SLUŽBENI GLASNIK
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Godina XVI - Broj 21
1. augusta 2012.
BIHAĆ
568.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 05/08), člana 39. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 8/12), člana 10. i 29. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”,
broj: 07/08 i 4/12) i Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i
načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (broj: 03-0171103/2011 od 28.12.2011. godine i broj: 03-0171238/2012 od 08.03.2012.godine), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
Izdanje na bosanskom
jeziku
ODLUKU
o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
1) Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, osnovni
kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljem
tekstu: Novčane podrške) iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2012.godinu (u daljem tekstu:
Budžet USK-a).
2) Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju
pravna i fizička lica (u daljnem tekstu: Korisnici)
prema kriterijima propisanim u Uputstvu za
ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.
godinu (U daljem tekstu: Uputstvo) Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unskosanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Broj 21 - Strana 946
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3) Ministarstvo će donijeti rješenje o osnivanju
Komisije za realizaciju novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
USK-a (u daljnjem tekstu: Komisija), koja će u
saradnji sa općinskim poljoprivrednim službama
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Općinska poljoprivredna služba), Upravom za
inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona,
Poljoprivrednim
zavodom, Veterinarskim
zavodom i drugim organizacijama vršiti obradu,
analizu i kontrolu dostavljenih aplikacija
Korisnika za sve vrste novčanih podrški, a u
skladu sa Uputstvom.
4) Na osnovu zahtjeva Korisnika za isplatu
novčanih podrški, zapisnika Komisije o
Šifra
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
B-1
B-2
B-3
B-4
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
Vrsta proizvodnje
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i
nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2011. godinu
Uzgoj rasplodnih junica
Tov junadi
Tov pilića
Držanje koka nesilica
Interventna pomoć pčelarima USK-a
Proizvodnja riblje mlađi
Proizvodnja povrća na otvorenom
Proizvodnja jagodičastog voća
Proizvodnja povrća, jagode i cvijeća u
zatvrorenom prostoru
Nabavka sadnica jagodičastog voća
Ostvarivanje prava na novčane podrške za
podizanje novih plastenika i staklenika
Obaveze iz 2011. godine
Sufinanciranje izrade mliječnog kartona
Regres kamate
Edukacija poljoprivrednih proizvođača-jezgrasto
voće
UKUPNO
OSNOVNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI
Član 3.
Opći kriteriji:
Fizičko ili pravno lice koje je ostvarilo
primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili djelatnost
u 2012. godini na području Unsko-sanskog
kantona (U daljem tekstu: Kanton), a koji se
vodi u registru poljoprivrednih proizvođača kod
1. augusta 2012.
ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na
novčanu podršku i obračuna visine naknade
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Ministar) odobrava isplatu novčane podrške
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem
Ministarstva finansija - Trezora.
VRSTE NOVČANIH PODRŠKI
Član 2.
Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji ostvaruju se za slijedeće vrste
novčanih podrški:
Jedinica
mjere
Iznos u KM/
jedinici
mjere
Količina
Ukupno KM
litara
16.500 000
0,09
1.485 000,00
grlo
grlo
komad
kom.
društvo
komad
kg
kg
1.300
800
1.200.000
17.000
20.000
2.000.000
4 000 000
500 000
350,00
250,00
0,07
0,70
4,00
0,03
0,03
0,3
455.000,00
200.000,00
84.000,00
11 900,00
80.000,00
60.000,00
120 000,00
150 000,00
m²
71.000
2,50
177.500,00
ha
14
1500,00
21.000,00
m²
15.000
3,00
45.000,00
5,00
45.376,41
80 000,00
80.000,00
grlo
16.000
5.223,59
3.100.000,00
općinskih službi za poljoprivredu i koji su dobili
potvrdu o podnesenom zahtjevu u općinskoj
službi za upis u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata stiče pravo na
ostvarivanje novčane podrške.
Fizičko lice koje nema dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza za prethodnu godinu prema
Kantonalnoj poreznoj upravi stiče pravo na
ostvarivanje novčane podrške. (Za korisnike koji
nisu u sistemu PDV-a).
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 947
Fizičko i pravno lice koje nema dospjelih, a
neizmirenih poreznih obaveza prema Kantonalnoj
poreznoj upravi i poreznih obaveza prema Upravi
za indirektno oporezivanje BiH za prethodnu
godinu stiče pravo na ostvarivanje novčane
podrške. (Za korisnike koji su u sistemu PDV-a)
mlijeko registriranom otkupljivaču mlijeka na
području Unsko-sanskog kantona u IV kvartalu
2011.godine i I kvartalu 2012.godine. Visina
podrške iznosi 0,09 KM/litar isporučenog mlijeka.
Najmanja količina plasiranog mlijeka za koju se
može ostvariti novčana podrška iznosi 500 litara.
Fizička i pravna lica koja redovno ispunjavaju
svoje dospjele obaveze po zaključenim
ugovorima o robnim, robno-novčanim kreditima
i koncesijama sa Ministarstvom stiču pravo na
ostvarivanje novčane podrške (Član 7. Stav
1. tačka 7. Zakona o novčanim podrškama u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unskosanskom kantonu,(U daljem tekstu: Zakon o
novčanim podrškama).
Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih junica
(A-2) ostvaruju registrovani uzgajivači čiji je
rasplodni podmladak registrovan u Uzgojnoselekcijskoj službi USK-a (U daljem tekstu:
Uzgojno-selekcijska služba) i obilježen u skladu
sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i šemi
kontrole kretanja životinja (Službeni glasnik BiH,
broj: 28/03), a isti mogu koristiti za vlastiti uzgoj
ili prodaju, ako uzgoje jednu rasplodnu junicu.
Visina novčane podrške iznosi 350 KM/grlo.
U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
novčanih podrški unutar jedne oblasti, radi
objektivnih okolnosti u cjelosti ili djelimično
ne iskoriste Ministarstvo će svojom odlukom
omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na
druge stavke unutar te oblasti.
U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
sredstava radi objektivnih okolnosti djelimično
ne iskoristi, Ministarstvo ima pravo da preusmjeri
sredstva iz oblasti u oblast uz prethodno
pribavljenu saglasnost Vlade Unsko-sanskog
kantona.
U slučaju opravdane inicijative i potrebe da
se u Odluku vanredno ugradi nova vrsta novčane
podrške, a da se sredstva upotrijebe iz stavke
rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki u ovoj
Odluci, a čija sredstva nisu u cjelosti utrošena,
Vlada Kantona će na prijedlog Ministarstva,
posebnom Odlukom odobriti formiranje nove
stavke ili vrste novčane podrške i korištenje
financijskih sredstava iz rezervnog fonda ili iz već
ugrađenih stavki za isplate nove vrste novčane
podrške.
U slučaju da novčana sredstva budu nedostatna
i pored primjene prethodna tri stava, a podnosioci
zahtjeva za ostvarenje prava na novčane podrške
ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o
novčanim podrškama, Odlukom i Uputstvom,
nedostajuća financijska sredstva će se isplatiti iz
sredstava novčanih podrški za 2013.godinu.
Novčanu podršku za tov junadi (A-3) ostvaruju
uzgajivači tovne junadi čija su grla registrovana u
Uzgojno-selekcijskoj službi i obilježena u skladu
sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i šemi
kontrole kretanja životinja (Sl. glasnik BiH, broj:
28/03), a koji utove i plasiraju:
- najmanje 2, a najviše 4 juneta u jednom
turnusu za proizvođače čiji je tov započeo prije
25.07.2011.godine.
- dva juneta u jednom turnusu za proizvođače čiji
je tov započeo nakon 25.07.2011.godine.
Proizvođači tovne junadi mogu ostvariti pravo
na podršku za maksimalno dva turnusa tokom
godine.
Pravo na novčane podrške za tov junadi imaju
tovljači sa najmanjim ostvarenim prirastom od
250 kg/grlo kod ženskih grla i 300 kg/grlo kod
muških grla, sa najmanjom izlaznom težinom od
500 kg žive vage. Visina novčane podrške iznosi
250 KM/grlo.
Novčanu podršku za tov pilića (A-4) ostvaruju
proizvođači koji u toku 2012.godine utove i
isporuče minimalno 5.000, a maksimalno 300.000
komada utovljenih pilića. Visina novčane podrške
iznosi 0,07 KM/komad.
Član 4.
Novčanu podršku za držanje koka nesilica
(A-5) ostvaruju proizvođači koji u 2012.godini
drže najmanje 1.000, a najviše 5.000 komada
koka nesilica u proizvodnji jaja. Visina novčane
podrške iznosi 0,70 KM/komad.
Novčanu
podršku
za
sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka
i nabavke goriva za proljetnu sjetvu (A-1)
ostvaruju proizvođači mlijeka koji su plasirali
Novčanu podršku za interventnu pomoć
pčelarima (A-6) ostvaruju pčelari koji na svom
pčelinjaku posjeduju najmanje 20 aktivnih
pčelinjih društava. Visina novčane podrške iznosi
4,00 KM/pčelinje društvo.
Posebni kriteriji:
Broj 21 - Strana 948
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Novčanu podršku za proizvodnju riblje mlađi
(lipen i pastrmka) (A-7) ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi koji proizvedu i plasiraju
najmanje 300.000 komada riblje mlađi. Visina
podrške iznosi 0,03 KM/komad riblje mlađi.
Novčanu podršku za proizvodnju povrća na
otvorenom: kornišon, paradajz, paprika, luk i
cikla (B-1), ostvaruju proizvođači koji zasiju
i proizvedu povrće na najmanjoj površini od
0,1 ha-0,5 ha i plasiraju povrće registriranom
otkupljivaču i/ili prerađivaču povrća, a koji je u
sistemu PDV-a. Visina novčane podrške iznosi
0,03 KM/kg plasiranog povrća. Najmanja količina
plasiranog povrća za koju se može ostvariti
novčana podrška iznosi 2.000 kg.
Novčanu podršku za proizvodnju jagodičastog
voća (B-2) ostvaruju proizvođači koji proizvedu
i plasiraju jagodičasto voće registriranom
otkupljivaču i/ili prerađivaču jagodičastog voća, a
koji je u sistemu PDV-a. Visina novčane podrške
iznosi 0,3 KM/kg plasiranog jagodičastog voća.
Najmanja količina plasiranog jagodičastog voća
za koju se može ostvariti novčana podrška iznosi
1.000 kg.
Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
1. augusta 2012.
ostvaruju proizvođači koji zasade i proizvedu
povrće, jagode i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m² i plasiraju povrće na tržište ili
registrovanom prerađivaču-otkupljivaču, a koji je
u sistemu PDV-a. Visina podrške iznosi 2,5 KM/
m² zasađene površine.
Novčanu podršku za nabavku sadnica
jagodičastog voća za podizanje novih
višegodišnjih zasada (B-4), ostvaruju proizvođači
koji u 2012. godini podignu zasad na površini od
0,1 do 0,5 ha jagodičastog voća. Visina podrške
iznosi 1.500,00 KM/ha zasađene površine.
Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika (C-1) ostvaruju proizvođači
koji u 2012. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2012. godini. Visina novčane
podrške iznosi 3,00 KM/m² novo podignutog
plastenika ili staklenika.
Novčane podrške-obaveze iz 2011.godine
(C-2) ostvaruju proizvođači koji su u 2011.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
Iznos u
KM / jed Ukupno KM
mjere
Šifra
Vrsta proizvodnje
Jedinica
mjere
Količina
A-1
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka
i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2011.
godinu
litara
2.178,42
0,12
261,41
2
A-2
Uzgoj rasplodnih junica
grlo
5,00
400
2.000,00
5
A-3
Tov junadi
grlo
14,00
300
4.200,00
4
A-4
Osnovno stado ovaca i koza
grlo
42,00
10
420,00
1
A-7
Držanje pčelinjih društava
društvo
580,00
10
5.800,00
20
1.240,00
4
4.960,00
9
470,00
2,5
1.175,00
1
B-3
B-4
Proizvodnja povrća, jagode i cvijeća u
zatvrorenom prostoru
Nabavka sadnog materijala za podizanje
višegodišnjih zasada
m²
komad
Broj
aplikacija
B-5
Nabavka sadnica jagodičastog voća
ha
1,21
4000
4.840,00
6
C-1
Ostvarivanje pravana novčane podrške za
podizanje novih plastenika i staklenika
m²
3.344,00
5
16.720,00
1
C-6
Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj
poljoprivrede Unsko - sanskog kantona
1,00
max
10000
5.000,00
1
45.376,41
50
komad
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-3) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona. Visina novčane
podrške iznosi 5,00 KM/grlu za koje je urađen
mliječni karton. Poljoprivredni proizvođač će
uplatiti veterinarskoj organizaciji razliku do punog
iznosa izrade mliječnog kartona veterinarskoj
organizaciji.
Novčanu podršku za regresiranje kamate za
revolving kredit Ministarstvo-Mljekara Meggle
i proizvođači koji su realizirali kredit na osnovu
sporazuma o kreditiranju poljoprivrednika na
osnovu odluke Vlade USK-a sa Vakufskom
bankom dd Sarajevo, filijala Bihać, broj: 03-0171253/2012. godine (C-4).
Regresiranje – subvencioniranje kamata na
navedene kredite iznosi 4 % na godišnjem nivou.
Regresiranje – subvencioniranje kamata na
investicione kredite iznosi do 0 % na godišnjem
nivou.
Edukacija poljoprivrednih proizvođača –
Program podizanja trajnih nasada jezgrastog voća
na području USK-a. (C-5).
NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH
PODRŠKI
Član 5.
1) Novčane podrške se ostvaruju
propisan u Uputstvu Ministarstva.
na način
2) Obradu svakog zahtjeva za isplatu novčanih
podrški i obima traženih sredstava će vršiti
Komisija u skladu sa Uputstvom.
3) Komisija je u obavezi da vodi evidenciju
primljenih i obrađenih zahtjeva.
Broj 21 - Strana 949
Član 9.
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija,
da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave na
kraju Budžetske godine izvještaj i analizu o
realizaciji novčanih podrški iz ove Odluke.
Član 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
van snage Odluka broj: 03-017-1389/2012 od
07.05.2012. godine.
Član 11.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviće se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1688/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
569.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj:07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2.
Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu, broj: 03-0171688/2012 od 12.07.2012. godine, a u vezi sa
članom 39. Zakona o izvršenju budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 08/12)
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
donosi:
Član 6.
UPUTSTVO
1) Radi koordinacije aktivnosti po podrškama,
zadužuje se Ministarstvo finansija -Trezor da
mjesečno u pisanoj formi, izvještava Ministarstvo
o izvršenju isplata za sve vrste novčanih podrški.
za ostvarivanje novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za
2012. godinu
Član 7.
1) Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Član 8.
1) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo i Ministarstvo finansija - Trezor,
svako u okviru svojih nadležnosti.
OPĆE ODREDBE
Član 1.
1) Ovim Uputstvom propisuju se uslovi
koje moraju ispuniti pravna i fizička lica (u
daljem tekstu: Kandidati) za ostvarivanje prava
na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012.godinu (u daljem tekstu:
novčane podrške), uređuju postupci za njihovo
ostvarivanje, način isplate novčanih podrški,
Broj 21 - Strana 950
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
obaveze koje kandidat mora ispuniti prije i
nakon primitka novčane podrške, utvrđuje plan
raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna
dokumentacija i obrasci, koji se nalaze u prilogu
ovog Uputstva i čine njegov sastavni dio.
NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH
PODRŠKI
Član 2.
1) Pravo na ostvarivanje novčanih podrški imaju
kandidati sa područja Unsko-sanskog kantona (U
daljem tekstu: Kanton) koji ispunjavaju uslove
propisane Odlukom i ovim Uputstvom, te dostave
zahtjeve općinskim službama za poljoprivredu
najkasnije sa 30.11.2012. godine, ukoliko po
pojedinim vrstama podrški u ovom Uputstvu nije
drugačije propisano.
2) Općinska služba za poljoprivredu će u
propisanim rokovima zahtjeve obraditi i dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (U daljem tekstu: Ministarstvo) na
obradu. Zahtjev mora biti obrađen u excelu ili
access-u i dostavljen pismeno i u elektronskoj
formi (disketa, CD ili e-mail).
3) Nakon obrade i provjere zahtjeva i
dokumentacije Komisija će sačiniti zapisnik
o pregledanoj dokumentaciji i konstatirati da
li kandidat ispunjava ili ne ispunjava uslove
za ostvarenje novčane podrške. Za odobrene
zahtjeve na prijedlog Komisije Ministar donosi
Rješenje o odobravanju i isplati novčanih podrški
koje se proslijeđuje Ministarstvu finansija-sektoru
Trezora na isplatu.
4) Ukoliko se zahtjevi za novčane podrške
ne odobre Komisija pismeno obrazlaže razloge
odbijanja zahtjeva i na prijedlog Komisije
Ministar donosi Rješenje o odbijanju zahtjeva
za novčane podrške sa navedenim razlozima
odbijanja koje dostavlja kandidatu (podnosiocu
zahtjeva).
5) Kontrolu dokumentacije, nadzor i kontrolu
na terenu vrše poljoprivredna i veterinarska
kantonalna inspekcija u okviru svoje nadležnosti.
6) Dostavljena dokumentacija kandidata uvodi
se u djelovodnik predmeta i akata i momentom
upisa postaje službena dokumentacija i s njom se
postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom
poslovanju organa uprave i službi za upravu
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj:20/98) i Uputstvom o načinu
obavljanja kancelarijskog poslovanja u organima
1. augusta 2012.
uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj:
30/98 i 49/98).
7) Provjeru u fazi proizvodnje na terenu
potencijalnih kandidata, kao i u toku prikupljanja
i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja
Ministarstvu, vrše općinske službe za
poljoprivredu i Uzgojno-selekcijska služba pri
Poljoprivrednom zavodu Unsko-sanskog kantona.
8) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji redovno ne izmiruju svoje dospjele
porezne obaveze prema Kantonalnoj upravi, a
kandidati koji su u sistemu PDV-a i porezne
obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Kod podnošenja zahtjeva za novčane podrške
kandidat obavezno prilaže potvrde navedenih
institucija da nemaju dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza.
9) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji u skladu sa članom 7. stavom
1. tačkom 7. Zakona o novčanim podrškama
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na
Unsko-sanskom kantonu (U daljem tekst: Zakon
o novčanim podrškama) i članom 3. Stavom 4.
Odluke o kantonalnim poticajima, ne izmiruju
uredno obaveze po zaključenim ugovorima o
robnom, robno-novčanom kreditu i koncesijama
sa Ministarstvom i Poljoprivrednim zavodom.
10) Na osnovu Zakona o administrativnim
taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa
(“Službeni list USK-a”, broj: 3/97 i “Službeni
glasnik USK-a”, broj: 9/98, 8/99, 7/01, 20/04
i 4/09) za zahtjev za ostvarivanje kantonalnih
novčanih podrški pravna lica uplaćuju 15,00 KM
administrativne takse, a fizička 5,00 KM
POSEBNI KRITERIJI
Član 3.
A- ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1 SUFINANSIRANJE
LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITETE MLIJEKA I NABAVKE
GORIVA ZA PROLJETNU SJETVU
1) Novčanu podršku za Sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i
nabavke goriva za proljetnu sjetvu ostvaruju
proizvođači kravljeg mlijeka koji su plasirali
mlijeko registriranom otkupljivaču mlijeka na
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
području Unsko-sanskog kantona u IV kvartalu
2011. godine i I kvartalu 2012. godine.
2) Visina podrške iznosi 0,09 KM/litar
isporučenog mlijeka.
3) Najmanja količina plasiranog mlijeka za
koju se može ostvariti novčana podrška iznosi
500 litara.
4) Ova vrsta novčane podrške isplaćuje se
na osnovu mjesečnih rastera dostavljenih u
elektronskoj formi od strane registriranih
mljekara-otkupljivača mlijeka za slijedeće
mjesece: oktobar, novembar i decembar 2011.
godine i januar, februar i mart 2012. godine.
A-2 OSTVARIVANJE NOVČANIH
PODRŠKI ZA UZGOJ RASPLODNIH
JUNICA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za uzgoj
priplodnih junica korisnik mora ispunjavati
slijedeće uslove:
- da u vlastitom stadu uzgoji jednu junicu u
toku 2012. godine. Za uzgojene dvije ili više
junica, zahtjevi se putem općinske službe za
poljoprivredu i Ministarstva usmjeravaju na
federalne poticaje.
- junice moraju biti gravidne najmanje tri mjeseca,
Broj 21 - Strana 951
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva
ostvarivanje prava na podršku,
(Z-1)
za
b) original zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o proizvodnji rasplodne junice sa navedenim
brojem ušne markice,
c) u slučaju proširenja vlastitog stada potvrdu
ovlaštene veterinarske organizacije (Obrazac
A/1-17), a za prodane životinje kopiju
Uvjerenja o zdravstvenom stanju životinje od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu sa
Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi.
d) uvjerenje nadležne veterinarske organizacije
o izvršenom vještačkom osjemenjavanju i
utvrđenoj gravidnosti od najmanje tri mjeseca,
e) kopiju certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju.
6) Općinska služba upućuje zahtjev za isplatu
podrški za uzgoj rasplodnih junica Ministarstvu
na obrascu broj A-2 najkasnije do 30. 11. 2012.
godine.
A-3 OSTVARIVANJE NOVČANIH
PODRŠKI ZA TOV JUNADI
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
1) Za ostvarivanje prava na podršku za tov
junadi korisnik mora ispunjavati slijedeće uslove:
- da junice služe za proširenje vlastitog stada ili
se prodaju za dalju reprodukciju,
- da je imanje registrovano, a junad obilježena u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da je imanje registrovano, a junice obilježene u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da utovi i plasira najmanje dva (2), a najviše
četiri (4) grla u turnusu tokom 2012. godine za
proizvođače čiji je tov započeo prije 25.07.2011.
godine (Datum objave federalnog Pravilnika za
novčane podrške u 2011. godini), zahtjev za pet
i više grla u turnusu se putem općinske službe
za poljoprivredu i Ministarstva usmjerava na
federalne poticaje,
- da podnese prijavu za podršku općinskoj
poljoprivrednoj službi ili Uzgojno-selekcijskoj
službi najkasnije do 01.10.2012. godine.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan da u roku od 15
dana od dana prijave izvrši obilazak korisnika i
sačini zapisnik o proizvodnji rasplodne junice sa
navedenim brojem ušne markice.
3) Zapisnik o proizvodnji rasplodne junice
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške za uzgoj rasplodnih junica je
350,00 KM po grlu.
- da utovi i plasira dva (2) grla u turnusu tokom
2012. godine za proizvođače čiji je tov započeo
nakon 25.07.2011. godine, zahtjev za tri i više
grla u turnusu se putem općinske službe i
Ministarstva usmjerava na federalne poticaje.
- proizvođači tovne junadi mogu ostvariti pravo
na podršku za maksimalno dva (2) turnusa
tokom godine,
- ulazna težina teladi ne može biti veća od 200 kg,
Broj 21 - Strana 952
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- da ostvari minimalan prirast od 250 kg po
ženskom, odnosno 300 kg po muškom grlu,
- da drži junad u tovu najmanje 200 dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da u roku od 48 sati od trenutka useljenja
bilo koje količine teladi podnese zahtjev za
prijavu tova općinskoj poljoprivrednoj službi,
a općinska služba obavještava ovlaštenog
službenika pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
2) Uzgojno-selekcijska služba je dužna da
u roku od 15 dana od dana prijave početka
tova izvrši obilazak podnosioca zahtjeva i sačini
zapisnik o početku tova sa navedenim brojem grla
i brojevima ušnih markica za svako grlo.
3) Najkasnije 15 dana prije isporuke junadi
korisnik je dužan da izvrši prijavu završetka tova
Uzgojno-selekcijskoj službi, odnosno ovlaštenom
službeniku pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
Uzgojno-selekcijska služba, odnosno ovlašteni
službenik je dužan u roku od 7 dana od dana
podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak korisnika i
sačiniti zapisnik o završetku tova sa navedenim
brojem grla i brojevima ušnih markica za svako
grlo,
4) Zapisnik o završetku tova ovlašteni
službenik izdaje farmeru, koji će isti priložiti u
zahtjevu za ostvarenje novčanih podrški,
5) Visina podrški za tov junadi je 250,00 KM/
grlo.
6) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-1) za
ostvarivanje prava na novčanu podršku,
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o početku tova sa
navedenim brojem grla i brojevima ušnih
markica za svako grlo,
c) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o završetku tova sa
navedenim brojem grla i brojevima ušnih
markica za svako grlo,
d) kopije certifikata imanja i pasoša za životinje u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
e) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu
sa Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi
o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka
životinjskog porijekla u unutrašnjem i
1. augusta 2012.
međunarodnom prometu (“Službeni glasnik
BiH”, broj 33/03),
f) potpisan i opečaćen otkupni blok na ime
klijenta koji mora da sadrži: naziv i adresu,
PDV i porezni broj otkupljivača, zatim vrstu,
količinu – broj komada, cijenu proizvoda i
datum izdavanja (izdaje se za fizička lica).
7) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za tov junadi na obrascu
broj A- 3 najkasnije do 30.11.2012. godine.
A-4 TOV PILIĆA
1) Pravo na novčanu podršku A-4 Tov pilića
ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku 2012.
godine utove i isporuče minimalno 5.000, a
maksimalno 300.000 komada utovljenih pilića.
2) Novčana podrška iznosi 0,07 KM/komad.
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci jednodnevnih
pilića,
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
tova,
d) ugovor o kooperativnoj proizvodnji i dokaz o
plaćanju usluge tova (za kooperante koji koji
vrše uslugu tova prema pravnom licu) i
e) dokaz za prodaju pilića: porezna faktura ili
blagajnički račun u skladu sa Zakonom o
porezu za dodanu vrijednost (“Službeni glasnik
BiH”, broj: 93/05) za pravna lica.
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu, a ista će
popunjen obrazac A-4, zajedno sa popratnom
dokumentacijom dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.11.2012. godine.
A-5 DRŽANJE KOKA NESILICA
1) Pravo na novčanu podršku A-5 Držanje
koka nesilica ostvaruju pravna i fizička lica
koja u toku 2012.godine u proizvodnji jaja drže
minimalno 1.000 koka nesilica. Najveći broj koka
nesilica za koje se isplaćuje podrška iznosi 5.000.
2) Novčana podrška iznosi 0,70 KM/komad.
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci koka nesilica
i
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
držanja koka nesilica u proizvodnji jaja.
d) Zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o
stavljanju u proizvodnju 18-to sedmičnih
pilenki,
e) Izjavu vlasnika da će koke nesilice držati u
proizvodnji 12 mjeseci.
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu, a ista će
popunjen obrazac A-5, zajedno sa popratnom
dokumentacijom dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.12.2011. godine.
A-6 INTERVENTNA POMOĆ PČELARIMA
USK-a
1) Za ostvarivanje prava na podršku
interventna pomoć pčelarima USK-a korisnik
mora ispunjavati slijedeće uslove:
- da u vlasništvu posjeduje najmanje 20 aktivnih
pčelinjih društava u vrijeme sačinjavanja
zapisnika,
- da su pčelinja društva pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije,
- da je podnio zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi do 30.08.2012.
godine.
- da je pribavio izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara o broju pčelinjih društava u
njegovom vlasništvu.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik sa navedenim brojem
aktivnih pčelinjih društava.
3) Zapisnik o držanju pčelinjih društava
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške iznosi 4,00 KM/društvo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja slijedeće dokumente:
Broj 21 - Strana 953
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) Zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o držanju
pčelinjih društava sa navedenim brojem
društava,
c) Potvrdu kantonalnog veterinarskog inspektora
da na području općine nije utvrđena-prijavljena
Američka kuga (American foulbrood), a ako
je utvrđena-prijavljena potvrda se izdaje za
svakog korisnika pojedinačno,
d) Ovjerenu izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen,
da materijalno i krivično stoji iza podataka o
broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu
korisnika i da se korisnik nalazi na popisu
članstva udruženja u 2011. godini.
6) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu , a ista će popunjen obrazac A-6,
zajedno sa popratnom dokumentacijom dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 01.11.2012. godine.
A-7 PROIZVODNJA RIBLJE MLAĐI
(LIPEN I PASTRMKA)
1) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Upustva , kandidat
mora ispunjavati i slijedeće uslove:
- Pravo na novčanu podršku ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi (lipen i pastrmka) koji
proizvedu i plasiraju najmanje 300.000 komada
riblje mlađi.
2) Novčana podrška za proizvedenu i plasiranu
riblju mlađ veličine najmanje 20 kom/kg iznosi
0,03 KM/komad.
3) Za isplatu novčanih podrški kandidati
(pravna lica), putem općinskih službi za
poljoprivredu Ministarstvu dostavljaju slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjeni obrazac zahtjeva
ostvarivanje prava na podršku,
(Z-1)
za
b) uvjerenje o zdravstvenom stanju proizvedene
riblje mlađi od nadležne vetereniraske
ustanove,
c) račun o plasmanu riblje mlađi,
Broj 21 - Strana 954
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvedenu i
plasiranu riblju mlađ na obrascu A-7 najkasnije
do 30.11.2012. godine.
B-BILJNA PROIZVODNJA
B-1 PROIZVODNJA POVRĆA NA
OTVORENOM: KORNIŠONI,
PAPRIKA, PARADAJZ, LUK, CIKLA
(MINIMALNO 0,1 HA I 2.000 KG)
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
povrća na otvorenom polju (kornišona,paradajza,
paprike, luka i cikle) imaju korisnici koji zasiju i
proizvedu povrće na najmanjoj površini od 0,1-0,5
ha i plasiraju povrće (minimalno 2 tone) na tržište
registrovanom prerađivaču ili otkupljivaču, a koji
je u sistemu PDV-a.
2) Visina podrški za proizvodnju povrća iznosi
0,03 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču povrća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja, u
Excel tabelama prethodno dostavljenim od strane
kantonalnog ministarstva u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2012. godine
dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača
b) Raster otkupa povrća na obrascu B-1 ovjeren
od strane otkupljivača-prerađivača povrća i
općinske službe za poljoprivredu , na čijem
području je ostvarena proizvodnja, u Excel
tabelama prethodno dostavljenim u pisanoj i
elektronskoj formi.
c) Kompjuterski obrađen tabelarni prikaz
obračuna otkupljenog povrća
d) Potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BIH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za
prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica
koji su u sistemu PDV-a), odnosno potvrdu
da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna
licakoja nisu u sistemu PDV-a)
e) Svi proizvođači povrća koji nemaju sklopljen
ugovor o kooperantskim odnosima sa
registriranim otkupljivačem (odnosno oni
1. augusta 2012.
za koje registrirani otkupljivač ne dostavlja
rastere)trebaju priložiti:
- otkupne blokove za predato povrće i zapisnik
općinske službe o zasijanim površinama pod
povrćem.
4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća na
otvorenom na obrascima B-1 najkasnije do
15.11.2012.godine .
B-2 PROIZVODNJA JAGODIČASTOG
VOĆA (JAGODA, MALINA, KUPINA I
BOROVNICA)
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
jagodičastog voća imaju korisnici koji proizvedu
i plasiraju jagodičasto voće (minimalno 1
tona) na tržište registrovanom prerađivaču ili
otkupljivaču, a koji je u sistemu PDV-a.
2) Visina podrški za proizvodnju voća iznosi
0,3 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču voća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja, u
Excel tabelama prethodno dostavljenim od strane
kantonalnog ministarstva u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2012. godine
dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača
b) Raster otkupa jagodičastog voća na obrascu
B-2
c) Kompjuterski obrađen tabelarni
obračuna otkupljenog voća
prikaz
d) Potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BIH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za
prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica
koji su u sistemu PDV-a), odnosno potvrdu
da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna
licakoja nisu u sistemu PDV-a)
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
B-3 PROIZVODNJA POVRĆA , JAGODE
I CVIJEĆA U ZATVORENOM
PROSTORU (MINIMALNO 100 M 2)
1) Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
ostvaruju proizvođači koji zasiju i proizvedu
povrće, jagodu i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m² i plasiraju povrće, jagodu i cvijeće na
tržište ili registrovanom prerađivaču-otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a,
2) Krajnji rokovi podnošenja
općinskim službama je 01.09.2012.
zahtjeva
3) Novčana podrška za proizvodnju u
zatvorenom prostoru iznosi 2,5 KM/m².
4) Za isplatu novčanih podrški kandidati putem
općinske službe za poljoprivredu Ministarstvu
dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčane podrške,
b) Zapisnik Općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
ili zasađenim kulturama (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika)
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća, jagode i
cvijeća u zatvorenom na obrazcu B-3. najkasnije
do 30.09.2012.godine.
B-4 OSTVARIVANJE NOVČANE
PODRŠKE ZA NABAVKU SADNICA
JAGODIČASTOG VOĆA (MALINA,
KUPINA, BOROVNICA I JAGODA)
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci
ili koncesionari zemljišta na kojem se zasniva
novi zasad jagodičastog voća sa minimalnom
površinom monokulture od 0,1 ha, a maksimalnom
do 0,5 ha.
2) Novčana podrška za nabavku sadnica
maline, kupine, borovnice i jagode iznosi 1
500,00 KM/ha.
Broj 21 - Strana 955
4) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) Skicu terena sa obilježenom parecelom na
kojoj je podignut zasad,
c) Pedološku analizu tla,
d) Račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog materijala
u skladu sa Zakonom o PDV-u
e) Deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala(za
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza
(carinska isprava o uvezenom sadnom
materijalu i rješenje ili certifikat granične
inspekcije za zaštitu bilja),
f) Dokaz o upisu u registar otkupljivača i
prerađivača voća ili ugovor o kooperaciji sa
registriranim otkupljivačem ili prerađivačem
voća,
g) Zapisnik općinske poljoprivredne službe da je
zasad podignut (prilog: 1 fotografija zasada) sa
minimalnim brojem sadnica kako slijedi i po
standardu:
- jagoda sa najmanje 30.000 sadnica/ha
- malina sa najmanje 8.000 sadnica/ha
- kupina sa najmanje 2.200 sadnica/ha
- borovnica sa najmanje 2.200 sadnica /ha
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za nabavku sadnica jagode na
obrascima B-5 najkasnije do 25.10.2012.godine, a
maline, kupine i borovnice do 15.12.2012 .
C-1 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
PODRŠKE ZA PODIZANJE NOVIH
PLASTENIKA I STAKLENIKA
zahtjeva
a) za jagodu 30.09.2012. godine
1) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika ostvaruju korisnici koji
u 2012. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2012. godini.
b) za malinu, kupinu i borovnicu 30.11.2012.
godine,
2) Novčana podrška za podizanje novog
plastenika ili staklenika iznosi 3 KM/m².
3) Krajnj rokovi
općinskim službama su:
podnošenja
Broj 21 - Strana 956
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3) Za isplatu novčanih podrški kandidati
putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) Zapisnik Općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanimzasađenim kulturama.(prilog 1 fotografija
plastenika ili staklenika)
c) Račun o kupljenom novom stakleniku ili
plasteniku u skladu sa Zakonom o PDV-u.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva općinskim
službama je 30.09.2012. godine.
1. augusta 2012.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za podizanje novih plastenika
i staklenika na obrascu C-1 najkasnije do
31.10.2012.godine.
C-2 OBAVEZE IZ 2011.GODINE
Novčane
podrške-Obaveze
iz
2011.
godine ostvaruju proizvođači koji su u 2011.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
Iznos u
KM/jed
mjere
Vrsta proizvodnje
Jedinica
mjere
A-1
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka
i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2011.
godinu
litara
2.178,42
0,12
261,41
2
A-2
Uzgoj rasplodnih junica
grlo
5,00
400
2.000,00
5
A-3
Tov junadi
grlo
14,00
300
4.200,00
4
A-4
Osnovno stado ovaca i koza
grlo
42,00
10
420,00
1
A-7
Držanje pčelinjih društava
društvo
580,00
10
5.800,00
20
B-3
Proizvodnja povrća, jagode i cvijeća u
zatvorenom prostoru
1.240,00
4
4.960,00
9
B-4
Nabavka sadnog materijala za podizanje
višegodišnjih zasada
470,00
2,5
1.175,00
1
B-5
Nabavka sadnica jagodičastog voća
ha
1,21
4000
4.840,00
6
C-1
Ostvarivanje pravana novčane podrške za
podizanje novih plastenika i staklenika
m²
3.344,00
5
16.720,00
1
C-6
Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj
poljoprivrede Unsko-sanskog kantona
1,00
max
10000
5.000,00
1
45.376,41
50
Šifra
m²
komad
komad
Količina
Ukupno
KM
Broj
aplikacija
C-3 SUFINANSIRANJE IZRADE
MLIJEČNOG KARTONA
proizvođač će uplatiti veterinarskoj organizaciji
razliku do punog iznosa izrade mliječnog kartona.
1) Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-3) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona.
3) Za isplatu ove vrste novčane podrške
kandidati mjesečno Ministarstvu dostavljaju
obračunsku tabelu u Access-u elektronski i
pismeno. Navedena tabela je sastavni dio ovog
Uputstva.
2) Visina novčane podrške iznosi 5,00 KM/grlu
za koje je urađen mliječni karton. Poljoprivredni
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 957
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva u
Ministarstvo je 04.11.2012.godine. Sufinansiranje
izrade mliječnog kartona za decembar 2012.
godine biće predmet novčanih podrški u 2013.
godini.
a) Program edukacije
C-4 REGRESIRANJE KAMATE
ZA REVOLVING KREDIT
MINISTARSTVO-MLJEKARA MEGLE
c) Žiro račun korisnika
1) Novčanu podršku za regresiranje kamate
ostvaruju poljoprivredni proizvođači za
revolving kredit Ministarstvo-Mljekara Meggle
i proizvođači koji su realizirali kredit na osnovu
sporazuma o kreditiranju poljoprivrednika na
osnovu odluke Vlade USK-a sa Vakufskom
bankom dd Sarajevo, filijala Bihać, broj 03-0171253/2012 od 08.03.2012. godine.
Regresiranje – subvencioniranje kamata na
navedene kredite iznosi 4 % na godišnjem nivou.
(2) Regresiranje – subvencioniranje kamata na
investicione kredite iznosi do 0 % na godišnjem
nivou.
(3) Za isplatu novčanih podrški kandidati putem
općinske službe za poljoprivredu Ministarstvu
dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
a) Popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1),
c) Ovjerenu kopiju ugovora o kreditu sa jasno
naznačenom namjenom kredita,
d) Potvrdu banke o uplati prispjelih obaveza
po kreditu sa navedenim iznosom glavnice i
kamate koji su uplaćeni od početka realizacije
kredita do 31.10.2012.godine.
g) Zadruge, pored gore navedene dokumentacije
dostavljaju potvrdu ili rješenje o izvršenoj
zadružnoj reviziji ne stariju od dvije godine,
a za novoformirane zadruge rješenje o upisu u
sudski registar,
(4) Općinska služba za poljoprivredu
će Ministarstvu dostaviti zahtjev za podrške
najkasnije do 30.11.2012. godine.
b) Izvještaj o održanim predavanjima po
općinama sa spiskovima prisutnih farmera sa
troškovnikom usluga edukacije
OBAVEZE KORISNIKA NAKON PRIJEMA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 4.
1) Korisnik novčanih podrški je dužan vratiti
novčana sredstva dobivena na osnovu netačnih
podataka ili ako namjenska sredstva nenamjenski
utroši, zajedno sa zateznim kamatama u roku
od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim
nadležni kantonalni inspektor naređuje korisniku
prava povrat novčanih sredstava.
NADZOR I KONTROLA
Član 5.
1) Kontrolu osnovanosti zahtjeva i dokumentacije za novčane podrške vrši Komisija koju
je formirao Ministar, a nadzor Kantonalna
inspekcija.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
1) Stupanjem na snagu ovog Uputstva stavlja
se van snage Uputstvo Broj: 08-02-4728-1/2012
od 07.05.2012. godine.
Član 7.
C-5 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVOĐAČA - PROGRAM
PODIZANJA TRAJNIH NASADA
JEZGRASTOG VOĆA NA PODRUČJU
USK-a
1) Za isplatu novčanih podrški korisnik prilaže
direktno Ministarstvu:
1) Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku
USK-a”.
Broj 08-02-7526-1/2012
23. jula 2012. godine
Bihać
Ministar
Amir Džajić, dipl. ing.
UKUPNO:
R/b
1
JMBG / IB
_______________________
Mjesto i datum
Prezime i ime /
naziv pravnog
lica uzgajivaþa
Transakcijski broj žiro-raþuna:
Naziv i sjedište banke-filijale uzgajivaþa:
IP/FA
Adresa
_______________________________
M. P. potpis odgovorne osobe u opüini:
Opüina
Registarski
Pasmina grla Matiþni broj
broj
u uzgoju
grla
proizvoÿaþa
Oteljena,
datum
Iznos
podrške
350,00
KM/grlu
Vlastiti broj
raþuna
_______________________________
Kontrola:
Osjemenjena,
datum
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA UZGOJ RASPLODNIH JUNICA (prvotelke)
Obrazac br: A-2 (Obraditi u exelu)
Broj 21 - Strana 958
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. augusta 2012.
1
UKUPNO:
R/b
_______________________
Mjesto i datum
Prezime i ime /
naziv pravnog lica JMBG/IB
proizvoÿaþa
Transakcijski broj žiro-raþuna:
Naziv i sjedište banke-filijale uzgajivaþa:
IP/FA
Adresa
_______________________________
M. P. potpis odgovorne osobe u opüini:
Opüina
Broj dana
Registarski
Izlazna
provedenih
broj
težina (kg)
u tovu
proizvoÿaþa
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA TOV JUNADI
Broj grla
Ukupan
iznos
podrške
KM
Vlastiti
broj
raþuna
_______________________________
Kontrola:
Visina
podrške
250
KM/grlo
Obrazac br. A-3 (Obraditi u excelu)
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 959
1
Mjesto i datum
________________________
UKUPNO:
R/b
Prezime i
ime / naziv
pravnog lica
uzgajivaþa
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
JMBG / IB
Naziv i sjedište banke (filijale) uzgajivaþa:
IP/FA
Opüina
M.P.
Registarski
broj
proizvoÿaþa
Pasmina
piliüa
Potpis odgovornog lica u opüini
_______________________________
Adresa
Zemlja
porijekla
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA TOV PILIûA
Koliþina
(kom)
Ukupna podrška KM
Kontrola:
_____________________________
Iznos
podrške 0,07
KM/kom
Obrazac A- 4 (Obraditi u exelu)
Broj 21 - Strana 960
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. augusta 2012.
1
Mjesto i datum
________________________
UKUPNO:
R/b
Prezime i
ime / Naziv
pravnog lica
uzgajivaþa
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
JMBG / IB
Naziv i sjedište banke (filijale) uzgajivaþa:
M.P.
Opüina
Adresa
Potpis odgovornog lica uzgajivaþa
Zemlja
porijekla
Koliþina
(kom)
Potpis odgovornog lica u opüini
______________________________
Pasmina
pilenki
M.P.
Registarski
broj
proizvoÿaþa
_______________________________
IP/FA
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA DRŽANJE KOKA NESILICA
Ukupna podrška KM
Kontrola:
_____________________________
Iznos
podrške 0,70
KM/kom
Obrazac A-5 (Obraditi u exelu)
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 961
1
Prezime i ime / naziv
pravnog lica
proizvoÿaþa
Mjesto i datum
________________________
UKUPNO:
R/b
PODACI O KORISNIKU
Vlastiti broj žiro-raþuna :
Transakcijski broj žiro-raþuna :
Opüina
Potpis odgovornog lica uzgajivaþa
Registarski
broj
proizvoÿaþa
Broj
zapisnika
M.P.
Potpis odgovornog lica u opüini
Kontrola:
____________________
Iznos
Ukupan broj
Ukupna
podrške 4,00
košnica
podrška KM
KM/društvu
PODACI O PROIZVODNJI
______________________________
Adresa-sjedište (za
pravna lica)
_______________________________
JMBG/ID
M.P.
Naziv i sjedište banke (filijale) proizvoÿaþa :
Naziv, sjedište i adresa udruženja
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA INTERVENTNU POMOû PýELARIMA
Obrazac br: A-6 (Obraditi u exelu)
Broj 21 - Strana 962
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. augusta 2012.
2
1
Prezime i ime / naziv
pravnog lica
proizvoÿaþa
Mjesto i datum
_________________
UKUPNO:
R/b
Vlastiti broj žiro raþuna :
Transakcijski broj žiro raþuna :
Opüina
Adresa-sjedište
(za pravna lica)
M.P. Potpis odgovornog lica proizvoÿaþa
_____________________________
JMBG/IB
Naziv, sjedište banke (filijale) proizvoÿaþa :
Registarski
broj
proizvoÿaþa
Plasirano na tržištu
ribe (komada)
M.P. Potpis odgovornog lica u opüini
_________________________
Vrsta
proizvedene ribe
(lipen ili pastrmka)
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU RIBLJE MLAĈI
Iznos podrške 0,03
KM/kom.
Kontrola:
_____________
Ukupna podrška
KM
Obrazac A-7 (Obraditi u exelu)
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 963
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R/b
Adresa
M.P. Potpis odgovorne osobe otkupljivaēa
Registarski
broj
Opđina
proizvoĜaēa
Kontrola
Ukupan
iznos
Broj raēuna
Naziv banke
podrške u
proizvoĜaēa
KM
M.P. Potpis odgovorne osobe u opđini
Visina
Broj Ugovora Otkupljena novēane
podrške
sa
koliēina
kooperantom povrđa (kg) 0,03
KM/kg
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mjesto i datum
UKUPNO:
Prezime i ime/naziv pravnog
lica proizvoĜaēa JMBG/ ID
kooperanta
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
Naziv i sjedište banke (filijale):
OBRAUN NOVANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU POVRA NA OTVORENOM
Obrazac B-1 (obraditi u Exelu)
Broj 21 - Strana 964
1. augusta 2012.
7
6
5
4
3
2
1
UKUPNO
Mjesto i datum
JMBG/ID
Opüina
Adresasjedište
M.P. Potpis odgovorne osobe otkupljivaþa
_________________________
Registarski
broj
proizvoÿaþa
Visina
novþane
podrške 0,3
KM/kg
Ukupan
iznos
podrške u
KM
M.P. Potpis odgovorne osobe u opüini
____________________________
Otkupljena
Broj Ugovora
Vrsta
koliþina
sa
jagodiþastog
jagodiþastog
kooperantom
voüa
voüa (kg)
Broj raþuna
proizvoÿaþa
Kontrola:
_____________________
Naziv banke
proizvoÿaþa
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
_________________________
R/b
Ime i prezime/
Naziv
pravnog lica
proizvoÿaþakooperanta
Identifikacioni broj otkupljivaþa-preraÿivaþa :
Naziv, sjedište i adresa otkupljivaþa-preraÿivaþa :
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU JAGODIýASTOG VOûA
Obrazac br: B-2 (Obraditi u exelu)
1. augusta 2012.
Broj 21 - Strana 965
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R/b
JMBG/ ID
Adresa
M.P. Potpis odgovorne osobe otkupljivaēa
Opđina
Iznos podrški
Površina m²
2,50 KM/m²
M.P. Potpis odgovorne osobe u opđini
Vrsta
Registarski zatvorenog Vrsta
zasijane
prostora
broj
proizvoĜaēa (plastenik, kulture
staklenik)
Ukupna
podršak
KM
Kontrola
Naziv i
sjedište
banke
Vlastiti broj
žiro raēuna
korisnika
novēane
podrške
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mjesto i datum
UKUPNO:
Prezime i ime/naziv
pravnog lica
proizvoĜaēa
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
Naziv i sjedište banke (filijale):
OBRAUN NOVANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU POVRA, JAGODE I CVIJEA U ZATVORENOM PROSTORU
Obrazac B-3 (obraditi u exelu)
Broj 21 - Strana 966
1. augusta 2012.
R/b
7
6
5
4
3
2
1
Mjesto i datum
UKUPNO
Prezime i ime / Naziv
pravnog lica proizvoÿaþa
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
Naziv i sjedište banke (filijale):
JMBG/IB
Adresa
Registarski
broj
proizvoÿaþa
M.P. Potpis odgovorne osobe otkupljivaēa
Opüina
NABAVKA SADNICA JAGODIASTOG VOA B-4
Katastarska
opština
Podrška
1.500,00
KM/ha
zasaÿena
površina ha
M.P. Potpis odgovorne osobe u opđini
Vrsta
sadnog
materijala
Ukupna
podrška KM
Kontrola
Naziv i sjedište
banke
proizvoÿaþa
Vlastiti broj žiro -raþuna
korisnika novþane podrške
Obrazac B-4 (Obraditi u exelu)
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 967
Bro kat.
þestice
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UKUPNO
Mjesto i datum
JMBG/IB
Adresa
____________________________
Potpis odgovornog lica u opüini:
Opüina
Registarski
broj
proizvoÿaþa
Iznos podrški 3
KM/m²
Vlastiti broj
žiro raþuna
korisnika
novþane
podrške
Kontrola:
____________________________________
Ukupna
podrška KM
Naziv i
sjedište
banke
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
__________________
R/b
Prezime i ime
/ Naziv
pravnog lica
proizvoÿaþa
Vlastiti broj žiro-raþuna:
Transakcijski broj banke:
Naziv i sjedište banke (filijale) uzgajivaþa:
vrsta zasijanih
kultura
naziv firme koja je
izdala raþun
broj i datum
izdavanja raþuna
OBRAýUN NOVýANE PODRŠKE ZA NABAVKU NOVIH PLASTENIKA I STAKLENIKA
Obrazac br. C-1 (obraditi u excel-u)
Broj 21 - Strana 968
1. augusta 2012.
Površina m²
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 969
ODLUKU
570.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 12.07.2012. godine, donosi:
RB
NAZIV PROGRAMA
1.
Tekućeg granta – Grant –
Duga Kulen Vakuf
o usvajanju Programa utroška sredstava
Tekućeg granta – Grant – Duga Kulen Vakuf,
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg
granta utvrđenog u razdjelu 17 Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu, ekonomski
kod 614300 HAN017 – Grant Duga Kulen Vakuf,
kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
Za Sufinansiranje smještaja
djece bez roditeljskog
staranja za period od
01.01.2012. do 31.12.2012.
godine
PRIMALAC
“Duga” Kulen Vakuf na
račun, broj:
3389002205771183 kod Uni
Credit Banke Plaćanje u
dvije tranše:
I tranša …………….
II tranša ……………
Ukupno:
II
Zadužuje
se
“Duga”
Kulen Vakuf
da,
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike iz
tačke I ove Odluke dostavi Izvještaje o utrošku
doznačenih sredstava, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona, shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva
i socijalne politike, svako u okviru svojih
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1694/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
IZNOS KM
50.000,00
50.000,00
100.000,00
571.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
35. 46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 8/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta – Subvencije javnim
ustanovama – Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg
granta utvrđenog u razdjelu 17 Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu, ekonomski
kod 614400 HAO 011 – Grant subvenzije javnim
ustanovama Kantonalna bolnica “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać, kako slijedi:
Broj 21 - Strana 970
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RB
NAZIV PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
1.
Doznaka novčanih sredstava
– Tekući grant – Subvencije
javnim ustanovama –
Kantonalna bolnica “Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać
1. augusta 2012.
PRIMALAC
Subvencioniranje sanacije
sanitarnih čvorova u
Kantonalnoj bolnici
“Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
IZNOS KM
ZU Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać kod Uni credit
Bank d.d. Sarajevo,
Filijala Bihać, broj:
3389002207827195
200.000,00
Ukupno:
200.000,00
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Kantonalna bolnica “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać, će dostaviti izvještaj
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, a
Ministarstvo će o istom izvijestiti Vladu Unskosanskog kantona.
III
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva
i socijalne politike, svako u okviru svojih
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1695/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 12.07.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta “Subvencije javnim
preduzećima – zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti”
I
Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg
granta preduzećima – zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti”, Ministarstva zdravstva i
572.
socijalne politike, utvrđenih u Budžetu Unsko-
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 46. i 47.
10.000,00 KM (slovima: deset hiljada KM), kako
RB
1.
NAZIV PROGRAMA
sanskog kantona za 2012. godinu, u iznosu od
slijedi:
SVRHA PROGRAMA
Doznaka novčanih sredstava Subvencioniranje sredstava za
Kantonalnoj bolnici “Dr.
zdravstvenu zaštitu pruženu u
Irfan Ljubijankić” Bihać
Kantonalnoj bolnici osobama
Romske nacionalnosti
Ukupno:
PRIMALAC
ZU Kantonalna bolnica
“Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać kod Uni Credit
Bank d.d. Sarajevo,
Filijala Bihać, žiro račun
br. 3389002207827195
(prema fakturisanim
uslugama)
IZNOS KM
10.000,00
10.000,00
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstava
u razdjelu 17 Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu, ekonomski kod 614400 HAO
010 granta “Subvencije javnim preduzećima –
zdravstvena zaštita osoba Romske nacionalnosti”.
III
O utrošenim sredstvima Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike će izvijestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona, po dobijenom izvještaju
primaoca granta, u skladu sa Zakonom.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1696/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
573.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik UnskoRB
1.
NAZIV PROGRAMA
Tekući grant - Grantovi
neprofitnim organizacijama
Broj 21 - Strana 971
sanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 46. i 47.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 12.07.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta, grantovi
neprofitnim organizacijama za Udruženje
građana oboljelih od šećerne bolesti – Cazin
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
iz Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu, Tekućeg granta, utvrđenog u razdjelu
17 ekonomski kod 614300 HAN 015 - grantovi
neprofitnim organizacijama za Udruženje građana
oboljelih od šećerne bolesti – Cazin iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu, u iznosu
od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade KM),
kako slijedi:
SVRHA PROGRAMA
- Finansijska pomoć u radu
PRIMALAC
IZNOS KM
Udruženje građana
oboljelih od šećerne bolesti
– Cazin na račun broj:
3385202200220936 otvoren
kod Uni Credit Bank - Cazin
Ukupno:
2.000,00
2.000,00
II
Zadužuje se Udruženje građana oboljelih od
šećerne bolesti – Cazin da, Ministarstvu zdravstva
i socijalne politike, iz tačke I ove Odluke
dostavi Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava,
a Ministarstvo će o istom će izvijestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona, shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-1697/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
574.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u skladu sa
odredbama člana 46. i 47. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
8/12), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
Broj 21 - Strana 972
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 12.07.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
- grantovi neprofitnim organizacijama
utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu
1. augusta 2012.
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001 i 0007, ekonomski kod 614300 grant neprofitnim organizacijama u iznosu od
115.000,00 KM, kako slijedi:
Ekonomski kod 614300 - Grant neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
Red.
broj
1.
2.
Naziv programa
Realizacija provođenja
reforme visokog
obrazovanja sa aspekta
ASIPF
Usluge Rektorata
za sticanje diploma
dodiplomskog studija
Svrha programa
Primalac
sredstava
Izvori finansiranja
Budžet
vl. prihodi
Ukupno
Financijska
pomoć
Asocijacija
studenata
1.000,00
1.000,00
Izrada i
verifikacija
diploma
dodiplomskog
studija
Rektorat
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
UKUPNO:
Ekonomski kod 614300 IEM001 - Grant neprofitnim organizacijama
Red.
broj
1.
Naziv programa
Podrška neprofitnim
organizacijama
Svrha programa
Sufinansiranje
neprofitnih
organizacija
Primalac
sredstava
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet
Asocijacije
studenata
vl. prihodi
10.500,00
Ukupno
10.500,00
Ekonomski kod 614300 IEM002 - Grant neprofitnim organizacijama - transfer za oblast nauke
Red.
broj
1.
Naziv programa
Svrha programa
Novčana pomoć pri izradi Podrška naučnonaučno istraživačkih
istraživačkom
projekata
radu
Podržavanje
obilježavanja
manifestacija.
Primalac
sredstava
Nastavnici
Univerziteta u
Bihaću
Izvori finansiranja
Budžet
vl.prihodi
90.500,00
Ukupno
90.500,00
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 973
Ekonomski kod 614300 IEM003 - Grant neprofitnim organizacijama - Unija studenata
Red.
broj
1.
Naziv programa
Svrha programa
Realizacija provođenja
reforme Visokog
obrazovanja sa aspekta
Unija studenata.
Podržavanje obilježavanja
manifestacija.
Finansijska
pomoć
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava – grant
neprofitnim organizacijama, koji je sastavni dio
ove Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvjestiti Vladu Kantona.
IV
Sredstva su namjenjena isključivo za
realizaciju navedenih projekata i ne mogu se
koristiti u druge svrhe.
V
O realizaciji Ove odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1719/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Primalac
sredstava
Izvori finansiranja
Budžet
vl. prihodi
Unija studenata
Ukupno
11.000,00
11.000,00
575.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), u skladu sa
odredbama člana 46. i 47. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj: 8/12), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 12.07.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
- ostali grantovi pojedincima utvrđenih
Budžetom Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava – tekući
grantovi Univerziteta u Bihaću i njegovih članica
utvrđenih u razdjelu 18, glava 05, potrošačka
jedinica 0001 i 0007, ekonomski kod 614200
– ostali grantovi pojedincima u iznosu od
176.840,00 KM, kako slijedi:
Ekonomski kod 614200 - Ostali
pojedincima
grantovi
Broj 21 - Strana 974
Red.
broj
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Svrha programa
Primalac
sredstava
1. augusta 2012.
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet
vl. prihodi
Ukupno
Profesori i
doktori nauka
čiji su radovi
objavljeni u
Zborniku radova
i ostali učesnici
projekta
3.900,00
3.900,00
Izdavanje knjiga, skripti i
Financijska
kataloga (neizmirene obaveze pomoć za
iz 2011. godine)
izdavanje knjiga
koje služe za
nastavno naučni
proces na
fakultetu
Asistenti i
nastavnici
zaposleni na
fakultetu
1.750,00
1.750,00
Novčana pomoć studentima
i zaposlenicima fakulteta od
strane donatora
Studenti IPF i
zaposlenici IPF
2.500,00
2.500,00
8.150,00
8.150,00
1.
Izdavanje zbornika radova
Islamskog pedagoškog
fakulteta u Bihaću
(neizmirene obaveze iz 2011.
godine)
2.
3.
Naknade
profesorima
i doktorima
za izradu i
izdavanje
Zbornika radova
Finansiska
podrška iz
donacija
nastavnicima
i socijalno
ugroženim
studentima
UKUPNO:
Ekonomski kod 614200 IEN001 – Ostali grantovi pojedincima - magisterij i doktorska disertacija
Red.
broj
1.
Naziv programa
Novčane pomoći
zaposlenicima pri sticanju
magistarskih i doktorskih
diploma.
Svrha programa
Obezbjeđenje
vlastitog kadrova
kroz finansijsku
podršku
Primalac
sredstava
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet
Asistenti
inastavnici
zaposleni na
Univerzitetu,
odnosno
članicama
vl. prihodi
Ukupno
152.500,00 152.500,00
Ekonomski kod 614200 IEN002 - Ostali grantovi pojedincima za učenike i studente
Red.
broj
1.
Naziv programa
Nagrade za studente
Svrha programa
Nagrada
najboljim
studentima
Primalac
sredstava
Studenati sa
najboljim
prosjekom na
fakultetima
Izvori finansiranja
Iznos u KM
Budžet
vl. prihodi
3.000,00
Ukupno
3.000,00
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 975
Ekonomski kod 614200 subanalitika IEN003 - Ostali grantovi pojedincima za naučno-istraživački
rad
Red.
broj
Naziv programa
1.
Podrška naučnih projekata
Svrha programa
Sufinansiranje
naučno
istraživačkog rada
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava – ostali
grantovi pojedincima, koji je sastavni dio ove
Odluke.
III
Univerzitet u Bihaću se obavezuje da podnese
izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, koje će pratiti namjenski utrošak
sredstava i o tome izvijestiti Vladu Kantona.
IV
su
namijenjena
isključivo
za
realizaciju navedenih projekata i ne mogu se
koristiti u druge svrhe.
vl. prihodi
Donacija
10.000,00
3.190,00
Ukupno
13.190,00
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012.godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 8/2012),
na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava “Grant neprofitnim
organizacijama-Agencija za razvoj
USK-a” iz Budžeta Unsko-sanskog kantona Ministarstva privrede za 2012. godinu
I
V
O realizaciji Ove odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1720/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Nastavnici
Univerziteta u
Bihaću
Izvori finansiranja
Iznos u KM
576.
II
Sredstva
Primalac
sredstava
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
“Grant neprofitnim organizacijama-Agencija za
razvoj USK-a”, utvrđenih u razdjelu 15, glava
01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod
1340, ekonomski kod 614300, subanalitika
FAN006, odobrenog Budžetom Ministarstva
privrede Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu,
po Programu utroška sredstava iskazanom u
Zahtjevu JU “Razvojna agencija Unsko-sanskog
kantona” zaprimljenim pod brojem: 06-14-60411/2012 dana 12.06.2012. godine, u iznosu od
75.000,00 KM (slovima:sedamdeset pet hiljada
KM), kako slijedi:
Broj 21 - Strana 976
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Nabavka stalnih sredstava
(IT opreme, kancelarijskog
namještaja, opreme i vozila)
Svrha programa
Primalac
Institucionalna
uspostava JU
“Razvojna agencija
Unsko-sanskog
kantona”
JU “Razvojna
agencija Unskosanskog kantona”
Bihać
- //-
- //-
1.000,00
- //-
- //-
6.000,00
- //-
- //-
15.000,00
- //-
- //-
3.000,00
UKUPNO
75.000,00
Materijalni troškovi
(kancelarijski potrošni materijal)
Nematerijalni troškovi za period
od mjeseca maja do mjeseca
jula 2012. godine
Vanjske usluge drugih (izrada
web stranice, loga, oglašavanja i
projekta za DEU)
Ostali troškovi (troškovi UO i
NO)
II
Isplata iz tačke I ove Odluke tretirat će
sredstva utvrđena u razdjelu 15, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod 1340,
ekonomski kod 614300, subanalitika FAN006 Grant neprofitnim organizacijama-Agencija za
razvoj USK-a.
III
Zadužuje se JU “Razvojna agencija Unskosanskog kantona” da Ministarstvu privrede
dostavi Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava
iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija,
svako iz okvira svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1721/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
1. augusta 2012.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Iznos KM
50.000,00
577.
Na osnovu člana 16.Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 8/12), a u vezi sa članom 178.
stav (2) Zakona o vodama (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 70/06), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, VladaUnsko–sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine donosi:
ODLUKU
I
Prihvata se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu u sektoru
vodoprivrede “Kapitalni grantovi od vodnih
naknada”, obrađivača Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, koji je sastavni dio ove
Odluke.
II
Za svaki izdatak prema Programu iz tačke I
ove Odluke, ministar Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva donijet će posebnu
odluku i pratiti namjenski utrošak sredstava, o
čemu će izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1692/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
578.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
7. Sporazuma o osnivanju ekonomsko-socijalnog
vijeća (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 15/07 i 19/10), a na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
I
Imenuju se članovi i zamjenici članova
Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade
Unsko-sanskog kantona u slijedećem sastavu:
1. dr. Amir Murić, ministar Ministarstva
zdravstva i socijalne politike - član
Dario Jurić, ministar Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta – zamjenik
2. Redžo Kurbegović, ministar Ministarstva
privrede - član
Šefik Smlatić, ministar Ministarstva unutrašnjih
poslova – zamjenik
3. Azemina Helić, ministrica Ministarstva
finansija - član
Amir
Džajić,
ministar
Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva –
zamjenik
II
Obaveze članova iz tačke I ovog Rješenja
regulisane su Sporazumom o osnivanju
ekonomsko-saocijalnog vijeća za područje
Unsko-sanskog kantona.
III
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje
o imenovanju članova ekonomsko-socijalnog
Broj 21 - Strana 977
vijeća za područje Unsko-sanskog kantona, broj:
03-017-389/2011 od 24.05.2011. godine.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1716/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
579.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanog dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
I
Razrješava se dužnosti direktora Kantonalne
uprave za šumarstvo sa sjedištem u Bosanskom
Petrovcu, Tuzlak Mensud, dipl. ing. šumarstva
iz Cazina, imenovan Odlukom Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-588/2011 od
13.07.2011. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1805/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
580.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanog dana 12.07.2012. godine,
donosi:
Broj 21 - Strana 978
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
direktora Kantonalne uprave za šumarstvo sa
sjedištem u Bosanskom Petrovcu, predviđenim
zakonskim propisima, za direktora Kantonalne
uprave za šumarstvo sa sjedištem u Bosanskom
Petrovcu, privremeno se imenuje Hadžić Senad,
dipl. ing. šumarstva.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1806/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
1. augusta 2012.
sanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), Vlada Unskosanskog kantona, na sjednici održanog dana
12.07.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
direktora Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove, predviđenim zakonskim propisima, za
direktora Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove, privremeno se imenuje Sabljaković
Aladin iz Bihaća.
II
dr. sci. Hamdija Lipovača
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
581.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), Vlada Unskosanskog kantona, na sjednici održanog dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
I
Razrješava se dužnosti direktora Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove, Mahmut Jukić iz
Bosanskog Petrovca.
Broj 03-017-1808/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
583.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), Vlada Unskosanskog kantona, na sjednici održanog dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
II
I
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Razrješava
se
dužnosti
direktora
Poljoprivrednog zavoda, Smail Toromanović iz
Cazina.
Broj 03-017-1807/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
II
dr. sci. Hamdija Lipovača
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
582.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-
Broj 03-017-1809/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 979
584.
586.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 23. Zakona o
organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih
organizacija kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 12/08), Vlada Unskosanskog kantona, na sjednici održanog dana
12.07.2012. godine, donosi:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima (“Službene novine Federacije
BiH” broj: 12/03 i 34/03), te člana 105. Zakona
o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine
Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08 i
48/11) na prijedlog ministra zdravstva i socijalne
politike USK-a, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanog dana 12.07.2012. godine,
donosi:
ODLUKU
I
Do
okončanja
postupka
izbora
i
imenovanja direktora Poljoprivrednog zavoda,
predviđenim zakonskim propisima, za direktora
Poljoprivrednog zavoda privremeno se imenuje
Rasima Bobić iz Bihaća.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1810/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
I
Za vršioca dužnosti direktora Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
do okončanja postupka izbora i imenovanja
direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona imenuje se mr. sci. Jasmin
Husetić, dipl. ecc.
Premijer Kantona
II
dr. sci. Hamdija Lipovača
Nalaže se Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike USK-a da u skladu sa Statutom Zavoda
zdravstvenog osiguranja utvrdi kriterije za izbor
direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a
i raspiše Javni oglas.
585.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), te člana 105.
Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene
novine Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08 i
48/11) na prijedlog ministra zdravstva i socijalne
politike USK-a, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanog dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
I
Prije isteka mandata razrješava se dužnosti
direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona prof.dr.sci. Suad Hamzabegović.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1767/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
ODLUKU
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1768/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
587.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97,
7/02, 70/08 i 48/11) i članom 4. stav 2. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 12/03 i 34/03) na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
Broj 21 - Strana 980
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju privremenih članova Upravnog
odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
USK-a
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja USK-a, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije BiH, a najviše
na period od 60 dana, za članove privremenog
Upravnog odbora imenuju se:
1. Sanel Bajramović, predsjednik
588.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 5/08), člana
61. stav (1) Zakona o državnim službenicima
i namještenicima u organima državne službe
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/12) i člana
4. Uredbe o osnivanju disciplinskog vijeća
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
7/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova Disciplinskog vijeća
2. Tahir Nuhić, član
3. Kemal Dervić, član
I
4. Emir Šehić, član
Imenuju se članovi Disciplinskog vijeća za
provođenje disciplinskog postupka utvrđivanja
disciplinske odgovornosti državnih službenika
i namještenika za teže povrede dužnosti, u
slijedećem sastavu:
5. Sabahudin Komić, član
6. Razim Halkić, član
7. Ismet Brkić, član
8. Samir Medić, član
1. Selvedin Ahmetašević, predsjednik
Sead Gorinjac, zamjenik predsjednika
9. Mirzet Kalić, član
2. Alma Pehlić, član
Marijana Vlašić, zamjenik člana
II
Nalaže se Ministarstvu zdravstva i socijalne
politike USK-a, da izvrši javno objavljivanje
oglasa za izbor članova Upravnog odbora
Zavoda zdravstvenog osiguranja
USK u
sredstvima javnog informisanja shodno Zakonu
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH” broj: 12/03 i 34/03) i Kriterijima
za imenovanje u upravnim odborima zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
7/11 i 13/12) i poništi Javni oglas objavljen u
Dnevnom listu “Oslobođenje”, dana 31.05.2012.
godine i “Službenim novinama Federacije BiH”
broj: 49/12 od 06.06.2012.godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1766/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
1. augusta 2012.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
3. Azra Jusić, član
Edisa Kumalić, zamjenik člana
II
Prostor za rad, administrativno-tehničke
poslove i druge potrebne uvjete za rad
Disciplinskog vijeća, kada Disciplinsko vijeće
zasjeda u sjedištu organa državne službe u kojem
je zaposlen državni službenik ili namještenik
protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak,
dužan je osigurati taj organ.
III
Nadležnost Disciplinskog vijeća je da u skladu
sa pravilima disciplinskog postupka i u rokovima
utvrđenim u Uredbi o pravilima disciplinskog
postupka za disciplinsku odgovornost državnih
službenika i namještenika u organima državne
službe Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 7/12), provodi
disciplinski postupak utvrđivanja disciplinske
odgovornosti državnih službenika i namještenika
za teže povrede službene dužnosti.
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV
Mandat članova Disciplinskog vijeća je dvije
godine.
Predsjednik Disciplinskog vijeća je dužan 30
dana prije isteka mandata obavijestiti Ministarstvo
pravosuđa i uprave o isteku mandata, radi
blagovremenog provođenja procedure imenovanja
novih članova Disciplinskog vijeća.
V
Članovima Disciplinskog vijeća pripada pravo
na novčanu naknadu za rad u Disciplinskom
vijeću u visini utvrđenoj u Odluci o utvrđivanju
visine novčane naknade članovima Disciplinskog
vijeća (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 7/12).
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1715/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
589.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” br.5/08), člana 19. Odluke
o osnivanju JU “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 9/99 i 9/09), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike Unskosanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
JU “Socijalno-pedagoška životna zajednica”
Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog
odbora JU “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać imenovani rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona br. 03-017-12201/2010.
godine od 10.06.2012.godine, zbog nedonošenja
akata potrebnih za normalno funkcionisanje i rad
Ustanove, i to:
1. Irma Ćoralić,
2. Zdenka Krpan,
Broj 21 - Strana 981
3. Ćazim Kasić,
4. Agan Abdić,
5. Agan Miljković
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1769/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
590.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 19. Odluke
o osnivanju JU “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 9/99 i 9/09), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike Unskosanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Socijalno-pedagoška životna zajednica”
Bihać
I
U privremeni Upravni odbor JU “Socijalnopedagoška životna zajednica” Bihać, imenuju se:
1. Ibrahim Erdić, predsjednik
2. Senita Begić, član
3. Fuad Ćehić, član
4. Adisa Kovačević-Bajrektarević, član
5. Aldijana Majanović, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1770/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 21 - Strana 982
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. augusta 2012.
RJEŠENJE
591.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 23. Odluke
o osnivanju Javne ustanove “Socijalno-pedagoška
životna zajednica” Bihać (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 9/99 i 9/09), na
prijedlog Ministarstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Nadzornog odbora
Javne ustanove “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać
I
Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora
Javne ustanove “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać imenovani Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj:03-017-1137/2012
od 12.01.2012. godine iz razloga što u svom
sastavu nije imenovan clan iz reda uposlenika
ustanove shodno članu 23. stav 2. Odluke o
osnivanju Javne ustanove “Socijalno-pedagoška
životna zajednica” Bihać (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 9/99 i 9/09), i to:
1. Elvira Stanivuk, prof. sociologije,
2. Sanela Beširević, dipl. pravnik
3. Tarik Semanić, dipl.pravnik
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1771/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
592.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 23. Odluke
o osnivanju Javne ustanove “Socijalno-pedagoška
životna zajednica” Bihać (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 9/99 i 9/09), na
prijedlog Ministarstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
Javne ustanove “Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać
I
U privremeni Nadzorni odbor Javne ustanove
“Socijalno-pedagoška životna zajednica” Bihać,
imenuju se:
1. Asima Mujezinović, predsjednik,
2. Fuad Sulejmanagić, član
3. Elvira Stanivuk, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1772/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
593.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 6. Odluke o metodologiji i rokovima
za izradu programa rada, izvještaja o radu i
drugih informativnih materijala (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3/05 i
18/99) na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona” Bihać
I
Iz razloga neblagovremenog podnošenja Vladi
Unsko-sanskog kantona Izvještaja o radu JU
“Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona”
za 2011. godinu razrješavaju se dužnosti članovi
Upravnog odbora JU “Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona” Bihać imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-462/2011 od 13.06.2011. godine i to:
1. Enisa Hujić
2. Azra Suljić
3. Adnan Mašinović
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4. Selvir Samardžić
5. Mirzet Veladžić
595.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1774/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Broj 21 - Strana 983
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 17. Odluke
o osnivanju Javne ustanove “Veterinarski zavod”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
10/05), a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 12.07.2012.
godine, donosi:
594.
RJEŠENJE
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 6. Odluke o metodologiji i rokovima
za izradu programa rada, izvještaja o radu i
drugih informativnih materijala (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3/05 i
18/99) na prijedlog Ministarstva zdravstva i
socijalne politike,Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać,
na način i po postupku predviđenom Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije BiH za članove privremenog Upravnog
odbora na period do 60 dana imenuju se:
1. Muhamed Samardžić
2. Nedžad Veladžić
3. Husmira Ramić
4. Enisa Hujić
5. Azra Suljić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1775/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
o razriješenju članova Upravnog odbora JU
“Veterinarski zavod” Bihać
I
Razriješavaju se dužnosti članovi Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać: Asmir
Budimlić, Zekerijah Alagić i Salih Poljak,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-775/2011 od 30.09.2011.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1778/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
596.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03 i
34/03), a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 12.07.2012.
godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Veterinarski zavod” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova UO JU “Veterinarski zavod” Bihać, na
način i po postupku predviđenom Zakonom o
Broj 21 - Strana 984
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine, a najviše na
period do 60 dana, imenuju se članovi UO JU
“Veterinarski zavod” Bihać:
1. augusta 2012.
3. Emir Hafizović,
4. Jasmin Komić,
5. Sabina Muranović
1. Zekerijah Alagić, dr. vet. med.
II
2. Adis Džafić, dr. vet. med.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
3. Amel Aldžić, dr. vet. med.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1779/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
597.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana
17. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
Broj 03-017-1780/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
598.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana 17. stav
2. Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/12),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog
kantona”
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog
kantona”
I
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Nadzornog odbora JU “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona”, na način i po
postupku predviđenom Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, za članove privremenog
Nadzornog odbora, a najviše do 60 dana, imenuju
se:
1. Haris Dervišević,
1. Selime Pozderac,
2. Midhat Zečević,
2. Jasmin Beširević,
3. Vinko Pavić
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1781/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
599.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), i člana 13.
Odluke o osnivanju JU “Direkcija regionalnih
cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 15/10),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju Nadzornog odbora JU
“Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog
kantona” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog
odbora JU “Direkcija regionalnih cesta Unskosanskog kantona” Bihać, imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017936/2012 od 17.11.2011. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1783/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
600.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. tačka
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), a u vezi sa
članom 13. Odluke o osnivanju JU “Direkcija
Broj 21 - Strana 985
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
15/10), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Direkcija regionalnih cesta
Unsko-sanskog kantona” Bihać
I
Ovim Rješenjem imenuje se privremeni
Nadzorni odbor JU “Direkcija regionalnih cesta
Unsko-sanskog kantona” Bihać, na period do 60
dana, u sastavu:
1. Samir Grozdanić, dipl. ing. građ., predsjednik
2. Amel Bakija, dipl. ecc., član
3. Ivanka Hasić, dipl. ing. tehn., član
4. Senad Krupić, dipl. ing., član
5. Amra Džafić, dipl. iur., član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-1784/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
601.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(„Sl.novine Federacije BiH“ broj: 46/10), te
člana 26.Zakona o ustanovama („Službeni list
SR BiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike Unskosanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora ZU
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Kantonalna bolnica „Dr.
Irfan Ljubijankić“ Bihać, imenovani Rješenjem
Broj 21 - Strana 986
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017372/2011 od 19.05.2011.godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“
Broj 03-017-1735/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
1. augusta 2012.
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bihać
dr. sci. Hamdija Lipovača
I
602.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora ZU
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog
kantona
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Zavod za javno zdravstvo
Unsko-sanskog kantona, imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171439/2012 od 07.05.2012. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1737/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bihać,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj:03-017-373/2011 od 07.05.2011.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1739/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
604.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
603.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj:46/10),
te član 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Cazin
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj:03-017-1138/2012 od 12.01.2012.
godine.
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 21 - Strana 987
II
RJEŠENJE
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Velika Kladuša
Broj 03-017-1741/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
dr. sci. Hamdija Lipovača
605.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26.Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska
Krupa, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1144/2012 od
12.01.2012.godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1743/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
I
Premijer Kantona
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Velika
Kladuša, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1143/2012 od
12.01.2012. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1745/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
606.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
dr. sci. Hamdija Lipovača
607.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Premijer Kantona
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Gradska apoteka Bihać,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1142/2011 od 12.01.2012.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1747/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 21 - Strana 988
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
608.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Sl.novine Federacije BiH” broj: 46/10), te člana
26. Zakona o ustanovama (“Službeni list SR BiH”
broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog ministra
zdravstva i socijalne politike USK-a, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Lječilište “Gata” Bihać
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Lječilište “Gata” Bihać,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1438/2012 od 07.05.2012.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1749/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
1. augusta 2012.
kantona broj: 03-017-1140/2012 od 12.01.2012.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1751/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
610.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac
Premijer Kantona
I
dr. sci. Hamdija Lipovača
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanski
Petrovac, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1436/2012 od
07.05.2012. godine.
609.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bužim
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bužim,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1753/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
611.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USK-
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Cazin
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Gradska apoteka Cazin,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1139/2012 od 12.01.2012.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1756/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
613.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Sl.novine Federacije BiH” broj: 46/10), te člana
26.Zakona o ustanovama (“Službeni list SR BiH”
broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog ministra
zdravstva i socijalne politike USK-a, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bužim
Premijer Kantona
I
dr. sci. Hamdija Lipovača
612.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 46/10),
te člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SR BiH” broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra zdravstva i socijalne politike USKa, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa
I
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Gradska apoteka Bosanska
Krupa, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1145/2012 od
12.01.2012.godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj 03-017-1758/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Broj 21 - Strana 989
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Razrješavaju se prije isteka mandata, članovi
Upravnog odbora ZU Gradska apoteka Bužim,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1141/2012 od 12.01.2012.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1762/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
614.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. stav 3.
Zakona o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 14. Odluke o osnivanju
JU “Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona”
Bihać (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 3/07 i 2/08), a u vezi sa članom
33. stav 1. Pravila JU Pedagoški zavod Unskosanskog kantona, Odluka Vlade Unsko-sanskog
kantona, broj: 03-017-792/2008 od 18.07.2008.
godine, na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 12.07.2012.
godine, donosi:
Broj 21 - Strana 990
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU “Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i člana
Upravnog odbora JU “Pedagoški zavod Unskosanskog kantona” Bihać, imenovani Rješenjem
broj: 03-017-1146/2012 od 12.01.2012. godine:
1. Adnan Kreso
2. Merima Pjanić
3. Vahida Smailagić
4. Adis Šušnjar
5. Elvin Ćoragić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1788/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
615.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj: 6/92,
8/93 i 13/94), člana 14. Odluke o osnivanju JU
“Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona” Bihać
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
3/07 i 2/08), a u vezi sa članom 4. tačka 2. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU “Pedagoški zavod Unsko-sanskog
kantona” Bihać
I
Do okončanja konačnog izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona” Bihać, i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
1. augusta 2012.
Hercegovine, za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Reuf Osmanagić
2. Samir Suljkanović
3. Elvedin Grošić
4. Adnan Kreso
5. Adis Šušnjar
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1789/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
616.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU Muzej
Unsko-sanskog kantona
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i člana
Upravnog odbora JU Muzej Unsko-sanskog
kantona, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2358/2010 od
06.09.2010. godine:
1. Amir Kadić
2. Ademir Toromanović
3. Naila Hodžić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1791/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
617.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
12/03 i 34/03) i člana 12. Odluke o preuzimanju
prava i obaveza osnivača prema JU Regionalni
muzej Pounje Bihać (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 9/98 i 10/03), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko-sanskog kantona
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Muzej Unskosanskog kantona i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Ernad Tatarević
2. Sead Emrić
3. Asmir Sitnić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1792/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
618.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj: 6/92,
8/93 i 13/94) i člana 11. Odluke o osnivanju JU
“Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 7/04),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
Broj 21 - Strana 991
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU “Zavod za zaštitu
kulturnog naslijeđa”
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i člana
Upravnog odbora JU “Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa”, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2360/2010 od
06.09.2010. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”
Broj 03-017-1793/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
619.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
12/03 i 34/03) i člana 11. Odluke o osnivanju JU
“Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 7/04),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Zavod za zaštitu
kulturnog naslijeđa” i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Broj 21 - Strana 992
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Esad Cepić
2. Merjema Rizvić
3. Harun Đogić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1794/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
1. augusta 2012.
621.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
12/03 i 34/03) i člana 8. Odluke o osnivanju JU
Arhiv Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 6/99 i 10/03),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
620.
RJEŠENJE
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj: 6/92,
8/93 i 13/94) i člana 8. Odluke o osnivanju JU
Arhiv Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 6/99 i 10/03),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 12.07.2012. godine,
donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU Arhiv Unsko-sanskog
kantona
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i člana
Upravnog odbora JU Arhiv Unsko-sanskog
kantona, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2359/2010 od
06.09.2010. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1795/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Arhiv Unsko-sanskog kantona
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Arhiv Unskosanskog kantona i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Amel Velić
2. Ćazim Zec
3. Nedžad Hadžić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-1796/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
622.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama (“Službeni list RbiH”, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Spomen biblioteka “Skender Kulenović”
Bosanski Petrovac
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Spomen biblioteka
“Skender Kulenović” Bosanski Petrovac i po
postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, za članove privremenog
Upravnog odbora, a najviše do 60 dana, imenuju
se:
1. Admir Spahić
2. Hadija Mustafić
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora JU
“Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih
kategorija”
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog
odbora JU “Kantonalni fond za pomoć u
stambenom zbrinjavanju porodica šehida
i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-606/2011 godine od 13.07.2011. godine,
zbog nedonošenja akata potrebnih za normalno
funkcionisanje i rad Ustanove, i to:
1. Suad Šahinović, predsjednik
2. Mirzet Veladžić, član
3. Nezir Okić, član
4. Amir Sijamhodžić, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
3. Azra Balić
4. Željka Šerbula
5. Dušanka Šobot
Broj 03-017-1800/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1798/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Broj 21 - Strana 993
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
623.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 18. stav
4. Odluke o osnivanju JU “Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 7/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
624.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 18.
stav 3. Odluke o osnivanju JU “Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 7/08), člana 35. Pravila
JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih
kategorija”, na prijedlog ministra Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Broj 21 - Strana 994
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih
kategorija”
1. augusta 2012.
ugroženih kategorija” (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 7/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Nadzornog odbora JU
“Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih
kategorija”
I
Imenuje se Upravni odbor JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba
i socijalno ugroženih kategorija” na period od 60
dana, u sastavu:
1. Šefket Bajrić, predsjednik
2. Rasim Hadžipašić, član
3. Ismet Kurić, član
I
Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora
JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca,
ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca,
prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-607/2011 od 13.07.2011.
godine, i to:
1. Bišćević Amir, predsjednik
4. Suvad Šahinović, član
2. Kljajić Senad, član
5. Ismet Šečić, član
II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1801/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-1802/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
dr. sci. Hamdija Lipovača
625.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 23. Odluke
o osnivanju JU “Kantonalni fond za pomoć
u stambenom zbrinjavanju porodica šehida
i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
626.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), člana 19.
stav 3. Odluke o osnivanju JU “Kantonalni fond
1. augusta 2012.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 7/08), Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
12.07.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih
kategorija”
Broj 21 - Strana 995
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba
i socijalno ugroženih kategorija” na period od 60
dana, u sastavu:
1. Zijad Kajtezović, predsjednik,
2. Ilfad Husić, član
3. Osman Sulić, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-
I
Imenuje se Nadzorni odbor JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
sanskog kantona”.
Broj 03-017-1803/2012
12. jula 2012. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 21 - Strana 996
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. augusta 2012.
S A D R Ž A J
568. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
945
569. Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu
949
570. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg
granta – Grant – Duga Kulen Vakuf, iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu
969
571. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg
granta – Subvencije javnim ustanovama – Kantonalna
bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
969
572. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg
granta “Subvencije javnim preduzećima – zdravstvena
zaštita osoba Romske nacionalnosti”
970
573. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta, grantovi neprofitnim organizacijama za
Udruženje građana oboljelih od šećerne bolesti – Cazin
971
574. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava - grantovi
neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Unskosanskog kantona za 2012. godinu
972
575. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava - ostali
grantovi pojedincima utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu
973
576. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava “Grant
neprofitnim organizacijama - Agencija za razvoj USK-a” iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za
2012. godinu
975
577. Odluka broj 03-017-1692/2012
578-579. Rješenja
976
977
580. Odluka broj 03-017-1806/2012
977
581. Rješenje broj 03-017-1807/2012
978
582. Odluka broj 03-017-1808/2012
978
583. Rješenje broj 03-017-1809/2012
978
584. Odluka broj 03-017-1810/2012
979
585. Rješenje broj 03-017-1767/2012
979
586. Odluka broj 03-017-1768/2012
979
587. Rješenje o imenovanju privremenih članova Upravnog
odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a
980
588. Rješenje o imenovanju članova Disciplinskog vijeća
980
589. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU
“Socijalno-pedagoška životna zajednica” Bihać
981
590. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
“Socijalno-pedagoška životna zajednica” Bihać
981
591. Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora Javne
ustanove “Socijalno-pedagoška životna zajednica” Bihać
982
592. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Javne
ustanove “Socijalno-pedagoška životna zajednica” Bihać
982
593. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU “Služba
za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać
982
594. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
“Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać
983
595. Rješenje o razriješenju članova Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać
983
596. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać
983
597. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
984
598. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
984
599. Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora JU “Direkcija
regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać
985
600. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU
“Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona” Bihać 985
601. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora ZU
Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać
985
602. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora ZU
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona
986
603. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bihać
986
604. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Cazin
986
605. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa
987
606. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Velika Kladuša
987
607. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bihać
987
608. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
988
ZU Lječilište “Gata” Bihać
609. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bužim
988
610. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac
988
611. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Cazin
988
612. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa
989
613. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
ZU Gradska apoteka Bužim
989
614. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora
JU “Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona” Bihać
989
615. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
“Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona” Bihać
990
616. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog
odbora JU Muzej Unsko-sanskog kantona
990
617. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko-sanskog kantona
991
618. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog
odbora JU “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa”
991
619. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
“Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa”
991
620. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog
odbora JU Arhiv Unsko-sanskog kantona
992
621. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
Arhiv Unsko-sanskog kantona
992
622. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
Spomen biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski Petrovac 993
623. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”
993
624. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU
“Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”
993
625. Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”
994
626. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JU
“Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija”
994
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 21 - Skupstina Unsko