SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
30. juna 2011.
BIHAĆ
Godina XV - Broj 11
Izdanje na bosanskom
jeziku
250.
251.
Na osnovu člana 11.m) odjeljak A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 1/04 i 11/04), člana
100. i 148. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/04), Skupština Unsko-sanskog
kantona, na 9. sjednici održanoj dana 15.6.2011.
godine donosi slijedeću
Razmatrajući trenutnu problematiku u BiH
i djelovanje destruktivnih snaga koje uporno i
kontinuirano rade na disoluciji državnih institucija
i sve što je bosansko, Skupština Unsko-sanskog
kantona, temeljem člana 95. i 100. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04),
na prijedlog Kolegija Skupštine Unsko-sanskog
kantona, na 8. sjednici održanoj dana 25.5.2011.
godine, donosi
REZOLUCIJU
1. Usvaja se Rezolucija Evropskog parlamenta o
Srebrenici u izvornom tekstu.
REZOLUCIJU
2. Sastavni dio ovog akta je izvorni tekst
Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici.
I
3. Rezolucija stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-133/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Polazeći od činjenice da BiH ima
hiljadugodišnju tradiciju, te da je državnost BiH
više puta obnavljana, potvrđena, da su najveći
heroji bosanskohercegovačkih naroda ugradili
svoje živote u državu BiH, da je ubijeno,
protjerano i silovano više hiljada bosanskohercegovačkih građana, i to većinom Bošnjaka,
Skupština Unsko-sanskog kantona:
Broj 11 - Strana 430
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Osuđuje poziv na referendum u Republici
Srpskoj o Sudu i Tužilaštvu BiH i svaki
jednostrani pokušaj izmjene Dejtonskog
mirovnog sporazuma;
2. Daje punu podršku državnim institucijama,
pogotovo Sudu i Tužilaštvu BiH, i očekuje
da procesuiraju sve ratne zločince, kao i
kriminalce u BiH;
3. Osuđuje bilo kakav sabor koji bi prizivao
prošlost Herceg-Bosne sa zahtjevom za treći
entitet;
4. Traži od svih političkih subjekata koji su dobili
legitimitet na proteklim izborima da u što
kraćem roku formiraju Vijeće ministara, jer je
nedopustivo da sedam mjeseci od izbora nema
vlade BiH;
5. Zahtijeva od međunarodne zajednice da
zauzme odlučan stav, pogotovo od OHR-a,
i da sankcioniše rušitelje BiH i Dejtonskog
mirovnog sporazuma;
6. Osuđuje svaki pokušaj secesionizma u BiH
svih naroda, etničkih skupina i građana;
7. Zalaže se za mir, suživot i toleranciju svih
naroda, etničkih skupina i građana te pledira
za izgradnju države BiH koja će ispuniti sve
zadate uslove i priključiti se Evropskoj uniji i
NATO savezu.
II
Rezolucija stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-1-02-4-120/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
252.
Na osnovu člana 11. b) odjeljka A. poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona, prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.
1/04 i 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona,
na 9. sjednici održanoj dana 15.6.2011. godine,
donosi
30. juna 2011.
Zakon
o dopunama Zakona o
komunalnim djelatnostima
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 4/11)
Član 1.
Član 36. Zakona o komunalnim djelatnostima
neće se primjenjivati do uspostave registra
korisnika komunalnih usluga od strane komunalnih
preduzeća i uspostave elektronske veze između
komunalnih preduzeća i Ministarstva unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona.
Rok za uspostavu registra korisnika
komunalnih usluga i elektronske veze između
komunalnih preduzeća i Ministarstva unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona je 90 dana od
dana donošenja ovog Zakona.
Član 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana
objave u “Službenom glasniku Unsko-sanskog
kantona”.
Broj 01-02-1-134/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
253.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje
V i člana 1. tačka (2) odjeljak C poglavlja VII
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/04 i 11/04) te člana 95. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25.5.2011.godine, donijela je
ODLUKU
o davanju saglasnosti na Odluku
Vlade o potpisivanju sporazuma
između Varaždinske županije –
RepublikA HrvatskA, i Unsko-sanskog kantona
I
Daje se saglasnost na Odluku Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-017-324/2011. od
5.5.2011. godine o potpisivanju Sporazuma o
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 431
saradnji između Varaždinske županije – Republika
Hrvatska i Unsko-sanskog kantona.
zastupa Ministarstvo finansija i trezora, kao
zajmoprimca.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Član 4.
Broj 01-02-3-108/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Zadužuje se Vlada Unsko-sanskog kantona
da, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, formira komisiju, koja će, vezano
za odredbe člana 6. Sporazuma iz člana 3. ove
Odluke, pripremiti i u skladu sa zakonskom
procedurom provesti tender za izbor austrijskog
dobavljača.
254.
Član 5.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćen
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”,
broj 1/04 i 11/04), člana 46. stav 1. Zakona o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06,
76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10), a u vezi sa
članom 3. stav 2. Zakona o dugu, zaduživanju i
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 86/07 i
24/09), člana 53. stav 1. i 2. i člana 54. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/11), te Zaključka Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, broj 509/09,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj dana 15.6.2011 .godine, donosi
ODLUKU
o odobrenju kreditnog
zaduženja Unsko-sanskog
kantona za Projekt
Univerziteta u Bihaću
Član 1.
Odobrava se kreditno zaduženje Unsko-sanskog
kantona kod Oesterreichische Konrollbank
Aktiengesellschaft, u svrhu realizacije Projekta
Univerziteta u Bihaću.
Član 2.
Zaduženje iz člana 1. ove Odluke iznosit će do
5.000.000 eura.
Član 3.
Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Austrije o finansijskoj saradnji od 30. marta 2006.
godine, uvjeti kreditnog zaduženja su predmet
direktnog pregovora između komercijalne banke,
kao zajmodavca, i Bosne i Hercegovine, koju
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta će, u saradnji sa Senatom Univerziteta u
Bihaću, pripremiti i dostaviti okvirnu specifikaciju
opreme Vladi Kantona na saglasnost.
Član 6.
Po završetku procedura navedenih u
prethodnim odredbama ove Odluke, Vlada
Unsko-sanskog kantona će dostaviti Skupštini
Unsko-sanskog kantona na usvajanje Odluku o
kreditnom zaduženju sa uslovima kredita.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-131/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
255.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 1/04 i
11/04), člana 46. stav 1. Zakona o budžetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 19/06, 76/08, 5/09),
a u vezi sa članom 3. stav 2. Zakona o dugu,
zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 86/07 i 24/09), te člana 53. stav 1. i 2. i
člana 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11) i
Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
broj 509/09 od 16.9.2009.godine, Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25.5.2011. godine, donosi
Broj 11 - Strana 432
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o odobrenju kreditnog
zaduženja Unsko-sanskog
kantona za nabavku medicinske
opreme za opremanje
zdravstvenih ustanova na
području Unsko-sanskog kantona
Član 1.
Odobrava se kreditno zaduženje Unsko-sanskog
kantona kod Oesterreichische Konrollbank
Aktiengesellschaft, u svrhu nabavke medicinske
opreme za opremanje zdravstvenih ustanova na
području Unsko-sanskog kantona, a što će se
realizirati u okviru Odluke o ratifikaciji Sporazuma
između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj
11/06) u iznosu do 6,5 miliona eura.
Član 2.
Zaduženje iz člana 1. ove Odluke raspodijelit
će se kako slijedi:
- Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać, u iznosu do 5 milona eura,
- Općoj bolnici Sanski Most, u iznosu do 0,5
miliona eura,
- ZU Lječilište “Gata” Bihać, u iznosu do 1
milion eura.
Član 3.
Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Austrije o finansijskoj saradnji od 30. marta 2006.
godine, uvjeti kreditnog zaduženja su predmet
direktnog pregovora između komercijalne banke,
kao zajmodavca, i Bosne i Hercegovine, koju
zastupa Ministarstvo finansija i trezora, kao
zajmoprimca.
Član 4.
Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne
politike da formira komisiju koja će, vezano za
odredbe člana 6. Sporazuma iz člana 3.ove Odluke,
pripremiti i u skladu sa zakonskom procedurom
provesti postupak za izbor austrijskog dobavljača,
na osnovu okvirne specifikacije opreme, koji su
sastavni dio ove Odluke.
Član 5.
Nakon dostavljanja ponuda po provedenom
postupku iz prethodnog člana, komisija će iste
vrednovati i dostaviti Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike.
30. juna 2011.
Član 6.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će
utvrditi konačnu listu specifikacije opreme, te
dostaviti Vladi Kantona na izbor najpovoljnijeg
ponuđača, sa kojim će Vlada Unsko-sanskog
kantona potpisati Sporazum.
Član 7.
Po završetku procedura navedenih u
prethodnim odredbama ove Odluke, Vlada
Unsko-sanskog kantona će dostaviti Skupštini
Unsko-sanskog kantona na usvajanje Odluku o
kreditnom zaduženju sa uslovima kredita.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-110/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
256.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj
1/04 i 11/04), te člana 41. Zakona o ustanovama
(“Službeni list RBiH”, broj 6/92, 8/93 i 13/94),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici
održanoj 25.5.2011.godine, donijela je
ODLUKU
o davanju saglasnosti za
kreditno zaduženje ZU
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać
I
Daje se saglasnost Kantonalnoj bolnici “Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać za kreditno zaduženje za
likvidnost, putem revolving kredita, u iznosu od
2.000.000 KM na period od 12 mjeseci.
II
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać, putem javnog poziva, provest će postupak
prikupljanja najpovoljnijih ponuda.
III
Po obezbjeđenju sredstava, Kantonalna bolnica
će tromjesečno, putem Ministarstva zdravstva
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i socijalne politike, izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona o utrošenim sredstvima.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-109/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 11 - Strana 433
258.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/04, 11/04.) Skupština Unsko-sanskog kantona,
na 8. sjednici održanoj 25.5.2011. godine, donosi
ODLUKU
o preraspodjeli osnivačkog
kapitala društva “US REG-DEP”
d.o.o. Bihać
257.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.
1/04 i 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona,
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na
8. sjednici Skupštine održanoj 25.5.2011. godine
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o suosnivačkom
ulogu Skupštine Unsko-sanskog
kantona u “US REG-DEP” Bihać
I
Mijenja se tačka I Odluke o suosnivačkom
ulogu Skupštine Unsko-sanskog kantona u “US
REG-DEP” Bihać, broj 01-1-192/04 od 10. maja
2004. godine (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, br. 6/04), tako da glasi:
I
Skupština Unsko-sanskog kantona prihvata
preraspodjelu osnivačkog kapitala društva “US
REG-DEP” d.o.o. Bihać prema kriteriju broja
stanovnika, tako da ulozi i udjeli članica društva
iznose:
1. Skupština Unsko-sanskog
kantona....................................... 2.500,00 KM
2. Općina Bihać............................. 9.500,00 KM
3. Općina Cazin........................... 10.000,00 KM
4. Općina Velika Kladuša ............. 7.500,00 KM
5. Općina Sanski Most................... 7.000,00 KM
6. Općina Bosanska Krupa............. 4.000,00 KM
7. Općina Ključ.............................. 3.000,00 KM
8. Općina Bužim............................ 2.500,00 KM
9. Općina Bosanski Petrovac ........ 2.000,00 KM
10. Općina Drvar ............................ 2.000,00 KM
II
“Skupština Unsko-sanskog kantona je kao
suosnivač Regionalne deponije Unsko-sanskog
kantona 'US REG-DEP' Bihać, sa suosnivačkim
ulogom u iznosu od 2.500,00 KM, što iznosi
5% od ukupnog osnivačkog uloga koji iznosi
50.000,00 KM.”
Preraspodjela udjela iz tačke I ove Odluke
izvršit će se pisanim Aneksom na Ugovor, na
temelju kojeg će se izvršiti odgovarajuće izmjene i
dopune Ugovora o osnivanju Regionalne deponije
“US REG-DEP” d.o.o. Bihać, od 7.6.2004. godine,
te izvršiti upis promjena u sudskom registru.
II
III
U tački III Odluke o suosnivačkom ulogu
Skupštine Unsko-sanskog kantona u “US REGDEP” Bihać iza riječi “suosnivački ugovor”
dodaju se riječi” i aneks ugovora”.
Ovlašćuje se ministar Ministarstva za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline da ispred
Skupštine Kantona potpiše Aneks ugovora iz
tačke II ove Odluke.
III
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-106/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 01-02-3-107/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 11 - Strana 434
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. juna 2011.
ODLUKU
259.
Na osnovu člana 11. poglavlje V A Ustava
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, br. 1/04, 11/04), člana
97. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.
5/04) Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9.
sjednici održanoj dana 15.6.2011. godine, donosi
slijedeću
ODLUKU
o razrješenju člana Skupštine
Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona
I
Prihvata se ostavka Eminić Enesa, dipl. ecc
iz Sanskog Mosta, na mjesto člana Skupštine
Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona.
II
Eminić Enes iz Sanskog Mosta se razrješava
dužnosti člana Skupštine Turističke zajednice
Unsko-sanskog kantona.
o imenovanju člana Skupštine
Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona
I
Amer Mezetović iz Sanskog Mosta se imenuje
za člana Skupštine Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona.
II
Mandat imenovanog traje do 60 dana.
III
Ova Odluka objavit će se u “Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-123/11
20. juna 2011. godine
Bihać
261.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011.godine donijela je
Zaključak
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-122/11
20. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
260.
Na osnovu člana 11. poglavlje V A Ustava
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, br. 1/04, 11/04), člana
97. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br.
5/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9.
sjednici održanoj dana 15.6.2011. godine, donosi
slijedeću
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
I
Traži se od Turističke zajednice Unsko-sanskog
kantona da Skupštini Unsko-sanskog kantona
dostavi Izvještaj o radu Turističke zajednice za
2009. i 2010. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-126/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
262.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici
održanoj 25.5.2011.godine, donijela je
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu.
Broj 11 - Strana 435
od dana usvajanja Nacrta Zakona, nakon čega
će Skupštini Unsko-sanskog kantona dostaviti
izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge i
mišljenja, sa obrazloženjem Prijedloga Zakona o
geološkim istraživanjima.
III
II
Skupština cijeni da Nacrt Zakona, sa stavovima
i prijedlozima koji su istaknuti na sjednici
Skupštine, na sjednicama radnih tijela može
poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe u Unsko-sanskom
kantonu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
III
Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave
Unsko-sanskog kantona da provede javnu
raspravu po općinama Unsko-sanskog kantona i
razmotri stavove i prijedloge istaknute u raspravi
na sjednici Skupštine, te da u roku od 30 dana
dostavi Skupštini Unsko-sanskog kantona
Prijedlog Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u organima državne službe u
Unsko-sanskom kantonu, uz ocjenu svih istaknutih
mišljenja i prijedloga o Nacrtu Zakona iznesenih
na sjednici Skupštine.
264.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-105/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
263.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011.godine, donijela je
Usvaja se
istraživanjima.
o
geološkim
II
Zadužuje se Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona da organizira zajedničku
raspravu o Nacrtu Zakona o rudarstvu i Nacrtu
Zakona o geološkim istraživanjima u roku 40 dana
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011. godine, donijela je
Zaključak
I
Usvaja se Nacrt Zakona o rudarstvu.
II
Zadužuje se Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona da organizira zajedničku
raspravu o Nacrtu Zakona o rudarstvu i nacrtu
Zakona o geološkim istraživanjima u roku 40 dana
od dana usvajanja Nacrta Zakona, nakon čega
će Skupštini Unsko-sanskog kantona dostaviti
izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge i
mišljenja, sa obrazloženjem Prijedloga Zakona o
rudarstvu.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-125/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Zaključak
I
Nacrt Zakona
Broj 01-02-4-124/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
265.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011. godine, donijela je
Broj 11 - Strana 436
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Zaključak
I
Usvaja se Nacrt Zakona o upravljanju
otpadom.
II
Zadužuje se Ministarstvo za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline da u roku 30
dana od dana usvajanja Nacrta organizira javnu
raspravu po općinama Unsko-sanskog kantona,
nakon čega će Skupštini Unsko-sanskog kantona
dostaviti izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge
i mišljenja, sa obrazloženjem Prijedloga Zakona o
upravljanju otpadom.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-127/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
266.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011. godine, donijela je
Zaključak
I
Usvaja se Nacrt Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sudskim taksama.
II
Zadužuje se Ministarstvo finansija da organizira
javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o sudskim taksama u roku
30 dana od dana usvajanja Nacrta, nakon čega
će Skupštini Unsko-sanskog kantona dostaviti
izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge i
mišljenja, sa obrazloženjem Prijedloga Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim
taksama.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-128/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
30. juna 2011.
267.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011. godine, donijela je
Zaključak
I
Usvaja se Nacrt Zakona o poticaju razvoja
male privrede, uz sugestije i primjedbe iznijete na
sjednici.
II
Zadužuje se Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona da provede javnu raspravu o
Nacrtu Zakona o poticaju razvoja male privrede
u roku 40 dana od dana usvajanja Nacrta, nakon
čega će Skupštini Unsko-sanskog kantona
dostaviti izvještaj koji sadrži primjedbe, prijedloge
i mišljenja, sa obrazloženjem Prijedloga Zakona o
poticaju razvoja male privrede.
III
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-129/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
268.
Na osnovu člana 118. i 120. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 9. sjednici
održanoj 15.6.2011.godine, donijela je
Zaključak
I
Zadužuje se Ministarstvo za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoline da prilikom izrade
Pravilnika o ispunjavanju uslova za izdavanje
ovlaštenja, načinu izdavanja ovlaštenja i vođenju
registra izdatih ovlaštenja (član 98. stav 6.
Zakona o prostornom uređenju i građenju) uključi
Komisiju za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu
Unsko-sanskog kantona.
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-130/11
15. juna 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 11 - Strana 437
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-118/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
271.
269.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija o stanju
maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu, te se
podržava provođenje predloženih mjera od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-117/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
270.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija o stanju
sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu, te se podržava provođenje
predloženih mjera od strane Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o stanju i tokovima
kriminala na području Unsko-sanskog kantona
u 2010. godinu i radu Kantonalnog tužilaštva
Unsko-sanskog kantona na suzbijanju kriminala.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-111/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
272.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Program rada ZU Zavod za javno
zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-113/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 11 - Strana 438
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
273.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog da na
narednoj sjednici Vlade razriješi Upravni odbor
ZU Zavod za javno zdravstvo, a sa ciljem
smanjenja troškova poslovanja ZU Zavod za
javno zdravstvo.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-114/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu JU “Muzej Unsko-sanskog kantona” za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-116/11
25. maja 2011. godine
Bihać
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona
da kroz rebalans Budžeta u 2011. godini planira
sredstva za provođenje planiranih preventivnih
programa ZU Zavod za javno zdravstvo za 2011.
godinu
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-115/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
275.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
276.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
274.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 8. sjednici održanoj
25. maja 2011. godine, donijela je
30. juna 2011.
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu JU “Zavod za
zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Unskosanskog kantona” za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-119/11
25. maja 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
277.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi s članom
27. tačka 6, članom 106. stav 1. i članom 144. stav
2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
39/03, 22/06 i 43/10), Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 17.2.2011.
godine, donosi
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 439
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KANTONALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE
Član l.
U Uredbi o Kantonalnom štabu civilne zaštite 13/04 i 2/09), iza člana 14. dodaje se novi član
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 14a. koji glasi:
MATERIJALNA FORMACIJA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
R/b ŠIFRA
1
2
OPREMA I MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA
3
MJERNA
KOLIČINA
JEDINICA
NAPOMENA
4
5
6
komplet broj 1
komplet broj 2
komplet broj 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Odjeća i obuća
Komplet za ličnu RHB-zaštitu
Pribor za jelo
Džepna lampa
Akumulatorska lampa - prenosna
Torbica sa priborom za pisanje
Komandni dozimetar
Punjač komandnog dozimetra
Čitač ličnog dozimetra
Radiouređaj UKV (bazna stanica)
kpl.
kpl.
kpl.
kom.
kom.
kpl.
kom.
kom.
kom.
kom.
15
15
15
15
2-4
15
1
1
1
1
11.
Radiouređaj UKV (prenosni)
kom.
15
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Ručna busola
Kurvimetar
Dvogled
Karta USK-a 1 : 50.000
Karta BiH razmjera 1 : 2.000.000
Ručni kalkulator (digitron)
Plinsko grijalo ili peć na čvrsto gorivo
Fotoaparat digitalni
Megafon
Aparat za gašenje požara
Daljinomjer laserski
Diktafon digitalni
Kopir-aparat
GPS navigaciona naprava
GPS navigaciona naprava ručna
DVD / VHS
GSM-aparat – mobilni telefon
Torba diplomatska
Prostorija opremljena za rad Štaba
Satelitski telefon
Videokamera digitalna
Modem USB bežični za mobilni internet
Telefonski aparat stacionalni
Telefaks
Radioprijemnik - tranzistor
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
2-3
2
2-4
1
2-5
3-5
1 -2
2
3
2
1
1
1
3
3
1
15
3
1
1
1
1
1
1
1
Prema potrebi
mobitel
Broj 11 - Strana 440
1
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2
3
30. juna 2011.
4
5
37.
38.
39.
40.
Televizor
Sanduk za dokumenta
Radiološki detektor (automatski)
Hemijski detektor (automatski)
kom.
kom.
kom.
kom.
1
1
1
1
41.
Prenosni PC (laptop) sa pripadajućom printerskom
opremom ili pisaća mašina mehan.
kom.
2-5
42.
Štampač - skener
kom.
3-5
43.
Pribor za pisanje i crtanje i ostali kancelarijski materijal
kpl.
2-4
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Šator za smještaj do 20 osoba
Šator komandni
Šator kuhinja i trpezarija
Kuhinja prijenosna (50 1)
Prikolica teretna do 1 tone
Oprema za rasvjetu
Plastični kanister za vodu (20 1)
Poljski krevet
Vreća za spavanje
Deka
Torba bolničara
Agregat (3,5 - 5 KW)
Putničko terensko vozilo
Vozilo - kombi 15-20 osoba
Teretno vozilo do 2 tone
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1-2
1
1
1
2
1
2-5
15
15
15
1
1
1
1
1
6
Član 2.
ODLUKU
Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
o usvajanju Programa utroška
sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava tekućih i
kapitalnih grantova utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
Broj 03-017-38/2011
Premijer Kantona
17. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
278.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
35, 40. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj 2.6.2011. godine, donosi
I
Usvaja se Program utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih
grantova Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta utvrđenih u razdjelu 18, ekonomski kod
614300 IAN005 Grant - Kultura, 615300 IAV001
– Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama obnova objekata kulture i 614300 IAN006 - Grant
za mlade, Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu kako slijedi:
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. TEKUĆI GRANTOVI
1. GRANT KULTURA: 100.000,00 KM
Sredstva granta kulture su namjenska sredstva
koja se koriste za finansiranje i sufinansiranje
programa i projekata institucija i udruženja iz
oblasti kulture koja su registrirana za obavljanje
navedene djelatnosti, pravnih i fizičkih lica
koja obavljaju djelatnosti u kulturi na području
Unsko-sanskog kantona te samostalnih umjetnika,
pojedinaca i jedinica lokalne samouprave.
Sredstva se mogu koristiti i za nabavku opreme,
instrumenata, dijelova opreme i materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje
programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju
prostora, te manje građevinske intervencije na
objektima kulture u cilju stvaranja preduslova za
rad institucija i udruženja iz oblasti kulture.
Broj 11 - Strana 441
a) kvalitet kandidiranih programa i projekata
i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u
kulturi, te u oblasti zaštite kulturnog i
graditeljskog naslijeđa,
b) nastavak realizacije započetih programa i
projekata koji imaju kontinuitet i tradiciju,
c) d oprinos
uspješnom
prezentiranju
i
afirmaciji Unsko-sanskog kantona u zemlji i
inostranstvu,
d) potpora aktivnosti u kulturi koje podstiču
povratak i održivost povratka izbjeglih i
raseljenih osoba u Unsko-sanskom kantonu,
e) doprinos u angažiranju i afirmaciji mladih,
f) podrška programima i projektima koji
imaju potporu lokalne zajednice i osigurano
finansiranje,
Kriteriji raspodjele sredstava - Grant Kultura
su opći i posebni.
g) ravnomjerna zastupljenost programa, projekata
obnove i izgradnje objekata kulture i kulturnog
naslijeđa.
1. Opći kriteriji su kriteriji koji se primjenjuju
na sve korisnike predviđenog granta, a oni su
slijedeći:
2. Posebni kriteriji su navedeni uz svaku
stavku programa i projekta utroška sredstava
ovog transfera.
R. br. Naziv programa
1.
Manifestacije
kantonalnog i šireg
društvenog značaja
Svrha programa
Podrška realizacije manifestacija
iz oblasti književnog, likovnog,
muzičkog, kazališnog i drugih
oblika kulturnog stvaralaštva
Posebni kriteriji:
1. Kvalitet programa i projekata, dugogodišnji
kontinuitet i značaj,
2. Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
3. Interes kulturne javnosti,
R. br.
Naziv ustanove ili
udruženja
Primalac sredstava Iznos u KM
Ustanove i udruženja iz
oblasti kulture
42.000
4. Samoodrživost programa i projekata,
5. Doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta,
6. Uspjesi na međunarodnom i domaćem planu.
Naziv manifestacije
Iznos u KM
1.1.
KUD "Grmeč " Bos. Krupa
4. regionalna smotra horskog stvaralaštva
"Bosanska Krupa 2011"
4.000
1.2.
JU Dom kulture Cazin
Internacionalna kolonija skulptora "Ostrožac"
Cazin
6.000
1.3.
JU Kulturni centar Bihać
-Direkcija festivala
Festival scenskih umjetnosti "Bihaćko ljeto 2011"
8.000
1.4.
Udruženje pisaca USK-a
XIII tradicionalna književna manifestacija "Dani
Skendera Kulenovića " Bosanski Petrovac
8.000
1.5.
KUD "Bratstvo" Ripač, Bihać
Projekt Četvrtog međunarodnog festivala
folklornog stvaralaštva "Ripač 2011"
3.000
Broj 11 - Strana 442
R. br.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv ustanove ili
udruženja
30. juna 2011.
Naziv manifestacije
Iznos u KM
1.6.
KUD "Mladost" Bosanska Otoka
10. internacionalni festival folklornog stvaralaštva
3.000
1.7.
Udruženje "Infokult" Bužim
5. kolonija umjetničke fotografije "Pokažimo
svijetu ljepotu Une "
3.000
1.8.
JU "Centar za kulturu, obrazovanje Međunarodna likovna kolonija "Krušnica"
i informisanje" Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
1.9.
Udruženje likovnih umjetnika USK
R. br.
2.
Oblast kulture
Stimuliranje svih
vidova kulturne
djelatnosti
4. međunarodna likovna kolonija "Stari gradovi
Unsko-sanskog kantona 2011"
Svrha programa
Podrška programima i
projektima iz raznih oblasti
kulturnog izražavanja
1. Značaj projekta za ustanovu, udruženje, Kanton
ili lokalnu zajednicu,
2. Interes kulturne javnosti,
R. br.
Naziv ustanove ili
udruženja
Primalac sredstava
Ustanove i udruženja
i pojedinci svih oblika
kulturnog izražavanja,
prvenstveno kantonalnog
nivoa
3.000
4.000
Iznos u KM
58.000
3. Podrška projektima koji afirmišu ličnosti,
djela i sveukupnost umjetničkog stvaralaštva
istaknutih umjetnika porijeklom sa područja
Unsko-sanskog kantona.
Naziv manifestacije
Iznos u KM
2.1.
Udruženje likovnih umjetnika
USK-a
Programske aktivnosti u 2011. godini
3.000
2.2.
2.3.
Udruženje pisaca USK-a
JU Muzej USK-a
Programske aktivnosti u 2011. godini
Likovna izložba "Stari gradovi USK-a"
4.000
3.000
2.4.
Udruženje "Društvo arhivskih
radnika USK-a" Bihać
Izdavački projekt "Sokolac, grad tvrđava svjedočenje jednog vremena"
3.000
2.5.
Udruženje "Društvo arhivskih
radnika USK-a" Bihać
Savjetovanje na temu: Zaštita arhivske građe
u nastajanju i stanje arhivske građe u procesu
privatizacije na području Unsko-sanskog
kantona
3.000
2.6.
JU Kantonalna i univerzitetska
biblioteka
Nastavak projekta "Implementacija projekta
sistema Cobis 2011"
4.000
2.7.
JU Kantonalna i univerzitetska
biblioteka
Savjetovanje bibliotekara BiH " Juni na Uni"2011. godina
3.000
2.8.
Muzička omladina Bihać
Godišnja koncertna aktivnost Muzičke
omladine
4.000
2.9.
HKD "Napredak" Bihać
Godišnje programske aktivnosti
2.000
30. juna 2011. R. br.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv ustanove ili
udruženja
Naziv manifestacije
Broj 11 - Strana 443
Iznos u KM
2.10.
BZK "Preporod" Bihać
Omladinski orkestar - njegovanje bosanske
muzike i pjesme
1.500
2.11.
Udruženje Roma "Ponjir" Ključ
Obilježavanje Međunarodnog dana Roma nabavka romske nošnje za Plesnu sekciju
1.000
2.12.
Gradski duhački orkestar Bihać
Koncertna djelatnost Orkestra
4.000
2.13.
JU Kult Media Sanski Most
Povratak replika i fotografija eksponata i
arheološke građe deponovane u muzejima
BiH i šire" – obaveze po Programu utroška
sredstava iz 2009. godine
5.000
2.14.
JU Gradska galerija Bihać
Projekt likovne izložbe njemačkih likovnih
umjetnika bh. porijekla
3.000
2.15.
Sead Emrić, likovni umjetnik iz
Bužima
Selektivna izložba u više gradova EU kroz
Program '"Kultur via Europa"
500
2.16.
Fondacija "Centar Duga Art"
Kulen-Vakuf – Bihać
10. tradicionalna međunarodna likovna
kolonija
2.000
2.17
Općina Velika Kladuša
Izrada brošure kulturno-turističke ponude
općine Velika Kladuša
2.500
2.18.
KUD "Naša mladost" Ključ
6. smotra narodnih igara i običaja "Ključ
2011"
1.500
2.19.
KUD "Bratstvo" Stari Majdan,
Sanski Most
Međunarodna smotra folklora
"Staromajdansko ljeto"
1.000
2.20.
KUD "Sanski biseri" Sanski Most
Nabavka tradicionalne narodne nošnje
2.000
2.21.
KUD "Hasan Mujezinović" Cazin
Međunarodna smotra dječijeg folklora
"Hasančići 2011"
2.000
2.22.
Institucije i udruženja iz oblasti
kulture
Sredstva rezerve - interventna namjenska
sredstva za nepredviđene projekte
3.000
2. GRANT ZA MLADE: 50.000,00 KM
Posebni kriteriji za programe i projekte
mladih:
1. Programi i projekti koji afirmišu aktivnosti
i učešće mladih u kulturi, tehničkoj kulturi i
sportu,
2. Kvalitet kandidiranih programa i projekata,
dugogodišnji kontinuitet i značaj za širu
društvenu zajednicu,
3. Programi koji afirmišu stvaralaštvo i učešće
mladih na smotrama i takmičenjima u oblasti
kulture i tehničke kulture,
4. Edukacijski programi koji pospješuju aktivnosti,
razvijanje organizacijskih sposobnosti i učešće
mladih u javnom životu,
5. Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih,
6. D osadašnji
uspjesi
na
domaćem
i
međunarodnom planu.
Broj 11 - Strana 444
R. br.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv ustanove ili udruženja
30. juna 2011.
Naziv programa ili projekta
Iznos u KM
3.1.
Udruženje "Novi put" Bihać
Omladinski festival filma o ljudskim
pravima
3.500
3.2.
Udruženje Omladinski centar "Cosmos"
Ključ
Najljepši mali grad na svijetu – mjesto za
omladinski turizam
3.000
3.3.
Asocijacija studenata Islamskog
pedagoškog fakulteta
Studentski kviz
1.600
3.4.
Udruženje Demokratski centar "NOVE
NADE" Bihać
"Street Art", dvodnevni festival
4.000
3.5.
Udruženje mladih "Cazin net"
"Kraj tanana šadrvana"
3.500
3.6.
Omladinska zadruga "Studentski servis"
p.o. Bihać
Kampanja javnog zagovaranja: otvaranje
studentskog informativnog centra na
Univerzitetu u Bihaću
4.000
3.7.
NVO "BK 2001" Bosanska Krupa
Centar za podršku mladima – jačanje
kapaciteta Centra
5.000
3.8.
Udruženje inovatora Bihać
Mladi inovatori
3.000
3.9.
Udruženje Ženska edukativna organizacija Poslovna edukacija mladih
"Iskre" Bihać
3.000
3.10.
Udruženje Ekološki pokret Eko-Sanica,
Ključ
Mladi protiv droge
2.000
3.11.
Udruženje "Život" Bihać
Kulturno-edukativne tribine
4.000
3.12.
Udruženje "Ključ budućnosti" Ključ
Info pult za mlade
2.000
3.13.
Udruženje "Igra 27" Cazin
"Ustaj, nema spavanja"
4.000
3.14.
Udruženje žena "Ključki biseri"
Edukacija omladine i roditelja o štetnosti
i zloupotrebi narkotičkih sredstava i
mobilizacija zajednice
3.000
3.15.
MZ Biljani, Ključ
Rekonstrukcija Omladinskog doma
4.400
3. INFRASTRUKTURA U OBLASTI
KULTURE: 50.000,00 KM
Posebni kriteriji za obnovu, izgradnju i
opremanje objekata javnih ustanova u oblasti
kulture:
1. Značaj objekta na razvoj kulture na području
lokalne zajednice i Unsko-sanskog kantona,
R. br.
Naziv Ustanove ili
udruženja
2. Ravnomjerna zastupljenost objekata kulture
s obzirom na namjenu, u odnosu na lokalnu
zajednicu i Kanton,
3. F unkcionalna, upotrebna
opravdanost objekta,
i
ekonomska
4. Obavezno finansijsko učešće lokalne zajednice
Naziv programa ili projekta
Iznos u KM
4.1.
JU Arhiv Unsko-sanskog kantona
Osnova programa adaptacije centralne zgrade
Arhiva USK-a
20.000
4.2.
JU Centar za kulturu i obrazovanje
Ključ
Prekrivanje dijela ravnog krova Doma kulture
u Ključu
20.000
4.3.
JU Centar za kulturu, obrazovanje i
informisanje Bosanska Krupa
Adaptacija prostora za JU Gradska galerija
Bosanska Krupa
10.000
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 445
II
ODLUKU
Sredstva iz tačke I ove Odluke rasporedit će se
prema općim i posebnim kriterijima za raspodjelu
sredstava utvrđenih za svaki projekt posebno.
o usvajanju Programa utroška
sredstava Granta za vjeru
utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
III
Za svaki izdatak iz tekućeg granta, prema
Programu utroška sredstava iz tačke I ove Odluke,
ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta donosi posebne odluke.
IV
Korisnici sredstava dužni su podnijeti
finansijski izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, najkasnije 30 dana po završetku
programa ili projekta, koje će pratiti namjenski
utrošak istih i o tome izvijestiti Vladu Kantona,
a u skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu.
V
U izuzetnim slučajevima, na opravdan zahtjev
korisnika sredstava, Ministar obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, svojom odlukom, može
odobriti prenamjenu dijela ili cjelokupnog iznosa
dodijeljenih sredstava određenog subjekta.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-425/2011
2. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614300,
subanalitika IAN001, pozicija Grant za vjeru
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
u iznosu od :
340.340,00 KM
(slovima: tri stotine četrdeset hiljada
tri stotine četrdeset KM)
kako slijedi:
- Muftijstvo bihaćko ..................... 24.000,00 KM
- M uftijstvo
bihaćko
–
pomoć
za
izgradnju Centralne gradske džamije u
Bihaću . ..................................... 100.000,00 KM
- Muftijstvo banjalučko.................. 50.000,00 KM
- I slamska
zajednica
u
Republici
Sloveniji....................................... 50.000,00 KM
- Rimokatolički župni ured Bihać .16.340,00 KM
- S rpska pravoslavna eparhija Bihaćko-petrovačka................................ 100.000,00 KM
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava – Grant
vjere, koji je sastavni dio ove Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unsko-sanskog
kantona.
IV
279.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi s članom
35. i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj 2.6.2011. godine, donosi
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-426/2011
2. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 11 - Strana 446
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
280.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. i 44.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 2.6.2011. godine, donosi
o usvajanju Programa utroška
sredstava – Subvencije javnim
preduzećima – smještaj i ishrana
studenata u studentskim
domovima FBiH za 2011. godinu
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
281.
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614400 IAO001
– Subvencije javnim preduzećima – smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima za
2011 .godinu, u iznosu od:
303.000,00 KM
(slovima: tri stotine tri hiljade KM)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će
se u skladu s Programom utroška sredstava –
Subvencije javnim preduzećima – smještaj i
ishrana studenata u studentskim domovima, koji
je sastavni dio ove Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
NAZIV PROGRAMA
sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unsko-sanskog
kantona.
Broj 03-017-433/2011
2. juna 2011. godine
Bihać
ODLUKU
R. b.
30. juna 2011.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućih
grantova – Grantovi za obilježavanje značajnih
datuma – Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614 100 - GAL 001, kako slijedi:
NosiLAc aktivnosti
IZNOS KM
Transfer za obilježavanje značajnih datuma
1.
"Ljutočka dolino, nikad ne zaboravi"
Mjesna zajednica Orašac, Bihać
4.000,00 KM
2.
"Prva pobjeda ARBiH"
Mjesna zajednica Gata, Bihać
1.000,00 KM
3.
"Dan logoraša Velika Kladuša"
Udruženje logoraša Velika Kladuša
3.000,00 KM
4.
"Pogibija komandanata 511. SBBR rahmetli
Općina Bosanska Krupa
pukovnika Mirsada Crnkića – 13. juni"
UKUPNO:
500,00 KM
8.500,00 KM
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu, ekonomski kod 614 100-GAL 001 Grantovi za obilježavanje značajnih datuma.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, a po dostavljenim
pojedinačnim programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-468/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
282.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva – Kantonalna uprava za šumarstvo,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 13.6.2011.godine, donosi
ODLUKU
I
Prihvata se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu sa
funkcionalnog koda 1020, ekonomskog koda 821
500 "Studije izvodljivosti, projektne pripreme
i projektovanje" Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva – Kantonalna uprava za
šumarstvo, koji se nalazi u prilogu ove Odluke.
II
Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva da nakon dodjele
ugovora po odredbama Zakona o javnim
nabavkama zaključi ugovor o izradi osnova, da
donosi pojedinačne odluke o plaćanju i da prati
namjenski utrošak sredstava.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva.
Broj 11 - Strana 447
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-463/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
283.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 27. Zakona
o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 10/03 i 7/09), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 13.6.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj
03-017-29/2011. godine od 11.2.2011.
godine
I
U Odluci broj 03-017-29/2011 od 11.02.2011.
godine iza tačke II dodaje se nova tačka III koja
glasi: "Postupak vođenja pregovora Ministarstva
privrede i ponuđača privrednog društva
'BC-Gradnja' d.o.o. Bosanska Otoka može se
otvoriti kad isti reguliše obaveze po osnovu
koncesionih naknada po Koncesionom ugovoru
broj KU 010/2002 od 31.12.2002. godine i
definira sa koncesorom status ovog Ugovora".
II
Tačke III i IV predmetne Odluke postaje tačke
IV i V.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-459/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
284.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 33. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), člana 47. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
Broj 11 - Strana 448
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
3/05 i 1/09), na prijedlog Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unskosanskog kantona, na održanoj sjednici dana
13.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji
i postupak za izbor i finansiranje programa ili
projekata kantonalnih boračkih udruženja/saveza
iz oblasti boračko-invalidske zaštite, čija je
djelatnost od posebnog interesa i značaja za
Unsko-sanski kanton za ostvarivanje prava,
finansijske podrške iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
II
Sredstva
se
dodjeljuju
kantonalnim
boračkim organizacijama koja su upisana u
Registar udruženja koja vodi kantonalni organ
uprave, u skladu sa Zakonom o udruženjima i
fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 45/02) čiji su projekti ili
programi kandidirani za finansiranje iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona, a realiziraju se,
u cijelosti ili djelimično, na području Unsko-sanskog kantona.
III
Finansiranje programa i projekata iz člana II
ove Odluke vršit će se iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, ekonomski kod 614300,
na razdjelu 16 – Grant za sva boračka udruženja.
Troškovi rada udruženja ne mogu preći 60 %
odobrenih sredstava, odnosno minimalno 40 %
sredstava je potrebno utrošiti za projekte iskazane
u programu rada udruženja.
IV
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva
koji provodi Ministarstvo u skladu sa kriterijima
utvrđenim ovom Odlukom i dodijeljenim
sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona.
Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu
velikog tiraža i oglasnoj ploči Vlade Unsko-sanskog kantona i ostaje otvoren 15 dana od
dana objavljivanja u dnevnom listu.
V
Sredstva planirana Budžetom Unsko-sanskog kantona za ove namjene raspoređuju se
prvenstveno udruženjima čiji se projekti/programi
rada odnose na:
30. juna 2011.
- doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945.
godine,
- promociju i zaštitu naše baštine kroz historijski i
kulturni život boračkih kategorija,
- poboljšanje socijalnog statusa boračke populacije,
resocijalizaciju specifičnih kategorija boračke
populacije (RVI, djeca bez roditelja i sl.),
- pružanje pravne pomoći boračkoj populaciji,
- pomoć socijalno ugroženim kategorijama
boračke populacije putem interesnih članica
udruženja/ saveza, i
- druge projekte/programe koje Komisija ocijeni
da su značajni za boračke kategorije.
VI
Opći kriteriji za finansiranje redovnih
djelatnosti i projektnih aktivnosti boračkih
udruženja/saveza iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona su:
- R ješenje o registraciji od nadležnog
ministarstva;
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za
prethodnu godinu, usvojen od strane skupštine
udruženja/saveza;
- Program rada za 2011. godinu, sa obrazloženjem,
usvojen od strane skupštine udruženja/saveza;
- Finansijski plan za 2011. godinu, usvojen od
strane skupštine udruženja/saveza;
- Organizovanost i broj članova udruženja;
- Misije i ciljevi udruženja/saveza;
- Osnovne aktivnosti udruženja/saveza.
Posebni kriteriji su:
1. Registracija udruženja/saveza (kontinuitet rada
– datum osnivanja);
2. Organizacija i broj članova/članica (navesti
organizacionu strukturu i dokumentovati broj
članova);
3. Uspješnost u radu – rezultati rada ostvareni
u protekloj godini u skladu sa statutom
definisanim djelokrugom rada (iste navesti i
dokumentovati);
4. Kvalitet ponuđenog projekta i njegova
opravdanost (obrazložiti opravdanost projekta
sa stanovišta zadovoljavanja potreba boračke
populacije kroz realizaciju projekta);
5. Broj korisnika obuhvaćenih projektom;
6. Projekti humanitarnog karaktera sa ciljem
pomoći najugroženijim članovima udruženja;
7. Projekti realizirani u protekloj godini –
uspješnost ranije realizovanih projekata (iste
navesti i dokumentovati);
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
8. Saradnja udruženja/saveza sa državnim
organima na svim nivoima vlasti;
9. Sadržaj projekta/programa obavezno se odnosi
na doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 19411945. godine, poboljšanju socijalnog statusa
boračke populacije, resocijalizaciju specifičnih
kategorija boračke populacije (RVI, djeca bez
roditelja i sl.) i drugo;
10. Broj uposlenih radnika.
VII
Zahtjev za dodjelu sredstava po raspisanom
Javnom pozivu udruženja/savezi podnose na
posebnim obrascima za aplikaciju kojeg propisuje
Ministarstvo.
Boračka udruženja/savezi podnose zahtjev za
finansiranje, uz koji obavezno treba priložiti:
1. Rješenje o registraciji udruženja;
2. Identifikacijski broj iz registra poslovnih
subjekata;
3. Kratak opis organizacije i njenih članica;
4. Statut udruženja/saveza;
5. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj usvojeni
od strane skupštine udruženja/saveza za 2010.
godinu;
6. Program rada i finansijski plan udruženja/
saveza za 2011.godinu, usvojeni od strane
skupštine udruženja/saveza;
7. Broj i datum dostavljanja Izvještaja o
namjenskom utrošku ranije dodijeljenih
sredstava (dostaviti kopiju dokaza);
8. Obrazloženje projekta (cilj i način realizacije);
9. Rezultati rada ostvareni u prethodnom periodu
(iste navesti i dokumentovati);
10. Prijave M-2 o uposlenim radnicima;
11. Ugovor, potpis ovlaštene osobe i broj žiroračuna poslovne banke udruženja;
12. Projekt/program finansiranja za dodjelu
sredstava;
13. Zapisnik sa zadnje sjednice skupštine
udruženja/saveza.
Zahtjev se podnosi Ministarstvu u zapečaćenoj
koverti, a predaje se putem pošte, preporučeno,
ili pisarnice, uz naznaku: "za javni poziv za
finansiranje programa ili projekta kantonalnih
boračkih udruženja iz oblasti boračko-invalidske
zaštite iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu – ne otvaraj".
VIII
Sredstva se dodjeljuju u skladu sa važećim
Zakonom o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
Broj 11 - Strana 449
kantona, kao i broju odobrenih projekata/
programa.
IX
U skladu sa programskim aktivnostima
obaveza je udruženja/saveza da odobrena sredstva
namjenski koristi za finansiranje projekta/
programa.
X
Boračka udruženja/savezi kojima su odobrena
sredstva u prethodnoj budžetskoj godini, a
nisu podnijela izvještaj o namjenskom utrošku
odobrenih sredstava, dužna su isti dostaviti
uz zahtjev za odobravanje sredstava u tekućoj
godini.
Udruženju/savezu koje ne dostavi izvještaj o
utrošku sredstava za prethodnu godinu neće se
dodijeliti sredstva za tekuću godinu.
XI
Ministar Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida imenovat će komisiju za
provođenje Javnog poziva za finansiranje boračkih
udruženja koja će se sastojati od 3 (tri) člana.
Komisija će sačiniti prijedlog rang-liste za
finansiranje rada i projekata boračkih udruženja
za 2011. godinu.
XII
Prilikom ocjene i pripremanja prijedloga rang-liste za finansiranje projekta/programa pristiglih
na Javni poziv komisija će se rukovoditi
kvalitetom ponuđenog projekta (ekonomske
i druge opravdanosti projekta), kao i ocjenom
realiziranih projekata u prethodnoj godini.
Svaki član komisije, vršeći procjenu projekta/
programa, dodjeljuje od 0 do 5 bodova za svaki
od posebnih kriterija navedenih u članu VI ove
Odluke.
Konačna ocjena zahtjeva, projekta /programa
predstavlja zbir bodova svih članova komisije
podijeljen sa brojem članova komisije (prosječna
ocjena projekta/programa).
Komisija utvrđuje rezultat bodovanja.
XIII
Komisija će, u skladu s kriterijima iz ove
Odluke, izvršiti odabir projekata/programa i
sačiniti prijedlog programa raspodjele sredstava
za boračka udruženja u roku od najviše 30 dana
od isteka roka Javnog poziva.
XIV
Vlada Unsko-sanskog kantona donosi odluku
o raspodjeli sredstava na prijedlog projekta/
programa raspodjele sredstava koje utvrdi
komisija.
Broj 11 - Strana 450
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
XV
Nakon što Vlada Kantona donese odluku
o raspodjeli sredstava boračkim udruženjima,
Ministarstvo će zaključiti ugovore sa boračkim
udruženjima u kojima će utvrditi međusobna
prava i obaveze.
XVI
Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja/
saveza:
- Koja su dobila finansijsku pomoć ako nisu
ispunila obaveze podnošenja izvještaja o
realizaciji projekta i utrošku sredstava prema
utvrđenoj formi (Finansijski izvještaj za 2010.
godinu, nije dostavljen u roku traženom od
strane Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, uz Izvještaj o namjenskom
utrošku ranije dodijeljenih sredstava nisu
dostavljeni računi i sl.);
- Ako skupština udruženja/saveza nije održana u
vremenu utvrđenom u statutu udruženja/saveza,
ili ako je proteklo dvostruko više vremena od
vremena utvrđenog statutom udruženja/saveza
za održavanje skupštine, a skupština udruženja/
saveza nije održana;
- Ako se broj članova/članica udruženja/saveza
smanjio ispod broja određenog Zakonom
o udruženjima i fondacijama za osnivanje
udruženja, a skupština udruženja u roku od tri
mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti nije
donijela odluku o prijemu novih članova;
- Nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje
projekta/programa (netačna i neuredna
dokumentacija);
- Neblagovremeno dostavljan zahtjev, program/
projekt ili dostavljen sa nepotpunom
dokumentacijom.
XVII
Boračka udruženja/savezi kojima budu
odobrena sredstva za finansiranje obavezna
su tromjesečno dostavljati izvještaj o utrošku
sredstava Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida.
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida će izvještaj o utrošenim sredstvima
dostaviti Vladi Unsko-sanskog kantona u skladu
sa članom 44. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.
XVIII
Udruženja/savezi koji se kod korištenja
odobrenih sredstava ne budu pridržavali odredaba
ove Odluke, neće imati pravo učešća za dodjelu
sredstava za narednu budžetsku godinu i morat će
izvršiti povrat neopravdano utrošenih dodijeljenih
30. juna 2011.
sredstava, a u slučaju da neuredno vode
poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim
računovodstvenim principima i da ne sastavljaju
i ne dostavljaju flnansijske izvještaje u skladu
sa relevantnim zakonima i ovom Odlukom,
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida će o tome informisati Vladu Unsko-sanskog kantona i poduzeti mjere u skladu sa
zakonskim ovlaštenjima.
XIX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-456/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
285.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
46/10), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 13.6.2011. godine,
donosi
ODLUKU
I
Poništava se Odluka Vlade Unsko-sanskog
kantona broj 03-017-2353/2010 od 6.9.2010.
godine i broj 03-017-2437/2010 od 20.12.2010.
godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-460/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
286.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 05/08), a u vezi sa članom
10. Ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog
između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, "Balkan Investiment Bank" Ad Banja
Luka i "MEGGLE mljekara" d.o.o. Bihać, na
prijedlog ugovornih strana, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 13.6.2011.
godine, donosi
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju Zajedničke komisije
I
U Zajedničku komisiju za realizaciju Ugovora
o poslovnoj saradnji zaključenog između
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, "Balkan Investiment Bank" AD Banja
Luka i "MEGGLE mljekara" d.o.o. Bihać, na
prijedlog strana potpisnica, imenuju se:
1. Šuhret Fazlić....................... ispred Ministarstva
2. Jasmin Brnjak...................... ispred Ministarstva
3. Toromanović Zlatka....ispred BIB - Banja Luka
4. Družić Sanela..............ispred BIB - Banja Luka
5. Hrnjić Kemal................ ispred Meggle mljekare
6. Pašić Vedad.................. ispred Meggle mljekare
II
Zadaci Zajedničke komisije su da prati
realizaciju Ugovora o poslovnoj saradnji
zaključenoj između Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, "Balkan Investiment
Bank" AD Banja Luka i "MEGGLE mljekare"
d.o.o. Bihać po svim njegovim segmentima, a
naročito:
- Izvrši izbor dobavljača, koji će izvršiti nabavku
i distribuciju visokosteonih junica do krajnjeg
korisnika;
- Izvršiti verifikaciju ispunjenosti uslova iz
specifikacije za nabavku stoke;
- Izvršiti izbor osiguravajuće kuće koja će vršiti
osiguranje junica;
- Objaviti javni poziv za izražavanje interesa i
izvršiti izbor potencijalnih korisnika;
- Izvršiti procjenu raspoloživih kapaciteta za
proizvodnju za svakog kooperanta/ potencijalnog
korisnika (da li posjeduje potrebne štalske
kapacitete, kolika je vrijednost dodatnih
potrebnih investicija) sa specifikacijom vrste
potrebnih ulaganja investicija vezano za period
isporuke u skladu sa ponudom dobavljača;
- Ostale aktivnosti u procesu realizacije Ugovora
po zahtjevu bilo koje strane potpisnice Ugovora.
III
Komisija počinje sa radom danom stupanja
na snagu ovog Rješenja. U što kraćem roku će
održati konstituirajuću sjednicu na kojoj će se
donijeti Poslovnik o svom radu.
IV
Članovima Komisije ispred Ministarstva
pripada naknada za rad.
Naknadu će utvrditi ministar posebnim
rješenjem nakon što dobije konačan izvještaj o
Broj 11 - Strana 451
završetku i realizaciji zadataka iz tačke II ovog
Rješenja.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošena
i objaviti će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-466/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
287.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 12. stav
2. Odluke o preuzimanju prava i obaveza
osnivača prema JU "Kantonalna i univerzitetska
biblioteka" ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 9/98 i 10/03), člana 29. Zakona o
bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 6/99 i 10/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 2.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog
odbora JU "Kantonalna i
univerzitetska biblioteka" Bihać
I
Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
JU "Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Bihać
iz reda osnivača Mahmutović Suad, imenovan
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-2361/2010 od 6.9.2010. godine, na vlastiti
zahtjev.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-440/2011
2. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
288.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 12. Odluke
o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema
JU "Kantonalna i univerzitetska biblioteka"
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj 9/98 i 10/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Broj 11 - Strana 452
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 2.6.2011.godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana
Upravnog odbora JU "Kantonalna
i univerzitetska biblioteka"
Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Upravnog odbora JU "Kantonalna i
univerzitetska biblioteka" Bihać, na način i po
postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, za privremenog člana
Upravnog odbora JU "Kantonalna i univerzitetska
biblioteka" Bihać, a najviše na period do 60 dana,
imenuje se:
1. Ferizović Sinan – ispred osnivača.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-441/2011
Premijer Kantona
2. juna 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
289.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 19. Odluke o osnivanju JU "Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihać
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
7/01 i 9/09), člana 12. tačka 3. i člana 13. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03 i
34/03), a po Preporuci Komisije za izbor broj
03/3-05-3612-30/11 od 13.6.2011. godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
Upravnog odbora JU "Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona" Bihać
I
U Upravni odbor JU "Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona" Bihać imenuju se:
30. juna 2011.
l. Enisa Hujić
2. Azra Suljić
3. Adnan Mašinović
4. Selvir Samardžić
5. Mirzet Veladžić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" i "Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine".
Broj 03-017-462/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
290.
Nakon uočene tehničke greške u tekstu
Rješenja Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-462/2011 od 13.6.2011.godine, daje se
slijedeća
ISPRAVKA
I
U tački I Rješenja Vlade Unsko-sanskog
kantona broj 03-017-462/2011 od 13.6.2011.
godine, u podtački 1, iza imena i prezimena
dodaje se riječ "predsjednik", a u podtačkama 2,
3, 4. i 5. iza imena i prezimena dodaje se riječ
"član".
II
Ova Ispravka objavit će se u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona" i "Službenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine".
Broj 03-017-462-1/2011
20. juna 2011. godine
Bihać
Sekretar Vlade
Slobodan Popović,
dipl. prav.
291.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po zahtjevu JU "Univerzitet u Bihaću" broj
02-1517-1/2011, ministar Ministarstva finansija
donosi
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 18-05-0001 JU Univerzitet u Bihaću:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 611200 IAE001- "Naknade za
topli obrok tokom rada"
za iznos od....................................... 3.289,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 611200 SUD005 - "Naknade za
topli obrok tokom rada - razlika 2011. g."
za iznos od....................................... 3.289,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-001/11-P
5. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
292.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po Zahtjevu Službe Skupštine broj 01/22-14-4-535/2011, ministar Ministarstva finansija
donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 10-01-0002 "Stručna služba Skupštine
USK-a ":
Broj 11 - Strana 453
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 611200 AAA006 - "Otpremnine
zbog odlaska u mirovinu"
za iznos od.......................................... 400,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 611200 SUD004 - "Regres za
godišnji odmor-2010.g."
za iznos od.......................................... 400,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-002/11-P
12. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
293.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po Zahtjevu JU OŠ "Ahmet Hromadžić"
Bosanski Petrovac broj 277 i 394/2011, ministar
Ministarstva finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. Godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 18-03-0013 JU OŠ "Ahmet Hromadžić"
Bosanski Petrovac:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 821300 ICX002 - "Prevozna
oprema" (vlastita sredstva)
za iznos od....................................... 4.871,00 KM
- ekonomski kod 613900 DOP001 - "Ugovorene
usluge - Posebna naknada na dohodak - zaštita"
(vlastita sredstva)
za iznos od.......................................... 300,00 KM
- ekonomski kod 613300 - "Izdaci za komunalne
usluge"
za iznos od.............................................11,00 KM
Broj 11 - Strana 454
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 821300 ICX003 - "Oprema za
obrazovanje i kulturu" (vlastita sredstva)
za iznos od....................................... 4.871,00 KM
- ekonomski kod 613900 - "Ugovorene usluge"
(vlastita sredstva)
za iznos od.......................................... 300,00 KM
- ekonomski kod 613800 - "Izdaci osiguranja i
bankarskih usluga"
za iznos od.............................................11,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-003/11-P
12. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
294.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po Zahtjevu JU OŠ "Ključ" Ključ broj
307/2011, ministar Ministarstva finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to
- Razdjel 18-03-0028 JU OŠ "Ključ" Ključ:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 613500 - "Izdaci za usluge
prevoza i goriva"
za iznos od..................................... 10.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613200 - "Izdaci za energiju"
za iznos od..................................... 10.000,00 KM
30. juna 2011.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-004/11-P
12. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
295.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima u
Federaciji B i H ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj: 5/11), po Zahtjevu JU "Socijalno-pedagoška
životna zajednica" Bihać broj 232/2011, ministar
Ministarstva finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko - sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to
- Razdjel 17-02-0001 JU "Socijalno-pedagoška
životna zajednica" Bihać:
1. Umanjuju se sredstva - donacija:
- ekonomski kod 821200- "Nabavka zgrada i
stanova"
za iznos od....................................... 2.990,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 2.990,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-005/11-P
12. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
296.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
("Službene novine Federaciji BiH", broj:35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10 i
45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), po
Zahtjevima JU "Pedagoški zavod" Bihać broj
03/5-14-300-1/2011 i 03/5-14-300-2/11, ministar
Ministarstva finansija donosi:
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona ", broj 5/11), i to:
- Razdjel 18-07-0001 JU "Pedagoški zavod"
Bihać:
1. Umanjuju se sredstva – donacija:
- ekonomski kod 613400 - "Nabavka materijala"
za iznos od....................................... 5.103,00 KM
- ekonomski kod 613500 - "Izdaci za usluge
prevoza i goriva"
za iznos od.......................................... 602,00 KM
- ekonomski kod 613600- "Unajmljivanje imovine
i opreme"
za iznos od....................................... 3.896,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613 900 - "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 9.601,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-006/11-P
12. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
297.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po zahtjevu JU SPŠ "Sanus Futurum"
Broj 11 - Strana 455
Sanski Most broj 01-61-275/2011, ministar
Ministarstva finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 18-04-0021 JU SPŠ "Sanus Futurum"
Sanski Most:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 821300 IDX007- "Prevozna
oprema"
za iznos od..................................... 17.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od..................................... 17.000,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-007/11-P
30. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
298.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po Zahtjevu JU "Mašinsko-saobraćajna
mješovita srednja škola" Bihać broj 745/2011,
ministar Ministarstva finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11) i to:
Broj 11 - Strana 456
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- Razdjel 18-04-0005 JU "Mašinsko-saobraćajna
mješovita srednja škola" Bihać:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 821300 IDX001- "Uredska
oprema"
za iznos od....................................... 5.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613300- "Izdaci za komunalne
usluge"
za iznos od....................................... 1.500,00 KM
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 3.500,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-008/11-P
30. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
299.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj 5/11),po Zahtjevu JU OŠ "Todorovo" Velika
Kladuša broj 289/2011, ministar Ministarstva
finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11) i to:
- Razdjel 18-03-0042 JU OŠ "Todorovo" Velika
Kladuša:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 613500- "Izdaci za usluge
prevoza i goriva"
za iznos od.......................................... 500,00 KM
- ekonomski kod 613800- "Izdaci osiguranja i
bankarskih usluga"
za iznos od.......................................... 100,00 KM
30. juna 2011.
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 1.800,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613300- "Izdaci za komunalne
usluge"
za iznos od.......................................... 900,00 KM
- ekonomski kod 613700- "Izdaci za tekuće
održavanje"
za iznos od....................................... 1.500,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-009/11-P
30. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
300.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po zahtjevu Općinskog suda Velika Kladuša
broj 023-0-SU-l 1-000675, ministar Ministarstva
finansija donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 13-02-0008 Općinski sud Velika
Kladuša:
1. Umanjuju se sredstva:
- ekonomski kod 613 900- "Ugovorene usluge"
za iznos od..................................... 13.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 821600 - "Rekonstrukcija i
investiciono održavanje"
za iznos od..................................... 13.000,00 KM
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-010/11-P
1. juna 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
301.
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federaciji BiH", broj 35/05),
člana 33. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 16. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/11), po zahtjevu JU "Univerzitet u Bihaću" broj
02-2130/2011, ministar Ministarstva finansija
donosi
Odluku
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
- Razdjel 18-05-0001 JU Univerzitet u Bihaću:
1. Umanjuju se vlastita sredstva:
- ekonomski kod 613900 - "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 5.732,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- ekonomski kod 613700 - "Izdaci za tekuće
održavanje"
za iznos od....................................... 3.000,00 KM
- ekonomski kod 614200- "Ostali grantovi
pojedincima"
za iznos od....................................... 2.732,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-011/11-P
15. juna 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc
Broj 11 - Strana 457
302.
Na osnovu člana 25. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
3/05 i 1/09) i člana 3. Uredbe o provođenju Zakona
o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 11/06), ministar Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida uz
saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o kriterijima za dodjelu
stipendija studentima boračkih
kategorija sa područja
Unsko-sanskog kantona
I. OPĆE ODREDBE
Član l.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele stipendije studentima koji imaju
prebivalište na području Unsko-sanskog kantona,
a koji ne koriste stipendije po drugom osnovu, te
način i prestanak njezina korištenja.
Član 2.
Pravo na stipendije mogu ostvariti redovni
studenti koji su državljani BiH sa stalnim
prebivalištem na području Unsko-sanskog
kantona u kontinuitetu najmanje godinu dana, koji
studiraju u obrazovnim ustanovama na području
Bosne i Hercegovine.
Član 3.
Sredstva
za
stipendiranje
studenata
osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona
- Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida.
Član 4.
Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista
utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog
kantona.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Član 5.
Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu
stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće
opće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da nisu obnavljali godinu studija,
- da su redovni studenti studija u BiH,
- da nisu stariji od 26 godina,
- da ne primaju neku drugu stipendiju, kredit ili
subvencije za troškove školovanja, smještaja ili
ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona,
Broj 11 - Strana 458
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na
području Unsko-sanskog kantona u kontinuitetu
najmanje godinu dana,
- da su u tekućoj akademskoj godini prvi put
upisali određenu studijsku godinu, na istom ili
drugom fakultetu
Član 6.
Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog
postupka i kriterija propisanih ovim Pravilnikom.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Član 7.
Stipendije se dodjeljuju na temelju konkursa.
Konkurs raspisuje ministar Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za svaku
budžetsku godinu.
Konkurs za dodjelu stipendija se objavljuje u
dnevnim novinama i oglasnoj ploči Vlade Unsko-sanskog kantona.
Član 8.
Konkurs za dodjelu stipendije sadrži:
- naziv ministarstva koje objavljuje konkurs
- akademsku godinu za koju se raspisuje
- rok trajanja konkursa
- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose
- broj stipendija koje se dodjeljuju
- opće uvjete za dodjelu stipendije
- dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev
- trajanje stipendije
- prava i obaveze stipendista
- iznos stipendije
Član 9.
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom
dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u roku od
15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Obrazac jednoobraznog zahtjeva, kao i spisak
potrebne dokumentacije, zainteresirani kandidati
mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida.
Član 10.
Zahtjevu iz prethodnog člana podnositelj je
dužan priložiti sljedeće dokumente:
1. molbu za dodjelu stipendije s kratkom
biografijom,
2. rješenje o priznatom statusu ili uvjerenje
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
matične općine o priznatom statusu po Zakonu
30. juna 2011.
o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica,
3. za članove PŠ-PB i RVI kopija prvostepenog ili
revizionog rješenja (posljednje na snazi),
4. dokaz o priznanjima u OSBiH (za dobitnike
najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja/
dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i
odlikovanja ili kopiju rješenja o ostvarivanju
prava na mjesečni novčani dodatak),
5. kopiju lične karte,
6. uvjerenje o državljanstvu,
7. prijavu u evidenciji prebivališta,
8. uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku
godinu - da su prvi put upisali akademsku
školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
9. prijepis ocjena s fakulteta sa prosjekom za
redovne studente, odnosno ovjerena fotokopija
svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole
i svjedočanstva o maturi za studente koji su
upisali prvu godinu studija,
10. i zjavu o broju članova zajedničkog
domaćinstva (kućna lista),
11. dokaz o mjesečnim primanjima članova
zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3
(tri) mjeseca od dana raspisivanja konkursa
(primanja po osnovu plaće iz radnog odnosa,
primanja po osnovu penzije, porodične i
ličene invalidnine, naknade za nezaposlene,
mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnog
priznanja/odlikovanja, prihod od autorskih
prava, imovine i imovinskih prava, kao i drugi
prihodi koji podliježu oporezivanju),
12. uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom,
13. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za sve
nezaposlene članove domaćinstva,
14. dokaz o posebnim porodičnim prilikama,
15. uvjerenje Ministarstva obrazovanja da nije
korisnik stipendije, ličnu izjavu da nije
korisnik druge naknade za školovanje i
uvjerenje matične općine da nije korisnik
stipendije za tekuću školsku godinu,
16. ovjerenu fotokopiju indeksa,
17. ovjerenu fotokopiju tekućeg računa otvorenog
kod banke na ime kandidata za stipendiju,
18. o stalu dokumentaciju u skladu sa
Pravilnikom.
Tražena dokumentacija (originali i ovjerene
fotokopije) ne smije biti starija od 3 mjeseca.
Član 11.
Ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida rješenjem imenuje Komisiju za
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
dodjelu stipendija koja će se sastojati od 3 (tri)
člana.
Komisija za dodjelu stipendija prikuplja prijave
na konkurs, provodi njihovu stručnu obradu i
utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva za izbor
korisnika stipendije.
Ministar Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, na temelju obrazloženog
prijedloga Komisije za dodjelu stipendija, utvrđuje
konačnu rang-listu i donosi odluku o dodjeli
stipendija.
Konačna rang-lista kandidata koji su dobili
stipendiju i odluka ministra Ministarstva bit će
objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.
Protiv odluke ministra Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida kandidat može
podnijeti pismeni prigovor Komisiji za žalbe u
roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke i
konačne rang-liste na oglasnoj tabli.
Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje
u posarnici Vlade Unsko-sanskog kantona.
Odluka po prigovoru je konačna.
Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija,
pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju
sa svima kojima je stipendija odobrena.
Komisiju za žalbe svojim rješenjem imenuje
ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida.
Član 12.
Ugovor o stipendiranju zaključuje ministar
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida s korisnikom stipendije, a ako je on
maloljetan, ugovor zaključuje zakonski zastupnik
(roditelj ili staratelj), uz supotpis maloljetnog
korisnika stipendije.
Ugovor o stipendiranju neće se zaključiti
ako student već prima stipendiju ili neku drugu
naknadu za školovanje.
Član 13.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorna
strana - korisnik stipendije ispuni ugovorne
obaveze.
Član 14.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
- ugovorne strane odnosno njihove zakonske
zastupnike i adresu prebivališta
- naziv i mjesto obrazovne ustanove
- vrijeme korištenja stipendije
- iznos stipendije
- način i uvjete vraćanja stipendije
Broj 11 - Strana 459
- način rješavanja međusobnih prava i obaveza
- mjesto i datum zaključenja ugovora, potpise
ugovornih strana, odnosno njihovih zastupnika
- druga prava i obaveze ugovornih strana
Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci
akademske godine.
Isplata stipendije se vrši putem tekućeg računa
kandidata otvorenog kod banke.
Član 15.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom
preuzete obaveze, Ministarstvo ima pravo
jednostrano raskinuti ugovor, a isplaćeni iznos
stipendije student mora vratiti na način kako to
odredi davatelj stipendije.
IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE
LISTE KANDIDATA ZA DODJELU
STIPENDIJE
Član 16.
Stipendije se dodjeljuju studentima po osnovu
uspjeha u srednjoj školi ili na studiju (prosjek
ocjena) i kriterija socijalnog statusa i drugih
socijalnih prilika.
Kandidat sa prosjekom ocjena iznad 9,50
uvrstit će se na konačnu rang-listu kandidata
bez utvrđivanja bodova po kriterijima za dodjelu
stipendija.
Pod prosjekom ocjena iz stava 1. ove tačke
podrazumijeva se prosjek ocjena koji kandidat
ima u svim prethodnim godinama studiranja na
visokoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju
upisa prve godine fakulteta, pod prosjekom ocjena
se podrazumjeva prosjek ocjena koje kandidat ima
u prethodne četiri godine redovnog školovanja.
Stipendije se po osnovu uspjeha u srednjoj
školi ili na studiju i na osnovu kriterija socijalnog
statusa i drugih socijalnih prilika dodjeljuju
studentima koji ostvare najveći broj bodova prema
sljedećim mjerilima:
I. OCJENE
A) USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI I MATURI
Uspjeh
Bodovi
2,5-3,99
20
4,0-4,19
22
4,2-4,29
24
4,3-4,39
26
4,4-4,49
28
4,5-4,59
30
4,6-4,69
32
Broj 11 - Strana 460
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. juna 2011.
7,3-7,49
7,5-7,69
7,7-7,99
8,0-8,39
8,4-8,99
9,0-10,00
4,7-4,79
34
4,8-4,89
36
4,9-5,00
38
B) USPJEH NA STUDIJU
Uspjeh
Bodovi
6,5-6,69
20
6,7-6,89
22
6,9-7,09
24
7,1-7,29
26
28
30
32
34
36
38
II. SOCIJALNO-IMOVINSKI STATUS
A) Prihodi po članu domaćinstva:
MJESEČNA
PRIMANJA
do 50 KM
51-100 KM
101-150 KM
151-200 KM
201-300 KM
301 i više KM
BODOVI
20
18
16
14
12
0
U mjesečna primanja računaju se sva primanja
po osnovu plaće iz radnog odnosa, primanja po
osnovu penzije, invalidnine (porodične i lične),
naknade za nezaposlene, mjesečni novčani dodatak
za dobitnike ratnog priznanja/odlikovanja, prihod
od autorskih prava, imovine i imovinskih prava,
kao i drugi prihodi koji podliježu oporezivanju.
B) Djeca samohranih majki i očeva – 8 bodova
C) Djeca dobitnika ratnih priznanja/odlikovanja
– 4 boda
D) Studenti koji studiraju van Unsko-sanskog
kantona, a na području Bosne i Hercegovine
– 4 boda
E) Djeca poginulog, umrlog, ratnog vojnog
invalida i demobiliziranog branioca bez oba
roditelja uvrštavaju se na listu stipendista
bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove
konkursa
Ukoliko veći broj kandidata nakon izvršenog
bodovanja imaju jednak broj bodova, prednost se
daje kandidatu lošijeg socijalnog statusa.
V. GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU
Član 17.
Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:
- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na
temelju neistinitih ili nepotpunih podataka ili na
osnovu falsifikovanih dokumenata,
- započne primati stipendiju iz drugih izvora,
- svojevoljno prekine studij,
- korisnik stipendije bude pravosnažno osuđen za
krivično djelo protiv naroda i države ili drugo
krivično djelo s izdržavanjem kazne zatvora
dužem od 3 mjeseca,
- korisniku stipendije bude izrečena disciplinska
mjera isključenja sa univerziteta i prestanka
statusa redovnog studenta,
- po nekom drugom osnovu prestane mu status
redovnog studenta.
VI. VRAĆANJE STIPENDIJE
Član 18.
Korisnik stipendije koji izgubi pravo na
stipendiju zbog uslova iz člana XVIII ovog
Pravilnika i sa kojim se jednostrano raskine
ugovor u smislu člana XVI ovog Pravilnika, dužan
je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u
roku od 30 dana od dana jednostranog raskida i
gubitka prava na stipendiju.
VII. KORIŠTENJE SREDSTAVA OD
POVRATA STIPENDIJE
Član 19.
Sredstva od povrata stipendija uplaćuju se u
budžet Unsko-sanskog kantona.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Na ovaj Pravilnik Vlada Unsko-sanskog
kantona je dala saglasnost Odlukom broj 03-017380/2011 od 24.5.2011. godine.
Član 21.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu
stipendija studentima boračkih kategorija s
područja Unsko-sanskog kantona broj 12-023981-1/2010 od 22.4.2010. godine.
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 12-02-6006-1/11
24. maja 2011. godine
Bihać
Ministar
Ahmet Egrlić, dipl. ecc
303.
Na osnovu člana 73. Zakona o komunalnim
djelatnostima ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 4/11), ministar Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline
donosi
UPUTSTVO
O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O
IZVRŠENOJ KOMUNALNOJ KONTROLI
Član 1.
(Predmet)
Ovim Uputstvom propisuje se način na koji
komunalni redari vode evidenciju o izvršenoj
komunalnoj kontroli.
Član 2.
(Evidencija)
Komunalni redari dužni su voditi evidenciju o
izvršenoj komunalnoj kontroli,utvrđenom stanju,
poduzetim mjerama za uklanjanje ustanovljenih
nepravilnosti i nedostataka, kao i realizaciji
poduzetih mjera od strane komunalnih redara i
inspektora.
Član 3.
(Sadržaj evidencije)
Evidencija iz člana 2. ovog Uputstva sadrži
slijedeće podatke :
1. Ime i prezime komunalnog redara koji je
izvršio kontrolu
2. Datum izvršenja kontrole
3. Podatke o subjektu kod kojeg je izvršena
komunalna kontrola
4. Predmet komunalne kontrole (član 70.Zakona o
komunalnoj djelatnosti)
5. Stanje utvrđeno komunalnom kontrolom
6. Upozorenje dato subjektu – prekršitelju
komunalnog reda
7. Obavještavanje komunalnog inspektora sa
prijedlogom mjera
8. Kontrola izvršenja mjera od strane komunalnog
inspektora – stanje utvrđeno kontrolom
Broj 11 - Strana 461
Član 4.
(Knjiga evidencije)
Evidencija o izvršenoj komunalnoj kontroli
i poduzetim mjerama vrši se u obliku knjige po
obrascu koji je sastavni dio ovog Uputstva.
Član 5.
(Knjiga evidencije)
Knjiga evidencije iz člana 4. ovog Uputstva
mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene
rednim brojevima. Knjigu ovjerava ovlašteni uposlenik organa lokalne uprave. Knjiga evidencije se
može voditi za jednu ili više kalendarskih godina.
Član 6.
(Izvještaj)
Komunalni redari sačinjavaju godišnji izvještaj
o izvršenoj komunalnoj kontroli najkasnije do
15. januara tekuće godine za prethodnu godinu
i dostavljaju ga rukovodiocu općinskog organa
uprave nadležnog za poslove komunalne
inspekcije.
Jedan primjerak izvještaja dostavlja se
općinskom organu uprave nadležnom za
komunalne poslove.
Član 7.
(Sadržaj izvještaja)
Godišnji izvještaj iz člana 6. ovog Uputstva
izrađuje se na osnovu evidencija o izvršenoj
komunalnoj kontroli i sadrži tabelarni i tekstualni
dio.
Tabelarni dio predstavlja zbir podataka iz
evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli.
Tekstualni dio obrazlaže podatke iz tabelarnog
dijela Izvještaja i daje osvrt na stanje i probleme
vezano za komunalni red.
Član 8.
(Vrijeme evidencije)
Evidencija o izvršenoj komunalnoj kontroli
vodi se dnevno.
Član 9.
(Obrazac o vođenju evidencije)
Sastavni dio ovog Uputstva i knjige evidencije
iz člana 4. ovog Uputstva je Obrazac o vođenju
evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli.
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
objavljivanja u "S1užbenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 11-23-7128-1/2011
13. juna 2011. godine
Bihać
Ministrica
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
20.
19.
Datum
izvršenja
pregleda
2
Pregled izvršio
1
3
Naziv subjekta
gdje je izvršen
pregled
4
Predmet
komunalne
kontrole
5
Utvrđeno stanje
6
Upozorenje
subjektu
7
Prijedlog mjera
inspektoru
8
Kontrola izvršenja
naloženih mjera od
strane inspektora
9
Napomena
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Redni
broj
Broj 11 - Strana 462
30. juna 2011.
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
304.
Na osnovu člana 27. stav 3. i stav 4. Zakona
o koncesijama ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 10/03), člana 30.stav 1.
Pravila Komisije za koncesije Unsko-sanskog
kantona i člana 202. Zakona o upravnom
postupku ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 2/98. i 48/99), u postupku
po zahtjevu Kantonalnog ministarstva privrede
Bihać, Komisija za koncesije Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj 13.4.2011. godine,
donosi
RJEŠENJE
1) Komisija za koncesije ovlašćuje Kantonalno
ministarstvo privrede za vođenje pregovora sa
ponuđačem "MUJEZINOVIĆ" d.o.o. Ključ,
sa ciljem dodjele koncesije za eksploataciju
dolomita na lokalitetu Strane u općini Ključ.
2) Komisija za koncesije će učestvovati u
pregovorima i izvršit će pregled projektno-tehničke dokumentacije.
3) Koncesor se obavezuje da vodi zapisnik sa
ponuđačem i da kopiju istog dostavi Komisiji.
4) Komisija za koncesije obavezuje koncesora da
dostavi ZK-izvadak Općinskog suda Ključ sa
ciljem utvrđivanja vlasništva zemljišta unutar
odobrenog eksploatacionog polja.
OBRAZLOŽENJE
Komisiji za koncesije Unsko-sanskog kantona
obratilo se Kantonalno ministarstvo privrede
Bihać sa zahtjevom za odobravanje pregovora
sa privrednim društvom "MUJEZINOVIĆ"
d.o.o. Ključ, a u vezi dodjele koncesije
samoinicijativnom ponudom na lokalitetu Strane
u općini Ključ.
Privredno društvo je priložilo uz zahtjev
slijedeću dokumentaciju:
a) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj:
06-18-112/07 od 03.04.2008.godine kojim se
privrednom društvu "MUJEZINOVIĆ" d.o.o.
Ključ odobrava geološko istraživanje mineralne
sirovine-dolomita na istražnom prostoru Strane
u općini Ključ.
b) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj 06-18209/08 od 25.1.2009. godine kojim se potvrđuju
geološke rezerve i kvalitet mineralne sirovine
– dolomita na ležištu Strane u općini Ključ.
Broj 11 - Strana 463
c) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-142/09 od 18.9.2009. godine kojim
se privrednom društvu "MUJEZINOVIĆ"
d.o.o. Ključ odobrava eksploatacija mineralne
sirovine – dolomita na eksploatacionom polju
Strane u općini Ključ.
d) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/1 broj
06-18-15/10 od 18.2.2010. godine kojim se
"MUJEZINOVIĆ" d.o.o.Ključ odobrava
izvođenje radova po Glavnom rudarskom
projektu na ležištu Strane u općini Ključ.
e) Odluka Općinskog vijeća Ključ broj 05-021701/10 od 13.9.2010. godine.
f) Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-30/2011. od 11.2.2011. godine
Komisija za koncesije, shodno odredbama
člana 27. stav 3. i 4. Zakona o koncesijama
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
10/03), je sagledala podnesak i u prilogu prateću
dokumentaciju, kao i nacrt teksta koncesionog
ugovora, i konstatovala da se predmet predložene
koncesije može ostvariti, s obzirom da je ponuđač
konceptom inžinjeringa i projektovanja stekao
istražna i eksploataciona prava za istraživanje i
eksploataciju mineralne sirovine – dolomita na
ležištu "Strane" u općini Ključ, što je u skladu
sa članom 27. stav 2. Zakona o koncesijama
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
10/03).
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog
suda u Bihaću u roku od 30 (trideset) dana od
dana prijema istog.
Broj 13-02-4233-9/10
Predsjedavajući Komisije
14. aprila 2011. godine
Nihad
Mujkić, dipl. ing. rud.
Bihać
305.
Na osnovu člana 27. stav 3. i stav 4. Zakona
o koncesijama ("Službene glasnik Unskosanskog kantona", broj 10/03.), člana 30. stav 1.
Pravila Komisije za koncesije Unsko-sanskog
kantona i člana 202. Zakona o upravnom
postupku ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 2/98. i 48/99), u postupku
po zahtjevu Kantonalnog ministarstva privrede
Bihać, Komisija za koncesije Unsko-sanskog
Broj 11 - Strana 464
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
kantona, na sjednici održanoj 28.3.2011. godine,
donosi
RJEŠENJE
1) Komisija za koncesije ovlašćuje Kantonalno
ministarstvo privrede za vođenje pregovora sa
ponuđačem "BC-GRADNJA" d.o.o. Bos.Otoka,
sa ciljem dodjele koncesije za eksploataciju
dolomita na lokalitetu Perna u općini Bos.
Krupa.
2) Komisija za koncesije pratit će pregovore
i izvršit će pregled projektno-tehničke
dokumentacije.
3) Koncesor se obavezuje da vodi zapisnik sa
ponuđačem i da kopiju istog dostavi Komisiji.
4) Komisija za koncesije obavezuje koncesora
da dostavi ZK-izvadak Općinskog suda Bos.
Krupa sa ciljem utvrđivanja vlasništva zemljišta
unutar odobrenog eksploatacionog polja.
5) Koncesor se obavezuje da riješi status
potpisanog Ugovora o koncesiji br. KU
010/2002.
OBRAZLOŽENJE
Komisiji za koncesije Unsko-sanskog kantona
obratilo se Kantonalno ministarstvo privrede
Bihać sa zahtjevom za odobravanje pregovora
sa privrednim društvom "BC-GRADNJA"
d.o.o. Bos. Otoka, a u vezi dodjele koncesije
samoinicijativnom ponudom na lokalitetu "Perna"
u općini Bos. Krupa.
Privredno društvo je priložilo uz zahtjev
slijedeću dokumentaciju:
a) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj:
06-18-137/06 od 09.05.2006. godine kojim se
privrednom društvu "BC-GRADNJA"d.o.o.Bos.
Otoka odobrava geološko istraživanje mineralne
sirovine-dolomita kao tehničkog kamena na
istražnom prostoru "Perna" kod Bos. Krupe.
b) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj 06-18576/06 od 22.9.2006. godine kojim se potvrđuju
geološke rezerve i kvalitet mineralne sirovine –
dolomita na ležištu "Perna" kod Bos. Krupe.
c) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-118/09 od 20.8.2009. godine kojim se
privrednom društvu "BC-GRADNJA" d.o.o.
Bos. Otoka odobrava eksploatacija mineralne
sirovine – dolomita na eksploatacionom polju
"Perna" kod Bos.Krupe.
30. juna 2011.
d) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-209/09 od 4.2.2010. godine kojim
se privrednom društvu "BC-GRADNJA"
d.o.o. Bos. Otoka odobrava izvođenje
radova po Glavnom rudarskom projektu
eksploatacije minaralne sirovine – dolomita na
eksploatacionom polju "Perna" kod Bos. Krupe.
e) Odluka Općinskog vijeća Bos. Krupa broj
01/V-02-2049-19-1/10 od 13.5.2010. godine.
f) Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-29/2011 od 11.2.2011. godine.
Komisija za koncesije, shodno odredbama
člana 27. stav 3. i 4. Zakona o koncesijama
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj
10/03) je sagledala podnesak i u prilogu prateću
dokumentaciju, kao i nacrt teksta Koncesionog
ugovora, i konstatovala da se predmet predložene
koncesije može ostvariti, s obzirom da je ponuđač
konceptom inžinjeringa i projektovanja stekao
istražna i eksploataciona prava za istraživanje
i eksploataciju mineralne sirovine – dolomita
na ležištu "Perna" u općini Bos. Krupa, što
je u skladu sa članom 27. stav 2. Zakona o
koncesijama.
Komisija za koncesije, shodno odredbama
člana 28. Zakona o koncesijama, traži da se riješi
status potpisanog Ugovora o koncesijama br. KU
010/2002.
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog
suda u Bihaću u roku od 30 (trideset) dana od
dana prijema istog.
Broj 13-02-5461-7/10
Predsjedavajući Komisije
1. aprila 2011. godine
Nihad Mujkić, dipl. ing. rud.
Bihać
306.
Na osnovu člana 27. stav 3. i stav 4. Zakona
o koncesijama ("Službene glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 10/03), člana 30. stav
1. Pravila Komisije za koncesije Unsko-sanskog
kantona i člana 202. Zakona o upravnom
postupku ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 2/98 i 48/99), u postupku
po zahtjevu Kantonalnog ministarstva privrede
Bihać, Komisija za koncesije Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj 7.4.2011. godine,
donosi
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
1) Komisija za koncesije ovlašćuje Kantonalno
ministarstvo privrede za vođenje pregovora sa
ponuđačem "HALKO" d.o.o. Cazin, sa ciljem
dodjele koncesije za eksploataciju dolomita na
lokalitetu Vilenjača Brig u općini Cazin.
2) Komisija za koncesije će učestvovati u
pregovorima i izvršit će pregled projektno-tehničke dokumentacije.
3) Koncesor se obavezuje da vodi zapisnik sa
ponuđačem i da kopiju istog dostavi Komisiji.
4) Komisija za koncesije obavezuje koncesora da
dostavi ZK-izvadak Općinskog suda Cazin sa
ciljem utvrđivanja vlasništva zemljišta unutar
odobrenog eksploatacionog polja.
OBRAZLOŽENJE
Komisiji za koncesije Unsko-sanskog kantona
obratilo se Kantonalno ministarstvo privrede
Bihać sa zahtjevom za odobravanje pregovora
sa privrednim društvom "HALKO" d.o.o. Cazin,
a u vezi dodjele koncesije samoinicijativnom
ponudom na lokalitetu "Vilenjača Brig" u općini
Cazin. Privredno društvo je priložilo uz zahtjev
slijedeću dokumentaciju:
a) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-131/07 od 20.6.2007. godine kojim se
privrednom društvu "HALKO" d.o.o.Cazin
odobrava geološko istraživanje mineralne
sirovine – dolomita na istražnom prostoru
"Vilenjača Brig" u općini Cazin.
b) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-342/07 od 17.3.2008. godine kojim se
potvrđuju geološke rezerve i kvalitet mineralne
sirovine – dolomita na ležištu "Vilenjača Brig"
u općini Cazin.
c) Rješenje Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije Mostar Up/I broj
06-18-77/09 od 10.7.2009. godine kojim se
Broj 11 - Strana 465
privrednom društvu "HALKO" d.o.o. Cazin
odobrava eksploatacija mineralne sirovine –
dolomita na eksploatacionom polju "Vilenjača
Brig" u općini Cazin.
d) Odluka Općinskog vijeća Cazin broj 0l/V-1811358/10. od 24.8.2010. godine.
e) Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-32/2011. od 11.2.2011. godine.
Komisija za koncesije, shodno odredbama
člana 27. stav 3. i 4. Zakona o koncesijama
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
10/03), je sagledala podnesak i u prilogu prateću
dokumentaciju, kao i nacrt teksta Koncesionog
ugovora, i konstatovala da se predmet predložene
koncesije može ostvariti, s obzirom da je ponuđač
konceptom inžinjeringa i projektovanja stekao
istražna i eksploataciona prava za istraživanje
i eksploataciju mineralne sirovina – dolomita
na ležištu "Vilenjača Brig" u općini Cazin, što
je u skladu sa članom 27. stav 2. Zakona o
koncesijama ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 10/03).
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog
suda u Bihaću u roku od 30 (trideset) dana od
dana prijema istog.
Broj 13-02-7519-9/09
Predsjedavajući Komisije
8. aprila 2011. godine
Nihad Mujkić, dipl. ing. rud.
Bihać
Broj 11 - Strana 466
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. juna 2011.
307.
Obrazac H - Š -1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA
Broj:
Datum,
Vlada Unsko-sanskog kantona
ZAHTJEV
OPĆINE ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE
REDNI
BROJ
ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI
ZA HITNE INTERVENCIJE
NAPOMENA
2
3
1
1.
Iznos novčane pomoći
koji se traži od Kantona
Iznos u KM
Namjena (konkretni zadaci i
materijalna dobra na koja će sredstva
biti utrošena)
OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA
2.
3.
Vrsta prirodne ili druge
nesreće, dan, mjesec i
godina nastanka
Odluka o proglašenju
stanja prirodne ili druge
nesreće
Broj akta
Datum
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Naziv tijela koje je donijelo odluku
4.
5.
Ukupan iznos sredstava
na transakcijskim
računima općine koja su
osigurana za saniranje
šteta izazvanih prirodnim
i drugim nesrećama (na
dan proglašenja prirodne
ili druge nesreće)
U Budžetu općine
Ukupan iznos sredstava
uloženih od strane
općina za uklanjanje
posljedica ove prirodne i
druge nesreće
Iznos sredstava iz Budžeta općine u
KM
Broj računa
Iznos sredstava
u KM
Sredstva ostvarena Broj računa
po osnovu posebne
naknade za zaštitu Iznos sredstava
i spašavanje
u KM
Broj i naziv akta kojim se dodjeljuju
sredstva
Iznos sredstava ostvarenih po
osnovi potrebne naknade za zaštitu i
spašavanje (član 180. Zakona o zaštiti
i spašavanju) u KM
Broj i naziv akta kojim se dodjeljuju
sredstva
6.
Podaci o dobivenoj
pomoći po podnošenju
zahtjeva
Iznos dobivene pomoći od Federacije
u KM
Iznos dobivene pomoći od Bosne i
Hercegovine u KM
Iznos dobivene pomoći iz
insostranstva u KM
NAČELNIK OPĆINE
30. juna 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
308.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Buhić Hasibi, u pravnoj stvari tužiteljice Kade
Grahović, r. Žalić, kći Osmana, Trn, Velika
Kladuša, protiv tuženih: Huse Karajić Sadiković,
nn, Sadiković Karajić Abdija, nn, Sadiković
Karajić Sulje Alije Zejna, nn, Karajić Hase, sin
Ahmeta, nn, Karajić Osman, sin Ahmeta, nn,
Grahović Okan, sin Osmana, Delić-Rahmanović,
r. Miljović, Saća, nn, Delić Džemila, kći Arifa,
iz Polja bb, Mujagić Derviš, sin Fehima, iz
Todorova bb, Latić Hašim, sin Mumina iz Male
Kladuše bb, Šuvić Fazlija, sin Mehe, nn, Bašić,
r. Šuvić, Derviša, kći Mehe, iz Male Kladuše
bb, Ćejvanović, r. Šuvić, Haiša, kći Mehe, iz
Male Kladuše bb, Šuvić Feho, sin Mehe, Trn bb,
Šuvić Senad, sin Fazlije, nn, Veljačić Fikreta, kći
Fatime, iz Polja bb, Veljačić Suljo, sin Fatime, iz
Polja bb, Kajdić Husein, sin Sulejmana, Trn bb,
Kajdić Senad, sin Sulejmana, Trn bb, Sellwich,
r. Delić, Zireta kći Ibrahima, iz Polja bb, Delić
Arif, sin Ibrahima, iz Polja bb, Delić Rifet, sin
Ibrahima, iz Polja bb, Rajpš Saća, kći Ibrahima, iz
Polja bb, Pajazetović Arifa, kći Šerifa, nn, Pobrić
Zejna, kći Šerifa, nn, Karajić Šerif, sin Šerifa, nn,
Karajić Hasan, sin Šerifa, iz Polja bb, Okanović
Hanka, kći Šerifa, Trn bb, Keserović Mina, kći
Šerifa, nn, Karajić Đula, kći Muste, iz Polja
bb, Karajić Huse, sin Selima, iz Polja bb, Žalić
Zehida, kći Selima, Trn bb, Ćerimović Suada, kći
Aziza, Jankovac bb, Buljubašić Sanela, kći Aziza,
iz Pećigrada bb, Karajić Suad, sin Aziza, Polje
bb, Delić Esad, sin Hasana, iz Polja 161, radi
utvrđenja prava vlasništva, van ročišta za raspravu
dana 26.5.2011. godine, izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 012753 11
P od 26.5.2011. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
Broj 11 - Strana 467
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi
utvrđivanja prava vlasništva, tuženima: Huse
Karajić Sadiković, nn, Sadiković Karajić Abdija,
nn, Sadiković Karajić Sulje Alije Zejna, nn,
Karajić Hase, sin Ahmeta, nn, Karajić Osman,
sin Ahmeta, nn, Grahović Okan, sin Osmana,
Delić-Rahmanović, r. Miljović, Saća, nn, Delić
Džemila, kći Arifa, iz Polja bb, Mujagić Derviš,
sin Fehima, iz Todorova bb, Latić Hašim, sin
Mumina, iz Male Kladuše bb, Šuvić Fazlija, sin
Mehe, nn, Bašić, r. Šuvić, Derviša, kći Mehe, iz
Male Kladuše bb, Šuvić Feho, sin Mehe, Trn bb,
Šuvić Senad, sin Fazlije, nn, Veljačić Fikreta, kći
Fatime, iz Polja bb, Veljačić Suljo, sin Fatime, iz
Polja bb, Sellwich, r. Delić, Zireta, kći Ibrahima,
iz Polja bb, Delić Arif, sin Ibrahima, iz Polja bb,
Delić Rifet, sin Ibrahima, iz Polja bb, Rajpš Saća,
kći Ibrahima, iz Polja bb, Pajazetović Arifa, kći
Šerifa, nn, Pobrić Zejna, kći Šerifa, nn, Karajić
Šerif, sin Šerifa, nn, Karajić Hasan, sin Šerifa
iz Polja bb, Okanović Hanka, kći Šerifa, Trn bb,
Keserović Mina, kći Šerifa, nn, Karajić Đula, kći
Muste, iz Polja bb, Karajić Huse, sin Selima, iz
Polja bb, Ćerimović Suada, kći Aziza, Jankovac
bb, Buljubašić Sanela, kći Aziza, iz Pećigrada bb,
Karajić Suad, sin Aziza, Polje bb, Delić Esad, sin
Hasana, iz Polja 161, koji su nepoznati, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi Šuvić Omer, sin Hasana, iz Velike Kladuše,
Trn bb.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.
Broj 23 0 P 012753 11 P
26. maja 2011. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Hasiba Buhić
Broj 11 - Strana 468
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. juna 2011.
S A D R Ž A J
250-251. Rezolucije 252. Zakon o dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 4/11) 253. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku
Vlade o potpisivanju Sporazuma između
Varaždinske županije – Republika
Hrvatska, i Unsko-sanskog kantona 254. Odluka o odobrenju kreditnog zaduženja
Unsko-sanskog kantona za Projekt
Univerziteta u Bihaću
255. Odluka o odobrenju kreditnog zaduženja
Unsko-sanskog kantona za nabavku
medicinske opreme za opremanje
zdravstvenih ustanova na području
Unsko-sanskog kantona 256. Odluka o davanju saglasnosti za kreditno
zaduženje ZU Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać 257. Odluka o izmjeni Odluke o suosnivačkom
ulogu Skupštine Unsko-sanskog kantona
u “US REG-DEP” Bihać 258. Odluka o preraspodjeli osnivačkog
kapitala društva “US REG-DEP”
d.o.o. Bihać 259. Odluka o razrješenju člana Skupštine
Turističke zajednice Unsko-sanskog
kantona 260. Odluka o imenovanju člana Skupštine
Turističke zajednice Unsko-sanskog
kantona 261-276. Zaključci
277. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o Kantonalnom štabu civilne
zaštite
278. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava s kriterijima raspodjele
sredstava tekućih i kapitalnih grantova
utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
279. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Granta za vjeru utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
429
430
430
280. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava – Subvencije javnim preduzećima
– smještaj i ishrana studenata u studentskim
domovima FBiH za 2011. godinu
446
281. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova – Grantovi
za obilježavanje značajnih datuma
446
282. Odluka broj 03-017-463/2011
447
283. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
broj 03-017-29/2011.godine od
11.2.2011. godine
447
284-285. Odluke
447
431
286. Rješenje o imenovanju Zajedničke
komisije
450
432
287. Rješenje o razrješenju člana Upravnog
odbora JU "Kantonalna i univerzitetska
biblioteka" Bihać
451
288. Rješenje o imenovanju privremenog
člana Upravnog odbora JU "Kantonalna i
univerzitetska biblioteka" Bihać
451
431
433
433
434
289. Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog
odbora JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihać
452
290. Ispravka
452
434
434
291-301. Odluke o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu
452
438
302. Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija
studentima boračkih kategorija sa područja
Unsko-sanskog kantona
457
440
445
303. Uputstvo o načinu vođenja evidencije
o izvršenoj komunalnoj kontroli
461
304-306. Rješenja
463
307. Zahtjev općine za dodjelu jednokratne
pomoći za hitne intervencije
466
308. Oglas o postavljanju
privremenog zastupnika
467
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnici 11 - Vlada Unsko