SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XV - Broj 21
6. decembra 2011.
BIHAĆ
Izdanje na bosanskom
jeziku
Član 2.
668.
Na osnovu člana 11, poglavlja V, odjeljak
A, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 1/04), Skupština Unsko-sanskog kantona,
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na
15.sjednici održanoj 14.11.2011. godine, donijela
je
ODLUKU
o izmjeni odluke o osnivanju JP
“Radiotelevizija Unsko-sanskog
kantona” d.o.o. Bihać
Član 1.
U Odluci o osnivanju JP RTV USK d.o.o.
Bihać (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 16/09.) u članu 21. stav 1. vrši
se izmjena tako što se broj “5” zamjenjuje sa
brojem “3”, riječ “(pet)” sa riječju “ (tri)” te riječ
“članova” riječju “člana”.
U članu 24.stav 2, vrši se izmjena tako što se
broj “5” zamjenjuje sa brojem “3”, riječ “(pet)”
sa riječju “(tri)” te riječ “članova” riječju “člana”.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-326/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
669.
Na osnovu člana 11, poglavlja V, odjeljka
A, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 1/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na
prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na 15.
sjednici održanoj 14.11.2011. godine, donijela je
Broj 21 - Strana 918
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o izmjeni odluke o osnivanju JP
“Unsko-sanske novine” d.o.o. Bihać
Član 1.
U Odluci o osnivanju JP “Unsko-sanske
novine” d.o.o. Bihać (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 16/09.) u članu 21. stav 1.
vrši se izmjena tako što se broj “5” zamjenjuje sa
brojem “3”, riječ “(pet)” sa riječju “ (tri)” te riječ
“članova” riječju “člana”.
Član 2.
U članu 24.stav 2, vrši se izmjena tako što se
broj “5” zamjenjuje sa brojem “3”, riječ “(pet)”
sa riječju “(tri)” te riječ “članova” riječju “člana”.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-325/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
670.
Na osnovu člana 11. m), odjeljaka A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/04 i
11/04), člana 63. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine” broj: 46/10), Skupština Unskosanskog kantona, na prijedlog Vlade Unskosanskog kantona na 15. sjednici održanoj dana
14.11.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Staturnu Odluku
o izmjeni i dopuni Statuta Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu, broj 13/11 od 14.07.2011.
godine, sa primjedbama koje se odnose na član tri
(3) i četiri (4) Staturne Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
II
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-237/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
6. decembra 2011.
671.
Na osnovu člana 9. stav. 2. Poslovnka
Skupštine Unsko-sanskog kantona “Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici
održanoj dana 14.11.2011.godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj Kantonalnog upravnog
inspektora o izvršenim inspekcijskim pregledima
u periodu od januara do juna 2011. godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-240/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
672.
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici
održanoj dana 14.11.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Prima se na znanje Informacija o stanju
upravnog rješavanja u općinama Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu, i period od januara do
juna 2011. godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-234/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
673.
Na osnovu člana 11 m) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
1/04 i 11/04), Skupština Unsko-sanskog kantona,
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 919
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona na 15.
sjednici održanoj dana 14.11.2011. godine, donosi
Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici održanoj
dana 14.11.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
I
Prima se na znanje Informacija o stanju
prostorno-planske dokumentacije u općinama
Unsko-sanskog kantona.
Skupština Unsko-sanskog kantona predlaže
općinama Unsko-sanskog kantona da pristupe
izradi prostorno planskih dokumenata kako bi
ispunili svoju zakonsku obavezu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-238/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-243/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
674.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici održanoj
dana 14.11.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
676.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona na prvoj tematskoj
sjednici održanoj dana 16.11.2011.godine,
donijela je
I
Skupština Unsko-sanskog kantona daje
podršku Ministarstvu za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoline u izradi Prostornog
plana Unsko-sanskog kantona i predlaže da Vlada
Unsko-sanskog kantona po hitnom postupku
uputi u skupštinsku proceduru prijedlog Odluke
o pristupanju izrade Prostornog plana Unskosanskog kantona.
II
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Strategija razvoja zdravstva Unskosanskog kantona za 2011. – 2015. godinu sa
Akcionim planovima za realizaciju Strategije
razvoja zdravstva Unsko-sanskog kantona za
2011. – 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-242/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
Broj 01-02-4-244/11
Predsjedavajući Skupštine
16. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
675.
677.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na prvoj
Broj 21 - Strana 920
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
tematskoj sjednici održanoj dana 16.11.2011.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Prihvataju se aktivnosti Ministarstva zdravstva
na izradi Strategije razvoja zdravstva Unskosanskog kantona za 2011. – 2015.godine i
ista se drži kao radni materijal koji ima za
cilj očuvanje sadašnjih kapaciteta i poboljšanje
stanja cjelokupnog zdravstva na Unsko-sanskom
kantonu kao i da se svi konstruktivni prijedlozi
izneseni na tematskoj sjednice uvrste u navedenu
strategiju.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-4-233/11
Predsjedavajući Skupštine
16. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
678.
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na prvoj
tematskoj sjednici održanoj dana 16.11.2011.
godine, donosi
6. decembra 2011.
679.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici održanoj
dana 14.11.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Apoteka Sanski Most za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-241/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
680.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici održanoj
dana 14.11.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
I
Prihvata se Izvještaj o radu ZU “Gradska
apoteka” Bužim za 2010. godinu.
Skupština Unsko-sanskog kantona predlaže da
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike izradi
godišnje operativne planove implementacije
akcionih planova za realizaciju Strategije razvoja
zdravstva Unsko-sanskog kantona za 2011.
– 2015. godinu, koji će sadržavati projekcije
potrebnih sredstava za realizaciju istog, a koje će
Vlada svake godine pojedinačno usvojiti.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-4-231/11
Predsjedavajući Skupštine
16. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-239/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
681.
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici
održanoj dana 14.11.2011. godine, donosi
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja
Velika Kladuša za 2010. godinu.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-4-230/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
682.
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici
održanoj dana 14.11.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Daje se podrška Ministarstvu zdravstva
i socijalne politike i menadžmentu ZU Dom
zdravlja Velika Kladuša u nastojanju da se
poduzmu mjere u cilju stabiliziranja stanja u
oblasti primarne zdravstvene zaštite.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-4-232/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
683.
Na osnovu člana 98. stav 2. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici
održanoj dana 14.11.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se predlagač izvještaja
zdravstvenih ustanova na području
sanskog kantona da se za narednu
sjednicu Skupštine Unsko-sanskog
dostave izvještaji o radu za 2011.
o radu
Unskoredovnu
kantona
godinu
Broj 21 - Strana 921
preostalih zdravstvenih ustanova za koje to do
sada nije urađeno.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-4-229/11
Predsjedavajući Skupštine
14. novembra 2011. godine Unsko-sanskog kantona
Bihać
mr. sci. Husein Rošić
684.
Na osnovu člana Poslovnika Skupštine Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” br. 05/4) člana 6 stav (4) Odluke
o stručnoj službi Skupštine Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” br. 3/97, 18/05, 3/11), Komisija za
izbor i imenovanje i finansijsko-administrativna
pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona na 16.
sjednici održanoj dana 13.09.2011.godine donosi
slijedeću:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji Službe Skupštine Unsko-sanskog
kantona.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Predsjedavajući Komisije
za izbor i imenovanja i
Broj 02/3-05-1-1544/11
13. septembra 2011. godine finansijsko-administrativna
pitanja
Bihać
mr. sci. Sead Kadić
685.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), člana 43. i 44.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/11), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
10.11.2011. godine, donosi:
Broj 21 - Strana 922
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava sa Tekućeg
granta - Grantovi neprofitnim
organizacijama za Crveni križ
Unsko-sanskog kantona Bihać iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
6. decembra 2011.
godinu tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod 614300 HAN015 – Grantovi
neprofitnim organizacijama za Crveni križ Unskosanskog kantona - Bihać, u iznosu od:
3.000,00 KM
(slovima: trihiljadekonvertibilnihmaraka)
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
Redni
broj
1.
NAZIV PROGRAMA
Tekući grant Grantovi neprofitnim
organizacijama
SVRHA PROGRAMA
Finsnsijska potpora u
implementaciji socijalnih
programa u svrhu
izmirenja obaveza prema
dobavljačima
II
Zadužuje se Crveni križ Unsko-sanskog
kantona
Bihać
da
Ministarstvu
zdravstva
i socijalne politikedostavi Izvještaj o utrošku
doznačenih sredstava iz tačke I ove Odluke, a
Ministarstvo će o istom izvijestitiVladu Unskosanskog kantona shodno odredbama Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako iz svoje nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-888/11
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Crveni križ Unskosanskog kantona
Bihać na račun broj:
1610350003620082
otvoren kod Raiffeisen
Bank
IZNOS KM
3.000,00 KM
686.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 17.11.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
dijela tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama - Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu,
ekonomski kod 614300 – GAN 013, kako slijedi:
6. decembra 2011.
Red.
br.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
nosilac aktivnosti
Broj 21 - Strana 923
Svrha programa
iznos km
1.
Regionalno Udruženje Krajine i USK-a
“Organizatori otpora Sove Krajine - CAZIN
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
7.000,00 KM
2.
Savez logoraša “Dr.Irfan Ljubijankić” CAZIN
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
12.000,00 KM
3.
Udruženje Demobilisanih boraca Odbrambenooslobodilačkog rata Ključ
Pomoć boračkim populacijama
2.000,00 KM
4.
Savez demobilisanih boraca Unsko-sanskog
kantona 92-95 Bihać
Programske aktivnosti za 2011.
godinu
20.000,00 KM
Ukupno:
41.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614300 – GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svojih nadležnosti, a po dostavljenim
pojedinačnim programima iz tačke I ove Odluke.
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-948/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
dijela sredstava tekućih
dana 17.11.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava dijela
tekućih grantova – grantovi za obilježavanje
značajnih datuma - Ministarstva za pitanja boraca
687.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43. Zakona
Red.
br.
1.
2.
3.
i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu
Unsko-sanskog
kantona
za
2011.godinu,
ekonomski kod 614100 – GAL 001, kako slijedi:
nAZIV PROGRAMA
nosilac aktivnosti
Obilježavanje godišnjice formiranja Prve
Bosanske-Oslobodaličke brigade 5. Korpusa
ARBiH
Obilježavanje 19-e godišnjice od pogibije
Heroja Oslobodilačkog rata i dobitnika
najvišeg ratnog priznanja – rahmetli Majora
– ADILA BEŠIĆA
Obilježavanje godišnjice formiranja 17.
Viteške Krajiške brdske brigade
Udruženje demobilisanih boraca
Unsko-sanskog kantona 92-95 Ključ
2.800,00 KM
Savez dobitnika najviših ratnih
priznanja Unsko-sanskog kantona
2.500,00 KM
Udruženje “17. Viteška Krajiška
Brdska brigada” Ključ
2.000,00 KM
Ukupno:
iznos km
7.300,00 KM
Broj 21 - Strana 924
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. decembra 2011.
II
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomskog koda 614100 – GAL
001 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
Primjena Kolektivnog ugovora iz tačke I ove
Odluke na području Unsko-sanskog kantona će
otpočeti dana 01.01.2012. godine.
III
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svojih nadležnosti, a po dostavljenim
pojedinačnim programima iz tačke I ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenim novinama Federacije
Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
IV
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-913/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-949/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
688.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 115. Zakona o radu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 43/99,
32/00 i 29/03) i članom 69. Kolektivnog ugovora
o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika
u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj: 61/07), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
10.11.2011. godine, donosi:
ODLUKU
I
Vlada Unsko-sanskog kantona pristupa
Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama
poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine broj:
01-37-6038/07 od 30.08.2007. godine objavljenog
u “Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 61/07.
689.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”,broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”,broj 8/09), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost da Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Visokoj školi
“Koledž za industrijski i poslovni menadžment”
s pravom javnosti (skraćeni naziv IBCOLLEGE)
Bosanska Krupa izda Rješenje o ispunjenosti
uslova za uvođenje smjera Agromenadžmenta na
odsjeku Poslovni menadžment.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-881/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Broj 21 - Strana 925
691.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”,broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”,broj 8/09), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
690.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”,broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”,broj 8/09), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost da Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Visokoj školi
“Koledž za industrijski i poslovni menadžment”
s pravom javnosti (skraćeni naziv IBCOLLEGE)
Bosanska Krupa izda Rješenje o ispunjenosti
uslova za uvođenje smjera Komunikacijski
menadžment na odsjeku Poslovni menadžment.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-882/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Daje se saglasnost da Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Visokoj školi
“Koledž za industrijski i poslovni menadžment”
s pravom javnosti (skraćeni naziv IBCOLLEGE)
Bosanska Krupa izda Rješenje o ispunjenosti
uslova da se na smjeru Finansijski menadžment
koncept studiranja 3+0 promjeni u koncept 4+0.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-883/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
692.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), člana 12. Zakona
o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”,broj 8/09), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost da Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Islamskom
Broj 21 - Strana 926
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću
izda Rješenje o ispunjenosti uslova za otvaranje
odsjeka: Socijalna pedagogija i duhovna skrb i
Odobrenje za realizaciju studijskog programa
prema Nastavnom planu i programu iz priloženog
Elaborata.
II
6. decembra 2011.
694.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”,broj 5/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
10.11.2011. godine, donosi
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
ODLUKU
III
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
direktora Agencije za privatizaciju, odnosno
najviše na period do 60 dana za v.d. direktora
Agencije za privatizaciju imenuje se Zineta
Imširović.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-884/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
693.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 15. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/97 i 6/05), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora
JU Dječiji vrtić “Ljiljan” Ključ broj: 122/2011 od
25.10.2011. godine da se za direktora JU Dječiji
vrtić “Ljiljan” Ključ imenuje Selman Mujaga.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-900/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-917/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
695.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), na prijedlog
Kantonalnog upravnog inspektora,Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
10.11.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Informacija Kantonalnog
upravnog inspektora u vezi rada Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove i Općine Cazin
u oblasti urbanističko-građevinske inspekcije, sa
prijedlogom mjera:
- obavezuje se direktor Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove da sa Nalogom za
postupanje i inspekcijski nadzor broj: 17-236923-1/11 od 26.09.2011. godine, postupi u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
v odeći računa o osnovnim načelima Zakona
o upravnom postupku, naročito načelu “Pravo
žalbe”, te o odredbama člana 162. stav 5. Zakona
o prostornom uređenju i građenju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 10/11);
- da Kantonalni upravni inspektor obavi
inspekcijski nadzor u Općini Cazin povodom
Rješenja Općinskog načelnika Općine Cazin
broj: 01/N-34-2535/11 od 11.05. 2011. godine;
- preporučuje se Općinskom načelniku Općine
Cazin prioritetna popuna radnog mjesta
urbanističko-građevinskog inspektora.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-902/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
696.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne
i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine”, broj: 49/05, 19/05, 52/05, 92/05,
8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 89/09), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
10.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za
provođenje postupaka javnih
nabavki i vršenju usluga u 2012.
godini za potrebe Vlade
Unsko-sanskog kantona
I
Imenuje se Komisija za provođenje postupaka
javnih nabavki i vršenju usluga u 2012. godini
za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona
shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne
Broj 21 - Strana 927
i Hercegovine”,broj: 49/05, 19/05, 52/05, 92/05,
8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 89/09), a prema
planiranim sredstvima za tu namjenu u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
II
U sastav Komisije iz tačke I ovog Rješenja
imenuju se:
1. Elvis Beganović, predsjednik – Kabinet
Premijera Kantona
2. Vesna Dizdarić, član – Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Jasminka Topić, član – Služba - Odjeljenje za
stručne poslove
Za tehničkog sekretara Komisije imenuje se
Elvira Pehlivanović.
III
Predsjedniku, članovim i tehničkom sekretaru
Komisije iz tačke II ovog Rješenja pripada pravo
na naknadu za obavljanje poslova i zadataka iz
nadležnosti Komisije.
Visinu naknade i troškova iz predhodnog
stava utvrdit će, u ime Vlade Kantona, Premijer
Kantona posebnim Rješenjem u skladu sa
Odlukom Vlade Kantona broj: 03-017-616/2011
od 14.07.2011. godine.
Sredstva za naknade i troškove rada Komisije
isplatit će se iz sredstava Službe za stručne
i zajedničke poslove razdjela 21, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613
900 – Ugovorene usluge.
IV
Stručne i tehničke poslove za potrebe Komisije
iz ovog Rješenja obavljat će Služba za stručne i
zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona
i kantonalnih organa uprave - Odjeljenje za
zajedničke poslove.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-918/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
Broj 21 - Strana 928
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
697.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja
škola” Bužim
I
Razrješava se članstva u Školskom odboru
JU”Mješovita srednja škola” Bužim ispred
roditelja Melkić Safet, imenovan Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171688/2009 od 30.06.2009. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-907/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
698.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
6. decembra 2011.
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja
škola” Bužim
I
Za člana Školskog odbora JU “Mješovita
srednja škola” Bužim imenuje se Pehlić Bajro –
ispred roditelja.
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I ovog
Rješenja traje do isteka mandata Školskog odbora
JU “Mješovita srednja škola” Bužim imenovanog
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1688/2009 od 30.06.2009. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-908/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
699.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ “Ahmet Hromadžić”
Bosanski Petrovac
I
Razrješava se članstva u Školskom odboru JU
OŠ “Ahmet Hromadžić” Bosanski Petrovac ispred
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
roditelja Balić Azra, imenovana Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1683/2009
od 30.06.2009. godine i broj: 03-017-2210/2010
od 10.06.2010. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-909/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
700.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 10.11.2011. godine, donosi
Broj 21 - Strana 929
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministrica Ministarstva
Broj 03-017-910/2011
za građenje, prostorno
10. novembra 2011. godine
uređenje i zaštite okoline
Bihać
Sinha Kurbegović,
dipl. pravnik
701.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 12. tačka
3. i člana 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), a u vezi sa
članom 13. Odluke o osnivanju JU “Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
15/10), a po Preporuci Komisije za izbor broj:
03/3-05-9930-14/11 od 17.11.2011.godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
Nadzornog odbora JU “Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog
kantona” Bihać
RJEŠENJE
I
o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ “Ahmet Hromadžić”
Bosanski Petrovac
U Nadzorni odbor JU “Direkcija regionalnih
cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać imenuju se:
1. Samir Grozdanić, dipl.ing.građ.
2. Amel Bakija, dipl. ecc.
3. Amra Džafić-Harbaš, dipl. pravnik
4. Adis Muharemović, dipl. ecc.
5. Amel Dizdarević, dipl. ing. građ.
I
Za člana Školskog odbora JU OŠ “Ahmet
Hromadžić” Bosanski Petrovac imenuje se Kartal
Sanela – ispred roditelja.
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I ovog
Rješenja traje do isteka mandata Školskog odbora
JU OŠ “Ahmet Hromadžić” Bosanski Petrovac
imenovanog Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-936/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 21 - Strana 930
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
702.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a po Preporuci
broj: 03/3-05-8693-10/11 od 17.11.2011. godine,
Komisije za izbor, imenovane Rješenjem Vlade
kantona broj: 03-017-16/2011 od 04.02.2011.
godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 17.11.2011. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog
odbora Federalnog zavoda
za mirovinsko i invalidsko
osiguranje ispred Unsko-sanskog
kantona
I
Za člana Upravnog odbora Federalnog
zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
ispred Unsko-sanskog kantona imenuje se Mirsad
Kaljiković, dipl. ecc.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-937/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
703.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-
6. decembra 2011.
sanskog kantona”, broj: 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Cazin
I
Razrješava se članstva u Školskom odboru JU
“II Srednja škola” Cazin, ispred roditelja Abdić
Jasmira, imenovana Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1676/2009 od
30.06.2009. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-938/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
704.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Cazin
I
Za člana Školskog odbora JU “II Srednja
škola” Cazin, imenuje se:
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- Dervišić Edin – ispred roditelja
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I ovog
Rješenja traje do isteka mandata Školskog odbora
JU “II Srednja škola” Cazin”.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-939/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 21 - Strana 931
706.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
705.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ “Mahala”
Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU OŠ “Mahala”
Sanski Most , imenuje se:
- Halilović Avdo – iz reda zaposlenih
II
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ “Mahala” Sanski
Most
I
Razrješava se članstva u Školskom odboru JU
OŠ “Mahala” Sanski Most, iz reda zaposlenih
Hrnjić Jakup, imenovan Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1695/2009 od
30.06.2009. godine.
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I ovog
Rješenja traje do isteka mandata Školskog odbora
JU OŠ “Mahala” Sanski Most.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-941/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-940/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
707.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
sanskog kantona (“Službeni glasnik
sanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14.
o predškolstvu (“Službeni glasnik
UnskoUnskoZakona
Unsko-
Broj 21 - Strana 932
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sanskog kantona”, broj: 3/97 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog
odbora JU Dječiji vrtić “Krajiška
radost” Sanski Most
I
Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
iz reda zaposlenih Javne ustanove Dječiji vrtić
“Krajiška radost” Sanski Most Muminović Sanela,
imenovana Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-887/2008 od 12.09.2008.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-942/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
708.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/97 i 3/04), te člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog
odbora JU Dječiji vrtić “Krajiška
radost” Sanski Most
I
Za člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić
“Krajiška radost” Sanski Most, imenuje se:
6. decembra 2011.
- Halilović Meliha, odgajatelj – iz reda zaposlenih
II
Mandat člana Upravnog odbora traje do
isteka mandata Upravnog odbora imenovanog
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-887/2008 od 12.09.2008. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-943/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
709.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/97 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog
odbora JU Dječije obdanište
“Hasnija Omanović” Cazin
I
Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
Javne ustanove Dječije obdanište “Hasnija
Omanović” Cazin ispred roditelja Bašagić Safet,
imenovan Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-891/2008 od 12.09.2008.
godine, na vlastiti zahtjev.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-944/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
710.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/97 i 3/04), te člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog
odbora JU Dječije obdanište
“Hasnija Omanović” Cazin
I
Za člana Upravnog odbora JU Dječije
obdanište “Hasnija Omanović” Cazin, imenuje se:
- Huskić Sabahudin, dipl. kriminalist – ispred
roditelja
II
Mandat člana Upravnog odbora traje do
isteka mandata Upravnog odbora imenovanog
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-891/2008 od 12.09.2008. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-945/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
711.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Broj 21 - Strana 933
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 17.11.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja
škola” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU “Mješovita srednja
škola” Bihać, iz reda osnivača, na način i po
postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, za privremenog člana
Školskog odbora na period do 60 dana, imenuje
se:
- Elvis Beganović – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-947/2011
Premijer Kantona
17. novembra 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
712.
Na osnovu člana 16. Zakona o Univerzitetu u
Bihaću (“Sl. glasnik USK”, broj: 16/09), člana 61.
a u vezi člana 47, 48. i 49. Statuta Univerziteta u
Bihaću, Odluke Senata Univerziteta u Bihaću,
broj: 06-1696/2010 od 14. 06. 2010. godine i
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:
01-02-3-217/11 od 20. 10. 2011. godine, Senat
Univerziteta u Bihaću na XXVI (dvadesetšestoj)
redovnoj sjednici, održanoj 3.11.2011. godine,
donio je slijedeću
ODLUKU
o konačnom imenovanju
članova Upravnog odbora
Univerziteta u Bihaću
I
Imenuju se članovi Upravnog odbora
Univerziteta u Bihaću u slijedećem sastavu:
Broj 21 - Strana 934
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Doc. dr. Samir Vojić, predsjednik
2. Prof. dr. Zrinka Ćoralić, član
3. Prof. dr. Rifet Đogić, član
4. Mr. Huška Jukić, član
5. Enes Šistek, dipl. ing, član
6. Prof. dr. Fuad Sedić, član
7. Prof. dr. Jusuf Kumalić, član
8. Doc. dr. Azra Bećiraj, član i
9. Doc. dr. Naim Ćeleš, član.
II
Za predsjednika Upravnog odbora Univerziteta
u Bihaću iz reda članova, ispred Osnivača, a
na prijedlog Skupštine Unsko-sanskog kantona,
imenuje se doc. dr. Samir Vojić.
III
Predsjednik i članovi Upravnog odbora
imenuju se na mandatni period od 4 (četiri)
godine.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 06-5081/11
3. novembra 2011. godine
Bihać
Predsjednik Senata
Prof. dr. Refik Šahinović
713.
Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom
osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 30/97, 7/02 i 70/08), člana 20. Stav 1. Statuta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona Bihać i člana 3. Stav 1. Odluke o
neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima
korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, br. 17/05,1/09 i 4/09), Upravni
odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
31.10.2011. godine, donio je
6. decembra 2011.
II
Uplatu premije za 2012. godinu osigurana lica
će izvršiti u skladu sa Odlukom o neposrednom
učešću osiguranih lica u troškovima korištenja
zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, br. 17/05, 1/09 i 4/09).
III
O izvršenju ove odluke starat će se direktor
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 01-14-6219/11
31. oktobra 2011. godine
Bihać
Predsjednik
Upravnog odbora
Fahrudin Muhić, dipl. prav.
714.
Na osnovu člana 27. stav 1.alineja l.i člana 37.
Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94.), člana 14. Odluke o osnivanju
Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta
Unsko-sanskog kantona”, broj: 01-02-1-565/10
od 07.09.2010. (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 15/10 od 30.09.2010.), člana 22.
stav 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora
Ustanove broj: 01/NO-05-13-1/11 od 11.07.2011.,
Nadzorni odbor na 3. redovnoj sjednici održanoj
dana 18.07.2011. godine, donio je:
PRAVILA
JAVNE USTANOVE “DIREKCIJA
REGIONALNIH CESTA UNSKO-SANSKOG KANTONA”
I OSNOVNA ODREDBA
ODLUKU
Član 1.
o visini premije za 2012. godinu
Ovim Pravilima Javne ustanove “Direkcije
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona”
uređuju se:
I
Utvrđuje se visina premije za 2012. godinu u
iznosu od 25,00 KM po osiguranom licu Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
- naziv, sjedište i pečat ustanove;
- osnivač i obaveze prema osnivaču;
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- djelatnosti te način i uslovi obavljanja tih
djelatnosti;
- unutrašnja organizacija;
- odnos prema korisnicima usluga;
- statusne promjene;
- sredstva i imovina;
- broj, uslovi i izbor članova Nadzornog odbora te
njihova prava, obaveze i odgovornosti;
- imenovanje i razrješenje direktora te njegova
prava, obaveze i odgovornosti;
- način ostvarivanja javnosti rada;
- opća akta i način donošenja tih akata;
- nadzor nad radom Ustanove
- lica ovlaštena, da pored direktora, zastupaju
Ustanovu i njihova ovlaštenja i odgovornosti,
- prestanak rada Direkcije.
II NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT
Član 2.
Naziv je Javna ustanova “Direkcija regionalnih
cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać, (u daljnjem
tekstu: Direkcija, odnosno Ustanova), a skraćeni
naziv je JU “Direkcija regionalnih cesta USK”,
Bihać.
Član 3.
Sjedište Direkcije je u Bihaću, ulica Miroslava
Krleže bb.
Član 4.
Direkcija ima pečat i štambilj.
Pečat Direkcije je okruglog oblika, promjera
50 mm (veliki pečat) i 25 mm (mali pečat), sa
tekstom u koncentričnim krugovima istovremeno
ispisanim latinicom i ćirilicom “Bosna i
Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Unsko-sanski kanton, JU Direkcija regionalnih
cesta Unsko - sanskog kantona”.
U sredini pečata nalazi se grb Kantona.
Direkcija ima prijemni štambilj pravougaonog
oblika koji sadrži identičan tekst kao pečat, a ispod
toga podaci utvrđeni propisima o kancelarijskom
poslovanju.
Član 5.
Veliki pečat upotrebljava se za ovjeru službenih
akata i dokumenata Direkcije, općih i drugih
akata Direkcije, a mali pečat se upotrebljava za
ostale potrebe Direkcije.
Broj 21 - Strana 935
Broj, upotreba i čuvanje pečata detaljnije se
reguliše posebnim uputstvom direktora Direkcije.
III OSNIVAČ I OBAVEZE PREMA
OSNIVAČU
Član 6.
Osnivač Direkcije je Unsko-sanski Kanton.
Član 7.
Direkcija u pravnom prometu nastupa
samostalno, neograničeno, u svoje ime i za
svoj račun, a u skladu sa zakonom i posebnim
ugovorom, može nastupati i u tuđe ime i za svoj
račun, kao i u svoje ime i za tuđi račun.
Član 8.
Direkcija za svoje obaveze
sredstvima sa kojima raspolaže.
odgovara
Član 9.
U skladu s članom 22.1 24. i 25. Zakona o
cestama F BiH:
- Strategiju razvoja i održavanja regionalnih cesta
donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade
Kantona.
- Srednjoročni program održavanja i zaštite, kao
i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove
regionalnih cesta donosi Vlada Kantona uz
saglasnost Skupštine Kantona.
- Izvještaj o ostvarivanju dugoročnih ciljeva
razvoja cestovne infrastrukture utvrđenih
Strategijom i o realizaciji Programa iz
prethodnog stava za regionalne ceste Vlada
Kantona podnosi Skupštini Kantona.
- Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao
i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove
regionalnih cesta do kraja tekuće godine za
narednu godinu donosi Nadzorni odbor
Direkcija. Saglasnost na godišnji Plan i program
iz ovog stava daje Vlada Kantona.
IV DJELATNOSTI I USLOVI OBAVLJANJA
DJELATNOSTI
Član 10.
Šifra djelatnosti i djelatnost Direkcije je:
Broj 21 - Strana 936
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
75.117 Djelatnost ostalih općih javnih službi.
75.124 R
egulisanje djelatnosti javnih ustanova
koje obezbjeđuju zaštitu zdravlja,
obrazovanje, kulturne usluge i druge
društvene usluge, osim obaveznog
socijalnog osiguranja na kantonalnom i
regionalnom nivou.
75.134 R
egulisanje i doprinos uspješnijem
poslovanju privrede na nivo kantona ili
regije.
Član 11.
Šifre djelatnosti Direkcije iz člana 10. ovih
Pravila odnose se na: upravljanje, građenje,
rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih
cesta u okviru kojih Direkcija obavlja slijedeće
poslove:
- poslove održavanja i zaštite cesta;
- pripremaju dugoročne i srednjoročne planove
razvoja cesta i izvještaje;
- pripremaju srednjoročne i godišnje planove i
programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i
izgradnje cesta kao i izvještaje o realizaciji tih
planova i programa;
- pripremaju plan obnove;
- obavljaju investicijske poslove za održavanje i
obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;
- obavljaju investicijske poslove za osiguranje
potrebne studijske i projektne dokumentacije;
- pripremaju i realiziraju program mjera i
aktivnosti na unapređenju sigurnosti saobraćaja;
- obavljaju poslove zaštite cesta;
- predlažu finansijske planove i finansijske
izvještaje o realizaciji tih planova i programa i
osiguravaju sredstava za potrebe cesta;
- vode evidenciju (bazu podataka) cesta, objekata,
saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i
katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
6. decembra 2011.
Član 13.
Direkcija može, bez upisa u sudski registar,
vršiti djelatnosti koje se odnose na radove
redovnog održavanja regionalnih cesta i cestovnih
objekata.
Direkcija, također, može bez upisa u sudski
registar, vršiti i druge djelatnosti u manjem
obimu koje služe njegovoj djelatnosti, a koje se
uobičajeno vrše uz te djelatnosti, u manjem obimu
ili povremeno, a koje doprinose potpunijem
iskorištavanju kapaciteta koji se koriste za vršenje
registrovane djelatnosti Direkcije.
Član 14.
Direkcija obavlja svoju djelatnost u okviru
godišnjeg Plana i programa rada (godišnjeg Plana
i programa održavanja i zaštite, kao i programa
rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih
cesta) kojeg na prijedlog direktora Direkcije
donosi Nadzorni odbor Direkcije na koji daje
saglasnost Vlada USK.
Realizaciju navedenog Plana i programa
rada u Direkciji vrše zaposlenici Direkcije sa
stepenom i profilom stručne spreme utvrđenim
Zakonom o radu (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 13/99, 32/00 i 29/03), Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Direkcije.
V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
Član 15.
Unutrašnja organizacija i način rukovođenja
u Direkciji utvrđuje se tako da se obezbjedi
zakonito, stručno, racionalno i efikasno obavljanje
poslova iz člana 11. ovih Pravila i drugih propisa.
Radom Direkcije rukovodi direktor.
Član 16.
Direktor Direkcije obrazuje stručni kolegij.
Član 12.
Radi raspravljanja o značajnim, spornim i
drugim pitanjima iz nadležnosti Direkcije,
potrebe pružanja pomoći direktoru Direkcije u
donošenju odluka iz njegove nadležnosti, i iz
drugih, opravdanih razloga i potreba direktora
Direkcije, obrazuje se Stručni kolegij.
U okviru registrovane djelatnosti, Direkcija
ima sva prava i obaveze u pravnom prometu
koje pripadaju pravnom licu sa ograničenom
odgovornošću.
Stručni kolegij čine pomoćnici direktora
Direkcije, dipolimarni pravnik Ustanove, te po
potrebi najmanje po jedan uposlenik iz svake
struke zastupljene u Direkciji.
- prikupljaju podatke i obavještavaju javnost o
stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- poduzimaju potrebne mjere za očuvanje i zaštitu
okoliša.
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Prema potrebi, direktor može pozvati i druge
uposlenike Direkcije da učestvuju u radu Stručnog
kolegija.
Stručni kolegij saziva i njegovim radom
rukovodi direktor koji i priprema materijal za
razmatranje.
Sa sastanka Stručnog kolegija se vodi zapisnik.
Član 17.
Za izvršenje pojedinih poslova, kao i složenih
poslova i zadataka koji zahtijevaju timski rad
uposlenika, direktor može obrazovati stalne ili
povremene komisije, radne grupe i druga radna
tijela.
Rješenje o obrazovanju komisija, radnih grupa
i drugih radnih tijela donosi direktor, kojim se
utvrđuje sastav, zadaci i ostala pitanja vezana za
njihov rad.
U komisije, radne grupe i druga radna tijela
mogu se angažovati i lica iz drugih organa ili
pravnih lica i pojedinci (eksperti) ako je njihovo
angažovanje neophodno.
Naknada za rad u komisiji utvrdit će se
posebnim pravilnikom.
Član 18.
U rukovođenju pojedinim područjima rada
direktoru Direkcije pomažu pomoćnici direktora
Direkcije za tu oblast.
Pomoćnici direktora Direkcije odgovaraju
direktoru Direkcije. Ostali zaposlenici za svoj
rad odgovaraju pomoćniku direktora i direktoru
Direkcije.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
Direkcije utvrđuju se radna mjesta pomoćnika i
ostalih uposlenika.
Pomoćnike direktora i ostale uposlenike, na
osnovu provedenog konkursa ili internog oglasa
imenuje direktor Direkcije.
Član 19.
Djelatnost iz člana 10. i 11. ovih Pravila
obavlja se unutar službi koje će biti organizovane i
regulisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta.
Broj 21 - Strana 937
VI ODNOS PREMA KORISNICIMA
USLUGA
Član 20.
Direkcija je dužna vršiti djelatnost, odnosno
obavljati poslove i pružati usluge iz djelokruga
svog rada na način da se kroz realizaciju programa
rada maksimalno zadovolje potrebe i interesi svih
korisnika usluga.
Član 21.
Korisnici usluga mogu podnositi prigovore
na rad Direkcije i pojedinih zaposlenika (iz
segmenta koji ne spada u javna ovlaštenja) o
čemu rješenjem odlučuje direktor Direkcije, a
u drugostepenom postupnu odlukom Nadzorni
odbor Direkcije.
VII STATUSNE PROMJENE
Član 22.
Direkcija može vršiti statusne promjene u
skladu sa zakonom.
Direkcija prestaje s radom:
- odlukom osnivača;
- ako ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje
djelatnosti;
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
VIII SREDSTVA I IMOVINA
Član 23.
Sredstva Direkcije čine stvari, prava i novac.
Imovinu Direkcije čine sredstva i prava,
odnosno oprema i druga sredstva dosadašnje
Direkcije za ceste.
Sredstva za rad Direkcije osiguravaju se iz
prihoda regulisanih članom 8.8. Zakona o cestama
FBiH (“Službene novine F BiH”, broj: 12/10,
16/10) i drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad Direkcije će se obezbjeđivati i
na osnovu izmjena i dopuna zakona koji regulišu
pitanje osiguranja prihoda.
Broj 21 - Strana 938
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 24.
Poslovne knjige i druge evidencije Direkcije
vode se u skladu sa Kontnim planom za privredna
društva.
IX NADZORNI ODBOR
Član 25.
Direkcijom upravlja Nadzorni odbor, koji ima
pet (5) članova, a čine ga:
- Dva člana - iz reda osnivača
- Dva člana - javnim oglašavanjem
- Jedan član - iz reda zaposlenih u Direkciji.
Član 26.
Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava
Vlada Kantona na prijedlog Vladine Komisije za
izbor i imenovanje, a nakon provedene procedure
javnog oglašavanja upražnjenih pozicija, u skladu
sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima F BiH (“Službene novine FBiH”,
broj: 12/03,43/03”).
Za predsjednika i člana Nadzornog odbora
Direkcije može se imenovati lice koje pored općih
uvjeta utvrđenih zakonom ima visoku školsku
spremu i to: dipl. ing. saobr., dipl. ing. građ., dipl.
ing. mašinstva, diplomirani inžinjer arhitekture,
dipl. pravnik i dipl. ekonomista sa najmanje četiri
godine radnog iskustva nakon sticanja visoke
školske spreme ili višu školsku spremu i to: ing.
saobr., ing. građ., ing. mašinstva, ekonomista i
pravnik sa najmanje šest godina radnog iskustva
nakon sticanja više stručne spreme i manje od 65
godina.
Član 27.
Članovi Nadzornog odbora Direkcije imenuju
se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani,
ali ne više od dva puta uzastopno.
Član 28.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Direkcije imaju pravo i obavezu prisustvovati
sjednicama Nadzornog odbora te aktivno
učestvovati u njegovom radu.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Direkcije dužni su svoje obaveze i odgovornosti
izvršavati u skladu sa zakonom i drugim
propisima, vodeći računa o općim interesima i
interesima Direkcije.
6. decembra 2011.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Direkcije ne mogu obavljati djelatnost
konkurentnu djelatnosti Direkcije.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Direkcije dužni su prijaviti Nadzornom odboru
svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu
s kojim Direkcija ima ili namjerava da stupi u
poslovni odnos.
Član 29.
Predsjednik ili član Nadzornog odbora
Direkcije bit će razriješen prije isteka mandata,
ukoliko neuredno ili nikako ne izvršava pojedina
prava i dužnosti utvrđena u članu 28. Pravila
ili vrši prava i dužnosti suprotno članu 28. ovih
Pravila.
Član 30.
Nadzorni odbor nadležan je da:
- donosi Pravila Direkcije na koje daje saglasnost
Vlada USK,
- donosi opći akt o unutrašnjoj oganizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta na koji daje
saglasnost Vlada USK,
- odlučuje o promjeni unutrašnje organizacije i
sistematizaciji radnih mjesta Direkcije na koju
daje saglasnost Vlada USK,
- donosi godišnji Program rada Direkcije i prati
njegovo izvršenje na koji daje saglasnost Vlada
USK,
- vrši korekciju pojedini stavki rashoda iz
Programa rada Direkcije u iznosu do 10%
odobrene vrijednosti,
- daje saglasnost direktoru Ustanove, odnosno
licu ovlaštenom za zastupanje za pokretanje
konkursne procedure za imenovanje direktora
Ustanove,
- imenuje komisiju za izbor direktora Ustanove,
- nakon provedene procedure predlaže imenovanje
direktora Vladi USK,
- Vladi USK predlaže razrješenje direktora
Direkcije,
- donosi finansijski plan i završni račun Direkcije
na koji daje saglasnost Vlada USK,
- usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
i podnosi ga Vladi USK,
- donosi Plan javni nabavki,
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- analizira Izvještaj o poslovanju Ustanove,
- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava
za rad, pregleda godišnji Izvještaj o poslovanju i
godišnji obračun,
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost
vođenja poslovnih knjiga,
- izvještava osnivača i direktora o rezultatima
nadzora i upravljanja
- u personalnim poslovima o kojima ne odlučuje,
odlučuje kao drugostepeni organ
- donosi programa rada Nadzornog odbora
- donosi Pravilnik o platama Direkcije na koji
daje saglasnost Vlada USK,
- donosi Pravilnik o radu na koji daje saglasnost
Vlada USK,
- usvaja Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- donosi druga opća akta Direkcije u skladu sa
zakonom,
- odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu data
u nadležnost direktoru Direkcije ili nekom
drugom organu.
Član 31.
Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Nadzorni odbor punovažno odlučuje, ako
sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja
članova Nadzornog odbora.
Nadzorni
odbor
Direkcije
odlučuje
nadpolovičnom većinom glasova predsjednika i
svih članova Nadzornog odbora.
Bliži način rada i odlučivanja Nadzornog
odbora reguliše se Poslovnikom o radu Nadzornog
odbora.
Član 32.
Predsjednik Nadzornog odbora Direkcije:
- saziva sjednice, predlaže dnevni red i
predsjedava sjednicama,
- potpisuje odluke i druge akte donesene na
sjednici Nadzornog odbora,
- stara se o primjeni Pravila, drugih općih akata i
Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
- stara se o blagovremenom izvršavanju programa
rada Nadzornog odbora,
- stara se o ostvarivanju saradnje Nadzornog
odbora Direkcije sa Zakonodavnim tijelom
Kantona,
Vladom
Kantona,
resornim
ministarstvom i drugim organima i
organizacijama,
Broj 21 - Strana 939
- reguliše službena putovanje direktora Ustanove,
- vrši i druge poslove određene ovim Pravilima,
Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i drugim
općim aktima Direkcije.
Član 33.
Predsjednik Nadzornog odbora Direkcije
saziva sjednicu Nadzornog odbora po svojoj
inicijativi ili na zahtjev direktora Direkcije.
Član 34.
U slučaju odsutnosti, predsjednika Nadzornog
odbora zamjenjuje član Nadzornog odbora
Direkcije kojeg predsjednik pismeno ovlasti.
Član 35.
Za svoj rad predsjednik i članovi Nadzornog
odbora odgovoraju Vladi Kantona.
Član 36.
Poslovnikom o radu Nadzornog odbora
Direkcije ureduje se način rada, pripremanje i
održavanje sjednica, postupak predlaganja,
rasprave, usaglašavanja i odlučivanja, prava,
obaveze i odgovornosti članova Nadzornog
odbora, uređuje vođenje i izrada zapisnika,
potpisivanje zapisnika i drugih akata Nadzornog
odbora i druga pitanja od značaja za rad
Nadzornog odbora.
Član 37.
U izuzetnim okolnostima kad Nadzorni odbor
nije foriniran, ili nije u mogućnosti da fluikcionira
kako je to zakonom i ovim Pravilima predviđeno
Vlada Kantona može imenovati privremeni
Nadzorni odbor do okončanja propisane
procedure imenovanja Nadzornog odbora u
skladu sa zakonom i ovim Pravilima.
Član 38.
Privremeni Nadzorni odbor ima sve nadležnosti
Nadzornog odbora.
X DIREKTOR
Član 39.
Direktor Direkcije:
1. organizuje
Direkcije;
rad
i
rukovodi
poslovanjem
2. zastupa i predstavlja Direkciju i odgovara za
zakonitost poslovanja Direkcije;
Broj 21 - Strana 940
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. stara se o blagovremenom osiguranju
finansijskih
sredstava
potrebnih
za
zadovoljavanje potreba za vršenje djelatnosti
Direkcije;
4. predlaže Nadzornom odboru mjere za efikasno
obavljanje djelatnosti Direkcije;
5. predlaže unutrašnju organizaciju Direkcije i
druge opće akte Direkcije;
6. predlaže osnove plana rada i razvoja;
7. izvršava odluke Nadzornog odbora, osim u
okolnostima kad su iste u suprotnostima za
važećom pravnom regulativom po kojima
je za postupanje, po konkretnom propisu,
odgovoran isključivo director;
8. podnosi Nadzornom odboru godišnji plan rada,
izvještaje o radu i izvještaje o finansijskom
poslovanju;
9. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti
iz radnog odnosa zaposlenika Direkcije;
10. imenuje komisije za obavljanje pojedinih
poslova;
11. ocjenjuje uspješnost realizacije plana i
programa mjesečnih zaduženja zaposlenika
kroz plaće i druga primanja;
12. izrađuje Plan javnih nabavki;
Član 41.
Plaća direktora Direkcije uređuje se
Ugovorom o radu. Direktor Direkcije Ugovor
o radu zaključuje sa Nadzornim odborom
Direkcije. Ugovor o radu iz stava 2, ovog
člana ispred Nadzornog odbora potpisuje
predsjednik Nadzornog odbora Direkcije.
Član 42.
Nadzorni odbor predlaže imenovanje i
razrješenje direktora Direkcije Vladi kantona,
nakon provedene procedure javnog oglašavanja
upražnjene pozicije u skladu sa zakonom i
Pravilima Direkcije.
Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži uvjete
za imenovanje direktora, trajanje konkursa, popis
dokumentacije koja se treba dostaviti po potrebi
druge podatke.
Za direktora Direkcije može se imenovati lice
koje, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom,
ima VII stepen stručne spreme: dipl. ing. saobr.,
dipl. ing. građ., dipl. ing. mašinstva, diplomirani
inžinjer arhitekture, dipl. pravnik i dipl.
ekonomista, i najmanje pet godina radnog staža
nakon sticanja VSS.
Mandat direktora je 4 godine.
Po isteku mandata, po istom postupku isto lice
može ponovo biti izabrano za direktora Direkcije,
ali ne više od dva puta uzastopno.
Član 43.
13. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom
o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima F BiH, Pravilima Direkcijei
drugim općim aktima Direkcije.
Direktor je naredbodavac
financijskog plana.
6. decembra 2011.
za
izvršenje
Direktor je odgovoran Nadzornom odboru za
rezultate rada i financijsko poslovanje Direkcije.
Član 40.
Direktor Direkcije ima pravo i dužnost da
prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora
Direkcije i da učestvuje u njihovom radu, ali bez
prava odlučivanja. Direktor Direkcije je dužan
da na zahtjev Nadzornog odbora daje objašnjenja
i odgovore na pitanja iz svog djelokruga i
djelokruga rada Direkcije.
Ako direktor Direkcije nije imenovan u roku
od 60 dana od dana isteka konkursa ili ako mjesto
direktora iz određenih razloga ostane upražnjeno,
odluku o postavljanju vršioca dužnosti direktora
donosi Nadzorni odbor Direkcije.
Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i
dužnosti direktora Direkcije iz člana 39. ovih
Pravila.
Vršilac dužnosti direktora Direkcije mora
ispunjavati uvijete iz člana 42. stav 3. ovih Pravila
Vršilac dužnosti se imenuje do imenovanja
direktora, a najduže na period od šest mjeseci.
Član 44.
Nadzorni odbor Direkcije može predložiti
Vladi Kantona razriješenje direktora Direkcije i
prije isteka mandata za koji je imenovan ako:
1. direktor to lično zahtijeva;
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. nastane neki od razloga koji prema posebnim
propisima ili propisima kojima se uređuje radni
odnos dovede do prestanka radnog odnosa;
3. u svom radu krši propise i opće akte Direkcije
za ceste, ili ne izvršava odluke Nadzornog
odbora, ili postupa suprotno njima;
4. u drugim slučajevima propisanim zakonom i
Pravilima Direkcije.
XI JAVNOST RADA DIREKCIJE
složenosti, koje će izraditi nacrt općeg akta, te po
potrebi organizovati javnu raspravu u Direkciji.
Nakon provedene rasprave i prikupljenih
mišljenja, prijedloga i sugestija stručno lice ili
komisija sumira rezultate rasprave, na temelju
čega direktor utvrđuje prijedlog općeg akta i
dostavlja ga Nadzornom odboru na donošenje.
Opće akte Nadzorni odbor Direkcije donosi
nadpolovičnom većinom glasova predsjednika i
svih članova Nadzornog odbora.
Član 49.
Član 45.
Rad Direkcije je javan.
Javnost rada Direkcije ostvaruje se kroz
neposredno informisanje putem sredstava javnog
informisanja, organizovanjem javnih tribina,
manifestacija, podnošenjem informacija i
izvještaja, kao i na druge prigodne načine.
Javnost rada Direkcije se ostvaruje i primjenom
Zakona o slobodi pristupa informacija u F BIH
(“Službene novine FBiH”, broj: 32/01)
XII OPĆI AKTI DIREKCIJE
Izmjene i dopune općih akata Direkcije vrše
se na način i po postupku utvrđenim za njihovo
donošenje.
Član 50.
Opća akta se objavljuju u Službenom glasniku
USK, a stupaju na snagu danom donošenja, osim
ako nije drukčije odleđeno konkretnim općim
aktom.
Tumačenje općih akata vrši Nadzorni odbor
Direkcije.
XIII NADZOR
Član 46.
Osnovni opći akt Direkcije su Pravila.
Član 51.
Nadzorni odbor Direkcije u ostvarivanju
prava, obaveza i odgovornosti Direkcije utvrđenih
Zakonom, podzakonskim propisima, ovim
Pravilima i općim aktima Direkcije donosi: opće
akte, planove, finansijske planove, programe,
odluke, zaključke, rješenja, instrukcije, preporuke
i druge akte.
Član 47.
Akti koje donosi Nadzorni odbor Direkcije, a
uz saglasnost Vlade Kantona su:
- Pravila Direkcije
- Pravilnik o radu Direkcije,
- P ravilnik o unutrašnjoj organizaciji
sistematizaciji radnih mjesta Direkcije,
Broj 21 - Strana 941
i
- Pravilnik o plaćama.
Član 48.
Prije pristupanja izradi općih akata direktor
imenuje stručno lice ili komisiju, ovisno o
Ministarstvo privrede USK vrši upravni nadzor
nad primjenom Zakona o cestama FBiH i propisa
donesenih na osnovu njega u pitanjima koja su
Zakonom stavljena u nadležnost Direkcije za
ceste.
Nadzor nad zakonitošću rada Direkcije vrši
Vlada USK.
XIV LICA OVLAŠTENA DA PORED
DIREKTORA, ZASTUPAJU
USTANOVU, NJIHOVA OVLAŠTENJA
I ODGOVORNOSTI
U slučaju odsutnosti, direktora zamjenjuje
jedan od pomoćnika direktora kojeg on ovlasti.
Direktor može generalnom ili specijalnom
punomoći prenijeti na druge uposlenike
neophodna ovlaštenja za zastupanje pred sudskim
i drugim organima. Obim i sadržaj punomoći
određuje direktor.
Broj 21 - Strana 942
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Direktor može ovlastiti pomoćnike direktora
da potpisuju određene pojedinačne akte, o čemu
se donosi posebno pismeno rješenje.
Rješenje iz prethodnog stava ovog člana
sadrži slijedeće podatke: ime i prezime
pomoćnika direktora koji se ovlašćuje za
potpisivanje, tačan naziv radnog mjesta
na kojem se nalazi, naziv pojedinačnih
akata za koje se ovlašćuje za potpisivanje.
Ovlaštenja se mogu odnositi i na obavljanje
poslova tehničke kontrole kvaliteta i kvantiteta
radova i ovjere pripadajuće dokumentacije.
Član 53.
Postupajući po ovlaštenjima utvrđenim u članu
52. pomoćnici direktora i dragi uposlenici su
obavezni da štite opći interes i interes Direkcije.
6. decembra 2011.
Pravila su sačinjena u dva istovjetna primjerka
od kojih se jedan dostavlja Vladi USK, a jedan
ostaje u arhivi Ustanove.
Broj 01-NO-05-17-1/11
18. jula 2011. godine
Bihać
Predsjednik privremenog
Nadzornog odbora
Amel Dizdarević, ing. građ.
715.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Odluke o
osnivanju Javne ustanove “Direkcija regionalnih
cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać broj: 01-021-565/10 od 07.09.2010. godine (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 15/10),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 26.08.2011. godine, donosi:
ODLUKU
I
XV PRESTANAK RADA DIREKCIJE
Član 54.
Direkcija se osniva na neodređeno vrijeme.
Direkcija prestaje s radom:
- odlukom osnivača;
Daje se saglasnost na Pravila JU “Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” broj:
01/NO-05-174/11 od 18.07.2011.godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 03-017-662/2011
26. augusta 2011. godine
Bihać
- ako ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje
djelatnosti;
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 55.
Opće akte iz člana 47. ovih Pravila, Nadzorni
odbor će donijeti u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ovih Pravila.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
pravosuđa i uprave
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
716.
Općinski sud u Velikoj Kladuši po sutkinji
Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Hasib Smlatić iz Velika Kladuša, kojeg zastupa
punomoćnik advokat Nedžad Sarajlija iz Velika
Kladuša, protiv tuženih: Fikret Karajić, Hozanović
Sulje i Hasanagić Mehe, svi iz Velike Kladuše,
radi isplate duga, van ročišta za raspravu, dana
04.11.2011. godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
Član 56.
o postavljanju privremenog
zastupnika
Ova Pravila stupaju na snagu danom davanja
saglasnosti Vlade USK. Ova Pravila će se objaviti
u “Službenom glasniku USK”.
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003747 03 P
od 04.11.2011. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2.
tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u pravnoj
6. decembra 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
stvari tužitelja Hasib Smlatić iz Velika Kladuša,
kojeg zastupa punomoćnik advokat Nedžad
Sarajlija iz Velika Kladuša, protiv tuženog: 1.
Hozanović Sulje, sada nepoznatog boravišta,
Broj 21 - Strana 943
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi advokata Mušić Huseina iz
Velike Kladuše.
Broj 23 0 P 003747 03 P
4. novembra 2011. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 21 - Strana 944
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. decembra 2011.
S A D R Ž A J
668. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju JP
“Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona”
d.o.o. Bihać 917
669. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju JP
“Unsko-sanske novine” d.o.o. Bihać 917
670. Odluka broj 01-02-3-237/11
918
671-683. Zaključci
918
684. Odluka broj 02/3-05-1-1544/11
921
685. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta - Grantovi
neprofitnim organizacijama za Crveni križ
Unsko-sanskog kantona Bihać iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
921
686. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
922
687. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
923
688-694. Odluke
924
695. Zaključak broj 03-017-902/2011
926
696. Rješenje o imenovanju Komisije za
provođenje postupaka javnih nabavki i
vršenju usluga u 2012. godini za potrebe
Vlade Unsko-sanskog kantona
927
697. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola”
Bužim
928
698. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola”
Bužim
928
699. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ “Ahmet Hromadžić”
Bosanski Petrovac
928
700. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ “Ahmet Hromadžić”
Bosanski Petrovac
929
701. Rješenje o konačnom imenovanju Nadzornog
odbora JU “Direkcija regionalnih cesta
Unsko-sanskog kantona” Bihać
929
702. Rješenje o imenovanju člana Upravnog
odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i
invalidsko osiguranje ispred Unskosanskog kantona
930
703. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora
JU “II Srednja škola” Cazin 930
704. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Cazin
930
705. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most 931
706. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most
931
707. Rješenje o razrješenju člana Upravnog
odbora JU Dječiji vrtić “Krajiška radost”
Sanski Most
931
708. Rješenje o imenovanju člana Upravnog
odbora JU Dječiji vrtić “Krajiška radost”
Sanski Most 932
709. Rješenje o razrješenju člana Upravnog
odbora JU Dječije obdanište “Hasnija
Omanović” Cazin
932
710. Rješenje o imenovanju člana Upravnog
odbora JU Dječije obdanište “Hasnija
Omanović” Cazin 933
711. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola”
Bihać
933
712. Odluka o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
933
713. Odluka o visini premije za 2012. godinu
934
714. Pravila Javne ustanove “Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” 934
715. Odluka broj 03-017-662/2011
942
716. Oglas o postavljanju privremenog
zastupnika
942
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona – Broj 21