SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XV - Broj 13
25. jula 2011.
BIHAĆ
Izdanje na bosanskom
jeziku
Član 3.
327.
Na osnovu člana 11. b) odjeljka A poglavlja V
i člana 2. d) poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 1/04 i 11/04 – prečišćeni tekst),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj dana 14.7.2011. godine, donosi
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU
Član 1.
U Zakonu o prostornom uređenju i građenju
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
10/11), član 4. stav (1) tačka ss), iza riječi
"pravna" dodaju se riječi "ili fizička".
Član 2.
U članu 91. stav (2) brišu se riječi "i fizičkoj".
U članu 92. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Izuzetno, projektant može biti i fizička osoba u
slučajevima iz člana 91. ovog Zakona."
Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).
Član 4.
U članu 94. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Izuzetno, građenjem, odnosno izvođenjem
radova na građevini, prema ovom Zakonu, može
se baviti i fizička osoba u slučajevima iz člana
91. ovog Zakona, kao i fizička osoba registrovana
za obavljanje te djelatnosti, i to za individualne
stambene i stambeno - poslovne objekte korisne
površine do 400 m2 ili pomoćne objekte korisne
površine do 150 m2."
Član 5.
Član 97. mijenja se i glasi:
"U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti
učesnici u građenju iz člana 90. ovog Zakona
moraju ispunjavati uslove i pridržavati se
odredbi Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj
dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u
građenju koju će donijeti Vlada Kantona."
Broj 13 - Strana 498
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 6.
U članu 98. stav (6) mijenja se i glasi:
"Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj
dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u
građenju iz člana 97. ovog Zakona utvrdit će se
i uslovi za izdavanje ovlaštenja, način izdavanja
ovlaštenja i vođenje registra izdatih ovlaštenja."
Član 7.
Član 105. mijenja se i glasi:
"Izrada, sadržaj, označavanje i čuvanje, revizija
i nostrifikacija projektne dokumentacije vrši se
u skladu sa Uredbom koju će donijeti Vlada
Kantona."
Član 8.
U članu 131. stav (6) riječi "o tehničkom pregledu
građevine ('Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine', broj 21/06 i 23/08) zamjenjuju se
riječima "iz člana 138. ovog Zakona".
Član 9.
U članu 173. stav (4) briše se.
Član 10.
U članu 184. riječi "člana 98. stav (6)"
zamjenjuju se riječima "člana 97."
Iza riječi "104. stav (3)" dodaju se riječi "člana
105."
Član 11.
U članu 190. riječ "Pravilnika" zamjenjuje se
riječju "Uredbe".
Član 12.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-1-150/11
15. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
25. jula 2011.
donošenja ovog Zaključka provede javnu raspravu
o Nacrtu Zakona i u formi Prijedloga Zakon
sa izvještajem rezultata javne rasprave, koji
sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, dostavi
Skupštini na razmatranje.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-151/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
329.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD
"Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa za
period 1.1.2010. godine - 31.12.2010. godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-152/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
328.
330.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se
obrazovanju.
Nacrt
Zakona
o
srednjem
II
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja nauke
kulture i sporta da u roku 90 dana od dana
I
Usvaja se Odluka o davanju saglasnosti na
Odluku Skupštine privrednog društva "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa broj 019730-10/11 od 15.4.2011. godine.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-153/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 13 - Strana 499
333.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04).
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
331.
ZAKLJUČAK
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva da dostavi izvještaj o
radu Kantonalne uprave za šumarstvo Skupštini
Unsko-sanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-154/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
332.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP
"RTV USK" d.o.o. Bihać za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-155/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
I
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta da inicira postupak izmjene
odluka o osnivanju JP "RTV USK" d.o.o. Bihać
i JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Bihać u
smislu smanjenja članova Nadzornog odbora i
članova Skupštine sa 5 članova na 3 člana ovih
preduzeća.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-156/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
334.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona da do rebalansa Budžeta za
2011. godinu izuzme od realizacije Instrukcije
Ministarstva finansija od 12.5.2011. godine
budžetske korisnike koji se finansiraju preko
granta Budžeta Unsko-sanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona''.
Broj 01-02-4-157/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 13 - Strana 500
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. jula 2011.
ZAKLJUČAK
335.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14. jula 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu sa finansijskim
pokazateljima ZU Dom zdravlja Bosanski
Petrovac za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-162/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
I
Sugeriše se Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike da više posveti pažnje primarnoj
zdravstvenoj zaštiti.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-159/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
338.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
336.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14. jula 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Dom zdravlja Ključ za period 1.1. do 31.12.2010.
godina.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-158/11
Predsjedavajući Skupštine
14. jula 2011. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
337.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14. jula 2011. godine, donijela je
I
Odlaže se rasprava za narednu sjednicu
Skupštine Unsko-sanskog kantona o izvještajima
o radu Turističke zajednice Unsko-sanskog
kantona za 2009. godinu i 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-160/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
339.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija o stanju u
oblastima privrede za 2010. godinu iz nadležnosti
Ministarstva privrede Unsko-sansko kantona.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-161/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
340.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici
održanoj 14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
u što kraćem roku upozna Skupštinu sa sadržajem
podzakonskih akata koje će Vlada donijeti na
osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o prostornom uređenju i građenju.
II
Ovaj Zaključak slupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-163/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
341.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
9, 14. i 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
9/10 i 36/10), Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj 15.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Usvaja se Dokument okvirnog Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 2012 – 2014. godine
obrađivača Ministarstva finansija i isti će se
uputiti Skupštini Kantona sa Prijedlogom Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
Broj 13 - Strana 501
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 03-017-622/2011
Po ovlaštenju
15. jula 2011. godine Ministar ministarstva privrede
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
342.
DOKUMENT OKVIRNOG
BUDŽETA UNSKO-SANSKOG
KANTONA 2012 - 2014.
SMJERNICE I CILJEVI FISKALNE
POLITIKE ZA 2012. GODINU
I. UVOD U DOKUMENT
OKVIRNOG BUDŽETA
Dokument okvirnog budžeta (DOB) radi se za
trogodišnji period na svim nivoima vlasti u Bosni
i Hercegovini. Ovaj Dokument je glavni rezultat
izrade i planiranja srednjoročnog budžeta po
metodologiji "10 koraka" zasnovane na najboljim
međunarodnim iskustvima. Priprema Dokumenta
okvirnog budžeta omogućava bolju stratešku
osnovu za raspodjelu budžeta, koji se zasniva na
prioritetnim politikama i ciljevima, istovremeno
predstavlja srednjoročni okvir rashoda (SOR) za
period 2012 – 2014. godina.
Dokument okvirnog budžeta predstavlja
preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu
i sadrži gornje granice rashoda, kojih se svaki
budžetski korisnik treba pridržavati u procesu
pripreme svog godišnjeg zahtjeva za budžetskim
sredstvima.
Također, ovaj Dokument ima za cilj da poboljša
koordinaciju pripreme izrade Budžeta za 2012.
godinu između Vlade Unsko-sanskog kantona,
općina i izvanbudžetskih fondova.
Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona,
Sektor za budžet, prisustovalo je sastancima
koje je organizirao SPEM, na kojima su vođeni
razgovori o konačnoj primjeni PROGRAMSKOG
BUDŽETA kroz izradu Dokumenta okvirnog
budžeta za 2012-2014. godinu. Potom je Sektor
za budžet USK-a organizirao sastanak – radionicu
sa budžetskim korisnicima, dana 20. aprila 2011.
godine, i prezentirao budžetski kalendar (slijed
koraka sa ključnim zadacima i datumima dostave
podataka i izrade DOB-a i godišnjeg budžeta).
Date su osnovne upute oko elektronske popune
Tabela prioriteta budžetskih korisnika. Nakon
dostave popunjenih Tabela od strane budžetskih
korisnika, općina i vanbudžetskih fondova, Sektor
Broj 13 - Strana 502
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
za budžet je izvršio njihovu konsolidaciju te
sačinio Nacrt Dokumenta okvirnog budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012 - 2014. godinu
i predložio Vladi Unsko-sanskog kantona da isti
razmotri i usvoji. Usvojeni Dokumet Kantonalno
Ministarstvo finansija će proslijediti Federalnom
ministarstvu finansija na daljnju konsolidaciju.
Sam Dokument se sastoji iz četiri poglavlja, i
to :
- Poglavlje 1. Srednjoročna fiskalna strategija,
unutar kojeg su date makroekonomske
pretpostavke i prognoze;
- Poglavlje 2. Projekcije prihoda za trogodišnji
period koji pripadaju Kantonu kao fiskalni okvir
za ograničenje potrošnje;
- Poglavlje 3. Struktura potrošnje u javnom
sektoru, u kojem su sažeta glavna pitanja
iz oblasti upravljanja javnim sredstvima,
sa projekcijama budžetske potrošnje po
ekonomskim i funkcionalnim kategorijama;
- Poglavlje 4. Budžetski prioriteti za 2012. g.,
u kojem se predlažu početne gornje granice
rashoda za svakog budžetskog korisnika.
Ministarstvo finansija USK-a predlaže
Vladi Unsko-sanskog kantona da usvoji ovaj
Dokument kao prvi korak u procesu pripreme
Budžeta za 2012. godinu.
1. SREDNJOROČNA FISKALNA
STRATEGIJA
1.1. Ekonomski rast
(Izvor podataka: DEP-Perspektive 2011-2013.
godine; april 2011)
Uprkos djelimičnom oporavku glavnih bh.
trgovinskih partnera u 2010. godini, za Bosnu
i Hercegovinu je ovo bila godina ekonomske
konsolidacije u kojoj je zaustavljen pad iz 2009.
godine. Blagi porast evropske ekonomije (od 1%
25. jula 2011.
EU27) iz 2010. bi se u BiH trebao značajnije
odraziti tek u 2011. godini. Pozitivan trend u
Evropskoj uniji bi, prema projekcijama DG
ECFIN-a, trebao biti ojačan tokom 2012. godine,
uz skoro dvostruko veću stopu realnog rasta
(od 1,8%). Postepeni porast svjetske i evropske
ekonomije bi trebalo ne samo ojačati bh. izvoznu
tražnju nego i inostrane prilive novca, kako po
osnovu tekućih tako i finansijskih tokova. Upravo
ovo bi trebali biti glavni faktori bh. ekonomskog
oporavka u narednim godinama. Postepeni
napredak izvoza, praćen blagim porastom domaće
tražnje i realnom stagnacijom uvoza, je doveo
do tek skromnog bh. ekonomskog rasta od
0,5% u 2010. godini. Na to ukazuju i indikatori
aktivnosti u realnom sektoru, gdje se uglavnom
bilježi tek skroman realni rast. Ovdje se posebno
ističe porast industrijske proizvodnje od svega
1,6%, realni rast trgovine na malo od 3,6%,
stagnacija finansijskog sektora, te dvocifreni pad
građevinarstva i investicija uopće.
Konačan rezultat porasta izvoza, domaće
tražnje, ali i jačanja vanjskotrgovinskog deficita
bi trebao dati ekonomski rast od 3,2% u 2011, te
5,5% u 2012. godini. U svjetlu trendova globalnog
ekonomskog oporavka, pozitivan trend iz 20112012. bi trebao biti nastavljen i tokom 2013-2014.
godine. Drugim riječima, jačanje izvozne tražnje i
stabilan trend novčanih inostranih priliva bi trebali
i dalje biti katalizatori jačanja domaće tražnje
i uvoza. Tako se očekuje sve snažniji pozitivan
doprinos rastu od strane investicija i privatne
potrošnje, uz slabljenje negativnog doprinosa
vanjskotrgovinskog deficita, što bi trebalo dovesti
do ekonomskog rasta od 5,3% u 2013, te 5,6% u
2014. godini u Bosni i Hercegovini.
Osnovne makroekonomske projekcije u Bosni
i Hercegovini za period 2008 – 2014. godina su
date u tabeli koja slijedi:
Tabela 1.1. Makroekonomski pokazatelji za period 2008-2014. godina
Indikator
ZVANIČNI PODACI
PROJEKCIJE
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Nominalni BDP u mil. KM
28.167
27.843
28.426
30.082
32.483
35.309
38.506
Nominalni rast u %
15,50%
-1,20%
2,10%
5,80%
8,00%
8,7%
9,1%
BDP deflator (prethodna godina =
100)
107,6
101,1
101,5
102,6
102,4
103,2
103,3
Realni BDP u mil. KM (prethodna
godina = 100)
26.175
27.547
27.995
29.331
31.731
34,211
37,28
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 503
Realni rast u %
7,3%
-2,2%
0,50%
3,20%
5,50%
5,3%
5,6%
Inflacija mjerena indeksom
potrošačkih cijena u %
7,40%
-0,50%
2,10%
4,50%
1,90%
1,7%
1,80%
Potrošnja u mil. KM
28.295
27.619
28.556
30.636
32.571
34.595
36.872
Vladina potrošnja u mil. KM
5.57
5.75
5.922
6.218
6.529
6.79
7,13
Privatna potrošnja u mil. KM
22.725
21.869
22.633
24.417
26.042
27.804
29.742
Investicije u mil. KM
7.954
5.837
4.883
5.351
6.254
7.348
8.488
Vladine investicije u mil. KM
843
748
860
946
1.117
1.284
1.438
Privatne investicije u mil. KM
6.722
5.203
4159
4.556
5.296
6.23
7.224
15,30%
15,0%
12,40%
10,70%
12,0%
13,9%
15,0%
Vladina štednja u % BDP-a
1,10%
-1,20%
0,60%
1,00%
1,50%
1,5%
1,50%
Privatna štednja u % BDP-a
14,30%
16,10%
11,80%
9,70%
10,50%
12,4
14,40%
Bilans tekućeg računa u mil. KM
-3.635
-1668
-1.35
-2.12
-2.347
-2,433
-2.382
Bilans tekućeg računa u % BDP-a
12,90%
-6,00%
-4,70%
-7,00%
-7,2%
-6,9%
-6,2%
Nominalni rast uvoza u %
14,40%
-22,8%
7,10%
15,10%
11,9%
11,6%
11,60%
Nominalni rast izvoza u %
11,90%
-15,8%
20,1%
13,60%
14,40%
15,3%
15,70%
Nacionalna štednja u % BDP-a
Izvor podataka: Direkcija za ekonomsko planiranje, mart 2011. godine
1.2. Industrijska proizvodnja
Današnja istraživanja industrijske proizvodnje
su potvrdila da je kretanje industrije u BiH
određeno uzajamnim djelovanjem domaće i
izvozne tražnje.Također je utvrđeno da su faktori
tražnje ponajviše izraženi u rudarstvu, sektoru
proizvodnje električne energije i u nekim granama
prerađivačke industrije kao što je prehrambena
industrija.S druge strane, prerađivačka industrija
je u velikoj mjeri izvozno orijentisana, tako da
izvozna tražnja ima primarnu ulogu i praktično
u potpunosti određuje trend kretanja industrijske
proizvodnje.
To se najbolje vidjelo u kriznom periodu koji
je iza nas, kada je pad privredne aktivnosti u EU
i zemljama regiona rezultirao smanjenjem svih
parametara industrijske proizvodnje u BiH.
Na vrhuncu krize je fizički obim industrijske
proizvodnje smanjen za preko 3 %, pad
zaposlenosti iznosio je oko 4 %, dok su investicije
i izvoz umanjeni za oko 20 %.
Oporavak izvoznih tržišta i povećanje izvozne
tražnje rezultirao je stabilizacijom industrijske
proizvodnje sa godišnjom stopom rasta od 1,6 % u
odnosu na prethodnu godinu. Pod pretpostavkom
nastavka pozitivnog trenda rasta proizvodnje u
zemljama EU i regiona tokom 2011. godine,
očekuje se osjetniji oporavak industrijske
proizvodnje u BiH. Preliminarni podaci BHAS-a
o industrijskoj proizvodnji i stopa rasta fizičkog
obima industrijske proizvodnje od oko 12 % u
februaru 2011. godine u odnosu na isti period
prethodne godine su dosta ohrabrujući i pokazuju
da je oporavak bh. industrije u toku.
Slični pokazatelji su i za USK. Fizički obim
industrijske prizvodnje na nivou USK-a u januaru
2011. godine iznosi 80,0 % u odnosu na decembar
2010. godine, ali je veći za 14,8 % u poređenju
sa januarom 2010 godine. (podaci Federalnog
zavoda za statistiku)
Generator oporavka svakako bi trebala biti
prerađivačka industrija, prije svih izvozno
orijentisane grane prerađivačke industrije u
BiH.Važnu ulogu bi trebala imati preduzeća u
metalnom sektoru, koje bi, uz stabilan nivo cijena
metala na svjetskom tržištu, mogle znatno bolje
iskoristiti svoje proizvodne kapacitete. Pored
metalne industrije, proizvodnja namještaja i
drvno-prerađivačka industrija posjeduju ogromne
Broj 13 - Strana 504
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
potencijale da budu nosioci oporavka industrijske
proizvodnje i izvoza tokom 2011. godine.
Ako se ukupnom oporavku prerađivačke
industrije u BiH dodaju uobičajeno dobri rezultati
u elektroenergetskom sektoru, pretpostavka DEP-a
je da bi stopa rasta industrijske proizvodnje
tokom 2011. godine mogla iznositi oko 5 % u
odnosu na prethodnu godinu. Potpuni ekonomski
oporavak, kako u zemljama EU tako i u regionu,
očekuje se u periodu od 2012. do 2013. godine,
što će omogućiti i potpuni oporavak industrijske
proizvodnje u BiH.
U ovom periodu se očekuje potpuna
konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne
potrošnje, prevazilaženje problema oko finansiranja
preduzeća i intenziviranje vanjskotrgovinske
razmjene između zemalja EU, što će se pozitivno
odraziti na kompletan region, pa i na BiH.
Veća iskorištenost kapaciteta i povećanje broja
zaposlenih rezultirat će povećanjem proizvodnje
u prerađivačkoj industriji do nivoa predkriznog
perioda, kada je BiH ostvarivala rekordne stope
rasta industrijske proizvodnje u regionu.
Planirana investiciona ulaganja u infrastrukturu
i energetiku bi također trebala značajno doprinijeti
jačanju građevinskog sektora i onih grana
prerađivačke industrije koje su usko vezane za
građevinarstvo.
Također se očekuje da energetski sektor, koji
je u prethodnom periodu bio jedan od glavnih
oslonaca industrijske proizvodnje, nastavi
pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži
industrijsku proizvodnju u BiH u navedenom
periodu.
Procjena DEP-a je da bi povećanje privredne
aktivnosti u periodu 2012 – 2013. godina trebalo
rezultirati povećanjem bh. izvoza od oko 15 %,
dok je očekivani rast industrijske proizvodnje oko
7 % na godišnjem nivou.
1.3. Tržište rada
Negativna kretanja u bh. ekonomiji u 2010.
godini, koja su bila izražena kroz smanjenje
izvoza prema glavnim trgovinskim partnerima i
smanjenjem investicionih ulaganja u BiH, uticala
su na pogoršanje stanja na tržištu rada BiH kroz
smanjenje broja zaposlenih lica i značajno sporiji
rast plata.
Nezaposlenost ostaje velika nevolja cijelog
regiona, pa u Bosni i Hercegovini se procjenjuje
povećanje broja nezaposlenih lica u 2011. godini
od 1%/g/g. Prosječan broj nezaposlenih lica u
BiH u 2011. godini je 502,57 hiljada lica, što je
za 1% više u odnosu na isti period 2010. godine.
25. jula 2011.
Zvanična stopa nezaposlenosti je ostala izrazito
visoka i iznosila je 41,8% u 2010. godini, dok
je anketna stopa nezaposlenosti u BiH iznosila
24,1%.
Međutim, pretpostavljeno jačanje izvoza,
skromne investicije i obim industrijske
proizvodnje u 2011. godini bi ipak minorno
uvećale broj zaposlenih lica (0,5 % g/g).
Procjena prisutnog stanovništva na području
Unsko-sanskog kantona u decembru 2010. godine
je 303.482, dok je u 2009. godini bilo 294.275,
pa povećanje se iskazuje od 3,1 %. Istovremeno,
statistički podaci pokazuju da je povećan broj
radno aktivnog stanovništva od 206.368, što čini
68 % radno aktivnog stanovništva starosne dobi
od 15 do 65 godina.
Na Unsko-sanskom kantonu u decembru 2010.
iskazana je stopa zaposlenosti od 15,71 %, te u
poređenju sa stopom zaposlenosti u aprilu 2011.
godine (15,85%), iskazan je porast zaposlenosti
od 0,06 %, tj. u februaru 2011.godine radilo
je 32.714 radnika. Krajem aprila 2011.godine
evidentirana nezaposlenost u USK-u iznosila je
41.365 i bilježi tendenciju pada u odnosu na
mart 2011. godine, te stopa nezaposlenosti iznosi
55,84%. Značajno je istaći da je još uvijek učešće
nestručnih lica u ukupnom broju zaposlenih i
nezaposlenih visok i iznosi oko 50%. Do povećanja
broja nezaposlenih dolazi svake godine krajem
drugog i početkom trećeg kvartala zbog činjenice
da su to periodi kada novi radnici izlaze iz
srednjoškolskih obrazovnih institucija i prijavljuju
se na zavode za zapošljavanje. (Bilten JU Služba
za zapošljavanje za april 2011. godine)
Prosječna neto plata 2010. godine je uvećana
za 1,55% g/g u odnosu na prosjek 2009. godine.
Privatni sektor, sa najnižim prosječnim platama,
bi u 2011. trebao ostvariti skroman rast neto
plata, podstaknut rastom obima poslova, dok
se u javnom sektoru očekuje stagnacija zbog
budžetskih ograničenja, time bi se prosječna neto
plata u BiH u 2011. godini mogla nominalno
uvećati do 2 % g/g.
Plate u BiH su tokom 2010. godine značajno
sporije rasle u odnosu na prethodne godine.
Prosječna neto plata u BiH je u 2010. godini
iznosila 788 KM. Prosječna neto plaća Unsko-sanskog kantona u 2010. godine iznosila je 769,61
KM i za 2,3 % je veća u odnosu na 2009. godinu,
a za 1,77% manja u odnosu na ostvarenu u FBiH.
Kretanja penzija u 2011. je gotovo
nepromijenjeno u odnosu na 2010. godinu.
Konstantan prirast novopenzionisanih lica,
te usporen rast broja zaposlenih koji uplaćuju
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
doprinose u penzione fondove su osnova za isplatu
penzija, predstavljaju dva glavna ograničavajuća
faktora za eventualni rast penzija u narednom
periodu.
Potpuni oporavak tržišta rada bi se mogao
očekivati u 2012. godini. Rast BDP od 3,2 %,
intenzivniji izvoz, veća investiciona ulaganja,
te povećan obim poslova u građevinarstvu i
industriji bi trebao pozitivno uticati na tržište rada.
Broj zaposlenih lica u BiH bi se uvećao za 2,1 %,
dok bi se broj nezaposlenih lica mogao smanjiti
za 2,3 %. Privatni sektor bi trebao biti glavni
akcelerator rasta broja zaposlenih lica.Generalno,
Broj 13 - Strana 505
bolja poslovna klima bi pozitivno uticala na
rast neto plata (2,8%g/g).Veći prilivi novca kroz
prihode iz doprinosa penzionih fondova bi mogli
uvećati penzije 3-5 % g/g. Međutim, ipak će
proces reforme PIO fondova determinisati nivo
penzija u BiH.
Izrada projekcija za tržište rada za 2013.
godinu je zasnovana na pretpostavkama snažnog
ekonomskog rasta. Broj zaposlenih u pomenutoj
godini bi se uvećao za 2,2%, praćen smanjenjem
broja nezaposlenih lica od 2,9% i rastom neto
plata od 3 % na godišnjem nivou.
Tabela 1.3.1. Odabrani indikatori na tržištu rada BiH
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Stopa promjene broja zaposlenih u EU (%)
-2,3
-1,2
0,3
n/a
n/a
n/a
Stopa nezaposlenosti u EU (%)
9,1
10,3
10,2
n/a
n/a
n/a
Prosječna plata u EU (%)
1.7
1.5
2.0
n/a
n/a
n/a
691,8
671,0
685,1
718,0
761,8
817,4
Stope rasta broja zaposlenih lica u BiH (%)
-0,4
-3,0
2,1
4,8
6,1
7,3
Broj nezaposlenih lica u BiH (u hiljadama)
497,6
521,0
515,8
492,6
466,5
436,1
Stope rasta broja nezaposlenih u BiH lica (%)
0,9
4,7
-1,0
-4,5
-5,3
-6,5
Prosječna neto plata u BiH (u KM)
790
788
826
885
957
1028
Stope rasta prosječne neto plate u BiH (%)
5,1
-0,2
4,8
7,1
8,1
7,5
Broj zaposlenih lica u BiH (u hiljadama)
Izvor: za EU, ECFIN Autumn 2009; za BiH, Agencija za statistiku BiH, entitetske agencije za statistiku, zavodi za zapošljavanje
FBiH, RS i BD; DEP kalkulacije za period 2010-2014.
1.4. Cijene
U BiH je na početku 2011. godine zabilježen
rast cijena prvenstveno podstaknut poskupljenjem
nafte i hrane na svjetskom tržištu. Izražen porast
potražnje za naftom u svijetu u drugoj polovini
2010, uz ograničenu ponudu, imao je uticaj na
kretanje cijena ovog energenta u 2011. godini.
S druge strane, vremenske nepogode u 2010.
godini ( poplave i sušan period) su intenzivirale
rast cijena hrane, kao i poskupljenje proizvodnje
i transporta prehrambenih proizvoda. U prva dva
mjeseca 2011. godine je zabilježena godišnja
inflacija od 3 %. Cijene u kategoriji hrane i
bezalkoholnih pića u istom periodu su uvećane
za 5,3 % g/g, dok su cijene transporta uvećane za
6,4 % g/g. Interni faktori koji utiču na promjenu
cijena će također imati uticaj na njihovo kretanje u
2011. godini. Rast akciza na duhanske proizvode i
telekomunikacija, moguće poskupljenje električne
energoje i gasa su glavni interni faktori koji će
doprinjeti rastu cijena u BiH. Prema procjenama
DEP-a, u BiH se u 2011. godini očekuje inflacija
oko 4,5 % g/g. Međutim, ukoliko se rast cijena
nafte i hrane na svjetskom tržištu nastavi do kraja
2011. godine, sigurno je da bi inflacija mogla biti
i do 2 % veća od pretpostavljene inflacije.
U 2012. i 2013. godini se očekuje umjereni
rast cijena. Eksterni faktori koji determinišu rast
cijena u BiH će se stabilizovati. Na svjetskom
tržištu se u 2012. godini očekuje izrazito sporiji
rast cijena nafte ( 0,8%), normalni vremenski
uslovi i bolja žetva, što bi normlizovalo cijene
hrane.Time bi inflacija u BiH mogla biti niža
u odnosu na 2011. i kretati se oko 2 % u 2012,
odnosno 1,7 % u 2013. godini.
Broj 13 - Strana 506
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1.5. Vanjski sektor
Očekuje se da će deficit tekućeg računa
platnog bilansa BiH u periodu 2011 – 2013.
iznositi u prosjeku oko 7% BDP, što je značajno
više od ostvarenih 5% BDP-a u 2010. godini,
ali i značajno manje od 10 % BDP-a ostvarenog
u periodu 2007 -2009. godina. Ovogodišnji rast
deficita tekućeg računa od 31 % će biti rezultat
pojačanog rasta uvoza roba i usluga od 15 %
koji će nastati uslijed oporavka domaće tražnje
kako za potrošnim dobrima tako i za kapitalnim
i investcijskim proizvodima, ali i uslijed rasta
cijena nafte i proizvoda prehrambene industrije.
Izvoz roba i usluga u 2011. godini se procjenjuje
da će rasti po stopi od 14 % povećanjem inostrane
potražnje za proizvodima niskog tehnološkog
nivoa, dok će samo izvoz usluga registrovati
rast od tek 1 %. Ovako niska prognoza rasta
izvoza usluga opravdana je očekivanim značajnim
padom prihoda od pružanja usluga građevinarstva
u inostranstvu (s obzirom na situaciju u Libiji
gdje se ostvarivao najveći prihod od pružanja ove
djelatnosti u inostranstvu ) koji će kompenzirati
rast prihoda od pružanja usluga turizma i
međunarodnog prevoza.
Dohoci će blago rasti u posmatranom periodu
(1%), dok će tekući transferi kao značajan izvor
priliva novca u bh. ekonomiju u 2011. godini rasti
po stopi od 4 % uslijed oporavka ekonomija u
kojima živi bh. dijaspora ( SAD, EU, Švajcarska,
Hrvatska, Kanada, Australija i dr.).
S obzirom da su se globalni tokovi kapitala
značajno usporili, ne očekuju se značajna strana
ulaganja, kao ni povećano međubankarsko
kreditiranje. Ipak nas očekuje uvećano
zaduživanje (naročito vlade) po aranžmanu sa
MMF-om, Svjetskom bankom, EBRD-om i
drugim kreditorima koji su spremni nadomjestiti
nedovoljne domaće izvore finansiranja
ekonomskog rasta, investicija i potrošnje.
U periodu 2012 – 2013. godina očekuje se
produbljivanje deficita na tekućem računu sa
godišnjim rastom od 11 % u 2012. i 4 % u 2013.
godini uslijed dobro poznatog razloga – rasta
trgovinske neravnoteže, uz očekivani rast uvoza
roba i usluga po stopi od oko 12 %, a izvoza od
14 – 15 %.
Tekući transferi će umjereno rasti, ali ne u
skladu sa rastom BDP-a BiH, tako da će njihov
udio opadati tokom posmatranog perioda i do
2013. godine se zadržati na tek 10 % BDP-a BiH
(što je značajno niže u odnosu na pretkriznih
16%).
25. jula 2011.
Također je evidentno i opadanje udjela neto
dohotka iz inostranstva, koji će do 2013. godine
iznositi tek 2 % BDP-a ( u odnosu na pretkriznih
3,2 %).
Pokrivenost uvoza izvozom USK-a u 2010.
godini je 70,89 % i veća je za 8,7 % u odnosu na
2009.godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH
u 2010. godini je 56,65 %, dok je za isti period u
2009. godini iznosila 47,91%.
1.5.1. Novi dug i strategija otplate duga USK-a
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u
Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu
krajem decembra 2007. godine. Shodno članu
7. istog Zakona, kantoni se mogu dugoročno
zadužiti ukoliko u vrijeme dugoročnog zaduženja
iznos servisiranja duga za ukupan unutrašnji
i vanjski dug i garancije koje dospijevaju u
svakoj narednoj, uključujući i servisiranje za
predloženo novo zaduženje i sve zajmove za
koje su izdate garancije kantona, ne prelaze 10 %
prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini
i u okvirima ograničenja u skladu sa procedurom
definiranom u Zakonu o dugu.
Unsko-sanski kanton je na kraju 2010. godine
imao ukupno kreditno zaduženje u iznosu od
24,26 miliona KM. Zaduženje se odnosilo za
finansiranje vodovoda Bužim u iznosu od 1,8
miliona KM, finansiran iz Saudijskog fonda za
razvoj (od 31.1.2000. do 31.1 2021) i finansiranje
obnove i rekonstrukcija škola u iznosu od 3,6 mil.
KM – kredit odobren Ministarstvu obrazovanja
od strane Investicijske banke – današnja Razvojna
banka. Skupština USK-a je u januaru 2009.
godine donijela Odluku o davanju saglasnosti
kreditnog zaduženja USK-a prema FBiH za kredit
Export – Import Koreja, kredit u iznosu od 3,1
milion USA dolara (5,73 mil. KM). Kreditna
sredstva su namijenjena za nabavku medicinske
opreme i rezervnih dijelova, uvođenje novih vrsta
medicinskih usluga i povećanje kvaliteta pružanja
medicinske zaštite Kantonalne bolnice “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać.
Skupština Unsko-sanskog kantona je donijela
Odluku o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja
USK-a kod Federacije BiH za sredstva kredita
Međunarodnog monetarnog fonda po III Stand
by aranžmanu u iznosu od 12,5 miliona KM.
Sredstva su korištena za rješavanje fiskalnog
deficita iskazanog u Rebalansu Budžeta za
2009. godinu.Kredit je utvrđen Odlukom Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine o kreditnom
zaduženju kantona po III Stand by aranžmanu
Međunarodnog monetarnog fonda i Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine uz uslove:
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- rok otplate kredita 5 godina,
- grace period 3 godine, uračunat u rok otplate,
počev od doznačavanja sredstava,
- kamatna stopa promjenljiva ( u vrijeme
odobravanja aranžmana iznosila je 1,45%
godišnje) i određuje je MMF sa SDR (specijalno
pravo vučenja).
Ukupno dospjelih obaveza po Ugovoru
o prenosu kreditnih sredstava po III Stand by
aranžmanu MMF-a, zaključenim 1.10.2009.
godine između Federalnog ministarstva finansija
i Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona
i Aneksa na Ugovor od 29.12.2009. godine,
utvrđene su u iznosu od 13.417.280 KM. (obaveze
Unsko- sanskog kantona zajedno sa glavnicom,
kamatom i ostalim troškovima).
Na osnovu Odluke Komisije za dug Federacije
Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski kanton u
2011. godini se mogao dugoročno zadužiti u
iznosu do 36.000.000 KM (u obzir uzeti stari i
Broj 13 - Strana 507
projecirani /novi/ dug za 2011. godinu), ukoliko
te obaveze može servisirati u narednom periodu.
Vlada Unsko-sanskog kantona je u maju 2011.
godine utvrdila, a Skupština Unsko-sanskog
kantona donijela je Odluku o odobrenju kreditnog
zaduženja Unsko-sanskog kantona za Projekat
Univerziteta u Bihaću u iznosu do 5 mil. EURA
(9,25 mil. KM) i Odluku o odobrenju kreditnog
zaduženja Unsko-sanskog kantona za Kantonalnu
bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“, Opću bonicu
Sanski Most i ZU Lječilište Gata u iznosu do 6,5
mil. EURA (12,02 mil. KM).
Ministarstvo finansija Federacije BIH, za iznos
(koliko iznosi vrijednost roba, ući će u pregovore
sa Austrijskom bankom, s ciljem dobivanja
najpovoljnijih uvjeta, čiji su okviri navedeni
Sporazumom.
U tabeli koja slijedi dat je prikaz duga i
servisiranja duga kroz godine.
Tabela 1.5.1. Stanje duga i plan zaduženja u Unsko-sanskom kantonu
Zaduženje
Kantona
Stanje
Plan
duga (glav.
zaduženja
i kamata)
Servisiranje duga
mil. KM
31.12.2010
2011.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
Napomena
SAUDIJSKI
FOND
1,84
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
Vodovod
Bužim
INVESTICIJSKA
BANKA
3,61
0,44
0,43
0,41
0,40
0,39
0,37
Školski
objekti
MMF
13,42
0,31
0,82
5,49
5,72
0,95
-
Deficit
budžeta
KOREJA
5,73
0,30
Bolnica
mag. rezon
Izvor finansiranja
AUSTRIJA
-
12,02
1,00
1,00
1,00
Bolnica
AUSTRIJA
-
9,25
0,90
0,90
0,90
Univerzitet
26,4
21,27
0,94
1,44
6,08
8,20
3,41
2,74
UKUPNO
U tabeli su podaci za servisiranje duga po
osnovu kreditnih sredstava MMF-a na osnovu
otplatnog plana III stand by aranžmana FMF-a od
10.5.2010. godine.
Dugoročne obaveze iskazane na dan
31.12.2010. godine Unsko-sanskog kantona su
26,4 mil. KM.
Broj 13 - Strana 508
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. PROJEKCIJE PRIHODA
2.1. Prihodi od indirektnih poreza u periodu
2011 – 2014.
Prihodi od indirektnih poreza čine preko 80%
ukupnih poreskih prihoda generisanih u Bosni
i Hercegovini. Zbog toga projekcije kretanja
istih imaju veliki značaj, posebno za godišnje i
srednjoročno planiranje budžeta na svim nivoima
vlasti.
Projekcije prihoda od indirektnih poreza za
period od 2011. do 2014. godine bazirane su na
slijedećim postavkama:
a. prognozama makroekonomskih pokazatelja
izrađenim od strane Direkcije za ekonomsko
planiranje (DEP) za pomenuti period,
b. daljoj primjeni Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju u skladu sa dinamikom smanjenja
i ukidanja carina na uvoz dobara porijeklom iz
EU,
c. primjeni čl. 21 Zakona o akcizama, koji podra­
zumijeva kontinuirano usklađivanje stopa akciza
u BiH sa minimalnim standardima u EU.
Projekcije prihoda od indirektnih poreza
preuzete su u aprilu tekuće godine od strane
Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri
Upravnom odboru Uprave za indirektno
oporezivanja, a raspodjela tih prihoda korisnicima
u Federaciji BiH urađena prema GAP-ovom
modelu raspodjele, koristeći propisanu formulu
raspodjele tih prihoda utvrđenu Zakonom o
pripadnosti javnih prihoda.
Projekcije ukupnih prihoda koje je dala OMA
odražavaju očekivanu naplatu indirektnih poreza
u 2011.godini od 5.074,5 mil. KM ili 5,7% više
nego u 2010. godini, dok se u ostalim godinama
uključuju efekti povećanja posebne akcize
na duhan, kao i kontinuirani rast prihoda od
indirektnih poreza u 2012, 2013. i 2014. godini u
visini od 7,4%, 6,7% i 7,5% respektivno, u skladu
sa očekivanim rastom ekonomije BiH.
Međutim, pripadajući dio tih prihoda
korisnicima u Federaciji, u skladu sa
metodologijom raspodjele s Jedinstvenog računa,
zavisi od troškova finansiranja države i utvrđenoj
visini plana otplate spoljnog duga.
Planirani dio sredstava za FBiH u 2011.
godini, zbog neusvajanja konačnih koeficijenata
raspodjele entitetima od strane UO UIO, umanjen
je i za povrat indirektnih poreza RS-u, prema
prijedlogu FBiH, u cilju poravnanja doznačenih
prihoda entitetima u periodu 2006-2009. i prvo
polugodište 2010.
25. jula 2011.
Kod prihoda od PDV-a, kao stavke sa
najznačajnijim učešćem u ukupnoj strukturi
prihoda od indirektnih poreza, u 2011. se također
očekuje rast prihoda od 6 % u odnosu na 2010.
godinu.Slična situacija je i sa 2012. i 2013.
godinom, kada se očekuje rast prihoda od PDV-a
za 7%. Projekcije uključuju efekte povećanja
posebne akcize na duhan u 2011. godini sa
0,30 na 0,45 KM po pakovanju, kao i planirano
povećanje iste u svakoj narednoj godini za 0,15
KM po pakovanju cigareta. Uslijed prethodno
pomenute izmjene zakonske regulative u oblasti
duhana i duhanskih prerađevina, prognoze
prihoda od akciza u narednom razdoblju vrlo
su neizvjesne zbog oskudnih podataka i analiza
tržišta i ponude cigareta, cjenovne elastičnosti i
strukture potražnje, modela ponašanja i psihologije
potrošača cigareta.U ovom segmentu pažnju je
potrebno posvetiti i ostalim važnim rizicima za
tačnost projekcija, poput povećanja krijumčarenja
cigareta i rasta crnog tržišta. Imajući u vidu sve
što je prethodno pomenuto, u 2011. se očekuje
rast prihoda od akciza u iznosu od 12 %, odnosno
13% i 10 % u 2012. i 2013. godini.
Projekcije prihoda od putarine vezane su
za projekcije realnog rasta bruto društvenog
proizvoda. Ovdje treba istaći i to da se u bližoj
budućnosti ne planira dalje usklađivanje stope
akciza na naftne derivate sa standardima Evropske
unije.Tako je kretanje prihoda po osnovu putarina
za period 2011 – 2013. godina projektovano
u skladu sa projekcijama bruto društvenog
proizvoda. U 2011. godini se očekuje rast prihoda
po ovom osnovu u iznosu od 3%, dok se u
naredne dvije godine očekuje da prosječan rast
prihoda bude 5 %.
Bez obzira na projektovani rast uvoza u svakoj
od narednih godina, uslijed efekata liberalizacije
tržišta sa EU i pojave efekta supstitucije uvoza iz
trećih zemalja uvozom iz EU, projektovan je pad
prihoda od carina u 2011. od 11 %, te 7% i 12 %
u 2012. i 2013. godini.
2.2. Politika prihoda za nivo Unsko-sanskog
kantona
2.2.1. Prihodi od indirektnih poreza
Rapodjela prihoda za kantone i općine
pojedinačno za 2011.g. i period 2012-2014.
urađena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom
o pripdanosti javnih prihoda i na bazi najnovijih
statističkih podataka korištenih za izračun.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 509
Tabela 2.2.1. Revidirane projekcije za 2011.g.i projekcije prihoda za period 2012-2014. godina
Godine
Izvršenje 2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Unsko-sanski kanton
153.212.679
162.578.662
173.738.351
184.059.104
197.250.175
Kanton
127.571.027
135.872.640
144.822.517
153.425.553
164.421.192
općine
25.641.652
26.706.022
28.915.835
30.633.551
32.828.983
Tabela 2.2.1.1. Revidirane projekcije za 2011.g.i projekcije prihoda za period 2012-2014. godina
(općine - pojedinačno)
Godine
Izvršenje 2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Bihać
5.926.604
5.637.972
6.104.490
6.467.121
6.930.604
Bosanska Krupa
2.469.608
2.638.578
2.856.909
3.026.621
3.243.531
834.570
906.634
981.654
1.039.969
1.114.501
Bužim
1.529.635
1.673.992
1.812.508
1.920.178
2.057.793
Cazin
5.809.792
6.170.632
6.681.226
7.078.118
7.585.389
Ključ
1.579.795
1.714.363
1.856.220
1.966.486
2.107.420
Sanski Most
3.631.896
3.843.585
4.161.626
4.408.843
4.724.814
Velika Kladuša
3.859.752
4.120.267
4.461.202
4.726.215
5.064.931
Ukupno općine
25.641.652
26.706.022
28.915.835
30.633.551
32.828.983
Bosanski Petrovac
Bruto naplata prihoda od indirektnih poreza
za Kanton planira se za 2011. godinu u iznosu od
162.578.662 KM, što je za 6,11% više u odnosu
na izvršenje 2010. godine, od toga Kanton 135,87
mil. KM, sa rastom od 6,51%, i općine 26,71 mil.
KM i rast od 4,15%.
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza
sa Jedinstvenog računa za 2012. godinu
konsolidovano za Unsko-sanski kanton
očekuje se u iznosu od 173.738.351,00 KM, sa
porastom od 8,3 %, od čega za Kanton iznos od
144.822.517,00 KM ili rast od 6,59%, a za općine
iznos od 28.915.835 KM, odnosno rast od 8,27%.
Projektirani rast prihoda za 2013. i 2014. godinu
iznosi konsolidirano 5,94%, odnosno 7,17%
respektivno.
Tabela 2.2.2. Projekcija rasta indirektnih poreza koji pripadaju USK-u
Indeks
Godine
2011/2010.
2012/2011.
2013/2012.
2014/2013.
Ukupno Unsko-sanski kanton
106,11
106,86
105,94
107,17
Kanton
106,51
106,59
105,94
107,17
općine
104,15
108,27
105,94
107,17
Broj 13 - Strana 510
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2.2.2. Prihodi od direktnih poreza
Projekcija prihoda od direktnih poreza, u
koje se ubrajaju porez na dohodak i porez na
dobit, odražava, između ostalog, izvršenje za
period primjene Zakona o porezu na dohodak i
novog Zakona o porezu na dobit. Rađene su po
ustaljenoj metodologiji, prateći makroekonomske
pokazatelje (GDP-nominalni i relani rast GDP-a,
inflacija, potrošnja, investicije), uz praćenje
godišnjih i sezonskih trendova ostvarenja prihoda
u prethodnim godinama i izmjena propisa koji
tretiraju određene oblasti.
Porez na dohodak
Naime, Zakon o porezu na dohodak je
u primjeni od 2009.godine i u prvoj godini
primjene pokazuje pad naplate tih prihoda u
odnosu na čitav niz poreza koji je zamijenio
porez na dohodak. U 2010. godini stabilizuje
se naplata tih prihoda, koja je, uključujući i
25. jula 2011.
zaostale obaveze poreza na dohodak, veća za 6%
u odnosu na 2009.godinu. Prateći trendove rasta
tih prihoda za prva tri mjeseca 2011.godine, kao
i ukupnog rasta makroekonomskih pokazatelja,
te rasta zapošljavanja u BiH, u 2011.godini
se očekuje rast za 0,5%, tako i u narednim
godinama, od 2,1% u 2012. godini do 2,7% u
2014.godini. Projekcije prihoda od poreza na
dohodak odražavaju porast u narednim godinama,
uz adekvatno praćenje učešća zaostalih obaveza,
koje uključuju reprogramirane obaveze utvrđene
u postupku prinudne naplate i u inspekcijskoj
kontroli pravnih lica koje se odnose na period do
31.12.2008. godine, a uplaćivanje i raspoređivanje
istih vrši se na način i prema propisima koji su
važili do tog datuma. Napominjemo da ukupne
projekcije poreza na dohodak uključuju povrate
po osnovu više uplaćenog poreza na dohodak, na
osnovu podataka Porezne uprave o broju zahtjeva
i rješenja za povrat za 2010. godinu.
Tabela 2.2.3. Revidirane projekcije prihoda poreza na dohodak za period 2012-2014.
Vrsta prihoda
Ukupno porez na
dohodak
Kanton
Procenat : godina /
prethodna godina
Općine
Procenat : godina /
prethodna godina
Izvršenje
2009.
Projekcije
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
14.347.808
14.918.534
15.108.253
15.652.150
16.215.627
16.831.820
8.557.485
9.696.534
9.901.949
10.258.419
10.627.722
11.031.575
113,31
102,12
103,60
103,60
103,80
5.790.323
5.222.000
5.206.304
5.393.731
5.587.905
5.800.245
90,18
99,70
103,60
103,60
103,80
U tabeli 2.2.3 dati su podaci za naplaćene
prihode poreza na dohodak na području USK-a
za 2009. i 2010. godinu, kao i revidirane
projekcije prihoda za 2011 - 2014. godinu. Nakon
konsolidacije ovih prihoda u 2010. godini, očekuje
se rast od 2,12% u 2011. godine te rast od 3,6% u
2012-2014. godini.
Porez na dobit
Efekti naplate prihoda od poreza na dobit
od uvođenja novog Zakona o porezu na dobit,
pokazuju stalni rast za kantonalne budžete, a
koji se različito odražavaju za svaki kanton
pojedinačno.
Naime, posmatrajući naplatu u kantonalnim
budžetima u 2009. godini, ovi prihodi su
udvostručeni u odnosu na prvu godinu primjene
Zakona, dok u 2010. godini bilježe pad u odnosu
na 2009. godinu 0,8 %, ali je još uvijek značajno
povećanje u odnosu na nivo ostvarenja prije
donošenja novog Zakona, budući da je novim
zakonskim rješenjima smanjena stopa poreza
na dobit privrednih društava sa 30% na 10%,
ali, s druge strane, proširena porezna osnovica
zbog novog pristupa kada je riječ o poreznim
olakšicama.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 511
Tabela 2.2.4. Revidirane projekcije prihoda poreza na dobit za period 2012-2014.
Izvršenje
Vrsta prihoda
2008.
Porez na dobit
2009.
Procjena
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2.126.240
4.472.734
4.440.191
4.457.765
4.702.942
4.952.198
5.229.521
210,36
99,27
100,40
105,50
105,30
105,60
Procenat: godina /
prethodna godina
U tabeli 2.2.4 prikazano je izvršenje prihoda od
poreza na dobit za 2008-2010. godinu i revidirane
projekcije za 2011. i projekcije za period 20122014. godinau.
Porez na dobit firmi, pored banaka i drugih
finansijskih institucija, predstavlja kantonalni
prihod. Procjenjuje se da će iznositi 4,46 mil. KM
u 2011.g., a što predstavlja rast od 0,4% u odnosu
na 2010.g. Projecirano je da će prihodi po osnovu
poreza na dobit rasti u iznosu od 4,70 mil. KM u
2012.g. i 4,95 mil. KM u 2013.g., sa procijenjenim
rastom od 5,5% za srednjoročni period.
2.2.3. Neporeski prihodi
Očekivani iznos prikupljenih neporeskih
prihoda iznosi 26,5 mil. KM u 2011.g., što
predstavlja porast od 30,22% u odnosu na
ostvareni nivo u 2010. g. U ove prihode se
uključuju slijedeće takse i naknade:
- Takse i kazne u koje se uključuju administrativne,
sudske i komunalne takse, novčane kazne te
naknade za pretvorbu poljoprivrednog u
nepoljoprivredno zemljište,
- Posebne naknade u koje se ubrajaju naknade za
korištenje šuma, vode, zaštita okoliša i zaštita
od prirodnih i drugih nepogoda,
- Ostali neporezni prihodi koji se odnose na
prihode od finansijske i nematerijalne imovine,
vlastite prihode korisnika budžeta.
Tabela 2.2.3. Revidirane projekcije neporeznih prihoda za 2012-2014.
Ostvareno Plan INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS
2010.
2011. (3):(2)
2012.
(5):(3)
2013.
(7):(5)
2014.
(9):(7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II. Neporeski
prihodi
20,35
26,5 130,22%
23,94
90,34%
20,8
86,88%
20,89 100,43%
Takse i kazne
8,28
12,58 151,93%
11,84
94,12%
10,9
92,06%
11,1 101,83%
Posebne
naknade
2,61
4,2 160,92%
3,95
94,05%
2,55
64,56%
2,24
Ostali
neporezni
prihodi
9,46
9,72 102,75%
8,15
83,85%
7,35
90,18%
7,55 102,72%
Osnovni razlozi porasta u 2011.godini, s jedne
strane, su rezultat povećanja obuhvata obveznika
na osnovu izmjena zakonskih propisa (Zakon o
sudskim i administrativnim taksama), efikasniji
rad inspekcijskih službi i sl., a, s druge strane, zbog
ukalkulisanih neutrošenih prihoda iz prethodnog
perioda za naknade pretvorbe poljoprivrednog u
nepoljoprivredno zemljište. U narednom periodu
se očekuje konsolidacija ovih prihoda i predviđa
se iznos od 23,94 mil. KM u 2012.g. i 20,80 mil.
KM u 2013.g.
87,84%
2.2.4. Ukupni izvorni prihodi USK-a za period
2011-2014. godina
Ukupni poreski i neporeski prihodi koji bi
trebali biti na raspolaganju Kantonu iznose
183,85 mil. KM u 2012. godini, što u odnosu na
procijenjenih 177,13 mil. KM u 2011.godini čini
rast od 3,94 %. Blago povećanje od 3,27 % se
očekuje u 2013. godini, dok se za 2014. godinu
planira povećanje od 7,83 %.
Broj 13 - Strana 512
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. jula 2011.
Tabela 2.2.5. Izvorni prihodi Kantona za period 2010 – 2014. godina
Ostvareno
2010.
Plan
2011.
1
2
3
INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS
(3):(2)
2012.
(5):(3)
2013.
(7):(5)
2014.
(9):(7)
4
5
6
7
8
9
10
I. Poreski
prihodi
142,32
150,38
105,66%
159,91
106,34%
169,06
105,72%
183,83
108,74%
Prihodi sa
rač.U/O neto
128,18
135,87
106,00%
144,94
106,68%
153,48
105,89%
167,57
109,18%
Porez na dobit
4,44
4,50
101,35%
4,7
104,44%
4,95
105,32%
5,23
105,66%
Porez na platu/
dohodak
9,70
10,00
103,09%
10,26
102,60%
10,63
103,61%
11,03
103,76%
Ostali porezi
0,00
0,01
0,01
100,00%
0,00%
II. Neporeski
prihodi
22,25
26,75
120,22%
23,94
90,34%
20,8
86,88%
20,89
100,43%
Takse i kazne
8,28
12,58
151,93%
11,84
94,12%
10,9
92,06%
11,1
101,83%
Posebne
naknade
2,61
4,2
160,92%
3,95
94,05%
2,55
64,56%
2,24
87,84%
Putarine
1,9
0,25
13,16%
9,46
9,72
102,75%
8,15
83,85%
7,35
90,18%
7,55
102,72%
164,57
177,13
107,63%
183,85
103,94%
189,86
103,27%
204,72
107,83%
Ostali neporezni
prihodi
III. UKUPNO
(I+II)
2.2.5. Direkcija za ceste
Od januara 2011. godine Direkcija za ceste
USK-a egzistira kao samostalna JU "Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona" Bihać.
2.2.5.1. Tabela izvršenja prihoda sa Jedinstvenog računa za 2010.g., revidirane projekcije 2011.g. i
projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za period 2012-2014. g. za Direkcije cesta
Kanton
Izvršenje
2010. godina
2011.
2012.
2013.
2014.
Konsolidirano Unskosanski kanton
6.802.811
7.049.620
7.632.947
8.066.481
8.665.905
Podaci iz naprijed navedene tabele se odnose
na procjene prihoda sa Jedinstvenog računa u
bruto iznosu koji se raspoređuju na Kanton i
općine kantona u omjeru 58% Kanton i općinski
fondovi za komunalne djelatnosti 42%.
U tablici koja slijedi prikazani su ukupni
prihodi sa kojima raspolaže Regionalna direkcija
cesta USK-a, sa prikazanim trendom rasta / pada
prihoda po pojedinim kategorijama.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 513
Tabela 2.2.5.2. Projekcija prihoda za JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a"
1
Ostvareno
2010.
Plan
2011.
2
3
INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS
(3):(2)
2012.
(5):(3)
2013.
(7):(5)
2014.
(9):(7)
4
5
6
7
8
9
10
I. Porezni prihodi
6.491.193 6.571.399
101,24
5.727.109
87,15
4.678.558
81,69
5.026.224
107
Prihodi sa rč. U/O
-neto
3.947.384 4.100.000
103,87
4.427.109
107,98
4.678.558
105,68
5.026.224
107
Neutrošeni prihodi
prethodne godine
2.543.808 2.471.399
97,15
1.300.000
52,60
0,00
II. Neporezni
prihodi
1.926.570 1.992.001
103,40
1.945.000
97,64
1.950.000
100,26
2.000.000
103
292.001
63,24
295.000
101,03
300.000
101,69
300.000
100
Putarina
1.464.803 1.700.000
116,06
1.650.000
97,06
1.650.000
100,00
1.700.000
103
III. Ukupno ( I+II)
8.417.762 8.563.399
101,73
7.672.109
89,59
6.628.558
86,40
7.026.224
106
Posebne naknade
461.767
IV. Finansiranje
694.357
846.159
121,86
800.000
94,54
1.000.000
125,00
1.000.000
100
Tekuće potpore Federacija GSM
licenca
694.357
846.159
121,86
800.000
94,54
1.000.000
125,00
1.000.000
100
9.112.119 9.409.558
103,26
8.472.109
90,04
7.628.558
90,04
8.026.224
105
V. Sveukupni
prihodi (III+IV)
2.3. Rizici po projekcije prihoda
Ostvarenje projektiranog nivoa prihoda u
razdoblju 2011 – 2014. ovisi od vrste prihoda i
podložno je rizicima, od kojih posebnu pažnju
ima:
- odstupanje od predviđenog ekonomskog rasta,
- privredni rast ima značajnu ulogu u ostvarivanju
prihoda i neuspjeh u ispunjavanju ciljeva
privrednog rasta i drugih makroekonomskih
pokazatelja ( stope rasta GDP-a, povećanje
izvoza, smanjenje trgovinskog deficita, rast
zaposlenosti, razvoj malih i srednjih preduzeća,
reformi socijalnog sektora) predstavlja rizik po
ostvarenje prihoda od indirektnih poreza,
- nepredviđene promjene poreznih politika
(odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele
indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih
i dr.),
- razvoj drugih događaja (promjena nivoa
zaduženosti, rad porezne administracije i dr.),
- dinamika i tempo oporavka glavnih izvoznih
partnera BiH (EU, zemlje CEFTA),
- kontinuirano povećanje stope posebne akcize u
cilju dostizanja minimalnih standarda EU donosi
dalji rast prihoda od akciza na cigarete,
- reforma direktnih poreza predstavlja također
rizik po projekcije prihoda,
- porezni prihodi zavise od unapređenja
usklađenosti bh. institucija i entiteta, s jedne
strane, i svih nivoa vlasti unutar Federacije BiH,
pogotovo kad su u pitanju prognoze prihoda od
indirektnih poreza.
Tabela 2.3. Ukupni prihodi s kojima raspolaže USK za period 2011-2014. godina
1
Ostvareno
2010.
2
Plan
2011.
3
INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS Projekcija INDEKS
(3):(2)
2012.
(5):(3)
2013.
(7):(5)
2014.
(9):(7)
4
5
6
7
8
9
10
I. Poreski prihodi
142,32
150,38
105,66%
159,91
106,34%
169,06 105,72%
183,83 108,74%
Prihodi sa rač.U/O
neto
128,18
135,87
106,00%
144,94
106,68%
153,48 105,89%
167,57 109,18%
Broj 13 - Strana 514
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. jula 2011.
Porez na dobit
4,44
4,50
101,35%
4,7
104,44%
4,95 105,32%
5,23 105,66%
Porez na platu/
dohodak
9,70
10,00
103,09%
10,26
102,60%
10,63 103,61%
11,03 103,76%
Ostali porezi
0,00
0,01
0,01
100,00%
0,00%
II.Neporeski
prihodi
20,35
26,5
130,22%
23,94
90,34%
20,8
86,88%
20,89 100,43%
Takse i kazne
8,28
12,58
151,93%
11,84
94,12%
10,9
92,06%
11,1 101,83%
Posebne naknade
2,61
4,2
160,92%
3,95
94,05%
2,55
64,56%
2,24
Ostali neporezni
prihodi
9,46
9,72
102,75%
8,15
83,85%
7,35
90,18%
7,55 102,72%
162,67
176,88
108,74%
183,85
103,94%
189,86 103,27%
204,72 107,83%
Tekuće potpore
4,48
6
133,93%
6
100,00%
6 100,00%
6 100,00%
Kapitalni primici
4,15
0,32
7,71%
0,22
68,75%
0,42 190,91%
0,42 100,00%
Fond posebne namj.
1,15
1,2
104,35%
1
83,33%
1 100,00%
MMF SREDSTVA
10,50
0,00%
#DIV/0!
8,63
17,97
208,23%
7,42
41,29%
7,42 100,00%
7,42 100,00%
171,30
194,85
113,75%
191,27
98,16%
197,28 103,14%
212,14 107,53%
VI. Prihodi Dir.cesta
5,92
3,62
61,15%
0,00%
VII. SVEUKUPNO
177,22
198,47
111,99%
191,27
96,37%
III. UKUPNO (I+II)
IV. Finansiranje
V. Prihodi i
finansiranje
Ukoliko ne dođe do značajnih poremećaja u
ekonomskom razvoju, odnosno ostalih makro­
ekonomskih parametara u narednom periodu,
očekuje se da bi Kanton mogao raspolagati
sa 191,27 mil. KM u 2012. godini, što iznosi
3,63% manje prihoda nego plan 2011. godine. Do
umanjenja je došlo jer se u 2012. g. ne planira
pozajmica od MMF-a. Ukupno finansiranje
Kantona se svodi na realno moguće izvore. Za
2013. godinu se projecira prihod od 197,28 mil.
KM, ili 3,88 % više od prethodne godine, te za
2014. godinu 212,14 mil. KM ili rast od 7,53%.
Napominjemo da od 2013. godine počinje
otplata duga iz 2009. i 2010. godine (vidi tabelu
br.1.5.1.) te će se rast prihoda iskoristiti za
servisirnje istog.
197,28 103,14%
87,84%
#DIV/0!
212,14 107,53%
3. POLITIKA RASHODA ZA UNSKO-SANSKI KANTON
Planiranje rashoda i izdataka u budžetu
Unsko-sanskog kantona i finansijskim planovima
vanbudžetskih fondova za naredne tri godine vršit
će se u skladu sa odredbama Zakona o budžetima
u Federaciji BiH, kao i Zakona o izvršavanja
budžeta za godinu za koju se odnosi budžet, te
drugih zakona kojima su utvrđena određena prava
i obaveze budžetskih korisnika.
U pripremi je izrada Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog
kantona, kojim će se utvrditi koeficijenti i
osnovica za obračun plaće, koja će ovisiti od
mase raspoloživih sredstava, a donosi se na
usaglašen prijedlog sindikata i organa vlasti.
Prijedlogom Zakona utvrdit će se obaveza da se
po osnovu plaća i naknada koje nemaju karakter
plaće izvrše izmjene odredaba kolektivnih
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ugovora putem aneksa kolektivnih ugovora ili
potpisivanjem posebnih sporazuma.
Broj 13 - Strana 515
Masa sredstava koja se utvrdi Zakonom bit
će okvir za planiranje budžeta Unsko-sanskog
kantona za period trajanja Stand by aranžmana.
Prilikom planiranja rashodovne strane
budžeta treba uzeti u obzir prenos neizmirenih
obaveza iz prethodnih godina koje opterećuju
likvidnost tekuće godine zbog nemogućnosti
izmirenja obaveza u cijelosti u tekućoj godini
zbog nedostatka sredstava ili neimplementiranja
planiranih projekata, pogotovo iz namjenskih
sredstava. S druge strane, budžetsku likvidnost
ugrožavaju i sudske izvršne odluke koje iznose
cca 42 mil. KM (u momentu pisanja ovog
Dokumenta), i to bez kamate i troškova spora.
Ovo nije konačni iznos obaveza po ovom osnovu
jer svakodnevno pristižu nove izvršne presude, pa
po ovom pitanju Vlada Kantona treba da zauzme
svoj stav i da se predloži najefikasniji način za
prevazilaženje ovog problema putem donošenja
Zakona o izmirenju unutrašnjih obaveza Kantona.
3.1. Alokacija sredstava po ekonomskim
klasifikacijama
U tabeli 3.1. prikazana je alokacija budžetskih
sredstava po ekonomskoj klasifikaciji, i to:
- Ostvarenje rashoda i izdataka za 2010. godinu,
- Plan budžeta za 2011. godinu i
- Procjena za 2012-2014. godinu.
Za ostale sektore (policija i obrazovanje) treba
pripremiti nova zakonska rješenja, u skladu sa
raspoloživim sredstvima, uz istovremenu izmjenu
postojećih kolektivnih ugovora. Trenutno su u
opticaju nacrti zakona čija primjena ne bi bila
fiskalno održiva, te prije utvrđivanja prijedloga
istih treba usaglasiti nadležnosti pojedinih nivoa
vlasti sa formulom za raspodjelu javnih prihoda.
Fiskalne mogućnosti Kantona obrazložene su
u poglavlju 2. ovog Dokumenta. Zbog svega
naprijed navedenog, a da bi se postigla fiskalna
održivost, potrebno je u budućem srednjoročnom
razdoblju izvršiti reformu administrativnog
sektora, obrazovanja i zdravstva, sa ciljem
racionalizacije i povećanja efikasnosti.
Pored toga, privremeno, u periodu trajanja
Stand by aranžmana Bosne i Hercegovine sa
Međunarodnim monetarnim fondom, Federacija
Bosne i Hercegovine donijela je Zakon o
načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i
Hercegovine te istim obavezala kantone i općine
da donesu svoje propise o ispunjavanju uslova iz
Stand by aranžmana.
Tabela 3.1. Ostvarenje budžeta za 2010. godinu, plan za 2011. godinu i procjena budžeta po
ekonomskoj klasifikaciji za period 2012 - 2014. u mil. KM
1
Ostvareno
Plan
Procjene
2010.
2011.
Indeks
(3/2)
2012.
Indeks
(5/3)
2013.
Indeks
(7/5)
2014.
Indeks
(9/7)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tekući troškovi
163,60
182,82
111,75
178,41
97,59
184,20
103,22
194,48
105,58
Ukupno plaće
122,21
128,95
105,52
129,22
100,21
133,08
103,00
140,52
105,59
plaće
96,59
99,81
103,33
100,00
100,19
103,00
103,00
109,18
106,00
naknade
14,42
17,50
121,36
17,52
100,11
18,03
103,00
18,57
103,00
doprinosi (svi
doprinosi i porezi)
11,20
11,64
103,93
11,70
100,52
12,05
103,00
12,77
106,00
Izdaci za materijal
i usluge
16,81
18,95
112,73
18,96
100,05
19,57
103,00
21,16
108,12
Transferi
24,58
34,92
142,07
31,59
90,46
32,93
104,23
34,26
104,06
subvencije
4,97
11,00
221,33
8,50
77,27
8,76
103,00
9,37
107,00
Broj 13 - Strana 516
transferi
pojedincima
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. jula 2011.
11,73
13,61
116,03
13,29
97,65
13,69
103,00
14,10
103,00
transferi drugim
nivoima vlasti
0,92
0,44
47,83
0,42
95,45
0,82
195,24
0,84
103,00
ostali (rezerva)
0,82
1,39
169,51
1,36
97,84
1,40
103,00
1,44
103,00
grantovi neprof. org.
6,14
8,48
138,11
8,02
94,58
8,26
103,00
8,51
103,00
UKUPNI
KAPITALNI
IZDACI
6,34
12,65
199,53
11,20
88,54
12,77
114,03
15,00
117,43
Kapitalni grantovi
3,27
7,42
226,91
7,70
103,77
4,84
62,86
5,00
103,31
Otplata kamata
0,17
0,43
252,94
0,90
209,30
0,93
103,00
0,93
100,00
FinanasiranjeOtplata dugova
0,80
5,15
643,75
7,16
139,03
Nabavka stalnih
sredstava –
rekonstrukcija
2,90
4,80
165,52
1,80
37,50
1,85
103,00
1,91
103,00
Sudska izvršenja
0,19
3,00
1.578,95
0,30
10,00
0,31
103,00
2,67
864,08
170,13
198,47
116,66
191,27
96,37
198,63
103,85
213,63
107,55
UKUPNO
Alokacija budžetskih sredstava na glavne grupe
rashoda u posmatranom periodu od 2010. do
2014. godine ima ujednačenu strukturu potrošnje
koja odgovara osnovnim funkcijama koje su u
nadležnosti kantonalnog nivoa vlasti.
Ukupni rashodi za 2012. godinu iznose 191,27
mil. KM ili 3,63 % manje od 2011. godine. Do
umanjenja je došlo jer u 2011. godini su planirane
neizmirene obaveze prema Direkciji za ceste
koja od te godine egzistira kao samostalna javna
ustanova izvan kantonalnog budžeta. Plan rashoda
za 2013. godinu iznosi 197,28 mil. KM ili 3,85 %
više od prethodne godine, a u 2014. godini 212,14
mil. KM ili 7,53% više od prethodne godine.
Tabela 3.2. Struktura rashoda za period 2010-2014. godina (u mil. KM)
Plaće i
naknade
zaposlenih
Izdaci za mat.
i usluge
Tekući
grantovi
Kapitalni
izdaci
Sudska
izvršenja
Ukupno
2010.
122,21
16,81
24,58
6,34
0,19
170,13
2011.
128,95
18,95
34,92
12,65
3,00
198,47
2012.
129,22
18,96
31,59
11,20
0,30
191,27
2013.
133,08
19,57
31,56
12,77
0,31
197,29
2014.
140,52
21,16
32,80
15,00
2,67
212,15
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 517
Grafikon: 3.1. Procentualno učešće rashoda u odnosu na ukupni budžet za period 2010 – 2014.
Ukupna kantonalna budžetska potrošnja na
plaće, naknade i doprinos se procjenjuje na 129,20
mil. KM u 2012. godini, što predstavlja rast
od 0,19% u odnosu na 2011. godinu. Za 2013.
godinu se planira 3 % više ili 133,08 mil. KM ,
a u 2014. godini procjena izdvajanja na ukupnu
potrošnju za platu je 140,52 mil. KM.
U odnosu na ukupan budžet najviše se izdvaja
na plate i naknade zaposlenih, tako da se u 2010.
godini na ime plaća i naknada zaposlenih izdvojilo
71,83 % od izvršenih rashoda, da bi se u 2011.
godini planiralo izdvajanje od 64,97 %. U 2012.
godini trend rasta se nastavlja, pa je projekcija
izdvajanja 67,77 %, dok lagani pad izdvajanja na
ime plaća i naknada je u 2013. godini sa učešćem
od 67,45 % i 66 ,24 % u 2014. godini odnosu na
ukupan budžet.
Izdaci za materijal i usluge u 2010. godini su
imali učešće od 9,88 % ukupnih izdataka, da bi
u 2011. godini bilo 9,55 %, a u 2012. godini 9,97
%. U 2013. godini učešće je 9,92%, a u 2014.
godini ovi izdaci ostali su na istom nivou kao i u
2012. godini.
Izdaci za materijalne troškove u 2012. godini
planirani su sa povećanjem od 0,26 % u odnosu
na 2011. godinu i iznose 19,0 mil. KM, u 2013.
godini izdvajanje bi bilo povećano za 0,57 mil.
KM, a u 2014. godini bi dostigla visinu od 21,16
mil. KM.
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
Plađe i naknade
zaposlenih
30,00
Izdaci za mat. I usl.
20,00
10,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
Grafikon 3.2.- Odnos između izdataka za materijal i usluge i potrošnje na plate
Broj 13 - Strana 518
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Neadekvatan razmjer izdataka za materijal i
usluge i plata obično rezultira manje djelotvornim
i učinkovitim javnim sektorom. Bez dovoljno
resursa za materijal i usluge, rukovodioci
programa imaju ograničenu mogućnost za pružanje
adekvatnih usluga. Očekuje se da će se postepenim
uvođenjem programskog budžetiranja unaprijediti
transparentnost u raspodjeli budžetskih sredstava
i pomoći Vladi pri raspodjeli istih na budžetske
programe koji odražavaju najviše ekonomske i
socijalne prioritete Kantona.
U 2012. godini izdvajanja na subvencije i
grantove neprofitnim organizacijama bi se
smanjila, tako da ukupna izdvanja po ovom
osnovu bi iznosila 30,64 mil. KM, i za 12,26 %
bi bila manja u odnosu na 2011. godinu. U 2013.
godini transferi su planirani u iznosu od 31,56
mil. KM, dok bi u 2014. iznosili 32,80 mil. KM.
Procentualno učešće tekućih grantova u 2012.
godini je 16,07 % i imaju znatniji pad u odnosu
na 2011. godinu, kada su planirani sa učešćem
od 17,59 %. Do smanjenja je došlo jer od 2012.
godine ne planira se Direkcija za ceste u okviru
kantonalnih sredstava.
U 2013. godini učešće tekućih grantova se
smanjuje, dok je u 2014. godini 15,46 %.
Ukupna kapitalna ulaganja u 2012. godini
planirana su u iznosu od 11,50 mil. KM i manja su
za 9 % u odnosu na 2011. godinu.U 2013. godini
je planirano povećanje kapitalnih izdataka od 11
% u odnosu na 2012. godinu i znose 12,77 mil.
KM, dok u 2014. godini ukupni kapitalni izsaci bi
iznosili 15 mil. KM. U ovom segmentu izdvajanja
treba istaći da upravo u 2013. godini počinje
otplata glavnice po kreditu MMF-a dobivenog u
2009. godini u iznosu od 12,5 mil. KM.
Učešće kapitalnih izdataka u 2010. godini
ostvareno je sa 3,73%, da bi u 2011. godini na
ime kapitalnih izdataka planiralo se 6,37 % , u
2012. godini 6,03 %, te blago povećanje u 2013.
godini 6,47% i u 2014. godini 7,07%.
Na ime sudskih izvršenja u 2011. godini
planiralo je 3,0 mil. KM, što čini 1,51% učešća
u budžetu. U 2012. i 2013. godini, ovo učešće se
znatno smanjuje i ono je 0,16 %, da bi u 2014.
imalo porast na 1,26%.
Sudska izvršenja u 2010. godini su bila u
iznosu od 0,19 mil. KM, planirana u 2011. godini
u visini od 3,0 mil. KM, u 2012. godini po ovom
osnovu izdvaja se samo 0,30 mil. KM, u 2013.
blago povećanje u iznosu od 0,31 mil. KM, da bi
se tek u 2013. godini planirao iznos od 2,67 mil.
KM. Razlog ovakvog planiranja izmirenja sudske
25. jula 2011.
obaveze je donošenje Zakona o unutarnjem dugu
Kantona.
4. BUDŽETSKI PRIORITETI ZA PERIOD
2012 – 2014. GODINA
U ovom poglavlju Ministarstvo finansija
daje preporuke budžetskim korisnicima o
srednjoročnim budžetskim prioritetima i početnim
budžetskim plafonima za 2012. godinu.
Budžetski korisnici su, imajući u vidu prioritete
izložene u Srednjoročnoj razvojnoj strategiji i
ostalim dokumentima značajnim za programsko
planiranje budžeta, uradili projekciju svog budžeta
za narednu fiskalnu godinu i još dvije.
Tokom maja, svi budžetski korisnici Unsko-sanskog kantona su imali obavezu pripremiti
i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele
pregleda prioriteta budžetskih korisnika. Cilj
ovih Tabela je da budžetskim korisnicima pruže
mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta
okvirnog budžeta za period 2012 – 2014. tako što
će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu
budžeta za 2012. godinu i za naredne dvije godine,
u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih
politika.
Od budžetskih korisnika se traži da utvrde
svoje prijedloge visoko – prioritetne potrošnje
( za postojeće i nove programe, uključujući i
incijative iz Programa javnih ulaganja), kao i
moguće uštede smanjenja za programe nižeg
prioriteta ili one koji ne daju adekvatne rezultate,
kako bi se ti resursi preusmjerili na druge projekte
višeg prioriteta.
Upute za izradu Tabela pregleda prioriteta
budžetskih korisnika su dostavljene na adrese
24 budžetska korisnika, od kojih je 23 korisnika
u traženom roku dostavilo popunjene Tabele
prioriteta, izuzev :
- Vlade Kantona
- Ministarstva pravde (dostavilo samo za
Ministarstvo)
- Ministarstva privrede, nije dostavilo zahtjeve i
nakon tri urgencije.
Tabela pregleda prioriteta uključuju zahtjeve
kako za tekućom tako i kapitalnom potrošnjom.
Zahtjevi za kapitalnom potrošnjom odražavaju
zahtjeve za kapitalnim sredstvima finansiranim
iz domaćih izvora i od strane donatora (federalna
ministarstva).
Ministarstvo finansija je uradilo pregled
rashoda – potrošnje budžetskih korisnika po
funkcionalnoj klasifikaciji.
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 13 - Strana 519
Tabela 4.1. Rashodi (potrošnja) budžetskih korisnika po funkcijama za period 2010 – 2014. godina
Sektor/funkcija
1
Izvršenje
Plan
2010.
2011.
2
3
Indeks Projekcije
(3)/(2)
2012.
4
5
Projekcije
Indeks
(5)/(3)
2013.
6
7
Indeks Projekcije Indeks
(7)/(5)
(9)/(7)
2014.
8
9
10
UKUPNI RASHODI
187,71
198,47
106%
191,27
96,37%
191,20 100,0%
Opće Vladine usluge
64,70
66,7
103%
63,64
95,41%
65,72 103,3%
64,66
Opće javne usluge
18,73
18,73
100%
16,59
88,57%
17,25 104,0%
18,30 106,1%
1,84
1,84
100%
0,64
34,78%
0,67 104,0%
0,67 101,0%
44,13
46,13
105%
46,41 100,61%
47,80 103,0%
106,36
107,66
101%
115,22 107,02%
91,61
92,49
101%
1,15
1,15
100%
11,76
11,76
100%
19,13 162,67%
Stambene i društvene
usluge
0,42
0,84
200%
Kultura, rekreacija i
religija
1,42
1,42
100%
Ekonomske usluge
16,65
24,11
145%
12,41
51,47%
11,97
96,5%
10,47
87,4%
Poljoprivreda,
šumarstvo i ribolov
9,25
9,1
98%
10,99 104,0%
9,48
86,2%
Transport i
komunikacije
6,58
9,53
145%
0,00%
0,00
!
0,00
Ostali ekonomski
poslovi i službe
0,82
5,48
668%
1,84
33,58%
0,98
53,3%
Odbrana
Javni red i sigurnost
Društvene djelatnosti
Obrazovanje
Zdravstvo
Socijalna pomoć i
zaštita
Gorivo i energija
Analiza potrošnje po sektorima pokazuje da
je u 2012. godini planirano povećanje potrošnje
u sektoru društvene djelatnosti (obrazovanje,
zdravstvo, socijalno staranje i zaštita, stanovanje
i kultura, rekreacija i religija) 115,22 mil. KM, što
je za 7 % više u odnosu na 2011. godinu.
U poređenju sa izvršenjem u 2010. godini koje
je iznosilo 106,36 mil. KM, potvrđuje, ulaganje
i preferiranje ovog sektora. Značajno povećanje
potrošnje od 12 % u segmentu stanovanje odnosi
se na provedbu zakonskih akata – donošenje
jedinstvenog Zakona o građenju i prostornom
uređenju, i implementacija imovinskih zakona.
Ulaganja u sektor ekonomskih usluga u 2012.
je skoro duplo manje nego u 2011. godini, jer se
iz budžeta isključuje Direkcija za ceste.
45,69
98,4%
95,6%
98,5%
128,97 113,6%
92,64 100,16%
96,35 104,0%
99,00 102,8%
94,78%
1,14 105,0%
1,16 101,0%
67,5%
24,10 186,5%
0,94 111,90%
0,99 105,0%
2,58 261,4%
1,42 100,00%
2,11 148,6%
2,13 101,0%
1,09
10,57 116,15%
113,51
204,10 106,7%
12,92
0,99 101,0%
Sektor opće Vladine usluge, u koje ubrajamo:
opće javne usluge, civilnu zaštitu, mup, i
pravosuđe, ima smanjenje potrošnje za 4,6 % u
odnosu na 2011. godinu, a unutar sektora za 1
% je veća potrošnja kod potrošnje u javni red i
sigurnost.
4.1. Pregled prioriteta budžetskih korisnika
Unsko-sanskog kantona
U skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih
politika, budžetski korisnici Unsko-sanskog
kantona su pripremili prijedloge visokoprioritetne
potrošnje (za postojeće i nove programe/
aktivnosti, uključujući i incijative iz Programa
javnih ulaganja), kao i moguće uštede/opcije
smanjenja za programe nižeg prioriteta ili one
Broj 13 - Strana 520
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
koji ne daju adekvatne rezultate, kako bi se ti
resursi preusmjerili na incijative višeg prioriteta.
Na osnovu unesenih podataka dobivenih od
budžetskih korisnika, ukupni budžetski zahtjevi
za 2011. godinu iznose 228,13 mil. KM, što je za
17,75 % više u odnosu na raspoloživa sredstava
i projekcije prihoda za 2012. godinu od strane
Ministarstva finansija.
Poznato je da je Vlada FBiH postigla Sporazum
o Stand-by aranžmanu sa Međunarodnim
monetarnim fondom (MMF-om). U skladu sa
ovim Sporazumom, Vlada je dužna značajno
smanjiti potrošnju budžetskih sredstava, te
umanjiti projekcije za naredne godine.
Shodno ovom, nema prostora za nove prijedloge
visokoprioritetne potrošnje i veliki broj budžetskih
25. jula 2011.
korisnika će se suočiti sa smanjenjem raspoloživih
budžetskih sredstava. U ovim okolnostima većina
budžetskih korisnika će moći nove prioritete
finansirati samo ukoliko obezbijede uštede na
manje efikasnim aktivnostima i programima.
Plan Budžeta za 2012. godinu iznosi 191,27
mil. KM i manji je za 7,2 mil. KM u odnosu na
Budžet u 2011. godini.
Kako se implementacija Strategije za
ublažavanje efekata krize u 2011. godini prenosi
i u 2012. godinu, smanjenje potrošnje od 7,2
miliona KM je razumljivo jer svi nivoi vlasti
dužni su poduzeti sve aktivnosti u cilju postizanja
ušteda u javnom sektoru kako bi ispoštovali
odredbe Stand by aranžmana sa MMF-om.
Tabela 4.2. Prioriteti budžetskih korisnika i opcija uštede za 2012. godinu
Budžetski korisnik
Plan
Budžeta
2011. god.
Zahtjevi
Budžeta
2012. god.
Ograničenja
Budžeta
2012. god.
Razlika
4-3
Indeks
4/3
Indeks
4/2
1
2
3
4
5
6
7
Skupština i Stručna
Služba skupštine
2.498.887
2.784.647
2.498.887
-285.760
89,74%
100,00%
Vlada usk-a
8.666.314
8.676.314
5.636.314
-3.040.000
64,96%
65,04%
Kabinet premijera
396.154
629.902
629.902
0
100,00%
159,00%
Komisija za koncesije
174.842
178.150
168.022
-10.128
94,31%
96,10%
Pravosuđe
15.345.543
19.886.058
15.575.543
-4.310.515
78,32%
101,50%
MUP
30.781.167
45.994.471
30.831.167
-15.163.304
67,03%
100,16%
Ministarstvo finansija
2.355.027
3.062.060
3.005.811
-56.249
98,16%
127,63%
Ministarstvo privrede
5.480.846
1.841.288
1.841.288
0
100,00%
33,59%
Minstartstvo za pitanja
boraca
Ukupno Ministarstvo
zdravstva i soc. pol.
JU Socijalna pedagoška
životna zajednica
6.081.788
6.389.877
6.081.788
-308.089
95,18%
100,00%
12.836.557
14.736.232
12.981.656
-1.754.576
88,09%
101,13%
1.148.731
1.233.245
1.150.000
-83.245
93,25%
100,11%
Ukupno obrazovanje
93.330.446
101.630.537
93.485.446
-8.145.091
91,99%
100,17%
7.755.567
7.880.161
7.755.567
-124.594
98,42%
100,00%
Osnovno obrazovanje
49.331.315
53.071.715
49.381.315
-3.690.400
93,05%
100,10%
Srednje obrazovanje
23.670.483
25.634.483
23.725.483
-1.909.000
92,55%
100,23%
Visoko obrazovanje
11.149.023
13.588.023
11.199.023
-2.389.000
82,42%
100,45%
Ministarstvo obrazovanja
25. jula 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Institucije kulture
Broj 13 - Strana 521
1.424.058
1.456.155
1.424.058
-32.097
97,80%
100,00%
845.754
962.900
938.900
-24.000
97,51%
111,01%
10.906.591
11.222.620
10.007.944
-1.214.676
89,18%
91,76%
3.081.413
3.286.227
3.081.413
-204.814
93,77%
100,00%
Pedagoški zavod
580.721
1.284.907
580.721
-704.186
45,20%
100,00%
Poljoprivredni zavod
564.846
1.506.846
564.846
-942.000
37,49%
100,00%
1.842.233
642.233
642.233
0
100,00%
34,86%
1.554.597
2.181.597
1.569.597
-612.000
71,95%
100,96%
198.472.457
228.130.111
191.271.478
-36.858.633
83,84%
96,37%
Ministarstvo za građenje
Ministarstvo
poljoprivrede
Služba za stručne i
zajedničke poslove
Kantonalna uprava
civilne zaštite
Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove
Direkcija za ceste
UKUPNO
Poštujući sve navedene činjenice, početni
budžetski plafoni za 2012. godinu služe kao input
za okvir unutar kojeg resorna ministarstva i ostali
budžetski korisnici mogu razviti svoje detaljne
zahtjeve za budžet 2012. godine.
II. ZAKLJUČAK
Imperativ na Vladi Unsko-sanskog kantona
je da se odupre iskušenju povećavanja Vladine
potrošnje van okvira onoga što je fiskalno
odgovorno i održivo. Zahtjevi za porastom
potrošnje u prioritetnim područjima se
moraju izmiriti uštedama na niskoprioritetnim
područjima. Imajući na umu evropsku perspektivu
BiH, bit će od presudne važnosti nastaviti proces
jačanja državnih institucija, uz strogo paženje na
budžetske implikacije i fiskalnu održivost. Najveći
izazovi koji se i dalje nalaze pred Vladom USK-a
su visoki nivoi nezaposlenosti, sive ekonomije, te
neriješeno pitanje unutrašnjeg duga.
Da bi se izbjegli mogući rizici po
makroekonomsku stabilnost Kantona, u narednom
periodu će biti neophodno da makroekonomske
i fiskalne politike u procesu nastavka fiskalne
reforme imaju u vidu slijedeća pitanja:
- Potrebu za jačom fiskalnom koordinacijom,
- Potrebu za usklađivanjem raspodjele budžeta
sa prioritetnim politikama (uzimajući u obzir
Srednjoročnu razvojnu strategiju USK-a,
Program javnih investicija, Strategiju
integrisanja BiH u Evropsku uniju, te ostale
postojeće i planirane razvojne dokumente na
svim nivoima vlasti),
- Uticaj opadajuće donatorske pomoći, te
- Potrebu za stimulisanjem rasta privatnog sektora
putem reforme / usklađivanja sistema direktnog
oporezivanja i poboljšanje poslovnog ambijenta.
Kako bi se ojačao proces planiranja budžeta
Unsko-sanskog kantona i osigurala adekvatna
ravnoteža između alokacije sredstava, predlaže
se:
- Održati nivo plaća i naknada u javnom sektoru
srazmjerno učešću u strukturi ukupnog budžeta
za 2011. godinu, s tim da nominalna stopa rasta
ne može biti veća od rasta ukupnih prihoda;
- Ne dozvoljava se korisnicima da premaše
prijedloge potrošnje odobrene kroz DOB,
prilikom pripreme budžetskih zahtjeva za 2012.
godinu;
- Sve uštede koje su korisnici kandidirali moraju
se ostvariti, osim u slučaju vanrednih okolnosti;
- K od planiranja transfera prioritet dati
izdvajanjima neophodnim za implementaciju
zakona iz oblasti boračko-invalidske i socijalne
zaštite;
- Stvarati preduvjete za jačanje razvojne
komponente budžeta kroz uštede na nisko­
prioritetnim projektima.
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc.
I. Poreski
prihodi
Prihodi sa
rač.U/O neto
Porez na dobit
Porez na
dohodak
Porezi građana
Ostali porezi
Dop.Zavod za
zdravstvo
Dop.Sl. za
zapošljava.
II.Neporeski
prihodi
Takse i kazne
Posebne naknade
Putarine
Ostali neporezni
prihodi
III. Prihodi
sa jed.računaDirekcija za ceste
UKUPNO
(I+II+II)
Donacije
Tekuće potpore
Kapitalni primici
UKUPNO
Sredstva na
posebnim
računima
Fond posebne
namj. za zaštitu
od prirodnih i dr.
nesreća
MMFSREDSTVA
SVEUKUPNO
15,97
11,14
4,04
0,79
8,28
2,61
180,50
6,00
0,32
186,82
306,83
0,05
15,68
7,58
330,14
54,28 83,96
0,05
6,01 5,19
3,41 0,02
63,75 89,17
168,59
4,48
4,15
177,22
65,99 89,17
198,47
10,50
0,00
332,38
1,15
0,00
0,00
0,04
0,04
83,59 87,97
4,92
0,26
8,36
5,8
7,2 0,05
78,67 87,97
62,85 82,12
0,00
15,26
5,56
1
21,82
370,03
10,50
1,15
4,92
0,26
20,16
7,57
353,46
325,47
3,62
9,72
27,84
9,80
1,00
48,36
5,93
76,15
5,84
0,42
15,21
5,09
164,85
273,49
Ukupno
191,27
1,20
6
0,22
190,07
183,85
0,00
8,15
11,84
3,95
23,94
0,01
10,26
4,7
144,94
159,91
Kanton
VBF
5,73
0,04
1,94
1,98
5,99
78,87
80,47 94,30
2,50
0,3
8,67
1,7
5,46 0,03
77,97 94,30
63,54 92,57
0,00
14,94
4,97
1,03
20,94
6,45
0,47
5,31
0,66
29,71
42,60 84,86
Općine
2012.
366,04
0,00
1,20
2,50
0,30
16,37
5,71
362,34
339,96
5,73
8,15
26,78
8,96
2,97
46,86
5,99
78,87
6,45
0,48
15,57
5,36
174,65
287,37
Ukupno
197,28
1,00
6
0,42
196,28
189,86
0,00
7,35
10,9
2,55
20,80
10,63
4,95
153,48
169,06
Kanton
VBF
4,69
0,04
1,65
1,69
6,05
81,74
81,79 96,28
2,50
0,32
8,4
2,1
5,18 0,01
79,29 96,28
65,39 94,17
0,00
15,19
5,28
1,07
21,54
6,91
0,55
5,5
0,71
30,18
43,85 87,79
Općine
Projekcija
2013.
375,35
0,00
1,00
2,50
0,32
16,50
5,61
371,85
349,42
4,69
7,35
26,09
7,87
2,72
44,03
6,05
81,74
6,91
0,55
16,13
5,66
183,66
300,70
Ukupno
212,14
1,00
6
0,42
211,14
204,72
0,00
7,55
11,1
2,24
20,89
11,03
5,23
167,57
183,83
Kanton
2014.
101,0
2,3
98,70
5,03
0,04
2,00
2,04
6,11
85,52
91,63
VBF
83,82 101,00
2,50
0,32
7,93
5,36
81,32
67,71
0,00
15,42
5,49
1,11
22,02
7,23
0,62
5,85
0,87
31,12
45,69
Općine
396,96
0,00
1,00
2,50
0,32
16,23
5,78
393,46
371,13
5,03
7,55
26,52
7,77
3,11
44,95
6,11
85,52
7,23
0,62
16,88
6,10
198,69
321,15
Ukupno
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
177,22
3,62
5,92
5,92
2,24
9,72
9,46
9,46
2,24
12,58
4,2
19,42
6,69
0,79
0,04
26,50
36,36
0,04
5,93
5,94
5,94
20,35
76,15
5,84
0,41
5,21
0,59
28,98
77,98
0,01
5,44
0,55
5,44
0,54
0,01
VBF
41,03 82,08
Općine
Plan 2011.
77,98
10,00
14,55
4,86
9,69
4,50
4,69
0,25
4,44
135,87
155,40
27,22
128,18
Kanton
150,38
Ukupno
264,55
VBF
38,31 83,92
Općine
142,32
Kanton
Ostvareno 2010.
Dodatak A: KONSOLIDOVANA TABELA PRIHODA USK-a ZA PERIOD 2010 -2014. godina (kanton, općine i vanbudžetski fondovi)
Broj 13 - Strana 522
25. jula 2011.
DODATAK
7,57
0,82
77,98
0,12
170,13
70,65
0,14
0,19
Sudska
izvršenja
Ukupni rashodi
Direkcija za
ceste
UKUPNO
0,09
Pozajmnica
11,21
336,59
6,62
0,33
0,09
198,47
3,00
4,80
0,43
7,42
12,65
8,48
1,39
3,44
13,61
11,00
37,92
18,95
11,64
17,50
99,81
128,95
185,82
Kanton
ZZO
2,13
0,64
0,42
1,07
0,05
0,05
1,87
1,87
83,38 76,15
1,05
12,28
5,52
0,02
0,78
19,65
8,94
8,66
4,53
3,60
2,52
28,25
8,40 72,10
2,73
5,34
19,01
27,08
63,73 76,10
Općina
11,95
0,09
0,29
0,38
8,74
0,68
9,42
0,24
0,15
0,32
1,44
1,91
11,57
Sl.
zapošlj
Plan za 2011.
379,36
9,41
4,05
0,00
17,17
5,52
0,02
1,21
7,76
31,68
17,42
10,05
7,97
27,82
14,20
77,46
99,69
15,16
23,58
121,33
160,07
337,22
Ukupno
191,27
0,30
1,80
0,80
0,90
7,70
11,20
8,02
1,36
0,42
13,29
8,50
31,59
18,96
11,70
17,52
100,00
129,22
179,77
Kanton
ZZO
0,67
0,44
1,11
2,22
0,05
0,05
3,03
3,03
80,41 78,87
0,35
10,56
5,77
0,79
0,71
7,38
25,21
9,59
3,06
3,95
2,57
19,17
8,81 73,57
2,78
5,25
18,84
26,87
54,85 78,82
Općina
8,20
0,07
0,14
0,21
4,80
0,90
5,70
0,26
0,16
0,34
1,53
2,03
7,99
367,22
8,47
0,65
0,00
12,43
6,57
0,79
1,61
15,27
36,67
8,02
10,95
3,48
25,07
11,97
59,49
101,60
15,31
23,55
121,48
160,34
321,43
Sl.
Ukupno
zapošlj
Procjene za 2012. -zahtjevi
197,23
0,31
1,85
5,15
0,93
4,84
12,77
8,26
1,40
0,82
13,69
7,35
31,52
19,53
12,05
18,05
103,00
133,10
184,15
Kanton
ZZO
2,30
0,69
0,46
1,15
0,06
0,06
4,29
4,29
81,39 81,74
0,25
11,04
2,28
1,27
12,36
26,95
6,73
3,22
3,13
4,61
2,98
20,67
8,35 75,09
2,57
4,61
17,99
25,17
54,19 81,68
Općina
8,25
0,05
0,10
0,15
4,56
1,10
5,66
0,29
0,17
0,36
1,62
2,15
8,10
Sl.
zapošlj
Procjene za 2013.
376,24
7,63
0,56
0,00
12,94
7,43
0,00
2,20
17,36
39,93
14,99
4,62
3,95
27,15
11,43
62,14
103,26
15,48
23,48
123,76
162,72
328,12
212,13
2,67
1,91
7,16
0,93
5,00
15,00
8,51
1,44
0,84
14,10
7,87
32,76
21,16
12,77
18,59
109,18
140,54
194,46
Ukupno Kanton
83,43
0,15
11,34
2,21
1,29
12,73
27,57
7,02
3,26
3,16
4,82
3,14
21,40
8,30
2,76
4,59
18,66
26,01
55,71
Općina
85,52
0,06
0,06
6,39
6,39
76,64
0,73
0,49
1,21
2,43
85,46
ZZO
8,25
0,03
0,03
4,33
1,30
5,63
0,31
0,18
0,38
1,72
2,28
8,22
397,36
8,03
2,82
0,00
13,28
9,37
0,00
2,22
17,79
42,66
15,53
4,70
4,00
29,64
12,31
66,18
106,41
16,44
24,05
130,77
171,26
343,85
Sl.
Ukupno
zapošlj
Procjene za 2014.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
12,73
9,71
Nabavka
stalnih
sredstava
rekonstrukcija
2,90
2,85
2,85
0,80
13,90
30,37
6,24
8,39
4,73
25,35
7,36
52,07
97,34
14,49
19,33
116,04
149,86
299,27
FinanasiranjeOtplata
dugova
0,63
0,64
0,76
7,68
0,63
8,31
0,32
0,15
0,28
1,39
1,82
10,45
0,00
0,17
0,07
0,07
1,98
1,98
73,93
0,63
0,36
1,01
2,00
77,91
ZZO
Pozajmljivanje
i učešće u
dionicama
Otplata kamata
9,92
23,20
6,34
3,27
0,10
6,14
Kapitalni
grantovi
Grantovi
neprof. org.
UKUPNI
KAPITALNI
IZDACI
Ostali
3,81
0,92
Transferi
drugim
nivoima vlasti
3,96
11,73
Transferi
pojedincima
17,20
24,58
1,76
6,28
16,81
4,97
2,51
11,20
4,27
14,42
23,83
17,05
122,21
96,59
47,31
163,60
Općina
Subvencije
Doprinosi (svi
doprinosi i
porezi)
Izdaci za
materijal i
usluge
Transferi
Naknade
Plaće
Tekući
troškovi
Ukupno plaće
Kanton
Sl.
Ukupno
zapošlj
Ostvareno u 2010.
Dodatak B: KONSOLIDOVANA TABELA procjene budžeta po ekonomskoj klasifikaciji za period 2010 - 2014. u mil. KM (Kanton-općine-VBF)
25. jula 2011. Broj 13 - Strana 523
Broj 13 - Strana 524
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. jula 2011.
S A D R Ž A J
327. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
prostornom uređenju i građenju
497
328-340. Zaključci 498
341. Odluka broj 03-017-622/2011
501
342. Dokument okvirnog Budžeta
Unsko-sanskog kantona za period
2012 - 2014. godine
501
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnik 13 - Skupstina Unsko