Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy
Broj:07-06-24-sl/14
Sarajevo, 07.04.2014. godine
U skladu sa članom 6. stav (2) Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području
Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/12 i 15/13) Ministarstvo privrede
Kantona Sarajevo je izradilo
PRIJEDLOG ODLUKE
O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK
PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA
PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2014. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
I
(Predmet)
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos novčanih podsticaja, minimalni uslovi za početak
proizvodnje, minimalni uslovi za investiranje i rokovi podnošenja zahtjeva za kalendarsku 2014.
godinu.
II. NOVČANI IZNOSI, USLOVI I ROKOVI
II
(Novčani iznosi, uslovi i rokovi)
R.b.
I
1
a)
Modeli
podsticaja
Obračunska
jedinica(mlije
čna krava,
priplodno
grlo, tovno
june, ha...)
Minimalni
uslovi za
početak
proizvodnje/in
vestiranja za
sve kandidate
i maximalni
uslovi za
neregistrovane
kandidate
Novčani
iznos
podsticaja
po jedinici
proizvodnje
za
neregistrova
ne kandidate
KM
Novčani
iznos
podsticaja
po jedinici
proizvodnje
za
registrovane
kandidate
(dopunska
djelatnost)
KM
105,00
120,00
Novčani
Rok za
iznos
podnošenje
podsticaja
zahtjeva
po jedinici
proizvodnje
za
registrovane
kandidate
KM
Animalna
proizvodnja
Farma mliječnih Mliječno grlo Minimalno 2
krava koja je u
Maximalno 10
sistemu otkupa
mlijeka (400 l –
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
150,00
15 dana po
završetku
godišnjeg
kvartala
1300 l)
Farma mliječnih
krava (preko
1300 l)
b)
Farma mliječnih Mliječno grlo Minimalno 3
krava koja nije
Maximalno 10
u sistemu
otkupa mlijeka
c)
Vlastiti uzgoj
teladi
namijenjenih
daljem tovu
d)
Vlastiti uzgoj
priplodnih
junica za
remont
osnovnog stada
mliječnih krava
ili za proširenje
osnovnog stada
mliječnih krava
e)
Tele starosti Minimalno 2
do 6 mjeseci Maximalno 10
119,00
136,00
170,00
182,00
208,00
260,00
0,00
0,00
0,00
1 mjesec po
rođenju teleta
01.08. do
31.08.2014
Priplodna
junica
Minimalno 2
Maximalno 5
280,00
320,00
400,00
20.12.2014.,a
zahtjev se
podnosi po
utvrđenoj
gravidnosti
junice od
najmanje 4
mjeseca
gavidnosti, a
najviše sa 8
mjeseci
gravidnosti
Farma za tov
junadi
Tovno june
Minimalno 3
Maximalno 15
224,00
256,00
320,00
10 dana po
ubacivanju u
tovni turnus, a
najkasnije do
20.12.2014.
f)
Farma ovaca
Ovce (sve
kategorije
starije od 4
mjeseca)
Minimalno 40
Maximalno
120
22,40
25,60
32,00
Od 15.10. do
01.11.2014.
g)
Farma koza
Koze
Minimalno 25
samo u
( koze, jarci i Maximalno
stajskom uzgoju jarići stariji od 100
ili pod
6 mjeseci)
nadzorom u
ograđenim
prostorima
22,40
25,60
32,00
Od 15.10. do
01.11.2014.
h)
Farma za tov
svinja
14,00
16,00
20,00
10 dana po
ubacivanju u
tovni turnus, a
najkasnije do
20.12.2014.
Tovno grlo
Minimalno 20
Maximalno
100
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
i)
Farma za tov
piladi
Tovno pile
Minimalno
3000 komada
po turnusu
0,00
0,17
0,21
10 dana po
ubacivanju u
tov, a
najkasnije do
25.12.2014.
j)
Inkubacijska
proizvodnja
jednodnevnih
pilića
Jednodnevno Minimalno
pile
10.000
komada po
kvartalu
0,00
0,048
0,06
10 dana po
početku
godišnjeg
kvartala
k)
Farma koka
nosilja
Koka nosilja Minimalno
(osamnestone- 1000 komada
u toku godine
deljna
pilenka)
0,70
0,80
1,00
20 dana po
nabavci
pilenki
odnosno
jednodnevnih
pilića, a
najkasnije do
20.12.2014.
godine
l)
Pčelinjak
12,60
14,40
18,00
Od 01.08.do
31.08.2014.
m)
Organizovani
otkup svježeg
mlijeka
0,00
0,00
0,07
0,7
0,8
1,00
n)
2
Proizvodnja
sirove vune
Pčelinje
društvo
Minimalno 30
Maximalno
100
Minimalno
Litar mlijeka 25 000 litara
po kvartalu
kg vune
100
15 dana po
završetku
godišnjeg
kvartala
Od 01.07. do
31.07.2013.
Biljna
proizvodnja
a)
Ratarska
proizvodnja
1)
Zasijane
površine
merkantilnim
žitaricama
ha
Minimalno 0,6
ha, a ako je na
više parcela
svaka parcela
treba biti
najmanje 0,2
ha
490,00
560,00
700,00
Od 15.05. do
30.06.2014.
proljetni rok
od 01.10.do
15.11.2014.
jesenji rok
2)
Zasijane
površine
heljdom
ha
Minimalno 1,0
ha, a ako je na
više parcela
svaka parcela
treba biti
najmanje 0,2
ha
280,00
320,00
400,00
Od 15.05. do
30.06.2014.
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
3)
Zasijane
površine
ljekovitim
biljem
ha
Minimalno 0,3
ha, a ako je na
više parcela
svaka parcela
treba biti
najmanje
0,1ha,
a maksimalno
10 ha
490,00
560,00
700,00
Od 15.05.do
30.06.2014.
b)
Povrtlarska
proizvodnja
1)
Zasijane
površine
merkantilnim
krompirom
ha
Minimalno 0,3
ha, a ako je na
više parcela
svaka parcela
treba biti
najmanje
0,15ha, a
maksimalno 5
ha za sve
kandidate
1.400,00
1.600,00
2.000,00
Od 01.05.do
30.06.2014.
2)
Zasijane
površine
ostalim
povrtnim
kulturama
ha
Minimalno 0,2
ha jedne vrste
povrća, a ako
je na više
parcela svaka
parcela treba
biti najmanje
0,1ha, a
maksimalno 1
ha za sve
kandidate
1.330,00
1.520,00
1.900,00
Od 01.05.do
30.06.2014.
c)
plastenička
proizvodnja
m2
Minimalno
200 m2 jedne
vrste kulture,
a koja može
biti
zastupljena u
više
plastenika, a
maximalno
1000 m2
1,05
1,20
1,50
Od 01.06. do
30.06.2014.
ha
Minimalno 0,3 Poluintenzi- Poluintenzi- Poluintenzi- Do
ha jedne vrste vni 2.800,00 vni 3.200,00 vni 4.000,00 30.06.2014.
d)
1)
Voćarska
proizvodnja
Zasnivanje
novih zasada
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
krošnjastog
voća
voća, a ako je intenzivni
na više parcela 3.500,00
jedna parcela
ne može biti
manja od 0,1
ha
2)
Održavanje
zasada
krošnjastog
voća
ha
0,3 ha jedne
kulture
3)
Zasnivanje
novih zasada
jagodičastog
voća
ha
4)
Realizacija
proizvodnje
krošnjastog
voća
5)
Realizacija
proizvodnje
jagodičastog
voća
3.
a)
intenzivni
4.000,00
intenzivni
5.000,00
proljetni rok
od 01.10. do
15.11.2014.
jesenji rok
840,00
960,00
1.200,00
Do
30.06.2014.
Minimalno 0,2
ha jedne vrste
voća na jednoj
parceli
2.100,00
2.400,00
3.000,00
Do
30.06.2014.
proljetni rok
od 01.10. do
15.11.2014.
jesenji rok
kg
Minimalno
5000 kg u
toku godine, a
maximalno
50 000 kg
0,084
0,096
0,12
Od 01.10. do
30.11.2014.
kg
Minimalno
500 kg u toku
godine, a
maximalno
5000 kg
0,21
0,24
0,30
Od 01.08. do
30.09.2014.
Tona
komposta
Minimalno15
Tona
komposta po
kvartalu
0,00
32,00
40,00
10 dana po
početkug
odišnjeg
kvartala
Gljivarska
proizvodnja
U okviru
gljivarske
proizvodnje
podstiče se
proizvodnja
gljiva u
zatvorenom
prostoru
4.
Organska
proizvodnja
a)
U okviru
organske
proizvodnje
podstiče se
certificiranje
organske
proizvodnje u
tekućoj godini
certificiranje
0
0
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
0
II
Model
kapitalnih
ulaganja
1.
U okviru
modela
kapitalnih
ulaganja
započetih u
tekućoj godini
podstiče:
a)
Izgradnja
objekata
započeta u
tekućoj godini
sa završenim
grubim
građevinskim
radovima preko
50% i to za :
1)
Štalski objekti
za uzgoj
goveda, ovaca,
koza i svinja u
okviru
poljoprivrednog
gazdinstva u
osnovici objekta
m2
Minimalno
100
2)
Štalskih
kapaciteta za
uzgoj perdi za
upotrebnu
površinu
objekta
m2
Minimalno
100
42,00 za
osnovicu
objekta, a
21,00 za
upotrebnu
površinu na
spratu
48,00 za
osnovicu
objekta, a
24,00 za
upotrebnu
površinu na
spratu
60,00 za
osnovicu
objekta, a
30,00 za
upotrebnu
površinu na
spratu
30.11.2014.
3)
Objekti za
skladištenje,
hlađenje i
sušenje
poljoprivrednih
proizvoda u
okviru
poljoprivrednog
gazdinstva
m2
Minimalno
100
35,00 za
osnovicu
objekta, a
17,50 za
upotrebnu
površinu na
spratu
40,00 za
osnovicu
objekta, a
20,00 za
upotrebnu
površinu na
spratu
50,00 za
osnovicu
objekta, a
25,00 za
upotrebnu
površinu na
spratu
30.11.2014.
4)
Izgradnju
ribnjaka
m2
Minimalno
100
42,00
35,00
48,00
40,00
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
60,00
50,00
30.11.2013.
30.11.2014.
b)
Rekonstrukcija
štalskih
objekataza
uzgoj goveda,
koza, ovaca i
peradi u cilju
usklađivanja sa
Pravilnikom o
mjerama za
unaprijeđenje
stočarske
proizvodnje na
području
Kantona
Sarajevo
m2
Minimalno 50
35,00
40,00
50,00
30.11.2014.
2
U okviru
modela
kapitalnih
ulaganja
podstiče se
kupovina u
tekućoj godini:
a)
Kupovina
poljoprivrednog
zemljišta
isključivo za
poljoprivrednu
proizvodnju, a u
cilju povećanja
poljoprivredne
proizvodnje
ha
0,5
Njiva
1.050,00
livada
700,00
pašnjak
560,00
Njiva
1.200,00
livada
800,00
pašnjak
640,00
Njiva
1.500,00
livada
1.000,00
pašnjak
800,00
30.11.2014.
b)
Novog
staklenika ili
plastenika
Po računu
Minimalno
200 m2
14%
16%
20%
30.11.2014.
c)
Nove
poljoprivredne
mehanizacije i
priključnih
sredstava
Po računu
kom
14%
16%
20%
30.11.2014.
d)
Nove opreme u
biljnoj i
animalnoj
proizvodnji
Po računu
kom
14%
16%
20%
30.11.2014.
e)
Priplodnih
junica za
formiranje ili
proširenje
osnovnog stada
Priplodna
junica
Minimalno 5,
a maximalno
10
350,00
400,00
500,00
30.11.2014.
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
mliječnih krava
III
Model ostalih
vrsta novčanih
podsticaja
U okviru ostalih
vrsta novčanih
podsticaja, a u
zavisnosti od
raspoloživih
sredstava
Vlada može
podsticati
a)
Realizacija
pojedinačnih
projekata iz
oblasti
poljoprivrede, a
koje ocjeni
značajnim za
razvoj
poljoprivredne
proizvodnje na
području
Kantona
50.000,00
b)
Aktivnosti
različitih
organizacija,
udruženja ili
asocijacija, a
koje su u
funkciji razvoja
poljoprivrede na
području
Kantona
15.000,00
c)
Sufinansiranje
učešća
poljoprivrednik
a na sajmovima
i drugim
manifestacijama
iz oblasti
poljoprivrede
koji se
organizuju na
području
Kantona ili
području Bosne
i Hercegovine
15.000,00
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
III
(Izuzetci)
(1) Izuzetno od rokova utvrđenih ovom Odlukom za proizvodnje za koje su se zahtjevi
trebali podnijeti prije nego što je ova Odluka stupila na snagu isti se mogu podnijeti u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Izuzetno od rokova utvrđenih ovom Odlukom za zahtjeve koji su ranije podneseni
potrebno je da imaju zapisnički konstatovan početak i obim proizvodnje od strane službenika
Odjeljenja za poljoprivredne stručne poslove Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Odjeljenje)
IV
(Prenesene proizvodnje)
(1) Za kavartalne proizvodnje koje se završavaju u 2013. godini, a rok podnošenja zahtjeva
prelazi u 2014. godinu, zahtjevi će se rješavati u skladu sa Odlukom o iznosima novčanih
podsticaja, minimalnim uslovima za početak roizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i
rokovima podnošenja zahtjeva za 2014. godinu (u daljem tekstu: Odluka za 2014.godinu).
(2) Za proizvodnje koje se zbog ciklusa proizvodnje završavaju u 2014. godini podneseni
zahtjevi rješavavat će se u skladu sa Odlukom iz 2014. godinu.
III FINANSIJSKA SREDSTVA
V
(Zakonom utvrđena visina novčanih sredstva)
(1) Članom 4. Zakona utvrđeno je da se za realizaciju novčanih podsticaja novčana sredstva
obezbjeđuju u Budžetu Kantona Sarajevo i iz drugih izvora.
(2) Članom 5. Zakona utvrđeno je da visina novčanih sredstava koja se obezbjeđuju iz
Budžeta iznosi od 0,5 do 2% od poreznih i neporeznih prihoda u Budžetu za tekuću godinu.
VI
(Novčana sredstva)
Finansijska sredstva za realizaciju ove odluke planirana su Budžetom Kantona Sarajevo za
2014. godinu u okviru pozicije Razvoj poljoprivrede – novčani podsticaji u poljoprivrednoj
proizvodnji.
IV.ZAVRŠNE ODREDBE
VII
(Realizacija)
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo
finasija Kantona Sarajevo.
IX
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama
Kantona Sarajevo”.
M I N I S TAR
___________________________
mr. sci. Emir Hrenovica
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387(0)33 562-068, 562-070
Fax: + 387(0)33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Download

PRIJEDLOG ODLUKE ZA podsticaje 2014..pdf