SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
20. augusta 2011.
BIHAĆ
Godina XV - Broj 14
Izdanje na bosanskom
jeziku
kantonu u funkciji su bržeg razvoja poduzetništva
i imaju za cilj:
343.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.6.2011.
godine, donosi
- Stvaranje preduslova za razvoj poduzetništva, te
otvaranje novih radnih mjesta;
ODLUKU
- Poticanje izvozne konkurentnosti i privlačenje
stranih ulaganja;
o usvajanju Programa i kriterija
potpore izgradnji poduzetničkih
zona u općinama Unsko-sanskog
kantona u 2011. godini
I
Ovom Odlukom usvaja se Program i kriteriji
potpore izgradnji poduzetničkih zona u općinama
Unsko-sanskog kantona u 2011. godini, kako
slijedi:
- Pružanje potpore poduzetnicima za lakšom
izgradnjom poslovnog prostora na potpuno
infrastrukturno opremljenom zemljištu;
- Osnivanje novih privrednih subjekata;
- Promocija direktnih investicija tehnološke
politike, te partnerstva javnog i privatnog
sektora;
- Davanje pogodnosti poduzetnicima;
- Poticanje jedinica lokalnih samouprava za
donošenjem dokumenata prostornog uređenja i
uvrštavanje zona u isti.
1. Cilj programa
2. Preduslovi osnivanja i razvoja
poduzetničkih zona
Poticanje i brža izgradnja poduzetničkih zona
(u daljnjem tekstu: zona) na Unsko-sanskom
Općine, prilikom planiranja, osnivanja i razvoja
zone, trebaju uvažiti slijedeće preduslove:
Broj 14 - Strana 526
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- Zona mora biti predviđena dokumentom
prostornog uređenja;
- Ulaganja u osnivanje i razvoj zone trebaju
se zasnivati na objektivnim potrebama
poduzetništva, te je u tom smislu potrebno
provesti ispitivanje interesa poduzetnika sa
područja općine, regije, BiH i inozemstva;
- Sadašnje stanje i moguću izgradnju prometne i
komunalne infrastrukture prilagođene projektnim
rješenjima;
- Uređeno pitanje vlasništva zemljišta i zemljišnoknjižnog stanja;
- Utvrđivanje modela ustupanja zemljišta
investitorima (u obliku koncesije ili trajna
prodaja);
- Mogućnost eventualnog proširenja zone i sl.
3. Finansiranje osnivanja i razvoja
poduzetničke zone
Općine trebaju kreirati plan finansiranja
osnivanja i razvoja zone koristeći vlastita
budžetska i donatorska sredstva, sredstva Kantona
i Federacije BiH, te i iz drugih izvora.
Općine i Kanton trebaju svake godine izdvojiti
namjenska sredstva za finansiranje osnivanja i
razvoja zone.
Sredstva se dodjeljuju prvenstveno
finansiranje slijedećih namjena:
za
- Izrada projektne i druge dokumentacije za zonu,
- Otkup zemljišta za formiranje zone,
- Uređenje zemljišta i okoliša,
- Uređenje infrastrukture i opremanje zone,
- Izrada promotivnih materijala za zonu.
U cilju osiguranja finansijske podrške
ovom Programu, općine trebaju svojim
godišnjim proračunima, adekvatno potrebama i
mogućnostima, planirati sredstva za tu namjenu.
4. Opremljenost izgrađenih
poduzetničkih zona
Zona u kojoj će se odvijati privredna djelatnost
u završnoj fazi treba biti opremljena:
- energetskom infrastrukturom (trafostanice,
javna rasvjeta, električni priključci i plinski
priključci),
- komunalnom infrastrukturom (vodovodne
instalacije, instalacije oborinskih voda i
kanalizacije u zoni i priključak na vanjske
instalacije),
20. augusta 2011.
- prometnom infrastrukturom (pristupne ceste i
ceste u zoni),
- telefonskim priključcima.
5. Korisnici i obaveze korisnika
Korisnici sredstava iz ovog Programa su
općine Unsko-sanskog kantona. Jedinice lokalne
samouprave za formiranje zona trebaju:
- Riješiti imovinskopravne odnose unutar zone,
- Odrediti službu unutar privrednih upravnih
odjela, odnosno osnovati pravnu osobu koja
će se brinuti o izgradnji zone–koordinaciji
izgradnje zone.
Poželjno je da zone sadrže i: poduzetničke
centre, poduzetničke inkubatore, servisnu službu
(zajednički nadzor, čuvanje objekta u zoni i
specijalne servise za potrebe poduzetnika),
prostorije za poslovne aktivnosti i sl.
Kod utvrđivanja sadržaja u zonama težište je
na proizvodnim djelatnostima.
6. Kriteriji za odobravanje sredstava potpore
Kod kandidiranja za sredstva Programa
potrebno je, pored projekta ulaganja, priložiti i
slijedeću dokumentaciju:
a) za nove poduzetničke zone:
1) Odluku općinskog vijeća o osnivanju zone,
2) Izvod iz dokumenta prostornog uređenja
jedinice lokalne samouprave, u dijelu koji
tretira zonu,
3) Detaljan plan uređenja zone,
4) Katastarski plan:
- jedna kopija sa označenim granicama
obuhvata zone i označenim vlasništvom na
česticama unutar zone
- jedna kopija s ucrtanom izgrađenom
infrastrukturom (izraženom u jedinicama
mjere) i ucrtanim planiranim radovima za
ovu godinu
5) Dokaz da su riješeni imovinskopravni
odnosi unutar zone, a ukoliko nisu, priložiti
predugovore o kupoprodaji s vlasnicima
zemljišta,
6) Studiju opravdanosti izgradnje zone koja
sadrži:
- ispitan poduzetnički potencijal,
- stanje infrastrukture do zone,
- dinamiku izgradnje infrastrukture u zoni,
- način i izvore finansiranja.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
b) za postojeće poduzetničke zone:
Broj 14 - Strana 527
Pored navedenog u tački a), potrebno je
dostaviti:
-sanskog kantona", broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
14.7.2011. godine, donosi
1) Dokaz da su riješeni imovinskopravni odnosi
unutar zone,
ODLUKU
2) Projektnu dokumentaciju (na razini glavnog
odnosno izvedbenog projekta) i ishodovane
potrebne dozvole za građenje,
3) Dokaz da je budžetom jedinice lokalne
samouprave predviđen dio finansijskih
sredstava za tu namjenu.
7. Odabir korisnika sredstava
Ministarstvo će putem Obrasca Z/2011
(Zahtjev za uključivanje u projekt izgradnje
poduzetničkih zona općina USK-a u 2011. godini)
pozvati općine da apliciraju sa svojim projektima
za izgradnju zona, a potom uraditi prijedlog
odluke o usvajanju programa utroška sredstava
"Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i
obrta" i uputiti Vladi na razmatranje i donošenje.
8. Korištenje sredstava
Sredstva utvrđena Programom utroška sredstava
"Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i
obrta" od strane Vlade Kantona plasirat će se na
način da za svaki izdatak ministar Ministarstva
privrede donosi posebnu odluku, uz obostrano
potpisivanje Ugovora o implemetaciji poticajnih
sredstava između Ministarstva privrede i općina
Unsko-sanskog kantona – korisnika sredstava.
Kontrolu namjenske potrošnje sredstava provodi
Ministarstvo privrede.
II
Sastavni dio ove Odluke je Obrazac Z/2011
(Zahtjev za uključivanje u projekt izgradnje
poduzetničkih zona općina USK-a u 2011. godini)
i tekst Ugovora o implementaciji poticajnih
sredstava.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-476/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
344.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-
o načinu obrazovanja stručnih
komisija i drugih radnih
tijela od strane Vlade Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa državne
službe i ovlaštenih organa
budžetskih korisnika
I
Ovom Odlukom utvrđuje se način obrazovanja
stručnih komisija i drugih radnih tijela (u daljem
tekstu: Komisija), uvjeti za imenovanje članova
Komisije, kriteriji, uvjeti i način za utvrđivanje
naknade za rad članovima Komisije.
II
se:
Pod Komisijom iz tačke I ove Odluke smatra
- Komisija koju obrazuje Vlada Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona)
samostalno, po potrebi ili po posebnim
propisima, a čiji članovi mogu biti ministri,
savjetnici,
rukovodeći državni službenici,
državni službenici, policijski službenici i
namještenici;
- Međuresorna komsija koju, na prijedlog resornog
ministra, obrazuje Vlada Kantona, čiji članovi
su predstavnici različitih organa državne službe;
- Komisija koju samostalno obrazuje rukovodilac
kantonalnog organa državne službe (u daljem
tekstu: rukovodilac) po potrebi ili po posebnim
propisima, čiji članovi mogu biti savjetnici,
rukovodeći državni službenici, državni
službenici, policijski službenici i namještenici;
- Komisija koju obrazuje ovlašteni organ, odnosno
lice u javnoj ustanovi – budžetskom korisniku,
čiji članovi mogu biti zaposleni u ustanovi;
- Izuzetno, članovi komisije iz alineje 1, 3. i 4.
ove tačke mogu biti lica koja nisu uposleni
u organima državne službe, odnosno javnoj
ustanovi (korisniku budžeta), stručnjaci za
određene oblasti u smislu vanjskih saradnika.
III
Vlada Kantona će samostalno obrazovati
komisije i za iste utvrditi poslove i zadatke:
Broj 14 - Strana 528
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
- stalna radna tijela, u skladu sa Poslovnikom o
radu Vlade ("Službeni list USK-a", broj 4/97);
- obrazovanje povremenih radnih tijela za
obavljanje određenih poslova i zadataka.
- Komisija za izbor – kadrovska imenovanja,
kada konačno imenovanje kandidata vrši Vlada
(u skladu sa Zakonu o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 12/03 i 34/03);
VI
- Komisija za vođenje drugostepenog disciplinskog
postupka;
- Komisija za nabavke, kada se Vlada pojavljuje
kao ugovorni organ ( u skladu sa Zakonom
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05,
94/05, 8/06, 24/06 i 70/06);
- obrazovanje povremenih radnih tijela za
obavljanje određenih poslova i zadataka
utvrđenih aktom o obrazovanju (npr. pripremanje
prijedloga i strategija po pojedinim sektorima,
prijedloga prezentacionih materijala i sl.).
Vlada Kantona će, na prijedlog rukovodilaca,
obrazovati Međuresornu komisiju za obavljanje
određenih stručnih poslova i zadataka.
IV
Rukovodilac može samostalno obrazovati
komisije i za iste utvrditi poslove i zadatke:
- Komisija za pripremu novih propisa, odnosno
pripremu izmjena i dopuna postojećih propisa;
- Komisija za prikupljanje i analizu podataka;
- Komisija za nabavke, kada se organ državne
službe pojavljuje kao ugovorni organ;
- Komisija za polaganje stručnih i drugih ispita;
- Komisija za popis sredstava, obaveza i
potraživanja;
- Komisija čije obrazovanje je utvrđeno zakonima
Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i
Hercegovine.
V
Ovlašteni organ, odnosno lice u javnoj
ustanovi, može obrazovati komisije i za iste
utvrditi poslove i zadatke:
- Komisija za nabavke, kada se javna ustanova
pojavljuje kao ugovorni organ;
- Komisija za analizu podataka;
- Komisija koja se obrazuje u skladu sa statutom
ustanove;
- Komsija za
potraživanja;
popis
sredstava,
obaveza
i
Komisije iz tačke II ove Odluke rade
izvan radnog vremena organa državne službe,
odnosno javnih ustanova (korisniku budžeta),
a samo izuzetno ako to zahtijeva priroda ili
hitnost obavljanja zadatka zbog kojeg je komisija
obrazovana, mogu raditi i u toku radnog vremena,
s tim da se to ne odražava negativno na obavljanje
redovnih poslova zaposlenika državnog organa –
člana komisije.
Ukoliko se komisija iz tačke IV ove Odluke
obrazuje za izvršenje redovnih poslova iz
djelokruga organa državne službe i obavlja svoje
poslove i u radnom vremenu, naknada za rad
priprada samo onim članovima komisije koji nisu
zaposlenici u organu državne službe u kojem je
obrazovana komsija.
VII
Akt o obrazovanju komisije iz tačke III i IV
ove Odluke objavljuje se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Aktom iz stava 1. ove tačke odredit će se lice
koje će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije.
Akt o obrazovanju komisije mora da sadrži
slijedeće podatke, i to: ime i prezime predsjednika
komisije, ime i prezime članova komisije, naziv
organa državne službe u kojem je član komisije
zaposlen, imena i prezimena stručnih lica, odnosno
tehničkih lica za obavljanje stručnih, odnosno
administrativno-tehničkih poslova, poslove i
zadatke komisije, rok za izvršenje poslova i
zadataka i pravo na naknadu i izvore finansiranja,
a u skladu sa ovom Odlukom.
VIII
Vlada, odnosno rukovodilac, može odrediti
pravo na naknadu predsjedniku i članovima
komisije za obavljanje poslova i zadataka
utvrđenih aktom o obrazovanju komisije.
Utvrđena naknada će se isplatiti po izvršenju
zadatka i isključuje pravo na prekovremeni rad.
IX
Naknade predsjedniku i članovima komisije
može iznositi maksimalno mjesečno u visini
od jedne i po (1,5) osnovice za obračun plaće
utvrđene za službenike i namještenike organa
državne upreve u Unsko-sanskom kantonu.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ukupna godišnja naknada člana komisije na
osnovu rada u jednoj ili više komisija u toku
kalendarske godine ne može biti veća od najvišeg
iznosa naknade iz prethodnog stava pomnožena
sa 10.
Tehničkom licu može se utvrditi pravo na
naknadu najviše do polovine (0,5) osnovice za
obračun plaće, s tim da u toku kalendarske godine
naknada ne može biti veća od najvišeg iznosa
pomnoženog sa 10.
X
Kriteriji za utvrđivanje visine naknade za rad
članova komisije su:
- složenost oblasti za koju se obrazujue komsija,
- potrebna stručnost,
- potreba rada na terenu,
- obuhvat različitih oblasti,
ne obezbjeđuje iz sredstava budžeta, odnosno
kada troškove ispita snose kandidati u skladu sa
donesenim podzakonskim aktima.
XIII
Organi državne službe svoja akta, izuzev akata
donesenih po propisima Bosne i Hercegovine i
Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se odnose
na obrazovanje i rad komisija, uskladit će sa
ovom Odlukom
XIV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-616/2011
14. jula 2011. godine
Bihać
- obim poslova i zadataka i potrebno vrijeme
rada,
- precizno određeni rokovi za izvršenje poslova i
zadataka,
- broj održanih sjednica stalnih komisija, pod
uslovom da se održai najmanje jedna sjednica
mjesečno.
XI
Komisija nema pravo na naknadu u slijedećim
slučajevima:
- kada obavlja poslove iz nadležnosti organa
državne službe utvrđene Zakonom o organizaciji
i djelokrugu kantonalnih organa uprave i
upravnih organizacija ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 12/08);
- kada se poslovi i zadaci obavljaju za vrijeme
radnog vremena u organima državne službe,
odnosno javne ustanove;
- kada budžetom nisu predviđena sredstva za ove
namjene, korisnicima nije dozvoljeno stvaranje
novih obaveza.
Izuzev od navedenog u alinejama 1. i 2. iz
prethodnog stava, stručnjaci za određene oblasti,
u smislu vanjskih saradnika, imaju pravo na
naknadu, a u skladu sa odredbama ove Odluke.
XII
Izuzev od navedenog iz tačke XI ove Odluke,
članovi Komisije za polaganje stručnih i drugih
ispita imaju pravo na naknadu kada se naknada
Broj 14 - Strana 529
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva za
građenje i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
345.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i člana 5. stav 1. te
člana 3. tačka 6. Zakona o koncesijama Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 10/03 i 7/09), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 13.7.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju dodjelI koncesije
za korištenje građevinskog
zemljišta za istraživanje,
gradnju i korištenje
vjetroelektrana instalirane
snage do 5 MW
Član 1.
Pristupa se dodjeli koncesije za korištenje
građevinskog zemljišta za istraživanje, gradnju i
korištenje vjetroelektrana instalirane snage do 5
MW na području općine Bosanski Petrovac, i to
na dijelu nekretnina:
- K.O. Petrovac
- K.O. Vođenica
- K.O. Bjelaj
Broj 14 - Strana 530
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- K.O. Vrtoče
20. augusta 2011.
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj 23.6.2011. godine, donosi
- K.O. Prkosi
Član 2.
Koncesija se dodjeljuje na vremenski period
utvrđen članom 28. stav 2. Zakona o koncesijama
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 10/03 i 7/09).
Član 3.
Dinamiku implementacije projekta predvidjeti
fazno, i to kako slijedi: I - faza istraživanja
– mjerenja, II - faza projektovanja, III - faza
ishodovanja dozvola i IV - faza gradnje.
Član 4.
Ključni kriteriji za vrednovanje ponuda, pored
boniteta i reference kao preuslova razmatranja
ponude, je koncesiona naknada koja ne može biti
manja od 2% od ukupnog prihoda ostvarenog
proizvodnjom i prodajom električne energije iz
vjetroelektrana.
Član 5.
Koncesor Ministarstvo privrede pripremit će
tender za natječaj za dodjelu koncesije temeljem
Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
10/03 i 7/09), te po dobijanju ovlaštenja od strane
Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona
objaviti isti.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-601/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
346.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. i 44.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava – Transfer za izdavačku
djelatnost utvrđen Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614200,
subanalitika IAM 003, pozicija Transfer za
izdavačku djelatnost Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu u iznosu od:
9.000,00 KM
(slovima: devet hiljada KM)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu s Programom utroška sredstava – Transfer
za izdavačku djelatnost, koji je sastavni dio ove
Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unsko-sanskog
kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-480/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
347.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. i 44.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 5/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 14 - Strana 531
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 23.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućeg
granta – grantovi neprofitnim
organizacijama za Udruženja
logoraša Velika Kladuša za 2011.
godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
Redni
broj
1.
tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17, ekonomski
kod 614300 HAN015 – Grantovi neprofitnim
organizacijama za Udruženja logoraša Velika
Kladuša, u iznosu od
1.000,00 KM
(slovima: hiljadu konvertibilnih maraka)
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
NAZIV PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
Tekući grant Grantovi neprofitnim
organizacijama
Finansijska potpora u radu
II
Zadužuje se Udruženje logoraša Velika
Kladuša da Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike dostavi Izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.
Udruženja logoraša
Velika Kladuša
IZNOS KM
1.000,00 KM
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 23.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
III
o usvajanju Programa utroška
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija.
granta – grantovi neprofitnim
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-482/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
348.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. i 44.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu ("Službeni glasnik
dijela sredstava sa tekućeg
organizacijama za "DugU" Kulen-Vakuf Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod 614300 HAN015 – Grantovi
neprofitnim organizacijama za "Dugu" Kulen-Vakuf Bihać, u iznosu od
5.000,00 KM
(slovima: pet hiljada konvertibilnih maraka)
Broj 14 - Strana 532
Redni
broj
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
NAZIV PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
Tekući grant Grantovi neprofitnim
organizacijama
Pomoć u radu
II
Zadužuje se Centar za djecu bez roditeljskog
staranja "Duga" Kulen-Vakuf Bihać da
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike dostavi
izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz tačke
I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom izvijestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-483/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Redni
NAZIV PROGRAMA
broj
1.
Transfer Savezu za sport
i rekreaciju ratnih vojnih
invalida Unsko-sanskog
kantona
20. augusta 2011.
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Centar za djecu bez
roditeljskog staranja
"Duga" Kulen-Vakuf
Bihać
IZNOS
KM
5.000,00 KM
349.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 23.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova
– Grant Savezu za sport i
rekreaciju ratnih vojnih
invalida Unsko-sanskog kantona
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućih
grantova – Grant Savezu za sport i rekreaciju
ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona
- Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, ekonomski kod 614 300
– GAN 004, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
Sufinansiranje rada
općinskih organizacija
za sport i rekreaciju
ratnih vojnih invalida,
sufinansiranje državnih
takmičenja i kup
takmičenja, kao i
takmičenja koja se
održavaju van granica
Bosne i Hercegovine
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Savez za sport i
rekreaciju ratnih vojnih
invalida Unsko-sanskog
kantona
IZNOS KM
80.000,00 KM
II
III
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu, ekonomski kod 614 300-GAN 004
– Grant Savezu za sport i rekreaciju ratnih vojnih
invalida Unsko-sanskog kantona.
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da formira komisiju
koja će pratiti namjensko trošenje sredstava, da
polugodišnje izvještava Vladu Unsko-sanskog
kantona o utrošku istih, a u skladu sa članom 44.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 14 - Strana 533
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11).
kantona, na sjednici održanoj dana 24.6.2011.
godine, donosi
IV
ODLUKU
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-499/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
350.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/2008), a u skladu sa
odredbama člana 43. i 44. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sansko kantona", broj
5/2011), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
red.
br.
Naziv
programa
1.
Novčane pomoći
zaposlenicima pri
sticanju magistarskih
i doktorskih diploma
Svrha
programa
Obezbjeđenje
vlastitog kadra
kroz finansijsku
podršku
o usvajanju Programa utroška
sredstava – Ostali grantovi
pojedincima utvrđeni Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001 i 0007, ekonomski kod 614200
– Ostali grantovi pojedincima u iznosu od
185.404,00 KM, kako slijedi:
A1. Ekonomski kod 614200 – Ostali grantovi
pojedincima
Grant kao pomoć kandidatima pri sticanju
magistarskih i doktorskih diploma
Primalac
sredstava
Asistenti i
nastavnici
zaposleni na
Univerzitetu
odnosno
članicama
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet vl. prihodi
Ukupno
4.000,00
176.272,00
180.272,00
A2. Ekonomski kod 614200 – Ostali grantovi pojedincima
Grant kao pomoć – nagrada najboljim studentima Univerziteta u Bihaću
red.
br.
Naziv
programa
1.
Nagrade za studente
Svrha
programa
Primalac
sredstava
Nagrada najboljim Studenti sa
studentima
najboljim
prosjekom na
fakultetima
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet vl. prihodi
Ukupno
1.000,00
1.400,00
2.400,00
Broj 14 - Strana 534
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
A3. Ekonomski kod 614200 – Ostali grantovi pojedincima
red.
br.
Naziv
programa
1.
Sufinansiranje
organizacije naučnog
skupa "Odjeća kao
simbol identiteta
u djelima historije
umjetnosti"
Svrha
programa
Primalac
sredstava
Organizacija
domaćih i
međunarodnih
naučnih skupova
Učesnici skupa
2.732,00
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava – Ostali
grantovi pojedincima, koji je sastavni dio ove
Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvijestiti Vladu Kantona.
su
namijenjena
isključivo
za
realizaciju navedenih projekata i ne mogu se
koristiti u druge svrhe.
V
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-509/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
2.732,00
351.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/2008), a u skladu sa
odredbama člana 43. i 44. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sansko kantona", broj
5/2011), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 24.6.2011.
godine, donosi
ODLUKU
IV
Sredstva
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet vl. prihodi
Ukupno
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
o usvajanju Programa utroška
sredstava – grantovi neprofitnim
organizacijama utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001,ekonomski kod 614300 subanalitika
IEM001 – Grantovi neprofitnim organizacijama u
iznosu od 114.600 KM i 614300 IEM002 – Grant
neprofitnim organizacijama – transfer za oblast
nauke u iznosu od 3.000 KM, kako slijedi:
Ekonomski kod 614300 IEM001 – Grant
neprofitnim organizacijama
20. augusta 2011. red.
br
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv
programa
Svrha
programa
1. Realizacija
provođenja
reforme visokog
obrazovanja sa
aspekta Unije
studenata
2. Podržavanje
obilježavanja
manifestacija
Finansijska
pomoć
Primalac
sredstava
Broj 14 - Strana 535
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet vl. prihodi
Ukupno
Unija studenata
5.000,00
109.600,00
114.600,00
Obezbjeđenje
vlastitog kadra
Univerziteta
Ekonomski kod 614300 IEM002 – Grant neprofitnim organizacijama – transfer za oblast nauke
red.
br
1.
Naziv
programa
Svrha
programa
Novčana pomoć
pri izradi naučnoistraživačkih
projekata
Primalac
sredstava
Podrška naučno- Nastavnici
istraživačkom
Univerziteta
radu
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu s Programom utroška sredstava – Grantovi
neprofitnim organizacijama, koji je sastavni dio
ove Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvijestiti Vladu Kantona.
IV
Sredstva su namijenjena isključivo za
realizaciju navedenih projekata i ne mogu se
koristiti u druge svrhe.
V
O realizaciji Ove odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-510/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet vl.prihodi
Ukupno
3.000,00
3.000,00
352.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08 ), a u vezi sa članom
43.i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/11),
Vlada Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
na sjednici održanoj 24.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava Granta - Privatni vrtići
za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614300,
subanalitika IAN015, pozicija - Grant privatni
vrtići za 2011. godinu u iznosu od
20.000,00 KM
(slovima: dvadeset hiljada KM)
Broj 14 - Strana 536
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
kako slijedi:
1. P.U. "Pinokio" u iznosu od........... 8.000,00 KM
2. P.U. "Prvi koraci" u iznosu od..... 5.334,00 KM
3. P.U. "Una- logen" u iznosu od..... 3.333,00 KM
4. P.U. "Kolibrić" u iznosu od.......... 3.333,00 KM
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu s Programom utroška sredstava granta za
privatne vrtiće, koji je sastavni dio ove Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke korisnici sredstava su obavezni podnijeti
izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koje će o
tome izvijestiti Vladu Kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-515/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Red.
br.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
NOSILAC AKTIVNOSTI
20. augusta 2011.
353.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08),člana 43.Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida,Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 24.6.2011. godine donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova–Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program utroška sredstava dijela
tekućih
grantova–Grantovi
neprofitnim
organizacijama – Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida,utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614 300 – GAN013, kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
IZNOS KM
1.
Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Sanski Most
Obilježavanje godišnjice smrti
generala Mehmeda Alagića
2.
Savez udruženja logoraša USK-a "Dr.Irfan
Ljubijankić" Cazin
Pokriće troškova povodom odlaska
u logor "Omarska" u Prijedoru
povodom Dana logoraša
600,00 KM
3.
Udruženje Vazduhoplovna grupa–Bihać
Obilježavanje Dana ratne jedinice
– 18. maj
500,00 KM
4.
Udruženje "Jedinstvena organizacija boraca
veteran 91-96" Bihać
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
2.000,00 KM
5.
Udruženje "17. viteška krajiška brdska brigada"
Ključ
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
3.000,00 KM
6.
Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja
HVO-a
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
3.000,00 KM
7.
Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog
rata "HVIDRA" Bihać
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
3.000,00 KM
1.200,00 KM
20. augusta 2011. Red.
br.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
NOSILAC AKTIVNOSTI
Broj 14 - Strana 537
SVRHA PROGRAMA
IZNOS KM
8.
Udruga nositelja ratnih odličja "Red Hrvatskog
trolista" Bihać
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
1.000,00 KM
9.
Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 – Ključ
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
2.000,00 KM
UKUPNO
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu, ekonomskog koda 614 300–
GAN013–Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-529/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
354.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik UnskoRED.
bR.
NAZIV PROGRAMA
16.300,00 KM
-sanskog kantona", broj: 5/08), člana 43.Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 24.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi za obilježavanje
značajnih datuma – Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu,
ekonomski kod 614 100 - GAL001, kako slijedi:
NosiLAc aktivostI
IZNOS KM
Transfer za obilježavanje značajnih
datuma
1.
Obilježavanje 5. augusta – dana pogibije
komandanta 505. viteške brigade generala Izeta
Nanića
Udruženje "505. viteška
brigada" Bužim
4.000,00 KM
2.
Obilježavanje 15. augusta – dana formiranja 505.
viteške brigade Bužim
Udruženje "505. viteška
brigada" Bužim
5.000,00 KM
3.
Obilježavanje bitke "Breza 94"
Udruženje "505. viteška
brigada" Bužim
2.000,00 KM
4.
Obilježavanje bitke "Munja 93"
Udruženje "505. viteška
brigada" Bužim
1.500,00 KM
UKUPNO:
12.500,00 KM
Broj 14 - Strana 538
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu, ekonomskog koda 614 100 GAL001 – Grantovi za obilježavanje značajnih
datuma.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-530/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
355.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
Red.
Broj
NAZIV
PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
1.
Grant neprofitnim
organizacijama –
invalidna udruženja
Doznaka sredstava za
realizaciju programskih
aktivnosti
Ukupan iznos:
130.000,00 KM
20. augusta 2011.
kantona za 2011.godinu (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa
utroška sredstava tekućeg
granta Grantovi neprofitnim
organizacijama – invalidna
udruženja na Unsko-sanskom
kantonu za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg
granta - Grantovi neprofitnim organizacijama –
invalidna udruženja na Unsko-sanskom kantonu
za 2011. godinu – Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, razdjel 17.
ekonomski kod – 614300 HAN006, i to:
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
IZNOS KM
1. Udruženje slijepih građana
USK-a Bihać
20.590,00
2. Udruženje građana oštećenog
sluha i govora Bihać
13.650,00
3. Udruženje "Radosti druženja"
USK-a Bihać
13.520,00
4. Udruženje hroničnih bubrežnih
bolesnika USK-a Bihać
13.390,00
5. Savez paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize USK-a
11.650,00
6. Udruženje građana oboljelih od
poliyomelitisa
13.910,00
7. Kantonalno udruženje civilnih
žrtava rata i porodica sa djecom
15.080,00
8. Udruženje distrofičara USK-a
15.080,00
9. Udruženje oboljelih od šećerne
bolesti USK-a
13.130,00
Ukupno
130.000,00
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17. tekućeg granta – Grantovi
neprofitnim organizacijama – invalidna udruženja
na području Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, ekonomski kod 614300 HAN 006 Grantovi neprofitnim organizacijama – invalidna
udruženja.
III
Ovom Odlukom usvajaju se Programi
sa planiranim aktivnostima za rad invalidnih
udruženja na Unsko-sanskom kantonu za 2011.
godinu.
Nalaže se udruženjima da o sredstvima
utrošenim u skladu sa programskim aktivnostima
putem Ministarstva zdravstva i socijalne politike
izvještavaju Vladu Unsko-sanskog kantona.
Broj 14 - Strana 539
356.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 5.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
IV
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
formirat će Komisiju za kontrolu utroška sredstava
doznačenih za realizaciju programskih aktivnosti.
grantova – Grantovi neprofitnim
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona."
Usvaja se Program raspodjele sredstava
dijela tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama - Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu,
ekonomski kod 614300 – GAN, kako slijedi:
Broj 03-017-582/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
organizacijama
I
Red.
br.
nosilac aktivnosti
Svrha programa
iznos km
1.
Planinarsko društvo "Horizont" Bihać
Marš mira – Put slobode Srebrenica
1.000,00 KM
Ukupno:
1.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
Broj 03-017-564/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 14 - Strana 540
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
ODLUKU
357.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
dijela tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu,
ekonomski kod 614300 – GAN 013, kako slijedi:
Red.
br.
nosilac aktivnosti
Svrha programa
iznos km
1.
Klub RVI – paraplegičara - Bihać
Tradicionalno druženje RVI –
paraplegičara na području USK-a
2.000,00
2.
Savez za sport i rekreaciju invalida Ključ
Tradicionalni "x" Memorijalni
turnir u malom nogometu "Izet
Avdić" – Ključ
5.000,00
Ukupno:
7.000,00
II
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-585/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi za obilježavanje
358.
značajnih datuma - Ministarstva za pitanja boraca
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
Unsko-sanskog
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
kantona
za
2011.godinu,
ekonomski kod 614100 – GAL 001, kako slijedi:
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Red.
br.
naziv PRograma
1.
Transfer za obilježavanje značajnih datuma
2.
Obilježavanje 19. obljetnice utemeljenja
HVO-a regije Bihać
Broj 14 - Strana 541
nosilac aktivnosti
iznos km
Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata HVO - HB
3.000,00
Ukupno:
3.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu, ekonomskog koda 614100 –
GAL 001 – Grantovi za obilježavanje značajnih
datuma.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
Broj 03-017-593/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
359.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614300 – GAN 013, kako slijedi:
Red.
br.
nosilac aktivnosti
svrha PRograma
iznos km
1.
Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata HVO - HB
Programske aktivnosti u 2011. godini
3.000,00
Ukupno:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
3.000,00
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
Broj 03-017-594/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 14 - Strana 542
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
ODLUKU
360.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
Red.
br.
1.
2.
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614300 – GAN 013, kako slijedi:
nosilac aktivnosti
svrha PRograma
iznos km
Klub slijepih ratnih vojnih invalida
Unsko-sanskog kantona
Finansiranje kupovine ortopedskih
pomagala – štapova i naočala za 100%
slijepe ratne vojne invalide
5.100,00
Klub slijepih ratnih vojnih invalida
Unsko-sanskog kantona
Sufinansiranje u sportskim aktivnostima
Sekcije slijepih RVI za period januar –
decembar 2011. godine
5.000,00
Ukupno:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-595/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
361.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-
10.100,00
-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614300 – GAN 013, kako slijedi:
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 14 - Strana 543
Red.
br.
nosilac aktivnosti
svrha PRograma
iznos km
1.
Mjesna zajednica Brekovica - Bihać
Obilježavanje manifestacije "Dani
Mjesne zajednice Brekovica"
3.000,00
Ukupno:
3.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
sredstava tekućeg granta
Broj 03-017-596/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
Sredstva za pomoć za socijalno
ugrožene kategorije
I
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg
granta Sredstva za pomoć za socijalno ugrožene
kategorije Ministarstva zdravstva i socijalne
362.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
politike, utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, ekonomski kod –
614200 HAM009, i to:
Red.
br.
NAZIV
PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
IZNOS KM
1.
Sredstva za pomoć
za socijalno
ugrožene kategorije
Jednokratne novčane pomoći
osobama i porodicama sa više djece,
samohranim roditeljima, te drugim
osobama u stanju socijalne potrebe
Osobe u stanju socijalne
pomoći
20.000,00
Ukupno
20.000,00
II
III
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će
sredstva utvrđena u razdjelu 17. tekućeg granta
– Sredstva za pomoć za socijalno ugrožene
kategorije, ekonomski kod 614200 HAM 009 –
granta Sredstva za pomoć za socijalno ugrožene
kategorije.
Ovom Odlukom usvaja se Program raspodjele
tekućeg granta za socijalno ugrožene kategorije
u svrhu jednokratne novčane pomoći osobama i
porodicama sa više djece, samohranim roditeljima,
te drugim osobama u stanju socijalne potrebe.
Maksimalan iznos za dodjelu ovog oblika pomoći
je 500,00 KM.
Broj 14 - Strana 544
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV
Ministar Ministarstva zdravstva i socijalne
politike Unsko-sanskog kantona će formirati
komisiju, sastavljenu od zaposlenih ovog
Ministarstva, koja će cijeniti zahtjeve osoba
i porodica za dodjelu ovog oblika finansijske
pomoći iz tačke I ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-600/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
363.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
20. augusta 2011.
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 15.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu u razdjelu
16, ekonomski kod 614300 – GAN013, kako
slijedi:
Red.
Broj
NAZIV PROGRAMA
NOSILAC AKTIVNOSTI
SVRHA PROGRAMA
IZNOS u KM
1.
Tekući grantovi –
Grantovi neprofitnim
organizacijama
Udruženje zlatnih ljiljana
Ključ
Programske aktivnosti
2.500,00 KM
UKUPNO
2.500,00 KM
II
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke teretit
će sredstva u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu, ekonomski kod 614300–
GAN013–Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-625/2011
15. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar
Ministarstva privrede
Hase Hajrulahović,
dipl. ing. maš.
364.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 15.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi za obilježavanje
značajnih datuma Ministarstva za pitanja boraca
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu u razdjelu
Broj 14 - Strana 545
16, ekonomski kod 614100-GAL 001, kako
slijedi:
Red.
Broj
NAZIV PROGRAMA
NOSILAC AKTIVNOSTI
SVRHA PROGRAMA
IZNOS u KM
1.
Tekući grantovi –
Grantovi za obilježavanje
značajnih datuma
Jedinstvena organizacija
boraca " Unija veterana"
Bihać
"Dani bihaćkih brigada"
2.000,00 KM
2.
Tekući grantovi –
Grantovi za obilježavanje
značajnih datuma
Općina Bosanska Krupa
"Dan oslobođenja Ćojluka"
10. juli
2.000,00 KM
UKUPNO
4.000,00 KM
II
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke teretit
će sredstva u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu, ekonomski kod 614100–
GAL 001 – Grantovi za obilježavanje značajnih
datuma.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-626/2011
15. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar
Ministarstva privrede
Hase Hajrulahović,
dipl. ing. maš.
365.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10) i člana 16.stav 3. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu (''Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona'', broj 5/11), Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 13.7.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
1. Umanjuju se sredstva:
Ministarstvo privrede, razdjel 15-01-0001:
- ekonomski kod 613900 FAN 002 – "Grant
neprofitnim organizacijama – ostali"
za iznos od....................................... 9.528,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 21–01-0001 – Služba za stručne i
zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona
i kantonalnih organa uprave:
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 9.528,00 KM
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-602/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 14 - Strana 546
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
II
366.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o budžetima / proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10) i člana 16. stav 3. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (''Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona'', broj 5/11), Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 14.7.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
1. Umanjuju se sredstva :
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
razdjel 18-01-0001:
- ekonomski kod 614300 IAN 005 – "Grant
Kultura"
za iznos od..................................... 10.000,00 KM
- ekonomski kod 615300 IAV 001 – "Kapitalni
transferi neprofitnim organizacijama – obnova
objekata kulture"
za iznos od..................................... 20.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 18–06-0001 JU "Muzej USK-a":
- ekonomski kod 613700 – "Izdaci za tekuće
održavanje", "Ugovorene usluge"
za iznos od....................................... 3.000,00 KM
Razdjel 18–06-0002 JU "Kantonalna i
univerzitetska biblioteka":
- ekonomski kod 613400- "Nabavka materijala"
za iznos od.......................................... 900,00 KM
- ekonomski kod 613900- "Ugovorene usluge"
za iznos od ...................................... 6.100,00 KM
Razdjel 18–06-0001 JU "Arhiv Unsko-sanskog
kantona ":
- ekonomski kod 613700 – "Izdaci za tekuće
održavanje", "Ugovorene usluge"
za iznos od..................................... 20.000,00 KM
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-612/2011
14. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva za
građenje i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
367.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o budžetima / proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH" br. 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 9/10,
36/10) i člana 16.stav 3. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj:
5/11), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 15.07.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/11), i to:
1. Umanjuju se sredstva:
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, razdjel 16-01-0001:
- ekonomski kod 613900 GAK003 – "Ugovorene
usluge"
za iznos od..................................... 15.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 11–01-0002 Kabinet Premijera kantona:
- ekonomski kod 613900 – "Ugovorene usluge"
za iznos od..................................... 15.000,00 KM
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 14 - Strana 547
II
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Sredstva iz tačke i ove Odluke izdvajaju se
kao jednokratna novčana pomoć općini Bosanska
Krupa za saniranje šteta na poljoprivrednim
površinama, infrastrukturnim i stambenim
objektima i drugim materijalnim dobrima uslijed
prirodne nesreće – olujni vjetar i grad koji su
3.8.2010. zahvatili općinu Bosanska Krupa, i ista
će se koristiti za navedene namjene.
Po ovlaštenju
Ministar
Ministarstva privrede
Hase Hajrulahović,
dipl. ing. maš.
Broj 03-017-623/2011
15. jula 2011. godine
Bihać
368.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i tačke III stav
1. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu
jednokratne novčane pomoći općinama za
otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih
nesreća ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 1/08), na prijedlog Kantonalne
komisije za procjenu šteta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 24.6.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o odobravanju jednokratne
novčane pomoći za saniranje
šteta općini Bosanska Krupa
I
Iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu – Kantonalna uprava civilne
zaštite, odobrava se isplata u visini od:
40.000,00 KM
(četrdeset hiljada konvertibilnih maraka)
Općini Bosanska Krupa, i to na način kako slijedi:
- iz redovnih sredstava Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, Kantonalna uprava
civilne zaštite, razdjel 27, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, funkcionalni kod 0210, ekonomski
kod 614200 SAM002 – grant elementarne
nepogode, iznos od 3.000,00 KM,
- iz sredstava posebne naknade Kantonalne uprave
civilne zaštite sa podračuna u okviru jedinstvenog
računa trezora Ministarstva finansija planiranih
na ekonomskom kodu 614200 SAM002 – grant
elementarne nepogode, iznos od 37.000,00 KM.
III
Zadužuje se općinski načelnik Općine Bosanska
Krupa da u roku od tri mjeseca od dana stupanja
na snagu ove Odluke Vladi Kantona podnese
izvještaj o utrošku sredstava iz tačke I ove Odluke
sa kompletnom finansijskom dokumentacijom
putem Kantonalne uprave civilne zaštite.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Kantonalna
uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija,
svako u okviru svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-518/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
369.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 8/09), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.6.2011.godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Broj i strukturu upisa
studenata/studentica u I (prvu) godinu I (prvog)
ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću za
akademsku 2011/12. godinu.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Broj 14 - Strana 548
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-512/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
370.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i člana 115. stav 2.
Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji
BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj
35/05), na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 13.7.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju saglasnosti
Ministarstvu za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida za
zaključenje Ugovora o zakupu
poslovnog prostora
I
Daje se saglasnost Ministarstvu za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida za zaključenje
Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe
Odjeljenja za boračko-ivnalidsku zaštitu Velika
Kladuša, za period od 6 (šest) mjeseci, koji počinje
teći od 1.7.2011. godine i traje do 31.12.2011.
godine, a koji se nalazi u Velikoj Kladuši, u
Upravnoj zgradi SPJ "Inžinjering", ukupne
površine 60 m2, vlasništvo "Agrokomerca" D.D.
Velika Kladuša, utvrđene mjesečne zakupnine u
iznosu od 292,50 KM, sa uračunatim porezom na
dodanu vrijednost.
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da u ime Vlade
Unsko-sanskog kantona sa zakupodavcem zaključi
Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz tačke I
ove Odluke.
III
Sredstva za plaćanje zakupnine iz tačke I ove
Odluke osigurat će se iz sredstava Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih
u razdjelu 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 0690, ekonomski kod 613600
20. augusta 2011.
"UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME"
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-597/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
371.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 05/08), člana 38. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu ("Službeni glasnik USK-a", broj
5/11), članova 10. i 29. Zakona o novčanim
podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
7/08) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu, broj 03-017-24/2011 od 11.2.2011.
godine, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
o vrsti, osnovnim kriterijima
i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
1) Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, osnovni
kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljem
tekstu: novčane podrške) iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu (u daljem tekstu:
Budžet USK-a).
2) Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju
pravna i fizička lica (u daljnem tekstu: korisnici)
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
prema kriterijima propisanim u Uputstvu za
ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.
godinu (u daljem tekstu: Uputstvo) Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem
tekstu: Ministarstvo).
3) Ministarstvo će donijeti rješenje o osnivanju
Komisije za realizaciju novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
USK-a (u daljnjem tekstu: Komisija), koja će, u
saradnji sa općinskim poljoprivrednim službama
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
općinska poljoprivredna služba), Upravom za
inspekcijske poslove USK-a, Poljoprivrednim
zavodom USK-a, Veterinarskim zavodom i
drugim organizacijama, vršiti obradu, analizu i
kontrolu dostavljenih aplikacija korisnika za sve
vrste novčanih podrški, a u skladu sa Uputstvom.
Šifra
Vrsta proizvodnje
Broj 14 - Strana 549
4) Na osnovu zahtjeva korisnika za isplatu
novčanih podrški, zapisnika Komisije o
ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na
novčanu podršku i obračuna visine naknade,
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
USK-a (u daljem tekstu: ministar) odobrava
isplatu novčane podrške iz Budžeta USK-a putem
Ministarstva finansija USK-a – Trezora.
VRSTE NOVČANIH PODRŠKI
Član 2.
1) Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji ostvaruju se za slijedeće vrste
novčanih podrški:
Iznos u
Jedinica
Obim
KM / jed.
mjere
proizvodnje
mjer.
Ukupno
KM
ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga
mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu
litar
0,12
A-2
Uzgoj rasplodnih junica ( = 1)
grlo
A-3
Tov junadi (2-4)
A-4
Osnovno stado ovaca (30-49) i koza
(20-24)
A-5
15.200.000
1.824.000,00
400,00
1.200
480,000,00
grlo
300,00
1.000
300.000,00
grlo
10,00
1.000
10.000,00
Tov pilića (5.000-300.000)
komad
0,10
1.000.000
100.000,00
A-6
Držanje koka nesilica (1.000-30.000)
komad
1,00
80.000
80.000,00
A-7
Držanje pčelinjih društava (20-29)
pč. društvo
10,00
700
7.000,00
A-8
Proizvodnja meda (minimalno 300 kg)
kg
0,8
45.000
36.000,00
A-9
Subvencija za otkupljeni med
kg
0,4
45.000
18.000,00
A-10
Proizvodnja riblje mlađi (minimalno
300.000)
komad
0,07
1.000.000
70.000,00
68.02%
2.925.000,00
UKUPNO ANIMALNA PROIZVODNJA
BILJNA PROIZVODNJA
B-1
Proizvodnja povrća na otvorenom:
kornišoni, paprika,paradajz,luk i cikla
(min.0,2 ha i 2.000 kg)
kg
0,015
6.600.000
99.000,00
B-2
Subvencija za otkupljeno povrće
kg
0,007
6.600.000
46.200,00
Broj 14 - Strana 550
Šifra
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vrsta proizvodnje
20. augusta 2011.
Iznos u
Jedinica
Obim
KM / jed.
mjere
proizvodnje
mjer.
Ukupno
KM
B-3
Proizvodnja povrća, jagode i cvijeća u
zatvorenom (minimalno 100 m²)
m²
4,00
40.000
160.000,00
B-4
Nabavka sadnog materijala drvenastog
voća i vinove loze (0,1-0,5 ha)
komad
2,5
24.000
60.000,00
B-5
Nabavka sadnica jagod. voća (0,1-0,5 ha)
ha
4.000,00
50
200.000,00
B-6
Proizvodnja jagodičastog voća
kg
0,15
700.000
105.000,00
B-7
Subvencija za otkupljeno jagodičasto voće
kg
0,07
700.000
49.000,00
B-8
Proizvodnja gljiva (minimalno 50 m²)
m²
5,00
5.000
25.000,00
17,31%
744.200,00
4.000
20.000,00
184.464,00
10.000,00
20.000,00
2
6.000,00
14.000
280.000,00
UKUPNO BILJNA PROIZVODNJA
OSTALO
C-1
Novi plastenici i staklenici (min. 100 m²)
m²
5,00
C-2
Obaveze iz prošle godine
C-3
Certificirani organski med
kg
2,00
C-4
Certificirana organska biljna proizvodnja
ha
3.000,00
C-5
Sufinansiranje izrade mliječnog kartona
grlo
20,00
C-6
Projekti od značaja za poljoprivredu
Kantona
C-7
Regresiranje kamate za revolving kredit
Ministarstva i Mljekare Meggle 4%
C-8
Isplata po prigovoru na rješenje o odbijanju
zahtjeva
C-9
Rezerva
projekat
50.000,00
60.000,00
grlo
350,00
1
350,00
9.986,00
14,67%
630.800,00
4.300.000,00
UKUPNO OSTALO
UKUPNE NOVČANE PODRŠKE 2011.G.
OSNOVNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI
Član 3.
Opći kriteriji:
1) Fizičko ili pravno lice koje je ostvarilo
primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili djelatnost
u 2011. godini na području Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton), a koje se
vodi u registru poljoprivrednih proizvođača kod
općinskih službi za poljoprivredu i koji su dobili
potvrdu o podnesenom zahtjevu u općinskoj službi
za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava
i Registar klijenata stiče pravo na ostvarivanje
novčane podrške.
2) Fizičko lice koje nema dospjelih, a
neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu
godinu prema Kantonalnoj poreznoj upravi
stiče pravo na ostvarivanje novčane podrške (za
korisnike koji nisu u sistemu PDV-a).
3) Fizičko i pravno lice koje nema dospjelih, a
neizmirenih poreznih obaveza prema Kantonalnoj
poreznoj upravi i poreznih obaveza prema Upravi
za indirektno oporezivanje BiH za prethodnu
godinu stiče pravo na ostvarivanje novčane
podrške (za korisnike koji su u sistemu PDV-a).
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4) Fizička i pravna lica koja redovno
ispunjavaju svoje dospjele obaveze po zaključenim
ugovorima o robnim, robnonovčanim kreditima i
koncesijama sa Ministarstvom stiču pravo na
ostvarivanje novčane podrške (član 7. stav 1. tačka
7. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu) (u daljem tekstu: Zakon o novčanim
podrškama).
5) U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
novčanih podrški unutar jedne oblasti, radi
objektivnih okolnosti, u cijelosti ili djelimično
ne iskoristi i Ministarstvo će svojom odlukom
omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na
druge stavke unutar te oblasti.
6) U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
sredstava, radi objektivnih okolnosti, djelimično
ne iskoristi, Ministarstvo ima pravo da preusmjeri
sredstva iz oblasti u oblast, uz prethodno
pribavljenu saglasnost Vlade Unsko-sanskog
kantona.
7) U slučaju opravdane inicijative i potrebe da
se u Odluku vanredno ugradi nova vrsta novčane
podrške, a da se sredstva upotrijebe iz stavke
rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki u ovoj
Odluci, čija sredstva nisu u cijelosti utrošena,
Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva,
posebnom odlukom odobriti formiranje nove
stavke ili vrste novčane podrške i korištenje
finansijskih sredstava iz rezervnog fonda ili iz već
ugrađenih stavki za isplate nove vrste novčane
podrške.
8) U slučaju da novčana sredstva budu
nedostatna i pored primjene prethodna tri stava,
a podnosioci zahtjeva za ostvarenje prava na
novčane podrške ispunjavaju sve uslove propisane
Zakonom o novčanim podrškama, Odlukom i
Uputstvom, nedostajuća finansijska sredstva će
se isplatiti iz sredstava novčanih podrški za 2012.
godinu.
Član 4.
Posebni kriteriji:
1) Novčanu podršku za sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvaliteta mlijeka
i nabavke goriva za proljetnu sjetvu (A-1)
ostvaruju proizvođači mlijeka koji su plasirali
mlijeko registriranom otkupljivaču mlijeka na
području Unsko-sanskog kantona u IV kvartalu
2010.godine i I kvartalu 2011.godine. Visina
podrške iznosi 0,12 KM/litar isporučenog mlijeka.
Najmanja količina plasiranog mlijeka za koju se
može ostvariti novčana podrška iznosi 450 litara.
Broj 14 - Strana 551
2) Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih
junica (A-2) ostvaruju registrovani uzgajivači čiji
je rasplodni podmladak registrovan u Uzgojno-selekcijskoj službi USK-a (u daljem tekstu:
Uzgojno-selekcijska služba) i obilježen u skladu
sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i šemi
kontrole kretanja životinja ("Službeni glasnik
BiH", broj 28/03) u objektima koji su upisani
u Registar Ministarstva, a isti mogu koristiti
za vlastiti uzgoj ili prodaju ako uzgoje jednu
rasplodnu junicu. Visina novčane podrške iznosi
400 KM/grlo.
3) Novčanu podršku za tov junadi (A-3)
ostvaruju uzgajivači tovne junadi čija su grla
registrovana u Uzgojno-selekcijskoj službi i
obilježena u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju
životinja i šemi kontrole kretanja životinja ("Sl.
glasnik BiH", broj 28/03), a koji utove i plasiraju
najmanje 2, a najviše 4 juneta u jednom turnusu.
Pravo na novčane podrške za tov junadi imaju
tovljači sa najmanjim ostvarenim prirastom od
250 kg/grlo kod ženskih grla i 300 kg/grlo kod
muških grla, sa najmanjom izlaznom težinom od
500 kg žive vage. Visina novčane podrške iznosi
300 KM/grlo.
4) Novčanu podršku za držanje osnovnog stada
ovaca i koza (A-4) ostvaruju uzgajivači ovaca i
koza koji u osnovnom stadu posjeduju minimalno
30, a maksimalno 49 ovaca starijih od godinu
dana, odnosno minimalno 20, a maksimalno 24
koze starije od godinu dana. Visina novčane
podrške iznosi 10 KM/grlo.
5) Novčanu podršku za tov pilića (A-5)
ostvaruju proizvođači koji u toku 2011.godine
utove i isporuče minimalno 5.000, a maksimalno
300.000 komada utovljenih pilića. Visina novčane
podrške iznosi 0,10 KM/komad.
6) Novčanu podršku za držanje koka nesilica
(A-6) ostvaruju proizvođači koji u 2011.godini
drže najmanje 1.000, a najviše 30.000 komada
koka nesilica u proizvodnji jaja. Visina novčane
podrške iznosi 1,00 KM/komad.
7) Novčanu podršku za držanje pčelinjih
društava (A-7) ostvaruju pčelari koji na svom
pčelinjaku posjeduju minimalno 20, a maksimalno
29 aktivnih pčelinjih društava. Visina novčane
podrške iznosi 10 KM/pčelinje društvo.
8) Novčanu podršku za proizvodnju meda
(A-8) ostvaruju fizička i pravna lica koja godišnje
proizvedu i isporuče registriranom otkupljivaču i
prerađivaču meda najmanje 300 kg meda. Visina
novčane podrške iznosi 0,80 KM/kg proizvedenog
i isporučenog meda.
Broj 14 - Strana 552
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
9) Subvenciju za otkupljen med (A-9)
ostvaruju registrirani otkupljivači i prerađivači
meda. Subvencija za otkupljeni med iznosi 0,40
KM/kg otkupljenog meda.
10) Novčanu podršku za proizvodnju riblje
mlađi (lipen i pastrmka) (A-10) ostvaruju
registrirani proizvođači riblje mlađi koji proizvedu
i plasiraju najmanje 300.000 komada riblje mlađi.
Visina podrške iznosi 0,07 KM/komad riblje
mlađi.
11) Novčanu podršku za proizvodnju povrća
na otvorenom: kornišon, paradajz, paprika, luk
i cikla (B-1) ostvaruju proizvođači koji zasiju i
proizvedu povrće na najmanjoj površini od 0,2
ha i plasiraju povrće registriranom otkupljivaču i/
ili prerađivaču povrća, a koji je u sistemu PDV-a.
Visina novčane podrške iznosi 0,015 KM/kg
plasiranog povrća. Najmanja količina plasiranog
povrća za koju se može ostvariti novčana podrška
iznosi 2.000 kg.
12) Subvenciju za otkupljeno povrće–
subvenciju otkupljivaču (B-2) ostvaruju
otkupljivači i/ili prerađivači povrća registrirani
na području Kantona, a koji su otkupili najmanje
2.000 kg povrća po kooperantu sa područja
Kantona. Visina podrške iznosi 0,007 KM/kg
otkupljenog povrća.
13) Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
ostvaruju proizvođači koji zasade i proizvedu
povrće, jagode i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m² i plasiraju povrće na tržište ili
registrovanom prerađivaču-otkupljivaču, a koji je
u sistemu PDV-a. Visina podrške iznosi 4,00 KM/
m² zasađene površine.
14) Novčanu podršku za nabavku sadnog
materijala drvenastog voća i vinove loze za
podizanje novih višegodišnjih zasada (B-4)
ostvaruju proizvođači koji u 2011. godini podignu
zasad na površini od 0,1 do 0,5 ha. Visina podrške
iznosi 2,50 KM po zasađenoj sadnici.
20. augusta 2011.
15) Novčanu podršku za nabavku sadnica
jagodičastog voća za podizanje novih višegodišnjih
zasada (B-5) ostvaruju proizvođači koji u 2011.
godini podignu zasad na površini od 0,1 do 0,5 ha
jagodičastog voća. Visina podrške iznosi 4.000,00
KM/ha zasađene površine.
16) Novčanu podršku za proizvodnju
jagodičastog voća (B-6) ostvaruju proizvođači
koji proizvedu i plasiraju jagodičasto voće
registriranom otkupljivaču i/ili prerađivaču
jagodičastog voća, a koji je u sistemu PDV-a.
Visina novčane podrške iznosi 0,15 KM/kg
plasiranog jagodičastog voća. Najmanja količina
plasiranog jagodičastog voća za koju se može
ostvariti novčana podrška iznosi 1.000 kg.
17) Novčanu podršku – subvenciju za
otkupljeno jagodičasto voće (B-7) ostvaruju
otkupljivači i/ili prerađivači jagodičastog voća
registrirani na području Kantona i koji su u
sistemu PDV-a, a koji otkupe najmanje 1.000
kg jagodičastog voća po kooperantu sa područja
Kantona. Visina podrške iznosi 0,07 KM/kg
otkupljenog jagodičastog voća.
18) Novčanu podršku za proizvodnju gljiva
(B-8) ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata
od 50 m², a iste plasiraju na tržište. Visina
novčane podrške iznosi 5,00 KM/m² supstrata.
19) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika (C-1) ostvaruju proizvođači
koji u 2011. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2011. godini. Visina novčane
podrške iznosi 5,00 KM/m² novo podignutog
plastenika ili staklenika.
20) Novčane podrške–obaveze iz 2010.
godine (C-2) ostvaruju proizvođači koji su u
2010. godini realizirali proizvodnju i kojima
je odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
Iznos KM/
jedinica
mjere
Broj
aplikanata
Šifra
Vrsta
proizvodnje
Jedinica
mjere
9
A-2
Uzgoj rasplodnih junica
Grlo
350,00
9,00
3.150,00
12
A-3
Tov junadi
Grlo
250,00
41,00
10.250,00
2
A-4
Osnovno stado ovaca
i koza
Grlo
10,00
98,00
980,00
Količina
Ukupno
odobreno
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj
aplikanata
Šifra
Vrsta
proizvodnje
Jedinica
mjere
10
B-4
Nabavka sadnog
materijala drvenastog
voća i vinove loze
Komad
93
B-5
Nabavka sadnica
jagodičastog voća
Ha
126
Broj 14 - Strana 553
Iznos KM/
jedinica
mjere
Količina
Ukupno
odobreno
2,50
7.002,00
17.505,00
7.000,00
21,80
152.579,00
UKUPNO:
184.464,00
21) Novčanu podršku za proizvodnju
certificiranog organskog meda (C-3) ostvaruju
proizvođači koji certificiraju organski med u
2011. godini. Visina podrške iznosi 2,00 KM/
kg certificiranog organskog meda. Proizvođači
organskog meda ne mogu ostvariti pravo na
novčanu podršku i za proizvodnju konvencionalnog
meda.
Novembar i decembar 2011. godine bit će predmet
novčanih podrški u 2012. godini.
22) Novčanu podršku za certificiranu biljnu
proizvodnju (C-4) ostvaruju proizvođači koji su
certificirali organsku biljnu proizvodnju u 2011.
godini. Visina novčane podrške iznosi 3.000,00
KM/ha certificirane organske biljne proizvodnje.
Proizvođači organske biljne proizvodnje ne mogu
ostvariti pravo na novčanu podršku i sa federalnog
nivoa za istu vrstu proizvodnje.
27) Rezervna sredstva (C-6) za hitne i
nepredviđene izdatke (eventualni nedostatak
sredstava po navedenim vrstama proizvodnje)
koji se pojave tokom budžetske godine isplatit
će se korisnicima iz rezervnog fonda. Visina
rezervnog fonda iznosi 9.986,00 KM.
23) Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-5) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona. Visina novčane
podrške iznosi 20,00 KM/grlo za koje je urađen
mliječni karton. Poljoprivredni proizvođač će
uplatiti veterinarskoj organizaciji razliku do punog
iznosa izrade mliječnog kartona veterinarskoj
organizaciji.
NAČIN OSTVARIVANJA
NOVČANIH PODRŠKI
24) Novčanu podršku za sufinansiranje
projekata od značaja za razvoj poljoprivrede
Unsko-sanskog kantona (C-6) ostvaruju fizička i
pravna lica sa područja Unsko-sanskog kantona
na osnovu dostavljenog i odobrenog projekta od
strane Komisije. Maksimalan iznos koji se može
odobriti za ovu vrstu novčane podrške iznosi
10.000,00 KM.
25) Novčanu podršku za regresiranje kamate
za revolving kredit Ministarstvo/Mljekara Meggle
(C-7) ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji su
realizirali navedeni kredit i koji uredno izmiruju
svoje dospjele obaveze po osnovu glavnice i
kamate. Regresiranje se vrši na kompletan iznos
od 4% kamate, a obračunava se za period od
početka realizacije kredita do 31.10.2011. godine.
26) Isplata po prigovoru na rješenje o
odbijanju zahtjeva za novčane podrške iz 2010.
godine po mišljenju pravobranioca Kantona se
odnosi na jednog proizvođača, a visina isplate
iznosi 350,00 KM.
Član 5.
1) Novčane podrške se ostvaruju na način
propisan u Uputstvu Ministarstva.
2) Obradu svakog zahtjeva za isplatu novčanih
podrški i obima traženih sredstava vršit će
Komisija u skladu sa Uputstvom.
3) Komisija je u obavezi da vodi evidenciju
primljenih i obrađenih zahtjeva.
Član 6.
1) Radi koordinacije aktivnosti po podrškama,
zadužuje se Ministarstvo finansija – Trezor da
mjesečno, u pisanoj formi, izvještava Ministarstvo
o izvršenju isplata za sve vrste novčanih podrški.
Član 7.
1) Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Broj 14 - Strana 554
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 8.
1) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo i Ministarstvo finansija – Trezor,
svako u okviru svojih nadležnosti.
Član 9.
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija
da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave na kraju
budžetske godine izvještaj i analizu o realizaciji
novčanih podrški iz ove Odluke.
Član 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van
snage Odluka broj 03-017-279/2011 od 22.4.2011.
godine.
Član 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-584/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
372.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 07/08) i člana 1. stav 2. Odluke o
vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu, broj 03-017-584/2011 od
13.7.2011. godine, a u vezi sa članom 38.
Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 05/11), ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi
UPUTSTVO
za ostvarivanje novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2011. godinu
OPĆE ODREDBE
Član l.
1) Ovim Uputstvom propisuju se uslovi
koje moraju ispuniti pravna i fizička lica (u
20. augusta 2011.
daljem tekstu: kandidati) za ostvarivanje prava
na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2011. godinu (u daljem tekstu:
novčane podrške), uređuju postupci za njihovo
ostvarivanje, način isplate novčanih podrški,
obaveze koje kandidat mora ispuniti prije i
nakon primitka novčane podrške, utvrđuje plan
raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna
dokumentacija i obrasci, koji se nalaze u prilogu
ovog Uputstva i čine njegov sastavni dio.
NAČIN OSTVARIVANJA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 2.
1) Pravo na ostvarivanje novčanih podrški imaju
kandidati sa područja Unsko-sanskog kantona (u
daljem tekstu: Kanton) koji ispunjavaju uslove
propisane Odlukom i ovim Uputstvom, te dostave
zahtjeve općinskim službama za poljoprivredu
najkasnije sa 30.11.2011. godine, ukoliko po
pojedinim vrstama podrški u ovom Uputstvu nije
drugačije propisano.
2) Općinska služba za poljoprivredu će u
propisanim rokovima zahtjeve obraditi i dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) na
obradu. Zahtjev mora biti obrađen u excelu ili
accessu i dostavljen pismeno i u elektronskoj
formi (disketa, CD ili e-mail).
3) Nakon obrade i provjere zahtjeva i
dokumentacije, Komisija će sačiniti zapisnik o
pregledanoj dokumentaciji i konstatirati da li
kandidat ispunjava ili ne ispunjava uslove za
ostvarenje novčane podrške. Za odobrene zahtjeve,
na prijedlog Komisije, ministar donosi rješenje
o odobravanju i isplati novčanih podrški koje
se prosljeđuje Ministarstvu finansija – Sektoru
trezora na isplatu.
4) Ukoliko se zahtjevi za novčane podrške
ne odobre, Komisija pismeno obrazlaže razloge
odbijanja zahtjeva, i na prijedlog Komisije ministar
donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za novčane
podrške sa navedenim razlozima odbijanja koje
dostavlja kandidatu (podnosiocu zahtjeva).
5) Kontrolu dokumentacije, nadzor i kontrolu
na terenu vrše Poljoprivredna i Veterinarska
kantonalna inspekcija u okviru svojih nadležnosti.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6) Dostavljena dokumentacija kandidata uvodi
se u djelovodnik predmeta i akata i momentom
upisa postaje službena dokumentacija i s njom se
postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom
poslovanju organa uprave i službi za upravu
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine FBiH", broj 20/98) i Uputstvom o načinu
obavljanja kancelarijskog poslovanja u organima
uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj
30/98 i 49/98).
7) Provjeru u fazi proizvodnje na terenu
potencijalnih kandidata, kao i u toku prikupljanja
i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja
Ministarstvu, vrše općinske službe za poljoprivredu
i Uzgojno-selekcijska služba pri Poljoprivrednom
zavodu Unsko-sanskog kantona.
8) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji redovno ne izmiruju svoje dospjele
porezne obaveze prema Kantonalnoj upravi, a
kandidati koji su u sistemu PDV-a, i porezne
obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Kod podnošenja zahtjeva za novčane podrške
kandidat obavezno prilaže potvrde navedenih
institucija da nemaju dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza.
9) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji, u skladu sa članom 7. stavom
1. tačkom 7. Zakona o novčanim podrškama u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unskosanskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon o
novčanim podrškama) i članom 3. stavom 4.
Odluke o kantonalnim poticajima, ne izmiruju
uredno obaveze po zaključenim ugovorima o
robnom, robnonovčanom kreditu i koncesijama sa
Ministarstvom i Poljoprivrednim zavodom.
10) Na osnovu Zakona o administrativnim
taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa
("Službeni list USK-a", broj 3/97 i "Službeni
glasnik USK-a", broj 9/98, 8/99, 7/01, 20/04
Broj 14 - Strana 555
i 4/09), za zahtjev za ostvarivanje kantonalnih
novčanih podrški pravna lica uplaćuju 15,00 KM
administrativne takse, a fizička 5,00 KM.
POSEBNI KRITERIJI
Član 3.
A- ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1 SUFINANSIRANJE
LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITETA MLIJEKA I NABAVKE
GORIVA ZA PROLJETNU SJETVU
1) Novčanu podršku za sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvaliteta mlijeka i
nabavke goriva ostvaruju proizvođači kravljeg
mlijeka koji su plasirali mlijeko registriranom
otkupljivaču mlijeka na području Unsko-sanskog
kantona u IV kvartalu 2010. godine i I kvartalu
2011. godine.
2) Visina podrške iznosi 0,12 KM/litar
isporučenog mlijeka.
3) Najmanja količina plasiranog mlijeka za
koju se može ostvariti novčana podrška iznosi
450 litara.
4) Ova vrsta novčane podrške isplaćuje se
na osnovu mjesečnih rastera dostavljenih u
elektronskoj formi od strane registriranih mljekara
– otkupljivača mlijeka za slijedeće mjesece:
oktobar, novembar i decembar 2010. godine i
januar, februar i mart 2011. godine.
A-2 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
ZA UZGOJ RASPLODNIH JUNICA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za uzgoj
priplodnih junica korisnik mora ispunjavati
slijedeće uslove:
- da u vlastitom stadu uzgoji jednu junicu u
toku 2011. godine. Za uzgojene dvije ili više
junica, zahtjevi se putem općinske službe za
poljoprivredu i Ministarstva usmjeravaju na
federalne poticaje,
- junice moraju biti gravidne najmanje tri
mjeseca,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
Broj 14 - Strana 556
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- da junice služe za proširenje vlastitog stada ili
se prodaju za dalju reprodukciju,
- da je imanje registrovano, a junice obilježene u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da podnese prijavu za podršku općinskoj
poljoprivrednoj službi ili Uzgojno-selekcijskoj
službi najkasnije do 1.10.2011. godine.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan da u roku od 15
dana od dana prijave izvrši obilazak korisnika i
sačini zapisnik o proizvodnji rasplodne junice sa
navedenim brojem usne markice.
3) Zapisnik o proizvodnji rasplodne junice
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške za uzgoj rasplodnih junica je
400,00 KM po grlu.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) originalni zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o proizvodnji rasplodne junice sa navedenim
brojem usne markice,
c) u slučaju proširenja vlastitog stada, potvrdu
ovlaštene veterinarske organizacije (Obrazac
A/1-17), a za prodane životinje kopiju
Uvjerenja o zdravstvenom stanju životinje od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu sa
Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi,
d) uvjerenje nadležne veterinarske organizacije
o izvršenom vještačkom osjemenjavanju i
utvrđenoj gravidnosti od najmanje tri mjeseca,
e) kopiju certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju.
6) Općinska služba upućuje zahtjev za isplatu
podrški za uzgoj rasplodnih junica Ministarstvu
na Obrascu broj A-2 najkasnije do 30. 11. 2011.
godine.
A-3 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
ZA TOV JUNADI
1) Za ostvarivanje prava na podršku za tov
junadi korisnik mora ispunjavati slijedeće uslove:
- da je imanje registrovano, a junad obilježena u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
20. augusta 2011.
- da utovi najmanje dva (2), a najviše četiri (4)
grla u turnusu tokom 2011. godine; zahtjev
za pet i više grla u turnusu se putem općinske
službe za poljoprivredu i Ministarstva usmjerava
na federalne poticaje,
- ulazna težina teladi ne može biti veća od 200
kg,
- da ostvari minimalan prirast od 250 kg po
ženskom, odnosno 300 kg po muškom grlu,
- da drži junad u tovu najmanje 200 dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da u roku od 48 sati od trenutka useljenja bilo
koje količine teladi podnese zahtjev za prijavu
tova općinskoj poljoprivrednoj službi, a općinska
služba obavještava ovlaštenog službenika pri
Uzgojno-selekcijskoj službi.
2) Uzgojno-selekcijska služba je dužna da
u roku od 15 dana od dana prijave početka
tova izvrši obilazak podnosioca zahtjeva i sačini
zapisnik o početku tova, sa navedenim brojem
grla i brojevima usnih markica za svako grlo.
3) Najkasnije 15 dana prije isporuke junadi
korisnik je dužan da izvrši prijavu završetka tova
Uzgojno-selekcijskoj službi, odnosno ovlaštenom
službeniku pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
Uzgojno-selekcijska služba, odnosno ovlašteni
službenik je dužan u roku od 7 dana od dana
podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak korisnika i
sačiniti zapisnik o završetku tova, sa navedenim
brojem grla i brojevima usnih markica za svako
grlo,
4) Zapisnik o završetku tova ovlašteni
službenik izdaje farmeru, koji će isti priložiti u
zahtjevu za ostvarenje novčanih podrški,
5) Visina podrški za tov junadi je 300,00 KM/
grlo.
6) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o početku tova, sa
navedenim brojem grla i brojevima usnih
markica za svako grlo,
c) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o završetku tova, sa
navedenim brojem grla i brojevima usnih
markica za svako grlo,
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
d) kopije certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
e) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja
od ovlaštene veterinarske organizacije
u skladu sa Odlukom o veterinarskoj
svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
i pošiljaka životinjskog porijekla u
unutrašnjem i međunarodnom prometu
("Službeni glasnik BiH", broj 33/03).
7) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za tov junadi na Obrascu
broj A- 3 najkasnije do 30.11.2011. godine.
A-4 OSNOVNO STADO OVACA I KOZA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za držanje
osnovnog stada ovaca i koza korisnik mora
ispunjavati slijedeće uslove:
- da u osnovnom stadu posjeduju minimalno 30,
a maksimalno 49 ovaca starijih od godinu dana,
odnosno minimalno 20, a maksimalno 24 koze
starije od godinu dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku držanja,
- da je imanje registrovano, a životinje obilježene
u skladu sa Pravilnikom o obaveznom
označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca,
koza i svinja te vođenju evidencija ("Sl. novine
FBiH", broj 87/07),
- da podnese zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi putem općinske
službe za poljoprivredu najkasnije do 30.9.2011.
godine.
2) Ozgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik sa navedenim brojem
grla i brojevima usnih markica za svako grlo.
3) Zapisnik o držanju osnovnog stada ovaca i
koza ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će
isti priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina novčane podrške iznosi 10,00 KM/
grlo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
Broj 14 - Strana 557
b) originalni zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o držanju osnovnog stada ovaca i koza, sa
navedenim brojem životinja i brojevima usnih
markica za svako grlo,
c) potvrdu ovlaštene veterinarske organizacije o
zdravstvenom stanju životinja (Obrazac A/117) i potvrdu Federalnog agromediteranskog
zavoda Mostar da su životinje obilježene
u skladu sa Pravilnikom o obaveznom
obilježavanju, sa navedenim brojem životinja
i brojevima usnih markica za svako grlo.
6) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu novčane podrške za držanje
osnovnog stada ovaca i koza na Obrascu A - 4
najkasnije do 30.11.2011. godine.
A-5 TOV PILIĆA
1) Pravo na novčanu podršku A-5 Tov pilića
ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku 2011.
godine utove i isporuče minimalno 5.000, a
maksimalno 300.000 komada utovljenih pilića.
2) Novčana podrška iznosi 0,10 KM/komad.
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci jednodnevnih
pilića i
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
tova.
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu, a ista će
popunjen Obrazac A-5, zajedno sa popratnom
dokumentacijom, dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.11.2011. godine.
A-6 DRŽANJE KOKA NESILICA
1) Pravo na novčanu podršku A-6 Držanje koka
nesilica ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku
2011. godine u proizvodnji jaja drže minimalno
1.000 koka nesilica. Najveći broj koka nesilica za
koje se isplaćuje podrška iznosi 30.000.
2) Novčana podrška iznosi 1,00 KM/komad.
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
Broj 14 - Strana 558
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) o vjerenu kopiju računa o nabavci koka
nesilica i
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
držanja koka nesilica u proizvodnji jaja,
d) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o stavljanju
u proizvodnju 18-tosedmičnih pilenki,
e) izjavu vlasnika da će koke nesilice držati u
proizvodnji 12 mjeseci.
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu, a ista će
popunjen Obrazac A-6, zajedno sa popratnom
dokumentacijom, dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.11.2011. godine.
A-7 DRŽANJE PČELINJIH DRUŠTAVA
20. augusta 2011.
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o držanju
pčelinjih društava, sa navedenim brojem
društava,
c) potvrdu kantonalnog veterinarskog inspektora
da na području općine nije utvrđena – prijavljena
američka kuga (American foulbrood), a ako je
utvrđena – prijavljena, potvrda se izdaje za
svakog korisnika pojedinačno,
d) ovjerenu izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen
da materijalno i krivično stoji iza podataka o
broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu
korisnika i da se korisnik nalazi na popisu
članstva udruženja u 2010. godini.
6) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu, a ista će popunjen Obrazac A-7,
zajedno sa popratnom dokumentacijom, dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 1.11.2011. godine.
1) Za ostvarivanje prava na podršku za držanje
pčelinjih društava, korisnik mora ispunjavati
slijedeće uslove:
A-8 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
ZA PROIZVODNJU MEDA U 2011.
GODINI
- da u vlasništvu posjeduje najmanje 20, a
najviše 29 aktivnih pčelinjih društava u vrijeme
sačinjavanja zapisnika,
1) Za ostvarenje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Uputstva, kandidat
mora ispunjavati i slijedeće uslove:
- da su pčelinja društva pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije,
- da je podnio zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi do 30.8.2011.
godine,
- da je pribavio izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara o broju pčelinjih društava u
njegovom vlasništvu.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik sa navedenim brojem
aktivnih pčelinjih društava.
3) Zapisnik o držanju pčelinjih društava
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške iznosi 10,00 KM/društvo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
korisnik, putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
- Pravo na novčanu podršku stiču pravna i fizička
lica – proizvođači koji godišnje proizvedu i
prodaju najmanje 300 kg meda registriranom
otkupljivaču i prerađivaču meda koji mora
imati Veterinarsko-zdravstvenu saglasnost
na obavljanje djelatnosti otkupa, prerade i
pakiranja meda izdatu od strane Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.
2) Novčana podrška za proizvodnju meda
iznosi 0,80 KM/kg.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinskih službi za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) p opunjeni Obrazac zahtjeva (Z-1)
ostvarivanje prava na novčanu podršku,
za
b) potvrdu ovlaštene veterinarske organizacije
o zdravstvenom stanju pčelinjih društava
(Obrazac A/1-17),
c) originalni račun ili ovjerenu kopiju računa u
skladu sa Zakonom o PDV-u o prodatim koli­
činama meda (za pravna lica) ili ovjeren otkupni
blok od strane registriranog otkupljivača –
prerađivača meda (za fizička lica),
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
d) registrirani otkupljivač – prerađivač koji ima i
vlastitu proizvodnju meda ostvaruje pravo na
novčanu podršku po kg proizvedenog meda,
s tim da je obavezan dostaviti pored ostale
dokumentacije i originalnu potvrdu ovlaštene
institucije da se ne radi o patvorenom medu u
skladu sa Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih
pčelinjih proizvoda te o metodama kontrole
kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda
("Službeni list SFRJ" broj 4/85 i 7/92).
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvodnju meda
na Obrascu broj A- 8 najkasnije do 15.11.2011.
godine.
A-9 SUBVENCIJA ZA OTKUPLJENI MED
PROIZVODNJE 2011. GODINE
1) Subvenciju za otkupljen med (A-9) ostvaruju
registrirani otkupljivači – prerađivači meda za
med proizveden i otkupljen 2011. godine od strane
proizvođača meda sa područja Unsko-sanskog
kantona. Subvencija za otkupljeni med iznosi
0,40 KM/kg meda. Pored općih uslova, kandidati
moraju imati Veterinarsko-zdravstvenu saglasnost
za obavljanje djelatnosti otkupa, prerade i
pakiranja meda izdatu od strane Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.
2) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinskih službi za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) specifikaciju otkupa meda po vrstama meda i
imenima i prezimenima proizvođača od kojih
je otkupljen med (Obrazac A-9) ovjerenu
od strane otkupljivača – prerađivača meda
i općinske službe za poljoprivredu. Osim
dostavljanja Obrasca A-9 u pisanoj formi, isti
je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi.
3) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvodnju meda
na Obrascu broj A- 9 najkasnije do 15.11.2011.
godine.
A-10 PROIZVODNJA RIBLJE MLAĐI
(LIPEN I PASTRMKA)
1) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Uputstva, kandidat
mora ispunjavati i slijedeće uslove:
Broj 14 - Strana 559
- pravo na novčanu podršku ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi (lipen i pastrmka) koji
proizvedu i plasiraju najmanje 300.000 komada
riblje mlađi.
2) Novčana podrška za proizvedenu i plasiranu
riblju mlađ veličine najmanje 20 kom/kg iznosi
0,07 KM/komad.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati
(pravna lica), putem općinskih službi za
poljoprivredu, Ministarstvu dostavljaju mjesečno
slijedeću dokumentaciju:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) uvjerenje o zdravstvenom stanju proizvedene
riblje mlađi od nadležne vetereniraske ustanove
i
c) račun o plasmanu riblje mlađi.
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvedenu i
plasiranu riblju mlađ na Obrascu A-10 najkasnije
do 30.11.2011. godine. Proizvedena i plasirana
riblja mlađ za decembar 2011. godine bit će
predmet novčanih podrški u 2012.godini.
B-BILJNA PROIZVODNJA
B-l PROIZVODNJA POVRĆA NA
OTVORENOM: KORNIŠONI,
PAPRIKA, PARADAJZ, LUK I CIKLA
(MINIMALNO 0,2 ha I 2.000 kg)
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
povrća na otvorenom polju (kornišona,paradajza,
paprike, luka i cikle) imaju korisnici koji zasiju
i proizvedu povrće na najmanjoj površini od 0,2
ha i plasiraju povrće (minimalno 2 tone) na tržište
registrovanom prerađivaču ili otkupljivaču, a koji
je u sistemu PDV-a.
2) Visina podrški za proizvodnju povrća iznosi
0,015 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču povrća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika Kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja,
u excel tabelama, prethodno dostavljenim od
strane Kantonalnog ministarstva u pisanoj i
elektronskoj formi, najkasnije do 30.10.2011.
godine dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji
slijedeću dokumentaciju:
Broj 14 - Strana 560
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l) na ime
otkupljivača,
b) raster otkupa povrća na Obrascu B-l ovjeren
od strane otkupljivača – prerađivača povrća i
općinske službe za poljoprivredu u pisanoj i
elektronskoj formi,
c) kompjuterski obrađen tabelarni prikaz obračuna
otkupljenog povrća,
d) potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BIH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza
za prethodnu godinu (za obrtnike i pravna
lica koji su u sistemu PDV-a), odnosno
potvrdu da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike
i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a),
e) svi proizvođači povrća koji nemaju sklopljen
ugovor o kooperantskim odnosima sa
registriranim otkupljivačem (odnosno oni
za koje registrirani otkupljivač ne dostavlja
rastere) trebaju priložiti otkupne blokove za
predato povrće i zapisnik općinske službe o
zasijanim površinama pod povrćem.
B-2 SUBVENCIJA ZA OTKUPLJENO
POVRĆE – SUBVENCIJA
REGISTRIRANOM OTKUPLJIVAČU
ZA OTKUP KORNIŠONA, PAPRIKE,
PARADAJZA, LUKA I CIKLE
(MIN. OTKUPLJENO 2 TONE PO
KOOPERANTU)
1) Novčane podrške za otkup povrća ostvaruju
registrirani otkupljivači povrća sa sjedištem u
Unsko-sanskom kantonu koji otkupe najmanje 2
tone povrća sa područja USK-a po kooperantu.
2) Subvencija za otkupljeno povrće iznosi
0,007 KM/kg otkupljenog povrća od kooperanta.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači
su dužni Kantonalnom ministarstvu, na čijem
području je ostvarena proizvodnja, u excel
tabelama, prethodno dostavljenim od strane
Kantonalnog ministarstva, u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2011. godine dostaviti
u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača,
20. augusta 2011.
b) raster otkupa povrća na Obrascu B-2 ovjerenom
od strane otkupljivača – prerađivača povrća i
općinske službe za poljoprivredu, u pisanoj i
elektronskoj formi,
c) kompjuterski obrađen tabelarni prikaz obračuna
otkupljenog povrća,
d) p otvrdu nadležne porezne uprave da
otkupljivač nema dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza za prethodnu godinu,
potvrdu Uprave za indirektno oprezivanje BIH
da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu (za obrtnike i
pravna lica koji su u sistemu PDV-a), odnosno
potvrdu da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike
i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a).
B-3 PROIZVODNJA POVRĆA, JAGODE
I CVIJEĆA U ZATVORENOM
PROSTORU (MINIMALNO 100 m2)
1) Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
ostvaruju proizvođači koji zasiju i proizvedu
povrće, jagodu i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m2 i plasiraju povrće, jagodu i cvijeće
na tržište ili registrovanom preradivaču –
otkupljivaču, a koji je u sistemu PDV-a,
2) Krajnji rokovi podnošenja
općinskim službama je 1.9.2011.,
zahtjeva
3) Novčana podrška za proizvodnju u
zatvorenom prostoru iznosi 4 KM/m2.
4) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčane podrške,
b) zapisnik općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
ili zasađenim kulturama (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika).
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća, jagode i
cvijeća u zatvorenom na Obrascu B-3 najkasnije
do 30.9.2011.godine.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
B-4 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA
ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH
ZASADA (JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA
VIŠNJA, TREŠNJA, ORAH, LIJESKA,
DUNJA I VINOVA LOZA)
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci ili
koncesionari zemljišta na kojem se zasniva novi
homogeni višegodišnji zasad minimalne površine
od 0,1 ha, a maksimalno do 0,5 ha.
2) Broj sadnica po hektaru površine ne može
biti manji od propisanih standarda za svaku vrstu.
3) Visina novčane podrške iznosi 2,50 KM po
sadnici.
4) Krajnji rokovi podnošenja zahtjeva
općinskim službama: za proljetnu sadnju
25.9.2011. godine; za jesenju sadnju 30.11.2011.
godine.
5) Za isplatu novčanih podrški kandidati
su dužni Ministarstvu dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) zapisnik općinske službe za poljoprivredu
da je višegodišnji zasad zasnovan (prilog:
1 fotografija zasada) prema propisanim
standardima za svaku vrstu, sa minimalnim
brojem sadnica po hektaru kako slijedi:
- jabuka 500 sadnica / ha,
- kruška 500 sadnica / ha,
- šljiva 400 sadnica / ha,
- višnja 400 sadnica / ha,
- trešnja 250 sadnica / ha,
- orah 100 sadnica / ha,
- lijeska 500 sadnica / ha,
Broj 14 - Strana 561
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza,
carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu i
rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu
bilja.
6) Svi dokumenti moraju biti originalni ili
ovjerene kopije.
7) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
podrške za nabavku sadnog materijala na Obrascu
B-4 najkasnije do 25.10.2011. godine (proljetna
sadnja), odnosno do 15.12.2011. (jesenja sadnja).
B-5 OSTVARIVANJE NOVČANE
PODRŠKE ZA NABAVKU SADNICA
JAGODIČASTOG VOĆA (MALINA,
KUPINA, BOROVNICA I JAGODA)
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci
ili koncesionari zemljišta na kojem se zasniva
novi zasad jagodičastog voća sa minimalnom
površinom monokulture od 0,1 ha, a maksimalnom
do 0,5 ha.
2) Novčana podrška za nabavku sadnica
maline, kupine, borovnice i jagode iznosi 4.000,00
KM/ha.
3) Krajnji rokovi
općinskim službama su:
podnošenja
zahtjeva
a) za jagodu 30.9.2011. godine.
b) za malinu, kupinu i borovnicu za proljetnu
sadnju 25.9.2011. godine, a za jesenju
30.11.2011. godine.
4) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) popunjen Obrazac zahtjeva ( Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
- dunja 500 sadnica / ha,
b) skicu terena sa obilježenom parecelom na kojoj
je podignut zasad,
- vinova loza 3.000 / ha.
c) pedološku analizu tla,
c) skicu terena sa obilježenom parcelom na kojoj
je podignut zasad,
d) pedološku analizu tla,
e) račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog
materijala,
f) deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala (za
d) račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog
materijala,
e) deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala (za
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza,
carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu
i rješenje ili certifikat granične inspekcije za
zaštitu bilja,
Broj 14 - Strana 562
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
f) dokaz o upisu u Registar otkupljivača i
prerađivača voća ili ugovor o kooperaciji sa
registriranim otkupljivačem ili prerađivačem
voća,
g) zapisnik općinske poljoprivredne službe da je
zasad podignut (prilog: 1 fotografija zasada) sa
minimalnim brojem sadnica kako slijedi i po
standardu:
20. augusta 2011.
za indirektno oprezivanje BiH da nema dospjelih,
a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu
godinu (za obrtnike i pravna lica koji su u sistemu
PDV-a), odnosno potvrdu da nije u sistemu PDV-a
(za obrtnike i pravna lica koja nisu u sistemu
PDV-a).
- borovnica sa najmanje 2.200 sadnica /ha.
B-7 SUBVENCIJA ZA OTKUPLJENO
JAGODIČASTO VOĆE – SUBVENCIJA
REGISTRIRANOM OTKUPLJIVAČU
ZA OTKUP JAGODE, MALINE,
KUPINE I BOROVNICE (MIN.
OTKUPLJENO 1 TONA PO
KOOPERANTU)
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za nabavku sadnica jagodičastog
voća na obrascima B-5 najkasnije do 25.10.2011.
godine (proljetna sadnja), odnosno do 15.12.2011.
(jesenja sadnja).
1) Novčane podrške za otkup jagodičastog
voća ostvaruju registrirani otkupljivači voća sa
sjedištem u Unsko-sanskom kantonu koji otkupe
najmanje 1 tonu jagodičastog voća sa područja
USK-a po kooperantu.
B-6 PROIZVODNJA JAGODIČASTOG
VOĆA (JAGODA, MALINA,
KUPINA I BOROVNICA)
2) Subvencija za otkupljeno jagodičasto
voće iznosi 0,07 KM/kg otkupljenog voća od
kooperanta.
- jagoda sa najmanje 30.000 sadnica/ha,
- malina sa najmanje 8.000 sadnica/ha,
- kupina sa najmanje 2.200 sadnica/ha,
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
jagodičastog voća imaju korisnici koji proizvedu i
plasiraju jagodičasto voće (minimalno 1 tona) na
tržište registrovanom prerađivaču ili otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a.
2) Visina podrški za proizvodnju voća iznosi
0,15 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču voća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači
su dužni Kantonalnom ministarstvu, na čijem
području je ostvarena proizvodnja, u excel
tabelama, prethodno dostavljenim od strane
Kantonalnog ministarstva u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2011. godine
dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika Kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja,
u excel tabelama, prethodno dostavljenim od
strane kantonalnog ministarstva u pisanoj i
elektronskoj formi, najkasnije do 30.10.2011.
godine dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji
slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača,
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača,
c) kompjuterski obrađen tabelarni prikaz obračuna
otkupljenog voća,
b) raster otkupa jagodičastog voća na Obrascu B-6
ovjeren od strane otkupljivača – prerađivača
jagodičastog voća i općinske službe za
poljoprivredu u pisanoj i elektronskoj formi,
c) kompjuterski obrađen tabelarni prikaz obračuna
otkupljenog voća,
d) potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
b) raster otkupa jagodičastog voća na Obrascu B-7
ovjeren od strane otkupljivača – prerađivača
jagodičastog voća i općinske službe za
poljoprivredu u pisanoj i elektronskoj formi.
d) potvrdu nadležne porezne uprave da otkupljivač
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BiH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za
prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica
koji su u sistemu PDV-a), odnosno potvrdu da
nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica
koja nisu u sistemu PDV-a).
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 14 - Strana 563
B-8 OSTVARIVANJE NOVČANIH
PODRŠKI ZA PROIZVODNJU GLJIVA
(MINIMALNO 50 m2)
1) Novčanu podršku za proizvodnju gljiva
(B-8) ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata
od 50 m2, a iste plasiraju na tržište.
2) Novčana podrška za proizvodnju gljiva
iznosi 5 KM/m2 zasijane površine micelijumom.
u 2011. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m2 i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2011. godini.
3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva
općinskim službama je 1.10.2011. godine.
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
4) Maksimalan broj turnusa je tri u toku 2011.
godine.
b) zapisnik općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
– zasađenim kulturama. (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika),
5) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) račun o nabavci supstrata i micelija,
c) zapisnik općinske poljoprivredne službe o
zasijanoj površini supstrata (prilog: 1
fotografija).
6) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju gljiva na Obrascu
B-8 najkasnije do 31.10.2011. godine.
C-l OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
PODRŠKE ZA PODIZANJE NOVIH
PLASTENIKA I STAKLENIKA
1) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika ostvaruju korisnici koji
2) Novčana podrška za podizanje novog
plastenika ili staklenika iznosi 5 KM/m2.
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
c) račun o kupljenom stakleniku ili plasteniku.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva općinskim
službama je 30.9.2011. godine.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za podizanje novih plastenika
i staklenika na Obrascu C-l najkasnije do
31.10.2011. godine.
C-2 OBAVEZE IZ 2010. GODINE
1) Novčane podrške – obaveze iz 2010.
godine ostvaruju proizvođači koji su u 2010.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
Broj
Jedinica
Šifra Vrsta proizvodnje
aplikanata
mjere
Iznos KM/
jedinica
mjere
Količina
Ukupno
odobreno
9
A-2
Uzgoj rasplodnih junica
grlo
350,00
9,00
3.150,00
12
A-3
Tov junadi
grlo
250,00
41,00
10.250,00
2
A-4
Osnovno stado ovaca i
koza
grlo
10,00
98,00
980,00
10
B-4
Nabavka sadnog
materijala drvenastog
voća i vinove loze
komad
2,50
7.002,00
17.505,00
93
B-5
Nabavka sadnica
jagodičastog voća
ha
7.000,00
21,80
152.579,00
126
UKUPNO:
184.464,00
Broj 14 - Strana 564
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
C-3 CERTIFICIRANI ORGANSKI MED
1) Novčanu podršku za certificirani organski
med (C-3) ostvaruju poljoprivredni proizvođači
koji certificiraju organski med proizveden
u 2011. godini na osnovu zapisnika ovlaštene
certifikacijske kuće za područje Federacije Bosne
i Hercegovine.
20. augusta 2011.
3) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev novčane podrške
za certificiranu biljnu proizvodnju najkasnije do
30.11.2011. godine.
4) Proizvođači organske poljoprivrede ne
mogu ostvariti pravo na novčanu podršku i sa
federalnog nivoa za istu vrstu proizvodnje.
2) Visina podrške iznosi 2,00 KM/kg
certificiranog organskog meda.
C-5 SUFINANSIRANJE IZRADE
MLIJEČNOG KARTONA
3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
1) Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-5) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona.
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) o vjerenu
kopiju
zapisnika
ovlaštene
certifikacijske kuće o završenom certificiranju
proizvodnje organskog meda, sa brojem
pčelinjih društava koja su predmet certifikacije i
količinom organskog meda koja je certificirana
u kilogramima ili tonama,
4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev za podrške
najkasnije do 30.11.2011. godine.
5) Proizvođači certificiranog organskog
meda ne mogu ostvariti pravo na novčanu
podršku i za proizvodnju meda proizvedenog
na konvencionalan način (A-8) za količinu
organskog meda za koju su ostvarili ovu vrstu
podrške (C-3).
C-4 CERTIFICIRANA ORGANSKA BILJNA
PROIZVODNJA
1) Novčanu podršku za certificiranu organsku
biljnu proizvodnju ostvaruju poljoprivredni
proizvođači koji certificiraju biljnu proizvodnju
u 2011. godini na osnovu zapisnika ovlaštene
certifikacijske kuće za područje Federacije
BiH. Visina podrške iznosi 3.000,00 KM/ha
certificirane organske biljne proizvodnje.
2) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) ovjerenu kopiju zapisnika certifikacijske kuće
Organska kontrola o završenom certificiranju
biljne proizvodnje, sa nazivom kulture koja je
certificirana, površinom zemljišta u hektarima
i količinom prinosa u kilogramima ili tonama.
2) Visina novčane podrške iznosi 20,00
KM/grlo za koje je urađen mliječni karton.
Poljoprivredni proizvođač će uplatiti veterinarskoj
organizaciji razliku do punog iznosa izrade
mliječnog kartona.
3) Za isplatu ove vrste novčane podrške
kandidati mjesečno Ministarstvu dostavljaju
obračunsku tabelu u accessu elektronski i pismeno.
Navedena tabela je sastavni dio ovog Uputstva.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva u
Ministarstvo je 4.11.2011.godine. Sufinansiranje
izrade mliječnog kartona za decembar 2011.
godine bit će predmet novčanih podrški u 2012.
godini.
C-6 SUFINANSIRANJE PROJEKATA
OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ
POLJOPRIVREDE UNSKO-SANSKOG KANTONA
1) Novčanu podršku za sufinansiranje
projekata od značaja za razvoj poljoprivrede
Unsko-sanskog kantona (C-6) ostvaruju fizička i
pravna lica sa područja Unsko-sanskog kantona
na osnovu dostavljenog i odobrenog projekta od
strane Komisije.
2) Maksimalan iznos koji se može odobriti za
ovu vrstu novčane podrške iznosi 10.000,00 KM.
3) Za isplatu novčanih podrški kandidat
Ministarstvu dostavlja slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva Z-l za ostvarenje
novčane podrške
b) projekat.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva je
30.9.2011.godine.
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5) Nakon realizacije projekta, korisnik ove
vrste novčane podrške dužan je dostaviti izvještaj
o utrošku sredstava (potkrijepljen finansijskom
dokumentacijom) i realizaciji projekta u roku od
60 dana po prijemu finansijskih sredstava.
C-7 REGRESIRANJE KAMATE ZA
REVOLVING KREDIT MINISTARSTVO
– MLJEKARA MEGLE
1) Novčanu podršku za regresiranje kamate
za revolving kredit Ministarstvo – Mljekara
Meggle ostvaruju poljoprivredni proizvođači
koji su realizirali navedeni kredit i koji uredno
izmiruju svoje dospjele obaveze po osnovu
glavnice i kamate, a obračunava se za period
od početka realizacije kredita do 31.10.2011.
godine. Novembar i decembar 2011. godine bit će
predmet novčanih podrški u 2012. godini.
(2) Regresiranje - subvencioniranje kamata na
investicione kredite iznosi do 0 % na godišnjem
nivou.
(3) Za isplatu novčanih podrški, kandidati,
putem općinske službe za poljoprivredu,
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac zahtjeva (Z-l),
C-9 REZERVNA SREDSTVA
Rezervna sredstva (C-9) za hitne i nepredviđene
izdatke (eventualni nedostatak sredstava po
navedenim vrstama proizvodnje) koji se pojave
tokom budžetske godine isplatit će se korisnicima
iz ovog rezervnog fonda. Visina rezervnog fonda
iznosi 9.986,00 KM.
OBAVEZE KORISNIKA NAKON PRIJEMA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 4.
1) Korisnik novčanih podrški je dužan vratiti
novčana sredstva dobivena na osnovu netačnih
podataka ili ako namjenska sredstva nenamjenski
utroši, zajedno sa zateznim kamatama u roku
od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim
nadležni kantonalni inspektor naređuje korisniku
prava povrat novčanih sredstava.
NADZOR I KONTROLA
Član 5.
1) Kontrolu osnovanosti zahtjeva i
dokumentacije za novčane podrške vrši Komisija
koju je formirao ministar, a nadzor Kantonalna
inspekcija.
b) ovjerenu kopiju ugovora o kreditu sa jasno
naznačenom namjenom kredita,
c) potvrdu banke o uplati prispjelih obaveza
po kreditu, sa navedenim iznosom glavnice i
kamate koji su uplaćeni od početka realizacije
kredita do 31.10.2011. godine.
d) zadruge, pored gore navedene dokumentacije,
dostavljaju potvrdu ili rješenje o izvršenoj
zadružnoj reviziji ne stariju od dvije godine,
a za novoformirane zadruge rješenje o upisu u
sudski registar.
(4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev za podrške
najkasnije do 30.11.2011. godine.
C-8 ISPLATA PO PRIGOVORU NA
RJEŠENJE O ODBIJANJU ZAHTJEVA
ZA NOVČANE PODRŠKE IZ 2010.
GODINE
1) Isplata po prigovoru na rješenje o odbijanju
zahtjeva za novčane podrške iz 2010. godine,
po mišljenju pravobranioca Kantona, odnosi se
na jednog proizvođača, a visina isplate iznosi
350,00 KM.
Broj 14 - Strana 565
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
1) Stupanjem na snagu ovog Uputstva stavlja
se van snage Uputstvo broj 08-02-4187/11 od
26.4.2011. godine.
Član 7.
1) Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 08-02-8523-1/11
Ministar
20. jula 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
373.
Na osnovu člana 56. i 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
broj 35/05), a u vezi sa članom 27. stav 5. i 6.
Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i
ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 42/10), Pravilnikom
o načinu i uslovima ostvarenja novčanih podrški
Broj 14 - Strana 566
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
po modelu poticaja proizvodnji ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine",
broj 45/2011) i Programom utroška sredstava
"poticaj za poljoprivredu" utvrđenih proračunom
Federacije BiH sa kriterijima raspodjele za 2011.
godinu ("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 43/2011), ministar Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije
za utvrđivanje prava na
ostvarivanje novčanih podrški
po Programu utroška sredstava
"poticaj za poljoprivredu"
utvrđenih proračunom
Federacije BiH, sa kriterijima
raspodjele za 2011. godinu
I
1.1. U Komisiju za utvrđivanje prava na novčane
podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
– animalna proizvodnja (konvencionalna i
organska), imenuju se:
- Izeta Arnautović, dipl. ing. – predsjednik
- Enis Sabljaković, dipl. vet. – član
- Denis Kozlica, dipl.vet. – član
- Edita Felić, dipl. pravnik – član
1.2. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji – biljna proizvodnja (konvencionalna
i organska), imenuju se:
- Davor Šimić, dipl. ing. – predsjednik
- Alma Alagić, dipl. ing. – član
- Šefika Majetić, dipl. men. posl. ekon. – član
- Nihada Hodžić-Matešić – član
1.3. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji – proizvodnja svježeg mlijeka,
imenuju se:
- Izeta Arnautović, dipl. ing. – predsjednik
- Denis Kozlica,dipl. ing. – član
- Šefket Mehić, dipl. vet. – član
- Suzana Dedić, dipl. ecc. – član
II
Zadatak Komisije je da zahtjeve zaprimljene
od općinskih poljoprivrednih službi shodno
federalnom Pravilniku o načinu i uslovima
ostvarenja novčanie podrške po modelu poticaja
proizvodnji :
20. augusta 2011.
- službeno zaprimi, obradi i vrši provjeru pristigle
dokumetacije;
- u propisanim rokovima i na propisanim
obrascima zahtjeve za isplatu novčanih podrški
dostavlja Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva;
- podatke obrađuje u excelu i dostavlja ih u
elektronskoj formi, na disketi, CD-u ili putem
e-maila radi konačne obrade i odobravanja
isplate federalnih novčanih podrški.
III
Članovima Komisije pripada naknada za njihov
rad u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja
stručnih komisija i drugih radnih tijela od strane
Vlade Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa o načinu državne službe
i ovlaštenih organa budžetskih korisnika broj
03-017-616/2011 od 14.7.2011.godine.
O visini naknade rukovodilac će donijeti
posebno rješenje.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.
Broj 08-24-8908-1/2011
Ministar
2. augusta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
374.
Na osnovu člana 56. i 70. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 35/05), a u vezi
člana 16. Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj
proizvodnji
("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
28/04) i Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima
i načinu ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu broj 03-017-584/2011 od 13.7.2077.
godine i Uputstva za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2011.godinu broj 08-02-8523-1/2011 od
20.7.2011. godine, ministar Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi
20. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije
za utvrđivanje prava na
ostvarivanje novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
I
1.1. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji
A – animalna proizvodnja, imenuju se:
- Izeta Arnautović, dipl. ing. – predsjednik
- Enis Sabljaković, dipl. vet. – član
- Denis Kozlica, dipl. vet. – član
- Edita Felić, dipl. pravnik – član
1.2. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji
B – biljna proizvodnja, imenuju se:
- Davor Šimić, dipl. ing. – predsjednik
- Alma Alagić, dipl. ing. – član
- Šefika Majetić, dipl. men. posl. ekon. – član
- Nihada Hodžić-Matešić – član
1.3. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji –
C – Ostalo, imenuju se:
- Davor Šimić, dipl. ing. – član
- Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
- Denis Kozlica, dipl. vet. – član
- Suzana Dedić, dipl. ecc. – član
Broj 14 - Strana 567
II
Zadatak Komisije je da zahtjeve dostavljene
od općinskih poljoprivrednih službi, shodno
Uputstvu za ostvarivanje novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.
godinu i Odluci o vrsti, osnovnim kriterijima i
načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu:
- službeno zaprimi i provjeri da li su urađeni u
skladu sa Uputstvom za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2011. godinu, te ih obradi u skladu sa
navedenim Uputstvom i Odlukom;
- sve potrebne podatke unese u registar;
- izradi odgovarajuća rješenja po zahtjevu;
- pripremi za plaćanje i
- u propisanim rokovima i na propisanim
obrascima zahtjeve za isplatu novčanih podrški
dostavlja Ministarstvu finansija.
III
Članovima Komisije pripada naknada za njihov
rad u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja
stručnih komisija i drugih radnih tijela od strane
Vlade Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa o načinu državne službe
i ovlaštenih organa budžetskih korisnika broj
03-017-616/2011 od 14.7.2011.godine.
O visini naknade rukovodilac će donijeti
posebno rješenje.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 08-24-8909-1/2011
Ministar
2. augusta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
Broj 14 - Strana 568
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. augusta 2011.
S A D R Ž A J
343. Odluka o usvajanju Programa i kriterija potpore
izgradnji poduzetničkih zona u općinama
Unsko-sanskog kantona u 2011. godini
344. Odluka o načinu obrazovanja stručnih komisija i
drugih radnih tijela od strane Vlade
Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa državne službe i
ovlaštenih organa budžetskih korisnika
345. Odluka o pristupanju dodjeli koncesije za
korištenje građevinskog zemljišta za
istraživanje, gradnju i korištenje
vjetroelektrana instalirane snage do 5 MW
346. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava –
Transfer za izdavačku djelatnost utvrđen Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
347. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta – grantovi
neprofitnim organizacijama za Udruženja
logoraša Velika Kladuša za 2011. godinu
348. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa tekućeg granta – grantovi
neprofitnim organizacijama za "Dugu"
Kulen-Vakuf Bihać iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
349. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova – Grant Savezu
za sport i rekreaciju ratnih vojnih invalida
Unsko-sanskog kantona
350. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava – Ostali grantovi pojedincima
utvrđeni Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
351. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava – grantovi neprofitnim
organizacijama utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
352. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
Granta - Privatni vrtići za 2011. godinu
353. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova–Grantovi
neprofitnim organizacijama
354. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
355. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućeg granta Grantovi neprofitnim
organizacijama – invalidna udruženja na
Unsko-sanskom kantonu za 2011. godinu
356. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
525
527
529
530
531
531
532
533
534
535
536
537
538
539
357. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
540
358. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
540
359. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
541
360. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
542
361. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
542
362. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućeg granta Sredstva za
pomoć za socijalno ugrožene kategorije
543
363. O
dluka o usvajanju programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama 544
364. Odluka o usvajanju programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova – Grantovi
za obilježavanje značajnih datuma 544
365-367. Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
545
368. Odluka o odobravanju jednokratne novčane
pomoći za saniranje šteta općini Bosanska Krupa 547
369. Odluka broj 03-017-512/2011
547
370. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za
zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora 548
371. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
548
372. Uputstvo za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2011. godinu
554
373. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje
prava na ostvarivanje novčanih podrški po
Programu utroška sredstava "Poticaj za
poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije
BiH, sa kriterijima raspodjele za 2011. godinu
565
374. R
ješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje
prava na ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu 566
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnik 14 - Skupstina Unsko