SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XIV - Broj 9
25. juna 2010.
BIHAĆ
218.
Na osnovu člana 11. b) odjeljka A. poglavlja
V Ustava Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 1/04 i
11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na
47. sjednici održanoj dana 11.6.2010. godine,
donijela je
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM
OBRAZOVANJU
Član 1.
Ovim se Zakonom dopunjava Zakon o visokom
obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 8/09) tako da se iza člana 101.
dodaje novi član koji glasi:
"Član 101. a)
Vjerske visokoškolske ustanove, pored
sredstava osnivača, mogu dobiti sredstva iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona na način propisan
Izdanje na bosanskom
jeziku
Ugovorom između Crkve, odnosno vjerske
zajednice, i Univerziteta u Bihaću u skladu sa
visinom odobrenih budžetskih sredstava."
Član 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
Broj 01-02-1-515/10
Zamjenica predsjedavajućeg
11. juna 2010. godine Skupštine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Mira Ljubijankić, prof.
219.
Na osnovu člana 97. Poslovnika Skupštine
Unsko-Sanskog Kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04). Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 47. sjednici održanoj
11.6.2010. godine, donijela je slijedeću
Broj 9 - Strana 394
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o davanju saglasnosti na
Ugovor o regulisanju statusa
Islamskog pedagoškog
fakulteta u Bihaću u sastavu
Univerziteta u Bihaću
I
Ovom Odlukom daje se saglasnost na Ugovor
o regulisanju statusa Islamskog pedagoškog
fakulteta u Bihaću u sastavu Univerziteta u
Bihaću od strane Rektorata Univerziteta i dekana
Islamskog pedagoškog fakulteta za period
u Ugovoru koji se odnosi na budžetsku 2010.
godinu.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-3-517/10
Zamjenica predsjedavajućeg
11. juna 2010. godine Skupštine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Mira Ljubijankić, prof.
220.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-Sanskog Kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 47. sjednici održanoj
11.6.2010. godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Senat
Univerziteta u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet
u Bihaću da, u skladu sa važećim propisima,
pripreme i na usvajanje dostave Vladi i Skupštini
Unsko-sanskog kantona prijedloge akata kojima
će trajno riješiti statusno i materijalno pitanje
između Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću
i Univerziteta u Bihaću.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-516/10
Zamjenica predsjedavajućeg
11. juna 2010. godine Skupštine Unsko-sanskog kantona
Bihać
Mira Ljubijankić, prof.
25. juna 2010.
221.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 37. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/10), člana 10. i 29. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
7/08), Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona
o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog
kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010.
godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona na svojoj sjednici održanoj 20.5.2010.
godine, donosi
ODLUKU
O VRSTI, OSNOVNIM KRITERIJIMA
I NAČINU OSTVARIVANJA
NOVČANIH PODRŠKI U PRIMARNOJ
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ
BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA
ZA 2010. GODINU
OSNOVNE ODREDBE
I
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, osnovni
kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljem
tekstu: novčane podrške) iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu (u daljem
tekstu: Budžet USK-a).
Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju
pravna i fizička lica (u daljnem tekstu: korisnici)
prema kriterijima propisanim u Uputstvu za
ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.
godinu (u daljem tekstu: Uputstvo) Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a
(u daljem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo će donijeti rješenje o osnivanju
Komisije za realizaciju novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
USK-a (u daljnjem tekstu: Komisija), koja će u
saradnji sa općinskim poljoprivrednim službama
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: općinska
poljoprivredna služba), Kantonalnom upravom za
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
inspekcijske poslove, Poljoprivrednim zavodom
Unsko-sanskog kantona, Veterinarskim zavodom
i drugim organizacijama vršiti obradu, analizu i
kontrolu dostavljenih aplikacija korisnika za sve
vrste novčanih podrški, a u skladu sa Uputstvom.
Na osnovu zahtjeva korisnika za isplatu
novčanih podrški, zapisnika Komisije o
ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na
novčanu podršku i obračuna visine naknade,
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Šifra
Vrsta proizvodnje
Broj 9 - Strana 395
(u daljem tekstu: ministar) odobrava isplatu
novčane podrške iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona putem Ministarstva finansija – Trezora.
VRSTE NOVČANIH PODRŠKI
II
Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji ostvaruju se za slijedeće vrste
novčanih podrški:
Jedinica
mjere
Iznos u
KM / jed.
mjere
Obim
proizvodnje
Ukupno KM
ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1
Sufinansiranje izrade mliječnog kartona i
laboratorijskih pretraga mlijeka
litar
0,09
A-2
Uzgoj rasplodnih junica ( = 1)
grlo
A-3
Tov junadi (2-4)
A-4
Osnovno stado ovaca (30-49) i koza (20-24)
A-5
12.550.000
1.129.500,00
350,00
1.200
420,000,00
grlo
250,00
500
125.000,00
grlo
10,00
7.500
75.000,00
Tov pilića (5.000-300.000)
komad
0,09
1.000.000
90.000,00
A-6
Držanje koka nesilica (1.000-50.000)
komad
0,90
80.000
72.000,00
A-7
Držanje pčelinjih društava (20-29)
pč. društvo
10,00
5.000
50.000,00
A-8
Proizvodnja meda (minimalno 300 kg)
kg
0,7
70.000
49.000,00
A-9
Subvencija za otkupljeni med
kg
0,3
70.000
21.000,00
A-10
Proizvodnja riblje mlađi (minimalno 300.000)
komad
0,04
900.000
36.000,00
UKUPNO ANIMALNA PROIZVODNJA
2.067.500,00
Procentualno učešće
71,29%
BILJNA PROIZVODNJA
B-1
Proizvodnja pivarskog ječma (min. 5 ha)
ha
250,00
60
15.000,00
B-2
Proizvodnja povrća na otvorenom: kornišoni,
paprika, paradajz, luk I cikla (min. 0,2 ha)
ha
800,00
100
80.000,00
B-3
Proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom
(minimalno 100 m²)
m²
2,00
37.000
74.000,00
B-4
Nabavka sadnog materijala drvenastog voća i
vinove loze (0,1-5 ha)
komad
2,5
23.000
57.500,00
B-5
Nabavka sadnica jagodičastog voća (0,1-5 ha)
ha
7.000,00
29
203.000,00
B-6
Proizvodnja gljiva (minimalno 50 m²)
m²
4,00
5.000
20.000,00
UKUPNO BILJNA PROIZVODNJA
449.500,00
Procentualno učešće
15,50%
OSTALO
C-1
Novi plastenici i staklenici (min. 100 m²)
m²
5,00
1.200
6.000,00
Broj 9 - Strana 396
Šifra
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vrsta proizvodnje
Jedinica
mjere
Iznos u
KM / jed.
mjere
25. juna 2010.
Obim
proizvodnje
Ukupno KM
C-2
Obaveze iz prošle godine
318.829,00
C-3
Certificirani organski med
kg
2
7.000,00
14.000,00
C-4
Certificirana organska biljna proizvodnja
ha
500
20
10.000,00
C-5
Revizija zadruga
C-6
Rezerva
12.000,00
22.171,00
UKUPNO OSTALO
383.000,00
Procentualno učešće
13,21%
UKUPNE NOVČANE PODRŠKE 2010.
GODINE
OSNOVNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI
III
Opći kriteriji:
1. Fizičko ili pravno lice koje je ostvarilo primarnu
poljoprivrednu proizvodnju ili djelatnost u 2010.
godini na području Unsko-sanskog kantona (u
daljem tekstu: Kanton), a koje se vodi u registru
poljoprivrednih proizvođača kod općinskih
službi za poljoprivredu i koje je dobilo potvrdu
o podnesenom zahtjevu u općinskoj službi za
upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
Registar klijenata stiče pravo na ostvarivanje
novčane podrške.
2. Fizičko lice koje nema dospjelih a neizmirenih
poreznih obaveza za prethodnu godinu prema
Kantonalnoj poreznoj upravi stiče pravo na
ostvarivanje novčane podrške. (Za korisnike
koji nisu u sistemu PDV-a.)
3. Fizičko i pravno lice koje nema dospjelih
a neizmirenih poreznih obaveza prema
Kantonalnoj poreznoj upravi i poreznih obaveza
prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH
za prethodnu godinu stiče pravo na ostvarivanje
novčane podrške. (Za korisnike koji su u
sistemu PDV-a.)
4. Fizička i pravna lica koja redovno ispunjavaju
svoje dospjele obaveze po zaključenim
ugovorima o robnim, robno-novčanim kreditima
i koncesijama sa Ministarstvom, stiču pravo na
ostvarivanje novčane podrške (član 7. stav
1. tačka 7. Zakona o novčanim podrškama
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na
2.900.000,00
Unsko-sanskom kantonu). (u daljem tekstu:
Zakon o novčanim podrškama).
5. U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
novčanih podrški unutar jedne oblasti, radi
objektivnih okolnosti, u cijelosti ili djelimično
ne iskoriste, Ministarstvo će svojom odlukom
omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na
druge stavke unutar te oblasti.
6. U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
sredstava, radi objektivnih okolnosti, djelimično ne iskoristi, Ministarstvo ima pravo
da preusmjeri sredstva iz oblasti u oblast, uz
prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona.
7. U slučaju opravdane inicijative i potrebe da se
u odluku vanredno ugradi nova vrsta novčane
podrške, a da se sredstva upotrijebe iz stavke
rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki
u ovoj Odluci, a čija sredstva nisu u cijelosti
utrošena, Vlada Kantona će, na prijedlog
Ministarstva, posebnom odlukom odobriti
formiranje nove stavke ili vrste novčane
podrške i korištenje finansijskih sredstava iz
rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki za
isplate nove vrste novčane podrške.
8. U slučaju da novčana sredstva budu nedostatna
i pored primjene prethodna tri stava, a
podnosioci zahtjeva za ostvarenje prava na
novčane podrške ispunjavaju sve uslove
propisane Zakonom o novčanim podrškama,
odlukom i Uputstvom, nedostajuća finansijska
sredstva će se isplatiti iz sredstava novčanih
podrški za 2011. godinu.
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Posebni kriteriji:
1. Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona i laboratorijskih pretraga
kvaliteta mlijeka (A-1) ostvaruju vlasnici
mliječnih krava za koje Ministarstvo ima
evidenciju da su ostvarili pravo na federalnu
premiju u IV kvartalu 2009.godine i I kvartalu
2010. godine u iznosu od 0,09 KM/litar
isporučenog mlijeka.
2. Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih junica
(A-2) ostvaruju registrovani uzgajivači čiji je
rasplodni podmladak registrovan u Uzgojno-selekcijskoj službi USK-a (u daljem tekstu:
Uzgojno-selekcijska služba) i obilježen u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja
i šemi kontrole kretanja životinja (Službeni
glasnik BiH, broj 28/03) u objektima koji su
upisani u Registar Ministarstva, a isti mogu
koristiti za vlastiti uzgoj ili prodaju ako uzgoje
jednu rasplodnu junicu. Visina novčane podrške
iznosi 350 KM/grlo.
3. Novčanu podršku za tov junadi (A-3) ostvaruju
uzgajivači tovne junadi čija su grla registrovana
u Uzgojno-selekcijskoj službi i obilježena
u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju
životinja i šemi kontrole kretanja životinja
(Sl. glasnik BiH, broj 28/03), a koji utove
i plasiraju najmanje 2, a najviše 4 juneta.
Pravo na novčane podrške za tov junadi
imaju tovljači sa najmanjim ostvarenim
prirastom od 250 kg/grlo kod ženskih grla i
300 kg/grlo kod muških grla, sa najmanjom
izlaznom težinom od 500 kg žive vage.
Visina novčane podrške iznosi 250 KM/grlo.
4. Novčanu podršku za držanje osnovnog stada
ovaca i koza (A-4) ostvaruju uzgajivači ovaca
i koza koji u osnovnom stadu posjeduju
minimalno 30, a maksimalno 49 ovaca starijih
od godinu dana, odnosno minimalno 20, a
maksimalno 24 koze starije od godinu dana.
Visina novčane podrške iznosi 10 KM/grlo.
5. Novčanu podršku za tov pilića (A-5) ostvaruju
proizvođači koji u toku 2010.godine utove
i isporuče minimalno 5.000, a maksimalno
300.000 komada utovljenih pilića. Visina
novčane podrške iznosi 0,09 KM/komad.
6. Novčanu podršku za držanje koka nesilica
(A-6) ostvaruju proizvođači koji u 2009.godini
drže najmanje 1.000, a najviše 50.000 komada
Broj 9 - Strana 397
koka nesilica u proizvodnji jaja. Visina
novčane podrške iznosi 0,90 KM/komad.
7. Novčanu podršku za držanje pčelinjih društava
(A-7) ostvaruju pčelari koji na svom pčelinjaku
posjeduju minimalno 20, a maksimalno 29
aktivnih pčelinjih društava. Visina novčane
podrške iznosi 10 KM/pčelinje društvo.
8. Novčanu podršku za proizvodnju meda
(A-8) ostvaruju fizička i pravna lica koja
godišnje proizvedu i isporuče registrovanom
otkupljivaču i prerađivaču meda najmanje 300
kg meda. Visina novčane podrške iznosi 0,70
KM/kg proizvedenog i isporučenog meda.
9. Subvenciju za otkupljen med (A-9) ostvaruju
registrirani otkupljivači i prerađivači meda.
Subvencija za otkupljeni med iznosi 0,30
KM/kg meda.
10. Novčanu podršku za proizvodnju riblje mlađi
-lipen i pastrmka- (A-10) ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi koji proizvedu i
plasiraju najmanje 300.000 komada riblje
mlađi. Visina podrške iznosi 0,04 KM/komad
riblje mlađi.
11. Novčanu podršku za proizvodnju pivarskog
ječma (B-1) ostvaruju proizvođači koji su
zasnovali proizvodnju pivarskog ječma na
najmanjoj površini od 5 ha. Visina novčane
podrške iznosi 250 KM/ha.
12. Novčanu podršku za proizvodnju povrća
na otvorenom (B-2) ostvaruju proizvođači
koji zasade i proizvedu povrće na najmanjoj
površini od 0,2 ha i plasiraju povrće na tržište
ili registrovanom prerađivaču – otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a. Visina novčane
podrške iznosi 800,00 KM/ha zasađene
površine.
13. Novčanu podršku za proizvodnju povrća i
cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3) ostvaruju
proizvođači koji zasade i proizvedu povrće
na najmanjoj površini od 100 m² i plasiraju
povrće na tržište ili registrovanom prerađivaču
– otkupljivaču, a koji je u sistemu PDV-a.
Visina podrške iznosi 2,00 KM/m² zasađene
površine.
14. Novčanu podršku (subvencija u nabavci
kvalitetnog sadnog materijala) za podizanje
novih višegodišnjih zasada (B-4) ostvaruju
proizvođači koji u 2010. godini podignu zasad
na površini od 0,1 do 5 ha kod drvenastih
Broj 9 - Strana 398
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. juna 2010.
voćnih vrsta i vinove loze. Visina podrške
iznosi 2,50 KM po zasađenoj sadnici.
-- O
rganizovanje poljoprivrednika u iznosu od
163.578,30 KM i
15. Novčanu podršku (subvencija u nabavci
kvalitetnog sadnog materijala) za podizanje
novih višegodišnjih zasada (B-5) ostvaruju
proizvođači koji u 2010. godini podignu
zasad na površini od 0,1 do 5 ha jagodičastog
voća. Visina podrške iznosi 7.000,00 KM/ha
zasađene površine.
-- P
omoć u sanaciji štete od požara u iznosu od
5.000,00 KM.
16. Novčanu podršku za proizvodnju gljiva (B-6)
ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini
supstrata od 50 m², a iste plasiraju na tržište.
Visina novčane podrške iznosi 4,00 KM/m²
supstrata.
17. Novčanu podršku za podizanje novih plastenika
i staklenika (C-1) ostvaruju proizvođači koji u
2010. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare
najmanje jednu proizvodnju u 2010. godini.
Visina novčane podrške iznosi 5,00 KM/m²
novopodignutog plastenika ili staklenika.
18. Novčane podrške – obaveze iz 2009. godine
(C-2) ostvaruju proizvođači koji su u 2009.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće
vrste proizvodnje:
-- Uzgoj rasplodnih junica u iznosu od 106.800,00
KM,
-- Tov junadi u iznosu od 3.400,00 KM,
-- Premija za stada slobodna od bruceloze u
iznosu od 1.130,00 KM,
-- Premija za izvršene pretrage na brucelozu u
iznosu od 3.900,00 KM.
-- Držanje koka nesilica u iznosu od 1.600,00
KM,
-- Proizvodnja povrća na otvorenom u iznosu od
1.000,00 KM,
-- Nabavka sadnog materijala drvenastog voća u
iznosu od 4.840,50 KM,
-- Nabavka sadnog materijala jagodičastog voća
u iznosu od 23.000,00 KM,
-- Proizvodnja gljiva u iznosu od 725,00 KM,
-- Subvencija nabavke opreme u iznosu od
3.357,70 KM,
-- Certifikacija organske poljoprivrede u iznosu
od 497,50 KM,
UKUPNO: 403 korisnika
318.829,00 KM
19. Novčanu podršku za certificirani organski med
(C-3) ostvaruju proizvođači koji certificiraju
organski med u 2010. godini. Visina podrške
iznosi 2,00 KM/kg certificiranog organskog
meda. Proizvođači organskog meda ne mogu
ostvariti pravo na novčanu podršku i za
konvencionalni med.
20. Novčanu podršku za certificiranu biljnu
proizvodnju (C-4) ostvaruju proizvođači koji
su certificirali organsku biljnu proizvodnju u
2010. godini. Visina novčane podrške iznosi
500,00 KM/ha certificirane organske biljne
proizvodnje. Proizvođači organske biljne
proizvodnje ne mogu ostvariti pravo na
novčanu podršku i sa federalnog nivoa za istu
vrstu proizvodnje.
21. Novčanu podršku za vanrednu reviziju općih
poljoprivrednih zadruga sa "liste preduzeća
Unsko-sanskog kantona prema kojima
ovlašćenja i obaveze vlasnika po osnovu
državnog kapitala vrši Vlada Kantona" (C-5)
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj 3/97, 4/98 i 11/98) ostvaruje Federalni
zadružni savez shodno članu 74. Općeg
Zakona o zadrugama ("Službeni glasnik BiH",
broj 18/03). Visina podrške iznosi 12.000,00
KM.
22. Rezervna sredstva (C-6) za hitne i
nepredviđene izdatke (elementarne nepogode i
eventualni nedostatak sredstava po navedenim
vrstama proizvodnje) koja se pojave tokom
budžetske godine isplatit će se korisnicima iz
ovog rezervnog fonda. Visina rezervnog fonda
iznosi 22.171,00 KM.
NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH
PODRŠKI
IV
Novčane podrške se ostvaruju na način
propisan u Uputstvu Ministarstva.
Obradu svakog zahtjeva za isplatu novčanih
podrški i obima traženih sredstava vršit će
Komisija u skladu sa Uputstvom.
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Komisija je u obavezi da vodi evidenciju
primljenih i obrađenih zahtjeva.
V
Radi koordinacije aktivnosti po podrškama,
zadužuje se Ministarstvo finansija – Trezor da
mjesečno, u pisanoj formi, izvještava Ministarstvo
o izvršenju isplata za sve vrste novčanih podrški.
VI
Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija – Trezor, svako
u okviru svojih nadležnosti.
VIII
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija
da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave na kraju
budžetske godine izvještaj i analizu o realizaciji
novčanih podrški iz ove Odluke.
IX
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2139/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
222.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 07/08) i poglavlja IV Odluke o
vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu, broj 03-017-2139/2010 od
20.5.2010. godine, a u vezi sa članom 37. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 05/10 od 16.4.2010. godine),
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
donosi
Broj 9 - Strana 399
UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH
PODRŠKI U PRIMARNOJ
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
ZA 2010. GODINU
I – OPĆE ODREDBE
1) Ovim Uputstvom propisuju se uslovi
koje moraju ispuniti pravna i fizička lica (u
daljem tekstu: kandidati) za ostvarivanje prava
na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2010. godinu (u daljem tekstu:
novčane podrške), uređuju postupci za njihovo
ostvarivanje, način isplate novčanih podrški,
obaveze koje kandidat mora ispuniti prije i
nakon primitka novčane podrške, utvrđuje plan
raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna
dokumentacija i obrasci, koji se nalaze u prilogu
ovog Uputstva i čine njegov sastavni dio.
II – NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH
PODRŠKI
1) Pravo na ostvarivanje novčanih podrški
imaju kandidati sa područja Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton) koji ispunjavaju
uslove propisane Odlukom i ovim Uputstvom,
te dostave zahtjeve najkasnije sa 30.11.2010.
godine, ukoliko po pojedinim vrstama podrški u
ovom Uputstvu nije drugačije propisano.
2) Općinska poljoprivredna služba će, u
propisanim rokovima, zahtjeve obraditi i dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) na
obradu. Zahtjev mora biti obrađen u excelu i
dostavljen pismeno i u elektronskoj formi (disketa,
CD ili e-mail).
3) Nakon obrade i provjere zahtjeva i
dokumentacije, Komisija će sačiniti zapisnik o
pregledanoj dokumentaciji i konstatirati da li
kandidat ispunjava ili ne ispunjava uslove za
ostvarenje novčane podrške. Za odobrene zahtjeve,
na prijedlog Komisije, ministar donosi rješenje
o odobravanju i isplati novčanih podrški koje
se prosljeđuje Ministarstvu finansija – sektoru
Trezora na isplatu.
4) Ukoliko se zahtjevi za novčane podrške
ne odobre, Komisija pismeno obrazlaže razloge
odbijanja zahtjeva, i na njen prijedlog, ministar
Broj 9 - Strana 400
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za novčane
podrške sa navedenim razlozima odbijanja, koje
dostavlja kandidatu (podnosiocu zahtjeva).
5) Kontrolu dokumentacije, nadzor i kontrolu
na terenu vrše Poljoprivredna i Veterinarska kantonalna inspekcija u okviru svojih nadležnosti.
6) Dostavljena dokumentacija kandidata uvodi
se u Djelovodnik predmeta i akata i momentom
upisa postaje službena dokumentacija i s njom se
postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom
poslovanju organa uprave i službi za upravu
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine FBiH", broj 20/98) i Uputstvom o načinu
obavljanja kancelarijskog poslovanja u organima
uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj
30/98 i 49/98).
7) Provjeru u fazi proizvodnje na terenu
potencijalnih kandidata, kao i u toku prikupljanja
i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja
Ministarstvu, vrše općinske službe za poljoprivredu
i Uzgojno-selekcijska služba pri Poljoprivrednom
zavodu Unsko-sanskog kantona.
8) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji redovno ne izmiruju svoje dospjele
porezne obaveze prema Kantonalnoj upravi, a
kandidati koji su u sistemu PDV-a, i porezne
obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Kod podnošenja zahtjeva za novčane podrške
kandidat obavezno prilaže potvrde navedenih
institucija da nemaju dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza.
9) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji, u skladu sa članom 7. stavom
1. tačkom 7. Zakona o novčanim podrškama u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon o
novčanim podrškama) i poglavljem III, tačkom
4. Odluke o kantonalnim poticajima, ne izmiruju
uredno obaveze po zaključenim ugovorima o
robnom, robno-novčanom kreditu i koncesijama
sa Ministarstvom i Poljoprivrednim zavodom.
10) Na osnovu Zakona o administrativnim
taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa
("Službeni list USK-a", broj 3/97, i "Službeni
glasnik USK-a", broj 9/98, 8/99, 7/01, 20/04 i
4/09), za zahtjev za ostvarivanje kantonalnih
novčanih podrški pravna lica uplaćuju 15,00 KM
administrativne takse, a fizička 5,00 KM
25. juna 2010.
III – POSEBNI KRITERIJI
A- ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1 SUFINANSIRANJE IZRADE MLIJEČNOG KARTONA I LABORATORIJSKIH
PRETRAGA KVALITETA MLIJEKA
1) Pravo na novčanu podršku ostvaruju vlasnici
krava, ovaca i koza za koje Ministarstvo ima
evidenciju da su ostvarili pravo na federalnu
premiju u IV kvartalu 2009.godine i I kvartalu
2010. godine u iznosu od 0,09 KM/litar
otkupljenog mlijeka.
A-2 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA UZGOJ RASPLODNIH JUNICA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za uzgoj
priplodnih junica korisnik mora ispunjavati
slijedeće uslove:
- da u vlastitom stadu uzgoji jednu junicu u
toku 2010. godine. Za uzgojene dvije ili više
junica, zahtjevi se, putem općinske službe za
poljoprivredu i Ministarstva, usmjeravaju na
federalne poticaje.
- junice moraju biti gravidne najmanje tri mjeseca,
- da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da junice služe za proširenje vlastitog stada ili
se prodaju za dalju reprodukciju,
- da je imanje registrovano, a junice obilježene u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da podnese prijavu za podršku općinskoj
poljoprivrednoj službi ili Uzgojno-selekcijskoj
službi, odnosno ovlaštenom službeniku najkasnije do 1.10.2010. godine.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik dužan je da, u roku od 15
dana od dana prijave, izvrši obilazak korisnika i
sačini zapisnik o proizvodnji rasplodne junice, sa
navedenim brojem usne markice.
3) Zapisnik o proizvodnji rasplodne junice
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške za uzgoj rasplodnih junica je
350,00 KM po grlu.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) originalni zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o proizvodnji rasplodne junice, sa navedenim
brojem usne markice,
c) u slučaju proširenja vlastitog stada, potvrdu
ovlaštene veterinarske organizacije (obrazac
A/1-17), a za prodane životinje kopiju uvjerenja
o zdravstvenom stanju životinje od ovlaštene
veterinarske organizacije u skladu sa Odlukom
o veterinarskoj svjedodžbi,
d) uvjerenje nadležne veterinarske organizacije
o izvršenom vještačkom osjemenjavanju i
utvrđenoj gravidnosti od najmanje tri mjeseca,
e) kopiju certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju.
6) Općinska služba upućuje zahtjev za isplatu
podrški za uzgoj rasplodnih junica Ministarstvu
na obrascu broj A-2 najkasnije do 30. 11. 2010.
godine.
A-3 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA TOV JUNADI
1) Za ostvarivanje prava na podršku za tov
junadi korisnik mora ispunjavati slijedeće uslove:
- da je imanje registrovano, a junad obilježena u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da utovi najmanje dva (2), a najviše četiri (4)
grla u toku godine, zahtjev za pet i više grla
se putem općinske službe za poljoprivredu i
Ministarstva usmjerava na federalne poticaje,
- ulazna težina teladi ne može biti veća od 200
kg,
- da ostvari minimalan prirast od 250 kg po
ženskom, odnosno 300 kg po muškom grlu,
- da drži junad u tovu najmanje 200 dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da u roku od 48 sati od trenutka useljenja bilo
koje količine teladi podnese zahtjev za prijavu
tova općinskoj poljoprivrednoj službi, a općinska
služba obavještava ovlaštenog službenika pri
Uzgojno-selekcijskoj službi.
2) Uzgojno-selekcijska služba je dužna da
u roku od 15 dana od dana prijave početka
tova izvrši obilazak podnosioca zahtjeva i sačini
zapisnik o početku tova sa navedenim brojem grla
i brojevima usnih markica za svako grlo.
Broj 9 - Strana 401
3) Najkasnije 15 dana prije isporuke junadi,
korisnik je dužan da izvrši prijavu završetka tova
Uzgojno-selekcijskoj službi, odnosno ovlaštenom
službeniku pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
Uzgojno-selekcijska služba, odnosno ovlašteni
službenik, dužan je u roku od 7 dana od dana
podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak korisnika i
sačiniti zapisnik o završetku tova, sa navedenim
brojem grla i brojevima usnih markica za svako
grlo,
4) Zapisnik o završetku tova ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti priložiti u
zahtjev za ostvarenje novčanih podrški.
5) Visina podrški za tov junadi je 250,00 KM/
grlo.
6) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika, o početku tova, sa
navedenim brojem grla i brojevima usnih
markica za svako grlo,
c) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika, o završetku tova, sa
navedenim brojem grla i brojevima usnih
markica za svako grlo,
d) kopije certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
e) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu
sa Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi
o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka
životinjskog porijekla u unutrašnjem i
međunarodnom prometu ("Službeni glasnik
BiH", broj 33/03).
A-6 DRŽANJE KOKA NESILICA
1) Pravo na novčanu podršku A-6 Držanje koka
nesilica ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku
2010. godine u proizvodnji jaja drže minimalno
1.000 koka nesilica. Najveći broj koka nesilica za
koje se isplaćuje podrška iznosi 50.000.
2) Novčana podrška iznosi 0,90 KM/komad.
Broj 9 - Strana 402
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci koka
nesilica,
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
držanja koka nesilica u proizvodnji jaja,
d) z apisnik Uzgojno-selekcijske službe o
stavljanju u proizvodnju osamnaestosedmičnih
pilenki,
e) izjavu vlasnika da će koke nesilice držati u
proizvodnji 12 mjeseci.
4) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu, a ista će popunjen obrazac A-6,
zajedno sa popratnom dokumentacijom, dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 30.11.2010. godine.
A-7 DRŽANJE PČELINJIH DRUŠTAVA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za držanje
pčelinjih društava, korisnik mora ispunjavati
slijedeće uslove:
- da u vlasništvu posjeduje najmanje 20, a
najviše 29 aktivnih pčelinjih društava u vrijeme
sačinjavanja zapisnika,
- da su pčelinja društva pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije,
- da je podnio zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi do 30.6.2010.
godine.
- da je pribavio izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara o broju pčelinjih društava u
njegovom vlasništvu.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik, dužan je u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik, sa navedenim brojem
aktivnih pčelinjih društava.
3) Zapisnik o držanju pčelinjih društava
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
25. juna 2010.
4) Visina podrške iznosi 10,00 KM/društvo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o držanju
pčelinjih društava sa navedenim brojem
društava,
c) potvrdu kantonalnog veterinarskog inspektora
da na području općine nije utvrđena – prijavljena
američka kuga (American foulbrood), a ako je
utvrđena – prijavljena, potvrda se izdaje za
svakog korisnika pojedinačno,
d) ovjerenu izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen
da materijalno i krivično stoji iza podataka o
broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu
korisnika i da se korisnik nalazi na popisu
članstva udruženja u 2009. godini.
6) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu, a ista će popunjen obrazac A-7,
zajedno sa popratnom dokumentacijom, dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 30.9.2010. godine.
7) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za tov junadi na obrascu
broj A- 3 najkasnije do 30.11.2010. godine.
A-4 OSNOVNO STADO OVACA I KOZA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za držanje
osnovnog stada ovaca i koza, korisnik mora
ispunjavati slijedeće uslove:
- da u osnovnom stadu posjeduju minimalno 30,
a maksimalno 49 ovaca starijih od godinu dana,
odnosno minimalno 20, a maksimalno 24 koze
starije od godinu dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku držanja,
- da je imanje registrovano, a životinje obilježene
u skladu sa Pravilnikom o obaveznom
označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca,
koza i svinja te vođenju evidencija ("Sl. novine
FBiH", broj 87/07),
- da podnese zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi putem općinske
službe za poljoprivredu najkasnije do 30.9.2010.
godine.
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 9 - Strana 403
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik, dužan je u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik, sa navedenim brojem
grla i brojevima usnih markica za svako grlo.
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci jednodnevnih
pilića i
3) Zapisnik o držanju osnovnog stada ovaca i
koza ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će
isti priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu, a ista će popunjen obrazac A-5,
zajedno sa popratnom dokumentacijom, dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 30.11.2010. godine.
4) Visina novčane podrške iznosi 10,00 KM/
grlo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) originalni zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o držanju osnovnog stada ovaca i koza, sa
navedenim brojem životinja i brojevima usnih
markica za svako grlo,
c) potvrdu ovlaštene veterinarske organizacije o
zdravstvenom stanju životinja (obrazac A/1-17)
i potvrdu Federalnog agromediteranskog zavoda
Mostar da su životinje obilježene u skladu sa
Pravilnikom o obaveznom obilježavanju, sa
navedenim brojem životinja i brojevima usnih
markica za svako grlo.
6) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu novčane podrške za držanje
osnovnog stada ovaca i koza na obrascu A - 4
najkasnije do 30.11.2009.godine.
A-5 TOV PILIĆA
1) Pravo na novčanu podršku A-5 Tov pilića
ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku 2010.
godine utove i isporuče minimalno 5.000 komada
utovljenih pilića.
2) Novčana podrška iznosi 0,09 KM/komad.
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
tova.
A-8 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU MEDA U 2010.
GODINI
1) Za ostvarenje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Uputstva, kandidat
mora ispunjavati i slijedeće uslove:
- Pravo na novčanu podršku stiču pravna i fizička
lica – proizvođači koji godišnje proizvedu i
prodaju najmanje 300 kg meda registriranom
otkupljivaču i prerađivaču meda koji mora
imati Veterinarsko-zdravstvenu saglasnost
na obavljanje djelatnosti otkupa, prerade i
pakiranja meda izdatu od strane Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.
2) Novčana podrška za proizvodnju meda
iznosi 0,7 KM/kg.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinskih službi za poljoprivredu
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) potvrdu ovlaštene veterinarske organizacije
o zdravstvenom stanju pčelinjih društava
(obrazac A/1-17),
c) originalni račun ili ovjerenu kopiju računa
u skladu sa Zakonom o PDV-u o prodatim
količinama meda (za pravna lica) ili ovjeren
otkupni blok od strane registriranog otkupljivača
– prerađivača meda (za fizička lica),
d) registrirani otkupljivač – prerađivač koji ima i
vlastitu proizvodnju meda, ostvaruje pravo na
novčanu podršku po kg proizvedenog meda,
s tim da je obavezan dostaviti, pored ostale
dokumentacije, i originalnu potvrdu ovlaštene
institucije da se ne radi o patvorenom medu u
skladu sa Pravilnikom o kvaliteti meda i drugih
pčelinjih proizvoda te o metodama kontrole
Broj 9 - Strana 404
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda
("Službeni list SFRJ", broj 4/85 i 7/92).
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvodnju meda
na obrascu broj A – 8 najkasnije do 31.10.2010.
godine.
A-9 SUBVENCIJA ZA OTKUPLJENI MED
PROIZVODNJE 2010. GODINE
1) Subvenciju za otkupljen med (A-9) ostvaruju
registrirani otkupljivači – prerađivači meda za
med proizveden i otkupljen 2010. godine od strane
proizvođača meda sa područja Unsko-sanskog
kantona. Subvencija za otkupljeni med iznosi
0,30 KM/kg meda. Pored općih uslova, kandidati
moraju imati Veterinarsko-zdravstvenu saglasnost
na obavljanje djelatnosti otkupa, prerade i
pakiranja meda izdatu od strane Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.
2) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinskih službi za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) specifikaciju otkupa meda po vrstama meda i
imenima i prezimenima proizvođača od kojih je
otkupljen med (obrazac A-9) ovjerenu od strane
otkupljivača – prerađivača meda i općinske
službe za poljoprivredu. Osim dostavljanja
obrasca A-9 u pisanoj formi, isti je potrebno
dostaviti i u elektronskoj formi.
3) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvodnju meda
na obrascu broj A- 8 najkasnije do 31.10.2010.
godine.
A-10 PROIZVODNJA RIBLJE MLAĐI
(LIPEN I PASTRMKA)
1) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Upustva , kandidat
mora ispunjavati i slijedeće uslove:
- Pravo na novčanu podršku ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi (lipen i pastrmka) koji
proizvedu i plasiraju najmanje 300.000 komada
riblje mlađi.
25. juna 2010.
2) Novčana podrška za proizvedenu i plasiranu
riblju mlađ veličine najmanje 20 kom/kg iznosi
0,04 KM/komad.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati
(pravna lica), putem općinskih službi za
poljoprivredu, Ministarstvu dostavljaju slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) uvjerenje o zdravstvenom stanju proizvedene
riblje mlađi od nadležne veterinarske ustanove,
c) račun o plasmanu riblje mlađi.
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvedenu i
plasiranu riblju mlađ na obrascu A-10 najkasnije
do 30.11.2010.godine.
B – BILJNA PROIZVODNJA
B-1 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU PIVARSKOG
JEČMA
1) Podršku za proizvodnju pivarskog ječma
(B-l) ostvaruju korisnici koji su zasnovali
proizvodnju pivarskog ječma na minimalnoj
površini od 5 ha. Visina podrške iznosi 250 KM/
ha.
2) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) zapisnik općinske poljoprivredne službe o
zasijanim površinama,
c) kopiju ugovora sa pivovarom,
d) uvjerenje nadležne službe u pivovari o predatim
količinama ječma.
3) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju pivarskog ječma
na obrascu broj B-l najkasnije do 15. 9. 2010.
godine.
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
B-2 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU POVRĆA NA
OTVORENOM
1) Novčane podrške za proizvodnju povrća
na otvorenom polju odnose se na proizvodnju
krastavca, paradajza, paprike, luka i cikle.
Novčanu podršku ostvaruju proizvođači koji
zasiju i proizvedu povrće na najmanjoj površini od
0,2 ha i plasiraju povrće na tržište registrovanom
prerađivaču ili otkupljivaču, a koji je u sistemu
PDV-a.
2) Novčana podrška za proizvodnju iznosi
800,00 KM/ha.
3) Krajnji rok za prijavu proizvodnje je
10.6.2010. godine, a rok podnošenja zahtjeva je
1.9.2010. godine.
4) Za isplatu novčanih podrški, proizvođač,
putem općinske službe za poljoprivredu, dostavlja
Ministarstvu slijedeću dokumentaciju:
a) popunjeni obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) ugovor o proizvodnji sa prerađivačem –
otkupljivačem ili račun o plasmanu povrća,
c) zapisnik općinske poljoprivredne službe o
obavljenoj sjetvi – sadnji povrća.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća na
otvorenom na obrascu B-2.
B-3 PROIZVODNJA POVRĆA I CVIJEĆA
U ZATVORENOM PROSTORU
1) Novčanu podršku za proizvodnju povrća
i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3) ostvaruju
proizvođači koji zasiju i proizvedu povrće i cvijeće
na najmanjoj površini od 100 m2 i plasiraju povrće
i cvijeće na tržište ili registrovanom preradivaču –
otkupljivaču, a koji je u sistemu PDV-a,
2) Krajnji rok za prijavu proizvodnje je
10.6.2010. godine, a krajnji rok podnošenja
zahtjeva je 01.9.2010. godine.
3) Novčana podrška za proizvodnju u
zatvorenom prostoru iznosi 2 KM/m2.
4) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
Broj 9 - Strana 405
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčane podrške,
b) zapisnik Općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
ili zasađenim kulturama (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika).
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća i cvijeća
u zatvorenom na obrascu B-3.
B-4 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA
ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA
(JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA, ORAH, LIJESKA, DUNJA I VINOVA
LOZA)
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci ili
koncesionari zemljišta na kojem se zasniva novi
homogeni višegodišnji zasad minimalne površine
od 0,1 ha, a maksimalno do 5 ha.
2) Broj sadnica po hektaru površine ne može
biti manji od propisanih standarda za svaku vrstu.
3) Visina novčane podrške iznosi 2,50 KM po
sadnici.
4) Krajnji rokovi podnošenja zahtjeva: za
proljetnu sadnju 15.6.2010. godine; za jesenju
sadnju 30.11.2010. godine.
5) Za isplatu novčanih podrški kandidati
su dužni Ministarstvu dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjen obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) zapisnik općinske službe za poljoprivredu
da je višegodišnji zasad zasnovan (prilog:
1 fotografija zasada) prema propisanim
standardima za svaku vrstu, sa minimalnim
brojem sadnica po hektaru kako slijedi:
- jabuka 500 sadnica/ha;
- kruška 500 sadnica/ha;
- šljiva 400 sadnica/ha;
- višnja 400 sadnica/ha;
- trešnja 250 sadnica/ha;
- orah 100 sadnica /ha;
- lijeska 500 sadnica /ha;
Broj 9 - Strana 406
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- dunja 500 sadnica/ha;
- vinova loza 3.000/ha.
c) skicu terena sa obilježenom parcelom na kojoj
je podignut zasad,
d) pedološku analizu tla,
e) račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog materijala,
f) deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala ( za
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza,
carinsku ispravu o uvezenom sadnom materijalu
i rješenje ili certifikat Granične inspekcije za
zaštitu bilja.
6) Svi dokumenti moraju biti originalni ili
ovjerene kopije.
7) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
podrške za nabavku sadnog materijala na obrascu
B-4.
B-5 OSTVARIVANJE NOVČANE PODRŠKE ZA NABAVKU SADNICA JAGODIČASTOG VOĆA (MALINA, KUPINA I
JAGODA)
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci
ili koncesionari zemljišta na kojem se zasniva
novi zasad jagodičastog voća sa minimalnom
površinom monokulture od 0,1 ha, a maksimalnom
do 5 ha.
2) Novčana podrška za nabavku sadnica
maline, kupine i jagode iznosi 7.000,00 KM/ha.
3) Krajnji rokovi podnošenja zahtjeva su:
a) za jagodu 30.9.2010. godine,
b) za malinu i kupinu za proljetnu sadnju
15.6.2010. godine, a za jesenju 30.11.2010.
godine.
4) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) popunjen obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) skicu terena sa obilježenom parecelom na kojoj
je podignut zasad,
25. juna 2010.
c) pedološku analizu tla,
d) račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog
materijala,
e) deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala (za
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza,
carinsku ispravu o uvezenom sadnom materijalu
i rješenje ili certifikat Granične inspekcije za
zaštitu bilja,
f) dokaz o upisu u registar otkupljivača i
prerađivača voća ili ugovor o kooperaciji sa
registriranim otkupljivačem ili prerađivačem
voća,
g) zapisnik općinske poljoprivredne službe da je
zasad podignut (prilog: 1 fotografija zasada),
sa minimalnim brojem sadnica kako slijedi i po
standardu:
- jagoda sa najmanje 30.000 sadnica/ha,
- malina sa najmanje 8.000 sadnica/ha,
- kupina sa najmanje 3.000 sadnica/ha.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za nabavku sadnica jagodičastog
voća na obrascima B-5.
B-6 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU GLJIVA
1) Novčanu podršku za proizvodnju gljiva
(B-6) ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata
od 50 m2, a iste plasiraju na tržište.
2) Novčana podrška za proizvodnju gljiva
iznosi 4 KM/m2 zasijane površine micelijumom.
3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je
1.10.2010. godine.
4) Maksimalan broj turnusa je tri u toku 2010.
godine.
5) Kandidati, putem općinske službe za
poljoprivredu, dostavljaju slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) popunjen obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) račun o nabavci supstrata i micelija,
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 9 - Strana 407
c) zapisnik općinske poljoprivredne službe o
zasijanoj površini supstrata (prilog: jedna
fotografija).
- Uzgoj rasplodnih junica u iznosu od 106.800,00
KM,
6) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju gljiva na obrascu
B-6.
- Premija za stada slobodna od bruceloze u iznosu
od 1.130,00 KM,
C-1 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODRŠKE ZA PODIZANJE NOVIH
PLASTENIKA I STAKLENIKA
- Tov junadi u iznosu od 3.400,00 KM,
- Premija za izvršene pretrage na brucelozu u
iznosu od 3.900,00 KM,
- Držanje koka nesilica u iznosu od 1.600,00
KM,
- Proizvodnja povrća na otvorenom u iznosu od
1.000,00 KM,
1) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika ostvaruju korisnici koji
u 2010. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m2 i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2010. godini.
- Nabavka sadnog materijala drvenastog voća u
iznosu od 4.840,50 KM,
2) Novčana podrška za podizanje novog
plastenika ili staklenika iznosi 5 KM/m2.
- Subvencija nabavke opreme u iznosu od
3.357,70 KM,
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
- Certifikacija organske poljoprivrede u iznosu od
497,50 KM,
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) zapisnik općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
– zasađenim kulturama (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika),
c) račun o kupljenom stakleniku ili plasteniku.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva je
30.9.2009. godine.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za podizanje novih plastenika i
staklenika na obrascu C-l .
C-2 PODRŠKE ZA PROIZVODNJE U
POLJOPRIVREDI REALIZIRANE U 2009.
GODINI
1) Novčane podrške – obaveze iz 2009. godine
(C-2) ostvaruju proizvođači koji su u 2009. godini
realizirali proizvodnju i kojima je odobrena
novčana podrška, a nije isplaćena.
2) Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće
vrste proizvodnje:
- Nabavka sadnog materijala jagodičastog voća u
iznosu od 23.000,00 KM,
- Proizvodnja gljiva u iznosu od 725,00 KM,
- Organizovanje poljoprivrednika u iznosu od
163.578,30 KM i
- Pomoć u sanaciji štete od požara u iznosu od
5.000,00 KM.
UKUPNO: 403 korisnika
318.829,00 KM
C-3 CERTIFICIRANI ORGANSKI MED
1) Novčanu podršku za certificirani organski
med (C-3) ostvaruju poljoprivredni proizvođači
koji certificiraju organski med proizveden u 2010.
godini na osnovu zapisnika certifikacijske kuće
Organska kontrola.
2) Visina podrške iznosi 2,00 KM/kg
certificiranog organskog meda.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) ovjerenu kopiju zapisnika certifikacijske kuće
Organska kontrola o završenom certificiranju
proizvodnje organskog meda, sa brojem
pčelinjih društava koja su predmet certifikacije i
količinom organskog meda koja je certificirana
u kilogramima ili tonama.
Broj 9 - Strana 408
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. juna 2010.
3) Općinska služba za poljoprivredu će Ministarstvu dostaviti zahtjev za podrške najkasnije do
30.11.2010. godine.
74. Općeg zakona o zadrugama ("Službeni
glasnik BiH", broj 18/03). Visina podrške iznosi
12.000,00 KM.
5) Proizvođači certificiranog organskog
meda ne mogu ostvariti pravo na novčanu
podršku i za proizvodnju meda proizvedenog na
konvencionalan način (A-8) za količinu organskog
meda za koju su ostvarili ovu vrstu podrške
(C-3).
2) Isplata ove vrste podrške izvršit će se na
osnovu potpisanog ugovora između Federalnog
zadružnog saveza i Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva USK-a, a nakon
obavljene revizije.
C-6 REZERVNA SREDSTVA
C-4 CERTIFICIRANA BILJNA PROIZVODNJA
1) Novčanu podršku za certificiranu organsku
biljnu proizvodnju ostvaruju poljoprivredni
proizvođači koji certificiraju biljnu proizvodnju u
2010. godini na osnovu zapisnika certifikacijske
kuće Organska kontrola. Visina podrške iznosi
500,00 KM/ha certificirane biljne proizvodnje.
2) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) ovjerenu kopiju zapisnika certifikacijske kuće
Organska kontrola o završenom certificiranju
biljne proizvodnje, sa nazivom kulture koja je
certificirana, površinom zemljišta u hektarima
i količinom prinosa u kilogramima ili tonama.
3) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev novčane podrške
za certificiranu biljnu proizvodnju najkasnije do
30.11.2010. godine.
4) Proizvođači organske poljoprivrede ne
mogu ostvariti pravo na novčanu podršku i sa
federalnog nivoa za istu vrstu proizvodnje.
1) Rezervna sredstva (C-6) za hitne i
nepredviđene izdatke (elementarne nepogode i
eventualni nedostatak sredstava po navedenim
vrstama proizvodnje) koja se pojave tokom
budžetske godine isplatit će se korisnicima iz
ovog rezervnog fonda.
2) Visina rezervnog fonda iznosi 22.171,00
KM.
IV - OBAVEZE KORISNIKA NAKON
PRIJEMA NOVČANIH PODRŠKI
1) Korisnik novčanih podrški je dužan vratiti
novčana sredstva dobivena na osnovu netačnih
podataka ili ako namjenska sredstva nenamjenski
utroši, zajedno sa zateznim kamatama u roku
od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim
nadležni kantonalni inspektor naređuje korisniku
prava povrat novčanih sredstava.
V - NADZOR I KONTROLA
1) Kontrolu osnovanosti zahtjeva i
dokumentacije za novčane podrške vrši Komisija
koju je formirao ministar, a nadzor Kantonalna
inspekcija.
VI - ZAVRŠNE ODREDBE
C-5 REVIZIJA ZADRUGA
1) Novčanu podršku za vanrednu reviziju
općih poljoprivrednih zadruga sa "Liste preduzeća
Unsko-sanskog kantona prema kojima ovlašćenja
i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala
vrši Vlada Kantona" ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 3/97, 4/98 i 11/98) (C-5)
ostvaruje Federalni zadružni savez shodno članu
1) Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
USK-a".
Broj 08-24-5538-1/2010 Po ovlaštenju premijera Kantona,
rukovodilac Ministarstva
4. juna 2010. godine
Bihać
Salih Bibanović, dipl. pravnik
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 9 - Strana 409
IV
223.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 32. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana 47. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 37/05 i 1/09) i Odluke Skupštine
Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja
Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na održanoj sjednici
dana 20.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji
i postupak za izbor i finansiranje programa ili
projekata kantonalnih boračkih udruženja/saveza
iz oblasti boračko-invalidske zaštite, čija je
djelatnost od interesa za Unsko-sanski kanton
za ostvarivanje prava, finansijske podrške iz
sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona putem
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida (u daljem tekstu: Ministarstvo).
II
Sredstva se dodjeljuju kantonalnim boračkim
organizacijama koja su registrirana u Ministarstvu
pravde, shodno članu 10. stav 3. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 47/02) čiji
su projekti ili programi kandidirani za finansiranje
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, a realiziraju
se u cijelosti ili djelimično na području Unsko-sanskog kantona.
III
Sredstva za finansiranje programa i projekata
se dodjeljuju kantonalnim boračkim udruženjima
putem javnog poziva koji provodi Ministarstvo u
skladu sa kriterijima utvrđenim ovom Odlukom i
dodijeljenim sredstvima Budžeta Unsko-sanskog
kantona.
Javni poziv za raspodjelu sredstava se
objavljuje u jednom dnevnom listu, a traje 8 dana
od dana objavljivanja.
V
Sredstva planirana Budžetom Unsko-sanskog kantona za ove namjene raspoređuju se
prvenstveno udruženjima čiji se projekti/programi
rada odnose na:
- doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata "92-95" i "41-45",
- promociju i zaštitu naše baštine kroz historijski i
kulturni život boračih kategorija,
- p oboljšanje socijalnog statusa boračke
populacije, resocijalizaciju specifičnih kategorija
boračke populacije (RVI, djeca bez roditelja i
sl.) i drugo,
- pružanje pravne pomoći boračkoj populaciji,
- pomoć socijalno ugroženim kategorijama
boračke populacije putem interesnih članica
udruženja/saveza,
- i druge projekte/programe koje Komisija ocijeni
da su značajni za boračke kategorije
VI
Boračka udruženja podnose prijave na konkurs
na posebnom obrascu za prijavu kojeg propisuje
Ministarstvo.
Prijava se podnosi Ministarstvu u zapečaćenoj
koverti, a predaje se putem pošte ili pisarnice, uz
naznaku: "Za javni konkurs – ne otvarati".
Uz prijavu se prilaže:
1. Rješenje o upisu u Registar udruženja kod
Ministarstva pravde;
2. Identifikacijski broj iz Registra poslovnih
subjekata
3. Kratak opis organizacije i njenih članica;
4. Statut udruženja;
5. Izvještaj o radu, finansijski izvještaj i izvještaj
nadzornog odbora usvojeni od strane skupštine
udruženja za 2009. godinu;
6. Program rada i finansijski plan udruženja za
2010. godinu usvojeni od strane skupštine za
2010. godinu;
7. Prijave M-2 o uposlenim radnicima;
8. Ugovor, potpis ovlaštene osobe i broj žiroračuna poslovne banke udruženja;
Broj 9 - Strana 410
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
9. Projekte/ programe finansiranja za dodjelu
sredstava.
VII
Kriteriji na osnovu kojih se raspodjeljuju
sredstva boračkim organizacijama za finansiranje
rada i projekata/programa su:
1. Registracija udruženja (kontinuitet rada, datum
osnivanja);
2. Uspješnost u radu – rezultati rada u skladu sa
statutom definisanim djelokrugom rada;
3. Organizacija i broj članica udruženja;
4. Kvalitet ponuđenog projekta;
5. Projekti realizirani u protekloj godini;
6. Sadržaj projekta obavezno se odnosi na
doprinos njegovanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata "92-95" i "41-45",
poboljšanje socijalnog statusa boračke populacije, resocijalizaciju specifičnih kategorija
boračke populacije (RVI, djeca bez roditelja i
sl.) i drugo;
7. Broj uposlenih radnika.
VIII
Sredstva se dodjeljuju u skladu sa važećim
Zakonom o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona, kao i broju odobrenih projekata/
programa.
IX
Prijedlog raspodjele sredstava, a na osnovu
kriterija iz tačke VII ove Odluke, vrši Komisija
od najmanje 5 članova, koje imenuje rukovodilac
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, po ovlaštenju premijera Kantona.
X
U skladu sa programskim aktivnostima,
udruženje se obavezuje da će sredstva koristiti za
potrebe projekata/programa.
Troškovi rada udruženja ne mogu preći 60%
odobrenih sredstava, odnosno minimalno 40%
sredstava je potrebno utrošiti za projekte iskazane
u progamu rada udruženja.
XI
Prilikom raspodjele sredstava na osnovu
kriterija utvrđenih ovom Odlukom, Komisija će se
rukovoditi ocjenom od 1 do 5 za svaki pozitivan
kriterij pojedinačno.
Svaki član Komisije dodjeljuje bodove za
svaki od pozitivnih kriterija.
25. juna 2010.
Konačna ocjena zahtjeva, projekta/programa
predstavlja zbir bodova svih članova Komisije
podijeljen brojem članova Komisije (prosječna
ocjena projekta/programa)
Komisija utvrđuje rezultate bodovanja.
XII
Komisija će, u skladu s kriterijima iz ove
Odluke, izvršiti odabir projekata/programa i
sačiniti prijedlog programa raspodjele sredstava
za boračka udruženja u roku od najviše 30 dana
od isteka roka javnog poziva.
XIII
Vlada Unsko-sanskog kantona donosi odluku
o raspodjeli sredstava na prijedlog projekta/
programa raspodjele sredstava koje utvrdi
Komisija.
XIV
Nakon što Vlada Kantona donese odluku
o raspodjeli sredstava boračkim udruženjima,
Ministarstvo će zaključiti ugovore sa boračkim
udruženjima u kojima će utvrditi međusobna
prava i obaveze.
XV
Eliminatorni kriteriju su:
- Finansijski izvještaj za 2009. godinu nije
dostavljen u roku traženom od strane Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida;
- Nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje
projekta/programa (nepotpuna i netačna dokumentacija)
- Neblagovremeno dostavljen zahtjev, program/
projekt, ili dostavljen sa nepotpunom dokumentacijom.
XVI
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, izvještaj o utrošenim sredstvima će
dostaviti Vladi Unsko-sanskog kantona u skladu
sa Zakonom o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona.
XVII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2141/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
224.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 19, 34,
41. i 42. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2010. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na sjednici
održanoj 20.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava tekućih
i kapitalnih grantova
utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu Ministarstvu
obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
I
Usvaja se Program utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih
grantova Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta utvrđenih u razdjelu 18, ekonomski kod
614300 IAN005 Grant – Kultura, 615100 IAU004
- Kapitalni grantovi kulture i 614300 IAN006 Grant za mlade, Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu kako slijedi:
I. TEKUĆI GRANTOVI
Grant Kultura: 100.000,-KM
Sredstva Granta Kulture su namjenska sredstva
koja se koriste za finansiranje i sufinansiranje
Red.
broj
Naziv programa
1.
Manifestacije
kantonalnog i šireg
društvenog značaja
Broj 9 - Strana 411
programa i projekata institucija i udruženja iz
oblasti kulture koja su registrirana za obavljanje
navedene djelatnosti, pravnih i fizičkih lica
koja obavljaju djelatnosti u kulturi na području
Unsko-sanskog kantona te samostalnih umjetnika,
pojedinaca i jedinica lokalne samouprave.
Sredstva se mogu koristiti i za nabavku opreme,
instrumenata, dijelova opreme i materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje
programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju
prostora te manje građevinske intervencije na
objektima kulture u cilju stvaranja preduslova za
rad institucija i udruženja iz oblasti kulture.
Kriteriji raspodjele sredstava – Grant Kultura
su opći i posebni.
1. Opći kriteriji su kriteriji koji se
primjenjuju na sve korisnike predviđenog
granta, a oni su slijedeći:
a) kvalitet kandidiranih programa i projekata
i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u
kulturi, te u oblasti zaštite kulturnog i
graditeljskog naslijeđa,
b) nastavak realizacije započetih programa i
projekata koji imaju kontinuitet i tradiciju,
c) doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona u zemlji i inostranstvu,
d) potpora aktivnosti u kulturi koje podstiču
povratak i održivost povratka izbjeglih i
raseljenih osoba u Unsko-sanskom kantonu,
e) doprinos u angažiranju i afirmaciji mladih,
f) podrška programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i osigurano
finansiranje,
g) ravnomjerna zastupljenost programa, projekata
obnove i izgradnje objekata kulture i kulturnog
naslijeđa.
2. Posebni kriteriji su navedeni uz svaku
stavku programa i projekta utroška sredstava
ovog transfera.
Svrha programa
Podrška realizacije manifestacija
iz oblasti književnog, likovnog,
muzičkog, kazališnog i drugih
oblika kulturnog stvaralaštva
Primalac sredstava
Ustanove i udruženja iz
oblasti kulture
Iznos u KM
30.000
Broj 9 - Strana 412
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. juna 2010.
Posebni kriteriji:
1. Kvalitet programa i projekata, dugogodišnji
kvalitet i značaj,
2. Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
3. Interes kulturne javnosti,
Red.
broj
4. Samoodrživost programa i projekata,
5. Doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta,
6. Uspjesi na međunarodnom i domaćem planu.
Naziv ustanove ili udruženja
Naziv manifestacije
Iznos u KM
1.1.
KUD '' Grmeč '' Bos. Krupa
3. Regionalna smotra horskog stvaralaštva
3.000
1.2.
JU Dom kulture Cazin
Kolonija skulptora '' Ostrožac ''
8.000
1.3.
JU Kulturni centar, Bihać – Direkcija
festivala
''Bihaćko ljeto'' – Festival scensko-teatarske umjetnosti
8.000
1.4.
Udruženje pisaca USK-a
''Dani Skendera Kulenovića"
Bosanski Petrovac
8.000
1.5.
KUD '' Bratstvo '' Ripač
Smotra folklora USK-a
3.000
Red.
broj
2.
Oblast kulture
Stimuliranje svih
vidova kulturne
djelatnosti
Svrha programa
Podrška programima i
projektima iz raznih oblasti
kulturnog izražavanja
1. Značaj projekta za ustanovu, udruženje, Kanton
ili lokalnu zajednicu,
2. Interes kulturne javnosti,
Red.
broj
Naziv ustanove ili udruženja
Primalac sredstava
Ustanove i udruženja
i pojedinci svih oblika
kulturnog izražavanja,
prvenstveno kantonalnog
nivoa
Iznos u KM
70.000
3. Podrška projektima koji afirmišu ličnosti,
djela i sveukupnost umjetničkog stvaralaštva
istaknutih umjetnika porijeklom sa područja
Unsko-sanskog kantona.
Naziv manifestacije
Iznos u KM
2.1.
Udruženje likovnih umjetnika USK-a
Programske aktivnosti
7.000
2.2.
Udruženje pisaca USK-a
Programske aktivnosti
8.000
2.3.
Udruženje likovnih umjetnika Unsko-sanskog kantona
Likovna kolonija
''Stari gradovi u dolini Une ''
4.000
2.4.
JU Muzej USK-a
Otkup muzejskog materijala i eksponata
4.000
2.5.
Udruženje ''Društvo arhivskih radnika
USK-a'' Bihać
Izdavački projekt ''Granice i teritorija BiH
od 1699. do 1918. godine ''
3.000
2.6.
Udruženje '' Društvo arhivskih radnika
USK-a '' Bihać
Seminar arhivskih radnika BiH
3.000
2.7.
JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka
Nastavak projekta ''Cobis''
7.000
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 9 - Strana 413
Red.
broj
Naziv ustanove ili udruženja
2.8.
JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka
Savjetovanje bibliotekara BiH
''Juni na Uni ''
3.000
2.9.
Institucije i udruženja iz oblasti kulture
Sredstva rezerve
4.000
2.10.
Institucije i udruženja iz oblasti kulture i
jedinice lokalne samouprave
Obaveze po Programu utroška sredstava iz
2009. godine
Udruženje INFO-KULT Bužim
Međunarodni foto-susreti na Uni
"Pokažimo ljepotu Une"
Izložbe u Zagrebu i Bihaću
2.11.
Naziv manifestacije
2. Grant za mlade: 50.000,- KM
Posebni kriteriji za programe i projekte mladih
1. Programi i projekti koji afirmišu aktivnosti
i učešće mladih u kulturi, tehničkoj kulturi i
sportu
2. Kvalitet kandidiranih programa i projekata,
dugogodišnji kontinuitet i značaj za širu društvenu zajednicu
Red.
broj
Naziv ustanove ili udruženja
Iznos u KM
26.000
1.000
3. Programi koji afirmišu stvaralaštvo i učešće
mladih na smotrama i takmičenjima u oblasti
kulture i tehničke kulture,
4. Edukacijski programi koji pospješuju aktivnosti,
razvijanje organizacijskih sposobnosti i učešće
mladih u javnom životu,
5. Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih,
6. Dosadašnji uspjesi na domaćem i međunarodnom planu.
Naziv programa ili projekta
Iznos u KM
3.1.
Udruženje "Domovina – Vatan"
Bosanska Krupa
Kultura, vrijednost i tradicija Bošnjaka
3.000
3.2.
Udruženje "Domovina – Vatan"
Bosanska Krupa
Opremanje malog edukativnog centra
2.490
3.3.
Udruženje '' Ključ budućnosti '' Ključ
Mladi i dijaspora
3.000
3.4.
Udruženje '' Novi put '' Bihać
Omladinski festival filma o ljudskim
pravima
3.000
3.5.
Udruženje mladih "Cazin. net."
Tradicijska odjeća u BiH
3.000
3.6.
Udruženje Ekološki pokret
''Eko-Sanica'' Ključ
Restauracija i osposobljavanje Doma
mladih Sanica
4.000
3.7.
ORS Velika Kladuša
''Volontiraj – Upotrijebi svoje znanje"
3.500
3.8.
Udruženje Ženska edukativna organizacija
''Iskre''
Klub mladih
3.000
3.9.
Demokratska organizacija mladih
"Budi pametan – Izbor je tvoj"
2.500
3.10.
NVO ''BK 2001.''
Centar za podršku mladima
7.400
3.11.
Udruženje inovatora Bihać
Razvoj inovatorstva među mladima
3.000
3.12.
Udruženja i asocijacije mladih
Sredstva rezerve
4.000
3.13.
Asocijacije i udruženja mladih
Obaveze po Programu utroška sredstava
iz 2009. godine
8.110
Broj 9 - Strana 414
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II. KAPITALNI GRANTOVI KULTURE:
10.000,- KM
1. Kulturna baština
Posebni kriteriji za obnovu i zaštitu objekata
kulturne baštine:
1. Vrijednost objekta (historijska, umjetnička,
arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna),
2. Stanje objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, sanacija, restauracija, revitalizacija),
Red.
Broj
Naziv Ustanove ili udruženja
25. juna 2010.
3. Prioritet i neophodnost radova u skladu sa
stanjem objekta i Listom prioriteta koju
utvrđuje Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa,
4. Zaštita i očuvanje pokretnog kulturnog naslijeđa,
5. Funkcionalna, upotrebna i ekonomska opravdanost objekta,
6. Financijsko učešće lokalne zajednice.
Objekt kulturnog naslijeđa
Iznos u KM
4.1.
JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa
Sanacija austrougarskog spomenika u
Žegaru
5.000
4.2.
JU Muzej USK-a
Zaštita zbirke umjetničkih djela Jovana
Bijelića
5.000
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke rasporedit će se
prema općim i posebnim kriterijima za raspodjelu
sredstava utvrđenih za svaki projekt posebno.
a u skladu sa članom 42. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu.
Za svaki izdatak iz tekućeg granta, prema
Programu utroška sredstava iz tačke I ove Odluke,
ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta donosi posebne odluke.
V
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija, a u skladu sa ostvarenim
prihodima i odobrenim mjesečnim operativnim
planom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu.
IV
VI
Korisnici sredstava dužni su podnijeti
finansijski izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, najkasnije 30 dana po završetku
programa ili projekta, koje će pratiti namjenski
utrošak istih i o tome izvijestiti Vladu kantona,
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
III
225.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.5.2010. godine, donosi
Broj 03-017-2159/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova
– grantovi za obilježavanje
značajnih datuma
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućih
grantova – grantovi za obilježavanje značajnih
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
datuma - Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, utvrđenih u razdjelu 16 Budžeta
Red.
br.
NAZIV PROGRAMA
Broj 9 - Strana 415
Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu,
ekonomski kod 614 100 - GAL 001, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
IZNOS
Transfer za obilježavanje značajnih
datuma
Obilježavanje značajnih datuma
1.
Oslobađanje Velike Kladuše
Udruženje RVI
2.500,00 KM
2.
Oslobađanje Bosanskog Petrovca
Organizacija porodica šehida
2.500,00 KM
3.
Oslobađanje Ključa
Općina Ključ
2.500,00 KM
4.
Oslobađanje Sanskog Mosta
Općina Sanski Most
2.500,00 KM
5.
Oslobađanje Bosanske Krupe
Organizacija porodica šehida
2.500,00 KM
6.
Dani bihaćkih brigada
Jedinstvena organizacija boraca 91- 96
4.000,00 KM
7.
Dani cazinskih brigada
Udruženje demobilisanih boraca
4.000,00 KM
8.
Formiranje 505. viteške brigade
Općina Bužim
3.000,00 KM
9.
Dani formiranja 5. korpusa
Savez ratnih vojnih invalida USK-a
6.000,00 KM
10.
Dan ARBiH
Savez dobitnika najviših ratnih priznanja
11.
Formiranje HVO-a
- Koordinacija braniteljskih udruga
- HVIDR-a
6.000,00 KM
12.
Pogibija generala Izeta Nanića
Općina Bužim
2.500,00 KM
13.
Ljutočka dolino, nikad ne zaboravi
Mjesna zajednica Orašac
3.500,00 KM
14.
Pogibija rahmetli Adila Bešića
Savez dobitnika najviših ratnih priznanja
2.000,00 KM
15.
Dani Galaje
Općina Ključ
2.000,00 KM
16.
Breza 94
Mjesna zajednica Radoč
2.000,00 KM
17.
Junski dani otpora agresoru-Srbljanski plato Mjesna zajednica Srbljani
3.500,00 KM
18.
Dani deblokade USK-a – spajanje ARBiH i
Hrvatske vojske (Tržačka Raštela)
Organizacija ratnih vojnih invalida
2.000,00 KM
19.
Operacija Ćojluk
Mjesna zajednica Krupa II
1.500,00 KM
20.
Operacija Munja
Općina Bužim
1.500,00 KM
21.
Izačiću, ponosan mi budi
Mjesna zajednica Izačić
1.500,00 KM
22.
Dani patriota Šturlić – 28.8. – prelasci iz RH Organizacija logoraša Cazin
2.000,00 KM
23.
Pogibija Saliha Dizdarića
Mjesna zajednica Ružica
3.500,00 KM
24.
Bugar 92 – Prva pobjeda ARBiH
Savez ratnih vojnih invalida USK-a
1.000,00 KM
25.
Dan ratnih vojnih invalida
Savez ratnih vojnih invalida USK-a
3.000,00 KM
26.
Dani 17. krajiške brigade
Općina Ključ
3.000,00 KM
27.
Monte-Meleta
Udruženje Cazinske brigade
28.
Dani Odreda Bakšaiš
Mjesna zajednica Bakšaiš
15.000,00 KM
2.000,00 KM
UKUPNO:
100.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010.godinu, ekonomskog koda 614 100 –
GAL001 – Grantovi za obilježavanje značajnih
datuma.
13.000,00 KM
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija po dostavljenim
pojedinačnim programima iz tačke I ove Odluke,
a u skladu sa ostvarenim prihodima i odobrenim
mjesečnim operativnim planom Ministarstva za
Broj 9 - Strana 416
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu.
IV
Zadužuje se rukovodilac Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, po ovlaštenju
premijera Kantona, da formira komisiju koja
će pratiti namjensko trošenje sredstava, donese
posebno rješenje o isplati, odredi nosioca
25. juna 2010.
aktivnosti i o istom polugodišnje izvještava Vladu
Unsko-sanskog kantona.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2144/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
226.
ODLUKU
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-­sanskog
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantovagrantovi udruženjima
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.5.2010. godine, donosi
Red.
Br.
1.
Naziv programa
Transfer Savezu za sport i
rekreaciju RVI
Usvaja se Program utroška sredstava tekućih
grantova – grantovi udruženjima – Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu,
razdjel 16, glava 01, ekonomski kod 614 300
GAN004 – Grant Saveza za sport i rekreaciju
invalida, kako slijedi:
Svrha programa
Sufinansiranje rada općinskih
organizacija za sport i rekreaciju
RVI, finansiranje kantonalnih
takmičenja, finansiranje državnih
takmičenja i kup takmičenja, kao
i finansiranje takmičenja koja se
održavaju van granica Bosne i
Hercegovine
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu, ekonomskog koda 614300 –
GAN004 – Grant Saveza za sport i rekreaciju
invalida.
I
Primalac
Iznos
Savez za sport i
rekreaciju ratnih
vojnih invalida
Unsko-sanskog
kantona
70.000,00 KM
III
Zadužuje se rukovodilac Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, po ovlaštenju
premijera Kantona, da formira komisiju koja
će pratiti namjensko trošenje sredstava, donese
posebne odluke o isplati sredstava, te o istom
polugodišnje izvještava Vladu Unsko-sanskog
kantona, a u skladu sa članom 42. stav 4. Zakona
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu.
Broj 9 - Strana 417
boraca i ratnih vojnih invalida u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu.
V
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, a u skladu sa
ostvarenim prihodima i odobrenim mjesečnim
operativnim planom Ministarstva za pitanja
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2160/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
227.
ODLUKU
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik UnskoZakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
o usvajanju Programa utroška
sredstava Grant – Izdaci za
raseljena lica
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
I
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Usvaja se Program utroška sredstava Grant Izdaci za raseljena lica iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), utvrđenog
u razdjelu 17, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 0590, ekonomski kod 614200
HAM008 – Grant – Izdaci za raseljena lica, u
iznosu od 100.000,00 KM, kako slijedi:
-sanskog kantona", broj 5/08), člana 41. i 42.
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.5.2009. godine, donosi
Red.
br.
Svrha
Programa
1.
Povratak u vlastitu
stambenu jedinicu –
u mjesto prebivališta
30.4.1992.godine
Naziv programa
Budžet
2010. god.
Sredstva za
period
1.1.-31.12.2010.
Bihać
26.000,00
2010.
Bos. Krupa
12.000,00
2010.
Bos.Petrovac
10.000,00
2010.
Bužim
5.000,00
2010.
Cazin
15.000,00
2010.
6.
Ključ
2.000,00
2010.
7.
Sanski Most
15.000,00
2010.
8.
Velika Kladuša
15.000,00
2010.
2.
3.
4.
5.
Plaćanje stanarine
osobama sa statusom
– ugovor sa općinom,
stanodavcem po
općinama Unsko-sanskog kantona –
domicilni stanovnici
Općine
UKUPNO
100.000,00
Broj 9 - Strana 418
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. juna 2010.
II
VII
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu, u razdjelu 17, ekonomski kod
614200HAM008 – Izdaci za raseljena lica,
Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
III
Zadužuju se načelnici općina Unsko-sanskog
kantona da, u skladu sa pozitivnim zakonskim
propisima – Zakon o raseljenim licima i
povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
15/05), implementiraju doznačena sredstva iz
tačke I ove Odluke, te da Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike dostave izvještaj 30 dana nakon
dobijenih sredstava.
IV
Ministar Ministarstva zdravstva i socijalne
politike imenovat će komisiju koja će pratiti
namjensko trošenje sredstava za svaki izdatak iz
tačke I ove Odluke.
V
O utrošenim sredstvima iz tačke I ove Odluke
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će
polumjesečno izvještavati Vladu Unsko-sanskog
kantona.
VI
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti, a u skladu sa ostvarenim prihodima
i odobrenim mjesečnim operativnim planom
Ministarstva zdravstva i socijalne politike u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu.
Broj 03-017-2143/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
228.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike i
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 20.5.2010.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu Tekućeg granta –
Subvencije javnim ustanovama –
Opća bolnica Sanski Most
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Tekućeg granta Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, utvrđenih u razdjelu 17 Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu, ekonomski
kod 614400 HAO008 – Grant Subvencije javnim
ustanovama – Opća bolnica Sanski Most, kako
slijedi:
25. juna 2010.
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
NAZIV PROGRAMA
Tekući grant –
Subvencije javnim
ustanovama – Opća
bolnica Sanski Most
SVRHA PROGRAMA
- za nabavku biohemijskog
analizatora
- za nabavku klima-uređaja (za
biohemijski laboratorij)
- za nabavku sušilice za veš
(opremanje vešeraja)
Broj 9 - Strana 419
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
IZNOS
JU Opća bolnica
Sanski Most
38.610,00 KM
600,00 KM
13.000,00 KM
UKUPNO
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke JU Opća bolnica Sanski Most dostavit
će izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike, koje će pratiti namjenski utrošak istih i o
tome izvijestiti Vladu Kantona.
III
Zadužuje se menadžment JU Opća bolnica
Sanski Most da Program utroška za preostali
iznos sredstava sa ekonomskog koda 614400
HAO008 – Grant Subvencije javnim ustanovama
– Opća bolnica Sanski Most dostave Ministarstvu
zdravstva i socijalne politike, koje će isti
dostaviti Vladi Unsko-sanskog kantona u skladu
sa ostvarenim prihodima i odobrenim mjesečnim
operativnim planom Ministarstva zdravstva
52.210,00 KM
i socijalne politike u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2161/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
229.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 30. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 28.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnog granta –
Obiteljska medicina iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/10), Kapitalnog granta utvrđenog u razdjelu 17,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0590, ekonomski kod 615 200 HAU008 –
Grant – Obiteljska medicina, kako slijedi:
Broj 9 - Strana 420
Red.
Broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Kapitalni grant,
Grant – Obiteljska
medicina
25. juna 2010.
Svrha Programa
Organizacija
Primalac
Sufinansiranje projekta "Jačanje
zdravstvenog sektora" – za II
fazu i prvi dio sredstava za
izvođenje građevinskih radova
u ambulantama porodične
medicine na području Unsko-sanskog kantona
Federalno ministarstvo
zdravstva – HSEP –
sredstva sufinansiranja na
žiroračun broj
3386902215162149 kod
UniCredit Bank – Sarajevo
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Federalno ministarstvo zdravstva dostavit
će izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike, a Ministarstvo će o istom izvijestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
Iznos
226.000,00 KM
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2169/2010
28. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
230.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 29. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.5.2010.
godine, donosi
RED.
bROJ
1.
NAZIV PROGRAMA
Sufinansiranje
rada Agencije za
privatizaciju Unsko-sanskog kantona
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava – Grant Agenciji za
privatizaciju Unsko-sanskog
kantona
I
Usvaja se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu Tekućeg
granta utvrđenog u razdjelu 15, ekonomski kod
614 300 FAN005 – Grant Agenciji za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona – po priloženoj specifikaciji potreba zatraženih u Zahtjevu broj 01-199516-06/10 od 23.4.2010. godine u iznosu od
100.000,00 KM (slovima: stotinu hiljada KM).
SVRHA PROGRAMA
Sufinansiranje rada Agencije
za privatizaciju Unsko-sanskog
kantona – naknade specificirane
po zahtjevu Agencije za
privatizaciju Unsko-sanskog
kantona broj 01-199-516-06/10 od
23.4.2010.godine
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Agencija za
privatizaciju Unsko-sanskog kantona
IZNOS
100.000,00 KM
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke direktor Agencije za privatizaciju
Unsko-sanskog kantona dostavit će izvještaj
Ministarstvu privrede, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i
Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona,
a u skladu sa ostvarenim prihodima i odobrenim
mjesečnim operativnim planom Ministarstva
privrede u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2142/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
Broj 9 - Strana 421
planiranih u razdjelu 20, glava 01 Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva –
"Kapitalni grantovi" iz sektora voda, obrađivača
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Za svaki izdatak prema Programu iz tačke I ove
Odluke, rukovodilac Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, po ovlaštenju premijera
Kantona, donijet će posebnu odluku i pratiti
namjenski utrošak sredstava, o čemu će izvijestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2140/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
231.
232.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 178. stav 3.
Zakona o vodama ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 70/06), člana 30.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 20.5.2010. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 124. Zakona
o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 46/00), člana 41. i 42. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/10), Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na prijedlog Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.5.2009. godine, donosi
ODLUKU
ODLUKU
I
Prihvata se Program utroška sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
I
Prihvata se Program utroška sredstava na
pozicijama Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu:
Broj 9 - Strana 422
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. 614200 subanalitika KAM005 – Ostali
grantovi pojedincima – troškovi suzbijanja
i iskorjenjavanja zaraznih bolesti životinja i
neškodljivog uklanjanja zaraženih životinja
poznatog vlasnika,
2. 614200 subanalitika KAM003 – Ostali grantovi
pojedinaca – nadoknada šteta za uginule životinje,
3. 614400 subanalitika KAO 001 – Grant za
veterinarstvo – zdravstvena zaštita životinja.
II
Program utroška sredstava sastavni je dio ove
Odluke.
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke pod 2. i 3.
dodijelit će se shodno usvojenom programu, na
osnovu podnesenih zahtjeva tokom 2010. godine.
IV
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva pratit će namjenski utrošak sredstava
i dostaviti Vladi Unsko-sanskog kantona izvještaj
o utrošku sredstava, shodno Zakonu o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona.
25. juna 2010.
233.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 61. i 62.
Zakona o šumama ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 20/02), člana 60.
Uredbe o šumama ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 83/09), u skladu sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 28.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Prihvata se Program utroška sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
planiranih u razdjelu 20, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 – Grantovi
općinama za nerazvijena područja – povrat od
šuma, korisnika Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, koji je sastavni dio ove
Odluke.
V
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija, a u skladu sa
ostvarenim prihodima i odobrenim mjesečnim
operativnim planom Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu.
Za svaki izdatak prema Programu iz tačke I ove
Odluke, rukovodilac Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, po ovlaštenju premijera
Kantona, donijet će posebnu odluku.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2145/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
III
Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva da osigura namjensko
trošenje sredstava predviđenih po Programu iz
tačke I ove Odluke, te da o istom izvijesti Vladu
Unsko-sanskog kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija.
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V
235.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2168/2010
28. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
234.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), u skladu sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana
5. Pravilnika o plaćama JU Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona, broj 15-02-10-1/UO/08
od 23.12.2008. godine (saglasnost Vlade Kantona,
Odluka, broj 03-017-1107/2008 od 30.12.2008.
godine i 017-1550/2009 od 28.4.2009. godine)
i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona,
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
usaglašen prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 28.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke broj 03-017-2094/2010
od 23.4.2010. godine
I
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i Odluke Skupštine
Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja
Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na prijedlog Ministarstva
finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.5.2010. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama
i dopunama Pravilnika o procedurama za povrat
i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih
prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona, obrađivača Ministarstva
finansija.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2146/2010
20. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
236.
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-2094/2010 od 23.4.2010.godine u tački
I, umjesto "47,21%" treba da stoji "50,99%"
i umjesto iznosa "376,16 KM" treba da stoji
"406,28 KM" .
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2165/2010
28. maja 2010. godine
Bihać
Broj 9 - Strana 423
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
Na osnovu člana 24. Zakona o trezoru u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
58/02, 19/03, 79/07) i Pravilnika o načinu uplate
javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 41/09) te Pravilnika
o procedurama za povrat i preknjiženje više
ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa
Jedinstvenog računa trezora USK, broj 04-025194-1/06 od 9.4.2006. godine ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 7/06), ministar
Ministarstva finansija donosi
Broj 9 - Strana 424
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Pravilnik
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o procedurama za
povrat i preknjiženje više ili
pogrešno uplaćenih javnih
prihoda sa Jedinstvenog računa
trezora USK, broj 04-02-5194-1/06
od 19.4.2006. godine ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 7/06)
Član 1.
U Pravilniku o procedurama za povrat i
preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih
prihoda sa Jedinstvenog računa trezora USK, broj
04-02-5194-1/06 od 19.4.2006. godine ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 7/06),
utvrđeno je da preknjiženje vrši organ koji vodi
analitičku evidenciju prihoda koji je pogrešno
uplaćen, a Ministarstvo finansija vrši usklađivanje
B2 obrasca
Ministarstvo finansija vrši preknjiženje više
ili pogrešno uplaćenih prihoda i ne može vršiti
usklađivanje B2 obrasca.
Na osnovu gore navedenog, član 18. mijenja i
glasi:
"Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog
prihoda podnosi se nadležnom organu u skladu sa
odredbama člana 4. i 5. ovog Pravilnika.
25. juna 2010.
Preknjiženje se odnosi isključivo na tekuću
fiskalnu, jer su prihodi iz ranijih godina pri izradi
godišnjeg obračuna zatvoreni i svedeni na nulu."
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, primjenjivat će se od 1.1.2010. godine
i bit će objavljen u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-14-4209-1/10
20. maja 2010. godine
Bihać
Ministar
mr. Irfan Samardžić
237.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
7. Uredbe o Kantonalnom štabu civilne zaštite
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj 13/04) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog
kantona o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10 od
7.4.2010. godine, na prijedlog Kantonalne uprave
civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 28.5.2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o postavljenju Kantonalnog
štaba civilne zaštite
I
Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite
postavljaju se:
Uz zahtjev se prilaže i dokaz o izvršenoj
uplati.
1. Šemsudin Dedić, premijer Kantona – komandant
štaba
Nadležni organ iz prethodnog stava (Porezna
uprava, sudovi, MUP) donosi rješenje o pravu na
preknjiženje koje dostavlja Ministarstvu finansija,
nakon čega Ministarstvo finansija donosi rješenje
o preknjiženju i vrši preknjiženje.
2. Sead Aljić, direktor KUCZ – načelnik Štaba
Nadležni organ iz prethodnog stava može
donijeti i obavještenje o preknjiženju i isto dostaviti
Ministarstvu finansija, nakon čega Ministarstvo
finansija donosi rješenje o preknjiženju i vrši
preknjiženje.
Nakon izvršenog preknjiženja, Ministarstvo
finansija obavještava nadležni organ o izvršenom
preknjiženju.
3. Husein Kličić, sekretar Crvenog križa – član
Štaba
4. Ramo Brkić, komesar MUP-a – član Štaba
5. Kemal Hamedović, dipl. ing. mašinstva – član
Štaba
6. Zarina Mulabdić, dipl. epidemiolog – član
Štaba
7. Semira Ćejvan, dipl. ing. arhitekture – član
Štaba
8. Seida Perviz, dipl. ing. poljoprivrede – član
Štaba
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
9. Sulejman Alagić, dipl. ing. poljoprivrede –
član Štaba
10. Senad Tutić, dipl. ing. hemijske tehnologije –
član Štaba
11. Boško Tubić, dipl. ing. šumarstva – član
Štaba
12. Nurudin Osmanović, dipl. ing. saobraćaja –
član Štaba
13. Muhamed Pečenković, profesor ONO – član
štaba
14. Muharem Kartal, mr. tehničkih znanosti –
član Štaba
II
Zadaci komandanta, načelnika i članova
Kantonalnog štaba civilne zaštite su razmatranje
stanja priprema, organizovanosti, opremljenosti
i osposobljenosti za zaštitu i spašavanja svih
nosilaca zaštite i spašavanja na području Kantona,
predlaganje mjera za dogradnju sistema zaštite
i spašavanja, kada djeluje preventivno u cilju
sprječavanja nastajanja prirodnih ili drugih
nesreća i kada učestvuje u vježbama i drugim
vidovima obučavanja i osposobljavanja.
III
Proglašenjem stanja prirodne nesreće od strane
Vlade Unsko-sanskog kantona ili ratnog stanja od
strane nadležnog organa, u rukovođenju akcijama
zaštite i spašavanja Kantonalni štab civilne zaštite
vrši slijedeće poslove:
- odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne
zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i
stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage
raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;
- naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite
i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će
provoditi te mjere;
- usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama
zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih
na zaštiti i spašavanju na svome području;
- rješava sva pitanja koja se u toku provođenja
aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u
vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne
zaštite i provođenju mjera zaštite i spašavanja i
samozaštite građana.
Broj 9 - Strana 425
Pored navedenih poslova, Kantonalni štab
civilne zaštite vrši i slijedeće poslove:
- naređuje općinskim štabovima civilne zaštite,
štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima
su ti štabovi osnovani i službama zaštite i
spašavanja koje formira Vlada Kantona da
učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na
zaštiti i spašavanju na određenom području;
- naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne
zaštite s područja jedne općine na ugroženo
područje druge općine na području Kantona.
IV
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja
se van snage Rješenje broj 03-017-89/07 od
27.6.2007. godine.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2179/2010
28. maja 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
238.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 35/05), a u skladu sa članom
46. i 47. Zakona o veterinarstvu u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik 34/02), člana 45,
46. i 47. Zakona o veterinarstvu u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 46/00) i Pravilnika o
postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo
uklonjene seropozitivne životinje ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
23/08, 47/08 i 34/09), rukovodilac Ministarstva,
donosi
ODLUKU
o načinu utvrđivanja tržišne
vrijednosti životinja na
teritoriji USK za 2010. godinu
I
Ovom Odlukom određuje se način utvrđivanja
tržišne vrijednosti životinja na području Unsko-
Broj 9 - Strana 426
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
-sanskog kantona od 31.5.2010. godine do
31.12.2010. godine u postupku provođenja mjera
neškodljivog uklanjanja životinja oboljelih od
zaraznih bolesti, a radi suzbijanja i iskorjenjavanja
zaraznih bolesti.
II
Zbog nedostatka relevantnih tržišnih
pokazatelja i zvaničnih statističkih podataka
potrebnih za određivanje tržišne cijene za
neškodljivo uklonjene životinje, kao polaznu
osnovu za određivanje tržišne cijene uzeto je u
obzir kretanje tržišne cijene na stočnim pijacama
na području Unsko-sanskog kantona, te je,
na osnovu toga, odlučeno da cijene žive vage
životinja bude:
A. KATEGORIJE OVACA:
- Ovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,70 KM/kg
- Ovnovi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM/kg
- Janjad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 KM/kg
25. juna 2010.
III
Tržišna vrijednost životinja na području Unsko-sanskog kantona utvrđuje se tako što se težina
životinje pomnoži sa cijenom po kg žive vage.
Težina životinje se utvrđuje na osnovu procjene
komisije (slobodna procjena), uz saglasnost
vlasnika životinje.
Vlasnici životinja koji ne prihvataju procjenu
komisije (težinu životinje) na način iz prethodnog
stava mogu zahtijevati da se izvrši pojedinačno
vaganje životinja te da se tržišna vrijednost
svake životinje utvrdi množenjem težine
životinje sa iznosom cijene po kg žive vage.
U ovom slučaju, vlasnik životinje je obavezan
obezbijediti verifikovanu vagu u skladu sa
Zakonom o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 08/05) i snositi troškove
vaganja.
B. KATEGORIJE KOZA:
- Koze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 KM/kg
- Jarci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 KM/kg
- Jarad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 KM/kg
C. KATEGORIJE GOVEDA:
- Krave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 KM/kg
- Junice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70 KM/kg
- Bikovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 KM/kg
- Telad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 KM/kg
D. KATEGORIJE PČELA:
- Košnica 150,00 - 200,00 KM (zavisno od stanja
košnice, starosti, veličine roja itd.)
E. KATEGORIJE KONJA:
- Cijena će se kretati od 2.000 do 3.000 KM po
komadu (zavisno od starosti životinje, namjene,
težine itd.)
F. KATEGORIJE PASA:
- Rasni psi sa dokazom porijekla (rodovnik)
300,00 KM po komadu
- Domaći psi bez dokaza porijekla (rodovnika)
100,00 KM po komadu
IV
Ukoliko vlasnik životinje posjeduje adekvatan
i po zakonu prihvatljiv kupoprodajni ugovor za
kategoriju životinja koja nije gore navedena, a
u kojem se navodi plaćena cijena za kupljenu
životinju, komisija za procjenu štete predložit će
ministru da se vlasniku životinje isplati nadoknada
štete u visini cijene koju navodi kupoprodajni
ugovor. Ukoliko vlasnik životionje ne posjeduje
kupoprodajni ugovor ili nije po zakonu sačinjen,
primijenit će se navedene cijene ovom Odlukom.
V
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit
će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog
kantona".
Broj 08-05-5596-1/2010 Po ovlaštenju premijera Kantona,
rukovodilac Ministarstva
4. juna 2010. godine
Bihać
Salih Bibanović, dipl. pravnik
25. juna 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
239.
Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj 34/03) i
odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH",
broj 70/08), čl. 22. stav 12. Odluke o osnivanju
JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. broj 01-02-3412/09, čl. 30, 37, 38. i 40. Statuta. JP "Unsko-sanske novine" d.o.o, Bihać broj 577/09 od
4.9.2009. godine, Skupština JP "Unsko-sanske
novine", na svojoj 4. sjednici od 26.4.2010.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Nadzornog
odbora JP "Unsko-sanske
novine" d.o.o. Bihać
I
Imenuje se Nadzorni odbor JP "Unsko-sanske
novine" d.o.o. Bihać u sastavu:
1. Mirsad Merdanić
2. Lejla Hairlahović
3. Sajra Dedić
Broj 9 - Strana 427
4. Adnan Dupanović
5. Ekrem Keškić
II
Imenovanje se vrši na period od četiri godine.
III
Prava i obaveze Nadzornog odbora određuju se
Statutom JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Bihać.
IV
Visina naknade, odnosno dnevnice za rad
u Nadzornom odboru određena je Odlukom
Skupštine broj 01-S-745/09 od 9.11.2009. godine,
i to u iznosu od 100,00 KM, a predsjedniku 20%
više od utvrđene naknade, pod uslovom da su
učestvovali u radu istog najmanje jednom u toku
mjeseca za koji se isplaćuje naknada, odnosno
dnevnica.
V
Odluka o imenovanju stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenim novinama FBiH" i
"Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 4-R-SK-299/10
26. aprila 2010. godine
Bihać
Predsjednik Skupštine
Emir Tabaković
Broj 9 - Strana 428
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
25. juna 2010.
S A D R Ž A J
218. Zakon o dopuni Zakona o
visokom obrazovanju
219. Odluka o davanju saglasnosti na
Ugovor o regulisanju statusa
Islamskog pedagoškog fakulteta u
Bihaću u sastavu Univerziteta u
Bihaću
220. Zaključak broj 01-02-4-516/10
221. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i
načinu ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu
222. Uputstvo za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2010. godinu 223. Odluka broj 03-017-2141/2010
224. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava s kriterijima raspodjele sredstava
tekućihi kapitalnih grantova utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
225. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
226. Odluka o usvajanju Programa
utroška sredstava tekućih grantova
– grantovi udruženjima
227. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Grant - Izdaci za raseljena lica
393
393
394
394
399
409
411
414
416
417
228. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu Tekućeg granta –
Subvencije javnim ustanovama – Opća
bolnica Sanski Most
229. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnog granta – Obiteljska
medicina iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu
230. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava – Grant Agenciji za
privatizaciju Unsko-sanskog kantona
231-233. Odluke
234. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke broj 03-017-2094/2010
od 23.4.2010. godine
235. Odluka broj 03-017-2146/2010
236. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o procedurama za povrat i
preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih
javnih prihoda sa Jedinstvenog računa
trezora USK, broj 04-02-5194-1/06 od
19.4.2006. godine ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 7/06)
237. Rješenje o postavljenju Kantonalnog
štaba civilne zaštite
238. Odluka o načinu utvrđivanja tržišne
vrijednosti životinja na teritoriji
USK za 2010. godinu
239. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora
JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Bihać
418
419
420
421
423
423
423
424
425
427
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist Bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać, Telefon 227-785, Redakcija: Esmir Brković (glavni urednik) i
Zulejha Duraković. R e d a k c i j a i p r e t p l a t a : t e l . 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 1 1 1 , f a x 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 2 7 5 .
Š t a m p a : GRAFIČAR Bihać, Za štampariju Mehmed Felić.
Download

Sluzbeni glasnici 9 - Vlada Unsko