PLAN ENERGETSKE
EFIKASNOSTI U
JAVNIM
OBJEKTIMA
UNSKO-SANSKOG
KANTONA ZA
PERIOD 2015.2017.
Septembar/rujan 2014.
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Ovaj plan je izrađen u okviru projekta „Preliminarni energetski pregled i pilot projekti
utopljavanja objekata na području Unsko-sanskog kantona“ kojeg Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona implementira zajedno sa
Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP-om).
Voditelj projekta (Razvojni program Ujedinjenih nacija): Siniša Rodić
Koordinator izrade (Unsko-sanski kanton): Vildana Zulić
Voditelj izrade (Centar za razvoj i podršku): Edin Zahirović
Saradnici na izradi plana:
-
Sanjin Avdić, Razvojni program Ujedinjenih nacija,
-
Danijela Kardaš, Razvojni program Ujedinjenih nacija,
-
Alisa Grabus, Razvojni program Ujedinjenih nacija,
-
Elvis Hadžikadić, Razvojni program Ujedinjenih nacija,
-
Sinha Kurbegović, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK,
-
Mersija Talić, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK,
-
Una Ćoralić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK,
-
Hasan Babić, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK,
-
Sakib Alibegović, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK,
-
Dragan Polimanac, Ministarstvo pravosuđa i uprave USK,
-
Senka Ramekić, Ministarstvo pravosuđa i uprave USK,
-
Marko Nišandžić, Centar za razvoj i podršku,
-
Ismet Salihović, Centar za razvoj i podršku,
-
Ervin Đember, Centar za razvoj i podršku,
-
Alenka Savić, Centar za razvoj i podršku,
-
Darko Tišma, Centar za razvoj i podršku.
1
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Sadržaj
Lista skraćenica ........................................................................................................................................ 3
Popis tabela .............................................................................................................................................. 4
Popis slika ................................................................................................................................................. 4
Uvod ......................................................................................................................................................... 5
1. Metodologija izrade Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. - 2017. .............................................................................................................................. 6
2.
Analiza postojećeg stanja ................................................................................................................. 7
2.1. Analiza postojećeg stanja u objektima osnovnih i srednjih škola .................................................... 8
2.2. Analiza postojećeg stanja u objektima obdaništa ............................................................................ 9
2.3. Analiza postojećeg stanja u zdravstvenim ustanovama................................................................. 10
2.4. Analiza postojećeg stanja u objektima policije i sudova ................................................................ 11
2.5. Horizontalna i vertikalna usklađenost Plana energetske efikasnosti u javnim objektima
Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017. ................................................................................................... 12
3. Ciljevi Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.2017. ...................................................................................................................................................... 13
4. Kriteriji odabira mjera za povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima Unskosanskog kantona .................................................................................................................................... 14
5.
Plan aktivnosti ................................................................................................................................ 16
5.1. Pregled projekata/objekata uvrštenih u Plan energetske efikasnosti u javnim objektima
Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017. .................................................................................................. 17
5.2. Planirane mjere povećanja energetske efikasnosti po objektima ................................................. 19
5.3. Očekivani rezultati provođenja Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unskosanskog kantona 2015. – 2017............................................................................................................... 21
5.4. Operativni i finansijski plan ............................................................................................................ 21
5.5. Modeli finansiranja projekata povećanja energetske efikasnosti ................................................. 27
6.
Energetski menadžment na nivou Unsko-sanskog kantona .......................................................... 27
Zaključna razmatranja ............................................................................................................................ 35
Prilozi ...................................................................................................................................................... 37
Prilog 1. Rang lista ustanova prema specifičnim kriterijima .................................................................. 37
Prilog 2. Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o
potrošnji energije i vode u javnim objektima Unsko –sanskog kantona ............................................... 48
Prilog 3. Primjer izvještaja za dostavljanje podataka o godišnjoj potrošnji energije nadležnim
ministarstvima i Fondu........................................................................................................................... 52
2
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Lista skraćenica
BiH
Bosna i Hercegovina
CO2
Ugljen dioksid
CRP
Centar za razvoj i podršku
EE
Energetska efikasnost
EMIS
Energy Management Information System/Informacioni sistem za
upravljanje energijom
EPS
Ekspandirani polistiren
ESCO
Društvo za energetske usluge
EU
Evropska unija
FBiH
Federacija Bosne i Hercegovine
Fond
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Njemačko
društvo za međunarodnu saradnju
JU
Javna ustanova
KM
Konvertibilna marka
kWh
Kilovat sati
OŠ
Osnovna škola
PVC
Polivinil hlorid
SEAP
Održivi energetski akcioni plan
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
USAID
United States Agency for International Development/Američka agencija
za međunarodni razvoj
USK
Unsko-sanski kanton
Uw
Koeficijent toplotne provodljivosti
XPS
Ekstrudirani polistiren
ZU
Zdravstvena ustanova
3
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Popis tabela
Tabela 1. Energetski razredi objekta ...............................................................................
8
Tabela 2. Udio objekata u Planu energetske efikasnosti u javnim objektima Unskosanskog kantona 2015. - 2017..........................................................................................
14
Tabela 3. Pregled liste projekata /objekata Plana energetske efikasnosti u javnim
objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017..............................................................
17
Tabela 4. Predviđene mjere po projektima/objektima-sve mjere ...................................
19
Tabela 5. Predviđene mjere po projektima/objektima ....................................................
20
Tabela 6. Period i odgovornost za realizaciju projekata ...................................................
22
Tabela 7. Finansijski plan realizacije projekata .................................................................
25
Tabela 8. Uvođenje informacionog sistema .....................................................................
33
Popis slika
Slika 1. Troškovi grijanja u objektima osnovnih i srednjih škola ......................................
9
Slika 2. Troškovi grijanja u objektima obdaništa ..............................................................
10
Slika 3. Troškovi grijanja u objektima zdravstvenih ustanova ..........................................
11
Slika 4. Troškovi grijanja u objektima policije i sudova ....................................................
12
Slika 5. Mehanizam izvještavanja u EMIS-u ......................................................................
30
Slika 6. Cikličan proces aktivnosti uvođenja i sprovođenja energetskog menadžmenta .
31
4
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Uvod
Početkom decembra 2012. godine Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Unsko-sanskog kantona i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (u
daljem tekstu: UNDP) pokrenuli su projekat pod nazivom „Preliminarni energetski pregled i
pilot projekti utopljavanja objekata na području Unsko-sanskog kantona“ sa ciljem uspostave
pravnih, institucionalnih i ekonomskih uslova za intenzivnije korištenje mjera energetske
efikasnosti na području Unsko-sanskog kantona kako bi se na odgovarajući način postiglo
upravljanje energijom, odnosno potakla primjena mjera energetske efikasnosti u objektima
koji su u nadležnosti i posjedu Unsko-sanskog kantona.
Svrha projekta je i podizanje svijesti javnosti o efikasnoj potrošnji energije te poticanje
primjene ekonomski isplativih, energetski efikasnih tehnologija, materijala i usluga u kanton, i
na taj način utjecanje na smanjenje potrošnje energije, uštede novčanih resursa i na kraju sa
aspekta okoliša doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova koji pridonose efektu
globalnog zatopljenja.
Implementacija projekta podijeljena je u više aktivnosti a jedna od njih je izrada ovog
dokumenta, tj. Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona za
period 2015.-2017. godina koji treba da:
1. Konstatuje prethodno utvrđeno stanje energetske efikasnosti objekata, te potrošnju
energije u javnim objektima od kantonalnog značaja. Stanje energetske efikasnosti je utvrđeno
kroz prethodno realizovanu aktivnost izrade Studije o energetskoj efikasnosti javnih objekata
Unsko-sanskog kantona.
2. Prikaže ciljeve povećanja energetske efikasnosti u energetskom, ekonomskom i ekološkom
smislu, u skladu sa ciljevima u oblasti energetske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine i u
skladu sa Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine.
3. Definiše i usvoji kriterije i principe za odabir projekata (javnih objekata) za povećanja
energetske efikasnosti.
4. Prikaže mjere povećanja energetske efikasnosti na odabranim javnim objektima, koje
uključuju procjenu iznosa potrebnog ulaganja u provedbu predloženih mjera energetske
efikasnosti i očekivane iznose uštede energije s rokovima povratka novčanih ulaganja i
prijedlozima financiranja istih.
5.
Predloži
uspostavu
sistema
energetske
efikasnosti
Unsko-sanskog
kantona
sa
institucionalnim okvirom i organizacionom strukturom koja uključuje nadzorna i radna tijela za
provedbu, kontrolu i izvještavanje o provođenju Plana energetske efikasnosti u javnim
objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017. Sistem energetske efikasnosti, da bi bio
funkcionalan i učinkovit, mora biti popraćen informacionim sistemom za energetski
menadžment (u daljem tekstu: EMIS-om).
5
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Prema prihvaćenoj praksi i predviđenim zakonskim odredbama u oblasti energetske
efikasnosti, Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. 2017. se izrađuje na period od 3 godine i to od početka 2015. do kraja 2017. godine. Ovaj plan
je osigurao horizontalnu i vertikalnu usklađenost sa istim ili sličnim razvojnim planovima na
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
1.
Metodologija izrade Plana energetske efikasnosti u javnim
objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017.
Osnova za izradu ovog plana jeste Studija energetske efikasnosti javnih objekata Unskosanskog kantona (u daljem tekstu Studija), koja sadrži podatke za svaki objekat/ustanovu i to:
opšti podaci (naziv, adresa, broj uposlenih i korisnika i dr.), podatke o građevinskim
karakteristikama, trenutno stanje potrošnje i vrste energenata za grijanje, postojeća rasvjeta
(broj, vrsta i snaga rasvjetnih tijela, i vrijeme i način njihovog korištenja), godišnji nivo trenutne
potrebne finalne potrošnje energije za zagrijavanje objekta, približnu energetsku kategoriju,
potrebna finansijska sredstva za obezbjeđivanje grijanja i rasvjete, emisiju CO2 od grijanja i
rasvjete i dr. Na osnovu ovih podataka izračunata je ukupna potrebna finalna energija za
grijanje i rasvjetu kao osnova za proračun ciljeva Plana energetske efikasnosti u javnim
objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017..
Vlada Unsko-sanskog kantona je formirala radnu grupu, sastavljenu od predstavnika
ministarstva koja su nadležna za predmetne objekte/ustanove. Pored toga, UNDP je angažovao
osoblje Centra za razvoj i podršku iz Tuzle (CRP) da pruži tehničku podršku u procesu izrade
ovog plana. Na sastancima radne grupe ispred Unsko-sanskog kantona, UNDP-a i CRP-a
definisani su indikativni ciljeva povećanja energetske efikasnosti, kriteriji i principi za odabir
mjera za povećanja energetske efikasnosti kao i vremenska dimenzija plana. Pored toga, radna
grupa Unsko-sanskog kantona je samostalno prikupljala, obrađivala i analizirala podatke o
planiranim tekućim i kapitalnim investicijama na javnim objektima (planiranim iz budžeta
kantona i općina te drugih finansijera), podatke o troškovima finansiranja rada javnih objekata
iz budžeta (troškovi energije, održavanja, rekonstrukcije, sanacije i sl.). Pored toga, ova radna
grupa je izvršila bodovanje svih projekata (objekata) prema utvrđenim kriterijima i izvršila
pripremu prijedloga projekata/mjera povećanja energetske efikasnosti. U ovom procesu
formirane su baze podataka relevantnih područja (baza planiranih tekućih i kapitalnih
investicija na javnim objektima, baza troškova finansiranja rada javnih objekata i dr.).
Dalji rad na izradi i finalizaciji Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. - 2017., podrazumijevao je zajedničke aktivnosti UNDP-a, radne grupe Unskosanskog kantona i CRP-a na analizi potrebnih finansijskih sredstva za realizaciju plana,
definisanju modela finansiranja mjera/projekata (budžet, vlastita sredstva, općinske obveznice,
6
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
lizing, grantovi viših nivoa vlasti, ESCO1 i dr.), te identifikaciji mogućih rizika ostvarenja
predloženih mjera/projekata. Pored toga, aktivnosti su uključivale identifikaciju pozicija
odgovornih za provedbu, kontrolu i izvještavanje o provođenju ovog plana, te definisanje
dinamike i odgovornih osoba za unošenje podataka u informacioni sistem za energetski
menadžment (EMIS).
Nakon sintetiziranje svih elemenata plana, pristupilo se pripremi nacrta Plana energetske
efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017., koji je urađen tokom
septembra 2014. godine, predstavljen relevantnim akterima i upućen u dalje faze odlučivanja.
2.
Analiza postojećeg stanja
Kroz već spomenutu Studiju izvršena je analiza postojećeg stanja, odnosno analiza potrošnje
energije u javnim objektima. Predmet te analize su četiri grupe javnih objekata, i to objekti
osnovnih i srednjih škola, obdaništa, zdravstvenih ustanova, i objekti policije i sudova. Ukupan
broj analiziranih objekata je 214, od čega je 179 objekata osnovnih i srednjih škola, 9
obdaništa, 14 zdravstvenih ustanova, i 12 objekata koje koriste policija i sudovi. Osnovni zbirni
i prosječni podaci o analiziranim objektima su prikazani u nastavku.
Pored toga za sve analizirane objekte vrijedi da potrebna finalna energija za grijanje nije uvijek
jednaka stvarno potrošenoj energiji za grijanje. Zbog visoke cijene energenata (najčešće lož
ulje) i nedostatka finansijskih sredstava, uprava ustanova često nabavlja nedovoljne količine
energenata i grije objekte na temperature niže od temperatura zahtijevanih standardom za
ovu vrstu objekata. Zbog toga su takvi objekti „pothlađeni“ i nisu udobni za rad i boravak
uposlenika i korisnika. Dakle, prikazani su podaci o količini energije potrebne na godišnjem
nivou za grijanje objekata u sadašnjem stanju (bez dodatnih građevinskih i mašinskih zahvata)
kako bi se u njima ostvarili standardom potrebni temperaturni uslovi za ugodan boravak i rad.
Detaljni podaci o potrebnoj finalnoj energiji za zagrijavanje svih pojedinačnih objekata na
godišnjem nivou, prema trenutnom stanju objekata, nalaze se u Studiji.
1
ESCO ( skr. Energy Service Company-Društvo za energetske usluge). Koncept ovog modela finansiranja je slijedeći:
postoje proizvođači energetski efikasnih proizvoda, klijent ili kupac i ESCO kompanija ili društvo za energetske
usluge. ESCO kompanija najprije provjerava nivo proizvodnje i/ili energetske potrebe klijenta te utvrđuje trenutne
troškove za energiju. ESCo kompanija dogovara sa klijentom da će u njegovo ime nabaviti energetski efikasan
proizvod i pustiti ga u funkciju, s tim da će klijent tačno određeni vremenski period izdvajati isti nivo finansijskih
sredstava kao i prije primjene mjera. Međutim, taj iznos sredstava je sada podijeljen na dva dijela i to na stvarne, ali
sada manje troškove energije i na otplatu prema ESCO kompaniji. Nakon što klijent otplati, kroz uštede, početnu
investiciju prema ESCO kompaniji, svi benefiti od primijenjenih mjera ostaju za klijenta. Pored toga, važna činjenica
je da ESCo kompanija preuzima rizik ostvarenja energetskih ušteda, a time i finansijskih ušteda.
7
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
2.1.
Analiza postojećeg stanja u objektima osnovnih i srednjih škola
U analiziranim objektima osnovnih i srednjih škola ukupan broj korisnika i uposlenika je 56.571,
od čega je uposlenika 4.103 dok je broj korisnika (učenika) 52.468. Površina grijanog dijela
navedenih objekta je 244.442 m2. Potrebna finalna energija za grijanje prema stanju iz 2011.
godine je 54.960.416 kWh, uz prosječnu godišnju potrebnu energija za grijanje po školi od
310.511 kWh. Relevantan pokazatelj potrošnje je i prosječna godišnja potrebna energija za
grijanje po 1 m2 grijane površine od 224,84 kWh ili po m3 grijanog prostora od 65,65 kWh. S
obzirom na ove faktore, prema važećim propisima u ovoj oblasti, prosječna energetska
kategorija objekata je E, što je karakteristika energetski neefikasnih objekata. Energetska
kategorija ili razred objekta je indikator energetskih svojstava objekta, a izražen je preko
godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na
jedinicu korisne površine objekta. Stambene zgrade i nestambeni objekti svrstavaju se u osam
energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski
najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Energetski razredi objekata su utvrđeni prema sljedećoj tabeli:
Tabela 1. Energetski razredi objekta
Specifičan godišnja potrebna
Energetski razred
toplotna energija za grijanje u
kWh/(m2a)
A+
≤15
A
≤45
B
≤95
C
≤135
D
≤180
E
≤225
F
≤270
G
≥270
Potrebne godišnje količine energenata za grijanje škola su 1.520.526 l lož ulja, 8.539 tona
uglja, 15.438 m3 ogrijevnog drveta i 119 tona peleta. Potrebna godišnja finansijska sredstva za
nabavku energenata su 3.497.209 KM za lož ulje, 1.537.099 KM za ugalj, 1.312.200 KM za
ogrijevno drvo i 29.829 KM za pelet, što ukupno iznosi 6.376.337 KM. Za ovaj proračun uzete
su u obzir količine energenata potrebne za zagrijavanje objekata u sadašnjem stanju (sadašnje
građevinske karakteristike i sistem grijanja) te za ostvarivanje standardom potrebnog komfora
u objektima. U ovim proračunima primijenjene su prosječne tržišne cijene za nabavku
energenata.
8
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Na narednom dijagramu je prikazano procentualno finansijsko učešće pojedinih energenata za
dobivanje potrebne finalne energije za grijanje ovih objekata u trenutnom stanju. Vidljivo je da
najveće učešće imaju fosilna goriva sa velikom emisijom CO2 (lož ulje 55%, i ugalj 24%).
Slika 1. Troškovi grijanja u objektima osnovnih i srednjih škola.
Postojeći objekti u ovom sektoru emituju 19.482,25 tona CO2 ili u prosjeku 110,07 t CO2 po
školi. Detaljni podaci o emisijama CO2 za trenutne potrebe toplinske energije i trenutne
potrebe energenata za svaki pojedini objekat se mogu vidjeti u Studiji.
2.2.
Analiza postojećeg stanja u objektima obdaništa
U analiziranim objektima obdaništa ukupan broj korisnika i uposlenika je 1.144, od čega su 153
uposlenici i 991 korisnici. Površina grijanog dijela navedenih objekta je 7.271 m2. Potrebna
finalna energija za grijanje prema stanju iz 2011. godine je 1.352.790 kWh, uz prosječnu
godišnju potrebnu energija za grijanje po obdaništu od 150.310 kWh. Relevantan pokazatelj
potrošnje je i prosječna godišnja potrebna energija za grijanje po 1 m2 grijane površine od
186,04 kWh ili po m3 grijanog prostora od 60,1 kWh. S obzirom na ove faktore, prema važećim
propisima u ovoj oblasti, prosječna energetska kategorija objekata je E, što je karakteristika
energetski neefikasnih objekata.
Potrebne godišnje količine energenata za grijanje objekata su 111.235 l lož ulja, 4 tone uglja,
27 m3 ogrijevnog drveta, 28 tona peleta uz potrošnju 240.570 kWh za grijanje putem
električnih uređaja. Potrebna godišnja finansijska sredstva za nabavku energenata su 255.840
KM za lož ulje, 720 KM za ugalj, 2.296 KM za ogrijevno drvo, 6.980 KM za pelet i 41.258 KM za
električnu energiju koja se koristi za grijanje, što ukupno iznosi 307.095 KM. Za ovaj proračun
uzete su u obzir količine energenata potrebne za zagrijavanje objekata u sadašnjem stanju
(sadašnje građevinske karakteristike i sistem grijanja) te za ostvarivanje standardom potrebnog
komfora u objektima. U ovim proračunima primijenjene su prosječne tržišne cijene za nabavku
energenata.
9
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Na narednom dijagramu je prikazano procentualno finansijsko učešće pojedinih energenata za
dobivanje potrebne finalne energije za grijanje ovih objekata u trenutnom stanju. Vidljivo je
da je najveće učešće imaju fosilna goriva sa velikom emisijom CO2 (lož ulje 83%).
Slika 2. Troškovi grijanja u objektima obdaništa.
Postojeći objekti u ovom sektoru emituju 446,75 tona CO2 ili u prosjeku 49,64 t CO2 po objektu.
Detaljni podaci o emisijama CO2 za trenutne potrebe toplinske energije i trenutne potrebe
energenata za svaki pojedini objekat se mogu vidjeti u Studiji.
2.3.
Analiza postojećeg stanja u zdravstvenim ustanovama
U analiziranim objektima zdravstvenih ustanova ukupan broj korisnika i uposlenika je 193.353,
od čega su 1.554 uposlenici i 191.799 korisnici. Površina grijanog dijela navedenih objekta je
39.701 m2. Potrebna finalna energija za grijanje prema stanju iz 2011. godine je 7.662.957
kWh, uz prosječnu godišnju potrebnu energija za grijanje po objektu od 547.354 kWh.
Relevantan pokazatelj potrošnje je i prosječna godišnja potrebna energija za grijanje po 1 m 2
grijane površine od 193,02 kWh ili po m3 grijanog prostora od 55,46 kWh. S obzirom na ove
faktore, prema važećim propisima u ovoj oblasti, prosječna energetska kategorija objekata je
E, što je karakteristika energetski neefikasnih objekata.
Potrebne godišnje količine energenata za grijanje objekata su 664.298 l lož ulja, 474 tone uglja
i 657 m3 ogrijevnog drveta. Potrebna godišnja finansijska sredstva za nabavku energenata su
1.383.733 KM za lož ulje, 85.284 KM za ugalj i 55.885 KM za ogrijevno drvo, što ukupno iznosi
1.524.902 KM. Za ovaj proračun uzete su u obzir količine energenata potrebne za zagrijavanje
objekata u sadašnjem stanju (sadašnje građevinske karakteristike i sistem grijanja) te za
ostvarivanje standardom potrebnog komfora u objektima. U ovim proračunima primijenjene
su prosječne tržišne cijene za nabavku energenata.
10
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Na narednom dijagramu je prikazano procentualno finansijsko učešće pojedinih energenata za
dobivanje potrebne finalne energije za grijanje ovih objekata u trenutnom stanju. Vidljivo je
da najveće učešće imaju fosilna goriva sa velikom emisijom CO2 (lož ulje i ugalj ukupno 91%).
Slika 3. Troškovi
grijanja u GRIJANJA
objektima zdravstvenih
ustanova.
TROŠKOVI
(trenutno
stanje-2011 god.) (KM)
Ugalj
5%
Drvo
4%
Lož ulje
91%
Postojeći objekti u ovom sektoru emituju 2.681,56 tona CO2 ili u prosjeku 191,54 t CO2 po
objektu. Detaljni podaci o emisijama CO2 za trenutne potrebe toplinske energije i trenutne
potrebe energenata za svaki pojedini objekat se mogu vidjeti u Studiji.
2.4.
Analiza postojećeg stanja u objektima policije i sudova
U analiziranim objektima policije i sudova ukupan broj korisnika i uposlenika je 3.791, od čega
su 2.616 uposlenici i 1.175 korisnici. Površina grijanog dijela navedenih objekta je 13.585 m 2.
Potrebna finalna energija za grijanje prema stanju iz 2011. godine je 3.240.686 kWh, uz
prosječnu godišnju potrebnu energija za grijanje po objektu od 270.057 kWh. Relevantan
pokazatelj potrošnje je i prosječna godišnja potrebna energija za grijanje po 1 m 2 grijane
površine od 238,54 kWh ili po m3 grijanog prostora od 73,53 kWh. S obzirom na ove faktore,
prema važećim propisima u ovoj oblasti, prosječna energetska kategorija objekata je F, što je
karakteristika izrazito neefikasnih objekata u energetskom smislu.
Potrebne godišnje količine energenata za grijanje objekata su 158.633 l lož ulja, 97 tona uglja,
1.028 m3 ogrijevnog drveta uz potrošnju 188.047 kWh za grijanje putem električnih uređaja.
Potrebna godišnja finansijska sredstva za nabavku energenata su 364.857 KM za lož ulje,
17.388 KM za ugalj, 87.435 KM za ogrijevno drvo, i 32.250 KM za električnu energiju koja se
koristi za grijanje prostorija, što ukupno iznosi 501.930 KM. Za ovaj proračun uzete su u obzir
količine
energenata potrebne za zagrijavanje objekata u sadašnjem stanju (sadašnje
građevinske karakteristike i sistem grijanja) te za ostvarivanje standardom potrebnog komfora
u objektima. U ovim proračunima primijenjene su prosječne tržišne cijene za nabavku
energenata.
11
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Na narednom dijagramu je prikazano procentualno finansijsko učešće pojedinih energenata za
dobivanje potrebne finalne energije za grijanje ovih objekata u trenutnom stanju. Vidljivo je
da je najveće učešće imaju fosilna goriva sa velikom emisijom CO2 (lož ulje, ugalj, itd. sa
ukupno 83%). Potrebno je reći da se drvo, zbog svog obnovljivog potencijala i pozitivnog
uticaja na CO2 tokom rasta, tretira kao energent sa nultom emisijom CO2.
Slika 4. Troškovi grijanja u objektima policije i sudova.
Postojeći objekti u ovom sektoru emituju 714,38 tona CO2 ili u prosjeku 59,53 tone CO2 po
objektu. Detaljni podaci o emisijama CO2 za trenutne potrebe toplinske energije i trenutne
potrebe energenata za svaki pojedini objekat se mogu vidjeti u Studiji.
2.5.
Horizontalna i vertikalna usklađenost Plana energetske efikasnosti u
javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017.
Vertikalna usklađenost Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. - 2017., se ogleda u usklađenosti plana sa istim i/ili sličnim planovima na nivou
BiH, Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona. Na
nivou BiH postoji Nacionalni akcioni plan energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine2, na
osnovu kojeg su dimenzionisani minimalni ciljevi povećanja energetske efikasnosti i drugi
planom zahtijevani elementi. Ovaj plan se izrađuje u periodu kada još uvijek nisu doneseni
zakonski i podzakonski akti, strategije i planovi energetske efikasnosti na nivou Federacije BiH.
Proces donošenja zakona i podzakonskih akata u FBiH je u toku, a prema članu 14. nacrta
Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH, kantoni su dužni izraditi trogodišnji plan energetske
efikasnosti koji je u skladu sa federalnim planom i ciljevima. S obzirom da navedeni akti i ciljevi
ne postoje, teško je govoriti o njihovoj direktnoj vezi ali ovaj plan je pratio i konsultovao
dokument nacrta Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH, tako da se na taj način postiže
usklađenost sa višim nivoom vlasti. Pored toga, Plan energetske efikasnosti u javnim objektima
Unsko-sanskog kantona 2015. - 2017., treba pratiti planove jedinica lokalne samouprave.
2
First Energy Efficiency Action Plan of Bosnia and Herzegovina – Working Draft , Project EMEEES, Januar
2011.
12
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Općina Bihać je u aprilu 2012. godine izradila Održivi energetski akcioni plan‐SEAP općine
Bihać, koji je uzet u obzir prilikom izrade ovog plana.
Horizontalna usklađenost ovog plana se postiže sa Integralnom strategijom razvoja Unskosanskog kantona za period 2014.-2020. godina i to sa Strateškim ciljem 2. „Izgradnja
infrastrukture za poboljšanje kvalitete života stanovnika“ i Prioritetom 2.3. „Razvoj i jačanje
primjene energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije“. Ovim prioritetom,
tačnije mjerom 2.3.1. „Uspostavljanje sistema primjene mjera energetske efikasnosti“,
predviđeno je unaprjeđenje energetske efikasnosti objekata koje koristi javni sektor i koji su u
vlasništvu javnih institucija u iznosu od 11 miliona KM.
3.
Ciljevi Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-
sanskog kantona 2015.-2017.
Ciljevi ovog plana su usklađeni sa ciljevima koje imaju slični planski dokumenti a usklađenost je
ostvarena i sa Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti BiH kao i direktivama
Evropske unije u ovom području (Direktiva 2002/91/EZ (2010/31 EZ); Direktiva 92/75/EEZ;
Direktiva 2006/32/EZ, Direktiva 2010/31/EU i Direktiva 2012/27/EU). Osnova ovih direktiva su
obaveze za uspostavu mjera uštede energije u svim zemljama članicama EU gdje zemlje moraju
osmisliti vlastite šeme kojima će postići uštede. Ovim direktivama se ističe uloga i značaj
javnog sektora i isti se obvezuje na nabavku energetski efikasnih zgrada/građevina, proizvoda i
usluga. Pored toga javni sektor mora smanjiti potrošnju energije u zgradama koje koriste i koje
su u njegovom vlasništvu na način da obnavlja zgrade javnog sektora s jasnim ciljem uštede
energije. Prilikom obnove se trebaju uzeti kriteriji cjelovite obnove. Zbog velikog udjela javnih
zgrada u ukupnom fondu zgrada, njihova obnova treba poslužiti kao pokretač za veću tržišnu
zastupljenost energetske efikasnosti u drugim sektorima, kao i razvoj potrebnih vještina i
znanja. Obnova javnih zgrada bi se u velikoj mjeri sama isplatila kroz uštede na računima za
energiju, a također bi pomogla privrednom oporavku kroz poticanje ekonomske aktivnosti i
zapošljavanja.
Ciljevi koji se postižu ispunjenjem ovog plana su smanjena potrošnja energije za grijanje uz
postizanje standardima zahtijevanog komfora (temperatura i vlažnost zraka u prostorijama za
rad i boravak, itd.), ušteda u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje
prirodnih resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije
CO2 i drugih štetnih plinova u atmosferu.
Cilj ovog plana je smanjenje potrošnje energije za 12,8% u periodu od tri godine ili energetski
govoreći 8.632.968 kWh, u odnosu na referentnu 2011. godinu. Takvo smanjenje potrošnje uz
promjenu energenata dovodi do smanjenja emisija CO2 od 5.839 tona godišnje ili u životnom
13
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
vijeku predviđenih mjera energetske efikasnosti, u iznosu od 140.143 tone CO2. Navedeni
ciljevi se trebaju realizovati kroz provođenje mjera na 18 javnih objekata (obrazovne i
zdravstvene ustanove te objekti policije i sudova), uz ukupnu vrijednost investicija od
3.996.078 KM i finansijske uštede od 2.407.928 KM.
4.
Kriteriji odabira mjera za povećanje energetske efikasnosti u
javnim objektima Unsko-sanskog kantona
Na osnovu kriterija navedenih u nastavku izvršen je izbor i rangiranje objekata (projekata) koji
su sastavni dio ovog plana. Kriteriji za odabir projekata povećanja energetske efikasnosti u
javnim objektima Unsko-sanskog kantona su uključivali opšte i specifične kriterije.
Opšti kriteriji su obuhvatili dva segmenta i to: zastupljenost sektora (škole, obdaništa,
zdravstvene ustanove, objekti policije i sudstva) i zastupljenost općina u kojima se nalaze
predmetni objekti. Definisano je da od svih objekata koji se trebaju naći u ovom planu, njih cca
50% moraju biti objekti iz sektora osnovnih i srednjih škola, cca 25% objekti obdaništa, cca 15%
objekti zdravstvenih ustanova i 10% objekti policije i sudova. Drugi segment opštih kriterija
jeste zastupljenost općina Unsko-sanskog kantona, gdje je takođe prema odluci Vlade Unskosanskog kantona definisano učešće objekata iz općina prema sljedećem rasporedu:
Tabela 2. Udio objekata u Planu energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. - 2017.
Preporučeni udio od strane
Vlade Unsko-sanskog
kantona
22%
10%
3%
7%
21%
6%
16%
15%
100%
Općina
Bihać
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac
Bužim
Cazin
Ključ
Sanski Most
Velika Kladuša
Ukupno
Napomena: navedeni udjeli općina korespondiraju sa brojem stanovnika u općinama prema
posljednjem popisu stanovništva.
Uzimajući u obzir specifične kriterije omogućeno je rangiranje objekata/projekata. Specifični
kriteriji su uključivali dva segmenta: važnost projekata za ovaj plan i spremnost istih za
implementaciju. Kriteriji važnosti projekata su:
14
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.

Usklađenost sa ovim planom, gdje je bodovanje izvršeno spram doprinosa projekta
minimalnom cilju od 9% povećanja energetske efikasnosti. Minimalni cilj od 9% je
postavljen kao preporuka relevantnih direktiva EU i predloženog cilja iz Nacionalnog
akcionog plana energetske efikasnosti BiH. Ukoliko u energetskom smislu projekat
doprinosi preko 15% minimalnog cilja ovog plana dobija 10 bodova, preko 10%-8
bodova, preko 7%-6 bodova, preko 5%-4 boda i preko 3%-2 boda.

Broj korisnika i uposlenika gdje je bodovanje izvršeno spram ukupnog broja korisnika i
uposlenika. Ukoliko objekat ima preko 700 korisnika i uposlenika dobija 10 bodova,
preko 500-8 bodova, preko 300-6 bodova, preko 100-4 boda i ispod 100-2 boda.

Finansijski kriterij, kod koga je bodovanje projekta vršeno spram postignutog indeksa
profitabilnosti. Indeks profitabilnosti se može opisati kao sadašnja vrijednost ulagača
na svaku uloženu KM. Ukoliko je projekat ostvario indeks profitabilnosti preko 7 dobio
je 10 bodova, preko 5-8 bodova, preko 3-6 bodova, preko 2-4 boda i preko 1-2 boda.
Svi navedeni kriteriji važnosti projekata za Plan energetske efikasnosti u javnim objektima
Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017. su mogli biti analizirani spram podataka koji su već
postojali u Studiji.
Pored ovih kriterija, provedeno je istraživanje i prikupljanje podataka za sve objekta o
spremnosti projekata za realizaciju. Spremnost za realizaciju je analizirana spram sljedećih
kriterija:

Status projekta, odnosno pripremljenost projektne dokumentacije, tj. da li je za
predmetni projekat urađen predmjer i predračun radova, što je donosilo 10
bodova, ili je spremna tehnička dokumentacija (energetski pregled i dr.) što donosi
8 bodova ili je pak urađen prijedlog projekta, za što su projekti dobivali 6 bodova.
Ukoliko ništa od navedenog ne postoji, onda su se projekti razmatrali kao
projektna ideja i na taj način dobivali 4 boda.

Sufinansiranje projekta, odnosno da li je dostupno najmanje 50% sredstava iz
sufinansiranja, ili nema potrebe za sufinansiranjem, što je nosilo 10 bodova.
Ukoliko je dostupno najmanje 30% sredstava-8 bodova, dostupno najmanje 10%
sredstava iz sufinansiranja-6 bodova i nema sufinansiranja-4 boda.

Neophodnost obnove ili zamjene
dijelova, sistema ili dr., je kriterij koji je
razmatrao činjenicu da li je za predmetne objekte neophodna obnova ili zamjena u
periodu 0-1 godine, te ako jeste projekat je dobivao 10 bodova, od 1-4 godine-8
bodova, od 4-6 godina-6 bodova i ukoliko je zamjena neophodna u periodu preko
7 godina projekat je dobivao 4 boda.
Po bodovanju svih projekata po svim specifičnim kriterijima, izvršeno je rangiranje projekata
koje je prikazano u Prilogu 1. ovog plana.
Dakle ovim planom su uzete u obzir sve bitne i relevantne karakteristike projekata te je
osigurana zastupljenost sektora, zastupljenost općina, finansijska opravdanost, broj uposlenika
15
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
i korisnika, neophodnost obnove ili zamjene, spremnost za realizaciju, obezbijeđenost
sufinansiranja, doprinos ispunjenju ciljeva i dr.
5.
Plan aktivnosti
Uvažavajući opšte i specifične kriterije prikazane u prethodnom poglavlju formirana je lista
prioriteta i projekata koji čine sastavni dio ovog plana. Ukupno je identifikovano 18
objekata/projekata od kojih je deset (10) osnovnih i srednjih škola, četiri (4) obdaništa, dva (2)
objekta zdravstvenih ustanova i dva objekta policije i sudova. Pored toga, četiri (4) objekta su
sa područja Bihaća, po tri (3) sa područja Cazina, Sanskog Mosta i Velike Kladuše, dva (2) iz
Bosanske Krupe, i po jedan (1) iz Bosanskog Petrovca, Bužima i Ključa. Objekti koji se nalaze u
ovom planu su prikazani u nastavku. Bitno je naglasiti da su projekti mogli osvojiti maksimalno
50 a minimalno 4 boda prema predviđenom sistemu bodovanja.
16
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
5.1.
Pregled projekata/objekata uvrštenih u Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. –
2017.
U narednoj tabeli su prikazani projekti koji su uvršteni u ovaj plan, sa svojim najbitnijim karakteristikama kao što su broj korisnika i uposlenika, ostvarene
uštede i bodovi po definisanim specifičnim kriterijima.
Tabela 3. Pregled liste projekata /objekata Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017.
IZNOS
INVESTICIJE
U KM
UŠTEDE U
kWh/god
UŠTEDE U
KM/god
UŠTEDE U
tCO2/god
927
315.920
529.379
216.591
284,36
ZBIRNI
BODOVI ZA
SVE
SPECIFIČNE
KRITERIJE
50
Matična škola
660
429.520
1.626.867
115.457
743,65
50
Cazin
Dom zdravlja
987
199.753
470.396
213.015
323,15
50
Bihać
Matična škola
2838
223.125
905.640
534.004
737,12
48
Velika Kladuša
Matična škola
833
211.700
469.076
191.919
251,97
48
Velika Kladuša
Matična škola
2025
458.173
895.192
305.563
387,79
46
Bosanska Krupa
Matična škola
985
235.920
516.166
211.185
277,26
46
R.B.
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN
BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
1.
OŠ "Harmani II"
Mješovita srednja
škola "Ključ"
ZU Dom zdravlja Cazin
Prerađivačka srednja
škola, Mašinskosaobraćajna srednja
škola
OŠ "25. Novembar"
Prva srednja škola "Dr.
Husein Džanić, Druga
srednja škola,
Gimnazija
Druga osnovna škola i
Opća gimnazija
Bihać
Matična škola
Ključ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
17
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Bosanska Krupa
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Mješovita srednja
škola Sanski Most
Prva osnovna škola
Velika Kladuša
Ministarstvo
unutrašnjih poslova
OŠ "Cazin II"
JU Dječiji vrtić
"Krajiška radost"
JZU Opća bolnica
Sanski Most
JU Dječiji vrtić "Park"
Općinski sud u
Bosanskoj Krupi
Sanski Most
Matična škola
954
422.677
762.451
63.473
699,92
46
Velika Kladuša
Matična škola
795
187.289
243.783
99.742
130,95
46
Bihać
Objekti policije
920
366.221
392.710
160.674
210,95
44
Cazin
Matična škola
760
102.304
552.332
51.791
725,12
42
Sanski Most
Obdanište
188
29.000
0
22.522
110,16
40
Sanski Most
Bolnica
2597
374.586
759.835
61.783
642,29
40
Bihać
Obdanište
206
74.650
115.470
58.526
79,33
38
Bosanska Krupa
Sud
40
48.403
48.993
24.832
33,66
38
16.
JU Dječiji vrtić
Bosanski
Petrovac
Obdanište
62
43.320
26.775
29.925
43,47
36
17.
JU Dječije obdanište
"Hasnija Omanović"
Cazin
Obdanište
140
76.450
47.727
28.279
54,45
34
18.
OŠ "Bužim"
Matična škola
1865
17.782
197.067
3.996.078
270.176
8.632.968
18.647
2.407.928
103,71
5.839
34
Bužim
UKUPNO
Orijentacioni period realizacije ovih projekata je od početka 2015. godine do kraja 2017. godine. Nosioci realizacije projekata su resorna ministarstva
zajedno sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao koordinatorom aktivnosti. Ciljne grupe ovih projekata su uposlenici i korisnici
predmetnih objekata a specifično učenici, djeca predškolskog uzrasta, korisnici usluga zdravstvene i policijske zaštite, korisnici sudova i dr. Ukupno je
identifikovano 17.782 uposlenika i korisnika predmetnih objekata, kojima će se značajno poboljšati uslovi za rad i boravak.
18
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
5.2.
Planirane mjere povećanja energetske efikasnosti po objektima
Kako bi se mogli ostvariti predviđeni ciljevi, potrebno je na predmetnima objektima provesti
mjere energetske efikasnosti koje su formulisane na sljedeći način:

MJERA 1 - Izolacija na fasadi (Nabavaka materijala i postavljanje termoizolacije EPS
debljine 10 cm na fasadu objekta i izrada silikatne fasade sa postavljenjem skele i svim
potrebnim radovima)

MJERA 2 - Izolacija stropa (Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije XPS na
stropnu konstrukciju debljine 10 cm sa svim potrebnim radovima)

MJERA 3 - Zamjena fasadne stolarije (Zamjena postojeće stolarije i postavljanje nove
PVC stolarije sa dvostrukim staklom i sa minimalno petokomornim sistemom, sa
koeficijentom toplotne provodljivosti max Uw=1,40 W/m²K)

MJERA 4 - Zamjena kotla (Rekonstrukcija kotlovskog sistema koja podrazumijeva
zamjenu postojećeg kotlovskog sistema odgovarajućim kotlovskim sistemom na pelet
usvojene snage i količine i potrebnim zahvatima na cijevnom razvodu sistema
centralnog grijanja radi prilagođavanja novim uslovima)
Na sljedećim objektima je predviđeno provođenje svih mjera sa uključenim iznosom investicije
po mjeri.
Tabela 4. Predviđene mjere po projektima/objektima-sve mjere
PREDVIĐENE MJERE
IZNOS
NAZIV USTANOVE
OŠ "Harmani II"
Mješovita srednja škola
"Ključ"
OŠ "25. Novembar"
Prva srednja škola "Dr.
Husein Džanić, Druga
srednja škola, Gimnazija
Druga osnovna škola i
Opća gimnazija
Bosanska Krupa
OPĆINA
Bihać
Ključ
INVESTICIJE
Mjera 1
Mjera 2
Mjera 3
Mjera 4
KM
KM
KM
KM
KM
315.920
71.100
29.170
178.650
37.000
429.520
107.100
75.020
107.400
140.000
211.700
59.500
26.400
88.800
37.000
458.173
163.875
57.948
166.350
70.000
235.920
47.970
45.650
105.300
37.000
422.677
144.847
75.680
132.150
70.000
Velika
Kladuša
Velika
Kladuša
Bosanska
Krupa
Mješovita srednja škola
Sanski
Sanski Most
Most
Prva osnovna škola
Velika
19
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Kladuša
Ministarstvo
unutrasnjih poslova
Bihać
JZU Opća bolnica Sanski
Sanski
Most
Most
JU Dječije obdanište
"Hasnija Omanović"
OŠ "Bužim"
Cazin
Bužim
187.289
104.125
17.214
40.950
25.000
366.221
163.250
59.521
108.450
35.000
374.586
126.100
62.986
115.500
70.000
76.450
19.650
7.700
29.100
20.000
197.067
72.350
26.367
73.350
25.000
Na sljedećim objektima je predviđeno provođenje nekih mjera sa uključenim iznosom
investicije po mjeri.
Tabela 5. Predviđene mjere po projektima/objektima
PREDVIĐENE MJERE
IZNOS
NAZIV USTANOVE
ZU Dom zdravlja Cazin
OPĆINA
Cazin
INVESTICIJE
Mjera 1
Mjera 2
Mjera 3
Mjera 4
KM
KM
KM
KM
KM
Nema
Nema
mjere
mjere
199.753
90.325
109.428
Prerađivačka srednja
škola, Mašinskosaobraćajna srednja
Bihać
223.125
Nema
90.125
22.000
mjere
111.000
škola
OŠ "Cazin II"
Cazin
JU Dječiji vrtić "Krajiška
Sanski
radost"
Most
JU Dječiji vrtić "Park"
Bihać
Općinski sud u
Bosanska
Bosanskoj Krupi
Krupa
JU Dječiji vrtić
Nema
102.304
29.000
20.064
mjere
Nema
Nema
Nema
mjere
mjere
mjere
40.000
29.000
Nema
74.650
33.950
18.700
mjere
22.000
Nema
48.403
Bosanski
Petrovac
42.240
27.150
9.253
Nema
43.320
20
mjere
mjere
12.000
Nema
23.320
mjere
20.000
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
5.3.
Očekivani rezultati provođenja Plana energetske efikasnosti u javnim
objektima Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017.
Cilj ovog plana je smanjena potrošnja energije za grijanje i rasvjetu uz zadržavanje istog nivoa
komfora, što za rezultat treba dati uštedu u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva,
očuvanje prirodnih resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane
emisije CO2 i drugih štetnih plinova u atmosferu. Provođenjem navedenih mjera za sve objekte
očekuje se postizanje sljedećih rezultata:

smanjenje potrošnje energije od 8.632.968 kWh,

uštede finansijskih sredstva od 2.407.928 KM,

smanjena emisija CO2 na godišnjem nivou od 5.839 tona, odnosno smanjenje emisije
CO2 u životnom vijeku primijenjenih mjera od 140.143 tona CO2,

značajno poboljšani uslovi za rad i boravak 17.782 korisnika i uposlenika predmetnih
objekata, i

jednostavni period povrata za sve projekte iznosi 1 godina i 8 mjeseci (ukoliko bi se svi
projekti realizovali istovremeno).
5.4.
Operativni i finansijski plan
Operativni i finansijsku plan treba da pruži uvid u konkretne korake u realizaciji predviđenih
projekata, odnosno da odredi period realizacije, potrebna finansijska sredstva, kao i modele
finansiranja mjera/projekata iz Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015.-2017. (budžet, vlastita sredstva, ESCO, kredit, lizing, općinske obveznice,
grantovi viših nivoa vlasti i dr.).
21
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Tabela 6. Period i odgovornost za realizaciju projekata
R.B.
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
OKVIRNI PERIOD REALIZACIJE
2015
2016
1.
OŠ "Harmani II"
Bihać
x
2.
Mješovita srednja škola
"Ključ"
Ključ
3.
ZU Dom zdravlja Cazin
Cazin
x
4.
Prerađivačka srednja škola,
Mašinsko- saobraćajna
srednja škola
Bihać
x
5.
OŠ "25. Novembar"
Velika Kladuša
x
x
22
ODGOVORNI ZA REALIZACIJU
2017
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
6.
Prva srednja škola "Dr. Husein
Džanić, Druga srednja škola,
Gimnazija
Velika Kladuša
x
7.
Druga osnovna škola i Opća
gimnazija Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
x
8.
Mješovita srednja škola Sanski
Most
Sanski Most
9.
Prva osnovna škola
Velika Kladuša
10.
Ministarstvo unutrašnjih
poslova
Bihać
x
11.
OŠ "Cazin II"
Cazin
x
x
x
23
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
12.
JU Dječiji vrtić "Krajiška
radost"
Sanski Most
13.
JZU Opća bolnica Sanski Most
Sanski Most
14.
JU Dječiji vrtić "Park"
Bihać
15.
Općinski sud u Bosanskoj
Krupi
Bosanska Krupa
x
16.
JU Dječiji vrtić
Bosanski
Petrovac
x
17.
JU Dječije obdanište "Hasnija
Omanović"
Cazin
x
x
x
x
24
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
18.
OŠ "Bužim"
Bužim
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- Rukovodstvo ustanove
x
U prethodnoj tabeli su prikazani periodi realizacije pojedinih projekata sa ministarstvima, službama ili odjeljenjima zaduženim za realizaciju projekata.
Osnova za izradu ovog rasporeda su aktivnosti koje su već urađene u okviru projekta „Preliminarni energetski pregled i pilot projekti utopljavanja objekata
na području Unsko-sanskog kantona“ kojeg Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona implementira zajedno sa
UNDP-om. Riječ je o provedenim energetskim pregledima i izrađenim elaboratima o izvršenim energetskim pregledima. Objekti za koje su izvršeni
energetski pregledi su pozicionirani u prvu godinu realizacije ovog plana. Tokom prve godine realizacije Plana energetske efikasnosti u javnim objektima
Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017., predviđena je realizacija 5 projekata, druge godine 6 i tokom 2017. godine 7 projekata prema prethodnom
rasporedu. Iznos potrebnih finansijskih sredstava kroz godine je prikazan u narednoj tabeli.
Finansijski plan realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti je prikazan u narednoj tabeli.
Tabela 7. Finansijski plan realizacije projekata
R.B.
NAZIV USTANOVE
OKVIRNI PERIOD REALIZACIJE
OPĆINA
2015
2016
1.
OŠ "Harmani II"
Bihać
315.920
2.
Mješovita srednja škola "Ključ"
Ključ
3.
ZU Dom zdravlja Cazin
Cazin
199.753
4.
Prerađivačka srednja škola, Mašinsko- saobraćajna
Bihać
223.125
429.520
srednja škola
25
2017
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
5.
OŠ "25. Novembar"
Velika Kladuša
211.700
6.
Prva srednja škola "Dr. Husein Džanić, Druga srednja
Velika Kladuša
458.173
Bosanska Krupa
235.920
škola, Gimnazija
7.
Druga osnovna škola i Opća gimnazija Bosanska
Krupa
8.
Mješovita srednja škola Sanski Most
Sanski Most
422.677
9.
Prva osnovna škola
Velika Kladuša
10.
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bihać
366.221
11.
OŠ "Cazin II"
Cazin
102.304
12.
JU Dječiji vrtić "Krajiška radost"
Sanski Most
13.
JZU Opća bolnica Sanski Most
Sanski Most
14.
JU Dječiji vrtić "Park"
Bihać
15.
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Bosanska Krupa
48.403
16.
JU Dječiji vrtić
Bosanski Petrovac
43.320
17.
JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović"
Cazin
18.
OŠ "Bužim"
Bužim
187.289
29.000
374.586
74.650
76.450
197.067
UKUPNO
796.909
1.644.591
1.554.578
Ukupna vrijednost projekata koji će se implementirati ili započeti sa implementacijom u narednom trogodišnjem razdoblju je 3.996.078 KM. Najviše
sredstava, oko 40% planira se realizovati tokom druge i treće godine realizacije plana, dok je u prvoj godini planirana realizacija 20% predviđenih ukupnih
sredstava.
26
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
5.5.
Modeli finansiranja projekata povećanja energetske efikasnosti
Investicije u energetsku efikasnost imaju snažan doprinos u kreiranju održivog privrednog
razvoja. Najčešći načini finansiranja investicija u energetsku efikasnost su iz vlastitih sredstava,
zaduživanjem, uglavnom putem kredita, lizinga i municipalnih obveznica, na osnovu različitih
tipova ugovora o energetskoj efikasnosti i energetskim performansama (ESCO), grantova viših
nivoa vlasti i dr.
Izbor optimalnih modela, za finansiranje projekata, će biti povezan sa kategorijama
jednostavnog perioda povrata i iznosa pojedinačnih investicija. Preporuka je da se iz vlastitih
sredstava (budžeta) finansiraju sljedeće vrste projekata:

koji imaju veoma kratak period povrata, tj. do godinu dana, i

koji imaju period povrata do tri godine a uz to ne zahtijevaju značajnija ulaganja, pod
kojim se u ovom slučaju smatraju investicije do 100.000 KM.
Uzimajući u obzir ove dvije kategorije sljedeći projekti/objekti bi mogli biti finansirani na
predloženi način: Prerađivačka srednja škola i Mašinsko- saobraćajna srednja škola, ZU Dom
zdravlja Cazin, JU Dječiji vrtić "Park", JU Dječiji vrtić "Krajiška radost", JU Dječiji vrtić, Općinski
sud u Bosanskoj Krupi i JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović".
Drugi model bi uzeo u obzir finansiranje investicije dugom (kredit, ESCO, obveznice) i na ovaj
način bi bili finansirani projekti/objekti kod kojih je period povrata do 5 godina a iznos
investicije preko 100.000 KM. Uzimajući u obzir ove dvije kategorije sljedeći projekti/objekti bi
mogli biti finansirani na predloženi način: OŠ "25. Novembar", Druga osnovna škola i Opća
gimnazija Bosanska Krupa, OŠ "Harmani II", Prva srednja škola "Dr. Husein Džanić, Druga
srednja škola i Gimnazija, Prva osnovna škola Velika Kladuša, OŠ "Cazin II", Ministarstvo
unutrašnjih poslova i Mješovita srednja škola "Ključ".
Treći model obuhvata one projekte koji imaju period povrata preko 6 godina. Za njih je
primjeren način finansiranja kandidovanje na domaće i međunarodne fondove kojima bi se
većina investicije osigurala putem grant sredstava. Pod fondovima se podrazumijeva Fond za
zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Fond), fondovi međunarodnih
razvojnih agencija kao što su UNDP, USAID, GIZ, fondovi EU, ambasada i sl. Ovaj model
finansiranja bi mogao obuhvatiti slijedeće projekte/objekte: JZU Opća bolnica Sanski Most,
Mješovita srednja škola Sanski Most i OŠ "Bužim".
6.
Energetski menadžment na nivou Unsko-sanskog kantona
Energetski menadžment, u najopštijem smislu predstavlja upravljanje parametrima
energetskih tokova unutar neke organizacije, sistema ili nivoa vlasti, počev od procesa
27
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
proizvodnje i nabavke energenata ili energije, preko procesa transformacije, sve do finalnog
korištenja energije. Pri tome se pod pojmom parametara energetskih tokova podrazumijevaju
različiti kvantitativni i kvalitativni parametri kojima se može opisati neki od navedenih procesa
sa tehničkog, ekonomskog i socijalnog aspekta, kao i sa aspekta zaštite okoliša. Ako se ovako
definisano upravljanje energetskim tokovima vrši organizovano, struktuisano, sistematično i
trajno, onda možemo reći da postoji uspostavljen sistem energetskog menadžmenta. Održivo
upravljanje energijom, podrazumijeva da se sve ove konsekvence razmatraju na lokalnom
nivou, imajući u vidu i globalne aspekte. Ključni aspekti vezani za provodljivost mjera
energetskog menadžmenta su:

politička volja da se uključi u globalne trendove vezane za borbu protiv klimatskih
promjena i energetsku efikasnost,

organizacioni i ljudski kapaciteti, neophodni da bi se mjere u održivim energetskim
akcionim planovima implementirale.
Razlozi za formiranje energetskog menadžmenta su:

Snimanje svih aspekata korištenja energetskih resursa na nivou kantona, općine,

Stvaranje jedinstvenog sistema za upravljanje energetskim performansama,

Stvaranje uslova za izradu kvalitetnih programa i projekata energetske efikasnosti,

Stvaranje uslova za finansiranje programa i projekata iz budžetskih sredstava,

Stvaranje uslova za povezivanje sa inostranim fondovima i ESCO kompanijama,

Stvaranje uslova za efikasnu implementaciju programa i projekata,

Porast/održavanje broja zaposlenih, angažovanjem novih/prekvalifikacijom postojećih
kadrova,

Efikasniji prelazak na obnovljive i alternativne izvore energije,

Razvoj kantona/općine investiranjem kapitala ostvarenog energetskim uštedama u
druge razvojne projekte.
Kako bi sistem energetskog menadžmenta bio uspješan, važan korak je izbor energetskih
menadžera. Energetski menadžer je lice koje prikuplja i analizira podatke o načinu korištenja
energije, predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje
mjera energetske efikasnosti. Poslove energetskog menadžera može da obavlja lice visokog
stepena obrazovanje tehničke struke. Za implementaciju energetskog menadžmenta u
kantonu/općini važan alat predstavlja i uvođenje informativnog sistema koji ga prati. Jedan
takav informativni sistem jeste i EMIS (Energy Management Information System) koji je
razvijen 2005. godine od strane UNDP Hrvatska gdje je uspješno implementiran i kojim se prati
potrošnja energije i vode na preko 9000 javnih objekata. Radi se o veoma kompleksnoj
softverskoj web aplikaciji putem koje se na temelju općih podataka o neposrednoj potrošnji
energije i vode za zgradu, prati i analizira potrošnja energije i vode u zgradama javnog sektora
(škole, bolnice, vrtići, upravne zgrade, itd.). Podaci uneseni u EMIS koriste se za niz proračuna,
28
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje kako i na što trošimo energiju i vodu u
pojedinoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje
neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Osim redovnog unosa podataka u EMIS,
kantoni će kroz usvajanje “Zakona o energetskoj efikasnosti” imati obavezu izrade akcionih
planova i programa energetske efikasnosti, kao i dostavljanje godišnjih izvještaja nadležnim
ministarstvima i Fondu o godišnjoj potrošnji energije u zgradama i izgrađenim objektima koje
koriste, sa opisom faktora koji utiču na nivo potrošnje, a za čiju će izradu svakako biti potrebni
podaci o potrošnji zgrada javnog sektora.
Svaki korisnik EMIS-a dobija svoj nalog za pristup EMIS-u preko Interneta. Softverski alat služi
za unos u centralnu bazu podataka svih javnih zgrada u kantonu, kao i za analitičku
interpretaciju unijetih podataka (grafikoni, statistika, energetski indikatori, identifikacija
projekata i sl.). Pored monitoringa potrošnje, u bazu se unose i ostali relevantni podaci o
zgradama (građevinske karakteristike objekta, tehnički sistemi u objektu, način korištenja
zgrade, servisi u zgradi itd.). Krajnji korisnici EMIS-a su ustvari zaposlena lica (jedno ili više) iz
predmetnih javnih objekata, imenovana od strane rukovodstva, kojima će EMIS služiti
prvenstveno za unos podataka o potrošnji energije, te na bazi unesenih podataka za praćenje i
identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje energije u njihovim zgradama.
Viši nivo korisnika su donosioci odluka na nivou ministarstava i kantona kojima EMIS služi za
donošenje odluka o pokretanju projekata energetske efikasnosti, definisanje planova i
programa energetske efikasnosti, monitoring i izvještavanje ili generalno za vođenje politike
energetske efikasnosti.
Kroz nacrt Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH, prema Članu 9. i 19., organi javne uprave,
organizacije, regulatorna tijela, javne ustanove, agencije, jedinice lokalne samouprave i javna
preduzeća biće dužne po njegovom usvajanju:
-
upravljati energijom u zgradama,
-
uspostaviti i voditi informacioni sistem potrošnje energije u objektima,
-
periodično a najmanje jednom godišnje analizirati potrošnju energije,
-
usvojiti program efikasnosti krajnjeg korištenja energije,
-
implementirati mjere programa energetske efikasnosti,
-
provoditi, održavati i razvijati sistem informacija o energetskoj efikasnosti, a posebno
sistem kontrole nad potrošnjom energije,
-
dostavljati najmanje jednom godišnje podatke o ukupno utrošenoj energiji u skladu sa
pravilima koja se tiču informacionog sistema energetske efikasnosti.
Član 46. navedenog zakona predlaže da: “S ciljem obezbjeđenja najvećeg nivoa dostupnosti
informacija, u skladu sa ovim zakonom nadležna ministarstva FBiH, kantoni i jedinice lokalne
samouprave uspostavljaju i vode informacioni sistem energetske efikasnosti”. Naravno, kako bi
se sve navedeno moglo implementirati, potrebno je osigurati donošenje odluke na nivou
kantona o obaveznom punjenju baze podataka od strane korisnika o potrošnji energije i vode u
29
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
javnim objektima. Nakon implementiranja odluke na nivou kantona o obaveznom punjenju
baze podataka od strane korisnika, nadležna resorna kantonalna ministarstva će imati
kvalitetnu bazu podataka, lako dostupnu za preglede, različite analize i izvještavanje bilo za
pojedine zgrade ili za sve zgrade u svom resoru (obrazovanje, zdravstvo i sl.) ili kantonu kao
cjelini.
Softverski alat koji bi se koristio tom prilikom bio bi EMIS, koji svojim korisnicima pruža i
mnogo više različitih i specifičnih mogućnosti, nego će to biti propisano usvajanjem Zakona o
energetskoj efikasnosti. Na narednoj slici data je slika mehanizma izvještavanja i prikupljanja
podataka, na različitim nivoima vlasti. Kao što je već pomenuto ranije, podaci o potrošnji
energije i vode prikupljaju se od samih korisnika. Proces unosa računa u EMIS-u je toliko
pojednostavljen, da je svakom korisniku javnog objekta, potrebno maksimalno 15 minuta da
unese mjesečne račune o potrošnji energije i vode. Unosa podataka o potrošnji energije i vode,
će omogućiti kantonalnim ministarstvima i Vladi Unsko-sanskog kantona da putem kvalitetne i
ažurirane baze podataka, prati i analizira parametre energetske efikasnosti na nivou kantona ili
pojedinih sektora.
Slika 5. Mehanizam izvještavanja u EMIS-u
30
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Ako posmatramo Unsko-sanski kanton, „focal point“ odnosno mjesto za koordinaciju aktivnosti
bio bilo u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, gdje bi se tim za
energetsku efikasnost sastojao od jedne ili više osoba (poželjno više osoba). Ovo ministarstvo
bi imalo pristup i mogućnost pregleda, monitoringa i izvještavanja za sve javne objekte u
kantonu, dok bi svako drugo kantonalno ministarstvo imalo istu mogućnost ali samo za objekte
iz svoga resora (obrazovanje, zdravstvo i sl.). Pored navedenog, postoji mogućnost i vertikalne
komunikacije između kantonalnih i federalnih ministarstava u okviru zasebnih resora u cilju što
bolje razmjene informacija, usaglašavanja planova poboljšanja energetske efikasnosti,
izvještavanja i drugim resornim pitanjima. Svako ministarstvo na nivou FBiH bi imalo pristup
EMIS-u samo u svom domenu i resoru, a pristup cjelokupnoj bazi bi imao Fond, kako je i
predviđeno nacrtom pomenutog zakona. Postoji teoretska i tehnička mogućnost da se unutar
resornih kantonalnih resornih ministarstava prati potrošnja energije u javnim objektima na
nivou općina, gdje bi se ostvarivala vertikalna komunikacija između općina i resornog
kantonalnog ministarstava. Samoodrživost predloženog mehanizma je dugoročni cilj, a korak
ka tome bio bi, donošenje odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o obaveznom i stalnom
izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije u javnim objektima. U prilogu 2. ovog plana
nalazi se Odluka o obaveznom i stalnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije u
javnim objektima.
Uspostavljanje energetskog menadžmenta se može predstaviti kao cikličan proces i može se
prikazati sljedećom slikom.
Slika 6. Cikličan proces aktivnosti uvođenja i sprovođenja energetskog menadžmenta
31
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Iako sam sistem energetskog menadžmenta ne postoji na nivou Unsko – sanskog kantona,
može se reći da je proces njegovog uspostavljanja na neki način već započeo. Izradom Studije
obuhvaćene su početne tri faze energetskog menadžmenta:
1. registrovanje potrošnje,
2. određivanje potrošnje,
3. analiziranje odstupanja (kada se dođe do brojeva koji pokazuju potrošnju, oni se
upoređuju sa standardnima iz te oblasti, odnosno posmatra se njihovo odstupanje od
tih standarda).
Nakon definisanja odstupanja, odnosno mogućnosti za uštede, planiraju se mjere koje će kao
rezultat dovesti do povećanja energetske efikasnosti i način njihovog provođenja. Ovo je faza
koja obuhvaća i izradu Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. – 2017. Nakon definisanja objekata i mjera koje će se sprovoditi, ide se u
njihovu implementaciju i ponovo se dolazi do početka ciklusa. Jedini način da se provjeri
efikasnost i stepen realizacije mjera, jeste ponovno definisanje ključnih indikatora i analiza
odstupanja, odnosno poređenje sa prethodnom situacijom koja je bila prije uvođenja mjera.
Da bi se to moglo učiniti, važno je uvođenje informativnog sistema (EMIS). Kako je prethodno
objašnjeno, EMIS je namijenjen energetskim menadžerima i tehničkim licima za monitoring
energije/energenata i vode u javnim zgradama. Kad se uspostavi sistem energetskog
menadžmenta, njegov osnovni cilj je realizacija indikativnih ciljeva koje propisuje Vlada Unskosanskog kantona.
Sam proces uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta na nivou Unsko-sanskog
kantona obuhvata nekoliko faza:
1. Edukacija predstavnika javnih institucija na nivou kantona i općina na temu energetske
efikasnosti i energetskog menadžmenta
Kao osnova za uspostavljanje efikasnog sistema energetskog menadžmenta neophodno je prvo
izvršiti edukaciju predstavnika javnih institucija. Većina općina Unsko-sanskog kantona je
navela nepostojanje znanja i iskustava kao razlog zbog kojeg nema sistema energetskog
menadžmenta u javnim institucijama. Predstavnici javnih objekata gdje će se provoditi mjere
energetske efikasnosti su posebno dužni da prođu edukaciju. Kako je energetska efikasnost
usko povezana sa energetskim menadžmentom, važno je izvršiti edukaciju na obje teme.
Edukacija se vrši u formi seminara gdje su predavači stručna lica u oblasti energetske
efikasnosti i energetskog menadžmenta.
2. Izbor energetskog menadžera i energetskih saradnika
Sistem energetskog menadžmenta zahtijeva i funkciju energetskog menadžera. S obzirom da je
proces uvođenje sistema energetskog menadžmenta u kantonu na neki način već započeo,
uloga energetskog menadžera u okviru provođenja ovog plana počinje u fazi implementacije
samih mjera a zatim se nastavlja aktivnostima koje su ciklično prikazane slikom 6. Na nivou
32
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
resornih ministarstava je potrebno imenovati potreban broj energetskih menadžera (ili tim
ljudi koji čini određen broj energetskih saradnika sa energetskim menadžerom na čelu – u
zavisnosti od broja objekata koji ulaze u proces implementacije mjera energetske efikasnosti).
Implementacija mjera se vrši u predviđenom vremenskom okviru prema usvojenom planu
implementacije. Energetski menadžer vrši monitoring u pogledu napretka radova. Monitoring
treba izvoditi na sistematski način. Svrha redovnog monitoringa je blagovremeno
preduzimanje korektivnih mjera u slučaju pojave eventualnih odstupanja od planova realizacije
mjera. Monitoring sa ciklusom od jednog do tri mjeseca predstavlja uobičajenu praksu za
zgrade. Pored redovnog monitoringa, energetski menadžment na čelu sa energetskim
menadžerom u ima obaveze da:
1. vrši praćenje i nadzor potrošnje energije u objektima,
2. identifikuje neracionalnu potrošnju u objektima,
3. priprema prijedloge projekata energetske efikasnosti i praćenje efekata,
4. uključivanje projekata energetske efikasnosti u finansijske planove,
5. uključivanje projekata energetske efikasnosti u razvojne planove,
6. priprema prijedloga i izvora finansiranja projekata energetske efikasnosti.
3. Uvođenje informativnog sistema EMIS u okviru energetskog menadžmenta
Paralelno sa procesom implementacije mjera energetske efikasnosti u izabranim objektima
potrebno je izvršiti i proces uvođenja informativnog sistema u okviru energetskog
menadžmenta. U prethodnim razmatranjima je objašnjena važnost i uloga EMIS sistema.
Upotreba i nivo ovlaštenja u EMIS-u se svodi na tri nivoa:

nivo korisnika (lica u javnim institucijama koja su zadužena za redovan unos podataka
u EMIS-u bazu),

nivo energetskog menadžera (lica koja nadgledaju unos podataka u EMIS bazu, vrše
analize i izvještaje na osnovu unesenih podataka – resorna ministarstva),

nivo donosioca odluka na nivou Unsko-sanskog kantona (lica koja na osnovu izvještaja i
analiza energetskih menadžera donose odluke o pokretanju projekata energetske
efikasnosti, definisanje planova i programa energetske efikasnosti ili vođenje politike
energetske efikasnosti – Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
i resorna ministarstva).
Sam informacioni sistem bi se uveo kroz nekoliko faza, na način kako je to prikazano u
narednoj tabeli:
Tabela 8. Uvođenje informacionog sistema
R.b. Aktivnost
1.
Odgovornost
Izvršiti edukaciju predstavnika javnih institucija čiji su objekti Stručna lica UNDP-a
33
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
ušli u izbor provođenja mjera energetske efikasnosti u
pogledu korištenja i upotrebe EMIS softvera. Edukaciju vršiti
na nivou korisnika i na nivou energetskih menadžera.
2.
Izvršiti unos izabranih objekata u EMIS bazu podataka
Stručna lica UNDP-a
3.
Izvršiti unos podataka o potrošnji energenata u objektima Nivo korisnika
polazeći od odabrane bazne godine
4.
Redovno ažuriranje EMIS baze na mjesečnom nivou za svaki Nivo korisnika
objekat
5.
Praćenje redovnog unosa, izvještaji o potrošnji i ostvarenim Nivo
efektima mjera energetske efikasnosti. Redovno podnošenje menadžera
izvještaja općinskim i kantonalnim organima.
6.
energetskog
–
resorna
ministarstva
Nadgledanje EMIS baze podataka svih unesenih objekata Ministarstvo
Unsko-sanskog kantona; prijedlog novih projekata Vladi građenje,
Unsko-sanskog kantona u oblasti energetske efikasnosti.
za
prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
i resorna ministarstva
Nakon sprovođenja plana i implementacije mjera, energetski menadžeri vrše evaluaciju
provedenih mjera i dostavljaju izvještaje Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša. Izvještaji treba da budu kratki, standardizovani i lako razumljivi (npr. u formi tabela sa
podacima o uštedama energije i sredstva, u formi grafikona, pregledno). U pripremi ovih
izvještaja i analiza koristi se EMIS softver. Primjer izvještaja u formi tabele koji će se moći
kreirati u EMIS-u, koji će biti prilagođen obavezi o dostavljanju podataka o godišnjoj potrošnji
energije nadležnim ministarstvima i Fondu, dat je u prilogu 3. ovog dokumenta.
Implementacija izvještaja je u toku i njegovo finaliziranje se očekuje tokom mjeseca septembra
2014. godine. Svako od resornih ministarstava kantona, moći će izabrati grupu odgovarajućih
objekata u njihovoj nadležnosti i kreirati izvještaj prema više definisanih parametara kao npr.
vremenski period, grupe ili podgrupe objekata unutar pojedinog resornog ministarstva ili na
nivou cjelokupnog kantona i sl. Izvještaji će se moći kreirati i za svaki pojedini objekat u cilju
pregleda potrošnje energije, vode, indikatora ili identificiranja prekomjerne potrošnje, netačno
unesenih podataka i sl. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unskosanskog kantona će imati pristup svim javnim objektima u kantonu, te će moći kreirati izvještaj
za sve javne objekte ili za pojedine grupe i podgrupe objekata.
Nakon sprovedenih izvještaja, aktivnosti u okviru energetskog menadžmenta se vraćaju na
početak ciklusa i proces se ponavlja. Krajnji donosioci odluka o pokretanju projekata
energetske efikasnosti, definisanje planova i programa energetske efikasnosti ili vođenje
politike energetske efikasnosti jeste Vlada Unsko-sanskog kantona.
34
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Zaključna razmatranja
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017. se
izrađuje u okviru saradnje Vlade Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih
nacija u Bosni i Hercegovini. Ovaj plan izrađen je u skladu sa prihvaćenom praksom i
predviđenim zakonskim odredbama u oblasti energetske efikasnosti. Aktivnosti na izradi plana
predstavljaju zajednički angažman radne grupe sačinjene od predstavnika ministarstva u Vladi
Unsko-sanskog kantona, predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH i uz
tehničku pomoć predstavnika Centra za razvoj i podršku.
Analizom postojećeg stanja konstatovano je da standardima zahtijevana potrebna finalna
energija grijanja u javnim objektima Unsko-sanskog kantona iznosi 67.216.849 kWh.
Najznačajnije ušeće imaju objekti osnovnih i srednjih škola. Najveće učešće među energentima
imaju lož ulje i ugalj sa manjim udjelom ogrijevnog drveta i peleta, dakle uglavnom ekološki
neprihvatljivi energenti.
Vertikalna usklađenost ovog plana se ogleda u usklađenosti sa istim i/ili sličnim planovima na
nivou BiH, Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave sa područja Unsko-sanskog kantona,
odnosno sa Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine,
nacrtom Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH i održivim energetskim akcionim planom
općine Bihać. Horizontalna usklađenost ovog plana se postiže sa Integralnom strategijom
razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2014.-2020. godina.
Cilj ovog plana je smanjena potrošnja energije za grijanje uz zadržavanje istog nivoa komfora,
što za rezultat treba dati uštedu u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje
prirodnih resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije
CO2 i drugih štetnih plinova u atmosferu. Kvantifikovani cilj ovog plana je smanjenje potrošnje
energije za 12,8% u periodu od tri godine ili energetski govoreći za 8.632.968 kWh, u odnosu
na referentnu 2011. godinu. Takvo smanjenje potrošnje uz promjenu energenata dovodi do
smanjenja emisija CO2 od 5.839 tona godišnje ili u životnom vijeku mjera energetske
efikasnosti, u iznosu od 140.143 tone CO2.
Navedeni ciljevi se trebaju realizovati kroz provođenje mjera na 18 javnih objekata (obrazovne
i zdravstvene ustanove te objekti policije i sudova), uz ukupnu vrijednost investicije od
3.996.078 KM i i finansijske uštede od 2.407.928 KM. Predmetni objekti imaju ukupno 17.782
uposlenika i korisnika, gdje će se ispunjenjem plana bitno poboljšati uslovi za boravak i rad.
Osnova za izbor 18 javnih objekata su opšti i specifični kriteriji, odnosno zastupljenost sektora i
općina te važnost i spremnost projekta za realizaciju. Kako bi se mogli ostvariti predviđeni
ciljevi, potrebno je provesti mjere energetske efikasnosti koje podrazumijevaju izolaciju na
35
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
fasadi, izolaciju stropa, zamjenu fasadne stolarije i zamjenu kotlova i rekonstrukciju kotlovskih
sistema.
Tokom prve godine realizacije Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog
kantona 2015. – 2017. predviđena je realizacija 5 projekata, druge godine 6 i tokom 2017.
godine 7 projekata, uz činjenicu da se najviše sredstava, oko 40% planira realizovati tokom
druge i treće godine realizacije, dok je u prvoj godini planirana realizacija 20% od ukupnog
iznosa predviđenih sredstava. Izbor optimalnih modela, za finansiranje projekata je povezan sa
kategorijama jednostavnog perioda povrata i iznosa investicija za pojedine projekte.
Kako bi plan bio uspješno proveden i kako bi se mogli osjetiti dugoročni pozitivni efekti koje sa
sobom nosi i omogućava energetska efikasnost, neophodno je uspostavljanje energetskog
menadžmenta na nivou Unsko-sanskog kantona i odgovarajućeg informacionog sistema. Pored
toga, da bi sistem energetskog menadžmenta bio uspješan, važan korak je izbor energetskih
menadžera, odnosno lica koja prikupljaju i analiziraju podatke o načinu korištenja energije,
predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati sprovođenje mjera
energetske efikasnosti. Vlada Unsko-sanskog kantona je snažno posvećena navedenim
procesima, te će kroz niz odluka i pravilnika stvoriti institucionalni okvir za uspostavljanje i
funkcionisanje kako informativnog sistema upravljanja energijom tako i sveukupnog sistema
energetskog menadžmenta. Nadalje, kako bi se ovaj plan efikasno provodio potrebno je u što
skorijem roku uspostaviti organizacionu strukturu u koju će biti uključeni svi subjekti
obuhvaćeni ovim planom (ministarstva, odjeljenja i službe, javna preduzeća i ustanove, radna
grupa, tijela za nadzor i izvještavanje, itd.). Ključna uloga u svim procesima praćenja,
vrednovanja i ispunjenja ovog plana će biti na resornim ministarstvima a posebno na
koordinatoru svih aktivnosti odnosno Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Unsko-sanskog kantona.
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017. kreira
mogućnost da se objekti u budućnosti mogu kandidirati kao projekti za investiciono ulaganje
kod kantonalnih i entitetskih vlasti, kao i kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija i
fondova kako bi se ostvarili pozitivni efekti primijenjenih mjera energetske efikasnosti.
36
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Prilozi
Prilog 1. Rang lista ustanova prema specifičnim kriterijima
1
ZU Dom zdravlja Cazin
Cazin
Dom zdravlja
987
470.396
16,4
213.015
26
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
24
2
OŠ "Harmani II"
Bihać
Matična škola
927
529.379
10,2
216.591
26
24
50
3
Mješovita srednja škola "Ključ"
Ključ
Matična škola
660
1.626.867
3,6
115.457
24
26
50
4
Prerađivačka srednja škola, Mašinskosaobraćajna srednja škola
Bihać
Matična škola
2838
905.640
29,8
534.004
28
20
48
5
OŠ "25. Novembar"
Velika Kladuša
Matična škola
833
469.076
13,3
191.919
26
22
48
6
Prva srednja škola "Dr. Husein Džanić, Druga
srednja škola, Gimnazija
Velika Kladuša
Matična škola
2025
895.192
9,8
305.563
28
18
46
7
OŠ "Gornje Prekounje - Ripač"
Bihać
Matična škola
739
486.694
12,8
199.127
26
20
46
Bosanska Krupa
Matična škola
985
516.166
13,1
211.185
26
20
46
9
Druga osnovna škola i Opća gimnazija
Bosanska Krupa
Mješovita srednja škola Sanski Most
Sanski Most
Matična škola
954
762.451
2,2
63.473
22
24
46
10
Prva osnovna škola
Velika Kladuša
Matična škola
795
243.783
7,8
99.742
20
26
46
11
Druga osnovna škola
Bosanska Krupa
Matična škola
508
448.657
12
183.564
24
20
44
12
Ministarstvo unutrasnjih poslova
Bihać
MUP
920
392.710
6,5
160.674
22
22
44
13
OŠ "Prekounje - Ripač"
Bihać
Matična škola
885
495.369
9,4
202.676
26
16
42
14
OŠ "Cazin II"
Cazin
Matična škola
760
552.332
6,7
51.791
24
18
42
15
OŠ "Harmani I"
Bihać
Matična škola
892
250.477
11,6
126.955
20
22
42
REDNI
BROJ
8
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
37
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
50
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
16
OŠ "Stijena"
Cazin
Matična škola
967
552.193
2,4
51.826
20
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
22
17
OŠ Ključ"
Ključ
Matična škola
729
488.683
2,3
34.996
20
22
42
18
Mješovita srednja škola Bihać
Bihać
Matična škola
819
470.353
6,8
192.441
24
18
42
19
JZU Opća bolnica Sanski Most
Sanski Most
Bolnica
2597
759.835
2,4
61.783
22
18
40
20
21
22
Medicinska škola Bihać
Bihać
Matična škola
780
120.898
8,9
71.117
22
18
40
JU Dječiji vrtić "Krajiška radost"
OŠ "Crvarevac"
Sanski Most
Velika Kladuša
Dječiji vrtić
Matična škola
188
537
368.904
6
8,3
22.522
150.934
14
22
26
16
40
38
23
JU Dječiji vrtić "Park"
Bihać
Dječiji vrtić
206
115.470
10,8
58.526
16
22
38
24
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Bosanska Krupa
Sud
40
48.993
7,2
24.832
14
24
38
25
OŠ "Bužim" PŠ "Varoška Rijeka"
Bužim
Matična škola
318
203.240
5,7
67.920
14
24
38
26
O "Fajtovci"
Sanski Most
Matična škola
245
431.427
2,4
32.379
14
24
38
27
OŠ Todorovo"
Velika Kladuša
Matična škola
338
404.135
2,4
36.037
14
24
38
28
OŠ "Cazin I"
Cazin
Matična škola
864
438.295
1,6
37.933
18
20
38
29
Prva osnovna škola
Bosanska Krupa
Matična škola
532
308.957
1,2
18.674
14
24
38
OŠ "Ahmet Hromadžić"
Bosanski
Petrovac
Bihać
Matična škola
725
541.208
1,1
31.825
18
18
36
Bolnica
237
402.762
6
167.939
16
20
36
393
455.921
2,3
38.343
16
20
36
REDNI
BROJ
30
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
42
31
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Kasindol
32
OŠ "Hasan Kikić"
Sanski Most
Matična škola
JU Dječiji vrtić
Dječiji vrtić
62
26.775
8,9
29.925
14
22
36
Dječiji vrtić
230
178.612
6,2
75.931
14
22
36
Matična škola
74
179.564
7,7
73.467
14
22
36
34
JU Dječiji vrtić "Ozimice"
Bosanski
Petrovac
Bihać
35
OŠ "Kulen Vakuf Orašac"
Bihać
33
38
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
36
OŠ "1. Mart"
Velika Kladuša
Matična škola
5040
82.162
1,8
10.299
14
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
22
37
Prva srednja škola Cazin
Cazin
Matična škola
1125
287.038
2,3
28.410
14
22
36
38
Općinski sud Cazin
Cazin
Sud
78
99.631
5,8
40.763
12
24
36
39
Općinski sud Velika Kladuša
Velika Kladuša
Sud
40
100.722
5,3
41.210
12
24
36
40
OŠ "Kamenica"
Bihać
Matična škola
363
173.985
2,1
10.231
12
24
36
41
OŠ "Ostrožac"
Cazin
Matična škola
644
110.671
1,3
8.243
12
24
36
42
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Upravna zgrada
Bihać
Bolnica
237
37.699
11,1
30.301
16
18
34
43
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Transfuziologija
Bihać
Bolnica
237
30.225
10,4
24.293
16
18
34
44
Druga srednja škola Cazin
Cazin
Matična škola
1038
328.609
1,4
31.385
16
18
34
45
JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović"
Cazin
Dječiji vrtić
140
47.727
5,2
28.279
14
20
34
46
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Zarazno - grudno
Bihać
Bolnica
237
182.383
5
76.048
14
20
34
Četvrta policijska upratv PS Velika Kladuša
Velika Kladuša
206
56.401
3,2
13.831
12
22
34
48
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Psihijatrija
Bihać
Policijska
stanica
Bolnica
237
62.020
3,5
25.860
12
22
34
49
OŠ "Bužim"
Bužim
Matična škola
1865
270.176
1,4
18.647
12
22
34
50
OŠ "Mahala"
Sanski Most
Matična škola
4040
232.820
1,3
19.572
12
22
34
51
OŠ "Prva sanska škola"
Sanski Most
Matična škola
441
309.056
1,5
26.188
12
22
34
52
Srednja poljoprivredna škola "Sanus Futurum"
Sanski Most
Matična škola
319
418.718
1,8
32.552
12
22
34
53
OŠ "Todorovo" PŠ "Golubovići"
Velika Kladuša
Područna škola
38
45.652
0,7
2.684
4
30
34
REDNI
BROJ
47
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
39
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
36
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
54
OŠ "Todorovska Slapnica"
Velika Kladuša
Područna škola
119
-
0,5
1.345
6
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
28
55
OŠ "Prekounje" PŠ "Pokoj"
Bihać
Područna škola
252
309.557
15,9
126.653
18
14
32
Policijska stanica Ključ
Ključ
160
56.788
1,2
5.885
8
24
32
57
OŠ "Sead Ćehić"
Velika Kladuša
Policijska
stanica
Matična škola
330
246.428
1,8
21.505
8
24
32
58
OŠ "Bužim" PŠ "Bućevci"
Bužim
Područna škola
107
53.565
1,4
5.027
8
24
32
59
Umjetnička škola Bihać
Bihać
Matična škola
379
73.043
0,9
6.855
8
24
32
ZU Zavod za javno zdravstvo USK
Bihać
34
-
7,7
19.913
14
16
30
61
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Hemodijaliza
Bihać
Zavod za javno
zdravstvo
Bolnica
238
152.173
5
55.834
14
16
30
62
OŠ "5. Oktobar"
Sanski Most
Matična škola
843
215.322
2,7
19.069
14
16
30
JU "Veterinarski zavod" Bihać
Bihać
30
REDNI
BROJ
56
60
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
34
64
OŠ "Sanica"
Ključ
Veterinarski
zavod
Matična škola
65
OŠ "Velagići"
Ključ
Matična škola
66
JU Dječiji vrtić "Ljiljan"
Ključ
Dječiji vrtić
67
ZU Dom zdravlja
Sanski Most
Dom zdravlja
125
141.869
1,6
11.835
14
16
30
68
OŠ "Skokovi"
Cazin
Matična škola
315
217.063
1,6
19.164
8
22
30
69
OŠ "Gata Ilidža-Vrsta"
Bihać
Matična škola
257
133.267
1,2
7.839
8
22
30
70
OŠ "Podzvizd"
Velika Kladuša
Matična škola
389
116.549
0,8
7.661
8
22
30
71
Druga osnovna škola PŠ "Pilana"
Bosanska Krupa
Područna škola
308
299.886
1,4
17.630
8
22
30
Treća policijska uprava PS Sanski Most
Sanski Most
Policijska
stanica
266
286.860
1,8
16.864
6
24
30
63
72
40
6,3
11.510
12
18
30
235
602.755
1,5
35.444
12
18
30
259
456.293
1,4
31.085
12
18
30
81
44.684
2,6
18.282
8
22
30
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
45
137.578
1,3
10.149
6
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
24
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
73
Općinski sud Sanski Most
Sanski Most
Sud
74
JU Dječije obdanište
Velika Kladuša
Dječiji vrtić
144
47.466
0,6
2.792
6
24
30
75
OŠ "Konjodor"
Bužim
Matična škola
277
190.239
2
11.187
6
24
30
76
OŠ "Jezerski"
Bosanska Krupa
Matična škola
408
195.819
0,8
11.512
6
24
30
77
OŠ "Jezerski" PŠ "Mahmić Selo"
Bosanska Krupa
Područna škola
186
54.552
0,5
3.207
6
24
30
78
OŠ "Gornja Koprivna" PŠ "Donja Koprivna"
Cazin
Područna škola
136
12.853
1
1.640
6
24
30
79
OŠ "Gornje Prekounje" PŠ "Ripač"
Bihać
Područna škola
191
104.844
0,7
6.163
6
24
30
80
OŠ"Liskovac" PŠ"Krivaja"
Cazin
Područna škola
191
30.992
0
2.862
6
24
30
81
ZU Lječiliste "Gata"
Bihać
Bolnica
64
264.367
1,6
17.531
6
24
30
82
OŠ "Tržačka Raštela" PŠ "Pjanići"
Cazin
Područna škola
93
-
0,2
336
4
26
30
83
OŠ "Tržačka Raštela" PŠ "Tržac"
Cazin
Područna škola
77
20.214
0,7
1.188
4
26
30
84
Mješovita srednja škola "Bužim"
Bužim
Matična škola
910
226.689
1,2
13.330
12
18
30
85
Prva osnovna škola PŠ "Pištaline I"
Bosanska Krupa
Područna škola
203
44.269
0,6
2.603
6
24
30
86
ZU Dom zdravlja
Velika Kladuša
Dom zdravlja
904
259.636
10
124.489
20
8
28
Bihać
Bolnica
238
1.038.545
4,8
457.431
20
8
28
88
JU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Foča
OŠ "Fadil Bilal"
Velika Kladuša
Matična škola
326
23.239
1,2
4.708
10
18
28
89
Gimnazija
Sanski Most
Matična škola
408
246.935
1,6
21.777
8
20
28
90
OŠ "Brekovica"
Bihać
Matična škola
261
-
0
-4
6
22
28
91
OŠ "Liskovac"
Cazin
Matična škola
258
302.501
1,7
26.157
6
22
28
92
OŠ "Vrhpolje"
Sanski Most
Matična škola
243
186.758
1,4
13.826
6
22
28
93
OŠ "Kamenica" PŠ "Izačić"
Bihać
Područna škola
331
191.830
1
11.278
6
22
28
94
OŠ "Brekovica" PŠ "Jezero"
Bihać
Područna škola
139
-
0
-
6
22
28
87
41
30
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
95
OŠ "Konjodor" PŠ "Brigovi"
Bužim
Područna škola
77
62.253
1,6
3.661
6
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
22
96
OŠ "Bužim" PŠ "Zaradostovo"
Bužim
Područna škola
86
105.414
1,5
9.894
6
22
28
97
OŠ "Vrhpolje" PŠ "Kijevo"
Sanski Most
Područna škola
14
77.468
1,4
7.622
6
22
28
98
OŠ "Vrhpolje" PŠ "Hrustovo"
Sanski Most
Područna škola
29
49.940
1,4
4.687
6
22
28
99
OŠ "Fajtovci" PŠ "Skucani Vakuf"
Sanski Most
Područna škola
52
62.317
1,2
4.557
6
22
28
100
JU Dječiji vrtić "Musa Ćazim Ćatić"
Sanski Most
Dječiji vrtić
0
29.051
0,8
1.899
4
24
28
101
OŠ "Crvarevac" PŠ "Stabandža"
Velika Kladuša
Područna škola
60
24.209
0,8
2.272
4
24
28
102
OŠ "Šturlić" PŠ "Šturlička Platnica"
Cazin
Područna škola
43
38.735
0,7
2.277
4
24
28
Druga policijska uprava PS Cazin
Cazin
320
152.415
8
64.795
18
8
26
104
JU Dječije obdanište i dom učenika
Bosanska Krupa
Policijska
stanica
Dječiji vrtić
93
51.877
4,3
21.225
10
16
26
105
OŠ "Čavnik-Čava"
Bužim
Matična škola
384
149.528
1,1
9.921
10
16
26
106
OŠ "Gornja Koprivna"
Cazin
Matična škola
492
272.445
2,3
26.003
10
16
26
107
OŠ "Otoka"
Bosanska Krupa
Matična škola
627
298.536
1
19.707
10
16
26
108
OŠ "Šturlić"
Cazin
Matična škola
396
248.676
2,6
24.815
10
16
26
109
OŠ "Otoka" PŠ "Donja Ivanjska"
Bosanska Krupa
Područna škola
10
18.017
3,6
9.132
10
16
26
Policijska stanica Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
202
159.627
1,1
9.384
8
18
26
111
OŠ "Pećigrad"
Cazin
Policijska
stanica
Matična škola
309
286.639
1,7
22.785
8
18
26
112
OŠ "Gornja Koprivna" PŠ "Ponjevići"
Cazin
Područna škola
53
27.460
0,4
1.614
4
22
26
113
OŠ "Podzvizd" PŠ "Ponikve"
Velika Kladuša
Područna škola
56
36.729
1
2.160
4
22
26
114
OŠ "Crvarevac" PŠ "Čaglica"
Velika Kladuša
Područna škola
56
20.059
0,8
1.883
4
22
26
115
OŠ "Prva sanska škola" PŠ "Trnova"
Sanski Most
Područna škola
32
40.349
0,5
3.787
4
22
26
REDNI
BROJ
103
110
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
42
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
28
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
116
OŠ "Ostrožac"PŠ "Prošići"
Cazin
Područna škola
49
32.994
0,5
1.940
4
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
22
117
OŠ "Ostrožac" PŠ "Majetići"
Cazin
Područna škola
65
17.292
0,4
1.017
4
22
26
118
OŠ "Gornja Koprivna" PŠ "Ljubijankići"
Cazin
Područna škola
62
-
0
-
4
22
26
119
Mješovita srednja škola "Ključ" - Gimnazija
Ključ
Matična škola
660
1.250.043
3,4
88.714
24
0
24
120
OŠ "Skender Kulenović"
Sanski Most
Matična škola
438
184.570
1,5
16.328
8
16
24
121
OŠ Kulen Vakuf Orašac" PŠ "Orašac"
Bihać
Područna škola
177
252.423
1,7
14.840
6
18
24
122
OŠ "5. Oktobar" PŠ "Stari Majdan"
Sanski Most
Područna škola
45
80.168
1,2
6.764
6
18
24
123
OŠ "Gornje Prekounje" PŠ "Veliko Založje"
Bihać
Područna škola
19
22.558
0,5
1.326
4
20
24
124
OŠ "Bužim" PŠ "Elkasova Rijeka"
Bužim
Područna škola
58
44.169
0,6
2.597
4
20
24
125
OŠ "Pećigrad" PŠ "Donja Lučka"
Cazin
Područna škola
63
61.054
0,8
3.589
4
20
24
126
Mješovita srednja škola "Safet Krupić"
Bosanska Krupa
Matična škola
780
666.206
2,1
44.185
22
0
22
127
Druga osnovna škola PŠ "Ostrožnica"
Bosanska Krupa
Područna škola
61
61.884
1,4
5.808
6
16
22
OŠ "Ahmet Hromadžić" PŠ "Bjelaj"
Područna škola
20
60.869
1,1
5.713
6
16
22
Područna škola
28
145.024
1,4
13.611
6
16
22
Područna škola
59
25.362
1,2
1.795
6
16
22
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
26
130
OŠ "Skender Kulenović" PŠ "Husimovci"
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Sanski Most
131
OŠ "Otoka" PŠ "Ljusina"
Bosanska Krupa
Područna škola
51
157.707
1,9
9.272
6
16
22
132
OŠ "1. Mart" PŠ "Elezovići"
Velika Kladuša
Područna škola
34
30.550
0,9
2.867
4
18
22
133
OŠ "Velagići" PŠ "Krasulje"
Ključ
Područna škola
50
56.442
0,9
4.043
4
18
22
134
Prva osnovna škola PŠ "Zalin"
Bosanska Krupa
Područna škola
23
34.585
0,8
2.033
4
18
22
Policijska stanica Bosanski Petrovac
Bosanski
Petrovac
Bužim
Policijska
stanica
Policijska
104
373.515
2,9
21.959
12
8
20
102
57.272
3,4
14.044
12
8
20
128
129
135
136
OŠ "Bosanski Petrovac" PŠ "Bravsko"
Policijska stanica Bužim
43
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
stanica
137
Druga osnovna škola PŠ "Veliki Radić"
Bosanska Krupa
Područna škola
110
140.516
0,9
8.261
6
14
20
138
OŠ "Kulen Vakuf" PŠ "Ćukovi"
Bihać
Područna škola
11
9.750
0,2
573
4
16
20
139
OŠ "Kulen Vakuf" PŠ "Klisa"
Bihać
Područna škola
9
11.620
0,3
683
4
16
20
140
OŠ "Kulen Vakuf" PŠ "Martin Brod"
Bihać
Područna škola
9
19.690
0,4
1.158
4
16
20
OŠ "Ahmed Hromadžić" PŠ "Smoljana"
Područna škola
36
61.100
0,6
3.592
4
16
20
Područna škola
14
26.700
0,7
2.767
4
16
20
Područna škola
61
43.826
0,7
2.577
4
16
20
143
OŠ "Todorovo" PŠ "Vejinac"
Bosanski
Petrovac
Bosanski
Petrovac
Velika Kladuša
144
OŠ "Todorovo" PŠ "Mrcelji"
Velika Kladuša
Područna škola
12
36.522
0,5
2.147
4
16
20
145
OŠ "Crvarevac" PŠ "Zborište"
Velika Kladuša
Područna škola
74
20.751
0,6
1.948
4
16
20
OŠ "Skender Kulenović" PŠ "Gornji
Kamengrad"
OŠ "Ahmet Hromadžić" PŠ "Krnjauša"
Sanski Most
Područna škola
39
9.856
0,6
1.415
4
16
20
Područna škola
69
190.714
0,7
11.211
2
16
18
Područna škola
56
34.585
0,6
2.033
4
12
16
141
142
146
OŠ "Ahmet Hromadžić" PŠ "Vrtoče"
148
OŠ Ćoralići" PŠ " "Kovačevići"
Bosanski
Petrovac
Cazin
149
Medresa "Džemaluddin Čaušević"
Cazin
Matična škola
351
374.484
2,4
43.329
14
0
14
150
Gimnazija "Bihać"
Bihać
Matična škola
59
372.868
0
202.414
14
0
14
151
OŠ "Ćoralići"
Cazin
Matična škola
780
213.964
1,5
16.862
12
0
12
152
Gimnazija
Cazin
Matična škola
562
-
1,5
21.520
12
0
12
153
OŠ "Tržačka Raštela"
Cazin
Matična škola
477
163.913
1,2
15.299
10
0
10
154
OŠ "Todorovska Slapnica" PŠ "Todorovska
Slapnica"
Velika Kladuša
Matična škola
365
238.730
2,1
21.737
10
0
10
147
44
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
155
OŠ "Ćoralići" PŠ "Mutnik"
Cazin
Područna škola
97
61.027
2
3.589
8
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
0
156
OŠ "Kamenica" PŠ "Vikići"
Bihać
Područna škola
331
-
0
-
8
0
8
157
OŠ "Fajtovci" PŠ" Lušci Palanka"
Sanski Most
Područna škola
7
309.944
1,2
18.222
8
0
8
158
OŠ "Cazin II" PŠ "Slatina"
Cazin
Područna škola
106
10.195
1
1.463
8
0
8
159
OŠ "Donja Vidovska"
Velika Kladuša
Matična škola
261
-
0,9
4.249
6
0
6
160
OŠ "Gata Ilidža-Vrsta " PŠ "Vrsta"
Bihać
Područna škola
203
-
0
-
6
0
6
161
OŠ "Ćoralići" PŠ "Gornji Ćoralići"
Cazin
Područna škola
48
62.253
1,2
3.660
6
0
6
162
OŠ "Cazin I" PŠ "Gnjilavac"
Cazin
Područna škola
124
-
0,8
1.383
6
0
6
163
OŠ "Gornje Prekounje" PŠ "Pritoka"
Bihać
Područna škola
34
141.221
1,3
8.302
6
0
6
164
OŠ "1. Mart" PŠ "Bosanska Bojna"
Velika Kladuša
Područna škola
0
35.489
1,1
3.331
6
0
6
165
OŠ "Fadil Bilal" PŠ" Kudići"
Velika Kladuša
Područna škola
67
33.432
1
3.138
6
0
6
166
OŠ "Mahala" PŠ" Čaplje"
Sanski Most
Područna škola
5
49.614
1,2
3.760
6
0
6
167
OŠ "Velagići" PŠ "Ramići"
Ključ
Područna škola
12
46.482
1,1
3.329
6
0
6
168
OŠ "Ključ" PŠ "Humići"
Ključ
Područna škola
32
54.824
1,1
3.223
6
0
6
169
OŠ "Stijena" PŠ "Podgreina"
Cazin
Područna škola
114
-
1
2.786
6
0
6
170
OŠ "Stijena" PŠ "Miostrah"
Cazin
Područna škola
110
51.532
0,7
3.576
6
0
6
171
OŠ "Cazin I" PŠ "Polje"
Cazin
Područna škola
84
84.996
1,5
7.977
6
0
6
172
OŠ "Tržačka Raštela" PŠ "Rujnica"
Cazin
Područna škola
62
10.986
0,4
646
4
0
4
173
OŠ "Brekovica" PŠ "Spahići"
Bihać
Područna škola
10
4.178
0,1
245
4
0
4
174
OŠ "Brekovica" PŠ "Srbljani"
Bihać
Područna škola
80
8.356
0,2
491
4
0
4
175
OŠ "Harmani II" PŠ "Golubić"
Bihać
Područna škola
36
56.442
0,9
3.318
4
0
4
176
OŠ "Harmani II" PŠ "Sokolac"
Bihać
Područna škola
47
-
0
-
4
0
4
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
45
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
8
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
177
OŠ "Harmani II" PŠ "Vedro Polje"
Bihać
Područna škola
28
20.594
0,5
1.211
4
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
0
178
OŠ "Kamenica" PŠ "Klokot"
Bihać
Područna škola
52
-
0
-
4
0
4
179
OŠ "Harmani II" PŠ "Žegar"
Bihać
Područna škola
68
158.975
0,9
9.346
4
0
4
180
OŠ "Prekounje" PŠ "Bakšaiš"
Bihać
Područna škola
84
-
0
-2
4
0
4
181
OŠ "Prekounje" PŠ "Čavkići"
Bihać
Područna škola
66
-
0
-1
4
0
4
182
Prva osnovna škola PŠ "Veliki Radić"
Bosanska Krupa
Područna škola
30
34.585
0,7
2.033
4
0
4
183
Prva osnovna škola PŠ "Arapuša"
Bosanska Krupa
Područna škola
42
88.537
0,6
5.205
4
0
4
184
OŠ "Bužim" PŠ "Mrazovac"
Bužim
Područna škola
93
27.274
1
2.826
4
0
4
185
OŠ "Bužim" PŠ "Vrhovska"
Bužim
Područna škola
82
29.705
0,8
1.747
4
0
4
186
OŠ "Čavnik" PŠ "Radoč"
Bužim
Matična škola
33
30.868
0,7
2.897
4
0
4
187
OŠ" Todorovo" PŠ "Todorovska Čelinja"
Velika Kladuša
Područna škola
59
27.668
0,6
1.627
4
0
4
188
OŠ "Sead Ćehić" PŠ "Marjanovac"
Velika Kladuša
Područna škola
72
28.037
0,6
2.358
4
0
4
189
OŠ "Podzvizd" PŠ "Rajnovac"
Velika Kladuša
Područna škola
100
51.877
0,8
3.318
4
0
4
190
OŠ "Podzvizd" PŠ "Kumarica"
Velika Kladuša
Područna škola
28
-
0
0
4
0
4
191
OŠ "1. Mart" PŠ "Šestanovac"
Velika Kladuša
Područna škola
20
18.215
0,4
1.071
4
0
4
192
OŠ "25. Novembar" PŠ "Trnovi"
Velika Kladuša
Područna škola
89
44.130
0,9
2.594
4
0
4
193
OŠ "1. Mart" PŠ "Poljana"
Velika Kladuša
Područna škola
12
-
0,2
279
4
0
4
194
OŠ "1. Mart" PŠ "Gradina"
Velika Kladuša
Područna škola
9
24.218
0,9
2.273
4
0
4
195
OŠ "1. Mart" PŠ "Glinica"
Velika Kladuša
Područna škola
34
19.944
1
1.173
4
0
4
196
Prva osnovna škola PŠ "Šiljkovača"
Velika Kladuša
Područna škola
20
19.367
0,4
1.139
4
0
4
197
Prva osnovna škola PŠ" Polje"
Velika Kladuša
Područna škola
91
27.784
0,3
1.633
4
0
4
198
OŠ "Donja Vidovska" PŠ "Johovica"
Velika Kladuša
Područna škola
23
-
0,5
1.302
4
0
4
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
46
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
4
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
199
OŠ "Donja Vidovska" PŠ "Gornja Vidovska"
Velika Kladuša
Područna škola
27
20.302
0,9
2.104
4
ZBIRNI
BODOVI
ZA
SPREMN
OST
0
200
OŠ "Skender Kulenović" PŠ "Čirkići"
Sanski Most
Područna škola
9
26.146
0,9
2.454
4
0
4
201
OŠ "Fajtovci"PŠ "Okreč"
Sanski Most
Područna škola
28
45.652
0,8
2.684
4
0
4
202
OŠ "Fajtovci" PŠ "Modra"
Sanski Most
Područna škola
14
33.939
0,6
1.995
4
0
4
203
OŠ "5. Oktobar" PŠ "Zdena"
Sanski Most
Područna škola
34
42.885
0,8
2.521
4
0
4
204
OŠ "Velagići" PŠ "Kamičak"
Ključ
Područna škola
28
31.818
0,7
1.871
4
0
4
205
OŠ "Velagići"PŠ "Balijevići"
Ključ
Područna škola
14
66.403
0,8
3.904
4
0
4
206
OŠ "Sanica" PŠ "Donja Sanica"
Ključ
Područna škola
14
47.174
0,8
2.773
4
0
4
207
OŠ "Sanica" PŠ "Biljani"
Ključ
Područna škola
37
50.728
0,9
2.982
4
0
4
208
OŠ "Ključ" PŠ "Velečevo"
Ključ
Područna škola
25
27.668
0,8
2.597
4
0
4
209
OŠ "Stijena" PŠ "Zmajevac"
Cazin
Područna škola
53
-
0
-
4
0
4
210
OŠ "Stijena" PŠ "Vilenjača"
Cazin
Područna škola
68
-
0
-
4
0
4
211
OŠ "Stijena" PŠ "Glogovac"
Cazin
Područna škola
95
60.121
0,8
4.172
4
0
4
212
OŠ "Skokovi" PŠ "Krakača"
Cazin
Područna škola
36
32.247
0,6
1.896
4
0
4
213
OŠ "Ostrožac" PŠ "Osredak"
Cazin
Područna škola
68
53.722
0,5
3.158
4
0
4
214
OŠ "Gata" PŠ "Mala Peć"
Bihać
Područna škola
25
-
0
-
4
0
4
REDNI
BROJ
NAZIV USTANOVE
OPĆINA
VRSTA
USTANOVE
47
UKUPAN BROJ
KORISNIKA I
UPOSLENIKA
UŠTEDE U
kWh/god
INDEKS
PROFIT
ABILN
OSTI
UŠTEDE U
KM
ZBIRNI
BODOVI
ZA
VAŽNOST
ZBIRNI
BODOVI
ZA SVE
KRITERIJE
4
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Prilog 2. Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju
krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Unsko –
sanskog kantona
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko – sanskog kantona“, broj: 05/08), Vlada Unsko – sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana _______, d o n o s i:
Odluku o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju
krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u
javnim objektima Unsko – sanskog kantona
Član 1.
(Predmet Odluke)
Odlukom o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih
korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Unsko – sanskog kantona (u
daljem tekstu: Odluka), propisuju se obaveze krajnjih korisnika energije i vode da
redovno unose podatke o potrošnji energije i vode u informacioni sistem za energetski
menadžment (u daljem tekstu: EMIS) i o istom redovno izvještavaju odgovarajuće
nivoe vlasti, u zavisnosti od resora ili sektora kojem pripadaju.
Član 2.
(Krajnji korisnici)
(1) Primarni krajnji korisnici energije i vode u javnim objektima Unsko – sanskog
kantona su: organi javne uprave, organizacije, regulatorna tijela, javne
ustanove, agencije, zavodi i javna preduzeća koja se neposredno finansiraju iz
Budžeta Unsko – sanskog kantona.
(2) Sekundarni krajnji korisnici energije i vode u javnim objektima Unsko – sanskog
kantona su ostali organi javne uprave, organizacije, regulatorna tijela, javne
ustanove, agencije, zavodi i javna preduzeća koja se ne finansiraju neposredno
iz Budžeta Unsko – sanskog kantona, već budžetska sredstva koriste po drugim
osnovama (grantovi, subvencije, pomoći).
48
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Član 3.
(Osnovne funkcije EMIS-a)
Osnovne funkcije EMIS-a su: prikupljanje i unos osnovnih podatka o objektima
kao i kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, sedmičnoj i dnevnoj osnovi,
olakšan pristup informacijama o potrošenoj energiji, načinu potrošnje i mjestima
potrošnje, kalkulacije i analize potrošnje u svrhu identificiranja neželjenih i
prekomjernih utrošaka energije i vode, kao i identifikacija mogućnosti za povećanje
energetskih i finansijskih ušteda, verifikacija ostvarenih ušteda energije i vode,
kalkulacija različitih indikatora potrošnje, automatska obavještenja o postignutim
ciljevima ili neželjenom potrošnjom, različite mogućnosti za različite razine korisnika,
napredno filtriranje baze podataka, ispis podataka u pdf ili excel datotekama, te
izlistavanje različitih tipova objekata.
Član 4.
(Obaveze krajnjeg korisnika)
(1) Krajnji korisnik obavezan je iz reda uposlenih imenovati najmanje jednu
osobu – energetskog menadžera i njegovog zamjenika za prikupljanje i unos
podataka o potrošnji energije i vode u EMIS, kao i za redovno izvještavanje
o potrošnji energije i vode od strane krajnjeg korisnika.
(2) U slučaju spriječenosti energetskog menadžera da obavlja poslove iz stava
(1) ovog člana, iste poslove obavljaće njegov zamjenik.
(3) Krajnji korisnik obavezan je putem energetskog menadžera unositi
mjesečne podatke o potrošnji energije i vode u EMIS najkasnije do 15-og u
mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Ukoliko jedan javni objekat koristi više krajnjih korisnika, isti će sporazumno
imenovati jednog energetskog menadžera i njegovog zamjenika za
prikupljanje i unos podataka o potrošnji energije i vode u EMIS.
(5) Krajnji korisnik je obavezan odgovarajućem nivou vlasti, uz zavisnosti od
resora ili sektora kojem pripada, dostaviti godišnji izvještaj o potrošnji
energije i vode najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu
godinu.
49
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Član 5.
(Posebne obaveze primarnog i sekundarnog krajnjeg korisnika)
(1) Primarni krajnji korisnik je obavezan da uz nalog za plaćanje troškova potrošnje
energije i vode, Ministarstvu finansija Unsko – sanskog kantona dostavi i
izvještaj o unosu podataka u EMIS za mjesec za koji se vrši plaćanje.
(2) Sekundarni krajnji korisnik obavezan je da uz zahtjev za korištenje budžetskih
sredstava Unsko – sanskog kantona dostavi izvještaj o redovnom unosu
podataka u EMIS.
Član 6.
(Obaveze energetskog menadžera)
Pored redovnog monitoringa, energetski menadžer naročito ima obaveze da:
vrši praćenje i nadzor potrošnje energije u objektima, identifikuje neracionalnu
potrošnju u objektima, priprema prijedloge projekata energetske efikasnosti i praćenje
efekata, uključivanje projekata energetske efikasnosti u finansijske planove,
uključivanje projekata energetske efikasnosti u razvojne planove, priprema prijedloge i
izvore finansiranja projekata energetske efikasnosti, te dostavlja godišnji izvještaj o
potrošnji energije i vode rukovodstvu svog krajnjeg korisnika, najkasnije do 31. januara
tekuće godine za prethodnu godinu.
Član 7.
(Centralna baza podataka)
(1) Centralnu bazu podataka o potrošnji energije i vode svih krajnjih korisnika vodi
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog
kantona koje ima pristup i mogućnost pregleda, monitoringa i izvještavanja za
sve javne objekte na području Unsko – sanskog kantona.
(2) Izvještaji će se moći kreirati i za svaki pojedini objekat u cilju pregleda potrošnje
energije, vode, indikatora ili identificiranja prekomjerne potrošnje, netačno
unesenih podataka i sl.
50
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Član 8.
(Mjere zbog neizvršavanja obaveza)
Ukoliko krajnji korisnik iz neopravdanih razloga ne izvrši obaveze iz člana 4. ove
Odluke, istom će biti uskraćena finansijska sredstva za operativno poslovanje do
izvršavanja propisanih obaveza.
Član 9.
(Prijelazne i završne odredbe)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Unsko – sanskog kantona“.
Broj:_____________________
Bihać,____________2014. godine
PREMIJER KANTONA
dr. sci. Hamdija Lipovača
51
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Prilog 3. Primjer izvještaja za dostavljanje podataka o godišnjoj potrošnji
energije nadležnim ministarstvima i Fondu
PREGLED POTROŠNJE ENERGIJE, VODE I INDIKATORA PO GRUPI OBJEKATA
Na ovome mjestu će pisati ime korisnika, koji generira izvještaj i može vidjeti samo objekte koji su mu dodijeljeni, i izvan
toga ne može niti biti prikazano u izvještaju.
Korisnik
Datum
Ispis datuma generiranja Izvještaja.
Vrsta objekta
Omogućavanje korisniku filtriranje objekata po grupma vrsta objekata i filtriranje po vrsti objekta.
Obrazovanje
Zdravstvo
Javna administracija
Socijalne ustanove
‐ osnovna škola
‐ srednja škola
- bolnica
- dom zdravlja
‐ općina
- fakulteti
- ambulanta
‐ općina
- javna zgrada
- administrativna
zg.
‐ područna škola
‐ dječiji vrtići i predškolske JU
‐ lječilište
- apoteka
Ukupan broj objekata u grupi
Ispis broja filtriranih objekata u grupi
ili po vrsti
Ukupno godišnje
Prosjek po
objektu
Količina energijegodišnji prosjek
Jedinica
Itd.......
Broj uposlenih
Broj korisnika
Površina grijanog dijela objekta (m²)
Zapremina grijanog dijela objekta (m³)
I POTROŠNJA ENERGIJE ZA GRIJANJE
Ia Potrošnja energije za grijanje po grupi objekata (godišnji prosjek)
Ukupna prosječna godišnja potrošnja energije za grijanje po grupi objekata
Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje po objektu
Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje po korisniku
Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje po 1m² grijane površine
Specifična godišnja potrošnja energije za grijanje po 1m³ grijanog prostora
Prosječna energetska kategorija
Ukupni
prosječni
godišnji trošak
KWh
KWh/objektu
KWh/korisniku
KWh/m²
KWh/m³
Ib Potrebni energenti za grijanje po grupi objekata (godišnji prosjek)
Energent / izvor grijanja Jedinica
Plin
Lož ulje
Ugalj
Drvo
Pelet, briket
Elektro grijanje
Daljinsko grijanje
Prosječna
godišnja količina
Prosjek po
objektu
m³ / god
l / god
t / god
prm/ god
t / god
KWh / god
KWh / god
52
Prosjek po
korisniku
Prosjek po m² Prosjek po m³
grijane
grijanog
površine
prostora
Jedinica
KM
KM/objektu
KM/korisniku
KM/m²
KM/m³
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Ic Potrebna godišnja finansijska sredstva za nabavku energenata po grupi objekata (godišnji prosjek)
Specifični
Specifični
Specifični
Specifični
Prosječna
Ukupni prosječni
Prosječna
prosječni
prosječni
prosječni
prosječni
Energent / izvor grijanja Jedinica
jedinična cijena, godišnji trošak,
godišnja količina
godišnji trošak godišnji trošak godišnji trošak godišnji trošak
KM/jed.mj.
KM
po objektu
po korisniku
po 1m²
po 1m³
Plin
m³ / god
Lož ulje
l / god
Ugalj
t / god
Drvo
prm/ god
Pelet, briket
t / god
Elektro grijanje
KWh / god
KWh / god
Daljinsko grijanje
II POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Potrošnja električne energije po grupi objekata (godišnji prosjek)
Količina energijegodišnji prosjek
Ukupna prosječna godišnja potrošnja ele. Energijepo grupi objekata
Specifična godišnja potrošnja ele. energije po objektu
Specifična godišnja potrošnja ele. energije po korisniku
Specifična godišnja potrošnja ele. Energije po 1m² grijane površine
Specifična godišnja potrošnja ele. energije po 1m³ grijanog prostora
Jedinica
Ukupni
prosječni
godišnji trošak
KWh
KWh/objektu
KWh/korisniku
KWh/m²
KWh/m³
Jedinica
KM
KM/objektu
KM/korisniku
KM/m²
KM/m³
III POTROŠNJA VODE
Potrošnja vode po grupi objekata (godišnji prosjek)
Količina energijegodišnji prosjek
Ukupna prosječna godišnja potrošnja vode po grupi objekata
Specifična godišnja potrošnja vode po objektu
Specifična godišnja potrošnja vode po korisniku
Specifična godišnja potrošnja vode po 1m² grijane površine
Jedinica
Ukupni
prosječni
godišnji trošak
m³
m³/objektu
m³/korisniku
m³/m²
Jedinica
KM
KM/objektu
KM/korisniku
KM/m²
IV EMISIJE CO2
Emisija CO₂ po grupi objekata (godišnji prosjek)
Jedinica
Ukupna prosječna godišnja emisija po grupi objekata
Specifična godišnja emisija CO2 po objektu
Specifična godišnja emisija CO2 po korisniku
Specifična godišnja emisija CO2 po 1m² grijane površine
tCO2
tCO2/objektu
tCO2/korisnik
tCO2/m²
53
Iz energije
za grijanje
Iz električne
energije
Ukupna
prosječna
emisija
Vlada Unsko-sanskog
kantona
Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015.-2017.
Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Ulica Alije Đerzeleza br. 6,
77000 Bihać, BiH
Tel: +387 37 316 – 040
www.vladausk.ba
www.mgpuzo.org
54
Download

Plan energetske efikasnsoti Unsko sanskog kantona