OP]INA NOVI GRAD
SARAJEVO
Revidiranje i ažuriranje
STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
DO 2015. GODINE
Sarajevo, juni/decembar 2011. godine
Revidiranje i ažuriranje
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
DO 2015. GODINE
Sarajevo, juni/decembar 2011. godine
UVOD
Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo urađena je u saradnji
sa zajednicom, tokom 2006. godine, metodom sudioničkog planiranja,a u
njenoj izradi sudjelovali su: općinske službe, Gradsko vijeće, nevladin
sektor, relevantne institucije Općine, Grada i Kantona Sarajevo.
U tu svrhu provedeno je istraživanje potreba građana i privrede sa
aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje, zatim provedena je
socio-ekonomska i SWOT analiza, te izvršeno sagledavanje Prostornog
plana Kantona Sarajevo do 2023. godine, i sagledavanje regionalne
razvojne strategije sarajevske makroekonomske regije. Na osnovu ocjene
stanja po oblastima koje su prema rezultatima analize prioritetne, definisani
su vizija, strateški ciljevi, operativni dio – prioritetni projekti, mjere i
implementacija. Općinsko vijeće je usvojilo ovaj dokument 1.4.2007.
godine, i opredijelilo se za trajno postupanje po istom. Također, urađena je
zaštitna maskota i znak "SPRONG je putokaz budućnosti Novog Grada“.
Općinski načelnik je osigurao djelovanje po SPRONG-u, i to:
- putem općinskih službi u okviru nadležnosti,
- putem saradnje kroz projekte nevladinih organizacija,
- partnerstvom sa ostalim vladinim institucijama, organizacijama i
poslovnim sektorom u Kantonu Sarajevo,
- putem posebne stručne Službe za integrisani lokalni razvoj (formirane
tokom 2009. godine).
Također je utvrđeno da se ažuriranje provedenih aktivnosti radi
svake godine (kroz izvještaje o radu), a revidiranje svake tri (3) godine.
Jedan od postavljenih ciljeva u okviru izrade ovog strateškog
dokumenta bio je da se ojača sposobnost lokalne uprave i zajednice u
cjelini za implemetaciju održivog razvoja, s obzirom da se radi o doista
malim izvornim nadležnostima, skromnim javnim prihodima spram potreba
i složenih socio-ekonomskih prilika. Ključne prednosti ove lokalne
zajednice su: ljudski potencijal i povoljan geoprometni položaj. Imajući u
vidu navedeno, pri definisanju strateških ciljeva krenuli smo od razvoja
ljudskih resursa u općinskoj administraciji, a potom i u zajednici, te tako
napravili sinergiju djelovanja koja je rezultirala velikim pozitivnim
promjenama. SPRONG je dokument dostupan svim zainteresovanim
stranama i vlasništvo je svih onih koji se uključuju i generišu postupanje po
istom.
Vizija razvoja Općine određena je prihvatanjem nagrađenog
sudioničkog rada Zlatane Šarkinović, maturantice Pete gimnazije (2006).
3
REVIDIRANJE I AŽURIRANJE
PROJEKATA I MJERA SPRONG-a
S obzirom da su se od perioda pripreme i usvajanja Strategije
razvoja Općine do 2015. godine dogodile značajne promjene u razvoju,
potrebama i novim prilikama ove lokalne zajednice, te činjenicu da je preko
75 % definisanih projekata realizovano, Općinski načelnik je na inicijativu
Službe za integrisani lokalni razvoj, a u skladu sa Budžetom i Programom
rada za 2011. godinu, pokrenuo proces revidiranja i ažuriranja mjera i
projekata datog strateškog dokumenta.
U tu svrhu formirano je radno tijelo kojeg čine predstavnici
općinskih službi direktno usmjerenih na djelovanje u skladu sa SPRONGom, kao i predstavnici institucija na nivou Kantona Sarajevo, i to po
Rješenju Općinskog načelnika br. 02-05-9457/11 od 9.6.2011. i 02-059692/11 od 14.5.2011. U radno tijelo namjera nam je bila uključiti
predstavnike institucija Federacije BiH i Grada Sarajeva, ali isti nisu ni
nakon nekoliko urgencija dostavili ime predstavnika svoje institucije, zbog
čega nisu ni bili dio tima.
Radno tijelo je održalo dvije radionice, te jedan operativni sastanak
na kojem su prisustvovali samo predstavnici Općine, a shodno zajedničkim
diskusijama, prijedlozima i sugestijama, utvrđeno je da se četiri strateška
cilja zadržavaju, ali u nešto izmijenjenoj formi sa aspekta gender
jednakopravnosti, s tim da se realizovani projekti, kao i oni za koje je
utvrđeno da nemaju više svrhu realizacije, brišu iz revidirane liste
projekata.Zatim, da se zadržavaju oni koji su izrasli u trajne mjere za
postupanje, oni koji su u toku realizacije, te im pridružuju novi prijedlozi
projekata i mjera sa realnim ciljevima za implementaciju do 2015. godine.
Bitno je napomenuti da su se u cilju integrisanog pristupa revidiranja
SPRONG-a provele dvije ankete, i to: anketa savjeta svih 27 novogradskih
mjesnih zajednica kako bismo kroz analizu iste imali uvid u zadovoljstvo
građana stepenom realizacije strateških projekata, te uzeli u razmatranje
nove realne zahtjeve za revidiranu listu, te anketa poslovnog sektora
različite strukture usluga, a sa sjedištem na teritoriji općine, uključujući i
sva komunalna preduzeća sa kojima ova općina realizuje partnerske
projekte, i to u svrhu kreiranja adekvatnog modela komunikacije i saradnje
sa privrednim subjektima u skladu sa ovlastima jedinice lokalne
samouprave uopće.
4
Proces revidiranja SPRONG-a:
1. Utvrđivanje stepena realizacije SPRONG-a i novih prilika i potreba u
zajednici;
2. Definisanje Programa rada i budžetske pozicije za 2011. godinu;
3. Donošenje zaključka Općinskog načelnika – saglasnost za pristupanje
revidiranju;
4. Formiranje radnog tijela – imenovanje rješenjem Općinskog načelnika;
5. Anketiranje sekretara i savjeta 27 MZ-a – uz saglasnost Općinskog
načelnika.Analiza izvršena.;
6. Izvod mjera i projekata po SPRONG-u radi ažuriranja;
7. Analiza izvršenja budžeta za kapitalne projekte (2006-2010);
8. Održana I radionica 16.6.2011., 12:00-16:00 h;
9. Upućeni zahtjevi nadležnim institucijama na nivou Kantona Sarajevo u
svrhu dobijanja odgovora o provedenim projektima na području općine
Novi Grad Sarajevo u periodu 2007-2015, i to: Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo privrede KS, Ministarstvo
saobraćaja KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice KS, Ministarstvo stambene politike KS, Ministarstvo za
boračka pitanja KS, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo
zdravstva FBiH, Zavod za planiranje razvoja KS, KJKP Toplane, KJKP
Rad, KJKP Gras i JP Elektroprivreda BiH – Elektrodistribucija. Dobili
smo odgovore od sljedećih institucija: Zavod za planiranje razvoja KS,
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, KJKP Toplane i
KJKP Gras.;
10. Ažurirani projekti po osnovnom dokumentu (realizovani, nerealizovani,
u toku realizacije...);
11. Otvoren proces dostavljanja novih projektnih prijedloga za realizaciju
do 2015. godine;
12. Održan operativni sastanak sa članovima radnog tijela ispred Općine
21.9.2011.;
13. Anketiranje poslovnog sektora – uz saglasnost Općinskog
načelnika.Analiza izvršena.;
14. Tehnička obrada materijala;
15. Analiza Strategije sa aspekta rodne jednakopravnosti;
16. Održana II radionica 11.1.2012., 11:00-13:00 h;
17. Tehnička obrada materijala;
18. Dostavljanje revidiranog SPRONG-a Općinskom načelniku na
saglasnost;
19. Dostavljanje revidiranog SPRONG-a Općinskom vijeću na znanje;
5
20. Lektorisanje, štampa, distribucija i promocija – uz saglasnost Općinskog
načelnika.
Radno tijelo:
1. Nurija Memić, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
2. Dženana Durmišević-Šumer, Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša Kantona Sarajevo
3. Dragiša Marek, SERDA
4. Sadžida Popara, Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo
5. Milena Veljković, Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo
6. Idriz Hodžić, Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo
7. Smajo Hodžić, Kabinet Općinskog načelnika
8. Emir Dedović, Služba za finansije
9. Tajib Delalić, Služba za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i
informisanje
10. Hazima Pecirep, Služba za integrisani lokalni razvoj - Koordinator
11. Azra Agić, Služba za urbanizam i stambene poslove
12. Rada Lukić, Služba za rad, socijalna pitanja, raseljena i izbjegla lica
13. Jasmina Horo, Služba za imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina
14. Želimir Lalić, Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
15. Dervo Čolakhodžić, Služba za investicije i komunalnu infrastrukturu
16. Murat Mudželet, Služba za urbanizam i stambene poslove
17. Mersa Kustura, Služba za opću upravu i lokalnu samoupravu
18. Edina Imamović, Služba za investicije i komunalnu infrastrukturu
19. Nedim Čovčić, Kabinet Općinskog načelnika
20. Anera Kečo, Služba za integrisani lokalni razvoj
21. Stručne konsultantice: Azemina Vuković i Merima Avdagić (analiza
Strategije sa aspekta rodne jednakopravnosti) – aktivnost podržana od
strane organizacije "UN Women".
6
Strateški ciljevi SPRONG-a:
STRATEŠKI CILJ 1.:
Unapređenje podsticajne poslovne klimei podrška razvoju ljudskih
potencijala uz uvažavanje principa rodne jednakopravnosti.
STRATEŠKI CILJ 2.:
Podrška kreiranju moderne infrastrukture u skladu sa principima održivog
razvoja.
STRATEŠKI CILJ 3.:
Ostvariti optimalne preduvjete za razvoj kulture, sporta, rekreacije i
turizma, i osiguratijednakopravno sudjelovanje muškaraca i žena u tim
procesima.
STRATEŠKI CILJ 4.:
Podržati procese koji će osigurati da ONGSA postane lider u
implementaciji procesakoji će ovu općinu promovisati u primjer moderne
lokalne samouprave.
REALIZACIJA SPRONG-a U PERIODU 2007-2010. godina
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015.
Ažuriranje i revidiranje
Projekti
Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima
Realizovano - Nije realizovano - U toku realizacije - Kontinuirano
Izrada akcionog plana lokalnog
Realizovano
ekonomskog razvoja ONG
Izrada elaborata o efikasnom
Kontinuirano-trajna mjera
opremanju građevinskog zemljišta i
upravljanje u privrednim zonama
Izgradnja "Sajmišta" u Rajlovcu
Nije realizovano-zadržati mjeru
Izrada održivog programa rada CRB
Kontinuirano-trajna mjera
Inicijativa za izradu zajedničkog
Kontinuirano-trajna mjera
projekta program kampanje u školama
Program kampanje u lokalnom mediju Kontinuirano-trajna mjera
Edukacija o samozapošljavanju
Kontinuirano-trajna mjera
7
Edukacija u informatici za ciljne grupe
Informatika za svakoga
Projekat podrške opismenjavanju
nepismenih stanovnika
Informacijska mreža o ponudi i
potražnji za zanimanja u saradnji sa
službom za zapošljavanje, trajni
program rada CRB
Izrada programa statističkih baza za
praćenje lokalnog razvoja
Kontinuirano-trajna mjera
Kontinuirano-trajna mjera
U toku realizacije
U toku realizacije – inicijativu
uputiti prema Kantonu i
Federaciji zbog nadležnosti
Nije realizovano-zadržati mjeruinicijativa za izradu Studije kao
dio reforme obrazovanja
Kontinuirano-trajna mjera
Stalna informiranost javnosti i
poduzetnika
Promocija ONG
Kontinuirano-trajna mjera
Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja
Realizovano - Nije realizovano - U toku realizacije - Kontinuirano
Izrada projektne dokumentacije po
Kontinuirano-trajna mjera
programu prioriteta izgradnje
komunalne infrastrukture
Izrada projektne dokumentacije za
Nije realizovano-zadržati mjeru,
odvodnju otpadnih i oborinskih voda
ali dodati i RP Donje Telalovo
za prostorni obuhvat RP "Rajlovac III" polje, Bačići i Privredna zona
Rajlovac
Izgradnja kanalizacionog sistema
Nije realizovano-zadržati mjeru,
otpadnih i oborinskih voda za
ali dodati i RP Donje Telalovo
prostorni obuhvat RP "Rajlovac III"
polje, Bačići i Privredna zona
Rajlovac
Izgradnja separatne kanalizacione
U toku realizacije
mreže naselja Sokolje
Izrada projektne dokumentacije
U toku realizacije
odvodnje otpadnih voda od Zabrđa
+ Prečistač
(magistralni put M17) do Dvora
(idejni i glavni projekat)
Izgradnja glavnog kolektora fekalne
Nije realizovano-zadržati mjerukanalizacije naselja Zabrđe
urađen projekat
Izgradnja primarnog vodovodnog
U toku realizacije
sistema, pumpnih stanica i sekundarne
vodovodne mreže u obuhvatu RP
”Bojnik-Dobroševići”
8
Izgradnja separatne kanalizacione
mreže za obuhvat RP “Bojnik –
Dobroševići”
Izgradnja tri rezervoara: Reljevo,
Donji Mihaljevići i Briješće
Separatna kanalizaciona mreža u
naseljima "Dobrinja A" i "Dobrinja B"
Rješavanje problema podzemnih voda
u objektima u ulicama Bajrama
Zenunija br. 1-6 i Ive Andrića br. 1 – 9
Rješavanje problema podzemnih voda
u objektima u ulicama Ive Andrića br.
2 – 8, Trg međunarodnog prijateljstva
br. 1 – 18 i Ante Babića br. 1 – 13
Izgradnja cestovne mreže u obuhvatu
RP "Donje Telalovo polje"
Nije realizovano-zadržati mjeru
U toku realizacije
U toku realizacije
U toku realizacije
U toku realizacije
Nije realizovano-zadržati mjeru
(prioritet: projektna
dokumentacija, vodovod i
kanalizacija)
Izgradnja javnih parkinga
Nije realizovano-zadržati mjeru
Izgradnja mostova na primarnim gradskim saobraćajnicama
Realizovano
• Most na rijeci Bosni u Rajlovcu
Nije realizovano-brisati mjeru
• Most na VIII transverzali
Nije realizovano-brisati mjeru
• Most na X transverzali
Nije realizovano-brisati mjeru
• Most na XI transverzali
Izgradnja primarnih gradskih saobraćajnica
U toku realizacije (izrada
• "A" transverzala (potez od X do
projektne dokumentacije)
XII transverzale)
Nije realizovano-brisati mjeru
• X transverzala (potez od ul.
Dž.Bijedića do željezničke pruge
Sarajevo - Zenica)
Nije realizovano-brisati mjeru
• XItransverzala (potez od
„Feroelektra“ do Dobrinje I)
Nije realizovano-zadržati mjeru
• XIItransverzala (potez od Bačića
do Dobrinje I – druga traka)
• IX transverzala (potez od ulice Dž. Nije realizovano-zadržati mjeru
Bijedića do ulice Safeta Zajke)
Proširenje trolebuske mreže u naselju
Nije realizovano-zadržati mjeru
"Dobrinja"
9
Program sanacije klizišta
Program mjera na sprečavanju
bespravne gradnje
Redizajniranje stambenih i poslovnih
objekata
Dogradnja školskog objekta OŠ
"Dobroševići" i izgradnja fiskulturne
sale
Izgradnja objekta osnovne škole u MZ
"Aneks"
Rekonstrukcija i dogradnja školskog
objekta OŠ "Umihana Čuvidina" i
proširenje fiskulturne sale
Izgradnja objekta osnovne škole u MZ
"Zabrđe"
Uređenje dvorišta i fasada svih vrtića u
Općini Novi Grad Sarajevo
U toku realizacije-zadržati mjeru
U toku realizacije-zadržati mjeru
U toku realizacije-zadržati mjeru
U toku realizacije
U toku realizacije (izrada
projektne dokumentacije)
Nije realizovano-zadržati mjeru
U toku realizacije
U toku realizacije (nastaviti,
inicijativu uputiti prema Kantonu
za fasade vrtića)
Deminiranje
•
P-3897 - Briješće, površine 13.500 Realizovano
m2
•
P-3885 - Mojmilo, površine 25.110 Realizovano
m2
•
Nije realizovano-zadržati mjeru
P-4636 - Žuč, površine 62.925 m2
•
Nije realizovano- zadržati mjeru
P-5205 - Paljevo, površine 54.864
m2
Uređenje rijeke Bosne od mosta u
U toku realizacije (fazno,
Reljevu do Butila – etapa 1
kandidovati prema Kantonu)
Izvođenje radova na regulaciji rijeke
U toku realizacije
Miljacke, dionica: RTV domHalilovići
Izgradnja stanova u kolektivnim
Kontinuirano
stambenim objektima na teritoriji
općine Novi Grad Sarajevo
Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture, sporta, rekreacije i
turizma
Realizovano - Nije realizovano - U toku realizacije - Kontinuirano
Završetak izgradnje stadiona Otoka
U završnoj fazi realizacije –
2011/12
10
Završetak izgradnje sportskorekreativnog kompleksa SRCE – Buča
Potok
Revitalizacija Park-šume Mojmilo
Dom u Reljevu (projektna
dokumentacija, rekonstrukcija,
program korištenja i upravljanja
kapacitetom)
Historijsko-memorijalni kompleks
"Žuč"- Memorijalni park "Žuč"
Valorizacija kulturno-historijskog
naslijeđa
Programi aktivnosti u oblasti kulture i
sporta, i povezanost sa turističkom
privredom
U toku realizacije
Kontinuirano
Priveden namjeni
U toku realizacije - inicirati
sastanak sa kantonalnim
organima o pitanju izrade studije i
nastavka realizacije projekta
U toku realizacije- zadržati mjeru
Preformulisati naziv- inicijativa
za uspostavljanje turističke
zajednice i kreiranje zajedničkog
programa na nivou Grada
Realizovano
Osnivanje javnog preduzeća za
upravljanje objektima za javnu
upotrebu u vlasništvu Općine Novi
Grad Sarajevo
ONG je lider - primjer moderne lokalne samouprave
Realizovano - Nije realizovano - U toku realizacije - Kontinuirano
Provođenje reforme lokalne uprave
U toku realizacije
Održavanje kvaliteta usluga u skladu
Kontinuirano
sa ISO 9001:2008
Formiranje moderne pres službe ili
Nije realizovano- razmisliti o
pokretanje osnivanja lokalne TV
efikasnom rješenju
Podizanje efikasnosti lokalnog
Kontinuirano
planiranja
Vektorizacija i digitalizacija analognih U toku realizacije- završna faza
planova katastarskog operata Općine
Novi Grad Sarajevo, i formiranje GISa
Uključivanje građana u procese i
Kontinuirano
aktivnosti Općine (animiranje građana
putem MZ-a)
Projekti finansijske podrške ONG
Kontinuirano
11
inicijativama građana u MZ-ima
Promocija projektno orijentisanog
pristupa u radu Općine, predstavljanje
i promocija PPP (Public Private
Partnership) koncepta
Formiranje odjela za zaštitu okoliša
Formiranje ureda za saradnju sa NVOima
"Raditi i uspjeti zajedno"
Finansijska podrška ONG nevladinim
organizacijama
Mladi i mogućnosti i perspektive
zapošljavanja u BiH
Istraživanje potreba svih korisničkih
grupa socijalne brige
Prevencija narkomanije na području
općine Novi Grad Sarajevo
Inicijativa prema Kantonu za
angažovanje socijalnog radnika i
psihologa u školama
Projekat osposobljavanja mladih od 18
godina, bez oba roditelja za
samostalan život (djece poginulih
boraca, civilnih žrtava rata i djece bez
roditeljske skrbi) kojima prestaje
aktivna zakonska podrška
Projekat razvijanja volonterizma i
samopomoći – Mreže uzajamne
pomoći
12
Kontinuirano
Djelimično realizovano u okviru
Službe za integrisani lokalni
razvoj
Djelimično realizovano u okviru
Službe za integrisani lokalni
razvoj
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano - inicijativa prema
Kantonu (Program podrške i
mjera zapošljavanju mladih)
Nije realizovano - uputiti
inicijativu prema Kantonu u cilju
razvijanja programa sa
tendencijom smanjenja socijalnih
usluga
Kontinuirano
Preformulisati naziv
Kontinuirano (uključiti i druga
potrebna zanimanja: defektolog,
logoped shodno potrebama)
Kontinuirano - preformulisati
naziv
Kontinuirano
OCJENA PROCESA
Imajući u vidu utjecaj većeg broja faktora na rast i razvoj u širem
okruženju, moguće je vršiti različite dublje analize u ovisnosti od
specifičnih potreba i ciljeva. Generalno se zaključuje da je stepen
realizacije Strategije zadovoljavajući, da brojčani pokazatelji pokazuju i
prebrz rast s obzirom na kratak vremenski period. Stepen generisanih
razvojnih komponenti već je evidentan, ali za sveobuhvatnije razmatranje
integrisanja nastalih promjena i utjecaja kvantiteta na kvalitet na ambijent u
kojem živimo, potreban je duži vremenski period. U prilog ovoj tvrdnji ide
nivo trajnih mjera koje proizvode kontinuirana poboljšanja raspodjele
budžeta u korist zajednice. Preciznije sagledavanje godišnjih izvještaja o
radu i izvršenja budžeta ukazuje na pozitivne promjene koje su se dogodile.
Svi trendovi i kretanja na lokalnom nivou su pozitivni. Za snažniji razvoj
potrebni su pozitivni trendovi u širem okruženju, ali javno objavljeni
statistički podaci uglavnom nisu ohrabrujući.
Status realizacije 2007 - oktobar/2011:
Realizovano
U toku realizacije
Nije realizovano – zadržati mjeru
Kontinuirano - trajna mjera
Nije realizovano – brisati mjeru
Ukupan broj projekata i mjera SPRONG-a
Ukupan broj projekata koji su realizovani,
u toku su realizacije i onh koji se
kontinuirano provode kao trajne mjere
25
50
18
23
8
124
20,16 %
40,30 %
14,51 %
18,50 %
6,45 %
100 %
98
79,03 %
ANALIZA REALIZACIJE SPRONG-a U ODNOSU
NA PROSTOR, VRIJEME, LJUDE I RASPOLOŽIVE
FINANSIJSKE RESURSE (NOVAC)
U nastavku teksta napravit ćemo analizu realizacije Strategije
razvoja u periodu od donošenja do danas, u odnosu na četiri ključna
elementa bitna za razvoj naše jedinice lokalne samouprave sa ciljem
podizanja nivoa kvalitete života lokalnog stanovništva ove
najmnogoljudnije zajednice, a to su:prostor, vrijeme, ljudi i raspoloživi
finansijski resursi (novac).
13
PROSTOR
Provedbenoplanska dokumentacija izrađena je za veći dio Općine
Novi Grad Sarajevo, i to uz pomoć Kantona Sarajevo i u saradnji sa
Gradskom upravom Grada Sarajeva (podaci ažurirani za potrebe izrade
novog Profila Općine (august/2011).
Tabelarni prikaz provedbenoplanske dokumentacije na teritoriji
općine Novi Grad Sarajevo koja je usvojena prije 1992. godine
r.b.
Nadležnost za
donošenje
planskog akta
Naziv planskog akta
(regulacioni plan ili
urbanistički projekat)
Odluke o
usvajanju i
provođenju
planova
"Službene novine
grada Sarajeva"
1.
Skupština Grada
Sarajeva
RP "Ali-pašino Polje"
br. 9/74, 9/77,
8/78, 18/78,
16/89
2.
Skupština Grada
Sarajeva
RP "Švrakino Selo-Aneks"
usvojen kao RP "Pavle
Goranin-Aneks"
br. 18/89
3.
Skupština Grada
Sarajeva
RP "Robnotransportni
centar u Halilovićima"
br. 20/90
4.
Izvršni odbor SO
Novi Grad
Urbanistički projekat
posebnog područja
Mojmilo
br. 13/82, 22/82
5.
Skupština Grada
Sarajeva
RP dijela poslovne zone
Bačići, lokalitet RO GIK
Hidrogradnja Sarajevo
br. 20/86
6.
Izvršni odbor SO
Novi Grad
Urbanistički projekat
"Konjicije" (Saraj-Polje")
1986
14
Tabelarni prikaz provedbenoplanske dokumentacije za područje
općine Novi Grad Sarajevo koja je usvojena nakon 1992. godine
Odluke o
usvajanju i
provođenju
Naziv planskog akta
Nadležnost za
planova
r.b. donošenje planskog (regulacioni plan ili
"Službene novine
urbanistički projekat)
akta
Kantona
Sarajevo"
Općina Novi Grad
1.
RP "Sokolje"
br. 16/97
Sarajevo
Općina Novi Grad
2.
RP "Gras"
br. 03/98
Sarajevo
3.
Grad Sarajevo
RP "Ali-pašin Most I"
br. 11/01
4.
Grad Sarajevo
RP "RTV"
br. 17/01
RP "Ali-pašin Most II i
5.
Grad Sarajevo
br. 17/01
III"
6.
Kanton Sarajevo
RP "Rajlovac III"
br. 32/01
Urbanistički projekat
7.
Kanton Sarajevo
"TMP-Trg međunarodnog br. 13/02
prijateljstva"
RP "Hepok-Čengić Vila
8.
Grad Sarajevo
br. 13/02
III"
9.
Grad Sarajevo
RP "Bačići"
br. 13/02
10. Grad Sarajevo
RP "Stup-Nedžarići"
br. 13/02
Izmjene i dopune RP
br. 15/03
11. Grad Sarajevo
"Švrakino Selo-Mlakve"
Izmjene i dopune
Urbanističkog projekta
Općina Novi Grad
br. 06/03
12.
posebnog područja
Sarajevo
Mojmilo
13. Grad Sarajevo
RP "Zabrđe"
br. 03/04
14. Grad Sarajevo
RP "Bojnik-Dobroševići" br. 06/04
Urbanistički projekat
Općina Novi Grad
15.
stambeno-poslovne zone
br. 23/04
Sarajevo
"SP-HEPOK"
16. Grad Sarajevo
RP "Hrasno II"
br. 19/04
RP "Donje Telalovo
17. Kanton Sarajevo
br. 18/05
polje"
15
18.
Općina Novi Grad
Sarajevo
19.
Grad Sarajevo
20.
Grad Sarajevo
21.
Grad Sarajevo
22.
Grad Sarajevo
23.
Grad Sarajevo
24.
Grad Sarajevo
25.
Grad Sarajevo
26.
Grad Sarajevo
27.
Grad Sarajevo
Urbanistički projekat
"Zelena pijaca u naselju
Ali-pašino Polje B-faza"
Izmjene i dopune RP
"Dobrinja"
RP "TMZ-Feroelektro"
RP "Privredna zona
Rajlovac"
RP "Nedžarići I"
RP "Individualno
stanovanje Rajlovac"
Izmjene i dopune RP
"Otoka-Meandar"
RP "Park-šuma Hum"
RP "Švrakino SeloCentar"
RP "Buča Potok I"
br. 29/05
br. 35/06
br. 28/07
br. 26/08
br. 18/08
br. 23/08
br. 26/08
br. 23/09
br. 37/09
br. 33/10
Tabelarni prikaz provedbenoplanske dokumentacije za područje
općine Novi Grad Sarajevo čija je izrada i donošenje u toku
Odluke o
Nadležnost za
Naziv planskog akta
pristupanju izradi
r.b. donošenje
(regulacioni plan ili
"Službene novine
planskog akta
urbanistički projekat)
Kantona
Sarajevo"
Izmjene i dopune RP "Ali1.
Grad Sarajevo
br. 06/08
pašin Most VII"
2.
Grad Sarajevo
RP "Boljakov Potok"
br. 19/09
3.
Grad Sarajevo
RP "Vitkovac"
br. 33/09
Izmjene i dopune RP "Buča
4.
Grad Sarajevo
br. 19/09
Potok II"
5.
Grad Sarajevo
RP "Briješće"
br. 33/09
6.
Grad Sarajevo
RP "Park-šuma Mojmilo"
br. 10/10
7.
Grad Sarajevo
RP "Ahatovići"
br. 10/10
Općina Novi
Urbanistički projekat "Trg
br. 24/10
8.
Grad Sarajevo
solidarnosti"
Izmjene i dopune
Općina Novi
Urbanističkog projekta "Trg br. 16/10
9.
Grad Sarajevo
međunarodnog prijateljstva"
16
Prijedlog Programskih dokumenata za izradu Programa rada
Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu kandidovani su sljedeći
planski dokumenti za koje će u 2011. godini biti donesene odluke o
pristupanju izradi:
a) Regulacioni plan "Ali-pašin Most V",
b) Regulacioni plan "Ali-pašin Most VI",
c) Regulacioni plan "Robnotransportni centar u Halilovićima".
Imajući u vidu podatke koji su navedeni u osnovnom dokumentu
Strategije razvoja, može se konstatovati da se uložio značajan napor u
smislu osiguranja finansijske podrške za izradu nove provedbenoplanske
dokumentacije u cilju stvaranja uvjeta za izgradnju novih, odnosno
planiranih sadržaja, te privlačenja potencijalnih investitora. Također, od
perioda donošenja Strategije do danas nije zanemarivo i ulaganje u
infrastrukturu, što je imalo za posljedicu unapređenje kvalitete života
stanovništva ove najmnogoljudnije lokalne zajednice kroz povećanje
cestovne, vodovodne i kanalizacione mreže, te izgradnju ili rekonstrukciju
kapaciteta za sport, obrazovanje i kulturu, kao i povećanje hortikulturno
uređenih zelenih i rekreacionih površina. Općina je davala podršku i za
povećanje stambenih kapaciteta na svojoj teritoriji. Ovi podaci se jasno
mogu izmjeriti kroz analizu pozicija općinskog budžeta tokom navedenog
perioda, što će se prikazati u nastavku teksta.
Bitno je napomenuti da je Općina osnovala javno preduzeće za
upravljanje općinskom imovinom JP "Lokom".
Smatramo da u narednom periodu treba uložiti više napora za
opremanje privrednih zona komunalnom infrastrukturom shodno
nadležnostima.
VRIJEME
Shodno utvrđenom procentu realizacije Strategije, evidentno je da
je veći dio projekata realizovan ili se kontinuirano realizuje, što ukazuje na
činjenicu da se dinamika realizaije poštuje u skladu sa utvrđenim rokovima.
17
LJUDI
Nezaposlene
osobe
Podaci iz
119.903
osnovne
Strategije
iz 2005. godine
23.581 83.233 13.088 15.236
19,66 % 69,42 % 10,92 %
18.646
11.209
60,11 %
juli/2011.
124.742
Statistički bilten
Zavoda za
zapošljavanje
Kantona
Sarajevo
20.208 86.154 18.380 21.426
16,20 % 69,06 % 14,74 %
18.981
11.551
60,85 %
Razlika
3.373
335
342
4.839
0-14
15-65
2.921
65 i
preko
5.292
6.190
Sudjelovanje žena u
nezaposlenim osobama
Zaposlene
osobe
Broj stanovnika
Struktura po godinama
starosti
Iz prethodne tabele je vidljivo da su žene, sa aspekta
nezaposlenosti, u mnogo težem položaju od muškaraca i da je taj problem
najizraženiji u kategorji žena od 15-65 godina. U toj, radno najefikasnijoj
dobnoj kategoriji, čak 69,42% žena ne radi u odnosu na 30,58% muškaraca.
Ovaj podatak je alarmantan i ukazuje na vrijednost podataka razvrstanih
prema spolu. Da nemamo ovakoprikazan podatak nego samo broj
nezaposlenih osoba, ne bi bili u mogućnosti sagledati težinu stanja u ovoj
oblasti sa aspekta rodne jednakopravnosti, što bi značajno ugrozilo
definisanje adekvatnih reakcija potrebnih za prevazilaženje ili bar
ublažavanje tog problema.
18
Napominjemo da su navedeni podaci dostupni statistički
pokazatelji, s tim da se pretpostavlja da je broj stanovnika veći za 20 %,
imajući u vidu i broj stanovnika na biračkom spisku. Iz naprijed
navedenoga, uzevši u obzir podatke objavljene u osnovnom dokumentu
Strategije koji datiraju iz 2005. godine, te one objavljene u Statističkom
biltenu KS iz jula2011. godine, može se konstatovati da se dogodila
pozitivna promjena u smislu povećanja broja stanovnika, zatim povećanja
broja radno aktivnog stanovništva, te povećanja broja zaposlenih uopće, a
trend nezaposlenosti je u kontinuitetu. Statistika nije ohrabrujuća prateći
trend pada mladih 0-14 godina i povećanja broja starih osoba preko 65
godina starosti, te u smislu povećanja broja žena u ukupnom broju
nezaposlenih, jer se može tumačiti po podacima da je broj nezaposlenih
povećan u korist žena.
Općina kontinuirano pruža podršku za realizaciju projekata
edukacije nezaposlenih osoba iz različitih oblasti (informatika, engleski
jezik, biznis itd.), kako bi isti unaprijedili svoje vještine i bili konkurentni
na tržištu rada. Također, postoji još niz mjera koje imaju za cilj podržati
nezaposleneosobe za otpočinjanje vlastitog biznisa, te za unapređenje
postojećih kapaciteta iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Imajući u vidu ljudske resurse u općinskoj administraciji, možemo
konstatovati da je ova općina na putu da stvori podobnu strukturu ljudskih
kapaciteta u odnosu na tekuće potrebe u zajednici, s obzirom da je u
periodu od usvajanja Strategije do danas pokazala jasno opredjeljenje da
kontinuirano vrši edukaciju kadrova, te da unapređuje uvjete za rad
administracije i sve više koristi projektno, odnosno programsko planiranje
u smislu upravljanja ljudskim resursima i formiranju timova za realizaciju
razvojnih procesa, a sve u skladu sa ISO standardom 9001:2008.
19
RASPOLOŽIVI FINANSIJSKI RESURSI (NOVAC)
Analiza izvršenja budžeta za period 2007.-2010. godina
Struktura
Izvršenje
budžeta sa
31.12.
Tekući izdaci
(plaće,
naknade,
doprinos
poslodavca,
izdaci za
materijal i
usluge
Ugovorene
usluge
Tekući
grantovi
Kapitalni
izdaci
Razlika
(prihodi i
izdaci)
Ukupno za
osnovno
funkcionisanje
jedinstvenog
općinskog
organa %
Ukupno za
projekte u
zajednici %
2007
2008
2009
2010
22.889.203,17
26.162.843,76
27.433.015,08
23.754.742,24
7.271.523,39
31,78 %
8.162.177,95
31,2 %
7.981.685,74
29,09 %
7.612.426,67
32,05 %
943.836,05
4,12 %
3.037.751,35
13,3 %
5.925.029,31
25,9 %
1.169.145,85
4,47 %
4.415.577,58
16,88 %
11.916.750,83
45,55 %
1.238.884,78
4,51 %
4.088.877,88
14,9 %
9.432.361,75
34,4 %
1.510.282,47
6,35 %
4.516.791,29
19,02 %
8.061.604,45
33,93 %
5.704.863,07
24,9 %
499.191,55
1,9 %
4.691.204.93
17,1 %
2.053.637,36
8,65 %
31,78 %
31,2 %
29,09 %
32,05 %
43,32 %
66,9 %
53,81 %
59,3 %
Iz naprijed navedenoga, može se konstatovati da je struktura
budžeta namijenjenog za osnovno funkcionisanje Općine stabilna, te da
nisu zabilježene značajne oscilacije, ali imajući u vidu da se iz godine u
godinu kvalitet usluga povećavao, cijeneći pokazatelje riješenih i
zaprimljenih zahtjeva tokom godina koji se javno objavljuju početkom
svake godine, kao i povećano sudjelovanje Općine u partnerskim
projektima u zemlji i regiji, Općina je izgradila imidž jedne moderne
lokalne samouprave.
20
Evidentno je da se budžet za projekte u zajednici značajno povećao
u odnosu na godinu usvajanja osnovnog dokumenta Strategije
(2007).Također jevidljivoda je udio sredstava za projekte u zajednici
porastao sa 43,32% na 59,35, što je veoma značajno povećanje. Međutim,
nedostaje analiza rodne zastupljenosti u tim sredstvima. Polazeći od
činjenice da je nezaposlenost žena daleko veća od nezaposlenosti
muškaraca, ali i da je položaj žena u drugim oblastima, također,
nepovoljniji od položaja muškaraca, analiza utrošenih sredstava za projekte
bi pomogla da se uradi kvalitetnija preraspodjela ukoliko je potrebno, i
osigura podrška ženama kao ugroženijoj kategoriji. Smatramo da je u
narednom periodu neophodno sistemski pristupiti i uvođenju programskog
budžetiranja, što nam je i obaveza u skladu sa važećim zakonskim
odredbama, što bi za rezultat imalopovećanu efikasnost, odnosno
kvalitetniju strukturubudžeta u odnosu na tekuće potrebe ove lokalne
zajednice. Pored navedenoga, treba vršiti kontinuiranu edukaciju
službenika radi stvaranja kapaciteta za privlačenje sredstava iz dostupnih
fondova Evropske komisije.
POSLOVNI SEKTOR
Kako je već naprijed navedeno, u okviru revidiranja dokumenta
Strategije razvoja provedena je anketa poslovnog sektora, tačnije privrednih
subjekata koji imaju sjedište na teritoriji ove općine, u cilju unapređenja
saradnje ove lokalne zajednice sa privrednim subjektima u skladu sa
ovlastima.
Analizirajući dostavljene anketne obrasce i upoređujući ih sa onim
iz osnovnog dokumenta, zaključuje se da je za oko 20 % povećano
informisanje o aktivnostima Općine, te da je struktura oblasti koje
preporučuje poslovni sektor promijenjena. Naime, u toku izrade Strategije
prednjačili su isključivo infrastrukturni komunalni problemi, ali danas se
lokalna administracija stavlja u nove izazove u svrhu nastavka unapređenja
povjerenja sa privrednim subjektima.Dodatna vrijednost ovom procesu je i
činjenica da je ONGSA u međuvremenu pripremila i usvojila Gender
akcioni plan –GAP, i na taj način stvorila preduvjete da se u budućnosti
sagleda aspekt rodne jednakopravnosti u okviru ovih procesa.
Anketni obrazac sa analizom u nastavku teksta:
21
Komparativna analiza broja privrednih subjekata (2007 – 2011)
ukazuje na veliki porast broja malih preduzeća, dok je rast broja velikih
22
kompanija, također, prisutan, ali manjeg obima. U strukturi usluga
prednjače trgovina, prerađivačka industrija, građevinarstvo, prijevoz,
skladištenje i veze. Navedeno ukazuje na posljedice privatizacije,
drugačijeg rasporeda privredno-poslovnih aktivnosti u Sarajevu i
redefinisanje namjene shodno zahtjevima tržišta.
Broj pravnih lica
2007 (podaci AFIP-a,
Strategija razvoja)
862
2011(Baza privrednih
subjekata ONGSA,
mart)
3.573
Imajući u vidu skromnu nadležnost i pripadajuće javne prihode,
nužno je razvijati partnerske programe sa Kantonom Sarajevo i Vladom
Federacije BiH, te sa udruženjima i asocijacijama koji se bave pitanjima
poslovnog ambijenta. Iz službenih izvještaja evidentan je porast broja
zainteresovanih nezaposlenih osoba za programe Centra za razvoj biznisa
ONGSA, koji imaju za cilj unapređenje vještina spomenutih osoba i
povećanje njihove konkurentnosti na tržištu radne snage, zatim porast
interesa za Kreditno-garantni fond SERDA-e koji kontinuirano podržava,
odnosno sufinansira ova Općina, a koji ima za cilj pružiti finansijsku
podršku malom poduzetništvu. Iz navedenog fonda u periodu od osnivanja
do 2010. godine plasirano je 379.506,00 KM i podržano 17 korisnika.Iz
posebne linije otvorene za poduzetnike sa teritorija ONGSA, plasirano je
157.260,81 KM i podržano 7 projekata, a iz fonda za start-up biznise
finansiran je jedan projekat sa teritorija ove općine u vrijednosti od
30.000,00 KM. Na osnovu dosadašnjih rezltata monitoringa realizacije
spomenutih kreditnih linija, zaključeno je da su u prosjeku preduzeća
povećala prihode za cca 15 %, te zaposlili u prosjeku jednog radnika, te da
su zadržali postojeća radna mjesta. Analizu je službeno dostavila SERDA
aktom br. 1-343/11 od 26.9.2011. godine.
Komparativna analizabroja privrednih subjekata (2007 – 2011)
koja ukazuje na veliki porast broja malih preduzeća nije sadržavala
komponentu rodne jednakopravnosti i pitanja koja bi dala osnovu da se
sagleda vlasnička i rukovodna struktura u ovoj značajnoj oblasti. Identična
je situacija kada govorimo i o strukturi nezaposlenih osobakoje su
zainteresovaneza programe Centra za razvoj biznisa, kao i za kreditna
sredstva. Nažalost, također, nije dostupna informacija niti o rodnoj strukturi
23
zaposlenih radnika, odnosnoda li je među 17 korisnika koji su dobili
potporu bilo i žena poduzetnica.
Pored navedenih programa, ova općina provodi i sljedeće mjere:
organizacija susreta privrednika, sajmova domaće privrede, sajmova
zapošljavanja itd. Trajna mjera koja se preporučuje je podizanje nivoa
poduzetničke svijesti, kompetencija i vještina državnih službenika i aktera
na tržištu radne snage, a ostale mjere bitne za poslovni sektor tiču se viših
nivoa vlasti, reforme socijalnog sektora, reforme komunalne privrede,
adekvatnih strategija i reforme javnih finansija.
U analizi dokumenta originalne Strategije razvoja ONGSA do
2015. godine evidentiran je nedostatak rodno osjetljivih podataka koji nije
korigovan ni u procesima koji su prethodili reviziji tog dokumenta. U
narednom periodu, kao i prilikom provođenja svih navedenih
mjera,praćenja napretka u realizaciji tih mjera, kao i pri analizi efekata,
treba posvetiti više pažnje rodnoj jednakopravnosti. Bitno je osigurati da
ubuduće svi podaci koji se navode u planskim dokumentima, u monitoring
izvještajima, kao i u svim vrstama analiza budu razvrstani po spolnoj
pripadnosti, čime bi se omogućila složenija analiza i predložile mjere koje
trebaju biti odgovor na nedostatke koji nisu vidjivi bez tako prezentovanih
podataka.
ANALIZA ANKETE UPUĆENE PREMA
SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA
Aktivnosti Općine na uključivanju građana u odlučivanje putem
savjeta MZ produkovale su značajno povećanje interesa kroz procese
planiranja otvorenih budžetskih procedura i kontinuiranih građanskih
inicijativa. Obzirom da proces demokratizacije zahtjeva i raspodjelu
odgovornosti, nužno je raditi na educiranju članova savjeta mjesnih
zajednica u smislu standardnog utvrđivanja prioriteta uvažavajući, prije
svega, mogućnosti Općine, dostignuti stepen razvoja, obim problema koji
se rješava, etapno rješavanje problema i partnerstvo sa građanima kako bi
se izbjegla politička isključivost i neracionalno rješavanje problema u
zajednici.
24
U cilju integrisanog pristupa revidiranju SPRONG-a provedena je i
anketa savjeta svih 27 novogradskih mjesnih zajednica kako bismo kroz
analizu iste imali uvid u zadovoljstvo građana stepenom realizacije
strateških projekata, te uzeli u razmatranje nove realne zahtjeve za
revidiranu listu.
Anketni obrazac sa analizom u nastavku teksta:
25
Upitnici na osnovu kojih su napravljene ove analize sa listama
najčešćih odgovora nisu bili rodno senzitivni što je vidljivo iz sumiranih
podataka. U budučnosti se prilikom kreiranja upitnika treba obratiti pažnja
na definisanje pitanja kako bi analiza dala relevantne rodno senzitivne
informacije bitne za kreiranje politika i procesa.
Lista najčešćih odgovora na anketna pitanja pod rednim brojem 2. i 4.:
“Urbane” mjesne zajednice:
• Rješavanje problematike saobraćaja u mirovanju i regulisanje
saobraćaja uopće
• Rješavanje problematike pasa lutalica – azil
• Poboljšanje sigurnosne situacije
• Problem društveno-devijantnih pojava
• Nastavak uređenja i održavanja javnih zelenih površina i dječijih
igrališta
• Sanacija krovova i fasada
• Unapređenje sistema odvojenog prikupljanja otpada i izgradnja
natkrivenih niša
• Razvijanje ekološke svijesti stanovništva, a posebno najmlađih
• Kvalitetna sanacija cestovne infrastrukture
• Uređenje i održavanje korita rijeka Dobrinja i Miljacka
• Gasifikacija naselja Neđarići
• Unapređenje sistema javnog gradskog prevoza
• Rješavanje pitanja podzemnih i oborinskih voda
• Zapošljavanje
• Sanacija obdaništa u A fazi
• Završetak zelene pijace u B fazi
• Sanacija pločnika, tačnije njihovo asfaltiranje
• Nastavak Projekta revitalizacije park šume Mojmilo
• Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja za sve uzraste
• Poboljšanje informisanosti građana
• Izgradnja škole na Aneksu
• Povećanje broja kanti za smeće
“Padinske” mjesne zajednice:
26
• Potpuna rekonstrukcija ulice Adema Buće i trajno regulisanje
saobraćajnice Buča Potok – Deponija
• Završetak izgradnje sportske dvorane Srce
• Unapređenje javnog gradskog saobraćaja
• Izgradnja nadstrešnica za autobuska stajališta
• Unapređenje i održavanje zelenih površina
• Razvijanje ekološke svijesti stanovništva
• Unapređenje vodovodne i kanalizacione mreže za područja u kojoj nije
ista nije razvijena
• Ucjevljenje Buča Potoka
• Ubrzati proces donošenja i provedbe RP
• Sprečavanje bespravne gradnje
• Povećanje broja korpi za smeće
• Rješavanje problematike pasa lutalica
• Sanacija klizišta
• Izgradnja javne rasvjete
• Završavanje regulacije potoka Lepenica
• Realizacija posebnog programa izgradnje i sanacije nekategorisanih
cesta
• Dogradnja OŠ Dobroševići, Briješče i Behaudin Selmanović –
fiskulturne sale
PRIJEDLOZI PROJEKATA, ODRŽIVIH PRAKSI
PO STRATEŠKIM CILJEVIMA IMJERAMA
ZA PERIOD 2011-2015. GODINA
Lista prijedloga urađena je na osnovu postojećih strateških
dokumenata Općine, odnosno nerealizovanih projekata iz osnovnog
dokumenta Strategije razvoja, te zajedničkog rada u okviru Radnog tijela na
revidiranju SPRONG-a.
27
28
3.
2.
1.
R.B.
Unapreÿenje podsticajne poslovne klime i podrška razvoju ljudskih potencijala uz uvažavanje principa rodne jednakopravnosti
Odgovornost Rok za
Potrebna
Mjera
Projekat
Indikator
za realizaciju realizaciju finasijska
sredstva (KM)
Služba za
2013
50.000,00
investicije i
komunalnu
Izgradnja
-Elaborat
infrastrukturu,
infrastrukture za
kompletiran
Služba za
Izrada elaborata o efikasnom opremanju graÿevinskog
podršku
Da/Ne
urbanizam,
zemljišta i upravljanju u privrednim zonama
poduzetnicima
Služba za
(fiziþke i
imovinskopra
uslužne)
vne poslove i
Radni tim
2013-2015 Izgradnja
Služba za
infrastrukture za
urbanizam i
podršku
Izgradnja sajmišta u Rajlovcu (kako od ideje doüi do
stambene
-Projekat
poduzetnicima
realizacije)
poslove sa
(fiziþke i
Radnim
timom
uslužne)
-Program
Služba za
Kontinuira 30.000,00/godiš
održivog rada
integrisani
no
nje
Izgradnja
pripremljen
lokalni razvoj
infrastrukture za Izrada održivog programa rada Centra za razvoj biznisa
Da/Ne
Opüine Novi Grad Sarajevo (razliþite vrste edukacija za
podršku
razliþite ciljne grupe, organizacija sajmova, analiza potreba -#organizovanje
poduzetnicima
edukacija
i dr.)
(fiziþke i
-# polaznika
uslužne),poboljš • Edukacija iz engleskog jezika
treninga,podaci
•
Informatika
za
svakog
anje nivoa
razvrstani po
obrazovanja
• Informacijska mreža o ponudi i potražnji za zanimanja u
spolu
irazvoj
saradnji sa službom za zapošljavanje
-uspostavljena
informativne
• Edukacija o pisanju i upravljanju projektima
mreža o ponudi i
podrške
potražnji za
zanimanja
29
Pokretanje inicijative za izradu zajedniþkog projekta program kampanje u školama o poduzetništvu
isamozapošljavanju
Definisati program kampanje u lokalnom mediju
Pripremiti projekat podrške opismenjavanju nepismenih
stanovnika
Izrada programa statistiþkih baza za praüenje lokalnog
razvoja
Osigurati stalnu informativnu podršku za informisanje
javnosti i poduzetnika
Stvaranje
pozitivnog
imidža o
poduzetništvu i
samozapošljavan
ju i
promovisanje
žena poduzetnica
Poboljšanje
nivoa
obrazovanja
Razvoj
informativne
podrške
Razvoj
informativne
podrške
5.
6.
7.
8.
4.
Stvaranje
pozitivnog
imidža o
poduzetništvu i
samozapošljavan
ju
-# organizovanih
informativnih
dogaÿaja
-# žena koje su
-# razvijenih
statistiþkih baza
Da/Ne
- Zajedniþki
program
pripremljen
Da/Ne
-# škola u kojima
je kampanja
organizovana
-# djeþaka i
djevojþica koji
su prisustvovali
kampanjama u
školama
-Kampanja na
lokalnom mediju
organizovana
Da/Ne
- # emitovanih
programa
- # žena
poduzetnica koje
su sudjelovale u
programima
-# opismenjenih
stanovnika
-# broj
opismenjenih
žena
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Služba za
integrisani
lokalni razvoj
i Služba za
Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Kontinuira
no
Kontinuira
no
2013-2015
Kontinuira
no
Kontinuira
no
-
-
20.000,00/godiš
nje
2.000,00/godišn
je
10.000,00/godiš
nje
30
Podržati
stvaranje boljih
uvjeta za rad sa
12.
djecom u
obrazovnim
institucijama
Pokrenuti inicijativu prema Kantonu za angažovanje
defektologa i logopeda u školama shodno potrebama djece
Nastavak implementacije projekta prekvalifikacije kadrova
Izvršitiodabirprojekatadrugihkojitrebajubitipodržaniodlokal
nezajednice
Podržati projekte
drugih institucija
10.
Podržati
zapošljavanje
11.
putem
prekvalifikacije
Promocija Opüine Novi Grad Sarajevo
Razvoj
informativne
podrške
9.
-# škola koje su
izrazile potrebu
za logopedom i/
ili defektologom
-# angažovanih
logopeda i
defektologa
-# organizovanih
promotivnih
dogaÿaja
-# žena koje su
dobile
informatiþku
podršku
-# broj
implementiranih
projekata drugih
institucija
-# projekata u
kojima su
sudjelovale žene
-#
prekvalifikovanih
kadrova
-# žena koje su
prošle programe
prekvalifikacije
sudjelovale u
dogaÿajima
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
i Služba za
rad, socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
izbjegla lica
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
Sve opüinske
službe i
posebne
službe
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
Sve opüinske
službe i
posebne
službe
2012
Kontinuira
no
Kontinuira
no
Kontinuira
no
-
10.000,00/godiš
nje
-
-
31
Razvoj civilnog
društva
Razvoj civilnog
društva
Socijalna pomoü
stanovništvu
17.
kojem je ista
potrebna
16.
15.
Razvoj civilnog
14.
društva
Podržati reformu
obrazovanja i
mapirati potrebu
13.
i potražnju za
zanimanjima na
tržištu rada
Inicijativa za kreiranje socijalne karte na nivou Kantona
radi razvijanja programa u cilju smanjenja broja socijalnih
usluga
Ukljuþenje u integrisane programe zapošljavanja
Osigurati upodršku Opüine OCD/NVO
Osigurati implementaciju "Raditi i uspjeti zajedno"
održivog programa saradnje sa zajednicom
Pokrenuti inicijativu prema Kantonu za izradu studije o
ponudi i potražnji zanimanja na tržištu rada u sklopu
reforme obrazovanja
Socijalna karta
kreirana
Da/Ne
-# OCD/NVO-a
koje je podržala
Opüina
-Sredstva
izdvojena za
podršku
OCD/NVO-a
-Istraživanje o
moguünostima i
perspektivama
zapošljavanja
mladih uraÿeno
Da/Ne
-# mladih žena
koje su dobile
podršku pri
zapošljavanju
-# organizovanih
zajedniþkih
aktivnosti
-Inicijativa za
izradu studije
pokrenuta prema
Kantonu
Da/Ne
Služba za rad,
socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
i Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
i Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Sve opüinske
službe i
posebne
službe
Sve opüinske
službe i
posebne
službe
2012-2015
Kontinuira
no
Kontinuira
no
Kontinuira
no
U skladu
sa planom
nadležnih
službi
-
30.000,00/godiš
nje
1.000.000,00 /
godišnje
-
-
32
Razvijanje projekta volonterizma i samopomoüi – mreže
uzajamne pomoüi
Održivi program Centra za rani rast i razvoj djece i roditelja
21. Podrška Centru
Podrška djeci bez oba roditelja za samostalan život
Socijalna pomoü
stanovništvu
kojem je ista
potrebna
19.
Socijalna pomoü
stanovništvu
20.
kojem je ista
potrebna
Podrška preventivnim programima društvenodevijantnog
ponašanja djece i omladine
Socijalna pomoü
stanovništvu
kojem je ista
potrebna
18.
-Održivi program
-Program
volonterizma i
samopomoüi
razvijen
Da/Ne
-#osoba
(razvrstan po
spolu) koje su
sudjelovale u
ovim projektima
-# djece bez
roditeljskog
staranja koji su
dobili podršku
-Sredstva
izdvojena za ovu
namjenu
-# podržanih
preventivnih
programa
-# osoba (podaci
razvrstani po
spolu) koje su
dobile podršku za
prevenciju
društvenodevijant
nog ponašanja
djece i omladine
Služba za rad,
Služba za
privredu,
obrazovanje,
kulturu, sport
i informisanje
i Služba za
rad, socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
izbjegla lica
Radni tim
izbjegla lica
Služba za rad,
socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
izbjegla lica
Kontinuira
Kontinuira
no
U skladu
sa planom
nadležnih
službi
Kontinuira
no
-
10.000,00/godiš
nje
-
-
33
Zaštita zdravlja
stanovništva
Podrška
26. održivom
razvoju
25.
-# razvijenih
održivih
programa
Podrška radu Zdravstvenog savjeta Opüine Novi Grad
Sarajevo
Razvijanje novih održivih programa iz oblasti zaštite
okoliša u saradnji sa zajednicom – trajna mjera
-Projekat za
osobe treüe
životne dobi
razvijen
Da/Ne
-Komisija za
monitoring
implementacije
akcionih planova
za djecu formiran
- Održivi program
Centra
Dobrinjapodržan
Da/Ne
Centra podržan
Da/Ne
-Formiran
Zdravstveni
savjet,donesena
odluka, pravilnik,
mjere ...
Razviti projekat za osobe treüe životne dobi
Praüenje implementacije akcionih planova za djecu
Orgnizovanje
monitoring
procesa
23. definisanih u
akcionim
planovima za
djecu
Podrška
24. osobama treüe
životne dobi
Održivi program Kulturnog centra Dobrinja za talentovanu
djecu i omladinu
Podrška
22. talentovanoj
djeci
za rani rast i
razvoj
Služba za rad,
socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
izbjegla lica i
Zdravstveni
savjet
Služba za
integrisani
lokalni razvoj
Radni tim
Komisija
socijalna
pitanja,
zdravstvo,
raseljena i
izbjegla lica
Radni tim
Kontinuira
no
2013 Kontinuira
no
Kontinuira
no
Kontinuira
no
no
50.000,00/godiš
nje
15.000,00/godiš
nje
-
30.000,00/godiš
nje
34
Izgradnja kanalizacionog sistema otpadnih i oborinskih
voda za prostorni obuhvat RP "Rajlovac III"
Izgradnja
nedostajuüe
29.
komunalne
infrastrukture
Izrada idejnog i glavnog projekta za preþistaþ Reljevo Dvor
Izgradnja separatne kanalizacione mreže naselja Sokolje
Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu,
odvodnju otpadnih i oborinskih voda, i saobraüajne
infrastrukture, rješavanje imovinskopravnih pitanja
pribavljanje urbanistiþke saglasnosti graÿevinske dozvole
za prostorni obuhvat RP "Rajlovac III"
Izgradnja
nedostajuüe
28.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
30.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
31. nedostajuüe
komunalne
Izrada projektne dokumentacije po programu prioriteta
opremanja komunalnom infrastrukturom
Projekat
Izgradnja
nedostajuüe
27.
komunalne
infrastrukture
Mjera
- Projektna
dokumentacija
kompletirana
Da/Ne
- Projektna
dokumentacija
kompletirana
Da/Ne
- Pribavljena
urbanistiþka
saglasnost,
riješeni
imovinskopravni
odnosi i
graÿevinska
dozvola
-Kanalizacioni
sistem otpadnih i
oborinskih voda
izgraÿen
Da/Ne
-Separatna
kanalizaciona
mreža izgraÿena
Da/Ne
-Projektna
dokumentacija
kompletirana
Indikator
Podrška kreiranju moderne infrastrukture u skladu sa principima održivog razvoja
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Služba za
urbanizam,
Služba za
imovinskopra
vne poslove
Odgovornost
za realizaciju
2012-2013
2013-2015
2014
2012-2013
200.000,00
Na osnovu
predraþuna iz
Glavnog
projekta cca
700,00 KM/m'
1.500.000,00
200.000,00
+ rješavanje
imovinskoprav
nih poslova
Rok za
Potrebna
realizaciju finasijska
sredstva
2012-2015 500.000,00
35
Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu
naselja Dobroševiüi van obuhvata RP «Bojnik
Dobroševiüi»
36.
Izgradnja
nedostajuüe
komunalne
infrastrukture
-Primarni
vodovodni sistem
izgraÿen
Da/Ne
Izgradnja primarnog vodovodnog sistema, pumpnih stanica
i sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu RP ”BojnikDobroševiüi”
- Projektna
dokumentacija
kompletirana
Da/Ne
- Projektna
dokumentacija
kompletirana
Da/Ne
-Glavni kolektor
izgraÿen
Da/Ne
Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja
Zabrÿe do Dvora
Izrada glavnog projekta infrastrukture – separatna
kanalizaciona mreža, vodovodna mreža i saobraüajna
infrastruktura u obuhvatu RP «Baþiüi»
-Projektna
dokumentacija
kompletirana
Da/Ne
Da/Ne
Izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih i
oborinskih voda od Zabrÿa (magistralni put M 17) do Dvora
(idejni i glavni projekat)
Izgradnja
nedostajuüe
35.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
32.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
33.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
34.
komunalne
infrastrukture
infrastrukture
infrastrukturu,
KJKP
«Vodovod i
kanalizacija» i
Zavod za
planiranje
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Služba za
urbanizam,
služba za
imovinskopra
vne poslove
Služba za
investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Služba za
urbanizam,
Služba za
imovinskopra
2012
2012
50.000,00
3.000.000,00
+ rješavanje
imovinskoprav
nih odnosa
2.300.000,00
+ rješavanje
imovinskoprav
nih odnosa
100.000,00
2014-2016
2012-2013
50.000,00
2012-2013
36
40.
Izgradnja
nedostajuüe
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
39.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
38.
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
37.
komunalne
infrastrukture
vne poslove
2012
100.000,00
Služba za
investicije i
komunalnu
- Projektna
infrastrukturu,
dokumentacija
Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu
Služba za
kompletirana
naselja Zabrÿe i dio Briješüa
urbanizam,
Ne
Služba za
imovinskopra
vne poslove
2013
50.000,00
Služba za
investicije i
komunalnu
- Projektna
infrastrukturu,
Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu
dokumentacija
Služba za
naselja Rjeþica
kompletirana
urbanizam,
Da/Ne
Služba za
imovinskopra
vne poslove
2012-2013 120.000,00
Služba za
-Problem sa
Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u
investicije i
podzemnim
ulicama Ive Andriüa br. 2 – 8, Trg meÿunarodnog
komunalnu
vodama riješen
prijateljstva br. 1 – 18 i Ante Babiüa br. 1 – 13
infrastrukturu
Da/Ne
Služba za investicije i
2013-2015
200.000,00
Izrada projektne
komunalnu
+ rješavanje
dokumentacije za
imovinskopravnih
vodovodnu mrežu,
infrastrukturu, Služba
- Projektna dokumentacija
odnosa
odvodnju otpadnih i
za urbanizam, Služba
kompletirana
oborinskih voda, i
za imovinskopravne
Da/Ne
saobraüajne infrastrukture poslove
-Pribavljena urbanistiþka
rješavanje
saglasnost, riješeni
imovinskopravnih odnosa
imovinskopravni odnosi i
- pribavljanje urbanistiþke i
graÿevinska dozvola
graÿevinske saglasnosti u
obuhvatu RP "Donje
Telalovo polje"
37
Izrada projektne
-Projektna dokumentacija
dokumentacije za izgradnju
kompletirana
separatnog kolektora u ul.
Da/Ne
Safeta Zajke bb do br. 273
-Izgraÿen separatni
kolektor
Da/Ne
-Prostorni plan KS
izmijenjen
Da/Ne
-RP Zabrÿe-Smiljeviüi
donesen
Da/Ne
-Saobraüajnica na ulazu u
Naselje heroja Sokolje
proširena
Da/Ne
Izgradnja separatnog
kolektora u ul. Safeta
Zajke bb do br. 273
Pretvaranje rekreativnog
šumskog zelenila u
graÿevinsko zemljište u
naselju Zabrÿe Smiljeviüi
za koje ne postoji RP
Izrada i donošenje RP
Zabrÿe-Smiljeviüi (radi
pretvaranja rek-šum.
zelenila u graÿevinsko
zemljište)
Proširenje saobraüajnice na
ulazu u Naselje heroja
Sokolje u dužini od cca.
100 m (otkup zemljišta i
rješavanje
imovinskopravnih odnosa
Izgradnja
nedostajuüe
komunalne
infrastrukture
Izgradnja
nedostajuüe
komunalne
infrastrukture
41.
42.
Izmjena Prostornog
plana razvoja
43.
Kantona Sarajevo
2003-2023
Stvaranje preduvjeta
za legalizaciju
44. stambenih objekata u
naselju ZabrÿeSmiljeviüi
Razvoj cestovne
45. mreže i javnih
parkinga
Opüina putem nadležne
služne u saradnji sa
Ministarstvom
prostornog ureÿenja i
zaštite okoliša KS, te
kroz privatno-javno
partnerstvo
zainteresovanih
subjekata
Služba za urbanizam i
stambene poslove,
Ministarstvo
prostornog ureÿenja i
zaštite okoliša KS,
Zavod za planiranje
razvoja KS
Služba za urbanizam,
Grad Sarajevo,
Ministarstvo
prostornog ureÿenja i
zaštite okoliša KS,
Zavod za planiranje
razvoja KS
Služba za
imovinskopravne
poslove i katastar
nekretnina, Služba za
investicije i komunalnu
infrastruktur,
Ministarstvo saobraüaja
KS
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu
-
2012-2015
2012. – otkup i
projektna
dokumentacija,
2013-izvoÿenje
i završetak
radova
-
-
Cca. 500.000,00:
50 % Kanton
50 % Opüina i
zainteresovani
subjekti
2013
Pri stvaranju
preduvjeta za
pristupanje
izradi
Planirano
Budžetom za 2012.
2012
38
Izrada projektne
dokumentacije gradskih
saobraüajnica
• A-transverzala (potez
od X do XII transverzale)
• XII-transverzala (potez
od Baþiüa do Dobrinje I –
druga traka)
2013
-Program mjera za
spreþavanje bespravne
gradnje pripremljen
Da/Ne
Služba za urbanizam i
stambene poslove i
-# redizajniranih stambenih Služba za investicije i
komunalnu
i poslovnih objekata
infrastrukturu i Služba
za integrisani lokalni
Program mjera na
spreþavanju bespravne
gradnje
Redizajniranje stambenih i
poslovnih objekata u
saradnji sa partnerima
Sanacija klizišta i
49. spreþavanje
bespravne gradnje
Davanje novog
50. izgleda stambenim i
poslovnim objektima
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu, Služba
civilne zaštite i Služba
za inspekcijske poslove
u saradnji sa Zavodom
za izgradnju KS
Služba za inspekcijske
poslove i Radni tim
-
50.000,00/godišnje
2012-2015
100.000,00/godišnje
100.000,00
70.000,00
50.000,00
200.000,00
2012/2013
Kontinuirano
2012-2014
Ministarstvo saobraüaja 2012
KS u saradnji sa
opüinskim službama
2012
Služba za urbanizam i
stambene poslove i
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Program sanacije klizišta
-Program sanacije klizišta
pripremljen
Da/Ne
-Elaborat
-Uraÿen glavni projekat
koji nije dobio podršku
lokalnog stanovništva
- Pribavljena projektna
dokumentacija
-Planirane primarne
gradske saobraüajnice
izgraÿene
Da/Ne
Izgradnja javnih parkinga
• IX-transverzala (potez
od ulice Džemala Bijediüa
do ulice Safeta Zajke)
-Javni parking izgraÿen
Da/Ne
Sanacija klizišta i
48. spreþavanje
bespravne gradnje
Razvoj cestovne
47. mreže i javnih
parkinga
Razvoj cestovne
46. mreže i javnih
parkinga
39
Izgradnja školskog objekta
OŠ u MZ "Aneks“
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
predškolskim
ustanovama
Rekonstrukcija i dogradnja
školskog objekta osnovne
škole "Umihana ýuvidina“
i proširenje fiskulturne sale
Izgradnja školskog objekta
OŠ u MZ "Zabrÿe“
Ureÿenje dvorišta i fasada
svih vrtiüa u Opüini Novi
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
53.
predškolskim
ustanovama
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
predškolskim
ustanovama
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
54.
55.
52.
Dogradnja školskog
objekta OŠ "Dobroševiüi“ i
izgradnja fiskulturne sale
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
51.
predškolskim
ustanovama
- Partnerstvo sa Kantonom
radi obnove fasada
- Školski objekat OŠ u MZ
"Zabrÿe” izgraÿen
Da/Ne
-Rekonstrukcija i dogradnja
školskog objekta osnovne
škole završena
Da/Ne
- Školski objekat OŠ u MZ
"Aneks“ izgraÿen
Da/Ne
- Dogradnja školskog
objekta i izgradnja
fiskulturne sale
kompletirana
Da/Ne
razvoj
Služba za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje i
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Ministarstvo za
obrazovanje KS
Služba za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje i
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Ministarstvo za
obrazovanje KS
Služba za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje i
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Ministarstvo za
obrazovanje KS
Služba za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje i
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu,
Ministarstvo za
obrazovanje KS
Radni tim
2013-2015
U skladu sa
planom
nadležnih službi
U skladu sa
planom
nadležnih službi
U skladu sa
planom
nadležnih službi
U skladu sa
planom
nadležnih službi
50.000,00/godišnje
-
-
-
-
40
-Ureÿenje rijeke Bosne od
mosta u Reljevu do Butila
završeno,
urbanistiþka saglasnost,
imovinskopravni odnosi,
odobrenje za graÿenje
Da/Ne
Ureÿenje rijeke Bosne od
mosta u Reljevu do Butila
– etapa 1
56. Deminiranje
57. Zaštita od poplava
novogradskih vrtiüa
uspostavljeno
Da/Ne
- Dvorišta i fasada svih
vrtiüa u Opüini Novi Grad
Sarajevo ureÿena
Da/Ne
-Planirani program
deminiranja realizovan
Da/Ne
-# m2 površine koja je
deminirana
Grad Sarajevo
-Inicijativa za
uspostavljanje partnerstva
sa Kantonom radi obnove
fasada novogradskih vrtiüa
Deminiranje
Žuþ, P-4636, P=62.925
m2
Paljevo, P-5205,
P=54.864 m2
- Zabrÿe, ID 4772,
P=8.311,86 m2
- Korito rijeke Miljacke,
ID 2859, P=33.724,56 m2
- Rajlovac, pojas uz
kasarnu, ID 4473,
P=45.840,34 m2
- Golo brdo 1, ID 6550,
P=4.289,40 m2
- Vis, ID 6548,
P=80.454,14 m2
- Vis 1, ID 6552,
P=10.009,09 m2
predškolskim
ustanovama
Služba za urbanizam,
Služba za
imovinskopravne
odnose, Služba za
investicije i komunalnu
infrastrukturu u
saradnji sa JP
«Agencija za vode»
2012-2014
10.000.000,00 (za
imovinskopravne
odnose)
8.000.000,00 (za
radove)
Po planu nadležne službe
41
Unapreÿenje
ambijenta za život
Ekologija kroz rijeku
Miljacku koji implementira
Pripremiti projekat
energetske efikasnosti u
školama i drugim javnim
objektima uz partnerstvo
Poboljšati
energetsku
62.
efikasnost u javnim
objektima
63.
Pratiti grantove Evropske
komisije za poslovne zone
naredne godine –
formiranje timova
Osigurati podršku
61.
EU za poslovne zone
Poboljšanje uvjeta za
rad u osnovnim i
59.
predškolskim
ustanovama
Zahtjev prema Kantonalnoj
upravi za šumarstvo radi
rješavanja problematike
devastacije šuma u Novom
Gradu
Rekonstrukcija vrtiüa u Afazi Ali-pašinog Polja
58. Zaštita od poplava
Smanjenje šumskih
površina zahvaüenih
60.
procesom
devastacije
Izvoÿenje radova na
regulaciji rijeke Miljacke
dionica: RTV dom Haliloviüi
SERDA, Predstavnik
Opüine
Služba za integrisani
lokalni razvoj i Radni
tim
-Projekat energetske
efikasnosti u školama i
drugim javnim objektima
pripremljen
Da/Ne
-Projekat i razvijene mjere
Služba za integrisani
lokalni razvoj i Radni
tim
-# arantova Evropske
komisije za poslovne zone
naredne godine za koje je
ONGS aplicirala
-Zahtjev prema
Kantonalnoj upravi za
šumarstvo upuüen
Da/Ne
- rekonstrukcija vrtiüa u Afazi Ali-pašinog
Poljazavršena
Da/Ne
- Radovi na regulaciji rijeke
Miljacke dionica: RTV
dom – Haliloviüi završeni
Da/Ne
Služba za urbanizam,
Služba za
imovinskopravne
odnose, Služba za
investicije i komunalnu
infrastrukturu u
saradnji sa JP
«Agencija za vode» i
Ministarstvom privrede
KS
Služba za urbanizam i
stambene poslove,
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu, Služba
za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje
Služba za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje
2013-2016
2013-2014
Kontinuirano
2012/2013
U skladu sa
planom
nadležnih službi
2013-2015
50.000,00
50.000,00
-
-
-
4.500.000,00
+ rješavanje
imovinskopravnih
odnosa
42
Podrška sportskim
aktivnostima
Unapreÿenje
saradnje Opüine,
69. NVO sektora i
osiguranjeuvjeta za
zajedniþko
68.
Poboljšanje kvaliteta
66. javnog gradskog
saobraüaja
Poboljšanje uvjeta za
provoÿenje
67.
slobodnog vremena
djece
Tehniþki prijem
elektroenergetskih
65. objekata na osnovu
izdatih odobrenja za
graÿenje
Podržati proces
odvojenog
64.
sakupljanja otpada i
reciklaže
kroz zaštitu okoliša
Uspostava Centra za
organizacije civilnog
društva "Meeting point"
Inicijativa i izgradnja
velikog zabavnog parka za
djecu na lokaciji kasarne
Rajlovac uz partnerstvo
Izgradnja igrališta u
Zabrÿu, Vitkovcu,
ŠvrakinomSelu I i II
SERDA u partnerstvu sa
opüinama
Inicijativa prema KJKP
"Rad" da se ubrza projekat
izgradnje natkrivenih niša i
postavljanja kontejnera za
odvojeno sakupljanje
otpada
Inicijativa prema JP
"Elektroprivreda BiH"podružnica
Elektrodistribucija radi
podnošenja zahtjeva za
tehniþki prijem
elektroenergetskih objekata
na osnovu izdatih
odobrenja za graÿenje
Podrška projektima jaþanja
kapaciteta KJKP "Gras"
-Centar za OCD
uspostavljen
Da/Ne
-#izgraÿenih igrališta
- Zabavni park izgraÿen
Da/Ne
- Inicijativa prema JP
"Elektroprivreda BiH"podružnica
Elektrodistribucija
podnesena
Da/Ne
-Inicijativa prema KJKP
"Rad" realizovana
Da/Ne
-#izgraÿenih natkrivenih
niša i postavljenih
kontejnera
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu, Služba
za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje
Služba za integrisani
lokalni razvoj i Radni
tim
Radni tim, nadležne
službe
Služba za urbanizam i
stambene poslove
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu i Služba
za integrisani lokalni
razvoj
2013-2015
2012-2014
2012-2015
2012-2015
2012-2013
2012-2015
50.000,00godišnje
300.000,00
200.000,00
100.000,00
-
50.000,00dodatnih
na osnovni grant
godišnje
43
75.
74.
73.
72.
71.
Unapreÿenje sistema
70.
infrastrukture
Inicijativa i rad na uknjižbi
Služba za urbanizam i
2012-2015
objekata kolektivnog
- Inicijativa
stambene poslove i
stanovanja na teritoriji
- # uknjženih objekata
Služba za imovinsko –
ONGSA
pravne poslove
Ostvariti optimalne preduvjete za razvoj kulture, sporta, rekreacije i turizma i osiguratijednakopravanudio muškaraca i žena u tim
procesima
Odgovornost za
Rok za
Potrebna
Mjera
Projekat
Indikator
realizaciju
realizaciju
finasijska sredstva
2012-2014
3.000.000,00
Služba za investicije i
Realizacija projekta
-Projekat završetka
komunalnu
Izgradnja objekata
završetka izgradnje
izgradnje sportskoinfrastrukturu, Služba
za kulturu, sport,
sportsko-rekreativnog
rekreativnog kompleksa
za privredu,
SRCE kompletiran
rekreaciju i turizam
kompleksa SRCE – Buþa
obrazovanje, kulturu,
Da/Ne
Potok
sport i informisanje
Kontinuirano
100.000,00godišnje
Služba za integrisani
lokalni razvoj, Služba
Izgradnja objekata
- # razvijenih projekata i
Revitalizacija Park-šume
za investicije i
novih sadržaja
za kulturu, sport,
Mojmilo
komunalnu
rekreaciju i turizam
infrastrukturu
Služba za urbanizam i
U skladu sa
-Izgradnja Historijskostambene poslove i
planom Služne i
memorijalnog kompleksa
Radni tim
Radnog tima
Izgradnja objekata
Žuþ- memorijalni park Žuþ
-Realizacija
za kulturu, sport,
-Nastavak zagovaranja
Da/Ne
rekreaciju i turizam
izgradnje memorijalnog
kompleksa Žuþ u skladu sa
Prostornim planom
-# kompletiranih aktivnosti Opüina NGSA
2012-2013
20.000,00
Udio u partnerskim
Valorizacija kulturnokoje se odnose na
godišnje
projektima
historijskog naslijeÿa
valorizaciju kulturnohistorijskog naslijeÿa
Unapreÿenje
Razvoj turistiþkih
-# definisanih i realizovanih Opüina NGSA
2012-2015
turizma, sporta i
kapaciteta
programskih aktivnosti
povlaüenje domaüih
i meÿunarodnih
fondova
44
80.
79.
78.
77.
76.
-# osoba (razvrstan po
spolu) koje su sudjelovale u
ovim programskim
aktivnostima
2012-2015
Služba za privredu,
-Inicijativa za
obrazovanje, kulturu,
uspostavljanje Turistiþke
Inicijativa za
Unapreÿenje
sport i informisanje i
zajednice i kreiranje
uspostavljanje Turistiþke
turizma, sporta i
Služba za integrisani
zajedniþkog programa
zajednice i kreiranje
kulture
lokalni razvoj
realizovana
zajedniþkog programa
Da/Ne
Opüina NGSA, JP
2013-2015
500.000,00
-Investiciono održavanje
Efikasno upravljanje Investiciono održavanje
Lokom
godišnje
sportskih dvorana
sportske dvorane "Ramiz
i namjenska
osigurano
upotreba objekata za Salþin", sportske dvorane
Da/Ne
"Dobrinja", Park-šume
sport i kulturu u
- Sredstva izdvojena za
Mojmilo, Eko kuüe, Vile
vlasništvu Opüine –
Investiciono održavanje
Hadžihaliloviüa i Doma
odgovornost JP
sportskih dvorana
kulture Švrakino Selo
LOKOM d.o.o.
Podržati procese koji üe osigurati da ONGSA postane lider u implementaciji procesa koji üe ovu opüinu promovisati u primjer moderne
lokalne samouprave
Odgovornost za
Rok za
Potrebna
Mjera
Projekat
Indikator
realizaciju
realizaciju
finasijska sredstva
Provoÿenje reforme lokalne
Kabinet Naþelnika
2012-2015
50.000,00
Razvoj lokalne
uprave u skladu sa
-#provdenih reformskih
uprave
Strategijom razvoja ONGSaktivnosti
Set pripadajuüih mjera
-# provedenih aktivnosti u Kabinet Naþelnika i
Kontinuirano
10.000,00
Razvoj lokalne
Održavanje kvaliteta usluga u cilju održavanja kvaliteta
ostale službe
uprave
skladu sa ISO 9001 : 2008
usluga u skladu sa ISO
9001 : 2008
Radni tim
2013-2015
30.000,00
Formiranje moderne pres
službe ili pokretanje osnivanja
-Planirane aktivnosti
Razvoj lokalne
lokalne TV u skladu sa
realizovane
uprave
strategijom komunikacije
Da/Ne
(izrada u pripremi)
"Informacija graÿanima u
kulture
45
Razvoj lokalne
uprave
Razvoj lokalne
uprave
87. Razvoj lokalne
86.
Kriteriji za budžetiranje
-# izraÿenih programa za
dodatno finansiranje
-# izraÿenih programa koji
podržavaju osnaživanje
žena
Poboljšanje uvjeta
85.
rada Opüine
Praüenje novih moguünosti za
dodatne izvore finansiranja za
opüinske projekte u skladu sa
programom (fondovi,
zaduživanja i sl.) -Izrada
programa dodatnih izvora
finansiranja
Uspostavljanje kriterija za
- Rekonstrukcija i redizajn
fasade i unutrašnjosti
zgrade Opüine završena
Da/Ne
Rekonstrukcija i redizajn
fasade i unutrašnjosti zgrade
Opüine
Razvoj lokalne
uprave
-Baza podataka kreirana
Da/Ne
-Model komunikacije sa
poslovnim sektorom
definisan
Da/Ne
Kreiranje i formiranje
jedinstvene baze podataka
opüinske imovine
Definisanje modela stalne
komunikacije sa poslovnim
sektorom
84.
Uspostava odsjeka
za upravljanje
83. imovinom u
okviru lokalne
uprave
Razvoj lokalne
82.
uprave
81.
-# edukativnih aktivnosti
-# aktivnosti
Specifiþni programi edukacije implementiranih u skladu
državnih službenika-efikasan
sa planom
model (train the trainers ili sl.) -# osoba (razvrstan po
spolu) koje su prošle
obuku
Kontinuirani programi
-# aktivnosti u koje su
podrške mjesnoj samoupravi
ukljuþeni graÿani
uz ukljuþivanje graÿana u
-# inicijativa graÿana koje
procese i aktivnosti Opüine
su podržane od ONGS
domove"
Služba za finansije i
Služba za integrisani
lokalni razvoj i Služba
za privredu,
obrazovanje, kulturu,
sport i informisanje
Služba za urbanizam i
stambene poslove,
Služba za investicije i
komunalnu
infrastrukturu
Služba za finansije i
Služba za integrisani
lokalni razvoj
Služba za
imovinskopravne,
geodetske poslove i
katastar nekretnina
Služba za opüu upravu
i lokalnu samoupravu i
Radni tim
Opüina NGSA
2012/2013
Kontinuirano
Do 2015
Kontinuirano
2012-2015
2013-2015
Kontinuirano
-
-
1.000.000,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00godišnje
46
Razvoj lokalne
uprave
Razvoj lokalne
uprave
90.
91.
Razvoj lokalne
uprave i
92.
unapreÿenje
naþina rada
Razvoj lokalne
uprave
89.
Razvoj lokalne
uprave i
88.
unapreÿenje
naþina rada
uprave
-Inicijativa prema
nadležnom ministarstvu
-Podzakonski akti ili sl.
-Mjere sigurnosti za
uposlene u Opüini
uspostavljene Da/Ne
-LAG uspostavljen
-# žena þlanica grupe
-Ekološki standard ISO
14001 ili Ekološka
administracija uvedena
Da/Ne
-Regulacioni planovi
digitalizirani
Da/Ne
projekata u skladu sa
zakonom, strukom i
prioritetim uspostavljeni
Da/Ne
Služba za urbanizam i
stambene poslove i
Radni tim
Služba za integrisani
lokalni razvoj
Služba za integrisani
lokalni razvoj
Opüina NGSA, Radni
tim
Služba za urbanizam i
stambene poslove
Služba za integrisani
lokalni razvoj
Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo je na 35. sjednici održanoj
4.4.2012. godine donijelo Zaključak br. 01-02-4782/12 kojim se usvaja
Prijedlog revidiranih prioriteta SPRONG-a.
Inicijativa za skraüivanje
procedure prilikom rješavanja
zahtjeva za razliþite vrste
saglasnosti i dozvola za
investicione projekte Opüine
radi efikasnosti realizacije
istih
Uvoÿenje ekološkog
standarda ISO 14001 ili
Ekološke administracije
Uspostavljanje mjera
sigurnosti za uposlene u
Opüini
Formiranje lokalne akcione
grupe LAG
Digitalizacija regulacionih
planova
budžetiranje projekata u
skladu sa zakonom, strukom i
prioritetima- razvoj
programskog budžetiranja
-
10.000,00
2012
2012-2015
-
10.000,00
150.000,00
2013
Kontinuirano
2013-2015
Priprema: Radni tim i Služba za integrisani lokalni razvoj
Foto: Press služba Općine
Lektor: Lejla Veiz
Štampa: 200 kom.
OP]INA NOVI GRAD
SARAJEVO
Revidiranje i ažuriranje
STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
DO 2015. GODINE
Sarajevo, juni/decembar 2011. godine
Download

Revidirani prioriteti SPRONG-a.pdf