PROJEKT GRAĐANIN/JA GRAĐANIN TAKMIČENJA 2014.
Pregled datuma i lokacija takmičenja
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
Mjesto, datum i početak takmičenja
Općina
BRČKO DISTRIKT Koordinator i
kontakt osoba: Mara Matkić
([email protected])
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
Druga Osnovna škola Brčko, 16.04.2014. u
09:00 sati
Srednje škole
Druga osnovna škola, 17.04.2014.u 16:00 sati
KANTONI/ŽUPANIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
Općina
UNSKO-SANSKI KANTON
Koordinator i kontakt osoba: Dika
Bejdić ([email protected])
Cazin
Bihać
Bužim
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac
Sanski Most
Ključ
Velika Kladuša
Mjesto, datum i početak takmičenja
Gornja Koprivna, 04.03.2014.
Gornje Prekounje Ripač, 07.03.2014.
OŠ Bužim, 10.03.2014.
II osnovna škola, 12.03.2014.
OŠ Ahmet Hromadžić,17.03.2014.
OŠ Fajtovci, 24.03.2014.
OŠ Velagići, 24.03.2014.
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
Bihać, OŠ Gornje Prekounje, Ripač,
04.04.2014.
OŠ 1. mart Vrnograč, 31.03.2014.
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
Općina
Mjesto, datum i početak takmičenja
ŽUPANIJA POSAVSKA
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
Općina
TUZLANSKI KANTON
Kategorija
Osnovne škole
Koordinator i kontakt osoba: Mijo
Mijić ([email protected])
Koordinator i kontakt osoba: Sadik
Selimović ([email protected])
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Banovići
Čelić
Doboj-Istok
Gračanica
Gradačac
Kalesija
Kladanj
Mjesto, datum i početak takmičenja
OŠ „Banovići“, 03.04.2014. 09:00 sati
OŠ „Humci“, 07.04.2014. 9:00 sati
OŠ „Brijesnica“, 03.04.2014. 09:00 sati
OŠ „Stpejan Polje“ 03.04.2014. 09:00 sati
OŠ „Edhem Mulabdić“, 09.04.2014., 09:00 sati
OŠ „Kalesija“ 03.04.2014. 09:00 sati
OŠ „Kladanj“, 03.04.2014., 09:00 sati
Mjesto, datum i početak takmičenja
OŠ Vladimira Nazora Odžak, 28-29 04.2014 i
30.04.2014.
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
"Behrambegova medresa", 24. i 25.04.2014.,
09:00 sati
TUZLANSKI KANTON
Osnovne škole
Koordinator i kontakt osoba: Sadik
Selimović ([email protected])
"Behrambegova medresa", 24. i 25.04.2014.,
09:00 sati
Lukavac
Srebrenik
Tuzla
Živinice
Općina
i kontakt osoba: Amir Hodzic
([email protected]) i Mensur
Milak ([email protected])
Srednje škole
"Mješovita srednja škola" Živinice, 08.04.2014, u 09:00 sati
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
ZENIČKO-DOBOJSKI
KANTON
Koordinator
OŠ „Prokosovići“, 08.04.2014. 09:00 sati
OŠ „Podorašje“, 03.04.2014., 09:00 sati
"Behrambegova medresa", 10 i 11.04.2014., 09:00 sati
Zenica
Mjesto, datum i početak takmičenja
"Srednja zanatska škola" Bilmišće, 18.04. u 17:00 sati, i 19.04.2014.u 09:00 sati
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
Osnovna škola "Mak Dizdar" Zenica,
10.05.2014. u 09:00 sati
Osnovna škola "Mak Dizdar" Zenica,
10.05.2014. u 09:00 sati
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
BOSANSKO-PODRINJSKI
KANTON GORAŽDE
Općina
Mjesto, datum i početak takmičenja
OŠ Fahro Baščelija, Goražde, 18.04.2014.
Raspored općinskih takmičenja
Općina
Mjesto, datum i početak takmičenja
Bugojno
"Treća osnovna škola" 08.04.2014. u 11:00 sati
Donji Vakuf
"Prva osnovna škola", 16.04.2014. u 12:00 sati
Travnik
"Tehnička škola" Travnik, 16.04.2014. u 12:00 sati
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
Mješovita srednja škola Travnik, 10.05.2014.
u 10:00 sati.
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
HERCEGOVAČKONERETVANSKI
KANTON/ŽUPANIJA
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA
Općina
Mjesto, datum i početak takmičenja
Čitluk
OŠ "Bijakovići" u Bijakovićima, 23.04.2014. u 14:00
Konjic
"Prva osnovna škola" Konjic, 21.04.2014., 12:00
Koordinator i kontakt osoba:
Marina Mihalj
([email protected])
Mostar
"Centar za kulturu" Mostar, 24.04.2014. u 08:00
Kanton/regija/distrikt
Mjesto, datum i početak takmičenja
Srednje škole
Kanton/regija/distrikt
Koordinator i kontakt osoba:
Azemina Mašinović
([email protected]) i Antun
Milos ([email protected])
Kategorija
Osnovne škole
Koordinator i kontakt osoba: Alija
Lapo ([email protected])
SREDNJEBOSANSKI
KANTON/ŽUPANIJA
SREDNJIŠNJA BOSNA
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
"Centar za kulturu" Mostar, 29.04. 2014. god.u
12:00 sati
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
ŽUPANIJA ZAPADNO
HERCEGOVAČKA
Koordinator i kontakt osoba:
Drago Zovko ([email protected])
i Karlo Zelenika
([email protected])
Mjesto, datum i početak takmičenja
Općina
Ljubuški
Posušje
Grude
Široki Brijeg
Gimnazija Ljubuški, 11.04.2014.14:00 sati
OŠ Ante Brune Bušića iz Rakitna, 11.04.2014. 16:00 sati
Raspored općinskih takmičenja
Mjesto, datum i početak takmičenja
Općina
Koordinator i kontakt osoba:
Sedžida Hadžić
([email protected]) i Derviša
Pleho ([email protected])
Stari grad
Centar
Novo Sarajevo
Novi Grad
Ilidža
Vogošća
Hadžići
Ilijaš
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
26.04.2014.
OŠ fra Stipana Vrljića Sovići Gorica, 11.04.2014. 16:00 sati
Druga osnovna škola, 11.04.2014.16:00 sati
Kanton/regija/distrikt
KANTON SARAJEVO
Kategorija
Prva bošnjačka gimnazija 12.04.2014.
OŠ Isak Samokovlija, 12.04.2014. 10:00 sati
Elektrotehnička škola za energetiku
"Peta gimnazija", 05.04, 2014. u 10:00 sati
Tursko-bosanski Sarajevo koledž, 12.04.2014.
OŠ "Mirsad Prnjavorac" u 10:00 sati
OŠ "6 Mart" 05.04.2014. u 10:00 sati
Srednje škole
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Osnovne škole
Mjesto, datum i početak takmičenja
Srednja mašinska tehnička škola, 26.04.2014.
Srednjoškolski centar Ilijaš,05.04.2014. u 10:00 sati
Srednje škole
Raspored općinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
HERCEG-BOSANSKA
ŽUPANIJA/KANTON 10
Mjesto, datum i početak takmičenja
Općina
Kantonalna/županijska, međuopštinaks i Brčko Distrikt takmičenja
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
Kontakt osoba i nezavisni
evaluator: Drago Zovko
([email protected])
OŠ Glamoč, 29.04.2014., 13:00 sati
Srednje škole
REGIJE ZA ORGANIZACIJU TAKMIČENJA U REPUBLICI SRPSKOJ
Raspored općinskih / međuopštinskih takmičenja
Kanton/regija/distrikt
REGIJA FOČA - TREBINJE
Koordinator i kontakt osoba:
Miladin Ilić ([email protected])
Općina
Trebinje
Nevesinje
Foča
Istočno Novo
Sarajevo
Rudo
Mokro
Trebinje
Gacko
Istočno Novo
Sarajevo
Rudo
Mjesto, datum i početak takmičenja
OŠ Vuk Karadžić, 29.03.2014. u 10 sati
OŠ Risto Proroković, 29.03.2014., 10:00 sati
OŠ Veselin Masleša, 29.03.2014. u 10:00 sati
Regionalno takmičenje
Kategorija
Mjesto, datum i početak takmičenja
Osnovne škole
OŠ "Sveti Sava", 29.03.2014. u 10:00 sati
OŠ "Rudo", 29.03.2014. u 10:00 sati
OŠ "Mokro" u 10:00 sati
Gimnazija "Jovan Dučić", 05.04.2014. u 10:00 sati
SŠC "Pero Slijepčević" 05.04.2014.u 10:00 sati
26.04.2014. u Foči
Srednje škole
SŠC "28 juni", 05.04.2014. u 10:00 sati
SŠC "Rudo" 05.04.2014. u 10:00 sati
REGIONALNA TAKMIČENJA - PREMA PODACIMA KOJE JE POSLAO REPUBLIČKI PEDAGOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE
OSNOVNE ŠKOLE
Regija
Banja Luka
Prijedor
Doboj
Škola domaćin
OŠ ,,Miloš Dujić'' Čelinac
OŠ ,,Sveti Sava'' Kozarska Dubica
OŠ ,,19. April'' Derventa
Bijeljina
OŠ ,,Dvorovi'' Bijeljina
26. 4. 2014.
OŠ ,,Braća Jakšić'' Milići
26. 4. 2014.
OŠ ,,Sveti Sava'' Istočno Sarajevo
26. 4. 2014.
OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj'' Trebinje
26. 4. 2014.
Birač
Sarajevskoromanijska
Hercegovačka
Datum održavanja
26. 4. 2014.
26. 4. 2014.
26. 4. 2014.
SREDNJE ŠKOLE
Regija
Škola domaćin
Datum održavanja
Banja Luka
SŠC ,,Čelinac'' Čelinac
26. 4. 2014.
Prijedor
SŠC ,,N. Tesla'' Kozarska Dubica
26. 4. 2014.
Doboj
Bijeljina
Birač
Gimnazija Derventa
Gimnazija Bijeljina
Srednjoškolski centar, Milići
26. 4. 2014.
26. 4. 2014.
26. 4. 2014.
Sarajevskoromanijska
Hercegovačka
Gimnazija, Istočno Sarajevo
Gimnazija, Trebinje
26. 4. 2014.
26. 4. 2014.
Download

Općina Kategorija Općina Kategorija Cazin Bihać