MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 1/15
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA PERIOD I-VI/ 2012. GODINE
Ime i prezime:
Izradio:
Vasilije Gigović
dipl. ecc.
Kontrolisao:
Branislav Topalović
dipl. ecc.
Odobrio:
Mile Lakić
dipl.ing.mašinstva
Potpis:
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 2/15
SADRŽAJ
Obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu(Bilans uspjeha)
Obrazac Izvještaj o finansijskom položaju(Bilans stanja)
Obrazac Izvještaj o promjenama u kapitalu
Obrazac Izvještaj o novčanim tokovima
Napomene uz finansijske izvještaje
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 3/15
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
Za period koji se završava 30. juna 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje električne energije
povezanim pravnim licima
Prihodi od zakupnina
POSLOVNI RASHODI
Troškovi ostalog materijala, goriva i energije
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
Ostali poslovni rashodi
5
16,119,925
1,406
16,121,331
13,638,178
618
13,638,796
(236,232)
(201,013)
7
8
9
10
(3,499,579)
(5,559,009)
(3,549,435)
(981,969)
(13,826,224)
(3,258,488)
(5,527,983)
(3,211,800))
(941,736)
(13,141,020)
11
11
GUBITAK/DOBITAK IZ REDOVNE AKTIVNOSTI
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Period koji se
završava
30.juna 2011.
6
POSLOVNI (GUBITAK)/DOBITAK
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Period koji se
završava 30.
juna 2012.
12
12
2,295,107
497,776
1,105,460
(4,783)
1,100,677
1,072.028
(26,076)
1,045,952
3,395,784
1,543,728
16,581
(17,733)
(1,152)
246,693
(181,961)
64,732
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
Porez na dobitak
3,394,632
1,608,460
NETO DOBITAK
3,394,632
1,608,460
0,00768
0,00364
ZARADA PO AKCIJI
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 4/15
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
Na dan 30. juna 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Napomene
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Dati avansi
Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatnu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
DUGOROČNE REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
Dugoročni krediti
Odložene poreske obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
Obaveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
Obaveze po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda
Pasivna vremenska razgraničenja
Ukupna pasiva
Oznaka: HED - 20
31.decembra
2011.
13
13
13
14
522,251
455,906,350
1,802,337
12,150,779
470,381,717
663,550
461,252,204
1,802,337
3,152,819
466,870,910
15
951,900
22,908
51,026,745
505,713
40,000,000
31,025
505,425
388,890
6,760
37,559,122
703,174
51,000,000
57,388
3,731,681
2,258
93,045,974
6,455
93,453,470
563,427,691
560,324,380
20
441,955,312
4,610,145
58,396,592
46,773,864
551,735,913
441,955,312
4,610,144
58,396,649
42,990,136
547,952,241
21
22
3,972,902
559,862
5,386,014
9,918,778
4,330,324
456,018
5,386,015
10,172,357
22
23,26
24
42,104
72,955
809,945
355,825
492,171
1,773,000
131,020
349,131
915,734
537,084
262,867
3,946
2,199,782
563,427,691
560,324,380
16
17
18
19
Ukupna aktiva
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
Zakonske rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
30.juna 2012.
25
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 5/15
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
Za period koji se završava 30.06. 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Akcijski kapital
Revalorizacione
rezerve
Zakonske
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
Stanje, 1. januar 2011. godine
Raspodjela dobitka
- prenos na zakonske rezerve
- isplata dividende
- donacije
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
razlika u amortizaciji nekretnina,
postrojenja i opreme
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
rashod nekretnina, postrojenja i opreme
Prenos sa odloženih poreskih obaveza
Naplaćena ranije otpisana potraživanja
od MH ERS a.d., Trebinje
Neto dobitak tekuće godine
441,955,312
60,517,434
3,513,221
50,818,425
556,804,392
-
-
1,096,924
-
-
-
(1,096,924)
(8,775,390)
(1.335,725)
-
1.837,544
-
-
283,241
68,597
68,597
-
-
-
940,500
249,867
940,500
249,867
Stanje, 31. decembra 2011. godine
441,955,312
58.396,649
4,610,145
42,990,136
547,952,242
Stanje, 1. januar 2012. godine
Ukidanje revalorizacionih rezervi –
rashod nekretnina, postrojenja i opreme
Naplaćena ranije otpisana potraživanja
od MH ERS a.d., Trebinje
Neto dobitak tekuće godine
441,955,312
58.396,649
4,610,145
42,990,136
547,952,242
Stanje, 30 juna 2012 godine
Oznaka: HED - 20
-
(1,837,544)
-
(283,241)
(8,775,390)
(1,335,725)
-
(56)
-
56
-
-
-
-
389,039
3,394,632
389,039
3,394,632
441,955,312
58,396,593
4,610,145
46,773,863
551,735,913
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 6/15
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Za period koji se završava 30. Juna 2012. godine
(U Konvertibilnim markama)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od prodaje i primljeni avansi
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
Odlivi za nabavke sirovina, materijala i druge troškove
poslovanja i dati avansi dobavljačima
Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada zarada i
drugih ličnih rashoda
Odlivi na osnovu kamata
Odlivi po osnovu ostalih dažbina
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Tokovi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih plasmana
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških
sredstava
Prilivi od kamata
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja
i nekretnina, postrojenja i opreme
Neto odliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odlivi na osnovu isplate donacija
Odlivi po osnovu isplate dividende
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto povećanje/smanjenje gotovine i ekvivalenata gotovine
Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine
Gotovina i ekvivalenti gotovine na dan 30.06.2012 godine
Oznaka: HED - 20
Period koji se
završava
30.06.2012.
Period koji se
završava
30. 06.2011.
4,942,369
207,654
22.760,564
10,830
1,201,968
1,472,004
3,631,672
3,223,602
17,675
5,256,199
5,914,612
(5,598,229)
12,801,914
12,700,000
30,103
10,700,000
6,000,000
22,000,000
26,709
28,000,000
1,104,020
22,431
1,050,135
541,894
842,137
2,592,229
(11,742,862)
220,256
(65.638)
(220,256)
(65,638)
(3,226,256)
3,731,681
993,414
575,428
505,425
1.568,842
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 7/15
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD I-VI 2011 GODINE
1).DJELATNOST
Zavisno državno preduzeće «Hidroelektrane na Drini» ad Višegrad,Nezuci br.42, posluje u sastavu
Mješovitog holdinga «Elektroprivreda Republike Srpske» ad Trebinje.
Preduzeće je registrovano kod :
- nadležnog Suda u Sokocu,registracioni uložak br. I- 1642,
- Republičkog zavoda za statistiku po brojem 1794949
- Poreske uprave RS pod brojem 4400497620000,
- Uprave za indirektno oporezivanje , broj 400497620000
- Fonda za PIO i Zdravstveno osiguranje pod brojem 9098009443.
Osnovna djelatnost Preduzeća je proizvodnja hidroelektrične energije, i održavanje
hidroenergetskih postrojenja , kao i vođenje nadzora na izgradnji hidroenergetskih objekata na
slivu rijeke Drine, osnovna šifra djelatnosti 40111.
Preduzeće je u proteklom peroidu poslovalo preko sledećih banaka:
- NLB Razvojna banka,ad, žiro račun br.5620060000255214,
- Nova banka,ad Banja Luka, žiro račun br.555010000353287
- Hypo Alpe Adria bank, ad, žiro račun br.5520180000873442
- Komercijalne banke, ad ,žiro račun br.571050000053491
- Balkaninvestment bank,ad Banja Luka,žiro račun br:5688031000000503.
Prodaja i fakturisanje proizvedene električne energije vrši se u sistemu Elektroprivrede Republike
Srpske.Za potrebe deviznog plaćanja Preduzeće vrši kupovinu deviznih sredstava kod poslovnih
banaka.
Na dan 30.06.2012 godine Preduzeće je zapošljavalo 228 radnika(31.12.2011 godine imalo je 222
zaposlena radika)
2.OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Priloženi finansijski izvještaji za period od šest mjeseci koji se završava 30.06.2012 godine, su
sastavljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 34-„Periodično finansijsko
izvještavanje“ a zatim i u skladu sa zakonima Republike Srpske,koji regulišu ovu oblast.
Finansijski izvještaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom
okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva,zadruge,druga pravna lica i
preduzetnike(Službeni glasnik RS,br79/09) Pravilnikom o sadržini i formi finansijskih izvještaja za
privredna društva i zadruge, pravna lica i preduzetnike(Službeni glasnik RS,br.84/09),kao i
Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu(Službeni glasnik RS
br.84/09).
Iznosi u finansijskim izvještajima izraženi su u Konvertibilnim markama(KM).
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 8/15
Preduzeće je prilikom sastavljanja bilansa tokova gotovine koristilo direktni metod izvještavanja o
tokovima gotovine.
Preduzeće je kao uporedne podatke prikazalo Izvještaj o ukupnom rezultatu(bilans
uspjeha)Izvještaj o finansijskom položaju(bilans stanja), Izvještaj o promjenama u kapitalu i Bilans
tokova gotovine.
3.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja Preduzeće primjenjuje Pravilnik o
računovodstvenim politikama usvojen od strane Nadzornog odbora Mješovitog holdinga
Elektroprivreda Republike Srpske ,ad Trebinje na sjednici održanoj dana 23.10.2007 godine, koji je
bio u primjeni 31.12.2007 godine, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
računovodstvenim politikama MH“ERS“koji je takođe usvojen od strane Nadzornog odbora
MH“ERS“na 31 sjednici održanoj 25.02.2010 godine.Zbog toga su podaci iskazani u
polugodišnjem finansijskom izvještaju za 2012 godinu u potpunosti uporedivi sa podacima iz
finansijskog izvještaja za 2011 godinu.
4.ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena
i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza na
dan sastavljanja finansijskih izvještaja , kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.Ove
procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja
finansijskih izvještaja.
Određivanje korisnog vijeka nekretnina,opreme i nematerijalnih ulaganja zasnovano je na
istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama
ekonomskih i industrijskih faktora.Adekvatnost procjenjenog preostalog korisnog vijeka
nekretnina,opreme i nematerijalnih ulaganja analizira se godišnje ili kad postoji indicija o
značajnim promjenama određenih pretpostavki.
Prihodi stečeni u ovom periodu su obračunati , i uključeni u period na koji se odnose, a u
bilansnoj šemi se klasifikuju kao prihodi redovne djelatnosti, finansijski prihodi,prihodi od
usklađivanja vrijednosti stalne imovine i ostali prihodi.Prihodi od prodaje se knjiže nakon isporuke
robe ili usluge umanjene za poreze ili odobrene popuste.
5.PRIHODI
30.06/12
Prihodi od prodaje učinaka
povezanim pravnim licima
Ostali poslovni prihodi(zakupnine)
Oznaka: HED - 20
16.119.925
1.406
16.121.331
(u KM)
30.06/11
13.638.178
618
13.638.796
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 9/15
6.TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE
Troškovi materijala(održavanje,rez.dijelovi
auto gume,HTZ oprema,režijski mat)
Troškovi utrošene električne energije za
sopstvene potrebe
Troškovi goriva
30.06/12
(u KM)
30.06/11
123.840
104.092
79.183
33.209
236,232
69.410
27.511
201.013
7.TROŠKOVI ZARADA,NAKNADE ZARADA I OSTALA LIČNA PRIMANJA
Neto zarade i naknade zarada
Porezi na plate i topli obrok
Doprinosi na plate i topli obrok
Ostala lična primanja (regres,topli obrok,ogrev,
otpremnina,pomoći)
Ostala lična primanja(tr.sl.puta,bruto nakn.
član.NO i OR,prevoz,terenski)
8.TROŠKOVI AMORTIZACIJE
Troškovi rezervisanja
Troškovi amortizacije
9.POREZI I DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD REZULTATA
Troškovi poreza
Regulatorna naknada
Troškovi doprinosa
30.06/12
1.546.257
189.875
935.202
(u KM)
30.06/11
1.423.754
176.202
873.759
729.438
680.572
98.807
3.499.579
104.201
3.258.488
30.06/12
5.559.009
5.559.009
(u KM)
30.06/11
5.527.983
5.527.983
30.06/12
3.549.435
74.424
27.724
3.651.583
(u KM)
30.06/11
3.211.800
66.142
25.046
3.302.988
10. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi za zakup zemljišta
Troškovi reklame i propagande
Troškovi ostalih usluga(kom.usl, usl.zašt.na radu)
A)Proizvodne usluge
Troškovi neproizvodnih usluga
Oznaka: HED - 20
30.06/12
40.207
91.800
2.860
105.229
21.224
261.320
137.181
(u KM)
30.06/11
42.224
66.076
3.454
98.198
16.758
226.710
129.311
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Troškovi opštih i zajedničkih poslova Holdinga
Troškovi reprezentacije u vlast.posl.objektima
Troškovi ugostiteljskih usluga
Troškovi poklona
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Ostali nematerijalni troškovi (oglasi,stipendije, sindikat)
B)Ostali nematerijalni troškovi
C) Troškovi doprinosa
UKUPNO(A+B+C)
319.567
13.025
43.452
22.918
11.798
4.952
7.203
58.405
618.501
102.148
981.969
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 10/15
319.567
12.851
62.556
32.254
11.367
3.692
10.024
42.216
623.838
91.188
941.736
11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
12. OSTALI PRIHODI I RASHODI
Dobici po osnovu prodaje nem.ulag, nekretn. i opreme
Dobici od prodaje materijala
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali nepomenuti prihodi (refund.,napl.šteta)
Gubici po osnovu prodaje nem.ulag, nekretn. i opreme
Troškovi sudskih i drugih sporova
Nepomenuti ostali rashodi(PDV po inv.)
Oznaka: HED - 20
30.06./12
1.098.795
6.665
(4.199)
(584)
1.100.677
16.581
(16.471)
(1.262)
( 1.152)
(u KM)
30.06./11
1.046.885
14.378
10.765
(23.904)
(2.172)
1.045.952
22.431
9.554
1.767
212.941
(34.118)
(146.818)
(1.025)
64.732
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 11/15
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
13. OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA
(uKM)
Građevins
ki objekti
Zemljište
OPIS
Oprema
Nemateri
jalna
ulaganja
284.646.727
2.411.931
Investicio
ne
nekretnin
e
Ukupno
osnovna
sredstva
Osn.sred
u
pripremi/
*
Sveukupn
oosnovna.
sredstva
719.521.902
44.372.820
763.894.722
330.217
225.780
555.997
Nabavna vrijednost
Poč.stanj
Nab.u
2012 g.
Otuđ.u
toku
godine
Prenos
sa o.s. u
pripr
Donos
na OS u
upotr.
Stanje
30.06.12.
9.974.099
420.686.808
-
1.802.337
330.217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.974.099
420.686.808
719.852.119
44.598.600
764.450.719
300.781.213
-
300.781.213
284.976.944
2.411.931
155.428.037
1.748.385
-
1.802.337
Ispravka vrijednosti
Poč.sta
nj
Otuđ.u
toku
god.
Obr.am
Stanje
30.06.12
143.604.791
-
-
-
2.325.888
9.974.099
145.930.679
-
3.091.822
158.519.859
-
-
141.296
-
5.559.006
5.559.006
1.889.681
-
306.340.219
-
306.340.219
Sadašnja vrijednost
01.01.12
9.974.099
277.082.017
129.218.690
663.546
1.802.337
418.740.689
44.372.820
464.113.509
30.06.12
9.974.099
274.756.129
126.457.085
522.250
1.802.337
413.511.900
44.598.600
458.110.500
/* -uključena Buk Bijela,bez avansa za osnovna sredstva.
14.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročno oročeni depoziti kod banaka
- Nova banka
- Hypo banka
- Balkan investment banka
Dugoročni krediti u zemlji(stambeni)
Oznaka: HED - 20
30.06/12
3.300.000
3.400.000
5.300.000
150.779
12.150.779
(u KM)
31.12/11
3.000.000
152.819
3.152.819
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 12/15
15. ZALIHE
(u KM)
31.12/11
30.06/12
Materijal
Rezervni dijelovi/*
453.889
498.011
951.900
381.302
7.588
388.890
/*U početnom stanju izvršeno preknjiženje dijela rezervnih dijelova koji su bili na osnovnim
sredstvima, na obične rezervne dijelove(dogovoreno sa procjeniteljem i revizorom)
16.KUPCI
(u KM)
31.12/11
30.06/12
Potraživanja od kupaca-povezana pravna lica
Potraživanja od kupaca u zemlji
51.025.397
1.348
51.026.745
37.558.616
506
37.559.122
Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 30.06.2012 godine je sledeća:
0-30 dana
31-60 dana
61-90 dana
91-180 dana
181-364 dana
preko 365 dana
2.770.532
4.327.224
5.801.829
6.350.607
8.996.785
22.779.768
51.026.745
17. OSTALA POTRAŽIVANJA
30.06/12
Potraživanje za kamatu po oročenim depozitima
Potraživanje za više plaćen porez na dobit
Potraživanje od fondova za refundaciju bolovanja
140.030
362.437
3.246
505.713
31.12/11
146.957
554.967
1.250
703.174
18.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Na dan 30.06.2012 godine ,Preduzeće ima kratkoročno oročena sredstva na kod
sledećih banaka:
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 13/15
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
(u KM)
30.06/12
Banka
31.12/11
Iznos u KM
NLB Razvojna.banka
Nova banka
Hypo Alpe Adria bank
Volks banka
Balkaninvestment bank
Komercijalna banka
Kamatna stopa
3.000.000
13.000.000
11.000.000
5.000.000
2.500.000
5.500.000
40.000.000
4,10 %
4.10-4,50 %
4.10-4,65 %
4.10-4,80 %
4,30 -4,80%
4,10- 4,30 %
3.000.000
16.300.000
13.400.000
5.000.000
7.800.000
5.500.000
51.000.000
19. GOTOVINA
(u KM)
31.12/11
3.729.901
1.780
3.731.681
30.06/12
503.575
1.850
505.425
Žiro račun
Blagajna
20. AKCIJSKI KAPITAL
Struktura akcijskog kapitala na dan 30.06.2012 godine bila je sledeća:
( u KM)
% učešća u
ukupnom
kapitalu
Vrijednost
kapitala
Opis
Mješoviti holding ERS ad Trebinje
Vaučer ponuda
Penzioni fond
Fond za restituciju
65,00040
19,98772
10,01188
5,00000
287.272.703
88.336.821
44.248.022
22.097.766
Akcijski kapital
100,00000
441.955.312
Broj
akcija
287.272.703
88.336.821
44.248.022
22.097.766
441.955.312
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00 KM.
21.DUGOROČNA REZERVISANJA
Rezervisanja za
ekspoprijacije
Stanje 01.01.2012.
Povećanje rezervisanja na
Oznaka: HED - 20
3.910.000
-
Beneficije za
zaposlene
420.324
-
Ostala
rezervisanja
-
(u KM)
UKUPNO
4.330.324
-
-
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
teret troškova
Smanjenja u obr.periodu
330.270
Stanje na dan 30.06.2012 god. 3.579.730
27.152
393.172
-
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 14/15
357.422
3.972.902
22. DUGOROČNI KREDITI
Evropska banka za obnovu i razvoj(EBRD )599
Evropska banka za obnovu i razvoj(EBRD ) 891
Međunarodna asocijacija za razvoj(IDA)41970
Međunarodna asocijacija za razvoj(IDA)3534
UKUPNO
Minus tekuća dospjeća
30.06/12
115.333
464.753
21.880
601.966
(42.104)
559.862
(u KM)
31.12/11
47.553
131.809
385.063
22.613
587.038
(131.020)
456.018
30.06/12
5.813
49.063
18.079
72.955
(u KM)
31.12/11
34.595
214.828
37.291
286.714
23. DOBAVLJAČI
Dobavljači – povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
24. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Obaveze iz specifičnih poslova
Obaveze za neto zarade
Obaveze za neto naknade zarada
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
Obaveze za ostala lična primanja
A)OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobiti
Obaveze za prevoz radnika
Obaveze prema član.NO i OR
Obaveze za obustave iz neto zarada zaposlenih
B)DRUGE OBAVEZE
UKUPNO(A+B)
Oznaka: HED - 20
(u KM)
30.06/12
117.530
106.551
77.513
27.258
149.222
26.298
504.372
227.125
3.000
2.569
4.350
68.529
305.573
809.945
31.12/11
101
62.316
119.006
68.546
28.343
149.659
28.469
456.440
444.579
6.000
2.833
4.450
63.849
521.711
915.734
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Finansijski izvještaji za period
I-VI/ 2012. godine
25.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA I OST.JAVNIH PRIHODA
Obaveze za porez po odbitku
Obaveze za poreze i druge dažbine(vodni,šume,pp)
Obaveze za doprinose ((prirodni resursi)
Ostale obaveza za poreze,doprinose i dr.dažbine
A)OBAVEZE ZA OSTALE POREZE;DOPR.I DR.DAŽBINE
B)OBAVEZE ZA POREZ PO ODBITKU
UKUPNO (A+B)
Pasivna vremenska razgraničenja
13.564
89.496
388.679
432
478.607
13.564
492.171
-
Godina: 2012.
Datum izrade:
Juli 2012.
Strana: 15/15
48.132
214.240
494
262.866
3.946
26: TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
Ukupne obaveze preduzeća prema povezanim pravnim licima iznose 123.343 KM, a odnose se
na dugovanje prema Elektrodistribuciji –Pale (3.705KM ) i MH Elektroprvireda RS ad
Trebinje(119.538 KM), a potraživanja od povezanih pravnih lica za isporučenu električnu energiju
iznose 51.025.397 KM .
Troškovi električne energije koji se odnose na „Elektrodistribuciju“ Pale iznose 60.581 KM, dok je
utrošena električna energija fakturisana od strane MH Elektroprvireda RS ad iznosi 12.719 KM,
troškovi po Rješenju RERS-a 01-346-2 iznose 319.567 KM.
Ostvareni prihodi od prodaje električne energije MH Elektroprvireda RS ad iznose 16.119.925 KM.
Drugih transakcija sa povezanim pravnim licima nije bilo.
27.DOGAĐAJI POSLIJE DANA BILANSIRANJA
Nije bilo značajnijih događaja poslije dana bilansiranja, koji bi mogli značajnije uticati na
poslovanje Preduzeća.
Višegrad,31.07.2011.
Rukovodilac računovodstva
Gigović Vasilije,dipl.ek.
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br.NO-11-05/12 od 03.10.2012 prijedlog
dokumenta ovjerava,
Broj:04-00/12
Datum: 11.12.2012.
Predsjednik Nadzornog Odbora
Momčilo Kenjić,pravnik
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
Download

preuzmi - HE na Drini