IZVEŠTAJ O RADU MREŽE ORGANIZACIJA
ZA DECU SRBIJE - MODS
2012
SADRŽAJ
I UVOD ....................................................................................................... 3
II REALIZOVANE AKTIVNOSTI MODS I POSTIGNUTI REZULTATI u 2012.
godini ........................................................................................................ 4
Strateški cilj 1: Rаzvijаnje unutrašnjih kapaciteta MODS: ............................................................... 4
1.1 Razvijanje kаpаcitetа orgаnizаcijа zа unаpređenje položаjа dece i jаčаnje međusobne
sаrаdnje .......................................................................................................................................... 4
Sastanci tematskih grupa ............................................................................................................... 4
Sastanci tematske grupe Deca i porodica ...................................................................................... 4
Sastanci tematske grupe Obrazovanje i participacija dece ............................................................ 4
Saradnja članica Mreže organizacija za decu Srbije – MODS na projektu „Građansko društvo za
inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece“ .................................................................... 5
Strateški cilj 2: realizovane aktivnosti kroz tematske grupe MODS ................................................. 6
I GRUPA: Deca i porodica ................................................................................................................ 6
Tim 1: Siromaštvo dece i socijalna inkluzija.................................................................................... 6
Tim 2: Prevencija izdvajanja dece iz porodice ................................................................................ 7
II GRUPA: Obrazovanje i participacija dece ................................................................................... 7
Tim 1: Kvalitet obrazovanja i inkluzija ............................................................................................ 7
Tim 2: Rani razvoj ........................................................................................................................... 8
DODATNE AKTIVNOSTI I REZULTATI: .............................................................................................. 8
1. Sproveden nezavisni monitoring inkluzivnog obrazovanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama
........................................................................................................................................................ 8
2. Sprovedeno istraživanje o participaciji dece i mladih na lokalnom nivou u Srbiji ...................... 9
2.1 Povedanje učešda organizacija u formiranju politika za decu ..................................................... 9
Inicijativa za izradu Zakona o pravima deteta ............................................................................... 9
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.............................................................................. 9
Inicijativa za donošenje Zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima
deteta o postupku po pritužbi....................................................................................................... 10
Zakon o porezu na dodatu vrednost ............................................................................................. 10
Inicijativa za uspostavljanje Fonda za socijalno uključivanje ....................................................... 10
Inicijativa za pristupanje EU Programu Daphne III ....................................................................... 11
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju ........................... 11
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Godine ............................................................ 12
2.2 Uspostаvljаnje kаnаlа komunikаcije između Mreže i lokаlnih, pokrаjinskih i republičkih
orgаnа i institucijа, institucijа i telа Evropske unije i drugih međunаrodnih telа ........................... 12
Saradnja sa republičkim organima i institucijama ....................................................................... 12
Ostvarena saradnja sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ........................... 12
Ostvarena saradnja sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike ........................... 13
Saradnja sa nezavisnim institucijama .......................................................................................... 13
Saradnja sa ostalim Minsistarstvima i institucijama .................................................................... 13
Saradnja sa pokrajinskim organima i institucijama ..................................................................... 13
2.3 Uspostаvljаnje sаrаdnje sа drugim mrežаmа i orgаnizаcijаmа ................................................ 14
Saradnja sa nacionalnim mrežama za decu u BSEC regionu i osnivanje Regionalne koalicije za
zaštitu dece u širem pojasu Crnog mora ChildPact ...................................................................... 14
Učešde predstavnika Mreže na sastanku Koalicije PROCOPIL ...................................................... 14
Učešde Mreže na međunarodnoj konferenciji o deinstitucionalizaciji u Sofiji .............................. 14
Učešde Mreže na konferenciji o inkluzivnom obrazovanju u Bugarskoj ....................................... 15
2.4 Povedаnje vidljivosti doprinosа orgаnizаcijа grаđаnskog društvа unаpređenju položаjа dece . 15
Saopštenja za javnost i press clipping .......................................................................................... 15
Publikacije ..................................................................................................................................... 15
Bilteni ................................................................................................................................................... 15
Informisanje javnosti .................................................................................................................... 15
Korisni linkovi ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Reference .................................................................................................................................... 16
I UVOD
Mreža organizacija građanskog društva za decu Srbije – MODS okuplja organizacije koje svojim delovanjem
doprinose ostvarivanju prava, unapređenju položaja i poboljšanju kvaliteta života dece u Srbiji. Mreža je posvedena
ostvarivanju prava garantovanih Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih Nacija, Ustavom i zakonima Republike
Srbije i ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja, deklaracije „Svet po meri dece“, kao i Nacionalnog plana akcije
za decu Republike Srbije.
U toku svoje prve godine rada, Mreža je okupila preko 70 organizacija koje su postale članice.
Izrađena je trogodišnja Strategija razvoja Mreže i oformljene Tematske grupe i posebni timovi koji pokrivaju sve
oblasti delovanja MODS-a. Definisan je godišnji Plan aktivnosti i razvijeni mehanizmi za pradenje napretka rada
Mreže. Izrađen je web sajt i pokrenuta Fabebook stranica, Tvitter nalog kao i google grupa za internu komunikaciju
članica.
Pored toga, Mreža je pokrenula elektronske Biltene koji izlaze periodično u cilju povedanja vidljivosti rada članica
Mreže.
Kao kontinuirane aktivnosti MODS redovno održava sastanke tematskih grupa i učestvuje u izradi javnih politika
koje se tiču dece i ostvarivanja njihovih prava i izdaje saopštenja za javnost kao reakcije na aktuelne politike i
prakse.
Aktivnosti MODS-a usmerene su ka ostvarivanju postavljenih ciljeva:
1. Povedanje učešda organizacija građanskog društva i dece u formiranju politika za decu;
2. Razvijanje kapaciteta organizacija za unapređenje položaja dece i jačanje međusobne saradnje;
3. Uspostavljanje kanala komunikacije između mreže i lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa i institucija,
institicija i tela Evropske unije i drugih međunarodnih tela;
4. Uspostavljanje saradnje sa drugim mrežama i organizacijama;
5. Povedanje vidljivosti doprinosa organizacija građanskog društva unapređenju položaja dece.
Strategijom razvoja MODS predviđene su aktivnosti usmerene u dva osnovna pravca: ka jačanju unutrašnjih
kapaciteta i konkretne aktivnosti koje realizuju članice MODS kroz tematske grupe, pokrivajudi tako sve definisane
oblasti delovanja:
1. Strategije usmerene ka razvijanju unutrašnjih kapaciteta MODS
1.1. Razvijanje i jačanje strukture i politike MODS-a
1.2. Razvijanje i jačanje unutrašnjih kapaciteta MODS-a
1.3.Razvijanje kapaciteta i kompetencija samih organizacija članica MODS i jačanje i unapređenje međusobne
saradnje
1.4. Uspostavljanje stabilnog i održivog modela finansiranja MODS-a
2. Strategije usmerene ka konkretnim aktivnostima MODS
2.1. Povedanje učešda organizacija građanskog društva i dece u formiranju politika za decu
2.2. Uspostavljanje kanala komunikacije i saradnje između Mreže i lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa i
institucija, institucija i tela EU i drugih međunarodnih tela
2.3. Uspostavljanje saradnje sa drugim mrežama i organizacijama
2.4. Povedanje vidljivosti doprinosa organizacija građanskog društva unapređenju položaja dece
Izdvojene su dve osnovne tematske celine kojima MODS pokriva svoje oblasti kroz Tematske grupe:
GRUPA I DECA I PORODICA
Grupa se sastoji iz dva tima: Siromaštvo dece i socijalna inkluzija i prevencija izdvajanja dece iz porodice
GRUPA II OBRAZOVANJE I PARTICIPACIJA DECE
Grupa takođe ima dva tima koji se bave kvalitetom obrazovanja i inkluzijom ranim razvojem.
II REALIZOVANE AKTIVNOSTI MODS I POSTIGNUTI REZULTATI u 2012.
godini
U skladu sa strateškim planovima Mreže organizacija za decu Srbije u prvoj godini rada, realzovane su
aktivnosti u različitim oblastima rada Mreže, koje su definisane trogodišnjom strategijom, planom aktivnosti
Tematskih grupa MODS-a, ali i one koje su tokom godine prepoznate kao potrebe ciljne grupe.
Strateški cilj 1: Rаzvijаnje unutrašnjih kapaciteta MODS:
Na osnovu realizovanih aktivnosti organizacija članica Mreže tokom 2012. godine, može se redi da je
uspostavljena stabilna i kontinuirana partnerska saradnja. Ona se ogleda kroz brže i jednostavnije uključivanje
proverenih i pouzdanih organizacija u zajedničke projekte, zajedničku realizaciju određenih projektnih
aktivnosti, lakše koordinisanje, učešde organizacija na raznovrsnim obukama i završnim konferencijama
projekata, svakodnevnu međusobnu komunikaciju o mnogobrojnim temama, a samim tim, pouzdaniju
partnersku saradnju koja stvara pozitivno radno okruženje i prostor za razvoj korisnih ideja koje de naknadno
rezultirati kao potencijalni predlozi projekata. Pored uobičajenih kanala komunikacije, posebno se ističe
razrađen sistem komunikacije putem društvenih mreža Facebook1, Twitter2, YouTube3 i namenski formirane
Google grupe/foruma4, čime su postavljeni novi standardi u oblasti međusobne saradnje članica Mreže.
1.1 Razvijanje kаpаcitetа orgаnizаcijа zа unаpređenje položаjа dece i jаčаnje međusobne
sаrаdnje
Sastanci tematskih grupa
U 2012. godini, ukupno su održana 3 sastanka tematskih grupa na kojima je prisustvovalo oko 30 organizacija
članica Mreže, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnici UNICEF-a.
Sastanci tematske grupe Deca i porodica
U 2012. godini, tematska grupa Deca i porodica održala je 2 sastanka. Prvi sastanak održan je u Nišu 30. 03.
2012. godine u prostorijama Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub. Na sastanku je prezentovan
pregled dosadašnjih aktivnosti Mreže i predstavljena finalna verzija Strategije MODS-a. Organizacija Praxis je
predstavila inicijativu za rešavanje problema pravno nevidljivih osoba, posebno dece. Predstavljen je
monitoring procesa deinstitucionalizacije koji je sprovela Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom,
Inicijativa za osnivanje Alimentacionog fonda organizacije Luneta, predlog Zakona o dopunama zakona o
vanparničnom postupku koji je u skupštinskoj proceduri.
Drugi sastanak tematske grupe Deca i porodica održan je 27. 11. 2012. godine u Beogradu. Tema sastanka bila
je efikasnost i delotvornost sistema zaštite dece od nasilja, unapređenje intersektorske saradnje i odgovornosti
institucija,
kao
i
uloga
organizacija
civilnog
društva
na
zaštiti
dece
od
nasilja.
Na sastanku su predstavljene aktivnosti članica MODS-a na zaštiti dece od nasilja, rezultati analize
međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u 5 gradova u Srbiji kao i amandmani
na Krivični zakonik koje je MODS podržao.
Sastanci tematske grupe Obrazovanje i participacija dece
Sastanak tematske grupe Obrazovanje i participacija dece održan je 06. 04. 2012. godine u Beogradu, u
prostorijama UNICEF-a. Članice MODS-a su upoznate sa aktivnostima u proteklom periodu i finalnom verzijom
Strategije MODS-a. Predstavljeni su rezultati istraživanja o participaciji dece i mladih u lokalnim samoupravama
u Srbiji i najavljena njihova prezentacija za javnost početkom maja u Beogradu. Sastanku su prisustvovali i
predstavnici Ministarstva prosvete i nauke. Ukazano je na važnost saradnje i ostvarivanja kontinuirane
komunikacije i razmene informacija između MPN i MODS-a. Organizacije su pozvane da daju svoje komentare
na Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji. Članice su upoznate sa: rezultatima Istraživanja višestrukih
pokazatelja stanja i položaja dece i žena u Srbiji (MICS4), projektom „Vrtidi bez granica – više mogudnosti za
razvoj i učenje dece ranog uzrasta“ koji sprovodi CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju i projektom
„Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece“ koji sprovodi Društvo za razvoj
dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa CIP – Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda,
Inicijativom za inkluziju VelikiMali iz Pančeva, NEXUS-Vranje iz Vranja i Užičkim centrom za prava deteta iz
Užica. Predstavljen je i dečiji i omladinski obrazovni turizam „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ koji je
razvijen u okviru Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija.
Saradnja članica Mreže organizacija za decu Srbije – MODS na projektu „Građansko društvo za
inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece“5
U sklopu projekta „Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece“, organizacije
članice Mreže učestvovale su na dvodnevnoj konferenciji o inkluzivnom obrazovanju „Obrazovanje po meri
dece“6 koja je održana 09. i 10. novembra 2012. godine u Beogradu. Na konferenciji je prisustvovalo ukupno 97
učesnika među kojima predstavnici Mreže, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za
socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Mreže podrške za inkluzivno obrazovanje, OCD, kao i stručnjaci u
oblasti inkluzivnog obrazovanja iz inostranstva (Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Španije).
Konferencija je imala za cilj razmenu iskustava iz inkluzivne prakse, pregled dosadašnjih postignutih rezultata
na nacionalnom i lokalnom nivou, upoznavanje sa različitim mehanizmima podrške inkluzivnom obrazovanju i
definisanje daljeg pravca u razvoju inkluzije u Srbiji. Konferencija je bila organizovana kroz tematske
celine/blokove a jedan deo bio je posveden radu tematskih grupa Mreže organizacija za decu Srbije – MODS
kroz dve dvočasovne radionice.
Prva tematska grupa imala je za temu „Podršku i resurse za primenu inkluzivnog obrazovanja u lokalnoj
zajednici, održivost i dalji razvoj“ a realizatorke radionice bile su Nataša Milojevid i Valentina Zavišid iz
organizacije Inicijativa za inkluziju VelikiMali7 iz Pančeva i Jelena Žunid–Cicvarid iz Užičkog centra za prava
deteta8 iz Užica. Na radionici su učesnici imali za cilj da utvrde koji vidovi podrške su potrebni detetu i koje
usluge su neophodne vaspitnim ustanovama. Takođe, učesnici su pobrojali prepoznate potencijalne resurse za
potrebe škole i lokalne zajednice, odnosno, one resurse koji su realni, dostupni, poznati i jednostavni. Zaključak
rada prve tematske grupe dat je na konkretnom primeru devojčice sa cerebralnom paralizom koja pohađa prvi
razred osnovne škole.
Druga tematska grupa radila je na „Indikatorima kvaliteta implementacije inkluzivnog obrazovanja“ a
voditeljka radionice bila je Vesna Zlatarovid iz organizacije CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju9 iz
Beograda. Rad je bio organizovan kroz 7 grupa: roditelji, prosvetne vlasti, opština/lokalna samouprava,
eksperti, profesionalci, uprava vaspitno-obrazovne institucije i deca. Svaka grupa predstavlja jedan od ključnih
faktora u procesu inkluzivnog obrazovanja i bila je zadužena da iz svog ugla definiše pojam inkluzivnog
obrazovanja i odredi indikatore kvaliteta.
Zaključci konferencije pokazuju da je Mreža, kao i veliki broj profesionalaca uložila i dalje ulaže velike napore
radi približavanja ideje socijalne inkluzije, a u okviru toga i inkluzivnog obrazovanja, društvu u Srbiji. Uloženo je
puno napora da se proces ubrza i učini što efikasnijim čime se postepeno dobijaju izvesni zadovoljavajudi
relevantni rezultati imajudi u vidu da inkluzivni proces u našoj zemlji aktivno traje relativno kratko u poređenju
sa drugim društvima i državama. U nastavku procesa potrebno je više promovisati primere dobre prakse i
postignute rezultate koji de uticati na kreiranje pozitivnije atmosfere u društvu i služiti kao važan izvor znanja o
metodama i načinima rada kao i prevazilaženju prepereka sa kojima se suočavaju deca, njihove porodice i
profesionalci koji rade sa njima kao i celokupno društvo koje još uvek ne prepoznaje dobrobiti procesa inkluzije
za drušvo kao celinu. Neophodno je posvetiti vedu pažnju razvoju inkluzivne kulture kroz kvalitetniju
koordinaciju aktivnosti svih sektora uključujudi zajedničke treninge svih aktera koji su uključeni u proces,
neposredno pradenje efekata koji se postižu u obrazovanju dece, programe pripreme i individualnog rada radi
postizanja vedeg stepena samostalnosti dece u procesu obrazovanja i podsticati i razvijati programe ranog
razvoja i rane intervencije. Potrebno je poboljšati načine i instrumente procene potreba a pritom imati u vidu
socijalni kontekst, prvenstveno porodičnu situaciju i potrebe ostalih članova porodice, zatim, raditi na daljem
razvoju resursa, kako tehničkih, tako i ljudskih, obratiti više pažnje na roditelje kao resurs kao i na fleksibilne
načine angažovanja društvene zajednice.
Strateški cilj 2: realizovane aktivnosti kroz tematske grupe MODS
I GRUPA: Deca i porodica
Tim 1: Siromaštvo dece i socijalna inkluzija
1. Povedanje učešda OCD i dece u (re)definisanju politika koje treba da dovedu do smanjenja siromaštva i
socijalne isključenosti jačanjem njihovih kapaciteta za zagovaranje i monitoring.
U sklopu prvog specifičnog cilja, aktivnosti koje su realizovane u toku 2012. godine su: pradenje i učešde u
javnim raspravama, davanje komentara na zakone, pokretanje inicijativa, redovno informisanje o aktuelnim
politikama, razmena rezultata monitoringa, održavanje tematskih sastanaka, razmena informacija kroz ebilten, sajt i google grupu, ad-hoc reagovanja na aktuelne događaje u vidu saopštenja, priprema i održavanje
konferencije politike za decu. Koordinator navedenih aktivnosti bio je Otvoreni klub u saradnji sa CPD-om a
zaduženi za realizaciju aktivnosti bili su Sekretarijat MODS-a, Koordinacioni odbor MODS-a, Otvoreni klub i
Udruženje RODITELJ.
2. Uticati na smanjenje broja pravno nevidljive dece zagovaranjem za obezbeđivanje odgovarajudeg
zakonodavnog okvira.
Za realizaciju drugog specifičnog cilja predviđene su sledede aktivnosti: priprema i dostavljanje dopisa
nadležnima, dostava pripremljenog dopisa nadležnom ministarstu i Odboru za prava deteta, iniciranje sastanka
sa predstavnicima Parlamenta i resornim ministarstvom, redovno izveštavanje o problemu kao i ad – hoc
reagovanja. Koordinator zadužen za ovaj specifični cilj bila je organizacija PRAXIS a realizatori aktivnosti bili su
Koordinacioni odbor MODS, Sekretarijat MODS i PRAXIS.
3. Uticati na vedu efikasnost sistema zaštite dece od nasilja kroz unapređenje mehanizama i poboljšanje
međusektorske saradnje na lokalnim nivoima.
Ovaj specifični cilj ostvaren je putem analize postojedih zakonskih okvira i mehanizama u sistemu zaštite
dece od nasilja na lokalnom nivou. U ovom segmentu Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u
saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama MODS-a - „Dugom“ iz Ade, UG „Roditelj“ iz Beograda,
„Korak napred“ iz Kruševca i „Nexus-Vranje“ iz Vranja pokrenulo je inicijativu u pet gradova/opština
“Unapređenje postojedih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama”. Ovaj projekat je deo
regionalnog projekta “Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi” a koji finansira Evropska unija u
partnerstvu sa UNICEF-om.
U toku protekle godine pradena je međusektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja u Nišu, Beogradu, Adi,
Kruševcu i Vranju i urađena analiza postojedih mehanizama za zaštitu dece u ovim lokalnim samoupravama.
Analizirani su postojedi mehanizmi i definisani okviri za unapređenje intersektorske saradnje na lokalnom
nivou koja treba da obezbedi pravovremenu i efikasnu zaštitu dece od nasilja i to kroz formalno osnivanje
kooridnacionih tela na lokalnim nivoima. U sklopu projekta održavani su okrugli stolovi, lokalne javne akcije i
pres konferencije, izrada i distribucija promotivnog materijala kampanje. http://www.oknis.org.rs/?p=184
Tim 2: Prevencija izdvajanja dece iz porodice
1. Uključiti OCD u monitoring javnih politika, formiranje preporuka za planiranje, organizovanje i
uspostavljanje usluga za zaštitu dece od najranijeg uzrasta.
Aktivnosti koje su realizovane u sklopu ovog specifičnog cilja su: prikupljanje i razmena informacija između
OCD u okviru Mreže, monitoring tekudeg procesa izmeštanja dece iz ustanova vedeg kapaciteta i u skladu sa
tim, definisanje preporuka. Za koordinaciju su bili zaduženi predstavnici MDRI, a u realizaciju je pored njih bio
uključen i Sekretarijat MODS.
2. Doprineti boljoj dostupnosti usluga porodicama mapiranjem postojedih usluga, potreba i resursa za
podršku porodici i deci od najranijeg uzrasta.
U ovom specifičnom cilju aktivnosti koje su realizovane su monitoring procesa usvajanja novih zakona i izmena
postojedih i definisanje prioritetnih preporuka i pokretanje inicijativa za organizovanje usluga.
II GRUPA: Obrazovanje i participacija dece
Tim 1: Kvalitet obrazovanja i inkluzija
1. Podizanje nivoa svesti i informisanosti roditelja, dece i zajednice o konceptu inkluzije u sistemu
obrazovanja.
U sklopu prvog specifičnog cilja realizovano je prikupljanje i razmena promo materijala o inkluziji, izrađen je
zajednički info materijal, urađene su preporuke za ministartsvo prosvete, obavljen je konsultativni proces sa
članicama tima, održani su tematski sastanci i tribine uz svakodnevnu razmenu informacija. Koordinator za
navedene aktivnosti bio je IZI VelikiMali a realizatori MDRI, Iskra, OKO, CIM, Duga Ada, Savet dece,
Koordinacioni odbor i Sekretarijat MODS.
2. Uticati na povedanje učeša OCD u definisanju javnih politika koje de doprineti vedoj dostupnosti
kvalitetnog obrazovanja
Realizovano je mapiranje postojedih istraživanja i projekata, identifikovanje prepreka i definisanje preporuka
za unapređenje obrazovanja na inkluzivnim principima. Organizovani su sastanci sa predstavnicima MPNT.
Zaduženi za realizaciju bili su Koordinacioni odbor, Sekretarijat MODS-a i članice Mreže. Pored toga,
sprovedena je analiza i komentarisanje zakona i stateških dokumenata koji se odnose na inkluzivno
obrazovanje.
Tim 2: Rani razvoj
1. Povedanje uticaja OCD u definisanju politika i kreiranju strategija i LPA, vezanih za RR na nacionalnom i
lokalnom nivou.
Udruženje RODITELJ koordinisalo je aktivnostima koje su imale za cilj promociju dobrih rešenja kao i razmenu
informacija o primerima dobre prakse i promenama u lokalnim politikama. Udruženje RODITELJ je ispred
MODS-a učestvovalo u konsultativnim procesima tokom izrade Strategije obrazovanja, posebno dela koji se
odnosi na rani razvoj dece i predškolske ustanove.
2. Promovisanje značaja kvalitetnih i dostupnih programa podrške ranom razvoju za decu i porodicu.
Za drugi specifični cilj koordinacija je takođe pripala Udruženju RODITELJ a realizovane su sledede aktivnosti:
kampanja podizanja svesti o značaju kvalitetnih i dostupnih programa podrške ranom razvoju za decu i
porodicu, prikupljanje materijala u elektronskoj i/ili štampanoj formi i distribucija ka SKGO (LSU), roditeljima,
OCD i ustanovama, objava saopštenja za medije na temu RR, uzajamno informisanje OCD MODS-a..
DODATNE AKTIVNOSTI I REZULTATI:
1. Sproveden nezavisni monitoring inkluzivnog obrazovanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama
u pet gradova u Srbiji
Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa CIP – Centrom za interaktivnu pedagogiju iz
Beograda, Inicijativom za inkluziju VelikiMali iz Pančeva, Nexusom iz Vranja i Užičkim centrom za prava deteta
iz Užica sprovelo je projekat „Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece“.
Projekat je sproveden u okviru programa „Jačanje organizacija građanskog društva“ Ambasade Kraljevine
Norveške u Beogradu.
Projekat je imao za cilj povedanje aktivnog učešda i uloge organizacija građanskog društva u
društveno/političkom razvoju kroz pradenje procesa inkluzije u obrazovnim institucijama i pradenje
sprovođenja novih zakonskih regulativa u ovoj oblasti. Projekat se bavio:
•
Izgradnjom kapaciteta i kompetencija organizacija građanskog društva i članova MODS (Mreža
organizacija za decu Srbije) za zastupanje i pradenje procesa primene inkluzije;
•
Pradenjem implementacije inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u
Srbiji koje de omoguditi kreiranje izveštaja kao osnov za preporuke za donosioce odluka;
•
Zastupanjem za implementaciju postojedih i donošenje novih zakonskih regulativa u oblasti inkluzivnog
obrazovanja. Uspostavljanje sistema za pradenje dade osnov za kreiranje nalaza i preporuka zasnovanih na
objektivnim činjenicama i osnov za evaluaciju projekta i unapređenje inkluzivne prakse u Srbiji. Uspostavljanje
sistema za pradenje treba da omogudi uvid pre svega u:
•
Postojedom praksom u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja;
•
Izazovima i problemima sa kojima se suočavaju obrazovne institucije i drugi relevantni akteri;
•
Postojedim kapacitetima i kapacitetima i resursima koji nedostaju kako bi se inkluzivno obrazovanje
adekvatno sprovodilo.
U prvoj godini implementacije projekta pradenje se odvijalo u 30 obrazovnih institucija (PU i osnovne škole) u
slededim gradovima: Niš, Pančevo, Beograd, Užice, Vranje. Pradenje sprovođenja inkluzivnog obrazovanja bila
je dobra prilika da se uoči kako teče proces razvoja inkluzivnog obrazovanja, na koje se teškode nailazi i kako
one mogu da se prevaziđu. Prikupljene informacije su od velikog značaja za dalje planiranje razvoja i
implementacije inkluzivnog obrazovanja na lokalnom i nacionalnom nivou.
2. Sprovedeno istraživanje o participaciji dece i mladih na lokalnom nivou u Srbiji
Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u koordinaciji Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša
i u partnerstvu sa UNICEF-om sprovela je istraživanje o participaciji dece i mladih na lokalnom nivou u Srbiji
pod nazivom „Učešde dece i mladih u donošenju odluka u lokalnim samoupravama u Srbiji“ 10. Cilj istraživanja je
bio da se utvrdi aktuelno stanje u oblasti uključivanja dece i mladih u proces donošenja odluka u lokalnim
samoupravama u Republici Srbiji. Istraživanjem su obuhvadeni mladi i predstavnici lokalnih zajednica u 20
opština širom zemlje. Rezultati istraživanja su korišdeni za definisanje preporuka za povedanje nivoa učešda
dece i mladih u donošenju odluka i promovisanje participacije dece u našoj zemlji.
Rezultati istraživanja i brošura „Participacija dece i mladih u Srbiji - Od prava da govoriš do prava da te čuju“ 11
predstavljeni su u Palati Srbije u Beogradu 23. 05. 2012. godine12 i u Velikoj sali Skupštine Vojvodine u Novom
Sadu, 13. 09. 2012. godine13. Na predstavljanju rezultata istraživanja usvojene su preporuke za lokalne organe
vlasti pod nazivom „Pravo dece da govore i da ih čujemo“14. Takođe, diskutovano je o trenutnom stanju i
postojedoj praksi uključivanja dece i mladih u Srbiji u donošenju odluka na lokalnom nivou sa ciljem da se dođe
do najboljih rešenja i predloga za unapređenje participacije dece i mladih u našoj zemlji.
Na predstavljanju rezultata istraživanja u Beogradu prisustvovalo je ukupno 47 učesnika a govorili su zamenica
Zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšid-Orlandid, zamenica direktorke Kancelarije UNICEF-a u Srbiji
Lesli Miler, pomodnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja, koordinator Kancelarije za mlade
Obrenovac, predsednica Lokalnog omladinskog parlamenta Opštine Ivanjica i predstavnici OCD, članice Mreže.
Na predstavljanju rezultata istraživanja u Novom Sadu prisustvovalo je ukupno 43 učesnika a govorili su
Pokrajinska Ombudsmanka AP Vojvodine Aniko Muškinja Hajnrih, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu
zaštitu Rada Mitrovid, viša stručna saradnica za zaštitu prava deteta pri kancelariji Pokrajinske Ombudsmanke
Sanja Rista Popid, učenici osnovnih i srednjih škola, predstavnici Kancelarije za mlade Grada Novog Sada,
predstavnici OCD iz Novog Sada i okoline i predstavnici OCD, članice Mreže.
2.1 Povedanje učešda organizacija u formiranju politika za decu
Inicijativa za izradu Zakona o pravima deteta15
Pokretač Inicijative za izradu Zakona o pravima deteta je Zaštitnik građana. Mreža je podržala inicijativu za
izradu opšteg, krovnog zakona o pravima deteta koji de postaviti nove standarde u zaštiti i ostvarivanju prava
deteta. Bududi zakon nastoji da na sveobuhvatan način sagleda različite oblasti koje su od suštinske važnosti za
razvoj i zaštitu dece – obrazovanje, zdravlje i socijalnu zaštitu, u radnu grupu za izradu Zakona o pravima
deteta uključena je organizacija Praxis16 iz Beograda kao predstavnik MODS-a. Zakon još uvek nije ušao u
proceduru, a članice MODS-a osim učešda u izradi Zakona rade i na podizanju svesti šire javnosti o pravima
deteta, učestvuju na konferencijama i debatama.
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
Mreža je sprovela analizu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i na osnovu nje izradila kratku studiju
praktične politike (engl. policy brief) pod nazivom „Finansijska podrška porodicama sa decom“17. Dokument
sadrži pregled zakonskog okvira, ukazuje na ključne nedostatke u modelima i mehanizmima kao i ključne
preporuke koje de biti upotrebljene za budude inicijative u cilju pružanja sistemske podrške porodicama sa
decom u finansijskom smislu. Mreža i Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, uz podršku Tima za
socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije18 i Kancelarije UNICEF19-a, 15. 06. 2012.
godine u Beogradu, organizovali su panel diskusiju o državnim izdvajanjima za decu i porodicu20. Na panelu,
učenice srednjih škola i članice Saveta dece Mreže, dale su osvrt na siromaštvo dece i probleme sa kojima se
suočavaju porodice u Srbiji. Prisutnima se obratio i menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje
siromaštva Vlade Republike Srbije Žarko Šunderid kao i predstavnici organizacija članica Mreže, Društva za
razvoj dece i mladih – Otvoreni klub i UG RODITELJ. Tokom panela, prisutni su dobili priliku da daju svoje
predloge rešenja za unapređenje izdvajanja za decu raspoređujudi postojedih 40 milijardi dinara koliko se
ukupno izdvaja za decu na kategorije za koje oni smatraju da su prioritetne. Usvojena verzija dokumenta
zajedno sa preporukama sa održanog panela dostavljena je svim poslaničkim grupama odnosno svim narodnim
poslanicima aktuelnog saziva Parlamenta. Ovo je prvi u nizu planiranih dokumenata na temu dece i porodice
kojima de se Mreža baviti i u bududem radu.
Inicijativa za donošenje Zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima
deteta o postupku po pritužbi21
U decembru 2012. godine MODS i Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji2223 koju čini 20 organizacija
posvedenih ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji, uz podršku međunarodne organizacije Save the
Children24 pokrenuli su Inicijativu za donošenje Zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o
pravima deteta o postupku po pritužbi. Predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije i predsedniku Odbora
za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije Nebojši Stefanovidu poslat je dopis u kome Mreža i
Koalicija izražavaju nadu da de Narodna skupština Republike Srbije ratifikovati Protokol i potvrditi spremnost za
unapređenje sistema zaštite prava deteta.
Zakon o porezu na dodatu vrednost
U februaru 2012. godine, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS podržala je inicijativu Fonda B9225, portala
BEBAC26, Servisa Halo beba27 i UG RODITELJ28 i priključila se aktivnostima prikupljanja potpisa za smanjanje
PDV-a i ograničavanja marže na opremu za bebe. U periodu od 02. do 08. marta 2012. godine na teritoriji cele
Srbije organizovana je akcija potpisivanja peticije pod imenom „Glasaj za bebe!“2930. Tokom akcije više od
180.000 građana u Srbiji podržalo je inicijativu, među kojima su se našli brojni mediji, predstavnici vlasti na
lokalnom i republičkom nivou, OCD, privatne kompanije, javne ličnosti itd. Ministarstvo finansija i privrede 31
saopštilo je da de od 01. 01. 2013. godine biti omoguden povradaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.
Dogovor o tome je postignut na sastanku ministra Mlađana Dinkida sa predstavnicima UG RODITELJ, Servisa
Halo beba, Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS i Fondom B92. Na sastanku je dogovoreno da de
Ministarstvo finansija i privrede podneti odgovarajude amandmane na izmene Zakona o PDV-u, kako bi se
omogudio povradaj PDV-a za nabavku hrane i opreme za bebe u iznosu do 70.000 dinara povradaja u periodu
od rođenja do druge godine uzrasta deteta32.
Inicijativa za uspostavljanje Fonda za socijalno uključivanje33
U novembru 2012. godine, više od 600 organizacija građanskog društva koje su okupljene u mreže: Kontakt
organizacije civilnog društva34, Mreža protiv siromaštva – Srbija35, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS i
Mreža Žene – Siromaštvo – Razvoj, pokrenule su Inicijativu za uspostavljanje Fonda za socijalno uključivanje. U
Inicijativi se navodi da borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti treba da bude jedan od prioriteta
državne politike, imajudi u vidu sve izraženije razlike i nejednakosti u društvu, te sve teži položaj najugroženijih
grupa u Republici Srbiji. Kao preduslov stabilnom razvoju društva, neophodno je uspostavljanje socijalne
kohezije, a za to su potrebni svi raspoloživi resursi. Trenutna izdvajanja za najsiromašnije građane nisu
dovoljna, a u vreme ekonomske krize, koja najviše pogađa najsiromašnije, izdvajanja iz budžeta se ne smeju
smanjivati. Zbog nedovoljne povezanosti i saradnje svih aktera ne ostvaruje se puni efekat i iskorišdenost
postojedih sredstava. Zato je potrebno uspostaviti mehanizam koji de omoguditi efikasnu koordinaciju
projekata i aktivnosti usmerenih ka ciljevima socijalnog uključivanja marginalizovanih društvenih grupa.
Očekivani rezultat bi bio racionalnije i delotvornije korišdenje finansijskih sredstava i ostvarivanje sinergijskog
delovanja. Takođe je važno da se sredstva namenjena projektima socijalnog uključivanja učine dostupnijim
organizacijama građanskog društva i građanskim inicijativama, te tako omogudi njihovo potpunije uključivanje
u ove procese, pod uslovima koji de rezultirati kvalitetom, transparentnošdu i društvenim razvojem. Smatramo
da bi takav mehanizam mogao da predstavlja Fond za socijalno uključivanje koji bi postojeda sredstva u
budžetu za razvoj programa i usluga za različite socijalne grupe koristio na efikasniji i delotvorniji način.
Inicijativa je dostavljena potpredsedniku Vlade Republike Srbije i ministru rada, zapošljavanja i socijalne
politike Jovanu Krkobabidu, potpredsednici za evropske integracije Vlade Republike Srbije Suzani Grubješid,
ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkidu, državnoj sekretarki Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne
politike Brankici Jankovid, menadžeru Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu
potpredsednice za evropske integracije Vlade Republike Srbije Žarku Šunderidu, direktorki Kancelarije za
saradnju sa civilnim društvom36 Ivani Dirkovid, zameniku direktora Kancelarije za evropske integracije37
Ognjenu Miridu i šefu Sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Martinu Kernu.
Inicijativa za pristupanje EU Programu Daphne III38
U januaru 2012. godine Mreža organizacija za decu Srbije – MODS zajedno sa Mrežom Žene protiv nasilja39 i
Mrežom Žene – Siromaštvo – Razvoj u ime više od 100 organizacija građanskog društva Srbije koje se bave
zaštitom prava dece i žena ministru rada i socijalne politike uputili su Inicjativu da Republika Srbija pristupi
programu Evropske unije Daphne III za borbu protiv nasilja nad decom, mladima i ženama i zaštitu žrtava i
grupa pod rizikom. Program Daphne III je otvoren za zemlje Zapadnog Balkana, uključujudi i Srbiju, a uslovljen
je potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Evropskom komisijom. Program ima za cilj da doprinese
razvoju politika koje se odnose na javno zdravlje, ljudska prava i rodnu ravnopravnost kao i aktivnosti
usmerenih na zaštitu prava dece i borbu protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije. U Srbiji postoje
brojne organizacije koje se bave pitanjima na koja se program Daphne III odnosi, te bi im na ovaj način bio
omoguden pristup sredstvima, a samim tim i realizacija niza aktivnosti i ciljeva postavljenih državnim
strategijama u ovoj oblasti.
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju
Protekle godine pokrenuta je procedura za izradu Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, članice Mreže
učestvovale su davanjem komentara na više od 10 članova Zakona o osnovnoj školi koji je trenutno u
proceduri. Imajudi u vidu da kao lex specialis treba što bliže da definiše uslove i ostvarivanja prava deteta na
obrazovanje u skladu sa krovnim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Mreža je uradila
detaljnu analizu svakog člana i veliki broj članica mreže učestvovao je u davanju komentara. Komentari su se
odnosili na uslove predviđene za izvođenje nastave kod kude, prava na besplatne udžbenike za svu decu,
nastavnih predmeta, efikasnijeg planiranja formiranja odeljenja i grupa koji treba da imaju za cilj unapređenje
inkluzivnog procesa, programa slobodnih aktivnosti u cilju vede zaštite dece od zloupotrebe u svrhe promocije
političkih stranaka, zdravstvene i socijalne zaštite i efikasnijih procedura za prevenciju i procesuiranje nasilja
kao i vođenja evidencije o učeniku u cilju preveniranja prekomenih opravdanih i neopravdanih izostanaka.
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Godine 4041
Mreža je vršila analizu Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i uputila komentare na
Strategiju. Mreža smatra izuzetno važnim postojanje ovakvog dokumenta koji ima veoma odgovoran zadatak u
definisanju obrazovnih ciljeva i formulisanju strateških pravaca razvoja obrazovanja u Srbiji. Strategija predviđa
viši stepen saradnje između različitih sistema, otvorenost škola i saradnju sa roditeljima, međutim sam proces
izrade Strategije nije bio dovoljno participativan pošto je izostao pokušaj da se uključe roditelji i dobiju predlozi
i viđenja samih učenika o viziji obrazovanja za bududnost. Sa druge strane, jako važno je što Strategija predviđa
postavljanje učenika u središte učenja, finansiranje škola po broju učenika, postojanje posebne strategije
obrazovanja za nastavnike i razvoj nastavničke karijere jer kvalitet nastave zavisi od kvaliteta nastavnika. Pored
toga, svaka porodica i svako dete uzrasta od 6 meseci do polaska u školu ima dostupan neki vid
diversifikovanog sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja koji odgovara njihovim potrebama. Otvara se
mogudnost da se na lokalnom nivou kao resursi koriste objekti i zgrade koji su napušteni, koji se ne koriste i
koji se mogu adaptirati za rad sa decom bez značajnih kapitalnih ulaganja i predviđa se podrška deci iz
siromašnih porodica i deci sa sela da se uključe i u srednje obrazovanje.
Inicijativa za uvođenje statusa Roditelj Negovatelj porodica osoba sa invaliditetom u Zakon o
socijalnoj zaštiti
Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je podržala građansku inicijativu da se u Zakon o socijalnoj zaštiti
uvede status RODITELJ NEGOVATELJ za roditelje čija deca imaju tešku bolest ili invaliditet. Inicijativu su
pokrenuli roditelji dece sa retkim bolestima koji se svakodnevno suočavaju sa izborom: da li napustiti posao i
brinuti se o detetu, ili ga prepustiti institucijama i hraniteljskim porodicama? Da bi se ovaj predlog našao pred
parlamentom bilo je potrebno prikupiti 30.000 potpisa. Iako je prikupljeno preko 70.000 potpisa prikupljanje
se i dalje nastavlja, jer je značajno da inicijativa bude podržana sa što više potpisnika. Takođe, na poziv
Zaštitnika građana sastanku održanom skoro pre dve nedelje, 2. februara 2013. godine povodom ove
Inicijative, kome su prisutvovale i članice MODS-a, zaključeno je da je potrebno da se definiše što kvalitetniji
predlog izmene zakona u smislu da se pored benefita navedenih u prvobitnom tekstu Inicijative, predloži i
mogudnost organizovanja lokalnih servisa (usluga) za podršku zaposlenim roditeljima – negovateljima, čime bi
se stvorila mogudnost da roditelji ne moraju da napuštaju posao radi nege deteta.
2.2 Uspostаvljаnje kаnаlа komunikаcije između Mreže i lokаlnih, pokrаjinskih i
republičkih orgаnа i institucijа, institucijа i telа Evropske unije i drugih
međunаrodnih telа
Saradnja sa republičkim organima i institucijama
Ostvarena saradnja sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
U Beogradu je 10. 12. 2012. godine održan sastanak organizacija članica Mreže (predstavnika Koalicije
udruženja koja prate sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji), sa državnim sekretarom u Ministarstvu
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Muhedinom Fijuljaninom42. Tema razgovora bila je unapređenje
postojede inkluzivne prakse u Srbiji. Na sastanku su predstavljeni rezultati pradenja inkluzivnog obrazovanja
koje se odvijalo u 30 obrazovnih institucija u Nišu, Pančevu, Beogradu, Užicu i Vranju čime je omoguden uvid u
postojedu praksu u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja i trenutne izazove sa kojima se suočavaju obrazovne
institucije i drugi relevantni akteri. Državni sekretar je naglasio da Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do
2020. godine predviđa inkluzivno obrazovanje kao jedan od prioriteta obrazovne politike i da je potrebno u
narednom periodu raditi na povezivanju svih resursa u lokalnoj zajednici. U tom smislu je važno graditi i
razvijati partnerske odnose između institucija, roditelja, dece i organizacija jer inkluzivno obrazovanje zahteva
otvorenost, saradnju i učešde cele zajednice. Upudena je zajednička poruka da kvalitetno obrazovanje za sve
podrazumeva inkluzivni pristup koji počiva na uverenju da je pravo na obrazovanje osnovno ljudsko pravo koje
omogudava stvaranje osnove za pravednije društvo i povedava šanse sve dece za kvalitetan život.
Tom prilikom je određena i kontakt osoba za MODS zadužena za inkluzivno obrazovanje u MPNT.
Ostvarena saradnja sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike
Sastanak sa državnom sekretarkom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankicom Jankovid
održan je 06. 12. 2012. godine u Palati Srbija u Beogradu na inicijativu Kontakt organizacija civilnog društva –
KOCD a uz posredstvo Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Sastanak je vodila
direktorka Kancelarije Ivana Dirkovid a pored nje je prisustvovala i šefica Odseka za planiranje i stvaranje
podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Milena Banovid, kao i predstavnici članica 7 KOCD. Sa
državnom sekretarkom razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i temama kojima se KOCD trenutno bave ali i o
dugoročnim planovima. Državnoj sekretarki ukratko su predstavljeni rezultati istraživanja Mreže o finansijskim
izdvajanjima za decu i porodicu i predstavljena je Inicijativa za uspostavljanje Fonda za socijalno uključivanje.
Povodom Inicijative predložen je poseban sastanak na ovu temu. Državna sekretarka je izrazila interesovanje
za izložene teme i redovne mesedne sastanke sa članicama KOCD.
Saradnja sa nezavisnim institucijama
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušid održala je sastanak sa članicama Mreže koje se bave
ostvarivanjem prava deteta43. Sastanak je održan 12. 03. 2012. godine u zgradi Narodne skupštine u Beogradu i
tom prilikom istaknuta je potreba saradnje i razmena informacija kako bi se uspešnije zajednički borili protiv
diskriminacije, posebno najmlađih građana. Na sastanku je učestvovala i zamenica Zaštitnika građana za prava
deteta, Tamara Lukšid-Orlandid. Učesnicima sastanka podeljena je publikacija „Prava deteta u međunarodnim
dokumentima“44 koju su izdali Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana uz podršku
Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Publikacija sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su
relevantni za oblast prava detata i predstavlja prvu publikaciju ovakve vrste na srpskom jeziku koja pruža
celovit i sveobuhvatan pregled savremenih međunarodnih standarada u oblasti prava detata. Pored
dokumenata o ljudskim pravima publikacija sadrži i tekstove dokumenata koja se odnose na pojedine posebne
oblasti prava deteta, kao i najznačajnija evropska dokumenta iz domena ljudskih prava i prava deteta.
Saradnja sa ostalim Minsistarstvima i institucijama
U 2012. godini povodom raznovrsnih aktivnosti uspostavljena je saradnja i sa predstavnicama Ministarstva
obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, koordinatorkom projekta DILS45 Borislavom Maksimovid i Sanjom
Miloradovid, pomodnicom ministra omladine i sporta Snežanom Klašnjom, predstavnicom Mreže podrške
inkluzivnom obrazovanju u Srbiji Ljiljanom Simid, predstavnicom Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu
Marinom Vukotid, kao i velikim brojem roditelja i profesionalaca iz oblasti obrazovanja i socijalnog rada.
Nastavljena je saradnja sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, organizacijom WorldVision, Timom za socijalno
uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom
Vlade Republike Srbije.
Saradnja sa pokrajinskim organima i institucijama
Tokom promovisanja rezultata istraživanja o učešdu dece i mladih u donošenju odluka u lokalnim
samoupravama u Srbiji u Novom Sadu, ostvarena je saradnja sa savetnicom za socijalnu zaštitu Pokrajinskog
zavoda za socijalnu zaštitu Tatjanom Lazor Obradovid i direktorkom Pokrajinskog zavoda Radom Mitrovid.
Uspostavljen je kontakt i ostvarena saradnja i sa Pokrajinskom Ombudsmankom AP Vojvodine Anikom
Muškinjom Hajnrih, višom stručnom saradnicom za zaštitu prava deteta pri kancelariji Pokrajinske
Ombudsmanke Sanjom Rista Popid kao i predstavnicima Kancelarije za mlade Grada Novog Sada.
2.3 Uspostаvljаnje sаrаdnje sа drugim mrežаmа i orgаnizаcijаmа
Saradnja sa nacionalnim mrežama za decu u BSEC46 regionu i osnivanje Regionalne koalicije za
zaštitu dece u širem pojasu Crnog mora ChildPact47
MODS je uspostavio kontakt i saradnju sa nacionalnim mrežama za decu na zapadnom Balkanu. Sa
predstavnicima nacionalnih mreža za decu iz 8 zemalja u širem pojasu Crnog mora koja obuhvata oblast
Balkana i Kavkaza stvorena je koalicija pod nazivom ChildPact. ChildPact je regionalna koalicija organizacija
koje se bave zaštitom dece u široj crnomorskoj oblasti. Ova koalicija okuplja predstavnike nacionalnih mreža za
decu iz Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Bugarske, Gruzije, Moldavije, Rumunije i Srbije i broji više od 500
organizacija. Cilj ChildPact-a jeste da postane partner u dijalogu interesnih strana kao što su Evropska unija,
Crnomorska ekonomska organizacija, Savet Evrope, nacionalne vlade, Eurochild, CONCORD, CRC NGO Grupa,
CRIN kao i ostale internacionalne i krovne organizacije u EU. Na sastancima ChilPact-a kao posmatrači i
konsultanti učestvovali su predstavnici Eurochild-a, francuske ambasade u Bukureštu, francuske mrežne
organizacije Solidarite Laique i organizacije WorldVision. U 2012. godini na sastanku koji je održan 10. i 11. 09.
2012. godine rešena su tehnička i organizaciona pitanja, formiran je Upravni Odbor ChildPact-a, u kome MODS
zastupa Saša Stefanovid, izabran je Generalni Sekretar ChildPact-a i izabran je predsednik koji de se birati na
šest meseci. Na prvoj sednici Upravnog Odbora, usvojen je i potpisan Memorandum o razumevanju između
predstavnika mrežnih organizacija, članica ChildPact-a i formirane su 3 radne grupe koje de se baviti pitanjima
registracije i organizacije, komunikacije i prikupljanja sredstava i pitanjima tematskih grupa i zagovaranjem. Na
sastanku su određeni prioriteti, podeljena zaduženja i dogovoreni naredni koraci u cilju promovisanja
ChildPact-a, uspostavljeni su kontakti za dalju, dublju saradnju sa svim članicama ChilPact-a, čime de se
vidljivost MODS proširiti na celu crnomorsku regiju i stvoriti nove mogudnosti za saradnju i promovisanje daljih
aktivnosti.
Učešde predstavnika Mreže na sastanku Koalicije PROCOPIL4849
Međunarodna Koalicija PROCOPIL (prev. „za dete“) predstavniku Mreže organizacija za decu Srbije – MODS
uputila je poziv za učešde na trodnevnom sastanku ove koalicije u Bukureštu u periodu od 11. do 13. janura
2012. godine. Predsednik Koordinacionog odbora MODS Saša Stefanovid, učestvovao je na sastanku Koalicije
PROCOPIL koju čine 4 nacionalne mreže organizacija iz Francuske50, Rumunije51, Bugarske52 i Moldavije53.
Između ostalog, na ovom skupu razgovarano je i o mogudnostima proširenja saradnje u regionu i inicijativi za
uspostavljanje regionalne koalicije. Tom prilikom su predstavljene aktivnosti, planovi i prioriteti Mreže i
iskazana spremnost i otvorenost za regionalnu saradnju.
Učešde Mreže na međunarodnoj konferenciji o deinstitucionalizaciji u Sofiji
Na dvodnevnoj internacionalnoj konferenciji o deinstitucionalizaciji dece i osoba sa smetnjama u razvoju koja
je održana 17. i 18. jula 2012. godine u Sofiji učestvovalo je 60 predstavnika iz 18 zemalja iz Evrope i Azije.
Organizator konferencije bila je bugarska Nacionalna mreža za decu. Pre same konferencije, izrađeni su
dokumenti kojima se opisuje trenutno stanje na polju deinstitucionalizacije u zemljama učesnicama
konferencije. Na konferenciji se kroz tematske celine govorilo o politikama o deinstitucionalizaciji dece i mladih
na polju mentalnog zdravlja, prezentovani su rezultati istraživanja kao i uspešne politike i primeri dobre prakse
u pojedinim zemljama. Učesnici konferencije imali su priliku da posete ustanove koje se bave pružanjem
socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou u 4 grada u Bugarskoj, a nakon obilaska usledila je debata o
internacionalnim standardima o ljudskim pravima osoba sa smetnjama u razvoju. Predstavnici Mreže
učestvovali su u radu tematskih grupa čime je stvoren uvid u postojanje različitih vrsta prepreka koje se javljaju
u procesu deinstitucionalizacije kao i mogudih načina rešavanja i prevazilaženja istih, ponudom preporuka i
modela iz drugih zemalja.
Učešde Mreže na konferenciji o inkluzivnom obrazovanju u Bugarskoj
Predsednik Koordinacionog odbora MODS Saša Stefanovid, učestvovao je na dvodnevnoj konferenciji o
inkluzivnom obrazovanju u Bugarskoj koja je organizovana 06. i 07. decembra 2012. godine. Na konferenciji je
predstavljena Mreža kao i trenutno stanje o inkluzivnom obrazovanju u našoj zamlji.
2.4 Povedаnje vidljivosti doprinosа orgаnizаcijа grаđаnskog društvа unаpređenju
položаjа dece
Saopštenja za javnost i press clipping
Pored saopštenja za javnost koje je Mreža objavljivala i time promovisala vrednosti koje zastupa, u 2012.
godini su realizovane aktivnosti bile propradene i kroz brojne lokalne i nacionalne medije. Prisustvo medija
doprinelo je vedoj vidljivosti Mreže putem raznih članaka i vesti u kojima se pominju aktivnosti Mreže. O radu
Mreže i njenim članicama moglo se čitati u gotovo svim dnevnim listovima i sajtovima informisanja u zemlji.
Publikacije






Praktična politika: „Finansijska podrška porodicama sa decom“;
Participacija dece i mladih u Srbiji „Od prava da govoriš do prava da te čuju“;
Državna izdvajanja za decu i porodicu – iskustva korisnika.
Platforma MODS
Informativni letak MODS
Informativno-edukativni liflet: „Za detinjstvo bez nasilja“ u sklopu programa Unapređenje lokalnih
mehanizama za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
 Izveštaj o rezultatima pradenja obrazovanja po inkluzivnim principima (inkluzivnog obrazovanja) u
ustanovama obrazovnog sistema
Bilteni
MODS izdaje Biltene u elektronskom obliku koji sadrže informacije i novosti koje mogu biti od značaja ili
interesantne za organizacije članice, kao i informacije o aktivnostima organizacija članica. U 2012. godini,
objavljeno je ukupno 13 brojeva. I u narednom periodu sve organizacije su pozvane da razmenjuju informacije
o aktuelnim dešavanjima i šalju vesti Sekretarijatu MODS-a na e-mail [email protected]
Informisanje javnosti
Pored ovih vesti, na otvorenom forumu pod nazivom „zadecu“54, više od 150 članova foruma gotovo
svakodnevno razmenjuje korisne informacije i aktuelnosti, činedi bržu, lakšu i jednostavniju komunikaciju sa
članicama Mreže.
Reference
1
https://www.facebook.com/zadecuMODS
https://twitter.com/zadecuMODS
3
http://www.youtube.com/user/zadecuMODS/
4
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/zadecu
5
http://www.oknis.org.rs/obrazovanje-po-meri-dece/
6
http://zadecu.org/?p=1229
7
http://www.velikimali.org/
8
http://www.uecpd.org/
9
http://www.cip.org.rs/
2
10
Anketiranje su izvršili predstavnici udruženja građana, članica MODS-a: Prijatelji dece Novog Beograda, Prijatelji dece Inđije, Edukativni centar
Roma Subotica, Otvoreni klub Niš, Užički centar za prava deteta, Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja, Grupa PAAD Novi Bečej, Građanska akcija
Lingva Kraljevo, Kokoro Bor, Duga Ada, MNRO Aleksandrovac, Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac, Urban in Novi Pazar, Frend Majdanpek, Centar
za kreativni razvoj Knjaževac, Grupa Mašta Prijepolje, Denizen Svrljig.
11
http://zadecu.org/wp-content/uploads/2011/doc/Participacija.pdf
http://www.ombudsman.pravadeteta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245%3A2012-06-0420-37-17&catid=37%3A2012-04-09-12-59-03&Itemid=90&lang=sr
13
http://www.ombudsmanapv.org/ombjo/index.php/prava-deteta4/777-participacija-dece-u-donosenju-odluka-nalokalnom-nivou
14
http://zadecu.org/?p=1449
15
http://zadecu.org/?p=956
16
http://www.praxis.org.rs
17
http://zadecu.org/wpcontent/uploads/2011/doc/Policy%20brief_finansijska%20podrska%20porodicama%20sa%20decom.pdf
18
http://www.inkluzija.gov.rs/
19
http://www.unicef.rs/
20
http://zadecu.org/?p=1126
21
http://zadecu.org/?p=1461
22
http://cpd.cmass3.info/home/news/_params/newsplus_news_id/1060.html
23
http://www.cpd.org.rs/koalicija.html
24
http://www.savethechildren.org/
25
http://www.fondb92.org/
26
http://www.bebac.com/
27
http://www.halobeba.rs/
28
http://www.roditelj.org/
29
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=03&dd=02&nav_category=12&nav_id=587247
30
http://www.roditelj.org/2012/02/25/glasaj-za-bebe-potpisite-peticiju-za-smanjenje-pdv-a-i-marzi-na-opremu-zabebe/
31
http://www.mfp.gov.rs/newsitem.php?id=8244
32
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397357-Dinkic-Povracaj-PDV-za-bebi-opremu-i-hranu
33
http://zadecu.org/wp-content/uploads/2011/doc/Inicijativa%20Fond%20-%2020121114.pdf
34
http://www.kocd.org/
35
http://www.protivsiromastva.net/
36
http://civilnodrustvo.gov.rs/
37
http://www.seio.gov.rs/pocetna.102.html
38
http://zadecu.org/?p=928
39
http://www.zeneprotivnasilja.net/
40
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=307
41
http://zadecu.org/?p=1054
12
http://www.peticije24.com/pomoc_roditeljima_dece_sa_invaliditetom
42
43
http://www.oknis.org.rs/obrazovanje-po-meri-dece/?p=162
http://zadecu.org/?p=997
44
http://www.ravnopravnost.gov.rs/files/PDFPrava_deteta_u_medjunarodnim_dokumentimaF.pdf
http://www.dils.gov.rs/
46
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
47
http://www.childpact.org/
48
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/p/programme_protection_enfance_europe_est_PROCOPIL.php
49
http://dgas.ro/programul-procopil/
50
http://www.solidarite-laique.asso.fr/
51
http://www.fonpc.ro/
52
http://nmd.bg/en/
53
http://www.aliantacf.md/en
54
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/zadecu
45
Download

ovom linku - Mreža organizacija za decu Srbije