ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ПРВОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Стандард 1. Структура студијског програма
Стандард 2. Сврха студијског програма
Стандард 3. Циљеви студијског програма
Стандард 4. Компетенције дипломираних студената
Стандард 5. Курикулум
-1-
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог
нивоа студија: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Шифра Назив предмета
ПРВА ГОДИНА
1. 1.01.01 Увод у инжењерство
2. 1.03.02 Основе менаџмента
3. 1.08.03 Информационе технологије
4. 1.10.04 Енглески језик 1
5. 1.04.05 Инжењерска економија
Пословни информациони
6. 1.08.06
системи
7. 1.02.07 Инжењерски менаџмент
Предмет изборног блока 1
1.10.08 Италијански језик 1
8.
1.10.09 Руски језик 1
300П+300В = 600
ДРУГА ГОДИНА
1. 1.01.10 Технолошки системи и процеси
2. 1.02.11 Операциона истраживања
3. 1.09.12 Математика
Предмет изборног блока 2
1.10.13 Италијански језик 2
4.
1.10.14 Руски језик 2
5. 1.09.15 Статистика за инжењере
6. 1.05.16 Маркетинг за инжењере
7. 1.02.17 Индустријска организација
8. 1.10.18 Енглески језик 2
Ти
п
Статус
предмета
1
1
1
1
2
ТМ
ТМ
НС
АО
ТМ
О
О
О
О
О
3
3
3
1
3
2
2
2
4
2
8
8
8
6
8
2
ТМ
О
3
2
8
2
НС
О
3
2
8
2
АО
ИБ
1
4
6
Укупно часова активне наставе
300П+300В = 600
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Менаџмент производно-услужног
1. 1.02.31
система
Савремене технологије и
2. 1.03.32
концепти менаџмента
Предмет изборног блока 7
Остали
ЕСПБ
часови
60
3
3
3
НС
СА
ТМ
О
О
О
3
3
3
2
2
2
8
8
8
3
АО
ИБ
1
4
6
4
4
4
4
НС
НС
НС
АО
О
О
О
О
300П+300В = 600
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 1.03.19 Предузетништво
2. 1.10.20 Енглески језик 3
Предмет изборног блока 3
1.06.21 Пословне финансије
3.
Систем управљања заштитом
1.02.22
животне средине
Предмет изборног блока 4
Управљање технолошким
1.01.23
развојем
4.
1.03.24 Управљање људским ресурсима
5. 1.02.25 Пројектни менаџмент
6. 1.02.26 Оперативни менаџмент
Предмет изборног блока 5
1.02.27 Менаџмент квалитета
7.
1.04.28 Рачуноводство за менаџере
Предмет изборног блока 6
1.10.29 Италијански језик 3
8.
1.10.30 Руски језик 3
Часови активне наставе
П
В
ДОН
С
3
2
3
2
3
2
1
4
Укупно часова активне наставе
8
8
8
6
60
5
5
ТМ
АО
О
О
3
1
2
4
8
6
5
НС
ИБ
3
2
8
5
НС
ИБ
3
2
8
6
6
СА
СА
О
О
3
3
2
2
8
8
6
СА
ИБ
3
2
8
6
АО
ИБ
1
4
6
Укупно часова активне наставе
60
7
СА
О
3
2
8
7
СA
О
2
3
7
-2-
1.02.33 Менаџмент новог производа
1.02.34 Индустријски риск менаџмент
Предмет изборног блока 8
1.03.35 Менаџмент знања
4.
1.03.36 Логистика
5. 1.03.37 Стратешки менаџмент
6. 1.08.38 Системи за подршку одлучивању
Предмет изборног блока 9
1.07.39 Пословно право и етика
7.
1.07.40 Право ЕУ
Предмет изборног блока 10
Управљање технолошким
1.01.41
иновацијама
8.
1.08.42 Електронско пословање
9. 1.11.43 Стручна пракса
10. 1.12.44 Завршни рад
3.
7
СА
ИБ
3
2
8
7
НС
ИБ
2
3
7
8
8
НС
СА
О
О
3
2
3
2
7
5
8
НС
ИБ
2
2
5
8
СА
ИБ
3
3
7
8
8
СА
СА
О
О
45
Укупно часова активне наставе
60
= 600
Укупно: 1200П+1200В+45СП =2445
240
Табела 5.2 Спецификација предмета (дато у књизи предмета)
Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Ш
Назив предмета
Тип
Статус
предмета
Часови
активне наставе
П
ЕСПБ
В
ДОН
СИР
1.
2.
1.10.08
1.10.09
Италијански језик 1
Руски језик 1
Предмети изборног блока 1.
АО
ИЗБ1
1
АО
ИЗБ1
1
4
4
0
0
0
0
6
6
3.
4.
1.10.13
1.10.14
Италијански језик 2
Руски језик 2
Предмети изборног блока 2.
АО
ИЗБ2
1
АО
ИЗБ2
1
4
4
0
0
0
0
6
6
5.
1.06.21
Предмети изборног блока 3.
НС
ИЗБ3
3
2
0
0
8
6.
1.02.22
Пословне финансије
Систем управљања
заштитом животне
средине
НС
2
0
0
8
ИЗБ3
3
Предмети изборног блока 4.
7.
1.01.23
8.
1.03.24
5.
1.02.27
6.
1.04.28
5.
6.
1.10.29
1.10.30
Управљање
технолошким развојем
Управљање људским
ресурсима
Менаџмент квалитета
Рачуноводство за
менаџере
Италијански језик 3
Руски језик 3
НС
ИЗБ4
3
2
0
0
8
НС
ИЗБ4
3
2
0
0
8
Предмети изборног блока 5.
СА
ИЗБ5
3
2
0
0
8
СА
2
0
0
8
4
4
0
0
0
0
6
6
ИЗБ5
3
Предмети изборног блока 6.
АО
ИЗБ6
1
АО
ИЗБ6
1
-3-
2
4
Предмети изборног блока 7.
Менаџмент новог
производа
Индустријски риск
менаџмент
5.
1.02.33
6.
1.02.34
5.
6.
1.03.35
1.03.36
Менаџмент знања
Логистика
5.
6.
1.07.39
1.07.40
Пословно право и етика
Право ЕУ
5.
1.01.41
6.
1.08.42
Управљање
технолошким
иновацијама
Електронско пословање
СА
ИЗБ7
3
2
0
0
8
СА
ИЗБ7
3
2
0
0
8
Предмети изборног блока 8.
НС
ИЗБ8
2
НС
ИЗБ8
2
3
3
0
0
0
0
7
7
Предмети изборног блока 9.
НС
ИЗБ9
2
НС
ИЗБ9
2
2
2
0
0
0
0
5
5
Предмети изборног блока 10.
СА
ИЗБ10
3
3
0
0
7
СА
ИЗБ10
3
3
0
0
7
Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског
програма
Стандард 7. Упис студената
Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената
Стандард 9. Наставно особље
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави (дато
у књизи наставника)
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким
областима ангажованих на студијском програму
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
Област
Индустријско
инжењерство и
инжењерски менаџмент
Индустријско
инжењерство и
инжењерски менаџмент
Индустријско
инжењерство и
инжењерски менаџмент
Индустријско
Ужа научна или
уметнчика област
Индустријско
инжењерство
Д
ВП
РП
Укупно
3
2
1
6
Инжењерски
менаџмент
2
2
Информационе
технологије
1
1
Менаџмент
5
2
-4-
П
ПС
4
1
3
7
инжењерство и
инжењерски менаџмент
Индустријско
5.
инжењерство и
2
2
Финансије
инжењерски менаџмент
Индустријско
6.
инжењерство и
1
1
2
Економија
инжењерски менаџмент
Индустријско
7.
инжењерство и
1
1
Маркетинг
инжењерски менаџмент
Индустријско
8.
инжењерство и
2
2
Право
инжењерски менаџмент
Индустријско
Математика и
9.
инжењерство и
1
1
статистика
инжењерски менаџмент
Индустријско
10.
инжењерство и
3
3
Страни језици
инжењерски менаџмент
УКУПНО
31
редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПС, Предавач-П,
или друга звања..
Стандард 10. Организациона и материјална средства
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи
настава на студијском програму: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Укупна бруто површина у установи
Просторија
Амфитеатар
Учионице
Учионица 1
Учионица 2
Учионица 3
Учионица 4
Учионица 5
Учионица 6
3.
Компјутерска лабораторија
4.
Научноистраживачки
иновациони центар
5.
Лабораторија за СИР
6.
Библиотека
7.
Читаоница
Укупно за извођење наставе
8.
Наставнички кабинети
1.
2.
9.
10.
Зборница за професоре
Зборница за асистенте
м2
Навести адресу на којој се налази
просторија
Старо сајмиште 29
Број
места
80
Ознака
А1
Површина
м2
100
40
40
40
18
40
40
20
10
У1
У2
У3
У4
У5
У6
КЛ1
ИЦ1
53
53
53
27
53
53
40
25
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
10
ЛС1
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
4
3
4
3
4
5
10
10
НК1
НК2
НК3
НК4
НК5
НК6
ЗП1
ЗА1
20
33
35
542
26
21
26
20
12
17
26
20
-5-
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Студентска служба
3
Секретаријат
1
Студентски парламент
6
Тоалети
Тоалет за професоре (м)
2
Тоалет за професоре (ж)
2
Тоалет за студенте (м)
2
Тоалет за студенте (ж)
2
15.
Студентски клуб
10
16.
Ходник
Укупно за наставно и друго особље
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА У УСТАНОВИ
11.
12.
13.
14.
ССЛ
СЕК
СП1
25
12
12
ТМ1
ТЖ1
ТМ2
ТЖ2
СК1
7
7
10
10
23
20
294
836
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Старо сајмиште 29
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Назив, тип
Рачунар, АМД Sempron 2,2 GHz, HDD 160 GB, DVD-R
читач LG, ATX Middle Tower 400W, LCD Acer 16“, миш,
тастатура, Microsoft Windows OEM XP Profesional
Видео пројектор Toshiba
Видео пројектор Benq
ТВ ПЛАЗМА 32 Philips
ТВ ПЛАЗМА 50 LG
Графоскоп стони Х310,3 сочива
Рачунар лаптоп
Видео пројектор WorkBig IN 2104 – 0,6 m - 6,3 m
Видео пројектор WorkBig IN 37 – 0,7m-8m
Штампач ХП
Фотокопир апарат, Ксерокс
Намена
Практична настава
Број
30
1
3
5
3
1
5
5
5
2
1
Опрема Научно-истраживачког иновационог центра
Ред
број
1
Назив
Метода или техника
мерења
GASMET FTIR анализатор
спектроскопија, за
индустријске и еколошке
апликације
HACH DREL 2000
Звукометар CR:262 пружа све
податке на дисплеју и врши анализу
(или CR:800B напредни звукометар
и анализатор)
Zupčaste pumpe 3115 visokog
pritiska
- nazivni pritisak 200 bar
- radna zapremina 0,26....266,66 cm3
Опрема за анализу воде
Мониторинг у радној и
животној средини
4
5
Zupčaste pumpe ZPB visokog
pritiska
(istovetne BOSCH)
- nazivni pritisak 250 bar
Ком.
инструмент који може да се
користи у широком спектру
1
У индустријском амбијенту и
на отвореном терену
Прихваћен као решење за
оператере, менаџере и локалне
власти
1
У хидрауличком
систему
Општа намена
2
У хидрауличком
систему
Општа намена
2
2
3
Област примене
-6-
1
- radna zapremina 4 do 22,5 cm3
6
Zupčaste pumpe 3115 niskog pritiska
- nazivni pritisak 20 bar
- radna zapremina 6,66....66,66 cm3
У хидрауличком
систему
Општа намена
2
7
Ručne pumpe - klipne za opšte i
specijalne namene
- pritisak 60....1500 bar
- kapacitet 1....50 cm3 / dupli hod
У хидрауличком
систему
Општа намена
2
8
Компресор-агрегат: ИХП “Прва
петолетка“, 240l /min, са 2 клипа,
мотор 2.2kW,трофазни, 1+1 боца
50l
Мерно-испитни систем (пробни
сто; модуларна конфигурација по
потреби) за индустријску
пнеуматику
Мерно-испитни систем (пробни
сто; модуларна конфигурација по
потреби) за стандардну
хидраулику
Мерно-испитни систем (пробни
сто) за сервотехнику
У пнеуматским
системима
Општа намена
1
За потребе испитивања
пнеуматских система
Различите намене
(пнеуматске линије,
инсталација на аутобусима)
1
За потребе испитивања
хидрауличких система
Различите намене
(аутомобили, камиони,
трактори, грађевинске
машине)
Различите намене
(привредна и доставна
возила)
1
9
10
11
За потребе испитивања
сервоуправљача/
сервосистема
1
Физичко-хемијска лабораторија за
NDT (nedestruktivna ispitivanja;
ренген, ултразвук)
12
Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму:
Бр.
Предмет-и
Аутор-и
Издавач
Наслов
Универзитет
„Сингидунум“,
Основе инжењерства
ЛОЛА Институт
Принципи системског
инжењеринга
1.
Увод у инжењерство
М. Хелета , Д. Цветковић
2.
Увод у инжењерство
Љ. Драганавић
3.
Основе менаџмента
Богдан Попара
Јелена Вујичић
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Основе менаџмента
Основе менаџмента
Информационе
технологије
Информационе
технологије
Информационе
технологије
Информационе
технологије
Енглески језик I
ФСОМ
Основе менаџмента
Р. Томић и Ж.
Радосављевић
ФОРКУП, Нови
Сад
Привредна
академија, Нови Са
Милан Драшковић
ФСОМ, Бг.
Информационе
технологије I
ФСОМ Београд
Информационе
технологије
Драшковић М
ЕУМ, Београд,
Компјутерска нау ка
Драшковић М.
ФСОМ
Практикум за вежбе
Васев, Б.,
ФСОМ, Београд
Енглески језик 1,
М. Радосављевић
Драшковић М..
-7-
Менаџмент
Менаџмент у
модерном бизнису
приручник,
11.
12.
13.
14.
Енглески језик I
Прњат, З&В. Петковић
Енглески језик I
Murphy, R.,
Инжењерска економија
Инжењерска економија
Вукчевић М.М.
Енглески језик 1,
CUP, 2007.
English Grammar in
Use
Машински
факултет,
Подгорица
Инжењерска
економија
Дубоњић Р. Милановић
д.
Београд
Микић, С.
Еconomic and
industry
Драшковић Милан
ФСОМ, Бг.
Пословни
информациони системи
ФСОМ, Београд
Пословни
информациони
системи
ЕУМ, Београд
Компјутерска наука
University of Sibiu,
Romania
Managenet information
system in public
administration
Интегрисани системи
менаџмента
Инжењерска економија
15.
ФТБ, Београд
Инжењерска
економија
Инжењерска
економија и процес
планирања
16.
Пословни
информациони системи
17.
Пословни
информациони системи
Драшковић М.
18.
Пословни
информациони системи
Драшковић М.,
19.
Пословни
информациони системи
Cvejić, R.
20.
Инжењерски менаџмент
Стоиљковић В.,
Стоиљковић П.,
Обрадовић З.
CIM College, Ниш,
21.
Инжењерски менаџмент
Кнежевић, Р.,
ФСОМ
22.
Италијански језик I
23.
Италијански језик I
24.
Руски језик I
25.
Руски језик I
26.
Технолошки ситеми и
процеси
Ђорђевић, Т.,
ИЦИМ плус,
Крушевац,
Технолошки системи
27.
Технолошки системи и
процеси
Ранчић, М.
Издавачки центар
ИМ, Крушевац,
Технолошки процеси
- прерађивачка
производња
Богдан Попара
ФСОМ
Операциона
истраживања
ПМФ, Нови Сад,
Операциона
истрживања
28.
29.
Операциона
истраживања
Операциона
истраживања
Недељковић, М,
ФСОМ
Luciana Ziglio, Giovanna
Rizzо
Вера Белокапић Шкунца,
Б.Станковић, Љ.Несторов
К. Сурла, З. Лозанов
30.
Математика
Маркић, М.
31.
Математика
Маркић, М.
Аlma Edizioni,
Firenze.
Београд
Београд
Интернационални
универзитет
Пхилип ноел Бекер
Интернационални
универзитет
Пхилип ноел Бекер
-8-
Инжењерски
менаџмент
Приручник за
италијански језик
Еspresso 1
Пословни руски језик
1-2
Граматика руског
језика
Пословна математика
Збирка задатака из
математике
32.
Италијански језик II
Мaria Balì, Giovanna
Rizzo
Аlma Еdizioni,
33.
Италијански језик II
Матић М. Марија
ФСОМ
34.
Руски језик 2
35.
Руски језик 2
Арсеновић, С.
ФСОМ, Београд
36.
Статистика за инжењере
Марић, М.
ФСОМ,
М. Меркле, П. Васић,
Академска мисао,
Београд,
37.
Статистика за инжењере
38.
Маркетинг за инжењере
39.
Маркетинг за инжењере
40.
Индустријска
организација
41.
42.
Енглески језик II
43.
Енглески језик II
44.
Предузетништво
45.
Предузетништво
Ю.Г.Овсиенко,
Москва
Радосављевић Ж.
ФОРКУП, Београд,
Факултет за
пословне студије и
право, Београд,
Рајевић, Д.,
Shy, Oz,
Cambridge,
MA:The MITPress
Томић, Р.,
ФСОМ
Васев, Б.,
ФСОМ,
Прњат, З&В. Петковић,
Лојаничић, Р.,
Лојаничић, Р.,
46.
Енглески језик III
Прњат, З&В. Петковић,
47.
Енглески језик III
Murphy, R.
48.
Пословне финансије
49.
Пословне финансије
50.
Систем управљања
заштитом животне
средине
Савић С.,
51.
Систем управљања
заштитом животне
средине
Андре П., Митровић Ж.
52.
Управљање
технолошким развојем
Красуља Д., Иванишевић
М.
Пушара А.,
Јовановић, Л.,
Факултет за
трговину и
банкарство,
Београд,
Графо-пресс, Нови
Сад,
Приручник из
италијанског језика 2
Русский язык для
начинающих
Руски језик 2
Статистика за
инжењере
Вероватноћа и
статистика
Маркетинг за
инжењере
Маркетинг
Industrial
organization:Theory
and Application
Индустријска
организација
Енглески језик 2
Енглески језик 2,
Предузетништво
ФМСК
Предузетништво
структура и
управњаље
Факултет за
трговину и
банкарство,
Београд
Енглески језик 3
CUP
English Grammar in
Use
Економски
факултет Београд
Пословне финансије
ФСОМ
Пословне финансије
Београд, 2011
Сертификација
система управљања
заштитом животне
средине у Србији
Основе модела
еколошког система
Грмеч, Београд,
-9-
Еspresso 2
Управљање
технолошким
развојем
53.
54.
55.
Управљање
технолошким развојем
Управљање људским
ресурсима
Управљање људским
ресурсима
56.
Пројектни менаџмент
57.
Пројектни менаџмент
58.
Оперативни менаџмент
59.
Менаџмент квалитета
60.
Менаџмент квалитета
61.
62.
63.
64.
65.
Рачуноводство за
менаџере
Рачуноводство за
менаџере
Италијански језик III
Италијански језик III
Италијански језик III
66.
Руски језик 3
67.
Руски језик 3
68.
Менаџмент производно
услужног система
69.
70.
71.
72.
Менаџмент производно
услужног система
Савремене технологије
и концепти менаџмента
Савремене технологије
и концепти менаџмента
Савремене технологије
и концепти менаџмента
Леви Јакшић М.,
Меринковић С.,
Обрадовић Ј.,
Пржуљ, Ж.
ФОН, Београд
ФТБ, Београд,
Радосављевић, Д.,
ФОРКУП,
Петар Јовановић
ФОН, Бг.
Кнежевић др Раде
Милорад Попара, Богдан
Попара
Чекеревац, З.,
ФСОМ
Оперативни менаџмент
Београд
Сава Смиљић
ФСОМ
Лале, В.
ФОРКУП, Нови
Сад
ФСОМ, Београд
Маria Balì, Luciana Zigliо
Аlma Edizioni,
Firenze.
Матић М. Марија
ФСОМ
Арсеновић, С.
Лобашкова, Игнатьева
ФСОМ, Београд
Управљање
квалитетом
Основи интегралног
управљања
квалитетом производа
Рачуноводство за
менаџере
Управљачко
рачуноводство
Пословни
италијански
Еspressо 3
Економски
Факултет,Београд,
Приручник из
италијанског језика 3
Руски језик 3
Бизнес курс для
деловых людей
Менаџмент
производно-услужног
система
Трговински
менаџмент
Радосављевић Ж.,
Привредна
академија, Нови Сад
Менаџмент у модерном
бизнису
Бешић Ц.,
Технички факултет,
Чачак
Менџмент промена
Попара Б., Попара М.
Ловрета С.
Радосављевић Ж.,
Менаџмент новог
производа
Crawford Merle and
Benedetto Di Anthony
74.
Менаџмент новог
производа
Индустријски риск
менаџмент
Пројектни менаџмент
Митровић, Ж.
73.
75.
ФСОМ Београд
ВПШСС, Чачак,
Недељковић, М.
Менаџмент иновација
и технолошког
развоја
Менаџмент људских
ресурса
Управљање људским
ресурсима
Управљање
пројектом,
Москва
ФСОМ,
Савремени
менаџмент,
Проналазаштво,
Београд, 200
McGrawHill/Irwin,
New York
New Products
Management
Кнежевић, Р.
International journal
of economics and law,
Београд
Менаџмент процеса
стварања производа
посматран као систем
Yossi Sheffi
MIT Press
The Resilient
Enterprise:
Overcoming
- 10 -
Vulnerability for
Competitive Advantage
Business Continuity
Planning Methodology
Rizici prihvatanja
inovacionih tehnologija
Akhtar Syed and Afsar
Syed
Sentryx
77.
Индустријски риск
менаџмент
Индустријски риск
менаџмент
Smiljić, S.
Agroznanje,
Republika Srpska
78.
Менаџмент знања
Ж. Радосављевић
ЕдЦом, -Београд
Менаџмент знања од
предводништва до
маестралности и даље
79.
Менаџмент знања
ФОРКУП, Београд
Менаџмент знања
80.
Логистика
Београд
Логистика
81.
Логистика
СКЦ, Ниш
Стратегијски
менаџмент логистике
82.
Стратешки менаџмент
83.
Стратешки менаџмент
84.
Системи за подршку у
одлучивању
85.
Системи за подршку у
одлучивању
Turban E., Aronson J.E.,
Liang T., Sharda R
86.
87.
88.
Пословно право и етика
Пословно право и етика
Право ЕУ
89.
Право ЕУ
Бесаровић И.
Босанац, Д.,
Комљеновић, Б.
Радивојевић,З;
Кнежевић-Предић, В
76.
Ж. Радосављевић и С.
Паић
Арсић, М
Барац Н., Миловановић Г
92.
Управљање
технолошким
иновацијама
Управљање
технолошким
иновацијама
Електронско пословање
93.
Електронско пословање
90.
91.
Јелена Вујичић
ФСОМ, Бг
Thompson A Arthur,
Strickland A.J. and Gamble McGraw Hill/ Irwin
E. John
Univerzitet
Grupa autora
Singidunum,
Beograd
Стратешки менаџмент
Strategic Management
Sistemi za podršku
odlučivanju
Decision Support and
Business Intelligence
Systems
Интермеx, Београд, Пословно право
Форкуп, Нови Сад Привредно право
Београд
Право Европске уније
Институције
СВЕН, Ниш
Европске Уније
Pearson Education
Д. Живковић,
Технички факултет,
Бор
Управљање новим
технологијама и
иновацијама
М. Леви-Јакшић, С.
Маринковић, Ј. Обрадовић,
ФОН, Београд
Менаџмент иновација и
технолошког развоја
Милан Драшковић
ФСОМ, Бг
Електронско пословање
Београд
Принципи продаје
Кочовић П
Стандард 11. Контрола квалитета
Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета.
Р.Б
Име и презиме
Звање
1.
Проф. др Богдан М. Попара
Ванредни професор
2.
Драган М. Влаховић
Дипл. правник, секретар
3.
Александра В. Терзић
Студент
- 11 -
Стандард 12. Студије на даљину
- 12 -
Download

tabele za studijski prvog nivoa