STANDARDI I SMJERNICE ZA OSIGURANJE
KVALITETA U OBRAZOVANJU ZA DEMOKRATIJU
I LJUDSKA PRAVA
Petnaesta godišnja konferencija Civitasa
Hotel Zenit, Neum (20.09.2013.-22.09.2013.)
PROGRAM KONFERENCIJE
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Hamdije Čemerlića 6
71 000 Sarajevo, BIH
Tel: 033 261 415/416
E-mail: [email protected]
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
U susret godišnjoj konferenciji ...
Petnaesta godišnja konferencija koju organizuje Obrazovni centar za demokratiju i
ljudska prava Civitas u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u
Sarajevu biće organizirana na temu „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u
obrazovanju za demokratiju i ljudska prava“. Stotinu i pedeset predstavnika ministarstava i
pedagoških institucija, nastavnika, odgajatelja, univerzitetskih stručnjaka, trenera i facilitatora
diskutovati će o stanju i perspektivama programa građanskog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini i dati preporuke na osnovu kojih će stručno radno tijelo u ovoj školskoj godini
raditi na definiranju okvira za izradu standarda a kasnije i na određenju samih standarda
građanskog obrazovanja.
Sistem obrazovanja za demokratiju i ljudska prava kakav je razradila Bosna i
Hercegovina omogućava kvalitetan kurikulum usmjeren na postizanje funkcionalne i
sadržajne dimenzije građanske kompetencije. Bazično, on polazi od zasebnog predmeta koji
učenike osposobljava u znanjima, vještinama i stavovima aktivnih i odgovornih građana. Ovo
osposobljavanje postiže se kontinuirano, od predškolskog odoja i obrazovanja za četiri
bazična koncepta demokratije (autoritet, pravda, privatnost i odgovornost), preko zasebnog
predmeta podržanog interdsiciplinarnim i kroskurikularnim pristupom u osnovnim i srednjim
školama pa sve do univerzitetskog programa osposobljavanja budućih edukatora za
predavanja u duhu demokratije i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koncept je
dalje podržan programima stručnog usavršavanja i osposbljavanja nastavnika građanskog
obrazovanja, te udžbenicima i stručnom literaturom koji prate kurikulum obrazovanja za
demokratiju i ljudska prava. Kroz 15 godina implementacije, program je postigao svoj cilj i
pokazao se kao efikasan u odgoju i obrazovanju građana demokratskog društva. Iako su ovaj
stav podržala naučna istraživanja kao i izjave krajnjih korisnika (učenici, nastavnici, roditelji),
vlast ostaje u nedoumici da li trebamo pripremati građane za njihovu aktivnu participaciju u
društvu. Jedino rješenje problema vidimo u određivanju standarda građanskog obazovanja
koji su jedina garancija postizanju kontinuiteta u procesu institucionalizacije i unaprijeđenja
građanskog obrazovanja. Standardi trebaju biti usvojeni u procesu zajedničkog rada i
promišljanja predstavnika vlasti, stručnjaka i edukatora kao ljudi iz prakse. Oni se trebaju
odnositi na temljene vrijednosti i ciljeve koje prepoznajemo u sadržaju, metodici predmeta i
kulturi i klimi škole, stručnom osposobljavanju i usavršavanju nastavnog kadra i ciljevima
koje želimo postići kroz obrazovanje novih generacija a u vezi s razvojem građnske
kompetencije učenika.
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
Petnaesta godišnja konferencija
”Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava ”
Neum, hotel Zenit
20.-22.09.2013.
Dnevni red konferencije
Petak, 20.09.2013.
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
Orijentacija , uvodna izvedba klape
(pregled ciljeva i ostvarenih rezultata Civitas programa građanskog
obrazovanja u školskoj 2012./2013. godini)
Pozdravni govori
Svečano otvaranje konferencije
Sandra Sladaković, izvršna direktorica CIVITAS-a
Mr. Dika Makota, direktorica Pedagoškog zavoda Bosanskopodrinjskog kantona Goražde
Dr. Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda
RS
Mr. Mara Matkić, Odjel za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta
Thomas Mesa, šef Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade
u Sarajevu
(svečano proglašavanje Konferencije otvorenom)
17:30 – 18:00
Razvoj građanskog obrazovanja u BIH
(postignuća i ključni izazovi)
uvodna prezentacija
(predstavljanje Civitas programa od predškolskog do univerzitetskog
nivoa; programa stručnog usavršavanja za nastavnike i Civitas
publikacija za svaki obrazovni program)
18:00 – 19:00
Plenarna sesija: Ciljevi građanskog obrazovanja
Funkcionalna i sadržajna dimenzija odgoja i obrazovanja za aktivno
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
građanstvo; građansko obrazovanje kao nužna i potrebna priprema za
život u demokratskom društvu – međunarodni standardi, povelje i
obećanja na čiju se provedbu obavezala Bosna i Hercegovina.
Mr. Amir Hodžić, Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog
kantona
Odgoj i obrazovanje aktivnih glasača/Građani u monitoringu rada vlasti
Prof.dr. Miodrag Živanović, Univerzitet Banja Luka
20:00
Večera i zabavni program
Subota, 21.09.2013.
09:00 – 09:15
Pregled dana i upute za učesnike
09:15 – 09:30
Pregled DHR programa Američke ambasade u BIH
Mr. Rahela Džidić, Američka ambasada u Sarajevu
09:30 – 10:30
Plenarno: Odgoj i obrazovanje novih generacija za liderske uluge,
građansku vrlinu i aktivizam u zajednici u kontekstu visokog
obrazovanja
prof.dr. Miodrag Živanović, Univerzitet Banja Luka
10:30 – 11:00
Pauza
11:00 – 12:30
Paralelne sesije
Sesija A
Nastavnik u razredu: političko obrazovanje i kontraverzne teme
Mr. Mara Matkić, Civitas koordinator
Sesija B
Globalizacija i promjene u sistemu obrazovanja i obrazovanja za
demokratiju i ljudska prava
prof.dr. Asim Peco, Univerzitet ”Đemal Bijedić” Mostar
Sesija C
Predstavljanje instrumentarija za mjerenje građanske vrline studenata i
njihove kompetentnosti da se aktivno uključe u cikluse javne politike i
druge procese političkog odlučivanja
prof.dr. Izudin Hasanović, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
Sesija D
Evaluacija uspješnosti predškolskog programa građanskog obrazovanja
i nove prakse u radu
facilitacija: Alija Lapo, koordinator programa i predsjednik Skupštine
12:30 – 14:00
Ručak
14:00 – 15:15
Plenarno: Transferzabilne kompetencije nastavnika i metodika
građanskog obrazovanja u 21 vijeku
Certifikacija nastavnika – stanje i izazovi
Zdravko Šunkić, savjetnik za kvalitet, CIVITAS
Učionica građanskog obrazovanja 21 vijeka
prof.dr. Mile Ilić, Univerzitet Banja Luka
15:15 – 15:45
Pauza
15:45 – 16:45
Predstavljanje istraživačkih radova
obrazovanja – Grad u grupama
Prezentacije uz diskusiju
nastavnika
građanskog
Sesija A
Projekt građanin i njegova refleksija na aktivizam mladih u školi i
zajednici
Kimeta Buševac, Srebrenik, Tuzlanski kanton
Praktičan rad u učionici građanskog obrazovanja
Adina Arapčić, Srebrenik, Tuzlanski kanton
Sesija B
Utvrđivanje obrazovnih potreba i profila nastavnika, te programa
stručnog usavršavanja nastavnika u kontekstu građanskog obrazovanja
Olivera Nedić, Doboj, Regija Doboj RS
Sesija C
Razvoj i unaprijeđenje demokratske kulture škole – praktična iskustva i
izazovi
Sanela Talović i Sada Korić, Konjic
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
Demokratija i mediji
Stojanka Pantić, Lopare, Regija Bijeljina RS
Sesija D
Ljudski potencijal u uslovima implementacije programa demokratije i
ljudskih prava
Mr. Slađana Lolić, Banja Luka, RS
16.45-17.oo
Pauza
17:00 – 18:00
Plenarna sesija: Učenici nosioci demokratskih promjena u školi i
zajednici
Školski aktivizam kao indikator kvalitetne primjene stečenih znanja,
vještina i stavova građanske kompetencije
(interdisciplinarni razvoj građanske kompetencije, stvaranja prilika za
participatorno djelovanje učenika u školi i zajednici; utjecaj
građanskog obrazovanja na razvoj interpersonalnih i poduzetničkih
vještina kod učenika školske dobi)
Ljubiša Rokić, član autorskog tima didaktičko-metodičkog materijala
”Integracija pristupa baziranog na ključnim kompetencijama u
redovnu nastavu osnovnih i srednji škola” Banja Luka
Učenici pokretači političkih i društvenih promjena u zajednici –
refleksija na uspješnu provedu Projekt građanin/Ja građanin programa
Dika Bejdić, Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog Kantona
Večera i zabavni program
20:00
Nedjelja, 22.09.2013.
08:30 – 09:30
Plenarno: Procjena uspješnosti i kvalitete programa – Vrednovanje
i samovrednovanje kvalitete provedbe građanskog obrazovanja
mr. Monika Rajković, Sveučilište Zagreb
09:30-09:45
Pauza
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS
Obala Maka Dizdara 5, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 261 415
Fax: 033 261 416
www.civitas.ba
09:45 – 11:00
Preporuke za definiranje okvira za izradu standarda građanskog
obrazovanja
Rad u grupama:
Grupa 1: Kako osigurati ostvarenje funkcionalne i sadržajne
komponente građanske kompetcije: kojim sadržajima osposobiti
učenike za aktivno političko djelovanje
Facilitator: Mr. Amir Hodžić
Grupa 2: Stručno usavršavanje nastavnika
Facilitator: Zdravko Šunkić
Grupa 3: Projekt građanin – izjednačavanje statusa takmičenja sa
takmičenjima iz drugih predmeta
Facilitator: Mr. Sedžida Hadžić
11:00 – 11:15
Pauza
11:15 – 12:00
Predstavljanje zaključaka i preporuka
12:00 – 12:30
Evaluacija i zatvaranje konferencije
Konferenciju zatvara Eric Catalfamo, ataše za kulturu i obrazovanje
Američke ambasade u Sarajevu
Ovaj program finansiran je grantom Američke ambasade. Mišljenja, stavovi, zaključci i preporuke
vlasništvo su Autora i ne odražavaju nužno stav Američke Vlade.
Download

standardi za programe građanskog obrazovanja