SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XIV - Broj 19
28. decembra 2010.
BIHAĆ
Izdanje na bosanskom
jeziku
januar-mart 2011. godine, a do donošenja Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.
478.
Na osnovu člana 11. f) odjeljka A poglavlja
V Ustava Unsko-sanskog kantona, (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 1/04 i 11/04)
i člana 21. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona, na I vanrednoj sjednici
održanoj dana 27.12.2010. godine, donosi
Član 2.
Privremeno finansiranje Unsko-sanskog kan­
tona, za period iz člana 1. ove Odluke, utvrđuje se
u iznosu od 38.931.354 KM
(slovima: tridesetosammilionadevet­ stotina
­tridesetjednahiljadatristopedesetčetiri KM).
Član 3.
ODLUKU
Sastavni dio ove Odluke čini TABELA
A-primici i B-izdaci, u prilogu.
O PRIVREMENOM FINANSIRANJU
UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD
JANUAR – MART 2011. GODINE
Član 4.
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se iznos privremenog
finansiranja Unsko-sanskog kantona za period
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona” i
primjenjivat će se od 01.01.2011. godine.
Broj 01-02-3-8/10
Predsjedavajući Skupštine
27. decembra 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
Broj 19 - Strana 690
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
- TABELA “A” - PREGLED OSTVARENIH I PLANIRANIH PRIHODA
Eko­
nomski
kod
711200
713100
715130
715140
715900
717121
715140
719100
721000
721110
721120
721331
722000
722100
722200
722300
722400
722422
722423
722500
722511
722515
722520
722530
722540
722550
717131
722580
722600
722600
722700
722751
723100
I - PRIHODI OD POREZA
Porez na dobit preduzeća
Porez na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Porez na promet p o TB
Porez na promet usluga
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
Prihod od indirektrog oporezivanja (sva visoka tarifa)+777778
Ostali porezi
Ostali porezi - porezi na potrošnju (715143)
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
II - NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih
institucija
Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine (+721211)
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
Kamate primljene od pozajmica javnim poduzećima (+721312)
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
Administrativne takse
Sudske takse
Komunalne takse
Ostale budžetske naknade
Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne
svrhe
Naknade za skloništa
Posebne naknade i takse
Naknade i takse z a veterinarski i sanitarni pregled životinja i biljaka
Naknade za korištenje izmire i katastra (722515+711514+722516)
Naknade od vode i korištenja vode
Cestovne naknade
Naknade za korištenje šuma
Naknade za zaštitu okoliša
Prihodi od indirektnog oporezivanja koji pripadaju Direkciji za
puteve+777779
Posebne naknade za zaštitu od prir. i dr. nesreća
Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvene djelatnosti)
Prihodi od pružanja javnih usluga (od sopst. djel.) (umanjeno za eskrow
rn. 721611+ 721613)
Neplanirane uplate - prihodi
Neplanirane uplate - prihodi (722713+721 +722+761 +731 +722791
+792+793)
Ostali prihodi kojima raspolažu budžetski korisnici-donacije
Novčane kazne
Plan prihoda po Odluci
o privr. finans. za period
01.01-31.03.2011.
30.502.788
1.058.363
2.349.310
27.090.516
20.000
5.000
7.806
27.057.710
4.599
4.599
6.143.089
57.852
54.441
426
2.985
1.440.978
258.047
1.054.446
477
15.650
112.358
1.858.633
18.314
17.852
223.228
469.499
202.995
20
836.452
90.273
1.929.057
1.929.057
325.658
220.488
105.170
530.911
28. decembra 2010.
731100
732100
811100
812210
813211
813000
591000
814100
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 19 - Strana 691
I I I - UKUPNO IZVORNI PRIHODI (I+II)
IV- TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
Tekuće potpore iz inostranstva
Tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti - grant Federacije
V - KAPITALNI PRIMICI
Ostali primici
Primljeni grantovi od Federacije
Otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama
(13211+813311)
Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima i ostala domaća pozajmljivanja
36.645.877
1.405.586
51
1.405.535
13.456
10.932
809
VI- FINANSIRANJE (IV+V)
VII - UKUPNO PRIHODI I FINANSIRANJE (lll+VI)
Višak prihoda iz prethodne godine
Fond posebne namjene za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
VIII - SVEUKUPNI PRIHODI
IX - Suficit/deficit
Kreditna pozajmica od Vlade FBiH - sredstva MMF-a 2009.
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (VII+VIII)
1.419.042
38.064.919
1.715
38.064.919
866.435
38.931.354
ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JANUAR – MART 2011. GODINE
Red. Ekonombr.
ski kod
IZDACI
1
1
2
610000
3
4
5
611000
611100
611200
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
612000
612200
61300
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
18
19
613900
614000
Odluka o privremenom
finansiranju
2
I - UKUPNI IZDACI
II - TEKUĆI IZDACI
38.931.354
37 313 470
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih (topli obrok, prevoz radnika,
smještaj i odvojeni život)
Doprinosi poslodavca
Ostali doprinosi – beneficirani radni staž
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga
Ugovorene usluge (informisanje, stručno obrazovanje, stručne
usluge i ostale usl.)
Ugovorenu usluge – Posebna naknada na dohodak – zaštita
Tekući grantovi
27.879.212
24.195.741
3.683.471
2.548.226
244.934
2.688.642
46.142
399.600
372.350
280.127
181.788
53.852
615.606
21.296
634.773
83.108
3.952.457
Broj 19 - Strana 692
20
21
22
614000
614200
614200
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
614200
614200
614200
614200
614300
614300
614300
614400
614800
33
34
615000
615100
35
36
37
38
39
40
41
42
615100
616000
616000
821000
821200
825100
821600
821600
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
Tekuća rezerva
Grantovi pojedincima
Grantovi pojedincima
(pom. za škol. soc. ugr., pom. za otv. rad. mjesta)
Beneficije za socijalnu zaštitu
Izdaci za raseljene osobe – alternativni smještaj, nužni smještaj
Isplate stipendija – grantovi pojedincima (održivi povratak)
Ostali grantovi pojedincima – izbori
Grantovi neprofitnim organizacijama
Grantovi Veterinarskom zavodu
Grant – predškolsko obrazovanje – dječiji vrtići
Subvencija javnim preduzećima
Ostali grantovi – povrat i drugo
III - Kapitalni izdaci
18.950
18.035
2.818.177
0
0
365.998
564.212
117.180
49.905
1.617.884
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade – općine, vodovod
Bužim, dom. kulture
Kapitalni grantovi drugim nivoima Vlade – MMF 2009.
Izdaci za kamate i ostale naknade
Izdaci za kamate i ostale naknade
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka zgrada i stanova – MMF 2009.
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja
Rekonstrukcija i investiciono održavanje - MMF 2009
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
868.651
99.943
758.708
254.788
254.788
504.445
63.547
44.180
396.718
II
479.
Na osnovi člana 11. odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/04), i člana 20. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština Unskosanskog kantona, na konstituirajućoj sjednici
Skupštine održanoj 12.11., 23.11. i 27.12.2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova stalnih
i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona
I
Ovom Odlukom se vrši izbor predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova stalnih i
povremenih radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona.
I. Stalna radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona
1. U Zakonodavno-pravnu komisiju izabrani su:
1. Admir Hadžipašić, predsjednik
2. Asim Kamber, zamjenik predsjednika
3. Mira Ljubijankić, član
4. Emir Tatlić, član
5. Muhamed Škrgić, član
6. Šefik Veladžić, član
7. Ejub Alagić, član
8. Dragana Bajrić, član
9. Samira Mujagić, član
III
2. U Komisiju za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja izabrani su:
1. Sead Kadić, predsjednik
2. Ekrem Prošić, zamjenik predsjednika
3. Mirvet Beganović, član
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4. Jasmin Emrić, član
5. Dejan Durić, član
IV
3. U Komisiju za budžet, ekonomsku i finan­
sijsku politiku izabrani su:
1. Farko Hodžić Hodža, predsjednik
2. Ismet Dolić, zamjenik predsjednika
3. Sead Kadić, član
4. Mine Bahtić, član
5. Sulejman Kazić, član
6. Hasan Ponjević, član
7. Suljo Suljić, član
8. Emir Cinac, član
9. Ferid Kulosman, član
V
4. U Komisiju za obrazovanje, kulturu, sport i
mlade izabrani su:
1. Nedžad Zukanović, predsjednik
2. Damir Hodžić, zamjenik predsjednika
3. Nijaz Hušić, član
4. Mine Bahtić, član
5. Safet Veladžić, član
6. Mustafa Ćoralić, član
7. Elvin Karabegović, član
VI
5. U Komisiju za prostorno uređenje, zaš­titu
okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infra­
strukturu izabrani su:
1. Elvira Abdić-Jelenović, predsjednik
2. Jusuf Bajrektarević, zamjenik predsjednika
3. Mladen Lonić, član
4. Husein Rošić, član
5. Sulejman Kazić, član
6. Hakija Beganović, član
7. Aldin Kulenović, član
VII
6. U Komisiju za pitanja zdravstva, boračka
pitanja, rad i socijalnu politiku izabrani su:
1. Kasim Mulalić, predsjednik
2. Šefik Veladžić zamjenik predsjednika
3. SDP, član
4. Esad Bašagić, član
5. Hajrudin Halilović, član
6. Nermin Bećirbegović, član
7. Ajman Savanda, član
8. Asmir Crnkić, član
9. Kenan Keserović, član
Broj 19 - Strana 693
II. Povremena radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona
VIII
1. U Komisiju za ustavna pitanja izabrani su:
1. Muhamed Škrgić, predsjednik
2. Mine Bahtić, zamjenik predsjednika
3. Emir Tatlić, član
4. Esad Bašagić, član
5. Jusuf Bajrektarević, član
IX
2. U Komisiju za pravdu, ljudska prava, gra­
đan­ske slobode i jednakopravnost spolova
izabrani su:
1. Nijaz Hušić, predsjednik
2 Mira Ljubijankić, zamjenik predsjednika
3. Mirvet Beganović, član
4. Hajrudin Halilović, član
5. Nermin Bećirbegović, član
X
3. U Mandatno-imunitetsku komisiju izabrani su:
1 Jusuf Bajrektarević, predsjednik
2. Ivan Prša, zamjenik predsjednika
3. Damir Hodžić, član
4. Ismet Dolić, član
5. Šefik Veladžić, član
XI
4. U Komisiju za pitanja sigurnosti i nadzora
zakonitosti rada izabrani su:
1. Ivan Prša, predsjednik
2. Asim Kamber, zamjenik predsjednika
3. Farko Hodžić Hodža, član
4. Kasim Mulalić, član
5. Dejan Durić, član
XII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-7/10
Predsjedavajući Skupštine
27. decembra 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
480.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 8/09) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
Broj 19 - Strana 694
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost da Ministarstvo obrazo­
vanja, nauke, kulture i sporta Visokoj školi
“Koledž za industrijski i poslovni menadžment” s
pravom javnosti Bosanska Krupa izda Rješenje o
ispunjenosti uvjeta za otvaranje odsjeka Saobraćaj,
smjer Drumski i gradski saobraćaj i Odobrenje za
realizaciju studijskog programa Drumski i gradski
saobraćaj, počev od akademske 2010/11. godine.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2397/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
481.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 130. Zakona
o radu (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 13/99, 32/2000 i 29/03),
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na tekst Sporazuma o
izmjenama Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za područje Unsko-sanskog kantona, koji je sastavni dio ove
Odluke.
28. decembra 2010.
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta da u ime Vlade Unsko-sanskog kantona potpiše Sporazum iz tačke I ove
Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2398/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
482.
Na osnovu člana 130. Zakona o radu
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/99,
32/00 i 29/03), Vlada Unsko-sanskog kantona,
Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata
Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca
Unsko-sanskog kantona zaključuju
SPORAZUM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
SPORAZUMA
Član 1.
U Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća (u daljem tekstu: ESV)
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”,
broj 15/07) u članu 15. riječi: “Kantonalno
ministrarstvo privrede” zamjenjuju se riječima:
“Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
USK-a”.
Član 2.
Ovaj Sporazum smatra se zaključenim kada ga
u istovjetnom tekstu potpišu socijalni partneri, a
stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Za Vladu Unsko-sanskog kantona:
Amir Hadžić, po ovlaštenju, ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Broj: 03-49-8425-2/10
Za Kantonalni odbor SSSBiH za USK:
Muhamed Mahmutović, predsjednik
Broj: MM-108/2010
Za Udruženje poslodavaca USK:
Adem Ibrahimpašić, predsjednik
Broj 6922/10
U Bihaću, dana 30.12.2010.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 19 - Strana 695
IV
483.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2010. godine, donosi
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2412/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
ODLUKU
O usvajanju Programa utroška
sredstava - Subvencije javnim
preduzećima - smještaj i ishrana
studenata u studentskim domovima
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 400 ISO001
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
- Subvencije javnim preduzećima – smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima, u
ukupnom iznosu od:
312.500,00 KM
(slovima: tristodvanaesthiljadapet stotina KM/00)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će
se u skladu sa Programom utroška sredstava
- Subvencije javnim preduzećima - smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima, koji
je sastavni dio ove Odluke.
484.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 42. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na prijedlog Ministarstva
zdravstva i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa
utroška sredstava Tekućeg
granta: Grant neprofitnim
organizacijama - Sigurna kuća
I
III
Usvaja se Program utroška sredstava Tekućeg
granta: Grant neprofitnim organizacijama Sigurna kuća, Ministarstva zdravstva i socijalne
politike utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu (“Službeni glasnik
Unsko - sanskog kantona”, broj 5/10), u iznosu:
Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz
tačke I ove Odluke Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta će dostaviti Vladi Kantona.
15.000,00 KM
(slovima: petnaesthiljadakonvertibilnih
maraka)
Broj 19 - Strana 696
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Svrha programa
Tekući grant – Grant
neprofitnim
organizacijama –
“Sigurna kuća”
- sufinansiranje
troškova smještaja
u “Sigurnu kuću”
28. decembra 2010.
Organizacija
primalac
Iznos
KM
Udruženju “Žene sa Une” Bihać:
- za perid januar – maj
- za juni
- za juli
- za august
- septembar
- oktobar
- novembar
- decembar 2010. godine
6.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
UKUPNO:
15.000,00 KM
II
ODLUKU
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke teretit
će sredstva utvrđena u razdjelu 17, ekonomski
kod 614300 HAN011 Grant neprofitnim
organizacijama – “Sigurna kuća”, a ukoliko nije
izvršeno umanjenje, isto će se izvršiti shodno
prilivu sredstava u budžetu.
o usvajanju Programa utroška
sredstava - grantovi neprofitnim
organizacijama utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu
III
I
O utrošku sredstava iz tačke I ove Odluke
Udruženje “Žene sa Une” Bihać izvijestit će
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, a
Ministarstvo će izvijestiti Vladu Kantona.
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006
i 0008, ekonomski kod 614 300 subanalitika
IEM001 – Grantovi neprofitnim organizacijama u
iznosu od 89.620 KM, kako slijedi:
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2413/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
485.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, uz pozitivno
mišljenje Ministarstva finansija, a na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2010. godine, donosi
1. Rektorat..............................................5.000 KM
2. Tehnički fakultet..............................10.000 KM
3. Biotehnički fakultet..........................13.000 KM
4. Pedagoški fakultet............................12.000 KM
5. Ekonomski fakultet..........................10.000 KM
6. Pravni fakultet..................................18.620 KM
7. Islamski pedagoški fakultet..............10.000 KM
8. Visoka zdravstvena škola.................11.000 KM
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu s Programom utroška sredstava – grantovi
neprofitnim organizacijama, koji je sastavni dio
ove Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvijestiti Vladu Kantona.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 19 - Strana 697
IV
Sredstva su namijenjena isključivo za reali­
zaciju navedenih projekata i ne mogu se koristiti
u druge svrhe.
5. Ekonomski fakultet..........................27.000 KM
V
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
8. Visoka zdravstvena škola...................6.500 KM
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2414/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
6. Pravni fakultet....................................7.800 KM
7. Islamski pedagoški fakultet................8.000 KM
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava – ostali
grantovi pojedincima, koji je sastavni dio ove
Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvijestiti Vladu Kantona.
IV
486.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, uz pozitivno
mišljenje Ministarstva finansija, a na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava - ostali grantovi
pojedincima utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001, 0002, 0003, 0004, 0005; 0006 i
0008, ekonomski kod 614200 – Ostali grantovi
pojedincima u iznosu od 159.772 KM, kako slijedi:
1. Rektorat............................................63.472 KM
2. Tehnički fakultet..............................10.000 KM
3. Biotehnički fakultet............................7.000 KM
4. Pedagoški fakultet............................30.000 KM
Sredstva su namijenjena isključivo za
realizaciju navedenih projekata i ne mogu se
koristiti u druge svrhe.
V
O realizaciji ove Odluke starat će se Ministar­
stvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Mini­
starstvo finansija.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2415/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
487.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2010. godine, donosi
Broj 19 - Strana 698
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
ODLUKU
o izmjeni Programa utroška
sredstava - ostali grantovi
pojedincima utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu
I
U Programu utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001, 0002, 0003, 0004, 0005; 0006 i
0008, ekonomski kod 614200 – Ostali grantovi
pojedincima, (koji je sastavni dio Odluke
Vlade broj 03-017-2415/2010, od 20.12.2010.
godine, kod jedinice “Rektorat’’, mijenja se i to:
- Rektorat
63.472 KM
1. Novčane pomoći zapo­
slenicima pri sticanju magi­
starskih i doktorskih diploma
Obezbjeđenje
Asistenti i nastavnici
Vlastiti
vlastitog kadra kroz zaposleni na Univerzitetu,
prihodi
finansijsku podršku odnosno članicama
2. Nagrade za studente
Nagrada najboljim
studentima
7 studenata sa najboljim
prosjekom na fakultetima
Vlastiti
prihodi
60.322
3.150
II
ODLUKU
O realizaciji ove Odluke starat će se Mini­
starstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
o utvrđivanju naknada i
drugih materijalnih prava
koja nemaju karakter plaće
predsjedavajućem i članovima
Komisije za koncesije
I
Predsjedavajućem i članovima Komisije za
koncesije pripadaju naknade i druga materijalna
prava, koja nemaju karakter plaće, shodno
utvrđenim pravima po odredbama Općeg
kolektivnog ugovora za teritorij Federacije Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj 54/05 i 62/08).
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2416/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
488.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a shodno
odredbama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
54/05 i 62/08) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog
kantona o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010.
godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.12.2010. godine, donosi
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju,
Broj 03-017-2420/2010
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
20. decembra 2010. godine
kulture i sporta
Bihać
Amir Hadžić
489.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
124. i 125. Zakona o policijskim službenicima
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona”, broj 14/06) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 07.04.2010. godine, na
prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom uspostavlja se Policijski odbor
u sastavu:
1. Pijalić Ferid, predsjednik Policijskog odbora iz reda policijskih službenika
2. Isak Miloš, član - iz reda policijskih službenika
3. Harbaš Nađa, član - iz reda državnih službenika
II
Mandat predsjednika i članova Policijskog
odbora iz tačke I ove Odluke traje 2 (dvije)
godine od dana imenovanja.
III
Zadatak Policijskog odbora je preispitivanje
svih žalbi koje predviđa Zakon o policijskim
službenicima Unsko - sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko - sanskog kantona”, broj 14/06),
kao i bilo koje druge odluke ili radnje poduzete ili
ne poduzete od strane policijskog organa a koje se
odnose na status policijskih službenika, u skladu
sa Zakonom o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2399/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
490.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08) i Odluke Skupštine
Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja
Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-023-474/10 od 07.04.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.12.2010. godine, donosi
Broj 19 - Strana 699
ODLUKU
o izmjeni Odluke Vlade
Unsko-sanskog kantona broj
03-017-2353/2010 od 6.9.2010. godine
I
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-2353/2010 od 6.9.2010. godine u tački
I pod brojem 2. briše se ime “dr. Fehim Kadić”,
zbog donošenja novih zakonskih propisa na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine.
II
Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne
politike da predmetnu Odluku dostavi Kliničkom
centru Univerziteta u Sarajevu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2437/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju,
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
491.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 17. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03),
a u vezi sa Preporukom institucije Ombudsmena
za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ured u
Sarajevu, broj Ž-SA-05-356/10 od 20.9.2010.
godine, Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona
o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 07.04.2010. godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.12.2010. godine, donosi
ODLUKU
o prihvatanju Preporuke
Institucije Ombudsmena za
ljudska prava Bosne i Hercegovine,
Ured u Sarajevu, broj Ž-SA-05-356/10
od 20.09.2010. godine
I
Ovom Odlukom Vlada Unsko-sanskog
kantona, kao odgovorni javni službenik, u skladu
Broj 19 - Strana 700
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sa članom 17. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj 12/03 i 34/03) prihvata
Preporuku institucije Ombudsmena za ljudska
prava Bosne i Hercegovine, Ured u Sarajevu,
broj Ž-SA-05-356/10 od 20.09.2010. godine i
poništava Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona
broj 03-017-2045/2010 od 09.03.2010. godine.
II
Zadužuje se Služba za stručne i zajedničke
poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i
kantonalnih organa uprave da ovu Odluku dostavi
instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i
Hercegovine, Ured u Sarajevu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2392/2010
20. decembra 2010. godine
Bihać
Po ovlaštenju
ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
Amir Hadžić
492.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona, kao predstavnik
poslodavaca, u konsultaciji sa Samostalnim sindi­
katom osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i
Hercegovine -Kantonalni odbor USK i Sindikatom
srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i
kulture Bosne i Hercegovine - Kantonalni odbor
USK, na osnovu članova 97, 98. i 99. Zakona o
radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj
43/99, 30/00 i 29/03), donosi
PRAVILNIK
sa kriterijima za iskazivanje
prestanka potrebe za
zaposlenicima koji su djelimično
ili u potpunosti ostali bez
radnih mjesta i postupak popune
upražnjenih radnih mjesta u
predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama
Unsko-sanskog kantona
Član 1.
(Uvjeti)
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se procedure
i uvjeti za iskazivanje prestanka potrebe za
28. decembra 2010.
zaposlenicima u predškolskim ustanovama, osnov­
nim i srednjim školama kao javnim ustanovama
na području Unsko-sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: škola) koji imaju zaključen ugovor o radu
na neodređeno radno vrijeme (puno/nepuno radno
vrijeme) i imaju položen stručni ispit, a u skladu
sa Zakonom o radu, Zakonom o predškolstvu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
3/97. i 6/05), Zakonom o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04.
i 7/10), Zakonom o srednjoj školi (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 3/97, 11/98
i 7/10) i Pedagoškim standardima za osnovno
obrazovanje (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 13/10), Pedagoškim standardima
za srednje obrazovanje (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/04 i), čiji će se status
rješavati ovim Pravilnikom.
(2) Ovim Pravilnikom zbrinjavaju se lica za
čijim je angažiranjem prestala potreba, odnosno
zaposlenici za čijim je radom djelimično ili u
potpunosti prestala potreba u odnosu na ugovor
koji su zaključili sa poslodavcem na osnovu
javnog konkursa.
Član 2.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom u školi se utvrđuju:
a. osnovni i posebni kriteriji za utvrđivanje
tehnološkog viška zaposlenika,
b. trajanje otkaznog roka,
c. prava zaposlenih koji su proglašeni tehnološkim
viškom.
Član 3.
(Nastanak tehnološkog viška i način njegovog
rješavanja)
(1) Tehnološki višak zaposlenika u školi nas­
taje uslijed:
a. smanjenja broja učenika,
b. smanjenja broja odjeljenja,
c. uvođenja novog nastavnog plana i programa,
d. organizacionih, tehničkih i ekonomskih razloga,
e. objektivnih okolnosti nastalih u školi.
(2) Tehnološki višak zaposlenika rješava se na
slijedeći način:
a. premještajem na druge poslove u školi,
b. angažiranjem i zapošljavanjem u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na poslove i radne zadatke
koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi,
c. dopunjavanjem norme u drugoj školi,
d. prekvalifikacijom i dokvalifikacijom za rad na
drugim poslovima,
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
e. prijevremenim penzionisanjem u skladu sa
zakonskim propisima i pristankom zaposlenika,
f. preraspodjelom radnog angažiranja drugih
zaposlenika u školi i utvrđivanjem nepunog
radnog vremena (odnosno norme sati za
pojedine zaposlenike),
g. drugim načinom rješavanja koji predlaže
Školski odbor i direktor škole, uz saglasnost
Sindikata i pristanak zaposlenika.
Član 4.
(Obaveze poslodavca)
U slučaju iz prethodnog člana, poslodavac je
dužan:
a. blagovremeno analizirati, utvrditi i predložiti
program dodatnog obrazovanja u skladu sa
potrebama novog nastavnog plana i programa i
u cilju sprečavanja nastanka viška zaposlenika,
b. tri mjeseca prije poduzimanja aktivnosti
na rješavanju viška zaposlenika informirati
zaposlene o nastalom višku.
Član 5.
(Kriteriji za utvrđivanje tehnološkog viška)
Kriteriji za utvrđivanje tehnološkog viška
zaposlenika su:
a. stručna sprema,
b. dodatno usavršavanje,
c. dužina radnog staža,
d. učešće u odbrani Bosne i Hercegovine,
e. zdravstveno stanje,
f. socijalno stanje.
Član 6.
(Broj bodova po kriterijima)
(1) Na osnovu stručne spreme zaposleniku
pripada:
Sprema
Broj bodova
VSS
30
VŠS
25
VKV
23
SSS
20
KV
18
NK
15
Broj bodova
kursevi u struci
0,1
seminari
0,2
specijalizacije
recenzent
(ne po broju recenzija)
5
autor udžbenika
(ne po broju udžbenika)
7
(3) Na osnovu radnog staža zaposleniku
pripada:
Broj bodova po svakoj
navršenoj godini
rad u obrazovanju
1
rad izvan obrazovanja
0,5
za svaku godinu rada u
matičnoj školi dodati još
0,5
(4) Na osnovu učešća u odbrani Bosne i
Hercegovine zaposleniku pripada:
Broj bodova
za svaki mjesec
učešće u oružanim
snagama BiH
0,1
učešće u Civilnoj zaštiti
0,05
radna obaveza
0,05
(5) Na osnovu zdravstvenog stanja zaposleniku
pripada:
Broj bodova
ratni vojni invalid - za svaki
procent invalidnosti
0,1
invalid rada i civilne zaštite - za
svaki procent invalidnosti
0,05
zaposlenik sa težim hroničnim
oboljenjem
2
(6) Na osnovu socijalnog stanja zaposleniku
pripada:
Broj bodova
(2) Na osnovu dodatnog usavršavanja zapo­
sleniku pripada:
Oblici usavršavanja
Broj 19 - Strana 701
3
zaposlenik koji jedini radi u
četveročlanoj i višečlanoj porodici
4
zaposlenik koji jedini radi u
tročlanoj porodici
3
zaposlenik koji jedini radi u
dvočlanoj porodici
2
zaposlenik samac
1
samohrani roditelj
1
roditelj teže hendikepiranog
djeteta
3
Pojedine stavke navedene u stavu (6) među­
sobno se ne isključuju.
Broj 19 - Strana 702
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 7.
(Dokazi o ispunjavanju kriterija)
Dokaz pojedinih stavki iz kriterija utvrđuje se
na osnovu dokumenata:
a. radni staž se dokazuje ovjerenom listom
nadležnog organa PIO/MIO;
b. radni staž ostvaren po različitim osnovima
(redovan, benificiran, poseban i drugi) se
boduje samo po jednom osnovu;
c. broj članova domaćinstva i njihov status
zaposlenik dokazuje uvjerenjem/rješenjem
ili drugim pravnim aktom izdanim od strane
nadležnog organa (izvod iz matične knjige
rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih,
potvrda o statusu učenika/studenta, kućna
lista, uvjerenje PIO/MIO, potvrde službe za
zapošljavanje i drugo);
d. zdravstveno stanje zaposlenik dokazuje
uvjerenjem/rješenjem ili drugim pravnim aktom
izdanim od strane nadležnog organa u skladu
sa zakonskim ovlastima;
e. vrijeme provedeno u oružanim snagama, radnoj
obavezi, jedinicama Civilne zaštite dokazuje se
potvrdom odgovarajućeg organa.
Član 8.
(Kriteriji na osnovu kojih se ne utvrđuje
tehnološki višak)
Kao kriteriji za utvrđivanje tehnološkog viška
zaposlenika ne mogu se uzeti:
a. nacionalnost,
b. spol,
c. vjeroispovijest,
d. političko opredjeljenje.
Član 9.
(Zaposlenici koji ne mogu biti proglašeni
tehnološkim viškom)
(1) Tehnološkim viškom ne mogu biti
proglašeni:
a. zaposlenik sa navršenih 30 godina staža,
b. zaposlenik sa navršenih 60 godina života,
c. zaposlenik koji je na radu pretrpio težu
povredu,
d. zaposlenik koga je nadležna zdravstvena usta­
nova ocijenila kao osobu umanjenih sposobnosti
za rad i ako je utvrđivanje sposobnosti za rad u
toku.
(2) Zaposlenik kojeg je nadležna komisija
proglasila osobom umanjenih sposobnosti za rad
ne može biti proglašen tehnološkim viškom dok
mu se ne ponudi radno mjesto koje odgovara
njegovoj školskoj i stručnoj spremi i preostaloj
radnoj sposobnosti.
28. decembra 2010.
(3) U slučaju da zaposlenik iz stava (2) ovog
člana odbije ponuđeno odgovarajuće radno mjesto,
uključuje se u postupak utvrđivanja tehnološkog
viška.
Član 10.
(Rang-liste)
(1) S ciljem kvalitetne primjene ovog
Pravilnika definira se procedura utvrđivanja rang-lista zaposlenika u slučaju prestanka potrebe za
njihovim radnim angažiranjem, i to:
a) rang-lista škole,
b) r ang-lista
Ministarstva
obrazovanja,
nauke, kulture i sporta (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).
Član 11.
(Rang-lista škole)
(1) Ako u školi dođe do smanjenja obima
posla (smanjenje broja učenika, odjeljenja,
fonda nastavnih sati, primjena novih pedagoških
standarda i normativa, organizacijske promjene
izazvane reformom obrazovanja, mreža škola, novi
način obavljanja administrativnih i finansijskih
poslova i sl.) i po tom osnovu prestane potreba
za određenim brojem zaposlenika, svi zaposlenici
koji su primljeni u radni odnos na neodređeno
radno vrijeme, a koji obavljaju isti posao,
podliježu bodovanju.
(2) Rang-lista zaposlenika škole sadrži posebne
rang-liste formirane za zaposlenike koji obavljaju
isti posao.
(3) Zaposlenik koji ima najmanje bodova na
posebnoj rang-listi, u skladu sa članom 6. ovog
Pravilnika, proglašava se zaposlenikom koji je
djelimično ili potpuno bez radnih zadataka.
Član 12.
(Komisija škole)
(1) Škola je obavezna, prije utvrđivanja
prestanka potrebe za radom zaposlenika,
preispitati postojeću organizaciju rada škole i
sagledati mogućnost angažiranja zaposlenika
na druge poslove za koje ispunjavaju uvjete u
skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.
(2) Školski odbor imenuje petočlanu Komisiju za
evidentiranje zaposlenika za čijim radom je prestala
potreba (u daljnjem tekstu: Komisija škole).
(3) Komisiju škole čine pedagog škole, sekretar
škole, povjerenik sindikalne organizacije u školi
i dva člana iz reda nastavnika koje predlaže
Nastavničko vijeće.
(4) Mandat Komisije škole traje dvije školske
godine.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(5) Komisija škole obavezno, na konstituirajućoj
sjednici, donosi Poslovnik o radu.
(6) O radu Komisije škole vodi se zapisnik.
(7) Na osnovu ovog Pravilnika, Komisija škole
je obavezna, u saradnji sa direktorom i stručnim
službama škole, izraditi preliminarnu rang-listu
(nacrt rang-liste) koju oglašava, sa naznakom za
rok žalbe u trajanju od pet dana, a koju također
prosljeđuje Školskom odboru i sindikalnoj
organizaciji.
(8) Školski odbor je obavezan u roku od osam
dana po isteku žalbenog roka razmotriti eventualne
prigovore i utvrditi konačnu rang-listu.
Član 13.
(Prednost na rang-listi)
(1) Mjesto na rang-listi tehnološkog viška
zaposleniku određuje zbir svih njegovih bodova
prema odredbama ovog Pravilnika, s tim da se
tehnološkim viškom proglašava zaposlenik sa
najmanje bodova.
(2) Ukoliko zaposlenici imaju isti broj bodova,
prednost dobija zaposlenik koji ima više bodova
po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 33/04 i 3/05).
(3) Ukoliko zaposlenici imaju isti broj bodova
iz stava (2) ovog člana, prednost ima zaposlenik
koji ima veći broj bodova na osnovu radnog staža.
(4) Ukoliko zaposlenici imaju isti broj bodova
po osnovama iz stava (2) i (3), prednost ima zapo­
slenik s više bodova na osnovu socijalnog stanja.
Član 14.
(Donošenje odluke)
(1) Školski odbor donosi odluku o utvrđivanju
konačne rang-liste o zaposlenicima koji su ostali
djelimično ili potpuno bez radnih zadataka na
početku svake školske godine.
(2) Odluka iz stava 1. ovog člana obavezno
sadrži pouku o pravima i načinu njihovog
ostvarivanja i ista se dostavlja zaposleniku.
(3) Zaposlenik na odluku iz stava (2) ovog
člana može uložiti prigovor Školskom odboru u
roku od 8 dana od dana prijema odluke.
(4) Prigovor se ulaže u pisanoj formi.
(5) Odluka Školskog odbora je konačna.
Član 15.
(Dostavljanje podataka)
(1) Po utvrđivanju konačne rang-liste
i donošenju odluka o zaposlenicima za čijim
radom je prestala potreba od strane Školskog
odbora, direktor škole je obavezan Ministarstvu
Broj 19 - Strana 703
dostaviti podatke o zaposlenicima za čijim radom
je prestala potreba, kao i kadrovskim potrebama
za narednu školsku godinu, najkasnije do 30. juna
tekuće godine.
(2) Pored obaveze iz stava (1) ovog člana,
direktor škole je obavezan dostavljati kadrovske
potrebe kontinuirano tokom cijele školske godine
ukoliko se za to ukaže potreba i nakon toga,
primjenom ovog Pravilnika, obavezan je vršiti
prijem zaposlenika koji se nalazi na listi koju
vodi Ministarstvo.
(3) Podaci se dostavljaju Ministarstvu na
jedinstvenom obrascu čiji sadržaj propisuje
Ministarstvo.
Član 16.
(Komisija Ministarstva)
(1) Ministar obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: ministar) u konsultaciji sa Samostalnim
sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja
Bosne i Hercegovine - Kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona i Sindikatom srednjeg i visokog
obrazovanja, odgoja, nauke i kulture - Kantonalni
odbor Unsko-sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: sindikati), rješenjem imenuje Komisiju
za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za
čijim radom je prestala potreba u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama na
području Unsko-sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: Komisija Ministarstva).
(2) Komisija Ministarstva broji sedam članova
(jedan direktor predškolske ustanove, jedan
direktor osnovne škole, jedan direktor srednje
škole, po jedan predstavnik sindikata iz stava (1)
ovog člana i dva predstavnika Ministarstva, od
kojih je jedan predsjednik komisije).
(3) Mandat Komisije Ministarstva traje dvije
školske godine.
(4) Sjedište Komisije Ministarstva je u Bihaću,
Alije Đerzeleza br. 6.
(5) Kada obavlja poslove za koje je imenovana,
Komisiji Ministarstva pripada naknada u skladu
sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja
visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje
Vlada Unsko-sanskog kantona i rukovodioci
kantonalnih organa državne službe.
(6) Ministar donosi rješenje o naknadi.
(7) Komisija Ministarstva na konstituirajućoj
sjednici donosi Poslovnik o radu.
(8) O radu Komisije Ministarstva vodi se
zapisnik.
Broj 19 - Strana 704
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 17.
(Zadaci Komisije Ministarstva)
(1) Zadatak Komisije Ministarstva je provođenje
procedure propisane ovim Pravilnikom, sa
osnovnim zadatkom da doprinese zbrinjavanju
zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama Unsko-sanskog kantona.
(2) U svom radu Komisija je obavezna da:
a) preuzima dokumentaciju koju škole dostavljaju
Ministarstvu, a kojom se utvrđuje potreba
za kadrovima, kao i dokumentaciju kojom
se iskazuje prestanak potrebe za daljnjim
angažiranjem zaposlenika;
b) razmatra dokumentaciju iz tačke a) ovog stava;
c) utvrđuje zbirne rang-liste zaposlenika za čijim
je angažiranjem prestala potreba, za svaki
nastavni predmet i za svako drugo radno
mjesto, i to posebno za predškolske ustanove,
posebno za osnovne, a posebno za srednje
škole, uvažavajući liste bodovanja koje su
dostavile škole, s tim da svaki zaposlenik sa
liste može biti angažiran na svim nivoima
obrazovanja;
d) dostavi liste iz tačke c) ovog člana ministru i
školama, najkasnije do 20. jula tekuće godine;
e) predlaže ministru raspoređivanje zaposlenika
u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, na
poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj
stručnoj spremi;
f) po potrebi predlaže školama zapošljavanje i
angažiranje zaposlenika na druge poslove u
školi;
g) predlaže školama i sindikalnim organizacijama
i druge načine zbrinjavanja (penzioniranje
pod povoljnijim uvjetima, dokup staža,
dokvalifikacija, prekvalifikacija u skladu sa
zakonom i slično);
h) sarađuje sa Kantonalnom službom za
zapošljavanje, na taj način što će svaka 3 (tri)
mjeseca prikupljati podatke o radno-pravnom
statusu zaposlenika iz člana 1. stav (2) ovog
Pravilnika, a koji se nalaze na rang-listi, u cilju
ažuriranja rang-liste;
i) predlaže i druge načine rješavanja statusa
zaposlenika iz člana 1. stav (2) ovog Pravilnika,
koje usvoji poslodavac uz dogovor sa
sindikatima.
(3) Komisija Ministarstva koordinira između
škola koje su iskazale zaposlenike iz člana 1. stav
(2) ovog Pravilnika i škola u koje se raspoređuju
zaposlenici, a koje su iskazale potrebu za popunu
upražnjenih radnih mjesta.
28. decembra 2010.
(4) Kontinuirano podnosi izvještaj o svom
radu Ministarstvu i sindikatima.
Član 18.
(Donošenje rješenja o zbrinjavanju)
(1) Ministar, na prijedlog Komisije Ministar­
stva, u skladu sa Kriterijima, donosi Rješenje o
raspoređivanju zaposlenika iz člana 1. stav (2)
ovog Pravilnika u one škole koje su iskazale
potrebu za novim zaposlenicima, najkasnije do 1.
augusta tekuće godine.
(2) Škole su obavezne, na osnovu rješenja
ministra, preuzeti zaposlenike za čijim radom
je prestala potreba, pod uvjetom da imaju
odgovarajuću kvalifikaciju i stepen stručne spreme
i zadovoljavaju druge opće i posebne uvjete za to
radno mjesto.
(3) Ukoliko, prilikom raspoređivanja zaposle­
nika za čijim radom je prestala potreba, dva
ili više zaposlenika imaju isti broj bodova na
osnovu ovih kriterija, prednost raspoređivanja na
upražnjeno radno mjesto ima zaposlenik na način
utvrđen članom 13. ovog Pravilnika.
(4) Poslije 1. augusta tekuće godine, ukoliko
na navedeni način nisu riješile potrebu za kadrom,
škole mogu raspisati javni konkurs za prijem
novih zaposlenika.
Član 19.
(Prijedlozi Komisije Ministarstva)
Ako se istovremeno u više škola ukaže
potreba zapošljavanja novih zaposlenika,
Komisija Ministarstva daje prijedlog ministru
o raspoređivanju onih zaposlenika sa rang-liste
koji imaju najveći broj bodova, uvažavajući bliže
mjesto stanovanja, kao dodatni kriterij, ukoliko su
svi kriteriji iz člana 13. izjednačeni.
Član 20.
(Raspoređivanje zaposlenika)
(1) Zaposlenik, koji je rješenjem ministra
raspoređen u određenu školu, prima se u radni
odnos na neodređeno radno vrijeme ili ga škola
angažira na određeno vrijeme, bez raspisivanja
javnog konkursa i s njim zaključuje ugovor o radu,
odnosno izdaje mu se rješenje o angažmanu.
(2) Radno-pravni status zaposlenika koji se
raspoređuju u druge škole, utvrđuje se u skladu sa
Zakonom o radu.
(3) Zaposlenik koji je rješenjem ministra
angažiran na određeno vrijeme u drugoj školi,
po isteku zaključenog angažmana, vraća se na
rang-listu zaposlenika iz člana 1. stav (2) ovog
Pravilnika, koja se vodi u Ministarstvu.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(4) Zaposlenici iz prethodnog stava, kao
i zaposlenici koji nisu zasnovali radni odnos
podliježu ponovnom bodovanju na početku svake
školske godine, od strane Komisije Ministarstva,
sve dok se nalaze na rang-listi.
Član 21.
(Drugostepena komisija)
(1) Zaposlenik koji je nezadovoljan načinom
zbrinjavanja može uložiti prigovor u roku od
osam dana od dana prijema rješenja.
(2) Prigovor na rješenje ministra ne odgađa
izvršenje.
(3) Prigovor se prilaže u pisanoj formi
Drugostepenoj komisiji koju rješenjem imenuje
ministar.
(4) Komisija iz stava (3) ovog člana broji
pet članova (po jedan predstavnik Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta - predsjednik
Komisije, Ministarstva za rad i socijalnu politiku,
po jedan predstavnik Sindikata i jedan direktor
škole).
(5) Mandat Drugostepene komisije traje dvije
školske godine.
(6) Sjedište Drugostepene komisije je u Bihaću,
Alije Đerzeleza br. 6.
(7) Kada obavlja poslove za koje je imenovana,
Drugostepenoj komisiji pripada naknada u skladu
sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja
visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje
Vlada Unsko-sanskog kantona.
(8) Ministar donosi rješenje o naknadi.
(9) Drugostepena komisija na konstituirajućoj
sjednici donosi Poslovnik o radu.
(10) O radu Drugostepene komisije vodi se
zapisnik.
(11) Drugostepena komisija je dužna da donese
odluku o prigovoru u roku od 8 (osam) dana
od prijema prigovora i istu dostavi podnosiocu
prigovora.
(12) Odluka Drugostepene komisije je konačna.
Član 22.
(Otkaz ugovora o radu)
(1) Zaposleniku sa liste zaposlenika iz člana 1.
stav (2) ovog Pravilnika koji ne bude raspoređen
na druge poslove i zadatke ili ne zasnuje radni
odnos u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi,
ili mu se na drugi način ne osigura zaposlenje,
odnosno ne bude zbrinut u skladu sa ovim
Pravilnikom, otkazuje se ugovor o radu, s tim da
ima pravo na otkazni rok u skladu sa Zakonom
o radu.
Broj 19 - Strana 705
(2) Otkaz se daje u pismenoj formi, s
obrazloženjem i pravnom poukom.
(3) Zaposleniku za čijim je radom prestala
potreba, a koji odbije ponuđeno radno angažovanje
u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, otkazuje
se ugovor o radu bez obaveze za zbrinjavanje u
narednom periodu.
Član 23.
(Obaveze poslodavca)
(1) Obaveze poslodavca, u skladu sa odred­
nicama ovog Pravilnika, odnose se na broj časova,
odnosno procent norme na koju je zaposlenik
primljen na osnovu javnog konkursa.
(2) Ako u periodu od jedne godine od otkazi­
vanja ugovora o radu, poslodavac bude imao
potrebu da raspiše konkurs odnosno oglas i
zaposli nove zaposlenike sa istim kvalifikacijama
i stepenom stručne spreme, prije zapošljavanja
drugih lica će ponuditi zaposlenje onim
zaposlenicima koji su aplicirali na konkurs
odnosno oglas, a čiji su ugovori o radu prethodno
otkazani, sa izuzetkom lica iz člana 22. stav (3),
ukoliko su oni bili zaposlenici iz člana 1. stav (2)
ovog Pravilnika.
(3) Prednost u slučaju iz stava (2) ovog
člana ima zaposlenik sa većim brojem bodova
na bodovnoj listi koja je utvrđena prilikom
otkazivanja ugovora o radu.
(4) Zaposlenik kome je otkazan ugovor o radu,
a koji ne zasnuje radni odnos u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, ili kod drugog pravnog lica,
ili na drugi način ne osigura zaposlenje u naredne
tri godine od dana otkazivanja ugovora o radu,
ostaje na rang-listi zaposlenika za čijim radom je
prestala potreba koju vodi Ministarstvo, s tim da
ponovo ne može ostvarivati svoja prava koja je
prethodno ostvario u skladu sa Zakonom o radu.
Član 24.
(Odvajanje/formiranje novih
i područnih škola)
(1) Zaposlenike zatečene pri odvajanju/
formiranju novih i područnih škola zbrinjavat će
osnivač i škole po prioritetu, prije tretiranja ovim
Pravilnikom.
(2) Škole su obavezne, u skladu sa stavom (1)
ovog člana, praviti jedinstvene liste zaposlenika
za čijim radom je prestala potreba i pregled
kadrovskih potreba u narednih 5 školskih godina
od odvajanja/formiranja novih škola.
Član 25.
(Otpremnine)
(1) Zaposlenik kojem se otkaže ugovor o radu
na osnovu toga što je proglašen tehnološkim
Broj 19 - Strana 706
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
viškom ima pravo na otpremninu u skladu sa
Zakonom o radu.
Član 26.
(Tumačenje)
(1) Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika
nadležno je Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.
Član 27.
(Završne odredbe)
(1) Donošenjem ovog Pravilnika prestaju
važiti interni akti za iskazivanje prestanka potrebe
za zaposlenicima u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona.
Član 28.
(Stupanje na snagu)
(1) Pravilnik stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 10-02-12120-1
14. decembra 2010. godine
Bihać
Ministar
Amir Hadžić
493.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/05), člana 10, 40. i 41.
Zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj 46/00) i Pravilnika o
mjerama za suzbijanje i iskorjenjavanje antraksa
(bedrenice) kod životinja (“Službeni list SFRJ”,
broj 39/88), rukovodilac Ministarstva, donosi
28. decembra 2010.
Geografska granica zaraženog područja je
područje unutar navedenih granica, a krenuvši od
izvora žarišta (naselje Klokot). Navedenu granicu
u općini Bihać čine naselja Lohovo, Ripač, Hrgar,
preko Grabeža, do Srbljanskog platoa, tj. naselja
koja se tu nalaze (Srbljani), dalje uz granicu sa
općinom Cazin, sve do naselja Izačić, odnosno
državne granice. U općini Cazin obuhvatit će se
naselja Tržačka Raštela, Osredak, Vrelo i Prošići.
U zaraženom području će se u roku od dvade­set
dana od objavljivanja ove odluke izvršiti imuni­
zacija (cijepljenje) svih goveda, ovaca, koza i
kopitara u skladu sa uputstvom vakcine. Vakcinaciju
će vršiti doktori veterinarske medicine.
III
U zaraženom području osim mjera imunizacije
(cijepljenja) poduzimaju se slijedeće mjere:
- Zabrana sekcije leševa uginulih od antraksa
i lešina životinja za koje se sumnja da su
uginule od antraksa ako nisu osigurani uslovi za
sprječavanje širenja zaraze.
- Pooštrena dezinfekcija mjesta na kojem je ugi­
nula životinja oboljela od antraksa ili sumnjiva
na antraks. Ako je životinja uginula na zemljištu,
površinski sloj zemlje mora se skinuti u dubini
od 30 cm i zakopavanjem neškodljivo ukloniti.
- Sekcija leševa i uzimanje materijala s leševa
životinja uginulih od antraksa ili sumnjivih na
antraks samo u prisutnosti doktora veterinarske
medicine. Osobe sa povredama na rukama ne
smiju secirati životinje i uzimati materijal za
laboratorijske pretrage.
I
Ovom Odlukom određuje se područje antraks­
nog distrikta i određuju se geografske granice
zaraženog područja na teritoriji općina Bihać i
Cazin u postupku provođenja preventivnih mjera
(cijepljenje odnosno imunizacija), a radi suzbijanja
i iskorjenjavanja navedene zarazne bolesti.
IV
Područje antraksa jest područje u kojem je u
posljednjih 20 godina ustanovljena zarazna bolest
antraks.
Na osnovu ovoga, područje općine Bihać pro­
glašava se antraksnim distriktom u periodu od 20
godina računajući od dana pravosnažnosti ove
Odluke.
U distriktnom području svake godine u periodu
od slijedećih 20 godina, u skladu sa programima
provedbe mjera kontrole zaraznih i parazitarnih
oboljenja koje objavljuje Ured za veterinarstvo
i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo­
privrede i šumarstva, izvršit će se imunizacija
(cijepljenje) svih goveda, ovaca, koza i kopitara
u skladu sa uputstvom vakcine. Vakcinaciju će
vršiti doktori veterinarske medicine.
II
Zaraženo područje je područje na kojem postoji
jedan ili više izvora zaraze.
V
Mjere imunizacije (cijepljenja) će vršiti
registrovane veterinarske stanice na općinama
ODLUKU
o proglašenju antraksnog
distrikta i određivanju granica
zaraženog područja na teritoriji
općine Bihać i općine Cazin
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Bihać i Cazin, odnosno JP vet. st. doo Bihać,
Veterinarska stanica Karabegović (na općini
Bihać), JP vet. st. doo Cazin, Veterinarska stanica
Topić (na općini Cazin).
VI
Navedenim veterinarskim stanicama sugeriše
se da vlasnike životinja pismenim putem upoznaju
sa neželjenim efektima vakcine i da vlasnici
potpišu pismenu izjavu da su saglasni i da
dozvoljavaju uposlenicima veterinarskih stanica
da se vakcinacija izvrši.
VII
Ukoliko vlasnik životinje iz neopravdanog
razloga ne želi ili ne dozvoljava izvršiti
imunizaciju (cijepljenje) životinja, snosit će
posljedice po kaznenim odredbama Zakona o
veterinarstvu.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit
će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog
kantona”.
Po ovlaštenju
Broj 08-02-8664-1/10
premijera kantona,
13. septembra 2010. godine rukovodilac Ministarstva
Bihać
Bibanović Salih, dipl. pravnik
494.
Na osnovu člana 57. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 46/10), a u vezi sa članom 4. Pravilnika
o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati
vozač motornog vozila (“Službeni glasnik BiH”,
br. 13/07), ministar Ministarstva zdravstva i
socijalne politike USK-a donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o
zdravstvenim ustanovama koje
ispunjavaju uvjete za utvrđivanje
zdravstvene sposobnosti za
upravljanje motornim vozilima na
području Unsko-sanskog kantona
I
Ovom Odlukom vrši se dopuna Odluke o
zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju
uvjete za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
za upravljanje motornim vozilima na području
Unsko-sanskog kantona, br. 09-02-9704-1/10 od
08.10.2010. godine, donijete od strane ministra
zdravstva, tako što se u tački I na kraju teksta
Broj 19 - Strana 707
prvog stava, briše slovo “i” ispred zadnjeg
pobrojanog DZ i stavlja zarez, a umjesto tačke na
kraju stava stavlja se zarez, te dodaju riječi:
“PZU Poliklinika “Medica” Bihać i PZU
Poliklinika “AI Hayek” Cazin”.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 09-02-9704-5/10
Ministar
1. decembra 2010. godine
Prim. dr. Mustafa Avdagića
Bihać
495.
Na osnovu člana 20. Statuta Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
9/98), a u skladu sa članovima 65-76. Zakona
o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 30/97
i 7/02), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
O REGRESNOM POSTUPKU NAKNADE
TROŠKOVA LIJEČENJA ZA OSIGURANA
LICA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGU­
RANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA
Član 1.
Ovim Pravilnikom Zavod obezbjeđuje
efikasniju primjenu Zakona o zdravstvenom
osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 30/97, 7/02) (u daljem tekstu:
Zakon), i to članovima 65-76, kojim se sprječava
odliv sredstava namijenjenih razvoju zdravstva, i
to za postupke:
- naknade štete, prouzrokovane u slučajevima
kada je šteta nastala protupravnom upotrebom
motornog vozila, neposredno od pravnog lica
za osiguranja imovine i lica kod koga je štetnik
sklopio ugovor o obaveznom osiguranju od
odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
(osiguranje od autoodgovornosti) i
- naknade štete, nastale štetnim radnjama od
lica koja prouzrokuju bolest, povredu ili smrt
osiguranog lica (tuče, drska ponašanja, silovanja,
nanošenje teških ili lakih tjelesnih povreda,
nasilno ponašanje u porodici i sve ostale povrede
koje su nastale radnjama koje nose elemente
prekršajnog, odnosno krivičnog djela).
Broj 19 - Strana 708
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
Član 2.
Član 6.
Sastavni dio ovog Pravilnika je Prijava o
povredi/bolesti (obrazac RP) koju ispunjava
određena zdravstvena ustanova koja je primila
osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona na liječenje uslijed
povreda ili bolesti.
Na osnovu dostavljene dokumentacije, Stručna
služba Zavoda utvrđuje tačno vrijeme, mjesto
i učesnike u saobraćajnoj nesreći, odnosno
nastalom štetnom događaju, po osnovu čega se
dostavlja dopis nadležnoj policijskoj upravi u
kome se zahtijeva izdavanje jednog primjerka
zapisnika o obavljenom uviđaju u kojem su osobe
zadobile povrede.
Član 3.
Regresni postupak počinje prijemom
dokumentacije od strane zdravstvenih ustanova
sa kojima Zavod ima zaključen ugovor (čl. 37.
Zakona).
Zdravstvena ustanova dostavlja Prijavu o
povredi/bolesti u saobraćajnoj nesreći, odnosno
povredi nanesenoj od strane trećeg lica, koja
sadrži lične podatke o povrijeđenom osiguraniku
ovog Zavoda (ime i prezime, adresa stanovanja,
datum rođenja i jedinstveni matični broj), načinu
nastanka povrede (detaljan opis nesreće), opis
povrede i šifra dijagnoze, podatke u kojim
zdravstvenim ustanovama je liječen (puni naziv),
podatke o počiniocu povrede, kao i sve ostale
bitne informacije koje su značajne za sam slučaj.
Pored Prijave, sastavni dio dokumentacije su:
prijemna lista, otpusna lista i specifikacija (faktura)
pruženih zdravstvenih usluga povrijeđenom.
U slučaju da zdravstvene ustanove ne
podnesu iz bilo kojih razloga Prijavu Zavodu
za provedbu regresnog postupka, tada regresni
postupak započinje nakon što Finansijska služba
Zavoda dostavi Pravnoj službi Zavoda potpunu
medicinsku i ostalu dokumentaciju koja dokazuje
da je liječenje plaćeno od strane Zavoda.
U toku provođenja konkretnog regresnog
postupka, odnosno njegovog početka i okončanja
ili eventualne obustave, Finansijska služba Zavoda
ima obavezu dostavljanja potrebnih podataka
odnosno dokumentacije pravnoj službi Zavoda
koja je bitna za konkretni regresni postupak, kao i
obavezu izvršavanja drugih radnji koje se navedu
u uputama direktora Zavoda.
Član 4.
Dokumentacija iz prethodnog člana se
dostavlja jednom mjesečno, a najkasnije do petog
u mjesecu.
Član 5.
Po zaprimljenoj dokumentaciji, Zavod detaljno
vrši provjeru statusa osiguranog lica na kojeg se
ista odnosi.
U slučaju kada se iz dostavljene dokumentacije
ne mogu utvrditi činjenice, tada se lica koja su
povrijeđena pozivaju, pismeno ili usmeno, da
daju izjavu o ovim okolnostima i samoj nesreći,
ukoliko su u mogućnosti.
Poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona su obavezne obavljati
one radnje u regresnom postupku koje se navedu
u uputama direktora Zavoda.
Član 7.
Nakon prikupljanja gore navedenih informacija
(dokumentacije), odnosno kada i nadležna
policijska uprava dostavi zapisnik o obavljenom
uviđaju, pristupa se provjeri podataka koji su
navedeni u zapisniku, i to:
- da li je povrijeđeni u momentu saobraćajne
nesreće bio vozač ili suputnik u automobilu koji
je posjedovao važeću polisu osiguranja,
- da li je vozač u momentu nesreće imao važeću
polisu osiguranja u slučaju da je povrijeđeni
stradao kao pješak,
- same okolnosti štetnog događaja u kojem su
nastale povrede.
Član 8.
Kada se utvrdi da je automobil osiguran i
da je u momentu nesreće posjedovao važeću
polisu osiguranja, tada Zavod pismenim putem
upućuje zahtjev za naknadu štete za osiguranje
od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima
u kome se osigurano lice nalazilo ili za automobil
koji je udario povrijeđenog kao pješaka (po osnovu
člana 71. Zakona o zdravstvenom osiguranju i
člana 10. Zakona o osiguranju od odgovornosti
za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom
osiguranju od odgovornosti).
Uz navedeni zahtjev dostavlja se:
- Zapisnik o obavljenom uviđaju nadležne
policijske uprave,
- Kopija otpusne liste povrijeđenog,
- Specifikacija (faktura) bolničkih usluga,
- Dokaz o uplati i drugo.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 9.
Ukoliko osiguravajuće društvo prihvati zahtjev
za naknadu štete, Zavodu dostavlja potpisan
primjerak Saglasnosti o vansudskom poravnanju
sa iznosom za koji smatra da je u obavezi platiti.
Suglasnost dostavlja na potpis direktoru
Zavoda. Za dio iznosa koji osiguravajuće društvo
ne prizna, Zavod zadržava pravo da preostali
iznos potražuje sudskim putem.
Član 10.
U slučaju negativnog odgovora po zahtjevu i
osporavanju istog, Zavod u roku od petnaest dana
pokreće regresni postupak pred nadležnim sudom
protiv osiguravajućeg društva.
Član 11.
Utvrđivanjem okolnosti samog štetnog
događaja u kojem su nastale povrede osiguraniku
(član 1. alineja 2. ovog Pravilnika), Zavod se
obraća samom štetniku koji je prouzrokovao
povredu sa zahtjevom za izmirenje troškova
liječenja. Ukoliko isti ne postupi po navedenom
zahtjevu, Zavod će na osnovu presude kojom
se utvrđuje odgovornost istom, u parničnom
postupku tražiti nadoknadu štete pred nadležnim
sudom.
Član 12.
Zdravstvena ustanova koja pruža medicinsku
uslugu dužna je utvrditi da li se radi osiguranom
licu ovog Zavoda. U protivnom, ukoliko Zavod
po prijemu Prijave o povredi člana 3. ovog
Pravilnika utvrdi da se ne radi o osiguraniku ovog
Zavoda, istu će vratiti zdravstvenoj ustanovi koja
je pružila uslugu, te samim tim neće pokretati
regresni postupak.
Član 13.
Gore navedene odredbe Pravilnika važe i kada
su štetni događaji nastali van područja Unsko-sanskog kantona, odnosno na cijelom području
Broj 19 - Strana 709
Bosne i Hercegovine, kao i u inostranstvu, ukoliko
je Zavod izvršio plaćanje nastalih troškova za
pružene zdravstvene usluge.
Član 14.
Zavod je obavezan u ugovore koje ima
zaključene sa zdravstvenim ustanovama staviti
klauzulu obaveze zdravstvene ustanove da
izvještava odnosno prijavljuje Zavodu slučajeve
koji se tiču regresnog postupka koji je opisan
ovim Pravilnikom.
Član 15.
Zavod zadržava pravo izmjene i dopune ovog
Pravilnika ukoliko nastanu novi događaji koje
Zavod u momentu izrade ovog Pravilnika nije
mogao predvidjeti, a po kojima se može pokrenuti
regresni postupak.
Član 16.
Direktor Zavoda obustavlja regresni postupak
ukoliko se u toku regresnog postupka utvrdi na
osnovu činjenica da nema zakonskog osnova da
se već pokrenuti postupak nastavi (npr. kada se
utvrdi da liječenje nije posljedica stanja koje je
osnova za regresni postupak, odnosno da se radi o
redovnom liječenju i drugi slučajevi).
Član 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objav­
ljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog
kantona”.
Predsjednik
Upravnog odbora Zavoda
Broj 01-37-4904/10
zdrav­stvenog osiguranja
30. novembra 2010. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Muhić Fahrudin,
dipl. pravnik
Broj 19 - Strana 710
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 19 - Strana 711
Broj 19 - Strana 712
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
496.
Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom
postupku FBiH (“Službene novine FBiH”, broj
2/98), člana 70. stav 2. Zakona o organizaciji
organa uprave u FBiH (“Službene novine F BiH”,
broj 35/05), člana 5. Pravilnika o popisu imovine,
potraživanja, zaliha i obaveza (“Službeni glasnik
USK”, broj 1/07), Pravilnika o knjigovodstvu
budžeta u Federaciji BiH (“Službene novine
FBiH”, broj 15/07), člana 12. stav 3. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Direkcije za ceste Bihać
broj 14-02-5514-1/2010 od 03.06.2010, direktor
Direkcije dana 28.12.2010. donosi
RJEŠENJE
I
Imenuje se Komisija za popis imovine,
potraživanja, zaliha i obaveza Direkcije za ceste u
slijedećem sastavu:
1. Jagoda Selmanović - predsjednik Komisije
2. Sanel Dedić, član
28. decembra 2010.
advokatu iz Sanskog Mosta, i Kadunić Mirsada,
sina Seida, iz Prijedora, Čejreci, nepoznatog
boravišta, radi poništenja i ništavosti ugovora,
izdao je dana 27.10.2010. g. slijedeći
OGLAS
U parničnom predmetu tužitelja Stojinović
Dušana iz Srbobrana, R. Srbija, protiv tuženih
Ibrišagić Senada iz Sanskog Mosta i Kadunić
Mirsada iz Prijedora, sa nepoznatim boravkom,
radi poništenja i ništavosti ugovora, Kadunić
Mirsadu, koji je osoba nepoznatog prebivališta i
boravišta, imenovan je staratelj u osobi Imamović
Aidi iz Sanskog Mosta, zaposlena u JU Centar za
socijalni rad Sanski Most.
Staratelj ima sva prava i dužnosti zakonskog
zastupnika i ta prava i dužnosti ima sve dok
se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred
sudom.
Broj 22 0 P 010629 07 P
27. oktobra 2010. godine
Sanski Most
Sutkinja
Šefika Trnjanin
498.
3. Selveta Mujkić, član
4. Sanela Alibegović, član
II
Komisija je dužna izvršiti popis imovine,
potraživanja, zaliha i obaveza Direkcije za ceste
u skladu sa pravnom regulativom iz preambule
ovog Rješenja i drugih važećih propisa iz ove
oblasti, te po tom osnovu sačiniti konačni izvještaj
o popisu na dan 31.12.2010.
III
Obaveze iz člana II ovog Rješenja izvršiti
do 21.1.2011. (petak). Ovo Rješenje stupa na
snagu danom donošenja i isto će biti objavljeno u
“Službenom glasniku USK”.
Broj 14-49-12678-1/10
28. decembra 2010. godine
Bihać
Direktor
Nurudin Osmanović,
dipl. ing. saobr.
497.
Općinski sud u Sanskom Mostu, sutkinja Šefika
Trnjanin, u pravnoj stvari tužitelja Stojinović
Dušana iz Srbobraba, R. Srbija, protiv tuženih
Ibrišagić Senada iz Sanskog Mosta, Čaplje bb,
zastupan po punomoćniku Biščević Senadu,
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Grahović Dragana, sin Muje, iz Trna br. 33,
Velika Kladuša, protiv tuženih: 1. Miljković
(Ahmeta) Osman iz V. Kladuše, 2. Žalić (Omera)
Fata iz V. Kladuše, 3.Veljačić (Ale) Bećir iz
Velike Kladuše, 4. Veljačić (Ale) Adila iz V.
Kladuše, 5. nasljednici umrlog Žalić (Mehmeda)
Smaila iz V. Kladuše, nepoznati i nepoznate
adrese, 6. Žalić (Mehmeda) Fadil iz V. Kladuše,
7. Žalić (Mehmeda) Fadila iz V. Kladuše,
8. Žalić (Mehmeda) Aziza iz V. Kladuše, 9.
Žalić (Mehmeda) Asima iz V. Kladuše, 10.
Žalić (ud. Mehmeda) Pašima iz V. Kladuše,
11. Žalić (ž. Mehmeda) Zejna iz V. Kladuše,
Trn,12. Žalić (Mehmeda) Ahmet iz V. Kladuše,
13. Žalić (Mehmeda) Hasan iz V. Kladuše, Trn,
14. Pehlić (Mehmeda) Kada iz V. Kladuše, 15.
Žalić (Mehmeda) Hasib iz V. Kladuše, 16. Žalić
(Mehmeda) Omer iz V. Kladuše, 17. Veljačić
(Alage) Džemal iz V. Kladuše, Trn, 18. Veljačić
(Alage) Hasan iz V. Kladuše, Trn bb, 19. Veljačić
(Alage) Husein iz V. Kladuše, Trn, 20. Veljačić
(Huseina) Hasica iz V. Kladuše Trn, 21. Veljačić
(Huseina) Smail iz V. Kladuše, Trn, 22. Veljačić
(Huseina) Fatima iz V. Kladuše, Trn, 23. Žalić
(Arifa) Osman iz V. Kladuše Trn, 24. Žalić
(Arifa) Omer iz V. Kladuše, Trn, 25. Veljačić
(Ale) Adil iz V. Kladuše, 26. Veljačić (Ale)
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Husejn iz V. Kladuše, Trn, 27. Kajdić (Osmana)
Mumin iz V. Kladuše, 28. Kajdić (Osmana) Hasan
iz V. Kladuše,Trn, 29. Kajdić (Halila) Bajrama iz
V. Kladuše, 30. Grahović (Hasana) Šaban iz V.
Kladuše, 31. Kajdić (Ahme) Saća iz V. Kladuše,
32. Kajdić (Ibre) Mehmed iz V. Kladuše, 33.
nasljednici umrlog Kajdić (Ibre) Bajre iz V.
Kladuše, nepoznati i nepoznate adrese, 34. Kajdić
(Ibre) Meho iz V. Kladuše, 35. Okanović (Mehe)
Arifa iz V. Kladuše, Trn, 36. Karajić (Šerifa)
Bešir iz Velike Kladuše, 37. Kajdić (Osmana)
Muma iz Trna, 38. Okanović, r. Huremović,
Sulta iz Trna, 39. Okanović, r. Jašarević, Šaha
iz Trna, 40. Okanović (Mahe) Hasan iz Trna
bb, 41. Okanović (Mahe) Arifa iz Trna, 42.
Okanović (Mahe) Husejin iz Trna, 43. Okanović
(Mahe) Smajil iz Trna, 44. nasljednici umrle
Okanović (Mahe) Hate iz Johovice, nepoznati i
nepoznate adrese, 45. Balić (Reke) Hasan, 46.
nasljednici umrle Ahmetašević, r. Babić, Džemile
iz Johovice, nepoznati i nepoznate adrese, 47.
Kajdić (Osmana) Ahmo iz V. Kladuše, Nepeke,
48. Kajdić (Hasana) Zlata iz V. Kladuše, Trn,
49. Kajdić (žena Hasana) Derviša iz V. Kladuše,
Nepeke, 50. Kajdić (Hasana) Omer iz V.
Kladuše, Nepeke, 51. Kajdić (Hasana) Husein iz
V. Kladuše, Nepeke, 52. Kajdić (Hasana) Halid
iz V. Kladuše, Nepeke, 53. Nuhanović (Nurije)
Senad iz Trna, 54.Trajković (Dragutina) Siniša iz
V. Kladuše, Trn, 55. Kajdić (Ahmeta) Hasib iz V.
Kladuše, Šiljkovača, 56. Kajdić (Ahmeta) Ismet
iz V. Kladuše, Šiljkovača, 57. Kajdić (Ahmeta)
Zlatko iz V. Kladuše, Šiljkovča, 58. Hadžić
(Adila) Sead iz Polja, 59. Hadžić (Adila) Ibro iz
Polja, 60. Hadžić (Adila) Suad iz Polja, 61. Rošić
(Adila) Suada iz Cazina, 62. Žalić, r. Karajić,
(Ahme) Saća iz Trna, 63. Kajdić, r. Nuhanović,
(udova Hamića) Safića iz Velike Kladuše, Trn,
64. Kajdić (Hamića) Veldina iz V. Kladuše,
Trn, svi zastupani po privremenom zastupniku
Trajković Siniši, sin Dragutina, iz Trna bb, Velika
Kladuša, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1.000,00 KM, vanraspravno dana 10.12.2010.
godine izdao je
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 004143 09
P od 10.12.2010. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Grahović
Dragana, sin Muje, iz Trna br. 33, Velika Kladuša,
protiv tuženih: 1. Miljković (Ahmeta) Osman iz
Broj 19 - Strana 713
V. Kladuše, 2. Žalić (Omera) Fata iz V. Kladuše,
3. Veljačić (Ale) Bećir iz Velike Kladuše, 4.
Veljačić (Ale) Adila iz V. Kladuša, 5. nasljednici
umrlog Žalić (Mehmeda) Smaila iz V. Kladuše,
nepoznati i nepoznate adrese, 6. Žalić (Mehmeda)
Fadil iz V. Kladuše, 7. Žalić (Mehmeda) Fadila
iz V. Kladuša, 8. Žalić (Mehmeda) Aziza iz V.
Kladuše, 9. Žalić (Mehmeda) Asima iz V. Kladuše,
10. Žalić (ud. Mehmeda) Pašima iz V. Kladuše,
11. Žalić (ž. Mehmeda) Zejna iz V. Kladuše,
Trn, 12. Žalić (Mehmeda) Ahmet iz V. Kladuše,
13. Žalić (Mehmeda) Hasan iz V. Kladuša, Trn,
14. Pehlić (Mehmeda) Kada iz V. Kladuše, 15.
Žalić (Mehmeda) Hasib iz V. Kladuše, 16. Žalić
(Mehmeda) Omer iz V. Kladuše, 17. Veljačić
(Alage) Džemal iz V. Kladuše, Trn, 18. Veljačić
(Alage) Hasan iz V. Kladuše, Trn bb, 19. Veljačić
(Alage) Husein iz V. Kladuše, Trn, 20. Veljačić
(Huseina) Hasica iz V. Kladuše, Trn, 21. Veljačić
(Huseina) Smail iz V. Kladuše, Trn, 22. Veljačić
(Huseina) Fatima iz V. Kladuše, Trn, 23. Žalić
(Arifa) Osman iz V. Kladuše, Trn, 24. Žalić
(Arifa) Omer iz V. Kladuše, Trn, 25. Veljačić
(Ale) Adil iz V. Kladuše, 26. Veljačić (Ale)
Husejn iz V. Kladuše, Trn, 27. Kajdić (Osmana)
Mumin iz V. Kladuše, 28. Kajdić (Osmana) Hasan
iz V. Kladuše, Trn, 29. Kajdić (Halila) Bajrama iz
V. Kladuše, 30. Grahović (Hasana) Šaban iz V.
Kladuše, 31. Kajdić (Ahme) Saća iz V. Kladuše,
32. Kajdić (Ibro) Mehmed iz V. Kladuše, 33.
nasljednici umrlog Kajdić (Ibre) Bajre iz V.
Kladuše, nepoznati i nepoznate adrese, 34. Kajdić
(Ibre) Meho iz V. Kladuše, 35. Okanović (Mehe)
Arifa iz V. Kladuše, Trn, 36. Karajić (Šerifa)
Bešir iz Velike Kladuše, 37. Kajdić (Osmana)
Muma iz Trna, 38. Okanović, r. Huremović,
Sulta iz Trna, 39. Okanović, r. Jašarević, Šaha
iz Trna, 40. Okanović (Mahe) Hasan iz Trna
bb, 41. Okanović (Mahe) Arifa iz Trna, 42.
Okanović (Mahe) Husejin iz Trna, 43. Okanović
(Mahe) Smajil iz Trna, 44. nasljednici umrle
Okanović (Mahe) Hate iz Johovice, nepoznati i
nepoznate adrese, 45. Balić (Reke) Hasan, 46.
nasljednici umrle Ahmetašević, r. Babić, Džemile
iz Johovice, nepoznati i nepoznate adrese, 47.
Kajdić (Osmana) Ahmo iz V. Kladuše, Nepeke,
48. Kajdić (Hasana) Zlata iz V. Kladuše, Trn,
49. Kajdić (žena Hasana) Derviša iz V. Kladuše,
Nepeke, 50. Kajdić (Hasana) Omer iz V.
Kladuše, Nepeke, 51. Kajdić (Hasana) Husein iz
V. Kladuše, Nepeke, 52. Kajdić (Hasana) Halid
iz V. Kladuše, Nepeke, 53. Nuhanović (Nurije)
Senad iz Trna, 55. Kajdić (Ahmeta) Hasib iz V.
Kladuše, Šiljkovača, 56. Kajdić (Ahmeta) Ismet
iz V. Kladuše, Šiljkovača, 57. Kajdić (Ahmet)
Broj 19 - Strana 714
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Zlatko iz V. Kladuše, Šiljkovča, 58. Hadžić
(Adila) Sead iz Polja, 59. Hadžić (Adila) Ibro iz
Polja, 60. Hadžić (Adila) Suad iz Polja, 61. Rošić
(Adila) Suada iz Cazina, 62. Žalić, r. Karajić,
(Ahme) Saća iz Trna, 63. Kajdić, r. Nuhanović,
(udova Hamića) Safića iz Velike Kladuše, Trn, 64.
Kajdić (Hamića) Veldina iz V. Kladuše, Trn, svi
nepoznati adrese, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Trajković Siniši,
sin Dragutina, iz Trn bb, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 004143 09 P
10. decembra 2010. godine
Velika Kla d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
499.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja Hašić
Selima, sin Safeta, iz Vidovske bb., protiv tuženih:
1. Pavlović Rade, sin Nikole, iz Vidovske, 2.
Pavlović Đure, sin Jove, iz Vidovske, 3. Pavlović
Ilija, sin Jove, iz Vidovske, 4. Hašić Sulejman,
sin Safeta, iz Vidovske, 5. Hašić Salih, sin Safeta,
iz Donje Vidovske, 6. nasljednici umrlog Hašić
Šerifa, sin Safeta, iz V. Kladuše, i to supruga
Hašić Fikreta iz Šabića, kćerka Grahović, r. Hašić,
Elvira iz V. Kladuše, sada u USA na nepoznatoj
adresi, i sin Hašić Elvir iz Velike Kladuše, sada u
USA, na nepoznatoj adresi, 7. Ćejvanović Sejdo,
sin Omera, iz Vidovske, 8. Kajtezović, rođ. Dolić,
Šerifa iz Vidovske, 9. Dolić Mumin, sin Hasana,
iz Vidovske, 10. Dolić Katka, kći Hasana, iz
Vidovske, 11. Ahmetašević Ramo, sin Alije, iz
Vidovske, 12. Ahmetašević Hasan, sin Rame, iz
Vidovske, 13. Ahmetašević Sejdo, sin Sejde, iz
Vidovske, 14. Hirkić, r. Ćehić, Šaha iz Vidovske,
15. Šabić Husein, sin Juse, iz Šabića, 16. Šabić
Hašim, sin Juse, iz Šabića, 17. Šabić Šerif, sin
Juse, iz Šabića, 18. Šabić Osman, sin Juse, iz
Šabića, svi nepoznate adrese, svi zatupani po
advokatu Adilagić Azizu iz Velike Kladuše, radi
utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM,
vanraspravno dana 13.12.2010. godine izdao je
28. decembra 2010.
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 002434 09 P
od 13.12.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Hašić Selima, sin
Safeta, iz Vidovske bb., protiv tuženih: 1. Pavlović
Rade, sin Nikole, iz Vidovske, 2. Pavlović Đuro,
sin Jove, iz Vidovske, 3. Pavlović Ilija, sin Jove,
iz Vidovske, 4. Hašić Sulejman, sin Safeta, iz
Vidovske, 5. Hašić Salih, sin Safeta, iz Donje
Vidovske, 6. nasljednicima umrlog Hašić Šerifa,
sin Safeta, iz V. Kladuše, i to supruga Hašić
Fikreta iz Šabića, kćerka Grahović, r. Hašić,
Elvira iz V. Kladuše, sada u USA na nepoznatoj
adresi, i sin Hašić Elvir iz Velike Kladuše, sada u
USA, na nepoznatoj adresi, 7. Ćejvanović Sejdo,
sin Omera, iz Vidovske, 8. Kajtezović, rođ. Dolić,
Šerifa iz Vidovske, 9. Dolić Mumin, sin Hasana,
iz Vidovske, 10. Dolić Katka, kći Hasana, iz
Vidovske, 11. Ahmetašević Ramo, sin Alije, iz
Vidovske, 12. Ahmetašević Hasan, sin Rame, iz
Vidovske, 13. Ahmetašević Sejdo, sin Sejde, iz
Vidovske, 14. Hirkić, r. Ćehić, Šaha iz Vidovske,
15. Šabić Husein, sin Juse, iz Šabića, 16. Šabić
Hašim, sin Juse, iz Šabića, 17. Šabić Šerif, sin
Juse, iz Šabića, 18. Šabić Osman, sin Juse, iz
Šabića, svi nepoznate adrese, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokatu Adilagić Azizu iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 002434 09 P
13. decembra 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
500.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Rizvanović Šerifa, sin Selima, iz Šabića br.
7, zastupan po punomoćniku advokatu Stokrp
28. decembra 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Milanu iz Velike Kladuše, protiv tuženog
Rizvanović Izeta, sin Šerifa, iz Šabića br. 7, sada
nepoznate adrese, radi brisanja uknjižbe, vsp.
1.000,00 KM, vanraspravno dana 16.12.2010.
godine izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 005778 08 P
od 16.12.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi u pravnoj stvari tužitelja
Rizvanović Šerifa, sin Selima, iz Šabića br. 7,
Broj 19 - Strana 715
zastupan po punomoćniku advokatu Stokrp Milanu
iz Velike Kladuše, protiv tuženog Rizvanović
Izeta, sin Šerifa, iz Šabića br. 7, nepoznate adrese
i boravišta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Mušić
Huseina iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve
dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005778 08 P
16. decembra 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 19 - Strana 716
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
28. decembra 2010.
S A D R Ž A J
478. Odluka o privremenom finansiranju
Unsko-sanskog kantona za period
januar-mart 2011. godine
479. Odluka o izboru predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova
stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona
480. Odluka broj 03-017-2397/2010
481. Odluka broj 03-017-2398/2010
482. Sporazum o izmjenama
i dopunama Sporazuma
483. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava - Subvencije javnim
preduzećima - smještaj i ishrana
studenata u studentskim domovima
484. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućeg granta: Grant
neprofitnim organizacijama - Sigurna kuća
485. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava - Grantovi neprofitnim
organizacijama utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
486. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava - Ostali grantovi pojedincima
utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu
487. Odluka o izmjeni Programa utroška
sredstava - Ostali grantovi pojedincima
utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu
488. Odluka o utvrđivanju naknada i drugih
materijalnih prava koja nemaju karakter
plaće predsjedavajućem i članovima
Komisije za koncesije
689
692
693
694
694
695
695
696
697
697
698
489. Odluka broj 03-017-2399/2010
698
490. Odluka o izmjeni Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-017-2353/2010
od 6.9.2010. godine
699
491. Odluka o prihvatanju Preporuke institucije
Ombudsmena za ljudska prava Bosne i
Hercegovine, Ured u Sarajevu, broj
Ž-SA-05-356/10 od 20.9.2010. godine
699
492. Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje
prestanka potrebe za zaposlenicima koji su
djelimično ili u potpunosti ostali bez
radnih mjesta i postupak popune
upražnjenih radnih mjesta u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim
školama Unsko-sanskog kantona
700
493. Odluka o proglašenju antraksnog distrikta i
određivanju granica zaraženog područja na
teritoriji općine Bihać i općine Cazin
706
494. Odluka o dopunama Odluke o zdravstvenim
ustanovama koje ispunjavaju uvjete za
utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za
upravljanje motornim vozilima na
području Unsko-sanskog kantona
707
495. Pravilnik o regresnom postupku naknade
troškova liječenja za osigurana lica
Zavoda zdravstvenog osigu­ranja
Unsko-sanskog kantona
707
496. Rješenje broj 14-49-12678-1/10
712
497. Oglas broj 22 0 P 010629 07 P
712
498 - 500. Oglasi o postavljanju
privremenih zastupnika
712
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Redakcija: Esmir Brković (glavni urednik) i
Zulejha Duraković; R e d a k c i j a i p r e t p l a t a : t e l . 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 1 1 1 , f a x 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 2 7 5 ;
Š t a m p a : GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnici 19 - Vlada Unsko