Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Broj: 02-05-2000-1/13
Sarajevo, 28.01.2013. godine
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na Devetoj
sjednici održanoj 28.01.2013. godine, donijela je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine
Kantona Sarajevo, Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu stavi u dalju
proceduru razmatranja i donošenja.
PREMIJER
Suad Zeljković
Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo finansija
5. Evidencija
6. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINU
(Nacrt)
Sarajevo, januar 2013. godine
Na osnovu člana 18. tačka h) i člana 38. (3) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo na
sjednici održanoj ___________ godine donijela je:
BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINU
I OPĆI DIO
Član 1.
Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznosi 718.143.000 KM i sastoji se od:
I
PRIHODA I FINANSIRANJA
1. Prihodi
1.1. Prihodi od poreza
1.2. Neporezni prihodi
1.3. Tekući transferi
718.143.000
641.770.000
562.863.000
68.946.200
9.960.800
2. Finansiranje
2.1. Primici
2.2. Primici od domaćeg zaduživanja
54.272.500
19.272.500
35.000.000
3. Procjena viška primitaka od direktnog zaduživanja i
razgraničenih namjenskih prihoda iz 2012.godine
22.100.500
3.1. Procjenjeni višak primitaka od direktnih zaduživanja iz
2012.godine
3.2. Procjenjeni razgraničeni vlastiti i namjenski prihodi iz
2012.godine
12.800.500
9.300.000
II
RASHODI, IZDACI, PROCJENA VIŠKA RASHODA NAD
PRIHODIMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2012.G. I
TEKUĆA REZERVA
1. Rashodi i Tekuća rezerva
1.1. Rashodi
1.2. Tekuća rezerva
578.870.500
578.670.500
200.000
2. Izdaci i Procjena viška rashoda nad prihodima iz Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012.g
2.1. Izdaci
2.2 Procjena viška rashoda nad prihodima iz
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.g
139.272.500
ČLAN 2.
ČLAN 3.
19.272.500
120.000.000
Član 4.
Raspored primitaka i izdataka utvrđuje se kako slijedi:
PRIMICI
IZDACI
Ekon.kod
OPIS
Iznos
Budžetski korisnik
Ekonomski kod
OPIS
Iznos
Budžetski korisnik
1
2
3
4
5
6
7
8
811211
813211
813311
813612
UKUPNO
Primici od prodaje robnih rezervi
Primljene otplate od pozajmljivanja
pojedincima (stambeni krediti i
projekti poljoprivrede)
Primljene otplate od pozajmljivanja
javnim preduzećima
Primljene otplate od ostalih vidova
domaćeg pozajmljivanja (borački
krediti)
2.900.000 Direkcija za robne rezerve 821400 ZAX001 Nabavka robne rezerve
Ministarstvo za boračka
Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih
822200 DAY004
880.000
pitanja
potreba
Ministarstvo stambene
615300 GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove
192.000
politike
Razvoj poljoprivrede - Novčani podsticaji u primarnoj
50.000 Ministarstvo privrede 614300 IAN017
poljoprivrednoj proizvodnji
1.122.000
1.292.700 Ministarstvo privrede 822600
220.000
220.000
5.534.700
Kreditiranje malih i srednjih preduzeća
Ministarstvo za boračka
Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za
822600 DAY001
pitanja
otvaranje novih radnih mjesta za borce
UKUPNO
2.900.000
Direkcija za robne rezerve
880.000 Ministarstvo za boračka pitanja
192.000 Ministarstvo stambene politike
50.000
Ministarstvo privrede
1.122.000
1.292.700
Ministarstvo privrede
220.000 Ministarstvo za boračka pitanja
220.000
5.534.700
PRIMICI
IZDACI
Ekon.kod
OPIS
Iznos
Budžetski korisnik
1
2
3
4
Ekonomski kod
5
615200 DAU012
615300 GAU 009
615300 GAU 030
615300 GAU 025
615300 GAU 026
821300
615400 IAU 011
615400 IAU 020
615300 KAU 097
615300 KAU 038
811112
Primici od prodaje zgrada i
stambenih objekata
M inistarstvo za boračka
pitanja,M inistarstvo
stambene politike ,
M inistarstvo privrede ,
M inistarstvo zdravstva,
10.000.000
M inistarstvo za
obrazovanje, nauku i mlade,
M inistarstvo kulture i
sporta, M inistarstvo za rad,
soc.pol, ras. lica i izb.
OPIS
Iznos
6
7
300.000
8
M inistarstvo za boračka pitanja
100.000
Ministarstvo stambene politike
200.000
Ministarstvo stambene politike
408.700
Ministarstvo stambene politike
481.300
Ministarstvo stambene politike
10.000
1.900.000
Ministarstvo stambene politike
Ministarstvo privrede
Ministarstvo privrede
Ministarstvo zdravstva
Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba
Sredstva za snimanje objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija,
izrada sanacionih elaborata, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje
dozvola za sanaciju, troškovi tehničkog pregleda i prijema radova, te
dobivanje upotrebnih dozvola i dr.
Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova
Predinvestiranje u rješ. imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne
materijalne infras.za pokretanje kolektivne i individualne stambene
izgradnje u skladu sa usvojenom prost.-plans.dok.na području KS
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama
na području Kantona Sarajevo
Nabavka opreme
615300 Nov
Podrška projektima ZOI 84
Podrška projektima KC Skenderija
Suf. rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad "Kumrovec"
Nabavka opreme za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva
Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu
Kantona Sarajevo
Rekonstrukcija studenskog centra
615300 Nov
Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti
821300 LAX 024
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima
821200 LAX 029
Dogradnja Sedme osnovne škole u Blažuju
821200 Nov
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Aneksu
500.000
821200 Nov
Dogradnja osnovne škole Dobrosevici
500.000
615300 M AU 004
615300 M AU 003
615300 M AU 063
615300 M AU 040
615300 Nov
821200 Nov
Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrade, sjedišta
Biblioteka Sarajeva- opremanje punktova - Biblioteka Otoka
Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha
Sportska dvorana Novo Sarajevo
Izgradnja nove dvorane Srce
Izgradnja objekta KJU "Porodično savjetovalište" I faza,
Izgradnja objekta za smještaj službe socijalne zaštite Stari Grad,
Izgradnja objekt za smještaj službe socijalne zaštite Novo
Sarajevo, Izgradnja objekta sa smještaj Dnevnog centra
40.000
20.000
40.000
100.000
100.000
615300 KAU 070
1.000.000
400.000
Budžetski korisnik
40.000
Ministarstvo zdravstva
60.000
Ministarstvo zdravstva
1.000.000
1.500.000
500.000
500.000
300.000
10.000.000
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo za rad, soc.pol, ras.
lica i izb.
10.000.000
III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Član 5.
Kapitalni projekti finansirani iz vanjskih kreditnih sredstava su sastavni dio Budžeta .
Razvojni investicijski projekti
finansirani iz ino-kreditnih sredstava
Realizacija sa 31.12.2012. godine i plan za 2013. godinu
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
15
821000
Ministarstvo
prostornog
uređenja i zaštite
okoliša
Projekat otpadnih
voda za Sarajevo
78942-BA
kredit
Svjetska
bankaIBRD
46.157.588,00
8.878.723,3
8
18.000.000,00
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
2.500.000,00
348.000,00
-
48.657.588,00
9.226.723,3
8
18.000.000,00
822000
UKUPNO
RAZDJEL 15
821000
Ministarstvo
zdravstva
20
Projekat dovršetka i
opremanje KCUS
822000
UKUPNO
RAZDJEL 20
kredit
Saudijski
fond
21.438.020,00
5.931.707,7
1
15.506.312,29
vlastito
učešće
KCUS
3.452.249,64
-
-
24.890.269,64
-
15.506.312,29
SFD 2/498
Raz
14
Ekon.
kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
821000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
Projekat izgradnje
saobraćajnica
42889
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
822000
UKUPNO
RAZDJEL 14
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
15
822000
Ministarstvo
prostornog
uređenja i zaštite
okoliša
Naziv
projekta/kredita
Projekat
rekonstrukcije
vodovodne i
kanalizacione
mreže u Sarajevu,
KJKP VIK
UKUPNO
RAZDJEL 15
Referentni
broj
projekta
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
32.271.195,00
0,00
32.271.195,0
0
5.440.000,00
0,00
-
37.711.195,00
0,00
32.271.195,0
0
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
kredit
EBRD
58.674.900,00
vlastito
učešće
Ministarstvo
, za KJKP
VIK
58.674.900,00
0,00
-
-
-
0,00
-
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
zdravstva
20
822000
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Projekat
opremanja
medicinskom
opremom Opće
bolnice Prim. dr.
Abdulah Nakaš
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
kredit
Austrijski
kredit
14.619.829,25
0,00
14.619.829,25
vlastito
učešće
Opća
bolnica
-
-
-
14.619.829,54
0,00
14.619.825,25
UKUPNO
RAZDJEL 20
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
21
822000
Ministarstvo za
obrazovanje,
nauku i mlade
Naziv
projekta/kredita
Projekat razvoj
laboratorije
Mašinskog i
Elektrotehn.
Fakulteta
Univerziteta u
Sarajevu
UKUPNO
RAZDJEL 21
Referentni
broj
projekta
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Ukupno
zaduženje
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
kredit
Austrijski
kredit
9.779.150,00
0,00
9.779.150,00
vlastito
učešće
Fakulteti
-
-
-
9.779.150,00
0,00
9.779.150,00
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
14
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Projekat izgradnje
saobraćajnica, faza
II
822000
Izvor
finansiranj
a
kredit
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
41.072.430,00
0,00
-
-
-
-
41.072.430,00
0,00
-
EBRD
vlastito
učešće
UKUPNO
RAZDJEL 14
IV TEKUĆA REZERVA
Član 6.
Tekuća rezerva iznosi 200.000 KM.
V STUPANJE NA SNAGU
Član 7.
Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama
Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01. januara 2013. godine.
Broj:01-14-3321/13
11.02.2013.godine
SARAJEVO
PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Prof dr. Mirjana Malić
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
OBRAZLOŽENJE
Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
Sarajevo, januar 2013. godine
O B R A Z L O Ž E NJ E
USTAVNI OSNOV
Ustavni osnov za donošenje Budžeta Kantona Sarajevo je član 18. tačka h. Ustava Kantona
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i
28/04), kojim je utvrđeno da Skupština Kantona usvaja Budžet Kantona, kao i član 38. stav 3.
kojim je utvrđeno da se funkcije Kantona, općina sa područja Kantona i Grada Sarajeva
finansiraju kroz Budžet.
UVOD
Na osnovu Ustava Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo donosi Budžet
krajem godine za narednu godinu, a na prijedlog Vlade koja određuje globalnu politiku
finansiranja, odnosno procjenjuje prihode i njihov raspored na korisnike.
Ministarstvo finansija je u aprilu mjesecu 2012. godine otpočelo sa aktivnostima na
definisanju elemenata koje će sadržavati Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo
2013-2015, dajući saglasnost na Budžetske instrukcije br. 1. i Budžetski kalendar za 2013.
godinu. Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo 2013-2015 je usvojen na Vladi
Kantona Sarajevo 02.07.2012. godine
U skladu sa Zakonom o budžetima FBiH kao i propisanim procedurama Ministarstvo
finansija je u junu mjesecu dostavilo Vladi Kantona Sarajevo Smjernice i ciljeve
fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2013 – 2015 godina, koje je Vlada
usvojila 26.06.2011. godine. Tim smjernicama regulisano je da prihodi Kantona
Sarajevo za 2013. godinu mogu iznositi 635.511.600 KM, 2014. godinu 656.488.800
KM i 2015. godinu 714.426.800 KM.
U daljnjim aktivnostima akcenat je stavljen na izradu Nacrta Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu i u tom smislu su sačinjene Instrukcije o načinu izrade
zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu koje je
dostavljeno svim budžetskim korisnicima.
Zakonom o budžetima u Federaciji BiH propisano je da se uz nacrt Budžeta Kantona
prilaže obrazloženje koje sadrži:
1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI I ANALIZA NJIHOVIH EFEKATA IZ
DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA
2. PODATKE O SVIM PRIHODIMA I RASHODIMA PRETHODNE FISKALNE
GODINE (2011.)
3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA U PRVOM POLUGODIŠTU TEKUĆE
FISKALNE GODINE (01.01.-30.06.2012. GODINE)
4. PLANIRANJE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINU.
5. TEKUĆE I DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE GLAVNICE,
PLAĆANJE KAMATA I OSTALIH OBAVEZA PO OSNOVU SERVISIRANJA
DUGA
Izrada i donošenje Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu se dešava u
vrijeme kada uočeni pad indirektinih prihoda, koji seže još od polovine prošle godine,
nastavlja tu tendenciju i u 2013.godini.
Naime, na osnovu analiza sačinjenih od strane Direkcije za ekonomsko planiranje
(DEP) pri Upravi za indirektno oporezivanje, odnosno Odjeljenja za
makroekonomsku analizu (OMA) je projektovala priliv indirektnih i direktnih poreza
kantona sa općinama za period 2013.-2015.godine. U navedenim analizama su
indirektni porezi Kantona Sarajevo, koji praktično predstavljaju preko 75% prihoda od
poreza, odnosno oko 65% ukupnog tekućeg priliva u prihodnoj strukturi Budžeta, za
2013.godinu zabilježili pad od 4,6 %, u odnosu na prethodnu godinu.
Mjesečne stope rasta prihoda od indirektnih poreza (PDV, akcize, carine i putarina) u
2012.godini su značajno varirale, što otežava izradu realnih projekcija.
Kada je u pitanju 2013.godina, sa aspekta priliva indirektnih poreza, svakako treba
imati u vidu činjenicu ulaska Hrvatske u EU, što podrazumijeva napuštanje
bezcarinskog uvoza većine dobara u okviru sporazuma CEFTA. Početni udar
uvođenja carina na cijene i plasman roba u BiH, proizvođači-uvoznici će nastojati
ublažiti različitim mjerama.
Uz konstatovane tendencije u nominalnim izrazima određenih ekonomskih agregata
iz makroekonomske sfere, a koji su naznačene u dokumentu „Smjernice i ciljevi
fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2013.-2015.godine“, nameće se potreba
da Budžet Kantona Sarajevo za 2013.godinu sublimira odgovore na neka važnija
pitanja u opstojnosti i funkcionisanju Kantona Sarajevo.
Fiskalni kapacitet Kantona Sarajevo u 2013.godini prema predloženom Nacrtu
iznosi 718.143.000 KM, gdje treba napomenuti da će se Kanton angažirati na
realizaciji, odobrenih strdstava, po stand by aranžmanu sa MMF.
U strukturi rashodnog dijela Budžeta Kantona Sarajevo, plaće i naknade troškova
zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 3,2 mil. KM, izdaci za
materijal i usluge za preko 20 mil. KM, dok su tekući i kapitalni tarnsferi smanjeni za
preko 90 mil. KM.
Ovakav pristup u koncipiranju budžetskih rashoda je izraz potrebe za smanjenjem
javne potrošnje, kao jednog od mogućih faktora koji bi mogao da doprinese
ublažavanju ukupne složenosti situacije u kojoj se nalazi Kanton, a prevashodno sa
aspekta usklađivanja javne potrošnje sa budžetskim mogućnostima.
Osim toga, sa ciljem postizanja većeg stepena konzistentnosti u realizaciji zakonom
utvrđenih aktivnosti, potrebno je uskladiti odredbe kantonalnih propsa i provođenja
istih sa iznosom planiranih sredstava u Budžetu Kantona, odnosno realnim
mogućnostima.
Sitaciju složenom čini svakako i nivo procijenjenog viška rashoda nad prihodima iz
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu i predstavlja limitirajući momenat za
finansiranje potreba Kantona.
Evidentno je da ukupni prihodni kaopacitet Budžeta, odnosno priliv poreznih i
neoreznih prihoda u 2013.godini ne omogućava finansiranje svih budžetkih korisnika,
jer su zahtjevi istih za sredstvima, mnogo veći u odnosu na stvarne mogućnosti.
Tako je u procedurama izrade ovog Nacrta od strane budžetski korisnika zahtijevano
preko 870 miliona KM.
U ovako složenoj situaciji, Vlada Kantona Sarajevo je opredjeljenja da nastavi sa
započetim reformskim procesima, porovodeći sektorske politike.
Jedna od njih je, harmonizacija kantonalnih propisa, čijim provođenjem se stvaraju
obaveze, koje treba da se kreću u okvirima budžetskih mogućnosti, a posebno
harmonizacija sa određenim federalnim propisima, koje provode kantonalni organi
Generalno gledajući, Vlada Kantona u cilju ublažavanja negativnih uticaja recesije,
izraženih kroz negativne trendove makroekonomskih kretanja, nastavlja sa
započetom politikom na stabiliziranju.
Prilikom definisanja politika javnih rashoda Vlada Kantona Sarajevo je vodila računa
o trenutnoj ekonomskoj i finansijskoj situaciji, koja je uslovljena globalnim recesionim
kretanjima koja su se odvijala u proteklom periodu. S tim u vezi, rashodi Budžeta za
2013. godinu su utvrđeni uvažavajući zakonske obaveze, Vladine politike i prioritete,
te ažurirane makroekonomske projekcije i procjene budžetskih sredstava. Budžet
Kantona Sarajevo za 2013. godinu je dokument koji predstavlja procjenu prihoda i
finansiranja, te procjenu godišnjih rashoda i drugih izdataka Kantona Sarajevo.
U tom smislu, zauzet je kurs da svi budžetski korisnici, koji se u potpunosti oslanjaju
na budžetska sredstava, kao i javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač
Kanton Sarajevo, kojim se putem tekućeg granta doznačavaju budžetska sredstva,
imaju obavezu da se uključe u provođenje Vladine politike, a koja se odnosi na
slijedeće sektore:
- Ljudski resursi – u ovom domenu treba izvršiti racionalizaciju broja zaposlenih, pri
čemu je zauzet stav da se zaustavi prijem novih radnika, odnosno da se upražnjena
radna mjesta popunjavaju preraspodjelom postojećih zaposlenika ili preraspodjelom
postojećih zadataka. Upošljavanje putem ugovora o djelu ili ugovora o privremenim ili
povremenim poslovima, svi trebaju da svedu na najmanju moguću mjeru. Ove
aktivnosti treba da obezbjede dosadašnji platni fond za budžetske korisnike, odnosno
da se u 2013. godini ne smanjuju plaće.
Kada je riječ o plaćama i naknadama uposlenika, opredjeljenje Vlade je da se
definiše i reguliše sistem radno-pravnog statusa upslenih u MUP-u, ustanovama
obrazovanja, kulture i sporta, kao i ustanovama socijalne zaštite, na način da se u
resornim ministarstvima Kantona intenziviraju aktivnosti na donošenju propisa, kao
što se ovo pitanje regulisalo sa državne službenike i namještenike ,odredbama
Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, kojeg treba i
dalje dorađivati, u skladu sa aktelnim zahtjevima.
- Obzirom na veliko opterećenje Budžeta iz osnova primjene kolektivnih ugovora,
potrebno je, u skladu sa već postignutim dogovorom sa socio-ekonomskim
partnerom (sindikat) revidirati postojeće kolektivne ugovore
- U prilog ostavrivanja odgovarajućih ušteda opredjeljenje je da se izvrši
racionalizacija izdvajanja za ugovorene usluge, kao i materijalne troškove, uz
obaveznu racionalizaciju broja udruženja, čiji se rad sufinansira iz Budžeta
Kantona.
- U domenu tekućih transfera, koji u strukturi rashoda predstavljaju značajan iznos,
politika Vlade je usmjerena na racionalizaciju transfera koji se doznačavaju javnim
komunalnim preduzećima, na način da se sa aspekta primjene pravne regulative
(Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom
o javnim preduzećima u FBiH), pristupi uvođenje nove tarifne politike, odnosno cijena
komunalnih usluga, uz adekvatnu socijalnu politiku, kao osnov za subvencioniranje
socijalno ugroženog stanovništva.
- Posebno značajno pitanje je usaglašavanje sa višim nivoima vlasti, učešće
Kantona Sarajevo u preraspodjeli javnih prihoda. Tako je u drugoj polovini 2011.
godine Vlada FBiH obrazovala Radnu grupu za analizu i pripremu rješenja u oblasti
pripadnosti javnih prihoda u FBiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti
javnih prihoda.
Glavni zadatak Radne grupe je da se preispita raspodjela javnih sredstava u FBiH
i izrada novih rješenja u ovoj oblasti. Naime, postojeći Zakon o pripadnosti javnih
prihoda je usvojen u aprilu 2006. godine, kada je PDV zamijenio porez na promet,
koji su na osnovu prodajnom mjesta dijelili kantoni i koji se dijelio sa općinama.
Postojeći Zakon je trebao obezbjediti realizaciju tri osnovna cilja:
a) Stvoriti mehanizam koji omogućava svim nivoima u FBiH pribavljanje
stabilnih prihoda iz dijela prihoda sa JRT
b) Uvesti u finansijski sistem FBiH mjeru fiskalnog izjednačavanja, na način da
kantoni i općine sa slabijom poreznom osnovicom imaju dodatna sredstva
c) Standardizovati navažnije općinske prihode u FBiH.
Ovaj Zakon nije imao, niti ima temporalni karakter, ali se prilikom njegovog
donošenja smatralo da je period od 2006-2011. godine objektivno vrijeme u kojem bi
se osigurao princip izjednačavanja u finansiranju nadležnosti FBiH, kantona i općina.
Najveći teret realizacije pomenutog principa izjednačavanja u posmatranom periodu
podnio je Kanton Sarajevo, tako da je primjenom tzv. historijskog modela, kada se
napravi usporedba sa prethodnim modelom pripadnosti javnih prihoda u FBiH,
Kanton Sarajevo prosječno godišnje bivao uskraćen cca 60 miliona KM, a to je,
između ostalog, dovelo do toga da je, za razliku od svih ostalih učesnika u raspodjeli
u periodu 2005.-2011.godine, Kanton ostvario nivo prihoda iz 2005. godine.
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dalo je mišljenje i sugestije koje je trebalo
ugraditi u izmjene i dopune Zakona, a iste se svode na sljedeće:
- da se učešće kantona u raspodjeli javnih prihoda sa JR zadrži na nivou od
51,48%, što je u skladu sa postojećim zakonima;
- da se Sarajevo, Ustavom FBiH, utvrđen kao glavni grad BiH, uvrsti u
raspodjelu kao dio funkcija FBiH i za utvrđeno učešće smanji udio FBiH;
- da se u raspodjeli prihoda jedinicama lokalne samouprave zadrži postojeći
zakonski model za Kanton Sarajevo, s obzirom da se još uvijek nisu stekli
potrebni uvjeti, kako to predviđa Zakon o principima lokalne samouprave u
FBiH (prenos nadležnosti) i izvrše neophodne izmjene Ustava Kantona
Sarajevo;
Posljedni sastanak Radne grupe rezultirao je nizom otvorenih pitanja, od toga da:
- za sada ne bi trebalo ići u izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
FBiH, već eventualno u izmjene i dopune već postojećeg;
- nema saglasnosti, niti konsenzusa za pojedine prijedloge od strane kantona,
jer svi čvrsto stoje kod svojih zahtjeva;
- pitanja Posavskog i Bosansko-Podrinjskog kantona do donošrenja novog
zakona rješavati na način transferisanja nedostajućih sredstva kroz Budžet
FBiH;
- sagledati mogućnosti da se u princip izjednačavanja uvrsti i FBiH, kao jedan
od učesnika u raspodjeli javnih prihoda sa JR, te da taj teret ne podnose samo
kantoni i jedinice lokalne samouprave
- da postoji izražena spremnost od strane pojedinih učesnika da se dalji rad
Grupe na ovim pitanjima svede u okvire predstavnika Vlade i oba Parlamenta
FBiH, što bi, kako je istaknuto, bilo nedopustivo i upitno i sa stanovišta
primjene zakonsih propisa.
U segmentu kapitalnih transfera, politika Vlade u oblasti investicionih ulaganja je
opredjeljenje za finansiranje prioritetnih infrastrukturnih i ostalih projekata iz
kvalitetnih ino kreditnih sredstava, pod izuzetno povoljnim uslovima, što će uz vlastito
učešće korisnika kredita imati značajne efekte na dalji razvoj Kantona.
Kapitalni izdaci –ulaganja iz Budžeta 2013.g. su manji u odnosu na 2012.g. zbog
ograničenosti budžetskih sredstava i baziraće se na neutrošenim kreditnim
sredstvima domaćih banaka iz 2012.g., vlastitim sredstvima korisnika i namjenskim
srestvima (grantovima).
Vlada se opredjelila za finansiranje kapitalnih projekata u 2013.g.sredstvima ino
kreditora-EBRD-a,Vlade Republike Austrije i Saudijskog fonda za razvoj u ukupnom
iznosu od 169,5 miliona KM,za koje su pokrenute procedure zaduživanja.Iz
sredstava EBRD-a biće finansirane saobraćajnice i(16,5 i 21,00 mil EUR-a,),iz
sredstava Saudijskog fonda izgradnja i opremanje KCUS-a u iznosu od 18,8 mil
EUR-a i sredstava Vlade Austrije opremanje Opće bolnice 7,475 mil EUR-a i
Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta 5,oo mil EUR-a. Također,sa Saudijskim
fondom treba da bude potpisan Sporazum o grantu za izgradnju Univerzitetske
biblioteke u iznosu od 17,0 mil EUR-a.
MAKROEKONOMSKI
POKAZATELJI
ANALIZA NJIHOVIH EFEKATA
IZ DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA
I
Globalna finansijska kriza tokom zadnjih godina produbila svoje negativne utjecaje
na sve ekonomske sektore u BiH, pa tako i FBiH (što se svakako spušta i na
kantonalnu fiskalnu politiku). Ista se mogla ogledati u pogoršanju uslova pribavljanja
kapitala, kao i smanjenja tražnje na domaćem i izvoznim tržištima, što direktno utiče
na postojeća radna mjesta kao i potencijal novog zapošljavanja, kapitalne investicije,
i socijalnu stabilnost. Kako bi se krenulo sa analizom makroekonomskih predpostavki
za FBiH, u nastavku su ključni makroekonomski pokazatelji Direkcije za ekonomsko
planiranje (DEP) za period 2013. – 2015. godine na nivou BiH, uz osvrt na zvanične
podatke od 2010. godine.
Makroekonomski pokazatelji za period 2010-2015
Projekcije
Indikator
Nominalni BDP u mil KM
Nominalni rast u %
BDP deflator (prethodna godina =
100)
Realni BDP u mil KM (prethodna
godina = 100)
Realni rast u %
Inflacija
mjerena
indeksom
potrošačkih cijena u %
2010
27,955
0.2%
2011
28,737
2.8%
2012
29,447
2.5%
2013
30,517
3.6%
2014
32,128
5.3%
2015
34,111
6.2%
99,2
100,9
101,6
101,5
101,7
101,7
28,178
28,494
28,984
30,054
31,577
33,532
1.0%
1.9%
0.9%
2.1%
3.5%
4.4%
2.1%
3.7%
2.0%
1.9%
1.8%
1.7%
Potrošnja u mil KM
Vladina potrošnja u mil KM
Privatna potrošnja u mil KM
Investicije u mil KM
Vladine investicije u mil KM
Privatne investicije u mil KM
Nacionalna bruto štednja u % BDPa
Vladina štednja u % BDP-a
Privatna štednja u % BDP-a
Bilans tekućeg računa u mil KM
Bilans tekućeg računa u % BDP-a
Nominalni Rast uvoza u %
Nominalni Rast izvoza u %
27,864
5,78
22,084
5,42
634
4,71
28,87
5,895
22,974
6,046
698
5,266
29,563
6,03
23,533
6,324
823
5,443
30,519
6,195
24,324
6,887
947
5,879
31,951
6,457
25,494
7,787
1,136
6,587
33,627
6,746
26,882
8,836
1,34
7,43
14.0%
12.5%
12.7%
13.5%
14.6%
16.2%
-1.1%
15.2%
-1,503
-5.4%
9.3%
18.9%
1.0%
11.5%
-2,442
-8.5%
13.5%
12.1%
1.5%
11.2%
-2,583
-8.8%
5.1%
5.7%
1.5%
12.0%
-2,754
-9.0%
7.0%
7.0%
1.5% 101.5%
13.1% -85.3%
-3,082
-3,321
-9.6%
-9.7%
9.6%
9.9%
9.2%
9.9%
Napomena: Izvor podataka Direkcija za ekonomsko planiranje, mart 2012.godine
Naplata indirektnih poreza u BiH
Na naplatu indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u 2011. godini uticali su brojni
faktori, na prvom mjestu, makroekonomski trendovi u BiH i zemljama iz okruženja i
EU, koji su najznačajniji ekonomski partner BiH.
U nastavku je projekcija indirektnih prihoda za 2013.-2015. godinu.
Vrsta
prihoda
(neto)
2011
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014 2015
I
PDV
3.147,40
3.173,40
3.276,60
3.395,50
3.520,70
0,80%
3,30%
3,60%
3,70%
II
Akcize
1.262,70
1.345,20
1.426,70
1.509,90
1.574,20
6,50%
6,10%
5,80%
4,30%
III
Carine
274,1
216,2
198,4
217,5
239
21,10%
-8,20%
9,60%
9,90%
IV
Putarina
289,5
292,3
295,7
303
312,8
1,00%
1,20%
2,50%
3,30%
V
Ostalo
23,1
25,1
25,8
26,6
27,4
8,90%
3,00%
3,00%
3,00%
VI
UKUPNO
4.996,80
5.052,10
5.223,20
5.452,50
5.674,10
1,10%
3,40%
4,40%
4,10%
-116,9
-116,9
-118,3
-121,2
-125,1
0,00%
1,20%
2,50%
3,30%
4.879,90
4.935,20
5.104,90
5.331,30
5.549,00
1,10%
3,40%
4,40%
4,10%
VII
VIII
Putarina
(0,10
KM/l)
SREDSTVA ZA
RASPODJELU
Napomena: Izvor podataka Odjeljenje za makroekonomsku analizu UIO BiH, april
2012.godine
Na osnovu projekcije prihoda od indirektnih poreza (preuzetih u aprilu tekuće
godine), raspodjela istih korisnicima u Federaciji BiH urađena je prema GAP-ovom
modelu raspodjele, koristeći propisanu formulu raspodjele tih prihoda utvrđenu
Zakonom o pripadnosti javnih prihoda.
Izvršenje prihoda na Jedinstvenom računu za 2011. godinu, revidirane projekcije prihoda na Jedinstvenom
računu za 2012. godinu. i projekcije za period 2013-2015. Godina
Izvršenje
2011.
Projecirani neto prihodi JR
sa putarinama 0,10KM/l
4.994.293.14
3
Putarina 0,10KM/l
Projecirani neto prihodi JR
za korisnike budžeta
116.023.314
4.878.269.82
9
Država
Raspoloživi
iznos
za
raspodjelu
Udio Federacije u prihodima
na JR *
689.000.000
4.189.269.82
9
2.672.821.56
6
Vanjski dug /Federacija/
Sredstva na ime povrata po
osnovu sukcesije
Udio
Federacije
u
prihodima na JR nakon
otplate vanjskog duga i
sukcesije
Udio Federacije u prihodima
na JR za budžet Federacije
BiH
Udio Federacije u prihodima
na JR za budžete kantone
212.409.000
Udio Federacije u prihodima
na JR za budžete općina
Udio Federacije u prihodima
na JR za Direkcije cesta u
FBiH
2012.*
2013.*
2014.*
2015*
5.052.100.000
5.223.200.000
5.452.500.000
5.674.100.000
116.900.000
118.300.000
121.200.000
125.100.000
4.935.200.000
5.104.900.000
5.331.300.000
5.549.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
4.185.200.000
4.354.900.000
4.581.300.000
4.799.000.000
2.656.764.960
2.764.490.520
2.908.209.240
3.046.405.200
278.656.561
496.330.165
539.187.501
372.796.701
2.378.108.399
2.268.160.355
2.369.021.739
2.673.608.499
33.835.936
2.426.576.63
0
878.420.740
1.249.201.64
9
860.875.240
821.074.049
857.585.870
967.846.277
1.224.250.204
1.167.648.951
1.219.572.391
1.376.373.655
204.317.752
200.236.727
190.979.102
199.471.630
225.117.836
94.636.489
92.746.228
88.458.254
92.391.848
104.270.731
Udio putarine 0,10KM/l za
Federaciju BiH
61.608.380
62.073.900
62.817.300
64.357.200
66.428.100
Napomena: Projekcije rađene prema slijedećim podacima: OMA (podaci od aprila 2012.) ; podaci
o dugu od 26. aprila 2012. od Sektora za upravljanje dugom; prosječan koeficijent za FBiH
(podaci koef. po osnovu usvojene odluke UO UIO od 27.03.2012.godine za raspodjelu jan-juni
2012 od 63,07% i očekivani keoficijent od 63,9%, izdvajanja za državu 2012-2015 usaglašena za
2012.godinu od strane Fiskalnog vijeća
Napomena: Koef. za 2012. godinu i ostale godine po osnovu odluke UO UIO
U skladu s navedenim, u nastavku su dati prihodi indirektnih poreza prema
kantonima i općinama unutar kantona.
Izvršenje prihoda od indirektnih poreza kantona i općine kantona pojedinačno na Jedinstvenom
računu za 2011. godinu, revidirane projekcije za 2012.godinu i projekcije prihoda za period 20132015. godina
Indirektni porezi
Kanton Sarajevo
Kanton
Općine KS
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Sarajevo-Novi
grad
Sarajevo-Stari
grad
Sarajevo-Centar
Sarajevo-Novo
Sarajevo
Trnovo
Vogošća
2011
394.184.406
360.157.328
34.027.078
1.965.537
4.172.169
1.673.362
2012
2013
391.961.549 373.839.200
357.921.305 341.373.385
34.040.244
32.465.815
1.960.318
1.868.798
4.395.196
4.192.123
1.694.003
1.616.134
2014
2015
390.463.218 440.665.344
356.553.702 402.396.057
33.909.517
38.269.287
1.951.901
2.202.858
4.378.540
4.941.492
1.688.001
1.905.028
10.154.592
9.971.789
9.511.147
9.934.092
11.211.326
2.605.051
5.622.825
2.789.298
5.474.472
2.660.216
5.221.762
2.778.512
5.453.965
3.135.747
6.155.185
5.841.445
314.649
1.677.449
5.714.756
310.367
1.730.045
5.450.874
295.350
1.649.409
5.693.265
308.484
1.722.756
6.425.252
348.146
1.944.252
Napomena: Rapodjela prihoda za kantone i općine pojedinačno za 2012. godinu. i period 2013-2015.
godina urađena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda i na bazi
statističkih podataka korištenih za izračun
Projekcije prihoda od direktnih poreza za DOB 2013 – 2015 za FBiH
Projekcija prihoda od direktnih poreza odražava između ostalog izvršenje za period
primjene Zakona o porezu na dohodak i novog Zakona o porezu na dobit i rađene su
po ustaljenoj metodologiji, prateći makroekonomske pokazatelje (GDP-nominalni i
relani rast GDP-a, inflacija, potrošnja, investicije), uz praćenje godišnjih i sezonskih
trendova ostvarenja prihoda u prethodnim godinama i izmjena propisa koji tretiraju
određene oblasti.
Izvršenje prihoda od poreza na dohodak za 2011. godinu, revidirane projekcije za 2012.
godinu i projekcije za period 2013-2015. godina
Kanton Sarajevo
KANTON:
Projekcije
Vrsta prihoda
IZVRŠENJE
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Porez na dohodak
105.200.610 107.007.700 109.254.862
113.078.782 118.054.248
Kanton
103.118.686 105.092.262 107.299.200
111.054.672 115.941.077
Općine
2.081.924
1.915.438
1.955.662
2.024.110
2.113.171
Rizici projeciranih prihoda od indirektnih i direktnih poreza za FBiH
Rizici ostvarenja projeciranih prihoda mogu biti odstupanje od predviđenog
ekonomskog rasta, nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih
koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih i dr),
makroekonomske pretpostavke, razvoj drugih događaja (promjena nivoa
zaduženosti, rad porezne administracije i dr).
Srednjoročna makroekonomska prognoza i fiskalna strategija
Kantona Sarajevo
Od 2006. do 2008. g. industrijska proizvodnja na nivou Kantona Sarajevo, Federacije
BiH, pa i Države bilježila je stalni rast. Međutim, u 2009.g. započinje period evidentno
ozbiljnih problema u poslovanju bh. privrede izazvanih svjetskom ekonomskom
krizom i povećanom potrošnjom unutar BiH, te se sve do sada bilježe negativni
ekonomski pokazatelji uključujući pad proizvodnje, venjsko trgovinski deficit,
smanjeni fiskalni kapaciteti itd. Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku
Kantona Sarajevo indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo
u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu je manji za 5,2%, dok je indeks
prerađivačke industrije manji za 6,5%. U okviru industrijske proizvodnje smanjenje u
odnosu na prošlu godinu zabilježeno je kod: proizvodnje hrane i pića za 9,4% manje,
Proizvodnja duhanski proizvoda za 8% manje, Štavljenje i obrada kože; proizvodnja
kofera, ručnih torbi, sedlarskih i saračkih proizvoda i obuće za 1,3% manje,
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira za 48,8% manje, Izdavačka
djelatnost, štampanje i umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa za 8,8%
manje, Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva za 51,5% manje,
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala za 14,2% manje,
Proizvodnja baznih metala za 0,8% manje, Proizvodnja mašina i uređaja za 10%
manje, Prozvodnja kancelarijski, mašina i računara za 34,2% manje, Proizvodnja
medicinskih, preciznih, optičkih instrumenata, satova za 24,5% manje i Proizvodnja
namještaja, ostala prerađivačka industrija za 5,9% manje.
Povećanje u okviru industrijske proizvodnje u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je
kod: Proizvodnja tekstila za 9,7% više, Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i
bojenje krzna za 5,4% više, Prerada drvet i proizvoda od drveta i pluta, osim
namještaja; proizvodnja predmeta predmeta od slame i pletarskih materijala za
26,8% više, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda za 19,7% više, Proizvodnja
proizvoda od gume i plastičnih masa za 31,7% više, Proizvodnja metalnih proizvoda,
osim mašina i opreme za 26,3% više, Proizvodnja elektičnih mašina i aparata za
43,8% više i Reciklaža za 2,4% više.
Vanjskotrgovinska razmjena u Kantonu Sarajevo u 2011. godini iznosi 4.129 mil KM,
što je za 9 % više u odnosu na 2010. godinu. Izvoz u 2011. godini iznosi 872 mil KM,
što je za 4,6% više u odnosu na 2010. godinu, dok uvoz iznosi 3.257 mil KM, što je
za 10,3% više u odnosu na 2010. godinu. Deficit u 2011. godini iznosi 2.385 mil KM,
što je za 12,5 % više u odnosu na 2010. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u 2011.
godini je 26,7 indeksnih poena.1
Iz slijedećeg grafičkog prikaza može se vidjeti vanjskotrgovinska razmjena u 2008.,
2009., 2010. i 2011. g.
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu decembru 2011. godine na području Kantona
Sarajevo je 126.054 osoba, što predstavlja smanjenje broja zaposlenih za 0,42 % u
odnosu na prošlu godinu. Od ukupanog broja zaposlenih u 2011.g. 57,9% je
zaposleno u privrednim djelatnostima ili 73.005 osoba. Od toga se najveći broj
radnika bavi trgovinom i to 25.182 osoba. U Kantonu Sarajevo u mjesecu decembru
registrovano je 69.842 nezaposlenih lica od čega su 42.020 osobe žene2 - što jasno
ukazuje na rodni jaz prisutan na tržištu rada.
Iz slijedećeg grafičkog prikaza vidi se odnos nezaposlenih osoba u ovisnosti o
stručnoj spremi.3
1
http://www.pksa.com.ba/aktuelnosti/publikacije/glasnik-01-02-2012.pdf
http://juszzks.com.ba/BILTEN/2012/januar.pdf
3
http://juszzks.com.ba/BILTEN/2011/decembar.pdf
2
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2011. godine
u Kantonu Sarajevo iznosi 1.022,89 KM. Povećanje neto plaće u 2011. godini u
odnosu na 2009. godinu iznosi 4,4%. Posmatrano po privrednim grupama prosječne
neto plaće iznose: oblast posredovanja 1.301,45 KM, poljoprivreda, lov i šumarstvo
916,73 KM, rudarstvo 575,32 KM, građevinarstvo 683,10 KM itd. 4
Iz slijedećeg tabelarnog pregleda5 može se sagledat ukupan broj stanovnika na dan
30.06.2011.g. u Kantonu Sarajevo kao i zaposlena lica po oćinama 31.12.2011.g., i
to:
OPĆINA
CENTAR
HADŽIĆI
ILIDŽA
ILIJAŠ
NOVI GRAD
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD
VOGOŠĆA
TRNOVO
KANTON SARAJEVO
ukupno
FEDERACIJA BiH
% UČEŠĆA KS U FBiH
UKUPNO STANOVNIŠTVO ZAPOSLENA LICA
(30.06.2011.)
(31.12. 2011.)
69.673
40.184
22.705
3.880
60.060
17.977
18.928
2.312
125.395
22.122
73.584
25.206
42.509
9.664
23.470
4.285
2.433
424
438.757
2.338.270
18,76
126.054
431.473
29,21
Okončanje recesije u većini zemalja u koje Bosna i Hercegovina izvozi svoje
proizvode i usluge pokrenulo je i neka pozitivna kretanja u našoj privredi krajem
4
5
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/Bilten_01_2012.pdf
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. i http://juszzks.com.ba/BILTEN/2012/januar.pdf
2011. godine, takav trend nastavljen je u 2012 godine. Nažalost, kao što je vidljivo iz
gore navedene analize, pozitivne promjene uočljive su samo u pojedinim
makroekonomskim pokazateljima i privrednim sektorima, dok je privreda u cjelini još
uvijek daleko od stvarnog oporavka.
Imajući u vidu date pokazatelje, program mjera za ublažavanje globalne ekonomske
krize i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, te ostvarivanje ušteda u budžetima
Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i
institucija je svakako još uvije aktuelan, te se mjere štednje i restriktivne potrošnje
stavljaju kao jedna od glavnih smjernica ovog DOB-a. Kada je upitanju podrška
MMF-a u srednjoročnom periodu 2013.-2015. godina, još uvijek nema pouzdanih
informacija, tako da ista nisu ni predviđena. U nastavku je konsolidovana tabela
prihoda koja su predviđena za 2013.-2015. godinu
KONSOLIDOVANI PRIHODI KANTONA SARAJEVO
Prihodi i primici
Os tvareno
2011. godine
Os tvareno
01.01.-30.04.
2012.g.
1
2
Budžet Kantona
S arajevo za
2012. g.
Procjena Budžeta Procjena Budžeta
Kantona Sarajevo Kantona S arajevo
za 2013.g.
za 2014. g.
3
4
5
Procjena Budžeta
Kantona Sarajevo
za 2015. g.
6
I
PRIHODI
623.423.862 202.744.448
672.788.800
624.886.100
646.379.500
704.317.500
A
PRIHODI OD POREZA
550.928.783 172.526.328
594.193.600
545.599.600
567.118.000
625.076.000
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća
Porez na dobit građana
Porez na dobit preduzeća
Porez na plaću i radnu snagu
Porez na imovinu
Domaći porez na dobra i usluge ( zaostali porezi)
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza, od toga:
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
Kantonu
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
Direkcijama cesta
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju
jedinicama lokalne samouprave
Ostali porezi (zaostali)
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
36.446.156
15.406.162
1.025.539
244.833
35.420.617
15.161.329
2.700.502
459.348
8.156.118
4.242.535
1.252.087
159.353
99.182.072
32.578.308
402.867.765 119.591.290
37.176.900
1.136.300
36.040.600
2.093.000
8.652.600
2.361.100
103.106.100
440.498.200
38.667.300
836.300
37.831.000
1.593.000
7.973.600
2.165.500
107.299.200
387.590.900
39.691.400
536.300
39.155.100
1.193.000
7.973.600
2.065.500
111.054.700
404.826.500
41.214.200
336.300
40.877.900
893.000
7.973.600
1.965.500
115.841.100
456.875.300
360.291.735 106.924.282
711000
711100
711200
713000
714000
715000
716000
717000
717121
717131
717141
719000
777000
B
394.259.400
341.373.400
356.553.700
402.396.100
8.536.254
2.498.526
9.340.900
13.751.700
14.363.300
16.209.900
34.039.777
113.950
210.133
10.168.483
38.748
50.584
36.897.900
129.300
176.400
32.465.800
133.700
176.400
33.909.500
136.900
176.400
38.269.300
136.900
176.400
58.678.297
25.462.041
64.703.300
64.886.500
64.861.500
64.841.500
887.533
330.417
1.961.500
1.386.500
1.361.500
1.341.500
50.783.648
7.007.116
23.070.026
2.061.598
55.405.300
7.336.500
56.000.000
7.500.000
56.000.000
7.500.000
56.000.000
7.500.000
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
13.816.782
4.756.079
13.891.900
14.400.000
14.400.000
14.400.000
Tekući transferi iz inostranstva
Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
Donacije
Donacije
191.318
13.015.041
13.540.900
14.000.000
14.000.000
14.000.000
610.423
63.731
4.371.606
0
320.742
351.000
400.000
400.000
400.000
RAČUN FINANSIRANJA
17.633.121
1.118.549
85.961.200
10.625.500
10.109.300
10.109.300
2.918.448
4.714.673
650.777
467.772
21.700.000
3.261.200
35.000.000
26.000.000
7.900.000
2.725.500
7.900.000
2.209.300
7.900.000
2.209.300
10.596.280
0
0
0
0
651.653.263 214.459.278
758.750.000
635.511.600
656.488.800
714.426.800
109.740.451
385.316.109
139.972.500
397.046.600
131.857.000
380.800.800
131.380.600
387.979.100
128.947.500
389.514.000
1.295.769.100 1.148.169.400
1.175.848.500
1.232.888.300
NEPOREZNI PRIHODI
721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
722000 Naknade i takse, prihodi od sopst. djelatnosti i
neplanirane upla.
723000 Novčane kazne
C
731000
732110
732120
733110
II
811000
813000
814320
814300
III
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a
Primici od direktnog zaduživanja
10.000.000
VIŠ AK PRIMITAKA IZ 2010. GODINE I VIŠAK
NAMJENSKIH PRIHODA NAD NAMJENS KIM
RAS HODIMA IZ PRETHODNIH GODINA
10.596.280
Preneseni višak primitaka od direktnog
zaduživanja iz 2010.g. (domaći dugoročni krediti)
Preneseni višak primitaka iz ESKROW računa iz
2010.g. (primici od privatizacije preduzeća)
Preneseni višak namjenskih prihoda nad
namjenskim rashodima iz prethodnih godina
UKUPNO I - III
IV
V
PRIHODI OPĆINA
PRIHODI VANBUDŽETSKIH FONDOVA
UKUPNO
I-V
7.217.928
7.217.928
1.711.850
1.711.850
1.666.502
1.666.502
1.146.709.824 214.459.278
PRIHODI I RASHODI OSTVARENI U 2011. GODINI
Budžet Kantona Sarajevo za 2011. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 8/11)
izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine kako slijedi:
u KM
RAČUN PRIHODA I RASHODA
I
PRIHODI I FINANSIRANJE
2011 GODINE
641.056.983
I.1.
Prihodi
623.423.862
I.2.
Finansiranje
17.633.121
I.3. 591111 - Višak primitaka iz 2010. godine
10.596.280
II UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE (I+I.3)
651.653.263
III RASHODI I IZDACI 2011 GODINE
646.391.529
IV Popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu
planirane Budžetom Kantona Sarajevo za 2010 godinu
11.190.737
V UKUPNO RASHODI I IZDACI (III+IV)
657.582.265
VI Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo iz predhodnih godina
10.596.280
VII Razgraničeni namjenski prihodi iz prethodnih godina
834.090
VIII Popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu
planirane Budžetom Kantona Sarajevo za 2011 godinu
IX Ukupno rashodi tekućeg perioda i prethodnih godina
X DEFICIT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO (IX-II)
7.522.991
676.535.626
24.882.363
U martu 2011.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2011.godinu (»Službene
novine Kantona Sarajevo«, br. 08/11) u iznosu 716.500.000 KM. U periodu do
31.12.2011.godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i
transfere u iznosu 2.748.706 KM.
Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju
Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, tako da Budžet u decembru 2011.
godine iznosi 719.248.706 KM
U periodu 01.01. do 31.12.2011. godine ostvareni su prihodi u iznosu 623.423.862
KM, te uz primitke u iznosu 17.633.121 KM i višak primitaka iz 2010 godine i višak
namjenskih prihoda nad namjenskim rashodima iz predhodnih godina,u iznosu
10.596.280 KM predstavlja ukupne prihode u iznosu 651.653.263 KM. U istom
periodu izvršeni rashodi i izdaci tekućeg perioda iznosili su 646.391.529 KM.
Pomenuti rashodi se moraju uvećati za popisane obaveze budžetskih korisnika koje
nisu planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2010. godinu u iznosu 11.190.737
KM, višak rashoda nad prihodima iz predhodnih godina u iznosu 10.596.280 KM,
razgraničene prihode nad rashodima takođe iz predhodnih godina u iznosu 834.090
KM i popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu planirane u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2011. godinu u iznosu 7.522.991 KM, tako da ukupni rashodi tekućeg
perioda i predthodnih godina iznose 676.535.626 KM. Razlika između izvršenih
rashoda i izdataka i ostvarenih prihoda i primitaka i neutrošenih kreditnih sredstava, u
2011.godini, predstavlja deficit Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu u iznosu
24.882.363 KM.
Prihodi i rashodi planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2011. godinu, te njihovo
ostvarenje u periodu januar – decembar 2011. godine, dati su u grafičkom pregledu
koji slijedi.
90,000,000
80,000,000
70,000,000
64,849,585
57,758,524
53,194,238
60,000,000
50,000,000
44,979,281
58,215,424
54,935,811
52,090,301
52,258,415
57,330,876
51,745,215
49,527,003
44,172,311
Prihodi 77,255,004
53,825,893
54,253,349
56,462,420
53,283,735
54,346,392
Rashodi 58,391,112
51,206,924
56,477,584
10,000,000
54,966,176
20,000,000
45,443,028
30,000,000
41,693,402
40,000,000
0
Januar 2011 Februar 2011 Mart 2011
April 2011
Maj 2011
Juni 2011
Juli 2011
Avgust 2011
Septembar 2011
Oktobar 2011
Novembar 2011
Decembar 2011
U prilogu dajemo grafičke preglede izvršenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.
godinu po kvartalima i izvršenje u periodu 2003. do 2011. godina.
Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo po kvartalima poređeno sa Budžetom Kantona
Sarajevo za 2011 godinu i ukupnim izvršenjem u 2011 godini
800,000,000
719,248,706
700,000,000
651,653,263
657,605,019
600,000,000
514,322,522
500,000,000
400,000,000
339,167,212
494,877,628
326,740,361
Prihodi
300,000,000
Rashodi 175,155,310 168,137,267
200,000,000
100,000,000
0
Budžet Kantona Sarajevo 2011
Januar‐Mart 2011 godine
Januar ‐Juni 2011 godine
Januar‐Septembar 2011 godine
Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu
Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2011 godine
900,000,000
800,000,000
726,829,084
575,573,513
600,000,000
657,582,265
2008
674,162,446
2007
649,970,928
777,473,269
564,534,203
476,364,239
712,184,428
100,000,000
438,360,981
200,000,000
626,241,015
485,869,602
441,393,285
400,000,000
300,000,000
671,343,356 652,654,215 651,653,263
659,686,566
700,000,000
500,000,000
756,015,854
0
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
Makroekonomski okvir
Naplata indirektnih poreza u 2011.g. je bila uspješna iz razloga što je naplaćen
najveći iznos prihoda od indirektnih poreza od upostave UIO. Od uvođenja PDV-a
1.1.2006. UIO je naplatila 28,120 mlrd prihoda od indirektnih poreza.
U strukturi prihoda dominiraju prihodi od PDV-a sa udjelom od 63%, dok su prihodi
od carina, zbog primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svedeni sa 23% u
2003.g. na 5,53% u 2011.godini. Prihodi od akcize i putarine, koja se može smatrati
namjenskom vrstom akcize, predstavljaju 26,8% prihoda od indirektnih poreza.
Ukoliko bismo iz naplaćenih prihoda od PDV-a izdvojili PDV koji je naplaćen na
akcizu i putarinu, koje ulaze u osnovicu za obračun PDV-a, tada se udio PDV
plaćenog na ostala dobra i usluge smanjuje na 58,6%, dok udio akciza i pripadajućeg
PDV-a se povećava na 31,5%. Posmatrajući samo 2011.g. može se zaključiti da
nakon dekompozicije PDV-a na PDV na akcizne proizvode i PDV na ostala dobra
udio akciza i pripadajućeg PDV-a premašuje 36% prihoda. Ovaj pristup
dekompozicije prihoda ukazuje na buduće trendove u naplati indirektnih poreza i sve
veću ovisnost finansiranja nivoa vlasti u BiH o naplati prihoda od akciza.6
U 2011. godini Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) naplatila je ukupno 4,996
mlrd KM neto prihoda od indirektnih poreza. Naplaćeni iznos predstavlja 4,04 % više
nego u istom periodu 2010. godine, što se kreće u okviru revidirane projekcije
prihoda.
Na naplatu prihoda u 2011.g. su utjecali sljedeći faktori:
- promjene u carinskoj politici: nastavak primjene SSP i ukidanje 1% carinskog
evidentiranja je donijelo smanjenje prihoda od carina i PDV-a,
6
Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, Bilten broj 79, str 1-8.
prihodi
rashodi
-
-
promjene u akciznoj politici: kontinuirano povećanje posebne akcize na
cigarete je donijelo dodatnih 117 mil KM akciza i PDV-a ili 2,44 p.p. rasta
prihoda,
politika oporezivanja derivata: različit akcizni tretman i diferencirano
oporezivanje derivata doveli su do promjene strukture potrošnje energenata i
umanjenja prihoda od akciza, putarine i PDV-a,
porast povrata i problemi sa održavanjem likvidnosti obveznika: oba faktora su
rezultirala smanjenjem neto naplaćenih prihoda od PDV-a,
efikasnost ubiranja prihoda: promjene u menadžmentu UIO i opsežne
aktivnosti u području otkrivanja carinskih prevara i prevara kod povrata PDV
rezultirale su u boljoj finansijskoj disciplini i poštivanju propisa od strane
obveznika,
nepovoljna kretanja u ekonomiji BiH: Iako je prvo polugodište 2011.g. donijelo
je rast prihoda od indirektnih poreza od 5,75% pozitivni trendovi nisu
nastavljeni i u drugom polugodištu. Pad ekonomske aktivnosti, usporavanje
rasta uvoza i izvoza su se odrazili i na prihode od indirektnih poreza koji su u
tom dijelu godine porasli za svega 2,55%.
Prihodi od carina u 2011.g. nastavljaju tendenciju smanjenja, a razlog je nastavak
primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ukidanje 1% carinskog
evidentiranja.
Kada je riječ o akcizama u 2011.g. naplaćeno je 1,262 mlrd KM prihoda od akciza po
odbitku povrata akciza na lož-ulje i alkohol. Na godišnjem nivou prihodi od akciza su
porasli za 7,8%. Najveći rast je zabilježen kod prihoda od akciza na kafu 17,3% i
akciza na duhanske proizvode od 16,3%, s tim da je porast prihoda od akciza na
uvozne duhanske proizvode iznosio 19,1%. Neznatni porast prihoda je zabilježen
kod grupacije akciznih proizvoda koju čine alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića,
piva i vina, dok je kod akciza na derivate nafte zabilježen pad od cca 3%.
U 2011.g. naplaćeno je 3,147 mlrd KM prihoda od PDV-a ili 5,05% više nego u
2010.g. Poslije snažnog rasta prihoda od PDV-a u prvom kvartalu 2011.g., u ostalom
dijelu godine prihodi su bili niži, ali stabilni. Povrati PDV-a obveznicima su porasli za
19,8%, dok su povrati po osnovu međunarodnih projekata porasli čak za 30%. Drugi
faktor koji je umanjio rast prihoda od PDV-a je dug po osnovu neplaćenog PDV-a koji
je prije globalne krize bio neznatan u odnosu na prikupljene prihode. U 2011.g.
zabilježeno je 71 mil KM novog duga, što iznosi 2,25% neto prihoda od PDV u
2011.g.
Poredeći sa visinom PDV dugova i ostalih utaja PDV-a koje i u nekim članicama
iznose i do 11% neto naplate, a na nivou EU i do 2,5% BDP Unije, iznos PDV duga u
BiH je jako nizak. Najavljene mjere UIO prema obveznicima koji nisu platili PDV
obaveze, koje uključuju i primjenu posebne sheme za dužnike, trebale bi donijeti
smanjenje PDV duga u 2012.godini.
Slijedi grafički prikaz naplate indirektnih poreza u poslijednje pet godine:
Godišnja inflacija u decembru 2011. godine 3,1%. Cijene u decembru 2011. godine u
odnosu na decembar 2010. godine u prosjeku su više za 3,1%. Struktura indeksa
potrošačkih cijena pokazuje da je najveći prosječni rast cijena zabilježen u odjeljcima
Alkoholna pića i duhan za 8,9%, dok dok su najveća smanjenja na godišnjem nivou
zabilježena u odjeljcima Odjeće i obuće za 6,7%.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
možemo primijetiti da je došlo do porasta izvoznih cijena u iznosu od 8,7% u odnosu
na baznu 2010. godinu. Najveći porast se može primijetiti u oblasti proizvodnje
duhanskih proizvoda u iznosu od 19,9%. Što se tiče uvoznih cijena i tu se može
primijetiti rast od 9,8%, od čega je najveći porast u oblasti vađenja sirove nafte i
prirodnog plina u iznosu od 29,9%.
U decembru 2011. godine broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 687.917.
Struktura zaposlenih prema djelatnostima kazuje da je 19,3% zaposleno u
prerađivačkoj industriji, a 18,5% u djelatnosti u kojoj je svrstana trgovina na veliko i
malo i popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za ličnu upotrebu i
domaćinstvo. U djelatnosti javne uprave i odbrane te obavezno socijalno osiguranje
uposleno je 10,4%, a u obrazovanju 8,8% zaposlenih. U navedenim granama
zaposleno je 57% ukupnog broja zaposlenih u BiH. Prosječna neto plaća u BiH u
četvrtom kvartalu 2011. godine iznosila je 822 KM i veća je u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine za 0,4 %.
Federacija Bosne i Hercegovine
Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru 2011.
godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2005. godine veća je za
45,5%, a u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2010. godine veća je za
3,9%, dok u odnosu na proizvodnju iz istog mjeseca prošle godine manja je za 6,4%.
Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar decembar 2011. godine u odnosu
na isti period 2010. godine veća je za 2,5%, u području Vađenje ruda i kamena veća
je za 12,3%, u području Prerađivačka industrija je ostala na istom nivou i u području
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom veća je za 3,3%.
Prema glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda u periodu januardecembar 2011. godine u odnosu na isti period 2010. godine, proizvodnja bilježi
povećanje energije za 5,8% intermedijarnih proizvoda, osim energije za 5,0%, i
netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,8%, dok je zabilježeno smanjenje
kapitalnih proizvoda za 3,9% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,2%.
Federacija BiH je u 2011. godini ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5.420.236 hilj.
KM, što je za 14,5% više u odnosu na izvoz prethodne godine.
Uvoz Federacije BiH u 2011. iznosio je 10.170.546 hilj. KM, što je za 14,3% više u
odnosu na uvoz prethodne godine. Trgovinski deficit Federacije BiH u 2011. iznosi
4.750.310 hilj. KM. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom Federacije BiH za 2011. je
53,3% i viši je za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu kada je pokrivenost iznosila
53,2%. Godišnji prosjek broja zaposlenih u Federaciji BiH u 2011.godini je 440.747.
Krajem decembra 2011.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama
službi za zapošljavanje bilo je 371.090 nezaposlenih osoba, što predstavlja
povećanje za 2168 lica ili 0,6% u odnosu na novembar 2011.godine. Godišnji prosjek
isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2011.godini je 819,36 KM što je za
1,9% više u odnosu na godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji
BiH u 2010. godini. 7
Kanton Sarajevo
Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo indeks fizičkog
obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo u 2011. godini u odnosu na 2010.
godinu je manji za 5,2%, dok je indeks prerađivačke industrije manji za 6,5%. U
okviru industrijske proizvodnje smanjenje u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je
kod: proizvodnje hrane i pića za 9,4% manje, Proizvodnja duhanski proizvoda za 8%
manje, Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kofera, ručnih torbi, sedlarskih i saračkih
proizvoda i obuće za 1,3% manje, Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
za 48,8% manje, Izdavačka djelatnost, štampanje i umnožavanje (reprodukcija)
snimljenih zapisa za 8,8% manje, Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog
goriva za 51,5% manje, Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala za
14,2% manje, Proizvodnja baznih metala za 0,8% manje, Proizvodnja mašina i
uređaja za 10% manje, Prozvodnja kancelarijski, mašina i računara za 34,2% manje,
Proizvodnja medicinskih, preciznih, optičkih instrumenata, satova za 24,5% manje i
Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija za 5,9% manje.
Povećanje u okviru industrijske proizvodnje u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je
kod: Proizvodnja tekstila za 9,7% više, Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i
bojenje krzna za 5,4% više, Prerada drvet i proizvoda od drveta i pluta, osim
namještaja; proizvodnja predmeta predmeta od slame i pletarskih materijala za
26,8% više, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda za 19,7% više, Proizvodnja
proizvoda od gume i plastičnih masa za 31,7% više, Proizvodnja metalnih proizvoda,
osim mašina i opreme za 26,3% više, Proizvodnja elektičnih mašina i aparata za
43,8% više i Reciklaža za 2,4% više.
Vanjskotrgovinska razmjena u Kantonu Sarajevo u 2011. godini iznosi 4.129 mil KM,
što je za 9 % više u odnosu na 2010. godinu. Izvoz u 2011. godini iznosi 872 mil KM,
što je za 4,6% više u odnosu na 2010. godinu, dok uvoz iznosi 3.257 mil KM, što je
za 10,3% više u odnosu na 2010. godinu. Deficit u 2011. godini iznosi 2.385 mil KM,
što je za 12,5 % više u odnosu na 2010. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u 2011.
godini je 26,7 indeksnih poena.8
Iz slijedećeg grafičkog prikaza može se vidjeti vanjskotrgovinska razmjena u 2008.,
2009., 2010. i 2011. g.
7
8
http://www.fzs.ba/Bilten0212.pdf
http://www.pksa.com.ba/aktuelnosti/publikacije/glasnik-01-02-2012.pdf
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu decembru 2011. godine na području Kantona
Sarajevo je 126.054 osoba, što predstavlja smanjenje broja zaposlenih za 0,42 % u
odnosu na prošlu godinu. Od ukupanog broja zaposlenih u 2011.g. 57,9% je
zaposleno u privrednim djelatnostima ili 73.005 osoba. Od toga se najveći broj
radnika bavi trgovinom i to 25.182 osoba. U Kantonu Sarajevo u mjesecu decembru
registrovano je 69.842 nezaposlenih lica od čega su 42.020 osobe žene. 9
Iz slijedećeg grafičkog prikaza vidi se odnos nezaposlenih osoba u ovisnosti o
stručnoj spremi.10
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2011. godine
u Kantonu Sarajevo iznosi 1.022,89 KM. Povećanje neto plaće u 2011. godini u
odnosu na 2009. godinu iznosi 4,4%. Posmatrano po privrednim grupama prosječne
neto plaće iznose: oblast posredovanja 1.301,45 KM, poljoprivreda, lov i šumarstvo
916,73 KM, rudarstvo 575,32 KM, građevinarstvo 683,10 KM itd. 11
Iz slijedećeg tabelarnog pregleda12 može se sagledat ukupan broj stanovnika na dan
30.06.2011.g. u Kantonu Sarajevo kao i zaposlena lica po oćinama 31.12.2011.g., i
to:
9
http://juszzks.com.ba/BILTEN/2012/januar.pdf
http://juszzks.com.ba/BILTEN/2011/decembar.pdf
11
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/Bilten_01_2012.pdf
12
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. i http://juszzks.com.ba/BILTEN/2012/januar.pdf
10
OPĆINA
CENTAR
HADŽIĆI
ILIDŽA
ILIJAŠ
NOVI GRAD
NOVO SARAJEVO
STARI GRAD
VOGOŠĆA
TRNOVO
KANTON SARAJEVO
ukupno
FEDERACIJA BiH
% UČEŠĆA KS U FBiH
UKUPNO STANOVNIŠTVO ZAPOSLENA LICA
(30.06.2011.)
(31.12. 2011.)
69.673
40.184
22.705
3.880
60.060
17.977
18.928
2.312
125.395
22.122
73.584
25.206
42.509
9.664
23.470
4.285
2.433
424
438.757
2.338.270
18,76
126.054
431.473
29,21
PRIHODI
Prihodi Kantona Sarajevo u 2011. godini ostvareni su i raspoređeni u skladu sa
važećim propisima i to: Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli
prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09), Zakonom o
pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
FBiH”, br. 22/06,43/08,74/08,22/09), kao i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda
budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine FBiH”, br. 41/09, 46/09, 56/09, 63/09, 77/09, 2/10, 10/10, 25/10,
50/10, 67/10 i 77/10), kojim je definisana i određena pripadnost javnih prihoda
Kantona, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera
provode na svim nivoima vlasti, dok obaveza godišnjeg izvještavanja proizilazi iz
Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj
19/06,76/08,5/09,32/09,9/10,36/10 i 45/10) i u skladu s njim Zakona o izvršavanju
Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu.
Ukupno ostvareni prihodi Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2011.
godine iznosili su 666.408.589 KM (651.653.263 KM ukupnih prihoda, finansiranja,
viška primitaka iz 2010. godine, viška namjenskih prihoda nad namjenskim
rashodima iz prethodnih godina i primitaka i 14.755.326 KM razgraničenih prihoda iz
2011.g.) ili 92,65% od Budžeta za 2011. godinu. Prihodi od sopstvenih djelatnosti
(vlastiti prihodi), donacije, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena posebnim
propisima, a koji nisu utrošeni u 2011. godini, razgraničavaju se u sljedeću godinu i
tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Vlada Kantona Sarajevo
je odobrila razgraničavanje prihoda u buduće prihode u 2012. godini u ukupnom
iznosu od 19.921.322 KM od čega su 14.755.326 KM razgraničeni prihodi iz 2011.
godine, tako da su ostvareni prihodi svedeni na iznos od 651.653.263 KM ili 90,60%
planiranog Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu, što je za 9,40% manje u
odnosu na planirane prihode 2011. godine, odnosno za 0,15% manje u odnosu na
ostvarene prihode prošle godine.
Bitno je napomenuti da umanjanje od 9,40% je rezultat neostvarivanja primitka od
zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti – Podrška nižim nivoima vlasti iz
sredstava MMF-a koji nije ostvaren u planiranom iznosu od 35.000.000 KM. Da su
dobijena sredstava od MMF-a u pomenutom iznosu ostvarenje bi bilo 4,53% manje u
odnosu na planirani Budžet za 2011. godinu. Takođe, bitno je istaći da je račun
prihoda ostvaren u iznosu 623.423.862 KM i za 5,02% je manji u odnosu na plan za
2011. godinu.
Struktura ukupno ostvarenih prihoda se može vidjeti iz sljedećeg tabelarnog i
grafičkog pregleda:
KM
Ostvareno
% učešća
01.01-31.12.2011.g.
OPIS
Prihodi - 95,67
Račun finansiranja - 2,71
Višak primitaka iz 2010. godine i višak namjenskih prihoda nad
namjenskim rashodima iz prethodnih godina - 1,63
Svega:
623.423.862
17.633.121
95,67
2,71
10.596.280
651.653.263
1,63
100,00
Grafički prikaz strukture učešća ostaverenih prihoda u 2011.godini se vidi, kako
slijedi:
U grupi prihoda najveći apsolutni iznos od 402.867.765 KM je zabilježen kod prihoda
od indirektnih poreza i kao takav predstavlja najznačajniji prihod Kantona, od čega
se 360.291.735 KM odnosi na indirektne poreze koji prema Zakonu o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 22/06,43/08,74/08,22/09)
pripadaju Kantonu, iznos od 8.536.254 KM odnosi se na indirektne poreze koji
pripadaju Direkciji cesta, dok su 34.039.777 KM indirektni porezi koji pripadaju
jedinicama lokalne samouprave i uplaćuju se u Budžet Kantona Sarajevo.
Nivo i dinamika ukupno ostvarenih prihoda za period od 01.01.-31.12.2011. godine po
pojedinim grupama prihoda je sljedeća:
PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
OPIS
I
Budžet
Kantona
Sarajevo za
2011.g.
Os tvareno
01.01.31.12.2011.
godine
Os tvareno
01.01.31.12.2010.
godine
Index
2/1
%
učeš ća
u 2011.
%
učeš ća
u 2010.
1
2
3
4
5
6
PRIHODI
656.357.926
623.423.862
609.308.479
94,98
95,67
93,36
A
PRIHODI OD POREZA
554.550.600
550.928.784
549.724.622
99,35
84,54
84,23
711000
711100
711200
713000
714000
715000
716000
717000
719000
777000
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na dobit pojedinaca
Porezi na dobit preduzeća
Porezi na plaću i radnu s nagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i us luge
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Os tali porezi
Prihodi po os novu zaos talih obaveza
39.365.600
2.000.400
37.365.200
3.200.000
8.002.700
4.273.500
98.666.600
400.517.500
359.200
165.500
36.446.155
1.025.539
35.420.617
2.700.502
8.156.118
1.252.087
99.182.072
402.867.765
113.950
210.133
37.199.784
1.664.165
35.535.619
4.373.678
7.566.827
4.012.833
96.165.081
400.232.651
15.552
158.215
92,58
51,27
94,80
84,39
101,92
29,30
100,52
100,59
31,72
126,97
5,59
0,16
5,44
0,41
1,25
0,19
15,22
61,82
0,02
0,03
5,70
0,25
5,44
0,67
1,16
0,61
14,73
61,32
0,00
0,02
B
NEPOREZNI PRIHODI
84.734.020
58.678.297
45.706.511
69,25
9,00
7,00
721000 Prihodi od poduzetničke aktivnos ti i imovine
722000 Naknade i taks e, prihodi od s ops tvene djelatnos ti i
neplanirane uplate
723000 Novčane kazne
2.439.600
74.657.420
887.533
50.783.648
1.073.232
37.551.765
36,38
68,02
0,14
7,79
0,16
5,75
7.637.000
7.007.116
7.081.514
91,75
1,08
1,09
C
17.073.306
80,93
2,12
2,13
81,36
62,85
0,03
2,00
0,09
0,01
1,98
0,14
13.816.782
13.877.346
731000 Primljeni tekući trans feri od inos tranih vlada i
međunarodnih organizacija
732000 Primljeni tekući trans feri od os talih nivoa vlas ti
733000 Donacije
TEKUĆI TRANSFERI (trans feri i donacije)
105.490
191.318
63.537
15.996.643
971.173
13.015.041
610.423
12.906.964
906.845
II
RAČUN FINANSIRANJA
52.294.500
17.633.121
43.345.735
33,72
2,71
6,64
811000
813000
814300
814300
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Primici od domaćeg zaduživanja
Dugoročni kreidti i zajmovi
2.500.000
4.794.500
35.000.000
10.000.000
2.918.448
4.714.673
0
10.000.000
4.461.952
5.072.083
0
33.811.700
116,74
98,34
100,00
0,45
0,72
1,53
0,68
0,78
5,18
III
VIŠAK PRIMITAKA IZ 2010. GODINE I VIŠAK
NAMJENSKIH PRIHODA NAD NAMJENSKIM
RASHODIMA IZ PRETHODIH GODINA
Prenes eni viš ak primitaka od direktnog zaduživanja iz
2010.g. (domaći dugoročni krediti)
Prenes eni viš ak primitaka iz ESKROW računa iz
2010.g. (primici od privatizacije preduzeća)
Prenes eni viš ak namjens kih prihoda nad namjens kim
ras hodima iz prethodnih godina
UKUPNO PRIHODI
10.596.280
10.596.280
-
1,63
-
-
7.217.928
7.217.928
-
1,11
-
1.711.850
1.711.850
-
0,26
-
1.666.502
1.666.502
-
0,26
-
719.248.706
651.653.263
652.654.215
90,60
100,00
100,00
Posmatrajući grupu prihoda - Prihodi Kantona Sarajevo, koju čine: prihodi od poreza,
neporezni prihodi i tekuće potpore (transferi) i donacije u 2011. godini ostvareni u
iznosu od 623.423.862 KM, što je za 5,02% manje u odnosu na plan, odnosno 2,31%
više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine, a navedena struktura učešća
može se vidjeti, kako slijedi:
KM
Ostvareno
% učešća
01.01-31.12.2011.g.
OPIS
Prihodi od poreza - 88,37
Neporezni prihodi -9,41
Tekući transferi i donacije - 2,22
Svega:
Slijedi grafički prikaz strukture prihoda u 2011. godini:
550.928.784
58.678.297
13.816.782
623.423.862
88,37
9,41
2,22
100,00
Prihodi od poreza
Prihodi od poreza u 2011. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 550.928.784 KM, što je za
0,65% manje u odnosu na planirana sredstva i 0,21% više u odnosu na ostvarene prihode
prošle godine.
Ovi prihodi su predstavljeni po vrstama u sljedećoj tabeli iz koje se može vidjeti nivo
ostvarenja prihoda u 2011.g. sa strukturom učešća.
Budžet Kantona
Sarajevo za 2011.g.
Prihodi od poreza
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća -6,62
Porezi na plaću i radnu snagu - 0,49
Porezi na imovinu - 1,48
Domaći porezi na dobra i usluge - 0,23
Prihodi od poreza na dohodak - 18,00
Prihodi od indirektnih poreza - 73,13
Ostali porezi - 0,02
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza - 0,04
UKUPNO
1
39.365.600
3.200.000
8.002.700
4.273.500
98.666.600
400.517.500
359.200
165.500
554.550.600
Ostvareno 01.01.31.12.2011. godine
Ostvareno 01.01.31.12.2010. godine
2
36.446.155
2.700.502
8.156.118
1.252.087
99.182.072
402.867.765
113.950
210.133
550.928.784
Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi prihoda od poreza:
3
37.199.784
4.373.678
7.566.827
4.012.833
96.165.081
400.232.651
15.552
158.215
549.724.622
Index
2/1
4
92,58
84,39
101,92
29,30
100,52
100,59
31,72
126,97
99,35
Analizirajući pojedinačne vrste prihoda od poreza mogu se dati sljedeće konstatacije:
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 36.446.155 KM, što je
za 7,42% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo, odnosno 2,02% manje u odnosu
na ostvarene prihode 2010. godine. Ovu grupu poreza praktično čine dvije grupe
poreza i to:
Porezi na dobit građana koji predstavlja zaostali porez koji je bio regulisan Zakonom
o porezima Kantona Sarajevo i njihov priliv u 2011. godini iznosi 1.025.539 KM, što je
za 48,73% manje u odnosu na planirana sredstva, ili za 38,37% manje u odnosu na
uporedni period prošle godine. Porez na dobit građana predstavlja zaostali porez i
zbog toga je u 2011.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2010.g., a od
01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak, o kojem će biti riječi
u daljem izlaganju.
Porez na dobit preduzeća je regulisan Zakonom o porezu na dobit preduzeća
(„Službene novine FBiH“, broj 97/07,14/08 i 39/09) i po tom osnovu u 2011. godini
ostvaren je priliv u iznosu od 35.420.617 KM, što je za 5,20% manje u odnosu na
planom utvrđen nivo, odnosno za 0,32% manje u odnosu na ostvarene prihode 2010.
godine. Bitno je istaći da su prava povrata poreza na dobit u toku 2011.g., koja su
porezni obveznici stekli, znatno veća.
Porez na plaću i radnu snagu u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od
2.700.502 KM, što je za 15,61% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo ili za
38,25% manje u odnosu na ostvarene prihode 2010. godine.
Porez na plaće i druga lična primanja u 2011. godini ostvaren je u iznosu od 808.580
KM što predstavlja 46,09% manje od planiranih sredstava u 2011. godini na ovoj
poziciji, a za 41,01% je manji u odnosu na ostvareni priliv 2010. godine. Po osnovu
poreza na dodatna primanja ostvareno je 1.891.922 KM što je za 11,29% više u
odnosu na planirana sredstva 2011. godine, odnosno za 36,99% manje u odnosu na
ostvareni priliv 2010.godine.
Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2011.g manji
u odnosu na ostvarene prihode 2010.g. Od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom
o porezu na dohodak, a o porezu na dohodak biti će riječi u daljem izlaganju.
Porez na imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu („Službene novina Kantona
Sarajevo broj: 7/09) i u 2011. godini ostvaren je u iznosu od 8.156.118 KM, što je za 1,92%
više u odnosu na planirana sredstva ili 7,78% više u odnosu na ostvarene prihode prošle
godine.
Domaći porezi na dobra i usluge u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 1.252.087
KM, što je za 70,7% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva ili za 68,79% manje u
odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Domaći porezi na dobra i usluge predstavljaju
porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima, porez na promet posebnih usluga, te
prihodi po osnovu zaostalih poreza. Porezi po osnovu kaznenih kamata i porezi na promet
usluga ujedno su najviše ostvareni porezi ove grupe prihoda. Priliv ovih vrsta prihoda
uglavnom se odnosi na zaostale uplate iz prethodnih godina, koje će se u narednim periodima
i dalje smanjivati.
Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji
predstavlja ključni Zakon kojim su regulisani direktni porezi i zamjenjuju cijeli niz drugih
poreza koje su plaćali građani. U posmatranom periodu prihodi od poreza na dohodak
ostvareni su u iznosu od 99.182.072 KM, što je za 0,52% više u odnosu na planom utvrđenu
veličinu, a 3,13% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine.
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda od poreza u Kantonu
Sarajevo. U 2011. godini iz osnova indirektnih poreza u Budžet Kantona Sarajevo uplaćeno
je 402.867.765 KM (od čega se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Sarajevo odnosi 360.291.735 KM) ili za 0,59% više u odnosu na planom utvrđeni nivo.
Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun u skladu sa Zakonom o
uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 55/04,
34/07 i 49/09) i za njihovo raspoređivanje odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje.
Nakon podmirivanja dijela vanjskog duga Države i izdvajanje sredstava za finansiranje
državnih institucija i izdvajanja rezervi koje služe za povrat PDV-a, prihodi se dijele prema
odgovarajućem procentu na entitete i Distrikt Brčko, a u daljnjoj raspodjeli, na nivou
Federacije BiH primjenjuje se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Prema
usvojenim formulama raspodjele indirektnih poreza, po izmirenju obaveza za vanjski dug
Federacije kao entiteta na Jedinstvenom računu FBiH ostaje odgovarajući iznos indirektnih
poreza, od čega se na finansiranje funkcija FBiH odnosi 36,20%, kantonima pripada 51,48%,
finansiranje jedinica lokalne samouprave 8,42% i Direkcijama za ceste 3,90%.
Dio prihoda (51,48%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun
Budžeta FBiH koji pripada kantonima se dalje prema Uputstvu o određivanju učešća
kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u
prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službene
novine FBiH“, br.73/07,46/08,73/08,67/09,87/10) raspodjeljuje tako da Kanton
Sarajevo u 2011.godini u raspodjeli učestvuje sa 28,831%.
Po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u 2011. godini
ostvareno je 8.536.254 KM ili 2,23% više u odnosu na planom utvrđeni nivo.
U ostvarene prihode Budžeta Kantona za 2011 godinu po osnovu indirektnih poreza iznos od
34.039.777 KM usmjeren je jedinicama lokalne samouprave, što je regulisano članom 24.
Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Ostvareni prihodi od indirektnih poreza jedinica lokalne
samouprave su za 0,55% viši u odnosu na planirani nivo za 2011.godinu, a za 1,13% su viši u
odnosu na ostvarene prihode po ovom osnovu u prethodnoj godini.
Ostali porezi ostvareni su u iznosu od 113.950 KM, što predstavlja 68,28% manje od
planiranih prihoda. Ovi prihodi prestavljaju zaostale poreze koji će iz godine u godinu imati
tendeciju opadanja.
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 210.133 KM ili 26,97% više u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2011. godinu, što je za 32,81% više u odnosu na
ostvarene prihode 2010. godine. Ovu grupu prihoda predstavljaju uplate zaostalih obaveza po
osnovu posebnih vodnih naknada, po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda, te
naknade za puteve iz cijene naftnih derivata. Obzirom da se radi o zaostalim obavezama, ova
grupa prihoda iz godine u godinu bit će sve manja.
Neporezni prihodi
Neporezni prihodi su u 2011. godini ostvareni u iznosu od 58.678.297 KM, što je za 30,75%
manje u odnosu na planirana sredstva ili za 28,38% više u odnosu na ostvarene prihode prošle
godine. Iz grupe neporeznih prihoda isknjižen je značajan iznos od 14.053.381 KM
namjenskih i sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, koji nije utrošen u toku 2011.g., iz
razloga što predstavljaju prihode sa namjenom koja je definisana brojnim zakonima, a
razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg
perioda. Kada bi se neporezni prihodi posmatrali prije razgraničavanja već navedenih, moglo
bi se reći da su za 14,16% manje ostvareni u odnosu na planom predviđene, a za 59,12% viši
u odnosu na ostvarene neporezne prihode 2010.godine.
Ovi prihodi predstavljeni su sljedećim vrstama:
Neporezni prihodi
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine - 1,51
Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i
neplanirane uplate - 86,55
od toga:
Naknade i takse
Prihodi od sopstvene djelatnosti
Neplanirane uplate
Novčane kazne - 11,94
UKUPNO
Budžet Kantona
Sarajevo za 2011.g.
1
2.439.600
Ostvareno 01.01.Ostvareno 01.01.Index
31.12.2011. godine
31.12.2010. godine
2/1
2
3
4
887.533
1.073.232 36,38
74.657.420
50.783.648
37.551.765 68,02
51.956.915
22.429.500
271.005
7.637.000
84.734.020
33.523.688
16.771.749
488.211
7.007.116
58.678.297
26.249.063 64,52
11.131.084 74,78
171.618 180,15
7.081.514 91,75
45.706.511 69,25
Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi neporeznih prihoda:
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 887.533 KM ili za
63,62% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo 2011. godine, odnosno za 17,30% manje u
odnosu na ostvareni priliv 2010. godine.
Ova grupa prihoda predstavljena je prihodima od finansijske i nematerijalne imovine,
a to su: prihodi po osnovu dividendi i udjela u profitu, prihodi od davanja prava na
eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava, te ostali prihodi od
finansijske i nematerijalne imovine, čiji priliv u 2011. godini ukupno iznosi 337.407
KM, što predstavlja 33,91% planiranih sredstava u 2011. godini, odnosno za 5,44%
manje u odnosu na ostvareni priliv 2010. godine.
Po osnovu prihoda od zemljišne rente i iznajmljivanja ostvareno je u 2011. godini
275.265 KM, što predstavlja 3,87% više u odnosu na planirana sredstava u 2011.
godini, odnosno za 0,02% više u odnosu na ostvareni priliv 2010. godine.
Prihodi od kamata primljenih od pozajmica pojedincima i preduzećima u 2011. godini
ostvareno je 272.785 KM, što predstavlja 50,40% manje u odnosu na planirana
sredstava u 2011. godini, odnosno za 38,16% manje sredstava u odnosu na
ostvareni priliv 2010. godine.
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su ostvarene u
iznosu od
50.783.648 KM ili za 31,98% manje od planom utvrđenog nivoa, odnosno
za 35,23% više u odnosu na uporedni period prošle godine.
Kada bi se u obzir uzeli isknjiženi razgraničeni a nepotrošeni namjenski prihodi iz 2011.g.
koji su preneseni u 2012.g. ostvarenje ove grupe prihoda iznosilo bi 69.995.211 KM što je za
6,24% manje u odnosu na planirani Budžet za 2011.g. ili 86,39% više u odnosu na ostvarene
prihode 2010.godine.
Po osnovu taksi (administrativnih i sudskih) u 2011. godini naplaćeno je 14.244.852 KM ili
20,55% manje od planom utvrđenog nivoa i za 5,90% su manji u odnosu na ostvareni priliv
2010. godine.
Po osnovu ostalih budžetskih naknada u 2011. godini ostvaren je priliv u iznosu od 3.308.777
KM, što je za 58,91% manje u odnosu na plan 2011. godine, odnosno 301,46% više u odnosu
na ostvaren priliv ove vrste prihoda u 2010. godini. Ostale budžetske naknade čine
Kantonalne naknade koje su predstavljene: kantonalnim naknadama, naknadama za
korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (namjenski prihod Ministarstva
privrede), naknadama za izgradnju i održavanje javnih skloništa (namjenski prihod Uprave za
civilnu zaštitu), naknade za tehnički pregled motornih vozila koji pripada kantonima, te ostale
kantonalne naknade (unutar ostalih kantonalnih naknada nalaze se naknade za korištenje
javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila namjenski prihod Ministarstva saobraćaja). Do ovako malog procenata ostvarenja došlo je
uslijed isknjižavanja namjenskih prihoda iz ukupno ostvarenih prihoda u 2011.godini, koji se
u toku godine nisu potrošili za namjenu koja je određenim propisom definisana i u tom
slučaju moraju se razgraničiti u slijedeću godinu (2012.g.). Tako je npr. došlo do
razgraničavanja slijedećih naknada: naknada za korištenje javnih parkirališta u iznosu od
1.249.335 KM, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u
iznosu od 2.150.117 KM, te naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma u iznosu od
3.168.445 KM.
Po osnovu posebnih naknada i taksi u 2011. godini ostvaren je priliv od 15.970.061 KM, što
je za 38,51% manje u odnosu na plan 2011. godine, odnosno za 55,25% više u odnosu na
ostvareni priliv 2010. godine.
Ovako mali procenat ostvarenja nastao je iz istog razloga kao i kod ostalih budžetskih
naknada, tj uslijed isknjižavanja i razgraničavanja ostvarenih, a nepotrošenih namjenskih
naknada, tako je npr. došlo do isknjižavanja i razgraničavanja slijedećih naknada: Federalna
naknada za izvršene veterinarske i zdravstvene preglede u iznosu od 166.692 KM, posebne
naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila u
ukupnom iznosu od 861.290 KM naknade za korištenje voda u ukupnom iznosu od 373.113
KM, te naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u ukupnom iznosu od 1.423.058 KM.
U okviru posebnih naknada najveći priliv prihoda u 2011. godini ostvaren je po osnovu
posebne naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i to u iznosu od 5.499.372 KM, što
je za ili 31,01% manje u odnosu na planom utvrđen nivo 2011.godine.
U okviru posebnih naknada takođe su predstavljene i naknade za korištenje voda i po tom
osnovu je u 2011. godini ostvareno 4.444.895 KM, što je za 4,34% manje u odnosu na
planirana sredstava u 2011. godini, a za 5,44% manja u odnosu na ostvareni priliv 2010.
godine.
Prihodi od sopstvenih djelatnosti
Po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti u 2011. godini ostvareno je 16.771.749 KM ili
74,78% od planom utvrđenog nivoa, što je za 50,67% više u odnosu na prethodnu godinu.
Znatan dio prihoda od sopstvenih djelatnosti koje su u 2011. godini ostvarili budžetski
korisnici i to iznos od 4.652.569 KM, budžetski korisnici nisu uspjeli utrošiti do kraja 2011.
godine, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2011. godine, te će se
zaključkom Vlade uključiti u prihode 2012. godine i staviti budžetskim korisnicima na
raspolaganje.
Iznos od 16.771.749 KM je predstavljen po budžetskim korisnicima i najveći dio ovih prihoda
se odnosi na javne prihode ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja (5.624.119
KM), Ministarstva unutrašnjih poslova (5.348.841 KM), Ministarstva za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice (1.932.015 KM), te javne ustanove Ministarstva kulture i
sporta (1.261.327 KM ).
Iznos od 85.750 KM evidentiran na Trezoru Kantona predstavlja uplate koje se sa 31.12.2011.
godine nisu mogle vezati za određenog budžetskog korisnika (pogrešne uplate – bilo da je na
uplatnom nalogu pogrešno upisana vrsta prihoda ili je pogrešno upisana budžetska
organizacija). Procenat pogrešno uplaćenih prihoda od ukupno ostvarenih prihoda od
sopstvenih djelatnosti koji je poduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u toku godine sveden
na minimum.
Neplanirane uplate – U ovom segmentu kao dio neporeznih prihoda predstavljene su i
neplanirane uplate čiji priliv u 2011. godini iznosi 488.211 KM, što je 80,15% više u odnosu
na planom utvrđen nivo. Naime, na ekonomski kod 722751 - primljene namjenske donacije
neplanirane u Budžetu trebaju se uplaćivati samo one donacije koje nisu planom predviđene,
te se nakon provedenog unosa tih sredstava u plan Budžeta za 2011.g. preknjižavaju sa ovog
ekonomskog koda na 733000 sa kojeg se mogu i trošit.
Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 7.007.116 KM ili 8,25% manje u odnosu na
planirana sredstava u 2011. godini, a za 1,05% su manja u odnosu na ostvarenje prethodne
godine.
Tekući transferi – transferi i donacije
Tekući transferi – transferi i donacije u 2011. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od
13.816.782 KM, što je za 9,07% manje u odnosu na planirana sredstva 2011. godine i za
0,43% manja u odnosu na isti period prošle godine. Ova vrsta prihoda najvećim dijelom
odnosi se na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (9.761.300 KM
ili 70,66%), koja su dobivena kao tekući transfer višeg nivoa vlasti - Federacije i namjenjena
su za zaštitu civilnih žrtava rata.
II RAČUN FINANSIRANJA
Račun finansiranja sastoji se od četiri grupe primitaka i to: kapitalnih primitaka, primitaka od
primljenih otplata, primitaka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (Federacijapodrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a) i primici od direktnog zaduživanja
(domaći dugoročni krediti). Ukupni primici u 2011. godini ostvareni su u iznosu od
17.633.121 KM, što je za 66,28% manje u odnosu na planirana sredstva 2011. godine, a u
odnosu na ostvareni priliv 2010. godine manja su za 59,31%. Značajno smanjenje, kako u
odnosu na plan tako i u odnosu na prošlu godinu nastalo je uslijed planiranih, a neostvarenih
sredstava od strane MMF-a u iznosu od 35.000.000 KM. Slijedi tabelarni i grafički pregled po
vrstama prihoda računa finansiranja:
Budžet Kantona
Sarajevo za 2011.g.
1
Kapitalni primici - 16,55
2.500.000
Primici od privatizacije stanova
0
Primici od privatizacije preduzeća
0
Primici od prodaje robnih rezervi
2.500.000
Primici od primljenih otplata - 26,74
4.794.500
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima
998.000
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
3.436.500
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja
360.000
Primici od domaćeg zaduživanja - 0,00
35.000.000
Dugoročni krediti i zajmovi - 56,71
10.000.000
UKUPNO
52.294.500
Primici
Ostvareno 01.01.Ostvareno 01.01.Index
31.12.2011. godine
31.12.2010. godine
2/1
2
3
4
2.918.448
4.461.952 116,74
665
10.457
435.001
1.700.000
2.482.781
2.751.495 99,31
4.714.673
5.072.083 98,34
1.101.839
1.078.997 110,40
3.302.485
3.594.297 96,10
310.348
398.789 86,21
0
0
0,00
10.000.000
33.811.700 100,00
17.633.121
43.345.735 33,72
Kapitalni primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.918.448 KM što je za 16,74%
više u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo 2011. godine, odnosno 34,59% manje u
odnosu na isti period prethodne godine. Kapitalni primici sastoje se od primitaka od
prodaje stalnih sredstava i primitaka od prodaje robnih rezervi.
Primici od prodaje stalnih sredstava ostvareni su u iznosu 435.666 KM, a odnose se
na primitke od privatizacije stanova u iznosu od 665 KM i primitke od privatizacije
preduzeća u iznosu od 435.001 KM.
Primici od prodaje robnih rezervi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 2.482.781
KM i manji su za 0,69% u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na prethodnu
godinu manji su za 9,76%, a odnose se na aktivnosti iz djelokruga rada Direkcije za
robne rezerve Kantona Sarajevo.
Primici od primljenih otplata kao druga grupa primitaka ostvarena je u iznosu od
4.714.673 KM ili 98,34% od planiranih sredstava, što je za 7,04% manje u odnosu na
isti period prethodne godine. Primici od primljenih otplata sastoje se od primljenih
otplata od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama, primljenih otplata
od pozajmljivanja javnim preduzećima i primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg
pozajmljivanja.
Primici po osnovu pozajmica za stambene kredite – Primljene otplate od pozajmica
pojedincima za stambene kredite ostvarene su u iznosu od 1.101.839 KM, što
predstavlja 10,40% više u odnosu na planirana sredstva. Veće ostvarenje povrata
sredstava u odnosu na plan, rezultat je boljim povratom sredstava po osnovu kredita
za rješavanje stambenih potreba boraca, s obzirom da je Procredit banka izvršila
povrat neiskorištnih sredstava u iznosu od 29.000,00 KM.
Po osnovu otplata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova ostvaren je povrat u
iznosu od 13.467,74 KM. Povrat po osnovu otplata kredita odobrenih za rješavanje
stambenih potreba boraca ostvaren je u iznosu od 858.597,37 KM.
Primici po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih,
naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne,
sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, prema odlukama iz 1999.godine (koje su
stavljene van snage 2004.godine) ostvareni su u iznosu od 156.349,46 KM.
Primici od ostalih budžetskih korisnika, po osnovu otplata stambenih kredita, iznose
8.424,36 KM.
U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Ministarstva privrede,
Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u
iznosu od 65.000,00 KM, koja su ostvarena od povrata kredita Evropske Unije
odobrenih poljoprivrednicima– Phare program distribucija junica
Primici po osnovu otplata pozajmica javnim preduzećima ostvareni su u iznosu od
3.302.485 KM, što je za 3,90% manje od plana. U ovom iznosu sadržan je povrat od
otplata pozajmica iz sredstava privatizacije i pozajmica preduzećima za podsticaj
proizvodnje.
Intesa Sanpaolo banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2005.godini
u iznosu od 736.488,63 KM, a Raiffeisen bank izvršila je povrat dijela sredstava
deponovanih 2006. i 2007.godine u ukupnom iznosu od 2.012.021,66 KM. Nova
banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2008. godini u iznosu od
548.675,15 KM.
Primici po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje ostvareni su u iznosu od
5.300,00 KM, koja su uplaćena iz stečajnog postupka za Gumitehniku.
Primici od domaćeg zaduživanja (borački krediti) ostvareni su u iznosu od 310.348
KM, što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 86,21%. Niže ostvarenje naplate
od planiranog rezultat je činjenice da se protiv 623 korisnika kredita banke vodi
sudski spor radi naplate potraživanja, zbog čega je njihova naplata neizvjesna.
Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a
Budžetom Kantona Sarajevo za 2011.g. planirana su sredstva od strane MMF-a u iznosu od
35 mil KM koja nisu ostvarena iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere
III stand by aranžmana sa MMF-om, za dobivanje istog. Naime, u Budžetu KS za 2010.
godinu bila su planiran sredstva koja su trebala da se usmjere za pokriće deficita iz 2009.
godine, kao i za povrate pogrešno ili više uplaćenih sredstava na Jedinstveni račun Trezora. U
toku 2010. godine realizovani su povrati po osnovu povrata poreza na dobit preduzeća iz
ranijih godina, koji su nastali kao rezultat primjene novog Zakona o porezu na dobit
(Federalni propis), kojim je stopa poreza na dobit preduzeća sa 30% smanjena na 10%.
Rješenja o povratu poreza na dobit preduzeća donosila je Porezna uprava – Kantonalni ured
Sarajevo, a Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je samo trebalo da izvrši ove povrate.
Obzirom da su se u toku 2010. godine ovi povrati (cca 30.000.000 KM) redovno izvršavali u
skladu sa potpisanim protokolima sa privrednim subjektima, a nismo dobili sredstva iz III
tranše stand by aranžmana sa MMF-om, iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma
namjere, nastao je deficit u 2010. godini po ovom osnovu. Deficit iz 2010. godine je pokriven
iz redovnih prihoda, ali je nastao novi deficit u 2011. godini.
Dugoročmi krediti i zajmovi
Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) ostvareni su u planiranom iznosu
od 10.000.000 KM. Ostvareni kredit odnosi se na 5.000.000 KM zaduženja Kantona Sarajevo
kod UniCredit Bank d.d., te 5.000.000 KM zaduženja kod Razvojne Banke Federacije BiH.
PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
Prihodi budžetskih korisnika predstavljaju prihode kojima isključivo raspolažu
budžetski korisnici i sastoje se od: prihoda od sopstvenih djelatnosti, donacija i
tekućih transfera.
U periodu 01.01.-31.12.2011. godine ostvareni su u iznosu od 35.837.742 KM. Iznos od
5.254.514 KM isknjižen je iz ostvarenih prihoda 2011. godine i predstavlja redovne prihode
budućeg perioda 2012. godine. Ostatak sredstava u iznosu od 30.583.228 KM utrošen je u
2011. godini i predstavlja 22,56% manje sredstava u odnosu na planirana, odnosno 43,28%
više u odnosu na uporedni period prošle godine.
Slijedi tabelarni i grafički prikaz ove grupe prihoda:
Prihodi budžetskih korisnika
Prihodi od sopstvenih djelatnosti
Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada
Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
Donacije
UKUPNO
Budžet Kantona
Sarajevo za 2011.g.
1
22.419.500
0
105.490
15.979.643
Ostvareno 01.01.31.12.2011. godine
2
16.765.272
1.174
191.318
13.012.288
988.173
39.492.806
613.176
30.583.228
Ostvareno 01.01.Index
31.12.2010. godine
2/1
3
4
11.127.350 0,748
6.739
63.537 1,814
12.906.964 0,814
906.845 0,621
25.011.436
0,77
Razgraničeni prihodi - naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda
U ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.31.12.2011. godine bili su sadržani i određeni namjenski prihodi u iznosu od
14.755.326 KM (naknada za izvšene veterinarske i sanitarne preglede, posebne
naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila,
naknade za korištenje voda, ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine,
poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, namjenska sredstva
od posebnog poreza za zaštitu od nesreća, namjenski prihodi izgradnje i održavanja
javnih skloništa, naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, naknade za
korištenje šuma, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne
svrhe, naknade za korištenje javnih parkirališta, prihodi od sopstvenih djelatnosti,
donacije i transferi), koji se nisu utrošili do kraja 2011. godine, jer je njihovo korištenje
utvrđeno odgovarajućim propisima, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz
ostvarenih prihoda 2011. godine i predstavljaju redovne prihode budućeg perioda
2012. godine.
Iz sljedećih tabelarnih pregleda se može vidjeti nivo ostvarenih prihoda po svim
ekonomskim kodovima za period 01.01.-31.12.2011. godine, kao i pregled uplaćenih
redovnih prihoda budućeg perioda (razgraničeni prihodi) po svim budžetskim
korisnicima:
RASHODI I IZDACI
U periodu 01.01.do 31.12.2011.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih
prihoda, primitaka i prenesenih sredstava iz 2010 godine, iznose 657.582.265 KM ili
91,43,% od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2011.godinu. Ako
pomenutim rashodima dodamo višak rashoda nad prihodima iz predhodnih godina u
iznosu 10.596.280 KM, razgraničene prihode nad rashodima također iz predhodnih
godina u iznosu 834.090 KM i popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu
planirane u Budžetom Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu 7.522.991
KM,ukupni rashodi tekućeg perioda i predthodnih godina iznose 676.535.626 KM.
Razlika između pomenutih rashoda i izdataka i prihoda i primitaka ostvarenih u
periodu 01.01. do 31.12.2011. godine te prenesenih sredstava iz 2010 godine,na dan
31.12.2011,godine predstavlja deficit Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu i
iznosi 24.882.363 KM.
Izvršenje rashoda u periodu 01.01. do 31.12.2011 godine je za 2,46%, odnosno
16,58 mil.KM manje od izvršenja rashoda u istom periodu 2010. godine.
Pregled planiranih rashoda i izdataka,i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01
do 31.12.2011 godine
90,000,000
77,255,004
80,000,000
70,000,000
56,477,584 58,391,11256,462,420
54346392
54,966,176
54,253,349 53,825,893
53,283,735
51,208,924
45,443,028
60,000,000
50,000,000
41,693,402
40,000,000
30,000,000
Rashodi i izdaci
20,000,000
10,000,000
0
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do
31.12.2011. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2011.godinu i izvršenjem
Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 31.12.2010.godine
RASHODI
R.br
1
I
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2011.
godinu
Izvršenje 01.0131.12.2011. g.
Izvršenje 01.0131.12.2010. g.
INDEX
4/3
2
3
4
5
6
TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d)
1
2
3
a)
611100
611200
612000
Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b)
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
13
14
15
16
17
c)
614100
614200
614300
614400
614800
Tekući transferi (od 13 do 17 )
Tekući transferi drugim nvoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Drugi tekući rashodi
18
19
d)
616200
616300
Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19)
Izdaci za inostrane kamate
Kamate za domaće pozamljivanje
II
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
e)
615100
615200
615300
615400
f)
821100
821200
821300
821400
821411
821500
821600
III
588.745.535
576.913.366
604.491.787
97,99
248.992.450
195.308.676
30.806.015
248.109.532
194.908.908
30.374.926
246.464.234
193.200.126
30.561.548
99,65
99,80
98,60
22.877.759
22.825.698
22.702.559
99,77
58.663.718
1.472.035
9.408.063
4.876.950
8.676.110
1.722.256
2.481.319
8.853.605
1.534.790
19.638.590
53.296.372
1.173.133
9.279.601
4.761.282
7.546.377
1.606.122
2.419.002
7.712.909
1.278.389
17.519.557
55.120.067
1.225.513
8.884.682
4.734.814
7.250.139
1.490.921
2.572.553
10.559.273
1.161.635
17.240.536
90,85
79,69
98,63
97,63
86,98
93,26
97,49
87,12
83,29
89,21
278.060.008
272.529.639
300.444.249
98,01
34.392.800
81.351.170
103.446.648
52.766.180
6.103.210
34.392.800
80.733.483
101.349.982
52.126.610
3.926.763
34.860.493
78.452.508
108.893.599
56.889.273
21.348.376
100,00
99,24
97,97
98,79
64,34
3.029.359
1.154.194
1.875.165
2.977.823
1.150.986
1.826.837
2.463.237
1.958.389
-
98,30
99,72
97,42
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e+f)
79.169.436
54.900.193
61.440.562
69,35
Kapitalni transferi (od 20 do 23)
Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi javnim preduzećima
Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29)
Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada
Nabavka građevine
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka robnih rezervi
Nabavka sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicionog održavanje
50.143.005
3.158.100
10.413.202
11.890.273
24.681.430
29.026.431
25.000
2.872.174
13.109.813
36.757.135
3.147.600
7.984.354
7.801.593
17.823.589
18.143.058
15.000
1.510.998
6.538.103
41.252.890
2.020.934
39.231.956
20.187.673
83.152
5.569.184
4.470.781
73,30
99,67
76,68
65,61
72,21
62,51
60,00
52,61
49,87
2.500.749
581.900
9.936.795
2.468.417
558.399
7.052.141
1.999.994
475.155
7.589.408
98,71
95,96
70,97
Ostale isplate
2.970.000
2.580.000
4.902.000
86,87
Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31)
2.970.000
2.170.000
2.580.000
2.170.000
4.902.000
3.882.000
86,87
30
g)
822200
31
822600
Ostala domaća pozamljivanja
IV
32
33
823200
823300
Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama
800.000
410.000
1.020.000
Otplate dugova od (32 do 33)
12.083.435
11.997.970
876.408
99,29
Spoljne otplate
Otplate domaćeg zaduživanja
961.600
11.121.835
876.136
11.121.834
876.408
-
91,11
100,00
646.391.529
671.710.757
94,63
V
Tekuća rezerva Kantona Sarajevo
VI
Ukupno rashodi tekućeg perioda
VII
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2010 godinu
UKUPNO (VI+VII)
591111
110.000
683.078.406
36.170.300
11.190.737
2.451.689
719.248.706
657.582.265
674.162.446
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo iz
prethodnih godina
Razgraničeni namjenski prihodi iz prethodnih godina
591111
0,00
Popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu planirane
Budžetom Kantona Sarajevo za 2011 godinu
UKUPNO RASHODI TEKUĆEG PERIODA I PRETHODNIH GODINA
91,43
10.596.280
834.090
7.522.991
676.535.626
Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 576.913.336 KM,
odnosno 97,99% od planiranih tekućih rashoda, što je 4,56% manje od izvršenja u istom
periodu prethodne godine,ili u realnom iznosu od 27,57 mil KM
Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 54.900.193 KM ili 69,35% od planiranih
kapitalnih transfera i izdataka za 2011. godinu. Izvršenje kapitalnih izdataka i transfera je za
10,65% ili za iznos od 6,54 mil .KM manje od izvršenja kapitalnih izdataka u istom periodu
2010. godine.
U periodu 01.01.do 31.12.2011.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je bilo 11.997.970
KM ili 99,29% planiranog iznosa za 2011. godinu, odnosno za oko 11,1 mil KM više nego u
istom periodu 2010. godine.
Na poziciji sredstava za pozajmljivanja u periodu od 01.01.do 31. 12.2011 godine izvršenje je
bilo 86,87% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2011 godinu .
Struktura rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u periodu
01.01.do 31.12.2011. godine daje se u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.
Budžet Kantona
Sarajevo 2011.g
Ras hodi
Konto
611000
612100
613000
614000
616000
615000
821000
822000
823000
600000
Izvršenje
01.01.-31.12.2011. g.
Indeks (2/1)
3
4
2
1
Plaće i naknade troš kova zaposlenih 34.26%
Doprinos i poslodavca i os tali doprinos i 3.
Izdaci za materijal i us luge 8.10%
Tekući trans feri 41.44%
Izdaci za obaveze po kreditima 0.45 %
Kapitalni trans feri 5.59%
Izdaci za nabavku s talnih sreds tava 2,76%
Sreds tva za pozajmljivanje 0.39%
Otplate dugova 1.82%
Tekuća rezerva
Višak ras hoda nad prihodima iz Budžeta
Kantona Sarajevo za 2010 godinu 1.70%
UKUPNO
Izvršenje
01.01. - 31.12.2010.
226,114,691
22,877,759
58,663,718
278,060,008
3,029,359
50,143,005
29,026,431
2,970,000
12,083,435
110,000
225,283,834
22,825,698
53,296,372
272,529,639
2,977,823
36,757,135
18,143,058
2,580,000
11,997,970
223,761,675
22,702,559
55,120,067
300,444,249
2,463,237
41,252,890
20,187,673
4,902,000
876,408
99.63
99.77
90.85
98.01
98.30
73.30
62.51
86.87
99.29
36,170,300
719,248,706
11,190,737
657,582,265
2,451,689
674,162,446
91.43
8.10%
3.47%
41.44%
34.26%
0.45%
1.70%
5.59%
1.82%
0.39%
2.76%
Plaće i naknade troškova zaposlenih 34.26%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.47%
Izdaci za materijal i usluge 8.10%
Tekući transferi 41.44%
Izdaci za obaveze po kreditima 0.45 %
Kapitalni transferi 5.59%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,76%
Otplate dugova 1.82%
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2010 godinu 1.70%
Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u 2011. godine daje se u prilogu.
REKAPITULACIJAUKUPNIHRASHODAUBUDŽETU
KANTONASARAJEVOZA2011. GODINUPORAZDJELIMA
Raz.
OPIS
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo obrazovanja i nauke
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
UKUPNORASHODIPORAZDJELIMA
Višakrashoda nad prihodima izBudžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu
Tekuća rezerva
UKUPNO
Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Budžet Kantona
Index2/1
31.12.2011
31.12.2010
Sarajevo za2011. g.
1
2
3
4
2,926,700
2,859,762
2,816,460
97.71
39,515,000
39,245,445
39,512,201
99.32
34,725,600
26,196,500
3,099,792
20,573,300
12,397,263
51,355,115
4,857,100
69,181,744
10,183,700
13,152,600
24,334,094
4,621,600
227,004,551
26,124,889
83,087,700
4,686,110
6,317,000
2,190,400
3,953,648
488,300
8,821,400
3,174,300
682,968,406
36,170,300
110,000
34,506,083
25,765,531
2,724,506
15,457,190
10,632,443
51,101,587
4,747,314
65,160,626
8,629,588
8,151,561
22,591,699
4,193,441
222,061,428
24,728,024
82,292,435
4,593,022
6,280,450
2,101,548
2,535,133
480,691
2,442,829
3,109,194
646,391,529
11,190,736
34,967,925
26,362,508
2,471,572
19,150,630
14,313,757
55,605,183
5,463,646
62,961,504
10,904,949
3,964,642
27,852,577
9,849,513
225,279,845
25,832,877
82,873,890
4,513,126
5,725,308
2,127,614
2,758,219
512,356
3,106,599
2,783,856
671,710,757
2,451,689
99.37
98.35
87.89
75.13
85.76
99.51
97.74
94.19
84.74
61.98
92.84
90.74
97.82
94.65
99.04
98.01
99.42
95.94
64.12
98.44
27.69
97.95
94.64
30.94
0.00
719,248,706 657,582,265 674,162,446
U rekapitulaciji planiranih i izvršenih rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu po funkcionalnim
kategorijama, najveće učešće od 34,35% u ukupnim izvršenim rashodima, zabilježeno kod Ministarstva
obrazovanja i nauke, a što se odnosi na finansiranje rada osnovnog i srednjeg obrazovanja, te ustanova visokog
obrazovanja i nauke.
Po visini izdataka slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a izdaci se odnose na
finansiranje lica u stanju socijalne potrebe, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okoliša
91.43
IZVJEŠTAJ O IZVRŠAVANJU BUDŽETA U PERIODU 01.01.30.06.2012. GODINE
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 33/11)
izvršen je u periodu od 01.01. do 30.06.2012. godine kako slijedi:
u KM
RAČUN PRIHODA I RASHODA
I PRIHODI I FINANSIRANJE
I.1. Prihodi
309.208.911
304.193.280
I.2. Finansiranje
1.3 Višak primitaka iz prethodnih godina
1.514.652
3.501. 039
II RASHODI I IZDACI
322.575.173
III Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo ostvaren u periodu 01.01-30.06.2012 godine (II-I)
13.366.262
Na osnovu člana 65. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj 19/06, 76/08, 05/09 ,32/09
i 25/12), ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi Kantona Sarajevo
tromjesečne i polugodišnje finansijske izvještaje u roku od 30 dana, od završetka
svakog izvještajnog razdoblja, a izvještaj za predhodnu godinu do 15. aprila tekuće
godine.
U decembru 2011.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za period 2012.godine
(»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 33/11;29/12) u iznosu 758.750.000 KM. U
periodu do 30.06.2012.godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane
donacije i transfere u iznosu 26.787.726 KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa
članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu,
tako da Budžet u junu 2012. godine iznosi 785.537.726 KM.
U periodu 01.01. do 30.06.2012. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu
309.208.911 KM, a izvršeni rashodi u iznosu 322.575.173.KM, tako da razlika
između izvršenih rashoda i izdataka i ostvarenih prihoda i primitaka iznosi
13.366.262 KM
Prihodi i rashodi planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu, te njihovo
ostvarenje u periodu 01.01 do 30.06.2012 godine dati su u grafičkom pregledu koji
slijedi.
Juni 2012 godine
62,641,322
48,816,986
Maj 2012 godine 61,178,826
53,027,889
April 2012 godine 45,349,577
60,142,000
Mart 2012 godine 57,762,575
54,455,232
Februar 2012 godine 52,786,139
44,223,823
Januar 2012 godine 42,856,733
45,041,943
322,575,171
309,208,911
Jan‐Juni 2012 godine
785,537,726
Budžet Kantona Sarajevo 2012 godine 0
200,000,000
Izvršeni rashodi i izdaci
400,000,000
600,000,000
Ostvareni prihodi i primitci
800,000,000
Prikaz fiskalnog stanja
Ekonomija Bosne i Hercegovine spada u grupu malih otvorenih ekonomija, osjetljivih
na globalna kretanja. Stoga je i pretpostavljeni postepeni oporavak i oživljavanje BiH
ekonomije u direktnoj zavosnosti od ekonomskog oporavka njenih trgovinskih
partnera u EU i regionu, pa bi se svako usporavanje oporavka ekonomije EU i
regiona negativno odrazilo na BiH ekonomiju. Iz prethodne konstatacije se može
zaključiti i to da su projekcije kretanja u fiskalnom sektoru ograničene uslijed
ekonomskih kriza i posljedica koje krize ostavljaju na ekonomiju u cjelini. Pored toga,
Bosnu i Hercegovinu karakteriše kompleksno državno uređenje koje ima direktne
refleksije na veličinu i strukturu javnih rashoda. Postojeći okvir fiskalne politike u BiH
je ograničen državnim uređenjem, koje entitetima daje visok stepen suvereniteta.
Takvo uređenje najvećim dijelom dovodi do nedostatka snažnije koordinacije u
kreiranju fiskalne politike na državnom nivou, što je od izuzetnog značaja za jednu
malu zemlju, kakva je BiH. Konačni rezultat takvog stanja je nezadovoljavajući nivo
realnog ekonomskog rasta. Reforma javnih finansija, koja za cilj ima harmonizaciju
budžetskih kalendara, uvođenje srednjoročnog budžetskog planiranja i bolju
povezanost alokacije budžetskih sredstava sa prioritetnim politikama vlada provodi
se od 2005. godine na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ekonomska kriza koja je zahvatila u 2008. godini direktno se odrazila na pad izvoza i
domaće potrošnje.
Smanjenje prihoda Federacije BiH kao rezultat ovakvih kretanja nameće
neophodnost vođenje oprezne fiskalne politike usmjerene na ograničavanje i
smanjenje javne potrošnje. Nastavak restriktivne fiskalne politike na svim nivoima je
jedan od prioriteta ekonomske politike za 2011.-2013. godinu, sa osnovnim ciljem
održavanja stabilnog fiskalnog sistema i kontrole potrošnje.
U ovom periodu Vlada FBiH će i funkcionisati u ograničenim fiskalnim kapacitetima, s
obzirom na efekte globalne finansijske i ekonomske krize koja je ostavila trag na
ekonomiju BiH, sa dodatnim pogoršanjem sa postojećim platnim deficitom i fiskalnim
debalansom u zemlji, što se direktno odražava i na Federaciju Bosne i Hercegovine.
U strukturi prihoda konsolidovane BiH najveće učešće imaju porezni prihodi (preko
50%). Treba istaći da tu ipak prednjače prihodi od indirektnih poreza sa najvećim
učešćem u ukupnim prihodima. U skladu sa navedenim potrebno je spomenuti da je
ekonomska kriza imala značajan uticaj na pad prihoda od indirektnih poreza od kraja
2008.g. do 2010.g. Turbulentna kretanja naplate prihoda od indirektnih poreza su se
stabilizirala tek pred kraj 2010. godine. U prvoj polovini 2011.g. nastavljen je pozitivni
trend rasta naplate indirektnih poreza zbog snažnog porasta prihoda od akciza nakon
donošenja novog Zakona o akcizama.
Kada su u pitanju prihodi od indirektnih poreza u 2012.g. “u periodu I-V 2012. godine
prikupljeno je oko 1,8 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza, što je za 0,5%
manje u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Jedino prihodi od akciza
bilježe povećanje. Ukupni prihodi prikupljeni od direktnih poreza u entitetskim
poreskim upravama u periodu od I-V 2012. godine su za svega 2,8% veći nego što je
prikupljeno u istom periodu prethodne godine.“13
Iz unaprijed navedenog može se reći da očekivani nastavak rasta od indirektnih
poreza u 2012.g. ipak nije postignut.
13
Direkcija za ekonomsko planiranje‐Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar‐maj 2012.g. http://www.dep.gov.ba/dokumenti_politika/Mjesecne_informacije/info2012/?id=1539 Smanjenje indirektnih poreza na globalnom nivou u BiH odrazilo se i na Kanton
Sarajevo, pa je ostvarenje prihoda od indirektnih poreza u Budžetu Kantona Sarajevo
za prvih šest mjeseci 2,76% manje u odnosu na isti period u 2011.g.
Kada su u pitanju važeći propisi prema kojim se obezbjeđuje prihodovni potencijal
Kantona Sarajevo, potrebno je napomenuti da je Zakon o porezu na dohodak
(„Službene novine FBiH“, broj: 10/08, 9/10 i 44/11), kao ključni propis u funkciji
reformisanja direktnih prihoda, sa utvrđenim novim stopama raspodjele poreza na
dohodak za kantone i općine u potpunosti zaživio tek u 2011. i 2012. godini, kao i
povrati ovog poreza poreznim obveznicima koji su ostvarili pravo na povrat. Osim
Zakona o porezu na dohodak, u toku 2009.godine doneseni su: Zakon o porezu na
imovinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 7/09) i Zakon o sudskim taksama
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/09, 29/09 i 14/11), koji se bez većih
izmjena primjenjuju i u 2012.g.
Planirani primici od direktnog zaduživanja Kantona Sarajeva za 2012. godinu u
iznosu od 26 miliona KM u toku prvih šest mjeseci 2012.g. nisu ostvarena. Obzirom
da se radi o značajnom iznosu kreditnih sredstava koji niti jedna banka nije mogla
samostalno obezbjediti raspisana su dva međunarodna tendera. Tenderska
procedura za odabir komercijalnih banaka kod kojih će se Vlada Kantona Sarajevo
zadužiti, je završena. U postupku javne nabavke za pružanje usluga kreditiranja
Kantona Sarajevo u iznosu od 26 miliona KM odabrane su: UniCredit Bank d.d.
Mostar kod koje će se Kanton Sarajevo zadužiti u iznosu od 19 miliona KM i
Razvojna banka FBiH kod koje će se Kanton Sarajevo zadužiti u iznosu od 7 miliona
KM. Očekuje se da će već u mjesecu julu 2012.g. godine biti realizovan kredit u
cjeloukupnom iznosu od 26 miliona KM.
Prihodovna strana Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu za period 01.01. do
30.06.2012. godine ostvarena je u iznosu od 309.208.911 KM, od čega se
304.193.220 KM odnosi na prihode (porezne, neporezne prihode, tekuće transfere i
donacije), a 1.514.652 KM na finansiranje, odnosno kapitalne primitke i primljene
otplate, dok se 3.501.039 KM odnosi na višak primitaka od direktnog zaduživanja iz
prethodnih godina.
Ostvareni prihodi čine 39,36% iznosa planiranog Budžetom Kantona Sarajevo za
2012. godinu. Ovako mali procenat ostvarenih prihoda za prvih šest mjeseci
(39,36%) može se objasniti neostvarenim primicima zaduživanja od budžeta drugih
nivoa vlasti (iz sredstava MMF-a) u iznosu od 35 miliona KM, zatim neostvarenim
primicima od prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 10 miliona KM,
neostvarenim primicima od privatizacije preduzeća u iznosu od 1,8 miliona KM,
neostvarenim primicima od javno privatnog partnerstva u iznosu od 7 miliona KM, te
neostvarenih primitaka od direktnog zaduživanja u iznosu od 26 miliona KM, kao i
smanjenom prilivu od indirektnih poreza u odnosu na planirane veličine, koji su
planirani prema aktuelnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija u periodu
izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.g.
U strukturi ukupni prihodi (porezni, neporezni, tekući transferi i donacije) učestvuju sa
98,38%, dok se na segment finansiranja (kapitalni primici, primici od primljenih
otplata i dugoročni krediti) odnosi 0,49%, a na višak primitaka od direktnog
zaduživanja iz 2011.g. odnosi se 1,13%. Sve navedeno se može sagledati iz
sljedećeg tabelarnog i grafičkog prikaza.
KM
Ostvareno
% učešća
01.01-30.06.2012.g.
304.193.220
98,38
1.514.652
0,49
3.501.039
1,13
Svega:
309.208.911
100,00
OPIS
Prihodi - 98,38
Račun finansiranja - 0,49
Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2011.g. - 1,13
1,13%
0,49%
98,38%
Prihodi -
98,38
Račun f inansiranja - 0,49
Višak prim itaka od direktnog zaduživanja iz 2011.g. - 1,13
PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
OPIS
Budžet Kantona
Ostvareno
Ostvareno
Sarajevo za 2012.g. 01.01.-30.06.2012.g. 01.01.-30.06.2011.g.
1
I
A
711000
711100
711200
713000
714000
715000
716000
717000
719000
777000
B
3
4
PRIHODI
693.296.936
304.193.220
302.697.807
43,88
PRIHODI OD POREZA
594.293.600
260.679.246
262.097.281
43,86
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na dobit pojedinaca
Porezi na dobit preduzeća
Porezi na plaću i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i usluge
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Ostali porezi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
37.176.900
1.136.300
36.040.600
2.093.000
8.652.600
2.361.100
103.106.100
440.498.200
229.300
176.400
22.069.535
323.339
21.746.196
614.291
5.473.203
260.189
48.787.389
183.245.176
155.803
73.660
17.675.135
529.203
17.145.932
1.739.667
5.311.060
742.173
48.040.663
188.437.506
65.928
85.149
59,36
28,46
60,34
29,35
63,26
11,02
47,32
41,60
67,95
41,76
NEPOREZNI PRIHODI
83.922.677
36.492.483
34.104.583
43,48
1.969.314
370.117
355.952
18,79
74.616.863
32.898.633
30.101.446
7.336.500
3.223.733
3.647.185
15.080.659
0
7.021.491
83.364
6.495.943
112.385
46,56
14.427.614
653.045
6.523.775
414.353
6.152.408
231.150
45,22
721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i
neplanirane uplate
723000 Novčane kazne
C
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i
međunarodnih orgaizacija
732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
733000 Donacije
II
2
Index
2/1
RAČUN FINANSIRANJA
44,09
43,94
85.961.200
1.514.652
1.755.262
1,76
811000
813000
814000
814000
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti
Primici od direktnog zaduživanaj (domaći dugoročni krediti)
21.700.000
3.261.200
35.000.000
26.000.000
891.675
622.976
0
0
1.132.701
622.561
0
0
4,11
19,10
III
VIŠ AK PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA I
PRENES ENI VIŠ AK NAMJENS KIH PRIHODA NAD
NAMJENS KIM RAS HODIMA IZ PRETHODNIH GODINA
6.279.590
3.501.039
10.596.280
55,75
6.279.590
3.501.039
Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz
2011.g. (domaći dugoročni krediti)
Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz
2010.g. (domaći dugoročni krediti)
Preneseni višak primitaka iz ESKROW računa iz 2010.g.
(primici od privatizacije preduzeća)
Preneseni višak namjenskih prihoda nad namjenskim
rashodima iz prethodnih godina
UKUPNO PRIHODI
55,75
7.217.928
1.711.850
1.666.502
785.537.726
309.208.911
315.049.349
PRIHODI
Prihodi Kantona Sarajevo predstavljeni su: prihodima od poreza, neporeznim
prihodima i tekućim transferima i donacijama i u posmatranom periodu su ostvareni u
iznosu od 304.193.220 KM što čini 98,38% ukupno ostvarenih sredstava.
Slijedi grafički prikaz učešća prihoda od poreza, neporeznih prihoda i tekućih
transfera i donacija:
39,36
KM
Ostvareno
% učešća
01.01-30.06.2012.g.
260.679.246
85,70
36.492.483
12,00
7.021.491
2,31
Svega:
304.193.220
100,00
OPIS
Prihodi od poreza - 85,70
Neporezni prihodi -12,00
Tekući transferi i donacije- 2,31
2,31%
12,00%
85,70%
Prihodi od poreza - 85,70
Neporezni prihodi -12,00
Tekući transferi i donacije- 2,31
Prihodi od poreza
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 260.579.246 KM ili 43,86% u odnosu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 0,54% manje nego u istom
periodu prethodne godine ili izraženo u apsolutnom iznosu to je manje prihoda za
1.418.035 KM u odnosu na 2011.g. Obzirom da prihodi od poreza predstavljaju
glavnicu prihoda koji čine Budžet Kantona Sarajevo ili 75,66% prihoda ukupno
planiranog Budžeta, zabrinjavajuća je činjenica da su ostvareni tek 43,86%, ili
izraženo u apsolutnom iznosu manje za cca 36,4 miliona KM na polugodišnjem
nivou. Osnovni razlog ovakvog ostvarenja leži u neostvarenim a planiranim
prihodima od indirektnih poreza. Naime, prihodi od indirektnih poreza planirani su
prema aktuelnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija u toku izrade
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.g., a te projekcije od strane Federalnog
ministarstva finansija doživjele su nekoliko izmjena ali tek nakon usvajanja samog
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.g.
Budžet Kantona
Sarajevo za 2012.g.
Prihodi od poreza
Konto
711000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
777000
1
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća -8,47
Porezi na plaću i radnu snagu - 0,24
Porezi na imovinu - 2,10
Domaći porezi na dobra i usluge - 0,10
Prihodi od poreza na dohodak - 18,72
Prihodi od indirektnih poreza - 70,32
Ostali porezi - 0,02
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza - 0,03
UKUPNO
37.176.900
2.093.000
8.652.600
2.361.100
103.106.100
440.498.200
229.300
176.400
594.293.600
Os tvareno
01.01.-30.06.2012.g.
2
22.069.535
614.291
5.473.203
260.189
48.787.389
183.245.176
155.803
73.660
260.679.246
Os tvareno
01.01.-30.06.2011.g.
3
17.675.135
1.739.667
5.311.060
742.173
48.040.663
188.437.506
65.928
85.149
262.097.281
Index
2/1
4
59,36
29,35
63,26
11,02
47,32
41,60
67,95
41,76
43,86
0,06%
0,03%
8,47%
0,24%
2,10%
0,10%
70,30%
18,72%
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća ‐8,47
Porezi na plaću i radnu snagu ‐ 0,24
Porezi na imovinu ‐ 2,10
Domaći porezi na dobra i usluge ‐ 0,10
Prihodi od poreza na dohodak ‐ 18,72
Prihodi od indirektnih poreza ‐ 70,30
Ostali porezi ‐ 0,06
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza ‐ 0,03
Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti sljedeće:
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 22.069.535 KM ili 59,36% u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 24,86% više nego u istom
periodu prethodne godine. Povećanje ovog poreza u odnosu na prošlu godinu odnosi se na
porez na dobit preduzeća koji je za 26,83% veći u odnosu na isti period prethodne godine.
Porez na plaću i radnu snagu ostvaren je u iznosu od 614.291 KM ili 29,35% u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što čini 64,69% manje u
odnosu na izvršenje u istom periodu 2011. godine. Ovakva situacija je sasvim
razmljiva jer se radi o zaostalim porezima koji su se trebali uplatiti prema odredbama
Zakona o porezu na plaću, a koji je sa ostalim direktnim porezima regulisan
Zakonom o porezu na dohodak, čija je primjena od 01. januara 2009. godine.
Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 5.473.203 KM ili 63,26% u odnosu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 3,05% više nego u istom
periodu prethodne godine.
Procenat ostvarenja poreza na imovinu u odnosu na planirana sredstva Budžeta za
2012.g. je izuzetno dobar i može se reći da je dinamika priliva ovog prihoda
ostvarena iznad planom očekivane na polugodišnjem nivou od 50%.
Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi) ostvareni su u iznosu od 260.189
KM ili 11,02% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. U poređenju
sa istim periodom iz 2011. godine ovog poreza je ostvareno 64,94% manje, što je
bilo i razumljivo obzirom da se radi o zaostalim porezima koji se iz godine u godinu
smanjuju.
Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost (vrsta prihoda 715100)
ostvareni su u iznosu od 165.520 KM ili 8,72% planiranih prihoda u Budžetu za 2012.
godinu, a za 71,89% su manji u odnosu na ostvarene prihode uporednog perioda prethodne
godine.
Porez na promet posebnih usluga (vrsta prihoda 715200) ostvaren je u iznosu od 67.859 KM
ili 26,40% od planiranih prihoda u Budžetu za 2012. godinu. Za isti period 2011. godine ovih
prihoda je uplaćeno u iznosu od 109.420 KM.
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (vrsta prihoda 715900) ostvareni su u iznosu od
26.810 KM ili 12,97% od iznosa planiranog u Budžetu za 2012. godinu, a za 38,87% su manji
u odnosu na ostvarene prihode uporednog perioda prethodne godine.
Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 48.787.389 KM ili 47,32% u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 1,55% više u odnosu na uporedni
period prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu to je više prihoda za 746.726 KM.
Prihodi od indirektnih poreza predstavljeni su: prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju
Kantonu, prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski
prihod Direkcije za puteve i prihodima od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama
lokalne samouprave.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Kantonu su ostvareni u iznosu od
163.835.871 KM ili 41,56% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu,
što je za 2,78% manje nego u istom periodu prethodne godine. Potrebno je
napomenuti da u strukturi Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu ovi prihodi
zauzimaju najznačajnije mjesto i učestvuju sa 51,96%, ali isto tako zabrinjava
činjenica da je ostvarenje u prvoj polovini 2012.g. tek 41,56%, što je za 8,44% manje
u odnosu na planiranu veličinu za pola godine. Ovi prihodi planirani su prema
aktuelnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija u toku izrade Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012.g. Obzirom da su te projekcije od strane Federalnog
ministarstva finansija doživjele nekoliko izmjena nakon usvajanja samog Budžeta za
2012.g., izmjena planiranih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Sarajevo bit će moguća jedino izradom izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo
za 2012.g.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihod
Direkcije za puteve ostvareni su u iznosu od 3.828.231 KM ili 40,98% u odnosu na
Budžet Kantona za 2012. godinu, što je za 4,12% manje nego u istom periodu
prethodne godine.
Prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave ostvareni su u
iznosu od 15.581.074 KM ili 42,23% u odnosu na Budžet Kantona za 2012. godinu, što je za
2,14% manje nego u istom periodu prethodne godine.
Ostali porezi su ostvareni u iznosu od 155.803 KM ili 67,95% od Budžeta Kantona Sarajevo
za 2012. godinu. U istom periodu 2011. godine ovih poreza je ostvareno u iznosu od 65.928
KM tako da ostvarenje u 2012. godini iznosi 136% više od ostvarenja u prvoj polovini 2011.
godine. Ostvarenje se uglavnom odnosi na poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća, koji je namjenski prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i
predstavlja zaostali porez.
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 73.660 KM ili 41,76% u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 13,49% manje u odnosu na ostvarenje
u prvoj polovini 2011. godine.
Neporezni prihodi
Neporezni prihodi u prvoj polovini 2012. godine ostvareni su u iznosu od 36.492.483
KM ili 43,48% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Za isti period 2011.
godine neporeznih prihoda je ostvareno u iznosu od 34.104.583 KM, a to znači da je
u ovom izvještajnom periodu ostvareno više neporeznih prihoda za 2.387.900 KM.
Budžet Kantona
Ostvareno
Ostvareno
Sarajevo za 2012.g. 01.01.-30.06.2012.g. 01.01.-30.06.2011.g.
Neporezni prihodi
Konto
721000
1
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine - 1,06
722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i
neplanirane uplate - 89,68
723000 Novčane kazne - 9,25
UKUPNO
8,83%
2
3
Index
2/1
4
1.969.314
370.117
355.952
18,79
74.616.863
7.336.500
83.922.677
32.898.633
3.223.733
36.492.483
30.101.446
3.647.185
34.104.583
44,09
43,94
43,48
1,01%
90,15%
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine ‐ 1,01
Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i neplanirane uplate ‐ 90,15
Novčane kazne ‐ 8,83
Analizirajući pojedine prihode iz ove grupe može se zaključiti slijedeće:
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine su ostvareni u iznosu od 370.117 KM ili
18,79% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 3,98% više nego u
istom periodu prethodne godine. Povećanje unutar ove grupe prihoda ostvareno je
kod prihoda od iznajmljivanja poslovnih prostora koji je namjenski prihod Ministarstva
stambene politike.
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate predstavljaju
drugu bitnu stavku neporeznih prihoda. U prvom polugodištu 2012. godine na ovoj
grupi prihoda ostvareno je 32.898.633 KM, što predstavlja 44,09% od plana Budžeta
za 2012. godinu. Po osnovu ovih prihoda ostvareno je 9,29% više u odnosu na isti
period prethodne godine ili za 2.797.187 KM više, a u nastavku su data pojedinačna
objašnjenja prihoda unutar ove grupe.
Prihodi od kantonalnih administrativnih taksi su ostvareni u iznosu od 2.113.078 KM
ili 40,63% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 12,23% manje
nego u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od kantonalnih sudskih taksi su ostvareni u iznosu od 5.313.707 KM ili
54,63% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 13,37% više nego
u istom periodu prethodne godine.
Prihodi od ostalih budžetskih naknada su ostvareni u iznosu od 2.488.632 KM ili
19,44% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 4,90% više nego u
istom periodu prethodne godine. Unutar ostalih budžetskih naknada najveće učešće
imaju naknade za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma koje su namjenski prihod
Kantonalne uprave za šumarstvo.
Prihodi od posebnih naknada i taksi su ostvareni u iznosu od 9.173.303 KM ili 39,53% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 29,84% više nego u istom periodu
prethodne godine, gdje najveće učešće imaju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća a namjenski su prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo.
Iako je došlo do povećanja u odnosu na prethodnu godinu pojedine vrste prihoda unutar ove
grupe prihoda bilježe pad. Značajno smanjenje u odnosu na planirana sredstva i uporedni
period prethodne godine može se uočiti kod cestovnih naknada koje su za 829.316 KM manje
u odnosu na prethodnu godinu.
Kako su u okviru planiranih sredstava Zaključkom Vlade unešena i razgraničena namjenska
sredstva iz 2011.g. koja će biti knjižena kao ostvarena tek onda kada se i potroše (u skladu sa
preporukama Ureda za reviziju Federacije BiH), time je dodatno smanjen procenat ostvarenja.
Prihodi od sopstvenih djelatnosti su ostvareni u iznosu od 13.759.693 KM ili 60,12% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 3,39% više nego u istom periodu
prethodne godine. Najveće učešće u prihodima od sopstvene djelatnosti ostvarilo je
Ministarstvo obrazovanja i nauke u iznosu od 6.151.834 KM zatim Ministarstvo unutrašnjih
poslova u iznosu od 4.373.731 KM, te Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice 1.075.503 KM i Ministarstvo kulture i sporta 781.558 KM.
Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 3.223.733 KM ili 43,94% od Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, što je za 1,61% manje nego u istom periodu prethodne godine.
Najveće ućešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u
registru novčanih kazni i u ovom periodu ostvarene su u iznosu od 3.164.872 KM.
Tekući transferi i donacije
Tekući transferi i donacije su ostvareni u iznosu od 7.021.491 KM ili 46,56% od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 8,09% više nego u istom
periodu prethodne godine. Slijedi tabelarni i grafički prikaz svih prihoda budžetskih
korisnika:
Tekući transferi i donacije
Konto
731000
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih
orgaizacija - 1,19
732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije-92,91
733000 Donacije - 5,90
UKUPNO
Budžet Kantona
Ostvareno
Ostvareno
Sarajevo za 2012.g. 01.01.-30.06.2012.g. 01.01.-30.06.2011.g.
1
2
3
0
83.364
112.385
14.427.614
653.045
15.080.659
6.523.775
414.353
7.021.491
6.152.408
231.150
6.495.943
Index
2/1
4
45,22
63,45
46,56
5,90%
1,19%
92,91%
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija - 1,19
Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije‐92,91
Donacije ‐ 5,90
1. Račun finansiranja
Primici Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.g. sastoje se iz: kapitalnih primitaka, primitaka od
primljenih otplata, podrške nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a i primitaka od direktnog
zaduživanja i u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 1.514.652 KM ili 1,76% % od
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 13,71% manje nego u istom periodu
prethodne godine. Ovako mali procenat ostvarenja nastao je uslijed neostvarenih sredstava od
prodaje zgrada i stambenih objekata koji su unutar Računa finansiranja planirani u iznosu od
10 miliona KM, zatim neostvarenih primitaka od privatizacije preduzeća u iznosu od 1,8
miliona KM, kao i neostvarenih kapitalnih primitaka-od javno privatnog partnerstva
planiranih u ukupnom iznosu od 7 miliona KM, te sredstava od podrške nižim nivoima vlasti
iz sredstava MMF-a planiranih u iznosu od 35 miliona KM i primitaka od direktnog
zaduživanja ( domaći dugoročni krediti) u ukupnom iznosu od 26 miliona KM. Slijedi
tabelarni i grafički prikaz učešća pojedinih primitaka u ukupno ostvarenim.
Primici
Konto
811000
1
Kapitalni primici - 59,16
813000 Primici od primljenih otplata 40,84
814000 Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti - 0,00
814000
Budžet Kantona
Ostvareno
Ostvareno
Sarajevo za 2012.g. 01.01.-30.06.2012.g. 01.01.-30.06.2011.g.
Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti) UKUPNO
2
3
21.700.000
3.261.200
35.000.000
891.675
622.976
0
1.132.701
622.561
0
26.000.000
85.961.200
0
1.514.652
0
1.755.262
Index
2/1
4
4,11
19,10
0,00
0,00
1,76
0,00%
41,13%
0,00%
58,87%
Kapitalni primici ‐ 58,87
Primici od primljenih otplata 41,13
Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti ‐ 0,00
Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti) ‐ 0,00
Kapitalni primici su ostvareni u iznosu od 891.675 KM ili 4,11% od Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, što je za 21,28% manje nego u istom periodu prethodne
godine, a cjeloukupni iznos odnosi se na primitke od prodaje robnih rezervi i
namjenski je prihod Direkcije za robne rezerve.
Primici od primljenih otplata su ostvareni u iznosu od 622.976 KM ili 19,10% od Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012.godinu, što je za 0,07% više u odnosu na isti period u 2011. godini.
Ovi primici ostvareni su iz osnova primljenih otplata datih zajmova i depozita kod banaka i
odnose se na povrat kredita odobrenih demobilisanim borcima za otvaranje radnih mjesta i
zapošljavanje, na povrat otplate po osnovu stambenih kredita i povrat po osnovu kredita za
razvoj privrede i podsticaj zapošljavanja na području Kantona Sarajevo.
Po osnovu primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima ostvareno je 518.299 KM ili
50,64% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, što je za 6,41% više u odnosu na isti
period u 2011. godini. Ovi primici odnose se na povrat kredita odobrenih za rješavanje
stambenih potreba boraca – branitelja i ostvareni su u iznosu od 453.016,38 KM, povrat
kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih i javnih
radnika ostvareni su u iznosu od 45.512,79 KM, primici od povrata stambenih kredita
odobrenih ostalim budžetskim korisnicima iznose 10.543,33 KM i primici ostvareni od
povrata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova iznose 9.226,56 KM.
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima ostvarene su u iznosu od 4.914 KM,
ili tek 0,26% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu. Odlukom o uslovima i načinu
odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području
Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 7/05) utvrđeni su uslovi i način
odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća. U skladu sa
Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata do 30.11.tekuće godine. Primitak
od 4.914 KM odnosi se na povrat kredita planiranog putem Intesa Sanpaolo banke, a čije je
dospjeće bio januar mjesec 2012.g. prema Ugovoru o kreditu.
Primici od primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja ostvareni su u iznosu
od 99.763 KM ili 31,18% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, što je za 23,38%
manje u odnosu na isti period u 2011.godini. Na ostvarenje primitaka od povrata pozajmica
demobilisanim borcima, koje su date na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje
radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i
nestalih branilaca (Službene novine Kantona Sarajevo br. 31/06 i 20/09) uticala je činjenica da
protiv 625 korisnika kredita banke vode sudske sporove radi uplate potraživanja, zbog čega je
njihova naplata neizvjesna.
VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ 2011.G. I PRETHODNIH
GODINA
Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2011.g. (domaći dugoročni krediti)
Kanton Sarajevo se u toku 2010. i 2011. budžetske godine, zbog nedostajućih finansijskih
sredstava kreditno zaduživao kod komercijalnih banaka i Razvojne banke FBiH. Dobivena
kreditna sredstva nisu potrošena u toku 2010. i 2011.g., te su ista Zaključkom Vlade Kantona
Sarajevo razgraničena u 2012.g. i unesena u plan za 2012.g. Za prvih šest mjeseci 2012.g. od
ukupno preostalih neutrošenih sredstava u iznosu od 6.279.590 KM potrošeno je 3.501.039
KM.
RASHODI I IZDACI
U periodu 01.01.do 30.06.2012.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih
prihoda i primitaka iznose 322.575.173 KM ili 41,06 % od rashoda planiranih
Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu.
Razlika između izvršenih rashoda i izdataka i ostvarenih prihoda, primitaka na dan
30.06.2012,godine je iznosila 13.366.262 KM.
Izvršenje rashoda u periodu 01.01. do 30.06.2012 godine je za 4,67%, odnosno
14,39 mil.KM više od izvršenja rashoda u istom periodu 2011. godine.
Pregled planiranih rashoda i izdataka, i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01
do 30.06.2012 godine
900,000,000
800,000,000
785,537,726
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
322,575,173
Rashodi i izdaci
300,000,000
200,000,000
100,000,000
42,856,733
52,786,139
Januar 2012.g
Februar 2012.g
45,349,577
61,178,826
62,641,322
Mart 2012.g Aprl 2012.g
Maj 2012.g
Juni 2012.g
57,762,576
0
Budžet Kantona Sarajevo 2012. Januar‐Juni 2012.g
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do
30.06.2012. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu i izvršenjem
Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 30.06.2011.godine.
R.br
1
I
1
2
3
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2012.
godinu
Izvršenje 01.0130.06.2012. g.
Izvršenje 01.0130.06.2011. g.
INDEX
4/3
INDEX
4/5
% uče š ća u
izvrš e nju
01.0130.06.2012.g
2
3
4
5
6
7
8
TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d)
a)
Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)
611100 Bruto plaće i naknade
611200 Naknade troškova zaposlenih
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
31
822600
IV
32
33
823200
823300
V
123,157,838
98,137,983
13,538,571
48.43
49.17
43.30
101.45
101.13
104.60
38.73
30.77
4.39
49.26
100.45
3.58
109.74
1,256,032
10,760,718
5,011,975
11,563,131
1,955,556
2,668,570
7,215,549
1,658,589
21,704,931
304,553
5,845,003
2,271,327
4,267,287
747,695
1,062,810
4,161,504
572,931
8,501,533
476,566
4,486,918
2,341,930
3,376,603
703,039
1,130,161
4,309,965
465,761
7,982,058
24.25
54.32
45.32
36.90
38.23
39.83
57.67
34.54
39.17
63.91
130.27
96.99
126.38
106.35
94.04
96.56
123.01
106.51
8.60
0.09
1.81
0.70
1.32
0.23
0.33
1.29
0.18
2.64
292,117,886
138,862,280
135,343,768
47.54
102.60
37,047,900
86,504,700
107,627,876
55,879,800
5,057,610
18,555,969
41,676,896
47,784,017
29,810,544
1,034,855
17,006,400
40,113,756
49,822,556
27,573,770
827,285
50.09
48.18
44.40
53.35
20.46
109.11
103.90
95.91
108.11
125.09
5,358,500
3,766,700
1,591,800
1,447,052
565,799
881,253
1,484,369
552,827
931,542
27.00
15.02
55.36
97.49
0.45
102.35
0.18
94.60
0.27
112,531,213
19,501,150
16,949,478
17.33
115.05
6.05
75,875,816
3,631,829
10,420,499
29,721,214
32,102,274
36,655,397
300,000
7,227,897
11,227,289
12,205,796
198,000
4,160,234
3,511,960
4,335,602
7,295,354
248,798
123,761
1,667,549
8,054,920
988,726
512,158
2,251,104
4,302,931
8,894,558
449,152
4,217,712
16.09
5.45
39.92
11.82
13.51
19.90
82.93
1.71
14.85
151.53
3.96
0.06
1.29
1.09
1.34
2.26
0.08
2,900,000
453,400
14,546,811
875,748
130,072
4,249,426
1,055,295
51,854
3,120,546
30.20
28.69
29.21
Ostale isplate
3,080,000
315,000
-
10.23
0.10
Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31)
3,080,000
2,100,000
315,000
-
-
10.23
0.10
0.00
d)
Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19)
616200 Izdaci za inostrane kamate
616300 Kamate za domaće pozamljivanje
30
124,937,837
99,243,212
14,161,831
43.47
18
19
g)
822200
257,955,176
201,836,094
32,709,028
11,481,284
Tekući transferi (od 13 do 17 )
Tekući transferi drugim nvoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Drugi tekući rashodi
III
90.83
25,273,001
c)
614100
614200
614300
614400
614800
28
29
102.71
11,532,795
13
14
15
16
17
24
25
26
27
47.31
27,734,643
4
5
6
7
8
9
10
11
12
e)
615100
615200
615300
615400
f)
821100
821200
821300
821400
821411
821500
821600
285,258,977
23,410,054
Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
20
21
22
23
292,981,812
63,795,051
b)
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
II
619,226,613
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e +f)
Kapitalni transferi (od 20 do 23)
Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi javnim preduzećima
Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29)
Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada
Nabavka građevine
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka robnih rezervi
Nabavka sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicionog održavanje
Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama
Ostala domaća pozamljivanja
100.76
82.02
27.55
39.54
43.05
5.75
12.92
14.81
9.24
0.32
0.04
0.52
82.99
0.27
250.84
0.04
136.18
1.32
980,000
315,000
-
Otplate dugova od (32 do 33)
15,499,900
6,080,185
5,969,770
39.23
101.85
1.88
Spoljne otplate
Otplate domaćeg zaduživanja
4,093,600
11,406,300
465,297
5,614,888
426,459
5,543,311
11.37
49.23
109.11
101.29
0.14
1.74
Tekuća rezerva Kantona Sarajevo
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2011 godinu
UKUPNO (I+II+III+IV+V)
200,000
0.10
0.00
35,000,000
3,697,026
-
785,537,726
322,575,173
308,178,225
0.00
1.15
41.06
104.67
Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 292.981.812 KM,
odnosno 47,31% od planiranih tekućih rashoda, što je 2,71% više od izvršenja u istom
periodu prethodne godine ili u realnom iznosu od 7,72 mil KM
Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 19.501.150 KM ili 17,33% od planiranih
kapitalnih transfera i izdataka za 2012. godinu, ili za 15,05% odnosno 2,51 mil.KM više od
izvršenja kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2011. godine.
U periodu 01.01.do 30.06.2012.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je 27,00%
planiranog iznosa za 2012. godinu, odnosno za oko 2,51 % manje nego u istom periodu 2011.
godine.
100.00
U izvještajnom periodu izvršenje na pozicijama sredstava za pozajmljivanja bila su 10,23%
od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu.
Detaljnu strukturu rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u periodu
01.01.do 30.06.2012. godine data je u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.
Budžet Kantona
Sarajevo 2012.g
Rashodi
Konto
611000
612100
613000
614000
616000
615000
821000
822000
823000
600000
Izvršenje
01.01.-30.06.2012. g.
Indeks (2/1)
3
4
2
1
Plaće i naknade troškova zaposlenih 35.16%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.
Izdaci za materijal i usluge 8.60%
Tekući transferi 43.05%
Izdaci za obaveze po kreditima 0.45 %
Kapitalni transferi 3.78%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.26%
Sredstva za pozajmljivanje 0.10%
Otplate dugova 1.88%
Tekuća rezerva
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta
Kantona Sarajevo za 2011 godinu 1.15%
UKUPNO
Izvršenje
01.01. - 30.06.2011.
234,545,122
23,410,054
63,795,051
292,117,886
5,358,500
75,875,816
36,655,397
3,080,000
15,499,900
200,000
113,405,042
11,532,795
27,734,643
138,862,280
1,447,052
12,205,796
7,295,354
315,000
6,080,185
111,676,554
11,481,284
25,273,001
135,343,768
1,484,369
8,054,920
8,894,558
0
5,969,770
48.35
49.26
43.47
47.54
27.00
16.09
19.90
10.23
39.23
35,000,000
785,537,726
3,697,026
322,575,173
0
308,178,225
41.06
8.60%
3.58%
43.05%
35.16%
1.15%
1.88%
3.78%
2.26%
0.45%
Plaće i naknade troškova zaposlenih 35.16%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.58%
Izdaci za materijal i usluge 8.60%
Tekući transferi 43.05%
Izdaci za obaveze po kreditima 0.45 %
Kapitalni transferi 3.78%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.26%
Otplate dugova 1.88%
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu 1.15%
Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2012. godine
daje se u prilogu.
REKAPITULACIJAUKUPNIHRASHODAUBUDŽETU
KANTONASARAJEVOZA2012. GODINUPORAZDJELIMA
Raz.
OPIS
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. Poslove,Ured za internu reviziju
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove,Ured za internu reviziju
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
UKUPNORASHODIPORAZDJELIMA
Višakrashoda nad prihodima izBudžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu
Tekuća rezerva
UKUPNO
Budžet Kantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Index2/1
30.06.2011.g
Sarajevo za2012. g. 30.06.2012.g
1
2
3
4
2,990,900
1,339,257
1,450,105
44.78
43,354,902
20,807,928
20,525,351
47.99
35,323,813
26,908,529
3,490,098
40,200,684
15,019,813
56,761,045
5,875,861
70,258,847
18,188,287
8,353,384
28,258,600
6,019,915
242,411,065
28,691,190
87,292,103
4,617,000
6,727,113
2,180,000
3,739,100
512,900
9,318,077
3,594,300
250,200
750,337,726
35,000,000
200,000
16,740,411
7,905,295
815,895
9,344,046
6,661,608
25,558,364
1,719,480
31,853,704
2,371,386
848,971
9,912,752
1,561,461
112,627,531
12,654,839
42,469,021
2,020,973
2,620,857
939,836
1,169,541
220,601
5,564,466
1,149,925
318,878,147
3,697,026
16,967,207
7,525,191
765,990
8,616,155
5,748,968
24,216,295
1,960,563
34,223,581
2,647,977
714,945
10,065,438
1,209,053
108,456,951
12,239,048
41,559,186
2,014,930
2,996,137
1,034,385
1,189,806
219,885
477,509
1,353,568
308,178,225
47.39
29.38
23.38
23.24
44.35
45.03
29.26
45.34
13.04
10.16
35.08
25.94
46.46
44.11
48.65
43.77
38.96
43.11
31.28
43.01
59.72
31.99
0.00
785,537,726 322,575,173 308,178,225
Kao što je i planirano najznačajnije izvršenje rashoda odnosi se Ministarstvo za
obrazovanja, nauku i mlade sa učešćem od 34,92 % u ukupno izvršenim
rashodima.Na drugom mjestu se nalazi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku
raseljena lica i izbjeglice sa 13,17% uščešća u ukupno izvršenim rashodima.
Značajno izvršenje je imalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 9,87%. učešća.
42.50
10.56
0.00
41.06
PLANIRANJE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINE
Utvrđivanje realnog fiskalnog kapaciteta ili onoga kojeg je moguće očekivati u bližoj
budućnosti, postao je predmet najvećeg interesovanja svih nivoa vlasti. Glavno obilježje
kretanja u naplati prihoda od indirektnih poreza u 2012. godini jesu snažne mjesečne
oscilacije, koje otežavaju donošenje dugoročnih prognoza naplate. Iako je PDV-e dominantan
prihod u strukturi prihoda od indirektnih poreza, prihodi od akciza, pogotovo na duhanske
proizvode iz godine u godinu postaju sve značajniji pa tako oscilacijama u naplati indirektnih
poreza najviše doprinose prihodi od akciza na cigarete i derivate nafte. Obzirom da su
indirektni porezi uvedeni i administrirani na nivou države, odnosno da se radi o dijeljenim
prihodima po osnovu ovih poreza, čija je raspodjela do nivoa entiteta propisana državnim
zakonom, zaključuje se da nema mnogo realnog prostora za aktivno učešće Federacije BiH, a
samim tim i kantona kao federalnih jedinica, u projiciranju ovih prihoda. U strukturi prihoda
Budžeta Kantona Sarajevo u periodu od 2006. do 2012. godine ovi prihodi zauzimaju
najznačajnije mjesto, ali je isto tako evidentno da učešće Kantona Sarajevo u raspodjeli na
nivou Federacije BiH iz godine u godinu ima tendenciju smanjenja.
Iako je Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje,
očekivalo da će ekonomija Bosne i Hercegovine polako izaći iz recesije, te da će rast
prihoda od indirektnih poreza na nivou Države u 2012.godini zabilježiti kontinuirani
rast, to se nije dogodilo, te je prema posljednjoj analizi utvrđeno da je svega 0,6%
više naplaćenih prihoda u 2012.g. u odnosu na prethodnu godinu.
Planirani prihodovni potencijal Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu koji je
usvojen 28.12.2011. godine, iznosio je 758,75 mil KM, uključujući 35 miliona KM
podrške nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a, 26 mil KM direktnog zaduživanja
Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka (UniCredit Bank d.d. i Razvojne banke
FBiH) 10 miliona primitaka od prodaje zgrada i stambenih objekata, 7 miliona
primitaka od javno privatnog partnerstva, te 1,8 miliona primitaka od privatizacije
preduzeća, od čega je realizovan samo kredit kod komercijalnih banaka u iznosu od
26 mil KM I neznatan dio privatizacije preduzeća.
Iako je Ministarstvo finansija još krajem mjeseca avgusta informisalo Vladu Kantona
Sarajevo o neophodnosti izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za
2012.g., zbog neizvjesnosti: sredstva od strane MMF-a (35 mil KM), primitaka od
prodaje zgrada i stambenih objekata (10 mil KM), primitaka od javno privatnog
partnerstva (7 mil KM), primitaka od privatizacije preduzeća (1,8 mil KM), te
umanjene projekcije prihoda od indirektnih poreza za 2012.g. od strane Federalnog
ministarstva finansija i smanjenog priliva po tom osnovu, Vlada Kantona Sarajevo
nije krenula u procedure Izmjena i dopuna Budžeta za 2012.g.
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo izvršilo je analizu stvorenih a neizmirenih
obaveza sa 30.11.2012. godine, kojom je konstatovan značajan disparitet između
očekivanih prihoda i već stvorenih obaveza. Ova analiza je jasno i nedvosmisleno
ukazala na svu složenost situacije, a da bi se ista donekle ublažila, budući da
donošenje Rebalansa u ovom dijelu godine više nije imalo smisla, Vlada Kantona
Sarajevo donijela je na sjednici od 29.12.2012.godine Odluku o privremenom
obustavljanju pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Kako Izmjene i dopune Budžeta nisu donesene, DOB 2013-2015, planiran za 2013.
godinu u iznosu od cca 635,5 mil KM, bio je polazna osnova za izradu Nacrta
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, kao i procjena izvršenja rashoda sa
31.12.2012. godine.
Da bi se provele odgovarajuće procedure u izradi Budžeta, svim budžetskim
korisnicima su dostavljene Instrukcije o načinu izrade zahtjeva za dodjelu sredstava
iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu imajući u vidu veličine planirane
Dokumentom okvirnog Budžeta 2013-2015. Budžetski korisnici su kroz svoje
zahtjeve, kao i obično, iskazali potrebe na višem nivou u odnosu na mogućnosti, pa
je tako prvobitni zahtjev budžetskih korisnika iznosio oko 754 miliona KM bez
procjenjenog deficita u iznosu od cca 120 mil. KM. Kako su takvi zahtjevi nadmašili
realne mogućnosti, isti su morali biti korigovani od strane budžetskih korisnika i
ponovo dostavljeni Ministarstvu finansija na dalje postupanje.
Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu koji je utvrđen u iznosu od 695
miliona KM u odnosu na Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period
2013-2015 veći je za 82,6 miliona KM. Ovo povećanje uslijedilo je zbog planiranog
kreditnog zaduženja od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 35.000.000 KM, planiranog
primitka od prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 10.000.000 KM, te
očekivanog priliva primitaka od privatizacije preduzeća: „Neretva“, „Unis PSC“,
„Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ i objekat Ivanica u ukupnom iznosu od
5.711.850 KM od čega se na 3.737.800 KM odnosi na ESCROW račun Budžeta
Kantona Sarajevo, kao i procjene viška primitaka od direktnog zaduživanja i viška
vlastitih i namjenskih prihoda budžetskih korisnika iz 2012.g. u ukupnom iznosu od
23,1 milion KM.
Imajući u vidu sve naprijed iznesene činjenice, ukupni prihodni potencijal u Nacrtu
Budžeta za 2013. godinu predlaže 718.143.000 KM i za 5,35% je manji u odnosu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
STRUKTURA BUDŽETA
Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu sastoji se iz općeg i posebnog
dijela i plana razvojnih programa.
Opći dio sastoji se od prihoda i računa finansiranja, te rashoda i izdataka.
Prihodi (porezni, neporezni, tekuće transferi i donacije) iznose 641.770.000
KM. Račun finansiranja (kapitalni primici, primici od primljenih otplata i primici
od domaćeg zaduživanja) iznosi 54.272.500 KM, te procjenjeni višak primitaka
od direktnog zaduživanja i namjenskih prihoda iz 2012.godine u iznosu od
22.100.500 KM.
Posebni dio Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu se sastoji od plana
rashoda i izdataka korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za
tekuću budžetsku godinu u ukupnom iznosu od 718.143.000 KM.
Plan razvojnih programa čine planovi razvojnih programa budžetskih korisnika
koji su utvrđeni strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2016. godine,
odnosno Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2013.2015.
PRIHODI I RAČUN FINANSIRANJA
Prihodi Kantona su planirani u skladu sa važećim propisima koji definišu i određuju
pripadnost Kantonu, uvažavajući sve aktivnosti koje se, sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera,
provode na višim nivoima vlasti i njihovih refleksija na Budžet Kantona. Projekcija prihoda
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu izvršena je na osnovu postojećih zakonskih
propisa i iznosi 718.143.000 KM, što je za 5,35% manje u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2012. godinu. Treba imati u vidu da su u ovom iznosu sadržani prihodi
namjenskog karaktera koji se moraju koristiti isključivo u skladu sa određenim zakonskim
propisima. Iz narednog tabelarnog pregleda se može vidjeti iznos i namjena ovih prihoda:
Namjenski prihod
1
Prihodi od indirektnih poreza, zaostali porezi i naknade koje pripadaju Direkciji za puteve Kantona Sarajevo
Namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -zaostali porezi
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslova - zaostali porezi
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva stambene politike (Kantonalni stambeni fond)
Naknada za korištenje poljoprivrednoig zemljišta u nepoljoprivredne svrhe- namjenski prihod Ministarstva privrede
Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila - namjenski prihod
Ministarstva saobraćaja
Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. preglede - namjenski prihod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i
Ministarstva privrede
Poseban naknada za okoliš koju plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila - namjenski prihod Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okoliša
Naknada za korištenje voda - namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede
Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Transferi budžetskih korisnika
Donacije budžetskih korisnika
UKUPNO NAMJENSKA SREDSTV
STVARNO RASPOLOŽIVA SREDSTV
Kada se isključe svi namjenski prihodi u iznosu od 53.119.400 KM, može se
konstatovati da se u 2013. godini realno može rasporediti 665.023.600 KM.
Prihodna strana Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo predstavljena je po segmentima:
I
PRIHODI (Prihodi od poreza, neporezni prihodi, tekući transferi i donacije) i
iznose
641.770.000 KM
II RAČUN FINANSIRANJA (kapitalni primici: primici od prodaje zgrada i stambenih
objekata
u iznosu od 10.000.000 KM, primici od privatizacije preduzeća u iznosu od
3.737.800 KM,
primici od prodaje robnih rezervi od 2.900.000 KM, i primici od primljenih otplata u
iznosu od 2.634.700 KM,
te primici od domaćeg zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti-MMF
35.000.000 KM),
i iznosi
54.272.500 KM
III PROCJENA VIŠKA PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA
I RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA IZ 2012.GODINE
22.100.500
KM
Ukupni prihodi, finansiranje i procjena viška primitaka od direktnog zaduživanja i
razgraničenih namjenskih prihoda iz 2012.godine, iznose 718.143.000 KM, gdje u strukturi
ukupni prihodi (porezni, neporezni, tekući transferi i donacije) učestvuju sa 92,95%, dok se
na segment finansiranja (kapitalni primici, primici od primljenih otplata, te dugoročni kredit)
odnosi 7,05%. Slijedi grafički prikaz i tabela ukupno planiranih sredstava:
OPIS
Nacrt BK
Prihodi
Račun finansiranja
Procjena viška primitaka od direktnog zaduživanja i razgraničenih namjenskih prihoda iz 2012.godine
Račun
finansiranja
7,56%
Procjena viška
primitaka i
prihoda iz
2012.godine
3,08%
Prihodi
89,37%
Prihodi i primici
I
A
-
B
C
II
-
III
Prihodi
Prihodi od poreza
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća
Porez na plaću i radnu snagu
Porez na imovinu
Domaći porez na dobra i usluge (zaostali porezi)
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne
Ostali porezi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Neporezni prihodi
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate
Novčane kazne
Tekući transferi i donacije
SVEGA I (A+B+C)
Finansiranje
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti- Federacija - podrška
nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF
Dugoročni kredit
SVEGA II
PROCJENA VIŠAKA PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA I
RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA IZ 2012
Procjenjeni višaka primitaka od direktnog zaduživanja iz 2012.g. (domaći
kred)
Procjena razgraničenih vlastitih i namjenskih prihoda iz 2012.g.
SVEGA III
SVEUKUPNO
I+II
Budžet Kantona
S arajevo za
2012.g.
%
učešća
1
2
3
594.193.600
37.176.900
2.093.000
8.652.600
2.361.100
103.106.100
440.498.200
394.259.400
9.340.900
36.897.900
129.300
176.400
64.703.300
1.961.500
55.405.300
7.336.500
13.891.900
672.788.800
78,31
4,90
0,28
1,14
0,31
13,59
58,06
51,96
1,23
4,86
0,02
0,02
8,53
0,26
7,30
0,97
1,83
88,67
562.863.0
40.160.3
1.593.0
8.686.9
1.148.3
105.720.4
405.362.5
365.209.2
7.784.6
32.368.7
15.2
176.4
68.946.2
2.387.5
58.797.4
7.761.3
9.960.8
641.770.0
21.700.000
3.261.200
2,86
0,43
16.637.8
2.634.7
35.000.000
26.000.000
85.961.200
4,61
3,43
11,33
35.000.0
54.272.5
-
22.100.5
-
12.800.
9.300.
758.750.000
22.100.5
718.143.0
100,00
I PRIHODI
Prihodi od poreza
Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda sa 78,38 % učešća u
ukupnom prihodnom potencijalu i planirani su u ukupnom iznosu od 562.863.000 KM
ili 5,27% manje u odnosu na planirani Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a
sastoje se iz sljedećih vrsta poreza:
-
Nacrt Budžet
Kantona S araje
za 2013.g.
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća je predstavljen sa dvije grupe poreza:
porezi na dobit građana koji se planiraju u iznosu od 492.900 KM, a predstavlja
zaostalu obavezu po osnovu Zakona o porezima Kantona Sarajevo i porez na
dobit preduzeća koji se očekuje u iznosu od 39.667.400 KM, a regulisan je
Zakonom o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07,14/08 i
39/09), što ukupno iznosi 40.160.300 KM i za 8,02% su viši u odnosu na porez na
dobit pojedinaca i preduzeća prethodne godine. Ovo povećanje odnosi se na
porez na dobit preduzeća koji je procjenjen na osnovu projekcije Federalnog
ministarstva finansija.
-
Porez na plaće i radnu snagu je predstavljen sa dva oblika: porez na plaće i
druga lična primanja u iznosu od 343.000 KM i porez na dodatna primanja u
iznosu 1.250.000 KM, što ukupno iznosi 1.593.000 KM ili 23,89% manje u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo 2012. godine, a predstavlja zaostalu obavezu po
osnovu Zakona o porezu na plaće koji je prestao da važi 01.01.2009. godine kada
je na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak. Ostvarenje u 2012.godini ukazuje
na to da još uvijek ima zaostalih obaveza po osnovu ovog poreza.
-
Porez na imovinu je regulisan Zakonom o porezu na imovinu, te se procjenjuje u
ukupnom iznosu od 8.686.900 KM ili 0,4% više u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo 2012. godine. Porezi koji spadaju u grupu poreza na imovinu su: porez
na imovinu od fizičkih i pravnih osoba i porez na naslijeđe i darove. Porez na
imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu ("Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 7/09), dok je porez na naslijeđe i darove bio regulisan Zakonom o
porezima Kantona koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o
porezima na imovinu i predstavlja zaostali porez iz prethodnih godina.
-
Domaći porezi na dobra i usluge planirani su u iznosu od 1.148.300 KM, što je za 51,37%
manje u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. U domaće poreze na dobra i usluge
spadaju samo prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga prema Zakonu o porezu na
promet proizvoda i usluga BiH i odnose se na zaostale nenaplaćene poreze iz ranijih
godina koji se još uvijek uplaćuju u Budžet Kantona, te ih je teško realno procijeniti.
-
Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 105.720.400 KM i uplaćuju se na
osnovu Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08 i
9/10), koji predstavlja ključni Zakon kojim su regulisani direktni porezi. Prema projekciji
Federalnog ministarstva finansija očekuje se da će prihodi od poreza na dohodak u
2013.g. biti ostvareni u gore navedenom iznosu, što je za 2,54% više u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
-
Prihodi od indirektnih poreza imaju najveće učešće u grupi prihoda od poreza i iznose
405.362.500 KM i predstavljaju 7,98% manje u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2012. godinu
o Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu imaju najveće učešće u
ovoj grupi prihoda i iznose 365.209.200 KM ili 90,00% ukupnih prihoda od
indirektnih poreza i predstavljaju 7,37% manje u odnosu na Budžet Kantona
Sarajevo za 2012. godinu.
Za grupu indirektnih poreza odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje i
uplaćuju se na Jedinstveni račun koji se poslije podmirivanja vanjskog dijela
duga Države, potreba državnih institucija i obezbjeđivanja sredstava za povrat
poreza na dodanu vrijednost, dijele prema procentu na entitete i Distrikt Brčko,
te u daljnjoj raspodjeli, na nivou Federacije BiH primjenjuje se Zakon o
pripadnosti javnih prihoda na nivou Federacije BiH.
Po izmirenju obaveza za vanjski dug na Jedinstvenom računu FBiH ostaje
odgovarajući iznos od indirektnih poreza, od čega 51,48% pripada kantonima,
gdje Kanton Sarajevo u 2013. godini u raspodjeli učestvuje sa 29,342%.
o Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u Nacrtu Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznose 7.784.600 KM, što je za 16,66%
manje u odnosu na Budžet 2012. godine.
o Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
se uplaćuju u Budžet Kantona Sarajevo, što je regulisano članom 24. Zakona o
pripadnosti javnih prihoda. Ovi prihodi u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za
2012. godinu planirani su u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva
finansija i iznose 32.368.700 KM, što je za 12,27% manje u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
-
Ostali porezi se planiraju u iznosu od 15.200 KM, što je za 88,24% manje u odnosnu na
Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu.
-
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza se planiraju u iznosu od 176.400 KM i planirani su
na istom nivou prethodne godine. Ovim prihodima prikazane su zaostale obaveze iz
prethodnih godina, a prema važećem Analitičkom kontnom planu svrstani su u ovu grupu.
Tu su predstavljene uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada, uplate
obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda, te uplate obaveza od naknada za
puteve iz cijene naftnih derivata – namjenski prihod Direkcije za puteve.
Neporezni prihodi
Neporezni prihodi u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu učestvuju sa 9,6% u
ukupnom prihodnom potencijalu i planiraju se u iznosu od 68.946.200 KM ili 6,56% više u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Razlog povećanja u odnosu na 2012.
godinu nastao je zato što su u neporezne prihode 2013.g. uključene Kantonalne komunalne
naknade u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, i procjenjuje se u iznosu od
6.000.000 KM.
Ovi prihodi su predstavljeni kako slijedi:
-
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine planirani su u iznosu od 2.387.500 KM, što
je za 21,72% više od planiranog nivoa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu i
predstavljeni su:
• prihodima od finansijske i nematerijalne imovine, a to su: prihodi od dividendi i udjela
u profitu 1.000 KM, prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa,
patenata i autorskih prava, koji se očekuju u iznosu od 1.346.500 KM i očekuje se da
će Vlada Kantona Sarajevo u toku 2013.g. poduzeti adekvatne aktivnosti oko
realizacije ove vrste prihoda, te prihodi od finansijske i nematerijalne imovine u
iznosu od 35.000 KM, zatim
• prihodima od zemljišne rente i iznajmljivanja, a to su: prihodi od zemljišne rente u
iznosu od 3.000 KM i prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora – namjenski
prihod Ministarstva stambene politike (Kantonalni stambeni fond) u iznosu od
356.500 KM.
• Kamate primljene od pozajmljivanja pojedincima, planiran je prihod od kamata na
sredstva plasirana za komisione kredite u iznosu 100.000 KM, što je utvrđeno na bazi
ostvarenja prihoda u 2012.godini.
•
-
Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama - planiran
je prihod od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za servisiranje
obaveza po kreditu Saudijskog fonda 500.000 KM i Austrijskom kreditu za KJKP Rad
45.540 KM.
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su planirane u
ukupnom iznosu od 58.797.400 KM, što je za 6,12% više od planiranog nivoa Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
1. Naknade i takse se sastoje od administrativnih taksi, sudskih taksi, kantonalnih
komunalnih naknada,ostalih budžetskih naknada i posebnih naknada i taksi.
Administrativne takse regulisane su Zakonom o administrativnim taksama i iznose
4.950.000 KM, što je za 250.600 KM više u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2012. godinu. Sudske takse regulisane Zakonom o sudskim taksama i iznose
11.815.000 KM, te su više za cca
2.mil KM u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. U neporezne
prihode 2013.g. uključene Kantonalne komunalne naknade u skladu sa Zakonom o
komunalnim djelatnostima, i procjenjuju se u iznosu od 6.000.000 KM.
2. Ostale budžetske naknade i posebne naknade i takse regulisane su mnogim propisima
u koje spadaju zakoni kako na Federalnom nivou, tako na nivou Kantona, te raznim:
uredbama, pravilnicima, uputstvima te ostalim kantonalnim odlukama i drugim aktima
koje regulišu kantonalne naknade. Ostale budžetske naknade i posebne naknade i takse
ukupno iznose 15.946.700 KM, od čega se na ostale budžetske naknade odnosi
3.874.600 KM u kojima su sadržane naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
u iznosu od 2.410.800 KM.
Posebne naknade i takse iznose 12.072.100 KM i sadrže: naknade i takse za
veterinarske i sanitarske preglede (400.000 KM i predstavljaju namjenski prihod
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva privrede), naknade za
korištenje voda (4.669.400 KM namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i
zaštite okoliša i Ministarstva privrede), cestovne naknade – namjenski prihod
Direkcije za puteve (4.001.900 KM), naknade za korištenje šuma (255.700 KM),
naknade za zaštitu okoliša (1.059.000 KM) i posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća-namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
(1.610.000 KM).
3. Prihodi od sopstvenih djelatnosti regulisani su Uredbom o utvrđivanju vlastitih
prihoda, načina i rokova raspodjele ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/08
i 23/09), Uputstvom o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima
od strane budžetskih korisnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/08).
Prihodi od sopstvenih djelatnosti su prihodi koje planiraju budžetski korisnici i
planirani su u iznosu od 19.696.600 KM, što je za 8% više od planiranog nivoa
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Posmatrano po oblastima najveći iznos
ovim Nacrtom se planira u razdjelu Ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od
10.886.700 KM, u razdjelu Ministarstva unutrašnjih poslova i to u iznosu od
3.000.000 KM u razdjelu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice u iznosu od 2.183.000 KM, te u razdjelu Ministarstva kulture i sporta u
iznosu od 1.487.900 KM
4. Neplanirane uplate iznose 381.100 KM, što je za 50% manje u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
-
Novčane kazne po kantonalnim propisima se očekuju u iznosu od 7.761.300 KM, što je za
5,79% više u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Najveće ućešće u
novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru
novčanih kazni a planirane su u iznosu od 7.650.000 KM.
Tekući transferi i donacije
Tekuće transferi i donacije planirane su u iznosu od 9.960.800 KM, što je za 28,30% manje
od planiranog nivoa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a planiraju ih i ostvaruju
budžetski korisnici kojima se iste stavljaju na raspolaganje i to u iznosu u kojem su ostvarene.
Najveći iznos planiranog tekućeg transfera predviđen je u Ministarstvu za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i iznosi 7.014.000 KM, a očekuje se od
strane resornog Federalnog ministarstva, radi implementacije Zakona o osnovama socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom ("Službene novine FBiH“, broj,
36/99,8/03,54/04,39/06,14/09).
Ako se nivo planiranih donacija posmatra po oblastima, onda se može reći da su najveći
iznosi predviđeni u razdjelu Ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 325.000 KM, te u
Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo u iznosu 65.000 KM.
Slijedi grafički prikaz učešća prihoda od poreza, neporeznih prihoda i tekućih transfera i
donacija:
OPIS
Nacrt BK
Prihodi od poreza
Neporezni prihodi
Tekući transferi i donacije
Svega:
Neporezni
prihodi
10,74%
Tekući transferi i
donacije
1,55%
Prihodi od
poreza
87,70%
II RAČUN FINANSIRANJA
Račun finansiranja se sastoji od kapitalnih primitaka, primitaka od primljenih otplata,
primitaka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti-MMF i ukupno iznosi 54.272.500
KM, što je za 36,86% manje od planiranog nivoa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Kapitalni primici iznose 16.637.800 KM, a odnose se na:
1.Primitke od prodaje zgrada i stambenih objekata koji su planirani u iznosu od 10.000.000
KM a odnose se na prodaju jedene od zgrada Studentskog doma u Nedžarićima. Naime, Vjeće
ministara BiH je još u 2012.godini uputilo pismo namjere Kantonu Sarajevo u kojem je
izrazilo zainteresovanost da kupi jednu od zgrada studentskog doma Nedžarići na šta je Vlada
Kanton Sarajevo pozitivno odgovrila, tako da je po ovom osnovu u 2012.g. planiran iznos od
10.000.000 KM. Kako u 2012.godini nisu ostvareni ovi primici u Budžetu Kantona Sarajevo
za 2013.godinu planira se realizacija ovih primitaka koji će se utrošiti na kapitalne projekte
ministarstava, što je detaljno prikazano u članu 5. ovog Budžeta.
2.Primitke od privatizacije preduzeća koji su planirani u iznosu od 3.737.800 KM, a odnose
se na očekivane primitke po osnovu privatizacije preduzeća: „Neretva“, „Unis PSC“, „Institut
zaštite na radu i zaštite od požara“ i objekat Ivanica.
3.Primitke od prodaje robnih rezervi koji su planirani u iznosu od 2.900.000 KM i namjenski
su prihod Direkcije za robne rezerve.
Primici od primljenih otplata iznose 2.634.623,00, što predstavlja 80,78% od planiranog nivoa
Budžeta Kantona Sarajevo iz 2012. godinu.
Na poziciji 813211 – Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima planiran je
iznos od 1.122.000,00 KM. Ministarstvo za boračka pitanja planira primitak u iznosu
od 880.000,00 KM, od povrata sredstava deponovanih za finansiranje stambenih
potreba boraca, primitak od 192.000,00 KM odnosi se na Ministarstvo stambene
politike i predstavlja primitak od otplata stambenih kredita (krediti za rekonstrukciju
stanova, krediti funkcionerima i krediti ostalim budžetskim korisnicima). Primitak koji
se odnosi na povrat sredstava od kredita odobrenih na osnovu Ugovora o
implementaciji PHARE programa poljoprivrede Evropske zajednice (distribucija
junica) i vodi se vanbilansno, a Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-051221-27/09, od 22.01.2009. godine, ovlašteno je Ministarstvo privrede da raspolaže
ovim sredstvima,planirani je za 2013.godinu u iznosu od 50.000 KM.
Na poziciji 813311 – Primljene otplate javnim preduzećima (privredne pozajmice),
Ministarstvo privrede planiralo je primitak od povrata kredita plasiranih iz sredstava
ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo, u iznosu od
1.292.623,00 KM, po osnovu kreditnih linija plasiranih u: 2007. i 2008. godini. U
skladu sa ugovorima o uslovima i načinu plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz
novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća, banke su u obavezi da nakon
30.11. tekuće godine izvrše povrat slobodnih neplasiranih sredstava.
Na poziciji 813612 – Primljene otplate od ostalih vidova pozajmljivanja (borački
krediti), Ministarstvo za boračka pitanja planiralo je povrat od pozajmica odobrenih za
otvaranje radnih mjesta za borce BiH, RVI i njihove porodice, u iznosu od 220.000
KM, što je utvrđeno na bazi ostvarenja otplate za 2012.godinu i plana resornog
ministarstva.
Dugoročni krediti i zajmovi – Primici od zaduživanja (dugoročni krediti)
Kanton Sarajevo će se u 2013 dodatno dugoročno zadužiti kod MMF-a
35.000.000,00 KM.za finansiranje budžetskog deficita.
Pored toga,planirano je zaduživanje za finansiranje pripritetnih infrastrukturnih
projekata .
Nakon usvajanja Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, pokrenute su
određene aktivnosti na zaduživanju na osnovu Procedura zaduživanja Kantona
Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija. Na prijedlog
resornih ministarstava, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je projekte kapitalnih
investicija, koji bi se finansirali i kreditnim sredstvima.
Obavljeni su pregovori sa međunarodnim finansijskim institucijama oko pronalaženja
povoljnih kreditnih aranžmana za finansiranje odobrenih projekata.
WB (Svjetska Banka) je odobrila finansiranje rekonstrukcije prečistača otpadnih voda
u iznosu od 23,6 mil. EUR. Projekat otpadnih voda Sarajevo finansira se sredstvima
IBRD-a (Međunaradna banka za obnovu i razvoj). Nakon donošenja Odluke
Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za zaduživanje Kantona
30.06.2010. godine, potpisan je Sporazum o supsidijarnom finansiranju, te su
kreditna sredstva postala operativna 15.07.2010. godine. Kredit se implementira
preko KJKP VIK. Implementacija ovog kredita počela je 2011. godine ,a u 2013.
godini se očekuje povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od cca 18,00 mil. KM.
Skupština Kantona Sarajevo, svojom Odlukom br: 01-05-13215/09 od 29.04.2009.
godine prihvatila je kredit Saudijskog razvojnog fonda za finansiranje Projekta
dovršenja i opremanja KCUS u iznosu od 54,187.500,00 SR (Saudijskih riala) ili
14,45 mil USD. Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog
razvojnog fonda je ratificiran, potpisan je Supsidijarni sporazum o finansiranju, a sa
Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo potpisan je Ugovor o
preuzimanju otplate kredita. Kredit implementira KCUS, ali zbog kašnjenja sa
pripremom dokumentacije do 31.12.2012.g.. povučeno 3.998.185,30 USD
(5.931.708,00 KM). Nije povučen planirani iznos kreditnih sredstava u 2012. godini,
što će biti realizovano u 2013.g, jer je Fond produžio konačni rok za povlačenje
kredita. Vlastito učešće za porez i druge troškove obezbjeđuje korisnik kredita.
Krediti iz sredstava Austrijske Vlade: Projekat opremanja medicinskom opremom
Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš u iznosu od 7,475 mil. EUR, kao i Projekat
Ministarstva obrazovanja i nauke za opremanje laboratorija Elektrotehničkog i
Mašinskog fakulteta u Sarajevu u iznosu od od 5 mil. EUR (svaki po 2,5 mil.),
planirano je da će biti realizovani tokom 2013. godine.
EBRD (Evropska Banka za Obnovu i Razvoj) iskazala je spremnost da direktno
finansira infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od EUR 67,5 mil (16,5 mil. EUR
izgradnja prve faze saobraćajnica, 21 mil. EUR izgradnja druge faze saobraćajnica i
30 mil. za rekonstrukciju vodovoda).
Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR, za prvu fazu Projekta izgradnje
saobraćajnica, nakon obavljenih zvaničnih pregovora, Skupština Kantona Sarajevo
24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor
o zajmu između EBRD i BiH. Planirano je da kredit počne sa realizacijom u 2013.
godini.
Druga faza realizacije Projekta izgradnje saobraćajnica planirana je da se finansira
zaduživanjem kreditom EBRD od 21 mil EUR u 2013. godini,čija procedura
odobravanja treba da usljedi nakon završetka I faze Projekta.
Prema procedurama finansijera, kreditna sredstva ne bi se uplaćivala na račun
Kantona, već bi se plaćanja vršila direktno izvođačima, putem avansa i privremenih
situacija, s toga poziciju 814000-Dugoročni krediti, za ove kredite ne treba planirati u
Budžetu.
Planirane aktivnosti za kredit EBRD-a za finansiranje rekonstrukcije vodovodne
mreže (koji bi vraćalo KJKP VIK uz garanciju Kantona), su bile u zastoju pošto KJKP
VIK nije bio saglasan sa preuzimanjem obaveze dužnika, pravdajući se lošom
finansijskom situacijom. Međutim donesene su relevantne Odluke KJKP VIK-a, koje
su bile uslov za donošenje odluke o zaduženju. Skupština Kantona Sarajevo je
21.11.2012. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja za ovaj kredit.
Implementacija treba da počne 2013. Godine.
Prema navedenom, u 2013. godini Kanton Sarajevo bi se zadužio kreditima u iznosu
od 169.542.604,00 KM, uz napomenu da ovdje treba uključiti i iznos za refundiranje
dospjelih obaveza po IDA kreditima KJKP Toplane Sarajevo od 3.820.625,07 KM.,što
ukupno iznosi 173.363.229,07KM.
Računajući sve obaveze za servisiranje postojećih i planiranih kredita, kao i
servisiranje obaveza za izdate garancije, Kanton Sarajevo neće dostići limit
predviđen Zakonom o dugu, zaduživanju i izdavanju garancija u FBiH (10% prihoda
iz prethodne godine). Za 2013. godinu koeficijent zaduženosti bi bio 3,32%, za 2014.
3,17 i za 2015. godinu 7,06%.
Za IDA kredite KJKP Toplane Sarajevo, Skupština Kantona je 31.03.2010. godine
donijela Odluku o davanju garancije Federaciji BiH za servisiranje obaveza do kraja
otplatnog perioda ukoliko krajnji korisnik, KJKP Toplane Sarajevo ne bude izvršavalo
obaveze, kao i refundaciju Federaciji BiH do sada plaćenih obaveza, koje sa
31.12.2012. godine iznose 4.920.779,11 KM (iznos od 3.820.625,07 KM plaćen sa
31.12.2011. godine otplatio bi se u periodu 2013.-2017., a preostali dio obaveza će
se regulisati sporazumima sa FBiH i sa KJKP Toplane Sarajevo). Federalno
ministarstvo finansija/financija je ponudilo Nacrte ugovora kojima bi se ovi iznosi
definisali. Ovome treba dodati iznos od 482.158,32 KM koje je platila BiH u 2006. i
2007. godini. Preostale obaveze do kraja otplatnog perioda, za IDA kredite iznose
28.355.709,00 KM.
Kanton Sarajevo se u skladu sa donesenim Odlukama Skupštine Kantona u 2010.,2011. i
2012. godini zadužio kreditima kod domaćih banaka. Procjena je da će se u Budžet 2013.
godine prenijeti iznos od 12.800.500,00 KM neutrošenih sredstava ovih kredita.
RASHODI I IZDACI
Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu rashodi i izdaci iznose 718.143.000 KM i za 5,36% su manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i
raspoređen je na rashode i izdatke, po namjenama i korisnicima. Kao što je već istaknuto,
Budžetske instrukcije o načinu izrade zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu su dostavljene svim budžetskim korisnicima, a koncipirano je na
osnovu Analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike, koje odražavaju budžetsku
shemu. Radi postizanja većeg stepena transparentnosti, budžetskim korisnicima je u
Instrukcijama dato detaljno obrazloženje u planiranju sredstava za određene namjene u skladu
sa odgovarajućim propisima.
Prihodovni potencijal u iznosu od 718.143.000 KM raspoređen je na:
- Rashode
- Izdatke
od toga:
- Primici
- Tekuću rezervu
698.670.500 KM
54.272.500 KM
19.272.500 KM
200.000 KM
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu transparentno su prikazani posebno
rashodi i izdaci, kao i ukupan iznos planiranih sredstava po namjenama.
Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznosi 718.143.000 KM i za 40.607.000
KM manji je u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Planiranjem procjene
viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu u iznosu
120.000.000 KM, moralo je doći do smanjenja tekućih transfera, cca 59.mil. KM, zatim
kapitalnih transfera za 30. mil KM, sredstava za pozajmljivanje 9. mil. KM.
Iz sljedeće tabele se mogu vidjeti raspoređena namjenska sredstva u Nacrtu Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu, kako slijedi:
Rb
Razdjel
eko. kod
prihoda
Opis namjenskog prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za
2013. godinu
1
2
3
4
1
1401
722429
2
1402
717131
777779
722531
Ministarstvo saobraćaja
Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i
čuvanja nepropisano parkiranih i zaustavljenih vozila namjenski prihod Ministarstva saobraćaja
Direkcija za puteve
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta namjenski prihodi Direkcije za puteve
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih
derivata - namjenski prihodi Direkcije za puteve
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
615300 Kapitalni transfer - Otvaranje novih
EAU033 parkirališta
11.804.600
Direkcija za puteve
Tekući rashod - Plaće i naknade troškova
7.784.600 611000
zaposlenih
Tekući rashod - Doprinosi poslodavca i ostali
18.100 612000
doprinosi
1.045.500 613000 Tekući rashod - Izdaci za materijal i usluge
2.050.500 614000 Tekući transfer
2.000 821000 Nabavka stalnih sredstava
722536 Naknada za vanredni prevoz
2.500
722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
722539 Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima
16
Ministarstvo stambene politike
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora -namjenski
721122 prihod Ministarstva stambene politike (Kantonalni stambeni
fond)
4
900.000
722535 Posebne naknade za službu "Pomoć informacije na cestama"
722537 Naknada za ceste (izvanredni prevoz)
3
Planirani
Planirani
rashodi u
namjenski
eko. kod Opis namjenskog rashoda u Budžeta Kantona
Budžetu KS
prihodi u
rashoda
Sarajevo za 2013. godinu
za 2013.g.
Budžetu KS za
(Min fin)
2013.g.
5
6
7
9
900.000
Ministarstvo saobraćaja
900.000
18
Ministarstvo privrede
722422
Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhenamjenski prihod Ministarstva privrede
900.000
11.804.600
177.700
15.800
3.390.800
500.000
7.720.300
1.000
850.400
50.000
356.500
614300
GAN001
356.500
615300
GAU025
5.000
5.000
614300
IAN013
Ministarstvo stambene politike
Tekući transfer - Finansiranje poslovanja
Kantonalnog stambenog fonda
Kapitalni transfer -Predinvestiranje u rješ.
imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne
materijalne infras
Ministarstvo privrede
Transferi neprofitnim organizacijama Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljišta u
poljoprivredno zemljište
356.500
104.000
252.500
5.000
5.000
5
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i Min
.privrede
15 i 18
4.669.400
1.175.000
615100
FAI065
Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih
722522 voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za
zaštitu bilja
630.000
615100
FAI072
Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i
podzemnih voda za javnu vodoopskrbu
425.000
615100
FAI048
Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i
722524 podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj
ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene
35.000
615100
FAI080
Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i
722525 podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i
termoelektrane
45.000
615100
FAI066
722521
722523
722526
Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna
sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate
Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju
električne energije u hidroelektranama
722527 Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka
722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
722529 Opća vodna naknada
2.500
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša i Ministarstvo privrede
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kapitalni transfer - Projekti
komunalne infrastrukture u Općini Centar
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kapitalni transfer -Izgradnja,
popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i
kanalizacione mreže i održavanje komunalne
infrastukture
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kapitalni transfer - Sanacija i
izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na
području općine Ilidža (sufinansiranje)
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kapitalni transfer -Izgradnja i sanacija
vodovodne i kanalizacione mreže
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kapitalni transfer -Izgradnja i
rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione
mreže
615400 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
FAU0D2 okoliša Kapitalni transfer - Vodovod Rakovica
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
615400
okoliša Kapitalni transfer - Vodovod
FAU0D4
Dobroševići - obezbjeđenje vodosnabdijevanja
Ministarstvo prostornog uređenja Kapitalni
615100 transferi drugim nivoima vlasti - Projekti
1.800
FAI038 komunalne infrastrukture u Općini Novo
Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja Kapitalni
615100 transferi drugim nivoima vlasti - Izgradnja i
2.355.000
FAI068 rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone
mreže (sufinansiranje) u Općini Hadžići
Ministarstvo prostornog uređenja Kapitalni
615100 transferi drugim nivoima vlasti - Izgradnja i
FAI067 rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone
mreže (sufinansiranje)
Ministarstvo privrede - Kapitalni transferi
615400
javnim preduzećima - Zaštita vodotoka Kantona
IAU016
Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja Kapitalni
615400
transferi - Rekonstrukcija vodovodne i
FAU0F5
kanalizacione mreže
100
4.669.400
100.000
250.000
100.000
100.000
300.000
505.600
800.000
150.000
100.000
100.000
1.246.000
917.800
6
15
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
722556
7 18 i 1109
1.050.000
Posebna naknada za okoliš koju plaćaju fizičke osobe pri
svakoj registraciji motornih vozila
1.050.000
Ministarstvo privrede i Kantonalna uprava za inspekciju
400.000
615300
FAU0F3
614300
IAN017
Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede 722514 namjenski prihod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
50% i Ministarstva privrede 50%
400.000
614000
821300
821600
8
1802
Kantonalna uptava za šumarstvo
722451 Naknade za opće korisne funkcije šuma
722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama
722454 Naknada za korištenje državnih šuma
722455 Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta
722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma
722541 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
722542 Sredstva za biološku reprodukciju šuma
2.666.500
2.220.400 611000
15.000 612000
1.000 613000
157.900 614000
16.500
615400
IBU001
250.500 821000
4.500
722543 Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume
100
722545 Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
100
722546 Naknada za promet šuma
500
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša
Ministarstvo prostornog uređenja Kapitalni
transferi neprofit. Organizacijama Projekti progrmi iz namjenskih sredstava Federalnog
Fonda za zaštitu okoliša FBiH
Min. privrede i Kantonalna uprava za
inspekciju
Ministarstvo privrede Tekući transfer Podrška unapređenju zdravstvenog stanja
životinja
Kantonalna uprava za inspekcijuTekući
transferi neprofitnim organizacijama
Kantonalna uprava za inspekciju Nabavka
stalnih sredstava
Kantonalna uprava za inspekciju
- Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Kantonalna uprava za šumarstvo
Kantonalna uprava za šumarstvo - Tekući
rashod - Plaće i naknade troškova zaposlenih
Kantonalna uprava za šumarstvo-Tekući
rashod - Doprinosi poslodavca
Kantonalna uprava za šumarstvo -Tekući
rashod - Izdaci za materijal i usluge
Kantonalna uprava za šumarstvo Tekući
transfer
Kantonalna uprava za šumarstvo - Kapitalni
transfer- Kapitalni projekti iz šumarstva
Kantonalna uprava za šumarstvo Nabavka
stalnih sredstava
1.050.000
1.050.000
400.000
200.000
60.000
140.000
2.666.500
1.083.300
92.000
256.600
135.000
1.049.600
50.000
9
29
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih
719114 nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona
Sarajevo (zaostali porez)
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po
osnovu ugovora o djelu i privremenih poslova - namjenski
719115
prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
(zaostali porez)
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje
722581
je osnovica zbirni iznos neto plaća
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje
722582 je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge
samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
722583
1.610.000
614200 Tekući transfer - transferovi pojedincima
614300 Tekući transfer - Pružanje materijalne
UAN001 podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima
1.327.000
184.000
Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine
od požara i prirodnih sila NOVA NAKNADA OD 2010.g.
Naknada za funkcionalne premije osiguranja od
722584 autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
NOVA
NAKNADA OD 2010.g.
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz
722585 premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila NOVA
NAKNADA OD 2010.g.
Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz
722586 funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti
NOVA NAKNADA OD 2010.g.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
100.000
615200 Kapitalni transferi - Saniranje klizišta u
UAU003 Kantonu Sarajevo
300.000
615200
Kapitalni transferi -Interventna sredstva
UAU005
400.000
615200
Kapitalni transferi -Izrada projekata
UNU006
24.000
821300 Nabavka stalnih sredstava - Nabavka opreme za
UAX002 Upravu CZ
821300
UAX004
821300
UAX006
821600
Nabavka stalnih sredstava - Nabavka
specijalnog vozila za rad na visinama
Nabavka stalnih sredstava - Nabavka opreme za
službe i jedinice
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
10
UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
11
Prihodi budžetskih korisnika
29.657.400
732112 Tekući transferi
732122 Donacije
UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA (10+11)
19.696.600
9.475.800
485.000
53.119.400
100.000
615200
Kapitalni transferi - Saniranje korita rijeka
UAU002
613600 Tekući izdaci - Unajmljivanje imovine i opreme
UKUPNO NAMJENSKI RASHODI
23.462.000
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
80.000
614300 Tekući transfer - Transferi neprofitnim
UAN002 organizacijama
75.000
722423 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
1.610.000
Rashodi budžetskih korisnika
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Tekući transferi
Donacije
20.000
100.000
260.000
100.000
100.000
50.000
23.462.000
29.657.400
19.696.600
9.475.800
485.000
53.119.400
Kada se isključe svi namjenski prihodi u iznosu od 53.119.400 KM, može se konstatovati da se u 2013 godini realno može
rasporediti 665.023.600 KM.
Slijedi grafički prikaz i tabela raspodjele ukupnih rashoda po namjenama:
OPIS
-
Bruto plaće - 27,82 %
Naknade troškova zaposlenih - 4,33 %
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - 3,24 %
Izdaci za materijal i usluge - 5.39 %
Tekući transferi - 31,94 %
Izdaci za obaveze po kreditima - 0,71 %
Kapitalni transferi - 4,30%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava - 3.06 %
Sredstva za pozajmljivanje - 0,34 %
Otplate dugova - 2,13 %
Procijenjeni višak rashoda nad prihodima iz Budžeta
KS za 2012. godinu - 16.71 %
- Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - 0,03 %
Svega:
199,776,500
31,084,500
23,255,300
38,718,800
229,365,600
5,100,000
30,907,600
21,977,000
2,457,700
15,300,000
% učešća u Nacrtu
Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013.
godinu
27.82
4.33
3.24
5.39
31.94
0.71
4.30
3.06
0.34
2.13
120,000,000
200,000
718,143,000
16.71
0.03
100.00
Nacrt Budžeta
Kantona Sarajevo za
2013. godinu
RAČUN RASHODA, IZDATAKA I PROCJENA VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
raspoređuju se po namjenama, kako slijedi:
B. RASHODI
OPIS
Budžet Kantona
Nacrt Budžeta
Od toga iz prihoda
Sarajevo za 2012. Kantona Sarajevo za Od toga iz Budžeta
korisnika
g.
2013. g.
1
2(3+4)
3
4 (5+6+7)
Od
5 sopstveni
611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
Naknade troškova prevoza na posao i s posla
Naknade za topli obrok
Naknade za regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlazka u penziju
Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
UKUPNO TEKUĆI IZDACI
234,056,700
201,633,300
32,423,400
5,829,100
18,168,100
4,418,100
1,933,000
2,075,100
23,390,800
60,283,600
1,245,400
10,668,900
4,990,700
9,481,800
1,729,800
2,581,800
7,054,400
1,581,500
20,949,300
317,731,100
230,861,000
199,776,500
31,084,500
5,741,800
17,921,200
4,476,100
1,848,400
1,097,000
23,255,300
38,718,800
760,900
5,926,000
2,531,200
6,948,600
1,003,500
1,426,400
5,353,100
1,219,200
13,549,900
292,835,100
227,260,200
197,025,000
30,235,200
5,577,700
17,599,000
4,304,800
1,775,800
977,900
23,054,900
25,502,500
401,300
4,761,300
2,221,100
2,209,100
697,800
1,114,800
4,338,200
1,088,500
8,670,400
275,817,600
3,600,800
2,751,500
849,300
164,100
322,200
171,300
72,600
119,100
200,400
13,216,300
359,600
1,164,700
310,100
4,739,500
305,700
311,600
1,014,900
130,700
4,879,500
17,017,500
3,522,400
2,702,300
820,100
148,700
316,200
170,100
72,600
112,500
195,400
11,858,500
347,100
867,200
297,600
4,529,000
248,600
281,100
852,900
124,700
4,310,300
15,576,300
614000
616000
TEKUĆI TRANSFERI
IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI
Kapitalni transferi
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE
OTPLATE DUGOVA
PROCJENA VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA IZ
BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2012. G
TEKUĆA REZERVA KANTONA SARAJEVO
289,114,500
5,358,500
93,146,000
61,965,100
31,180,900
2,700,000
15,499,900
35,000,000
229,365,600
5,300,000
52,884,600
30,907,600
21,977,000
2,457,700
15,100,000
120,000,000
221,376,100
5,300,000
48,234,200
30,857,600
17,376,600
2,457,700
15,100,000
120,000,000
7,989,500
4,650,400
50,000
4,600,400
-
167,000
3,953,300
50,000
3,903,300
-
200,000
200,000
200,000
-
-
758,750,000
718,143,000
688,485,600
29,657,400
19,696,600
615000
821000
822000
823000
600000
UKUPNO
TEKUĆI IZDACI
Tekući izdaci iznose 292.835.100 KM i za 7,83 % su manji u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a planirani su po vrstama u iznosu koji bi trebalo
da obezbijedi izvršavanje aktivnosti iz djelokruga ministarstava. U ovom iznosu
najveće učešće imaju plaće i naknade troškova svih zaposlenih u iznosu
199.776.500 KM .
Slijedi detaljno obrazloženje tekućih rashoda:
Bruto plaće .naknade troškova zaposlenih i doprinosi :
Prilikom planiranja iznosa za tekuće izdatke,velika pozornost se usmjerila na broj i
iznose koji su namjenjeni za zaposlenike Kantona Sarajevo koji u narednom periodu
idu u penziju ,kao i na pripravnike koje završavaju svoj pripravnički staž u Kantonu
Sarajevo u narednoj godini.Analizom smo dobili podatke da će u 2013 godine u
Kantonu Sarajevu u penziju otići 275 stalnih zaposlenika ,kao i 240 pripravnika koji
su primljeni kako preko Kantona Sarajevo(115 pripravnika),tako i preko Zavoda za
zapošljavanje(125 pripravnika).Za pomenute zaposlenike i pripravnike smo analizirali
periode u kojem oni neće više imati pravo na ostvarivanje bruto plaća,naknada i
doprinosa i za taj iznos smanjili potražnju za datim sredstvima kako za ove tri stavke,
tako i za iznos novca koji se refundira.
Bruto plaće
Planirani nivo sredstava za bruto plaće iznosi 199.776.500 KM za 10.732 zaposlenih i
manji je za 0,92% ili 1.856.800 KM u odnosu na prošlu godinu i čine 32,15 % ukupnih
izdataka u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Ovo smanjenje je rezultat
smanjenja broja zaposlenih. Potrebno je napomenuti da su bruto plaće izrađene na osnovu
izvršenja za period 01.01.-31.12.2012.godine .
Naknade troškova zaposlenih
Naknade troškova zaposlenih u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu su
planirane u iznosu 31.084.500 KM i manje su za 1,33 mil KM ili 4,13 % u odnosu na
planirani Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i čine 4,33% u Nacrtu Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012. godinu. U stukturi naknada troškova zaposlenih planirane su naknade
troškova prevoza na posao i s posla (53 KM za 11 mjeseci po zaposlenom), naknade za
topli obrok (8 KM po danu za 11 mjeseci za svakog zaposlenog), naknade za regres za
godišnji odmor (400 KM po zaposlenom), otpremnine zbog odlazka u penziju u skladu sa
zahtjevom budžetskog korisnika u kojem je navedeno ime i prezime, kao i mjesec odlaska u
penziju (neto plaća pomnožena sa 6 mjeseci), i naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti.
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su u skladu Zakona o
doprinosima i iznose 23.255.300 KM, što je za 0,85 % više u odnosu na planirani
Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i čine 3,24 % u Nacrtu Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu.
Doprinosi poslodavca i ostali dosprinosi za budžetske korisnike u masi
predstavljaju 10,50 % utvrđenog iznosa za bruto plaće, a kod Ministarstva
unutrašnjih poslova 15,30 % i Profesionalne vatrogasne brigade 13,20 %, zbog
beneficiranog radnog staža.
Izdaci za materijal i usluge
Izdaci za materijal i usluge iznose 38.718.800 KM i manji su za 21,56 mil KM ili
35,77% u odnosu na prethodnu godinu i čine 5,39% u Nacrtu Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013 godinu.
Iz sljedeće tabele se vidi struktura izdataka za materijal i usluge po namjenama:
OPIS
613000
Izdaci za materijal i usluge
Budžet
Kantona
Sarajevo za
2012. g.
1
60,283,600
Nacrt Budžeta
Kantona
Sarajevo za
2013. g.
2
38,718,800
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
1,245,400
10,668,900
4,990,700
9,481,800
1,729,800
2,581,800
7,054,400
1,581,500
20,949,300
760,900
5,926,000
2,531,200
6,948,600
1,003,500
1,426,400
5,353,100
1,219,200
13,549,900
- Putni troškovi
Putni troškovi planirani su u iznosu od 760.900 KM i manji su za 484.500 KM ili
38,90% u odnosu na planirani nivo budžetskih sredstava 2012. godine.
- Izdaci za energiju
Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 5.926.000 KM i manji su za 4.472.900
KM ili 44,46% u odnosu na planirani nivo sredstava 2012.godine.
- Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge planirani su u iznosu 2.531.900 KM i za 2.459.500 KM ili
49,28% su manji u odnosu na planirani Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
- Nabavka materijala
Nabavka materijala je planirana u iznosu od 6.948.600 KM i za 2.533.200 KM ili
26,72 % su manji u odnosu na planirani nivo ovih troškova u Nacrtu Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva
Izdaci za usluge prevoza i goriva planirane su u iznosu od 1.003.500 KM i za
726.300 KM ili 41,99% su manji u odnosu na planirani nivo budžetskih sredstava iz
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
- Unajmljivanje imovine i opreme
Unajmljivanje imovine i opreme planirani su u iznosu od 1,426.400 KM i manji su za
1.155.400 KM ili 44,75% u odnosu na planirani nivo budžetskih sredstava iz Budžeta
Kantona Sarajevo 2012.godine.
- Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 5.353.100 KM što je za
1.701.300 KM manje ili 24,12% u odnosu na planirana sredstva ovih troškova iz
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
- Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa
Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa planirani su u iznosu
od 1.219.200 KM i manji su za 362.300 KM ili 22,91 % u odnosu na planirana
sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo 2012.godine.
- Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge planirane su u iznosu od 13.549.900 KM i manje
su za 7.399.400 KM ili 35,32 % u odnosu na planirana sredstva iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012.godinu .
Kretanje utroška sredstava po razdjelima se može vidjeti iz sljedećeg tabelarnog
pregleda:
PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH IZDATAKA (611000+612000+613000) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. G.
Raz. Glava
10.
11.
12.
13.
13
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
32.
Potr.
jed.
Ekon.
kod
Subanalitika
OPIS
Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici
predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne
organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona,
protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za boračka pitanja
Fond memorijala
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministarstvo stambene politike
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo privrede
Ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
Stručna služba za zajedničke poslove
Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Budžet Kantona
Sarajevo za 2012.
g.
Nacrt Budžeta
Kantona Sarajevo
za 2013. g.
1
1,740,400
2
1,436,300
5,157,000
4,163,400
31,303,200
998,600
1,228,400
705,400
4,085,000
2,207,400
1,498,800
62,803,600
2,741,800
2,457,800
788,600
150,725,000
18,192,400
13,931,800
4,340,000
6,133,900
2,077,000
2,416,900
477,900
775,700
694,300
250,200
27,303,700
649,100
1,472,700
528,200
3,694,300
1,791,300
1,464,300
58,939,000
2,521,900
2,641,500
704,300
143,159,300
15,758,200
12,455,600
2,803,900
5,296,000
2,015,900
2,236,000
426,400
732,000
448,100
193,700
Ukupno:
317,731,100
292,835,100
TEKUĆI TRANSFERI
Ukupan iznos tekućih transfera u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznosi 229.365.600 KM i za 26,04 % su
manji od nivoa
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu i čine 31,93 % Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu.
Prikaz tekućih transfera po namjenama vidi se iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog pregleda:
Opis
614000
614100
614200
614300
614400
614800
TEKUĆI TRANSFERI - UKUPNO
Transfer drugim nivoima Vlade 14,20 %
Transfer pojedincima 31,82 %
Transfer neprofitnim organizacijama 35,78 %
Subvencije javnim preduzećima 17,55%
Drugi tekući rashodi 0,66 %
Nacrt Budžeta
Kantona Sarajevo za
2013. godinu
229,365,600
32,565,800
72,972,900
82,074,700
40,247,200
1,505,000
% učešća u Budžetu
KS za 2013. godinu
100.00
14.20
31.82
35.78
17.55
0.66
Slijedi tabela raspodjele ukupnih tekućih transfera po budžetskim korisnicima sa detaljnim obrazloženjem:
PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32. Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g.
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
1,250,500
37,707,900
3,812,000
15,248,100
2,300
13,101,100
500,000
40,764,800
128,000
41,600
6,763,400
497,000
4,857,400
2,707,300
79,676,200
7,953,600
72,597,200
19,100
1,137,000
350,000
-
1,203,600
33,275,800
3,810,000
10,499,500
8,915,500
500,000
28,535,200
104,000
6,115,000
135,000
1,953,700
2,134,000
63,715,600
6,327,100
61,258,100
703,500
180,000
-
0.52
14.51
1.66
4.58
3.89
0.22
12.44
0.05
2.67
0.06
0.85
0.93
27.78
2.76
26.71
0.31
0.08
-
289,114,500
229,365,600
100.00
PREGLED TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g.
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
36,897,900
50,000
100,000
32,465,800
100,000
99.69
0.31
37,047,900
32,565,800
100.00
PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g.
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
20,000
15,000
11,022,100
2,300
5,500
4,000
1,000
5,000
20,000
1,600,000
5,557,000
354,500
67,730,200
2,500
100,000
15,000
7,819,000
5,500
5,000
1,600,000
5,307,600
289,600
57,851,200
80,000
0.02
10.71
0.01
0.01
2.19
7.27
0.40
79.28
0.11
86,439,100
72,972,900
100.00
PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g.
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
1,230,500
795,000
4,161,000
510,600
1,015,000
109,000
18,000
6,753,400
27,000
1,369,500
1,097,300
74,093,200
7,519,100
4,857,000
5,000
1,137,000
250,000
1,203,600
795,000
2,680,500
505,000
528,000
104,000
6,105,000
30,000
953,700
531,000
58,398,000
6,037,500
3,399,900
703,500
100,000
1.47
0.97
3.27
0.62
0.64
0.13
7.44
0.04
1.16
0.65
71.15
7.36
4.14
0.86
0.12
104,947,600
82,074,700
100.00
PREGLED SUBVENCIJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (614400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
3,790,000
10,000
12,530,000
39,749,800
460,000
3,790,000
8,400,000
28,007,200
50,000
9.42
20.87
69.59
0.12
56,539,800
40,247,200
100.00
PREGLED DRUGIH TEKUĆIH TRANSFERA (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
Ukupno:
Nacrt Budž e ta
Kantona Saraje vo z a
2013. g.
2
% uče šća u Nacrtu
BKS z a 2013. g
3
22,000
5,000
55,000
400,000
15,000
22,600
10,000
5,000
3,467,900
10,000
26,000
80,000
10,000
11,600
20,000
5,000
400,000
10,000
50,000
1,000,000
3,000
10,000
7,000
-
1.33
0.33
26.58
0.66
3.32
66.45
0.20
0.66
0.47
-
4,140,100
1,505,000
100.00
U nastavku se daje detaljno obrazloženje tekućih transfera po razdjelima.
Skupština Kantona, Kabinet Predsjedavajućeg Skupštine Kantona i Zamjenici Predsjedavajućeg, Poslanici, Parlamentarne
Grupe i Služba Za Skupštinske Poslove
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu na ime tekućih transfera planiran je iznos od 1.203.600 KM i ima učešće od
0,52% u ukupnim tekućim transferima, što je za 3,89 % manje u odnosu na tekuće transfere u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.
godinu. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 1.170.000 KM se odnosi na finansiranje parlamentarnih grupa, u skladu sa
rezultatima provedenih izbora i osvojenim mandatima u Skupštini Kantona.
Kabinet Premijera, Stručna služba Vlade, Jedinice lokalne samouprave,
Neprofitne Organizacije i Pomoć Vjerskim Zajednicama, Ured Za
Zakonodavstvo Vlade Kantona, Protokol, Press Služba , Ured Za Kvalitet i
Kantonalna Uprava Za Inspekcijske Poslove
Za tekuće transfere Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu predloženo
je 33.275.800 KM, što predstavlja 14,50% ukupnih tekućih transfera i za 13,32 % su
manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Najveći dio ovih sredstava odnosi se na transfer jedinicama lokalne samouprave u
iznosu od 32.465.800 KM, od čega općinama pripada 26.924.000 KM i 5.541.800 KM
Gradu Sarajevo i 450.000 KM transfer neprofitnim organizacijama i pomoć vjerskim
zajednicama. Pripadajuća sredstva općinama i Gradu Sarajevo manja su za 13,65%
u odnosu na Budžet 2012. godine.
Ministarstvo pravde i uprave
Za tekuće transfere predviđeno je 3.810.000 KM, što predstavlja 1,66% ukupnih
tekućih transfera i ostali su na istom nivou Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.
godinu, a odnose se na subvenciju JP Televizija Kantona Sarajevo, i to na ime same
subvencije u iznosu od 3.390.000 KM, kao i na nabavku programa za JP Televizije
Kantona Sarajevo u iznosu od 400.000 KM i drugih tekućih rashoda u iznosu od
20.000 KM .
Ministarstvo za boračka pitanja
Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu su planirani tekući transferi u
ukupnom iznosu od 10.499.500 KM, što predstavlja 2,1% učešća u ukupnim tekućim
transferima, a za 31,14% su manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.
godinu. U okviru Ministarstva za boračka pitanja planirana su sredstva za tekuće
transfere pojedincima koji iznose 7.819.000 KM i tekuće transfere neprofitnim
organizacijama u iznosu od 2.680.500 KM.
Sredstva tekućih transfera su u najvećem broju manju su u odnosu na prethodnu
godinu.
Kako ni obim prava koji se ostvaruje putem tekućih transfera niti broj korisnika istih
nisu smanjeni niti zadovoljeni, ovakva tendencija izdvajanja budžetskih sredstava je
prvenstveno uslovljena činjenicom da se iz ograničenih budžetskih sredstava ne
mogu podmiriti sve potrebe, te se moraju birati prioriteti.
Za realizaciju prava utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca - branitelja
Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/07 - prečišćeni
tekst, 7/08 i 33/08) iskazani su finansijski efekti po budžetskim pozicijama
Ministarstva za boračka pitanja i to, u zahtjevu za finansiranje iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu, kako slijedi:
Transferi pojedincima
Transferi pojedincima planirani su u iznosu od 7.819.000 KM
DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak - 10.000 KM
Izdvajanja za održivi povratak se planiraju na osnovu Zakona i Uredbe o dodjeli
sredstava za održivi povratak (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 17/03, 27/04
i 17/07), a planiraju se umanjena u odnosu na 2012godinu zbog obima sredstva , a
ne zbog smanjenja potreba za ovom vrstom pomoći.
DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a - 80.000 KM
Nastavlja se isplata stečenog prava za učesnike NOR-a koja se odnosi na isplatu
osnovnog obezbjeđenja (95 KM po korisniku), porodičnog dodatka (22,5 KM) i
dodatka na samohranost (25 KM) prema mjesečnim općinskim zahtjevima. Osnov za
izdvajanje je Odluka o obezbjeđenju, zaštiti i drugim pravima učesnika i članova
porodica učesnika NOR-a i pripadnika Oružanih snaga R BiH iz oružanih sukoba i
poslije 30. maja 1990.godine (“Službene novine grada Sarajeva”, broj: 1/83, 10/85,
16/87, 8/89 i 11/90) i Zaključak o usklađivanju mjesečnih iznosa novčanih primanja
broj:06-568-1/97 od 20.05.1997.godine, koji je u primjeni od 01.04.1997.godine.
Izdvajanja za ovu namjenu se umanjuju s obzirom da se radi o starijim korisnicima i
svake godine ih je manje, a trenutno je na isplati je 89 korisnika.
DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI
sa pravom na tuđu njegu,
djeca bez oba roditelja)- 620.000 KM
Nosioci ratnih priznanja i odlikovanja, nosioci “Partizanske spomenice-1941”, ratni
vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog
lica, te djeca bez oba roditelja po završetku školovanja do zasnivanja radnog odnosa
prema Zakonu imaju pravo na redovno mjesečno novčano primanje u visini procenta
prosječne plate u Kantonu Sarajevu za prethodnu godinu, a koji na prijedlog
Ministarstva za boračka pitanja donosi Vlada Kantona Sarajevo.
DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima i organizacijama i druge
pomoći
(ogrjev,
prehrambeni
artikli,
infrastrukturni
priključci i dr.)- 1.000.000 KM
Sredstva se na ovoj poziciji planiraju na smanjenom nivou zbog trenutne ekonomske
situacije u Kantonu Sarajevu. Pravni osnov za davanja je Zakon, a više detalja je
precizirano Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći
i prava na obezbjeđenje ogrjeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/07,
33/07, 17/08, 13/09).
Sa ove pozicije se finansira najveći broj socijalnih programa, odnosno jednokratnih
davanja koje provodi ovo Ministarstvo u korist najugroženijeg stanovništva, a prema
prioritetima koji se utvrđuju „u hodu”.
DAM004 Sredstva za troškove dženaza – sahrana – 1.900.000 KM
Namjenska sredstva se u skladu sa Zakonom isplaćuju u visini od tri prosječne neto
plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine (oko 2.413 KM u 2012.
godini), te u opravdanim slučajevima i stvarni troškovi prijevoza u druga područja
izvan ovog Kantona uz bankarsku proviziju. Ova sredstva je teško tačno utvrditi, a s
obzirom na dosadašnj tendenciju povećanja broja korisnika i iznosa pomoći predlaže
se u iznosu od 1.900.000. KM. Planiranim sredstvima bi se mogla dodijeliti pomoć za
oko 916 korisnika.
DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije – 1.325.000 KM
Osnov za izdvajanje je Zakon i Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na
dodjelu stipendija borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/02, 23/04, 22/07 i 32/08). Naglašava se
da je interesovanje za ovakav vid pomoći izuzetno, te broj potpunih i opravdanih
aplikacija uvijek premašuje broj odobrenih stipendija.
DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju- 100.000 KM
Pravni osnov za ova izdvajanja je isto kao na poziciji DAM003.
DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje – 900.000 KM
Zdravstvena zaštita se u skladu sa Zakonom obezbjeđuje putem općinskih službi za
boračko - invalidsku zaštitu za sva zakonom navedena lica, ukoliko ne mogu ostvariti
status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, a potrebno je 20 KM
mjesečno po korisniku.
DAM008 Sredstva za reh. i banjsko i klimatsko liječenje -600.000 KM
Sa ove pozicije se finansira banjsko liječenje za pripadnike boračke populacije sa
odgovarajućom medicinskom indikacijom, kao i odobreni projekti klimatske
rehabilitacije kantonalnih boračkih udruženja. Ovo pravo je regulirano Zakonom i
Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska
rehabilitacija) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/08). Banjsku
rehabilitaciju će u skladu sa odobrenim sredstvima koristiti do 1000 korisnika u
banjskim lječilištima (do sada Reumal-Fojnica, Aquaterm-Olovo i Terme-Ilidža), a broj
zahtjeva je konstanto veći. Putem kantonalnih boračkih udruženja, članova
Koordinacionog odbora, na klimatsku rehabilitaciju – ljetovanje će biti upućeno više
stotina korisnika (broj zavisi od visine odobrenih sredstava i cijena).
DAM009 Sredstva za liječenje u inostranstvu - 1.000 KM
Ukoliko se na bazi odgovarajućeg mišljenja ljekarskog konzilija Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu liječenje pripadnika boračke populacije ne može obaviti u
Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za boračka pitanja će participirati u troškovima
prevoza i liječenja i za te potrebe je planiran iznos od 1.000 KM.
DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova porodica poginulih
boraca .................................................................................. - 1.260.000 KM
Sredstva su planiraju na osnovu Zakona i Instrukcije o provođenju Zakona o
dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja
prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 39/07).
DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti – 23.000
KM
Sredstva su potrebna za ocjenu stepena invalidnosti, prava na ortopedski dodatak, te
prava na pomoć i njegu drugog lica, odnosno reviziju istih koju zahtjeva krovni
federalni Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te ocjenu radne
sposobnosti prilikom ostvarivanja prava na stan u vlasništvo putem Ministarstva za
boračka pitanja. Vještačenje se obavlja u Institutu za plaćanje ocjene stepena
invalidnosti i radne sposobnosti. Vještačenje se provodi u nadležnom Institutu za
medicinsko vještačenje.
Transfer neprofitnim organizacijama
Transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 2.680.500 KM.
DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama (Fond „IKRE“) - 550.000 KM
Odlukom o preuzimanju prava osnivača fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i
školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata “IKRE”
(„Službene novine Kantona Sarajevo” broj 9/04) osnovan je ovaj Fond. S obzirom na
misiju odnosno kategorije sa kojim uglavnom radi Ministarstvo za boračka pitanja
obezbjeđuje sredstva za rad i vrši nadzor nad radom Fonda. Pored provođenja
projekta stipendiranja za koji se posebno planiraju sredstva Fond provodi i druge
aktivnosti u skladu sa Planom i programom, uključujući obezbjeđivanje obaveznih
školskih udžbenika, pribora i užina. Ukupna dotacija uključuje i sredstva neophodna
za rad Fonda, odnosno plate i naknade uposlenim i materijalne troškove.
Sredstva se planiraju na uvećanom nivou s obzirom da iz dosadašnjeg nivoa
sredstava nije moglo u dovoljnoj mjeri biti ostvareno pravo na udžbenike, školski
pribor i užinu.
Udruženja građana - boračka udruženja: - 480.500 KM
Na osnovu Odluke o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih
organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinansiraju iz Budžeta Kantona
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 2/05) i Procedura o kriterijima za
raspodjelu, korištenje, kontrolu i izvještavanje o utrošku sredstava za transferove
pojedincima, udruženjima i institucijama broj 06-05-3544/07 od 27.07.2007. godine i
broj: 06-05-3544-1/07 od 09.03.2007. godine Ministarstvo za boračka pitanja je
finansiralo rad i projekte 11 kantonalnih boračkih udruženja, te će se ista ponovo naći
na redovnom finansiranju uz planirano zadržavanje postojećih iznosa. Sredstva se
planiraju za finansiranje troškova rada i projekte u korist boračke populacije. Javnim
oglasom je planirano finansiranje programskih aktivnosti i drugih udruženja od
interesa za boračku populaciju pri čemu se sredstva prikazuju na jednoj poziciji a
raspoređuju na osnovu aplikacija posebnom odlukom i zaključkom Vlade Kantona
Sarajevo. Na redovnom finansiranju će se i dalje nalaziti sljedeća udruženja:
DAN002 -Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS
DAN005 -Savez ratnih vojnih invalida KS
DAN006 -Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ KS
DAN007 -Savez udruženja logoraša KS
DAN008 -Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS
DAN009 -Savez RVI -paraplegičara KS
DAN010 -Savez UG „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ KS
DAN011 -Savez demob. boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS
DAN012 -UGB „Bosna-Zelene beretke“ KS
DAN013 -Savez udruženja „Patriotske lige“ KS
DAN016 -Udruženje veterana Odreda policije „Bosna“ KS
DAN023 - Koordinacija udruženja proisteklih iz HVO-a
DAN003 -Ostala
udruženja
od
interesa
i
za
boračku
Kantona Sarajevo - programske aktivnosti
populaciju
DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata (uređenje i renta) - nova
individualna gradnja - 350.000 KM
U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH i odgovarajućom
instrukcijom, Ministarstvo za boračka pitanja će snositi troškove naknade za
pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta prema rješenjima koja
donose općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu (individualna gradnja).
Rješenja o oslobađanju donose u kontinuitetu, ali prispijevaju na plaćanje tek sa
izdanim važećim odobrenjem za građenje.
DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po osnovu skupštinske Odluke 0105-4362/06 od 16.02.2006 – 1.030.000 KM
Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina
privremenog karaktera („Službene novine Kantona Sarajevo” 6/06 i 18/07), te
Zakonom i odgovarajućom instrukcijom je predviđeno da Ministarstvo za boračka
pitanja snosi troškove legalizacije za pripadnike boračke populacije. S obzirom na
obim zahtjeva zaprimljenih i za plaćanje spremih zahtjeva u 2011. godini je počelo
plaćanje u godišnjim tranšama (u trajanju od 5 godina u skladu sa navedenom
Odlukom i potpisanim protokolima). Svake naredne godine je potreban iznos kao i u
prethodnoj te sredstva za nove zahtjeve, a rast će se početi smanjivati tek po isplati
kompletne obaveze za određenu godinu (2014. s obzirom da je isplata na rate počela
u 2009. godini).
DAN019 Refundacija
naknada
za
izgradnju
stambenih
objekata
za pripadnike boračke populacije - nova kolektivna gradnja - 10.000
KM
U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH i odgovarajućom
instrukcijom Ministarstvo za boračka pitanja će refundirati troškove naknade za
pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta pravnim licima koje grade
objekte kolektivnog stanovanja za boračku populaciju.
DAN021 Projekat “Opsada i odbrana Sarajeva 92-95” (skupštinska Odluka 0105-12123/06 od 23.03.2006.) – obilježavanje
značajnih datuma - 70.000 KM
Odlukom o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-.1995. godine”,
broj 01-05-12591/06 od 23.03.2006. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”
broj 9/06) od strane Skupštine Kantona Sarajevo ovom Ministarstvu je stvorena
obaveza za finansiranje pripreme i realizacije Projekta i njegovih podprojekata. Do
sada su se na ovoj poziciji planirala sredstva za dva nekapitalna podprojekta:
- Obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno
oslobodilačkog rata 92-95 (Kalendar kojim se definišu događaji, datumi i ličnosti,
nivoi i nosioci obilježavanja) i
Praćenje datuma obavlja Odbor za obilježavanje koji na osnovu kalendara i
podnesenih zahtjeva zainteresiranih strana (u značajnoj mjeri nevladin sektor), na
osnovu čijih odluka se odobravaju i doznačavaju sredstva.
DAN024 Projekat “Opsada i odbrana Sarajeva 92-95” (skupštinska Odluka 0105-12123/06 od 23.03.2006.) - pisana riječ i naučno istraživačka
djelatnost putem Instituta za istraživanje zločina - 140.000 KM
Sredstva za podršku pisanoj riječi su planirana u istom iznosu i u prethodnoj
godini.Djelom su realizovana putem direktnog odobravanja otkupa odnosno podršci
objavljivanja pisanih i video sadržaja od Ministarstva za boračka pitanja ,a djelom
putem Instituta za istraživanje zločina koji je namjenski osnovan i koji djeluje u okviru
Univerziteta u Sarajevu
Sa Institutom za istraživanje zločina je potpisan sporazum o realizaciji podprojekta
„Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992-1995”, pri čemu će Institut preuzeti
obavezu da raspisuje javni poziv za otkup i prikupljanje materijala i pisanih, audio i
video projekata (knjiga i slično) koja se odnose na odbrambeno-oslobodilački rat 9295, kao i provođenje zadataka po ovom podprojektu po zahtjevu Ministarstva. Po
potrebiće biti potpisani novi sporazum sa svim bitnim elementima
DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BIH – 50.000 KM
Ministarstvo saobraćaja
Ukupni tekući transferi u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani
su u ukupnom iznosu od 8.915.500 KM, što predstavlja 3,88 % ukupnih tekućih
transfera, a za 31,85% su manji u odnosu na Budžet 2012. godine, a odnose se na
transfere pojedincima u iznosu od 5.500 KM, transfere neprofitnim organizacijama u
iznosu od 505.000 KM i subvencije javnim preduzećima u iznosu od 8.400.000 KM.
Na poziciji 614200 - Transferi pojedincima planirana su sredstva u potrebnom iznosu
od 5.500 KM.
Na poziciji 614300-EAN001 – Održavanje semafora i utrošak struje planirana su
sredstva neophodna za nesmetano funkcionisanje semaforske saobraćajne
infrastructure u iznosu 505.000 KM.
Na poziciji 614400- Subvencije javnim preduzećima planirana su sredstva za
subvencije u skladu sa Uredbom o subvencioniranju troškova prevoza u javnom
gradskom saobraćaju za penzionerske karte i Odlukom o subvencioniranju troškova i
participaciji prevoza studenata na području Kantona Sarajevo. Sredstva su planirana
u iznosu stvarno potrebnih sredstava, a u skladu sa navedenim Uredbom i Odlukom
o subvecijoniranju.
Na poziciji 614400-EAO008 – Za pokrivanje dijela gubitka KJKP “Gras” planirana su
sredstva za pokrivanje dijela gubitka u cilju poboljšanja, stabilizacije i prevazilaženja
krize u KJKP GRAS-u iznosu od 1.000.000 KM.
Direkcija za puteve
Za tekuće transfere planiran je iznos od 500.000 KM od čega se 100.000 KM odnosi
na zimsko održavanje puteva u Općini Trnovo, a iznos od 400.000 KM odnosi na
ostale transfere – naknade po sudskim riješenjima.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Tekući transferi za 2013. godinu planirani su u iznosu od 28.535.200 KM i učestvuju
12,44 % u ukupnim tekućim transferima, a za 30 % su manji u odnosu na Budžet
Kantona Sarajevo za 2012. godinu i odnose se na slijedeće:
Transfer neprofitnim organizacijama – 614300 u iznosu od 528.000 KM
Planirana sredstva u iznosu od 20.000 KM se odnose na pripremu prostornih
planova posebnih obilježja.
Implementacija Strategije upravljanja industrijskim i specijalnim otpadom u
Kantonu Sarajevo – 10.000 KM
U skladu sa prioritetnim aktivnostima definisanim Strategijom upravljanja
industrijskim i specijalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, u 2013. godini su planirane
aktivnosti na unapređenju sistema upravljanja opasnim otpadom, kao i intervencije u
slučaju nekontrolisanog odlaganja opasnog otpada. Na ovoj poziciji je planiran iznos
od 10.000 KM.
Okolinska regulativa – 10.000 KM
Planirana sredstva na ovoj poziciji iznose 10.000 KM i usmjerit će se na implementaciju
federalnih okolinskih zakona, kao i pripremu i donošenje kantonalnih propisa iz oblasti
upravljanja otpadom, upravljanja kvalitetom zraka, izradu registra zagađivača i sl. Takođe, dio
sredstava je planiran da se utroši na angažovanje stručnih institucija u postupku izdavanja
neophodnih okolinskih dozvola, do potpunog kadrovskog i institucionalnog organizovanja za
vršenje ovih poslova.
Kontrola kvaliteta zraka – 110.000 KM
Sredstva koja su planirana na ovoj poziciji iznose 110.000 KM. U skladu sa Zakonom
o zaštiti zraka F BiH zaključen je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona
Sarajevo o vršenju kontrole kvaliteta zraka. To podrazumijeva praćenje kvaliteta
zraka na području Kantona Sarajevo na tri stanice osnovnih parametara zagađenja:
sumpor dioksida i čadži klasičnom engleskom metodom, održavanje kantonalne
mreže automatskih stanica te obrada podataka i dostavljanje mjesečnih i godišnjih
izvještaja Ministarstvu.
Tekući transfer za zaštitu okoliša – 30.000 KM
U 2013. godini se planira za pomenuti transfer izdvojiti 30.000 KM od čega će se dio
usmjeriti na participaciju finansiranja projekata podržanih od Evropske komisije u BiH u
oblasti zaštite prirode i razvoja ekoturizma u zaštićenim područjima Vrelo Bosne, Bijambare i
Skakavac. Sve ove aktivnosti imaju promotivni i edukativni karakter odnosno ekološke
edukacije svih grupacija stanovništva u funkciji podizanja nivoa obrazovanja i svijesti o
potrebi očuvanja okoliša. Takođe, dio sredstava će se utrošiti na ekološku edukaciju građana
kao i popularizaciju zaštite okoliša putem sredstava javnog informisanja (štampanje
ekološkog propagandnog materijala, produkcija i emitovanje radio i tv spotova i sl.). Sredstva
tekućeg transfera su namijenjena i za interventne ekološke aktivnosti na području Kantona
Sarajevo, kojim se unapređuje stanje okoliša ili eventualno sprečavaju određene negativne
posljedice po okoliš.
Podrška za rad ekološkim udruženjima – 40.000 KM
Sredstva su planirana za neprofitna ekološka udruženja i organizacije koje nemaju redovne
izvore finansiranja, a čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša na području
Kantona Sarajevo iznose 40.000 KM.
Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda za zaštitu okoliša – 10.000 KM
Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona
Sarajevo na sjednici održanoj 23.12.2008. godine. Ovim Zakonom se osniva Fond za
zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, utvrđuje se organizacija, upravljanje i rukovođenje
Fondom, imovina i poslovanje Fonda, izvori i namjena i način korištenja sredstava
Fonda, te uređuju druga pitanja u vezi s upravljanjem sredstvima Fonda. Za
provođenje ovog zakona potrebno je obezbijediti u Budžetu Kantona Sarajevo za
2013. godinu, inicijalna sredstva za osnivanje u iznosu od 10.000 KM.
Ostali programi – 100.000 KM
Ostali programi podrazumijevaju finansiranje djelatnosti i podršku radu određenim
institucijama, udruženjima i ostalim korisnicima u skladu sa kriterijima za korišćenje tih
sredstava. Naime, prevashodna namjena planiranih sredstva u iznosu od 100.000 KM u okviru
ove pozicije koriste se za sve aktivnosti koje se prilikom planiranja budžeta nisu mogle
predvidjeti, a gdje je jako izražena potreba hitnih intervencija.
Nova pozicija – Sufinansiranje azila za životinje u Kantonu Sarajevo – 100.000
KM
Priprema plana implementacije KEAP-a – 10.000 KM
Za sredstva koja su planirana na ovoj poziciji u iznosu od 10.000 KM, ističe se
sljedeće: Kantonalni plan zaštite okoliša usvojila je Skupština Kantona 2006.godine
za period od 5 godina. KEAP sadrži analizu stanja okoliša, utvrđene okolinske
prioritete, prijedloge za rješavanje uspostavljenih prioriteta, sa rokovima i nosiocima
rješavanja okolinskih problema. Koordinacioni odbor za provođenje Kantonalnog
plana zaštite okoliša, koji je imenovala Vlada Kantona 2007.godine, vrši nadzor,
praćenje, analiziranje i sumiranje rezultata provedbe KEAP-a, te redovno
izvještavanje svih zainteresovanih strana. Zakonom o zaštiti okoliša definisano je da
Kantonalni plan zaštite okoliša mora biti usklađen sa Federalnom strategijom zaštite
okoliša. Sredstva sa ove pozicije će se utrošiti za preduzimanje aktivnosti vezanih za
usklađivanje KEAP-a sa Federalnom strategijom zaštite okoliša, koja je usvojena
2009.godine.
Izrada plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo –58.000 KM
Izrada elaborata za utvrđivanje komunalne naknade-20.000 KM
Impl.plana upr.građ.otp.u KS-10.000 KM
Subvencije javnim preduzećima
Pod subvencijama javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo
podrazumijeva se plaćanje naknade za vršenje usluga zajedničke komunalne
potrošnje decidno navedene u Zakonu o komunalnim djelatnostima („Službene
novine Kantona Sarajevo“, br. 34/04 i 21/05), kao i sredstva namjenjena za
održavanje komunalnih objekata, uređaja i infrastrukture individualne komunalne
potrošnje u dijelu koji se ne obezbjeđuje kroz cijene ovih usluga, a odnosi se na
najnužnije održavanje, amortizaciju i dr. Naime, kroz utvrđene cijene usluga
individualne komunalne potrošnje se ne obezbjeđuje pokrivanje ukupnih troškova
poslovanja ovih djelatnosti.
Sredstva za finansiranje komunalnih djelatnosti planirana su u ukupnom iznosu od
28.007.200 KM i to za:
KJKP „Toplane – Sarajevo“ Sarajevo
Za KJKP „Toplane-Sarajevo“ su planirana sredstva za pokrivanje dijela kumuliranog
gubitaka u poslovanju KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo utemeljen je na
obavezi Kantona Sarajevo kao osnivača da pokrije gubitak u dijelu koji je rezultat
neadekvatne cijene komunalne usluge u iznosu od 1.600.000 KM.
JP „Elektroprivreda BiH“
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu za ovo preduzeće je planiran iznos od
4.543.600 KM i to za utrošak električne energije za javnu rasvjetu na području Kantona
Sarajevo.
KJKP „Rad“ Sarajevo
Za djelatnost komunalne čistoće koja se realizuje preko KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo
planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.600.000 KM koja će se usmjeriti na:
- mašinsko čišćenje
1.053.700 KM
- ručno čišćenje
2.748.000 KM
- pranje
1.486.400 KM
- zimsko održavanje saobraćajnica
950.000 KM
- kafilerijske usluge
57.300 KM
- održavanje javne higijene u općini Trnovo
128.000 KM
- održavanje zelenih površina u općini Ilijaš
94.500 KM
- komunalni redari
837.100 KM
- rušenje bespravno izgrađenih objekata
245.000 KM
KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo
Za tekuće transfere ovom preduzeću planirana su sredstva u iznosu od 6.250.000 KM, a
odnose se, kako slijedi:
-
održavanje zelenih površina (6 općina)
čišćenje i uređenje Igmana i Bjelašnice
komunalni redari
dekoracija
pokriće dijela gubitka u poslovanju
KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo
4.935.700 KM
184.300 KM
600.000 KM
80.000 KM
450.000 KM
U okviru ostvarivanja funkcija uređenja i održavanja komunalnih grobalja, koja se realizuje
preko KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.500.000
KM, a koja se odnose na održavanje komunalnih grobalja na području Kantona Sarajevo
(Vlakovo, Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhađel Georgije i Gavrilo,
Sveti Mihovil, Obad i Jevrejsko groblje).
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu su planirana sredstva u
ukupnom iznosu od 1.103.200 KM, a odnose se na:
- održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za
atmosferske vode
251.400 KM
- pokriće
dijela
gubitka
u
poslovanju
851.800 KM
JKP „Vodostan“ Ilijaš
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu su planirana sredstva u
ukupnom iznosu 426.100 KM, a odnose se kako slijedi:
- kompenzacija neekomskih cijena u sektoru komunalne hidrotehnike
400.700 KM
- održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za
atmosferske vode
25.400 KM
JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
U okviru funkcije odvodnje otpadnih voda za tekuće transfere planirana su sredstva u iznosu
od 734.300 KM, koja će se usmjeriti kako slijedi:
- kompenzacija potrošnje i cijena u sektoru komunalne hidrotehnike
505.400 KM
- održavanje zelenih površina
151.700
KM
- održavanje gradskog groblja „Kopišanj“ Hadžići
21.100
KM
- dekoracija općine Hadžići
14.000
KM
- održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina
i kanala za atmosferske vode
42.100 KM
JKP „Trnovo“ u iznosu od 150.000 KM
Za održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo u 2013. godini planirano
je 1.100.000 KM.
Ministarstvo stambene politike
Ukupni tekući transferi planirani u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
iznose 104.000 KM i učestvuju sa 0,04 % u ukupnim tekućim transferima. U odnosu
na na budžet 2012 godine došlo je do smanjenja od 18,75%.
Tekući transferi pojedincima
GAN 001 – Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda – 104.000
KM
Sredstva po osnovu zakupnine za 66 poslovnih prostora koji su Odlukom Vlade Kantona
Sarajevo izdvojeni iz Bilansa KJSP „Sarajvostan“ (Službene novine Kantona Sarajevo,
br.21/05,12/06,13/07,19/08) i stavljeni u vlasništvo Kantona Sarajevo. Kantonalni stambeni
fonda kao zakupodavac prikuplja sredstva od zakupa i uplaćuje u Budžet kantona na vrstu
prihoda 721122- prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora i ostale materijalne imovine o
čemu dostavlja izvještaj Ministarstvu stambene politike. Prikupljena sredstva u visini od 40%
se koriste kao tekući transfer Fondu a razlika do 100% se usmjerava za dio na poziciji GAU
025-Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnju primarne materijalne
infrastrukture za pokretanje kolektivne stambene izgradnje.
Planirani iznos za 2013. godinu iznosi 104.000 KM
Ministarstvo privrede
Nactom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu tekući transferi su planirani u
ukupnom iznosu od 6.115.000 KM i učestvuju 2,66 % u ukupnim tekućim transferima
i za 9,39 % su manji u odnosu na 2012. godinu, za transfere neprofitnim
organizacijama planirano je 6.105.000 KM.
Transferi neprofitnim organizacijama
Podsticaj razvoja turizma i trgovine
U okviru tekućih transfera, na poziciji „Projekti iz oblasti turizma“ planiraju se sredstva
u iznosu od 125.000 KM. Ova sredstava se planiraju koristiti za podršku realizaciji
projekata iz oblasti turizma, koji imaju za cilj promociju turističkih potencijala Kantona
Sarajevo.
Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona
Sredstva u iznosu 25.000 KM koristit će se za različite namjene, npr. obezbijeđenje čuvarske
službe u preduzećima u kojima upravljanje po osnovu državnog kapitala vrši Kanton
Sarajevo, a u kojima iz više razloga nije moguće obezbijediti sredstva iz vlastitih izvora.
Veterinarska stanica
Na ime sufinasiranja redovnih poslova i zadataka u 2013.godini KJP "Vetrinarska
stanica" Sarajevo, planirana su sredstva u iznosu od 650.000 KM.
Podrška očuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sarajevo
U 2012. godini, sredstva u ukupnom iznosu od 200.000KM utrošena su za dodjelu
podsticajnih sredstva zanatlijama i obrtnicima, a u skladu sa Uredbom o kriterijima i
postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj
tradicionalnih i starih zanata.
Za 2013. godinu za ove namjene predviđena su sredstava u iznosu od 100.000 KM.
Razvoj poljoprivrede
Za razvoj poljoprivrede u 2012. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.800.000
KM, a ista će se koristiti za slijedeće potrebe:
- podrška unapređenju zdravstvenog stanja životinja
i
- novčane podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Izrada lovnogospodarskih osnova i naknada šteta od divljači
U 2013. Godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM.
Podrška unapređenju zdravstvenog stanja životinja
Za unapređenje zdravstvenog stanja životinja u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od
200.000 KM, a utrošit će se za:
- realizaciju naređenih mjera neškodljivog uklanjanja leševa životinja, u skladu sa
zakonom propisanim obavezama, kao i za troškove provođenja programa prevencije,
suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja,
- sufinansiranje izgradnje i opremanja objekata javnog karaktera, a koji su u funkciji
unapređenja zdravstvenog stanja životinja npr. veterinarske ambulante, stanice i
laboratorije, objekata i postrojenja za neškodljivo uklanjanje životinja za koje je
naređeno uklanjanje.
Novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Ova sredstva se planiraju u iznosu od 4.600.000 KM i koristit će se za podršku pojedinačnim
projektima iz segmenta poljoprivredne proizvodnje, a na osnovu prikupljanja ponuda putem
Javnog poziva i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, kao i za realizaciju
pojedinačnih prezentacija i manifestacija koje promoviraju poljoprivrednu proizvodnju.
Saniranje gubitaka Bags - Energotehnika
Pošto je privredno društvo Bags-Energotehnika d.d. Vogošća vraćeno u nadležnost
Vlade Kantona Sarajevo, a isto je od šireg društvenog interesa za područje općine
Vogošća (u kojoj egzistira veliki broj privrednih društava: Volksfagen, Pretis 1 i 2,
UTL, Medimpex, Aba Comerc i drugi) sa svim energetskim medijima (grejna i
tehnološka para, pitka i tehnološka voda i sl.) i snabdjevač je toplotne energije za
zagrijavanje oko 1.000 stanova u naselju Vogošća Vlada Kantona Sarajevo i
Ministarstvo privrede maksimalno su se angažovali na stvaranju mogućnosti za
normalan rad ovog preduzeća. U te svrhe Ministarstvo je planiralo ukupno 100.000
KM.
Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom gradu –
Skenderija
Na ime kompenzacije dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom gradu –
Skenderija Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu je planiran iznos od
200.000 KM.
Podsticajna sredstva za razvojne projekte u pivredi
Za ovu namjenu Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godine planirano je
50.000 KM.
Ostali transferi, povrati i drugo (sudske presude)
Za ovu namjenu Nacrtom Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godine planirano je
10.000 KM.
Kantonalna uprava za šumarstvo
Za tekuće transfere je predviđeno 135.000 KM, što je 0,05 % od ukupnih tekućih
transfera.
Najveći dio ovih sredstava odnosi se na subvencije javnim preduzećima -Transfer za
uzgoj i zaštitu šuma - finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti šumsko –
uzgojnih radova (50.000 KM). Potrebno je napomenuti da su ovo aktivnosti koje se
finansiraju iz namjenskih prihoda, a u skladu sa Zakonom o šumama.
Ministarstvo finansija
Za tekuće transfere je predviđeno 1.953.700 KM, što je 0,85% od ukupnih tekućih
transfera, a za 59,78 % su manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.
godinu.
Sredstva planirana za ove namjene u 2013. godini u iznosu od 1.000.000 KM odnose
se na povrate poreza na dohodak, poreza na dobit preduzeća iz 2012. godine, kao i
na sve ostale povrate i pogrešne uplate.
Unutar tekućih transfera Ministarstva finansija planirani su još i transferi neprofitnim
organizacijama u okviru kojih se organizaciji „SERDA“ planiraju sredstva u iznosu od
800.000 KM i za udruženja građana 153.700 KM
Ministarstvo zdravstva
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu ukupni tekući transferi su
planirani u iznosu od 2.134.000 KM i učestvuju 0,93 % u ukupnim tekućim
transferima, od čega se na transfer neprofitnim organizacijama planira usmjeriti
531.000 KM.
Transferi neprofitnim organizacijama
Pravni osnov sadržan je u članu 9, 16. i 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim
je regulisano koje zadatke i mjere zdravstvene zaštite osigurava Kanton s područja
zdravstvene zaštite.
KAN011 - Provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona
Sarajevo 160.000 KM
Pravni osnov za izvođenje preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo
utvrđen je u članu 7. Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području
Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 11/2001) koji reguliše da se
troškovi deratizacije na području Kantona Sarajevo, koja se odnosi na javne površine i javna
dobra, finansiraju iz sredstava budžeta Kantona.
Navedenom Odlukom uvedena je obavezna preventivna sistematska deratizacija na
urbanom području Kantona Sarajevo , a u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih
bolesti, poboljšanja općih higijenskih uslova za život, zaštite čovjekove sredine i
smanjenja ekonomskih šteta koje prouzrokuju glodari.
Za realizaciju ovih poslova zadužen je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Planirana sredstva za sprovođenje obavezne deratizacije na području Kantona
Sarajevo u 2013.godini iznose 160.000 KM.
KAN003 - Usluge mrtvozorstva 106.000 KM
Usluge mrtvozorstva se plaćaju na osnovu Rješenja o određivanju ljekara mrtvozornika, koji
vrše utvrđivanje uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, broj: 10-37-15739/03
od 22.08.2003.godine. Tačkom 4. i 5. regulisano je da troškove izvršenog pregleda uzroka
smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove snosi Kanton Sarajevo. Ugovorom sa JU Dom
zdravlja Sarajevo i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Ministarstvo zdravstva je utvrdilo
ljekaru mrtvozorniku pravo na naknadu u iznosu od 20 KM po jednoj izvršenoj usluzi.
Sredstva za ove namjene su planirana u iznosu od 106.000 KM.
KAN034 - Nabavka metadona i skrining testova 100.000 KM
Prema procjenama Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije godišnje potrebe za
lijekom metadon za liječenje ovisnika o drogama i skrinig testovima iznose 100.000 KM.
KAN010 - Izrada terapijskih vodiča 20.000 KM
Za nastavak izrade dijagnostičko-terapijskih vodiča planiraju se sredstva u
iznosu od 20.000 KM, saglasno Odluci o dopuni Odluke o dijagnostičko terapijskim
vodičima, koju je Skupština Kantona Sarajevo donijela na sjednici održanoj
25.06.2005.godine. Ministarstvo zdravstva se obavezalo da će sprovesti aktivnosti na
donošenju određenih dijagnostičko terapijskih vodiča iz oblasti interne medicine,
psihijatrije, dijagnostike, hirurgije, anestezije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva i
medicinske ekologije. U 2013. godini nastavljaju se aktivnosti na izradi novih
terapijskih vodiča.
KAN065 - Sufinansiranje Programa preventivne zdravstvene zaštite 60.000 KM
Za sufinansiranje Programa preventivne zdravstvene zaštite planirana su sredstva u
iznosu od 60.000 KM, prema prioritetima koje će utvrditi Ministarstvo zdravstva.
Nova pozicija – Sufinansiranje Centra za borbu protiv narkomanije alkoholizma i drugih
ovisnosti i ostalih udruženja iz oblasti zdravstva
Planirana je u iznosu od 60.000 KM
614800 – Naknade za povrat po sudskim presudama 3.000 KM
Isplate za povrate po sudskim presudama.
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Za tekuće transfere je predviđeno 63.715.600 KM, što je 27,77 % od ukupnih tekućih
transfera, a za 20,03 % su manji od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Na
transfere pojedincima je planiran iznos od 5.200.600 KM (od čega se najveći dio i to
u iznosu od 4.940.000 KM odnosi na troškove prevoza učenika) i na transfere
neprofitnim organizacijama u iznosu od 58.398.000 KM od čega se najveći dio i to
iznos od 52.844.000 KM odnosi na transfer za visoko obrazovanje.
U nastavku se daje obrazloženje tekućih transfera pojedinačno kako slijedi:
LAM001-Stipendije učenicima i studentima 100.000 KM
LAM004- troškovi prevoza učenika i studenata. 4.940.000 KM
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao Zakonom o srednjem obrazovanju
definisana je obaveza Ministarstva da sufinansira prevoz učenika osnovnih i srednjih škola. U
Budžetu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.940.000 KM.
LAM005 – troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata 130.000 KM
Planirani su na osnovu podataka o broju korisnika zdravstvenog osiguranja za učenike,
odnosno studente koji nisu osigurani ni po kom drugom osnovu, a u skladu sa Zakonom o
zdravstvenom osiguranju.
LAN002 –Programi 200.000 KM
Sredstva na ovoj poziciji su smanjena za 50 % u odnosu na plan u Budžetu za 2012. godinu.
LAN004 – Studentski centar 814.000 KM
Sredstva na ovoj poziciji planirana su za sufinansiranje Studentskog centra u skladu sa
Odlukom o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim se
obezbjeđuje životni standard studenata“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/00 i
21/06) u kojoj je definisano da Studentski centar ostvaruje sredstva i putem mjesečnih
dotacija iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku kalendarske godine. Za realizaciju navedenog u
2013. godini potrebna su sredstva u iznosu od 814.000 KM te su ostala na istom nivou kao i u
prethodnoj godini.
LAN033 – Programi nauke 500.000 KM
Sredstva za programe nauke planirana su u iznosu od 500.000 KM (sufinansiranje izrade i
odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, finansiranje naučnih projekata čija je
realizacija započela još u 2007. godini, kontinuirano finansiranje ostalih projekata-SIERAnet, pretplata na naučne časopise, baze itd.)
LAN011- Transfer za visoko obrazovanje 52.844.000 KM
Sredstva na poziciji Transfer za visoko obrazovanje su promjenjena u odnosu na sredstva u
Budžetu za 2012. godinu i iznose 52.844.000 KM. Što je za 24,99 % manje.
Sredstva za ostale tekuće transfere planirana su u skladu sa raspoloživim sredstvima u odnosu
na predviđena ukupna sredstva za Ministarstvo obrazovanja i nauke u Budžetu za 2013.
godinu i na većini pozicija su umanjena u odnosu na prethodnu godinu.
Ministarstvo kulture i sporta
Za tekuće transfere za Ministarstvo i javne ustanove iz oblasti kulture i sporta je
predviđeno 6.312.100 KM, što je 2,75 % od ukupnih tekućih transfera, a za 20,45 %
su manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, od čega se na
transfere neprofitnim organizacijama odnosi 6.032.500 KM, iglavnom se odnose na
transfere institucijama sporta.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu za Ministarstvo i javne
ustanove iz ove oblasti tekućih transfera planirani su u iznosu od 61.258.100 KM i
učestvuju 26,70% u ukupnim tekućim transferima, a što je za 15,62 % manje u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, od čega se na transfer
pojedincima odnosi 57.581.200 KM i na transfere neprofitnim organizacijama
3.399.900 KM.
Vlada Kantona Sarajevo će kroz anlizu primjenu Kantonalnih propisa ,kojim se
regulišu pitanja davanja u ovoj oblasti ,a s ciljem usklađivanja budžetske
mogučnosti ,svesti potrošnju za ove namjene u realne materijalnne okvire
utvrđene u Budžetu za 2013 godinu ,a u skladu sa članom 80.Stav 1.i 2. Zakona
o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu člana 52. Zakona oo
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013 godinu i Zakona o
Izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godine.
Sredstva tekućih transfera koja su planirana pri Ministarstvu u navedenom iznosu se
obrazlažu kako slijedi:
NAM 002
– ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM
Na ovoj
poziciji planirana su sredstva koja se isplaćuju
korisnicima koji su u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne
zaštite, zaštite C.Ž.R. i zaštite porodice sa djecom («Službene
novine FBiH broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o
socijalnoj zaštiti, zaštiti C.Ž.R. i zaštiti porodice sa djecom
(«Službene novine Kantona Sarajevo» broj:16/02, 8/03, 02/06,
21/06 i 17/10) ostvarili pravo na:
- Dječiji dodatak 33,00 KM
15.000 djece
- Dječiji dodatak 49,50 KM
13.000 djece
- Jednokratne novčane pomoći za opremu bebe 210,00 130 korisnika
KM
- Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci-dodatna
650 korisnika
prehrana za majke dojilje 48,00 KM
26.210.200
- Naknada umjesto plaće ženi-majci do 1 godine koja je
u radnom odnosu ( neto 462 KM + doprinosi 280,18
KM = 742,18 KM ). Naknada plaće porodilji u radnom
odnosu ne može biti manja od najniže plaće u skladu
sa propisima Vlade Federacije, odnosno Općim
kolektivnim ugovorom koja se utvrđuje za svaki
mjesec.
- Naknada umjesto plaće ženi-majci do 1 godine koja
nije u radnom odnosu 120 KM
- Subvencije obdaništa
- Zdravstvena zaštita 20 KM
2000
korisnika
2.090
korisnika
280
korisnika
1.250
korisnika
- Dječija nedjelja
NAM026
PTT i ostali troškovi za Zaštitu porodice sa djecom
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za PTT troškove,
a odnose se na troškove koji se plaćaju PTT u BiH za
isplatu novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti,
zaštiti CŽR i zaštiti porodice sa djecom.
210.000
UKUPNO ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM:
26.420.200
NAM003
– ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
9.849.000
Na ovoj poziciji planirana su sredstva koja se
isplaćuju korisnicima koji su u skladu sa Zakonom o
osnovama socijalne zaštite, zaštite C.Ž.R. i zaštite
porodice sa djecom («Službene novine FBiH broj:
36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o socijalnoj
zaštiti, zaštiti C.Ž.R. i zaštiti porodice sa djecom
(«Službene novine Kantona Sarajevo» broj:16/02,
8/03, 2/06, 21/06 i 17/10) ostvarili pravo na:
- Lična invalidnina
Mjesečno
( čl.59 stav 2. Zakona )
- Ortopedski dodatak
lično
1.980 korisnika
novčano
410 korisnika
720 korisnika
- Porodična invalidnina
2.090 korisnika
- Tuđa njega i pomoć
132 korisnika
- Zdravstvena zaštita
305 korisnika
- Troškovi ljekarske komisije
17 korisnika
- Pomoć u troškovima liječenja i nab.ortop.pomagala
Na ovoj poziciji planirana su sredstva iz Budžeta
Kantona Sarajevo u iznosu od 3.850.000,00
KM.Izmirenje obaveza prema civilnim žrtvama rata, u
dijelu koji se finansira od strane Federacije, ovisit će
od priliva sredstava u vidu granta višeg nivoa vlasti, a
planirana sredstva iznose 10.020.000 KM.
Napominjemo da se osnovica za utvrđivanje
novčanih davanja i isplata po osnovu zaštite civilnih
žrtava rata usklađuje sa koeficijentom za
usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja
korisnika boračko invalidske zaštite u FBiH, koji
donosi Vlada Federacije i da je novim Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o osnovama
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom, predviđeno finansiranje prava
civilnih žrtava rata u omjeru 70 % Federacija, a 30 %
Kanton.
NAM027
PTT i ostali troškovi za Zaštitu civilnih
200
žrtava rata
UKUPNO ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA:
NAM 004
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za :
A) Smještaj raseljenih lica i izbjeglica
- smještaj u ustanove socijalne zaštite po zahtjevu
Kantonalnog centra za socijalni rad.
- smještaj u iznajmljeni prostor,
- smještaj u objektima vlasništvo Kantona i smještaj
u ustanove (45) na kojima nema zahtjeva za povrat a
isti su ustupljeni na korištenje ovom ministarstvu.
B) Prehrana za raseljena lica
C) Rekonstrukcija stambenog fonda
- Interno raseljene porodice u Kantonu Sarajevo,
trajno stambeno rješenje za 18 porodica,
- Povratak u Istočnu Bosnu, sufinansiranje sa FMROI,
- Povratak u Kanton Sarajevo,
- Završetak zgrade u općini Centar, interno raseljene porodice i
porodice u stanju socijalne potrebe – sufinansiranje
sa općinom Centar, zgrada sa 24 stana, do useljenja,
9.849.200
907.200
- Zgrada u općini Stari Grad za stambeno zbrinjavanje
9 interno raseljenih porodica, sufinansiranje sa općinom,
- Zgrada u općini Novi Grad, interno raseljene porodice,
sufinansiranje sa općinom, „RAU-BAU“,
- „Balvan Grad“, faza IV, „RAU-BAU“,
- Održivost povratka u Kantonu Sarajevo,
- Urgentne pomoći.
D) Zdravstvena zaštita
687 lica
E) Ostale nužne podrške i potrebe raseljenih lica
NAM013
Ostvarivanje
prava
za
povratak
iz
1991.godine
1.750
Ovdje su planirana sredstva za finansiranje prava licima – povratnicima iz Kantona Sarajevo
na područje grada Sarajevo iz 1991 godine. po Odluci Skupštine Kantona koje je po
Dejtonskom sporazumu pripalo Entitetu Republika Srpska i to privremena prava na:
- socijalnu zaštitu,
- zaštitu civilnih žrtava rata,
- zaštitu porodice sa djecom ,
definisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite C.Ž.R. i zaštite porodice sa
djecom («Službene novine FBiH» broj:36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o socijalnoj
zaštiti , zaštiti C.Ž.R.. i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine Kantona Sarajevo»
broj:16/02, 8/03, 2/06, 21/06 i 17/10), te pravo na zdravstvenu zaštitu definisano Zakonom o
raseljenim osobama – prognanicima i izbjeglicama – povratnicima u Kantonu Sarajevo
(«Službene novine Kantona Sarajevo» br.15/01 i 27/05).
NAM021
Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti
podrške održivom povratku na područja izvan Kantona Sarajevo
10.000
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za zajedničke projekte sa ostalim nivoima vlasti i HO
u cilju podrške održivom povratku van Kantona Sarajevo.
UKUPNO RASELJENA LICA I IZBJEGLICE:
918.950
SOCIJALNA ZAŠTITA
NAM005
SOCIJALNA DAVANJA-ZAKON
Na ovoj poziciji planirana su sredstva koja se isplaćuju korisnicima koji su u
skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite C.Ž.R. i zaštite
porodice sa djecom
( «Službene novine FBiH» broj:36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o
socijalnoj zaštiti, zaštiti C.Ž.R. i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine
Kantona Sarajevo» broj:16/02, 8/03, 02/06, 21/06 i 17/10) ostvarili pravo na:
- Stalne novčane pomoći
8.3
590 korisnika
- Tuđa njega i pomoć
3.850
korisnika
- Jednokratne novčane pomoći
- Izuzetne novčane pomoći
- Novčana naknada za vrijeme čekanja zaposl.
370 korisnika
34 korisnika
510korisnika
- Smještaj u druge porodice
55
korisnika
605korisnika
150 korisnika
2.000
korisnika
10 korisnika
5 korisnika
- Smještaj u ustanove socijalne zaštite
- Troškovi ljekarske komisije
- Zdravstvena zaštita korisnika
- Troškovi komisije za ocj.rad.sposob.
- Vanredno školovanje
NAM040 – Socijalni programi
30
NAM028
PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja – Zakon.
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za PTT troškove, a odnose se na
troškove koji se plaćaju PTT u BiH za isplatu novčanih davanja po Zakonu o
socijalnoj zaštiti, zaštiti C.Ž.R. i zaštiti porodice sa djecom.
Smještaj socijalnih kategorija:
6
NAM006
Zakup objekata O-9;O-10 Otes, GPA Sarajevo
5
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za Zakup stanova za lica u stanju
socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji «OTES» vlasništvo GPA
– Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Ugovorom
o Zakupu zaključenim između Kantona Sarajevo i GPA broj:02-23-12502/02
od 21.06.2002.godine.
NAM015
Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9;O-10 Otes,
Stambena zadruga Željezničar
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za održavanje dijelova zgrade i
uređaja, upravljanje zgradama O-9 i O-10 na lokaciji Otes, u skladu sa
Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama,
čiji korisnici su lica sa socijalnim potrebama, za koje naknadu za održavanje
zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradama, uplaćuje upravitelju
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a sve u
skladu sa Ugovorom br:13-023-14809/04 od 01.04.2004. godine
34
NAM016
Troškovi obezbjeđenja smještaja socijalnih kategorija stanovništva
Na ovoj poziciji su planirana sredstva za obezbjeđenje privremenog smještaja
za lica na području Kantona Sarajevo, koja kao socijalne kategorije koriste
stanove za koji nije podnesen zahtjev za povrat, kao i za druga lica u stanju
socijalne potrebe, u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:0205-22306-7/06 od 06.07.2006.godine.
NAM007
Sredstva za pomoć građanima
Sredstva za subvencije građanima:
a) Za dženaze, (sahrane) ukop planirana su sredstva za korisnike koji to pravo
ostvaruju u skladu sa Uredbom o regulisanju troškova dženaze (sahrane) ukopa
2
11 korisnika
(«Službene novine Kantona Sarajevo» broj 14/06).
b) Sredstva za prihvatilište za prosjake i skitnice planirana su u skladu sa
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo»
broj:14/02) u iznosu od 12.400 KM mjesečno na ime plaća zaposlenih i
materijalnih troškova prihvatilišta.
c) Sredstva za pomoć građanima - planirana su saglasno odluci Vlade
Kantona Sarajevo o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad
neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju - sufinansiraju iz
Budžeta Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj:2/05)
i Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, korištenje, kontrolu i izvještavanje
utroška sredstava za tekuće i kapitalne grantove br.13-14-17697/04 od
01.09.2004.godine.
NAM037
Subvencioniranje
troškova
grijanja
socijalnim
kategorijama
2.285 kor.
stanovništva
Za grijanje su planirana sredstva za korisnike prava na subvencioniranje
troškova grijanja u skladu sa Uredbom o subvencioniranju troškova
grijanja («Službene novine Kantona Sarajevo» broj : 4/05 i 7/08).
NAM023
Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu
privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja društava ostati bez
posla na području Kantona Sarajevo
Ovdje su planirana sredstva za zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu
privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja društava ostati bez posla na
području Kantona Sarajevo, a u skladu sa odlukom Vlade Federacije o
usvajanju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenih koji su u
procesu stečaja, likvidacije prestruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili
ostaju bez posla ( «Službene novine FBiH broj:5/07) .
11.
0
7.0
16.
NAM 024
Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u preduzećima koja nisu u
mogućnosti da izmiruju obaveze zdravstvenog osiguranja radnika
preduzeća sa učešćem državnog kapitala Kantona Sarajevo od 51% i
više, a koja su u postupku stečaja , likvidacije, prestruktuiranja i
privatizacije
Na ovoj poziciji planirana su sredstva u svrhu uplate doprinosa za obavezno
zdravstveno osiguranja zaposlenika,
«Satex» d.d. Sarajevo i Unis Bags
Energotehnika za 2012. godinu u iznosu od 20 KM mjesečno po zaposleniku, a u
skladu sa odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i
načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na
području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 29/09).
26.
NAM 030
Sufinansiranje rada ekonomsko – socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za rad ekonomsko- socijalnog vijeća a u
skladu sa sporazumom o osnivanju ekonomsko -socijalnog vijeća, za područje
Kantona Sarajevo broj:02-05-33200-19.1/05 od 03.02.2006. i Rješenja Vlade
Kantona Sarajevo o imenovanju članova i zamjenika članova ekonomskosocijalnog vijeća broj:02-05-33200-19.2/05 od 29.12.2005.
UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA:
TRANSFERI NEPROFITNIM ORANIZACIJAMA
Ovdje su planirana sredstva za finansiranje :
- Udruženja – osoba sa invaliditetom
- Ostala udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica
- Sufinansiranje rada javnih kuhinja
- Sufinansiranje rada humanitarnih organizacija
20
II. SUFINASIRANJE RADA JAVNIH KUHINJA
2.210.600
NAN029-Javna kuhinja Stari Grad – materijalni troskovi
NAN013-Hrvatska karitativna organizacija Kruh Svetog Ante-matrijalni 44.800
troskovi
NAN020-Javna kuhinja „Jelo na kotacima“-materijalni troskovi
72.100
NAN030-Javna kuhinja Crveni Kriz Kantona Sarajevo-materijalni
troskovi
32.900
155.400
NAN031-Javna kuhinja „Merhamet“-materijalni troskovi
Finansiranje Javne kuhinje Vrhbosanske nadbiskupije „Jelo na
85.400
kotačima», Pučka kuhinja «Kruh Svetog Ante», kuhinje Merhamet,
Javne kuhinje Crveni Križ Kantona Sarajevo I Javne kuhinje Stari grad
vrši se u skladu sa Pravilnikom o finansiranju/ sufinansiranju troškova
rada javnih kuhinja («Službene novine Kantona Sarajevo» broj
18/07), Uredbom o priznavanju prava na topli obrok u javnim
kuhinjama Kantona Sarajevo ( «Službene novine Kantona Sarajevo»
br.24/06) I Pravilnikom o ormative namirnica za jedan topli obrok
(«Službene novine Kantona Sarajevo» br.34/06).
NAN024- Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljanje obroka u
javnim
kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe
III- SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA HUMANITARNIH
ORGANIZACIJA
Crveni križ K.S.
Merhamet
«Caritas»
«Dobrotvor»
«Crveni polumjesec BiH»
« Ilmija «
IV SUFINANSIRANJE RADA NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
1.820.000
182.700
525.000
NAN 025
525.000
Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU
Gerontološki centar
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za sufinansiranje materijalnih
troškova (troškova električne energije, grijanja, komunalne usluge,
tekuće održavanje osnovni sredstava, ishrana korisnika, materijal
za održavanje stalnih sredstva, ugovorene usluge i zdravstvena
usluge) i sredstva za podršku rada KJU «Gerontrološki centar».
UKUPNO ZA TRANSFERE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA:
Ostali transferi i drugo
7.000
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
3.399.900
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani su tekući transferi u
iznosu od 703.500 KM, što predstavlja 0,30 % učešća u ukupnim tekućim transferima
i za 38,13 % su manji u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Tekući transferi 2013 godine se u cjelokupnom iznosu odnose na transfere
neprofitnim organizacijama .
Uprava za civilnu zaštitu
Planom Budžeta za 2013 godinu na poziciji tekućih transfera predviđena su sredstva
u iznosu od 180.000 KM.
IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA
Planirani izdaci za obaveze po kreditima u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za
2013. godinu iznose ukupno 5.300.000 KM. a u strukturi rashoda učestvuje sa
0,74%.
Izdaci za obaveze po kreditima odnose se na kamate za kredite (pojedinačni iznosi
kamata dati su u poglavlju Servisiranje kredita u Obrazloženja Nacrta Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013. godinu). Na poziciji Ministarstva finansija kamate za
kredite vode se za Kanton Sarajevo u ukupnom iznosu od 5.300.000 KM.
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI
Ukupan iznos kapitalnih transfera i izdataka u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za
2013. godinu iznose 52.884.600 KM, što je za 43,23 % manje od nivoa Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Kapitalni transferi i izdaci su predstavljeni kapitalnim transferima i izdacima za
nabavku stalnih sredstava, u iznosima i omjeru kako slijedi u tabeli:
Opis
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI - UKUPNO
615000 Kapitalni transferi 58,44%
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 41,56%
Nacrt Budžeta
Kantona
Saraj evo za 2013
godinu
52,884,60
30,907,6
21,977,0
41.56%
58.44%
Kapitalni transferi 58,44%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 41,56%
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznose 30.907.600
KM i manji su za 51,2% od nivoa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu i čine 4,30%
Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu,a raspoređuju se po namjenama, kako
slijedi:
Opis
615000
615100
615200
615300
615400
KAPITALNI TRANSFERI- UKUPNO
Kapitalni transferi drugim nivoima Vlade 4.45 %
Kapitalni transferi pojedincima 5,13%
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 47,99%
Kapitalni transferi javnim preduzećima 42,43%
Nacrt Budžeta
Kantona
Sarajevo za 2013.
godinu
30,907,600
1,375,800
1,585,800
14,832,400
13,113,600
%u
Budž
2013
4.45% 5.13%
42.43%
47.99%
615100 Kapi talni trans feri drugim niv oima Vlade 4.45 %
615200 Kapitalni trans feri poj edi nc ima 5,13%
615300 Kapi talni trans feri neprofitnim organi zac i jama 47,99%
615400 Kapitalni trans feri j av ni m preduzeć ima 42,43%
U nastavku je predstavljen pregled ukupnih kapitalnih transfera po ministarstvima:
PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013. GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
7,350,000
300,000
22,150,000
12,524,400
4,255,900
6,558,100
3,176,700
2,015,000
600,000
1,735,000
1,300,000
61,965,100
PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (615100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012.
1
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ukupno:
1,100,
150,
2,420,
3,670,0
PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA (615200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
22. Ministarstvo kulture i sporta
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
5,380,000
300,000
5,000
1,300,000
6,985,000
PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (615300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
18. Ministarstvo privrede
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
Ukupno:
70,000
12,250,000
3,198,000
4,255,900
300,000
2,015,000
600,000
1,730,000
24,418,900
KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA(615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2012. g
1
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
Ukupno:
Ministarstvo za boračka pitanja
U okviru Ministarstva za boračka pitanja se planiraju sredstva za kapitalne transfere
drugim nivoima vlasti i kapitalne transfere pojedincima i neprofitnim organizacijama u
ukupnom iznosu od 725.700. KM, što je 2,35 % učešća u ukupnim kapitalnim
transferima, a predstavlja značajno smanjenje u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo
800,0
9,750,0
6,906,4
6,258,1
3,176,7
26,891,20
za 2012. godinu. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti odnosi 9.900 KM, a
kapitalne transfere pojedincima i neprofitnim organizacijama 715.800 KM.
U nastavku se daje pregled pojedinačnih kapitalnih transfera za ovo ministarstvo.
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
DAI001 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na
području Kantona Sarajevo – 9.900 KM
U okviru grantova drugim nivoima vlasti se implementira projekat izgradnje prigodnih
spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na većem broju lokaliteta širom
Kantona Sarajevo. Osnova za ova izdvajanja je u prvom redu plan i program rada,
mada su ove aktivnosti blisko vezane sa aktivnostima koje su regulisane Odlukom o
usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-.1995. godine”, broj 01-0512591/06 od 23.03.2006. godine („Službene novine Kantona Sarajevo” broj 9/06). Cilj
ovih aktivnosti je na adekvatne spomenike postaviti ranije urađene ploče sa imenima
šehida i poginulih boraca koje su do sada bile postavljane na škole, prostorije
mjesnih zajednica i slično, te izgraditi odgovarajuća spomen obilježja širom Kantona
Sarajevo.
Projekat se provodi postepeno prema zahtjevu općinskih organa koji su sufinansijer
aktivnosti, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, odgovarajućim sporazumima
i raspoloživim budžetskim sredstvima. Kako postoji potreba i za saniranjem i
održavanjem spomen obilježja borcima iz NOR-a, u prvom redu Spomen parku
Vraca to se planiraju i aktivnosti o ovom pravcu u saradnji sa drugim subjektima.
U Ministarstvo dolazi veći broj zahtjeva, kako preliminarnih tako i onih sa
provedenom kompletnom potrebnom procedurom, a prioriteti će biti utvrđivani „u
hodu“. Prema informaciji Ministarstva finasnija neutroše je ostalo 9.829 KM ranije
odobrenih kreditnih sredstava te se i ova sredstva planiraju u 2013. godini.
Kapitalni transferi pojedincima
DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba –300.000 KM
Za pomoć koja se finansira sa ove pozicije postoji veliki broj zahtjeva koji se obrađuju
i rješavaju u skladu sa raspoloživim sredstvima. Za ovu pomoć je u 2012. godini
apliciralo 2385 korisnika, od čega je potpunih slučajeva bilo 2028 (građevinski
materijal oko 1794 – za realizaciju do 300, materijal sa ugradnjom 120-za realizaciju
doo 20 i udruživanje sredstava 114 – za realizaciju do 20). Svi neriješeni zahtjevi
ostaju na listi čekanja za narednu godinu (uz potrebnu reaplikaciju). U prethhodnoj
godini su novčana sredstva odobrena i isplaćena za 25 „udruživanja“ dok je projekat
ugradnje samo započeo te je po potpisanom ugovoru plaćena samo jedan
privremena situacija vrijednosti oko 50.000 KM, vrijednost odobrenih naloga iznosi
oko 200.000 KM a vrijednost potpisanog ugovora oko 300.000 KM. Sa firmom Penny
plus je potpisan ugovor na 1.200.000 KM, u kojoj vrijednosti je u toku izrada nalog,
koji će u 2012. godini biti realiziran sa sa cca 205.000 KM dok oko 995.000 KM
preostaje za 2013. godinu. Iz navedenoj je očigledno da samo za započete i
ugovorene obaveze iz 2012. godine potrebno oko 1.150.000 KM (odnosno 1.250.000
KM ukoliko bude u cjelosti realiziran i ugovor sa „5 zlatnih“) bez ijednog novog
korisnika.
Zadržavanjem iznosa iz prethode godine se projekat rješavanja stambenih potreba
za 2013. godinu praktično stavlja na čekanje.
DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju- 415.800 KM
Sredstva za kupovinu stanova za sve kategorije koje na to imaju pravo su
objedinjene u jednu poziciju sa koje će se na osnovu potreba i raspoloživih stanova
kupovati stanovi za pojedine kategorije. Sa 2010. godinom su izmirene obaveze po
ranije potpisanim predugovorima koji su se odnosili na lokaciju Rosulje i koji su
predviđali plaćanje u ratama, te nekoliko anexa. Sa Fondom Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova je u 2011. godini potpisan sporazum kojim je bilo predviđeno
sufinansiranja, odnosno kupovina 112 stanova u vrijednosti cca 9.435.000 KM (bruto
površine koja je uključivala i obavezu krajnjih korisnika) uz predviđeno plaćanje u
2011, 2012 i 2013 godini. Sa potpisanih 111 i pripremljenim još jednim
predugovorom zaokružit će se planiranih 112 stanova po sporazumu iz 2011. godine,
pri čemu će obaveza predviđena za 2013. godini iznositi cca 1.140.000 KM, odnosno
za nove predugovore u 2013. godini preostaje svega oko 360.000 KM. Na listama
čekanja se krajem 2012. godine sa priznatim pravom nalazilo 83 roditelja šehida i
poginulih boraca, 52 radno nesposobnih RVI-da, 6 djece bez oba roditelja i 191
supruga šehida i poginulih boraca, dok su još 93 zahtjeva u obradi ili u upravnom
sporu. Za ove korisnike je uz prosječnu veličinu stana od 50 m2 skladu sa zakonskim
odredbama potrebno platiti 21.250 m2, za što je po cijeni predviđenoj za plaćanje u
ratama na Rosuljama (1580 KM/m2) potrebno 33.575.000 KM. Kao što je evidentno
za ove aktivnosti su potrebna ogromna sredstva, ali se ista ne mogu obezbijediti bez
drastičnog uvećanja budžeta.
U 2012. godini su usvojene izmjene Zakona koje su omogućile da Ministarstvo
(odnosno Kanton) bude vlasnik dijela stanova te da se isti daju u trajno korištenje
umjesto u vlasništvo.
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih
boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida
615200 DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca- 45.000
Ministarstvo saobraćaja
Za kapitalne transfere pojedincima i neprofitnim organizacijama je predviđeno
13.827.200 KM, što je 44,74% od ukupnih kapitalnih transfera i za 55,26% su manji
od nivoa izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu za potrebe
Ministarstva saobraćaja.
Na poziciji 615300 – Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama:
- EBRD – vlastito učešće Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (XII
transferzale I južna lungitudinala) koje se finansiraju iz novog kredita u iznosu
od 6.912.900 KM.
-
EBRD – vlastito učešće (XII transferzale I južna lungitudinala) koje se
finansiraju iz novog kredita u iznosu od 990.700 KM.
Također su planirana sredstva za otvaranje novih parkirališta u visini
planiranih prihoda koji će se ostvariti u 2013. Godini u iznosu 900.000 KM.
Na poziciji 615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima:
615400- EAU063 – Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza : prema odluci
Skupštine Kantona Sarajevo (Broj: 01-05-25198/11 od 14.09.2011. godine) potrebno
je obezbijediti dodatna sredstva u iznosu 17.400 KM. Preneseni Kredit.
615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima EAU082- Plaćanje obaveza
preuzetih od Vlade KS po investiconim projektima GRAS-a: planirana su
sredstva za plaćenje obaveza za ranije preuzete obaveze po kreditima u iznosu
5.006.200 KM.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Za kapitalne transfere u Ministarstvu prostornog uređenje i zaštite okoliša je
predviđeno 4.840.300 KM, što je 15,66% od ukupnih kapitalnih transfera, a za
61,35% su manji od nivoa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Slijedi
obrazloženje pojedinih kapitalnih transfera ministarstva.
615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općinama Kantona Sarajevo) planirani su u
iznosu od 1.365.900 KM. Ova sredstva su namjenjena za realizaciju, prema ocjeni
općina, projekata komunalne infrastrukture i njihov utrošak se vrši putem ugovaranja
radova od strane općina, a uz nadzor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.
615300 - Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od
1.050.000 KM i to:
-
Projekti programi iz namjenskih sredstava Federealnog Fonda za zaštitu
okoliša FBiH 1.050.000 KM
615400 - Kapitalni transferi javnim preduzećima 2.424.400 KM
KJKP „Toplane – Sarajevo“ Sarajevo
Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 200.000 KM za nastavak radova na izgradnji
laboratorije za baždarenje mjerača utroška toplotne energije, izdvajanje za sistem daljinskog
upravljanja i kontrole ( II i III faze) i izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo
Sredstva planirana u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznose
2.223.400 KM. Projekti koji se planiraju u 2013. godine su: Vodovod Rakovica koji će
se finansirati iz namjenskih sredstava-vodne naknade,
Vodovod Dobroševići – obezbjeđenje vodosnabdijevanja naselja koji će se takođe
finansirati iz namjenskih sredstava – vodna naknada.
Ministarstvo stambene politike
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu
od 1.678.800 KM,što predstavlja 5,43% učešća u ukupnim kapitalnim transferima i za
60,55% su manja u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a
cjelokupan iznos se odnosi na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama. Slijedi
obrazloženje pojedinih kapitalnih transfera ministarstva.
GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija,
izrada sanacionih elaborata, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola
za sanaciju, troškovi tehničkog pregleda i prijema radova, te dobivanje
upotrebnih dozvola, konsalting usluge i dr.
Planirani iznos od 100.000 KM je procjenjen na bazi dostavljenih zahtjeva općina,
pojedinaca i snimaka oštećenja stambenih objekata, odnosno na iskustvu iz
prethodnih godina o potrebi korištenja sredstava za navedenu namjenu.
GAU012 JKP TOPLANE - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove (iz
primitaka)
Planiran je iznos od 192.000 KM. Refundiranje dugovanja za prethodne godine za
centralno grijanje u zapečaćenim stanovima koji su u nadležnosti ministarstva.
Obavljeno je usaglašavanje stanja zapečaćenih stanova i dugovanja za isporučenu
energiju i u narednom periodu. Zavisno od priliva sredstava iz primitka, izvršit će se
plaćanje obaveza po ovom osnovu.
GAU 030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova
Sredstva u iznosu 200.000 KM planirana su na bazi obrađenih a neizvršenih sanacija
po osnovu dijela primljenih zahtjeva u toku 2011. godine (izvršeno snimanje, izrađeni
predračuni radova po usvojenoj listi).ukupna sredstva podijeljena su na svih osam
općina Kantona Sarajevo po 90.000 KM po općini.
GAU025 Predinvestiranje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje
primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne
stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prostorno-planskom
dokumentacijom na području KS
Planirana sredstva za ovaj program u 2013. godini iznose 661.800 KM. Pravni osnov: Zakon
o ministarstvima i Zakon o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”
br.7/05)
Predinvestiranja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne
infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa
usvojenom prostorno-planskom dukumentacijom na području KS. Projekatom će se
obuhvatiti izvršenje prenosa vlasništva zemljišta na lokaciji gradnje, obezbijediće se potrebne
saglasnosti kao i izrada idejnog i izvedbenog projekta opremanja lokacije koji podrazumijeva
svu potrebnu infrastrukturu i izvršiće se odabir potencijalnih investitora. Cilj projekta je
poboljšanje uslova za pokretanje nove stambene izgradnje i rješavanje pitanja kupovine stana
pod povoljnijim uslovima za određene kategorije stanovništva. U slučaju donošenja odluke o
kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo dio kreditnih sredstava trebalo bi usmjeriti na projekt
Predinvestiranja.
Planirana sredstva za ovaj program u 2013. godini iznose 500.000 KM.
GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih
objekata kolektivnog stanovanja (pilot projekat ENESANSA)
Planirana sredstva za ovaj program u 2012. godini iznose 500.000 KM.
GAU026 - Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na
području Kantona Sarajevo
Pravni osnov: Zakon o ministarstvima i Zakon o prostornom uređenju (“Službene novine
Kantona Sarajevo” br.7/05)
Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata kolektivnog
stanovanja (pilot projekt ENESANSA) u novom nazivu donosi proširenje koje se odnosi na
procesu poboljšanja efikasnosti sistema grijanja, primjeni obnovljenih izvora energije,
zamjeni fasadne stolarije i pružanju podrške kod utopljavanja zgrada individualnog
stanovanja na području Kantona Sarajevo.
Ovakav projekt bi trebao da bude doprinos Kantona Sarajevo na povećanju energetske
efikasnosti i smanjenju negativnih uticaja na globalne klimatske promjene doprinese odabir
objekata za sanaciju vrši se na osnovu “Studije efikasnosti ulaganja u smanjenje toplotnih
gubitaka u sektoru kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo”, u skladu sa kojom se formira
prijedlog liste prioritetnih zgrada za utopljavanje kod kojih je utvrđena najveća potošnja
energije za zagrejavanje. U sklopu ovog projekta izvršeno je u periodu 2007-2011. godina
utopljavanje devet stambenih zgrada koje se griju putem sistema JKP “Toplane Sarajevo” i
pet manjih stambenih zgrada sa individualnim sistemom grijanja i na takav način se došlo do
zadovoljenja osnovnih zahtjeva za takvu vrstu zgrada što uključuje smanjenje energije za
grijanje, hlađenje, ventilaciju, zagrijavanja tople vode i osvjetljenje.
Planirana sredstva za ovaj program u 2013. godini iznose 800. 000 KM.
GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda
Planirana sredstva za ovaj program u 2012.godini iznose 25.000 KM.
Pravni osnov: Zakon o ministarstvima
Projekte se odnosi na realizaciju procesa arhiviranja baze podataka, finansijsko - pravne i
projektne dokumentacije koja se odnosi na stambeni fond Kantona Sarajevo. Cilj je da se
uspostavi sistem evidencije stambeno- poslovnog fonda.
Ministarstvo privrede
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu u okviru sredstava za kapitalne transfere
iskazane su potrebe u ukupnom iznosu od 4.566.000 KM, što predstavlja 14,77% učešća u
ukupnim kapitalnim transferima, a istovremeno je za 30,38 % manje od iznosa u Budžetu za
2012. godinu. Sredstva su planirana za kapitalne transfere javnim preduzećima u iznosu od
4.566.000 KM i predstavljaju:
- infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim
zonama : Ilijaš, Vogošća, Hadžići i Ilidža u iznosu 420.000 KM ,
- podrška projektima ZOI 84-sistem vještačkog zasnježivanja u iznosu 1.900.000 KM,
- podrška projektima KC Skenderija u iznosu 1.000.000 KM,
Za zaštitu vodotoka planiran je iznos od 1.246.600 KM iz namjenskog prihoda.
Kantonalna uprava za šumarstvo
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu
od 1.049.600 KM,što predstavlja 3,39% učešća u ukupnim kapitalnim transferima i za
66,65% su manja u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a
cjelokupan
iznos se odnosi na kapitalne transfere javnim preduzećima za
finansiranje kapitalnih projekata iz šumarstva koja se u potpunosti finansiraju iz
namjenskih prihoda- naknade za šume.
Ministarstvo zdravstva
Planirana sredstva u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznose
500.000 KM, što nosi 1,61 % učešća u ukupnoj masi kapitalnih transfera. Cjelokupna
sredstva se odnose na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama, a
raspoređena su kako slijedi.
Sufinansiranje rekonsktrukcije objekta DZ Novi Grad „Kumrovec“ u iznosu od
400.000 KM
Nabavka opreme za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva iznos od
40.000 KM .
Za uvođenje informaciono - komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo
planirana su sredstva u iznosu od 60.000 KM.
Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade
Planirana sredstva u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznose
2.500.000 KM, što nosi 8,09 % učešća u ukupnoj masi kapitalnih transfera.
U odnosu na na Budžet za 2012 godinu ,došlo je povećanja od 1,9 mil.KM na datoj
poziciji.
Sredstva se odnose na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama, a
raspoređena su kako slijedi.:
-Rekonstrukcija studenskog centra (primici od prodaje zgrada i stambenih objekata 1.000.000
KM)
-Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti (primici od prodaje zgrada i stambenih objekata
1.500.000 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
Za kapitalne transfere za ovaj razdjel je predviđeno 305.000 KM, što je 0,99% od
ukupnih kapitalnih transfera. Neprofitnim organizacijama je planirano 300.000 KM,a
planirani iznos odnosi se na ustanove kulture u iznosu 60.000 KM i na ustanove
sporta 240.000 KM. ,5.000 KM se odnosi na transfere pojedincima.
Od ukupno planiranih 60.000 KM za kapitalne transfere ustanova kulture, Na
uređenje interijera zgrade Narodnog pozorišta 40.000 KM, i na opremanje punktova
Biblioteke Otoka 20.000 KM.
Za sanaciju i rekonstrukciju sportskih ploha planirano je 40.000 KM, za sportsku
dvoranu Novo Sarajevo 100.000 KM.
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Kantonalna uprava civilne zaštite je za 2013. godinu, planirala izdvajanje sredstava
iz posebnog poreza za zaštitu i spašavanje, u iznosu od 820.000 KM i predstavlja
učešće od 2,65% u ukupnim kapitalnim transferima, a za 36,92% su manji u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Raspoređeni su na sljedeći način:
-
-
100.000 KM za saniranje korita rijeka,
300.000 KM za saniranje klizišta u Kantonu Sarajevo,
400.000 KM su Interventna sredstva za saniranje nastalih prirodnih nesreća i
katastrofa-sufinansiranje, sredstva namjenjena za iznenadne situacije kada je
potrebno interventno djelovati kako bi se ublažili i spriječili dalje djelovanje
određene prirodne katastrofe;
Izrada projekata nova pozicija 20.000 KM.
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Sredstva za ovu namjenu obuhvataju rashode za: nabavku zemljišta, građevina,
opreme i rekonstrukciju i investiciono održavanje.
Ukupan plan za nabavku stalnih sredstava iz Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.
godinu iznosi 21.977.000 KM i manji su za 29,52% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2012. godinu i čine 3% Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Struktura ovih
troškova po razdjelima može se sagledati iz sljedećeg pregleda:
PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. G.
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za boračka pitanja
Fond memorijala
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministarstvo stambene politike
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo privrede
Ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
JU "Djeca Sarajeva"
22. Ministarstvo kulture i sporta
Ustanove Ministarstva kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
Ustanove socijalne zaštite
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
Ukupno:
11.
12.
13.
13
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
306,000
159,000
525,000
1,262,100
15,000
10,401,000
120,000
32,100
4,122,600
100,000
85,000
15,000
6,229,000
814,700
916,500
210,900
20,000
424,500
406,300
161,000
200,000
490,000
45,000
100,000
35,000
1,085,200
2,900,000
31,180,900
- Nabavka građevina
Ukupan plan za nabavku građevina iz Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu
iznosi 6.099.300 KM i veći su za 4,48% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.
godinu. Struktura ovih troškova po razdjelima može se sagledati iz sljedećeg pregleda:
PREGLED NABAVKE GRAĐEVINA (821200) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. G.
Raz.
OPIS
Budž e t Kantona
Saraje vo z a 2012. g.
1
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
Ukupno:
- Nabavka opreme
500,000
732,100
20,000
4,574,000
-
5,826,100
Ukupan plan za nabavku opreme iz Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu iznosi
4.195.300 KM i manji su za 4.746.000 KM u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012.
godinu. Struktura ovih troškova po razdjelima može se sagledati iz sljedećeg pregleda:
PREGLED NABAVKE OPREME (821300) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. G.
Raz.
OPIS
Bu dž e t Kan ton a
S araje vo z a 2012. g.
1
10. Skupš tina Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupš tine Kantona i zamjenici preds jedavajućeg,
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
12. Minis tarstvo pravde i uprave
13. Minis tarstvo za boračka pitanja
13
Fond memorijala
14. Minis tarstvo s aobraćaja
14. Minis tarstvo s aobraćaja - Direkcija za puteve
15. Minis tarstvo prostornog uređenja i zaš tite okoliš a
16. Minis tarstvo s tambene politike
17. Minis tarstvo unutraš njih poslova
18. Minis tarstvo privrede
19. Minis tarstvo finansija
20. Minis tarstvo zdravstva
21. Minis tarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Minis tarstvo kulture i sporta
23. Minis tarstvo za rad, s ocijalnu politiku ras eljena lica i izbjeglice
24. Stručna s lužba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i s tatistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
226,100
129,000
25,000
430,000
10,000
253,000
62,100
32,100
2,672,600
100,000
50,000
15,000
2,534,700
444,500
122,000
100,000
490,000
45,000
100,000
15,000
1,085,200
8,941,300
- Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Ukupan plan za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz Nacrta Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu iznosi 8.132.400 KM i manji su za 4.521.100 KM u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Struktura ovih troškova po razdjelima
može se sagledati iz sljedećeg pregleda
PREGLED REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA (821600) IZ BUDŽETA
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. G.
Raz.
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo z a 2012. g
1
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
12. Ministarstvo pravde i uprave
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
79,9
30,0
30,0
9,428,0
57,9
1,450,0
1,032,4
445,3
100,0
12,653,5
SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE
Sredstva za pozajmljivanje u Nacrtu Budžeta 2013. godine planirana su u iznosu od
2.457.700,00 KM, što je za 8,97% manje u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za
2012. godinu i čine 0,34 % Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Sredstva za pozajmljivanje raspoređena su:
1301 – Ministarstvo za boračka pitanja –
822200 DAY004 – Sredstva za dodjelu novčanih
pozajmica za rješavanje stambenih potreba(iz primitaka)
880.000,00 KM
822600 DAY003 – Ostala domaća pozajmljivanja – Sredstva za
dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih
mjesta za borce
65.000,00 KM
822600 DAY001 – Ostala domaća pozajmljivanja – Sredstva za
dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih
mjesta za borce (iz primitka)
220.000,00 KM
1801 – Ministarstvo privrede
822600 – Kreditiranje malih i srednjih preduzeća – iz primitaka
1.292.700,00 KM
OTPLATE DUGOVA
U Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu otplate dugova su
planirane u iznosu od 15.100.000,00 KM, od čega se na otplate kredita domaćih
banaka odnosi 13.300.000,00 KM. U strukturi budžetskih rashoda otplate dugova
učestuju sa 2,10%. Detaljno obrazloženje svih kredita, a samim tim i otplata nalazi se
u poglavlju „Tekuće i dugoročne obaveze po osnovu otplate glavnice, plaćanje
kamata i ostalih obaveza po osnovu servisiranja duga“.
TEKUĆA REZERVA planirana je u iznosu od 200.000 KM u Nacrtu Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu i čini 0,03% Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a
način korištenja je utvrđen u Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.
godinu.
TEKUĆE I DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE
GLAVNICE, PLAĆANJE KAMATA I OSTALIH OBAVEZA PO
OSNOVU SERVISIRANJA DUGA
Kanton Sarajevo servisira devetnaest kredita. Kod ino kredita radi se o podpozajmljivanju,
primarni kredit preuzela je BiH ili FBiH i prenijela ga na nivo Kantona, kao i kredit MMF-a
za podršku budžeta, u iznosu od 49,9 miliona KM (odobren krajem 2009. godine). U skladu
sa Odlukom Vlade FBiH predložen je plan reprograma obaveza koji treba da odobri
Skupština Kantona Sarajevo. Za kredite domaćih banaka, realizovanih tokom 2010., 2011. i
2012. godine (33,811.700,00 KM,10 mil. KM i 26 mil. KM) vršeno je direktno zaduživanje.
Stanje duga Kantona Sarajevo po zaključenim ugovorima za sve kredite, na dan 31.12.2012.
godine iznosi 176.501.769,00 KM, od čega bilansno 142.699.769,00 KM, a vanbilansno
obaveze po kreditu Saudijskog fonda za opremanje KCUS-a koji servisira Zavod
zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kreditu Vlade Austrije za opremanje KJKP RAD,
koji servisira ovo preduzeće, kao i potencijalne obaveze po garanciji za KJKP GRAS
Sarajevo.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu na poziciji 823000 – Otplate dugova,
planirano je 15.100.000 KM, a na poziciji 616000 – Izdaci za obaveze po kreditima,
planiran je iznos od 5.300.000 KM.
Prema obračunu, obaveze za servisiranje duga u 2013. godini iznose:
1.2.1. kamate za ino kredite
2.909.300,67 KM
kamate od domaćeg pozajmljivanja
2.361.972,09 KM
1.2.2. otplate duga za ino kredite
1.889.743,45 KM
otplate duga od domaćih fin.instituc.
13.255.859,77 KM
616200
616300
823200
823300
1.2.3.
izdaci za osiguranje bankarskih usluga
457.500,00 KM
UKUPNO:
20.874.375,98 KM
613800
U sljedećoj tabeli dat je pregled obaveza za servisiranje postojećih i novih kredita:
(nisu uključene obaveze za servisiranje IDA kredita za KJKP "Toplane" i za garancije
KJKP "GRAS" Sarajevo):
Struktura
obaveza
Obaveze
za
postojeće
kredite
Obaveze za
planirane
kredite
UKUPNO:
glavnica
2013.
kamata
glavnica
2014.
Kamata
2015.
Glavnica
kamata
14.446.428,
72
4.298.323,12
13.428.639,
42
3.782.748,25
25.431.619,04
3.396.987,04
699.174,50
972.949,64
699.174,50
1.943.673,64
12.365.840,50
2.883.577,64
15.145.603,
22
5.271.272,76
14.127.813,
92
5.726.421,89
37.797.459,54
6.280.564,68
U slijedećoj tabeli dat je pregled obaveza, projekcija za period 2013. – 2015.godina
planiranih sredstava za izdate Garancije KJKP "GRAS" Sarajevo i IDA za KJKP
Toplane-garancija:
Naziv
2013.
otplata
2014.
kamata
otplata
IDA,
za
KJKP
Toplanegarancija
670.107,74
192.120,50
670.107,74
KJKP
GRASgarancija
Vlade
3.847.576,38 1.158.625,64 3.927.502,94
UKUPNO:
2015.
kamata
187.094,69
otplata
ka
670.107,74 182
877.930,26 4.168.038,31 637
4.517.684,12 1.350.746,14 4.597.610,68 1.065.024,95 4.838.146,05 819
U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, na ek. kod 615400
subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim
projektima GRAS-a, sredstva iz izdate garancije planiralo je u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2013. godinu, a koja će se prenositi na KJKP "GRAS".
U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za
servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970,30290BOS i
29030 BOS, za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo, od 31.03.2010. godine,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je sredstva u Budžetu
2013. godine, na ek. kodu 614400 – pozicija FAO001 KJKP Toplane-Sarajevo
anuitet po kreditu Svjetske banke kao i iznos za reprogram IDA kredita za 2013.
godinu.
U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije u ime KJKP
Sarajevogas, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je u
Budžetu za 2013. godinu planiralo sredstva na ek. kodu 614200 – NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva, iznos od
11,0 mil KM.
Napominjemo da ovi iznosi nisu uključeni u izdatke za servisiranje obaveza po
kreditima, jer to ne podrazumijevaju odluke o izdavanju garancija.
Tabelarni pregled obaveza za servisiranje postojećih i novih obaveza u 2013. godini po
kreditima dat je u sljedećoj tabeli:
Red.
br.
POSTOJEĆI INO KREDITI
1
2
3
4
Malezijski kredit
Svjetska banka
Kuvajtski
TAC
5
6
7
Saudijski fond
WB urbani razvoj
8
Kredit MMF-a
Austrija-KCUS i Opća bolnica
IBRD-WB, Vik
9
10 Rezerva
BUDŽET ZA 2012. GODINU
IZVRŠENJE 31.12.2012.
otplata
39.651,88
62.558,25
162.146,32
446.328,68
kamata
14.059,91
20.526,93
86.704,22
64.438,25
otplata
43.603,40
68.498,45
174.261,48
477.312,43
kamata
15.587,16
22.474,42
93.178,37
68.902,07
otplata
44.059,95
68.143,52
171.226,72
475.463,56
kamata
14.447,29
21.848,53
85.566,83
65.076,19
158.520,84
0,00
46.367,34
60.650,00
179.760,57
0,00
52.534,03
49.349,69
172.673,80
199.001,40
45.326,87
46.765,32
172
199
0,00
310.500,00
0,00
80.748,33
0,00
550.000,00
823.743,41
71.300,00
0,00
0,00
635.740,62
0,00
0,00
0,00
538.920,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
68.400,00
440.
943.436,33 1.018.514,69
1.190.568,95
1.436.351,03
9.248.8
65.794,03
100.000,00
1.598.290,06
2.893.896,00
1.666.666,68
4.376.666,68
2.330.103,19
0,00
223.517,72
142.669,03
442.956,69
256.967,29
285.642,43
138.888,90
18 UniCredit LOT I 6 mil. 2012
UKUPNO 1-10
PRIJ
otplata
44
68
171
475
2.495.000,00
0,00
3.430.000,00
11
PRIJEDLOG ZA 2013.
7.676
DOMAĆI KREDITI
12 Razv. Banka FBiH 2010
13 UniCredit I 2010
14 UniCredit III 2010
15 Intesa Sanpaolo II 2010
16 UniCredit 2011.
17 Raz. B FBiH 2011
223.517,72
142.669,03
442.956,69
256.967,29
357.761,52
250.390,07
2.893.908,00
1.666.666,64
4.376.666,64
2.485.291,82
416.666,67
78.063,12
54.654,36
169.689,22
101.778,67
284.856,43
1.666
240.000,00
2.893.896,00
1.666.666,68
4.376.666,68
2.330.103,19
0,00
138.888,00
833.328,00
227.406,91
833
0,00
0,00
0,00
168.755,63
0,00
332.852,24
19 UniCredit LOT II 5 mil. 2012
0,00
0,00
0,00
141.357,28
0,00
278.811,86
20 UniCredit 8 mil. 2012
0,00
0,00
0,00
123.569,97
0,00
489.972,27
0,00
11.406.221,45
0,00
1.591.753,16
0,00
11.406.220,55
176.438,36
2.284.383,56
583.332,00
13.255.859,77
343.887,01
2.361.972,09
3.190.043,22 12.349.656,88 3.302.898,25
14.446.428,72
3.798.323,12
21 Razv.banka 7mil. 2012
22
UKUPNO 12-21
23
UKUPNO 11+22
14.836.221,45
1.166
3.666.
12.915.53
POTENCIJALNE OBAVEZE
24 Saudijski fond KCUS
Austrija, za KJKP RAD
25
26 Saudijski fond KCUS III
27
UKUPNO 24-26
28
UKUPNO 23+27
0,00
375.000,00
115.626,74
0,00
500.000,00
48.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.626,74
0,00
500.000,00
0,00
14.836.221,45
423.250,00
0,00
3.613.293,22 12.349.656,88 3.418.524,99 14.446.428,72
4.298.323,12
513
513
13.428.63
29
PLANIRANI
KREDITI
EBRD, saobr. 16,5 mil EUR
30 EBRD, saobr. 21 mil EUR
Rekons. tramvaj. pruge, 5 mil. KM
31
32 Austrija - Opća bolnica
33 Austrija - obrazovanje
34 Kredit MMF-a 35 mil KM
UKUPNO 29-34
35
36
UKUPNO 28+35
0,00
115.071,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
144.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.904,80
143.528,58
110.406,00
507.500,00
1.318.818,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.000,00
678.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.932.111,60 12.349.656,88 3.418.524,99
14.446.428,72
4.976.323,12
13.428.639,42
14.836.221,45
GARANCIJE
TOPLANE-obaveze zarefundaciju
37 ,garan.
*IDA, za KJKP Toplane-garancija
38
39 EBRD, rek.vod.-garancija
*KJKP GRAS-garancija Vlade
40
41 Sarajevo gas - garancija
42 UKUPNO 37-41
NAKNADE BANKAMA
SVEUKUPNO
0,00
0,00
0,00
0,00
699.174,50
64.949,64
699.174,50
663.538,69
196.302,38
0,00
0,00
670.107,74
192.120,50
670.107,74
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.847.576,38
11.000.000,00
1.158.625,64
0,00
3.927.502,94
0,00
663.538,69
426.302,38
0,00
0,00
16.216.858,62
1.645.695,78
5.296.785,18
0,00
15.499.760,14
0,00
5.358.413,98
0,00
12.349.656,88
0,00
3.418.524,99
0,00
457.500,00
0,00
15.145.603,22
5.271.272,76
14.127.813,92
*NAPOMENA: Za KJKP GRAS prema odluci Vlade čl 6. sredstva za izdate garancije obezbijedit će se u Budžetima Kantona Sarajevo za 2013-2017 godina, a prenosit će se na KJKP "GRAS" sa ra
saobraćaja, ek. Kod 615400 subanalitika EAU085-"Plačanje obaveza preuzetih od Vlade Kantona Sarajevo po investicionim projektima GRAS-a", a za TOPLANE za pokriće gubitka. Obračuni vršen
CBBiH od 29.12.2012.godine: USD=1,483600, EUR=1,955830, KWD=5,3176 i SDR=2,280165;
Plan razvojnih programa finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava
čl. 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
U članu 5. Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvršteni su projekti
nadležnih ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema Odlukama Skupštine
Kantona Sarajevo.
Nakon potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit IBRD
(Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u
Sarajevu SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,6
miliona EUR (46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine te se
počelo sa implementacijom kredita. Nakon provedenih tenderskih procedura za izbor
konsultanata, izvođača radova za određeni dio projekata, kao i za nabavku
specijalnih vozila, putem PMT-a vrše se plaćanja dobavljačima, tako da je sa
31.12.2012.
godine povučeno 8.878.723,38 KM (EUR 4.539.619,18) kreditnih sredstava. Na ime
vlastitog učešća Kantona Sarajevo, koje je obezbijedilo Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okoliša (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u 2012. godini
uplaćeno je 348.000,00 KM na poseban kontribucijski račun Projekta.
U 2013. godini planira se implementacija kredita u iznosu od cca. 18.000.000,00 KM
(EUR 9 mil), koji se odnosi na početak radova na prečistaču otpadnih voda u
Butilama kao i završetak radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže.
Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, kojim se finansira
dovršetak i opremanje KCUS, te je za izvođenje građevinskih radova, sa 31.12.2012.
godine iz kreditnih sredstava plaćeno 5.931.707,71 KM (USD 3.998.185,30). Zbog
kašnjenja KCUS-a u implementaciji Projekta, rok za povlačenje kredita je istekao
31.12.2012. godine, ali je od strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno produženje
roka do 31.12.2013. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje
preostalog dijela kredita u iznosu od USD 10.451.814,70.
U 2013. godini Kanton Sarajevo planira zaduženja za sljedeće kredite:
Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR (32.271.195,00 KM), za prvu fazu
Projekta izgradnje saobraćajnica, Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine
usvojila je Odluku o zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor o zajmu između
EBRD i BiH. Planirano je da implementacija Projekta krene u 2012. godini, ali zbog
ne rješavanja problematike IDA kredita Svjetske banke za KJKP Toplane, još nisu
potpisani supsidijarni sporazumi sa Federacijim BiH. Ministarstvo saobraćaja planira
implementaciju kredita tokom 2013. godine u ukupnom iznosu.
Kredit EBRD-a u iznosu od 21,0 mil. EUR (41.072.430,00 KM), namijenjen je za
finansiranje druge faze Projekta izgradnje saobraćajnica. Procedura odobravanja
počet će nakon početka implementacije I faze Projekta.
Za kredit EBRD-a u iznosu od 30,0 mil. EUR (58.674.900,00 KM), Ugovor o zajmu
između EBRD i BiH potpisan je 23.11.2010. godine. Skupština Kantona Sarajevo je
21.11.2012. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu
(Projekat vezan za Vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između BiH i EBRD. Do
kašnjenja u donošenju Odluke Skupštine došlo je zbog neispunjavanja uslova EBRDa od strane KJKP VIK. Planirano je da implementacija kredita počne 2013. godine, ali
je ona uslovljena potpisivanjem supsidijarnih sporazuma sa Federacijom BiH.
Federacija BiH uslovljava potpisivanje supsidijarnih sporazuma, prethodnim
rješavanjem problematike IDA kredita Svjetske banke za KJKP Toplane. Nakon što
sa Federacijom BiH budu potpisani supsidijarni sporazumi, posebnim podugovorom
obaveza vraćanja kredita bit će prenesena na KJKP VIK.
Za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom Opće bolnice Prim. dr.
Abdulah Nakaš, planiran je kredit iz Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća
ministara i Vlade Republike Austrije (Austrija II), u iznosu od 7.475.000,00 EUR
(14.619.829,25 KM). Sa UniCredit Bank Austrija AG, oktobra 2012. godine održani
su pregovori i precizirani svi uslovi kredita. U skladu sa navedenim, Vladi i Skupštini
Kantona Sarajevo dostavljen je materijal sa Prijedlogom odluke o prihvatanju
zaduženja. Obzirom da su procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača opreme
završene, nakon donošenja odluke Skupštine i potpisivanja supsidijarnog sporazuma
sa federacijom BiH, u 2013. godini očekuje se povlačenje ukupnog iznosa kreditnih
sredstava.
Za finansiranje Projekta "Razvoj laboratorija Mašinskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu" i "Kompletiranje i razvoj laboratorija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu", vrijednosti 5 miliona EUR (po 2,5 mil EUR), planiran je kredit iz
Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara i Vlade Republike Austrije
(Austrija II), koji je prihvaćen od strane Vlade Kantona. Očekuje se pokretanje
procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača opreme, nakon čega će biti održani
službeni pregovori kojima će biti definisani svi uslovi zajma.
Na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva pokrenuta je aktivnost oko
obezbjeđenja kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje
nastavka izgradnje KCUS. Prema studiji izvodljivosti KCUS, potrebno je obezbijediti
36,8 mil KM kreditnih sredstava, koje bi vraćao Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo. O iznosu i uslovima kredita tek treba da se pregovara sa
Saudijskim fondom, a prema navedenoj inicijativi, treba obezbijediti vlastito učešće
od 40 %.
Zaključkom od 15.11.2012. godine, Vlada Kantona je usvojila Projekat izgradnje
Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, vrijednosti EUR 18.826.032,00 od čega bi
14.967.000,00 bio grant Saudijskog fonda za razvoj, a vlastito učešće od EUR
3.859.082,00 treba da obezbijedi Kanton.
Prema navedenom, u 2013. godini Kanton Sarajevo bi se zadužio kreditima u iznosu
od 173.363.229,07 KM (bez kredita EBRD od 30 mil EUR, obzirom da će obaveza
biti prenesena na KJKP VIK), uz napomenu da je ovdje uključen i iznos za
refundiranje dospjelih obaveza po IDA kreditima KJKP Toplane Sarajevo od
3.820.625,07 KM (u skladu sa usaglašenim planom otplate za refundaciju 2013.2017.).
Plan razvojnih programa finansiranih iz domaćih kreditnih sredstava
Kanton Sarajevo se, u skladu sa donesnim Odlukama Skupštine Kantona u 2010.,
2011. i 2012. godini zadužio kreditima kod domaćih banaka. Procjena je da će se u
Budžet 2013. godine prenijeti iznos od 12.800.500 KM neutrošenih sredstava ovih
kredita.
Plan Projekata iz ino-kredita koji će biti realizovani u 2013. godini dat je u slijedećem
pregledu
Razvojni investicijski projekti
finansirani iz ino-kreditnih sredstava
Realizacija sa 31.12.2012. godine i plan za 2013. godinu
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
15
821000
Ministarstvo
prostornog
uređenja i zaštite
okoliša
Projekat otpadnih
voda za Sarajevo
78942-BA
kredit
Svjetska
bankaIBRD
46.157.588,00
8.878.723,3
8
18.000.000,0
0
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
2.500.000,00
348.000,00
-
48.657.588,00
9.226.723,3
8
18.000.000,0
0
822000
UKUPNO
RAZDJEL 15
821000
Ministarstvo
zdravstva
20
Projekat dovršetka i
opremanje KCUS
822000
UKUPNO
RAZDJEL 20
kredit
Saudijski
fond
21.438.020,00
5.931.707,7
1
15.506.312,2
9
vlastito
učešće
KCUS
3.452.249,64
-
-
24.890.269,64
-
15.506.312,2
9
SFD 2/498
Raz
14
Ekon.
kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
821000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
Projekat izgradnje
saobraćajnica
42889
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
822000
UKUPNO
RAZDJEL 14
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
15
822000
Ministarstvo
prostornog
uređenja i zaštite
okoliša
Naziv
projekta/kredita
Projekat
rekonstrukcije
vodovodne i
kanalizacione
mreže u Sarajevu,
KJKP VIK
UKUPNO
RAZDJEL 15
Referentni
broj
projekta
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
32.271.195,00
0,00
32.271.195,0
0
5.440.000,00
0,00
-
37.711.195,00
0,00
32.271.195,0
0
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
kredit
EBRD
58.674.900,00
vlastito
učešće
Ministarstvo
, za KJKP
VIK
58.674.900,00
0,00
-
-
-
0,00
-
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
zdravstva
20
822000
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Projekat
opremanja
medicinskom
opremom Opće
bolnice Prim. dr.
Abdulah Nakaš
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
kredit
Austrijski
kredit
14.619.829,25
0,00
14.619.829,2
5
vlastito
učešće
Opća
bolnica
-
-
-
14.619.829,54
0,00
14.619.825,2
5
UKUPNO
RAZDJEL 20
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
821000
21
822000
Ministarstvo za
obrazovanje,
nauku i mlade
Projekat razvoj
laboratorije
Mašinskog i
Elektrotehn.
Fakulteta
Univerziteta u
Sarajevu
kredit
Austrijski
kredit
9.779.150,00
0,00
9.779.150,00
vlastito
učešće
Fakulteti
-
-
-
9.779.150,00
0,00
9.779.150,00
UKUPNO
RAZDJEL 21
Raz
Ekon.
kod
Ministarstvo
821000
14
Ministarstvo
saobraćaja i
Naziv
projekta/kredita
Projekat izgradnje
saobraćajnica, faza
II
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranj
a
kredit
Ukupno
zaduženje
41.072.430,00
EBRD
Isplate
realizovan
e do
31.12.2012.
0,00
Planirane
isplate/
potrošnja u
2013.
-
Direkcija za puteve
822000
vlastito
učešće
UKUPNO
RAZDJEL 14
-
-
-
41.072.430,00
0,00
-
Download

ZAK LJ U Č AK