Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 09/14 i 13/14 ) i člana 51. tačka 1. Zakona o
posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 41/01 i 22/05), Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, na 5. sjednici održanoj 23.10.2014.. godine, utvrdio je:
FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
za 2015. godinu
Član 1.
(Sintetika planiranih sredstava i izdataka)
Finansijskim planom Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
za 2015.godinu utvrđuju se planirana sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za
zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona, i to:
1. UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ..........................1.942.000 KM
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI ....................................1.942.000 KM
Član 2.
(Analitika planiranih sredstava i izdataka)
Planirana sredstva i izdaci po skupinama utvrđuju se u bilansu planiranih sredstava i
izdataka za 2015. godinu kako slijedi:
1
A) UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Ek. kod
1
700000
712000
712113
720000
721211
722611
722719
722791
730000
732112
732131
813000
813612
591111
OPIS
2
UKUPNO PLANIRANA
SREDSTVA (I+II+III)
I-UKUPNO PRIHODI
Doprinosi za socijalnu zaštitu
Doprinos za osiguranje od
nezaposlenosti
Neporezni prihodi
Prihodi od kamate na depozite u
banci
Prihodi od pružanja usluga
građanima (Radne dozvole)
Ostali povrati
Ostale neplanirane uplate
Tekući transferi
(transferi i donacije)
Primljeni tekući transferi od
federacije
Transfer od Federalnog zavoda za
zapošljavanje
II-UKUPNO PRIMICI
Otplate od ostalih domaćih
pozajmljivanja
III-NERASPOREĐENI VIŠAK
PRIHODA I RASHODA
Plan za
2014. god.
Plan za
2015.god.
Index
4/3
Procjena za
2016.god.
Procjena za
2017.god.
3
4
5
6
7
2.072.260
1.942.000
94
1.695.500
1.802.500
1.542.300
1.461.500
95
1.468.200
1.479.200
1.330.000
1.357.000
102
1.384.000
1.411.000
1.330.000
43.500
1.357.000
39.700
102
91
1.384.000
34.200
1.411.000
18.200
500
200
40
200
200
3.000
30.000
10.000
3.000
21.500
15.000
100
72
150
3.000
16.000
15.000
3.000
0
15.000
168.800
64.800
38
50.000
50.000
50.000
-
-
-
118.800
64.800
55
50.000
50.000
500
500
100
-
-
500
500
100
-
-
529.460
480.000
91
227.300
323.300
-
2
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI
Ek. kod
1
610000
611000
611100
611110
611130
611131
611132
611133
611200
611210
611211
611220
611221
611224
611225
611226
611227
611229
612000
612100
612110
612111
612113
612113
613000
613100
613110
OPIS
2
RASHODI I IZDACI
Tekući rashodi
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća
Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa
Doprinosi na teret zaposlenih
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenih
Naknade za prevoz i troškove smještaja
Naknade za prevoz s posla i na posao
Naknade iz radnog odnosa
Naknade za topli obrok tokom rada
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nagrade, darovi djeci i sl.
Pomoć u slučaju smrti
Pomoć u slučaju ostalih bolesti
Doprinosi poslodavca
Doprinosi poslodavca
Doprinos na teret poslodavca
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Putni troškovi u zemlji
Plan za
2014. god.
3
2.072.260
2.069.260
341.710
293.210
201.650
91.560
50.000
37.000
4.560
48.500
3.500
3.500
45.000
25.000
13.000
1.000
4.000
2.000
31.610
31.610
31.610
18.000
12.000
1.610
96.120
4.600
4.400
Plan za
2015.god.
Index
4/3
Procjena
za
2016.god.
Procjena
za
2017.god.
4
1.942.000
1.937.000
351.210
293.210
201.650
91.560
50.000
37.000
4.560
58.000
4.000
4.000
54.000
26.000
15.000
3.000
1.000
5.000
4.000
31.610
31.610
31.610
18.000
12.000
1.610
107.500
4.600
4.400
5
94
94
103
100
100
100
100
100
100
120
114
114
120
104
115
100
125
200
100
100
100
100
100
100
111
100
100
6
1.695.500
1.690.500
358.000
300.000
206.000
94.000
51.000
38.000
5.000
58.000
4.000
4.000
54.000
28.000
15.000
1.000
5.000
5.000
33.000
33.000
33.000
18.600
12.600
1.800
102.500
4.600
4.400
7
1.802.500
1.797.500
365.000
306.000
210.000
96.000
52.000
38.900
5.100
59.000
4.000
4.000
54.000
28.000
16.000
1.000
5.000
5.000
34.000
34.000
34.000
19.000
12.800
2.200
102.500
4.600
4.400
3
613111
613113
613114
613115
613190
613191
613200
613210
613211
613300
613310
613311
613312
613313
613314
613320
613321
613400
613410
613411
613412
613413
613416
613417
613480
613482
613484
613500
613510
613512
613513
613520
613523
613600
Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima
Putovanje, lična vozila u zemlji
Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji
Troškovi dnevnica u zemlji
Ostale naknade putnih i drugih troškova
Ostale naknade putnih i drugih troškova
Izdaci za energiju
Izdaci za energiju
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
Izdaci za komunikaciju
Izdaci za telefon, telefaks i teleks
Izdaci za internet
Izdaci za mobilni telefon
Poštanske usluge
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za vodu i kanalizaciju
Nabavka materijala i sitnog inventara
Administrativni materijal i sitan inventar
Izdaci za obrasce i papir
Izdaci za kompjuterski materijal
Izdaci za obrazovanje kadrova
Sitni inventar
Kancelarijski materijal
Ostali materijali posebne namjene
Hrana i prehrambeni materijal
Materijal za čišćenje
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Gorivo za prevoz
Dizel
Motorno ulje
Prevozne usluge
Registracija motornih vozila
Unajmljivanje imovine, opreme i nemat. imovine
300
300
500
3.300
200
200
4.000
4.000
4.000
13.220
10.920
4.600
3.450
2.870
2.300
2.300
12.000
10.000
4.000
2.000
1.000
3.000
2.000
500
1.500
6.000
4.700
4.600
100
1.300
1.300
1.000
300
300
500
3.300
200
200
4.000
4.000
4.000
11.700
9.400
4.000
2.300
600
2.500
2.300
2.300
14.000
12.000
3.000
4.000
1.000
1.000
3.000
2.000
500
1.500
4.000
3.700
3.500
200
300
300
1.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
86
86
66
87
100
100
116
120
75
200
100
100
100
100
100
66
79
76
200
23
23
100
300
300
500
3.300
200
200
4.000
4.000
4.000
11.700
9.400
4.000
2.300
600
2.500
2.300
2.300
14.000
12.000
3.000
4.000
1.000
1.000
3.000
2.000
500
1.500
4.000
3.700
3.500
200
300
300
1.000
300
300
500
3.300
200
200
4.000
4.000
4.000
11.700
9.400
4.000
2.300
600
2.500
2.300
2.300
14.000
12.000
3.000
4.000
1.000
1.000
3.000
2.000
500
1.500
4.000
3.700
3.500
200
300
300
1.000
4
613610
Unajmljivanje imovine
1.000
1.000
100
1.000
1.000
613611
Unajmljivanje prostora ili zgrada
1.000
1.000
100
1.000
1.000
613700
613710
613711
613712
613713
613720
613721
613722
613723
613800
613810
613811
613813
613814
613820
613821
613822
613900
613910
613911
613912
613914
613916
613919
613920
613922
613930
613931
613934
613970
613974
Izdaci za tekuće održavanje
Materijal za popravke i održavanje
Materijal za popravak i održavanje zgrada
Materijal za popravak i održavanje opreme
Materijal za popravak i održavanje vozila
Usluge popravaka i održavanja
Usluge popravaka i održavanja zgrada
Usluge popravaka i održavanja opreme
Usluge popravaka i održavanja vozila
Izdaci osiguranja, bank. usl. i platnog prometa
Izdaci osiguranja
Osiguranje imovine
Osiguranje vozila
Osiguranje zaposlenih-kolek. životno osiguranje
Usluge bankarskog i platnog prometa
Izdaci bankovnih usluga
Izdaci platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za informisanje
Usluge medija
Usluge štampanja
Usluge reprezentacije
Usluge objavljivanja tendera i oglasa
Ostali izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Usluge za stručno obrazovanje
Stručne usluge
Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga
Izdaci za hardverske i softverske usluge
Izdaci po osnovu dr. samostalnih djelatnosti
Izdaci za rad komisija
6.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
4.800
1.700
400
1.300
3.100
600
2.500
44.500
8.000
2.000
4.000
2.000
4.000
4.000
10.000
1.000
9.000
13.000
1.000
8.000
4.000
1.000
1.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.000
7.700
3.700
700
1.000
2.000
4.000
1.000
3.000
52.500
11.000
0
3.000
4.000
2.000
2.000
4.000
4.000
10.000
1.000
9.000
17.000
1.000
133
133
100
100
200
133
100
100
200
160
218
175
154
129
166
120
117
137
100
100
100
100
100
100
100
130
100
8.000
4.000
1.000
1.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.000
7.700
3.700
700
1.000
2.000
4.000
1.000
3.000
47.500
11.000
0
3.000
4.000
2.000
2.000
4.000
4.000
10.000
1.000
9.000
13.000
1.000
8.000
4.000
1.000
1.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.000
7.700
3.700
700
1.000
2.000
4.000
1.000
3.000
47.500
11.000
0
3.000
4.000
2.000
2.000
4.000
4.000
10.000
1.000
9.000
13.000
1.000
5
613976
613980
613983
613984
613986
613987
613988
613990
613991
614000
614100
614140
614144
614200
614220
614223
614225
614229
614500
614530
614533
614534
614534
614534
614534
614539
614539
821000
821300
821310
821312
821319
Ostali izdaci za dr. samostalne djelatnostiUpravni odb., Nadzorni odb. i Ugovori o djelu
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge
samos. djelat.i povr. samos. rada
Posebna naknada na doh. za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća
Opća vodna naknada
Doprinosi za ZO od dr. samostalne djelatnosti
Doprinos za PIO od dr. samostalne djelatnosti
Porez na dohodak od druge samost. djelatnosti
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Tekući transferi i drugi tekući rashodi
Tekući transferi dr. nivoima vlasti i fondovima
Tekući transferi za javne fondove
Transfer za Fond za invalide
Tekući transferi pojedincima
Transferi pojedincima po osnovu m-s sig. nezap.l.
Novčane naknade nezaposlenim licima
Doprinos za zdravs. osiguranje za nezaposlene
Ostale isplate pojedincima po osnovu m-s sig. n.l.
Sub. privatnim preduzećima i poduzetnicima
Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja
Program volontiranja
Program posao za sve
Program SSNESP
Prog. zapošlj. socijalno ugroženih kategorija
Program samozapošljavanja
Obuka-informatika, engleski i njemački jezik
Program obuke za poznate poslodavce
Kapitalni izdaci
Nabavka opreme
Kancelarijska oprema
Kompjuterska oprema
Ostale kancelarijske mašine
12.000
16.000
133
12.000
12.000
6.500
7.500
115
6.500
6.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
3.000
3.000
1.599.820
32.400
32.400
32.400
750.620
750.620
530.620
190.000
30.000
816.800
816.800
18.000
170.000
50.000
200.000
231.000
29.000
118.800
3.000
3.000
3.000
2.000
1.000
1.500
1.500
1.200
1.300
2.000
3.000
3.000
1.445.680
24.000
24.000
24.000
876.880
876.880
656.880
190.000
30.000
544.800
544.800
9.000
190.000
231.000
50.000
64.800
6.000
6.000
6.000
2.000
4.000
100
100
120
130
133
100
100
90
74
74
74
116
116
123
100
100
67
67
5
95
100
172
55
200
200
200
100
400
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
3.000
3.000
1.230.000
12.500
12.500
12.500
967.500
967.500
747.500
190.000
30.000
250.000
250.000
200.000
50.000
5.000
5.000
5.000
3.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
3.000
3.000
1.330.000
12.500
12.500
12.500
1.067.500
1.067.500
847.500
190.000
30.000
250.000
250.000
200.000
50.000
5.000
5.000
5.000
3.000
2.000
6
Član 3.
(Propisi koji omogućavaju provedbu plana)
Izrada, donošenje i izvršavanje Finansijskog plana vrši se u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13,
09/14 i 13/14 ).
Sredstva za osiguranje od nezaposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje
od nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i Zakonom o posredovanju u
zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 41/01 i 22/05).
Član 4.
(Izvršenje plana)
Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona provodi izvršenje ovog plana.
Direktor Službe za zapošljavanje odgovoran je za izvršenje ovog Finansijskog plana u
skladu sa važećim propisima i općim aktima Službe za zapošljavanje.
Direktor Službe za zapošljavanje pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana i
preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.
Član 5.
(Raspored sredstava)
Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema
namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.
Član 6.
(Stupanje na snagu)
Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona o davanju saglasnosti, a isti će se primjenjivati od 01. januara
2015.godine.
Broj: __________________
Goražde, _______________
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA
_________________________
Namira Zuko
7
Download

Na osnovu clana 18 - služba za zapošljavanje bpk goražde