UREDBE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
1. Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne
proizvodnje u 2010. i 2011. godini ("Sl. glasnik RS" broj 6 /10.)"
Program mera za dugoročno kreditiranje je za 2010. i 2011. godinu i odnosi se na
poljoprivredna gazdinstva-fizička i pravna lica- upisana u Registar. Deo sredstava obezbeđuje
Ministarstvo-40% a banke iz sopstvenog potencijala 60% . Planirana sredstva za dugoročno
kreditiranje poljoprivrede i prehrambene industrije su 3.500 miliona dinara. Sredstva su
namenjena, poljoprivrednoj odnosno prehrambenoj proizvodnji (za investicije u nova osnovna
sredstva i objekte u primarnoj, prehrambenoj proizvodnji osim kupovine zemljišta).
Korisnik zahtev podnosi preko banke koja odobrava kredit. Banka Ministarstvu podnosi
zahtev i original ugovora o odobrenom dugoročnom krediti overen od ugovornih strana.
Ministarstvo i Uprava za trezor utvrnuju ispunjenost uslova i o tome obaveštavaju banku i
prebacuju sredstva po odobrenom zahtevu sa Ministarstva na banku.
Uslovi dugoročnog kredita:
1. Rok otplate glavnice kredita je pet (5) godina posle isteka grejs perioda, osim za izgradnju
objekata, podizanje zasada vinove loze i jezgrastog voća, gde je rok otplate osam (8) godina. u prve tri godine (odnono pet godina), korisnik otplaćuje deo kredita dobijen od banke.
Sredstva dobijena od Ministartva korisnik otplaćuje posle navednog roka za banke,a
najkasnije pet odnosno osam godina. Rokovi otplate kredita se detaljnije urenuju ugovorom o
kreditu. Ukupan rok otplate glavnice kredita ne može biti duži od pet, odnosno osam godina
posle isteka grejs perioda.
2. Efektivnu kamatnu stopu (za deo kredita koji finansira banka) odrenuje banka a
maksimalno šestomesečni EURIBOR+10% na godišnjem nivou ili 12.5% na godišnjem
nivou, u zavisnosti od toga koja je stopa veća. Kamtana stopa se ne obračunava na deo kredita
koji finansira Ministarstvo.
3. Naplatu celokupnog kredita vrši banka po planu otplate, što je sastvani deo Ugovora. 4.
Primenjuje se valutna klauzula za utvrnivanje kredita i rata, a dospele rate se plaćaju u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS.
5. Grejs period je do godinu dana, odnosno tri godine za višegodišnje zasade. Za to vreme
obračunava se i naplaćuje kamata i provizija na sredstva banke.
6. Otplata se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, devetomesečnim ili godišnjim
ratama u roku od pet dana od isteka dospeća rate. Prevremena otplata kredita nije dozvoljena
godinu dana od dana puštanja kredita u tečaj. Dozvoljena je delimična prevremena otplata
kredita u srazmernom iznosu otplate duga i prema banci i prema Ministarstvu.
7. Najmanji iznos kredita je 5.000 evra a najveći 300.000 evra.
8. Sredstva obezbenenja kredita-u skladu sa poslovnom politikom banke. Hipoteka prvog reda
na nepokretnostima u vlasništvu korisnika kredita ili drugog lica zasnovana na osnovu
ugovora i hipotekarne izjave overene kod suda uzima se u srazmeri od 1:1.2. Ukoliko
instrument obezbenenja prevazilazi po vrednosti navedenu srazmeru, prihvatiće
se ukoliko je ponunen od strane korisnika kredita.
Dugoročni kredit ne može ostvariti:
1. Poljoprivredno gazdinstvo koje ima dugoročni kredit u tečaju po jednoj od Uredbi za
kreditiranje poljoprivredne proizvodnje od 2004.-2009. godine ili nije izmirilo sve obaveze po
kratkoročnom krediti po nekoj od navedenih Uredbi.
2. Povezano lice (u smislu člana 34. Zakona o privrednim društvima) ukoliko je je neko od
njih koristilo dugoročni kredit od 2004.-2009. godine.
3. Ako nisu ispunjena prethodna dva uslova, Ministarstvo traži povraćaj celokupnog iznosa
kredita sa obračunatom redovnom i zateznom kamatom na ceo iznos kredita.
Ukoliko poljoprivredno gazdinstvo ne izmiruje redovno svoje obaveze stavlja se u pasivan
status. Korisnik može da ostvari učešće u kreditu iz Programa samo po jednom kreditu.
2. Uredba o utvrđivanju programa mera za subvencionisanje kamate za
kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini ("Sl. glasnik
RS" broj 6 /10.)"
Sredstva su namenjena za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje
registrovanih poljoprivrednih gazdinstava - pravna i fizička lica, u 2010. godini. Kreditiranje
se sprovodi preko banaka. Planirani iznos sredstava je 300 miliona dinara a ponunena su dva
modela:
1. za fizička lica
2. fizička lica i zemljoradničke zadruge imaoce robnih zapisa (u skladu sa Zakonom o javnim
skladištima za poljoprivredne proizvode) koji koriste uskladištene poljoprivredne proizvode
po robnom zapisu kao predmet zaloge za obezbenenje potraživanja banaka po odobrenim
kreditima po osnovu ove uredbe.
Uslovi kredita:
1. Rok vraćanja od tri, šest, devet i dvanaest meseci.
2. Maksimalna efektivna kamatna stopa: za fizička lica referentna kamatna stopa NBS+5% na
godišnjem nivou, bez valutne klauzule. Za imaoce robnih zapisa referntna kamatna stopa
NBS+3% na godišnjem nivou, bez valutne klauzule.
3. Sa uslovom plaćanja kamate zajedno sa pripadajućom glavnicom po dospeću kredita.
4. Kredit se odobrava u dinarima.
5. Model kredita - potrošački.
6. Odobren izos za fizička lica od 50.000 dinara maksimalno 900.000 dinara. Za imaoce
robnih zapisa fizička lica maksimalno 1.200.000 dinara a zemljoradničke zadruge do
2.000.000 dinara
Broj ostvarenih podsticaja iz ovog Programa nije ograničen, a korisnik kredita može da ima
samo jedan kredit u tečaju. ako je korisnik kredita puštenog u tečaj istovremeno i imalac
robnog zapisa, mogu da koriste još jedan kredit pod datim uslovima.
Zahtev za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje podnosi korisnik kredita preko
banke koja odobrava kredit. Uprava za trezor utvrnuje ispunjenost uslova i prebacuje sredstva
za subvencionisanje kamatnih stopa po odobrenim zahtevima iz budžeta na račune banaka u
roku od 30 dana od dana odobrenja. Subvencija kamatne stope je u visini referntne kamatne
stope NBS. Nakon odobrenja Uprave banka pušta u tečaj kredit najkasnije u roku od
sedam dana po prijemu odobrenja.
Ukoliko je fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva koristilo kredite po programima
Ministrstva od 2004.-2009. stiče pravo na podnošenje zahteva za subvencionisanje kamate za
kratkoročno kreditiranje u 2010. godini samo u slučaju da je sve obaveze po prethodnim
kreditima u potpunosti izmirio. Ukoliko kredit nije namenski korišćen, proglašava se
dospelim na taj način što se celokupna glavnica i pripadajuća redovna i zakonska zatezna
kamata za ceo period korišćenja kredita naplaćuje od korisnika kredita. Sredstva će se
odobravati po redosledu podnošenja zahteva, najviše do iznosa raspoloživih sredstava.
3. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala
za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini ("Službeni glasnik RS" br.
7/10)
Pod repromaterijalom smatra se: dizel gorivo, evro dizel odnosno biodizel, mineralno nubrivo
i deklarisano seme. Pod ovu Uredbu ne podpada mineralno nubrivo kupljeno u skladu sa
Uredbom za regresirano mineralno nubrivo za jesenju setvu 2009.godine. Pravo ima fizičko
lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisano u Registar i da je:
1. izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za
podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje
2. da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog PIO fonda i
da je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.
Ova odredba se ne primenjuje na nosioca gazdinstva koji od 31.12.2008. godine ima
prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha na teritoriji opštine
koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Pravo na regres nema podnosilac ukoliko je zakupio zemljište od pravnog lica, osim ako je
ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa Ministarstvom poljoprivrede. Pravo na regres ima i
podnosilac zahteva kome je utvrneno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda u
2010. godini. Pravo imaju i nosioci porodičnog gazdinstva koji od 31.12.2009. godine imaju
prebivalište i površine na teritoriji odrenenih opština na Kosovu (detaljnije u tekstu Uredbe) i
bez obaveza navedene tačke 2.
Prijavljuju se površine od 0.5 do 100 ha, pri čemu se može ostvariti iznos najviše do:
- 6.000 dinara po hektaru za mineralno đubrivo
- 4.000 dinara po hektaru za deklarisano seme
- 4.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, tj. evrodizel odnosno biodizel
Gazdinstva koja su prijavila površine pod duvanom u 2009. godini pored navedenih sredstava
imaju pravo i na sredstva u iznosu od 20.000 dinara/ha. Za prijavljene površine do 5 ha pod
duvanom nije potrebno da je ispunjen zahtev koji se tiče plaćanja glavnog duga za PIO do
30.aprila 2010. godine Zahtev za duvan se podnosi u dva primerka Upravi za trezor od 1.maja
do 30. juna 2010. godine na Obrascu 1 (sastavni deo Uredbe).
Zahtev za regresiranje repromaterijala podnosi se u dva primerka Upravi za trezor na Obrascu
2 (sastavni deo Uredbe). Zahtev se podnosi istovremeno ili sukcesivno za pojedine
repromaterijale i to:
1. od 1. maja do 30. juna 2010. godine
2. od 1. septembra do 30. septembra 2010. godine
Uz zahtev se podnosi:
1. fiskalni isečak (na poleđini overen od strane dobavljača) koji je izdat od 1. oktobra
2009. godine do dana stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno od dana stupanja na snagu
Uredbe do 30. septembra 2010. godine i gotovinski račun koji glasi na ime podnosioca
zahteva, ili
2. overena kopija fakture uz priznanicu-nalog za prenos sredstava ili overen izvod iz banke
kao dokaz da je plaćanje izvršeno, izdato od 1. oktobra 2009. godine do 30. septembra
2010. godine.
Računi se podnose kao dokaz za kupljeni repromaterijal po ha prijavljene površine u iznosu
od:
• 9.000 dinara i više za mineralno nubrivo
• 4.000 dinara za deklarisano seme
• 4.000 dinara za dizel (evrodizel ili biogorivo)
Sredstva se isplaćuju u zavisnosti od ukupnog iznosa priloženih računa, prema sledećoj tabeli:
Ukupan iznos prema priloženim računima (dinara) Iznos sredstava za regresiranje mineralnog
đubriva (din/ha) od do:
6.000, 9.000 i više
4.500, 6.500, 8.999,99
3.000, 4.500, 6.499,99
1.500, 2.500, 4.499.99
0,
0, 2.499.99
Uprava za trezor sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova ya ostvarivanje prava za
regresiranje. U slučaju dostavljanja neistinitih podataka za određene zahteve, korisnik gubi
status aktivnog gazdinstva i stiče pasivan status, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa za
koji se obračunava zakonska zatezna kamata. Takođe je predviđena novčana kazna od 10.000
do 50.000 dinara za neispunjenost određenih uslova.
4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2010. godinu
("Službeni glasnik RS" br. 7/10)
Pravo na korišćenje premije imaju fizička lica (nosioci porodičnog komercijalnog poljopr.
gazdinstva) i pravna lica od najmanje 90% državnog kapitala.
Uslovi:
- Gazdinstvo upisano u Registar polj. gazdinstava
- prijavljene vrste i broj životinja
- izvršeno obeležavanje i registracija grla u centralnoj bazi
- da je vlasnik grla koje je prijavljeno u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla član njegovog
poljoprivrednog gazdinstva.
Premija se ostvaruje preko pravnih lica i preduzetnika koji se bave preradom mleka i isplaćuje
se kvartalno. Premija se ostvaruje ako je isporučeno najmanje 4.000 litara mleka po kvartalu a
ne više od 3.000.000 litara mleka po kvartalu. Iznos je 1.50 dinara po litru isporučenog mleka.
Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu broj 1 (sastavni deo Uredbe).
Potrebno je podneti i:
-
zapisnik veterinarskog tj. poljoprivrednog inspektora o količini i kvalitetu isporučenog
mleka
- obračun za kvartal za koji se podnosi na Obrascu 2
- spisak korisnika premije po otkupnim mestima za dati kvartal na Obrascu 3
- fotokopija rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova objekta za obradu i
preradu mleka, za prvi zahtev podnet u toku godine
- fotokopiju rešenja o registraciji za bavljenje preradom mleka, za prvi zahtev podnet u
toku godine
- fotokopiju kartona deponovanih potpisa, za prvi zahtev podnet u toku godine
Dokumentacija se čuva narednih pet godina.
Zahtevi se podnose:
- za I kvartal ( od 1.01.-31.03. 2010.) od 1. do 15. aprila
- za II kvartal (od 1.04.-30.06.2010.) od 1. do 15. jula
- za III kvartal (od 1.07.-30.09.2010.) od 1. do 15. oktobra
- za IV kvartal (od 1.10.-31.12.2010.) od 1. do 15. januara 2011.
Sredstva se na račun korisnika premije prebacuju najdalje za tri dana od dana uplate na račun
pravnog lica ili preduzetnika. Sredstva se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva do
iznosa utvrđenog aktom Vlade.
Predviđene su novčane kazne ukoliko se preuzete količine mleka ne prerade u mlekari i
sredstva ne doznače korisniku u propisanom roku.
5. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja
životinja, useva i plodova u 2010. godini ("Službeni glasnik RS" br. 7/10)
Pravo na korišćenje ovih sredstava ima fizičko lice (nosilac komercijalnog poljoprivrednog
gazdinstva) za životinje i biljne kulture prijavljene u 2010. godini, ako je:
1. upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava
2. ako ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog PIO i da je na dan
30.04. 2010. godine uplatio glavni dug po osnovu doprinosa za PIO u visini obaveza
za 2009. godinu. (Izuzetak je nosilac polj. gazdinstva kome je utvrđeno svojstvo
osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2010. godine, ali ne kasnije od datuma
podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja. Svojstvo
osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ne mora da ima fizičko lice nosilac,
porodičnog komercijalnog polj. gazdinstva ako je na dan 31.12.2008. godine i dalje sa
prebivalištem na teritoriji opštine ili grada koje pripada području sa otežanim,
uslovima rada u poljoprivredi.) Sredstva za regresiranje su u iznosu od 40% od visine
premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja
(osigurano kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa) za životinje
osigurane od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava i useve i
plodove od rizika umanjenja prinosa.
Zahtev se podnosi Upravi za trezor od 1. maja do 31. oktobra 2010. godine na Obrascu koji je
sastavni deo Uredbe. Podnosi se i overena kopija polise osiguranja izdata od 1. novembra
2009. godine do 31. oktobra 2010. godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne
premije osiguranja. Sredstva se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva do iznosa
utvrnenog aktom Vlade. Predviđena je novčana kazna za ostvarivanje prava na regres na
osnovu neistinitih podataka.
6. Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugorono kreditiranje poljoprivrene
proizvodnje preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i
2011. godini ("Službeni glasnik RS" br. 11/10 od 05. marta 2010. god.)
Konkurs i zahtev o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne
proizvodnje davanjem kredita preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne
samouprave u 2010. i 2011. god
http://www.minpolj.gov.rs/download/konkurs%20fond.pdf
Sredstva za dugoročno kreditiranje su namenjena registrovanim poljoprivrednim
gazdinstvima. Ministarstvo obezbenuje 25% sredstava, jedinice lokalne samouprave 25% a
banke 50% sredstava. Pravo učešća po Programu imaju jedinice lokalne samouprave koje se
prijave na konkurs Ministarstva. Pored zahteva LS prilažu i program kreditiranja koji mora da
sadrži konkretne investicije koje će se finansirati imajući u vidu potrebe lokalnih
poljoprivrednika i komparativne prednosti jedinice lokalne samouprave.
Krediti se odobravaju fizičkim i pravnim licima upisanim u Registar , a na osnovu programa
jedinice lokalne samouprave kojoj teritorijalno pripadaju. Privremeni nosioci gazdinstva
nemaju pravo podnošenja zahteva, kao i gazdinstva u pasivnom statusu. Zahtev se podnosi
banci a jedinice lokalne samouprave prate sprovonenje Programa.
Uslovi dugoročnog kredita:
1. rok otplate glavnice kredita je od tri do pet godina posle isteka grejs periodam
(detaljnije se urenuje ugovorom)
2. odloženi rok vraćanja glavnice je do 12 meseci
3. EKS za deo kredita koji finansira Ministarstvo i lokalna samouprava je 0% na
godišnjem nivou. Na bankarskih 50% EKS je maksimalno šestomesečni
EURIBOR+10% na godišnjem nivou ili 13.5 % na godišnjem nivou, u zavisnosti od
toga koja je stopa vea.
4. namena - za investicije u nova osnovna sredstva i objekte u primarnoj i prehrambenoj
proizvodnji, osim kupovine zemljišta, a prema programu lokalne samouprave uz
Ugovor zaključen sa Ministarstvom.
5. Banke odrenuju kreditnu sposobnost klijenta.
6. naplata kredita - u skladu sa planovima otplate što je sastavni deo ugovora o kreditu.
Za vreme grejs perioda obračunava se i naplaćuje kamata i provizija na sredstva banke
prema poslovnoj politici banke.
7. primena valutne klauzule - iznos i rate se utvrnuju u evrima a dospela plaćanja se vrše
u dinarskoj protivvrednosti.
8. otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, devetomesečnim ili
godišnjim anuitetima prema planu otplate, u roku od pet dana od isteka dospeća rate.
Prevremena otplata nije dozvoljena godinu dana od puštanja kredita u tečaj.
Dozvoljena je delimična prevremena otplata kredita, u srazmernom iznosu otplate
duga.
9. najmanji iznos sredstava po kreditu je 5.000 evra
10. sredstva obezbenenja kredita: hipoteka prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu
korisnika kredita ili drugog lica zasnovana na osnovu ugovora i hipotekarne izjave
overene kod suda uzima u srazmeri 1:1,2. Ukoliko realni instrumenti obezbenenja
prevazilaze po vrednosti navedenu srazmeru, prihvati će se ukoliko je ponunen od
strane korisnika kredita.
11. puštanje kredita u tečaj po osnovu profakture pribavljene od prodavca u korist računa
prodavca, naznačenog u profakturi po odobrenju kredita.
Konkurs za lokalne samouprave je važeći u periodu od 10.03.2010. do 10.03.2011.godine.
7. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj
kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju
mesa u 2010. godini ("Službeni glasnik RS" br. 15/10 od 19. marta)
U smislu ove uredbe proizvodnja mleka je proizvodnja kravljeg mleka, a proizvodnja mesa je
tov junadi, kao i odgoj ovaca i koza u svrhu proizvodnje mesa. Pravo na korišćenje ima
fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je:
- upisan u Registar polj. gazdinstava, aktivan status
- upisan u Registar objekata koji se vode u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo
- izmirene poreske obaveze za 2009. godinu
- ako ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog PIO i da je na dan 30.04.
2010. godine uplatio glavni dug po osnovu doprinosa za PIO u visini utvrđenih obaveza za
2009. godinu, izuzev za fizička lica -nosioce polj. gaz. kojima je svojstvo osiguranika
poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini, i to do dana podnošenja zahteva
- da ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija
- za investicije za izgradnju objekata za držanje mlečnih krava kapaciteta najmanje 20, a
najviše 100 mlečnih krava i za izgradnju objekata za držanje životinja kapaciteta najmanje 20,
a najviše 150 grla junadi, odnosno najmanje 150 grla ovaca /koza, pravo na korišćenje ima
nosilac polj. gazdinstva koji u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje podsticajnih
sredstava nije upisan u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom koji se uređuje
veterinarstvo, pod uslovom da je posle realizacije investicije, a pre isplate podsticajnih
sredstava upisan u taj Registar.
Sredstva za kravlje mleko se mogu koristiti za:
1. izgradnju objekata za držanje mlečnih krava kapaciteta najmanje 20, a najvišem 100
mlečnih krava
2. rekonstrukciju objekata za držanje mlečnih krava
3. izgradnju objekta/objekata za mužu i skladištenje mleka
4. nabavku nove opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka na farmi
5. nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže
6. nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju stoène hrane na farmi i/ili
za sistem za napajanje stoke
7. nabavku opreme za transport mleka na farmi
8. izgradnju objekta i/ili nabavku opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom 9.
rekonstrukciju objekata za mužu i skladištenje mleka
Ukoliko podnosilac već ima objekat/objekte za držanje mlečnih krava, pravo na korišćenje za
tačku 1. može ostvariti pod uslovom da posle realizacije investicije, a pre isplate sredstava,
ukupna kapacitet svih objekata na jednom polj. gazd. bude najmanje 20, a najviše 100
mlečnih krava. Isti uslov po broju grla važi i za rekonstrukciju objekta. Sredstva za
proizvodnju mesa se mogu koristiti za:
1. izgradnju objekata za držanje životinja kapaciteta najmanje 20, a najviše 150 grla junadi,
odnosno najmanje 150 grla ovaca /koza
2. nabavku nove opreme i/ili mehanizacije za pripremu silaže
3. nabavku nove mehanizacije za pripremu, rukovanje, distribuciju stočne hrane na farmi i / ili
za sistem za napajnje stoke
4. izgradnju objekata i/ili nabavku opreme za adekvatnu manipulaciju stajnjakom
5. rekonstrukciju objekata za držanje životinja
Ukoliko podnosilac već ima objekat/objekte za držanje životinja, mora ispuniti uslov dat za
broj grla po tački 1. na jednom poljoprivrednom gazdinstvu. Isti uslov važi i za rekonstrukciju
objekata, tačka 5.
Minimalna vrednst po jednom korisniku je 200.000,00 dinara (bez PDV-a), a maksimalna
15.000.000,00 dinara. Pravo na podsticaj ne može da se ostvari više od jednog puta za istu
investiciju. Sredstva se utvrđuju u procentualnom iznosu od ukupne realizovane investicije
(bez PDV-a) i to u iznosu od 50% od realizovane investicije Ukupan iznos podsticajnih
sredstava ne može biti veći od:
- 7.000.000,00 dinara - za mleko taèke 1., 2., 3., 8. i 9. i za meso tačke 1., 4. i 5.
- 4.000.000,00 dinara - za mleko taèke 4., 5. i za meso tačke 2. i 3.
- 2.000.000,00 dinara - za mleko taèke 6. i 7.
Sredstva se raspodeljuju konkursom, koji će bliže definisati modele/tipove opreme i
mehanizacije, rokove, kriterijume i dokumentaciju. Ispunjenost uslova iz podnetog zahteva
vrži poljoprivredni inspektor. Utvrđuje se rang lista, a u slučaju istog broja bodova kod više
kandidata prednost ima zahtev koji je ranije podnet. Investicija se mora realizovati u roku koji
će se utvrditi rešenjem. Sredstva se isplaćuju posle realizacije investicije i izvršene kontrole.
Ukoliko nije realizovana investicija pravo dobija sledeći podnosilac na rang listi. Korisnik
serdstava je dužan da predmet investicije koristi u skladu sa predviđenom namenom, da
predmet investicije ne otuđi u roku od pet godina, da dokumentaciju čuva najmanje pet
godina, da predmet investicije vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane
Ministarstva.
8. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj
kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010.
godini("Službeni glasnik RS" br. 15/10 od 19. marta)
Pravo na korišćenje ovih sredstva imaju pravna lica razvrstana kao mala pravna lica
(Zakon kojim se uređuje revizija i računovodstvo) i preduzetnik. Ona moraju biiti
registrovana kod Agencije za privredne registre za bavljenje preradom mleka ili mesa, upisana
u Registar objekata (Uprava za veterinu) i da su izmirila sve poreske obaveze u 2009.
godini.Ako je u pitanju zemljoradnièka zadruga, da su članovi zadruge (najmanje 10) upisani
u Registar poljopr. gazdinstava. Investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka se
mogu koristiti za:
1. izgradnju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinasrko-sanitarnih
uslova
2. izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka
3. nabavku novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda
4. nabavku novih mašina i/ili opreme, u cilju modernizacije postojećih ili opremanje
novih prerađivačkih kapaciteta
5. rekonstrukciju objekata za preradu mleka, u cilju ispunjavanja veterinarskosanitarnih
uslova
6. rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka
Investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mesa se mogu koristiti za:
1. Izgradnju objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja veterinasrkosanitarnih uslova
2. izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa
3. rekonstrukciju postojećih objekata za preradu mesa, u cilju ispunjavanja
veterinarskosanitarnih uslova
4. nabavku nove proizvodne linije za proširenje asortimana proizvoda
5. nabavku novih mašina i/ili opreme, u cilju modernizacije postojećih ili
opremanje novih prerađivačkih kapaciteta
6. izgradnju objekata u cilju uspostavljanja klaničnih kapaciteta
7. izgradnju objekata za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj
industriji
8. nabavku nove opreme za upravljanje otpadom u klanicama i prerađivačkoj
industriji
9. rekonstrukciju prostorija za prikupljanje i skladištenje mesa.
Minimalna vrednost investicije je 200.000,00 dinara (bez PDV-a, a maksimalna
20.000.000,00 dinara po jednom korisniku. Ne može se ostvariti za istu investiciju podsticaj
više od jednog puta.
Podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o uslovima i
načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima us
ostvariti podsticajna sredstva po ovoj uredbi. Sredstva se utvrđuju u procentualnom iznosu od
ukupne realizovane investicije (bez PDV-a) i to u iznosu od 50% od realizovane investicije.
Ukupan iznos ne može biti veći od:
- 7.000.000,00 dinara za mleko tačke 1., 2., 5. i 6. i za meso tačke 1., 2., 3.,
6., 7. i 9.
- 5.000.000,00 dinara za mleko tačke 3. i 4. i za meso 4., 5. i 8.
Sredstva se raspodeljuju konkursom koji će bliže definisati modele/tipove opreme i mašina,
rokove, kriterijume i dokumentaciju. Ispunjenost uslova iz podnetog zahteva vrši
poljoprivredni inspektor. Utvrñuje se rang lista, a u slučaju istog broja bodova kod više
kandidata prednost ima zahtev koji je ranije podnet. Investicija se mora realizovati u roku
koji će se utvrditi rešenjem. Sredstva se isplaćuju posle realizacije investicije i izvršene
kontrole. Ukoliko nije realizovana investicija pravo dobija sledeći podnosilac na rang listi.
Korisnik serdstava je dužan da predmet investicije koristi u skladu sa predviđenom namenom,
da predmet investicije ne otuđi u roku od pet godina, da dokumentaciju čuva najmanje pet
godina, da predmet investicije vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane
Ministarstva.
9. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju
kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica,
industrijskog bilja, kao i investicije za nabavku osnovnog stada u stočarskoj
proizvodnji za 2010. godinu (Sl.gl. broj 15/10 od 19. marta 2010. god.)
Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju:
- fizička lica - nosilac komerc. porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (upisano u Registar
polj. gazdinstava, izmirene PIO obaveze za 2009. godinu, izmirene obaveze po osnovu
propisa za mere za podsticanje razvoja polj. proizvodnje.)
- udruženje - upisano u odgovarajući registar udruženja sa najmanje 10 članova koji su
upisani u Registar polj. gazdinstava i u aktivnom su statusu.
- Pravno lice (registrovano kod APR, upisano u Registar, razvrstano u mala preduzeća i ima
izmirene poreske obaveze za 2009. godinu. Izuzetak su pravna lica registrovana kod Agencije
za privredne registre sa izmirenim poreskim obavezama za 2009. godinu ako su upisana u
Registar javnih skladišta a sredstva koriste za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta
zrnastih proizvoda.
Sredstva se koriste za :
1. nabavku nove mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja;
2. nabavku kvalitetnog priplodnog materijala
3. nabavku novih traktora i širokozahvatne mehanizacije za proizvodnju povrća, žitaricai
industrijskog bilja
4. nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda
5. investicije za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i klasiranje
poljoprivrednih proizvoda.
Fizičko lice ima pravo na sredstva pod tačkama: 1., 2., 3. i 5.
Udruženje ima pravo na sredstva pod tačkom 3.
Pravno lice ima pravo na sredstva pod tačkama 4. i 5.
Podsticajna sredstva su bespovratna.
Podsticaji za tačke 1., 2. i 3. se utvrđuju u iznosu od 30% plaćenog iznosa realizovane
investicije (umanjeno za PDV). Izuzetak (40% plaćenog iznosa realizovane investicije) je
fizičko lice - nosilac polj. gazdinstva ako je rođeno posle 1. januara 1970. godine, ženskog
pola i ima prebivalište na teritoriji marginalnog područja ili na dan 31.12.2009. ima
prebivalište na teritoriji opština na Kosovu i Metohiji. Podsticaji za taèke 4. i 5. utvrđuju se u
procentu od 40% plaćenog iznosa realizovane investicije (bez PDV-a). Tabela 1 - Nabavka
nove mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica iindustrijskog bilja R/br. Vrsta
kvalifikovane investicije Karakteristike % povrata sredstva od plaćenog iznosa realizovane
inv. (bez PDV-a) maksimalan iznos podsticaja u RSD
Zahtevi se podnose na obrascima koji su sastavni deo ove Uredbe. Zahtev se podnosi od
prvog maja do 31. avgusta 2010. godine preporučenom poštom, na adresu: Uprava za
agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac sa naznakom: "Zahtev za korišćenje
podsticajnih sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća,
žitarica, industrijskog bilja, kao i investicije za nabavku osnovnog stada u stočasrkoj
proizvodnji".
Uz zahtev se podnosi:
1. original račun, odnosno overena fotokopija računa, ne stariji od 1. januara 2010.
godine, sa dokazom o izvršenoj uplati u 2010. godini
2. otpremnica kojom se dokazuje nabavka opreme za koju je po važeæim propisima
utvrđena obaveza izdavanja otpremnice
3. kopija garantnog lista za izvršenu nabavku opreme (gde je obaveza izdavanja
garantnog lista)
4. overena fotokopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodn
stoke (pedigre) - za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala
5. fotokopija pasoša - za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za dobijanje podsticaja i to za:
- nabavku kvalitetnog priplodnog materijala
- nabavku nove mehanizacije za proizvodnju povræa, žitarica i industrijskog
bilja, tako što je maksimalan iznos podsticaja 1.000.000,00 dinara.
Uprava proverava ispunjenost uslova, nakon čega se vrši isplata po redosledu podnošenja
zahteva. Korisnik ne sme otuđiti mehanizaciju za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog
bilja u narednih pet godina, od dana isplate. Korisnik za sredstava za nabavku kvalitetnog
priplodnog materijala mora koristiti priplodno grlo za dalju reprodukciju na svom gazdinstvu
u naredne četiri godine (junice), tri godine (nazimice i nerastovi) i dve godine (dvisci i dviske
ovaca i koza). U suprotnom sredstva se moraju vratiti uz obračunatu zateznu kamatu. Sredstva
za nabavku novih traktora i širokozahvatne mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica i
industrijskog bilja, za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i za
investicije za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i klasiranje poljoprivrednih
proizvoda se raspodeljuju konkursom. Konkursom se bliže određuju uslovi, a podnosilac
može podneti jednu prijavu za tačke 3. i 4., odnosno za jednu od investicija iz Tabele 5.
Uslovi konkursa kao u prethodnoj uredbi. Podsticaji koji se koriste u skladu sa ovom uredbom
ne isključuju druge finansijske programe koje je donela Vlada, a koji se odnose na
podsticaje radi nabavke poljoprivredne mehanizacije.
10. Uredba o utvrđivanju programa mera o raspodeli i korišćenju podsticajnih
sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja
za 2010. godinu (Sl.gl. broj 15/10 od 19. marta 2010. god.)
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju: fizička lica (nosilac porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva), pravna (razvrstana u mala preduzeća) i naučnoistraživačke
organizacije. Uslov je da su: 1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim
statusom, 2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Pravilnikom i 3) vlasnici
grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.
Sredstava se ostvaruju jednom u toku godine, po grlu/jedinki, za određene vrste i rase
životinja i za određen broj, i to najmanje:
1. pet ženskih priplodnih grla za podolsko goveče (jednog bika ako ima najmanje 5 ženskih
priplodnih grla po jednom biku); 35.000 din/grlu
2. najmanje pet ženskih priplodnih grla za bušu (jednog bika ako ima najmanje 5 priplodnih
grla po jednom biku); 20.000 din/grlu
3. tri priplodna ženska grla domaćeg bivola (jednog priplodnog mužjaka domaćeg bivola na
5 . priplodnih grla po jednom mužjaku bivola); 9.000 din/grlu
4. deset priplodnih ženskih grla balkanskog magarca (jednog mužjaka balkanskog magarca
na 10 . priplodnih grla); 3.500 din/grlu
5. 20 krmača mangulice (jednog nerasta na 25 . priplodnih grla); 4.000 din/grlu
6. pet krmača moravke ( jednog nerasta na 25 . priplodnih grla); 8.000 din/grlu
7. jednu krmaču resavke (jednog nerasta na 10 . priplodnih grla); 10.000 din/grlu
8. 20 priplodnih ovaca pramenke (sojevi: pirotska, karakačanska, krivovirska, bardoka,
lipska, vlaško vitoroga) odnosno èokanske cigaje (jednog ovna na 25 . priplodnih grla); 2.400
din/grlu
9. 20 priplodnih ženskih grla balkanske koze (jednog jarca na 25 . priplodnih grla); 2.000
din/grlu
10. 50 priplodnih ženskih jedinki za živinu - kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš
(jednog petla na 10 kokošaka u jatu); 250 dinara/grlu
11. jedno grlo noniusa ili domaćeg brdskog konja, ali ne više od tri muška grla po jednom
držaocu ); 20.000 dinara/grlu
Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac, od 1.
aprila do 30. maja 2010. godine, na obrascu koji je sastavni deo uredbe. Uz zahtev se
podnosi:
1. zapisnik o održanoj smotri overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke
organizacije
2. fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev
3. kopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, kopija o razvrstavanju preduzeća u malo
preduzeće koje je dostavljeno APR uz finansijski izveštaj i uverenje o izmirenim poreskim
obavezama za 2009. godinu (za pravna lica). Sredstva se isplaćuju nakon nadzora inspektora,
po redosledu podnošenja zahteva.
11. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku u
sprovođenju poverenih, stručno-edukativnih i savetodavnih poslova u
poljoprivredi za 2010. godinu (Sl.gl. broj 15/10 od 19. marta 2010. god.)
Korisnici ovih sredstava su poljoprivredne stručne službe, koje moraju da zadovolje
kriterijum broja zaposlenih diplomiranih inženjera poljoprivrede odgovarajuæeg smera, što je
detaljnije dato u tekstu Uredbe. Sredstva su namenjena za poverene poslove u poljoprivredi za
2010. godinu, a odnose se na: savetodavne, edukativne, demonstrativne, informativne i
izveštajne aktivnosti.
Korisnik sredstava je i Institut za primenu nauke u poljoprivredi za poslove koordinacije i
kontrole. Sredstva se definišu ugovorom sa Ministarstvom nakon podnetog zahteva za
korišćenje podsticajnih sredstava.
12. Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unaprenenja
stočarstva u 2010. godini ("Službeni glasnik RS" br. 17 /10, od 23. marta 2010.
god.)
Ova podsticajna sredstva se isplaćuju po grlu kvalitetne priplodne stoke i to za goveda, ovce,
svinje i koze. Pravo na sredstva imaju poljoprivrednici pod sledećim uslovima:
1. da su upisani u Registar polj. gazdinstava kao nosioci komercijalnih porodičnih
poljoprivrednih gazdinstava.
2. da su prijavili vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstva na kojima se životinje drže.
3. da su grla evidentirana u Centralnoj bazi podataka i da su izvršena dijagnostička
ispitivanja goveda na tuberkulozu, enzootsku leukozu i brucelozu, ovaca i koza na
brucelozu ili vakcinacija krmača na klasičnu kugu svinja u skladu sa Programom mera
zdravstvene zaštite u 2010. godini.
4. da su vlasnici grla za koje podnose zahtev ili je vlasnik grla član porodičnog
gazdinstva podnosioca zahteva.
5. da imaju svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod PIO fonda i da su 30.04.2010.
platili glavni dug po osnovu doprinosa PIO za 2009. godinu.(Izuzetak: pravo imaju
poljoprivrednici-nosioci komerc. porodičnih polj. gazdinstava kojima je utvrneno
svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2010. godine a u 2009. godini
nisu bili upisani u registar kao nosioci ili članovi drugog poljoprivrednog gazdinstva.
Drugi izuzetak su nosioci komerc. porodičnih polj. gazdinstava kojima je utvrneno
svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2010. godine iako su bili upisani
kao članovi ili nosioci komerc. porodič. polj. gazdinstva pod uslovom da u 2009.
godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa).
Ukoliko nosioci komercijalnih porodičnih polj. gazdinstava nemaju utvrneno svojstvo
osiguranika poljoprivrednika kod Fonda, a na dan 31.12.2008. i nadalje imaju
prebivalište na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada i ako
su podneli zahtev za grla koja se nalaze na teritoriji tih opština (a broj ne prelazi 10
grla za kvalitetne krave, odnosno 20 grla za kvalitetne ovce, koze i krmače) imaju
pravo na korišćenje podsticajnih sredstava.
Prijavljena kvalitetna grla moraju biti pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove
selekcije i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa
Zakonom o stočarstvu i moraju se koristiti za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju
reprodukciju na porodičnom gazdinstvu korisnika sredstava.
Sredstva se ostvaruju jednom u toku godine, za sledeći broj grla:
najmanje pet grla a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave (za područja sa
otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje četiri a najviše 100 grla)
- najmanje 30 grla a najviše 150, za kvalitetne priplodne ovce
- najmanje 10 grla a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze
- najmanje 15 grla a najviše 100 grla, za kvalitetne krmače
Visina sredstava se isplaćuje po grlu i to:
- 12.500 dinara za kvalitetne priplodne krave
- 3.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze
- 3.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače
Isplatu sredstava vrši Ministarstvo-Uprava za agrarna plaćanja, prema redosledu podnošenja
zahteva, ukoliko su ispunjeni uslovi što utvrnuje poljoprivredni inspektor. Zahtev se podnosi
na obrascima koji su sastavni deo Uredbe, najkasnije do 30.septembra 2010. godine. Uz
zahtev se podnosi izvod iz glavne matične evidencije stoke, overen od strane odgajivačkih
organizacija i potvrda Poreske uprave da je izmiren glavni dug po osnovu doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu . Overavanje netačnih
podataka povlači kaznu pravnih i fizičkih lica, što je definisano Uredbom. Neistiniti podaci
korisnika vode gazdinstvo u pasivan status.
13. Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za organizovanje i jačanje
kapaciteta mreže za ruralni razvoj u 2010. godini ("Službeni glasnik RS" broj
17/10)
Pravo na ova podsticajna sredstva imaju registrovana pravna lica koja se u poslednje tri
godine bave poslovima ruralnog razvoja u sredini u kojoj obavljaju delatnost. Pravo imaju i
udruženja, udruženja grañana i društvene organizacije upisane u odgovarajuæi registar, kao i
neprofitne organizacije sa svojstvom pravnog lica čije su aktivnosti na regionalnom nivou (za
ova lica je potrebna podrška kroz partnerstvo sa najmanje pet drugih udruženja i da su u
prethodne tri godine učestvovali na najmanje jednom međunarodnom projektu). Sredstva se
raspodeljuju konkursom a sa ciljem koji je bliže odreñen tekstom Uredbe. Konkurs je otvoren
od 26.03.2010. godine do 12.04.2010. godine.
14. Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i
korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu ("Službeni glasnik RS"
broj 17/10)
Ovom uredbom se utvrđuje Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju
poljoprivrednog zemljišta i to za:
1. nova investiciona ulaganja
a) uređenje poljoprivrednog zemljišta
b) zaštita poljoprivrednog zemljišta
c) korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta
d) studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta - od značaja za
Republiku Srbiju i od značaja za jedinice lokalne uprave.
e) drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti
2. završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim
programima iz 2009. godine.
3. isplata neisplaæenog dela podsticajnih sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog
poljoprivrednog zemljišta - registrovana polj. gazdinstva fizička lica za 2009.
godinu, za dato obradivo zemljište staračkih domaćinstava u zakup iz 2005, 2006,
2007, 2008. i 2009. godine, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2010. godini.
Pravo na ova sredstva imaju: jedinice lokalne uprave, registrovana poljoprivredna gazdinstvafizička lica za davanje obradivog polj. zemljišta u zakup drugim registrovanim polj.
gazdinstvima-fizičkim licima, poljoprivredne stručne službe za registrovana poljoprivredna
gazdinstva-fizička lica, naučno-istraživaèke organizacije i ustanove i ustanove sa sopstvenim
ekonomijama.
Visina učešća sredstava bliže je određena programom (sastavni deo Uredbe) i različita je
za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi od ostalih područja. Pravo na
korišćenje korisnici ostvaruju ako su obezbedili sopstveno učešće i ako imaju urađen
program-projekat za izvođenje radova na poljoprivrednom zemljištu, predračun radova,
predviđenu konstrukciju finansiranja, kao i planirani početak i predviđen rok završetka
ulaganja. U celosti se finansiraju iz prihoda organa: poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog
zemljišta, kontrola plodnosti obradivog polj. zemljišta, davanje u zakup i kupovina obradivog
poljop. zemljišta, studijskoistraživački projekti).
Za zemljište dato u zakup pravo ima registr. polj. gazdinstvo-fizièko lice starije od 65
godina koje je vlasnik polj. zemljišta upisano u Registar, a zemljište dato u zakup je
površine od najmanje 1 do najviše 10 ha, na period od najmanje pet godina, da je ugovor
zaključen u 2010. godini (ugovor ne može biti zaključen između članova istog polj.
gazdinstva). Iznos sredstava je 6.000 din/ha/godišnje ako je zakupac nosilac polj. gazdinstva i
čije se zemljište ne graniči sa zemljištem datim u zakup i 12.000 din/ha/godišnje ako je
zakupac nosilac polj. gazdinstva ne stariji od 40 godina i čije se zemljište graniči sa
zemljištem datim u zakup. Isplata godišnja.
Kontrola plodnosti se vrši od I-V klase tj. od I -VII klase u područjima sa otežanim
uslovima rada. Kontrolu vrši poljoprivredna stručna služba, a troškovi kontrole uzorka
iznose 1.760 dinara. Pravo na besplatnu kontrolu ima fizičko lice koje je vlasnik tj.
korisnik obradivog polj. zemljišta upisno u Registar.
Kalcifikaciju vrši poljoprivredna stručna služba, a pravo na besplatnu upotrebu krečnog
materijala ima fizičko lice koje vlasnik odnosno korisnik obradivog polj. zemljišta upisnao u
Registar, a gde je pH vrednost do pet i koje podnese Službi zahtev za kalcifikaciju. Sredstva
se raspodeljuju konkursom.
15. Uredba o korišćenju sredstava za podršku razvoja nepoljoprivrednih aktivnosti
na selu za 2010. ("Službeni glasnik RS" broj 17/10)
Pravo na korišćenje sredstava imaju:
a) fizičko lice - nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, ako ispunjava
sledeće uslove:
1. da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
2. da ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija;
3. da je zaključilo ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili
privrednim subjektom o pružanju usluga u seoskom turizmu i ako je evidentirano kod
nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac usluga u seoskom turističkom
domaćinstvu;
4. ako pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih
kapaciteta do 30 ležajeva, odnosno ako pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja
hrane i pića organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista.
b) preduzetnik ili zadruga koja je osnovana za umetničke i stare zanate i poslove
domaće radinosti., ako ispunjava sledeće uslove:
1. da je registrovano kod Agencije za privredne registre;
2. da ima sedište u opštini u kojoj se vrši investicija;
3. da je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu
c) udruženje ako ispunjava sledeće uslove
1. da je upisano u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;
2. da je osnovano u cilju oèuvanja starih, tradicionalnih zanata i veština;
3. da angažuje najmanje pet žena članova udruženja na period od najmanje šest meseci
radi ostvarivanja ciljeva za koje je osnovano.
Fizička lica mogu ostvariti pravo na korišnje sredstava za podršku po osnovu ove
uredbe za:
1. izgradnju objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz
očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a s ciljem bavljenja seoskim
turizmom; Maksimalan iznos za ove namene je 1.000.000 dinara;
2. adaptiranje (izgradnju i renoviranje kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i
lično), odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno
salaše ili vajate uz oèuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a
s ciljem bavljenja seoskim turizmom; Maksimalan iznos za ove namene je 800.000 dinara;
3. restauraciju vinskih podruma koji se nalaze u granicama vinogradarskih geografskih
proizvodnih podruèja (rejona) koji æe biti u funkciji seoskog turizma; Maksimalan iznos
za ove namene je 600.000 dinara;
4. restauraciju autentičnih objekata na selu - vodenica i valjarica (objekata za izvlačenje
vlakana, odnosno sukna) koji će biti u funkciji seoskog turizma; Maksimalan iznos za ove
namene je 600.000 dinara;
5. za unapređenje ponude u seoskom turizmu kroz poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti
rekreacije, partnernog uređenja dvorišta i nabavku dvorišnog mobilijara; Maksimalan iznos za
ove namene je 600.000 dinara;
6. za opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane (nabavka kuhinjskih elemenata,
stolova, stolica, rashladih ureñaja za èuvanje hrane i piæa); Maksimalan iznos za ove namene
je 200.000 dinara;
Preduzetnici ili zadruge mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava po osnovu ove uredbe
za nabavku neophodne opreme radi obavljanja starih, umetnièkih zanata, odnosno poslova
domaće radinosti i to kao:
- opančari, korpari, grnčari, pinteri, kovači, zanati u oblasti drveta (kolari, tesari, duborez),
izrada suvenira, tkanje, ikonopisanje i naivna umetnost i izrada ručnih radova za čije je
proizvode, u skladu sa posebnim propisom, potrebno pirbaviti pozitivno mišljenje
ministarstva nadležnog za poslove privrede da se radi o proizvodima starih, umetničkih
zanata, odnoso proizvodima domaće radinosti; Maksimalan iznos za ove namene je 600.000
dinara.
Udruženja mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava po osnovu ove uredbe za projekte
koji su istovremeno usmereni za nabavku repromaterijala i zapošljavanje žena iz seoskih
područja, u oblasti poslova domaće radinosti, i to za:
- pletenje, tkanje, kukièanje-heklanje i necovanje
- vez raznih tekstilnih proizvoda
- premotavanje i upredanje (cvirnovanje) konca i vune
- izradu suvenira
- izradu narodnih nošnji
- izradu predmeta sa narodnim vezom
- izradu proizvoda drvne domaće galanterije
za čije je proizvode, u skladu sa posebnim propisom, potrebno pirbaviti pozitivno mišljenje
ministarstva nadležnog za poslove privrede da se radi o proizvodima starih, umetničkih
zanata, odnoso proizvodima domaæe radinosti, a s ciljem tržišne proizvodnje tradicionalnih
rukotvorina.
Sredstva po osnovu ove uredbe se utvrđuju u iznosu od:
1. 40% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos PDV-a
2. 50% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos PDV-a, na
područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Izuzetak su udruženja koja za projekte, koji su usmereni za nabavku repromaterijala i
zapošljavanje žena iz seoskih područja, u oblasti domaće radinosti ostvaruju pravo od 100%
od vrednosti projekta.
Sredstva za podršku raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede.
16. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj
kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom
dodatom vrednošću u 2010.godini ("Službeni glasnik RS" broj 17/10)
Sredstva iz ove Uredbe su namenjena za:
1. rekonstrukciju objekatai/ili nabavku nove opreme za èuvanje, preradu i pakovanje
primarnih poljoprivrednih proizvoda (mleko, voće i povrće, uljane kulture, lekovito, začinsko
i aromatično bilje, pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovače
i šitake)
2. rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje
šumskih plodova i leko bilja iz prirode (uslov je dozvola nadležnog organa za sakupljanje
i stavljanje u promet šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode)
3. nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina (samo za pravna lica i preduzetnike
upisane u Registar proizvođača rakije odnosno u Vinski registar)
4. rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, sem
vina i rakije (uslov je da su kod nadležnog organa za intelektualnu svojinu upisani u Registar
ovlašćenih korisnika oznaka geografskog porekla)
4. laboratorijske analize koje su deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla,
za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u
proces izrade elaborata (za laboratorijske analize koje su započete u 2010. godini, kao
i za one koje su započete u 2009. godini).
Pravo na sredstva imaju:
a) fizička lica-nosilac poljoprivrednog gazdinstva, sem za investicije iz taèke 3. Mora biti
upisan u Registar, u aktivnom statusu, sa prebivalištem u opštini u kojoj se vrši investicija
b) pravno lice - upisano u Registar sa aktivnim statusom, registrovano kod APR za
delatnosti koje su navedene da se finasiraju, sa sedištem u opštini u kojoj se vrši investicija,
da je izmirilo sve poreske obaveze za 2009. godinu, da u stalnom radnom odnosu ima manje
od 10 zaposlenih radnika i da godišnji prihod ne prelazi dinarsku protivvrednost od 2 miliona
evra. Ako je u pitanju Zemljoradnièka Zadruga, pored uslova datih za pravna lica, potrebno je
da ima najmanje 10 zadrugara-èlanova ZZ koji su upisani u Registar i u aktivnom su statusu.
c) preduzetnik- upisan u Registar sa aktivnim statusom, registrovan kod APR za delatnosti
koje su navedene da se finasiraju, sa sedištem u opštini u kojoj se vrši investicija, da je
izmirio sve poreske obaveze za 2009. godinu.
Fizičko lice i preduzetnik imaju pravo na sredstva za tačku 1. ako:
A) ima minimum 1ha proizvodnje voća, odnosno povrća na sopstvenom gazdinstvu B) ima
minimum 5 mlečnih krava, 50 ovaca ili koza za proizvodnju mleka C) ima minimum 30
košnica
D) ima minimum 0.5 ha zasada lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja
E) ima minimum 30m2 uzgajališta za gljive
Ukoliko navedena lica nemaju dovoljne količine primarnih poljoprivrednih proizvoda iz
sopstvene proizvodnje, mogu ostvariti pravo na sredstva ako imaju zaključene ugovore sa
drugim proizvođačima tih primarnih poljoprivrednih proizvoda najmanje na godišnjem nivou,
a na osnovu kojih se obezbeđuje minimum 80% predviđenog kapaciteta za preradu.
Pravno lice ostvaruje pravo na sredstva (prethodno navedene namene) ako ima dovoljne
količine prim. polj. proizvoda iz sopstvene proizvodnje ili ako ima zaključene ugovore (na
minimum godinu dana sa minimum 80% predviđenog kapaciteta za preradu).
Podsticajna sredstva se utvrđuju u iznosu od 50% realizovane investicije (bez PDV-a,. pri
čemu ukupan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 3.000.000 dinara za namene
pod tačkama: 1., 2., 3. i 4. a za taèku 5. 300.000 dinara. Pravo na ova sredstva nemaju lica
koja ostvare sredstva po Uredbi za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za
preradu mleka i mesa u 2010. godini.
Sredstva se raspodeljuju konkursom, pri čemu se može podneti samo jedan zahtev i to samo
za jednu namenu (od 1.-5.). Ukoliko pravno lice ili preduzetnik dobiju sredstva za namene
pod tačkama 1. i 2. imaju obavezu da u roku od godinu dana od dana isplate podsticajnih
sredstava prime u stalni radni odnos najmanje jedno lice (za sredstva do 1.500.000 dinara)
odnosno dva lica ( za ostvarena sredstva u visini od 1.500.001 do, 3.000.000 dinara). Ukoliko
su sredstva dobijena za namenu pod tačkom 5. obaveza je da se do 31. 05. 2012. godine upiše
u Registar ovlašæenih korisnika oznaka geografskog porekla.
Rok za izvršenje investicije se utvrđuje rešenjem. Sredstva se isplaćuju posle realizacije
investicije i kontrole Ministarstva. Odustajanje od investicije donosi pravo na sredstva
sledećem korisniku na rang listi.
Korisnik serdstava je dužan da predmet investicije koristi u skladu sa predviđenom namenom,
da predmet investicije ne otuđi u roku od pet godina, da dokumentaciju čuva najmanje pet
godina, da predmet investicije vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane
Ministarstva.
Nepoštovanje odredbi ove uredbe, kao i onemogućavanje kontrole od strane Ministarstva,
nalaže da se sredstva vrate sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.
17. Uredba o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda za 2010. godinu ("Službeni glasnik RS" broj 20/10)
Pravo na korišćenje sredstava ove uredbe imaju pravna lica i preduzetnici odnosno izvoznici,
koji u 2010. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2009. godini i naplatili, u skladu sa
Zakonom o deviznom poslovanju, poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla.
Robom domaćeg porekla smatra se roba čije je domaće poreklo odredio nadležni organ. Za
proizvode iz tar.br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife sredstva se isplaćuju samo ako su
proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.
Pravo na sredstva nemaju ukoliko je izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i
poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu, ukoliko je roba domaćeg porekla
izvežena na teritorije zemalja CEFTA sporazuma kao i na izvoz kvalitetnih penušavih vina i
vina od svežeg grožđa na tržište Evropske unije u okviru preferencijalne kvote.
Osnovicu za obračun sredstava subvencije iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost
deviza, naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski troškovi, troškovi
provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaćenih za robu koja je uvezena radi
proizvodnje robe za izvoz i slično). Osnovica se utvrđuje primenom zvaničnog srednjeg kursa
koji važi na dan podnošenja zahteva Narodnoj banci Srbije.
Zahtev za ostvarivanje prava iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede 90 dana od
dana sticanja prava na ova sredstva.
Zahtev za korišćenje sredstava ove uredbe podnosi se posebno za svaki tarifni broj. Uz
zahtev, podnosi se dokumentacija i obrazac koji propisuje NBS. Za proizvode iz tarifnog
broja 2204, 2205 i 2208 dostavlja se i zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje
poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni. NBS proverava podnetu dokumentaciju, pri
čemu se nepravilnosti mogu otkloniti u roku od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje
nepravilnosti. Dokumentacija se prosleđuje Upravi za agrarna plaćanja na odlučivanje.
Podsticajna sredstva za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog
posebnim aktom, koji je donela Vlada.
Visina podsticaja je od
5% (za određen tarifne brojeve iz grupa: povrće, voće, pekarski i konditorski proizvodi, vina
i alkoholna pića, hrana za životinje),
10% (za određene tarifne brojeve iz grupa: meso i prerađevine od mesa, med, ulja i masti,
testenine, povrće, voće),
15% (za određene tarifne brojeve iz grupa: meso, mleko i mlečni proizvodi) i 20% (za
određene tarifne brojeve iz grupa: mleko i mlečni proizvodi, prehrambeni proizvodi na
drugom mestu nepomenuti).
18. Uredba o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda za 2010. godinu ("Službeni glasnik RS" broj 20/10), Ispravka
"Službeni glasnik RS" br. 24/10
Pravo na korišćenje sredstava ove uredbe imaju pravna lica i preduzetnici odnosno izvoznici,
koji u 2010. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2009. godini i naplatili, u skladu sa
Zakonom o deviznom poslovanju, poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla.
Robom domaćeg porekla smatra se roba èije je domaæe poreklo odredio nadležni organ. Za
proizvode iz tar.br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife sredstva se isplaćuju samo ako su
proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.
Pravo na sredstva nemaju ukoliko je izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i
poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu, ukoliko je roba domaćeg porekla
izvežena na teritorije zemalja CEFTA sporazuma kao i na izvoz kvalitetnih penušavih vina i
vina od svežeg grožđa na tržište Evropske unije u okviru preferencijalne kvote. Osnovicu za
obraèun sredstava subvencije iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost deviza
naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski
troškovi, troškovi provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaæenih za robu
koja je uvezena radi proizvodnje robe za izvoz i slièno). Osnovica se utvrđuje primenom
zvaničnog srednjeg kursa koji važi na dan podnošenja zahteva Narodnoj banci Srbije.
Izvoznik podnosi NBS dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova u roku od 90 dana od
dana sticanja prava na ova sredstva. Za proizvode iz tarifnog broja 2204, 2205 i 2208
dostavlja se i zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrñuje poreklo grožđa i voća od
kojih su proizvedeni. NBS vrši proveru dokukmentacije, overava obrasce i dostavlja
izvozniku. U slučaju nepravilnosti NBS poziva izvoznika da ispravi nepravilnosti u roku do
15 dana. Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za
agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac za svaki tarifni broj. Uz zahtev se
podnosi:
1. overen obrazac od strane NBS o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u
originalu
2. pregled kontrolisanih i overenih obrazaca.
Zahtev se podnosi Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda
kontrolisanih i overenih obrazaca.Podsticajna sredstva za subvencije proizvoñaèima
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do
iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom, koji je donela Vlada.
Visina podsticaja je od 5% (za određene tarifne brojeve iz grupa: povrće, voće, pekarski i
konditorski proizvodi, vina i alkoholna pića, hrana za životinje), 10% (za određene tarifne
brojeve iz grupa: meso i prerađevine od mesa, med, ulja i masti, testenine, povrće, voće), 15%
(za određene tarifne brojeve iz grupa: meso, mleko i mlečni proizvodi) i 20% (za određene
tarifne brojeve iz grupa: mleko i mlečni proizvodi, prehrambeni proizvodi
19. Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada
voćaka, vinove loze i hmelja za 2010. godinu "Službeni glasnik RS" br. 24/10
Podsticajna sredstva po osnovu ove uredbe mogu se koristiti za nadoknadu troškova kupovine
sadnica voćaka, vinove loze i hmelja i za nadoknadu troškova nabavke naslona (kolje,
stubovi, žica, ankeri i dr.) kod zasada vinove loze i hmelja. Kod gustih zasada vinove loze
sorte Prokupac podsticajna sredstva se mogu koristiti za nadoknadu troškova kupovine
sadnica i nabavku kolja. Sredstva po osnovu ove uredbe se mogu koristiti za proizvodne
zasade podignute u jesen 2009. godine i u proleæe 2010. godine. Izuzetno, pravo na sredstva
imaju i lica koja nisu ostvarila podsticajna sredstva za podizanje zasada za 2009. godinu zato
što su zakasnila sa otplatom kredita, pa je poljoprivredno gazdinstvo zbog toga bilo u
pasivnom statusu u toku 2009. godine.
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade imaju:
1. Fizička lica - nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava ako su do 30.
aprila 2010. godine izmirila glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu i ako su izmirila dospele preuzete obaveze po
osnovu propisa kojima se ureñuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.
Takoñe na sredstva imaju pravo i nova gazdinstva kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika
kod Fonda od 2010. godine. Izuzetno, pravo na sredstva mogu ostvariti i gazdinstva koja
nemaju utvrñeno svojstvo osiguranika kod Fonda za proizvodne zasade površine do 1 ha.
2. Preduzetnici; privredna društva; zemljoradnièke zadruge ako su upisana u Registar
poljoprivrednih gazdinstava i registrovana u Registru privrednih subjekata ako su: a. kao
proizvođači rakije i drugih alkoholnih pića upisana u Registar proizvođača rakije i drugih
alkoholnih pića ili su kao proizvođači vina upisani u Vinarski registar ili ako im je na dan 31.
decembra 2009. godine i nadalje pretežna delatnost gajenje voæa ili gajenje grožđa
b. izmirila preuzete obaveze po osnovu propisa za podsticanje razvoja
poljoprivredne proizvodnje
c. izmirila propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2009. godinu
3. Druga pravna lica; ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
registrovana u drugi registar skladu sa zakonom (nauènoistraživaèke organizacije,
škole, zadužbine, manastiri, crkve i druge organizacije) i ako su izmirila preuzete
obaveze po osnovu propisa za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ako
su izmirila propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2009. godinu.
20. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za nabavku novih
rojeva pčela i kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica za 2010. godinu "Službeni
glasnik RS" br. 25/10
Pravo na ova sredstva ima fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom
da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da je vlasnik (ili član poljoprivrednog
gazdinstva) kvalitetnih priplodnih pèelinjih matica odnosno rojeva pèela standardno
formiranih na pet ramova sa kvalitetnom priplodnom pèelinjom maticom, za koje podnosi
zahtev. Sredstva se koriste za nabavku novih rojeva pèela standardno formiranih na pet
ramova sa kvalitetnom pčelinjom maticom iz 2010. godine, kao i za nabavku iz 2010. godine
jednom u toku godine. Sredstva se ostvaruju 3.000 dinara za roj pèela standardno formiran na
pet ramova sa kvalitetnom priplodnom pèelinjom maticom iz 2010. godine (najviše za 50
rojeva po korisniku) i 700 dinara za kvalitetnu priplodnu pèelinju maticu iz 2010. godine iz
centra za selekciju pčelinjih matica ili reprostanice (najviše 100 kvalitetnih priplodnih matica
po korisniku).
Zahtev se podnosi na obrascu koji je sastavni deo Uredbe, Ministarstvu PŠV - Upravi za
agrarna plaćanja, do 31. avgusta 2010. godine i to za nabavku novih rojeva pčela i kvalitetnih
pčelinjih matica iz 2010. godine kupljenih u periodu od 1. maja do 31. avgusta 2010. godine.
Uz zahtev se podnosi uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke
organizacije i fotokopija fakture sa fiskalnim iseèkom na ime podnosioca zahteva ili člana
poljop. gazdinstva podnosioca zahteva.
Sredstva se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva na namenski raèun korisnika.
Neispunjavanje obaveza nosi kaznene odredbe.
21. Uredba o utvrđivanju dugoročnog programa mera za spovođenje odgajivačkog
programa u RS za period 2010. - 2014. godine "Službeni glasnik RS" br. 25/10.
Ovom Uredbom se utvrđuju ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz
odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod
kopitara, u živinarstvu, u pèelarstvu, u akvakulturi kao i finansiranje sprovođenja programa.
Program je sastavni deo Uredbe i važi od 2010.-2014. godine.
22. Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog
programa za 2010. godinu "Službeni glasnik RS " br. 31/10. od 11. maja 2010.
U 2010. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara,
sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu i u pčelarstvu, prema dinamici priliva
sredstava predviđenih za te namene. Rok za podnošenje zahteva 31. maj 2010.
23. Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske
proizvodnje za 2010. godinu ("Službeni glasnik RS " br. 331/10. od 18. maja
2010. godine)
Podsticajna sredstva koriste se za razvoj organske biljne i stočarske proizvodnje. Pravo za
korišćenje ovih sredstava ima fizičko lice-nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog
gazdinstva, privredno društvo, zemljoradnička zadruga.
Iznos podsticajnih sredstava je:
- 25 000 dinara po ha za ratarsku proizvodnju
- 35 000 dinara po ha za povrtarsku proizvodnju
- 45 000 dinara po ha za voćarsko vinogradarsku proizvodnju
- 15 000 dinara po grlu krupne stoke
-
5 000 dinara po grlu sitne stoke
500 dinara po jedinki živine
2 000 dinara po košnici
Zahtev za korišćenje ovih sredstava podnosi se Ministarstvu, Upravi za agrarna plaćanja
(Hajduk Veljkova 4-6 Šabac), do 31. avgusta 2010. godine.
Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava,
obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže
uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog
gazdinstva ("Sl. glasnik RS" broj 111/09)
U Registar se upisuju poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, ustanove,
škole, manastiri, crkve i dr. organizacije i preduzetnici (nosioci poljoprivrednog gazdinstva)
koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na najmanje 0.5 ha poljoprivrednog zemljišta na
teritoriji RS (može se upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0.5 ha polj. zemljišta
gde se obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja - staklenici, plastenici,
uzgoj ribe, pčela puževa, pečuraka...)
Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je po osnovu prava svojine (rešenja o raspodeli
komasacione mase, ugovora o zakupu polj. zemljišta a da ugovor ne ističe pre 31. oktobra u
godini registracije). U Registar se upisuje nosilac polj. gazdinstva, a kod upisa fizičkog lica
mogu se upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva. U slučaju smrti nosioca por.polj.gazd.
ostali članovi sporazumno odrenuju privremenog nosioca do okončanja ostavinskog postupka
i sprovonenja promene u Registru nepokretnosti i obaveštavaju Upravu za agrarna plaćanja u
roku od 30 dana.
Upis u Registar je dobrovoljan a zahtev se podnosi područnoj jedinici Uprave za agrarna
plaćanja. Obrasci zahteva su sastavni deo pravilnika, kao i šifarnici za gajene kulture i
životinje.
Poljoprivrednici - fizička lica za upis u Registar podnose:
Obrazac broj 1a, Priloge pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8; ličnu kartu na uvid i
fotokopiju; potvrdu PIO da ima svojstvo penzionera po osnovu poljoprivredne proizvodnje ili
ček od poljoprivredne penzije za prijavljivanje nekomercijalnog polj. gazdinstva; izvod iz
katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti ili prepis posedovnog lista ili izvod iz
zemljišnih knjiga) za sve katastarske parcele koje se prijavljuju bez obzira na osnov
korišćenja osim u slučaju zemljišta iz komasacione mase gde se prilaže rešenje; overen
ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje; lične karte članova
domaćinstava koji su dali izjave da su članovi polj. gazdinstva; dokaz o otvorenom
namenskom računu kod banke.
Pravna lica i preduzetnici podnose:
Obrazac broj 1b; Prilog 3, 4, 7 i 8; Rešenje o registraciji (APR, nadležni sud) i prilog sa
podacima o ovlašćenom licu za zastupanje;obaveštenje o razvrstavanju pravnog lica uz
odobreni finansijski izveštaj NBS; izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti
ili prepis posedovnog lista ili izvod iz zemljišnih knjiga) za sve katastarske parcele koje se
prijavljuju bez obzira na osnov korišćenja osim u slučaju zemljišta iz komasacione mase gde
se prilaže rešenje; potvrda ministarstva da je izvršen popis i evidencija imovine, ako je u stari
operat katastra ili zemljišne knjige upisana društvena svojina; overen ugovor o zakupu ili
ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje; dokaz o otvorenom namenskom računu
kod banke. Po podnošenju zahteva Uprava proverava podatke i dokumentaciju i odobrava
upis u Registar. Ukoliko je zemljište dato u zakup ili na korišćenje, ne može biti upisno u
Registar za vreme trajanja ugovora o zakupu odnosno korišćenju. Upisom u Registar
gazdinstvo dobija svoj broj BPG. Uprava formira dosije gazdinstva koji se čuva trajno.
Obnova registracije - se vrši svake godine u periodu od 1.februara do 31. marta. Uz zahtev
za za obnovu registracije dostavljaju se: podaci o poljoprivrednim kulturama na
poljoprivrednom zemljištu koje se odnosi na tekuću godinu; vrste i brojno stanje stočnog
fonda na gazdinstvu; podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog domaćinstva; promeni
3 zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta. Ako posle isteka roka dođe do promene
poljoprivredne kulture ispravka se vrši do 30. aprila tekuće godine. Ako nosilac dostavi
ugovor o zakupu zemljišta u državnoj svojini posle isteka roka a najkasnije do 30. septembra
to zemljište se upisuje u Registar.
U roku od 30 dana od dana nastanka promene Upravi se prijavljuju podaci u slučaju:
fizička lica za promene nosioca gazdinstva, broja članova gazdinstva, prebivališta nosioca i
broja posebnog računa. Pravna lica (preduzetnici) za promene statusa pravnog lica odnosno
preduzetnika i ovlašćenog lica, sedišta odnosno prebivališta, broja posebnog računa i
delatnosti u APR.
Pasivan status - se stiče u slučaju da nije obnovljena registracija, ako prestane neki od uslova
za upis, u slučaju neizvršenja svojih preuzetih obaveza, davanja neistinitih podataka, ne
pridržavanja propisa. Domaćinstvo u pasivnom statusu ne može da ostvaruje podsticajne
mere, niti zemljište može da bude predmet upisa drugog gazdinstva. Obnavljanjem aktivnog
statusa domaćinstvo može da ostvaruje podsticajne mere samo u godini za koju se te mere
odnose.
Pasivan status traje i do pet godina, u zavisnosti od uzroka koji je doveo do pasivnog statusa.
Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ("Sl.
glasnik RS" broj 3 /10.)"; dopuna ("Sl.glasnik RS broj 6 /10.)
Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za period
od tri godine. To su područja koja zbog prirodnih, socijalnih ili zakonskih ograničenja nemaju
uslove za intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje. Uslovi: ako se područje nalazi na
prosečnoj nadmorskoj visini preko 500 metara, ako je preko 15% teritorije u nacionalnom
parku, ako je ekonomski nerazvijena teritorija tj. broj zaposlenih manji od 100 na 1000
stanovnika. To su područja na teritoriji opština tj. gradova: Arilje, Babušnica, Bajina Bašta,
Bela Palanka, Beočin, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Čajetina, Crna Trava, Dimitrovgrad,
Doljevac, Gadžin Han, Golubac, Irig, Ivanjica, Kladovo, Kosjerić, grad Kraljevo, Kuršumlija,
Ljubovija, Majdanpek, Malo Crniće, Medvena, Nova Varoš, grad Novi Pazar, Opovo, Pirot,
Preševo, Priboj, Prijepolje, Raška, Ražanj, Sjenica, Sokobanja, Sremski Karlovci, Surdulica,
Svrljig,Trgovište, Tutin, grad Užice, Vladičin Han, Vlasotince, grad Vranje i Žabari.
Download

Uredbe ministarstva poljoprivrede (.pdf) (download 250 KB)