SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XV - Broj 3
3. marta 2011.
BIHAĆ
Izdanje na bosanskom
jeziku
Član 2.
35.
Na osnovu odredbe člana 11. b) odjeljak A,
poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona
(''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj
1/04 i 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona,
na 3. sjednici održanoj 16.februara 2011. godine,
donijela je
ZAKON
O SPREČAVANJU NASILJA I
NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA
SPORTSKIM PRIREDBAMA
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet ovog Zakona)
Ovim Zakonom utvrđuju se mjere za
sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na
sportskim priredbama, kao i obaveza organizatora
i ovlaštenja nadležnih organa u provođenju tih
mjera na području Unsko-sanskog kantona (u
daljnjem tekstu: Kanton).
(Značenje izraza u ovom Zakonu)
(1) Sportske priredbe u smislu ovog Zakona su
sportska takmičenja i sportske manifestacije.
(2) Organizator sportske priredbe je
organizacija u sportu sa sjedištem na prostoru
Unsko-sanskog kantona, i to: sportski savez,
sportsko društvo, sportska organizacija–klub, te
drugo pravno i fizičko lice koje se stalno ili
privremeno bavi organizacijom sportskih priredbi,
odnosno koje je preuzelo organizovanje određene
sportske priredbe, ili vršenje određenih poslova u
organizovanju sportske priredbe.
(3) Vrijeme održavanja sportske priredbe
u smislu ovog Zakona je vremenski period
potreban za organizovan i siguran dolazak i
ulazak gledalaca u gledalište prije početka
sportske priredbe, uključujući vrijeme trajanja
same sportske priredbe, te vrijeme potrebno za
njihov siguran izlazak iz sportskog objekta i
odlazak nakon njenog završetka, a čije trajanje u
svakom konkretnom slučaju utvrđuje organizator
sportske priredbe u saradnji sa Upravom policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona (u daljnjem tekstu: Uprava policije),
Broj 3 - Strana 26
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
prilagođavajući dužinu tog vremena karakteru
sportskih priredbi (npr. sportske priredbe
povećanog rizika).
(4) Učesnici sportske priredbe u smislu ovog
Zakona su sva lica prisutna na sportskoj priredbi.
(5) Sportski objekat u smislu ovog Zakona
je zatvoreni i otvoreni objekat namijenjen za
održavanje sportskih priredbi, koji pored sportskog
terena može imati i gledalište.
(6) Sportski teren u smislu ovog Zakona je
prostor na kome se obavlja sportska aktivnost
(sportska igra, takmičenje), kao i prostor do
gledališta.
(7) Sve imenice koje se odnose na poje­
dine funkcije i sportske i druge djelatnike,
upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili
samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.
(8) Pod nasiljem na sportskim priredbama, u
smislu ovog Zakona, smatra se naročito:
a) fizički napad na učesnike sportske priredbe;
b) fizički obračun između učesnika na sport­
skoj priredbi;
c) bacanje na sportski teren ili u gledalište
predmeta koji mogu da ugroze život, fizički
integritet lica ili imovinu;
d) isticanje obilježja, transparenata, te
izvikivanje slogana kojima se podstiče rasna,
vjerska, nacionalna ili druga netrpeljivost i
mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv
i nepristojan, a što može da dovede do
fizičkih sukoba navijača ili drugih učesnika
te ugrozi život ili integritet lica odnosno
oštećenje ili uništenje imovine;
e) oštećivanje sportskog objekta, opreme,
uređaja i instalacija na sportskom objektu
na kome se održava sportska priredba;
f) izazivanje nereda prilikom dolaska, odnosno
odlaska sa sportskog objekta ili u sportskom
objektu, ometanje toka sportske priredbe ili
ugrožavanje sigurnosti učesnika sportske
priredbe ili trećih lica.
(9) Pod nedoličnim ponašanjem na sportskim
priredbama u smislu ovog Zakona smatra se
naročito:
a) neovlašteni ulazak na sportski teren;
b) neovlašteni ulazak u službene prostorije
i službene prolaze sportskog objekta na
kome se održava sportska priredba;
3. marta 2011.
c) unošenje u sportski objekat i upotreba
alkohola ili drugih opojnih sredstava;
d) unošenje u sportski objekat, odnosno
korištenje pirotehničkih sredstva i drugih
predmeta i sredstava kojima se može
ugroziti sigurnost učesnika u sportskoj
priredbi ili ometati njen tok;
e) neovlašten ulazak u dio gledališta sport­skog
objekta namijenjen suparničkim navijačima.
II. DUŽNOSTI ORGANIZATORA
SPORTSKIH PRIREDBI
Član 3.
(Dužnosti organizatora sportskih priredbi)
(1) Organizator sportske priredbe, u saradnji
sa policijskim službenicima Uprave policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: policijski službenici),
dužan je osigurati sigurno održavanje sportske
priredbe i preduzeti mjere kojima se predupređuje
i sprečava izbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja
gledalaca, i to:
a) preventivne mjere;
b) redovne mjere koje se preduzimaju na svim
sportskim priredbama;
c) mjere koje se preduzimaju na sportskim
priredbama povećanog rizika;
d) mjere koje preduzima Uprava policije,
sudovi i zavodi za izdržavanje prekršajnih
kazni.
(2) Kad organizacija u sportu povjeri organi­
zaciju sportske priredbe ili vršenje određenih
poslova u organizaciji sportske priredbe drugom
pravnom ili fizičkom licu, dužna je vršiti
nadzor nad provođenjem mjera utvrđenih ovim
Zakonom.
III. OBAVEZE GOSTUJUĆEG
SPORTSKOG KLUBA
Član 4.
(Obaveze gostujućeg sportskog kluba)
Gostujući sportski klub koji učestvuje na sport­
skoj priredbi povećanog rizika obavezan je da:
(1) najkasnije tri dana prije organizovanog
polaska navijača na sportsku priredbu obavijesti
organizatora sportske priredbe o svim elementima
bitnim za prijem kluba i njegovih navijača (dan
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i vrijeme polaska, procjena broja navijača koji
dolaze, način prijevoza, mjesto boravka ili
okupljanja, imena vođa navijača i sl.);
(2) ostvari saradnju sa klubom svojih navijača
i učestvuje u organizaciji njihovog dolaska na
sportsku priredbu;
(3) osigura raspodjelu karata za svoje navijače
koje je dobio od organizatora sportske priredbe;
(4) preduzme druge potrebne mjere da klub i
njegovi navijači ne budu uzrok nasilja i nereda na
sportskoj priredbi.
IV. STANDARDI KOJE MORAJU
ISPUNJAVATI SPORTSKI OBJEKTI
Član 5.
(Plan evakuacije i certifikat sigurnosti objekta)
(1) Sportski objekat mora imati plan evakuacije,
ovjeren od strane nadležne policijske uprave.
(2) Plan evakuacije mora sadržavati opisane
procedure postupanja u slučaju vanrednih situacija
(rušenje konstrukcija, požar, nestanak svjetla,
masovni neredi, dojava o podmetnutim minsko-eksplozivnim sredstvima i sl.).
(3) Sportski objekat koji je kategorisan kao
objekat za međunarodne sportske manifestacije
mora imati certifikat o sigurnosti objekta
(stadiona) ovjeren od strane Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (u
daljem tekstu: Ministarstvo).
(4) Certifikat o sigurnosti objekta se izdaje
na rok od godinu dana, a na osnovu prethodno
izvedenih pozitivnih inspekcijskih nalaza iz
oblasti elektrozaštite, gromobranske zaštite,
protivpožarne zaštite, opremljenosti sredstvima i
opremom za pružanje prve pomoći, higijensko-tehničke ispravnosti toaleta, statičke nosivosti
karakterističnih konstrukcija, ulazno-izlaznih
kapija, koridora i zaštitne ograde.
(5) Organizator je dužan osigurati da se sport­
ska priredba povećanog rizika održi u sportskom
objektu koji ima:
a) odgovarajuće ograde ispred sportskog
objekta za usmjeravanje i razdvajanje
suparničkih grupa navijača;
b) odgovarajuće ograde za sprečavanje ulaska
gledalaca na sportski teren;
Broj 3 - Strana 27
c) odgovarajuće ograde za razdvajanje
suparničkih grupa navijača;
d) odgovarajući broj jasno i vidljivo
obilježenih ulaza i izlaza prema svim
dijelovima gledališta;
e) odgovarajuća sjedišta koja se ne mogu
otkinuti samo korištenjem fizičke snage;
f) odgovarajući prostor za policijskog službe­
nika, nadležnog za održavanje javnog reda
i mira na sportskoj priredbi sa kojeg ima
jasan pregled sportskog terena i gledališta;
g) tehničku opremu za praćenje i snimanje
ponašanja gledalaca na sportskom objektu;
h) prostoriju za pružanje hitne medicinske
pomoći;
i) odgovarajući broj muških i ženskih mokrih
čvorova u svim dijelovima gledališta;
j) prostor za siguran smještaj prijevoznih
sredstava gostujućih klubova;
k) sistem javnog razglasa;
l) odgovarajuće osvjetljenje ukoliko se sportska
priredba održava u večernjim satima, kao i
osigurano neprekidno napajanje električnom
energijom.
(6) Uvjete iz stava 1. do 5. ovog člana dužan
je ispuniti i organizator drugih sportskih priredbi,
osim uvjeta utvrđenih u tačkama a), c), f), g) i j)
stava 5. ovog člana.
(7) Bliže uvjete iz stava 1. do 5. ovog člana
i njihovu ispunjenost utvrđuje nadležni sportski
savez, odnosno organizacija u sportu, uz prethodno
pribavljeno mišljenje Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i
suglasnost Ministarstva.
V. MJERE ZA SPREČAVANJE NASILJA
I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA
SPORTSKIM PRIREDBAMA
Član 6.
(Preventivne i redovne mjere)
(1) U cilju preventivnog djelovanja i smanjenja
rizika izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja
gledalaca, organizacije u sportu dužne su da:
a) podstiču organizovanje i sportsko (fair
play) ponašanje svojih navijača i njihovih
klubova;
b) provode odgovarajuće informiranje svojih
navijača (sastanci sa navijačima, izdavanje
biltena i dr.);
Broj 3 - Strana 28
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
c) koordiniraju sa klubovima svojih navijača
prilikom organizovanog odlaska na gostu­
juće sportske priredbe;
d) urede sportskim pravilima iz svoje
nadležnosti koje se sportske priredbe
smatraju visokorizičnim i koje mjere su
organizatori sportskih priredbi i drugi
učesnici dužni da preduzmu, u skladu sa
zakonom i drugim propisima, na sportskim
priredbama visokog rizika;
e) preduzmu druge mjere i aktivnosti u skladu
sa zakonom, propisima donijetim na osnovu
zakona i sportskim pravilima.
Član 7.
(Redarska služba)
(1) Organizator sportske priredbe je dužan
da obrazuje odgovarajuću redarsku službu,
ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika
radi obavljanja poslova fizičkog osiguranja i
održavanja reda na sportskoj priredbi.
(2) Prilikom vršenja poslova iz stava 1. ovog
člana redarska služba je ovlaštena da:
a) zabrani pristup sportskom objektu licima
koji su pod utjecajem alkohola ili drugih
opojnih sredstava ili se iz njihovog
ponašanja može zaključiti da su skloni
nasilnom ili nedoličnom ponašanju;
b) e fikasno odvoji gostujuće navijače
usmjeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz
sportskih objekata i poseban dio gledališta
koji je za njih određen;
c) onemogući ulazak gledalaca na sportski
teren;
d) onemogući unošenje ili prodaju alkoholnih
pića u sportskom objektu;
e) onemogući unošenje u sportski objekat
predmeta koji se mogu upotrijebiti u
nasilničkim postupanjima (pirotehnička
sredstva, palice, flaše i sl.), odnosno kojima
se može ometati tok sportske priredbe
(ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji
veće snage, transparenti ili obilježja kojima
se podstiče rasna, vjerska, nacionalna ili
druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je
sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);
f) upozori odnosno udalji gledaoce zbog
nedoličnog ponašanja kojim se može
izazvati nasilje na sportskoj priredbi ili
ometati njen tok.
3. marta 2011.
(3) Kad gledalac ili grupa gledalaca postupi
suprotno nalazima redarske službe ili izazove
nasilje, o tome se bez odlaganja obavještava
policijski službenik.
Član 8.
(Prisustvo pratećih službi)
(1) Organizator je dužan da blagovremeno
ostvari saradnju i osigura prisustvo policijskih
službenika na priredbama povećanog rizika, a
u ostalim slučajevima kada procijeni da je to
potrebno radi provođenja mjera i naloga koji se
odnose na održavanje javnog reda i mira.
(2) Organizator je dužan da za vrijeme sportske
priredbe osigura prisustvo odgovarajuće službe
hitne medicinske pomoći i vatrogasne jedinice,
kao i da ostvari saradnju, a po potrebi preduzme
mjere da osigura i prisustvo drugih nadležnih
organa i organizacija, javnih službi i javnih predu­
zeća (inspekcijske i komunalne službe i dr.).
(3) Organizator je dužan dostaviti prijavu o
održavanju sportske priredbe 7 (sedam) dana prije
održavanja sportske priredbe.
(4) Uprava policije, na osnovu prijave
organizatora o održavanju sportske priredbe
i ocjene relevantnih elemenata o rizicima
ugrožavanja stanja sigurnosti i preduzetih mjera
organizatora, određuje broj i postupke policijskih
službenika koji osiguravaju javni red i mir na
određenoj sportskoj priredbi.
Član 9.
(Evidencije navijača)
(1) Organizator je dužan da, u saradnji sa
sportskim klubovima koji učestvuju u sportskoj
priredbi i klubovima njihovih navijača, osigura
vođenje evidencije o identitetima lica kojima se
ulaznice prodaju, odnosno ustupaju preko klubova
navijača, kao i da omogući uvid u te evidencije
ovlaštenom licu Ministarstva.
(2) Uprava policije je dužna uspostaviti i
uredno voditi evidenciju lica kojima je izrečena
zabrana prisustvovanja određenim sportskim
priredbama.
Član 10.
(Sportske priredbe povećanog rizika)
(1) Sportske priredbe povećanog rizika su:
a) domaće i međunarodne sportske priredbe
od većeg takmičarskog značaja;
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
b) sportske priredbe na kojima se očekuje
prisustvo velikog broja gledalaca i navijača
gostujućih klubova;
c) druge sportske priredbe kad posebne
okolnosti ukazuju da na njima može doći do
nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca.
(2) Koje se domaće i međunarodne sportske
priredbe, u smislu stava 1. tačka a) ovog člana,
mogu smatrati od većeg takmičarskog značaja,
određuje svojim aktom nadležni sportski savez.
(3) Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, po zaprimljenom obavještenju
od strane organizatora o vremenu održavanja
sportske priredbe povećanog rizika, odredit će lice
ovlašteno za koordinaciju ukupnih aktivnosti svih
subjekata koji učestvuju u organizaciji te sportske
priredbe kako bi sve preventivne, redovne i
posebne mjere određene ovim Zakonom nadležni
organ i službe preduzeli blagovremeno i efikasno.
Član 11.
(1) Kad okolnosti iz člana 10. ovog Zakona
ukazuju na rizik od izbijanja nasilja i nedoličnog
ponašanja gledalaca na sportskoj priredbi,
organizator sportske priredbe je dužan da:
a) o tim okolnostima obavijesti bez odlaganja,
a najkasnije u roku 48 sati prije početka
sportske priredbe, Upravu policije i druge
nadležne organe, nadležni sportski savez i
druge zainteresovane organizacije u sportu,
kao i sportiste koji učestvuju u sportskoj
priredbi;
b) odredi odgovorno lice koje je zaduženo
za rukovođenje provođenjem mjera za
sprečavanje nedoličnog ponašanja gledalaca
i za saradnju sa Upravom policije;
c) ostvari saradnju sa Ministarstvom radi
postupanja po nalozima koji se odnose na
osiguranje javnog reda i mira na sportskoj
priredbi i radi osiguranja rada dežurnog
sudije za prekršaje;
d) ostvari saradnju sa predstavnicima klubova
navijača u cilju međusobne razmjene
informacija i osiguranja da klubovi navijača
odrede dio redara na sportskoj priredbi iz
svojih redova radi pomoći u održavanju
reda na sportskoj priredbi i obavještavanja
gledalaca.
Broj 3 - Strana 29
(2) Organizator sportske priredbe, u saradnji
sa ovlaštenim policijskim službenikom iz člana
10. stav 3. ovog Zakona, može prekinuti sportsko
takmičenje i odrediti da se isprazni dio ili cijelo
gledalište u slučaju masovnog izražavanja rasne,
vjerske, nacionalne ili druge netrpeljivosti i
mržnje.
(3) Nakon pražnjenja gledališta, sportska
priredba se može nastaviti ili odložiti u skladu sa
važećim pravilima
Član 12.
(Zabrana prodaje alkoholnih pića)
Zabranjena je prodaja alkoholnih pića na
prilazima, u neposrednoj blizini i u sportskom
objektu tri sata prije i po završetku sportske
priredbe, kao i za vrijeme njenog održavanja.
Član 13.
(Razdvajanje navijača)
(1) Organizator je dužan da prije početka
trajanja i po završetku sportske priredbe
povećanog rizika:
a) omogući odvajanje grupa gostujućih
navijača prodajom ulaznica na odvojenim i
posebnim prodajnim mjestima;
b) omogući da se u prodaju puste samo
ulaznice za mjesta za sjedenje, odnosno
onoliki broj ulaznica za stajanje koji, u
zavisnosti od kapacitete sportskog objekta,
ne ugrožava sigurnost učesnika sportske
priredbe;
c) ostvari saradnju sa sportskim klubovima koji
učestvuju u sportskoj priredbi u pogledu
prodaje ulaznica za njihove navijače;
d) odredi posebne ulaze, izlaze i dio gledališta
za grupe gostujućih navijača, ukoliko se
očekuje njihov organizovan dolazak i
odlazak u većem broju;
e) osigura preko programa sportske priredbe ili
drugih sredstava informisanja podsticanje
gledalaca na korektno ponašanje
Član 14.
(Zabrana prodaje ulaznica na dan održa­
vanja sportske priredbe povećanog rizika)
(1) Na dan održavanja priredbe povećanog
rizika ulaznice se po pravilu na mogu prodavati u
sportskom objektu na kome se priredba održava
ili u njegovoj neposrednoj blizini, već samo na
posebnim prodajnim mjestima.
(2) Odobrenje za određivanje prodajnih mjesta
iz stava 1. ovog člana daje Ministarstvo.
Broj 3 - Strana 30
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
VI. MJERE KOJE PREDUZIMA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA
Član 15.
(1) Uprava policije prilikom održavanja
sportskih priredbi povećanog rizika može da
naloži poduzimanje svih potrebnih mjera
za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja
gledalaca, a naročito:
a) naloži grupama gostujućih navijača kretanje
određenim pravcem prilikom dolaska,
odnosno odlaska iz sportskog objekta;
b) naloži organizatoru sportske priredbe
otklanjanje uočenih nedostataka sportskog
objekta ili propusta u organizaciji;
c) zabrani ulazak na sportsku priredbu,
odnosno udalji od sportskog objekta lice
iz čijeg se ponašanja može zaključiti
da je sklono nasilničkom i nedoličnom
ponašanju.
(2) Ministarstvo pred sportsku priredbu
povećanog rizika, najmanje 24 sata prije njenog
početka, vrši pregled sportskog objekta na kome
će se sportska priredba održati i ostvaruje uvid u
organizacione pripreme, te osigurava da objekat
blagovremeno, u skladu sa važećim procedurama,
bude pretražen radi otkrivanja prisustva eventualno
podmetnutih eksplozivnih sredstava.
Član 16.
(Troškovi za provođenje mjera)
(1) Organizator sportske priredbe snosi
troškove koji se odnose na poduzimanje mjera iz
člana 3. i 15. ovog Zakona.
(2) Organizator može sa Ministarstvom
zaključiti ugovor o obavljanju određenih poslova
osiguranja sportske priredbe i provođenja
određenih mjera za sprečavanje nasilja i
nedoličnog ponašanja gledalaca, koji ne spadaju u
redovne poslove održavanja javnog reda i mira.
(3) Ugovor iz stava 2. ovog člana u ime
Ministarstva zaključuje ministar.
(4) Prihodi ostvareni obavljanjem poslova i
provođenjem mjera iz stava 2. ovog člana prihod
su budžeta Kantona.
VII. NADZOR
Član 17.
Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona, svako iz svoje nadležnosti.
3. marta 2011.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Član 18.
(Novčana kazna za organizatora i odgovorna lica)
(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do
10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj organizacija
u sportu ili drugo pravno lice ako:
a) ne osigura nesmetano i sigurno održavanje
sportske priredbe (član 3. stav 1. ovog
Zakona);
b) ne vrši nadzor nad provođenjem mjera
utvrđenih ovim Zakonom (član 3. stav 2.
ovog Zakona);
c) ne poduzme propisane preventivne mjere
(član 6. ovog Zakona);
d) ne organizuje, odnosno ne angažuje odgo­
va­rajuću redarsku službu (član 7. stav 1.
ovog Zakona);
e) odbije saradnju sa Ministarstvom (član 8.
stav 1. ovog Zakona);
f) ne osigura za vrijeme trajanja sportske
priredbe prisustvo odgovarajuće službe
hitne medicinske pomoći ili ne ostvari
saradnju sa drugim nadležnim organima
i organizacijama (član 8. stav 2. ovog
Zakona);
g) ne preduzme propisane mjere kada su
okolnosti ukazivale da postoji rizik da dođe
do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca
ili ne postupi po nalozima Ministarstva u
vezi održavanja sportske priredbe povećanog
rizika (član 11. ovog Zakona);
h) ne preduzme propisane mjere prije početka,
za vrijeme trajanja i po završetku sportske
priredbe povećanog rizika (član 13. ovog
Zakona);
i) ne osigura ograničenje prodaje ulaznica
za sportske priredbe povećanog rizika ili
ne osigura vođenje propisanih evidencija,
odnosno ne pruži ih na uvid ovlaštenom licu
Ministarstva (član 9. stav 1. ovog Zakona);
j) prodaje ulaznice van odobrenih posebnih
prodajnih mjesta (član 14. ovog Zakona);
k) ne osigura da se sportska priredba poveća­
nog rizika održi na odgovarajućem sport­
skom objektu (član 5. stav 1. ovog Zakona);
l) u svojstvu gostujuće ekipe ne preduzme
zakonom propisane mjere (član 4. ovog
Zakona);
m) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani
(član 12. ovog Zakona).
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit
će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko
lice koje je organizator sportske priredbe kaznit
će se novčanom kaznom od 200,00 KM do
1.000,00 KM.
(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana
preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od
200,00 KM do 1.000,00 KM.
(5) Pravnom licu kome je izrečena kazna
za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se uz
izrečenu kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane
vršenja određenih poslova.
(6) Odgovornom licu kome je izrečena kazna
za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i
zaštitna mjera zabrane vršenja određenih poslova.
(7) Preduzetniku kome je izrečena kazna za
prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći
i zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne
djelatnosti.
Broj 3 - Strana 31
sportske priredbe posebnim pirotehničkim
sredstvima ili drugim napravama (član 2.
stav 8.c i f i stav 9.d ovog Zakona);
c) neovlašteno ulazi u sportski teren (član 2.
stav 9.a ovog Zakona);
d) za vrijeme održavanja sportske priredbe,
kao i neposredno prije ili poslije održavanja
sportske priredbe, neovlašteno ulazi u
službene prolaze sportskog objekta na
kome se odvija sportska priredba (član 2.
stav 9.b ovog Zakona);
e) za vrijeme održavanja sportske priredbe
unosi u sportski objekat ili upotrebljava
alkohol ili opojna sredstva (član 2. tačka
9.c ovog Zakona);
f) neovlašteno uđe u dio gledališta namijenjen
suparničkim navijačima (član 2. stav 9. e
ovog Zakona);
g) ne postupi po nalozima službenog osoblja
iz člana 7. stav 2. ovog Zakona;
h) postupi suprotno obavezi iz člana 20. stav
2. ovog Zakona.
(Zaštitna mjera zabrane prisustvovanja
sportskim priredbama)
(2) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. a - g ovog
člana, fizičkom licu se može izreći zaštitna mjera
zabrane prisustvovanja određenim sportskim
priredbama.
(1) Uz kaznu za prekršaj, fizičkom licu može
se izreći zaštitna mjera zabrane prisustvovanja
određenim sportskim priredbama, pod uvjetima
propisanim ovim Zakonom.
(3) Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. a - g i za
prekršaj iz stava 1. h ovog člana, zaštitna mjera
zabrane prisustvovanja određenim sportskim
priredbama izriče se obavezno.
(2) Zabrana prisustvovanja određenim sport­
skim priredbama sastoji se u obavezi učinioca
prekršaja da se neposredno prije početka odre­
đenih sportskih priredaba lično javi policijskom
službeniku, odnosno policijskoj stanici, na pod­
ručju na kojem se učinilac prekršaja zatekao i
da boravi u njihovim prostorijama do završetka
sportske priredbe.
(4) Ako prekršaj iz stava 1. ovog člana učini
maloljetnik, odgovarajuće se primjenjuje posebna
odredba kantonalnog zakona o odgovornosti i
kažnjavanju maloljetnika za prekršaje.
Član 19.
Član 20.
(Novčana kazna za fizička lica)
(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do
5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice
ako:
a) oštećuje sportski objekat na kome se odvija
sportska priredba, njegovu opremu, uređaje,
instalacije i drugi inventar (član 2. stav 8.e
ovog Zakona);
b) baca bilo kakav predmet na sportski
teren ili u gledalište, ili ometa odvijanje
(5) Roditelj, usvojilac, odnosno staratelj malo­
ljetnika mlađeg od 16 godina, koji učini prekršaj
iz stava 1. ovog člana, ako je izvršenje prekršaja
od strane maloljetnika posljedica njegovog
propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a bio
je u mogućnosti da takav nadzor vrši, kaznit će se
za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50,00
KM do 500,00 KM.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 21.
(Usklađivanje općih akata)
Organizacije u sportu uskladit će svoja akta
sa ovim Zakonom u roku od šezdeset dana od
njegovog stupanja na snagu.
Broj 3 - Strana 32
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 22.
(Stupanje na snagu ovog Zakona)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona''.
Broj 01-02-1-12/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
36.
Na osnovu člana 10.n) odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 1/04 i 11/04),
na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja
i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine
Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici održanoj
16. februara 2011. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
stručnoj službi Skupštine
Unsko-sanskog kanton
I
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopuna
Odluke o Stručnoj službi Skupštine Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik USK-a", 18/05) tako
što se u članu 3. stav 2. mijenja i glasi:
"Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanje i finansijsko-administrativna pitanja, vrši imenovanje sekretara
Skupštine".
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-3-10/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
37.
Na osnovi člana 11 odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 1/04 i 11/04) i
člana 20. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/04), Skupština Unsko-sanskog
kantona, na 3. sjednici održanoj 16.februara 2011.
godine, donijela je
3. marta 2011.
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru
predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova stalnih
i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona
I
Odluka o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova radnih tijela Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 19/10) mijenja se
u tački VII pod rednim brojem 3, i to skraćenica
"SDP" zamjenjuje se imenom "Zorica DellameaRedžić".
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-16/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
38.
Na osnovu člana 98. (2) Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici održanoj
16.februara 2011. godine, donijela je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt Zakona o kantonalnim
inspekcijama Unsko-sanskog kantona.
II
Skupština cijeni da Nacrt Zakona, sa stavovima
i prijedlozima koji su istaknuti u raspravi na
sjednicama radnih tijela i sjednici Skupštine,
može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga
Zakona o kantonalnim inspekcijama Unsko-sanskog kantona.
III
Kantonalna uprave za inspekcijske poslove
će zajedno sa predstavnicima Zakonodavnopravne komisije, Komisije za budžet, ekonomsko-finansijsku politiku, Komisije za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu
politiku i infrastrukturu, te Komisije za zdravstvo,
boračka pitanja, rad i socijalnu politiku uzeti u
obzir stavove i prijedloge istaknute u raspravi
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
na sjednicama radnih tijela i sjednici Skupštine,
provesti javnu raspravu u trajanju od 30 dana po
općinama Unsko-sanskog kantona, s tim da se
obavijesti Privredna komora, Poljoprivredni zavod,
udruženja poljoprivrednika i sve zainteresirane
strane kako bi se na vrijeme mogli izjasniti
o Nacrtu Zakona o kantonalnim inspekcijama
Unsko-sanskog kantona, nakon čega će, uz ocjenu
svih istaknutih mišljenja i prijedloga o Nacrtu
Zakona, utvrditi Prijedlog Zakona o lokalnoj
samoupravi u Unsko-sanskom kantonu i dostaviti
ga Skupštini.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-13/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
39.
Na osnovu člana 98. (2) Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici održanoj
16. februara 2011. godine, usvojila je slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona o
stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-27/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
40.
Na osnovu člana 98. (2) Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 3. sjednici održanoj
16. februara 2011. godine, donijela je slijedeći
Broj 3 - Strana 33
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija o stanju u
oblastima privrede iz nadležnosti Ministarstva
privrede, sa stanjem elektroenergetskih objekata i
mreža na Unsko-sanskom kantonu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 01-02-4-25/11
Predsjedavajući Skupštine
16. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
41.
Na osnovu člana 15. e) Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i člana 3.
Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona
("Sluzbeni list Unsko-sanskog kantona", broj
4/97), na prijedlog sekretara Skupštine, Kolegij
Skupštine Unsko-sanskog kantona donio je
PRAVILNIK
O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU
IZDAVANjA LEGITIMACIJA I
VOĐENjU EVIDENCIJE O IZDATIM
LEGITIMACIJAMA POSLANICIMA
SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG
KANTONA i ČLANOVIMA VLADE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Član 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se sadržina i oblik
legitimacija poslanika Skupštine Unsko-sanskog
kantona, članova Vlade Unsko-sanskog kantona
(premijer Kantona i ministri) i način izdavanja i
vođenja evidencije o izdatim legitimacijama.
Član 2.
Poslaniku Skupštine Unsko-sanskog kantona
(u daljem tekstu: poslanik) izdaje se službena
legitimacija poslanika (u daljem tekstu:
legitimacija) nakon verifikacije mandata u
Skupštini Unsko-sanskog kantona.
Broj 3 - Strana 34
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 3.
Premijeru Kantona i ministrima izdaje se
legitimacija nakon polaganja svečane izjave pred
Skupštinom Unsko-sanskog kantona.
Član 4.
Legitimacija poslanika sadrži: na prednjoj
strani, u sredini, nalazi se grb Unsko-sanskog
kantona, s obje strane grba, u gornjem dijelu,
nalazi se tekst: Bosna i Hercegovina, Federacija
Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski kanton,
Skupština Unsko-sanskog kantona na latiničnom
i ćiriličnom pismu.
3. marta 2011.
Ispod teksta, na lijevoj strani, nalazi se
prostor za fotografiju dimenzija 3 cm x 2,5 cm,
a ispod fotografije registarski broj legitimacije,
dan, mjesec i godinu izdavanja legitimacije, rok
važenja legitimacije.
Ispod grba, na desnoj strani, nalazi se tekst:
SLUŽBENA LEGITIMACIJA na latiničnom i
ćiriličnom pismu, a zatim ministar, naziv resora,
ime i prezime. U donjem desnom uglu nalazi se
potpis predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog
kantona i pečat.
Član 7.
Ispod teksta, na lijevoj strani, nalazi se
prostor za fotografiju dimenzija 3 cm x 2,5 cm,
a ispod fotografije registarski broj legitimacije,
dan, mjesec i godinu izdavanja legitimacije, rok
važenja legitimacije.
Legitimacija je u obliku pravougaonika
dimenzija 90 mm x 55 mm, izrađena na punijem
papiru bijele boje, zaštićena omotom od plastične
mase. Tekst je ispisan tamnoplavim slovima.
Ispod grba na desnoj strani nalazi se tekst:
SLUŽBENA LEGITIMACIJA na latiničnom
i ćiriličnom pismu, a zatim poslanik, ime i
prezime. U donjem desnom uglu nalazi se potpis
predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog
kantona i pečat.
Ako izgubi legitimaciju ili mu ona na drugi
način nestane, vlasnik je dužan da gubitak,
odnosno nestanak legitimacije, prijavi sekretaru
Skupštine.
Član 5.
Legitimacija premijera sadrži: na prednjoj
strani, u sredini, nalazi se grb Unsko-sanskog
kantona, s obje strane grba, u gornjem dijelu,
nalazi se tekst: Bosna i Hercegovina, Federacija
Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski kanton,
Vlada Unsko-sanskog kantona na latiničnom i
ćiriličnom pismu.
Ispod teksta, na lijevoj strani, nalazi se
prostor za fotografiju dimenzija 3 cm x 2,5 cm,
a ispod fotografije registarski broj legitimacije,
dan, mjesec i godinu izdavanja legitimacije, rok
važenja legitimacije.
Ispod grba, na desnoj strani, nalazi se tekst:
SLUŽBENA LEGITIMACIJA na latiničnom i
ćiriličnom pismu a zatim premijer Unsko-sanskog
kantona, ime i prezime. U donjem desnom uglu
nalazi se potpis predsjedavajućeg Skupštine
Unsko-sanskog kantona i pečat.
Član 6.
Legitimacija ministra sadrži: na prednjoj
strani, u sredini, nalazi se grb Unsko-sanskog
kantona, s obje strane grba, u gornjem dijelu,
nalazi se tekst: Bosna i Hercegovina, Federacija
Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski kanton,
Vlada Unsko-sanskog kantona na latiničnom i
ćiriličnom pismu.
Član 8.
O prijavi iz stava 1. ovog člana sastavlja
se službena zabilješka, a legitimacija se
oglašava nevažećom u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona". Troškovi oglašavanja
legitimacije nevažećom padaju na teret sredstava
za rad Skupštine.
O izgubljenoj legitimaciji vlasniku se izdaje
potvrda koja mu služi dok mu se ne izda druga
legitimacija. Potvrdu potpisuje sekretar Skupštine
ili lice koje on ovlasti.
Član 9.
Na osnovu oglasa da je izgubljena, odnosno
nestala legitimacija oglašena nevažećom,
poslaniku se izdaje druga legitimacija, na koju se
stavlja oznaka "duplikat", i novi broj – redni broj
pod kojim je zavedeno njeno izdavanje.
Član 10.
O izdatim legitimacijama vodi se evidencija.
Evidencija o izdatim legitimacijama sadrži:
1) redni broj pod kojim je zavedeno izdavanje
legitimacije;
2) ime i prezime funkcionera kome je izdata
legitimacija;
3) mjesto stanovanja i adresu funkcionera kome
je izdata legitimacija;
4) dan, mesec i godinu izdavanja legitimacije;
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5) dan, mesec i godinu prestanka važenja
legitimacije;
6) potpis funkcionera kome je izdata legitimacija;
7) primjedba.
Legitimacija nosi redni broj pod kojim je
zavedeno njeno izdavanje.
U rubriku "primjedba" unosi se oznaka o
izdatom duplikatu legitimacije.
Član 11.
Evidencija o izdatim legitimacijama vodi se po
mandatnim periodima Skupštine, bez prekidanja
rednog broja ranije izdatih legitimacija. Po isteku
mandatnog perioda, u rubriku "primjedba" upisuje
se koliko je u prethodnom periodu ukupno izdato
legitimacija, što se ovjerava potpisom sekretara
Skupštine.
Član 12.
Broj 3 - Strana 35
ODLUKU
O RADNOM VREMENU U
KANTONALNIM ORGANIMA UPRAVE I
UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored radnog
vremena uposlenih u kantonalnim organima
uprave i upravnim organizacijama, osnovanim
Zakonom o organizaciji i djelokrugu kantonalnih
organa uprave i upravnih organizacija, i to:
ministarstvima, kantonalnim upravama i
kantonalnim upravnim organizacijama i drugim
službama i tijelima Unsko-sanskog kantona.
Član 2.
Puno radno vrijeme uposlenih iz člana 1.
ove Odluke iznosi 40 (četrdeset) sati sedmično
i raspoređuje se na pet radnih dana, i to: od
ponedjeljka do petka u trajanju od 7.00 do
15.30 sati.
Član 3.
O izdavanju legitimacija i o evidenciji o
izdatim legitimacijama stara se sekretar Skupštine,
odnosno lice koje on ovlasti.
Uposlenik koji radi u punom radnom vremenu
ima pravo na odmor u toku radnog vremena u
trajanju od 30 minuta.
Poslove izdavanja i vođenja evidencije o
izdatim legitimacijama obavlja služba Skupštine.
Vrijeme korištenja dnevnog odmora raspoređuje
će u vremenu od 12.00 do 12.30 sati.
Član 13.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju
važiti svi ranije donijeti akti kojim se uređuje
sadržina, oblik i način izdavanja legitimacija i
vođenje evidencije.
Član 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 02/1-02-3-231/11 Predsjedavajući Skupštine
21. februara 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
Član 4.
Ovlašćuje se ministar Ministarstva unutrašnjih
poslova, ministar Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i direktor Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove da shodno
potrebama organizacije procesa rada organa
kojim rukovode urede raspored radnog vremena i
vrijeme korištenja dnevnog odmora.
Član 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o radnom vremenu u kantonalnim
organima uprave, kantonalnim ustanovama i
Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2032/2010
od 7.1.2010. godine.
Član 6.
42.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
17.2.2011. godine, donosi
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se od
1.3.2011. godine.
Broj 03-017-40/2011
Premijer Kantona
17. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 3 - Strana 36
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. marta 2011.
43.
44.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), člana 34. stav
1. i 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine, broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10 i 36/10), Odluke o privremenom
finansiranju Unsko-sanskog kantona za januar–
mart 2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 19/10), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
25.2.2011. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), člana 34. stav
1. i 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine, broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10 i 36/10), Odluke o privremenom
finansiranju Unsko-sanskog kantona za januar–
mart 2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 19/10), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
25.2.2011. godine, donosi
ODLUKU
ODLUKU
I
Iz sredstava Odluke o privremenom
finansiranju Unsko-sanskog kantona za januar–
mart 2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 19/10), razdjel 11, glava
01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614000 - tekuća rezerva budžeta, odobrava se
isplata u visini od:
4.500,00 KM
(slovima: četiri hiljade pet stotina
konvertibilnih maraka)
I
Iz sredstava Odluke o privremenom
finansiranju Unsko-sanskog kantona za januar–
mart 2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 19/10), razdjel 11, glava
01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614000 - tekuća rezerva budžeta, odobrava se
isplata u visini od:
11.000,00 KM
(slovima: jedanaest hiljada konvertibilnih
maraka)
za finansijsku pomoć JP "RTV USK" d.o.o. Bihać,
putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, razdjel 18, glava 01, potrošački kod 0001,
614 300 IAN003 – Grant JP RTV.
za finansijsku pomoć JP "Unsko-sanske novine"
d.o.o. Bihać, putem Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, razdjel 18, glava 01,
potrošački kod 0001, 614 300 IAN004 – Grant JP
USN.
II
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će kao
finansijska pomoć JP "RTV USK" d.o.o. Bihać.
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će kao
finansijska pomoć JP "Unsko-sanske novine"
d.o.o. Bihać.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke starat će se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke starat će se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
IV
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-83/2011
Ministarstva privrede
25. februara 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing.maš.
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-84/2011
Ministarstva privrede
25. februara 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
45.
Broj 3 - Strana 37
46.
Na osnovu člana 16, Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), člana 34. stav 1.
i 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
9/10 i 36/10), Odluke o privremenom finansiranju
Unsko-sanskog kantona za januar–mart 2011.
godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 19/10), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dan
17.2.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Iz sredstava Odluke o privremenom
finansiranju Unsko-sanskog kantona za januar–
mart 2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 19/10), razdjel 11, glava
01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614000 - tekuća rezerva budžeta, odobrava se
isplata u visini od:
1.500,00 KM
(slovima: hiljadu pet stotina konvertibilnih
maraka)
za pomoć porodici nesretno nastradalog učenika
petog razreda Osnovne škole "Brekovica"
Čaušević (Ahmeta) Esnafa, putem Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, razdjel
18, glava 01, potrošački kod 0001, subanalitika
IAM004 – ostali grantovi pojedincima –
učenicima i studentima.
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će u svrhu
pomoći porodici nastradalog Čaušević (Ahmeta)
Esnafa.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke starat će se Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-50/2011
Premijer Kantona
17. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/08), člana 40. stav 3.
Zakona o namještenicima u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
49/05), Odluke o privremenom finansiranju
Unsko-sanskog kantona za period januar–mart
2011. godine ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 19/10), a u vezi sa članom 5. i
59. Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
45/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 3.3.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Utvrđuje se osnovica za obračun plaće za
službenike i namještenike u kantonalnim organima
državne službe, organima sudske vlasti, policije
Unsko - sanskog kantona, za mjesec febraur –
mart 2011. godine u visini od 330,00 KM.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
nakon čega prestaje da važi odredba tačke I
Odluke broj: 03-017-05/2011 od 4.2.2011. godine.
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-101/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing.maš.
47.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), na usaglašen
prijedlog Ministarstva finansija, Ministarstva
pravosuđa i uprave i Sindikata državnih službenika
u kantonalnim organima državne službe, sudske
vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH –
Sindikalna organizacija kantonalnih organa, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
3.3.2011. godine, donosi
Broj 3 - Strana 38
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće
službenika u kantonalnim
organima državne službe
2. U II platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- sekretar organa državne službe
- sekretar Kantonalnog suda
- sekretar Općinskog suda
- arhivar Kantonalnog tužilaštva
I
Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom,
utvrđuju se platni razredi i koeficijenti za plaće
službenika u kantonalnim ministarstvima,
kantonalnim upravama (samostalnim i u sastavu
kantonalnog ministarstva), kantonalnim upravnim
organizacijama (samostalnim i u sastavu
kantonalnog ministarstva) i drugim službama i
tijelima, koji plaće primaju iz budžeta Unsko-sanskog kantona.
II
Službenici iz tačke I ove Odluke, razvrstavaju
se u devet (9) platnih razreda i za svaki platni
razred utvrđuju se koeficijenti za plaću u
slijedećim vrijednostima, i to:
Platni razred:
3. marta 2011.
Koeficijenti:
I platni razred.................................................. 5,64
II platni razred................................................. 5,09
III platni razred............................................... 5,00
IV platni razred............................................... 4,73
V platni razred................................................. 4,64
VI platni razred............................................... 4,09
VII platni razred.............................................. 4,00
VIII platni razred............................................. 3,64
IX platni razred............................................... 3,05
III
Platnim razredima iz tačke II ove Odluke
razvrstavaju se radna mjesta službenika iz
kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija,
stručnih i drugih službi i tijela kantonalne uprave,
i to:
1. U I platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- sekretar Skupštine Unsko-sanskog kantona
- sekretar Vlade Unsko-sanskog kantona
- rukovodilac samostalne uprave i samostalne
upravne organizacije
3. U III platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- pomoćnik rukovodioca organa državne
službe
- rukovodilac organa kantonalne uprave i
kantonalne ustanove koja se nalazi u sastavu
kantonalnog ministarstva
4. U IV platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef osnovne organizacione jedinice
- šef kabineta
- stručni savjetnik za internu reviziju
- glavni kantonalni inspektor
5. U V platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione jedinice
6. U VI platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- kantonalni inspektor
7. U VII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- stručni savjetnik
8. U VIII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši stručni saradnik
- stručni saradnik u Kantonalnom sudu
- stručni saradnik u Kantonalnom tužilaštvu
9. U VIII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- stručni saradnik
IV
Odredbe ove Odluke shodno se primjenjuju
na službenike koji taj status imaju u stručnim i
drugim službama kantonalnih organa vlasti, ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno.
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V
Ova Odluka se ne primjenjuje na pripadnike
policije.
VI
Plaća pripravnika sa visokom školskom
spremom utvrđuje se u iznosu od 80% plaće
utvrđene za IX platni razred.
VII
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih
državnih službenika u kantonalnim organima
državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 6/10).
Broj 3 - Strana 39
člana 23. stav 1. Uredbe o dopunskim poslovima
osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne
djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe
koje obavljaju namještenici u kantonalnim
organima državne službe i drugim stručnim
službama i tijelima za koje se sredstva za plaće
osiguravaju u budžetu Unsko - sanskog kantona.
II
Radna mjesta namještenika u kantonalnim
organima državne službe razvrstavaju se u
sedam (7) platnih razreda i za svaki platni razred
utvrđuju se koeficijenti za plaću u slijedećim
vrijednostima, i to:
Platni razred:
Koeficijenti:
VIII
I platni razred.................................................. 3,00
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivati će se od
1.2.2011. godine.
II platni razred................................................. 2,82
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-102/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
V platni razred................................................. 2,41
III platni razred............................................... 2,64
IV platni razred............................................... 2,45
VI platni razred............................................... 2,18
VII platni razred.............................................. 1,68
III
48.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 41. Zakona
o namještenicima u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine",
broj 49/05), a u vezi sa članom 23. Uredbe
o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti iz
nadležnosti organa državne službe koje obavljaju
namještenici ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 69/05 i 29/06), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 3.3.2011.
godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće
namještenika u kantonalnim
organima državne službe
I
Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom, utvrđuju
se platni razredi i koeficijenti namještenika iz
U platne razrede utvrđene u tački II ove
Odluke razvrstavaju se radna mjesta namještenika
iz kantonalnih organa državne službe, i to:
Za namještenike više školske spreme:
1. U I platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione jedinice
2. U II platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši samostalni referent
3. U III platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- samostalni referent
- zemljišno-knjižni referent u općinskom sudu
Za namještenike srednje školske spreme:
4. U IV platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione jedinice
Broj 3 - Strana 40
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5. U V platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši referent, odnosno VKV-radnik
6. U VI platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- referent i KV-radnik IV i III stepena
7. U VII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- pomoćni radnik i NK-radnik
IV
Odredbe ove Odluke shodno se primjenjuju i
na namještenike koji taj status imaju u stručnim
i drugim službama organa zakonodavne vlasti,
organima izvršne vlasti, organima sudske vlasti,
tužilaštvima, pravobranilaštvu, ustanovama
za izvršenje krivičnih sankcija, ako posebnim
zakonom nije drugačije uređeno.
V
Plaća pripravnika sa višom školskom spremom
utvrđuje se u iznosu od 80% plaće utvrđene za III
platni razred.
VI
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim
organima državne službe ("Službeni glasnik
Unsko - sanskog kantona", broj 6/10).
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se od
1.2.2011. godine.
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-103/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
49.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona," broj 5/08), člana 7. stav 2. tačka
2. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:
75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), na prijedlog
Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
17.2.2011. godine, donosi
3. marta 2011.
RJEŠENJE
o imenovanju Kantonalne
komisije za procjenu šteta
I
Za utvrđivanje vrste i visine šteta koje nastaju
na materijalnim i drugim dobrima od djelovanja
prirodnih i drugih nesreća na području Unsko-sanskog kantona, imenuje se Kantonalna komisija
za procjenu šteta (u daljem tekstu: Komisija) u
slijedećem sastavu:
1. Emina Cerić, dipl. ing. građevinarstva predsjednik
2. Aida Salihagić, dipl. ecc - član
3. Kemal Hamedović, dipl. ing. mašinstva - član
4. Davor Šimić, dipl. ing. voćarstva - član
5. Muhamed Pečenković, prof. ONO - član
6. Zulić Pervina, dipl. ing. agronomije - član
7. Hadžić Senad, dipl. ing. šumarstva - član
II
Za obavljanje stručnih, administrativnih
i drugih poslova utvrđenih članom 9. stav
2. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
(u daljem tekstu: Uredba), Kantonalna uprava
civilne zaštite će odrediti sekretara komisije.
III
Komisija je nadležna da izvršava zadatke
utvrđene u članu 12. i drugim odredbama Uredbe,
i to:
- prati, objedinjava, usmjerava i vrši nadzor
nad radom općinskih komisija na području
Kantona i tim komisijama pruža stručnu pomoć
u pravilnom primjenjivanju Uredbe;
- vrši provjeru realnosti procjene šteta koje utvrde
općinske komisije uvidom u dokumentaciju i
stvarno stanje nastalih šteta;
- izrađuje zbirni izvještaj o procjeni šteta na
području Kantona koje su utvrđene od strane
općinskih komisija, i taj izvještaj u roku od 15
dana od dana dobijanja od općinskih komisija
dostavlja Vladi Kantona na razmatranje i
usvajanje, a nakon toga usvojeni izvještaj u
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 3 - Strana 41
roku od 15 dana od dana usvajanja dostavlja
Federalnom zavodu za statistiku i Federalnoj
komisiji za procjenu šteta, predlaže Vladi Kantona
visinu sredstava koja bi trebalo obezbijediti za
otklanjanje šteta nastalih na području Kantona.
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
IV
o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ "Otoka"
Bosanska Krupa
Komisija je dužna da zbirni izvještaj o procije­
njenim štetama, prije dostavljanja Vladi Kantona
na usvajanje, dostavi Kantonalnom štabu civilne
zaštite radi upoznavanja i davanja mišljenja.
V
Komisija za procjenu šteta se imenuje na
period od četiri godine.
VI
Način rada Komisije će se urediti Poslovnikom
o radu Komisije, koji donosi Komisija.
VII
Kantonalna uprava civilne zaštite će
obezbijediti potrebne uslove za nesmetan rad
Komisije utvrđene u članu 9. stav 2. Uredbe.
VIII
Članovima Komisije pripada naknada u vrijeme
kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti,
čiju visinu posebnim rješenjem utvrđuje Vlada
Kantona, a isplatit će se iz sredstava koja se za
ove namjene osiguravaju u Budžetu Kantona.
IX
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017133/07 od 20.7.2007. godine.
X
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-47/2011
Premijer Kantona
17. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
50.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
RJEŠENJE
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
iz reda zaposlenih JU OŠ "Otoka" Bosanska
Krupa Nikolić Indira, imenovana Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171679/2009 od 30.6.2009. godine, na osnovu
podnesene ostavke.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-68/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
51.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Otoka"
Bosanska Krupa
I
Za člana Školskog odbora JU OŠ "Otoka"
Bosanska Krupa imenuje se
1. Bešić Elvir - iz reda zaposlenih
Broj 3 - Strana 42
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-69/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
3. marta 2011.
53.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
52.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Mahala"
Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU OŠ "Mahala"
Sanski Most imenuje se
1. Aganović Edmin - iz reda zaposlenih
II
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ "Mahala"
Sanski Most
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
I
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU OŠ "Mahala" Sanski Most, imenovana
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1695/2009 od 30.6.2009. godine, i to
Broj 03-017-71/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
1. Muhić Sadeta - iz reda lokalne zajednice
54.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-70/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU "Prva osnovna škola"
Velika Kladuša
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog
odbora JU "Prva osnovna škola" Velika Kladuša,
imenovan Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1702/2009 od 30.6.2009.
godine, i to
1. Redžepovac Alija - iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-72/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 3 - Strana 43
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-73/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
56.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
55.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU "Prva osnovna škola"
Velika Kladuša
I
Za člana Školskog odbora JU "Prva osnovna
škola" Velika Kladuša imenuje se
1. Ćerimović Hasan - iz reda zaposlenih
o razrješenju člana Školskog
odbora JU "Mješovita srednja
škola" Sanski Most
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU "Mješovita srednja škola" Sanski Most,
imenovan Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1700/2009 od 30.6.2009.
godine, i to
1. Bišćević Vedad - iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-74/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
57.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
Broj 3 - Strana 44
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. marta 2011.
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa
Hodžić Enver i Bužimkić Šejla, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:
03-017-1682/2009 od 30.6.2009. godine, zbog
podnošenja ostavke.
RJEŠENJE
Broj 03-017-76/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
o imenovanju člana Školskog
odbora JU "Mješovita srednja
Škola" Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU "Mješovita
srednja škola" Sanski Most imenuje se
1. Pašagić Semir- iz reda zaposlenih
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-75/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
58.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola "Safet Krupić"
Bosanska Krupa
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora iz reda zaposlenih i roditelja JU Mješovita
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
59.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.2.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola "Safet Krupić"
Bosanska Krupa
I
Za članove Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola "Safet Krupić" Bosanska Krupa
imenuju se:
1. Veladžić Mirsada - iz reda zaposlenih
2. Mušeljić Senada - ispred roditelja
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-77/2011
Premijer Kantona
24. februara 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
60.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama ("Službeni list
SRBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 3.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Kantonalna bolnica
"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
I
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora ZU Kantonalna bolnica "Dr.
Irfan Ljubijankić" Bihać, imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-0172354/2010 od 6.9.2010. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-108/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
61.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama ("Službeni list
SRBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 3.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Dom zdravlja Bihać
I
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
Broj 3 - Strana 45
kantona, broj: 03-017-1011/2008 od 26.11.2008.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-106/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
62.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i člana 34. stav
4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i
10/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
3.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Vlada Unsko-sanskog kantona imenuje
Komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja
Direkcije za ceste, u sastavu:
1. Jagoda Selimović, predsjednik
2. Sabina Felić, član
3. Sanela Alibegović, član
II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je
da izvrši popis imovine, obaveza i potraživanja
Direkcije za ceste i izvještaj dostavi Vladi Unsko-sanskog kantona na usvajanje. Rok: 7 dana.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju, ministar
Broj 03-017-105/2011
Ministarstva privrede
3. marta 2011. godine
Bihać
Hase Hajrulahović, dipl. ing. maš.
63.
Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/05) i člana 11. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 07/08),
Broj 3 - Strana 46
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
UPUTSTVO
o izmjeni Uputstva za
ostvarivanje novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2010. godinu
Član 1.
Ovim Uputstvom vrše se izmjene Uputstva
za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
09/10) (u daljem tekstu: Uputstvo).
Član 2.
U Odjeljku III "POSEBNI KRITERIJI",
A-ANIMALNA PROIZVODNJA, mijenjaju se
slijedeće stavke:
(1) U pododjeljku A-2 "OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI ZA UZGOJ RAS­PLOD­
NIH JUNICA", u stavu 6. mijenja se datum, tako
da umjesto: "30.11.2010." glasi: "15.12.2010."
(2) U pododjeljku A-3 "OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI ZA TOV JUNADI", u
stavu 7. mijenja se datum, tako da umjesto:
"30.11.2010." glasi: "15.12.2010".
(3) U pododjeljku A-4 "OSNOVNO
STADO OVACA I KOZA", u stavu 6. mijenja
se datum, tako da umjesto: "30.11.2010." glasi:
"15.12.2010."
Član 3.
U Odjeljku III B "BILJNA PROIVODNJA"
mijenjaju se pododjeljci kako slijedi:
(1) U pododjeljku B-2 "OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU
POVRĆA NA OTVORENOM", u stavu 3. iza
riječi "a rok za podnošenje zahtjeva je" mijenja se
datum: "1.9.2010." i glasi: "15.12.2010."
(2) U pododjeljku B-3 "PROIZVODNJA
POVRĆA I CVIJEĆA U ZATVORENOM PRO­
STORU", u stavu 2. iza riječi: "podnošenje
zahtjeva je" mijenja se datum "1.9.2010." i glasi:
"15.12.2010."
(3) U pododjeljku B-4 "OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI ZA NABAVKU
SADNOG MATERIJALA ZA PODIZANJE
VIŠEGODIŠNJIH
ZASADA
(JABUKA,
KRUŠKA, ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA, ORAH,
LIJESKA, DUNJA I VINOVA LOZA", u stavu
4. iza riječi: "jesenju sadnju" mijenja se datum
"30.11.2010." i glasi: "15.12.2010."
3. marta 2011.
(4) U pododjeljku B-5 "OSTVARIVANJE
NOVČANE PODRŠKE ZA NABAVKU
SADNICA JAGODIČASTOG VOĆA (MALINA,
KUPINA I JAGODA)", u stavu 3. u tački a)
mijenja se datum: "30.09.2010." i glasi:
"15.12.2010.". U istom stavu, u tački b), iza riječi:
"jesenju sadnju" mijenja se datum "30.11.2010." i
glasi: "15.12.2010."
(5) U pododjeljku B-6 "OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU
GLJIVA", u stavu 3. mijenja se datum:
"01.10.2010." i glasi: "15.12.2010."
Član 4.
U Odjeljku III C "OSTALO" mijenja se
slijedeći pododjeljak i glasi:
(6) U pododjeljku C-2 "OSTVARIVANJE
PRAVA NA NOVČANE PODRŠKE ZA
PODIZANJE NOVIH PLASTENIKA I
STAKLENIKA", u stavu 3. mijenja se datum:
"01.10.2010." i glasi: "15.12.2010."
Član 5.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju
Broj 08-24-5538-2/10
premijera Kantona,
29. decembra 2010. godine rukovodilac Ministarstva
Bihać
Salih Bibanović, dipl. pravnik
64.
Općinski sud u Cazinu, po sutkinji Vildani
Omanović, u pravnoj stvari tužitelja Iriškić
Mustafe, sin Osmana, iz Majetića br. 282, općina
Cazin, zastupan po punomoćniku advokatu
Seferagić Mirsadu iz Cazina, protiv tužene IriškićKroll Marlies Kathe iz Njemačke, nepoznatog
boravišta, radi razvoda braka, van ročišta, dana
11.2.2011. godine donio je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 20 0 P 0010430
10 P od 11.2.2011. godine, na osnovu člana 296.
stav 1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja
Iriškić Mustafe, sin Osmana, iz Majetića, zastupan
po punomoćniku advokatu Seferagić Mirsadu iz
3. marta 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Cazina, protiv tužene Iriškić-Kroll Marlies Kathe,
postavljen je privremeni zastupnik u osobi po
imenu Begić Muhamed, sin Ibrahima, iz Majetića.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik u postupku zastupati tuženu sve dok se
tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva na obavijesti sud
da je tuženoj postavio staratelja.
Broj 20 0 P 010430 10 P
11. februara 2011. godine
Cazin
Sutkinja
Vildana Omanović
65.
Općinski sud u Cazinu, po sutkinji Vildani
Omanović, u pravnoj stvari tužitelja Ćehić Irfana,
sin Rame, iz Ćoralića bb, Cazin, zastupan po
punomoćniku advokatu Pozderac Zlatku iz Cazina
protiv tužene Ćehić, rođ. Džehverović, Aide, kći
Hasana, 934 Mary ST Utica NY 13501 USA, radi
razvoda braka, van ročišta, dana 15.2.2011.godine
donio je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog
zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 20 0 P 007191 10
P od 15.2.2011. godine, na osnovu člana 296.
stav 1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja
Ćehić Irfana, sin Rame, iz Ćoralića, općina Cazin,
zastupanog po punomoćniku advokatu Pozderac
Broj 3 - Strana 47
Zlatku iz Cazina, protiv tužene Ćehić, rođ.
Džehverović, Aide, kći Hasana, sada nepoznatog
boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u
osobi advokata Mujakić Muhameda iz Cazina
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik u postupku zastupati tuženu sve dok se
tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud
da je tuženoj posatavio staratelja.
Broj 20 0 P 007191 10 P
15. februara 2011. godine
Cazin
Sutkinja
Vildana Omanović
66.
Po izvršenom sravnjenju izvornog teksta
Rješenja Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-105/2011 od 03.03.2011. godine, uočena
je tehnička greška, te se na osnovu toga daje
slijedeća:
ISPRAVKA
I
U tački I, podtačka 1. prezime "Selimović"
zamjenuje se prezimenom "Selmanović".
II
Ova Ispravka će se objaviti u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Po ovlaštenju
Broj 03-017-105-1/2011
Vlade Unsko-sanskog kantona
7. marta 2011. godine
Sekretar Vlade
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
Broj 3 - Strana 48
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. marta 2011.
S A D R Ž A J
35. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog
ponašanja na sportskim priredbama
25
52. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ "Mahala" Sanski Most
42
36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Stručnoj
službi Skupštine Unsko-sanskog kanton
32
53. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Mahala" Sanski Most
42
37. Odluka o izmjeni Odluke o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona
54. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora
JU "Prva osnovna škola" Velika Kladuša
42
32
38 - 40. Zaključci
32
41. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu
izdavanja legitimacija i vođenju evidencije
o izdatim legitimacijama poslanicima
Skupštine Unsko-sanskog kantona i
članovima Vlade Unsko-sanskog kantona
33
42. Odluka o radnom vremenu u kantonalnim
organima uprave i upravnim organizacijama
35
43 - 46. Odluke
47. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće službenika u
kantonalnim organima državne službe
43
58. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU Mješovita srednja škola
"Safet Krupić" Bosanska Krupa
44
36
59. Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora JU Mješovita srednja škola
"Safet Krupić" Bosanska Krupa
44
37
60. Rješenje o razrješenju članova
Upravnog odbora ZU Kantonalna bolnica
"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać
45
61. Rješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Dom zdravlja Bihać
45
62. Rješenje broj 03-017-105/2011
45
63. Uputstvo o izmjeni Uputstva za
ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu
45
64 - 65. Oglasi o postavljanju
privremenog zastupnika
46
66. Ispravka broj 03-017-105-1/2011
47
39
49. Rješenje o imenovanju Kantonalne
komisije za procjenu šteta
40
51. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Otoka" Bosanska Krupa
56. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora
JU "Mješovita srednja škola" Sanski Most
57. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
JU "Mješovita srednja škola" Sanski Most
43
48. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće namještenika u
kantonalnim organima državne službe
50. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ "Otoka" Bosanska Krupa
55. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
JU "Prva osnovna škola" Velika Kladuša
43
41
41
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnici 3 - Vlada Unsko