SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVI - Broj 1
10. januara 2012.
BIHAĆ
1.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlja
V Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 1/04 i
11/04), člana 99. i 148. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj; 5/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona na 17. sjednici održanoj
dana 30.12.2011.godine:
Ističe, da je Republika Bosna i Hercegovina
01. marta 1992. godine obnovila svoju hiljadu­
godišnju državnost, i da je priznata kao državnopravni subjekt 06. aprila 1992. godine a 22. maja
1992. godine Republika Bosna i Hercegovina je
primljena u članstvo Ujedinjenih nacija.
Potvrđuje, da je na Republiku Bosnu i
Hercegovinu kao i na tadašnji Bihaćki okrug
izvršena oružana agresija od strane JNA, Srbije i
Crne Gore i paravojnih formacija iz Srbije i Crne
gore i kolaboracijskih snaga iz srpskog naroda u
Republici Bosni i Hercegovini.
Podrazumjeva da su temeljne vrijednosti
odbrambeno-oslobodilačkog rata opće prihvaćene
Izdanje na bosanskom
jeziku
od stanovništva tadašnjeg Bihaćkog okruga,danas
Unsko-sanskog kantona. U cilju zaustavljanja
dalje radikalne politizacije odbrambeno-oslobo­
dilačkog rata na prostoru Unsko-sanskog kantona
i šire, što može imati nesagladivih posljedica,
Skupština Unsko-sanskog kantona i donosi
DEKLARACIJU
o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i mjestu
i ulozi 5. Korpusa Armije Republike Bosne i
Hercegovine 1992. – 1995. godine
1. Republika Bosna i Hercegovina je vodila
pravedni i legitimni odbrambeno-oslobodilački
rat, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome,
u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske
agresije unutar međunarodno priznatih granica.
2. Da je Armija Republike Bosne i Hercegovine
bila jedina i legitimna oružana sila Republike
Bosne i Hercegovine, a njen sastavni dio 5.
Korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine
odlukom Predsjedništva Republike Bosne i
Hercegovine i naredbom Štaba Vrhovne komande
Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
Broj 1 - Strana 2
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
broj: 02/1010-202 od 29.septembra 1992.godine
pod brojnim nazivom ratne jedinice T-30005 sa
sjedištem u Bihaću.
3. 5. Korpus Armije Bosne i Hercegovine je
kao najviša vojna formacija na prostoru tadašnjeg
Bihaćkog okruga zajedno sa HVO regije Bihać i
MUP-a okruga Bihać u svojoj zoni odgovornosti
organizovao i izvodio odbrambena dejstva supros­
tavljajući se nekoliko puta jačim snagama agresora,
štiteći civilno stanovništvo u potpunom okruženju,
poštujući pravila međunarodnog humanitarnog
prava, konvencija i običaja ratovanja.
4. Demokratski izabrani predstavnici u Skupštini
Unsko-sanskog kantona izražavaju svoju podršku
5. Korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine,
svim njegovim pripadnicima i odgovorno u skladu
sa moralnim kodeksom prihvataju 5. Korpus
Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je bio
branitelj opkoljenog Bihaćkog okruga i oslobodilac
Unsko-sanskog kantona.
5. U skladu sa temeljnim načelima pravednosti
i građanske solidarnosti sve institucije Unskosanskog kantona će u okviru svojih mogućnosti
osigurati pripadnicima 5. Korpusa Armije
Republike Bosne i Hercegovine, porodicama
poginulih boraca i stradalnicima odbrambeno –
oslobodilačkog rata punu zaštitu i dostojanstvo.
6. Skupština Unsko-sanskog kantona poziva
sve građane, nevladine organizacije, udruženja i
medije, sve dužnosnike u institucijama Unskosanskog kantona da na navedenim načelima štite
temeljne vrijednosti i dostignuća pripadnika 5.
Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine,
Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih
poslova.
Ova Deklaracija objavit će se u “Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-1-257/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
2.
Na osnovu člana 11. e) odjeljka A poglavlja
V Ustava Unsko-sanskog kantona, (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 1/04 i 11/04)
i člana 21.stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”,br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
9/10,36/10 i 45/10), Skupština Unsko-sanskog
kantona, na prijedlog Vlade Unsko-sanskog
10. januara 2012.
kantona, na 17. redovnoj sjednici održanoj dana
30.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
O PRIVREMENOM FINANSIRANJU
UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD
JANUAR – MART 2012. GODINE
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se iznos privremenog
finansiranja Unsko-sanskog kantona za period
01.01.-31.03.2012. godine, a do donošenja
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
Član 2.
Privremeno finansiranje Unsko-sanskog kan­
tona, za period iz člana 1. ove Odluke, utvrđuje se
u iznosu od 40.164.285 KM.
Član 3.
Vlada Unsko-sanskog kantona će donijeti
odluku o načinu izvršavanju ove Odluke, u skladu
sa ostvarenim prihodima.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona” i
primjenjivat će se od 01.01.2012.godine.
Broj 01-02-3-1-264/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
3.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona “ broj: 1/04 i 11/04), člana
46. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”
broj:19/06, 76/08, 5/09,32/09,9/10,36/10 i 45/10),
a u vezi sa članom 3. stav 2. Zakona o dugu,
zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”
broj: 86/07 i 24/09), člana 53. stav 1. i 2. i
člana 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011.godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona “broj: 5/11) te
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
broj: 509/09 od 16.09.2009.godine, Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona, na 17. redovnoj sjednici
održanoj 30.12.2011.godine donosi:
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju
kreditnog zaduženja Unsko-sanskog kantona
za nabavku medicinske opreme za opremanje
zdravstvenih ustanova na području
Unsko-sanskog kantona
Član 1.
U Odluci o odobrenju kreditnog zaduženja
Unsko-sanskog kantona za nabavku medicinske
opreme za opremanje zdravstvenih ustanova na
području Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona"broj: 11/11) član
2. mijenja se i glasi:
“Član 2.
Zaduženje iz člana 1. ove Odluke raspodjelit
će se kako slijedi:
- Kantonalnoj bolnici “dr.Irfan Ljubijankić” Bihać
u iznosu do 5,5 miliona EUR-a.
- Općoj bolnici Sanski Most, u iznosu do 0,5
miliona EUR-a
- ZU “Lječilište Gata” Bihać, u iznosu do 0,5
milion EUR-a”.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 01-02-3-1-262/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
4.
Na osnovu člana 18. i člana 23. i 24. Zakona
o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik Federacije Bosne i
Hercegovine” broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
09/10, 36/10 i 45/10), člana 97. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona, Skupština
Unsko-sanskog kantona na 17. redovnoj sjednici
održanoj dana 30.12.2011.godine donosi sljedeću:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Finansijskog plana
JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona” za 2011. godinu
I
Usvajaju se izmjene i dopune Finansijskog
plana JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu
Broj 1 - Strana 3
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-1-258/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
5.
Na osnovu člana 11. m) odjeljka A poglavlje
V Ustava Unsko – sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 1/04 i
11/04-prečišćeni tekst) i člana 63. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije
BiH”broj: 46/10) i člana 13.stav 1. alineja 2.
Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača
prema zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać (“Službeni glasnik
Unsko–sanskog kantona broj: 9/98.) na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na 17. sjednici održanoj dana
30.12.2011.godine donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Statut ZU Kantonalna
bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać broj:
12727/11 od 26.12.2011. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-1-259/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
6.
Na osnovu člana 97. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04.) i člana 9.
Odluke o Agenciji za privatizaciju (“Službeni list
Unsko-sanskog kantona” broj: 1/97. i “Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3a/00,
6/03. i 17/05.) i Odluke o izmjenama Odluke o
Agenciji za privatizaciju broj:01-02-1-487/11. od
18.04.2011.godine i člana 4. tačka 2.Zakona o
ministarskim vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine FBiH broj: 12/03. i 34/03.) na prijedlog
Broj 1 - Strana 4
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vlade Unsko-sanskog Kantona, Skupština Unskosanskog kantona na 17. redovnoj sjednici održanoj
30.12.2011.godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
Agencije za privatizaciju
I
Ovom Odlukom imenuje se privremeni
Upravni odbor Agencije za privatizaciju na period
do 60 dana.
II
U privremeni Upravni odbor Agencije za
privatizaciju imenuju se sljedeći kandidati:
1. Čaušević Nijaz -predsjednik
2. Prošić Dževad-član
3. Piralić Samir –član
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-1-261/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
7.
Na osnovu člana 98 a u vezi sa članom 41.
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
17. redovnoj sjednici održanoj dana 30.12.2011.
godine donosi sljedeći:
10. januara 2012.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-1-260/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
8.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04.) Skupština
Unsko-sanskog kantona je na 17. redovnoj sjednici
održanoj dana 30.12.2011. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
I
Predlaže se Vladi Unsko-sanskog kantona da
iz predloženih i odobrenih sredstava Odluke o
privremenom finansiranju za period januar – mart
2012. godine do donošenja budžeta za 2012.
godinu finansiraju osnovne zakonske i materijalne
potrebe.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-3-1-263/11 Predsjedavajući Skupštine
30. decembar 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
9.
I
Na osnovu člana 16. i 18. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.12.2011. godine, donosi:
Usvaja se Nacrt Programa rada Skupštine
Unsko-sanskog kantona za 2012.godinu.
UREDBU
ZAKLJUČAK
II
Zadužuje se Služba Skupštine Unskosanskog kantona da nacrt Programa rada dostavi
poslanicima, radnim tijelima Skupštine, Vladi
Unsko-sanskog kantona, općinskim vijećima,
kantonalnim organima i organizacijama i objavi
na web stranici Skupštine Unsko-sanskog kantona.
o izmjeni Uredbe Vlade Kantona broj:
03-017-967/2011 od 30.11.2011. godine
Član 1.
U Uredbi Vlade kantona broj: 03-017-967/2011
od 30.11.2011. godine (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 22/11), član 3. mijenja se
i glasi:
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
“Ova Uredba stupa na snagu danom stupanja
na snagu Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu i objavit će se u “Službenom
glasniku Unsko – sanskog kantona”.”
Član 2.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona”.
Broj 03-017-1045/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
10.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08) i člana 65. Zakona
o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine FBiH”, broj: 19/06, 76/08, 5/09,
9/10, 35/10 i 45/10), na prijedlog Ministarstva
finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 22.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za period
01.01.-30.09.2011. godine
I
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Unskosanskog kantona za period 01.01.-30.09.2011.
godine, obrađivača Ministarstva finansija, koji je
sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona”.
Broj 03-017-1046/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
11.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj 15.12.2011.
godine, donosi:
Broj 1 - Strana 5
ODLUKU
o prihvatanju Sporazuma o saradnji
I
Prihvata se Sporazum o saradnji, broj
projekta: 587227 između Vlade Unsko-sanskog
kantona i Međunarodne finansijske korporacije
(International Finance Corporation - IFC) iz
Grupacije Svjetske banke.
Sporazum iz prethodnog stava je sastavni dio
ove Odluke.
II
Sporazum iz tačke I ove Odluke, u ime Vlade
Unsko-sanskog kantona, potpisuje Premijer
Kantona.
III
Vlada Unsko-sanskog kantona prihvata
obavezu provođenja regulatorne reforme na
kantonalnom nivou.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se kantonalni
organi državne službe, svako u okvirima svojih
nadležnosti, s tim da će se sredstva potrebna za
realizaciju iste obezbijediti u Budžetu Unskosanskog kantona za 2012. godinu.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1039/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
12.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 22.12.2011.
godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na tekst Sporazuma
o uspostavljanju FONDA za podršku
Broj 1 - Strana 6
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
drvoprerađivačima Unsko-sanskog kantona u
razvijanju i implementaciji sistema upravljanja
kvalitetom u skladu sa ISO standardima, FSC
CoC standardom i CE znakom, koji je sastavni
dio ove Odluke.
II
Ovlašćuju se Premijer kantona i ministar
Ministarstva privrede da u ime Vlade Unskosanskog kantona potpišu Sporazum iz tačke I ove
Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona”.
Broj 03-017-1050/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
13.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 45. Zakona
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 53/06, 70/06 i
12/09), na prijedlog Kantonalne uprave civilne
zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost za pokretanje postupka javne
nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva, bez
dodatnog objavljivanja u “Službenom glasniku
Bosne i Hercegovine, za nabavku 20 (dvadeset)
kompleta uniformi za članove Kantonalnog štaba
civilne zaštite i 6 (šest) kompleta suhih ronilačkih
odijela za službenu zaštitu i spašavanja na vodi i
pod vodom.
II
Vrijednost nabavke roba iz tačke I ove
Odluke određuje se u iznosu do 50.000,00 KM
(pedesethiljada konvertibilnih maraka), koja će se
obezbijediti iz Budžeta Unsko-sanskog kantona sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje,
shodno članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća koja su posebnim planom planirana za
10. januara 2012.
opremanje struktura zaštite i spašavanja (štabova,
službi i jedinica civilne zaštite).
III
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Kantonalna uprava civilne zaštite da u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama i ostalim
zakonskim propisima i podzakonskim aktima
provede postupak javne nabavke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1025/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
14.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08) a u vezi sa članom
14. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti od požara
i vatrogastvu (“Službene novine FBiH”, broj:
64/09) i tačkom 7. Metodologije za izradu
procjene ugroženosti od požara (“Službene novine
FBiH”, broj: 8/11), na prijedlog Kantonalne
uprave civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 22.12.2011.
godine, donosi:
ODLUKU
I
Usvaja se Procjena ugroženosti Unsko-sanskog
kantona od požara, obrađivača Kantonalne uprave
civilne zaštite.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona”.
Broj 03-017-1052/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 7
ODLUKU
15.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom 43. i
44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.12.2011. godine, donosi:
o usvajanju Programa utroška sredstava
sa Tekućeg granta – Subvencije javnim
preduzećima – zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Programa utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod 614400 HAO 010 - Subvencije
javnim preduzećima – zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti, u iznosu:
10.000,00 KM
(slovima: deset hiljada konvertibilnih maraka)
Rb
naziv PRograma
1.
Tekući grant –
Subvencije javnim
preduzećima – zdravstvena
zaštita osoba Romske
nacionalnosti
svrha PRograma
- zdravstvena zaštita
osoba Romske
nacionalnosti
II
Zadužuju se Centri za socijalni rad i
Zdravstvene ustanove Unsko-sanskog kantona
da, za trošenje sredstava iz tačke I ove Odluke,
uz zahtjev dostavljaju i originalne finansijske
dokumente za plaćanje hospitalizacije i liječenja
osoba Romske nacionalnosti.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1065/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
16.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-
Primalac
-C
entri za socijalni rad
(zdravstveno osiguranje)
iznos km
10.000,00
-Z
dravstvene ustanove
USK-a (prema fakturisanim
zdravstvenim uslugama za
2010-2011. godinu
sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
40. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/11 i 20/11),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava Grant – za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica
I
Usvaja se Programa utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu,
utvrđenih u razdjelu 17, ekonomski kod 615
200 HAU 006 - Grant za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica, u iznosu od:
17.148,00 KM
(slovima: sedamnaest hiljada sto četrdeset osam
konvertibilnih maraka)
Broj 1 - Strana 8
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
svrha PRograma
naziv PRograma
Općine
Održivi povratak –
izgradnja infrastrukture
u mjestu prebivališta za
općine Cazin - druga tranša
za izgradnju kuća – grant
za rješavanje nezbrinutih
osoba 50.000,00 KM
Izgradnja infrastrukture i
kuća za povratnička naselja
srpskog i bošnjačkog –
interno raseljenog
stanovništva, radi održivosti
povratka – Općina Cazin
Općina Cazin
Načelnici općina su dužni, da shodno Zakonu
o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i
izbjeglicama u BiH, (“Službene novine FBiH”,
broj: 15/05) i drugim zakonskim propisima
implementiraju doznačena sredstva i po istom
dostave Izvještaj u roku od 90 dana od dana
dobijenih sredstava.
III
Komisija Ministarstva zdravstva i socijalne
politike će pratiti namjenski utrošak sredstava
iz tačke I ove Odluke, o čemu će izvijestiti
Ministarstvo, koje će Izvještaj o utrošenim
sredstvima dostaviti Vladi kantona.
17.148,00 KM
17.148,00 KM
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
34. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/11 i
20/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 15.12.2011.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta subvencije javnim
preduzećima iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1066/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Red.
Broj
1.
NAZIV
PROGRAMA
Tekući grant
subvencije javnim
predzećima
SVRHA PROGRAMA
Tekuće i investiciono
održavanje CT aparata i
magnetne rezonance
Vrijeme
utroška –
17.
IV
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Budžet 2011.
- Iznos
90 dana
Ukupno:
II
10. januara 2012.
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod - 614400 HAO005 subvencije
javnim preduzećima, kako slijedi:
PRIMALAC
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
ZU Kantonalna bolnica ,,Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać
200.000,00
UKUPNO
200.000,00
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
18.
O namjenskom utrošku sredstava tačke
I ove Odluke ZU Kantonalna bolnica ,,Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać će dostaviti Izvještaj
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, a
Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu kantona.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1013/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Red.
Broj
1.
NAZIV
PROGRAMA
Tekući grant
subvencije javnim
predzećima
Broj 1 - Strana 9
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom 34. i
43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta subvencije javnim
preduzećima iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod - 614400 HAO005 subvencije
javnim preduzećima, kako slijedi:
PRIMALAC
ORGANIZACIJA
SVRHA PROGRAMA
Nabavka opreme za
hemodijalizu
II
O namjenskom utrošku sredstava tačke
I ove Odluke, ZU Kantonalna bolnica ,,Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać će dostaviti Izvještaj
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, a
Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu Kantona.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1014/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
IZNOS KM
ZU Kantonalna bolnica ,,Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać
200.000,00
UKUPNO
200.000,00
19.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom 34. i 43.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta - Subvencije javnim
ustanovama - Opća bolnica Sanski Most
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
Broj 1 - Strana 10
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
godinu, tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod - 614400 HAO008 subvencije
Red.
Broj
1.
NAZIV
PROGRAMA
Tekući grant
Subvencije javnim
ustanovama - Opća
bolnica Sanski Most
Održavanje tekućeg poslovanja
(nabavka lijekova, potrošnog
materijala, servisiranje anestezio­
loškog aparata, nabavka ogrjeva,
utroška vode i odvoz smeća)
III
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1015/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
1.
NAZIV PROGRAMA
Tekući grant neprofitnim
organizacijama - Dom
zdravlja Bosanska Krupa
PRIMALAC
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
JU Opća bolnica Sanski
Most
100.000,00
Ukupno
100.000,00
20.
O namjenskom utrošku sredstava tačke I ove
Odluke JU Opća bolnica Sanski Most će dostaviti
Izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike, a Ministarstvo će o istom izvjestiti
Vladu Kantona.
Red.
Broj
javnim ustanovama - Opća bolnica Sanski Most,
kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
II
10. januara 2012.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
34. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/11 i
20/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 15.12.2011.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta neprofitnim organizacijama
- Dom zdravlja Bosanska Krupa iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, tekućeg
granta utvrđenog u razdjelu 17, ekonomski
kod - 614300 HAN002 grantovi neprofitnim
organizacijama - Dom zdravlja Bosanska Krupa,
kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
Rekonstrukcija kotlovnice
centralnog grijanja sa tečnog
na čvrsto gorivo
PRIMALAC
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
ZU Dom zdravlja
Bosanska Krupa
30.000,00
Ukupno
30.000,00
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke, ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa
će dostaviti Izvještaj Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike, a Ministarstvo će o istom
izvjestiti Vladu kantona.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1016/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Rb
NOSIOC AKTIVNOSTI
Broj 1 - Strana 11
21.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 5/11 i 20/11),
na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 15.12.2011.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućih grantova-Grant -JU “Kantonalni
fond za izgradnju stanova”
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
tekućih grantova-Grant- JU “Kantonalni fond za
izgradnju stanova”, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2011.godinu, ekonomski kod
614 300 - GAN010, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
IZNOS KM
1.
Sufinansiranje započetih, a nezavršenih
stambenih objekata –Bihać
JU “Stanouprava” Bihać
200.000,00 KM
2.
Sufinansiranje započetih, a neizavršenih
stambenih objekata -Velika Kladuša
Udruženje ratnih vojnih invalida
Velika Kladuša
20.000,00 KM
3.
Sufinansiranje započetih, a nezavršenih
stambenih objekata “Domet” 2002
Organizacija ratnih vojnih invalida
Prijedor - Privremeno sjedište \
Sanski Most
80.000,00 KM
UKUPNO
300.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke, teretit će
sredstva u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu, ekonomskog koda 614
300 - GAN010- Grant -JU “Kantonalni fond za
izgradnju stanova”.
III
O realizaciji ove Odluke, starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Ministarstvo finansija i JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba
i socijalno ugroženih kategorija”, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Zadužuje se direktor JU “Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” da formira Komisiju koja
će pratiti namjensko trošenje sredstava, te shodno
članu 44. Zakona o izvršenju Budžeta Unskosanskog kantona, putem Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona o utrošku istih.
Broj 1 - Strana 12
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
sanskog kantona”, broj 5/11 i 20/11), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 15.12.2011. godine, donosi:
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1017/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova-Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
22.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu (“Službeni glasnik UnskoRb.
1.
10. januara 2012.
NOSIOC AKTIVNOSTI
Udruženje demobilisanih boraca
Odbrambeno-oslobodilačkog rata 19921995 - Cazin
Usvaja se Program utroška sredstava
dijela tekućih grantova-Grantovi neprofitnim
organizacijama- Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu,
ekonomski kod 614 300 - GAN013, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
IZNOS KM
Pomoć u finansiranju za 2011.
godinu
1.350,00 KM
UKUPNO
1.350,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu, ekonomskog koda 614 300 GAN013-Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svojih nadležnosti, a po dostavljenim
pojedinačnim programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1018/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
23.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
43. i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/11 i
20/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o Programu utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim
organi­zacijama za Crveni križ Općine
Bosanska Krupa iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614300 HAN015-Grantovi
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
neprofitnim organizacijama za Crveni križ Općine
Bosanska Krupa, u iznosu od:
Red.
broj
1.
NAZIV PROGRAMA
Tekući grantGrantovi neprofitnim
organizacijama
500,00 KM
(slovima: pet stotina konvertibilnih maraka)
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
SVRHA PROGRAMA
-finansijska pomoć za
akciju dobrovoljnog
darivanja krvi
II
Zadužuje se Crveni križ Općine Bosanska
Krupa da, Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike Unsko-sanskog kantona, dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu.
Crveni križ Općine Bosanska
Krupa na račun broj:
3385302200291159 otvoren
kod UniCredit Bank
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1035/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
24.
o Programu utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta-Grantovi neprofitnim
organizacijama za Udruženje darivalaca krvi
Bihać, iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614300 HAN015-Grantovi
neprofitnim organizacijama za Udruženje
darivalaca krvi Bihać, u iznosu od:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-
1.
Tekući grantGrantovi neprofitnim
organizacijama
500,00 KM
ODLUKU
O realizaciji ove Odluke, starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako iz svoje nadležnosti.
NAZIV PROGRAMA
IZNOS KM
sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
43. i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/11 i
20/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 15.12.2011. godine,
donosi:
III
Red.
broj
Broj 1 - Strana 13
SVRHA PROGRAMA
-finansijska pomoć za
akciju darivanja krvi-u
cilju popunjavanja zaliha
transfuziologije KB “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać
1.000,00 KM
(slovima: hiljadu konvertibilnih maraka)
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Udruženje darivalaca
krvi Bihać na račun broj:
3385002206150459
otvoren kod UniCredit
Bank-Bihać
IZNOS KM
1.000,00 KM
Broj 1 - Strana 14
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Zadužuje se Udruženje darivalaca krvi Bihać
da, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Unsko-sanskog kantona, dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke, starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija iz tačke I ove Odluke,
svako iz svoje nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1036/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
25.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08 ), a u vezi sa
članom 35., 43. i 44. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”,
broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj 15.12.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
Granta predškolsko obrazovanje - dječji
vrtići za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta utvrđenih u razdjelu 18, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614300, subanalitika IAN 008, pozicija - Grant
Predškolsko obrazovanje- dječji vrtići za 2011.
godinu u iznosu od:
2.493.360,00 KM
10. januara 2012.
(slovima: dva miliona četiri stotine devedeset
tri hiljade tristotine šezdeset konvertibilnih
maraka) na ime isplate bruto plaća i sufinansiranja
rada predškolskih javnih ustanova shodno
pedagoškim standardima i normativima.
Sredstva iz prethodnog stava prenijet će se
na račune predškolskih ustanova - dječijih vrtića
otvorenih kod poslovnih banaka.
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke, koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava granta
za Predškolsko obrazovanje- dječji vrtići, koji je
sastavni dio ove Odluke.
III
O realizaciji ove Odluke, starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1038/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
26.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu i Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/11 i
20/11), na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Programa utroška dijela sredstava - Grant
neprofitnim organizacijama – ostali iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu - Ministarsto privrede
I
U Odluci Vlade o usvajanju Programa
utroška dijela sredstava Grant neprofitnim
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
organizacijama – ostali, iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu - Ministarstva
privrede broj: 03-017-794/2011 od 12.10.2011.
Rb
naziv PRograma
2.
“Volim domaće volim Bosnu
i Hercegovinu”
Sporazum o uspostavljanju
Fonda
3.
Broj 1 - Strana 15
godine, u tački I iza podtačke 1. dodaje se
podtačka 2. i 3., koje glase:
svrha PRograma
Primalac
iznos km
Obrtnička komora
USK-a
Sporazum o uspostavljanju Fonda Privredna komora
USK-a
5.000,00
Podrška projekta
Ukupno:
19.000,00
24.000,00
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1051/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
Vlade Kantona broj: 03-017-256/2011
od 14.04.2011. godine
I
27.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/08), a u vezi sa odredbama Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog
Redni
broj
NAZIV
PROGRAMA
4.
Smještaj u
drugu porodicu
iz ek. koda
614200
HAM004
80.000,00 KM
SVRHA
PROGRAMA
Isplata
troškova
smještaja i
ishrane djece
i odraslih lica
koji borave u
drugojhraniteljskoj
porodici
U Odluci o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova: Beneficije za
socijalnu zaštitu, Materijalno-socijalna pomoć,
Smještaj u ustanove socijalne zaštite, Smještaj
u drugu porodicu, Civilne žrtve rata i Trudničko
bolovanje za 2011. godinu broj: 03-017-256/2011
od 14.04.2011. godine u tabelarnom dijelu vrše se
izmjene, kako slijedi:
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
IZNOS
KM
- JU Centar za socijalni rad Bihać
20.000,00
- JU Centar za socijalni rad Cazin
15.000,00
- JU Centar za socijalni rad Bužim
- JU Centar za socijalni rad V. Kladuša
- JU Centar za socijalni rad S. Most
0,00
35.000,00
1.000,00
- JU Centar za socijalni rad B. Petrovac
0,00
- JU Centar za socijalni rad B. Krupa
0,00
- JU Centar za socijalni rad Ključ
UKUPNO:
9.000,00
80.000,00
Primljeni
grantovi
od Feder. BiH
Broj 1 - Strana 16
5.
Civilne žrtve
rata iz ek.
koda 614200
HAM005
Federalna
sredstva:
4.000.000,00
KM
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Isplata
invalidnina
i ostalih
dodataka kod
civilnih žrtava
rata i njihovih
porodica: 50%
potrebnih
sredstava
osiguranih u
Federalnom
budžetu
10. januara 2012.
- JU Centar za socijalni rad Bihać
820.000,00
- JU Centar za socijalni rad Cazin
720.000,00
- JU Centar za socijalni rad Bužim
100.000,00
- JU Centar za socijalni rad V. Kladuša
1.300.000,00
- JU Centar za socijalni rad S. Most
700.000,00
- JU Centar za socijalni rad B. Petrovac
80.000,00
- JU Centar za socijalni rad B. Krupa
150.000,00
- JU Centar za socijalni rad Ključ
130.000,00
UKUPNO:
6.
Trudničko
bolovanje iz ek.
koda
614200
HAM006
2.350.000,00
KM
Isplata
novčane
naknade
za majke
porodilje koje
su u radnom
odnosu kao
jednokratne
novčane
pomoći
za majkeporodilje koje
nisu u radnom
odnosu
4.000.000,00
- JU Centar za socijalni rad Bihać
839.000,00
- JU Centar za socijalni rad Cazin
400.000,00
- JU Centar za socijalni rad Bužim
112.000,00
- JU Centar za socijalni rad V. Kladuša
305.000,00
- JU Centar za socijalni rad S. Most
242.000,00
- JU Centar za socijalni rad B. Petrovac
63.000,00
- JU Centar za socijalni rad B. Krupa
255.000,00
- JU Centar za socijalni rad Ključ
134.000,00
UKUPNO:
2.350.000,0
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1019/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
28.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), odredaba Zakona
o izvšavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-
sanskog kantona” broj: 5/11 i 20/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 15.12.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
Vlade Kantona broj: 03-017-582/2011
od 13.07.2011. godine
I
U Odluci o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućeg granta Grantovi neprofitnim
organizacijama - invalidna udruženja na Unskosanskom kantonu za 2011. godinu broj: 03-017582/2011, od 13.07.2011. godine, u tabelarnom
dijelu vrše se izmjene, kako slijedi:
10. januara 2012.
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
NAZIV
PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
Grant neprofitnim Doznaka sredstava za
organizacijama - realizaciju programskih
invalidna
aktivnosti
udruženja
Ukupan iznos:
140.000,00 KM
Broj 1 - Strana 17
PRIMALAC
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
1. Udruženje slijepih građana
USK-a Bihać
2. Udruženje građana
oštećenog sluha i govora
USK-a-Bihać
3. Udruženje “Radosti
druženja” USK-a Bihać
22.200,00
4. Udruženje hroničnih
bubrežnih bolesnika
USK-a Bihać
5. Savez paraplegičara
i oboljelih od dječije
paralize USK-a
6. Udruženje građana
oboljelih od polivomelitisa
14.320,00
7. Kantonalno Udruženje
civilnih žrtava rata i
porodice sa djecom
8. Udruženje distrofičara
USK-a
9. Udruženje oboljelih od
šećerne bolesti USK
UKUPNO
16.270,00
14.700,00
14.540,00
12.576,00
15.010,00
16.274,00
14.110,00
140.000,00
II
ODLUKU
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
o davanju saglasnosti Ministarstvu za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida za zaključenje
Ugovora o zakupu poslovnog prostora
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1020/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
I
29.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 115.
stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:
35/05), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.12.2011. godine, donosi:
Daje se saglasnost Ministarstvu za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida za zaključenje
novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora
za potrebe Odjeljenja za boračko-invalidsku
zaštitu Bihać, na period od godinu dana (12
mjeseci), koji počinje teći od 01.09.2011. godine
i traje do 01.09.2012. godine, a koji se nalazi u
Bihaću u ulici Krupska b.b., ukupne površine
97,00 m², utvrđene mjesečne zakupnine u iznosu
136,19 KM sa uračunatim porezom na dodanu
vrijednost.
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, da u ime Vlade
Unsko-sanskog kantona sa zakupodavcem
Broj 1 - Strana 18
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora iz
tačke I ove Odluke.
III
Sredstva za plaćanje zakupnine iz tačke I ove
Odluke, osigurat će se iz sredstava Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih
u razdjelu 16, glava 01, potrošaćka jedinica 0001,
funkcionalni kod 0690, ekonomski kod 613600
“UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME”
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1058/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
30.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona "Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), vezano za član 43.
Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:
4/97), a u vezi sa članom 69., 70. i 71. Pravilnika
o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 01/11), na prijedlog Ministarstva finansija,
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.12.2011.godine, donosi:
ODLUKU
o formiranju Centralne popisne komisije
za popis sredstava, obaveza i potraživanja
na nivou Vlade Unsko-sanskog kantona sa
stanjem na dan 31.12.2011. godine i Centralnih
popisnih komisija za popis sredstava, obaveza
i potraživanja na nivou nadležnog ministarstva
odnosno Operativnih jedinica sa stanjem na dan
31.12.2011. godine
I
Ovom Odlukom formira se Centralna
popisna komisija za popis sredstava, obaveza
i potraživanja na nivou Vlade Unsko-sanskog
10. januara 2012.
kantona sa stanjem na dan 31.12.2011.godine u
slijedećem sastavu:
1. Enisa Midžić, Ministarstvo finansija, predsjednik,
2. Elvira Saračević, Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, član,
3. Enisa Mesić, Kantonalni sud, član,
4. Edina Sukić, Ministarstvo finansija, član,
5. Sanela Alibegović, Ministarstvo finansija, član,
6. Sabina Felić, Ministarstvo privrede, član,
7. Mersiha Tahirović, Služba za stručne i
zajedničke poslove Vlade USK-a, član,
8. Vujić Mirzeta, Ministarstvo unutrašnjih
poslova, član.
II
Formira se Centralna popisna komisija na
nivou Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta odnosno Operativne jedinice obrazovanja
u sastavu:
1. Almira Ezić, predsjednik,
2. Senka Hrustanović, član,
3. Muhiba Behić, član,
4. Sedija Balić, član,
5. Jasminka Čeliković, član,
6. Lili Umičević, član,
7. Munevera Trgovčić, član,
8. Edo Kovačević, član,
9. Zineta Rekić, član,
10. Baisa Alihodžić, član,
11. Senada Salkić, član,
12. Bajro Pehlić, član.
III
Formira se Centralna popisna komisija na
nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno
Operativne jedinice MUP-a u sastavu:
1. Vujić Mirzeta, predsjednik,
2. Eminović Jasmin,član,
3. Čaušević Zuhra, član,
4. Rekić Dilvad, član,
5. Mušeta Huse, član.
IV
Formira se Centralna popisna komisija na
nivou ministarstava/uprava odnosno Operativne
jedinice Trezor i ostali u sastavu:
1. Sabina Felić, predsjednik,
2. Šefika Majetić, član,
3. Munevera Selimović, član,
4. Omer Muminović, član,
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. Alija Kurtagić, član,
6. Senad Bajbutović, član.
V
Formira se Centralna popisna komisija
Ministarstva pravde i pravosuđa, odnosno
Operativne jedinice pravda i pravosudni organi u
sastavu:
1. Enisa Mesić, predsjednik,
2. Senka Ramakić, član,
3. Fatima Dizdarević, član,
4. Hafeza Mehić, član.
VI
Zadatak Centralne popisne komisije iz tačke
I ove Odluke je da u skladu sa odredbama
Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha
i obaveza i Uputstva o radu popisnih komisija i
obavljanju popisa imovine, obaveza i potraživanja
za 2011.godinu:
- koordinira rad Centralnih popisnih komisija iz
nadležnosti ministarstava odnosno Operativnih
jedinica, provjerava da li su Centralne popisne
komisije na nivou nadležnih ministarstava
odnosno Operativnih jedinica donijele plan rada
sa utvrđenim rokovima za obavljanje pripremnih
radnji i pojedinih faza popisa,
- prati tok popisa, pravilnost vršenja i poštivanje
utvrđenih rokova,
- preuzima Elaborat o popisu od strane Centralnih
popisnih komisija na nivou nadležnih
ministarstava odnosno Operativnih jedinica,
sačinjava jedinstven zbirni Izvještaj i isti
dostavlja Vladi Unsko-sanskog kantona na
razmatranje i usvajanje.
- Nakon donošenja Odluke o usvajanju Izvještaja
od strane Vlade, Kanton dostavlja Elaborat
o popisu sa Odlukom Vlade Operativnim
jedinicama radi donošenja pojedinačnih odluka
budžetskih korisnika.
Centralna popisna komisija na nivou Vlade
Unsko-sanskog kantona, dužna je Izvještaj o
popisu dostaviti Vladi Kantona na razmatranje
najkasnije do 10.02.2012.godine.
VII
Zadatak Centralnih popisnih komisija iz tačke
II, III, IV i V ove Odluke je, da u skladu
sa odredbama Pravilnika o popisu imovine,
potraživanja, zaliha i obaveza i Uputstva o radu
popisnih komisija i obavljanju popisa imovine,
obaveza i potraživanja za 2011.godinu:
Broj 1 - Strana 19
- koordinira rad popisnih komisija iz nadležnosti
ministarstava odnosno Operativnih jedinica,
- provjerava da li su popisne komisije budžetskog
korisniku donijele plan rada sa utvrđenim
rokovima za obavljanje pripremnih radnji i
pojedinih faza popisa,
- provjerava da li su popisne komisije na vrijeme
započele sa popisom,
- prati tok popisa, pravilnost vršenja i poštivanje
utvrđenih rokova,
- preuzima od komisija za popis izvještaj o
popisu, popisne liste i druge priloge, provjerava
da li je izvršeno usklađivanje stvarnog stanja
sa knjigovodstvenim kod svakog pojedinačnog
budžetskog korisnika i na osnovu njih
sačinjava rekapitulaciju i kompletan zbirni
izvještaj (Elaborat o popisu), sa prijedlogom
odgovarajućih odluka i isti dostavlja Centralnoj
popisnoj komisiji na nivou Vlade Unskosanskog kantona.
Komisija će sa radom započeti odmah, a
krajnji rok za podnošenje izvještaja Centralnoj
popisnoj komisiji na nivou Vlade Unsko-sanskog
kantona je do 31.01.2012.godine.
VIII
Zadužuju se rukovodioci svih budžetskih
korisnika da, ukoliko već nisu, odmah formiraju
svoje popisne komisije, kako bi obavili pripremne
radnje i blagovremeno izvršile popis.
IX
U skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja
stručnih komisija i drugih radnih tijela od strane
Vlade Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa državne službe i ovlaštenih
organa budžetskih korisnka, predsjednici i članovi
centralnih popisnih komisija imaju pravo na
naknadu.
X
Predsjednicima Centralnih popisnih komisija
pripada naknada u neto iznosu od 250,00 KM.
Članovima Centralnih popisnih komisija
pripada naknada u neto iznosu od 150,00 KM.
XI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1072/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 1 - Strana 20
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
31.
Na osnovi člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog Kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), te člana 24. Zakona
o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini
- Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine, broj: 32/10), a u vezi sa članom 43.
stav 1. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog
kantona (“Službeni list Unsko-sanskog kantona”
broj: 4/97), Vlada Unsko-Sanskog Kantona na
sjednici održanoj dana 15.12.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Koordinacionog odbora za
ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona
I
Imenuje se Koordinacioni odbor za
ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona,
u sastavu:
1. Jasminka Topić, predsjednik - Služba za stručne
poslove Vlade kantona;
2. Mersiha Tahirović, član - Služba za stručne
poslove Vlade kantona;
3. Senija Bilić, član - Ministarstvo finansija;
4. Sunita Abdihodžić, član - Ministarstvo finansija;
5. Enisa Midžić, član - Ministarstvo finansija;
6. Aida Salihagić, član - Ministarstvo finansija;
7. Bekira Arapović, član - Ministarstvo
unutrašnjih poslova;
8. Hamlat Alibegović, član - Ministarstvo
unutrašnjih poslova;
9. Fahrudin Dizdarević, član - Ministarstvo
unutrašnjih poslova;
10. Emir Čaušević, član - Ministarstvo unutrašnjih
poslova;
11. Vahid Ćoralić, član - Ministarstvo pravosuđa
i uprave;
12. Merima Mešanović, član - Ministarstvo
pravosuđa i uprave;
13. Anto Marjanović, član - Ministarstvo privrede;
14. Ajnuša Felić, član - Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike;
15. Ivanka Krizmanić, član - Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike;
16. Ajša Bećirbegović, član - Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike;
17. Azra Jusić, član - Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike;
10. januara 2012.
18. Jasna Bujanović, član - Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
19. N uho Kurtović, član - Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
20. Izet Ćehić, član - Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline;
21. Seida Perviz, član - Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline;
22. S anela Amidžić, član-Ministarstvo za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline;
23. Edita Felić, član - Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva;
24. Seđida Muslić, član - Ministarstvo za pitanja
boraca i RVI;
25. Semira Demirović, član - JU Pedagoški zavod.
II
Zadatak Koordinacionog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je:
- k oordinacija rada u ministarstvima na
otklanjanju diskriminacije po osnovu spola i
ostvarivanje jednakosti i ravnopravnosti žena i
muškaraca u svim oblastima,
- praćenje izrade i provođenje propisa iz ove
oblasti,
- ostvarivanje saradnje sa općinskim i kantonalnim
tijelima, Gender centrom FBiH i nadležnim
tijelom na nivou BiH,
- ostvarivanje saradnje sa radnim tijelima
Skupštine Unsko-sanskog kantona i nevladinim
organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih
prava.
III
Danom donošenja ovog Rješenja, prestaje
mandat članovima Koordinacionog odbora
imenovanog Rješenjima Vlade kantona broj:
03-017-570/2008, od 27.03.2008. godine.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1032/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
32.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 9. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
15.12.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za
izbor Kantonalnog pravobranioca i zamjenika
Kantonalnog pravobranioca
I
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor,
odnosno imenovanje Kantonalnog pravobranioca
i zamjenika Kantonalnog pravobranioca, broj:
03-017-874/2011 od 27.10.2011. godine mijenja
se, tako da se tačka I ovog Rješenja zamjenjuje i
glasi:
“Imenuju se članovi Komisije za izbor,
odnosno imenovanje Kantonalnog pravobranioca
i zamjenika Kantonalnog pravobranioca, u
sastavu:
1. Zlata Ibrahimpašić, dipl. pravnik, predsjednik,
2. Vahid Ćoralić, dipl. pravnik, član,
3. Anto Marjanović, dipl. pravnik, član,
4. Mirsada Mujagić-Pjanić, dipl. pravnik, član,
5. Jadranka Redžić, dipl. pravnik, član”.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-1034/2011
za građenje, prostorno
15. decembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
33.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-
Broj 1 - Strana 21
sanskog kantona”, broj: 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 22.12.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU “Opća Gimnazija” Bosanska Krupa
I
Razrješavaju se dužnosti člana Školskog
odbora iz reda zaposlenih JU “Opća Gimnazija”
Bosanska Krupa Mesić Avdo i Mehić Amir,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1681/2009 od 30.06.2009.
godine, na vlastiti zahtjev.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1063/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
34.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 22.12.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
JU “Opća Gimnazija” Bosanska Krupa
I
Za članove Školskog odbora JU “Opća
Gimnazija” Bosanska Krupa imenuju se:
1. Sarkić Sanela - iz reda zaposlenih
2. Ezić Ervin - iz reda zaposlenih
Broj 1 - Strana 22
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora, imenovanog Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1681/2009 od
30.06.2009. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1064/2011
Premijer Kantona
22. decembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
35.
Na osnovu člana 73. Zakona o kantonalnim
inspekcijama Unsko sanskog kantona (“Službeni
glasnik USK-a”, broj 12/11), direktor Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove Bihać, donosi:
PRAVILNIK
O UZIMANJU UZORAKA PROIZVODA
I DOSTAVLJANJU ISTIH NA
ISPITIVANJE OVLAŠTENIM STRUČNIM
INSTITUCIJAMA
Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i način,
odnosno metoda uzimanja uzoraka proizvoda i
predmeta, u daljem tekstu: proizvodi, za analizu i
super analizu radi provjere njihovog zdravstvenog
i deklarisanog kvaliteta ispravnosti (u daljem
tekstu: ispravnosti) i postupak dostavljanja tih
uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim
institucijama.Ako je posebnim propisom
regulisana ova oblast, primjenjuje se taj propis.
Član 2.
Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno
utvrditi da li proizvodi prije puštanja u promet i
proizvodi koji su zatečeni u prometu odgovaraju
propisanim uslovima ispravnosti, inspektor je
ovlašten da uzme uzorke i dostavi te uzorke na
ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama za
vršenje laboratorijskih analiza i super analiza, (u
daljem tekstu: stručne institucije).
Član 3.
Inspektor uzima uzorke u prisustvu subjekta
nadzora, a ako se inspekcijski nadzor vrši prilikom
uvoza roba i u prisustvu carinskog službenika ili
10. januara 2012.
na način propisan odstrane donositelja rješenja o
slobodnom uvozu.
Član 4.
Inspektor u pravilu uzima dva uzorka, a može
uzeti najviše tri uzorka, pod istim uslovima i
u isto vrijeme, u količini koja je potrebna za
ispitivanje.
Ako subjekat nadzora to zahtijeva, inspektor
je dužan da uzme i treći uzorak koji zajedno sa
jednim primjerkom zapisnika ostavlja na čuvanje
vlasniku proizvoda od koga su uzorci uzeti.
Broj uzoraka određuje se zavisno od stanja
proizvoda zatečenog prilikom uzimanja uzoraka
i od njihove količine i vrste, kao i od mjesta i
datuma proizvodnje.
O uzimanju uzoraka inspektor sastavlja
zapisnik.
Član 5.
Najmanja količina uzoraka koja se uzima za
analizu propisana je posebnim uputstvima po
oblastima inspekcijskog nadzora, ukoliko nije
regulisana ovim Pravilnikom.
Najmanja količina uzoraka proizvoda utvrđena
je u listi 1, koja je prilog ovog Pravilnika i njegov
je sastavni dio. Ako je pojedinačno orginalno
pakovanje količinski manje od propisane
najmanje količine, treba uzeti više orginalnih
pakiranja do propisane minimalne količine.
Član 6.
Kod proizvoda koji se nalaze u rasutom stanju,
i koji nisu homogeni, uzorci se uzimaju sa više
mjesta iz mjesta mješanja (postupkom četvrtanja),
tako da se dobiju prosječni uzorci za obavljanje
analize, odnosno superanalize.
Postupak četvrtanja iz stava 1. ovog člana,
provodi se tako da se izdvojena količina proizvoda
rasporedi u obliku kvadrata na ravnoj i čistoj
površini, dijagonalno razdijeli na četiri jednaka
dijela, a uzorci se uzimaju sa suprotnih strana.
Četvrtanje se ponavlja dok se ne dobije najmanja
količina uzoraka za analizu, odnosno super
analizu utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim lex
specijalis propisima.
Član 7.
Kod proizvoda koji se nalaze u vrećama,
bačvama, kovčezima ili drugim posudama, uzorci
se uzimaju s vrha, iz sredine i s dna ambalaže
jedinice u kojoj se nalaze.
Ako su proizvodi nehomogeni, uzimaju se
posebni uzorci od svakog homogenog dijela i
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 23
postupkom četvrtanja dobiva se prosječan uzorak
za obavljanje analize, odnosno super analize.
kuta i iz sredine ploče isijeku dijelovi, ali tako da
površina uzorka iznosi najmanje 100 cm2.
Član 8.
Uzorak poizvoda iz člana 7. ovoga Pravilnika
uzima se:
- od količine do 5 ambalažnih jedinica - iz svake
ambalažne jedinice,
- od količine od 6 do 10 ambalažnih jedinica - iz
svake treće ambalažne jedinice,
- od količine od 11 do 100 ambalažnih jedinica najmanje iz 6 ambalažnih jedinica,
- od količine od 101 do 500 ambalažnih jedinica najmanje iz 10 ambalažnih jedinica,
- od količine od 501 do 1.000 ambalažnih jedinica
- najmanje iz 15 ambalažnih jedinica,
- od količine od 1.001 do 2.000 ambalažnih
jedinica - najmanje iz 25 ambalažnih jedinica,
- od količine iznad 2.000 ambalažnih jedinica najmanje iz 50 ambalažnih jedinica.
Član 12.
Uzorci zrnastih proizvoda u prahu pakiraju se
u papirne ili plastične vrećice, kartonske kutije i
posude od stakla, keramike ili porculana.
Uzorci proizvoda u tekućem ili žitkom stanju
pakiraju se u staklene ili plastične posude, koje se
zatvaraju čistim i suhim zatvaračem.
Uzorci proizvoda u čvrstom stanju ili u
komadima pakiraju se u papir, pergamentni papir
ili u plastične folije.
Uzorci predmeta u smrznutom stanju pakiraju
se u posude koje osiguravaju da se uzorci,
do obavljanja analize, odnosno super analize
održavaju u smrznutom stanju (suhi led, kasetafrižideri i sl.).
Uzorci mesa i mesnih proizvoda pakiraju se
u pergamentni papir, plastične folije i posude ili
posude od stakla.
Uzorci kruha i peciva pakiraju se u dvostruki
papirni omot.
Odredbe stava 1., 2. i 3. ovoga člana na
odgovarajući se način primjenjuju na pakiranje
uzoraka proizvoda.
Član 9.
Uzorak proizvoda iz člana 7. ovoga Pravilnika
uzima se:
- od količine do 1.000 ambalažnih jedinica najmanje jedan uzorak iz 4 ambalažne jedinice,
- od količine od 1.001 do 10.000 ambalažnih
jedinica - najmanje 2 uzorka iz 10 ambalažnih
jedinica,
- od količine iznad 10.000 ambalažnih jedinica
- najmanje po jedan uzorak iz svakih 100.000
ambalažnih jedinica.
Član 10.
Kod proizvoda koji se proizvode ili stavljaju
u promet u originalnom pakiranju uzimaju se
uzorci:
- ako je pakiranje do 1. kg - 1 do 5 uzoraka od
količine od 1.000 pakiranja, a po jedan uzorak
na svaku daljnju količinu od 1.000 pakiranja,
- ako je pakiranje iznad 1 kg - 1 do 5 uzoraka od
količine od 2.000 pakiranja, a po jedan uzorak
na svaku daljnju količinu od 1.000 pakiranja.
Član 11.
Kod proizvoda koji se proizvode ili stavljaju
u promet u smocima duljim od 2 m (folije, papir
za pakiranje i sl.), uzorci se uzimaju tako, što
se, s početka iz sredine i s kraja smotka, isijeku
trake od po 5 cm preko cijele širine smotka, ali da
površina uzorka iznosi najmanje 1.000 cm2.
Kod proizvoda koji se proizvode ili stavljaju
u promet u pločama (lim, plastične mase, guma
i sl.), uzorci se uzimaju tako, da se sa sva četiri
Član 13.
Ambalaža i drugi materijal i pribor za uzimanje
i pakiranje uzoraka proizvoda, moraju biti takve
kvalitete da ne utječu nepovoljno na sastav i
senzorska (organoleptička) ili druga svojstva
uzoraka.
Ako se uzorci proizvoda uzimaju radi
obavljanja mikrobiološke analize, ambalaža i
pribor za uzimanje uzoraka moraju biti sterilni.
Takvi uzorci stavljaju se, prema potrebi, u
ohlađene termos-posude, u ambalažu s ledom ili u
ambalažu sa suhim ledom.
Član 14.
Pribor za uzimanje uzoraka i ambalaža za
pakiranje uzoraka proizvoda, utvrđuje se u Listi
II, koja je prilog ovoga Pravilnika i njegov je
sastavni dio.
Član 15.
Svaki uzorak proizvoda treba se staviti u
odgovarajući omot, te označiti oznakom koja se
ne može lako skinuti ili izbrisati, a na omot se
treba otisnuti službeni pečat ili staviti plomba
na način na koji se, bez povrede pečata odnosno
plombe, ne može otvoriti.
Broj 1 - Strana 24
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ako je istovremeno uzeto više uzoraka istog
proizvoda, ti se uzorci mogu stavljati u zajednički
omot koji se označava, pečati ili plombira na
način iz stava 1. ovoga člana.
Član 16.
Inspektor je dužan da čuva druge primjerke
uzoraka i da obezbijedi njihovo čuvanje pod
odgovarajućim uslovima do okončanja postupka.
Ako se analizom utvrdi da uzorci ne
odgovaraju propisanim standardima, sa drugim
primjerkom se postupa kao i sa proizvodom od
kojeg je uzet uzorak.
Član 17.
Ako se analizom uzoraka utvrdi da su proizvodi
čiji su uzorci uzeti ispravni, drugi primjerak
uzorka stavlja se na raspolaganje pravnoj ili
fizičkoj osobi čiji su proizvodi.
Prvi primjerak uzorka, bio on ispravan ili
neispravan, ostaje na raspolaganju stručnoj
ustanovi koja obavlja analizu.
10. januara 2012.
Član 20.
Subjekat nadzora ima pravo tražiti od
inspektora ponavljanje ispitivanja na isti način
i istom metodom kod iste ili druge stručne
ustanove ovlaštene za ispitivanje uzoraka ako je
nezadovoljan nalazom prvog ispitivanja.
Uz zahtjev za ponavljanje ispitivanja
proizvoda dostavlja se treći uzorak. Ukoliko
subjekt nadzora nije zahtijevao treći uzorak, a
zahtijeva ponavljanje ispitivanja, ponavljanje
ispitivanja na isti način i istom metodom izvršit
će stručna ustanova koja je vršila prvo ispitivanje
prvog uzorka.
Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda i
superanalize, podnosi se inspektoru u roku od tri
dana od dana dostave nalaza prvog ispitivanja.
Ako se u roku od tri dana od dana dostave
nalaza prvog ispitivanja ne podnese zahtjev za
ponavljanje zahtjeva ipitivanja smatrat će se da
je subjekat nadzora saglasan sa nalazom koji je
tražio inspektor.
Član 21.
Ako se analizom uzoraka utvrdi da su
proizvodi neispravni, na zahtjev subjekta nadzora,
uzorak se dostavlja drugoj nadležnoj instituciji
koja obavlja super analizu.
Ako rezultat ponovljenog ispitivanja nije
saglasan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz
ponovljenog ispitivanja.
Član 18.
Član 22.
Svaki uzorak se pakuje zavisno od stanja i
pakovanja u papirne ili plastične kese, staklene
ili plastične posude, pergament papir ili plastične
folije, za proizvode u smrznutom stanju u frižidere
koji održavaju uzorke u smrznutom stanju.
Ambalaža i drugi materijal za uzimanje i
pakovanje uzoraka moraju biti takvog kvaliteta da
ne utiču nepovoljno na sastav ili druga svojstva
uzoraka.
Uzorci koji se uzimaju radi mikrobioloških
ispitivanja moraju se uzimati sterilnim priborom i
pakovati u sterilnu ambalažu.
Uzorci se moraju adekvatno zapečatiti i
označiti. Ako subjekat nadzora to zahtijeva, na
svaki primjerak uzetog uzorka stavit će se i
njegov pečat.
Član 19.
O rezultatima obavljenog ispitivanja proizvoda
inspektor je obavezan u propisanom roku
obavijestiti subjekat nadzora, najkasnije u roku od
tri dana od prijema nalaza od stručne institucije
koja je obavila ispitivanje.
Subjekat nadzora obavezan je besplatno
dati potrebnu količinu uzoraka proizvoda za
ispitivanje.
Ako se ispitivanjem uzorka utvrdi njegova
ispravnost, drugi primjerak uzorka se vraća
subjektu nadzora.
Član 23.
Subjekat nadzora je obavezan besplatno dati
potrebnu količinu uzoraka za ispitivanje.
Troškove ispitivanja uzoraka snosi subjekat
nadzora ako se utvrdi da uzorak ne odgovara
propisanim standardima, odnosno Uprava
ako se utvrdi da uzorak odgovara propisanim
standardima. Troškove ponavljanja i super
analize ispitivanja uzoraka akontativno snosi
subjekt nadzora, po privremenom troškovniku
kojeg utvrđuje inspektor kojeg je subjekt nadzora
dužan odmah uplatiti na račun USK-a, a konačan
troškovnik utvrđuje inspektor po obavljenom
ispitivanju uzoraka u skladu sa stavom 2. ovog
člana.
Troškove ispitivanja uzoraka prilikom uvoza
snosi subjekat nadzora, odnosno uvoznik.
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8
(osam) dana od dana objavljivanja u “Službenim
glasniku USK-a”
Broj 17-49-9100-1/2011
29. decembra 2011. godine
Bihać
Direktor
Mahmut Jukić
LISTA I.
A. Najmanja količina uzorka proizvoda
1. Bojila proizvoda - originalno pakiranje ili 5 g.
2. Bomboni - originalno pakiranje ili najmanje
125 g.
3. Bomboni, mliječni i slični - originalno
pakiranje ili najmanje 150 g.
4. Čaj - originalno pakiranje ili najmanje 100 g.
5. Čokolada - originalno pakiranje ili 200 g.
6. Dijetni proizvodi - originalno pakiranje ili
250 g.
7. Dvopek - originalno pakiranje ili 250 g.
8. Kruh i pecivo - više komada najmanje ukupne
težine 500 g.
9. Jaja u ljusci najmanje 500 g.
10. Jaja u prahu i smrznuti proizvodi od jaja najmanje 250 g.
11. Kafa - originalno pakiranje ili najmanje 300 g.
12. Kafeni nadomjestak - najmanje 200 g.
13. Kafeni ekstrakt - najmanje 100 g.
14. Kakao - originalno pakiranje ili najmanje
100 g.
15. Keks - originalno pakiranje ili najmanje
500 g.
16. Kocke za juhu - originalno pakiranje ili
najmanje 150 g.
17. Kvasac - originalno pakiranje ili najmanje
100 g.
18. Margarin - originalno pakiranje ili najmanje
250 g.
19. Marmelada, džem, slatko ili kompot originalno pakiranje ili najmanje 250 g.
20. Maslac - originalno pakiranje ili najmanje
250 g.
Broj 1 - Strana 25
21. Mast - originalno pakiranje ili najmanje
250 g.
22. Med - originalno pakiranje ili najmanje 500 g.
23. Mesni ekstrakt - originalno pakiranje ili
najmanje 200 g.
24. Mesne salate - originalno pakiranje ili
najmanje 500 g.
25. Mesni naresci - originalno pakiranje ili
najmanje 500 g.
26. Meso u četvrtima i većim komadima te
meso krupne divljači 1.000 g (u jednom
komadu koji je zaštićen pripadnim vezivnim
i mesnim tkivom, u obliku kocke, duljine
strana oko 15 cm).
27. Meso, konfekcionirano pakiranje - originalno
pakiranje, ili najmanje 1000 g.
28. Mljeveno meso i proizvodi - originalno
pakiranje, ili najmanje 500 g.
29. Meso peradi u trupovima - cijeli trup s
unutrašnjim organima ili originalno pakiranje.
30. Meso peradi, konfekcionirano, 1 komad od
svake rasječene regije (prsa, leđa, batak i sl.).
31. Meso sitne divljači - 1 trup s kožom ili
perjem.
32. Proizvodi od mesa, hermetički zatvoreni
(konzerve i polukonzerve) - najmanje 200 g.
33. Proizvodi od mesa u prirodnim ili umjetnim
omotačima (kobasice, rolade i sl.);
- u parovima užeg dijametra - najmanje 500 g.
- kobasice težine do 1.000 g - 1 komad
- šireg dijametra iznad 1.000 g - 1 kg.
34. Proizvodi od mesa u komadima, dimljeni,
sušeni ili toplinski tretirani:
- težine do 100 g - najmanje 500 g,
- težine do 3.000 g - najmanje 500 g,
- težine iznad 3.000 g - 1 komad težine 500 g
(s pripadnim vezivnim i masnim tkivom),
35. Mlijeko i jogurt - originalno pakiranje ili
najmanje 1.000 ml.
36. Mlijeko u limenkama - najmanje 500 ml.
37. Mlijeko u prahu - originalno pakiranje ili
najmanje 200 g.
38. Napici, bezalkoholni - originalno pakiranje ili
najmanje 500 ml.
39. Povrće, svježe:
- vrlo krupno (glavice kupusa i sl.) - 5 kg,
- srednje krupno (crvena rajčica, mrkva, cikla,
salate i sl.) - 1 kg,
Broj 1 - Strana 26
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- sitno (mladi grašak, mahune te gljive i sl.) 500 kg.
40. Povrće, sušeno - najmanje 200 g.
41. Povrće, konzervirano - najmanje 1 kg.
42. Piva - originalno pakiranje ili najmanje
1.000 ml.
43. Puding - originalno pakiranje ili najmanje
200 g.
44. Prašak za pecivo - originalno pakiranje ili
najmanje 50 g.
45. Slastičarski kolači - originalno pakiranje ili
najmanje 500 g.
46. Pića, žestoka alkoholna - originalno pakiranje,
ili najmanje 500 ml.
47. Riba, svježa najmanje - 200 g.
48. Riblji proizvodi - 3 do 5 kutija najmanje
400 g.
49. Saharin - originalno pakiranje ili najmanje
30 g.
50. Sirevi - originalno pakiranje najmanje 500 g.
51. Ocat - originalno pakiranje ili najmanje
500 ml.
52. Octena kiselina - originalno pakiranje ili
najmanje 200 ml.
53. Sirupi - originalno pakiranje ili najmanje
500 ml.
54. Sladoled - originalno pakiranje ili najmanje
250 g.
55. Slačica (senf) - originalno pakiranje ili
najmanje 100 g.
56. Sol - originalno pakiranje ili 500 g.
57. Sredstva za konzerviranje - originalno
pakiranje ili najmanje 25 g.
58. Šećer - originalno pakiranje najmanje 100 g.
59. Tjestenine - originalno pakiranje ili najmanje
250 g.
60. Ulje - originalno pakiranje ili najmanje
1.000 g.
61. Vanilin šećer - originalno pakiranje ili
najmanje 20 g.
62. Vino - originalno pakiranje najmanje 700 ml.
63. Voćna esencija - originalno pakiranje ili 25 g.
64. Voće, svježe (za ispitivanja na ostatke
pesticida):
- krupno 3 kg,
- srednje krupno 2 kg,
- sitno 1 kg.
10. januara 2012.
65. Začini u prahu - originalno pakiranje ili 50 g.
66. Zrnasta hrana (cerealije i brašno) - originalno
pakiranje ili najmanje 500 g.
Za proizvode koji nisu naznačeni u ovoj listi
uzorci se uzimaju u količinama i na način koji su
predviđeni za srodne proizvode.
Lista I završava sa rednim brojem 66.
B. Najmanja količina uzoraka predmeta
upotrebe
1. Metalno posuđe i pribor - po 1 komad ili 100
cm, od svakog predmeta (na primjer: 1 zdjela,
1 poklopac, 2 noža, 2 vilice, 2 žlice, itd.).
2. Emajlirano posuđe i pribor - po 1 komad ili
100 cm˛ od svakog predmeta.
3. Posuđe i pribor od cementa, keramike,
porculana i stakla - po 1 komad od svakoga
pojedinog predmeta (na primjer: 1 zdjelica, 1
slanik, 1 duboki tanjur, 1 plitki tanjur, 2 šalice
za kavu, čaj ili 2 čaše).
4. Posuđe i pribor od umjetnih masa i od gume
- po 1 komad, odnosno najmanje 100 g, ako
je masa homogena. Ako je proizvod iz više
slojeva (nehomogen), najmanja količina
uzoraka iznosi 100 g onog sloja (mase) kojeg
ima najmanje.
5. Drveno posuđe - 1 komad ili 100 cm˛.
6. Pribor od tekstila - 1 komad ili 100 cm˛.
7. Ambalaža od metala (limenke, tube, boce,
kutije, kovčezi i sl.) - 3 komada.
8. Folije od metala - 500 cm.
9. Ambalaža od umjetnih masa i od gume najmanje 100 g ili 1000 cm˛.
10. Ambalaža od papira - 500 cm.
11. Ambalaža od keramike, porculana i stakla - po
3 komada od svakog pojedinog predmeta ili
500 cm.
12. Ambalaža od tekstila - 500 cm.
13. Ambalaža od drveta - 1 komad ili 500 cm.
14. Pomoćna ambalaža - zaštitna (suške, slama,
umjetne mase) - 100 g ili 100 cm.
15. Dječje igračke - 1 komad ili 100 g ako je
masa homogena, odnosno po 100 g od svakog
sloja ako je masa nehomogena.
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
16. Ukrasni predmeti - 1 komad ili 100 g ako je
masa homogena, odnosno po 100 g od svakog
sloja ako je masa nehomogena, ili po 100 cm
površine koja je pokrivena ukrasima ili obojena.
17. Sredstva za održavanje osobne higijene, njegu
i uljepšavanje lica i tijela, bez obzira na vrstu
ili oblik proizvoda ili sirovine - najmanje 2
originalna pakovanja odnosno najmanje 100g.
18. Proizvodi za održavanje osobne higijene,
njegu i uljepšavanje lica i tijela u aerosolpakovanju - najmanje 2 originalno napunjene
boce.
19. Sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu 1 originalno pakiranje ili najmanje 1.000 g.
20. Sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu
u aerosol-pakovanju - originalno napunjene
boce.
21. Duhan i duhanske prerađevine - 20 originalnih
pakovanja po 20 cigareta, odnosno 400
cigareta ili 600 g duhana.
22. Filter za cigarete - najmanje 100 g (uzorak se
uzima isijecanjem šipke s početka, iz sredine i
s kraja najmanje po 1 cm duljine).
23. Bojila, ljepila i lakovi koji služe za izradu
predmeta opće uporabe - 1 originalno
pakiranje ili najmanje 250 g.
Lista B. završava sa brojem 23.
LISTA II.
Pribor i ambalaža za uzimanje uzoraka
proizvoda i predmeta opšte upotrebe
1. Ručna sonda – trobojac – za uzimanje uzoraka
zrnastih namirnica iz vreće.
2. Vagonska sonda – za uzimanje uzoraka zrnastih
namirnica u rasutom stanju: iz vagona, brodova
i skladišta.
3. Sonda po Nobu – za uzimanje uzoraka zrnastih
namirnica pri pretovaru ako se pretovar obavlja
u obliku mlaza.
4. Sonda za mast, olučasta – za uzimanje uzoraka
masti iz bačava i sl., sira u većim komadima,
masla, maslaca itd.
Broj 1 - Strana 27
7. Natega-pumpa – za uzimanje
namirnica u tekućem stanju.
uzoraka
8. Lopatica, metalna.
9. Kuhinjski nož.
10. Makaze obične, skalpel, pinceta.
11. Povećalo.
12. Ručni hladnjak.
13. Toplomjer, rotacijski, od 30°C do 0°C .
14. Toplomjer, rotacijski, od 0°C do 37°C.
15. Termos-boce i termos-posuđe.
16. Metalni pečat nadležnog organa uprave.
17. Boce (bijele medicinske) od 500 ml s plutnim
zatvaračem.
18. Boce-staklene sa širokim grlom od 500 ml i s
plutenim zatvaračem ili zatvaračem na vijak.
19. Boce (bijele medicinske) od 200 ml, s
plutenim zatvaračem ili brušenim zatvaračem.
20. Boce-staklene (bijele) od 100 ml sa širokim
grlom i odgovarajućim zatvaračem.
21. Metalne boce od 100 do 200 ml, s hermetičkim
zatvaračem.
22. Pluteni zatvarači raznih veličina.
23. Pergamentni papir, mastan, u arcima.
24. Plastične ili aluminijske folije.
25. Papirnate vreće od 0,5, 1, 2 i 3 kg.
26. Vreće od plastičnih masa od 0,5, 1, 2 i 3 kg.
27. Pakpapir, deblji, u arcima.
28. Uzica za vezivanje, tanja i deblja.
29. Karton u arku ili kutije.
30. Vosak za pečaćenje ili plomba sa žigom.
31. Svjetiljka, špiritna, svijeća ili mali butangorionik.
32. Špirit za gorivo.
33. Gaza, hidrofilna, pamučna i papirna vata.
34. Naljepnice (etikete)
samoljepive.
raznih
veličina
–
35. Kovčežići za slanje uzoraka (više komada)
lako kvarljivih i tekućih namirnica, obloženi
limom.
36. Specijalne kartonske kutije raznih veličina.
5. Sonda – za uzimanje uzoraka uljenih proizvoda.
37. Platnene vreće od 2 i 5 kg.
6. Sonda – za uzimanje uzoraka duboko smrznutih
namirnica.
38. Platnene vreće od 50 i 70 kg.
Lista II završava sa rednim brojem 38.
Broj 1 - Strana 28
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
36.
Na osnovu člana 23. Zakona o kantonalnim
inspekcijama Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik USK-a” broj: 12/11), direktor Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove, donosi
ETIČKI KODEKS
ZA INSPEKTORE U KANTONALNOJ
UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
10. januara 2012.
propisom ovlašten da odlučuje po slobodnoj
ocjeni upravni akt mora biti donijet u granicama
ovlaštenja i u skladu sa ciljem u kome je
ovlaštenje dato.
Ako je inspektor ovlašten da rješava po
slobodnoj ocjeni u skladu sa posebnim propisom,
radi se o ovlaštenju iz materijalnog zakona,
navedeno ovlaštenje nema uticaja na postupak
donošenja rješenja, te se u pogledu procesnih
odredbi u potpunosti primjenjuju odredbe Zakona
o kantonalnim inspekcijama USK-a, Zakona
pravnom postupku u Federaciji BiH i ostalih
propisa donešenih na osnovu ovih Zakona.
I. Uvodne napomene
2. Javni interes
Etički kodeks za kantonalne inspektore
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
USK-a (u daljnjem tekstu: Etički kodeks),
utvrđuje moralna načela, načela profesionalne
etike i pravila ponašanja u vršenju inspekcijskog
nadzora i odnosa prema saradnicima, strankama i
drugim pravnim i fizičkim licima.
Etički kodeks razrađuje temeljne standarde
etičkog ponašanja inspektora u Unsko-sanskom
kantonu. Svrha ovog kodeksa je da pomaže
inspektorima kada su suočeni sa etičkim i
profesionalnim dilemama. Dužnost inspektora je
da podržavaju i brane svoju samostalnost, ne kao
privilegiju, nego kao Ustavom zagarantovano
pravo da u postupku inspekcijske kontrole
inspektor odlučuje samostalno, nepristrasno i na
osnovu struke.
Etički kodeks određuje inspektorima osnovne
elemente etičkog i profesionalnog ponašanja u
zaštiti javnog i privatnog interesa utemeljenog
na Ustavu i zakonu, a sve u cilju doprinosa i
jačanja ugleda inspekcijskih organa, odnosno,
inspektora kao lica sa posebnim ovlaštenjima i
odgovornostima.
Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se
na odgovarajući način i na ostale uposlene u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, koji
obavljajući službenu dužnost moraju voditi računa
o čuvanju ličnog ugleda i ugleda državne službe.
Inspektori su u cilju služenja javnom interesu
dužni vršiti dužnost kako bi zadobili povjerenje
javnosti, te svoje profesionalne obaveze staviti
iznad ličnih interesa.
Zaštita javnog interesa je načelo koje se
primjenjuje od pokretanja inspekcijskog postupka
do donošenja upravne mjere, odnosno odlučivanja
nakon izvršenog inspekcijskog nadzora,
te se zbog preventivnog djelovanja u vršenju
inspekcijskog nadzora ne može povrijediti načelo
javnog interesa.
II. Načela Etičkog kodeksa
1. Zakonitost
U vršenju inspekcijskog nadzora inspektori
postupaju po zakonu i drugim propisima
zasnovanim na zakonu, a ukoliko je posebnim
3. Odgovornost
Inspektori su službena lica sa posebnim
ovlaštenjima ali i sa posebnim odgovornostima za
obavljanje ovih poslova.
Svojim djelovanjima inspektori pokazuju da su
sposobni odgovorno izvršavati preuzete obaveze
i to one koje su propisane zakonom i drugim
propisima kao i one obaveze koje su dobrovoljno
prihvatili kroz strukovnu regulativu.
4. Zaštita prava građana, pravnih i drugih lica
U vršenju inspekcijskog nadzora obaveza
inspektora je da građanima, pravnim i drugim
licima, odnosno, strankama omogući da što lakše
i jednostavnije ostvaruju svoja prava i zaštite
svoje interese ali vodeći računa da ostvarivanje
prava strankama ne bude na štetu prava drugih
lica niti u suprotnosti sa Zakonom utvrđenim
javnim interesom.
5. Samostalnost u rješavanju
Nadležni inspektor samostalan je u vođenju
upravnog postupka i donošenju rješenja u
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
okviru zakonskih ovlaštenja. Samostalnost u
rješavanju omogućava inspektoru da samostalno
utvrđuje činjenice i okolnosti prilikom vršenja
inspekcijskog nadzora, i na osnovu utvrđenih
činjenica i okolnosti u svakom konkretnom
slučaju donese rješenje kao upravni akt ukoliko se
radi o nalaganju upravnih i drugih mjera.
Samostalnost inspektora u donošenju rješenja
može biti ograničena samo zakonom tako što
je inspektor obavezan da postupi po pravnom
shvatanju drugostepenog organa, odnosno suda
koji je odlučivao protiv konačnog upravnog akta.
6. Učešće subjekta nadzora u postupku
Inspektor je dužan omogućiti subjektu nadzora
sudjelovanje u svim inspekcijskim radnjama i
izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim
za utvrđivanje potpunog i tačnog činjeničnog
stanja u cilju zaštite njegovih prava i pravnih
interesa.
Samo izuzetno, u slučajevima propisanim
zakonom, inspektor može izvršiti inspekcijski
nadzor ili pojedine inspekcijske radnje bez
sudjelovanja subjekta nadzora.
7. Pružanje stručne pomoći neukoj stranci
Ukoliko u postupku vršenja inspekcijskog
nadzora utvrdi da subjekt nadzora, odnosno
zaposlenici subjekta nadzora ne poznaju propise
na osnovu kojih su dužni postupati po nalogu
inspektora, a njihova neukost može imati veće
štetne posljedice, inspektor je obavezan pružiti
ovim licima stručnu pomoć koja je neophodna da
ne bi nastupila navedena štetna posljedica.
Neupućenost stranke ne može biti na štetu
prava koja im pripadaju u postupku, te se stručna
pomoć inspektora odnosi na sve stranke u
postupku inspekcijskg nadzora.
Kod pružanja stručne pomoći neukoj stranci
inspektor ne može savjetovati zaposlenicima
subjekta nadzora kako da postupaju, odnosno
preuzimati ulogu pravnog savjetnika, već
samo ukazuje na propise i prava stranke, te na
posljedice takvih radnji ili propuštanja radnji.
8. Zabrana odavanja poslovne tajne
Inspektor je obavezan da poštuje povjerljivost
podataka do kojih je došao u vršenju inspekcijskog
nadzora, izuzev podataka koji su oslobođeni
poslovne tajne u skladu sa zakonskim odredbama,
Broj 1 - Strana 29
odnosno podataka koje je odobrio nadležni organ
upravljanja subjekta nadzora.
U povjerljive podatke spadaju svi podaci
nejavnog karaktera koji mogu biti od značaja
ili od koristi za konkurente, a što se utvrđuje
općim aktom subjekta nadzora kojim se propisuje
poslovna tajna.
9. Izricanje disciplinskih i drugih mjera zbog
postupanja suprotno Etičkom kodeksu
Inspektori su obavezni da bez odlaganja i
u potpunosti postupaju po odredbama Etičkog
kodeksa. Postupanje suprotno odredbama
Etičkog kodeksa ima za posljedicu pokretanje
disciplinskog postupka izricanjem disciplinske
mjere u skladu sa rezultatima postupka i općim
aktom kojim se utvrđuje disciplinska i druga
odgovornost inspektora.
Ne pridržavanje Etičkog kodeksa za inspektore
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
USK-a predstavlja težu povredu radne dužnosti.
10. Upoznavanje sa pravima i obavezama iz
Etičkog kodeksa
Sa odredbama ovog Kodeksa, odnosno
pravima i obavezama iz ovog akta obavezni su
da se upoznaju svi inspektori kao i zaposleni u
inspekcijskom organu kojim su dostupni podaci
i dokumentacija iz inspekcijskog nadzora, kao
i osobe koje se prvi put zapošljavaju u ovom
organu.
Izjava o upoznavanju sadržaja Etičkog kodeksa
je sastavni dio personalnog dosjea Uprave.
11. Izvršavanje službene dužnosti- stručnost i
odgovornost prema poslu
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora
inspektor je dužan povjerene poslove obavljati
blagovremeno, odgovorno, efikasno, kvalitetno
i objektivno i na način koji nalaže visok stepen
povjerenja i poštovanja, te pravedno, nepristrasno
i poštujući prava i interese građana.
Inspektor stalno održava i unapređuje
svoje znanje, vještinu i lične kvalitete, u cilju
adekvatnog obavljanja inspekcijske službe
poštujući poslovni bonton kao osnov poslovne
komunikacije.
Broj 1 - Strana 30
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Inspektor obavlja svoju funkciju na efikasan
način, korektno, kako u odnosu prema strankama
u postupku, tako i u odnosu prema ostalim licima
s kojim dolazi u profesionalni kontakt.
Inspektor je dužan da prati promjene i
praksu kako u domaćem zakonodavstvu tako i
međunarodne standarde i EU standarde.
12. Izbjegavanje sukoba interesa
U cilju izbjegavanja sukoba interesa, inspektor
ne smije dovoditi sebe ili članove svoje porodice
u obavezne odnose prema nekom licu koje bi
mogle imati koristi od posebnih protuusluga
ili posebnog tretmana s njegove strane (darovi,
donacije, besplatne usluge, provizija, besplatna
putovanja i sl.)
Ukoliko inspektor dođe u situaciju koja vodi
ili može izazvati sukob interesa obavezan je o
tome obavijestiti neposrednog rukovodioca.
Sukob interesa je pozicija u kojoj se lični
interesi sukobljavaju ili miješaju sa drugim
interesima što izaziva sumnju u sposobnost
objektivnog, nepristrasnog i efikasnog obavljanja
poslova inspektora koji su pretežno ali ne i
isključivo materijalne ili finansijske prirode.
13. Zabrana korištenja nezakonitih narkotika
i alkoholnih pića
U obavljanju poslova inspektor ne smije
u službenim prostorijama ili u ugostiteljskim
objektima konzumirati alkoholna pića ili biti pod
uticajem alkohola ili nezakonitih narkotika.
14. Poštovanje pravila službi u komunikaciji
sa trećim licima
Inspektor se ne može družiti sa licima za
koje postoje indicije da su povezani kriminalnim
aktivnostima ako bi takvo druženje prijetilo
ugledu inspektora izuzev ako je to neophodno za
obavljanje službenog posla. Ukoliko je potrebno
ostvariti kontakt sa ovlaštenim predstavnicima
subjekta nadzora i predstavnicima sredstava
informisanja inspektor je obavezan o tome
prethodno obavijestiti neposrednog rukovodioca.
15. Integritet i dolično ponašanje
Inspektor se ponaša moralno, dostojanstveno i
u skladu sa dignitetom funkcije koju obavlja.
10. januara 2012.
U obavljanju privatnih poslova inspektor se ne
smije služiti službenim oznakama ili autoritetom
radnog mjesta u državnoj službi, niti dozvoljavati
drugima da ga koriste u privatne interese.
Inspektor se ponaša na način da afirmiše
povjerenje javnosti u integritet inspekcijske
službe.
Inspektor neće dozvoliti da njegovi finansijski
interesi kao i finansijski interesi njegove uže
porodice utiču na dignitet funkcije koju obavlja.
Inspektor neće dozvoliti da njegovi porodični,
društveni i drugi odnosi nedolično utiču na
vršenje inspekcijske službe.
Inspektor promoviše visoke standarde
ponašanja u cilju jačanja povjerenja u rad
kontrolnih organa.
Inspektor svojim izgledom, prikladnim
odijevanjem i moralnim ponašanjem afirmiše
integritet inspekcijske službe.
Inspektor posebno obraća pažnju na:
- ažurnost i tačnost u radu;
- poštivanje radne discipline;
- urednost radnog prostora i sredstava za rad koja
doprinosi ugledu inspekcijske službe;
- razvijanje ličnog entuzijazma za rad u
konkretnom organu državne službe;
- obezbjeđenje što boljih uslova za rad drugih
zaposlenih u organu državne službe što
podrazumijeva uzdržavanje od ponašanja
nedoličnog za državnu službu;
- svođenje privatnih posjeta u organu državne
službe na najmanju mjeru;
- da se imovina i radno vrijeme ne koriste u
privatne svrhe;
- njegovanje lijepe riječi (usmene i pisane)
na jezicima koji su u službenoj upotrebi u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
- stalno opće i stručno obrazovanje, usavršavanje
i kulturno ponašanje.
16. - Međusobni odnosi
Inspektor je dužan razvijati kolegijalne i
korektne odnose prema drugim zaposlenicima,
uvažavati njihovu kulturu i obrazovanje
te nesebično raditi na izgrađivanju što boljih
međusobnih odnosa koji se temelje na principima
poštivanja, pristojnosti, podrške, povjerenja i
saradnje, uz visok lični doprinos kvaliteti interne
komunikacije, te je nedopušten bilo koji oblik
netoleracije u međusobnim odnosima.
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
17. Nadzor nad sprovođenjem kodeksa
Nadzor nad sprovođenjem ovog Kodeksa
vrši direktor Uprave i ostali rukovodeći državni
službenici Uprave.
U slučaju nepoštivanja principa i pravila
Kodeksa, direktor Uprave i ostali rukovodeći
državni službenici Uprave obavezni su poduzeti
odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom.
18. Objavljivanje Etičkog kodeksa
Etički kodeks stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku USK-a”.
Broj 17-49-9100-1/2011
29. decembra 2011. godine
Bihać
Direktor
Mahmut Jukić
37.
Na osnovu člana 88. Zakona o kantonalnim
inspekcijama USK-a (“Službeni glasnik
USK-a”, broj: 12/11), direktor Kantonalne uprave
za inspekcijske posloveBihać,donosi
Broj 1 - Strana 31
Inspektor će narediti i pečaćenje sredstava
za rad na licu mjesta ako utvrdi da su ispunjeni
propisani uvjeti za izricanje te mjere.
Naredbu o pečaćenju sredstava za rad inspektor
utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.
Pečaćenje priključka na vodovodnu,
elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu
inspektor provodi na način da od nadležnog
pružatelja usluga pisano zatraži isključenje
priključka, koji je to dužan učiniti odmah po
primitku zahtjeva inspektora. Troškove isključenja
priključka snosi subjekat kontrole.
Sastavni dio zapisnika o inspekcijskom
pregledu je obvezno i popis zapečaćenih sredstava
za rad koji sadrži vrstu, naziv i broj komada
zapečaćenih sredstava za rad.
Zapečaćeni poslovni prostor, sredstva za rad,
dijela procesa rada, energenata i sl., obavezno se
fotografiraju, a fotografije su sastavni dio rješenja
iz stava 2. ovoga člana.
O NAČINU PEČAĆENJA I NAČINIMA
DRUGIH OBLIKA ZATVARANJA
POSLOVNIH PROSTORIJA I SREDSTAVA
RADA U KOJIMA JE ODREĐENA
ZABRANA RADA
Inspektor će, ukoliko subjekt nadzora potpiše
izjavu u zapisnik da će u roku od tri dana
konzervirati sredstva rada na način kako to
zahtijeva inspektor ili premjestiti sredstva za
rad izvan prostorija, odnosno prostora u kojima
se obavljala određena djelatnost, zapečatiti ta
sredstva nakon proteka toga roka ako subjekat
kontrole ne postupi u skladu s izjavom.
Član 1.
Član 3.
Ovim Uputstvom uređuje se način pečaćenja
i načini drugih oblika zatvaranja poslovnih
prostorija, odnosno prostora, sredstava rada,
dijela procesa rada, korištenja energenata i sl.
kojima bi se obezbijedila izvršenja u kojima je
određena zabrana rada.
Fizičko obezbjeđivanje poslovnih prostorija
u cilju privremenog onemogućavanja vršenja
poslovnih aktivnosti subjekta, kojem se u cilju
privremene zabrane rada vrši onemogućavanje
pristupa
poslovnoj
prostoriji
vrši
se
zaključavanjem svih ulaza koji vode u predmetnu
poslovnu prostoriju. Na katance i brave na
vratima koja služe za ulaz u poslovnu prostoriju
koja se privremeno zatvara, stavlja se jemstveni
konac koji povezuje vrata i okvir vrata, pri čemu
se na krajeve jemstvenika utisne pečat Uprave i
pečat inspektora u pečatni vosak, i to tako da nije
moguće otvaranje predmetnih vrata bez fizičkog
oštećenja pečeta i skidanja jamstvenog konca.
UPUSTVO
Član 2.
Zatvaranje poslovnih prostorija u smislu člana
1. ovog Uputstva inspektor će odrediti u rješenju
kojim je određena zabrana rada.
Zatvaranje dijela procesa rada u smislu člana
1. ovog Uputstva, inspektor će odrediti u rješenju
kojim je određena zabrana rada.
Broj 1 - Strana 32
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 4.
U privremeno zatvorenoj poslovnoj prostoriji
zadržavaju se zatečene pokretne i nepokretne
stvari koje služe za obavljanje djelatnosti, a koje
nisu podložne kvarenju.
Subjektu nadzora se mora naložiti da je prije
pečaćenja obavezan lako kvarljivu robu izmjestiti
iz prostorije koja se pečati. U slučajevima kada
to kontrolisani subjekat ne učini troškovi nastale
štete padaju na njegov račun.
Član 5.
Za pečaćenje koristi se pečat Uprave,
promjera 30 mm, koji se utiskuje u hladni pečatni
vosak sa špagom ili jamstvenikom i traka s
nazivom "KANTONALNA INSPEKCIJA USK–
ZAPEČAĆENO".
OPIS TRAKE: Traka je narandžaste boje, a
tekst crne boje, ispisan latiničnim ili ćiriličnim
pismom, veličina slova u visinu je 7 cm, u širinu
1,8 cm, širina trake je 9 cm.
OPIS PEČATA:Pečat je okruglog oblika,
promjera 30 mm, sa natpisom: Bosna i
Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Unsko-sanski kanton, Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove Bihać, a sredini pečata je
Grb Unsko-sanskog kantona.
Član 6.
Pečat se utiskuje na najprikladnijem i vidljivom
mjestu na poslovni prostor, sredstva za rad, dijela
procesa rada i energenata koja se pečate, vodeći
računa da ih se ne ošteti.
Pečaćenje se obavlja na način da se poslovni
prostor, sredstva za rad, dio procesa rada,
energenata, ne mogu koristiti, a da se pritom
ne povrijedi službeni pečat, koji je inspektor
postavio.
Prije pečaćenja inspektor može po potrebi
odrediti mjesto na koje će subjekat kontrole
premjestiti pokretna sredstva za rad i to upisati u
zapisnik.
Član 7.
Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere,
izvršenje inspekcijskog rješenja i sl.) potrebno
nakon pečaćenja poslovnih prostorija, sredstava
za rad, dijela procesa rada, energenata, izvršiti
10. januara 2012.
skidanje pečata, inspektor će to izvršiti uz
sastavljanje zapisnika o tome, a po potrebi nakon
prestanka razloga ponovo zapečatiti iste poslovne
prostorije i sredstava za rad.
Član 8.
Nakon obavljenog pečaćenja, inspektor će na
vidnom mjestu istaknuti Obavijest o pečaćenju
s upozorenjem, da je subjekat kontrole dužan
brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu poslovnih
prostorija, sredstava za rad, dijela procesa rada,
energenata i da je odgovoran u slučaju nastanka
štete.
Obrazac Obavijesti sastavni je dio ovog
Uputstva.
Član 9.
Nakon što inspektor utvrdi da su prestali
propisani uvjeti za izricanje mjere pečaćenja,
skinut će službeni pečat najkasnije idući dan po
utvrđenju i o tome sastaviti zapisnik.
U slučaju izvršenja inspekcijskog rješenja
putem druge osobe, inspektor će skinuti službeni
pečat na dan pristupanja izvršenju.
Član 10.
Ako je privremeno zatvaranje poslovne
prostorije, odnosno prostora, sredstava za rad,
dijela procesa rada i energenata, prouzrokovalo
troškove, troškove pečaćenja i skidanje pečata
snosi subjekt u kojem je vršen inspekcijski
pregled.
Član 11.
Subjekat kontrole, odnosno prekršioc, kod
kojeg je izvršeno pečaćenje prostora, odnosno
prostorije u kojoj se obavljala određena djelatnost,
sredstava rada i ostale opreme, dužan je da
obezbijedi čuvanje od eventualnog neovlaštenog
skidanja i oštećenja službenog pečata.
Svaka povreda službenog pečata, odnosno
njegovog neovlaštenog skidanja, kao i ulazak
u privremeno zatvorenu poslovnu prostoriju,
odnosno prostor, predstavlja protupravno dijelo
zbog kojeg je inspektor dužan da protiv prekršioca
podnese zakonom predviđenu mjeru.
Član 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam
(8) dana od dana objavljivanja u Službenom
glasniku USK-a.
Broj 17-49-9100-1/2011
29. decembra 2011. godine
Bihać
Direktor
Mahmut Jukić
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 1 - Strana 33
OBAVIJEST O PEČAĆENJU
Subjektu nadzora ............................................................... iz ..............................................................
koji obavlja djelatnost suprotno članu ............. Zakona …………........………………………………..,
na osnovu člana 88. Zakona o kantonalnim inspekcijama USK-a, zapečaćeni su poslovni
prostori,sredstva za rad, dio procesa rada, energenata i sl. .
UPOZORENJE
Skidanje i povreda službenog pečata je krivično djelo prema Krivičnom zakonu F BiH.
Subjekat nadzora dužan je brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu poslovnih prostorija, dijela procesa
rada, sredstava za rad, energenata i odgovoran je u slučaju nastanka štete.
I N S P E K T O R:
____________________
IV
38.
U skladu sa članom 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u F BiH ("Službene novine F
BiH", broj 35/05), direktor Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove, donosi sljedeću:
ODLUKU
o formiranju Komisije
I
Ovom Odlukom formira se Komisija
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za
popis imovine, svih obaveza i svih potraživanja
sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, u sastavu:
1. Amir Telalović, dr.vet.med. - predsjednik
komisije;
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 17-49-8722-1/2011
12. decembra 2011. godine
Bihać
Direktor
Mahmut Jukić
39.
Na osnovu člana 12. Odluke o obimu prava
na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,
zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih
nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
(“Sl. glasnik USK-a “ broj: 8/10), direktor Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
donosi
2. Šerif Kosatica, dipl.ing. - član komisije;
PRIVREMENO UPUTSVO
3. Amra Ćatić, dipl.pravnik - član komisije.
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRIVREMENOG UPUTSTVA O NAČINU
I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE
IZDAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH
POMAGALA, ZUBNOPROTETSKE
POMOĆI I ZUBNOPROTETSKIH
NADOMJESTAKA KOJI SE
OBEZBJEĐUJU U ZAVODU
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
UNSKO SANSKOG KANTONA
II
Komisija je dužna izvršiti popis iz gore
navedenog člana te po tom osnovu sačiniti
konačan izvještaj o izvršenom popisu, potpisane
i ovjerene Odluke o načinu likvidiranja i
knjiženja utvrđenih manjkova, načinu knjiženja
utvrđenih viškova, visini nenaplativih i zastarjelih
potraživanja, rashodovanja sredstava, opreme i
sitnog inventara.
III
Član 1.
Rok za izvršenje navedenih poslova je
31.12.2011. godine.
U Privremenom Uputstvu o načinu i
postupku za odobravanje izdavanja ortopedskih
Broj 1 - Strana 34
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i
zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju
u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona (“Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 18/10), u članu 52. u stavu 1. iza
alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi: “gel
za kateterizaciju 11 ml (10 kom.);”
Iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja
glasi: “ulošci za inkontinenciju (90 kom.);”.
Član 2.
U članu 55. u stavu 2. u alineji 3. u drugom
redu iza riječi “kesa” dodaje se tekst: “ i do 10
komada gela za kateterizaciju;”
U alineji 5. u zadnjem redu iza riječi “izmet”
briše se tačka zarez i dodaje tekst: “i dva komada
gela za kateterizaciju mjesečno”;
Član 3.
bb, V. Kladuša, Veljačić Muharema sin
Osmana, Nepeke bb, V. Kladuša, Veljačić Ajke
kći Osmana, Nepeke bb, V. Kladuša, Karajić
Mehmeda sin Ibre, V. Kladuša, Karajić Bajre
sin Ibre, V. Kladuša, Karajić Mehe sin Ibre, V.
Kladuša, Grahović r. Kekić Šaha, V. Kladuša,
Huremović Agice, V. Kladuša, Huremović
Ramize, V. Kladuša, Huremović Šeća ž. Hasana
SAD, Ahmetašević Rasime kći Sulje, Nepeke, V.
Kladuša, Kajdić Hasiba sin Ahmeta, Šiljkovača
bb, V. Kladuša, Kajdić Ismeta sin Ahmeta,
Šiljkovača bb, V. Kladuša, Kajdić Zlatko sin
Ahmeta, Šiljkovača bb, V. Kladuša, Grahović
Hasana sin Šerifa, Nepeke bb, V. Kladuša,
Grahović Huseina sin Šerifa, Nepeke V. Kladuša,
radi utvrđivanja vlasništva, vanraspravno
dana 13.12.2011. godine donio je sljedeći:
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 04/3-49-7156/11
21. decembra 2011. godine
Bihać
10. januara 2012.
Direktor
Prof. dr. sci.
Suad Hamzabegović
40.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Delić r. Bajramović Fatime kći Šerifa iz Nepeka
bb, Velika Kladuša, protiv tuženih Hrustić r.
Veljačić Zlate ž. Hasana, V. Kladuša, Veljačić
Ale sin Mehmeda, V. Kladuša bb. Veljačić Mehe
sin Mehmeda, V. Kladuša, Veljačić Mejre kći
Sulje, V. Kladuša, Šuvić Arife kći Mehmeda, V.
Kladuša, Karajić r. Grahović Fate, Nepeke bb,
V. Kladuša, Grahović Ajke kći Mustafe, Nepeke
bb, V. Kladuša, Grahović r. Gračanin Zejne, V.
Kladuša, Karajić Memije sin Memije, V. Kladuša
bb, Karajić Šerif sin Memije, V. Kladuša, Karajić
Šerife kći Memije, V. Kladuša, Karajić Mehe sin
Memije, Karajić Alije kći Memije, V. Kladuša,
Grahović Huseina sin Hasana, Nepeke bb, V.
Kladuša, Veljačić r. Mržljak Kade, Nepeke, V.
Kladuša, Veljačić Mejre kći Osmana, Nepeke
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 008761
10 P od 13.12.2011. godine, a na osnovu člana
296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku u pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
utvrđenja vlasništva, tuženima Tuženima Hrustić
r. Veljačić Zlati ž. Hasana, V. Kladuša, Veljačić
Ali sin Mehmeda, V. Kladuša bb., Veljačić Mehi
sin Mehmeda, V. Kladuša, Veljačić Mejri kći
Sulje, V. Kladuša, Šuvić Arifi kći Mehmeda, V.
Kladuša, Karajić r. Grahović Fati, Nepeke bb.,
V. Kladuša, Grahović Ajki kći Mustafe, Nepeke
bb, V. Kladuša, Grahović r. Gračanin Zejni, V.
Kladuša, Karajić Memiji sin Memije, V. Kladuša
bb, Karajić Šerifu sin Memije, V. Kladuša,
Karajić Šerifi kći Memije,V. Kladuša, Karajić
Mehi sin Memije, Karajić Aliji kći Memije, V.
Kladuša, Veljačić r. Mržljak Kadi, Nepeke, V.
Kladuša, Veljačić Mejri kći Osmana, Nepeke
bb, V. Kladuša, Veljačić Muharemu sin Osmana,
Nepeke bb, V. Kladuša, Veljačić Ajki kći Osmana,
Nepeke bb, V. Kladuša, Karajić Mehmedu
sin Ibre V. Kladuša, Karajić Bajri sin Ibre, V.
Kladuša, Karajić Mehi sin Ibre, V. Kladuša,
Grahović r. Kekić Šahi, V. Kladuša, Huremović
Agici, V. Kladuša, Huremović Ramizi, V. Kladuša
Huremović Šeći ž. Hasana SAD, Ahmetašević
Rasimi kći Sulje, Nepeke, V. Kladuša, Kajdić
10. januara 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ismetu sin Ahmeta, Šiljkovača bb, V. Kladuša,
Kajdić Zlatki sin Ahmeta, Šiljkovača bb, V.
Kladuša, Grahović Hasanu sin Šerifa, Nepeke
bb, V. Kladuša, Grahović Huseinu sin Šerifa,
Nepeke V. Kladuša, sada nepoznatog boravišta,
u ovom postupku je postavljen privremeni
zastupnik u osobi Bajramović Mehmeda
sin Šerifa iz Nepeka bb, Velika Kladuša.
Broj 1 - Strana 35
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 008761 10 P
13. decembra 2011. godine
Velika Kladuša
Sudija
Edis Veladžić
Broj 1 - Strana 36
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. januara 2012.
S A D R Ž A J
1. Deklaracija o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i
mjestu i ulozi 5. Korpusa Armije Republike Bosne i
Hercegovine 1992. – 1995. godine 1
2. Odluka o privremenom finansiranju Unsko-sanskog
kantona za period januar – mart 2012. godine
2
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju
kreditnog zaduženja Unsko-sanskog kantona za
nabavku medicinske opreme za opremanje zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona
3
4. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog
plana JU “Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona” za 2011. godinu 3
5. Odluka broj: 01-02-3-1-259/11
3
6. Odluka o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Agencije za privatizaciju 4
7. Zaključak broj: 01-02-3-1-260/11
4
8. Zaključak broj: 01-02-3-1-263/11
4
9. Uredba o izmjeni Uredbe Vlade Kantona
broj: 03-017-967/2011 od 30.11.2011. godine 4
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za period
01.01.-30.09.2011. godine
5
11. Odluka o prihvatanju Sporazuma o saradnji
5
12 - 14. Odluke
6
15. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
Tekućeg granta – Subvencije javnim preduzećima –
zdravstvena zaštita osoba Romske nacionalnosti iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu 7
16. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava Grant – za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica 7
17. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta subvencije javnim
preduzećima iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
8
18. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta subvencije javnim
preduzećima iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
9
19. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta - Subvencije javnim
ustanovama - Opća bolnica Sanski Most
9
20. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta neprofitnim organizacijama Dom zdravlja Bosanska Krupa iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
10
21. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućih grantova-Grant -JU “Kantonalni fond
za izgradnju stanova”
11
22. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova-Grantovi
neprofitnim organizacijama
12
23. Odluka o Programu utroška dijela sredstava
sa Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim organi­
zacijama za Crveni križ Općine Bosanska Krupa iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu 12
24. Odluka o Programu utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta-Grantovi neprofitnim organi­zacijama
za Udruženje darivalaca krvi Bihać, iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
13
25. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
Granta predškolsko obrazovanje - dječji vrtići
za 2011. godinu
14
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Programa utroška dijela sredstava - Grant neprofitnim
organizacijama – ostali iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu - Ministarsto privrede
14
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
Vlade Kantona broj: 03-017-256/2011
od 14.04.2011. godine
15
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
Vlade Kantona broj: 03-017-582/2011
od 13.07.2011. godine
16
29. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za
zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora 17
30. Odluka o formiranju Centralne popisne komisije za
popis sredstava, obaveza i potraživanja na nivou
Vlade Unsko-sanskog kantona sa stanjem na dan
31.12.2011. godine i Centralnih popisnih komisija
za popis sredstava, obaveza i potraživanja na nivou
nadležnog ministarstva odnosno Operativnih
jedinica sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
18
31. Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora za
ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona
20
32. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije
za izbor Kantonalnog pravobranioca i zamjenika
Kantonalnog pravobranioca
21
33. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU “Opća Gimnazija” Bosanska Krupa 21
34. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
JU “Opća Gimnazija” Bosanska Krupa 21
35. Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i
dostavljanju istih na ispitivanje
ovlaštenim stručnim institucijama
22
36. Etički kodeks za inspektore u kantonalnoj upravi
za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona
28
37. Upustvo o načinu pečaćenja i načinima drugih
oblika zatvaranja poslovnih prostorija i sredstava
rada u kojima je određena zabrana rada
31
39. Privremeno uputsvo o izmjenama i dopunama
privremenog uputstva o načinu i postupku za
odobravanje izdavanja ortopedskih i drugih
pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih
nadomjestaka koji se obezbjeđuju u zavodu
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona 33
40. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika
34
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 1 - Skupstina Unsko