SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XV - Broj 7
10. maja 2011.
BIHAĆ
136.
Na osnovu člana 11.n) odjeljak A poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 41.
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
5/04), Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6.
sjednici održanoj 18.4.2011. godine, donijela je
PROGRAM RADA
SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG
KANTONA za 2011. godinu
Cjelokupna tematika Programa rada Skupštine
podijeljena je u tematske okvire, i to: uvodni,
normativni, tematski, izbor i imenovanja i
razmatranja pitanja iz nadležnosti Parlamenta
BiH, Parlamenta FBiH i pitanja ostvarivanja
međukantonalne saradnje.
I – UVODNE NAPOMENE
Ovim Programom rada utvrđeni su sadržaj i
ciljevi koje će Skupština Unsko-sanskog kantona
ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih
ovlaštenja tokom 2011. godine.
Izdanje na bosanskom
jeziku
Program je sačinjen na osnovu prijedloga
Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih
organa uprave i kantonalnih ustanova, općinskih
organa, poslanika u Skupštini, skupštinskih radnih
tijela, političkih partija i drugih subjekata koji
imaju pravo da predlažu Skupštini na razmatranje
određena pitanja.
Pored redovnih sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u 2011. godini, održaće se tri
svečane sjednice, i to povodom Dana nezavisnosti,
Dana Unsko-sanskog kantona i Dana državnosti.
Kako se naša državna zajednica nalazi u
vremenu raznolikih reformi koje joj obezbjeđuju
priključenje evropskim asocijacijama i u konačnici
priključenje Evropskoj uniji, rad Skupštine će biti
fleksibilan kako bi odgovorio na impulse kojih će
biti sigurno sa viših nivoa vlasti.
Programom rada su obuhvaćena najznačajnija
pitanja koje Skupština Unsko-sanskog kantona
treba da izvrši u toku planskog perioda, i u okviru
kojih je potrebno, a u cilju potpunog vršenja
kantonalnih ovlasti, donositi odgovarajuće zakone,
odluke, zaključke i druge propise. Program rada
predstavlja sintezu analitičko-informativnih i
zakonodavnih aktivnosti Skupštine Unsko-sanskog
Broj 7 - Strana 274
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
kantona, sadržanih u Programu rada Vlade Unsko-sanskog kantona, kao i prijedlozima radnih tijela
i poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. U
realizaciji Programa rada Skupština će surađivati
i koordinirati aktivnosti sa Vladom Unsko-sanskog kantona, koja je predlagač najvećeg
broja tematsko-analitičkih materijala i zakona,
kao i sa institucijama na nivou Federacije BiH
i države BiH. Međutim, ovaj Program rada je
otvoren za nove inicijative.
10. maja 2011.
Skupština će u ovom periodu razmatrati i
druga pitanja iz svoje nadležnosti koja pokrenu
ovlašteni predlagači, kao i druga pitanja koja
ocijeni cjelishodnim.
U Programu rada, a radi cjelovitosti, materijali
su prije svega razvrstani u Tematski i Normativni
dio, sa utvrđenim nosiocima pripreme materijala
i rokovima u kojima će se materijali razmatrati,
a zatim su sistematizirani hronološkim rokovima
njihovog razmatranja.
II – NORMATIVNI DIO
1. SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
1. Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
maj/august
2. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
OPIS
1. Zakon o unutrašnjim poslovima
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
juni/juli
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona
august/septembar
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji
august/septembar
3. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
OPIS
1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u
Unsko-sanskom kantonu
2. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći
3. Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Unsko-sanskom kantonu
4. Zakon o lokalnoj samoupravi
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
april/august
juli/decembar
juli/august
april
4. MINISTARSTVO FINANSIJA
OPIS
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
1. Budžet Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
2. Zakon o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
mart
3. Nacrt Budžeta za 2012. godinu
oktobar/
4. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta za 2012. godinu
oktobar/
5. Budžet Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
decembar
6. Zakon o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
decembar
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 275
7. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
(Rebalans)
po potrebi
8. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona
mart/april
9. Zakon o načinu ostvarivanja ušteda
maj/juni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda i
finansiranju Unsko-sanskog kantona
po potrebi
(ukoliko se izvrši prenos
nadležnosti)
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
11. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Unsko-sanskog kantona
april/maj
septembar/oktobar
12. Zakon o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon
april/maj
13. Dokument okvirnog Budžeta za 2012 – 2014.godinu
juni
5. MINISTARSVO PRIVREDE
OPIS
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
1. Zakon o rudarstvu Unsko-sanskog kantona
april/juni
2. Zakon o geološkim istraživanjima Unsko-sanskog kantona
april/juni
3. Zakon o poticaju razvoja male privrede Unsko-sanskog kantona
april/juni
4. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta
Unsko-sanskog kantona.
maj/juni
6. MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA
OPIS
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njhovih porodica
april/juni
7. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
OPIS
1. Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju ZU Gradska apoteka Bosanski
Petrovac
2. Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva Unsko-sanskog kantona za 20112015.
3. Odluka o uvođenju akreditacije i licenciranja u zdravstvu Unsko-sanskog kantona
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih
i drugih pomagala, zubno-protetske pomoći i zubno-protetskih nadomjestaka
5. Odluka o osnivanju zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona:
domovi zdravlja, Kantonalna bolnica, Opća bolnica, Lječiliše “Gata”, Zavod za
javno zdravstvo i apoteke
6. Odluka o uvođenju zdravstvenog informacionog sistema
7. Akcioni i master planovi
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u
troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona
9. Izmjene i dopune Odluke za ostvarivanje prava osoba na alternativni, odnosno
privremeni smještaj na USK-u
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
april
maj
maj
septembar
septembar
septembar
septembar-decembar
novembar
april/juni
Broj 7 - Strana 276
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
8. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
OPIS
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
1. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
februar
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju
april/maj
3. Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju
maj/juli
4. Zakon o inspekciji u obrazovanju
septemb./novembar
5. Zakon o naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti
oktobar/novembar
6. Odluke o osnivanju dječijeg vrtića u Bužimu.
maj/juni
9. MINISTARSTVO GRAĐENJA, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLINE
OPIS
ROK
1. Zakon o prostornom uređenju i građenju
2. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
/ maj
juni/novembar
3. Zakon o komunalnim djelatnostima
/mart
4. Zakon o upravljanju otpadom
maj/oktobar
5. Odluka o usvajanju Prostornog plana Unsko-sanskog kantona
/decembar
6. Plan upravljanja otpadom
/decembar
10. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
OPIS
1. Zakon o vodama Unsko-sanskog kantona
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji
ROK
NACRT / PRIJEDLOG
/mart
juni/ septembar
III – TEMATSKI DIO
1. SLUŽBA SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Progam rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
2. Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2012.godinu
decembar
3. Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine za 2011. godinu
polugodišnje
2. VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 277
3. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
OPIS
ROK
1. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu
januar
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period
januar-juni 2011.godine
juli
3. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za
period januar-juni 2011.godine
juli
4. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog
kantona za period januar-juni 2011.godine
Juli
5. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona
oktobar
6. Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama
Unsko-sanskog kantona
oktobar
4. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
OPIS
1. Informacija o radu Kantonalnog suda za 2010.godinu
2. Izvještaj Kantonalnog tužilaštva o stanju i tokovima kriminala na Unsko-sanskom
kantonu za 2010.godinu
3. Informacija o stanju upravnog rješavanja po općinama Unsko-sanskog kantona za
2010.godinu
4. Izvještaj o stanju rješavanja iz oblasti upravne inspekcije za 2010.godinu
5. Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije
ROK
mart
april
maj
maj
decembar
5. MINISTARSTVO FINANSIJA
OPIS
ROK
1. Konsolidovani godišnji obračun za 2010.godinu
maj
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
maj
3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2010.godinu
maj
4. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2011.godinu
polugodišnji
6. MINISTARSTVO PRIVREDE
OPIS
1. Informacija o stanju u oblastima privrede za 2010.godinu iz nadležnosti
Ministarstva
ROK
maj
7. MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA
OPIS
ROK
Broj 7 - Strana 278
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
8. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
OPIS
1. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova – domova zdravlja
(pojedinačno) za 2010.godinu
2. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova – apoteka (pojedinačno) za
2010.godinu
ROK
juni
juli
3. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2010.godini
juli
4. Izvještaj o stanju u oblasti izbjeglih i raseljenih osoba – povratnika u Unsko-sanski
kanton
juni
9. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
OPIS
1. Izvještaj o radu odgojno-obrazovnih ustanova u školskoj 2009/10. godini
2. Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću
ROK
decembar
juni
10. MINISTARSTVO GRAĐENJA, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLINE
OPIS
ROK
1. Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije u općinama Unsko-sanskog
kantona
septembar
2. Informacija o bespravnoj gradnji na području Unsko-sanskog kantona
septembar
11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
OPIS
1. Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnh novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2010.godini
2. Izvještaj o epizootiološkoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu
3. Informacija o stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja na području Unsko-sanskog kantona u 2010. godini
4. Izvještaj o radu i poslovanju Kantonalne uprave za šumarstvo za 2010. godinu, sa
osvrtom na sektor lovstva
ROK
maj
april
april
mart
5. Informacija o stanju koncesija na poljoprivednom zemljištu i vodnom dobru
oktobar
6. Informacija o implementaciji Zakona o lovstvu
oktobar
7. Informacija o implementaciji Zakona o vodama
maj/juni
KANTONALNE UPRAVE I USTANOVE
1. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
OPIS
1. Zakon o kantonalnim inspekcijama
2. Program rada Uprave za inspekcijske poslove za 2011.godinu
3. Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2010.godinu
4. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu
posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
ROK
maj/juni
mart
februar
decembar
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 279
2. JU KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU DEMOBILISANIH
BORACA, PORODICA ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RVI I SOCIJALNIH KATEGORIJA
OPIS
1. Izvještaj o radu JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
demobilisanih boraca, porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i
socijalno ugroženih kategorija za 2010.godinu
2. Program rada JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
demobilisanih boraca, porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i
socijalno ugroženih kategorija za 2011.godinu
ROK
mart
mart
3. JU PEDAGOŠKI ZAVOD UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Plan i program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona u školskoj 2011/12.
august
2. Izvještaj o radu JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona u školskoj 2010/11.
decembar
4. ZU KANTONALNA BOLNICA “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
OPIS
ROK
1. Program rada ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać za 2011.godinu
april
2. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać
za 2010.godinu
maj
3. Program rada ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać za 2012.godinu
decembar
5. ZU OPĆA BOLNICA Sanski Most
OPIS
ROK
1. Program rada ZU Opća bolnica Sanski Most
april
2. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Opća bolnica u Sanskom Mostu za 2010.godinu
juni
6. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
2. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu
3. Izještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu
4. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
mart
mart
april
decembar
7. ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Program rada Zavoda za javno zdravstvo za 2011.godinu
april
2. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo za 2010. godinu
april
3. Program rada Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2012.godinu
decembar
Broj 7 - Strana 280
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
8. ZU LJEČILIŠTE “GATA” BIHAĆ
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Lječilište “Gata” Bihać za 2010.godinu
april
2. Program rada ZU Lječilište “Gata” Bihać za 2011.godinu
april
3. Program rada ZU Lječilište “Gata” Bihać za 2012.godinu
decembar
9. JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Program rada JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona za 2011.g.
juni
2. Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona za 2010.g.
juni
3. Program rada JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona za 2012.g.
novembar
10. JU SOCIJALNO-PEDAGOŠKA ŽIVOTNA ZAJEDNICA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JU Socijalno-pedagoška životna zajednica za 2010.godinu
april
2. Program radu JU Socijalno-pedagoška životna zajednica za 2011.godinu
april
11. JU KANTONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka za 2010.godinu
april
2. Program rada JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka za 2011.godinu
mart
12. JU MUZEJ UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
april
2. Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
13. JU Spomen-biblioteka “Skender Kulenović” BOSANSKI PETROVAC
OPIS
1. Izvještaj o radu JU Spomen-biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski Petrovac za
2010.godinu
2. Program rada JU Spomen-biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski Petrovac za
2011.godinu
ROK
april
mart
14. JU ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa za 2010.godinu
april
2. Program rada JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa za 2011.godinu
mart
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 281
15. JU ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
april
2. Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
3. Stanje arhivske i registraturne građe na prostoru Unsko-sanskog kantona
decembar
16. JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
1. Izvještaj o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja regionalnih cesta utvrđenih
strategijom
2. Izvještaj o realizaciji srednjoročnih programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i
izgradnje regionalnih cesta.
ROK
novembar/decembar
novembar/decembar
17. JP RADIO-TELEVIZIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JP RTV Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
april
2. Program rada JP RTV Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
18. JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu JP “Unsko-sanske novine Krajina” za 2010.godinu
april
2. Program rada JP “Unsko-sanske novine Krajina” za 2011.godinu
mart
19. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. BOSANSKA KRUPA
OPIS
1. Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za
2010.godinu
2. Plan rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2011.
godinu
ROK
april
april
20. UNIVERZITET U BIHAĆU
OPIS
1. Izvještaj o radu Univerziteta u Bihaću za akademsku 2010/2011.
2. Program rada Univerziteta u Bihaću za akademsku 2011/2012.
ROK
oktobar
septembar
21. SPORTSKI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
april
2. Program rada Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
mart
Broj 7 - Strana 282
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
22. VETERINARSKI ZAVOD
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Veterinarskog zavoda za 2010.godinu
april
2. Program rada Veterinarskog zavoda za 2011.godinu
maj
23. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2010.godinu
maj
2. Program rada Agencije za privatizaciju za 2011.godinu
juni
24. REGIONALNA DEPONIJA US REG-DEP d.o.o. Bihać
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu i poslovanju Regionalne deponije US REG-DEP d.o.o. Bihać za
2010.godinu
juni
2. Plan rada i poslovanja Regionalne deponije US REG-DEP d.o.o. Bihać za 2011.godinu
maj
25. KOMISIJA ZA KONCESIJE
OPIS
1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije u 2010.godini
ROK
juni
26. POLJOPRIVREDNI ZAVOD
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2010. godinu
april
2. Program rada Poljoprivrednog zavoda za 2011. godinu
april
27. JAVNO-ŽALBENI BIRO
OPIS
1. Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa za 2010. godinu
ROK
april
28. NEZAVISNI ODBOR ZA IZBOR I REVIZIJU POLICIJSKOG KOMESARA
OPIS
1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara za
2010.godinu
ROK
mart
29. KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO
OPIS
1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2010.godinu
ROK
juni
30. TURISTIČKA ZAJEDNICA UNSKO-SANSKOG KANTONA
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Turističke zajednice za 2010. godinu
juni
2. Program rada Turističke zajednice za 2011. godinu
maj
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV – IZBOR I IMENOVANJA
U skladu sa ovlaštenjima iz Ustava, Zakona
i Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona,
Skupština će na prijedlog Komisije za izbor
i imenovanje i finansijsko-administrativna
pitanja, premijera Unsko-sanskog kantona ili po
prijedlogu drugog ovlaštenog predlagača vršiti
izbor imenovanja i razrješenja, odnosno potvrdu
imenovanja funkcionera i članova radnih tijela
Skupštine.
V – RAZMATRANJE PITANJA IZ
NADLEŽNOSTI PARLAMENTA
BiH PARLAMENTA FEDERACIJE
BiH I PITANJA OSTVARIVANJA
MEĐUKANTONALNE SARADNJE
Skupština će u ovom periodu razmatrati
određene materijale iz djelokruga Skupštine
Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine radi donošenja mišljenja,
sugestija i prijedloga, kao i pitanja od značaja za
ostvarivanje međukantonalne saradnje.
VI
Ovaj Program rada stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-49/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
137.
Na osnovu člana 24, a u vezi sa članom 31.
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona,
Komisija za izbor, imenovanje i finansijskoadministrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, br. 5/04), na svojoj 10. sjednici održanoj
dana 13.4.2011. godine, donijela je
POSLOVNIK
O RADU KOMISIJE ZA IZBOR,
IMENOVANJA I FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNA PITANJA
SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA
I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se pripremanje i
sazivanje sjednica Komisije za izbor, imenovanje
Broj 7 - Strana 283
i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Komisija ), način pripremanja i sazivanja sjednica
Komisije, prava i dužnosti članova Komisije,
način vođenja i čuvanja zapisnika, kao i druga
pitanja od značaja za rad Komisije.
Član 2.
Komisija broji 5 članova, predsjedavajućeg,
zamjenika i 3 člana Komisije. Komisiji prisustvuju
i druge osobe koje se pozivaju na sjednicu
Komisije (predlagači materijala), kao i drugi
poslanici bez prava odlučivanja.
II - NAČIN PRIPREMANJA I SAZIVANJA
SJEDNICE KOMISIJE
Član 3.
Predsjedavajući Komisije saziva sjednicu
Komisije i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.
Komisija radi u sjednicama koje se održavaju
po potrebi, obavezno za razmatranje pitanja iz
nadležnosti Komisije koja su na dnevnom redu
narednog zasjedanja Skupštine.
Član 4.
Predsjedavajući Komisije sjednicu Komisije
saziva u pisanoj formi po svojoj inicijativi, po
nalogu Skupštine, odnosno po prispijeću materijala
iz nadležnosti Komisije. U slučaju odsutnosti
ili spriječenosti predsjedavajućeg Komisije, ili
njegovog odbijanja da sazove sjednicu, sjednicu
može sazvati zamjenik predsjedavajućeg
Komisije, predsjedavajući Skupštine ili 1/3
članova Komisije.
Član 5.
Saziv za sjednicu, s prijedlogom dnevnog
reda i materijalima, dostavlja se članovima
Komisije najkasnije 3 dana prije održavanja
sjednice. Uz poziv obavezno se dostavlja izvod
iz zapisnika sa prethodne sjednice Komisije.
Izuzetno, ako se sjednica treba održati hitno, saziv
za sjednicu može se dostaviti i u kraćem roku od
utvrđenog, prije održavanja sjednice ili na samoj
sjednici, a poziv članova Komisije će se izvršiti
telefonom/faksom.
Sjednici obavezno prisustvuju predlagači
materijala, a u slučaju odsutnosti Komisija nema
obavezu razmatrati materijale o čemu izvještava
Skupštinu.
Broj 7 - Strana 284
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
KOMISIJE
Član 6.
III - NADLEŽNOSTI KOMISIJE
Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog
Kantona dužna je da:
1.razmatra pitanja za izbor, imenovanja,
potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti
Skupštine;
2.priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu
dokumentaciju za izbor, imenovanje,
potvrđivanje, ili razrješenje svih osoba
nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje,
potvrđivanje, razrješenja nadležna Skupština;
3.prati primjenu propisanih procedura kod
izbora, imenovanja, potvrđivanja, razrješenja,
u nadležnosti Skupštine;
4.vodi proces unutarskupštinskih dogovora
vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje,
ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti
Skupštine;
5.jednom godišnje podnosi Skupštini sumarni
izvještaj o radu Komisije;
6.priprema prijedlog budžeta Skupštine i
njegovo podnošenje Vladi i Skupštini;
7.prati realizaciju
Skupštine;
odobrenog
budžeta
8.daje prijedloge Skupštini za unapređenje
administrativnog i finansijskog menadžmenta
vezanog za rad Skupštine;
9.priprema prijedloge za Skupštinu u pitanjima
finasijskih naknada za poslanike i članove
radnih tijela na koje članovi Skupštine imaju
zakonsko pravo;
10.priprema prijedloge akata kojima se uređuju
naknade poslanika za njihov rad u Skupštini;
11.utvrđuje prijedlog naknade za
skupštinske članove radnih tijela;
10. maja 2011.
izvan-
12.daje Skupštini prijedloge za rješavanje drugih
pitanja vezanih za budžet Skupštine;
13.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom
ili drugim aktom Skupštine i Poslovnikom
Skupštine;
14.svoj rad koordinira sa ostalim radnim tijelima
Skupštine;
15.razmatra i druga pitanja iz nadležnosti
Skupštine, a u okviru svog djelokruga rada.
Član 7.
Član Komisije ima pravo predložiti da se u
dnevni red sjednice uvrsti razmatranje određenog
pitanja na samoj sjednici koja su u nadležnosti
Komisije.
Član 8.
Član Komisije ima pravo i obavezu da redovito
prisustvuje sjednicama Komisije. U slučaju
opravdane spriječenosti za dolazak na sjednicu,
član Komisije dužan je blagovremeno pismeno
obavijestiti predsjedavajućeg ili zamjenika.
Ukoliko član Komisije napušta sjednicu prije
njenog kraja, dužan je pismeno izvijestiti
predsjedavajućeg Komisije.
Član 9.
Član Komisije treba da aktivno učestvuje u
radu sjednice, da jasno iznosi svoje stavove o
pitanjima koja su na dnevnom redu i da se u radu
sjednice pridržava zakona, drugih propisa i ovog
Poslovnika.
V - NAČIN RADA, ODLUČIVANJA I AKTI
KOMISIJE
Član 10.
Sjednicom Komisije predsjedava predsje­
davajući Komisije. Kada je predsjedavajući
odsutan ili spriječen, sjednicom predsjedava
njegov zamjenik sa svim pravima i obavezama
predsjedavajućeg Komisije.
Član 11.
Sjednica Komisije počinje s radom nakon što
se utvrdi da sjednici prisustvuju najmanje 3 člana
Komisije (natpolovična većina članova). Komisija
donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog
broja članova Komisije.
Član Komisije koji nije prisutan na sjednici
Komisije svoje stavove može dostaviti Komisiji u
pisanoj formi do početka rada sjednice.
Član 12.
Komisija utvrđuje dnevni red sjednice
na prijedlog predsjedavajućeg Komisije. Član
Komisije može predložiti da se iz predloženog
dnevnog reda izostavi tačka dnevnog reda za
koju smatra da u predloženim materijalima nije
dovoljno obrađena ili iz drugih razloga koje treba
obrazložiti.
Član Komisije može predložiti da se na
dnevni red sjednice stavi određeno pitanje pod
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
uslovom da o tome nije potrebna posebna obrada
materijala, s tim da je dužan obrazložiti razloge
koji opravdavaju potrebe hitnog rješavanja
predloženog pitanja.
Član 13.
Prije rasprave i odlučivanja po utvrđenom
dnevnom redu, Komisija razmatra i usvaja izvod
iz zapisnika s prethodne sjednice.
Usvojene primjedbe na izvod iz zapisnika s
prethodne sjednice unose se u zapisnik tekuće
sjednice.
Na zahtjev članova Komisije, u zapisnik se
unose i primjedbe koje nisu usvojene. Ukoliko
nema primjedbi, zapisnik se usvaja bez primjedbi
i to se konstatira u zapisnik tekuće sjednice.
Sve administrativno-tehničke poslove za
Komisiju obavlja Služba Skupštine.
Član 14.
Članovi Komisije učestvuju u raspravi,
koja treba da bude kratka i konstruktivna, a
predsjedavajući može vremenski ograničiti dužinu
rasprave.
Nakon obavljene rasprave, predsjedavajući
Komisije o svakoj tački dnevnog reda zaključuje
raspravu.
Član 15.
Nakon zaključene rasprave, Komisija odlučuje
glasanjem.
Ukoliko postoji više prijedloga za rješavanje
istog pitanja, prvo se glasa o prijedlogu datom
u materijalu za sjednicu,a potom o prijedlozima
datim na samoj sjednici.
Član 16.
Komisija donosi odluke javnim glasanjem.
Glasanje se vrši izjašnjavanjem ZA ili PROTIV
prijedloga.
Član Komisije može se suzdržati od glasanja.
Rezultat glasanja utvrđuje i saopćava
predsjednik Komisije i rezultati se unose u
zapisnik.
Član 17.
Komisija donosi zaključke, daje mišljenja,
podnosi prijedloge, izvještava Skupštinu o
pitanjima iz svog djelokruga, te može donositi
odluke, rješenja i druge akte kada su za to
ovlašteni od strane Skupštine i na osnovu zakona
i drugih pozitivnih propisa.
Broj 7 - Strana 285
VI - NAČIN VOĐENJA I ČUVANJA
ZAPISNIKA
Član 18.
Na sjednici Komisije vodi se zapisnik i tonsko
snimanje.
Član 19.
Zapisnik sa sjednice Komisije sadrži: redni
broj sjednice, vrijeme, datum i mjesto održavanja
sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova
Komisije, imena ostalih prisutnih lica po pozivu
da prisustvuju sjednici, konstataciju o usvajanju
zapisnika s prethodne sjednice, dnevni red, tok
rasprave na sjednici, s imenima osoba koje su
sudjelovale u raspravi i donesene odluke po
pojedinim tačkama, te zaključke koje je utvrdila
Komisija o određenom pitanju.
Ukoliko se utvrdi da potpisani akt nije u skladu
sa zapisnikom, isti se stavlja van snage i donosi se
novi akt u skladu sa usvojenim zapisnikom.
O čuvanju usvojenog zapisnika brine se Služba
Skupštine.
Član 20.
Rad Komisije je javan, osim izuzetno kada
sjednica može biti zatvorena za javnost, ako
se odnosi na razmatranje pitanja ili saslušanja
vezanih za rad, ili uz prisustvo predstavnika
organa vlasti, stručnjaka ili poslanika posebnih
socijalnih interesa.
Komisija odlučuje o zatvaranju sjednice ili
dijela sjednice za javnost.
VII - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 21.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na
način i po postupku koji je predviđen za njegovo
donošenje.
Član 22.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Predsjedavajući Komisije za
Broj 02/3-02-2-569/11
izbor i imenovanje i finansijsko13. aprila 2011. godine
-administrativna pitanja
Bihać
mr. sci. Sead Kadić
138.
Na osnovu člana 11 m) odjeljka A poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 1/04, 11/04), člana
Broj 7 - Strana 286
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
9. stav (3) Odluke Skupštine Unsko-sanskog
kantona o Agenciji za privatizaciju (“Službeni list
Unsko-sanskog kantona”, broj 1/07, “Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 3a/00,
6/03, 17/05), člana 95. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Vlade
Unsko-sanskog kantona na 6. sjednici održanoj
dana 18.4.2011.godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o Agenciji
za privatizaciju
Član 1.
U Odluci o Agenciji za privatizaciju (“Službeni
list Unsko-sanskog kantona”, br. 1/97, “Službeni
glsnik Unsko-sanskog kantona”, br. 3a/00, 6/03 i
17/05), član 9. stav 2. se mijenja i glasi: “Upravni
odbor ima tri člana”.
10. maja 2011.
140.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Program rada JU “Arhiv Unsko-sanskog kantona” za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-53/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-48/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
141.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
139.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu JU “Arhiv Unsko-sanskog kantona” za 2010.godinu.
I
Prihvata se Izvještaj o radu JU “Kantonalna i
univerzitetska biblioteka” za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-54/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-52/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
142.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici održanoj
18. aprila 2011. godine, donijela je
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu JU Spomen-biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski
Petrovac za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-50/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 7 - Strana 287
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-55/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
145.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
143.
ZAKLJUČAK
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Program rada JU Spomen-biblioteka
“Skender Kulenović” Bosanski Petrovac za 2011.
godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-51/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
I
Prihvata se Izvještaj o realizaciji kantonalnih
i federalnih novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-56/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
146.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
144.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu Poljoprivrednog
zavoda Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu.
I
Prihvata se Izvještaj o radu Kantonalne uprave
civilne zaštite za 2010. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-57/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 7 - Strana 288
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
147.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”. br. 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici
održanoj 18. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Prima se k znanju Informacija o epizootiološkoj
situaciji na području Unsko-sanskog kantona u
2010. godini.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-58/11
18. aprila 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
148.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08) i člana 8. Zakona
o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona”, br.
1/97, 1/02,6/02 i 8/02), na prijedlog Kantonalnog
ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
27.8.2008. godine, donosi
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe
o Javno-žalbenom birou
Član 1.
U Uredbi o Javnom žalbenom birou (“Službeni
glasnik Unsko - sanskog kantona”, broj 9/02,
9/06, 18/07 i 2/08), u daljem tekstu: Uredba, u
članu 4. – MANDAT ČLANOVA, u stavu 3. riječ
“dvije” mijenja se u riječ “četiri”.
Član 2.
U članu 4. stav 4. riječi “Pored jednog člana
iz MUP-a, članovi će biti najmanje jedna osoba
ženskog spola i jedan pripadnik manjinskog
naroda” zamjenjuju se riječima “Najmanje jedna
osoba ženskog spola i jedan predstavnik policije će
biti članovi Javno-žalbenog biroa. Ukupan sastav
Javno-žalbenog biroa će odražavati nacionalnu
10. maja 2011.
strukturu Kantona u skladu sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine”.
Član 3.
U članu 5. tačka a) riječi “Predsjedavajući
treba da ima najmanje pet godina radnog
iskustva” zamjenjuju se riječima “Predsjedavajući
treba biti diplomirani pravnik s najmanje pet
godina iskustva u struci i položenim pravosudnim
ispitom”.
Član 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-829/2008
27. augusta 2008. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
149.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
1. stav 3. Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda
i načina i rokova raspodjele (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 11/07 i
73/07), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 14.4.2011. godine, donosi
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o
vrsti vlastitih prihoda i načina i
rokova raspodjele
Član 1.
U Uredbi o vrsti vlastitih prihoda i načina
i rokova raspodjele (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 18/09 i 17/10), u članu 5.
tačka 13. – Oblast visokog obrazovanja dodaju se
nove vrste vlastitih prihoda koji glase:
- prihodi od zakupnina
- prihodi od edukacije trećim licima
- prihodi od organiziranja naučnoistraživačkih
skupova
- prihodi koje ostvare instituti fakulteta i
laboratorije
- prihodi ostvareni od naučnoistraživačkog rada
fakulteta
- prihodi od uplata za ljetni Univerzitet
- prihodi od izdavačke djelatnosti
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 2.
Član 5. tačka 14. se briše.
se.
Član 3.
U članu 6. stav 1. riječi “najviše do 40%” brišu
Član 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-263/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
150.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/08), člana 34. stav
2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
BiH”, broj 19//06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10 i
36/10) i člana 19. stav 3. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
5/11), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 14.4.2011. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za
korištenje sredstava tekuće
rezerve
I
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za
korištenje sredstava tekuće rezerve, korisnici
sredstava tekuće rezerve i obim korištenja
sredstava tekuće rezerve utvrđene u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.
II
Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti za
podmirenje hitnih, nepredviđenih i nedovoljno
planiranih rashoda i izdataka koji se pojave u
toku budžetske godine.
Pod hitnim rashodima i izdacima podrazu­
mijevaju se rashodi i izdaci nastali usljed
okolnosti na koje korisnici sredstava nisu mogli
uticati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja
ljudi, materijalnih dobara i funkcionisanja rada
kod korisnika sredstava.
Pod nepredviđenim rashodima i izdacima
podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali zbog
okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli
Broj 7 - Strana 289
predvidjeti na početku fiskalne godine, a od
interesa su za Unsko-sanski kanton.
III
Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti
budžetskim korisnicima, drugim nivoima vlasti
i ostalim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici
sredstava).
IV
Pod budžetskim korisnicima u smislu ove
Odluke podrazumijevaju se budžetski korisnici
koji su kao takvi definisani članom 6. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11).
Pod drugim nivoima vlasti u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se grad i općine na području
Unsko-sanskog kantona.
Pod ostalim korisnicima u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji nisu
definisani u stavu 1. i 2. ove tačke.
V
Budžetskim korisnicima može se odobriti
korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko
ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:
a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka
za tekuću fiskalnu godinu,
b) finansiranje nedovoljno predviđenih rashoda i
izdataka,
c) finansiranje sponzorstva i pokroviteljstva, kada
se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada
Kantona) ili premijer Kantona.
VI
Drugim nivoima vlasti mogu se odobriti
sredstva tekuće rezerve u slučaju elementarnih
nepogoda, pod uslovom da je stanje elementarne
nepogode proglašeno od strane nadležnog organa
Izuzetno od prethodnog stava ove tačke,
drugim nivoima vlasti mogu se jednokratno
odobriti sredstva tekuće rezerve za pokriće
troškova, namjenski.
VII
Ostalim korisnicima mogu se odobriti sredstva
tekuće rezerve u slučaju:
a) finansiranja dijela troškova za učešće sportista
pojedinaca ili sportskih klubova sa područja
Unsko-sanskog kantona na svjetskim,
evropskim, državnim i lokalnim takmičenjima,
b) finansiranja projekata od interesa za Unsko-sanski kanton,
Broj 7 - Strana 290
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
c) u drugim slučajevima kada Vlada Kantona,
premijer Kantona ili ministar Ministarstva
finansija (u daljem tekstu: ministar finansija)
utvrdi da je to od interesa za Kanton, odnosno
cijeni opravdanim.
VIII
Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve
donosi Vlada Kantona, po dobijenom mišljenju
Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona.
Premijer Kantona i Ministar finansija korisitit
će sredstva Tekuće rezerve Budžeta po kriterijima
iz ove Odluke, do visine utvrđene članom 19. stav
4. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu.
IX
Premijer Kantona i Ministar finansija
obavezno mjesečno izvještavaju Vladu Kantona o
raspolaganju sredstava tekuće rezerve.
Ministar finansija obavezan je tromjesečno
izvještavati Vladu Kantona o korištenju tekuće
rezerve.
Vlada Kantona polugodišnje izvještava
Skupštinu Unsko-sanskog kantona o korištenju
tekuće rezerve.
X
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-264/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
151.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 64. stav. 9
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine
Federacije Bosne iHercegovine” broj:46/10), a
u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne iHercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne iHercegovine”, broj:12/03 i 34/03) i
Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03017-384/2007 od 13.12.2007.godine, na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
14.04.2011. godine, donosi:
10. maja 2011.
ODLUKU
o kriterijima za imenovanje u
upravnim odborima zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Unskosanskog kantona
I
Upravni odbori zdravstvenih ustanova u
svojini Kantona imaju pet (5) članova i čine ga
predstavnici:
- osnivača – tri (3) člana, od kojih jedan (1) mora
biti ispred Kantonalnog ministarstva ;
- stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva
(2) člana, od kojih jedan (1) mora biti iz reda
zdravstvenih radnika.
Kandidati koji se imenuju u upravne odbore
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kantona dužni su ispunjavati opće uvjete
utvrđene Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije BiH (“Sl. novine
Federacije BiH”, broj 12/03 i 34/03), i to:
- da su stariji od 18 godina;
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni
i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta)
u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne
i Hercegovine.
II
U upravi odbor zdravstvenih ustanova čiji
je osnivač Kanton u skladu sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti mogu se kandidirati osobe
koje pored ispunjavanja općih uvjeta navedenih u
tački I ove Odluke ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine;
- da nemaju privatni ili finansijski interes u
zdravstvenoj ustanovi u čiji se upravni odbor
kandidiraju;
- da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni
prijestup nespojiv s dužnošću u upravnom
odboru zdravstvene ustanove i da im odlukom
suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti člana
upravnog odbora;
- da nisu direktori zdravstvene ustanove;
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- da nisu izabrani zvaničnici nosioci izvršnih
funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu
interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni
glasnik BiH”, 16/03);
- da nisu na funkciji u političkoj stranci, u smislu
člana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije BiH;
- da nisu članovi upravnog i nadzornog odbora u
više od jedne zdravstvene ustanove, preduzeća;
- da posjeduju završen VII stepen stručne spreme
pravnog, ekonomskog i zdravstvenog usmjerenja;
- da nisu stariji od 70 godina;
- d a imaju organizacijske i upravljačke
sposobnosti, te da su upućeni u sadržaj i način
rada zdravstvene ustanove;
Od ukupnog broja članova upravnog odbora,
najmanje jedan član treba biti zdravstveni radnik,
liječnik.
III
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-154/2007 od 30.7.2007.godine.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-257/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
152.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), člana 26. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), a u vezi sa članom 3. d)
Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 22/00), Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 14.4.2011. godine, donosi
Broj 7 - Strana 291
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu pozicija “Grant
neprofitnim organizacijama–
parlamentarne stranke”
I
Ovom Odlukom vrši se raspoređivanje
sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu, razdjel 10, glava 01, pozicija
“Grantovi
neprofitnim
organizacijama–
parlamentarne stranke”.
II
Budžetom Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od
500.000 KM.
III
Sredstva iz tačke II ove Odluke rasporedit će
se kako slijedi:
a) 30% u jednakim iznosima na parlamentarne
stranke u Skupštini Unsko-sanskog kantona;
b) 70% prema kriteriju učešća broja poslanika u
Skupštini Unsko-sanskog kantona.
IV
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo finansija i Služba Skupštine Unsko-sanskog kantona.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-254/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
153.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), Zakona o zaštiti
od požara i vatrogastvu (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 64/09), odredaba Uputstva
o otvaranju posebnih transakcijskih računa u
okviru Jedinstvenog računa Trezora u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 13/09), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 14.4.2011.
godine, donosi
Broj 7 - Strana 292
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o otvaranju posebnog
transakcijskog računa u okviru
Jedinstvenog računa Trezora
za potrebe Kantonalne uprave
civilne zaštite
Član 1.
Otvara se poseban transakcijski račun
za naknade iz premije osiguranja u okviru
Jedinstvenog računa Trezora.
Član 2.
U korist posebnog transakcijskog računa za
naknade iz premije osiguranja uplaćivat će se
slijedeći prihodi:
- 722583–Naknada za vatrogasne jedinice iz
premije osiguranja imovine od požara i prirodnih
sila
- 722584–Naknada iz funkcionalne premije osigu­
ranja motornih vozila za vatrogasne jedinice
- 722585–Naknada za zajedničke profesionalne
vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
imovine od požara i prirodnih sila
- 722586–Naknada za zajedničke profesionalne
vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije
osiguranja motornih vozila
Prikupljena sredstva na navedenim prihodima
koristit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti od
požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije
BIH”, broj 64/09).
Član 3.
O otvaranju posebnog transakcijskog računa
zaključit će se ugovor sa depozitnom odnosno
budžetskom bankom Unsko-sanskog kantona.
Član 4.
Ovlašćuje se premijer Kantona da izvrši
potpisivanje ugovora iz tačke 3. ove Odluke.
Član 5.
Potpisivanje naloga za plaćanje obaveza sa
navedenog posebnog transakcijskog računa vršit
će osobe ovlaštene za potpisivanje naloga za
plaćanje sa redovnih transakcijskih računa.
10. maja 2011.
Član 6.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.
Broj 03-017-253/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
154.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 14.4.2011. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na tekst Ugovora o poslovnoj
saradnji između Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, “Balkan Investiment
Bank” a.d. Banja Luka i “Meggle mljekara”
d.o.o. Bihać.
II
Tekst Ugovora koji se dostavlja u prilogu,
zajedno sa Mišljenjem kantonalnog pravobranioca
broj M-15/11 od 11.4.2011. godine, sastavni je
dio ove Odluke.
III
Ovlašćuje
se
ministar
Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva mr.
sci. Emdžad Galijašević da potpiše Ugovor o
poslovnoj saradnji iz tačke I ove Odluke.
IV
Za realizaciju ove Odluke ispred Vlade
Unsko-sanskog kantona zadužuju se Ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i
Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-248/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
155.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/11), člana 28. tačka 10. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 3/05 i 1/09), a u vezi sa odredbama
Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
39/03 i 22/06), na prijedlog Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 22.4.2011. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava za plaćanje naknada
za izgradnju atomskog skloništa
“Ugovorene usluge-za atomska
skloništa” iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava za
plaćanje naknada za izgradnju atomskog skloništa”
Ugovorene usluge–za atomska skloništa” iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu,
razdjel 16, ekonomski kod 613 900-GAK 010 u
ukupnom iznosu od
150.000,00 KM
(slovima: stotinu pedeset hiljada KM/00)
II
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke vršit će
se po zahtjevima pripadnika boračkih kategorija
kojima je priznat status po Zakonu o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
i rješenja nadležne općinske službe o obavezi
uplate naknade za izgradnju atomskog skloništa,
u iznosu najviše do 1.000,00 KM, a u skladu sa
odobrenim sredstvima u budžetu za ove namjene.
Sredstva će se isplaćivati na žiroračun općina
Unsko-sanskog kantona.
III
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da formira komisiju
Broj 7 - Strana 293
koja će pratiti namjenski utrošak sredstava i o
istom šestomjesečno izvještavati Vladu Kantona,
a u skladu sa članom 44. Zakona o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11).
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju, ministrica Mini­
Broj 03-017-276/2011 starstva za građenje, prostorno
22. aprila 2011. godine
uređenje i zaštitu okoline
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
156.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), članova 6, 13, 24, 25. i 43.
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 3/05 i 1/09), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida,Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 22.4.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova–
grantovi pojedincima
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih
grantova–grantovi pojedincima–Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu,
razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 0690, ekonomski kod 614 200,
kako slijedi:
Broj 7 - Strana 294
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
R.b.
Naziv programa
Svrha programa
1.
Transfer licima iz člana
2.Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova
njihovih porodica (“Službeni
glasnik USK-a”, broj 3/05 i
1/09) predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu
Grantovi pojedincima
– pomoć u liječenju i
lijekovima za lica iz
člana 2.Zakona o dop.
pravima branilaca i
članova njihovih por.,
ekonomski kod 614 200
– GAM001
Lica iz člana 2. Zakona
o dopunskim pravima
branilaca i članovi
njihovih porodica,
300.000,00 KM
2.
Transfer licima iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik
USK-a”, broj 3/05 i 1/09)
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu;-
Grant pojedincimapomoć za školovanje
za lica iz člana 2.
Zakona o dop.pravima
branilaca i čl.njihovih
porodica, ekonomski
kod 614 200 –
GAM005
Lica iz člana 2. Zakona
o dopunskim pravima
branilaca i članovi
njihovih porodica
150.000,00 KM
3.
Transfer licima iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik
USK-a”, broj 3/05 i 1/09)
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu
Grant pojedincima–
pomoć za socijalno
ugrožene pripadnike
boračkih populacija i
članova njihovih poro­
dica, ekonomski kod
614 200 – GAM 008
Lica iz člana 2.Zakona
o dopunskim pravima
branilaca i članovi
njihovih porodica
350.000,00 KM
4.
Transfer licima iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik
USK-a”, broj 3/05 i 1/09)
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu
Grant pojedincima–
naknada troškova
dženaze-sahrane,
ekonomski kod 614
200–GAM007
Lica iz člana 2. Zakona
o dopun­skim pravima
brani­laca i članovi
njihovih porodica,
(jednokratno)u visini od
70% prosječne nettoplaće zaposlenih u FBiH
iz predhodne godine
150.000,00 KM
5.
Transfer licima iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik
USK-a”, broj 3/05 i 1/09)
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu
Grant pojedincima–
Lica iz člana 2.Zakona i
stipendije,ekonomski
članovi njihovih porodica
kod 614 200–GAM 003
450.000,00 KM
6.
Transfer licima iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih
porodica (“Službeni glasnik
USK-a”, broj 3/05 i 1/09)
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja boraca i
RVI za 2011.godinu
Zdravstvena zaštita za
lica iz čl.2.Zakona,
ukoliko ne mogu
ostvariti status osigu­
ranog lica po propisima
iz oblasti zdravstvenog
osiguranja–ekonomski
kod 614 200–GAM 010
850.000,00 KM
UKUPNO:
Primalac
10. maja 2011.
-Lica iz člana 2.Zakona
i članovi njihovih
porodica – putem Zavoda
zdravstvenog osiguranja
Usk-a
Iznos u KM
2.250.000,00 KM
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011.godinu,ekonomskog koda 614 200GAM001Grantovi pojedincima-pomoć u liječenju i
lijekovima, GAM005-Grant pojedincima-pomoć
za školovanje,GAM008-Grantovi pojedincimapomoć za socijalno ugrožene, GAM007-Grantovi
pojedincima-naknada za troškove dženazesahrane, GAM003-Grantovi pojedincimastipendije, GAM010-Grantovi pojedincima-Zavod
za zdravstveno osiguranje.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da formira komisiju
koja će pratiti namjensko trošenje sredstava
odobrenih Budžetom za 2011.godinu, da donese
posebne odluke o isplati, te o istom polugodišnje
izvještava Vladu Unsko-sanskog kantona o
utrošku istih, a u skladu sa članom 44. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
5/11).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju, ministrica Mini­
Broj 03-017-275/2011 starstva za građenje, prostorno
22. aprila 2011. godine
uređenje i zaštitu okoline
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
157.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/11), člana 28. tačka 1.
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 3/05 i 1/09), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 22.4.2011. godine, donosi
Broj 7 - Strana 295
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava za plaćanje naknada
za pretvorbu poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko
zemljište "Ugovorene usluge–
pretvorba poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko
zemljište" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu”
I
Usvaja se Program utroška sredstava za
plaćanje naknade za pretvorbu poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko zemljište “Ugovorene
usluge–za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u
građevinsko zemljište” iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, razdjel 16, ekonomski
kod 613 900GAK007 u ukupnom iznosu od
200.000,00 KM
(slovima: dvije stotine hiljada KM/00)
II
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke
vršit će se po zahtjevima pripadnika boračkih
kategorija kojima je priznat status po Zakonu o
dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica i rješenja o uplati naknade za pretvorbu
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
zemljište dostavljenog od strane Ministarstva
poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva do 500
m2, a u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu
Ministarstva za ovu namjenu.
III
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da formira komisiju
koja će pratiti namjenski utrošak sredstava i o
istom šestomjesečno izvještavati Vladu Kantona,
a u skladu sa članom 44. Zakona o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11).
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva i Ministarstvo finansija,svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju, ministrica Mini­
Broj 03-017-274/2011
starstva za građenje, prostorno
22. aprila 2011. godine
uređenje i zaštitu okoline
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
Broj 7 - Strana 296
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
ODLUKU
158.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana 5. stav 1.
tačka 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 3/05 i 1/09) i
člana 40. Zakona o izvršenju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11), na
prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida,Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 22.4.2011. godine, donosi
o usvajanju Programa utroška
sredstava kapitalnih grantova
I
Prihvata se Program raspodjele sredstava
Kapitalnih grantova Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida u ukupnom iznosu
od 260.000,00 KM, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu, razdjel 16,
glava 01,potrošačka jedinica 0001,funkcionalni
kod 0690, Ekonomski kod 615 200, kako slijedi:
R. br.
Naziv programa
Svrha programa
Primalac
Iznos u KM
1.
Refundacija sredstava za
šehidske nišane–spomenike
i dodjela sredstava mjesnim
zajednicama, općinama i
organizacijama proisteklim iz
odbrambeno-oslobodilačkog
rata za izgradnju šehidskih i
spomen – obilježja, izgradnja
šehidskih nišana po Ugovoru
broj 16-41-10348/99 sa
DOO”Kamen” Bihać
Naknada troškova za podizanje
nišana–nadgrobnog spomenika,
član 5.stav 1.tačka 18. Zakona
o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica
(“Sl. glasnik USK-a” broj 3/05
i 1/09) i izgradnja šehidskih
spomen–obilježja,
ekonomski kod 615 200 –GAU
001–šehidski nišani i spomen–
–obilježja
Lica iz člana
2. Zakona o
dopunskim
pravima branilaca
i članova njihovih
porodica, općine,
mjesne zajednice,
organizacije
proistekle iz odbr.
oslobodilačkog rata
i općine
200.000,00 KM
2.
Spomen–obilježje HASIN
VRH
Izgradnja Spomen–
–obilježja HASIN VRH –
BIHAĆ, ekonomski kod 615
200–GAU 015
Udruženje
branilaca “HASIN
VRH”
60.000,00 KM
UKUPNO
260.000,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16. Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011.godinu, ekonomskog koda 615 200
GAU001- Kapitalni grantovi pojedincima(šehidski
nišani i spomen-obilježja) u iznosu od 200.000,00
KM, ekonomski kod 615 200 GAU015-Spomen-obilježje "Hasin vrh", sredstva u iznosu od
60.000,00 KM.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Zadužuje se ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida da formira komisiju
koja će pratiti namjensko trošenje sredstava, da
donese posebne odluke o isplati, te o istom
šestomjesečno izvještava Vladu Unsko-sanskog
kantona u skladu sa članom 44. Zakona o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11).
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju, ministrica Mini­
Broj 03-017-273/2011 starstva za građenje, prostorno
22. aprila 2011. godine
uređenje i zaštitu okoline
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
159.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08 ), a u vezi sa članom
43. i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
-sanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 14.4.2011.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava granta pojedincima–
učenicima i studentima za
2011.godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614200,
subanalitika IAM004, pozicija – Ostali grantovi
pojedincima – učenicima i studentima za 2011.
godinu u iznosu od
15.000,00 KM
(slovima: petnaest hiljada KM)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava Ostali
grantovi pojedincima – učenicima i studentima,
koji je sastavni dio ove Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture
i sporta će izvještavaj dostaviti Vladi Kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
Red.
broj
Naziv
programa
1.
Beneficije za
socijalnu zaštitu
30.000,00 KM
2.
Svrha
programa
Broj 7 - Strana 297
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-267/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
160.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 14.4.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova:
Beneficije za socijalnu zaštitu,
Materijalno-socijalna pomoć,
Smještaj u ustanove socijalne
zaštite, Smještaj u drugu poro­
dicu, Civilne žrtve rata i Trud­
ničko bolovanje za 2011. godinu
I
Usvaja se “Program raspodjele sredstava
tekućih grantova: Beneficije za socijalnu zaštitu,
Materijalno-socijalna pomoć, Smještaj u ustanove
socijalne zaštite, Smještaj u drugu porodicu,
Civilne žrtve rata i Trudničko bolovanje”, a u
skladu sa Budžetom Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, kako slijedi:
Organizacija
primalac
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
U K U P N O:
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
Materijalna
Isplata
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
pomoć-socijalna materijalne–
-JU Centar za socijalni rad BUŽIM
pomoć iz ek.
socijalne
-JU Centar za socijalni rad V.KLADUŠA
koda 614200
pomoći za
HAM002
osobe u stanju -JU Centar za socijalni rad S.MOST
-JU Centar za socijalni rad B.PETROVAC
500.000,00 KM socijalne
-JU Centar za socijalni rad B.KRUPA
potrebe
-JU Centar za socijalni rad KLJUČ
U K U P N O:
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Iznos
KM
12.000,00
18.000,00
30.000,00
70.000,00
90.000,00
40.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
500.000,00
Primljeni
grantovi od
Feder. BiH
Broj 7 - Strana 298
3.
4.
5.
Smještaj u
ustanove
socijalne zaštite
iz ek. koda
614200
HAM003
904.000,00 KM
Smještaj u drugu
porodicu
iz ek. koda
614200
HAM004
76.000,00 KM
Civilne žrtve
rata iz ek. koda
614200
HAM005
kantonalna
i federalna
sredstva:
6.800.000,00
KM
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Plaćanje
smještaja
štićenika u
ustanovama
socijalne
zaštite
Isplata
troškova
smještaja i
ishrane djece
i odras­lih lica
koji borave
u drugoj–
hranitelj­skoj
porodici
Isplata invali­
dnina i ostalih
dodataka kod
civilnih žrtava
rata i njihovih
porodica:
20% potreb­
nih sredstava
osiguranih u
Kantonalnom
budžetu
USK-a i 50%
potrebnih
sred­stava
osiguranih u
Federalnom
budžetu
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
-JU Centar za socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za socijalni rad V.KLADUŠA
-JU Centar za socijalni rad S.MOST
-JU Centar za socijalni rad B.PETROVAC
-JU Centar za socijalni rad B.KRUPA
-JU Centar za socijalni rad KLJUČ
104.00,00
183.000,00
26.000,00
171.000,00
151.000,00
36.000,00
133.000,00
100.000,00
U K U P N O:
904.000,00
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
-JU Centar za socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za socijalni rad V.KLADUŠA
-JU Centar za socijalni rad S.MOST
-JU Centar za socijalni rad B.PETROVAC
-JU Centar za socijalni rad B.KRUPA
-JU Centar za socijalni rad KLJUČ
20.000,00
14.000,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
U K U P N O:
76.000,00
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
-JU Centar za socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za socijalni rad V.KLADUŠA
-JU Centar za socijalni rad S.MOST
-JU Centar za socijalni rad B.PETROVAC
-JU Centar za socijalni rad B.KRUPA
-JU Centar za socijalni rad KLJUČ
U K U P N O:
6.
Trudničko
bolovanje
iz ek. koda
614200
HAM006
2.000.000,00
KM
Isplata
novčane
naknade
za majke
porodilje koje
su u radnom
odnosu, kao
i jednokratne
novčane
pomoći
za majke
porodilje koje
nisu u radnom
odnosu
10. maja 2011.
-JU Centar za socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za socijalni rad CAZIN
-JU Centar za socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za socijalni rad V.KLADUŠA
-JU Centar za socijalni rad S.MOST
-JU Centar za socijalni rad B.PETROVAC
-JU Centar za socijalni rad B.KRUPA
-JU Centar za socijalni rad KLJUČ
U K U P N O:
20%
50%
240.000,00 728.000,00
360.000,00 783.000,00
50.000,00 112.000,00
672.000,00 1.952.000,00
320.000,00 973.000,00
38.000,00
73.000,00
50.000,00 194.000,00
70.000,00 185.000,00
1.800.000,00 5.000.000,00
237.000,00
652.000,00
112.000,00
305.000,00
242.000,00
63.000,00
255.000,00
134.000,00
2.000.000,00
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
161.
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17. Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu, ekonomski kod 614200
HAM001-Beneficije za socijalnu zaštitu, 614200
HAM 002-Materijalna-socijalna pomoć, 614200
HAM 003-Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
614200 HAM 004-Smještaj u drugu porodicu,
614200 HAM 005-Civilne žrtve rata i 614200
HAM 006-Trudničko bolovanje i vršit će se na
osnovu mjesečnih trebovanja novčanih sredstava
od strane općinskih centara za socijalni rad na
Unsko-sanskom kantonu.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 14.4.2011. godine, donosi
ODLUKU
III
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućeg
granta – grantovi neprofitnim
organizacijama za Savez udru­
ženja penzionera Unsko-sanskog
kantona iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
Zadužuje se ministar Ministarstva zdravstva
i socijalne politike da formira komisiju koja će
pratiti namjensko trošenje sredstava, te o istom
polugodišnje izvještavati Vladu Unsko-sanskog
kantona.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, a svako u okviru svojih
nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-256/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Redni
broj
1.
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod 614300 HAN015 – Grantovi
neprofitnim organizacijama za Savez udruženja
penzionera Unsko-sanskog kantona u ukupnom
iznosu od
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Naziv programa
Tekući grant
Grantovi neprofitnim
organizacijama za
Savez udruženja penzionera Unsko-sanskog
kantona
Broj 7 - Strana 299
50.000,00 KM
(slovima: pedeset hiljada konvertibilnih
maraka)
Svrha programa
Pomoć najugroženijim penzionerima/umirovljenicima
Unsko-sanskog kantona u
2011. godini
Organizacija
primalac
Savez udruženja penzionera/umirovljenika
Unsko-sanskog kantona na žiroračun broj:
1020220000026590 kod
Union banke.
Iznos
KM
50.000,00 KM
Broj 7 - Strana 300
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će
za pomoć najugroženijim penzionerima/
umirovljenicima Unsko-sanskog kantona u
2011. godini, prema kriterijima koje će utvrditi
Savez penzionera/umirovljenika Unsko-sanskog
kantona.
III
Savez udruženja penzionera/umirovljenika
Unsko-sanskog kantona je dužan da u roku od 30
(trideset) dana od dana doznake sredstava opravda
utrošena sredstva sa spiskovima i potpisima
korisnika, te da ih dostavi Ministarstvu zdravstva
i socijalne politike.
Ministarstvo će o istom izvijestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011.godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako iz svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-255/2011
14. aprila 2011. godine
Bihać
Šifra
C-2
A-1
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Vrsta proizvodnje
Obaveze iz 2010.godine
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2011.
godine
162.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 38. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), članova 10. i 29. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
7/08), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu broj 03-017-24/2011 od 11.2.2011.
godine, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj 22.4.2011. godine, donosi
ODLUKU
o vrsti, osnovnim kriterijima
i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. godinu
I
Ovom Odlukom utvrđuju se 2 (dvije) vrste,
osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(u daljem tekstu: novčane podrške) iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu.
II
Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji ostvaruju se za slijedeće 2 (dvije)
vrste podrški:
Jedinica
mjere
Iznos u
Obim proizKM / jed.
vodnje
mjere
Ukupno KM
184.464,00
litar
UKUPNO 1. DIO:
III
1) Novčane podrške – obaveze iz 2010.
godine ostvaruju proizvođači koji su u 2010.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
10. maja 2011.
0,12
15.000.000
1.800.000,00
1.984.464,00
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj
aplikanata
Šifra
9
A-2
12
A-3
2
A-4
10
B-4
93
B-5
126
Vrsta proizvodnje
Uzgoj rasplodnih
junica
Tov junadi
Osnovno stado ovaca
i koza
Nabavka sadnog materijala drvenastog
voća i vinove loze
Nabavka sadnica
jagodičastog voća
Jedinica
mjere
Iznos KM/jedinica mjere
Broj 7 - Strana 301
Količina
Ukupno
odobreno
grlo
350,00
9,00
3.150,00
grlo
250,00
41,00
10.250,00
grlo
10,00
98,00
980,00
komad
2,50
7.002,00
17.505,00
7.000,00
21,80
152.579,00
ha
UKUPNO:
2)
a) Novčanu podršku za sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvaliteta mlijeka i
nabavke goriva ostvaruju proizvođači mlijeka koji
su plasirali mlijeko registriranom otkupljivaču
mlijeka na području Unsko-sanskog kantona u IV
kvartalu 2010.godine i I kvartalu 2011.godine.
Visina podrške iznosi 0,12 KM/litar
isporučenog mlijeka.
Najmanja količina plasiranog mlijeka za koju
se može ostvariti novčana podrška iznosi 450
litara.
b) Za ovu vrstu novčane podrške kandidati
moraju ispunjavati odredbe člana 7. stava 1.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj7/08).
IV
Novčane podrške se ostvaruju na način
propisan u Uputstvu za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2011. godinu Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona
(u daljem tekstu: Ministarstvo).
V
Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VI
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija – Trezor, svako
u okviru svojih nadležnosti.
184.464,00
VII
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija
da Vladi Unsko-sanskog kantona na kraju
budžetske godine dostave izvještaj i analizu o
realizaciji novčanih podrški iz ove Odluke.
VIII
Ova Odluka bit će sastavni dio Odluke o
vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu.
IX
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju, ministrica Mini­
Broj 03-017-279/2011 starstva za građenje, prostorno
22. aprila 2011. godine
uređenje i zaštitu okoline
Bihać
Sinha Kurbegović, dipl. pravnica
163.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 07/08) i
člana 4. Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i
načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, broj 03-017279/2011 od 22.4.2011. godine (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 07/11), a u vezi sa
članom 38. Zakona o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 05/11),
Broj 7 - Strana 302
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
donosi
proizvodnji za 2011. godinu (u daljem tekstu:
novčane podrške), uređuju postupci za njihovo
ostvarivanje i način isplate novčanih podrški.
UPUTSTVO
Član 2.
ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI ZA 2011. GODINU
1) C-2 OBAVEZE IZ 2010. GODINE
Novčane podrške – obaveze iz 2010.
godine ostvaruju proizvođači koji su u 2010.
godini realizirali proizvodnju i kojima je
odobrena novčana podrška, a nije isplaćena.
Novčane podrške se isplaćuju za slijedeće vrste
proizvodnje:
Član 1.
Ovim Uputstvom propisuju se uslovi koje
moraju ispuniti pravna i fizička lica (u daljem
tekstu: kandidati) za ostvarivanje prava na 2 vrste
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
Broj
Šifra
aplikanata
Vrsta proizvodnje
10. maja 2011.
Jedinica
mjere
Iznos KM/
jedinica
mjere
Količina
Ukupno
odobreno
9
A-2
Uzgoj rasplodnih junica
grlo
350,00
9,00
3.150,00
12
A-3
Tov junadi
grlo
250,00
41,00
10.250,00
2
A-4
Osnovno stado ovaca i koza
grlo
10,00
98,00
980,00
10
B-4
Nabavka sadnog materijala
drvenastog voća i vinove
loze
komad
2,50
7.002,00
17.505,00
93
B-5
Nabavka sadnica
jagodičastog voća
7.000,00
21,80
152.579,00
126
ha
UKUPNO:
2) A-1 SUFINANSIRANJE
LABORATORIJSKIH PRETRAGA
MLIJEKA I NABAVKE GORIVA ZA
PROLJETNU SJETVU 2011. GODINE
a) Novčanu podršku za sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i
nabavke goriva ostvaruju proizvođači mlijeka koji
su plasirali mlijeko registriranom otkupljivaču
mlijeka na području Unsko-sanskog kantona u
IV kvartalu 2010.godine i I kvartalu 2011.godine.
Visina podrške iznosi 0,12 KM/litar isporučenog
mlijeka. Najmanja količina plasiranog mlijeka
za koju se može ostvariti novčana podrška iznosi
450 litara.
b) Ova vrsta novčane podrške se isplaćuje na
osnovu mjesečnih rastera dostavljenih od strane
registriranih mljekara – otkupljivača mlijeka za
slijedeće mjesece: oktobar, novembar i decembar
2010. godine i januar, februar i mart 2011.
godine.
c) Za ovu vrstu novčane podrške kandidati
moraju ispunjavati odredbe člana 7. stava 1)
184.464,00
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 07/08).
Član 3.
Kontrolu osnovanosti zahtjeva i dokumentacije
za novčane podrške vrši Komisija koju je formirao
ministar, a nadzor Kantonalna inspekcija.
Član 4.
Ovo Uputstvo bit će sastavni dio cjelovitog
Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.
godinu.
Član 5.
Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-02-4187-2/11
Ministar
26. aprila 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 7 - Strana 303
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
164.
Na osnovu člana 17. Zakona o srednjoj školi
(“Sl. glasnik USK-a”, br. 3/97), a u vezi sa
članom 49. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Sl. glasnik USK-a”, br.
5/04), te člana 1. i člana 2. Pravilnika o upisu
predškolske ustanove, osnovne i opće srednje
škole u Registar javnih ustanova (“Sl. glasnik
USK-a”, br. 7/05) na području USK-a, ministar
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
objavljuje
SPISAK
VERIFICIRANIH SREDNJIH ŠKOLA
NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG
KANTONA UPISANIH U REGISTAR
SREDNJIH ŠKOLA KOJI VODI
KANTONALNO MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA, ZA ŠKOLSKU
2010/2011. GODINU
I.
Općina Bihać
1. Javna ustanova Gimnazija “Bihać” u
Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 92. na strani 92.
Javna ustanova Gimnazija “Bihać” u Bihaću
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
po nastavnom planu i programu škola, i to:
Opća gimnazija
2. Javna ustanova Mješovita srednja škola u
Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 93. na strani 93.
Javna ustanova Mješovita srednja škola u
Bihaću ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim nastavnim planovima i programima
škola, i to:
Ekonomska škola
stručna zvanja: ekonomski tehničar EU VET:
- finansijsko-računovodstveni smjer i
- komercijalni smjer
Ugostiteljsko-turistička tehnička škola
stručno zvanje: turistički tehničar
zanimanja: kuhar EU VET; konobar EU VET;
majstor kuhar; majstor konobar
Trgovinska stručna škola
zanimanja: trgovac EU VET; majstor trgovac
3. Javna ustanova Mješovita elektrotehnička
i drvoprerađivačka srednja škola u Bihaću
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 94. na strani 94.
Javna ustanova Mješovita elektrotehnička i
drvoprerađivačka srednja škola u Bihaću ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih
učenika – polaznika u skladu sa odgovarajućim
nastavnim planovima i programima škola, i to:
Elektrotehnička škola
stručna zvanja: elektrotehničar energetike;
elektrotehničar računarske tehnike i automatike;
elektrotehničar
elektronike;
elektroničar
telekomunikacija
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektromehaničar; električar; RTV-mehaničar, elektromehaničar majstor za
elektroenergetska postrojenja; elektromehaničar
majstor za aparate u domaćinstvu; elektroinstalater;
električar po Phare Vet programu; autoelektričar;
elektroničar telekomunikacija
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar primarne obrade drveta
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanja: stolar; stolar EU VET;
4. Javna ustanova Mašinsko – saobraćajna
mješovita srednja škola u Bihaću, upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 95. na
strani 95.
Javna
ustanova
Mašinsko-saobraćajna
mješovita srednja škola u Bihaću ispunjava uvjete
za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Saobraćajna tehnička škola
stručna zvanja: tehničar drumskog saobraćaja;
tehničar unutrašnjeg transporta
Broj 7 - Strana 304
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mašinska stručna škola
zanimanja:bravar; mašinbravar; metaloglodač;
metalostrugar; instalater centralnog grijanja;
plinski i vodoinstalater; automehaničar; autolimar;
limar; alatničar; mehaničar šinskih vozila;
zavarivač; majstor bravar; majstor mašinbravar;
majstor metaloglodač; majstor metalostrugar;
instalater majstor za centralno grijanje; instalater
majstor za plinske instalacije i uređaje; instalater
majstor za vodovod i kanalizaciju; majstor
autolimar; majstor limar; majstor alatničar;
majstor automehaničar; majstor zavarivač;
rukovalac građevinskih pretovarnih mašina
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: vozač motornih vozila; vozač teških
teretnih vozila – majstor; vozač specijalnih vozila
– majstor; vozač autobusa u međunarodnom
prometu – majstor
5. Javna ustanova Medicinska škola u
Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 96. na strani 96.
Javna ustanova Medicinska škola u Bihaću
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim nastavnim planovima i programima
škola, i to:
Medicinska škola
stručna zvanja: medicinska sestra – tehničar;
farmaceutski tehničar; fizioterapeutski tehničar;
akušersko-ginekološka sestra – tehničar; sanitarno-ekološki tehničar; pedijatrijska sestra – tehničar
Hemijsko-tehnološka tehnička škola
stručna zvanja: hemijski tehničar općeg smjera;
hemijski tehničar biotehnološkog smjera
6. Javna ustanova Umjetnička škola u
Bihaću upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 97. na strani 97.
10. maja 2011.
7. Privatna srednja škola Tursko-bosanski/
Unsko-sanski koledž u Bihaću upisan je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 98. na
strani 98.
Privatna srednja škola Tursko-bosanski/
Unsko-sanski koledž, sa sjedištem u Bihaću,
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
po nastavnom planu i programu koledž – općeg
smjera;
8. Katolički školski centar – Škola za Europu
“Ivan Pavao II”, Opća gimnazija u Bihaću
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 99. na strani 99.
Privatna srednja škola Katolički školski centar
Škola za Europu „Ivan Pavao II“, Opća Gimnazija
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
prema nastavnom planu i programu, i to:
Opća gimnazija – opći smjer
Općina Bosanska Krupa
9. Javna ustanova Opća gimnazija
“Bosanska Krupa” iz Bosanske Krupe upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
100. na strani 100.
Javna ustanova Gimnazija “Bosanska
Krupa” iz Bosanske Krupe ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih učenika prema nastavnom
planu i programu, i to:
Opća gimnazija i
Matematičko-informatička gimnazija
10. Javna ustanova Mješovita srednja škola
“Safet Krupić” u Bosanskoj Krupi upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 101.
na strani 101.
Javna ustanova Umjetnička škola u Bihaću
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
u skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima umjetničke škole, i to:
Javna ustanova Mješovita srednja škola “Safet
Krupić” u Bosanskoj Krupi ispunjava uvjete
za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima, i to:
Srednja škola primijenjenih umjetnosti
stručna zvanja: likovni tehničar za primijenjeno
slikarstvo; likovni tehničar za reklamnu grafiku
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Srednja umjetnička muzička škola
stručna zvanja: muzičar općeg smjera; muzičar –
trubač; muzičar – gitarist; muzičar – klarinetist;
muzičar – harmonikaš; muzičar – saksofonist;
muzičar – flautist; muzičar – klavirist
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta
Šumarska tehnička škola
stručno zvanje: šumarski tehničar
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mašinska stručna škola
zanimanja: mašinbravar; automehaničar; plinski
i vodoinstalater; instalater centralnog grijanja;
autolimar; zavarivač; bravar
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar po “Phare Vet programu”;
Šumarska stručna škola
zanimanja: lugar; rukovalac šumske mehanizacije
Tekstilna tehnička škola
stručno zvanje: tekstilni tehničar
Tekstilna stručna škola
zanimanja: konfekcionar tekstila – krojač; krojač
po “Phare Vet programu”;
Općina Bosanski Petrovac
11. Javna ustanova Mješovita srednja škola
u Bosanskom Petrovcu upisana je u Registar
srednjih škola pod rednim brojem 102. na strani
102.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
u Bosanskom Petrovcu ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola, i to:
Opća gimnazija – opći smjer
Broj 7 - Strana 305
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanje: frizer – vlasuljar
Tekstilna stručna škola
zanimanje: konfekcionar tekstila
Općina Bužim
12. Javna ustanova Mješovita srednja škola
“Hasan Musić” u Bužimu upisana je u Registar
srednjih škola pod rednim brojem 103. na strani
103.
Javna ustanova Mješovita srednja škola “Hasan
Musić” u Bužimu ispunjava uvjete za obrazovanje
redovnih i vanrednih učenika – polaznika u
skladu sa odgovarajućima nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Opća gimnazija
Poljoprivredna tehnička škola
stručno zvanje: poljoprivredni tehničar EU VET
Poljoprivredno-prehrambena i veterinarska
stručna škola
zanimanja: voćar – vinogradar EU VET; farmer
EU VET; cvjećar – vrtlar EU VET
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Šumarsko-tehnička škola
stručno zvanje: šumarski tehničar
Mašinska stručna škola
zanimanja:
atomehaničar;
mašinbravar;
bravar; instalater centralnog grijanje; plinski i
vodoinstalater
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta
Trgovinska stručna škola
znimanje: trgovac
Ugostiteljsko-turistička škola
stručno zvanje: hotelsko-turistički tehničar
Tekstilna tehnička škola
stručno zvanje: tekstilni tehničar
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: konobar; kuhar
Tekstilna stručna škola
zanimanje: konfekcionar tekstila – krojač
Trgovinska stručna škola
zanimanje: prodavač
Građevinska stručna škola
zanimanje: zidar – fasader – izolater EU VET
Ekonomska škola
stručno zvanje: ekonomski tehničar
Općina Cazin
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; bravar; mašinbravar
13. Javna ustanova Gimnazija u Cazinu
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 104. na strani 104.
Broj 7 - Strana 306
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Javna ustanova Gimnazija u Cazinu ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu
sa nastavnim planom i programom škola, i to:
Opća gimnazija – opći smjer
14. Javna ustanova Medresa “Džemaludin
ef. Čaušević” u Cazinu upisana je u Registar
srednjih škola pod rednim brojem 105. na strani
105.
Javna ustanova Medresa “Džemaludin
ef. Čaušević” u Cazinu ispunjava uvjete za
obrazovanje učenika – polaznika po posebnom
nastavnom planu i programu za obrazovanje
vjerskih službenika, i to:
stručna zvanja: muallima; muallim; imam;
hatib
15. Javna ustanova “I srednja škola” Cazin
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 106. na strani 106.
Javna ustanova “I srednja škola” Cazin,
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima, i to:
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Elektrotehnička škola
stručna zvanja: elektrotehničar elektronike;
elektrotehničar računarske tehnike i automatike
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; bravar; mašinbravar;
metalostrugar; limar i autolimar; instalater
centralnog grijanja; plinski i vodoinstalater
10. maja 2011.
16. Javna ustanova “II srednja škola” Cazin
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 107. na strani 107.
Javna ustanova “II srednja škola” Cazin
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim
nastavnim
planovima
i
programima, i to:
Ekonomska škola
stručna zvanja: ekonomski tehničar EU VET;
poslovno-pravni tehničar EU VET; trgovački
tehničar EU VET
Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
zanimanje: poslovni sekretar/tajnik, III st. str.
spreme
Ugostiteljsko-turistička tehnička škola
stručna zvanja: turistički tehničar EU VET;
ugostiteljski tehničar EU VET;
Građevinska tehnička škola
stručna zvanja: građevinski tehničar EU VET;
arhitektonski tehničar EU VET
Građevinska stručna škola
zanimanje: zidar – fasader – izolater EU VET
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: konobar EU VET; kuhar EU VET
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac EU VET
Općina Ključ
17. Javna ustanova Mješovita srednja škola
Ključ upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 108. na strani 108.
Tekstilna tehnička škola
Javna ustanova Mješovita srednja škola
Ključ ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim nastavnim planovima i programima
škola, i to:
stručno zvanje: tekstilni tehničar
Opća gimnazija – opći smjer;
Tekstilna stručna škola
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektromehaničar; elektroinstalater
zanimanje: konfekcionar tekstila – krojač
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanja: frizer – vlasuljar; kozmetičar
Saobraćajna stručna škola
zanimanje: vozač motornih vozila
Ekonomska škola
stručno zvanje: ekonomski tehničar
Drvopreređivačka tehnička škola
stručna zvanja: drvni tehničar finalne obrade
drveta; tehničar primarne obrade drveta
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar; metalostrugar; automehaničar;
plinski i vodoinstalater; instalater centralnog
grijanja; majstor bravar; majstor automehaničar
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektroinstalater; elektromehaničar;
majstor elektroinstalater
Trgovinska stručna škola
zanimanje: prodavač
Tekstilna stručna škola
zanimanja: konfekcionar tekstila – krojač; krojač
po “Phare Vet programu”
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanje: frizer – vlasuljar
Općina Sanski Most
18. Javna ustanova “Gimnazija” u Sanskom
Mostu upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 109. na strani 109.
Javna ustanova “Gimnazija” u Sanskom Mostu
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika
prema nastavnim planovima i programima škola,
i to:
Opća gimnazija – opći smjer
Matematičko-informatička gimnazija
19. Javna ustanova Mješovita srednja škola
Sanski Most upisana je u Registar srednjih škola
pod rednim brojem 110. na strani 110.
Javna ustanova Mješovita srednja škola
Sanski Most ispunjava uvjete za obrazovanje
redovnih i vanrednih učenika – polaznika u
skladu sa odgovarajućim nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Broj 7 - Strana 307
Građevinska stručna škola
zanimanje: zidar – fasader – izolater; tesar –
parketar
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektroenergetičar; elektroinstalater;
električar po “Phare Vet programu”; majstor
elektroinstalater; majstor elektroenergetičar
Tekstilna tehnička škola
stručno zvanje: tekstilni tehničar – konfekcionar
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; metalostrugar;
bravar; instalater centralnog grijanja; plinski i
vodoinstalater; zavarivač; mašinbravar; majstor
bravar; majstor mašinbravar; majstor metalostrugar;
majstor instalater centralnog grijanja; majstor
zavarivač; majstor automehaničar
Ugostiteljsko-turistička tehnička škola
stručno zvanje: hotelsko-turistički tehničar;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: konobar; kuhar; konobar EU VET;
kuhar EU VET; majstor konobar; majstor kuhar
Tekstilna stručna škola
zanimanja: konfekcionar tekstila – krojač; krojač
po “Phare Vet programu”;
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanja: frizer – vlasuljar; majstor frizer –
vlasuljar
Drvopreređivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanja: stolar; stolar po “Phare
programu”;
Vet
Saobraćajna tehnička škola
zanimanja: tehničar PTT-saobraćaja; tehničar
drumskog saobraćaja
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: vozač motornih vozila; vozač teških
teretnih motornih vozila; vozač autobusa u
međunarodnom prometu – majstor
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike
Ekonomska škola
stručno zvanje: ekonomski tehničar
Građevinska tehnička škola
stručno zvanje: građevinski tehničar
Trgovinska stručna škola
zanimanja: prodavač; poslovođa u trgovini
Broj 7 - Strana 308
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. Javna ustanova Srednja poljoprivredna
škola “Sanus futurum” u Sanskom Mostu,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 111. na strani 111.
Saobraćajna tehnička škola
Javna ustanova Srednja poljoprivredna škola
“Sanus futurum” u Sanskom Mostu ispunjava
uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih
učenika – polaznika u skladu sa odgovarajućim
nastavnim planovima i programima škola, i to:
stručno zvanje: mašinski tehničar
Poljoprivredna tehnička škola
stručna zvanja: poljoprivredni tehničar;
poljoprivredni tehničar EU VET; poljoprivredni
tehničar ratarskog smjera; poljoprivredni tehničar
stočarskog smjera; poljoprivredni tehničar
prehrambenog smjera
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanja: prerađivač mesa; prerađivač mlijeka;
prerađivač mlijeka EU VET; prerađivač voća i
povrća; stočar; cvjećar; ratar – povrtlar; voćar –
vinogradar; voćar – vinogradar EU VET; farmer
EU VET; pekar; pekar EU VET
Veterinarska tehnička škola
stručna zvanja: veterinarski tehničar; veterinarski
tehničar EU VET
Ostale djelatnosti
stručno zvanje: ekološki tehničar EU VET
Općina Velika Kladuša
21. Javna ustanova Gimnazija Velika
Kladuša upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 112. na strani 112.
Javna ustanova Gimnazija u Velikoj Kladuši
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učanika
u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i
programom, i to:
Opća gimnazija – opći smjer
22. Javna ustanova I srednja škola “Dr.
Husein Džanić” u Velikoj Kladuši upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 113.
na strani 113.
Javna ustanova I srednja škola “Dr. Husein
Džanić” u Velikoj Kladuši ispunjava uvjete za
obrazovanje redovnih i vanrednih učenika –
polaznika u skladu sa odgovarajućim nastavnim
planovima i programima škola, i to:
10. maja 2011.
stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja
Mašinska tehnička škola
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: vozač motornih vozila; vozač
teških teretnih vozila – majstor; vozač
autobusa u međunarodnom prometu – majstor;
vozač specijalnih vozila – majstor; rukovalac
građevinskih i pretovarnih mašina
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; mašinbravar; bravar;
limar; metalostrugar; plinski i vodoinstalater;
instalater centralnog grijanja; zavarivač; majstor –
automehaničar; majstor – metalostrugar; majstor
– plinski i vodoinstalater
Elektrotehnička stručna škola
zanimanje: elektroinstalater
23. Javna ustanova II srednja škola Velika
Kladuša upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 114. na strani 114.
Javna ustanova II srednja škola Velika Kladuša
ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih
i vanrednih učenika – polaznika u skladu sa
odgovarajućim nastavnim planovima i programima
škola, i to:
Ekonomska škola
stručna zvanja: ekonomski tehničar finansijsko-računovodstvenog smjera EU VET; ekonomski
tehničar komercijalnog smjera EU VET; poslovno-pravni tehničar EU VET; carinski tehničar
Poljoprivredna tehnička škola
stručna zvanja: poljoprivredni tehničar općeg
smjera; poljoprivredni tehničar općeg smjera
EU VET; poljoprivredni tehničar prehrambenog
smjera; poljoprivredni tehničar prehrambenog
smjera EU VET
Hemijsko-tehnološka tehnička škola
stručno zvanje: hemijski tehničar općeg smjera
Trgovinska stručna škola
zanimanja: trgovac EU VET; prodavač; majstor
prodavač – specijalist
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
Tekstilna stručna škola
zanimanje: tkač
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanja: prerađivač voća i povrća; prerađivač
mesa i mlijeka; mesar; farmer; farmer EU VET;
pekar; pekar EU VET
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: konobar; konobar EU VET; kuhar;
kuhar EU VET
Program ekonomija – pravo – administracija
– trgovina
zanimanja: poslovni sekretar/tajnik, III stepen;
trgovac;
II.
Upisom u Registar srednjih škola, navedene
srednje škole stekle su pravo da izdaju
svjedočanstva – svjedodžbe, diplome i druge
javne isprave o završetku obrazovanja, odnosno
o završenim pojedinim razredima i oblicima
obrazovanja u školskoj 2010/11. godini.
III.
Ovaj Spisak bit će objavljen u “Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 10-05-4503-1/2011
22. aprila 2011. godine
Bihać
Broj 7 - Strana 309
Ministar
Dario Jurić, prof.
165.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji BiH (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 35/05), člana 22.
Zakona o geološkim istraživanjima Federacije
BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10
i 14/10) i člana 47. Zakona o rudarstvu Federacije
BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj
26/10), Ministarstvo privrede, nakon objavljenog
Javnog poziva u dnevnom listu “Dnevni avaz”
7.3.2011. godine i sedmičnom listu “Krajina”
11.3.2011. godine, donosi
O UTVRĐIVANJU LISTE STRUČNIH LICA
ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE
PREGLEDE I PRIJEM RUDARSKIH
OBJEKATA I REVIZIJU GEOLOŠKE
DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI
MINISTARSTVA PRIVREDE
I
Uvrđuje se lista stručnih lica za učešće u
radu stručnih komisija za tehničke preglede i
prijem rudarskih objekata i reviziju geološke
dokumentacije kako slijedi:
• Diplomirani inženjer geologije
1. Prof. dr. Isaković Hamo, dipl. ing. geologije
2. Seleslović - Bencun Alma, dipl. ing. geologije
3. Slijepčević Jasminka, dipl. ing. geologije
4. Goletić Šefket, dipl. ing. geologije
5. Karajić Senad, dipl. ing. geologije
6. Džuzdanović Zaim, dipl. ing. geologije
7. Brkić Enver, dipl. ing. geologije
8. Mr. sci. Žunić Nihad, dipl. ing. geologije
9. Suljagić Alija, dipl. ing. geologije
10. Halilčević Nermin, dipl. ing. geologije.
• Diplomirani inženjer rudarstva
1. Prof. dr. Stević Milan, dipl. ing. rudarstva
2. Doc. dr. Šišić Ifet, dipl. ing. rudarstva
3. Mulahalilović Himzo, dipl. ing. rudarstva
4. Bajraktarević Hasan, dipl. ing. rudarstva
5. Redžić Asim, dipl. ing. rudarstva
6. Mr. sci. Zaimović Munib, dipl. ing. rudarstva
7. Mr. sci. Klopić Mehmed, dipl. ing. rudarstva
8. Dr. sci. Ikanović Nevad, dipl. ing. rudarstva
9. Šahinović Mirsad, dipl. ing. rudarstva
10. Nanić Zijad, dipl. ing. rudarstva
11. Talić Mersija, dipl. ing. rudarstva.
• Diplomirani inženjer mašinstva
1. Pupić Sead, dipl. ing. mašinstva
2. Pjanič Mirahad, dipl. ing. mašinstva
3. Hamedović Kemal, dipl. ing. mašinstva
4. Bjelopoljak Hedin, dipl. ing. mašinstva
5. Pašagić Alija, dipl. ing. mašinstva
6. Antić Drago, dipl. ing. mašinstva
7. Mustedanagić Mesud, dipl. ing. mašinstva
Broj 7 - Strana 310
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
• Diplomirani inženjer elektrotehnike
1. Badnjević Nurfet, dipl. ing. elektrotehnike
2. Hairlahović Mujaga, dipl. ing. elektrotehnike
3. Smajlović Zuhdija, dipl. ing. elektrotehnike
4. Mr. sci. Karić Elmedin, dipl. ing. elektrotehnike
5. Velagić Ajdina, dipl. ing. elektrotehnike
6. Pečenković Midhad, dipl. ing. elektrotehnike
7. Delić-lbuklć Sead, dipl. ing. elektrotehnike
8. Vreto Mirsad, dipl. ing. elektrotehnike
9. Džambić Nehrudin, dipl. ing. elektrotehnike
10. Čečo Muaz, dipl. ing. elektrotehnike
• Diplomirani inženjer građevinarstva
1. Afagić Adnan, dipl. ing. građevinarstva
2. Keserović Ismet, dipl. ing. građevinarstva
3. Dervišević Vesna, dipl. ing. građevinarstva
4. Silić Smajil, dipl. ing. građevinarstva
5. Bašić Ibrahim, dipl. ing. građevinarstva
6. Galijašević Muhamed, dipl. ing. građevinarstva
• Diplomirani inženjer arhitekture
1. Dervišević Edin, dipl. ing. arhitekture
2. Imširević Amir, dipl. ing. arhitekture
3. Hajrulahović Enver, dipl. ing. arhitekture
4. Pozderac Adnan, dipl. ing. arhitekture
5. Delić Amir, dipl. ing. arhitekture
• Diplomirani inženjer zaštite na radu i
životne okoline
1. Mr. sci. Ćehajić Adnan, dipl.ing. zaštite na radu
i životne okoline
2. Mešković Amir, dipl. ing. zaštite na radu i
životne okoline
II
Po zahtjevu privrednih društava za reviziju
geološke dokumentacije i tenički prijem rudarskih
objekata u cilju izdavanje upotrebne dozvole i
rješenja kojim se potvrđuju geološke rezerve,
Ministarstvo privrede imenovat će stručnu
komisiju. U sastav stručne komisije imenuju se
lica iz tačke I ovog Rješenja.
III
Troškove revizije elaborata o rezervama
i tehničkog prijema rudarskih objekata snose
privredna društva - podnosioci zahtjeva u skladu
sa članom 42. stav 4. Zakona o geološkim
istraživanjima Federacije BiH i članom 47. stav a
Zakona o rudarstvu Federacije BiH.
10. maja 2011.
Predsjedniku i članovima komisije pripada
naknada za rad u komisiji, čiju visinu određuje
ministar posebnim rješenjem.
Komisija, po pravilu, radi van radnog vremena,
a izuzetno i u radno vrijeme, ako se radi o
poslovima koji se po prirodi stvari moraju obaviti
u radno vrijeme.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 06-49-2267- 53/2011
Ministar
14. aprila 2011. godine
Hajrulahović Hase, dipl. ing. maš.
Bihać
166.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011. godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl. vet. – član
4. Sejfo Hilić, dipl. ing. – član ispred Općine
Bužim
5. Mustafa Šahinović – član ispred Općine Bužim
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-4/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
167.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011.godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
Broj 7 - Strana 311
3. Šefket Mehić, dipl.vet. – član
4. Šefika Gutlić, dipl.ing. – član ispred Općine
Bihać
5. Enes Dedić, geometar – član ispred Općine
Bihać
II
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
- sastavi-rang listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-5/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
167.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
Broj 7 - Strana 312
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011.godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl. vet. – član
4. Manuela Štrkljević, geometar – član ispred
Općine Bosanska Krupa
5. Asima Skenderović, dipl. ing. – član ispred
Općine Bosanska Krupa
II
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
10. maja 2011.
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011.godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl.vet. – član
4. Muhamed Mehić, dipl. ing. – član ispred
Općine Bosanski Petrovac
5. Omer Hodžić, dipl. ing. – član ispred Općine
Bosanski Petrovac
II
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-6/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
169.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
Zadatak Komisije je da:
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-7/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
170.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011.godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl.vet. – član
4. Remza Alagić, dipl. ing. – član ispred Općine
Cazin
5. Eldina Sadiković, dipl. ing.– član ispred Općine
Cazin
II
Zadatak Komisije je da:
Broj 7 - Strana 313
171.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011. godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl. ing. – predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl. ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl. vet. – član
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
4. Admir Šistek, dipl. ing. – član ispred Općine
Ključ
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
5. Emilija Bajrić, dipl. ing. – član ispred Općine
Ključ
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
II
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-8/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
Broj 7 - Strana 314
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-9/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
172.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011. godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl.ing. –predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl.ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl.vet. – član
4. Ibrahim Nizandžić – član ispred Općine Velika
Kladuša
5. Fikret Dizdarević – član ispred Općine Velika
Kladuša
II
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
10. maja 2011.
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-10/11
Ministar
17. marta 2011. godine
Mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
172.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 35/2005), Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 52/2009)
i Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku
2011. godinu na području Unsko-sanskog kantona,
ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i
korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona
I
U Stručnu komisiju za provođenje postupka
dodjele i korištenja pašnjaka u državnom
vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona,
za kalendarsku 2011.godinu, imenuju se:
1. Rasima Bobić, dipl.ing. –predsjednik
2. Izeta Arnautović, dipl.ing. – član
3. Šefket Mehić, dipl.vet. – član
10. maja 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4. Ildihana Gvožđar – član ispred Općine Sanski
Most
5. Jasmin Tabaković – član ispred Općine Sanski
Most
II
Zadatak Komisije je da:
- službeno zaprimi i razmotri sve prijave pristigle
na javni poziv,
- u skladu sa Programom korištenja pašnjaka
prijave boduje,
Broj 7 - Strana 315
- sastavi rang-listu i da ministru predloži da sa
prvim na rang-listi sklopi ugovor o zakupu
pašnjaka na jednu godinu sa mogućnošću
produženja jedne godine,
- sastavi izvještaj o provedenoj proceduri i dostavi
ga ministru na znanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 08-24-1570-21/11
Ministar
21. aprila 2011. godine
Mr.
sci.
Emdžad
Galijašević
Bihać
Broj 7 - Strana 316
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
10. maja 2011.
S A D R Ž A J
136. Program rada Skupštine Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
273
137. Poslovnik o radu Komisije za izbor,
imenovanja i finansijsko-administrativna
pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona
283
138. Odluka o izmjenama Odluke
o Agenciji za privatizaciju 285
139 - 147. Zaključci
286
148. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o Javno-žalbenom birou
288
149. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i
načina i rokova raspodjele
288
150. Odluka o utvrđivanju kriterija za
korištenje sredstava tekuće rezerve
289
151. Odluka o kriterijima za imenovanje u
upravnim odborima zdravstvenih ustanova
u vlasništvu Unsko-sanskog kantona
290
152. Odluka o raspoređivanju sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu pozicija “Grant neprofitnim
organizacijama – parlamentarne stranke”
291
153. Odluka o otvaranju posebnog transakcijskog
računa u okviru Jedinstvenog računa Trezora
za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite 291
154. Odluka broj 03-017-248/2011
292
155. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava za plaćanje naknada za izgradnju
atomskog skloništa “Ugovorene usluge –
za atomska skloništa” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011.godinu
293
156. Odluka o usvajanju Programa
utroška sredstava tekućih grantova –
grantovi pojedincima
293
157. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava za plaćanje naknada za pretvorbu
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko
zemljište “Ugovorene usluge – pretvorba
poljoprivrednog zemljišta
u građevinsko zemljište” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
295
158. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnih grantova
296
159. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Granta pojedincima – učenicima i
studentima za 2011. godinu
296
160. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova: Beneficije za
socijalnu zaštitu, Materijalno-socijalna
pomoć, Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
Smještaj u drugu poro­dicu, Civilne žrtve rata
i Trud­ničko bolovanje za 2011. godinu
297
161. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućeg granta – Grantovi neprofitnim
organizacijama za Savez udru­ženja penzionera
Unsko-sanskog kantona iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
299
162. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
300
163. Uputstvo za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2011. godinu
301
164. Spisak verificiranih srednjih škola na području
Unsko-sanskog kantona upisanih u Registar
srednjih škola koji vodi Kantonalno
ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, za školsku 2010/2011. godinu
303
165. Rješenje o utvrđivanju liste stručnih lica
za rad u komisijama za tehničke preglede i
prijem rudarskih objekata i reviziju geološke
dokumentacije iz nadležnosti
Ministarstva privrede
309
166-173. Rješenja o imenovanju stručne komisije za
provođenje postupka dodjele i korištenja
pašnjaka u državnom vlasništvu na
području Unsko-sanskog kantona 310
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnici 7 - Vlada Unsko