Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"POTPORA ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH
PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA POD NAZIVOM "OD NAŠEG POLJA
DO NAŠEG STOLA"
I
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Potpora za poljoprivredu" utvrđenih
Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva pod nazivom: "Od našeg polja do našeg stola" (u
daljnjem tekstu: Program).
Sredstva za realizaciju Programa iz stavka 1. ove točke
isplatit će se sa pozicije 614400 "Potpora za poljoprivredu",
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12) u iznosu
od 78.294.000,00 KM KM (u daljnjem tekstu: Proračun).
II
Program iz točke I ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
III
Sredstva iz točke I ove Odluke isplatit će se na teret
Proračuna razdjel 24. sa pozicije 614400 "Potpora za
poljoprivredu".
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) će
Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim
korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu, Zakonom o novčanoj potpori u poljoprivredi i ruralnom
razvitku i Zakonom o poljoprivredi.
Ukoliko na nekoj od planiranih pozicija u Programu
ostane neutrošenih sredstava Federalno ministarstvo može
izvršiti prestrukturiranje sredstava na model ruralnog razvoja.
IV
Namjensku kontrolu u fazi proizvodnje na terenu
potencijalnih korisnika, kao i u tijeku prikupljanja i obrade
dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Federalnom ministarstvu, vršit će mjerodavni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašćeni službenici kantonalnih ministarstava,
ovlašćeni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija, u cilju namjenskog utroška sredstava.
Osim namjenske kontrole u tijeku proizvodnje, kontrolu
nad realizacijom ostalih dijelova utvrđenih ovim Programom
vršit će ovlašćeni službenici Federalnog ministarstva i
Federalna poljoprivredna inspekcija.
V
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno
ministarstvo financija, svatko u okviru svoje mjerodavnosti.
VI
O utrošenim sredstvima iz točke I ove Odluke Federalno
ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom
ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija.
VII
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 771/2012
Premijer
10. svibnja 2012. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Broj 44 - Stranica 19
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA
RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA
POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
POD NAZIVOM "OD NAŠEG POLJA DO
NAŠEG STOLA"
Od 01.01. do 31.12.2012. godine.
1. Period realiziranja
Programa:
2. Ukupna vrijednost
78.294.000,00 KM
Programa:
3. Namjena Programa:
Plaćanja po modelu poticaja
proizvodnji, modelu ruralnog
razvitka i modelu ostalih vrsta
potpora.
4. Korisnici Programa:
5. Izvor sredstava:
6. Nosilac Programa:
7. Odgovorna osoba:
Korisnici prema općim kriterijima
iz ovoga Programa.
Proračun Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu Proračun Federalnog ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva "Poticaj za
poljoprivredu" ("Službene novine
Federacije BiH", broj 03/12).
Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva.
Jerko Ivanković-Lijanović, ministar
UVOD
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
Imajući u vidu preuzete obveze iz SSP-a vezane za
prilagodbu praksi u vođenju poljoprivredne politike prema
modelu zajedničke poljoprivredne politike EU,
Uvažavajući preporuke Srednjoročne strategije razvitka
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH,
Postupajući sukladno Programu rada Vlade Federacije
BiH za mandatni period 2011. – 2014. godine,
Poštujući odredbe Zakona o poljoprivredi, prehrani i
ruralnom razvitku BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08),
Slijedeći odredbe Zakona o poljoprivredi ("Službene
novine Federacije BiH" br. 88/07 i 04/10), kojima se definiraju
mjere poljoprivredne politike,
Postupajući sukladno Zakonu o novčanim potporama u
poljoprivredi i ruralnom razvitku ("Službene novine Federacije
BiH", broj 42/10),
Imajući u vidu raspoloživa sredstva definirana Zakonom o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/12),
Uvažavajući izdvajanja sredstava za potpore proizvodnji i
ruralnom razvitku u zemljama čiji proizvodi dolaze na tržište
Bosne i Hercegovine i predstavljaju direktnu konkurenciju
domaćim poljoprivrednim proizvodima,
Sagledavajući potencijalno raspoložive prirodne i ljudske
resurse i mogućnosti njihovog stavljanja u funkciju
zadovoljavanja domaćih potreba za hranom, odnosno izvoza,
Uzimajući u obzir analizu realiziranja potpora u
proteklom periodu,
Respektirajući mišljenja i prijedloge Odbora za poljoprivredu Parlamenta Federacije BiH, relevantnih znanstvenih i
stručnih institucija, kantonalnih ministarstava mjerodavnih za
poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalno ministar-
Broj 44 - Stranica 20
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
stvo), poljoprivrednih udruga, saveza, asocijacija i komora PRIHVATILA JE OVAJ PROGRAM
POGLAVLJE I - CILJEVI I SVRHA PROGRAMA
1) CILJEVI PROGRAMA
U okviru Pograma novčanih potpora u poljoprivredi i
ruralnom razvitku za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program)
realiziraju se mjere novčanih potpora u poljoprivredi i mjere
strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju
slijedećih ciljeva:
povećanje stabilnosti ponude i stupnja zadovoljenja
potražnje domaćim poljoprivrednim proizvodima uz
poboljšanje kakvoće zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda sukladno zahtjevima potrošača,
povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje
i izvoza uz jačanje konkurentnosti na domaćem i
inostranom tržištu,
ublažavanje posljedica nastalih potpisivanjem SSP-a
i Ugovora CEFTA-e,
osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača,
tehničko-tehnološko unapređenje sektora poljoprivrede,
osiguranje harmoniziranja i integrisanja sektora
poljoprivrede u EU i globalno tržište,
racionalno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa,
zaštita okoliša i unapređenje integralne i organske
poljoprivrede,
razvitak i očuvanje ruralnih područja kao i tradicionalnih ruralnih vrijednosti,
očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje
preduvjeta za novo zapošljavanje.
2) SVRHA PROGRAMA
Svrha ovoga Programa je da se nastave započeti i otvore
novi procesi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako bi
se postiglo:
povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje kroz
rast produktivnosti i ekonomičnosti, povećanje
sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog
obradivog poljoprivrednog zemljišta,
povećanje kakvoće primarnih poljoprivrednih
proizvoda kao preduvjeta za postizanje konkurentnosti prehrambene industrije i zaštite zdravlja
potrošača,
stabiliziranje dohotka primarnih poljoprivrednih
proizvođača,
osigurati što veći stupanj samodostatnosti,
smanjenje ovisnosti od uvoza i stvaranja pretpostavki
za izvoz,
stvaranje tržišno orijentiranih proizvođača,
izgradnja i moderniziranje kapaciteta dorade i
prerade,
unapređenje znanja i povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda,
investicije u poljoprivredna gazdinstva, prehrambenu
industriju i ruralni razvitak, u funkciji poljoprivredne
proizvodnje,
održivo korišćenje poljoprivrednih resursa sa
naglaskom na organsku proizvodnju.
Za realiziranje Programa federalni ministar će donijeti
odgovarajuće podzakonske akte na temelju zakona.
Srijeda, 23. 5. 2012.
POGLAVLJE II - KRITERIJI ZA RASPODJELU
SREDSTAVA
Odobrena financijska sredstva iz Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva pod stavkom "Poticaj za poljoprivredu" raspoređivat će se fizičkim i pravnim osobama (u
daljnjem tekstu: klijenti) prema općim i posebnim kriterijima.
1) OPĆI KRITERIJI
Korisnici novčanih potpora-klijenti su fizičke i pravne
osobe koje ispune propisane opće i posebne kriterije iz ovoga
Programa, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih
propisa iz oblasti novčanih potpora (poljoprivredni proizvođači,
prerađivači, farme, lokalne zajednice, zadruge, udruge, savezi,
znanstvene i stručne institucije), sukladno odredbama Zakona o
poljoprivredi i Zakona o novčanim potporama u
poljoprivredi i ruralnom razvitku.
Pravo na potporu ostvaruju:
klijenti koji su državljani Bosne i Hercegovine,
klijenti koji su ostvarili primarnu poljoprivrednu
proizvodnju, prehrambenu proizvodnju ili poljoprivrednu ili drugu djelatnost i koji imaju sjedište,
odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija),
propisanu ovim Programom,
korisnici povratnici u RS u okviru posebnog
Programa potpore za poljoprivredu kao i korisnici
koji zapošljavaju povratnike na prostoru Republike
Srpske,
klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, odnosno Registar klijenata u Federaciji,
klijenti koji ispunjavaju kriterije propisane Programom za 2012. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih
potpora,
klijenti koji su ispunili posebno propisane kriterije iz
ovoga Programa, te kriterije iz ostalih zakonskih i
podzakonskih propisa iz oblasti novčanih potpora, a
čije proizvodnje su završene nakon rokova
propisanih za svaku pojedinu proizvodnju u tekućoj
godini, pravo na novčanu potporu ostvaruju u
narednoj godini,
klijenti koji su završili proizvodnju u 2011. godini
nakon krajnjeg roka propisanog Pravilnikom za
dostavu dokumentacije za svaku pojedinu proizvodnju i koja je obuhvaćena Programom novčanih
potpora za 2012. godinu, a prije objave Programa za
2012. godinu, Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se mjerodavnom kantonalnom
ministarstvu najkasnije 30 dana od dana stupanja na
snagu Programa novčanih potpora za 2012. godinu,
a sukladno Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/11).
Mjerodavno kantonalno ministarstvo vrši obračun
zahtjeva na temelju visine sredstava propisanih Programom novčanih potpora "Poticaj za poljoprivredu"
za 2012. godinu, nakon čega ih dostavlja Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) na daljnju realizaciju u roku od 15 dana od
dana njihovog zaprimanja,
klijenti koji su ostvarili pravo na novčanu potporu u
2011. godini a kojima zbog nedostatka sredstava nije
isplaćena potpora,
Srijeda, 23. 5. 2012.
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
klijenti iz Zeničko-dobojskog kantona za IV kvartal
mlijeka i klijenti iz Tuzlanskog kantona za tov
junadi, čiji zahtjevi su naknadno dostavljeni Federalnom ministarstvu, a koji zbog administrativnih
poteškoća kantonalnih ministarstava nisu ostvarili
potporu u 2011. godini,
klijenti koji ostvare pravo na novčane potpore u
ponovljenim postupcima provedenim po pravomoćnim sudskim presudama u oblasti novčanih
potpora iz prethodnih godina, u postupcima sukladno sa čl. 240., 258. Zakona o upravnom postupku, u
ponovljenim postupcima mjerodavnih kantonalnih
ministarstava provedenim po pravomoćnim rješenjima donesenim u drugostupsnjskim postupcima
Federalnog ministarstva,
klijenti koji dostave potpune i pravovremene
zahtjeve sukladno propisanim procedurama za svaku
mjeru,
klijenti koji izvrše prijavu proizvodnje na način i u
rokovima propisanim pravilnikom za svaku pojedinu
proizvodnju.
Klijenti koji zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu
potporu podnose direktno Federalnom ministarstvu dužni su
prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokaz o uplati federalne
upravne pristojbe u skladu sa Tar. br. 1. i 2. u ukupnom iznosu
od 12 KM (5KM za zahtjev i 7KM za rješenje), a sukladno
Zakonu o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih
upravnih pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98 i
08/00).
2) POSEBNI KRITERIJI
U okviru ovoga Programa provode se slijedeći modeli
potpore:
model poticaja proizvodnji,
model ruralnog razvitka i
model ostalih vrsta potpora.
A/ MODEL POTICAJA PROIZVODNJI
A/1 BILJNA PROIZVODNJA
(1) Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura i gljiva
a) Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) – klijenti
koji zasiju najmanje 1 ha pšenice ili raži i prodaju
najmanje 3,5 t/ha (merkantilne) pšenice ili 2 t/ha
raži,
b) Proizvodnja silažnog kukuruza - klijenti koji
zasiju silažnog kukuruza najmanje 2ha,
c) Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i
soja) – klijenti koji zasiju najmanje 1 ha uljarica i
prodaju najmanje 3 t/ha uljane repice, 2,5 t/ha
suncokreta ili 3 t/ha soje,
d) Proizvodnja povrća (rajčica, paprika, krastavac,
patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i mladi
krumpir) – klijenti koji zasade najmanje 0,5 ha
povrća i prodaju najmanje 20 t/ha rajčice; 15 t/ha
paprike, krastavca ili luka; 14 t/ha salate; 10 t/ha
patlidžana, cvekle ili mrkve, ili zasade najmanje 1ha
mladog krumpira i istog prodaju 20 t/ha,
e) Proizvodnja grožđa i voća (šljiva, jabuka, kruška,
breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva,
maslina i marelica) - klijenti koji su u sistemu
PDV-a i imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju na
minimalnoj površini od 1 ha vinograda ili 2 ha
voćnjaka, te prodaju 8 t/ha grožđa, 5 t/ha voća ili 2
t/ha maslina,
f)
Proizvodnja heljde – klijenti koji zasiju najmanje 1
ha heljde i proizvedu najmanje 1t/ha, te istu prodaju,
g)
Broj 44 - Stranica 21
Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja klijenti koji su ostvarili proizvodnju ljekovitog i
aromatičnog bilja na najmanjoj površini od 1ha, te
isto prodaju,
h) Proizvodnja gljiva - klijenti koji su ostvarili
proizvodnju najmanje 10 t gljiva tijekom godine, te
isto prodaju,
i)
Proizvodnja duvana u listu rod 2012. godine
(Virdžinija, Berlej i Hercegovački ravnjak) –
klijenti koji su zasadili najmanje 0,5ha duhana
sukladno Zakonu o duvanu ("Službeni glasnik BiH",
broj 32/10), te prodaju najmanje 2t/ha Virdžinije i
Berleja ili 1t/ha Hercegovačkog ravnjaka.
(2) Proizvodnja sjemena
a) Proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica,
ječam, raž, zob i heljda) - klijenti koji proizvedu
sjeme sukladno Zakonu o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine
Federacije BiH", broj 55/01), te isto prodaju,
b) Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta
- klijenti koji proizvedu sjeme kukuruza i soje
sukladno Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu
poljoprivrednog bilja, te isto prodaju,
c) Proizvodnja sjemena krumpira (elitno, orginal i
sjeme I sortne reprodukcije) – klijenti koji zasiju
sjeme krumpira super-elitno, elitno ili orginalno
sjeme i proizvedu ga sukladno Zakonu o sjemenu i
sadnom materijalu, te isto prodaju.
(3) Proizvodnja sadnog materijala
a) Deklarirane sadnice krošnjastog voća - klijenti
koji proizvedu sadnice krošnjastog voća iz domaće
proizvodnje sukladno Zakonu o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja, te isto prodaju,
b) Deklarirane sadnice jagodičastog voća (jagoda,
malina, kupina, borovnica, brusnica, ribizla i
ogrozd) - klijenti koji proizvedu sadnice
jagodičastog voća iz domaće proizvodnje sukladno
Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu
poljoprivrednog bilja, te isto prodaju,
c) Deklarirane sadnice vinove loze - klijenti koji
proizvedu sadnice vinove loze iz domaće
proizvodnje sukladno Zakonu o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja, te isto prodaju.
(4) Nerealizirane potpore iz 2011. godine
A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA
(1) Govedarska proizvodnja
a) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka
1) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka u 2012.
godini – klijenti koji proizvedu najmanje 500 litara
mlijeka minimalne masnoće 3,2% za svaki mjesec i
isto prodaju.
b) Proizvodnja goveđeg mesa
1) Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi iz
domaćeg uzgoja – klijenti koji utove u jednom
turnusu najmanje 3 grla od teladi iz domaćeg uzgoja,
te iste prodaju,
c) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) – klijenti
koji uzgoje najmanje dvije junice iz osobnog stada
tijekom godine, s tim da služe za proširenje osobnog
stada ili za prodaju na tržištu za potrebe daljnje
reprodukcije,
Broj 44 - Stranica 22
2)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Uzgoj goveda u sustavu krava-tele – klijenti koji u
uzgoju imaju najmanje 15 krava mesne pasmine,
križance mesnih i kombiniranih pasmina goveda i
bika mesne pasmine,
(2) Ovčarska i kozarska proizvodnja
a) Proizvodnja svježeg ovčijeg i kozijeg mlijeka
1) Proizvodnja svježeg ovčijeg i kozijeg mlijeka u
2012. godini – klijenti koji proizvedu najmanje 300
litara ovčijeg mlijeka minimalne masnoće 5%,
odnosno 300 litara kozijeg mlijeka minimalne
masnoće 3,2% za svaki mjesec i prodaju mlijeko ili
prerađevine od mlijeka.
b) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) – klijenti koji
u osnovnom stadu imaju najmanje 50 odraslih
ovaca, odnosno 25 odraslih koza starijih od godinu
dana.
(3) Svinjogojska proizvodnja
a) Proizvodnja svinjskog mesa
1) Proizvodnja svinjskog mesa – klijenti koji utove u
jednom turnusu minimalno 10 svinja iz domaćeg
uzgoja a najmanje 25 svinja tijekom godine,
odnosno utove u jednom turnusu namanje 75 svinja
od prasadi iz uvoza, te iste prodaju.
b) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u osobnom
uzgoju imaju najmanje 5 rasplodnih krmača.
(4) Peradarska proizvodnja
a) Uzgoj pilenki
1) Uzgoj 18-tjednih pilenki- klijenti koji tijekоm
godine uzgoje i prodaju najmanje 5000 komada
pilenki od pilića iz domaćeg uzgoja.
(5) Pčelarska proizvodnja
a) Uzgoj pčelinjih zajednica
1) Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti
koji imaju u uzgoju najmanje 20 pčelinjih zajednica
i prodaju najmanje 12 kg meda po zajednici tijekom
godine.
(6) Ribarska proizvodnja
a) Uzgoj ribe
1) Uzgoj slatkovodne ribe – klijenti koji tijekom
godine proizvedu najmanje 3.000 kg ribe i istu
prodaju,
2) Uzgoj morske ribe – klijenti koji tijekom godine
proizvedu najmanje 3.000 kg ribe i istu prodaju.
(7) Nerealizirane potpore iz 2011. godine
B/ RURALNI RAZVITAK
Mjere ruralnog razvitka obuhvataju mjere koje imaju za
cilj unapređenje ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka
stanovništva ruralnih područja uz uvažavanje principa održivog
razvitka.
B/1 Mjere Ruralnog razvitka u Federaciji
Model Ruralnog razvitka obuhvata mjere:
B1-A Kapitalna ulaganja i investicije u poljoprivredna
gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi za period od
01.06.2010. do 31.12.2011. godine u iznosu od 25%
investiranih sredstava.
B/1- B Kapitalnih ulaganja - Investicija u poljoprivredna
gazdinstva u 2012.godini
a) Podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka
-
Srijeda, 23. 5. 2012.
intenzivni voćnjaci minimalna potpora 8.000
KM/ha
poluintenzivni voćnjaci minimalna potpora
5.000 KM/ha
b) Podizanje višegodišnjih zasada vinograda
za sve vinograde minimalna potpora 10.000
KM/ha
c) Nabava mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji
d) Nabava rasplodne stoke
e) Izgradnja objekata i nabava mehanizacije i opreme u
animalnoj proizvodnji
f)
Izgradnja i opremanje staklenika i plastenika
g) Izgradnja novih te rekonstrukcija i opremanje
postojećih ribnjaka i pogona za doradu i pakiranje
ribe
h) Ulaganje u proizvodnju, pripremu, čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda (oprema, građevinski
objekti, hladnjače, sušare, sortirnice, pakirnice i dr.)
Udio investicijske potpore iznosi 25% ukupne vrijednosti
investicije. Ako ukupni zahtjevi za potporu modelu kapitalnih
ulaganja ovoga stavka premaše iznos predviđen Programom
potpora, visina sredstava za potporu pojedinom klijentu
srazmjerno će biti umanjena po svim zahtjevima osim po
temelju podizanja višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda.
Najmanji iznos investicije na koji se može dobiti
investicijska potpora iznosi 5.000 KM.
Najveći dopušteni iznos investicijske potpore po korisniku
u 2012. godini iznose kako slijedi:
Nabava mehanizacije i opreme
u biljnoj proizvodnji
150.000 KM
Izgradnja objekata i nabava
mehanizacije i opreme u
animalnoj proizvodnji
150.000 KM
Nabava rasplodne stoke
100.000 KM
Izgradnja i opremanje
staklenika i plastenika
100.000 KM
Izgradnja novih te rekonstrukcija
i opremanje postojećih ribnjaka i
pogona za doradu i preradu ribe
100.000 KM
Ulaganje u proizvodnju, pripremu,
čuvanje i plasman poljoprivrednih
proizvoda (oprema, građevinski
objekti, hladnjače, sušare, sortirnice,
pakirnice i dr.)
200.000 KM
B/1-2 Certifikacije Organske proizvodnje
B/1-3 Regresiranje kamata na investicijske kredite u 2012.
godini za razvitak poljoprivredne proizvodnje u iznosu do 4%
na godišnjoj razini. Pravilnikom će se regulirati način i uvjeti
ostvarivanja prava.
B/1-4 Očuvanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta
B/2 Mjere Ruralnog razvitka u Republici Srpskoj
(1) Poseban Program - pomoć povratnicima u RS
Novčanu potporu ostvaruju korisnici povratnici u RS u
okviru posebnog Programa potpore za poljoprivredu kao i
korisnici koji zapošljavaju povratnike.
Poseban Program obuhvata mjere:
Kapitalnih ulaganja - Investicija, projekata i obrtnih
sredstava u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi u 2012. godini u iznosima od 40% investiranih
sredstava.
C/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA
C/1 - Sufinanciranje premije osiguranja
(1) Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta
u poljoprivrednoj proizvodnji.
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
C/2 - Sufinanciranje međunarodnih projekata
(1) Sufinanciranje međunarodnih projekata i članstvo u
međunarodnim organizacijama od značaja za Federaciju
a) Projekat obnove i izgradnje sustava za
navodnjavanje BiH – TAIDP (pet pilot projekata u
Federaciji BiH),
b) Implementiranje programa posebnog nadzora nad
štetnim organizmima,
c) Članstvo u SWG-u,
d) Sufinanciranje međunarodnih projekata iz oblasti
poljoprivrede.
C/3 - Sufinanciranje znanstveno stručnih projekata
(1) Sufinanciranje znanstveno stručnih projekata iz oblasti
poljoprivrede (kongresa, simpozija, seminara) i učešće na
gospodarskim manifestacijama
a) Podrška znanstveno – stručnim skupovima i aktivnostima iz područja (poljoprivredne proizvodnje,
prehrambene industrije, ruralnog razvitka, sigurnost
hrane i kakvoća proizvoda i educiranje proizvođača).
b) Učešće
na
gospodarskim
manifestacijama
(sufinanciranje odlaska i izlaganja poljoprivrednih
proizvođača na sajmovima i izložbama iz oblasti
poljoprivredno–prehrambene proizvodnje).
C/4 – Organiziranje poljoprivrednika
(1) Podrška organiziranju poljoprivrednika
a) Financiranje aktivnosti i organiziranja poljoprivrednih i veterinarskih udruga,
b) Financiranje aktivnosti i organiziranja poljoprivrednih zadruga,
c) Financiranje aktivnosti i organiziranja poljoprivrednih i zadružnih saveza i agronomske komore.
C/5 - Certificiranje
(1) Certificiranje u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
a) Sufinanciranje uvođenja i certificiranje standarda u
poljoprivredi i prehrambenoj industriji.
C/6 - Mjere potpore
(1) Potpora prodaje, potrošnje i posebne interventne mjere
a) Proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje ambijenta
za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda, osiguranje obrtnih sredstava i
jednokratne potpore,
(2) Potpora ulasku domaćih proizvoda u trgovačke centre
a) Promocija i stvaranje ambijenta za pristup domaćih
proizvoda tržištu.
C/7 - Strategije, operativni programi i stručni projekti
(1) Strategije
a) Izrada
Srednjoročne
strategije
razvitka
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH.
(2) Operativni programi
a) Izrada Operativnih programa i strateške dokumentacije (pasminska i voćarska rejonizacija, genetski
resursi i ostalo).
C/8 – Novčane potpore – ostvareno pravo u ponovljenim
postupcima provedenim po pravomoćnim sudskim presudama u
oblasti novčanih potpora iz prethodnih godina, u postupcima
sukladno sa čl. 240., 258. Zakona o upravnom postupku, u
ponovljenim postupcima mjerodavnih kantonalnih ministarstava provedenim po pravomoćnim rješenjima donesenim u
drugostupanjskim postupcima Federalnog ministarstva.
Broj 44 - Stranica 23
C/9 Nerealizirane potpore iz 2011. godine
D/ PRIČUVE
Pričuve - nepredviđeni zahtjevi sukladno Zakonu o
poljoprivredi i Zakonu o novčanim potporama u
poljoprivredi i ruralnom razvitku.
POGLAVLJE III - VISINA I RASPODJELA
SREDSTAVA
Sredstva odobrena Proračunom iznose 78.294.000,00 KM
i raspodjelit će se sukladno Programu na slijedeće oblasti:
Tablica 1. Raspodjela sredstava po modelu poticaja za
biljnu proizvodnju
I-MODEL POTICAJA PROIZVODNJI
Iznos u
Ukupan iznos
KM/jed.
potpore (KM)
mjere
A/1
Br. Biljna proizvodnja
A/1-1
Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura i
gljiva
1. Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž)
600/ha
2. Proizvodnja silažnog kukuruza
600/ ha
3. Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i 500/ha
soja)
4. Proizvodnja povrća (rajčica, paprika,
2.000/ha
krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata
i mladi krumpir)
5. Proizvodnja grožđa i voća (šljiva, jabuka,
600/ha
kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja,
smokva, maslina i marelica)
6. Proizvodnja gljiva
0,50 /kg
7. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog
bilja
8. Proizvodnja duhana roda 2012. godine
400/ha
8a. Proizvodnja duhana u listu u 2012. godini
1.700/ha
(Virdžinija i Berlej klasa I-IV).
8b. Proizvodnja duhana u listu u 2012. godini
2.000/ ha
(Hercegovački ravnjak – A1, A2, A3, B1, B2 i
B3).
A/1-2
Proizvodnja sjemena
9. Proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica,
ječam, raž, zob i heljda)
10. Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i
suncokreta
11. Proizvodnja sjemena krumpira (elitno i
originalno sjeme)
12. Proizvodnja sjemena krumpira (sjeme I sortne
reprodukcije)
A/1-3
800/ ha
900/ha
1.700/ha
1.300/ ha
Proizvodnja sadnog materijala
13. Deklarirane sadnice krošnjastog voća
0,40/kom
14. Deklarisane sadnice jagodičastog voća
0,10/kom
(malina i kupina)
15. Deklarirane sadnice jagodičastog voća
0,30/kom
(borovnica, brusnica, ribizla i ogrozd)
16. Deklarirane sadnice jagodičastog voća (jagoda) 0,05/kom
17. Deklarirane sadnice vinove loze
A/1-4
0,30/kom
Nerealizirane potpore iz 2011. godine
18. Nerealizirane potpore iz 2011. godine
SVEGA A/1
10.117.062,77
Broj 44 - Stranica 24
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Tablica 2. Raspodjela sredstava po modelu poticaja za
animalnu proizvodnju
A/2
II-Animalna proizvodnja
Br. Vrsta proizvodnje
A/2-1
Iznos u
KM/jed. mjere
Ukupan iznos
potpore
(KM)
B/ MODEL RURALNOG RAZVITKA
Tablica 3. Raspodjela sredstava za potporu ruralnog
razvitka
B/
III-MODEL RURALNOG RAZVITKA
Vrsta potpore
Govedarska proizvodnja
Mjere Ruralnog razvitka u Federaciji
B/1
Kapitalna ulaganja-Investicije, projekti i
obrtna sredstva u poljoprivredna gazdinstva
Javni 16.126.706,42
poziv
B/1-2
Certificiranje Organske proizvodnje
Javni
poziv
200.000,00
B/1-3
Regresiranje kamata
Javni
poziv
500.000,00
B/1-4
Javni
poziv
250.000,00
3. Uzgoj krava prvotelki (rasplodnih 450,00/ grlu
junica)
Očuvanje autohtonih biljnih i animalnih
vrsta
B/2
4. Uzgoj goveda u sustavu krava - 500,00/ grlu
tele
Ovčarska i kozarska proizvodnja
Mjere Ruralnog razvitka u Republici Srpskoj
(Poseban Program - pomoć povratnicima u
RS)
B/2-1
1. Proizvodnja kravljeg mlijeka u
2012. godini
Proizvodnja goveđeg mesa
0,22/ l
2. Tov junadi iz domaćeg uzgoja
500/grlu
Uzgoj rasplodne stoke
A/2-4
0,40/ l
C/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA
Tablica 4. Model ostalih vrsta potpora
6. Uzgoj rasplodne stoke (ovce i
koze)
Svinjogojska proizvodnja
20/grlu
C
7 Tov svinja
8. Uzgoj rasplodnih krmača
60/ grlu
100/ grlu
A/2-7
IV – MODEL OSTALIH VRSTA
POTPORA
Sufinanciranje premije osiguranja od
1. mogućih šteta u poljoprivrednoj
proizvodnji
Peradarska proizvodnja
8.000.000,00
Način
apliciranja
Ukupan iznos
u KM
Polica
Osiguranja
150.000,00
Projekat
300.000,00
Zakonska
obveza
60.000,00
Članarina
50.000,00
Sufinanciranje međunarodnih projekata i
članstvo u međunarodnim organizacijama
od značaja za Federaciju
0,30/kom
Pčelarska proizvodnja
10. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih
zajednica
A/2-6
Javni
poziv
25.076.706,42
5. Proizvodnja svježeg ovčijeg i
kozijeg mlijeka u 2012.godini
9. 18-tjedne pilenke
A/2-5
Kapitalna ulaganja-Investicije, projekti i
obrtna sredstva u poljoprivredna gazdinstva
SVEGA: (B/1 + B/2)
Proizvodnja svježeg ovčijeg i
kozijeg mlijeka
A/2-3
Projekti Iznos u (KM)
B/1
Proizvodnja svježeg kravljeg
mlijeka
A/2-2
Srijeda, 23. 5. 2012.
10/koš.
Projekat obnove i izgradnje sustava za
2. navodnjavanje BiH – TAIDP (pet pilot
projekata u Federaciji)
Ribarska proizvodnja
11. Uzgoj slatkovodne ribe
0,70/ kg
12. Uzgoj morske ribe
0,70/ kg
3.
Nerealizirane potpore iz 2011.
godine
13. Nerealizirane potpore iz 2011.
godine
SVEGA (A/2)
Implementiranje programa posebnog
nadzora nad štetnim organizmima
4. Članstvo u SWG-u
32.288.423,51
5.
Sufinanciranje međunarodnih projekata iz
Projekat
oblasti poljoprivrede
Sufinanciranje znanstveno stručnih
projekata iz oblasti poljoprivrede
(kongresa, simpozija, seminara) i učešće
na gospodarskim manifestacijama)
50.000,00
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 44 - Stranica 25
Federalnog ministarstva
Podrška znanstveno – stručnim
skupovima i aktivnostima iz područja
(poljoprivredne proizvodnje, prehrambene
6.
Program
industrije, ruralnog razvitka, sigurnost
hrane i kakvoće proizvoda i educiranje
proizvođača)
Učešće na gospodarskim manifestacijama
i to:
- sufinanciranje odlaska i izlaganja
7.
Program
poljoprivrednih proizvođača na
sajmovima i izložbama iz oblasti
poljoprivredno–prehrambene proizvodnje
150.000,00
300.000,00
Novčane potpore – ostvareno pravo u
ponovljenim postupcima provedenim po
pravomoćnim sudskim presudama u
oblasti novčanih potpora iz prethodnih
godina, u postupcima sukladno sa čl. 240.,
258. Zakona o upravnom postupku, u
16.
ponovljenim postupcima mjerodavnih
kantonalnih ministarstava provedenim po
pravosnažnim rješenjima donesenim u
drugostupanjskim postupcima
Federalnog ministarstva
500.000,00
Nerealizirane potpore iz 2011. godine
17. Nerealizirane potpore iz 2011. godine
501.807,30
SVEGA C:
Potpora organiziranju poljoprivrednika
8.811.807,30
D/ PRIČUVE
Tablica 5. Pričuve
8.
Financiranje aktivnosti i organiziranja
poljoprivrednih i veterinarskih udruga
Program
200.000,00
D
BR.
1.
Financiranje aktivnosti i organiziranja
poljoprivrednih zadruga
Program
150.000,00
Financiranje aktivnosti i organiziranja
10. poljoprivrednih i zadružnih saveza i
agronomske komore.
Program
200.000,00
Sufinanciranje uvođenja i certificiranja
11. standarda u poljoprivredi i prehrambenoj Program
industriji
400.000,00
9.
Certificiranje u poljoprivredi i
prehrambenoj industriji
Mjere poticanja prodaje i potrošnje i
posebne interventne mjere
Proizvodnja orijentirana izvozu, stvaranje
ambijenta za izvoz domaćih
12. poljoprivredno- prehrambenih proizvoda, Javni poziv
osiguranje obrtnih sredstava i jednokratne
potpore
2.000.000,00
Potpora ulasku domaćih proizvoda u
trgovačke centre
13.
Promocija i stvaranje ambijenta za pristup
Javni poziv
domaćih proizvoda tržištu
3.000.000,00
Strategije, operativni programi i stručni
projekti
14.
Izrada Srednjoročne strategije razvitka
Zakonska
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH obveza
Izrada Operativnih programa i strateških
15. dokumenata (pasminska i voćarska
Javni poziv
rejonizacija, genetski resursi i ostalo)
Novčane potpore – ostvareno pravo u
ponovljenim postupcima provedenim po
pravomoćnim sudskim presudama u
oblasti novčanih potpora iz prethodnih
godina, u postupcima sukladno sa čl. 240,
258. Zakona o upravnom postupku, u
ponovljenim postupcima mjerodavnih
kantonalnih ministarstava provedenim po
pravosnažnim rješenjima donesenim u
drugostupanjskim postupcima
Pričuve
500.000,00
Ukupan iznos
u KM
Pričuve
2.000.000,00
UKUPNO PRIČUVE
2.000.000,00
UKUPNO (A+B+C+D)
78.294.000,00
POGLAVLJE IV - IZVOR SREDSTAVA
Izvor sredstava za realiziranje Programa je Proračun
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 03/12) u kojem je na poziciji
"Poticaj za poljoprivredu" planiran iznos od 78.294.000 KM.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације
БиХ", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), чланова 31. i
39. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцего-вине за 2012. годину ("Службене новине
Федерације БиХ", број 3/12), члана 4. став 4. Закона o
новчаној подршци у пољопривреди и руралном развоју
("Службене новине Федерације БиХ", број 42/10), a у вези
са чланом 28. Закона о пољопривреди ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 88/07 i 4/10), Влада Федерације Босне
и Херцеговине, на 49. сједници одржаној 10.5.2012. године,
донијела је
ОДЛУКУ
300.000,00
Način
apliciranja
O УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ПОТИЦАЈ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ" УТВРЂЕНИХ
БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ПОД НАЗИВОМ "ОД НАШЕГ ПОЉА
ДО НАШЕГ СТОЛА"
I
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава "Потицај за пољопривреду" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине зa 2012.
годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства под називом: "Од нашег поља до
нашег стола" (у даљем тексту: Програм).
Broj 44 - Stranica 26
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Средства зa реализацију Програма из става 1. ове
тачке исплатит ће се са позиције 614400 "Потицај зa пољопривреду", утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 3/12) у износу од 78.294.000,00 KМ (у даљем
тексту: Буџет).
II
Програм из тачке I ове одлуке саставни је дио ове
одлуке.
III
Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се на терет
Буџета раздјел 24. са позиције 614400 "Потицај за
пољопривреду".
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално министарство) ће Програмом распоређена средства дозначити
њиховим корисницима који су их дужни користити у
складу са Законом o извршавању Буџета Федерације Босне
и Херцеговине за 2012. годину, Законом о новчаној
подршци у пољопривреди и руралном развоју и Законом о
пољопривреди.
Уколико на некој од планираних позиција у Програму
остане неутрошених средстава Федерално министарство
може извршити преструктуирање средстава на модел
руралног развоја.
IV
Намјенску контролу у фази производње на терену
потенцијалних корисника, као и у току прикупљања и
обраде документације, а прије достављања апликација
Федералном министарству, вршит ће надлежни пољопривредни кантонални инспектори, односно овлаштени службеници кантоналних министарстава, овлаштени службеници Федералног министарства и Федерална пољопривреднa инспекција, у циљу намјенских утрошка
средстава.
Осим намјенске контроле у току производње,
контролу над реализацијом осталих дијелова утврђених
овим Програмом вршит ће овлаштени службеници
Федералног министарства и Федерална пољопривреднa
инспекција.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство и Федерално министарство финансија/
Федерално министарство финанција, свако у оквиру своје
надлежности.
VI
О утрошеним средствима из тачке I ове одлуке
Федерално министарство ће подносити тромјесечни извјештај Федералном министарству финансија/Федералном
министарству финанција.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 771/12
10. маја 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Srijeda, 23. 5. 2012.
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА СА КРИТЕРИЈИМА
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА "ПОТИЦАЈ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ" УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ
ФЕДЕРАЦИJE БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА ПОД НАЗИВОМ "ОД НАШЕГ ПОЉA
ДО НАШЕГ СТОЛА"
1. Период реализације
Од 01.01. до 31.12.2012. године.
Програма:
2. Укупна вриједност
Програма:
78.294.000,00 КМ
3. Намјена Програма:
Плаћања по моделу потицаја
производњи, моделу руралног
развоја и моделу осталих врста
подршки.
4. Корисници Програма: Корисници према опћим
критеријима из овог Програма.
5. Извор средстава:
Буџет Федерације Босне и
Херцеговине за 2012. годину Буџет Федералног министарства
пољопривреде, водопривреде и
шумарства "Потицај за
пољопривреду" ("Службене
новине Федерације БиХ", број
03/12).
6. Носилац Програма:
Федерално министарство
пољопривреде, водопривреде и
шумарства.
7. Одговорно лице:
Јерко Иванковић-Лијановић,
министар
УВОД
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ,
Имајући у виду преузете обавезе из ССП-а везане за
прилагођавање пракси у вођењу пољопривредне политике
према моделу заједничке пољопривредне политике ЕУ,
Уважавајући препоруке Средњорочне стратегије
развоја пољопривредног сектора у Федерацији БиХ,
Поступајући у складу са Програмом рада Владе
Федерације БиХ за мандатни период 2011. – 2014.године,
Поштујући одредбе Закона о пољопривреди, прехрани
и руралном развоју БиХ ("Службени гласник БиХ", број
50/08),
Слиједећи одредбе Закона о пољопривреди ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 88/07 и 04/10), којима се
дефинишу мјере пољопривредне политике,
Поступајући у складу са Законом о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене
новине Федерације БиХ", број 42/10),
Имајући у виду расположива средства дефинисана
Законом о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 03/12),
Уважавајући издвајања средстава за подршке
производњи и руралном развоју у земљама чији производи
долазе на тржиште Босне и Херцеговине и представљају
директну
конкуренцију
домаћим
пољопривредним
производима,
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Сагледавајући потенцијално расположиве природне и
људске ресурсе и могућности њиховог стављања у
функцију задовољавања домаћих потреба за храном,
односно извоза,
Узимајући у обзир анализу реализације подршки у
протеклом периоду,
Респектујући мишљења и приједлоге Одбора за
пољопривреду Парламента Федерације БиХ, релевантних
научних и стручних институција, кантоналних министарстава надлежних за послове пољопривреде (у даљем
тексту: кантонално министарство), пољопривредних
удружења, савеза, асоцијација и комора - ПРИХВАТИЛА
ЈЕ ОВАЈ ПРОГРАМ
ПОГЛАВЉЕ I - ЦИЉЕВИ И СВРХА ПРОГРАМА
1) ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
У
оквиру
Пограма
новчаних
подршки
у
пољопривреди и руралном развоју за 2012. годину (у
даљем тексту: Програм) реализују се мјере новчаних
подршки у пољопривреди и мјере структурне политике које
требају допринијети испуњавању слиједећих циљева:
повећање стабилности понуде и степена
задовољења потражње домаћим пољопривредним
производима
уз
побољшање
квалитета
здравствене и хигијенске исправности производа
у складу са захтјевима потрошача,
повећање
и
унапређење
пољопривредне
производње и извоза уз јачање конкурентности на
домаћем и иностраном тржишту,
ублажавање посљедица насталих потписивањем
ССП-а и Уговора ЦЕФТА-е,
осигурање стабилног пољопривредног дохотка и
омогућавање адекватног животног стандарда
пољопривредних произвођача,
техничко-технолошко
унапређење
сектора
пољопривреде,
осигурање хармонизације и интеграције сектора
пољопривреде у ЕУ и глобално тржиште,
рационално кориштење и очување природних
ресурса, заштита околиша и унапређење
интегралне и органске пољопривреде,
развој и очување руралних подручја као и
традиционалних руралних вриједности,
очување постојећих радних мјеста и стварање
предуслова за ново запошљавање.
2) СВРХА ПРОГРАМА
Сврха овог Програма је да се наставе започети и
отворе нови процеси у пољопривредно-прехрамбеном
сектору како би се постигло:
повећање обима пољопривредне производње кроз
раст продуктивности и економичности, повећање
сјетвених површина и привођење култури необрађеног обрадивог пољопривредног земљишта,
повећање квалитета примарних пољопривредних
производа као предуслова за постизање конкурентности прехрамбене индустрије и заштите
здравља потрошача,
стабилизација дохотка примарних пољопривредних произвођача,
осигурати што већи степен самодостатности,
смањење овисности од увоза и стварања
претпоставки за извоз,
стварање тржишно оријентисаних произвођача,
изградња и модернизација капацитета дораде и
прераде,
-
Broj 44 - Stranica 27
унапређење знања и повећање квалитета
пољопривредних производа,
инвестиције у пољопривредна газдинства,
прехрамбену индустрију и рурални развој, у
функцији пољопривредне производње,
одрживо кориштење пољопривредних ресурса са
нагласком на органску производњу.
За реализацију Програма федерални министар ће
донијети одговарајуће подзаконске акте на основу закона.
ПОГЛАВЉЕ II - КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Одобрена финансијска средства из Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за Федерално министарство
пољопривреде, водопривреде и шумарства под ставком
"Потицај за пољопривреду" распоређиват ће се физичким и
правним лицима (у даљем тексту:клијенти) према опћим и
посебним критеријима.
1) ОПЋИ КРИТЕРИЈИ
Корисници новчаних подршки-клијенти су физичка и
правна лица која испуне прописане опће и посебне
критерије из овог Програма, те критерије из осталих
законских и подзаконских прописа из области новчаних
подршки (пољопривредни произвођачи, прерађивачи,
фарме, локалне заједнице, задруге, удружења, савези,
научне и стручне институције), у складу са одредбама
Закона о пољопривреди и Закона о новчаним подршкама у
пољопривреди и руралном развоју.
Право на подршку остварују:
клијенти који су држављани Босне и Херцеговине,
клијенти који су остварили примарну пољопривредну производњу, прехрамбену производњу
или пољопривредну или другу дјелатност и који
имају сједиште, односно пребивалиште на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Федерација), прописану овим Програмом,
корисници повратници у РС у оквиру посебног
Програма подршке за пољопривреду као и
корисници који запошљавају повратнике на
простору Републике Српске,
клијенти који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава, односно Регистар
клијената у Федерацији,
клијенти који испуњавају критерије прописане
Програмом за 2012. годину, те критерије из
осталих законских и подзаконских прописа из
области новчаних подршки,
клијенти који су испунили посебно прописане
критерије из овог Програма, те критерије из
осталих законских и подзаконских прописа из
области новчаних подршки, а чије производње су
завршене након рокова прописаних за сваку
поједину производњу у текућој години, право на
новчану подршку остварују у наредној години,
клијенти који су завршили производњу у 2011.
години након крајњег рока
прописаног
Правилником за доставу документације за сваку
поједину производњу и која је обухваћена
Програмом новчаних подршки за 2012. годину, а
прије објаве Програма за 2012. годину, Захтјеви са
комплетном документацијом достављају се
надлежном кантоналном министарству најкасније
30 дана од дана ступања на снагу Програма
новчаних подршки за 2012. годину, а у складу са
Правилником о начину и условима остваривања
новчане подршке по моделу потицаја производњи
Broj 44 - Stranica 28
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
("Службене новине Федерације БиХ", број 77/11).
Надлежно кантонално министарство врши
обрачуна захтјева на основу висине средстава
прописаних Програмом новчаних подршки
"Потицај за пољопривреду" за 2012. годину,
након чега их доставља Федералном минстарству
пољопривреде, водопривреде и шумарства (у
даљем тексту: Федерално министарство) на даљу
реализацију у року од 15 дана од дана њиховог
запримања,
клијенти који су остварили новчану подршку у
2011. години а којима због недостатка средстава
није исплаћена подршка,
клијенти из Зеничко-добојског кантона за IV
квартал млијека и клијенти из Тузланског кантона
за тов јунади, чији захтјеви су накнадно
достављени Федералном министарству, а који
због административних потешкоћа кантоналних
министарстава нису остварили подршку у 2011.
години,
клијенти који остваре право на новчане подршке у
поновљеним поступцима проведеним по правоснажним судским пресудама у области новчаних
подршки из претходних година, у поступцима у
складу са чл. 240., 258. Законa о управном
поступку, у поновљеним поступцима надлежних
кантоналних министарстава проведеним по правоснажним рјешењима донесеним у другостепеним поступцима Федералног министарства,
клијенти који доставе потпуне и благовремене
захтјеве у складу са прописаним процедурама за
сваку мјеру,
клијенти који изврше пријаву производње на
начин и у роковима прописаним правилником за
сваку поједину производњу.
Клијенти који захтјеве за остваривање права на
новчану подршку подносе директно Федералном
министарству дужни су приликом подношења захтјева
доставити доказ о уплати федералне управне таксе у складу
са Тар. бр. 1. и 2. у укупном износу од 12 КМ (5КМ за
захтјев и 7КМ за рјешење), а у складу са Законом о
федералним управним таксама и тарифи федералних
управних такси ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
6/98 и 08/00).
2) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
У оквиру овог Програма проводе се слиједећи модели
подршке:
модел потицаја производњи,
модел руралног развоја и
модел осталих врста подршки.
А/ МОДЕЛ ПОТИЦАЈА ПРОИЗВОДЊИ
А/1 БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
(1) Производња ратарских, повртларских култура и
гљива
a) Производња крушних жита (пшеница и раж) –
клијенти који засију најмање 1 ха пшенице или
ражи и продају најмање 3,5 т/ха (меркантилне)
пшенице или 2 т/ха ражи,
b) Производња силажног кукуруза - клијенти који
засију силажног кукуруза најмање 2 ха,
c) Производња уљарица (уљана репица, сунцокрет и соја) – клијенти који засију најмање 1 ха
уљарица и продају најмање 3 т/ха уљане репице,
2,5 т/ха сунцокрета или 3 т/ха соје,
d)
Srijeda, 23. 5. 2012.
Производња поврћа (парадајз, паприка,
краставац, патлиџан, мрква, цвекла, лук,
салата и млади кромпир) – клијенти који засаде
најмање 0,5 ха поврћа и продају најмање 20 т/ха
парадајза; 15 т/ха паприке, краставца или лука;
14 т/ха салате; 10 т/ха патлиџана, цвекле или
мркве, или засаде најмање 1ха младог кромпира
и истог продају 20 т/ха,
e) Производња грожђа и воћа (шљива, јабука,
крушка, бресква, нектарина, трешњa, вишњa,
смоква, маслина и марелица) - клијенти који су
y систему ПДВ-a и имају засновану интензивну
производњу на минималној површини од 1 ха
винограда или 2 ха воћњака, тe продају 8 т/ха
грожђа, 5 т/ха воћа ili 2 т/ха маслина,
f)
Производња хељде – клијенти који засију
најмање 1 ха хељде и произведу најмање 1 т/ха,
те исту продају,
g) Производња љековитог и ароматичног биља клијенти који су остварили производњу
љековитог и ароматичног биља на најмањој
површини од 1 ха, те исто продају,
h) Производња гљива - клијенти који су остварили
производњу најмање 10 т гљива у току године, те
исто продају,
i)
Производња духана у листу род 2012. године
(Вирџинија, Берлеј и Херцеговачки равњак) –
клијенти који су засадили најмање 0,5 ха духана
у складу са Законом о духану ("Службени гласник БиХ", број 32/10), те продају најмање 2 т/ха
Вирџиније и Берлеја или 1 т/ха Херцеговачког
равњака.
(2) Производња сјемена
a) Производња
сјемена
стрних
житарица
(пшеница, јечам, раж, зоб и хељда) - клијенти
који произведу сјеме у складу са Законом о
сјемену и садном материјалу пољопривредног
биља ("Службене новине Федерације БиХ", број
55/01), те исто продају,
b) Производња сјемена кукуруза, соје и
сунцокрета - клијенти који произведу сјеме
кукуруза и соје у складу са Законом о сјемену и
садном материјалу пољопривредног биља, те
исто продају,
c) Производња сјемена кромпира (елитно,
оригинал и сјеме I сортне репродукције) –
клијенти који засију сјеме кромпира суперелитно, елитно или оригинално сјеме и
произведу га у складу са Законом о сјемену и
садном материјалу, те исто продају.
(3) Производња садног материјала
a) Декларисане саднице крошњастог воћа клијенти који произведу саднице крошњастог
воћа из домаће производње у складу са Законом
о сјемену и садном материјалу пољопривредног
биља, те исто продају,
b) Декларисане саднице јагодичастог воћа
(јагода, малина, купина, боровница, брусница,
рибизла и огрозд) - клијенти који произведу
саднице јагодичастог воћа из домаће производње
у складу са Законом о сјемену и садном
материјалу пољопривредног биља, те исто
продају,
Srijeda, 23. 5. 2012.
c)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Декларисане саднице винове лозе - клијенти
који произведу саднице винове лозе из домаће
производње у складу са Законом о сјемену и
садном материјалу пољопривредног биља, те
исто продају.
(4) Нереализоване подршке из 2011. године
А/2 АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА
(1) Говедарска производња
a) Производња свјежег крављег млијека
1) Производња свјежег крављег млијека у 2012.
години – клијенти који произведу најмање 500
литара млијека минималне масноће 3,2% за
сваки мјесец и исто продају.
b) Производња говеђег меса
1) Производња говеђег меса - тов јунади из
домаћег узгоја – клијенти који утове у једном
турнусу најмање 3 грла од телади из домаћег
узгоја, те исте продају,
c) Узгој расплодне стоке
1) Узгој крава првотелки (расплодне јунице) –
клијенти који узгоје најмање двије јунице из
властитог стада у току године, с тим да служе за
проширење властитог стада или за продају на
тржишту за потребе даље репродукције,
2) Узгој говеда у систему крава-теле – клијенти
који у узгоју имају најмање 15 крава месне
пасмине, крижанце месних и комбинованих
пасмина говеда и бика месне пасмине,
(2) Овчарска и козарска производња
a) Производња свјежег овчијег и козијег млијека
1) Производња свјежег овчијег и козијег млијека
у 2012. години – клијенти који произведу
најмање 300 литара овчијег млијека минималне
масноће 5%, односно 300 литара козијег млијека
минималне масноће 3,2% за сваки мјесец и
продају млијеко или прерађевине од млијека.
b) Узгој расплодне стоке
1) Узгој расплодне стоке (овце и козе) – клијенти
који у основном стаду имају најмање 50
одраслих оваца, односно 25 одраслих коза
старијих од годину дана.
(3) Свињогојска производња
a) Производња свињског меса
1) Производња свињског меса – клијенти који
утове у једном турнусу минимално 10 свиња из
домаћег узгоја а најмање 25 свиња у току године,
односно утове у једном турнусу намање 75
свиња од прасади из увоза, те исте продају.
b) Узгој расплодне стоке
1) Узгој расплодних крмача – клијенти који у
властитом узгоју имају најмање 5 расплодних
крмача.
(4) Перадарска производња
a) Узгој пиленки
1) Узгој 18-седмичних пиленки- клијенти који у
току године узгоје и продају најмање 5000
комада пиленки од пилића из домаћег узгоја.
(5) Пчеларска производња
a) Узгој пчелињих заједница
1) Кошнице пчела, узгој пчелињих заједница –
клијенти који имају у узгоју најмање 20
Broj 44 - Stranica 29
пчелињих заједница и продају најмање 12 кг
меда по заједници у току године.
(6) Рибарска производња
a) Узгој рибе
1) Узгој слатководне рибе – клијенти који у току
године произведу најмање 3.000 кг рибе и исту
продају,
2) Узгој морске рибе – клијенти који у току године
произведу најмање 3.000 кг рибе и исту продају.
(7) Нереализоване подршке из 2011. године
Б/ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Мјере руралног развоја обухватају мјере које имају за
циљ унапређење економског, социјалног и културног
напретка становништва руралних подручја уз уважавање
принципа одрживог развоја.
Б/1 Мјере Руралног развоја у Федерацији
Модел Руралног развоја обухвата мјере:
Б1-A Капитална улагања и инвестиције у
пољопривредна газдинаства која се баве производњом
пољопривредних производа из Додатка I Закона о
пољопривреди за период од 01.06.2010. до 31.12.2011.
године у износу од 25% инвестираних средстава.
Б/1-Б Капиталних улагањa - Инвестиција у
пољопривредна газдинства у 2012. години
a) Подизање вишегодишњих засада воћњака
интезивни воћњаци минимална подршка
8.000 KM/ ха
полуинтензивни
воћњаци
минимална
подршка 5.000 KM/ ха
b) Подизање вишегодишњих засада винограда
за све винограде минимална подршка
10.000KM/ ха
c) Набавка механизације и опреме у биљној
производњи
d) Набавка расплодне стоке
e) Изградња објеката и набавка механизације и
опреме у анималноj производњи
f)
Изградња и опремањe стакленика и пластеника
g) Изградња нових те реконструкција и опремање
постојећих рибњака и погона за дораду и
пакирање рибе
h) Улагање у производњу, припрему, чување и
пласман пољопривредних производа (опрема,
грађевински
објекти,
хладњаче,
сушаре,
сортирнице пакирнице и др.)
Удио инвестицијске подршке износи 25% укупне
вриједности инвестиције. Ако укупни захтјеви за подршку
моделу капиталних улагања овог става премаше износ
предвиђен Програмом подршке, висина средстава за
подршку поједином клијенту сразмјерно ће бити умањена
по свим захтјевима осим по основу подизања
вишегодишњих засада воћњака и винограда.
Најмањи износ инвестиције на који се може добити
инвестицијска подршка износи 5.000 KM.
Највећи допуштени износ инвестицијске подршке по
кориснику у 2012. години износе како слиједи:
Набавка механизације и опреме
у биљној производњи
150.000 KM
Изградња објеката и набавка
механизације и опреме у анималној
производњи
150.000 KM
Набавка расплодне стоке
100.000 KM
Изградња и опремање
стакленика и пластеника
100.000 KM
Broj 44 - Stranica 30
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
-
Изградња нових те реконструкција
и опремање постојећих рибњака и
погона за дораду и прераду рибе
100.000 KM
Улагање у производњу, припрему,
чување и пласман пољопривредних
производа (опрема, грађевински
објекти, хладњаче, сушаре,
сортирнице, пакирнице и др.)
200.000 KM
Б/1-2 Цертификације Органске производње
Б/1-3 Регресирање камата на инвестицијске кредите у
2012. години за развој пољопривредне производње у
износу до 4% на годишњем нивоу. Правилником ће се
регулисати начин и услови остваривања права.
Б/1-4 Очување аутохтоних биљних и животињских
врста
Б/2 Мјере Руралног развоја у Републици Српској
(1) Посебан Програм - помоћ повратницима у РС
Новчану подршку остварују корисници повратници у
РС у оквиру посебног Програма подршке за пољопривреду
као и корисници који запошљавају повратнике.
Посебан Програм обухвата мјере:
Капиталних улагања - Инвестиција, пројеката и
обртних средстава у пољопривредна газдинства која се
баве производњом пољопривредних производа из Додатка I
Закона о пољопривреди у 2012. години у износима од 40%
инвестираних средстава.
Ц/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Ц/1 - Суфинансирање премије осигурања
(1)
Суфинансирање премије осигурања од могућих
штета у пољопривредној производњи.
Ц/2 - Суфинансирање међународних пројеката
(1) Суфинансирање међународних пројеката и чланство
у међународним организацијама од значаја за
Федерацију
a)
b)
c)
d)
Пројекат обнове и изградње система за наводњавање БиХ – ТАИДП (пет пилот пројеката у
Федерацији),
Имплементација програма посебног надзора над
штетним организмима,
Чланство у СWГ-у,
Суфинансирање међународних пројеката из
области пољопривреде.
Ц/3 - Суфинансирање научно стручних пројеката
(1) Суфинансирање научно стручних пројеката из
области пољопривреде (конгреса, симпозија, семинара)
и учешће на привредним манифестацијама
a)
b)
Подршка научно – стручним скуповима и
активностима из подручја (пољопривредне
производње, прехрамбене индустрије, руралног
развоја, сигурност хране и квалитета производа и
едукација произвођача).
Учешће на привредним манифестацијама (суфинансирање одласка и излагања пољопривредних
произвођача на сајмовима и изложбама из области пољопривредно–прехрамбене производње).
Srijeda, 23. 5. 2012.
Ц/4 – Организовање пољопривредника
(1) Подршка организовању пољопривредника
a) Финансирање активности и организовања пољопривредних и ветеринарских удружења,
b) Финансирање активности и организовања
пољопривредних задруга,
c) Финансирање активности и организовања пољопривредних и задружних савеза и агрономске
коморе.
Ц/5 - Цертификација
(1) Цертификација у пољопривреди и прехрамбеној
индустрији
a) Суфинансирање увођења и цертификације стандарда у пољопривреди и прехрамбеној индустрији.
Ц/6 - Мјере подршке
(1) Подршка продаје, потрошње и посебне интервентне
мјере
а) Производња оријентирана извозу, стварање
амбијента за извоз домаћих пољопривреднопрехрамбених производа, осигурање обртних
средстава и једнократне подршке.
(2) Подршка уласку домаћих производа у трговачке
центре
a) Промоција и стварање амбијента за приступ
домаћих производа тржишту.
Ц/7 - Стратегије, оперативни програми и стручни
пројекти
(1) Стратегије
a) Израда Средњорочне стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији БиХ.
(2) Оперативни програми
a) Израда Oперативних програма и стратешке документације (пасминска и воћарска рејонизација,
генетски ресурси и остало).
Ц/8 Новчане подршке – остварено право у
поновљеним поступцима проведеним по правоснажним
судским пресудама у области новчаних подршки из
претходних година, у поступцима у складу са чл. 240., 258.
Закона о управном поступку, у поновљеним поступцима
надлежних кантоналних министарстава проведеним по
правоснажним рјешењима донесеним у другостепеним
поступцима Федералног министарства.
Ц/9 Нереализоване подршке из 2011. године
Д/ РЕЗЕРВЕ
Резерве - непредвиђени захтјеви у складу са Законом о
пољопривреди и Законом о новчаним подршкама у
пољопривреди и руралном развоју.
ПОГЛАВЉЕ III- ВИСИНА И РАСПОДЈЕЛА
СРЕДСТАВА
Средства одобрена Буџетом износе 78.294.000,00 КМ
и расподјелит ће се у складу са Програмом на слиједеће
области:
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Табела 1. Расподјела средстава по моделу потицаја за
биљну производњу
I-МОДЕЛ ПОТИЦАЈА ПРОИЗВОДЊИ
А/1
Бр. Биљна производња
А/1-1
Производња ратарских, повртларских
култура и гљива
1. Производња крушних жита (пшеница и
раж)
Износ у
КМ/јед.
мјере
А/2-1
600/ ха
3. Производња уљарица (уљана репица,
сунцокрет и соја)
500/ха
II-Анимална производња
Износ у
КМ/јед. мјере
Говедарска производња
1. Производња крављег млијека у
2012. години
0,22/ л
Производња говеђег меса
2. Тов јунади из домаћег узгоја
500/грлу
Узгој расплодне стоке
А/2-2
3. Узгој крава првотелки
450,00/ грлу
(расплодних јуница)
4. Узгој говеда у систему крава - 500,00/ грлу
теле
Овчарска и козарска
производња
Производња свјежег овчијег и
козијег млијека
400/ха
8. Производња дувана рода 2012. године
5. Производња свјежег овчијег и 0,40/ л
козијег млијека у 2012.години
8а. Производња дувана у листу у 2012.
1.700/ха
години (Вирџинија и Берлеј класа I-IV).
8б. Производња дувана у листу у 2012.
2.000/ ха
години (Херцеговачки равњак – А1, А2,
А3, Б1, Б2 и Б3).
6. Узгој расплодне стоке (овце и 20/грлу
козе)
Свињогојска производња
А/1-2
А/2-3
Производња сјемена
9. Производња сјемена стрних житарица
(пшеница, јечам, раж, зоб и хељда)
10. Производња сјемена кукуруза, соје и
сунцокрета
11. Производња сјемена кромпира (елитно и
оригинално сјеме)
12. Производња сјемена кромпира (сјеме I
сортне репродукције)
А/1-3
800/ ха
A/2-4
900/ха
А/2-5
1.700/ха
А/2-6
1.300/ ха
Производња садног материјала
13. Декларисане саднице крошњастог воћа
А/2-7
0,40/ком
14. Декларисане саднице јагодичастог воћа 0,10/ком
(малина и купина)
15. Декларисане саднице јагодичастог воћа 0,30/ком
(боровница, брусница, рибизла и огрозд)
16. Декларисане саднице јагодичастог воћа 0,05/ком
(јагода)
17.
Декларисане саднице винове лозе
Нереализоване подршке из 2011. године
18. Нереализоване подршке из 2011. године
СВЕГА А/1
Укупан износ
подршке
(КМ)
Производња свјежег крављег
млијека
4. Производња поврћа (парадајз, паприка, 2.000/ха
краставац, патлиџан, мрква, цвекла, лук,
салата и млади кромпир)
600/ ха
5. Производња грожђа и воћа (шљива,
јабука, крушка, бресква, нектарина,
трешња, вишња, смоква, маслина и
марелица)
6. Производња гљива
0,50 /кг
А/1-4
Бр. Врста производње
600/ха
2. Производња силажног кукуруза
7. Производња хељде, љековитог и
ароматичног биља
Табела 2. Расподјела средстава по моделу потицаја за
анималну производњу
А/2
Укупан
износ
подршке
(КМ)
Broj 44 - Stranica 31
7 Тов свиња
8. Узгој расплодних крмача
Перадарска производња
9. 18-седмичне пиленке
Пчеларска производња
10. Кошнице пчела, узгој
пчелињих заједница
Рибарска производња
11. Узгој слатководне рибе
12. Узгој морске рибе
Нереализоване подршке из
2011. године
13. Нереализоване подршке из
2011. године
СВЕГА (А/2)
0,30/ком
10.117.062,77
60/ грлу
100/ грлу
0,30/kom
10/кош.
0,70/ кг
0,70/ кг
32.288.423,51
Broj 44 - Stranica 32
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Б/ МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Табела 3. Расподјела средстава за подршку руралног
развоја
Б/
III-МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Врста подршке
Пројекти
Износ у
(КМ)
Б/1
Мјере Руралног развоја у Федерацији
Б/1
Јавни 16.126.706,42
позив
Б/1-2
Капитална улагања-Инвестиције,
пројекти и обртна средства у
пољопривредна газдинства
Цертификација Органске производње
Јавни
позив
200.000,00
Б/1-3
Регресирање камата
Јавни
позив
500.000,00
Б/1-4
Очување аутохтоних биљних и
животињских врста
Јавни
позив
250.000,00
Б/2
Мјере Руралног развоја у Републици
Српској (Посебан Програм - помоћ
повратницима у РС)
Капитална улагања-Инвестиције,пројекти Јавни
и обртна средства у пољопривредна
позив 8.000.000,00
газдинства
СВЕГА: (Б/1 + Б/2)
25.076.706,42
Б/2-1
Ц/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ
Табела 4. Модел осталих врста подршки
IV – МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА
ПОДРШКИ
Ц
Начин
апликације
Суфинансирање премије осигурања
Полица
1. од могућих штета у пољопривредној
осигурања
производњи
Укупан износ
у КМ
Имплементација програма посебног
3.
надзора над штетним организмима
4. Чланство у СWГ-у
5.
Суфинансирање међународних
пројеката из области пољопривреде
Суфинансирање научно стручних
пројеката из области пољопривреде
(конгреса, симпозија, семинара) и
учешће на привредним
манифестацијама)
Подршка научно – стручним
скуповима и активностима из
подручја (пољопривредне
6. производње, прехрамбене
индустрије, руралног развоја,
сигурност хране и квалитета
производа и едукација произвођача)
Програм
150.000,00
Учешће на привредним
манифестацијама и то:
- суфинансирање одласка и излагања
7. пољопривредних произвођача на
сајмовима и изложбама из области
пољопривредно–прехрамбене
производње
Програм
300.000,00
Финансирање активности и
8. организовања пољопривредних и
ветеринарских удружења
Програм
200.000,00
Финансирање активности и
9. организовања пољопривредних
задруга
Програм
150.000,00
Финансирање активности и
организовања пољопривредних и
10.
задружних савеза и агрономске
коморе
Програм
200.000,00
Програм
400.000,00
Подршка организовању
пољопривредника
Цертификација у пољопривреди и
прехрамбеној индустрији
150.000,00
11.
Суфинансирање увођења и
цертификације стандарда у
пољопривреди и прехрамбеној
индустрији
Мјере потицања продаје и потрошње
и посебне интервентне мјере
Суфинансирање међународних
пројеката и чланство у
међународним организацијама од
значаја за Федерацију
Пројекат обнове и изградње система
2. за наводњавање БиХ – ТАИДП (пет
пилот пројеката у Федерацији)
Srijeda, 23. 5. 2012.
Производња оријентисана извозу,
стварање амбијента за извоз домаћих
12. пољопривредно- прехрамбених
производа, осигурање обртних
средстава и једнократне подршке
Пројекат
Законска
обавеза
300.000,00
60.000,00
Чланарина
50.000,00
Пројекат
50.000,00
Јавни
позив
2.000.000,00
Јавни
позив
3.000.000,00
Подршка уласку домаћих производа
у трговачке центре
Промоција и стварање амбијента за
13. приступ домаћих производа
тржишту
Стратегије, оперативни програми и
стручни пројекти
Израда Средњорочне стратегије
14. развоја пољопривредног сектора у
Федерацији БиХ
Израда Оперативних програма и
стратешких докумената (пасминска и
15.
воћарска рејонизација, генетски
ресурси и остало)
Новчане подршке – остварено право
у поновљеним поступцима
проведеним по правоснажним
судским пресудама у области
Законска
обавеза
300.000,00
Јавни
позив
500.000,00
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
новчаних подршки из претходних
година, у поступцима у складу са чл.
240., 258. Законa о управном
поступку, у поновљеним поступцима
надлежних кантоналних
министарстава проведеним по
правоснажним рјешењима
донесеним у другостепеним
поступцима Федералног
министарства
Новчане подршке – остварено право
у поновљеним поступцима
проведеним по правоснажним
судским пресудама у области
новчаних подршки из претходних
година, у поступцима у складу са чл.
240., 258. Законa о управном
16. поступку, у поновљеним поступцима
надлежних кантоналних
министарстава проведеним по
правоснажним рјешењима
донесеним у другостепеним
поступцима Федералног
министарства
500.000,00
Нереализоване подршке из 2011.
године
17.
Нереализоване подршке из 2011.
године
501.807,30
СВЕГА Ц:
8.811.807,30
Д/ РЕЗЕРВЕ
Табела 5. Резерве
Г
БР.
1.
Резерве
Начин
апликације
Укупан износ
у КМ
Резерве
2.000.000,00
УКУПНО РЕЗЕРВЕ
2.000.000,00
УКУПНО (А+Б+Ц+Д)
Broj 44 - Stranica 33
78.294.000,00
ПОГЛАВЉЕ IV - ИЗВОР СРЕДСТАВА
Извор средстава за реализацију Програма је Буџет
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 03/12) у којем је
на позицији "Потицај за пољопривреду" планиран износ од
78.294.000 КМ.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), čl. 31. i 39. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12), člana 4.
stav 4. Zakona o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom
razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u
vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine
Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 49. sjednici održanoj 10.05.2012. godine,
donijela je
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
POD NAZIVOM "OD NAŠEG POLJA DO NAŠEG
STOLA"
I
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih
Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva pod nazivom: "Od našeg polja do našeg stola" (u
daljem tekstu: Program).
Sredstva za realizaciju Programa iz stava 1. ove tačke
isplatit će se sa pozicije 614400 "Poticaj za poljoprivredu",
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12) u iznosu
od 78.294.000,00 KM (u daljem tekstu: Budžet).
II
Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.
III
Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret
Budžeta razdjel 24. sa pozicije 614400 "Poticaj za
poljoprivredu".
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će
Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim
korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu, Zakonom o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom
razvoju i Zakonom o poljoprivredi.
Ukoliko na nekoj od planiranih pozicija u Programu
ostane neutrošenih sredstava Federalno ministarstvo može
izvršiti prestrukturiranje sredstava na model ruralnog razvoja.
IV
Namjensku kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacija Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori,
odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i Federalna poljoprivredna inspekcija, u cilju namjenskog utroška sredstava.
Osim namjenske kontrole u toku proizvodnje, kontrolu
nad realizacijom ostalih dijelova utvrđenih ovim Programom
vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i
Federalna poljoprivredna inspekcija.
V
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo
financija, svako u okviru svoje nadležnosti.
VI
O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno
ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom
ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija.
VII
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 771/2012
Premijer
10. maja 2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Broj 44 - Stranica 34
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA
RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA
POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDŽETOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
POD NAZIVOM "OD NAŠEG POLJA DO NAŠEG
STOLA"
1. Period realizacije
Od 01.01. do 31.12.2012. godine.
Programa:
78.294.000,00 KM
2. Ukupna vrijednost
Programa:
3. Namjena Programa: Plaćanja po modelu poticaja
proizvodnji, modelu ruralnog razvoja i
modelu ostalih vrsta podrški.
4. Korisnici Programa:
5. Izvor sredstava:
Korisnici prema općim kriterijima iz
ovog Programa.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine
za 2012. godinu - Budžet Federalnog
ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva "Poticaj za
poljoprivredu" ("Službene novine
Federacije BiH", broj 03/12).
6. Nosilac Programa:
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva.
7. Odgovorno lice:
Jerko Ivanković-Lijanović, ministar
UVOD
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Imajući u vidu preuzete obaveze iz SSP-a vezane za
prilagođavanje praksi u vođenju poljoprivredne politike prema
modelu zajedničke poljoprivredne politike EU,
Uvažavajući preporuke Srednjoročne strategije razvoja
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH,
Postupajući u skladu sa Programom rada Vlade Federacije
BiH za mandatni period 2011. – 2014. godine,
Poštujući odredbe Zakona o poljoprivredi, prehrani i
ruralnom razvoju BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08),
Slijedeći odredbe Zakona o poljoprivredi ("Službene
novine Federacije BiH" br. 88/07 i 04/10), kojima se definišu
mjere poljoprivredne politike,
Postupajući u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama
u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine
Federacije BiH", broj 42/10),
Imajući u vidu raspoloživa sredstva definisana Zakonom o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/12),
Uvažavajući izdvajanja sredstava za podrške proizvodnji i
ruralnom razvoju u zemljama čiji proizvodi dolaze na tržište
Bosne i Hercegovine i predstavljaju direktnu konkurenciju
domaćim poljoprivrednim proizvodima,
Sagledavajući potencijalno raspoložive prirodne i ljudske
resurse i mogućnosti njihovog stavljanja u funkciju
zadovoljavanja domaćih potreba za hranom, odnosno izvoza,
Uzimajući u obzir analizu realizacije podrški u proteklom
periodu,
Respektujući mišljenja i prijedloge Odbora za
poljoprivredu Parlamenta Federacije BiH, relevantnih naučnih i
stručnih institucija, kantonalnih ministarstava nadležnih za
poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: kantonalno
Srijeda, 23. 5. 2012.
ministarstvo), poljoprivrednih udruženja, saveza, asocijacija i
komora - PRIHVATILA JE OVAJ PROGRAM
POGLAVLJE I - CILJEVI I SVRHA PROGRAMA
1) CILJEVI PROGRAMA
U okviru Pograma novčanih podrški u poljoprivredi i
ruralnom razvoju za 2012. godinu (u daljem tekstu: Program)
realizuju se mjere novčanih podrški u poljoprivredi i mjere
strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju
slijedećih ciljeva:
povećanje stabilnosti ponude i stepena zadovoljenja
potražnje domaćim poljoprivrednim proizvodima uz
poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača,
povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i
izvoza uz jačanje konkurentnosti na domaćem i
inostranom tržištu,
ublažavanje posljedica nastalih potpisivanjem SSP-a i
Ugovora CEFTA-e,
osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača,
tehničko-tehnološko unapređenje sektora poljoprivrede,
osiguranje harmonizacije i integracije sektora
poljoprivrede u EU i globalno tržište,
racionalno korištenje i očuvanje prirodnih resursa,
zaštita okoliša i unapređenje integralne i organske
poljoprivrede,
razvoj i očuvanje ruralnih područja kao i tradicionalnih ruralnih vrijednosti,
očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje
preduslova za novo zapošljavanje.
2) SVRHA PROGRAMA
Svrha ovog Programa je da se nastave započeti i otvore
novi procesi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako bi
se postiglo:
povećanje obima poljoprivredne proizvodnje kroz
rast produktivnosti i ekonomičnosti, povećanje
sjetvenih površina i privođenje kulturi neobrađenog
obradivog poljoprivrednog zemljišta,
povećanje kvaliteta primarnih poljoprivrednih
proizvoda kao preduslova za postizanje konkurentnosti prehrambene industrije i zaštite zdravlja
potrošača,
stabilizacija dohotka primarnih poljoprivrednih
proizvođača,
osigurati što veći stepen samodostatnosti,
smanjenje ovisnosti od uvoza i stvaranja pretpostavki za izvoz,
stvaranje tržišno orijentisanih proizvođača,
izgradnja i modernizacija kapaciteta dorade i prerade,
unapređenje znanja i povećanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda,
investicije u poljoprivredna gazdinstva, prehrambenu industriju i ruralni razvoj, u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
održivo korištenje poljoprivrednih resursa sa naglaskom na organsku proizvodnju.
Za realizaciju Programa federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva će donijeti odgovarajuće
podzakonske akte na osnovu zakona.
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
POGLAVLJE II - KRITERIJI ZA RASPODJELU
SREDSTAVA
Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva pod stavkom "Poticaj za
poljoprivredu" raspoređivat će se fizičkim i pravnim licima (u
daljem tekstu: klijenti) prema općim i posebnim kriterijima.
1) OPĆI KRITERIJI
Korisnici novčanih podrški-klijenti su fizička i pravna lica
koja ispune propisane opće i posebne kriterije iz ovog
Programa, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih
propisa iz oblasti novčanih podrški (poljoprivredni proizvođači,
prerađivači, farme, lokalne zajednice, zadruge, udruženja,
savezi, naučne i stručne institucije), u skladu sa odredbama
Zakona o poljoprivredi i Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Pravo na podršku ostvaruju:
klijenti koji su državljani Bosne i Hercegovine,
klijenti koji su ostvarili primarnu poljoprivrednu
proizvodnju,
prehrambenu
proizvodnju
ili
poljoprivrednu ili drugu djelatnost i koji imaju
sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija),
propisanu ovim Programom,
korisnici povratnici u RS u okviru posebnog
Programa podrške za poljoprivredu kao i korisnici
koji zapošljavaju povratnike na prostoru Republike
Srpske,
klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, odnosno Registar klijenata u Federaciji,
klijenti koji ispunjavaju kriterije propisane
Programom za 2012. godinu, te kriterije iz ostalih
zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti
novčanih podrški,
klijenti koji su ispunili posebno propisane kriterije iz
ovog Programa, te kriterije iz ostalih zakonskih i
podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški, a
čije proizvodnje su završene nakon rokova
propisanih za svaku pojedinu proizvodnju u tekućoj
godini, pravo na novčanu podršku ostvaruju u
narednoj godini,
klijenti koji su završili proizvodnju u 2011. godini
nakon krajnjeg roka propisanog Pravilnikom za
dostavu dokumentacije za svaku pojedinu
proizvodnju i koja je obuhvaćena Programom
novčanih podrški za 2012. godinu, a prije objave
Programa za 2012. godinu, Zahtjevi sa kompletnom
dokumentacijom
dostavljaju
se
nadležnom
kantonalnom ministarstvu najkasnije 30 dana od
dana stupanja na snagu Programa novčanih podrški
za 2012. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu
i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu
poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije
BiH", broj 77/11). Nadležno kantonalno ministarstvo
vrši obračun zahtjeva na osnovu visine sredstava
propisanih Programom novčanih podrški "Poticaj za
poljoprivredu" za 2012. godinu, nakon čega ih
dostavlja Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu:
Federalno ministarstvo) na dalju realizaciju u roku
od 15 dana od dana njihovog zaprimanja,
klijenti koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u
2011. godini a kojima zbog nedostatka sredstava nije
isplaćena podrška,
-
Broj 44 - Stranica 35
klijenti iz Zeničko-dobojskog kantona za IV kvartal
mlijeka i klijenti iz Tuzlanskog kantona za tov
junadi, čiji zahtjevi su naknadno dostavljeni Federalnom ministarstvu, a koji zbog administrativnih
poteškoća kantonalnih ministarstava nisu ostvarili
podršku u 2011. godini,
klijenti koji ostvare pravo na novčane podrške u
ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih
podrški iz prethodnih godina, u postupcima u skladu
sa čl. 240., 258. Zakona o upravnom postupku, u
ponovljenim postupcima nadležnih kantonalnih
ministarstava
provedenim
po
pravosnažnim
rješenjima donesenim u drugostepenim postupcima
Federalnog ministarstva,
klijenti koji dostave potpune i blagovremene
zahtjeve u skladu sa propisanim procedurama za
svaku mjeru,
klijenti koji izvrše prijavu proizvodnje na način i u
rokovima propisanim pravilnikom za svaku pojedinu
proizvodnju.
Klijenti koji zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu
podršku podnose direktno Federalnom ministarstvu dužni su
prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokaz o uplati federalne
upravne takse u skladu sa Tar. br. 1. i 2. u ukupnom iznosu od
12 KM (5 KM za zahtjev i 7 KM za rješenje), a u skladu sa
Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih
upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98 i
08/00).
2) POSEBNI KRITERIJI
U okviru ovog Programa provode se slijedeći modeli
podrške:
model poticaja proizvodnji,
model ruralnog razvoja i
model ostalih vrsta podrški.
A/ MODEL POTICAJA PROIZVODNJI
A/1 BILJNA PROIZVODNJA
(1) Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura i gljiva
a) Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž) - klijenti
koji zasiju najmanje 1 ha pšenice ili raži i prodaju
najmanje 3,5 t/ha (merkantilne) pšenice ili 2 t/ha
raži,
b) Proizvodnja silažnog kukuruza - klijenti koji
zasiju silažnog kukuruza najmanje 2 ha,
c) Proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i
soja) - klijenti koji zasiju najmanje 1 ha uljarica i
prodaju najmanje 3 t/ha uljane repice, 2,5 t/ha
suncokreta ili 3 t/ha soje,
d) Proizvodnja
povrća
(paradajz,
paprika,
krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i
mladi krompir) - klijenti koji zasade najmanje 0,5
ha povrća i prodaju najmanje 20 t/ha paradajza; 15
t/ha paprike, krastavca ili luka; 14 t/ha salate; 10 t/ha
patlidžana, cvekle ili mrkve, ili zasade najmanje 1 ha
mladog krompira i istog prodaju 20 t/ha,
e) Proizvodnja grožđa i voća (šljiva, jabuka, kruška,
breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva,
maslina i marelica) - klijenti koji su u sistemu
PDV-a i imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju na
minimalnoj površini od 1 ha vinograda ili 2 ha
voćnjaka, te prodaju 8 t/ha grožđa, 5 t/ha voća ili 2
t/ha maslina,
f)
Proizvodnja heljde - klijenti koji zasiju najmanje 1
ha heljde i proizvedu najmanje 1 t/ha, te istu
prodaju,
Broj 44 - Stranica 36
g)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja klijenti koji su ostvarili proizvodnju ljekovitog i
aromatičnog bilja na najmanjoj površini od 1 ha, te
isto prodaju,
h) Proizvodnja gljiva - klijenti koji su ostvarili
proizvodnju najmanje 10 t gljiva u toku godine, te
isto prodaju,
i)
Proizvodnja duhana u listu rod 2012. godine
(Virdžinija, Berlej i Hercegovački ravnjak) klijenti koji su zasadili najmanje 0,5 ha duhana u
skladu sa Zakonom o duhanu ("Službeni glasnik
BiH", broj 32/10), te prodaju najmanje 2 t/ha
Virdžinije i Berleya ili 1t/ha Hercegovačkog
ravnjaka.
(2) Proizvodnja sjemena
a) Proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica,
ječam, raž, zob i heljda) - klijenti koji proizvedu
sjeme u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine
Federacije BiH", broj 55/01), te isto prodaju,
b) Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta
- klijenti koji proizvedu sjeme kukuruza i soje u
skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu
poljoprivrednog bilja, te isto prodaju,
c) Proizvodnja sjemena krompira (elitno, original i
sjeme I sortne reprodukcije) - klijenti koji zasiju
sjeme krompira super-elitno, elitno ili originalno
sjeme i proizvedu ga u skladu sa Zakonom o
sjemenu i sadnom materijalu, te isto prodaju.
(3) Proizvodnja sadnog materijala
a) Deklarisane sadnice krošnjastog voća - klijenti
koji proizvedu sadnice krošnjastog voća iz domaće
proizvodnje u skladu sa Zakonom o sjemenu i
sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, te isto
prodaju,
b) Deklarisane sadnice jagodičastog voća (jagoda,
malina, kupina, borovnica, brusnica, ribizla i
ogrozd) - klijenti koji proizvedu sadnice jagodičastog voća iz domaće proizvodnje u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog
bilja, te isto prodaju,
c) Deklarisane sadnice vinove loze - klijenti koji
proizvedu sadnice vinove loze iz domaće proizvodnje u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom
materijalu poljoprivrednog bilja, te isto prodaju.
(4) Nerealizovane podrške iz 2011. godine
A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA
(1) Govedarska proizvodnja
a) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka
1) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka u 2012.
godini - klijenti koji proizvedu najmanje 500 litara
mlijeka minimalne masnoće 3,2% za svaki mjesec i
isto prodaju.
b) Proizvodnja goveđeg mesa
1) Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi iz
domaćeg uzgoja - klijenti koji utove u jednom
turnusu najmanje 3 grla od teladi iz domaćeg uzgoja,
te iste prodaju.
c) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) klijenti koji uzgoje najmanje dvije junice iz vlastitog
stada u toku godine, s tim da služe za proširenje
Srijeda, 23. 5. 2012.
vlastitog stada ili za prodaju na tržištu za potrebe
dalje reprodukcije,
2) Uzgoj goveda u sistemu krava-tele - klijenti koji u
uzgoju imaju najmanje 15 krava mesne pasmine,
križance mesnih i kombinovanih pasmina goveda i
bika mesne pasmine,
(2) Ovčarska i kozarska proizvodnja
a) Proizvodnja svježeg ovčijeg i kozijeg mlijeka
1) Proizvodnja svježeg ovčijeg i kozijeg mlijeka u
2012. godini - klijenti koji proizvedu najmanje 300
litara ovčijeg mlijeka minimalne masnoće 5%,
odnosno 300 litara kozijeg mlijeka minimalne
masnoće 3,2% za svaki mjesec i prodaju mlijeko ili
prerađevine od mlijeka.
b) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) - klijenti koji u
osnovnom stadu imaju najmanje 50 odraslih ovaca,
odnosno 25 odraslih koza starijih od godinu dana.
(3) Svinjogojska proizvodnja
a) Proizvodnja svinjskog mesa
1) Proizvodnja svinjskog mesa - klijenti koji utove u
jednom turnusu minimalno 10 svinja iz domaćeg
uzgoja a najmanje 25 svinja u toku godine, odnosno
utove u jednom turnusu namanje 75 svinja od
prasadi iz uvoza, te iste prodaju.
b) Uzgoj rasplodne stoke
1) Uzgoj rasplodnih krmača - klijenti koji u vlastitom uzgoju imaju najmanje 5 rasplodnih krmača.
(4) Peradarska proizvodnja
a) Uzgoj pilenki
1) Uzgoj 18-sedmičnih pilenki - klijenti koji u toku
godine uzgoje i prodaju najmanje 5000 komada
pilenki od pilića iz domaćeg uzgoja.
(5) Pčelarska proizvodnja
a) Uzgoj pčelinjih zajednica
1) Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica - klijenti
koji imaju u uzgoju najmanje 20 pčelinjih zajednica
i prodaju najmanje 12 kg meda po zajednici u toku
godine.
(6) Ribarska proizvodnja
a) Uzgoj ribe
1) Uzgoj slatkovodne ribe - klijenti koji u toku godine
proizvedu najmanje 3.000 kg ribe i istu prodaju,
2) Uzgoj morske ribe - klijenti koji u toku godine
proizvedu najmanje 3.000 kg ribe i istu prodaju.
(7) Nerealizovane podrške iz 2011. godine
B/ RURALNI RAZVOJ
Mjere ruralnog razvoja obuhvataju mjere koje imaju za
cilj unapređenje ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka
stanovništva ruralnih područja uz uvažavanje principa održivog
razvoja.
B/1 Mjere ruralnog razvoja u Federaciji
Model Ruralnog razvoja obuhvata mjere:
B1-A Kapitalna ulaganja i investicije u poljoprivredna
gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi za period od
01.06.2010. do 31.12.2011. godine u iznosu od 25%
investiranih sredstava.
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
B/1-B Kapitalnih ulaganja - Investicija u poljoprivredna
gazdinstva u 2012. godini
a) Podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka
intenzivni voćnjaci minimalna podrška 8.000
KM/ha
poluintenzivni voćnjaci minimalna podrška
5.000 KM/ha
b) Podizanje višegodišnjih zasada vinograda
za sve vinograde minimalna podrška 10.000
KM/ha
c) Nabavka mehanizacije i opreme u biljnoj
proizvodnji
d) Nabavka rasplodne stoke
e) Izgradnja objekata i nabavka mehanizacije i opreme
u animalnoj proizvodnji
f)
Izgradnja i opremanje staklenika i plastenika
g) Izgradnja novih te rekonstrukcija i opremanje
postojećih ribnjaka i pogona za doradu i pakiranje
ribe
h) Ulaganje u proizvodnju, pripremu, čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda (oprema, građevinski
objekti, hladnjače, sušare, sortirnice, pakirnice i dr.)
Udio investicijske podrške iznosi 25% ukupne vrijednosti
investicije. Ako ukupni zahtjevi za podršku modelu kapitalnih
ulaganja ovog stava premaše iznos predviđen Programom
podrške, visina sredstava za podršku pojedinom klijentu
srazmjerno će biti umanjena po svim zahtjevima osim po
osnovu podizanja višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda.
Najmanji iznos investicije na koji se može dobiti
investicijska potpora iznosi 5.000 KM.
Najveći dopušteni iznos investicijske podrške po
korisniku u 2012. godini iznose kako slijedi:
Nabavka mehanizacije i
opreme u biljnoj proizvodnji
150.000 KM
Izgradnja objekata i nabavka
mehanizacije i opreme u animalnoj
proizvodnji
150.000 KM
Nabavka rasplodne stoke
100.000 KM
Izgradnja i opremanje
staklenika i plastenika
100.000 KM
Izgradnja novih te rekonstrukcija
i opremanje postojećih ribnjaka i
pogona za doradu i preradu ribe
100.000 KM
Ulaganje u proizvodnju, pripremu,
čuvanje i plasman poljoprivrednih
proizvoda (oprema, građevinski
objekti, hladnjače, sušare, sortirnice,
pakirnice i dr.)
200.000 KM
B/1-2 Certifikacije Organske proizvodnje
B/1-3 Regresiranje kamata na investicijske kredite u 2012.
godini za razvoj poljoprivredne proizvodnje u iznosu do 4% na
godišnjem nivou. Pravilnikom će se regulisati način i uslovi
ostvarivanja prava.
B/1-4 Očuvanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta
B/2 Mjere ruralnog razvoja u Republici Srpskoj
(1) Poseban Program - pomoć povratnicima u RS
Novčanu podršku ostvaruju korisnici povratnici u RS u
okviru posebnog Programa podrške za poljoprivredu kao i
korisnici koji zapošljavaju povratnike.
Poseban Program obuhvata mjere:
Kapitalnih ulaganja - Investicija, projekata i obrtnih
sredstava u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi u 2012. godini u iznosima od 40% investiranih
sredstava.
Broj 44 - Stranica 37
C/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI
C/1 - Sufinansiranje premije osiguranja
(1) Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta
u poljoprivrednoj proizvodnji.
C/2 - Sufinansiranje međunarodnih projekata
(1) Sufinansiranje međunarodnih projekata i članstvo u
međunarodnim organizacijama od značaja za Federaciju
a) Projekat obnove i izgradnje sistema za navodnjavanje BiH – TAIDP (pet pilot projekata u Federaciji),
b) Implementacija programa posebnog nadzora nad
štetnim organizmima,
c) Članstvo u SWG-u,
d) Sufinansiranje međunarodnih projekata iz oblasti
poljoprivrede.
C/3 - Sufinansiranje naučno stručnih projekata
(1) Sufinansiranje naučno stručnih projekata iz oblasti
poljoprivrede (kongresa, simpozija, seminara) i učešće na
privrednim manifestacijama
a) Podrška naučno-stručnim skupovima i aktivno-stima
iz područja (poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, ruralnog razvoja, sigurnost hrane i
kvaliteta proizvoda i edukacija proizvođača).
b) Učešće na privrednim manifestacijama (sufinansiranje odlaska i izlaganja poljoprivrednih proizvođača na sajmovima i izložbama iz oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje).
C/4 – Organizovanje poljoprivrednika
(1) Podrška organizovanju poljoprivrednika
a) Finansiranje aktivnosti i organizovanja poljoprivrednih i veterinarskih udruženja,
b) Finansiranje aktivnosti i organizovanja poljoprivrednih zadruga,
c) Finansiranje aktivnosti i organizovanja poljoprivrednih i zadružnih saveza i agronomske komore.
C/5 - Certifikacija
(1) Certifikacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
a) Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u
poljoprivredi i prehrambenoj industriji.
C/6 - Mjere podrške
(1) Podrška prodaje, potrošnje i posebne interventne mjere
a) Proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta
za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda, osiguranje obrtnih sredstava i
jednokratne podrške,
(2) Podrška ulasku domaćih proizvoda u trgovačke centre
a) Promocija i stvaranje ambijenta za pristup domaćih
proizvoda tržištu.
C/7 - Strategije, operativni programi i stručni projekti
(1) Strategije
a) Izrada Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH.
(2) Operativni programi
a) Izrada Operativnih programa i strateške dokumentacije (pasminska i voćarska rejonizacija, genetski
resursi i ostalo).
C/8 – Novčane podrške – ostvareno pravo u ponovljenim
postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u
oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina, u postupcima u
skladu sa čl. 240., 258. Zakona o upravnom postupku, u
ponovljenim postupcima nadležnih kantonalnih ministarstava
Broj 44 - Stranica 38
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
provedenim po pravosnažnim rješenjima donesenim u
drugostepenim postupcima Federalnog ministarstva
C/9 Nerealizovane podrške iz 2011. godine
D/ REZERVE
Rezerve - nepredviđeni zahtjevi u skladu sa Zakonom o
poljoprivredi i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi
i ruralnom razvoju.
POGLAVLJE III - VISINA I RASPODJELA
SREDSTAVA
Sredstva odobrena Budžetom iznose 78.294.000,00 KM i
raspodijelit će se u skladu sa Programom na slijedeće oblasti:
Tabela 1. Raspodjela sredstava po modelu poticaja za
biljnu proizvodnju
I-MODEL POTICAJA PROIZVODNJI
Iznos u
Ukupan iznos
A/1
Br. Biljna proizvodnja
KM/jed.
podrške (KM)
mjere
A/1-1
Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura i
gljiva
1. Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž)
600/ha
2. Proizvodnja silažnog kukuruza
600/ ha
3. Proizvodnja uljarica (uljana repica,
suncokret i soja)
500/ha
4. Proizvodnja povrća (paradajz, paprika,
krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk,
salata i mladi krompir)
5. Proizvodnja grožđa i voća (šljiva, jabuka,
kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja,
smokva, maslina i marelica)
2.000/ha
6. Proizvodnja gljiva
0,50 /kg
7. Proizvodnja heljde, ljekovitog i
aromatičnog bilja
400/ha
A/1
A/1-4
A/1-2
Br. Vrsta proizvodnje
A/2-1
A/1-3
A/2-2
A/2-3
900/ha
A/2-4
1.700/ha
A/2-5
1.300/ ha
A/2-6
Proizvodnja sadnog materijala
14. Deklarisane sadnice jagodičastog voća
(malina i kupina)
15. Deklarisane sadnice jagodičastog voća
(borovnica, brusnica, ribizla i ogrozd)
16. Deklarisane sadnice jagodičastog voća
(jagoda)
0,10/kom
0,30/kom
0,05/kom
Ukupan iznos
podrške
(KM)
Govedarska proizvodnja
1. Proizvodnja kravljeg mlijeka u
2012. godini
Proizvodnja goveđeg mesa
0,22/ l
2. Tov junadi iz domaćeg uzgoja
500/grlu
3. Uzgoj krava prvotelki (rasplodnih 450,00/ grlu
junica)
4. Uzgoj goveda u sistemu krava - 500,00/ grlu
tele
Ovčarska i kozarska proizvodnja
Proizvodnja svježeg ovčijeg i
kozijeg mlijeka
800/ ha
0,40/kom
II-Animalna proizvodnja
Iznos u
KM/jed. mjere
Uzgoj rasplodne stoke
1.700/ha
13. Deklarisane sadnice krošnjastog voća
10.117.062,77
Proizvodnja svježeg kravljeg
mlijeka
Proizvodnja sjemena
9. Proizvodnja sjemena strnih žitarica
(pšenica, ječam, raž, zob i heljda)
10. Proizvodnja sjemena kukuruza, soje i
suncokreta
11. Proizvodnja sjemena krompira (elitno i
originalno sjeme)
12. Proizvodnja sjemena krompira (sjeme I
sortne reprodukcije)
Nerealizovane podrške iz 2011. godine
18. Nerealizovane podrške iz 2011. godine
SVEGA A/1
A/2
600/ha
2.000/ ha
I-MODEL POTICAJA PROIZVODNJI
Iznos u
Ukupan iznos
Br. Biljna proizvodnja
KM/jed.
podrške (KM)
mjere
17.
0,30/kom
Deklarisane sadnice vinove loze
Tabеla 2. Raspodjela sredstava po modelu poticaja za
animalnu proizvodnju
8. Proizvodnja duhana roda 2012. godine
8a. Proizvodnja duhana u listu u 2012. godini
(Virdžinija i Berlej klasa I-IV).
8b. Proizvodnja duhana u listu u 2012. godini
(Hercegovački ravnjak – A1, A2, A3, B1,
B2 i B3).
Srijeda, 23. 5. 2012.
A/2-7
5. Proizvodnja svježeg ovčijeg i
kozijeg mlijeka u 2012. godini
0,40/ l
6. Uzgoj rasplodne stoke (ovce i
koze)
Svinjogojska proizvodnja
20/grlu
7 Tov svinja
8. Uzgoj rasplodnih krmača
60/ grlu
100/ grlu
Peradarska proizvodnja
9. 18-sedmične pilenke
Pčelarska proizvodnja
0,30/kom
10. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih
zajednica
Ribarska proizvodnja
11. Uzgoj slatkovodne ribe
12. Uzgoj morske ribe
Nerealizovane podrške iz 2011.
godine
13. Nerealizovane podrške iz 2011.
godine
SVEGA (A/2)
10/koš.
0,70/ kg
0,70/ kg
32.288.423,51
Srijeda, 23. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
B/ MODEL RURALNOG RAZVOJA
Tabela 3. Raspodjela sredstava za podršku ruralnog
razvoja
B/
III-MODEL RURALNOG RAZVOJA
Vrsta podrške
Mjere Ruralnog razvoja u Federaciji
B/1
Kapitalna ulaganja-Investicije, projekti i
obrtna sredstva u poljoprivredna gazdinstva
Javni 16.126.706,42
poziv
B/1-2
Certifikacija Organske proizvodnje
Javni
poziv
200.000,00
B/1-3
Regresiranje kamata
500.000,00
B/1-4
Očuvanje autohtonih biljnih i životinjskih
vrsta
Mjere Ruralnog razvoja u Republici Srpskoj
(Poseban Program - pomoć povratnicima u
RS)
Javni
poziv
Javni
poziv
B/2
B/2-1
Kapitalna ulaganja-Investicije, projekti i
obrtna sredstva u poljoprivredna gazdinstva
Javni
poziv
SVEGA: (B/1 + B/2)
1.
25.076.706,42
IV – MODEL OSTALIH VRSTA
PODRŠKI
Način
aplikacije
Sufinansiranje premije osiguranja od
mogućih šteta u poljoprivrednoj
proizvodnji
Polica
osiguranja
Ukupan iznos
u KM
150.000,00
Projekat obnove i izgradnje sistema za
navodnjavanje BiH – TAIDP (pet pilot
projekata u Federaciji)
Projekat
3.
Implementacija programa posebnog
nadzora nad štetnim organizmima
Zakonska
obaveza
60.000,00
4.
Članstvo u SWG-u
Članarina
50.000,00
5.
Sufinansiranje međunarodnih projekata
iz oblasti poljoprivrede
Projekat
50.000,00
Sufinansiranje naučno stručnih
projekata iz oblasti poljoprivrede
(kongresa, simpozija, seminara) i
učešće na privrednim manifestacijama)
150.000,00
7.
Učešće na privrednim manifestacijama
i to:
- sufinansiranje odlaska i izlaganja
poljoprivrednih proizvođača na
sajmovima i izložbama iz oblasti
poljoprivredno–prehrambene
proizvodnje
Program
300.000,00
Podrška organizovanju
poljoprivrednika
8.
Finansiranje aktivnosti i organizovanja
poljoprivrednih i veterinarskih
udruženja
Program
200.000,00
9.
Finansiranje aktivnosti i organizovanja
poljoprivrednih zadruga
Program
150.000,00
Program
200.000,00
Program
400.000,00
8.000.000,00
Sufinansiranje međunarodnih projekata
i članstvo u međunarodnim
organizacijama od značaja za
Federaciju
2.
Program
250.000,00
C/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI
Tabela 4. Model ostalih vrsta podrški
C
6.
Podrška naučno-stručnim skupovima i
aktivnostima iz područja
(poljoprivredne proizvodnje,
prehrambene industrije, ruralnog
razvoja, sigurnost hrane i kvaliteta
proizvoda i edukacija proizvođača)
Projekti Iznos u (KM)
B/1
Broj 44 - Stranica 39
300.000,00
Finansiranje aktivnosti i organizovanja
10. poljoprivrednih i zadružnih saveza i
agronomske komore
Certifikacija u poljoprivredi i
prehrambenoj industriji
Sufinansiranje uvođenja i certifikacije
11. standarda u poljoprivredi i
prehrambenoj industriji
Mjere poticanja prodaje i potrošnje i
posebne interventne mjere
Proizvodnja orijentisana izvozu,
stvaranje ambijenta za izvoz domaćih
12. poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda, osiguranje obrtnih sredstava
i jednokratne podrške
Podrška ulasku domaćih proizvoda u
trgovačke centre
Promocija i stvaranje ambijenta za
13.
pristup domaćih proizvoda tržištu
Strategije, operativni programi i stručni
projekti
Izrada Srednjoročne strategije razvoja
14. poljoprivrednog sektora u Federaciji
BiH
Izrada Operativnih programa i
strateških dokumenata (pasminska i
15.
voćarska rejonizacija, genetski resursi i
ostalo)
Novčane podrške – ostvareno pravo u
ponovljenim postupcima provedenim
po pravosnažnim sudskim presudama u
oblasti novčanih podrški iz prethodnih
godina, u postupcima u skladu sa čl.
240, 258. Zakona o upravnom
postupku, u ponovljenim postupcima
nadležnih kantonalnih ministarstava
Javni poziv
2.000.000,00
Javni poziv
3.000.000,00
Zakonska
obaveza
300.000,00
Javni poziv
500.000,00
Broj 44 - Stranica 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
provedenim po pravosnažnim
rješenjima donesenim u drugostepenim
postupcima Federalnog ministarstva
Novčane podrške – ostvareno pravo u
ponovljenim postupcima provedenim
po pravosnažnim sudskim presudama u
oblasti novčanih podrški iz prethodnih
godina, u postupcima u skladu sa čl.
240., 258. Zakona o upravnom
16. postupku, u ponovljenim postupcima
nadležnih kantonalnih ministarstava
provedenim po pravosnažnim
rješenjima donesenim u drugostepenim
postupcima
Federalnog ministarstva
500.000,00
Nerealizirane podrške iz 2011. godine
17. Nerealizovane podrške iz 2011. godine
SVEGA C:
501.807,30
8.811.807,30
D/ REZERVE
Tabela 5. Rezerve
D
BR.
1.
Rezerve
Način
aplikacije
Ukupan iznos
u KM
Rezerve
2.000.000,00
UKUPNO REZERVE
2.000.000,00
UKUPNO (A+B+C+D)
78.294.000,00
POGLAVLJE IV - IZVOR SREDSTAVA
Izvor sredstava za realizaciju Programa je Budžet
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 03/12) u kojem je na poziciji
"Poticaj za poljoprivredu" planiran iznos od 78.294.000 KM.
1015
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog
ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 22.05.2012. godine,
donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANSIRANJE
PROJEKTA "REGISTRACIJA GRAĐANA KOJI ŽIVE U
OPŠTINI SREBRENICA, A PRIJAVLJENI SU NA
PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE"
I
Odobrava se izdvajanje sredstava Asocijaciji studenata
Srebrenice, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
3/12) u iznosu od 40.000,00 KM (četrdesethiljadakonvertibilnihmaraka) za finansiranje Projekta "Registracija građana koji
žive u opštini Srebrenica, a prijavljeni su na području
Federacije Bosne i Hercegovine."
II
Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret
sredstava utvrđenih u razdjelu 53. Budžeta Federacije Bosne i
Srijeda, 23. 5. 2012.
Hercegovine za 2012. godinu, ekonomski kod - 614 200 "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i
povratnike."
III
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 799/12
22. maja/svibnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
1016
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159.
stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH",
broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 49.
sjednici, održanoj 10.05.2012. godine, donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA"
MOSTAR
I
Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje
Jadranskog mora" Mostar, u slijedećem sastavu:
1. SABIT BEGIĆ, predsjednik
2. JELENA TRUTINA, član
3. MIRA ĆORIĆ, član
4. MIRKO ŠARAC, član
5. ZEJNIL DURMO, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 727/2012
10. maja/svibnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
1017
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159.
stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH",
broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 49.
sjednici održanoj 10.05.2012. godine, donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
I
Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje
rijeke Save" Sarajevo, u slijedećem sastavu:
1. SLAVKO STJEPIĆ, predsjednik
2. DŽEVAD ŠKAMO, član
3. EDVIN ŠARIĆ, član
4. MATIJA ĆURKOVIĆ, član
5. VESNA CVIJETINOVIĆ, član.
Download

ODLUKU PROGRAM - Federalno ministarstvo poljoprivrede