SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVII - Broj 6
Ponedjeljak, 15. aprila 2013.
BIHAĆ
Izdanje na bosanskom
jeziku
iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi:
230.
Na osnovu člana 11. b) odjeljka A poglavlja
V i člana 2. b) poglavlja IV Ustava Unskosanskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona’’, broj: 1/04 i
11/04) i člana 63. Okvirnog zakona o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 59/07),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 34.
sjednici održanoj 28.03.2013.godine donosi
“daje saglasnost
ustanove”.
na
statut
visokoškolske
Član 2.
U članu 12. dodaje se tačka k) koja glasi:
“predlaže članove Upravnog odbora u javnoj
visokoškolskoj ustanovi “.
Član 3.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VISOKOM OBRAZOVANJU
Član 1.
U članu 11. Zakona o visokom obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona’’,
broj: 8/09, 9/10 i 4/11), tačka d) mijenja se i glasi:
“vrši imenovanje i razrješenje članova Upravnog
odbora ispred osnivača”,
U članu 13. mijenja se tačka r) koja glasi:
“donosi propise za ostvarivanje prava iz
studentskog standarda ( stipendiranje studenata i
subvencioniranje smještaja i ishrane studenata)”,
iza tačke r) dodaje se nova tačka s) koja
glasi: “obavlja i druge poslove utvrđene ovim
Zakonom”.
Član 4.
U članu 33. tačka a) se mijenja i glasi: “izabrati
svoja upravna i rukovodna tijela, u skladu sa
Zakonom i Statutom”.
Broj 6 - Strana 426
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 5.
U članu 93. stav (2) se mijenja i glasi:
“Statut javne visokoškolske ustanove donosi
Senat, uz prethodno pribavljeno mišljenje
Upravnog odbora i dobijene saglasnost Skupštine
Unsko-sanskog kantona”.
Član 6.
U članu 98. stav (2) tačka b) se mijenja i
glasi: “donosi statut visokoškolske ustanove uz
prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora
i dobijene saglasnost Skupštine Unsko-sanskog
kantona”,
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
“Senat sastavlja listu od dva ili više
kandidata za izbor na mjesto rektora/rektorice,
direktora/direktorice i prorektora/prorektorice
visokoškolske ustanove, koju dostavlja na
saglasnost Upravnom odboru”.
dosadašnji stavovi (3), (4), (5),(6), i (7) postaju
stavovi (4),(5),(6),(7), i (8).
Član 7.
U članu 99. mijenja se stav (2) i glasi:
“rektor/rektorica univerziteta, odnosno
direktor/direktorica visoke škole, za svoj rad u
domenu akademskih pitanja odgovara Senatu, a
u domenu rada i poslovanja Upravnom odboru”.
Član 8.
U članu 100. stav (1) se mijenja i glasi:
“Rektora/rektoricu
odnosno
direktora/
direktoricu visokoškolske ustanove bira
i razrješava Senat, tajnim glasanjem
nadpolovičnom većinom od ukupnog broja
članova Senata uz prethodnu saglasnost Upravnog
odbora Univerziteta”.
U članu 100. stav (4) se mijenja i glasi:
“Rektor/rektorica i direktor/direktorica javne
visokoškolske ustanove se biraju na osnovu
javnog konkursa”.
Član 9.
Član 109. stav 1) mijenja se i glasi:
“Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog
Zakona vrši inspektor za visoko obrazovanje”.
Član 109. stav 2) mijenja se i glasi:
“Za inspektora za visoko obrazovanje može
biti imenovana osoba koja ima završen pravni
fakultet ili nastavni fakultet (filozofski fakultet,
filološki fakultet, prirodno-matematički fakultet,
15. aprila 2013.
pedagoški fakultet) i najmanje tri godine radnog
iskustva”.
Član 10.
U poglavlju XV Zakona o visokom
obrazovanju dodaje se novi član 110a). koji glasi:
“(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona,
zatečeni rukovodeći kadrovi na Univerzitetu u
Bihaću (rektor, prorektori, dekani) imenuju se za
vršioce dužnosti na period od 6 mjeseci.
(2) Nadležni organi odnosno tijela će
najkasnije u roku od mjesec dana raspisati javni
konkurs za izbor rektora, prorektora i dekana, u
skladu sa Zakonom”.
Član 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u ‘’Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
Broj 01-02-1-501/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
231.
Na osnovu člana 11. b) odjeljka A poglavlja
V i člana 2. b) poglavlja IV Ustava Unskosanskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona’’, broj: 1/04 i
11/04) i člana 63. Okvirnog zakona o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 59/07),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 34.
sjednici održanoj 28.03.2013.godine donosi:
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UNIVERZITETU U BIHAĆU
Član 1.
U članu 16. Zakona o Univerzitetu u Bihaću
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona’’,
broj: 16/09 i 4/11), stav (2) se mijenja i glasi:
“Upravni odbor Univerziteta ima devet
članova, i to šest koje imenuje Osnivač u
javnoj i transparentnoj konkursnoj proceduri
koju provodi Vlada Unsko-sanskog kantona i
tri iz reda akademske zajednice koje u javnoj
i transparentnoj konkursnoj proceduri imenuje
Senat Univerziteta u Bihaću”.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
U članu 16. stav (5) se briše, a stav (6) postaje
stav (5).
Član 2.
U članu 18. stav (1) se mijenja i glasi:
“Osnivač, odnosno Senat mogu razriješiti
člana/članove Upravnog odbora kojeg/koje su
imenovali i prije isteka mandata u skladu sa
Zakonom i Statutom”.
Član 3.
U članu 21. stav (2) se mijenja i glasi:
“Broj članova, sastav i način rada Senata
utvrđuje se Zakonom o visokom obrazovanju
(‘’Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona’’,
broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću”.
Član 4.
U članu 22. stav 1. tačka b) se mijenja i glasi:
“donosi Statut, uz prethodno pribavljenu
saglasnost Upravnog odbora i dobijene saglasnosti
Skupštine Unsko-sanskog kantona”.
U članu 22. stav 1. tačka f) se mijenja i glasi:
“bira rektora i prorektore Univerziteta sa
liste predloženih kandidata na koju je prethodno
saglasnost dao Upravni odbor Univerziteta”.
U članu 22. stav 1. tačka g) mijenja se i glasi:
“Razrješava rektora i prorektore Univerziteta
uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora
Univerziteta”.
Član 5.
U članu 23. stav (3) se mijenja i glasi:
“Rektora bira i razrješava Senat tajnim
glasanjem natpolovičnom većinom od ukupnog
broja članova Senata, uz prethodnu saglasnost
Upravnog odbora Univerziteta, na mandat od
četiri godine i može biti ponovo izabran na još
jedan mandat”.
Član 6.
Član 24. se mijenja i glasi:
“Ako je pozicija rektora prije isteka perioda
na koji je izabran ostala upražnjena iz ličnih
ili drugih razloga, Senat Univerziteta iz redova
uposlenika Univerziteta imenuje vršioca dužnosti
rektora, uz prethodnu saglasnost Upravnog
odbora Univerziteta, koji obavlja dužnost do
izbora novog rektora, a najduže šest (6) mjeseci.”
Broj 6 - Strana 427
Član 7.
U članu 27. stav (2) se mijenja i glasi:
“Rektor za svoj rad u domenu akademskih
pitanja odgovara Senatu, a u domenu rada i
poslovanja Upravnom odboru”.
U članu 27. stav (3) se mijenja i glasi:
“Rektor jednom godišnje podnosi Senatu
izvještaj o svom radu u domenu akademskih
pitanja početkom akademske godine za prethodnu
akademsku godinu, a Upravnom odboru izvještaj
o svom radu i poslovanju početkom kalendarske
godine za prethodnu godinu”.
Član 8.
U članu 30. stav (1) se mijenja i glasi:
“Rektoru u radu pomažu prorektori, koje
bira i razrješava Senat uz prethodnu saglasnost
Upravog odbora Univerziteta, tajnim glasanjem
nakon provedene procedure javnog konkursa.”
U članu 30. stav (2) se mijenja i glasi:
“Broj, uslovi izbora i razrješenja i ovlaštenja
prorektora bliže se uređuju Statutom, u skladu sa
zakonom”.
Član 9.
U članu 32. stav (1) se mijenja i glasi:
“Nastavno-naučno,
odnosno
nastavnoumjetničko vijeće je akademsko tijelo kojeg čine
nastavnici i dva predstavnika viših asistenata
i dva predstavnika asistenata, kao i po jedan
predstavnik studenata svakog ciklusa studija
koji su izabrani od studentskog predstavničkog
organa, u skladu sa Statutom.
U članu 32., stav (2), tačka d) se briše, a tačka
e) postaje tačka d), tačka f) postaje tačka e) i
tačka g) postaje tačka f).
Član 10.
U članu 34. stav (1). se mijenja i glasi:
“Dekana/direktora bira i razrješava nastavnonaučno, odnosno nastavno-umjetničko vijeće
organizacione jedinice, sa liste kandidata a na
koju prethodnu saglasnost daje Upravni odbor
Univerziteta.
U članu 34. stav (2) se mijenja i glasi:
“Za dekana/direktora može biti izabran
nastavnik u nastavničkom zvanju ( docent,
vanredni ili redovni profesor) u skladu sa
Zakonom o visokom obrazovanju.”
U članu 34. dodaje se stav (7) koji glasi:
Broj 6 - Strana 428
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
“Ako je pozicija dekana/direktora prije isteka
perioda na koji je izabran ostala upražnjena
iz ličnih ili drugih razloga, Senat iz redova
uposlenika Univerziteta imenuje vršioca dužnosti
dekana/direktora (u zvanju docenta, vanrednog
ili redovnog profesora) uz prethodnu saglasnost
Upravnog odbora Univerziteta, koji obavlja
dužnost do izbora novog dekana/direktora, a
najduže šest (6) mjeseci”.
15. aprila 2013.
Član 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u ‘’Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
Broj 01-02-1-500/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
Član 11.
Član 35. se mijenja i glasi:
“Dekan/direktor može biti razriješen prije
isteka perioda na koji je izabran, uz prethodnu
saglasnost Upravnog odbora Univerziteta, u
slučajevima:
a) ako ostvaruje loše poslovne rezultate,
b) ako bude osuđen za krivično djelo,
c) ako ne izvršava zadatke utvrđene Zakonom,
osnivačkim aktom i Statutom, ili ih izvršava
protivno njima, ili prekorači ovlaštenja,
d) zbog odsutnosti ili spriječenosti da u periodu
dužem od tri mjeseca obavlja dužnost dekana/
direktora,
e) ako svojim ponašanjem povrijedi ugled
funkcije dekana/direktora,
f) ako mu većina članova nastavno-naučnog
vijeća, odnosno nastavno-umjetničkog vijeća
iskaže nepovjerenje, tajnim izjašnjavanjem,
g) i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i
Statutom.
Prijedlog za razrješenje dekana/direktora
organizacione jedinice može dati osnivač, rektor,
jedna trećina (1/3) članova Senata ili jedna
trećina (1/3) članova nastavno-naučnog odnosno
nastavno-umjetničkog vijeća.”
Član 12.
U poglavlju IX. Zakona dodaje se novi član
48a) koji glasi:
“(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona,
zatečeni rukovodeći kadrovi na Univerzitetu u
Bihaću (rektor, prorektor, dekani) imenuju se za
vršioce dužnosti na period od 6 mjeseci.
(2) Nadležni organi odnosno tijela će
najkasnije u roku od mjesec dana raspisati javni
konkurs za izbor rektora, prorektora i dekana u
skladu sa Zakonom”.
232.
SKUPŠTINA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Polazeći od Ustava Bosne i Hercegovine
(1995), te ljudskih prava i temeljnih sloboda
izloženih u Evropskoj konvenciji o ljudskim
pravima koja je njegov sastavni dio,
Posvećeni ciljevima i načelima Povelje
Ujedinjenih naroda (1945), kao i Opće deklaracije
o ljudskim pravima OUN (1948),
Uvažavajući Rezoluciju o genocidu 206 (III)
OUN (1948)
Posvećeni temeljnim evropskim vrijednostima:
poštivanju ljudskih prava, uspostavi vladavine
prava i izgradnji demokratskih institucija na
kojima se temelji Statut i drugi dokumenti Vijeća
Evrope, posebice
- Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća
Evrope o mjerama za razgradnju naslijeđa bivših
komunističkih totalitarnih sistema (1996) i
- Rezolucija 1481 Parlamentarne skupštine Vijeća
Evrope o potrebi za međunarodnu osudu zločina
totalitarnih komunističkih režima (2006) te
pozivajući se na standarde Europske Unije:
- R ezolucija
P6_TA_PROV(2009)
0213
Europskog parlamenta o evropskoj savjesti i
totalitarizmu (2009),
Skupština Unsko-sanskog kantona na osnovu
člana 11.m) odjeljak A, poglavlje V Ustava
Unsko-sanskog kantona - prečišćen tekst
(,,Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/04 i 11/04), člana 95. i člana 100. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (,,Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona. broj 5/04),
na svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana
28.03.2013.godine donosi:
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 429
REZOLUCIJU
IV.
o osudi masovnog kršenja ljudskih prava
civilnog stanovništva i zločina počinjenih od
strane totalitarnog komunističkog režima
bivše Jugoslavije / FNRJ na Cazinskoj krajini
1950. godine
Skupština Unsko-sanskog kantona ovim
utvrđuje i osuđuje masovna kršenja ljudskih
prava civilnog stanovništva i zločine počinjene
od strane totalitarnog komunističkog režima bivše
Jugoslavije / FNRJ protiv civilnog stanovništva
na prostoru Cazinske krajine 1950. godine te:
I.
Buntovna masovna dešavanja stanovništva
na Cazinskoj krajini 1950. godine, poznata kao
Cazinska buna, bila su posljedica nepodnošljive
privredne eksploatacije, terora i ljudskog
ponižavanja kojima je izloženo seljaštvo
zbog tadašnje pogrešne ekonomske politike
jugoslavenske totalitarističke države. Pobuna
seljaka bilo je i u drugim dijelovima zemlje, ali se
najznačajnija dogodila na Cazinskoj krajini. Kako
je seljaštvo sačinjavalo preko 90 % stanovništva
Cazinske krajine bio je to po svom socijalnom
karakteru izraziti seljački ustanak. Pokretači i
predvodnici dešavanja bili su zbog silnih nepravdi
koje su svakodnevno i sami doživljavali istaknutiji
i obrazovaniji domaći seljaci što upućuje na
autohtoni izvor bune. Zbog ugleda, koji su kao
partizani stekli u nedavno završenom ratu, lako su
za ustanak protiv omraženog državnog poretka i
njegovih okrutnih provodnika na terenu pridobili
brojne seljake iz vlastitih i susjednih sela.
II.
Cazinska buna 1950. nije vukla ideološke
korjene od pobijeđenih vojnih i političkih snaga u
Drugom svjetskom ratu. Vođe bune također nisu
bili u nekim stvarnim organizacionim vezama
sa tadašnjoj državi neprijateljskim elementima i
strukturama ni na teritoriji FNRJ ni u inozemstvu.
Organi države mogli su brzo i lako ustanoviti da
slabo organizirana pobuna civilnog stanovništva
u Cazinskoj krajini nije mogla ugroziti poredak
i sigurnost ni u samoj regiji, a kamoli ustavni
poredak u zemlji i državnu bezbjednost FNRJ.
III.
Nasuprot činjenicama koje je sama utvrdila,
država se potpuno neprimjereno ponijela prema
pobunjenicima i obespravljenom narodu Cazinske
krajine, nanijevši im mnoga nedopustiva zla.
Kao jedna od potpisnica Povelje o osnivanju
Ujedinjenih naroda, te jedan od njenih osnivača
i članova, FNRJ je prekršila obavezu poštivanja
međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih
sloboda izloženih u Povelji UN i Univerzalnoj
deklaraciji o ljudskim pravima
1. konstatira
da je sa historijske distance od 60 godina moguće
i potrebno Cazinsku bunu nedvosmisleno ocijeniti
kao legitiman društveni i ljudski čin otpora
seljaštva protiv nesnosne eksploatacije države
koji je na izrazito nesrazmjeran i krajnje oštar
način kažnjen od strane bivše FNRJ;
2. ocjenjuje
da je Cazinska buna 1950. godine, posmatrano
unutar šire humanističke paradigme, povijesni
događaj koji je omogućio očuvanje digniteta
socijalne grupacije seljaštva;
3. osuđuje
odmazdu totalitarističke države: od fizičkih
likvidacija na terenu bez suđenja, preko masovnih
hapšenja i zatvaranja, montiranih sudskih
procesa, izricanja smrtnih presuda i njihovog
izvršenja, izricanja dugogodišnjih kazni zatvora
sa prinudnim radom, masovnih konfisikacija
cjelokupne imovine osuđenih, do masovnog
protjerivanja porodica sa domaćih ognjišta,
koji su već tada prema međunarodnim pravnim
standardima jasno definirani kao nedopustiv čin;
4. izriče
žaljenje zbog zlodjela koje je počinila bivša
država i nepravde kojoj su decenijama bili
izloženi pojedinci, porodice i cijele sredine
Cazinske krajine i Korduna zbog Bune;
5. izražava
spremnost za donošenje zakona o rehabilitaciji
ljudskih žrtava u Buni i zbog Bune;
6. vjeruje
da je potrebno široko društveno upoznavanje
sa naučno utvrđenom istinom o Buni, kako
radi poštovanja stradalnika Bune, tako i radi
jasne predodžbe narednim generacijama o
totalitarističkom karakteru odnosa komunističke
države prema seljaštvu.
Broj 6 - Strana 430
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V.
Rezolucija stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-3-507/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
SVJEDOČENJE
prilog
REZOLUCIJI
o osudi masovnog kršenja ljudskih prava
civilnog stanovništva i zločina počinjenih od
strane totalitarnog komunističkog režima
bivše Jugoslavije / FNRJ na Cazinskoj
krajini 1950. godine koje je sastavni dio
REZOLUCIJE koju je usvojila Skupština
Unsko-sanskog kantona
Potpisani, također i sami veliki stradalnici
Bune zbog koje je država 1950. godine streljala
naše očeve, naše porodice protjerala u Srbac,
konfiskovala svu našu porodičnu imovinu, u svoje
ime i u ime drugih, ubijenih, streljanih, preminulih
i još živih stradalnika Bune, svojim vlastoručnim
potpisom svjedočimo da u potpunosti prihvatamo
ovu Rezoluciju.
Maj, 2010.
Potpisnici:
STEVO BOŽIĆ,
sin streljanog Milana Božića, komandanta Bune i
sam učesnik, rođen u Crnaji, BiH
AHMET ČOVIĆ,
sin streljanog Ale Čovića, zamjenika komandanta,
vođe Muslimana u Buni, rođen u Šturlićkoj
Platnici, BiH
ALE KOVAČEVIĆ,
sin ubijenog Muše Kovačevića, zamjenika
komandira Liskovačke čete, rođen u Liskovcu,
BiH
LJUBA rođ. DEVRNJA MANDIĆ
kći streljanog Mile Devrnje, ideologa Bune, vođe
Bune na slunjskom srezu, rođena u Koranjskom
Lugu, Hrvatska
SVETOZAR BEUKOVIĆ,
sin streljanog Nikole Beukovića, zamjenika vođe
Bune na slunjskom srezu, rođen u Koranjskom
Lugu, Hrvatska
15. aprila 2013.
HUSEIN BEGANOVIĆ,
sin streljanog Hasiba Beganovića, komandira
Liskovačke čete, rođen u Liskovcu, BiH
HANIFA rođ. BARJAKTAREVIĆ HOZANOVIĆ
kćerka na smrt streljanjem osuđenog Nezira
Barjaktarevića, jednog od vođa Bune na
kladuškom srezu, pomilovanog, pobunjenika
sa najdužim odsluženim zatvorskim stažem,
17-člana porodica protjerana u Srbac, rođena u
Donjoj Vidovskoj, BiH.
233.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04), na
34. sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona,
održane dana 28.03.2013. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
I
Dostaviti Rezoluciju broj: 01-02-3-507/13.
usvojena od strane Skupštine Unsko-sanskog
kantona, a kako bi istu, eventualno usvojili viši
nivoi zakonodavne vlasti.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-508/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
234.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 1/04 i 11/04), člana 46. stav 1) Zakona o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH broj: 19/06,
76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 36/10 i 45/10),
člana 56. stav 1) i 3) Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
1/13), a u vezi sa članom 3. stav 2) i članom
9. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH” broj: 1/13), a u vezi sa članom 3.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
stav 2) i članom 9. Zakona o dugu, zaduživanju
i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 86/07,
24/09, 45/10), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog
kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na
34. sjednici održanoj 28.03.2013. godine, donijela
je sljedeću:
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04),
a u vezi sa članom 15. Odluke o osnivanju
JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
3/07 i 2/08), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog
kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na
nastavku 34. sjednice održane dana 02.04.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost Vladi Unsko-sanskog
kantona za kratkoročno kreditno zaduženje po
transakcijskom računu (overdraft) za 2013.
godinu.
Broj 6 - Strana 431
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Izvještaj o radu JU
Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona u
školskoj 2012/2013 godini.
II
1) Zaduženje iz tačke I ove Odluke, odobrava
se u iznosu do 7.000 000, 00 KM, po kamatnoj
stopi 3,94%, do roka 31.12.2013. godine.
2) Vlada Unsko-sanskog kantona će
sa ponuđačem, koji je dao “najnižu tehničku
zadovoljavajuću ponudu” Uni Credit bank d.d.
Mostar zaključiti Ugovor o pružanju usluga za
kratkoročno kreditno zaduženje.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
III
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke služit
će za premošćivanje kratkoročnih vremenskih
neusklađenosti između priliva i odliva sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona prilikom isplate
plaća za korisnike Budžeta.
236.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Premijer
Kantona i Ministarstvo finansija Unsko-sanskog
kantona.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 01-02-3-499/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
235.
Na osnovu člana 11. n), odjeljka A, poglavlje
V Ustava Unsko-sanskog kantona – Prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 1/04 i 11/04), člana 149. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
Broj 01-02-3-502/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
Na osnovu člana 11. n), odjeljka A, poglavlje V
Ustava Unsko-sanskog kantona – Prečišćeni tekst
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
1/04 i 11/04) i člana 149. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04) na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na nastavku 34. sjednice održane
dana 02.04.2013.godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Program i plan rada
Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za
2013. godini sa finansijskim planom prihoda i
rashoda.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 01-02-3-504/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
Broj 6 - Strana 432
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
ODLUKU
237.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 1/04 i 11/04), člana 12. tačka 3. i članom
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03),
člana 9. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09)
i člana 95 i 97 Poslovnika Skupštine Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 05/04), Skupština Unskosanskog kantona na 34. sjednici održanoj dana
28.03.2013.godine, donijela je sljedeću:
ODLUKU
o konačnom imenovanju člana Komisije za
koncesije Unsko-sanskog kantona
I
Za člana Komisije za koncesije Unsko-sanskog
kantona imenuje se Mirsad Šahinović, dipl. ing.
rudarstva.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 01-02-3-498/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
238.
Na osnovu člana 11. m) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 1/04 i 11/04), člana 25. Zakona
o pravobranilaštvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 20/04), člana 95 i 97
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
05/04), Skupština Unsko-sanskog kantona na
34. sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine,
donijela je sljedeću:
o davanju saglasnosti na Rješenje o
imenovanju Kantonalnog pravobranioca
I
Daje se saglasnost na Rješenje Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2450/2013 od
14.02.2013. godine, kojim se Ćoralić Vahid, dipl.
pravnik imenuje za Kantonalnog pravobranioca.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
Broj 01-02-3-497/13
28. marta 2013. godine
Bihać
239.
Na osnovu člana 16. i člana 18. stav (3)
Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/08), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 12/03 i 34/03), člana 25. Zakona
o pravobranilaštvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 20/04), Vlada Unskosanskog kantona, na sjednici održanoj dana
14.02.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Kantonalnog pravobranioca
I
Ovim Rješenjem, a u skladu sa relevantnom
dokumentacijom, utvrđenom rang listom,
prijedlogom ministra Ministarstva pravosuđa i
uprave, te u skladu sa sa odredbama i principima
utvrđenim u članovima 3. i 12. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, za Kantonalnog
pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo
Bihać, imenuje se Ćoralić Vahid.
II
Kantonalni pravobranilac imenuje se na
mandat od četiri godine i može biti ponovo
imenovan.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja
saglasnosti od strane Skupštine Unsko-sanskog
kantona i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2450/2013
14. februara 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
privrede
Redžo Kurbegović,
dipl. menager
240.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, na
nastavku 34. sjednice održane dana 02.04.2013.
godine, Skupština Unsko-sanskog kantona,
donosi:
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Program rada JU Arhiv Unskosanskog kantona za 2013.godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-506/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
Broj 6 - Strana 433
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-505/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
242.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na nastavku
34. sjednice održane dana 02.04.2013.godine,
donosi:
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Plan i program rada JU Pedagoški
zavod Unsko-sanskog kantona u školskoj
2012/2013. godini.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-503/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
243.
241.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na nastavku
34. sjednice, održane dana 02.04.2013.godine
donosi:
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Plan i program i rada JU
Kantonalna i univerzitetska biblioteka za 2013.
godinu.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04),
na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona,
Skupština Unsko-sanskog kantona, na nastavku
34. sjednice održane dana 02.04.2013.godine,
donosi:
ZAKLJUČAK
I
Predlaže se Vladi Unsko-sanskog kantona, da
izuzme “grant za kulturu i sport” iz odluke Vlade
Unsko-sanskog kantona o smanjenju troškova za
25% svim budžetskim korisnicima.
Broj 6 - Strana 434
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-510/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
244.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:5/04),
na prijedlog Komisije za budžet ekonomskofinansijsku politiku Skupština Unsko-sanskog
kantona, na nastavku 34. sjednice održane dana
02.04.2013.godine, donosi:
ZAKLJUČAK
I
Predlaže se Vladi Unsko-sanskog kantona i
nadležnom ministarstvu da zbog nužnosti sanacije
krova, JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka,
hitno iznađu neophodna finansijska sredstva.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-509/13
2. aprila 2013. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić,
dipl. pravnik
245.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013.godine, donosi
ODLUKU
I
Vlada Unsko-sanskog kantona daje saglasnost
na prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog
ugovora za službenike organa uprave i sudske
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
15. aprila 2013.
dostavljen uz akt Federalnog ministarstva pravde,
Sarajevo broj: 03-49-875/13 od 26.02.2013.
godine.
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva pravosuđa
i uprave Andrej Mamontov da ispred Vlade
Unsko-sanskog kantona potpiše izmjene i dopune
Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave
i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2523/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
246.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 6. Odluke
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171890/2012 od 05.09.2012.godine, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Pravilnik o radu Registra
administrativnih postupaka Unsko-sanskog
kantona koji je donijelo Administrativno tijelo
imenovano Rješenjem Premijera Kantona broj:
03/1-05-11281-1/2012 od 14.01.2012.godine
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2526/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
247.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-70/12 od 31.05.2012.
godine, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Aneks I Ugovora o
koncesiji Br. KU 017/2004 od 15.07.2004. godine
za istraživanje i eksploataciju ciglarske gline na
ležištu “Čukunovo brdo” u općini Cazin zaključen
između Ministarstva privrede Unsko-sanskog
kantona (Koncesora) i privrednog društva “I CRNI” d.o.o. Cazin ( Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks I Ugovora iz tačke I ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2527/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
248.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08) po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-71/12 od 07.06.2012.
godine na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Aneks I Ugovora o
koncesiji Br. KU 009/2002 od 31.12.2002. godine
za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu
“Pandurica” u općini Velika Kladuša zaključen
između Ministarstva privrede Unsko-sanskog
kantona (Koncesora) i privrednog društva
“Grupex” d.d. Velika Kladuša ( Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks I Ugovora iz tačke I ove Odluke.
Broj 6 - Strana 435
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2528/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
249.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-73/12 od 29.08.2012.
godine, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Aneks II Ugovora o
koncesiji Br. KU 002/2002 od 22.04.2002. godine
za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu
“Pjeskana” u općini Velika Kladuša zaključen
između Ministarstva privrede Unsko-sanskog
kantona (Koncesora) i privrednog društva
“Grupex” d.d. Velika Kladuša (Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks II Ugovora iz tačke I ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2529/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
250.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08) po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: M-72/12 od 29.08.2012.
godine, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
21.03.2013. godine, donosi
Broj 6 - Strana 436
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
ODLUKU
Član 2.
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Daje se saglasnost na Aneks II Ugovora o
koncesiji Br. KU 002/2002 od 22.04.2002. godine
za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu
“Ilića Do” u općini Bosanska Krupa zaključen
između Ministarstva privrede Unsko-sanskog
kantona (Koncesora) i privrednog društva
“Kloster-Meier Majdan” d.o.o. Bosanska Krupa
(Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede da
potpiše Aneks II Ugovora iz tačke I ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2548/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 03-017-2530/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
252.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 27. stav 6.
Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09) na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj 21.03.2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017315/2001 od 26.10.2001. godine
251.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 27. stav
6. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09), na
prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj 21.03.2013.
godine, donosi
ODLUKU
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-315/2001 od
26.10.2001. godine u tački IV stav 2. i 3. se
mijenjaju i glase:
“Za vrijeme trajanja koncesionog prava
“GRUPEX” d.d. Velika Kladuša dužan je na ime
koncesione naknade plaćati 0,80 KM/m3 čvrste
mase krečnjaka koji se eksploatiše.
o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017308/2001 od 26.10.2001. godine
Za korištenje zemljišta u državnoj svojini na
prostoru koji je predmet koncesionog ugovora,
Koncesionar je dužan plaćati naknadu Koncesoru
u iznosu od 0,10 KM/m2 godišnje.”
Član 1.
Član 2.
U Odluci broj: 03-017-308/2001 od
26.10.2001. godine u tački IV stav 3. se mijenja
i glasi:
“Za korištenje zemljišta u državnoj svojini na
prostoru koji je predmet koncesionog ugovora,
Koncesionar je dužan plaćati naknadu Koncesoru
u iznosu od 0,10 KM/m2 godišnje.”
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2531/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
253.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine,
donosi
Red.
broj
1.
NAZIV
PROGRAMA
Tekući grant
“Subvencije javnim
ustanovama-zdravstvena
zaštita osoba Romske
nacionalnosti”
Odluke, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
izvijestit će Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
ove
Odluke
starat
će
se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
Zdravstvene
ustanove na području
Unsko-sanskog
kantona
IZNOS KM
(sredstva
Budžeta USK)
4.500,00
254.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08 ), a u vezi
sa članovima 46. i 47. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
1/13), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj 21.03.2013. godine,
donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućih grantova - isplate stipendija
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-2538/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj
1/13) Tekućeg granta, utvrđenog u razdjelu 17,
ekonomski kod 614 400 HAO010 “Subvencije
javnim ustanovama-zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti”, kako slijedi:
Za izvršene usluge
zdravstvene zaštite u
2013. godini (plaćanje će
se vršiti na osnovu faktura
zdravstvenih ustanova)
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
izvršenju
o usvajanju Programa utroška sredstava
Tekućeg granta “Subvencije javnim
ustanovama-zdravstvena zaštita osoba
Romske nacionalnosti” iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu
SVRHA PROGRAMA
II
O
Broj 6 - Strana 437
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
za 2013. godinu utvrđenih u razdjelu 18, glava
01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614
200, subanalitika IAM001 – isplate stipendija za
akademsku 2012/13. godinu u iznosu od:
Broj 6 - Strana 438
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
200.000,00 KM
(slovima: dvijestotinehiljada KM)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke namjenjena
su za isplatu 200 stipendija za redovne studente
s područja Unsko – sanskog kantona, kojima se
dodijeljuju stipendije u skladu sa Pravilnikom o
kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranja
smještaja i ishrane u studentskim domovima
redovnih studenata s područja Unsko – sanskog
kantona državljana Bosne i Hercegovine broj:
10-02-4935-1/2012 od 14.05.2012.godine.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture
i sporta će izvještaj dostaviti Vladi kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2540/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2013.
i sporta utvrđenih u razdjelu 18, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614
200, subanalitika IAM003, pozicija Transfer za
izdavačku djelatnost Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu u iznosu od:
8.000,00 KM
(slovima: osamhiljada KM)
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu s Programom utroška sredstava – Transfer
za izdavačku djelatnost, koji je sastavni dio ove
Odluke.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta će izvještaj dostaviti Vladi Unsko-sanskog
kantona shodno odredbama Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
V
255.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi s članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 1/13),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava –
Transfer za izdavačku djelatnost utvrđen
Budžetom Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2541/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
256.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 21.03.2013. godine, donosi
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 439
ODLUKU
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
granta pojedincima - učenicima i studentima
za 2013. godinu
o usvajanju Programa utroška sredstava
granta pojedincima – zdravstveno osiguranje
učenika i studenata za 2013. godinu
I
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 200,
subanalitika IAM004, pozicija – Ostali grantovi
pojedincima - učenicima i studentima za 2013.
godinu u iznosu od :
Usvaja se Program utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
utvrđenih u razdjelu 18, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614 200,
subanalitika IAM005, pozicija – Ostali grantovi
pojedincima – Zdravstveno osiguranje učenika i
studenata za 2013. godinu u iznosu od:
40.000,00 KM
100.000,00 KM
(slovima: četrdesethiljada KM)
(slovima: stotinuhiljada KM)
II
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava ostali
grantovi pojedincima – učenicima i studentima,
koji je sastavni dio ove Odluke.
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se
u skladu s Programom utroška sredstava ostali
grantovi pojedincima – učenicima i studentima,
koji je sastavni dio ove Odluke.
III
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta će polugodišnji izvještaj dostaviti
Vladi Kantona.
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta će polugodišnji izvještaj dostaviti
Vladi Kantona.
IV
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2542/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 03-017-2543/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
257.
258.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 21.03.2013. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 40. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 1/13), članova 10. i 29. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
Broj 6 - Strana 440
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
7/08 i 4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 21.03. 2013. godine, donosi
ODLUKU
o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Ovom Odlukom utvrđuje se 1 (jedna) vrsta,
osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih
Šifra
A-1
Vrsta proizvodnje
Sufinansiranje laboratorijskih
pretraga mlijeka i nabavke goriva
za proljetnu sjetvu 2013. godine
15. aprila 2013.
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(u daljem tekstu: Novčane podrške) iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013.godinu.
II
Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji ostvaruju se za sljedeću vrstu
podrški:
Jedinica
mjere
Iznos u
KM / jed
mjere
Obim
proizvodnje
Ukupno
KM
Litar
0,11
17.272.727,00
1.900.000,00
UKUPNO 1. DIO:
III
1) a) N ovčanu podršku za Sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka
i nabavke goriva ostvaruju proizvođači
mlijeka koji su plasirali mlijeko
registriranom otkupljivaču mlijeka na
području Unsko-sanskog kantona u III i
IV kvartalu 2012.godine. Visina podrške
iznosi 0,11 KM/litar isporučenog mlijeka.
Najmanja količina plasiranog mlijeka za
koju se može ostvariti novčana podrška
iznosi 500 litara.
b) Za ovu vrstu novčane podrške kandidati
moraju ispunjavati odredbe člana 7. stava 1)
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unskosanskom kantonu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 7/08 i 4/12).
IV
Novčane podrške se ostvaruju na način
propisan u Uputstvu za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2013. godinu Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona
(u daljem tekstu: Ministarstvo).
V
Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VI
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija,
da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave na kraju
Budžetske godine izvještaj i analizu o realizaciji
novčanih podrški iz ove Odluke.
VII
Ova Odluka bit će sastavni dio Odluke o
vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013.godinu.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
VIII
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Ministarstvo finansija - Trezor, svako
u okviru svojih nadležnosti.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2537/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
259.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za
Broj 6 - Strana 441
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona”, broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013.godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013
kako slijedi:
RB.
Naziv programa
Primalac
Iznos u KM
1.
“Nakon 20 godina” - Okupljanje žena učesnica
i žrtava rata povodom 8. marta
Organizacija “Žene učesnice i žene
žrtve rata Unsko-sanskog kantona”
2.000,00 KM
2.
Zbornik dokumenata i podataka u odbrambenooslobodilačkom ratu 1991-1995. godine na
Unsko-sanskom području, autora generala
Fadila Hasanagića
Savez dobitnika najvećih ratnih
priznanja i odlikovanja Unskosanskog kantona
3.000,00 KM
3.
Knjiga “Genocid u Ključu”, autora dr.sci. Muje
Begića
Savez dobitnika najvećih ratnih
priznanja i odlikovanja Unskosanskog kantona
1.500,00 KM
4.
Posjeta logoru Batković Bijeljina
Udruženje logoraša Sanski Most
1.500,00 KM
UKUPNO:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 GAN013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Organizacija “Žene učesnice i
žene žrtve rata Unsko-sanskog kantona”, Savez
dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja
Unsko-sanskog kantona i Udruženje logoraša
Sanski Most da Ministarstvu za pitanja boraca
8.000,00 KM
dostavi izvještaj o utrošku doznačenih sredstava
iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom
izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
Broj 6 - Strana 442
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2539/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2013.
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
260.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj:1/2013), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
RB.
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013.godinu, razdjel 16, glava
01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod
0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013 kako
slijedi:
Naziv programa
1.
Fondacija za utvrđivanje istine o stradanju
civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika
Bosanske Krajine
2.
UKUPNO:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 GAN013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Savez demobilisanih boraca
odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 da
Ministarstvu za pitanja boraca dostavi izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013.godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Ministarstvo finansija svako u okviru
svojih nadležnosti.
Primalac
Iznos u KM
Savez udruženja demobilisanih
boraca odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995
5.000,00 KM
5.000,00 KM
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2590/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
261.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 139. Zakona
o srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 17/12) i člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora “Mješovita srednja škola” Bužim
I
Do konačnog imenovanja člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola” Bužim, iz
reda osnivača za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Duranović Sejfudin – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2557/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
262.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
Broj 6 - Strana 443
1. Alijagić Mersiha – ispred osnivača
2. Dizdarević Mirela – iz reda zaposlenih
3. Talić Alema – iz reda zaposlenih
4. Tulić Alma – ispred roditelja
5. Ičanović Nesiba - ispred roditelja
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2558/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
263.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana 14.
Zakona o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/09 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać
I
o imenovanju članova privremenog
Upravnog odbora Javne ustanove “Dječije
obdanište i Dom učenika” Bosanska Krupa
Za članove Upravnog odbora JU “Dječiji
vrtić” Bihać, imenuju se:
I
Do okončanja izbora i imenovanja članova
Upravnog
odbora Javne ustanove “Dječije
obdanište i Dom učenika” Bosanska Krupa
na način i postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj:12/03 i 34/03), za članove privremenog
Upravnog odbora, a najviše do 60 dana imenuju
se:
2. Markovinović Ljiljana - odgajatelj, član iz reda
zaposlenih
1. Delić Jasminka – odgajatelj, član iz reda
zaposlenih
3. Hadžić Eveldita - diplomirani pravnik, član iz
reda roditelja
4. Suljić Zehrija - viša medicinska sestra, član iz
reda roditelja
II
Mandat imenovanih člana Upravnog odbora
traje četiri godine od dana imenovanja.
Broj 6 - Strana 444
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u”Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2559/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/09 i 3/04) i člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Upravnog odbora Javne ustanove “Dječiji
vrtić”Bihać, iz reda osnivačana način i postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), za
privremenog člana Upravnog odbora, na period
do 60 dana imenuje se:
- Ramić Ajla, dipl.pravnik - član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2560/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 17/12), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
dr. sci. Hamdija Lipovača
264.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
265.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 139. Zakona o
15. aprila 2013.
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora JU I
Srednja škola “Dr. Husein Džanić”
Velika Kladuša
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU I Srednja škola “Dr. Husein Džanić”
Velika Kladuša imenovani Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1713/2009
od 30.06.2009. godine, i to:
1. Zahirović Velimir – iz reda osnivača škole
2. Kovačević Nijaz – iz reda zaposlenih
3. Tabaković Edin – iz reda zaposlenih
4. Palić Zlatko – ispred roditelja
5. Behrić Sulejman – član iz reda lokalne
zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2561/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
266.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 139. Zakona o
srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 17/12), te člana 4. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj:12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013. godine, donosi
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU I Srednja škola “Dr. Husein
Džanić” Velika Kladuša
I
Do konačnog imenovanja članova Školskog
odbora JU I Srednja škola “Dr. Husein Džanić”
Velika Kladuša za članove privremenog Školskog
odbora, a najviše na period do 60 dana imenuju
se:
1. Renato Đogić – član iz reda osnivača škole
2. Jadranka Ugarak – član iz reda zaposlenih
3. Mersudin Sinanović – član iz reda zaposlenih
4. Mirso Keserović – član ispred roditelja
5. Adel Eskić – član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2562/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
267.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 139. Zakona o
srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 17/12), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora JU
“II Srednja škola” Velika Kladuša
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Velika Kladuša
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1714/2009 od 30.06.2009.
godine i broj: 03-017-2298/2012 od 25.12.2012.
godine, i to:
1. Sijamhodžić Mejrema – iz reda osnivača škole
2. Kudić Husnija – iz reda zaposlenih
3. Miljković Mirela – iz reda zaposlenih
4. Duraković Zuhdija – ispred roditelja
Broj 6 - Strana 445
5. Okanović Senad – član iz reda lokalne
zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2563/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
268.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 139. Zakona o
srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 17/12), te člana 4. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj:12/03 i 34/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Velika Kladuša
I
Do konačnog imenovanja članova Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Velika Kladuša za
članove privremenog Školskog odbora, a najviše
na period do 60 dana imenuju se:
1. Elvir Đogić – član iz reda osnivača škole
2. Midheta Smailbegović – član iz reda zaposlenih
3. Šemsa Ljajić – član iz reda zaposlenih
4. Hasan Kljajić – član ispred roditelja
5. Sunita Skenderović – član iz reda lokalne
zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2564/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 6 - Strana 446
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
RJEŠENJE
269.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona
o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
5/2004), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU “Harmani I” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU “Harmani I” Bihać imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1650/2009 od 30.06.2009. godine i broj:
03-017-2212/2010 od 10.06.2010.godine to:
1. Budimlić Zlatko – iz reda osnivača škole
2. Salihodžić Alma – iz reda zaposlenih
3. Mahmić Kajtezović Himzija – iz reda
zaposlenih
4. Suljević Zemka – ispred roditelja
5. Tatlić Armin– član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2565/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
270.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Harmani I” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Harmani
I” Bihać,na način i po postupku predviđenom
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na period
do 60 dana imenuju se:
1. Kurić Ismet – iz reda osnivača
2. Mahmić-Kajtezović
zaposlenih
Himzija
–
iz
reda
3. Burnić Hatidže – iz reda zaposlenih
4. Baličevac Ahmedin – iz reda roditelja
5. Akmadžić Dženan – ispred lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2566/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
271.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Pećigrad” Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Pećigrad” Cazin,
na način i po postupku predviđenom Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
1. Beganović Nermin– iz reda osnivača
2. Kajtazović Suada – iz reda zaposlenih
3. Merdanović Šerifa– iz reda zaposlenih
4. Beganović Mevlida – iz reda roditelja
5. Sabljaković Amel – ispred lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2569/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
272.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona
o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/04), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ” Pećigrad” Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU OŠ “Pećigrad”Cazin imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1666/2009 od 30.06.2009. godine i broj:
03-017-2225/2010 od 10.06.2010.godine, i to:
Broj 6 - Strana 447
1. Mujagić Suada – iz reda osnivača škole
2. Kajtezović Suvada – iz reda zaposlenih
3. Merdanović Šerifa – iz reda zaposlenih
4. Sabljaković Besima – ispred roditelja
5. Beganović Nermin– član iz reda lokalne
zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2568/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
273.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin,
na način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
1. Šišić Sedin – iz reda osnivača
2. Handanagić Mina – iz reda zaposlenih
3. Hamulić Azmira– iz reda zaposlenih
4. Semanić Haris – iz reda roditelja
5. Velić Armin – ispred lokalne zajednice
Broj 6 - Strana 448
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2574/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
15. aprila 2013.
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
dr. sci. Hamdija Lipovača
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Tržačka Raštela”
274.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana155. Zakona
o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/04), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine,donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Cazin II” Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU OŠ “ Cazin II” Cazin imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-555/2011 od 05.07.2011. godine, i to:
1. Hairlahović Lejla – iz reda zaposlenih
2. Kovačević Emira – iz reda zaposlenih
3. Hadžalić Asim– ispred roditelja
4. Šišić Sedin– član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2573/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
275.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Tržačka
Raštela”, iz reda osnivača,na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora na period do 60 dana, imenuje se:
- Duraković Enes – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2572/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
276.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Tržačka Raštela”
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Tržačka
Raštela” imenuju se:
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Šumar Merima – iz reda zaposlenih
2. Pjanić Ervina – iz reda zaposlenih
3. Škrgić Merisa – ispred roditelja
4. Nuhanović Memaga – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2571/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
277.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Kulen Vakuf-Orašac.
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Kulen VakufOrašac”, na način i po postupku predviđenom
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na period
do 60 dana imenuju se:
1. Šušnjar Mujo – iz reda osnivača
2. Omerdić Zemka – iz reda zaposlenih
3. Ćemalović Emina– iz reda zaposlenih
Broj 6 - Strana 449
4. Kozlica Fuad – iz reda roditelja
5. Alivuk Edin – ispred lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2577/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
278.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona
o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/2004), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Kulen Vakuf-Orašac
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU OŠ “Kulen Vakuf-Orašac” imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1656/2009 od 30.06.2009. godine, broj:
03-017-1970/2012 od 13.09.2012. godine i broj:
03-017-2511/2013 od 07.03.2013. godine, i to:
1. Hrnjica Damir – iz reda osnivača
2. Ćemalović Emina – iz reda zaposlenih
3. Đulović Ibrahim – iz reda zaposlenih
4. Vojić Elvira – ispred roditelja
5. Avdagić Adaleta– član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2576/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 6 - Strana 450
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
279.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Gata Ilidža-Vrsta” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Gata
Ilidža - Vrsta” Bihać, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na period
do 60 dana imenuju se:
1. Keškić Mehmed – iz reda osnivača
2. Felić Elvira – iz reda zaposlenih
3. Fatkić Rifet– iz reda zaposlenih
4. Bašanović Refik – iz reda roditelja
5. Zolić Mirzet – ispred lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2580/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
280.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona
o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
15. aprila 2013.
5/2004), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Gata Ilidža-Vrsta” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU OŠ “Gata Ilidža-Vrsta” Bihać
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1655/2009 od 30.06.2009.
godine, i to:
1. Toromanović Selma – iz reda osnivača
2. Rekanović Merima – iz reda zaposlenih
3. Felić Mirsada – iz reda zaposlenih
4. Selimović Muhamed– ispred roditelja
5. Felić Asim– član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2579/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
281.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08),člana 25. Zakona
o ustanovama ( “Službeni list RBiH” broj 6/92,
8/93 i 13/94), člana 4. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03) i člana 12. Odluke o preuzimanju prava
i obaveza osnivača prema JU Regionalni muzej
Pounja Bihać (“Službeni glasnik Unsko –
sanskog kantona” broj:9/98 i 10/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj 21.03.2013. godine, donosi
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko-sanskog kantona
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Muzej Unsko
– sanskog kantona na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), za članove
privremenog Upravnog odbora, a najviše na
period do 60 dana imenuju se:
1. Nuhić Asmir, dipl.ecc.
2. Oraščanin Selma, dipl.pravnik
3. Delić-Ibukić Ahmet
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2582/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
282.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03) i člana 19.
Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/12 i
10/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog
odbora JU “Razvojna Agencija Unskosanskog kantona”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Nadzornog odbora JU “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona”, na način i po
postupku predviđenom Zakonom o ministarskim,
Broj 6 - Strana 451
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
Bosne i Hercegovine, za članove privremenog
Upravnog odbora, a najviše do 60 dana, imenuju
se:
1. Adnan Habibija
2. Samir Medić
3. Fuad Hadžiabdić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2588/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
283.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03) i člana 19.
Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/12 i
10/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova privremenog
Nadzornog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Razrješavaju se članovi privremenog
Nadzornog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona” imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0172051/2012 od 04.10.2012. godine, i to:
1. Selime Pozderac, predsjednik,
2. Senad Bišćević, član
3. Davor Bates, član
Broj 6 - Strana 452
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2587/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
284.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03) i člana 17. stav
2. Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/12 i
10/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”, na
način i po postupku predviđenom Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine, za članove
privremenog Upravnog odbora, a najviše do 60
dana, imenuju se:
1. Edin Goretić
2. Alma Kadić
3. Amel Nazić
4. Aida Šabić
5. Sanela Prošić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-2586/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2013.
285.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 4. stav
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03) i člana 17. stav
2. Odluke o osnivanju Javne ustanove “Razvojna
Agencija Unsko-sanskog kantona” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 4/12 i
10/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 21.03.2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova privremenog
Upravnog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Razrješavaju se članovi privremenog
Upravnog odbora JU “Razvojna Agencija Unskosanskog kantona” imenovani Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj:03-017-2049/2012
od 04.10.2012. godine, i to:
1. Midhat Zečević, predsjednik
2. Dajana Baier, član
3. Alen Lipovača, član
4. Rasim Hadžipašić, član
5. Vinko Pavić, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2585/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
286.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 453
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), za članove privremenog Školskog odbora,
a najviše na period do 60 dana imenuju se:
RJEŠENJE
1. Bećirević Ramiz – iz reda lokalne zajednice,
predsjednik
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Bužim” Bužim
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Bužim” Bužim iz
reda osnivača,na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za privremenog člana Školskog odbora, na period
do 60 dana, imenuje se:
- Velić Armin – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2556/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
287.
Na onovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona o
osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
5/04) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “ Šturlić” Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Šturlić” Cazin,
na način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
2. Tričić Samir - ispred osnivača
3. Kovačević Nisvet – ispred roditelja
4. Bajrektarević Kemal – iz reda zaposlenih
5. Dizdarević Mirsada – iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2554/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
288.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona o
osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/04), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Šturlić” Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odboru JU OŠ “Šturlić” Cazin imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1673/2009 od 30.06.2009. godine, prije
isteka mandata i to:
1. Džehverović Senad – iz reda zaposlenih
2. Dizdarević Sedin – iz reda zaposlenih
3. Dervišević Vehab – ispred roditelja
4. Bećirević Ramiz – iz reda lokalne zajednice
Broj 6 - Strana 454
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2553/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2013.
( “Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
5/04) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj:12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
289.
RJEŠENJE
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona o
osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
5/04), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 21.03.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Ćoralići” Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odboru JU OŠ “Ćoralići” Cazin imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1672/2009 od 30.06.2009. godine, prije
isteka mandata i to:
1. Keškić Edin – iz reda osnivača škole
2. Muhamedagić Amra – iz reda zaposlenih
3. Muratspahić Hasan – iz reda zaposlenih
4. Samardžić Izet – ispred roditelja
5. Žunić Edin – iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2550/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
290.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), člana 155. Zakona o
osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju
o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Ćoralići” Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ “Ćoralići” Cazin,
na način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
broj:12/03 i 34/03), za članove privremenog
Školskog odbora, a najviše na period do 60 dana
imenuju se:
1. Zuhad Porčić – iz reda lokalne zajednice,
predsjednik
2. Hajrudin Tahirović - ispred osnivača
3. Asim Kovačević – ispred roditelja
4. Muhamed Osmanagić – iz reda zaposlenih
5. Esmir Mesić – iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-2551/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
291.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
Broj 6 - Strana 455
II. PRAVA
I
Član 2.
Daje se saglasnost na Pravilnik o kriterijima
i postupku za odobravanje jednokratne novčane
pomoći članovima boračkih populacija.
(1) Pravo na dodjelu jednokratne novčane
ostvaruje se u vidu:
- naknade dijela troškova liječenja,
- naknade dijela troškova redovnog i vanrednog
školovanja,
- novčane pomoći zbog lošeg općeg imovnog
stanja.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 03-017-2525/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
(2) Dijete poginulog, umrlog, nestalog
branioca ostvaruje pravo iz stava (1) ovog člana,
bez obzira na godine života.
Član 3.
292.
Na osnovu člana 56. i 68. Zakona o
organizaciji uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine” broj: 35/05) i člana 45.
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 3/05, 1/09 i 29/12),
uz saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona,
Ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
donosi:
PRAVILNIK
O kriterijima i postupku za odobravanje
jednokratne novčane pomoći članovima
boračkih populacija
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način
i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu
novčanu pomoć, koju mogu ostvariti lica iz
člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 3/05, 1/09 i 29/12
- u daljnjem tekstu: Zakon), kao i članovi njihove
uže porodice.
(2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
ostvaruju i lica iz člana 2. Zakona sa prebivalištem
van Unsko-sanskog kantona u općinama Prijedor,
Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska
Gradiška i Bosanska Kostajnica.
Lica iz člana 2. ovog Pravilnika imaju pravo
na dodjelu jednokratne novčane pomoći za sebe,
kao i člana uže porodice u slučajevima navedenim
u članu 2. ovog Pravilnika.
Član 4.
Novčana sredstva odobravaju se samo jednom
u toku budžetske godine za podnosioca prijave u
svrhu naknade dijela troškova liječenja, naknade
dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja
za sva 3 (tri) ciklusa obrazovanja i novčane
pomoći zbog lošeg općeg imovnog stanja.
Član 5.
Liječenje u smislu ovog Pravilnika ne
smatra se banjsko-klimatsko liječenje i nabavka
ortopedskih pomagala.
Član 6.
(1) Ukoliko je podnosilac prijave ili član
njegove uže porodice, za kojeg se podnosi
prijava, ostvario pravo na stipendiju/subvenciju
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za tekuću
Budžetsku godinu odnosno akademsku godinu
ili ako je ostvario pravo na novčanu pomoć za
redovno i vanredno školovanje od Općine po
mjestu prebivališta/boravišta, ne može ostvariti
pravo na jednokratnu novčanu pomoć za naknadu
dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja.
(2) Ukoliko je lice iz člana 2. Zakona sa
prebivalištem van Unsko-sanskog kantona u
općinama pobrojanim u članu 5. stav 2. Zakona
podnio prijavu za sebe ili član njegove uže
porodice u svrhu naknade dijela troškova
rednovnog i vanrednog školovanja, a ostvario je
pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendija
sa područja prebivališta, ne može ostvariti pravo
Broj 6 - Strana 456
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
na jednokratnu novčanu pomoć za naknadu dijela
troškova redovnog i vanrednog školovanja.
Član 7.
(Postupak ostvarivanja prava)
(1) Ostvarivanje prava iz člana 2. ovog
Pravilnika vrši se putem Javnog poziva za
podnošenje prijava za ostvarivanje prava na
dodjelu jednokratne novčane pomoći.
(2) Ministar Ministarstva u toku kalendarske
godine objavljuje 2 (dva) puta Javni poziv za
podnošenje prijava za ostvarivanje prava na
dodjelu jednokratne novčane pomoći.
(3) Ministarstvo objavljuje Javni poziv u
sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj
ploči Ministarstva.
(4) Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest)
dana računajući od dana objave Javnog poziva
u sredstvima javnog informisanja ili od dana
objave na oglasnoj ploči Ministarstva, odnosno
od posljednje objave.
Član 8.
(Podnošenje prijava na
propisanim obrascima)
(1) Lica iz člana 2. ovog Pravilnika ostvaruju
pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći
prijavom na Javni poziv na posebnom obrascu
sa navedenom dokumentacija koju svake godine
priprema Ministarstvo.
(2) Prijave sa potrebnom dokumentacijom
po Javnom pozivu podnose se Ministarstvu
sa naznakom “za Javni poziv za odobravanje
jednokratne novčane pomoći”, a predaju se
pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona ili šalju
preporučeno putem pošte.
Član 9.
(Obavezna dokumentacija)
(1) Uz prijavu na Javni poziv za ostvarivanje
prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći,
podnosilac prijave je dužan priložiti sljedeće:
a) osnovni dokumenti
1. Prijava sa tačnom adresom i brojem kontakt
telefona;
2. Rješenje o priznatom statusu ili Uvjerenje
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
matične općine o priznatom statusu u skladu
sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i
članova njihovih porodica (Službeni glasnik
USK-a broj: 3/05, 1/09 i 29/12), Zakonom o
pravima branilaca i članova njihovih porodica
15. aprila 2013.
(“Službene novine Federacije BiH” br. 33/04,
56/05, 70/07) i Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
članova njihovih porodica (“Službene novine
Federacije BiH” broj 70/05 i 70/06);
3. Dokaz o mjestu prebivališta / boravišta
podnosioca prijave (Uvjerenje CIPS);
4. Kućna lista;
5. Kopija tekućeg računa banke ili ovjerena
potvrda banke sa brojem tekućeg računa
podnosioca prijave.
b) posebni dokumenti
1) za naknadu dijela troškova liječenja
1. Uvjerenje da se podnosilac prijave i punoljetni
članovi uže porodice nalaze na evidenciji
Službe za zapošljavanje (za nezaposlene) ili
dokaz o visini primanja (po osnovu radnog
odnosa, boračko-invalidske zaštite, PIO/MIO,
samostalne djelatnosti i drugih osnova), ili da
nemaju riješen radno-pravni status (preduzeća
u stečaju i likvidaciji, preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena
radnih odnosa i sl.) ili dokaz o redovnom
školovanju;
2. Potpunu dokumentaciju izdatu od ljekara
odgovarajuće specijalnosti sa kontinuitetom
liječenja;
3. Predračun/račun troškova liječenja, odnosno
nabavke lijekova;
4. Po potrebi i ostali dokumenti.
2) za naknadu dijela troškova redovnog i
vanrednog školovanja
1. Uvjerenje da se podnosilac prijave i punoljetni
članovi uže porodice nalaze na evidenciji
Službe za zapošljavanje (za nezaposlene) ili
dokaz o visini primanja (po osnovu radnog
odnosa, boračko-invalidske zaštite, PIO/MIO,
samostalne djelatnosti i drugih osnova) ili da
nemaju riješen radno-pravni status (preduzeća
u stečaju i likvidaciji, preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena
radnih odnosa i sl.) ili dokaz o redovnom
školovanju;
2. Uvjerenje obrazovne ustanove iz koje je
vidljivo da je podnosilac prijave ili član uže
porodice upisan u tekuću školsku godinu;
3. Račun sa specifikacijom usluga i cijena
troškova školovanja;
4. Po potrebi i ostali dokumenti.
3) za novčanu pomoć zbog lošeg općeg
imovnog stanja
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Uvjerenje da se podnosilac prijave i punoljetni
članovi uže porodice nalaze na evidenciji
Službe za zapošljavanje (za nezaposlene) ili
dokaz o visini primanja (po osnovu radnog
odnosa, boračko-invalidske zaštite, PIO/MIO,
samostalne djelatnosti i drugih osnova), ili da
nemaju riješen radno-pravni status (preduzeća
u stečaju i likvidaciji, preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena
radnih odnosa i sl.), ili dokaz o redovnom
školovanju;
2. Ostali dokazi kojim se potvrđuje teško
finansijsko stanje podnosioca prijave;
(2) Tražena dokumentacija predaje se u
orginalu ili kao ovjerena fotokopija, te ne može
biti starija od šest mjeseci.
Član 10.
(1) Javne isprave koje je u propisanom obliku
izdao strani državni organ, s kojim Bosna i
Hercegovina ima zaključene međunarodne
ugovore, imaju značaj jave isprave u Bosni i
Hercegovini u skladu sa tim ugovorima.
(2) Javne isprave koje je izdao strani državni
organ, s kojima Bosna i Hercegovina nema
zaključene međunarodne ugovore o priznavanju
važnosti javnih isprava, važe ako sadrže sve
elemente propisane odgovarajućim međunarodnim
konvencijama i pod uslovom reciprociteta čije
postojanje utvrđuje ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine na temelju prethodno pribavljenog
mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne
i Hercegovine u skladu sa Zakonom o važnosti
javnih isprava u Bosni i Hercegovini (“Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine “, br. 23/04).
Član 11.
(Rok važenja podnesene prijave)
Podnesena prijava iz člana 8. ovog Pravilnika
važi samo za objavljeni Javni poziv i u svrhu za
koju je podnosilac prijave aplicirao.
Član 12.
(Način raspodjele sredstava po Javnom
pozivu i zahtjevu za hitne i
posebne slučajeve)
(1) Raspodjela sredstva koja su planirana
Budžetom za jednokratne novčane pomoći vrši se
na način da se 80% ukupnih sredstava za svaku
namjenu jednokratne novčane pomoći dodjeljuje
putem Javnog poziva.
Broj 6 - Strana 457
(2) Preostala dio sredstva od 20% dodjeljuju se
u hitnim i posebnim slučajevima licima iz člana
2. ovog Pravilnika.
Član 13.
(1) U hitnim i posebnim slučajevima može se
odobriti jednokratna novčana pomoć licima iz
člana 2. ovog Pravilnika.
(2) Novčana pomoć iz prethodnog stava može
se odobriti samo onim licima koja nisu ostvarila
pravo na jednokratnu novčanu pomoć putem
Javnog poziva u tekućoj Budžetskoj godini.
(3) Sredstva za hitne i posebne slučajeve se
raspodjeljuju na sljedeći način:
a) za jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima
teških oboljenja u iznosu najviše do 2.000,00
KM,
b) za jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima
sticanja zvanja magistra i doktora nauka u
iznosu najviše do 1.000,00 KM,
c) za jednokratnu novčanu pomoć zbog teške
materijalne situacije u iznosu najviše do 500,00
KM.
4) Zahtjev za hitne i posebne slučajeve,
podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu,
a predaje se pisarnici Vlade Unsko-sanskog
kantona.
(5) Prije utvrđivanja visine sredstava i
donošenja odluke o odobravaju novčane pomoći
podnosiocu zahtjeva, Komisija u prethodnom
postupku, a na osnovu priložene dokumentacije,
cijeni hitnost i posebnost podnešenog zahtjeva.
(6) U slučaju osnovanosti zahtjeva Komisija
većinom glasova donosi odluku o visini novčane
pomoći koja se odobrava podnosiocu zahtjeva u
navedenim slučajevima.
III. KOMISIJA ZA JEDNOKRATNE
NOVČANE POMOĆI
Član 14.
(Imenovanje, sastav članova i mandat
Komisije za jednokratne novčane pomoći)
(1) Prijave i zahtjeve za ostvarivanje prava iz
člana 2. ovog Pravilnika, razmatra Komisija za
jednokratne novčane pomoći (u daljem tekstu:
Komisija), koju rješenjem imenuje ministar
Ministarstva na period od jedne godine.
(2) Komisija se sastoji od 3 (tri) člana predsjednika i 2 (dva) člana, s tim da je 1 (jedan)
član iz reda uposlenika Ministarstva, a 1 (jedan)
Broj 6 - Strana 458
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
član je iz reda vanjskih saradnika - stručnjak
određene oblasti.
(3) Administrativno-tehničke poslove za
Komisiju, pripremu sjednice i vođenje zapisnika,
vrši tehnički sekretar, kojeg rješenjem odredi
ministar iz reda uposlenika Ministarstva.
Član 15.
(Rad Komisije)
(1) Komisija održava sjednicu na kojoj
razmatra o dostavljenim prijavama i zahtjevima.
(2) Sjednicu saziva predsjednik Komisije
po vlastitoj inicijativi ili na zahtjev ministra
Ministarstva.
(3) O radu na sjednici Komisije brine se
predsjednik Komisije.
(4) Komisija, ima pravo da provjeri činjenice
za koje je podnosilac prijave ili zahtjeva podnio
dokaze, pismenom prepiskom sa nadležnim
organom ili na drugi način.
Član 16.
(Zapisnik Komisije)
(1) O toku sjednice vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
na sjednici, a naročito o iznesenim prijedlozima i
donesenim zaključcima.
(3) O sastavljanju zapisnika i njegovom
čuvanju stara se zapisničar Komisije.
(4) Komisija je dužna podnijeti izvještaj
ministru Ministarstva nakon provedenog postupka
Javnog poziva, za period koji je utvrđen rješenjem
o imenovanju.
Član 17.
(Način odlučivanja Komisije
i konačna odluka)
Komisija izvršava bodovanje podnesenih
prijava po Javnom pozivu i određuje pojedinačne
iznose po grupama jednokratne novčane pomoći
ako je na sjednici prisutna nadpolovična većina
članova Komisije 2 (dva), s tim da jedan član
Komisije mora biti iz reda vanjskih saradnika
- stručnjak određene oblasti ukoliko se radio o
razmatranju prijava za naknadu dijela troškova
liječenja.
Član 18.
(1) Nakon završetka Javnog poziva i provjere
bitnih činjenica Komisija na sjednici sačinjava
zapisnik sa rang listom podnosilaca prijave, sa
15. aprila 2013.
stanjem činjenica na dan zaključenja Javnog
poziva.
(2) Zapisnik sa rang listom i pojedinačnim
iznosima u skladu sa planiranim sredstvima po
Javnom pozivu i brojem podnosioca prijava,
potpisuju svi članovi Komisije koji su učestvovali
u njenom utvrđivanju.
(3) Rješenje o odobravanju jednokratne
novčane pomoći na osnovu zapisnika i rang liste
po Javnom pozivu, kao i rješenje o odobravanju
jednokratne novčane pomoći u hitnim i posebnim
slučajevima donosi predsjednik Komisije
a u skladu sa odredbama Zakona o upravnom
postupku (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj 2/98 i 48/99).
Član 19.
Rješenje o priznanju prava na jednokratnu
novčanu pomoć izvršava se uplatom na tekući
račun lica koje je steklo pravo po podnešenom
zahtjevu za hitne i posebne slučajeve, odnosno
po Javnom poziv u prvih 6 (šest) mjeseci za prvi
Javni poziv odnosno u drugih 6 (šest) mjeseci
za drugi Javni poziv, a u skladu sa raspoloživim
sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
tekuću Budžetsku godinu.
Član 20.
(Rješavanje po žalbi)
(1) Podnosilac prijave ili zahtjeva koji je
nezadovoljan rješenjem, može podnijeti žalbu, u
roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja
rješenja.
(2) O žalbi odlučuje ministar Ministarstva, u
roku od 15 (petnaest) dana od završetka roka za
podnošenje žalbe.
(3) Odluka po žalbi je konačna, a donosi se u
obliku rješenja i dostavlja podnosiocu prijave ili
zahtjeva.
Član 21.
(1) Nepotpune i neblagovremene prijave po
Javnom pozivu Komisija neće uzeti u razmatranje.
(2) U slučajevim iz prethodnog stava,
Ministarstvo nema obavezu vraćanja priložene
dokumetacije.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 459
Član 22.
(Način bodovanja Komisije, razvrstavanje prijava u bodovne grupe i određivanje
visine sredstava)
(1) Komisija razmatra prispjele prijave, te vrši bodovanje svake podnesene prijave na sljedeći način:
a) za naknadu dijela troškova liječenja
1) Bodovanje po osnovu socijalno materijalnog statusa, a koja se odnose na neto primanja po članu
domaćinstva:
MJESEČNA
PRIMANJA
do 50 KM
51-100
KM
101-150
KM
151-200
KM
201-300
KM
301-400
KM
401 KM i
više
BODOVI
20
18
16
14
12
10
0
2) Bodovanje po osnovu visine sredstava potrebnih za liječenje:
TROŠKOVI
LIJEČENJA
do 200 KM
201-400 KM
401-600 KM
601-800 KM
801-1000 KM
1000 KM i
više
BODOVI
10
12
14
16
18
20
3) Bodovanje po osnovu nezaposlenosti podnosioca prijave i članova uže porodice:
OPIS
BODOVI
Nezaposlenost podnosioca prijave kao i članova njegove uže porodice Komisija će cijeniti na
osnovu dokumentacije priložene uz prijavu. Komisija će prilikom ocjene zaposlenosti uzeti u obzir
i dokumentaciju koja se odnosi na neriješen radno-pravni status (preduzeća u stečaju i likvidaciji,
preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena radnih odnosa i sl.) lica iz člana 2.
ovog Pravilnika kao i članova njegove uže porodice ukoliko iz tog radnog odnosa ne ostvaruju prihode.
10
4) Bodovanje prema težini i prirodi bolesti:
OPIS
BODOVI
U slučaju malignih oboljenja, endemske nefropatije, hirurške intervencije na srcu i mozgu, svih vrsta
degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarakta (srčani i moždani), oboljenja mišićnog
sistema, paralize i drugih teških oboljenja.
10
5) Bodovne grupe - Nakon bodovanja podnešenih prijava za naknadu dijela troškova liječenja
Komisija razvrstava prijave prema ostvarenim bodovima u bodovne grupe i određuje visinu
novčanih sredstava za svaku bodovnu grupu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima Ministarstva za
tu namjenu.
GRUPA
BODOVI
OD-DO
I
46-60
II
31-45
III
16-30
IV
0-15
Broj 6 - Strana 460
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
b) za naknadu dijela troškova redovnog i vanrednog školovanja
1) Bodovanje po osnovu socijalno materijalanog statusa, a koja se odnose na neto primanja po članu
domaćinstva:
MJESEČNA
PRIMANJA
do 50 KM
51-100
KM
101-150
KM
151-200
KM
201-300
KM
301-400
KM
401 KM i
više
BODOVI
20
18
16
14
12
10
0
2) Bodovanje po osnovu nezaposlenosti podnosioca prijave i članova uže porodice:
OPIS
BODOVI
Nezaposlenost podnosioca prijave kao i članova njegove uže porodice Komisija će cijeniti na osnovu
dokumentacije priložene uz prijavu. Komisija će prilikom ocjene nezaposlenosti uzeti u obzir i
dokumentaciju koja se odnosi na neriješen radno-pravni status (preduzeća u stečaju i likvidaciji,
preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena radnih odnosa i sl.) lica iz člana 2.
ovog Pravilnika kao i članova njegove uže porodice ukoliko iz tog radnog odnosa ne ostvaruju prihode.
10
3) Bodovanje po osnovu visine sredstava utrošenih za školovanje:
TROŠKOVI
ŠKOLOVANJA
do 200 KM
201-400 KM
401-600 KM
601-800 KM
801-1000
KM
1001 KM i
više
BODOVI
10
12
14
16
18
20
4) Bodovne grupe - Nakon bodovanja podnešenih prijava za naknadu dijela troškova redovnog i
vanrednog školovanja Komisija razvrstava prijave prema ostvarenim bodovima u bodovne grupe i
određuje visinu novčanih sredstava za svaku bodovnu grupu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima
Ministarstva za tu namjenu.
GRUPA
BODOVI
OD-DO
I
46-50
II
31-45
III
16-30
IV
0-15
c) za novčanu pomoć zbog lošeg općeg imovnog stanja
1) Bodovanje po osnovu socijalno materijalanog statusa, a koja se odnose na neto primanja po članu
domaćinstva:
MJESEČNA
PRIMANJA
do 50 KM
51-100 KM
101 KM i više
BODOVI
20
18
0
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 461
2. Bodovanje po osnovu nezaposlenosti podnosioca prijave i članova uže porodice:
OPIS
BODOVI
Nezaposlenost podnosioca prijave kao i članova njegove uže porodice Komisija će cijeniti na
osnovu dokumentacije priložene uz prijavu. Komisija će prilikom ocjene zaposlenosti uzeti u obzir
i dokumentaciju koja se odnosi na neriješen radno-pravni status (preduzeća u stečaju i likvidaciji,
preduzeća čiji su žiroračuni blokirani, sudski sporovi iz domena radnih odnosa i sl.) lica iz člana
2. ovog Pravilnika kao i članova njegove užeg porodice ukoliko iz tog radnog odnosa ne ostvaruju
prihode.
10
3. Bodovanje po osnovu težine socijalne ugroženosti podnosioca prijave i članova domaćinstva:
OPIS
BODOVI
Tešku socijalnu ugroženost podnosioca prijave Komisija će cijeniti na osnovu dokumentacije
priložene uz prijavu.
5
4) Bodovne grupe - Nakon bodovanja podnešenih prijava za novčanu pomoć zbog lošeg općeg imovnog
stanja Komisija razvrstava prijave prema ostvarenim bodovima u bodovne grupe i određuje visinu
novčanih sredstava za svaku bodovnu grupu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima Ministarstva za
tu namjenu.
BODOVI
OD-DO
GRUPA
I
31-35
II
21-30
III
11-20
IV
0-10
(2) Bodovanje se vrši zbrajajući bodove po osnovu socijalno materijalnog statusa, nezaposlenosti
podnosioca prijave i članova uže porodice i težine socijalne ugroženosti podnosioca prijave i članova
domaćinstva.
Član 25.
IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
Svi podneseni zahtjevi do stupanja na snagu
ovog Pravilnika će biti vraćeni podnosiocima
zahtjeva uz pismenu obavijest.
Član 24.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje
da važi Pravilnik o kriterijima i postupku za
odobravanje jednokratne novčane pomoći
članovima boračkih populacija (Odluka Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-369/2006OC od 18.04.2006. godine) i Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima
i postupku za odobravanje jednokratne novčane
pomoći članovima boračkih populacija broj:
12-02-9621-1/2012 od 27.09.2012. godine
(Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1667/2012 od 28.06.2012.godine).
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 12-02-3340-1/2013
27. marta 2013. godine
Bihać
Ministar
Mirsad Topčagić,
dipl. pravnik
293.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine, donosi
Broj 6 - Strana 462
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Uputstvo o priznavanju
statusa iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 03-017-2524/2013 Bihać, 21.03.2013.
godine
Broj 03-017-2524/2013
21. marta 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
294.
Na osnovu člana 68. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine" broj 35/05), člana 4, a u vezi
sa članom 49. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 3/05,1/09
i 29/12), uz saglasnost Vlade Unsko-sanskog
kantona, ministar Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida , donosi
UPUTSTVO
O postupku za priznavanje statusa iz člana
2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i
članova njihovih porodica
Član l.
Ovim Uputstvom uređuje se postupak
za priznavanje statusa u skladu Zakonom o
dopunskim pravima branilaca i članova njihovih/
porodica ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona" broj 3/05,1/09 i 29/12) u daljem tekstu:
Kantonalni zakon, kao i potrebna dokumentacija
koju podnosioc zahtjeva prilaže uz svoj zahtjev.
Član 2.
Zahtjev za priznavanje statusa u skladu
sa odredbama člana 2. i člana 52. stav (2)
Kantonalnog zakona, podnosi se nadležnom
prvostepenom organu, odnosno Odjeljenju za
boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu svog
prebivališta.
Ukoliko je lice sa prebivalištem van Unskosanskog kantona u općinama Prijedor, Bosanski
Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i
Bosanska Kostajnica, zahtjev se podnosi
15. aprila 2013.
nadležnom organu kod kojeg se nalazi predmet
lične odnosno porodične invalidnine podnosioca
zahtjeva, dok lica koja nisu korisnici prava na
ratnu vojnu invalidninu ili prava na porodičnu
invalidninu, zahtjev podnose najbližem Odjeljenju
za boračko-invalidsku zaštitu u Unsko-sanskom
kantonu.
Član 3.
Uz zahtjev za priznavanje statusa u skladu sa
odredbama Kantonalnog zakona, uz lične podatke
podnosioca zahtjeva, obavezno priložiti sljedeće:
- uvjerenje o učešću u OS u vrijeme odbrambenooslobodilačkog rata, izdato od strane Federalnog
ministarstva za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata Odsjeka za
pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze
Bihać Grupa za pitanja evidencija iz oblasti
vojne obaveze matične općine gdje se podnosioc
vodi u evidenciji (original ili ovjerena kopija, ne
starija od 6 mjeseci),
- rješenje o pravu na mjesečni novčani dodatak
u skladu sa odredbama Zakona o posebnim
pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja
i članova njihovih porodica ("Službene novine
Federacija Bosne i Flercegovine" broj :70/05 i
70/06),
- ovjerenja fotokopija CIPS-ove-lične karte,
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena
kopija, ne starija od 6 mjeseci),
- prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena
kopija, ne starija od 6 mjeseci).
Član 4.
Po zahtjevu za priznavanje statusa u skladu sa
odredbama Kantonalnog zakona, u prvostepenom
postupku rješava nadležni prvostepeni organ,
odnosno Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
Za lica sa prebivalištem van Unsko-sanskog
kantona u općinama Prijedor, Bosanski Novi,
Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska
Kostajnica, u prvostepenom postupku rješava
nadležni organ kod kojeg se nalazi predmet
podnosioca zahtjeva ukoliko ostvaruje pravo na
ličnu odnosno porodičnu invalidninu, dok za lica
koja nisu korisnici prava na ličnu invalidninu ili
prava na porodičnu invalidninu, u prvom stepenu
rješava najbliže Odjeljenje za boračko-invalidsku
zaštitu u Unsko-sanskom kantonu.
Po žalbama na prvostepena rješenja rješava
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 5.
Prvostepeni i kantonalni organ za boračkoinvalidsku zaštitu, o donesenim rješenjima dužni
su voditi sve potrebne i odvojene evidencije.
Član 6.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona"
Član 7.
Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da
važi Uputstvo o postupku za priznavanje statusa
branioca Bosne i Hercegovine, dobrovoljca i
organizatora otpora, veterana, učesnika rata
i nosioca najvišeg ratnog priznanja u Unskosanskom kantonu ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj': 1/2006) .
Broj 12-02-3467-1/2013
29. marta 2013. godine
Bihać
Ministar
Mirsad Topčagić,
dipl. pravnik
295.
Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine" broj:35/05) i člana 17. Zakona o
unutrašnjim poslovima Unsko sanskog kantona
("Službene novine Unsko-sanskog kantona",
br. 1/97, 1/02, 6/02, 8/02) ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko sanskog kantona
donosi:
PRAVILNIK
O PRODAJI SREDSTAVA MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO
SANSKOG KANTONA
I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o prodaji sredstava Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona (u
daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak
prodaje stalnih sredstava i ostalog materijala (u
daljem tekstu: sredstva), način prodaje sredstava,
formiranje komisije za prodaju, oglašavanje,
žalbeni postupak, te ostale odredbe vezane za
prodaju sredstava.
Broj 6 - Strana 463
Član 2.
(Način prodaje sredstava)
(1) Na osnovu podataka iz službene evidencije
nadležnog Sektora za materijalno finansijske
poslove i podršku i prijedloga organizacionih
jedinica Ministarstva, sačinjava se prijedlog
sredstava za koja su se stekli uvjeti za prodaju.
(2) Prodaja sredstava Ministarstva unutrašnjih
poslova Unsko Sanskog kantona (u daljem
tekstu:Ministarstvo) vrši se usmenim javnim
nadmetanjem ili pribavljanjem pismenih ponuda.
Član 3.
(Odluka o prodaji sredstava)
(1) Odluku o prodaji sredstava donosi ministar
Ministarstva, uz predhodnu saglasnost Vlade
Unsko-sanskog kantona.
(2) U Odluci o prodaji sredstava iz stava
(1) ovog člana odredit će se da li će se prodaja
sredstava izvršiti usmenim javnim nadmetanjem
ili pribavljanjem pismenih ponuda.
Član 4.
(Imenovanje komisije)
(1) Postupak prodaje sredstava provodi
Komisija za pregled i prodaju sredstava (u
daljem tekstu: Komisija) koju imenuje ministar
Ministarstva.
(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva
člana, od kojih svaki ima zamjenika.
(3) Komisija se imenuje na period od jedne
godine, a sastav Komisije je isti za prodaju putem
usmenog javnog nadmetanja i prodaju putem
pribavljanja pismenih ponuda.
Član 5.
(Zadaci Komisije)
(1) Sredstva iz stava (1) člana 2. ovog
Pravilnika Komisija razvrstava po vrsti, količini
i stanju u grupe sredstava koji pripadaju jedni
drugima kao cjelina i kada se smatra da je to
izvodljivo radi efikasnije prodaje te robe.
(2) Komisija je dužna odrediti prodajnu cijenu
sredstava u skladu sa stvarnim karakteristikama
sredstava na osnovu kojih će se odrediti realna
cijena sredstva.
(3) Ukoliko je za određena karakteristična
sredstva potrebna procjena vještaka određene
struke Komisija će predočiti Ministru da se izvrši
potrebno vještačenje i odredi cijena sredstava.
(4) Komisija je dužna provjeriti ispunjenost
uvjeta za prodaju sredstava, količinu i stanje
Broj 6 - Strana 464
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
sredstava u skladu sa Odlukom iz člana 3. ovog
Pravilnika i o tome sačiniti zapisnik. Ukoliko
se utvrdi da za određeno sredstvo nisu ispunjeni
uvjeti za prodaju ili da se stanje sredstva ne
slaže sa podacima o sredstvu, na osnovu kojih
je utvrđena prodajna cijena od strane ovlaštenog
vještaka, Komisija je isto dužna konstatovati na
zapisnik.
(5) Komisija provodi kompletan postupak
prodaje sredstava do predaje sredstava u
vlasništvo izabranog kupca.
(6) Komisija će sačiniti zapisnik u skladu
sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj:
2/98 i 48/99) i ovim Pravilnikom.
osim uposlenih u Ministarstvu, pod uvjetom da
polože propisani depozit.
(2) Svi učesnici javnog nadmetanja, na
zahtjev predsjednika Komisije, dužni su da
se identificiraju predočavanjem lične karte ili
pasoša, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko
se radi o zastupnicima.
(3) Učestvovanje u javnom nadmetanju neće se
dozvoliti licima koja prema posebnim propisima
ne mogu steći pravo svojine nad sredstvima koja
su predmet prodaje (oružje).
(4) Komisija može, ovisno o vrsti i/ili količini
robe odrediti da na javnom nadmetanju, u skladu
sa važećim propisima, ne mogu učestvovati
određena lica iz stava (1) i (3) ovog člana.
Član 6.
(Oglašavanje prodaje sredstava)
(1) Prodaja sredstava Ministarstva objavljuje
se putem oglasa u sredstvima javnog informisanja
i službenoj internet stranici Ministarstva,
najkasnije osam dana prije prodaje.
(2) Ministar odlučuje u kojim će se sredstvima
javnog informisanja objaviti oglas o prodaji.
Član 9.
(Depozit)
(1) Prije početka javnog nadmetanja, učesnici
su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od
početne cijene sredstva koje se prodaje.
(2) Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun
trezora Unsko sanskog kantona u svrhu uplate
učešća na usmenom javnom nadmetanju ili
gotovinom na blagajni Ministarstva na dan
održavanja javnog nadmetanja.
Član 7.
(Sadržaj oglasa za prodaju sredstava)
(1) Oglas za prodaju sredstva treba sadržavati:
način prodaje sredstava (usmeno javno
nadmetanje ili putem pismenih ponuda), podatke
o danu, satu i mjestu održavanja prodaje, podatke
o sredstvima koja se prodaju (vrsta, količina
i stanje sredstva), početnu cijenu, rok prijema
pismenih ponuda kao i vrijeme i mjesto otvaranja
ponuda, vrijeme i način razgledanja sredstava
za prodaju, visinu i način polaganja depozita za
učešće na usmenom javnom nadmetanju, način
i uslove plaćanja cijene, vrijeme i način predaje
sredstava kupcu.
(2) Oglas može da sadrži i ostale podatke bitne
za prodaju sredstava Ministarstva.
II - PRODAJA PUTEM USMENOG
JAVNOG NADMETANJA
Član 8.
(Učesnici usmenog javnog nadmetanja)
(1) Usmeno javno nadmetanje (u daljem
tekstu: javno nadmetanje) je javno. Na javnom
nadmetanju mogu učestvovati pravna i punoljetna
fizička lica, kao i fizička lica koja obavljaju
djelatnost registriranu kod nadležnog organa,
Član 10.
(Tok javnog nadmetanja)
(1) Prodaja putem javnog nadmetanja održava
se u vrijeme i na mjestu koji su određeni u oglasu
o prodaji sredstava.
(2) Javno nadmetanje može se održati samo
ako na njemu učestvuju najmanje dva učesnika.
(3) Predsjednik Komisije poziva učesnike da
se identificiraju i predoče dokaz o polaganju
propisanog depozita. Učesniku koji ne predoči
dokaz o položenom depozitu, neće se dozvoliti
pristup javnom nadmetanju.
(4) Nakon utvrđivanja da li su se stekli
predviđeni uslovi za održavanje javnog
nadmetanja, predsjednik Komisije najavljuje
početak javnog nadmetanja, upoznaje učesnike
sa pravilima javnog nadmetanja, poziva ih da
stavljaju ponude i provodi tok javnog nadmetanja.
(5) Svaki učesnik je vezan svojom ponudom
sve dok se ne stavi veća ponuda.
(6) Javno nadmetanje traje sve dok se stavljaju
veće ponude.
(7) Učesnicima u javnom nadmetanju,
na njihov zahtjev, dozvolit će se kraći rok za
razmišljanje, najduže deset minuta, što će se
konstatirati u zapisnik.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 11.
(Zapisnik o javnom nadmetanju)
(1) O javnom nadmetanju vodi se zapisnik koji
sadrži: naziv organa koji ga je izdao, broj i datum,
sastav Komisije, mjesto i vrijeme održavanja
javnog nadmetanja, opis sredstava koja su
predmet prodaje putem javnog nadmetanja,
ime odnosno naziv ponuđača i ponuđeni iznos,
podatke o kupcu i prodajnoj cijeni.
(2) Ukoliko je tokom prvog javnog nadmetanja
ostalo neprodatih sredstava, u zapisnik se unosi
napomena da će se provesti postupak drugog
javnog nadmetanja.
(3) Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi
Komisije.
(4) Zapisnik se sačinjava u tri primjerka,
od kojih se jedan primjerak uručuje kupcu,
jedan primjerak ističe na oglasnu ploču, a jedan
zadržava za službene potrebe.
(5) Zapisnik se ističe na oglasnoj ploči
Ministarstva odmah nakon zaključenja javnog
nadmetanja, na kojoj mora biti istaknut dva
naredna dana. U desnom uglu zapisnika obavezno
se naznačava datum i sat isticanja zapisnika na
oglasnoj ploči.
Član 12.
(Zaključenje javnog nadmetanja)
(1) Javno nadmetanje će se zaključiti ako i
poslije trećeg poziva nije u vremenskom periodu
od pet minuta stavljena veća ponuda.
(2) Prije zaključenja javnog nadmetanja,
predsjednik Komisije još jednom ponavlja
posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je javno
nadmetanje zaključeno.
Član 13.
(Prigovor i odluka po prigovoru)
(1) Ponuđači koji su sudjelovali u postupku
javnog nadmetanja mogu u roku od 24 sata
od dana i sata objave zapisnika na oglasnoj
ploči uložiti prigovor ministru na rad i postupke
Komisije koji su mogli biti od utjecaja na
pravilnost provedbe postupka javnog nadmetanja.
(2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana
odlučuje Ministar u roku od 24 sata od dana i sata
zaprimanja prigovora.
(3) U slučaju da Ministar utvrdi da uloženi
prigovori nisu osnovani, Komisija će zaključiti
postupak javnog nadmetanja i na oglasnoj ploči
javno objaviti koja je ponuda prihvaćena kao
najpovoljnija.
Broj 6 - Strana 465
(4) Ako ministar Ministarstva utvrdi da je
uloženi prigovor osnovan, postupak javnog
nadmetanja će se u cjelini poništi i raspisati novi
javni oglas.
(5) O uloženim prigovorima i okončanju
postupka po prigovorima, obavještava se i kupac
sredstava.
Član 14.
(Zaključenje kupoprodajnog ugovora, uplata
cijene i preuzimanje robe)
(1) S učesnikom javnog nadmetanja čija je
ponuda utvrđena kao najpovoljnija, dostavljanjem
dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene,
zaključuje se ugovor o kupoprodaji.
(2) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu
uplatiti na Jedinstven račun trezora Unsko
sanskog kantona u roku od pet dana od dana
izvršene prodaje, odnosno od dana dobijanja
obavještenja o okončanju postupka po prigovoru.
(3) Plaćanje na rate nije dozvoljeno.
(4) U roku od pet dana od dana potpisivanja
ugovora o kupoprodaji kupac je dužan preuzeti
kupljena sredstva, a što potvrđuje svojim
potpisom na zapisnik o preuzimanju kupljenih
sredstava.
(5) Ukoliko kupac u ostavljenom roku iz
stava (2) ovog člana odustane od zaključenja
ugovora o kupoprodaji i ne uplati kupoprodajnu
cijenu, isti gubi pravo na povrat depozita, te će
se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da
će se po potrebi provesti postupak drugog javnog
nadmetanja ili raspisati novi oglas.
Član 15.
(Povrat uplaćenog depozita)
(1) Kupcu se povrat uplaćenog depozita,
ovisno da li je isti uplaćen gotovinom ili na
Jedinstven račun trezora Unsko sanskog kantona,
vrši nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj
uplati kupoprodajne cijene na Jedinstven
račun trezora Unsko sanskog kantona, putem
blagajne Ministarstva ili u skladu sa Pravilnikom
o procedurama povrata i preknjiženja više ili
pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog
računa trezora Unsko sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).
(2) Učesnicima koji nisu uspjeli na usmenom
javnom nadmetanju vraća se depozit uplaćen u
gotovini isti dan iz blagajne Ministarstva, dok
se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora
Broj 6 - Strana 466
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko sanskog kantona vraća u skladu sa
Pravilnikom iz stava (1) ovog člana.
Član 16.
(Drugo javno nadmetanje)
(1) Ako je po okončanju prvog javnog
nadmetanja ostalo neprodatih sredstava, Komisija
će 30 minuta nakon okončanja prvog javnog
nadmetanja provesti drugo javno nadmetanje za
svako sredstvo prodaje pojedinačno.
(2) U utvrđenom roku iz stava (1) ovog člana
svi koji žele učestvovati na drugom javnom
nadmetanju polažu depozit, ako to nisu učinili za
prvo javno nadmetanje, a iznos depozita je isti
kao i za prvo javno nadmetanje.
(3) Svi koji su položili depozit za prvo javno
nadmetanje imaju pravo da učestvuju na drugom
javnom nadmetanju na osnovu ranije položenog
depozita.
(4) Postupak drugog javnog nadmetanja
Komisija provodi, zaključuje i zapisnički
konstatuje na isti način i pod istim uvjetima kao i
prvo nadmetanje.
(5) Ukoliko se za drugo javno nadmetanje
utvrdi da je neuspjelo po potrebi će se raspisati
novi javni oglas.
III - PRODAJA PUTEM PRIBAVLJANJA
PISMENIH PONUDA
Član 17.
(Podnošenje ponuda)
(1) Kod prodaje putem pribavljanja pismenih
ponuda, ponude se podnose neposredno ili
preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotima
pod šifrom ili imenom ponuđača.
(2) Na svakom omotu koji sadrži ponudu,
nadležna organizaciona jedinica Ministarstva
označit će sat i dan prispjeća ponude.
Član 18.
(Otvaranje ponude)
(1) Na dan određen oglasom o prodaji,
Komisija otvara u roku prispjele pismene ponude
onim redom kojim su pristigle.
(2) Ponude stigle po isteku roka naznačenog u
oglasu, neće se otvarati niti uzimati u razmatranje.
(3) Otvaranju ponuda mogu prisustvovati
ponuđači, odnosno njihovi zastupnici.
Član 19.
(Prodaja po prvom oglašavanju)
(1) Prva prodaja putem pribavljanja pismenih
ponuda može se izvršiti samo ako su dostavljene
najmanje dvije pismene ponude.
15. aprila 2013.
(2) Ukoliko se nakon oglasa o prvoj javnoj
prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda ne
jave najmanje dva ponuđača, smatrat će se da je
prva javna prodaja neuspjela.
Član 20.
(Otvaranje ponuda)
(1) Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja
njihovog sadržaja, Komisija utvrđuje i objavljuje
na oglasnoj ploči Ministarstva koja je ponuda
najpovoljnija i zaključuje postupak prodaje.
(2) U slučaju kada su ponude istovjetne,
najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda
koja je ranije prispjela u nadležnu organizacionu
jedinicu Ministarstva.
Član 21.
(Prodaja drugim oglašavanjem)
Ukoliko se nakon oglasa u drugoj javnoj
prodaji putem pribavljanja pismenih ponuda
javi najmanje jedan ponuđač, a ponuđena cijena
odgovara utvrđenoj cijeni sredstava ili prelazi
njen iznos, smatrat će se da je prodaja drugim
oglašavanjem uspjela.
Član 22.
(Zapisnik o prodaji)
(1) O radu Komisije koja provodi postupak
prodaje putem pribavljanja pismenih ponuda, vodi
se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka.
(2) Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi
Komisije.
Član 23.
(Postupak prigovora)
(1) Ponuđači imaju pravo prigovora na
postupak prodaje putem pribavljanja pismenih
ponuda.
(2) Ponuđači koji su prisustvovali otvaranju
ponuda mogu prigovore staviti odmah na
zapisnik, a odsutni ponuđači to mogu učiniti u
roku od tri dana od dana prijema obavijesti o
rezultatima prodaje.
(3) O dostavljenim prigovorima, odlučuje
ministar Ministarstva u roku od osam dana od
dana zaprimanja prigovora.
(4) Ako Ministar utvrdi da uloženi prigovori
nisu osnovani, Komisija će zaključiti postupak
pribavljanja pismenih ponuda i na oglasnoj ploči
javno objaviti koja je pismena ponuda prihvaćena
kao najpovoljnija.
(5) U slučaju da Ministar utvrdi da je uloženi
prigovor osnovan, postupak pribavljanja pismenih
ponuda će se u cjelini poništi i raspisati novi javni
oglas.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 467
(6) O uloženim prigovorima i okončanju
postupka po prigovorima, obavještava se i kupac
sredstava.
naučne vrijednosti, o čemu se odmah obavještava
nadležni organ u cilju donošenja odluke o
konačnoj namjeni takvih sredstava.
Član 24.
(Zaključivanje ugovora i predaja sredstava)
(1) Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija,
zaključit će se pismeni kupoprodajni ugovor.
(2) Nakon dostavljanja dokaza o uplati
kupoprodajne cijene za sredstva od strane
ponuđača, čija je pismena ponuda proglašena
najpovoljnijom, pristupit će se predaji sredstava
u njihovo vlasništvo u roku od pet dana od dana
potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Preuzimanje
kupljenih sredstava kupac potvrđuje svojim
potpisom na zapisnik o preuzimanju kupljenih
sredstava.
Član 28.
IV - SMANJENJE PRODAJNE CIJENE
SREDSTAVA
Član 25.
(Visina smanjenja cijene sredstva)
(1) Ukoliko se nakon dva javna obavještenja za
prodaju sredstava ne jave zainteresirani ponuđači,
Komisija će pristupiti smanjenju cijene sredstava.
(2) Smanjenje cijene sredstava, može biti
do 30% prethodne cijene sredstava određene u
skladu sa st. (2) i (3) člana 5. ovog Pravilnika.
Član 26.
(Uslovi i Odluka o doniranju sredstava)
(1) Za ona sredstva Ministarstva za koja bi sam
iznos postupka prodaje premašio njihovu realnu
vrijednost, te za određena specifična sredstva
stavljena van upotrebe, ministar Ministarstva
može donijeti Odluku o njihovom doniranju bez
naknade.
(2) Sredstva se mogu donirati fizičkim i
pravnim licima, kao i udruženjima građana i
savezima, te za potrebe civilne zaštite ili druge
humanitarne potrebe.
(3) U Odluci o doniranju sredstava navesti će
se i svrha za koju su sredstva donirana.
V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 27.
(Sredstva izuzeta od prodaje)
Od prodaje izuzeta su sredstva koja su odlukom
nadležnog organa ustupljena Ministarstvu
ili su zapljenjena i povjerena Ministarstvu na
čuvanje, a predstavljaju predmete od historijske,
arheološke, etnografske, kulturne, umjetničke ili
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 05-03-02-21/13
28. marta 2013. godine
Bihać
Ministar
dr. sci. Šefik Smlatić, s.r.
296.
Na osnovu člana 69. Zakona o oružju
i municiji Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 11/07,
11/08), na prijedlog policijskog komesara,
ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog
kantona donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA
O ORUŽJU I MUNICIJI I DRUGIM
OBRASCIMA VEZANIM ZA IZDAVANJE
ISPRAVA O ORUŽJU I MUNICIJI
Član l.
U Pravilniku o obrascima isprava o oružju i
municiji i drugim obrascima vezanim za izdavanje
isprava o oružju i municiji ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" broj: 21/07), iza člana
15. dodaje se novi član 16. koji glasi:
"(1) Zahtjev za produženje važenja oružnog
lista podnosi se na obrascu broj 15 u policijskoj
stanici prema mjestu prebivališta, odnosno adrese
sjedišta podnosioca zahtjeva.
(2) Obrazac broj 15 je veličine 210 x 297
milimetara.".
Dosadašnji članovi 16., 17. i 18. postaju
članovi 17.,18. i 19.
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 05-1-02-21/13
19. marta 2013. godine
Bihać
Ministar
dr. sci. Šefik Smlatić, s.r.
Broj 6 - Strana 468
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 469
Broj 6 - Strana 470
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
297.
Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem
obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona’’ broj: 17/12), ministar Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta donosi
pravilnik
S KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA/CA
U PRVI RAZRED SREDNJE SKOLE U
UNSKO-SANSKOM KANTONU
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet kriterija)
Ovim kriterijima utvrđuju se zajednički,
posebni i dodatni elementi za upis učenika/ca
u prvi razred srednjih škola u Unsko-sanskom
kantonu.
Član 2.
(Upis učenika)
U prvi razred srednje škole upisuju se učenici/e
koji/e su završili osnovno obrazovanje, a unutar
planiranoga broja upisnih mjesta.
Član 3.
(Jednaki uvjeti za upis)
Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju
se državljani Bosne i Hercegovine, te djeca koja
nisu državljani Bosne i Hercegovine.
Član 4.
(Pravo upisa)
(1) Pravo upisa u prvi razred srednjih škola
imaju učenici/e sa završenom osnovnom školom,
koji/koje nisu stariji/e od 18 godina.
(2) U prvi razred srednje škole za djecu sa
teškoćama u razvoju, odnosno posebna odjeljenja
srednje škole i u redovna odjeljenja , pravo upisa
imaju učenici/e koji/koje nisu stariji/e od 22
godine.
Član 5.
(Plan upisa)
(1) U prvi razred srednjih škola učenici/e se
upisuju u skladu sa planom upisa učenika/ca
koji odlukom odobrava ministar/ica Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljnjem
tekstu ministar/ica).
15. aprila 2013.
(2) Plan upisa učenika/ca donosi Školski odbor
škole, na prijedlog direktora/ice škole najkasnije
do 30. marta tekuće godine.
Član 6.
(Komisija za upis)
(1) Upis učenika provodi posebna komisija
koju imenuje Školski odbor škole.
(2) Rang listu svih učenika/ca i spisak
primljenih učenika/ca, škole su dužne objaviti
na oglasnoj ploči nakon što je verificira Školski
odbor škole, najkasnije sedam dana od dana
zatvaranja konkursa.
(3) Izbor učenika/ca vrši se na osnovu ovih
kriterija koji su obavezno sastavni dio konkursa
za upis učenika/ca u prvi razred srednjih škola.
Član 7.
(Konkurs za upis)
(1) Konkurs za upis učenika/ca u prvi
razred srednjih škola objavljuje Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljnjem
tekstu Ministarstvo) putem medija.
(2) U slučaju da u konkursnom roku iz
prethodnog stava neke škole ne popune planirana
mjesta, Ministarstvo raspisuje naknadni konkurs,
najmanje 20 dana prije početka školske godine.
(3) Škole su dužne dostaviti podatke za
naknadni konkurs Ministarstvu najkasnije do 1.
jula tekuće godine.
II ZAJEDNIČKI KRITERIJI I POSTUPCI
UPISA U GIMNAZIJE, TEHNIČKE I
SRODNE ŠKOLE I STRUČNE ŠKOLE
Član 8.
(Zajednička kriteriji)
(1) Za upis u prvi razred srednje škole
prijavljenim učenicima/ama vrednuju se i boduju:
a) p ostignuti opći uspjeh u prethodnom
obrazovanju u posljednja dva razreda
osnovnoga obrazovanja, izražen na dvije
decimale za svaki razred posebno
b) za upis u gimnazijske programe vrednuje se
postignuti uspjeh u posljednja dva razreda
osnovnoga obrazovanja iz bosanskog,
hrvatskog i srpskog jezika, matematike i
stranoga jezika, hemije i historije
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
c) za upis u programe obrazovanja za stjecanje
stručne kvalifikacije u trajanju od četiri godine
i programe obrazovanja za stjecanje stručne
kvalifikacije u trajanju od tri godine, vrednuje
se postignuti uspjeh u posljednja dva razreda
osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta
navedenih u tabeli:
Vrsta
škole
Ekonomska
Drvoprerađivačka
Ugostiteljskoturistička
Hemijskotehnološka
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Hemija
Medicinska
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Hemija
Biologija
Mašinska
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Informatika
Poljoprivrednoprehrambena
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Hemija
Biologija
Saobraćajna
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Informatika
Šumarska
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Hemija
Biologija
PREDMETI
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Historija
Informatika
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Tehnički odgoj
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Geografija
Informatika
Elektrotehnička
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Informatika
Građevinska
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Tehnički odgoj
Broj 6 - Strana 471
Broj 6 - Strana 472
Tekstilna
Veterinarska
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Fizika
Hemija
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
književnost
Strani jezik
Matematika
Hemija
Biologija
d) ocjena iz vladanja’’primjerno’’ u posljednja
dva razreda osnovnoga obrazovanja
e) sposobnosti i darovitost
(2) Vrednovanje uspjeha učenika/ca koji
su osnovno obrazovanje završili u inozemstvu,
provest će komisija primjenjujući elemente
vrednovanja iz stava 1. ovog člana.
(3) U slučaju da učeniku/ci iz stava (2) ovog
člana u svjedodžbama/knjižici za posljednje
dvije godine osnovnoga obrazovanja nije upisana
ocjena iz nekoga od predmeta koji je značajan za
upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga predmeta
koristi se prosječna ocjena općega uspjeha u
posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja.
(4) Učeniku/ci koji/koja je u osnovnoj školi
učio/la dva ili više stranih jezika, vrednuje se
bolja ocjena iz stranoga jezika.
(5) Ako su dva/dvije ili više učenika/ca, po
svim osnovama vrednovanja, ostvarila/e jednak
broj bodova, odluku o prednosti pri upisu učenika/
ce donosi komisija škole, na osnovu prosjeka
općeg uspjeha posljednja dva razreda osnovnoga
obrazovanja izraženih na dvije decimale, o čemu
se izrađuje zapisnik.
Član 9.
(Sposobnosti i darovitosti kao
kriteriji za upis)
Sposobnosti i darovitosti učenika/ca dokazuju
se i vrednuju:
a) na osnovi provjere (ispitivanja) specifičnih
sposobnosti
b) na osnovi iznimnih rezultata u prethodnomu
obrazovanju u područjima vaznim za izabranu
vrstu programa
c) na osnovu rezultata takmičenja učenika u
znanju, vještinama i sposobnostima koja se
15. aprila 2013.
provode u organizaciji Pedagoškog zavoda, te
rezultata međunarodnih takmičenja
d) na osnovi rezultata školskih sportskih
takmičenja za osnovne škole
III UVJETI ZA UPIS U UMJETNIČKE
(LIKOVNE, MUZIČKE) ŠKOLE ,TE
UPIS UČENIKA/CA SPORTAŠA
Član 10.
(Programi likovne umjetnosti )
(1) U programe likovne umjetnosti upisuju
se učenici/ce koji/koje iz općega uspjeha u
posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i
ocjena iz bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika,
matematike, stranoga jezika, likovne i muzičke
kulture iz posljednja dva razreda osnovnoga
obrazovanja, ostvare najmanje 30 bodova
i zadovolje ne provjeri darovitosti za likovno
izražavanje.
(2) Iznimka je iz stava (1) ovog člana je
dokazana osobita darovitost postizanjem
maksimalnoga broja bodova iz posebne provjere
darovitosti.
Član 11.
(Provjera darovitosti za likovno izražavanje)
(1) Dokazana darovitost za likovno izražavanje
provjerava se:
a) crtanjem olovkom ili ugljenom;
b) slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel).
(2) Provjerom darovitosti iz stava (1) ovog
člana moguće je ostvariti najviše 60 bodova,
dok se u programe likovne umjetnosti ne mogu
upìsati učenici/ce koji na provjeri darovitosti nisu
ostvarili najmanje 35 bodova.
(3) Konačna rang lista učenika/ca utvrđuje se
sabiranjem bodova dobijenih provjerom likovnih
sposobnosti, općega uspjeha i ocjena postignuća
iz nastavnih predmeta.
(4) Ako dva/dvije ili više učenika/ca imaju isti
ukupan broj bodova, upisuje se onaj/ona učenik/
ca koji/koja je ostvario/la veći broj bodova iz
provjere likovne darovitosti.
Član 12.
(Programi muzičke umjetnosti)
(1) Učenici/e koji su uspješno završili
osnovno muzičko obrazovanje upisuju se u prvi
razred četverogodišnjega srednjeg muzičkog
programa.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Učenici/ama se vrednuje:
a) opći uspjeh iz posljednja četiri razreda muzičke
škole
b) rezultat na prijemnomu ispitu
c) primjerno vladanje u muzičkoj školi
(3) Prijemni ispit za instrumentaliste i pjevače
obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i
solfeggia, a za teoretičara provjeru iz klavira i
solfeggia.
(4) Ako dva/dvije ili više učenika/ce imaju
isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj/ona
učenik/ca koji/koja je ostvario/la veći broj bodova
na prijemnomu ispitu.
(5) Učenici/e koji nisu pohađali osnovnu
muzičku školu upisuju se nakon prijemnoga ispita
s ispitom sluha, muzičkog pamćenja i ritma.
(6) U programe muzičke umjetnosti upisuju
se učenici/e iz stava (5) ovog člana koji/e iz
općega uspjeha u posljednja dva razreda osnovnog
obrazovanja i ocjena iz bosanskog, hrvatskog,
srpskog jezika i književnosti, matematike, stranog
jezika, likovne i muzičke kulture u posljednja
dva razreda osnovnog obrazovanja, ostvare 30
najmanje bodova.
Član 13.
(Provjera darovitosti)
(1) Umjetničke (likovne, muzičke) škole
mogu provesti provjeru darovitosti zainteresiranih
učenika/ca koji/koje još nisu završili/le završni
razred osnovnoga obrazovanja.
(2) Provjeru darovitosti škola je dužna javno
oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja na
način da budu dostupni svim zainteresiranim
učenici/ama.
IV VREDNOVANJE POSEBNIH
REZULTATA U PRETHODNOM
OBRAZOVANJU
Član 15.
(Učenici/ce generacije)
Učenici/e generacije upisuju se bez bodovanja.
Član 16.
(Vrednovanje ocjene iz vladanja u
prethodnomu obrazovanju)
Ocjena “primjerno” iz vladanja u posljednja
dva razreda osnovnoga obrazovanja učeniku/ci se
vrednuje s ukupno 1 bodom.
V VREDNOVANJE REZULTATA
POSTIGNUTIH NA TAKMIČENJIMA
ZNANJA I VJEŠTINA
Član 17.
(Vrednovanje rezultata takmičenja)
(1) Pravo na dodatne bodove ostvaruju
učenici/e na osnovu rezultata koje su postigli
na takmičenjima iz predmeta posebno značajnih
za upis, u posljednja dva razreda osnovnog
obrazovanja koje organizira Pedagoški zavod, te
rezultata međunarodnih takmičenja, i to:
Vrsta
takmičenja
Državna ili
međunarodna
takmičenja
(3) Ukupni rezultat i rang lista utvrđuju se u
rokovima propisanim odlukom o upisu učenika/
ca.
Član 14.
(Upis učenika/ca sportaša)
Pravo direktnog upisa imaju učenici/e sportaši
na osnovi kriterija iz člana 8. (1) ovog Pravilnika
ostvare minimalni bodovni prag za upis u
gimnazije, odnosno druge vrste srednjih škola, te
prilože potvrdu odgovarajućeg sportskog saveza o
sportskomu postignuću na državnom nivou.
Broj 6 - Strana 473
Kantonalna
takmičenja
Opis
Broj
bodova
Osvojeno prvo mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
4
Osvojeno drugo mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
3
Osvojeno treće mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
2
Osvojeno prvo mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
1
Osvojeno drugo mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
0,5
Osvojeno treće mjesto
kao pojedinci ili članovi
grupe
0,3
Broj 6 - Strana 474
Takmičenja iz
likovne kulture
(u školama
u kojima
je likovna
kultura jedan
od predmeta
i elemenata
posebno važnih
za upis)
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Osvojeno prvo mjesto na
državnomu takmičenju ili
kao najbolji likovni rad na
kantonalnoj izložbi
1
Osvojeno drugo mjesto na
državnomu takmičenju
ili kao najbolji likovni rad
na kantonalnoj izložbi
0,5
Osvojeno treće mjesto
na državnomu takmičenju
ili kao najbolji likovni rad
na kantonalnoj izložbi
0,3
(2) Dokaz o ostvarenomu rezultatu na
međunarodnomu takmičenju izdaje organizator
tog takmičenja.
(3) Uvjerenje ili diplomu o ostvarenomu
rezultatu na kantonalnom takmičenju, u kojima
su, uz podatke o takmičenju i vrsti takmičenja,
navedeni i podaci o osvojenomu mjestu na
takmičenju pojedinaca ili grupa s navedenim
brojem članova grupe izdaje Pedagoški zavod.
(4) Učeniku/ci, koji/a je učestvovao/la na
više takmičenja iz više područja, vrsta ili nivoa,
navedenih u stavu (1) ovog člana vrednuje se
samo jedan (najpovoljniji) rezultat.
VI VREDNOVANJE REZULTATA
POSTIGNUTIH NA SPORTSKIM
TAKMIČENMJIMA
Član 18.
(Vrednovanje rezultata postignutih na
sportskim takmičenjima)
(1) Učenici/ama se vrednuju rezultati koje
su postigli u posljednja dva razreda osnovnog
obrazovanja na sportskim takmičenjima koja je
organizirao Pedagoški zavod i sportski savez.
Vrsta
takmičenja
Opis
Učenici/ce koji su
na državnomu ili
međunarodnomu
takmičenju kao članovi
ekipe ili pojedinci
osvojili prvo mjesto.
Broj
bodova
4
15. aprila 2013.
Učenici koji su
na državnomu ili
međunarodnomu
takmičenju kao članovi
ekipe ili pojedinci
osvojili drugo mjesto.
3
Učenici koji su
na državnomu ili
međunarodnomu
takmičenju kao članovi
ekipe ili pojedinci
osvojili treće mjesto.
2
Učenici koji su kao
članovi ekipe ili
pojedinci osvojili prvo
mjesto na kantonalnom
takmičenju.
1
Učenici koji su kao
članovi ekipe ili
pojedinci osvojili drugo
mjesto na kantonalnom
takmičenju
0,5
Učenici koji su kao
članovi ekipe ili
pojedinci osvojili treće
mjesto na kantonalnom
takmičenju
0,3
(2) Pravo na dodatne bodove učenici/e
dokazuju odgovarajućim uvjerenjem .
(3) Za sportska takmičenja koja nisu u stavu
(1) ovog člana, uvjeti za ostvarivanje dodatnih
bodova za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto
na međunardonom, državnom i kantonalnom i je
potvrda organizatora takmičenja.
VII VREDNOVANJE OSTALIH IZNIMNIH
REZULTATA IZ PRETHODNOGA
OBRAZOVANJA
Član 19.
(Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz
prethodnoga obrazovanja
(1) Učenici/ama se vrednuju i ostali iznimni
rezultati iz prethodnoga obrazovanja, ukoliko su:
(a)istovremeno završili osnovnu školu i osnovnu
muzičku školu s 2 dodatna boda za upis u
bilo koji od obrazovnih programa
(2) Pravo na dodatne bodove iz stava 1. tačke
a) učenik/ca dokazuje razrednim svjedodžbama
muzičke škole .
(3) Učenici/ce koji su sve razrede osnovne
škole završili prosječnom ocjenom 5,0 dobivaju
10 bodova.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(4) Dokaz iz stava (3) ovog člana je uvjerenje
škole o prosječnoj ocjeni.
VIII UČENICI/E S TEŠKOĆAMA U
RAZVOJU
Član 20.
(Učenici/e s teškoćama u razvoju)
(1) Učenici/e s teškoćama u razvoju su
učenici/ce čije su teskoće u razvoju utvrdene u
postupku vještačenja u sistemu socijalne zaštite ili
su osnovnu školu završili na osnovu prilagođenog
nastavnog plana i programa.
(2) Učenci/e s teškoćama u razvoju imaju
pravo direktnog upisa.
(3) Za ostvarenje prava direktnog upisa, uz
ostale upisne dokumente, učenik/ca obavezno
prilaze:
a) potvrdu o primjerenomu obliku školovanja u
osnovnoj skoli
b) mišljenje stručne službe osnovne škole
o sposobnostima i motivaciji učenika za
najmanje dva programa obrazovanja
c) iznimno, ako je osnovnu školu završio bez
utvrđenoga oblika školovanja, umjesto potvrde
iz stava (1) ovog člana učenik/ca prilaže nalaz
i mišljenje, odnosno rješenje nadležnog centra
za socijalni rad o pravima iz socijalne zaštite.
(4) Učenici/e koji su osnovno obrazovanje
završili po redovnom nastavnom planu i programu
uz individualizirani pristup, kao i učenici/ce
koji/koje su osnovno obrazovanje završili po
redovnom prilagođenomu nastavnom planu i
programu, mogu nastaviti školovanje:
a) po redovnom nastavnom planu i programu
srednjega obrazovanja s individualiziranim
pristupom,
b) po redovnom prilagođenom nastavnom planu i
programu srednjega obrazovanja.
(5) Učenici/e koji su osnovno obrazovanje
završili po posebnom nastavnom planu i
programu nastavljaju srednje obrazovanje u
posebnim programima u srednjim školama ili
posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama,
odnosno ustanovama socijalne zaštite koje
imaju odobrenje za provodenje srednjoškolskih
programa za učenike/ce s teškoćama u razvoju.
(6) O posebnostima upisa koje se ne mogu
riješiti u školi, u skladu sa stavom (5) ovog člana,
odlučuje Ministarstvo.
Broj 6 - Strana 475
IX UPIS UČENIKA ROMA , UPIS
U SKLADU S POLITIKOM
RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA i
UPIS U SKLADU SA ZAKONOM O
DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA
Član 21.
(Upis učenika/ca Roma)
(1) Učeniku/ci koji/koja je pripadnik
romske nacionalne manjine, dodaju se 2 boda
na broj bodova koji je utvrđen tokom postupka
vrednovanja. S tako utvrdenim brojem bodova
škola rangira kandidata/kinju na rang listi.
(2) O posebnostima upisa koje se ne mogu
riješiti u školi, odlučuje Ministarstvo .
Član 22.
(Upis učenika/ca u skladu s politikom
ravnopravnosti spolova)
(1) Ukoliko je za upis u određenu stručnu
kvalifikaciju prijavljeno 80% ili više pripadnika
istog spola, učeniku/ci suprotnoga spola dodaju
se 2 boda na broj bodova koji je utvrđen tokom
postupka vrednovanja.
(2) Učenika/cu iz stava (1) ovog člana s
tako utvrđenim brojem bodova, škola rangira na
ukupnoj rang listi.
Član 23.
(Upis učenika na osnovu Zakona o
dopunskim pravima branilaca i Zakona o
socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata )
(1) Djeca osoba koja ostvaruju prava iz
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona’’ broj: 3/05, 1/09 i 29/12) i
djeca na koju se odnosi Zakon o socijalnoj zaštiti
civilnih žrtava rata (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/00 i 7/01) pod jednakim
uvjetima imaju prednost prilikom upisa.
Broj 6 - Strana 476
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog
član učenik/ca je, uz prijavnicu za upis, dužan/na
priložiti odgovarajuće rješnje nadležnog organa.
X UTVRĐIVANJE UKUPNOGA
REZULTATA
(1) Ukupan rezultat učenika/ca utvrđuje se na
osnovu broja bodova koje je učenik/ca stekao/la
po svim osnovama vrednovanja.
(2) Na osnovu ukupnoga rezultata škola
utvrđuje rang listu učenika/ca za upis i objavljuje
je na školskoj oglasnoj ploči i na web stranicama
škole.
(3) Rang lista mora sadržavati broj bodova po
svim osnovama vrednovanja.
imaju
XII POSTUPCI
Član 26.
(Postupci)
(1) Konkus za upis škole objavit će
se najkasnije do 20. 06. tekuće godine i to
objedinjeno za cijeli Unsko-sanski kanton.
Član 25.
(Utvrdivanje ukupnoga rezultata)
(4) Kandidati/kandidatkinje
žalbe Školskom odboru.
15. aprila 2013.
pravo
(5) Školski odbor je dužan dostaviti žalbu na
mišljenje Ministarstvu.
(6) Mišljenje Ministarstva je obavezujuće.
(7) Po dobijenom mišljenju Ministarstva,
Školski odbor donosi konačnu odluku.
XI MINIMALNI BODOVNI PRAG
Član 25.
(Minimalni bodovni prag)
(1) Minimalni broj bodova za upis
u škole koje izvode programe obrazovanja u
četverogodišnjemu trajanju, ne može biti manji
od:
a) 42 boda za upis u gimnazije
b) 38 bodova za upis u četvorogodišnje srednje
škole koje provode programe obrazovanja za
porodice zanimanja: zdravstvo, ekonomija,
pravo, administracija i trgovina
c) 34 boda za upis u ostale programe obrazovanja
u trajanju od četiri godine
(2) Za programe obrazovanja za stjecanje
stručne kvalifikacije i programe obrazovanja za
vezane obrte u trajanju od tri godine, te za
programe obrazovanja koji traju manje od tri
godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se
minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.
(2) Konkurs za upis treba sadržavati sljedeće
podatke: rokove za upis, broj upisnih mjesta za
pojedino zanimanje/program, spisak potrebnih
dokumenata za upis i druge uvjete upisa koji se
utvrduju u skladu sa ovim Pravilnikom.
(3) Rokovi prijava za upis, postupak upisa i
upis određuju se u skladu s Odlukom o upisu koju
donosi ministar.
(4) Učenik/ca koji/koja se prijavljuje za upis
u školu s više zanimanja/programa obrazovanja u
prijavu obavezno prijavljuje prvi/prvo zanimanje/
program obrazovanja u koji se želi upisati, te
drugi/drugo i treći/treće zanimanje/program
obrazovanja u koji se želi upisati, ako mu škola
neće moći osigurati upis u prvi/prvo zanimanje/
program obrazovanja.
(5) Ako se ne može uvažiti želja učenika/ce
za prvi izbor zanimanja/programa, učeniku/ci će
se ponuditi upis u zanimanje/program za koji se
alternativno prijavio/la u postupku upisa.
Član 27.
(Postupak prijave)
(1) U postupku prijave za upis kandidat/
kandidatkinja prilaže:
a) prijavu na konkurs (obrazac prijave bit će
objavljen na web stranicama Ministarstva ili
škole)
b) svjedodžbe posljednja dva razreda osnovnoga
obrazovanja
c) odgovarajuće dokumente kojima dokazuje
neko od prava koje ima na osnovu odredbi
ovog Pravilnika
(2) U postupku prijavljivanja za upis, uz
prijavu na konkurs, učenik/ca može priložiti i
kopije dokumenata, osim svjedodžbi koje se
predaju u originalu.
(3) Prijava na konkurs i upisnica oslobođene
su plaćanja taksi.
(4) Škola je dužna na oglasnoj ploči i na
web stranicama škole (prema mogućnostima)
objavljivati sve važnije informacije o upisima
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
XIII PROGRAMI OBRAZOVANJA
ZA STJECANJE STRUČNE
KVALIFIKACIJE U TRAJANJU
MANJEM OD TRI GODINE, A
NAJMANJE GODINU DANA
Član 28.
(Programi obrazovanja za stjecanje stručne
kvalifikacije u trajanju manjem od tri
godine, a najmanje godinu dana)
Rang lista učenika/ca koji su se prijavili za
upis u prvi razred srednje škole po programu za
stjecanje stručne kvalifikacije u trajanju manjem
od tri godine, a najmanje godinu dana utvrđuje se
na osnovu općeg uspjeha učenika/ca iz posljednja
dva razreda osnovnoga obrazovanja.
XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29.
Ovaj Pravlnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Član 30.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja
prijemnog ispita u gimnaziji, umjetničkoj školi,
i tehničkoji srodnoj školi ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 4/02).
Broj 10-02-3122-1/13
20. marta 2013. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
Broj 6 - Strana 477
Broj 6 - Strana 478
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
15. aprila 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 479
Broj 6 - Strana 480
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2013.
S A D R Ž A J
230. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju
425
231. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu 426
232. Rezolucija o osudi masovnog kršenja ljudskih prava
civilnog stanovništva i zločina počinjenih od strane
totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije /
FNRJ na Cazinskoj krajini 1950. godine
428
233. Zaključak broj 01-02-4-508/13
430
234-236. Odluke
430
237. Odluka o konačnom imenovanju člana Komisije za
koncesije Unsko-sanskog kantona 432
238. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju
Kantonalnog pravobranioca
432
239. Rješenje o imenovanju Kantonalnog pravobranioca
432
240-244. Zaključci
433
245-250. Odluke 434
251. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017-308/
2001 od 26.10.2001. godine
436
252. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj:
03-017-315/2001 od 26.10.2001. godine
436
253. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
Tekućeg granta “Subvencije javnim ustanovamazdravstvena zaštita osoba Romske nacionalnosti” iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
437
254. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih
grantova - isplate stipendija 437
255. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava – Transfer
za izdavačku djelatnost utvrđen Budžetom Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu 438
256. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava granta
pojedincima - učenicima i studentima za 2013. godinu 438
257. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava granta
pojedincima – zdravstveno osiguranje učenika i
studenata za 2013. godinu
439
258. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
439
259. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim organizacijama 441
260. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim organizacijama 442
261. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora “Mješovita srednja škola” Bužim
442
262. Rješenje o imenovanju članova privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove “Dječije obdanište i Dom
učenika” Bosanska Krupa
443
263. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać
443
264. Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać
444
265. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora JU I
Srednja škola “Dr. Husein Džanić” Velika Kladuša
444
266. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU I Srednja škola “Dr. Husein Džanić” Velika
Kladuša
444
267. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora JU “II
Srednja škola” Velika Kladuša
445
268. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU “II Srednja škola” Velika Kladuša
445
269. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora JU “
Harmani I” Bihać
446
270. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Harmani I” Bihać
446
271. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Pećigrad” Cazin
447
272. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU OŠ” Pećigrad” Cazin
447
273. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin
447
274. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Cazin II” Cazin
448
275. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Tržačka Raštela”
448
276. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Tržačka Raštela”
448
277. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Kulen Vakuf-Orašac.
449
278. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Kulen Vakuf-Orašac
449
279. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ “Gata Ilidža-Vrsta” Bihać
450
280. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Gata Ilidža-Vrsta” Bihać
450
281. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU Muzej Unsko-sanskog kantona
451
282. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
451
283. Rješenje o razrješenju članova privremenog Nadzornog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona” 451
284. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona” 452
285. Rješenje o razrješenju članova privremenog Upravnog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona” 452
286. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Bužim” Bužim
453
287. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ “ Šturlić” Cazin
453
288. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Šturlić” Cazin
453
289. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ “Ćoralići” Cazin
454
290. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Ćoralići” Cazin
454
291. Odluka broj 03-017-2525
454
292. Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje
jednokratne novčane pomoći članovima boračkih
populacija 455
293. Odluka broj 03-017-2524/2013
461
294. Uputstvo o postupku za priznavanje statusa iz člana 2.
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica
462
295. Pravilnik o prodaji sredstava Ministarstva
unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
463
296. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima
isprava o oružju i municiji i drugim obrascima vezanim
za izdavanje isprava o oružju i municiji
467
297. Pravilnik s kriterijima za upis učenika/ca u prvi
razred srednje škole u Unsko-sanskom kantonu
470
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
3380002210005877 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 6 - Skupstina Unsko