Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo stambene politike
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Housing Politics
Broj: 27/01-05-20224-11/13
Sarajevo: 06.05.2014.godine
Na osnovu člana 16. stav (1) tačka f) Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za
rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 18/13), Ministar stambene politike Kantona Sarajevo, utvrdio je
KONAČNU RANG - LISTU
UKUPNO
Zajedničko
apliciranje
bračnih
parnera
Doprinos u
nauci, kulturi,
sportu i
tehnici
Stepen
invalidnost
Najviša ratna
priznanja
Boravak na
području Bi H i
učešće u OS
RBiH
Broj članova
porodičnog
domaćinstva
Deficitarnost
kadrova
Stručna
sprema
PREZIME I IME
Lokacija
Redni
broj
Starosna dob
kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva za rješavanje stambenih pitanja putem
kupovine stana pod povoljnijim uslovima za mjesec april 2014.godine
1.
Prašović Admir
D
15
20
12
40
2.
Trapara Haris
D
10
20
3
40
73
3
Đečević Vildana
V
15
3
40
58
4
Babić Lejla
D
15
6
14
55
5.
Salić Sedin
V
10
6
22
38
20
25
112
NAPOMENA
Investitori Kantonalni stambeni fond Sarajevo i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove
porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe obavezni su da
odmah po dostavljanju “Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za
rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za mjesec april 2014.godine”
otpočnu i u roku od sedam dana pozovu sve kandidate prema utvrđenom redoslijedu konačne rang liste i u
dogovoru sa njima potvrde njihovo opredjeljenje za kupovinu stana. Kandidati će prema prihvaćenoj strukturi
stana između Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo i investitora, odabrati i rezervisati sebi
odgovarajuću stambenu jedinicu. Po zaključivanju ovog dogovora između investitora i kandidata, investitor je
obavezan ostaviti kandidatu rok od najmanje 30 dana za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje kupovine
stana.
MINISTAR
Čedomir Lukić
web: http://msp.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-029,Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Download

Konačna rang lista za April 2014.god.pdf