana
Krnjeuša
Priključci za traktor: prikolica i balirka
Priključci - Kupilica traktorska za sijeno-sunce,
plug IMT 12, samoutovarna prikolica za sijeno i
tanjirača
Priključci: Traktorska samoutovarna prikolica,
bočna kosa i kopačica.
28
59
54
52
49
49
48
46
44
6
9
Latinović (Čedo) Slavica
9
Latinović (Sava) Bosiljka
10
Ramić ( Ramo) Dževida
10
Balić (Muharem) Muhamed
11
Banjac (Milan) Tanja
12
Manojlović (Miloš) Dragan
13
13
Novković (Trivun) Dušan
Dragišić (Dragoljub)
Aleksandar
13
Spahić (Alija) Sabiha
14
Rakić (Nikola) Biljana
14
Latinović (Janko) Zorica
15
Selimović (Mujo) Eldin
15
16
Kovačević (Stanko) Dragan
Radošević (Dušan)
Aleksandar
17
Brkić (Marko) Marko
18
Ostojić (Dušan) Sretko
19
Zulić (Mujo) Ibrahim
Nadarević (Muhamed)
Sebina
20
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Vrtoče b.b.
Kolunić b.b.
Omladinska
bb
Rašinovac bb
Kolunić bb
Hukić (Husnija) Eldin
2
Mašić (Ilijaz) Izeta
3
Ćulibrk ( Milan) Branislav
4
Miličević (Ibrahim) Ale
5
Redžić (Mustafa) Hanife
6
Spahić (Mašo) Admir
7
Radošević (Lazo) Olgica
7
Bolić (Jovo) Spomenka
8
Šljivar (Đuro) Vojo
Stupar (Mile) Staniša
2
Milanović (Rade) Milorad
44
43
43
Kolunić bb
37
Kolunić b.b.
Priključci -Grabilica za sijeno
37
Bjelaj b.b.
Silažni kombajn
36
Lastve
Potraživanje traktorske tanjirače za 539 traktor
36
Vrtoče b.b.
Krnjeuša
Vranovina
Prikolica, plugovi, vadilica za krompir
34
Priključci za traktor, bočna kosa
33
Vranovins
Priključci -Plug, kupilice (sunce) drljača (zubača)
28
Bjelaj bb
Priključci za traktor: kosa i stočna vaga
25
Pločari 31
Priključci -Balirka
8
Vranovina
Bravsko
Đevar
Rašinovac bb
42
40
39
39
39
MOTOKULTIVATORI SA PRIKLJUČCIMA
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Rašinovac bb
Rašinovac bb
Motokultivator sa priključcima
Motokultivator 1 sa priključcima: prikolica, freza i
plug
52
Vođenica bb
Traktor i traktorska freza
47
Ploča 44
Omladinska
45
MTK sa kardanom dizel sa svim priključcima
39
Rašinovac bb
Vođenica
Rašinovac bb
Linica Lokva
b.b.
Bosanski Petrovac
1
44
Priključci - Freza i plug za traktor IMT 533
Priključci -Kosa duplex za traktor, plug IMT 755
niskobrazni, rasipač za đubrivo i sijačica za
kukuruz
Priključci:Traktorska prikolica za rastresanje
stajnjaka, kran za utovar stajnnjaka
Priključci: Traktorska presa za suvo sijeno i plug
dvobrazni
Priključci -Dvoredni berač kukuruza i presa sa
sijeno
Priključci za traktor: kupilica za sijeno i prikolica
za razbacivanje stajnjaka
Bosanski Petrovac
1
Priključci za traktor (presa za sijeno, dvobrazni
plug, prikolica za izđubravanje i ručna kosilica)
Presa za suho sijeno, prikolica traktorska za
razbacivanje stajnjaka
Priključci - Sijačica za kukuruz, traktorska freza i
prskalica i rasipač umjetnog đubriva
Priključci - Freza za traktor, cisterna za oseku,
prskalica
60
Motokultivator sa priključcima i muzilica
39
Motokultivator 12 KS sa prikolicom i
priključcima: rotaciona kopačica, prskalica,
motokopačica-mini, plug za krompir.
Motokultivator 14 KS, sa prikolicom, frezom i
kosom
38
Motokultivator
37
Motokultivator sa priključcima i manja sušara
36
37
Ostala poljoprivredna mehanizacija i oprema
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Suvaja
Ibrahimpašića
b.b.
55
Kosačica
32
Plastenik 5x30m²
53
Plastenik 100m²
53
Plastenik 100m²
44
BOSANSKI PETROVAC
1
2
3
POLJOPRIVREDA - plastenici
Bosanski
Druga ulica
Petrovac
bb
Bajić-Đurić (Pane) Dejana
Kahrić (Ibrahim-Bibo)
Bosanski
Elsadet
Petrovac
Pekiska bb
Bosanski
Bursač (Čedo) Saša
Petrovac
Kolunići bb
Poljoprivredna mehanizacija sa priključcima
BOSANSKI PETROVAC
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
7
1
Mešić (Remzo) Jasmin
2
Kecman (Slavko) Ljiljana
3
Ferizović (Meho) Remzo
4
Dukić (Milenko) Danijel
6
Obradović (Ilija) Boško
7
Vekić (Branko) Vesna
8
Jeličić (Mladen) Mira
9
Kerkez (Dušan) Mile
9
Kresoja (Milan) Zorica
10
Latinović (Dušan) Branko
CAZIN
1
1
Objekat za koke nosilje
59
Stajski objekat 10x12
56
Put Avnoja
Dogradnja pilićarnika (dimenzije 12x18m)
55
Revenik
53
Krnjeuša
Bjelajski
Vaganac
Dogradnja polj. Objekta
Nabavka materijala za izgradnju stajskog
objekta 10x6m
Izgradnja stajskog objekta 16x7,5m² i nabavka
traktorske prese,kosa
Vođenica
Izgradnja i proširenje objekta za tov brojlera
46
Rašinovac bb
Izgradnja štala
43
Vođenica
Izgradnja štalskog objekta
Nabavka cisterne za osoku (stočno đubre) i
kupilice
43
Kolunić b.b.
Cazin
Cazin
51
33
Majetići 118
Traktor sa priključci
27
25.Novembra
Motokultivator, plastenik 100m2 i sadnice voća
41
Rošići br.51
Pećigrad
Pećigrad
Gornja
Barska
Plastenik 300m2, motokultivator i sadnice
jagodičastog voća
26
Plastenik 150m2 i motokultivator
14
MALA PRIVREDA
Oprema za fotografsku radnju kao i potreba
građevinskih radova-proširenje i adaptacija
poslovnog prostora
71
POLJOPRIVREDA - PLASTENICI
1
Rošić (Muhamed) Arif
Cazin
2
Čajić (Muho) Amir
Cazin
KLJUČ
Ključ
2
Kalabić (Najil) Đevad
Mehmedović (Ramiz)
Dženana
Ključ
Osmana
Porića 11 a
Mahala bb,
Sanica
3
Crnalić (Atif) Izeta
Ključ
4
SANIČKA PASTRMKA
D.O.O. Ključ, ovlaštena
osoba Fehrija Lucević
5
1
52
POLJOPRIVREDA - SITNA MEHANIZACIJA, PRIKLJUČCI I OPREMA
Seferagić (Šerif) Smail
CAZIN
Pkiska 92
Bravski
Vaganac
POLJOPRIVREDA - POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA - TRAKTORI
Majetić (Hasan) Hase
CAZIN
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Zenička 18
Prerada voća i povrća
Adaptacija poslovnog prostora - obrt KS
ekonomski biro (računarska oprema i kopir
aparat)
55
Ključ
Bajre Ćamića
b.b. Gornja
Sanica
Građevinski radovi na bazenima/rastilištima
kalifornijske pastrmke
45
Egrlić (Meho) Zuhrija
Ključ
Egrlići bb
Proizvodnja konzumnih jaja- nabavka opreme i
koka nosilja
44
6
Dedić (Zaim) Mustafa
Ključ
Crljeni b.b.
7
Omanović (Salko) Enisa
Ključ
Biljani b.b.
8
D.O.O. GRMEČ COMERC
Ključ, ovlaštena osoba Dobrić
Dušan
KLJUČ
Ključ
Zavolje 36
Pčelarska oprema kao i traktor 40-50 KS
Izgradnja drvene kućice kao izložbeno-prodajni
prostor te opremanje radioničko-proizvodnog
prostora kojim bi se proizvodila zdrava hrana te
afirmisali proizvodi tradicinalnih rukotvorina
Izgradnja i opremanje objekta- sušara za drvo
dimenzija 10x6 m
60
42
27
13
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
POLJOPRIVREDA - POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA - TRAKTORI
1
Hajdarević (Safet) Hata
Ključ
Donji Biljani
bb
2
Šabić (Ahmet) Hamed
Ključ
Dubočani
3
Botonjić (Safet) Fehret
Ključ
3
Botonjić (Ramiz) Senad
Ključ
Traktor 65KS i silo kombajn
80
73
Botonjići bb
Traktor 4x4 sa utovarnom kašikom
Traktor 65 KS sa priključcima: kosilica
samohodna, kupilica i prevtrača
Botonjići bb,
Sanica
Traktor 65 KS sa priključcima
72
72
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
8
4
Garibović (Šerif) Salih
Ključ
Pudin Han bb
Traktor 40 KS sa mlinom čekićarom
70
5
Gromilić (Rahmo) Emira
Ključ
Pudin Han bb
Traktor 40 KS i rotaciona kosa
70
5
Koljić (Esad) Esma
Ključ
Rejzovići bb
Traktor 35 KS sa frezom i plugom
70
6
Pajić (Husein) Rajif
Ključ
Ramići bb
Traktor snage 55-65 KS
69
6
Mujezinović (Hasib) Edhem
Ključ
Traktor od 55 KS, priključci prikolica i balirka
69
7
Konjević (Ibrahim) Mehmed
Ključ
Biljani bb
D.Budelj,
Sanica
Traktor marke Tuber 40- 40KS sa frezom
68
8
Džafić (Muharem) Suvad
Ključ
G. Ramići
Traktor 35 KS
67
9
Maslić (Faik) Nedžad
Ključ
Traktor 4x4 35 KS, prikolica 3 t i plug
66
10
Pobrić (Ferid) Emir
Ključ
Kripavci bb
Pudin Han
b.b.
Traktor 90 KS i trobrazdnog pluga obrtača
64
10
Botonjić (Atif) Hasib
Ključ
Traktor 65 KS (4x4) kao i jednoredni silažnik
64
10
Sejarić (Šerif) Đevad
Ključ
Traktor 4x4 60-70 KS
64
10
Omerović (Ferid) Mirzet
Ključ
Botonjići b.b.
Hripavci b.b.Krasulje
Esada
BazagićaSanica
Traktor 4x4 -42 KS i prikolica 3,5t
64
10
Muslimović (Hamid) Besim
Ključ
Hanlovići bb
64
11
Karadžić (Mehmed) Tehvid
Ključ
Aleja 510 c
Traktor 35 KS sa plugom i frezom
Traktor od 35-40 KS (4x4) prikolica 3 tone, plug i
freza
11
Botonjić (Ćamil) Šefik
Ključ
Botonjići b.b.
Traktor 65 kS (4x4) sa priključcima
63
11
Nezić (Fehim) Midho
Ključ
Traktor 55 KS
63
11
Karadžić (Mehmed) Besim
Ključ
Velagići b.b.
M.Teufika
Buće bb
Traktor 45 KS sa priključcima
63
12
Pobrić (Hasan) Ferid
Ključ
Pudin Han 34
Traktor sa 65 KS i sjetvospremača
62
12
Pervić (Zuhdija) Senad
Ključ
Humići b.b.
Traktor od 65 KS
62
12
Lemeš (Ifet) Samir
Ključ
Velečevo
Traktor DUPLAK 60KS sa utovarnom kašikom
62
12
Kazić (Vahid) Emir
Ključ
Traktor 35 KS
62
13
Balagić (Rezak) Mirzet
Ključ
Krasulje bb
Esada
Balagića bb,
Sanica
Traktor 42 KS i prikolica 3,5 t
61
13
Štrkonjić (Šefik) Esad
Ključ
Rajzovići bb
Traktor 35-40KS sa prikolicom i muzilicom
61
14
Botonjić (Ćazim) Muhamed
Ključ
Botonjići bb
60
14
Jukić (Refik) Šuhra
Ključ
G.Vojići bb
Traktor sa 65 KS i prskalica
Traktor 65KS sa priključcima: silo-kombajn,
sijačica, plug obrtač
15
Hotić (Džafer) Enes
Ključ
Kamičak
Traktor 35 KS 4x4 i prikolica 3,5 tona
58
16
Nezić (Fehim) Suvad
Ključ
Velagići bb
Traktor 65 kS 4x4 sa priključcima
57
17
Ključ
55
Ključ
Ramići bb
Pudin Han
b.b.
Traktor 45-55 KS i prikolica
18
Hodžić (Aziz) Muhamed
Draganović (Hajrudin)
Endžad
Traktor
53
19
Bajrektarević (Hilmija) Enisa
Ključ
Kamičak bb
Traktor sa priključcima
52
19
Domazet () Refik
Ključ
Traktor 45 KS DV i rotaciona kosa
52
20
Selman (Meho) Islam
Ključ
Biljani bb
Oslobodilaca
bb Sanica
Traktor 65 KS
51
21
Bajramović (Derviš ) Husejin
Ključ
Krasulje bb
Traktor 35 KS sa prskalicom
50
22
Maslić (Husnija) Ibrahim
Ključ
Hripavci
Traktor sa priključcima
48
22
Hotić (Esad) Nijaz
Ključ
G.Kamičak bb
Traktor 50KS (4X4), prikolica 3t, plug
48
63
60
9
23
Draganović ( Hasan) Smail
Ključ
Hodžići 22
24
Bećirević (Mehmed) Midhet
Ključ
Dubočani bb
25
Kesedžić (Mehmed) Fikret
Ključ
26
Hotić (Iso) Hasan
27
28
Traktor 40 KS, silokombajn i izgradnja krova na
štali
44
43
Velagići bb
Nabavka traktora 45 KS 4x4
Traktor 4x4 55-60 KS, prikolica za rastresanje
đubra i plug
Ključ
G.Kamičak bb
Traktor 35KS sa prikolicom
38
Kesedžić (Husnija) Adam
Ključ
Pudin Han bb
Traktor 45 KS sa beračem kukuruza
35
Pajić (Omer) Osman
Ključ
Ramići bb
KLJUČ
Traktor 40-50 KS sa priključcima: prskalica za
voće i berač kukuruza
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR
41
27
1
Bajrić (Šaban) Ćazim
Ključ
2
Ćemal (Mujo) Nefad
Ključ
Ramići bb
Donji Vojići
b.b.
2
Jodanović (Ramo) Ramo
Ključ
Humići b.b.
3
Subašić (Hamdija) Almir
Ključ
D. Biljani bb
3
Kobinović (Abaz) Rezak
Ključ
Krasalje
4
Krantić (Fadil) Nura
Ključ
5
Omanović (Saim) Ale
Ključ
Humići bb
D.BiljaniJabukovac
Rabljeni silos kombaj tri reda
Priključci: kupilica za sijeno, bočna kosa s
polugama, traktorska freza
Priključci za traktor (cisterna za osoku i prevrtač
sijena)
Priključci za traktor; plug, tanjirača, traktorska
prikolica, sijačica za kukuruz
Priključak za traktor, balirka, sijačica za kukuruz
i kupilica
Priključci za traktor: sijačica za kukuruz dvoreda
mehanička i prskalica
Priključci: Traktorska prikolica za razbacivanje
stajnjak, kardan
5
Pervić (Saif) Besim
Ključ
Humići bb
Priključci za traktor: drljača i kupilica
64
5
Muslić (Mumin) Samir
Ključ
Hripavci bb
64
6
Ljutić (Ejub) Zuhdija
Ključ
Hamići b.b.
7
Kukavica (Osman) Arif
Ključ
D.Budelj bb
7
Draganović (Himzo) Fehim
Ključ
Pudin Han bb
8
Bajramović (Derviš) Enes
Ključ
Krasulje bb
Cisterna za oseku 2000l
Priključci za traktor: krnjač i sijačica za kukuruz
mehanička
Priključci: Traktorska prikolica za razbacivanje
stajnika
Pneumatska sijačica za kukuruz, 4 reda berač
kukuruza i prskalica 400-500l
Priključci za traktor: prikolica i sijačica za
kukuruz
9
Pajić (Omer) Ramiz
Ključ
Ramići b.b.
58
10
Hadžić (Hamdija) Midhet
Ključ
Stari grad 9
10
Koljić (Ibrahim) Šuhra
Ključ
Hanlovska bb
11
Hrnčić (Ćerim) Hilmija
Ključ
Dubočani
Berač za kukuruz ibalirka za sijeno
Priključci za traktor (kosačica, kupilica, balirka i
muzilica)
Poljoprivredna mehanizacija, motokultivator 14
KS, prikolica, freza
Rolo balirka Z-279/1, FARMA II sa ovijač rolo
bala Z-557-kardan 06 BRB
11
Sejarić (Ekrem) Edin
Ključ
Krasulje bb
55
11
Ćehajić (Zarif) Ermina
Ključ
Humići b.b.
Priključak za traktor-plig IMT 655
Priključak za traktor (krunjač traktorski sa
sistemokm za uvrećavanje i kopačica za
kukuruze dvoreda, mješaona stočne hrane)
Dubočani bb
MTK sa priključcima (freza, kosa, kardanska
prikolica)
55
Ključ
Hamići b.b.
Priključci za traktor: plug, drljača, sijačica za
kukuruz dvoredna
53
Ključ
Esada
Balagića bb
Cisterna za oseku 2000l
47
Pudin Han,
Velagići
Priključci za traktor: prikolica za stajnjak,
tanjirača, silažnik i plastenik 50m2.
44
Priključci: Traktorska prikolica nosivost 5 tona
40
Priključci : Traktorska prikolica i razbacivač
đubriva
27
11
12
13
Palislamović (Refik) Hajrudin
Terzić (Muhamed) Sadika
Karanović (Osme) Edin
Ključ
14
Pudić (Hasan) Besim
Ključ
15
Pervić (Zuhdija) Samir
Ključ
16
Kljutić (Dimitrije) Zdravko
Ključ
Humići b.b.
Donje
Ratkovo,
Banjica
Ključ
Bajre Ćomića
37
Ključ
1
Džafić (Muharem) Ferid
76
69
69
68
68
66
64
63
62
62
61
56
56
55
55
MOTOKULTIVATORI SA PRIKLJUČCIMA
Motokultivator sa priključcima, prikolica sa
kardanom, kosa, freza
75
10
1
2
Kalabić (Smajo)
Mehmedalija
Džafić (Sulejman) Suvad
3
Omanović ( Asim) Husein
4
Temimović (Hamdija)
Sulejman
Ključ
Krasulje b.b.
Motokultivator sa priključcima
75
Ključ
Bajre Ćamića
14a
Motokultivator sa priljučcima
68
D.Biljani bb
Motokultivator sa priključcima: kardanska
prikolica, freza i čeona kosa
65
Ključ
Mehmedagići
Motokultivator sa priključcima (kardanska
prikolica, kosa, freza i plug)
64
Motokultivator 14 KS sa prikolicom, kosom,
frezom i plugom.
64
Ključ
4
Šulić (Ibrahim) Esad
Ključ
Oslobodilaca
bb Sanica
5
Hotić (Salih) Zilha
Ključ
G.Kamičak bb
Motokultivator sa priključcima i plastenik
63
Motokultivator sa priključcima: prikolica, kosa,
freza i plug
62
6
Pervić (Ale) Elvir
Ključ
Humići bb
6
Krčić (Abid) Selim
Ključ
Dubočani
Motokultivator sa priključcima
62
Motokultivator s priključcima, prikolica, freza,
kosa i grn
60
7
Egerlić (Mustafa) Husein
Ključ
Egrlići b.b.
8
Šistek (Smail) Enisa
Ključ
Humići b.b.
Motokultivator s priključcima (kosa, freza i plug)
59
Hadžići bb
Motokultivator sa priključcima:prskalica, freza,
plug,sijačica i kosačica
58
Velagići bb
Motokultivator 14 KW i sistem za navodnjavanje
malina
57
9
Draganović (Sabid) Hikmet
Ključ
10
Ćemal (Ibrišim) Fahrudin
Ključ
11
Hadžić (Rifet) Rufad
Ključ
Zgon bb
Motokultivator sa priključcima
56
Motokultivator s priključcima (prikolica sa
kardanom, kosa, freza, plug i grn)
54
12
Risović (Ibrahim) Razija
Ključ
Braće
Adžemović
12
Subašić ((Hamdija) Rajfa
Ključ
Biljani bb
Motokultivator 14 KS sa priključcima: prikolica,
freza, kosa i plug
54
13
Pajić (Najil) Hasan
Ključ
G.Ramići bb
Motokultivator sa prikolicom frezom i kosom
53
Oslobodilaca
bb Sanica
Motokultivator sa priključcima
49
14
Kazaferović (Hasan) Džafer
Ključ
15
Halilović (Isaka) Hafiza
Ključ
Rudenica
Motokultivator sa priključcima
48
Motokultivator 14 KS sa prikolicom, frezom,
plugom i prskalica. Samohodna rotaciona kosa.
47
16
Vučkić (Dževad) Jasmin
Ključ
Braće
Ademović 42
17
Draganović (Mujo) Ferid
Ključ
Čurćići 28a
Motokultivator sa priključcima: prikolica sa
kardanom, kosa, freza, plug i grn, 40 košnica
46
17
Delić (Rasim) Kasim
Ključ
Crljeni bb
Motokultivator
46
18
Hodžić ( Aziz ) Rufad
Ključ
Ramići bb
Motokultivator sa priključcima
45
44
19
Tomić (Đuka) Vaso
Ključ
Šehidska bb
MTK sa priključcima (freza, kosa, kardanska
prikolica
20
Dragojević (Milan) Željko
Ključ
D.Ratkovo
Motokultivator sa kosom
43
21
Dedić (Huse) Fehim
Ključ
Krasulje bb
Motokultivator sa priključcima: kosa i freza.
42
Ključ
D.Kamičak
b.b.
Motokultivator sa priključcima: kardanska
prikolica, freza i čeona kosa
41
41
22
Hasanbegović (Rasim) Ibro
22
Hamedović (Đemal) Hilmija
Ključ
Humići b.b.
Motokultivator sa priključcima, kardanska
prikolica, kosa, freza, plug i grn
23
Bijelić (Milutin) Nikola
Ključ
Jarice bb
Motokultivator sa priključcima
39
24
Javorić (Hajrudin) Azra
Ključ
Branailaca
BiH 116
Motokultivator
28
Ključ
Krasulje bb
Motokultivator 14 KS sa spriključcima: kosa i
freza
27
Motokosačica sa kardanskom prikolicom,
frezom i kosom
74
Motokopačica
66
25
Gromilić (Fehret) Aziz
Ključ
Ostala poljoprivredna mehanizacija i oprema
1
Ramić (Mesud) Miralem
Ključ
Ismeta
Selman Ćose
bb
2
Šarić (Nail) Selma
Ključ
Šehidska 37
11
58
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
3
Gromilić (Teufik) Latif
Ključ
G. Krasulje
105 A
4
Delić (Hajrudin) Jasminka
Ključ
Velagići bb
Oprema za pčelarstvo
54
5
Jusić (Zuhdija) Rasim
Ključ
Krasulje bb
47
6
Alibegović (Nurdo) Fuad
Ključ
Lubička 12
Mehanizacija
Nabavka pčelarske opreme, izgradnja metalnog
postolja za košnice i adaptacija postojećeg
objekta
7
Kesedžić (Husnija) Mesud
Ključ
Pudin Han bb
Kosačica BCS
44
8
Draganović (Hajrudin) Senad
Ključ
Pudin Han
Nabavka pčela i opreme za pčelarstvo
41
Plastenik
79
Plastenik 100m²
60
KLJUČ
Pčelarstvo
45
POLJOPRIVREDA - PLASTENICI
1
Filipović (Suljo) Muhamed
Ključ
Patriotske libe
bb
2
Huskić (Ahmet) Aida
Ključ
Šehićka 27
3
Hrnčić (Hajrudin) Selmedin
Ključ
Dubočani bb
Plastenik 100m² i motokultivator sa priključcima
57
4
Jodanović (Ramo)Sabina
Ključ
Humići
Plastenik
56
5
Draganović (Ismet) Ifet
Ključ
Hadžići 14
Plastenik 150 m2
52
6
Ćahut (Sulejman) Džemila
Ključ
Humići b.b.
Plastenik 200m2
50
6
Avdić (Osman) Munira
Ključ
Biljani b.b.
Plastenik 100 m2
50
7
Zukanović (Rašid) Munira
Ključ
Zgon b.b.
Plastenik 200 m2
46
8
Subašić (Mubera) Hamzo
Ključ
Biljani D.bb
Plastenik 100m2
42
8
Tahirović (Abid) Jasminka
Ključ
Plastenik 100m2
42
9
Bajrić (Ibrahim) Merima
Ključ
Plastenik 20x8m, 160m2
37
10
Bašić (Ale) Hasan
Ključ
Hadžići bb
S.Tomaševića
18
Branilaca BIH
bb
Plastenici 50m²
1
72
KLJUČ POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
1
Bajrić (Ramiz) Edin
Ključ
Gornji
Kamičak bb
Građevinski materijal za izgradnju stajskog
objekta
2
Draganović (Hasan) Elvedin
Ključ
D.Vojići
70
3
Pajić (Omer) Rezak
Ključ
4
Botonjić (Husnija) Hidajet
Ključ
G. Ramići bb
Botonjići bb,
Sanica
Izgradnja štale 15x12m
Izgradnja štalskog objekta i nabavka obavijača
ta roto-bale
Proširenje štalskog objekta
63
5
Kuburaš (Fehim) Edita
Ključ
Ramići 84
Stajski objekat za uzgoj muznih krava
62
6
Kuburaš (Ale) Islam
Ključ
Velagići
Stajski objekat
61
7
Aganović (Atif) Mumin
Ključ
Pudin Han bb
Štala i traktor 65 KS sa priključcima
60
7
Ikeljić (Ekrem) Elvir
Ključ
Ramići bb
Štalski objekat i traktor 4x4 40-50 KS
60
8
Dedić (Ahmet) Ago
Ključ
Krasulje b.b.
Kupovina atomjera za prskanje voća
59
9
Kesdžić (Muhamed) Saif
Ključ
Pudin Han bb
Štala
58
10
Jusić (Smajo) Smajil
Ključ
Prhovo b.b.
Stajski objekat
55
11
Puškar (Aziz) Mirsad
Ključ
Humići bb
54
12
Hodžić (Derviš) Abaz
Ključ
Donji Biljani
Izgradnja stajskog objekta - štala 10x10m²
Stajski objekat, nabavka aparata za mužu i
motor za motokultivator
12
Krantić (Arif) Salko
Ključ
Peradarnik
53
12
Domazet (Safet) Rufad
Ključ
Humići b.b.
Donji Biljani
bb
1000 sadnica jabuke i freza za traktor
53
13
Kujundžić (Mehmed) Zuhdija
Ključ
52
13
Kuželj (Suvad) Amir
Ključ
2000 sadnica malina i sistem za navodnjavanje
Uzgoj jagodičastog voća i MTK sa kardanskom
prikolicom i priključcima
14
Tanasić (Đorđe) Momčilo
Ključ
Izgradnja štalskog objekta 7x10
47
Pudin Han bb
Hanlovska
Mahala bb
Donje
Ratkovo
66
53
52
12
15
Kardašević (Habir) Muharem
Ključ
Zgon b.b.
16
Kalabić (Sefer) Esad
Ključ
Krasulje b.b.
17
Skočić (Huso) Husejin
Ključ
18
Vujinović (Ostoja) Boro
Ključ
SANSKI MOST
TERRA SANA d.o.o. (Admir
Cerić, direktor)
2
DOO GANIĆ Sanski Most,
ovlaštena osoba Ganić Elvis
4
5
6
G.Ratkovo
Štala
37
Industrijska
zona,
Pobriježje bb
Nabavka opreme za preradu voća, povrća,
šumskih plodova i ljekovitog bilja. Komorna
sušara, stol za pregled robe, uređaj za pranje
voća i povrća, blanširanje, sterilizaciju itd.
75
Sanski Most
Muse Čazima
Ćatića 13
Prijedorska
61A
Preduzetnički inkubator -Izgradnja poslovnog
objekta, 200m2 poslovni prostor-izvođenje
građevinskih i zanatskih radova
Organsko pčelarstvo i proizvodnja zdrave hrane
-oprema, repromaterijal i obrtna sredstva.
Sanski Most
Banjalučka
125
Sanski Most
Pobriježje bb
Repromaterijal za proizvodnju rostfreinih
proizvoda
Oprema za proizvodnju transport i promociju
gipsane galanterije.
Sanski Most
Tomina bb
Izgradnja objekta za otkup i preradu voća
29
Traktor Zetor Proksim 70 KS
Traktor IMT 539 4DW sa kabinom sa plugom,
frezom i prikolicom
60
Taktor
Traktor IMT 539 1587 sa priključcima: kosačica,
prikolica 41, freza AT 20 - 150 i cirkular
54
43
41
MALA PRIVREDA
1
3
45
Plamenice bb
Stajski objekat
Priključci za traktor balirka, tanjirača kao i
proširenje i adaptacija stajskog objekta
Proširenje štalskog objekta i nabavka traktorskih
priključaka: prikolica i tanjirača.
Muhtari (Tadžudin) Emir
Talić (Velid) Almedin/Elvedin
(dva aplikanta u prijavibodovan Almedin)
COMPANY NH AVDIĆ d.o.o,
Hajrudin Avdić
APIMED s.p.z. Sanski Most
Kadirić Nijaz, direktor
Sanski Most
Sanski Most
1
POLJOPRIVREDA-TRAKTORI
Skucani
Avdić (Ismet) Fikret
Sanski Most
Vakuf 79
2
Pašić (Rifet) Faruk
Sanski Most
3
Halilović (Isak) Said
Sanski Most
Čaplje 262
Kamengrad
103
4
Kadrić (Alija) Arif
Sanski Most
Vrhpolje bb
5
Delić (Petar) Mihajlo
Sanski Most
Kruhari
70
64
55
35
SANSKI MOST
SANSKI MOST
57
50
Traktor FOTN europard 504
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PRIKLJUČCI ZA TRAKTOR
Priključci -Sijačica PKS-4, uređaj za gnojivo
UZG za PSK-4 i rotokultivator 2,6 IMT 612-840
28
66
1
Biščević (Husein) Adem
Sanski Most
Čaplje bb
2
Alagić (Redžo) Ekrem-Bego
Sanski Most
Fajtovci bb
3
Tufek (Hilmija) Amel
Sanski Most
Tomina 305
Priključci -Roto presa Tarup BIO
Priključci za traktor 80KS: rotaciona kosiliaca,
rotobalirka i motalica za rotobale.
4
Pašić (Ibrahim) Nasuf
Sanski Most
Čaplje 141
Priključci -Berač za kukuruz
53
5
Šarčević (Ibrahim) Ermin
Sanski Most
Čaplje 17
Priključci -Silokombajn, motalica za rotobale
49
6
Radujko (Nikola) Đurađ
Sanski Most
Podluga 92
Priključci -Balirka za sijeno
48
7
Crljenković (Rifet) Ifet
Sanski Most
Poljak 108a
Priključci:Traktorska prikolica 3.200 l
46
8
Tatarević (Rašid) Enes
Sanski Most
Fajtovci 18
Pneumatska sijačica
44
9
Šušnica (Obrad) Mirko
Sanski Most
Miljević (Bogdan) Miloš
Sanski Most
11
Stupar (Ilija) Dragan
Sanski Most
Gornji Dabar
Priključci -Berač kukuruza i balirka
Poljoprivredne mašine- priključci ili 2 steone
junice
Priključci:Traktorska sijačica za kukuruz i
pšenicu, samonosiva prskalica
25
10
Donji Dabar
Lušci Palanka
16
Motokultivator LBIN 14KS sa priključcima
42
SANSKI MOST
79
64
20
0
MOTOKULTIVATORI SA PRIKLJUČCIMA
1
Kuruzović (Džafer) Zlate
Sanski Most
Prvomajska
8A
2
Okčić (Džanan) Dursum
Sanski Most
Demiševci
Motokultivator sa kosačicom i priključcima
23
Lukavice 138
Ostala poljoprivredna mehanizacija i oprema
Obezbjeđenje vodosnabdjevanja za potrebe
povratnika i poljoprivredne proizvodnje
57
SANSKI MOST
1
Seferović (Ibrahim) Fikret
Sanski Most
13
2
Novaković (Čedo) Dušan
Sanski Most
Lušci Palanka
Sanski Most
Donji
Kamengrad
78
Izgradnja staje 10x12 m² - tov junica, teladi i
junadi
56
55
SANSKI MOST
1
Halilović (Izet) Vernes
Oprema za pčelarstvo
32
POLJOPRIVREDNI OBJEKTI
Sanski Most
Šehovci
3
Trožić (Ibro) Jusuf
OPĆA POLJOPRIVREDNA
ZADRUGA SANAFRUIT, ovl.
osoba Kerić Irzad
Izgradnja stajskog objekta kao i potraživanje
traktorskih priključaka (freza i poluautomatska
sijačica 2 reda)
Sanski Most
Ključka 114
Hladnjača
50
4
Nikolić (Milutin) Dušan
Sanski Most
Podlug 115
Farma
47
5
Jeličić (Milan) Drago
Sanski Most
Izgradnja štalskog objekta 7x8
41
6
Kosovac (Božo) Ratko
Sanski Most
Lušci palanka
Sime Miljuša
b.b.
Izgradnja stajskog objekta 10x8 m
22
PLASTENICI
Izgradnja rasadnog centra- plastenik za
proizvodnju sadnica povrća i jagode.
Dva plastenika po 300 m2 i ostali repromaterijal
za uzgoj cvijeća
77
Plastenik 150 m2
46
2
SANSKI MOST
2
Burnić (Rifet) Hikmet
CVJEČARA KAMENGRAD
Sanski Most
Sanski Most
Došci bb
G.Kamengrad
Donji
Kamengrad 8
3
Tufek (Mustafa) Latife
Sanski Most
Tomina 236
1
Sanski Most
SANSKI MOST
49
SADNICE VOĆA
1
Halilović (Rifet) Abdulah
Sanski Most
2
Halilović (Abdulah) Haris
Sanski Most
Donji
Kamengrad
Donji
Kamengrad
Sadnice kruške 3.600 sadnica plus oprema
67
Sadnice oraha
57
III
Lista podnosioca prijava/zahtjeva/projekata koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po općinama
kako slijedi:
R.BR.
1.
PREZIME/IME OCA/IME
NAZIV PRAVNOG LICA
OPĆINA
ADRESA
NAZIV/OPIS PROJEKTA
Čelebić (Nazif) Halim
Bihać
Vinica 26
Potraživanje stolarske
mašine
Adaptacija štalskog
objekta
2.
Dedić (Suljo) Fadil
Bihać
Klisa bb
3.
Džafica (Hasan) Helena
Bihać
Orašac
4.
Fileković (Osman) Redžo
Bihać
5.
6.
7.
8.
9.
Glumac (Ramo) Esad
Mešić (Huse) Halid
Nasufović ( Hase) Zlata
Osmanović (Muhamed)
Hajrudin
POLJOPRIVREDNI OBRT
PČELARSTVO KAZAZ,
Bihać, ovlaštena osoba
Kazaz Emira
Bihać
OBRAZLOŽENJE/ RAZLOZI
ODBIJANJA
Nedostaje izjava o sufinansiranju projekta
Nedostaje kopija LK podnosioca prijave
Jezero bb
Motokultivator
Traktor s prikolicom,
zubača, plug, freza,
kosačica, kupilica i
cirkular
Nije dostavila potvrdu o povratku
Umjesto potvrde o povratku dostavljeno
uvjerenje o kretanju
Orašac
Motokultivator i 200 kom.
Drvenastog voća (kruška,
jabuka i šljiva)
Nedostaje Potvrda o povratku od općine
(DOSTAVLJENO OD MJESNE
ZAJEDNICE!!!)
Bihać
Orašac
Kosačica, plug i zubača
Aplikant nije dostavio uvjerenje o
povratku ne asvoje ime nego na ime
supruge
Bihać
Golubićki put
bb
Motokultivator sa
osnovnim priključcima i
plastenik
Potvrda o povratku izdata od MZ, a ne
od nadležnog općinskog organa
Bihać
Golubić
Plastenik površine 300m²
Bihać
Malo Založje 10
Stolarska mašine za
proizvodnju košnica
Potvrda o povratku -dostavljena od MZ, a
ne od općine
Nedostaje Potvrda da su aktivnosti
usmjerene ka zapošljavanju povratnika
14
10.
Skalić (Munib) Munib
Bihać
Čavkići bb
Motokultivator sa
priključcima
Potvrda o povratku dostavljena od MZ,
a ne od nadležnog općinskog organa
11.
Šehić (Murat) Omer
Bihać
Orašac bb
Motokultivator sa
priključcima
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja projekta.
12.
Žerić (Maše) Abdulah
Bihać
Sokolački put
Izgradnja stajskog objekta
i motokultivator sa
priključcima
13.
OPĆA ZELJORADNIČKA
ZADRUGA UNA,
Bosanska Krupa, ovl.osoba
Raković Senija
Bosanska
Krupa
Ivanjska bb
Proizvodnja i prerada
kozijeg mlijeka i sira
Potvrda o povratku izdata od MZ i nije
ovjerena kod nadleznog općinskog
organa
Izjava o spremnosti sufinansiranju nije
ovjerena od nadležnog općinskog organa
i nedostaje potvrda od općinskog organa
da su aktivnosti usmjerene ka
zapošljavanju povratnika
14.
Vajagić () Zoran
Bosanska
Krupa
G.Ivanjska
Bos.Otoka
Motokultivator, štala ili
plastenik
Nedostaje potvrda općine o ostvarenom
povratku i izjava o spremnosti sufin.
15.
BEN-MAL GROUP D.O.O.
Velika Kladuša, ovlaštena
osoba Ibrahim Đedović
Bosanski
Petrovac
Mekote-lamela
7/12
Sadnice jagodičastog i
jezgrastog voća kao i
izgradnja hladnjače 150 t
Nedostaje potvrda Općine da su
aktivnosti usmjerene ka povratničkoj
populaciji
16.
Kartal (Tofik) Suad
Bosanski
Petrovac
Didovići bb
Izgradnja štale 20x100m²
i nabavka 140 grla
Nepotpuna prijava, nije dostavljen niti
jedan dokaz
17.
Malagić (Hasib) Jasmina
Bosanski
Petrovac
Hujića Magala
9
Uzgoj puževa
18.
Rončević (Trivo) Željana
Bosanski
Petrovac
Bukovača bb
Objekat za tov pilića
19.
Čakanović (Izo) Belma
Cazin
Gornja Lučka
178
20.
Dedić (Ibrahim) Fadil
Ključ
Zgon 15
Plastenik 150m2,
motokultivator i sadnice
jagodičastog voća
Kafe bar Afrodita,
izgradnja obnova i
opremanje objekta.
21.
Hodžić (Muharem)
Dursuma
Ključ
Oslobodilaca
57a
Plastenik 100m² sa
sistemom za
navodnjavanje
Raseljena osoba - nema status
povratnika u prijeratno prebivalište
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja projekta
Nedostaje dokaz o ostvarenom povratkuPrijeratno prebivalište u Srebrenici RS.
Nedostaje izjava o sufinansiranju i
potvrda o povratku.
Nije dostavio osobnu iskaznicu
Ključ
D.Sanica 59
23.
Šljivar (Asim) Alija
UG Povratak zavičaju
D.Sokolovo Ključ, Đurađ
Savić
Motokultivator, freza, kosa
i prskalica
Ključ
Donje Sokolovo
Traktor, motokultivator,
kosačice
Nedostaje uvjerenje općina o povratku i
ovjerena izjava o sufinansiranju projekta
Nedostaje potvrda općine o usmjerenosti
progr.aktivnosti na zapošljavanje
povratnika
24.
Babić (Pante) Milan
Sanski
Most
Ključka 16
Mašine i alat za autoelektričarsku radnju
Neispunjava uvjete poziva-nedostaje
izjava o sufinanciranj
25.
Baltić (Smail) Vahida
Sanski
Most
Vrhpolje bb
Nabavka traktora
Nije dostavljena osobna iskaznica
26.
Cerić (Hakija) hazim
Sanski
Most
Lolin sokak bb
Bravarska radnja
Nedostaje potvrda općine o ostvarenom
povratku u prijeratno prebivalište
Halilović (Senad) Nedim
Sanski
Most
D.Kamengrad
50
Nabavka mašina i opreme
za automehaničarsku
radnju
Nedostaje potvrda nadležnog organa o
ostvarenom povratku (ima vlastita izjava
što nije u skladu sa Javnim oglasom)
Hodžić (Rifet) Elvir
Sanski
Most
Gornji
Kamengrad 97
29.
Kadirić (Šefik) Emsud
Sanski
Most
Donji Krkojevci
123
30.
Kragulj (Đorđe) Rade
Sanski
Most
Milin Birt
31.
Mujkanović (Meho)
Ramadan
Sanski
Most
Čelinac
Plavšić (Milanko) Pero
Sanski
Most
22.
27.
28.
32.
Podvidače bb
Traktor sa priključcima
prikolica, plug, tanjirača,
kosilica i kupilica
Traktor sa priključcima:
freza, plug i prskalica.
Sadnice jagode 22.000 i
višnje 500kalemlj.+500
oblačinske.
Izjava o sufinansiranju nije ovjerena!
Nedostaje potvrda o ostvarenom
povratku izdata od nadležne općinske
službe. (ima od MZ)
Nedostaje: izjava o spremnosti
sufinansiranja PROJEKTA
Motokultivator
Priključak za traktoratomizer za prskanje
voća, ili priklica, ili
motokultivator sa frezom.
Nedostaje potvrda o povratku i izjava o
sufinansiranju
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja od strane podnosioca i
prijavni obrazac
15
33.
Predojević (Stevo) Petar
Sanski
Most
Brdari bb
34.
Tolić (Fadil) Eldina
Sanski
Most
Banjalučka
103b
Kosilica
Nabavka košnica, rojeva
pčela, organskih
lijekova,vrcaljka 24 rama
radijalna-logar, nabavka
voska, kupatila u sklopu
prostorije za vrcanj i dr.
35.
AGROMERKANTILIJA
s.p.z.Velika Kladuša, Ivica
Krčelić
Velika
Kladuša
Marijanovac
125
Hladnjača za maline
Potvrda o povratku izdata od MZ, a ne od
nadležnog općinskog organa
Nedostaje: Izjava o sufinansiranju nije
propisno ovjerena (samo vlastitim
pečatom) i potvrda općine o usmjerenosti
progr.akt. Na zapošljavanje povratnika.
Čelinac, Danka
Mitrovića bb
MTK sa prikolicom i
kosačicom
Neispunjava uvjete Javnog poziva iz RSa, isti aplikant protokolisan je i pod
brojem 1428,od 22.02.212.
36.
Sejdić (Rasim) Nedžad
Nema potvrde o spremnosti
sufinancuranja
IV
Komisija će, po potrebi, izvršiti obilazak potencijalnih korisnika iz člana II i utvrditi spremnost za potrebno
sufinansiranje, i provjeru stvarnog stanja, radi predlaganja konačne odluke.
Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRAVNA POUKA: Ova odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dozvoljena žalba.
Dostavljeno:
-
Podnosiocima prijava/projekata/ zahtjeva putem Obavještenja o donošenju odluke na
web stranici Ministarstva
Sektoru za razvoj održivosti povratka
Komisiji za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata
a/a
16
Download

Konacna Odluka USK zaposljavanje