SPISAK ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
R/B
1.
IME I PREZIME
„A&S ČAUŠ“D.O.O.
VELIKA KLADUŠA
BROJ ZAHTJEVA
AKTI KOJI NEDOSTAJU
03/1-23/2-74/13
-Izvršiti legalizaciju
2.
„BEN MAL“ D.O.O.
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2125/12
izgradnja
-Izvršiti legalizaciju
3.
„BHB CABLE TV“
D.O.O. LUKAVAC
03/1-23/2-2378/12
Rekonstrukcija i
proširenje mreže
-Saglasnost od upravitelja
cesta- Općine Velika Kladuša,
-Dokaz o pravu građenja
(Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
saglasnost vlasnika zemljišta
ili ugovor sa vlasnikom )
4.
„EURO-ITEX“ D.O.O.
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2327/12
izgradnja
5.
„MIDŽ – HIT“ D.O.O.
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3899/12
legalizacija
SPORTSKO
REKREACIONI
CENTAR
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
-Saglasnost susjeda
-Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1za
parcele na kojima je izgrađen
objekat, usklađene površine,
-Poljoprivredna saglasnost –
upućen z.
6.
„MIDŽ-HIT“ D.O.O.
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-905/11
legalizacija
dograđenog dijela
poslovnog objekta
7.
ABDIĆ (HASIB) ALEN
03/1-23/2-2770/13
8.
AHMETAŠEVIĆ
AHMIR
AHMETAŠEVIĆ
ALIJA
AHMETAŠEVIĆ
MEMIJA
03/1-23/2-3691/14
9.
10.
-Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1
-Usklađenje površine
-Uskladiti projekat sa
urbanističko saglasnošću i
revizija projekta
Dopuna
upućena
16.09.2013. g
DOPUNA
09.07.12. g
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-105/13
03/1-23/2-2744/13
legalizacija
NAPOMENA
izvršena
promjena
namjene
Sl. utvrđeno
objekat
izgrađen
-Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
11.
ALAGIĆ ADIL
03/1-23/2-1747/09
12.
ALEŠEVIĆ RASIM
03/1-23/2-2384/10
13.
ALIBEGIĆ ADAMIR,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1986/11
legalizacija
03/1-23/2-1790/12
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
-Poljoprivredna saglasnost
-Dokaz o pravu građenja
-Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
-Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
-Saglasnost upravitelja cesta
-Poljoprivredna saglasnost
-Dokaz o pravu građenja
-Elektro saglasnost
-Saglasnost upravitelja cesta
-Poljoprivredna saglasnost,
-Formirati pristupni put,
- Riješiti imovinsko pravne
odnose,
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
saglasnost susjeda
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
ALIBEGIĆ ISMET
AS AGRO – FENIKS“
D.O.O., VELIKA
KLADUŠA
BABAHMETOVIĆ
MEHMED
BABIĆ ( ZLATKO)
ADIS
BABIĆ (ZAHID)
MIRSAD
BAJREKTAREVIĆ
(JUSO) NEZIR
BAJREKTAREVIĆ
RAMIZ, D. LUČKA
BAŠIĆ (REFIK) NAZIF
BAŠIĆ BEĆIR,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-4192/13
03/1-23/2-4197/12
PREKID
POSTUPKA
-Glavni projekat 3x,
-Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
-Poljoprivredna saglasnost,
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
-Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put i za izgradnju u
zaštitnom vodnom pojasu
-Dokaz o pravu građenja
03/1-23/2-501/09
03/1-23/2-4402/12
05/1-23/2-509/08
03/1-23/2-1968/10
izgradnja
03/1-23/2-2156/09
MB
03/1-23/2-4207/12
legalizacija
-izvršiti legalizaciju
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
objekat u
izgradnji
PREKID
POSTUPKA
stranka izjavila
da se vodi
sudski spor
oko uređenja
međa
23.
BAŠIĆ IBRO,
TODOROVO
03/1-23/2-380/13
izgradnja
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
24.
BEGANOVIĆ ZAIM,
VELIKA KLADUŠA
05/1-23/2206/2005
legalizacija
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Razlika uplate
25.
BEGIĆ (EMIN)
IBRAHIM
BEGIĆ (FIKRET)
MERSUDIN
BEGIĆ (FIKRET)
MIRSAD
BEGULIĆ MESUD,
GRADINA
03/1-23/2-1786/09
BEHRIĆ FIKRET
BH TELECOM
RAJNOVAC
BOŠNJAK HUSE ,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2491/09
03/1-23/2-4374/13
BOŠNJAK REDŽO,
03/1-23/2-934/13
legalizacija
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
Čeka se –
poljoprivredna
saglasnost,
03/1-23/2-26/11
03/1-23/2-2595/10
03/1-23/2-923/14
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja
PREKID
POSTUPKA
čeka se
rješavanje
dijela
kanalizacije
03/1-23/2-1251/14
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
03/1-23/2-1968/12
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
BOŠNJAK SAID
34.
35.
03/1-23/2-691/13
BRKIĆ BAJRO
BRKIĆ BEJZA
03/1-23/2-3916/12
36.
CRYSTELLE LEGRAD,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3638/12
37.
ČAJIĆ (HASAN)
MUNIB
03/1-23/2-2506/10
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Saglasnost susjeda
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Poljoprivredna saglasnost
- Glavni projekat 3x,
PREKID
POSTUPKA
38.
ČELEBIĆ ŠERIF
03/1-23/2-1743/09
39.
ČUTURIĆ (ASIM)
ASMIR
ČUTURIĆ (ZARIF)
RASIM
03/1-23/1-305/14
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
ČUTURIĆ FIKRET
ĆATIĆ HAKIJA
49.
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
05/1-23/2-1183/08
MB
03/1-23/2-64/11
03/1-23/2-2091/10
ĆATIĆ SAMIR,
MARJANOVAC BR.
148
ĆATIĆ ZUHDIJA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1349/12
legalizacija
ĆEHIĆ (OMER)
DŽEMAL
ĆEHIĆ AMIRA
03/1-23/2-3724/11
ĆEHIĆ ELVIS,
BARAKE
03/1-23/2-823/13
legalizacija
48.
-Dokaz o pravu građenja
- Komunalna saglasnost
- Elekto saglasnost
03/1-23/2-4310/13
legalizacija
03/1-23/2-2053/11
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Dokaz o usklađenim
površinama
- Elektro saglasnost,
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
rješenje primljeno 27.03.2014.
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost,
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Poljoprivredna saglasnost
- Formirati pristupni put,
riješiti imovinsko pravne
odnose i
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o formiranom
pristupnom putu
- Saglasnost upravitelja cesta
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Dokaz o usaglašenim
površinama
03/2-23/2-3231/12
ĆEHIĆ FIKRET
ĆEHIĆ JASMIN,
MARJANOVAC
03/1-23/2-971/13
izgradnja
PREKID
POSTUPKA
-Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
50.
ĆEHIĆ ZARIF
03/1-23/2-1079/11
51.
ĆERIMOVIĆ (HUSEIN)
SUVAD
ĆERIMOVIĆ ELVIS,
TRNOVI
03/1-23/2-3584/12
03/1-23/2-4335/13
legalizacija
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
53.
ĆERIMOVIĆ RAMIZ,
TRNOVI
03/1-23/2-4334/13
legalizacija
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
54.
ĆUFUROVIĆ ADIS,
PODZVIZD
03/1-23/2-3501/12
izgradnja
55.
ĆUFUROVIĆ ALMIR,
03/1-23/2-856/13
legalizacija
56.
ĆUSTIĆ JASIM,
PODZVIZD
D.O.O.
„DRVOPROMET“
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2213/09
52.
57.
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Saglasnost upravitelja
PREKID
POSTUPKA
Sl. utvrđeno
objekat
izgrađen,
Dopuna
upućena
17.02.2014. g
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
03/1-23/2-4045/13
izgradnja
-Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
-Izvršiti promjenu kulture za
kč. br. 1235/5 K.o. Mala
Kladuša
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
-Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost
- Saglasnost za priključak na
gradsku ulicu
58.
D.O.O.
„METALOPROIZVOD“
MALA KLADUŠA
03/1-23/2-1204/09
legalizacija
59.
D.O.O. „UNI – PORT“
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-378/10
izgradnja
objekat
izgrađen
Sl. utvrđeno:
vodi se
postupak na
sudu
Dopuna
upućena
22.07.2014.
godine
60.
61.
DAUTOVIĆ (RAMO)
TEUFIK
DAUTOVIĆ AHMET,
VELIKA KLADUŠA
62.
63.
64.
65.
05/1-23/2-1563/08
03/1-23/2-59/12
izgradnja
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta u iznosu
od 862,43 KM
- Glavni projekat 1x
03/1-23/2-203/14
DAUTOVIĆ NEDŽAD
DAUTOVIĆ SEAD,
MARJANOVAC
DELANOVIĆ
(OSMAN) RASIM
DELIĆ SABAHUDIN
03/1-23/2-2479/10
03/1-23/2-989/09
MB
03/1-23/2-2043/09
66.
DIDOVIĆ ASIM I
DENIS, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-1197/11
legalizacija
67.
DIZDAREVIĆ
(DŽEMAL) ASMIR
DIZDAREVIĆ ASIM,
G. SLAPNICA
05/1-23/2-2711/07
03/1-23/2-639/11
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja..
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost za priključak na
javnu površinu
69.
DIZDAREVIĆ ĐULA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2356/11
legalizacija
70.
DIZDAREVIĆ
EVRESA, TRN
03/1-23/2-1601/12
izgradnja
- Zemljišno knjižni izvadak za
predmetnu parcelu sa
usaglašenim površinama po
starom i novom premjeru
- Dokaz o riješenosti
imovinsko pravnih odnosa na
pristupnom putu uz saglasnost
za priključak na isti
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Poljoprivredna saglasnost
68.
PREKID
POSTUPKA
stranka
obavještena
putem pošte
24. i
28.08.2014. g
PREKID
POSTUPKA
Čeka se
naknadna
urbanistička
saglasnost
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
04.01.12. g
stranka
16.02.12. g.
Pismeno
tražila
produženje
roka za dopunu
71.
DIZDAREVIĆ
FEHRET, VELIKA
KLADUŠA
DIZDAREVIĆ
MIRSAD, PODZVIZD
03/1-23/2-3705/14
izgradnja
- Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
03/1-23/2-1426/09
legalizacija
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Saglasnost i ugovor od JKP
„VIK“ Velika Kladuša
DIZDAREVIĆ
MUNIBA
DIZDAREVIĆ
MUSTAFA
DIZDAREVIĆ NURIJA
03/1-23/2-1462/09
76.
DIZDAREVIĆ RABIJA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1042/14
legalizacija
77.
DIZDAREVIĆ SMAIL,
PODZVIZD
03/1-23/2-6/14
legalizacija
78.
79.
DIZDAREVIĆ VELE,
KUMARICA
DOLIĆ (ARIF) AGO
03/1-23/2-2170/13
izgradnja
03/1-23/2-2417/09
80.
DOLIĆ (SEJDO) HASE
03/1-23/2-2387/12
81.
DOLIĆ HUSEIN –
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3010/12
72.
73.
74.
75.
OBJEKAT
IZGRAĐEN
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-3293/12
03/1-23/2-2103/09
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz za uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o formiranju puta
- Dokaz o usklađenim
površinama
- Komunalna salgasnost
- Saglasnost upravitelja
- Glavni projekat 3x,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Poljoprivredna saglasnost,
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa,
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put,
- Poljoprivredna saglasnost,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Formirati pristupni put,
riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put,
- Saglasnost vlasnika susjedne
parcele
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost suvlasnika
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
stranka
usmeno
82.
DUKIĆ FADIL
legalizacija
03/1-23/2-4556/12
83.
DUKIĆ HASIB,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3469/11
legalizacija
84.
DUKIĆ VELE, V.
SLAPNICA
DURMIĆ ALMIR
03/1-23/2-88/2012
85.
86.
DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
03/1-23/2-1181/09
obavještena
- Dokaz o pravu građenja
- Glavni projekat 3x
- Saglasnost susjeda
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati troškova
naknade za izgradnju skloništa
- Glavni projekat 1x
- Revizija projekata
-Izvršiti legalizaciju
Objekat
izgrađen
- Dokaz o pravu građenja ili
saglasnost suvlasnika
- Dokaz o uplati naknade
građevinskog zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
03/1-23/2-406/14
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
87.
DŽEBIĆ (ŠERIF) HUSE
03/1-23/2-1241/13
88.
ĐOGIĆ MUJEDIN
03/1-23/2-475/11
89.
ELEKKTRO
STABANDŽA
03/1-23/2-3752/14
U OBRADI
03/1-23/2-2666/14
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
U OBRADI
90.
- Poljoprivredna saglasnost,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Dokaz o uplati naknade
građevinskog zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
ELEKTO RAJNOVAC
91.
92.
93.
94.
03/1-23/2-3647/14
ELEKTO „VEJINAC 1“
ELEKTRO „VEJINAC
3“
ELEKTRO
„MAŠINOVIĆI“
ELEKTRO
„ŠILJKOVAČA 2“
95.
96.
03/1-23/2-1108/14
03/1-23/2-2541/14
03/1-23/2-1793/10
03/1-23/2-3497/13
ELEKTRO BOJNA 5
ELEKTRO CAPRAG
03/1-23/2-140/14
- Dokaz o pravu građenja
Dopuna
upućena
15.11.2011. g
PREKID
POSTUPKA
PREKID
97.
03/1-23/2-821/14
ELEKTRO ČAGLICA 1
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
03/1-23-3131/13
ELEKTRO ČAGLICA 2
ELEKTRO DONJA
VIDOVSKA
ELEKTRO DONJA
VIDOVSKA 3
ELEKTRO DONJA
VIDOVSKA 2
ELEKTRO DONJA
VIDOVSKA 3
ELEKTRO
DRMALJEVO 1
ELEKTRO
DRMALJEVO 2
ELEKTRO
GOLUBOVIĆI 3
ELEKTRO
GRABOVČIĆI
107.
03/1-23/2-3646/14
dv
03/1-23/2-4321/14
03/1-23/2-768/14
nn mreža
03/1-23/2-1528/14
03/1-23/2-1527/14
03/1-23/1-3447/13
03/1-23/2-1237/14
03/1-23/2-1109/14
ELEKTRO GRADINA 1
108.
03/1-23/2-485/14
ELEKTRO JOHOVICA
03/1-23/2-3269/14
109.
ELEKTRO KRIŽ 1
110.
ELEKTRO KUDIĆI 3
111. ELEKTRO
MAŠINOVIĆI NNM
112. ELEKTRO NOVO
NASELJE 2
113.
ELEKTRO PONIKVE 4
114.
ELEKTRO PROKRES
115. ELEKTRO ŠUMATAC
3
116.
ELEKTRO TRN
117. ELEKTRODISTIBUCIJ
A, H. BRDO, NNM
(MEHMED HUSIĆ)
118. ELEKTRODISTRIBUCI
JA
(RADIONICA I
SKLADIŠTE)
119. ELEKTRODISTRIBUCI
03/1-23/2-1526/14
03/1-23/2-2731/14
03/1-23/2-822/14
03/1-23/2-3423/14
03/1-23/2-2820/13
03/1-23/2-3223/14
03/1-23/2-1529/14
03/1-23/2-4207/13
03/1-23/2-2114/12
izgradnja
- Uskladiti površine po novom
i starom premjeru
03/1-23/2-1295/13
- Saglasnost za izgradnju u
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
U OBRADI
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
Čeka se
JA –OBJEKAT
„STABANDŽA 2“
zaštitnom pojasu
nekategorisanog puta
120. ELEZOVIĆ FIKRET,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-1928/13
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put,
- Pribaviti saglasnost za
izgradnju u zaštitnom pojasu
puta
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1 ili
notarski ovjerene saglasnosti
suvlasnika
121. ELEZOVIĆ HUSEIN,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-2208/13
legalizacija
- Glavni projekat 3x,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Poljoprivredna saglasnost,
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
državni put i
- Ukloniti dio ograde izgrađene
na putu
122. ELEKTRO
JABUKOVAC
123.
ERDIĆ OSME
03/1-23/2-3896/14
124.
03/1-23/2-709/13
03/1-23/2-2445/12
FERKIĆ ENES
125.
03/1-23/2-4339/12
FERKIĆ ESAD
126. FOŠTAGIĆ ŠERIF,
NEPEKE
03/1-23/2-3740/11
legalizacija
127.
03/1-23/2-1137/12
GARIBOVIĆ FERID
128. GOLUBOVIĆ
03/1-23/2-622/09
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
mišljenje
Ministarstva
poljoprivrede
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
Dopuna
upućena
14.05.2012. g
PREKID
POSTUPKA
PREKID
(SULEJMAN)
SULEJMAN
129. GRAČANIN (ŠABAN)
MUJO
130. GRAČANIN ADEM,
NEPEKE
MB
POSTUPKA
03/1-23/2-1084/09
PREKID
POSTUPKA
Čeka se –
poljoprivredna
saglasnost
131. GRAČANIN KASIM,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3919/14
izgradnja
132. GRAHOVIĆ (MUMO)
MUJO
133. GRAHOVIĆ (ŠERIF)
OSMAN
134. GRAHOVIĆ ALE, TRN
03/1-23/2-1644/09
03/1-23/2-171/12
izgradnja
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
135. GRAHOVIĆ ELVIS,
PODZVIZD
03/1-23/2-2719/13
legalizacija
136. GRAHOVIĆ HASAN,
TRN
03/1-23/2-2536/12
legalizacija
- Elektro saglasnost
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
137.
03/1-23/2-1671/13
GROŠIĆ LATIF
138. HADŽIĆ IDRIZ
03/1-23/2-79/09
03/1-23/2-655/14
legalizacija
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
-Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o formiranju
pristupnog puta
- Riješenosti imvinsko pravnih
odnosa na istom
05/1-23/2-2/09 MB
139. HALILAGIĆ ELVEDIN, 03/1-23/2-3586/13
TRNOVI
IZGRADNJA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
dopuna od
23.04.2012. g
sl. utvrđeno
objekta
izgrađen
DOPUNA
24.08.12.g
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Glavni projekat 3x
- Saglasnost upravitelja
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta, u iznosu od 1.733,44 KM
- Dokaz o uplati troškova
naknade za izgradnju skloništa
u iznosu od 1.052,60 KM,
- Poljoprivredna saglasnost
140. HAMZIĆ ARIF,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-2913/12
legalizacija
141.
03/1-23/2-1468/08
HAMZIĆ HAJRUDIN
142. HARALČIĆ RASEMA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1673/12
legalizacija
143. HAŠIĆ (DERVIŠ) IBRO
03/1-23/2-2002/11
144. HAŠIĆ (ŠABAN)
SULEJMAN
145. HAŠIĆ ALMIR,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-204/12
146. HAŠIĆ ISMET, MALA
KLADUŠA
03/1-23/2-2108/11
izgradnja
147. HAŠIĆ NURIJA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3402/14
legalizacija
148. HAŠIĆ VESNA,
PODZVIZD
03/1-23/2-3626/13
legalizacija
149. HIRKIĆ ŠERIF,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-554/11
legalizacija
LEGALIZACIJA
150. HOZANOVIĆ EDIN;
ŠUMATAC
03/1-23/2-661/13
legalizacija
- Glavni projekat 2x
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
-Saglasnost za priključak na
put
PREKID
POSTUPKA
- Službeno izmijeniti zahtjev u
pogledu vlasništva
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost za priključak na
put
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
Objekat
izgrađen
03/1-23/2-1762/13
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1 sa
usklađenim površinama –novi i
stari premjer
- Glavni projekat 3x
- Uplata za uređenje
građevinskog zemljišta
- Uplata za izgradnju skloništa
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
ili notarski ovjerene
saglasnosti suvlasnika
- Formirati pristupni put riješiti
imovinsko pravne odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
Teren- izvršiti
provjeru
lokacije
čeka se
poljoprivredna
dopuna
upućena
22.07.2014.
godine
Državno
vlasništvo sa
pravom
korištenja
/nakon dostave
projekta
utvrditi je li
potrebna
revizija istog
151. HOZANOVIĆ MEHO,
ŠUMATAC
03/1-23/2-2956/11
legalizacija
152. HOZANOVIĆ SAFET,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-362/13
dogradnja
153. HUSEINOVIĆ
MEVLID, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-1691/11
legalizacija
154. HUSIĆ ENES,
CRVAREVAC
155. HUSKIĆ FIKRET,
VEJINAC
156. HUŠIĆ NEDŽAD,
VEJINAC
03/1-23/2-4289/13
izgradnja
03/1-23/2-3659/14
izgradnja
03/1-23/2-6/14
legalizacija
157. HUŠIDIĆ (SULEJMAN)
HASIB
158. HUŠIDIĆ ISMET I
STOJANKA
05/1-23/2-1392/08
159. HUŠIDIĆ KADIR
03/1-23/2-1113/10
160. HUŠIDIĆ OSMAN, T.
SLAPNICA
03/1-23/2-1583/09
legalizacija
161. HUŠIDIĆ REDŽIFA,
GLINICA
03/1-23/2-2460/10
legalizacija
05/1-23/2-2397/07
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Glavni projekat 1x
- Elektro saglasnost
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Formirati pristupni put
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
izvršiti legalizaciju
DOPUNA
11.09.13. g
objekat
izgrađen
- Poljoprivredna saglasnost
- Glavni projekat 2x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost upravitelja
- Upravitelja cesta za pristup
na javni put
- Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
162. HUŠIDIĆ REDŽIFA,
VELIKA KLADUŠA
163. HUŠIDIĆ SAMIR,
164. HUŠIDIĆ ZLATKO,
PODZVIZD
165. IBRADŽIĆ EDIS
03/1-23/2-3130/11
legalizacija
03/1-23/2-2945/13
izgradnja
03/1-23/2-1957/13
legalizacija
03/1-23/2-2148/13
166. IBRIČIĆ IZET,
TODOROVO
03/1-23/2-3241/14
legalizacija
167. IKANOVIĆ ALADIN,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-3285/12
legalizacija
168. JAKUPOVIĆ FATIMA,
TRNOVI
03/1-23/2-1756/13
izgradnja
169.
03/1-23/2-3866/12
JAŠIĆ MUHAREM
170. JKP VIK
03/1-23/2-2459/08
171. JKUP „KOMUNALIJE“
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2961/12
legalizacija
172. JUŠIĆ OSMAN
03/1-23/2-429/11
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Formirati pristupni put
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Saglasnost susjeda
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Dokaz o usaglašenim
površinama
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Elektro saglasnost
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
saglasnost
susjeda
DOPUNA
16.09.13. g
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o pravu građenja
- Glavni projekat 3x
- Vodna saglasnost
ponovni
postupak u
toku
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o formiranju puta
- Komunalna saglasnost
- Elekto saglasnost
- Saglasnost upravitelja
173. KAJDIĆ HASIB
03/1-23/2-1753/10
174. KAJTAZOVIĆ AMIR,
ŠABIĆI
03/1-23/2-3655/14
izgradnja
175. KAJTAZOVIĆ ESEM,
ŠABIĆI BR. 78
03/1-23/2-2597/13
legalizacija
176. KANTAREVIĆ ELVIS,
PODZVIZD
03/1-23/2-1986/12
izgradnja
177.
03/1-23/2-2842/12
KANTAREVIĆ FIKRET
178. KANTAREVIĆ
03/1-23/2-747/10
MEHMED
179. KAPIĆ ELVIS, VELIKA 03/1-23/2-2429/11
KLADUŠA
legalizacija
180. KAPIĆ FERIZA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3179/13
legalizacija
181. KAPIĆ SENADA,
TRNOVI
182. KARAHODŽIĆ IBRO
03/1-23/2-807/11
izgradnja
03/1-23/2-214/11
183. KARAJIĆ ALIJA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-660/14
legalizacija
184. KARAJIĆ HASICA
03/1-23/2-2026/09
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
- Formirati novi pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
- Saglasnost upravitelja cesta
za priključak istog na državni
put
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
provjriti da li
je investitor
otpočeo sa
radovima
Stranka tražila
produženje
roka za
rješavanje
zahtjeva
PREKID
POSTUPKA
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
izvršiti legalizaciju
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put,
- Poljoprivredna saglasnost,
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
izvršiti legalzaciju
objekat
izgrađen
objekat
izgrađen
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
Čeka se
Poljoprivredna
saglasnost,
(zakon o
dopunskim
pravima
boraca)
podnešen
zahtjev za
legalizaciju
185. KARAJIĆ IBRO,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2895/08
legalizacija
186. KARALIĆ AMINA
03/1-23/2-1441/09
187. KARALIĆ HASIBA,
PODZVIZD
03/1-23/2-2098/12
188.
03/1-23/2-613/14
KASUMOVIĆ SADIK
189. KASUMOVIĆ SAFET
03/1-23/2-1910/11
190. KEKIĆ (ARIF) ARIF
- Uskladiti površine po starom
i novom premjeru
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Porušiti pomoćni objekat
- Glavni projekat 1x
- Revizija projekta
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o usklađenim
površinama
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
državni put
- Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost
191. KEKIĆ AGAN,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1558/08
MB
03/1-23/2-1432/07
izgradnja
192. KEKIĆ EDIN
05/1-23/2-230/09
izvršiti legalizaciju
193. KEKIĆ HASAN,
- Urbanistička saglasnost
194. KEKIĆ HAŠIM,
JOHOVICA
03/1-23/2-1461/14
legalizacija
03/1-23/2-3308/12
legalizacija
195. KEKIĆ HIMZO
03/1-23/2-1161/09
196. KEKIĆ ISMET,
JOHOVICA
03/1-23/2-1197/11
legalizacija
197. KEKIĆ IZET
03/1-23/2-1434/12
- Zemljišno knjižn izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Saglasnost upravitelja cesta
PREKID
POSTUPKA
OBJEKAT
IZGRAĐEN
PREKID
POSTUPKA
Dopune
upućene
28.08.2007. g
06.04.2009. g
objekat
izgrađen
OBJEKAT
IZGRAĐEN
Dopuna
upućena
10.09.2012. g
198. KENDIĆ (HUSEIN)
FIKRET
199. KENDIĆ ŠABAN,
POLJE BB
200. KENDIĆ ZIJAD,
ŠILJKOVAČA,
201. KESEROVIĆ FIKRET,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2338/09
03/1-23/2-3368/14
legalizacija
03/1-23/2-1300/14
legalizacija
03/1-23/2-1858/12
izgradnja
202. KESEROVIĆ IBRO,
TRNOVI
03/1-23/2-4085/13
izgradnja
203. KESEROVIĆ MEŠA I
PAJAZETOVIĆ SAMIR
03/1-23/2-2570/09
204. KESEROVIĆ REFIKA,
TRNOVI
03/1-23/2-2852/12
izgradnja
205. KIB BANKA
03/1-23/2-2113/09
206. KOŠTIĆ (BEĆIR)
ŠERIF
207.
KOŠTIĆ FATMA
03/1-23/2-2740/08
208. KOŠTIĆ HASAN
03/1-23/2-2451/09
209. KOŠTIĆ RASIM,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-39/13
legalizacija
210. KOŠTIĆ REDŽO,
VRNOGRAČ
211. KOVAČEVIĆ ANELA I
03/1-23/2-3351/13
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o vlasništvu
- Poljoprivredna saglasnost
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Izraditi projekat uklanjanja
stare građevine
- Riješiti suposjedništvo
Čeka se
poljoprivredna
- upućen z.
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o formiranju
pristupnog puta
- Saglasnost upravitelja cesta
- Saglasnost veterinarskog
zavoda
- Saglasnost susjeda
- Dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Elektro saglasnost
- Saglasnost susjeda
- Uskladiti projekat sa
urbanističko tehničkim
uslovima
- Dokaz o odricanju dijela
parcele za novoplaniranu
saobraćajnicu
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-262/13
03/1-23/2-249/07
provjriti da li
je investitor
otpočeo sa
radovima
- Dokaz o pravu građenja
- Komunalna saglasnost
- Saglasnost upravitelja
- Dokaz o uplati troškova
Čeka se
saglasnost od
upravitelja
cesta za pristup
na javni put,
Upućen z.
Objekat
izgrađen
rješenje od
RAZIM, VELIKA
KLADUŠA
legalizacija
212. KOVAČEVIĆ EMIN
03/1-23/2-940/09
213. KRUPIĆ EMINA I
ESAD, VELIKA
KLADUŠA
214. KRUPIĆ ESAD,
ZBORIŠTE
03/1-23/2-1004/13
215. KUDELIĆ FIKRET,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2830/12
legalizacija
216. KUDIĆ ŠABAN
03/1-23/2-1737/11
217.
03/1-23/2-3298/13
KUDUZOVIĆ ARIF
218. KUDUZOVIĆ DENIS,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-1776/10
izgradnja
219. KUDUZOVIĆ
DŽEVAD, V. BRDA
03/1-23/2-3545/13
legalizacija
03/1-23/2-405/10
uređenja gr. zemljišta u iznosu
od 2.307,74 KM
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Komunalna saglasnost
- Elekro saglasnost
- Saglasnost upravitelja cesta
- Glavni projekat 3x
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o formiranoj novoj gr.
parceli
- Dokaz o uplati troškova
naknade za izgradnju skloništa
u iznosu od 794,25 KM
- Poljoprivredna saglasnost
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
KUDUZOVIĆ FIKRET
221. KUDUZOVIĆ HASAN,
ponovni postupak
(žalba na rj. o naknadama zakon o dopunskim pravima
boraca )
- Poljoprivredna saglasnost
- Priključak na put
03/1-23/2-997/12
03/1-23/2-2543/10
legalizacija
DOPUNA
18.12.13. g
PREKID
POSTUPKA
Dopuna od 22.01.2011. g
220.
02.10.2013. g
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
Stranka
podnijela
zahtjeve za
dostavu
traženog
PREKID
POSTUPKA
uređenja gr. zemljišta
-Saglasnost upravitelja cesta
222. KUDUZOVIĆ
SABAHUDIN
03/1-23/2-2036/09
PREKID
POSTUPKA
223. LATIĆ SAFETA I
SAMIR, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-3984/11
224.
03/1-23/2-3866/12
LIĐAN SEAD
225. MAHMUTOVIĆ
DŽEVAD
Postupak u
toku kod
drugostepenog
organa
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-687/10
226. MAKIĆ HUSEIN,
ZBORIŠTE
03/1-23/2-3001/11
legalizacija
227. MEDŽLIS IZ VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-3275/12
legalizacija
228.
03/1-23/2-2988/14
MEHIĆ IBRO
229. MEHUROVIĆ HASIBA, 03/1-23/2-2190/10
VRNOGRAČKA
legalizacija
SLAPNICA
230. MEHUROVIĆ HUSE,
V. SLAPNICA
03/1-23/2-2226/12
legalizacija
231. MEŠINOVIĆ IZRET
03/1-23/2-1919/10
232. MILJKOVIĆ (HASE)
HUSEIN
233. MILJKOVIĆ (HASE)
MUHAMED
03/1-23/2-676/11
03/1-23/2-350/11
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
- Revizija projekta
- Priključak na put
- Formirati novu građevinsku
parcelu
- Saglasnost za izgradnju u
zaštitnom pojasu puta
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
Dopuna
upućena
05.09.2012. g
PREKID
POSTUPKA
- Riješiti pitanje suvlasništva
(Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1 ili
notarski ovjerene saglasnosti
suvlasnika)
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
DOPUNA
16.09. 13. g
OBJEKAT
IZGRAĐEN
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
234. MILJKOVIĆ JASMIN,
TRNOVI
03/1-23/2-3200/13
legalizacija
235. MILJKOVIĆ
MEHMEDALIJA,
VELIKA KLADUŠA
236. MILJKOVIĆ RUKIJA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-3580/14
237. MISKIĆ (NEDŽO)
SAMIR
238. MISKIĆ SUAD I
VAHIDA
239. MRŽLJAK IBRAHIM,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-25/13
03/1-23/2-1919/11
izgradnja
240. MRŽLJAK MUSTAFA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2158/14
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
241. MUHELJIĆ OMER
03/1-23/2-768/09
242. MUJAGIĆ EJUB,
ZBORIŠTE
03/1-23/2-1372/14
legalizacija
243. MUJAGIĆ MIRSAD, G.
SLAPNICA
03/1-23/2-3655/14
legalizacija
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o usklađenim površina
- Saglasnost upravitelja
formirati novi pristupni put,
saglasnost upravitelja cesta
dozvola za promjenu namjene
zemljišta
- Zemljišno knjižni izvadak za
predmetnu parcelu (pismena
saglasnost vlasnika zemljišta
- Poljoprivredna saglasnost
244. MULALIĆ MURADIF,
03/1-23/2-1004/12
03/1-23/2-4071/13
izgradnja
03/1-23/2-1765/10
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
OBJEKAT
IZGRAĐEN
Sl. utvrđeno
objekat
izgrađen,
Dopuna
upućena
17.02.2014. g
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
- Zemljišno knjižni izvadak sa provjriti da li
je investitor
upisom investitora 1/1 sa
usklađenim površinama –novi i otpočeo sa
stari premjer
radovima
- Riješiti suvlasništvo –
notarski ovjerena saglasnost
suvlasnika
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Glavni projekat 3x
čeka se
saglasnost ua
prilaz na javni
put
CRVAREVAC
legalizacija
245. MUNJAKOVIĆ ENES,
KUDIĆI
03/1-23/2-4308/13
legalizaija
246. MUNJAKOVIĆ
ENVER,
247. MUNJAKOVIĆ FATA
248. MUNJAKOVIĆ
JASMIN,
03/1-23/2-1387/07
izgradnja
03/1-23/2-1909/11
03/1-23/2-4147/12
izgradnja
249. MUNJAKOVIĆ ŠABAN 03/1-23/2-3414/14
2/9
250. MURATOVIĆ AMIR,
03/1-23/2- 2349/08
VELIKA KLADUŠA
legalizacija
251.
03/1-23/2-1469/14
MURGIĆ BAHRUDIN
252. MURGIĆ SENAD
03/1-23/2965/11
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
izvršiti legalizaciju
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta u iznosu
od 1.827,39 KM
Dokaz o pravu građenja
253. MURIĆ (HASAN)
MUHAMED
254. MURIĆ BEŠIR, G.
VIDOVSKA
05/1-23/2-1231/08
03/1-23/2-3280/12
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1.. sa
usaglašenim površinama
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
255. MURIĆ SAMIR,
D.VIDOVSKA
03/1-23/2-2018/11
izgradnja
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
256. MURTIĆ HUSE ,
DONJA SLAPNICA 59
03/1-23/2-3270/14
legalizacija
DOPUNA
16.09.13. g
PREKID
POSTUPKA
rješenje od
16.09.2013. g
čeka se uplata
naknade za
izgradnju
skloništa
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
07.09. 12.g
Čeka se
poljoprivredna
- upućen z.
257. MURTIĆ IBRAHIM
03/1-23/2-1337/09
258. MUSTEDANAGIĆ
(ZARIF) SENAD
259. MUSTEDANAGIĆ
HASIB
03/1-23/2-2114/09
260. MUSTEDANAGIĆ
HATA, PODZVIZD
03/1-23/2-3483/13
legalizacija
261. MUŠEDINOVIĆ
HAMDIJA, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-3509/10
legalizacija
262. MUŠIĆ ( SULEJMAN)
RASIM
263. MUŠIĆ HUSEIN
05/1-23/2-27/08
264. MZ ČAGLICA
03/1-23/2-1839/11
265. MZ MALA KLADUŠA
03/1-23/2-596/09
266. MZ MALA KLADUŠA
PUT GRABOVAC ĆEJVANI
03/1-23/2-512/12
267. MZ MALA KLADUŠA
PUT M.K. -JABLAN
268. MZ SLAPNICA
03/1-23/2-1158/12
269. MZ VELIKA
KLADUŠA
ULICA DŽEMALA
BIJEDIĆA
03/1-23/2-1307/12
03/1-23/2-1620/09
03/1-23/2-894/09
03/1-23/2-3228/14
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Saglasnost upravitelja cesta
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o prvu građenja
- Komunalna saglasnost
- Saglasnost upravitelja
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1za
parcele na kojima je izgrađen
objekat, usklađene površine
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost za priključak na
javnu površinu
dopuna
upućena
10.01.2014. g
PREKID
POSTUPKA
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o formiranju
pristupnog puta
- Dokaz o usklađenim
površinama
- Saglasnost upravitelja cesta
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Glavni projekat 1x
- Komunalna saglasnost
- Elektro saglasnost
- Telecom saglasnost
- Dkaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Sagasnost uravitelja cesta
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o usklađenosti
površine parcele po starom i
novom premjeru
- Dokaz o prqavu građenja
- Glavni projekat 2x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
ili notarski ovjerene
saglasnosti suvlasnika
DOPUNA
07.11. 13.g
270. MZ VELIKA
KLADUŠA KANALIZACIJA
05/1-23/2-186/05
271. NADAREVIĆ (HASAN)
SENADA
272. NADAREVIĆ GORAN,
ŠMREKOVAC 17
03/1-23/2-605/09
MB
03/1-23/2-3181/12
legalizacija
273. NEZIREVIĆ ESMA,
TRNOVI BR. 14
03/1-23/2-3297/12
legalizacija
274. NUHANOVIĆ ARIF, T.
SLAPNICA
03/1-23/2-4239/12
legalizacija
275. NUHANOVIĆ
MUHAMED,
T.SLAPNICA
03/1-23/2-761/14
legalizacija
276. NUHANOVIĆ
NERMIN,
03/1-23/2-36/13
legalizacija
277. NUHANOVIĆ
ZEMINA, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-2865/12
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
ili notarski ovjerene
saglasnosti suvlasnika
- Revizija projekta
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost upravitelja cesta
Dopuna od 03.09.2012. g
- Poljoprivredna saglasnostupućen zahtjev
- Komunalna saglasnost –
upućen zahtjev
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1.. sa
usaglašenim površinama
- Komunalna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
16.09.13. g
DOPUNA
16.09.13. g
DOPUNA
12.09. 13. g
278. OBIĆ BAJRAM,
PODZVIZD
03/1-23/2-1229/13
legalizacija
279. ODOBAŠIĆ
MUHAMED
280.
OKANOVIĆ EDIN
281. OKANOVIĆ KREMO,
TRNOVI
03/1-23/2-2997/13
03/1-23/2-2141/13
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
282. OKANOVIĆ MEHMED
03/1-23/2-2553/09
283. OKANOVIĆ ZUHDIJA
03/1-23/2-394/13
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o formiranju puta
- Glavni projekat 3x
- Komunalna saglasnost
- Saglasnost upravitelja cesta
- Dokaz o pravu građenja
284. OKIĆ (DŽENAN)
MUHAMED
285. OKIĆ (HUSE) ŠABAN
03/1-23/2-1746/10
286.
03/1-23/2-1998/11
OMANOVIĆ ENES
287.
03/1-23/2-386/13
03/1-23/2-214/13
03/1-23/2-889/09
OMANOVIĆ ŠEFIKA
288.
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
03/1-23/2-397/14
OMANOVIĆ MEHMED
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
13.07.2012. g.
Utvrđeno da je
izgrađen
objekat
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-1159/14
290. OMANOVIĆBOŽINOV ADILA,
PODZVIZD
03/1-23/2-2512/12
izgradnja
291. OMERAGIĆ (HASAN)
ASIMA
292. OMERAGIĆ (SULJO)
FARUK
293. OO RVI-A VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-628/10
03/1-23/2-1899/11
03/1-23/2-4502/12
prekid
postupka
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o usklađenim
površinama
- Izmijeniti zahtjev u pogledu
investitora
OMANOVIĆ MEHMED
289.
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
ima dokaz o
učešću u
asfaltiranju
puta, izg. nn
mreže i
rasvjete
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Saglasnost vlasnika zemljišta
ili ugovor sa vlasnikom
294. OPĆINA VELIKA
KLADUŠA OPĆINSKO
PRAVOBRANILAŠTV
O ULICA PROJSINA
03/1-23/2-564/10
- Dokaz o pravu građenja
- Elekro saglasnost
295. OPĆINA VELIKA
KLADUŠA ULICA II
03/1-23/2-568/10
296. ORUČEVIĆ HASNIJA,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-1194/09
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja
- Usklađene površine
- Revizija projekta
- Zemljišno knjižni izvadak za
k.č. br. 4 K.o. Vrnograč
- Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
297. OSMANAGIĆ (ALIJA)
VESMIN
298. OSMANKIĆ IBRO,
T. SLAPNICA
03/1-23/2-2442/10
03/1-23/2-701/14
legalizacija
299. OŽEGOVIĆ (HASAN)
ABDIJA
300. OŽEGOVIĆ FATE,
KEMAL I AMIL
03/1-23/2-1460/09
301. OŽEGOVIĆ ISMET
03/1-23/2-2289/09
302. PAJAZETOVIĆ DENIS
03/1-23/2-2267/08
03/1-23/2-2123/09
PREKID
POSTUPKA
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o riješenosti
imovinsko pravnih odnosa na
pristupnom putu uz saglasnost
za priključak na isti
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o formiranju puta
- Glavni projekat 3x
- Saglasnost upravitelja cesta
- Saglasnost susjeda
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgranju skloništa
- Saglasnost susjeda
podnešen
zahtjev za
legalizaciju
ponovni
postupak u
toku
303. PAJAZETOVIĆ ZAHID, 03/1-23/2-1093/07
VELIKA KLADUŠA
304. PALIĆ AMIR, MALA
KLADUŠA
03/1-23/2-927/13
legalizacija
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Saglasnost susjeda
305. PAŠAGIĆ (ZARE)
SAĆA
306. PAŠAGIĆ ŠEMSA
307. PEHLIĆ FIKRETA I
SABAHUDIN, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-620/09
MB
03/1-23/2-4463/12
03/1-23/2-3453/14
legalizacija
308. PEHLIĆ (MUSTE)
MUSTAFA
309. PEHLIĆ HASE, V.
SLAPNICA
03/1-23/2-2972/12
03/1-23/2-905/11
legalizacija
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
- Poljoprivredna saglasnost
310. PEHLIĆ HASE,
VRNOGRAČ
03/1-23/2-1724/09
legalizacija
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
311. PEHLIĆ MUJO;
VRNOGRAČ
03/1-23/2-2458/10
legalizacija
- Elektro saglasnost
- Komunalna saglasnost
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o pravu građenja
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Elektro saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
22.11.11 i
16.09.13. g
stranka
23.07.14. g.
Usmeno tražila
produženje
roka za dopunu
Dopuna
upućena
17.01.2011. g
Stranka
usmeno
izinstirala na
odbijanju z jer
nema
finansijskih
sredstava,
potrebno
pismeno
očitovanje za
odustajanje od
zahtjeva
312. PEHLIĆ OSMAN,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-984/13
legalizacija
313.
03/1-23/2-3093/14
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PEHLIĆ PEHLO
314.
03/1-23/2-3364/12
PILIPOVIĆ RAMIZ
315. PURIĆ MIRSAD
03/1-23/2-507/11
316. PURIĆ NEDŽAD
03/1-23/2-1755/10
317. PURIĆ REFIK,
VEJINAC
03/1-23/2-3360/12
legalizacija
318. PURIĆ ZUHDIJA,
VEJINAC
03/1-23/2-1255/10
izgradnja
319. REDŽIĆ (MUNIB)
FADIL
320. REDŽIĆ (MUNIB)
LUTFIN
321. REDŽIĆ (SULEJMAN)
SENAD
322. REDŽIĆ SEJAD,
GOLUBOVIĆI
03/1-23/2-592/11
323. REKIĆ (MEHMED)
ADIL
324.
REKIĆ REŠID
325. RIZVANOVIĆ ALMIR,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-2937/13
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost upravitelja cesta
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1 ili
notarski ovjerene saglasnosti
suvlasnika
- Poljoprivredna saglasnost
- Saglasnost JKP„VIK“ Velika
Kladuša
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Razlika uplate
- Poljoprivredna saglasnost
- Riješiti priključak prilaznog
puta na magistralnu cestu
03/1-23/2-591/11
03/1-23/2-1430/10
03/1-23/2-245/11
legalizacija
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1.. sa
usaglašenim površinama
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
29.10.13. g
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-3167/14
03/1-23/2-2472/11
legalizacija
OBJEKAT
IZGRAĐEN
dopuna
upućena
11.09.2012. g
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne odnose
326. RIZVANOVIĆ SAFET
03/1-23/2-1453/13
327. RIZVIĆ AZIZ,
PODZVIZD
03/1-23/2-1807/13
legalizacija
328. RIZVIĆ MEHMED,
PONIKVE
03/1-23/2-3347/12
legalizacija
329.
03/1-23/2-1385/09
RIZVIĆ SULJO
330. RIZVIĆ ZLATKO,
PODZVIZD
03/1-23/2-2077/11
331. ROŠIĆ (MEHMED)
SEJAD
332. RUŽNIĆ ELVIR,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-4162/12
legalizacija
333.
03/1-23/2-1577/12
SABLJAKOVIĆ ASIM
334. SADIKOVIĆ
JASMINKA
- Pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
- Dokaz o pravu građenja
- Saglasnost upravitelja cesta
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1.. sa
usaglašenim površinama
- Izvršiti promjenu kulture za
k.č br. 94/3 K.o. Podzvizd
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose i pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put
Dopuna
upućena
10.09.2012. g
Stranka tražila
produženje
roka za dopunu
zahtjeva
PREKID
POSTUPKA
- Poljoprivredna saglasnost
- Formirati novu građevinsku
parcelu
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Saglasnost za izgrdnju
priključka na javnu površinu
05/1-23/2-2637/06
03/1-23/2-807/09
DOPUNA
16.09. 13.g
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost
saglasnost od upravitelja cesta
za pristup na javni put
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Elekro saglasnost
- Saglasnost susjeda
335.
03/1-23/2-1281/14
SALKIĆ SENAD
336. SAMARDŽIĆ AHMET,
PODZVIZD
03/1-23/2-219/13
legalizacija
337. SAMARDŽIĆ ASMIR
03/1-23/2-977/13
338.
03/1-23/2-2569/13
SAMARDŽIĆ AZEM
339. SAMARDŽIĆ
NEVZAD
340. SARAČEVIĆ ŠEFIK, D.
SLAPNICA
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižn izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Dokaz o pravu građenja
- Priključak pristupnog puta na
regionalnu cestu
03/1-23/2-4501/12
03/1-23/2-628/14
Pravosnažna urbanistička
saglasnost
341. SARAJLIJA (SULJO)
HASAN
342. SARAJLIJA (ZAIM)
SENAD
343.
SARAJLIJA MIDHAD
344. SARAJLIJA
MIDHAD,VRNOGRAČ
03/1-23/2-3324/13
03/1-23/2-1289/13
legalizacija
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
345. SARAJLIJA MIRSAD,
MALA KLADUŠA
346. SEFIĆ (ARIF)
MEHMED
347. SELIMAGIĆ REFIK
03/1-23/2-2331/09
legalizacija
03/1-23/2-1921/13
- Saglasnost za priključak na
javnu površinu
348. SILAHIĆ (MUHAREM)
DENIS
349. SKENDEROVIĆ
REFIKA
03/1-23/2-4376/12
350. SMLATIĆ RASIM,
ŠUMATAC
03/1-23/2-1705/12
legalizacija
03/1-23/2-2132/11
03/1-23/2-1289/13
PREKID
POSTUPKA
KIOSK-data
urbanistička na
1 godinu
08.09.2009.g
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-544/10
03/1-23/2-482/08
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
stranka
dostavila samo
produženje
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
stranka
pismeno
obavijestila da
se vodi
postupak na
sudu
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
-Dokaz o usklađenim
površinama
- Saglasnost upravitelja
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1,
saglasnost od upravitelja cesta
Dopuna
upućena
03.05.2011. g
za pristup na javni put,
351. SMLATIĆ RASIM,
ŠUMATAC
03/1-23/2-3975/12
legalizacija
352. STJEPIĆ MATE,
ŠMREKOVAC
03/1-23/2-1953/08
legalizacija
353. STJEPIĆ
PAJAZETOVIĆ
ZERINA
354. SULJANOVIĆ ENES
03/1-23/2-3595/14
355. SULJANOVIĆ
MUSTAFA
356.
ŠABANAGIĆ AFAN
357. ŠABIĆ ARIF, POLJE
03/1-23/2-2246/13
358. ŠABIĆ BEKIR,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-1298/14
legalizacija
359. ŠABIĆ JASMINA I
HAJRUDIN, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2-2790/11
legalizacija
Glavni projekat 1x,
Elektroenergetska saglasnost
Riješiti imovinsko pravne
odnose na pristupnom putu
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
360. ŠABIĆ NURIJA,
DONJA VIDOVSKA
03/1-23/2-1039/14
legalizacija
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
361. ŠAHINOVIĆ ENISA I
MIRSAD
362. ŠAKANOVIĆ (MEHO)
IBRAHIM
03/1-23/2-1154/10
izvršiti legalizaciju
03/1-23/2-481/11
glavni projekat 1x
DOPUNA
Dokaz o pravu građenja sa
16.09. 13. g
upisom investitora 1/1..
Dokaz o formiranoj gr. parceli
Formirati pristupni put, riješiti
imovinsko pravne odnose i
pribaviti saglasnost od
upravitelja cesta za pristup na
javni put,
Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1 sa
usklađenim površinama –novi i
stari premjer, riješiti
suvlasništvo – notarski
ovjerena saglasnost suvlasnika
PREKID
POSTUPKA
izvršiti legalizaciju
03/1-23/2-2186/11
03/1-23/2-2891/12
legalizacija
03/1-23/2-56/13
Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1.. sa
usaglašenim površinama
Dokaz o formiranoj gr. parceli
OBJEKAT
IZGRAĐEN
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
DOPUNA
30.07.2012. g i
16.09. 13. g
Čeka se
Poljoprivredna
saglasnost
Upućen z.
OBJEKAT
IZGRAĐEN
PREKID
POSTUPKA
363. ŠAKANOVIĆ (RAŠID)
BAJRO
364. ŠAKANOVIĆ (RAŠID)
HUSE
365. ŠAKANOVIĆ (REDŽO)
RIFET
366. ŠAKANOVIĆ HAMED
03/1-23/2-1738/12
367. ŠAKANOVIĆ REDŽO,
RAJNOVAC
03/1-23/2-245/14
legalizacija
- Poljoprivredna saglasnost
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Saglasnost od upravitelja
cesta za pristup na javni put
368. ŠARIĆ RAZIM,
KUDIĆI
03/1-23/2-1260/14
legalizacija
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
369. ŠEHIĆ HILMIJA,
VELIKA KLADUŠA
370. ŠEMIĆ (RASIM) IZET
03/1-23/2-2465/10
371.
03/1-23/2-1357/14
ŠEMIĆ ISMET
03/1-23/2-4366/12
03/1-23/2-1350/12
03/1-23/2-53/05
03/1-23/2-2428/10
374. ŠTULANOVIĆ IZET
03/1-23/2-2434/09
375. ŠTULANOVIĆ ZIJAD;
PODZVIZD
03/1-23/2-32/13
legalizacija
376. TABAKOVIĆ MIRSAD
03/1-23/2-1908/09
377.
03/1-23/2-3179/13
TABAKOVIĆ SAMIR
378. TOPČAGIĆ ELDIN
VELIKA KLADUŠA
objekat
izgrađen
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-110/13
372. ŠKRGIĆ (SULEJMAN)
MERSUD
373. ŠTULANOVIĆ HASAN
03/1-23/2-1160/11
03/1-23/2-4005/11
legalizacija
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
PREKID
POSTUPKA
OBJEKAT
IZGRAĐEN
Stranka
usmeno
obavijestila da
se rješava
pitanje
vlasništva
Čeka se
Poljoprivredna
saglasnost,
- Dokaz o pravu građenja
- Glavni projekat 3x
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o usklađenim površina
- Saglasnost upravitelja
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
i usaglašenim površinama
- Poljoprivredna saglasnost
formirati pristupni put
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o formirnju puta
- Saglasnost upravitelja cesta
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta u iznosu
od 3.529,41 KM
- Saglasnost od upravitelja
DOPUNA
16.09.13. g
PREKID
POSTUPKA
čeka se
poljoprivredna
saglasnost i
uplata naknade
379. TOPČAGIĆ MEHMED
03/1-23/2-2285/11
380. TORIĆ SAĆA,
GLINICA
03/1-23/2-2459/10
legalizacija
381.
03/1-23/2-2482/12
TRALJEŠIĆ ADILA
382. TRALJEŠIĆ DAMIR,
GRADINA
03/1-23/2-3717/13
legalizacija
383.
03/1-23/2-4102/13
TRALJEŠIĆ ENIS
384. TRALJEŠIĆ SENADA,
cesta za pristup na javni put,
- Revizija projekata
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
- Saglasnost susjeda
- Glavni projekat 3x
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Poljoprivredna saglasnost,
- Formirati pristupni put i
pribaviti saglasnost od
upravitelja
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
za izgradnju
skloništa
PREKID
POSTUPKA
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
- Poljoprivredna saglasnost
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose
- Pribaviti saglasnost za
izgrdnju priključka na javnu
površinu
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
PREKID
POSTUPKA
03/1-23/2-830/13
izgradnja
- Dokaz o formiranosti puta i
riješenim imovinsko pravnim
odnosima na istom
- Dokaz o pravu građenja sa
upisom investitora 1/1..
385. TUMBUL ZILHA,
VELIKA KLADUŠA
03/1-23/2-640/14
legalizacija
-Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta,
- Dokaz o uplati naknade za
izgradnju skloništa
-Poljoprivredna saglasnost
- Rješavanje imovinsko pravni
odnosa na pristupnom putu
- Saglasnost upravitelja cesta
386. VEHABOVIĆ
03/1-23/2-1500/14
PREKID
ELVEDIN
387. VELADŽIĆ ADEM,
VELIKA KLADUŠA
388. VELIĆ HASIB, T.
SLAPNICA
389. VELIĆ SENAD, MALA
KLADUŠA
390. VELJAČIĆ ŠABAN,
POLJE
391. VETERINARSKA
STANICA, VELIKA
KLADUŠA
03/1-23/2255/2007
Izgradnja
PONOVNI
POSTUPAK (žalba
na rj. o naknadama
- zakon o
dopunskim
pravima boraca )
03/1-23/2-1177/13 - Glavni projekat 3x
legalizacija
- Zemljišno knjižni izvadak sa
upisom investitora 1/1
- Formirati pristupni put i
pribaviti saglasnost od
upravitelja
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
03/1-23/2-4109/12 - Komunalna saglasnost
legalizacija
- Formirati pristupni put
- Riješiti imovinsko pravne
odnose i pribaviti saglasnost
od upravitelja cesta za pristup
na javni put
03/1-23/2-1246/14 - Glavni projekat 1x
legalizacija
- Dokaz o uplati troškova
uređenja gr. zemljišta
- Razlika uplate
- dokaz o uplati nakande za
izgradnju skloništa
- Razlika uplate
03/1-23/2-1676/12 -Riješiti imovinsko pravne
izgradnja
odnose na postojećem
pristupnom putu
392. ZARIFOVIĆ (ŠERIF)
ASIM
393. ZJAKIĆ VAHIDA
03/1-23/2-2216/11
394. ZULIĆ (MUHAMED)
MUSTAFA
395. ŽUTIĆ SEJAD
03/1-23/2-1188/09
MB
03/1-23/2-2382/09
03/1-23/2-1764/09
POSTUPKA
Sl. utvrđeno
objekat
izgrađen,
potom
pribavljena
naknadna
urbanistička
dopuna
upućena
24.07.2014.
godine
PREKID
POSTUPKA
- Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Saglasnost upravitelja
- Saglasnost susjeda
PREKID
POSTUPKA
Poljoprivredna saglasnost
- Dokaz o pravu građenja
- Dokaz o uplati naknade za
uređenje građevinskog
zemljišta
- Komunalna saglasnowt
- Elekro saglasnost
- Saglasnost upravitelja
Download

SPISAK ODOBRENJA ZA GRAĐENJE R/B IME I