Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Broj: 02-05-8045-2/14
Sarajevo, 17.04.2014. godine
Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 63.
sjednici održanoj 17.04.2014. godine, donijela je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do
31.12.2013. godine.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da usvoji Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka.
PREMIJER
Suad Zeljković
Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo finansija
5. Evidencija
6. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona
Sarajevo na sjednici ___ održanoj ____________. godine, usvojila je
IZVJEŠTAJ
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA
PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
I
Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 13/13)
izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine kako slijedi:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
I- PRIHODI I FINANSIRANJE 2013 GODINA
1.1 Prihodi
1.2 Finansiranje
II- 591111-VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ
PRETHODNIH GODINA
599.740.713
594.413.090
5.327.623
6.474.890
III- PRIHODI I PRIMITCI PERIODA (I+II)
606.215.603
IV- RASHODI I IZDACI PERIODA
634.916.543
V- KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA
NAD PRIHODIMA (I-IV)
35.175.830
VI- STVARNI VIŠAK RASHODA
NAD PRIHODIMA 2013 GODINE (IV-III)
28.700.940
VII- AKUMULIRANI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA
SARAJEVO IZ PRETHODNIH GODINA
98.124.561
7.1 KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA
NAD PRIHODIMA
84.420.763
7.2 NEIZMIRENE OBAVEZE U KNJIGOVODSTVENOM VIŠKU RASHODA
NAD PRIHODIMA SUČELJENI SA NEUTROŠENIM KREDITNIM SREDSTVIMA IZ
PRETHODNIH GODINA
13.703.798
VIII- STVARNI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA 2013 GODINE UZ
AKUMULIRANI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA SARAJEVO
(VI+VII )
126.825.501
IX- NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
7.228.908
X-KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA
SARAJEVO ZA 2013 GODINU (VIII-IX)
119.596.593
II
Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, početnog i završnog
stanja Jedinstvenog računa trezora, početnog i završnog stanja imovine i izvora vlasništva te
podaci o stanju potraživanja,obaveza i zaduživanja Budžeta Kantona Sarajevo za period
01.01. do 31.12.2013. godine čini sastavni dio ovog Izvještaja iz tačke I ovog Zaključka.
III
Ovaj Izvještaj će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
Broj:___________
Sarajevo, ___________
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr Mirjana Malić
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
VLADA
IZVJEŠTAJ
o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
za period 01.01. do 31.12.2013. godine
Sarajevo, april 2014.godine
SADRŽAJ
I
II
III
Obrazloženje
Pravni osnov
Uvod
Makroekonomski okvir
PRIHODI
Prihodi od poreza
Neporezni prihodi
Tekuće potpore – transferi i donacije
Račun finansiranja
Prihodi budžetskih korisnika
Analiticki pregled prihoda
Razgraničeni prihodi
RASHODI I IZDACI
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Tekući transferi
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Drugi tekući rashodi
Izdaci za obaveze po kreditima
Kapitalni transferi i izdaci
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi javnim preduzećima
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Izdaci za nabavku za zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
Izdaci za nabavku građevina
Izdaci za nabavku opreme
Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava
Izdaci za nabavku sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Finansijska realizacija razvojnih projekta - Član 5. Budžeta Kantona Sarajevo
Pregled kredita kod komercijalnih banaka u 2013 godni
Finansijska realizacija projekta finansiranje iz vanjskih kreditnih sredstava - Član 6.
Budžeta Kantona Sarajevo
Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava
Sredstva za pozajmljivanje
Otplate duga
Tekuća rezerva
Više stvorene obaveze mimo Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god.
POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA
VLASNIŠTVA
Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Kratkoročna potraživanja i razgraničenja
Zalihe sitnog inventara i materijala
Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja
Dugoročni plasmani
Dugoročna razgraničenja
Obaveze
Izvori sredstava
Vanbilansna evidencija
1
1
1
3
16
22
26
29
29
31
33
50
55
60
62
62
64
67
68
71
74
76
79
80
82
83
84
85
86
87
89
90
90
91
91
92
94
95
96
99
103
105
105
107
112
114
119
119
120
121
122
124
124
124
IV
V
VI
POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Potraživanja
Obaveze
Rekapitulacija potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem
31.12.2013. godine
Pregled izvršenja potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem
31.12.2013.godine
KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA
REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH
125
126
128
131
Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine po
korisnicima
146
132
145
O b r a z l o ž e nj e
Pravni osnov
Na osnovu čl. 90 i 96 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine«, broj: 102/13 i 13/14)., utvrđena je obaveza ministra finansija
da do 15 aprila dostavi Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu, a Vlada ga je
obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od završetka
fiskalne godine na koji se izvještaj odnosi.
Obrazloženje
Budžet Kantona Sarajevo u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine izvršavan je u skladu sa
Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj 13/13).
U martu 2013.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za period 2013.godine (»Službene
novine Kantona Sarajevo«, br. 13/13) u iznosu 739.740.000 KM U periodu 01.01.do
31.12.2013.godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i transfere u
iznosu 6.924.534 KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o
izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, tako da Budžet u decembru 2013.
godine iznosi 746.664.534 KM.
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nakon sagledavanja stanja ukupno prikupljenih prihoda
i primitaka u prvoj polovini 2013. godine smatralo je da se planirani prihodovni potencijal
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu neće ostvariti do kraja godine i da je potrebno isti
dovesti u ravnotežu. Naime, analizirajući ostvarivanje prihodovnog potencijala uočeno je da će
prihodi do kraja godine biti manji za cca 110 mil KM, što bi ugrozilo izvršavanje Budžeta 2013.
godine u obimu i načinu kako je utvrđeno Budžetom i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu. Kako je navedeni razlog više nego dovoljan za pristupanje
poduzimanja aktivnosti na uravnoteženju prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu,
U ovako složenoj situaciji bilo je potrebno (na osnovu člana 22. Zakona o Budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine) da Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministra finansija,
donese odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda ili izdataka u trajanju
od 45 dana. Ministarstvo finansija je već polovinom 2013. godine počelo sa sljedećim
aktivnostima:
Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi
Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom
mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-0518444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu
finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog
funkcionisanja do kraja 2013.g.
Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize
budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom
obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g.
1
Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa
usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno
potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o
čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-0114-18472-1/13 10.07.2013.g.).
Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja
potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo
se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno.
Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na
minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo
finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o
potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao
i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2.
Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija
Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo.
21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske
korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade
Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave Izmjene i dopune Budžeta za
2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih
izmijenjenih instrukcija br. 2.
Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka
(19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva
finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013.
godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati
budžetske zahtjeve.
10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i
dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi
premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i
dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje
sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće.
Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih
budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM,
što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine.
Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita,
Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne
mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune
Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i
što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.
Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za
2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih
ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona
Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu
da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog.
22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od
22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna
2
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da
umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se
uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave
Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.
Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev
zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine.
Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih
korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na
prvobitno dostavljene zahtjeve.
Pored Vlade Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo je na sjedici povodom razmatranja
Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu, podnjela nekoliko
inicijativa,radi normalizacije situacije
Inicijativa se odnosila na slijedeće :

Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-1/13 od 03.07.2013 godine
zahtjeva od Vlade Federacije BiH da pristupi pregovorima i potpisivanju sa sindikatima
granskog kolektivnog ugovora da bi se spriječile tužbe od strane zaposlenika.
Vlada Federacije BiH je 2000 godine potpisala sa granskim sindikatima kolektivne ugovore
kojim su određena prava radnika za pojedince grane.Dana 08.09.2005 godine Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine je donjela Opći kolektivni ugovor za teritorij FBiH, koje je u
prelaznim odredbama oredio rok od 6 mjeseci , za usklađivanje svih granskih kolektivnih
ugovora za ovim Ugovorom.Međutim do usklađivanja niti jednog granskog kolektivnog
ugovora nije došlo, tako da su sve sudske instance ,kada su u cjeloj Federaciji BiH od 2009
godine počele pristizati tužbe uposlenika protiv Kantona, radi isplate razlike plata koje im po
granskom kolektivnom ugovoru pripadaju,zauzele stav da se na radnike mora primjenjivati
povoljnije pravo. Na osnovu ove inicijative potpisan je ugovor sindikatom organa uprave za
osnovicu 276 KM i tužbe od strane zaposlenika po ovom osnovu su prestale

Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-3/13 od 03.07.2013 godine
zahtjeva od Parlamenta FBiH (oba doma ) i Vlade FBiH da u što kraćem roku dostave
informacije o
-Razlozima kuntinuiranog umanjenja tranše indirektnih poreza Kantonu Sarajevo
-Razlozima neučestvovanja Kantona Sarajevo u raspodjeli ,odnosno zaduženju po
posljednjoj tranši Stand by aranžmana kod MMF-a,
-Strukturi vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine.
Naime Kantonu Sarajevo iz godine u godinu opadaju prihodi od indirektnih poreza, poznati su
razlozi zbog čega je stopa učešća spala sa 34,77% na 29,342% u 2013 godini , ali ono što nije
poznato je sta čini Vanjski dug Federacije Bosne i Hercegovine kao ni razlog zbog čega Kanton
Sarajevo ne učestvuje u raspodjeli zaduženja kod MMF-a po zadnjem Stand by aranžmanu.
3

Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-2/13 od 03.07.2013 godine
zahtjeva od Zakonodavno pravne komisije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
autentično tumačenje člana 80 Zakona o Budžetima FBiH.
Iako je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo podnjela inicijativu 09.03.2012 godine za
davanje autentičnog tumačenja člana 80 prema Federalnom ministarstvu finansija i prema
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ,Zastupničkom domu Parlamenta FBiH
na koje nije dobilo odgovore,Skupština Kantona Sarajevo je ponovo pokrenula inicijativu za
autentično tumačenje člana 80.stav 1 Zakona o Budžetima u Federaciji.
Ministarstvo finansija je Skupštini Kantona Sarajevo izložilo putem prezentacije “SIMULACIJA
PRIMJENE PRIJEDLOGA “ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBiH” I
VANJSKOG DUGA” predočilo sve poteškoće sa kojim se susreće Kanton Sarajevo.
Kroz prezentaciju su prikazani efekti smanjenja pondera Kantona i smanjenjenje učešća Kantona
sa 51,48% na 51,23%.
Također detaljno je obrađena i struktura Vanjskog duga Federacije BiH,analiza vanjskog duga
kao bitnog faktora koji direktno utiče na promjenu odnosa i stopa učešća nižih nivoa vlasti
(kantona i općina i Direkcija za ceste) u pripadajućim sredstvima FBiH sa JRT.
Iz datih analiza također se vidi da Kanton Sarajevo i ostali Kantoni vraćaju dva puta Vanjski
dug,taj podatak je potvrdila i GAP-ova analiza (Projekat upravne odgovornosti) od 28.05.2012
godine koja je sastavni dio ove prezentacije. Također analiza je potvrdila da Općine i Direkcija
za ceste vračaju dug MMF-u,iako nisu učestvovali u raspodjeli tranše .
Ministarstvo finansija koristeći se dobivenim analizama došlo do podatka da je Kantonu
Sarajevo u 2013 godini smanjen priliv sredstava od indirektnih poreza za 61.584.049 KM,i da će
u 2014 godni doći do smanjenja priliva sredstava od indirektnih poreza za 70.114.688 KM.
Na osnovu toga Ministarstvo finansija uputilo je dopis broj 08-14-30823 03.12.2013 godine
prema Federalnom ministarstvu finansija u kome je naglašeno da je stav predstanika Kantona
Sarajevo da Budžet FBiH za 2014 godinu bude korigovan za iznose dvostrukog povrata
Vanjskog duga,te da se izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH obustave
do izrade sveobuhvatnih analiza Vanjskog duga i dopuna kriterija za raspodjelu javnih prihoda.
4
MAKROEKONOMSKI OKVIR
Protekla godina u fiskalnom smislu predstavljala je tešku godinu za finansiranje budžeta
svih nivoa vlasti BiH. Iako se očekivao oporavak javnih prihoda protekla godina završila
je sa značajnim deficitom prihoda od indirektnih poreza.
Turbulencije u proteklih nekoliko godina bile su snažne i ostavile duboke posljedice na
2013.g. Prvo se desio snažan pad prihoda od indirektnih poreza u 2009.g., zatim
stabilizacija prihoda u 2010.g., a potom rast prihoda, te pozitivan trend u 2011.g., ali
nedovoljan i već tokom 2012.g. usporavanje i ponovni pad prihoda, koji se nastavio i u
2013.g.
Promjene u naplati indirektnih poreza, G (t)/G(t-1)
2008
2009
2010
Bruto naplata
11,10% -11,70%
6,80%
Povrati
50,50% -21,00%
-1,60%
Neto naplata
5,80%
-9,90%
8,20%
2011
6,30%
21,20%
4,00%
2012
-0,10%
0,20%
-0,10%
2013
0,20%
12,80%
-2,10%
Iako je u novembru zabilježen rast prihoda od indirektnih poreza i imajući u vidu
istorijske trendove i tradicionalno povećanje potrošnje krajem godine zbog praznika, u
decembru se nije nastavio pozitivan trend. Kako su isplate povrata bile veće za 15,8 mil
KM, neto naplata u decembru je bila za 16,5 mil KM manja u odnosu na decembar
2012.g. ili za 4% manje. Iako je bruto naplata prihoda u 2013.g. bila veća za 9,4 mil KM
u odnosu na 2012.g. (ili za 0,2%) zbog rasta povrata od 112,7 mil KM u odnosu na
2012.g. neto prihodi su bili manji za 103,2 mil KM ili 2,1% u odnosu na 2012.g.
Ustanovljeno je da naplata prihoda od indirektnih poreza u BiH u velikoj mjeri ovisi o
poslovnim odlukama malog broja velikih obveznika kao što su duhanske kompanije i
Rafinerija. Osim toga na naplatu prihoda u 2013.g. značajno je uticao ulazak Hrvatske u
EU. U cilju izbjegavanja plaćanja visoke stope carina na cigarete u mjesecima koji su
prethodili 1.7.2013.g. uvezene su količine cigareta iz Hrvatske koje su bile dostatne za
potražnju u narednih nekoliko mjeseci. U prvom polugodištu 2013.g. izdate akcizne
markice za cigarete iz Hrvatske u 2012.g. iznosile su 45%, a u 2013.g. 71%.
Postavlja se pitanje šta je moguće učiniti da se ublaže negativne pojave koje ugrožavaju
naplatu prihoda. Osim dalje modernizacije i jačanja UIO i ostalih institucija u BiH za
borbu protiv poreznih prevara i zloupotreba na tržištu i njihovog bržeg procesuiranja kao
urgentna potreba nameće se redefiniranje akcizne politike u BiH i diferenciranog
oporezivanja supstituta, kao što su dizel i lož-ulje, te cigarete i rezani duhan. Potrebno je
što prije zatvoriti jaz u oporezivanju ovih supstituta, kako bi se smanjila porezna evazija i
eliminirale distorzije koje ugrožavaju regularno tržište (siva ekonomija, nelegalna
proizvodnja, šverc i krijumčarenje).
S obzirom na trenutnu privrednu strukturu realno je očekivati da će i ubuduće izvršenje
prihoda biti pod snažnim djelovanjem poslovnih politika najvećih obveznika. Nažalost,
ne može se očekivati da se struktura naplate prihoda poboljša i rizici po javne prihode i
budžete ublaže sve dok se ne ostvari značajniji ekonomski rast i u drugim granama
privrede.
5
Naplata indirektnih poreza1
U 2013. godini Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) naplatila je ukupno 4,885 mlrd
KM neto prihoda od indirektnih poreza. Naplaćeni iznos predstavlja 2,10 % manje nego
u istom periodu 2012. godine.
Naime, Uprava za indirektno oporezivanje je u 2013.g. prikupila rekordne prihode od
uspostave ove institucije. Prikupljeni prihodi od indirektnih poreza u 2013.g. iznosili su
5 milijardi i 882 miliona KM, što je za 10 miliona KM više odnosu na prihode
prikupljene u 2012.g. Međutim, Uprava je u toku 2013.g. privredi vratila 997 miliona
KM povrata PDV-a tako da su neto prihodi raspoređeni korisnicima (država, entiteti i
Distrikt Brčko) iznosili u 2013.g. 4 milijarde i 885 miliona KM.
Posmatrano po vrstama prihoda negativan trend je zabilježen kod svih glavnih vrsta
prihoda: PDV-a, akciza i carina.
Trendovi po vrstama prihoda
carina
PDV
akcize
XII 2013 / XII 2012
1,50%
1,30%
-8,00%
kumulativ 2013/2012
-5,60%
-1,90%
-2,50%
Carine
Prihodi od carine su u decembru porasli za 1,5% u odnosu na isti mjesec 2012 godini. Na
nivou cijele godine primjećuje se rastući trend u posljednjih nekoliko mjeseci. Isti
zaključak se može izvesti i iz kvartalnih poređenja naplaćenih prihoda od carine.
Poboljšanje trendova u naplati prihoda od carine u posljednjem kvartalu 2013. može se
povezati sa dva faktora:
1
http://www.oma.uino.gov.ba/bilteni/Oma Bilten 103.
6
1. Rastom proizvodnje derivata u Rafineriji. U posljednja četiri mjeseca 2013.g.
uvoz nafte iz Rusije je povećan za čak 87%2 u odnosu na isti period 2012.g., kada
je izvršen remont;
2. Promjenom carinskog režima određenih roba porijeklom iz Hrvatske trebalo bi
doći do porasta prihoda od carina. Iako je nakon ulaska Hrvatske u EU u
razdoblju juli - decembar 2013. došlo do snažnog pada uvoza od 15,4% u
decembru 2013.g. je ipak zabilježen pozitivan rast od 5,8%3.
PDV
Iako ohrabruju pozitivna kretanja kod PDV-a kao dominantne vrste javnih prihoda u BiH
u posljednja dva mjeseca 2013, to ipak nije bilo dovoljno za značajnije poboljšanje
naplate u 2013.
Kumulativ neto prihoda od PDV-a je konstantno deset mjeseci bio negativan, krećući se u
rasponu od -2,4% do -0,7%. I pored kumulativnog rasta bruto prihoda od PDV-a od 1,3%
na godišnjoj osnovi konstantan rastući trend povrata PDV-a je tokom 2013. anulirao
pozitivne efekte bruto naplate i neto prihode doveo u negativnu zonu rasta od -1,9%.
Povrati PDV-a su zabilježli snažan nominalni rast od 116,8 mil KM u odnosu na
2012.godinu. Povrati PDV-a obveznicima su porasli za 93,8 mil KM ili za 12% u odnosu
na 2012. Po osnovu međunarodnih projekata isplaćeno je 108,3 mil KM povrata, što
nakon smanjenja u 2012.g. , predstavlja povećanje od 23 mil KM ili 27%.
Osim snažnog nominalnog rasta povrata PDV-a u 2013. je porastao i relativni udio
povrata PDV-a u bruto prihodima na 24,1%, što predstavlja maksimum u periodu od
osam godina od uvođenja PDV-a.
Udio ppovrata u bruto prihodima od PDV-a (2006-2013)
2006
2007
2008
%povrata PDV-a
12,10%
17,70%
23,00%
% povrata obveznicima
21,80%
% povrata PDV-a
međunarodnim
projektima
1,10%
2009
20,60%
18,60%
2010
19,30%
17,30%
2011
21,60%
19,20%
2012
21,60%
19,40%
2013
24,10%
21,60%
1,90%
2,00%
2,40%
2,10%
2,70%
Imajući u vidu da povrati PDV-a de facto predstavljaju negativne prihode, odnosno, sa
računovodstvenog aspekta, storno prihoda od PDV-a, obračunatih i uplaćenih po
prijavama PDV-a iz prethodnih faza prometa, nominalni rast povrata PDV-a bi trebao biti
praćen i nominalnim rastom bruto prihoda od PDV-a. Postoji nekoliko faktora koji mogu
uzrokovati pojavu raskorak između rasta povrata i kretanja bruto naplate PDV-a:
 Vremenska neusklađenost između obračuna/uplate PDV iz prethodnih faza i
isplate povrata na prelazu iz jedne u drugu godinu. Neusklađenost transakcija je
uobičajena za svaku fiskalnu godinu, te do odstupanja samo može doći ukoliko se
značajno promijeni sezonska shema naplate ili zbog nepredviđenih situacija (npr.
sudski sporovi).
2
d
Izvor: Saopćenje Agencije za statistku BiH, www.bhas.ba
Ibid.
7



Porezni krediti. Vremenska neusklađenost kod poreznih kredita utječe samo na
bruto PDV-e, dok, po definiciji, porezni krediti ne bi trebali da utječu na visinu
povrata PDV-a, te bi isplata neiskorištenih poreznih kredita trebala biti rezidualna
veličina, kao rezultat lošeg finansijskog planiranja obveznika. Povećane isplate
povrata po osnovu neiskorištenih kredita, pogotovo u vrijeme krize i
nelikvidnosti, upućuju na PDV prevare;
Neplaćanje PDV-a u fazama koje prethode fazi u kojoj se potražuje povrat,
Ukoliko obveznici iz prethodnih faza ne plaćaju obaveze za PDV-e po osnovu
prijava, a obvezniku se isplaćuje povrat PDV-a iz tih transakcija bruto naplata se
ne povećava, rastu povrati, te je neto efekat na prihode negativan;
PDV-e prevare, npr. kod izvoza i fiktivni promet u zemlji
Neto naplata PDV-a je u decembru, i pored snažnog rasta povrata, bila pozitivna u
odnosu na decembar 2012.
Efekti faktora „ulazak Hrvatske u EU" ispoljili su se i kod naplate PDV-a, i to u drugom
kvartalu 2013., preko povećanog bruto PDV-a na uvoz, i u trećem kvartalu, kada je
vraćen povrat PDV-a uvoznicima cigareta iz Hrvatske. Ukoliko se ti efekti neutraliziraju
može se zaključiti da je slabi oporavak naplate PDV-a započeo u trećem kvartalu 2013.
Akcize
Nakon značajnog pada naplate prihoda od akciza od 9.9% u novembru mjesec decembar
je donio nastavak negativnih trendova. Naplata akciza je u decembru pala za 8% u
odnosu na isti mjesec 2012. Loša naplata u posljednja dva mjeseca negativno se odrazila i
na kumulativnu naplatu koja je u odnosu na 2012. manja za 2,5%.
Najveći pad prihoda od akciza u decembru je zabilježen kod akciza na domaći duhan, čak
30,6%, dok je kod uvoznog duhana zabilježen pad od 7%. S druge strane, ostvaren je
veliki rast prihoda od akciza na kahvu u decembru od 32,8%.
Kvartalna poređenja naplate prihoda od akciza u 2013. ukazuju na snažne oscilacije u
drugom i trećem kvartalu koje su rezultat faktora „ulazak Hrvatske u EU".
Budući da prihodi od akciza na duhan u ukupnim prihodima od akciza imaju udio od
57% smanjenje prihoda od akciza na duhan uglavnom determinira i trendove kod
ukupnih akciza. S obzirom na vremensko prostiranje efekta ulaska Hrvatske u EU na
prihode od akciza na cigarete četvrti kvartal 2013. na najbolji način odražava realne
trendove u naplati prihoda od akciza na duhan.
Pogoršanje kod naplate akciza na duhan u decembru se nije moglo zaustaviti, barem
privremeno, niti novim povećanjem akciza na cigarete od 1.1.2014. Dosadašnja praksa
kompanija iz duhanske industrije, da se pred povećanje akciza, koje rezultira rastom
maloprodajnih cijena, gomilaju zalihe cigareta zbog očekivane povećane potražnje, ovaj
put se nije ponovila. Imajući u vidu smanjenje zaliha cigareta krajem 2013.godine
izvjesno je da se u januaru 2014. neće ubrati dodatni prihodi zbog povećanja minimalne
akcize u cigaretama na zalihama u obimu kao prethodnih godina. Pogoršanje kod naplate
akciza na duhan u decembru rezultat je dalje erozije potrošnje cigareta. Pad količina
cigareta, mjereno brojem izdatih akciznih markica, u 2013.godini premašio je 20% u
odnosu na količine iz 2012.
8
U odnosu na 2009. izdato je 33% manje akciznih markica na cigarete, dok je u istom
periodu prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta udvostručena.
Kvartalna poređenja naplate akciza na derivate nafte i putarine ukazuju na poboljšanje
trendova u posljednja tri kvartala 2013. Nakon značajnog pada naplate u prvom kvartalu,
koji je rezultat i kasnog početka rada Rafinerije nakon generalnog remonta, došlo je do
rasta prihoda u naredna tri kvartala. Ipak, negativna kretanja u prvom kvartalu su
anulirala pozitivan trend u ostatku godine, tako da je godišnje izvršenje akciza na derivate
bilo na nivou 2012.
Kod prihoda od akciza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića došlo je do
daljeg pogoršanja u decembru, tako da je pad prihoda na nivou 2013. kod piva -3,4%,
koje drži oko 50% prihoda od akciza ove grupe proizvoda, te kod alkohola -3,2% i
bezalkoholnih pića -1,2%. Snažan pad akciza na pivo i alkohol i alkoholna pića desio se u
četvrtom kvartalu 2013.
Od svih akciznih proizvoda pozitivna naplata akciza u 2013. je zabilježena jedino kod
kahve. Kvartalna poređenja ukazuju na rastući trend u drugoj polovini godine nakon dva
prva negativna kvartala.
U KU PN O DU HAN
duhan uvoz
d u h an d o m aći
D E R IV A T I N A F T E
u vo zn i
d o m aći
KAHVA
A L K O H O L , P IV O
P U T A R IN A
X II 2 0 1 3 / X II 2 0 1 2
-1 4 ,4 0 %
-7 ,0 0 %
-3 0 ,6 0 %
0 ,0 0 %
-0 ,8 0 %
1 ,2 0 %
3 2 ,8 0 %
-3 ,6 0 %
1 ,8 0 %
k u m u la tiv 2 0 1 3 /2 0 1 2
-4 ,1 0 %
-1 ,5 0 %
-1 0 ,2 0 %
-0 ,1 0 %
3 ,4 0 %
-4 ,3 0 %
2 ,3 0 %
-2 ,1 0 %
0 ,0 0 %
Federacija Bosne i Hercegovine4
Zaposlenost i nezaposlenost - Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u
mjesecu decembru 2013. godine na području Federacije BiH je 438.593 osoba, što
predstavlja povećanje broja zaposlenih za 0,5% u odnosu na novembar 2013.godine.U
poređenju sa godišnjim prosjekom broja zaposlenih u 2012. godini na području
Federacije BiH došlo je do povećanja broja zaposlenih za 0,3%. Godišnji prosjek broja
zaposlenih u Federaciji BiH u 2013.godini je 435.113 osoba. Krajem decembra 2013.
godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je
391.942 nezaposlene osobe, što predstavlja povećanje za 1.717 osoba ili 0,4% u odnosu
na novembar 2013. godine.
Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u decembru/prosincu 2013. godine
bila je: VSS 25.297 ili 6,4%, VŠS 5.508 ili 1,4%, SSS 99.049 ili 25,3 %, VKV 2.198 ili
0,6%, KV 133.265 ili 34,0 %, NKV 117.631 ili 30,0 %, PKV 8.281 ili 2,1% i NSS 713 ili
0,2%. Učešće stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 265.317 ili
67,7% a nestručnih 126.625 ili 32,3%. Godišnji prosjek broja nezaposlenih u Federaciji
BiH u 2013.godini je 388.704.
4
www.fzs.ba/bilten_mjesecni htm (Bilten 0114 i Bilten 0214)
9
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2013. godine u
Federaciji Bosne I Hercegovine iznosi 845 KM. Godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto
plaće u Federaciji BiH u 2013.godini je 835 KM što je za 0,6% više u odnosu na godišnji
prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2012. godini. U toku mjeseca
decembra 2013. godine došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto plaće za
1,1%. U periodu X 2013.– XII 2013. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
iznosi 842 KM. U odnosu na isti period prethodne godine došlo je do povećanja
prosječne mjesečne isplaćene neto plaće za 0,6%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto
plaća po zaposlenom za decembar 2013. godine u Federaciji BiH iznosi 1.291 KM.
Godišnji prosjek isplaćene mjesečne bruto plaće u Federaciji BiH u 2013. godini je 1.275
KM.
Indeksi potrošačkih cijena - Ukupan indeks potrošačkih cijena u decembru 2013.
godine je niži za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima, rast
cijena registrovan je u odjeljcima ostala dobra i usluge za 0,2% i zdravstvo,
Komunikacije i Rekreacija i kultura za 0,1%. Cijene su niže u odjeljcima za odjeću i
obuću za 3,0%, hrana i bezalkoholna pića za 0,5%, prevoz za 0,4%, namještaj, kućanski
uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%, alkoholna pića i duhan za 0,2% i stanovanje,
električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%. U odjeljcima obrazovanje i restorani i
hoteli cijene se nisu mijenjale u ovom mjesecu.
Ukupan indeks potrošačkih cijena u decembru 2013. godine niži je za 1,4% u odnosu na
isti mjesec prethodne godine, za 1,2% u odnosu na prosjek 2012.godine, a u odnosu na
prosjek 2010. godine viši je za 4,4%. Za posljednjih dvanaest mjeseci ove godine u
odnosu na prethodnih dvanaest mjeseci indeks je niži za 0,2%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Indeks cijena proizvođača
industrijskih proizvoda se izračunava na bazi prodaje proizvoda proizvedenih u Federaciji
BiH, a prodatih na teritoriji Bosne i Hercegovine (domaće tržište) i izvezenih na
inostrano tržište.
U decembru 2013. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda niži
je za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano prema glavnim industrijskim
grupacijama ukupan indeks cijena energije niži je za 0,7%, intermedijarnih proizvoda
osim energije za 0,6%, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%. Rast indeksa
cijena je registrovan u grupaciji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5% i
kapitalnih proizvoda za 0,1%. Posmatrano prema područjima indeks cijena je niži za
0,9% u području proizvodnje i snabdijevanja/opskrbe električnom energijom,
gasom/plinom, parom i klimatizaciji, a u području vađenja ruda i kamena i području
prerađivačke industrije indeks cijena je niži za 0,2%. U području snabdijevanja vodom;
uklanjanja otpadnih voda, upravljanja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša indeks
cijena je viši za 1,7%. Posmatrano po oblastima, najveći pad indeksa cijena registrovan
kod proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizaciji za 0,9%. Najveći rast indeksa cijena je registrovan/registriran u oblasti
proizvodnje kože i srodnih proizvoda za 6,1%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu
značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u
decembru 2013. godine u odnosu na decembar 2012. godine niži je za 2,1%.
10
Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2013. godini u odnosu na
prosjek 2012. godine niži je za 2,0%.
Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru 2013.
godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2010. godine veća je za 11,3%, a
u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. godine veća je za 13,6%, u odnosu
na prošli mjesec proizvodnja je manja za 1,1%, dok je u odnosu na proizvodnju iz istog
mjeseca prošle godine veća je za 7,7%.
Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar-decembar 2013. godine u odnosu na
isti period 2012. godine veća je za 7,4%, u području vađenja ruda i kamena manja je za
9,1%, u području prerađivačke industrije veća je za 10,8% i u području proizvodnje i
snabdijevanja električnom energijom i plinom veća je za 7,8%. Prema glavnim
industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda u periodu januar-decembar 2013.
godine u odnosu na isti period 2012. godine, proizvodnja bilježi povećanje kapitalnih
proizvoda za 37,8%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,8%, intermedijarnih
proizvoda za 4,0% i energije za 3,5%, dok je zabilježeno smanjenje trajnih proizvoda za
široku potrošnju za 21,0%.
Vanjska trgovina - Federacija BiH je u periodu I-XII 2013. ostvarila izvoz u ukupnoj
vrijednosti 5.547.956 hilj./tis. KM, što je za 5,7% više u odnosu na isti period prethodne
godine. Vrijednost izvoza u decembru 2013. Iznosi 425.590 hilj./tis. KM, što je za 6,1%
više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a 7,0% manje u odnosu na novembar
2013. Uvoz Federacije BiH u periodu I-XII 2013. iznosio je 9.832.913 hilj./tis. KM, što
je za 1,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U decembru 2013. ostvaren
je uvoz u vrijednosti od 810.919 hilj./tis. KM, što je za 1,6% manje u odnosu na isti
mjesec prethodne godine, a 1,1% manje u odnosu na novembar 2013. U periodu I-XII
2013. izvoz je u prosjeku svaki mjesec rastao za 0,1%, a uvoz je u prosjeku svaki mjesec
rastao za 1,5%. Trgovinski deficit Federacije BiH za period I-XII 2013. iznosi 4.284.956
hilj./tis. KM. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom Federacije BiH za period I-XII 2013.
je 56,4% i veći je za 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine kada je pokrivenost
iznosila 52,6%, odnosno manji je za 0,4% u odnosu na period I-XI 2013., kada je
pokrivenost iznosila 6,8%. Ućešče Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i
Hercegovine za period I-XII 2013. je 66,2%, a u ukupnom uvozu 64,8%.
Najveća vrijednost izvoza u periodu I-XII 2013. ostvarena je u području “Prerađivačka
industrija” u vrijednosti 4.891.892 hilj./tis. KM, što iznosi 88,2% ukupnog izvoza.
Najveća vrijednost u uvozu 8.848.326 hilj./tis. KM ostvarena je u području “Prerađivačka
industrija”, što iznosi 90,0% ukupnog uvoza.
Turizam - Broj raspoloživih kreveta u decembru 2013. godine iznosio je 16.115 što je za
25,0 % veće u odnosu na decembar 2012. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta na
području Federacije BiH iznosila je 11,2 %.Ukupan broj dolazaka turista u decembru
2013.godine iznosio je 30.628 što je za 8,3 % veće u odnosu na decembar 2012. godine, a
u odnosu na novembar 2013. godine manji je za 12,5 %.Učešće domaćih turista je 47,8
%, a stranih turista 52,2 %.Ukupan broj noćenja turista u decembru 2013.godine iznosio
je 55.833 što je za 1,6 % veće u odnosu na decembar 2012. godine, a u odnosu na
novembar 2013. godine manji je za 14,4 %. Učešće domaćih turista je 42,8 %, a stranih
turista 57,2%.
11
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i
sličan smještaj sa učešćem od 95,6 %.U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja
ostvarili su turisti iz Hrvatske (31,0 %), Slovenije (11,9 %), Turske(9,3 %), Srbije (6,4
%) i Italije (5,0 %), što je ukupno 63,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,4 %
noćenja.
Privredna kretanja u Kantonu Sarajevo5
Na osnovu statističkih podataka objavljenih od strane Zavoda za informatiku i statistiku
KS, Federalnog zavoda za statistiku, službi za zapošljavanje KS i FBiH te podataka
Vanjskotrgovinske komore BiH, u periodu I-XII 2013. godine na području Kantona
Sarajevo i Federacije BiH ostvareni su slijedeći rezultati:
Rast i pad po industrijskim granama
Fizički obim industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo u periodu I-XII 2013. godine
manji je od obima proizvodnje iz istog perioda prethodne godine za 0,7%.
Posmatrano po područjima, proizvodnja u prerađivačkoj industriji u Kantonu Sarajevo je
viša za 0,3% u odnosu na I-XII 2012. godine, dok je proizvodnja i snabdijevanje
električnom energijom i plinom manja za 13,1% (za djelatnost vađenja ruda i kamena
nisu objavljeni podaci za period I-XII 2013. godine).
Na nivou Federacije BiH u periodu I-XII 2013. godine u odnosu na isti period 2012.
godine došlo je do rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje za 7,4%.
Prerađivačka industrija u Federaciji BiH bilježi rast obima proizvodnje od 10,8% u
odnosu na I-XII 2012. godine. Rast je zabilježen i kod djelatnosti proizvodnje i
snabdijevanja električnom energijom i plinom, i to od 7,8%, dok je djelatnost vađenja
ruda i kamena ostvarila za 9,1% manji obim proizvodnje.
Od 21 grane prerađivačke industrije Kantona Sarajevo, u decembru 2013. godine u
odnosu na prosjek 2012. godine, dvanaest (12) grana zabilježilo je rast proizvodnje, dok
je preostalih devet (9) grana ostvarilo manji nivo proizvodnje (ne prikazuju se podaci za
uporedne periode).
Rast fizičkog obima proizvodnje zabilježen je u slijedećim djelatnostima prerađivačke
industrije:
• Proizvodnja električne opreme (92,5%),
• Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. (86,1%),
• Popravak i instaliranje mašina i opreme (63,9%),
• Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (56,9%),
• Proizvodnja duhanskih proizvoda (33,8%) itd.
Na drugoj strani, veliki pad proizvodnje zabilježen je kod slijedećih djelatnosti
prerađivačke industrije:
• Proizvodnja baznih metala (-95,3%),
• Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (-30,2%),
• Proizvodnja pića (-18,8%),
• Proizvodnja namještaja (-12,9%),
• Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa (-12,1%) itd.
5
http://www.pksa.com.ba/aktuelnosti/publikacije/pics/glasnik-01-02-2014
12
U okviru glavnih industrijskih grupacija u Kantonu Sarajevo, u periodu I-XII 2013.
godine u odnosu na isti period 2012. godine, rast proizvodnje zabilježen je kod kapitalnih
proizvoda (37,1%), te intermedijarnih proizvoda (0,2%). Istovremeno, proizvodnja
energije manja je za 13,3%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju i
netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 15%, odnosno 4,8%.
Šumarstvo
U periodu I-XI 2013. godine, u Kantonu Sarajevo, proizvedeno je ukupno 130 hiljada
metara kubnih šumskih sortimenata, što je u odnosu na uporedni period 2012. godine
manje za 5,1%. Istovremeno, prodano je ukupno 129 hiljada metara kubnih šumskih
sortimenata ili 7,9% manje u odnosu na I-XI 2012. godine.
Na nivou Federacije BiH u periodu I-XI 2013. godine proizvedeno je ukupno 1.938
hiljada metara kubnih šumskih sortimenata, što je za 3,7% više u odnosu na I-XI 2012.
godine, dok je prodaja iznosila 1.801 hiljada metara kubnih, što predstavlja smanjenje od
1,8% u odnosu na uporedni period 2012. godine.
Pad broja zaposlenih u građevinarstvu
Vrijednost izvršenih građevinskih radova u Federaciji BiH na kraju novembra 2013.
godine iznosila je ukupno 743,6 miliona KM, što znači da je realizovano 85,9% od
ukupne vrijednosti ugovorenih radova (865,5 miliona KM). U odnosu na I-XI 2012.
godine vrijednost izvršenih radova je veća za 129,1 miliona KM, odnosno 21%.
U ukupnoj vrijednosti građevinskih radova na zgrade se odnosi 32,4% ,odnosno 240,8
miliona KM, dok se ostatak vrijednosti od 67,6% ili 502,8 miliona KM odnosi na ostale
građevine. Vrijednost izvršenih radova u visokogradnji manja je za 10,8% u odnosu na
vrijednost iz 2012. godine, dok je s druge strane došlo do povećanja vrijednosti izvršenih
radova u niskogradnji za 45,9%.
Zabilježen je i pad broja zaposlenih u građevinarstvu za 4,7% (novembar 2013. godine)
gdje se od ukupno 21.207 zaposlenih 42,7% (9.057) odnosi na radnike na gradilištima.
Prosječna neto-plaća u ovoj djelatnosti na kraju novembra 2013. godine, na nivou
Federacije BiH, iznosila je 539,00 KM što je za 0,6% više u odnosu na neto-plaću
isplaćenu u istom mjesecu 2012. godine.
Promet u trgovini na malo 2,3 milijarde KM
Ukupan promet trgovine na malo (bez PDV-a) u Kantonu Sarajevo za period I-XI 2013.
godine iznosio je 2,3 milijarde KM, što je za 2% manje u odnosu na isti period 2012.
godine.
Najveće učešće u prometu, prema pretežnoj djelatnosti, ostvareno je u trgovini na malo u
nespecijalizovanim prodavnicama (43,5%), potom u ostaloj trgovini na malo u
specijalizovanim prodavnicama (17,2%), zatim u trgovini na malo gorivima i mazivima
(16,5%), trgovini na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama (4,8%), ostaloj trgovini na malo izvan prodavnica (0,5%), te ostalim
djelatnostima (17,5%).
Rast prometa u trgovini na malo u novembru 2013. godine u odnosu na novembar 2012.
godine zabilježen je kod:
• trgovine ostalim živežnim namirnicama u specijalizovanim prodavnicama (287,7%),
• trgovine namještajem, opreme za rasvjetu i predmeta za domaćinstvo (37,3%),
13
• ostale trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama (24%),
•trgovine knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom (12%),
• trgovine motornim gorivima i mazivima (4,4%), itd.
Pad prometa u odnosu na novembar 2012. godine zabilježen je kod:
• trgovine električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV-uređaji (-57%),
•trgovine željeznom robom, bojom, staklom, i ostalim građevinskim materijalima
(33,5%),
• ostale trgovine na malo izvan prodavnica (-29,6),
• trgovine alkoholom i drugim pićima (-15,5%),
• prodaje hljeba, peciva, kolača, tjestenina, slatkiša (-5,6%), itd.
Na nivou Federacije BiH promet u trgovini na malo (bez PDV-a) u periodu I-XI 2013.
godine iznosio je 5,1 milijardi KM.
U 2013. godini broj turista veći je za 19,5%
U periodu I-XI 2013. godine, Kanton Sarajevo je posjetilo ukupno 301.099 turista, što je
za 19,5% više u odnosu na uporedni period 2012. godine. Broj stranih turista je za 26,7%
veći u odnosu na godinu ranije i čini 84% ukupnog broja ostvarenih posjeta. U strukturi
posjeta stranih turista najviše dolazaka u novembru 2013. godine ostvarili su
turisti iz Hrvatske (30,7%), Turske (13,3%), Slovenije (8%), Srbije (7,8%) te Švedske
(3,3%) i Austrije (3,1%).
Broj ostvarenih noćenja u Kantonu Sarajevo u periodu I-XI 2013. godine iznosio je
584.216, što je za 21,7% više u odnosu na isti period 2012. godine. Strani turisti su, u
odnosu na 2012. godinu, ostvarili 28% više noćenja, a domaći 3,6% manje. U strukturi
ostvarenih noćenja stranih turista u novembru 2013. godine prednjače turisti iz Hrvatske
(24,4%), Turske (14,2%), Slovenije (7,5%), Srbije (7,3%), Švedske (3,9%), Austrije
(2,7%), itd.
Na nivou Federacije BiH, u periodu I-XI 2013. godine, zabilježeno je ukupno 546.449
dolazaka i 1.079.491 ostvarenih noćenja. Broj dolazaka je u odnosu na uporedni period
2012. godine veći za 17% a broj noćenja za 14,4%. Strani turisti su činili 72,2% ukupnog
broja posjeta i 73,6% ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Privreda broji 1.806 radnika manje
Ukupan broj zaposlenih lica u Kantonu Sarajevo na kraju decembra 2013. godine iznosio
je 127.574, što je za 1% manje u odnosu na decembar 2012. godine.
Ukupno je u privredi bilo zaposleno 65.740 lica što je u odnosu na decembar 2012.
godine manje za 2,7%. U okviru privrede Kantona Sarajevo najveći broj zaposlenih
registrovan je kod djelatnosti trgovine (34,1%), zatim u prerađivačkoj industriji (18,7%),
prijevozu, skladištenju i vezama (16%), te u građevinarstvu (9,9%).
Podaci JU Službe za zapošljavanje KS, zaključno sa decembrom 2013. godine, ukazuju
da je u svim privrednim granama došlo do smanjenja broja zaposlenih u odnosu na
prethodnu 2012. godinu. Procentualno, smanjenje zaposlenih u privredi Kantona Sarajevo
kretalo se od 1,6% kod djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza, do 51,3%, koliko je
zabilježeno u poljoprivredi, lovu i šumarstvu. U apsolutnim iznosima to izgleda ovako:
• trgovina je ostala bez najvećeg broja ljudi, ukupno 781;
14
• broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji bio je za 268 manji u 2013. u odnosu na 2012.
godinu;
• u građevinarstvu je broj zaposlenih smanjen za 244;
• djelatnost prijevoza, skladištenja i veza bilježi pad broja zaposlenih od 174;
• u ugostiteljstvu je broj radnika smanjen za 101;
• nešto manji pad broja zaposlenih u odnosu na 2012. godinu registrovan je kod
djelatnosti finansijskog posredovanja, ukupno 98;
• u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, vodom i gasom došlo je do
smanjenja broja zaposlenih za 76 lica;
• u rudarstvu je broj zaposlenih smanjen za 41;
• a u poljoprivredi, lovu i šumarstvu pad broja zaposlenih iznosio je 23.
Ukupno je privreda brojala 1.806 radnika manje u 2013. godini u odnosu na godinu
ranije.
S druge strane, u vanprivrednim djelatnostima do smanjenja broja zaposlenih u 2013.
godini došlo je samo kod ostalih javnih komunalnih, društvenih i vlastitih djelatnosti,
gdje je broj zaposlenih iznosio 9.951, što je za 188 lica manje u odnosu na 2012. godinu.
Ostale vanprivredne djelatnosti bilježe veći broj radnika u 2013. godini u odnosu na
godinu ranije, a među njima je najveći rast zabilježen kod javne uprave, gdje je u
decembru 2013. godine registrovano 21.408 zaposlenih, što je za 383 radnika više u
odnosu na decembar 2012. godine. Djelatnost obrazovanja povećala je broj zaposlenih u
2013. godini za 163 radnika, pa je u decembru ukupan broj zaposlenih u sektoru obrazovanja iznosio 10.027. U zdravstvu je broj zaposlenih iznosio 9.661, što je za 88
radnika više u odnosu na 2012. godinu, a u poslovanju nekretninama i iznajmljivanju
došlo je do povećanja broja zaposlenih za 36 radnika, pa sada ova djelatnost broji ukupno
10.787 zaposlenih. Ukupno je u vanprivredi u 2013. godini u odnosu na godinu ranije
došlo do povećanja broja zaposlenih za 0,8% ili 482 radnika.
Od ukupnog broja zaposlenih u Kantonu Sarajevo privreda zapošljava 51,5%, a
vanprivreda 48,5%.
Na nivou Federacije BiH, prema posljednjim objavljenim podacima u novembru 2013.
godine, registrovano je ukupno 436.593 zaposlenih ili 0,2% više u odnosu na uporedni
mjesec 2012. godine.
Broj nezaposlenih 72.493
Broj registrovanih nezaposlenih lica na kraju decembra 2013. godine, prema podacima
JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u Kantonu je iznosio 72.493, što je za
0,7% manje u odnosu na broj nezaposlenih registrovanih u istom mjesecu 2012. godine.
Najveći broj nezaposlenih lica prema kadrovskoj strukturi zabilježen je kod radnika sa
srednjom stručnom spremom (21.411 ili 29,5%), zatim kod nekvalifikovanih radnika
(21.040 ili 29%), te kod kvalifikovanih radnika (19.557 ili 27%). Na navedene tri
kadrovske strukture otpada 85,5% ukupne nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo. I ovo je
jedan od pokazatelja stanja u privredi koje nije u stanju zadržati ni postojeći broj
zaposlenih, a kamoli primiti novu radnu snagu.
Stopa nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u mjesecu decembru 2013. godine iznosila je
36,2%.
U Federaciji BiH je na kraju mjeseca decembra 2013. godine registrovano 391.942
nezaposlenih lica ili 1,8% više u odnosu na isti mjesec 2012. godine.
15
Plaće neznatno porasle
Prosječna neto-plaća u Kantonu Sarajevo u novembru 2013. godine iznosila je 1.030 KM,
što je za 0,6% više u odnosu na novembar 2012. godine.
Najveće neto-plaće isplaćene su u djelatnostima finansijskog posredovanja (1.501 KM),
proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1.450
KM), javnoj upravi (1.346 KM), informacije i komunikacije (1.176 KM), te u zdravstvu
(1.070 KM). S druge strane, najniže prosječne neto-plaće zabilježene su kod djelatnosti
hotelijerstva i ugostiteljstva (577 KM), građevinarstva (660 KM), administrativne i
pomoćne uslužne djelatnosti (667 KM), trgovine (768 KM), te prerađivačke industrije
(747 KM).
Na nivou Federacije BiH, prosječna neto-plaća isplaćena u novembru 2013. godine
iznosila je 836 KM, što je manje u odnosu na novembar 2012. godine za 0,2%.
Prosječna neto-plaća isplaćena u Kantonu Sarajevo u novembru 2013. godine veća je od
prosječne neto-plaće u Federaciji za 23,2% ili 194 KM.
Najveći rast cijena u proizvodnji kože i hemijskih proizvoda
Potrošačke cijene u 2013. godini, u Federaciji BiH, bile su u prosjeku za 0,2% niže od
potrošačkih cijena iz 2012. godine. Značajniji rast cijena od 6,9% zabilježen je kod trgovine alkoholnim pićima i duhanom dok je kod ostalih roba i usluga registrovan znatno
manji rast. Pa su tako cijene obrazovanja u prosjeku porasle za 1,5% u odnosu na 2012.
godinu, zatim cijene u oblasti rekreacije i kulture više su za 1,4%, cijene usluga
stanovanja, vode, električne energije, plina više su za 1,2%, restorani i hoteli podigli su
cijene u prosjeku za 0,8% u odnosu na prethodnu godinu, cijene komunikacionih usluga u
2013. godini bile su u prosjeku više za 0,6%, dok su cijene namještaja, kućnih uređaja i
ostalih usluga bile više za 0,4%. Pad cijena registrovan je kod odjeće i obuće (-10%), u
zdravstvu (-4,2%), prijevozu (-1,4%) i hrani i bezalkoholnim pićima (-0,3%).
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda, u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu,
bile su manje u prosjeku za 2%. Rast cijena među glavnim industrijskim grupacijama
zabilježen je samo kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,1%), dok su ostale
grupacije zabilježile pad cijena kako slijedi: energija (-3,9%), intermedijarni proizvodi,
osim energije (-1,7%), kapitalni proizvodi (-1,7%), te netrajni proizvodi za široku
potrošnju (-0,4%).
Prema područjima i odjeljcima klasifikacionih djelatnosti u 2013. godini u odnosu na
2012. godinu došlo je do slijedećih promjena cijena proizvođača industrijskih proizvoda
u FBiH:
• vađenje ruda i kamena -0,1%,
• prerađivačka industrija -1,3%,
• proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija-6,8%,
• snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnost
sanacije okoliša -3%.
Kod polovine djelatnosti (11 ukupno) u okviru prerađivačke industrije FBiH zabilježen je
rast cijena proizvodnje u 2013. godini u odnosu na godinu ranije. Najveći rast zabilježen
je u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, te proizvodnje hemikalija i hemijskih
proizvoda, gdje su cijene u prosjeku bile više za 3,4% od cijena iz 2012. godine.
16
Najveći pad cijena zabilježen je kod proizvodnje duhanskih proizvoda (-7,6%), te kod
proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata (-7,5%).
Vanjskotrgovinska razmjena
Ukupan izvoz veći za 9,9%
Prema podacima dobijenim od Vanjskotrgovinske komore BiH, vanjskotrgovinska
razmjena privrede Kantona Sarajevo sa svijetom za period januar-decembar 2013.
godine, u poređenju sa kretanjima u Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosne i
Hercegovine, vidi se iz sljedećeg tabelaranog pregleda:
Ukupna vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo ostvarena u iznosu od 4.298
miliona KM, što je za 2,3 % više nego u 2012. godini i što predstavlja blizu 1/3 ukupne
vanjskotrgovinske razmjene Federacije BiH (28,4%), odnosno 18,3% vanjskotrgovinske
razmjene BiH sa svijetom. Vodeći partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni Kantona
Sarajevo i dalje su Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Srbija.
Ukupan izvoz je veći za 9,9% i iznosi 962 miliona KM, što predstavlja 17% izvoza FBiH,
odnosno 10,2% izvoza ostvarenog u BiH.
Ukupan uvoz Kantona Sarajevo u 2013. godini povećan je za 0,3% i iznosi 3.336 miliona
KM, što je više od trećine uvoza Federacije BiH 35,1% i 22,5% uvoza zemlje. Za razliku
od izvoznih rezultata, Kanton Sarajevo je na vodećoj poziciji po ostvarenoj vrijednosti
uvoza u odnosu na druge kantone/županije u Federaciji BiH, za posmatrani period.
Osvareni deficit iznosi 2.374 miliona KM, što predstavlja povećanje za 3% u odnosu na
isti iz 2012. godine i čini 61,9% ukupnog deficita Federacije BiH, odnosno 37,9%
ostvarenog deficita države BiH u 2013. godini.
Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u Kantonu Sarajevo je povećana za 9,5% i iznosi
28,8%, te je i dalje niska u odnosu na FBiH 59,6% (povećanje za 5,4%), a u BiH 57,9%
(povećanje za 5,6%).
17
I PRIHODI
Prihodi Kantona Sarajevo u 2013. godini ostvareni su i raspoređeni u skladu sa važećim propisima i to:
Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 55/04,
34/07 i 49/09), Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine FBiH”, br. 22/06,43/08,74/08,22/09), kao i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i
vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br: 35/13,
53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14 i 19/14), kojim je definisana i određena pripadnost javnih prihoda
Kantona, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na svim nivoima
vlasti, dok obaveza godišnjeg izvještavanja proizilazi iz Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 102/13 i 13/14) i u skladu s njim Zakona o izvršavanju
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 13/13).
Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine iznose
627.097.693 KM od čega su 606.215.603 KM prihodi, finansiranje i višak primitaka od direktnog
zaduživanja iz prethodnih godina, dok se 20.882.090 KM odnosi na ostvarene namjenske i vlastite
prihode budžetskih korisnika u toku 2013.g. i prethodnih godina, koji su razgraničeni u 2014.g.
Prihodi od sopstvenih djelatnosti (vlastiti prihodi), donacije, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena
posebnim propisima, a koji nisu utrošeni u toku 2013. godine, razgraničavaju se u sljedeću godinu i
tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Vlada Kantona Sarajevo je odobrila
razgraničavanje prihoda u buduće prihode u 2014. godini u ukupnom iznosu od 20.882.090,27 KM od
čega su 12.578.738 KM razgraničeni prihodi iz 2013. godine, tako da su ostvareni prihodi i primici
svedeni na iznos od 606.215.603 KM ili 81,19% planiranog Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu,
što je za 18,81% manje u odnosu na planirane prihode 2013. godine, odnosno za 6,37% manje u odnosu
na ostvarene prihode prethodne godine.
Bitno je napomenuti da je umanjanje od 18,81% rezultat neostvarivanja prije svega prihoda od indirektnih
poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo, zatim primitka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti –
podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a koji nije ostvaren u planiranom iznosu od 35 mil KM,
kao i neostvarivanja primitaka od direktnog zaduživanja-domaći dugoročni kredit 10.000.000 KM, te
primitaka od privatizacije preduzeća u iznosu od 3.737.800 KM i ostalih pojedinih prihoda o čemu će biti
riječi u nastavku ovog teksta.
Još u prvoj polovini 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je smatralo da planirani prihodovni
potencijal Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g. neće biti ostvaren do kraja godine i da je isti potrebno
dovesti u ravnotežu.
Aktivnosti koje je Ministarstvo finansija poduzelo na uravnoteženju prihodovne i rashodovne strane
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., a sa kojim je počelo već polovinom 2013.g. obrazložene su na
prvim stranama ovog dokumenta (str.: 1,2 i 3). U ovom dijelu koji obrazlaže prihodovni potencijal i
njegovo ostvarenje potrebno je istaći sve razloge koji su vodili Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
da informiše Vladu Kantona Sarajevo o tome da planirani prihodi do kraja 2013.g. neće biti ostvareni, i
to:
1. Krajem 2012. godine i počektkom 2013. godine Federacija BiH je sačinila nekoliko revidiranih
projekcija prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina za 2013. godinu. Prilikom
izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013 – 2015 godina i Budžeta Kantona Sarajevo za
2013. godinu primjenjena je aktuelna projekcija gdje su svi prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Kantonu Sarajevo iznosili 382.201.830 KM.
Vlada Kantona Sarajevo se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu odlučila za procjenu
planiranih prihoda od indirektnih poreza u ukupnom iznosu od 405.362.500 KM, što je za
23.160.670 KM više u odnosu na tada aktuelnu projekciju iz razloga što se pretpostavljalo da
18
ukupan Vanjski dug Federacije BiH (cca 501 mil KM) neće biti pokriven samo iz indirektnih
poreza, već i iz IV tranše Stand by aranžmana od MMF-a koji je planiran u Budžetu FBiH za
2013. godinu.
U cilju boljeg razumijevanja konstantnog smanjivanja prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju
Kantonu Sarajevo, dat je tabelrani pregled revidiranih projekcija:
I
II
III
Datum dostavljanja Indirektni Kantona Indirektni općina Direkcija za ceste
31.5.2012
341.373.385
32.465.815
8.362.630
12.11.2012
334.392.768
32.368.664
7.784.565
9.5.2013
323.653.672
31.329.137
7.534.563
BUDŽET 2013
365.209.200
32.368.700
7.784.600
UKUPNO
382.201.830
374.545.997
362.517.372
405.362.500
Prema posljednjoj revidiranoj projekciji FBiH za 2013. godinu Kantonu Sarajevo po osnovu
indirektnih poreza Kantonu Sarajevo pripalo bi ukupno 362.517.372 KM (Kanton Sarajevo
323.653.672 KM, općine Kantona Sarajevo 31.329.137 KM i Direkcija za puteve Kantona
Sarajevo 7.534.562 KM). Planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu po
osnovu indirektnih poreza iznose 405.362.500 KM, a ostvarenje u 2013. godine iznosilo je
360.823.472 KM, što je manje za 44.539.028 KM.
2. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani su primici od zaduživanja od budžeta
drugih nivoa vlasti (MMF) u iznosu od 35.000.000 KM. Vlada Kantona Sarajevo je smatrala
opravdanim ovo zaduženje kojim bi se izmirile obaveze proistekle iz povrata sredstava po osnovu
poreza na dobit iz prethodnih godina. Naime, donošenjem novog Zakona o porezu na dobit
preduzeća, kojim je stopa poreza na dobit smanjena sa 30% na 10%, Kanton Sarajevo je od
Poreske uprave FBiH dobio Rješenje o povratu poreza na dobit u iznosu preko 36 mil KM. Ovih
36 mil KM je vraćeno poreskim obveznicima, ali u isto vrijeme prouzrokovalo gubitak, te je stoga
Vlada smatrala opravdanim da Federacija odobri Kantonu Sarajevo kreditna sredstva u iznosu od
35 mil KM za pokriće nastalog gubitka. Dobivanjem ovih sredstava bi se povećala likvidnost
Kantona Sarajevo i sigurno bi se i povećali prihodi od indirektnih poreza.
Takođe, planiranje 35 mil KM od MMF-a je bilo opravdano iz razloga što Komisija za dug FBiH,
Odlukom o visini novih zaduženja i servisiranja duga u BiH je prihvatila zaduženje Kantona
Sarajevo za kredit MMF-a.
Međutim, navedena sredstva nisu doznačena Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.
3. Planirani iznos po osnovu primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) u iznosu
od 10.000.000 KM nije ostvaren iz razloga što Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Odluku o
zaduženju Kantona Sarajevo.
Navedena sredstva su planirana za kapitalne projekte u Ministarstvu za boračka pitanja,
Ministarstvu stambene politike, Ministarstvu privrede, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za
obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvu kulture i sporta i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice.
4. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvršten je porez na imovinu za motorna vozila na
prijedlog i incijativu Porezne uprave radi bolje kontrole i naplate ove vrste poreza od poreznih
obveznika. U skladu sa navedenim Porezna uprava dostavila je Ministarstvu finansija projekciju
svih vrsta poreza na imovinu (porez na imovinu od fizičkih lica, porez na imovinu od pravnih lica
i porez na imovinu za motorna vozila), koji su u skladu sa navedenim i planirani u Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013.g. u ukupnom iznosu od 13.590.000 KM. Tokom 2013. godine
ostvarenje ove vrste poreza nije pratilo plan koji je dostavila Porezna uprava FBiH, te je u 2013.
godini ostvarenje ove vrste poreza za 5.458.478 KM manje u odnosu na plan 2013. godine
(13.590.000 KM).
19
5. Kada se posmatraju kantonalne naknade i takse koje su planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za
2013. godinu nije došlo do očekivanog ostvarenja dvije vrste ovih neporeznih prihoda i to sudskih
taksi i kantonalnih komunalnih naknada.
Tokom 2013. godine donesena je Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH kojom je
utvrđeno da odredbe člana 4. Zakona o sudskim taksama nisu u skladu sa članom II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda (pravo na pravično suđenje), zato što onemogućava vođenje postupka ako na podnesak,
uključujući i tužbu, nije unaprijed plaćena sudska taksa, ne predstavlja sredstvo koje je razumno
proporcionalno ostvarenju legitimnog cilja, jer se na taj način potpuno ograničava pravo na pristup
sudu, odnosno mogućnost vođenja sudskog postupka.
Sudovi Kantona Sarajevo su se od dana donošenja ove Odluke ponašali u skladu sa istom, što je
imalo uticaja na priliv prihoda od sudskih taksi, te je ostvarenje u 2013. godini manje za 5.094.986
KM u odnosu na Budžetom planirane sudske takse (13.065.000 KM).
Osim sudskih taksi, nije došlo ni do planiranog ostvarenja kantonalnih komunalnih naknada koje
su planirane u iznosu od 6.000.000 KM. U 2013. godini po osnovu kantonalnih komunalnih
naknada i taksi ostvareno je 5.399.124 KM manje u odnosu na plan 2013. godine, dok se iznos
koji je uplaćen odnosi na pogrešne uplate poreskih obveznika koje su u toku 2013.g. rješenjem o
povratu u cjelosti vraćene. Razlog neostvarenja planiranih kantonalnih komunalnih naknada je
nedonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim bi se
regulisali obveznici plaćanja komunalne naknade koja pripada Kantonu Sarajevo.
U nastavku ovog izvještaja data je struktura ukupno ostvarenih prihoda te obrazloženje svih
ostvarenih prihoda pojedinačno.
Struktura ukupno ostvarenih prihoda se može vidjeti iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog pregleda:
Ostvareno
01.01.-31.12. 2013.g. (KM)
PRIHODI I FINANSIRANJE
PRIHODI
RAČUN FINANSIRANJA
VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA
SVEUKUPNO
% učešća
594,413,090
5,327,623
6,474,890
98.05
0.88
1.07
606,215,603
100.00
Grafički prikaz strukture učešća ostavarenih prihoda u 2013.godini se vidi, kako slijedi:
O S T V A R E N JE P R IH O D A I F IN A N SIR A N JA
U 2013. G.
V iš a k p rim ita k a
o d d ire k tn o g
z a d u ž iv a n ja iz
p re th o d n ih
g o d in a
1 ,0 7 %
R ačun
f in a n s ira n ja
0 ,8 8 %
P R IH O D I
9 8 ,0 5 %
20
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju
Kantonu
Sarajevo
predstavljaju najznačajniji prihodovni
potencijal ukupnih prihoda Kantona
Sarajevo i čine značajnih 53,14%
ukupno ostvarenih prihoda i primitaka
u toku 2013.g.
U grupi prihoda najveći apsolutni iznos od
360.801.458 KM je zabilježen kod prihoda od indirektnih
poreza i kao takav predstavlja najznačajniji prihod Kantona,
od čega se 322.143.546 KM odnosi na indirektne poreze koji
prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
(„Službene novine FBiH“, broj:22/06,43/08,74/08,22/09)
pripadaju Kantonu, iznos od 7.477.587 KM odnosi se na
indirektne poreze koji pripadaju Direkciji cesta,
dok su 31.180.326 KM indirektni porezi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i uplaćuju se u
Budžet Kantona Sarajevo.
Nivo i dinamika ukupno ostvarenih prihoda za period od 01.01.-31.12.2013. godine po pojedinim
grupama prihoda je sljedeća:
PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
Index
Ostvareno
Ostvareno
ostvarenja
01.01.-31.12. 2013 01.01.-31.12. 2012
2/1
1
2
3
4
678,687,534
594,413,090
610,208,612
87.58
Budžet KS za
2013.g.
I
A
711000
711100
711200
713000
714000
715000
716000
717000
719000
777000
B
721000
722000
723000
C
731000
732000
733000
II
811000
813000
814000
814000
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na dobit pojedinaca
Porezi na dobit preduzeća
Porezi na plaću i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i usluge
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Ostali porezi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i
neplanirane uplate
Novčane kazne
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i
međunarodnih orgaizacija
Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
Donacije
RAČUN FINANSIRANJA
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti
Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni
krediti)
UKUPNO I+II (prihodi perioda)
III
VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG
ZADUŽIVANJA
Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz
prethodnih godina. (domaći dugoročni krediti)
UKUPNO I+II+III
571,853,000
41,092,300
892,900
40,199,400
2,093,000
13,590,000
2,548,300
106,435,300
405,362,500
55,200
676,400
90,034,000
2,493,700
78,587,300
519,118,739
44,580,033
300,000
44,280,034
1,001,040
8,131,522
476,895
103,925,622
360,801,458
114,237
87,931
60,293,292
1,065,184
51,705,930
541,172,738
40,800,707
566,831
40,233,876
1,552,548
8,154,303
958,340
101,288,042
386,293,168
2,034,021
91,610
54,941,864
827,131
47,717,420
90.78
108.49
33.60
110.15
47.83
59.83
18.71
97.64
89.01
206.95
13.00
66.97
42.71
65.79
8,953,000
16,800,534
772,040
7,522,178
15,001,060
802,189
6,397,313
14,094,010
295,158
84.02
89.29
103.91
14,825,937
1,202,557
13,339,484
859,387
13,162,284
636,568
89.97
71.46
54,272,500
6,637,800
2,634,700
35,000,000
10,000,000
5,327,623
2,423,396
2,904,227
32,290,337
3,032,516
3,257,821
9.82
36.51
110.23
0.00
0.00
732,960,034
26,000,000
599,740,713
642,498,949
81.82
13,704,500
6,474,890
4,972,980
47.25
13,704,500
6,474,890
4,972,980
47.25
746,664,534
606,215,603
647,471,929
81.19
21
Posmatrajući grupu prihoda, koju čine: prihodi od poreza, neporezni prihodi i tekući transferi i donacije u
2013. godini ostvareni u iznosu od 594.413.090 KM, što je za 12,42% manje u odnosu na plan, odnosno
2,58% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine, a navedena struktura učešća može se vidjeti,
kako slijedi:
Ostvareno
01.01.-31.12. 2013.g. (KM)
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
NEPOREZNI PRIHODI
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
UKUPNO
% učešća
519.118.739
60.293.292
15.001.060
87,33
10,14
2,52
594.413.090
100,00
Slijedi grafički prikaz strukture prihoda u 2013. godini:
O STVA R EN I PR IH O D I U 2 0 1 3 .G.
N e pore zni
prihodi
1 0 ,1 4 %
Te kući transfe ri
i donacije
2 ,5 2 %
Prihodi od
ppore za
8 7 ,3 3 %
Prihodi od poreza
Prihodi od poreza u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 519.118.739 KM, što je za 9,22% manje
u odnosu na planirana sredstva i za značajnih 4,07% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine
ili izraženo u apsolutnom iznosu manje za 22.053.999 KM u odnosu na ostvarene prihode od poreza
za 2012.g.
Ovi prihodi su predstavljeni po vrstama u sljedećoj tabeli iz koje se može vidjeti nivo ostvarenja prihoda u
2013.g. sa strukturom učešća.
22
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g.
PRIHODI OD POREZA
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Porezi na plaću i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i usluge
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Ostali porezi
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
UKUPNO
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
Index
ostvarenja u
2013
41.092.300
2.093.000
13.590.000
2.548.300
106.435.300
405.362.500
55.200
676.400
44.580.033
1.001.040
8.131.522
476.895
103.925.622
360.801.458
114.237
87.931
40.800.707
1.552.548
8.154.303
958.340
101.288.042
386.293.168
2.034.021
91.610
108,49
47,83
59,83
18,71
97,64
89,01
206,95
13,00
571.853.000
519.118.739
541.172.738
90,78
Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi prihoda od poreza:
Analizirajući pojedinačne vrste prihoda od poreza mogu se dati sljedeće konstatacije:
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 44.580.033 KM, što je za 8,49% više u
odnosu na planom utvrđeni nivo, odnosno 9,26% više u odnosu na ostvarene prihode 2012. godine. Ovu
grupu poreza praktično čine dvije grupe poreza i to:
Porezi na dobit građana koji predstavlja zaostali porez koji je bio regulisan Zakonom o porezima
Kantona Sarajevo i njegov priliv u 2013. godini iznosi 300.000 KM, što je za 66,4% manje u odnosu na
planirana sredstva, ili za 47,07% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Porez na dobit
građana predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2013.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2012.g., a
od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak.
Prihodi od poreza na dobit preduzeća
predstavljaju najbolje ostvaren prihod
u toku 2013.g., kako u odnosu na
planirana sredstva (10,15% više) tako
u odnosu na ostvarenje ove vrste
prihoda prošle godine (10,05% više).
Porez na dobit preduzeća je regulisan Zakonom o
porezu na dobit preduzeća („Službene novine FBiH“,
broj 97/07,14/08 i 39/09) i po tom osnovu u 2013.
23
godini ostvaren je priliv u iznosu od 44.280.034 KM,
što je za 10,15% više u odnosu na planom utvrđen
nivo, odnosno za 10,05% više u odnosu na ostvarene
prihode po osnovu poreza na dobit preduzeća u 2012.
godine.
Porez na plaću i radnu snagu u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 1.001.040 KM, što je za
52,17% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo ili za 35,52% manje u odnosu na ostvarene prihode
2012. godine.
Porez na plaće i druga lična primanja u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 330.354 KM što predstavlja
39,16% manje od planiranih sredstava u 2013. godini na ovoj poziciji, a za 30,79% je manji u odnosu na
ostvareni priliv 2012. godine. Po osnovu poreza na dodatna primanja ostvareno je 670.686 KM što je za
56,72% manje u odnosu na planirana sredstva 2013. godine, odnosno za 37,61% manje u odnosu na
ostvareni priliv 2012.godine.
Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2013.g manji u odnosu na
ostvarene prihode 2012.g. Od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak.
Porez na imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu („Službene novina Kantona Sarajevo broj:
7/09) i u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 8.131.522 KM, što je za 40,17% manje u odnosu na
planirana sredstva ili skoro na istom nivou u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Naime, procjenu
sredstava koja su od poreza na imovinu trebala biti naplaćena u toku 2013.g. Ministarstvu finansija
dostavila je Porezna uprave Kantona Sarajevo i ista je uvrštena u plan Budžeta za 2013.g.
Domaći porezi na dobra i usluge u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 476.895 KM, što je za
81,29% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva ili za 50,23% manje u odnosu na ostvarene prihode
prošle godine. Domaći porezi na dobra i usluge predstavljaju porez na promet proizvoda po tarifnim
brojevima, porez na promet posebnih usluga, te prihodi po osnovu zaostalih poreza. Porezi na promet
proizvoda i porezi na promet usluga ujedno su najviše ostvareni porezi ove grupe prihoda. Priliv ovih
vrsta prihoda uglavnom se odnosi na zaostale uplate iz prethodnih godina i u direktnoj su vezi sa
aktivnostima porezne uprave i naplaćivanju zaostalih poreza od poreznih obveznika.
Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji predstavlja ključni
Zakon kojim su regulisani direktni porezi i zamjenjuju cijeli niz drugih poreza koje su plaćali građani. U
posmatranom periodu prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 103.925.622 KM, što je za
2,36% manje u odnosu na planom utvrđenu veličinu, a 2,6% više u odnosu na ostvarene prihode prošle
godine.
Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda od poreza u Kantonu Sarajevo. U
2013. godini iz osnova indirektnih poreza u Budžet Kantona Sarajevo uplaćeno je 360.801.458 KM (od
čega se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo odnosi 322.143.546 KM) ili za
10,99% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo.
Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun u skladu sa Zakonom o uplatama na
Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09) i za
24
njihovo raspoređivanje odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje. Nakon podmirivanja dijela
vanjskog duga Države i izdvajanje sredstava za finansiranje državnih institucija i izdvajanja rezervi koje
služe za povrat PDV-a, prihodi se dijele prema odgovarajućem procentu na entitete i Distrikt Brčko, a u
daljnjoj raspodjeli, na nivou Federacije BiH primjenjuje se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji BiH.
Prema usvojenim formulama raspodjele indirektnih poreza, po izmirenju obaveza za vanjski dug
Federacije kao entiteta na Jedinstvenom računu FBiH ostaje odgovarajući iznos indirektnih poreza, od
čega se na finansiranje funkcija FBiH odnosi 36,20%, kantonima pripada 51,48%, finansiranje jedinica
lokalne samouprave 8,42% i Direkcijama za ceste 3,90%.
Iako je procenat pripadnosti indirektnih
poreza Kantona Sarajevo u ukupnim
indirektnim porezima koji pripadaju svim
kantonima iz 2012.g. (29,236%) u 2013.g.
(29,342%) zabilježio rast, ostvareni ukupni
prihodi od indirektnih poreza Kantona
Sarajevo u 2013.g. bilježe pad za
23.233.228 KM u odnosu na 2012.g.
Dio prihoda (51,48%) po osnovu indirektnih poreza
uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH koji
pripada kantonima se dalje prema Uputstvu o
određivanju učešća kantona, jedinica lokalne
samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u
prihodima od indirektnih poreza i načinu
raspoređivanja tih prihoda („Službene novine FBiH“,
br.73/07,46/08,73/08,67/09,87/10,86/11 i za 2013.g. i
br.111/12) raspodjeljuje tako da Kanton Sarajevo u
2013.godini u raspodjeli učestvuje sa 29,342%.
Po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u 2013. godini ostvareno je
7.477.587 KM ili 5,94% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo.
U ostvarene prihode Budžeta Kantona za 2013 godinu po osnovu indirektnih poreza iznos od 31.180.326
KM usmjeren je jedinicama lokalne samouprave, što je regulisano članom 24. Zakona o pripadnosti
javnih prihoda. Ostvareni prihodi od indirektnih poreza jedinica lokalne samouprave su za 3,67% manje u
odnosu na planirani nivo za 2013.godinu, a za 5,07% su manji u odnosu na ostvarene prihode po ovom
osnovu u prethodnoj godini.
Ostali porezi ostvareni su u iznosu od 114.237 KM, što je za 106,95% više od plana i predstavljaju
većinom prihode od posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji su namjenski
prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i predstavljaju zaostale poreze koje je teško realno
procjenit obzirom da iz godine u godinu imaju velike oscilacije naplate a u direktnoj su vezi sa
aktivnostima porezne uprave na naplati zaostalih obaveza.
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 87.931 KM ili 87% manje u odnosu na
plan ove grupe prihoda od poreza Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, što je za 4,01% manje u
odnosu na ostvarene prihode 2012. godine. Ovu grupu prihoda predstavljaju uplate zaostalih obaveza po
osnovu posebnih vodnih naknada, po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda, te naknade za
puteve iz cijene naftnih derivata. Obzirom da se radi o zaostalim obavezama, ova grupa prihoda iz godine
u godinu bit će sve manja.
Neporezni prihodi
Neporezni prihodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 60.293.292 KM, što je za 33,03% manje u
odnosu na planirana sredstva ili za 9,7% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Iz grupe
neporeznih prihoda isknjižen je značajan iznos od 12.007.154 KM namjenskih i sopstvenih prihoda
budžetskih korisnika, koji nije utrošen u toku 2013.g., iz razloga što predstavljaju prihode sa namjenom
koja je definisana brojnim zakonima, a razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni
redovni prihodi budućeg perioda. Kada bi se neporezni prihodi posmatrali prije razgraničavanja gore
25
navedenih sredstava, moglo bi se reći da su za 19,69% manje ostvareni u odnosu na planom predviđene, a
za 31,59% viši u odnosu na ostvarene neporezne prihode 2012.godine.
Ovi prihodi predstavljeni su sljedećim vrstama:
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine
Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate
Novčane kazne
UKUPNO
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g.
2.493.700
78.587.300
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
Index
ostvarenja u
2013
1.065.184
827.131
42,71
8.953.000
51.705.930
7.522.178
47.717.420
6.397.313
65,79
84,02
90.034.000
60.293.292
54.941.864
66,97
Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi neporeznih prihoda:
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 1.065.184 KM ili za 57,29%
manje u odnosu na planom utvrđeni nivo 2013. godine, odnosno za 28,78% više u odnosu na ostvareni
priliv 2012. godine.
Ova grupa prihoda predstavljena je prihodima od finansijske i nematerijalne imovine, a to su: prihodi po
osnovu dividendi i udjela u profitu, prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i
autorskih prava, te ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, čiji priliv u 2013. godini ukupno
iznosi 421.688 KM, što predstavlja 30,37% planiranih sredstava u 2013. godini, odnosno za 76,98% više
u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine.
Po osnovu prihoda od zemljišne rente i iznajmljivanja ostvareno je u 2013. godini 252.545 KM, što
predstavlja 29,75% manje u odnosu na planirana sredstava u 2013. godini, odnosno za 25,66% manje u
odnosu na ostvareni priliv 2012. godine.
26
Prihodi od kamata primljenih od pozajmica pojedincima i preduzećima u 2013. godini ostvareni su u
iznosu od 333.654 KM, što predstavlja 51,69% od planiranih sredstava u 2013. godini, odnosno za
35,27% više sredstava u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine.
Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su ostvarene u iznosu od
51.705.930 KM ili za 34,21% manje od planom utvrđenog nivoa, odnosno za 8,35% više u odnosu na
uporedni period prošle godine. Kada bi se u obzir uzeli isknjiženi razgraničeni a nepotrošeni namjenski
prihodi iz 2013.g. koji su preneseni u 2014.g. ostvarenje ove grupe prihoda iznosilo bi 63.713.084 KM što
je za 18,92% manje u odnosu na planirani Budžet ove vrste neporeznih prihoda za 2013.g. ili 33,52% više
u odnosu na ostvarenje istih u 2012.godine.
Administrativne takse u 2013. godini naplaćene su u iznosu od 4.499.166 KM ili 24,38% manje od
planom utvrđenog nivoa i za 5,55% više u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine.
Sudske takse u 2013. godini naplaćene su u iznosu od 7.970.014 KM ili 39% manje od planom utvrđenog
nivoa i za 19,13% manje u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine.
Kantonalne komunalne naknade i takse su ostvarene u iznosu od 600.876 KM ili 10% od plana a
predstavljaju pogrešne uplate poreznih obveznika po osnovu kantonalnih komunalnih taksi (zaostale
obaveze) koje su krajem 2013.g. rješenjima o povratu pogrešnih uplata vraćene općinama, kojima i
pripadaju, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 31/12) kojom je definisano da se kantonalne komunalne takse ne uplaćuju na račun
kantona a raspoređuju općinama, već da se uplate poreznih obveznika direktno vrše na račun općina na
novootvorenu vrstu prihoda „Općinske komunalne takse“ (722321). Planirani iznos od 6.000.000 KM
odnosio se na Kantonalne komunalne naknade koje su trebale biti regulisane Izmjenama i dopunama
Zakona o komunalnim djelatnostima koji u toku 2013.g. nije donesen.
Po osnovu ostalih budžetskih naknada u 2013. godini ostvaren je priliv u iznosu od 4.748.996 KM, što je
za 48,78% manje u odnosu na plan 2013. godine, odnosno 26,53% više u odnosu na ostvaren priliv ove
vrste prihoda u 2012. godini. Ostale budžetske naknade čine Kantonalne naknade koje su predstavljene:
naknadama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (namjenski prihod
Ministarstva privrede), naknadama za izgradnju i održavanje javnih skloništa, naknade za tehnički pregled
motornih vozila koji pripada kantonima, te ostale kantonalne naknade (unutar ostalih kantonalnih naknada
nalaze se naknade za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i
zaustavljenih vozila - namjenski prihod Ministarstva saobraćaja). Do ovako malog procenata ostvarenja
došlo je uslijed isknjižavanja namjenskih prihoda iz ukupno ostvarenih prihoda u 2013.godini, koji se u
toku godine nisu potrošili za namjenu koja je određenim propisom definisana i u tom slučaju moraju se
razgraničiti u slijedeću godinu (2014.g.). Tako je npr. došlo do razgraničavanja slijedećih naknada:
naknada za korištenje javnih parkirališta u iznosu od 1.165.025 KM iz 2013. godine i 1.814.494 KM iz
prethodnih godina, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od
1.114.553 KM iz 2013.g. i 1.209.938 KM iz prethodnih godina, te naknada za korištenje, zaštitu i
unapređenje šuma u iznosu od 871.571 KM iz 2013.g. i 1.956.173 KM iz prethodnih godina.
Po osnovu posebnih naknada i taksi u 2013. godini ostvaren je priliv u iznosu od 10.168.069 KM, što je
za 40,01% manje u odnosu na plan 2013. godine, odnosno za 13,68% manje u odnosu na ostvareni priliv
ove vrste neporeznih prihoda u 2012. godini.
Ovako mali procenat ostvarenja grupe neporeznih prihoda - posebne naknade i takse nastao je uslijed
isknjižavanja i razgraničavanja ostvarenih, a nepotrošenih namjenskih naknada. Tako su isknjižene i
razgraničene u 2014. godinu slijedeće posebne naknade i takse:
 federalna naknada za izvršene veterinarske i zdravstvene preglede u iznosu od 57.763 KM iz
2013.g. i 80.616 KM iz prethodnih godina,
27

posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila u
iznosu od 1.544.398 KM iz 2013.g. i 1.310.104 KM iz prethodnih godina,
 naknade za korištenje voda u iznosu od 2.618.884 KM iz 2013.g. i 966.409 KM iz prethodnih
godina, te
 naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 1.826.292 KM iz 2013.g. i 963.521
KM iz prethodnih godina,
U okviru posebnih naknada najveći priliv prihoda u 2013. godini ostvaren je po osnovu prihoda od vodnih
naknada od čega je u 2014.g. razgraničeno 2.618.884 KM i predstavlja namjenski prihod koji se koristi u
Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstvu privrede.
Prihodi od sopstvenih djelatnosti
Po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti u 2013. godini ostvareno je 23.659.854 KM ili 88,71% od
planom utvrđenog nivoa, što je za 33,13% više u odnosu na prethodnu godinu. Znatan dio prihoda od
sopstvenih djelatnosti koje su u 2013. godini ostvarili budžetski korisnici i to iznos od 2.803.642 KM,
budžetski korisnici nisu uspjeli utrošiti do kraja 2013. godine, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi
iz ostvarenih prihoda 2013. godine, te su zaključkom Vlade uključeni u prihode 2014. godine i stavljeni
budžetskim korisnicima na raspolaganje.
Iznos od 23.659.854 KM je predstavljen po budžetskim korisnicima i najveći dio ovih prihoda se odnosi
na javne prihode Ministarstva unutrašnjih poslova (6.598.638 KM), ustanova iz oblasti osnovnog i
srednjeg obrazovanja (5.287.383 KM), javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (4.100.068 KM), javnih ustanova
Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (1.881.740 KM), te javne ustanove
Ministarstva kulture i sporta (1.278.998 KM ).
Iznos od 73.842 KM evidentiran na Trezoru Kantona predstavlja uplate koje se sa 31.12.2013. godine
nisu mogle vezati za određenog budžetskog korisnika (pogrešne uplate – bilo da je na uplatnom nalogu
pogrešno upisana vrsta prihoda ili je pogrešno upisana budžetska organizacija). Procenat pogrešno
uplaćenih prihoda od ukupno ostvarenih prihoda od sopstvenih djelatnosti poduzimanjem odgovarajućih
aktivnosti u toku godine sveden je na minimum.
Neplanirane uplate – U ovom segmentu kao dio neporeznih prihoda predstavljene su i neplanirane uplate
čiji priliv u 2013. godini iznosi 58.955 KM, što je 91,34% manje u odnosu na planom utvrđen nivo.
Naime, na ekonomskom kodu 722751 - primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu trebaju se
uplaćivati samo one donacije koje nisu planom predviđene, te se nakon provedenog unosa tih sredstava u
plan Budžeta za 2013.g. preknjižavaju sa ovog ekonomskog koda na ekonomski kod 733100 sa kojeg se
mogu i trošit.
Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 7.522.178 KM ili 15,98% manje u odnosu na planirana
sredstava u 2013. godini, a za 17,58% su viša u odnosu na ostvarenje novčanih kazni prethodne godine.
Najveće ućešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru
novčanih kazni i u toku 2013.g. ostvarene su u iznosu od 7.384.427 KM.
Tekući transferi – transferi i donacije
Tekući transferi i donacije u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.001.060 KM, što je za
10,71% manje u odnosu na planirana sredstva 2013. godine i za 6,43% viša u odnosu na isti period prošle
godine. Ova vrsta prihoda najvećim dijelom odnosi se na sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice (11.027.729 KM ili 73,51%), koja su dobivena kao tekući transfer višeg nivoa
vlasti - Federacije i namjenjena su za zaštitu civilnih žrtava rata.
II RAČUN FINANSIRANJA
28
Račun finansiranja sastoji se od četiri grupe primitaka i to: kapitalnih primitaka, primitaka od primljenih
otplata, primitaka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (Federacija-podrška nižim nivoima vlasti
iz sredstava MMF-a) i primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti). Ukupni primici u
2013. godini ostvareni su u iznosu od 5.327.623 KM, što je za 90,18% manje u odnosu na planirana
sredstva 2013. godine, a u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine manja su za 83,5%. Značajno
smanjenje u odnosu na plan nastalo je uslijed planiranih, a neostvarenih sredstava od strane MMF-a u
iznosu od 35.000.000 KM, zatim planiranih a neostvarenih primitaka od privatizacije preduzeća (u iznosu
od 3.737.800 KM), te primitaka od direktnog zaduživanja kod domaćih komercijalnih banaka (u iznosu
od 10.000.000 KM) Slijedi tabelarni i grafički pregled po vrstama prihoda računa finansiranja:
FINANSIRANJE
Kapitalni primici
Primici od primljenih otplata
Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti
Primici od direktnog zaduživanja
UKUPNO
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
Index
ostvarenja u
2013
6.637.800
2.634.700
2.423.396
2.904.227
3.032.516
3.257.821
36,51
110,23
35.000.000
10.000.000
54.272.500
0
0
5.327.623
0
26.000.000
32.290.337
0,00
0,00
9,82
Kapitalni primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.423.396 KM što je 36,51% od planiranih kapitalnih
primitaka i sastoje se od primitaka od prodaje stalnih sredstava i primitaka od prodaje robnih rezervi.
Primici od prodaje stalnih sredstava ostvareni su u iznosu 21.196 KM i većinom se odnose se na primitke
od prodaje prometnih vozila u iznosu od 21.196 KM.
Primici od prodaje robnih rezervi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 2.401.535 KM i manji su za
17,19% u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 10,45%, a odnose se
na aktivnosti iz djelokruga rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo.
Primici od primljenih otplata kao druga grupa primitaka ostvarena je u iznosu od 2.904.227 KM ili
10,23% više od planiranih sredstava, što je za 10,85% manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Primici od primljenih otplata sastoje se od primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim
29
organizacijama, primljenih otplata od pozajmljivanja javnim preduzećima i primljenih otplata od ostalih
vidova domaćeg pozajmljivanja.
Primici po osnovu pozajmica za stambene kredite – Primljene otplate od pozajmica pojedincima za
stambene kredite ostvarene su u iznosu od 1.328.294 KM, što predstavlja 18,39% više u odnosu na
planirana sredstva. Veće ostvarenje povrata sredstava u odnosu na plan, rezultat je boljim povratom
sredstava po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boraca.
Po osnovu otplata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova ostvaren je povrat u iznosu od 10.469,46
KM. Povrat po osnovu otplata kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca ostvaren je u
iznosu od 1.009.510,22 KM, a Raiffeisen banka d.d. BiH izvršila je povrat 43.612,18 KM neiskorištenih
sredstava.
Primici po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih, naučnih, stručnih,
kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo,
prema odlukama iz 1999.godine (koje su stavljene van snage 2004.godine) ostvareni su u iznosu od
178.694,29 KM.
Primici od ostalih budžetskih korisnika, po osnovu otplata stambenih kredita, iznose 9.507,75 KM.
U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Ministarstva privrede, Intesa Sanpaolo
banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od 76.500,00 KM, koja su
ostvarena od povrata kredita Evropske Unije odobrenih poljoprivrednicima– Phare program distribucija
junica.
Primici po osnovu otplata pozajmica javnim preduzećima ostvareni su u iznosu od 1.244.962 KM, što je
za 3,69% manje od plana. U ovom iznosu sadržan je povrat od otplata pozajmica iz sredstava privatizacije
i pozajmica preduzećima za podsticaj proizvodnje.
Raiffeisen bank izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih 2006. i 2007.godine u ukupnom iznosu od
691.217,91 KM. Nova banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2008. godini u iznosu od
550.068 KM.
Primici po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje ostvareni su u iznosu od 3.676,10 KM, koja su
uplaćena iz stečajnog postupka za Alhos.
Primici od domaćeg zaduživanja (borački krediti) ostvareni su u iznosu od 330.970 KM, što u odnosu na
plan predstavlja ostvarenje od 50,44% više.
Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.g. planirana su sredstva od strane MMF-a u iznosu od 35 mil KM
koja nisu ostvarena iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere III stand by aranžmana
sa MMF-om, za dobivanje istog. Naime, još u Budžetu KS za 2010. godinu bila su planiran sredstva koja
su trebala da se usmjere za pokriće deficita iz 2009. godine, kao i za povrate pogrešno ili više uplaćenih
sredstava na Jedinstveni račun Trezora.
U toku 2010. godine realizovani su povrati po osnovu povrata poreza na dobit preduzeća iz ranijih godina,
koji su nastali kao rezultat primjene novog Zakona o porezu na dobit (Federalni propis), kojim je stopa
poreza na dobit preduzeća sa 30% smanjena na 10%. Rješenja o povratu poreza na dobit preduzeća
donosila je Porezna uprava – Kantonalni ured Sarajevo, a Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je
samo trebalo da izvrši ove povrate. Obzirom da su se u toku 2010. godine ovi povrati (cca 30.000.000
KM) redovno izvršavali u skladu sa potpisanim protokolima sa privrednim subjektima, a nismo dobili
sredstva iz III tranše stand by aranžmana sa MMF-om, iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz
Pisma namjere, nastao je deficit u 2010. godini po ovom osnovu. Deficit iz 2010. godine je pokriven iz
redovnih prihoda, ali je nastao novi deficit u 2011. godini. Kako planiranih 35 milona KM od strane
30
MMF-a nije ostvaren ni u 2011.g. u 2012.g. došlo je do akumuliranog deficita koji se planirao pokriti iz
sredstava MMF-a, čije se ostvarenje očekivalo, ali nije ostvareno.
Dugoročmi krediti i zajmovi
Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) nisu ostvareni u planiranom iznosu od
10.000.000 KM, jer Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o
zaduženju Kantona Sarajevo u 2013. godini.
Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-4346-4.1/13 od 26.02.2013.g.odobrio se prenos sredstava
u Budžet Kantona Sarajevo za 2013.g. (prenesena neutrošena sredstva od direktnog zaduživanja iz
prethodnih godina – domaći dugoročni krediti) u ukupnom iznosu od 13.703.798 KM. U skladu sa
navedenim izvršen je unos u plan Budžeta za 2013.g. i u toku 2013.g. praćeno je izvršavanje navedenih
sredstava. U 2013.g. od ukupno navedenih sredstva izvršeno je 6.474.890 KM u skladu sa “Izvještajem o
popisu sredstava, obaveza i potraživanja budžetskih korisnika koji su u evidenciji Jedinstvenog računa
Trezora Kantona Saraejvo na dan 31.12.2013.g.” Ostatak neutrošenih sredstava prenesen je u Budžet
Kantona Sarajevo za 2014.g.
PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
Prihodi budžetskih korisnika predstavljaju prihode kojima isključivo raspolažu budžetski korisnici i
sastoje se od: prihoda od sopstvenih djelatnosti, donacija i tekućih transfera.
U periodu 01.01.-31.12.2013. godine ostvareni su u iznosu od 42.013.997,27 KM. Iznos od 3.356.770,27
KM isknjižen je iz ostvarenih prihoda 2013. godine i predstavlja redovne prihode budućeg perioda 2014.
godine. Ostatak sredstava u iznosu od 38.657.227 KM utrošen je u 2013. godini i predstavlja 11,06%
manje sredstava u odnosu na planirana, odnosno 21,33% više u odnosu na uporedni period prošle godine.
Slijedi tabelarni i grafički prikaz ove grupe prihoda:
Budžet Kantona
Ostvareno
Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g.
PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
Index
ostvarenja u
2013
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ.
26.661.600
772.040
23.656.167
802.189
17.764.664
295.158
Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije
Donacije
14.825.937
1.202.557
13.339.484
859.387
13.162.284
636.568
103,91
89,97
71,46
43.462.134
38.657.227
31.858.674
88,94
UKUPNO
88,73
31
Razgraničeni prihodi - naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda
U ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine bili su
sadržani i određeni namjenski prihodi u iznosu od 20.882.090 KM (naknada za izvšene veterinarske i
sanitarne preglede, posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih
vozila, naknade za korištenje voda, ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, poseban porez
na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, namjenska sredstva od posebnog poreza za zaštitu od
nesreća, namjenski prihodi izgradnje i održavanja javnih skloništa, naknade za korištenje, zaštitu i
unapređenje šuma, naknade za korištenje šuma, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe, naknade za korištenje javnih parkirališta, prihodi od sopstvenih djelatnosti,
donacije i transferi), koji se nisu utrošili do kraja 2013. godine, jer je njihovo korištenje utvrđeno
odgovarajućim propisima, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2013. godine i
predstavljaju redovne prihode budućeg perioda 2014. godine.
Iz sljedećih tabelarnih pregleda se može vidjeti nivo ostvarenih prihoda po svim ekonomskim kodovima
za period 01.01.-31.12.2013. godine, kao i pregled uplaćenih redovnih prihoda budućeg perioda
(razgraničeni prihodi) po svim budžetskim korisnicima:
32
Ekon.
kod
1.
1.1.
711000
711100
711110
711111
711112
711113
711114
711115
711200
711210
711211
711212
713000
713100
713110
713111
713113
714000
714100
714110
714111
714112
714113
715000
715100
715130
715131
715132
715137
715140
715141
715143
715144
OPIS
PRIHODI, FINANSIRANJE I VIŠAK PRIHODA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA
Porez na dobit pojedinaca
Porez na dobit građana
Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi)
Porez na dobit od poljop.djelatnosti (zaostali porezi)
Porez na osnovu autorskih prava i patenata (zp)
Porez na ukupan prihod fizičkog lica (zaostali porezi)
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zp)
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit preduzeća
Porez po odbitku
POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU
Porez na plaće
Porez na plaće
Porez na plaće i druga lična primanja (zaostali porezi)
Porez na dodatna primanja (zaostali porezi)
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Stalni porezi na imovinu
Porez na imovinu od fizičkih osoba
Porez na imovinu od pravnih osoba
Porez na imovinu za motorna vozila
DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi)
Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet
ili dodatnu vrijednost
Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima
Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz članu 11. Zakona o
porezu na promet proizvoda i usluga
Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se
porez plaća po nižoj stopi
Kaznena kamata
Porez na promet usluga
Porez na promet usluga
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
571,853,000
519,118,739
541,172,738
90.78
41,092,300
892,900
892,900
252,500
0
195,200
190,000
255,200
40,199,400
40,199,400
32,946,300
7,253,100
2,093,000
2,093,000
2,093,000
543,000
1,550,000
13,590,000
13,590,000
13,590,000
4,950,000
2,850,000
5,790,000
2,548,300
44,580,033
300,000
300,000
195,881
411
3,525
4,943
95,241
44,280,034
44,280,034
36,188,575
8,091,459
1,001,040
1,001,040
1,001,040
330,354
670,686
8,131,522
8,131,522
8,131,522
2,430,167
3,227,498
2,473,857
476,895
40,800,707
566,831
566,831
242,793
173
80,102
81,154
162,609
40,233,876
40,233,876
33,534,513
6,699,363
1,552,548
1,552,548
1,552,548
477,387
1,075,161
8,154,303
8,154,303
8,154,303
5,175,904
2,978,399
108.49
33.60
33.60
77.58
958,340
1.81
2.60
37.32
110.15
110.15
109.84
111.56
47.83
47.83
47.83
60.84
43.27
59.83
59.83
59.83
49.09
113.25
42.73
18.71
1,903,100
952,900
360,624
216,413
800,949
437,975
18.95
22.71
35,600
188,209
314,816
528.68
2,100
915,200
950,200
950,200
3,508
24,696
144,210
143,532
2,724
120,435
362,974
362,974
167.06
2.70
15.18
15.11
679
33
Ekon.
kod
715200
715210
715211
715900
715910
715914
715915
716000
716100
716110
716111
716112
716113
716114
716115
716116
716117
717000
717100
717121
717131
717141
719000
719100
719111
719114
719115
OPIS
Porez na promet posebnih usluga
Porez na promet posebnih usluga
Porez na dobitke od igara na sreću
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona
Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona i
porezu na promet usluga u građevinarstvu
PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o
porezu na dohodak
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihodi Direkcije za
puteve
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
OSTALI POREZI
Ostali porezi
Ostali porezi
Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za
civilnu zaštitu Kantona Sarajevo -zaostali porezi
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih
poslova- namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi
719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba
719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
515,200
515,200
515,200
130,000
130,000
15,000
88,268
88,268
88,268
28,003
28,003
18,592
75,026
75,026
75,026
82,364
82,364
14,421
17.13
17.13
17.13
21.54
21.54
123.95
115,000
106,435,300
106,435,300
106,435,300
82,975,000
4,000,000
2,745,000
26,000
885,300
9,411
103,925,622
103,925,622
103,925,622
84,107,641
3,300,871
2,647,237
27,076
558,715
67,943
101,288,042
101,288,042
101,288,042
82,161,673
3,033,845
2,569,390
24,807
556,073
8.18
97.64
97.64
97.64
101.37
82.52
96.44
104.14
63.11
14,058,600
1,745,400
405,362,500
405,362,500
365,209,200
11,861,322
1,422,761
360,801,458
360,801,458
322,143,546
11,821,177
1,121,076
386,293,168
386,293,168
345,376,774
84.37
81.51
89.01
89.01
88.21
7,784,600
32,368,700
55,200
55,200
29,500
7,477,587
31,180,326
114,237
114,237
7,924
8,069,826
32,846,568
2,034,021
2,034,021
6,558
96.06
96.33
206.95
206.95
26.86
0
98,060
947,897
0
12,500
13,200
0
5,620
13
2,619
1,077,782
900
884
0.10
19.84
34
Ekon.
kod
777000
777700
777770
777776
777778
777779
1.2.
721000
721100
721110
721111
721112
721114
721119
721120
721121
721122
721123
721200
721211
721214
721232
721300
721310
721312
721320
721321
721322
721600
721611
722000
722100
722120
722121
722200
722220
OPIS
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada
Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata - namjenski prihodi Direkcije za
puteve
NEPOREZNI PRIHODI
PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija
Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
Prihodi od dividenti i udjela u profitu
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu
od 6.200 KM)
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
Prihodi od zemljišne rente
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva stambene politike
(Kantonalni stambeni fond)
Prihodi od iznajmljivanja vozila
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
Prihodi od kamate za depozite u banci
Prihodi od GSM licenci namjenski prihodi Direkcije za puteve
Prihodi ostvareni prodajom stanova
Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu
Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti
Kamate primljene od pozajmica Federaciji
Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija
Kamate primljene od pozajmica pojedincima
Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama
Prihodi od privatizacije preduzeća
Prihodi od privatizacije preduzeća
NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I NEPLANIRANE UPLATE
Administrativne takse
Kantonalne takse
Kantonalne administrativne takse
Sudske takse
Kantonalne sudske takse
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
676,400
676,400
676,400
2,400
655,900
87,931
87,931
87,931
203
85,126
91,610
91,610
91,610
2,427
77,882
13.00
13.00
13.00
8.45
12.98
18,100
2,602
11,301
14.38
90,034,000
60,293,292
54,941,864
66.97
2,493,700
1,748,200
1,388,700
1,000
1,346,500
1,065,184
674,233
421,688
307
391,652
183
827,131
577,989
238,262
83
204,966
42.71
38.57
30.37
30.71
29.09
41,200
359,500
3,000
29,545
252,545
375
33,213
339,726
747
71.71
70.25
12.50
356,500
251,820
350
56,973
20
51,971
4,982
333,954
300
300
333,654
96,199
237,456
23
23
51,705,930
4,499,166
4,499,166
4,499,166
7,970,014
7,970,014
338,489
490
2,076
70.64
100,000
100,000
645,500
0
645,500
100,000
545,500
0
78,587,300
5,950,000
5,950,000
5,950,000
13,065,000
13,065,000
56.97
51.97
2,076
247,062
410
410
246,652
102,098
144,554
4
4
47,717,420
4,262,504
4,262,504
4,262,504
9,855,789
9,855,789
51.74
51.69
96.20
43.53
65.79
75.62
75.62
75.62
61.00
61.00
35
Ekon.
kod
722221
722300
722311
722400
722420
722421
722422
722423
722424
722429
-
722450
722451
722452
722454
722453
722455
722459
722470
722471
722472
722479
722500
722510
722511
722514
OPIS
Kantonalne sudske takse
Kantonalne komunalne naknade i takse
Kantonalne komunalne naknade
Ostale budžetske naknade
Kantonalne naknade
Kantonalne naknade
Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod Ministarstva privrede
(razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.731.400 KM)
Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu
Kantona Sarajevo
Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima
Ostale kantonalne naknade
Ostale kantonalne naknade
Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i
zaustavljenih vozila -namjenski prihod Ministarstva saobraćaja (razgraničeni namjenski prihodi
u iznosu od 2.145.100 KM)
Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
Naknade za opće korisne funkcije šuma (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 2.515.900
KM)
Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama
Naknada za korištenje državnih šuma
Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja
Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta
Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma
Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima
Naknade za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (razgraničeni
namjenski prihodi u iznosu od 4.400 KM)
Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen po kantonalnim propisima
Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima
Posebne naknade i takse
Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede
Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja
Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove i Ministarstva privrede (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od
292.100 KM)
722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra
722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra
722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša i Ministarstva privrede
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
4
2
3
13,065,000
6,000,000
6,000,000
9,271,400
5,340,300
151,200
7,970,014
600,876
600,876
4,748,996
1,539,850
91,285
9,855,789
0
3,752,990
1,449,011
121,895
61.00
10.01
10.01
51.22
28.83
60.37
1,736,400
521,440
432,642
30.03
0
72,500
3,380,200
535,100
68,234
858,890
301,047
353,831
67,795
472,848
472,848
94.12
25.41
56.26
2,845,100
3,926,700
557,843
1,633,657
2,303,979
19.61
41.60
3,736,300
15,000
1,000
1,633,657
2,160,922
6,672
114
0
121,701
14,570
0
43.72
0.00
0.00
157,900
16,500
4,400
0.00
0.00
35806.55
1,575,488
4,400
1,575,488
0
0
16,950,200
869,200
1,100
10,168,069
579,200
132
11,780,667
413,812
64
59.99
66.64
12.00
692,100
175,000
1,000
508,144
69,192
1,733
340,458
72,569
721
73.42
39.54
173.30
5,457,800
3,776,454
2,735,340
69.19
35806.55
36
Ekon.
kod
OPIS
722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili
naftne derivate (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 958.900 KM)
722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih
đubriva i hemikalija za zaštitu bilja
722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu
722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i
mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene
722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese,
uključujući i termoelektrane
722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama
722527
722528
722529
722530
722531
722532
722535
722536
722537
722538
722539
722540
722541
722542
722543
722544
722545
722546
722550
722551
722552
722553
722555
722556
722580
Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka
Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava
Opća vodna naknada (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.559.500 KM)
Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
Posebna naknada za službu "Pomoć informacije na cestama"
Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji
Naknada za ceste (izvanredni prevoz)
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima
Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od
1.334.000 KM) (od toga 3.234.000 KM vraćanje namjenskih sredstava iz 2009.g. )
Sredstva za biološku reprodukciju šuma
Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume
Naknade za ograničenje korištenja šuma
Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma
Naknada za promet šuma
Naknada za zaštitu okoliša
Naknada zagađivača okoliša pravnih lica
Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica
Naknada korisnika okoliša pravnih osoba
Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila
Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničeni namjenski
prihodi u iznosu od 1.396.600 KM)
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za
civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
1,858,900
1,542,053
0.00
662,117
426,392
0.00
153.22
35,000
30,470
0.00
45,000
39,728
0.00
2,500
100
1,800
2,459,500
4,201,900
1,045,500
2,050,500
2,000
2,500
1,000
250,000
850,400
1,389,700
2,062
89
1,946
30,483
3,925,959
1,033,823
1,916,954
1,516
1,786
633
720,974
250,273
0
0.00
0.00
2501.69
125.24
95.38
103.74
97.50
41.20
7.40
0.00
171.76
58.02
7.25
630,000
425,000
1,384,500
4,500
100
100
500
2,145,600
11,000
11,000
12,000
15,000
651,188
45,030
3,080,235
4,007,690
1,084,551
1,999,288
824
185
429,408
493,434
100,729
96,572
20
4,137
6.98
0.44
4136.64
586,464
1,319,542
686
51
30
87,651
0.00
0.00
27.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2,096,600
586,464
1,231,124
27.97
2,886,000
1,117,532
3,386,014
38.72
37
Ekon.
kod
OPIS
722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
(razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.610.800 KM)
722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto
primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
(razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 25.000 KM)
722584 Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice
(razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 6.100 KM)
722585 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara
i prirodnih sila (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 104.500 KM)
722586 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od
autoodgovornosti (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 29.600 KM)
722600 Prihodi od sopstvenih djelatnosti
722610 Prihodi od pružanja usluga građanima
722611 Prihodi od pružanja usluga građanima
722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama
722613 Prihodi od pružanja usluga drugima
722620 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
722623 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti
722630 Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika
722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Org. kod
BUDŽETSKI
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
2,437,800
962,428
184,000
2,430,528
39.48
955,485
0.00
25,000
0.00
6,100
0.00
179,500
67,291
0
37.49
53,600
26,669,600
6,000
6,000
87,813
23,659,854
1,430
730
0
17,771,738
2,124
1,737
48
339
2,076
2,076
163.83
88.71
23.83
12.17
17,764,664
17,764,664
88.73
88.73
2,000
2,000
26,661,600
26,661,600
700
1,359
1,270
88
23,656,167
23,656,167
67.93
63.52
KORISNIK
11010001 Kabinet premijera
Ministarstvo pravde i uprave
12010001 Ministarstvo
12020001 Kantonalni sud u Sarajevu (razgraničenja 9.800 KM)
12020004 Općinski sud u Sarajevu (razgraničenja 11.000 KM)
12030001 Kantonalno tužilaštvo
13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih
centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 447.900 KM)
14010001 Ministarstvo saobraćaja (razgraničenja 3000 KM)
14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 148.900 KM)
15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 44.900 KM)
16010001 Ministarstvo stambene politike
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova (razgraničenja 2.720.300 KM)
18010001 Ministarstvo privrede (razgraničenja 2.500 KM)
282,800
9,800
273,000
987,900
23,000
10,000
208,900
134,900
0
6,720,300
2,500
177,030
6,800
9,800
159,540
890
987,901
24,168
21,105
208,736
134,766
6,598,638
1,300
60
216,741
6,310
1
194,170
16,260
345
20,000
41,537
74,467
130,000
750
3,402,952
62.60
100.00
58.44
100.00
105.08
211.05
99.92
99.90
98.19
52.00
38
Ekon.
kod
Org. kod
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
19010001 Ministartsvo finansija
20010001 Ministarstvo zdravstva (razgraničenja 1.900 KM)
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
21010001 Ministarstvo (razgraničenja 509.900 KM)
Osnovno obrazovanje
21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići
21020002 OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić (razgraničenja 100 KM)
21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš
21020005 Oš "Podlugovi" Ilijaš
21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razgraničenja 6.200 KM)
21020008 OŠ "Vladislav Skarić" (razgraničenja 6.900 KM)
21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 14.400 KM)
21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar
21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 7.800 KM)
21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar
21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar (razgraničenja 5.000 KM)
21020014 OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar (razgraničenja 2.200 KM)
21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 1.300 KM)
21020016 OŠ "Hasan Kaimija" (razgraničenja 500 KM)
21020017 OŠ "Katolički školski centar"
21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 7.300 KM)
21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 24.200 KM)
21020020 Druga osnovna škola Ilidža
21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 6.000 KM)
21020022 Četvrta osnovna škola
21020023 Peta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 4.900 KM)
21020024 Šesta osnovna škola Ilidža
21020025 Sedma osnovna škola Ilidža
21020026 Osma osnovna škola Ilidža
21020027 Osnovna muzička škola Ilidža
21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 10.300 KM)
21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo (razgraničenja 200 KM)
21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo
21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo
21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo (razgraničenja 50.000 KM)
21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo
21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo (razgraničenja 2.000 KM)
21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo (razgraničenja 10.100 KM)
21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo
21020037 Centar" Vladimir Nazor"
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
0
0
131,900
12,430,700
1,369,900
2,995,800
0
2,100
6,800
1,500
186,500
55,000
82,800
18,000
31,400
111,000
62,800
25,200
20,300
8,300
55,000
24,300
79,200
3,000
18,000
0
18,400
15,500
12,500
10,000
24,000
195,800
16,700
56,500
90,500
243,500
5,000
46,200
90,100
52,000
26,500
4,556
80,004
10,445,895
1,058,444
2,378,689
1,550
6,257
300
183,399
37,704
43,151
150
32,900
91,100
47,454
16,670
19,800
5,566
22,000
11,976
66,664
3,000
10,090
632
17,777
4,120
8,800
8,070
1,420
198,950
16,677
24,405
84,485
219,318
1,280
44,805
84,201
21,515
19,040
5,643
97,230
9,534,026
647,480
2,119,074
25
4,462
3,771
161,892
38,720
46,968
13,105
24,900
79,875
36,514
21,031
19,090
5,420
50,000
19,362
38,994
3,000
3,132
1,452
14,499
6,150
9,917
8,925
5,820
180,653
16,228
30,589
62,982
136,562
320
33,351
65,887
12,185
22,203
60.66
84.03
77.26
79.40
73.81
92.01
20.00
98.34
68.55
52.11
0.83
104.78
82.07
75.56
66.15
97.54
67.06
40.00
49.29
84.17
100.00
56.06
96.61
26.58
70.40
80.70
5.92
101.61
99.86
43.19
93.35
90.07
25.60
96.98
93.45
41.38
71.85
39
Ekon.
kod
Org. kod
21020038
21020039
21020041
21020042
21020044
21020045
21020046
21020047
21020048
21020049
21020050
21020051
21020052
21020053
21020054
21020055
21020056
21020057
21020058
21020059
21020060
21020061
21020062
21020063
21020064
21020065
21020066
21020067
21020068
21020069
21030001
21030002
21030003
21030004
21030005
21030006
21030007
21030008
21030009
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
Zavod za vaspitanje muške djece
OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća (razgraničenja 1.400 KM)
OŠ "Zajko Delić" Vogošća
OŠ "Izet Šabić" Vogošća
OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad (razgraničenja 300 KM)
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad
OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad
OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
OŠ "Meša Selimović" Novi Grad
OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad
OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad (razgraničenja 2.100 KM)
OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad
OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad (razgraničenja 54.200 KM)
OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad
OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad
OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad (razgraničenja 1.500 KM)
OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad
OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad
OŠ "Saburina" Stari Grad
OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad (razgraničenja 300 KM)
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad (razgraničenja 9.100 KM)
OŠ "Vrh Bosna" Stari Grad (razgraničenja 700 KM)
Muzička škola Mladen Pozajić (razgraničenja 200 KM)
Zavod "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 29.400 KM)
Deveta Osnovna škola Ilidža
OŠ "Dobroševići"
OŠ "Sokolje"
Deseta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.200 KM)
Nova osnovna škola u Starom Ilijašu
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Druga gimnazija (razgraničenja 6.400 KM)
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija (razgraničenja 2.500 KM)
Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička (razgraničenja 11.200 KM)
Gimnazija Dobrinja (razgraničenja 10.700 KM)
Bošnjačka gimnazija (razgraničenja 8.600 KM)
Katolički školski centar
Učiteljska škola i gimnazija Obala (razgraničenja 30.200 KM)
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
71,400
10,400
3,000
6,000
157,000
98,300
15,000
8,000
18,500
13,200
12,000
121,100
17,000
171,600
9,500
15,400
13,800
42,600
49,000
24,400
3,300
33,100
2,700
200
336,800
7,500
13,600
20,800
6,200
43,163
6,402
3,000
920
81,360
52,510
10,533
7,650
4,240
6,180
9,085
121,356
12,244
171,521
9,110
10,473
12,513
39,136
32,608
15,434
1,880
24,733
616
200
315,414
1,905
11,700
11,325
6,201
50
2,908,694
40,761
106,700
13,909
1
112,200
33,338
194,654
3,272,012
57,391
151,777
20,035
24,568
102,060
50,487
197,733
73.49
72.79
65.74
53.50
0.01
83.61
59.43
89.05
99,004
80,366
83.76
3,958,000
56,000
162,300
26,000
7,100
134,200
56,100
218,600
0
118,200
52,939
7,340
9,065
95,291
54,933
16,356
6,950
7,977
9,060
5,340
111,103
11,755
93,401
6,810
13,350
11,970
36,494
41,356
12,930
3,150
2,748
870
4,430
299,477
2,674
12,104
11,220
60.45
61.56
100.00
15.33
51.82
53.42
70.22
95.63
22.92
46.82
75.71
100.21
72.03
99.95
95.89
68.00
90.67
91.87
66.55
63.25
56.97
74.72
22.81
100.00
93.65
25.40
86.03
54.45
100.01
40
Ekon.
kod
Org. kod
21030010
21030012
21030013
21030014
21030016
21030017
21030018
21030019
21030020
21030021
21030022
21030023
21030024
21030025
21030026
21030027
21030028
21030029
21030030
21030031
21030032
21030033
21030034
21030035
21060001
22020001
22020002
22020003
22020004
22020005
22020006
22020007
22020008
22020009
22020010
22020011
22020012
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
Srednja muzička škola (razgraničenja 200 KM)
Srednja medicinska škola Sarajevo (razgraničenja 2.500 KM)
Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo (razgraničenja 8.800 KM)
Zubotehnička škola (razgraničenja 14.200 KM)
Srednja ekonomska škola (razgraničenja 5.900 KM)
Srednja škola za elektroenergetiku
Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
Mašinska tehnička škola
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Srednja škola metalskih zanimanja (razgraničenja 5.000 KM)
Željeznički školski centar
Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo (razgraničenja 12.000 KM)
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža (razgraničenja 5.800 KM)
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo (razgraničenja 3.100 KM)
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 122.400 KM)
Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo (razgraničenja 22.200 KM)
Srednja trgovačka škola Sarajevo (razgraničenja 20.900 KM)
Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 4.900 KM)
Srednjoškolski centar Hadžići (razgraničenja 5.000 KM)
Srednjoškolski centar Ilijaš (razgraničenja 8.200 KM)
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje (razgraničenja 4.200 KM)
Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 26.400 KM)
Gazihusrev-begova Medresa
JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 310.000 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
Narodno pozorište
Sarajevska filharmonija
Pozorište mladih
Kamerni teatar 55 (razgraničenja 2.300 KM)
Sarajevski ratni teatar
MESS
Muzej Sarajeva (razgraničenja 7.600 KM)
Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo (razgraničenja 71.600 KM)
Historijski arhiv (razgraničenja 7.800 KM)
Collegium artisticum (razgraničenja 20.000 KM)
Javna ustanova Biblioteka Sarajeva
Bosanski kulturni centar (razgraničenja 15.600 KM)
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
200
101,500
108,300
144,200
65,900
161,000
105,000
53,000
483,000
159,500
350,000
47,000
25,800
62,600
180
75,961
98,456
117,976
58,165
114,320
93,419
30,881
397,584
102,593
197,492
44,244
15,428
44,229
110
94,066
132,297
163,170
55,060
132,782
115,273
45,241
411,957
96,826
299,297
35,782
22,328
44,487
90.00
74.84
90.91
81.81
88.26
71.01
88.97
58.27
82.32
64.32
56.43
94.14
59.80
70.65
332,400
120,000
160,200
130,900
69,900
85,000
76,200
53,200
284,700
0
4,107,000
1,612,800
370,000
140,000
84,000
139,300
54,000
90,000
81,600
101,600
117,800
55,000
120,500
148,000
228,291
73,403
72,993
67,843
48,689
84,083
47,550
54,258
240,090
201,643
106,581
93,825
46,997
62,001
82,328
69,029
46,495
230,021
68.68
61.17
45.56
51.83
69.66
98.92
62.40
101.99
84.33
4,100,068
1,278,998
309,282
132,000
64,131
139,300
16,020
76,672
46,246
62,656
89,427
48,150
117,001
155,647
3,495,461
1,331,784
310,851
108,419
49,800
164,001
52,157
27,700
75,357
54,263
105,409
30,779
134,560
143,635
99.83
79.30
83.59
94.29
76.35
100.00
29.67
85.19
56.67
61.67
75.91
87.55
97.10
105.17
41
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
16,465
6,000
1,881,740
1,437,059
444,681
1,310
69,208
5,645
1,912,736
1,463,599
449,137
2,780
161,814
676,537
18,830
1
136,431
15.68
100.00
81.13
77.17
97.26
32.75
Org. kod
BUDŽETSKI KORISNIK
22020013 JU Sarajevo art
22020014 Muzej Alije Izetbegovića
Min.za rad, soc politiku, raselj lica i izbjegl.
23030001 Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba (razgraničenja 117.300 KM)
23050001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 19.200 KM)
24010001 Stručna služba za zajedničke poslove
25010001 Profesionalna vatrogasna brigada
26010001 Zavod za izgradnju Kantona (razgraničenja 10.300 KM)
27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona
29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite (razgraničenja 469.100 KM)
99999999 Trezor
722632
722633
722634
722635
722700
722713
722719
722732
722751
722791
Prihodi od mjenice
Prihodi od prodatih taksenih maraka
Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa
Prihodi od izdanih pporeznih markica
Neplanirane uplate - prihodi
Povrat duplo plaćenih obaveza
Ostali povrati
Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate
Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu
Ostale neplanirane uplate
723000
723100
723120
723121
723122
723123
723129
NOVČANE KAZNE
Novčane kazne
Novčane kazne po kantonalnim propisima
Novčane kazne po kantonalnim propisima
Ostale novčane kazne
Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni
Ostali prihodi
105,000
6,000
2,319,500
1,862,300
457,200
4,000
0
601,300
12,000
1,179,100
516,096
39,920
1,180,163
73,842
165
681,100
550,600
5,000
0
125,500
0
8,953,000
8,953,000
8,953,000
250,400
1,600
8,700,000
1,000
523
210
58,955
85.83
332.67
100.09
1,519
1,294
60
32,091
7,347
4,767
14,750
293,731
310
278,268
3,857
1,749
9,548
8.66
5.83
146.94
7,522,178
7,522,178
7,522,178
129,374
3,464
7,384,427
4,913
6,397,313
6,397,313
6,397,313
117,523
1,560
6,275,019
3,211
84.02
84.02
84.02
51.67
216.51
84.88
491.28
11.75
0
42
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2013.g.
1
1.3.
TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE
731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija
731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
Ministarstvo pravde i uprave
12020004 Općinski sud u Sarajevu
12030001 Kantonalno tužilaštvo
14010001 Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo obrazovanja i nauke
21010001 Ministarstvo
Osnovne škole
21020003 OŠ "Hilmi ef. Šarić"
21020004 OŠ"Hašim Spahić"
21020028 OŠ"Čengić Vila I"
21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad
21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad
Srednje škole
21030019 Srednja mašinska tehnička škola
21030021 Srednja škola metalskih zanimanja
21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, vetarine i uslužnih djelatnosti
Ministarstvo kulture i sporta
22020005 SARTR
22020006 MESS
99999999 Trezor
732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
Org. kod BUDŽETSKI
KORISNIK
11020001 Stručna služba vlade
Ministarstvo pravde i uprave
12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 39.600 KM)
12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih
centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 4.500 KM)
14020001 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve
15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 30.000 KM)
Ministarstvo obrazovanja i nauke
21010001 Ministarstvo
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
2
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
3
4
16,800,534
15,001,060
14,094,010
89.29
772,040
772,040
0
359,827
309,465
50,362
109,801
300,112
38,920
186,633
6,837
0
802,189
802,189
295,158
295,158
103.91
103.91
351,700
309,465
42,235
48,360
320,670
38,920
203,474
6,838
9,754
595
9,533
2,490
174,264
0
97.74
100.00
83.86
44.04
106.85
100.00
5,532
174,264
71,545
22,438
100.01
9,755
2,089
9,533
172.32
100.00
1,062
49,107
40,000
7,740
1,367
223,613
74,559
71,370
78,277
71,370
3,189
2,300
2,300
0
0
6,907
73,832
2,300
71,532
7,626
14,825,937
14,825,937
13,339,484
13,338,484
13,162,284
13,160,626
89.97
89.97
103,600
69,600
34,000
73,597
39,597
34,000
33,586
11,586
22,000
71.04
56.89
100.00
140,704
0
140,000
1,785,595
274,365
126,275
37,786
140,000
1,134,947
255,851
183,787
463,002
159,050
1,149,250
99,023
89.74
100.00
216.58
3210.10
223,613
100.00
63.56
93.25
43
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
Org. kod
BUDŽETSKI KORISNIK
Osnovno obrazovanje
21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići (razgraničenja 5.000 KM)
21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić"
21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš
21020005 OŠ " Podlugovi " Ilijaš
21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš
21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar
21020008 OŠ"Vladislav Skarić" Centar (razgraničenja 200 KM)
21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar
21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar
21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 14.000 KM)
21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar
21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar
21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar
21020015 OŠ "Nafija Sarajlić"
21020016 OŠ "Hasan Kaimija"
21020017 OŠ "Katolički školski centar"
21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 35.800 KM)
21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 4.000 KM)
21020020 Druga osnovna škola Ilidža
21020021 Trća osnovna škola Ilidža
21020022 Četvrta osnovna škola
21020023 Peta osnovna škola Ilidža
21020024 Šesta osnovna škola Ilidža
21020025 Sedma osnovna škola Ilidža
21020026 Osma osnovna škola Ilidža
21020027 Osnovna muzička škola Ilidža
21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 1.700 KM)
21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo
21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo
21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo
21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo
21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo
21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo
21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo
21020036 Muzička škola "Novo Sarajevo"
21020037 Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo (razgraničenja 2.300 KM)
21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac"
21020040 OŠ "Zahid Baručij" Vogošća
21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća
1,012,429
12,000
1,900
41,000
8,300
3,300
24,000
14,049
21,000
7,000
24,000
65,000
38,000
22,000
7,128
13,432
5,004
256,800
5,500
1,500
1,000
0
600
7,300
1,500
1,000
5,000
20,400
15,100
16,000
13,100
20,800
16,100
14,500
6,744
5,000
23,756
5,510
0
1,500
544,103
7,800
1,900
1,900
8,300
3,300
6,800
4,930
450
5,332
18,320
18,371
4,826
11,653
7,129
13,433
400
175,658
5,000
1,000
12,176
4,976
13,368
2,018
5,738
4,944
3,038
6,744
18,790
5,510
450
564,368
1,410
4,900
7,000
28,802
5,216
2,560
11,466
3,959
11,522
14,370
26,780
18,600
5,492
2,244
173,989
1,108
1,108
1,662
42,805
1,108
831
1,385
3,331
1,000
11,296
13,616
9,298
3,654
7,801
8,180
15,163
13,157
300
15,044
5,130
1,229
53.74
65.00
100.00
4.63
100.00
100.00
28.33
35.09
2.14
76.17
76.33
28.26
12.70
52.97
100.01
100.00
7.99
68.40
90.91
0.00
0.00
0.00
13.70
0.00
0.00
0.00
59.69
32.95
83.55
15.40
27.59
30.71
20.95
100.00
0.00
79.09
100.00
0.00
44
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
Org. kod
BUDŽETSKI KORISNIK
21020043 OŠ Porodice ef Ramić
21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad
21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad
21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad
21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad
21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad
21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad
21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad
21020053 OŠ "Ćamil Sijerić" Novi Grad
21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad
21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad
21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad
21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 2.000 KM)
21020058 OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad (razgraničenja 5.300 KM)
21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad
21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad
21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad
21020062 OŠ "Vrhbosna" Stari Grad
21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 2.000 KM)
21020065
21020066
21020067
21020068
21030001
21030003
21030004
21030005
21030006
21030008
21030009
21030012
21030013
21030014
21030015
21030016
Deveta osnovna škola (razgraničenja 1.200 KM)
OŠ "Dobroševići"
OŠ "Sokolje"
Deseta OŠ
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija Ilidža
Peta gimnazija
Gimnazija Dobrinja
Katolički školski centar-Opća realna gimnazija
Gimnazija Obala Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM)
Srednja medicinska škola
Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo
Srednja zubotehnička škola
Katolički školski centar- Srednja medicinska škola
Srednja ekonomska škola
9,952
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
5,000
29,824
26,300
3,795
13,352
15,299
43,884
29,600
2,700
5,000
5,900
1,000
64,392
0
5,000
500
1,500
1,000
16,000
0
0
1,000
9,952
2,310
4,900
200
200
5,000
3,000
1,500
200
2,200
1,245
15,000
28,963
8,175
3,795
3,352
15,299
43,884
5,000
200
200
200
200
200
29,000
12,980
2,280
1,600
2,780
7,780
27,480
1,108
15,222
1,100
1,000
32,724
200
500
1,500
86,479
1,500
10,000
393
15,000
2,000
5,000
5,000
100.00
0.00
0.00
0.00
50.00
60.00
30.00
0.00
24.89
0.00
0.00
75.00
0.00
97.11
31.08
100.00
25.10
100.00
100.00
92.84
41.04
0.00
18.64
100.00
50.82
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
500
45
Ekon.
kod
Org. kod
21030019
21030023
21030024
21030025
21030026
21030029
21030030
21030031
21030032
21030033
21030034
21060001
22020001
22020005
22020006
22020007
22020008
22020009
22020011
22020012
22020013
22020014
23010001
23030001
27010001
99999999
732120
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
Srednja mašinska tehnička škola
Građevinsko-geodetska škola
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Srednja trgovačka škola Sarajevo
Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 1.700 KM)
Srednjoškolski centar Hadžići
Srednjoškolski centar Ilijaš
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 2.600 KM)
JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 8.400 KM)
Ministarstvo kulture i sporta
Narodno pozorište (razgraničenja 90.000 KM)
Sarajevski ratni teatar
MESS
Muzej Sarajeva
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
5,000
1,000
5,000
5,000
100.00
10,480
4,772
8,811
7,961
3,209
12,000
5,600
434,409
473,395
90,000
5,000
306,395
3,209
12,000
2,554
302,268
396,053
90,000
5,000
230,863
2,000
10,000
6,903
4,680
3,000
6,023
399,380
603,979
269,448
32,000
Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (razgraničenja 32.000 KM)
Historijski arhiv
Javna ustanova Biblioteka Sarajeva
Bosanski kulturni centar
JU Sarajevo art
Muzej "Alija Izetbegović"
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Ministarstvo
JU Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničenja 84.500 KM)
Trezor
Donacije
733100 Donacije
BUDŽETSKI KORISNIK
13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i pog. boraca,mem.centara i
spomen-obilježja žrtava genocida
15030001 JU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 51.600 KM)
17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo obrazovanja i nauke
10,000
90.35
100.00
100.00
45.61
69.58
83.66
100.00
100.00
75.35
88.09
28,190
10,000
15,000
10,000
5,000
11,027,727
11,027,727
34,416
1,120,500
15,000
10,000
5,000
11,027,729
11,027,729
18,582
379,316
4,200
1,000
1,202,557
292,532
5,999
6,000
10,000
20,000
100.00
10,262,337
10,262,337
100.00
100.00
304,634
1,000
1,658
33.85
859,387
636,568
71.46
7,514
323,256
7,516
323,229
496,660
283,020
22,772
38,118
50,000
313,349
Org. kod
99.99
56.98
46
Ekon.
kod
OPIS
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
Org. kod
BUDŽETSKI KORISNIK
21010001 Ministarstvo
Osnovno obrazovanje
21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići
21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić"
21020005 OŠ "Podlugovi"
21020006
21020012
21020014
21020015
21020016
21020017
21020018
21020019
21020020
21020021
21020024
21020028
21020030
21020034
21020035
21020037
21020040
21020041
21020042
21020043
21020046
21020047
21020048
21020052
21020057
21020058
21020059
21020060
21020061
21020062
21020064
21020068
21030001
21030003
1,900
162,846
1,900
111,010
7,150
7,000
7,150
7,000
7,000
950
1,000
1,000
4,100
7,000
950
1,000
1,000
9,000
1,500
0
18,541
7,000
18,541
2,440
7,000
2,440
7,000
OŠ "Srednje" Ilijaš
OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar
OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak"
OŠ "Nafija Sarajlić"
Oš "Hasan Kaimija" Centar
OŠ "Katolički školski centar"
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Prva osnovna škola Ilidža
Druga osnovna škola Ilidža
Trća osnovna škola Ilidža
Šesta osnovna škola Ilidža
OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo
OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo
OŠ "Velešićki Heroji " Novo Sarajevo
OŠ "Kovaćići"
Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo
OŠ "Zahid Baručija"
OŠ " Zajko Delić" Vogošća
OŠ " Izet Šabić" Vogošća
OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća (razgraničenja 2.700 KM)
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
OŠ "Behaudin Selimanović" Novi Grad
OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad
OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad
OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 900 KM)
OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad
OŠ "Saburina" Stari Grad
OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad
OŠ "Vrhbosna" Stari Grad
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad
Deseta osnovna škola Ilidža
Srednje obrazovanje
Prva gimnazija
Treća gimnazija
28,822
122,899
1,600
1,000
700
7,100
100.00
68.17
100.00
100.00
100.00
900
100.00
0.00
500
500
1,000
600
17,700
475
3,000
13,950
1,000
5,900
16,000
9,000
10,600
4,500
8,000
3,940
291,065
35,000
1,000
390
510
17,537
475
3,000
13,950
1,000
835
1,720
5,600
4,472
2,440
131,805
3,000
1,000
77.78
0.00
595
5,189
250
100.00
100.00
100.00
41,477
2,820
960
2,635
12,463
3,000
13,950
4,024
3,720
3,300
3,675
3,600
1,800
7,641
153,748
5,800
0.00
39.00
85.00
99.08
100.00
100.00
100.00
100.00
14.15
0.00
19.11
52.83
0.00
55.90
61.93
45.28
8.57
100.00
47
Ekon.
kod
Org. kod
21030004
21030005
21030007
21030009
21030010
21030011
21030013
21030014
21030015
21030017
21030019
21030023
21030024
21030030
21030032
21030033
21030034
21060001
22020004
22020005
22020006
22020007
22020011
22020014
23020001
23030001
23040001
23050001
23060001
23070001
27010001
99999999
OPIS
BUDŽETSKI KORISNIK
Četvrta gimnazija (razgraničenja 1.500 KM)
Peta gimnazija
Prva bošnjačka gimnazija
Učiteljska škola i gimnazija Obala
Srednja muzička škola (razgraničenja 500 KM)
Srednja škola primjenjenih umjetnosti
Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo
Srednja zubotehnička škola
Katolički školski centar Srednja medicinska škola
Elektrotehnička škola za energetiku
Mašinska tehnička škola
Srednja građevinsko geodetska škola
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
Srednjoškolski centar Vogošća
Srednjoškolski centar Ilijaš
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (razgraničenja 12.000 KM)
Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 1.400 KM)
JU "Djeca Sarajeva"
Ministarstvo kulture i sporta
Kamerni teatar 55
SARTR
MESS
JU Muzej Sarajeva (razgraničenja 36.100 KM)
JU Biblioteka Sarajeva
Muzej "Alija Izetbegović"
Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice
JU "Dom za socijalni rad"
KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom (razgraničenja 8.100
KM)
Porodično savjetovalište
Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 45.600 KM)
Disciplinski centar za maloljetnike
JU Terapijska zajednica "Kampus"
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Trezor
UKUPNO PRIHODI (1.1. + 1.2. + 1.3.)
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
7,300
0
21,000
500
480
11,186
4,000
2,000
1,000
50,000
4,000
7,000
1,600
2,000
41,330
101,669
40,849
182,371
6,022
25,000
65,000
36,100
17,549
32,700
192,756
16,302
0
171,454
5,000
2,440
435
480
11,186
4,000
2,000
1,000
7,702
5,800
4,500
3,500
1,265
10,386
4,000
500
500
4,000
7,000
41,609
53,655
38,305
113,337
6,022
25,000
26,650
10,415
12,550
32,700
124,201
678
16,302
107,220
0
8,085
678,687,534
594,413,090
1,940
60,360
47,496
7,880
113,675
25,000
19,000
48,000
14,085
1,990
5,600
97,714
0.00
11.62
87.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.68
52.77
93.77
62.15
100.00
41.00
28.85
71.51
100.00
64.43
19,877
2,798
66,842
7,000
1,197
940
100.00
610,208,612
87.58
62.54
0.00
48
Ekon.
kod
2.
2.1.
811100
811110
811112
811114
811120
811121
811122
811200
811210
811211
811900
811919
2.2.
813200
813210
813211
813300
813310
813311
813600
813610
813612
2.3.
814320
814321
2.4.
814330
OPIS
FINANSIRANJE
KAPITALNI PRIMICI
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata
Primici od prodaje prometnih vozila
Primici od privatizacije
Primici od privatizacije stanova
Primici od privatizacije preduzeća
Primici od prodaje robnih rezervi - namjenski prihodi Direkcije za robne rezerve
Primici od prodaje robnih rezervi
Primici od prodaje robnih rezervi
Ostali kapitalni primici
Ostali kapitalni primici-javno privatno partnerstvo
PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org.
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima
Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima (stambeni krediti i projekti poljoprivrede)
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja
Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti)
UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA (2.1.+2.2.)
PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA
PRIMICI ZADUŽIVANJA OD BUDŽETA DRUGIH NV
Federacija (Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF)
DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit)
UKUPNO FINANSIRANJE (2.1+2.2+2.3+2.4)
3.
VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA
Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći kred)
UKUPNO PRIHODI, FINANSIRANJE I VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA
Budžet KS za
2013.g.
Ostvareno
01.01.-31.12.2013
Ostvareno
01.01.-31.12.2012
Index
ostvarenja
2/1
1
2
3
4
6,637,800
2,423,396
3,032,516
36.51
3,737,800
21,861
21,196
350,665
0
0.58
0.02
0.00
82.81
82.81
82.81
3,737,800
21,196
665
665
3,737,800
2,900,000
2,900,000
2,900,000
2,401,535
2,401,535
2,401,535
350,665
665
350,000
2,681,851
2,681,851
2,681,851
2,634,700
1,122,000
1,122,000
1,122,000
1,292,700
1,292,700
1,292,700
220,000
220,000
220,000
9,272,500
2,904,227
1,328,294
1,328,294
1,328,294
1,244,962
1,244,962
1,244,962
330,970
330,970
330,970
5,327,623
3,257,821
1,209,391
1,209,391
1,209,391
1,853,871
1,853,871
1,853,871
194,559
194,559
194,559
6,290,337
110.23
118.39
118.39
118.39
96.31
96.31
96.31
150.44
150.44
150.44
57.46
35,000,000
35,000,000
35,000,000
10,000,000
10,000,000
54,272,500
13,704,500
13,704,500
746,664,534
0
0
0
0
0
26,000,000
26,000,000
32,290,337
4,972,980
4,972,980
647,471,929
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.82
47.25
47.25
81.19
5,327,623
6,474,890
6,474,890
606,215,603
49
RAZGRANIČENI PRIHODI IZ 2013. GODINE I PRETHODNIH GODINA
R.B.
Ekon.
Kod
Org. kod
Iznos
Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz
2013. g
Namjenski prihodi
1
717131
14020001
2
722514
11090001
3
722429
14010001
4
722556
15010001
5
722522
15010001
6
722523
15010001
7
722524
15010001
8
722525
15010001
9
722528
15010001
10
722529
15010001
11
721122
16010001
12
13
14
722422
722529
722451
721119
722581
722585
722586
Direkcija za puteve
Uprava za
inspekcijske poslove
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo prostornog
uređenja
Ministarstvo stambene
politike
18010001
Ministarstvo privrede
18020001
Kantonalna uprava za
šumarstvo
29010001
Uprava za civilnu zaštitu
Kantona Sarajevo
Prihodi od sopstvenih djelatnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
722631 12020001 Kantonalni sud u Sarajevu
722631 12020004 Općinski sud u Sarajevu
Ministarstvo prostornog
722631 15010001
uređenja i zaštite okoliša
KJU za zaštičena prirodna
722631 15030001
područija
Ministarstvo unutrašnjih
722631 17010001
poslova
722631 18010001 Ministarstvo privrede
722631 20010001 Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo obrazovanja i
722631 21010001
nauke
722631 21020002 OŠ "9. maj" Pazarić
9,221,968.00
Iznos
razgraničenja iz
prethodnih
godina
8,303,352.00
22,014.00
57,763.00
80,616.00
1,165,025.00
1,814,494.00
1,544,398.00
1,310,104.00
212,493.00
76,240.00
319,968.00
870,810.00
50,000.00
82,208.00
1,486,927.00
275,500.00
1,468.00
1,114,553.00
211,147.00
871,571.00
1,742,659.00
20,000.00
63,633.00
2,803,642.00
1,209,938.00
1,956,173.00
2,097.00
919,391.00
44,130.00
-
1,876.00
161,716.00
168,236.00
156,904.00
973,511.00
1,450.00
2,000.00
386,861.00
120.00
50
Ekon.
Kod
Org. kod
10
11
12
13
722631
722631
722631
722631
21020007
21020008
21020009
21020010
14
722631 21020011
15
722631 21020014
16
722631 21020015
17
722631 21020018
18
722631 21020019
19
722631 21020021
20
722631 21020023
21
722631 21020028
22
722631 21020029
23
722631 21020035
24
722631 21020039
25
722631 21020041
26
722631 21020046
27
722631 21020050
28
722631 21020051
29
30
31
722631 21020053
722631 21020054
722631 21020056
32
722631 21020061
R.B.
Iznos
Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz
2013. g
OŠ "Isak Samokovlija"
OŠ "Vladislav Skarić"
OŠ "Hasan Kikić"
OŠ "Alija Nametak"
JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
Centar
OŠ "Mehmed beg
Kapetanović Ljubušak"
OŠ "Nafija Sarajlić"
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
JU "Prva osnovna škola
Ilidža"
JU "Treća osnovna škola"
Ilidža
JU "Peta osnovna škola"
Ilidža
JU OŠ "Čengić Vila" I
Novo Sarajevo
JU OŠ "Malta" Novo
Sarajevo
JU OŠ "Kovačići" Novo
Sarajevo
Mirsad Prnjavorac
Vogošća
OŠ "Zajko Delić"
OŠ"Mehmedalija Mak
Dizdar"
JU OŠ "Fatima Gunić"
JU OŠ "Aleksa Šantić"
Novi grad
JU OŠ "Ćamil Sijarić"
OŠ "Osman Nuri Hadžić"
JU OŠ "Avdo Smajlović"
OŠ "Hamdija
Kreševljaković" Stari Grad
Muzička škola Mladen
Pozajić
34
722631 21020064 Mjedenica
35
722631 21020068 Deseta osnovna škola
UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE
36
722631 21030002 Druga gimnazija
37
722631 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža
33
722631 21020063
Iznos
razgraničenja iz
prethodnih
godina
12,965.00
7,292.00
2,616.00
540.00
2,512.00
1,153.00
2,360.00
6,841.00
9,985.00
1,685.00
3,154.00
6,749.00
403.00
18,108.00
1,636.00
420.00
3,087.00
720.00
10,863.00
1,222.00
17,312.00
1,280.00
3,170.00
18,550.00
10,981.00
3,438.00
2,001,716.00
22,870.00
7,135.00
51
R.B.
Ekon.
Kod
Org. kod
Iznos
Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz
2013. g
38
39
40
722631 21030005 Peta gimnazija Sarajevo
722631 21030006 Gimnazija Dobrinja
722631 21030012 Srednja medicinska škola
Srednja zubotehnička škola
41
722631 21030014
Sarajevo
42
722631 21030016 Srednja ekonomska škola
Srednja elektrotehnička
43
722631 21030018
škola
Srednja tehnička škola
44
722631 21030024 grafičkih tehnologija,
dizajna i multimedije Ilidža
Poljop.veterinarska i
45
722631 21030026
prehrambena škola
JU Srednja ugostiteljsko
46
722631 21030028
turistička škola
Srednja trgovačka škola
47
722631 21030029
Sarajevo
JU Srednjoškolski centar
48
722631 21030031
Hadžići
Centar za slijepu i
49
722631 21030034
slabovidnu djecu
UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE
50
722631 21060001 JU Djeca Sarajeva
51
722631 22020004 Kamerni teatar 55
52
722631 22020007 Muzej Sarajeva
Kant zavod za zašt. kul.
53
722631 22020008
hist. i prir. naslijeđa
54
722631 22020011 Biblioteka Grada Sarajeva
UKUPNO 22020000 - USTANOVE KULTURE
Dom za socijalno
zdravstveno zbrinjavanje
55
722631 23030001
osoba sa invaliditetom i
drugih osoba
KJU Dom za djecu bez
56
722631 23050001
roditeljskog staranja
UKUPNO 2300001 - USTANOVE SOCIJALNE
57
722631 26010001 Zavod za izgradnju KS
Uprava za civilnu zaštitu
58
722631 29010001
Kantona Sarajevo
Donacije
1
733112 21020018
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
Iznos
razgraničenja iz
prethodnih
godina
14,200.00
12,287.00
940.00
1,100.00
8,950.00
992.00
11,486.00
114,731.00
13,309.00
11,086.00
21,578.00
31,765.00
272,429.00
303,997.00
11,970.00
47,900.00
-
31,398.00
12,173.00
103,441.00
-
79,149.00
6,500.00
85,649.00
35,000.00
-
1,410.00
122,376.00
-
4,100.00
52
R.B.
Ekon.
Kod
Org. kod
Iznos
Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz
2013. g
Zavod za specijalno
2
733112 21020064 obrazovanje i odgoj djece
"Mjedenica" Stari Grad
UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE
3
733112 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža
Centar za slijepu i
4
733112 21030034
slabovidnu djecu
5
733112 21060001 JU "Djeca Sarajeva"
UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE
6
733112 2202007 Muzej Sarajeva
7
733112 22020011 Biblioteka Grada Sarajeva
8
722751 23040001 Porodično savjetovalište
Dom za djecu bez
9
733112 23050001
roditeljskog staranja
Transferi
1
2
3
4
731111
732111
732116
731121
12030001
12030001
13020001
14010001
5
732112 21010001
500.00
4,600.00
1,497.00
2,545.00
22,042.00
25,500.00
5,000.00
1,000.00
-
64,234.00
430,752.27
8,128.00
30,000.00
14,399.00
61,440.90
6
7
8
9
732116
732116
732116
732116
10
732116 21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
8,878.60
11
732116 21020013
12
732116 21020015
13
732116 21020017
14
732111 21020017
15
732114 21020018
16
732112 21020018
17
732116 21020018
18
20
732116 21020021
732116 21020037
21
732116 21020057
OŠ "Silvije Strahimir
Kranjčević"
OŠ "Nafija Sarajlić"
Katolički školski centar
osnovna škola
Katolički školski centar
osnovna škola
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
Treća osnovna škola Ilidža
Centar "Vladimir Nazor"
JU OŠ "Edhem Mulabdić"
Stari grad
-
18,000.00
Kantonalno tužilaštvo
Kantonalno tužilaštvo
Fond memorijala
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo za
obrazovanje, nauku i mlade
OŠ "Isak Samokovlija"
OŠ "Vladislav Skarić"
OŠ "Hasan Kikić"
OŠ "Alija Nametak"
21020007
21020008
21020009
21020010
Iznos
razgraničenja iz
prethodnih
godina
-
18,514.00
5,151.70
9,120.00
2,358.50
4,671.24
10,000.00
9,000.00
2,504.20
1,000.00
20,416.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,386.54
841.33
53
R.B.
Ekon.
Kod
Org. kod
Iznos
Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz
2013. g
OŠ "Mula Mustafa
Bašeskija" Stari Grad
UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE
23
732116 21030007 Bošnjačka gimnazija
24
732116 21030009 Gimnazija Obala
Srednja škola
poljoprivrede, prehrane,
25
731111 21030026
veterine i uslužnih
djelatnosti
Srednjoškolski centar
26
732116 21030030
Vogošća
UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE
27
732114 21060001 JU "Djeca Sarajeva"
28
732114 22020007 JU Muzej Sarajeva
29
732112 22020007 JU Muzej Sarajeva
Kant zavod za zašt. kul.
30
732112 22020008
hist. i prir. naslijeđa
31
732111 22020010 Collegium Artistikum
JU "Dom za socijalno
32
732116 23030001 zdravstveno zbrinjavanjee
osoba
Zavod za planiranje
33
732116 27010001
Kantona
22
732116 21020058
SVEUKUPNO
Iznos
razgraničenja iz
prethodnih
godina
2,580.00
84,908.11
3,000.00
1,000.00
-
1,055.00
770.00
2,825.00
70,000.00
20,000.00
2,000.00
-
3,703.00
4,000.00
15,834.26
92,000.00
12,578,738.27
8,303,352.00
54
II RASHODI I IZDACI
U periodu 01.01.do 31.12.2013.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda, i
primitaka iznose 634.916.543 KM od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za
2013.godinu.
Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2013 godine je za 10,57%, odnosno 75,04
mil.KM manje od izvršenja rashoda u istom periodu 2012. godine.
Pregled planiranih rashoda i izdataka,i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do
31.12.2013 godine
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do 31.12.2013.
godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu i izvršenjem Budžeta Kantona
Sarajevo za period 01.01.do 31.12.2012.godine.
55
RASHODI
R.br
1
I
OPIS
Budžet Kantona
Sarajevo za 2013.
godinu
Izvršenje 01.0131.12.2013. g.
Izvršenje 01.0131.12.2012. g.
INDEX
4/3
2
3
4
5
6
579,550,457
628,317,478
102.95
92.24
91.28
263,768,373
207,845,994
31,730,304
268,359,810
211,931,576
31,924,344
268,058,933
211,129,173
32,477,551
101.74
101.97
100.61
100.11
100.38
98.30
42.27
33.38
5.03
Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3)
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b)
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12)
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
13
14
15
16
17
c)
614100
614200
614300
614400
614800
Tekući transferi (od 13 do 17 )
Tekući transferi drugim nvoima vlasti
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduzećima
Drugi tekući rashodi
18
19
d)
Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19)
616200 Izdaci za inostrane kamate
616300 Kamate za domaće pozamljivanje
24
25
26
27
28
29
e)
615100
615200
615300
615400
f)
821100
821200
821300
821400
821411
821500
821600
III
24,192,075
24,503,891
24,452,209
101.29
100.21
3.86
51,961,017
52,052,012
59,345,697
100.18
87.71
8.20
771,382
9,903,165
4,928,689
9,160,326
1,892,012
2,046,308
5,738,634
1,274,373
16,246,128
593,194
10,148,484
5,078,012
8,559,993
1,781,302
2,070,936
5,221,451
1,145,993
17,452,648
747,866
11,128,681
4,719,111
9,156,896
1,929,286
2,496,332
7,083,146
1,412,091
20,672,288
76.90
102.48
103.03
93.45
94.15
101.20
90.99
89.93
107.43
79.32
91.19
107.61
93.48
92.33
82.96
73.72
81.16
84.43
0.09
1.60
0.80
1.35
0.28
0.33
0.82
0.18
2.75
243,750,385
255,726,506
297,493,767
104.91
85.96
40.28
32,615,800
78,515,776
90,223,959
40,197,100
2,197,750
32,615,800
80,290,764
97,099,319
40,531,655
5,188,969
37,047,899
83,709,465
101,704,599
56,334,526
18,697,278
100.00
102.26
107.62
100.83
236.10
88.04
95.92
95.47
71.95
27.75
5.14
12.65
15.29
6.38
0.82
3,456,100
1,090,000
2,366,100
3,412,128
1,059,679
2,352,450
3,419,080
1,134,141
2,284,939
98.73
97.22
99.42
99.80
93.43
102.95
0.54
0.17
0.37
KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e +f)
67,091,359
37,640,051
59,670,560
56.10
63.08
5.93
Kapitalni transferi (od 20 do 23)
Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi javnim preduzećima
Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29)
Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada
Nabavka građevine
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka robnih rezervi
Nabavka sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicionog održavanje
43,172,504
3,778,800
4,911,604
19,100,900
15,381,200
23,918,855
10,000
7,558,016
5,033,768
20,714,713
2,741,600
3,791,896
4,667,142
9,514,075
16,925,338
3,616,383
3,057,853
38,539,503
2,073,080
8,562,875
11,365,805
16,537,742
21,131,058
248,798
1,189,984
3,701,645
47.98
72.55
77.20
24.43
61.86
70.76
0.00
47.85
60.75
53.75
132.25
44.28
41.06
57.53
80.10
0.00
82.61
3.26
0.43
0.60
0.74
1.50
2.67
0.00
0.57
0.48
2,900,000
586,240
7,830,831
2,547,502
520,562
7,183,039
2,587,019
322,478
13,081,134
87.84
88.80
91.73
98.47
161.43
54.91
0.40
0.08
1.13
2,902,700
2,234,000
2,415,000
76.96
0.00
0.35
2,902,700
1,390,000
2,234,000
1,390,000
2,415,000
2,100,000
76.96
100.00
0.00
0.00
0.35
0.22
Ostale isplate
30
g)
Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31)
822200
Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama
31
822600 Ostala domaća pozamljivanja
IV
32
33
Otplate dugova od (32 do 33)
823200 Spoljne otplate
823300 Otplate domaćeg zaduživanja V
8
562,935,875
a)
611100
611200 612000
20
21
22
23
7
TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d)
1
2
3
II
% učešća u
INDEX
izvršenju 01.014/5
31.12.2013.g
Tekuća rezerva Kantona Sarajevo
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012 godinu
UKUPNO (I+II+III+IV+V)
0.00
1,512,700
844,000
315,000
55.79
0.00
0.13
15,510,000
15,492,035
12,349,657
99.88
125.45
2.44
1,830,000
13,680,000
1,819,509
13,672,526
943,436
11,406,221
99.43
99.95
192.86
119.87
0.29
2.15
0.00
0.00
0.00
100,000
98,124,600
-
7,203,959
0.00
0.00
0.00
746,664,534
634,916,543
709,956,654
85.03
89.43
100.00
56
Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 579.550.457 KM,
odnosno 102,95% od planiranih tekućih rashoda, što je 7,76% manje od izvršenja u istom periodu
prethodne godine,ili u realnom iznosu od 48,767 mil KM
Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 37.640.051 KM ili 56,10% od planiranih
kapitalnih transfera i izdataka za 2013. godinu. Izvršenje kapitalnih izdataka i transfera je za
36,92% ili za iznos od 22,03 mil .KM manje od izvršenja kapitalnih izdataka u istom periodu
2012. godine.
U periodu 01.01.do 31.12.2013.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je bilo 15.492.35 KM
ili 99,88% planiranog iznosa za 2013. godinu, odnosno za 25,45% više nego u istom periodu
2012. godine.
Na poziciji sredstava za pozajmljivanja u periodu od 01.01.do 31.12.2013 godine izvršenje je bilo
2.234.000 KM odnosno 76,96% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013 godinu .
Struktura rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u periodu
01.01.do 31.12.2013. godine daje se u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.
Rashodi
Konto
611000
612100
613000
614000
616000
615000
821000
822000
823000
600000
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks (2/1)
Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. 01.01. - 31.12.2012.
1
Opis
Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.41%
239,576,298
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.86%
24,192,075
Izdaci za materijal i usluge 8.20%
51,961,017
Tekući transferi 40.28%
243,750,385
Izdaci za obaveze po kreditima 0.54%
3,456,100
Kapitalni transferi 3.26%
43,172,504
Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,67%
23,918,855
Sredstva za pozajmljivanje 0.35%
2,902,700
Otplate dugova 2.44%
15,510,000
Tekuća rezerva
100,000
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta
Kantona Sarajevo za 2012 godinu 0.00%
98,124,600
UKUPNO
746,664,534
2
3
4
243,855,919
24,503,891
52,052,012
255,726,506
3,412,128
20,714,713
16,925,338
2,234,000.0
15,492,035
0.0
243,606,724
24,452,209
59,345,697
297,493,767
3,419,080
38,539,503
21,131,058
2,415,000.0
12,349,657
0.0
101.79
101.29
100.18
104.91
98.73
47.98
70.76
76.96
99.88
0.00
0.0
634,916,543
7,203,958.6
709,956,654
0.00
85.03
57
Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u 2013. godine daje se u prilogu.
REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETU
KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINU PO RAZDJELIMA
Raz.
OPIS
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA
Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu
Tekuća rezerva
UKUPNO
Budžet Kantona
Sarajevo za 2013. g.
Izvršenje 01.0131.12.2013
Izvršenje 01.0131.12.2012
1
Index 2/1
2
3
2,828,900
2,805,549
2,998,965
4
99.17
38,874,700
38,596,504
43,261,790
99.28
33,491,427
20,062,500
2,791,218
25,594,301
9,967,600
38,733,156
3,302,100
64,908,300
15,248,800
5,324,300
24,497,000
3,819,300
230,029,267
24,026,366
80,120,899
4,727,600
0
2,167,900
3,481,100
484,600
10,211,500
3,508,200
238,900
648,439,934
98,124,600
100,000
37,023,235
19,691,125
2,748,068
17,755,440
9,433,468
35,215,642
1,987,101
64,802,480
10,130,892
3,311,050
24,019,147
2,938,062
236,150,092
23,378,341
82,236,704
4,581,984
0
2,090,634
2,795,762
481,191
9,397,160
3,124,387
222,525
634,916,543
39,232,376
22,031,854
2,691,524
26,291,564
14,631,700
52,076,252
4,733,985
66,076,983
9,764,247
2,363,159
22,601,068
4,932,776
247,649,690
27,466,843
86,553,636
5,249,899
6,092,453
2,305,286
2,809,411
588,364
7,113,586
3,216,651
18,634
702,752,695
7,203,959
110.55
98.15
98.45
69.37
94.64
90.92
60.18
99.84
66.44
62.19
98.05
76.93
102.66
97.30
102.64
96.92
0.00
96.44
80.31
99.30
92.03
89.06
93.15
97.91
0.00
0.00
746,664,534
634,916,543
709,956,654
85.03
58
U rekapitulaciji planiranih i izvršenih rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu po
funkcionalnim kategorijama, najveće učešće od 37,19% u ukupnim izvršenim rashodima,
zabilježeno kod Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, a što se odnosi na finansiranje rada
osnovnog ,srednjeg obrazovanja i JU Djeca Sarajeva te ustanova visokog obrazovanja i ustanova
nauke.
Po visini izdataka slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa
12,95 % učešća, a izdaci se odnose na finansiranje lica u stanju socijalne potrebe, zatim
Ministarstvo unutrašnjih poslova 10,21 % učešća i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša sa 5,55% učešća.
59
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Plaće i naknade troškova zaposlenih u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine su iznosile
243.855.919 KM, odnosno 101,79% od planiranih sredstava, što je za 0,10% više u odnosu na
plaće i naknade troškova zaposlenih u 2012. godini, odnosno 1,79% više od plana Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013 godinu.
Bruto plaće zaposlenim i naknade plaća iznosile su 211.931.576 KM, odnosno 101,97%
planiranih sredstava u 2013. godini, što predstavlja izvršenje koje je za 0,38% više u odnosu na
period januar – decembar 2012.godine.
U prilogu je dat tabelarni i grafički prikaz bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005. do
2013. godine.
2005.
Bruto plaće
127,805,282
Broj zaposlenih
9,870
Pregled bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005-2013. g.
2006.
2007.
2008.
2009.
2011
2012
2013
151,340,967 160,296,867 184,248,686 189,728,079 194,908,908 211,129,173 211,931,576
10,141
10,328
10,549
10,618
10,858
11,005
11,045
60
U 2013 godini iz sredstava Budžeta finansirane su plaće za 11.045 zaposlenih (po podacima za
isplatu plaće za decembar 2013. godine)
Od ukupno 11.045 zaposlenih koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, po podacima za
decembar 2013. godine, najviše zaposlenih je u :
Oblasti osnovnog obrazovanja 3.711 zaposlena
Srednjem obrazovanju je 2.191 zaposlena
JU Djeca Sarajeva 320 zaposlena
Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira 1.845 zaposlenih osoba.
U pravosuđu je zaposleno 781 osoba
Ustanove kulture zapošljavaju 560 ljudi
Plaću na teret budžeta ustanova socijale prima 475 zaposlena.
Kantonalna uprava civilne zaštite 219 zaposlenih
Ostala ministarstva,službe i ustanove zapošljavaju 943 uposlenika.
Na teret bruto plaća i naknada plaća isplaćeno je 211.931.576 KM, a sredstva su raspoređena za :
plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 109.200.189 KM,
naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme godišnjeg
odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljno), za državne i vjerske praznike, za noćni rad i
dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. 36.641.232 KM,
doprinosi za PIO 36.258.771 KM,
doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.633.868 KM,
doprinosi za zapošljavanje 3.197.516 KM
Naknada troškova zaposlenih iznosile su 31.924.344 KM, odnosno 100,61% planiranih sredstava
za 2013. godinu, ili 1,70 % manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate:
naknade za topli obrok u iznosu 17.902.915 KM,
naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu 5.861.258 KM,
regres za godišnji odmor 4.374.651 KM,
otpremnina za odlazak u penziju 1.768.984 KM,
pomoći u slučaju smrti člana porodice 1.556.694 KM,
pomoć u slučaju ostalih bolesti 355.002 KM
pomoć u slučaju teže invalidnosi 104.839 KM.
61
Doprinosi poslodavca
Doprinosi poslodavca iznose 24.503.891 KM, odnosno 101,29% planiranih sredstava za 2013.
godinu ili 0,11% više u odnosu na isti period 2012 . godine.
Na teret doprinosa poslodavca u 2013. godini isplaćeno je:
Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
14.916.755 KM
8.521.802 KM
1.065.333 KM
Izdaci za materijal i usluge
Izdaci za materijal i usluge su u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine planirani su u iznosu
51.961.017 KM a izvršeni u iznosu 52.052.012 KM, što predstavlja 100,18% planiranih rashoda
i izdataka za 2013. godinu, a istovremeno su za 12,29% manji u odnosu na isti period 2012 .
godine.
Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu
predstavljena je sljedećim tabelarnim pregledom i grafikonom.
Izdaci za materijal i usluge
Konto
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
Opis
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks (2/1)
Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g.
1
Putni troškovi 1.14%
771,382
Izdaci za energiju 19,50%
9,903,165
Izdaci za komunalne usluge 9.76%
4,928,689
Nabavka materijala 16,45%
9,160,326
Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,42%
1,892,012
Unajmljivanje imovine i opreme 3,98%
2,046,308
Izdaci za tekuće održavanje 10.03%
5,738,634
Izdaci osiguranja, bankarskih
613800
1,274,373
usluga i usluga platnog prometa
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.53% 16,246,128
UKUPNO
51,961,017
2
3
4
593,194
10,148,484
5,078,012
8,559,993
1,781,302
2,070,936
5,221,451
747,866
11,128,681
4,719,111
9,156,896
1,929,286
2,496,332
7,083,146
76.90
102.48
103.03
93.45
94.15
101.20
90.99
1,145,993
1,412,091
89.93
17,452,648
52,052,012
20,672,288
59,345,697
107.43
100.18
62
Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih
posebnih usluga 33,53 %, i iznose 17.452.648 KM, odnosno 107,43% od planiranih sredstava
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu.
Ministarstva sa najviše izdvajanja na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga su :
Resor Ministarstva pravde i uprave
4.654.553 KM,
Ministarstvo obrazovanje, nauka i mladih 5.021.113 KM,
Ministarstvo kulture i sporta
3.504.940 KM,
Ministarstvo unutrašnjih poslova
989.039 KM,
Ministarstvo finansija
572.686 KM,
Ministarstvo za rad socijalna politiku
raseljena lica i izbjeglice
603.596 KM.
U izdacima za ugovorene usluge najveće učešće imaju sljedeći izdaci:
Usluge medija 171.451 KM,
Usluge štampanja 324.668 KM,
Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 174.887 KM,
Usluge reprezentacije 389.119 KM,
Ostale stručne usluge 182.321 KM,
Usluge objavljivanja tendera i oglasa 146.408 KM,
Ostali izdaci za informiranje 88.571 KM,
Usluge stručnog obrazovanja 329.253 KM,
Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 549.341 KM,
Izdaci za hardverske i softverske usluge 324.525 KM,
Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 403.851 KM,
63
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne obrane 2.537.486 KM,
Primarna opća zdravstvena zaštita 284.460 KM,
Troškovi spora 101.797 KM,
Izdaci za rad komisija 1.223.398 KM,
Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 228.881 KM,
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 4.805.142 KM,
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 731.305 KM,
Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog
samostalnog rada 271.425 KM,
Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada
379.723 KM,
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 653.325 KM,
Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.085.207 KM.
Izdaci za fizičko osiguranje objekata 87.549 KM,
Izdaci za PDV 283.484 KM i dr.
Tekući transferi
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je
243.750.385 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2013.godine, po ovom osnovu, izvršeno je
255.726.506 KM ili 104,91% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja smanjenje od 14,04%
u odnosu izvršenje prethodne godine, odnosno 41,96 miliona KM, kao i povećanje izvršenja u
odnosu na plan Budžeta za 4,91 %..U ukupnim rashodima za 2013 godinu Tekući transferi
učestvuju sa 40,27 %.
U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta
Kantona Sarajevo za 2013. godinu po međunarodno priznatoj klasifikaciji po namjenama, u
odnosu na Budžet za 2013. godinu, kao i ukupno izvršenje u 2012 . godini.
Tekući transferi
Konto
614100
614200
614300
614400
614800
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks
Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. (2/1)
Opis
Transferi drugim nivoima vlasti 12.75%
Transferi pojedincima 31.40%
Transferi neprofitnim organizacijama 37,97%
Subvencije javnim preduzećima 15,85%
Drugi tekući rashodi 2.03%
UKUPNO
1
32,615,800
78,515,776
90,223,959
40,197,100
2,197,750
243,750,385
2
32,615,800
80,290,764
97,099,319
40,531,655
5,188,969
255,726,506
3
37,047,899
83,709,465
101,704,599
56,334,526
18,697,278
297,493,767
4
100.00
102.26
107.62
100.83
236.10
104.91
64
Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je da u ukupno planiranim i izvršenim
tekućim transferima Budžeta Kantona Sarajevo u 2013. godini najveće učešće imaju tekući
transferi neprofitnim organizacijama sa 37,97% učešća, zatim tekući transferi pojedincima
31,40% učešća, subvencije javnim preduzećima 15,85 % učešća, transferi drugim nivoima vlasti
sa 12,75% učešća, te drugi tekući rashodi sa 2,03 % učešća.
U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja tekućih transfera po organizacionoj klasifikaciji
Kantona Sarajevo u 2013. godini u odnosu na Budžet za 2013.godinu, kao i izvršenje za 2012 .
godinu.
65
P REGLED UKUP NIH TEKUĆIH TRANS FERA (6 1 4 0 0 0 =6 1 4 0 0 0 DO 6 1 4 8 0 0 ) IZ B UDŽETA KANTO NA S ARAJ EVO
ZA 2 0 1 3 .GO DINU
Raz .
10.
O P IS
B udž e t Kantona
S ar aje vo z a 2 0 1 3 . g .
Iz vrš e n je 01.0131.12.2013
Iz vrš e n je 01.0131.12.2012
1
2
3
Inde x 2 /1
4
Sku p š tin a Ka n to n a , ka b in e t p re d s je d a v a ju ć e g Sku p š tin e Ka n to n a i za mje n ic i p re d s je d a v a ju ć e g ,
p o s la n ic i, p a rla me n ta rn e g ru p e i Slu žb a za s ku p š tin . p o s lo v e
1,221,100
1,221,100
1,334,270
100.00
Ka b in e t p re mije ra ,s tru č n a s lu žb a v la d e , je d in ic e lo ka ln e s a mo u p ra v e , n e p ro fitn e o rg a n iza c ije i p o mo ć
v je rs kim za je d n ic a ma , Ure d za za ko n o d a v s tv o Vla d e Ka n to n a , p ro to ko l, p re s s s lu žb a , u re d za kv a lite t
i Ka n to n a ln a u p ra v a za in s p e kc ijs ke p o s lo v e
12. M in is ta rs tv o p ra v d e i u p ra v e zb irn o
13. M in is ta rs tv o za b o ra č ka p ita n ja
13
Fo n d me mo rija la
14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja
14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja - Dire kc ija za p u te v e
15. M in is ta rs tv o p ro s to rn o g u re đ e n ja i za š tite o ko liš a
16. M in is ta rs tv o s ta mb e n e p o litike
17. M in is ta rs tv o u n u tra š n jih p o s lo v a
18. M in is ta rs tv o p riv re d e
18. Ka n to n a ln a u p ra v a za š u ma rs tv o
19. M in is ta rs tv o fin a n s ija
20. M in is ta rs tv o zd ra v s tv a
21. M in is ta rs tv o za o b ra zo v a n ja ,n a u ku i mla d e zb irn o
22. M in is ta rs tv o ku ltu re i s p o rta zb irn o
23. M in is ta rs tv o za ra d , s o c ija ln u p o litiku ra s e lje n a lic a i izb je g lic e zb irn o
24. Stru č n a s lu žb a za za je d n ič ke p o s lo v e
25. Pro fe s io n a ln a v a tro g a s n a b rig a d a Ka n to n a Sa ra je v o
26
Z a v o d za izg ra d n ju Ka n to n a Sa ra je v o
27. Z a v o d za p la n ira n je Ka n to n a Sa ra je v o
28. Z a v o d za in fo rma tiku i s ta tis tiku Sa ra je v o
29. Up ra v a za c iv iln u za š titu Ka n to n a Sa ra je v o
31. Dire kc ija za ro b n e re ze rv e Ka n to n a Sa ra je v o
32
Ka n to n a ln i Z a v o d za p ru ža n je b e s p la tn e p ra v n e p o mo ć i
Uk upno:
33,296,800
33,308,597
38,237,180
100.04
3,752,050
13,303,100
8,574,500
150,000
28,922,451
111,500
6,988,200
35,000
2,856,100
2,126,500
69,193,080
5,752,928
66,333,576
791,500
342,000
-
4,155,444
13,300,961
8,637,913
104,595
29,270,842
96,320
5,714,987
14,657
2,806,778
1,854,598
79,014,853
5,739,759
69,103,085
67,904
127,462
1,186,651
-
6,239,204
14,408,433
13,021,558
383,547
40,702,440
304,196
84,040
6,442,342
101,740
4,383,173
2,266,567
87,385,067
7,751,045
72,008,794
408,551
199,370
130,635
209,813
71,236
1,420,568
-
110.75
99.98
0.00
100.74
69.73
101.20
86.39
0.00
81.78
41.88
98.27
87.21
114.19
99.77
104.18
0.00
0.00
0.00
16.10
0.00
346.97
0.00
0.00
243,750,385
255,726,506
297,493,767
1 0 4 .9 1
11.
Najveće učešće u tekućim transferima imalo je Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade sa 30,90 % učešća, slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku raseljena lica i izbjeglice sa 27,07 % učešća. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u ukupnim transferima malo je 11,45 %
učešća .
Tekući transferi Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u 2013. godini izvršeni su sa 16,00% od plana, zbog toga što se radi o prostorno
planskoj dokumentaciji čija izrada u prosjeku traje tri godine, tako da se indeksna godišnja ostvarenja iznad 30% smatraju uspješnim. Iz ovog
razloga svake godine se vrši prenos neutrošenih namjenskih sredstava za nedovršene planove u narednu godinu.
66
Tekući transferi drugim nivoima vlasti
Planirana sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlade u 2013.godinu iznose 32.615.800
KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su 100%. Pomenuto izvršenje predstavlja smanjenje
pomenutih transfera za 11,96% u odnosu na izvršenje tekućih transfera drugim nivoima vlade u
2012 .godini.
U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se struktura izvršenja tekućih transfera drugim nivoima
vlasti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu. Svi izvršeni transferi su dati u analitičkom
pregledu rashoda i izdataka po korisnicima, poređeni sa Budžetom za 2012.godinu i izvršenjem
istih transfera u 2012 . godini.
PREGLED TRANSFERA DRUGIMNIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Raz.
OPIS
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
20. Ministarstvo zdravstva
Ukupno:
Budžet Kantona
Sarajevo za 2013. g.
Izvršenje 01.0131.12.2013
Izvršenje 01.0131.12.2012
1
2
3
4
32,465,800
32,465,800
36,897,899
100.00
50,000
100,000
50,000
100,000
50,000
100,000
-
0.00
100.00
0.00
32,615,800 32,615,800
37,047,899
Index 2/1
100.00
Planirana i izvršena sredstva za finansiranje Grada i općina sa područja Kantona Sarajevo u
2013. godinu iznose 32.465.800 KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 13,65%.
Izdvajanja za Grad i općine Kantona Sarajevo predstavljaju 99,54% izvršenih sredstava
pomenute vrste transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Transferi su doznačeni
Gradu i općinama kako slijedi:
Transfer Gradu
Općina Stari Grad Općina Centar Općina Novo Sarajevo Općina Novi Grad Općina Ilidža Općina Vogošća Općina Hadžići Općina Trnovo Općina Ilijaš 5,541,800 КМ
2,599,600 КМ
3,597,700 КМ
3,412,100 КМ
5,307,100 КМ
3,639,200 КМ
2,339,900 КМ
2,433,700 КМ
1,243,300 КМ
2,351,400 КМ
Ministarstvo zdravsva doznačilo je 100.000 KM za pomoč Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan
Ljubijankić" Bihać
Direkcija za puteve doznačila je 50.000 KM za zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo
67
Tekući transferi pojedincima
Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani su u iznosu
78.515.776 KM, a izvršeni u iznosu 80.290.764 KM ili 102,26% od planiranih transfera
pojedincima i manja su od izdvajanja iste vrste u predhodnoj godini za 4,08 %.
Ttekući transferi pojedincima izvršeni iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.
do 31.12.2013. godine dalje se klasificiraju kako slijedi:
Beneficije za socijalnu zaštitu
Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice
Izdaci za raseljena lica
Isplate stipendija
Ostali transferi pojedincima
Pogrebni troškovi
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene
63.991.609 KM
6.172.525 KM
127.287 KM
1.737.000 KM
4.783.249 KM
2.358.813 KM
1.120.280 KM.
Pregled tekućih transfera pojedincima izvršen u 2013. godini, u poređenju sa Budžetom Kantona
Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem istih u 2012 . godini prezentiran po nosiocima daje se u
nastavku.
PREGLEDTRANSFERAPOJEDINCIMA(614200)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
Raz.
OPIS
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
2
3
4
10. SkupštinaKantona, kabinet predsjedavajućegSkupštineKantonaizamjenicipredsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarnegrupeiSlužbazaskupštin. poslove
8,100
8,100
18,400
100.00
11. Kabinet premijera,stručnaslužbavlade, jedinicelokalnesamouprave, neprofitneorganizacijeipomoć
vjerskimzajednicama, UredzazakonodavstvoVladeKantona, protokol, press služba, uredzakvalitet
13. Ministarstvozaboračkapitanja
14. Ministarstvosaobraćaja
17. Ministarstvounutrašnjihposlova
18. Kantonalnaupravazašumarstvo
19. Ministarstvofinansija
20. Ministarstvozdravstva
21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade
22. Ministarstvokultureisporta
23. Ministarstvozarad, socijalnupolitikuraseljenalicaiizbjeglice
25. ProfesionalnavatrogasnabrigadaKantonaSarajevo
29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo
Ukupno:
15,000
10,000
14,500
66.67
9,940,800
5,500
5,000
10,000
1,572,500
4,822,100
187,100
61,869,676
80,000
9,935,758
4,400
4,657
1,324,400
4,736,927
155,400
64,108,897
2,225
10,632,378
4,800
4,000
1,400
1,461,517
5,447,489
256,426
65,582,393
39,561
246,600
99.95
80.00
0.00
93.15
0.00
84.22
98.23
83.06
103.62
0.00
2.78
78,515,776 80,290,764 83,709,465 102.26
68
Putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice transferirano je
65.582.393 KM ili 78,35% ukupno izvršenih tekućih transfera pojedincima iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2013. godinu.
Obzirom na značajan udio ovih transfera, grafički pregled kretanja osnovnih kategorija socijalnih
davanja u periodu od 2008 – 2013. godine dat je u prilogu.
Socijalna davanja iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu 2008-2013 g
40,000,000
35,000,000
30,000,000
2008
25,000,000
2009
20,000,000
2010
15,000,000
2011
10,000,000
2012
5,000,000
2013
0
Zaštita porodice sa
djeco m
Zaštita civilnih žrtava
rata
Raseljena lica i
izbjeglice
Socijalna davanja
Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su izdvajanja za zaštitu porodice s djecom rasla tokom
protekle četri godine, dok su izdvajanja za socijalnu zaštitu i raseljena lica i izbjeglice smanjena.
Smanjenje izdvajanja za socijalnu zaštitu i socijalna davanja je pratio trend smanjenja korisnika
istih u odnosu na prethodnu godinu .
Broj korisnika tekućih transfera pojedincima na području Kantona Sarajevo je izuzetno visok,
tako da iz sredstava za zaštitu porodice sa djecom prosječno mjesečno izdvajanje je oko 2,89 mil
KM.
Velik broj korisnika mjesečno prima neki od dodataka na ime zaštite civilnih žrtava rata
gdje su najveća izdvajanja u 2013. godini bila za porodičnu invalidninu (1.872 korisnik
prosječno mjesečno) u iznosu 4.823.242 KM i ličnu invalidninu (1.919 korisnika prosječno
mjesečno u iznosu 5.886.340 KM.
U 2013. godini sa pozicije tekućih transfera pojedincima u resoru Ministarstva za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice na ime socijalne davanja izdvojeno je 11.186.078 KM čime je
obuhvaćeno preko 8.038 osoba mjesečno koje dobivaju novčanu pomoć.
Ministarstvo za boračka pitanja u 2013. godini isplatilo je 9.935.758 KM, što predstavlja 12,37%
tekućih transfera pojedincima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Sredstva za isplatu osnovnog obezbijeđenja učesnika NOR-a i pravo na mjesečna novčana
primanja nosiocia ratnih priznanja i odlikovanja, nosiocima "Partizanske spomenice – 1941",
ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog
lica te djeca šehida i poginulih boraca za vrijeme nezaposlenosti ,koristilo je više od 1.000 lica
mjesečno.
69
Jednokratne novčane pomoći pojedincima i druge pomoći (ogrijev, prehrambeni artikli,
infrastrukturni priključci) su plaćene za oko 726 pojedinačnih korisnika i 4 udruženja institucije i
sl.(u korist pripadnika boračke populacije). Završeni su i infrakstukturalni prikljući za oko 302
korisnika, plačene su i fakture za 50 korisnika za isporučeno ogrijevno drvo
Pomoć za troškove dženaza-sahrana i ekshumacija ostvarilo je oko 972 korisnika. Na ovoj
poziciji u pravilu svake godine je potrebno obezbijediti više sredstavau odnosu na predhodnu
godinu zbog porasta broja umrlih te rasta prosječne plate na osnovu koje se urvrđuje visina
pomoći.
Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju dodijeljena su za 47
korisnika.
Ukupno 1.930 srednjoškolaca i studenata za prvih pet mjeseci školske 2012 /13.godine dobivali
su stipendiju za djecu iz boračke populacije.čime je završeno stipendiranje za pomenuto školsku
godinu. Za školsku 2013/14 godinu predviđeno je stipendiranje 1.930 učenika i studenata.
Besplatan i povlašten gradski prevoz RVI-i članova porodica poginulih boraca koristilo je u
prosjeku 3.283 korisnika
U 2013 godini potpisani su novi ugovori sa banjskim lječilištima u Fojnici,Olovu i na Ilidži te je
intezivno slanje korisnika na lječenje .U izvještajnom periodu na rehalibitaciju je upućeo 719
korisnika .Na osnovu potpisanog ugovora sa firmom Bossina d.o.o Zaostrog Republika Hrvatska,
o realizaciji klimatskog ljećenja –ljetovanja, na ljetovanje su upućena 569 korisnika.
Izmirivanje obaveza po osnovu obavezno zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije
osiguranih na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH. Prosječno je pravo
na ovaj vid zaštite ostvarilo 4.091 korisnika mjesečno. pad broja korisnika je uglavnom zbog
ostvarivanja prava po drugom osnovu (ostvarivanje prava na penziju)
Tekući transferi pojedincima koji su u 2013. godini izvršeni na teret Ministarstva obrazovanja i
nauke iznosili su 4.736.927 KM odnosno 98,23% od plana.
Najveći dio, odnosno 4.323.524 KM, odnosi se na finansiranje prevoza do škole učenika
osnovnih škola i subvencije za prevoz od 30% troškova prevoza za učenike srednjih škola.
U toku prošle godine prevezeno je oko 200.000 učenika od čega je 125.000 učenika srednjih
škola i 75.000 KM učenika osnovnih škola,što je prosječno 22.000 učenika osnovnih i srednjih
škola mjesečno svaki radni dan (ne računajući januar, juli i august mjesec).
Stipendije za talentovane učenike i studente, učenike specijalnih škola, učenike nacionalnih
manjina i za Fondaciju „Djeca Srebrenice“koji se finansiraju iz pomenutih tekućih transfera
isplaćene su u iznosu 207.000 KM.
Ministarstvo obrazovanja je takođe izvršilo uplatu obaveznog zdravstvenog osiguranja za
učenike i studenate koji nisu osigurani po drugom osnovu, u ukupnom iznosu 138.460 KM,
(20 KM po osiguraniku mjesečno) kao i 14.175 KM za troškove smještaja i ishrane studenata
Sa pozicije transfera pojedincima, Ministarstva zdravstva u 2013. godini za finansiranje
dopunskih prava RVI u skladu sa odlukom o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih
pomagala , lijekova medicinsko-sanitetskih sprava za RVI utrošeno je 1.324.400 KM.
70
Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Tekući transferi neprofitnim organizacija su u 2013. godini planirani u iznosu 90.223.959 KM, a
izvršeni u iznosu 97.099.319 KM ili 107,62 %. U odnosu na istu vrstu izdvajanja u 2012 .godini
u izvještajnom periodu je ostvareno smanjenje za 4,53%.U odnosu na planirani Budžet došlo je
do prekoračenja izvršenja na ovoj poziciji za 7,62% .
Izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u 2013. godini poređeno sa Budžetom i
izvršenjem iste vrste izdataka u 2012 .godini, daje se u sljedećem pregledu.
PREGLEDTRANSFERANEPROFITNIMORGANIZACIJAMA(614300) IZ BUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
Budžet Kantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Raz.
OPIS
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
Index2/1
2
3
4
1,213,000
1,213,000
1,223,800
100.00
816,000
759,616
722,605
93.09
3,362,300
500,800
531,351
104,000
6,978,200
10,000
928,100
451,000
64,362,980
5,565,828
4,458,900
791,500
150,000
3,361,527
479,199
526,853
88,820
5,709,745
10,000
921,100
430,199
73,106,694
5,511,847
4,758,729
78,402
143,587
3,720,389
492,027
540,959
100,351
18,000
6,281,794
5,000
1,361,190
665,292
73,505,992
7,298,335
5,443,440
5,000
86,877
233,548
99.98
95.69
99.15
85.40
0.00
81.82
100.00
99.25
95.39
113.59
99.03
106.72
0.00
9.91
95.72
90,223,959
97,099,319 101,704,599 107.62
Od ukupno utrošenih tekućih transfera neprofitnim organizacija 75,29% odnosno 73.160.694
KM se odnosi na tekuće transfere u okviru resora Ministarstva za obrazovanje i nauku.
Transfer za visoko obrazovanje je u 2013. godini iznosio 66.199.700 KM, a za nauku 4.283.800
KM.
Za programe nauke i kongres naučne dijaspore izdvojeno je 234.222 KM. Za nabavku udžbenika
za učenike osnovnih škola izdvojeno je 372.425 KM
Iz sredstava sa pozicije programi finansirana su takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola,
otkup i izdavanje stručne literature, te ostali projekti od značaja za obrazovanje u iznosu 181.088
KM.
71
Studentski centar finansiran je sa 1.150.000 KM, dok su Narodna i Univerzitetska biblioteka
finansirane u iznosu 200.000 KM.
Ustanovama visokog obrazovanja u 2013. godini izvršene su doznake budžetskih sredstava u
iznosu 66.199.700 KM kako slijedi:
Akademija Likovnih umjetnosti
Akademija Scenskih umjetnosti
Arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Fakultet za fizičku kulturu
Fakultet kriminalističkih nauka
Fakultet političkih nauka
Farmaceutski fakultet
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Muzička akademija
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Stomatološki fakultet
Šumarski fakultet
Veterinarski fakultet
Pedagoška akademija
Visoka zdravstvena škola
Rektorat Univerziteta
.
2,401,700 КМ,
1,852,400 КМ,
1,996,600 КМ,
3,363,100 КМ,
2,921,900 КМ,
1,693,800 КМ,
1,525,600 КМ,
2,735,500 КМ,
1,709,600 КМ,
7,530,300 КМ,
2,112,000 КМ,
3,230,100 КМ,
5,776,400 КМ,
2,249,400 КМ,
3,376,500 КМ,
1,823,700 КМ,
4,865,900 КМ,
1,373,500 КМ,
3,816,700 КМ,
1,608,300 КМ,
3,556,300 КМ,
1,801,100 КМ,
1,557,200 КМ,
1,322,100 КМ.
Sredstva tekućeg transfera za finansiranje ustanova nauke, u iznosu 4.283.800 KM, su u
potpunosti iskorištena ,i raspoređena su na sljedeće korisnike:
In s t it u t z a is t o riju
O rije ln t a ln i in s t it u t
In s t it u t z a je z ik
778,300 К М
654,100 К М
318,900 К М
In s t it u t z a g e n e t ič k o in ž in je rs t vo i
b io t e h n o lo g iju
583,000 К М
In s t it u t z a is t ra ž iva n je z lo č in a p ro t iv
č o vje č n o s t i i m e đ u n a ro d n o g p ra va
895,400 К М
A k a d e m ija n a u k a i u m je t n o s t i
1,054,100 К М
72
Po visini izdvojenih sredstava za neprofitne organizacije slijedi Ministarstvo privrede. Sa
razdjela ovog ministarstva doznačeno je 5.709.745 KM, što predstavlja 5,88% od ukupnih
izdvajanja po ovom osnovu u 2013. godini.
Najznačajnija izdvajanja odnose se na razvoj poljoprivrede u iznosu 4.055.521 KM ,finansiranje
Veterinarske stanice Kantona Sarajevo, u iznosu 650.000 KM, pretvaranje nepoljoprivrednog
zemljista u poljoprivredno zemljište u iznosu od 521.407 KM, saniranje gubitaka BagsEnergotehnika u iznosu od 100.000 KM kao i sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih
prostora u Privrednom gradu Skenderija u iznosu od 200.000 KM. Na poziciji podrška o
čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sarajevo izvršenje je bilo 95.150 KM.
Ministarstvo kulture i sporta je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje tekućih transfera
neprofitnim organizacijama u iznosu 5.511.847 KM ili 5,68% od ukupnih izdataka, i u odnosu na
izvršenje prošle godine došlo je do smanjenja od 24,47%.
Najznačajnije učešće u transferima ustanovama kulture imaju
podrška projektima iz oblasti kulture 318.850 KM,
penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kantona 274.526 KM,
sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 77.100 KM,
zaštita kulturnog stvaralaštva 118.000 KM,
kulturno umjetnički amaterizam 146.655 KM,
Sarajevo film festival 152.000 KM,
festival klasične muzike 80.000 KM,
Zemaljski muzej 123.910 KM i drugo.
Neka od značajnijih izdvajanja iz oblasti sporta su:
vrhunski sport-kriteriji
1.173.347 KM
takmičarsko razvojni sport
519.207 KM
podrška sportskom podmlatku 358.869 KM
podrška sportskim org. za zvanična evropska takmičenja 105.000 KM,
plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) 100.000 KM,
sufinansiranje zimskih sportova-programi 92.500 KM.
i drugo.
U oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica utrošeno je 4,90% ukupnih izdataka,
odnosno 4.758.729 KM, i najznačajnija učešće ima :
sufinansiranje javnih kuhinja u iznosu 2.988.529 KM,
finansiranje udruženja građana uiznosu od 557.100 KM,
sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu
KJU „Gerontološki centar“ 525.000 KM
i sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija 688.100 KM.
73
Izvršenje pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama u Ministarstvu saobraćaja u
periodu 01.01. do 31.12.2013. godine iznosilo je 479.199 KM, sredstva su u potpunosti izvršena
na poziciji - Održavanje semafora i utrošak struje u 2013. godini.
Ministarstvo za boračka pitanja je u 2013. godini utrošilo sredstva u iznosu 3.361.527 KM,
odnosno 3,46 % ukupnih izdvajanja po ovom osnovu.
Za finansiranje udruženja građana – boračka udruženja u 2013. godini izdvojeno je 796.000 KM.
U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, Ministarstvo za boračka
pitanja je refundiralo dio naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)u
ukupnom iznosu 399.923 KM.
Za legalizaciju objekata po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca je izvojeno 1.030.000
KM, i predstavlja smanjenje sredstava od 4,61% u odnosu na prethodnu 2012 . godinu
Za Fond IKRE u 2013. godini izdvojeno je 600.000 KM, a za sufinansiranje pravne pomoći u
korist branilaca BiH izdojeno je 200.000 KM.Na ostale pozicije utrošeno je 335.604 KM.
Na ime tekućih transfera neprofitnim organizacijama Ministarstvo finansija je izdvojilo 921.100
KM. Najznačajniji dio tekućih transfera neprofitnim organizacijama dodijeljen je Razvojnoj
agenciji SERDA u iznosu 800.000 KM, a udruženja građana i ostala neprofitna udruženja
finansirana su sa 121.100 KM
U razdjelu Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg skupštine Kantona i zamjenici
predsjedavajućeg, poslanici i parlamentarne grupe na ime transfera neprofitnim organizacijama u
2013. godini izdvojeno je 1.213.000 KM, od čega se na finansiranje parlamentarnih grupa odnosi
1.199.600 KM.
Subvencije javnim preduzećima
U Budžetu Kantona Sarajeva za 2013. godinu za subvencije javnim preduzećima planirano je
40.197.100 KM, a izvršeno je 100,83% plana, odnosno 40.531.655 KM.
Izdvajanje za subvencije javnim preduzećima su manja za 28,05% od izdvajanja po ovom
osnovu u 2012 .godini.
Pregled izdvajanja za subvencije javnim preduzećima iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu od
2005. - 2013. godine dat je grafičkim prikazom u prilogu.
Iz grafičkog prikaza se može vidjeti da izdaci za finansiranje javnih komunalnih preduzeća
putem tekućih transfera javnim prduzećima od 2006. godine imaju trend opadanja
74
Dalje slijedi pregled subvencija javnim preduzećima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za
2013. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji.
PREGLEDSUBVENCIJAJAVNIMPREDUZEĆIMA(614400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
Raz.
OPIS
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1
31.12.2012
Sarajevoza2013.g. 31.12.2013
1
12. Ministarstvopravdeiuprave
14. Ministarstvosaobraćaja
15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša
18. Kantonalnaupravazašumarstvo
Ukupno:
3,730,000
8,066,000
28,391,100
10,000
2
3
4
3,730,000
8,057,666
28,743,989
-
3,790,000
12,519,525
39,991,565
33,436
100.00
99.90
101.24
0.00
40,197,100 40,531,655 56,334,526 100.83
Putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša doznačeno je 70, 92 % izvršenih
subvencija javnim preduzećima, a iznos od 28.743.989 KM raspoređen je javnim preduzećima
kako slijedi:
KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To
JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu
KJKP "Rad" Sarajevo
KJKP "Park" Sarajevo
KJKP "Pokop"
849,116 KM
4,928,643 KM
7,600,000 KM
6,249,999 KM
4,500,000 KM
75
KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo
JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena
KJKP "Komunalac" Hadžići
Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo
JKP "Trnovo"
KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva
1,103,200 KM
426,100 KM
734,300 KM
1,202,631 KM
150,000 KM
1,000,000 KM
Ministarstvo saobraćaja za subvencije javnim preduzećima doznačilo je 8.057.666 KM ili 19,88
% utrošenih sredstava tekućih transfera javnim preduzećima , a sredstva se odnose na :
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karata GRAS
Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karata CENT
Subvencioniranje troškova studentskih karata
Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras"
5,837,047 KM
117,377 KM
1,369,965 KM
733,277 KM
Putem Ministarstva pravde doznačeno je 3.730.000 KM JP Televiziji Kantona Sarajevo.
Drugi tekući rashodi
Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu planirano je 2.197.750
KM a u izvještajnom periodu za ove namjene je utrošeno 5.188.969 KM,
U prethodnim godinama ova sredstva su se većinom odnosila na povrat više uplaćenih prihoda –
poreza sa pozicije Ministarstva finansija gdje izvršenje bilo 1.885.678 KM
Razlog zbog povećanja izvršenja iznad planiranog,za period od 01.01.do 31.12.2013 godine na
ovoj poziciji, je zbog sudskih izvršenja po osnovu tužbi zaposlenika u ukupnom iznosu od
2.161.007 KM
Slijedi pregled drugih tekućih rashoda izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po
funkcionalnoj klasifikaciji,kao i pregled sudskih izvršenja po budžetskim korisnicima u periodu
01.01. do 31.12.2013 godine .
76
PREGLED OSTALIH TRANSFERA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
ZA 2013.GODINU
Budžet Kantona
Raz.
OPIS
Sarajevo za 2013. g.
1
10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg,
poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
Ukupno:
Izvršenje 01.0131.12.2013
Izvršenje 01.0131.12.2012
2
3
Index 2/1
4
-
-
92,070
0.00
-
73,181
602,176
0.00
22,050
2,200
100,000
7,500
10,000
10,000
1,918,000
3,000
8,000
5,000
112,000
425,444
3,676
96,648
54,595
7,500
5,242
1,885,678
1,171,232
72,512
235,459
67,904
49,060
1,040,838
2,449,204
5,666
5,206
283,547
169,916
203,845
62,040
160,548
63,304
3,020,583
139,757
8,431,586
196,283
982,962
408,551
154,809
130,635
122,936
71,236
940,419
1,929.45
0.00
0.00
54.59
0.00
100.00
0.00
52.42
0.00
98.31
0.00
14,640.40
0.00
4,709.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
929.32
2,197,750
5,188,969
18,697,278
236.10
77
U sljedećem pregledu prikazana su sudska izvršenja po budžetskim korisnicima
RB.
Sudska izvršenja
Konto
19
Budžetski korisnik
Kratkoročna razgraničenja
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Protokol
Uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za boračka pitanja
Ministarstvo saobraćaja
Četvrta osnovna škola Ilidža
Druga gimnazija
Treća gimnazija
Četvrta gimnazija Ilidža
Peta gimnazija
Gimnazija Dobrinja
Prva Bošnjačka gimnazija
Srednja muzička škola
Srednja medicinska škola Sarajevo
Srednja medicinska škola - Jezero
Srednja zubotehnička škola
Srednja ekonomska škola
5,824.19 KM
67,356.45 KM
348,625.11 KM
3,676.17 KM
67,146.17 KM
49,329.27 KM
10,152.84 KM
26,776.73 KM
48,263.77 KM
45,163.26 KM
18,204.33 KM
7,788.99 KM
41,668.78 KM
46,962.96 KM
40,964.06 KM
93,487.56 KM
107,090.00 KM
18
Elektrotehnička škola za energetiku
45,354.47 KM
19
Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
85,851.30 KM
20
21
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Srednja škola metalskih zanimanja
22
Srednja građevinsko-geodetska škola
16,886.29 KM
23
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i
multimedije Ilidža
24,939.71 KM
24
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
45,441.86 KM
25
Srednja škola poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih
djelatnosti Sarajevo
53,415.07 KM
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn
Srednja ugostiteljsko-turistička
Srednja trgovačka škola
Srednjoškolski centar Vogošća
Srednjoškolski centar Hadžići
Srednjoškolski centar Ilijaš
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno
osposobljavanje
Muzej Sarajeva
Historijski arhiv Sarajevo
4,531.79 KM
6,044.91 KM
16,806.25 KM
30,624.27 KM
9,425.45 KM
7,925.24 KM
37,954.93 KM
9,388.88 KM
37,215.86 KM
15,115.85 KM
28,097.15 KM
78
35
Kantonalni centar za socijalni rad
95,701.71 KM
36
Kantonalna javna ustanova -Dom za socijalno zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
53,613.13 KM
37
Kantonalna javna ustanova-Porodično savjetovalište
24,959.70 KM
38
Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus
31,462.44 KM
39
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
67,904.49 KM
40
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
49,060.00 KM
41
Kantonalna uprava civilne zaštite
UKUPNO
334,805.82 KM
2,161,007.21 KM
Izdaci za kamate i ostale naknade
Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od
3.456.100 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 3.412.128 KM, odnosno 98,73 %
od Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu. i predstavljaju smanjenje od 0,2 %, u odnosu na
isti period prošle godine.
Izdaci za kamate za inostrane kredite u iznosu od 1.059.679 KM raspoređeni su na :
Malezijski kredit rekonstrukcija stambenog fonda 14.220 KM,
Svjetska banka rekonstrukcija kanalazicione mreže 21.914 KM,
Saudijski fond kredit za obrazovanje 44.543 KM,
TAC kredit za utrošeni gas 65.229 KM ,
Kredit MMF-a 488.405 KM,
Saudijski fond rekonstrukcija i obnova KCUS 182.309 KM,
WB-IBRD Projekat otpadnih voda 48.975 KM,
Supsidijarni finansijski sporazum
(Međunarodna asocijacija za razvoj) - projekat urbanog razvoja 45.644 KM.
Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 83.491 KM,
Svjetska banka KJKP Toplane 64.950 KM. +
U mjesecu augustu 2013 godine potpisan je sporazum o preuzimanju duga KJKP Toplana za
kredit Svjetske banke ,gdje novi dužnik Kanton Sarajevo
Izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja u iznosu od 2.352.450 KM raspoređeni su na :
Kredit Razvojne banke 78.063 KM,
Kredit Razvojne banke 2011 223.868 KM,
Kredit Razvojne banke 2012 343.887 KM,
Kredit Unicredit Banke I 54.654 KM,
Kredit Unicredit banke II 169.689 KM,
Kredit Intesa Sanpaolo banke 101.779 KM,
79
Kredit Unicredit Banke 2011 278.873 KM,
Kredit Unicredit Banke 2012 332.852 KM ,
Kredit Unicredit Banke 2012 II 278.813 KM,
Kredit Unicredit Banke 2012 III 489.972 KM .
Kapitalni transferi i izdaci
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu
67.091.359 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2013.godine izvršeni su u iznosu od 37.640.051
KM, odnosno 56,10% od planiranih rashoda i izdataka za 2013 godinu.
Pomenuto izvršenje je za 36,92% manje u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u
istom periodu 2012 .godine, odnosno za 22,03 mil KM u apsolutnom iznosu.
Ovo izvršenje se odnosi 55,03 % na kapitalne transfere i 44,97% na izdatke za nabavku stalnih
sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu.
Konto
Kapitalni transferi i izdaci
Budžet Kantona
Sarajevo 2013.g
Izvršenje
01.01.-31.12.2013. g.
Izvršenje
01.01.-31.12.2012.g.
Indeks
(2/1)
Opis
1
2
3
4
615000 Kapitalni transferi 55,03%
821100 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 44,97%
UKUPNO
43,172,504
20,714,713
38,539,503
23,918,855
16,925,338
21,131,058
67,091,359
37,640,051
59,670,560
47.98
70.76
56.10
Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine, u odnosu
na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 . godine, po
funkcionalnoj klasifikaciji.
80
PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RAS HODA I IZDATAKA IZ B UDŽETA
KANTONA S ARAJ EVO ZA 2 0 1 3 . G.
Raz.
OPIS
Iz vrše nje 01.0131.12.2013
B udžet Kantona
S arajevo za 2 0 1 3 . g .
1
10.
Sku p š tin a Kan to n a, kab in et p red s jed av aju ćeg Sku p š tin e Kan to n a i zamjen ici p red s jed av aju ćeg ,
p o s lan ici, p arlamen tarn e g ru p e i Slu žb a za s ku p š tin . p o s lo v e
11. Kab in et p remijera,s tru čn a s lu žb a v lad e, jed in ice lo kaln e s amo u p rav e, n ep ro fitn e o rg an izacije i p o mo ć
v jers kim zajed n icama, Ured za zako n o d av s tv o Vlad e Kan to n a, p ro to ko l, p res s s lu žb a, u red za kv alitet
i Kan to n aln a u p rav a za in s p ekcijs ke p o s lo v e
12. M in is tars tv o p rav d e i u p rav e
13. M in is tars tv o za b o račka p itan ja
13 Fo n d memo rijala
14. M in is tars tv o s ao b raćaja
14. M in is tars tv o s ao b raćaja - Direkcija za p u tev e
15. M in is tars tv o p ro s to rn o g u ređ en ja i zaš tite o ko liš a
16. M in is tars tv o s tamb en e p o litike
17. M in is tars tv o u n u traš n jih p o s lo v a
18. M in is tars tv o p riv red e
18. Kan to n aln a u p rav a za š u mars tv o
19. M in is tars tv o fin an s ija
20. M in is tars tv o zd rav s tv a
21. M in is tars tv o za o b razo v an ja ,n au ku i mlad e
22. M in is tars tv o ku ltu re i s p o rta
23. M in is tars tv o za rad , s o cijaln u p o litiku ras eljen a lica i izb jeg lice
24. Stru čn a s lu žb a za zajed n ičke p o s lo v e
25. Pro fes io n aln a v atro g as n a b rig ad a Kan to n a Sarajev o
26 Zav o d za izg rad n ju Kan to n a Sarajev o
27. Zav o d za p lan iran je Kan to n a Sarajev o
28. Zav o d za in fo rmatiku i s tatis tiku Sarajev o
29. Up rav a za civ iln u zaš titu Kan to n a Sarajev o
31. Direkcija za ro b n e rezerv e Kan to n a Sarajev o
32 Kan to n aln i Zav o d za p ru žan je b es p latn e p rav n e p o mo ći
Uk upno:
Iz vrše nje 01.0131.12.2012
2
Index 2 /1
3
4
-
-
-
0.00
337,455
152,839
46,272
45.29
101,694
4,310,600
893,104
15,936,900
6,374,000
7,424,450
1,683,200
984,760
5,611,800
3,864,300
100,300
858,000
11,338,947
575,403
628,996
152,500
70,300
81,350
2,829,500
2,900,000
33,800
61,462
3,958,690
875,377
8,382,638
5,995,929
3,577,290
389,580
919,264
2,499,222
1,898,126
99,053
338,994
3,901,555
192,845
319,472
133,675
46,861
81,054
1,234,910
2,547,502
33,714
113,211
4,285,755
1,024,175
12,518,935
10,176,130
9,239,641
2,794,463
1,549,965
1,879,902
993,258
92,777
1,941,785
3,560,813
912,862
648,956
184,263
74,092
82,889
45,162
33,263
4,884,972
2,587,019
-
60.44
91.84
98.02
52.60
94.07
48.18
23.15
93.35
44.54
49.12
98.76
39.51
34.41
33.51
50.79
87.66
0.00
66.66
99.64
0.00
43.64
87.84
0.00
67,091,359
37,640,051
59,670,560
56.10
Kao što se može primjetiti najveće najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imalo je Ministarastvo saobraćaja sa 22,27 % učešća,
a odnosi se većinom na kapitalne transfere javnim preduzećima.
Na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 15,93% učešća imalo je Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve , a sredstva se odnose
većinom na rekonstrukciju i investiciono održavanje. Slijede Ministarstvo za boračka pitanja 10,52% učešća i Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša 9,50 % učešća, , i dr.
81
Kapitalni transferi
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu kapitalni transferi su planirani u iznosu od
43.172.504 KM, a izvršeni su, u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine, u iznosu 20.714.713 KM,
ili 47,98% od ukupno planiranih sredstava, što je za 46,25% manje, u odnosu na isti period u
2012 . godini.
U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja kapitalnih transfera za 2013. godinu, poređen sa
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem istih u 2012 . godini.
Kapitalni transferi
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Sarajevo 2013. 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g.
Konto
Opis
1
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 13.24% 3,778,800
615200 Kapitalni transferi pojedincima 18,31%
4,911,604
Kapitalni transferi neprofitnim
615300
organizacijama 22.53%
19,100,900
615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 45,93%
UKUPNO
15,381,200
43,172,504
2
Indeks
(2/1)
2,741,600
3,791,896
3
2,073,080
8,562,875
4
72.55
77.20
4,667,142
11,365,805
24.43
9,514,075
20,714,713
16,537,742
38,539,503
61.86
47.98
Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa
45,93% učešća u ukupnim transferima. Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni
transferi neprofitnim organizacijama sa 22,53 % učešća, slijede kapitalni transferi pojedincima
sa 18,31 % učešća i transferi drugim nivoima vlasti sa 13,24 % učešća
Pregled kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po korisnicima daje se u
sljedećem tabelarnom pregledu.
82
PREGLEDUKUPNIHKAPITALNIHTRANSFERA(615000=615100+615400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013. GODINU
BudžetKantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Raz.
OPIS
Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
11. Kabinet premijera,stručnaslužbavlade, jedinicelokalnesamouprave, neprofitneorganizacijeipomoć
vjerskimzajednicama, UredzazakonodavstvoVladeKantona, protokol, press služba, uredzakvalitet
iKantonalnaupravazainspekcijskeposlove
12. Ministarstvopravdeiuprave
13. Ministarstvozaboračkapitanja
13 Fondmemorijala
14. Ministarstvosaobraćaja
14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve
15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša
16. Ministarstvostambenepolitike
17. Ministarstvounutrašnjihposlova
18. Ministarstvoprivrede
18. Kantonalnaupravazašumarstvo
19. Ministarstvofinansija
20. Ministarstvozdravstva
21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade
22. Ministarstvokultureisporta
29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo
Ukupno:
2
3
4
150,000
145,000
-
0.00
50,000
3,007,000
338,804
15,573,900
7,182,700
1,683,200
5,611,800
3,854,300
858,000
2,965,000
337,000
1,560,800
50,000
2,706,124
324,389
8,172,638
3,336,064
389,580
2,499,222
1,898,126
338,994
65,000
28,192
761,383
4,284,017
440,836
12,488,833
8,971,542
2,759,756
1,830,800
977,394
1,937,793
155,000
628,890
4,064,642
0.00
0.00
0.00
52.48
0.00
46.45
23.15
0.00
44.54
49.25
0.00
39.51
0.00
8.37
48.78
43,172,504 20,714,713 38,539,503 47.98
Najveće učešće u strukturi izvršenih kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.
godinu ima Ministarstvo saobraćaja, u iznosu 8.172.638 KM odnosno 39,45% ukupnih sredstava.
Na drugom mjestu je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa izvršenjem u iznosu
od 3.336.064 KM, odnosno 16,10 % ukupnih sredstava. Slijedi Ministarstvo za boračka pitanja
sa iznosom od 2.706.124 KM, odnosno 13,06 KM učešća u ukupnim kapitalnim transferima.
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 2.741.600 KM odnosi se na :
Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo
Općina Ilidža -Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže
Općina Novi Grad -Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže
Općina Ilijaš -Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže
Općina Hadžići -Izgradnja i rek.vod.i
kan.mreže(sufinansiranje)
Općina Stari Grad -Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i
kanalizacione mreže
Općina Vogošća -Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne
naknade
37,166 KM,
96,661 KM,
223,760 KM,
217,792 KM,
399,382 KM,
250,000 KM,
806,648 KM,
83
Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja
Rezervoar Briješće
Rezervoar Rakovica
80,032 KM,
224,559 KM,
405,600 KM.
Pregled kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom
pregledu
PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERADRUGIMNIVOIMAVLASTI(615100)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Raz.
OPIS
Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013.g. 31.12.2013
1
13. Ministarstvozaboračkapitanja
14. Ministarstvosaobraćaja
15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša
Ukupno:
2
3
4
3,778,800
2,741,600
211,587
49,399
1,812,095
3,778,800
2,741,600
2,073,080 72.55
Kapitalni transferi pojedincima
Kapitalni transferi pojedincima imali su učešće od 18,31% ili 3.791.896 KM u ukupnim
kapitalnim transferima , a sredstva su raspoređena za :
Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja
Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba
Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju
Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca
Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo
Interventna sredstva
Izrada projekata
28,000.00 KM,
1,599,929.17 KM,
1,078,195.20 KM,
324,388.69 KM,
280,000.00 KM,
474,480.00 KM,
6,903.00 KM.
Pregled kapitalnih transfera pojedincima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu
PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERAPOJEDINCIMA(615200)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
Raz.
OPIS
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
13. Ministarstvozaboračkapitanja
13 Fondmemorijala
22. Ministarstvokultureisporta
29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo
Ukupno:
0.00
0.00
72.55
2
3
4
3,007,000
338,804
5,000
1,560,800
2,706,124
324,389
761,383
4,052,430
440,836
4,967
4,064,642
4,911,604
3,791,896
89.99
95.75
0.00
48.78
8,562,875 77.20
84
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u posmatranom period imali su izvršenje sa
iznosom od 4.667.142 KM, ili 22,43 % učešća u kapitalnim transferima. U odnosu na isti period
2012 godine ovoj poziciji došlo je do smanjenja od 58,94 %,
Sredstva su utrošena na slijedeće programe :
Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju
145,000 KM,
Otvaranje novih parkirališta
330,579 KM,
EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina )
820,498 KM,
Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture
136,472 KM,
EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
1,818,363 KM,
Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata
4,000 KM,
Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša
86,465 KM,
Podrška uvođenju polen monitoring zraka
4,000 KM,
Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže
500,000 KM,
JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove
188,000 KM,
Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa
183,000 KM,
Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.objekata
18,580 KM,
Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijalizacije
238,994 KM,
Nabavka opreme za ambulantu Hotonj-Vogošća
100,000 KM,
Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke
15,000 KM,
Izgradnja univerzitetske biblioteke
50,000 KM,
At Mejdan- arheološka istraživanja
27,568 KM,
H.Šabanovića kuća
624 KM.
Detaljan prikaz kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama po ministarstvima dat je u
sljedećem tabelarnom prikazu
PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERANEPROFITNIMORGANIZACIJAMA(615300) IZ BUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
Izvršenje 01.01Budžet Kantona
Raz.
OPIS
31.12.2013
Sarajevo za2013. g.
1
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
13. Ministarstvo za boračka pitanja
14. Ministarstvo saobraćaja
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
Ukupno:
Izvršenje 01.0131.12.2012
2
150,000
Index2/1
3
4
145,000
-
0.00
0.00
29.56
22.83
23.15
39.51
0.00
0.00
24.43
-
-
10,508,700
2,604,000
1,683,200
858,000
2,965,000
332,000
3,105,912.18
594,464.80
389,580
338,994
65,000
28,192
20,000
3,068,065
2,801,268
2,759,756
1,937,793
155,000
623,923
19,100,900
4,667,142
11,365,805
85
Kapitalni transferi javnim preduzećima
U posmatranom periodu na poziciji kapitalni transferi javnim preduzećima izvršenje je bilo
9.514.075 KM, i kapitalni transferi javnim preduzećima imali su najveće učešće u kapitalnim
transferima sa 45,93 % učešća.
Sredstva su raspoređena za :
Kapitalni transfer za nabavku opreme za JP Televizija Kantona S
Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP
Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima
GRASA
Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja
Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija
Zaštita vodotoka KS
Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Podrška projektima KC Skenderija
Podrška projektima DD Neretva
Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva
50,000 KM,
311,000 KM,
4,755,726 KM,
600,000 KM,
204,802 KM,
1,034,853 KM,
418,838 KM,
40,729 KM,
200,000 KM,
1,898,126 KM.
Pregled kapitalnih transfera javnim preduzećima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom
pregledu
PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERAJAVNIMPREDUZEĆIMA(615400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO
ZA2013.GODINU
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Raz.
OPIS
Index2/1
31.12.2012
Sarajevoza2013.g. 31.12.2013
1
12. Ministarstvopravdeiuprave
14. Ministarstvosaobraćaja
15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša
18. Ministarstvoprivrede
18. Kantonalnaupravazašumarstvo
Ukupno:
50,000
5,065,200
799,900
5,611,800
3,854,300
15,381,200
2
3
4
50,000
5,066,726
2,499,222
1,898,126
9,371,369
4,358,179
1,830,800
977,394
0.00
100.03
0.00
44.54
49.25
9,514,075 16,537,742 61.86
86
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u
iznosu 23.918.855 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 16.925.338 KM, odnosno
70,76 % od planiranih izdataka, i u odnosu na isti period u 2012 godini došlo je do smanjenja
izdataka za nabavku stalnih sredstava od 19,90% odnosno za realan iznos od 4,20 mil. KM.
U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01 do
31.12.2013.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za period 2013.godinu i
izvršenjem u istom periodu 2012.godine.
Dat je i grafički pregled strukture izvršenih izdataka
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Konto
821100
821200
821300
821400
821500
821600
Budžet Kantona
Izvršenje
Izvršenje
Indeks
Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. (2/1)
Opis
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 0.00%
Nabavka građevina 21.37%
Nabavka opreme 18,07%
Nabavka ostalih stalnih sredstava 15,05%
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3.08%
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 42.44%
UKUPNO
1
10,000
7,558,016
5,033,768
2,900,000
586,240
7,830,831
23,918,855
2
3,616,383
3,057,853
2,547,502
520,562
7,183,039
16,925,338
3
4
248,798
0.00
1,189,984 47.85
3,701,645 60.75
2,587,019 87.84
322,478 88.80
13,081,134 91.73
21,131,058 70.76
Iz prezentiranog je uočljivo da najveće učešće u strukturi izdataka za nabavku stalnih sredstava
ima rekonstrukcija i investicino održavanje sa 42,44%, slijedi nabavka građevina sa 21,37%,
,nabavka opreme sa 18,07%, nabavka ostalih stalnih sredstava 15,05% i nabavka sredstava u
obliku prava 3,08 % .
U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u 2013.
godini,u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 .
godine.
87
P R EGLED N A B A V KE S TA LN IH S R ED S TA V A (8 2 1 0 0 0 = 8 2 1 1 0 0 do 8 2 1 6 0 0 ) IZ B UD ŽETA
KA N TO N A S A R A J EV O ZA 2 0 1 3 . G.
R az .
O P IS
K a b in e t p re mije ra ,s tru č n a s lu žb a v la d e , je d in ic e lo ka ln e s a mo u p ra v e , n e p ro fitn e o rg a n iza c ije i p o mo ć
v je rs kim za je d n ic a ma , U re d za za ko n o d a v s tv o Vla d e K a n to n a , p ro to ko l, p re s s s lu žb a , u re d za kv a lite t
i K a n to n a ln a u p ra v a za in s p e kc ijs ke p o s lo v e
12. M in is ta rs tv o p ra v d e i u p ra v e
13. M in is ta rs tv o za b o ra č ka p ita n ja
13
Fo n d me mo rija la
14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja
14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja - D ire kc ija za p u te v e
15. M in is ta rs tv o p ro s to rn o g u re đ e n ja i za š tite o ko liš a
16. M in is ta rs tv o s ta mb e n e p o litike
17. M in is ta rs tv o u n u tra š n jih p o s lo v a
18. M in is ta rs tv o p riv re d e
18. K a n to n a ln a u p ra v a za š u ma rs tv o
19. M in is ta rs tv o fin a n s ija
20. M in is ta rs tv o zd ra v s tv a
21. M in is ta rs tv o za o b ra zo v a n ja ,n a u ku i mla d e
22. M in is ta rs tv o ku ltu re i s p o rta
23. M in is ta rs tv o za ra d , s o c ija ln u p o litiku ra s e lje n a lic a i izb je g lic e
24. Stru č n a s lu žb a za za je d n ič ke p o s lo v e
25. Pro fe s io n a ln a v a tro g a s n a b rig a d a K a n to n a Sa ra je v o
26
Z a v o d za izg ra d n ju K a n to n a Sa ra je v o
27. Z a v o d za p la n ira n je K a n to n a Sa ra je v o
28. Z a v o d za in fo rma tiku i s ta tis tiku Sa ra je v o
29. U p ra v a za c iv iln u za š titu K a n to n a Sa ra je v o
31. D ire kc ija za ro b n e re ze rv e K a n to n a Sa ra je v o
32
K a n to n a ln i Z a v o d za p ru ža n je b e s p la tn e p ra v n e p o mo ć i
Uk upno:
B udž e t Kantona
S ar aje vo z a 2 0 1 3 . g .
Iz vrš e n je 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 3
Iz vrš e n je 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 2
1
2
3
Inde x 2 /1
4
11.
187,455
7,839
46,272
0.00
51,694
1,303,600
554,300
363,000
6,374,000
241,750
984,760
10,000
100,300
8,373,947
238,403
628,996
152,500
70,300
81,350
1,268,700
2,900,000
33,800
11,462
1,252,566
550,988
210,000
5,995,929
241,226
919,264
99,053
3,836,555
164,653
319,472
133,675
46,861
81,054
473,527
2,547,502
33,714
113,211
1,737
583,339
30,102
10,176,130
268,099
34,707
1,549,965
49,102
15,864
92,777
3,991
3,405,813
283,972
648,956
184,263
74,092
82,889
45,162
33,263
820,330
2,587,019
-
0.00
0.00
99.40
0.00
94.07
0.00
0.00
93.35
0.00
2 3 ,9 1 8 ,8 5 5
1 6 ,9 2 5 ,3 3 8
2 1 ,1 3 1 ,0 5 8
7 0 .7 6
98.76
0.00
45.82
69.07
0.00
87.66
0.00
0.00
0.00
0.00
37.32
87.84
0.00
Najveće učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u 2013. godini odnosi se na resor Ministarstva saobraćaja-Direkcija za puteve
35,43%, odnosno 5.995.929 KM.
Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade je na drugom mjestu po visini učešće u ovim izdacima sa 22,67% odnosno 3.836.555 KM, dok je na trećem
mjestu Direkcija za robne rezerve sa 2.547.502 KM,odnosno 15,05 % učešća.
U nastavku se daju pregledi pojedinačnih izvršenja svih vrsta izdataka za nabavku stalnih sredstava po pomenutoj ekonomskoj klasifikaciji i po nosiocima
za period 01.01. do 31.12.2013. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem u 2012 . godini.
88
Izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada
Za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu
planirano je 10.000 KM, a u posmatranom periodu na ovoj poziciji nije bilo izvršenja.
Izdaci za nabavku građevina
Za nabavku građevina Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je 7.558.016 KM,
a izvršeno 3.616.383 KM odnosno 47,85%, i u odnosu na 2012. godinu došlo je do povrćanja
izvršenja u realnom iznosu od 2,42 mil.KM
PREGLEDNABAVKEGRAĐEVINA(821200) IZBUDŽETA
KANTONASARAJEVOZA2013. G.
Raz.
OPIS
Izvršenje 01.01Budžet Kantona
31.12.2013
Sarajevo za 2013. g.
1
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
Ukupno:
2
Izvršenje 01.0131.12.2012
3
Index 2/1
4
1,300,000
332,600
2,000
5,619,000
304,416
1,249,037
332,293
470
2,030,183
4,400
274,984
53,158
861,842
-
99.91
0.00
0.00
36.13
0.00
7,558,016
3,616,383
1,189,984
47.85
U ukupnim izdacima za nabavku građevina najveće je učešće imalo Ministarstvo za
obrazovanje,nauku i mlade sa 2.030.183 KM ili 56,14 % učešća, a programi koji su bili
finansirani su :
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek
Izgradnja osnovne škole u Hadžićima
Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović
Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju
Sufinansiranje izgradnje škole na Kobiljoj glavi (iz kredita)
Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac
505,677 KM,
70,812 KM,
682,218 KM,
116,624 KM,
329,907 KM,
214,002 KM,
105,955 KM.
Ministarstvo za boračka pitanja imalo je izvršenje od 1.249.037 KM ili 34,54 % učešća u nabavi
građevina.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, sa 9,19%
učešća u ukupnim izdacima za nabavku građevine, na poziciji :
Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači
Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa
282,409 KM,
49,884 KM.
89
Izdaci za nabavku opreme
Izdaci za nabavku opreme iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2013. godini predstavljaju izdatke koji
se nalaze na trećem mjestu po visini učešća u ukupnim izdacima za nabavku stalnih sredstava sa
18,07% učešća u ukupnim izdacima za nabavku opreme .
Planirana sredstva za nabavku opreme u Budžetu Kantona za 2013. godinu iznosila su 5.033.768
KM, a izvršenje je 3.057.853KM, odnosno 60,75% od plana, što je za 17,39% manje od
izvršenja u 2012 . godini.
U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke opreme u 2013. godini, u
odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 . godine.
PREGLEDNABAVKEOPREME(821300) IZBUDŽETA
KANTONASARAJEVOZA2013. G.
Raz.
OPIS
Izvršenje 01.01Budžet Kantona
31.12.2013
Sarajevo za2013. g.
1
11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć
vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet
i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
12. Ministarstvo pravde i uprave
13. Ministarstvo za boračka pitanja
13 Fond memorijala
14. Ministarstvo saobraćaja
14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
16. Ministarstvo stambene politike
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Ministarstvo privrede
18. Kantonalna uprava za šumarstvo
19. Ministarstvo finansija
20. Ministarstvo zdravstva
21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade
22. Ministarstvo kulture i sporta
23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
24. Stručna služba za zajedničke poslove
25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo
26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo
29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo
31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo
32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Ukupno:
2
Izvršenje 01.0131.12.2012
3
Index2/1
4
187,455
7,839
46,272
4.18
51,694
3,600
113,300
160,000
207,000
21,450
908,760
10,000
65,300
1,518,876
238,403
251,580
147,500
5,000
81,350
1,028,700
33,800
11,462
3,529
112,772
10,000
189,700
21,198
871,837
64,117
874,974
164,653
242,627
133,675
81,054
234,703
33,714
96,991
1,737
202,520
29,833
1,825
74,086
34,707
530,824
49,102
15,864
58,858
3,991
939,874
258,972
193,372
177,687
74,092
29,279
45,162
16,265
820,330
-
22.17
98.02
99.53
0.00
91.64
98.82
0.00
95.94
0.00
0.00
98.19
0.00
57.61
69.07
96.44
90.63
0.00
0.00
99.64
0.00
22.82
0.00
0.00
5,033,768
3,057,853
3,701,645
60.75
Skoro svi budžetski korisnici su Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu imali planirane i
izvršene izdatke za nabavku opreme. Korisnici su iz pomenutih sredstava uglavnom nabavljali
kancelarijski namještaj, kompjutersku opremu i ostalu uredsku opremu.
Od ukupno utrošenih sredstava iz Budžeta u 2013. godini za nabavku opreme, Ministarstvo za
obrazovanja, nauku i mlade utrošilo je 28,61% odnosno 874.974 KM
Ministarstvo unutrašnjih poslova utrošilo je 28,51% odnosno 871.837 KM i to na nabavku
kompjuterske opreme, kancelarijskih mašina, policijske opreme i mašina i dr.
90
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo imala je izvršenje u posmatranom periodu 234.703
KM,odnosno 7,68 % učešća u ukupnim izdacima
Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava
Za nabavku ostalih stalnih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je
2.900.000 KM a izvršenje je iznosilo 2.547.502 KM, odnosno 87,84% od planiranih izdataka.
Svi izdaci odnose se na nabavku robnih rezervi putem Direkcije za robne rezerve Kantona
Sarajevo . Ovi izdaci su za 1,53% manji od izvršenja u 2012 .godini.
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu
planirano je izdvajanje u visini 586.240 KM, a izvršeno 520.562 KM, odnosno 88,80% od plana
Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu
U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja izdataka za nabavku stalnih sredstava u obliku prava za
2013. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem iste vrste
izdataka u 2012 . godini.
PREGLEDNABAVKESTALNIHSREDSTAVAUOBLIKUPRAVA(821500)IZBUDŽETA
KANTONASARAJEVOZA2013. G.
Raz.
OPIS
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
13 Fondmemorijala
14. Ministarstvosaobraćaja
14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve
17. Ministarstvounutrašnjihposlova
19. Ministarstvofinansija
21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade
28. ZavodzainformatikuistatistikuSarajevo
Ukupno:
2
3
27,500
203,000
287,000
35,000
33,740
-
25,200
200,000
209,719
22,515
34,936
28,191
-
586,240
520,562
4
31,739
269
201,645
11,934
33,919
25,974
16,998
91.64
98.52
73.07
0.00
99.82
0.00
0.00
322,478 88.80
Najveće učešće, od 40,29 %, u izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u obliku prava
imala je Direkcija za puteve koja je utrošila 209.719 KM, a cjelokupan iznos se odnosi na
poziciju - Ostala projektovanja
Značajni program koji su bili finansirani na poziciji nabavka stalnih sredstava u obliku prava,
su
Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta
Nabavka licenciranih softvera
Ostalo
200,000 KM,
24,802 KM,
86,041 KM.
91
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Na rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi se 42,44% ukupnih izdataka za nabavku
stalnih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu.
Ukupno planirana sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje u Budžetu za 2013.
godinu iznosila su 7.830.831 KM, od čega je izvršeno 91,73% planiranih sredstava ili 7.183.039
KM, a što je za 45,09 % manje od izvršenja u 2012 . godini.
U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u
2013. godini i poređen sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu i
izvršenjem istih izdataka u 2012 . godini po nosiocima izdataka.
PREGLEDREKONSTRUKCIJAIINVESTICIONOGODRŽAVANJA(821600)IZBUDŽETA
KANTONASARAJEVOZA2013. G.
Raz.
OPIS
BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1
31.12.2012
Sarajevo za2013. g. 31.12.2013
1
12. Ministarstvopravdeiuprave
13 Fondmemorijala
14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve
15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša
17. Ministarstvounutrašnjihposlova
21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade
22. Ministarstvokultureisporta
23. Ministarstvozarad, socijalnupolitikuraseljenalicaiizbjeglice
24. Stručnaslužbazazajedničkeposlove
26 ZavodzaizgradnjuKantonaSarajevo
29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo
Ukupno:
80,900
5,868,000
220,300
76,000
1,202,331
73,000
5,000
65,300
240,000
7,830,831
2
3
4
80,723
5,596,039
220,028
24,912
903,207
72,445
46,861
238,824
16,220
74,096
9,723,862
140,855
1,007,207
1,578,123
25,000
455,584
6,576
53,611
-
0.00
0.00
95.37
99.88
32.78
75.12
0.00
99.24
0.00
0.00
0.00
7,183,039 13,081,134 91.73
Najveći izdaci, sa učešćem od 77,91% u ukupnim izdacima za rekonstrukciju i investiciono
održavanje zabilježeni su u resoru saobraćaja, a odnose se na Direkciju za puteve, koja je
sredstva u iznosu 5.596.039 KM utrošila za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u
iznosu 4.742.805 KM i mostova 853.234 KM.
Rekonstrukcija i investiciono održavanje u Ministarstvu obrazovanja,nauke i mladih u 2013.
godini izvršena je u iznosu 903.207 KM, od čega se na Ministarstvo odnosi 250.562 KM.
Sredstva su utrošena za sljedeće programe
-Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i električnih instalacija 250.562
KM.
92
Na izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje osnovnih škola, koji su planirani u
rashodima škola u iznosu od 421.601 KM, a izvršeni su u iznosu od 303.575 KM. Sredstva su
uglavnom utrošena za sitne intervencije na školama.
Nešto veće izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje imale su osnovne škole “Ethem
Mulaabdić “ u iznosu od 196.143 KM, “Safet beg Bašagić“ u iznosu 21.507 KM, OŠ Vrhbosna
37.000 KM, OŠ Nafija Sarajlić 13.228 KM, OŠ Čamil Sijarić u iznosu od 9.937 KM, OŠ
Umihana Čuvidina 14.995 KM, i druge.
Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje srednjih škola u 2013. godini su planirani u
iznosu 346.823 KM a izvršeni u iznosu 237.421 KM, od čega se najznačajniji izdaci odnose na
Prva bošnjačka gimnazija u iznosu od 30.000 KM, Gimnazija obala 22.000 KM, Elektrotehnička
škola za energetiku u iznosu 25.547 KM, Srednja škola za saobračaj i komunikacije 50.000 KM ,
Srednjoškolski centar Vogošča 29.500 KM ,Centar za slijepu i slabovidnu djecu 62.654 KM, i
dr.
JU Djeca Sarajeva na poziciji rekonstrukcija i investiciono održavanje, u 2013. godini su
planirani u iznosu 181.742 KM a izvršeni u iznosu 111.649 KM ,a većina sredstava je utrošena
na adaptaciju i rekonstrukciju krovova vrtića “Lastavica“ i “Labudovi“ i za adaptaciju i
rekonstrukciju mokrog čvora vrtića “Dunje“ u iznosu 66.743 KM.
Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo imala je izvršenje od 238.824 KM odnosno 3,32%
učešća .
U Ministarstvu unutrašnjih poslova u 2013. godini izvršenje na poziciji rekonstrukcije i
investicionog održavanja iznosilo je 29.912 KM odnosno 0,35 % učešća , a sredstva se odnose se
na
-Sanaciju i rekonstrukciju na više objekata MUP-a
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo potrošila je 46.861 KM za rekonstrukciju i investiciono
održavanje.
93
Realizacija plana razvojnih programa
čl. 5. Budžeta Kantona Sarajevo 2013. godine
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu izvršen je raspored prenesenih kreditnih sredstava
iz prethodnih godina, po Zaključku o razgraničenjima, u ukupnom iznosu od 13.704.500,00 KM.
Iz prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 31.12.2013. godine utrošeno je (bez avansa)
6.475.592,19 KM, tako da stanje preostalih-neutrošenih sredstava iznosi 7.228.907,81 KM. Za
izdate avanse do 31.12.2013. godine plaćeno je ukupno 249.164,11 KM i bit će knjiženi kao
trošak nakon pravdanja.
Pregled stanja realizacije prenesenih kreditnih sredstava domaćih banaka sa 31.12.2013. godine
dat je u tabeli.
Članom 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je dugoročno zaduživanje kod
komercijalnih banaka kreditima u iznosu od 10 miliona KM. Osnovna namjena ovog kreditnog
zaduženja je finansiranje realizacije kapitalnih projekata planiranih članom 5. Budžeta 2013.
godine. Nakon završene tenderska procedura za ovo zaduženje i donesene Odluke Vlade o
zaduženju za kredite kod Union banke od 0,9 mil KM, kredit kod UniCredit banke od 7,9 mil
KM i kredit kod IntesaSanpaolo banke od 1,2 mil KM, Skupština Kantona Sarajevo, na
sjednicama koje su održane 09. i 25.09.2013. godine nije Usvojila odluke o davanju saglasnosti
na odluke Vlade o zaduženju, tako da krediti nisu realizovani.
94
REAL IZACIJA P RENES ENIH KREDIT A IZ P RET HO DNIH G O DINA U 2013. G O DINI
S uba n a litika
p rilo g b r: 3
O P IS
M INIS T ARS T V O ZA BO RAČKA P IT ANJA
Nabavk a građevina
UKUP NO
DB X001
F O ND M EM O RIJAL A
S red. z a iz gradnju k om plek s a “Š ehids k o s pom en m ez arje K ovač i”
UKUP NO
M INIS T ARS T V O S AO BRAĆAJA
E A U063 S anac ija tram vajs k e pruge i pruž nih prelaz a i iz rada projek tne dok um entac ije
E A U084 E B RD - vlas tito uč eš ć e - rješ avanje im ovins k o pravnih odnos a (XII trans ferz ala i juž na longitudinala)
E A U081 E B RD - vlas tito uč eš ć e (XII trans ferz ala i juž na longitudinala )
F A I072
F A I065
F A U0C0
F A U0D1
F A U091
G A U026
IA U020
IA U017
LA X018
LA X020
LA X024
LA X025
LA X029
LA X048
LA X042
LA X053
UKUP NO
M INIS T ARS T V O P RO S T O RNO G UREĐENJA I ZAŠ T IT E O KO L IŠ A
Iz gradnja, poploč avanje i rek ons truk c ija vodovodne i k analiz ac ione m rež e i održ avanje k om unalne infras tuk ture O pć ina S tari G rad
P rojek ti k om unalne infras truk ture u O pć ini Centar
Iz gradnja referentne laboratorije z a baž darenje m jerač a K JK P Toplane
Iz gradnja i rek ons truk c ija k rovnih k otlovnic a K JK P Toplane
Nabavk a oprem e(M onitoring param etara k valiteta vode na vodoz ahvatu M is oč a-Ilijaš i Hidros tanic a z a V laš k o
G .K araula JK P V odos tan Ilijaš
UKUP NO
M INIS T ARS T V O S T AM BENE P O L IT IKE
S reds tva z a poveć anje energets k e efik as nos ti u s tam benim z gradam a na područ ju K antona S arajevo
UKUP NO
M INIS T ARS T V O P RIV REDE
P odrš k a projek tim a K C S k enderija
Infras truk turno uređenje i rješ avanje im ovins k o-pravnih odnos a u indus trijs k im z onam a:Ilijaš ,Hadž ić i,V ogoš ć a i
Ilidž a
UKUP NO
M INIS T ARS T V O ZA O BRAZO V ANJE, NAUKU I M L ADE
S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u S tarom Ilijaš u
S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u nas elju O s jek
S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u Hadž ić im a
Iz gradnja s ale u O Š B ehaudin S elm anović
Dogradnja S edm e os novne š k ole u B laž uju
P rojek ti energets k e efik as nos ti u obraz ovanju
S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole O Š "Zajk o Delić " na K obiljoj G lavi
Iz gradnja fis k ulturne s ale u O Š "P orodic e ef. Ram ić " S em iz ovac
UKUP NO
S V EUKUP NO
Ra sp o re d
p re n e se n ih
AV ANS I d o
UT RO Š ENO
NEUTROŠ ENO P O
kre d ita iz
31.12.2012. i BEZ AV ANS A
BUDŽETU
p re th o d n ih
do
01.01.3 1 .1 2 .2 0 1 3 .
g o d in a u BKS
31.12.2013.
31.12.2013.
2013.
1.
2.
3.
4.
1.300.000,00
0,00 1.249.036,79
50.963,21
1.300.000,00
0,00 1.249.036,79
50.963,21
84.500,00
84.500,00
17.400,00
6.901.500,00
990.700,00
7.909.600,00
0,00
84.353,37
84.353,37
146,63
146,63
0,00
0,00
1.818.362,97
820.497,96
2.638.860,93
17.400,00
5.083.137,03
170.202,04
5.270.739,07
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900,00
160.000,00
100.000,00
100.000,00
5.900,00
160.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
366.900,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
366.900,00
18.700,00
18.700,00
0,00
18.579,60
18.579,60
120,40
120,40
40.729,00
71,00
418.838,48
459.567,48
1.161,52
1.232,52
505.676,94
70.811,60
682.217,81
116.623,83
329.907,41
0,00
214.001,81
105.954,62
2.025.194,02
6.475.592,19
494.323,06
124.188,40
82,19
162.276,17
92,59
163.700,00
98,19
594.045,38
1.538.805,98
7.228.907,81
40.800,00
420.000,00
460.800,00
1.000.000,00
195.000,00
682.300,00
278.900,00
330.000,00
163.700,00
214.100,00
700.000,00
3.564.000,00
13.704.500,00
0,00
36.782,96
48.719,53
163.661,62
249.164,11
249.164,11
31.01.2014. godine
95
Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava
- čl. 6. Budžeta Kantona Sarajevo 2013. godine -
Članom 25. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su
kreditna zaduženja u iznosu do 183.363.229,07 KM. Pored planiranih 10,00 mil KM domaćeg
zaduženja planirano je ino zaduživanje za sljedeće kredite: kredit EBRD za Projekat
saobraćajnica 32.271.195,00 KM (16,50 mil EUR), Austrijski kredit za Opću bolnicu
14.619.829,25 KM (7.475.000,00 EUR), Austrijski kredit za obrazovanje 9.779.150,00 KM
(5,00 mil EUR), kredit EBRD za Projekat saobraćajnica faza II, 41.072.430,00 KM (21,00 mil
EUR), kredit MMF-a od 35,00 mil KM i preuzimanje obaveza refundacije IDA kredita KJKP
Toplane Sarajevo. Pored zaduživanja, u 2013. godini planirano je izdavanje garancije za kredit
EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u Sarajevu i izdavanje garancije za
servisiranje obaveza po IDA kreditima KJKP Toplane Sarajevo, do kraja otplate.
Od planiranih zaduženja u 2013. godini okončane su procedure i potpisan Ugovor za kredit
EBRD za Projekat saobraćajnica vrijednosti 32.271.195,00 KM i Ugovor o preuzimanju duga
KJKP Toplane Sarajevo za IDA kredite za, do tada plaćene obaveze u iznosu od 5.402.937,41
KM. Također, zaključen je Ugovor o garanciji za IDA kredite KJKP Toplane Sarajevo.
U članu 7. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvršteni su projekti nadležnih
ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema donesenim Odlukama Skupštine Kantona
Sarajevo i potpisanim Ugovorima:
1. Kredit WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja i
zaštite okoliša, 23,600.000,00 EUR.
2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj za Projekat dovršenja i opremanja KCUS, Ministarstvo
zdravstva, 14,450.000,00 USD.
3. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, Ministarstvo saobraćaja 16,500.000,00 EUR.
4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP
VIK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR.
5. Austrijski kredit za Projekat nabavke medicinske opreme za Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah
Nakaš, Ministarstvo zdravstva, 7.475.000,00 EUR.
6. Austrijski kredit za Projekat razvoj laboratorije Mašinskog i Elektrotehn. fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 5.000.000,00 EUR.
7. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja
21,000.000,00 EUR
1. Nakon
potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit WB-IBRD
(Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu
SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,600.000,00 EUR
(46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine, te je počela implementacija
kredita. Tenderska procedura za izbor konsultanata za rekonstrukciju postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda u Butilama je završena. Sa odabranom kompanijom Hollinger iz
Švicarske su usaglašeni detalji i 03.04.2012. potpisan Ugovor.
96
Na osnovu tenderskih prijava za izvođača radova izrađen je evaluacioni izvještaj sa prijedlogom
firmi koje zadovoljavaju postavljene uslove i kriterije u predkvalifikacionoj fazi odabira
izvođača radova na rekonstrukciji postrojenja. Svjetska Banka je odobrila predloženu listu, tako
da se očekuje izbor najpovoljnijeg kandidata, zaključivanje Ugovora i početak radova na
rekonstrukciji prečistaća Butila u vrijednosti cca. 20,00 mil EUR. Pored kreditnih sredstava,
rekonstrukcija će se finansirati i grantom EK iz IPA sredstava u odobrenom iznosu od
7.572.000,00 EUR. U skladu sa procedurama WB, iz kreditnih sredstava, putem PMT-a vrše se
plaćanja dobavljačima, tako da je u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine povučeno ukupno
1.489.118,34 KM (761.374,17 EUR), tako da je stanje povučeog dijela kredita 10.367.841,72
KM (5.300.493,30 EUR). Kreditna sredstava su korištena za planiranu rekonstrukciju dijelova
kanalizacione mreže na području Kantona i nabavku specijalnih vozila. Na ime vlastitog učešća
Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava za radove i robu), u Budžetu za
2013. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 500.000,00
KM. Nalog je dat, ali plaćanje nije izvršeno.
2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, (kojim se finansira
dovršetak i opremanje KCUS) je u implementaciji, te je za izvođenje građevinskih radova i
nabavku opreme, u 2013. godini povučeno je 2.943.366,59 KM (USD 1.937.195,69) kreditnih
sredstava, tako da sa 31.12.2013. godine stanje povučenog dijela kreditnih sredstava iznosi
ukupno 11.659.977,99 KM (USD 8.216.946,10). Prema službenom obaviještenju Razvojne
banke FBiH, zbog kašnjenja u implementaciji kredita, od strane Saudijskog fonda za razvoj
ponovno je odobreno produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.05.2015.
godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita u iznosu
od USD 6.233.053,90.
U 2013. godini Kanton Sarajevo je završio procedure zaduženja:
3. Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR (32.271.195,00 KM), za prvu fazu Projekta
izgradnje saobraćajnica, Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o
zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor o zajmu između EBRD i BiH. Do zastoja u
procedurama došlo je zbog nedavanja saglasnosti za zaduženje od strane Federacije BiH do
okončanja problematike IDA kredita za KJKP Toplane Sarajevo. Septembra 2013. riješen je
problem, zaključeni Podugovori sa FBiH i kredit je postao efektivan 28.10.2013. godine. Odmah
se krenulo sa implementacijom, tako da je sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od
2.377.905,97 EUR. Na ime vlastitog učešća Kanton Sarajevo je platio PDV u iznosu od
805.821,79 KM, koji će biti vraćen po osnovu međunarodnog ugovora. Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve KS planira povlačenje preostalih kreditnih sredstava u iznosu od
14.122.094,03 EUR tokom 2014. godine.
Za sljedeća zaduženja, u 2013. godini nisu završene procedure:
4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK,
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu između
EBRD i BiH potpisan je 23.11.2010. godine. Skupština Kantona Sarajevo je 21.11.2012. godine
donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za Vodovod i
otpadne vode u Sarajevu) između BiH i EBRD.
97
Do kašnjenja u donošenju Odluke Skupštine došlo je zbog neispunjavanja uslova EBRD-a od
strane KJKP VIK. Planirano je da implementacija kredita počne 2013. godine, ali je ona
uslovljena potpisivanjem supsidijarnih sporazuma sa Federacijom BiH. Federacija BiH
uslovljavala je potpisivanje supsidijarnih sporazuma, prethodnim rješavanjem problematike IDA
kredita Svjetske banke za KJKP Toplane. Nakon što su sa Federacijom BiH, septembra 2013.
godine okončane procedure za IDA kredite, u toku su aktivnosti Federalnog ministarstva
finansija za supsidijarni prenos kredita na Kanton Sarajevo, koje do 31.12.2013. nisu završene.
Posebnim podugovorom obaveza vraćanja kredita bit će prenesena na KJKP VIK.
5. Austrijski kredit za Projekat nabavke medicinske opreme za Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah
Nakaš, Ministarstvo zdravstva, 7.475.000,00 EUR (14.619.829,25 KM). Sa UniCredit Bank
Austrija AG, oktobra 2012. godine održani su pregovori i precizirani svi uslovi kredita.
Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila odluku o prihvatanju zaduženja, a Ministarstvo
zdravstva se još nije izjasnilo o odustajanju od kredita.
6. Austrijski kredit za Projekat razvoj laboratorije Mašinskog i Elektrotehn. fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 5.000.000,00 EUR. Zbog
ponuđenih neprihvatljivo visokih cijena opreme, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
dopisom od 13.06.2013. godine obavijestilo je da odustaje od kredita.
7. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja
21,000.000,00 EUR. Procedura odobravanja počet će nakon implementacije I faze Projekta.
Realizacija Projekata sa 31.12.2013. godine data je u slijedećem pregledu
98
Razvojni investicijski projekti
finansirani iz ino-kreditnih sredstava
Realizacija sa 31.12.2013. godine
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
Ministarstvo
prostornog uređenja
i zaštite okoliša
15
Projekat otpadnih
voda za Sarajevo
822000
UKUPNO
RAZDJEL 15
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
Ukupno
zaduženje
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
Povučeni iznos
isplate/
potrošnja u
2013.
kredit
Svjetska
banka-IBRD
46.157.588,00
10.367.841,72
1.489.118,34
Vlastito
učešće
Budžet
Kantona
2.500.000,00
610.500,00
0,00
48.657.588,00
10.978.341,72
1.489.118,34
7842-BA
99
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
Saudijski
fond
vlastito
učešće
KCUS
Projekat dovršetka i
opremanje KCUS
20
822000
Ekon. kod
Ministarstvo
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
821000
14
822000
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
21.438.020,00
11.659.977,99
5.728.270,28
21.438.020,00
11.659.977,99
5.728.270,28
SF-498
Ministarstvo
zdravstva
UKUPNO
RAZDJEL 20
Raz
Isplate
realizovane
do 31.12.2013.
Ukupno
zaduženje
Projekat izgradnje
saobraćajnica
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
Ukupno
zaduženje
kredit
EBRD
32.271.195,00
vlastito
učešće
Budžet
Kantona
5.440.000,00
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
4.650.779,83
4.650.779,83
805.821,79
805.821,79
5.456.601,62
5.456.601,62
42889

UKUPNO
RAZDJEL 14
37.711.195,00
100
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
Ministarstvo
prostornog uređenja
i zaštite okoliša
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Projekat
rekonstrukcije
vodovodne i
kanalizacione mreže u
Sarajevu, KJKP VIK
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Ministarstvo
prostornog,
za KJKP
VIK
15
UKUPNO
RAZDJEL 15
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
20
822000
Naziv
projekta/kredita
Projekat opremanja
medicinskom
opremom Opće
bolnice Prim. dr.
Abdulah Nakaš
Ministarstvo
zdravstva
UKUPNO
RAZDJEL 20
Ukupno
zaduženje
58.674.900,00
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

822000
Raz
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
58.674.900,00
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
Austrijski
kredit
vlastito
učešće
Opća bolnica
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
Ukupno
zaduženje
14.619.829,25
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.619.829,25
101
Raz
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
21
822000
Ministarstvo za
obrazovanje, nauku i
mlade
Naziv
projekta/kredita
Referentni
broj
projekta
Projekat razvoj
laboratorije
Mašinskog i Elektrot.
fakulteta Univerziteta
u Sarajevu
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
Austrijski
kredit
vlastito
učešće
Fakulteti
Ekon. kod
Ministarstvo
821000
14
Ministarstvo
saobraćaja i
Direkcija za puteve
Naziv
projekta/kredita
Projekat izgradnje
saobraćajnica,
FAZA II
822000
UKUPNO
RAZDJEL 14
Ukupno
zaduženje
9.779.150,00
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UKUPNO
RAZDJEL 21
Raz
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
9.779.150,00
Referentni
broj
projekta
Način
finansiranja
Izvor
finansiranja
kredit
EBRD
vlastito
učešće
Kanton
Ukupno
zaduženje
41.072.430,00
41.072.430,00
Isplate
realizovane
do
31.12.2013.
Povučeni
iznos, isplate/
potrošnja u
2013.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
Sredstva za pozajmljivanje
Sredstva za pozajmljivanje planirana su za 2013. godinu u iznosu od 2.902.700 KM, a
izvršenje po osnovu istih iznosi 2.234.000 KM ili 76,96%, a što predstavlja smanjenje
izvršenja na istoj poziciji u procentualnom iznosu od 7,49 %, u odnosu na izvršenje u istom
izvještajnom periodu prethodne godine.
U prilogu se daje tabelarni i grafički pregled strukture izvršenje pomenutih izdataka.
Sredstva za pozajmljivanja
Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim
organizacijama 62.22%
Ostala domaća pozajmljivanja 37.78%
Ukupno
Budžet Kantona
Sarajevo 2013.g
Izvršeno
01.01. - 31.12.2013.
Izvršeno
01.01. - 31.12.2012.
Index2/1
1
2
3
4
1,390,000
1,512,700
2,902,700
1,390,000
844,000
2,234,000
2,100,000
315,000
2,415,000
100.00
55.79
76.96
Sredstva za pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za boračka
pitanja odnose se na sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba
planirana su u iznosu od 1.390.000 KM, a izvršena su u iznosu 1.390.000 KM, odnosno
100%.
Ostala domaća pozajmljivanja u 2013. godini planirana su u iznosu 1.512.000 KM.a izvršena
su u iznosu od 844.000 KM odnosno 55,79%
Sredstva su sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja utorošena su za:
Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce 220.000 KM,
Ministarstvo privrede imalo je izvršenje od 624.000 KM.Sredstva su namjenjena za mala i
srednja preduzeća u cilju povečavanja efikasnosti i broja zaposlenih.
103
Otplate duga
Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu
u iznosu od 15.510.000 KM .U periodu od 01.01 do 31.12.2013 godine izvršena je otplata
kredita u iznosu od 15.492.035 KM, odnosno 99,88 % od plana i predstavlja povećanje
izvršenja od 25,45 % u odnosu na isti period u 2012 godini.
Sredstva u iznosu 1.819.509 KM se odnose na otplate slijedećih spoljnih kredita :
Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda
43.534 KM,
Svjetska banka rekonstrukcija kanalazicione mreže
68.337 KM,
Saudijski fond kredit za obrazovanje
169.735 KM,
TAC kredit za utrošeni gas
476.473 KM ,
Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje
167.034 KM,
Supsidijarni finansijski sporazum
(Međunarodna asocijacija za razvoj) - projekat urbanog razvoja 195.221 KM,
Svjetska banka KJKP Toplane
699.175 KM.
Ovdje je bitno napomenuti da je u mjesecu augustu 2013 godine potpisan sporazum o
preuzimanju duga KJKP Toplana za kredit Svjetske banke, gdje novi dužnik Kanton
Sarajevo
Otplate domaćeg zaduživanja u iznosu od 13.672.526 KM odnosi se na :
Kredit Razvojne banke
2.893.908 KM,
Kredit Razvojne banke 2011 833.328 KM,
Kredit Razvojne banke 2012 583.332 KM,
Kredit Unicredit Banke I
1.666.667 KM,
Kredit Unicredit banke II
4.376.667 KM,
Kredit Unicredit banke 2011 833.333 KM,
Kredit Intesa Sanpaolo banke 2.485.292 KM.
Konto
Budžet Kantona
Sarajevo 2013.
1
Otplate dugova
Opis
823200 Spoljne otplate 12,14%
823300 Otplate domaćeg zaduživanja 87,86%
Ukupno:
Izvršenje
01.01.-31.12.2013. g.
2
1,830,000.00
13,680,000.00
1,819,508.95
13,672,526.44
15,510,000
15,492,035
Izvršeno
01.01. - 31.12.2012.
3
Index
2/1
4
943,436.33 99.43
11,406,220.55 99.95
12,349,657 99.88
104
Tekuća rezerva
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu Tekuća rezerva je planirana u iznosu od
200.000 KM Sredstva Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu, u periodu
od 01.01.do 31.12.2013 godine, utrošena su za pomoć Kantonalnoj Bolnici „Dr.Irfan
Ljubijankić“ Bihać,u iznosu od 100.000 KM.
Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 11.12.2013 godine usvojila
informaciju o utrošku sredstava tekuće rezerve.
Više stvorene obaveze koje nisu bile planirane Budžetom Kaantona Sarajevo za
2013 godinu.
Kod određenog broja budžetskih korisnika evidentirane su stvorene obaveze,koje su više od
planiranih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013 godinu u ukupnom iznosu od
25.696.547 KM.
Ove obaveze podjeljene su u četri kategorije i objašnjene su u nastavku kao i grafičkom
pregledu.
I Kratkoročne i tekuće obaveze
Najveći dio ovih obaveza odnosi se na kratkoroćne i tekuće obaveza i to u iznosu od
17.588.487 KM
Od toga :
- Ove obaveze kod Ministarstva obrazovanja nauke i mladih izse 8.943.000 KM,iste se
odnose na nedostajuća sredstva za transfere za Visokoškolske ustanove i Ustanove
nauke za 11 i 12 mjesec 2013 godine.
- Više stvorene obaveze kod sudova iznose 2.827,000 KM(kantonalni sud
1.080.000,00KM,Općinski sud 1.747.000,00 KM) odnose se na nedostajuća sredstva
za izmirenje obaveza prema advokatima i odbranama po službenoj dužnosti.
- Obaveze kod Ministarstva pravde i uprave u iznosu od 222.832 KM odnose se na
obavezu plačanja pritvora Federalnom ministarstvu pravde
105
-
-
-
Obaveze kod Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u iznosu od
387.523 KM odnosi se na neizmirenu obavezu za utrošenu električnu
energiju'rasvjetu u Kantonu Sarajevo
Obaveze kod Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u
iznosu od 2.606.953 KM.
Obaveze su prekoračene na pozicijama Zaštite porodice sa djecom, za Zakup objekta
O-9, O-10 Otes, GPA i Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljanje obroka u
javnim kuhinjama, jer sredstva odobrena po Budžetu za 2013 godinu nisu bila
dovoljna za izmirenje cjelokupnih obaveza iako su date određene primjedbe pri
kreiranju nacrta budžeta za 2013.godinu
Obaveze kod Kantonalnog centra za socijalni rad u iznosu od 94.128 KM odnose se
na neizmirene kratkoročne obaveze prema dobavljaćima i ostalim fizićkim licima.
Obaveze kod JU Terapijske zajednice Kampus odnose se na neizmirene fakture
dobavljača za isporučenu robu i usluge u iznosu od 270.109 KM
Obaveze kod JU Mess u iznosu od 173..013 KM najvećim djelom odnose se na
neizmirene obaveze spoljnim i drugim saradnicima za učešće na festivalima.
Direkcija za robne reserve imala je obaveze iznad budžeta u iznosu od 146.089 KM
iste se odnose na obaveze prema dobavljaćima za isporućenu robu za javne kuhinje
Kantona Sarajevo.
II Izvršenja na osnovu tužbi zaposlenika
Iznos obaveze od 2.161.007 KM odnosi se na izvršenja sredstava sa transakciskih računa
Kantona Sarajevo po osnovu tužni uposlenika iz radnog odnosa, koje su banke
automatizmom skidale na osnovu pravosnažnih Rješenja.
III Iznos za isplatu razlike plaće
Iznos od 946.780 KM. je iznos koji nedostaje za isplatu razlike place za četvrti kvartal 2012
godine.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo Broj.02-05-4346-4.1/13 od 26.02.2013. na ime razlike
isplaćene akontacije plaća za 2012.godinu na teret Budžeta Kantona sarajevo za 2012.godinu
knjižen je iznos od 13.891.349,63KM.
Međutim, prilikom obračuna i isplate ove razlike ustanovljeno je da za isplate pomenute
razlike za četvrti kvartal nedostaje iznos od 946.780 KM. Razlika se najviše pojavila kod
Uprave civilne zaštite, uposlenika profesionalne vatrogasne brigade i civilne zaštite za koje je
u međuvremenu usvojen novi Pravilnik o plaćama i naknadama sa novim koeficijentima
identičnim državnim službenicima i namještenicima, te dodatakna uslove rada koji je
povećan sa 20% na 30%, što je za posljedicu imalo znatno povećanje sredstava po osnovu
isplate razlike plaća za 2012.godinu.
Iz tog razloga prosječna mjesečna razlika bruto plaća iznosila je cca 53.000 KM što je
zajedno sa doprinosima poslodavca na nivou godine cca 680.000 KM više obračunatih
sredstava za isplatu od ukalkulisanih.
106
Ostatak više utrošenih sredstava je zbog razlike u broju zaposlenih po mjesecima u odnosu na
mjesec koji je uzet kao osnova za obračun ove razlike, zatim različit fond rada preko norme ,
noćnog rada, prekovremenog rada, napredovanja u službi i sl.
IV Više stvorene obaveze
Više stvorene obaveze u iznosu od 5.000.273 KM odnose se na isplaćena nedostajuća
sredstva po osnovu plaća i naknada kod budžetskih korisnika iz resora Ministarstva
obrazovanje,nauku i mlade (Osnovno i Srednje obrazovanje)
Slijedi pregled više stvorenih obaveza koje nisu bile planirane u Budžetu Kantona Sarajevo
za 2013 godinu po budžetskim korisnicima
107
REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN
31.12.2013 GODINE
RB.
1
Kabinet Premijera
2
Protokol
Uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo za boračka pitanja
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša
MUP Kantona Sarajevo
Ministarstvo za
obrazovanja,nauku i mlade
Ministarstvo za rad,socijalnu
politiku,raseljene osobe i
izbjeglice
Kantonalni sud u Sarajevu
Općinski sud u Sarajevu
Kantonalno tužilastvo
Kantonalno pravoblanilaštvo
Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
OŠ "6.mart" Hadžići
OŠ "9.maj" Hadžići-Pazarić
OŠ "Hilmi ef.Šarić" HadžićiTarčin
OŠ
"Hašim Spahić" Ilijaš
OŠ "Podlugovi" Ilijaš
OŠ "Srednje" Ilijaš
OŠ "Isak Samokovlija" Centar
OŠ Vladislav Skarić Centar
OŠ "Hasan Kikić" Centar
OŠ "Alija Nametak" Centar
OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar
OŠ "Safvet beg Bašagić" Centar
OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"
Centar
OŠ "Mehmed beg KapetanovićLjubušak" Centar
OŠ "Nafija Sarajlić" Centar
OŠ "Hasan Kaimija" Centar
Katolički školski centar-Osnovna
škola
Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju
Prva osnovna škola Ilidža
Druga osnovna škola Ilidža
Treća osnovna škola Ilidža
Četvrta osnovna škola Ilidža
Peta osnovna škola Ilidža
Šesta osnovna škola Ilidža
Sedma osnovna škola Ilidža
Osma osnovna škola Ilidža
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Izvršenja na osnovu
tužbi
Razlika plate
Plate preko
budžeta
obrazovanje
2
3
4
5
Budžetski korisnik
1
3
4
5
6
7
Kratkoročne i
tekuće obaveze
UKUPNO
6
318 KM
0 KM
0 KM
0 KM
318 KM
0 KM
0 KM
222,832 KM
2,491 KM
27,037 KM
5,824 KM
67,356 KM
348,625 KM
3,676 KM
67,146 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
29,502 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
5,824 KM
67,356 KM
571,457 KM
6,167 KM
123,685 KM
387,523 KM
22,515 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
387,523 KM
22,515 KM
8,943,000 KM
0 KM
0 KM
8,943,000 KM
2,606,953 KM
1,080,235 KM
1,746,770 KM
244,866 KM
5,390 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
38,521 KM
16,248 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
2,606,953 KM
1,080,235 KM
1,785,291 KM
261,114 KM
5,390 KM
636 KM
38,004 KM
1,782 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
97 KM
768 KM
636 KM
38,101 KM
2,550 KM
11,649 KM
24,353 KM
13,279 KM
21,517 KM
3,027 KM
544 KM
3,623 KM
14,064 KM
4,811 KM
17,299 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
5,740 KM
4,496 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
10,852 KM
0 KM
1,791 KM
770 KM
581 KM
18 KM
4,069 KM
3,119 KM
9,055 KM
307 KM
8,375 KM
13,440 KM
30,863 KM
18,356 KM
21,535 KM
7,096 KM
3,663 KM
12,678 KM
14,371 KM
15,663 KM
25,674 KM
6,274 KM
0 KM
0 KM
2,826 KM
9,100 KM
7,140 KM
8,842 KM
1,412 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
5,019 KM
7,140 KM
13,861 KM
1,412 KM
18,035 KM
0 KM
4,870 KM
33,521 KM
56,426 KM
3,335 KM
18,248 KM
12,012 KM
0 KM
2,794 KM
4,064 KM
15,065 KM
46,520 KM
9,470 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
49,329 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,353 KM
4,125 KM
20,225 KM
0 KM
4,732 KM
4,083 KM
0 KM
6,953 KM
1,841 KM
7,758 KM
945 KM
4,939 KM
1,378 KM
0 KM
0 KM
458 KM
944 KM
5,176 KM
30,359 KM
17,081 KM
25,164 KM
53,501 KM
8,796 KM
19,148 KM
46,978 KM
17,367 KM
108
REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN
31.12.2013 GODINE
RB.
Budžetski korisnik
42
Osnovna muzička škola Ilidža
OŠ "Če ngić Vila I" Novo Saraje vo
OŠ "Malta" Novo Saraje vo
OŠ "Hrasno" Novo Saraje vo
OŠ "Grbavica I" Novo Saraje vo
OŠ "Grbavica II" Novo Saraje vo
OŠ "Pofalići" Novo Saraje vo
OŠ "Ve le šićki he roji" Novo
Saraje vo
OŠ "Kovačići" Novo Saraje vo
Muzička škola "Novo Saraje vo"
Ce ntar"Vladimir Nazor "Novo
Saraje vo
Zavod za vaspitanje muške dje ce i
omladine
OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća
1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
OŠ "Zahid Baručija" Vogošća
OŠ "Zajko De lić" Vogošća
OŠ "Ize t Šabić" Vogošća
OŠ "Porodice e f.Ramić" Vogošća
OŠ "Zaim Kolar" Trnovo
OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad
OŠ "Me hme dalija Mak Dizdar"
Novi Grad
OŠ "Be haudin Se lmanović" Novi
Grad
OŠ "Dže maludin Čauše vić" Novi
Grad
OŠ "Me ša Se limović" Novi Grad
OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad
OŠ "Ale ksa Šantić" Novi Grad
OŠ "Ske nde r Kule nović" Novi
Grad
OŠ "Čamil Sijarić " Novi Grad
OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi
Grad
OŠ "Umihana Čuvidina" Novi
Grad
OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad
OŠ "Edhe m Mulabdić" Stari Grad
OŠ "Mula Mustafa Baše skija"
Stari Grad
OŠ "Saburina" Stari Grad
OŠ "Še jh Muhame d e f.
Hadžijamaković" Stari Grad
OŠ "Hamdija Kre še vljaković"
Stari Grad
OŠ "Vrhbosna" Stari Grad
Muzička škola "Mlade n Pozajić"
Stari Grad
Zavod za spe cijalno obrazovanje i
odgoj
"De ve ta osnovna škola" Ilidža
OŠ "Dobroše vići" Saraje vo
OŠ "Sokolje " Saraje vo
De se ta osnovna škola
Kratkoročne i
tekuće obaveze
Izvršenja na osnovu
tužbi
Razlika plate
Plate preko
budžeta
obrazovanje
2
3
4
5
UKUPNO
6
10,882 KM
0 KM
0 KM
9,227 KM
20,109 KM
23,602 KM
22,181 KM
24,336 KM
2,550 KM
23,931 KM
9,916 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,343 KM
4,413 KM
0 KM
0 KM
0 KM
142,487 KM
57,924 KM
70,376 KM
38,982 KM
58,945 KM
42,812 KM
166,089 KM
84,447 KM
99,125 KM
41,532 KM
82,876 KM
52,728 KM
7,627 KM
18,783 KM
21,209 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
19,108 KM
42,178 KM
122,540 KM
26,735 KM
60,961 KM
143,749 KM
22,742 KM
0 KM
5,468 KM
43,737 KM
71,947 KM
71 KM
0 KM
0 KM
40,067 KM
40,138 KM
20,544 KM
10,742 KM
41,985 KM
13,210 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
69,664 KM
47,059 KM
35,662 KM
47,691 KM
90,208 KM
57,801 KM
77,647 KM
60,901 KM
26,799 KM
3,852 KM
11,735 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
6,819 KM
0 KM
39,296 KM
0 KM
33,549 KM
66,095 KM
10,671 KM
45,284 KM
28,701 KM
0 KM
0 KM
25,515 KM
54,216 KM
2,765 KM
0 KM
0 KM
64,302 KM
67,067 KM
16,946 KM
24,350 KM
48,124 KM
10,641 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,030 KM
0 KM
69,626 KM
76,509 KM
130,003 KM
16,946 KM
93,976 KM
124,633 KM
144,674 KM
32,348 KM
2,564 KM
0 KM
0 KM
5,672 KM
3,141 KM
101,149 KM
68,291 KM
139,169 KM
73,997 KM
19,319 KM
0 KM
4,225 KM
18,585 KM
42,129 KM
24,070 KM
6,374 KM
0 KM
0 KM
5,873 KM
41,434 KM
46,826 KM
65,504 KM
59,073 KM
2,005 KM
0 KM
0 KM
34,167 KM
36,172 KM
4,980 KM
18,497 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
110,758 KM
4,278 KM
115,738 KM
22,775 KM
10,197 KM
0 KM
3,820 KM
0 KM
14,017 KM
4,876 KM
21,774 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
50,334 KM
33,691 KM
55,210 KM
55,465 KM
9,089 KM
0 KM
3,518 KM
54,741 KM
67,348 KM
39,078 KM
10,487 KM
26,123 KM
9,179 KM
621 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,316 KM
5,608 KM
0 KM
85,662 KM
14,986 KM
34,349 KM
43,560 KM
76,390 KM
124,740 KM
25,473 KM
64,788 KM
58,347 KM
77,011 KM
109
R EKAPITULACIJA OB AVEZA IZN AD B UŽETA N A D AN
31.12.2013 GOD IN E
RB .
B udžets k i k oris nik
84
85
86
87
Prva gimnazija
Druga gimnazija
Tre ća gimnazija
Če tvrta gimnazija Ilidža
Pe ta gimnazija
Gimnazija Dobrinja
Prva B oš njačk a gimnazija
K atoličk i š k ols k i ce ntar-opš ta
re alna gimnazija
Gimnazija O bala Saraje vo
Sre dnja muzičk a š k ola
Sre dnja š k ola primije nje nih
umje tnos ti
Sre dnja me dicins k a š k ola
Saraje
vome dicins k a š k ola - Je ze ro
Sre dnja
1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Sre dnja zubote hničk a š k ola
K atoličk i š k ols k i ce ntar-s re dnja
me dicins k a
Sre dnja e k onoms k a š k ola
Ele k trote hničk a š k ola za
e ne rge tik u
Sre dnja e le k trote hničk a š k ola
Saraje vo
Sre dnja maš ins k a te hničk a š k ola
Sre dnja š k ola za s aobraćaj i
k omunik acije Saraje vo
Sre dnja š k ola me tals k ih zanimanja
Že lje zničk i š k ols k i ce ntar
Sre dnja građe vins k o-ge ode ts k a
š k ola
Sre dnja te hničk a š k ola grafičk ih
te hnologija, dizajna i multime dije
Ilidža
Sre dnja š k ola za ok oliš i drvni
dizajn
Sre dnja š k ola
poljoprivre de ,pre hrane ,ve te rine i
us lužnih dje latnos ti Saraje vo
Sre dnja š k ola za te k s til, k ožu i
dizajn
Sre dnja ugos tite ljs k o-turis tičk a
Sre dnja trgovačk a š k ola
Sre dnjoš k ols k i ce ntar Vogoš ća
Sre dnjoš k ols k i ce ntar H adžići
Sre dnjoš k ols k i ce ntar Ilijaš
Šk ola za s re dnje s tručno
obrazovanje i radno
os pos
obljavanje
Ce
ntar
za s lije pu i s labovidnu
dje cu
Gazihus re v-be gova me dre s a
JU Dje ca Saraje va
Kratk oročne i
tek uće obaveze
Izvrš enja na os novu
tužbi
Razlik a plate
2
3
4
UKUPNO
Plate prek o
budžeta
obrazovanje
5
6
10,028 KM
29,339 KM
22,319 KM
23,057 KM
20,066 KM
14,168 KM
7,989 KM
0 KM
10,153 KM
26,777 KM
48,264 KM
45,163 KM
18,204 KM
7,789 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,045 KM
56,770 KM
186,553 KM
68,243 KM
65,988 KM
89,094 KM
54,822 KM
49,263 KM
66,798 KM
226,045 KM
117,339 KM
137,309 KM
154,323 KM
87,195 KM
69,086 KM
9,225 KM
11,178 KM
8,616 KM
0 KM
0 KM
41,669 KM
0 KM
0 KM
0 KM
57,469 KM
116,662 KM
75,704 KM
66,694 KM
127,840 KM
125,989 KM
11,339 KM
0 KM
0 KM
53,125 KM
64,464 KM
27,258 KM
46,963 KM
6,405 KM
175,449 KM
256,074 KM
12,982 KM
14,181 KM
40,964 KM
93,488 KM
0 KM
0 KM
93,623 KM
65,215 KM
147,569 KM
172,884 KM
9,628 KM
10,439 KM
0 KM
107,090 KM
0 KM
0 KM
82,887 KM
90,512 KM
92,515 KM
208,041 KM
11,089 KM
45,354 KM
0 KM
50,381 KM
106,825 KM
0 KM
26,905 KM
85,851 KM
0 KM
3,701 KM
0 KM
35,714 KM
67,468 KM
125,267 KM
94,373 KM
25,557 KM
4,532 KM
30,544 KM
75,187 KM
135,820 KM
19,224 KM
22,391 KM
6,045 KM
0 KM
7,614 KM
0 KM
111,448 KM
35,211 KM
144,331 KM
57,602 KM
11,309 KM
16,886 KM
0 KM
6,375 KM
34,570 KM
45,099 KM
24,940 KM
3,507 KM
66,612 KM
140,157 KM
6,721 KM
45,442 KM
0 KM
129,224 KM
181,386 KM
10,447 KM
53,415 KM
3,372 KM
122,118 KM
189,352 KM
21,842 KM
8,394 KM
5,890 KM
1,580 KM
26,052 KM
12,627 KM
16,806 KM
30,624 KM
9,425 KM
7,925 KM
37,955 KM
9,389 KM
7,071 KM
5,642 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
37,057 KM
58,473 KM
52,787 KM
57,805 KM
196,269 KM
81,623 KM
82,776 KM
103,133 KM
68,103 KM
67,310 KM
260,276 KM
103,639 KM
36,079 KM
37,216 KM
0 KM
31,598 KM
104,893 KM
15,917 KM
12,490 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
116,755 KM
50,557 KM
1,193 KM
132,672 KM
63,047 KM
1,193 KM
110
REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN
31.12.2013 GODINE
RB.
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Izvršenja na osnovu
tužbi
2
3
Razlika plate
Plate preko
budžeta
obrazovanje
4
5
Budžetski korisnik
1
120
121
122
Kratkoročne i
tekuće obaveze
Narodno pozorište
Sarajevska filharmonija
Kamerni teatar
SARTR
Mess
Muzej Sarajeva
Historijski arhiv Sarajevo
Collegium artisticum
Javna ustanova biblioteka
Sarajevo
Bosanski kuturni centar
Sarajevo Art
Javna ustanova muzej Alije
Izetbegovića
Kantonalni centar za socijalni rad
Kantonalna javna ustanova -Dom za
socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba
sa invaliditetom i drugih osoba
Kantonalna javna ustanova-Porodično
savjetovalište
Kantonalna javna ustanova-dom za djecu
bez roditeljskog staranja
Javna ustanova Terapijska zajednicaKampus
Stručna služba za zajedničke
poslove
Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo
Kantonalna uprava civilne zaštite
Direkcija za robne rezerve Kantona
Sarajevo
UKUPNO:
19,963 KM
17,829 KM
13,343 KM
28,960 KM
173,013 KM
4,671 KM
0 KM
29 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
15,116 KM
28,097 KM
0 KM
17,179 KM
4,691 KM
0 KM
0 KM
0 KM
3,178 KM
0 KM
6,995 KM
142 KM
UKUPNO
6
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
37,143 KM
22,521 KM
13,343 KM
28,960 KM
173,013 KM
22,965 KM
28,097 KM
29 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,250 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
0 KM
4,250 KM
6,995 KM
142 KM
45 KM
0 KM
0 KM
0 KM
45 KM
94,198 KM
95,702 KM
14,770 KM
0 KM
204,670 KM
0 KM
53,613 KM
0 KM
0 KM
53,613 KM
0 KM
24,960 KM
0 KM
0 KM
24,960 KM
0 KM
0 KM
5,027 KM
0 KM
5,027 KM
207,109 KM
31,462 KM
4,925 KM
0 KM
243,497 KM
13,735 KM
0 KM
0 KM
0 KM
13,735 KM
0 KM
67,904 KM
0 KM
0 KM
67,904 KM
13,403 KM
0 KM
49,060 KM
334,806 KM
0 KM
604,916 KM
0 KM
0 KM
62,463 KM
939,721 KM
146,089 KM
17,588,487 KM
0 KM
2,161,007 KM
0 KM
946,780 KM
0 KM
5,000,273 KM
146,089 KM
25,696,547 KM
U zadnjem dijelu izvještaja dajemo analitički pregled izvršenih rashoda i izdataka za period
01.01. do 31.12.2013. godine po vrstama i korisnicima, poređeno sa Budžetom Kantona
Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem u istom periodu prošle godine .
111
III POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE,
OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA
U skladu sa članom 74. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BIH», broj
19/06), u nastavku teksta obrazlaže se početno i završno stanje JRT-a i početno i završno stanje
imovine, obaveza i izvora vlasništva, prema zbirnom Bilansu stanja JRT-a Kantona Sarajevo za period
01.01.-31.12.2013. godine, iskazanog u narednoj tabeli:
BILANS STANJA JRT-a KANTONA SARAJEVO
na dan 31.12.2013. godine
(KM)
Broj
konta
Pozicija
Oznaka
za AOP
U istom
obračnuskom
preiodu
prethodne
godine
1
2
3
4
U obračunskom
preiodu tekuće
godine
Procnet
5/4 x
100
5
6
I AKTIVA
100000+
200000
A. Gotovina, kratkoročna potraživanja,
razgraničenja i zalihe (3+.....+10)
184
27,807,617
29,618,312
106.51
110000
Novčana sredstva i plemeniti metali
185
19,931,290
19,891,209
99.80
120000
Vrijednosni papiri
186
0
130000
Kratkoročna potraživanja
187
7,491,468
9,272,990
123.78
140000
188
7,500
2,600
34.67
189
369,834
443,988
120.05
210000
Kratkoročni plasmani
Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama
Zaliha materijala i robe
190
0
220000
Zaliha sitnog inventara
191
0
190000
000000
Kratkoročna razgraničenja
B. Stalna sredstva (14+17+20+21)
192
193
7,525
478,740,595
7,525
389,187,478
100.00
81.29
011000
Stalna sredstva
194
443,382,741
452,638,016
102.09
011900
0110119
020000
Ispravka vrijednosti
Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus
13)
Dugoročni plasmani
195
137,620,628
145,398,968
105.65
196
305,762,113
307,239,048
100.48
197
32,741,997
32,346,210
98.79
029000
Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana
Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15
minus 16)
Vrijednosni papiri
198
2,837,534
2,833,857
99.87
199
29,904,463
29,512,353
98.69
200
0
301,809
0.00
Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira
Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18
minus 19)
Dugoročna razgraničenja
UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41
201
0
301,809
0.00
202
0
0
0.00
203
204
143,074,019
506,548,212
52,436,077
418,805,790
36.65
82.68
205
129,093,886
166,086,175
128.66
160000
020-029
031000
031900
0310319
091000
0.00
0.00
0.00
II PASIVA
300000
A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja
112
(25+.....+30)
310000
Kratkoročne tekuće obaveze
206
65,177,503
320000
Obaveze po osnovu vrijednosnih papira
207
0
0.00
330000
Kratkoročni krediti i zajmovi
208
0
0.00
340000
209
22,643,198
45,663,842
201.67
210
369,835
443,988
120.05
390000
400000
Obaveze prema djelatnicima
Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim
jedinicama
Kratkoročna razgraničenja
B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)
211
212
40,903,350
142,697,058
24,648,418
135,516,477
60.26
94.97
410000
Dugoroćni krediti i zajmovi
213
142,697,058
135,516,477
94.97
420000
Ostale dugoroćne obaveze
214
0
490000
500000
Dugoročna razgraničenja
C. Izvori sredstava (36+37+38+39 minus 40)
215
216
0
234,757,268
117,203,138
0.00
49.93
510000
Izvori stalnih sredstava
217
285,317,510
203,281,237
71.25
520000
Ostali izvori sredstava
218
33,860,522
33,518,494
98.99
530000
Izvori sredstava rezervi
219
0
590000
Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
221
13,703,797
590000
Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima
UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22
222
223
98,124,561
506,548,212
360000
95,329,927
146.26
0.00
0.00
0.00
119,596,593
418,805,790
121.88
82.68
Tabelarno prikazani Bilans stanja JRT-a Kantona Sarajevo se odnosi na sve budžetske korisnike, koji
svoje finansijsko poslovanje obavljaju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, što znači
da nisu uključena stanja po osnovu posebno otvorenih računa, zatim budžetskih korisnika koji nisu
uključeni u trezorsko poslovanje (ustanove visokog obrazovanja i ustanove nauke).
U decembru 2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavilo je svim budžetskim
korisnicima Kantona Sarajevo dopis sa «Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa
sredstava, potraživanja i obaveze za 2013. godinu». Uz navedeno Uputstvo, u kome su pored ostalog
dati i rokovi, pojedinačne komisije bile su obavezne da se pridržavaju i «Pravilnika o kriterijima za
rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis
potraživanja», br. 08-01-49-25886/04 od 09.12.2004. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je formirala Centralnu komisiju za popis sredstava, obaveza i potraživanja
Kantona Sarajevo na dan 31.12.2013. godine, čiji je zadatak bio da izvrši objedinjavanje izvještaja o
popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2013. godine pojedinačnih komisija za popis
svih budžetskih korisnika, koji su u evidenciji JRT-a.
Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, obaveze za 2013. godinu evidentirane su Glavnoj knjizi
JRT-a do 31.01.2014. godine, zatim je izvršen popis stanja i na kraju su izvršena evidentiranja svih
poslovnih promjena u skladu sa Zaključkom Vlade br. 02-05-3816-1/14 od 26.02.2014. godine o
usvajanju Izvještaja Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja za 2013. godinu.
113
1. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
1.1. Novčana sredstva
Komisija za popis novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa i podračuna, blagajne i
kontonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo konstatovala je sljedeće stanje novčanih
sredstava na dan 31.12.2013. godine.
Depozitni račun Kantona Sarajevo
Kanton Sarajevo - Depozitni račun broj: 338-000-22100192-63 otvoren u Unicredit bank d.d. Mostar:
Depozitni račun Kantona Sarajevo broj
Stanje 01.01.2013.
godine (KM)
Stanje 31.12.2013.
godine (KM)
1. Zatečena sredstva na depozitnom računu
0,00
0,00
1.546,00
1.546,00
1.546,00
1.926,00
2. Sredstva u blagajni banke za nepodignute povrate fizičkih lica
UKUPNO
Transakcijski budžetski računi
R/
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Transakcijski računi
Broj računa
2
Unicredit banka dd Mostar, budžetski račun
Union banka dd Sarajevo
Union banka dd Sarajevo- Finansiranje projekata
iz kredita Razvojne banke
Union banka dd Sarajevo-Minist. privrede,
Naknade za korišt. poljopr. zemljišta u
nepoljoprivr. svrhe
Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo,
ESCROW
Union banka dd Sarajevo-Min. privrede, Kanton.
uprava za šumarstvo
Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo,
Sredstva za zaštitu i spašavanje
Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
– Posebna naknada za okoliš
Razvojna banka Federacija BiH
Intesa Sanpaolo banka dd BiH- ESCROW
Intensa Sanpaolo banka dd BiH-Sredstva za
zaštitu i spašavanje
3
338-900-22083336-32
102-050-00000365-67
102-050-00000889-47
Izvod
br.
4
253
127
007
102-050-00000919-54
096
102-050-00000916-63
012
102-050-00000918-57
245
Stanje na dan
31.12.2013.godine
5
9.152.034,61
55.912,44
691.368,38
2.433.879,40
397.543,70
102-050-00000917-60
252
2.397.105,10
2.813.953,37
102-050-00000939-91
251
825.094,08
195-001-00000557-12
154-001-20003683-08
154-001-20005012-95
8
12
12
366.062,74
0,00
0,00
114
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II
Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Direkcija za
puteve Kantona Sarajevo
Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Min.privredeKantonalna uprava za šumarstvo
Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Min.privredeNaknada za koriš. poljop. zemljišta
Intesa Sanpaolo banka dd BiH
154-921-20020085-06
230
0,00
154-921-20020566-18
15
0,00
154-921-20021146-24
12
0,00
154-001-20001944-84
164
0,00
Unicredit banka dd Mostar,Ministarstvo 33-872-022380174saobraćaja-Direkcija za puteve
68
24
592.324,36
Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, IPA
program-TISAR
UKUPNO I
102-050-00001010-72
2
78.865,18
-
-
* Prelazni Žiro-račun
Ukupno II
Ukupno I + II
111113
-
-
19.804.143,36
87.065,62
87.065,62
19.891.208,98
U tabeli su predstavljeni svi transakcijski računi sa stanjem na dan 31.12.2013 godine uz konstataciju
da su računi pod rednim brojem 16. i 17. su otvoreni u 2013. godini i to kod Unicredit banke dd
Mostar, za Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i kod Union banke dd Sarajevo, za Kanton
Sarajevo-IPA program TISAR.
Iz tabelarnog prikaza se može vidjeti da stanje na transakcijskim računima Budžeta Kantona Sarajevo,
na dan 31.12.2013. godine iznosi 19.804.143,36 KM.
Stanje prelaznog žiro-računa 111113 na dan 31.12.2013. godine iznosi 87.065,62 KM, pri čemu treba
napomenuti da su na osnovu Službene zabilješke od 31.12.2013. godine izvršeno sljedeći prenosi
sredstava sa Depozitnog računa Kantona Sarajevo:
- na račun Sredstava za zaštitu i spašavanje kod Union banke dd Sarajevo broj
1020500000091760 u iznosu od 23.573,73 KM po Izvodu br.1 od 03.01.2014.godine,
- na račun Kantonalne uprave za šumarstvo kod Union banke dd Sarajevo broj
10205000000091857 u iznosu od 56.558,21 KM po Izvodu broj 1 od
03.01.2014.godine,
- na račun Kanton Sarajevo-Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša – Posebna
naknada za okoliš kod Union banke dd Sarajevo broj 1020500000093991, u iznosu od
6.933,68 KM po Izvodu br.1 od 03.01.2014.godine.
Navedena sredstva su knjižena na Prelazni račun- konto 111113 na odgovarajućim
subanalitikama, a rasknjižena na odgovarajuće žiro-račune na konto 111111,
03.01.2014. godine.
115
Pored navedenih računa, postoje posebni transakcijski računi, koji nisu sastavni dio zbirnog
Bilansa stanja JRT-a Kantona, a prikazani su u sljedećoj tabeli:
Posebni transakcijski računi Kantona Sarajeva na dan 31.12.2013 godine
Stanje na dan
31.12.2013.godine
Rb
Posebni transakcijski računi
Broj računa
Izvod br.
1.
Unicredit banka dd Mostar- Organ uprave
sredstva za rješavanje stambenih potreba
338-900-22083345-05
234
3.38
154-001-20003516-24
122
0,00
338-720-22380156-25
27
44,28
2.
3.
Intesa Sanpaolo banka dd BiH Plate za
uposlene
Uni credit banka dd Mostar Plate za
uposlene
UKUPNO
47,66
U okviru posebnih transakcijskih računa, kod Unicredit banke Mostar je otvoren račun za plate
uposlenih, a za te namjene je ugašen kod Intesa Sanpaolo banka dd BH.
Na osnovu Odluke o uslovima i kriterijuma za odobravanje radi rješavanja stambenih potreba
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br 21/99) otvoren je poseban žiro račun za ove namjene
20.02.2000 godine .
Izmjenama i dopunama Upustva o zatvaranju računa budžetsklih korisnika broj :08/01-14-36321/04 od
22.10.2004 godine.
Vlada Kantona Sarajevo odobrila je da ovaj žiro račun nije u sastava JRT .
Vlada Kantona Sarajevo je, Zaključkom broj 02-05-16410-14/04 od 16.06.2004 godine naložila da se
po knjigovodstvenoj evidenciji kvartalno iznosi po otplatama kredita prenose na transakcijski račun
Trezora , a iznos od otplate kamata po kreditima prenose na depozitni račun Kantona Sarajevo.
Uputstvom o zatvaranju računa budžetskih korisnika (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 20/03
i 13/04 ), te izmjenama i dopunama Uputstva na koje je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost broj:
08/01-14-26321/04 od 22.10.2004.godine, zatvoreni su svi računi budžetskih korisnika osim sljedećih
koji na dan 31.12.2013.godine imaju stanje:
116
Stanje neugašenih računa odobrenih od strane Vlade Kantona Sarajevo
NAZIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš.
Zavod za izgradnju Kantona SarajevoNaknada za dodjeljeno građ. zamljišterenta
Zavod za izgradnju Kantona SarajevoProjekti Kantona Sarajevo i općina
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo legalizacija objekata
Kantonalni Sud
8.
Općinski sud u Sarajevu
9.
J.U.Kantonalni centar za socijalni rad
10. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad
11. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad
(devizni račun)
12. Centar za vaspitanje, obrazovanje i
radno osposobljavanje Vladimir Nazor
13. Centar za vaspitanje, obrazovanje i
radno osposobljavanje Vladimir Nazor
14. Il Gimnazija IB Međunarodna matura
15. Prva bošnjačka gimnazija Međunarodni
centar
16. OŠ „Ćamil Sijarić“
BANKA
BR.RAČUNA
Uni Credit Bank d.d. Mostar
3389002208277469
Raiffeisen bank d.d. BiH
1610000038160005
Intesa SanPaolo bank dd BiH
15400120002684 95
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002208278342
Uni Credit Bank dd Moster
3389002208280961
Intesa SanPaolo bank dd BiH
1540012000504884
Union Banka DD Sarajevo
1020500000013190
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002208264956
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002207984044
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002207983171
Uni Credit Bank dd Mostar
393389104801440059
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002208128574
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002202695119
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002208246235
338690486661763
Intesa SanPaolo bank dd BiH
1540012000510316
Uni Credit Bank dd Mostar
3389002208832212
UKUPNO
STANJE
31.12.2013
3.534.118,06 KM
6.664.533,49 KM
5.305.594,38 KM
1.065.172,57 KM
3.618.829,24 KM
1.259.646,53 KM
111.370,80 KM
5.175.433,33 KM
11.746,78 KM
582.808,06 KM
3.829,08 KM
111.915,35 KM
328,06 KM
105.940,45KM
8.069,31 EURA
129.981,58 KM
44.030,97 KM
8.069,31 EURA
27.725.278,73KM
117










Transakcijski računi kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - Rn Naknade za uređenje
građevinskog zemljišta, koriste se za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koje je
investitor na osnovu urbanističke saglasnosti dužan da uredi..Sredstva na ovim računima
naplaćuju se od investitora za objekte koji se grade na tom zemljištu, a po ugovoru o naknadi za
uređenje gradskog građevinskog zemljišta koji je Zavod sklopio sa investitorom.Zavod za
izgradnju, za investitora uređuje građevinsko zemljište ( priprema i oprema) i koristi sredstva
investitora koja su doznačena na račun.
Transakcijski račun kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo-Naknada za dodjeljeno
gradsko građevinsko zemljište – renta Br; 3389002208278342 služi za raspolaganje i
usmjeravanje naplaćenih sredstava prema planu i programu Vlade Kantona Sarajevo za
usmjeravanje i raspoređivanje naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište. Sredstva za
dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište (renta) se ostvaruju naplatom od investitora, a na
osnovu ugovora koji je Zavod potpisao sa investitorima ranijih godina, kada su propisi
omogućavali plaćanje u godišnjim ratama.
Na transakcijski račun kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - Projekti Kantona
Sarajevo i općina Br; 3389002208280961, doznačavaju se sredstva Zavodu za projekte
Kantona Sarajevo i općina, a na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo i sporazuma sa
općinama o sufinansiranju.
Transakcijski račun Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Br: 1540012000504884–
Posebna naknada za legalizaciju. Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-054362/06 Zavod je otvorio račun za posebne namjene o legalizaciji građevina izgrađenih bez
odobrenja. Sredstva prikupljena iz posebnih naknada usmjeravaju se prema programu koji
usvaja Vlada Kantona Sarajevo.
Račun Kantonalnog suda u Sarajevu Br. 1020500000013190 kod Union Banka DD
Sarajevo služi za deponovanje sredstava fizičkih i pravnih lica, uplata za vještačenje.
Račun Općinskog suda u Sarajevu br: 3389002208264956 služi za deponovanje sredstava
fizičkih i pravnih lica, uplata za vještačenje, kaucije, jemstva, sredstava firmi koje su pod
stečajem- likvidacijom.
Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad Br. 3389002207984044 kod Uni Credit Bank
dd Mostar.Navedeni račun služi za uplatu sredstava iz donacija za rad Javnih kuhinja Kantona
Sarajevo.Na osnovu odluke koordinacionog tjela za rad kuhinja Kantona Sarajevo vrši se isplata
sa navedenog računa javnim kuhinjama :Crveni križ Kantona Sarajevo,Javna kuhinja-Stari
grad,Merhamet,Kruh Svetog Ante,Caritas
Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad Br. 3389002207983171 kod Uni Credit Bank
dd Mostar .Na navedeni račun Minnistarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice
mjesečno isplačuje potreban iznos za isplatu raznih vrsta socijalnih davanja.JU Kantonalni
centar za socijalni rad nakon uplate sredstava na račun vrši isplate korisnicima socijalnih
davanja na pojedinačne tekuće račune,plača redovne mjesečne fakture za smještaj lica u
ustanove socijalne zaštite,podiže gotovinu za isplatu jednokratnih pomoči i izuzetnih novčanih
pomoči,
Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad broj 393389104801440059 kod Uni Credit
Bank dd Mostar uplačuju se participacije od strane srodnika iz inostranstva za korisnike
smještene u Kantonalni centar za soicjalni rad
Račun Centra Vladimir Nazor br: 33890022008128574 kod Uni Credit Bank dd Mostar
otvoren je radi realizacije projekta edukacije i rehabilitacije umjereno i teže oboljele djeca sa
posebnim potrebama prema važećim nastavnim planovima i programima u BiH. Finansijer
118




ovog projekta je Fondacija „Christine Witckatt“ – EDA – Škotska.
Račun Centra Vladimir Nazor Br: 3389002202695119 kod Uni Credit Bank dd Mostar
otvoren je u cilju finansiranja projekta opservacije i dijagnostike, centra za dnevne aktivnosti i
Resursnog centra za intelektualno onesposobljenu djecu i djecu sa problemima u razvoju i
učenju sa područja Kantona Sarajevo, prema važećim nastavnim planovima i programima u
BiH.
Nezatvoreni računi u Drugoj gimnaziji Sarajevo broj 3389002208246235 otvoren kod
Unicredit Bank d.d. Mostar, račun broj BA 393386904839104784 (devizni račun – EUR),
otvoreni radi realizacije specifičnog Programa međunarodne mature koji se realizuje u Drugoj
gimnaziji, a u okviru međunarodne organizacije Bacalaureate Organistation.
U Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo ostao je nezatvoren račun Br.1540012000510316
otvoren kod Intesa Sanpaolo bank dd BiH. Račun je otvoren radi realizacije nastavnog plana i
programa na engleskom jeziku Kembridž međunarodnog centra.
Nezatvoreni račun Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ broj: 3389002208832212 kod Unicredit
banke dd Mostar je donacija Malezije za potrebe škole.
1.2. Kratkoročna potraživanja i razgraničenja
Ukupna potraživanja svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja Kantona Sarajevo na
dan 31.12.2013 godine iznose 32,122,462,47 KM.
Potraživanja se odnose najviše na novčana sredstva u iznosu od 19,891,208.98 KM
Kratkoročna razgraničenja u iznosu od 2.533.189 KM po popisu Centralne popisne komisije, su
preknjižena sa potraživanja na rashode.Kraljni saldo je 7.525 KM
Zalihe sitnog inventara i materijala
Ukupna vrijednost sitnog inventara i materijala koji se vodi na knjigovodstvenom stanju na dan
31.12.2013 godine iznosi 8,158,159.81 KM
Popisom je predložen otpis,odnosno isknjiženje sa stanja inventara u vrijednosti od
214.998,20 KM
Ovdje treba napomenuti da se materijal i sitan inventar evidentiraju samo unutar “klase 2“,a u cilju
nadzora nad njihovom upotrebom,s obzirom da se isti prilikom same nabavke odmah stavljaju
neposredno na rashode. i stopostotno se otpisuju u godini u kojoj su nabavljeni.
119
2. Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja
2.1. Stalna sredstva
Shodno Uredbi o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
23/97 i 05/02) Odjeljenje za dokumentaciju u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša
obavezno je da vodi jedinstvenu evidenciju imovine Kantona Sarajevo po subjektima.
Nakon regulisanja zakonske osnove za rad , Odjeljenje za dokumentaciju je pristupilo pripremi upitnika
za evidenciju imovine Kantona u kojem su sadržana pitanja na osnovu kojih se dobiva potpuna
informacija o objektu: istorija objekta, namjena objekta, fizičko stanje objekta, korisnik objekta,
vlasnik objekta ( uz prateću dokaznu dokumentaciju - z.k. izvadak, rješenje o korištenju).
Uz upitnik je svim subjektima, putem resornog ministarstva, dostavljeno detaljno uputstvo za
popunjavanje upitnika, kao i priručnik za određivanje stepena oštećenja objekata nakon ratnih
razaranja.
Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije od strane resornih ministarstava, Ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite okoliša izvršilo je evidenciju u obliku Registra imovine za objekte iz
sljedećih oblasti:
- Zdravstvo (domovi zdravlja, apoteke, objekti socijalne zaštite, zavodi, opća bolnica, KC Koševo),
- Obrazovanje (ustanove predškolskog obrazovanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, dom
"Ljubica Ivezić", ustanove visokog obrazovanja i nauke),
- Komunalna preduzeća (Toplane, Gras, Vodovod i kanalizacija, Komunalac Hadžići, Park,
Sarajevogas)
- Kultura i sport (ustanove iz oblasti kulture i sporta).
U evidenciju imovine nisu uključeni objekti iz nadležnosti Ministarstva privrede, jer su podaci
dostavljeni Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo, kao ni podaci o imovini kojom raspolažu
komunalna preduzeća "Rad", "Pokop" i "Tržnice i pijace", koja nisu nikada dostavili tražene podatke.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22409-2/03 od 12.11.2003. godine zadužena su sva
resorna ministarstva da sve izmjene stanja u postojećim evidentiranim nekretninama dostavljaju
redovno ovom Ministarstvu, kao i redovno dostavljanje svih novoizgrađenih objekata finansiranih iz
sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, kako bi se postojeća Baza podataka imovine Kantona ažurno
održavala.
Navedena imovina Kantona Sarajevo nije finansijski evidentirana u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona i
nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja.
Neotpisana vrijednost stalnih sredstava za sve budžetske korisnike koji se nalaze u evidenciji JRT-a
Kantonu Sarajevo na dan 31.12.2013.godine iznosi 307.315.054,59 KM.
Popisom je utvrđen manjak stalnih sredstava u iznosu od 13.682,74 KM neotpisane vrijednosti, dok
prijedlog za rashod iznosi 62.324,14 KM neotpisane vrijednosti stalnih sredstava, koji je nakon
usvojenog Izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2013. godine, isknjižen u
Glavnoj knjizi JRT-a Kantona.
120
Na osnovu «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih
sredstava i sitnog inventara» pojedinačne popisne komisije dale su prijedloge za rashodovanje
uništenih, zastarjelih i sredstava koja je nemoguće ili neisplativo popraviti.
Za rashodovanje tehničkih aparata, uređaja koji su van funkcije, komisije su bile obavezne obezbjediti
mišljenje ovlaštenog servisa koji servisira tu opremu, ili mišljenje stručnog lica iz kolektiva o
stanjuopreme predložene za rashod,a sve uz saglasnost rukovodioca organizacione jedinice.
Centralna komisija za popis je ustanovila da su pojedinačne popisne komisije budžetskih korisnika
predložile rashod stalnih sredstava u skladu sa «Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis,
knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara», i kao takvog ga i usvojila.
Centralna komisija za popis je prihvatila utvrđeni manjak stalnih sredstava kod budžetskih korisnika, za
koje su budžetski korisnici imali dokaz od strane Policijske uprave za otuđena stalna sredstva.
Izvršen je obračun i evidencija amortizacije stalnih sredstava po linearnoj metodi i u skladu sa
Nomenklaturom.
2.2. Dugoročni plasmani
Dugoročni plasmani na dan 31.12.2013.g. iznose 29.512.352,84 KM, što je za 1,31% manje u odnosu
na početno stanje.
Najveći dio ovih plasmana odnose se na Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo privrede i
Ministarstva stambenih poslova.
Ministarstvo za boračka pitanja
Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva za boračka pitanja na dan 31.12.2013. godine, iznosili su
25.157.013,62 KM.
Ministarstvo privrede
Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva privrede na 31.12.2013. godine, iznosili su 4.073.778,69 KM,
od čega su:
Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva stambene politike na 31.12.2013. godine, iznosili su
4.073.778,76 KM, od čega su:
 dugoročni depoziti po osnovu odobrenih kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih,
putem poslovnih banaka
3.917.474,1 KM,
 dugoročni depoziti po osnovu odobrenih kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju
stambenih jedinica
156.304,65 KM,
Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva privrede na 31.12.2013. godine, iznosili su 201.848,70 KM.
Ukupni dugoročni plasmani Uprave za civilnu zaštitu na 31.12.2013. godine, iznosili su 72.632,85
KM.
Zavod za vaspitanje muške djece i omladine 1.239,60 KM
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 5.839,31 KM
121
2.3. Dugoročna razgraničenja
Ukupna dugoročna razgraničenja na dan 31.12.2013.godine iznose 52.436.077,15 KM..
Najveći dio ovih razgraničenja odnosi se na Ministarstvo finansija u iznosu od 52.005.358,16 KM, gdje
su evidentirane dugoročne obaveze po inokreditima koji su do 2007.g. evidentirani na kontima
vanbilansnih obaveza, konto -95-, a koji su Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-277894/07 preknjiženi u bilansnu evidenciju na konta "klase 09 i 41", kao i kredit Međunarodnog
monetarnog fonda koji je doznačen Kantonu Sarajevo u decembru 2009.g. u iznosu od 49.9000.000KM
To su :
122
O pis
M a l
M a l
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
K r e
ID A
ID A
K r e
(n a z iv)
e
e
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
z ijs k i k r e d it-g la vn ic a
z ijs k i k r e d it-k a m a ta
it-S vje ts k a b a n k a -g la vn ic a
it-S vje ts k a b a n k a -k a m a ta
i t T A C I i T A C II-g l a vn i c a
i t T A C I i T A C II-k a m a ta
it W B -U r b a n a in fr a s tr u k tu r a -g la vn ic a
it W B -U r b a n a in fr a s tr u k tu r a -k a m a ta
it S a u d ijs k i fo n d -g la vn ic a
it S a u d ijs k i fo n d -k a m a ta
it K u va jts k i fo n d -g la vn ic a
it K u va jts k i fo n d -k a m a ta
it M M F -g la vn ic a
it M M F -k a m a te
it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a
it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta
i t In te s a S a n P a o l o -g l a vn i c a
i t In te s a S a n P a o l o -k a m a ta
it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a
it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta
i t IB R D -P r o je k a t p r e č i s ta č -g l a vn i c a
i t IB R D -P r o je k a t p r e č i s ta č -k a m a ta
it S a u d ijs k i fo n d -Z Z O S -k a m a ta
it R a z vo jn a b a n k a -g la vn ic a
it R a z vo jn a b a n k a -k a m a ta
it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a
it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta
i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 1 .- g l a vn i c a
i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 1 .- k a m a t a
it U n iC r e d it B a n k A u s tr ija -g la vn ic a
i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 2 .- g l a vn i c a
i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 2 .- k a m a t a
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T I-g l a vn i c a
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T I-k a m a ta
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T II-g l a vn i c a
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T II-k a m a ta
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . 8 m i l .- g l a vn i c a
i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . 8 m i l .- k a m a t a
k r e d it-T o p la n e -r e fu n d a c ija -g la vn ic a
k r e d it-T o p la n e -r e fu n d a c ija -k a m a ta
d it E B R D -iz g r a d n ja s a o b r a ć a jn ic a -g la vn ic a
U K U P N O
K n jig o vo d .
vr ije d n o s t
6 5 6 ,7 3 8 .0
9 6 ,2 5 7 .5
2 ,7 3 7 ,4 3 8 .6
2 3 9 ,3 2 8 .9
8 ,0 4 9 ,7 5 6 .6
5 4 3 ,3 2 1 .5
2 ,0 9 7 ,9 3 1 .1
2 4 1 ,2 6 1 .9
1 ,3 2 1 ,2 5 5 .7
1 6 8 ,4 6 0 .1
2 ,2 2 0 ,3 8 3 .8
4 6 5 ,6 0 2 .6
0 .0
1 ,4 8 2 ,6 5 6 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
1 0 ,3 6 7 ,8 4 1 .7
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
3 2 5 ,5 7 4 .9
0 .0
4 9 4 ,9 5 3 .2
6 ,1 9 0 ,1 3 5 .1
0 .0
8 9 5 ,4 8 5 .5
0 .0
1 ,2 0 9 ,2 5 6 .5
0 .0
1 ,0 1 2 ,9 2 7 .1
0 .0
1 ,8 9 9 ,1 9 7 .9
4 ,2 4 4 ,5 1 4 .1
3 9 4 ,2 9 9 .1
4 ,6 5 0 ,7 7 9 .8
5
3
4
1
0
2
1
6
6
0
8
7
0
6
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
9
0
9
0
6
0
5
0
4
1
6
3
5 2 ,0 0 5 ,3 5 8 .1 6
 Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 906.784,53 KM, i ista
se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene kredite.
 Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva stambene politike u iznosu od 17.434.,04 KM,
koja se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice.
 Dugoročna razgraničenja kod Kantonalne uprave civilne zaštite u iznosu od 9.506,25 KM odnose
se na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice uposlenicima.
123
3. Obaveze
Ukupne obaveze svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja na dan 31.12.2013 godine
iznose :
Kratkoročne i tekuće obaveze......................................
87.398.376,26 KM,
Obaveze prema radnicima....................................……
44.966.132,99 KM,
Finansijski obračun sa drugim povezanim licima.. …………443.987,81 KM,
Kratkoročna razgraničenja................................................. 11.145.971,81 KM,
Dugoročni krediti...........................………………………..135.516.476,82 KM,
UKUPNO .............................................................................279.470.945,69 KM
Ovdje treba napomenuti da je otvoreni period za unos obaveza bio 31.01.2014 godine ,do kada su
kratkoroćne obaveze znatno izmirene.
Kratkoroćne obaveze uglavnom se odnose na obaveze prema dobavljačima ,za neplaćene račune iz
2013 godine.
Dugoročni krediti se odnose na Ministarstvo finansija (135.516.476,82 KM),gdje su evidentirane
dugoročne obaveze po inokreditima i domačim izvorma finansiranja
4. Izvori sredstava
Izvori sredstava se odnose na neotpisanu vrijednost stalnih sredstava, zatim na stanje dugoročnih
plasmana i višak rashoda nad prihodima. Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 35.175.829 KM je
razlika između prihoda i rashoda evidentiranih u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona u toku 2013. godine,uz
akumulirani gubitak iz ranijih godina u iznosu od 84.420.763,72
Na početku 2013. godine ukupan višak rashoda je iznosio 84.420.763,72 KM dok je na dan
31.12.2013. godine ukupan višak rashoda nad prihodima iznosio 119.596.593 KM.
5. Vanbilansna evidencija
Pored bilansne evidencije, u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona, postoji i vanbilansna evidencija. Ukupna
vanbilansna potraživanja i obaveze iznose 123.508.992 KM
Od toga najveći dio se vodi na Ministarstvu finansija 121.339.714 KM i Trezor 2.169.278.
Detaljna analiza vanbilansne evidencije obrazložena je u dijelu izvještaja o potraživanjima i obaveza
Kantona Sarajevo.
124
III. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I
GARANCIJAMA
Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su
37.137.504,46 KM.
Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2013.g. godine, iznosile su
135.516.476,82 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni
na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih
banaka za finansiranje razvojnih programa. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog
su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima
i garancijama, koje sa 31.12.2013. godine iznose 121.339.713,54 KM. One obuhvataju
nepovučeni dio kredita u implementaciji,garancije i kredite koji su podugovorima preneseni
na krajnje korisnike.
Ukupna potraživanja obuhvataju plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se
na plasmane budžetskih sredstava odnosi 35.478.205,71 KM i plasmane ostalih budžetskih
korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od
89.218,01 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za
obnovu stočnog fonda, koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom
osnovu sa stanjem 31.12.2013. godine iznose 1.570.080,74 KM.
U periodu januar–decembar 2013. godine za nove pozajmice iz Budžeta 2013.g. Ministarstvo
za boračka pitanja stvorilo je obaveze za 1.610.000,00 KM, a Ministarstvo privrede plasiralo
624.000,00 KM.
Za finansiranje kapitalnih projekata prema Budžetu 2013. godine, Kanton Sarajevo planirao je
zaduženje kod domaćih banaka i MMF-a po najpovoljnijim ponuđenim uslovima u ukupnom
iznosu 45,00 mil. KM. Obzirom da je Budžet usvojen 27.03.2013.g. procedura javnih nabavki
dugoročnih kredita domaćih banaka u iznosu od 10,00 mil KM počela je krajem aprila
mjeseca,a završena u mjesecu julu. Skupština Kantona Sarajevo nije donijela Odluke o
davanju saglasnosti na odluke Vlade Kantona Sarajevo o kreditnom zaduženju kod banaka po
LOT-ovima, te planirano zaduženje nije realizovano. U martu 2013.godine je zaključen
ugovor sa Federalnim ministarstvom finansija o reprogramu kredita MMF-a iz 2009. godine,
tako da je inivirani rok dospijeća kredita pomjeren za dvije godine, a novo zaduženje u iznosu
od 35,00 mil KM nije realizovano.
Sa EBRD-om i Federalnim ministarstvom finansija zaključeni su ugovori o kreditu za
Projekat gradskih saobraćajnica u iznosu od 16,50 mil. EUR-a (32,27 mil. KM). U trećem
kvartalu 2013.godine zaključeni su ugovori sa Federalnim ministarstvom finansija o garanciji
za IDA kredite KJKP „Toplane“, tako da su povećane obaveze Kantona u 2013.godini za
ukupno 32,47 mil. KM po ovom osnovu. Ukupno povećanje duga Kantona u proteklom
periodu iz osnova kredita za saobraćajnice i garancije za KJKP „Toplane“ iznosi 64,74 mil.
KM.
Procedure za kredit EBRD-a za Projekat vodovoda i kanalizacije 30,00 mil EUR-a nisu
okončane u Parlamentu FBiH. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo za
kredit Vlade Austrije za nabavku opreme u Općoj bolnici prim. Dr. Abdulah Nakaš upućen je
Skupštini Kantona na donošenje, ali Skupština na sjednici 06.03.2013.g. nije prihvatila
donošenje odluke o zaduženju.
125
Vlada Kantona Sarajevo donijela je u 2012.godini Odluku o izdavanju garancije za obaveze
KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos
glavnice 20,4 mil. KM, na koju je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost.Obaveze po
ovom osnovu teretit će Budžete 2013.-2017. godine, a plaćanje je počelo u 2013. godini.
Obaveze po postojećim ugovorima o kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo sa 31.12.2013.
godine su izvršene.
1.Potraživanja po kreditnim linijama
Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 31.12.2013. godine
iznosila su 37.137.504,46 KM .
Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade
Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite
namjene: borcima BiH, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih
branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju
porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice
privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih
potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o
potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih
naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i
izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama
Kantona Sarajevo.
Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem
sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u
ukupna potraživanja Budžeta Kantona.
U periodu 01.01. do 31.12.2013. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata
datih zajmova u iznosu od 2.904.226,81 KM. Prihodi od kamata na pozajmice, ostvareni su u
iznosu od 96.198,71 KM, uplate obaveza po podugovorima za ino-kredite ostvarene su u
iznosu od 237.455,74 KM, što ukupno iznosi 333.654,45 KM.
Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju
programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice
poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/06, 20/09
i 20/11), sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su 10.696.426,09 KM. Od ovog iznosa,
dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 8.841.863,67 KM, a ostala
sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina,
u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani
pokrenule su 623 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja. U periodu 01.01.31.12.2013. godine naplaćeno je 290.970,46 KM po osnovu otplata i 50.668,15 KM po
osnovu kamata. Sa BBI Bankom u 2013.godini zaključen je ugovor za plasman 220.000,00
KM novih kredita, a Moja Banka izvršila je povrat 40.000,00 KM neiskorištenih sredstava.
U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja
21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74
KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate (1.789.932,94 KM), za
pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka
zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih
potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje.
126
Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH
zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem
22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite
kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate.
Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita.
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila
su 173.738,61 KM.
Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za
rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji
stanarsko pravo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 5/98 i 8/98), koja je 28.03.2001.
godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja,
dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 156.054,57 KM, za 20 kredita
banke su pokrenule sudske sporove, a dio se naplaćuje putem žiranata. U periodu 01.01.31.12.2013. godine naplaćeno je 10.469,46 KM po osnovu otplata i 459,46 KM po osnovu
kamata.
Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu
preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.789.165,12 KM,prenesena su na sumnjiva
i sporna potraživanja.Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997.,
1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje
proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna
naplata putem Suda. Iz stečajne mase za Alhos d.d. u proteklom periodu uplaćeno je 3.676,10
KM.
U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 19/03 i 10/05) u 2003. 2004 i 2005. godini
Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod Commerce bank d.d. Sarajevo, (sada NLB
Tuzlanska banka), UPI banke d.d. Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH) i
Raiffeisen bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih
potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Sredstva su
deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u
omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno
stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva.
Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka
31.12.2013. godine iznosi 3.917.474,11 KM. Prema ugovorima sa NLB Tuzlanskom bankom
i Raiffeisen bank, u proteklom periodu uplaćeno je 22.962,95 KM kamata na deponovana
sredstva. Intesa Sanpaolo banka izvršila je pripis 15.959,83 KM kamata na deponovana
sredstva,u skladu sa zaključenim ugovorom.
Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, br: 31/07, 23/09 i 10/11) 31.12.2013. godine iznosila su 17.157.304,97
KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen bank d.d. BiH,
Procredit bank, NLB Tuzlanske banke i Balkan Investment banke, sa rokom vraćanja 25
godina, beskamatno. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine naplaćeno je 1.009.510,22 KM po
osnovu otplata. Raiffeisen bank BiH je izvršila povrat 43.612,50 KM neplasiranih sredstava.
U 2013.godini sa NLB Tuzlanskom bankom zaključen je ugovor o plasmanu 1.390.000,00
KM za odobravanje novih pozajmica.
127
Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih,
kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona
Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan
31.12.2013. godine iznosila su 2.048.929,44 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina.
U periodu 01.01.-31.12.2013. godine na JRT Kantona Sarajevo uplaćeno je 178.694,29 KM
po osnovu otplata i 20.244,67 KM po osnovu kamata.
Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 31.12.2013. godine se odnose na
pozajmice odobrene uposlenim u iznosu od 89.218,01 KM.
U periodu 01.01.-31.12.2013. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od
9.507,75 KM i kamata 1.863,48 KM.
Potraživanja po osnovu sredstava kredita za razvoj privrede i zapošljavanja plasirana putem
poslovnih banaka 31.12.2013. godine ukupno su iznosila 1.484.332,49 KM. Sredstva su
deponovana putem tri kreditne linije, kod tri poslovne banke. U 2013. godini, prema
ugovorima sa bankama, izvršen je povrat 1.241.286,03 KM, a putem NLB Tuzlanske banke
plasirano je 624.000,00 KM novih kredita malim i srednjim preduzećima.
Potraživanja po osnovu Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog
sektora, za junice, date na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo,
sa 31.12.2013. godine iznose 1.570.080,74 KM. Sa 31.12.2013. godine na račun koji se vodi
kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 45.574,36 KM po osnovu otplata i 33.739,95 KM po
osnovu kamata. Svi krediti su dospjeli i Banka vodi protiv korisnika sudske sporove.
2. Obaveze po kreditima i garancijama
Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2013. godine, ukupno (glavnica i
kamata) iznose 135.516.476,82 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su
supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji
i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa.
Obzirom da nije došlo do sanacije budžeta, Bosna i Hercegovina se septembra 2012. godine,
po IV Stand by aranžmanu, novim kreditom zadužila kod MMF-a, na osnovu čega je
Federacija BiH donijela Odluku o prihvatanju zaduženja („Službene novine Federacije BiH“
broj: 77/12). Na temelju tačke V Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po IV Stand
by aranžmanu sa MMF-om, dato je ovlaštenje Federalnom ministarstvu finansija/financija da
izvrši reprogram obaveza kantona po III Stand by aranžmanu. Skupština Kantona Sarajevo je
30.01.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju reprograma obaveza po kreditu MMF-a iz
2009. godine od 49,9 mil KM. Odobreni uslovi reprograma su: rok otplate 5 godina, grace
period 2 godine i kamatna stopa jednaka kamatnoj stopi koja se obračunava za plaćanje
obaveza prema MMF-u po osnovi IV Stand by aranžmana. Povećanje obaveza po kamatama u
iznosu od 707.559,66 KM, koje je nastalo reprogramom, računovodstveno je evidentirano sa
31.03.2013. godine. Za kamatu je sa 31.12.2013. godine plaćen iznos od 488.404,95 KM.
Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima
i garancijama, koje sa 31.12.2013. godine, nakon računovodstvenog evidentiranja povučenih
dijelova kreditnih sredstava, izvršenih plaćanja garancija i obračunate kursne razlike, ukupno
iznose 121.339.713,54 KM (glavnica i kamata), a odnose se na nepovučeni dio kredita koji su
u implementaciji: WB-IBRD-Projekat otpadnih voda, Saudijski fond-Opremanje KCUS i
nepovučeni dio kredita EBRD za Projekat izgradnje saobraćajnica u Sarajevu.
128
Vanbilansno se vodi i Austrijski kredit za KJKP RAD koji je povučen u cijelosti (kredit za
koji je obaveza otplate prenesena na krajnjeg korisnik) , kao i i izdata garancija za KJKP
GRAS i garancija za IDA kredite KJKP „Toplane“ Sarajevo (vanbilansne obaveze
evidentirane su sa 30.09.2013. nakon potpisivanja Ugovora).
U skladu sa preporukama Ureda za reviziju, nepovučeni dio ugovorenih ino kredita za koje je
dužnik Kanton i krediti koje vraćaju krajnji korisnici prema podugovorima, evidentirani su
vanbilansno, a povučena sredstva u toku godine, koja su obaveza Kantona, bilansno.
Dospjele obaveze po kreditima izmirene su u rokovima prema otplatnim planovima iz
ugovora o kreditima. Za servisiranje kredita sa 31.12.2013. godine plaćeno je ukupno
18.903.767,32 KM. Od ovog iznosa 15.492.035,39 KM plaćeno je za otplate, od čega
1.819.508,95 KM za ino-otplate, a 13.672.526,44 KM za domaće otplate. Za kamate je
ukupno plaćeno 3.411.731,93 KM, od čega su 2.352.053,26 KM kamate za domaće
pozajmljivanje, a 1.059.678,67 KM ino-kamate. Sa 31.12.2013. godine izvršen je obračun
kursnih razlika, za ino kredite koji se vode u ino valuti.
U Budžetu Kanton Sarajevo za 2013. godinu planirano je zaduženje kreditom MMF-a u
iznosu od 35,00 mil KM i kreditima domaćih banaka u iznosu od 10,00 mil KM. Nakon
sprovedene tenderske procedure za izbor domaćih banaka, Vlada Kantona donijela je Odluke
o zaduživanju, za 0,8 mil KM kod Union banke, za 7,9 mil KM kod UniCredit banke i za 1,2
mil KM kod IntesaSanpaolo banke, ali Skupština Kantona na sjednicama održanim 09. i
25.09.2013. godine nije donijela odluke o davanju saglasnosti na Odluke Vlade. Također, nije
realizovan ni kredit MMF-a u iznosu od 35,00 mil KM.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih
kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina, po Zaključku o razgraničenjima, u
ukupnom iznosu od 13.704.500,00 KM.
Od navedenog iznosa prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 31.12.2013. godine utrošeno
je (bez avansa) 6.475.592,19 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalih-neutrošenih
sredstava iznosi 7.228.907,81 KM. Sa 31.12.2013. godine na ime avansa plaćeno je ukupno
249.164,11 KM i bit će knjiženi kao trošak nakon pravdanja.
Također, napominjemo da su sa 31.12.2013. godine u cijelosti otplaćeni krediti domaćih
banaka iz 2010. godine, čija je ukupna vrijednost iznosila 33.811.700,00 KM.
U 2013. godini, sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija završene su sve aktivnosti oko
aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica vrijednosti 16,50 mil EUR. Kredit je
proglašen efektivnim i počela je implementacija Projekta, tako da je sa 31.12.2013. godine
povučeno kreditnih sredstva u iznosu od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR).
Nastavljene su i aktivnosti kredita EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne i
kanalizacione mreže vrijednosti 30,00 mil EUR. Nastavak procedura zaduživanja bio je
blokiran od strane Federacije BiH zbog nerješavanja problematike IDA kredita KJKP Toplane
Sarajevo. Navedena problematika završena je septembra 2013. godine, te je pokrenuta
procedura odobravanja na Federalnom nivou, nakon čega će biti zaključeni Podugovori o
zajmu između Federacije BiH i BiH, zatim Federacije BiH i Kantona Sarajevo.
129
U 2012. godini završena je implementacija Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za
dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš) iz Austrijskog
kredita vrijednosti 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2013. godine, nakon što je stigla službena
obavijest Bank Austrija AG o otkazivanju preostalog dijela kredita od 125.263,35 KM
(64.046,13 EUR) koji se vodio u vanbilansnoj evidenciji, obaveza po kreditu vodi se u iznosu
od 3.164.965,87 EUR (6.190.135,19 KM). Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice
počinje u 2015. godini. U 2013. godini plaćeno je ukupno 71.289,76 KM naknade banci za
OeKB maržu.
Kredit Vlade Austrije za opremu KJKP „Rad“ u iznosu od 4.273.668,49 KM u potpunosti je
implementiran. Otplata kredita je obaveza KJKP „Rad“, u skladu sa zaključenim
Podugovorom o kreditu. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini.
U 2013. godini plaćeno je 46.589,96 KM za OeKB maržu po ovom kreditu, što je refundirano
od KJKP „RAD“.
Iz kredita Saudijskog fonda za Projekat rekonstrukcije i opremanja KCUS tokom 2013.
godine povučeno je ukupno 5.728.270,28 KM, tako da stanje ukupno povučenih kreditnih
sredstava, sa 31.12.2013. godine iznosi 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD).
Prema zaključenom Podugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na kojeg
je prenesena obaveza vraćanja kredita, vrši servisiranje kredita. Sa 31.12.2013. godine
plaćeno je ukupno 182.309,12 KM kamata. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od
strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa
31.12.2013. na 31.03.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje
preostalog dijela kredita.
Iz kredita WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo (23,6 mil. EUR-a), stanje ukupno
povučenog dijela kredita, sa 31.12.2013. godine iznosi 10.367.841,72 KM (5.300.993,30
EUR), koji se vodi bilansno, a nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR
18.299.006,70) vodi se vanbilansno. Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5%
vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u Budžetu za 2013. godinu Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 500.000,00 KM, ali nalog nije izvršen. Na ime
obračunatih kamata u 2013. godini plaćen je iznos od 48.975,25 KM.
Skupština Kantona Sarajevo 27.06.2012. godine dala je saglasnost na Odluku Vlade o
izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih
banaka i kreditora, na iznos glavnice od 20.414.474,21 KM i kamate od 3.182.149,98 KM.
Sa 31.12.2013. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 3.724.952,60 KM, a kamate
1.028.646,93 KM, prema otplatnim planovima finansijera.
U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje
obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg
korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i
Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u
iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Obaveze su knjižene u
vanbilansnoj evidenciji, a putem Ministarstva prostornog uređenja izvršeno je 660.043,40 KM
dospjelih obaveza po glavnici i 189.072,43 KM po kamati. Nakon obračunatih kursnih razlika
sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane
Sarajevo iznosi 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati.
-------------------Rekapitulacija potraživanja i obaveza Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013.godine data je
u tabeli koja slijedi:
130
REKAPITULACIJA
POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
SA STANJEM 31.12.2013.GODINE
- KM -
Red. br.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
1
1.1.
1.2.
2.
2.1.
POTRAŽIVANJA
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA-BILANSNA EVIDENCIJA
Potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih
objekata
Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih
Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih
radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti
Potraživanja budžetskih korisnika
Potraživanja po osnovu kredita za razvoj privrede i zapošljavanje
UKUPNO:
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA -VANBILANSNA EVIDENCIJA
Namjenska donacija EU kod ISP banke – krediti poljoprivrednicima
UKUPNO:
UKUPNO (1+2):
OBAVEZE
DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA-BILANSNA EVIDENCIJA
Dugoročne obaveze po ino kreditima
10.696.426,09
173.738,61
3.917.474,11
17.157.304,97
2.048.929,44
89.218,01
1.484.332,49
35.567.423,72
1.570.080,74
1.570.080,74
37.137.504,46
96.067.962,80
Dugoročne obaveze po domaćim kreditima
UKUPNO:
39.448.514,02
135.516.476,82
UKUPNO (1+2):
121.339.713,54
256.856.190,36
DUGOROČNE OBAVEZE-VANBILANSNA EVIDENCIJA
Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama
131
PREGLED
Potraživanja po kreditnim linijama i obaveza po kreditima i garancijama Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013.godine
I – POTRAŽIVANJA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITNIM LINIJAMA
1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
1.1.
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ZA BORCE BiH, RVI
I NJIHOVE PORODICE
- KM -
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Banka
Stanje
potraživanja
po glavnici sa
31.12.2012.
Stanje
potraživanja
po kamati
sa
31.12.2012.
01.01.-31.12.2013.godine
Naplaćeno
otplata
Naplaćeno
kamata
UniCredit banka
Vakufska banka
Raiffeisen bankaPravobranilaštvo*
Moja banka
Union banka
Privredna banka
Hypo Alpe Adria
3.869.966,92
1.041.937,16
668.290,56
87.182,46
129.730,47
-
7.216,71
-
1.744.925,61
119.045,20
46.972,54
60.000,00
648.402,99
275.044,38
13.501,40
1.557,50
7.365,80
12.825,79
6.657,09
2.450,00
40.112,63
1.855,00
4.079,45
Moja banka
BBI banka
2.130.802,43
-
24.746,32
-
112.020,27
UKUPNO
9.662.052,85
1.090.514,21
290.970,46
Povrat
neiskorištenih
sredstava
Odobrene
pozajmice
-
-
-
37.516,99
50.668,15
Stanje potraživanja
po glavnici sa
31.12.2013.
Stanje potraživanja po
dospjeloj nenaplaćenoj
kamati
sa 31.12.2013.
3.740.236,45
1.041.937,16
665.967,91
86.914,36
-
1.738.268,52
116.595,20
46.972,54
60.000,00
608.290,36
299.600,08
13.501,40
1.557,50
7.365,80
23.658,48
220.000,00
40.000,00
-
1.978.782,16
220.000,00
46.778,20
220.000,00
40.000,00
9.551.082,39
1.145.343,70
Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2012. godine iznosilo je 10.752.567,06 KM, od čega
9.662.052,85 KM po osnovu glavnice i 1.090.514,21 KM po osnovu kamata.
U periodu januar-decembar 2013. godine po osnovu otplate pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 290.970,46 KM,
a po osnovu kamata 50.668,15 KM.
Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je u 2013.god. ugovor sa BBI bankom za plasman pozajmica za zapošljavanje i prenijelo u mjesecu
novembru 100.000,00 KM za odobravanje kredita. U mjesecu decembru je ostvorena obaveza za još 120.000,00 KM koji nisu plasirani.
Moja banka je izvršila povrat neiskorištenih 40.000,00 KM kreditnih sredstava.
Na dan 31.12.2013.g. stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznose ukupno 10.696.426,09 KM, od čega
9.551.082,39 KM po osnovu otplata i 1.145.343,70 KM po osnovu kamata.
Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice
može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na
godišnjem nivou.
Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 1.789.932,93 KM.
* Ugovorom o cesiji sa Raffeisen bankom, sva potraživanja su u 2012. godini prenesena na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.
132
1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE
- KM Red
br.
Banka
Stanje
potraživanja po
glavnici
sa 31.12.2012.
Stanje
potraživanja po
kamati
sa 31.12.2012.
Stanje potraživanja po
glavnici
sa 31.12.2013.
01.01.-31.12.2013.
Naplaćeno
otplata
Stanje
potraživanja po
dospleloj
nemaplać. kamati
sa 31.12.2013.
Naplaćeno
kamata
1.
UniCredit banka d.d. Mostar
(HVB banka)
85.423,87
5.755,34
5.721,91
-
79.701,96
5.755,34
2.
Vakufska banka d.d. Sarajevo
9.052,77
3.079,37
2.110,00
-
6.942,77
3.079,37
3.
Raiffeisen Bank d.d. BiH
3.100,13
247,12
276,66
10,79
2.823,47
236,63
4.
Moja banka d.d. Sarajevo
27.494,71
3.819,98
-
-
27.494,71
3.819,98
5.
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH (Upi)
26.702,63
4.970,16
2.360,89
448,67
24.341,74
4.542,64
15.000,00
-
-
-
15.000,00
-
166.774,11
17.871,81
10.469,46
459,46
156.304,65
17.433,96
6.
BH banka d.d. Sarajevo
UKUPNO:
Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima
postoji stanarsko pravo« 28.03.2001. godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati
povrat ovih kredita.
Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2012.godine iznosilo je 184.645,92 KM , od čega 166.774,11 KM po osnovu glavnice i 17.871,81 KM po
osnovu kamate.
U periodu januar –decembar 2013. godine naplaćeno je po osnovu otplata 10.469,46 KM i po osnovu kamata 459,46 KM, tako da, na dan 31.12.2013. godine, stanje potraživanja
po stambenim kreditima iznosi ukupno 173.738,61 KM, od čega 156.304,65 KM po osnovu otplata i 17.433,96 KM po osnovu kamata.
Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. g. i
2011.g. Od 344 ukupno odobrena kredita 306 je u potpunosti vraćeno, 18 kredita je još u otplati, za 20 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1
kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku.
Union banka, Privredna banka, Poštanska banka i Unicredit banka (za dio koji je bio na bivšoj UniCredit Zagrebačkoj banci ) su u potpunosti izvršile povrat plasiranih kredita od
korisnika.
133
1.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH
Red.
br.
1.
2.
3.
DUŽNIK
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Raiffeisen bank d.d. BiH
UKUPNO:
Stanje
31.12.2012. godine
Naplaćeno
kamate
01.01.-31.12.2013.
1.186.500,00
1.595.990,61
1.119.023,67
3.901.514,28
11.810,95
11.152,00
22.962,95
- KM Pripis kamata po
Stanje
viđenju
31.12.2013. godine
01.01.-31.12.
2013.godine
1.186.500,00
15.959,83
1.611.950,44
1.119.023,67
15.959,83
3.917.474,11
Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi,
način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva
Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa Commerc bankom (sada NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla), Intesa Sanpaolo
bankom i Raiffeisen bankom, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog
roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su
učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1.
Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva.
Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6%.
Stanje potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosilo je 3.901.514,28 KM,a sa 31.12.2013.godine iznosi 3.917.474,11 KM.
Prema odredbama ugovora, u periodu januar-septembar 2013.godine NLB Tuzlanska banka uplatila je po osnovu 1% kamate na deponovana sredstva
11.810,95 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 11.152,00 KM, što ukupno iznosi 22.962,95 KM. IntesaSanpaolo banka izvršila je pripis 15.959,83 KM
kamate.
Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva:
- 2003. godine kod NLB Tuzlanske banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
2.373.000,00 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM
- 2004. godine kod Intesa Sanpaolo banka sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
3.448.000,00 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovana su 124 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM.
- 2005. godine kod Raiffeisen Bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od
2.238.047,33 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM.
134
1.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA –
BRANITELJA BIH
- KM Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DUŽNIK
BBI d.d. Sarajevo
Raiffeisen bank
Procredit bank
Procredit bank
BBI d.d. Sarajevo
Procredit bank
Raiffeisen bank
NLB Tuzlanska banka
Balkan Inv. bank (Banka Srpske)
NLB Tuzlanska banka
UKUPNO:
Stanje
31.12.2012.g.
490.135,75
1.469.443,99
1.466.856,61
1.561.915,95
1.846.334,93
1.956.035,73
1.894.875,56
1.946.975,61
4.187.853,56
16.820.427,69
Plasirano u
periodu od 01.01.31.12.2013.g.
Naplaćena otplata
01.01.31.12.2013.g.
1.390.000,00
1.390.000,00
116.353,59
124.273,68
89.818,62
96.774,82
107.434,46
129.076,74
118.230,69
91.419,93
136.127,69
1.009.510,22
Povrat
neiskorištenih
sredstava
01.01.31.12.2013.g.
43.612,50
43.612,50
Stanje
31.12.2013.g.
373.782,16
1.345.170,31
1.377.037,99
1.465.141,13
1.738.900,47
1.826.958,99
1.733.032,37
1.855.555,68
4.051.725,87
1.390.000,00
17.157.304,97
Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj:
31/07, 23/09 i 10/11) Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba
boraca – branitelja BiH.
Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa BBI, Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i
povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH.
Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka deponovalo je sredstva :
-kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 115 kredita
-kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.210,00 KM . sr. plasirana 2004.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 139 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita
-kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM – sr. plasirana 2007.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita
-kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita
-kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM-sr. plasirana 2009. i 2010.g.
- sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita
-kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM- sr.plasirana u 2010.g.
- sa 31.12.2013.g. odobreno 89 kredita
-kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM- sr.plasirana u 2011. g. (U 2013. g. transformisana u Banku Srpske AD Banja Luka).
-kod Balkan Investment banke u 2012. godini plasirano je 200.000,00 KM,
- sa 31.12.2013.g. odobreno 131 kredit
a u 2013.g. sa 31.12.2013. 900.000,00 KM
135
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009.godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009.godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u
iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010.godini sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012.godine, prema
Anexu VI od 31.12.2011. godine. Banka je izvršila povrat neiskorištenih sredstava u 2013.godini u iznosu od 43.612,50 KM.
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010.godine NLB
Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012.
godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI , od
03.09.2012. godine, kojim je rok za plasman sredstava bio do 31.12.2012. godine, sa kojim datumom su ova sredstva plasirana.
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH
broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i Anexom I od 31.12.2011. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011.godini Balkan
Investment banci (sada Banka Srpske AD Banja Luka) sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira
korisnicima kredita do 30.06.2012. godine. S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja upitilo je
Banci novi Anex kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. Na osnovu Ugovora br: 06-14-18234 od 17.07.2012. godine,
Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze u iznosu od 2.100.000,00 KM u 2012.godini, ali je prenijelo Banci i plasiralo korisnicima kredita
putem ove Banke sa 31.12.2013.g. sredstva u iznosu od 900.000,00 KM i 200.000,00 KM u 2012.g. Anexom ugovora rok za plasman sredstava
produžen je do 31.12.2014.g.
U 2013.g.Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je ugovor sa NLB bankom Tuzla o plasmanu novih kredita i stvorilo obavezu od 1.390.000,00
KM sredstava koja nisu prenesena Banci sa 31.12.2013.g.
Stanje potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosilo je 16.820.427,69 KM. U periodu januar-decembar 2013.godine izvršen je ukupni povrat
sredstava u iznosu od 1.009.510,22 KM, a Raiffeisen banka je vratila 43.612,50 KM neplasiranih sredstava, tako da stanje potraživanja po ovim
kreditnim linijama 31.12.2013.godine iznosi 17.157.304,97 KM.
136
1.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH,
STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA, POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA
SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN
31.12.2013.GODINE
Red.
br.
OPIS
1.
Stambeni
krediti
Stanje potraživanja na dan
31.12.2012. godine
otplata
1.985.241,58
kamata
264.110,35
01.01.2013. – 31.12.2013. godine
Naplaćeno
otplata
178.694,29*
Naplaćeno
kamata
20.244,67*
-KMStanje potraživanja na dan
31.12.2013. godine
otplata
1.807.346,61
kamata
241.582,83
Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne
vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o
uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz
kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004.godine
donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine
Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita
Ministarstvu pravde i uprave.
Stanje potraživanja po osnovu ovih kredite na dan 31.12.2012. godine iznosilo je 2.249.351,93 KM, od čega se 1.985.241,58 KM odnosi na otplate i
264.110,35 KM na kamate. Stanje potraživanja sa 31.12.2013. godine iznosi 2.048.929,44 KM,od čega 1.807.346,61 KM iz osnova otplata i
241.582,83 KM iz osnova kamata.
U periodu 01.01.–31.12.2013. godine naplaćeno je od korisnika kredita ukupno 198.030,24 KM od čega po osnovu otplate 177.894,97 KM i
20.135,27 KM po osnovu kamate.
Korisnik kredita Ramić Ibrahim je 29.04.2013.godine izvršio prijevremenu otplatu kredita u iznosu od 17.954,49 KM – glavnica, a prema ugovoru
izvršen je otpis zaduženja po kamatama u iznosu od 2.384,80 KM.
_________________________________
* U 2013.godini na JRT uplaćeno je 799,32 KM otplata iz 2012.godine i 109,40 kamata iz 2012.g.
137
1.6. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Opis
CEN. ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILIT.
ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE
UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU*
MJEŠOVITA SREDNJA UGOSTITELJSKA
ŠKOLA
JU SARAJEVO ART
UKUPNO:
Stanje
potraživ. po
glavnici
31.12.2012.
Stanje
potraživanja
po kamati
31.12.2012.
7.847,03
3.439,60
77.932,88
390,00
10.261,32**
-
89.609,51
-
10.261,32
Naplaćeno u periodu
01.01.– 31.12.2013.
-KM Stanje
potraživanja
po glavnici
31.12.2013.
Otplata
2.007,72
2.200,00
5.300,03
-
Kamata
***63,25
***854,98
-
5.839,31
1.239,60
72.632,85
****0,00
9.507,75
***945,25
1.863,48
79.711,76
Stanje
potraživ. po
kamati
31.12.2013.
-
9.506,25
-
9.506,25
Uspostavom Trezora 30.06.2003.godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u
knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. – 2001.godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do
25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno. Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2012. godine iznosilo je 99.870,83
KM. U periodu 01.01. – 31.12.2013. godine naplaćeno je 9.507,75 KM po osnovu glavnice i 1.863,48 KM po osnovu kamata .
Stanje potraživanja sa 31.12.2013. godine iznosi 79.711,76 KM po glavnici, a po kamatama 9.506,25 KM, što ukupno iznosi 89.218,01 KM.
_____________________________
* Profesionalna vatrogasna brigada je ušla u sastav Uprave za civilnu zaštitu.
**Ispravka knjiženja direktne uplate 60,01 KM na transakcijski račun u 2012.g. izvšena je u prvom kvartalu 2013.g.
***Sadrže uplate koje se odnose na 2012.g.,a prenesene na JRT u 2013.g.
****Potraživanje zatvorila škola nalogom,uplaćeno na depozitni račun prethodnih godina,dužnik otplatio.
138
1.7. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA RAZVOJ PRIVREDE I PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA
NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Red
br.
1.
2.
3.
BANKA
RAIFFEISEN BANK
NOVA BANKA
NLB TUZLANSKA BANKA
UKUPNO:
Povrat
01.01.-31.12.
Stanje na dan
31.12.2012.
752.622,85
1.348.995,67
691.217,91
550.068,12
-
2.101.618,52
Plasirano u
2013.g.
1.241.286,03
624.000,00
624.000,00
- KM Stanje na dan
31.12.2013.
61.404,94
798.927,55
624.000,00
1.484.332,49
Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo (»Službene
novine Kantona Sarajevo«, broj: 7/05) i Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo
privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 4/06,16/07 i 7/11), utvrđeni su ciljevi, namjene, uslovi i načini odobravanja kredita iz novčanih
sredstava ostvarenih prodajom preduzeća.
U skladu sa Ugovorima o uslovima i načinu odobravanja i plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom
preduzeća na području Kantona Sarajevo, deponovana su sredstva:
- kod Intesa Sanpaolo banke u iznosu od 5.053.000,00 KM u 2005.godini do 31.12.2012.godine odobreno 13 kredita
- kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.000.000,00 KM u 2006.godini do 31.12.2012.godine odobreno 29 kredita;
- kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.500.000,00 KM u 2007.godini do 31.12.2012.godine odobreno 47 kredita;
- kod Nove banke u iznosu od 2.885.000,00 KM u 2008.godini do 31.12.2012.godine odobreno 10 kredita.
Krediti plasirani putem Intesa Sanpaolo banke odobravani su uz promjenljivu kamatnu stopu koja je iznosila EURIBOR +1,5% godišnje. Kamatna
stopa za kredite plasirane 2006.godine putem Raiffeisen banke iznosila je EURIBOR+1,25%, a za kredite koji su plasirani 2007. godine putem ove
Banke kamatna stopa iznosila je 3,99%. Kamatna stopa za kredite plasirane putem Nove banke iznos 2,00% godišnje.
Pojedinačni iznos kredita pravnim licima ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 KM, odnosno 800.000,00 KM po Odluci iz 2007.godine, a
fizičkim licima i mladim poduzetnicima iznos od 100.000,00 KM. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 6 godina, sa grace periodom od 1godine,
uz kamatnu stopu utvrđenu Ugovorom između Ministarstva privrede i banke. Krediti mladim poduzetnicima odobravaju se sa rokom otplate do 84
mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca, uz uslove koji su regulisani ugovorom sa bankom.
U skladu sa Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata koja nisu plasirana ili nisu u proceduri odobravanja do 30.11.tekuće godine,
na račun Kantona Sarajevo. Po nalogu Ministarstva privrede, u toku novembra i decembra 2013. godine izvršen je povrat 1.241.286,03KM ukupno,od
strane Nove banke i Raiffeisen bank d.d. BiH.
U 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim preduzećima na području
Kantona Sarajevo,na osnovu kojeg je plasirano 624.000,00 KM
Potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosila su 2.101.618,52KM, a na dan 31.12.2013.g.. godine iznosi 1.484.332,49 KM.Intesasanpaolo i
Raiffeisen bank I linija su izvršile povrat depozita u potpunosti.
139
2. VANBILANSNA EVIDENCIJA
2.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA)
- KM Re
d.
br.
1.
Naziv donacije
Program »Komisije Evropske
Zajednice« –
Krediti za poljoprivrednike
UKUPNO:
Stanje
potraž. po
glavnici
31.12.2012.
1.556.505,55
1.556.505,55
Stanje
potraž. po
kamati
31.12.2012.
60.356,86
60.356,86
Stanje
povrata
donacije
31.12.2012.
3.663,38
3.663,38
Naplata po kreditima
01.01.– 31.12.2013.
Otplata
Kamata
glavnica
redovne i
zatezne
Povrat
troškova
opomene
Ukupan
povrat do
31.12.13.*
45.574,36
33.739,95
1.720,00
776.664,95
45.574,36
33.739,95
1.720,00
776.664,95
Preneseno
u Budžet
K.S.
Provizija
banci i
troškovi
opomene
Stanje
povrata
donacije
31.12.2013.
Stanje
potraž. po
glavnici
31.12.2013.
Stanje
potraž. po
kamati
31.12.
2013.
729.500,00
57.744,92
6.883,04
1.510.931,19
59.149,55
729.500,00
57.744,92
6.883,04
1.510.931,19
59.149,55
Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su
1999.g. Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo
izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2%
kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999.g. kod Intesa Sanpaolo banke
d.d.Sarajevo račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava
Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice)
iznosilo je 1999.godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate).
Od početka otplate do 31.12.2013. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 776.664,95 KM.
U periodu januar –decembar 2013. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 45.574,36 KM, a na ime kamata 33.739,95 KM.( 1.207,31 KM
redovnih i 32.532,64 KM zateznih kamata).
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008.godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih
poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton Sarajevo Banci
refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u
ukupnom iznosu od 40.480,00 KM.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009.godine Zaključak broj: 02-05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede
ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata kredita plasiranih poljoprivrednicima – distribucija junica u okviru Phare programa.
Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od
729.500,00 KM, od čega u 2013.godini 76.500,00 KM.
Na dan 31.12.2013. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi
6.883,04 KM, stanje potraživanja po glavnici iznosi 1.510.931,19 KM, a po kamatama 59.149,55 KM, što ukupno iznosi 1.570.080,74 KM.
*Glavnica, redovna i zatezna kamata
140
II – OBAVEZE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
1. DUGOROČNE OBAVEZE
1.1.DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN 31.12.2013.GODINE
141
R.br.
1
1
2
3
4
5
KREDIT
STANJE OBAVEZA 31.12.2012.
IZVRŠENO OD 01.01.-31.12.2013.
KURSNE RAZLIKE
31.12.2013.
STANJE NAKON IZVRŠENJA
STANJE PO KURSU 31.12.2013.
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
glavnica
kamata
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
730.685,01
115.085,82
43.534,36
14.219,63
687.150,65
100.866,19
-30.412,60
-4.608,66
656.738,05
96.257,53
2.930.171,83
272.070,08
68.336,96
21.913,96
2.861.834,87
250.156,12
-124.396,23
-10.827,21
2.737.438,64
239.328,91
1.554.064,17
221.454,15
169.734,76
44.543,20
1.384.329,41
176.910,95
-63.073,65
-8.450,85
1.321.255,76
168.460,10
KUWAITSKI FOND (KWD)
- vodovod.
2.487.573,28
571.292,36
167.034,28
83.490,74
2.320.539,00
487.801,62
-100.155,12
-22.198,95
2.220.383,88
465.602,67
TAC I ( USD )
TAC II ( EUR )
6.576.025,84
2.219.987,60
468.513,47
158.161,62
356.470,70
120.001,90
48.804,22
16.424,29
6.219.555,14
2.099.985,70
419.709,25
141.737,33
-269.784,24
0,00
-18.125,06
0,00
5.949.770,90
2.099.985,70
401.584,19
141.737,33
8.796.013,44
626.675,09
476.472,60
65.228,51
8.319.540,84
561.446,58
-269.784,24
-18.125,06
8.049.756,60
543.321,52
2
MALEZIJSKI KREDIT-(USD)
rekonst. stamb. Fonda
SVJETSKA BANKA (USD)
-rekon. kanal.
SAUDIJSKI FOND (USD)
-obrazovanje
TAC – kredit za utrošeni gas,
UKUPNO:
6
WB - (SDR)
Projekat urban. razvoja
2.388.016,80
298.501,96
195.221,49
45.643,67
2.192.795,31
252.858,29
-94.864,20
-11.596,33
2.097.931,11
241.261,96
7
Kredit MMF-a
49.900.000,00
1.263.501,35
0,00
488.404,95
49.900.000,00
1.482.656,06
0,00
0,00
49.900.000,00
1.482.656,06
8
WB-IBRD - (EUR) Projek. otpad
voda
8.878.723,38
0,00
0,00
48.975,25
0,00
0,00
0,00
0,00
10.367.841,72
0,00
9
SAUDIJSKI FOND - (USD)
(zdravstvo, za KCUS)
0,00
0,00
0,00
182.309,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 AUSTRIJA za KJKP RAD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 AUSTRIJA za 2 BOLNICE
6.190.135,19
0,00
0,00
0,00
6.190.135,19
0,00
0,00
0,00
6.190.135,19
0,00
12 RAZVOJNA B.2010.
2.893.908,00
77.666,70
2.893.908,00
77.666,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UNICREDIT I 2010
13
1.666.666,64
54.654,36
1.666.666,64
54.654,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 UNICRED. III 2010
4.376.666,64
169.689,23
4.376.666,64
169.689,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 INTESA SAN PAOLO II 2010.
2.485.291,82
101.778,67
2.485.291,82
101.778,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 UNIREDIT 2011.
5.000.000,00
604.447,71
833.333,34
278.872,80
4.166.666,66
325.574,91
0,00
0,00
4.166.666,66
325.574,91
17 RAZVOJNA B. 2011.
4.861.112,00
718.821,33
833.328,00
223.868,12
4.027.784,00
494.953,21
0,00
0,00
4.027.784,00
494.953,21
18 RAZVOJNA B. 2012.
7.000.000,00
1.239.372,60
583.332,00
343.887,01
6.416.668,00
895.485,59
0,00
0,00
6.416.668,00
895.485,59
19 UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 MIL.
6.000.000,00
1.542.108,80
0,00
332.852,24
6.000.000,00
1.209.256,56
0,00
0,00
6.000.000,00
1.209.256,56
20 UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 MIL.
5.000.000,00
1.291.739,01
0,00
278.811,86
5.000.000,00
1.012.927,15
0,00
0,00
5.000.000,00
1.012.927,15
21 UNICREDIT 2012, 8 MIL.
8.000.000,00
2.389.170,21
0,00
489.972,27
8.000.000,00
1.899.197,94
0,00
0,00
8.000.000,00
1.899.197,94
22 *TOPLANE-REFUNDACIJA
0,00
0,00
699.174,50
64.949,64
4.244.514,11
394.299,16
0,00
0,00
4.244.514,11
394.299,16
23 *EBRD, saobraćajnice (EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
4.650.779,83
0,00
0,00
0,00
4.650.779,83
0,00
131.139.028,20
11.558.029,43
15.492.035,39
3.411.731,93
116.362.737,87
9.544.390,33
-682.686,04
-75.807,06
126.047.893,55
9.468.583,27
UKUPNO:
Obračuni za servisiranje obaveza vršeni na osnovu kursne liste CBBiH od 31.12.2013. godine: USD 1,419016; EUR 1,95583; KWD 5,0973; SDR 2,185288 (01.01.2014.);
*
Obaveze za ino kredite uvećane po Ugovoru o preuzimanju duga KJKP Toplane u iznosu od 5,402.937,41 KM, od čega je u 213. izvršeno 764.124,14 KM (glavnica i kamata), kao i za povučeni dio kredita EBRD za saobraćajnice.
142
KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA - VANBILANSNA EVIDENCIJA 31.12.2013.
R/
br.
1.
INO KREDITI U
IMPLEMENTACIJI
2.
2.
WB-IBRD - (EUR)
Projekat otpadnih voda
3.
SAUDIJSKI FOND - (USD)
(zdravstvo ZZOKS)
* STANJE BILANSNE
EVIDENCIJE 31.12.2013.
glavnica
3.
kamata
4.
10.367.841,72
0,00
0,00
0,00
4.
AUSTRIJA za KJKP RAD(EUR)
0,00
0,00
5.
KJKP GRAS, Odluka o
garanciji
0,00
0,00
6.
**KJKP TOPLANE, IDA
garancija
0,00
0,00
7.
**Kredit EBRD, saobraćajn.
(EUR)
4.650.779,83
0,00
15.018.621,55
0,00
STANJE VANBILANSNE
EVIDENCIJE NAKON
POVLAČENJA I IZVRŠENJA,
31.12.2013.
glavnica
kamata
5.
6.
37.278.864,62
-1.489.118,34
0,00
35.789.746,28
5.931.707,71
+ 5.728.270,28
0,00
11.659.977,99
KURSNE RAZLIKE
31.12.2013.
7.
STANJE VANBILANSNE
EVIDENCIJE KREDITA PO
KURSU 31.12.2013.
glavnica
9.
8.
kamata
10.
0,00
0,00
35.789.746,28
0,00
0,00
0,00
11.659.977,99
0,00
0,00
0,00
4.273.668,49
0,00
0,00
0,00
16.689.521,61
2.153.503,05
-3.496.210,85
-87.499,04
21.209.667,46
1.943.213,50
0,00
0,00
0,00
27.620.415,16
0,00
4.184.215,59
-3.496.210,85
-87.499,04
117.242.996,99
4.096.716,55
4.273.668,49
0,00
20.414.474,21
-3.724.952,60
16.689.521,61
25.365.921,71
- 660.043,40
24.705.878,31
32.271.195,00
- 4.650.779,83
27.620.415,16
120.739.207,84
3.182.149,98
- 1.028.646,93
2.153.503,05
2.219.784,97
- 189.072,43
2.030.712,54
* Iznosi iz stanja bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan 31.12.2013. godine.
** Obaveze po garanciji za KJKP Toplane i obaveze za kredit EBRD-a za saobraćajnice unesene su u računovodstvenu evidenciju sa 30.09.2013. godine.
NAPOMENE:
R/br. 2: kredit WB-IBRD, kojim se finansira Projekat rekonstrukcije prečistača otpadnih voda (23,60 mil EUR), sa 31.12.2012. stanje povučenog dijela (bilansno)
iznosilo je 8.878.723,38 KM, a nepovučenog dijela (vanbilansno) 37.278.864,62 KM. U 2013. godini povučeno 1.489.118,34 KM, tako da stanje povučenog dijela
kredita sa 31.12.2013. iznosi 10.367.841,72 KM, a preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR 18.299.006,70), vodi se u vanbilansnoj
evidenciji, kao potencijalna obaveza. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa Ugovorom o kreditu, u Budžetu za 2013. godinu planiralo je
500.000,00 KM na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo, ali nalog nije izvršen.
R/br. 3: iz kredita Saudijskog fonda, kojim se finansira rekonstrukcija i opremanje KCUS (14,45 mil USD), sa 31.12.2012. povučeno je kreditnih sredstava u
iznosu od 5.931.707,71 KM. Tokom 2013. godine povučen je iznos od 5.728.270,28 KM, tako da iznos povučenog dijela kredita sa 31.12.2013. iznosi
11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS, sa Kantonom potpisao Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa
preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza. Saudijski fond za razvoj odobrio je
143
produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2012. na 31.12.2013. godine, međutim zbog sporosti u implementaciji kredita, na zahtjev Ministarstva zdravstva
Saudijski fond je ponovno produžio rok za povlačenje do 31.03.2015. godine.
R/br. 4: Austrijski kredit za KJKP RAD, povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Kredit je u grace periodu tako da je
stanje obaveza sa 31.12.2013. godine isto. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u
cijelosti otplatiti kredit, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji.
R/br. 5: U skladu sa Odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, reprogramirani su postojeći
krediti KJKP „GRAS“ u iznosu od 23.596.624,19 KM (glavnica 20.414.474,21 KM kamata 3.182.149,98 KM) sa rokom otplate 2013.-2017. godina i zaključeni
Ugovori sa finansijerima: Raiffeisen bank DD, Raiffeisen leasing d.o.o, HVB leasing d.o.o, „S“ leasing d.o.o. i Intesa SanPaolo banka dd. Ministarstvo saobraćaja,
na ek. kod 615400 subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim projektima GRAS-a, planiralo je sredstva za plaćanje izdate
garancije u 2013. godini koja su se prenosila na KJKP "GRAS". Sa 31.12.2013. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 3.724.952,60 KM, a kamate
1.028.646,93 KM, a prema otplatnim planovima finansijera.
R/br. 6: U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i
29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je
Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj evidenciji, a
putem Ministarstva prostornog uređenja izvršeno je 660.043,40 KM dospjelih obaveza po glavnici i 189.072,43 KM po kamati. Nakon obračunatih kursnih razlika
sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosi 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po
kamati.
R/br. 7: Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduženju za kredit EBRD-a za izgradnju saobraćajnica u iznosu od 32.271.195,00
KM (16,5 mil EUR), međutim zbog kašnjenja u rješavanju problematike IDA kredita KJKP Toplane, kredit je, nakon zaključivanja Podugovora sa Federacijom
BiH postao efektivan 28.10.2013. godine. Sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR) i knjižen kao bilansna
obaveza, a preostalih 27.620.415,16 KM kao vanbilansna obaveza.
Austrijski kredit za 2 bolnice odobren je u iznosu od 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2012. godine povučen je iznos od 6.190.135,19 KM (3.164.965,87 EUR), a
preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 125.263,35 KM (64.046,13 EUR), vođen u vanbilansnoj evidenciji, kao potencijalna obaveza. Nakon dobivanja
službene obavijesti da navedeni dio kredita neće biti iskorišten, iznosu od 125.263,35 KM je isknjižen, a obaveze po kreditu utvrđene u iznosu od 6.190.135,19
KM.
U periodu 01.01.-31.12.2013. godine za servisiranje domaćih i ino kredita plaćeno je ukupno 18.903.767,32 KM, od toga na ime glavnice 15.492.035,39 KM i
3.411.731,93 KM na ime kamate. Obaveze su izmirene uredno, u skladu sa otplatnim planovima. Sa 31.12.2013. godine u potpunosti su otplaćeni krediti domaćih
banaka iz 2010. godine čija je ukupna vrijednost iznosila 33.811.700,00 KM.
Nakon izvršenih svih dospjelih obaveza i obračunatih kursnih razlika sa 31.12.2013. godine stanje bilansne evidencije glavnice svih kredita iznosi 126.047.893,55
KM, a kamate 9.468.583,27 KM. Stanje kreditnih obaveza po vanbilansnoj evidenciji glavnice, nakon izvršenih povlačenja kreditnih sredstava, plaćanja garancija i
obračunatih kursnih razlika na dan 31.12.2013. godine, iznosi 117.242.996,99 KM, a kamate 4.096.716,55 KM.
144
V
KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA
REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BiH
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo - Sektor za inspekcijski nadzor korištenja
sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-0529860-4/13 od 20.11.2013.godine), kojim se zadužuju budžetski korisnici da postupe po
preporukama datim u Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, sačinjenog od strane Ureda za reviziji institucija u Federaciji Bosne i
Hercegovine (akt broj: 04-14-2-940-3/13 od 07.11.2013.godine), poduzelo aktivnosti, sa ciljem da se
Vlada Kantona Sarajevo informiše o poduzetim aktivnostima na otklanjanju uočenih nedostataka u
radu ministarstava.
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije dostavljanja Konačnog
Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, dopisom broj:
04-14-2-940/13 od 08.10.2013. godine, dostavio je Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, na koji je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u
ostavljenom roku, dopisom broj: 08-04-14-27434/13 od 23.10.2013.godine, dostavilo Uredu
objedinjene komentare budžetskih korisnika na Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu.
Nakon toga, 07.11.2013. godine Ured je Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo dostavio konačni
Izvještaj, koji se u suštini ne razlikuje od Nacrta, jer u komentarima na Nacrt nije bilo bitnih
primjedbi koje bi uticale na već izraženo revizorsko mišljenje u Nacrtu.
U Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2012.
godinu od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH dato je negativno mišljenje.
U skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine FBiH", broj: 22/06), revidirana institucija je obavezna da u roku od 60 dana u
pisanoj formi obavijesti Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o poduzetim
aktivnostima na realizaciji datih preporuka iz Izvještaja.
Imajući u vidu ovu obavezu, kao i navedeni Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, Sektor za
inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, u smislu poduzimanja
radnji na provođenju preporuka Ureda iz konačnog Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja
Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu sačinio izvod preporuka koje se odnose na određena
ministarstva, te ih u pisanoj formi dostavio svim ministarstvima, pojedinačno.
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je, na osnovu dobijenih očitovanja od strane ministarstava,
sačinilo Izvještaj o poduzetim aktivnostima po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH iz
Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu (akt
broj: 08-04-14-27434-II/13 od 24.12.2013. godine) i u zaključnim razmatranjima predmetnog
izvještaja konstatovano je, da se većina budžetskih korisnika izjasnila, da su date preporuke iz
Revizorskog izvještaja realizovane.
Međutim, treba istaći da se i dalje u Revizorskom izvještaju nalaze preporuke koje se ponavljaju
više godina, a koje se ne realizuju. To se, prije svega, odnosi na:
- uspostavljanje interne revizije,
- donošenje kantonalnog propisa o pripadnosti javnih prihoda,
- utvrđivanje kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova,
- usvojanje metodologije na osnovu koje se utvrđuje visina sredstava koja se doznačava
komunalnim javnim preduzećima iz budžetskih sredstava,
- sagledavanja mogućnosti uključivanja posebnih računa u sistem JRT-Kantona,
- isplata posebnog dodatka na uslove rada Ministru MUP-a,
- dosljedno provođenje Zakona o javnim nabavkama BiH,
- preuzimanje obaveza na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u
posebnom dijelu budžeta.
Također, postoje preporuke čija realizacija je u toku, kao i one koje zahtijevaju kontinuirano
postupanje po nalazu revizije.
145
Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE)
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,134,800.00
1,116,314.52
997,607.16
98.37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 675,700.00
666,906.29
436,886.04
98.70
611100 Bruto plaće i naknade 637,600.00
633,996.79
406,173.48
99.43
611200 Naknade troškova zaposlenih 38,100.00
32,909.50
30,712.56
86.38
AAA004 Naknada za topli obrok 25,400.00
25,048.00
22,436.00
98.61
AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor 6,200.00
6,187.50
4,980.00
99.80
AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,500.00
1,674.00
3,296.56
25.75
612000 Doprinosi poslodavca 67,000.00
66,569.64
42,648.22
99.36
613000 Izdaci za materijal i usluge 392,100.00
382,838.59
518,072.90
97.64
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
9,429.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 392,100.00
382,838.59
508,643.90
97.64
AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00
16,235.78
13,170.10
73.80
283,070.00
281,676.57
421,490.42
99.51
AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog 85,000.00
82,925.66
72,692.96
97.56
AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,030.00
2,000.58
1,290.42
98.55
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,193,600.00
1,193,599.99
1,199,599.87
100.00
614000 Tekući transferi 1,193,600.00
1,193,599.99
1,199,599.87
100.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1,193,600.00
1,193,599.99
1,199,599.87
100.00
AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima AAN007 Samostalni poslanici AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
9,000.00
n/m
1,193,600.00
1,193,599.99
1,190,599.87
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,328,400.00
2,309,914.51
2,197,207.03
99.21
146
Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 220,700.00
217,024.61
433,465.20
98.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 199,050.00
197,585.72
383,066.14
99.26
611100 Bruto plaće i naknade 169,000.00
168,420.72
339,194.93
99.66
30,050.00
29,165.00
43,871.21
97.05
4,700.00
4,187.00
4,028.00
89.09
13,550.00
13,336.00
13,312.00
98.42
3,400.00
3,300.00
3,735.00
97.06
0.00
0.00
12,891.11
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ABA002 Naknada za topli obrok ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00
8,342.00
9,905.10
99.31
612000 Doprinosi poslodavca 17,750.00
17,724.34
35,615.45
99.86
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,900.00
1,714.55
14,783.61
43.96
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00
1,714.55
14,783.61
43.96
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,300.00
1,170.26
13,679.14
35.46
600.00
544.29
1,104.47
90.71
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
52,114.27
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
52,114.27
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
52,114.27
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
220,700.00
217,024.61
485,579.47
98.33
ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 147
Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 252,300.00
251,109.42
233,623.02
99.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 213,685.00
212,866.00
205,583.19
99.62
611100 Bruto plaće i naknade 192,092.00
191,280.50
178,138.77
99.58
21,593.00
21,585.50
27,444.42
99.97
4,510.00
4,505.00
4,081.00
99.89
13,370.00
13,368.00
13,080.00
99.99
3,713.00
3,712.50
3,320.00
99.99
0.00
0.00
5,301.84
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ACA002 Naknada za topli obrok ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
1,661.58
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 20,600.00
20,305.43
18,707.24
98.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 18,015.00
17,937.99
9,332.59
99.57
613100 Putni troškovi 1,315.00
1,315.00
462.70
100.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,700.00
16,622.99
8,869.89
99.54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00
15,998.55
8,287.36
99.99
700.00
624.44
582.53
89.21
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27,500.00
27,500.00
82,555.49
100.00
614000 Tekući transferi 27,500.00
27,500.00
82,555.49
100.00
8,100.00
8,100.00
18,400.00
100.00
19,400.00
19,400.00
24,200.00
100.00
0.00
0.00
39,955.49
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
279,800.00
278,609.42
316,178.51
99.57
ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 148
Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 388,200.00
374,313.50
306,943.97
96.42
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 303,700.00
297,723.68
250,185.14
98.03
611100 Bruto plaće i naknade 281,100.00
277,629.68
231,124.14
98.77
22,600.00
20,094.00
19,061.00
88.91
3,800.00
3,922.00
3,180.00
103.21
13,000.00
12,872.00
12,976.00
99.02
BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,300.00
3,300.00
2,905.00
100.00
BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 29,600.00
29,151.12
24,268.05
98.48
613000 Izdaci za materijal i usluge 54,900.00
47,438.70
32,490.78
86.41
613100 Putni troškovi 17,500.00
16,234.96
12,374.75
92.77
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,400.00
31,203.74
20,116.03
83.43
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,500.00
30,319.19
19,379.02
83.07
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla BAA002 Naknada za topli obrok BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 900.00
884.55
737.01
98.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 381,000.00
319,616.15
320,113.46
83.89
614000 Tekući transferi 381,000.00
319,616.15
320,113.46
83.89
614200 Transferi pojedincima 15,000.00
10,000.00
14,500.00
66.67
366,000.00
309,616.15
272,604.63
84.59
000000 Transferi neprofitnim organizacijama 26,000.00
26,000.00
33,500.00
100.00
BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije 45,000.00
44,806.00
50,247.00
99.57
BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15. 75,000.00
75,000.00
75,000.00
100.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu 120,000.00
113,810.15
113,857.63
94.84
BAN005 Sufinansiranje projekta za jačanje pozicije žene u organima civ 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
BAN006 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih 50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,008.83
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
769,200.00
693,929.65
627,057.43
90.21
614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 149
Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 323,350.00
306,705.86
312,956.18
94.85
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 269,868.00
260,460.46
261,299.30
96.51
611100 Bruto plaće i naknade 227,050.00
226,695.20
218,275.71
99.84
42,818.00
33,765.26
43,023.59
78.86
7,200.00
7,082.00
7,144.00
98.36
18,000.00
16,744.00
17,840.00
93.02
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BBA002 Naknade za topli obrok BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5,000.00
4,537.50
4,565.00
90.75
BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 418.00
417.20
3,572.05
99.81
BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,200.00
4,984.56
9,902.54
40.86
612000 Doprinosi poslodavca 24,100.00
24,080.78
23,481.79
99.92
613000 Izdaci za materijal i usluge 29,382.00
22,164.62
28,175.09
75.44
613100 Putni troškovi 5,500.00
1,597.50
2,436.15
29.05
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,882.00
20,567.12
25,738.94
86.12
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,082.00
19,832.40
25,013.90
85.92
800.00
734.72
725.04
91.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
57,725.92
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
57,725.92
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
57,725.92
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
323,350.00
306,705.86
370,682.10
94.85
BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150
Organizacija=11030001 (OPCINE SA PODRUCJA KANTONA I GRAD SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00
0.00
0.00
n/m
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
611100 Bruto plaće i naknade 0.00
0.00
0.00
n/m
611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 0.00
0.00
0.00
n/m
613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32,465,800.00
32,465,800.00
36,897,899.00
100.00
614000 Tekući transferi 32,465,800.00
32,465,800.00
36,897,899.00
100.00
614100 Transfer drugim nivoima vlasti 32,465,800.00
32,465,800.00
36,897,899.00
100.00
BCL001 Transfer Gradu 5,541,800.00
5,541,800.00
6,298,400.00
100.00
BCL002 Općina Stari Grad 2,599,600.00
2,599,600.00
2,954,500.00
100.00
BCL003 Općina Centar 3,597,700.00
3,597,700.00
4,088,800.00
100.00
BCL004 Općina Novo Sarajevo 3,412,100.00
3,412,100.00
3,877,900.00
100.00
BCL005 Općina Novi Grad 5,307,100.00
5,307,100.00
6,031,600.00
100.00
BCL006 Općina Ilidža 3,639,200.00
3,639,200.00
4,135,999.00
100.00
BCL007 Općina Vogošća 2,339,900.00
2,339,900.00
2,659,400.00
100.00
BCL008 Općina Hadžići 2,433,700.00
2,433,700.00
2,765,900.00
100.00
BCL009 Općina Trnovo 1,243,300.00
1,243,300.00
1,413,000.00
100.00
BCL010 Općina Ilijaš 2,351,400.00
2,351,400.00
2,672,400.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
32,465,800.00
32,465,800.00
36,897,899.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 151
Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00
0.00
0.00
n/m
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
611100 Bruto plaće i naknade 0.00
0.00
0.00
n/m
611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 0.00
0.00
0.00
n/m
613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450,000.00
450,000.00
450,000.00
100.00
614000 Tekući transferi 450,000.00
450,000.00
450,000.00
100.00
614200 Transferi pojedincima 0.00
0.00
0.00
n/m
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 450,000.00
450,000.00
450,000.00
100.00
BDN001 Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza 100,000.00
100,000.00
100,000.00
100.00
BDN003 Transferi vjerskim zajednicama 350,000.00
350,000.00
350,000.00
100.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 150,000.00
145,000.00
0.00
96.67
615000 Kapitalni transferi 150,000.00
145,000.00
0.00
96.67
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 150,000.00
145,000.00
0.00
96.67
BDU001 Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150,000.00
145,000.00
0.00
96.67
_________________
_________________
_____________
____________
600,000.00
595,000.00
450,000.00
99.17
152
Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 92,800.00
91,448.18
95,977.87
98.54
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 83,600.00
83,028.72
87,289.51
99.32
611100 Bruto plaće i naknade 72,700.00
72,683.22
73,446.55
99.98
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
10,900.00
10,345.50
13,842.96
94.91
BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,910.00
1,908.00
1,900.00
99.90
BEA002 Naknade za topli obrok 5,690.00
5,528.00
5,736.00
97.15
BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00
1,237.50
1,245.00
95.19
BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti 2,000.00
1,672.00
4,961.96
83.60
612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00
7,631.71
7,711.90
99.11
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,500.00
787.75
976.46
52.52
500.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,000.00
787.75
976.46
78.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 700.00
554.52
739.15
79.22
BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00
233.23
237.31
77.74
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
5,493.51
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
5,493.51
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
5,493.51
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
92,800.00
91,448.18
101,471.38
98.54
153
Organizacija=11060001 (PROTOKOL)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 106,010.00
102,404.01
157,043.04
96.60
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 61,980.00
60,431.28
61,766.98
97.50
611100 Bruto plaće i naknade 55,300.00
54,430.28
55,206.98
98.43
611200 Naknade troškova zaposlenih 6,680.00
6,001.00
6,560.00
89.84
BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,280.00
1,272.00
1,272.00
99.38
BFA002 Naknade za topli obrok 4,500.00
3,904.00
4,458.00
86.76
900.00
825.00
830.00
91.67
0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 5,900.00
5,715.17
5,796.71
96.87
613000 Izdaci za materijal i usluge 38,130.00
36,257.56
89,479.35
95.09
613100 Putni troškovi 500.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,630.00
36,257.56
89,479.35
96.35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,920.00
23,589.45
64,379.40
94.66
BFK001 Dani Kantona Sarajevo 12,500.00
12,493.34
24,934.02
99.95
210.00
174.77
165.93
83.22
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,824.19
6,867.78
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,824.19
6,867.78
n/m
614200 Transferi pojedincima 0.00
0.00
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,824.19
6,867.78
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
106,010.00
108,228.20
163,910.82
102.09
BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154
Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 190,450.00
185,148.45
187,070.36
97.22
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 142,900.00
139,799.75
132,586.77
97.83
611100 Bruto plaće i naknade 125,900.00
125,376.25
119,691.77
99.58
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 17,000.00
14,423.50
12,895.00
84.84
BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00
3,177.00
3,180.00
99.28
BGA002 Naknada za topli obrok 9,200.00
9,184.00
7,640.00
99.83
BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2,100.00
2,062.50
2,075.00
98.21
BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti 2,500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 13,300.00
13,164.50
12,567.65
98.98
613000 Izdaci za materijal i usluge 34,250.00
32,184.20
41,915.94
93.97
1,300.00
0.00
3,169.42
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,950.00
32,184.20
38,746.52
97.68
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,500.00
31,783.19
38,360.24
97.79
613100 Putni troškovi BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 450.00
401.01
386.28
89.11
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
22,371.29
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
22,371.29
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
22,371.29
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
1,000.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
1,000.00
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
1,000.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
190,450.00
185,148.45
210,441.65
97.22
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 155
Organizacija=11080001 (URED ZA KVALITET KANTONA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 117,100.00
101,689.18
135,763.50
86.84
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 89,924.00
78,960.74
89,967.85
87.81
611100 Bruto plaće i naknade 73,700.00
65,749.20
74,303.60
89.21
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 16,224.00
13,211.54
15,664.25
81.43
BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,600.00
2,491.00
3,001.00
95.81
BHA002 Naknada za topli obrok 6,200.00
6,160.00
5,640.00
99.35
BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,600.00
1,237.50
1,245.00
77.34
BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,824.00
3,323.04
5,778.25
57.06
612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00
6,963.65
7,965.05
90.44
613000 Izdaci za materijal i usluge 19,476.00
15,764.79
37,830.60
80.94
1,700.00
792.98
3,399.20
46.65
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,776.00
14,971.81
34,431.40
84.22
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,476.00
14,758.00
34,179.21
84.45
613100 Putni troškovi BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00
213.81
252.19
71.27
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
5,238.79
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
5,238.79
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
5,238.79
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
117,100.00
101,689.18
141,002.29
86.84
156
Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,015,005.00
3,973,358.94
3,782,583.55
98.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,625,930.00
3,613,354.14
3,432,722.04
99.65
611100 Bruto plaće i naknade 3,253,510.00
3,248,868.94
3,068,092.52
99.86
372,420.00
364,485.20
364,629.52
97.87
77,763.00
77,763.00
68,476.00
100.00
178,700.00
178,608.00
162,120.00
99.95
BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 45,375.00
45,375.00
40,670.00
100.00
BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 24,000.00
16,157.20
55,376.52
67.32
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BIA002 Naknade za topli obrok BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 46,582.00
46,582.00
37,987.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 342,200.00
342,153.75
322,752.06
99.99
613000 Izdaci za materijal i usluge 46,875.00
17,851.05
27,109.45
38.08
613100 Putni troškovi 2,825.00
2,151.23
2,496.88
76.15
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44,050.00
15,699.82
24,612.57
35.64
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 33,600.00
5,278.81
14,711.95
15.71
BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda 10,450.00
10,421.01
9,900.62
99.72
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
67,356.45
471,469.77
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
67,356.45
471,469.77
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
67,356.45
471,469.77
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 187,455.00
7,839.00
45,271.98
4.18
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 187,455.00
7,839.00
45,271.98
4.18
821300 Nabavka opreme 187,455.00
7,839.00
45,271.98
4.18
BIX001 Nabavka uredskog namješataja 10,000.00
7,839.00
27,217.71
78.39
BIX002 Nabavka kompjuterske opreme 20,000.00
0.00
17,628.39
0.00
4,000.00
0.00
425.88
0.00
BIX004 Nabavka uredskih mašina-copy aparat BIX005 Nabavka motornih vozila SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 153,455.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
4,202,460.00
4,048,554.39
4,299,325.30
96.34
157
Organizacija=11100001 (URED ZA INTERNU REVIZIJU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,530.00
0.00
0.00
0.00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,430.00
0.00
0.00
0.00
611100 Bruto plaće i naknade 3,430.00
0.00
0.00
0.00
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
2,000.00
0.00
0.00
0.00
BJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 500.00
0.00
0.00
0.00
BJA002 Naknada za topli obrok 500.00
0.00
0.00
0.00
BJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 500.00
0.00
0.00
0.00
BJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 500.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 500.00
0.00
0.00
0.00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,600.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500.00
0.00
0.00
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00
0.00
0.00
0.00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 500.00
0.00
0.00
0.00
613100 Putni troškovi BJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nepogod SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
7,530.00
0.00
0.00
0.00
158
Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,121,050.00
1,342,392.47
1,402,091.57
119.74
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 470,400.00
469,149.52
426,341.47
99.73
611100 Bruto plaće i naknade 427,868.00
426,625.52
387,269.63
99.71
42,532.00
42,524.00
39,071.84
99.98
8,700.00
8,692.00
7,526.00
99.91
27,232.00
27,232.00
23,664.00
100.00
CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6,600.00
6,600.00
6,225.00
100.00
CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
1,656.84
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CAA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 45,000.00
44,795.66
40,663.28
99.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 605,650.00
828,447.29
935,086.82
136.79
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
1,531.50
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 605,650.00
828,447.29
933,555.32
136.79
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 604,250.00
827,081.89
932,306.04
136.88
CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,400.00
1,365.40
1,249.28
97.53
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3,752,050.00
4,100,675.11
6,237,204.47
109.29
614000 Tekući transferi 3,752,050.00
4,100,675.11
6,237,204.47
109.29
614400 Subvencije javnim preduzećima 3,730,000.00
3,730,000.00
3,790,000.00
100.00
000000 Subvencije javnim preduzećima 3,390,000.00
3,390,000.00
3,390,000.00
100.00
CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 340,000.00
340,000.00
400,000.00
100.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 22,050.00
370,675.11
2,447,204.47
1,681.07
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
615000 Kapitalni transferi 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
CAU002 Kapitalni transfer za nabavku opreme za JP Televizija Kantona S 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
6,228.44
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
6,228.44
n/m
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
6,228.44
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
4,923,100.00
5,493,067.58
7,645,524.48
111.58
159
Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 22,934,865.00
25,682,681.71
25,888,686.75
111.98
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 17,910,982.00
18,052,918.31
17,916,409.05
100.79
611100 Bruto plaće i naknade 15,986,335.00
15,983,423.00
16,144,792.62
99.98
1,924,647.00
2,069,495.31
1,771,616.43
107.53
79,450.00
79,438.40
66,898.60
99.99
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 230,400.00
229,557.00
186,650.00
99.63
CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 53,213.00
53,212.50
52,290.00
100.00
CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,680.00
45,678.50
21,173.00
100.00
CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 53,667.00
53,579.00
52,977.01
99.84
CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00
368,269.10
306,167.00
119.84
CCA002 Naknada za topli obrok 856,390.00
856,384.00
703,896.00
100.00
CCA003 Naknada za regres za topli obrok 217,388.00
217,387.50
223,270.00
100.00
CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 42,680.00
42,678.71
38,990.73
100.00
CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,479.00
123,310.60
119,304.09
320.46
612000 Doprinosi poslodavca 1,684,137.00
1,683,204.99
1,707,974.92
99.94
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,339,746.00
5,946,558.41
6,264,302.78
178.05
11,000.00
11,163.79
43,609.47
101.49
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 464,000.00
618,310.67
806,028.48
133.26
1,132,000.00
1,307,300.02
1,182,999.40
115.49
501,453.00
637,826.31
649,098.99
127.20
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,000.00
15,447.23
33,819.53
110.34
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,720.00
21,076.20
16,758.90
196.61
613700 Izdaci za tekuće održavanje 71,540.00
61,520.29
75,729.69
85.99
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 25,950.00
35,872.62
49,710.70
138.24
1,109,083.00
3,238,041.28
3,406,547.62
291.96
190,450.00
1,105,122.76
967,254.56
580.27
30,000.00
29,847.96
77,057.44
99.49
115,000.00
127,906.36
109,712.04
111.22
12,278.00
12,254.27
12,382.65
99.81
201,590.00
1,354,851.70
1,852,828.10
672.08
36,000.00
50,429.51
60,048.79
140.08
484,465.00
518,353.22
287,130.20
106.99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CBK002 Naknada vještacima porotnicima CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 39,300.00
39,275.50
40,133.84
99.94
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
38,520.85
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
38,520.85
0.00
n/m
160
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
38,520.85
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 51,000.00
10,768.22
72,667.85
21.11
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 51,000.00
10,768.22
72,667.85
21.11
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 51,000.00
10,768.22
72,667.85
21.11
_________________
_________________
_____________
____________
22,985,865.00
25,731,970.78
25,961,354.60
111.95
161
Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,642,700.00
6,717,687.83
6,683,134.01
119.05
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,258,445.00
4,254,597.44
4,141,877.38
99.91
611100 Bruto plaće i naknade 3,796,035.00
3,793,132.04
3,761,888.77
99.92
462,410.00
461,465.40
379,988.61
99.80
79,450.00
79,438.40
66,898.60
99.99
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 230,400.00
229,557.00
186,650.00
99.63
CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 53,213.00
53,212.50
52,290.00
100.00
CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,680.00
45,678.50
21,173.00
100.00
CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 53,667.00
53,579.00
52,977.01
99.84
612000 Doprinosi poslodavca 401,737.00
400,940.82
400,621.02
99.80
613000 Izdaci za materijal i usluge 982,518.00
2,062,149.57
2,140,635.61
209.88
1,500.00
1,360.80
5,504.66
90.72
390,500.00
539,610.00
725,939.97
138.18
92,000.00
93,719.46
102,834.07
101.87
101,800.00
101,588.15
95,063.22
99.79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00
2,943.76
4,700.00
98.13
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
37,440.00
37,420.29
27,400.00
99.95
8,550.00
10,375.76
12,787.00
121.35
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 347,728.00
1,275,131.35
1,166,406.69
366.70
CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 190,450.00
1,105,122.76
967,254.56
580.27
30,000.00
29,847.96
77,057.44
99.49
115,000.00
127,906.36
109,712.04
111.22
12,278.00
12,254.27
12,382.65
99.81
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00
965.25
47,791.44
96.53
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00
965.25
47,791.44
96.53
821300 Nabavka opreme 1,000.00
965.25
47,791.44
96.53
_________________
_________________
_____________
____________
5,643,700.00
6,718,653.08
6,730,925.45
119.05
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa CBK002 Naknada vještacima porotnicima CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162
Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,292,165.00
18,964,993.88
19,205,552.74
109.67
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,652,537.00
13,798,320.87
13,774,531.67
101.07
611100 Bruto plaće i naknade 12,190,300.00
12,190,290.96
12,382,903.85
100.00
1,462,237.00
1,608,029.91
1,391,627.82
109.97
CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00
368,269.10
306,167.00
119.84
CCA002 Naknada za topli obrok 856,390.00
856,384.00
703,896.00
100.00
CCA003 Naknada za regres za topli obrok 217,388.00
217,387.50
223,270.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 42,680.00
42,678.71
38,990.73
100.00
CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,479.00
123,310.60
119,304.09
320.46
612000 Doprinosi poslodavca 1,282,400.00
1,282,264.17
1,307,353.90
99.99
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,357,228.00
3,884,408.84
4,123,667.17
164.79
9,500.00
9,802.99
38,104.81
103.19
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 73,500.00
78,700.67
80,088.51
107.08
1,040,000.00
1,213,580.56
1,080,165.33
116.69
399,653.00
536,238.16
554,035.77
134.18
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,000.00
12,503.47
29,119.53
113.67
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,720.00
21,076.20
16,758.90
196.61
613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,100.00
24,100.00
48,329.69
70.67
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,400.00
25,496.86
36,923.70
146.53
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 761,355.00
1,962,909.93
2,240,140.93
257.82
CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 201,590.00
1,354,851.70
1,852,828.10
672.08
36,000.00
50,429.51
60,048.79
140.08
484,465.00
518,353.22
287,130.20
106.99
39,300.00
39,275.50
40,133.84
99.94
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
38,520.85
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
38,520.85
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
38,520.85
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00
9,802.97
24,876.41
19.61
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00
9,802.97
24,876.41
19.61
821300 Nabavka opreme 50,000.00
9,802.97
24,876.41
19.61
_________________
_________________
_____________
____________
17,342,165.00
19,013,317.70
19,230,429.15
109.64
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 163
Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,915,968.00
5,121,426.24
4,908,823.41
104.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,899,509.00
3,864,232.74
3,569,955.67
99.10
611100 Bruto plaće i naknade 3,548,085.00
3,517,124.78
3,263,040.19
99.13
351,424.00
347,107.96
306,915.48
98.77
71,300.00
70,252.30
57,070.96
98.53
202,954.00
199,736.00
155,488.00
98.41
48,700.00
48,675.00
48,970.00
99.95
0.00
0.00
6,435.79
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CDA002 Naknade za topli obrok CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 28,470.00
28,444.66
38,950.73
99.91
612000 Doprinosi poslodavca 373,798.00
370,243.71
348,919.10
99.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 642,661.00
886,949.79
989,948.64
138.01
613100 Putni troškovi 10,500.00
10,487.14
11,815.73
99.88
613200 Izdaci za energiju 68,398.00
68,397.28
71,151.86
100.00
147,013.00
147,012.87
144,517.46
100.00
37,000.00
36,940.22
67,034.16
99.84
6,200.00
6,154.96
8,612.12
99.27
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
8,180.00
8,179.49
18,727.27
99.99
12,700.00
12,632.90
11,493.00
99.47
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 352,670.00
597,144.93
656,597.04
169.32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 340,990.00
585,854.28
645,969.29
171.81
11,680.00
11,290.65
10,627.75
96.67
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
16,247.76
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
16,247.76
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
16,247.76
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 694.00
693.50
31,454.91
99.93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 694.00
693.50
31,454.91
99.93
821300 Nabavka opreme 694.00
693.50
15,234.54
99.93
CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
16,220.37
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
4,916,662.00
5,138,367.50
4,940,278.32
104.51
164
Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 665,800.00
659,829.42
680,358.95
99.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507,694.00
502,007.44
514,060.37
98.88
611100 Bruto plaće i naknade 463,694.00
457,950.84
459,472.49
98.76
44,000.00
44,056.60
54,587.88
100.13
8,800.00
10,382.00
10,700.00
117.98
26,100.00
25,400.00
26,064.00
97.32
6,600.00
6,600.00
6,640.00
100.00
0.00
0.00
9,515.68
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CEA002 Naknade za topli obrok CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
1,674.60
1,668.20
66.98
612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00
48,125.03
48,644.58
99.43
613000 Izdaci za materijal i usluge 109,706.00
109,696.95
117,654.00
99.99
613100 Putni troškovi 1,200.00
423.86
2,935.67
35.32
613200 Izdaci za energiju 7,800.00
8,176.71
9,283.20
104.83
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00
7,823.48
8,115.40
104.31
613400 Nabavka materijala 5,300.00
7,348.93
12,376.11
138.66
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 79,806.00
79,606.80
79,606.80
99.75
500.00
563.41
774.09
112.68
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300.00
720.00
700.00
240.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
5,033.76
3,862.73
71.91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,500.00
3,575.22
2,375.19
65.00
CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,500.00
1,458.54
1,487.54
97.24
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
2,000.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
2,000.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
2,000.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
2,859.74
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
2,859.74
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
2,859.74
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
665,800.00
659,829.42
685,218.69
99.10
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 165
Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 838,800.00
821,473.64
922,667.00
97.93
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 503,200.00
499,356.36
500,135.40
99.24
611100 Bruto plaće i naknade 444,700.00
442,197.90
447,053.76
99.44
611200 Naknade troškova zaposlenih 58,500.00
57,158.46
53,081.64
97.71
DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 10,800.00
10,601.20
10,283.20
98.16
DAA002 Naknade za topli obrok 30,500.00
29,536.00
28,704.00
96.84
---------------------------------------------------------------------- - - -
DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 7,100.00
7,012.50
7,470.00
98.77
DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,100.00
10,008.76
6,624.44
99.10
612000 Doprinosi poslodavca 46,700.00
46,430.79
46,940.66
99.42
613000 Izdaci za materijal i usluge 288,900.00
275,686.49
375,590.94
95.43
613100 Putni troškovi 3,500.00
2,857.82
3,897.47
81.65
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 51,000.00
43,376.32
54,028.56
85.05
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 234,400.00
229,452.35
317,664.91
97.89
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 232,800.00
228,015.74
316,204.16
97.94
1,600.00
1,436.61
1,460.75
89.79
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13,303,100.00
13,300,961.20
14,408,432.65
99.98
614000 Tekući transferi 13,303,100.00
13,300,961.20
14,408,432.65
99.98
0.00
0.00
50,000.00
n/m
DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614100 Transfer drugim nivoima vlasti DAL001 Transferi dr.nivoima Vlade-interkantonalno udruživanje sredstava 614200 Transferi pojedincima DAL001 Transferi dr.nivoima Vlade-interkantonalno udruživanje sredstava DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a 0.00
0.00
50,000.00
n/m
9,940,800.00
9,935,757.83
10,632,378.22
99.95
0.00
0.00
50,000.00
n/m
77,000.00
76,731.96
90,892.00
99.65
DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja 1,235,000.00
1,234,596.00
1,238,876.50
99.97
DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pom 1,260,700.00
1,260,681.21
1,579,430.75
100.00
DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana 2,361,000.00
2,358,812.55
2,260,824.04
99.91
DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1,737,000.00
1,737,000.00
1,872,000.00
100.00
DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu 50,000.00
49,994.40
134,974.00
99.99
950,000.00
949,621.93
1,139,703.30
99.96
33,500.00
33,443.42
5,800.00
99.83
166
DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak 10,000.00
10,000.00
25,000.00
100.00
DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog 1,227,200.00
1,227,123.34
1,251,660.30
99.99
DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 16,000.00
15,933.02
21,117.33
99.58
DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje 983,400.00
981,820.00
1,012,100.00
99.84
3,362,300.00
3,361,527.20
3,720,388.90
99.98
DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 600,000.00
600,000.00
650,000.00
100.00
DAN002 UG - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 132,000.00
132,000.00
132,000.00
100.00
DAN003 Udruženje od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo-pr 10,000.00
10,000.00
42,500.00
100.00
DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no 400,000.00
399,923.42
525,348.13
99.98
DAN005 UG - Savez ratnih vojnih invalida KS 132,000.00
132,000.00
132,000.00
100.00
DAN006 UG - Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 132,000.00
132,000.00
142,000.00
100.00
DAN007 UG - Savez udruženja logoraša KS 35,000.00
35,000.00
35,000.00
100.00
DAN008 UG - Kantonalni odbor SUBNOR-a 41-45 KS 35,000.00
35,000.00
35,000.00
100.00
DAN009 UG - Savez RVI-paraplegičara KS 55,000.00
55,000.00
55,000.00
100.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100.00
0.00
0.00
54,168.00
n/m
DAN012 UG - UGB "Bosna-Zelene beretke" KS 55,000.00
55,000.00
55,000.00
100.00
DAN013 UG - Savez udruženja "Patriotske lige" KS 55,000.00
55,000.00
55,000.00
100.00
DAN010 UG - Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS DAN011 UG - Savez demob.boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS DAN016 Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS 35,000.00
35,000.00
35,000.00
100.00
1,030,000.00
1,030,000.00
1,079,879.52
100.00
DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa 94,300.00
94,243.08
54,876.48
99.94
DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b 102,000.00
101,360.70
148,433.04
99.37
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100.00
DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br 140,000.00
140,000.00
169,183.73
100.00
DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 200,000.00
200,000.00
200,000.00
100.00
0.00
3,676.17
5,665.53
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,007,000.00
2,706,124.37
4,284,017.21
89.99
615000 Kapitalni transferi 3,007,000.00
2,706,124.37
4,284,017.21
89.99
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 0.00
0.00
211,587.21
n/m
DAI001 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim 0.00
0.00
33,587.21
n/m
DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0 0.00
0.00
178,000.00
n/m
3,007,000.00
2,706,124.37
4,052,430.00
89.99
28,000.00
28,000.00
40,000.00
100.00
DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 615200 Kapitalni transferi pojedincima DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe 0.00
0.00
72,430.00
n/m
DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1,900,000.00
1,599,929.17
440,000.00
84.21
DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 1,079,000.00
1,078,195.20
3,500,000.00
99.93
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 0.00
0.00
20,000.00
n/m
DAU016 Adaptacija i uređenje prostorija Saveza RVI paraplegičara 0.00
0.00
20,000.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,303,600.00
1,252,565.51
1,737.45
96.09
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,303,600.00
1,252,565.51
1,737.45
96.09
167
821200 Nabavka građevina 1,300,000.00
1,249,036.79
0.00
96.08
821300 Nabavka opreme 3,600.00
3,528.72
1,737.45
98.02
DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 3,600.00
3,528.72
1,737.45
98.02
VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,610,000.00
1,610,000.00
2,415,000.00
100.00
822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,610,000.00
1,610,000.00
2,415,000.00
100.00
822200 Pozajmljivanja pojedincima 1,390,000.00
510,000.00
2,100,000.00
1,300,000.00
100.00
DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 1,390,000.00
510,000.00
DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 880,000.00
880,000.00
800,000.00
100.00
822600 Ostala domaća pozajmljivanja 220,000.00
220,000.00
220,000.00
220,000.00
315,000.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
315,000.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
20,062,500.00
19,691,124.72
22,031,854.31
98.15
DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran DAY003 Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za o SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00
168
Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,898,114.00
1,872,691.02
1,667,348.29
98.66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,289,800.00
1,284,736.40
1,168,095.31
99.61
611100 Bruto plaće i naknade 1,090,100.00
1,088,201.14
991,748.03
99.83
199,700.00
196,535.26
176,347.28
98.42
42,200.00
42,160.00
37,523.00
99.91
111,700.00
109,976.00
99,056.00
98.46
26,000.00
25,987.50
24,070.00
99.95
0.00
0.00
4,061.30
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla DBA002 Naknada za topli obrok DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 19,800.00
18,411.76
11,636.98
92.99
612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00
114,444.17
104,178.18
99.52
613000 Izdaci za materijal i usluge 493,314.00
473,510.45
395,074.80
95.99
613100 Putni troškovi 5,500.00
218.40
3,958.79
3.97
613200 Izdaci za energiju 26,600.00
25,214.36
19,735.58
94.79
613300 Izdaci za komunalne usluge 43,400.00
42,118.94
37,132.28
97.05
613400 Nabavka materijala 36,000.00
34,549.88
46,442.54
95.97
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,500.00
13,591.55
13,449.75
87.69
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 500.00
0.00
117.00
0.00
89,000.00
84,092.34
76,689.50
94.49
12,000.00
11,893.00
10,126.06
99.11
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 264,814.00
261,831.98
187,423.30
98.87
DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 112,714.00
110,105.83
103,483.71
97.69
DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe 63,500.00
63,344.56
20,523.09
99.76
DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda 84,800.00
84,800.00
60,063.29
100.00
DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00
3,581.59
3,353.21
94.25
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 338,804.00
324,388.69
440,836.35
95.75
615000 Kapitalni transferi 338,804.00
324,388.69
440,836.35
95.75
615200 Kapitalni transferi pojedincima 338,804.00
324,388.69
440,836.35
95.75
DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 338,804.00
324,388.69
440,836.35
95.75
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 554,300.00
550,987.91
583,339.02
99.40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 554,300.00
550,987.91
583,339.02
99.40
821200 Nabavka građevina DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači 332,600.00
282,600.00
332,292.85
282,408.76
274,984.29
274,984.29
99.91
99.93
DBX009 Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa 50,000.00
49,884.09
0.00
99.77
113,300.00
24,500.00
112,771.93
24,321.96
202,519.76
137,451.60
99.53
99.27
12,800.00
12,734.02
56,687.45
99.48
821300 Nabavka opreme DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" DBX007 Nabavka opreme za Fond 169
DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman 0.00
0.00
DBX010 Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa"(razgran.sopstveni 65.0 76,000.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 27,500.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945 DBX006 Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno oslobodilačkog rata iz DBX011 Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,380.71
n/m
75,715.95
0.00
99.63
25,200.05
31,738.60
91.64
80,900.00
80,723.08
74,096.37
99.78
12,100.00
11,935.24
24,484.14
98.64
0.00
0.00
49,612.23
n/m
68,800.00
68,787.84
0.00
99.98
_________________
_________________
_____________
____________
2,791,218.00
2,748,067.62
2,691,523.66
98.45
170
Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA)
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,082,901.00
734,889.73
751,071.80
67.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 530,500.00
516,987.28
502,246.32
97.45
611100 Bruto plaće i naknade 470,600.00
461,360.28
447,968.64
98.04
611200 Naknade troškova zaposlenih 59,900.00
55,627.00
54,277.68
92.87
EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,300.00
13,022.00
13,022.00
97.91
EAA002 Naknada za topli obrok 35,400.00
31,872.00
30,472.00
90.03
7,500.00
7,425.00
7,470.00
99.00
EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00
3,308.00
3,313.68
89.41
612000 Doprinosi poslodavca 53,100.00
48,442.81
47,425.86
91.23
613000 Izdaci za materijal i usluge 499,301.00
169,459.64
201,399.62
33.94
613100 Putni troškovi 19,801.00
6,759.43
15,424.50
34.14
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
0.00
0.00
0.00
n/m
180,000.00
0.00
0.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 299,500.00
162,700.21
185,975.12
54.32
EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 177,800.00
133,949.35
175,955.04
75.34
1,700.00
1,486.88
1,470.53
87.46
0.00
0.00
7,280.91
n/m
EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep EAK005 Usluge štampanja taxi oznaka, licenci,odobrenja i drugog materi EAK006 Usluge održavanja softvera za ceste 0.00
0.00
1,268.64
n/m
120,000.00
27,263.98
0.00
22.72
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8,574,500.00
8,637,912.50
13,021,557.61
100.74
614000 Tekući transferi 8,574,500.00
8,637,912.50
13,021,557.61
100.74
5,500.00
4,400.00
4,800.00
80.00
EAK008 Ugovorene i dr.posebne usluge za parkirališta-namjenska sredstv 614200 Transferi pojedincima EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5,500.00
4,400.00
4,800.00
80.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 500,800.00
479,198.58
492,026.99
95.69
EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 500,800.00
479,198.58
492,026.99
95.69
614400 Subvencije javnim preduzećima 8,066,000.00
8,057,665.99
12,519,524.74
99.90
EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 5,839,000.00
5,837,046.94
5,636,797.74
99.97
EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 117,500.00
117,377.00
82,956.00
99.90
1,370,500.00
1,369,964.87
1,384,771.00
99.96
739,000.00
733,277.18
5,415,000.00
99.23
171
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 2,200.00
96,647.93
5,205.88
4,393.09
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 15,573,900.00
8,172,638.36
12,488,832.64
52.48
615000 Kapitalni transferi 15,573,900.00
8,172,638.36
12,488,832.64
52.48
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 0.00
0.00
49,398.58
n/m
EAI006 Investiciono održavanje puteva 0.00
0.00
49,398.58
n/m
10,508,700.00
3,105,912.18
3,068,065.21
29.56
2,445,100.00
330,578.79
203,303.99
13.52
990,700.00
820,497.96
1,009,300.00
82.82
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama EAU033 Otvaranje novih parkirališta EAU081 EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 160,000.00
136,472.46
252,407.53
85.30
EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr 6,912,900.00
1,818,362.97
1,603,053.69
26.30
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 5,065,200.00
5,066,726.18
9,371,368.85
100.03
EAU010 Remont i modernizacija SATRE EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP EAU032 Izgradnja autobuskih niša i stajališta i postavljanje naziva st 0.00
0.00
300,000.00
n/m
311,000.00
311,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
10,793.90
n/m
EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne 25,000.00
0.00
5,982,612.45
0.00
EAU078 Postavljanje video nadzora u vozilima i na stajalištima gradsko 0.00
0.00
53,527.50
n/m
4,729,200.00
4,755,726.18
1,800,000.00
100.56
0.00
0.00
60,021.00
n/m
EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture EAU085 Projektovanje, nadzor radova i izgradnja saobraćajne infrastruk 0.00
0.00
1,164,414.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 363,000.00
209,999.88
30,102.15
57.85
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 363,000.00
209,999.88
30,102.15
57.85
821300 Nabavka opreme 160,000.00
9,999.88
29,832.70
6.25
0.00
0.00
29,832.70
n/m
000000 Nabavka opreme EAX028 Nabavka računarske opreme i namještaja 10,000.00
9,999.88
0.00
100.00
EAX029 Nabavka ugrađene opreme za parkirališta-namjenska sredstva 150. 150,000.00
0.00
0.00
0.00
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 203,000.00
0.00
200,000.00
0.00
269.45
269.45
98.52
3,000.00
0.00
0.00
0.00
000000 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava i EAX013 Nabavka potrebnih softwer-a, GIS, stručna literatura EAX030 Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta-namj SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI n/m
200,000.00
200,000.00
0.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
25,594,301.00
17,755,440.47
26,291,564.20
69.37
172
Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 3,443,600.00
3,332,944.04
4,072,022.76
96.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 199,900.00
189,497.27
200,244.04
94.80
611100 Bruto plaće i naknade 171,000.00
165,067.27
165,699.76
96.53
28,900.00
24,430.00
34,544.28
84.53
5,500.00
5,362.00
6,128.00
97.49
15,000.00
14,096.00
13,648.00
93.97
EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00
3,300.00
3,320.00
97.06
EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000.00
1,672.00
11,448.28
33.44
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla EBA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 17,800.00
17,332.05
17,537.04
97.37
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,225,900.00
3,126,114.72
3,854,241.68
96.91
613100 Putni troškovi 21,000.00
13,503.84
11,539.80
64.30
613200 Izdaci za energiju 5,600.00
5,072.94
3,464.18
90.59
613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00
2,330.20
1,800.00
93.21
613400 Nabavka materijala 6,000.00
4,336.22
11,107.25
72.27
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00
2,778.50
1,400.20
92.62
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
2,784,000.00
2,720,971.06
3,534,370.12
97.74
0.00
0.00
0.00
n/m
403,800.00
377,121.96
290,560.13
93.39
700.00
533.42
543.00
76.20
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 18,000.00
16,998.93
22,446.66
94.44
EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 241,100.00
222,511.60
191,277.40
92.29
32,000.00
27,220.09
28,432.59
85.06
EBK005 Sredstva za PDV- usluge konsulta EBRD tehnička pomoć 112,000.00
109,857.92
47,860.48
98.09
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 150,000.00
104,594.98
383,546.84
69.73
614000 Tekući transferi EBK004 Jedinica za implementaciju projekta-EBRD kredit 150,000.00
104,594.98
383,546.84
69.73
614100 Transfer drugim nivoima vlasti 50,000.00
50,000.00
100,000.00
100.00
EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00
50,000.00
100,000.00
100.00
614200 Transferi pojedincima 50,000.00
50,000.00
100,000.00
100.00
EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00
50,000.00
100,000.00
100.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 100,000.00
54,594.98
283,546.84
54.59
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,374,000.00
5,995,928.62
10,176,130.24
94.07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,374,000.00
5,995,928.62
10,176,130.24
94.07
821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 10,000.00
0.00
248,797.89
0.00
EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 10,000.00
0.00
248,797.89
0.00
2,000.00
470.34
0.00
23.52
821200 Nabavka građevina 173
EBX023 Informativno-obavještajne table 2,000.00
470.34
0.00
23.52
207,000.00
200,000.00
189,700.35
183,752.89
1,825.03
0.00
91.64
91.88
EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 5,000.00
4,052.06
1,825.03
81.04
EBX019 Nabavka namještaja 2,000.00
1,895.40
0.00
94.77
287,000.00
209,719.10
201,645.00
73.07
821300 Nabavka opreme EBX016 Nabavka opreme za brojenje saobraćaja 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava EBX010 Ostala projektovanja 287,000.00
209,719.10
201,645.00
73.07
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,868,000.00
5,596,038.83
9,723,862.32
95.37
EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 2,010,000.00
1,988,456.30
5,180,801.96
98.93
858,000.00
853,233.82
748,475.79
99.44
2,900,000.00
2,754,348.71
3,794,584.57
94.98
EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova EBX021 Investiciono održavanje puteva EBX024 Program investiranja sredstava naplaćenih izdav.GSM licence SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
9,967,600.00
9,433,467.64
14,631,699.84
94.64
174
Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDJENJA I ZASTITE OKOLISA)
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,342,489.00
1,332,153.78
1,364,296.45
99.23
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,030,300.00
1,020,682.12
1,034,741.42
99.07
611100 Bruto plaće i naknade 894,870.00
891,451.52
918,211.96
99.62
611200 Naknade troškova zaposlenih 135,430.00
129,230.60
116,529.46
95.42
FAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,200.00
21,359.00
22,843.00
96.21
FAA002 Naknada za topli obrok 64,460.00
64,456.00
63,472.00
99.99
FAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,460.00
15,262.50
15,355.00
98.72
FAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,600.00
11,501.10
0.00
69.28
FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 16,710.00
16,652.00
14,859.46
99.65
612000 Doprinosi poslodavca 94,000.00
93,899.15
96,521.92
99.89
613000 Izdaci za materijal i usluge 218,189.00
217,572.51
233,033.11
99.72
613100 Putni troškovi 6,000.00
4,970.90
9,930.30
82.85
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
800.00
54.00
0.00
6.75
211,389.00
212,547.61
223,102.81
100.55
800.00
0.00
0.00
0.00
147,689.00
149,835.61
160,035.50
101.45
2,900.00
2,877.21
2,973.64
99.21
60,000.00
59,834.79
60,093.67
99.72
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 28,922,451.00
29,270,842.23
40,695,847.37
101.20
614000 Tekući transferi 28,922,451.00
29,270,842.23
40,695,847.37
101.20
531,351.00
526,853.45
540,959.31
99.15
16,600.00
16,506.62
38,741.17
99.44
FAN004 Okolinska regulativa 0.00
0.00
7,085.66
n/m
FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 110,000.00
109,800.00
109,800.00
99.82
28,600.00
28,578.58
55,480.00
99.93
191,311.00
187,192.25
249,852.48
97.85
38,500.00
38,444.00
50,000.00
99.85
0.00
0.00
30,000.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge FAK004 Stručna kom.Vlade KS, te kom.za probleme klizišta i ostale komi FAK005 Druge ugovorene i druge posebne usluge FAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep FAK011 Stručne komisije za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okoln 614300 Transferi neprofitnim organizacijama FAN001 Izrada prostorno planske dokumentacije FAN009 Tekući Transfer za zaštitu okoliša FAN010 Ostali programi FAN029 Podrška za rad ekoloških udruženja FAN036 Izrada elaborata za utvrđivanje komunalne naknade 175
FAN038 Izrada plana upravljanja otpadom KS FAN041 Sufinansiranje azila za životinje u Kantonu Sarajevo 614400 Subvencije javnim preduzećima FAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To 46,340.00
46,332.00
0.00
99.98
100,000.00
100,000.00
0.00
100.00
28,391,100.00
28,743,988.78
39,991,565.38
101.24
850,000.00
849,115.83
6,966,400.00
99.90
FAO007 JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu 4,543,600.00
4,928,642.84
5,047,046.42
108.47
FAO008 KJKP "Rad" Sarajevo 7,600,000.00
7,600,000.00
7,600,000.00
100.00
FAO009 KJKP "Park" Sarajevo 6,250,000.00
6,249,999.00
6,250,000.00
100.00
FAO010 KJKP "Pokop" 4,500,000.00
4,500,000.00
4,950,000.00
100.00
FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 1,103,200.00
1,103,200.00
5,703,200.00
100.00
FAO012 JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena u sekt 426,100.00
426,100.00
690,100.00
100.00
FAO013 KJKP "Komunalac" Hadžići 734,300.00
734,300.00
1,030,100.00
100.00
1,233,900.00
1,202,631.11
1,444,718.96
97.47
150,000.00
150,000.00
310,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
163,322.68
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 7,182,700.00
3,336,064.48
8,971,541.61
46.45
615000 Kapitalni transferi 7,182,700.00
3,336,064.48
8,971,541.61
46.45
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 3,778,800.00
2,741,599.68
1,812,094.70
72.55
FAI038 Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo 250,000.00
37,166.18
101,146.48
14.87
FAI048 Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na područj 100,000.00
96,661.09
160,000.00
96.66
FAI065 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 160,000.00
0.00
0.00
0.00
FAI066 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 300,000.00
223,760.40
282,363.29
74.59
FAI067 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 350,000.00
217,791.89
250,000.00
62.23
FAI068 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) FAO014 Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo FAO025 JKP "Trnovo" FAO026 KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 400,000.00
399,381.59
82,000.00
99.85
FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione m 0.00
0.00
52,471.40
n/m
FAI072 Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizaci 255,900.00
250,000.00
284,113.53
97.69
FAI080 Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 807,300.00
806,648.11
600,000.00
99.92
FAI081 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja 400,000.00
80,031.76
0.00
20.01
FAI082 Rezervoar Briješće 350,000.00
224,558.66
0.00
64.16
FAI083 Rezervoar Rakovica 405,600.00
405,600.00
0.00
100.00
2,604,000.00
594,464.80
2,801,267.88
22.83
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama FAU012 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata 4,000.00
4,000.00
698,500.00
100.00
FAU016 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području 0.00
0.00
109,921.28
n/m
FAU0A1 Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 0.00
0.00
29,978.44
n/m
FAU0E5 Sufinansiranje projekta IPA odobrenih od EU 0.00
0.00
19,066.59
n/m
FAU0E6 Izrada elaborata zaštite sa kategoriz.područja Trebević 0.00
0.00
46,683.00
n/m
FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 0.00
0.00
199,576.64
0.00
FAU0E8 Sufinansiranje nabavke elek.voza ZP Bijambare 0.00
0.00
30,000.00
n/m
FAU0E9 Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža FAU0F3 Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 500,000.00
0.00
348,000.00
0.00
1,596,000.00
86,464.80
1,319,541.93
5.42
176
FAU0F6 Podrška uvođenju polen monitoring zraka FAU0F7 Izrada projekta "Određivanje kvaliteta zraka putem disperzionog 4,000.00
4,000.00
0.00
100.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
FAU0F8 Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže(kredit WB-IBR 500,000.00
500,000.00
0.00
100.00
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 799,900.00
0.00
4,358,179.03
0.00
FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjemIPO) 0.00
0.00
1,000,000.00
n/m
FAU056 Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (travnjaci, aleje, parko 0.00
0.00
300,000.00
n/m
FAU083 Nabavka opreme 0.00
0.00
100,000.00
n/m
FAU084 Nabavka vozila,hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše 0.00
0.00
150,000.00
n/m
FAU085 Uređenje gradskog grobalja-Bare 0.00
0.00
50,000.00
n/m
FAU087 Nab.opreme za pob.kvaliteta usluga sahranjivanja 0.00
0.00
500,000.00
n/m
FAU088 Inicijalna sred.za nabavku i montažu videonadzorana 0.00
0.00
50,000.00
n/m
1,000.00
0.00
99,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
n/m
FAU091 Nabavka opreme(Monitoring parametara kvaliteta vode na vodozahv FAU094 Sanacija klizišta-sufinansiranje sa općinama FAU0B9 Izgradnja boksova na pijacama po Zakonima koji regulišu oblast 0.00
0.00
49,965.54
n/m
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
FAU0C8 Uređenje gradskih grobalja u Koševskoj dolini 0.00
0.00
100,000.00
n/m
FAU0C9 Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje poslovnog ob 0.00
0.00
200,000.00
n/m
FAU0D0 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) 0.00
0.00
50,000.00
n/m
FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica FAU0C0 Inicijalna sredstva za izgradnju laboratorija za baž.mjer. 100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
FAU0D2 Vodovod Rakovica 0.00
0.00
206,400.00
n/m
FAU0D4 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdijevanja 0.00
0.00
50,675.36
n/m
FAU0E2 Prečistač Trnovo 0.00
0.00
150,000.00
n/m
FAU0F0 Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići 0.00
0.00
99,685.55
n/m
FAU0F1 Nužna sanacija smještaja pros.za životinje 0.00
0.00
50,000.00
n/m
FAU0F4 Objekat za zaštitu zvjeri sa zimovnikom 0.00
0.00
150,000.00
n/m
598,900.00
0.00
702,452.58
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
5,615.36
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
5,615.36
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
5,615.36
n/m
FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 0.00
0.00
5,615.36
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
37,447,640.00
33,939,060.49
51,037,300.79
90.63
FAU0F5 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 177
Organizacija=15020001 (UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 81,000.00
77,727.57
35,586.56
95.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 73,850.00
70,726.98
32,052.80
95.77
611100 Bruto plaće i naknade 65,500.00
61,850.48
28,106.80
94.43
611200 Naknade troškova zaposlenih 8,350.00
8,876.50
3,946.00
106.31
FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,325.00
1,855.00
795.00
140.00
FBA002 Naknade za topli obrok 5,785.00
5,784.00
2,736.00
99.98
FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,240.00
1,237.50
415.00
99.80
612000 Doprinosi poslodavca 6,550.00
6,494.27
2,951.21
99.15
613000 Izdaci za materijal i usluge ---------------------------------------------------------------------- - - -
600.00
506.32
582.55
84.39
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00
506.32
582.55
84.39
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00
307.98
492.74
77.00
FBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00
198.34
89.81
99.17
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
6,593.01
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
6,593.01
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
6,593.01
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
81,000.00
77,727.57
42,179.57
95.96
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 178
Organizacija=15030001 (KJU"ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 962,766.00
957,628.29
734,287.74
99.47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 579,578.00
578,303.87
433,309.01
99.78
611100 Bruto plaće i naknade 473,112.00
472,644.65
360,976.49
99.90
611200 Naknade troškova zaposlenih 106,466.00
105,659.22
72,332.52
99.24
FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15,820.00
15,706.00
16,746.52
99.28
FCA002 Naknada za topli obrok 75,046.00
75,042.00
40,256.00
99.99
8,800.00
8,250.00
8,715.00
93.75
---------------------------------------------------------------------- - - -
FCA003 Naknada za regres za godišnji odmor FCA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
6,800.00
6,661.22
6,615.00
97.96
612000 Doprinosi poslodavca 51,598.00
51,222.72
39,539.79
99.27
613000 Izdaci za materijal i usluge 331,590.00
328,101.70
261,438.94
98.95
4,300.00
3,703.50
2,765.50
86.13
FCA005 Pomoć u sl.smtri i teže bolesti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,100.00
7,553.83
4,429.66
93.26
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,280.00
10,131.79
10,202.94
98.56
613400 Nabavka materijala 36,300.00
34,910.39
20,564.27
96.17
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,260.00
14,232.46
12,404.06
99.81
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00
22,289.33
22,239.36
99.06
613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,600.00
15,127.61
8,095.32
96.97
6,324.00
6,317.28
4,162.00
99.89
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 213,926.00
213,835.51
176,575.83
99.96
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 212,276.00
212,231.99
175,346.88
99.98
1,650.00
1,603.52
1,228.95
97.18
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 241,750.00
241,225.58
262,483.79
99.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 241,750.00
241,225.58
262,483.79
99.78
0.00
0.00
53,157.78
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa FCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 21,450.00
21,197.50
68,471.06
98.82
220,300.00
220,028.08
140,854.95
99.88
_________________
_________________
_____________
____________
1,204,516.00
1,198,853.87
996,771.53
99.53
179
Organizacija=16010001 (MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,507,400.00
1,501,201.91
1,635,325.89
99.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,366,442.00
1,361,835.13
1,461,209.97
99.66
611100 Bruto plaće i naknade 1,176,100.00
1,172,047.65
1,260,382.33
99.66
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 190,342.00
189,787.48
200,827.64
99.71
GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36,946.00
36,946.00
39,525.00
100.00
GAA002 Naknada za topli obrok 99,700.00
99,240.00
105,024.00
99.54
GAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,750.00
24,750.00
26,560.00
100.00
GAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,546.00
15,545.20
0.00
99.99
GAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,400.00
13,306.28
29,718.64
99.30
612000 Doprinosi poslodavca 124,000.00
123,464.92
133,267.50
99.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 16,958.00
15,901.86
40,848.42
93.77
613100 Putni troškovi 558.00
360.00
3,759.48
64.52
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,400.00
15,541.86
37,088.94
94.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,600.00
11,747.63
32,971.22
93.24
3,800.00
3,794.23
4,117.72
99.85
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 111,500.00
96,319.87
304,195.77
86.39
614000 Tekući transferi 111,500.00
96,319.87
304,195.77
86.39
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104,000.00
88,819.87
100,350.65
85.40
GAN001 Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda 104,000.00
88,819.87
100,350.65
85.40
7,500.00
7,500.00
203,845.12
100.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 1,683,200.00
389,579.60
2,759,755.58
23.15
615000 Kapitalni transferi 1,683,200.00
389,579.60
2,759,755.58
23.15
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1,683,200.00
389,579.60
2,759,755.58
23.15
GAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr 100,000.00
0.00
121,491.27
0.00
GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove 192,000.00
188,000.00
91,451.89
97.92
GAU015 Velike opravke na zajed.dijelovima stam.zgrada na području KS 0.00
0.00
187,004.18
n/m
GAU025 Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje pr 681,200.00
183,000.00
1,410,000.00
26.86
GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.ob 500,000.00
18,579.60
101,369.84
3.72
10,000.00
0.00
50,000.00
0.00
GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 180
GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 200,000.00
0.00
648,755.61
GAU031 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih fasada 0.00
0.00
149,682.79
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
34,707.47
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
34,707.47
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
34,707.47
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
3,302,100.00
1,987,101.38
4,733,984.71
60.18
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
181
Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 63,923,540.00
63,883,216.22
64,442,978.01
99.94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 49,026,630.00
49,024,103.65
49,533,991.83
99.99
611100 Bruto plaće i naknade 43,920,700.00
43,920,656.92
43,701,374.05
100.00
5,105,930.00
5,103,446.73
5,832,617.78
99.95
755,050.00
753,830.22
741,692.26
99.84
3,179,850.00
3,179,848.00
3,243,541.43
100.00
HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 766,430.00
766,425.00
788,915.00
100.00
HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju 162,600.00
161,680.07
178,101.60
99.43
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla HAA002 Naknade za topli obrok HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 242,000.00
241,663.44
880,367.49
99.86
612000 Doprinosi poslodavca 6,633,160.00
6,633,149.55
6,556,709.43
100.00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8,263,750.00
8,225,963.02
8,352,276.75
99.54
613100 Putni troškovi 119,650.00
118,950.13
94,503.84
99.42
613200 Izdaci za energiju 671,000.00
670,896.47
708,399.87
99.98
613300 Izdaci za komunalne usluge 1,193,400.00
1,192,707.71
1,007,683.73
99.94
613400 Nabavka materijala 2,798,800.00
2,798,790.30
2,602,760.87
100.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,113,500.00
1,113,425.55
1,102,012.97
99.99
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 485,500.00
485,463.07
440,498.36
99.99
613700 Izdaci za tekuće održavanje 580,000.00
579,986.99
702,012.22
100.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 277,000.00
276,703.36
379,211.29
99.89
1,024,900.00
989,039.44
1,315,193.60
96.50
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 846,000.00
845,441.97
1,172,594.84
99.93
HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 143,900.00
143,597.47
142,598.76
99.79
35,000.00
0.00
0.00
0.00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
84,039.77
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
84,039.77
n/m
614200 Transferi pojedincima 0.00
0.00
4,000.00
n/m
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 0.00
0.00
18,000.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
62,039.77
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 984,760.00
919,263.65
1,549,965.02
93.35
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 984,760.00
919,263.65
1,549,965.02
93.35
821300 Nabavka opreme 908,760.00
0.00
871,836.84
0.00
530,824.42
530,824.42
95.94
n/m
60,000.00
23,095.80
0.00
38.49
848,760.00
848,741.04
0.00
100.00
0.00
22,515.08
11,934.00
n/m
76,000.00
24,911.73
1,007,206.60
32.78
613900 Ugovorene i druge posebne usluge HAK003 Sredstva za realizaciju akcionog plana za prevenciju maloljetni 000000 Nabavka opreme HAX002 Realizacija akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijstu HAX023 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 182
HAX013 Završetak radova na objektu za smještaj PS Vogošća HAX017 Sanacija objekta u Srednjem HAX021 Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP HAX022 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HAX024 Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
896,320.79
n/m
0.00
0.00
7,419.79
n/m
26,000.00
24,911.73
61,102.43
95.81
0.00
0.00
42,363.59
n/m
50,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
64,908,300.00
64,802,479.87
66,076,982.80
99.84
183
Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,356,100.00
1,292,682.91
1,442,004.00
95.32
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,089,100.00
1,043,720.32
1,157,196.00
95.83
611100 Bruto plaće i naknade 970,100.00
930,822.80
1,032,218.23
95.95
611200 Naknade troškova zaposlenih 119,000.00
112,897.52
124,977.77
94.87
IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00
23,457.00
24,079.00
95.74
IAA002 Naknada za topli obrok 65,500.00
65,488.00
64,280.00
99.98
IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,675.00
15,675.00
15,770.00
100.00
0.00
0.00
12,622.93
n/m
IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,325.00
8,277.52
8,225.84
62.12
612000 Doprinosi poslodavca 101,800.00
98,094.22
109,192.65
96.36
613000 Izdaci za materijal i usluge 165,200.00
150,868.37
175,615.35
91.32
613100 Putni troškovi 12,000.00
8,934.49
13,277.71
74.45
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 200.00
199.00
136.00
99.50
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 153,000.00
141,734.88
162,201.64
92.64
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 150,000.00
138,738.30
158,838.68
92.49
3,000.00
2,996.58
3,362.96
99.89
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6,988,200.00
5,714,987.21
6,442,341.73
81.78
614000 Tekući transferi 6,988,200.00
5,714,987.21
6,442,341.73
81.78
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6,978,200.00
5,709,745.01
6,281,794.11
81.82
IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz 75,000.00
74,115.18
154,100.00
98.82
IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 12,800.00
12,551.36
12,671.25
98.06
650,000.00
650,000.00
757,700.00
100.00
1,736,400.00
521,407.47
774,100.47
30.03
100,000.00
95,150.00
192,370.00
95.15
IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep IAN009 Veterinarska stanica IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara IAN017 Razvoj poljoprivrede 4,098,000.00
4,055,521.00
3,855,484.73
98.96
IAN018 Saniranje gubitaka Bags-Energotehnika 100,000.00
100,000.00
200,000.00
100.00
IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 200,000.00
200,000.00
200,000.00
100.00
IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi 1,000.00
1,000.00
125,400.00
100.00
IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 5,000.00
0.00
9,967.66
0.00
10,000.00
5,242.20
160,547.62
52.42
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 184
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,611,800.00
2,499,222.13
1,830,799.83
44.54
615000 Kapitalni transferi 5,611,800.00
2,499,222.13
1,830,799.83
44.54
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 5,611,800.00
2,499,222.13
1,830,799.83
44.54
IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 2,500,000.00
600,000.00
530,000.00
24.00
205,000.00
204,801.60
0.00
99.90
1,246,000.00
1,034,853.05
660,301.83
83.05
IAU012 Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija IAU016 Zaštita vodotoka KS IAU017 Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa IAU020 Podrška projektima KC Skenderija IAU021 Podrška projektima DD Neretva 420,000.00
418,838.48
355,867.94
99.72
1,040,800.00
40,729.00
284,630.06
3.91
200,000.00
200,000.00
0.00
100.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
49,101.88
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
49,101.88
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
49,101.88
n/m
VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,292,700.00
624,000.00
0.00
48.27
822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,292,700.00
624,000.00
0.00
48.27
822600 Ostala domaća pozajmljivanja 1,292,700.00
624,000.00
0.00
48.27
_________________
_________________
_____________
____________
15,248,800.00
10,130,892.25
9,764,247.44
66.44
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 185
Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO)
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,425,000.00
1,398,266.56
1,268,160.48
98.12
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,137,940.00
1,127,596.46
1,052,985.37
99.09
611100 Bruto plaće i naknade 911,340.00
907,459.32
841,851.06
99.57
611200 Naknade troškova zaposlenih 226,600.00
220,137.14
211,134.31
97.15
IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 70,500.00
69,712.00
68,313.00
98.88
102,000.00
97,368.00
96,040.00
95.46
IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 22,400.00
22,275.00
22,825.00
99.44
IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,900.00
4,133.00
4,169.25
84.35
IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 26,800.00
26,649.14
19,787.06
99.44
IBA002 Naknade za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 95,700.00
95,498.31
88,394.36
99.79
613000 Izdaci za materijal i usluge 191,360.00
175,171.79
126,780.75
91.54
613100 Putni troškovi 10,000.00
4,077.19
1,332.20
40.77
613200 Izdaci za energiju 6,600.00
5,443.97
5,395.04
82.48
613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00
2,231.40
2,144.90
74.38
613400 Nabavka materijala 12,800.00
8,718.01
27,643.34
68.11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42,200.00
42,120.00
42,120.00
99.81
0.00
0.00
0.00
n/m
3,500.00
1,175.50
876.00
33.59
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 113,260.00
111,405.72
47,269.27
98.36
IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 44,600.00
44,395.65
44,471.30
99.54
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,160.00
3,007.72
2,797.97
72.30
IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove 64,500.00
64,002.35
0.00
99.23
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00
14,657.25
101,740.26
41.88
614000 Tekući transferi 35,000.00
14,657.25
101,740.26
41.88
5,000.00
4,657.25
0.00
93.15
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 10,000.00
10,000.00
5,000.00
100.00
614400 Subvencije javnim preduzećima 10,000.00
0.00
33,436.21
0.00
614200 Transferi pojedincima 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 10,000.00
0.00
63,304.05
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,854,300.00
1,898,126.34
977,394.46
49.25
615000 Kapitalni transferi 3,854,300.00
1,898,126.34
977,394.46
49.25
615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 3,854,300.00
1,898,126.34
977,394.46
49.25
IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za 3,854,300.00
1,898,126.34
977,394.46
49.25
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
0.00
15,864.03
0.00
186
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
15,864.03
0.00
10,000.00
0.00
15,864.03
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
5,324,300.00
3,311,050.15
2,363,159.23
62.19
187
Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,574,500.00
2,209,152.11
2,356,381.53
85.81
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,324,800.00
1,268,698.20
1,288,329.73
95.77
611100 Bruto plaće i naknade 1,131,200.00
1,095,061.99
1,128,933.73
96.81
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 193,600.00
173,636.21
159,396.00
89.69
JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,200.00
27,931.00
30,125.00
95.65
JAA002 Naknada za topli obrok 76,800.00
73,880.00
76,800.00
96.20
JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 20,800.00
20,212.50
18,675.00
97.18
JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,000.00
21,614.25
9,338.22
98.25
JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 44,800.00
29,998.46
24,457.78
66.96
612000 Doprinosi poslodavca 119,100.00
116,371.90
118,560.26
97.71
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,130,600.00
824,082.01
949,491.54
72.89
613100 Putni troškovi 12,500.00
6,191.43
31,512.78
49.53
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 407,000.00
245,204.12
324,672.07
60.25
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 711,100.00
572,686.46
593,306.69
80.54
JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi 180,000.00
168,043.02
85,065.44
93.36
JAK005 Ostale usluge 190,000.00
102,937.31
184,260.13
54.18
JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera 310,000.00
289,801.98
291,088.98
93.48
27,000.00
8,343.74
29,253.09
30.90
4,100.00
3,560.41
3,639.05
86.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,856,100.00
2,806,777.69
4,383,172.63
98.27
614000 Tekući transferi 2,856,100.00
2,806,777.69
4,383,172.63
98.27
10,000.00
0.00
1,400.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 928,100.00
921,100.00
1,361,190.00
99.25
JAN001 "SERDA" 800,000.00
800,000.00
1,050,000.00
100.00
JAK007 Troškovi spora JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima JAN002 Ostale neprofitne organizacije 10,000.00
3,000.00
7,790.00
30.00
JAN003 UG - Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38,600.00
38,600.00
38,600.00
100.00
JAN004 UG - Srpsko građansko vijeće 16,400.00
16,400.00
16,400.00
100.00
JAN005 UG - Hrvatsko narodno vijeće 13,800.00
13,800.00
13,800.00
100.00
JAN006 UG - Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17,400.00
17,400.00
17,400.00
100.00
7,600.00
7,600.00
7,600.00
100.00
JAN007 UG - Intrenacionalna liga humanista 188
JAN008 UG - Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" JAN009 UG - Forum parlamentaraca BiH 90-96 4,800.00
4,800.00
4,800.00
100.00
0.00
0.00
5,200.00
n/m
4,800.00
4,800.00
4,800.00
100.00
JAN011 UG - Udruženje studenata iz Srebrenice 0.00
0.00
7,600.00
n/m
JAN012 UG - Mladi za mlade 0.00
0.00
6,400.00
n/m
JAN016 UG - Udruženje "Sumejja" 0.00
0.00
4,800.00
n/m
5,900.00
5,900.00
5,900.00
100.00
0.00
0.00
7,600.00
n/m
JAN010 UG - Sindikat organa uprave JAN018 UG Mladi muslimani JAN021 UG Udruženje žena "Minnet" JAN022 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekta mladih 0.00
0.00
149,700.00
n/m
JAN023 Omladinsko udruženje "Sehara" 4,000.00
4,000.00
4,000.00
100.00
JAN026 Udruženje roditelja teško oboljele djece 0.00
0.00
4,000.00
n/m
JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine KS 4,800.00
4,800.00
4,800.00
100.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 1,918,000.00
1,885,677.69
3,020,582.63
98.31
IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 3,456,100.00
3,412,128.34
3,419,079.98
98.73
616000 Izdaci za obaveze po kreditima 3,456,100.00
3,412,128.34
3,419,079.98
98.73
616200 Izdaci za inostrane kamate 1,090,000.00
1,059,678.67
1,134,141.43
97.22
616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 2,366,100.00
2,352,449.67
2,284,938.55
99.42
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 100,300.00
99,053.27
92,776.63
98.76
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 100,300.00
99,053.27
92,776.63
98.76
821300 Nabavka opreme 65,300.00
64,116.88
58,857.81
98.19
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 35,000.00
34,936.39
33,918.82
99.82
VII OTPLATE DUGOVA 15,510,000.00
15,492,035.39
12,349,656.88
99.88
823000 Otplate dugova 15,510,000.00
15,492,035.39
12,349,656.88
99.88
823200 Spoljne otplate 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,830,000.00
1,819,508.95
943,436.33
99.43
13,680,000.00
13,672,526.44
11,406,220.55
99.95
_________________
_________________
_____________
____________
24,497,000.00
24,019,146.80
22,601,067.65
98.05
189
Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 834,800.00
744,469.60
724,424.02
89.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 575,300.00
570,542.69
548,381.42
99.17
611100 Bruto plaće i naknade 511,100.00
507,791.93
493,646.42
99.35
611200 Naknade troškova zaposlenih 64,200.00
62,750.76
54,735.00
97.74
KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,100.00
11,448.00
11,395.00
94.61
KAA002 Naknada za topli obrok 35,100.00
34,728.00
35,040.00
98.94
KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,675.00
8,250.00
8,300.00
95.10
KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,325.00
8,324.76
0.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
612000 Doprinosi poslodavca 53,650.00
53,318.16
51,832.89
99.38
613000 Izdaci za materijal i usluge 205,850.00
120,608.75
124,209.71
58.59
7,500.00
5,385.29
13,596.91
71.80
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 198,350.00
115,223.46
110,612.80
58.09
KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv 131,900.00
70,269.84
85,501.96
53.28
64,800.00
43,332.43
23,526.12
66.87
1,650.00
1,621.19
1,584.72
98.25
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,126,500.00
1,854,598.43
2,266,567.05
87.21
614000 Tekući transferi 2,126,500.00
1,854,598.43
2,266,567.05
87.21
100,000.00
100,000.00
0.00
100.00
614200 Transferi pojedincima 1,572,500.00
1,324,399.79
1,461,517.40
84.22
KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ 1,572,500.00
1,324,399.79
1,461,517.40
84.22
451,000.00
430,198.64
665,292.34
95.39
0.00
0.00
90,000.00
n/m
106,000.00
95,172.26
94,362.69
89.79
613100 Putni troškovi KAK002 Ostale ugovorene usluge KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 614300 Transferi neprofitnim organizacijama KAN001 Sufinansiranje specificnih troskova Zavoda za hitnu med.pomoc KAN003 Usluge mrtvozorstva KAN009 Potpora razvoju naucno - istrazivacke djelatnosti i edukaciji u KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza KAN031 Strateški plan razvoja zdravstva na području Kantona Sarajevo KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova 10,000.00
4,000.00
25,225.00
40.00
160,000.00
159,981.20
0.00
99.99
0.00
0.00
15,000.00
n/m
100,000.00
96,045.18
216,955.80
96.05
KAN048 Sufinansiranje Centra za borbu protiv ovisnosti od droga CSI-a 0.00
0.00
100,000.00
n/m
KAN065 Sufinansiranje programa preventivne zdravstvene zaštite 0.00
0.00
60,000.00
n/m
190
KAN066 Udruženja građana iz oblasti zdravstva 0.00
0.00
40,000.00
n/m
15,000.00
15,000.00
12,000.00
100.00
0.00
0.00
11,748.85
n/m
60,000.00
60,000.00
0.00
100.00
3,000.00
0.00
139,757.31
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 858,000.00
338,994.14
1,937,793.39
39.51
615000 Kapitalni transferi 858,000.00
338,994.14
1,937,793.39
39.51
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 858,000.00
338,994.14
1,937,793.39
39.51
KAU018 Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć 0.00
0.00
63,080.00
n/m
KAU025 Nabavka opreme za JU Opću bolnicu Sarajevo 0.00
0.00
49,932.56
n/m
KAU026 Nabavka opreme za JU Dom zdravlja 0.00
0.00
91,324.35
n/m
KAU030 Rekonstrukcija objekta Psihijatrijske bolnice 0.00
0.00
108,656.19
n/m
KAU033 Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć 0.00
0.00
50,000.00
n/m
KAU038 Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KAN068 Sufinansiranje Centra Vladimir Nazor Sarajevo KAN069 Nabavka vakcine za zaštitu od bjesnila KAN070 Sufinansiranje centra za borbu protiv narkomanije,alkoholizma i 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00
0.00
30,000.00
0.00
KAU042 Rekonstrukcija i sanacija Zavoda za zaštitu zdravlja studenata 0.00
0.00
10,000.00
n/m
KAU044 Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijal 258,000.00
238,994.14
682,457.36
92.63
KAU066 Rekonstrukcija prostora za smještaj uređaja za sterilizaciju in 0.00
0.00
14,654.30
n/m
60,000.00
0.00
100,000.00
0.00
KAU073 Nabavka opreme KCUS 0.00
0.00
123,071.13
n/m
KAU074 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice 0.00
0.00
70,000.00
n/m
KAU075 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekataJU Dom zdravlja 0.00
0.00
100,000.00
n/m
KAU078 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda za zdravs 0.00
0.00
20,000.00
n/m
KAU079 Nabavka opreme za Zavod za medicinu rada 0.00
0.00
70,000.00
n/m
KAU081 Nabavka opreme za Zavod za javno zdravstvo 0.00
0.00
15,000.00
n/m
KAU087 Nabavka opreme za Zavod za alkoholizam i dr.toksikomanije 0.00
0.00
24,622.17
n/m
KAU088 Rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda MUP-a 0.00
0.00
25,000.00
n/m
KAU094 Nabavka opreme za ambulantu Hotonj-Vogošća 100,000.00
100,000.00
199,997.70
100.00
0.00
0.00
89,997.63
n/m
KAU070 Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS KAU095 Sufinansiranje izgradnje ambulante Mrakovo u Ilijašu KAU097 Sufinansiranje rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad "Kumrovec" 400,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
3,991.40
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
3,991.40
n/m
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
3,991.40
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
3,819,300.00
2,938,062.17
4,932,775.86
76.93
191
Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,849,920.00
2,369,374.54
2,561,670.13
83.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,308,300.00
1,269,004.36
1,273,846.74
97.00
611100 Bruto plaće i naknade 1,121,400.00
1,088,306.66
1,113,531.26
97.05
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 186,900.00
180,697.70
160,315.48
96.68
LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39,700.00
39,665.60
38,181.60
99.91
LAA002 Naknada za topli obrok 83,500.00
77,544.00
72,608.00
92.87
LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00
19,800.00
19,505.00
100.00
LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,200.00
22,086.58
18,441.00
99.49
LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 21,700.00
21,601.52
11,579.88
99.55
612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00
114,941.40
117,208.32
99.95
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,426,620.00
985,428.78
1,170,615.07
69.07
6,000.00
5,951.90
10,569.24
99.20
0.00
0.00
0.00
n/m
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
30,950.00
1,428.20
5,656.37
4.61
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00
16,964.98
23,938.49
56.55
613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00
0.00
0.00
0.00
613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika LAK006 Ugovor o djelu za nepopunjena radna mjesta u PPZ 0.00
0.00
0.00
n/m
1,349,670.00
961,083.70
1,130,450.97
71.21
430,000.00
429,999.46
477,835.80
100.00
56,720.00
23,854.77
33,745.32
42.06
6,500.00
6,377.11
177.15
98.11
7,300.00
7,164.78
17,363.42
98.15
127,400.00
83,342.07
100,303.41
65.42
0.00
0.00
0.00
n/m
168,750.00
131,400.02
206,824.18
77.87
0.00
0.00
0.00
n/m
441,000.00
259,469.33
262,979.18
58.84
3,600.00
3,523.68
3,629.06
97.88
108,400.00
15,952.48
27,593.45
14.72
0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 69,024,080.00
77,736,353.52
79,272,284.09
112.62
614000 Tekući transferi 69,024,080.00
77,736,353.52
79,272,284.09
112.62
4,713,100.00
4,689,659.36
5,378,842.99
99.50
207,000.00
207,000.00
324,740.00
100.00
LAK007 Ostale ugovorene usluge LAK008 Besplatno vanredno obrazovanje (obrazovanje djece u skladu sa č LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova LAX009 Izgradnja škole u Rakovici - Ilidža (ESCROW račun) 614200 Transferi pojedincima LAM001 Stipendije ucenicima i studentima 192
LAM003 Jednokratne pomoći LAM004 Troškovi prevoza učenika LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 614300 Transferi neprofitnim organizacijama LAN002 Programi LAN004 Studentski centar LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC LAN011 Transfer za visoko obrazovanje LAN012 Transfer za nauku LAN018 Školovanje djece u bolnicama 6,500.00
6,500.00
15,000.00
100.00
4,346,000.00
4,323,524.36
4,897,255.49
99.48
139,000.00
138,460.00
123,420.00
99.61
14,600.00
14,175.00
18,427.50
97.09
64,302,980.00
73,046,694.16
73,445,991.89
113.60
181,100.00
181,088.04
303,557.15
99.99
1,150,000.00
1,150,000.00
814,000.00
100.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
100.00
57,844,000.00
66,199,700.00
66,178,900.00
114.45
3,700,000.00
4,283,800.00
4,177,900.00
115.78
300.00
280.00
1,514.63
93.33
LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50,000.00
50,000.00
50,000.00
100.00
LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka 200,000.00
200,000.00
250,000.00
100.00
LAN029 Sredstva za udruženja građana 0.00
0.00
70,000.00
n/m
LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 200,000.00
5,745.90
4,355.30
2.87
LAN032 Metodička praksa za nastavničke fakultete 35,000.00
35,000.00
100,000.00
100.00
LAN033 Programi nauke i kongres naučne dijaspore 235,000.00
234,222.24
900,561.22
99.67
LAN034 Sindikat osnovnog obrazovanja 5,000.00
5,000.00
10,000.00
100.00
LAN035 Sindikat srednjeg obrazovanja 5,000.00
5,000.00
10,000.00
100.00
0.00
0.00
39,999.99
n/m
372,700.00
372,424.75
406,403.60
99.93
LAN036 Informatizacija osnovnih i srednjih škola LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola LAN041 Doedukacija odgajatelja 2,400.00
2,400.00
28,800.00
100.00
LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 15,000.00
15,000.00
50,000.00
100.00
LAN046 Studentske organizacije 10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
LAN051 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih 92,000.00
91,600.00
0.00
99.57
155,480.00
155,433.23
0.00
99.97
LAN052 Eksterna matura 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 8,000.00
0.00
447,449.21
0.00
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,965,000.00
65,000.00
155,000.00
2.19
615000 Kapitalni transferi 2,965,000.00
65,000.00
155,000.00
2.19
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 2,965,000.00
65,000.00
155,000.00
2.19
LAU001 Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke 15,000.00
15,000.00
155,000.00
100.00
LAU014 Rekonstrukcija i opremanje Filozofskog fakulteta 1,900,000.00
0.00
0.00
0.00
LAU017 Rekonstrukcija studentskog centra 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
LAU018 Izgradnja univerzitetske biblioteke 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,921,165.00
2,334,968.39
1,893,200.75
39.43
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,921,165.00
2,334,968.39
1,893,200.75
39.43
821200 Nabavka građevina LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 5,564,000.00
1,000,000.00
2,025,194.02
505,676.94
852,161.85
0.00
36.40
50.57
LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 195,000.00
70,811.60
98,188.40
36.31
LAX022 Izgradnja osnovne škole u naselju Anex 500,000.00
0.00
0.00
0.00
193
LAX024 Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 1,182,300.00
682,217.81
317,782.19
57.70
LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 278,900.00
116,623.83
266,098.67
41.82
LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima 500,000.00
0.00
0.00
0.00
LAX029 Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 830,000.00
329,907.41
170,092.59
39.75
LAX042 Sufinansiranje izgradnje škole na Kobiljoj glavi (iz kredita) 214,100.00
214,001.81
0.00
99.95
LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju 163,700.00
0.00
0.00
0.00
LAX053 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac 700,000.00
105,954.62
0.00
15.14
821300 Nabavka opreme 75,000.00
34,410.00
22,459.74
45.88
LAX004 Ostala oprema 75,000.00
34,410.00
22,459.74
45.88
821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30,000.00
24,802.13
25,974.00
82.67
LAX051 Nabavka licenciranih softvera 30,000.00
24,802.13
25,974.00
82.67
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 252,165.00
250,562.24
992,605.16
99.36
LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 252,165.00
250,562.24
419,473.01
99.36
LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
573,132.15
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
80,760,165.00
82,505,696.45
83,882,154.97
102.16
194
Organizacija=21020001-21020069 (OS "6. MART" HADZICI-NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 84,794,262.00
86,934,605.67
88,836,474.22
102.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 69,741,998.00
71,767,643.51
72,402,971.06
102.90
611100 Bruto plaće i naknade 59,667,419.00
61,585,285.80
61,858,877.89
103.21
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
10,074,579.00
10,182,357.71
10,544,093.17
101.07
612000 Doprinosi poslodavca 6,351,090.00
6,508,724.32
6,595,435.28
102.48
613000 Izdaci za materijal i usluge 8,701,174.00
8,658,237.84
9,838,067.88
99.51
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 82,707.00
57,947.31
77,059.11
70.06
4,001,724.00
4,136,789.63
4,457,897.03
103.38
676,744.00
682,786.76
669,165.16
100.89
1,789,199.00
1,512,707.80
1,679,801.67
84.55
120,809.00
85,543.06
116,228.28
70.81
27,600.00
30,443.20
50,417.19
110.30
526,453.00
481,315.93
725,033.85
91.43
133,688.00
178,005.51
214,261.22
133.15
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,342,250.00
1,492,698.64
1,848,204.37
111.21
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105,000.00
226,270.68
72,117.60
215.50
614000 Tekući transferi 105,000.00
226,270.68
72,117.60
215.50
614200 Transferi pojedincima 105,000.00
45,267.50
54,646.44
43.11
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
181,003.18
17,471.16
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,165,855.00
696,632.06
533,054.07
59.75
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,165,855.00
696,632.06
533,054.07
59.75
740,514.00
389,668.53
417,966.54
52.62
3,740.00
3,389.00
0.00
90.61
821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 421,601.00
303,574.53
115,087.53
72.01
_________________
_________________
_____________
____________
86,065,117.00
87,857,508.41
89,441,645.89
102.08
195
Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,303,231.00
2,337,974.94
2,363,300.48
101.51
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,947,491.00
1,957,183.77
1,959,260.07
100.50
611100 Bruto plaće i naknade 1,679,077.00
1,678,177.66
1,690,020.45
99.95
268,414.00
279,006.11
269,239.62
103.95
42,500.00
42,320.40
42,614.60
99.58
162,300.00
160,968.00
162,232.00
99.18
LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 38,414.00
38,414.00
38,986.40
100.00
LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 14,000.00
13,981.71
5,042.52
99.87
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA002 Naknada za topli obrok LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,200.00
23,322.00
20,364.10
208.23
612000 Doprinosi poslodavca 176,641.00
176,734.03
179,194.14
100.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 179,099.00
204,057.14
224,846.27
113.94
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,260.00
1,150.35
1,142.50
91.30
131,400.00
145,352.00
146,078.36
110.62
12,040.00
11,309.40
13,294.08
93.93
613400 Nabavka materijala 7,500.00
7,454.76
14,819.24
99.40
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
985.00
1,342.99
98.50
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
0.00
n/m
4,000.00
3,975.44
7,844.61
99.39
1,900.00
3,708.00
3,708.00
195.16
19,999.00
30,122.19
36,616.49
150.62
5,499.00
5,500.89
5,592.23
100.03
_________________
_________________
_____________
____________
2,303,231.00
2,337,974.94
2,363,300.48
101.51
196
Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,086,348.00
1,081,954.76
1,111,851.70
99.60
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 898,395.00
897,694.75
896,732.17
99.92
611100 Bruto plaće i naknade 769,071.00
769,392.18
763,611.68
100.04
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 129,324.00
128,302.57
133,120.49
99.21
LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,895.00
24,921.20
24,752.00
96.24
LBA007 Naknada za topli obrok 75,800.00
76,064.00
75,732.56
100.35
LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor 17,996.00
17,995.30
18,688.00
100.00
LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,400.00
5,089.56
11,184.00
94.25
LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,233.00
4,232.51
2,763.93
99.99
612000 Doprinosi poslodavca 81,156.00
81,329.83
81,181.45
100.21
613000 Izdaci za materijal i usluge 106,797.00
102,930.18
133,938.08
96.38
613100 Putni troškovi 683.00
682.30
1,818.95
99.90
69,700.00
69,157.47
77,522.94
99.22
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,100.00
7,554.49
8,190.59
93.27
613400 Nabavka materijala 9,000.00
4,686.58
7,916.97
52.07
400.00
371.30
817.60
92.83
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
561.60
n/m
5,000.00
4,783.71
7,871.90
95.67
2,589.00
2,589.00
2,675.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,325.00
13,105.33
26,562.53
115.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00
10,575.19
24,020.50
120.17
LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,525.00
2,530.14
2,542.03
100.20
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,900.00
7,394.79
599.10
93.60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,900.00
7,394.79
599.10
93.60
821300 Nabavka opreme 7,900.00
7,394.79
599.10
93.60
_________________
_________________
_____________
____________
1,094,248.00
1,089,349.55
1,112,450.80
99.55
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 197
Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,413,366.00
1,425,791.33
1,463,449.84
100.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,168,050.00
1,169,656.42
1,177,621.47
100.14
611100 Bruto plaće i naknade 1,010,180.00
1,011,852.82
1,012,089.38
100.17
157,870.00
157,803.60
165,532.09
99.96
LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,120.00
37,117.60
39,405.00
99.99
LBA012 Naknada za topli obrok 93,150.00
93,086.00
94,912.00
99.93
LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor 22,600.00
22,600.00
23,444.65
100.00
LBA014 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
7,770.44
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 106,857.00
106,968.92
107,919.40
100.10
613000 Izdaci za materijal i usluge 138,459.00
149,165.99
177,908.97
107.73
400.00
340.00
1,460.00
85.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 98,600.00
103,816.97
109,664.50
105.29
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,300.00
8,568.16
9,350.71
92.13
613400 Nabavka materijala 7,500.00
7,381.78
15,084.21
98.42
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
1,491.84
2,339.50
99.46
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00
5,974.41
11,999.77
99.57
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,880.00
2,880.00
3,024.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,279.00
18,712.83
24,986.28
152.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,950.00
15,380.48
21,621.86
171.85
LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,329.00
3,332.35
3,364.42
100.10
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,887.00
15,886.99
0.00
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,887.00
15,886.99
0.00
100.00
9,050.00
9,049.99
0.00
100.00
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6,837.00
6,837.00
0.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,429,253.00
1,441,678.32
1,463,449.84
100.87
198
Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,131,061.00
2,132,619.51
2,150,651.20
100.07
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,801,352.00
1,809,424.03
1,790,102.43
100.45
611100 Bruto plaće i naknade 1,572,836.00
1,571,923.98
1,520,299.90
99.94
228,516.00
237,500.05
269,802.53
103.93
42,300.00
41,663.00
45,340.50
98.49
143,400.00
144,128.00
143,384.00
100.51
34,316.00
34,315.05
34,429.55
100.00
0.00
5,010.00
30,632.30
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA017 Naknada za topli obrok LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,500.00
12,384.00
16,016.18
145.69
612000 Doprinosi poslodavca 165,321.00
165,361.12
159,956.99
100.02
613000 Izdaci za materijal i usluge 164,388.00
157,834.36
200,591.78
96.01
613100 Putni troškovi 200.00
50.00
315.00
25.00
613200 Izdaci za energiju 88,500.00
98,217.49
98,427.31
110.98
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00
13,253.65
11,736.19
113.28
613400 Nabavka materijala 21,030.00
14,533.09
25,412.01
69.11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00
948.95
1,986.25
86.27
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,700.00
6,698.80
14,379.30
99.98
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00
3,302.68
6,700.00
97.14
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,520.00
2,501.25
5,160.00
99.26
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,238.00
18,328.45
36,475.72
62.69
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,100.00
13,191.82
31,493.23
54.74
5,138.00
5,136.63
4,982.49
99.97
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,740.05
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,740.05
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,740.05
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,650.00
2,047.11
7,450.17
19.22
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,650.00
2,047.11
7,450.17
19.22
821300 Nabavka opreme 10,650.00
2,047.11
7,450.17
19.22
_________________
_________________
_____________
____________
2,141,711.00
2,140,406.67
2,158,101.37
99.94
LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 199
Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,158,309.00
1,170,270.41
1,237,423.17
101.03
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 991,942.00
999,249.29
1,035,988.78
100.74
611100 Bruto plaće i naknade 838,861.00
839,325.18
861,913.16
100.06
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 153,081.00
159,924.11
174,075.62
104.47
LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43,300.00
43,258.50
44,793.50
99.90
LBA022 Naknada za topli obrok 83,600.00
82,062.80
83,536.00
98.16
LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor 19,081.00
19,080.50
20,283.00
100.00
0.00
5,070.00
6,200.00
n/m
LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,100.00
10,452.31
19,263.12
147.22
612000 Doprinosi poslodavca 88,508.00
88,619.01
92,387.89
100.13
613000 Izdaci za materijal i usluge 77,859.00
82,402.11
109,046.50
105.84
613100 Putni troškovi 100.00
100.00
100.00
100.00
46,500.00
51,329.15
66,049.97
110.39
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00
8,796.12
9,527.15
97.73
613400 Nabavka materijala 4,400.00
4,386.91
7,267.11
99.70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00
1,343.83
899.01
95.99
613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
2,800.00
2,794.97
5,599.89
99.82
1,800.00
1,800.00
3,600.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,859.00
11,851.13
16,003.37
99.93
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,100.00
9,089.14
13,114.89
99.88
LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,759.00
2,761.99
2,888.48
100.11
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,495.84
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,495.84
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,495.84
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,500.00
15,292.48
4,900.00
92.68
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,500.00
15,292.48
4,900.00
92.68
821300 Nabavka opreme 16,500.00
15,292.48
4,900.00
92.68
_________________
_________________
_____________
____________
1,174,809.00
1,190,058.73
1,242,323.17
101.30
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 200
Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 992,501.00
1,010,400.89
994,878.07
101.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 843,659.00
847,785.51
826,004.90
100.49
611100 Bruto plaće i naknade 690,632.00
687,451.36
687,729.88
99.54
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
153,027.00
160,334.15
138,275.02
104.78
LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 51,226.00
51,389.00
49,362.00
100.32
LBA027 Naknada za topli obrok 65,400.00
65,344.00
65,345.04
99.91
LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 16,701.00
16,700.10
16,967.98
99.99
LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,400.00
18,405.70
0.00
112.23
LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
8,495.35
6,600.00
257.43
612000 Doprinosi poslodavca 72,958.00
72,972.56
73,932.70
100.02
613000 Izdaci za materijal i usluge 75,884.00
89,642.82
94,940.47
118.13
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
51,700.00
51,361.25
57,575.02
99.34
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00
8,831.15
7,916.82
111.79
613400 Nabavka materijala 4,400.00
4,882.18
8,769.75
110.96
600.00
598.70
1,189.50
99.78
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,800.00
1,773.65
3,599.92
98.54
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00
2,700.00
2,700.00
192.86
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,084.00
19,495.89
13,189.46
241.17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,800.00
17,211.33
10,870.76
296.75
LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,284.00
2,284.56
2,318.70
100.02
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
8,157.19
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
8,157.19
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
8,157.19
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
7,000.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
7,000.00
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
3,000.00
n/m
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
4,000.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
992,501.00
1,010,400.89
1,010,035.26
101.80
201
Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,595,567.00
1,598,935.83
1,557,764.35
100.21
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,291,071.00
1,292,023.50
1,247,794.83
100.07
611100 Bruto plaće i naknade 1,102,811.00
1,108,830.83
1,072,643.67
100.55
188,260.00
183,192.67
175,151.16
97.31
39,100.00
36,291.70
36,204.10
92.82
108,100.00
107,341.20
108,010.56
99.30
LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor 28,622.00
27,121.77
27,234.50
94.76
LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,658.00
6,658.00
0.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA032 Naknada za topli obrok LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,780.00
5,780.00
3,702.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 116,814.00
116,858.65
113,985.56
100.04
613000 Izdaci za materijal i usluge 187,682.00
190,053.68
195,983.96
101.26
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700.00
700.00
1,500.00
100.00
53,000.00
53,541.26
58,412.40
101.02
8,300.00
8,514.16
8,358.38
102.58
107,162.00
107,398.36
92,641.55
100.22
100.00
79.70
182.90
79.70
0.00
0.00
0.00
n/m
2,200.00
2,197.42
7,893.18
99.88
2,600.00
4,020.00
3,600.00
154.62
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,620.00
13,602.78
23,395.55
99.87
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00
9,981.73
19,848.02
99.82
LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,620.00
3,621.05
3,547.53
100.03
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00
11,732.75
25,553.72
46.93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00
11,732.75
25,553.72
46.93
821300 Nabavka opreme 15,000.00
11,732.75
9,555.29
78.22
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
15,998.43
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,620,567.00
1,610,668.58
1,583,318.07
99.39
202
Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 808,494.00
771,489.16
826,037.35
95.42
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 575,809.00
570,886.92
585,258.38
99.15
611100 Bruto plaće i naknade 479,200.00
480,420.81
504,492.68
100.25
611200 Naknade troškova zaposlenih 96,609.00
90,466.11
80,765.70
93.64
LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00
16,814.00
18,063.93
101.90
LBA037 Naknada za topli obrok 48,100.00
45,039.36
47,886.48
93.64
LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor 11,744.00
11,343.75
11,516.29
96.59
LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,112.00
10,116.00
0.00
77.15
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,153.00
7,153.00
3,299.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 50,500.00
50,664.17
53,093.75
100.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 182,185.00
149,938.07
187,685.22
82.30
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 3,000.00
227.50
1,672.50
7.58
124,135.00
105,352.99
138,375.01
84.87
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,100.00
8,983.15
10,124.50
88.94
613400 Nabavka materijala 14,570.00
12,243.20
12,441.39
84.03
1,000.00
953.65
1,163.65
95.37
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
12,000.00
7,731.33
7,934.13
64.43
1,500.00
1,560.00
1,720.00
104.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,880.00
12,886.25
14,254.04
81.15
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,280.00
11,324.36
12,615.77
79.30
LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00
1,561.89
1,638.27
97.62
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,999.00
2,968.86
5,755.35
18.56
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,999.00
2,968.86
5,755.35
18.56
821300 Nabavka opreme 15,999.00
2,968.86
5,755.35
18.56
_________________
_________________
_____________
____________
824,493.00
774,458.02
831,792.70
93.93
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 203
Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 783,149.00
762,160.54
774,258.13
97.32
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 607,714.00
608,538.85
605,836.01
100.14
611100 Bruto plaće i naknade 520,047.00
519,197.17
507,652.09
99.84
611200 Naknade troškova zaposlenih 87,667.00
89,341.68
98,183.92
101.91
LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00
15,382.00
14,958.00
94.37
LBA042 Naknada za topli obrok 47,600.00
50,192.88
47,578.00
105.45
LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor 11,407.00
11,406.80
11,449.15
100.00
LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,260.00
6,260.00
12,520.20
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,100.00
6,100.00
11,678.57
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 55,605.00
55,622.83
55,751.13
100.03
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,830.00
97,998.86
112,670.99
81.78
613100 Putni troškovi 1,700.00
1,359.94
2,500.00
80.00
613200 Izdaci za energiju 34,600.00
36,772.57
38,452.31
106.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8,800.00
8,019.45
8,810.28
91.13
45,400.00
30,320.00
34,708.18
66.78
200.00
192.50
482.85
96.25
0.00
0.00
0.00
n/m
7,300.00
5,357.79
7,434.99
73.39
1,800.00
1,800.00
3,504.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,030.00
14,176.61
16,778.38
70.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00
12,446.46
15,040.54
68.01
LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,730.00
1,730.15
1,737.84
100.01
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00
2,997.21
7,055.61
9.99
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00
2,997.21
7,055.61
9.99
821300 Nabavka opreme 15,000.00
2,997.21
7,055.61
19.98
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
813,149.00
765,157.75
781,313.74
94.10
204
Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,470,344.00
1,466,346.24
1,554,230.96
99.73
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,246,734.00
1,252,905.22
1,303,463.02
100.49
611100 Bruto plaće i naknade 1,093,052.00
1,093,150.92
1,134,604.84
100.01
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 153,682.00
159,754.30
168,858.18
103.95
LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,800.00
25,982.00
26,171.00
96.95
LBA047 Naknada za topli obrok 95,300.00
93,936.00
95,288.00
98.57
LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor 22,482.00
22,481.30
23,188.18
100.00
LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
4,950.00
13,900.00
99.00
LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00
12,405.00
10,311.00
302.56
612000 Doprinosi poslodavca 115,458.00
115,657.29
123,597.51
100.17
613000 Izdaci za materijal i usluge 108,152.00
97,783.73
127,170.43
90.41
613100 Putni troškovi 700.00
700.00
1,500.00
100.00
613200 Izdaci za energiju 55,500.00
54,497.79
61,761.61
98.19
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00
12,679.60
11,460.90
111.22
613400 Nabavka materijala 21,500.00
7,766.46
21,850.00
36.12
300.00
298.00
500.00
99.33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,000.00
6,979.23
9,994.81
99.70
1,700.00
3,500.00
3,480.00
205.88
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,052.00
11,362.65
16,623.11
113.04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,500.00
7,804.97
12,932.65
120.08
LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,552.00
3,557.68
3,690.46
100.16
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00
3,481.86
15,716.24
43.52
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00
3,481.86
15,716.24
43.52
821300 Nabavka opreme 8,000.00
3,481.86
15,716.24
43.52
_________________
_________________
_____________
____________
1,478,344.00
1,469,828.10
1,569,947.20
99.42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 205
Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,369,454.00
1,360,206.68
1,357,488.39
99.32
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,157,078.00
1,155,234.93
1,141,921.46
99.84
611100 Bruto plaće i naknade 1,005,596.00
1,003,069.73
990,798.09
99.75
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 151,482.00
152,165.20
151,123.37
100.45
LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,300.00
29,199.20
27,200.00
103.18
LBA052 Naknada za topli obrok 90,000.00
89,784.00
89,923.00
99.76
LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor 23,682.00
23,682.00
22,513.77
100.00
LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,600.00
6,600.00
5,942.00
100.00
LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,900.00
2,900.00
5,544.60
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 106,863.00
106,785.94
104,986.05
99.93
613000 Izdaci za materijal i usluge 105,513.00
98,185.81
110,580.88
93.06
613100 Putni troškovi 4,700.00
3,443.80
3,500.00
73.27
613200 Izdaci za energiju 39,800.00
37,185.23
44,300.00
93.43
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00
10,230.60
9,999.05
102.31
613400 Nabavka materijala 15,600.00
13,949.71
14,867.47
89.42
300.00
300.00
461.00
100.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
10,310.00
10,279.54
14,452.96
99.70
2,890.00
2,890.00
3,795.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,913.00
19,906.93
19,205.40
90.85
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,612.00
16,608.23
15,955.33
89.23
3,301.00
3,298.70
3,250.07
99.93
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
10,852.14
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
10,852.14
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
10,852.14
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 19,988.00
18,387.87
11,258.02
91.99
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 19,988.00
18,387.87
11,258.02
91.99
821300 Nabavka opreme 19,988.00
18,387.87
11,258.02
91.99
_________________
_________________
_____________
____________
1,389,442.00
1,389,446.69
1,368,746.41
100.00
LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 206
Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,258,380.00
1,260,053.03
1,269,483.71
100.13
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 997,081.00
993,866.58
977,597.99
99.68
611100 Bruto plaće i naknade 840,015.00
839,738.58
834,759.93
99.97
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 157,066.00
154,128.00
142,838.06
98.13
LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,600.00
28,588.00
29,572.50
99.96
LBA057 Naknada za topli obrok 80,200.00
78,484.00
80,104.00
97.86
LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor 18,408.00
18,408.00
18,752.86
100.00
LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,858.00
22,858.00
5,358.70
100.00
LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,000.00
5,790.00
9,050.00
82.71
612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00
89,148.69
89,706.93
99.83
613000 Izdaci za materijal i usluge 171,999.00
177,037.76
202,178.79
102.93
613100 Putni troškovi 2,600.00
2,595.00
2,941.50
99.81
613200 Izdaci za energiju 66,320.00
62,607.28
77,438.47
94.40
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,500.00
9,705.46
10,591.07
92.43
613400 Nabavka materijala 70,000.00
78,451.19
80,552.44
112.07
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,310.00
183.05
1,308.80
13.97
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,500.00
4,743.60
4,557.40
189.74
613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,000.00
8,989.61
11,990.68
99.88
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 598.00
598.00
598.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,171.00
9,164.57
12,200.43
99.93
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,402.00
6,401.00
9,412.28
99.98
LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,769.00
2,763.57
2,788.15
99.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75,000.00
28,345.45
16,394.83
37.79
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75,000.00
28,345.45
16,394.83
37.79
821300 Nabavka opreme 15,000.00
6,838.51
5,210.32
45.59
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 60,000.00
21,506.94
11,184.51
35.84
_________________
_________________
_____________
____________
1,333,380.00
1,288,398.48
1,285,878.54
96.63
207
Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 780,448.00
751,165.39
787,202.59
96.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 613,764.00
607,265.29
632,965.92
98.94
611100 Bruto plaće i naknade 520,090.00
520,110.63
537,115.74
100.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 93,674.00
87,154.66
95,850.18
93.04
LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,900.00
16,152.20
14,803.80
101.59
LBA062 Naknada za topli obrok 52,700.00
51,359.44
52,673.64
97.46
LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor 12,574.00
12,573.02
13,072.74
99.99
LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00
5,070.00
11,200.00
48.29
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
2,000.00
4,100.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 54,782.00
54,784.15
57,588.23
100.00
613000 Izdaci za materijal i usluge 111,902.00
89,115.95
96,648.44
79.64
613100 Putni troškovi 1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 32,800.00
37,431.82
36,572.63
114.12
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,300.00
6,215.59
6,369.62
98.66
24,500.00
15,745.36
19,146.43
64.27
200.00
149.00
299.30
74.50
0.00
0.00
0.00
n/m
24,700.00
7,494.13
16,941.01
30.34
1,000.00
1,980.00
1,980.00
198.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,402.00
20,100.05
14,339.45
93.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00
18,398.13
12,545.25
93.39
LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,702.00
1,701.92
1,794.20
100.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,400.00
4,763.81
6,304.23
18.76
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,400.00
4,763.81
6,304.23
18.76
821300 Nabavka opreme 25,400.00
4,763.81
6,304.23
18.76
_________________
_________________
_____________
____________
805,848.00
755,929.20
793,506.82
93.81
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 208
Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 979,131.00
979,951.17
997,653.40
100.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 813,526.00
814,361.00
809,146.67
100.10
611100 Bruto plaće i naknade 695,109.00
693,301.75
687,972.67
99.74
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
118,417.00
121,059.25
121,174.00
102.23
LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,822.00
19,822.00
20,350.00
100.00
LBA067 Naknada za topli obrok 63,550.00
63,440.00
65,284.00
99.83
LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor 15,938.00
15,937.25
15,743.00
100.00
LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,053.00
10,026.00
12,420.00
99.73
LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,054.00
11,834.00
7,377.00
130.70
612000 Doprinosi poslodavca 74,316.00
74,125.86
73,735.10
99.74
613000 Izdaci za materijal i usluge 91,289.00
91,464.31
114,771.63
100.19
613100 Putni troškovi 2,321.00
2,320.50
4,968.50
99.98
613200 Izdaci za energiju 39,100.00
38,968.04
46,738.33
99.66
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00
11,699.97
11,245.78
100.00
613400 Nabavka materijala 20,700.00
17,932.03
20,493.04
86.63
200.00
198.10
399.30
99.05
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
3,800.00
3,754.08
8,195.88
98.79
2,500.00
2,500.00
2,445.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,968.00
14,091.59
20,285.80
128.48
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,700.00
11,829.90
18,036.87
135.98
LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,268.00
2,261.69
2,248.93
99.72
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,500.00
13,611.89
25,813.63
47.76
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,500.00
13,611.89
25,813.63
47.76
821300 Nabavka opreme 18,500.00
13,611.89
10,839.97
73.58
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
14,973.66
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,007,631.00
993,563.06
1,023,467.03
98.60
209
Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,183,312.00
1,196,561.01
1,206,949.07
101.12
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 988,551.00
995,402.34
995,861.75
100.69
611100 Bruto plaće i naknade 863,262.00
865,899.74
850,452.25
100.31
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 125,289.00
129,502.60
145,409.50
103.36
LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,459.00
24,449.40
22,685.00
99.96
LBA072 Naknada za topli obrok 79,200.00
81,423.20
79,179.04
102.81
LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor 19,630.00
19,630.00
20,646.46
100.00
0.00
0.00
12,300.00
n/m
LBA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,000.00
4,000.00
10,599.00
200.00
612000 Doprinosi poslodavca 91,252.00
91,402.48
90,915.96
100.16
613000 Izdaci za materijal i usluge 103,509.00
109,756.19
120,171.36
106.04
613100 Putni troškovi 2,000.00
1,460.25
2,047.50
73.01
613200 Izdaci za energiju 62,800.00
69,642.19
69,887.12
110.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00
8,650.35
8,779.79
99.43
613400 Nabavka materijala 8,817.00
8,812.80
10,629.20
99.95
200.00
199.35
399.70
99.68
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,926.00
7,925.86
15,584.05
100.00
2,741.00
2,741.00
2,820.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,325.00
10,324.39
10,024.00
99.99
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,506.00
7,501.43
7,199.36
99.94
LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,819.00
2,822.96
2,824.64
100.14
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,229.00
13,228.46
15,960.93
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,229.00
13,228.46
15,960.93
100.00
821300 Nabavka opreme 13,229.00
13,228.46
15,960.93
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,196,541.00
1,209,789.47
1,222,910.00
101.11
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 210
Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 760,246.00
750,887.65
821,977.35
98.77
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 625,213.00
616,162.94
660,589.19
98.55
611100 Bruto plaće i naknade ---------------------------------------------------------------------- - - -
533,200.00
530,432.44
558,097.99
99.48
611200 Naknade troškova zaposlenih 92,013.00
85,730.50
102,491.20
93.17
LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,200.00
16,430.00
15,900.00
101.42
LBA077 Naknada za topli obrok 52,300.00
50,788.00
56,258.00
97.11
LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor 13,513.00
13,512.50
13,201.20
100.00
LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
0.00
4,974.00
0.00
LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,000.00
5,000.00
12,158.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 56,833.00
56,821.35
60,371.96
99.98
613000 Izdaci za materijal i usluge 78,200.00
77,903.36
101,016.20
99.62
700.00
441.00
880.00
63.00
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 34,900.00
34,933.09
38,869.73
100.09
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00
7,532.46
7,557.72
100.43
613400 Nabavka materijala 6,800.00
5,630.74
11,658.32
82.81
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00
499.56
898.05
99.91
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,500.00
6,895.91
9,783.92
106.09
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00
1,220.62
2,099.92
122.06
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00
20,749.98
29,268.54
102.22
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,500.00
18,981.50
27,385.23
102.60
LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00
1,768.48
1,883.31
98.25
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,432.00
13,427.88
5,858.61
87.01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,432.00
13,427.88
5,858.61
87.01
821300 Nabavka opreme 13,432.00
13,427.88
5,858.61
99.97
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
775,678.00
764,315.53
827,835.96
98.54
211
Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,831,936.00
1,846,847.00
1,850,197.26
100.81
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,553,781.00
1,567,688.42
1,556,063.83
100.90
611100 Bruto plaće i naknade 1,340,896.00
1,342,585.48
1,323,743.58
100.13
212,885.00
225,102.94
232,320.25
105.74
48,249.00
48,447.00
46,471.00
100.41
129,100.00
129,634.00
129,068.00
100.41
32,536.00
32,535.94
30,787.81
100.00
0.00
7,286.00
23,593.44
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA082 Naknada za topli obrok LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00
7,200.00
2,400.00
240.00
612000 Doprinosi poslodavca 141,530.00
141,720.36
139,168.07
100.13
613000 Izdaci za materijal i usluge 136,625.00
137,438.22
154,965.36
100.60
613100 Putni troškovi 251.00
251.00
354.00
100.00
613200 Izdaci za energiju 89,200.00
90,126.23
99,231.54
101.04
613300 Izdaci za komunalne usluge 17,100.00
18,573.82
17,100.00
108.62
613400 Nabavka materijala 10,704.00
7,092.83
7,826.66
66.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00
300.00
600.00
100.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,100.00
4,421.49
4,300.00
210.55
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00
2,489.39
4,719.82
99.58
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
306.40
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,470.00
14,183.46
20,526.94
98.02
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,100.00
9,809.34
16,222.32
97.12
4,370.00
4,374.12
4,304.62
100.09
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,870.11
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,870.11
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,870.11
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 1,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,832,936.00
1,851,717.11
1,850,197.26
101.02
LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 212
Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,025,219.00
1,001,311.12
1,022,991.61
97.67
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 803,959.00
798,985.21
786,514.17
99.38
611100 Bruto plaće i naknade 692,210.00
691,592.46
677,549.67
99.91
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 111,749.00
107,392.75
108,964.50
96.10
LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00
21,412.00
21,889.00
98.22
LBA087 Naknada za topli obrok 60,000.00
60,520.00
59,544.00
100.87
LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor 16,669.00
15,468.75
15,064.50
92.80
LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,280.00
9,992.00
12,467.00
75.24
612000 Doprinosi poslodavca 73,750.00
73,682.42
73,202.60
99.91
613000 Izdaci za materijal i usluge 147,510.00
128,643.49
163,274.84
87.21
613100 Putni troškovi 3,500.00
1,325.14
2,529.35
37.86
613200 Izdaci za energiju 44,400.00
42,057.20
48,809.89
94.72
7,100.00
6,886.11
7,192.15
96.99
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 11,000.00
8,487.43
12,405.00
77.16
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18,900.00
16,923.00
15,116.00
89.54
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
33,100.00
29,852.17
39,335.33
90.19
2,620.00
2,613.36
4,830.52
99.75
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,890.00
20,499.08
33,056.60
76.23
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,600.00
18,216.91
30,779.87
74.05
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,290.00
2,282.17
2,276.73
99.66
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105,000.00
45,267.50
54,646.44
43.11
614000 Tekući transferi 105,000.00
45,267.50
54,646.44
43.11
614200 Transferi pojedincima 105,000.00
45,267.50
54,646.44
43.11
00000 Transferi pojedincima 105,000.00
45,267.50
54,646.44
43.11
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,600.00
8,608.94
14,062.14
39.86
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,600.00
8,608.94
14,062.14
39.86
821300 Nabavka opreme 21,600.00
8,608.94
14,062.14
39.86
_________________
_________________
_____________
____________
1,151,819.00
1,055,187.56
1,091,700.19
91.61
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 213
Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,577,041.00
1,585,190.84
1,578,613.92
100.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,298,591.00
1,302,198.18
1,285,233.94
100.28
611100 Bruto plaće i naknade 1,120,590.00
1,121,552.52
1,109,700.42
100.09
178,001.00
180,645.66
175,533.52
101.49
36,200.00
33,141.00
35,381.20
91.55
102,400.00
102,041.20
102,322.32
99.65
LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor 25,101.00
24,700.46
24,830.00
98.40
LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,600.00
11,600.00
0.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA092 Naknada za topli obrok LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,700.00
9,163.00
13,000.00
339.37
612000 Doprinosi poslodavca 117,290.00
117,641.09
117,086.63
100.30
613000 Izdaci za materijal i usluge 161,160.00
165,351.57
176,293.35
102.60
613100 Putni troškovi 200.00
0.00
400.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 78,100.00
87,035.20
86,811.54
111.44
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00
12,649.62
11,883.53
107.20
613400 Nabavka materijala 52,600.00
48,256.45
49,098.14
91.74
200.00
118.05
499.00
59.02
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
2,800.00
2,580.78
5,738.79
92.17
2,100.00
2,100.00
4,200.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,360.00
12,611.47
17,662.35
94.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00
8,955.14
13,984.47
92.32
LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,660.00
3,656.33
3,677.88
99.90
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,353.33
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,353.33
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,353.33
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00
2,992.86
1,219.00
99.76
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00
2,992.86
1,219.00
99.76
821300 Nabavka opreme 3,000.00
2,992.86
1,219.00
99.76
_________________
_________________
_____________
____________
1,580,041.00
1,592,537.03
1,579,832.92
100.79
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 214
Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,570,310.00
1,579,835.09
1,586,362.74
100.61
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,314,153.00
1,325,776.12
1,300,433.79
100.88
611100 Bruto plaće i naknade 1,138,680.00
1,137,447.14
1,119,612.57
99.89
175,473.00
188,328.98
180,821.22
107.33
21,000.00
20,902.00
20,290.00
99.53
103,100.00
104,043.68
103,031.52
100.92
LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor 26,220.00
26,219.50
25,678.34
100.00
LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju 15,900.00
24,567.46
12,736.98
154.51
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA097 Naknada za topli obrok LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,253.00
12,596.34
19,084.38
136.13
612000 Doprinosi poslodavca 119,570.00
119,435.85
118,475.08
99.89
613000 Izdaci za materijal i usluge 136,587.00
134,623.12
167,453.87
98.56
613100 Putni troškovi 700.00
700.00
1,500.00
100.00
95,047.00
95,018.37
112,514.83
99.97
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,100.00
4,950.45
5,106.50
97.07
613400 Nabavka materijala 7,200.00
7,199.77
10,488.05
100.00
100.00
99.99
99.59
99.99
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
13,900.00
13,890.14
21,196.71
99.93
3,600.00
3,600.00
3,600.00
100.00
10,940.00
9,164.40
12,948.19
83.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,200.00
5,427.75
9,200.44
75.39
LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,740.00
3,736.65
3,747.75
99.91
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,124.81
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,124.81
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,124.81
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00
0.00
2,999.76
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00
0.00
2,999.76
0.00
821300 Nabavka opreme 2,000.00
0.00
2,999.76
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,572,310.00
1,583,959.90
1,589,362.50
100.74
613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215
Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,299,797.00
1,237,085.38
1,831,895.05
95.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,097,797.00
1,050,800.24
1,566,406.53
95.72
611100 Bruto plaće i naknade 914,300.00
916,238.34
1,332,402.23
100.21
611200 Naknade troškova zaposlenih 183,497.00
134,561.90
234,004.30
73.33
28,300.00
28,183.00
41,888.80
99.59
123,700.00
82,574.00
123,688.00
66.75
LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,497.00
20,496.90
33,202.00
100.00
LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00
0.00
24,925.50
0.00
LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0A2 Naknada za topli obrok LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00
3,308.00
10,300.00
94.51
612000 Doprinosi poslodavca 96,700.00
96,066.66
139,747.24
99.35
613000 Izdaci za materijal i usluge 105,300.00
90,218.48
125,741.28
85.68
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 55,980.00
46,855.96
69,273.69
83.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 15,200.00
13,222.89
16,780.37
86.99
6,500.00
5,864.51
12,696.50
90.22
100.00
45.50
308.65
45.50
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,800.00
7,685.65
7,708.89
98.53
3,840.00
3,840.00
3,500.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,880.00
12,703.97
15,473.18
80.00
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,780.00
9,674.20
11,041.92
75.70
3,100.00
3,029.77
4,431.26
97.73
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
69,554.16
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
69,554.16
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
69,554.16
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00
3,089.33
1,072.90
28.08
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00
3,089.33
1,072.90
28.08
821300 Nabavka opreme 11,000.00
3,089.33
1,072.90
28.08
_________________
_________________
_____________
____________
1,310,797.00
1,309,728.87
1,832,967.95
99.92
LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 216
Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 974,875.00
969,206.39
993,639.12
99.42
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 811,135.00
808,034.13
798,789.42
99.62
611100 Bruto plaće i naknade 697,320.00
698,548.38
686,428.92
100.18
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
113,815.00
109,485.75
112,360.50
96.20
LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00
18,755.50
20,014.00
82.26
LBA0A7 Naknada za topli obrok 64,800.00
64,516.00
64,765.00
99.56
LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,215.00
15,214.25
15,236.00
100.00
LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,900.00
7,900.00
6,145.50
100.00
LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,100.00
3,100.00
6,200.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 73,160.00
73,308.30
72,024.75
100.20
613000 Izdaci za materijal i usluge 90,580.00
87,863.96
122,824.95
97.00
613100 Putni troškovi 700.00
200.00
1,500.00
28.57
57,700.00
54,425.44
64,220.24
94.32
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,300.00
6,707.01
7,378.18
91.88
613400 Nabavka materijala 3,000.00
3,607.87
5,979.21
120.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00
197.50
450.00
98.75
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,000.00
8,629.31
18,668.89
95.88
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00
2,205.17
4,901.89
88.21
613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 600.00
600.00
1,200.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,580.00
11,291.66
18,526.54
117.87
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00
9,014.87
16,244.31
123.49
LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,280.00
2,276.79
2,282.23
99.86
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
41,973.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
41,973.00
n/m
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00
0.00
41,973.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
974,875.00
969,206.39
1,035,612.12
99.42
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 217
Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,536,973.00
1,535,165.27
1,621,811.80
99.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,309,153.00
1,306,173.58
1,363,218.78
99.77
611100 Bruto plaće i naknade 1,131,140.00
1,129,788.54
1,163,419.28
99.88
178,013.00
176,385.04
199,799.50
99.09
31,100.00
30,860.00
32,166.00
99.23
105,300.00
103,931.04
105,283.19
98.70
LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 26,153.00
26,152.28
26,765.21
100.00
LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,860.00
6,852.12
16,655.22
99.89
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0B2 Naknada za topli obrok LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,600.00
8,589.60
18,929.88
99.88
612000 Doprinosi poslodavca 122,170.00
120,635.75
125,597.75
98.74
613000 Izdaci za materijal i usluge 105,650.00
108,355.94
132,995.27
102.56
613100 Putni troškovi 350.00
350.00
1,155.00
100.00
58,100.00
58,099.73
64,639.13
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00
9,716.45
9,681.64
101.21
613400 Nabavka materijala 6,200.00
6,199.90
9,899.29
100.00
400.00
399.99
898.95
100.00
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,700.00
5,698.72
8,899.12
99.98
3,300.00
4,579.00
6,699.37
138.76
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00
23,312.15
31,122.77
105.96
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,290.00
19,607.91
27,202.71
107.21
3,710.00
3,704.24
3,920.06
99.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,731.98
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,731.98
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,731.98
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,100.00
12,100.00
8,497.93
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,100.00
12,100.00
8,497.93
100.00
821300 Nabavka opreme 12,100.00
12,100.00
8,497.93
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,549,073.00
1,551,997.25
1,630,309.73
100.19
LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 218
Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,042,321.00
1,049,957.52
1,119,399.89
100.73
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 870,591.00
873,006.96
916,163.22
100.28
611100 Bruto plaće i naknade 743,180.00
742,180.09
778,785.62
99.87
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,411.00
130,826.87
137,377.60
102.68
LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,600.00
24,321.00
23,924.00
98.87
LBA0B7 Naknada za topli obrok 70,200.00
68,793.76
71,139.84
98.00
LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,711.00
16,710.40
18,052.55
100.00
LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,200.00
14,988.26
6,696.70
146.94
LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,700.00
6,013.45
17,564.51
105.50
612000 Doprinosi poslodavca 78,100.00
77,995.06
82,668.75
99.87
613000 Izdaci za materijal i usluge 93,630.00
98,955.50
120,567.92
105.69
613100 Putni troškovi 500.00
0.00
210.00
0.00
52,300.00
52,131.15
58,298.86
99.68
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00
9,733.95
8,739.01
111.88
613400 Nabavka materijala 5,900.00
7,508.79
10,310.00
127.27
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
235.95
1,999.70
23.60
613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,500.00
3,916.31
7,536.00
87.03
1,300.00
2,530.00
2,670.00
194.62
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,430.00
22,899.35
30,804.35
117.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
20,479.82
28,233.89
120.47
2,430.00
2,419.53
2,570.46
99.57
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,083.10
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,083.10
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,083.10
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
0.00
1,378.35
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
0.00
1,378.35
0.00
821300 Nabavka opreme 15,000.00
0.00
1,378.35
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,057,321.00
1,054,040.62
1,120,778.24
99.69
LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219
Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,341,526.00
1,381,142.67
1,407,892.11
102.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,134,676.00
1,158,764.03
1,166,490.65
102.12
611100 Bruto plaće i naknade 977,570.00
977,988.25
999,984.79
100.04
611200 Naknade troškova zaposlenih 157,106.00
180,775.78
166,505.86
115.07
LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00
51,912.00
43,473.00
145.82
LBA0C2 Naknada za topli obrok 92,400.00
90,740.00
92,324.00
98.20
LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,606.00
22,654.63
23,241.80
92.07
0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
15,469.15
7,467.06
343.76
612000 Doprinosi poslodavca 103,520.00
103,557.61
107,228.32
100.04
613000 Izdaci za materijal i usluge 103,330.00
118,821.03
134,173.14
114.99
613100 Putni troškovi 700.00
200.00
840.00
28.57
63,500.00
65,695.06
70,650.44
103.46
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00
6,810.33
6,750.55
101.65
613400 Nabavka materijala 6,000.00
5,775.80
9,709.80
96.26
900.00
590.81
1,559.16
65.65
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,500.00
4,447.89
7,993.68
98.84
1,800.00
3,300.00
3,840.00
183.33
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,230.00
32,001.14
32,829.51
166.41
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00
28,773.21
29,482.09
179.83
LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,230.00
3,227.93
3,347.42
99.94
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,500.00
2,097.06
3,868.33
46.60
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,500.00
2,097.06
3,868.33
46.60
821300 Nabavka opreme 4,500.00
2,097.06
3,868.33
46.60
_________________
_________________
_____________
____________
1,346,026.00
1,383,239.73
1,411,760.44
102.76
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220
Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,142,956.00
1,147,267.79
1,201,030.66
100.38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,187.00
975,403.71
998,704.17
100.23
611100 Bruto plaće i naknade 830,860.00
826,806.76
848,953.59
99.51
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 142,327.00
148,596.95
149,750.58
104.41
LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,955.00
26,955.00
27,058.40
100.00
LBA0C7 Naknada za topli obrok 77,835.00
77,830.32
80,779.20
99.99
LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,697.00
19,696.85
20,149.00
100.00
LBA0C9 Otpremnina zbof odlaska u penziju 10,245.00
12,600.00
10,507.00
122.99
LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,595.00
11,514.78
11,256.98
151.61
612000 Doprinosi poslodavca 87,690.00
87,620.62
89,504.67
99.92
613000 Izdaci za materijal i usluge 82,079.00
84,243.46
112,821.82
102.64
613100 Putni troškovi 600.00
599.52
550.00
99.92
44,865.00
48,060.65
50,783.00
107.12
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,630.00
8,610.95
7,443.19
99.78
613400 Nabavka materijala 9,680.00
9,676.17
15,962.92
99.96
510.00
509.15
1,195.65
99.83
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,236.00
5,232.28
8,760.55
99.93
1,908.00
1,908.00
1,908.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,650.00
9,646.74
26,218.51
90.58
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00
6,899.95
23,354.06
87.34
LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,750.00
2,746.79
2,864.45
99.88
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
6,953.02
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
6,953.02
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
6,953.02
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,444.00
443.87
1,673.10
18.16
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,444.00
443.87
1,673.10
18.16
821300 Nabavka opreme 2,444.00
443.87
1,673.10
18.16
_________________
_________________
_____________
____________
1,145,400.00
1,154,664.68
1,202,703.76
100.81
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 221
Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,054,740.00
1,057,841.14
1,108,630.94
100.29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 902,640.00
903,069.41
935,040.24
100.05
611100 Bruto plaće i naknade 785,340.00
791,171.41
810,467.27
100.74
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 117,300.00
111,898.00
124,572.97
95.39
LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00
22,421.00
23,130.00
99.65
LBA0D2 Naknada za topli obrok 72,900.00
72,152.00
72,848.00
98.97
LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,400.00
17,325.00
17,430.00
99.57
0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
0.00
11,164.97
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 80,300.00
83,622.14
85,422.63
104.14
613000 Izdaci za materijal i usluge 71,800.00
71,149.59
88,168.07
99.09
613100 Putni troškovi 1,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 20,200.00
18,996.84
19,607.38
94.04
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00
8,162.03
11,499.99
88.72
613400 Nabavka materijala 6,300.00
4,399.42
10,794.50
69.83
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00
0.00
187.90
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,300.00
5,317.79
13,891.46
72.85
1,200.00
1,200.00
1,878.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,600.00
33,073.51
30,308.84
134.45
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,100.00
30,502.94
27,667.46
138.02
LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
2,570.57
2,641.38
102.82
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
0.00
2,788.04
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
0.00
2,788.04
0.00
821300 Nabavka opreme 20,000.00
0.00
2,788.04
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,074,740.00
1,057,841.14
1,111,418.98
98.43
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 222
Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,618,073.00
1,765,346.54
1,706,646.80
109.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,237,673.00
1,359,195.91
1,302,945.29
109.82
611100 Bruto plaće i naknade 1,056,541.00
1,185,644.14
1,122,268.35
112.22
181,132.00
173,551.77
180,676.94
95.82
27,500.00
25,440.00
26,553.00
92.51
105,200.00
105,771.76
105,192.00
100.54
LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,432.00
27,431.28
25,304.40
100.00
LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00
0.00
10,969.26
0.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0D7 Naknada za topli obrok LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00
14,908.73
12,658.28
149.09
612000 Doprinosi poslodavca 112,500.00
124,941.45
119,907.20
111.06
613000 Izdaci za materijal i usluge 267,900.00
281,209.18
283,794.31
104.97
613100 Putni troškovi 3,700.00
3,651.99
347.50
98.70
613200 Izdaci za energiju 70,200.00
79,047.12
78,038.54
112.60
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11,300.00
12,379.20
11,324.96
109.55
127,700.00
122,028.78
116,397.09
95.56
2,600.00
2,699.10
4,229.20
103.81
0.00
0.00
0.00
n/m
10,900.00
10,898.14
15,598.97
99.98
1,800.00
3,900.00
4,415.50
216.67
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,700.00
46,604.85
53,442.55
117.39
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,200.00
42,737.37
49,723.11
118.06
LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
3,867.48
3,719.44
110.50
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,400.00
23,014.96
11,999.15
81.04
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,400.00
23,014.96
11,999.15
81.04
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 28,400.00
23,014.96
11,999.15
81.04
_________________
_________________
_____________
____________
1,646,473.00
1,788,361.50
1,718,645.95
108.62
223
Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,185,699.00
1,258,831.56
1,291,431.34
106.17
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 976,499.00
1,037,764.74
1,051,655.75
106.27
611100 Bruto plaće i naknade 836,500.00
889,976.61
889,656.64
106.39
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 139,999.00
147,788.13
161,999.11
105.56
LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,900.00
23,809.40
24,121.00
99.62
LBA0E2 Naknada za topli obrok 84,100.00
83,020.00
83,232.00
98.72
LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,399.00
21,398.45
20,646.25
100.00
LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00
7,116.28
18,361.86
109.48
LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00
12,444.00
15,638.00
303.51
612000 Doprinosi poslodavca 90,100.00
94,333.34
96,570.86
104.70
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,100.00
126,733.48
143,204.73
106.41
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700.00
82.50
630.00
11.79
63,600.00
71,272.73
70,794.89
112.06
7,100.00
8,273.05
7,107.20
116.52
15,800.00
11,772.42
15,442.26
74.51
400.00
354.60
897.25
88.65
0.00
0.00
0.00
n/m
6,800.00
6,795.02
10,757.24
99.93
1,000.00
2,862.00
2,000.00
286.20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,700.00
25,321.16
35,575.89
106.84
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 21,000.00
22,409.97
32,695.90
106.71
2,700.00
2,911.19
2,879.99
107.82
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,342.70
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,342.70
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,342.70
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,200.00
4,999.75
12,488.73
49.02
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,200.00
4,999.75
12,488.73
49.02
821300 Nabavka opreme 10,200.00
4,999.75
12,488.73
49.02
_________________
_________________
_____________
____________
1,195,899.00
1,268,174.01
1,303,920.07
106.04
LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 224
Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,467,300.00
1,520,256.87
1,546,685.86
103.61
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,219,120.00
1,258,750.12
1,264,278.96
103.25
611100 Bruto plaće i naknade 1,032,000.00
1,091,297.62
1,090,534.94
105.75
187,120.00
167,452.50
173,744.02
89.49
24,700.00
24,614.00
25,086.00
99.65
102,500.00
100,486.64
102,410.82
98.04
LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,900.00
24,801.43
25,808.60
99.60
LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,000.00
7,530.43
6,483.33
30.12
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0E7 Naknada za topli obrok LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,020.00
10,020.00
13,955.27
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 109,100.00
115,029.23
115,933.30
105.43
613000 Izdaci za materijal i usluge 139,080.00
146,477.52
166,473.60
105.32
613100 Putni troškovi 1,000.00
709.10
425.60
70.91
613200 Izdaci za energiju 64,800.00
73,906.38
72,026.32
114.05
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00
13,675.95
11,475.85
119.96
613400 Nabavka materijala 29,000.00
15,161.31
26,244.92
52.28
700.00
492.30
708.30
70.33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,800.00
6,199.24
11,300.00
79.48
1,900.00
3,695.00
3,800.00
194.47
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,480.00
32,638.24
40,492.61
145.19
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,080.00
29,092.72
36,911.93
152.48
3,400.00
3,545.52
3,580.68
104.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,412.63
3,775.94
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,412.63
3,775.94
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,412.63
3,775.94
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,000.00
10,329.78
9,941.20
46.95
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,000.00
10,329.78
9,941.20
46.95
821300 Nabavka opreme 22,000.00
10,329.78
9,941.20
46.95
_________________
_________________
_____________
____________
1,489,300.00
1,534,999.28
1,560,403.00
103.07
LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 225
Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,075,400.00
1,105,326.79
1,119,378.51
102.78
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 839,100.00
870,025.23
872,468.80
103.69
611100 Bruto plaće i naknade 704,320.00
738,039.94
740,875.36
104.79
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 134,780.00
131,985.29
131,593.44
97.93
LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,940.00
19,940.00
19,304.00
100.00
LBA0F2 Naknada za topli obrok 72,800.00
70,044.00
72,728.00
96.21
LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,900.00
16,869.55
17,429.90
99.82
LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00
10,999.74
8,262.39
100.00
LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,140.00
14,132.00
13,869.15
99.94
612000 Doprinosi poslodavca 75,400.00
77,942.21
80,046.75
103.37
613000 Izdaci za materijal i usluge 160,900.00
157,359.35
166,862.96
97.80
613100 Putni troškovi 1,100.00
1,088.30
1,276.16
98.94
613200 Izdaci za energiju 45,900.00
45,898.65
53,351.87
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00
14,000.85
11,710.37
110.24
613400 Nabavka materijala 56,800.00
51,839.57
45,182.94
91.27
1,100.00
1,096.64
1,299.70
99.69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
14,200.00
14,199.01
11,351.48
99.99
1,300.00
2,520.00
2,700.00
193.85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,800.00
26,716.33
39,990.44
96.10
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 25,400.00
24,297.08
37,499.92
95.66
LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
2,419.25
2,490.52
100.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
9,634.40
9,999.21
64.23
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
9,634.40
9,999.21
64.23
821300 Nabavka opreme 15,000.00
9,634.40
9,999.21
64.23
_________________
_________________
_____________
____________
1,090,400.00
1,114,961.19
1,129,377.72
102.25
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 226
Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,569,600.00
1,615,582.50
1,596,822.97
102.93
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,138,800.00
1,190,469.86
1,201,647.42
104.54
611100 Bruto plaće i naknade 974,100.00
1,027,262.62
1,026,582.03
105.46
611200 Naknade troškova zaposlenih 164,700.00
163,207.24
175,065.39
99.09
LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,000.00
27,108.00
27,336.00
90.36
LBA0F7 Naknada za topli obrok 98,600.00
95,757.72
98,520.00
97.12
LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,600.00
23,233.06
23,063.90
94.44
LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,000.00
7,220.46
16,245.49
103.15
LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
9,888.00
9,900.00
219.73
612000 Doprinosi poslodavca 103,000.00
108,624.56
109,692.65
105.46
613000 Izdaci za materijal i usluge 327,800.00
316,488.08
285,482.90
96.55
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00
4,847.50
620.00
74.58
113,300.00
126,925.97
125,955.61
112.03
13,600.00
15,321.38
13,634.73
112.66
144,800.00
116,741.12
83,734.27
80.62
1,500.00
1,441.65
2,195.30
96.11
0.00
0.00
0.00
n/m
15,900.00
15,899.88
13,779.43
100.00
1,300.00
4,260.00
2,700.00
327.69
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30,900.00
31,050.58
42,863.56
100.49
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 27,700.00
27,697.00
39,469.05
99.99
LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
3,353.58
3,394.51
104.80
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,500.00
25,810.46
21,570.39
68.83
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,500.00
25,810.46
21,570.39
68.83
821300 Nabavka opreme 30,500.00
23,818.96
16,570.39
78.09
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7,000.00
1,991.50
5,000.00
28.45
_________________
_________________
_____________
____________
1,607,100.00
1,641,392.96
1,618,393.36
102.13
227
Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,151,500.00
1,190,485.88
1,220,197.82
103.39
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 972,000.00
1,011,854.62
1,016,913.22
104.10
611100 Bruto plaće i naknade 826,100.00
864,931.54
876,560.46
104.70
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 145,900.00
146,923.08
140,352.76
100.70
LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,500.00
23,108.00
23,182.40
90.62
LBA0G2 Naknada za topli obrok 82,000.00
81,264.00
81,992.00
99.10
LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00
20,323.88
20,188.04
99.63
LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,060.00
11,052.00
4,920.00
99.93
LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,940.00
11,175.20
10,070.32
161.03
612000 Doprinosi poslodavca 87,600.00
91,361.88
93,460.44
104.29
613000 Izdaci za materijal i usluge 91,900.00
87,269.38
109,824.16
94.96
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 100.00
0.00
90.00
0.00
39,400.00
38,324.25
43,819.57
97.27
7,600.00
7,697.39
7,633.29
101.28
16,000.00
9,752.08
17,664.69
60.95
2,000.00
962.50
1,000.00
48.13
0.00
0.00
0.00
n/m
3,300.00
3,237.05
6,550.16
98.09
1,600.00
1,600.00
2,880.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,900.00
25,696.11
30,186.45
117.33
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,100.00
22,857.59
27,281.48
119.67
LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00
2,838.52
2,904.97
101.38
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 7,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,158,500.00
1,190,485.88
1,220,197.82
102.76
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 228
Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,001,040.00
1,019,706.03
1,064,859.68
101.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 817,200.00
835,786.95
854,931.13
102.27
611100 Bruto plaće i naknade 701,200.00
716,652.18
731,026.95
102.20
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 116,000.00
119,134.77
123,904.18
102.70
LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,060.00
24,040.00
21,500.00
99.92
LBA0G7 Naknada za topli obrok 65,000.00
66,360.00
64,971.00
102.09
LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,740.00
16,732.03
17,793.50
99.95
LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00
7,007.46
11,114.87
107.81
LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00
4,995.28
8,524.81
135.01
612000 Doprinosi poslodavca 73,900.00
76,131.60
78,550.93
103.02
613000 Izdaci za materijal i usluge 109,940.00
107,787.48
131,377.62
98.04
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 900.00
900.00
1,200.00
100.00
32,500.00
33,509.74
36,207.94
103.11
7,900.00
8,145.70
7,940.55
103.11
34,620.00
28,615.81
29,180.37
82.66
1,000.00
682.70
1,599.45
68.27
0.00
0.00
0.00
n/m
6,700.00
7,646.58
12,412.87
114.13
1,500.00
1,750.50
3,000.00
116.70
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,820.00
26,536.45
39,836.44
106.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,520.00
24,176.27
37,396.75
107.35
2,300.00
2,360.18
2,439.69
102.62
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
5,538.03
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
5,538.03
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
5,538.03
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17,400.00
12,345.00
18,147.44
70.95
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17,400.00
12,345.00
18,147.44
70.95
821300 Nabavka opreme 12,400.00
7,400.00
18,147.44
59.68
LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00
4,945.00
0.00
98.90
_________________
_________________
_____________
____________
1,018,440.00
1,032,051.03
1,088,545.15
101.34
229
Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,229,644.00
1,276,423.95
1,283,027.36
103.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 997,135.00
1,052,333.73
1,049,466.55
105.54
611100 Bruto plaće i naknade 850,500.00
889,114.31
892,040.55
104.54
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,635.00
163,219.42
157,426.00
111.31
LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,900.00
25,020.80
25,758.00
96.61
LBA0H2 Naknada za topli obrok 80,800.00
79,482.00
80,374.00
98.37
LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,500.00
19,498.50
19,531.50
99.99
LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00
10,500.00
12,862.98
100.00
LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,935.00
28,718.12
18,899.52
289.06
612000 Doprinosi poslodavca 90,400.00
93,958.95
94,126.74
103.94
613000 Izdaci za materijal i usluge 142,109.00
130,131.27
139,434.07
91.57
613100 Putni troškovi 2,200.00
262.50
1,838.25
11.93
613200 Izdaci za energiju 57,400.00
57,398.44
60,752.62
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,800.00
6,575.43
6,442.42
96.70
46,744.00
44,396.80
39,606.17
94.98
100.00
95.90
30.30
95.90
0.00
0.00
0.00
n/m
8,915.00
5,957.35
6,791.17
66.82
2,550.00
2,544.00
2,448.00
99.76
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00
12,900.85
21,525.14
74.14
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,500.00
9,998.98
18,609.44
68.96
LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
2,901.87
2,915.70
100.06
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00
6,958.30
10,627.23
99.40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00
6,958.30
10,627.23
99.40
821300 Nabavka opreme 7,000.00
6,958.30
10,627.23
99.40
_________________
_________________
_____________
____________
1,236,644.00
1,283,382.25
1,293,654.59
103.78
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 230
Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,303,200.00
1,415,674.33
1,403,644.62
108.63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,090,000.00
1,213,468.28
1,192,900.34
111.33
611100 Bruto plaće i naknade 930,100.00
1,044,816.42
1,031,986.82
112.33
611200 Naknade troškova zaposlenih 159,900.00
168,651.86
160,913.52
105.47
LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,000.00
33,984.00
32,440.50
109.63
LBA0H7 Naknada za topli obrok 94,900.00
93,988.00
94,892.00
99.04
LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00
23,100.00
21,372.50
100.00
LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,800.00
7,327.86
5,995.56
107.76
LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti 4,100.00
10,252.00
6,212.96
250.05
612000 Doprinosi poslodavca 102,400.00
110,022.24
108,918.58
107.44
613000 Izdaci za materijal i usluge 110,800.00
92,183.81
101,825.70
83.20
613100 Putni troškovi 6,000.00
1,652.50
50.00
27.54
613200 Izdaci za energiju 31,300.00
35,313.64
34,853.13
112.82
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00
6,527.85
5,599.20
118.69
613400 Nabavka materijala 13,500.00
6,583.66
11,791.72
48.77
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00
1,377.65
1,100.00
9.18
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,500.00
1,000.00
3,000.00
40.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,300.00
5,802.54
9,994.97
79.49
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,700.00
4,413.00
3,400.00
259.59
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,000.00
29,512.97
32,036.68
105.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,800.00
26,114.33
28,669.09
105.30
LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
3,398.64
3,367.59
106.21
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00
3,164.21
810.60
24.34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,000.00
3,164.21
810.60
24.34
821300 Nabavka opreme 13,000.00
3,164.21
810.60
24.34
_________________
_________________
_____________
____________
1,316,200.00
1,418,838.54
1,404,455.22
107.80
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 231
Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,147,036.00
1,208,621.92
1,232,829.27
105.37
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 932,880.00
984,620.39
989,501.21
105.55
611100 Bruto plaće i naknade 800,100.00
839,790.81
849,351.43
104.96
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 132,780.00
144,829.58
140,149.78
109.07
LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,500.00
27,338.50
27,600.94
99.41
LBA0I2 Naknada za topli obrok 70,100.00
70,000.00
70,032.00
99.86
LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,480.00
18,480.00
18,522.84
100.00
LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,400.00
14,017.08
13,395.00
104.61
LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
14,994.00
10,599.00
454.36
612000 Doprinosi poslodavca 84,600.00
88,505.24
89,794.89
104.62
613000 Izdaci za materijal i usluge 129,556.00
135,496.29
153,533.17
104.59
613100 Putni troškovi 1,100.00
666.00
932.00
60.55
613200 Izdaci za energiju 59,900.00
65,517.14
66,619.79
109.38
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,600.00
10,468.21
11,634.47
90.24
613400 Nabavka materijala 14,916.00
12,692.33
16,585.99
85.09
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,240.00
12,440.40
10,887.59
93.96
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,500.00
7,489.61
11,877.30
99.86
1,300.00
2,460.00
2,460.00
189.23
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00
23,762.60
32,536.03
118.81
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00
21,024.14
29,749.75
120.83
2,600.00
2,738.46
2,786.28
105.33
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,467.50
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,467.50
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,467.50
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,500.00
3,837.18
46,964.42
28.42
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,500.00
3,837.18
46,964.42
28.42
821300 Nabavka opreme 13,500.00
3,837.18
46,964.42
28.42
_________________
_________________
_____________
____________
1,160,536.00
1,217,926.60
1,279,793.69
104.95
LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 232
Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 530,100.00
539,783.28
542,819.44
101.83
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 383,300.00
419,324.44
399,217.49
109.40
611100 Bruto plaće i naknade 312,200.00
348,344.94
327,158.49
111.58
611200 Naknade troškova zaposlenih 71,100.00
70,979.50
72,059.00
99.83
LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 10,900.00
10,971.00
10,971.00
100.65
LBA0I7 Naknada za topli obrok 33,900.00
33,840.00
33,880.00
99.82
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor 7,900.00
7,837.50
7,885.00
99.21
LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,200.00
16,131.00
9,852.00
99.57
LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,200.00
2,200.00
9,471.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 32,800.00
36,575.88
34,828.73
111.51
613000 Izdaci za materijal i usluge 114,000.00
83,882.96
108,773.22
73.58
613100 Putni troškovi 2,200.00
417.00
372.60
18.95
613200 Izdaci za energiju 31,700.00
27,308.14
34,870.95
86.15
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,500.00
6,478.98
6,589.59
99.68
47,700.00
31,387.72
43,619.99
65.80
3,800.00
2,017.54
3,219.66
53.09
0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,500.00
6,726.52
7,299.04
79.14
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,800.00
3,718.40
4,362.15
97.85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,800.00
5,828.66
8,439.24
59.48
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00
4,686.15
7,349.26
53.25
LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,000.00
1,142.51
1,089.98
114.25
_________________
_________________
_____________
____________
530,100.00
539,783.28
542,819.44
101.83
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 233
Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,435,810.00
1,517,473.05
1,529,660.57
105.69
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,226,500.00
1,291,864.62
1,286,138.31
105.33
611100 Bruto plaće i naknade 1,068,600.00
1,129,961.37
1,118,878.41
105.74
157,900.00
161,903.25
167,259.90
102.54
22,200.00
23,868.90
21,863.30
107.52
105,200.00
106,450.50
105,152.00
101.19
27,200.00
26,012.85
27,208.60
95.64
0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0J2 Naknada za topli obrok LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00
5,571.00
13,036.00
168.82
612000 Doprinosi poslodavca 112,200.00
119,057.49
119,157.51
106.11
613000 Izdaci za materijal i usluge 97,110.00
106,550.94
124,364.75
109.72
613100 Putni troškovi 100.00
0.00
52.50
0.00
613200 Izdaci za energiju 49,500.00
51,906.12
55,000.00
104.86
613300 Izdaci za komunalne usluge 16,500.00
15,935.63
16,573.51
96.58
9,100.00
12,081.71
14,992.48
132.77
100.00
85.00
110.05
85.00
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
2,200.00
2,116.41
3,592.00
96.20
1,900.00
3,675.47
3,879.42
193.45
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,710.00
20,750.60
30,164.79
117.17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,210.00
17,059.89
26,460.38
120.06
LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
3,690.71
3,704.41
105.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,400.00
3,401.79
5,838.10
45.97
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,400.00
3,401.79
5,838.10
45.97
821300 Nabavka opreme 7,400.00
3,401.79
5,838.10
45.97
_________________
_________________
_____________
____________
1,443,210.00
1,520,874.84
1,535,498.67
105.38
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 234
Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 987,500.00
1,036,361.47
1,066,289.23
104.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 839,100.00
889,877.09
894,657.89
106.05
611100 Bruto plaće i naknade 715,000.00
758,487.16
764,201.31
106.08
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
124,100.00
131,389.93
130,456.58
105.87
LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,900.00
20,343.00
21,627.00
97.33
LBA0J7 Naknada za topli obrok 71,200.00
71,452.00
71,176.00
100.35
LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,700.00
16,035.95
17,746.50
85.75
LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,300.00
14,192.40
5,925.42
152.61
LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00
9,366.58
13,981.66
234.16
612000 Doprinosi poslodavca 76,400.00
79,639.03
80,227.60
104.24
613000 Izdaci za materijal i usluge 72,000.00
66,845.35
91,403.74
92.84
613100 Putni troškovi 300.00
0.00
550.00
0.00
42,300.00
40,294.23
47,043.64
95.26
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00
8,304.90
8,038.76
103.81
613400 Nabavka materijala 5,000.00
4,310.71
8,475.45
86.21
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00
691.70
3,247.40
57.64
613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
3,300.00
2,588.84
6,281.12
78.45
1,200.00
1,128.00
2,068.00
94.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,700.00
9,526.97
15,699.37
89.04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,300.00
7,050.24
13,192.05
84.94
LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
2,476.73
2,507.32
103.20
_________________
_________________
_____________
____________
987,500.00
1,036,361.47
1,066,289.23
104.95
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 235
Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 977,800.00
1,047,072.62
1,032,983.71
107.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837,700.00
863,730.19
870,198.34
103.11
611100 Bruto plaće i naknade 724,400.00
756,523.49
759,373.74
104.43
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
113,300.00
107,206.70
110,824.60
94.62
LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,100.00
16,087.20
16,324.60
94.08
LBA0K2 Naknada za topli obrok 72,200.00
70,576.00
72,132.00
97.75
LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,000.00
17,193.50
17,368.00
95.52
0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,000.00
3,350.00
5,000.00
55.83
612000 Doprinosi poslodavca 76,100.00
79,560.27
80,850.17
104.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 64,000.00
103,782.16
81,935.20
162.16
613100 Putni troškovi 200.00
200.00
400.00
100.00
37,000.00
43,577.68
41,293.54
117.78
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00
7,386.81
6,800.00
108.63
613400 Nabavka materijala 3,900.00
3,899.43
7,887.03
99.99
100.00
40.00
100.00
40.00
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
3,300.00
3,596.32
5,617.20
108.98
1,500.00
2,741.90
2,918.90
182.79
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,200.00
42,340.02
16,918.53
378.04
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00
39,864.14
14,399.70
453.00
LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
2,475.88
2,518.83
103.16
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
1,034.06
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
1,034.06
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
1,034.06
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
977,800.00
1,047,072.62
1,034,017.77
107.08
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 236
Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 947,500.00
995,259.83
998,935.34
105.04
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 811,571.00
846,875.49
851,580.26
104.35
611100 Bruto plaće i naknade 701,600.00
739,069.12
737,842.16
105.34
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
109,971.00
107,806.37
113,738.10
98.03
LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,920.00
18,805.00
19,222.00
99.39
LBA0K7 Naknada za topli obrok 71,313.00
69,264.00
70,240.00
97.13
LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor 17,223.00
17,222.37
16,832.10
100.00
0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0K9 Otpremnine zbog odlaska u penziju LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,515.00
2,515.00
7,444.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 74,500.00
79,082.47
78,060.71
106.15
613000 Izdaci za materijal i usluge 61,429.00
69,301.87
69,294.37
112.82
613100 Putni troškovi 364.00
364.00
1,000.00
100.00
32,100.00
45,306.29
30,147.70
141.14
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,385.00
6,079.25
5,992.55
95.21
613400 Nabavka materijala 4,500.00
4,489.85
6,983.13
99.77
900.00
810.00
2,935.00
90.00
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,200.00
3,118.29
8,435.20
38.03
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,980.00
1,980.00
1,980.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00
7,154.19
11,820.79
102.20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00
4,698.64
9,391.06
99.97
LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00
2,455.55
2,429.73
106.76
_________________
_________________
_____________
____________
947,500.00
995,259.83
998,935.34
105.04
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 237
Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 925,812.00
986,420.34
1,003,843.71
106.55
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 767,056.00
802,610.35
832,003.13
104.64
611100 Bruto plaće i naknade 650,000.00
689,217.85
712,282.53
106.03
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
117,056.00
113,392.50
119,720.60
96.87
LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00
24,262.50
23,479.10
102.37
LBA0L2 Naknada za topli obrok 66,000.00
65,944.00
67,928.00
99.92
LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor 15,676.00
15,676.00
16,684.50
100.00
LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,180.00
5,010.00
5,629.00
54.58
LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00
2,500.00
6,000.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 73,400.00
73,118.99
75,922.56
99.62
613000 Izdaci za materijal i usluge 85,356.00
110,691.00
95,918.02
129.68
613100 Putni troškovi 100.00
59.00
175.20
59.00
32,200.00
34,576.29
35,862.65
107.38
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,924.00
9,866.85
9,504.83
99.42
613400 Nabavka materijala 5,400.00
5,352.63
8,775.31
99.12
300.00
86.05
0.00
28.68
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
3,200.00
3,150.80
5,564.24
98.46
2,820.00
2,460.00
3,780.06
87.23
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,412.00
55,139.38
32,255.73
175.54
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,212.00
52,863.68
29,887.22
180.97
LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00
2,275.70
2,368.51
103.44
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,740.00
3,389.00
673.58
90.61
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,740.00
3,389.00
673.58
90.61
0.00
0.00
673.58
n/m
821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,740.00
3,389.00
0.00
90.61
_________________
_________________
_____________
____________
929,552.00
989,809.34
1,004,517.29
106.48
238
Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 945,132.00
890,002.02
982,557.71
94.17
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 674,100.00
670,651.49
727,320.67
99.49
611100 Bruto plaće i naknade 559,100.00
558,875.86
601,580.02
99.96
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
115,000.00
111,775.63
125,740.65
97.20
LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,000.00
36,263.00
37,490.00
98.01
LBA0L7 Naknada za topli obrok 49,100.00
48,130.00
51,572.00
98.02
LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor 12,900.00
12,890.63
14,841.60
99.93
LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
0.00
4,920.00
0.00
LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,000.00
14,492.00
16,917.05
131.75
612000 Doprinosi poslodavca 59,200.00
59,026.85
65,841.64
99.71
613000 Izdaci za materijal i usluge 211,832.00
160,323.68
189,395.40
75.68
613100 Putni troškovi 1,000.00
1,000.00
1,015.00
100.00
613200 Izdaci za energiju 47,200.00
46,259.88
52,543.69
98.01
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00
7,026.30
7,267.45
97.59
613400 Nabavka materijala 92,300.00
50,052.42
50,830.00
54.23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21,000.00
13,355.92
19,353.75
63.60
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300.00
0.00
0.00
0.00
7,400.00
7,126.46
11,764.28
96.30
1,500.00
1,860.00
1,860.00
124.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,932.00
33,642.70
44,761.23
99.15
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,032.00
31,800.84
42,706.41
99.28
1,900.00
1,841.86
2,054.82
96.94
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
6,819.39
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
6,819.39
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
6,819.39
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,000.00
3,995.55
19,213.74
12.89
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,000.00
3,995.55
19,213.74
12.89
821300 Nabavka opreme 21,000.00
3,995.55
14,660.10
19.03
LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
4,553.64
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
976,132.00
900,816.96
1,001,771.45
92.28
239
Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,175,000.00
1,179,072.96
1,223,044.04
100.35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 886,400.00
915,610.58
934,293.81
103.30
611100 Bruto plaće i naknade 759,400.00
790,456.97
789,520.30
104.09
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,000.00
125,153.61
144,773.51
98.55
LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00
21,323.00
22,386.00
99.64
LBA0M2 Naknada za topli obrok 77,000.00
75,759.68
76,942.16
98.39
LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,000.00
18,295.93
18,364.20
91.48
LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00
6,275.00
16,681.19
123.04
LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00
3,500.00
10,399.96
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 83,000.00
83,682.88
85,516.99
100.82
613000 Izdaci za materijal i usluge 205,600.00
179,779.50
203,233.24
87.44
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 500.00
490.00
350.00
98.00
93,800.00
103,606.49
104,333.40
110.45
9,000.00
9,589.02
9,015.88
106.54
67,100.00
30,743.55
39,484.91
45.82
800.00
739.55
1,099.05
92.44
0.00
0.00
0.00
n/m
10,800.00
10,787.99
12,988.20
99.89
2,400.00
2,400.00
4,427.70
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00
21,422.90
31,534.10
101.05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,700.00
18,846.93
28,892.24
100.79
LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00
2,575.97
2,641.86
103.04
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
3,285.75
3,941.27
21.91
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
3,285.75
3,941.27
21.91
821300 Nabavka opreme 15,000.00
3,285.75
3,941.27
21.91
_________________
_________________
_____________
____________
1,190,000.00
1,182,358.71
1,226,985.31
99.36
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 240
Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,319,775.00
1,369,271.24
1,441,808.14
103.75
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,104,155.00
1,128,613.83
1,190,662.14
102.22
611100 Bruto plaće i naknade 936,800.00
960,943.35
1,001,460.15
102.58
611200 Naknade troškova zaposlenih 167,355.00
167,670.48
189,201.99
100.19
LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,300.00
30,627.00
30,496.00
97.85
LBA0M7 Naknada za topli obrok 96,900.00
93,291.34
96,887.02
96.28
LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,404.00
23,403.14
23,628.97
100.00
LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,414.00
12,414.00
34,910.00
100.00
LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,337.00
7,935.00
3,280.00
237.79
612000 Doprinosi poslodavca 100,400.00
101,723.07
106,830.13
101.32
613000 Izdaci za materijal i usluge 115,220.00
138,934.34
144,315.87
120.58
613100 Putni troškovi 300.00
0.00
350.00
0.00
86,100.00
107,308.34
95,788.98
124.63
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,945.00
9,999.36
8,427.40
100.55
613400 Nabavka materijala 5,675.00
5,636.68
10,934.60
99.32
100.00
97.95
296.70
97.95
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00
2,616.37
7,991.89
104.65
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,700.00
5,153.60
5,258.70
190.87
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00
8,122.04
15,267.60
102.81
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,800.00
4,976.15
11,958.36
103.67
LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00
3,145.89
3,309.24
101.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,300.00
8,689.30
10,001.44
65.33
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,300.00
8,689.30
10,001.44
65.33
8,300.00
3,874.30
4,982.15
46.68
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00
4,815.00
5,019.29
96.30
_________________
_________________
_____________
____________
1,333,075.00
1,377,960.54
1,451,809.58
103.37
241
Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,136,900.00
1,202,679.57
1,254,389.82
105.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,600.00
1,033,014.02
1,056,584.34
106.10
611100 Bruto plaće i naknade 840,100.00
898,829.07
905,294.41
106.99
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 133,500.00
134,184.95
151,289.93
100.51
LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,700.00
22,194.00
22,751.00
97.77
LBA0N2 Naknada za topli obrok 82,300.00
83,550.50
82,291.88
101.52
LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,700.00
20,695.15
22,226.65
99.98
0.00
0.00
4,938.00
n/m
LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,800.00
7,745.30
19,082.40
99.30
612000 Doprinosi poslodavca 91,400.00
95,643.63
97,387.67
104.64
613000 Izdaci za materijal i usluge 71,900.00
74,021.92
100,417.81
102.95
613100 Putni troškovi 400.00
210.00
800.00
52.50
28,900.00
28,692.50
35,072.37
99.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00
7,948.04
8,006.48
99.35
613400 Nabavka materijala 5,900.00
5,891.56
10,285.55
99.86
900.00
750.00
1,295.10
83.33
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
4,892.50
8,894.91
97.85
1,600.00
3,305.00
3,100.00
206.56
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00
22,332.32
32,963.40
105.34
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00
19,358.61
29,933.69
105.78
LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00
2,973.71
3,029.71
102.54
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,500.00
6,379.83
5,500.00
55.48
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,500.00
6,379.83
5,500.00
55.48
821300 Nabavka opreme 11,500.00
6,379.83
5,500.00
55.48
_________________
_________________
_____________
____________
1,148,400.00
1,209,059.40
1,259,889.82
105.28
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242
Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,199,550.00
1,179,694.46
1,254,902.33
98.34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 975,400.00
948,305.19
1,000,252.34
97.22
611100 Bruto plaće i naknade 820,600.00
818,378.89
859,641.39
99.73
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 154,800.00
129,926.30
140,610.95
83.93
LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,000.00
22,684.00
21,942.00
98.63
LBA0N7 Naknada za topli obrok 81,600.00
78,040.00
81,560.00
95.64
LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,700.00
19,041.03
20,370.94
96.65
LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 26,000.00
5,873.10
4,938.00
22.59
LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
4,288.17
11,800.01
95.29
612000 Doprinosi poslodavca 87,900.00
87,101.11
93,405.59
99.09
613000 Izdaci za materijal i usluge 136,250.00
144,288.16
161,244.40
105.90
613100 Putni troškovi 1,000.00
400.00
624.90
40.00
613200 Izdaci za energiju 69,100.00
77,159.76
76,848.52
111.66
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,500.00
11,562.97
11,522.89
100.55
9,905.00
6,604.91
14,691.42
66.68
700.00
399.05
990.00
57.01
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
6,200.00
4,799.46
10,399.02
77.41
1,700.00
3,060.00
3,180.00
180.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,145.00
40,302.01
42,987.65
111.50
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 33,345.00
37,586.87
40,069.95
112.72
LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00
2,715.14
2,917.70
96.97
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,200.00
5,250.92
0.00
39.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,200.00
5,250.92
0.00
39.78
821300 Nabavka opreme 13,200.00
5,250.92
0.00
39.78
_________________
_________________
_____________
____________
1,212,750.00
1,184,945.38
1,254,902.33
97.71
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 243
Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,324,100.00
1,407,921.80
1,437,863.39
106.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,082,500.00
1,150,368.96
1,153,272.77
106.27
611100 Bruto plaće i naknade 920,000.00
985,369.44
998,047.96
107.11
611200 Naknade troškova zaposlenih 162,500.00
164,999.52
155,224.81
101.54
LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00
24,678.60
24,054.00
98.71
LBA0O2 Naknada za topli obrok 94,200.00
90,172.24
94,146.64
95.72
LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,100.00
23,052.58
23,769.95
95.65
LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,500.00
14,186.70
6,622.22
91.53
LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00
12,909.40
6,632.00
348.90
612000 Doprinosi poslodavca 100,000.00
104,114.86
106,482.14
104.11
613000 Izdaci za materijal i usluge 141,600.00
153,437.98
178,108.48
108.36
613100 Putni troškovi 700.00
455.00
980.00
65.00
613200 Izdaci za energiju 90,200.00
102,647.97
100,341.06
113.80
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00
13,400.00
13,486.62
100.00
613400 Nabavka materijala 7,000.00
6,164.27
10,855.58
88.06
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00
561.55
1,293.45
51.05
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,000.00
5,281.17
11,570.66
75.45
1,600.00
1,500.00
3,480.00
93.75
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,600.00
23,428.02
36,101.11
113.73
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,500.00
20,189.26
32,790.34
115.37
LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00
3,238.76
3,310.77
104.48
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,000.00
3,000.00
1,889.77
33.33
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,000.00
3,000.00
1,889.77
33.33
821300 Nabavka opreme 9,000.00
3,000.00
1,889.77
33.33
_________________
_________________
_____________
____________
1,333,100.00
1,410,921.80
1,439,753.16
105.84
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 244
Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,394,100.00
1,516,260.63
1,525,769.09
108.76
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,144,000.00
1,231,631.14
1,236,841.44
107.66
611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00
1,024,739.72
1,055,606.86
107.87
611200 Naknade troškova zaposlenih 194,000.00
206,891.42
181,234.58
106.65
LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,500.00
25,716.00
24,728.00
100.85
LBA0O7 Naknada za topli obrok 99,000.00
97,614.96
98,919.80
98.60
LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00
23,590.86
35,687.74
96.68
LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 40,600.00
40,887.97
12,000.00
100.71
LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00
19,081.63
9,899.04
424.04
612000 Doprinosi poslodavca 105,500.00
107,919.59
112,341.20
102.29
613000 Izdaci za materijal i usluge 144,600.00
176,709.90
176,586.45
122.21
613100 Putni troškovi 500.00
315.00
0.00
63.00
613200 Izdaci za energiju 99,600.00
112,084.31
110,773.34
112.53
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00
13,126.55
13,294.33
99.44
6,500.00
8,518.90
10,635.83
131.06
500.00
500.00
500.00
100.00
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,500.00
11,330.02
8,671.55
206.00
1,500.00
3,240.00
3,520.00
216.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,300.00
27,595.12
29,191.40
159.51
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00
24,250.04
25,708.90
173.21
LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00
3,345.08
3,482.50
101.37
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
3,684.11
240.00
36.84
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
3,684.11
240.00
36.84
821300 Nabavka opreme 10,000.00
3,684.11
240.00
36.84
_________________
_________________
_____________
____________
1,404,100.00
1,519,944.74
1,526,009.09
108.25
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 245
Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,732,416.00
1,872,310.31
1,823,932.39
108.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,385,316.00
1,508,390.19
1,440,312.54
108.88
611100 Bruto plaće i naknade 1,176,300.00
1,287,726.22
1,229,137.02
109.47
209,016.00
220,663.97
211,175.52
105.57
35,200.00
34,506.00
33,386.00
98.03
114,000.00
121,424.00
113,920.00
106.51
LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor 28,816.00
28,815.22
29,975.75
100.00
LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 16,800.00
16,769.28
13,393.78
99.82
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P2 Naknada za topli obrok LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00
19,149.47
20,499.99
134.86
612000 Doprinosi poslodavca 125,300.00
136,151.41
133,090.35
108.66
613000 Izdaci za materijal i usluge 221,800.00
227,768.71
250,529.50
102.69
613100 Putni troškovi 2,000.00
1,997.80
1,000.00
99.89
613200 Izdaci za energiju 84,600.00
85,039.72
94,193.75
100.52
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00
13,081.05
12,831.20
102.20
613400 Nabavka materijala 75,000.00
76,615.13
73,062.96
102.15
1,700.00
1,695.32
1,995.93
99.72
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
8,000.00
8,000.00
12,999.78
100.00
2,000.00
5,160.00
4,000.00
258.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,700.00
36,179.69
50,445.88
101.34
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 31,800.00
31,982.00
46,341.84
100.57
3,900.00
4,197.69
4,104.04
107.63
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,029.58
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,029.58
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,029.58
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
4,999.99
12,359.89
50.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
4,999.99
12,359.89
50.00
821300 Nabavka opreme 10,000.00
4,999.99
12,359.89
50.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,742,416.00
1,881,339.88
1,836,292.28
107.97
LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 246
Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,583,900.00
1,714,803.64
1,737,881.57
108.26
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,345,600.00
1,465,260.63
1,462,305.31
108.89
611100 Bruto plaće i naknade 1,160,000.00
1,255,400.84
1,259,405.54
108.22
185,600.00
209,859.79
202,899.77
113.07
23,000.00
22,541.00
22,883.00
98.00
115,000.00
115,361.20
114,969.92
100.31
LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor 30,000.00
29,728.89
29,460.85
99.10
LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00
20,997.00
27,272.20
182.58
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P7 Naknada za topli obrok LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te 6,100.00
21,231.70
8,313.80
348.06
612000 Doprinosi poslodavca 126,800.00
132,103.39
134,635.14
104.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 111,500.00
117,439.62
140,941.12
105.33
613100 Putni troškovi 500.00
395.00
500.00
79.00
613200 Izdaci za energiju 62,200.00
62,800.31
69,294.31
100.97
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00
11,681.50
13,288.67
88.50
7,400.00
7,654.20
11,110.67
103.44
500.00
397.50
197.40
79.50
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
6,400.00
7,972.19
9,899.59
124.57
1,600.00
1,790.00
3,890.00
111.87
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00
24,748.92
32,760.48
125.63
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,700.00
20,668.81
28,591.04
131.65
4,000.00
4,080.11
4,169.44
102.00
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,672.30
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,672.30
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,672.30
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
6,818.35
4,200.00
45.46
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
6,818.35
4,200.00
45.46
821300 Nabavka opreme 15,000.00
6,818.35
4,200.00
45.46
_________________
_________________
_____________
____________
1,598,900.00
1,727,294.29
1,742,081.57
108.03
LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 247
Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,293,000.00
1,350,447.10
1,359,888.98
104.44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 999,970.00
1,053,125.60
1,067,488.44
105.32
611100 Bruto plaće i naknade 853,600.00
913,028.77
909,600.73
106.96
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,370.00
140,096.83
157,887.71
95.71
LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,905.00
22,232.00
20,896.00
71.94
LBA0R2 Naknada za topli obrok 87,200.00
89,848.80
87,122.00
103.04
LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00
21,252.03
21,243.65
98.85
0.00
0.00
24,326.06
n/m
LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te 6,765.00
6,764.00
4,300.00
99.99
612000 Doprinosi poslodavca 91,000.00
97,002.01
96,865.98
106.60
613000 Izdaci za materijal i usluge 202,030.00
200,319.49
195,534.56
99.15
613100 Putni troškovi 1,000.00
1,000.00
908.50
100.00
613200 Izdaci za energiju 58,600.00
59,088.95
65,246.32
100.83
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00
14,010.25
13,668.48
103.02
613400 Nabavka materijala 81,000.00
78,914.29
57,300.00
97.43
900.00
888.95
1,299.05
98.77
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
18,000.00
17,998.00
14,996.15
99.99
1,500.00
1,500.00
3,100.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,430.00
26,919.05
39,016.06
98.14
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,630.00
23,911.99
35,998.45
97.08
2,800.00
3,007.06
3,017.61
107.40
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
3,141.28
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
3,141.28
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
3,141.28
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40,600.00
35,536.25
7,969.34
87.53
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40,600.00
35,536.25
7,969.34
87.53
821300 Nabavka opreme 30,600.00
25,599.55
7,969.34
83.66
LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
9,936.70
0.00
99.37
_________________
_________________
_____________
____________
1,333,600.00
1,389,124.63
1,367,858.32
104.16
248
Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,170,000.00
1,204,679.19
1,275,110.26
102.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 948,830.00
964,581.40
1,012,252.28
101.66
611100 Bruto plaće i naknade 801,500.00
819,423.38
848,586.20
102.24
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 147,330.00
145,158.02
163,666.08
98.53
LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,000.00
20,918.00
21,640.00
99.61
LBA0R7 Naknada za topli obrok 81,700.00
79,680.88
81,657.44
97.53
LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00
19,371.02
20,282.90
99.85
LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,830.00
11,820.12
15,225.38
99.92
LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te 13,400.00
13,368.00
24,860.36
99.76
612000 Doprinosi poslodavca 85,800.00
86,459.97
91,007.34
100.77
613000 Izdaci za materijal i usluge 135,370.00
153,637.82
171,850.64
113.49
613100 Putni troškovi 1,500.00
1,190.00
1,500.00
79.33
613200 Izdaci za energiju 89,500.00
95,058.12
99,558.12
106.21
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00
9,403.39
10,005.76
94.03
613400 Nabavka materijala 9,370.00
17,095.02
17,043.20
182.44
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00
809.30
1,165.15
57.81
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
4,993.10
8,960.16
99.86
1,600.00
1,600.00
3,200.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00
23,488.89
30,418.25
138.17
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00
20,824.00
27,600.73
145.62
2,700.00
2,664.89
2,817.52
98.70
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,225.03
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,225.03
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,225.03
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00
2,998.78
200.00
37.48
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00
2,998.78
200.00
37.48
821300 Nabavka opreme 8,000.00
2,998.78
200.00
37.48
_________________
_________________
_____________
____________
1,178,000.00
1,211,903.00
1,275,310.26
102.88
LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 249
Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,760,900.00
1,816,835.62
1,917,049.57
103.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,530,500.00
1,562,514.44
1,633,865.08
102.09
611100 Bruto plaće i naknade 1,306,500.00
1,344,956.71
1,393,979.00
102.94
224,000.00
217,557.73
239,886.08
97.12
40,900.00
38,054.00
38,706.00
93.04
129,800.00
128,688.00
129,704.00
99.14
LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor 32,400.00
30,086.74
32,811.15
92.86
LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00
14,670.60
16,688.02
99.13
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S2 Naknada za topli obrok LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te 6,100.00
6,058.39
21,976.91
99.32
612000 Doprinosi poslodavca 139,000.00
141,867.66
148,028.29
102.06
613000 Izdaci za materijal i usluge 91,400.00
112,453.52
135,156.20
123.03
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 200.00
0.00
500.00
0.00
38,000.00
38,608.90
42,338.51
101.60
7,300.00
15,383.61
10,861.47
210.73
10,500.00
10,110.17
18,499.98
96.29
1,100.00
1,282.10
1,796.35
116.55
0.00
0.00
0.00
n/m
9,600.00
13,020.29
18,699.33
135.63
2,500.00
4,680.00
4,860.00
187.20
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,200.00
29,368.45
37,600.56
132.29
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,900.00
24,962.17
32,987.29
139.45
LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,300.00
4,406.28
4,613.27
102.47
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,000.00
18,886.57
4,143.39
72.64
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,000.00
18,886.57
4,143.39
72.64
821300 Nabavka opreme 11,000.00
3,891.85
4,143.39
35.38
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00
14,994.72
0.00
99.96
_________________
_________________
_____________
____________
1,786,900.00
1,835,722.19
1,921,192.96
102.73
250
Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,811,700.00
1,854,857.47
1,932,190.80
102.38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,568,540.00
1,607,186.34
1,647,904.12
102.46
611100 Bruto plaće i naknade 1,359,900.00
1,401,780.80
1,423,679.47
103.08
208,640.00
205,405.54
224,224.65
98.45
32,400.00
32,383.00
31,450.00
99.95
133,700.00
130,500.00
133,612.00
97.61
LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor 30,800.00
30,760.14
31,730.85
99.87
LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
5,027.00
14,167.80
100.54
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S7 Naknada za topli obrok LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te 6,740.00
6,735.40
13,264.00
99.93
612000 Doprinosi poslodavca 142,800.00
147,572.44
151,589.91
103.34
613000 Izdaci za materijal i usluge 100,360.00
100,098.69
132,696.77
99.74
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 43,700.00
39,967.48
48,641.81
91.46
613300 Izdaci za komunalne usluge 15,300.00
12,464.56
15,319.15
81.47
613400 Nabavka materijala 9,200.00
9,213.38
16,471.29
100.15
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00
998.80
1,742.50
99.88
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
6,800.00
6,591.89
10,898.65
96.94
2,600.00
2,600.00
5,300.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,760.00
28,262.58
34,323.37
129.88
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,360.00
23,692.85
29,615.14
136.48
4,400.00
4,569.73
4,708.23
103.86
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,872.98
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,872.98
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,872.98
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,900.00
4,692.29
4,856.89
43.05
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,900.00
4,692.29
4,856.89
43.05
821300 Nabavka opreme 10,900.00
4,692.29
4,856.89
43.05
_________________
_________________
_____________
____________
1,822,600.00
1,865,422.74
1,937,047.69
102.35
LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 251
Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,804,219.00
1,823,104.58
1,924,427.07
101.05
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,481,700.00
1,507,037.29
1,557,881.11
101.71
611100 Bruto plaće i naknade 1,263,800.00
1,293,704.99
1,339,737.79
102.37
217,900.00
213,332.30
218,143.32
97.90
38,330.00
37,730.00
37,778.96
98.43
121,900.00
119,452.00
121,890.00
97.99
LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor 30,220.00
29,517.70
30,424.20
97.68
LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 17,400.00
16,603.60
4,955.00
95.42
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0T2 Naknada za topli obrok LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te 10,050.00
10,029.00
23,095.16
99.79
612000 Doprinosi poslodavca 134,700.00
136,448.31
143,147.62
101.30
613000 Izdaci za materijal i usluge 187,819.00
179,618.98
223,398.34
95.63
613100 Putni troškovi 6,650.00
6,566.00
7,186.00
98.74
613200 Izdaci za energiju 96,400.00
97,173.08
111,105.75
100.80
613300 Izdaci za komunalne usluge 18,200.00
17,017.95
18,255.50
93.51
613400 Nabavka materijala 27,669.00
24,428.63
26,866.75
88.29
900.00
873.90
1,151.00
97.10
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
13,500.00
11,040.48
23,097.82
81.78
2,600.00
2,816.00
3,072.00
108.31
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,900.00
19,702.94
32,663.52
89.97
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,700.00
15,486.90
28,264.65
87.50
4,200.00
4,216.04
4,398.87
100.38
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 197,669.00
197,546.49
30,995.98
99.94
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 197,669.00
197,546.49
30,995.98
99.94
1,405.00
1,403.82
30,995.98
99.92
LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 196,264.00
196,142.67
0.00
99.94
_________________
_________________
_____________
____________
2,001,888.00
2,020,651.07
1,955,423.05
100.94
252
Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,171,500.00
1,266,840.85
1,249,899.97
108.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 940,880.00
1,035,684.32
991,496.41
110.08
611100 Bruto plaće i naknade 785,600.00
872,786.82
842,806.76
111.10
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 155,280.00
162,897.50
148,689.65
104.91
LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,680.00
23,676.00
22,858.65
99.98
LBA0T7 Naknada za topli obrok 79,600.00
83,704.00
79,560.00
105.16
LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00
20,382.50
19,019.00
99.91
LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 29,000.00
27,665.00
21,952.00
95.40
LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te 2,600.00
7,470.00
5,300.00
287.31
612000 Doprinosi poslodavca 83,400.00
92,213.89
88,930.12
110.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 147,220.00
138,942.64
169,473.44
94.38
613100 Putni troškovi 1,500.00
1,380.50
2,980.00
92.03
613200 Izdaci za energiju 84,900.00
83,244.30
96,689.82
98.05
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,620.00
13,619.81
12,459.76
100.00
613400 Nabavka materijala 22,710.00
20,612.36
25,394.90
90.76
100.00
91.00
198.00
91.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,800.00
4,401.77
8,072.60
91.70
2,990.00
2,960.00
2,940.00
99.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,600.00
12,632.90
20,738.36
76.10
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00
9,784.25
17,979.97
69.89
LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00
2,848.65
2,758.39
109.56
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,900.00
9,568.68
13,682.90
34.30
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,900.00
9,568.68
13,682.90
34.30
8,600.00
4,163.68
1,297.90
48.41
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19,300.00
5,405.00
12,385.00
28.01
_________________
_________________
_____________
____________
1,199,400.00
1,276,409.53
1,263,582.87
106.42
253
Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,023,295.00
1,017,001.11
1,098,577.32
99.38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837,400.00
829,634.76
905,014.66
99.07
611100 Bruto plaće i naknade 719,800.00
721,648.01
756,632.70
100.26
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 117,600.00
107,986.75
148,381.96
91.83
LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00
21,130.00
23,698.00
84.52
LBA0U2 Naknada za topli obrok 72,400.00
66,332.00
72,343.20
91.62
LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00
16,757.75
17,513.76
92.58
0.00
0.00
25,695.00
n/m
LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te 2,100.00
3,767.00
9,132.00
179.38
612000 Doprinosi poslodavca 76,300.00
76,684.64
81,063.45
100.50
613000 Izdaci za materijal i usluge 109,595.00
110,681.71
112,499.21
100.99
613100 Putni troškovi 1,000.00
3,416.00
1,800.00
341.60
613200 Izdaci za energiju 53,400.00
48,090.91
59,480.04
90.06
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8,200.00
6,851.88
8,255.70
83.56
21,520.00
20,645.05
14,060.00
95.93
100.00
93.50
300.00
93.50
0.00
0.00
0.00
n/m
11,100.00
6,381.41
6,641.21
57.49
1,000.00
1,080.00
1,980.00
108.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,275.00
24,122.96
19,982.26
181.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,875.00
21,739.68
17,461.23
199.91
LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00
2,383.28
2,521.03
99.30
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,400.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,400.00
0.00
0.00
0.00
8,200.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,200.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,039,695.00
1,017,001.11
1,098,577.32
97.82
254
Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 907,652.00
904,082.68
974,592.46
99.61
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 764,045.00
755,597.70
813,539.82
98.89
611100 Bruto plaće i naknade 659,900.00
651,427.62
689,368.32
98.72
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
104,145.00
104,170.08
124,171.50
100.02
LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00
23,439.00
24,151.00
102.80
LBA0U7 Naknada za topli obrok 61,700.00
61,088.00
61,604.00
99.01
LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,367.00
15,366.05
17,116.50
99.99
0.00
0.00
15,100.00
n/m
LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te 4,278.00
4,277.03
6,200.00
99.98
612000 Doprinosi poslodavca 69,600.00
69,284.41
73,690.72
99.55
613000 Izdaci za materijal i usluge 74,007.00
79,200.57
87,361.92
107.02
613100 Putni troškovi 500.00
480.00
885.00
96.00
44,655.00
49,096.42
50,163.30
109.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00
7,499.16
6,362.94
113.62
613400 Nabavka materijala 5,952.00
5,951.34
6,229.00
99.99
100.00
83.90
198.90
83.90
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
1,900.00
1,899.56
3,917.00
99.98
1,100.00
2,075.00
2,280.00
188.64
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,200.00
12,115.19
17,325.78
91.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00
9,961.75
15,030.00
90.56
2,200.00
2,153.44
2,295.78
97.88
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
3,819.72
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
3,819.72
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
3,819.72
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,300.00
1,869.72
3,132.68
11.47
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,300.00
1,869.72
3,132.68
11.47
821300 Nabavka opreme 11,300.00
1,869.72
3,132.68
16.55
LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
923,952.00
909,772.12
977,725.14
98.47
255
Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 938,172.00
979,934.98
989,708.35
104.45
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 767,902.00
814,102.57
816,887.79
106.02
611100 Bruto plaće i naknade 655,033.00
700,681.57
689,698.79
106.97
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
112,869.00
113,421.00
127,189.00
100.49
LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,702.00
17,490.00
18,285.00
98.80
LBA0V2 Naknada za topli obrok 68,700.00
66,464.00
67,804.00
96.75
LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,651.00
16,651.00
17,300.00
100.00
LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,016.00
5,016.00
16,900.00
100.00
LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te 4,800.00
7,800.00
6,900.00
162.50
612000 Doprinosi poslodavca 70,146.00
74,726.12
74,012.69
106.53
613000 Izdaci za materijal i usluge 100,124.00
91,106.29
98,807.87
90.99
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 60.00
60.00
2,300.00
100.00
37,222.00
37,162.97
41,763.14
99.84
8,400.00
8,478.55
8,400.00
100.94
22,712.00
15,158.00
12,485.00
66.74
149.00
148.50
260.90
99.66
0.00
0.00
0.00
n/m
7,000.00
6,655.76
9,397.42
95.08
900.00
900.00
1,900.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,681.00
22,542.51
22,301.41
95.19
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 21,460.00
20,220.01
19,997.34
94.22
LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,221.00
2,322.50
2,304.07
104.57
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,027.00
9,594.63
1,448.00
79.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,027.00
9,594.63
1,448.00
79.78
821300 Nabavka opreme 12,027.00
9,594.63
1,448.00
79.78
_________________
_________________
_____________
____________
950,199.00
989,529.61
991,156.35
104.14
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 256
Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 845,131.00
890,341.65
909,991.22
105.35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 712,512.00
761,466.67
752,474.23
106.87
611100 Bruto plaće i naknade 615,100.00
645,185.92
635,059.23
104.89
611200 Naknade troškova zaposlenih 97,412.00
116,280.75
117,415.00
119.37
LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,240.00
17,209.00
17,225.00
99.82
LBA0V7 Naknada za topli obrok 60,500.00
59,400.00
60,484.00
98.18
LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor 14,647.00
14,646.75
14,456.00
100.00
0.00
0.00
6,000.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te 5,025.00
25,025.00
19,250.00
498.01
612000 Doprinosi poslodavca 64,600.00
68,093.42
68,674.38
105.41
613000 Izdaci za materijal i usluge 68,019.00
60,781.56
88,842.61
89.36
613100 Putni troškovi 200.00
140.00
500.00
70.00
28,000.00
24,988.82
31,245.05
89.25
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00
6,948.41
7,039.05
99.26
613400 Nabavka materijala 9,603.00
6,903.00
12,477.27
71.88
100.00
97.25
177.75
97.25
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
10,206.00
10,006.00
21,262.38
98.04
960.00
960.00
880.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,950.00
10,738.08
15,261.11
89.86
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,950.00
8,629.10
13,125.01
86.72
LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,000.00
2,108.98
2,136.10
105.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,600.00
37,000.00
400.00
98.40
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,600.00
37,000.00
400.00
98.40
600.00
0.00
400.00
0.00
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37,000.00
37,000.00
0.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
882,731.00
927,341.65
910,391.22
105.05
257
Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,120,400.00
1,180,645.17
1,195,252.44
105.38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 981,100.00
1,035,572.35
1,044,721.80
105.55
611100 Bruto plaće i naknade 850,600.00
899,943.15
902,841.80
105.80
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 130,500.00
135,629.20
141,880.00
103.93
LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,200.00
24,574.80
25,228.00
93.80
LBA0Z2 Naknada za topli obrok 82,500.00
81,216.00
82,424.00
98.44
LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00
19,800.00
21,101.56
100.00
0.00
0.00
6,508.44
n/m
LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te 2,000.00
10,038.40
6,618.00
501.92
612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00
94,581.46
94,798.41
105.91
613000 Izdaci za materijal i usluge 50,000.00
50,491.36
55,732.23
100.98
613100 Putni troškovi 1,068.00
627.82
0.00
58.78
613200 Izdaci za energiju 12,100.00
12,700.10
13,577.50
104.96
613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00
3,952.44
4,045.62
98.81
613400 Nabavka materijala 6,000.00
5,880.84
7,991.73
98.01
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,500.00
4,950.00
4,950.00
110.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00
3,937.05
7,931.75
98.43
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,832.00
2,831.40
3,395.40
99.98
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,500.00
15,611.71
13,840.23
100.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,700.00
12,697.42
10,912.85
99.98
2,800.00
2,914.29
2,927.38
104.08
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
3,518.38
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
3,518.38
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
3,518.38
0.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,120,400.00
1,184,163.55
1,195,252.44
105.69
LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 258
Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,788,660.00
1,882,888.09
1,931,491.14
105.27
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,278,800.00
1,392,063.92
1,415,240.43
108.86
611100 Bruto plaće i naknade 1,089,000.00
1,168,224.62
1,171,586.89
107.27
189,800.00
223,839.30
243,653.54
117.93
9,387.00
20,293.60
20,775.00
216.19
41,400.00
60,626.20
61,496.10
146.44
112,200.00
110,504.00
112,144.00
98.49
26,813.00
26,812.50
27,805.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0Z7 Naknada za topli obrok LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
5,603.00
21,433.44
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 117,600.00
123,805.59
123,228.61
105.28
613000 Izdaci za materijal i usluge 392,260.00
367,018.58
393,022.10
93.57
613100 Putni troškovi 3,700.00
3,150.00
5,362.60
85.14
613200 Izdaci za energiju 86,100.00
80,650.85
94,033.52
93.67
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,600.00
18,779.03
16,632.97
100.96
157,500.00
137,223.28
148,960.39
87.13
6,300.00
6,056.67
7,707.75
96.14
0.00
0.00
0.00
n/m
36,860.00
36,747.39
38,847.06
99.69
8,270.00
8,210.51
7,147.04
99.28
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,930.00
76,200.85
74,330.77
101.70
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,330.00
72,373.00
70,461.67
101.46
LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,600.00
3,827.85
3,869.10
106.33
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,940.00
28,934.62
13,849.95
99.98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,940.00
28,934.62
13,849.95
99.98
821300 Nabavka opreme 28,940.00
28,934.62
13,849.95
99.98
_________________
_________________
_____________
____________
1,817,600.00
1,911,822.71
1,945,341.09
105.18
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 259
Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 983,000.00
1,002,258.49
1,066,656.38
101.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 813,500.00
829,377.25
869,402.55
101.95
611100 Bruto plaće i naknade 694,600.00
709,538.59
728,717.59
102.15
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
118,900.00
119,838.66
140,684.96
100.79
LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00
27,521.00
28,340.10
112.33
LBA0X2 Naknada za topli obrok 71,600.00
69,644.00
71,525.60
97.27
LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,600.00
16,503.10
17,897.20
99.42
0.00
0.00
15,525.76
n/m
LBA0X4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te 6,200.00
6,170.56
7,396.30
99.53
612000 Doprinosi poslodavca 74,900.00
74,915.48
77,845.31
100.02
613000 Izdaci za materijal i usluge 94,600.00
97,965.76
119,408.52
103.56
613100 Putni troškovi 500.00
280.00
0.00
56.00
56,900.00
56,897.62
66,697.70
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,300.00
7,251.92
6,350.75
115.11
613400 Nabavka materijala 5,700.00
5,729.54
9,998.92
100.52
500.00
497.55
141.40
99.51
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,200.00
3,927.46
7,443.51
93.51
1,300.00
1,892.50
2,500.00
145.58
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00
21,489.17
26,276.24
111.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,900.00
19,159.96
23,851.26
113.37
LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00
2,329.21
2,424.98
101.27
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,500.00
0.00
315.90
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,500.00
0.00
315.90
0.00
821300 Nabavka opreme 3,500.00
0.00
315.90
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
986,500.00
1,002,258.49
1,066,972.28
101.60
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260
Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 964,900.00
1,021,341.36
1,063,322.03
105.85
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 819,300.00
866,716.28
891,895.79
105.79
611100 Bruto plaće i naknade 700,000.00
732,846.61
753,533.22
104.69
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
119,300.00
133,869.67
138,362.57
112.21
LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00
21,333.00
21,501.00
94.81
LBA0X7 Naknada za topli obrok 72,700.00
70,910.42
72,689.58
97.54
LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,600.00
16,596.25
17,221.65
99.98
0.00
0.00
18,133.81
n/m
LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te 7,500.00
25,030.00
8,816.53
333.73
612000 Doprinosi poslodavca 76,100.00
77,594.50
80,098.49
101.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 69,500.00
77,030.58
91,327.75
110.84
613100 Putni troškovi 200.00
0.00
0.00
0.00
36,800.00
36,697.22
40,973.34
99.72
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00
6,226.39
5,576.23
113.21
613400 Nabavka materijala 5,900.00
6,957.54
9,647.47
117.92
700.00
388.60
863.95
55.51
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,500.00
4,054.42
7,032.69
90.10
1,300.00
2,205.00
2,700.00
169.62
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,600.00
20,501.41
24,534.07
140.42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,200.00
18,097.41
22,028.31
148.34
2,400.00
2,404.00
2,505.76
100.17
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,315.51
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,315.51
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,315.51
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00
5,092.74
5,700.67
42.44
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00
5,092.74
5,700.67
42.44
821300 Nabavka opreme 12,000.00
5,092.74
5,700.67
42.44
_________________
_________________
_____________
____________
976,900.00
1,030,749.61
1,069,022.70
105.51
LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 261
Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,291,221.00
1,337,347.54
1,355,665.75
103.57
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,088,921.00
1,135,745.44
1,129,766.24
104.30
611100 Bruto plaće i naknade 942,800.00
981,485.60
982,525.16
104.10
611200 Naknade troškova zaposlenih 146,121.00
154,259.84
147,241.08
105.57
LBA0Y1 Naknada troškova prevoza 29,000.00
29,000.00
30,221.00
100.00
LBA0Y2 Naknada za topli obrok 90,900.00
91,003.44
90,850.88
100.11
LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor 22,521.00
22,520.80
22,877.20
100.00
0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te 3,700.00
11,735.60
3,292.00
317.18
612000 Doprinosi poslodavca 99,000.00
103,644.53
105,186.10
104.69
613000 Izdaci za materijal i usluge 103,300.00
97,957.57
120,713.41
94.83
613100 Putni troškovi 400.00
297.50
1,172.50
74.38
613200 Izdaci za energiju 47,600.00
47,092.45
49,141.55
98.93
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00
13,140.90
12,867.44
102.66
613400 Nabavka materijala 12,500.00
7,969.81
12,497.70
63.76
500.00
500.00
1,000.00
100.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
4,740.85
7,755.68
94.82
1,700.00
2,450.00
3,240.00
144.12
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,800.00
21,766.06
33,038.54
95.47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00
18,543.79
29,760.82
94.13
3,100.00
3,222.27
3,277.72
103.94
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,607.64
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,607.64
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,607.64
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
1,275.00
3,765.16
12.75
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
1,275.00
3,765.16
12.75
821300 Nabavka opreme 10,000.00
1,275.00
3,765.16
12.75
_________________
_________________
_____________
____________
1,301,221.00
1,344,230.18
1,359,430.91
103.31
LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 262
Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,048,990.00
1,117,752.58
473,380.91
106.56
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 907,800.00
974,306.98
401,587.08
107.33
611100 Bruto plaće i naknade 774,000.00
845,966.18
354,908.08
109.30
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 133,800.00
128,340.80
46,679.00
95.92
LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te 3,500.00
3,344.00
0.00
95.54
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 25,300.00
25,171.00
10,069.00
99.49
LBA0Y7 Naknada za topli obrok 85,000.00
81,260.00
35,780.00
95.60
LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,000.00
18,565.80
830.00
92.83
LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 85,000.00
88,849.29
37,256.15
104.53
613000 Izdaci za materijal i usluge 56,190.00
54,596.31
34,537.68
97.16
613100 Putni troškovi 200.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 25,300.00
25,920.93
10,447.13
102.45
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,700.00
10,658.92
5,053.40
99.62
5,140.00
5,138.91
5,995.36
99.98
700.00
650.00
60.00
92.86
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,600.00
3,166.69
3,194.23
87.96
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,100.00
810.00
2,717.14
73.64
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,450.00
8,250.86
7,070.42
87.31
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,250.00
5,478.94
5,907.32
75.57
LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00
2,771.92
1,163.10
126.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,750.00
7,748.19
0.00
99.98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,750.00
7,748.19
0.00
99.98
821300 Nabavka opreme 7,750.00
7,748.19
0.00
99.98
_________________
_________________
_____________
____________
1,056,740.00
1,125,500.77
473,380.91
106.51
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 263
Organizacija=21020069 (NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 36,600.00
5,984.87
0.00
16.35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 6,500.00
4,990.83
0.00
76.78
611100 Bruto plaće i naknade 5,000.00
4,630.83
0.00
92.62
611200 Naknade troškova zaposlenih 1,500.00
360.00
0.00
24.00
LBA0W1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 1,000.00
0.00
0.00
0.00
500.00
360.00
0.00
72.00
LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 0.00
0.00
0.00
n/m
LBA0Y7 Naknada za topli obrok 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 1,000.00
486.24
0.00
48.62
613000 Izdaci za materijal i usluge 29,100.00
507.80
0.00
1.75
0.00
0.00
0.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 9,000.00
0.00
0.00
0.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00
0.00
0.00
0.00
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI LBA0W2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 10,000.00
145.00
0.00
1.45
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,100.00
362.80
0.00
7.11
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00
348.92
0.00
6.98
LBK069 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00
13.88
0.00
13.88
_________________
_________________
_____________
____________
36,600.00
5,984.87
0.00
16.35
264
Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 53,747,167.00
55,908,174.31
57,649,769.78
104.02
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 42,659,066.00
45,304,852.60
45,479,422.78
106.20
611100 Bruto plaće i naknade 36,329,800.00
38,847,600.14
39,138,950.20
106.93
611200 Naknade troškova zaposlenih 6,329,266.00
6,457,252.46
6,340,472.58
102.02
612000 Doprinosi poslodavca 3,900,800.00
4,102,866.76
4,143,705.53
105.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 7,187,301.00
6,500,454.95
8,026,641.47
90.44
---------------------------------------------------------------------- - - -
613100 Putni troškovi 101,747.00
76,685.30
104,760.99
75.37
2,349,038.00
2,394,796.46
2,622,916.51
101.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 446,980.00
447,605.47
449,636.29
100.14
613400 Nabavka materijala 748,222.00
668,032.10
893,754.46
89.28
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 64,760.00
41,921.93
66,151.76
64.73
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 103,646.00
150,213.93
178,563.77
144.93
613700 Izdaci za tekuće održavanje 419,923.00
325,308.42
641,900.23
77.47
613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 127,013.00
130,233.38
160,760.33
102.54
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,825,972.00
2,265,657.96
2,908,197.13
80.17
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 64,000.00
1,052,229.10
8,040,665.70
1,644.11
614000 Tekući transferi 64,000.00
1,052,229.10
8,040,665.70
1,644.11
4,000.00
2,000.00
14,000.00
50.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
614200 Transferi pojedincima 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
990,229.10
7,966,665.70
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,038,050.00
626,325.38
762,248.09
60.34
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,038,050.00
626,325.38
762,248.09
60.34
821200 Nabavka građevina 55,000.00
4,989.00
9,680.00
9.07
821300 Nabavka opreme 636,227.00
383,914.97
472,984.65
60.34
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 346,823.00
237,421.41
279,583.44
68.46
_________________
_________________
_____________
____________
54,849,217.00
57,586,728.79
66,452,683.57
104.99
265
Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,396,400.00
1,402,849.38
1,433,568.64
100.46
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,150,600.00
1,195,196.27
1,214,470.60
103.88
611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00
1,005,701.34
1,043,885.17
105.86
611200 Naknade troškova zaposlenih 200,600.00
189,494.93
170,585.43
94.46
LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,700.00
28,966.00
29,067.80
97.53
LCA002 Naknada za topli obrok 95,600.00
90,592.08
95,581.44
94.76
LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,500.00
23,246.39
24,084.65
94.88
LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 48,800.00
43,215.83
8,743.76
88.56
LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
3,474.63
13,107.78
173.73
612000 Doprinosi poslodavca 104,300.00
105,890.39
110,747.63
101.52
613000 Izdaci za materijal i usluge 141,500.00
101,762.72
108,350.41
71.92
613100 Putni troškovi 6,000.00
2,800.00
2,000.00
46.67
613200 Izdaci za energiju 32,200.00
38,576.55
35,896.17
119.80
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00
7,695.40
7,914.32
97.41
613400 Nabavka materijala 8,900.00
8,899.34
14,797.32
99.99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,300.00
0.00
159.05
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
9,500.00
7,200.76
9,155.12
75.80
4,500.00
5,515.00
2,640.00
122.56
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65,200.00
31,075.67
35,788.43
47.66
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 62,000.00
27,804.94
32,352.47
44.85
3,200.00
3,270.73
3,435.96
102.21
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
303,895.69
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
303,895.69
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
303,895.69
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00
3,448.89
2,932.40
49.27
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00
3,448.89
2,932.40
49.27
821300 Nabavka opreme 7,000.00
3,448.89
2,932.40
49.27
_________________
_________________
_____________
____________
1,403,400.00
1,406,298.27
1,740,396.73
100.21
LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 266
Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,254,316.00
2,419,178.00
2,415,628.49
107.31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,808,966.00
1,987,034.17
1,948,068.75
109.84
611100 Bruto plaće i naknade 1,560,000.00
1,722,440.18
1,685,192.79
110.41
248,966.00
264,593.99
262,875.96
106.28
47,200.00
49,067.80
47,096.80
103.96
137,900.00
141,960.56
137,888.48
102.94
LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor 36,816.00
36,815.63
36,260.68
100.00
LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,000.00
16,650.00
28,500.00
97.94
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA007 Naknada za topli obrok LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,050.00
20,100.00
13,130.00
200.00
612000 Doprinosi poslodavca 167,400.00
182,910.85
179,073.56
109.27
613000 Izdaci za materijal i usluge 277,950.00
249,232.98
288,486.18
89.67
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00
0.00
1,441.80
0.00
139,450.00
156,870.81
157,406.11
112.49
13,200.00
13,049.75
13,262.19
98.86
6,500.00
6,499.76
9,095.27
100.00
400.00
370.00
699.91
92.50
0.00
0.00
0.00
n/m
28,000.00
13,499.50
29,099.74
48.21
6,200.00
6,159.75
6,591.25
99.35
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83,200.00
52,783.41
70,889.91
63.44
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 78,000.00
47,183.69
65,410.14
60.49
5,200.00
5,599.72
5,479.77
107.69
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
10,152.84
32,992.54
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
10,152.84
32,992.54
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
10,152.84
32,992.54
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48,400.00
38,065.40
58,970.35
78.65
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48,400.00
38,065.40
58,970.35
78.65
821300 Nabavka opreme 38,400.00
38,065.40
37,333.96
99.13
LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
0.00
21,636.39
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,302,716.00
2,467,396.24
2,507,591.38
107.15
267
Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,626,583.00
1,701,816.99
1,743,331.88
104.63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,357,983.00
1,424,690.38
1,427,449.56
104.91
611100 Bruto plaće i naknade 1,171,400.00
1,232,981.14
1,245,749.58
105.26
186,583.00
191,709.24
181,699.98
102.75
36,000.00
35,931.73
34,609.27
99.81
100,900.00
100,144.00
100,880.00
99.25
LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor 24,983.00
24,982.03
23,888.23
100.00
LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00
13,942.48
15,000.00
66.39
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA012 Naknada za topli obrok LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,700.00
16,709.00
7,322.48
451.59
612000 Doprinosi poslodavca 123,000.00
129,495.63
130,913.81
105.28
613000 Izdaci za materijal i usluge 145,600.00
147,630.98
184,968.51
101.39
613100 Putni troškovi 1,000.00
0.00
2,800.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 80,600.00
79,263.57
89,663.95
98.34
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,900.00
13,976.80
13,983.24
100.55
613400 Nabavka materijala 17,500.00
20,125.71
23,043.05
115.00
1,400.00
585.00
1,338.28
41.79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
5,000.00
3,569.24
9,574.23
71.38
2,000.00
2,000.00
3,900.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,200.00
28,110.66
40,665.76
116.16
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00
24,148.90
36,649.68
118.38
3,800.00
3,961.76
4,016.08
104.26
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
26,776.73
219,120.34
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
26,776.73
219,120.34
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
26,776.73
219,120.34
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00
0.00
2,896.95
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00
0.00
2,896.95
0.00
821300 Nabavka opreme 11,000.00
0.00
1,396.95
0.00
LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
1,500.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,637,583.00
1,728,593.72
1,965,349.17
105.56
268
Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,343,400.00
1,425,850.12
1,461,889.63
106.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,096,200.00
1,155,789.23
1,173,795.14
105.44
611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00
1,010,807.83
1,017,990.54
106.40
611200 Naknade troškova zaposlenih 146,200.00
144,981.40
155,804.60
99.17
LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,900.00
30,734.40
30,355.60
99.46
LCA017 Naknada za topli obrok 88,800.00
86,372.00
88,716.00
97.27
LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor 22,000.00
21,213.00
20,879.80
96.42
0.00
0.00
5,953.92
n/m
LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,500.00
6,662.00
9,899.28
148.04
612000 Doprinosi poslodavca 101,900.00
106,383.31
107,429.03
104.40
613000 Izdaci za materijal i usluge 145,300.00
163,677.58
180,665.46
112.65
613100 Putni troškovi 500.00
0.00
1,210.95
0.00
110,100.00
123,436.85
122,491.03
112.11
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00
6,677.60
7,249.59
92.74
613400 Nabavka materijala 3,700.00
3,370.00
8,598.96
91.08
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,500.00
17,058.60
18,954.00
179.56
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00
1,996.67
5,043.70
83.19
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00
1,822.20
4,000.00
91.11
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,900.00
9,315.66
13,117.23
94.10
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,700.00
6,021.60
9,791.10
89.87
LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00
3,294.06
3,326.13
102.94
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
48,263.77
312,269.41
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
48,263.77
312,269.41
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
48,263.77
312,269.41
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,400.00
0.00
32,567.11
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,400.00
0.00
32,567.11
0.00
821300 Nabavka opreme 14,400.00
0.00
32,567.11
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,357,800.00
1,474,113.89
1,806,726.15
108.57
613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 269
Organizacija=21030005 ( PETA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,624,500.00
1,717,417.27
1,731,477.12
105.72
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,296,040.00
1,387,222.47
1,383,890.32
107.04
611100 Bruto plaće i naknade 1,110,000.00
1,192,407.83
1,198,371.32
107.42
186,040.00
194,814.64
185,519.00
104.72
37,300.00
37,842.00
32,680.00
101.45
108,600.00
106,793.20
108,508.00
98.34
LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor 26,200.00
26,219.44
26,171.00
100.07
LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,240.00
7,240.00
4,800.00
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA022 Naknada za topli obrok LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,700.00
16,720.00
13,360.00
249.55
612000 Doprinosi poslodavca 120,700.00
127,219.33
128,222.97
105.40
613000 Izdaci za materijal i usluge 207,760.00
202,975.47
219,363.83
97.70
613100 Putni troškovi 2,000.00
0.00
0.00
0.00
613200 Izdaci za energiju 77,400.00
85,549.00
86,035.27
110.53
613300 Izdaci za komunalne usluge 20,800.00
20,696.21
20,804.96
99.50
613400 Nabavka materijala 12,100.00
12,162.56
14,299.36
100.52
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,160.00
1,777.90
2,699.75
82.31
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00
1,012.00
2,500.00
67.47
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,700.00
5,695.16
5,859.40
99.92
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,300.00
3,150.00
4,700.00
136.96
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83,800.00
72,932.64
82,465.09
87.03
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,100.00
69,068.88
78,523.50
86.23
3,700.00
3,863.76
3,941.59
104.43
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
45,163.26
88,422.37
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
45,163.26
88,422.37
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
45,163.26
88,422.37
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48,200.00
38,659.19
29,761.05
80.21
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48,200.00
38,659.19
29,761.05
80.21
821300 Nabavka opreme 48,200.00
38,659.19
29,761.05
80.21
_________________
_________________
_____________
____________
1,672,700.00
1,801,239.72
1,849,660.54
107.68
LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 270
Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,426,239.00
1,470,408.40
1,502,124.21
103.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,170,419.00
1,224,373.75
1,228,103.63
104.61
611100 Bruto plaće i naknade 985,000.00
1,037,024.75
1,061,760.82
105.28
611200 Naknade troškova zaposlenih 185,419.00
187,349.00
166,342.81
101.04
LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,500.00
25,560.00
23,915.40
96.45
LCA027 Naknada za topli obrok 93,500.00
93,180.00
93,416.00
99.66
LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor 23,539.00
23,538.28
22,539.71
100.00
LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,480.00
36,472.41
20,752.14
99.98
LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,400.00
8,598.31
5,719.56
159.23
612000 Doprinosi poslodavca 106,400.00
109,134.61
111,590.27
102.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 149,420.00
136,900.04
162,430.31
91.62
613100 Putni troškovi 500.00
315.00
140.00
63.00
613200 Izdaci za energiju 72,400.00
83,101.36
80,521.57
114.78
613300 Izdaci za komunalne usluge 17,980.00
18,247.95
20,349.66
101.49
613400 Nabavka materijala 12,700.00
9,688.12
13,487.58
76.28
0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
11,500.00
6,692.78
7,567.28
58.20
5,440.00
5,435.00
6,170.00
99.91
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,900.00
13,419.83
34,194.22
46.44
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 25,600.00
10,061.01
30,750.92
39.30
3,300.00
3,358.82
3,443.30
101.78
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
18,204.33
147,127.97
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
18,204.33
147,127.97
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
18,204.33
147,127.97
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,500.00
3,993.03
8,889.55
46.98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,500.00
3,993.03
8,889.55
46.98
821300 Nabavka opreme 8,500.00
3,993.03
8,889.55
46.98
_________________
_________________
_____________
____________
1,434,739.00
1,492,605.76
1,658,141.73
104.03
LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 271
Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,417,200.00
1,456,849.97
1,474,743.47
102.80
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,173,954.00
1,212,898.76
1,210,932.85
103.32
611100 Bruto plaće i naknade 1,011,900.00
1,046,938.21
1,048,630.05
103.46
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 162,054.00
165,960.55
162,302.80
102.41
LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,151.00
30,650.40
30,589.60
95.33
LCA032 Naknada za topli obrok 95,400.00
95,792.00
95,382.00
100.41
LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor 24,854.00
24,853.15
24,809.20
100.00
0.00
5,016.00
0.00
n/m
LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,649.00
9,649.00
11,522.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 106,200.00
111,289.11
112,803.43
104.79
613000 Izdaci za materijal i usluge 137,046.00
132,662.10
151,007.19
96.80
613100 Putni troškovi 3,200.00
3,193.50
4,198.10
99.80
613200 Izdaci za energiju 51,100.00
54,072.99
55,928.87
105.82
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00
11,318.11
11,472.04
99.28
8,000.00
6,548.91
8,102.87
81.86
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,646.00
1,624.00
1,624.00
98.66
613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,670.00
9,407.18
10,959.45
97.28
613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,130.00
5,130.00
5,490.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,900.00
41,367.41
53,231.86
88.20
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,600.00
37,929.88
49,740.01
87.00
3,300.00
3,437.53
3,491.85
104.17
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00
71,833.68
205,628.36
119.72
614000 Tekući transferi 60,000.00
71,833.68
205,628.36
119.72
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
0.00
11,833.68
145,628.36
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60,000.00
34,992.64
32,379.42
58.32
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60,000.00
34,992.64
32,379.42
58.32
821300 Nabavka opreme 20,000.00
4,992.64
14,988.54
24.96
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00
30,000.00
17,390.88
75.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,537,200.00
1,563,676.29
1,712,751.25
101.72
LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 272
Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 812,100.00
877,676.83
865,880.28
108.07
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686,100.00
741,280.26
714,094.63
108.04
611100 Bruto plaće i naknade 587,800.00
638,807.83
625,330.15
108.68
611200 Naknade troškova zaposlenih 98,300.00
102,472.43
88,764.48
104.24
LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,600.00
16,559.00
15,941.00
99.75
LCA037 Naknada za topli obrok 57,400.00
58,416.00
57,336.00
101.77
LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor 14,800.00
14,798.43
13,487.48
99.99
LCA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00
7,899.00
0.00
105.32
---------------------------------------------------------------------- - - -
LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
4,800.00
2,000.00
240.00
612000 Doprinosi poslodavca 61,800.00
67,074.83
65,840.13
108.54
613000 Izdaci za materijal i usluge 64,200.00
69,321.74
85,945.52
107.98
613100 Putni troškovi 400.00
384.00
757.50
96.00
37,600.00
37,598.63
41,878.34
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,200.00
6,891.80
5,283.62
132.53
613400 Nabavka materijala 3,000.00
1,996.48
3,993.52
66.55
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
100.00
300.00
100.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,100.00
4,273.83
4,395.32
203.52
613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00
1,500.00
4,472.94
100.00
613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
292.02
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00
16,577.00
24,572.26
115.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,400.00
14,510.75
22,542.33
117.02
1,900.00
2,066.25
2,029.93
108.75
_________________
_________________
_____________
____________
812,100.00
877,676.83
865,880.28
108.07
LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 273
Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,510,269.00
1,595,627.55
1,640,961.17
105.65
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,205,219.00
1,312,105.62
1,306,489.47
108.87
611100 Bruto plaće i naknade 1,017,400.00
1,126,580.47
1,128,135.21
110.73
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 187,819.00
185,525.15
178,354.26
98.78
LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33,300.00
32,501.00
32,084.00
97.60
LCA042 Naknada za topli obrok 99,300.00
99,572.00
99,224.00
100.27
LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor 25,369.00
25,368.75
24,018.26
100.00
LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 19,300.00
18,113.00
17,233.00
93.85
LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,550.00
9,970.40
5,795.00
94.51
612000 Doprinosi poslodavca 111,700.00
118,658.18
116,538.09
106.23
613000 Izdaci za materijal i usluge 193,350.00
164,863.75
217,933.61
85.27
613100 Putni troškovi 5,000.00
4,848.00
3,990.50
96.96
613200 Izdaci za energiju 66,050.00
73,966.67
80,622.86
111.99
613300 Izdaci za komunalne usluge 20,100.00
19,961.06
20,181.38
99.31
613400 Nabavka materijala 18,300.00
12,461.61
18,000.00
68.10
400.00
299.00
887.00
74.75
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
1,327.14
n/m
13,000.00
6,898.69
15,922.41
53.07
5,600.00
5,595.18
5,391.00
99.91
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 64,900.00
40,833.54
71,611.32
62.92
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 61,500.00
37,185.99
67,973.45
60.47
3,400.00
3,647.55
3,637.87
107.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
321,270.85
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
321,270.85
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
321,270.85
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34,000.00
30,992.95
9,497.45
91.16
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34,000.00
30,992.95
9,497.45
91.16
821300 Nabavka opreme 12,000.00
8,992.95
9,497.45
74.94
LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 22,000.00
22,000.00
0.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,544,269.00
1,626,620.50
1,971,729.47
105.33
274
Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,232,600.00
1,316,684.38
1,386,429.58
106.82
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,088,269.00
1,162,654.07
1,221,458.99
106.84
611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00
1,021,733.52
1,044,249.51
107.55
611200 Naknade troškova zaposlenih 138,269.00
140,920.55
177,209.48
101.92
LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,943.00
26,943.00
26,885.00
100.00
LCA047 Naknada za topli obrok 86,096.00
86,096.00
87,488.00
100.00
LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor 21,230.00
21,229.55
21,891.28
100.00
0.00
0.00
37,646.20
n/m
LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,000.00
6,652.00
3,299.00
166.30
612000 Doprinosi poslodavca 103,400.00
107,282.03
109,866.20
103.75
613000 Izdaci za materijal i usluge 40,931.00
46,748.28
55,104.39
114.21
613100 Putni troškovi 480.00
480.00
390.00
100.00
13,800.00
14,114.47
15,433.31
102.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 3,800.00
3,834.98
3,873.46
100.92
613400 Nabavka materijala 1,576.00
1,490.47
3,728.51
94.57
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,500.00
4,457.70
3,896.10
99.06
600.00
594.21
1,392.61
99.04
613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00
3,502.89
3,796.65
175.14
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,175.00
18,273.56
22,593.75
128.91
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,975.00
14,988.17
19,218.77
136.57
3,200.00
3,285.39
3,374.98
102.67
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
41,668.78
19,102.23
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
41,668.78
19,102.23
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
41,668.78
19,102.23
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
720.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
720.00
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
720.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,232,600.00
1,358,353.16
1,406,251.81
110.20
LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 275
Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 986,717.00
1,048,987.25
1,070,393.58
106.31
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 832,037.00
884,600.93
881,806.91
106.32
611100 Bruto plaće i naknade 716,500.00
763,452.47
753,136.90
106.55
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
115,537.00
121,148.46
128,670.01
104.86
LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,300.00
25,281.00
25,016.00
96.13
LCA052 Naknada za topli obrok 67,500.00
68,236.00
67,468.00
101.09
LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor 17,637.00
17,636.25
16,357.50
100.00
0.00
0.00
5,561.64
n/m
LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,100.00
9,995.21
14,266.87
243.79
612000 Doprinosi poslodavca 74,900.00
80,162.53
79,761.12
107.03
613000 Izdaci za materijal i usluge 79,780.00
84,223.79
108,825.55
105.57
613100 Putni troškovi 100.00
0.00
200.00
0.00
36,700.00
37,548.05
40,842.33
102.31
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,300.00
8,699.36
8,346.55
104.81
613400 Nabavka materijala 5,480.00
5,479.72
10,000.00
99.99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
96.35
297.00
96.35
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,600.00
2,550.00
2,250.00
159.38
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00
2,692.12
5,490.24
99.71
613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,500.00
4,906.92
5,711.54
196.28
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,300.00
22,251.27
35,687.89
99.78
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00
19,781.57
33,222.12
98.91
2,300.00
2,469.70
2,465.77
107.38
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
332,990.13
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
332,990.13
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
332,990.13
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
986,717.00
1,048,987.25
1,403,383.71
106.31
LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 276
Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,921,300.00
2,038,025.30
2,070,273.61
106.08
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,521,800.00
1,686,001.47
1,600,956.42
110.79
611100 Bruto plaće i naknade 1,290,000.00
1,442,932.39
1,395,792.47
111.86
231,800.00
243,069.08
205,163.95
104.86
35,300.00
30,503.00
31,495.00
86.41
125,900.00
134,704.00
125,860.00
106.99
LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor 33,700.00
30,347.66
29,516.50
90.05
LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 33,800.00
42,971.42
12,093.32
127.13
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA057 Naknada za topli obrok LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00
4,543.00
6,199.13
146.55
612000 Doprinosi poslodavca 139,100.00
152,415.09
148,196.22
109.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 260,400.00
199,608.74
321,120.97
76.65
613100 Putni troškovi 7,000.00
1,253.00
6,067.00
17.90
613200 Izdaci za energiju 33,200.00
33,199.38
36,899.52
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00
15,965.72
11,796.93
136.46
613400 Nabavka materijala 16,000.00
21,995.56
18,296.53
137.47
300.00
0.00
198.90
0.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
15,500.00
5,623.69
15,006.68
36.28
7,900.00
7,800.00
10,711.16
98.73
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 168,800.00
113,771.39
222,144.25
67.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 164,500.00
109,077.72
217,571.49
66.31
4,300.00
4,693.67
4,572.76
109.16
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
46,962.96
299,436.01
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
46,962.96
299,436.01
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
46,962.96
299,436.01
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
4,999.66
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
4,999.66
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
4,999.66
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,926,300.00
2,084,988.26
2,374,709.28
108.24
LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 277
Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,062,986.00
2,152,368.39
2,258,910.74
104.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,663,100.00
1,757,050.80
1,755,186.18
105.65
611100 Bruto plaće i naknade 1,400,200.00
1,488,542.85
1,521,861.95
106.31
262,900.00
268,507.95
233,324.23
102.13
48,000.00
48,866.10
47,200.00
101.80
136,600.00
133,528.00
136,512.00
97.75
LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor 34,800.00
32,021.35
33,122.23
92.02
LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,500.00
48,547.00
10,590.00
122.90
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA062 Naknada za topli obrok LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00
5,545.50
5,900.00
138.64
612000 Doprinosi poslodavca 152,700.00
156,355.03
160,828.45
102.39
613000 Izdaci za materijal i usluge 247,186.00
238,962.56
342,896.11
96.67
613100 Putni troškovi 5,235.00
5,234.40
12,200.00
99.99
613200 Izdaci za energiju 54,000.00
53,999.59
60,060.48
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 15,800.00
16,323.42
14,800.00
103.31
613400 Nabavka materijala 20,500.00
20,495.59
46,000.00
99.98
2,700.00
2,500.00
7,242.40
92.59
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
19,365.00
19,272.81
49,610.00
99.52
3,900.00
3,900.00
3,900.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 125,686.00
117,236.75
149,083.23
93.28
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 120,986.00
112,429.51
144,141.35
92.93
4,700.00
4,807.24
4,941.88
102.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
47,368.79
396,651.87
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
47,368.79
396,651.87
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
47,368.79
396,651.87
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00
12,000.00
22,987.00
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00
12,000.00
22,987.00
100.00
0.00
0.00
5,000.00
n/m
LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12,000.00
12,000.00
17,987.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,074,986.00
2,211,737.18
2,678,549.61
106.59
278
Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,493,734.00
1,550,419.76
1,631,172.01
103.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,161,434.00
1,224,560.01
1,223,886.94
105.44
611100 Bruto plaće i naknade 986,300.00
1,045,158.86
1,049,180.71
105.97
611200 Naknade troškova zaposlenih 175,134.00
179,401.15
174,706.23
102.44
LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00
35,164.90
34,103.40
100.47
LCA067 Naknada za topli obrok 91,200.00
91,060.00
91,128.00
99.85
LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor 24,134.00
24,133.25
23,032.64
100.00
LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00
15,690.00
5,004.60
106.01
LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00
13,353.00
13,218.00
133.53
612000 Doprinosi poslodavca 104,300.00
110,682.81
110,458.33
106.12
613000 Izdaci za materijal i usluge 228,000.00
215,176.94
296,826.74
94.38
613100 Putni troškovi 4,700.00
3,143.80
4,835.00
66.89
613200 Izdaci za energiju 71,500.00
71,818.60
80,690.00
100.45
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00
8,183.45
8,087.05
102.29
23,300.00
23,267.79
39,898.69
99.86
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,500.00
4,478.20
3,488.00
99.52
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00
29,308.50
38,248.14
130.26
613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,100.00
18,452.91
31,698.15
101.95
613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,600.00
4,178.00
6,668.00
63.30
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68,800.00
52,345.69
83,213.71
76.08
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 65,600.00
48,933.44
79,786.97
74.59
3,200.00
3,412.25
3,426.74
106.63
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
93,487.56
297,321.19
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
93,487.56
297,321.19
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
93,487.56
297,321.19
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,100.00
19,986.44
25,438.25
82.93
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,100.00
19,986.44
25,438.25
82.93
821300 Nabavka opreme 22,600.00
18,518.44
13,938.25
81.94
LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,500.00
1,468.00
11,500.00
97.87
_________________
_________________
_____________
____________
1,517,834.00
1,663,893.76
1,953,931.45
109.62
279
Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 607,900.00
698,355.20
714,793.14
114.88
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 463,050.00
543,749.31
519,870.57
117.43
611100 Bruto plaće i naknade 390,000.00
464,892.02
440,711.66
119.20
611200 Naknade troškova zaposlenih 73,050.00
78,857.29
79,158.91
107.95
LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,750.00
12,729.00
12,513.00
99.84
LCA072 Naknada za topli obrok 40,700.00
43,468.00
40,676.00
106.80
LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor 10,400.00
10,338.29
10,115.63
99.41
LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00
7,522.00
6,807.18
104.47
---------------------------------------------------------------------- - - -
LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
4,800.00
0.00
240.00
612000 Doprinosi poslodavca 43,700.00
48,813.63
46,554.70
111.70
613000 Izdaci za materijal i usluge 101,150.00
105,792.26
148,367.87
104.59
613100 Putni troškovi 100.00
100.00
263.00
100.00
41,200.00
40,876.04
50,780.39
99.21
613300 Izdaci za komunalne usluge 4,400.00
4,397.87
4,480.51
99.95
613400 Nabavka materijala 5,450.00
4,449.23
4,451.13
81.64
0.00
0.00
936.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
2,500.00
2,499.98
4,987.21
100.00
0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,500.00
53,469.14
82,469.63
112.57
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00
51,959.73
81,025.81
112.71
1,400.00
1,509.41
1,443.82
107.82
_________________
_________________
_____________
____________
607,900.00
698,355.20
714,793.14
114.88
LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 280
Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,704,612.00
1,798,819.39
1,867,566.72
105.53
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,413,712.00
1,493,645.55
1,537,945.19
105.65
611100 Bruto plaće i naknade 1,220,000.00
1,305,170.82
1,324,392.41
106.98
193,712.00
188,474.73
213,552.78
97.30
39,000.00
37,395.40
38,700.00
95.89
114,200.00
110,568.00
114,136.00
96.82
LCA078 Naknada za regres za godišnji odmor 30,212.00
30,211.33
28,085.15
100.00
LCA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
5,000.00
22,814.20
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA077 Naknada za topli obrok LCA080 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00
5,300.00
7,020.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 132,300.00
137,493.69
140,678.60
103.93
613000 Izdaci za materijal i usluge 158,600.00
167,680.15
188,942.93
105.73
613100 Putni troškovi 2,000.00
5,249.00
4,000.00
262.45
613200 Izdaci za energiju 67,700.00
72,918.97
75,300.00
107.71
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00
13,374.00
14,152.51
94.85
4,300.00
7,298.01
8,691.11
169.72
200.00
198.00
369.90
99.00
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,600.00
7,593.20
15,289.30
99.91
2,700.00
2,920.00
4,380.00
108.15
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60,000.00
58,128.97
66,760.11
96.88
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 55,900.00
53,884.81
62,404.64
96.40
4,100.00
4,244.16
4,355.47
103.52
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
107,090.00
380,311.05
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
107,090.00
380,311.05
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
107,090.00
380,311.05
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
12,972.10
19,997.61
64.86
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
12,972.10
19,997.61
64.86
821300 Nabavka opreme 20,000.00
12,972.10
19,997.61
64.86
_________________
_________________
_____________
____________
1,724,612.00
1,918,881.49
2,267,875.38
111.26
LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 281
Organizacija=21030017 (ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,667,600.00
1,702,947.72
1,738,107.78
102.12
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,314,300.00
1,363,738.03
1,364,719.89
103.76
611100 Bruto plaće i naknade 1,100,000.00
1,147,570.53
1,176,043.77
104.32
214,300.00
216,167.50
188,676.12
100.87
39,100.00
37,870.00
38,713.00
96.85
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA082 Naknada za topli obrok 106,000.00
102,544.00
106,000.00
96.74
LCA083 Naknada za regres za godišnji odmor 25,936.00
25,936.00
25,470.64
100.00
LCA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,300.00
42,853.50
0.00
118.05
LCA085 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,964.00
6,964.00
18,492.48
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 117,900.00
120,672.37
124,018.87
102.35
613000 Izdaci za materijal i usluge 235,400.00
218,537.32
249,369.02
92.84
613100 Putni troškovi 3,000.00
2,499.98
860.00
83.33
613200 Izdaci za energiju 89,100.00
89,100.00
99,039.79
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,800.00
13,843.84
14,825.39
93.54
613400 Nabavka materijala 12,600.00
11,350.00
16,774.96
90.08
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00
79.80
99.95
79.80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
1,680.47
n/m
17,400.00
10,790.00
20,800.00
62.01
2,700.00
2,700.00
5,500.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95,700.00
88,173.70
89,788.46
92.14
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 92,000.00
84,438.62
85,943.32
91.78
3,700.00
3,735.08
3,845.14
100.95
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
45,354.47
238,045.91
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
45,354.47
238,045.91
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
45,354.47
238,045.91
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 56,000.00
29,347.30
30,500.00
52.41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 56,000.00
29,347.30
30,500.00
52.41
821300 Nabavka opreme 31,000.00
3,799.92
19,500.00
12.26
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 25,000.00
25,547.38
11,000.00
102.19
_________________
_________________
_____________
____________
1,723,600.00
1,777,649.49
2,006,653.69
103.14
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 282
Organizacija=21030018 (SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,661,658.00
1,675,380.55
1,813,014.79
100.83
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,303,358.00
1,331,474.94
1,376,283.20
102.16
611100 Bruto plaće i naknade 1,108,800.00
1,140,569.99
1,174,901.55
102.87
194,558.00
190,904.95
201,381.65
98.12
33,900.00
32,831.00
34,156.00
96.85
101,100.00
98,816.00
101,012.00
97.74
LCA088 Naknada za regres za godišnji odmor 24,758.00
24,757.95
24,650.95
100.00
LCA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju 31,500.00
31,500.00
24,762.70
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA087 Naknada za topli obrok LCA090 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00
3,000.00
16,800.00
90.91
612000 Doprinosi poslodavca 116,400.00
120,231.84
123,364.63
103.29
613000 Izdaci za materijal i usluge 241,900.00
223,673.77
313,366.96
92.47
613100 Putni troškovi 10,000.00
10,000.00
8,499.45
100.00
613200 Izdaci za energiju 85,800.00
67,991.81
95,436.24
79.24
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00
12,312.11
12,574.22
98.50
613400 Nabavka materijala 22,300.00
22,300.00
36,599.81
100.00
0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
21,200.00
21,199.67
31,500.00
100.00
4,300.00
3,961.00
5,700.00
92.12
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 85,800.00
85,909.18
123,057.24
100.13
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 82,200.00
82,200.00
119,248.62
100.00
3,600.00
3,709.18
3,808.62
103.03
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
89,552.53
134,789.86
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
89,552.53
134,789.86
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
89,552.53
134,789.86
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00
13,752.53
38,270.34
55.01
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00
13,752.53
38,270.34
55.01
821300 Nabavka opreme 25,000.00
13,752.53
29,998.34
55.01
LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
8,272.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,686,658.00
1,778,685.61
1,986,074.99
105.46
283
Organizacija=21030019 (SREDNJA MASINSKA TEHNICKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,557,770.00
1,592,180.07
1,613,279.50
102.21
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,214,200.00
1,286,149.90
1,305,460.77
105.93
611100 Bruto plaće i naknade 1,025,000.00
1,089,241.76
1,126,024.81
106.27
189,200.00
196,908.14
179,435.96
104.07
38,500.00
37,999.30
30,589.80
98.70
100,500.00
98,619.60
100,472.00
98.13
LCA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,250.00
24,240.24
24,381.44
99.96
LCA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,700.00
25,249.00
12,492.72
121.98
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA092 Naknada za topli obrok LCA095 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,250.00
10,800.00
11,500.00
205.71
612000 Doprinosi poslodavca 112,300.00
115,487.49
119,518.39
102.84
613000 Izdaci za materijal i usluge 231,270.00
190,542.68
188,300.34
82.39
613100 Putni troškovi 1,000.00
837.50
100.00
83.75
613200 Izdaci za energiju 65,800.00
68,577.05
73,212.00
104.22
613300 Izdaci za komunalne usluge 11,200.00
11,895.71
11,263.03
106.21
613400 Nabavka materijala 12,750.00
9,749.97
15,600.90
76.47
3,100.00
100.00
1,150.50
3.23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
10,338.00
6,078.87
6,917.40
58.80
3,700.00
2,838.70
4,500.00
76.72
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 123,382.00
90,464.88
75,556.51
73.32
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 119,882.00
86,928.50
71,868.59
72.51
LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00
3,536.38
3,687.92
101.04
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,000.00
2,000.00
305,684.44
100.00
614000 Tekući transferi 2,000.00
2,000.00
305,684.44
100.00
614200 Transferi pojedincima 2,000.00
2,000.00
12,300.00
100.00
614200 Transferi pojedincima 2,000.00
2,000.00
12,300.00
100.00
0.00
0.00
293,384.44
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36,400.00
21,390.08
3,400.00
58.76
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36,400.00
21,390.08
3,400.00
58.76
821300 Nabavka opreme 36,400.00
21,390.08
3,400.00
58.76
_________________
_________________
_____________
____________
1,596,170.00
1,615,570.15
1,922,363.94
101.22
614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 284
Organizacija=21030020 (SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,245,100.00
2,234,211.36
2,303,792.14
99.52
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,603,800.00
1,666,478.60
1,701,599.01
103.91
611100 Bruto plaće i naknade 1,355,000.00
1,425,854.77
1,465,040.63
105.23
248,800.00
240,623.83
236,558.38
96.71
46,100.00
49,719.38
50,800.00
107.85
130,600.00
125,483.76
130,599.20
96.08
LCA098 Naknada za regres za godišnji odmor 32,000.00
30,910.69
32,059.18
96.60
LCA099 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,000.00
24,710.00
14,900.00
68.64
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA097 Naknada za topli obrok LCA0A0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,100.00
9,800.00
8,200.00
239.02
612000 Doprinosi poslodavca 145,900.00
150,089.46
154,987.82
102.87
613000 Izdaci za materijal i usluge 495,400.00
417,643.30
447,205.31
84.30
613100 Putni troškovi 6,000.00
4,000.00
4,988.00
66.67
613200 Izdaci za energiju 51,000.00
66,202.60
56,500.00
129.81
613300 Izdaci za komunalne usluge 19,100.00
19,099.18
19,186.36
100.00
613400 Nabavka materijala 17,800.00
17,582.08
23,599.33
98.78
5,500.00
5,268.11
7,786.92
95.78
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,000.00
6,999.40
11,899.78
99.99
4,500.00
3,832.00
2,700.00
85.16
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 384,500.00
294,659.93
320,544.92
76.63
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 380,000.00
290,019.59
315,738.52
76.32
4,500.00
4,640.34
4,806.40
103.12
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
35,075.71
188,757.40
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
35,075.71
188,757.40
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
35,075.71
188,757.40
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 73,000.00
73,000.00
70,110.00
100.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 73,000.00
73,000.00
70,110.00
100.00
821300 Nabavka opreme 23,000.00
23,000.00
22,500.00
100.00
LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50,000.00
50,000.00
47,610.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,318,100.00
2,342,287.07
2,562,659.54
101.04
285
Organizacija=21030021 (SREDNJA SKOLA METALSKIH ZANIMANJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,737,100.00
1,844,884.62
1,892,574.04
106.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,404,739.00
1,510,473.14
1,526,325.50
107.53
611100 Bruto plaće i naknade 1,195,900.00
1,289,781.22
1,275,853.75
107.85
208,839.00
220,691.92
250,471.75
105.68
44,900.00
46,927.30
46,470.60
104.52
118,000.00
117,508.00
117,956.00
99.58
LCA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 30,939.00
30,938.10
28,485.64
100.00
LCA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,800.00
16,118.52
31,525.50
277.91
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A2 Naknada za topli obrok LCA0A5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00
9,200.00
26,034.01
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 126,100.00
142,181.12
141,881.65
112.75
613000 Izdaci za materijal i usluge 206,261.00
192,230.36
224,366.89
93.20
613100 Putni troškovi 2,500.00
3,303.68
2,884.55
132.15
613200 Izdaci za energiju 53,600.00
56,085.46
59,680.64
104.64
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00
12,761.72
12,757.33
100.49
613400 Nabavka materijala 18,900.00
18,900.00
37,179.72
100.00
600.00
597.60
1,299.32
99.60
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
8,700.00
6,812.35
14,793.74
78.30
6,061.00
5,762.00
5,821.20
95.07
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103,200.00
88,007.55
89,950.39
85.28
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 99,300.00
83,834.01
85,811.00
84.42
3,900.00
4,173.54
4,139.39
107.01
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
13,658.51
423,482.80
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
13,658.51
423,482.80
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
13,658.51
423,482.80
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 57,000.00
21,268.13
21,317.97
37.31
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 57,000.00
21,268.13
21,317.97
37.31
821300 Nabavka opreme 57,000.00
21,268.13
21,317.97
37.31
_________________
_________________
_____________
____________
1,794,100.00
1,879,811.26
2,337,374.81
104.78
LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 286
Organizacija=21030022 (ZELJEZNICKI SKOLSKI CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,993,400.00
1,948,050.84
2,152,996.56
97.73
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,418,200.00
1,433,705.17
1,499,688.54
101.09
611100 Bruto plaće i naknade 1,194,100.00
1,225,218.83
1,266,576.75
102.61
224,100.00
208,486.34
233,111.79
93.03
39,420.00
38,395.40
39,179.10
97.40
116,500.00
114,924.56
116,438.40
98.65
LCA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,171.00
29,158.55
28,453.50
99.96
LCA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,050.00
21,849.53
30,613.31
87.22
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A7 Naknada za topli obrok LCA0B0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,959.00
4,158.30
18,427.48
29.79
612000 Doprinosi poslodavca 126,600.00
129,378.79
133,725.63
102.19
613000 Izdaci za materijal i usluge 448,600.00
384,966.88
519,582.39
85.82
613100 Putni troškovi 5,400.00
715.00
3,208.00
13.24
142,500.00
133,810.25
155,699.32
93.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 17,500.00
16,460.08
16,964.45
94.06
613400 Nabavka materijala 82,500.00
60,610.00
60,847.11
73.47
1,000.00
999.75
2,071.10
99.98
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
25,000.00
13,138.58
20,344.25
52.55
5,900.00
3,850.00
4,275.00
65.25
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 168,800.00
155,383.22
256,173.16
92.05
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 164,900.00
151,373.39
252,000.62
91.80
LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00
4,009.83
4,172.54
102.82
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,000.00
0.00
1,700.00
0.00
614000 Tekući transferi 2,000.00
0.00
1,700.00
0.00
614200 Transferi pojedincima 2,000.00
0.00
1,700.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00
955.11
33,079.60
1.74
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00
955.11
33,079.60
1.74
821300 Nabavka opreme 15,000.00
955.11
3,110.87
6.37
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40,000.00
0.00
29,968.73
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,050,400.00
1,949,005.95
2,187,776.16
95.05
287
Organizacija=21030023 (SREDNJA GRADJEVINSKO-GEODETSKA SKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,646,300.00
1,651,186.91
1,817,465.19
100.30
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,338,700.00
1,350,801.13
1,458,205.97
100.90
611100 Bruto plaće i naknade 1,150,000.00
1,156,374.44
1,246,858.55
100.55
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 188,700.00
194,426.69
211,347.42
103.03
LCA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00
34,353.00
34,859.00
96.50
LCA0B2 Naknada za topli obrok 97,200.00
92,940.00
97,184.00
95.62
LCA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 22,688.00
22,687.53
23,864.00
100.00
LCA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00
18,952.04
28,801.10
172.29
LCA0B5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 22,212.00
25,494.12
26,639.32
114.78
612000 Doprinosi poslodavca 122,700.00
122,284.70
132,613.04
99.66
613000 Izdaci za materijal i usluge 184,900.00
178,101.08
226,646.18
96.32
613100 Putni troškovi 400.00
313.67
5,800.00
78.42
108,100.00
108,100.00
120,270.94
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,300.00
12,316.69
12,365.99
100.14
613400 Nabavka materijala 20,000.00
19,999.95
29,999.11
100.00
400.00
315.70
897.31
78.93
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
4,500.00
4,500.00
6,999.75
100.00
3,300.00
3,300.00
6,240.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,900.00
29,255.07
44,073.08
81.49
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,100.00
25,484.88
39,978.50
79.39
3,800.00
3,770.19
4,094.58
99.22
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
16,886.29
256,603.07
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
16,886.29
256,603.07
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
16,886.29
256,603.07
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
9,999.11
13,999.16
99.99
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
9,999.11
13,999.16
99.99
821300 Nabavka opreme 10,000.00
9,999.11
13,999.16
99.99
_________________
_________________
_____________
____________
1,656,300.00
1,678,072.31
2,088,067.42
101.31
LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 288
Organizacija=21030024 (SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,505,133.00
1,594,039.31
1,610,644.77
105.91
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,232,533.00
1,308,813.34
1,293,792.00
106.19
611100 Bruto plaće i naknade 1,055,100.00
1,115,935.62
1,118,198.35
105.77
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 177,433.00
192,877.72
175,593.65
108.70
LCA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,500.00
34,232.20
34,436.00
93.79
LCA0B7 Naknada za topli obrok 99,200.00
97,824.00
99,136.00
98.61
LCA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 25,833.00
25,832.74
25,600.50
100.00
LCA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,600.00
12,842.85
0.00
101.93
LCA0C0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00
22,145.93
16,421.15
671.09
612000 Doprinosi poslodavca 111,800.00
117,445.02
117,704.11
105.05
613000 Izdaci za materijal i usluge 160,800.00
167,780.95
199,148.66
104.34
613100 Putni troškovi 500.00
500.00
715.25
100.00
613200 Izdaci za energiju 65,100.00
71,239.55
72,406.57
109.43
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00
10,912.20
13,652.68
80.24
613400 Nabavka materijala 11,700.00
7,136.63
11,576.88
61.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
1,092.99
4,715.00
72.87
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 19,000.00
38,090.40
38,090.40
200.48
613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,600.00
7,917.42
20,317.06
58.22
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00
3,780.00
3,780.00
126.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,800.00
27,111.76
33,894.82
82.66
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,200.00
23,442.15
30,214.18
80.28
3,600.00
3,669.61
3,680.64
101.93
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
28,446.38
279,172.21
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
28,446.38
279,172.21
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
28,446.38
279,172.21
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00
11,999.53
4,305.01
85.71
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00
11,999.53
4,305.01
85.71
821300 Nabavka opreme 14,000.00
11,999.53
4,305.01
85.71
_________________
_________________
_____________
____________
1,519,133.00
1,634,485.22
1,894,121.99
107.59
LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 289
Organizacija=21030025 (SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,160,000.00
1,289,195.06
1,272,697.06
111.14
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 956,033.00
1,082,417.99
1,033,493.91
113.22
611100 Bruto plaće i naknade 810,000.00
929,384.89
887,110.67
114.74
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,033.00
153,033.10
146,383.24
104.79
LCA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,600.00
26,600.00
25,438.00
100.00
LCA0C2 Naknada za topli obrok 76,800.00
77,140.56
76,704.00
100.44
LCA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00
20,342.44
19,634.24
99.72
LCA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,893.00
16,613.62
15,605.00
167.93
LCA0C5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,340.00
12,336.48
9,002.00
99.97
612000 Doprinosi poslodavca 89,400.00
98,646.67
94,997.29
110.34
613000 Izdaci za materijal i usluge 114,567.00
108,130.40
144,205.86
94.38
613100 Putni troškovi 2,000.00
780.30
993.75
39.02
613200 Izdaci za energiju 44,200.00
43,199.97
49,035.30
97.74
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00
12,899.61
12,996.54
100.00
613400 Nabavka materijala 10,900.00
10,899.86
16,551.74
100.00
3,000.00
2,237.70
2,291.80
74.59
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
6,900.00
6,894.54
8,795.98
99.92
2,000.00
1,320.00
2,500.00
66.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,667.00
29,898.42
51,040.75
91.52
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,867.00
26,851.00
48,094.95
89.90
2,800.00
3,047.42
2,945.80
108.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
45,441.86
218,801.33
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
45,441.86
218,801.33
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
45,441.86
218,801.33
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
2,449.50
16,599.23
16.33
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
2,449.50
16,599.23
16.33
821300 Nabavka opreme 15,000.00
2,449.50
16,599.23
16.33
_________________
_________________
_____________
____________
1,175,000.00
1,337,086.42
1,508,097.62
113.79
LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 290
Organizacija=21030026 (SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,304,088.00
2,352,350.69
2,384,646.48
102.09
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,765,327.00
1,883,690.74
1,890,588.60
106.70
611100 Bruto plaće i naknade 1,508,500.00
1,622,036.91
1,623,151.14
107.53
256,827.00
261,653.83
267,437.46
101.88
48,800.00
50,650.00
48,832.00
103.79
145,500.00
144,304.00
145,496.00
99.18
LCA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 35,527.00
35,526.55
35,630.36
100.00
LCA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00
12,562.22
18,857.15
89.73
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0C7 Naknada za topli obrok LCA0D0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00
18,611.06
18,621.95
143.16
612000 Doprinosi poslodavca 162,000.00
170,313.90
170,722.33
105.13
613000 Izdaci za materijal i usluge 376,761.00
298,346.05
323,335.55
79.19
613100 Putni troškovi 4,732.00
3,391.55
2,019.32
71.67
613200 Izdaci za energiju 52,200.00
45,971.25
58,025.27
88.07
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,200.00
17,170.40
17,256.54
99.83
102,400.00
61,949.05
78,225.18
60.50
4,000.00
498.12
2,739.00
12.45
0.00
0.00
0.00
n/m
12,200.00
6,693.73
49,007.91
54.87
4,300.00
4,131.00
4,120.80
96.07
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 179,729.00
158,540.95
111,941.53
88.21
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 174,729.00
153,277.12
106,651.27
87.72
5,000.00
5,263.83
5,290.26
105.28
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
56,786.62
341,848.93
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
56,786.62
341,848.93
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
56,786.62
341,848.93
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 77,000.00
35,607.03
37,575.71
46.24
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 77,000.00
35,607.03
37,575.71
46.24
821300 Nabavka opreme 47,000.00
35,607.03
17,876.56
75.76
LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30,000.00
0.00
19,699.15
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
2,381,088.00
2,444,744.34
2,764,071.12
102.67
291
Organizacija=21030027 (SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,309,900.00
1,339,843.12
1,411,445.71
102.29
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,047,400.00
1,098,262.47
1,111,518.36
104.86
611100 Bruto plaće i naknade 903,900.00
937,229.53
950,628.82
103.69
611200 Naknade troškova zaposlenih 143,500.00
161,032.94
160,889.54
112.22
LCA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,400.00
35,135.40
34,194.40
115.58
LCA0D2 Naknada za topli obrok 83,500.00
83,336.00
83,404.00
99.80
LCA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00
19,977.54
20,335.14
95.13
LCA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00
6,000.00
8,569.00
100.00
LCA0D5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,600.00
16,584.00
14,387.00
637.85
612000 Doprinosi poslodavca 95,200.00
98,775.38
99,912.85
103.76
613000 Izdaci za materijal i usluge 167,300.00
142,805.27
200,014.50
85.36
613100 Putni troškovi 1,500.00
1,498.30
499.03
99.89
613200 Izdaci za energiju 39,000.00
37,305.45
43,402.62
95.65
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 9,100.00
9,747.97
9,152.75
107.12
16,200.00
16,299.27
23,743.41
100.61
900.00
892.70
1,759.60
99.19
0.00
0.00
0.00
n/m
16,000.00
13,762.57
21,084.97
86.02
1,700.00
3,240.00
3,240.00
190.59
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82,900.00
60,059.01
97,132.12
72.45
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,000.00
57,010.51
94,018.35
71.26
2,900.00
3,048.50
3,113.77
105.12
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
23,877.69
391,548.54
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
23,877.69
391,548.54
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
23,877.69
391,548.54
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,000.00
6,505.20
12,183.72
23.23
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,000.00
6,505.20
12,183.72
23.23
821300 Nabavka opreme 18,000.00
243.20
12,183.72
1.35
LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
6,262.00
0.00
62.62
_________________
_________________
_____________
____________
1,337,900.00
1,370,226.01
1,815,177.97
102.42
292
Organizacija=21030028 (SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,650,300.00
1,622,766.65
1,743,254.60
98.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,172,000.00
1,229,095.88
1,209,862.31
104.87
611100 Bruto plaće i naknade 983,900.00
1,036,128.31
1,035,108.68
105.31
611200 Naknade troškova zaposlenih 188,100.00
192,967.57
174,753.63
102.59
LCA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00
34,927.00
34,646.20
99.79
LCA0D7 Naknada za topli obrok 96,900.00
97,172.00
96,888.00
100.28
LCA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00
23,821.85
24,070.25
99.26
LCA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 29,100.00
37,046.72
9,047.10
127.31
LCA0E0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00
0.00
10,102.08
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 103,300.00
109,081.53
109,068.21
105.60
613000 Izdaci za materijal i usluge 375,000.00
284,589.24
424,324.08
75.89
613100 Putni troškovi 15,000.00
14,947.32
10,084.09
99.65
613200 Izdaci za energiju 65,900.00
55,207.74
73,321.79
83.78
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,300.00
14,163.05
14,301.61
99.04
613400 Nabavka materijala 67,500.00
48,851.27
69,771.61
72.37
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00
381.80
653.90
54.54
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 27,500.00
27,484.80
38,399.40
99.94
613700 Izdaci za tekuće održavanje 48,200.00
35,105.84
79,906.10
72.83
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,200.00
3,600.00
8,891.14
58.06
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 129,700.00
84,847.42
128,994.44
65.42
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 126,500.00
81,460.53
125,588.94
64.40
3,200.00
3,386.89
3,405.50
105.84
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
36,265.98
409,654.20
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
36,265.98
409,654.20
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
36,265.98
409,654.20
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
8,694.37
10,099.65
43.47
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
8,694.37
10,099.65
43.47
821300 Nabavka opreme 20,000.00
8,694.37
10,099.65
43.47
_________________
_________________
_____________
____________
1,670,300.00
1,667,727.00
2,163,008.45
99.85
LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 293
Organizacija=21030029 (SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,162,700.00
1,152,207.82
1,170,536.82
99.10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 906,200.00
954,322.70
958,307.62
105.31
611100 Bruto plaće i naknade 775,500.00
823,018.86
821,942.22
106.13
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 130,700.00
131,303.84
136,365.40
100.46
LCA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,850.00
23,293.80
24,664.40
97.67
LCA0E2 Naknada za topli obrok 72,700.00
71,176.00
72,680.00
97.90
LCA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,000.00
18,048.04
17,612.00
94.99
LCA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,000.00
8,231.00
14,800.00
102.89
LCA0E5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,150.00
10,555.00
6,609.00
147.62
612000 Doprinosi poslodavca 81,400.00
86,503.96
86,635.86
106.27
613000 Izdaci za materijal i usluge 175,100.00
111,381.16
125,593.34
63.61
613100 Putni troškovi 200.00
200.00
108.40
100.00
31,500.00
32,534.24
35,187.28
103.28
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00
7,030.15
7,174.33
99.02
613400 Nabavka materijala 5,800.00
5,798.71
8,599.14
99.98
300.00
299.25
177.10
99.75
613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
7,500.00
7,500.00
17,045.46
100.00
1,300.00
2,520.00
2,500.00
193.85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 121,400.00
55,498.81
54,801.63
45.72
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 118,900.00
52,837.75
52,124.77
44.44
2,500.00
2,661.06
2,676.86
106.44
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
9,425.45
240,937.84
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
9,425.45
240,937.84
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
9,425.45
240,937.84
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00
9,994.45
19,554.20
66.63
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00
9,994.45
19,554.20
66.63
821300 Nabavka opreme 10,000.00
9,994.45
9,554.20
99.94
LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00
0.00
10,000.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,177,700.00
1,171,627.72
1,431,028.86
99.48
294
Organizacija=21030030 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,546,000.00
1,573,038.91
1,672,093.91
101.75
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,281,700.00
1,326,263.12
1,358,872.63
103.48
611100 Bruto plaće i naknade 1,105,800.00
1,158,644.11
1,170,725.39
104.78
175,900.00
167,619.01
188,147.24
95.29
37,500.00
35,228.86
32,775.00
93.94
103,300.00
101,212.00
103,264.00
97.98
LCA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,300.00
24,285.85
25,061.33
99.94
LCA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 2,900.00
0.00
17,937.26
0.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0E7 Naknada za topli obrok LCA0F0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,900.00
6,892.30
9,109.65
87.24
612000 Doprinosi poslodavca 117,100.00
121,970.58
124,387.12
104.16
613000 Izdaci za materijal i usluge 147,200.00
124,805.21
188,834.16
84.79
613100 Putni troškovi 1,500.00
1,500.00
2,811.90
100.00
613200 Izdaci za energiju 61,300.00
56,040.28
68,251.31
91.42
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,100.00
9,440.38
10,099.81
93.47
613400 Nabavka materijala 10,000.00
6,906.53
14,993.88
69.07
0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
16,000.00
12,689.00
26,646.68
79.31
2,200.00
3,780.00
4,300.00
171.82
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00
34,449.02
61,730.58
74.73
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 42,400.00
30,662.26
57,854.38
72.32
3,700.00
3,786.76
3,876.20
102.34
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
7,925.24
359,090.58
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
7,925.24
359,090.58
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
7,925.24
359,090.58
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 43,111.00
36,611.00
28,345.85
84.92
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 43,111.00
36,611.00
28,345.85
84.92
821300 Nabavka opreme 13,611.00
7,111.00
14,921.46
52.24
LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 29,500.00
29,500.00
13,424.39
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,589,111.00
1,617,575.15
2,059,530.34
101.79
295
Organizacija=21030031 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,940,800.00
2,158,208.53
2,198,713.77
111.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,603,000.00
1,792,204.78
1,786,827.63
111.80
611100 Bruto plaće i naknade 1,350,800.00
1,537,639.22
1,548,547.23
113.83
252,200.00
254,565.56
238,280.40
100.94
46,900.00
46,892.64
49,022.00
99.98
140,300.00
137,688.00
140,240.00
98.14
LCA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 33,320.00
33,312.50
33,718.60
99.98
LCA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,680.00
19,103.42
0.00
102.27
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0F2 Naknada za topli obrok LCA0F5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00
17,569.00
15,299.80
135.15
612000 Doprinosi poslodavca 153,700.00
161,706.39
163,561.21
105.21
613000 Izdaci za materijal i usluge 184,100.00
204,297.36
248,324.93
110.97
613100 Putni troškovi 1,300.00
1,300.00
2,695.50
100.00
613200 Izdaci za energiju 53,738.00
61,097.95
61,158.40
113.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00
12,739.37
12,996.45
98.75
613400 Nabavka materijala 14,600.00
14,599.38
27,296.04
100.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,300.00
1,300.00
2,599.74
100.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,300.00
20,292.50
20,600.00
197.01
613700 Izdaci za tekuće održavanje 16,000.00
16,266.21
36,999.92
101.66
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,662.00
7,141.00
6,900.00
153.17
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 69,300.00
69,560.95
77,078.88
100.38
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 64,500.00
64,532.40
71,985.23
100.05
4,800.00
5,028.55
5,093.65
104.76
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
37,954.93
402,632.98
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
37,954.93
402,632.98
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
37,954.93
402,632.98
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,000.00
23,988.67
31,008.00
99.95
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,000.00
23,988.67
31,008.00
99.95
5,000.00
4,989.00
4,680.00
99.78
LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19,000.00
18,999.67
26,328.00
100.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,964,800.00
2,220,152.13
2,632,354.75
113.00
296
Organizacija=21030032 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,482,502.00
1,550,603.97
1,597,894.60
104.59
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,192,993.00
1,271,853.38
1,278,716.23
106.61
611100 Bruto plaće i naknade 1,025,600.00
1,101,244.98
1,104,253.82
107.38
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 167,393.00
170,608.40
174,462.41
101.92
LCA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,400.00
29,304.90
29,811.20
99.68
LCA0F7 Naknada za topli obrok 97,400.00
97,161.60
98,708.00
99.76
LCA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,493.00
24,492.20
23,655.20
100.00
LCA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,000.00
7,988.70
7,888.86
99.86
LCA0G0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,100.00
11,661.00
14,399.15
143.96
612000 Doprinosi poslodavca 110,100.00
115,877.22
117,244.11
105.25
613000 Izdaci za materijal i usluge 179,409.00
162,873.37
201,934.26
90.78
613100 Putni troškovi 1,000.00
1,000.00
748.60
100.00
613200 Izdaci za energiju 79,700.00
87,592.45
88,683.50
109.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00
9,150.50
9,024.94
101.67
613400 Nabavka materijala 8,500.00
6,999.42
11,999.96
82.35
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00
1,454.48
2,680.15
58.18
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,500.00
4,061.60
6,598.80
116.05
613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00
4,998.80
7,987.30
83.31
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,900.00
6,110.00
6,495.00
103.56
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 63,309.00
41,506.12
67,716.01
65.56
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 59,909.00
37,908.00
64,067.34
63.28
3,400.00
3,598.12
3,648.67
105.83
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
9,388.88
348,948.59
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
9,388.88
348,948.59
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
9,388.88
348,948.59
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00
13,100.54
14,023.95
72.78
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00
13,100.54
14,023.95
72.78
8,000.00
3,111.00
4,023.95
38.89
LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
9,989.54
10,000.00
99.90
_________________
_________________
_____________
____________
1,500,502.00
1,573,093.39
1,960,867.14
104.84
297
Organizacija=21030033 (SKOLA ZA SREDNJE STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 764,060.00
823,559.91
781,001.28
107.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 547,800.00
599,147.39
561,929.25
109.37
611100 Bruto plaće i naknade 460,400.00
487,771.94
476,808.64
105.95
611200 Naknade troškova zaposlenih 87,400.00
111,375.45
85,120.61
127.43
LCA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,500.00
26,109.00
24,968.00
149.19
LCA0G2 Naknada za topli obrok 43,000.00
43,336.00
42,944.00
100.78
LCA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 11,200.00
10,466.85
10,247.00
93.45
LCA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,400.00
10,471.96
0.00
84.45
---------------------------------------------------------------------- - - -
LCA0G5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00
20,991.64
6,961.61
636.11
612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00
51,213.01
50,060.21
105.81
613000 Izdaci za materijal i usluge 167,860.00
173,199.51
169,011.82
103.18
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
545.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 68,700.00
75,366.62
76,457.09
109.70
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,900.00
9,006.88
10,996.79
82.63
613400 Nabavka materijala 22,906.00
22,695.58
20,042.74
99.08
2,000.00
1,868.80
1,956.69
93.44
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
8,700.00
8,726.29
16,788.78
100.30
2,520.00
2,496.00
2,221.00
99.05
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,134.00
53,039.34
40,003.73
101.74
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 50,634.00
51,453.28
38,451.79
101.62
1,500.00
1,586.06
1,551.94
105.74
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
37,215.86
139,679.75
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
37,215.86
139,679.75
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
37,215.86
139,679.75
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,270.00
11,255.91
37,240.64
99.87
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,270.00
11,255.91
37,240.64
99.87
821300 Nabavka opreme 11,270.00
11,255.91
37,240.64
99.87
_________________
_________________
_____________
____________
775,330.00
872,031.68
957,921.67
112.47
LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 298
Organizacija=21030034 (CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,797,100.00
1,875,302.20
1,927,644.80
104.35
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,294,800.00
1,393,597.34
1,388,347.11
107.63
611100 Bruto plaće i naknade 1,090,000.00
1,197,497.41
1,199,267.81
109.86
204,800.00
196,099.93
189,079.30
95.75
41,400.00
36,208.40
40,022.60
87.46
107,900.00
108,344.00
107,816.00
100.41
LCA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,200.00
26,236.40
26,999.85
96.46
LCA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00
17,011.13
5,801.00
85.06
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0G7 Naknada za topli obrok LCA0H0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00
8,300.00
8,439.85
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 118,400.00
126,970.14
125,978.33
107.24
613000 Izdaci za materijal i usluge 383,900.00
354,734.72
413,319.36
92.40
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00
2,897.30
12,506.30
44.57
111,900.00
87,562.26
121,198.25
78.25
25,100.00
25,344.01
25,109.18
100.97
122,500.00
138,116.82
142,269.04
112.75
18,300.00
14,130.68
14,657.49
77.22
0.00
0.00
0.00
n/m
20,900.00
20,897.31
19,337.28
99.99
4,000.00
3,856.74
6,734.57
96.42
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,700.00
61,929.60
71,507.25
82.90
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,000.00
58,000.68
67,589.94
81.69
3,700.00
3,928.92
3,917.31
106.19
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 167,669.00
101,296.28
88,598.26
60.41
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 167,669.00
101,296.28
88,598.26
60.41
821200 Nabavka građevina 50,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 43,846.00
38,641.79
11,016.36
88.13
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 73,823.00
62,654.49
77,581.90
84.87
_________________
_________________
_____________
____________
1,964,769.00
1,976,598.48
2,016,243.06
100.60
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 299
Organizacija=21030035 (GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,194,800.00
1,256,881.89
1,278,821.71
105.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,100.00
1,029,509.51
1,026,478.10
105.80
611100 Bruto plaće i naknade 835,000.00
880,884.31
887,536.38
105.50
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 138,100.00
148,625.20
138,941.72
107.62
LCA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00
21,789.00
22,720.00
99.95
LCA0H2 Naknada za topli obrok 73,850.00
73,960.00
76,024.64
100.15
LCA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00
18,190.28
18,423.80
98.33
LCA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,000.00
24,710.88
21,773.28
145.36
LCA0H5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,950.00
9,975.04
0.00
143.53
612000 Doprinosi poslodavca 88,300.00
92,776.14
93,821.33
105.07
613000 Izdaci za materijal i usluge 133,400.00
134,596.24
158,522.28
100.90
613100 Putni troškovi 0.00
0.00
200.00
n/m
613200 Izdaci za energiju 94,900.00
94,900.00
105,500.00
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 20,900.00
22,018.14
20,899.89
105.35
1,060.00
1,058.72
3,600.00
99.88
0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
1,150.00
1,148.94
3,599.41
99.91
0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,390.00
15,470.44
24,722.98
100.52
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,590.00
12,587.27
21,801.05
99.98
2,800.00
2,883.17
2,921.93
102.97
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
2,747.26
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
2,747.26
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
2,747.26
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,194,800.00
1,256,881.89
1,281,568.97
105.20
LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300
Organizacija=21060001 (JU "DJECA SARAJEVA")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 8,105,891.00
8,021,529.35
7,655,895.14
98.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,926,380.00
5,908,280.58
5,689,087.91
99.69
611100 Bruto plaće i naknade 5,016,700.00
5,001,100.34
4,771,493.23
99.69
611200 Naknade troškova zaposlenih 909,680.00
907,180.24
917,594.68
99.73
LFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 150,375.00
150,369.20
147,281.60
100.00
LFA002 Naknada za topli obrok 526,300.00
527,008.00
514,048.00
100.13
LFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 136,000.00
132,825.00
127,820.00
97.67
46,600.00
46,580.20
75,494.18
99.96
---------------------------------------------------------------------- - - -
LFA004 Otpremnina za odlazak u penziju LFA005 Naknada u slučaju smrti i bolesti 50,405.00
50,397.84
52,950.90
99.99
612000 Doprinosi poslodavca 538,400.00
538,871.94
512,149.26
100.09
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,641,111.00
1,574,376.83
1,454,657.97
95.93
613100 Putni troškovi 5,200.00
4,951.14
3,655.80
95.21
613200 Izdaci za energiju 573,600.00
535,476.21
532,141.07
93.35
613300 Izdaci za komunalne usluge 120,000.00
119,789.75
109,402.21
99.82
613400 Nabavka materijala 470,164.00
456,895.19
451,429.07
97.18
18,000.00
16,062.08
13,459.07
89.23
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7,278.00
7,278.00
65.00
100.00
102,000.00
95,401.79
99,694.92
93.53
20,700.00
20,411.75
6,956.50
98.61
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 324,169.00
318,110.92
237,854.33
98.13
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 307,739.00
301,672.22
222,170.48
98.03
LFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 16,430.00
16,438.70
15,683.85
100.05
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 248,877.00
178,629.21
217,310.28
71.77
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 248,877.00
178,629.21
217,310.28
71.77
67,135.00
66,980.60
26,463.49
99.77
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 181,742.00
111,648.61
190,846.79
61.43
_________________
_________________
_____________
____________
8,354,768.00
8,200,158.56
7,873,205.42
98.15
301
Organizacija=22010001 (MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 492,444.00
490,763.21
509,419.54
99.66
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 427,977.00
426,542.86
442,184.70
99.66
611100 Bruto plaće i naknade 380,200.00
379,901.51
403,762.70
99.92
47,777.00
46,641.35
38,422.00
97.62
7,844.00
7,844.00
8,268.00
100.00
23,500.00
23,352.00
24,344.00
99.37
MAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 6,300.00
5,775.00
5,810.00
91.67
MAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 6,333.00
6,332.35
0.00
99.99
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MAA002 Naknada za topli obrok MAA005 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti 3,800.00
3,338.00
0.00
87.84
612000 Doprinosi poslodavca 40,000.00
39,889.65
42,395.08
99.72
613000 Izdaci za materijal i usluge 24,467.00
24,330.70
24,839.76
99.44
613100 Putni troškovi 3,967.00
3,961.99
5,687.11
99.87
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,500.00
20,368.71
19,152.65
99.36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00
19,153.84
17,851.25
99.76
1,300.00
1,214.87
1,301.40
93.45
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5,717,928.00
5,667,247.41
7,651,569.71
99.11
614000 Tekući transferi 5,717,928.00
5,667,247.41
7,651,569.71
99.11
157,100.00
155,400.00
251,500.00
98.92
MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup 62,200.00
62,000.00
84,500.00
99.68
MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 11,800.00
11,500.00
16,500.00
97.46
MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture 56,200.00
55,000.00
91,000.00
97.86
MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 19,900.00
19,900.00
42,500.00
100.00
MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture 7,000.00
7,000.00
17,000.00
100.00
MAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,560,828.00
5,511,847.41
7,298,335.38
99.12
MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća 19,195.00
19,195.00
26,100.00
100.00
MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš 16,442.00
16,442.00
22,400.00
100.00
MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo 24,617.00
24,617.00
33,500.00
100.00
MAN006 UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 59,158.00
59,158.00
80,496.00
100.00
MAN007 Biblioteka HKD "Napredak" 17,180.00
17,180.00
23,400.00
100.00
302
MAN008 Biblioteka "Preporod" 11,665.00
11,665.00
15,900.00
100.00
MAN009 UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture 51,716.00
51,716.00
70,392.00
100.00
MAN010 UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo 19,653.00
19,653.00
26,796.00
100.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
100.00
3,000.00
2,532.00
3,520.00
84.40
MAN011 Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) MAN012 Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi MAN019 Sarajevo u Pratu -programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN020 Rekviziti za sport-programi 23,100.00
23,100.00
32,290.00
100.00
MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi 4,900.00
4,900.00
7,000.00
100.00
MAN022 Međunarodni turniri-programi 95,200.00
95,200.00
116,900.00
100.00
MAN023 Rezervna sredstva-programi 72,500.00
72,500.00
90,600.00
100.00
MAN024 Vrhunski sport-kriteriji 1,190,000.00
1,173,347.28
1,428,941.70
98.60
MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 519,600.00
519,207.00
593,035.00
99.92
MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 359,800.00
358,869.05
484,200.00
99.74
MAN027 Sport za sve -kriterij 97,600.00
97,600.00
122,000.00
100.00
MAN029 Rezervna sredstva-kriterij 61,600.00
61,600.00
77,000.00
100.00
146,655.00
146,655.00
199,980.00
100.00
79,200.00
77,000.00
218,000.00
97.22
122,800.00
118,000.00
258,122.92
96.09
55,600.00
54,700.00
126,074.00
98.38
MAN037 Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto 274,600.00
274,526.20
281,570.06
99.97
MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture MAN031 Kulturno umjetnički amaterizam MAN033 Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film MAN035 Zaštita kulturnog stvaralaštva MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 319,100.00
318,850.00
466,550.00
99.92
MAN039 Međunarodni atletski miting za juniore 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN040 Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN041 Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" - p 6,300.00
6,300.00
9,000.00
100.00
MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu - programi 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN043 Božićni turnir u malom nogometu - programi 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN044 Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" - p 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi 6,300.00
6,300.00
9,000.00
100.00
MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" - programi 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN047 Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi 6,300.00
6,300.00
9,000.00
100.00
MAN049 Konjičke trke "Butmir 2008" - programi 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi 6,300.00
6,300.00
9,000.00
100.00
MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi 6,300.00
6,300.00
6,300.00
100.00
36,000.00
36,000.00
45,000.00
100.00
MAN055 Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2008" - programi 5,400.00
5,400.00
6,800.00
100.00
MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi 2,700.00
2,700.00
2,700.00
100.00
MAN059 Izbor sportiste BiH - programi i tradicionalni Izbor "Miss spor 4,500.00
4,500.00
6,500.00
100.00
MAN060 Izbor sportiste invalida BiH 6,300.00
6,300.00
9,000.00
100.00
MAN054 Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi 303
MAN061 Popularizacija sporta - kriterij 8,900.00
8,900.00
12,700.00
100.00
MAN062 UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo 5,603.00
5,603.00
7,596.00
100.00
MAN063 UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo 3,663.00
3,663.00
3,996.00
100.00
MAN064 UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH 13,318.00
13,318.00
18,096.00
100.00
MAN065 UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH 13,318.00
13,318.00
18,096.00
100.00
MAN066 UG - Udruženje filmskih radnika 13,318.00
13,318.00
18,096.00
100.00
MAN067 UG - Društvo pisaca BiH 13,318.00
13,318.00
18,096.00
100.00
MAN068 UG - PEN Centar 13,318.00
13,318.00
18,096.00
100.00
MAN070 UG - Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo" 2,838.00
2,838.00
3,096.00
100.00
MAN071 UG - Savez izviđača Kantona 6,708.00
6,708.00
9,096.00
100.00
MAN072 UG - Kantonalni sportski savez invalida 8,908.00
8,908.00
12,096.00
100.00
MAN074 UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona 8,908.00
8,908.00
12,096.00
100.00
14,423.00
14,423.00
19,596.00
100.00
MAN076 UG - Asocijacija vrhunskog autosporta 24 5,603.00
5,603.00
7,596.00
100.00
MAN079 UG - "Urban etno" 2,756.00
2,756.00
3,792.00
100.00
MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN088 Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN089 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN091 Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico" 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN092 Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN093 Memorijalni fudbalski turnir "Želimir Vidović - Keli" 5,700.00
5,700.00
8,100.00
100.00
0.00
0.00
8,880.64
n/m
2,900.00
2,900.00
3,200.00
100.00
MAN075 UG - Sportski savez BiH MAN095 Olimpijske igre Kantona Sarajevo - programi MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon" MAN0A0 UG Princes krofne 5,603.00
5,603.00
7,596.00
100.00
MAN0A1 Dani kulture opštine 12,000.00
12,000.00
15,000.00
100.00
MAN0B1 Evropski kup za seniore u judou 24,000.00
24,000.00
30,000.00
100.00
MAN0B2 Turnir u malom nogometu FIS Gol-programi MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi MAN0B5 Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS 0.00
0.00
5,400.00
n/m
2,700.00
2,700.00
2,700.00
100.00
12,600.00
12,600.00
18,000.00
100.00
MAN0B6 Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola 4,900.00
4,900.00
7,000.00
100.00
MAN0B7 Jesenji kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola KS 4,400.00
4,400.00
6,300.00
100.00
MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN0B9 ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN0C0 Brdsko-brzinska utrka "Igman 2008"-programi 2,100.00
2,100.00
2,100.00
100.00
MAN0C2 Škola plivanja za hendikepiranu djecu i omladinu-programi 0.00
0.00
2,500.00
n/m
MAN0C3 Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović"-programi 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi 1,700.00
1,700.00
1,700.00
100.00
MAN0C5 Mem.turnir u kuglanju "Esad Kurspahić-Ćesa"-programi 1,700.00
1,700.00
1,700.00
100.00
MAN0C7 Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN0C8 Male Olimpijske igre-programi 3,300.00
3,300.00
4,100.00
100.00
304
MAN0C9 Škola plivanja-programi MAN0D1 Zemaljski muzej 4,000.00
4,000.00
5,000.00
100.00
123,910.00
123,910.00
168,600.00
100.00
MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 28,108.00
28,108.00
38,300.00
100.00
MAN0D3 Historijski muzej BIH 43,014.00
43,014.00
62,200.00
100.00
MAN0D4 Umjetnička galerija BIH 37,661.00
37,661.00
51,300.00
100.00
MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH 49,326.00
49,326.00
67,100.00
100.00
MAN0D6 Kinoteka BIH MAN0D7 Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj MAN0D8 Druga nacionalna društva nacionalnih manjina i ostalih 19,929.00
19,929.00
27,100.00
100.00
110,000.00
105,000.00
245,700.00
95.45
0.00
0.00
1,500.00
n/m
MAN0D9 Sarajevska zima 40,000.00
40,000.00
50,000.00
100.00
MAN0E0 Ars Aevi 64,000.00
64,000.00
78,000.00
100.00
MAN0E1 Sarajevo film festival 152,000.00
152,000.00
190,000.00
100.00
MAN0E3 Jazz fest 24,000.00
24,000.00
30,000.00
100.00
MAN0E4 Izložba Collegium artisticum 16,000.00
16,000.00
20,000.00
100.00
MAN0E5 Sarajevski dani poezije 16,000.00
16,000.00
20,000.00
100.00
3,900.00
3,818.49
6,971.80
97.91
MAN0F0 Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim s 16,000.00
16,000.00
20,000.00
100.00
MAN0F1 Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp 66,100.00
59,000.00
82,000.00
89.26
MAN0F2 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić" - p 40,000.00
40,000.00
50,000.00
100.00
MAN0F3 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović-Dačo 16,000.00
16,000.00
20,000.00
100.00
MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu - programi 1,700.00
1,700.00
1,700.00
100.00
MAN0F8 Otvoreno prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju"Kup Srebrena lis 3,300.00
3,000.00
3,300.00
90.91
MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi 2,600.00
2,600.00
2,600.00
100.00
MAN0G2 Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi 3,000.00
3,000.00
3,300.00
100.00
MAN0G3 Državni kvalifikacioni trialton Kup "Kulin Ban" - programi 2,500.00
2,500.00
2,500.00
100.00
MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi 3,300.00
3,300.00
4,100.00
100.00
MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović" - programi 2,500.00
2,500.00
2,500.00
100.00
MAN0G6 Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović" - programi 4,100.00
4,100.00
4,100.00
100.00
MAN0G7 Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima 1,800.00
1,800.00
1,800.00
100.00
MAN0G8 Studentska sportska liga 2007/2008 - programi 4,000.00
4,000.00
5,000.00
100.00
MAN0G9 Međunarodno taekwondo prvenstvo "Olimpic open 2008" - programi 2,500.00
2,500.00
2,500.00
100.00
MAN0H0 Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2008" - prog 3,600.00
3,600.00
4,500.00
100.00
MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo MAN0H5 Sufinansiranje kulturno historijskog turizma u Kantonu Sarajevo 0.00
0.00
10,000.00
n/m
MAN0I4 Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe 35,500.00
35,500.00
42,500.00
100.00
MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta" 10,296.00
10,296.00
13,992.00
100.00
MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 55,300.00
49,469.39
32,267.26
89.46
MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja 20,000.00
16,000.00
30,420.00
80.00
MAN0I8 Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv 26,000.00
26,000.00
25,000.00
100.00
MAN0I9 Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti 10,000.00
10,000.00
50,000.00
100.00
305
MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 7,000.00
7,000.00
10,000.00
100.00
MAN0J2 Nove tehnologije u sportu 14,000.00
14,000.00
20,000.00
100.00
MAN0J3 East west centar 40,000.00
40,000.00
50,000.00
100.00
MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova-programi 92,500.00
92,500.00
115,000.00
100.00
MAN0J6 Kids festival 20,000.00
20,000.00
25,000.00
100.00
MAN0J7 Balet fest 30,000.00
30,000.00
30,000.00
100.00
MAN0J8 Festival klasične muzike 80,000.00
80,000.00
100,000.00
100.00
MAN0J9 Sufinansiranje Evropskog prvenstva za juniore u Judo 50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
101,734.33
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 300,000.00
0.00
331,391.01
0.00
615000 Kapitalni transferi 300,000.00
0.00
331,391.01
0.00
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 300,000.00
0.00
331,391.01
0.00
20,000.00
0.00
50,000.00
0.00
MAU003 Biblioteka grada Sarajeva - opremanje punktova MAU004 Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada 40,000.00
0.00
31,391.01
0.00
MAU040 Sportska dvorana Novo Sarajevo 100,000.00
0.00
200,000.00
0.00
MAU063 Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha 40,000.00
0.00
50,000.00
0.00
MAU065 Izgradnja nove dvorane Srce 100,000.00
0.00
0.00
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
6,786.00
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
6,786.00
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
6,786.00
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
6,510,372.00
6,158,010.62
8,499,166.26
94.59
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 306
Organizacija=22020001-22020014 (NARODNO POZORISTE-JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,205,591.00
16,954,973.67
18,293,517.05
98.54
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 11,889,238.00
11,840,630.05
11,371,978.77
99.59
611100 Bruto plaće i naknade 10,231,438.00
10,220,095.84
9,772,386.94
99.89
611200 Naknade troškova zaposlenih 1,657,800.00
1,620,534.21
1,599,591.83
97.75
612000 Doprinosi poslodavca 1,078,780.00
1,075,439.57
1,032,346.08
99.69
613000 Izdaci za materijal i usluge 4,237,573.00
4,038,904.05
5,889,192.20
95.31
613100 Putni troškovi 182,582.00
157,706.57
176,913.06
86.38
613200 Izdaci za energiju 519,905.00
498,867.28
598,840.41
95.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 213,372.00
205,583.53
215,654.25
96.35
613400 Nabavka materijala 255,317.00
228,842.29
378,291.91
89.63
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 98,853.00
69,914.09
124,593.91
70.73
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 217,068.00
215,276.87
247,863.43
99.17
613700 Izdaci za tekuće održavanje 196,088.00
150,866.60
275,645.14
76.94
---------------------------------------------------------------------- - - -
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 29,348.00
27,275.85
36,922.53
92.94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,525,040.00
2,484,570.97
3,834,467.56
98.40
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00
72,511.65
99,474.83
207.18
614000 Tekući transferi 35,000.00
72,511.65
99,474.83
207.18
614200 Transferi pojedincima 30,000.00
0.00
4,925.94
0.00
MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 5,000.00
0.00
4,925.94
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,000.00
0.00
0.00
0.00
MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,511.65
94,548.89
n/m
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 37,000.00
28,191.76
297,498.64
76.19
615000 Kapitalni transferi 37,000.00
28,191.76
297,498.64
76.19
615200 Kapitalni transferi pojedincima 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
32,000.00
28,191.76
292,531.99
88.10
MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama MIU030 Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja MIU040 H.Šabanovića kuća 0.00
0.00
30,000.00
n/m
31,200.00
27,567.93
68,864.28
88.36
800.00
623.83
130,167.71
77.98
MIU043 Vratnički bedem na dionici u ulici Bakije sokak 0.00
0.00
40,000.00
n/m
MIU044 Šeherćehajin most u Sarajevu 0.00
0.00
23,500.00
n/m
307
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 238,403.00
164,653.09
277,186.18
69.07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 238,403.00
164,653.09
277,186.18
69.07
821300 Nabavka opreme 238,403.00
164,653.09
252,186.23
69.07
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
24,999.95
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
17,515,994.00
17,220,330.17
18,967,676.70
98.31
308
Organizacija=22020001 (NARODNO POZORISTE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,988,817.00
5,951,836.53
6,282,733.49
99.38
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,533,958.00
4,522,155.51
4,380,159.18
99.74
611100 Bruto plaće i naknade 3,898,928.00
3,898,897.91
3,778,253.18
100.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 635,030.00
623,257.60
601,906.00
98.15
MBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 114,600.00
114,516.00
116,106.00
99.93
MBA002 Naknada za topli obrok 368,600.00
368,256.00
371,400.00
99.91
MBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 89,130.00
89,100.00
90,055.00
99.97
MBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 40,000.00
29,752.00
0.00
74.38
---------------------------------------------------------------------- - - -
MBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 22,700.00
21,633.60
24,345.00
95.30
612000 Doprinosi poslodavca 411,200.00
410,035.90
398,580.76
99.72
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,043,659.00
1,019,645.12
1,503,993.55
97.70
613100 Putni troškovi 66,000.00
65,880.67
52,067.74
99.82
613200 Izdaci za energiju 181,380.00
181,378.59
215,898.61
100.00
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 50,400.00
49,776.79
50,484.69
98.76
101,000.00
102,431.26
196,177.93
101.42
28,759.00
28,460.79
22,020.68
98.96
9,903.00
9,903.00
15,080.60
100.00
31,000.00
31,177.13
81,972.10
100.57
9,420.00
8,749.19
9,217.64
92.88
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 565,797.00
541,887.70
861,073.56
95.77
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 553,097.00
529,221.83
848,691.97
95.68
12,700.00
12,665.87
12,381.59
99.73
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
17,179.38
42,857.38
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
17,179.38
42,857.38
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
17,179.38
42,857.38
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 46,241.00
39,060.41
4,347.64
84.47
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 46,241.00
39,060.41
4,347.64
84.47
821300 Nabavka opreme 46,241.00
39,060.41
4,347.64
84.47
_________________
_________________
_____________
____________
6,035,058.00
6,008,076.32
6,329,938.51
99.55
MBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 309
Organizacija=22020002 (SARAJEVSKA FILHARMONIJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,828,620.00
1,843,083.08
1,825,418.12
100.79
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,343,880.00
1,343,832.59
1,172,839.78
100.00
611100 Bruto plaće i naknade 1,188,300.00
1,188,282.25
1,024,376.20
100.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih 155,580.00
155,550.34
148,463.58
99.98
MCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,500.00
32,170.80
31,933.80
98.99
MCA002 Naknada za topli obrok 94,850.00
94,840.00
90,384.00
99.99
MCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,200.00
21,037.50
21,165.00
99.23
MCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,030.00
5,027.04
0.00
99.94
MCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
2,475.00
4,980.78
123.75
612000 Doprinosi poslodavca 124,800.00
124,769.64
107,655.40
99.98
613000 Izdaci za materijal i usluge 359,940.00
374,480.85
544,922.94
104.04
9,500.00
9,052.30
12,274.42
95.29
0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00
7,827.54
9,999.40
86.97
613400 Nabavka materijala 5,600.00
5,468.67
16,895.36
97.65
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,800.00
3,799.83
5,314.16
100.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 13,680.00
13,030.00
24,480.00
95.25
1,900.00
1,866.31
2,988.60
98.23
613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 800.00
704.00
1,549.54
88.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 315,660.00
332,732.20
471,421.46
105.41
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 311,590.00
328,919.11
468,107.27
105.56
4,070.00
3,813.09
3,314.19
93.69
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,691.06
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,691.06
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,691.06
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00
1,964.43
0.00
19.64
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00
1,964.43
0.00
19.64
821300 Nabavka opreme 10,000.00
1,964.43
0.00
19.64
_________________
_________________
_____________
____________
1,838,620.00
1,849,738.57
1,825,418.12
100.60
MCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 310
Organizacija=22020003 (POZORISTE MLADIH)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,116,770.00
1,099,383.97
1,170,537.89
98.44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 835,660.00
834,088.91
808,565.39
99.81
611100 Bruto plaće i naknade 709,660.00
708,833.94
695,573.74
99.88
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 126,000.00
125,254.97
112,991.65
99.41
MDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00
17,226.00
17,786.00
99.57
MDA002 Naknada za topli obrok 68,300.00
68,184.00
72,464.00
99.83
MDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 17,100.00
16,912.50
16,600.00
98.90
MDA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 21,300.00
21,256.79
6,141.65
99.80
MDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
1,675.68
0.00
83.78
612000 Doprinosi poslodavca 74,600.00
74,427.58
73,015.52
99.77
613000 Izdaci za materijal i usluge 206,510.00
190,867.48
288,956.98
92.43
613100 Putni troškovi 12,000.00
11,605.00
925.00
96.71
613200 Izdaci za energiju 37,600.00
37,316.03
41,856.92
99.24
613300 Izdaci za komunalne usluge 14,450.00
14,101.31
14,102.22
97.59
613400 Nabavka materijala 11,200.00
11,198.44
28,270.90
99.99
4,100.00
3,437.00
3,884.05
83.83
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
1,200.00
n/m
8,900.00
8,864.16
17,878.11
99.60
3,450.00
3,390.28
3,695.40
98.27
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 114,810.00
100,955.26
177,144.38
87.93
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 112,500.00
98,646.10
174,868.78
87.69
MDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,310.00
2,309.16
2,275.60
99.96
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00
0.00
0.00
0.00
821300 Nabavka opreme 5,000.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
1,121,770.00
1,099,383.97
1,170,537.89
98.00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 311
Organizacija=22020004 (KAMERNI TEATAR '55)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,481,982.00
1,494,442.92
1,453,921.42
100.84
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,093,638.00
1,093,306.56
1,002,715.32
99.97
611100 Bruto plaće i naknade 955,000.00
954,988.56
860,515.89
100.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 138,638.00
138,318.00
142,199.43
99.77
MEA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,300.00
22,277.00
20,793.00
99.90
MEA002 Naknada za topli obrok 90,570.00
90,448.00
88,336.00
99.87
MEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 20,800.00
20,625.00
20,750.00
99.16
0.00
0.00
9,812.04
n/m
MEA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MEA005 Pomoć za slučaj smrti ili boletsi 4,968.00
4,968.00
2,508.39
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 100,570.00
100,273.78
90,354.16
99.71
613000 Izdaci za materijal i usluge 287,774.00
300,862.58
360,851.94
104.55
613100 Putni troškovi 27,796.00
27,796.00
49,208.83
100.00
613200 Izdaci za energiju 29,700.00
29,661.54
33,000.00
99.87
613300 Izdaci za komunalne usluge 10,800.00
10,792.87
10,835.84
99.93
613400 Nabavka materijala 30,722.00
30,717.43
29,740.07
99.99
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,854.00
9,853.91
26,000.00
100.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 40,000.00
42,884.89
43,334.88
107.21
3,400.00
3,407.57
4,783.16
100.22
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,400.00
2,398.90
4,248.10
99.95
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,102.00
143,349.47
159,701.06
107.70
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 129,882.00
140,258.42
156,896.86
107.99
3,220.00
3,091.05
2,804.20
96.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
31,695.49
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
31,695.49
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
6,695.54
n/m
MEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
0.00
24,999.95
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
1,481,982.00
1,494,442.92
1,485,616.91
100.84
312
Organizacija=22020005 (SARTR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 921,250.00
902,442.78
887,056.25
97.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 596,884.00
595,321.52
536,611.30
99.74
611100 Bruto plaće i naknade 514,950.00
514,936.02
463,494.30
100.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 81,934.00
80,385.50
73,117.00
98.11
MFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,400.00
15,370.00
14,416.00
93.72
MFA002 Naknada za topli obrok 47,690.00
47,688.00
44,184.00
100.00
MFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,560.00
11,552.50
10,375.00
99.94
MFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,800.00
3,300.00
4,142.00
86.84
---------------------------------------------------------------------- - - -
MFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,484.00
2,475.00
0.00
99.64
612000 Doprinosi poslodavca 54,250.00
54,068.30
48,644.76
99.67
613000 Izdaci za materijal i usluge 270,116.00
253,052.96
301,800.19
93.68
613100 Putni troškovi 11,616.00
10,556.70
14,758.00
90.88
613200 Izdaci za energiju 25,000.00
24,164.47
27,829.91
96.66
613300 Izdaci za komunalne usluge 8,882.00
8,937.20
9,321.70
100.62
20,500.00
14,539.48
15,156.77
70.92
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,700.00
2,782.75
4,188.39
75.21
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 50,000.00
56,735.45
53,709.71
113.47
3,575.00
4,671.77
3,089.46
130.68
613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,843.00
2,044.80
2,981.17
110.95
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 145,000.00
128,620.34
170,765.08
88.70
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 143,300.00
126,958.07
169,259.74
88.60
1,700.00
1,662.27
1,505.34
97.78
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
7,207.65
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
7,207.65
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
7,207.65
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00
8,080.04
23,868.59
404.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00
8,080.04
23,868.59
404.00
821300 Nabavka opreme 2,000.00
8,080.04
23,868.59
404.00
_________________
_________________
_____________
____________
923,250.00
910,522.82
918,132.49
98.62
MFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 313
Organizacija=22020006 (MES)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 805,785.00
923,231.99
1,230,869.30
114.58
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 168,380.00
166,363.16
140,861.27
98.80
611100 Bruto plaće i naknade 146,400.00
146,074.66
122,418.27
99.78
21,980.00
20,288.50
18,443.00
92.30
4,460.00
4,081.00
4,081.00
91.50
13,330.00
13,320.00
11,872.00
99.92
MGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 2,890.00
2,887.50
2,490.00
99.91
MGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,300.00
0.00
0.00
0.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MGA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MGA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 15,400.00
15,333.38
12,853.91
99.57
613000 Izdaci za materijal i usluge 622,005.00
741,535.45
1,077,154.12
119.22
613100 Putni troškovi 14,500.00
14,456.01
20,927.25
99.70
613200 Izdaci za energiju 6,000.00
5,995.97
6,243.73
99.93
613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00
5,413.31
6,101.55
88.74
613400 Nabavka materijala 17,700.00
12,443.33
12,986.64
70.30
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,940.00
6,489.35
27,071.92
43.44
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,900.00
32,041.73
43,418.07
107.16
613700 Izdaci za tekuće održavanje 700.00
559.10
848.85
79.87
1,000.00
1,082.28
1,333.70
108.23
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 531,165.00
663,054.37
958,222.41
124.83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 530,655.00
662,581.96
957,824.24
124.86
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 510.00
472.41
398.17
92.63
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
34,912.77
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
34,912.77
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
34,912.77
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
3,986.68
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
3,986.68
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
3,986.68
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
805,785.00
923,231.99
1,269,768.75
114.58
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 314
Organizacija=22020007 (MUZEJ SARAJEVA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 638,570.00
587,086.65
648,549.48
91.94
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 441,375.00
436,825.91
452,070.15
98.97
611100 Bruto plaće i naknade 371,800.00
370,933.11
382,515.27
99.77
611200 Naknade troškova zaposlenih 69,575.00
65,892.80
69,554.88
94.71
MHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00
14,686.80
16,223.80
89.01
MHA002 Naknada za topli obrok 41,400.00
39,656.00
41,328.00
95.79
9,200.00
9,075.00
9,545.00
98.64
0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
MHA003 Naknada za regres za godišnji odmor MHA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MHA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,475.00
2,475.00
2,458.08
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 39,050.00
39,032.64
40,164.08
99.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 158,145.00
111,228.10
156,315.25
70.33
613100 Putni troškovi 4,500.00
2,247.00
1,128.00
49.93
613200 Izdaci za energiju 34,500.00
31,266.82
37,568.22
90.63
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00
13,432.70
12,855.94
107.46
613400 Nabavka materijala 13,225.00
4,908.60
7,188.43
37.12
2,500.00
709.70
866.70
28.39
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
3,729.03
0.00
n/m
40,500.00
20,632.65
48,590.21
50.94
200.00
20.00
20.00
10.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50,220.00
34,281.60
48,097.75
68.26
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 49,000.00
33,071.56
46,848.94
67.49
1,220.00
1,210.04
1,248.81
99.18
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00
18,293.98
4,925.94
52.27
614000 Tekući transferi 35,000.00
18,293.98
4,925.94
52.27
614200 Transferi pojedincima 30,000.00
0.00
4,925.94
0.00
MHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 5,000.00
0.00
4,925.94
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,000.00
0.00
0.00
0.00
MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,293.98
0.00
n/m
MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 315
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
615000 Kapitalni transferi 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
615200 Kapitalni transferi pojedincima 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 5,000.00
0.00
4,966.65
0.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00
7,990.60
9,300.74
99.88
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00
7,990.60
9,300.74
99.88
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,000.00
7,990.60
9,300.74
99.88
_________________
_________________
_____________
____________
686,570.00
613,371.23
667,742.81
89.34
316
Organizacija=22020008 (ZAVOD ZA ZASTITU KIPN SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 710,858.00
660,095.70
697,830.59
92.86
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 542,198.00
539,579.36
536,235.72
99.52
611100 Bruto plaće i naknade 466,450.00
466,319.86
465,501.72
99.97
611200 Naknade troškova zaposlenih 75,748.00
73,259.50
70,734.00
96.71
MIA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,600.00
13,144.00
13,621.00
90.03
MIA002 Naknada za topli obrok 39,300.00
38,680.00
39,272.00
98.42
---------------------------------------------------------------------- - - -
MIA003 Naknada za regres za godišnji odmor 9,900.00
9,487.50
10,375.00
95.83
MIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
5,016.00
n/m
MIA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11,948.00
11,948.00
2,450.00
100.00
612000 Doprinosi poslodavca 49,150.00
49,089.59
50,727.21
99.88
613000 Izdaci za materijal i usluge 119,510.00
71,426.75
110,867.66
59.77
613100 Putni troškovi 5,500.00
0.00
365.20
0.00
613200 Izdaci za energiju 9,500.00
9,258.77
10,698.28
97.46
613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00
8,999.50
9,649.25
93.74
613400 Nabavka materijala 5,300.00
4,387.83
10,156.50
82.79
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00
1,191.17
1,875.70
99.26
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
13,000.00
6,746.15
1,580.81
51.89
1,300.00
1,235.00
3,802.00
95.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,110.00
39,608.33
72,739.92
53.45
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 72,600.00
38,106.10
71,177.29
52.49
1,510.00
1,502.23
1,562.63
99.49
III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 32,000.00
28,191.76
292,531.99
88.10
615000 Kapitalni transferi 32,000.00
28,191.76
292,531.99
88.10
615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 32,000.00
28,191.76
292,531.99
88.10
MIK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU030 Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo 0.00
0.00
30,000.00
n/m
31,200.00
27,567.93
68,864.28
88.36
800.00
623.83
130,167.71
77.98
MIU043 Vratnički bedem na dionici u ulici Bakije sokak 0.00
0.00
40,000.00
n/m
MIU044 Šeherćehajin most u Sarajevu 0.00
0.00
23,500.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,152.00
11,694.15
5,072.83
37.54
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,152.00
11,694.15
5,072.83
37.54
821300 Nabavka opreme 31,152.00
11,694.15
5,072.83
37.54
_________________
_________________
_____________
____________
774,010.00
699,981.61
995,435.41
90.44
MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja MIU040 H.Šabanovića kuća SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 317
Organizacija=22020009 (JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO)
KONTO
OPIS
---------------------------------------------------------------------- - - -
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 715,420.00
705,618.12
763,604.11
98.63
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 505,600.00
499,513.33
507,130.12
98.80
611100 Bruto plaće i naknade 428,700.00
428,533.83
430,415.82
99.96
611200 Naknade troškova zaposlenih 76,900.00
70,979.50
76,714.30
92.30
MJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,800.00
14,363.00
15,868.00
90.91
MJA002 Naknada za topli obrok 43,000.00
41,312.00
43,000.00
96.07
MJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,100.00
10,312.50
10,375.00
92.91
MJA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00
4,992.00
4,983.30
99.84
MJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
2,488.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 45,100.00
44,996.08
45,201.71
99.77
613000 Izdaci za materijal i usluge 164,720.00
161,108.71
211,272.28
97.81
613100 Putni troškovi 10,500.00
10,499.94
9,592.28
100.00
613200 Izdaci za energiju 14,400.00
11,242.15
15,752.00
78.07
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00
11,915.55
12,536.28
99.30
613400 Nabavka materijala 11,900.00
11,885.44
17,799.99
99.88
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00
1,780.40
3,063.36
89.02
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,435.00
6,433.83
5,938.92
99.98
37,500.00
37,490.09
57,033.05
99.97
2,255.00
2,254.31
5,100.00
99.97
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67,730.00
67,607.00
84,456.40
99.82
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 66,300.00
66,187.44
83,005.71
99.83
1,430.00
1,419.56
1,450.69
99.27
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
28,097.15
9,571.09
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
28,097.15
9,571.09
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
28,097.15
9,571.09
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 42,610.00
14,275.19
59,823.82
33.50
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 42,610.00
14,275.19
59,823.82
33.50
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 42,610.00
14,275.19
59,823.82
33.50
_________________
_________________
_____________
____________
758,030.00
747,990.46
832,999.02
98.68
318
Organizacija=22020010 (COLLEGIUM ARTISTICUM)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 190,960.00
176,317.93
190,408.45
92.33
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 85,310.00
84,929.53
82,389.52
99.55
611100 Bruto plaće i naknade 73,700.00
73,487.53
71,197.52
99.71
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 11,610.00
11,442.00
11,192.00
98.55
MKA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,550.00
2,544.00
2,332.00
99.76
MKA002 Naknada za topli obrok 7,360.00
7,248.00
7,200.00
98.48
MKA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00
1,650.00
1,660.00
97.06
MKA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
0.00
n/m
612000 Doprinosi poslodavca 7,800.00
7,716.18
7,475.70
98.93
613000 Izdaci za materijal i usluge 97,850.00
83,672.22
100,543.23
85.51
613100 Putni troškovi 2,500.00
1,068.28
360.00
42.73
613200 Izdaci za energiju 18,850.00
15,530.29
39,242.20
82.39
613300 Izdaci za komunalne usluge 13,100.00
13,129.25
13,151.10
100.22
613400 Nabavka materijala 2,500.00
2,206.55
2,165.87
88.26
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00
0.00
600.00
0.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00
0.00
0.00
0.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00
0.00
1,232.81
0.00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00
80.00
800.00
5.71
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,500.00
51,657.85
42,991.25
98.40
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 52,200.00
51,421.56
42,761.75
98.51
MKK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep 300.00
236.29
229.50
78.76
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,300.00
4,658.28
1,304.11
87.89
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,300.00
4,658.28
1,304.11
87.89
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,300.00
4,658.28
1,304.11
87.89
_________________
_________________
_____________
____________
196,260.00
180,976.21
191,712.56
92.21
319
Organizacija=22020011 (JU BIBLIOTEKA SARAJEVA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,497,639.00
1,454,382.42
1,516,098.73
97.11
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,160,660.00
1,150,813.36
1,188,382.35
99.15
611100 Bruto plaće i naknade 983,600.00
979,918.36
1,001,654.36
99.63
611200 Naknade troškova zaposlenih 177,060.00
170,895.00
186,727.99
96.52
MLA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,800.00
33,894.00
34,940.00
92.10
MLA002 Naknada za topli obrok 95,400.00
93,120.00
95,432.00
97.61
MLA003 Naknada za regres za godi 25,660.00
24,750.00
25,730.00
96.45
MLA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,000.00
9,972.00
19,865.73
99.72
MLA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00
9,159.00
10,760.26
99.55
612000 Doprinosi poslodavca 104,000.00
103,606.48
107,227.62
99.62
613000 Izdaci za materijal i usluge 232,979.00
199,962.58
220,488.76
85.83
613100 Putni troškovi 4,500.00
680.03
1,779.98
15.11
613200 Izdaci za energiju 64,400.00
51,376.50
59,968.92
79.78
613300 Izdaci za komunalne usluge 35,390.00
35,345.70
35,422.98
99.87
613400 Nabavka materijala 13,200.00
10,938.82
16,138.36
82.87
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,500.00
5,168.04
7,086.90
93.96
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00
25,037.41
19,558.08
83.46
613700 Izdaci za tekuće održavanje 19,763.00
16,326.02
20,972.56
82.61
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,500.00
1,439.84
1,827.48
95.99
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,726.00
53,650.22
57,733.50
91.36
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 55,496.00
50,432.45
54,393.01
90.88
3,230.00
3,217.77
3,340.49
99.62
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
4,250.08
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
4,250.08
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
4,250.08
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 53,600.00
53,590.88
114,507.72
99.98
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 53,600.00
53,590.88
114,507.72
99.98
821300 Nabavka opreme 53,600.00
53,590.88
114,507.72
99.98
_________________
_________________
_____________
____________
1,551,239.00
1,512,223.38
1,630,606.45
97.48
MLK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 320
Organizacija=22020012 (BKC)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 637,920.00
599,642.59
637,268.98
94.00
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 359,495.00
357,039.25
342,738.89
99.32
611100 Bruto plaće i naknade 300,150.00
299,675.25
283,894.89
99.84
611200 Naknade troškova zaposlenih 59,345.00
57,364.00
58,844.00
96.66
MMA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,375.00
12,402.00
11,819.00
86.27
MMA002 Naknada za topli obrok 36,720.00
36,712.00
36,256.00
99.98
MMA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,250.00
8,250.00
8,300.00
100.00
MMA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
2,469.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
612000 Doprinosi poslodavca 31,860.00
31,371.10
29,768.01
98.47
613000 Izdaci za materijal i usluge 246,565.00
211,232.24
264,762.08
85.67
613100 Putni troškovi 7,220.00
0.00
5,183.45
0.00
613200 Izdaci za energiju 87,075.00
90,124.35
98,975.05
103.50
613300 Izdaci za komunalne usluge 19,300.00
16,478.75
19,399.12
85.38
613400 Nabavka materijala 12,800.00
11,306.82
15,074.84
88.33
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00
4,962.55
15,998.55
33.08
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
23,000.00
10,805.95
21,368.01
46.98
1,680.00
2,114.25
0.00
125.85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80,490.00
75,439.57
88,763.06
93.73
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 79,500.00
74,461.19
87,831.52
93.66
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MMK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 990.00
978.38
931.54
98.83
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,600.00
19,439.50
16,300.98
63.53
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,600.00
19,439.50
16,300.98
63.53
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30,600.00
19,439.50
16,300.98
63.53
_________________
_________________
_____________
____________
668,520.00
619,082.09
653,569.96
92.60
321
Organizacija=22020013 (JU SARAJEVO ART)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 484,860.00
374,198.78
780,767.52
77.18
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 153,660.00
150,708.77
154,593.87
98.08
611100 Bruto plaće i naknade 134,000.00
131,351.77
134,474.87
98.02
19,660.00
19,357.00
20,119.00
98.46
3,660.00
3,657.00
4,399.00
99.92
12,400.00
12,400.00
12,400.00
100.00
3,400.00
3,300.00
3,320.00
97.06
0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih MNA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MNA002 Naknada za topli obrok MNA003 Naknada za regres za godišnji odmor MNA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju MNA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 200.00
0.00
0.00
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 14,700.00
14,649.87
14,579.18
99.66
613000 Izdaci za materijal i usluge 316,500.00
208,840.14
611,594.47
65.98
613100 Putni troškovi 3,500.00
955.00
2,012.65
27.29
613200 Izdaci za energiju 4,500.00
4,641.94
5,030.75
103.15
613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00
4,987.02
7,226.93
69.26
613400 Nabavka materijala 6,000.00
2,741.50
5,558.78
45.69
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00
1,278.60
6,623.50
21.31
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,700.00
20,533.41
33,811.97
66.88
3,650.00
3,120.92
1,144.23
85.50
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,600.00
1,263.00
1,507.50
78.94
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 253,350.00
169,318.75
548,678.16
66.83
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 252,850.00
168,865.25
548,225.56
66.78
500.00
453.50
452.60
90.70
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00
0.00
4,935.78
n/m
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00
0.00
4,935.78
n/m
821300 Nabavka opreme 0.00
0.00
4,935.78
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
484,860.00
374,198.78
785,703.30
77.18
MNK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 322
Organizacija=22020014 (JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 186,140.00
183,210.21
208,452.72
98.43
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 68,540.00
66,152.29
66,685.91
96.52
611100 Bruto plaće i naknade 59,800.00
57,862.79
58,100.91
96.76
611200 Naknade troškova zaposlenih 8,740.00
8,289.50
8,585.00
94.85
MOA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,000.00
1,908.00
1,908.00
95.40
MOA002 Naknada za topli obrok 5,500.00
5,144.00
5,432.00
93.53
MOA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,240.00
1,237.50
1,245.00
99.80
MOA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00
0.00
0.00
n/m
---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 612000 Doprinosi poslodavca 6,300.00
6,069.05
6,098.06
96.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 111,300.00
110,988.87
135,668.75
99.72
613100 Putni troškovi 2,950.00
2,909.64
6,330.26
98.63
613200 Izdaci za energiju 7,000.00
6,909.86
6,775.82
98.71
613300 Izdaci za komunalne usluge 4,650.00
4,446.04
4,567.25
95.61
613400 Nabavka materijala 3,670.00
3,668.12
4,981.47
99.95
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,950.00
4,948.12
7,331.20
99.96
613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,200.00
5,198.78
12,163.18
99.98
500.00
500.00
840.00
100.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82,380.00
82,408.31
92,679.57
100.03
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 82,180.00
82,223.41
92,493.25
100.05
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MOK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00
184.90
186.32
92.45
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,900.00
3,899.61
2,041.80
99.99
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,900.00
3,899.61
2,041.80
99.99
821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,900.00
3,899.61
2,041.80
99.99
_________________
_________________
_____________
____________
190,040.00
187,109.82
210,494.52
98.46
323
Organizacija=23010001 (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 902,750.00
884,225.75
898,212.02
97.95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732,050.00
725,704.75
784,042.44
99.13
611100 Bruto plaće i naknade 636,300.00
633,551.15
679,296.06
99.57
611200 Naknade troškova zaposlenih 95,750.00
92,153.60
104,746.38
96.24
NAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,480.00
19,418.00
18,382.00
99.68
NAA002 Naknada za topli obrok 50,200.00
49,848.00
51,640.00
99.30
NAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,550.00
11,550.00
12,450.00
100.00
NAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,320.00
6,319.60
4,219.60
99.99
---------------------------------------------------------------------- - - -
NAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,200.00
5,018.00
18,054.78
61.20
612000 Doprinosi poslodavca 66,900.00
66,654.35
71,326.08
99.63
613000 Izdaci za materijal i usluge 103,800.00
91,866.65
42,843.50
88.50
613100 Putni troškovi 1,700.00
1,661.90
2,754.50
97.76
613200 Izdaci za energiju 0.00
0.00
0.00
n/m
613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00
0.00
0.00
n/m
613400 Nabavka materijala 0.00
0.00
0.00
n/m
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00
0.00
0.00
n/m
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00
0.00
0.00
n/m
613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00
0.00
0.00
n/m
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 102,100.00
90,204.75
40,089.00
88.35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 100,000.00
88,170.14
37,902.47
88.17
2,100.00
2,034.61
2,186.53
96.89
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 66,333,576.00
68,872,626.05
71,227,524.74
103.83
614000 Tekući transferi 66,333,576.00
68,872,626.05
71,227,524.74
103.83
614200 Transferi pojedincima 61,869,676.00
64,108,896.59
65,582,392.84
103.62
NAM002 Zaštita porodice sa djecom 32,631,455.00
34,725,933.42
35,358,986.83
106.42
NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata 15,669,727.00
15,668,908.28
14,594,716.61
99.99
121,700.00
114,647.13
1,261,208.40
94.20
NAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep NAM004 Raseljena lica i izbjeglice(Rekonstrukcija,sanacija stam.objeka NAM005 Socijalna davanja - Zakon 11,191,810.00
11,186,077.97
11,899,025.70
99.95
NAM006 Smještaj socijalnih kategorija- Zakup objekata O-9, O-10 Otes, 636,748.00
848,996.84
825,397.60
133.33
NAM007 Sredstva za pomoć građanima 340,000.00
339,920.01
313,890.57
99.98
2,640.00
2,640.00
2,520.00
100.00
NAM015 Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektim 48,614.00
48,613.44
48,613.44
100.00
NAM016 Troškovi subvencije smještaja socijalnih kategorija stanovništv 60,940.00
59,720.00
81,010.00
98.00
NAM021 Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom 50,000.00
0.00
15,000.00
0.00
NAM024 Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u pred.koja nisu u mog 16,480.00
16,480.00
18,660.00
100.00
NAM013 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz 324
NAM026 PTT i ostali troškovi za zaštitu porodica sa djecom NAM027 PTT i ostali troškovi za zaštitu civilnih žrtava rata NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja -Zakon NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko-socijalnog vijeća KS 283,000.00
280,447.50
286,133.61
99.10
12.00
12.00
12.00
100.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
100.00
49,550.00
49,500.00
49,700.00
99.90
707,000.00
707,000.00
767,518.08
100.00
4,458,900.00
4,758,729.46
5,443,439.83
106.72
NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS 58,800.00
58,800.00
74,700.00
100.00
NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS 44,600.00
44,600.00
56,700.00
100.00
NAN003 UG - Udruženje građana multipleskleroze KS 42,500.00
42,500.00
54,000.00
100.00
NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 46,000.00
46,000.00
58,500.00
100.00
NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS 52,400.00
52,400.00
66,600.00
100.00
NAN006 UG - Unija civilnih žrtava rata KS 44,600.00
44,600.00
56,700.00
100.00
NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine 44,600.00
44,600.00
56,700.00
100.00
NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 42,500.00
42,500.00
54,000.00
100.00
NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza" 34,000.00
34,000.00
43,200.00
100.00
NAN010 UG - invalida rata KS 26,200.00
26,200.00
33,300.00
100.00
NAN011 Crveni križ KS 100,800.00
100,800.00
117,000.00
100.00
NAN012 "Merhamet" 54,200.00
54,200.00
63,000.00
100.00
NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 88,400.00
88,400.00
103,000.00
100.00
NAN014 "Caritas" 15,500.00
15,500.00
18,000.00
100.00
NAN015 Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" 15,500.00
15,500.00
18,000.00
100.00
NAN016 Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje 12,200.00
12,200.00
0.00
100.00
NAN018 UG - Crveni polumjesec BiH 15,500.00
15,500.00
18,000.00
100.00
NAN019 "Ilimija" 23,200.00
23,200.00
27,000.00
100.00
NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 40,300.00
40,300.00
51,700.00
100.00
NAN021 UG Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo 21,200.00
21,200.00
27,000.00
100.00
NAN022 UG Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" 23,600.00
23,600.00
30,000.00
100.00
NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo 19,600.00
19,600.00
25,000.00
100.00
2,688,700.00
2,988,529.46
3,166,039.83
111.15
525,000.00
525,000.00
750,000.00
100.00
17,000.00
17,000.00
21,600.00
100.00
NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stan 614300 Transferi neprofitnim organizacijama NAN024 Finansiranje javnih kuhinja NAN025 Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerent NAN028 Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 54,900.00
54,900.00
64,000.00
100.00
NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško 190,600.00
190,600.00
246,000.00
100.00
NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 104,700.00
104,700.00
128,700.00
100.00
11,800.00
11,800.00
15,000.00
100.00
NAN032 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 5,000.00
5,000.00
201,692.07
100.00
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 303,492.00
3,491.28
349,657.27
1.15
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 303,492.00
3,491.28
349,657.27
1.15
821200 Nabavka građevina 300,000.00
0.00
0.00
0.00
NAX003 Izgradnja 1 faze Porodičnog savjetovališta 300,000.00
0.00
0.00
0.00
325
821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,492.00
3,491.28
5,169.59
99.98
0.00
0.00
344,487.68
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
67,539,818.00
69,760,343.08
72,475,394.03
103.29
326
Organizacija=23020001-23070001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 12,255,577.00
11,929,922.03
12,997,673.67
97.34
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7,993,017.00
7,951,652.69
8,201,150.61
99.48
611100 Bruto plaće i naknade 6,685,921.00
6,646,544.13
6,913,692.57
99.41
611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,307,096.00
1,305,108.56
1,287,458.04
99.85
612000 Doprinosi poslodavca 703,862.00
699,174.98
728,405.99
99.33
613000 Izdaci za materijal i usluge 3,558,698.00
3,279,094.36
4,068,117.07
92.14
613100 Putni troškovi 45,300.00
35,513.02
38,529.28
78.40
613200 Izdaci za energiju 625,100.00
610,788.82
677,440.78
97.71
613300 Izdaci za komunalne usluge 199,100.00
189,669.73
172,891.48
95.26
1,690,431.00
1,432,286.21
1,520,153.65
84.73
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 76,750.00
77,181.85
88,212.61
100.56
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 130,090.00
122,064.18
560,693.13
93.83
613700 Izdaci za tekuće održavanje 240,550.00
261,855.16
314,334.87
108.86
613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 39,350.00
36,344.24
44,164.23
92.36
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 512,027.00
513,391.15
651,697.04
100.27
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
230,458.72
781,269.55
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
230,458.72
781,269.55
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
230,458.72
781,269.55
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 325,504.00
315,980.41
299,298.48
97.07
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 325,504.00
315,980.41
299,298.48
97.07
821200 Nabavka građevina 4,416.00
4,400.00
0.00
99.64
821300 Nabavka opreme 248,088.00
239,135.68
188,202.09
96.39
73,000.00
72,444.73
111,096.39
99.24
_________________
_________________
_____________
____________
12,581,081.00
12,476,361.16
14,078,241.70
99.17
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 327
Organizacija=23020001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,839,018.00
3,926,006.77
4,164,315.73
102.27
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,171,538.00
3,168,183.32
3,369,819.70
99.89
611100 Bruto plaće i naknade 2,664,900.00
2,664,616.60
2,881,800.69
99.99
611200 Naknade troškova zaposlenih 506,638.00
503,566.72
488,019.01
99.39
NBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 111,940.00
111,940.00
112,879.00
100.00
NBA002 Naknada za topli obrok 263,900.00
262,904.00
263,864.00
99.62
NBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 65,238.00
64,762.50
67,645.00
99.27
NBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,800.00
38,205.54
11,611.71
95.99
---------------------------------------------------------------------- - - -
NBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 25,760.00
25,754.68
32,019.30
99.98
612000 Doprinosi poslodavca 279,200.00
278,901.63
301,644.03
99.89
613000 Izdaci za materijal i usluge 388,280.00
478,921.82
492,852.00
123.34
613100 Putni troškovi 7,600.00
6,221.70
11,516.75
81.86
613200 Izdaci za energiju 96,300.00
95,081.65
95,987.98
98.73
613300 Izdaci za komunalne usluge 67,200.00
67,718.39
67,263.38
100.77
613400 Nabavka materijala 65,680.00
65,375.28
53,066.18
99.54
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,050.00
13,865.55
15,996.21
98.69
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,950.00
12,804.48
12,710.06
98.88
613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00
49,103.99
45,139.25
196.42
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00
7,633.20
10,708.80
117.43
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 93,000.00
161,117.58
180,463.39
173.24
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 84,100.00
152,464.29
171,104.07
181.29
8,900.00
8,653.29
9,359.32
97.23
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
110,471.47
231,693.69
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
110,471.47
231,693.69
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
110,471.47
231,693.69
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
3,839,018.00
4,036,478.24
4,396,009.42
105.14
NBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 328
Organizacija=23030001 (JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,216,774.00
2,728,895.98
3,325,306.71
84.83
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,447,200.00
1,401,629.04
1,460,601.95
96.85
611100 Bruto plaće i naknade 1,184,000.00
1,157,059.40
1,211,335.41
97.72
263,200.00
244,569.64
249,266.54
92.92
52,600.00
51,807.82
50,943.00
98.49
158,100.00
151,437.31
144,816.00
95.79
NCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 37,000.00
36,300.00
36,105.00
98.11
NCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,900.00
0.00
4,982.96
0.00
---------------------------------------------------------------------- - - -
611200 Naknade troškova zaposlenih NCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla NCA002 Naknada za topli obrok NCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,600.00
5,024.51
12,419.58
47.40
612000 Doprinosi poslodavca 124,900.00
122,025.43
128,150.55
97.70
613000 Izdaci za materijal i usluge 1,644,674.00
1,205,241.51
1,736,554.21
73.28
613100 Putni troškovi 17,000.00
10,656.00
8,030.22
62.68
613200 Izdaci za energiju 271,700.00
271,552.61
320,411.17
99.95
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 68,500.00
64,832.53
48,774.97
94.65
1,030,697.00
685,781.71
737,969.35
66.54
25,000.00
13,437.73
18,231.44
53.75
2,400.00
0.00
404,352.00
0.00
83,000.00
53,979.78
61,451.65
65.04
12,500.00
9,316.95
9,274.36
74.54
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,877.00
95,684.20
128,059.05
71.47
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 129,677.00
91,867.47
124,049.17
70.84
4,200.00
3,816.73
4,009.88
90.87
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
53,613.13
0.00
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
53,613.13
0.00
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
53,613.13
0.00
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 284,244.00
282,353.06
260,207.47
99.33
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 284,244.00
282,353.06
260,207.47
99.33
821200 Nabavka građevina 4,416.00
4,400.00
0.00
99.64
821300 Nabavka opreme 216,828.00
215,495.33
163,000.00
99.39
63,000.00
62,457.73
97,207.47
99.14
_________________
_________________
_____________
____________
3,501,018.00
3,064,862.17
3,585,514.18
87.54
NCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 329
Organizacija=23040001 (JAVNA USTANOVA - PORODICNO SAVJETOVALISTE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 593,960.00
581,843.50
609,284.18
97.96
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 472,570.00
463,304.06
476,669.23
98.04
611100 Bruto plaće i naknade ---------------------------------------------------------------------- - - -
403,920.00
398,628.76
407,757.45
98.69
611200 Naknade troškova zaposlenih 68,650.00
64,675.30
68,911.78
94.21
NDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,100.00
12,720.00
13,144.00
97.10
NDA002 Naknada za topli obrok 38,300.00
37,880.00
35,040.00
98.90
NDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,000.00
9,075.00
9,130.00
90.75
NDA004 Otpremnina za odlazak u penziju 5,250.00
5,000.30
0.00
95.24
NDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00
0.00
11,597.78
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 42,200.00
41,855.95
42,868.82
99.18
613000 Izdaci za materijal i usluge 79,190.00
76,683.49
89,746.13
96.83
800.00
0.00
729.75
0.00
613200 Izdaci za energiju 5,100.00
5,030.96
5,783.60
98.65
613300 Izdaci za komunalne usluge 5,800.00
5,000.78
5,259.28
86.22
613400 Nabavka materijala 3,700.00
3,657.20
3,793.31
98.84
613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,700.00
2,959.85
2,921.60
80.00
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,740.00
29,740.00
31,602.49
100.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,050.00
2,041.62
4,286.29
99.59
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,850.00
2,844.16
2,927.93
99.80
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,450.00
25,408.92
32,441.88
99.84
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,150.00
24,120.77
31,122.82
99.88
1,300.00
1,288.15
1,319.06
99.09
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
24,959.70
2,069.90
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
24,959.70
2,069.90
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
24,959.70
2,069.90
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 260.00
0.00
0.00
0.00
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 260.00
0.00
0.00
0.00
NDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260.00
0.00
0.00
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
594,220.00
606,803.20
611,354.08
102.12
330
Organizacija=23050001 (JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,894,325.00
1,807,931.26
1,860,251.98
95.44
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - -
1,043,209.00
1,035,389.81
1,069,923.25
99.25
611100 Bruto plaće i naknade 857,201.00
850,820.72
878,911.77
99.26
611200 Naknade troškova zaposlenih 186,008.00
184,569.09
191,011.48
99.23
NEA001 Naknada troškova prevoza 39,450.00
39,378.00
38,596.00
99.82
113,050.00
111,685.00
109,136.00
98.79
23,513.00
23,512.50
24,900.00
100.00
0.00
0.00
180.71
n/m
NEA002 Naknada za topli obrok NEA003 Naknada za regres za godišnji odmor NEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju NEA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,995.00
9,993.59
18,198.77
99.99
612000 Doprinosi poslodavca 90,112.00
89,336.51
92,284.15
99.14
613000 Izdaci za materijal i usluge 761,004.00
683,204.94
698,044.58
89.78
613100 Putni troškovi 19,000.00
18,070.82
16,614.41
95.11
613200 Izdaci za energiju 150,900.00
134,980.00
148,890.66
89.45
613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 24,400.00
20,600.19
22,270.09
84.43
351,354.00
316,850.22
315,609.14
90.18
17,500.00
15,423.42
14,027.59
88.13
0.00
0.00
0.00
n/m
31,000.00
27,134.98
29,551.92
87.53
9,500.00
8,239.62
7,483.14
86.73
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157,350.00
141,905.69
143,597.63
90.18
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 154,546.00
139,102.34
140,689.38
90.01
2,804.00
2,803.35
2,908.25
99.98
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
5,027.19
370,305.37
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
5,027.19
370,305.37
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
5,027.19
370,305.37
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00
19,978.92
26,649.60
99.89
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00
19,978.92
26,649.60
99.89
821300 Nabavka opreme 10,000.00
9,991.92
12,760.68
99.92
NEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00
9,987.00
13,888.92
99.87
_________________
_________________
_____________
____________
1,914,325.00
1,832,937.37
2,257,206.95
95.75
331
Organizacija=23060001 (DISCIPLINSKI CENTAR)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 701,300.00
689,011.83
616,403.93
98.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 535,700.00
532,296.07
463,521.13
99.36
611100 Bruto plaće i naknade 448,100.00
447,688.26
397,292.75
99.91
611200 Naknade troškova zaposlenih 87,600.00
84,607.81
66,228.38
96.58
NFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,000.00
16,249.00
14,259.00
95.58
NFA002 Naknada za topli obrok 47,000.00
45,168.00
37,048.00
96.10
NFA003 Naknada za regres za godišnji odmor ---------------------------------------------------------------------- - - -
12,600.00
12,375.00
9,130.00
98.21
NFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00
0.00
0.00
n/m
NFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11,000.00
10,815.81
5,791.38
98.33
612000 Doprinosi poslodavca 48,600.00
48,230.07
42,550.44
99.24
613000 Izdaci za materijal i usluge 117,000.00
108,485.69
110,332.36
92.72
613100 Putni troškovi 500.00
164.50
738.15
32.90
613200 Izdaci za energiju 24,000.00
22,496.76
20,623.20
93.74
613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00
10,457.35
8,031.97
87.14
613400 Nabavka materijala 29,000.00
26,649.19
13,362.04
91.89
4,500.00
3,474.64
3,342.42
77.21
0.00
0.00
25,600.00
n/m
19,500.00
18,857.41
14,424.39
96.70
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00
2,972.00
1,770.00
99.07
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,500.00
23,413.84
22,440.19
95.57
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,400.00
21,835.29
21,054.68
97.48
2,100.00
1,578.55
1,385.51
75.17
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
102,334.35
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
102,334.35
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
102,334.35
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,000.00
13,648.43
12,441.41
64.99
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,000.00
13,648.43
12,441.41
64.99
NFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 21,000.00
13,648.43
12,441.41
64.99
_________________
_________________
_____________
____________
722,300.00
702,660.26
731,179.69
97.28
332
Organizacija=23070001 (JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS")
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,010,200.00
2,196,232.69
2,422,111.14
109.25
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,322,800.00
1,350,850.39
1,360,615.35
102.12
611100 Bruto plaće i naknade 1,127,800.00
1,127,730.39
1,136,594.50
99.99
611200 Naknade troškova zaposlenih 195,000.00
223,120.00
224,020.85
114.42
NGA001 Naknada troškova prevoza 41,400.00
71,585.50
71,874.00
172.91
123,100.00
123,072.00
121,440.00
99.98
NGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00
28,462.50
28,220.00
98.15
NGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,500.00
0.00
2,486.85
0.00
612000 Doprinosi poslodavca 118,850.00
118,825.39
120,908.00
99.98
613000 Izdaci za materijal i usluge 568,550.00
726,556.91
940,587.79
127.79
400.00
400.00
900.00
100.00
613200 Izdaci za energiju 77,100.00
81,646.84
85,744.17
105.90
613300 Izdaci za komunalne usluge 21,200.00
21,060.49
21,291.79
99.34
---------------------------------------------------------------------- - - -
NGA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 210,000.00
333,972.61
396,353.63
159.03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00
28,020.66
33,693.35
233.51
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 85,000.00
79,519.70
86,428.58
93.55
613700 Izdaci za tekuće održavanje 80,000.00
110,737.38
159,481.37
138.42
5,000.00
5,338.31
12,000.00
106.77
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 77,850.00
65,860.92
144,694.90
84.60
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 74,140.00
62,153.43
140,815.52
83.83
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,710.00
3,707.49
3,879.38
99.93
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
36,387.23
74,866.24
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
36,387.23
74,866.24
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00
36,387.23
74,866.24
n/m
_________________
_________________
_____________
____________
2,010,200.00
2,232,619.92
2,496,977.38
111.06
333
Organizacija=24010001 (STRUCNA SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,575,100.00
4,448,308.58
4,657,084.64
97.23
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,450,780.00
1,413,502.39
1,424,262.02
97.43
611100 Bruto plaće i naknade 1,184,790.00
1,155,023.36
1,161,336.10
97.49
611200 Naknade troškova zaposlenih 265,990.00
258,479.03
262,925.92
97.18
OAA001 Naknada troškova prevoza 50,300.00
48,478.00
51,502.00
96.38
137,300.00
131,816.00
132,416.00
96.01
OAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,920.00
31,768.00
31,125.00
99.52
OAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,400.00
11,533.20
4,906.02
101.17
---------------------------------------------------------------------- - - -
OAA002 Naknada za topli obrok OAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 35,070.00
34,883.83
42,976.90
99.47
612000 Doprinosi poslodavca 127,500.00
121,819.74
122,838.16
95.54
613000 Izdaci za materijal i usluge 2,996,820.00
2,912,986.45
3,109,984.46
97.20
613100 Putni troškovi 2,000.00
1,300.00
1,560.00
65.00
613200 Izdaci za energiju 348,200.00
356,748.93
373,883.42
102.46
613300 Izdaci za komunalne usluge 576,000.00
578,449.77
567,720.09
100.43
613400 Nabavka materijala 557,800.00
536,127.78
594,583.12
96.11
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 260,000.00
242,951.82
258,482.93
93.44
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 560,000.00
555,497.50
496,016.34
99.20
613700 Izdaci za tekuće održavanje 360,000.00
310,972.88
443,963.18
86.38
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 80,500.00
80,261.66
74,533.58
99.70
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 252,320.00
250,676.11
299,241.80
99.35
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 248,500.00
246,856.43
295,375.12
99.34
3,820.00
3,819.68
3,866.68
99.99
OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) 0.00
0.00
0.00
n/m
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
0.00
408,551.48
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
0.00
408,551.48
n/m
OAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
0.00
408,551.48
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 152,500.00
133,675.14
184,262.89
87.66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 152,500.00
133,675.14
184,262.89
87.66
821300 Nabavka opreme 147,500.00
133,675.14
177,687.37
90.63
5,000.00
0.00
6,575.52
0.00
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00
0.00
6,575.52
0.00
_________________
_________________
_____________
____________
4,727,600.00
4,581,983.72
5,249,899.01
96.92
334
Organizacija=26010001 (ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,097,600.00
1,975,868.28
2,091,761.58
94.20
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,641,900.00
1,622,424.58
1,678,167.59
98.81
611100 Bruto plaće i naknade 1,371,050.00
1,364,371.58
1,420,922.93
99.51
611200 Naknade troškova zaposlenih 270,850.00
258,053.00
257,244.66
95.28
RAA001 Naknada troškova prevoza 45,600.00
45,569.00
49,173.00
99.93
131,150.00
131,144.00
130,272.00
100.00
RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,600.00
31,350.00
31,540.00
99.21
RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,500.00
18,787.10
13,349.06
68.32
---------------------------------------------------------------------- - - -
RAA002 Naknada za topli obrok RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 35,000.00
31,202.90
32,910.60
89.15
612000 Doprinosi poslodavca 144,500.00
143,664.55
151,452.29
99.42
613000 Izdaci za materijal i usluge 311,200.00
209,779.15
262,141.70
67.41
613100 Putni troškovi 30,000.00
9,712.83
13,510.40
32.38
613200 Izdaci za energiju 47,000.00
35,153.62
39,165.25
74.79
613300 Izdaci za komunalne usluge 45,000.00
37,797.19
34,897.89
83.99
613400 Nabavka materijala 47,500.00
33,430.85
37,061.16
70.38
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16,000.00
14,092.79
16,123.91
88.08
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 15,000.00
13,208.88
13,208.88
88.06
613700 Izdaci za tekuće održavanje 42,300.00
18,118.54
52,385.68
42.83
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 15,000.00
10,027.55
11,063.82
66.85
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53,400.00
38,236.90
44,724.71
71.60
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 48,900.00
33,800.24
40,021.72
69.12
4,500.00
4,436.66
4,702.99
98.59
II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00
67,904.49
130,635.39
n/m
614000 Tekući transferi 0.00
67,904.49
130,635.39
n/m
614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00
67,904.49
130,635.39
n/m
V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,300.00
46,861.48
82,889.43
66.66
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,300.00
46,861.48
82,889.43
66.66
5,000.00
0.00
29,278.67
0.00
RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 65,300.00
46,861.48
53,610.76
71.76
_________________
_________________
_____________
____________
2,167,900.00
2,090,634.25
2,305,286.40
96.44
335
Organizacija=27010001 (ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO)
KONTO
OPIS
ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,608,250.00
2,587,245.21
2,554,435.50
99.19
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,938,700.00
1,939,092.03
1,991,578.04
100.02
611100 Bruto plaće i naknade 1,667,000.00
1,664,606.63
1,736,347.94
99.86
611200 Naknade troškova zaposlenih 271,700.00
274,485.40
255,230.10
101.03
SAA001 Naknada troškova prevoza 47,100.00
45,633.00
44,732.00
96.89
137,900.00
132,896.00
136,864.00
96.37
SAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 33,700.00
33,501.50
34,030.00
99.41
SAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35,000.00
31,077.60
11,795.70
88.79
---------------------------------------------------------------------- - - -
SAA002 Naknada za topli obrok SAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 18,000.00
31,377.30
27,808.40
174.32
612000 Doprinosi poslodavca 175,100.00
175,036.46
182,295.72
99.96
613000 Izdaci za materijal i usluge 494,450.00
473,116.72
380,561.74
95.69
613100 Putni troškovi 20,000.00
15,099.00
9,774.30
75.50
613200 Izdaci za energiju 68,100.00
66,470.40
77,144.89
97.61
613300 Izdaci za komunalne usluge 53,500.00
49,800.52
45,174.64
93.09
613400 Nabavka materijala 67,400.00
66,297.45
50,265.86
98.36
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,300.00
12,029.87
15,910.06
97.80
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00
0.00
0.00
n/m
49,100.00
48,774.82
55,103.20
99.34
8,600.00
7,935.00
6,988.00
92.27
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 215,450.00
206,709.66
120,200.79
95.94
000000 Ugovorene i druge posebne usluge 
Download

Z A K LJ U Č A K - Skupština Kantona Sarajevo