Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo stambene politike
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Housing Politics
Komisija za sprovođenje javnog poziva za rješavanje
stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana
Broj: 27/01-14-28958-3/14
Sarajevo; 25.12.2014.godine
Na osnovu tačke XV stav (1) tačke d) Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za
rješavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 22/14), Komisija za sprovođenje Javnog poziva za rješavanje stambenog
pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana, imenovana rješenjem Ministra stambene
politike broj: 27/01-14-28958-1/14 od 21.11.2014.godine, utvrđuje
NACRT RANG - LISTE
1.
Sušić Adnan
V
10
10
6
40
2.
Dodik Alisa
V
15
10
12
14
3.
Šahinović Sanela
V
10
10
12
4.
Hodžić Amir
V
15
10
5.
Beširević Suad
V
10
10
6.
Durak Vedad
V
15
7.
Cerić Larisa
V
15
10
UKUPNO
Zajedničko
apliciranje
bračnih
parnera
Doprinos u
nauci, kulturi,
sportu i
tehnici
Stepen
invalidnost
Boravak na
području Bi H i
Broj članova
porodičnog
domaćinstva
Deficitarnost
kadrova
Stručna
sprema
PREZIME I IME
Lokacija
Redni
broj
Starosna dob
kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja
mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana
23,33
89,33
18,33
84,33
40
11,66
83,66
6
28
16
75
3
40
63
3
40
58
3
8
15
10
46
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove ili nisu dostavili potrebnu dokumentaciju iz tačke II
Javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje
stana:
1. Kučuković Mahira- nema prijavljeno prebivalište na području Kantona Sarajevo u
toku posljednje tri godine.
2. Kahvedžić Azmir- nije dostavio potvrdu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo da on
i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu nosioci stanarskog prava na području
Kantona Sarajevo.
3. Babić Kemal- nije dostavio potvrdu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo da on i
članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu nosioci stanarskog prava na području
Kantona Sarajevo.
NAPOMENA:
1. Kandidati koji su bodovani na Nacrtu rang liste mogu Komisiji uložiti prigovor uz
odgovarajuće dokaze, u roku od sedam dana od dana objavljivanja Nacrta rang liste.
2. Kandidati koji se ne nalaze na Nacrtu rang liste, jer su njihove prijave nepotpune ili ne
ispunjavaju uslove javnog poziva mogu Komisiji uložiti prigovor, u roku od sedam dana od dana
objavljivanja Nacrta rang liste.
Prigovori se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo stambene politike,
Komisija za sprovođenje javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa
uz obavezu kupoprodaje stana, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo.
PREDSJEDNICA KOMISIJE
Višnja Ljubijankić
web: http://msp.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-029,Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Download

NACRT RANG LISTE ZAKUP-2014.pdf