ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТОМ УСПРХУ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОД.
ТЕХНИЧАР.МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ
БРОЈ УЧЕНИКА
СРПСКИ
МАТУРСКИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ЈЕЗИК И
ПРАКТИЧАН РАД
(број изашлих ученика и просечне оцене)
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
КЊИЖЕВНО (просечна оцена)
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ ИСПИТ СТ(просечна
МАТУРСКИ
оцена)
ИСПИТ
Савремено
Дизајн
ТЕКСТИЛНИ
одевање
текстила
МАТЕРИЈАЛИ
Енглески
језик II
Немачки
језик
Руски језик
Изашло 5
5,00
Изашло 1
5,00
Изашло 3
5,00
4,30
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
(број изашлих ученика и просечне оцене)
Енглески
језик I
4,55
Изашло – 1 ученик
3,67
Изашло 6
5,00
МАТУРСК
И
ПРАКТИЧА
Н РАД
(просечна
оцена)
Изашло -1
4,00
Психологија
СРПСКИ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНО
СТ(просечна
оцена)
Изашло -8
4,00
Изашло 2
5,00
33
4,50
Туристичка
географија
32
1 ванредан
БРОЈ УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
МАТУРСКИ ИСПИТ
4,20
Изашло 7
4,71
ТТ-4
БРОЈ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ
ИСПИТ
10
Економика
туризма
ТУРУСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ОДЕЉЕЊЕ
9
1 ванредан
Изашло- 9
4,89
ТМ - 4
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
20
ОДЕЉЕЊЕ
Е-4
БРОЈ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ
ИСПИТ
38
БРОЈ УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
МАТУРСКИ ИСПИТ
38
СРПСКИ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНО
СТ(просечна
оцена)
4,61
МАТУРСКИ
ПРАКТИЧАН РАД
(просечна оцена)
4,50
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
(број изашлих ученика и просечне оцене)
Основе
економије
Статистика
Маркетинг
Изашло 11
4,91
Изашло 13
3,85
Изашло 14
3,57
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТОМ УСПEХУ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ У АВГУСТОВСКМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОД.
ТЕХНИЧАР.МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ
БРОЈ УЧЕНИКА
СРПСКИ
МАТУРСКИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ЈЕЗИК И
ПРАКТИЧАН РАД
(број изашлих ученика и просечне оцене)
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
КЊИЖЕВНО (просечна оцена)
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ ИСПИТ СТ(просечна
МАТУРСКИ
оцена)
Дизајн текстила
Моделовање
Савремено
ИСПИТ
одеће
одевање
ТМ - 4
8
8
2,88
2,75
Изашло - 3
2,33
Изашло - 2
3,00
Изашло – 2
2,00
21
МАТУРСКИ
ПРАКТИЧАН РАД
(просечна оцена)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
(број изашлих ученика и просечне оцене)
Основе
економије
СРПСКИ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНО
СТ(просечна
оцена)
МАТУРСК
И
ПРАКТИЧА
Н РАД
(просечна
оцена)
3
3
4,00
2,67
Изашло -1
3,00
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
(број изашлих ученика и просечне оцене)
Изашло- 2
3,00
ТТ-4
Изашло -1
4,00
Руски језик
БРОЈ УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
МАТУРСКИ ИСПИТ
Маркетинг
3,00
Психологија
4,00
5,00
БРОЈ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ
ИСПИТ
2
Економика
туризма
ТУРУСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ОДЕЉЕЊЕ
1
1 ванредан
Туристичка
географија
Е-4
Статистика
Немачки
језик
СРПСКИ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНО
СТ(просечна
оцена)
Енглески
језик II
БРОЈ УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
МАТУРСКИ ИСПИТ
Енглески
језик I
БРОЈ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ
ИСПИТ
Изашло 1
5,00
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ОДЕЉЕЊЕ
22
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТОМ УСПEХУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОД.
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
ТРГОВАЦ
Т-31
15
15
4,07
ТРГОВАЦ
Т-32
11
11
4,36
КУВАР И
КОНОБАР
К-3
29
1 ванредан
30
4,03
Ф-3
25
25
4,68
МУШКИ И
ЖЕНСКИ
ФРИЗЕР
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТОМ УСПEХУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОД.
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
ТРГОВАЦ
Т-31
1
1
2,00
ТРГОВАЦ
Т-32
1
1
2,00
МУШКИ И
ЖЕНСКИ
ФРИЗЕР
Ф-3
5
5
3,40
ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУТОМ УСПEХУ НА ЗАВРШНОМ И МАТУРСКОМ ИСПИТУ У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОД.
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
ЖЕНСКИ
ФРИЗЕР
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
ванредан
1
1
3,00
23
КУВАР
ванредан
2
2
3,00
КОНОБАР
ванредан
5
5
3,40
ТТ-4
1
Руски језик
Немачки
језик
3,00
Енглески
језик II
3,00
Енглески
језик I
1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
(број изашлих ученика и просечне оцене)
Психологија
МАТУРСК
И
ПРАКТИЧА
Н РАД
(просечна
оцена)
Туристичка
географија
СРПСКИ
ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНО
СТ(просечна
оцена)
Изашло -1
3,00
5,00
БРОЈ УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ПОЛОЖИО
МАТУРСКИ ИСПИТ
Економика
туризма
ТУРУСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ванредан
ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ
УЧЕНИКА
КОЈИ ЈЕ
ИЗАШАО НА
МАТУРСКИ
ИСПИТ
24
6. ДОПУНСКИ
ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
Допунски васпитно-образовни рад, као облик обавезне наставне активности, реализован је у складу са
дидактичко - педагошким захтевима и потребама ученика. Заступљен је у свим наставним областима, а
часови допунског васпитно - образовног рада одржавани су у међусмени - као седми час односно предчас, а
према утврђеном распореду. Овакав начин пружања помоћи ученицима који нису у стању да прате и
правовремено савладавају наставне садржаје, предвиђене планом и програмом, своје пуно оправдање налази
у настави математике, хемије, физике, страних језика. Ученици долазе са оскудним предзнањем,
неизграђеним радним навикама, неупућени у технике учења, те у већини случајева помоћ својих наставника
радо прихватају. Професори релативно брзо и без тешкоћа идентификују оне ученике којима је помоћ
неопходна. Индивидуална настава као најприсутнији облик рада на часовима допунског васпитно образовног процеса, омогућава ученицима да отклоне сметње у жељеном напредовању, а самостално
решавање постављених и добро одмерених задатака условило је релативно мали број недовољних оцена из
најтежих предмета.
Напочеткушколскегодинеизвршенојеиндентификовањеученикасапотешкоћамауучењуисавладавањуградива.
Саоваквимученицимајеорганизованиндивидуалнирадукојимасеполазилоодконкретнихтешкоћапојединогуче
никаиодговарајућимметодамапокушаваледасететешкоћепревазиђу.Градивокојеученикутокуредовненаставен
еможедаусвоји, морасеприћинанов, изасвакогученикапосебанначин.
ОДЕЉЕЊЕ
Ф1
Е2
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗ.И КЊИЖ.
ТT1,Т12,Ф1,Ф2
Т11,Т12,ТМ1,Е1,ТМ2,Т21,
Т22,ТТ1,К1,ТТ2,ТМ4
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
Т11,Ф1,ТТ4,К1,К2,Ф2,Ф3
ЕНЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТТ1,Т121,К1,Ф2,ТМ2,Т22,Т32 РУСКИ ЈЕЗИК
БРОЈ ЧАСОВА
6
5
33
10
46
48
43
48
68
77
6
28
НАСТАВНИК
Павловић М.
Јањушевић Д.
Миловановић М.
Брзак Г.
Јовановић Д.
Добић Јована
Гелић Н.
Дамјанац Драгана
Мрђа О
Станковић Н.
Блануша Н.
Ћалић Д.
ТТ2,КO1,ТТ1,Т32,К3
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
27
6
Тувеџић В.
Манић С.
Т11,Т12,К1,Ф1,ТТ1
ХЕМИЈА
54
Николић С.
Е2,ТТ2,ТМ2
ИСТОРИЈА
12
Рагаји А..
Ф2,Т31,Т32,К3
ПСИХОЛОГИЈА
30
Ућукало В.
ТМ3,Е3
СОЦИОЛОГИЈА
11
Шкрбић Н.
Т11,Т12,К1,ТМ1,ТТ2
РАЧУН.И.ИНФОРМ.
Т2
Т11,Т22,Т32
ПОСЛОВНА ИНФОРМ.
ТРГОВ.ПОСЛ.
34
28
13
8
Бјелић Х.
Младеновић Д.
Савановић З.
Младеновић Д.
Т31
ТРГОВИНСКО ПОСЛ.
4
Димитров Г.
Е1,Е2,Е3,Е4
ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
4
Мељник С.
25
РАЧУНОВОДСТВО
6
8
20
17
33
11
25
Равњак Р..
Мељник С.
Савановић З.
Марковић Ј.
Мудрић Г.
Мељник С.
Ћуић Ј.
Е1
КО1
ПОСЛОВНА ЕКОН.
УВОД У ЕКОНОМИЈУ
3
21
Мудрић Г..
Димитров Г.
Е4
МАРКЕТИНГ
3
Мудрић Г.
ТТ4
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗ.
5
Мудрић Г.
ТТ3
Е3
Ф3
СТАТИСТИКА
КЊИГОВОДСТВО
20
1
6
Савановић З.
Марковић Ј.
Младеновић Д.
Т32
ПРАКСА ТРОВАЦА
6
Мељник С.
Е3,Е4
ТТ4
Т21,Т22,Т31,Т32,К3
Ф1,Ф2
ТМ1
ТМ3,ТМ4
УСТАВ. И ПРИ.ПРАВО
ПРАВО
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПА.
ОСНОВЕ ТЕХ.ЦРТАЊА
МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ
ТМ2
К1
Т2
ТМ1,К1,К2
Ф2
Т11,Т12
Е2
Ф1
Т11,Т12,ТМ1,К1
ТЕХНОЛОГ.ТЕКСТИЛА
ЕКОН.И ОРГ.ПРОИЗВ.
ЕКОН.И ОРГ.ТР.ПРЕД.
ГЕОГРАФИЈА
19
11
20
18
12
29
24
15
Банић Љ.
Банић Љ.
Хаџић С.
Хаџић С.
Бјелић Х.
Савић Б.
Тодић Н.
Савић Б.
6
31
19
Младеновић Д.
Жижић Љ.
Војновић В.
ТТ3
ТТ3,ТТ4
ТТ2
ТТ2
К2
Е3,Е3
АГЕНЦ.И ХОТЕЛ.ПОС.
ЕКОН.И ОР.ПРЕДУЗЕ.
ЕКОНОМ.ГЕОГРАФИЈА 7
Жижић Љ.
БИОЛОГИЈА
15
Петровић М.
Ф3
F2
ТТ3
ТМ3,ТМ4
К2,К3
ОСНОВЕ АНАТ.И.ФИЗ.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ИСТОР.УМЕТН.
ПРИМЕНА РАЧУНАРА
УСЛУЖ.СА ПР.НАСТ.
К2,К3
К1
ТМ3
ТМ3,ТМ4
ТМ1,ТМ4
ТМ2,ТМ3,ТМ4
ТТ1
КУВ.СА ПР.НАСТ.
КУВАРСТВО
ТЕКСТ.ГР.ПРЕДМЕТА
ТЕКСТ.ГР.ПРЕДМЕТА
ТЕКСТ.ГР.ПРЕДМЕТА
ТЕКСТ.ГР.ПРЕДМЕТА
ОСН.ТУР.И УГОСТ.
ТТ3
СПОЉН,ТР.И ДЕВ.ПОС.
5
5
2
12
3
12
47
14
7
4
26
4
20
19
12
Радовић Х.
Ајбек М.
Ајбек М.
Тодић Н..
Бошковић Н.
Цвишић Љ.
Ковачевић Н.
Кецман М.
Савић Б..
Крчмар З.
Тривунџа С.
Ковачевић Т..
Марковић Ј.
Равњак Р.
Јањић С.
26
Е4
Т11,Т12,Ф1,ТМ1,Е1,К1,ТТ1
Т21,Т22,Ф2,ТЕ2,Е2,К2,ТТ2
Т31,Т32,Ф3,ТЕ3,Е3,К3,Е4
КО1
Ф2,Ф3
Ф2
МОНЕТ.ЕКОН.И БАНК
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
7
36
36
Јањић С.
Јагодић М.
Чинку Н.
ОСНОВИ РАЧУНОВ.
ПРАКТ.НАСТ.СА
ТЕХ.РАДА
19
60
30
Жунић О.
Грбић И.
Винчић Ј.
Индивидуалном наставом код ученика који повремено заостају у раду, треба, уз остварене задовољавајуће
образовне циљеве, усавршавати и умења, технике самосталног учења, радну културу.
6.1 ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
Додатно васпитно-образовни рад организован је у школи у складу са педагошко-дидактичким
захтевима и склоностима ученика. Задовољава интересе ученика, омогућава им да испоље своје креативне
истраживачке способности у проширивању и продубљивању појединих наставних садржаја у
књижевност,текстилне групе предмета и сл.
Часови додатног васпитно-образовног рада, реализују се у међу семени или ређе суботом .
Разноврсни видови рада - књижевне вечери у Народној библиотеци, посете галерији, самостални радови
ученика, реферати, шеме, слике, огледи, макете - мотивисали су даровите ученике да афирмишу
постојеће личне вредности.
Организујући додатну наставу, наставници су се трудили да остваре широк спектар васпитних задатака: да
развијају навике за самообразовање и перманентним образовањем, да развијају нова интересовања, да
пруже ученицима прилику за уже стручним усавршавањем, да развијају код ученика унутрашњу мотивацију
( подстичући радост и задовољство успешним решавањем проблема, на пример ) итд.
ОДЕЉЕЊЕ
Е1
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗ.И КЊИЖ.
Е3
ТТ4
ТМ4
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
КО1,ТМ1,ТТ1
ТТ4
ТТ3
ГЕОГРАФИЈА
ТУРИСТ.ГЕОГРАФИЈА
РАЧУН.И.ИНФОРМ.
Ф2,Ф3
Ф2
Ф2
Ф2
ТМ2
ТМ3
Е4
Т11,Т12,ТТ1,Ф2
Е1,Е2
Е3,ТТ3
К1
Е4
Т11,Т12,Ф1,ТМ1,Е1,К1
ПРАКТ.НАСТ.СА
ТЕХ.РАДА
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ
ЕСТЕТСКО ОБЛ. ФРИЗ.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
РАЧУНОВОДСТВО
СТАТИСТИКА
КУВАРСТВО
МОНЕТ.ЕКОН.И БАНК
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
БРОЈ ЧАСОВА
21
10
5
6
14
15
9
31
6
15
НАСТАВНИК
Миловановић М.
Брзак Г.
Јањушевић Д.
Станковић Н.
Дошен В.
Мрђа О.
Блануша Н.
Жижић Љ.
Жижић Љ.
Бјелић Х.
116
23
30
30
36
12
35
6
12
34
12
4
60
Марчета В.
Грбић И.
Мудринић Д.
Винчић Ј.
Маглов А.
Маглов А.
Мудрић Г..
Шајић Д.
Жунић О.
Марковић Ј.
Ковачевић Н.
Јањић С.
Јагодић М.
27
,ТТ1
Т21,Т22,Ф2,ТЕ2,Е2,К2,
ТТ2
Т31,Т32,Ф3,ТЕ3,Е3,К3,
Е4
Ф1,ТМ1
БИОЛОГИЈА
Е1,Е2
ИСТОРИЈА
ТТ3
ТМ3,ТМ4
ИСТОРИЈА УМЕТН.
МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ
60
Чинку Н.
15
30
13
2
11
Петровић М.
Рагаји А.
Јерковић Г.
Ајбек М.
Тодић Н.
6.2 РАД У СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА
Пробудити у ученику стваралачки однос према раду, уметности, животу уопште, значи учити га и
одгајати да не прихвата пасивно, као посматрач, шта му живот, рад и уметност пружају, већ да
целокупну стварност мењајући је - поново ствара. Припремајући се за живот, ученик у слободној
активности стиче умеће учења, међуљудских односа и одабирања, способност критичног, вербалног,
визуелног, сценског мишљења.
Слободне активности организујемо тако да се млади у правом смислу уводе у самостални рад и
изграђујукао зреле личности. Пружају заинтересованима оптималне услове за креативно и рекреативно
коришћење слободног времена. Радом у слободним активностима покушавамо да ублажимо јаз између
теоријског и практичног знања, интелектуалног и физичког рада. На овај начин помажемо ученицима да
се определе за наставак школовања у складу са испољеним способностима, друштвеним потребама и
жељама.
Низ пригодних манифестација у прошлој години обележили су својим присуством наши ученици
показали, да је човек члан заједнице - човечанства која мора бити хумана и осећање укорењено у бићу
младих, оплемењује заједнички рад. Отуд свако нарушавање равноправности међу расама, народима и
народностима, насиље и рат - вређају и здрава осећања средњошколаца.
6.3 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШК. 2012/2013. ГОДИНИ
ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ
ТМ3
ГРУПА ТЕСТ.ГРУП.ПРЕДМ.
ТМ2
ТМ3
Т11,Т12,Ф1,ТМ1,Е1,К1,ТТ1 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Т21,Т22,Ф2,ТЕ2,Е2,К2,ТТ2
Т31,Т32,Ф3,ТЕ3,Е3,К3,Е4
БРОЈ
ЧАСОВА
7
44
31
25
25
НАСТАВНИК
Савић Б
Тодић Н.
Милуровић М.
Јагодић М.
Чинку Н.
28
Е1,Е2,Е3
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
36
Павловић М.
7.ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
7.1САРАДЊА СА САВЕТОВАЛИШТЕМ ЗА МЛАДЕ
У децембру, у сарадњи са Саветовалиштем за младе за ученике СШ” Др Ђорђе Натошевић”
организована су предавања на тему алкохолизма. Предавања су водиле социолог Валенина Матијевић, уз
асистенцију педагога школе.
Предавачи су настојали да упознају ученике са садржајем и карактеристикама алкохола као
супстанце, начином на који се производи и ког је порекла. Значајан део предавања се односио на дејство
алкохола и искорењивање заблуда да алкохол има храњива својства и да се може користити као лек.
Наглашавано је да алкохол има штетно дејство по организам, поготово уколико се користи у великим
количинама, као и који органи и системи су највише погођени – јетра, панкреас, крвни судови, нервне
ћелије. Дискутовано је о разликама између тренутног пијаног стања и хроничног алкохолизма, односно
дугорочне злоупотребе алкохола. Ученицима је указано на факторе који повећавају могућност развитка
хроничног алкохолизма – генетика, учење по моделу, утицај средине. Разјашњена је разлика између
психичке и физичке зависности, и објашњене манифестације апстиненције код особе која је хронични
алкохоличар (делиријум тременс).
Предавачи су им дали савете да не користе алкохол а ако користе да буду у томе умерени, као и да
никада не уносе алкохол на празан стомак, а да нипошто не конзумирају алкохол уколико су користили
лекове, поготово лекове за смирење, јер такво непромишњено понашање може да доведе и до смртног
исхода. Ученици су добили информације о времену апсорпције и елиминације алкохола у организму и из
организма, што им је било битно, између осталог, уколико су возачи.
Ученици су већином били заинтересовани за тему којом смо се бавили, учествовали су и
дискутовали на предавањима. Известили су о корисности информација које су имали прилику да чују и
сазнају.
Такође, социолог дома здравља је ђаке обавестила о раду Саветовалишта за младе, о свим услугама
које се младима нуде и о стручњацима којима млади могу да се обрате (психолог, нутрициониста,
гинеколог, предијатар...), и позвала их да се јављају и да долазе у саветовалиште и да се укључе у рад
саветовалишта тако што би се обучили за вршњачке едукаторе.
Такођеувеликомбројуодељења, каоваспитнизадацибилесуприсутнетеме:






Заштитачовековесрединеихигијена (уширемсмислуовогпојма)
Хумaнитарне акције
Предавања о медијацији
Технике успешног учења
Како проводим слободно време
Конфликти и њихово решавање
- 24.09-28.09.2012.године ученици II разреда обавили преглед код стоматолога у Дому здравља у
Инђији;
- 01.10-05.10.2012.године ученици IV разреда обавили преглед код стоматолога у Дому здравља у
Инђији;
-06.11-14.12.2012.године ученици I и III разреда обавили су стоматолошки преглед у Дому здравља
у Инђији;
-22.04-30.04.2013.године ученици III разреда обавили су систематски преглед у Дому здравља у
Инђији;
29
7.2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БИТНИХ ДАТУМА:
СВЕТИ САВА
Дан светог Саве обележен је пригодним програмом у којем су учествовали хор, рецитаторско-драмска
секција. Програм је био уметничко-забавног карактера. Ученици који су учествовали у програму су из
свих разреда .
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА
26.04.2013. године Његово Преосвештенство Епископ сремски господин Василије одржао је предавање
на тему 1700 година Миланског едикта, за све ученике и професоре инђијске гимназије а коме су
присуствовали ученици наше школе у оквиру часа верске наставе. Предавање је одржано у спортској
хали у Инђији.
У ЦИЉУ РАЗВИЈАЊА ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ЕСТЕТСКИХ, МОРАЛНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ
УЧЕНИЦИ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА УЧЕСТВОВАЛИ СУ :
„ПЛЕС СА ЕВРОПОМ“
Инђијски матуранти 18. маја ове године први пут су учествовали у манифестацији „Плес са Европом" која
се традиционално одржава у свим већим градовима Европе. Матуранти су се у 12 часова окупили у центру
града и овом приликом сви заједно заплесали валцер. Организатори манифестације су Канцеларија за младе
општине Инђија и средња школа „Михајло Пупин" у сарадњи са Општином Инђија. Порука коју су ови
млади људи упутили је „Плесом против дијабетеса" која укључује едукацију средњошколаца, као и јачање
тимског духа и заједништва.
7.3КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
- 27.10.2012 год.одлазак на сајам књига у Београд
- Новембар месец УП
је обележио као долазак јесени, школу су украсили у знаку
јесени.Направили су витраже и украсе којима су окитили школу.
-13.11.2012 год.ТВ Војводина снимила је репортажу у нашој школи.Презентација школе.
-03.11-07.12.2013 год.социолог из ДЗ одржала је предавање свим одељењима у школи на темуалкохолизам
-12.12.2012 год.Ревија фризура,хаљина,шешира,куварства иуслуживања.Презентација школе у
тржном центру ТQcity Инђија
-21.12.2012 год.У КЦ представа ”Како је деда мраз изгубио памћење”,представа подршке
удружењу ”Мој свет”.
Ученици наше школе спремали су проф.српспског језика.
-У току шк.2012/2013 год.пројекат ” Жива библиотека ”.Т-ipo локални тим за прогесионалну
орјентацију
-25.01.2013 год.Поводом школске славе Св.Саве у нашој школи је одржана приредба(хор и
рецитал)
-20.02.2013 год. Пројекат ” Жива библиотека у ” ОШ ” Јован Поповић ”.
30
-23.02.2013 год.Сајам туризма у Београду,музеј ” Никола Тесла ”,ишли су туристички техничари
-08.03.2013 год.волонтери ТМ2 одељења продају сувенире које је израдило удружење деце са
посебним потребама.
-током априла месеца социолог из ДЗ одржала је предавање свим одељењима у школи на темунаркоманија
-06.04.2013 год.сајам образовања у тржном центру ТQcity Инђија
-18.04.2013 год. У ДЗ одржано предавање на тему ” Млади у вртлогу дроге ”
--Током априла и маја месеца посета ученика осмих разреда нашој школи на часовима стручних
предмета и практичне наставе
-17.05.2013 год.на центру у Инђији ”Матурски плес”
- 20.05.2013 год.ТВ Инђија урадила репортажу у нашој школи
-24.05.2013 год. поводом дана школе организована је свечана приредба ученика у КЦ у Инђији
за ученике наше школе и наставнике као и за присутне госте.Тог дана посебно је одржана
приредба за ученике осмих разреда основних школа из Инђије.
-03.06.2013 год.матуранти наше школе славили су матурско вече у “Сава Центру“ у Београду
- Од школске 2005/2006.г. наша школа је укључена у реализацију пројекта под
називом«МУЛТИПЛИКАЦИЈА – ЖИВЕТИ ТОЛЕРАНТНО»
Пројекат је осмишљен од стране Пестолаци – дечје фондације из Швајцарске, који ће се остварити у
сарадњи са НВО Пријатељи деце Инђије.Пројекат финансира Пестолаци фондација преко «Паноније» из
Новог Сада.
Пројектом су били обухваћени ученици другог и трећег разреда. Ученици осталих разреда били су
укључени у рад на часовима одељенског старешине. Са ученицима другог разреда радили су обучени
едукатори (у виду радионица, предавања, разних акција и слично)
8. НАСТАВА
8.1 РЕДОВНА НАСТАВА
Преовлађујућиобликрадаунаставијефронталниобликрада.
Најчешћаметодарадајемонолошко
дијалошка, мадасесрећуиметодераданатексту,демонстрација,практичана рад пре свега на часовима
практичне наставе.
Каонаставнасредстванајзаступљенијасукласичнасредства:табла,
кредаиуџбеник.
Одочигледнихсредставакористесе: графоскоп, наставнифилмовиислајдови,лаптоп и пројектор испецифична
опрема и наставна средства потребнизаизвођењевежби и практичне наставе.
8.2 ИЗБОРНА НАСТАВА
У овој школској години 425 ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда пратило је верску
наставу а 161 ученик грађанско васпитање. Настава грађанског васпитања и верске наставе
изводила се у школској 2012/2013.год. као изборна.Комерцијалисти-оглед I разредимају изборне
предмете:
I разред
31
ОДЕЉЕЊЕ
ИСТОРИЈА
KО1
8
ТУРИСТИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
8
ЕКОЛОГИЈА И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАПИТАЊЕ
8
8.3БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
ПО ПРЕДМЕТИМА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013 ГОДИНИ
ОПШТЕ-ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
Предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик I
Историја
Географија
Планирани
часови
Остварени
часови
2090
2076
2206
2166
706
705
328
328
5.
Социологија
206
205
6.
Филозофија
58
57
1482
1458
1809
1795
360
355
514
510
490
489
121
118
70
68
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Физичко васпитање
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и информатика
Ликовна култура
Музичка уметност
14.
Биологија
232
230
15.
Екологија
74
73
16.
Екологија и зашт. животне
средине
70
70
153
151
350
329
700
686
17.
18.
19.
Устав и права грађана
Грађанска васпитање
Верска настава
32
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТ
Планирани часови
Редни
Предмет
број
1.
Блок
настава
Редовна
настава
Страни језик II
Остварени часови
Блок
настава
Редовна
настава
1132
1112
2.
Познавање препарата
140
140
3.
Познавање робе
312
306
4.
Туристичка географија
180
178
5.
Основи туризма и
угоститељства
140
138
6.
Хигијена
70
69
Хигијена и прва помоћ
7.
60
70
60
69
8.
Основе дерматологије
60
60
9.
Основе анатомије и
физиологије
70
69
10.
Књиговодство
60
60
11.
Економика трговине
12.
Трговинско пословање
Тео.348
Веж..276
13.
Економика и
организација предузећа
132
14.
Основе техничког цртања
15.
Цртање и сликање
210
206
16.
Технологија текстила
140
140
17.
Текстилни материјали
140
140
18.
Дизајн текстила
70
70
140
133
35
30
Тео.346
Веж..276
130
35
33
19.
Примена рачунара
65
Веж..130
65
Веж..130
20.
Технологија израде одеће
270
271
21.
Моделовањењ одеће
22.
Савремено одевање
200
204
60
64
27.
Практична наставамоделари
Практична настава трговци
Практична настава са
технологијом рада
Куварство са практичном
наставом
Усложивање са
практичном наставом
28.
Куварство
384
382
29.
Услуживање
192
188
30.
Психологија
256
247
31.
Естетско обликовање
фризура
60
60
32.
Уметничко обликовање
58
56
33.
Основи економије
284
283
34.
Пословна Економија
284
283
35.
Рачуноводство
36.
Савремена пословна
коресподенција
495
Веж..284
220
Веж..146
37.
Статистика
202
201
138
138
138
136
74
72
23.
24.
25.
26.
180
745
180
745
210
1050
210
1062
360
1330
360
1330
360
720
360
720
360
360
360
360
90
90
490
Веж..284
221
Веж..146
40.
Уставно и привредно
право
Монетарна економија и
банкарство
Комерцијално познавање
робе
41
Маркетинг
66
64
42.
Економска географија
144
145
38.
39.
34
43.
Aгенцијско и
хотелијерско пословање
44.
Пословна информатика
206
206
45.
Финансијско пословање
64
64
46.
Пословна коресподенција
и комуникација
64
64
47.
Историја уметности
122
109
48.
Спољнотровинско и
девизно пословање
58
56
49.
Право
58
58
50.
Економика туризма
58
57
51.
Маркетинг у туризму
58
58
52.
Економ.и
организ.тргов.предузећа
72
68
53.
Увод у економију
148
148
54.
Основи права
111
109
55.
Канцеларијско
пословање
111
111
57.
Основи рачуноводства
111
113
58.
Екологија и здравствено
васпитање
72
74
59.
Здравствена култура
68
68
59.
Исхрана-кувари
68
68
60.
Професионална праксакувари и конобари
450
30
291
450
288
30
35
9.ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈА
Ове године у оквиру школе нису изведене екскурзије због недовољног броја пријављених ученика
10. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће у школској 2012/2013. години радило је по Плану и програму активности усвојеном на
седници одржаној на почетку школске године. Реализацију Плана и програма рада, динамику стручног
усавршавања наставника и сарадника, Календар активности у вези са планским документима за школску
2012/2013 годину - Планови и програми васпитно - образовног рада, Правилник о врсти стручне спреме
наставника,нормативи простора, опреме, наставних средстава... пратимо, процењујемо, сагледавамо, на
основу књиге записника са седница наставничког већа:
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 12.09.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Утвршивање плана рада школе
 Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима образовно-васпитног рада на крају
шк.2011/2012 год.
 Разматрање и усвајање предлога извештаја о остваривању годишњег плана рада и Школског
развојног плана и извештаја о самовредновању у школ.2011/2012год.
 Разматрање и усвајање предлога извештаја о остваривању плана стручног усавршавања
запослених за школ.2011/2012 год.и предлога плана стручног усавршавања запослених за шк.
2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање предлога допуне програма образовања и васпитања
 Разматрање и усвајање предлога развојног плана школе
 Доношење плана и програма екскурзија
 Предлог члана школског одбора
 Разматрање и усвајање предлога годишњег плана рада за шк.2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање распореда часова
 Доношење одлуке о избору уџбеника
 Утврђивање допунских испита
 Ослобађање од настав ефизичког васпитања
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 30.10.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог квартала шк.2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање извештаја тима за појачан васпитни рад са ученицима
 Извештај тима за заштиту ученика од насиља
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Анализа усклађивања реализације писмене провере знања
 Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
 Усвајање извештаја тима за самовредновање
 Остваривање развојног плана школе
 Ослобађање од настав ефизичког васпитања
 Разматрање и усвајање предлога извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 13.12.2012.ГОД.
36
ДНЕВНИ РЕД:
 Календар рада на крају I полугодишта шк.2012/2013 год.
 Завршни и матурски испити
 Утврђивање предлога плана уписа ученика у I разред за шк.2013/2014 год.
 Текућа питања

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 20.12.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Утврђивање предлога за доделу светосавске повеље за 2012 год.
 Ослобађање од настав ефизичког васпитања
 Васпитно-дисциплинске мере
 Текућа питањa
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 24.12.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Утврђивање предлога за доделу светосавске повеље за 2012 год.
 Текућа питањa
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.12.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају I полугодишта шк.2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање извештаја тима за појачан васпитни рад са ученицима
 Разматрање и усвајање предлога извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Стручно усавршавање
 Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања,циљеви и исхода
образовања и васпитања и стандарда постигнућа и поштовање општих принципа
 Вођење евиденције
 Упознавање са презентацијом просветних саветника ШУ Нови Сад
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 24.01.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Прослава дана Светог Саве
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 14.02.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање предлога Правилника и Пословника
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 28.02.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после матурских и завршних испита
37


Ослобађање од наставе физичког васпитања
Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 02.04.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају трећег квартала шк.2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање извештаја тима и актива
 Разматрање и усвајање предлога извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Анализа усклађености реализације писменог проверавања знања
 Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
 Вођење евиденције
 Реализација завршног и матурског испита
 Ослобађање од наставе физичког васпитања
 Молбе ученика
 Организација матурске вечери
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 11.04.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Васпитно-дисциплинске мере
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.05.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Васпитно-дисциплинске мере
 Календар рада за завршне разреде
 Стручно усавршавање
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 31.05.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика после разредних испита
 и на крају наставе у крају II полугодишту шк.2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање извештаја тима за појачан васпитни рад са ученицима
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Анализа усклађености реализације писменог проверавања знања
 Остваривање наставног плана и програма
 Избор ученика генерације
 Организација испита(разредних,завршних,матурских,допунских и поравних)
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 06.06.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Организација испита
38


Избор ученика генерације
Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 13.06.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после завршних,матурских и поравних
 Реализација поправних и допунских испита
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Вођење евиденција,оцењивање и закључивање оцена
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 24.06.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после
испита после
разредних,завршних,матурских,допунских и поравних на крају наставе у другом полугодишту
шк. 2012/2013 год.
 Разматрање и усвајање извештаја тима за појачан васпитни рад са ученицима
 Похвале и васпитно-дисциплинске мере
 Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања,циљеви и исхода
образовања и васпитања и стандарда постигнућа и поштовање општих принципа
 Разматрање и усвајање предлога извештаја тимова и актива
 Разматрање и усвајање предлога извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
 Разматрање учешћа ученика на такмичењима и постигнутих резултата
 Израда извештаја о раду годишњег плана рада
 Организација активности на крају наставне и школске године
 Вођење евиденција
 Подела предмета на наставнике и осталих активности у оквиру 40-часовен радне недеље
 Разматрање предлога измена и допуна школског програма
 Разматрање извештаја о стручном усавршавању наставника
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 09.07.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после испита на крају наставе у другом
полугодишту шк. 2012/2013 год.
 Анализа резултата уписа
 Доношење одлуке о избору уџбеника
 Израда извештаја о раду и годишњег плана рада
 Организација активности на крају наставне и школске године
 Подела предмета на наставнике и осталих активности у оквиру 40-часовен радне недеље
 Вођење евиденције
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 12.07.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Анализа резултата после другог уписног круга
39




Подела предмета на наставнике и осталих активности у оквиру 40-часовен радне недеље
Примена нових прописа
Вођење евиденције
Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 20.07.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Анализа резултата после другог уписног круга
 Подела предмета на наставнике и осталих активности у оквиру 40-часовен радне недеље
 Примена нових прописа
 Вођење евиденције
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 19.08.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:






Организација и реализација поправних,допунских,завшних и матурских испита
Подела предмета на наставнике
Одељенска старешинства
Израда извештаја о остваривању годишњег плана рада за шк.2012/2013 год. и годишњег
плана рада за шк.2013/2014 год.
Примена нових прописа
Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 22.08.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после испита
 Организација и реализација испита
 Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 28.08.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после поправних испита
 Израда извештаја о остваривању годишњег плана рада за шк.2012/2013 год. и годишњег плана
рада за шк.2013/2014 год.
 Организација почетка наставе у шк.2013/2014 год.
 Одељенска старешинства
 Текућа питања
40
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 30.08.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после поправних испита
 Израда извештаја о остваривању годишњег плана рада за шк.2012/2013 год. и годишњег плана
рада за шк.2013/2014 год.
 Утврђивање предлога програма екскурзија
 Организација почетка наставе у шк.2013/2014 год.
 Молбе ученика
 Текућа питања
11.РАД
ОДЕЉЕЊСКОГ
ВЕЋА
Одељенско веће ради у оквиру васпитно-образовног процеса, контролише и прати реализацију, подстиче
све облике наставне и ваннаставне активности. Облици рада - седнице на почетку школске године и на
сваком класификационом периоду а по потреби и чешће, индивидуални контакти чланова већа - у циљy
подстицања и пружање помоћи одељенској заједници.
Пример записника одељенског већа КО1- комерцијалиста-оглед
одељенски старешина Жунић Оља
I седница датум 03.09.2012. године
1. Конституисање већа
2. Усвајање распореда и писемених радова
3. Разно
II седница датум 29.10.2012. године
1. Анализа разултата образовно васпитног рада на крају првог квартала шк. 2012/2013. године
2. Разматрање извштаја оделјенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. владање, похвале и васппитно-дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање наставног плана и програма
6. Текућа питања
III седница датум 24.12.2012. године
1. Утврђивање оцена из предмета и владања и успеха ученика на крају првог полугодишта
2. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Реализација наставног плана и програма
5. Текућа питања
IV седница датум 28.03.2013. године
1. Анализа резултата образовно васпитног рада на крају III квартала школске 2012/13 године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. владање, похвале и васпитно дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
41
5. Остваривање наставног плана и програма и програма васпитавања и образовања
6. Текућа питања
V седница датум 21.06.2013. године
1. Утврђивање оцена из прењдмета и владања и успеха после резредних и допунских испита и на
крају наставе у другом полугодишту школске 2012/2013 године.
2. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Реализација наставног плана и програма
5. Текућа питања
VI седница датума 28.08.2013. године
1. Утврђивањње успеха ученика после поправних испита
2. Текућа питања
Записи са родителјских састанака КО1
I родителјски састанак датум 05.09.2012. године
1. Наставни план по предметима
2. Школски календар
3. Мере, начин и поступске заштите и безбедност ученика за време образовно-васпитног рада
4. Правила понашања у школи
5. Избор представника родитеља у Савет родитеља
II родитељски састанак 30. 10.2012. године
1. Анализа успехана крају првог квартала шк. 2012/2013 године
2. Валдање , похвале и васпитно дисциплинске мере
3. Текућа питања
III родитељски састанак 28.02.2013. године
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 2012/2013 године.
2. Анализа односа према школским обавезама
3. Текућа питања
IV родитељски састанак 04.04.2013. године
1. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода шк. 2012/2013 године.
2. Владање, похвале
3. Текућа питања
Пример записника одељенског већа Ф2- Женски и мушки фризер
одељенски старешина Јовановић Данијела
I седница датума 31.08.2012. године
1. Конституисање одељенског већа
2. Усвајање програма рада и рспореда писмених и контролних задатака
3. Разно
II седница датума 29.10.2012. године
1. Анализа резултата образовно васпитног рада на крају првог квартала шк. 2012/2013 године.
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и прдузетим мерама
3. Владање, похвале и васпитно-дисциплинске мере
42
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање наставног пшлана и програма
6. Текућа питања
III седница датума 24.12.2012. године
1. Анализа резултата образовно васпитног рада на крају другог квартала шк. 2012./2013. године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно дисциплинке мере
4. Реализација наставног плана и програма
5. Текућа питања
IV седница датума 28.03.2013. године
1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају трећег квартала шк. 2012./2013. године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном раду и предузетим мерама
3. Валдање, пшохвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писмене провере знања
5. Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања.
6. Текућа питања
V седница датума 21.06.2013. године
1. Утвриђивање оцена из предмета и валдања и успеха ученика после разредних и допунских
испита и на крају наставе у другом полугодишту школске 2012/2013 године.
2. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно дисциплинске мере
4. Реализација наставног плана и програма
5. Текућа питања
VI седница датума 28.08.2013. године
1. Утврђивање успеха ученика после испита
2. ТЕкућа питања
Записници са родитељских састанака Ф2
I Родитељски састанак датума 05.09.2012. године
1. Наставни план по предметима
2. Школски календар
3. Мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време образовног-васпитног рада
4. Правила понашања у школи
5. Избор представника родитеља у Савет родитеља
II Родитељски састанак датума 19.10.2012. године
1. Анализа резултата на крају првог квартала шк. 2012./2013. године
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Упознавање са правилником понашања ученика, запослених и родитеља, правилника о
мерама,начину и поступку заштите и безбедности ученика, правилником о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
4. Разно
III Родитељски састанак даума 07.12.2012. године
1. Анализа резултата ученика у току другог квартала школске 2012./2013. године
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Разно
43
IV Родитељски састанак датума 11.03.2013. године
1. Анализа резултата ученика у току трећег тромесечја
2. Поштовање правилника о понашању, похвале и васпитно-дисциплинке мере; Протокол о
заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Правилникк о мерама заштите и
безбедности; Правила понашања
3. Разно
V Родитељски састанак датума 29.05.2013. године
1. Анализа резултата ученика
2. Поштовање правилника и васпитно-дисциплинске мере
3. Анализа тема са часова одељенског старешине и резултата појачаног васпитног рада
4. Разно
Пример записника одељенског већа Т32- Трговац
одељенски старешина Младеновић Драгана
I Седница датума датума 31.08.2012. године
1. Конституисање Одељенског већа
2. Усвајање распореда писмених и контролних задатака, као и програма рада
II Седница датума 29.10.2012. године
1. Анализа распореда Образовно-васпитног рада на карју првог квалификационог периода
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3.Владање, похвале и васпитно-дисциплинке мере
4.Анализа усклађености распореда писмене провере знања
5. Остваривање Наставног плана и програма
6. Текућа питања
III Седница датума 24.12.2012. године
1. Утврђивање оцена из предмета и владања и успеха ученика на крају првог полугодишта
2. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно-дисциплинке мере
4. Реализација наставног плана и програма
5. Текућа питања
IV Седница датума 28.03.2013. године
1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају трећег квартала шк. 2012/2013 године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Владање, похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање наставног плана и програма и програма васпитања и образовања
6. Текућа питања
V Седница датума 30.05.2013. године
1. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Реализација наставног плана и програма
4. Текућа питања
VI Седница датума 13.06.2013. године
44
1. утврђивање успеха после завршног испита ми поправних испита
2. Тукућа питања
VII Седнница датума 28.08.2013. године
1. Анализа резултата образовно-васпитног рада у августовском року после поправних и завршних
испита шк. 2012/2013 године
2. Текућа питања
Записници са родитељских састанака Т32
I Родитељски састанак датума 12.09.2012. године
1. Наставни план по предметима
2. Школиски календар
3. Мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време образовно-васпитног рада
4. Правила понашања у школи
5. Избор представника родитеља у Савет родитеља
II Родитељски састанак датума 07.11.2012. године
1. Упознавање родитеља са успехом ученика на првом класификационом периоду шк. 2012/2013
године
2. Похвале и васпитно –дисциплинске мере
3. Текућа питања
III Родитељски састанак датума 05.04.2013. године
1. Упознавање родитеља са постигнутим успехом ученицима на крају трећег тромесечја шк.
2012./2013. године
2. Мере за поправљање оцена и мере за спречавање прекомерног изостајања са наставе
3. Припреме завршног испита
4.Текућа питања (матурско вече, израда фотографија и друго)
5. Правила понашања ученика, запослених родитеља у СШ ,, Др Ђорђе Натошевић,,
IV Родитељцки састанак 03.06.2013. године
1. Упознавање родитеља са постигнутим успехом ученика на крају наставне шк. 2012/2013 године
2. Припрема завршног испита
3. Текућа питања
Пример записника одељенског већа ТТ4- Туристички техничар
одељенски старешина Мељник Светлана
I Седница датума 01.09.2012. године
1. Конституисање ОВ одељења Тт4
2. Утврђивање плана распореда писмених задатака
II Седница датума 29.10.2012. године
1. Анализа резултата васпитно-образованог рада на крају првог квартала шк. 2012/2013
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Владање, похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање НПП
6. Разно
45
III Седница датума 24.12.2012. године
1. Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају првог полугодишта шк. 2013./2013.
године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3.Владање, похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Остваривање НПП
5. Разно
IV Седница датума 21.02.2013
1. Васпитно-дисциплинске мере
V Седница датума 28.03.2013. године
1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају трећег квартала 2012/2013 године
2. Разматрање известаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Владање, похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање НПП и програма образовања и васпитања
6. Текућа питања
VI Седница датума 30.05.2013. године
1. Утврђивање оцена из предмета и владања на крају наставе у другом полугодишту шк. 2012/2013
године
2. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
3. Похвале и васпитно-дисциплинке мере
4. Реализација НПП
5. Текућа питања
VII Седница датума 12.06.2013. године
1. Утврђивање успеха послематурских и поправних испита
VIII Седница датима 22.08.2013. године
1. Утврђивање успеха после поправних испита у августовском року
2.Разано<
Записници са родитељских састанака ТТ4
I Родитељски састанак датума 05.09.2012. године
1. Наставни план по предметима
2. Школиски календар
3. Мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време образовно-васпитног рада
4. Правила понашања у школи
5. Избор представника родитеља у Савет родитеља
II Родитељски састанак датума 31.10.2012. године
1. Резултати( успех и владање ученика) на крају I тромесечја
2. Екскурзија
III Родитељски састанак датума 01.03.2013. године
1. Успех и изостанци
2.Изостанци
46
IV Родитељцки састанак 03.03.2013. године
1. Упознавање родитеља са :Протоколом о заштити ученика од насиља ,злостављања и
занемаривања,Правилником о мерама ,начину и поступку заштите и безбедности ученика у СШ
”Др Ђорђе Натошевић” Инђија,Правилима понашања ученика,запослених и родитеља у СШ ”Др
Ђорђе Натошевић” Инђија и Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности уу СШ ”Др
Ђорђе Натошевић” Инђијау СШ ”Др Ђорђе Натошевић” Инђија
2. Успех и владање на крају III тромесечја
3. Разно
V Родитељцки састанак 03.03.2013. године
1. Организација матурске вечери
2. Разно
12.СТРУЧНА
ВЕЋА
У 2012/2013.години била су организована следећа Стручна Већа наставника исте или сродних
струка :
1.
2.
3.
4.
Стручно Веће
"
"
"
"
"
"
5.
"
"
6.
"
"
7.
8.
9.
10.
11.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
српског језика и књижевности
Страних језика
економске групе предмета и устава и права грађана
физике, хемије,познавање робе,екологије изаштите жив.средине,
биологије, медицинске групе предмета
историје , географије , музичке уметности , ликовне културе и
психологије ,грађанског васпитања и верске наставе
Уметничких предмета (ликовна култура,музичка
уметност,историја уметности,естетика струке,уметничко
обликовање,цртање и сликање)
физичког васпитања
математике , рачунарства и информатике
услуживања и куварства
текстилне струке
мушких и женских фризера
Стручна Већа су се бавили следећим питањима:
условима рада са ученицима , прилагођавањем градива и уџбеника ученицима , уједначавањем
критеријума оцењивања , анализом успеха ученика у савладавању градива као и стручним
усавршавањем наставника.
У току 2012/2013.ш.год. чланови стручних већа организовали су допунску наставу, секције
,додатну наставу а у оквиру њих и припрему за поједина такмичења .
Наши наставници присуствовали су и осталим организованим облицима стручног усавршавања
током ове године. Постојји изражена потреба да се стручнао веће из страних језика опреми
речницима за дате језике,стручном литературом и белетристиком .
Стручна већа су се такође бавила проблемима опремљености кабинета .Највише проблема у раду
са ученицима имали су наставници који изводе практични део наставе због недостатка простора и
недовољне опремљености кабинета.Један од таквих примера је и кабинет за рад фризера који не
може да прими све ученика те један део њих одлази на приватну праксу. Кабинет за извођење
практичне наставе техничара-моделара одеће је у априлу и мају 2004.год.опремљен чиме су
створени услови за извођење практичне наставе за ученике тих профила.
На дан школе организована је модна ревија на којој су ученици приказали своје моделе које су
сашили , а фризери ревију фризура.
Записници са састанака стручних већа се воде за сваки састанак и налазе се код педагога школе.
47
12.1ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Миловановић Милица,Јањушевић Драгана,Брзак Гордана и Павловић Милана
Чланови стручног већа су ове школске године спремали ученике за такмичења
рецитатора,учествовали су на конкурсима за литералне радове:
-01.03.2013 год.општинско такмичење рецитатора(учешће)пласман на зонско:Милановић Ненад
ТТ3,Миљанић Александра ТТ3,Дубајић Гордана ТТ3,Маринковић Милица ТТ3,Механџић Тамара
Е2.
-10.03.2013 год.Стара Пазова, зонско-окружно такмичење:Милановић Ненад ТТ3(,пласман на
покрајинско такмичење),Миљанић Александра ТТ3(учешће) ,Дубајић Гордана ТТ3
- април 2013 год.44.покрајинска смотра рецитатора-песниче народа могокружно првенство у
Сечњу освојено I место ,ученик Милановић Ненад ТТ3 директан пласман на републичку смотру
-април 2013 год.Сремски Карловци и учешће на републичкој смотри,републичко
такмичење(окружно) из српског језика,Игњатовић Јана ТТ2(учешће).
12.2 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Ћалић Душица,Дошен Верица,Мрђа Олгица,Блануша Николина,
Тувеџић Вукица,Свилар Сенка и Манић Сања
Стручно веће је на седници одржаној 07.07.2012 год.изабрало професора енглеског језика Наташу
Ђорђевић за руководиоца.Дужност је на седници одржаној 14.02.2013 год.преузела Олгица Мрђа
професор енглеског језика,до краја текуће школске године,због тога што је проф.Наташа Ђорђевић
на породиљском.
У току школске године веће је одржало седам седница на којима су присутни чланови већа
извештавани о закључцима педагошког колегијума и разматране и тачке дневног реда годишњег
плана и програма рада већа.
Н првој седници извршена је анализа рада већа за предходну школску 2011/2012 годједногласно је
усвојен извештај о раду ,извршена је подела предмета на наставнике и дат је предлог изабране
литературе.Чланови већа ће израдити глобалне и оперативне планове рада за своје предмете.
На другој седници разматрано је планирање и остваривање плана и програма рада и свих
активности школе,самовредновања и договорене су посете часова у оквиру већа
На тречој седници договорене су посете часова између већа,а на четвртој седници разматран је
извештај о реализацији посећених часова.
На осталим састанцима већа разматрани су закључци са педагошког колегијума,а на седници
24.06.2013 фод.за руководиоца је је изабрана Николина Блануша,професор енглеског језика ,до
повратка проф.Наташе Ђорђевић са породиљског.
12.3 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Јагодић Мирослав,Чинку Нада и Будавачки-Крањчец Меланија
У протеклој школској години председник актива био је проф. Јагодић Мирослав, а записничар
Нада Чинку. Укупно је одржано 7 састанака и 7 педагошка колегијума на ком су присуствовали
предметни наставници.
48
На састанцима се договарало о критеријумима оцењивања, нормама за праћење развоја
моторичних способности, као и организацији школских такмичења. Учествовали смо на
такмичењима општинским, окружним и освојили смо запажена места. Сви подаци о пласманима су
дати у извештајима са такмичења.
Садржај рада и програма секција је такође предат у електронској форми педагогу школе.
У овој школској години су вршене посете унутар актива а након тога и између актива, што је
такође предато педагогу школе.
Договорено је да се часови физичког васпитања у наредној школској години поделе између два
наставника – Мирослава Јагодића и Наде Чинку, а остатак на Даницу Лекић која је трећа на
бодовној листи.
12.4ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Гелић Недељко, Дамјанац Драгана, Лежајић Мирко, Бјелић Ханади, Младеновић
Драгана, Филиповић Драган
У оквиру рачунарства и информатике туристички техничари су радили сајтове и још многе друге
презентације у оквиру школе. Наставници су ажурирали сајт школе, као Фејсбук страницу школе.
План и програма образовања и свих активности школе се остварује у потпуности, урадиће се план
допунске за време распуста, припремити питања за завршни, матурски испит и изборне предмете.
Извештај о самовредновању за прво тромесечје је усвојен, чланови упознати са правилником за
самовредновање, водичем за самовредновање установе, стандардима квалитета и задацима ради
унапређења квалитета.
Развојни план се остварује а веће је направило план обиласка часова у оквиру већа
Извештај о стручном усавршавању усвојен.
Директор и педагог су наставили да обилазе часове наставника.
12.5 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ,ХЕМИЈЕ,ПОЗНАВАЊА
РОБЕ,БИОЛОГИЈЕ,ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Хаџић Слободанка,Николић Светлана,Јовановић Данијела,Петровић
Милица,Зорић-Мазињанин Драгана,Алексић Милош
Септембар 2012.
-договор о критеријуму оцењивања
-договор о стручном усавршавању чланова
Октобар 2012.
-договор о реализацији пројеката
Новембар 2012.
-разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода и договор о раду у следећем
периоду
Децембар 2012.
-разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта
-анализа реализације планова
-припрема ученика за такмичење
49
Јануар 2013.
-анализа закључака са педагошких колегијума
-разматрање остварености плана стручног већа
-посета часовима(унутар већа)
Фебруар 2013.
-спровођење самовредновања-"Постигнуће ученика"
-посете часовима(унутар већа)
Март 2013.
-извештаји са такмичења
-посета часовима(унутар већа)
Април 2013.
-анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
-евентуална окружна такмичења
-посета часовима(између већа)
Мај 2013.
-посете објектима
-предлог одобрених уџбеника
Јун 2013.
-анализа рада стручног већа и предлог за побољшање рада
-подела часова унутар већа
Извештај сачинили чланови већа:
Хаџић С.,Петровић М.,Зорић-МазињанинД.,Николић С.,Јовановић Д. и Алексић М.
12.6 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ,ГЕОГРАФИЈЕ , ПСИХОЛОГИЈЕ,
ИСТОРИЈЕ ,СОЦИОЛОГИЈЕ , ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ НА
КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Ућукало Веселинка,Хелаћ Зорица,Јањушевић Драгана,Шкрбић Наташа,
Косановић Ратко, Жижић Љиљана, Петковић Мирослав, Верица Војновић, Рагаји Ана,
Малешевић Зоран
Стручно веће се конституисало 29.08.2012 год.и за руководиоца изабрало професора географије
Љиљану Жижић.
Веће је у току школске 2012/2013 год.одржало осам седница на којима су присутни чланови већа
извештавали о закључцима донетим на састанцима педагошког колегијума и такође су разматране
и тачке утврђене годишљим програмом и планом рада већа.
Н првој седници извршена је анализа рада већа за предходну школску годину-поднет је извештај о
раду који је једногласно усвојен.Извршена је подела предмета на наставнике и дат је предлог
изабране литературе.Наложено је члановима већа да израде оперативне и глобалне планове.
На другој седници разматрано је планирање и остваривање плана и програма образовања и
активности школе,осигурање квалитета самовредновања а у оквиру остваривања развојног плана
школе било је речи о посетама часовима у оквиру већа.Такође се говорило о стручном
усавршавању и педагошко инструктивном увиду.
50
На дневном реду треће седнице био је договор око посете часовима између стручних већа,везано
за развојни план школе,конституисање секција и планирање ваннаставних активности.
У децембру месецу одржана су два састанка већа на којима се разматрало планирање и
остваривање плана и програма образовања,остваривање развојног плана школе као и реализација
закључака донетих на педагошком колегијуму.
На осталим састанцима углавном су разматрани закључци донети на педагошком колегијуму а на
последњем је извршен и избор председника стручног већа за нову школску 2013/2014
год.,професор историје Ана Рагаји.
12.7 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ,МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ,
ИСТОРИЈЕУМЕТНОСТИ, ЕСТЕТИКЕ СТРУКЕ,УМЕТНИЧКОГ ОБЛИКОВАЊА,
ЦРТАЊА И СЛИКАЊАН НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Ајбек Маја,Шајић Драгица,Маглов-Маљковић Александра,Милуровић Маргарета
Извештај стручног већа за шк.2012/2013 год.
-Септембар-Децембар
Припрема ученика за активности поводом школске Славе Св.Саве и дана школе
-Јануар
Припрема изложбе у хали школе и паноа за приредбу поводом школске Славе СВ.Саве.
-Фебруар-Март
Припрема школске изложбе и скица за одевне предмете за дан школе у оквиру додатне наставе
-Мај-Јун
Поставка изложбе у школском холу на тему “ Ускрс”
Израда одевних предмета ,хаљине,шешири,појасеви од рециклираног материјала за модну ревију поводом
дана школе
Поставка изложбе цртежа и слика у КЦ-у
12.8 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА И УСТАВА И
ПРАВА РАЂАНА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Ћуић Јованка, Мељник Светлана, Мудрић Гордана, Банић Љиља, Жунић Оља,
Димитров Гордана, Младеновић Драгана, Јањић Срђана, Равњак Радмила, Марковић Јелена и
Савановић Зорица
12.09.2012. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. разматрање извештаја о резултатима васпитног рада на крају шк.2011/12 и остваривање
наставног плана и програма
2. остварење развојног плана школе
3. вредновање и самовредновање
4. остварење плана усавршавања запослених и предлог плана стручног усавршавања
5. остварење годишњег плана рада у шк. 2011/12
6. предлог годишњег плана рада за 2012/13
7. предлог уџбеника
8. предлог распореда часова
Закључци
51
НПП је остварен као и цињеви образовања
Развојни план се остварује осим семинара “Мултимедијална припрема часа“ (јер се више не
реализује) који је замењен семинаром „Тестови и оцењивање“
Све области које су планиране у годишњем плану су одрађене у самовредновању
Педагог је задужен за праћење стручног усавршавања и урађен је предлог
Годишњи план рада 2011/12 је остварен
Предлог годишњег плана рада у 2012/13 је усвојен
Усвојен је предлог уџбеника у употреби (у прилогу)
Усвојен предлог распореда часова и блок наставе
20.10.2012. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. осигурање квалитета, самовредновање, осигурање стандарда постигнућа и
унапређивање васпитно образовног рада
3. остварење развојног плана школе
4. стручно усавршавање
5. педагошко инструктивни увид
6. сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима
Закључци
План и програма образовања и свих активности школе у првом тромесечју 2012/13 остварен
Извештај о самовредновању за прво тромесечје је усвојен, чланови упознати са
правилником за самовредновање, водичем за самовредновање установе, стандардима квалитета и
задацима ради унапређења квалитета
Развојни план се остварује а веће ће направити план обиласка часова у оквиру већа
Извештај о стручном усавршавању усвојен
Директор и педагог ће наставити да обилазе часове наставника
Школа сарађује се органима јединице локалне самоуправе, организацијама (Дом здравља;
Центар за социјални рад и др.) и удружењима
03.12.2012. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. презентација просветних саветника школске управе Нови Сад
3. остварење развојног плана школе
Закључци
План и програма образовања и свих активности школе се остварује у потпуности, урадиће
се план допунске за време распуста, припремити питања за завршни, матурски испит и изборне
предмете
Чланови већа упознати са три презентације просветних саветника школске управе Нови Сад
спољашње вредновање, вредновање квалитета установе и превенција насиља и школа као агенс
промена
52
Обиласци часова унутар већа:
Јањић Срђана код Ћуић Ј.
06.12. Е4 2. час рачуноводство
Димитров Гордана код Мељник С. 22.11.. Тт4 7. час агенцијско и хотелијерско пословање
„
„
„ Мудрић Г. 03.12. Е4 3. час основи економије
Марковић Јелена код Савановић З. 23.11. Тт3 3. час агенцијско и хотелијерско пословање
„
„ „ Димитров Г. 30.11. Ко1 3. час увод у економију
„
„ „ Мељник С. 29.11. К2 5. час економика и организација предузећа
Мељник Светлана код Марковић Ј. 28.11. Е1 4. час основи економије
Савановић Зорица код Мудрић Г. 03.12. Е4 3. час основи економије
„
„
„ Јањић С.
04.12. Тт4 6. час спољнотрговинсло и девизно пословање
Мудрић Гордана код Димитров Г. 03.12. Тт3 5.час финансијско пословање
Ћуић Јованка код Мудрић Г.
26.11. Е4 5. час пословна економија
14.12.2012. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. школски развојни план
Закључци
План и програма образовања и свих активности школе се остварује у потпуности
утврђен календар рада , план упоиса за шк 2013/14 остаје исти као 2012/13
.Школски развојни план се остварује, посете часовима унутар већа обављене, критерији
прилично уједначени а требало би више активне наставе примењивати на часовима, мада то није
подједнако могуће на свим часовима, ѕалључак је на основу обављених посета
28.12.2012. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. осигурање квалитета, самовредновање, осигурање стандарда постигнућа и
унапређивање васпитно образовног рада
3. остварење развојног плана школе
4. стручно усавршавање
5. педагошко инструктивни увид
Закључци
План и програма образовања и свих активности школе се остварује у потпуности, допунска
и додатна настава се реализује по плану, одзив ученика није у потпуности
Направљен план допунске и додатне наставе за време зимског распуста
Самовредновање је обављено и у другом кварталу како је то планирано и ради се на
примени правилника и водича, неопходно стално радити на подизању квалитета
Самовредновањем обухваћен наставни процес анкетирани наставници оценили са 3-4
Тим за развојно планирање ће за НВ припремити извештај са закључцима о уједначености
критеријума на основу извештаја већа
53
Струћна већа ће доставити извешај о посети часовима (план посета у потпуности остварен)
Наставници су у обавези да се континуирано усавршавају и да примењују стечена знања на
семинарима у настави у складу са правилником о стручном усавршавању (Просветни гл.13/2012),
такође да наставници који су били на стручном усавршавању одрже огледни час
Педагошко инструктивни удив показао да се циљеви часа и циљ учења поистовећују са
настабном јединицом, доминира фронтална настава, оцењивања на часу нема(ако није час
утврђивања), недовољно се примењује диференцирана настава, уџбенике углавном ученици
немају на часу
Програм професионалне оријентације ученика започела ОШ „Јован Поповић“ – „жива
библиотека“ у фебруару и посете часовима од стране ученика осмог разреда као и посете
практичној настави у четвртом кварталу
18.02.2013. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. остварење развојног плана школе
Закључци
План и програма образовања и свих активности школе је остварен. Објављен календар
такмичења стручна већа да организују школска такмичења, донесу предлог ко ће ићи на
такмићење, да ураде предрачун трошлова који су неопходни да би се видело шта ће се реализовати
с обзиром на средства
С обзиром на стални проблем изостанака ученика правдање на следећи начин:
једном месечно може родитељ да оправда а преко једног дана лекарско оправдање,
уколико ученик закасни виже од три пута смањује му се оцена то јест изриче ВДМ
У трећем кварталу и четвртом обилазак часова између већа
План обиласка часова
Банић Љиља код Ћуић Ј.
21.03. Е4 1.час рачуноводство
Ћуић Јованка код Банић Љ. 19.03. Е4 1.час право
Савановић Зорица код Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н. 15.03. Тт1 5.час математика
„
„
„ Ућукало В. 19.03. Ф2 3.час психологија
Димитров Гордана код Рагаји А.
15.03. Т2. 4.час историја
„
„
„ Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н.
18.03. Ко1 3.час математика
Мељник Светлана код Рагаји А.
15.03. Т2. 4.час историја
„
„
„ Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н.
19.03. Е2 4.час математика
Мудрић Гордана код Ућукало В.
14.03. Тт3 4.час психологија
„
„
„ Жижић Љ.
21.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н.
19.03. Е2 4.час математика
Младеновић Драгана код Тодић Н. 07.03. ТМ4 6. и 7.час примена рачунара
„
„
„
„
14.03. ТМ4 6. и 7.час примена рачунара
„
„
„ Ућукало В 26.03. Тт3 6.час психологија
Равњак Радмила код Шкрбић Н.
25.03. Тт3 4. час
Жунић Оља код Гелић Н.
08.03. Ко1 1.час математика
„
„ „ Јањушевић Д.
14.03. Е2
српски језик и књижевност
54
„
„
„ Бјелић Х.
15.03. Ко1 2. час рачунарство и информатика
15.03.2013. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2. остварење развојног плана школе
3. стручно усавршавање
4. педагошко инструктивни увид
Закључци
План и програм образовања и свих активности школе остварен, на крају трећег кл. периода
одржати родитељске састанке (писмени извештаји о успеху ученика) што је уобичајено
Оцењивање наравно мора бити јавно и образложена оцена, пазити дља дневно буде једна
провера, трећи квартал се завршава 28.03.
Професионална орјентација и презентација школе била у ОШ Кован Поповић,
06.04. сајам образовања у TQ где ће сваки обраѕовни профил представити по један ученик и
професор
Доставити педагогу предлог за посете ученика осмог разреда
За презентацију школе формирати маркетинг тим – Младеновћ Д, Мељник С, Жунић О.
Када је реч о усавршавању интерно је врло битно а не само екстерно
Педагошко инструктивни увид показао да се поистовећује циљ часа и циљ учења са
наставном јединицом, настава фронтална, ученици недовољно активнии не носе уџбенике,
мала реализација диференциране наставе, нема оцењивања на сваком часу и обратити што већу
пажњу на стандарде
24.03. републичко такмичење из основа економије у Крушевцу иду ученица Мудрић Дајана
и професор Мудрић Гордана
09.05.2013. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. реализација посете часовима других актива
2. реализација посета ученика осмих разреда
Закључци
Посете у великом броју испуњене према плану
Банић Љиља код Ћуић Ј.
21.03. Е4 1.час рачуноводство
Ћуић Јованка код Банић Љ. 19.03. Е4 1.час право
Савановић Зорица код Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н. 15.03. Тт1 5.час математика
„
„
„ Ућукало В. 19.03. Ф2 3.час психологија
Димитров Гордана код Рагаји А.
15.03. Т2. 4.час историја
„
„
„ Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
„
„
„ Гелић Н.
18.03. Ко1 3.час математика
Мељник Светлана код Рагаји А.
15.03. Т2. 4.час историја
„
„
„ Жижић Љ. 14.03. Е2 4 час економска географија
Мудрић Гордана код Ућукало В.
14.03. Тт3 4.час психологија
Младеновић Драгана код Тодић Н. 07.03. ТМ4 6. и 7.час примена рачунара
„
„
„
„
14.03. ТМ4 6. и 7.час примена рачунара
55
Равњак Радмила код Шкрбић Н.
Жунић Оља код Гелић Н.
25.03. Тт3 4. час
08.03. Ко1 1.час математика
Настава се одвија на сличан начин, критерији су прилично уједначени, разлике су везане за саму
природу предмета, поједини предмети су апстрактнији па су ту и могућности професора мање,
ученици би требали бити активнији, настава је више фронтална. Много је фактора који утичу на
сам час почевши од тога да ли је 3 или 7 (разлика у активности ученика огромнха), да ли је
учионица на последњем спрату без климе или у приземљу (разлика у концентрацији -пажњи
ученика), колико је ученика - да ли је одељење подељено у групе. Настава је сложен поцес са
много актера од којих зависи успех.
Ученици осмих разреда су у јако малом броју посетили часове у односу на број
пријављених
24.06.2013. одржан састанак већа са следћим дневним редом
1. планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе на крају
другог полугодишта и на крају шк.год.
2. осигурање квалитета, самовредновање, осигурање стандарда постигнућа и
унапређивање васпитно образовног рада
3. остварење развојног плана школе
4. стручно усавршавање
Закључци
План и програм образовања и свих активности школе остварен у потпуности
Потребно утврдити допуну школског програма (Пр.гласник бр 4 и 8)
Димитров Гордана ће ући у тим за израду школског програма и усклађивање са годишњим
планом рада у складу са законском изменама
Предлог уџбеника који ће се користити шк.2013/14 доствљен педагогу
Одељенске старешине заједно са предметним професорима припремити план допунске и
припремне наставе
Анализа опремљености наставним средствима- нека недостају а нека се недовољно користе
(делом и због проблема мањка простора)
Извештај о такмичењима Мудрић Дајана из основа економије није освојила ни једно од прва
три места али има задовољавајући пласман
Изабран председник већа Савановић Зорица
Потребно доставити извештај о раду педагогу
Савановић Зорица ће ући у тим за израду план рада 2013/14
Потребно доставити предлог екскурзија
На осигурање квалитета, самовредновања, осигурање стандарда постигнућа и унапређивање
васпитно образовног рада се стално ради
Предлог стручног усавршавања неки од стручних семинара који буде у понуди ( није
прецизирано јер нам се догађало када неки изаберемо а он у периоду када га планирамо више није
у понуди)
Предлог поделе предмета на професоре потребно доставити директору
12.9 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕКСТИЛНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ
Чланови већа су: Савић Бранка,Крчмар Злата,Тривунџа Смиљка,Ковачевић Тања и Тодић Нед
56
-18.03.2013 год.школско такмичење из моделовања одећеучествовале су ученице:Мишкив
Маријана ТМ4,Гога Тамара ТМ4,Никић Јелена ТМ4,Драмићанин Драгана ТМ4,Крстић Милица
ТМ4,Ђукић Александра ТМ4





Семинари
Изложбе радова ученика
Промоција школе
Набавка наставних средстава (графитне оловке,селотеп,лепак,фломастери,
Натрон папир,маказе)
Рачунари и интернет конекција
12.10 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УГОСТИТЕЉСТВА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Ковачевић Нада,Цвишић Љубица,Кецман Милица и Бошковић Ненад
Извештај о раду стручног већа угоститеља кувар – конобар
На крају школске 2012/2013 године:
1. Континуирано се пратило остваривање рада плана и програма школе, ван наставне
активности, побољшање квалитета наставе, стучно усавршавање, семинари и остале теме
важне за рад школе.
2. Планирани су блокови практичне наставе. Извршена је подела активности по тимовима.
3. Планиране активности у наредној школској години – остваривање плана и програма
образовања и осталих активности установе, побољшање квалитета рада, учешће секцијама и
манифестацијама.
Састанци актива са дневним редом:
14.09.2012:
1. Предлог извештаја образовно васпитног рада и остваривање наставног плана и програма
за 2011/2012 годину.
2. Развојни план за период од 2012 до 2015 – извештај.
3. Вредновање и самовредновање.
4. Стручно усавршавање.
5. Годишњи план рада.
6. Допуна програма образовања и васпитања.
7. Текућа питања.
28.09.2012:
1. Планираше и остваривање плана и програма образовања и свих делатности школе.
2. Осигурање квалитета самовредновања, осигурање стандарда, постигнућа и унапређивање
васпитно образовног рада.
3. Остваривање развојног плана школе.
4. Стручно усавршавање.
5. Педагошко инструктивни рад.
6. Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима.
7. Текућа питања.
57
03.12.2012:
1.Реализација наставног плана и програма.
2. Правилник о вредновању квалитета рада установе.
3. Планови посета часовима у оквиру актива.
4. Текућа питања.
14.12.2012:
1. Планирање и остваривање развојног плана школе на крају првог полугодишта.
2. Текућа питања.
15.02.2013:
1. Планирање и остваривање развојног плана школе.
2. Текућа питања.
16.03.2013:
1. Планирање и остваривање развојног плана школе на трећем
2. Педагошко инструктивни увид.
3. Стручно усавршавање.
4. Текућа питања.
тромесечју.
20.05.2013:
1. Ефекти додатне и допунске наставе.
2. Припрема школске приредбе.
3. Припрема за завршне испите.
4.Текућа питања.
24.06.2013:
1. Анализа успеха и постигнућа постигнутог на крају другог полугодишта.
2. Извештај о раду стручног већа.
3. Текућа питања.
Председник актива:
Ковачевић Нада
12.11 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИЧНИХ УСЛУГА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013 ГОДИНЕ
Чланови већа су: Марчета Весна,Грбић Ивана,Коралија Јасмина и Винчић Јелена
Стручно веће је реализовало све активности предвиђене годишњим планом рада за шк.2012/2013
год.стручног већа личних услуга и успешно су реализоване додатне активности које су наведене у
састанцима стручног већа личних услуга.
Датуми одржавања састанака стручних већа:
31.08.2012 год.-дневни ред:
1.Распоред часова по наставниицима
2.Организација рада кабинета
3.Распоред додатне и допунске наставе за шк.2012/2013 год.
4.Набавка потребног прибора,алата,инвентара
27.09.2012 год. -дневни ред:
1.Утврђивање образовне структуре ученика
2.Израда глобалног и оперативног плана и програма
3.Усаглашавање термина за извођење допунске наставе
58
4.Промена у подели часова по наставнику
09.10.2012 год. -дневни ред:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање наставника(лиценце,семинари,бодови)
09.11.2012 год. -дневни ред:
1.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2.Сарадња са другим стручним већима
3.Избор ученика за припрему ревија фризура
14.12.2012 год. -дневни ред:
1.Анализа остваривања месечних планова рада
2.Ефекти допунске и додатне наставе
3.Припрема ревија фризура
4.Примена тестова за вредновање стечених знања
31.01.2013 год. -дневни ред:
1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање успеха
2.План посете члановова стручног већа часовима познавања препарата и естетике струке
19.02.2013 год. -дневни ред:
1.Извештај о учешћу наставника на семинарима
2.Припрема за почетак другог полугодишта
3.Организовање посете часовима са коришћењем савремених наставних средстава (мултимедијална
настава)
4.Избор и припрема ученика за републичко такмичење
14.03.2013 год. -дневни ред:
1.Ефекти додатне и допунске наставе
2.Корелација програма општих предмета са стручних семинара
3.Организација одласка ученика на републичко такмичење,задужене особе:чланови већа
4.Распоред посете ученика основних школа
5.Изабрати члана већа и 2 ученика за маркетинг
6.Изабрати члана већа за сајам образовања
19.04.2013 год. -дневни ред:
1.Анализа успеха ученика на крају IIIкласификационог периода и предлог мера за побољшање успеха
2.Анализа глобалних и оперативних планова рада
3.Извештај са републичког такмичења
4.Извештај са сајма образовања
20.05.2013 год. -дневни ред:
1.Ефекти додатне и допунске наставе
2.Припрема школске приредбе
3.Припрема за завршни испит
21.06.2013 год. -дневни ред:
1.Анализа успеха и постигнућа резилтата на крају другог полугодишта
2.Извештај о раду стручног већа
13.РАД ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
59
Записник са педагошког колегијума одржаног 11.09.2012 год.
Дневни ред:
1.Разматрање и усвајање предлога извештаја о резултатима образовно-васпитног рада на крају
шк.2011/2012 год. и остваривању наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
2.Разматрање и усвајање предлога извештаја о оставривању развојног плана школе
3. Разматрање и усвајање предлога извештаја о вредновању и самовредновању
4. Разматрање и усвајање предлога извештаја о оставривању плана стручног усавршавања
запослених
5. Разматрање и усвајање предлога извештаја о остваривању годишњег плана рада у шк. 2011/2012
год.
6 Разматрање и усвајање предлога допуне програма образовања и васпитања
7. Разматрање и усвајање предлога извештаја развојног плана школе
8. Разматрање и усвајање предлога плана стручног усавршавања запослених за шк. 2012/2013 год.
9. Разматрање и усвајање предлога годишњег плана рада за шк.2012/2013 год.
10. Разматрање и усвајање предлога уџбеника
11. Разматрање и усвајање предлога распореда часова
12.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 25.10.2012 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање
образовно-васпитног рада
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Педагошко-инструктивни увид
6.Сарадња са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удруженима
7.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 30.11.2012 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Презентација просветних саветника школске управе Нови Сад
3.Остваривање развојног плана школе
4.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 13.12.2012 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Школски развојни план ШРП
3.Текућа питања
60
Записник са педагошког колегијума одржаног 26.12.2012 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање
образовно-васпитног рада
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Педагошко-инструктивни увид
6.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 14.02.2013 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање школског развојног плана ШРП
3.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 13.03.2013 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање школског развојног плана ШРП
3.Педагошко-инструктивни увид
4.Стручно усавршавање
5.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног 15.05.2013 год.
Дневни ред:
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Самовредновање
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Сарадња са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удруженима
6.Текућа питања
Записник са педагошког колегијума одржаног21.06.2013 год.
Дневни ред:
1.Планирање и организација остваривање програма образовања и васпитања и активности на крају
наставе у другом полугодишту и на крају школске 2012/2013 год.
61
2.Стручно усавршавање
3.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање
образовно-васпитног рада
4.Остваривање развојног плана школе
6.Текућа питања
14.РАД САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је у току школске 2012/2013. године одржао и разматрао следећа питања :
 Предлагање представника родитеља ученика у орган управљања
 Давање сагласности на план ескурзије
 Разматрање намене коришћења средстава родитеља ученика
 Давање сагласности на организовање ескурзија и разматрање извештаја о њиховом
остваривању
 Учешће у поступку прописивања мера,поступака и начина заштите и безбедности
ученика
 Разматрање успеха ученика и услова за рад школе и предлагање мера за унапређење
образовно-васпитног рада и друга питања.
 И друга питања у складу са надлежностима.
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 13.09.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Конституисање Савета родитеља
2.Избор кпредседника и заменика председника
3.Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља
4. Предлог представника Савета родитеља у актив за школско развојно планирање
5.Предлог представника Савета родитеља у Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и
занемаривања
6. Разматрање извештаја о резултатима образовно-васпитног рада
на крају
шк.остваривању.2011/2012 год.и остваривање наставног плана и програма и програма образовања
и васпотања
7.Разматрање извештаја о остваривању развојног плана
8.Разматрање извештаја о вредновању и самовредновању
9.Разматрање извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за школ.2011/2012 год.
10. Учешће у поступку избора уџбеника
11.Разматрање и давање мишљења на предлог допуне програма образовања и васпитања
12.Разматрање предлога развојног плана
13.Давање сагласности на план и програм екскурзија
14.Разматрање предлога годишњег плана рада школе за школ.2012/2013 год.
15.Разматрање намена коришћења средстава родитеља
16.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 22.01.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање намене коришћења средстава остварених од проширене делатности и прикупљених
од средстава родитеља
2.Предлози школском одбору намене коришћења прикупљених од средстава родитеља и
остварених од проширене делатности
62
3.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта и предлагање мера
за осигурање квалитета и унапоређивање образовно-васпитног рада
4.Разматрање извештаја тимова и актива
5.Разматрање услова рада Школе,услова за одрастање и учење,безбедност и заштиту ученика
6.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 10.04.2013. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају трећег квартала и предлагање мера за
осигурање квалитета и унапоређивање образовно-васпитног рада
2.Разматрање извештаја тимова и актива
3.Разматрање услова рада Школе,услова за одрастање и учење,безбедност и заштиту ученика
4.Упознавање Савета родитеља са:
Правилником о изменама и допунама Правилника о мерама,начину и поступку заштите и
безбедности ученика
Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Одлуко о изменама и допунама Правила понашања ученика,запослених и родитеља
Пословником о раду Ученичког парламента
5.Мтурско вече
6.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 23.04.2013. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ РЕД:
1.Мтурско вече
2.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 27.06.2013. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ РЕД:
1.Избор једног представника родитеља у састав Школског одбора
2. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају наставе у другом полугодишту и
предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;
3.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива;
4.Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања;
5. Разматрање услова за рад Школе, услова за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
6.Давање мишљења на предлог програма образовања и васпитања;
7.Учешће у поступку избора уџбеника;
8.Матурско вече;
9.Текућа питања;
15. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Хронологија састанака школског одбора :
63
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 13.09.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Именовање стручног актива за тразвојно планирање
2.Разматрање и усвајање извештаја
о резултатима образовно-васпитног рада нас крају
шк.2011/2012 год.и остваривању наставног пална и програма и програма образовања и васпитања
3.Усвајање извештаја о остваривању развојног плана
4. Усвајање извештаја о вредновању и самовредновању
5. Усвајање извештаја о остваривању плана стручног усавршавања запослених
6.Усвајање извештаја о остваривању годишњег плана рада за школ.2011/2012 год.
7.Усвајање извештаја о раду директора и школе
8.Доношење допуне програма образовања и васпитања
9.Доношење развојног плана школе
10.Доношење плана стручног усавршавања запосленихза шк.2012/2013 год.
11.Усвајање плана и програма екскурзија
12.Доношење годишњег плана рада шк. 2012/2013 год.
13.Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова
14.Разматрање намене коришћења средстава родитеља
15.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 31.10.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 30. И 31. седнице школског одбора
2.Утврђивање допуне предлога финансијског плана за 2013 год.,као и процена за 2014 год. и 2015
год
3. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог квартала и предлог мера за
побољшање
4.Утврђивање ценовника за преквалификацију и доквалификацију
5.Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова
6. Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 17.12.2012.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 32. седнице школског одбора
2.Избор председника школског одбора
3.Анализа и реализација плана уписа у први разред шк.2012/2013 год.и поредлог плана уписа у
први разред шк.2013/2014 год.
4.Доношење одлуке о попису имовине за 2012 год.
5.Доношење измена и допуна финансијског плана за 2012 год.
6.Доношење измена и допуна Статута
7.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 24.01.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 33. седнице школског одбора
2.Усвајање извештаја о трошењу средстава родитеља и од проширене делатности
3.Доношење одлуке о расподели вишка прихода
4.Доношење финансијског плана за 2013 год.
64
5.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање
6.Разнматрање извештаја тимова и актива
7.Процена безбедносног стања у школи
8.Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања и свих активности
школе
9.Разматрање поштовања општих принципа ,оставривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузети мера за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада
10.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 30.01.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање извештаја о извршеном годишњем попису имовине за 2012 год.
2.Доношење плана набавке /јавна набавка за 2013 год.
3.Доношење Правилника о начину полагања испита за преквалификацију и доквалификацију
кандидата у СШ” Др Ђорђе Натошевић‘’Инђија
4.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 14.02.2013. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 34 и 35 седнице Школског одбора
2.Доношење Правилника о измени и допуни Правилника о мерама,начину и плану заштите и
безбедности ученика у СШ” Др Ђорђе Натошевић‘’Инђија
3.Доношење Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у СШ” Др Ђорђе
Натошевић‘’Инђија
4.Доношење Правилника о раду ученичког парламента
5.Доношење одлуке о изменама и допунама Правилник понашања ученика,запослених и родитеља
у СШ” Др Ђорђе Натошевић‘’Инђија
6.Давање мишљења о избору кандидата по расписаном конкурсу
7.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 26.02.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Доношењ одлуке о усвајању извештаја о пословању
2.Усвајање извештаја о раду директора
3. Разматрање резултата образовно-васпитног рада и усвајање извештаја о раду школе
4.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 15.03.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање записника са 36. и 37.седнице школског одбора
2.Доношење одлуке по приговору на одлуку по конкурсу
3.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 11.04.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
65
1. Усвајање записника са 38 седнице школског одбора
2. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају IIIквартала и предлог мера за
побољшање
3.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива
4.Процена безбедносног стања у пколи
5. Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања и свих
активности школе
6.Упознавање Школског одбора са Записницима просветног инспектора о инспекцијском надзору
у СШ” Др Ђорђе Натошевић‘’Инђија
7.Матурско вече
8.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 23.04.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Именовање комисије за утврђивање ранг листе запослених и предлога запослених за чијим је
радом престала потреба у целости или делимично
2.Упознавање Школског одбора са Записницима просветног инспектора о инспекцијском надзору
у СШ” Др Ђорђе Натошевић‘’Инђија
3.Матурско вече
4.Текућа питања
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.06.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају настае у другом полугодишту и
остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
2.Раазматрање и усвајање извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
3.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива
4. Разматрање поштовања општих принципа ,оставривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузети мера за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада
5.Доношење измене и допуне програма образовања и васпитања
6.Донођшење Правилника о безбедности и здрављу на раду
7.Доношење Правила заштите од пожара и санациони план
8.Судски поступци по тужбама
9.Матурско вече;
10.Текућа питања;
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 20.08.2013.ГОД.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Утврђивање предлога финансијског плана за 2014 год.,као и процене за 2015 год.и 2016 год.
2.Доношење одлука по приговорима на одлуку по конкурсу
3.Упознавање са Записником просветног инспектора о извршеном инспекцијском надзору
4.Текућа питања
66
16.РАД ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА
У току школске 2012/2013.год. школски педагог је обављала следеће послове:
 Учешће у изради извештаја о раду и Годишњег програма рада школе
 Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
 Саветодавни рад са родитељима на захтев педагога или родитеља
 Саветодавни рад са наставницима приправницима и пружање помоћи истим на
припремању полагања државног испита
 Рад на реализацији Програма превентивних активности на спречавању поремећаја и
употреба дроге,сарадња са стручним активима и други послови из домена рад
 Истраживачки рад на тему мишљења професора о предзнању ученика првих разреда
 Сарадња са центром за социјални рад
 Обилазак часова редовне наставе
ИЗВЕШТАЈ О РАДУПЕДАГОГА ШКОЛЕ СШ „Др Ђорђе Натошевић“ ЗА ШКОЛСКУ
2012/2013ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
- Припреме за организацију почетка наставе
- Рад на изради Извештаја и Годишњег програма рада школе
- Састанци са стручним већима из области предмета
-
ОКТОБАР
Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
- Саветодавни рад са родитељима на захтев педагога или родитеља
- Саветодавни рад са наставницима приправницима и пружање помоћи истим на
припремању полагања државног испита
- Рад са Ученичким парламентом
- Преглед педагошке документације
- Посета часовима
НОВЕМБАР
- Сенице Одељењских и Наставничког већа поводом првог тромесечја
- Рад на реализацији Програма превентивних активности на спречавању поремећаја и
употреба дроге,сарадња са стручним активима и други послови из домена рад
- Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
- преглед педагошке документације
- посета часовима
ДЕЦЕМБАР
- Саветодавни рад са родитељима на захтев педагога или родитеља
- Сарадња са центром за социјални рад
- Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
- Седнице одељењских и Наставничког већа за крај првог полугодишта
ЈАНУАР
- Организовање прославе Светог Саве за потребе наше школе
- Преглед педагошке документације
67
-
Сарадња са центром за социјални рад
ФЕБУАР
- посета часовима приправника ради полагања стручног испита
- Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
- Преглед педагошке документације
- посета часовима
- Учешће у тиму Tip-a на нивоу локалне заједнице
МАРТ
- Израда упитника за см наставника
- Анализа упитника за см
- Саветодавни рад са ученицима посебно са онима који имају развојне проблеме
- Сарадња са центром за социјални рад
- Учешће у тиму Tip-a на нивоу локалне заједнице
АПРИЛ
- Истраживачки рад на тему мишљења професора о предзнању ученика првих разреда
- Стручно усавршавање
- Преглед педагошке документације
- посета часовима
- Сарадња са центром за социјални рад
- Учешће у тиму Tip-a на нивоу локалне заједнице
МАЈ
- Преглед педагошке документације
- Посета часовима
- Сарадња са родитељима
- Учешће у припремама за полагање зсвршних и матурских испита
- Учешће у тиму Tip-a на нивоу локалне заједнице
ЈУН
- Преглед педагошке дкументације
- Седнице Одељењског и Наставничког већа
- Преглед педагошке документације
- Учешће у тиму Tip-a на нивоу локалне заједнице
ЈУЛ
- Упис ученика у средње школе
- Наставничко веће
- Преглед педагошке документације
АВГУСТ
- рад на изради Извештаја за 2012/2013. шк. Год.
- Рад на изради Годишњег плана рада школе за 2013/2014. шк. Год.
- Преглед педагошке документације
- Организација разредних, поправних и завршних испита
- Седнице одељењских и наставничког већа
68
17.ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013 ГОДИНИ
-Фебруар 2013 год.школско такмишење из енглеског језика ученици:Прскало Ана ТТ4,Крпина
Наташа ТТ4,пласман на окружно такмичење
-Фебруар 2013 год.школско такмишење из немачког језика ученик:Иваниш Милан,пласман на
окружно такмичење
- Март 2013 год. окружно такмичење у Сремским Карловцима из енглеског језика
ученици:Прскало Ана ТТ4-50-та,Крпина Наташа ТТ4-55-та
- Март 2013 год. окружно такмичење из немачког језика ученик:Иваниш Милан ТТ4,2-ги
-01.03.2013 год.општинско такмичење рецитатора(учешће)пласман на зонско:Милановић Ненад
ТТ3,Миљанић Александра ТТ3,Дубајић Гордана ТТ3,Маринковић Милица ТТ3,Механџић Тамара
Е2.
-10.03.2013 год.Стара Пазова, зонско-окружно такмичење:Милановић Ненад ТТ3(,пласман на
покрајинско такмичење),Миљанић Александра ТТ3(учешће) ,Дубајић Гордана ТТ3
- април 2013 год.44.покрајинска смотра рецитатора-песниче народа могокружно првенство у
Сечњу освојено I место ,ученик Милановић Ненад ТТ3 директан пласман на републичку смотру
-април 2013 год.Сремски Карловци,републичко такмичење(окружно) из српског језика,Игњатовић
Јана ТТ2(учешће)
-18.03.2013 год.школско такмичење из моделовања одећеучествовале су ученице:Мишкив
Маријана ТМ4,Гога Тамара ТМ4,Никић Јелена ТМ4,Драмићанин Драгана ТМ4,Крстић Милица
ТМ4,Ђукић Александра ТМ4
-24.03.2013 год.у Крушевцу на републичком такмичењу учешће, ученица Мудрић Дајана Е4 из
основа економије
-05.04.2013 год.17.републичко такмичење у Руми,школа је учествовача са две екипе,два ученика
мушки фризери и два ученика женски фризери,ученица Марковић Бојана Ф3 пласирана на III
место свих женских фризера
-21.04.2013 год.републичко такмичење из немачког језика у Београду,освојено II место,ученик
Иваниш Милан ТТ4
-29.04.2013 год. окружно такмичење у рукомету-омладинке у Инђији,освојено II место
-16-18.04.2013 ГОД.У Врању,републичко такмичење ученица Мишкив Маријана ТМ4 освојила 14
место из моделовања одеће
-13.05.2013 год. окружно првенство у атлетици-омладинци у Сремској Митровици,освојено II
место
-13.05.2013 год. окружно првенство у атлетици-омладинке у Сремској Митровици,освојено III
место
-17.05.2013 год.Ваљево,републичко такмичење,смотра рецитатора,Милановић Ненад ТТ3-учешће
Милан Иваниш, ученик 4. разреда наше школе (смер туристички техничар), освојио је друго
место на републичком такмичењу из немачког језика.
Ненад Милановић, ученик 3. разреда наше школе (смер туристички техничар), освојио је прво
место на покрајинском такмичењу рецитатора.
69
Бојана Марковић, ученица 3. разреда (смер женски фризер), освојила је треће место на
републичком такмичењу ученика женских и мушких фризера у Руми, 5. и 6. априла 2013. године.
Марина Обрадовић, ученица 1. разреда наше школе (смер техничар моделар одеће), овојила је две
медаље:
- сребрну медаљу на општинском такмичењу у атлетици, дисциплина трчање на 1000 метара
- сребрну медаљу на окружном такмичењу у атлетици, дисциплина трчање на 100 метара.
Милан Станић, ученик 2. разреда (смер трговински техничар), освојио је друго место на окружном
такмичењу у атлетици, дисциплина скок у даљ.
Успеси наших спортиста
Пливање
Ученици Марко Росић, Е-3 и Мануела Митић, Ф-2, совојили су прво место на општинском
такмичењу, а друго на окружном такмичењу у Врднику.
Кошарка
Омлaдинци освојили друго место на општинском такмичењу, а омладинке су освојиле прво место
на општинском такмичењу и друго на окружном.
Рукомет
Омладинци освојили друго место на општинском, а омладинке прво место на општинском и друго
место на окружном такмичењу.
Фудбал
Омладинци освојили треће место у општини, а учествовали су и на хуманитарном турниру.
Стрељаштво
Ученице Дејана Јањанин, Е-4, Емилија Михајловић, КО-1, Марија Џакула, ТТ-1, освојиле су прво
место на општинском такмичењу. Учествовале су на окружном првенству у Сремској Митровици.
Атлетика
Омладинци и омладинке освојили прво место екипно на општинском и друго место на окружном
првенству у Сремској Митровици.
Поносни смо на нашу ученицу Ану Бајић, Е-3, која учествује на свим школским екипним
такмичењима и доприноси победи своје школе. Ана Бајић је 8 година државни првак у теквондоу, а
као репрезентативац Србије, освајач је првог места на Европском кадетском првенству у Загребу.
Освојила је друго место на Светском јуниорском првенству у Египту.
18. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
18.1ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ
Оджано је укупно осам састанака.
Упитници за самовредновање рађени су са наставницима и ученицима.
Ове године изабрали смо да радимо област:
Постигнућа ученика,подршка ученицима,настава и учење,етос ишколски програм/годишњи план
рада школе.
70
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ – ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРУЧИЈЕ ВРЕДНОВАЊА- КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Упитник за наставнике –анкетирано 12
Кључна област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Подручје вредновања: КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Показатељи:
3.1.3. Мотивисаност ученика (да учествује на такмичењима, у секцијама, додтним и ваннаставним
активностима
ОЦЕНА
1. Подстичем ученике на мисаону активност.
2. Употребљавам различите методе и облике рада.
3. Охрабрујем ученике да постављају питања.
4. Бирам примере и задатке који су занимљиви за
ученике.
5. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за
самостално стицање додатних знања и вештина.
6. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на
часу.
1 2 3 4
3
4
3
3
3
2
1.НАСТАВНИЦИ
На питање –Подстичем ученике на мисаону активностниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-3 ,3 оцена - 8, 2 оцена -1, 1 оцена -0
2.НАСТАВНИЦИ
На питање- Употребљавам различите методе и облике рада ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-5 ,3 оцена - 3, 2 оцена -4, 1 оцена -0
3.НАСТАВНИЦИ
На питање-Охрабрујем ученике да постављају питања ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-4 ,3 оцена - 5, 2 оцена -3, 1 оцена -0
4.НАСТАВНИЦИ
На питање- Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-4,3 оцена - 5, 2 оцена -3, 1 оцена -0
5.НАСТАВНИЦИ
На питање- Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање додатних
знања и вештина ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-3 ,3 оцена - 4, 2 оцена -4, 1 оцена -1
6.НАСТАВНИЦИ
На питање- Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-3 ,3 оцена - 3, 2 оцена -6, 1 оцена -0
Питање бр.6 на које су одговорили наставници добило је најмању оцену ниво 2
71
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ - ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРУЧИЈЕ ВРЕДНОВАЊА- КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Упитник за ученике –анкетирано 90
Кључна област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Подручје вредновања: КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Показатељи:
3.1.3. Мотивисаност ученика (да учествује на такмичењима, у секцијама, додтним и ваннаставним
активностима)
ОЦЕНА
1. Упознат сам са ваннаставним активностима које
организује школа.
2. Ваннаставне активности одговарају мојим
интересовањима.
3. Школа редовно похваљује успех у ваннаставним
активностима.
4. Добровољно се одлучујем за жељену секцију.
5. Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и
усавршим своја знања.
6. Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу.
1 2 3 4
2
1
1
4
4
2
1.УЧЕНИЦИ
На питање –Упознат сам са ваннаставним активностима које организује школа 2
Резултат је оцена 4 оцена-12 ,3 оцена - 21, 2 оцена -30, 1 оцена -25
2.УЧЕНИЦИ
На питање- Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-12 ,3 оцена - 21, 2 оцена -27, 1 оцена -30
3.УЧЕНИЦИ
На питање-Школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-15 ,3 оцена - 21, 2 оцена -19, 1 оцена -33
4.УЧЕНИЦИ
На питање- Добровољно се одлучујем за жељену секцију ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-32,3 оцена - 13, 2 оцена -18, 1 оцена -24
5.УЧЕНИЦИ
На питање- Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим своја знања ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-39 ,3 оцена - 21, 2 оцена -23, 1 оцена -3
6.УЧЕНИЦИ
72
На питање-Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-17 ,3 оцена -24, 2 оцена -28, 1 оцена -20
Питања на која су одговорили ученици 1,2,3 и 6 добила су најмању оцену ниво 2
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПОДРУЧИЈЕ ВРЕДНОВАЊА- ПОДРШКА УЧЕЊУ
Упитник за ученике –анкетирано 85
Кључна област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подручје вредновања: ПОДРШКА УЧЕЊУ
Показатељи:
4.2. Напредовање и успех ученика
ОЦЕНА
1 2 3 4
1. У школи нас уче како да учимо.
2
2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите 1
задатке.
3. Наставници помажу ученицима који спорије напредују
2
ван редовне наставе (кроз допунску наставу).
4. На часу могу радити онолико брзо колико желим.
1
5. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и
2
друге изворе информација (интернет, часописе...).
1.УЧЕНИЦИ
На питање –У школи нас уче како да учимо ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-19 ,3 оцена - 14, 2 оцена -28, 1 оцена -21
2.УЧЕНИЦИ
На питање- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задаткниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-17 ,3 оцена - 10, 2 оцена -24, 1 оцена -25
3.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (кроз
допунску наставу)ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 22, 2 оцена -26, 1 оцена -15
4.УЧЕНИЦИ
На питање- На часу могу радити онолико брзо колико желим ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-10,3 оцена - 15, 2 оцена -23, 1 оцена -34
5.УЧЕНИЦИ
На питање- Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација
(интернет, часописе...)ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 18, 2 оцена -25, 1 оцена -20
73
Питања на која су одговорили ученици 1,2,3,4и 5 добила су најмању оцену ниво 2
Извештај усвојен на наставничком већу 30.10.2012 год.
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА- НАСТАВНИ ПРОЦЕС
Упитник за наставнике –анкетирано 20
Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС
Показатељи:
2.2.1. Комуникација и сарадња
2.2.2. Рационалност и организација
2.2.3. Подстицање ученика
2.2.4. Корелација и примена знања
ВАЖНО
1
ТВРДЊА/ИСКАЗ
2 3 4
ТАЧНО
1 2 3 4
КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА
4 1. Настојим да се јасно и правилно изражавам на часу.
4
4
4
4
4
4
4
2. Проверавам да ли су ученици исправно разумели
питања и упутства.
3. Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и
запажања.
4. Омогућавам ученику да размисли после постављеног
питања.
5. Сваком ученику се обраћам са уважавањем.
6. Водим рачуна да ученици пажљиво слушају једни
друге.
7. Подстичем солидарност и одговорност у групном
раду.
8. Подстичем ученике да заједнички траже нова решења
4
4
4
4
4
3
4
3
74
задатака.
1.НАСТАВНИЦИ
На питање –Настојим да се јасно и правилно изражавам на часу ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-14 ,3 оцена - 4, 2 оцена -0,1 оцена -0
2.НАСТАВНИЦИ
На питање- Проверавам да ли су ученици исправно разумели питања и упутства ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-17 ,3 оцена - 3, 2 оцена -0, 1 оцена -0
3.НАСТАВНИЦИ
На питање-Охрабрујем ученике да износе своја мишљења и запажањаниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-11 ,3 оцена - 7, 2 оцена -0, 1 оцена -0
4.НАСТАВНИЦИ
На питање- Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-13,3 оцена - 7, 2 оцена -0, 1 оцена -0
5.НАСТАВНИЦИ
На питање- Сваком ученику се обраћам са уважавањем ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 7, 2 оцена -0, 1 оцена -0
6.НАСТАВНИЦИ
На питање- Водим рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-8 ,3 оцена - 11, 2 оцена -1, 1 оцена -0
7.НАСТАВНИЦИ
На питање- Подстичем солидарност и одговорност у групном раду ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-10 ,3 оцена - 8, 2 оцена -2, 1 оцена -0
8.НАСТАВНИЦИ
На питање- . Подстичем ученике да заједнички траже нова решења задатака ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-7 ,3 оцена - 12, 2 оцена -2, 1 оцена -0
РАЦИОНАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
75
4 9. Примењујем различите облике, методе и технике рада
4
3
4
4
4
4
у зависности од садржаја и циљева часа.
10. Користим расположиви простор и окружење у складу
са садржајем и задацима.
11. На часу остварујем све фазе према плану.
12. Динамику рада прилагођавам могућностима ученика.
13. Употребљавам расположива наставна средства и
материјале.
14. Током часа резимирам обрађено градиво.
15. Задатке за рад одређујем у складу са могућностима
ученика.
3
3
3
3
3
4
4
9.НАСТАВНИЦИ
На питање –. Примењујем различите облике, методе и технике рада у зависности од садржаја и
циљева часа ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-9 ,3 оцена - 10, 2 оцена -1,1 оцена -0
10.НАСТАВНИЦИ
На питање- Користим расположиви простор и окружење у складу са садржаем и задацима ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-8 ,3 оцена - 11, 2 оцена -0, 1 оцена -0
11.НАСТАВНИЦИ
На питање-На часу остварујем све фазе према плану ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-6 ,3 оцена - 19, 2 оцена -0, 1 оцена -0
12.НАСТАВНИЦИ
На питање- Динамику рада прилагођавам могућностима ученика ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-9,3 оцена - 10, 2 оцена -1, 1 оцена -0
13.НАСТАВНИЦИ
На питање- Употребљавам расположћива наставна средства и материјале ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-7 ,3 оцена - 10, 2 оцена -3, 1 оцена -0
14.НАСТАВНИЦИ
На питање- Током часа резимирам обрађено градиво ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 6, 2 оцена -1, 1 оцена -0
15.НАСТАВНИЦИ
На питање- Задатке за рад одређујем у складу са могућностима ученика ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-12 ,3 оцена - 8, 2 оцена -0, 1 оцена -0
КОРЕЛАЦИЈА И ПРИМЕНА ЗНАЊА
4 22. Препоручујем ученицима да користе додатне изворе
4
информација (часописе, интернет...)
76
4 23. Подстичем ученике да примене научено у
свакодневном животу.
4 24. Подстичпем ученике да при учењу новог садржаја
користе знања и вештине стечене у другим областима.
4 25.Упознајем ученике са могућностима и начином
коришћења школске опреме, интернета и литературе
кроз ваннаставне и ваншколске активности.
3
3
3
22.НАСТАВНИЦИ
На питање Препоручујем ученицима да користе додатне изворе информација (часописе,
интернет...)ниво 4
Резултат је оцена 4 оцена-11 ,3 оцена -4, 2 оцена -5,1 оцена -0
23.НАСТАВНИЦИ
На питање-Подстичем ученике да примене научено у свакодневном животу има ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-9 ,3 оцена - 10, 2 оцена -1, 1 оцена -0
24.НАСТАВНИЦИ
На питање-Подстичпем ученике да при учењу новог садржаја користе знања и вештине стечене у
другим областиманиво 3
Резултат је оцена 4 оцена-9 ,3 оцена - 11, 2 оцена -0, 1 оцена -0
25.НАСТАВНИЦИ
На питање- Упознајем ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета
и литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-9,3 оцена - 10, 2 оцена -1, 1 оцена -0
Извештај усвојен
на
наставничком већу
год.,школском одбору 24.01.2013 год.
27.12.2012 год.,савету родитеља 22.01.2013
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ – ЕТОС
Узорак чине 135 ученика
Кључна област: ЕТОС
1.Изглед учионице је
подстицајан за учење
1.Изглед учионице је
подстицајан за учење
1.Изглед учионице је
подстицајан за учење
2.Наставник обезбеђује
опуштенију атмосферу у
ОЦЕНА
1. Простор у учионици је оптималан а
намештај функционалан.
2.Распред седења обезбеђује
комуникацију деце и активно
укључивање свих.
3.Дечији продукти су изложени и
користе се у свакодневном раду.
1.Наставник се обраћа деци са
уважавањем.
1 2 3
4
2
3
2
2
77
учионици
2.Наставник обезбеђује
опуштенију атмосферу у
учионици
2.Наставник обезбеђује
опуштенију атмосферу у
учионици
3.Наставник промовише
међусобно поштовање
3.Наставник промовише
међусобно поштовање
3.Наставник промовише
међусобно поштовање
4.Наставник подстиче
самоувереност код деце
4.Наставник подстиче
самоувереност код деце
4.Наставник подстиче
самоувереност код деце
5.Поштовање понашања и
језичког изражавања ученика
5.Поштовање понашања и
језичког изражавања ученика
6.Атмосфера за учење је
охрабрујућа и подстицајна
6.Атмосфера за учење је
охрабрујућа и подстицајна
6.Атмосфера за учење је
охрабрујућа и подстицајна
7.Наставник стимулише
независност код ученика
7.Наставник стимулише
независност код ученика
8.Наставник подстиче
кооперацију између ученика
8.Наставник подстиче
кооперацију између ученика
8.Наставник подстиче
кооперацију између ученика
9.Наставник подстиче
индивидуалност код ученика
9.Наставник подстиче
индивидуалност код ученика
2.Грешке ученика сигнал су наставнику
за ниво разумевања и полазна основа за
нова објашњења.
3.Реакције наставника су добронамерне.
1.Наставник охрабрује ученике да
пажљиво слушају једни друге.
2.Наставник интервенише при
конфликту између ученика.
3.Наставник узима у обзир разлике код
деце и инсистира на толеранцији.
1.Наставник у раду посвећује пажњу
сваком ученику.
2.Наставник на позитиван начин
реагује на питања и одговоре ученика.
3.Наставник афирмативно саопштава
ученицима шта су оно способни да
учине.
1.Наставник пажљиво слуша шта
ученици говоре.
2.Наставник подстиче ученике да се
слободно изражавају
1.Наставник цени све доприносе које
ученици пружају.
2.Наставник обезбеђује солидарност у
групним активностима.
3.Наставник ствара услове да у раду
група учествују сви.
1.Наставник подстиче ученике да рад
обављају самостално.
2.Наставник охрабрује ученике да сами
одлуче о избору задатка.
1.Наставник даје задатке у којима је
сарадња између ученика могућа.
2.Ученицима се дају упутства за
међусобну сарадњу.
3.Охрабрује ученике да истрају у раду
до постизања заједничких циљева.
1.Наставник се стара да ученици
конструктивно прихватају инструкције
за рад.
2.Наставник обезбеђује да сваки
мученик учествује у учењу.
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
1.1 УЧЕНИЦИ
На питање –Простор у учионици је оптималан а намештај функционалан ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-4 ,3 оцена - 22, 2 оцена -58, 1 оцена -50
78
1.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Распред седења обезбеђује комуникацију деце и активно укључивање свих ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-33 ,3 оцена - 48, 2 оцена -35, 1 оцена -17
1. 3.УЧЕНИЦИ
На питање-Дечији продукти су изложени и користе се у свакодневном раду ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-9 ,3 оцена - 31, 2 оцена -49, 1 оцена -45
2.1.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник се обраћа деци са уважавањем ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-11,3 оцена - 40, 2 оцена -48, 1 оцена -36
2.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Грешке ученика сигнал су наставнику за ниво разумевања и полазна основа за нова
објашњења ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 45, 2 оцена -49, 1 оцена -27
2.3УЧЕНИЦИ
На питање-Реакције наставника су добронамернениво 2
Резултат је оцена 4 оцена-16 ,3 оцена -48, 2 оцена -46, 1 оцена -23
3.1 УЧЕНИЦИ
На питање –Наставник охрабрује ученике да пажљиво слушају једни друге
ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-35 ,3 оцена - 34, 2 оцена -41, 1 оцена -24
3.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник интервенише при конфликту између ученика ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-35 ,3 оцена - 47, 2 оцена -37, 1 оцена -16
3. 3.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник узима у обзир разлике код деце и инсистира на толеранцији ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-25 ,3 оцена - 48, 2 оцена -35, 1 оцена -25
4.1.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник у раду посвећује пажњу сваком ученику ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 24, 2 оцена -51, 1 оцена-38
4.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-21,3 оцена - 40, 2 оцена -52, 1 оцена -19
4.3УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник афирмативно саопштава ученицима шта су оно способни да учине ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-15 ,3 оцена -48, 2 оцена -48, 1 оцена -21
5.1 УЧЕНИЦИ
На питање –Наставник пажљиво слуша шта ученици говоре ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-26 ,3 оцена - 50, 2 оцена -40, 1 оцена -17
5.2.УЧЕНИЦИ
79
На питање- Наставник подстиче ученике да се слободно изражавају ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-21 ,3 оцена - 49, 2 оцена -41, 1 оцена -23
6.1.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник цени све доприносе које ученици пружајниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-15 ,3 оцена - 21, 2 оцена -19, 1 оцена -33
6.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник обезбеђује солидарност у групним активностима ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-19,3 оцена - 51, 2 оцена -50, 1 оцена -12
6.3УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник ствара услове да у раду група учествују сви ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-35 ,3 оцена -43, 2 оцена -34, 1 оцена -22
7.1 УЧЕНИЦИ
На питање –Наставник подстиче ученике да рад обављају самосталнониво 3
Резултат је оцена 4 оцена-38 ,3 оцена - 45, 2 оцена -39, 1 оцена -12
7.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник охрабрује ученике да сами одлуче о избору задатка ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-7 ,3 оцена - 29, 2 оцена -40, 1 оцена -58
8.1.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник даје задатке у којима је сарадња између ученика могућа ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-11 ,3 оцена - 42, 2 оцена -54, 1 оцена -26
8.2. УЧЕНИЦИ
На питање - Ученицима се дају упутства за међусобну сарадњу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-10 ,3 оцена - 47, 2 оцена -46, 1 оцена -31
8.3.УЧЕНИЦИ
На питање- Охрабрује ученике да истрају у раду до постизања заједничких циљева ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 44, 2 оцена -31, 1 оцена -31
9.1.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник се стара да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 55, 2 оцена -43, 1 оцена -22
9.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник обезбеђује да сваки мученик учествује у учењу ниво 3
Резултат је оцена 4 оцена-24,3 оцена - 40, 2 оцена -43, 1 оцена -26
Питања на која су одговорили ученици 1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,4.1,7.2,8.1,8.2,8.3,9.1 добила су најмању
оцену ниво 2
80
Записник усвојен на наставничком већу 02.04.2013 год.,савету родитеља 11.04.2013
год.школском одбору 11.04.2013 год.
ИЗВЕШТАЈ СВ ЗА ОБЛАСТ –ШКОЛСКИ ПРОГРАМ/ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Упитник за наставнике –анкетирано 35
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА:
школски програм/ годишњи план рада школе
Т В Р
Д Њ Е
Д А
Н Е
Школски програм
Школски програм садржи назив,врсту и тајање Школског програма
35
Школски програм садржи сврху,циљеве и задатке Школског
програма
Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете
35
Школски програм садржи трајање и основне облике извођења
програма
Школски програм садржи фонд часова за сваки разред
35
Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет
35
Школски програм садржи начин и поступак остваривања
прописаних наставних планова и програма
Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном
раду
Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и
програма
Школски програм обезбеђује остваривање потребе ученика и
родитеља
Школски програм обезбеђује остваривање потребе локалне
заједнице
Школски програм на најбољи начин користи потенцијал школе
35
Годишњи план рада
Годишњи план рада утврђује време остваривања програма
образовања и васпитања.
35
35
35
35
35
35
35
35
Годишњи план утврђује место остваривања програма образовања и
васпитања.
35
Годишњи план утврђује начин остваривања програма образовања и
васпитања.
35
Годишњи план рада утврђује носиоце остваривања програма
образовања и васпитања.
35
Годишњи план радаje у складу с развојним планом школе.
35
81
Годишњи план радаje у складу са школским програмом.
35
Годишњи план радаjeоперативан.
35
Записник усвојен на наставничком већу 24.06.2013 год.,савету родитеља 27.06.2013 год.школском
одбору 27.06.2013 год.
Урађене су 5 области –постигнућа ученика,подршка ученицима,настава и учење,етос и школски
програм/годишњи план рада школе.
Подручије вредновања је –у областипостигнућа ученика(квалитет школских постигнућа).
Подручије вредновања је –у области подршка ученицима (подршка учењу).
Подручије вредновања је –у области настава и учење (наставни процес).
Подручије вредновања је –етос.
Подручије вредновања је –школски програм/годишњи план рада школе
У области постигнућа ученика (квалитет школских постигнућа).
6.НАСТАВНИЦИ
На питање- Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-3 ,3 оцена - 3, 2 оцена -6, 1 оцена -0
Питања на која су одговорили ученици 6 добила су најмању оцену ниво 2
1.УЧЕНИЦИ
На питање –Упознат сам са ваннаставним активностима које организује школа 2
Резултат је оцена 4 оцена-12 ,3 оцена - 21, 2 оцена -30, 1 оцена -25
2.УЧЕНИЦИ
На питање- Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-12 ,3 оцена - 21, 2 оцена -27, 1 оцена -30
3.УЧЕНИЦИ
На питање-Школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-15 ,3 оцена - 21, 2 оцена -19, 1 оцена -33
6.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-17 ,3 оцена -24, 2 оцена -28, 1 оцена -20
Питања на која су одговорили ученици 1,2,3 и 6 добила су најмању оцену ниво 2
82
У области подршка ученицима (подршка учењу )
1.УЧЕНИЦИ
На питање –У школи нас уче како да учимо ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-19 ,3 оцена - 14, 2 оцена -28, 1 оцена -21
2.УЧЕНИЦИ
На питање- Успешни и мање успешни ученици добијају различите задаткниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-17 ,3 оцена - 10, 2 оцена -24, 1 оцена -25
3.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (кроз
допунску наставу)ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 22, 2 оцена -26, 1 оцена -15
4.УЧЕНИЦИ
На питање- На часу могу радити онолико брзо колико желим ниво 1
Резултат је оцена 4 оцена-10,3 оцена - 15, 2 оцена -23, 1 оцена -34
5.УЧЕНИЦИ
На питање- Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација
(интернет, часописе...)ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 18, 2 оцена -25, 1 оцена -20
Питања на која су одговорили ученици 1,2,3,4и 5 добила су најмању оцену ниво 2
У области етос
1.1 УЧЕНИЦИ
На питање –Простор у учионици је оптималан а намештај функционалан ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-4 ,3 оцена - 22, 2 оцена -58, 1 оцена -50
1. 3.УЧЕНИЦИ
На питање-Дечији продукти су изложени и користе се у свакодневном раду ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-9 ,3 оцена - 31, 2 оцена -49, 1 оцена -45
2.1.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник се обраћа деци са уважавањем ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-11,3 оцена - 40, 2 оцена -48, 1 оцена -36
2.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Грешке ученика сигнал су наставнику за ниво разумевања и полазна основа за нова
објашњења ниво 2
83
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 45, 2 оцена -49, 1 оцена -27
2.3УЧЕНИЦИ
На питање-Реакције наставника су добронамернениво 2
Резултат је оцена 4 оцена-16 ,3 оцена -48, 2 оцена -46, 1 оцена -23
4.1.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник у раду посвећује пажњу сваком ученику ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 24, 2 оцена -51, 1 оцена-38
4.3УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник афирмативно саопштава ученицима шта су оно способни да учине ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-15 ,3 оцена -48, 2 оцена -48, 1 оцена -21
7.2.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник охрабрује ученике да сами одлуче о избору задатка ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-7 ,3 оцена - 29, 2 оцена -40, 1 оцена -58
8.1.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник даје задатке у којима је сарадња између ученика могућа ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-11 ,3 оцена - 42, 2 оцена -54, 1 оцена -26
8.2. УЧЕНИЦИ
На питање - Ученицима се дају упутства за међусобну сарадњу ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-10 ,3 оцена - 47, 2 оцена -46, 1 оцена -31
8.3.УЧЕНИЦИ
На питање- Наставник охрабрује ученике да истрају у раду до постизања заједничких циљева ниво
2
Резултат је оцена 4 оцена-18 ,3 оцена - 44, 2 оцена -31, 1 оцена -31
9.1.УЧЕНИЦИ
На питање-Наставник се стара да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад ниво 2
Резултат је оцена 4 оцена-13 ,3 оцена - 55, 2 оцена -43, 1 оцена -22
Питање на која су одговорили ученици 1 подпитање 1,1,1.3 добила су оцену 2 ниво 2
Питање на која су одговорили ученици 2 подпитање 2.1,2.2,2.3 добила су оцену 2 ниво 2
Питање на која су одговорили ученици 4 подпитање 4.1,4.3 добила су оцену 2 ниво 2
Питање на која су одговорили ученици 7 подпитање 7. 2 добила су оцену 2 ниво 2
Питање на која су одговорили ученици 8 подпитање 8.1,8.2,8.3 добила су оцену 2 ниво 2
Питање на која су одговорили ученици 9 подпитање 9.1 добила су оцену 2 ниво 2
Извештај усвојен на наставничком већу 12.09.2012 год.,школском одбору 13.09.2012 год. и савету
родитеља 13.09. 2012 год.
Из овога се види да су поједини делови области подршка ученицима,постигнућа ученика и
етос оцењена са нивоом 2.
84
18.2 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА У ШКОЛСКА
2012/2013 ГОД.
ДОНЕТОГ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2012. – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИ
Одржано је укупно шест састанака.
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПРИОРИТЕТНА ПОТРЕБА: Подизање квалитета наставе на виши ниво
РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
1. Усаглашавање критерија
2. Усавршавање наставника да би се квалитет наставе подигао на виши ниво
Шта смо до сада урадили?
-Увели смо нова наставна средства
-У настави смо примењивали савремене методе
ЗАДАЦИ:
1. Усаглашавање критерија
2. Размена искустава и усавршавање наставника кроз међусобне посете часова у оквиру и између
стручних већа да би се квалитет наставе подигао на виши ниво
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Састанак стручних већа ради усаглашавања критерија
Учесници: стручна већа
Задужене особе: председници већа
Време реализације: октобар 2012. године
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Посете часовима у оквиру већа у току првог полугодишта
Учесници: професори
Задужене особе: комисија
Време реализације: децембар 2012
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Састанак у оквиру већа да се виде резултати и провери усаглашеност критерија и резмене искуства
ради подизања квалитета наставе на виши ниво
Учесници: стручна већа
Задужене особе: професори
85
Време реализације: децембар 2012
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Састанак педагошког колегијума с циљем усаглашавања критерија између стручних већа
Учесници: педагошки колегијум
Задужене особе: педагог
Време реализације: јануар 2013
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Посете часовима других већа до краја другог полугодишта
Учесници: професори
Задужене особе: професори
Време реализације: мај 2013
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Састанак већа и педагошког колегијума након посета часовима ради коначног усаглашавања
критерија и поновне размене искустава у циљу подизања квалитета наставе на виши ниво
Учесници: професори
Задужене особе: професори
Време реализације: мај 2013
ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Анкетирање ученика о усаглашености критерија крајем другог полугодишта
Учесници: професори
Задужене особе: тим
Време реализације: мај 2013
АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ –анкетирано 100
1.Да ли сматраш да сви предмети имају подједнак значај за занимање у средној стручној школи?
Више од 80% анкетираних ученика сматра да сви предмети немају подједнак значај за занимање у
средњој стручној школи.
2.Сматраш ли да треба да буде потпуно исти критеријум при оцењивању сваког предмета?
86
Више од 70% анкетираних ученика сматра да не може бити потпуно исти критеријум при
оцењивању сваког предмета.Доста зависи од самог професора и предмета,има доста
субјективности приликом оцењивања.
3.Да ли постоје велике разлике у критеријумима оцењивања код професора?
Око 50% анкетираних ученика сматра да постоје разлике у критеријумима оцењивања код
професора.Доста ученика мисли да критеријумима оцењивања прво зависи од самог предмета па
онда и од професора.
4.Да ли си задовољан критеријумом оцењивања код већине професора у нашој школи?
Око 50% анкетираних ученика задовољнни су критеријумом оцењивања код већине професора у
нашој школи.Многи ученици сматрају ад треба снизити критеријум оцењивања.
5.Шта би ти променио везано за начин оцењивања?
Око 60% анкетираних ученика смтра да треба смањити критеријум оцењивања,да се неки делови
градива који су обимнији поделе на више делова(парцијално),како би се лакше могли савладати.
Стручна већа су поднела извештај плана обилазака часова између већа и закључак о усклађивању
критеријума оцењивања и њихова искуства након тога.
Тим је је још једном разматрио и донео закључак да су стручна већа направила план обилазака
часова између стручних већа након чега су разменули искуства и једни другима давали извесне
сугестије.
(извештај стручних већа у прилогу)
На основу посматраних часова може се оквирно предложити размена искустава и корелација
предмета где год је то могуће. На састанцима стручних већа, на пример, могу се размењивати
примери добре праксе и примењивати их у сваком предмету. Корелацију по могућству урадити
између два или више предмета у што краћем временском року како би што пре код ученика дошло
до усвајања знања.
Нагласак треба да буде на континуираном раду ученика. То значи да би сваки ученик требао бити
праћен на сваком часу, и о томе би требало да постоји свеска евиденције како би се ученици
подстакли да на сваком часу дају свој максимум(формативно оцењивање), а не само на испитима,
било они писмени или усмени, у циљу смањивања „кампањског учења“.
Са претходно наведеним у вези стоји употреба и за континуираним оцењивањем или бар
повратном спрегом наставник-ученик (дидактички троугао) у оквиру које би се ученик редовно
обавештавао о постигнућу, или би му се оцена јавно образложила. Предлажемо и да ученик сам
процени своје постигнуће и постигнуће другог, на тај начин се укључујући у континуирани рад.
Осим континуираног рада и процењивања нагласак мора бити на континуираној примени
различитих наставничких метода и облика рада према природи предмета како би се ученик опет у
оквиру својих могућности ангажовао на часовима чиме би био онемогућен да због „луфта“ и
услед тога, досаде, посеже за мобилним телефонима и сл. Уређајима и омета рад на часу. Потребно
је дакле имати и додатне вежбе и задатке, како за тај час, тако и за ученике који заврше раније, или
им иде теже, па им треба прићи што упрошћеније.
87
Примећено је да се највећа индивидуализавија и ангажованост ученика остварује на часовима где
се примењује групни рад и рад у пару, тамо где су велики разреди такав рад не само да је оправдан
него и преко потребан.
Наставник не може због временског трајња часа да се подједнако посвети сваком ученику, али се у
оквиру групе, или пара, где сваки ученик засебо тачно зна шта треба да уради, може остварити
максимум активације ученика, нарочито ако ученик зна да ће бити праћен и оцењен. И сарадња
унутар групе тј. пара ће бити већа, а самим тим и ангажованост. На такав начин, наставник ће бити
растерећенији за улогу „извора знања“ а слободнији за улогу „посредника“ или „оног који
усмерава тј. вреднује постигнуће ученика“. Фронтални рад треба ограничити само на најнужније
кораке нпр. задавање тј. објашњавање задатака и поступака у раду, представљање резултата рада и
њихово вредновање.
О овим методолошким специфичностима наставник ће се обавештавати како се буде усавршавао
на стручним семинарима и радионицама. Потребно је да сваки наставник одабере семинар који би
по његовом мишљењу унапредио његове компетенције у односу на потребе у раду са ученицима,
тј. да направи селекцију.Рецимо примећено је да домаћи задатак у виду неког пројекта инзваредно
интересује ученике и да би се резултат рада могао добро представити коришћењем модерне
технологије.
О свим елементима оцењивања и циљевима предмета или часа ученике треба упознати како на
почетку школске године тако и на почетку часа активне наставе. Тако се оснажује код ученика
континуирани рад.
С обзиром да су планиране активности реализоване до краја другог полугодишта,потребно је са
тим са активностима наставити и у наредној школској години а резултати реализованих активности
се очекују у наредном периоду.
18.3ИЗВЕШТАЈ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊАЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ
Укупно је одржано осам састанака.
Тим је разматрао и закључио да су досасдашње интервентне активности које су рађене са
одређеним ученицима успешно приведене крају.То су одељења Ф1,Е1,К1 и К2.Одељенске
старешине ученика код којих је била потреба за прављењем индивидуалног плана заштите сложиле
су се да је план заштите био успешан и да се ученици осећају много боље и сигурније.Одређени су
нивои насиља (I,II и III )
(индивидуални план заштите за сваког ученика у прилогу)
Тим је такође донео једногласну одлуку да oд наредне школске 2013/2014 год. одељенске
старешине у својим одељенским заједницама обрате пажњу на превентивни рад са ученицима у
области насиља и да се на чосевима са ученицима поразговара о овом проблему.
Тим за заштиту ученика од насиља је урадио у августу месецу 2013.године план и програм рада за
школску 2013/2014 .годину који је презентован на Наставничком већу,а у оквиру ГПРШ
представљен члановима Школског одбора ,
Родитељи су били информисани током целе године о актуелној ситуацији у школи,као и са
Правилима понашања на нивоу школе.
- Извештај тима за додатну подршку ученицима на крају школске 2012/2013 год.
88
Тим је радио са ученицима из К1,ТМ1,КО1,Ф2,Т32одељења.Toсу ученици код којих је уочена
нагла промена у понашању,изостајење са часова,велики број негативних оцена.Одељенске
старешине и педагог су са ученицима и родитељима обавили саветодавни разговор ради
оснаживања личности ученика,такође се контактирао и ЦСР и ДЗ.По потреби ови ученици
послати су на разговор и у друге надлежне установе.
-Извештај тима за појачан васпитни радса ученицима на крају школске 2012/2013 год.
У овом кварталу тим је водио појачан васпитни рад са ученицима највише због неоправданих
изостанака а такође и због непримерног понашањазавршних радреда.
Одељенске старешине су у сарадњи са родитељима и педагогом школе решавали проблеме ученика
код којих је искрсао проблем.Над неким ученицима је вођен васпитно-дицсиплински процес због
неоправданих изостанака,а над једним учеником због физичког насиља где је тим за заштиту
ученика од насиља,злостављања и занемаривања констатовао трећи ниво насиља где је спроведен
васпотно-дисциплински процес који је успешно приведен крају јер је ученик кориговао своје
понашање и на предлог одељенског старешине и педагога констатовано је да нема више
индикација ка негативном облику понашаљња.Обављен је педагошко- инструктивни рад са овим
ученицима,код неких је покренут васпитно-дисциплиски поступак и на крају су проблеми
успешно решени.
18.4 ИЗВЕШТАЈ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ
Одржано је шест састанака.
Тим је разматрао и једногласно је усвојио закључак да су ученици са којима се радила додатна
педагошка подршка у првом полугодишту наставља и која се наставила у другом полугодишту
донели позитивне резултате.
Са једном ученицом ученицом КО1 одељења рађена је индивидуализација
и то за предмет немачки језик II,проф.је написала план индивидуализације и то прилозила у
картон ученика.
Један ученик Т32 одељења је укључен у додатни план педагошке подршке,рађена је педагошка
подршка у смислу емоционалног оснаживања личности ученика.
Са једном ученицом Т32 одељења радила се додатна педагошка подршка у смислу мотивационог
и емоционалног оснаживања личности ради успешног завршетка школовања.
Са једним учеником Т32 одељења вођени су индивидуални разговори у присуству одељенског
старешине како би се пружила подршка ради оснаживања личности ученика и мотивације.
Са ученицима се радило на додатној педагошкој подршци а резултати су позитивни јер су
ученици почелли редовније да долазе у школу и поравили су негативне оцене а самим тим су
добили и на самопоуздању.
Од наредне школске 2013/2014 год. укључиће се у рад тима нови ученици код којих буде било
потребе за додатном педагошком подршком.
18.5 РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Чланови Ученичког парламента били су доста активни.Одржавали су састанаке на којима су
одлучивали о битним питањима везаних за њихове интересе.
89
- Усвојен је Правилник о раду Ученичког парламента
- Ученички парламент је изабрао свог председника , заменика и записничара
- Изабрали су представника Ученичког парламента за контакте са јавношћу
- Одлука о наставку рада са УНСС-ом
- Упознали су се са новим моделом Ученичког парламента
- Формирали су министарства по областима рада
- Сваког месеца слао се извештај о обављеним активностима
- Учешће на дебати
- Представљање наставничком већу рад ученичког парламента
- Разматрање и одлучивање о другим питањима из њихове надлежности
Записници са састанака УП се налазе код педагога школе који је координатора рада УП
18.6 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У
ШКОЛСКОЈ 2012/2013 ГОД.
Стручни актив за развој школског прогарма је одржаао 4 састанка на којима је разматаро
реализацију школског прогарма и утвдио предлоге,изме и допуне школског програма пошто су од
стране Министарства просвете донети правилници о изменама правилника о наставном плану и
програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем тарјању у стручној школи
за подручја рада:економија,право и администарција,личне услуге,образовни профил мушки и
женски фризер,текстилство и кожарство,образовни профил –техничар моделар одеће,тргова
,угоститељство и туризам,образовни профили-трговински техничар и туристички техничар.
Педагошки колегијум,наставничко веће,савет родитеља,ученички парламент и школски одбор су
разматрали и усвојили извештаје стручног актива.
Може се констатовато да је у школској 2012/2013 год. све оно што је планирано у школском
прогарму у потпуности је остварено.
19.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.год.
На основу члана 62. став 3. тачка 15) Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник РС» број 72/09, 52/11 и 55/13), директор СШ «Др Ђорђе Натошевић» у
Инђији, на седници Школског одбора одржаној дана 12.09.2013 г., подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за школску 2012/2013. године
У оквиру овлашћења и дужности директор је обављао послове у складу са
Статутом школе и Законом о основама система образовања и васпитања, и то:
Законом,
СЕПТЕМБАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
рад на ЦЕНУС-у
сарадња са другим школама
сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
сарадња са социјалним партнерима
90
-
сарадња са организацијама и удружењима
рад на припреми извештаја о раду за школску 2011/2012. г.
рад на припреми годишњег плана рада за школску 2012/2013. г.
учешће у припреми за извођење екскурзије
учешће у организацији санитарних прегледа
решења о 40-то часовној радној недељи
сарадња са Домом здравља
решавање захтева родитеља и ученика
сазивање Педагошког колегијума
седница Наставничког већа
учешће у раду Савета родитеља
учешће у раду Школског одбора
одлазак у Школску управу у Нови Сад
учешће у раду тимова и актива
учешће у раду Заједнице економских школа у Новом Саду
учешће у судском поступку
сарадња са органима локалне самоуправе
учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
инструктивно-педагошки рад
решавање захтева родитеља и ученика
сарадња са Покрајинским секретаријатома за образовање, управу и националне заједнице
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
ОКТОБАР
-
рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
сарадња са организацијама и удружењима
сарадња са представницима Ученичког парламента
сарадња са Домом здравља
учешће у раду актива директора општине Инђија
пријем ученика и родитеља
учешће у раду тимова и актива
сарадња са другим школама
педагошко-инструктивни рад
сарадња са органима локалне самоуправе
сарадња са социјалним партнерима
сазивање Педагошког колегијума
одлазак у Школску управу у Нови Сад
седнице Одељенских већа на крају првог класификационог периода
седница Наставничког већа на крају првог класификационог периода
учешће у раду Школског одбора
учешће у припреми за организацију екскурзије
сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
сарадња са социјалним партнерима
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
НОВЕМБАР
-
рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе
91
-
сарадња са организацијама и удружењима
састанак са председницима синдиката у школи
пријем ученика и родитеља
сарадња са школским полицајцем
учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
сарадња са другим школама
сарадња са РТВ Војводина
учешће у раду актива директора општине Инђија
учешће у раду актива директора Сремског и Јужнобачког округа у Новом Саду
сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
сарадња са Покрајинским секретаријатома за образовање, управу и националне заједнице
сазивање педагошког колегијума
учешће у судском поступку
педагошко-инструктивни рад
учешће у изради плана уписа
сарадња са социјалним партнерима
учешће у раду тимова
сарадња са високошколским установама
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
ДЕЦЕМБАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
учешће у раду Скупштине заједнице личних услуга у Руми
учешће у раду Скупштине заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељских школа у Крагујевцу
сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
учешће у вези судских поступака
сарадња са органима локалне самоуправе
сарадња са Домом здравља
учешће у раду актива директора Општине Инђија
сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице
сарадња са ЗУОВ
сазивање Педагошког колегијума
седнице Наставничког већа
учешће у изради плана уписа
учешће у раду Школског одбора
пријем ученика и родитеља
сарадња са јавним правобраниоцем
сарадња са школским полицајцем
учешће у раду тимова и актива
седнице Одељенских и Наставничког већа на крају првог полугодишта
учешће у изради распореда допунске и додатне наставе
педагошко-инструктивни рад
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
ЈАНУАР
-
учешће у организацији допунске и додатне наставе
92
-
припрема за почетак другог полугодишта
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе
учешће у раду актива директора Општине Инђија
учешће у раду Савета родитеља
седница Наставничког већа
учешће у раду Школског одбора
учешће у организацији припреме прославе Светог Саве
учешће у раду Ученичког парламента
пријем ученика и родитеља
сарадња са школским полицајцем
сарадња са другим школама
педагошко-инструктивни рад
анализа стања педагошке документације
стручно усавршавање наставника
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
ФЕБРУАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе
учешће у раду актива директора Општине Инђија
праћење израде извештаја о пословању и годишњег обрачуна
учешће у припреми Финансијског плана за 2013. Годину
сарадња са просветним инспектором и предузимање мера ради извршавања налога
сарадња са министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Нови
Сад
сарадња са другим школама
учешће у раду Скупштине Пословног удружења текстилних и кожарских школа у Врању
учешће у раду тимова и актива
учешће у раду Ученичког парламента
сазивање Педагошког колегијума
седница Наставничког већа
учешће у раду Школског одбора
педагошко-инструктивни рад кроз посете часовима
сарадња са Националном службом за запошљавање
учешће у судском поступку
учешће у организацији санитарних прегледа
припрема полугодишњег извештаја о раду
сарадња са високошколским установама
анализа стања педагошке документације
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
Разматрајући резултате образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта Школски
одбор је констатовао да је изостајање ученика са наставе највећи проблем.
Годишњи план рада, Школски програм, Развојни план, самовредновање и остале планиране
активности се остварују како је и планирано.
93
МАРТ
-
Рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
Стручно усавршавање наставника
Учешће у вези јавне набавке
Сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
Сарадња са органима локалне самоуправе
Учешће у раду актива директора општине Инђија
Учешће у организацији санитарних прегледа
Учешће у организацији одласка ученика на такмичење
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице
Пријем ученика и родитеља
Сарадња са Ученичким парламентом
Сарадња са школским полицајцем и ОУП-ом
Учешће у раду тима за заштиту ученика од од насиља, злостављања и занемаривања
Сазивање Педагошког колегијума
Сарадња са Домом здравља
Сарадња са просветним инспектором
Учешће у раду Школског одбора
Сарадња са високошколским установама
Учешће у организацији матурске вечери
Васпитно-дисциплински поступак
Учешће у вези судских поступака
Учешће у раду актива директора Сремског и Јужнобачког округа у Новом Саду
Седнице Одељенских већа на крају III квартала
Педагошко – инструктивни рад
Сарадња са Националном службом за запошљавање
И друге послове утврђене Законом и Статутом, као и чл. 62 Закон о основама система
образовања и васпитања
АПРИЛ
-
Рад у организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
Седница Наставничког већа на крају трећег квартала
Пријем ученика и родитеља
Васпитно-дисциплински поступак
Сарадња са органима локалне самоуправе
Учешће у раду Тима за промоцију школе, учешпчће на сајму средњим школа
Учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Учешће у вези судских поступака
Учешће у организацији одлазака ученика на такмичења
Присуство на Републичком такмичењу мушких и женских фризера у Руми
Учешће у организацији промоције и промоцији школи
Педагошко – инструктивни рад
Учешће у раду актива директора општине Инђија
Сарадња са просветним инспектором
Седница Наставничког веће
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у организацији матурске вечери
94
-
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице
Сарадња са Ученичким парламентом
И друге послове утврђене Законом, Статутом, као и чл.62. Закон о основама система
образовања и васпитања
МАЈ
-
Рад на организацији извођења наставеи успешном обављању делатности
Сарадња са органима локалне самоуправе
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Сарадња са Центром за средње стручно образовање
Учешће у организацији промоције школе
Учешће у вези судских поступака
Учешће у раду актива директора Општине Инђија
Учешће у организацији одласка ученика на такмичења
Пријем ученика и родитеља
Васпитно-дисциплински поступци
Сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
Учешће у организацији прославе дана школе
Сазивање Педагошког колегијума
Сарадња са медијима
Учешће у организацији одласка на матурско вече
Седница Наставничког већа
Стручно усавршавање – семинар
Сарадња са високошколским установама
Сарадња са школским полицајцем и ОУП-ом
Седнице Одељенских већа
Учешће у раду тимова и актива
Педагошко – инструктивни рад
И друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чл. 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
ЈУН
-
Рад на организацији извођења наставеи успешном обављању делатности
Учешће у организацији одласка на матурско вече
Сарадња са школским полицајцем
Сарадња сависокошколским установама
Учешће у раду актива директора Општине Инђија
Учешће у организовању и спровођењу разредних, поправних, завршних и матурских испита
Седнице Одељенских и Наставничких већа
Седнице Испитног одбора
Сарадња са другим школама
Сарадња са органима локалне самоуправе
Учешће у организацији промоције школе
Сарадња са медијима (РТВ Инђија, Радио Стара Пазова....)
Сарадња са Домом здравља
Педагошко – инструктивни рад
Пријем ученика и родитеља
95
-
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Сарадња са просветним инспектором
Сарадња са организацијама и удружењима
Учешће у припреми извештаја о остваривању годишњег плана рада и у изради годишњег
плана рада школе
Педагошки колегијум
Учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора
И друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чл. 62. Закон о основама ситема
образовања и васпитања
ЈУЛ
-
Рад на организацији рада школе и успешном обављању делатности
Сарадња са органима локалне самоуправе
Учешће на семинару у Новом Саду
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Учешће у вези судских поступака
Учешће у организацији уписа ученика
Издавање решења за коришћење годишњег одмора
Сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
Учешће у организацији испита
Седнице одељенских и наставничког већа
Подела предмета на наставнике
Рад на припреми ЦЕНУС-а
Припрема за израду распореда часова
Учешће у припреми извештаја о раду и годишњег плана рада
Пријем родитеља и ученика
Учешће у раду школског одбора
Сарадња са просветним инспектором
И друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чл 62. Закона о основама
система образовања и васпитања
АВГУСТ
-
Рад на планирању и организацији наставе и успешног обављања делатности
Сарадња са органима локалне самоуправе
Решавање кадровских питања
Рад на припреми ЦЕНУС-а
Сарадња са другим школама
Сарадња са центром за средње стручно образовање
Учешће у раду актива директора општине Инђија
Седнице Одељенских и Наставничких већа
Седнице Испитног одбора
Учешће у организацији и спровођењу завршних, матурских, разредних и поправних испита
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у раду актива директора општина Инђија и Стара Пазова
Сарадња са просветним инспектором
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Сарадња са Националном службом за запошљавање
Учешће у припреми распореда часова
96
-
Учешће у раду актива директора у Новом Саду
Увид у стање педагошке документације
Пријем родитеља и ученика
Рад на припреми извештаја о раду за шк. 2012/2013. г.
Рад на припреми годишњег плана рада за шк. 2013/2014. г.
Сарадња са организацијама, удружењима и социјалним партнерима
Припреме за почетак школске године
И друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чл. 62 Закона о основама
система образовања и васпитања.
20.ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХУ СШ „ДР
ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 год.
РЕДНИ
БРОЈ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
1.
Ајбек Маја
2.
Алексић Милош
3.
Банић Љиљана
4.
Бјелић Ханади
5.
Бошковић Ненад
СЕМИНАРИ
Ради 01.09.2006год.
Медодички сем.за ликовну културу-16 сати 19,20.05.2007 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 15,16.01.2009 год.
Школ.оцењ.у осн.и средњ.школи 12 сати 23,24.01.2010 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата 09.-11.12.2011 год.
Инклуз.обр.,план.и израда иопа 16 сати 26,27.11.2011 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 13.02.20013 год.
Ради 01.09.2004 год.
Активно орјент.настава 96 сати 2006 год.
Учионица добре воље 20 сати 17,18,18.05.2007 год.
Дијагностика,превенција и отлањање узрока школског неуспеха 14 сати
03,04.04.2009 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12 2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 07.11.2005.год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Методика примене мултимед.у настави 20 сати 24,25.11.2007 год.
Основе рач.мрежа 16 сати 22,23.03.2008 год.
Модернизација средњ.струч.образ.16 сати 29,30.03.2011 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Ни црно ни бело-програм за рад са децом и младима-образовање за
превазилажење предрасуда,развој толер.и неговање интеркултуралности 24 сата
16-19.11.2012 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 01.09.2010 год.
97
6.
Брзак Гордана
7.
БудовачкиКрањчец
Меланија
8.
Винчић Јелена
9.
Војновић Верица
10.
Гелић Недељко
11.
Грбић Ивана
12.
Дамјанац Драгана
13.
Димитров Гордана
Примена рачунара у унапређењу наставе 16 сати 15 и 16.11.2008 год.
Менторски рад са ученицима ромске национ.у средњим школама 16 сати јун 2009
год.
Pestalozzi Childrens Foundation,Switzerland 174 сата 15-29.04.2010 год.
Савремени методички приступ у реализ. вежби и практ.наставе 16 сати 11 и 12
.01.2011 год.
Модернизација система средњег стручног образовања 40 сати 04-08.07.2011 год.
Ради 09.09.1998 год.
Школско оцењивање у основној и средњој школи 12 сати 23,24.10.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата
09-11.12 2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 06.09.2012 год.
Ради 16.01.2011 год.
Ради 01.09.2008 год.
Савремени проблеми у физичкој географији 8 сати 30.05.2010 год. и
Грађанско васпитање у 5.разреду основне школе-16 сати 20-21.11.2010 год. О
Одељенски старешина у савременој школи 24 сата 11-13.01.2011 год. О
Стручне трибине учитеља:школа по мери сваког детета кампања|” Сви у
школу,будућност за све ” 3 сата 06.04.2011 год. и
Обука за примену образо. Стандар. у реализ. Заврш. испита у основ.образ. 12 сати
март-јун 2011 год. О
Професионална орјентација на прелазу у средње школе 24 сата 23-25.08.2011 год.
0
Коришћење филма као додатног средствау настави грађанског васпитања
13.05.2012 год.
Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце/ученика
која имају тешкоће у напредовању 16 сати 09-10.01.2013 год.
Стручни скуп српдко-географ. друштво,актуелна питања географ. науке и наст.е
1 сат 11.05.2013 год.
Добра припрема за час-успешан час 24 сата 01.04-26.04.2013 год.
Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију-базични 24 сата 1921.04.2013 год.
Актуелна питања географске науке и наставе 1 сат 11.05.2013 год.
Ради 01.09.1999 год.
Семинар наст. матем. и рач. 16 сати 11,12.02.2005 год.
Вероват.и статист.и три лимеса 16 сати 14,15.01.2006 год.
Метода развијања матем.способ.ученика 24 сата 09.02.2007 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 03.09.2001 год.
Корелац.наст.садржаја стр.прем.-здрављем до лепоте 10 сати 13.12.2008 год.
Ради 01.09.2012 год.
Ради 01.09.1998 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
98
14.
Дмитровић Јелена
15.
Дошен Верица
16.
Ђорђевић Наташа
17.
Жижић Љиљана
18.
Жунић Оља
19.
Зорић-Мазињанин
Драгана
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2009 год.
Комун.у васпиању 12 сати 12.09.2003 год.
Нови школ.прогарм имплем.курик. 32 сата и израда школ.прог.и евалуац.у
обрзов. 24 сата
2003-2004 год.
Учимо заједно-живимо заједно,учење за толеранцију мај 2005 год.
Школс.реформа усаврш.проф.енгл. 6 сати 07.02.2005 год.
Школс.реформа усаврш.проф.енгл. 7 сати 04.09.2005 год.
Ка бољем разумевању (3) 8 сати 27.11.2010 год.
Деца са сметњама у развоју и предшк.установи и школи 16 сати 10,11.12.2011 год.
Професионална орјентација на преласку у средњу школу 24 сата 28-30.09.2012
год.
Менторство у примени програма профес.орјентације 24 сата 19-21.10.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 12.01.2007 год.
Умеће комун. 14 сати август 2002 год.
Летњи сем.за наст.енглеског 36 сати 02-06.07.2007 год.
Летњи републ.сем.за наст.енглеског 38 сати 01-05.07.2009 год.
Стручни семинар 4 сата 31.01.2012 год.
Ради 01.04.2009 год.
Летњи републ.сем.за наст.енглеског 38 сати 01-05.07.2009 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Мини сем.за наст.енг.јез. 7 сати 05.11.2011 год.
Мини сем.за наст.енг.јез. 7 сати 06.11.2011 год.
Ради 01.12.2002 год.
Активно орјент.настава 96 сати 2006 год.
Едукац.школ.тимова о превенц.прест.понашања у школ.сред.12 сати 23,24.04.2007
год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 15,16.01. 2009 год.
Школ..оцењ.у осн.и средњ.школи. 12 сати 23,24.01.2010 год.
Грађ.васп.у трћем разр.средње школе 16 сати 27,28.11.2010 год.
Елемент.непогоде и наст.географије 16 сати 30,31.10.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Читањеем и писањем до крит.мишљења модул I 24 сата 09-11.12.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 01.09.2004 год.
Сем.за рачун. 4 сати 23.11.1996 год.
Сем.за рачун. 16 сати 27,28.06.1997 год.
Сем.за рачун. 9 сати 30.01. 1998 год.
Сеинар из pover pointa 5 сати 02.04.2005 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Програм обуке на посл.план.за учен.предузетништво 4 дана 05-08.03.2009 год.
Програм рефор.средњ.стр.образ. 50 сати јула-март 2009 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2009год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
99
20.
Јагодић Мирослав
21.
Јањић Срђана
22.
Јањушевић
Драгана
23.
Јерковић Гордана
24.
Јовановић
Данијела
25.
Јовановић
Станислава
Ради 01.09.1998 год.
Оптимализација и усавршавање техн.и дидактичко-методичке заснов.радних
процеса у физ.васп. II део
14 сати 20,21.02.2009 год.
Тимски рад-подизање нивоа проф.одговорности 8 сати 25.02.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2008 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 01.09.2005 год.
Стручни семин.-савремена наст.и нове наст.методе,реализ.наст.планова и прог.
Орјентис.на исходе,креирање и израда наст.матер.,технике оцењ. 50 сати март
2008 год.
Грађанско васпитање у 2. разреду средње школе 16 сати 26.11.2010 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Ни црно ни бело-програм за рад са децом и младима-образовање за
превазилажење предрасуда,развој толер.и неговање интеркултуралности 24 сата
16-19.11.2012 год.
Ради 01.09.2007 год.
“Пројекат грађанин” 24 сата 14-17.10.2004 год.
Настава историје 12 сати 18,19.03.2006 год.
Рад на персоналним рачунарима 40 сати 20.03-10.04.2006 год.
Наст.грађ.васп. 24 сата јул 2006 год.
Наст.грађ.васп. 24 сата новембар 2006 год.
Едукац.школ.тимова о превенц.прест.понашања у сред.школи 12 сати
23,24.04.2007 год.
Информ.-комуникац.технол.у настави 10 сати 22.12.2009 год.
Читањеем и писањем до крит.мишљења 12 сата септембар 2012 год.
Одговор.историограф. према будућн.-нови оквири и циљеви наставе истор. У
Србији 6 сати 28.01. 2012 год.
Професионална оријентација на преласку у средњу школу 24 сата 28-30.09.2012
год.
Унапређивање рада образовно-васпитне установе на основу резултата
истраживања 16 сати 9,10.11.2012 год.
Оцењивање ученикa 8 сати 02.12.2012 год.
Унапређење наставе историје у основној школи 8 сати 20.12.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
01.09.2004год.
Тематски приступ настави физике и хемије у обавезном основ.и општем
средњем образ. 8 сати 18.11.2006 год.
Активно орјент.настава 96 сати 2006 год.
Метод.примене мултимед.наставе 20 сати 28,29.03.2008 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 15,16.01 2009 год.
Школско оцењ.у основ.и средњ.школи 12 сати 23,24.01.2010 год.
Организ.култ.у школама у Србији 8 сати 13.11.2010 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата 09-11.12.2011 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 05.03.2003 год
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Рад са жртвама насиља у породици 5 сати 17.04.2007 год.
Едукација школских тимова о превенцији преступн. понашања у школ.средини
12 сати 23,24.04.2007 год.
Насиље у породици и институционална заштита 16 сати 21,22.09.2009 год.
Организовање конференције случаја за заштиту од насиља у породици 7 сати
22.10.2009 год.
100
26.
Кецман Милица
27.
Ковачевић Тања
28.
Ковачевић Нада
29.
Коралија Јасмина
30.
Косановић Ратко
31.
Крчмар Злата
32.
Лекић Даница
33.
МагловМаљковић
Александра
34.
35.
Малешевић Зоран
Манић Сања
36.
Марковић Јелена
37.
Марчета Весна
38.
Мељник Светлана
Координирана акција локалне заједни. у превенц. заштити од насиља у породици
7 сати 18.11.2009 год.
Повећање доступности и квалит.образ.кроз примену индивидуализованог
приступа детету/ученику-’’ индивидуално образ.и индивидуални образ.план’’ 18
сати 16,17.06.2010 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010
Водич за поступање у стан.образ.као одговор на насиљњ,злост.и занемаривање 8
сати 19.11.2011 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 05.09.2011 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2000 год.
Korel drow 16 сати 30,31.05.2009 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1998 год.
Активно орјрн. наст.96 сати 2006 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 18.01.2010 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2008 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1999год.
Умеће комуникације 14 сати 12,13.11.2003 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Ради 15.09.2011 год.
Ради 24.11.2003 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Семинар: ” Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију ” 24 сата
05,06,12,19.03.2013 год.
Ради 05.09.2012 год.
Ради 01.04.2009 год.
Ради 01.09.2010 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Ради 01.09.1999 год.
Корелац.наст.садржаја стр.прем.-здрављем до лепоте 10 сати 13.12.2008 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Састављање и оцењивање тестова 16 сати 30.09,01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1997 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
101
39.
Миловановић
Милица
40.
Милуровић
Маргарета
41.
Младеновић
Драгана
42.
Мрђа Олгица
43.
Мудрић Гордана
44.
Мудринић Дина
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 26.01.1998 год.
46.зимски семинар 2005.настава српског језика и књиж. у основн. и сред. школи
20 сати 10,11 и 12.02.2005 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2007 год.
Едукација школ.тимова о превенц.прест.понашања у школ.сред. 12 сати
23,24.04.2007 год.
Школ.оцењи.у осн.и средњ.школи 12 сати 16,17.11.2007 год.
Како решавати пробл.са дисц.у разреду 12 сати 31.10 и 01.11.2008 год.
Ради 15.01.2007 год.
Метод.примене мултим.у наст. 20 сати 24,25.11.2007 год.
Програм рефор.средњ.стр.образ. 50 сати јула-март 2009 год.
Програм обуке на посл.план.за учен.предузетништво 4 дана 05-08.03.2009 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Мултимедија као покретач актив.учења 10 сати 23.01.2010 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Нови вид тест.и развијање задатака знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Модерн.система средњег стр.образ. 16 сати 29,30.03,2011 год.
Права детета у образ. 16 сати 11-13.11.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Комуникација и интеракција у савременој школи-електронски семинар 24 сатa
24.09-08.12.2012 год.
Комуникација-интеракција-акција 1 дан 08.12.2012 год.
Blog,twitter i facebook u nastavi - електронски семинар 24 сата 01-26.03.2013. год.
Ради 01.09.2005 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Летњи сем.за наст.енглеског 36 сати 02-06.07.2007 год.
Зимски републ.серм.з наст. енг.језика 28 сати 08-12-01.008 год.
Мини сем.за наст.енг.јез. 6 сати 01.09.2009 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Конференција о инклузивном образовању 1 сат 07.06.2013 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2004 год.
Сарадња на реформи средњих екон.школа у Србији од 10.05.2003-11.05.2003 год.
Семинар за обликовање активне наст.у екон.школама у Србији 90 сати 1223.05.2003 год.
Активна настава 90 сати 01.04-13.04.2003 год.
Планирање посматрањем ,анализа и оцењ.наст.у екон школама 45 сати
Pover point 5 сати 02.04.2005 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2008 год.
102
45.
Николић Светлана
46.
ОбрaдовКотаранин
Александра
47.
Петковић
Мирослав
48.
Петровић Милица
49.
Поповић Татјана
50.
Рагаји Ана
51.
Равњак Радмила
52.
Ракић-Тодоровић
Александра
53.
Савановић Зорица
Корелац.наст.садржаја стр.прем.-здрављем до лепоте 10 сати 13.12.2008 год.
Ради 03.09.2012 год.
Ради 01.09.2001 год.
Зимски сем.за наст.српск.јез. и књиж. 20 сати 10,11,12.02.2005 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Републички зим.сем. 18 сати 14-16.01.2009 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 01.09.2007 год.
Ради 01.09.2009 год.
Обука школ.тимова за рад са учен.са сметњама и теш.у развоју 8 сати 01.06.2008
год.
Активно учење/настава ( базични) 24 сата 28-30.11.2008 год.
Оснаживање младих кроз учен.парламент 24 сата 31.08-02.2009 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Обука за прим.обрз.стандарда у реализ.заврш-испита у осн.образ. 12 сати мартјун 2011 год.
Инклузивно образ.-планирање и израд а иопа 8 сати 2627.11.2011 год.
Читањем и писањем до кртич. мишљења 24 сата
Читањем и писањем до крит.мишљења модул II 12 сата 01-02.09.2012 год.
Оцењивање ученика 8 сати 25.03.2013 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2008 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Нови вид тест.и развијање задатака знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 05.02.2005 год.
Активно орјент.настава 96 сати 2006 год.
Настава историје 12 сати 18,19.03.2006 год.
Стручни семинар 15 сати 02-04.02.2007 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Нови вид тест.и развијање задатака знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Састављање и оцењивање тестова 16 сати 30.09,01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ни црно ни бело-програм за рад са децом и младима-образовање за
превазилажење предрасуда,развој толер.и неговање интеркултуралности 24 сата
16-19.11.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 15.04.2009 год
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Ради 24.10.2011 год.
Ради 01.09.2003 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Едукац.школ.тимова о превенц.прест.понашања у школ.сред.12 сати 23,24.04.2007
год.
103
54.
Савић Бранка
55.
Свилар Сенка
56.
Тодић Неда
57.
Тривунџа Смиљка
58.
Туваџић Вукица
59.
Ућукало
Веселинка
60.
Филиповић
Драган
61.
Хаџић Слободанка
62.
Хелаћ Зорица
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2002 год.
Конструкц.припрема произв.одеће применом cad система 24 сата 05-07.12.2008
год.
Korel drow 16 сати 30,31.05.2009 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Састављање и оцењивање тестова 16 сати 30.09,01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 03.09.2007 год.
Активно учење 24-26.09.2004 год.
Подршка васп.и наст.у прављењу и примени индив.васп.-обр.програма 13 сати
05-06.12.2009 год.
Деца са посебним потребама у предшк.уст.и школи 14 сати 24,25.10.2009 год.
Ради 09.05.2011 год.
Ради 01.09.1999 год.
Умеће комуникације 14 сати август 2002 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010 год.
Састављање и оцењивање тестова 16 сати 30.09,01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2001 год.
Стручни сем 21.05.2003 год.
Вишефронт.облик наст-нов аскола Петра Савића 16 сати 24.05.2003 год.
Стручни сем. 08.05.2004 год.
Дан немачког језика 6 сати 06.11.2004 год.
Активно орјент.настава 96 сати 2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 15,16.01.2009 год.
Школ.оцењ.у осн.и средњ.школи 12 сати 23,24.01.2010 год.
Инклуз.обр.,план.и израда иопа 16 сати 26,27.11.2011 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата 09.-11.12.2011 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год
Ради 01.10.1998 год.
Реализ.наст грађан.васп. окт.2006 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата 09.-11.12.2011 год.
Ради 15.01.2007 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1998 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2009 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
104
63.
Цвишић Љубица
64.
Чинку Нада
65.
Ћалић Душица
66.
Ћуић Јованка
67.
Шајић Драгица
68.
Шкрбић Наташа
69.
РЕДНИ
БРОЈ
Кркобабић
Мирослав
ПРЕЗИМЕ И
ИМЕ
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1999 год.
Активно орјрн. наст.96 сати 2006 год.
Ради 01.09.2010 год.
Оптимализација и усаврш.техн.и дид.-меод. Заснов. радних процеса у физ.васп.-II
део 14 сати 20-21.02.2009 год.
Учимо заједно-живимо заједно,уучење за толеранцију мај 2005 год.
Оптимализација и усавршавање техн.и дидактичко-методичке заснов.радних
процеса у физ.васп. II део
14 сати 20,21.02.2009 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Тимски рад-подизање нивоа проф.одговорности 8 сати 25.02.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2000 год.
Струч.сем 40 сати 09-13.02.2004год.
Струч.сем 40 сати 09-13.01.2006 год.
Струч.сем 12 сати 09-11.01.2008 год.
Струч.сем 24 сати 09-12..01.2008 год.
Славист.друштво –стр.сем 6,5 сати 06.12.2008 год.
Струч.сем 7 сати 26.06.2010 год.
Струч.сем 6 сати 11.12.2010 год.
Струч.сем 24 сати 11-13.01.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Зимска школа ” Семинар за стручноусавр.наст.и проф.руског језика ” 16 сати 0910.01.2013 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1999 год.
Обука у бироу 72 сата 2006 год.
Активно орјрн наст.96 сати 2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Ради 01.09.2006 год.
Самоврред.у функ.рада школа и устае 16 сати 17,18.12.2010 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.2005 год.
Умеће комуникације 14 сати август 2002 год.
Вишефронт.облик наст-нов аскола Петра Савића 16 сати 24.05.2003 год.
Како пред.соц.на занимљив и савремен начин 24 сата 20-2.06.2008 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 15,16.01 2009 год.
Школ.оцењ.у осн.и средњ.школи 12 сати 23,24.01.2010 год.
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Читањем и писањем до крит.мишљења 24 сата 09.-11.12.2011 год.
’Сазнајни приступ друштву у сфери образовања:Зашто је социологија актуелна ?
”8 сати 17.01.2012 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати
25.05.2013 год.
Ради 01.09.1997 год.
Самовреднов.у функ.рада школа и устан.16 сати 17,18.12. 2010
Модерна пракаса управљања стручним школама 32 сата 05-08.07.2011
Нови вид тестир.и разв.зад.знања 16 сати 28,29.06.2011 год.
Развијање задатака случајева 16 сати 6,7.07 2011 год.
Развијање ситуац.задатака 16 сати 04.05.2011 год.
Саст.и оцењ.тестова 16 сати 30.09 и 01.10.2011 год.
Савремени приступ оцењивању 16 сати 09-10.07.2012 год.
Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати 25.05.2013 год.
БРОЈ БОДОВА ОД
01.07.2009 ГОД.
УКУПНО
БОДОВА
ШКОЛА У
КОЈОЈ
105
НАСТАВНИКА
1.
Ајбек Маја
2.
Алексић Милош
3.
Банић Љиљана
4.
Бјелић Ханади
5.
Бошковић Ненад
6.
Брзак Гордана
7.
8.
БудовачкиКрањчец
Меланија
Винчић Јелена
9.
Војновић Верица
10.
Гелић Недељко
11.
Грбић Ивана
12.
13.
Дамјанац Драгана
Димитров
Гордана
14.
Дмитровић Јелена
15.
Дошен Верица
16.
Ђорђевић Наташа
17.
Жижић Љиљана
ЗАПОСЛЕНИ
РАДЕ
”Гимназија”
Инђија
Ради 01.09.2006год.
2010-12
2011-24+16 =40
2013-7
Ради 13.02.20013 год.
59
--------------------
----------------------
Ради 01.09.2004 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 07.11.2005.год.
2011-16+16+16+16+16=80
2012-16+24=40
Ради 01.09.2010 год.
2010-174
2011-16+40=56
103
ТШ ”Михајло
Пупин” Инђија
120
--------------------
230
Ради 09.09.1998 год.
2010-12
2011-16+16+16+16+24 =88
2012-16
2013-7
Ради 06.09.2012 год.
123
СШ ”Бранко
Радичевић”Рума
СШ ”Борислав
Михајловић
Михаз”Ириг
”Гимназија”
Инђија
-----------------------
ТШ ”Михајло
Пупин” Инђија
Ради 16.01.2011 год.
----------------------
-----------------------
Ради 01.09.2008 год.
2010-8+16=24
2011-24+3+12=39
2012-24
2013-16+1+24+24+1=66
Ради 01.09.1999 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 03.09.2001 год.
2013-7
Ради 01.09.2012 год.
Ради 01.09.1998 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2009 год.
2010-8
2011-16
2012-24+24=48
2013-7
Ради 12.01.2007 год
2012-4
Ради 01.04.2009 год.
2009-38
2010-16
2011-7+7 =14
Ради 01.12.2002 год.
2010-10-16-16=42
153
ОШ ”Душан
Јерковић”
Инђија
103
----------------------
7
----------------------
---------------------103
---------------------------------------------
79
ОШ ”Петар
Кочић” Инђија
4
-----------------------
68
-----------------------
146
”Гимназија”
Инђија
106
18.
Жунић Оља
19.
ЗорићМазињанин
Драгана
20.
Јагодић
Мирослав
21.
Јањић Срђана
22.
Јањушевић
Драгана
23.
Јерковић Гордана
24.
Јовановић
Данијела
25.
Јовановић
Станислава
26.
Кецман Милица
27.
Ковачевић Тања
28.
Ковачевић Нада
29.
Коралија Јасмина
30.
Косановић Ратко
31.
Крчмар Злата
32.
Лекић Даница
33.
МагловМаљковић
Александра
34.
35.
Малешевић Зоран
Манић Сања
2011-16+16+16+16+24=88
2012-16
Ради 01.09.2004 год.
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2009год.
2013-7
87
--------------------
7
ОШ ”Петар
Кочић” Инђија
ТШ ”Михајло
Пупин” Инђија
Ради 01.09.1998 год
2012-8
2013-7
Ради 01.09.2008 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012 16
Ради 01.09.2005 год.
2010-16+16=32
2012-24
Ради 01.09.2007 год
2009-10
2010-12
2012-62
2013-7
01.09.2004год.
2010-8+12=20
2011-24
2013-7
Ради 05.03.2003 год.
2009-7+7+16=30
2010-16+18=34
2011-8+64=72
2012-16
2013-7
Ради 05.09.2011 год.
2013-7
Ради 01.09.2000 год.
2009-16
2013-7
Ради 01.09.1998 год.
2010-16
2013-7
Ради 18.01.2010 год.
2013-7
Ради 01.09.2008 год.
2013-7
Ради 01.09.1999год.
2010-16
Ради 15.09.2011 год.
15
---------------------
96
----------------------
56
----------------------
91
ТШ ”Михајло
Пупин” Инђија
ОШ ”Слободан
Бајић Паја”
Нови Карловци
”Гимназија”
Инђија
Ради 24.11.2003 год.
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-24
Ради 05.09.2012 год.
Ради 01.04.2009 год.
104
51
159
-------------------
7
---------------------
23
-------------------
23
-------------
7
-----------------------
7
”Гимназија”
Инђија
16
---------------------
------------------------------------
ОШ ”Петар
Кочић” Инђија
СШ ”Вук
Караџић” Стара
Пазова
ОШ у Крчедину
-------------------СШ ”9. мај”
Сремска
107
36.
Марковић Јелена
37.
Марчета Весна
38.
Мељник
Светлана
39.
Миловановић
Милица
40.
Милуровић
Маргарета
41.
Младеновић
Драгана
42.
Мрђа Олгица
43.
Мудрић Гордана
44.
Мудринић Дина
45.
Николић
Светлана
ОбрaдовКотаранин
Александра
46.
47.
Петковић
Мирослав
48.
Петровић Милица
49.
Поповић Татјана
50.
Рагаји Ана
51.
Равњак Радмила
52.
Ракић ТодоровићАлександра
Савановић
53.
Ради 01.09.2010 год.
2010-16
Ради 01.09.1999 год.
2010-16
2011-16
2012-16
2013-7
Ради 01.09.1997 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 26.01.1998 год.
2010-16
2013-7
Ради 01.09.2007 год.
16
Митровица
--------------------
55
---------------------
103
-----------------------
23
--------------------
-----------------------
Ради 15.01.2007 год.
2012-16+24=40
3012-24
Ради 01.09.2005 год.
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-1+7=8
Ради 01.09.2004 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2008 год.
2008-10
Ради 03.09.2012 год.
64
ОШ ”Душан
Јерковић”
Инђија
----------------------
88
-----------------------
103
-----------------------
10
---------------------
--------------------
-----------------
Ради 01.09.2001 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
Ради 01.09.2007 год.
96
-----------------------
-------------------
Ради 01.09.2009 год.
2010-16=16
2011-8+12+24=44
2012-12
2013-8+7 =15
Ради 01.09.2008 год.
2011-16+16+16=48
2013-7
Ради 05.02.2005 год.
2011-16+16+16+16=64
2012-16+24 =40
2013-7
Ради 15.04.2009 год
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
Ради 24.10.2011 год.
87
ОШ ”Петар
Кочић” Инђија
ОШ” 22.јул”
Крчедин
ОШ ” Др Ђорђе
Натошевић”
Нови
Сланкамен
Ради 01.09.2003 год.
55
111
ОШ ”Душан
Јерковић”
Инђија
-----------------------
96
-----------------------
-------------------
----------------------
103
----------------------
108
Зорица
54.
Савић Бранка
55.
Свилар Сенка
56.
57.
Тодић Неда
Тривунџа
Смиљка
58.
Туваџић Вукица
59.
Ућукало
Веселинка
Филиповић
Драган
Хаџић
Слободанка
60.
61.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2002 год.
2009-16
2010-16
2011-16
2013-7
Ради 03.09.2007 год.
2009-13+14=27
55
----------------------
27
ОШ ”Јован
Поповић”
Инђија
-------------------------------------
Ради 09.05.2011 год.
Ради 01.09.1999 год.
2010-16
2011-16
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2001 год.
2010-12
2011-16+16+16+16+16+24=
104
2012-16
Ради 01.10.1998 год.
2011-24
Ради 15.01.2007 год.
2013-7
Ради 01.09.1998 год.
2010-16
2011-16+16+16+16=64
2012-16
2013-7
Ради 01.09.2009 год.
2013-7
----------------55
132
”Гимназија”
Инђија
24
”Гимназија”
Инђија
ОШ у Новом
Селу
--------------------
7
103
62.
Хелаћ Зорица
7
63.
Цвишић Љубица
Ради 01.09.1999 год.
----------------
ОШ ”Душан
Јерковић”
Инђија
-----------------
64.
Чинку Нада
31
----------------------
65.
Ћалић Душица
60
-------------------
66.
Ћуић Јованка
16
----------------------
67.
Шајић Драгица
Ради 01.09.2010 год.
2010-16
2012-8
2013-7
Ради 01.09.2000 год.
2010-6+7=13
20011-24
2013-16+7=23
Ради 01.09.1999 год.
2010-16
Ради 01.09.2006 год.
2010-16
2013-7
23
68.
Шкрбић Наташа
131
69.
Кркобабић
Мирослав
Ради 01.09.2005 год.
2010-12
2011-16+16+16+16+24=88
2012-8+16=24
2013-7
Ради 01.09.1997 год.
2010-10=10
2011+16+16+16+16+32=96
2012-16
2013-7
ОШ ”Јован
Поповић”
Инђија
ТШ ”Михајло
Пупин” Инђија
”Гимназија”
Инђија
129
109
У оквиру школског развојног плана извршено је обилажење часова унутар стручних већа као и
између стручних већа где су наставници на основу посматраних угледних часова оквирно
предложили размену искустава стечених на стручним семинарима и корелацију предмета где год
је то могуће.
Предлог је да се на састанцима стручних већа, на пример, могу размењивати примери добре
праксе и примењивати их у сваком предмету. Корелацију по могућству урадити између два или
више предмета у што краћем временском року како би што пре код ученика дошло до усвајања
знања.
Нагласак треба да буде на континуираном раду ученика. То значи да би сваки ученик требао бити
праћен на сваком часу, и о томе би требало да постоји свеска евиденције како би се ученици
подстакли да на сваком часу дају свој максимум, а не само на испитима, било они писмени или
усмени, у циљу смањивања „кампањског учења“.
Са претходно наведеним у вези стоји употреба и за континуираним оцењивањем или бар
повратном спрегом наставник-ученик у оквиру које би се ученик редовно обавештавао о
постигнућу и обавезно оцена јавно образложила. Предлажемо и да ученик сам процени своје
постигнуће и постигнуће другог, на тај начин се укључујући у континуирани рад.
Осим континуираног рада и процењивања нагласак мора бити на континуираној примени
различитих наставничких метода и облика рада већ према природи предмета како би се ученик
вреди нагласити подједнако, опет у оквиру својих могућности, ангажовао на часовима чиме би био
онемогућен да због „луфта“ и услед тога, досаде, посеже за мобилним телефонима и сл. Уређајима
и омета рад на часу. Потребно је дакле имати и додатне вежбе и задатке, како за тај час, тако и за
ученике који заврше раније, или им иде теже, па им треба прићи што упрошћеније.
Примећено је да се највећа индивидуализавија и ангажованост ученика остварује на часовима где
се примењује групни рад и рад у пару, тамо где су велики разреди такав рад не само да је оправдан
него и преко потребан.
Наставник не може због временског трајња часа да се подједнако посвети сваком ученику, али се у
оквиру групе, или пара, где сваки ученик засебо тачно зна шта треба да уради, може остварити
максимум активације ученика, нарочито ако ученик зна да ће бити праћен и оцењен. И сарадња
унутар групе тј. пара ће бити већа, а самим тим и ангажованост. На такав начин, наставник ће бити
растерећенији за улогу „извора знања“ а слободнији за улогу „посредника“ или „оног који
усмерава тј. вреднује постигнуће ученика“. Фронтални рад треба ограничити само на најнужније
кораке нпр. задавање тј. објашњавање задатака и поступака у раду, представљање резултата рада и
њихово вредновање.
О овим методолошким специфичностима наставник ће се обавештавати како се буде усавршавао
на стручним семинарима и радионицама. Потребно је да сваки наставник одабере семинар који би
по његовом мишљењу унапредио његове компетенције у односу на потребе у раду са ученицима,
тј. да направи селекцију. Рецимо примећено је да домаћи задатак у виду неког пројекта инзваредно
интересује ученике и да би се резултат рада могао добро представити коришћењем модерне
технологије.
О свим елементима оцењивања и циљевима предмета или часа ученике треба упознати како на
почетку школске године тако и на почетку часа активне наставе. Тако се оснажује код ученика
континуирани рад.
21. СЕМИНАРИ
- Активна настава/учење 01.-03.03.2013 год.
- Менаџмент знања и развоја личних способности у средњим школама 7 сати 25.05.2013 год.
-Актуелна питања географске науке и наставе 1 сат 11.05.2013 год.
- Семинар: ” Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију ” 24 сата 05,06,12,19.03.2013 год.
- Blog,twitter i facebook u nastavi - електронски семинар 24 сата 01-26.03.2013. год.
- Семинари за наставнике страних језика у организацији славистичког друштва и British cancel.
110
22. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
Са првог састанка Тима за презентацију школе одржаног 04.04. 2013. године. Присутни су сви чланови тима. Дневни
ред:
1. Договор о представљању школе на сајму образовања
2. Договор о представљању школе у ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ У Новом Сланкамену
3. Текућа питања
1. У суботу у „TQ city“ тржном центру треба да се одржи Сајам образовања намењен ученицима осмих разреда у
нашој општини, у организацији ОШ „Душан Јерковић“. Договорено је да ће на том сајму учествовати сви чланови
тима и то:
- Јелена Винчић – представник за мушке и женске фризере
- Милица Кецман – представник за куваре и конобаре
- Неда Тодић – Представник за техничаре моделаре одеће
- Светлана Мељник – представник за туристичке техничаре
- Драгана Младеновић као представник за економске техничаре
- Оља Жунић као представник смера комерцијалиста –оглед
Договорено је да на сајму учествују и ученици који су у пројекту „Жива библиотека“.
На Сајму образовања биће изложени плакати, видео презентација школе, поједини ученички радови као и промотивни
материјал.
Договрена је подела задужења за обезбеђивање материјала за штанд школе.
2. У петак 05.04. 2013. године на позив ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена треба одржати презентацију
наше школе. Договорено је да на презентацију иду Неда Тодић и Оља Жунић. Обезбеђен је промотивни материјал као
и видео презентација.
3. Под овом тачком није било питања.
ЗАПИСНИК
Са презентације школе одржане 05.04.2013. године у ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланкамену са
почетком у 17 часова.
Презентацију су одржале Неда Тодић и Оља Жунић. Присутним ученицима је подељен пропагандни материјал
и уз видео презентацију објашњени су услови уписа, које образовне профиле уписујемо ове школске године. Такође је
ученицима објашњено који их стручни предмети очекују у појединим образовним профилима. Ученицима и
присутним родитељима скренута пажња на могућности запошљавања, самозапошљавања као и наставка школовања
када су поједини образовни профили у питању.
По завршеној презентацију одговарнао је на питања која су постављали ученици и родитељи.
ЗАПИСНИК
Са Сајма образовања одржаног 06.04.2013. године у „TQ city“ тржном центру
у организацији ОШ „Душан Јерковић“ из Инђије
111
Припрема штанда је отпочела у 9 часова, а почетак сајма је био заказан за 10 часова. Присутни су били сви чланови
тима као и ученици који су активно узели учешће у промоцији школе. Ученици основних школа су постављали питања
везана за упис појединих образовних профила, о стручним предметима као и о могућности запошљавања,
самозапошљавања као и наставка школовања када су поједини образовни профили у питању.
Сајам је затворен у 12 часова.
ЗАПИСНИК
Са састанка Тима за презентацију одржане дана 10. 04. 2013. године. Присутни су сви чланови тима.
Дневни ред састанка је:
1. Распоред одвијања презентације по основним школама у окружењу
2. Садржај презентације
3. Отварање налога на Facebook-у
4. Ажурирање web сајта наше школе
5. Снимање емисије „Кад зазвони“ на РТВ везано за презентацију образовних профила наше школе
1. Договорен је распоред обилазака основних школа:
- ОШ „Јован Поповић“ и ОШ „Петар Кочић“
- Основне школе у Новим Карловцима и Новом Сланкамену
- Основне школе у Марадику, Бешки и Крчедину
- Основне школе у Голубинцима, Путинцима и Старој Пазови
- Основне школе у Новој Пазови и Батајници
Неопходно је контактирати предложене школе и договорити термине у којима ће се презентација одржати
2. Садржај презентације је видео презентација, подела штампаног материјала као и анкетирање ученика о нивоу
информисаности о нашој школи и квалитету презентације.
3. Договорено је да се у циљу што бољег информисања будућих ученика отвори налог за презентацију наше школе на
Facebook-у. Циљ је да се кроз разне информације и фотографије приближе образовни пофили које уписује наша школа
и да на тај начин привучемо што већи број ученика. Администратори налога су: Драгана Младеновић, Неда Тодић и
Оља Жунић.
4. Неопходно је ажурирати web сајта наше школе и обогатити га новим садржајима који би били интерерсантни
будућим ученицима наше школе. За ажурирање су задужене Драгана Младеновић и Ханади Бијелић.
5. РТВ је највила посету у циљу снимања репортаже о нашој школи и образовним профилима који постоје у нашој
школи. Договорен је садржај који ћемо презентовати. Акценат ће бити на образовном профилу техничар моделар одеће
и комерцијалиста- оглед. Образовни профил техничар моделар одеће треба посебно промовисати јер има проблем са
бројем уписаних ученика, а комерцијалиста-оглед је нов профил који тек треба промовисати.
ЗАПИСНИК
Са састанка Тима за презентацију одржане дана 21.05.2013. године. Присутни су сви чланови тима.
Дневни ред:
1. Анализа обављених презентација школе у основним школама
2. Снимање репортаже РТИ о образовним профилима у нашој школи
3. Припрема презентација образовних профила школе у оквиру прославе Дана школе 24.5.2013. у Културном
центру Инђије
1.Презентације су одржане током маја месеца. На основу анкете коју су ученици попуњавали, закључили смо да су
биле успешне и да је велик број ђака заинтересован да упише нашу школу.
2. РТИ је заинтересована да направи кратку репортажу о образовним профилима у нашој школи. Договорен је садржај
репортаже и учесници који ће бити интервјуисани том приликом. Планирано је да се та репортажа емитује у оквиру
информативних емисија на РТИ, а све у циљу промоције школе.
112
3. Ученици школе су у сарадњи са професорима направили концепт приредбе којом ће се обележити Дан школе. У
оквиру те прославе, биће презентовани кратки скечеви који ће илустровати образовне профиле туристички техничар,
економски техничар, комерцијалиста-оглед, кувар, конобар. Биће организована и ревија фризура и ревија хаљина, као
и музичке нумере, рецитовање, драмски комад. Ова приредба биће организована као промотивна активност школе,
намењена ученицима осмих разреда основних школа.
ЗАПИСНИК
Са састанка Тима за презентацију одржане дана 26.05.2013. године. Присутни су сви чланови тима.
Дневни ред:
1. Анализа обављених промотивних активности школе
На овом састанку су анализиране промотивне активности Тима за промоцију школе у протеклом периоду.
Констатовано је да је приредба поводом обележавања Дана школе била веома успешна.
Сајт школе је ажуриран, додати су нови садржаји у оквиру страница. Сајт се редовно ажурира.
Формирали смо Фејсбук страницу и на њу су постављени промотивни садржаји. Примећен је пораст прегледа
садржаја странице. Страница се константно допуњава садржајем везаним за активности школе.
Такође формирана је Фејсбук страница за промоцију образовног профила техничар-моделар одеће, која је такође веома
посећена. Ажурира се редовно.
Закључак је да се ове активности настављају и да се промоција школе врши током целе године. Такође, закључак је да
се у промотивне активности школе укључи што већи број колега.
У Инђији 12.09.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
__________________________________________
Савановић Зорица
ДИРЕКТОР СШ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” у Инђији
___________________________________
Кркобабић Мирослав,
113
ПРИЛОЗИ
114
ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2012/2013
(ПРИЛОГ)
115
Download

File - Средња школа "Др Ђорђе Натошевић"