СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНЂИЈА СЕПТЕМБАР 2013. године
Бр.телефона: Директор – 022/551- 854
Централа - 022/552- 373
Факс
- 022/551 – 854
Електронска пошта: [email protected]
Интернет адреса : www.natosevicin.edu.rs
Бр.регистрације: Фи 536/97 од 09.07.1997 год., Шифра делатности:8532
Матични број: 08656550, Пиб: 1007018013
Текући рачун школе: 840-1529660-24
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Садржај
1. УВОДНИ ДЕО ................................................................................................................................................................ 4
1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ................................................................................................................................ 4
1.2 ВИЗИЈА ШКОЛЕ...................................................................................................................................................... 6
1.3 МИСИЈА ШКОЛЕ .................................................................................................................................................... 6
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДA ............................................................................................................................................. 6
3. УСЛОВИ РАДА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ” ........................................................................................................ 7
3.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ....................................................................................................... 7
3.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ............................................................................................................................... 10
4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”......................................................................................... 37
4.1.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА......................................................................................... 37
4.1.2 МЕСТО СТАНОВАЊА И ЂАЦИ ПУТНИЦИ.................................................................................................... 37
4.1.3 ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА .................................................................................................................... 39
4.1.4. ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА ................................................................................................................... 39
4.1.5. БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА .......................................................................................................................... 39
5. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.................................................................................................................... 40
5.1.1. ИЗБОРНА НАСТАВА ........................................................................................................................................ 40
5.1.2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ......................................................................................... 42
5.1.3. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ .................................................................................................. 42
5.1.4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА .......................................................................... 45
6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА-АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ.................................................................................... 70
6.1. РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И ДРУГИ ИСПИТИ................................................................................................... 71
7. ПЛАНОВИ РАДА ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ............................................. 72
7.1. РЕДОВНА НАСТАВА ........................................................................................................................................... 72
7.2. УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ .............................................................................................................. 72
7.3. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ...................................................................................................... 72
7.3.1. ДОПУНСКИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ................................................................................................. 72
7.3.2. ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД................................................................................................. 75
8. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ.................................................................................................... 78
8.1. СЛОБОДНЕ И СТВАРАЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА.............................................................................. 78
8.2. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ................................................. 78
9. ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ” ........................................................... 84
9.1.1. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ СШ” Др Ђорђе Натошевић” ............................................................ 86
9.1.2. АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” .................................................................. 86
9.1.3.ПЛАН ЗА ЕСТЕТСКО, ЕКОЛОШКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ ............................................. 86
9.1.4ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА...................................................................... 88
9.1.5 ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА ................................................................................................................................ 89
9.1.6 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА .................................................................................................. 91
9.1.7САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА , КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ................................................ 105
10. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ .................................................................................................. 106
10.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШК. 2013/2014. ГОД. ............................................................... 106
10.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД. .................................................... 110
10.3. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ................................................................................................ 112
10.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
................................................................................................................................................................................... 114
10.5. ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ............................................. 115
10.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД. .......................................... 116
10.7.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД. .............................................................. 120
11. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ..................................................................................... 136
11.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ .................................................................. 136
12. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ................................................................................. 137
2
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
13. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013 /2014. ГОДИНУ ............................. 143
13.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ .............................................................. 143
13.2. ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А ................................................................................................................................... 145
14. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
....................................................................................................................................................................................... 146
14.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У СШ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”............................................................................................. 150
14.2. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ .............................................................................. 150
15. ПЛАН УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ................................. 151
16. ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г. ........................................................................... 152
17. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ........................................................................................................... 152
18. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ .............................................................................................. 155
19. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ” ..... 162
19.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”.................................................................... 162
19.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА............................................................................................................. 167
19.3. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ .......................................... 170
19.4. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ................................................................................................................ 171
19.5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА................................................................................................................. 173
20. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА........................................................ 175
21. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ......................................................................................................................................... 177
22. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА ....................................................................................................... 177
23. ПРИЛОЗИ ................................................................................................................................................................ 179
3
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
На основу члана 57.став 1.тачка 2.Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник
РС”,број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 23.став 1.тачка 3. Статута Средње школе “Др Ђорђе Натошевић” у Инђији,
Школски одбор СШ ”Др Ђорђе Натошевић”на својој 44. седници одржаној дана 12.09.2013 г.,донео је
Годишњи план рада школе
за школску 2013/2014. годину
1. УВОДНИ ДЕО
1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Средња Школа „Др Ђорђе Натошевић” из Инђије је основана Одлуком Владе Републике Србије, а
на основу члана 11 става 2 Закона о средњој школи, за обављање делатности у области средњег образовања
и васпитања у подручјима рада:
 трговина, угоститељство и туризам

текстилство и кожарство

личне услуге
Ова Одлука је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 24 од 04.06.1997. године.
Школа послује под називом: Средња школа „Др Ђорђе Натошевић” са потпуном одговорношћу. Седиште
школе је у Инђији, Трг Слободе, број 2а. Школа је уписана код Привредног суда у Сремској Митровици
09.07.1997. у регистарском улошку број 1-7805, ознака и број Решења Фи-536/97. Основна делатност школе
је средње стручно образовање. Ова делатност обухвата средње образовање и васпитање у подручјима рада:
трговина, угоститељство и туризам, текстилство и кожарство и личне услуге. Школа обавља образовноваспитну делатност остваривањем Наставног плана и програма стручне школе у трајању од три године - за
подручје трада трговина, угоститељство и туризам образовни профили су: трговац, кувар и конобар; за
подручје рада личне услуге образовни профили су женски фризер и мушки фризер. Школа је верификована
за постојеће образовне профиле Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-0500106/94-03 од 04.06.1998.год.
Од школске 2004/2005. године решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу број 106-02200314/2003-02 од 26.јануара 2004.год. школа је верификована за почетак рада и обављање делатности
образовања и васпитања у подручју рада економија, право и администрација за образовни профил
економски техничар у четворогодишњем трајању Решењем Покрајинског секретаријата за образовање и
културу бр. 106-022-00458/2004-01 од 08.12.2004. године школа је верификована за почетак рада и обављање
делатности образовања и васпитања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам за образовни
профил:

туристички техничар у четворогодишњем трајању

у подручју рада економија, право и администрација за образовни профил
четворогодишњем трајању
царински техничар у
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00646/2005-01 од
27.02.2006.г. школа је верификована за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања у
подручју рада текстилство и кожарство за образовни профил:
- техничар моделар одеће у четворогодишњем трајању
Због пролема уписа мањег броја ученика у образовном профилу трговац у којем је било предвиђено
да се упишу два одељења, школа је у децембру 2009 год. поднела захтев Покрајинском секретаријату за
образовање
да јој се одобри обављање делатности образовања и васпитања у подручју рада
трговина,угоститељство и туризам за образовни профил трговински техничар у четворогодишњем трајању.
4
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање број 106-022-00666/2009-01 од 29.01.2010 год.утврђено
је да школа испуњава услове за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања у подручју
рада трговина,угоститељство и туризам за образовни профил трговински техничар у четворогодишњем
трајању.
Покрајинском секретаријату за образовање школа је доставила план уписа за 2010/2011 год.у коме је
предвиђено да се уместо једног одељења ученика образовн профил трговац у трогодишњем трајању упише
једно одељење у образовн профил трговински техничар у четворогодишњем трајању. Школи то није
одобрено тако да је план остао исти као и школске 2009/2010 год.
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање број 106-022-37/2011-01 од 11.02.2011 год. утврђено је
да школа испуњава услове за почетак рада и обављање делатности образовања и васпитања у подручју рада
економија, право и администрација за образовни профил комерцијалиста-оглед у четворогодишњем трајању.
Ускладу са наведеним,одлуком Наставничког већа и Школског одбора,планирано је да се у школску
2011/2012 годину упише 7 одељење у први разред и то једно одељење трговаца,једно одељење мушких и
женских фризера,једно одељење кувара и конобара,једно одељење туристичких техничара,једно одељење
економских техничара,једно одељење техничара моделара одеће и једно одељење трговинског техничара а
што је одобрено од Покрајинског секретаријатаза обазовање.Такође,планирано је да се у други разред упише
7 одељења,у трећи разред 7 одељења и у четврти разред три одељења.
Због недовољне заинтересованости ученика у школској 2011/2012 год. за образовни профил трговац за који
се пријавило само 7 ученика,то одељење није формирано тако да у школи има 6 одељења првог
разреда.Такође,због малог броја ученика у образовном профилу трговац у трећем разреду(21 ученик) уместо
два одељења формирано је само једно,тако да у школи има укупно 6 одељења трећег разреда.Укупно у
школској 2011/2012 год. школи има 22 одељења и то 6 у првом,7 у другом,6 у трећем и 3 у четвртом разреду.
За школску 2012/2013 год.школа је Покрајинском секретаријату за образовање доставила предлог плана
уписа 6 одељења првог разреда и то једно одељење мушких и женских фризера,једно одељењ кувара и
конобра,једно одељењеекономских техничара,једно одељење техничара-моделара одеће,једно одељење
туристичких техничара и једно одељење комерцијалиста-оглед,који је покрајинском секретаријату за
образовање одобрио.Такође,планирано је да се у други разред упише 6 одељења,у трећи разред 7 одељења у
у четврти разред три одељења.
Након распореда ученика у први разред средње школе од стране Министарства просвете попуњена су места
у свим одељењима првог разреда осим у одељењу техничара-моделара одеће где је остало седам слободних
места, која су у међувремену попуњена,тако да су сва одељења првог разреда у школској 2012/2013 год.
попуњена.
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање,управу и националне заједнице број 128-022-154/201301 од 19.03.2013 год.,утврђено је да школа испуњава услове за почетак рада и обављање делатности
образовања и в аспитања у подручју рада трговина,угоститељство и туризам за образовне профиле конобар
у трогодишњем трајању и кувар у трогодишњем трајању.
Одлуком Наставничког већа и Школског одбора за школску 2013/2014 год.школа је Покрајинском
секретаријату за образовање доставила предлог плана уписа 6 одељења редовних ућеника првог разреда и
то једно одељење мушких и женских фризера, једно одељењ кувара и конобра,једно одељење економских
техничара, једно одељење техничара-моделара одеће,једно одељење туристичких техничара и једно
одељење комерцијалиста-оглед,који је покрајинском секретаријату за образовање одобрио. Такође,
планиран је упис по пет ванредних ученика у први разред образовних профила мушки фризер,женски
фризер,кувар и конобар и такав план је достављен Покрајинском секретаријату за образовање, а конкурсом
за упис у први разред школске 2013/2014 год.у школи је одобрен упис по пет ванредних ученика у први
разред за образовне профиле мушки фризер ,женски фризер, кувар и конобар,економски
техничар,туристички техничар и техничар моделар одеће. Планирано је да се у други разред упише 6
одељења,у трећи разред 6 одељења у у четврти разред три одељења.
Након распореда ученика у први разред средње школе од стране Министарства просвете попуњена су места
у свим одељењима првог разреда осим у одељењу техничара-моделара одеће где је остало дванаест
5
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
слободних места од којих су два у међувремену попуњена,и пет слободних места у образовном профилу
мушки фризер од којих је једно попуњено,тако да је у првом разреду у школској 2013/2014 год.остало
укупно само 14 непопуњених места, што је одлична реализација плана уписа,имајући у виду проблеме
везане за реализацију завршног испита у основним школама, као и реализацију плана уписа у другим
средњим школама у Инђији и окружењу.
Потребно је, имајући у виду све битне елементе, извршити анализу и у складу са интересом друштвене
заједнице и школе, да Покрајинском секретаријату за образовање школа предложи план уписа за школску
2014/2015 год.
Поред основне делатности планира се да школа у овој школској години ради обезбеђивања додатних
средстава за виши квалитет образовања обавља и проширену делатност кроз остваривање програма
практичне наставе и вежби у образовним профилима за које буду обезбеђени одговарајући услови, чиме би
се допринело унапређењу и рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.
1.2 ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Желимо да обезбедимо бољу сарадњу ученика, наставника и родитеља,да наставу подигнемо на виши ниво
првенствено усаглашавањем критеријума оцењивања и даљим усавршавањем наставника за наставни
процес.Желимо да побољшамо мотивисаност свих учесника и да ученици по завршетку школовања буду
оспособљени за самосталан рад, стално усавршавање и наставак образовања.
1.3 МИСИЈА ШКОЛЕ
СШ «Др Ђорђе Натошевић» из Инђије је стручна школа са разноврсним, атрактивним образовним
профилима, а циљ нам је да код ученика негујемо толеранцију и развијамо одговорност,
креативност,другарсво,свест о неопходности сталног усавршавања.
Нашу школу похађају деца из различитих мултикултуралних средина.
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДA
Израда Годишњег плана радна је обавеза Школе која је утврђена Законом о средњој школи, члан 89. Закона
о oсновама система oбразовања и васпитања. Школа до 15. септембра доноси Годишњи план рада којим се
утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма.
Годишњи план рада се заснива на следећим документима:
1. Закон о основама система образовања и васпитања Сл. Гл.РС бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013
2. Закон о средњем образовању и васпитању Сл. Гл. РС бр. 55/2013
3. Закон о раду Сл. Гл. РС бр. 24/05 и 61/05
4. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима Сл. Гл. РС бр. 72/09
5. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним школама
Просветни гл. Бр. 6/90, 4/91, 7/93, 10/03, 8/2010... 11/2013
6. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наст. Средстава за остваривање плана и
програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена
Просв. Гл.бр. 7/91
7. Општа педагошко дидактичка упутства за остваривање садржаја програма Просв. Гл. 4/91
8. Правилник о евиденције у средњој школи Сл. Гл. Бр. 31/06 и 51/06
9. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњим школама Сл. Гл. Просв. Гл. 1/93
10.Правилник о јавним исправама које издаје средња школа Сл. Гл. Бр. 16/96, 53/99
11.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика сл. Гл. Бр. 37/93
12.Правилник о цени услуга сл. Гл. Бр. 35/93
6
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
13.Правилник о педагошкој норми сл. Гл. Пр.г. бр.1/92....2/200
14.Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску
2013/2014. Покрајински секретаријат за образовање Број: 128-61-12/2013-011, У Новом Саду,
29.05. 2013. године
15.Правилник о оцењивању ученика у средњој школи 33/99, 108/03
16.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручним школама подручје рада – личне услуге Пр. Гл. 23/2007, 7/2013
17.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручним школама подручје рада економија, право и администрација – област економија Пр. Гл.
11/2006,.... 04/2013.
18.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и
програма образовања и васпитања за стручне спреме у стручним школама за подручје рада економија, право
и администрација Пр.гл. 9/91, 2/98
19.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручним школама област текстилство и кожарство Пр. Гл. 12/93, 1/94, 9/95, 10/02......7/2013
20.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и
програма образовања и васпитања за стручне предмете за III и IV степен у стручним школама за подручје
рада трговин, туризам и угоститељство област – трговина Пр.гл. 20/93....8/2009
21. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам Пр. Гласник бр. 10/12
22. Правилник о наставном плануи програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам Пр. Гласник бр. 15/93.....8/13
23. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил комерцијалиста Пр. Гласник бр.
12/2007, 5/2011 и 2/2012
- остали важећи правилници о наставним плановима и програмима са изменама и допунама, важећи
подзаконски акти, нормативи, основи програма рада, упутства и остали педагошки и управни прописи који
одређују структуру и садржај годишњег плана рада средње школе,
- школски развојни план
- остварени резултати рада у претходној школској години, успешно запошљавање и примена стеченог знања
у пракси као и наставак школовања ученика на високим школама и факултетима,
- закључци органа управљања и стручних органа школе,
-резултати самовредновања,
- записници просветног инспектора,
- извештај о стручном усавршавању запослених,
- извештај тима за затиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања,и других тимова,
-потреба обезбеђивања јединственог и усаглашеног деловања свих облика рада у школи, што доприноси
остваривању општег циља образовања и васпитања, односно пуног интелектуалног, емоционалног,
социјалног, моралног и физичког развоја сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним
потребама и интересовањима
- и другим документима
3. УСЛОВИ РАДА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
3.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Средства за финансирање делатности Школа ће остваривати из буџета Републике Србије
аутономне покрајине и Општине, у складу са Законом. Такође, планира се и остваривање
сопствених прихода по основу проширене делатности, донација, спонзорства, школарина,
учешћем родитеља, уговора и других послова у складу са Законом. Школа ће такође
конкурисати са својим пројектима код Покрајинског секретаријата за образовање,
Министарства просвете и других организација.
7
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ШКОЛСКИ ПРОСТОР И ОПРЕМА
У школској 2013/2014.години школа ће за извођење теоријске наставе користити
простор у згради у Инђији, Трг Слободе 2а заједно са Гимназијом, тако што ће се месечно
мењати смене ( у септембру је наша школа у послеподневној смени). Заједно са
Гимназијом школа ће користити и библиотеку. За три одељења настава ће се
организовати у учионицама које ће у супротној смени користити Техничка школа
''Михајло Пупин '' у Инђији, Цара Душана бр.2. Настава савремене пословне
коресподенције вршиће се у информатичком кабинету у приземљу зграде школе заједно са
'' Гимназијом''у супротним сменама . Настава физичког васпитања ће се изводити у сали у
оквиру школе, у Спортској Хали и на отвореним спортским теренима. Школа за
организовање образовно-васпитног рада располаже следећим простором и наставним
средствима :
Просторије за извођење образовно- васпитног рада:
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
назив просторије
Универзална учионица
Кабинет
Зборница
Библиотека
Просторије администрације
Ходник
Степениште
Санитарни чвор
Двориште
Фискултурна сала
Канцеларија за педагога
број
20
5
1
1
2
4
2
4
1
1
1
8
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Општа наставна средства :
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Дијапројектор
Графоскоп
Пројектор
Радио-касетофон
Видео-рекордер
Музички стуб
ТВ пријемник у боји
ДВД
Дигитални фотоапарат
Апарат за копирање
Компјутери
Лаптоп
Штампачи
Флип-чарт
ЦД-плејер
Мултифункционални уређаји
Скенер
UPS
Дигитална камера
Видео бим уређаји
Сецкалица
Штапни миксер
Кљешта за надоградњу косе
Лопте за одбојку
и друга наставна средства
количина
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
44
4
4
2
7
2
1
3
1
4
1
1
1
5
Донацијом Европске уније у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије,а у оквиру пројекта
модернизација образовања,школа је опремљена са следећом опремом: 18 рачунара,2 фотокопир апарата,1
сервер,2 лаптопа,2 ласерска hштампача,1 штампач у боји,2 флипчарт табле,1 машина коричење фасцикли и
20 флеш меморија.Опрема је смештене у кабинет информатике,а за њено стављање у пуну
функцију,потребно је кабинет помоћу покретне преграде поделити на два дела како би у исто време наставу
могле имати две групе ученика.
Током школске 2006/2007. године дошло је до комплетне замене столарије, кречења, хобловања и
лакирања паркета у свим просторијама школе.
За извођење практичне наставе користиће се кабинети у оквиру Школе као и објекти ван школског
простора, на основу уговора. Практична настава за куваре и конобаре ће се изводити у кабинету за
куварство и услуживање у оквиру просторија ФК «Инђија» на градском стадиону, а по потреби, делом и на
основу уговора ( у Предшколској установи ,,Бошко Буха’’, основним школама у Инђији, «Сателиту» и
другим угоститељским објектима у Инђији и другим местима). Такође у циљу унапређења и квалитетнијег
обављања практичне наставе и обезбеђивања средстава за виши квалитет образовања, планира се уколико
буду створени условик обављање проширене делатности која у претходном периоду није обављена, као и
ангажовање ученика у оквиру практичне наставе на реализацији свечаности које организује школа , СО
Инђија итд.
Практична настава техничара моделара одеће ће се изводити у кабинету у згради школе који је у
априлу и мају 2004. године уз учешће Америчке фондације за развој ( АДФ ) од 75% и Општине Инђија од
25% опремљен са 15 индустријских равноштепајућих машина, две специјалне машине ендлерице,
вертикалним ножем за кројење, универзалним столом за пеглање, парним котлом и две парне пегле, чиме су
створени услови за обављање практичне наставе за ученике тих образовних профила. Потребно је још
набавити наставна средства за потребе предмета Моделовање и Цртање и сликање за техничаре моделаре
одеће.
За извођење практичне наставе мушких и женских фризера користиће се кабинет у улици Цара
Душана бр.4 а део практичне наставе ће се обављати и у приватним салонима због тога што у кабинету нема
9
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
довољно простора за све ученике. Потребно је у наредном периоду постојећи кабинет додатно опремити, а
такође и обезбедити додатни одговарајући простор како би се практична настава у потпуности реализовала у
склопу школе и такође омогућило и квалитетније обављање образовно-васпитног рада.
Практична настава за трговинске техничаре ће се реализовати у продавницама трговинских
предузећа : АД ,,Укус-Луки’’ Инђија, ,,ЗАМ’’жути драгстор, ,,Delhaize Serbia’’, Swisslion-Таково, Мobil 1Targo product, CBT-бела техника као и у другим трговинским предузећима и продавницама на основу
закључених уговора.
Вежбе из предмета пословна информатика, савремена пословна коресподенција,и других предмета код којих
је по наставним плановима и програмима предвиђено изводиће се у кабинету број 4 у кабинету у приземљу
школе,који ће се користити заједно са ’’ Гимназијом’’ у супротним сменама. Настава у блоку из
рачуноводства биће реализована у предузећима у Инђији, а по потреби и у другим местима.
Такође, пошто је школа верификована за обављање делатности у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам, образовни профил туристички техничар, потребно је опремити кабинет за
извођење наставе предмета агенцијско-хотелијерско пословање. Блок настава из агенцијског и хотелијерског
пословања изводиће се у туристичким агенцијама и хотелима у Инђији, Новом Саду, Београду и по потреби
у другим местима.
У реализацији програма а посебно практичне наставе и вежби школа је суочена са проблемима који
се односе пре свега на недостатак простора и недовољну опремљеност кабинета због чега ће се део
практичне наставе реализовати у објектима ван Школе. Такође, Школа нема простор за кабинет за извођење
вежби из трговинског пословања а постојећи кабинети за извођење наставе и вежби из рачунарства и
информатике,пословне информатике,савремене пословне коресподенције,рачуноводства и других предмета
у складу са наставним плановима и програмима нису довољни. Ситуација ће се највероватније побољшати
по исељењу Народне библиотеке «Др Ђорђе Натошевић» на нову локацију .
Потребно је на седницама Школског одбора разматрати услове рада Школе и предузимати мере за
њихово побољшање. У циљу побољшања услова рада Школе подносиће се захтеви Општини, Покрајинском
секретаријату за образовање, Министарсву просвете Републике Србије итд.
Посебна пажња ће и у наредном периоду бити посвећена обезбеђењу потребног простора и
додатном опремању кабинета за извођење
практичне наставе и вежби из трговинског
пословања,агенцијског и хотелијерског пословања,рачуноводства и других премета у складу са наставним
планом и програмом. ,Такође, потребно је наставити са побољшањем услова за извођење наставе стручних и
општеобразовних предмета набавком неопходне опреме и наставних средстава као и стручне литературе и
стручних часописа за потребе наставника и ученика.
Реализација претходног зависиће пре свега од могућности друштвене заједнице да изађе у сусрет потребама
школе.
3.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
РАДНО МЕСТО
VII
VI
V
послови у настави
директор
наставици
стр.сарадник
1
50
1
5
7
IV
III
10
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
секретар
шеф рачунов.
Админ.финснс. рад.
библиотекар
пом.тех.особље
домар и ложач
пом.техн.особље
1
1
0,5
0,5
1
5
Оцена кадровских услова уз констатацију да ли има потребе за променом
Квалификациона структура запослених одговара Нормативу наставног кадра и на задовољавајућем
је нивоу. Радне и стручне способности наставног кадра су добре. Перманентно се прате и примењују
промене које се дешавају у образовно-васпитном раду и у њима се активно учествује.
СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА
Лиценца
рб
Предмет који предаје
Име и презиме
1.
2.
3.
4.
Брзак Гордана
Миловановић Милица
Павловић Милана
Јањушевић Драгана
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Мрђа Олгица
Блануша Николина
Дошен Верица
Туваџић Вукица
Поповић Татјана
Свилар Сенка
Манић Сања
Ћалић Душица
Рагаји Ана
Врста
стручне
спреме
%
Ангажова
Радни
стаж
ња у
школи
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
VII1
VII1
VII1
VII1
23
31
2
13
да
да
не
да
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Немачки језик
Немачки језик
Немачки језик
Немачки језик
Руски језик
Историја
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Грађанско васпитање
Географија
Музичко васпитање
Ликовно васпитање
Физичко васпитање
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
9
1
28
31
12
13
23
27
10
да
не
да
да
да
да
не
да
да
VII1
VII1
11
28
да
да
VII1
Vii1
VII1
VII1
27
19
11
31
да
да
да
да
50
100
77,78
77,78
22,22
100
94,44
100
60
38
11,11
27,78
72,22
65
35
20
75
5
20
15
40
100
20. Чинку Нада
Физичко васпитање
VII1
17
да
100
21. Лекић Даница
Физичко васпитање
VII1
6
не
10
14. Јерковић Гордана
15. Жижић Љиљана
16.
17.
18.
19.
Петковић Мирослав
Шајић Драгица
Ајбек Маја
Јагодић Мирослав
11
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Изабрани спорт
Математика
Математика
22. Гелић Недељко
23. Ракић-Тодоровић
Александра
24. Дубовски Мартина
25. Јовановић Данијела
26. Новаковић Мирјана
27. Петровић Милица
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Зорић-Мазињанин Драгана
Банић Љиљана
Шкрбић Наташа
Косановић Ратко
Бјелић Ханади
Ућукало Веселинка
Малешевић Зоран
Матијевић Снежана
Хаџић Слободанка
37.
38.
39.
40.
Мељник Светлана
Ћуић Јованка
Димитров Гордана
Савановић Зорица
41. Мудрић Гордана
42. Жунић Оља
43. Младеновић Драгана
44. Јањић Срђана
Равњак Радмила
45.
46. Филиповић Драган
47. Винчић Јелена
48. Марчета Весна
49. Грбић Ивана
50. Коралија Јасмина
Крчмар Злата
Тривунџа Смиљка
Ковачевић Татјана
Тодић Неда
Савић Бранка
Маглов-Маљковић
56.
Александра
57. Милуровић Маргарета
58. Ковачевић Нада
51.
52.
53.
54.
55.
VII1
VII1
26
4
да
да
VII1
VII1
VII1
VII1
1
11
1
12
не
да
не
да
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
VII1
10
18
14
18
13
35
10
3
да
да
да
да
да
Да
Не
не
да
VII1
VII1
VII1
VII1
21
36
17
Економска група предмета
Економска група предмета
Економска група предмета
Рачунарство и информатика
Економска група предмета
VII1
VII1
VII1
25
19
VII1
18
Економска група предмета
VII1
6
Пословна информатика
Практична настава-женски и мушки
фризер
Практична настава-мушки и женски
фризер
Практична настава-мушки и женски
фризер
Практична настава-мушки и женски
фризер
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Текстилна група предмета
Текстилна група предмета
VII1
13
V
2
V
15
V
13
V
13
V
VI
VI
VII1
VII1
38
16
16
4
16
Уметничка група предм.
VII1
14
Уметничка група предм.
Куварсство са практичном наставом
VII1
V
27
27
Математика
Физика
Хемија
Биологија, Екологија
Биологија, Екологија
Група правних предмета
Социологија
Филозофија
Рачунарство и информатика
Психологија
Верска настава
Група медицинских пред.
Познавање робе и познавање
материјала
Економска група предмета
Економска група предмета
Економска група предмета
Економска група предмета
23
23
18
да
да
да
да
да
да
не
не
не
5
100
85
94,44
40
65
35
10
20
65
35
10
100
50
95
46
95
100
100
100
98
2
100
100
100
не
не
20
5
95
40
100
да
100
да
100
не
100
да
да
да
не
да
да
100
100
100
100
100
75
да
да
20
100
12
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
59. Цвишић Љубица
60. Бошковић Ненад
Услуживање са практичном наставом
Услуживање са практичном наставом
V
VI
28
17
61. Кецман Милица
Куварство са практичном наставом
VI
2
62. Георгијевић Лидија
Куварство са практичном наставом
VI
0
да
да
не
100
60
100
не
30
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Лиценца
Ред.
Бр.
Име и презиме
Радно место
%
Ангажо
Врста стручне
Радни стаж
спреме
вања у
школи
1.
Станислава Јовановиц
Педагог
VII1
11
да
100
2.
Ђорђе Боснић
Библиотекар
VII1
39
да
33
3.
Зорица Хелаћ
Библиотекар
VII1
20
да
17
-
Табеларни приказ задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље за наставнике саставни је
део годишњег плана рада и дат је прилогу
СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ КАДРА
Ред.
Бр.
Име и презиме
Радно место
Врста *стручне
спреме
Лиценц
а
Радни
стаж
%
Ангажо
вања у
школи
1.
Кркобабић Мирослав
Директор
VII1
27
да
100
2.
Бодрожић Љиљана
Секретар
VII1
8
да
100
3.
Софиљ Нада
Шеф рачуноводства
VI
36
100
4.
Марчетић Слободанка
Административни радник
IV
21
50
5.
Хлатки Васиљ
Домар
III
34
100
6.
Кукић Драгица
Спремачица
I
32
100
13
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
7.
Лајбеншпергер Невенка
Спремачица
IV
20
100
8.
Остојић Ружица
Спремачица
I
15
100
9.
Томић Милена
Спремачица
III
23
100
10.
Роквић Драгана
Спремачица
IV
15
100
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Наставници и стручни сарадници ће годишњи одмор користити за време летњег распуста у
периоду од 24.јуна до 20.августа 2014 год.
Ваннаставно особље ће годишњи одмор користити за време летњег распуста и у складу са
потребама посла.
14
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
наставник
број
часова
предмет
Брзак Гордана
9
српски језик и књижевност
Миловановић Милица
18
српски језик и књижевност
Павловић Милана
15
српски језик и књижевност
Јањушевић Драгана
19
српски језик и књижевност
Ћалић Душица
10
3
руски језик – II страни језик
руски језик – I страни језик
Дошен Верица
18
енглески језик - I страни језик
Мрђа Олгица
18
енглески језик - I страни језик
Блануша Николина
17
енглески језик - I страни језик
Тувеџић Вукица
12
немачки језик - II страни језик
Поповић Татјана
8
немачки језик – II страни језик
Манић Сања
5
немачки језик - II страни језик
одељење
Е4, ТМ1, КО2
Е2, ТМ3, ТМ4,КО1, Т3,К1
Ф2, Ф3,ТТ3,ТМ2, Е1
Ф1,ТТ1, ТТ4, ТТ2, Е3, К2, К3
КО2, ТТ4, ТТ1
Е3/ТТ3
Е1, ТТ1, Е2, ТТ3, Е3, Е4
К1, ТМ2, ТТ2, КО2, Ф3, ТМ3, К3, ТМ4
Ф1, Ф2, ТМ1, К2, КО1, Т3, ТТ4
ТТ2, ТТ3, КО2,К1
К2,К3
K3,К1
15
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Свилар Сенка
2
немачки језик – I страни језик
КО1
Јерковић Гордана
4
историја
Рагаји Ана
13
историја
Рагаји Ана
7
грађанско васпитање
ТМ2/К2, Т3/Ф3, Ф2/ТТ2/КО2/Е2, Ф1/КО1/Е1,
ТТ1/К1/ТМ1, Е4/ТМ4/ТТ4,Е3/К3
Банић Љиљана
3
основи права
КО1
Банић Љиљана
4
устав и права грађана
Ф3,К3,ТТ3,ТМ4
Банић Љиљана
4
уставно и привредно право
Е3,Е4
Банић Љиљана
2
право
ТТ4
Банић Љиљана
3
право у трговини
КО2
Жижић Љиљана
5
географија
Жижић Љиљана
6
туристичка географија
К3,ТТ3,ТТ4
Жижић Љиљана
4
економска географија
КО1,Е2
Жижић Љиљана
1
грађанско васпитање
Петковић Мирослав
3
1
Географија
Туристичка географија
Ајбек Маја
4
ликовна култура
Е2, ТТ2
Е1, ТТ1, ТМ1, ТМ2, КО1, Ф1
ТТ1, ТТ2, ТМ1
ТТ3/ТМ3
К1,Ф1
К2
Ф2, ТТ2, КО2
16
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Ајбек Маја
4
историја уметности
ТТ3,ТТ4
Шајић Драгица
3
музичка уметност
ТТ1,Ф2,К2
Чинку Нада
20
физичко васпитање
Е2, Е3, Е4, К3, ТМ1, ТМ3, ТМ4, Ф3,
КО1,КО2
Јагодић Мирослав
20
физичко васпитање
К1, К2, ТМ2, Ф1, Ф2, Т3, ТТ1, ТТ2,
ТТ3, ТТ4
Лекић Даница
3
1
физичко васпитање
Изабрани спорт
Е1
К2
Гелић Недељко
18
математика
Дубовски Мартина
17
математика
Ракић-Тодоровић
Александра
16
математика
Новаковић Мирјана
13
хемија
Хаџић Слободанка
7
познавање робе
Хаџић Слободанка
4
познавање препарата
Ф1,Ф2
Хаџић Слободанка
2
комерцијално познавање робе
Е2
Хаџић Слободанка
4
исхрана
К1,К2
Хаџић Слободанка
2
Познавање животних намирница
К2
Јовановић Данијела
8
физика
Е3, ТТ4, ТТ2, Ф2, КО2, Е1, К3
К2, ТМ2, Т3, ТМ4, ТМ3, ТТ1, Ф1
Е2, ТТ3, Е4, К1, КО1, ТМ1
Ф1, Ф2, Ф3, Е1, ТТ1, ТТ2, К1
Т3, К3
Ф1, ТТ1, Ф2, ТТ2
17
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Петровић Милица
4
биологија
ТМ1,ТТ2
Петровић Милица
3
екологија и заштита животне
средине
К2,F1,
Петровић Милица
2
екологија
E1
Зорић- Мазињанин
Драгана
2
2
Биологија
Еколог.и здравств.васп.
Ућукало Веселинка
10
психологија
КО2,Ф2,Т3,К3,ТТ3
Шкрбић Наташа
8
социологија
ТМ3,Т3,ТТ3,Е3
Косановић Ратко
2
филозофија
ТТ4
Бјелић Ханади
20
рачунарство и информатика
Филиповић Драган
8
пословна информатика
Младеновић Драгана
12
рачунарство и информатика
Младеновић Драгана
2
књиговодство
Ф3
Младеновић Драгана
2
Финансијско пословање
ТТ3
Младеновић Драгана
4
Пословна комуникација
КО2
Матијевић Снежана
2
основе анатомије и физиологије
Ф1
Матијевић Снежана
2
Здравствена култура
К1
ТТ1
КО1
Е1, ТТ1, К1, Ф1, ТМ1, ТТ2,КО2
Е3,Е4
Е1, ТТ1, ТМ1, Ф1, КО1
18
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Матијевић Снежана
2
хигијена
ф2
Матијевић Снежана
2
основе дерматологије
Ф3
Матијевић Снежана
60
прва помоћ
Ф2
Марчета Весна
240
21
практична настава са
технологијом рада
Ф1, Ф2, Ф3
Грбић Ивана
26
практична настава са
технологијом рада
Ф2, Ф3
Винчић Јелена
240
20
практична настава са
технологијом рада
Ф1, Ф3
Коралија Јасмина
60
26
практична настава са
технологијом рада
Ф1,Ф2,Ф3
Мељник Светлана
210
4
агенцијско-хотелијерско
пословање
ТТ1,TT3
Мељник Светлана
2
основе економије
Е3
Мељник Светлана
6
организација продаје и набавке
КО2
Мељник Светлана
2
Основе туризма и угоститељства
ТТ1
Мељник Светлана
2
Основи туризма и угоститељства
K1
Жунић Оља
6
рачуноводство
Е4
Жунић Оља
5
Основи рачуноводства
КО1
Жунић Оља
5
савремена пословна
коресподенција
Е1
19
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Жунић Оља
4
Рачуноводство у трговини
КО2
Савановић Зорица
2
статистика
Е4
Савановић Зорица
6
Канцеларијско пословање
КО1
Савановић Зорица
5
савремена пословна
коресподенција
Е2
Савановић Зорица
2
Основе економије
Т3
агенцијско-хотелијерско
пословање
ТТ2,ТТ1
агенцијско-хотелијерско
пословање
ТТ2
економика туризма
ТТ4
трговинско пословање
Т3,КО2
Савановић Зорица
60
4
Димитров Гордана
60
Димитров Гордана
2
Димитров Гордана
7
Е2, Е3, КО2
Димитров Гордана
6
пословна економија
Димитров Гордана
4
увод у економију
Ћуић Јованка
60
19
рачуноводство
Мудрић Гордана
2
маркетинг у туризму
ТТ4
Мудрић Гордана
2
економика и организација
предузећа
ТТ2
Мудрић Гордана
2
монетарна економија и
банкарство
КО1
Е1,Е2,Т3,Е3
Е3
20
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Е2, Е4
Мудрић Гордана
4
основе економије
Мудрић Гордана
4
пословна кореспонденција и
комуникација
Мудрић Гордана
4
пословна економија
Мудрић Гордана
2
маркетинг
Е4
Јањић Срђана
2
спољнотрговинско и девизно
пословање
ТТ4
Јањић Срђана
2
монетарна економија и
банкарство
Е4
Равњак Радмила
1
Економика туристичких и
угоститњљ.предузећа
К2
Равњак Радмила
150
4
агенцијско-хотелијерско
пословање
ТТ1,ТТ3
Равњак Радмила
2
Основи економије
Е1
Равњак Радмила
4
статистика
Равњак Радмила
90
6
ТТ3
Е1, Е4
Е3,ТТ3
практична настава
Т3
Маглов - Маљковић
Александра
2
уметничко обликовање
К3
Маглов - Маљковић
Александра
4
естетско обликовање фризура
Ф3
Маглов - Маљковић
Александра
10
цртање и сликање
ТМ1,ТМ2
Милуровић Маргарета
2
цртање и сликање
ТМ1
21
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Милуровић Маргарета
2
дизајн текстила
ТМ3
Малешевић Зоран
19
верска настава - православни
катихизис
К3, Т3, ТМ2, Е1, К1, ТТ2, ТТ4, К2, КО2,
ТТ3, Ф1/ТМ1, КО1, Е2, Е4, ТМ3/Ф3, ТТ1,
ТМ4, Е3, Ф2
Кецман Милица
24
куварство
Ковачевић Нада
150
6
куварство
Ковачевић Нада
90
професионална пракса
Ковачевић Нада
150
12
Георгијевић Лидија
4
куварство са практичном
наставом
К3
Георгијевић Лидија
2
Основе куварства
К2
Цвишић Љубица
150
11
услуживање са практичном
наставом
К2,К3
Цвишић Љубица
60
професионална пракса
К2
Цвишић Љубица
90
18
услуживање
Бошковић Ненад
2
услуживање са практичном
наставом
К3
Бошковић Ненад
30
професионална пракса
К1
Бошковић Ненад
60
6
услуживање
куварство са практичном
наставом
К1, К2
К1, К2
К1,К2
К3
К1, К2
К1
22
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Савић Бранка
2
Основе техничког цртања
Савић Бранка
4
технологија израде одеће
Савић Бранка
2
технологија текстила
Савић Бранка
12
моделовање одеће
Савић Бранка
2
текстилни материјали
Тривунџа Смиљка
Крчмар Злата
240
22
практична настава
ТМ1
ТМ1, ТМ3
ТМ2
ТМ2, ТМ3, ТМ4
ТМ1
ТМ2, ТМ3, ТМ4
ТМ1, ТМ2, ТМ3
240
21
60
27
практична настава
Тодић Неда
2
Савремено одевање
ТМ4
Тодић Неда
10
Примена рачунара
ТМ3,ТМ4
Тодић Неда
2
технологија текстила
Тодић Неда
4
технологија израде одеће
Тодић Неда
2
текстилни материјали
Тодић Неда
2
Моделовање одеће
Ковачевић Тања
практична настава
ТМ2, ТМ3, ТМ4
ТМ3
ТМ2, ТМ4
ТМ2
ТМ2
23
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ
Odeljenje
TT1
TM1
F1
Predavač
ODELJENSKI STAREŠINA-MELJNIK SVETLANA
Sajic Dragica
Jovanovic Danijela
Zizic Ljiljana
Novakovic Mirjana
Malesevic Zoran
Jagodic Miroslav
Janjusevic Dragana
Damjanac Dragana
Dosen Verica
Ragaji Ana
Ravnjak Radmila
Meljnik Svetlana
Ragaji Ana
Zoric Mazinjanjin Dragana
Calic Dusica
Tuvedzic Vukica
Bjelic Hanadi
Mladenovic Dragana
Meljnik Svetlana
Grupa
Predmet
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TT1,K1,TM1, gradjansko,gradjansko,gradansko
Celo odeljenje
ruski II
nemacki II
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
Mu
F
G
H
Vnk
Fv
Sjik
M
Ej1
I
Ap
COS
Gv
B
Rj 2
Nj2
Rii
Rii
Otiu
ODELJENSKI STAREŠINA-JAGODIĆ MIROSLAV
Savic Branka
Savic Branka
Milurovic Margareta
Ragaji Ana
Maglov Aleksandra
Rakic Todorovic Aleksandra
Cinku Nada
Brzak Gordana
Savic Branka
Savic Branka
Blanusa Nikolina
Zizic Ljiljana
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Petrovic Milica
Bjelic Hanadi
Mladenovic Dragana
BLANUSA NIKOLINA
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
Celo odeljenje
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TT1,K1,TM1, gradjansko,gradjansko,gradansko
F1,TM1, verska,verska
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
Tio
Tm
Cis
I
Cis
M
Fv
Sjik
Otc
Otc
Ej1
G
Gv
Vnk
B
Rii
Rii
ODELJENSKI STAREŠINA-HADZIC SLOBODANKA
Damjanac Dragana
Jovanovic Danijela
Novakovic Mirjana
Hadzic Slobodanka
Ragaji Ana
Radovic Helena
Jagodic Miroslav
Petrovic Milica
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
M
F
H
Pp
I
Oaif
Fv
Eizzs
24
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
K1
E1
TT2
Janjusevic Dragana
Blanusa Nikolina
Hadzic Slobodanka
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Petkovic Miroslav
Mladenovic Dragana
Bjelic Hanadi
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
F1,KO1,E1, gradansko,gradansko,gradansko
F1,TM1, verska,verska
Celo odeljenje
zenski rizerž
muski frizer
Sjik
Ej1
COS
Gv
Vnk
G
Rii
Rii
ODELJENSKI STAREŠINA-MRDJA OLGICA
Bjelic Hanadi
Bjelic Hanadi
Malesevic Zoran
Jagodic Miroslav
Petkovic Miroslav
Novakovic Mirjana
Cvišic Ljubica
Rakic Todorovic Aleksandra
Milovanovic Milica
Mrđa Olgica
Radovic Helena
Meljnik Svetlana
Mrđa Olgica
Ragaji Ana
Kecman Milica
Boskovic Nenad
Hadzic Slobodanka
Tuvedzic Vukica
kuvari
konobari
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
konobari
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TT1,K1,TM1, gradjansko,gradjansko,gradansko
kuvari
konobari
kuvari
konobari
Rii
Rii
Vnk
Fv
G
H
Uspn
M
Sjik
Ej1
Zk
Otiu
COS
Gv
Kspn
U
I
Nj2
ODELJENSKI STAREŠINA-CUIC JOVANKA
Novakovic Mirjana
Zunic Olja
Malesevic Zoran
Bjelic Hanadi
Petrovic Milica
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Dosen Verica
Gelic Nedeljko
Lekic Danica
Pavlovic Milana
Ragaji Ana
Mudric Gordana
Zunic Olja
Zunic Olja
Cuic Jovanka
Ragaji Ana
Ravnjak Radmila
Mladenovic Dragana
Celo odeljenje
Celo odeljenje
verska
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
F1,KO1,E1, gradansko,gradansko,gradansko
Celo odeljenje
2. grupa
H
Spk
Vnk
Rii
Eizzs
R
R
R
Ej1
M
Fv
Sjik
I
Pe
Spk
Spk
COS
Gv
Oe
Rii
ODELJENSKI STAREŠINA-SAVANOVIC ZORICA
Zizic Ljiljana
Celo odeljenje
G
25
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Jovanovic Danijela
Novakovic Mirjana
Mudric Gordana
Bjelic Hanadi
Bjelic Hanadi
Malesevic Zoran
Jagodic Miroslav
Ajbek Maja
Petrovic Milica
Gelic Nedeljko
Janjusevic Dragana
Mrđa Olgica
Jerkovic Gordana
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
TM2
F2
F
H
Eiop
Rii
Rii
Vnk
Fv
Lk
B
M
Sjik
Ej1
I
Ap
Ap
Ap
COS
Ragaji Ana
Bakic Popovic Tatjana
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
F2,TT2,KO2,E2,
gradansko,gradansko,gradansko,gradansko
Celo odeljenje
ODELJENSKI STAREŠINA-SAVIC BRANKA
Savic Branka
Ragaji Ana
Todic Neda
Maglov Aleksandra
Maglov Aleksandra
Todic Neda
Damjanac Dragana
Jagodic Miroslav
Pavlovic Milana
Savic Branka
Savic Branka
Todic Neda
Savic Branka
Mrđa Olgica
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2 grupa
1 grupa
3 grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TM2,K2, gradansko,gradansko
verska
Tt
I
Tio
Cis
Cis
Tm
M
Fv
Sjik
Mo
Mo
Mo
COS
Ej1
Gv
Vnk
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
F2,TT2,KO2,E2,
gradansko,gradansko,gradansko,gradansko
Mu
F
H
Pp
Lk
Sjik
H
M
Fv
Ej1
P
COS
ODELJENSKI STAREŠINA-PAVLOVIC MILANA
Sajic Dragica
Jovanovic Danijela
Novakovic Mirjana
Hadzic Slobodanka
Ajbek Maja
Pavlovic Milana
Radovic Helena
Gelic Nedeljko
Jagodic Miroslav
Blanusa Nikolina
Ucukalo Veselinka
Pavlovic Milana
Ragaji Ana
Gv
Nj2
Gv
26
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
K2
E2
TT3
Malesevic Zoran
verska
Vnk
ODELJENSKI STAREŠINA-JAGODIĆ MIROSLAV
Malesevic Zoran
Kovacevic Nada
Cvišic Ljubica
Damjanac Dragana
Jagodic Miroslav
Janjusevic Dragana
Blanusa Nikolina
Petkovic Miroslav
Hadzic Slobodanka
Ravnjak Radmila
Jagodic Miroslav
Ragaji Ana
Petrovic Milica
Kecman Milica
Georgijević Lidija
Cvišic Ljubica
Lekic Danica
Sajic Dragica
Hadzic Slobodanka
Manic Sanja
verska
kuvari
konobari
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
konobari
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TM2,K2, gradansko,gradansko
Celo odeljenje
kuvari
konobari
konobari
konobari
konobari
kuvari
konobari
Vnk
Kspn
Uspn
M
Fv
Sjik
Ej1
Tg
I
Etiu
COS
Gv
B
Kspn
Ok
U
Is
Mu
Pzn
Nj2
Eg
Kpr
Vnk
Spk
Pe
M
Fv
Sjik
I
Ej1
R
R
R
Oe
Spk
Spk
COS
Ragaji Ana
Celo odeljenje
Celo odeljenje
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
Celo odeljenje
1. grupa
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
F2,TT2,KO2,E2,
gradansko,gradansko,gradansko,gradansko
ODELJENSKI STAREŠINA-ZIZIC LJILJANA
Banic Ljiljana
Skrbic Natasa
Mudric Gordana
Mudric Gordana
Malesevic Zoran
Zizic Ljiljana
Jagodic Miroslav
Ucukalo Veselinka
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Uipg
S
Pkik
Pkik
Vnk
Tg
Fv
P
ODELJENSKI STAREŠINA-DIMITROV GORDANA
Zizic Ljiljana
Hadzic Slobodanka
Malesevic Zoran
Savanovic Zorica
Dimitrov Gordana
Rakic Todorovic Aleksandra
Cinku Nada
Milovanovic Milica
Jerkovic Gordana
Dosen Verica
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Mudric Gordana
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Dimitrov Gordana
Gv
27
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
TM3
F3
K3
Ajbek Maja
Rakic Todorovic Aleksandra
Pavlovic Milana
Dosen Verica
Mladenovic Dragana
Ravnjak Radmila
Ravnjak Radmila
Zizic Ljiljana
Zizic Ljiljana
Bakic Popovic Tatjana
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TT3,TM3, gradansko,gradansko
Celo odeljenje
Iu
M
Sjik
Ej1
Fp
S
Ap
COS
Gv
Nj2
ODELJENSKI STAREŠINA-TODIC NEDA
Skrbic Natasa
Savic Branka
Milurovic Margareta
Cinku Nada
Damjanac Dragana
Savic Branka
Milovanovic Milica
Mrđa Olgica
Savic Branka
Todic Neda
Todic Neda
Zizic Ljiljana
Malesevic Zoran
Todic Neda
Todic Neda
Todic Neda
Celo odeljenje
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
TT3,TM3, gradansko,gradansko
TM3,F3, verska,verska
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
S
Mo
Dt
Fv
M
Mo
Sjik
Ej1
Tio
Tt
COS
Gv
Vnk
Pr
Pr
Pr
ODELJENSKI STAREŠINA-JOVANOVIC DANIJELA
Banic Ljiljana
Novakovic Mirjana
Mladenovic Dragana
Maglov Aleksandra
Maglov Aleksandra
Radovic Helena
Mrđa Olgica
Cinku Nada
Pavlovic Milana
Jovanovic Danijela
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
ženski frizeri
muški frizeri
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
T3,F3, gradansko,gradansko
TM3,F3, verska,verska
Uipg
H
K
Eo
Eo
Od
Ej1
Fv
Sjik
COS
Gv
Vnk
ODELJENSKI STAREŠINA-CINKU NADA
Banic Ljiljana
Hadzic Slobodanka
Boskovic Nenad
Ucukalo Veselinka
Malesevic Zoran
Hadzic Slobodanka
Manic Sanja
Manic Sanja
Maglov Aleksandra
Celo odeljenje
konobari
konobari
Celo odeljenje
verska
kuvari
konobari
konobari
kuvari
Uipg
Pr
Uspn
P
Vnk
Pr
Nj2
Nj2
Uo
28
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
E3
TT4
Zizic Ljiljana
Gelic Nedeljko
Cinku Nada
Janjusevic Dragana
Cinku Nada
Mrđa Olgica
Ragaji Ana
Kovacevic Nada
Cvišic Ljubica
nastavnik kuvarstva
konobari
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
K3,E3, gradansko,gradansko
kuvari
konobari
kuvari
Tg
M
Fv
Sjik
COS
Ej1
Gv
Kspn
Uspn
K
ODELJENSKI STAREŠINA-GELIC NEDELJKO
Skrbic Natasa
Mudric Gordana
Malesevic Zoran
Banic Ljiljana
Gelic Nedeljko
Gelic Nedeljko
Cinku Nada
Janjusevic Dragana
Dimitrov Gordana
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Ravnjak Radmila
Meljnik Svetlana
Filipovic Dragan
Filipovic Dragan
Ragaji Ana
Dosen Verica
Dosen Verica
Calic Dusica
Calic Dusica
Celo odeljenje
Celo odeljenje
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
K3,E3, gradansko,gradansko
engleski
engleski
E3,T3, ruski,ruski
E3,T3, ruski,ruski
S
Meib
Vnk
Uipp
M
COS
Fv
Sjik
Pe
R
R
R
S
Oe
Pi
Pi
Gv
Ej1
Ej1
Rj1
Rj1
ODELJENSKI STAREŠINA-JANJUSEVIC DRAGANA
Malesevic Zoran
Zizic Ljiljana
Dimitrov Gordana
Kosanovic Ratko
Banic Ljiljana
Janjusevic Dragana
Meljnik Svetlana
Meljnik Svetlana
Meljnik Svetlana
Mudric Gordana
Janjic Srdjana
Ajbek Maja
Gelic Nedeljko
Blanusa Nikolina
Blanusa Nikolina
Janjusevic Dragana
Ragaji Ana
Calic Dusica
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
E4,TM4,TT4, gradansko,gradansko,gradansko
ruski II
Vnk
Tg
Et
F
P
Sjik
Ap
Ap
Ap
Mut
Stdp
Iu
M
Ej1
Ej1
COS
Gv
Rj 2
29
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
TM4
E4
KO1
Tuvedzic Vukica
Jagodic Miroslav
nemackii II
Celo odeljenje
Nj2
Fv
ODELJENSKI STAREŠINA-MAGLOV-MALJKOVIC
ALEKSANDRA
Banic Ljiljana
Savic Branka
Malesevic Zoran
Cinku Nada
Todic Neda
Todic Neda
Damjanac Dragana
Milovanovic Milica
Savic Branka
Mrđa Olgica
Maglov Aleksandra
Ragaji Ana
Todic Neda
Todic Neda
Todic Neda
Celo odeljenje
1. grupa
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
E4,TM4,TT4, gradansko,gradansko,gradansko
1. grupa
Celo odeljenje
2. grupa
Uipg
Mo
Vnk
Fv
So
Tio
M
Sjik
Mo
Ej1
COS
Gv
Pr
Pr
Pr
ODELJENSKI STAREŠINA-MUDRIC GORDANA
Cinku Nada
Mudric Gordana
Malesevic Zoran
Banic Ljiljana
Mudric Gordana
Savanovic Zorica
Mudric Gordana
Janjic Srdjana
Brzak Gordana
Dosen Verica
Zunic Olja
Zunic Olja
Zunic Olja
Filipovic Dragan
Filipovic Dragan
Mudric Gordana
Ragaji Ana
Jovanovic Danijela
Celo odeljenje
Celo odeljenje
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
E4,TM4,TT4, gradansko,gradansko,gradansko
Celo odeljenje
Fv
m
Vnk
Uipp
Oe
S
Pe
Meib
Sjik
Ej1
R
R
R
Pi
Pi
COS
Gv
M
ODELJENSKI STAREŠINA-MLADENOVIC DRAGANA
Cinku Nada
Malesevic Zoran
Banic Ljiljana
Zunic Olja
Zunic Olja
Zunic Olja
Dimitrov Gordana
Zizic Ljiljana
Zoric Mazinjanjin Dragana
Ragaji Ana
Milovanovic Milica
Svilar Senka
Celo odeljenje
verska
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
Geog.
Biol.
Istor.
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Fv
Vnk
Op
Or
Or
Or
Uue
G
B
I
Sjik
Nj2
30
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Blanusa Nikolina
Blanusa Nikolina
Ragaji Ana
Mladenovic Dragana
Jovanovic Danijela
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Savanovic Zorica
Mladenovic Dragana
Mladenovic Dragana
KO2
T3
Celo odeljenje
Celo odeljenje
F1,KO1,E1, gradansko,gradansko,gradansko
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
Ej1
Ej1
Gv
COS
M
Kp
Kp
Kp
Kp
Rii
Rii
M
Lk
Fv
Sjik
Ej1
P
Pe
Put
Tp
Oin
Oin
Oin
Oin
Rut
Rut
Rii
Rii
Pk
COS
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Calic Dusica
Tuvedzic Vukica
Mladenovic Dragana
Celo odeljenje
likovno
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
psihologija
poslovna ekonomija
Celo odeljenje
Celo odeljenje
2. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
Celo odeljenje
F2,TT2,KO2,E2,
gradansko,gradansko,gradansko,gradansko
verska
ruski jez.
nemacki jez.
2. grupa
ODELJENSKI STAREŠINA-RAGAJI ANA
Damjanac Dragana
Jagodic Miroslav
Milovanovic Milica
Hadzic Slobodanka
Hadzic Slobodanka
Ucukalo Veselinka
Dimitrov Gordana
Dimitrov Gordana
Dimitrov Gordana
Cuic Jovanka
Cuic Jovanka
Savanovic Zorica
Ravnjak Radmila
Ragaji Ana
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
1. grupa
2. grupa
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
Celo odeljenje
M
Fv
Sjik
Pr
Pr
P
Tp
Tp
Tp
R
R
Oe
Pn
COS
ODELJENSKI STAREŠINA-ZUNIC OLJA
Gelic Nedeljko
Ajbek Maja
Cinku Nada
Brzak Gordana
Mrđa Olgica
Ucukalo Veselinka
Dimitrov Gordana
Banic Ljiljana
Dimitrov Gordana
Meljnik Svetlana
Meljnik Svetlana
Meljnik Svetlana
Meljnik Svetlana
Zunic Olja
Zunic Olja
Bjelic Hanadi
Bjelic Hanadi
Mladenovic Dragana
Zunic Olja
Gv
Vnk
Rj 2
Nj1
Pk
31
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Ragaji Ana
Malesevic Zoran
Calic Dusica
Calic Dusica
Blanusa Nikolina
Blanusa Nikolina
Skrbic Natasa
T3,F3, gradansko,gradansko
verska
E3,T3, ruski,ruski
E3,T3, ruski,ruski
engleski
engleski
Celo odeljenje
Gv
Vnk
Rj1
Rj1
Ej1
Ej1
S
32
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
3.3 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ РАДИ СШ
” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
Средина у којој Школа ради пружа добре услове за организовање образовно – васпитног процеса.
Инђијска општина је развијена привредна и друштвена заједница са доста привредних организација, трговина,
угоститељских објеката, предузећа мале привреде и банака. Оваква структура је веома погодна за организовање
образовне делатности у стручној школи каква је СШ„Др Ђорђе Натошевић“ .
Општина Инђија је лоцирана у јужном делу Војводине,на обронцима Фрушке горе и на приближно
половини пута између два гравитациона центра Београда и Новог Сада.Површина износи 384,40 км2, а на том
простору живи око 50.000 становника.
Општинучини11насеља: Чортановци, Марадик, Бешка, Крчедин, Сланкаменачки Виногради, Нови Карловци,
Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Љуково, Јарковци и Инђија која је административно-културно седиште
Општине. Општина Инђија има обележје привредно-индустријког краја са развијеном малом привредом,
занатством и трговином као и великим могућностима за њихов даљи развој, што све повољно утиче на
могућности запошљавања.
Поред тога с обзиром на одличан географски положај на коме се општина налази (близина великих центра
Београда и Новог Сада)и добру саобраћајну повезаност (друмски и железнички саобраћај) са ближим и даљим
привредним окружењем, могућности зспошљавања су значајно повећане и нису ограничене само на локалну
средину. Све то уз развој малих и средњих предузећа отвара перспективу за веће могућности запошљавања у
наредном периоду свих образовних профила СШ „Др Ђорђе Натошевић“, посебно у области трговине,
угоститељства и туризма а имајући у виду развој трговне и отварање нових објеката у Инђији („Меркатор“,
„Макси“ итд. )
Туризам је делатност која се најбрже развија и има највеће могућности за развој, делатност која је
давно превазишла националне и државне оквире.
Инђија, као једна од општина која је у сталном развоју, у ширењу туристичке делатности има највећу
шансу. Богато историјско наслеђе, природне атрактивности (близина Фрушке Горе, Дунав који протиче кроз
неколико села наше општине), положај Инђије између Београда и Новог Сада, побољшана инфраструктура а и
културне манифестације којих је све више у нашем граду и који је изузетно привлачан за домаће посетиоце а и
странце, упућују на још бржи и интензивнији развој туризма (изградња Коридора 10 и близина аеродрома).
Ученици свих образовних профила наше школе имају могућност наставка школовања на вишим
школама и факултетима, посебно ученици образовних профила у четворогодишњем трајању, као што су
економски и туристички техничари који у највећем броју уписују жељене факултете.
Због свега тога, интересовање за упис у нашу школу је велико, посебно за образовне профиле
економски техничар, туристички техничар и комерцијалиста-оглед за које се пријави далеко већи број ученика
од броја предвиђеног планом уписа.
У нашу школу се уписују ученици са читаве територије инђијске општине, а такође у школу је уписано
око 145 ученика из старопазовачке, румске, београдске , сремско-карловачке и иришке општине. Ученици који
живе ван Инђије најчешће путују аутобусима „Ласте“, а у зимском периоду често долази до кашњења и
недоласка аутобуса.
Највећи број ученика има задовољавајуће стамбене услове. Већина ученика потиче из потпуних породица.
Школа у овој школској години планира да настави активну сарадњу са великим бројем институција
друштвене средине. Предвиђене активности на овом плану прецизније су разрађене у појединим сегментима
Годишњег плана рада.
Школа ће наставити да остварује сарадњу са социјалним партнерима,основним и средњим школама у
Инђији и са школама из Заједнице школа по струкама које школује. Планом безбедности ученика предвиђена је
даља сарадња са МУП-ом. Културну и јавну функцију школа ће остваривати у сарадњи са Културним центром,
Кућом Војновића, Туристичком организацијом општине Инђија, Народном библиотеком „Др Ђорђе
Натошевић“, Центром за социјални рад „Дунав“, позориштима по Београду, Земуну, Новом Саду и другим
институцијама, туристичким агенцијама и хотелима у Инђији, Бешки, Новом Саду , Београду и другим местима
.
Пошто се велики број наших ученика активно бави спортом у оквиру спортских слубова различитих профила,
Школа, а посебно професори Физичког васпитања и одељењске старешине тих ученика, тесно ће сарађивати са
управом клубова у циљу усклађивања ваннаставних и наставних активности и обавеза ученика.
Планом здравствене заштите ученика предвиђен је наставак сарадње са Домом здравља у Инђији и пре
свега са њиховим саветовалиштем за младе, као и Центром за социјални рад и Црвеним крстом.
33
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
3.4 КАЛЕНДАР РАДА
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два
полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у понедељак,
23. децембра 2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2014. године и завршава се: - у петак, 23. маја
2014. године и има 85 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије
Образовно - васпитни рад остварује се :
- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних
дана
- у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана
На крају I класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 28. октобра 2013.
На крају II класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 24. децембра 2013.
На крају III класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 28. марта 2014.
На крају IV класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане:
За ученике четврте године 30. маја 2014., а за ученике I, II и III године 23.јуна 2014
Подела сведочанстава 28. јун за ученике I, II и III године
Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2013. године, а завршава се у понедељак 14. јануара 2014.
године. Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 23. априла 2014.
године.
Дан школе прослављамо 24. маја 2014.
За ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда
трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње у суботу, 31. маја 2014.
За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних
школа летњи распуст почиње у суботу, 21. јуна 2014. године, а завршава се у недељу,
31. августа 2014. године.
3.5 РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Рад у СШ” Др Ђорђе Натошевић” одвија се у току године у две смене наизменично пре и после подне
(промене су месечне).
Сатница звоњења је утврђена за целу школску годину и то:
ПРВА смена од 7.30 часова, завршава се у 13.20 часова седмим часом са пет малих одмора по 5
минута и великим одмором од 20 минута после 3 часа.
ДРУГА смена од 13.30 часова, завршава се у 19.15 часова седмим часом и одморима као и у првој смени.
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Пре подне
7,30 - 8,15
8,20 – 9,05
9,10 – 9,55
10,15 – 11,00
11,05 – 11,50
11,55 – 12,35
12,40 – 13,20
После подне
13,30 - 14,15
14,20 – 15,05
15,10 – 15,55
16,15 – 17,00
17,05 – 17,45
17,50 – 18,30
18,35 – 19,15
34
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Распоред практичне наставе за школску 2013/2014. годин
Распоред часова за школску 2013/2014. годину усвојен је на седници Наставничког већа 30.08.2013. а важи од 02.09.2013.
год.
Остали облици васпитно образовног рада реализују се у договору са прдметним наставницима и
руководиоцима секција у зависности од слободног простора у контра смени када је у настави СШ „ Др Ђорђе Натошевић“ и
слободних термина у Спортској Хали у Инђији.
У вези са реализацијом задатака школа ће инсистирати на организованом раду Стручних већа
и што веће сарадње школског психолога са предметним наставницима.
-
Образовни
профил
трговински
техничар
мушки
фризер
женски
фризер
техничар
моделар
одеће
конобар
распоред часова дат је у прилогу
одељења
T3
F1
F2
F3
број
ученика
24
место реализације
у продавници на основу
уговора
12
12
11
кабинет и на основу уговора
F1
F2
F3
14
14
16
ТМ1
ТМ2
ТМ3
ТМ4
20
28
20
22
K1
K2
K3
15
13
7
K1
K2
K3
15
15
16
кабинет
кабинет и на основу уговора
кувар
Број
сати
6
дан
среда
5
11
15
среда
понедељак и четвртак
уторак и петак
5
11
15
среда
понедељак и четвртак
уторак и петак
5
6
10
11
12
6+12
вежби
11
12
6+12
вежби
12
уторак
петак
понедељак и среда
понедељак и четвртак
понедељак и среда
понедељак и петак
уторак и четвртак
понедељак и среда
понедељак,четвртак и
петак
уторак и четвртак
35
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
РАСПОРЕД ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У БЛОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД
ТМ2
СЕПТЕМБАР
23.09– 27.09.2013.
К2
ТТ3
К3,ТТ4
TM3,Ф3
ОКТОБАР
30.09 – 04.10.2013.
07.10 – 11.10.2013.
14.10 – 18.10.2013.
21.10 – 25.10.2013.
ТТ4
ТТ2,К3,T3
ТМ4, ТТ1
НОВЕМБАР
04.11 – 08.11.2013.
18.11 – 22.11.2013.
25.11 – 29.11.2013.
Ф1, Ф2
ТМ1,К2,Ф3,К1
ПРОФ. ПРАКСА К2
ДЕЦЕМБАР
02.12 – 06.12.2013.
09.12 – 13.12.2013.
ЗИМСКИ РАСПУСТ
К3,ТТ4,К1
ТТ4
ТМ2, ТТ3
ФЕБРУАР
03.02 – 07.02.2014.
10.02 – 14.02.2014.
24.02 – 28.02.2014.
Ф3,T3
К3
TT3
TM1
МАРТ
03.03 – 07.03.2014.
10.03 – 14.03.2014.
17.03 – 21.03.2014.
24.03 – 28.03.2014
ТТ2
К2, ТТ3,ТМ3
АПРИЛ
31.03 – 04.04.2014.
07.04 – 11.04.2014.
Ф3, ТТ4
К3, TM4,Е4,ТТ1
ТТ2,Е2,T3
МАЈ
05.05 –09.05.2014.
12.05– 16.05.2014.
19.05 – 23.05.2014.
Ф1, Ф2, ТТ3, Е3
ПРОФ.ПРАКСА К1 и К2
ЈУН
02.06 – 06.06.2014.
23.06 - 27.06.2014.
36
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
4.1.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
одељење
број
ученика
одељење
број
ученика
одељење
број
ученика
одељење
трговински техничар
-
-
-
-
Т3
24
-
женски фризер
Ф1
14
Ф2
14
Ф3
16
-
-
Ф1
12
Ф2
12
Ф3
11
-
-
ТТ1
30
ТТ2
29
ТТ3
27
ТТ4
30
ТМ1
20
ТМ2
28
ТМ3
20
ТМ4
22
К1
15
К2
15
К3
16
-
-
К1
15
К2
13
К3
7
-
-
економски техничар
Е1
30
Е2
30
Е3
31
Е4
32
Комерцијалиста
оглед
КО1
24
КО2
24
-
160
-
165
-
152
-
84
мушки фризер
туристички техничар
техничар моделар одеће
кувар
конобар
укупно
УКУПНО ШКОЛА :
број
ученика
561
4.1.2 МЕСТО СТАНОВАЊА И ЂАЦИ ПУТНИЦИ
место
Инђија
Бешка
Нови
Карлов
ци
Крчеди
н
Љуков
о
Јарковц
и
Маради
к
Нови
Сланка
мен
Стари
Сланка
мен
КО
1
10
4
2
1
Ф
1
ТМ
1
К
1
ТТ1
5
1
6
2
7
3
18
2
1
1
3
1
2
1
2
Т2
2
10
4
1
1
1
2
2
Е
1
1
2
2
1
1
2
Ф
2
3
2
2
1
1
2
К2
ТТ
2
Е2
Т3
7
2
18
3
17
7
4
5
2
1
1
1
1
2
Т
М
2
8
3
2
4
1
2
2
1
1
1
2
Ф
3
3
2
Т
М
3
10
К3
ТТ
3
Е3
ТТ
4
5
7
17
2
17
5
12
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
37
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
T
M
4
21
3
1
1
1
Е
4
27
2
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Чортан
овци
Стара
Пазова
Нова
Пазова
Војка
Голуби
нци
Путинц
и
Жарков
ци
Доњи
Петров
ци
Стари
Бановц
и
Нови
Бановц
и
Белеги
ш
Круше
дол
Сланк.
Виногр
ади
Гладно
ш
Сурдук
Бансто
л
Рума
Сремск
и
Карлов
ци
Крњеш
евци
Батајни
ца
Ириг
Угрино
вци
Земун
поље
Чоноп
ља
Нови
Сад
Ветерн
ик
Бансто
л
1
1
1
2
3
3
5
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
5
2
7
3
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
4
6
2
3
3
6
1
4
1
6
3
4
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
38
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
породице
степен стручне
спреме
KO1
ТМ1
Е1
К1
Ф1
ТТ1
Т2
ТМ2
ТТ2
К2
Ф2
Е2
Т3
ТM3
ТТ3
К3
Ф3
Е3
E4
TT4
TM4
4.1.3 ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА
отац
4
5
1
7
9
2
5
6
-
6
3
1
-
5
1
10
2
3
-
-
-
мајка
3
4
3
15
10
4
5
13
-
7
8
-
6
6
1
8
-
9
-
-
3
отац
17
13
19
19
17
24
15
17
26
18
27
27
22
12
28
15
22
25
27
28
16
мајка
13
15
21
11
13
22
17
18
27
20
23
28
16
13
25
17
24
19
22
29
13
отац
1
1
4
-
-
2
1
2
1
-
-
-
-
1
-
1
5
-
1
5
2
мајка
2
-
3
-
3
2
1
-
1
1
-
1
2
-
4
-
2
-
4
5
2
отац
1
1
3
-
-
1
1
1
2
1
-
1
-
-
1
-
2
-
2
2
-
мајка
-
1
3
-
-
2
-
-
2
1
-
1
2
-
-
1
1
-
4
1
-
основна
школа
средња
школа
виша
школа
факултет
4.1.4. ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
БРОЈ
УЧЕНИКА
467
83
11
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ
ученици са оба родитеља
ученици са једним родитељем
ученици без родитеља
1
2
3
4.1.5. БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
Образовни профил
трговац
кувар
конобар
Мушки фризер
Женски фризер
Техничар моделар одеће
Економски техничар
Туристички техничар
укупно
преквалификација
доквалификација
1
3
ванредни
2
2
39
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5. ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
5.1.1. ИЗБОРНА НАСТАВА
Изборна настава из веронауке и грађанског васпитања изводиће се у I, II, III и IV
разреду
I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
KO1
Ф1
ТM1
К1
Е1
ТТ1
УКУПНО
7
8
6
11
8
5
45
ВЕРСКА НАСТАВА
17
18
14
19
22
25
115
I I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
KO2
6
18
Ф2
ТM2
К2
Е2
TT2
УКУПНО
4
13
9
5
7
44
23
15
19
24
22
121
I I I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Т3
Ф3
ТM3
К3
Е3
TT3
УКУПНО
8
15
10
7
13
9
62
ВЕРСКА НАСТАВА
16
12
11
15
18
18
90
40
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
IV разред
ОДЕЉЕЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
Е4
5
27
ТТ4
7
22
ТМ4
7
15
УКУПНО
19
65
Настава из веронауке и грађанског васпитања изводи се са једним часом недељно.
Изборни предмети у одељењу : комерцијалиста-оглед КО1
I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ИСТОРИЈА
KО1
8
ЕКОЛОГИЈА И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАПИТАЊЕ
8
ТУРИСТИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
8
Изборни предмети у одељењу : комерцијалиста-оглед КО2
I I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ПСИХОЛОГИЈА
KО2
8
ЛИКОВНА КУЛТУРА
8
ПОСЛОВНА
ЕКОНОМИЈА
8
Изборни предмети у одељењу : кувар-конобар К2
I I разред
ОДЕЉЕЊЕ
ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
K2 (кувари)
15
ОДЕЉЕЊЕ
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
K2 (конобари)
15
ИЗАБРАНИ СПОРТ
(ОДБОЈКА)
15 одбојка
41
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5.1.2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Екскурзије
Стваралачке и слободне активности
до 6 дана
30- 60 часова
5.1.3. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
1. Друштвено користан рад
2. Додатни и допунски рад
3. Ученичка заједница
2 радна дана
до 60 часова
15 до 30 часова
5.1.4. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
РЕД ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ НЕДЕЉНИ ГОДИШЊИ
НИ
ФОНД
ФОНД
ФОНД
БР.
ТЕОРИЈА
ПРАКСА
ТЕОРИЈА
1.
Српски језик и
61
2069
књиженост
2.
Енглески језик I
53
1800
3.
Немачки језик I I
27
108
4.
Руски језик I
3
317
5.
Руски језик I I
10
330
6.
Историја
17
603
7.
Географија
19
636
8.
Социологија
8
274
9.
Филозофија
2
58
10.
Физичко васпитање
42
1418
11.
Математика
51
1753
12.
Физика
8
278
13.
Хемија
13
446
14.
Рачунарство и
32
1136
информатика
15.
Ликовна култура
4
143
16.
Музичка уметност
3
102
17.
Биологија
6
208
18.
Екологија
2
74
19.
Екологија и зашт.
3
102
животне средине
20.
Устав и права
4
121
грађана
21.
Грађанска
8
296
васпитање
22.
Верска настава
19
649
23.
Познавање
4
140
препарата
24.
Познавање робе3
102
трговински техн.
25.
Познавање робе2
58
кувар
26.
Познавање робе2
58
конобар
27.
Туристичка
7
212
географија
28.
Основи туризма и
4
138
угоститељства
29.
Хигијена
2
70
30.
Прва помоћ
31.
Основе
2
60
дерматологије
32.
Основе анатомије и
2
70
ГОДИШЊИ
ФОНД
ПРАКСА
ГОДИШЊИ
ФОНД
БЛОК
60
42
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
физиологије
Књиговодство
Трговинско
пословање
Економика и
организација
предузећа
Основе техничког
цртања
Цртање и сликање
Технологија текстила
Текстилни
материјали
Дизајн текстила
Примена рачунара
Технологија израде
одеће
Моделовањењ одеће
Савремено одевање
Практична наставамоделари
Практична настава –
трговински техн.
Практична настава
са технологијом
рада-мушки и женски
фризер
Куварство са
практичном наставом
Усложивање са
практичном наставом
Психологија
Естетско
обликовање фризура
Уметничко
обликовање
Основи економије
Пословна Економија
Рачуноводство
Савремена пословна
коресподенција
Статистика
Уставно и привредно
право
Монетарна
економија и
банкарство
Комерцијално
познавање робе
Маркетинг
Економска
географија
Aгенцијско и
хотелијерско
пословање
Пословна
информатика
Финансијско
пословање
2
7
60
207
2
68
2
70
12
4
4
420
140
140
2
10
8
70
325
270
12
2
400
60
70
2340
540
6
204
90
93
3030
540
4
12
116
348
150
2
11
58
319
150
10
4
334
120
2
58
10
10
25
10
352
358
882
365
6
4
202
138
4
138
2
72
2
4
66
146
12
386
8
276
2
64
90
450
43
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Пословна
коресподенција и
комуникација
Историја уметности
Спољнотровинско и
девизно пословање
Право
Економика туризма
Маркетинг у туризму
4
128
4
2
122
58
2
2
2
58
58
58
Увод у економију
Основи права
Канцеларијско
пословање
Основи
рачуноводства
Право у трговини
Рачунов.у трговини
Пословна комуникац.
Организ.набавке и
продаје
Екол.и здрав.васпит.
Здравствена култура
Исхрана-кувари
Основе куварства
Исхрана-конобари
Економ.турист.и
угост.предузећа
Познавање животних
намирница
Проф.пракса-кув.кон
Изабрани спорт
Куварство
Услуживање
УКУПНО
4
3
6
148
111
222
5
185
3
4
4
6
111
148
148
222
2
2
2
2
2
1
74
68
68
64
64
32
2
64
1
24
12
32
792
396
23621
180
6
12
712
210
192
396
6829
150
150
2550
Индивидуални глобални планови рада наставника и сарадника саставни су део годишњег
плана рада и дају се као прилог.
44
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5.1.4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
Подручије рада :ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област :ТРГОВИНА
Образовни профил :ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Т-1
Т2
Т3
Т4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
Српски језик и књижевност
3
108
3
102
3
102
3
93
12
405
Страни језик
3
108
3
102
3
102
3
93
12
405
2
68
2
68
2
62
4
140
1
36
1
34
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Социологија
Филозофија
2
Историја
2
72
Музичка уметност
1
36
Ликовна култура
2
62
68
1
34
Физичко васпитање
2
72
2
68
2
68
2
62
8
270
Математика
3
108
3
102
2
68
2
62
10
340
Рачунарство и информатика
2
72
2
72
Географија
2
72
2
72
Физика
2
72
2
68
4
140
Хемија
2
72
2
68
4
140
Биологија
2
2
72
1
31
Устав и права грађана
72
1
31
45
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Укупно општеобразовни предмети :
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Основи економије
24
936
13
612
12
408
2
68
Национална економија
Основи економике трговине
13
2
2
403
62
72
Економика и организација трговинских
предузећа
Маркетинг
2
68
Право
Рачуноводство
1+2
Пословна информатика
1+1
34+68
68
2287
2
68
2
62
2
72
2
68
62
2
62
2
2
62
2
34+62
2
62
1
34
6
193
1+2
34+34
62
Познавање робе
3
102
Психологија
2
68
2
68
34+68
4
140
18
394
Тровинско пословање
2+2
72+72
Практична настава
6
Блок настава
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ :
1+2
30
4+2
144+72
+ 30 блока
1224
34+68
204
1+2
6
90
2+3
340+102
+ 90
блока
1144
204
3
6
90
15+2
510+136+
90 блока
1144
93
186
90
16+2
499+62
1044
270
36
1862
4449
46
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Подручије рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Образовни профил: ЖЕНСКИ-МУШКИ ФРИЗЕР
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
Ф-1
Ф-2
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1.
2.
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Страни језик
3.
Устав и права грађана
4.
Историја
3
5.
Географија
2
6.
Музичка уметност
1
7.
Ликовна култура
8.
Физичко васпитање
2
9.
Математика
Рачунарство и
информатика
11.
12.
10.
13.
Ф-3
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
3
105
3
105
3
90
9
300
2
70
2
70
2
60
6
200
1
30
1
30
105
3
105
70
2
70
35
1
35
1
35
1
70
70
2
70
6
200
3
105
2
70
5
175
2
70
2
70
Физика
2
70
2
70
40
140
Хемија
2
70
2
70
6
200
2
70
2
70
23
805
15
525
48
1630
2
70
2
70
4
140
2
70
2
70
Екологија и заштита
животне средине
Укупно
општеобразовни
предмети :
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
2
4.
Психологија
5.
Основе дерматологије
2
6.
Књиговодство
7.
8.
9.
Естетско обликовање
фризура
Практична настава са
технологијом рада
5
175
Блок настава
Укупно стручни
предмети :
УКУПНО СВИ
ПРЕДМЕТИ :
375
1180
300
2
70
2
70
2
70
2
70
60
2
60
2
60
2
60
2
60
2
60
15
450
31
1010
11
385
Прва
помоћ
60
60
9
60
12
3.
2.
60
2
Познавање препарата
Основе анатомије и
физиологије
Хигијена
1.
УКУПНО
17
655
1180
120
21
750
1050
240
47
1780
3410
47
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Подручије рада:ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил:КУВАР-КОНОБАР
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
рб
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
4.
ОПШТЕОБРАЗОВН
И ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Страни језик
Устав и права
грађана
Историја
5.
1.
2.
3.
К-1
недељн годишњ
о
е
К-2
недељн годишњ
о
е
К-3
недељн годишњ
о
е
УКУПНО
недељн Годишњ
о
е
3
105
2
64
2
58
7
227
2
70
2
64
2
58
6
192
1
29
1
29
3
105
3
102
1
35
1
32
3
105
Географија
2
70
6.
Музичка уметност
1
35
7.
Ликовна култура
8.
Физичко васпитање
2
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
Математика
Рачунарство и
информатика
1
32
1
32
70
2
64
2
58
6
192
3
105
2
64
2
58
7
227
2
70
2
70
Физика
2
70
2
70
Хемија
2
70
2
70
Биологија
2
70
1
32
3
102
Укупно
општеобразовни
предмети :
24
840
11
352
44
1453
9
261
48
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Образовни профил : КУВАР
К-1
4.
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Основи туризма и
угоститељства
Хигијена
Економика и организација
предузећа
Психологија
5.
Познавање робе
6.
Уметничко обликовање
7.
Куварство са практичном
наставом
8..
Блок настава
1.
2.
3.
Укупно стручни предмети
:
К-2
К-3
УКУПНО
2
70
2
70
2
70
2
64
2
64
2
64
2
4
140
64
128 +
384
4 + 12
60
8
340
2
58
2
58
2
58
4
122
2
58
2
58
4 + 12
116 +
384
12 +
24
384 +
732
150
20
790
150
22
788
360
50
1918
Образовни профил : КОНОБАР
К-1
1.
2.
3.
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Основи туризма и
угоститељства
Хигијена
Економика и организација
предузећа
К-2
К-3
УКУПНО
2
70
2
70
2
70
2
64
2
64
2
64
4.
Туристичка географија
2
58
2
58
5.
Психологија
2
58
2
58
6.
Познавање робе
7.
Страни језик II
Услуживање са практичном
наставом
Блок настава
2
2
Укупно стручни предмети :
8
8.
9.
УКУПНО СВИ
ПРЕДМЕТИ :
2
64
2
58
4
122
70
3
3
2 + 11
2 + 11
87
58 +
319
150
8
70
96
64 +
352
150
6 + 22
253
192 +
671
360
20
790
22
788
50
1918
60
340
1180
1142
1049
3371
49
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Подручије рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил: КУВАР-КОНОБАР ( НОВИ НАСТАВНИ ПРОГРАМ,ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК БР.10,АВГУСТ 2012 ГОД.)
Трајање: 3 године
Језик:српски језик
Образовни профил : КОНОБАР
први разред
недељно
годишње
Б
Т
В
Н
П
Т
В
П
Н
Б
60
192
64
1
30
162
162
2
2
192
192
64
Математика
132
226
60
2
5.
192
226
60
2
64
Физичко
васпитање
Σ
226
902
60
2
64
2
4.
2.
____________
_ језик и
књиж. *
Српски језик
као
нематерњи
језик
Б
226
240
2
64
2
Страни језик
1.
1.
Н
П
970
8
64
2
3.
1.
132
288
2
В
68
Т
68
П
Н
68
9
В
68
68
Т
68
102
Н
П
102
Српски језик
и књижевност
В
2
374
Т
укупно
годишње
2
2
Б
трећи разред
годишње
2
А1 : ОБАВЕЗНИ
ОПШТЕОБРАЗОВ
НИ ПРЕДМЕТИ
3
В
недељно
2
В
3
Т
П
Н
Т
11
Н
П
други разред
недељно
годишње
50
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
60
34
34
32
32
34
34
30
30
30
2242
330
576
606
548
120
180
300
150
6
10
5
150
192
192
256
6
6
192
192
60
2
64
68
68
68
68
2
2
8
68
Основе
туризма и
угоститељст
ва
90
2
14
.
204
68
Здравствена
култура
204
2
13
.
204
Страни језик
II
6
6
12
.
6
А2 : ОБАВЕЗНИ
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
68
68
60
60
Социологија
са правима
грађана
1
11
.
2
Географија
32
10
.
1
9.
Екологија и
заштита
животне
средине
68
Хемија
34
8.
34
Историја
2
7.
1
Рачунарство и
информатика
1
6.
51
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
120
30
90
3
1362
240
576
546
90
180
150
6
5
90
192
192
64
64
32
32
60
60
60
2
64
64
30
1
30
32
32
60
60
60
2
90
90
60
Професиона
лна пракса
64
Пред
узетн
иштв
о
24
.
30
23
.
32
Турис
тичка
геогр
афија
22
.
64
Основе
посластичар
ства
6
21
.
6
Основе
куварства
1
20
.
2
19
.
1
18
.
Економика
туристичких
и
угоститељск
их предуећа
Психологија
у туризму и
угоститељст
ву
2
Исхрана
60
17
.
204
Услуживање
204
16
.
6
Свечани
пријеми
6
15
.
52
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
96
124
3432
330
576
674
1670
1080
120
180
300
480
32
220
192
60
6
10
16
150
192
192
640
6
6
20
1174
96
30
2
64
2
32
220
90
1
32
1
1178
90
204
272
612
32
3
96
3
34
6
Укупно
8
18
Укупно А1+А2+Б
34
2.
1
1.
Грађанско
васпитање/
верска
настава
Изборни
предмети
према
програму
образовног
профила
1
Б : ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
3432
Напомена : * за ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
Б : Листа изборних предмета према програму образовног профила
рб
Листа образовних предмета
први
Разред
други
Трећи
Стручни предмети
1.
Пословна информатика у туризму и угоститељству
2
2.
Барско пословање
2
3.
Маркетинг у туризму и угоститељству
2
4
Општа туристичка географија
2
Општеобразовни предмети
1.
Страни језик I
2.
Изабрани спорт
2
1
1
53
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
3.
Историја (одабране теме)
4.
Ликовна култура
1
5.
Музичка култура
1
разред
1
предмет / модул
Рачунарство и информатика
први
годишњи фонд часова
практична
настава у
вежбе
настава
блоку
68
Хигијенски стандарди и заштита на раду
30
30
Основе угоститељског услуживања
174
174
Пословна комуникација
60
60
Услуживање пића и напитака
132
132
Професионална пракса
други
Професионална пракса
трећи
Услуживање јела и посластица
120
144
Припрема јела пред гостом
30
36
Свечани пријеми
90
Предузетништво
60
број
ученика у
групи – до
12
12
30
12
30
12
30
12
60
12
60
12
90
12
12
30
12
12
54
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Образовни профил : КУВАР
први разред
недељно
годишње
В
Н
П
Т
В
П
Н
Б
Н
П
Б
Σ
60
192
162
68
60
162
60
68
192
30
2
132
192
60
1
192
226
60
2
226
226
60
2
226
902
60
2
64
970
240
2
64
132
8
64
В
64
Т
68
Т
64
34
34
1
34
Хемија
Б
64
8.
П
Н
288
Историја
В
2
7.
Т
2
Рачунарство и
информатика
Н
П
2
2
6.
В
68
Математика
68
2
5.
68
Физичко
васпитање
68
2
4.
2
Страни језик
Т
2
68
2
3.
Б
укупно
годишње
2
102
3
2.
____________
_ језик и
књиж. *
Српски језик
као нематерњи
језик
П
Н
трећи разред
годишње
2
2
3
1.
1.
В
недељно
9
11
Српски језик и
књижевност
1.
Т
68
А1 : ОБАВЕЗНИ
ОПШТЕОБРАЗОВ
НИ ПРЕДМЕТИ
Н
П
102
В
374
Т
други разред
недељно
годишње
55
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
32
32
34
34
68
270
2242
360
372
68
68
68
1734
12
372
60
60
2
60
30
30
1
30
32
32
Туристчка
географија
1092
18
.
68
17
.
Економика
туристичких
и
угоститељск
их предузећа
1212
120
Основе
услуживање
32
120
180
16
.
32
180
300
298
420
30
6
Националне
кухиње
30
30
30
6
10
90
14
150
192
1
192
384
15
.
32
384
Куварство
32
6
64
6
12
14
.
1
12
Основе
туризма и
угоститељств
а
1
60
2
90
13
.
2
408
Здравствена
култура
68
12
.
2
408
204
12
6
А2 : ОБАВЕЗНИ
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
1
Социологија
са правима
грађана
32
11
.
1
Географија
34
10
.
1
9.
Екологија и
заштита
животне
средине
56
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
60
60
68
68
220
96
124
3432
360
372
1280
1420
120
120
420
360
1080
90
90
192
60
32
6
14
12
150
192
384
448
6
12
14
1174
96
30
2
64
2
32
220
90
1
32
1
1178
90
476
612
32
3
96
3
34
14
Укупно
18
Укупно А1+А2+Б
34
2.
1
1.
Грађанско
васпитање/
верска
настава
Изборни
предмети
према
програму
образовног
профила
1
Б : ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
60
Професионал
на пракса
2
21
.
60
Исхрана
30
20
.
68
Предузетниш
тво
2
19
.
3432
Напомена : * за ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
57
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
: Листа изборних предмета према програму образовног профила
рб
листа образовних предмета
Стручни предмети
1.
Пословнаи страни језик
2.
Путеви хране
3.
Познавање животних намирница
4
Пословна информатика у туризму и угоститељству
5.
Психологија у туризму и угоститељству
6.
Маркетинг у туризму и угоститељству
7.
Општа туристичка географија
Општеобразовни предмети
1.
Страни језик I
2.
Изабрани спорт
3.
Историја (одабране теме)
4.
Ликовна култура
5.
Музичка култура
разред
први
други
предмет / модул
Рачунарство и информатика
Увод у куварство
Термичке – топлотне обраде намирница
Фондови и сосеви
Салате
Прилози и варива
Професионална пракса
Бистре и густе супе, чорбе
Топла предјела
Готова јела
први
разред
други
2
2
2
2
1
трећи
2
2
2
2
1
1
1
1
1
годишњи фонд часова
практична
настава у
вежбе
настава
блоку
68
168
18
36
12
84
12
24
6
96
18
30
84
42
12
108
54
24
168
84
36
број
ученика у
групи – до
12
12
12
12
12
12
12
12
12
58
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
трећи
Национална јела
Печења
Професионална пракса
Куварство
Националне кухиње
Предузетништво
24
168
12
84
300
60
60
180
6
36
60
120
12
12
12
12
12
12
Подручије рада: ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област Област: ЕКОНОМИЈА
Образовни профил:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
Е-1
Е-2
Е-3
Е-4
рб
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1.
2.
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
Страни језик
3.
Социологија
4.
Историја
2
74
2
72
5.
Физичко васпитање
2
74
2
72
2
72
2
6.
3
111
3
108
3
108
3
2
8..
Математика
Рачунарство и
информатика
Екологија
9.
7..
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
3
111
3
108
3
108
3
99
12
426
3
111
3
108
3
108
3
99
12
426
2
72
2
72
4
146
66
8
284
99
12
426
74
2
74
2
74
2
74
Хемија
2
74
2
74
Укупно општеобразовни
предмети :
19
703
56
2002
13
468
13
468
11
363
59
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.
Основи економије
2
74
2
72
2
72
2
66
8
284
2.
Пословна економија
2
74
2
72
2
72
2
66
8
284
3.
Рачуноводство
Савремена пословна
кореспонденција
Статистика
Уставно и привредно
право
Комерцијално познавање
робе
1+2
37 +74
1+2
36 + 72
2+2
72 + 72
2+2
66 + 66
6+8
211 + 284
1+2
37 + 74
1+2
36 + 72
2+4
73 + 146
4.
5.
6.
7.
8.
Маркетинг
9.
Економска географија
10.
Пословна информатика
11.
Блок настава
Укупно стручни
предмети :
УКУПНО СВИ
ПРЕДМЕТИ :
2
2
72
2
66
4
138
2
72
2
66
4
138
2
72
2
66
2
72
4
138
72
2
2
72
2
72
30
10
370
1073
66
14
534
1002
2
66
30
16
606
1074
30
18
624
987
90
57
2134
4136
60
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Подручије рада:ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Образовни профил:ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
рб
1.
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ТТ-1
ТТ-2
ТТ-3
ТТ-4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
3
105
3
102
3
96
3
87
12
390
3
105
3
102
3
96
3
87
12
390
2
64
2
64
2
58
4
138
1
35
1
34
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
2.
Страни језик
3.
Социологија
4.
Филозофија
5.
Историја
2
70
6.
Музичка уметност
1
35
7.
Ликовна култура
8.
Физичко васпитање
2
9.
Математика
10.
2
2
58
68
1
34
70
2
68
2
64
2
58
8
260
3
105
3
102
2
64
2
58
10
329
Рачунарство и
информатика
2
70
2
68
4
138
11.
Географија
2
70
1
34
3
104
12.
Физика
2
70
2
68
4
138
13.
Хемија
2
70
2
68
4
138
14.
Биологија
2
70
2
68
4
138
15.
Устав и право грађана
1
32
72
2386
Укупно општеобразовни
предмети :
24
840
22
782
1
32
13
416
12
384
61
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ТТ-1
ТТ-2
ТТ-3
ТТ-4
укупно
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Основи туризма и угоститељства
Економика и организација
предузећа
2
3.
Страни језик II
4
4.
1.
2.
70
68
4
136
116
2
68
16
520
128
Психологија
2
64
2
64
5.
Финансијско пословање
2
64
2
64
6.
2
64
2
64
2
64
2
64
8.
Статистика
Пословна кореспонденција и
комуникација
Маркетинг у туризму
9.
Туристичка географија
2
10.
Историја уметности
Спољнотрговинско и девизно
пословање
2
11.
4
70
4
7.
140
2
2
2
58
2
58
64
2
58
4
122
64
2
58
4
122
2
58
2
58
12.
Право
2
58
2
58
13.
Економика туризма
2
58
2
58
14.
Агенцијско и хотелијерско
пословање
2+1
58 + 29
8+2
260 + 63
15.
Блок настава
Укупно стручни предмети :
УКУПНО СВИ ПРЕДМЕТИ
:
2
70
2+1
68 + 34
60
8
340
1180
2
64
90
9
396
1178
150
18
726
1142
150
19
701
1049
450
54
2163
4549
62
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Подручије рада:ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Област Област: ТЕКСТИЛСТВО
Образовни профил: ТЕХНИЧАР-МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
рб
1.
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ТМ-1
ТМ-2
ТМ-3
ТМ-4
УКУПНО
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
годишње
недељно
Годишње
3
105
3
105
3
105
3
90
12
405
2
70
2
70
2
70
2
60
8
270
2
70
2
70
4
140
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност
2.
Страни језик
3.
Социологија
4.
Историја
2
70
2
70
5.
Физичко васпитање
2
70
2
70
2
70
2
60
8
270
6.
Математика
3
105
3
105
2
70
2
60
10
340
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
1
30
51
1735
1
35
6
210
4
140
4
140
8..
Рачунарство и
информатика
Биологија
9.
Географија
10.
Устав и права грађана
Укупно општеобразовни
предмети :
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
18
630
1.
Основе техничког цртања
1
35
2.
Цртање и сликање
2
70
3.
Технологија текстила
4.
Текстилни материјали
7..
2
70
12
420
4
140
2
70
2
70
1
30
11
385
2
70
10
300
63
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5.
Дизајн текстила
6.
Савремено одевање
7.
Примена рачунара
8.
Технологија израде одеће
9.
Моделовање одеће
10.
Практична настава
11.
Блок настава
2
2
70
5
175
12
УКУПНО СВИ
ПРЕДМЕТИ :
2
60
2
60
35 + 70
1+2
30 + 60
2+4
65 + 130
70
2
70
2
60
8
270
2
70
2
70
2
60
6
200
6
210
10
380
11
330
32
1065
18
1105
70
1+2
60
475
2
2
60
Укупно стручни
предмети :
70
60
690
21
1010
60
755
20
1140
240
660
59
960
2215
3950
Подручије рада: ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА , ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Област: ЕКОНОМИЈА И ТРГОВИНА
Образовни профил:КОМЕРЦИЈАЛИСТА –ОГЛЕД
Трајање: 4 године
Језик:српски језик
Наставни план за оглед – КОМЕРЦИЈАЛИСТА
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б
А:
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и
књижевност
1б Српски језик као
нематерњи језик
2. ___________ језик и
књижевност
3. Страни језик
13 2 0 481 74 0 0 13 2 0 481 74 0 0 13 2 0 468 72 0 0 13 0 0 416 0
111
3
111
3
3
111
111
03
3
108
108
3
3
96
96
УКУПНО
годишње
Т В ПН Б
0 0 1846 220 0 0
426
0
0 0
0
0
0 0
426
0
0 0
64
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Страни језик II*
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и
информатика
Б: ОПШТЕСТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Увод у економију
2. Основи права
3. Канцеларијско
пословање
4. Основи
рачуноводства
5. Статистика
6. Пословне финансије
7. Предузетништво
4.
5.
6.
7.
2
2
3
74
74
111
2
5.
6.
7.
8.
74
74
74
111
2
8 5 0 296 185 0 0 0 0 0
4
3
2
2
3
74
0
0
72
72
108
2
0 0 0 2 0
2
2
3
64
64
96
284
284
426
72
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
220 0 0
0 72 0 0 2 2 0 64 64 0 0 360 321 0 0
148
111
148
111
0
0
0 0
0 0
3
111
0
111 0 0
1 2
37 74
37
74
0 0
0
64
0
72
0
64
0 0
0 0
0 0
В: СТРУЧНИ
0 0 0
ПРЕДМЕТИ
1. Трговинско пословање
2. Право у трговини
3. Рачуноводство у
4.
2
2
3
трговини
Пословна
комуникација
Организација
набавке и продаје
Спољнотрговинско
пословање
Међународна
шпедиција
Обука у виртуелном
предузећу
2
72
2
64
2
0
0
64
0 0 5 7 0 185 259 0 0 4 6 0 144 216 0 30 3 4 0 96 128 0 60 425 603 0 90
2
3
74
111
74
111
0
0
0 0
0 0
2
74
0
74
0 0
2
74
0
74
0 0
3
111
0
219 0 0
3
108
2
72
72
0
0 0
2
72
72
0
0 0
3
108
30
4
128
60 0
236 0 90
65
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
9. Маркетинг
Г: ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско
васпитање/Верска
настава
2. Изборни предмети
према програму
оглед
Укупно А+Б+В+Г:
3
3 0 0 111 0
0 0 3 0 0 111 0
0 0 3 0 0 108 0
96
0 0 3 0 0 96 0
96
0
0 0
0 0 426
0
0 0
1
37
1
37
1
36
1
32
142
0
0 0
2
74
2
74
2
72
2
64
284
0
0 0
24 7 0 888 259 0 0 21 9 0 777 333 0 0 20 10 0 720 360 0 30 21 6 0 672 192 0 60 3057 1144 0 90
4291
*) Други обавезни страни језик одређује сама школа у којој се спроводи оглед, а на основу структуре уписаних ученика
у огледно одељење (у зависности од страних језика који су ученици савладали у основној школи). Ако ученик нема енглески
као први језик, онда је обавезан д га учи као други страни језик.
Фонд часова изборних предмета по разредимa
Г:
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
I
II
III
IV
Изборни предмет прописан Законом
1.
Грађанско васпитање/Верска настава
Изборни предмети прописани Програмом огледа
Историја
2
Екологија и здравствено васпитање
2
Економска географија
2
Психологија
2
Ликовна култура
2
Пословна економија
2
Логика
2
66
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Социологија
2
Комерцијално познавање робе
2
Философија
2
Електронско пословање
2
Менаџмент
2
Изборна настава сваке школске године износи 3 (три) часа недељно, и то:
- обавезни изборни предмет прописан Законом - Грађанско васпитање или верска настава, 1 час недељно;
- један изборни предмет прописан овим програмом огледа - 2 (два) часа недељно.
Листа изборних предмета може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који пропише министар.
Настава из изборног предмета организује се и остварује из предмета за који се изјасни најмање 30% ученика огледног
одељења.
Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године.
Остваривање програма огледа
Предвиђен број ученика у одељењу је 24.
Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) и наставу у блоку (Б):
годишњи фонд часова
разред
предмет
В
I
ПН
Б
број ученика у
групи
Канцеларијско пословање
111
12
Основи рачуноводства
74
12
Рачунарство и информатика
74
12
Комуникација
74
Рачуноводство у трговини
74
12
Рачунарство и информатика
74
12
Организација набавке и продаје
74
12
II
67
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Статистика
72
12
Организација набавке и продаје
72
12
Обука у виртуелном предузећу
108
Рачунарство и информатика
72
Предузетништво
64
Обука у виртуелном предузећу
128
III
30
12
12
IV
60
12
Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова
II РАЗРЕД
часова
III РАЗРЕД
часова
IV РАЗРЕД
часова
УКУПНО
часова
Час одељенског старешине
до 70
до 70
до 70
до 64
274
Додатни рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
Допунски рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
Припремни рад *
до 30
до 30
до 30
до 30
120
*) Ако се укаже потреба за овим облицима рада.
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I
Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе
II
III
до 3 дана до 3 дана до 7 дана до 7 дана
2 часа недељно
Други предмети*
Од 1 до 2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)
30-60 часова годишње
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге
15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе
IV
2 радна дана
68
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
*) Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из
предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним
плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.
Остваривање школског програма по недељама
менторски рад
(настава у блоку)
обавезне ваннаставне активности
остало
(матура)
разред
разредно часовна настава
I
37
2
39
II
37
2
39
III
36
1
2
39
IV
32
2
2
3
укупно радних недеља
39
69
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА-АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Школсак година се одвија по Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014 год.којо је дат у прилогу годишњег плана
рада.
Настава почиње у понедељак 02.09.2013 год.у другој смени а пошто школа дели зграду са “ Гимназијом “ и
користимо учионице са ТШ “ Михаило Пупин “и због тога се на сваких месец дана мењају смене.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току
два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра, а завршава се у понедељак, 23. децембра
2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара и завршава се у.:
- у петак, 30. маја 2014. године, и има 90 наставних дана за ученике IV разреда
четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа
- у петак, 20. јуна 2014. године и има 105 наставних дана, за ученике I и II разреда трогодишњих средњих
стручних школа
Члан 3.
Образовно-васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се:
у средњој стручној школи:
- у I и II разреду трогодишњег и у I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
Први квартал има 40 наставних дана, други 40 и трећи 50 наставни дан.
Четврти квартал има 55 наставна дана за ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, 40
наставних дана за ученике III и IV разреда четворогодишњих стручних школа.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2013. године, а завршава се у понедељак 14. јануара 2014.
године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла, а завршава се у среду, 23. априла 2014. године.
За ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа
летњи распуст почиње у четвртак, 31. маја 2014.
За реализацију друштвено-корисног рада школа је одредила два дана, и то један у првом, а други у
другом полугодишту. Школа ће радно имати у суботу:
 Школа ће организовати 14.09.2013 за трећи и четврти разред из верске наставе одлазак
на службу и из грађанског васпитања радионоце.
 Школа ће организовати 31.05.2014 за први и други разред из верске наставе одлазак
на службу и из грађанског васпитања радионоце.

Посета међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике четвртог
разреда,у суботу те исте недеље када буде одржан сајам
У суботу 1.02.2014. настава се изводи према распореду за понедељак.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, обележава се у понедељак 21.10.2013. године. Дан
просветних радника биће обележен у петак, 08.11.2013., као наставни дан. Дан примирја у Првом светском
рату, биће обележен у понедељак 11.11.2013., као нерадни и ненаставни дан. Поводом обележавања Нове
Године, 1. и 2. јануар ће бити ненаставни и нерадни дани. Свети Сава биће обележен у понедељак
27.01.2014. Поводом обележавања Сретења, Дана државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16.
фебруара 2014.г биће нерадни и ненаставни дан у понедељак 17. фебруара. Дан сећања на жртве холокауста
и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у уторак 22.04.2014. биће обележен као радни и
наставни дан. Поводом Празника рада, четвртак и петак 1. и 2. мај 2014. биће нерадни и ненаставни дани.
Дан школе 24. мај 2014. године биће обележен свечаним културно-уметничким програмом. Дан
победе, који пада у петак 9. маја 2014. биће обележен као наставни дан. Видовдан, који пада у суботу 28.
јуна биће обележен радно.
70
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане
верских празника:
- православни - на први дан крсне славе,
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском,
односно Јулијанском календару – на Божић и на Ускрс.
- припадници Исламске заједнице - 25. октобра 2013. године, на први дан Курбанског
Бајрама,
- припадници Јеврејске заједнице – 26. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура.
6.1. РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И ДРУГИ ИСПИТИ
 Матурски и завршни испити-од 06.06.2013. до 13.06.2014.године
 Поправни испити за завршне разреде од 10.06.2012.године
 Разредни испити за завршне разреде за које није организована настава организоваће се у мају 2014 г.
 Разредни испити за завршне разреде у јуну 2014 год.
 Додела диплома 17.06.2014.године
 Поправни испити од 18.08.2014. до 27.08.2014.године
 Подела сведочанстава и ђачких књижица за ниже разреде 28.06.2014 год.
 Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта у периоду од 26.12-30.12.2013 год.
 Прослава дана школе 24.05.2014 год.
 Разредне испите за ученике који из оправданих разлога нису похађали наставу школа ће
организовати по завршетку наставе у другом полугодишту.
 Разредне испите за ученике за које није организована настава ( страни језици) школа ће
организовати у мају за ученике завршних разреда и у јуну за остале ученике.
 Поправне испите школа ће реализовати за ученике завршних разреда у јунском и августовском
року, а за остале ученике у аугусту.
 Подела сведочанстава ће се обавити 04 -05.06.2014.год. за ученике завршних разреда, а 28.06.2014.
за остале ученике.
 Завршни и матурски испити обавиће се: у августовском року у периоду од 20.08- 27. 08.2014.год.
 Школа ће организовати 14.09.2013 за трећи и четврти разред из верске наставе одлазак
на службу и из грађанског васпитања радионоце.
 Школа ће организовати 31.05.2014 за први и други разред из верске наставе одлазак
на службу и из грађанског васпитања радионоце.
 Посета међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике четвртог
разреда,у суботу те исте недеље када буде одржан сајам
 . РТС крос 20.09.2013 год.
 .05.04.2014 год.субота,радиће се по распореду часова за петак за одељења III и IV разреда уколико
буду ишли на екскурзију у периоду од 11-13.04.2014 год.
 .Школа ће се укључити у такмичења по програму и календару Министарства просвете односно
организованих у складу са могућностима финансирања од стране општине.
-ванредно школовање
Конкурсом за уписом за средњу школу у школској 2013-2014 години предвиђена је
могућност писа по 5 ванредних ученика у први разред у образовне профиле: кувар,
конобар, мушки фризер, женски фризер, техничар моделар одеће, туристички техничар и
економски техничар
Ове школске год.школа неће уписивати нове ученике за преквалификацију и доквалификацију.
-проширена делатност
71
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Решењем Министарства просвете број 022-05-19/2000-01 нашој школи је дата сагласност за
проширење делатности:
- у оквиру практичне наставе и праксе ученици и наставници могу да производе и стављају у промет
кожну и осталу одећу, остале одевне предмете и прибор, кофере, ручне торбе и сличне предмете
- пружају услуге у областима: текстилства, кожарства, угоститељства и личних услуга
Средствима оствареним проширеном делатношћу школа може располагати сагласно Закону и Посебном
колективном уговору
7. ПЛАНОВИ РАДА ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ НАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
7.1. РЕДОВНА НАСТАВА
Индивидуални планови и програми рада наставника и сарадника саставни су део Годишњег
плана рада. и достављаће се психолошко-педагошкој служби месечно у електронској,или штампаној форми.
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе је прилог
Годишњег плана рада школе.
7.2. УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
Подстицање иновација у настави и стручни рад доприноси бољем и бржем трансферу
теоријских достигнућа у појединим наукама и областима рада у широј васпитно образовној пракси.
Подстицање иновација у настави и стручни рад професора са савременим наставним
средствима.
Претпоставке ових активности јесу и опремљеност школе са којом се ми слободно можемо
похвалити јер смо набавили велики број савремених наставних средстава и опреме за извођење савремене
наставе.
Стручни и истраживачки рад обухвата разноврсне активности, као нпр:
- истраживање и увођење нових садржаја, облика и поступака као и метода васпитно
образовног рада,
- усавршавање наставника и сарадника,
- експериментално проверавање нових облика и метода рада.
Планира се увођење и других облика наставе, код појединих предмета, код којих су теоријске
основе обрађене на акредитованим програмима .
7.3. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
7.3.1. ДОПУНСКИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
Допунски рад организује се за ученике који не показују задовољавајући успех и заостају у
савладавању наставног градива. У организацији допунског рада полази се од индивидуалних тешкоћа и
узрока заостајања ученика. Групе за допунски рад не формирају се нужно на основу одељенске
припадности, већ према преовладавању тешкоћа код припадника, те су у том смислу по структури
хомогеног састава (на пример група код које доминира слабо предзнање, неформиране радне навике, група
чије припаднике карактеришу социјално-психолошки проблеми), а у оквиру истог програма. Број ученика у
групи не треба да буде већи од 10.
Њихов састав не мора бити сталан у току године, будући да из њих излазе ученици који су
отклонили пропусте, а укључују се нови код којих су искрсле тешкоће.
Распоред часова допунског рада саставни је део распореда часова. Одвијаће се после редовне
наставе.
72
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Предметни наставници ће сами одабрати адекватне облике, методе, поступке и наставна
средства за извођење допунског рада
Допунска настава
Овај облик наставног рада организује се за ученике,који стално или повремено заостају у
савлађивању наставних садржаја из појединих предмета у редовној настави.Циљ
допунске наставе је да се ученицима омогући лакше укључивање у редован васпитнообразовни процес.Са наставом треба почети још у I разреду.Садржај наставе је исти као у
редовној настави,али се дидактичко-методички поступци приблизавају могућностима
ученика .Допунском наставом се посебно обухватају ученици који стално заостају у
редовној настави,тј. ученици који стално имају негативну оцену.Настава се,по
правилу,организује током целе године.Групе ће бројати највише до 10 ученика у оквиру
једног одељења или разреда,да би им се могла посветити максимална пажња.Групу
формира Одељењско,односно Наставничко веће на предлог предметног наставника или
одељењског старешине . У току године на реализацији додатне наставе могу бити
ангажовани и професори,који нису добили задужење на почетку школске године.
ПРЕДМЕТ
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
ГОД. ФОНД
ЧАСОВА
35
18
18
18
Српски језик и
књижевност




Миловановић Милица
Брзак Гордана
Јањушевић Драгана
Павловић Милана
Математика



Гелић Недељко
Ракић-Тодоровић Александра
Дубовски Мартина
35
35
35
Страни језици








Дошен Верица
Ћалић Душица
Мрђа Олгица
Тувеџић Вукица
Свилар Сенка
Манић Сања
Блануша Николина
Поповић Татјана
35
35
35
18
11
18
35
14
Устав и права
грађана

Банић Љ.
18
Физика

Јовановић Д.
21
73
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Хемија
Географија
Психологија
Социологија





Новаковић Мирјана
Жижић Љиљана
Петковић Мирослав
Шрбић Наташа
Ућукало Веселинка
35
35
18
18
18
Економска група
предмета








Ћуић Јованка
Мељник С.
Савановић З.
Мудрић Г.
Жунић О.
Димитров Гордана
Јанић Срђана
Равњак Радмила
35
35
35
35
35
35
18
35



Тривунџа С.
Крчмар З.
Ковачевић Т.

Хаџић Слободанка
35



Бјелић Ханади
Младеновић Драгана
Филиповић Драган
35
35
18
Практична настава
са технологијом
рада
фризери




Марчета Весна
Винчић Јелена
Грбић Ивана
Коралија Јасмина
18
35
18
18
Историја уметности

Ајбек Маја
21
Биологија и
екологија


Петровић Милица
Зорић -Мазињанин Драгана
18
14
Историја


Рагаји Ана
Јерковић Гордана
Медицинска група
предмета

Матијевић Снежана
Текстилна група
предмета
Практична настава
Познавање
материјала
Познавање робе
Пословна
информатика
Рачунарство и
информатика
18
18
18
35
18
35
74
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Куварство са
практичном
наставом



Кецман Милица
Ковачевић Н.
Георгијевић Лидија
Верска настава

Малешевић Зоран
Физичко васпитање


Јагодић Мирослав
Чинку Нада
Филозофија

Косановић Р.
11
Музичка уметност

Шајић Драгица
11
Цртање и сликање

Милуровић Маргарета
14
18
18
21
35
18
18
7.3.2. ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД
Додатно васпитно - образовним радом обухватиће се ученици који постижу изузетне резултате
у настави појединих предмета, одликују се натпросечним интелектуалним и креативним способностима и
исказују интерес за проширење и продубљивање знања стечених у редовној настави.
Један ученик се по правилу може укључити у додатни рад из највише два наставна предмета.
Програм додатног рада планиран је и реализоваће се у оквиру недељног распореда ваннаставних
активности, после редовне наставе (у супротној смени). Годишњи фонд по одељењу износи око 37 часова.
Часови су различитог трајања у зависности од садржаја и услова реализације.
Распоред часова додатног рада саставни је део распореда часова. Одвијаће се после редовне
наставе.
ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
ПРЕДМЕТ
Математика
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК



Гелић Недељко
Ракић-Тодоровић
Александра
Дубовски Мартина
ГОД.ФОНД
ЧАСОВА
35
18
35
75
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Српски језик
Историја
Страни језици
Пословна информатика
Рачунарство и информатика
Биологија, екологија
Практична настава са
технологијом рада – фризери
Куварство са практичном
наставом
Текстилна група предмета
Економска група предмета
Миловановић Милица
 Јањушевић Драгана
 Брзак Гордана
 Павловић Милана
35
18
18
7

Ана Рагаји





Ћалић Душица
Мрђа Олгица
Верица Дошен
Тувеџић Вукица
Блануша Николина
35
35
35
11
35



Филиповић Драган
Бјелић Ханади
Младеновић Драгана
18
35
35

Петровић Милица




Марчета Весна
Винчић Јелена
Грбић Ивана
Коралија Јасмина



Кецман Милица
Ковачевић Нада
Георгијевић Лидија



Тривунџа Смиљка
Крчмар Злата
Савић Бранка
18
18
18








Ћуић Јованка
Мељник Светлана
Савановић Зорица
Мудрић Гордана
Жунић Оља
Димитров Гордана
Јанић Срђана
Равњак Радмила
35
35
35
35
35
35
18
21
18
18
18
35
18
18
18
18
21
76
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Геофрафија

Жижић Љиљана
18
Хемија

Новаковић Мирјана
18

Ајбек Маја

Маглов Александра
Познавање робе
Познавање материјала

Хаџић Слободанка
35
Психологија

Ућукало Веселинка
18
Верска настава

Малешевић Зоран
15
Физичко васпитање


Јагодић Мирослав
Чинку Нада
18
18
Медицинска група пр.

Матијевић Снежана
35
Музичка уметност

Шајић Д.
11
Ликовна култура
Уметничко обликовање,
естетика струке и цртање и
сликање
19
11
Циљ ове наставе је да се обдареним и талентованим ученицима омогући да прошире и
продубе знања и вештине из појединих наставних области и предмета сходно њиховом
интересовању,способностима и околностима. Додатним радом ученици ће се подстицати
на самосталан рад,развој логичког,стваралачког и критичког мишљења,како би се
оспособили за даље самообразовање. Задаци додатне наставе су:
 да се задовоље личне способности, склоности и интересовања

да се поспеши брзи индивидуални развој и напредовање ученика

да се прошире и продубе знања из појединих наставних области.
Садржај овог облика рада своју полазну тачку има у редовном Наставном плану и
програму,који се допуњује новим садржајима у одређеним научним дисциплинама.
По правилу, један ученик се укључује у само једну област, али ако покаже вољу и
спремност,неће се ограничавати поготово ако се ради о сродној групи предмета. Групе
додатне наставе ће се формирати на основу жеља и интересовања ученика, а на предлог и
уз помоћ одељењског старешине, предметног наставника и педагошко-психолошке
службе. Коначну одлуку ће донети Одељењско веће. Програмирање рада ће се
организовати у оквиру недељног фонда часова.Часови ће се одржавати пре почетка или по
завршетку редовне наставе.Наставници који буду изводили ове часове треба да ураде
77
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
планове и програме рада. Од ученика који буду ангажовани овим обликом рада, изабраће
се такмичари за регионална и републичка такмичења. Недељни фонд ће износити један
или два часа по наставнику,а пред такмичења број часова ће према потреби бити и
повећан.У току године на реализацији додатне наставе могу бити ангажовани и
професори, који нису добили задужење на поче тку школске године.
8. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
8.1. СЛОБОДНЕ И СТВАРАЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Као факултативни ваннаставни облик рада слободне активности у школи формирају се
полазећи на једној страни од кадровских и материјалних могућности школе и интересовања ученика са
друге стране.
Слободне активности се организују на основу слободног и добровољног опредељења ученика.
Секцију (групу) у оквиру слободних активности чини најмање 5 ученика чланова секције (од
првог до четвртог разреда).
Распоред часова секција саставни је део распореда часова. Одвијаће се после редовне наставе.
8.2. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Р.б.
АКТИВНОСТ
1.
Драмска секција
2.
Рецитаторска и фонетска секција
3.
Литерарна секција
4.
Туристичка секција
5.
Секција енглеског језика
6.
Новинарска секција
7.
Секција фризера
8.
9.
Фудбал
Одбојка
ЗАДУЖЕНИ
НАСТАВНИК
Драгана Јањушевић
Милана Павловић
Брзак Г ордана
Милица Миловановић
Жижић Љиљана
Рагаји Ана
Дошен Верица
Бјелић Ханади
Марчета Весна
Грбић Ивана
Винчић Јелена
Мирослав Јагодић
Мирослав Јагодић
ГОД.ФОНД
ЧАСОВА
18
8
19
38
19
19
38
38
19
19
19
29
29
78
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
10.
11.
Кошарка
Рукомет
Нада Чинку
Нада Чинку
29
29
8.2.1 .ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА
ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
-
САДРЖАЈ РАДА
формирање секције
предлози за годишњи план и програм
основни појмови из позоришне уметности
вежбе интонације кроз обраду изабране песме
ОКТОБАР
-
посета позоришној представи
НОВЕМБАР
-
анализа позоришних представа
предавање о позоришту старе Грчке
упознавање говорне уметности
ДЕЦЕМБАР
-
посета позоришној представи
разговор са једним глумцем
припрема рецитала поводом прославе Светог Саве
ЈАНУАР
-
сарадња са позориштем «Дадов»
реализовање рецитала
ФЕБРУАР
-
посета позоришној представи
разговор о позоришној представи
МАРТ
-
увежбавање драмског текста
сусрет са глумцем
АПРИЛ
-
драматизација драмског текста
разговор о једној ТВ драми
МАЈ
-
разговор о филмској уметности
заједничко вече са литерарном секцијом
ЈУН
-
годишња анализа рада
ПРОГРАМ РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
-
САДРЖАЈ РАДА
формирање секције и усвајање програма рада секције
књижевност која нас занима – разговор са ученицима
књижевност као уметност и однос према осталим уметностима
79
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-
(предавање)
читање ученичких радова
ОКТОБАР
-
жанрови у књижевности (предавање)
језик и књижевност (предавање)
поезија кроз векове (предавање)
читање ученичких радова
НОВЕМБАР
-
о роману и приповеци (предавање)
облици и врсте писмених радова (предавање)
књижевност и наука о књижевности
читање ученичких радова
ДЕЦЕМБАР
-
један писац – једно дело (читање ученичких радова о књижевном делу)
савремена књижевност (предавање)
гостовање песника – прцес настајања песме
читање ученичких радова
ЈАНУАР
-
упознавање ученика са књижевним часописима
епоха и правци у књижевности (предавање)
ФЕБРУАР
-
облици новинарског изражавања и
(предавање)
новинарство и књижевност (предавање)
рад на школском листу
читање ученичких радова
МАРТ
-
карактеристике савремене поезије (предавање)
о неправедно заборављеним писцима (предавање)
рад на школском листу
читање ученичких радова`
АПРИЛ
-
савремени роман (предавање)
гостовање песника – поезија и језик
читање ученичких радова
избор радова за школски лист
МАЈ
-
израда школских зидних новина
промоција школског листа
дивља књижевност (предавање)
читање ученичких радова
ЈУН
-
анализа рада секције током школске године
процес настајања
новина
ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
1.
САДРЖАЈ РАДА
Конституисање секције и упознавање чланова секције са планом
и програмом рада
80
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
2.
Посета манифестацији Грожђенбал у Вршцу (21.09.2013.)
1.
Семинарски рад на тему: сусрет стогодишњици Церске битке
ОКТОБАР
1. Приказивање презентације ученика из претходних посета и
одабир фотографија за пано и сајт школе. Приказивање филма
Церска и Колубарска битка. Обележавање Дана примирја
(11.11.)
НОВЕМБАР
1. Приказивање презентација ученика на тему „Српски АтосНационални парк Фрушка Гора“
ДЕЦЕМБАР
1. Континентални туризам у Црној Гори- приказивање филмова:
"Национални парк Дурмитор“ и „Кањон реке Таре“
ЈАНУАР
1.
2.
ФЕБРУАР
Семинарски радови „ Познате метрополе и државе света“
Обележавање Дана државности (15.02.)
1. Обележавање Дана вода (22.03.) и Светског метеоролошког
дана (23.03.)
МАРТ
1.Семинарски рад „Дан планете Земље“ и припрема паноа на ту
АПРИЛ
тему.
1. Салашки туризам-презентација
МАЈ
ЦИЉ ове секције је стицање нових и продубљених сазнања и објашњења о савременим процесима и
објектима. Такође су важна стицања посебних знања о фундаменталним везама природне средине,
становништва, привреде и историјског наслеђа.
ЗАДАТАК је да ученици знања, ставове и умења према светским и националним вредностима и
достигнућима стекну на прихватљив и разумљив начин. Циљ је да ученици уче оно што је битно и
суштинско. Ова врста наставе спроводи се организовано са унапред постављеним циљем. Ученицима треба
нагласити на шта треба да обрате пажњу, а када уоче потребне чињенице формирају појмове и тако на
најприроднији начин, перцептивним доживљавањем развијају способност посматрања и изражавања.
Секцију воде Жижић Љиљана, професор географије и Рагаји Ана, професор историје.
ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
САДРЖАЈ РАДА
- tinnagers
- family relationships
ОКТОБАР
- free time
НОВЕМБАР
- my friends
ДЕЦЕМБАР
- holidays,religions festivals
ФЕБРУАР
- magazines, newspapers,TV,music
МАРТ
- jobs and professions
81
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
АПРИЛ
МАЈ
- my parents and me
- good maners -body lanquage
ПРОГРАМ РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
САДРЖАЈ РАДА
- формирање групе
- идеје за садржај часописа
ОКТОБАР
- обука о новинарству и начину израде чланака
НОВЕМБАР
- обука о новинарству и анализирање неких чланака
ДЕЦЕМБАР
- прикупљање материјала за новине
ФЕБРУАР
- анализа урађених текстова и сугестије
МАРТ
- израда часописа и преглед лектора
АПРИЛ
- штампање часописа
МАЈ
СЕКЦИЈА ФРИЗЕРА
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР


САДРЖАЈ РАДА
Формирање групе за секцију женски фризер
Формирање групе за секцију мушки фризер


Обликовање косе шишањем (женски фризер)
Шишање косе (мушки фризер)

Стил шишања (класичан и модеран)

Шишање према облику лица и главе


Техника шишања
Фазе шишања (дужина и овлик фризуре)

Линија шишања (градација и угао)

Естетско обликовање косе према облику лица и главе

Шишање комбиновањем различитих техника рада
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
82
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
-
САДРЖАЈ РАДА
формирање секције
предлози за годишњи план и програм
реализација такмичења у пливању
ОКТОБАР
-
припрема за такмичења
усавршавање тактике и трхнике игре
реализација такмичења у стоном тенису
хуманитарни турнир у малом фудбаку за децу са посебним потребама
уличне трке поводом ослобођења града
НОВЕМБАР
-
припрема за такмичења
усавршавање тактике и технике у кошарци
реализација такмичења у кошарци
ДЕЦЕМБАР
-
усавршавање елемената у одбојци
школски турнир у малом фудбалу
ЈАНУАР
-
усавршавање елемената тактике и технике игре у одбојци
ФЕБРУАР
-
припрема за такмичење у малом фудбалу и рукомету
договор о реализацији такмиња
МАРТ
-
реализација такмичења у малом фудбалу
АПРИЛ
-
договор о раду и припрема за такмичење у рукомету
реализација такмичења у рукомету
учешће ученике на такмичењу из стрељаштва
МАЈ
-
тестирање моторичких способности
такмичења
школски крос
уличне трке у центру града
-
сумирање постигнутих резултата са такмичења
ЈУН
и одабир ученика за атлетска
Спортско-рекреативне активности подразумевају оне спортске активности и дисциплине које
обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати.
Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободно време организује
активност ученика у овој области тако да обезбеди здраву и културну забаву и разоноду, да задовољи
њихове посебне жеље, да им помогне да развију позитиван однос према физичкој култури, формирају
навике за редовним телесним вежбама.
У оквиру спортско-рекреативних активности остварују се следећи задаци :
- обухват што већег броја ученика посебним програмом за физичко вежбање који заједно са
општим програмом чини јединствени систем школског физичког васпитања,
83
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
задовољавање нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење
разним гранама физичког вежбања у слободно време,
- откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури и спорту, гимнастици, игри,
плесу; помагање ученицима да свестрано развију своју природну склоност за овај или онај
вид физичког вежбања,
- подстицање ученика да науче да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни живот и
да активности у овој области развијају као трајну потребу и обавезу.
- Јесењи крос ће се организовати у октобру 2013. године, пролећни крос ће се одржати у априлу
2014 год.
-
ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД
Припремна наставу школа ће организовати за редовне ученике из предмета за које буду
упућени на полагање разредног испита,за ванредне ученике и за ученике завршних
разреда из предмета из којих полажу матурски,односно завршни испит.
Циљ друштвено корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом
самостално и у оквиру друштвено организованих активности у слободном времену
доприносе стварању и унапређењу услова живота и рада људи у ужој и широј
друштвеној заједници.
У оквиру друштвено корисног рада школа ће у сарадњи са ученичким парламентом
организовати два радна дана за реализацију акције уређења школског ентеријера,
улаза, дворишта, сакупљања секундарних сировина, добровољних прилога,
организација и учествовање у активностима у области културе у локалној заједници или
других облика друштвено корисног рада ако се у току школске године укаже потреба за
њим.
9. ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
АКТИВНОСТИ
1. упознавање са наставним планом и
програмом - свако одељење понаособ
2. разговор са ученицима - професионална
орјентација преко утврђивања њихових
професионалних интересовања, способности,
особина личности, вредносне орјентације и
мотивације за бављење одређеним занимањем
3. кроз наставу појединих предмета упознати
ученике са одговарајућим занимањима и
подстицати их да своје професионалне
интересе ускладе са индивидуалним
могућностима
4. у раду слободних активности информисати
ученике о подручјима рада, образовним
ИЗВРШИОЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
одељенске старешине
септембар 2013. Г
школски педагог
током целе школске
предметни наставници
током целе школске
године
руководиоци секција у сарадњи
са школским педагогом
током целе школске
године
84
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
профилима и занимањима везаних за
садржаје који се реализују тим активностима
; ближе упознавање ученика односно
њихових особина и склоности
5.на ЧОС-у и у сарадњи са КЗМ упознати
ученике са мрежом школа и факултета,
дефицитарним и суфицитарним занимањима,
могућностима смештаја, добијања стипендија и
кадровским потребама
6.. преко медија и локалног радија давати
одговарајуће информације о питањима
везаним за упис ученика у школе и на
факултете
7. постављати у школи паное намењене
професионалној орјентацији ученика
8. на општим родитељским састанцима
дискутовати о одабиру занимања
9. организовати састанке са представницима
друштвених организација у вези са потребом
привреде, стипендирања, структуре
запослених и других
10. професионална саветовања ученика који
су неопредељени
11.Презентације високих школа и факултета
ученицима завршних разреда
одељенске старешине у сарадњи
са школским психологом и КЗМ,
прво полугодиште
директор
мај 2014. год.
Тим за каријерно вођење
одељенски старешина
током целе школске
године
новембар 2013. и март
2014. године
директор
фебруар 2014. године
школски педагог
током целе школске
године
школски
педагог,директор,наставници
током целе школске
године
ПОСЕБАН ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА
АКТИВНОСТИ
1. детаљно упознавање ученика са садржајем
полагања завршних и матурских испита
2. интервју или анкета у вези са избором
матурских радова
3. одредити један дан у недељи за
професионалну орјентацију
4. обезбедити ученицима релевантне
информације о вишим, високим школама,
академијама и другим институцијама
5. кроз додатну наставу оспособити ученике
за полагање класификационих испита на
факултетима
6. Припремна настава за полагање завршних и
матурских испита.
ИЗВРШИОЦИ
одељенске старешине и
предметни наставници
предметни наставници и
представници стручних актива
школски педагог
школски
педагог,директор,наставници
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
октобар 2013.
децембар 2013.
током целе школске
године
током целе школске
године
предметни наставници
друго полугодиште
2014. године
предметни наставници
током целе школске
године
85
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
9.1.1. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ СШ” Др Ђорђе Натошевић”
У оквиру културне и јавне делатности, СШ” Др Ђорђе Натошевић” сарађује са Месном заједницом,
Културним центром, Скупштином Општине, градском библиотеком, Савезом за школски спорт и
омладинско васпитање Србије, Ауто-мото друштвом из Инђије, Канцеларијом за младе, предузећима, као
и са организацијом Црвеног крста.
Сарадња се одвија кроз разне спортске и културно-забавне манифестације, спортска
такмичења, кроз смотре рецитатора , акције горана, разне омладинске радне акције, уређење градских
простора, посете књижевним вечерима, учествовање у програмима РТВ Инђије, обележавање разних
јубилеја кроз литерарне радове и рецитале.
Биће обележени:
- 15.09.2013.г. Међународни дан демократије
- 21.09.2013.г. Светски дан мира
- 26.09.2013. г. стручно веће страних језика обележиће Дан страних језика
- прва недеља октобра- Дечија недеља
- 16.11.2013.г. Дан толеранције
- 01.12.2013.г. Дан борбе против СИДЕ
- 03.12.2013.г. Светски дан инвалида
- 10.12.2013. г. Дан људских права
- 31.01.2014. г. Дан сећања на жртве холокауста
- 27.01.2014.г. Дан Светог Саве
- У марту 2014.г. биће обележен Дан вода
- У априлу 2014.г. биће обележен Дан планете земље
- 09.05.2014.г. Дан победе над фашизмом
- 24.05.2014.г. Дан Школе- Ћирило и Медотије
- јун 2014.г. испраћај матураната
(Све ове активности су планиране у ШРП-у).
9.1.2. АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
Школска библиотека је почела са радом 01.09.1997. године. Сада има 8561 књига. За рад у
школској библиотеци задужен је проф. одбране и заштите Боснић Ђорђе, са 33% радног времена и
Хелаћ Зорица 17% радног времена . Библиотека ради 3 пута седмично на издавању књига ученицима
током наставе , тако да ученици у том периоду могу изнајмљивати књиге или седети и радити у
библиотеци.
Фонд књига у библиотеци се стално увећава, тако да
допунимо са новим књигама.
ћемо настојати да сваке године библиотеку
9.1.3.ПЛАН ЗА ЕСТЕТСКО, ЕКОЛОШКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
АКТИВНОСТИ
1. активности у оквиру друштвено -корисног
рада
2. хигијенско - естетско уређење и
одржавање учионица, дворишта
3. -естетско уређење ( осликавање )
стаклених површина ( мурал, витраж )
- набавка нових и уређење постојећих
ИЗВРШИОЦИ
заједница ученика
заједница ученика
чланови и руководиоци секција
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током целе школске
године
током целе школске
године
током целе школске
године
86
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
схема, графикона, фотографија и
репродукција уметничких дела у
школској згради и у учионицама
- уређење и одржавање витрина и
спортских трофеја стечених на
такмичењима, у зборници школе
4. загађивање основних животних медијума
; мере заштите
- извори радиоактивног загађивања
- загађивање и заштита животних
намирница
5. хуманизација радног простора
- рупе у озонском омотачу, ефекат на
климу
- еколошка криза и могућност њеног
разрешења
наставници биологије
током школске године (
према програму
предмета биологије )
активности одењенске заједнице
и одељенског старешине
у току школске године
У школи се реализују повремене и континуиране еколошке акције.Програм заштита животне средине
обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке свести,развијање љубави према природи као и
значају очувања природних ресурса.
Из велике понуде садржаја и идеја дошли смо до закључка да је оптимално обухватити 2-3 теме којима че се
посветити пажња.Наша радионица је изабрала очување народне традиције, рециклажу и обележавање
важних међународних датума.
Облици рада могу бити:
-реферати оодређеним темама
-предавања
-стваралачки радови
-креативне радионице
-Обележавање значајних датума;
-дан планете Земље
-светски дан заштите природе
-светски дан заштитте озонског омотача
Активности/садржај рада
Време реализације
Начин реализације
Обележавање светског дана
заштите озонског омотача
16.09.2013 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Обележавање светског дана
уздржаности од куповине
27.11.2013 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Светски дан влажних
станишта
06.10.2013 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Светски дан влажних
станишта
02.02.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Носиоци
активности
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
87
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Светски дан вода
22.03.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Светски дан планете земље
22.04.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Светски дан
биодиверзитета
22.05.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Европски дани паркова
24.04.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Дан уређења животне
средине
05.06.2014 год.
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Повезивање са етно
друштвима
У току године
Кроз међусобне посете
Сређивање цветног кутка
У току године
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Сакупљање
алуминијумских лименки
У току године
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Акција ’’Очистимо Србију’’
У току године
Кроз активност чишћења
Акција’’Делуј локално
видеће се глобално’’
У току године
Кроз активност чишћења
Сакупљање других
секундарних сировина
У току године
На часу биологије и екол. и
зашт.живот.средине
Акција недељног чишћења
дворишта
У току године
Кроз активност чишћења
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
Проф.биологије,ек
ол. и
зашт.живот.сред.,
ученици
9.1.4ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА
88
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
АКТИВНОСТИ
ИЗВРШИОЦИ
1. систематски и континуирани прегледи
ученика ( имунизација и вакцинација )
школски диспанзер
2. хигијенски и санитарни надзор над
школом
3. индивидуални и саветодавни рад са
ученицима који испољавају развојне,
психолошке сметње и промене у понашању
4. интензивирање рада ваннаставних
активности, нарочито спортских;
организација општинских такмичења као вид
менталне превенције
6. предавања за ученике и
родитеље:
- сида ( природа болести и могућности
заштите )
- хигијена исхране
- болести зависности : пушење,
алкохолизам и наркоманија
- ментална хигијена
одговарајућа служба Дома
здравља
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
април 2014.год. период
пред ширење вирусних
инфекција
почетак првог и другог
полугодишта
клинички психолог и
одговарајуће службе ван школе
током целе школксе
године
општинска комисија стручних
сарадника здравствених и
социјалних радника
током целе школске
године
стручњаци Дома здравља и
Института за ментално здравље
октобар и децембар
2013. год. и март и
април 2013. год.
9.1.5 ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА
У циљу остваривања овог облика рада остварује се сарадња Школе са родитељима ученика,
локалном заједницом, Скупштином Града, Црвеним крстом, Савезом за Школски спорт и другим
институцијама.
Ученицима се, планираним активностима, омогућава успостављање контаката са различитим
културним институцијама, билиотекама, музејима, позориштима и другим институцијама. Школа
организује такмичења у дебатовању у организацији дебатног клуба школе , спортска такмичења
између одељења, и различита такмичења знања.
ЦИЉ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИН
Развијање
способности и
интересовања
ученика у
различитим
људским
делатностима
наставници
одељењске
старешине стручни
сарадници
руководиоци секције
редовна настава факултатативна настава, психолошке радионице додатна
настава
рад секција
друштвено-користан рад културна и јавна делатност
одељењске заједнице
Изграђивање
стваралачког
односа према раду,
материјалним и
духовним добрима
наставници
одељењске
старешине стручни
сарадници
руководиоци секција
редовна настава
факултатативна настава, психолошке радионице додатна настава
рад секција
друштвено-користан рад културна и јавна делатност одељењске заједнице
89
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Оспособљавање за
наставници одељењске
факултативна настава редовна настава
укључивање младих у старешине стручни
рад секција психолошке радионице
активан друштвени сарадници руководиоци
друштвено- користан рад културна и јавна делатност одељењске заједнице
живот
секција
Оспособљавање за
примену стеченог
знања и вештина
наставници стручни
сарадници
руководиоци секција
редовна настава додатна настава рад секција
психолошке радионице друштвено користан рад
Одељењске старешине додатна настава
Правилно коришћење
стручни сарадници
рад секција психолошке радионице
слободног времена
руководиоци секција
друштвено-користан рад културна и јавна делатност одељењске заједнице
Развијање
интелектуалних и
физичких
способности
наставници стручни
сарадници
руководиоци секција
редовна настава
додатна настава психолошке радионице рад секција
Друштвено- користан рад
Стицање и развијање
свести о потреби
чувања здравља и
заштити природе и
човекове средине
наставници одељењске
старешине стручни
сарадници руководиоци
секција
редовна настава
психолошке радионице додатна настава
рад секција
Друштвено- користан рад културна и јавна делатност одељењске заједнице
Развијање хуманости,
истинољубивости,
патриотизма и других
етичких својстава
личности
наставници одељењске
старешине стручни
сарадници руководиоци
секција
редовна настава
психолошке радионице додатна настава
рад секција
друштвено користан рад културна и јавна делатност одељењске заједнице
Васпитање за хумане
и
културне односе међу наставници одељењске редовна настава
људима, без обзира на старешине стручни
психолошке радионице
пол, расу, веру,
сарадници
друштвено користан рад културна и јавна делатност
националност,
уверење
Неговање и развијање наставници одељењске
потребе за културом и старешине стручни
очување и неговање сарадници руководиоци
културног наслеђа
секција
редовна настава
додатна настава психолошке радионице
рад секција
културна и јавна делатност одељењске заједнице
90
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Развијање осећаја за
пословни бонтон
наставници одељењске
старешине стручни
сарадници руководиоци
секција
редовна настава
психолошке радионице додатна настава
рад секција
културна и јавна делатност одељењске заједнице
Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов
за њихово остваривање је уважавање личности ученика, његово безусловно прихватање,
избегавање дискриминације по било ком основу.
9.1.6 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА
Циљ ученичких екскурзија испољава се у повезивању теоријског и практичног
образовања и васпитања што се остварује путем посматрања непосредних сусрета и доживљаја у
природи, производњи, културним и историјским институцијама. Поред тога, циљ
екскурзије
обележаван је и њиховим рекреатино - забавним функцијама.
Образовни задаци екскурзија произилазе из програмских
садржаја и захтева за
одређеним узрастом ученика, а усмерени су на обезбеђивање нових информација, продубљивање и
проширивање утврђивање и систематизацију раније стечених знања ученика, као и на информисање
о појавама и процесима у природи и људском друштву који ће бити изучавани.
Васпитни задаци који се остварују на екскурзијама имају посебно значење у склопу
васпитних утицаја на омладину. Исто тако екскурзије нуде незаменљиву комплексност утицаја на
ученике, а омогућавају и велико богатство природно повезаних емоционалних и друштвено моралних
доживљаја.
Наставничко веће СШ «Др Ђорђе Натошевић» у Инђији на седници одржаној 11.09.2013. године, разматрало
је и донело
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА
САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ
I РАЗРЕД
- ПРАВАЦ: Инђија-Ваљево-Пожега-Ужице-Бајина Башта-Перућац-Љубовија-Бања
Ковиљача-Шабац-Инђија
- ТРАЈАЊЕ: 2 дана
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ
ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
91
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Циљеви екскурзије:
Упознавање ученика са културом, историјом, уметношћу и природним лепотама наше
Србије,проширивање знања о нашем народу и
његовој култури и привредним
достигнућима
У директном сусрету са овим пределима, доживљавање онога што је теоријски обрађено
из књижевности, историје, географије, ликовне и музичке културе и других предмета
Подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне
оријентације ученика
Унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања
Задаци екскурзије:
стицање нових сазнања, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја,
развијање позитивних односа према националним,културним и естетским вредностима,
као и развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и
између ученика и наставника.
развијање хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и
демократичности
упознавање урбаних и аграрних простора током пута и на одредиштима и начина живота и
рада људи у тим крајевима
изграђивање еколошких навика и развијање љубави према природи
схватање значаја здравља и здравих стилова живота,рационално коришћење времена за
индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.
ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ : планине:Повлен,Маљен,Тара и Подрињске планине ,реке:
Врело,Дрина и Колубара, лековити извори Бање Ковиљаче, корита бистрих потока,
четинарске шуме, бујни пашњаци...
Ученици ће посетити стару улицу Тешњар са дућанима и зградама из 18 и 19 века у којој
се налази Муселимов конак из 18 века данас музеј са етнографском збирком као и
манастир Рачу који потиче из 13 века.
ПРВОГ ДАНА планиран је полазак из Инђије у раним јутарњим сатима према Ваљеву.
Екскурзија ће се кретати преко Лазаревца ка Ваљеву где је предвиђена прва пауза ради
обиласка Тешњара и музеја. Затим се путовање наставља преко Пожеге и Ужица ка
Мећавнику где се обилази Кустендорф и где је предвиђена вожња Шарганском осмицом у
границама Србије. У касним поподневним часовима стиже се у Бајину Башту где је
предвиђено ноћење и вечера у хотелу“ Дрина“.
ДРУГОГ ДАНА после доручка предвиђено је упознавање овог сликовитог места, затим се
обилази манастир Рача. Потом се одлази на Тару до језера Заовине.После обиласка Таре
предвиђен је ручак у хотелу, обилазак најкраће реке Врело дужине 365м и језера Перућац.
Путовање се наставља преко
Малог Зворника и Бање Ковиљаче где је предвиђено краће задржавање ради обиласка
бањског парка. Долазак у Инђију је предвиђен у вечерњим сатима.
ПРАВАЦ:
92
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1 дан: Инђија – Београд – Лазаревац – Лајковац-Ваљево-(Тешњар и музеј) – Пожега –
Ужице – Мећавник – Шарганска осмица – Бајина Башта ( ноћење ).
2 дан: Бајина Башта – Манастир Рача – планина Тара ( Заовине ) - Бајина Башта – Перућац
– Врело – Љубовија – Зворник – Бања Ковиљача – Шабац – Инђија.
УСЛОВИ:
* Превоз удобним туристичким аутобусом , број седишта мора бити већи или једнак од
укупног броја путника.
*Туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
* У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања.
*Смештај у хотелу у Бајиној Башти у хотеју са три звездице на бази једног пуног
пансиона.
* Плаћање у најмање четири месечне рате од стране родитеља ученика.
*Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
* Реализација: 10-11.05.2014 год.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕНИКА:
*Најмање 60% од укупног броја ученика првог разреда.
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ:
К1 –Мрђа Олгица
Тм1- Блануша Николина
Е1- Ћуић Јованка
ТТ1-Мељник Светлана
Ф1-Хаџић Слободанка
КО1- Младеновић Драгана
II РАЗРЕД
Правац: Инђија – Ваљево – Пожега – Ивањица – Горња Трепча – Крагујевац – Инђија
- ТРАЈАЊЕ: 2 дана
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ
ОСТВАРУЈУ
Циљеви екскурзије:
-
Упознавање ученика са културом, историјом, уметношћу и природним лепотама наше
Србије,проширивање знања о нашем народу и његовој култури и привредним достигнућима
У директном сусрету са овим пределима, доживљавање онога што је теоријски обрађено из
књижевности, историје, географије, ликовне и музичке културе и других предмета
93
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-
Подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика
Унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања
Задаци екскурзије:
- стицање нових сазнања, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја, развијање
позитивних односа према националним,културним и естетским вредностима, као и развијање
позитивних социјалних односа међу ученицима и
између ученика и наставника.
- развијање хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и
демократичности
- упознавање урбаних и аграрних простора током пута и на одредиштима и начина живота и рада људи у
тим крајевима
- изграђивање еколошких навика и развијање љубави према природи
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота,рационално коришћење времена за индивидуалне и
колективне шетње, разоноду и друго
Образовно васпитни циљеви и задаци за ученике Другог разреда
су упознавање са природним туристичким вредностима Србије као и упознавање са традицијом, културом и
историјом своје земље. Природне вредности су део клисуре реке Градац која је једна од најлепших крашких
река Србије, река Колубара, Ваљевске планине, река Рзав, Моравица, Атомска бања, корита бистрих потока,
четинарске шуме, бујни пашњаци, брзи планински потоци...
Ученици ће посетити манастир Каону, један од најстаријих споменика културе Посавине, манастир Лелић,
задужбину Николаја Велимировића у којем почивају његове свете мошти. Такође је предвиђен обилазак
Бранковине и родне куће Десанке Максимовић, затим старе улице Тешњар у којој су заступљени традиц
ионални стари занати а и меморијални центар страдања крагујевчана из 1941. Шумарице.
Првог дана је планиран полазак из Инђије у раним јутарњим часовима, према Ваљеву. Екскурзија ће се
кретати преко Руме, Шапца и прва пауза биће у манастиру Каона где је предвђен обилазак истог. Затим се
путовање наставља према Бранковини где ће се обићи родна кућа Десанке Максимовић. Долазак у Ваљево
предвиђен је за шетњу старом улицом Тешњар. Из Ваљева путовање ће се одвијати делом клисуре реке
Градац која је сврстана међу најчистије у Европи ка манастиру Лелић у којем почивају мошти светог
владике Николаја Велимировића. У манастиру је предвиђено краће задржавање. По обиласки манастира пут
се наставља преко Косјерића, Пожеге и Ариља до Ивањице где је предвиђен смештај у хотел, вечера и
дискотека.
Другог дана после доручка врши се упознавање овог сликовитог места, обилази се језеро,водопад и брана на
Моравици и после ручка пут се наставља у правцу Чачка и Горње Трепче. У Горњој Трепчи налази се
природно лечилиште Атомска Бања, предвиђен је краћи боравак и упознавање са овим мирним и тихим
местом. Даље се пут наставља ка Крагујевцу где ће обићи спомен парк Шумарице.
Долазак у Инђију предвиђен је за вечерње часове.
ПРАВАЦ:
1 дан : Инђија – Шабац – манастир Каона – Бранковина(родна кућа Десанке Максимовић) – Ваљево(улица
Тешњар) – манастир Лелић – Косјерић – Ариље – Ивањица(вечера, ноћење).
2 дан: Ивањица(доручак, ручак) – Горња Трепча – Крагујевац(Шумарица) – Београд – Инђија.
УСЛОВИ:
-превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак од укупног броја
путника.
-туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
-у цену урачунати улазнице за Бранковину.
94
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-смештај на бази једног пуног пансиона у хотелу са *** у Ивањици.
-плаћање у најмање 4 месечне рате од стране родитеља ученика.
- обавеза је обезбедити лекара- пратиоца групе.
-реализација 26-27.04.2014 год.
ПЛАНИРАН БРОЈ УЧЕНИКА:
- најмање 60% од укупног броја ученика другог разреда.
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ:
1. КО-2-Жунић Оља
2.Ф-2-Павловић Милана
3. К-2-Јагодић Мирослав
4.ТМ -2-Савић Бранка
5.ТТ-2-Савановић Зорица
6. Е-2-Димитров Гордана
III РАЗРЕД
- ПРАВАЦ: Инђија – Ниш - Нишка Бања –Пирот –Зајечар –Параћин - Инђија
- ТРАЈАЊЕ: 3 дана
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ
ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Циљеви екскурзије:
Упознавање ученика са културом, историјом, уметношћу и природним лепотама наше
Србије,проширивање знања о нашем народу и
његовој култури и привредним
достигнућима
У директном сусрету са овим пределима, доживљавање онога што је теоријски обрађено
из књижевности, историје, географије, ликовне и музичке културе и других предмета
Подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне
оријентације ученика
Унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања
95
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Задаци екскурзије:
стицање нових сазнања, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја,
развијање позитивних односа према националним,културним и естетским вредностима,
као и развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и
између ученика и наставника.
развијање хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и
демократичности
упознавање урбаних и аграрних простора током пута и на одредиштима и начина живота и
рада људи у тим крајевима
изграђивање еколошких навика и развијање љубави према природи
схватање значаја здравља и здравих стилова живота,рационално коришћење времена за
индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго
Екскурзија трећег разреда планирана је ради обиласка Ниша и околине са изворним
културно историјским вредностима који датирају још из римског и турског периода
Медиана,нишка тврђава,Чегар,Ћеле кула:Пирота и његових традиционалних обележја и
упознавање са другим природним и антропогеним вредностима наше земље, као и
неговање традиције кроз посете верским објектима и споменичким подручјима. Развијају
се позитивни односи према естетским вредностима.
Природне вредности су: долина реке Нишаве, Јерме, Грзе, бањски извори, четинарске
шуме и пашњаци,клисуре,кањони...
Ученици ће посетити манастире Копорин, Суково, Поганово, археолошки локалитет
Феликс Ромулијану.Такође је предвиђен обилазак археолошког локалитета Медијана,
Нишка тврђава, кућа породице Христић.
ПРВОГ ДАНА планиран је полазак из Инђије у раним јутарњим сатима према манастиру
Копорин. Екскурзија ће се даље кретати према Нишу где ће се обићи Медијана, Нишка
тврђава, Чегар, Ћеле-Кула. Вечера, смештај и дискотека су предвиђени у Нишкој бањи.
ДРУГОГ ДАНА попсле доручка креће се према Белој Паланци и Пироту где се обилази
Пиротска тврђава, кућа породице Христић, кањонска долина,долина реке Јерме и
манастири Суково и Поганово у истој долини. Ручак је предвиђен као ланч пакет. У
вечерњим сатима повратак у Нишку бању, где је предвиђена вечера, дискотека и ноћење.
ТРЕЋЕГ ДАНА после доручка напуштање хотела, из Нишке бање креће се пут Сврљига и
Књажевца долином Тимока. Обилази се Феликс Ромулијана иГамзиградска бања. Пут се
наставља према Грзи где је предвиђен ручак. После ручка преко Параћина и Јагодине
стиже се у Инђију у вечерњим сатима.
ПРАВАЦ:
1 дан: Инђија – Копорин- Ниш (Медијана, Нишка тврђава, Чегар, Ћеле- кула, Нишка бања
2 дан: Нишка бања – Бела Паланка – Пирот (Пиротска тврђава, кућа породице Христић) –
манастир Суково – манастир Поганово – Пирот – Нишка бања.
3 дан: Нишка бања – Сврљиг – Књажевац – Зајечар – Феликс
96
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Ромулијана – Гамзиградска бања – Грза – Параћин – Јагодина – Београд- Инђија
УСЛОВИ:
* Превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак од
укупног броја путника.
*Туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
* У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања.
*Смештај у хотелу са три звездице у Нишкој бањи на бази једног пуног пансиона и
једног полупансиона и трећег дана ручак у Грзи.
* Плаћање у најмање четири месечне рате од стране родитеља ученика.
*Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
* Реализација:11-13.04.2014 год.
-11.04.2014 год. одрадиће се 05.04.2014 год.(субота)распоред часова петак
ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕНИКА:
*Најмање 60% од укупног броја ученика трећег разреда.
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ:
* Т-3- Рагаји Ана
* Ф-3-Јовановић Данијела
* ТТ-3-Жижић Љиљана
* К-3-Чинку Нада
* Е-3-Гелић Недељко
*ТМ-3-Тодић Неда
IV РАЗРЕД
ПРАВАЦ: Инђија – Будимпешта – Вишеград – Сент Андреја – Будимпешта – Инђија
97
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ТРАЈАЊЕ: 3 дана
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ
ОСТВАРУЈУ:
-
Циљеви екскурзије: Упознавање ученика са културом, историјом, уметношћу и природним лепотама
Мађарске,проширивање знања о мађарском народу и његовој култури и привредним достигнућима
У директном сусрету са овим пределима, доживљавање онога што је теоријски обрађено из
књижевности, историје, географије, ликовне и музичке културе и других предмета
Подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика
Унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања
Задаци екскурзије:
- стицање нових сазнања, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја, развијање
позитивних односа према националним,културним и естетским вредностима, као и развијање
позитивних социјалних односа међу ученицима и између ученика и наставника.
- развијање хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и
демократичности
- упознавање урбаних и аграрних простора током пута и на одредиштима и начина живота и рада људи у
тим крајевима
- изграђивање еколошких навика и развијање љубави према природи
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота,рационално коришћење времена за индивидуалне и
колективне шетње, разоноду и друго
Екскурзијачетвртог разреда планирана је ради обиласка Будимпеште, Mађарске престонице као и
упознавање културе и историје суседног народа, знаменитих грађевина и предвиђен је обилазак Сент
Андреје – трагом сеоба Милоша Црњанског ради развијања позитивног односа према нашим културним и
националним вредностима.
Предвиђена је посета Тропикаријуму у којем се посматрају тропске птице, мајмуни, морске и слатководне
рибе, змије и друге врсте тропских животиња ради развијања интересовања за природу.
Панорамским разгледањем уочиће се кружни Булевар, Академија, Неп стадион, Миленијум, Базилика
Светог Стефана, Парламент, мостови.
Тврђава у Вишеграду је јединствен фортификацијски објекат, а Базилика у Естергону је посебна грађевина.
Сент Андреја је место које су основали Срби у којем се налазе православна црква, кућа Јакова Игњатовића и
Трговачки крст.
Значајни архитектонски објекти су и црква Светог Матије, Краљевска палата, Цитадела као и стари Будим са
Рибарским кулама.
ПРВОГ ДАНА је полазак из Инђије у раним јутарњим сатима. Вожња преко Суботице до Будимпеште, са
успутним задржавањима ради одмора. Предвиђена је посета тропикаријуму ( тропске птице, мајмуни,
морске и слатководне рибе, ајкуле , змије , алигатори ) . Тропикаријум се налази у великом тржном центру
„Camponi“ где је предвиђено краће задржавање.
Затим је предвиђено панорамско разгледање Буримпеште, кружног булевара, Академије, Неп стадиона,
Миленијума, Базилике Светог Стефана, Парламента, мостова на Дунаву, смештај у хотел и вечера се
планирају у вечерњим сатима као и посета дискотеци.
ДРУГОГ ДАНА после доручка планира се одлазак у Естергом и Вишеград. Разгледање базилике у
Естергому и чувене тврђаве у Вишеграду, затим одлазак у Сент Андреју. Обилазак места која су крајем XVII
века основали Срби, православне цркве, куће Јакова Игњатовића, Трговачког крста. Потом је предвиђен
повратак у хотел, вечера и вожња бродом по Дунаву ради разгледања осветљене Будимпеште.
98
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ТРЕЋЕГ ДАНА после доручка и напуштања хотела разгледаће се Стари Будим са Рибарским Кулама, црква
Светог Матије, Краљевска палата, Цитадела, а после тога је посета неком од тржишних центара и повртак у
Инђију у касним вечерњим сатима.
ПРАВАЦ:
I дан: Инђија – Будимпешта (вечера)
II дан Будимпешта (доручак) - Естергон – Вишеград – Сент Андреја – Будимпешта (вечера)
III дан Будимпешта (доручак) – Инђија
УСЛОВИ:
-
Превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак укупном броју
путника.
Турситичког водича обезбеђује агенција по једног на сваки аутобус.
У цену урачунати све улазнице према садржају путовања, као и улазнице за вечерњу вожњу
бродом.
Смештај у хотелу са *** у Будимпешти – два полупансиона.
Плаћање у најмање 4 месечне рате од стране родитеља ученика.
Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
-
Реализација 11-13.04.2014 год.
11.04.2014 год. одрадиће се 05.04.2014 год.(субота)распоред часова петак
-
ПЛАНИРАНИ БРОЈ УЧЕНИКА:
Најмање 60% од укупног броја ученика четвртог разреда.
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ:
ТМ-4 Маглов-Маљковић Александра
ТТ-4 Јањушевић Драгана
Е-4 Мудрић Гордана
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА
Екскурзика се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља за најмање 60% ученика
истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.
Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем истовремено.
Планиран број ученика за извођење екскурзије је следећи:
I разред _________________
II разред ________________
III разред ________________
IV разред _______________
НОСИОЦИ ПРЕДВИЋЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Носиоци припреме организације извођења и програма екскурзије за школску 2013/2014. годину су:
99
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ је обавезан да пре путовања сазове заједнички састанак свих ученика који
путују и њихових родитеља коме присуствују и стручни вођа пут у одељенске старешине, ради
упознавања са правилима понашања којих су дужни да се придржавају.
Директор је обавезан да уговором са агенцијом обезбеди потребне услове за удобан и безбедан
превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта.
Директор је у обавези да пре отпочињања путовања обезбеди да превозник поднесе:
- записник о извршеном техничком прегледу аутобус , не старији од 5 дана;
- тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика;
Директор школе је у обавези да најкасније 48 сати пре отпочињања путовања обавести надлежни
орган унутрашњих послова: о превознику, месту и времену поласка ученика као и броју
ангажованих аутобуса, броју пријављених ученика, наставника и другог особља које путује, које ће
извршити контролу документације, техничке исправности возила предвиђених за превоз непосредно
пре отпочињања путовања.
Директор ће обуставити путовање уколико надлежни ОУП утврди неисправност документације,
техничку неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке способности
возача, до отклањања утврђених недостатака.
Директор ће обуставити извођење екскурзије ако нису испуњени услови у погледу предвиђеног
броја ученика.
Директор је дужан да изда путни налог запосленом који путује.
2.
СТРУЧНИ ВОЂА ПУТА кога одређује директор школе бира се из реда наставника који остварују
наставни план и програм, изузетно ако се екскурзија организује за највише две групе ученика
стручни вођа пута може бити одељенски старешина или други наставник.
Стручни вођа припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно
васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.
Стручни вођа пута ће обуставити путовање уколико надлежни ОУП утврди неисптавност
документације техничку неисправност возила или било који други разлог у погледу психофизичке
способности возача, до отклањања утврђених недостатака.
Након изведеног путовања стручни вођа и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о
извођењу путовања, након чега стручни вођа у року од 3 дана сачињава Извештај о изведеној
екскурзији који подноси директору са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.
Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист.
Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања а Школском одбору
ради разматрања и усвајања.
3.
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА:
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ПРВИ РАЗРЕД:
К1 –Мрђа Олгица
Тм1- Блануша Николина
Е1- Ћуић Јованка
ТТ1-Мељник Светлана
Ф1-Хаџић Слободанка
КО1- Младеновић Драгана
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ДРУГИ РАЗРЕД:
1. КО-2-Жунић Оља
100
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
2.Ф-2-Павловић Милана
3. К-2-Јагодић Мирослав
4.ТМ -2-Савић Бранка
5.ТТ-2-Савановић Зорица
6. Е-2-Димитров Гордана
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋИ РАЗРЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Т-3- Рагаји Ана
Ф-3-Јовановић Данијела
ТТ-3-Жижић Љиљана
К-3-Чинку Нада
Е-3-Гелић Недељко
ТМ-3-Тодић Неда
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
ТМ-4 Маглов-Маљковић Александра
ТТ-4 Јањушевић Драгана
Е-4 Мудрић Гордана
Задатак одељенског старешине је носилац припреме, организације и извођења програма
екскурзије.Обезбеђује организационо техничке услове за извођење путовања и координира остваривање
садржаја и активности предвиђених овим програмом екскурзија и стара се о безбедности и понашању
ученика.
Одељенски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције, бруто износу
дневнице за пратиоце и осталим условима путовања.
Одељенски старешина је дужан пре изведеног путовања да упозна ученике са следећим правилима
понашања :
- на екскурзији је забрањено пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике
путовања
- да је за време путовања потребно сачинити план дежурства ученика и наставника који је
саставни део програма путовања
- да је обавеза ученика и наставника да се придржавају прописа државе у којој путују
- да све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 24 часа
- да превоз аутобусом несме да се обавља ноћу у времену од 22 до 05 часова
- да је за путовања дужа од 2 дана неопходно да родителј, тј. Старатељ достави здравствени лист
који садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању ученика а издаје га
ординирајући лекар на основу здравственог картона.
Тајност података из здравственог листа мора бити обезбеђена и о томе се старају директор, одељенски
старешина и лекар.
101
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Одељенски старешина је обавезан да након изведеног путовања спроведе анкету у свом одељењу тако што
ће ученици попунити анкетни лист, сачини писмени извештај о изведеној екскурзији и са истим упозна
родитеље на родитељском састанку.
Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја рада школе.
4.
ДРУГИ НАСТАВНИК кога одређује директор школе за носиоца припреме, организацију и
извиђење екскурзије, може да буде наставник који је најмање 1 годину изводио наставу у одређеном
одељењу.
Ради обезбеђивања веће сигурности ученика на екскурзији родитељи чија деца путују могу већином
гласова могу да донесу одлуку на родитељском састанку да осим одељенског старешине екскурзију
прате још највише 2 наставника који изводе наставу ученицима тог одељења.
5.
ЛЕКАР – ПРАТИЛАЦ за путовања дужа од 1 дана неопходно је обезбедити лекара – пратиоца,
уколико у местима боравна ученика не постоји организована здравствена служба.
За путовања ученика у иностранство обавезно је обезбедити лекара пратиоца.
За путовања дужа од 2 дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави здравствени лист.
Здравствени лист садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању ученика и издаје га
ординирајући лекар на основу здравственог картона.
Тајност података из здравственог листа мора бити обезбеђена и о томе се старају
директор, одељенски старешина и лекар.
ТРАЈАЊЕ; ПУТНИ ПРАВЦИ, ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
I разред - 2 дана, путни правац: Инђија-Ваљево-Пожега-Ужице-Бајина Башта-ПерућацЉубовија-Бања Ковиљача-Шабац-Инђија
ПРАВАЦ:
ПРАВАЦ:
1 дан: Инђија – Београд – Лазаревац – Лајковац-Ваљево-(Тешњар и музеј) – Пожега –
Ужице – Мећавник – Шарганска осмица – Бајина Башта ( ноћење ).
2 дан: Бајина Башта – Манастир Рача – планина Тара ( Заовине ) - Бајина Башта – Перућац
– Врело – Љубовија – Зворник – Бања Ковиљача – Шабац – Инђија.
УСЛОВИ:
* Превоз удобним туристичким аутобусом , број седишта мора бити већи или једнак од
укупног броја путника.
*Туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
* У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања.
*Смештај у хотелу у Бајиној Башти у хотеју са три звездице на бази једног пуног
пансиона.
* Плаћање у најмање четири месечне рате од стране родитеља ученика.
*Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
102
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
* Реализација: 10-11.05. 2014 год.
II разред – 2 дана, путни правац: Инђија – Ваљево – Пожега – Ивањица – Горња Трепча – Крагујевац –
Инђија
ПРАВАЦ:
1 дан : Инђија – Шабац – манастир Каона – Бранковина(родна кућа Десанке Максимовић) – Ваљево(улица
Тешњар) – манастир Лелић – Косјерић – Ариље – Ивањица(вечера, ноћење).
2 дан: Ивањица(доручак, ручак) – Горња Трепча – Крагујевац(Шумарица) – Београд – Инђија.
УСЛОВИ:
-превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак од укупног броја
путника.
-туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
-у цену урачунати улазнице за Бранковину.
-смештај на бази једног пуног пансиона у хотелу са *** у Ивањици.
-плаћање у најмање 4 месечне рате од стране родитеља ученика.
- обавеза је обезбедити лекара- пратиоца групе.
-реализација 26-27.04 2014 год.
III разред – 3 дана, путни правац: Инђија – Ниш - Нишка Бања –Пирот –Зајечар –Параћин
- Инђија
ПРАВАЦ:
1 дан: Инђија – Копорин- Ниш (Медијана, Нишка тврђава, Чегар, Ћеле- кула, Нишка бања
2 дан: Нишка бања – Бела Паланка – Пирот (Пиротска тврђава, кућа породице Христић) –
манастир Суково – манастир Поганово – Пирот – Нишка бања.
3 дан: Нишка бања – Сврљиг – Књажевац – Зајечар – Феликс
Ромулијана – Гамзиградска бања – Грза – Параћин – Јагодина – Београд- Инђија
УСЛОВИ:
* Превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак од
укупног броја путника.
*Туристичког водича обезбеђује агенција, по један на сваки аутобус.
* У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања.
103
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
*Смештај у хотелу са три звездице у Нишкој бањи на бази једног пуног пансиона и
једног полупансиона и трећег дана ручак у Грзи.
* Плаћање у најмање четири месечне рате од стране родитеља ученика.
*Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
* Реализација:11-13.04.2014 год.
-11.04.2014 год. одрадиће се 05.04.2014 год.(субота)распоред часова петак
IV разред – 3 дана, путни правац: Инђија – Будимпешта – Вишеград – Сент Андреја – Будимпешта – Инђија
ПРАВАЦ:
I дан: Инђија – Будимпешта (вечера)
II дан Будимпешта (доручак) - Естергон – Вишеград – Сент Андреја – Будимпешта (вечера)
III дан Будимпешта (доручак) – Инђија
УСЛОВИ:
-
Превоз удобним туристичким аутобусом, број седишта мора бити већи или једнак укупном броју
путника.
Турситичког водича обезбеђује агенција по једног на сваки аутобус.
У цену урачунати све улазнице према садржају путовања, као и улазнице за вечерњу вожњу
бродом.
Смештај у хотелу са *** у Будимпешти – два полупансиона.
Плаћање у најмање 4 месечне рате од стране родитеља ученика.
Обавеза је обезбедити лекара – пратиоца групе.
-
Реализација 11-13.04.2014 год.
11.04.2014 год. одрадиће се 05.04.2014 год.(субота)распоред часова петак
-
У Инђији, 11.09.2013.
Одељенска и стручна већа школе
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ:
ПРВИ РАЗРЕД:
К1 –Мрђа Олгица
Тм1- Блануша Николина
Е1- Ћуић Јованка
ТТ1-Мељник Светлана
Ф1-Хаџић Слободанка
КО1- Младеновић Драгана
ДРУГИ РАЗРЕД:
104
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. КО-2-Жунић Оља
2.Ф-2-Павловић Милана
3. К-2-Јагодић Мирослав
4.ТМ -2-Савић Бранка
5.ТТ-2-Савановић Зорица
6. Е-2-Димитров Гордана
ТРЕЋИ РАЗРЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Т-3- Рагаји Ана
Ф-3-Јовановић Данијела
ТТ-3-Жижић Љиљана
К-3-Чинку Нада
Е-3-Гелић Недељко
ТМ-3-Тодић Неда
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
ТМ-4 Маглов-Маљковић Александра
ТТ-4 Јањушевић Драгана
Е-4 Мудрић Гордана
9.1.7САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА , КУЛТУРНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА
Сарадња породице и СШ ” Др Ђорђе Натошевић” одвија се кроз заједнички рад на
решавању свих проблема везаних за васпитање ученика.
Контакти родитеља и СШ ” Др Ђорђе Натошевић”
биће индивидуални или групни (
они ће се одвијати преко родитељских састанака). Индивидуални контакти наставника и родитеља,
треба да допринесу упознавању наставника са породичним приликама ученика и информисању
родитеља о свему што је у вези са њиховом децом. Родитељски састанци ће се одржавати на
нивоу одељења и по потреби разреда.
Сваки разредни старешина дужан је да одржи бар четири родитељска састанка. На
нивоу школе планирају се два општа родитељска састанка.
105
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
На дан школске славе Светог Саве 27.01.2014. године одржаће се у спортској хали уметнички
програм у организацији рецитаторске , литералне секције и одговарајућег учешћа професора
хуманистичке групе предмета. Ове године биће изведен поетско - сценски рецитал уз пригодну
пратњу музике.
10. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
У школи постоје следећи стручни органи
-
Наставничко веће
Одељењска већа
Стручна већа
Педагошки колегијум
Стручни актив за развојно планирање
Тим за самовредновање рада СШ ” Др Ђорђе Натошевић”
Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања
Тим за инклузију
Тим за појачан васпитни рад и додатну подршку ученицима
10.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШК. 2013/2014. ГОД.
Наставничко веће
- Наставничко веће је највиши и најодговорнији стручни орган Школе. Његов састав чине наставници и
стручни сарадници. Седницама Наставничког већа руководи директор Школе. Наставничко веће ће радити
на седницама на којима ће се радити на:
- остваривању наставног плана и програма;
- припремању Годишњег плана рада;
- предлагању три предствника из редова запослених у Школски одбор;
- остварењу циљева и исхода образовања;
- планирању и организовању различитих облика ваннаставних активности ученика;
- припремати календар такмичења ученика и обезбеђивати услове за њихово припремање;
- разматра извештаје одељењских старешина и организатора практичне наставе;
- доносити одлуке о похваљивању и награђивању ученика и
- изрицати васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности
- и остале послове у складу са надлежностима.
Септембар:
1. Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима образовно-васпитног
рада на крају шк.2012/2013 год.
2. Одељска старешинства
3. Доношење плана и програма екскурзија
4. Разматрање и усвајање предлога извештаја о остваривању годишњег
плана рада и Школског развојног плана за школ.2012/2013 год.
5. Подела предмета на наставнике
6. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада за
школ.2013/2014 год.
7. Утврђивање допунских испита
8. Усвајање предлога учешћа средстава родитеља
9. Ослобађање од настав ефизичког васпитања
10. Текућа питања
Октобар:
Задужене особе
 директор
 наставници и стручни
сарадници
106
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. Разматрање захтева за ослобађање ученика
здравственог васпитања на предлог лекара
од
физичког
и
2. Доношење одлуке о полагању допунских испита
3. Анализа упитника о социјалноекономској структури ученика I
разреда
4. Избор тима за припрему и одржавање школске славе – Св.Саве
Новембар:
1. Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог
квартала шк.2013/2014 год.
2. Разматрање и усвајање извештаја тима за појачан васпитни рад са
ученицима
3. Извештај тима за заштиту ученика од насиља
4. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
5. Анализа усклађивања реализације писмене провере знања
6. Остваривање наставног плана и програма
7. Утврђивање допунских испита и рока за њихово полагање
8. Усвајање извештаја тима за самовредновање
9. Ослобађање од настав ефизичког васпитања
10. Текућа питања
Децембар:
1. Примена Правилника о протоколу поступања у школи и одговору на
насиље,злостављање и занемаривање
2. Завршни и матурски испитиж
3. Утврђивање предлога за доделу Светосавске повеље за 2013 год.
4. Текућа питања
1. Утврђивање предлога плана уписа ученика у први разред за
шк.2014/2015 год.
2. Ослобађање од настав ефизичког васпитања
1. Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог
полугодишта шк.2013/2014 год.
3. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Остваривање наставног плана и програма
5. Усвајање и разматрање извештаја тимова и актива
Јануар:
1. Припреме за почетак другог полугодишта
2. остваривање педагошког увида и надзора и предузете мере за
унапређење образовно васпитног рада
3. Прослава дана Светог Саве
4. Анализа учешћа наставника на семинарима
5. Анализа стања педагошке документације

Директор,предметни
наставници,секретар школе



директор
Наставничко веће
Педагог


Директор
Наставничко веће






директор
одељењски старешина
стручни сарадници
тимови и активи
стручна већа
секретар



директор
одељењски старешина
стручни сарадници



одељењски старешина
стручни сарадници
руководиоци стручних већа


директор
руководиоци стручних већа









директор
стручни сарадници
директор
стручни сарадници
руководиоци секција
стручни сарадници
руководиоци стручних већа
одељењске старешине
педагог
Фебруар:
107
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. Извештај о реализацији школске славе Св.Саве
Март:
1. Анализа резултата постигнутих у сарадњи са родитељима ученика
2.Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после матурских и
завршних испита
3.Ослобађање од наставе физичког васпитања
4.Текућа питања
Април:
1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на крају трећег
квартала шк.2013/2014 год.
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Разматрање и усвајање Извештаја тимова и актива
4. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
5. Остваривање наставног плана и програма
6. Утврђивање допунских испита
7. Ослобађање од наставе физичког васпитања
8.
Мај и Јун:
1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика после разредних
испита и на крају наставе у другом полугодишту шк. 2013/2014 године
2. Разматрање и усвајање Извештаја тима за појачан васпитни рад са
ученицима
3. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
4. Остваривање Наставног плана и програма
5. Избор ученика генерације
6. Организациај испита ( разредних,завршних,матурских,допунских и
поправних испита)
7. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика после разредних
испита
8. Организација испита
9. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика после
завршних,матурских,поправних и разредних испита
10. Реализација разредних,поправних и допунских испита
11. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
Јули:
1. Извештај о реализацији уписа ученика у први разред
2. Извештај са поправних испита ученика завршних разреда
3. Коришћење годишњих одмора



одељењске старешине
стручни сарадници
Директор



директор
одељењски старешина
стручни сарадници





директор
одељењски старешина
стручни сарадници
тимови и активи
секретар


директор
одељењски старешина


директор
одељењски старешина





директор
стручни сарадници
одељењске старешине
директор
секретар
108
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4. Утврђивање кадровских потреба за следећу школску годину
Август:
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
2. Разматрање предлога Извештаја о раду Школе
 Организација и реализација поправних,допунских,завшних и
матурских испита
 Подела предмета на наставнике
 Одељенска старешинства
 Израда извештаја о остваривању годишњег плана рада за
шк.2013/2014 год. и годишњег
плана рада за шк.2014/2015 год.
 Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика после испита
 Организација и реализација испита
 Распоред часова

директор




директор
стручни сарадници
секретар
стручна већа
109
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
10.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
Одељенска већа решавају питања извођења наставе и васпитног рада и друга питања за
поједина одељења .
Одељенско веће сачињавају сви професори једног одељења.
Седницама одељенског већа руководи одељенски старешина.
Одељенско веће ће у текућој школској години нарочиту пажњу обратити на следеће
задатке:
- доношење плана и програма васпитно образовних активности одељења,
- сагледавање могућности корелације наставних садржаја међу предметима.
- вођење бриге о реализацији васпитно образовног плана и програма рада одељења,
- упознавање услова живота и рада ученика, њихових склоности и интересовања,
предлагање појединих ученика за укључивање у слободне активности,
- идентификовање даровитих ученика, као и предлагање и укључивање ученика у
додатну наставу,
- организовање тимског рада на изучавању појединих појава у васпитно - образовним
активностима одељења,
- остваривање сарадње са родитељима,
- анализирање извештаја о раду и резултатима рада одељења
У зависности од проблематике одељења, доба школске године, степена реализације
васпитно-образовног садржаја, седнице одељенских већа могле би имати овакав и сличан садржај и
динамику одржавања.
Септембар и октобар:
1. Утврђивање плана и програма рада одељењских већа (утврђивање
чланова одељењског већа, утврђивање захтева према ученивцима у
оквиру сваког наставног предмета)
2. Утврђивање планова допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности
3. Упознавање одељењског већа са социо-економском и здравственом
структуром новоуписаних ученика
4. Утврђивање распореда писмених задатака и вежби
5. Снабдевеност уџбеницима
6. Анализа разултата образовно васпитног рада на крају првог квартала
шк. 2012/2013. године
7. Разматрање извштаја оделјенског старешине о појачаном васпитном
раду и предузетим мерама
8. владање, похвале и васппитно-дисциплинске мере
9. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
10. Остваривање наставног плана и програма
Новембар и децембар:
1. Утврђивање закључних оцена, на предлог предметног наставника и
оцене из владања на предлог одељенског старешине
2. Утврђивање општег успеха ученика на крају првог полугодишта
3. Предлог мера за побољшање успеха
Задужене особе
 одељењски старешина
 стручни сарадник









одељењски старешина
стручни сарадник
стручни сарадници
одељењски старешина
предметни наставници
одељењски старешина
Одељенски старешина
Директор
стручни сарадник


предметни наставници
одељењски старешина




одељењски старешина
стручни сарадници
одељењски старешина
стручни сарадници
110
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА


одељењски старешина
стручни сарадници




предметни наставници
стручни сарадници
одељењске старешине
стручни сарадник


одељењски старешина
стручни сарадник




предметни наставници
одељењски старешина
одељењски старешина
стручни сарадник
4. Анализа реализације наставног плана и програма свих видова
образовно-васпитног рада за завршне разреде









предметни наставници
одељењски старешина
стручни сарадници
предметни наставници
одељењски старешина
предметни наставници
одељењски старешина
одељењски старешина
стручни сарадници
Јуни:
1. Утврђивање закључних оцене на предлог предметног наставника, и
оцене из владања на предлог одељењског старешине


предметни наставници
одељењски старешина





одељењски старешина
стручни сарадници
одељењски старешина
одељењски старешина
одељењски старешина
4. Васпитнодисциплинске мере
5. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном
раду и предузетим мерама
6. Реализација наставног плана и програма
Јануар и фебруар:
1. Одређивање ученика за допунску наставу током другог полугодишта
2. Анализа стања педагошке документације
Март и април:
1. Утврђивање постигнутих резултата у учењу и владању ученика током
трећег класификационог периода и предлог мера за њихово
побољшање
2. Евидентирање ученика за разредне испите за завршнеразреде
3. Анализа резултата образовно васпитног рада на крају III квартала
школске 2012/13 године
4. Разматрање извештаја одељенског старешине о појачаном васпитном
раду и предузетим мерама
5. владање, похвале и васпитно дисциплинске мере
6. Анализа усклађености распореда писменог проверавања знања
7.Остваривање
наставног
плана
и
програма
и
програма
васпитавањаиобразовања
Мај:
1. Утврђивање закључних оцене на предлог предметног наставника, и
оцене из владања на предлог одељенског старешине за ученике
завршних разреда
2. Припреме за полагање матурског испита
3. Евидентирање ученика I, II и III разреда за полагање разредних испита
2. Утврђивање општег успеха на крају другог полугодишта
3. Извештај о реализацији разредних испита за завршне разреде
4. Доношење одлуке о похвалама и наградама
5. Утврђивање успеха после поправних испита за завршне разреде
6. Утврђивање оцена из прењдмета и владања и успеха после резредних и
допунских испита и на крају наставе у другом полугодишту школске
2013/2014 године.
7. Разматрање извештаја одељенских старешина о појачаном васпитном
раду и предузетим мерама
8. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
9. Реализација наставног плана и програма
111
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Август:
1. Утврђивање успеха после разредних и поправних испита
2. Утврђивање успеха ученика на крају школске године
3. Анализа педагошке документације





одељењски старешина
одељењски старешина
стручни сарадници
одељењски старешина
стручни сарадници
10.3. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа и стручних актива за текућу
школску годину и стручни сарадник, а њиме руководи директор школе. Састанци колегијума одржаваће се
једанпут месечно а по потреби и више пута.
За ову школску годину педагошки колегијум чине:
Редни
број
1
Презиме и име
Председник стручног већа
Кркобабић
Мирослав
Павловић
Милана
Блануша
Николина
председник (директор школе)
4
Гелић Недељко
5
Петровић
Милица
Веће за математику и рачунарство и
информатику
Веће за природне науке
(физике,хемије,биологије,еколоије и
заштите животне средине,познавање
робе,медицинске групе предмета)
6
Рагаји Ана
Веће за друштвене науке
(историје,географије,психологије,историје
социологије,грађанског васпитања и
верске наставе)
7
8
Ајбек Маја
Јагодић
Мирослав
Савановић
Зорица
Тривунџа
Смиљка
Кецман
Милица
Коралија
Јасмина
Јовановић
Станислава
ликовне културе,музичке уметности
Веће за физичко васпитање
2
3
9
10
11
12
13
Веће за Српски језик и књижевност
Веће за стране језике и књижевност
Веће за економску групу предмета и
устава и права грађана
Веће за текстилну групу предмета
Веће за угоститељство
Веће за личне услуге
педагог
112
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
СЕПТЕМБАР
1.Разматрање и усвајање предлога извештаја о резултатима образовно-васпитног рада на крају шк.2012/2013
год. и остваривању наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
2.Разматрање и усвајање предлога извештаја о оставривању развојног плана школе
3. Разматрање и усвајање предлога извештаја о вредновању и самовредновању
4. Разматрање и усвајање предлога извештаја о оставривању плана стручног усавршавања запослених
5. Разматрање и усвајање предлога извештаја о остваривању годишњег плана рада у шк. 2012/2013 год.
6 Разматрање и усвајање предлога допуне програма образовања и васпитања
7. Разматрање и усвајање предлога извештаја развојног плана школе
8. Разматрање и усвајање предлога плана стручног усавршавања запослених за шк. 2013/2014 год.
9. Разматрање и усвајање предлога годишњег плана рада за шк.2013/2014 год.
10. Разматрање и усвајање предлога уџбеника
11. Разматрање и усвајање предлога распореда часова
12.Текућа питања
ОКТОБАР
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање образовноваспитног рада
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Педагошко-инструктивни увид
6.Сарадња са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удруженима
7.Текућа питања
НОВЕМБАР
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање развојног плана школе
3.Текућа питања
ДЕЦЕМБАР
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање образовноваспитног рада
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Школски развојни план ШРП
6.Школски програм
7.Педагошко-инструктивни увид
8.Текућа питања
ЈАНУАР
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Школски развојни план ШРП
3.Текућа питања
113
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ФЕБРУАР
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање школског развојног плана ШРП
3.Текућа питања
МАРТ
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање школског развојног плана ШРП
3.Педагошко-инструктивни увид
4.Стручно усавршавање
5.Текућа питања
АПРИЛ
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Остваривање школског развојног плана ШРП
3.Текућа питања
МАЈ
1.Планирање и остваривање плана и програма образовања и свих активности школе
2.Самовредновање
3.Остваривање развојног плана школе
4.Стручно усавршавање
5.Сарадња са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удруженима
6.Текућа питања
ЈУН
1.Планирање и организација остваривање програма образовања и васпитања и активности на крају наставе у
другом полугодишту и на крају школске 2013/2014 год.
2.Стручно усавршавање
3.Осигурање квалитета,самовредновање,осигурање стандарда постигнућа и унапређивање образовноваспитног рада
4.Остваривање развојног плана школе
6.Текућа питања
10.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОД.
Наставничко веће именовало је стручни актив за развој школског програма у следећем
саставу:
Чланови тима :
1.
2.
3.
Павловић Милана
Блануша Николина
Савановић Зорица
4.
Петровић Милица
5.
6.
Рагаји Ана
Ајбек Маја
српског језика и књижевности
Страних језика
економске групе предмета и устава и права грађана
физике, хемије,екологије изаштите жив.средине,
познавање робе ,биологије , медицинске групе предмета
историје , географије ,психологије ,грађанског васпитања и верске наставе
музичке уметности , ликовне културе ,естетике струке,уметничког обликовања и
114
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
7.
8.
9.
10.
11.
Јагодић Мирослав
Гелић Недељко
Тривунџа Смиљка
Кецман Милица
Коралија Јасмина
цртања и сликања
физичког васпитања
математике , рачунарства и информатике
текстилне струке
услуживања и куварства
мушких и женских фризера
ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
1.Усаглашавање школског
програма са изменама и допунама
закона о основама система
образовања и васпитања,законаом
о средњем образовању и васпитању
и годишњим планом рада
2.Допуне и измене планова рада у
појединим подручјима рада
3. Анализа реализације школског
програма.
1.Анализа реализације школског
програма.
1.Анализа реализације школског
програма
2.Припрема
допуне
школског
програма за наредну шк. 2014/2015
год.
ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР
НОСИОЦИ ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
чланови тима
ФЕБРУАР-- МАРТ
чланови тима
МАЈ-ЈУЛ
чланови тима
ВРЕМЕ
10.5. ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
Тим за појачан васпитни рад образује директор школе а на предлог одељенског
старешине и чине га педагог и одељенски старешина.
Тим за појачан васпитни рад са учеником:
-дефинише документацију и начин чуувања евиденцје о појачаном васпитном раду,
-разматра и анализира документацију одељенског старешине о појачаном васпитном раду
и прати активности одељенског старешине у овој области,
-предузима мере за унапређивање образовно васпитног рада,
-даје стручно мишљење за ванредне ситуације и околности које превазилазе ниво
деловања одељенског старешине,
-сарђује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене заштите када је то
неопходно,
- вреднује појачан васпитни рад одељенског старешине и одељенске заједнице.
115
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
10.6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
Одељенски старешина организује и координира рад васпитних чинилаца и усмерава рад
одељенске заједнице на остваривању изабраних васпитних задатака. С обзиром да је најчешће он у
најближем контакту са својим одељењем, одељенски старешина има највише могућности да буде у
сталном конструктивном дијалогу са својим ученицима, подстичући њихову активност самосталност,
развијајући осећај одговорности и колективизма .
Одељенски старешина ће током године реализовати садржаје следећих подручја и
деловања:
Рад са ученицима:
- Упознавање здравственог стања ученика, материјалних и породичних прилика , соц. и др.
услова,
- Упознавање моралних , радних и осталих својстава ученика, његовог места у колективу,
ставова, мишљења и др.
- Организовање и праћење учења ученика и пружању помоћи у у учењу,
- Брига о правилном васпитању ученика, укључивање у ваннаставне активности, организовање
слободног времена ученика,
- Пружање помоћи и усмеравање рада одељенске заједнице, програмирање, планирање,
присуствовање састанцима, организовање акција итд.
Сарадња са наставницима :
- На почетку школске године конституисање и евидентирање чланова одељенског већа,
- Уједначавање захтева према ученицима,
- Праћење достигнућа у процесу усвајања васпитних вредности,
- Праћење и увођење иновације у настави заједно са осталим члановима одељенског већа,
- Праћење кретања успеха ученика, редовне консултације са наставницима одељења,
- Припреме и вођење седница одељенског већа.
Рад са родитељима
- Припреме и одржавање родитељских састанака,
- Планирање и реализовање програма педагошко - психолошког
образовања родитеља,
- Разговор и рад са групама родитеља ученика чија деца имају исте проблеме
- индивидуални контакти са родитељима,
Административни послови
- Сређивање ученичке документације, обрада и достављање статистичких података,
- Вођење дневника васпитно - образовног рада одељења,
- Вођење матичне књиге,
- Писање ђачких књижица и сведочанстава,
- Одржаваање часова одељенског старешине.
Одељенски старешина одржава најмање 4 родитељска састанка у току школске године.Први родитељски
састанак заказује се најкасније до 10.септембра.
Дневни ред првог родителјског састанка обавезно садржи:
1. Наставни план по предметима
2. Школски календар
3. Мере, начин и поступске заштите и безбедност ученика за време образовно-васпитног рада
4. Правила понашања у школи
116
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5. Избор представника родитеља у Савет родитеља
Поред наведених послова одељенски стаарешина обаља и друге послове у складу са законом и
статутом школе.На самим часовима , одељенски старешина ће на почетку школске године
формирати председништво одељенске заједнице. Овој организацији пружиће пуну помоћ у
раду.
Такође ће ови часови пре свега бити подређени остваривању и реализовању васпитних
задатака који ће се указати у току године као потребни и актуелни.
ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ И
РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА
ТЕМЕ ЗА ЧОС:
САДРЖАЈ
1.
2.
3
4
Конституисање одељенске заједнице,избор руководства и
комисија.
Упознавање ученика са дужностима,радним обавезама и
правима у школи.
Упознавање са планом и програмом рада за дати образовни
смер.
Упознавање са Годишњим планом рада школе.
РЕАЛИЗАТОРИ
Одељенски старешина
Одељенски старешина
5
Упознавање са Правилником о похвалама,наградама и
васпитно-дисциплинским мерама.
6.
Испитивање социјалних односа у одељењу.
7.
Организација учења-методе и технике учења.
8.
9.
Упознавање ученика са протоколом и тимом за безбедност
ученика од насиља,злостављања и занерамивања.
Како и колико користим књигу.
10.
Учешће ученика у реализацији наставе.
11.
Мој одељенски старешина.
12.
Како проводим слободно време.
13.
Конвенција о правима детета.
Одељенски старешина
14.
Учешће уређењу школског простора и околине.
Одељенски старешина
15.
16.
Систем
образовања,мрежа
школа,номенклатура
занимања,хоризонтална и вертикална проходност и
изабарни и сродни профил.
Радни услови и захтеви посла за изборно занимање.
17.
Принципи менталне хигијене.
Одељенски старешина
18.
Девијантно понашање младих.
Одељенски старешина
19.
Вршњачка медијација.
Одељенски старешина
20.
Пушење и последица
Одељенски старешина
Одељенски старешина
Одељенски старешина
117
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
21.
Наркотичка средства и последице.
Одељенски старешина
22.
Неговање хигијенских навика.
Одељенски старешина
23.
Однос према личној и државној имовини и средствима рада
Одељенски старешина
24.
Одељенски старешина
26.
Анализа узрока изостајања ученика са часова,предлог мера
против изостанака.
Планирање радних акција,такмичења,
екскурзија,излета.
Другарство ученика у одељењу.
27.
Култура и људске потребе.
Одељенски старешина
28.
Средства масовних комуникација и масовна култура,шунд.
Одељенски старешина
29.
Слобода и одговорности.
Одељенски старешина
30.
Агресија у свакодневном животу и међународним односима.
Одељенски старешина
31.
Моралне и правне норме(однос права,слобода и дужности).
Одељенски старешина
32.
Патриотизам данас.
Одељенски старешина
33.
Планирање породице
Одељенски старешина
34.
Криза морала данас.
Одељенски старешина
35.
Koлико поштујемо старије.
Одељенски старешина
36.
Толеранција.
Одељенски старешина
25.
Одељенски старешина
Одељенски старешина
ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Пубертет. Шта очекивати од детета?
Насиље у адолесцентским везама
Могућности након завршене школе
Утицај средине на адолесценте
Улога родитеља у развоју мотивације детета у учењу
Кориговање дечјег понашања применом награда и казни
Добре и лоше стране школе у којој ваша деца стичу образовање
Обавезе и права ученика у школи
Корелација односа ученик – родитељ – наставник
118
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЗА ШК. 2013/2014.ГОДИНУ
Р.БРОЈ
ОДЕЉЕЊЕ
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
1
КО1
2
Ф1
ХАЏИЋ СЛОБОДАНКА
3
ТМ1
БЛАНУША НИКОЛИНА
4
E1
5
К1
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАНА
ЋУИЋ ЈОВАНКА
МРЂА ОЛГИЦА
6
TT1
МЕЉНИК СВЕТЛАНА
7
КО2
ЖУНИЋ ОЉА
8
Ф2
ПАВЛОВИЋ МИЛАНА
9
ТМ2
САВИЋ БРАНКА
10
Е2
ДИМИТРОВ ГОРДАНА
11
K2
ЈАГОДИЋ МИРОСЛАВ
12
ТТ2
САВАНОВИЋ ЗОРИЦА
13
Т3
14
Ф3
15
ТМ3
16
Е3
ГЕЛИЋ НЕДЕЉКО
17
К3
ЧИНКУ НАДА
18
ТТ3
ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГАНА
19
Е4
МУДРИЋ ГОРДАНА
20
ТТ4
ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГАНА
21
ТМ4
РАГАЈИ АНА
ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ТОДИЋ НЕДА
МАГЛОВ-МАЉКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
119
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
10.7.ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
Стручна већа за наставнике представљају место на коме могу да буду обавештени о
најновијим збивањима и токовима у својој струци и васпитно-образовоном раду уопште, али у исто
време с обзиром да је и сам у васпитно - образовном процесу непосредно се укључује у примену
нових достигнућа и сазнања у наставној пракси. То се остварује стручним састанцима, огледним
часовима, предавањима и саопштењима самих чланова или стручњака изван већа.
Задатак стручних већа је такође избор уџбеника , корелација наставних садржаја,
уједначавање критеријума у настави, уводђење савремене наставне технологије, уједначавање планова
наставе и васпитног рада, сарадња са ученицима у оквиру ваннаставних активности, реализација
пројеката школе и др.
Полазећи од савремених дидактичко-методичких захтева делатност стручних већа могла
би се сврстати у четири области:
1. Делатност у области наставних активности,
2. Делатност у области ваннаставних активности,
3. Делатност у области стручно-педагошког, психолошког усавршавања наставника,
4. Делатност у области културних и других друш. активности.
У оквиру сваке од ових области могу се издвојити бројни задаци.
Планира се да у овој школској години раде следећи стручна већа:
Редни
број
1
Презиме и име
Председник стручног већа
Павловић
Милана
Блануша
Николина
Гелић Недељко
Веће за Српски језик и књижевност
4
Петровић
Милица
Веће за природне науке
(физике,хемије,биологије,еколоије и
заштите животне средине,познавање
робе,медицинске групе предмета)
5
Рагаји Ана
6
7
Ајбек Маја
Јагодић
Мирослав
Савановић
Зорица
Тривунџа
Смиљка
Кецман
Милица
Коралија
Јасмина
Веће за друштвене науке
(историје,географије,психологије,историје
социологије,грађанског васпитања и
верске наставе)
ликовне културе,музичке уметности,
Веће за физичко васпитање
2
3
8
9
10
11
Веће за стране језике и књижевност
Веће за математику и рачунарство и
информатику
Веће за економску групу предмета и
устава и права грађана
Веће за текстилну групу предмета
Веће за угоститељство
Веће за личне услуге
Планира се да већа своје састанке одржавају према потребама, а обавезно једанпут
месечно.
1.Стручно веће за област српски језик и књижевност
Председник: Павловић Милана ,чланови: Миловановић Милица, Јањушевић Драгана и Брзак Гордана
120
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Септембар:
1. Израда годишњих и оперативних планова и програма
2. Утврђивање распореда писмених задатака и тема за прво полугодиште
3. Усаглашавање критеријума за оцењивање и вредновање знања
4. Примена савремених, истраживачких, стваралачких и огледних метода
у настави.
5. Руковођење секцијама
6. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Октобар:
1. Утврђивање ученика за додатну наставу
2. Посета Међународном сајму књига
3. Оснивање драмске секције
4. Утврђивање оквирних тема за први писмени задатак
5. План посете позоришту





чланови Већа
чланови Већа
Драгана Јањушевић
чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1. Анализа остваривања оперативних планова рада
2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду


чланови Већа
чланови Већа
Децембар:
1. Припрема за прославу Дана Светог Саве
2. Утврђивање тема за матурски и писмени задатак
3. Анализа рада секција, допунске и додатне наставе
4. Анализа критеријума оцењивања на крају првог полугодишта




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
1. Анализа рада Стручног већа у првом полугодишту
2. Анализа успеха ученика у првом полугодишту
3. Приредба поводом Дана Светог Саве
4. Стручно усавршавање чланова Већа – учешће на семинарима
5. Припреме ученика за такмичење из српског језика и језичке културе





чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Фебруар:
1. Извештај са учешћа на зимским семинарима
2. Школско такмичење рецитатора
3. Школско такмичење ученика из српског језика и језичке културе



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Март:
1. Општинско такмичење рецитатора
2. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа
Април:
1. Анализа успеха ученика на такмичењима
2. Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду и
предлог мера за побољшање успеха
3. Анализа остваривања годишњих и месечних планова рада
121
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4. Огледни час
Мај:
1. Анализа огледног часа
2. Извештај о успеху ученика IV разреда на крају другог полугодишта и
припрема за полагање матурског испита
3. Анализа рада секција, допунске и додатне наставе
Јуни:
1. Успех ученика на мутурском писменом испиту
2. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
3. Реализација наставног плана и програма
4. Анализа примењиваних наставних метода и критеријума оцењивања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Август:
Успех ученика на поправном испиту
 чланови Већа
Успех ученика на крају школске године
 чланови Већа
Оснивање Стручног већа и избор председника
 чланови Већа
Утврђивање програма рада Стручног већа
 чланови Већа
Прописани наставни план и програм и уџбеници
 чланови Већа
Руковођење секцијама
 чланови Већа
Израда плана и програма рада секција
 чланови Већа
2. Стручно веће за област страних језика
Председник:Блануша Николина, чланови: Дошен Верица ,Мрђа Олгица,Тувеџић Вукица,Поповић
Татјана,Манић Сања и Ћалић Душица
Септембар:
1. Усвајање програма рада Већа
2. Утврђивање образовне структуре новоуписаних ученика
3. Утврђивање распореда писмених задатака и вежби
4. Уједначавање критеријума оцењивања
5. Израда плана допунске наставе за ученике који нису учили други
страни језик
6. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа

чланови Већа
Октобар:
1. Међусобна посета часа професора истог страног језика

чланови Већа
Новембар:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2. Анализа остварених планова рада


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа


руководиоци секција
чланови Већа
Децембар:
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање
2. Анализа рада секција
3. Планирање стручног усавршавања наставника
122
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Фебруар:
1. Извештај о учешћу професора на семинарима
2. Избор ученика и припрема за такмичење
3. Распоред писмених задатака и вежби у другом полугодишту
4. Утврђивање испитних питања за матурски испит




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Март:
1. Анализа допунске наставе
2. Извештај о току припрема ученика за такмичење


чланови Већа
чланови Већа
Април:
1. Анализа успеха на крају III класификационог периода
2. Предлог мера за побољшање успеха
3. Анализа успеха ученика на општинском такмичењу



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Мај:
1. Анализа успеха ученика завршних разреда
2. Анализа реализације глобалних и оперативних планова


чланови Већа
чланови Већа
Јуни:
1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
2. Извештај о раду стручног већа
3. Подела одељења и часова на наставнике



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Август:
1. Конституисање стручног већа и избор руководиоца
2. Резултати поправних испита
3. Избор уџбеника и стручне литературе за следећу школску годину
4. Предлог програма рада Стручног већа у наредној школској години




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
3. Стручно веће за област економске групе предмета и устава и права грађана
Председник: Савановић Зорица, чланови: Мељник Светлана,Ћуић Јованка,Мудрић Гордана, Жунић
Оља,Димитров Гордана, Равњак Радмила ,Јањић Срђана и Банић Љиљана
Август:
1.Конституисање стручног већа и избор руководиоца
2.Утврђивање програма рада стручног већа
3. Анализа резултата поправних и матурских испита
4. Избор уџбеника
Септембар:
1. Израда глобалних и оперативних планова
2. План сарадње са трговинама, предузећима, туристичким агенцијама и
хотелима у којима ће се одржавати практична настава и настава у
блоку
3. Утврђивање критеријума оцењивања
4. Распоред ученика за практичну наставу
5. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа



чланови Већа
Чланови већа
чланови Већа
123
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Октобар:
1. Припрема стручне екскурзије
2. Учешће у припремама ђачких екскурзија
 чланови Већа
* чланови Већа
Новембар:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2. Распоред ученика првог, другог и трећег разреда за практичну наставу
у блоку
3.Посета Сајму предузетништва, Београд
Децембар:
1. Утврђивање тема за матурски испит
Јануар:
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање
2. Организовање допунске наставе
Фебруар:
1. Учешће наставника на семинарима
2. Анализа ефеката допунске и додатне наставе
3. Организовање посета сајмовима битним за образовне профиле
3. Анализа реализације глобалних и оперативних планова
4.Посета међународној туристичкој манифестацији – Међунарни сајам
туризма, Београд
Март:
1. Припрема ученика за такмичење
2.Посета ТА „Контики“ , Нови Сад
 чланови Већа
* чланови Већа
*
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
* чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Април:
1.
2.
3.
4.
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
Реализација практичне наставе у блоку
Учешће у реализацији ђачких екскурзија
Организовање посета ученика разним организацијама и институцијама
(аеродрому)
Мај:
1. Анализа успеха ученика четвртог разреда
полугодишта
2. Припрема ученика за полагање матурског испита
3. Анализа реализованих екскурзија и излета
4. Учешће на републичким такмичењима ученика
на
крају
другог
Јуни:
1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
2. Анализа резултата матурског испита
3. Утврђивање термина за полагање поправних испита ученика завршних
разреда
4. Промоција школе у основним школама поводом уписа
5. Посета Народној банци Србије, Београд
 чланови Већа
* чланови Већа
 чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа


*
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
124
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4.Стручно веће за област предмета историје, географије, психологије, социологије,филозофије, грађанског
васпитања и верске наставе
Председник: Рагаји Ана ,чланови: Жижић Љиљана, Мирослав Петковић,Веселинка Ућукало,Наташа
Шкрбић,Малешевић Зоран и Косановић Ратко
Август:
1.Конституисање актива и избор представника у школске тимове
Носиоци активности
 чланови Већа
2.Утврђивање годишњег плана и програма рада

чланови Већа
3.Избор уџбеника и требовање наставних средстава

чланови Већа
4.Упознавање са новинама за школску 2013/2014

чланови Већа
5. Израда глобалних и оперативних планова по предметимма

чланови Већа
Септембар:
1. Договор око стручног усавршавања на семинарима
2. Конституисање секција : конституише се Туристичка секција, коју
воде Жижић Љиљана, професор географије и Рагаји Ана, професор
историје


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа
Октобар:
1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа
2.Договор о критеријуму оцењивања

чланови Већа
3.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу

чланови Већа
4.Реализација посета, излета поклоничких путовања

чланови Већа
Новембар:
1. Разматрање успеха ученика на крају првог квартала

чланови Већа
2. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа
3. Реализација посета

чланови Већа
Децембар:
1.Осврт на рад секција

чланови Већа
2.Анализа резултата на крају првог полугодишта

чланови Већа
3.Утврђивање питања за матурске испите (изборни предмети)

чланови Већа
3. Планирање ваннаставних активности- посете сајмовима и другим
манифестацијама, трибине, екскурзије, поклоничка путовања, излети и
слично
4. Реализација посета манифестацијама
125
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4.Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа

чланови Већа
Јануар:
1. Осврт на реализацију допунске и додатне наставе

чланови Већа
2.Побољшање координације рада чланова актива

чланови Већа

чланови Већа
Фебруар:
1.Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа
2.Однос ученика према настави и мотивација за учење

чланови Већа
3.Извештај са одржаних семинара

чланови Већа
4.Анализа реализације глобалних и оперативних планова

чланови Већа

чланови Већа
Март:
1.Такмичење ученика

чланови Већа
2.Сарадња са другим активима

чланови Већа
3.Учешће у припреми екскурзија

чланови Већа
Април:
1.Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа
2.Реализација излета, екскурзија

чланови Већа
Мај:
1.Анализа рада секција

чланови Већа
2.Успех ученика завршних разреда

чланови Већа
3.Реализација и анализа спроведених посета, излета, екскурзија

чланови Већа
4.Учешће у промоцији школе

чланови Већа
5.Припрема за одржавање празника Светог Саве
3. Договор о раду у другом полугодишта
5.Реализација посета манифестацијама: посета Сајму туризма
126
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Јуни:
1.Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму

чланови Већа
2.Анализа резултата успеха ученика на крају другог полугодишта

чланови Већа
3.Анализа остварености глобалних и оперативних планова

чланови Већа
4.Анализа рада актива за школску 2013/2014. годину – предности и
недостаци, као и предлози мера за побољшање рада у наредној школској
години

чланови Већа
Август:
1.Конституисање актива и избор руководиоца

чланови Већа
2.План рада за наредну школску годину

чланови Већа
3.Избор уџбеника и стручне литературе

чланови Већа
4Израда глобалних и оперативних планова рада по предметимa

чланови Већа
5.Стручно веће за област предмета музичке уметности, ликовне културе,естетике струке,уметничког
обликовања,цртања и сликања
Председник: Ајбек Маја ,чланови:Драгица Шајић,Маглов-Маљковић Александра,Милуровић Мргарета
Август:
Носиоци активности
1.Утврђивање годишњег плана и програма рада Већа
 чланови Већа
2.Избор уџбеника и требовање наставних средстава
 чланови Већа
3.Израда глобалних и оперативних планова по предметима
 чланови Већа
4.Правилник о оцењивању – критеријуми и начини
 чланови Већа
 стручни сарадници
5.Правилник о понашању ученика
 чланови Већа
Септембар:
1.Секције – конституисање
2.Планирање ваннаставих активности – посете, трибине
3.Корелација међу предметима
4.Утвђивање термина за извођење допунске наставе




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Октобар:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање професора (лиценце, семинари, бодови)
3. Договор о реализацији приредбе и изложбе радова ученика



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
2.Нове, савремене методе наставе
3.Анализа успеха на крају првог тромесечја



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већ
4.Прављење плана за презентацију радова ученима у тржном центру

чланови Већ
127
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Децембар:
1.Анализа постигнутих резултата на крају I полугодишта
2.Осврт на рад секција
3.Припреме за обележавање празника Светог Саве
4.Утврђивање питања за матурске испите (изборни предмети)




чланови Већа
руководиоци секција
чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
1.Обележавање школске Славе Светог Саве

чланови Већа
2.Извештаји са одржаних семинара
3.Такмичења ученика




чланови Већа
стручни сарадници
чланови Већа
чланови Већа
Март:
1.Допунска и додатна настава – осврт на реализацију
2.Предавања, трибине и посете - анализа реализованих активности
3.Извештај о реализацији плана већа



чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа
Април:
1.Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха
2.Праћење, вредновање, оцењивање степена усвојености програмских
садржаја на крају тречег тромесечја



чланови Већа
стручни сарадници
чланови Већа
3. Договор о приредби поводом дана школе

чланови Већа
Мај:
1.Успех ученика завршних разреда
2.Анализа рада секција
3.Обележавање дана школе



чланови Већа
руководиоци секција
чланови Већа
Јуни:
1.Анализа успеха на крају другог полугодишта
2.Анализа резултата матурског испита
3.Анализа остварености глобалних и оперативних планова
4.Извештај о раду Стручног већа
5.Подела часова на наставнике за наредну школску годину





чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
руководилац Стручног већа
чланови већа
Август:
1.Конституисање Стручног већа и избор руководиоца
2.План рада за наредну школску годину
3.Избор уџбеника и стручне литературе
4.Израда оперативних и глобалних планова рада по предметима




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Фебруар:
1.Однос ученика према настави и мотивација за учење
4. Обавештавање чланова о новинама у раду школи
128
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
6.Стручно веће за област предмета физик, хемије, познавања робе,познавања препаратаа,биологије и
екологије и заштите животне средине и медицинске групе предмета
Председник: Петровић Милица,чланови: Јовановић Данијела,Слободанка Хаџић, Новаковић
Мирјана,Матијевић Снежана и Зорић-Мазињанин Драгана
Септембар:
1. Утврђивање образовне структуре ученика
2. Израда глобалних и оперативних планова и програма
3. Усаглашавање критеријума оцењивања
4. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2. Сарадња са другим стручним већима

чланови Већа
Децембар:
1. Анализа остваривања месечних планова рада
2. Ефекти допунске наставе
3. Примена тестова за вредновање стечених знања


чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање успеха

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа



чланови Већа
Руководилац Стручног већа
Руководилац Стручног већа
Октобар:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање професора (лиценце, семинари, бодови)
Фебруар:
1. Извештај о учешћу професора на семинарима
2. Припрема за почетак другог полугодишта
3. Организовање посете часовима са коришћењем савремених наставних
средстава (мултимедијална настава)
Март:
1. Ефекти допунске наставе
2. Корелација програма предмета природних наука са стручним
предметима
Април:
1. Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера
за побољшање успеха
2. Анализа глобалних и оперативних планова рада
Јуни:
1. Анализа успеха и постигнутих резултата на крају другог полугодишта
2. Извештај о раду Стручног већа
3. Утврђивање програма рада Стручног већа за следећу школску годину
129
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4. Подела часова на наставнике
5. Избор уџбеника


чланови Већа
чланови Већа
Август:
1. Конституисање Стручног већа и избор руководиоца
2. Разматрање наставних планова и програма и координација међу
предметима


чланови Већа
чланови Већа
7. Стручно веће за област математике и рачунарства и информатике
Председник: Гелић Недељко ,чланови:Ханади Бјелић, Драгана Младеновић ,Ракић-Тодоровић
Александра,Дубовски Мартина и Драган Филиповић
Септембар:
1. Израда годишњих и оперативних планова и програма
2. Утврђивање критеријума за оцењивање
3. Дефинисање предлога директору и Стручним већима економске групе,
услуживања и куварства за набавку комерцијалног програмског пакета
из области угоститељства и туризма, који је предвиђен планом и
програмом и обуку професора информатике за рад са тим програмом
4. Прикупљање понуда за одржавање рачунара и конфигурисање
серверске мреже
5. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа
Октобар:
1. Утврђивање распореда писмених задатака из математике у првом
полугодишту
2. Одређивање ученика за допунску наставу
3. План стручног усавршавања професора информатике за основно
одржавање рачунара и серверске мреже
4. План посете часовима у оквиру Стручних већа
Носиоци активности
 професори математике
Новембар:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и
предлог мера
2. Усклађивање садржаја и програма и сарадње са осталим Стручним
већима
Децембар:
1. План стручног усавршавања наставника
2. Реализација допунске наставе и њени ефекти
Фебруар:
1. Разматрање успеха ученика у првом полугодишту и предлог мера за
његово побољшање
2. Извештај са семинара стручног усавршавања
3. Интензивирање посета часовима професора који полажу стручни
испит
4. Утврђивање распореда писмених задатака за друго полугодиште

професори информатике

професори информатике

чланови Већа

чланови Већа

професори информатике

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа
130
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Март:
1. Анализа ефеката допунске наставе
2. Разно


чланови Већа
чланови Већа
Април:
1. Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера
2. Осврт на посећене часове у оквиру Стручног већа


чланови Већа
чланови Већа
Мај:
1. Анализа реализације плана и програма
2. Извештај о успеху ученика завршних разреда


чланови Већа
чланови Већа
Јуни:
1. Анализа успеха и постигнутих резултата на крају II полугодишта
2. Извештај о раду Стручног већа
3. Расподела часова на настивнике
4. Конституисање Стручног већа и избор руководиоца




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Август:
1. Извештај и анализа постигнутих резултата са разредних и поправних 
испита
2. Утврђивање уџбеника, литературе и наставних средстава за наредну 
школску годину
3. Предлог програма рада Стручног већа за наредну школску годину 
8 .Стручно веће за област предмета физичко васпитање
Председник: Мирослав Јагодић ,чланови: Чинку Нада,Лекић Даница
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Септембар:
Формирање секција и утврђивање програма рада
1. Утвђивање термина за извођење допунске наставе
2. Евиденција ученика  чланова спортских тимова и друштава
3. Турнир у малом фудбалу
Носиоци активности
чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
 чланови Већа
Октобар:
1. Школско првенство у фудбалу и учешће на Општинском такмичењу
2. Календар школских такмичења
3. Учешће на општинском кросу
4. Усклађивање критеријума оцењивања




Новембар:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду

2. Рад у секцијама и припрема за учешће на такмичењима, везано за
календар такмичења
3. Школско првенство у одбојци и учешће на Општинском такмичењу

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Децембар:
1. Анализа рада секција
2. План учешћа на семинару
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови већа и стручни
сарадници
 чланови Већа
131
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
3. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
4. Анализа наставне опреме и утврђивање потребе за набавку нових



чланови Већа
стручни сарадници
чланови Већа
Фебруар:
1. Извештај о учешћу на семинарима
2. Распоред општинских такмичења
3. Припрема за пролећни крос
4. Школско првенство у кошарци и учешће на Општинском такмичењу




чланови Већа
Руководилац Стручног већа
чланови Већа
чланови Већа
Март:
1. Припрема атлетичара
2. Анализа рада секција


Руководилац секције
чланови Већа
Април:
1. Учешће на Општинском такмичењу у рукомету
2. Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду


Руководилац секције
чланови Већа
Мај:
1. Учешће на турниру у фудбалу
2. Анализа успеха ученика завршног разреда

чланови Већа
2. Анализа успеха на такмичењима
3. Извештај о раду Стручног већа




чланови Већа
стручни сарадници
Руководиоци секција
Руководилац Стручног већа
Август:
1. Конституисање Стручног већа и руководиоца
2. Подела часова на наставнике
3. Израда глобалних и оперативних планова наставе
4. Договор о набавци неопходних реквизита и остале опреме за наставу




чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
чланови Већа
Јуни:
1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
9.Стручно веће за област текстилства
Председник: Смиљка Тривунџа, чланови:Бранка Савић , Злата Крчмар, Тања Ковачевић и Тодић Неда
Септембар:
1.Утврђивање образовне структуре ученика
2.Израда глобалних и оперативних планова и програма
3.Усаглашавање критеријума оцењивања
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа
132
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4.Утвђивање термина за извођење допунске наставе

чланови Већа
Октобар:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање професора (лиценце, семинари, бодови)


чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2.Сарадња са другим стручним већима

чланови Већа
Децембар:
4. Анализа остваривања месечних планова рада
5. Ефекти допунске наставе
6. Примена тестова за вредновање стечених знања


чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање успеха

чланови Већа
Фебруар:
1.Извештај о учешћу професора на семинарима
2.Припрема за почетак другог полугодишта
3.Организовање посете часовима са коришћењем савремених наставних
средстава (мултимедијална настава)


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа
Март:
1.Ефекти допунске наставе
2.Корелација програма општих предмета са стручним предметима

чланови Већа
Април:
1.Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха
2.Анализа глобалних и оперативних планова рада

чланови Већа

чланови Већа





чланови Већа
Руководилац Стручног већа
Руководилац Стручног већа
чланови Већа
чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Јуни:
1.Анализа успеха и постигнутих резултата на крају другог полугодишта
2.Извештај о раду Стручног већа
3.Утврђивање програма рада Стручног већа за следећу школску годину
4.Подела часова на наставнике
5.Избор уџбеника
Август:
1.Конституисање Стручног већа и избор руководиоца
2.Разматрање наставних планова и програма и координација међу
предметима
10. Стручно веће за област личних услуга
133
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Председник:Марчета Весна ,чланови:Грбић Ивана,Мудринић Дина и Винчић Јелена
Септембар:
1Утврђивање образовне структуре ученика
2.Израда глобалних и оперативних планова и програма
3.Усаглашавање критеријума оцењивања
4.Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Задужене особе
 чланови Већа
 чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2.Сарадња са другим стручним већима

чланови Већа
Децембар:
1.Анализа остваривања месечних планова рада
2.Ефекти допунске наставе
3.Примена тестова за вредновање стечених знања


чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање успеха

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа





чланови Већа
руководилац Стручног већа
руководилац Стручног већа
чланови Већа
чланови Већа
Октобар:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање професора (лиценце, семинари, бодови)
Фебруар:
1.Извештај о учешћу професора на семинарима
2.Припрема за почетак другог полугодишта
3.Организовање посете часовима са коришћењем савремених наставних
средстава (мултимедијална настава)
Март:
1.Ефекти допунске наставе
2.Корелација програма општих предмета са стручним предметима
Април:
1.Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха
2.Анализа глобалних и оперативних планова рада
Јуни:
1.Анализа успеха и постигнутих резултата на крају другог полугодишта
2.Извештај о раду Стручног већа
3.Утврђивање програма рада Стручног већа за следећу школску годину
4.Подела часова на наставнике
5.Избор уџбеника
134
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Август:
1.Конституисање Стручног већа и избор руководиоца
2.Разматрање наставних планова и програма и координација међу
предметима


чланови Већа
чланови Већа
11.Стручно веће за област угоститељства
Председник: Кецман Милица,чланови: Ковачевић Нада,Цвишић Љубица и Бошковић Ненад
Септембар:
1.Утврђивање образовне структуре ученика
2.Израда глобалних и оперативних планова и програма
3.Усаглашавање критеријума оцењивања
4.Утвђивање термина за извођење допунске наставе
Носиоци активности
 чланови Већа
 чланови Већа

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
Новембар:
1.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду
2.Сарадња са другим стручним већима

чланови Већа
Децембар:
1.Анализа остваривања месечних планова рада
2.Ефекти допунске наставе
3.Примена тестова за вредновање стечених знања


чланови Већа
чланови Већа
Јануар:
1.Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање успеха

чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа

чланови Већа

чланови Већа
Октобар:
1.Одређивање ученика за допунску и додатну наставу
2.Стручно усавршавање професора (лиценце, семинари, бодови)
Фебруар:
1.Извештај о учешћу професора на семинарима
2.Припрема за почетак другог полугодишта
3.Организовање посете часовима са коришћењем савремених наставних
средстава (мултимедијална настава)
Март:
1.Ефекти допунске наставе
2.Корелација програма предмета природних наука са стручним
предметима
Април:
135
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1.Анализа успеха на крају III класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха
2.Анализа глобалних и оперативних планова рада
Јуни:
1.Анализа успеха и постигнутих резултата на крају другог полугодишта
2.Извештај о раду Стручног већа
3.Утврђивање програма рада Стручног већа за следећу школску годину
4.Подела часова на наставнике
5.Избор уџбеника
Август:
1.Конституисање Стручног већа и избор руководиоца
2.Разматрање наставних планова и програма и координација међу
предметима

чланови Већа

чланови Већа





чланови Већа
руководилац Стручног већа
руководилац Стручног већа
чланови Већа
чланови Већа


чланови Већа
чланови Већа
11. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
11.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Тим ће радити у следећем саставу:
Савановић Зорица- председник
Јовановић Станислава-педагог
Мељник Светлана-наставник
Ћалић Душица-наставник
Ковачевић Нада-наставник
Коралија Јасмина-наставник
Кркобабић Мирослав-директор
Књиса Марко-представник родеља
Ковачевић Мирослав -представник локалне самоуправе
Ковачевић Николина-представник ученичка
Ово веће пратиће реализацију ШРП за ову школску годину 2013/2014.и усагласити га са изменама и
допунама закона.
У прилогу се налази табеларни приказ активности које су предвиђене развојним планом, процена њихове
остварености и предлог активности које треба да се разраде у новом развојном плану.
У сарадњи са тимом за самовредновање, чланови тима за развојно планирање ће спровести евалуацију рада
наставника и вредновање учења, како је за ову годину предвиђена област ЕТОС
.
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
АКТИВНОСТ
НОСИОЦИ
Усаглашавање ШРП са изменама и допунама тим
закона
Контактирање водитеља, избор адекватног
семинара из Каталога 2013/14 (тимска настава,
директор,
тима ЗРП.
чланови
НАЧИН ПРАЋЕЊА
евиденција
тима
,
записници, извештаји
евиденција
тима
записници, извештаји
,
ВРЕМЕ
септембар
децембар
2013 год.
август 2013
136
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
и сл.)
Договор
са
реализацији
водитељима
семинара
о
директор
извештај о раду
децембар
2013
Потраживање финансијских
локалне самоуправе
средстава
из
директор
извештји. захтеви
Организација и реализација семинара
директор,секретар
евиденција присутних, и
друга писана документа
септембардецембар
2013
јануар 2014
Евидентирање наставника заинтересованих за
примену нових начина рада (стечених на
ранијим семинарима)
тим за планирање
стручног
усавршавања
записници и извештаји
током године
Детаљно упознати наставнике са правилником
о оцењивању и утврђеним националним
стандардима
Формирање
усаглашених
критеријума
оцењивања
секретар,
сарадник
записници наставничких
већа , стручних већа и
педагошког колегијума
записници
стручних
већа
септембар
2013
Детаљно упознавање ученика са усаглашеним
критеријумима
одељенске
старешине, прдметни
наставници
педагог,директор
записници, извештаји
током године
евиденције
посете
часовима и преглед
документације
Родитељски састанци и
индивидуални разговори
са родитељима
Родитељски састанци и
индивидуални разговори
са родитељима,позивање
родитеља
запицници одељенских
старешина
месечно
извештаји
записници
до краја 2014
Праћење редовности оцењивања од старне
стручних служби
Увести континуирано извештавање уз предлог
редовности оцењивања
Анализирати и изабрати адекватна искуства
извештавања родитеља
стручни
стручна већа
одељенске
старешине, прдметни
наставници
професори
информатике,
одељенске старешине
Организовање и припрема месечних извештаја
о постигнућима ученика
одељенске старешине
Реализовати оглашавање месечних извештаја о
постигнућима ученика
одељенске
старешине, тим ЗРП,
ТИМ
за
самовредновање
тимова
и
август 2013
континуирано
током године
континуирано
током године
месечно
12. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови тима за самовредновање су:
Данијела Јовановић - председник
Станислава Јовановић– педагог
Мирослав Јагодић- наставник
Зорица Савановић - наставник
Весна Марчета- наставник
Бранка Радуловић-представник родитеља
137
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Његош Јањушевић- представник ученика
За ову школску годину планира се по развојном плану вредновање ЕТОС али ће се радити и
НАСТАВА И УЧЕЊЕ,ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА,РЕСУРСИ.
Тим за Самоврдновање пратиће и све остале кључне области према свом акционом плану за 2013/2014.
школску годину.
Анализама одељењских већа је установљено да ђаци уче нередовно, да на првом класификационом
периоду имају велики број недовољних оцена док је тај број много мањи на полугодишту.
Стручна већа су поднела извештај плана обилазака часова између већа и закључак о усклађивању
критеријума оцењивања и њихова искуства након тога.
Тим је је још једном разматрио и донео закључак да су стручна већа направила план обилазака часова
између стручних већа након чега су разменули искуства и једни другима давали извесне сугестије.
На основу посматраних часова може се оквирно предложити размена искустава и корелација предмета где
год је то могуће. На састанцима стручних већа, на пример, могу се размењивати примери добре праксе и
примењивати их у сваком предмету. Корелацију по могућству урадити између два или више предмета у што
краћем временском року како би што пре код ученика дошло до усвајања знања.
Нагласак треба да буде на континуираном раду ученика. То значи да би сваки ученик требао бити праћен на
сваком часу, и о томе би требало да постоји свеска евиденције како би се ученици подстакли да на сваком
часу дају свој максимум(формативно оцењивање), а не само на испитима, било они писмени или усмени, у
циљу смањивања „кампањског учења“.
Са претходно наведеним у вези стоји употреба и за континуираним оцењивањем или бар повратном спрегом
наставник-ученик (дидактички троугао) у оквиру које би се ученик редовно обавештавао о постигнућу, или
би му се оцена јавно образложила. Предлажемо и да ученик сам процени своје постигнуће и постигнуће
другог, на тај начин се укључујући у континуирани рад.
Осим континуираног рада и процењивања нагласак мора бити на континуираној примени различитих
наставничких метода и облика рада према природи предмета како би се ученик опет у оквиру својих
могућности ангажовао на часовима чиме би био онемогућен да због „луфта“ и услед тога, досаде, посеже за
мобилним телефонима и сл. Уређајима и омета рад на часу. Потребно је дакле имати и додатне вежбе и
задатке, како за тај час, тако и за ученике који заврше раније, или им иде теже, па им треба прићи што
упрошћеније.
Примећено је да се највећа индивидуализавија и ангажованост ученика остварује на часовима где се
примењује групни рад и рад у пару, тамо где су велики разреди такав рад не само да је оправдан него и
преко потребан.
Наставник не може због временског трајња часа да се подједнако посвети сваком ученику, али се у оквиру
групе, или пара, где сваки ученик засебо тачно зна шта треба да уради, може остварити максимум
активације ученика, нарочито ако ученик зна да ће бити праћен и оцењен. И сарадња унутар групе тј. пара ће
бити већа, а самим тим и ангажованост. На такав начин, наставник ће бити растерећенији за улогу „извора
знања“ а слободнији за улогу „посредника“ или „оног који усмерава тј. вреднује постигнуће ученика“.
Фронтални рад треба ограничити само на најнужније кораке нпр. задавање тј. објашњавање задатака и
поступака у раду, представљање резултата рада и њихово вредновање.
О овим методолошким специфичностима наставник ће се обавештавати како се буде усавршавао на
стручним семинарима и радионицама. Потребно је да сваки наставник одабере семинар који би по његовом
мишљењу унапредио његове компетенције у односу на потребе у раду са ученицима, тј. да направи
селекцију. Тренутно су нам потребни семинари о мултимедијалној настави како би у наш рад укључили што
више технологије која штеди време и убрзава рад. Рецимо примећено је да домаћи задатак у виду неког
пројекта инзваредно интересује ученике и да би се резултат рада могао добро представити коришћењем
модерне технологије.
О свим елементима оцењивања и циљевима предмета или часа ученике треба упознати како на почетку
школске године тако и на почетку часа активне наставе. Тако се оснажује код ученика континуирани рад.
138
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014
Кључна
Подручје
Показатељи
Извори доказа
Време
Носиоци
област
-Брига о
ученицима
-безбедност и
сигурност ученика
у школи
Подршка
ученицима
-праћење
физичког, здравст.,
емоционал. стања
и социјалних
потреба ученика
-Подршка учењу
-напредовање и
успех ученик
-стручна помоћ
наставницима у
пружању подршке
ученицима у процесу учења
-Правилник о
безбе-дности, чек
листа, процедура за
зашти-ту деце од
насиља и за
спречавање и
реаговање у
могућим
случајевима
-модификована чек
листа из приручника, интервју са ученицима, процедуре
за идентификовање
емоционалних, телесних и
социјалних потреба
ученика
Т.Г
Задужени тим,
ТзаСВ,Тим за
ИОП, Тим за
заштиту деце
од насиља
-белешке наставника, евиденција о
успесима на такмичењима и
конкурси-ма,
записници са седница ОВ и НВ,
чек листа
-чек листа за наставнике, евиденција
педагога,
психолога и
директора
Циљеви:
1. Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом
2. Прилагодити школске захтеве развојним могућностима и индивидуалним карактеристикама
ученика
3. Јачање позитивних ставова и развој социјалних вештина
4. Побољшати професионални развој ученика
Задаци:
1. Израда плана безбедности ученика, праћење његовог спровођења, анализа и извештавање-тим за
заштиту, стручни активни-током године
2. Израда и имплементација плана за спровођење инклузивне праксе-тим за ИОП
3. Праћење и анализа активности плана инклузије-током године
4. Побољшање награђивања и похваљивања успешних ученика-правилник, начин, редовност-стручна
већа, директор-август, септембар, током године
5. Јачање активне улоге Ученичког парламента и Вршњачког тима-самоанализа и анализа рада-
139
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Ученички парламент, Вршњачки тим
Професионални развој ученика-израда и евалуација програма-стручна служба, август, јун
Финална евалуација кључне области (настава и учење) и предлог мера за њено побољшање од
стране Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године
8. Евалуација ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( током школске године
2013/2014).
Кључна
Подручје
Показатељи
Извори доказа
Време
Носиоци
област
-углед и промоција -углед и обележја,
-чек листе,
коле
промоција
упитници, изглед
успености, култура школског простора
-Атмосфера и
понашања
Директор,
међуљудски
Задужени тим,
односи
-естетско и
-чек листа, упитник
РП, тим за
ЕТОС
Т.Г
функционално
за родитеље
презентацију
уређење школског
школе, ТзаСВ
-Партнерство
са простора
родитељима, Шк.
одбором и локал. -комуникација са
заједницом
родитељима
Циљеви
1. Повећање привлачности и угледа школе
2. Повећати квалитет ентеријера и екстеријера
3. Повећати степен партиципације родитеља у креирању и реализацији школских активностинаставних и ваннаставних активности
4. Побољшање реализације сарадње са родитељима-''отворена врата'', тематски родитељски
састанци
6.
7.
Задаци
Анализа ''угледа и промоције школе''-почетак и крај школске године, стручна већа, ШО,
ненаставнос особље-чек листа; септембар-октобар
2. Промоција школских активности током године-успеха запослених и ученика, постигнућа,
одржавање сајта-током године-задужени наставници
3. Рад на одржавању школског простора-секције, ученички парламенттоком године, задужени
наставници
4. Укључивање родитеља кроз активности и пројекте, истраживања
5. Отварање савтовалишта за родитеље, тематски родитељски састанци-задужене особе, током године
6. Бележење, анализа и подношење извештаја тиму за самовредновање свих остварених видова
сарадње са ЛЗ, ШО, Саветом родитеља-током године, индивидуално
7. Финална евалуација кључне области (настава и учење ) и предлог мера за њено побољшање од
стране Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године
8. Евалуација ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( током школске године
2013/2014).
Кључна
Подручје
Показатељи
Извори доказа
Време
Носиоци
област
Стручна већа,
Т.Г
РЕСУРСИ
-Материјално –
-коришћење
школски
технич.ресурси
расположивих
чек листа,
тимови,
материјалноприпреме
директор,
техничких ресурса наставни-ка
представници
-Финансијски
родитеља
и
ресурси-коришћење
-извештаји шефа
ученика
расположивих
рачуноводства о
финансијских
извршењу буџета и
1.
140
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ресурса
-људски ресурси
завршни рачун
-наставни и
ненаставни кадар
Циљеви:
1. Процена расположивих ресурса по подручјима- мај-стручна већа, директор, рачуновођа и
подношење извештаја тиму за самовредновање
2. Повећање професионалних компетенција путем различитих видова стучног усавршавања
3. Финална евалуација кључне области (настава и учење) и предлог мера за њено побољшање од
стране Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године
Задаци:
1. Анализа почетног стања –процена ресурса-стручна већа, Ученички парламент-прво полугодиште
2. Израда плана стручног усавршавања по стручним већима
3. Утврђивање плана и носиоца за реализацију огледних часова-носиоци стручних већа
4. Финална евалуација кључне области (настава и учење ) и предлог мера за њено побољшање од
стране Одељенских већа, ШО,
5. Наставничког већа-крај школске године
Кључна
Подручје
Показатељи
Извори доказа
Време
Носиоци
област
Одељенске
-Планирање и
-планирање
-планови рада
старешине,
припремање
-припремање
-дневне припреме
ТзаСВ, стручна
већа,
представници
-праћење и
-дневници образ.родитеља
и
Настава и
оцењивање
васпит.рада,
ученика
учење
-Праћење
белешке
напредовања
наставника
ученика
-рационалност и
Т.Г
организација,
-чек листа, посета
-Наставни процес комуникација
часовима
-корелација и
примена знања
-подстицање
ученика
-одговорност
-Учење
ученика
-начин учења
Циљеви:
1. Унапређивање планирања и припремања те праћења напредовања ученика
2. Повећање нивоа школских постигнућа
3. Унапредити извештавање и праћење свих интересних група о напредовању ученика
4. Јачање одговорности за учење и самосталан рад
Задаци:
1. Писање месечних и дневних припрема за наставу, вођење наставничких досијеа,анализа припрема
од стране стручне службе и балговремено указивање на недостатке-током године
2. Усклађивање наставних планова и програма-корелација од стане наставника и на нивоу стучних
већа-месечно
3. Коришћење савремених метода рада , њихова примена-током године
4. Јачање активне улоге ученика применом пројектне наставе, тимског рада, самостална израда радова
ученика и њихово јавно презентовање-током године
5. Посете часовима-процена односа наставник-ученик на основу чек листе-стручна служба и директор
школе-током године
141
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Истраживање: технике учења и употреба других извора знања –анкета-новембар, март
Анализа и усклађеност оцењивања са стандардима –процена стручних већа и подношење
извештаја-током године
8. Анкета за родитеље: задовољство извештавањем о постигнућима њихове деце-мај, јун- ТзаСВ
9. Финална евалуација кључне области (настава и учење ) и предлог мера за њено побољшање од
стране Одељенских већа, ШО, Наставничког већа-крај школске године.
10. Евалуација ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( током школске године
2013/2014).
6.
7.
Напомена: Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ЕТОС пратиће се у складу са акционим планом
заштите о безбедности ученика, школским развојним планом, па ће вредновање ове области бити
усклађено и са активностима других тимова .
Активности
Носиоци
Временска
Подручје
динамика
Процена безбедности ученикаТим за заштиту
Кварталне
Брига о ученицима
упитници
анализе
Идентификација ученика са
Одељенске
Месечне
Брига о ученицима
потешкоћама или потенцијалима
старешине, ТзаСВ
анализе
Праћење, похваљивање и помоћ
Стручна већа
Т.Г
Подршка учењу
ученицима
Професионална орјентација-анкета,
Одељенске
Т.Г
Професионална
радионице, индивидуални рад
старешине, ТзаСВ,
орјентација
школски психолог
142
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
13. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013
/2014. ГОДИНУ
"Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све
веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега.
Он обухвата промене и измене садржаја приступа структура и стратегија, са заједничком визијом која
обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за
образовање све деце." (Дефиниција инклузије које даје UNESCO)
Тим за инклузију у сарадњи са педагогом школе урадиће педагошки профил за свако дете и
даће га разредном старешини. Разредни старешина упознаће ољедењско веће са сваким проблемом сваког
ученика, тако да ће сваки предметни професор уз мало више стрпљења моћи нормално да ради.
1.
2.
Анализирајући реализацију програма за инклузивно образовање и рад Тима за инклузију у
претходној школској години 2012/2013. општи закључак је следећи: пружена је максимална
подршка за обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика са
потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце применом, развојем и праћењем модела добре
инклузивне праксе у школи.
Тим за инклузију у школској 2013/2014. години чине:
Младеновић Драгана- председник
Станислава Јовановић– педагог
Шкрбић Наташа- наставник
Ућукало Веселинка- наставник
Мрђа Олгица-наставник
Петровић Милица- наставник
Зорић-Мазињанин Драгана- наставник
Мирослав Кркобабић-директор
Николина Богдановић-представник ученика
Родитељ ученика
3.
На основу програма рада Тима за инклузију сачињен је план рада Тима за школску 2013/2014.
годину.
13.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
АКТИВНОСТ
Анализа
реализације
програма
за
инклузивно образовање и рада тима за
претходну школску годину.
Евидентирање чланова Тима за инклузију.
Израда плана и програма рада тима за
школску 2013 /2014. годину.
Упознавање Н.В, Савета родитеља и Ђачког
парламента са програмом рада за текућу
школску годину.
Анализа актуелне школске ситуације: на
почетку и на крају школске године:
-број ученика којима је потребна додатна
НОСИОЦИ
Тим за ИО
НАЧИН ПРАЋЕЊА
Евиденција
тима,
извештаји
ВРЕМЕ
VIII, IX
Тим за ИО
Евиденција, план рада
VIII, IX
тима
Записник
са
Н.В,
Савета Родитеља, Ђ.П
IX
Тим за ИО, Тим за
самовредновање
Чек
листе,
база
података, евиденције
IX, VI
Руководилац
за ИО
143
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
подршка и врста додатне подршке.
Анализа стања броја ученика
који
понављају разред, долазе из друге средине,
маргинализоване, запуштене, злостављане
деце.
Унапређивање програма-планирање наставе
у складу са могућностима ученика (
надарених ученика и ученика са сметњама у
развоју, ученика који због болести уче на
даљину ).
Помоћ у планирању и организовању наставе
за ученике којима је потребна додатна
подршка.
Праћење напредовања ученика.
ППС,
Одељенске
старешине
Евиденције
IX,
током
године
Тим за ШРТ, Тим за
Самовредновање,
Тим за ИО
Планови, Евиденције,
извештаји, продукти
током године
Тим
за
Наставници
Евиденције,
извештаји,педагошки
досије
Евиденције,
извештаји,педагошки
досије
Евиденције, извештаји,
педагошки досије
Продукти,
фотографије,
извештаји
Извештаји
током године
Извештаји
током године
Извештај
XII
Извештај
I
Тим за инклузију,
ученички парламент
Евиденције
током године
-кроз обавезне изборне предмете
-кроз ваннаставних активности
-путем пројектних школских активности
-реализацијом радионица
-кроз ангажовање Ученичког парламента.
Одељенске
старешине
Ђачки парламент
Информатичарска и
новинарска секција
Продукти,
фотографије,
извештаји, педагошка
документација
током године
Израда
мултимедијалних
наставних
јединица за потребе ученика са додатном
подршком.
Предметни
наставници
Продукти
током године
Јачање међуресорске сарадње:
-унапредити сарадњу са другим ОВ
институцијама по питању инклузивног
образовања
-унапредити сарадњу са другим значајним
институцијама и НВ сектором (Пријатељи
деце Инђије“
Тим
за
Директор
Извештаји, евиденције
током године
Сарадња са наставницима при конципирању
ИОП-а, праћење реализације, евалуација.
Ученичка акција у вези прихватања
различитости, израда паноа, презентација
Анализа успеха инклузивних ученика по
предметима на крају класификационих
перода.
Анализа интерног праћења рада ученика
Одабир и предлог ученика за камп ИС
Петница
Хуманитарна акција за набавку наставних
средстава
за
подршку
инклузивним
ученицима
Едукација ученика из редовне популације о
сузбијању предрасуда о корисницима ИОП
ИО,
Наставници
Тим
за
ИО,
Наставници
Ученички
парламент, Тим за
заштиту
Тим
за
ИО,
одељењске
старешине,
психолог
Руководилац тима,
Одељенске
старешине
Тим
за
ИО,
предметни
наставници
Тим за инклузију,
ученички парламент
ИО,
током године
током године
XI
X, XII, IV, VI
144
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Јачање
професионалних
компетенција
наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну литературу
-организовањем семинара
Анализа рада тима и реализације програма,
вредновање резултата рада
Евалуација програма и предлог за израду
програма за наредну школску годину
Индивидуални образовни планови
Годишњег плана рада.
Тим за ИО
Извештаји, евиденције
током године
Тим за ИО
Извештаји, евиденције
XII, VI
Тим за ИО
Извештаји, евиденције
VIII
ученика којима је потребна подршка у учењу чине прилог
13.2. ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А
ИОП-ом се планирају и остварују услови који ће сваком ученику који не постиже прописане исходе и
стандарде образовања и васпитања омогућити да се успешно образује, а ученику који показује даровитост у
неком домену омогућити постизање стандарда и исхода који превазилазе очекиване.
ИОП је документ установе којим се, за одређеног ученика и у датом временском периоду, коригује или
замењује прописани васпитно-образовни или школски програм.
Остваривање права на ИОП у установама регулисано је ЗОСОВ-ом и Правилником о ближим упутствима
за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (ИОП правилник) којима се прописују:
а) улоге и одговорности појединих актера као и начин формирања нових тимова у установи
- родитељи/старатељи дају своју процену потребе за ИОП-ом и/или писмену сагласност да се приступи
његовој изради, учествују у изради као чланови ИОП тима и дају писмену сагласност на спровођење
израђеног ИОП-а
- директор установе формира СТИО, по предлогу СТИО утврђује право на ИОП, прибавља сагласност
родитеља/старатеља и формира ИОП тимове, одобрава друге предлоге СТИО у вези са применом и
вредновањем ИОП-а
- педагошки колегијум установе усваја израђен ИОП и доноси одлуку о даљој примени и изменама
ИОП-а или престанку потребе за њим
- стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) предлаже све стручне одлуке у вези са ИО и ИОП-ом
(које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање), ствара услове потребне за реализацију
ИО и ИОП-а у установи и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а
- тим за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП тим) израђује, примењује и вреднује ИОП у
сарадњи са СТИО.
б) процедуре и поступци за
- утврђивање права на ИОП
- израду и доношење ИОПа
- примену ИОП-а, укључујући и оцењивање постигнућа
- вредновање и наставак примене тј. престанак потребе за ИОП-ом
- евиденцију и документацију.
Ситуације у којима су за остваривање права на ИОП потребна додатна финансијска средства или
мишљење интерресорне комисије (ИРК), регулисане су Правилником о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Правилник о раду ИРК).
ИОП тим у школи чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе,
родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог
родитеља.
145
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Према члану 13 ИОП правилника, евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у
прописаним средствима евиденције о васпитно-образовном раду у школи, у складу са законом.
Документација која прати ИОП (опис образовне ситуације ученика, претходно примењивани планови
прилагођавања и/или ИОП-и и њихово вредновање, портфолио ученика исл.) је саставни део педагошке
документације коју води установа.
У редовним школама ученик који се образује по ИОП-у евидентира се у дневник образовно-васпитног рада
и матичну књигу као и сваки други ученик, чиме се обезбеђује пуна заштита података о личности.
Евиденција о настави за тог ученика води се према ИОП-у. На пример, присуство/одсуство са часова
евидентира се само у складу са ИОП-ом (а не према постојећем распореду часова) или се евидентирају оцене
које су добијене у складу са ИОП-ом (било да се ради о прилагођеном испитивању у оквиру прописаних
стандарда или о оцењивању према прилагођеним стандардима како су дефинисани у ИОП-у).
Прикупљање података :
- из различитих извора (дете/ученик, наставник, стручни сарадник, родитељ и породица,
вршњаци, по потреби налази лекара или социјалних служби исл. )
- користећи различите технике (портфолио са радовима детета/ученика, посматрање, разговор,
упитник, по потреби тестови исл.)
Помоћни инструменти за прикупљање података.
Опис образовне ситуације – када се прикупи дивољан број података за стицање целовите слике о
детету/ученику приступа се њиховом интегрисању и сумирању у јединствени опис образовне
ситуације детата/ученика. Опис садржи исте компоненте које садржи и педагошки профил, али је
написан
- из углова различитих актера (родитељи, наставници, стручни сарадник, а понекад неко други ко
добро познаје дете, вршњаци и само дете/ученик)
- колоквијалним језиком, уз мноштво података и илустрација конкретних ситуација.
Израда педагошког профила детета/ученика као концизног и прецизног описа детета/ученика
који даје добру основу за даље планирање образовања. Идентификовање јаких и слабих страна
детета/ученика у областима које посматрамо помажу тиму да планира врсте интервенција и
ресурсе који ће омогућити напредак у образовању. Подаци који се уносе у профил морају бити
исказани јасним, конкретим, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница. Треба
избегавати негативне исказе (шта не уме/може, не зна, које проблеме има и сл.), као и
претпоставке, генерализације, интерпретације, уско стручне термине и сл.
14. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
НАСИЉЕ се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или не
вербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља,развоја и
достојанства деце односно ученика.
НАСИЉЕ може имати различите форме:
А) Физичко
Б) Емоционално(психолошко)
Ц) Сексуално насиље и злоупотреба
Д) Злоупотреба
Е) Занемаривање и немарно поступање
Ф) Експлоатација
146
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Насиље је вишедимензионална појава. Не постоје прецизне границе између различитих врста и
облика насиља,односно,они се међусобно преплићу и условљавају.
Полазећи од става да се свако насиље над ученицима може спречити,важно је да се у
Гимназији креира клима у којој се:
- учи,развија и негује култура понашања и уважавања личности;
- не толерише насиље;
- не ћути у вези са насиљем;
- развија одговорност свих;
- сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање
Општи циљ посебног протокола је унапредити квалитет живота ученика применом:
- МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
- МЕРА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање у установама
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ У ПРЕВЕНЦИЈИ
-
-
Стварање и неговање климе прихватања,толеранције и уважавања
Укључивање свих интересних група(деца,ученици,наставници,стручни сарадници,административно и
помоћно особље,директори,родитељи,локална заједница) у доношење и развијање програма
превенције.
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за
препознавање насиља,злостављања и занемаривање
Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
Информисање свих укључених у живот и рад установе и процедурама и поступцима за заштиту од
насиља и реаговања у ситуацијама насиља
Унапређивање компетенција наставног и ван наставног особља,ученика,родитеља,старатеља и локалне
заједнице за уочавање и решавање проблема насиља,злостављања и занемаривања.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
-
Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља(звати хитну помоћ,полицију)
Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља процењивање ефикасности програма
заштите
Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака и живот
установе
Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље,који врше насиље и који су посматрачи насиља
ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ЗАДАЦИ ПРЕВЕНЦИЈЕ:
- упознавање са правном регулативом
- израда програма заштите ученика од насиља
- дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
- развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних
активности
- организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
- организовање разговора,трибина,представа,изложби о безбедности и заштити ученика од насиља
- дефинисање правила понашања и последица кршења правила
- развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
147
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски одбор,ученички
парламент,наставничко веће)
ЗАДАЦИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
- усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
- сарадња са релевантним службама
- континуирано евидентирање случајева насиља
- праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања,запажања и провере
- подршка деци која трпе насиље
- рад са децом која врше насиље
- оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
- саветодавни рад са родитељима
-
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Превентивне активности школа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност
насиља у средини а на основу:
- учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља
- заступљености различитих врста насиља
- броја повреда
- сигурности објеката,дворишта и сл.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Да би интервенција у заштити деце била реализована на најбољи начин,неопходно је узети у
обзир следеће:
- где се дешава или постоји сумња на насиље
- да ли се дешава у установи или ван ње
- ко су учесници/актери насиља,злостављања и занемаривања
- облик и интензитет насиља,злостављања и занемаривања
На основу тога се врши процена нивоа ризика за безбедност детета(ученика) и одређују
поступци и процедура
У складу са проценом нивоа доноси се одлука о начину реаговања:
- случај се решава у установи
- случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама
- случај се прослеђује надлежним службама
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И
ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ
3. У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
4. У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик
изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе ЗАПОСЛЕНЕ у установи
5. У случају када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик изложен
насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА у установи.
Кораци у интервенцији су обавезујући.
ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар или изван установе обавезно је
поштовати ПРИНЦИП ПОВЕРЉИВОСТИ, као и принцип ЗАШТИТЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА
УЧЕНИКА.
ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за ИСТРАГУ И ДОКАЗИВАЊЕ
злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система.
ПОСТУПАК АКЦИЈЕ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА у конкретном случају:
1.
ПРИЈЕМ КОНКРЕТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋЕМ СЛУЧАЈУ НАСИЉА:
148
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Информацију прима било који члан тима од било којег члана школе (ученика, запосленог), писамено или
усмено.
2.
ЗАКАЗИВАЊЕ САСТАНКА ТИМА ПОВОДОМ КОНКРЕТНОГ СЛУЧАЈА:
Члан тима непосредно информисан о могућем насиљу обавештава координатора тима и директора, који
заказују састанак тима у року од највише три дана.
САСТАНАК ТИМА поводом конкретног случаја:
a. Непосредно обавештени преноси пуну информацију о случају.
b. Тим дискутује о случају и предлаже могуће мере:
a) Формира под-тим за разговор са свим непосредним учесницима догађаја.
b) Формира под-тим за анкетирање (анонимно) свих посредних учесника догађаја.
c) Обилазак наредних часова, уколико се догађај десио на часу.
d) Формира под-тим за давање званичних писмених изјава свих учесника догађаја.
e) Укључивање разредног старешине ученика кои су непосредно учествовали у
догађају.
4. РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА:
Предложене мере изводе се у року од 7 дана након састанка.
5. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА:
a. Тим се састаје како би анализирао све податке добијене непосредним разговором, анкетом и
изјавама ученика.
b. Уколико резултати не указују на насиље тим не предузима даље активности осим праћења
даље ситуације (у сарадњи са разредним старешином).
c. Ако резултати указују на насиље, тим предузима активности у складу са законом и
постојећим прописима.
3.
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА:
Дежирни наставници дежурају у школи у дворишту школе у зборници,притемљу и по
спратовима,по распореду који одреди директор школе.
У приземљу,на главном улазу и ученичком улазу,дежура помоћно технички радник,кога одреди
секретар школе,и ученик школе,кога одреди одељенски старешина.
Чланови тима за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања су:
Станислава Јовановић –председник
Бодрожић Љиљана-секретар
Ућукало Веселинка-наставник
Олгица Мрђа – наставник
Чинку Нада– наставни
Наташа Шкрбић – наставник
Маглов-Маљковић Александра-наставник
Мирослав Кркобабић-директор
Тодоровић Марија - представник родитеља
Мађерчић Михајла – представник ученика
149
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
14.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У СШ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
САДРЖАЈ
ДИНАМИКА
НОСИОЦИ
Упознавање са посебним протоколом презентација
насиље-врсте и облици
септембар-новембар
тим за
медијацију,одељенски
старешина
Упознавање наставничког већа са планом рада тима
за заштиту од насиља
септембар
Тим за заштиту од насиља
по потреби
Тим за заштиту од насиља
новембар
Професор српског језика
децембар-март
Одељенски старешина
април-мај
Професор физичког
васпитања
март
Тим за заштиту од насиља
јун-јул
Тим за заштиту од насиља
септембар 2013
Директор
током 2013
Тим за заштиту од насиља
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Састанци тима ради анализе присутности насиља и
безбедности у школи
Писмена вежба из српског језика и књижевности на
тему вршњачког насиља
Дефинисање правила понашања и последица
кршење правила,први разред-редефинисање
правила понашања на нивоу школе
Школска спортска такмичења-спортски дан
посвећен безбедном и сигурном школском
окружењу(фудбал,одбојка,кошарка,стони
тенис,рукомет)
Истраживање о учесталости и врстама насиља у
школи
Еволуција програма прегледом документације и
резултатима истраживања
Измене у програму
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Формирање тима за заштиту ученика од
насиља,злостављања и занемаривања
Поступање по корацима
- редослед поступака у случају интервенције:
- процена нивоа ризика
- заустављање насиља
- заштитне мере
- информисање надлежних служби
- праћење ефеката предузетих мера
14.2. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
Садржај
Успостављање контакта и сарадње са
установама које се баве овим проблемом
Извршилац
Сарадња
месец
педагог
директор
Током
године
Идентификација деце са деликвентним
понашањем
педагог
одељ.стареш
ине
Током
године
150
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Индивидуални саветодавнрад са овом децом
педагог
одељ.стареш
ине
Индивидуални саветодавни рад са
родитељима деце која показују деликвентно понашање
педагог
одељ.стареш ине
директор
Сарадња са одељењем ОУП-а за
сузбијање малолетничке деликвенције
педагог
директор
одељенске
старешине
Током
годин
Током
годин
Током
годин
15. ПЛАН УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
Програмом увођења у посао приправник наставник и стручни сарадник стиче
способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада који се односи на:
1.
-
и развија вештине и
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,ОСТВАРИВАЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА које обухвата:
познавање структуре плана и програма образовно васпитног рада,
разумевање улоге наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и
васпитању,
разумевање повезаности између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада,
познавање могућности и ограничења различитих врста наставе,
планирање различитих типова и структуре наставних часова,
повезивање различитих метода, облика рада у процесу учења,
креирање подстицајне средине за учење и развој,
бира садржај, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради,
упознаје основне принципе рада одељенског старешине,
примењивање индивидуалног приступа деци у процесу образовно-васпитног рада,
упознавање ученика у налажењу и избору литературе за различите активности,
упознаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности,
анализирање сопственог образовно васпитног рада,
ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА обухвата:
- упознаје се са начином праћења вредновања и оцењивања постигнућа ученика,
- праћење индивидуалног развоја и напредовања ученика,
- подржавање иницијативе ученика мотивације за рад и спонтано стваралачко изражавање,
- поштовање приниципа редовности у давању повратних информација о оствареним
резултатима,
- помагање ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин,
- стварање атмосфере поштовања различитости,
3.
САРАДЊА СА КОЛЕГАМА, ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ обухвата :
- упознавање и примењивање принципа успешне комуникације са свим учесницима у
образовно васпитном раду,
- поштовање принципа приватности у сарадњи са породицом и колегама,
- упознавање различитих облика сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју
ученика,
- одржавање добрих професионалних односа са колегама,
- разумевање важности тимског рада у установи,
- упознавање са различитим облицима сарадње са локалном заједницом у циљу
остваривања образовно васпитних циљева и задатака,
- разумевања важности сарадње са стручним институцијама,
2.
151
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4.
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ обухвата:
упознавање са значајем континиуираног професионалног развоја,
упознавање са различитим облицима и начинима стручног усавршавања,
упознавање са структуром стручних тела на нивоу установе ( стручна већа, педагошки
колегијум, одељенска већа и наставничко веће),
- упознавање са елементима за планирање сопственог стручног усавршавања,
- праћење развоја савремене литературе и образовне технологије,
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А обухвата:
- упознавање са прописима у области образовања и васпитања,
- упознавање са правима и дужностима на радном месту,
- упознавање са документацијом на нивоу установе,
- разумевање сврхе педагошке документације,
- упознавање са потребом чувања поверљивих података о детету и његовој породици,
- вођење евиденције о учешћу у разним облицима стручног усавршавања.
-
5.
16. ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.Г.
Школска такмичења из општеобразовних(српског језика и књижевности,страних
језика,математике,историје,физичког васитања и других општеобразовних предмета),стручних
предмета и практичне наставе ће се одржати према распореду утврђеном од стране стручних већа а
у складу са календаром Министарства просвете и науке.
17. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент чине по два ученика из сваког оделења што укупно износи 32 ученика.
- Ученички парламент даваће мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору,
савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада,
школском развојном плану, слободним активностима, учешћу на спортским
манифестацијама и организовању свих манифестација у школи и ван ње
- Разматраће односе сарадње ученика и наставника, стручних сарадника
- Обавештаваће ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање
Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника.
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
СЕПТЕМБАР
- конституисање ученичког парламента
- избор председника
- упознавање са планом рада за школску 2013/2014. годину.
ОКТОБАР
- планирање активности
- упознавање са критеријумом оцењивања
- упознавање са годишњим планом рада школе за 2013/2014. школску годину
- сарадња са другим Ученичким парламентима и одабит ученика за Омладински парламент на нивоу
општине
- сарадња са педагогом у остваривању акционог плана ученице која је учествовала у летњем семинару
у Трогену у Швајцарској (тема: стереотипи)
- сарадња са психологом на плану професионалне орјентације
152
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
НОВЕМБАР
- анализа резултата рада и учења на првом класификационом периоду
- сарадња са педагогом школе - осмишљавање рада на часовима одељенске заједнице
- обележавање Дана толеранције
- реализација школских активности
ДЕЦЕМБАР
- анализа изостанака
- обележавање 01.12. Дана борбе против СИДЕ и предавање на ту тему
- обележавање 03.12. Дана инвалида
- Упознавањем са Конвенцијом о правима деце 10.12.2013.г.
- реализација активности школе
ЈАНУАР
- анализа резултата ученика на крају првог полугодишта
- анализа узрока изостанака са часова наставе
- припрема Светосавских свечаности.
- дискусија о раду парламента у првом полугодишту 2013/2014 - евалуација
ФЕБРУАР
- критика и самокритика, развој сарадничког односа између ученика и наставника
- спортска такмичења
- реализација из програма ШРП-а.
- реализација активности школе
МАРТ
- вршњачко насиље, испитивање и радионице
- реализација активности школе
АПРИЛ
- анализа резултата рада на трећем класификационом периоду
- хуманитарне акције; акција уређења школе
- реализација активности школе
МАЈ
- договор о прослави Дана школе ( 24.05.2014. године )
- анализа успеха четвртог разреда на крају наставне године
- организација матурске вечери и фотографисања ученика.
ЈУН
- анализа успеха на крају наставне године
- анализа реализације наставног плана и програма
- сугестије за унапређење рада у наредној школској години.
153
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
VREME
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
AKTIVNOSTI
Izborpredstavnikaodeljenja (kandidatura, izbori)
KonstruisanjeučeničkogParlamenta
Izbor rukovodstva Parlamenta;
Upoznavanje članova Parlamenta sa zakonskim okvirom delovanja Parlamenta sa pravima i
dužnostima članova; Upoynavanje sa normativnim aktima škole (Statut, program rada škole)
Upoznavanje sa Zakonima o osnovama sistema (deo koji se odnosi na učenike) Pravilnikom o
ponasanju učenika; Poslovnikom o radu Parlamenta i sl.
Tekuća pitanja.
Ispitivanje potreba učenika odeljenja/predstavnika Parlamenta – predlozi učenika važnih za rad
učeničkog Parlamenta;
Izrada i usvajanje Plana i Programa rada Učeničkog Parlamenta u skolskoj 2013/2014 godini;
Akcioni plan, radionice, edukacije i sl.
revija kostima, frizura i sl.
Сајам књига
Kretanje u školskom prostoru:
13. Novembar-Svetski dan ljubaznosti
17. Novemvar – Svetski dan srednjoškolaca
Kretanje u školskom prostoru:
2. Decembar – svetski dan borbe protiv side (Vrsnjacka edukacija, prevencija u borbi protiv
HIV-a i AIDS-a, predavanja i sl. )
(datum raspuštanja) Novogodišnja zurka
Kretanje u školskom prostoru:
27. Januar – Školska slava (’’Svetosavska gozba’’, priredba...)
14. Februar – Дан виноградара,Dan zaljubljenih
21. Februara- Medjunarodni dan maternjeg jezika (Literalni konkurs, humanitarna akcija
*Prijatelji dece Inđije
Kretanje u školskom prostoru:
7. April – Svetski dan zdravlja
Profesionalna orijentacija (maturantska odeljenja )
Sportske aktivnosti
22. April – Svetski dan planete Zemlje
23. Svetski dan knjige
Kretanje u školskom prostoru:
24. Maj-Proslava dana škole
8. Maj – Svetski dan crvenog krsta
19. Maj – Svetski dan indormacionog drustva (prezentacija *portfolio rada novinarske sekcije,
školskog sajta i sl. )
Maturantski ples
Maturantska zurka
Članovi parlamenta kao vršnjački edukatori; prenošenje iskustva u odeljenju; pokretanje akcija
na nivou odeljenja i škole;
Kulturno zabavni program za učenike i profesore – osmišljanje aktivnosti;
Saradnja sa školskom upravom, ponašanje učenika, ispunjavanje obaveza očenika;
Predlozi za osavremenjivanje nastave i sl.
Analiza rada Učeničkog Parlamenta- eksterna i interna evaluacija
Septembаr
септембар
октобар
новембар
децембар
Јануар-фебруар
Март-април
Мај
Током године
Јун
154
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
18. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
У складу са правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и
стручних сарадника ( „Службени гласник РС“ бр. 13/12,31/12 израђен је план стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника који је усклађен са Школским развојним планом и резултатима
самоврдновања и спољашњег вредновања.
Сваки наставник и стручни сарадник ће сачинити свој лични план професионалног развоја на основу
самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника
(правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја).
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
.
1. ” Републички зимски семинар”
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
1. ” Републички зимски семинар”
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
РУСКИ ЈЕЗИК:
1. ” Републички зимски семинар за стручно усавршавање наставника и професора
руског језика”
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:
155
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. ” Републички зимски семинар за стручно усавршавање наставника немачког
језика”
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА
ИСТОРИЈА,ГЕОГРАФИЈА,ПСИХОЛОГИЈА,СОЦИОЛОГИЈА,ФИЛОЗОФИЈА,ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА:
ИСТОРИЈА:
1. ” Како унапредити и вредновати сопствену праксу”
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
7. ” Музеј као извор активног учења”
8. ” На путу кроз време”
9. ”Проактивни приступ учењу историје”
10. ”Средњи век у настави историје”
ГЕОГРАФИЈА:
” Актуелни демографски процеси у Србији и свету”
” Климатске промене и глобално загревање кат.број:655”
” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
5. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
6. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
7.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
1.
2.
3.
4.”
ПСИХОЛОГИЈА,СОЦИОЛОГИЈА,ФИЛОЗОФИЈА,ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА
НАСТАВА:
1. ” Европска будућност Србије-приказ функционисања ЕУ и јачање правне
државе”
. 2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
156
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
ФИЗИКА,ХЕМИЈА,ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ,ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА,БИОЛОГИЈЕ,ЕКОЛОГИЈЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕДИДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА:
ФИЗИКА:
1. ” Републички семинар о настави физике-Физички факултет Универзитета у
Београду -3 дана-24 бода-редни број 681. или савремена физика у
Истраживањима,настави и примени-институт за физику-2 дана-16 бодоваРедни број 683.
2. ” Републички семинар о настави физике ” ( каталошки бр. 681)
3. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
4.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
5. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
6. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
7.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
ХЕМИЈА:
” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу
образовања”
2. ” Методе и технике учења у савременој настави хемије ” ( каталошки бр. 660)
3. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
4.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
5. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
6. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
7.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
1.
БИОЛОГИЈА:
1. Водени екосистеми-савремени приступ у настави биологије и екологијеУниверзитет у Београду,Пољопривредни факултет -2 дана -16-бодова-редни
број семинара 637.
2. ” Практикум из микробиологије” ( каталошки бр. 677)
образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
157
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ,ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА,ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И МЕДИДИЦИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА:
1. ” Методе и технике учења у савременој настави хемије ” ( каталошки бр. 660)
2. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
3.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
4. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
5. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
6.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТАВ И
ИНФОРМАТИКЕ
МАТЕМАТИКА:
1. ” Зимски републички семинар за наставнике математике у средњим школама
2014 год.”
2. ” Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике”
3. ” Методе и технике учења у савременој настави хемије ” ( каталошки бр. 660)
4. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
5.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
6. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
7. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
8.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:
1. ” Савремене рачунарске мреже”
2. ” CAD/CAM пројектовање”
3.” Употреба HTML 5&CSS3 и грађење софистицираних WEB страна”
4. ” Методе и технике учења у савременој настави хемије ” ( каталошки бр. 660)
5. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
6.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
7. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
8. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
9.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
158
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
ЛИКОВНА КУЛТУРА,МУЗИЧКА УМЕТНОСТ,ЕСТЕТИКА СТРУКЕ,УМЕТНИЧКО
ОБЛИКОВАЊЕ,ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРЕ,ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ:
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ:
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
ЕСТЕТИКА СТРУКЕ,УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ,ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ
ФРИЗУРЕ,ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ:
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
159
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА И УСТАВА И
ПРАВА ГРАЂАНА
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
6. ” Европска будућност Србије-приказ функционисања ЕУ и јачање правне
државе”
7.” Савремени приступи образовању у облати економије,финансија и рачуноводства применом студија
случаја и домаће праксе ”
8. .” Управљање тржишним променама у туризму и угоститељству”
9. .” Савремене тенденције у трговинском менаџменту ”
СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕКСТИЛНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
1.” CAD/CAM пројектовање”
2.” Употреба HTML 5&CSS3 и грађење софистицираних WEB страна”
3. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
4.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
5. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
6. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
7.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
160
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
СТРУЧНО ВЕЋЕ УГОСТИТЕЉСТВА
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
У циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано усавршавати према властитом
индивидуалном плану и програму и према потреби, у подручијима који су наведени под тачкама 1.,2. И 3.
ДИРЕКТОР
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
6. ” Европска будућност Србије-приказ функционисања ЕУ и јачање правне
државе”
7.” Савремени приступи образовању у облати економије,финансија и рачуноводства применом студија
случаја и домаће праксе ”
8. .” Управљање тржишним променама у туризму и угоститељству”
9. .” Савремене тенденције у трговинском менаџменту ”
ПЕДАГОГ
1. ” Методе,поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања”
2.” Мотивисање професора и ученика у циљу унапређивања образовног процеса
у средњим школама”
3. ” Управљање стресом и стресним реакцијама”
4. ” Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама”
5.” Читањем и писањем до критичког мишљења”-Први модул
161
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Реализација плана стручног усавршавања запослених превасходно ће зависити од могућности локалне
самоуправе да финансира планиране семинаре. Школа је предлогом финансијског плана предвидела
средства која су потребна за реализацију.
19. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И
СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
19.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА СШ ” ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ ”
СЕПТЕМБАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
рад на ЦЕНУС-у
сарадња са Министарством просвете и науке
сарадња са социјалним партнерима
сарадња са органима локалне самоуправе,организацијама и удружењима
сарадња са МУП-ом
сарадња са другим школама
Одлазак у ШУ
рад на припреми извештаја о раду за школску 2012/2013. г.
рад на припреми годишњег плана рада за школску 2013/2014. г.
Педагошки колегијум
седница Наставничког већа
учешће у раду Савета родитеља
учешће у раду Школског одбора
решавање захтева родитеља и ученика
учешће у вези судских поступака
учешће у организацији санитарних прегледа
инструктивно-педагошки рад
решења о 40-то часовној радној недељи
решавање захтева родитеља и ученика
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
ОКТОБАР
-
рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
сарадња са другим школама
сарадња са Министарством просвете и науке
сарадња са Националном службом за запошљавање
сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
педагошко-инструктивни рад
Учешће у вези судских поступака
сарадња са социјалним партнерима
учешће у раду тимова
учешће у припреми за извођење екскурзије
пријем ученика и родитеља
седнице Одељенских и Наставничких већа на крају првог класификационог периода
сарадња са Домом здравља
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
162
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
НОВЕМБАР
-
рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
учешће у раду Школског одбора
педагошко-инструктивни рад кроз посете часовима
сарадња са другим школама
пријем ученика и родитеља
Учешће у вези судских поступака
сарања са Министарством просвете и науке и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне
заједнице
сарадња са Ученичким парламентом
сарадња са социјалним партнерима
сарадња са високошколским установама
учешће у раду тимова
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
ДЕЦЕМБАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
учешће у судским поступцима
сарадња са Министарством просвете и науке
сарања са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице
сазивање Педагошког колегијума
стручно усавршавање
учешће у изради плана уписа
учешће у раду Школског одбора
седнице Одељенских и Наставничког већа на крају првог полугодишта
учешће у раду тимова
рад са стручним органима школе
пријем ученика и родитеља
учешће у изради распореда допунске и додатне наставе
педагошко-инструктивни рад
сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
ЈАНУАР
-
учешће у организацији допунске и додатне наставе
163
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-
припрема за почетак другог полугодишта
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
сарадња са Министарством просвете и Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне
заједнице
учешће у организацији припреме прославе Светог Саве
седница Наставничког већа
учешће у раду Школског одбора
пријем ученика и родитеља
педагошко-инструктивни рад
анализа стања педагошке документације
стручно усавршавање наставника
сарадња са другим школама
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
ФЕБРУАР
-
рад на организацији извођења наставе и успешном обављању делатности
учешће у раду актива директора општине Инђија
сарадња са Ученичким парламентом
сазивање Педагошког колегијума
сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора
припрема полугодишњег извештај о раду
праћење израде извештаја о пословању и годишњег обрачуна
учешће у припреми Финансијског плана за 2013. годину
седница Наставничког већа
анализа стања педагошке документације
учешће у раду тимова и актива
сарадња са Министарством просвете и науке
сарадња са Школском управом Нови Сад
сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање
учешће у организацији такмичења
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
МАРТ
-
Рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
Учешће у организацији одласка ученика на такмичења
Сарадња са другим школама
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање
164
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-
Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
Сарадња са високошколским установама
Пријем ученика и родитеља
Сарадња са Министарством просвете и науке
Сарадња са родитељима ученика
Педагошко – инструктивни рад кроз посете часовима
Учешће у раду тимова и актива
Сазивање Педагошког колегијума
Седнице Наставничког већа
Сарадња са Ученичким парламентом
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
АПРИЛ
-
Рад у на организацији наставе и успешном обављању делатности
Седнице Одељенских и Наставничких већа на крају трећег квартала
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у раду тимова и актива
Учешће у организацији одлазака ученика на такмичења
Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
Сарадња са другим школама, организацијама и удружењима
Педагошко – инструктивни рад
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање
Учешће у организацији промоције школе
Сарадња са Ученичким парламентом и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62.
Закона о основама система образовања и васпитања
-
Рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
Учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора
Сарадња са Центром за средње стручно образовање
Учешће у организацији промоције школе
Учешће у организацији прославе дана школе
Сарадња са медијима
Сарадња са организацијама и удружењима
Сарадња са другим школама
Учешће у раду тимова и актива
Сарадња са школским полицајцем и ОУП-ом
Сарадња са органима локалне самоуправе
Педагошки колегијум
Педагошко – инструктивни рад
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
МАЈ
165
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЈУН
-
Рад на организацији наставе и успешном обављању делатности
Педагошко – инструктивни рад кроз посете часовима
Седнице Одељенских и Наставничких већа
Учешће у организовању и спровођењу разредних, поправних, завршних и матурских испита
Седнице Испитног одбора
Сарадња са другим школама
Учешће у организовању стручног усавршавања
Пријем ученика и родитеља
Сарадња са органима локалне самоуправе и организацијама и удружењима
Педагошки колегијум
Учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора
Учешће у припреми извештаја о остваривању годишњег плана рада и у изради годишњег плана рада школе
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
-
Рад на организацији рада школе и успешном обављању делатности
Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
Издавање решења за коришћење годишњег одмора
Учешће у организацији испита
Сарадња са другим школама
Учешће у организацији уписа ученика
Седнице одељенских и наставничких већа
Подела предмета на наставнике
Учешће у раду актива директора Општине Инђија
Сарадња са Министарством просвете и науке
Рад на припреми ЦЕНУС-а
Припрема за израду распореда часова
Учешће у припреми извештаја о раду и годишњег плана рада
Сарадња са Школском управом
Пријем родитеља и ученика
и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62. Закона о основама система образовања
и васпитања
ЈУЛ
АВГУСТ
166
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
-
Рад на планирању и организацији наставе и успешног обављања делатности
Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима
Решавање кадровских питања
Рад на припреми ЦЕНУС-а
Сарадња са другим школама
Седнице Одељенских и Наставничких већа
Седнице Испитног одбора
Учешће у организацији и спровођењу завршних, матурских, разредних и поправних испита
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у припреми распореда часова
Пријем родитеља и ученика
Увид у стање педагошке документације
Учешће у раду актива директора
Рад на припреми извештаја о раду за шк. 2013/2014. г.
Рад на припреми годишњег плана рада за шк. 2014/2015. г.
Сарадња са социјалним партнерима
Припреме за почетак школске годин и друге послове утврђене Законом и Статутом школе, као и чланом 62.
Закона о основама система образовања и васпитања
19.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА
подручје рада
активности
циљна група
време
реализације
сарадници
рад са ученицима
професионална
орјентација
и
каријерно вођење
информисање
ученици четврте године
организовање
презентација
факултета
саветовање
едукација ученика
ученици
посебним
потребама
са
радионице
на
тему
родних
стереотипа
предавања на теме
које
понуди
Саветовалиште за
малде из Дома
здравља у Инђији
процена
и
дефинисање
посебних потреба
прво
полугодиште
шк. 2013/2014
год.
разредне старешине,
родитењи,
Канцеларија за младе
(КЗМ)
представници
факултета
новембар
и
децембар 2013
ученици прве и друге
године
сви ученици
септембар
и
прва половина
октобра 2013
октобар,
децембар 2013,
фебруар, април
2014
педагог
током
првог
полугодишта
шк. 2013/2014
разредне старешине и
остали наставници
предавачи - стручна
лица
из
Саветовалишта
за
младе
167
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ученици
са
непримереним
понашањем
појединих
ученика
креирање
индивидуалних
образовних
планова
процена узрока и
последица,
креирање мера и
даљих активности
ученици којима је
потребан
саветодавни рад
процена узрока и
последица,
креирање мера и
даљих активности
ученички досијеи
Ажурирање
података
ученички
парламент
конституисање и
подела улога
усвајање плана за
шк 2013/2014 год.
рад парламента –
разне планиране
активности
рад са родитељима
презентовање на
родитељски
унапред
састанци
договорене теме
консултације са информисање и
саветодавни рад
родитељима
ученици са
потребама
посебним
током
првог
полугодишта
шк. 2013/2014
разредне старешине и
остали наставници
ученици
са
непримереним
понашањем,
недисциплинованим,
склоним насиљу
ученици са нерешеним
питањима која утичу
негативно на њихово
функционисање
током целе шк.
године
разредне старешине и
остали
наставници,
тим за медијацију
током целе шк.
године
разредне старешине и
остали наставници
сви ученици
током целе шк.
године
разредне старешине
септембар 2013
септембар 2013
чланови парламента
током
године
целе
по потреби
КЗМ,
остали
наставници и други
разредне старешине
родитељи
током
године
целе
разредне
директор
старешине,
рад у тимовима
креирање
Рзвојног
плана
школе
превенција
насиља
евалуација
рад у тиму за
развојно
планирање
рад у тиму за
заштиту деце од
насиља,
злостављања
и
занемаривања
испитивање
–
присутност
насиља у школи и
околини ученика
посета часова
током
шк.
2013/2014
године
током
шк.
2013/2014
године
тим
за
развојно
планирање, директор
сви ученици
март 2014
наставници
децембар 2013
тим за заштиту деце од
насиља, злостављања и
занемаривања, тим за
медијацију
директор школе
тим за заштиту деце од
насиља, злостављања и
занемаривања
168
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
наставе
годишња
евалуација
инклузивно
образовање
каријерно вођење
наставници
запослени
рад у тиму за
инклузију
сарадња
креирање плана
рада и његово
спровођење
ученици са
потребама
ученици
разреда
и
остали
посебним
четвртог
и април 2014
фебруар 2013
током
шк.
2013/2014
године
прво
полугодиште
шк. 2013/2014
год.
тим
самовредновање,
информатичари,
ученици
евалуатори
тим за инклузију
за
као
разредне старешине,
КЗМ, директор
рад са наставницима
консултације
наставницима
са
константна
сарадња
наставници
током
године
целе
директор
остали послови
квартални
извештаји
седнице
рад са другим
институцијама
настава
психологије
прикупљање
података
креирање
кварталних
извештаја,
презентовање
припрема
презентација
сарадња
предавање
и
ученици (подаци);
наставници (извештај)
квартално,
током целе шк.
године
наставници, директор
наставници
током целе шк.
године
током
шк.
2013/2014
године
директор
ученици, школа
институција
као
ученици друге године
Центар за социјални
рад
Друге школе
Дом здравља
КЗМ
Локална самоуправа
Телевизија
прве
три
наставне
недеље
шк.
2013/2014 год.
непредвиђени
послови
169
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
19.3. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
Координациаја, набавка и дистрибуција школских уџбеника
Набавка нових књига за потребе библиотеке
ОКТОБАР
Чабавка нових књига за потребе библиотеке
Формирање евиденције нових ученика првих разреда
НОВЕМБАР
Сарадња са Градском библиотеком „Др.Ђорђе Натошевић“ и Културним центром
ДЕЦЕМБАР
Израда извештаја о попису библиотеке
Припрема за Светосавске свечаности
ЈАНУАР
Припрема и учешће у програму Светосавских свечаности
ФЕБРУАР
Набавка нових књига за потребе библиотеке
Сарадња са музејом –посете изложбама
МАРТ
Посета књижевним вечерима
Посета сајму књига
АПРИЛ
Припреме за предстојеће матурске испите
Мајске дечије игре
МАЈ
Позоришне представе
Промоција књига
Репертоар КЦ у Инђији
ЈУН
Координација, набавка и подела књига одличним, ученицима на такмичењима и ученицима генерација
План набавке нових књига за идућу школску годину
Израда плана рада за 2014/15. годину
170
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
19.4. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор ради у саставу:
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.
2.
3.
Дуња Малешевић
Милица Марковић
Мирослав Ковачевић
ИЗ РЕДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1.
2.
3.
Ћалић Душица
Јагодић Мирослав
Зорица Савановић
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА
1.
2.
3.
Козић Мирјана
Филиповић Дубравка
Горан Лукић
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
1.
2.
Немања Филиповић Е4
Славица Сајдл ТТ4
ПОСЛОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2013./2014.ГОД.
Програм рада Школског одбора
За школску 2013/2014. годину Школски одбор је своје редовне активности програмирао на следећи
начин:
СЕПТЕМБАР
1.Именовање стручног актива за тразвојно планирање
2.Разматрање и усвајање извештаја о резултатима образовно-васпитног рада нас крају шк.2012/2013 год.и
остваривању наставног пална и програма и програма образовања и васпитања
3.Усвајање извештаја о остваривању развојног плана
4. Усвајање извештаја о вредновању и самовредновању
5. Усвајање извештаја о остваривању плана стручног усавршавања запослених
6.Усвајање извештаја о остваривању годишњег плана рада за школ.2012/2013 год.
7.Усвајање извештаја о раду директора и школе
171
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
8.Доношење допуне програма образовања и васпитања
9.Доношење развојног плана школе
10.Доношење плана стручног усавршавања запосленихза шк.2013/2014 год.
11.Усвајање плана и програма екскурзија
12.Доношење годишњег плана рада шк. 2013/2014 год.
13.Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова
14.Разматрање намене коришћења средстава родитеља
ОКТОБАР
1. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог квартала и предлог мера за побољшање
2.Утврђивање ценовника за преквалификацију и доквалификацију
3.Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послов
ДЕЦЕМБАР
1.Анализа и реализација плана уписа у први разред шк.2012/2013 год.и поредлог плана уписа у први разред
шк.2013/2014 год.
2.Доношење одлуке о попису имовине за 2012 год.
3.Доношење измена и допуна финансијског плана за 2012 год.
4.Доношење измена и допуна Статута
ЈАНУАР
1.Усвајање извештаја о трошењу средстава од проширене делатности
2.Доношење одлуке о расподели вишка прихода
3.Доношење финансијског плана за 2013 год.
4.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта и предлог мера за
побољшање
5.Разнматрање извештаја тимова и актива
6.Процена безбедносног стања у школи
7.Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања и свих активности школе
8.Разматрање поштовања општих принципа ,оставривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузети мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
9.Усвајање извештаја о извршеном годишњем попису имовине за 2013 год.
10.Доношење плана набавке /јавна набавка за 2014 год.
ФЕБРУАР
1.Доношењ одлуке о усвајању извештаја о пословању
2.Усвајање извештаја о раду директора
3. Разматрање резултата образовно-васпитног рада и усвајање извештаја о раду школе
АПРИЛ
1. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају III квартала и предлог мера за побољшање
2.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива
3.Процена безбедносног стања у пколи
4. Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања и свих активности школе
5.Именовање комисије за утврђивање ранг листе запослених и предлога запослених за чијим је радом
престала потреба у целости или делимично
172
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЈУН
1. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају настае у другом полугодишту и остваривање
наставног плана и програма и програма образовања и васпитања
2.Раазматрање и усвајање извештаја педагога о процени безбедносног стања у школи
3.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива
4. Разматрање поштовања општих принципа ,оставривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузети мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
5.Доношење измене и допуне програма образовања и васпитања
АВГУСТ
1.Утврђивање предлога финансијског плана за 2015 год.,као и процене за 2016 год.и 2017 год.
По потреби школски одбор ће одржати и ванредне седнице на којима ће се на дневном реду наћи она питања
која су у делокругу рада школског одбора, а која због своје природе нису могла да биду планирана у овом
програму (приговори ученика, жалбе на изрицање васпитно- дисциплинских мера и др.)
19.5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Ове школске године Савет родитеља ће обављати следеће конкретне задатке:






Предлагање представника родитеља ученика у орган управљања
Давање сагласности на план ескурзије
Разматрање намене коришћења средстава родитеља ученика
Давање сагласности на организовање ескурзија и разматрање извештаја о њиховом остваривању
Учешће у поступку прописивања мера,поступака и начина заштите и безбедности ученика
Разматрање успеха ученика и услова за рад школе и предлагање мера за унапређење образовноваспитног рада и друга питања.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Конституисање Савета родитеља
2.Избор председника и заменика председника
3.Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља
4. Предлог представника Савета родитеља у актив за школско развојно планирање
5.Предлог представника Савета родитеља у Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања
6. Разматрање извештаја о резултатима образовно-васпитног рада на крају шк.остваривању.2012/2013 год.и
остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпотања
7.Разматрање извештаја о остваривању развојног плана
8.Разматрање извештаја о вредновању и самовредновању
9.Разматрање извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за школ.2012/2013 год.
10. Учешће у поступку избора уџбеника
11.Разматрање и давање мишљења на предлог допуне програма образовања и васпитања
12.Разматрање предлога развојног плана
13.Давање сагласности на план и програм екскурзија
14. Разматрање предлога годишњег плана рада школе за школ.2013/2014 год.
15.Разматрање намена коришћења средстава родитеља
16.Текућа питања
173
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЈАНУАР
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање намене коришћења средстава остварених од проширене делатности
2.Предлози школском одбору намене коришћења прикупљених средстава остварених од проширене
делатности
3.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта и предлагање мера за
осигурање квалитета и унапоређивање образовно-васпитног рада
4.Разматрање извештаја тимова и актива
5.Разматрање услова рада Школе,услова за одрастање и учење,безбедност и заштиту ученика
6.Текућа питања
АПРИЛ
ДНЕВНИ РЕД:
1.Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају трећег квартала и предлагање мера за осигурање
квалитета и унапоређивање образовно-васпитног рада
2.Разматрање извештаја тимова и актива
3.Разматрање услова рада Школе,услова за одрастање и учење,безбедност и заштиту ученика
4.Упознавање Савета родитеља са:
Правилником о изменама и допунама Правилника о мерама,начину и поступку заштите и безбедности
ученика
Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Одлуком о изменама и допунама Правила понашања ученика,запослених и родитеља
Пословником о раду Ученичког парламента
5.Текућа питања
ЈУН
ДНЕВНИ РЕД:
1. Разматрање резултата образовно-васпитног рада на крају наставе у другом полугодишту и предлог мера за
осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;
2.Разматрање и усвајање извештаја тимова и актива;
3.Остваривање наставног плана и програма и програма образовања и васпитања;
4. Разматрање услова за рад Школе, услова за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
5.Давање мишљења на предлог програма образовања и васпитања;
6.Учешће у поступку избора уџбеника;
7.Текућа питања;
По потреби савет родитеља ће одржати и ванредне седнице на којима ће се на дневном реду наћи она питања
која су у делокругу рада школског одбора, а која због своје природе нису могла да биду планирана у овом
програму.
САВЕТ РОДИТЕЉА шк. 2013/2014. година
ОДЕЉЕЊЕ
КО1
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РОДИТЕЉА
Махо Јано
174
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ТМ1
Ф1
ТТ1
К1
Е1
ТМ2
КО2
Ф2
ТТ2
К2
Е2
К3
Е3
Т3
ТМ3
ТТ3
Ф3
Е4
ТМ4
ТТ4
Стевић Гордана
Орељ Николина
Момчиловић Весна
Милошевић Зорица
Симовић Јелена
Књиса Марко
Радуловић Бранка
Митић Мануел
Јовић Љиљана
Вученић Патриција
Иваниш Снежана
Стојисављевић Сања
Милинчић Тања
Ипач Карољ
Кадијевић Мирјана
Живковић Бранка
Перић Драгослава
Филиповић Дубравка-председник
Зарић Његош
Тодоровић Марија
19.6 Програм рада секретара Школе
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе.
Послови секретара Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ су следећи:
 учествује у техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката,
 припрема седнице стручних органа, учествује у њиховом раду и благовремено спороводи
одлуке органа Школе,
 прати прописе и о њима обавештава раднике Школе,
 прегледа матичне књиге, уписнице, деловоднике, евиденцију о ученицима и њихово вођење
у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажује око уписа ученика,
обезбеђује да се у школи води евиденција и чувају јавне исправе у складу са Законом,
 Обезбеђује чување прописане евиденције и документације у скалду са Законом,
 Обезбеђује
да се у оквиру јединственог информационог система просвете врши
благовремен и тачан унос и одржавање ажурне базе података Школе,
 обавља послове око спровођења конкурса и огласа,
 непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе уложене на
првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне одлуке надлежних
органа Школе.
 непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све одлуке које у
поступку донесе надлежни орган Школе,
 учествије у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које закључује
Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе,
 обавља све административне послове у оквиру кадровских послова,
 вођење статистичких података,
 рад на изради Извештаја о раду и Плана рада Школе,
 остали управни,нормативно-правни и други правни послови
175
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
20. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Садржај
Начин праћења
Реализовање Годишњег
плана рад
увид
у
дневник
рада,
припрему за час, разговор на
наставничком и одељењском
већу
Остваривање циљева и
задатака
(Годишњег
плана рада)
Методе рада
Наставна средства
Процена
корелација
међу предметима
Постигнуће ученика
Време праћења
увид
у
педагошку
документацију – дневне,
недељне, месечне припреме;
провера знања
током школске године, на
одељењском
и
наставничком већу,
сумирање резултата на
крају
у току школске године; а
посебно на крају школске
године,
тромесечја,
полугодишта
увид
у
месечну/дневну
припрему;
посета часу;
разговор на стручном већу;
разговор са ученицима
током школске године
увид и припрему;
разговор
на
стручним
већима, седницама,
разговор са ученицима
присуство на часу;
разговор на стручном већу,
провера кроз задатке са
практичном
применом
занања из других области
увид у дневник;
разговор са наставником;
извештај о % пролазности
на крају тромесечја;
извештај о успеху на крају
полугодишта/школске
године;
просечна оцена;
тестирање;
успеси на такмичењима
током школске године;
на часу
током школске године
на сваком часу;
током школске године;
на
крају
тромесечја,
полугодишта/школске
године
Носиоци активности
предметни
наставници, директор
наставник, директор,
стручни
сарадник,
савет родитеља,
тим
за
самовредновање,
представници
Министарства
предметни наставник,
наставници
сродне
групе
предмета,дирекрор,
стручни сарадник
предметни наставник,
наставници
сродне
групе предмета
наставници предмета
који се корелирају;
стручни сарадници
наставници,
разредне старешине,
Наставничко веће
директор,
стручни сарадници,
родитељи,
Савет родитеља,
Министарство
176
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Искоришћеност
ресурса локалне средине
евиденција о посећености
другим институцијама;
евиденција о гостовањима у
школи;
евиденција о реализованим
пројектима
наставници;
директор;
стручни сарадник
током школске године
21. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА
У току школске године биће праћено и вредновано следеће:
-
Учење и владање ученика, њихов рад и ангажовање у оквиру одељенских заједница у
школи, развој њихових способности, моралног и социјално аспекта њихове личности,
-
рад наставника у реализацији наставних и ваннаставних активности, њихово ангажовање
као разредних старешина, усавршавање у струци, психолошко педагошко
усавршавање,
-
рад стручних органа, руководилаца и стручног сарадника школе,
-
сарадња СШ ” ДР Ђорђе Натошевић” и свих чиниоца локалне заједнице и шире, са
којима је школа у контакту реализујући свој наставни и ваннаставни програм,
У вредновању резултата образовања учествоваће сви који реализују програм васпитног рада:
ученици, наставници, стручни сарадници и други. Треба нагласити потребу континуираног подстицања
ученика на самооцењивање и самовредновање својих резултата и резултата својих другова у одељењу у
школи. Такво ангажовање ученика би их чинило одговорнијим и мотивисанијим за све што се одвија током
васпитно образовног процеса и што се њиме жели постићи.
Методе и поступци мерења и вредновања ће зависити од онога што се прати и вреднује.
О анализама васпитног процеса и његових ефеката расправљаће се на свим нивоима: од
састанака одељенских заједница до састанака наставничког већа.
Извештаји ће се подносити на крају класификационих периода, а писмени извештаји
подносиће се два пута годишње.
22. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Школске 2013/2014. године у Школи ће бити настављен рад на маркетингу, односно даљем развоју и
унапређивању угледа и имиџа Школе и њеној промоцији не само у локалној заједници него и шире у Србији
и целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са родитељима, са акцентом на унапређењу
односа наставник – ученик – родитељ и успостављању што квалитетније сарадње са друштвеном средином.
Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим областима
образовног система овог региона и ове школске године планирамо да посебну пажњу посветимо промоцији
школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора.
Највеће учешће у свим тим активностимо очекујемо од наших успешних ученика и Школског
парламента који ће и даље организовати, културне, спортске и хуманитарне акције. Наставићемо и са
традиционалним неговањем и развијањем љубави и талента наших ученика не само према техници већ и
према уметности, књижевности, спорту и другим дисциплинама, промовишући њихову свестраност и
таленат.
Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи и нашим
ученицима, али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших ученика и наставника.
Кроз активности директора школе, и школског педагога, као и Тима за промоцију школе биће
настављена реализација екстерног маркетинга.
177
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Кроз заједничке акције наших ученика и ученика партнерских школа настојаћемо да остваримо нове
резултате и разменимо искуства у многим областима везаним за образовни систем, савремене тенденције и
интересовања данашњих средњошколаца.
Тим за школски маркетинг има следеће активности:
1. Представљању школе на сајму образовања
2. Посета основним школама у општини и ван општине
3. Учешће на пројекту GIZA тима за професионалну орјентацију Tip-a
4. Отворена врата школе
Директор школе
Мирослав Кркобабић
Председник Школског одбора
Савановић Зорица
Годишњи план рада објављен је
на огласној табли школе
дана ___________ године.
178
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
23. ПРИЛОЗИ





Индивидуални глобални планови наставника
Табеларни приказ задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље за наставнике
Распоред часова
Распоред посета часовима
Распоред пријема родитеља
179
СРЕДЊА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
Download

File - Средња школа "Др Ђорђе Натошевић"