SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVI - Broj 25
22. oktobra 2012.
BIHAĆ
777.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
1. stav 2. Pravilnika o postupcima u provođenju
Programa poticaja („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 13/12), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012
godine, donosi:
PROGRAM
POTPORE ZA POVEĆANJE
ZAPOSLENOSTI
Član 1.
(Predmet)
Ovim Programom se utvrđuju uslovi, kriteriji i
postupak dodjele nepovratnih sredstava na Unskosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton)
iz sredstava Budžeta Kantona – Ministarstva
privrede u svrhu povećanja zaposlenosti
putem poticanja volonterskog rada (stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).
Izdanje na bosanskom
jeziku
Član 2.
(Cilj)
Cilj Programa je davanje podrške mladim
osobama, bez radnog iskustva koji se nalaze
na evidenciji nezaposlenih u općinskim biroima
rada Kantona i koji se po prvi put zapošljavaju
radi stručnog osposobljavanja za samostalni
rad bez zasnivanja radnog odnosa s namjerom
sticanja radnog iskustva u trajanju od godinu dana
(volonterski rad) ili šest mjeseci u ovisnosti od
stručne spreme.
Član 3.
(Ciljna grupa)
Ciljna grupa po ovom Programu su lica
koja su prijavljena na evidenciju u općinskim
službama za zapošljavanje, bez radnog iskustva,
sa završenom srednjom (SSS III i IV stepana),
višom i visokom stručnom spremom (VŠS i
VSS) ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema
studiranja, zainteresovana za sticanje radnog
iskustva volonterskim radom.
Član 4.
(Sredstva za implementaciju)
Sredstva za implementaciju ovog Programa
se obezbjeđuju u Budžetu Kantona u dijelu
Broj 25 - Strana 1150
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ministarstva privrede, a potom Odlukom Vlade
Unsko-sanskog kantona putem Programa utroška
sredstava.
Sredstva iz stava 1. ovog člana utvrđena za
implementaciju ovog Programa, po završenoj
proceduri odabira korisnika i potpisanih ugovora
sa poslodavcima, Ministarstvo privrede će
doznačiti na poseban račun otvoren od strane JU
Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona
za ovu namjenu.
Po doznačavanju sredstava iz stava 2. ovog
člana JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona je odgovorna za namjensko trošenje istih.
Član 5.
(Namjena i visina sredstava)
Ovim Programom predviđaju se sredstva
potpore, koje će poslodavac iskoristiti na
izmirenje zakonom predviđenih finansijskih
obaveza na način da će svakog mjeseca za svakog
volontera redovno u ovu namjenu izmirivati
obaveze iz člana 12. ovog Programa.
Ukupna visina potpore po jednom volonteru
iznosi 318,54 KM mjesečno.
Član 6.
(Pravo apliciranja za dodjelu sredstava)
Pravo apliciranja za dodjelu sredstava imaju
poslodavci registrovani kao pravno lice koja se
bave proizvodnom i uslužnom djelatnošću kao
i trgovina, turizam i ugostiteljstvo ili fizičko
lice registrovano kao obrtnici a koja se bave
proizvodnim ili uslužnim zanatstvom, koji u
roku i na propisanom obrascu podnesu Zahtjev
za učešće u Programu potpore za povećanje
zaposlenosti, koji je sastavni dio ovog Programa.
Nepovratna poticajna sredstva ne mogu se
dodjeliti institucijama koje prijem zaposlenika
vrše posredstvom Agencije za državnu službu,
kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima.
U ovom Programu ne mogu učestvovati
poslodavci koji negativno posluju, koji nemaju
prijavljenih zaposlenika na PIO/MIO i koji ne
izmiruju obaveze prema javnim prihodima.
Član 7.
(Saradnja sa JU Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona)
U svrhu što kvalitetnije raelizacije ovog
Programa Vlada Unsko-sanskog kantona će
potpisati Sporazum o saradnji sa JU Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona kojim se
22. oktobra 2012.
potpisnice obavezuju na implementaciju ovog
Programa svako u svom dijelu.
Sastavni dio ovog Programa je Sporazum o
saradnji na implementaciji Programa potpore za
povećanje zaposlenosti.
Član 8.
(Postupak dodjele sredstava)
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog
poziva kojeg raspisuje Ministarstvo privrede
putem JU Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Služba za
zapošljavanje), a objavit će se u sredstvima
javnog informisanja i na web stranici Vlade
Kantona www.vladauskba.
Prijava na Javni poziv se vrši putem
odgovarajućeg obrasca-Zahtjev za učešće u
Programu potpore za povećanje zaposlenosti, koji
se može dobiti u općinskim biroima rada.
Uz Zahtjev na Javni poziv za učešće u
Programu potpore koji se podnosi JU Službi
za zapošljavanje, potrebno je dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
1. Ovjerenu kopiju Rješenja iz Sudskog registra
za obavljanje djelatnosti ili ovjerenu kopiju
Rješenja nadležnog općinskog organa za
obavljanje djelatnosti
2. Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju
poreza i doprinosa i uvjerenje o broju
zaposlenih osoba
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj
4. Kopiju bilansa uspjeha za posljednji obračunski
period, odnosno godišnja prijava poreza na
dohodak
5. Broj računa u poslovnoj banci na koji će se
sredstva doznačiti
6. Kopiju deponovanih potpisa ovlaštenih osoba
7. Ovjerenu izjavu da će osobu zadržati radi
stručnog osposobljavanja za samostalni rad bez
zasnivanja radnog odnosa s namjerom sticanja
radnog iskustva u trajanju od šest mjeseci do
godinu dana, ovisno o kojoj stručnoj spremi
se radi i izjava da neće otpustiti postojeće
zaposlenike radi primanja na stručno
osposobljavanje osoba predviđenih po
Programu
8. Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih za lice
koje se prima kao volonter
9. Potvrda kojom volonter dokazuje da pripada
potrebnoj kategoriji nezaposlenih lica (član
porodice šehida/poginulog borca, osoba sa
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
statusom civilne žrtve rata, samohrani roditelj
i osobe sa posebnim potrebama, ukoliko se
radi o navedenim kategorijama kojoj volonter
pripada).
Član 9.
(Dostavljanje prijava)
Dokumenti iz člana 8. ovog Programa, moraju
biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji
ne stariji od tri mjeseca.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom
dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu.
JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona” Branislava Đurđeva 1, 77 000 Bihać,
sa naznakom “NE OTVARATI” – prijava po
Javnom pozivu “ Program potpore za povećanje
zaposlenosti”.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)
dana, od dana objavljivanja u sredstvima javnog
RB
1
2
3
4
Broj 25 - Strana 1151
informisanja i na web stranici Vlade Kantona
www.vladauskba.
Zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom
neće se uzeti u razmatranje.
Član 10.
(Ravnomjerna zastupljenost korisnika)
Prilikom implementacije ovog Programa
obezbjedit će se ravnomjerna zastupljenost
korisnika sa svih općina Kantona i to srazmjerno
učešću nezaposlenih osoba svake od općina
Kantona u ukupnom broju nezaposelnih osoba
Kantona u mjesecu decembru prethodne godine.
Član 11.
(Kriteriji za odabir korisnika)
Kriteriji za vrednovanje zahtjeva u realizaciji
Programa potpore sufinansiranja zapošljavanja
mladih su slijedeći:
OPIS
BROJ BODOVA
Vrsta poslovne aktivnosti/vrsta poslodavca
a) Proizvodna djelatnost (pretežno)
10
b) Uslužna djelatnost
8
c) Proizvodno ili uslužno zanatstvo
6
d) Trgovina
4
e) Turizam i ugostiteljstvo
2
Postojeća zaposlenost/broj radnika
a) 1-5
2
b) 6-15
4
c) 16-20
6
d) 21-30
8
e) 31 i više
10
Volonter po stručnoj spremi
a) VSS
8
b) VŠS
6
c) SSS IV stepen
4
d) SSS III stepen
2
Volonter posebnih kategorija nezaposlenih osoba
a) Član porodice šehida/poginulog borca
b) Osoba sa statusom civilne žrtve rata
c) Samohrani roditelj
d) Osobe sa posebnim potrebama
Prednost
Broj 25 - Strana 1152
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
22. oktobra 2012.
Kod zahtjeva sa istim brojem bodova, prednost
će imati zahtjevi kojima se traži sufinansiranje
zapošljavanja osoba iz jedne od kategorija,
navedenih pod rednim brojem 4.
Jedan poslodavac u okviru ovog Programa
može angažirati maksimalno 3 volontera.
trajanju od 12 mjeseci za osobe sa visokom
i višom stručnom spremom (VSS i VŠS) ili
visoko obrazovanje Bolonjskog sistema
studiranja Ugovor o volontiranju ne može biti
sklopljen prije sklapanja Ugovora sa Službom
za zapošljavanje
Član 12.
(Obrada prijave i rad komisije)
Za provođenje Javnog poziva formira
se Stručna komisija za provođenje procedura
po ovom Javnom pozivu čiji je zadatak da u
skladu sa odredbama ovog Programa i na osnovu
propisanih kriterija iz Javnog poziva provede
postupak izbora korisnika sredstava.
Komisiju za izbor korisnika imenuje Direktor
Službe za zapošljavanje Komisija za izbor
korisnika je odgovorna za primjenu zakonskih
i podzakonskih akata koji se odnose na dodjelu
finansijskih sredstava.
Komisija za izbor korisnika se sastoji najmanje
od dva člana uposlenih u Službi za zapošljavaje i
jednog člana iz Ministarstva privrede Unskosanskog kantona.
Komisija će obraditi prispjele prijave u pogledu
ispunjavanja uslova, te će sačiniti pismeni izvještaj
i dostaviti Direktoru Službe za zapošljavanje
koji će putem Ministarstva dostaviti rang listu
potencijalnih korisnika za svaku od općina
Kantona Interresornoj komisiji Vlade Unskosanskog kantona zaduženoj za isplatu subvencija
i grantova koji se isplaćuju iz Budžeta Kantona.
Konačnu saglasnost o dodjeli nepovratnih
poticajnih sredstava daje Interresorna komisija
Vlade Kantona.
-- M2 obrazac – kopiju obrasca/prijave na
osiguranje kod PIO/MIO osobe čije se
volontiranje sufinansira
Član 13.
(Obaveze poslodavca)
Nakon saglasnosti Interresorne komisije Vlade
Kantona o izboru korisnika sredstava-poslodavca,
te dostavljanja Odluke o prijemu volontera
na određeno vrijeme po Programu od strane
poslodavca, Služba za zapošljavanje potpisuje
Ugovor sa poslodavcem.
Poslodavac je dužan u roku od 7 dana po
potpisu Ugovora sa Službom za zapošljavanje,
istoj dostaviti:
-- Ugovor o volonterskom radu na određeno
vrijeme sa osobom iz ciljne grupe čije se
zapošljavanje sufinansira, u trajanju od šest
mjeseci za osobe sa srednjom stručnom
spremom (SSS III i IV stepena), odnosno u
-- Izjavu osobe sa kojom se zaključuje Ugovor
o volontiranju da je upoznata sa uslovima
Programa
-- Kopiju diplome osobe čije se volontiranje
sufinansira.
Poslodavac se obavezuje na izmirenje zakonom
predviđenih finansijskih obaveza na način da će
svakog mjeseca za svakog volontera redovno u
ovu namjenu izmirivati slijedeće obaveze:
-- osiguranje za slučaj povrede na radu ili
profesionalne bolesti u visini od 35% od najniže
plaće kako je to određeno Zakonom o radu
(“Službene novine F BiH”, broj: 43/99, 32/00
i 29/03)
-- osiguranje u visini od od 22 KM za svakog
volontera u skladu sa Zakona o penzijskom
i invalidskom osiguranju (“Službene novine
F BiH”, broj: 29/98 i 4/09) i Odluke ovisini
doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim
okolnostima (“Službene novine F BiH” broj:
46/02) i
-- sredstva za topli obrok po radnom danu 8 KM
odnosno mjesečno u iznosu od 176KM
Član 14.
(Obaveze Službe za zapošljavanje)
Služba za zapošljavanje će sa poslodavcem
zaključiti Ugovor kojim će, između ostalog,
ugovoriti izmirenje:
-- avansne uplate jedne mjesečne rate podsticajnih
sredstava u iznosu od 318,54 KM u roku od
petnaest (15) dana od dana zaključenja Ugovora
-- Preostala sredstva iz člana 11 uplaćuju se u
korist poslodavca u jednakim mjesečnim ratama
u iznosu od 318,54 KM, u roku od tri dana
po dobijanju izvještaja od strane poslodavca
o provedenom radu volontera za protekli
mjesec odnosno dostavljenom dokazu o uplati
navedenih doprinosa te isplaćenim sredstvima
za topli obrok
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 15.
(Izvještavanje o utrošku sredstava)
Služba za zapošljavanje je u obavezi kvartalno
dostavljati izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu
privrede, radi praćenja realizacije Programa .
Po završetku implementacije Programa Služba
za zapošljavanje će Vladi Unsko-sanskog kantona
– Ministarstvu privrede u roku od 7 (sedam)
dana izvršiti povrat eventualno neutrošenih
sredstva predviđenih za namjenu utvrđenu ovim
Programom.
O utrošenim sredstvima po ovom Programu
Ministarstvo privrede će u skladu sa Zakonom
polugodišnje izvještavati Vladu Kantona.
Član 16.
(Objava liste poslodavca)
Lista poslodavaca (korisnika sredstava) s kojim
je sklopljen Ugovor o angažovanju volontera će
biti objavljena i dostupna na web stranici Vlade
Kantona www.vladauskba.
Član 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj: 03-017-1984/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
778.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
1. stav 2. Pravilnika o postupcima u provođenju
Programa poticaja, broj: 03-017-1399/2012 od
07052012 godine, na prijedlog Ministarstva
privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
PROGRAM
POTPORE PODUZETNICIMA POČETNICIMA
Član 1.
(Predmet)
Ovim Programom se utvrđuju uslovi, kriteriji i
postupak dodjele nepovratnih sredstava na Unskosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton)
iz sredstava Budžeta Kantona – Ministarstva
privrede u svrhu potpore poduzetnicima
početnicima na području USK.
Broj 25 - Strana 1153
Član 2.
(Cilj)
Cilj ovog Programa je povećati broj i održivost
preduzeća / obrta koji su u vlasništvu mladih
poduzetnika, te doprinijeti razvoju poduzetničke
kulture među mladim ljudima kao i povećati
broj zaposlenih mladih ljudi na području Unsko
sanskog kantona.
Član 3.
(Korisnici)
Pravo apliciranja za dodjelu sredstava imaju
pravna i fizička lica registrirana na području
Unsko sanskog kantona, čiji osnivači i/ili
ovlaštena lica za predstavljanje i zastupanje imaju
između 18 i 35 godina.
Program je namijenjen poduzetnicima
početnicima, pa prema tome ovim programom će
biti podržana lica u osnivanju preduzeća/obrta ili
lica koja su registrirana u periodu od 01.01.2010.
do dana podnošenja aplikacije.
U ovom Programu ne mogu učestvovati
poslodavci koji nemaju prijavljenih zaposlenika
na PIO/MIO i koji ne izmiruju obaveze prema
javnim prihodima.
Član 4.
(Sredstva za implementaciju)
Sredstva za implementaciju ovog Programa
se obezbjeđuju u Budžetu Kantona u dijelu
Ministarstva privrede, a potom Odlukom Vlade
Unsko-sanskog kantona putem Programa utroška
sredstava.
Vlada Unsko sanskog kantona će za provođenje
ovog Programa izdvojiti 150.000 KM Sredstva
za provođenje ovog Programa su osigurana u
Budžetu USK Ministarstvo privrede, ekonomski
kod 614500, (Službeni glasnik broj: 8/12 od 10.
aprila 2012. godine).
Vlada Unsko sanskog kantona ovlašćuje JU
„Razvojnu agenciju Unsko sanskog kantona“
(u daljem tekstu: Razvojna agencija USK)
implementira Program potpore poduzetnicima
početnicima kako je to opisano u tekstu ovog
Programa.
Sredstva za implementaciju ovog Programa će
biti transferirana na namjenski račun Razvojne
agencije USK.
Razvojna agencija USK je odgovorna za
namjensko trošenje sredstava predviđenih ovim
Programom.
Broj 25 - Strana 1154
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 5.
(Namjena i visina sredstava)
Projektom se odobravaju sredstva potpore za
sljedeće poslovne aktivnosti:
- pokretanje razvojnih projekata
- edukacija/stručno osposobljavanje
Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće
mjere i to za:
-- nabavu opreme, alata i inventara
-- uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/
radionice
-- poduzetničku izobrazbu
-- troškove izrade promidžbenog materijala
-- troškove osnivanja
-- sufinanciranja doprinosa za PIO/MIO i
zdravstveno osiguranje novih ili postojećih
zaposlenika po preduzeću/obrtu.
Najniži iznos podrške po jednom korisniku
je 2.000 KM dok maksimalni iznos podrške po
jednom korisniku ne može biti veći od 7.500 KM.
Potencijalnim korisnicima ovog programa će
na raspolaganju biti tehnička podrška u procesu
izrade poslovnog plana i konzultantske usluge
u postupku za odobravanje kredita i garancija
Razvojna agencija USK će navedenu tehničku
podršku osigurati putem suradnje sa drugim
organizacijama, kako je navedeno u članu 16
ovog Programa.
Neprihvatljivi troškovi
Troškovi koji ne mogu biti financirani
iz predmetne pomoći i koji se smatraju
neprihvatljivim su:
-- porez na dodanu vrijednost bez obzira da li je
poduzetnik u sistemu PDV-a ili nije
-- potrošni materijal, trgovačka roba i nabava/
kupovina/najam vozila
-- troškovi studija
-- osnivački kapital
-- troškovi održavanja i mjesečnog najma
poslovnog prostora
-- oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio
postajama, objave u tisku)
-- reprezentacije, službena putovanja (dnevnice,
prijevoz, hotel i sl.).
Član 6.
(Način podnošenja zahtjeva)
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
temeljem ovog Programa objavljuje Razvojna
agencija USK u dnevnim novinama i na mrežnim
stranicama Razvojne agencije USK i Ministarstva
22. oktobra 2012.
privrede USK Uz ispunjeni prijavni obrazac PP/
Prijava) obvezno se prilaže tražena dokumentacija
U okviru ovog Javnog poziva podnositelj može
predati samo jednu Prijavu Prijava se podnosi u
Razvojnu agenciju USK, poštom u zatvorenoj
omotnici na adresu:
Razvojna agencija Unsko sanskog kantona
„Prijava na Javni poziv –
PODUZETNIK POČETNIK“
Ul Miroslava Krleže br2
77 000 Bihać
Član 7.
(Rok za podnošenje Zahtjeva)
Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se
30 dana od dana objave u dnevnim novinama.
Član 8.
(Dokumentacija)
Prijava za učešće u Programu potpore
poduzetnicima početnicima se sastoji od sljedeće
dokumentacije:
1.Prijavni obrazac za učešću u programu potpore
poduzetnicima početnicima (PP/Prijava)
2.Ovjerenu kopiju Rješenja iz Sudskog registra
za obavljanje djelatnosti ili ovjerenu kopiju
Rješenja nadležnog općinskog organa za
obavljanje djelatnosti
3.Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza
i doprinosa i uvjerenje o broju zaposlenih osoba
4.Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj
5.Kopiju bilansa uspjeha za posljednji obračunski
period, odnosno godišnja prijava poreza na
dohodak
6.Broj računa u poslovnoj banci na koji će se
sredstva doznačiti
7.Kopiju deponovanih potpisa ovlaštenih osoba
8.Ovjerenu izjavu o namjenskom korištenju
sredstava (PP/NKS)
9.Potvrda o pripadnosti jednoj od navedenih
kategorija lica Dostavlja se u slučaju da je
podnosilac aplikacije ili lice koje će biti
uposleno ovim projektom pripadnik jedne od
navedenih kategorija (član porodice šehida/
poginulog borca, osoba sa statusom civilne žrtve
rata, osoba sa posebnim potrebama i samohrani
roditelj, žena, pripadnik romske manjine).
Član 9.
(Odobravanje podrške)
Za potrebe provođenja procesa odabira
korisnika Programa „Poduzetnik početnik“
Razvojna agencija USK imenuje tročlanu
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Komisiju u čijem sastavu su predstavnici
Razvojne agencije USK i Ministarstva privrede
USK Rad Komisije je definiran Poslovnikom
Komisija razmatra zahtjeve za dodjelu sredstava
i donosi prijedlog za odobrenje kantonalne
podrške u skladu s utvrđenim kriterijima i
raspoloživim budžetskim sredstvima RA USK,
putem Ministarstva privrede isti dostavlja
Interresornoj komisiji Vlade USK Konačnu odluku
o dodjeli sredstava, na prijedlog Komisije,donosi
Interresorna komisija Vlade USK.
Sredstva se odobravaju prema bodovnoj listi
od najvećeg broja bodova na niže do konačne
raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava
namijenjenih za ovaj Program U slučaju kad više
podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, mjesto
na listi određuje se na temelju prioriteta po osnovu
pripadnosti jednoj ili više marginaliziranih grupa,
navedenih u članu 14. ovog Programa.
Član 10.
(Informacije o zaprimljenim zahtjevima)
Informacije o zaprimljenim zahtjevima objavit
će se na mrežnim stranicama Razvojne agencije
USK i Ministarstva privrede Unsko sanskog
kantona.
Član 11.
(Način isplate sredstava)
Korisnik kojem je odobrena potpora, dužan
je u roku od 15 dana od dana primitka Odluke
o dodijeljenoj potpori i dostavljenog ugovora, u
Razvojnu ageniciju USK dostaviti potpisani ugovor
Broj 25 - Strana 1155
Nakon toga, Razvojna agenicija USK će
odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika
u dva dijela: 60% po potpisivanju ugovora, a 40%
po dostavljenom izvještaju.
Član 12.
(Monitoring, evaluacija i izvještavanje)
Razvojna agencija USK i Ministarstvo
privrede USK, u svrhu provođenja kontrole
namjenskog korištenja sredstava, ovlašteni su
izvršiti provjeru korištenja sredstava dodijeljene
potpore obilaskom privrednog subjekta i njegovih
poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju
koja se odnosi na sufinancirane namjene Ukoliko
se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje,
korisnik je dužan vratiti dodijeljena sredstva.
Razvojna agencija USK će putem Ministarstva
privrede svakih šest mjeseci dostavljati izvještaj o
provođenju ovog Programa do njegovog zatvaranja.
Član 13.
(Zahtjevi koj se neće razmatrati)
Neće se razmatrati zahtjevi:
-- podnositelja koji su u stečaju ili postupku
likvidacije
-- s nepotpunim podacima i dokumentacijom koji
se ne dostave u roku
-- podnositelja koji nisu pravdali sredstva
odobrena prethodnih godina u sklopu podrške
FMRPiO ili koji su ista koristili nenamjenski.
Član 14.
(Kriteriji za odabir korisnika)
a)
Broj novo zaposlenih od dana objave
Javnog poziva na najmanje godinu dana
a) više od 3
b) od 1 do 2
c) ne
5
3
0
b)
Broj trenutno zaposlenih
a) 10 i više
b) od 7 do 9
c) od 4 do 7
d) od 1 do 3
8
6
4
2
c)
Djelatnost
a) proizvodne i prerađivačke djelatnosti
b) informatičke djelatnosti i proizvodnja softvera
c) usluge
8
6
4
d)
Udio vlastitih ili drugih izvora sredstava
a) 51% i više
b) od 20% do 50%
5
3
e)
Izvoz
a) 51% i više
b) od 20% do 50%
5
3
f)
Stopa nezaposlenosti po općinama
(princip ravnomjernog razvoja po
općinama)*
a) Stopa nezaposlenosti veća od 60%
b) Stopa nezaposlenosti od 51-60 %
c) Stopa nezaposlenosti manja od 50 %
5
3
1
Broj 25 - Strana 1156
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Kriterij f) ima za cilj da osigura veću šansu
projektima koji dolaze iz sredina koje maju
veću stopu nezaposlenosti Rangiranje će se
vršiti prema izvještaju Federalnog zavoda za
statistiku – Unsko sanski kanton u brojkama
Stopa nezaposlenosti je odnos broja nezaposlenih
osoba i broja aktivnog stanovništva po općinama
pri čemu se aktivno stanovništvo sastoji od broja
zaposlenih i evidentiranih nezaposlenih osoba.
U slučaju da je podnosilac aplikacije i/ili
lice koje se zapošljava pripadnik jedne od dole
navedenih kriterija ista će u slučaju jednakog
broja bodova imati prioritet:
a) Član porodice šehida/poginulog borca
b) Osoba sa statusom civilne žrtve rata
c) Osobe sa posebnim potrebama
d) Samohrani roditelj
e) Žena
Član 15.
(Obaveze korisnika)
Korisnici su dužni dostaviti Izvještaj o
korištenju sredstava (PP/Izvještaj) s pratećom
dokumentacijom koja potvrđuje navode u
Izvještaju (kopije računa za plaćene troškove po
predugovorima, predračunima, troškovnicima i
drugo) u roku najkasnije do 60 dana od dana
prijema prvog dijela uplate potpore Po tako
podnesenoj dokumentaciji, Razvojna agencija
USK će izvršiti isplatu preostalog iznosa potpore.
NAPOMENA: Nalog za plaćanje nije
prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju
Kompenzacija se ne prihvaća kao dokaz o
izvršenom plaćanju Ugovor o lizingu ne prihvaća
se kao dokaz o izvršenom plaćanju .
Član 16.
(Tehnička podrška)
Razvojna agencija USK će, u svrhu osiguranja
tehničke podrške ciljanoj skupini iz člana 3.
ovog Programa, uspostaviti formalnu suradnju
sa PLOD Centrom i FIRMA USAID SIDA
projektom u Bosni i Hercegovini.
Svrha suradnje sa PLOD Centrom i FIRMA
USAID SIDA projektom u Bosni i Hercegovini
je kreiranje sinergijskih efekata udruživanjem
razvojnih mjera Unsko sanskog kantona sa drugim
razvojnim programima u Bosni i Hercegovini.
U okviru uspostavljene suradnje PLOD Centar
i FIRMA USAID SIDA projekt će osigurati
tehničku pomoć za minimalno 50 mladih
poduzetnika Potencijalni korisnici tehničke
22. oktobra 2012.
asistencije će biti mladi poduzetnici početnici koji
su korisnici ovog Programa i mladi poduzetnici
koji izraze interes za korištenjem kreditnih
sredstava Revolving fonda USK ili za korištenjem
Kreditno garancijske sheme USK-a.
Poduzetnici koji zadovoljavaju kriterije
iz člana 4 ovog Programa, će tokom trajanja
Programa imati dostupnu kvalitetnu tehničku
podršku za proces pokretanja i razvoja poslovnog
procesa Navedena pomoć će se provoditi putem:
-- Edukacije za predstavnika ciljane skupine
-- Savjetovanja u procesu izrade poslovnog plana
i kreditnog zahtjeva
Sve direktne troškove provedbe tehničke
podrške koja će biti pružena u okviru suradnje
sa PLOD Centrom i FIRMA USAID SIDA
projektom snosi PLOD Centar Bihać.
Član 17.
(Objava popisa korisnika)
Popis korisnika s iznosom dodijeljenih
sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama
Razvojne agencije USK i mrežnim stranicama
Ministarstva privrede USK, nakon zaključenja
Programa.
Član 18.
(Zaključne odredbe)
Razvojna agencija USK zadržava pravo
produljenja roka Javnog poziva za ovaj Program
Sastavni dijelovi ovog Programa su:
1. Javni poziv
2. Pravilnik o radu Komisije
3. Prijavni obrazac Poduzetnik početnik - PP/
Prijava
4. Izjava o namjenskom korištenju sredstava - PP/
NKS
5. Obrazac izvještaja - PP/Izvještaj
6. Prijedlog Sporazuma
Član 19.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj: 03-017-1985/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
779.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
1. stav 2. Pravilnika o postupcima u provođenju
Programa poticaja („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 13/12), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
PROGRAM
SUBVENCIONIRANJA KAMATA
PLAĆENIH U 2011. GODINI PO KREDITIMA
ODOBRENIM U KOMERCIJALNIM
BANKAMA U 2009. ILI 2010. GODINI ZA
RAST I RAZVOJ MSP I OBRTA
Član 1.
(Predmet)
Ovim Programom utvrđuju se uslovi, kriteriji,
mjerila i postupak za subvencioniranje kamata
plaćenih u 2011. godini po kreditima odobrenim
u komercijalnim bankama u 2009. ili 2010. godini
za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća (u
daljem tekstu: MSP) i obrta u Unsko-sanskom
kantonu (u daljem tekstu: Kanton), minimalni
iznos kredita, namjena dodjele sredstava, visina
subvencionirane kamatne stope, način podnošenja
zahtjeva, procedure odobravanja i način isplate
sredstava korisnicima.
Član 2.
(Cilj)
Cilj ovog Programa je ublažavanje negativnih
posljedica svjetske ekonomske krize kod
privrednika koji su u cilju održavanja postojeće
proizvodnje i zaposlenosti kao i povećanja iste,
u nedostatku povoljnih finansijskih sredstava
na Kantonu, uzimali finansijska sredstva
komercijalnih banaka.
Član 3.
(Sredstva za implementaciju)
Sredstva za implementaciju ovog Programa
se obezbjeđuju u Budžetu Kantona u dijelu
Ministarstva privrede, a potom Odlukom Vlade
Unsko-sanskog kantona putem Programa utroška
sredstava.
Sredstva iz stava 1. ovog člana utvrđena za
implementaciju ovog Programa, po završenoj
proceduri odabira korisnika i potpisanih ugovora
sa korisnicima, Ministarstvo privrede će doznačiti
sredstva korisnicima kako je to ugovorom
precizirano.
Broj 25 - Strana 1157
Član 4.
(Pravo apliciranja za dodjelu sredstava)
Pravo apliciranja za dodjelu sredstava imaju
poduzetnici/obrtnici (u daljem tekstu: Korisnici)
koji su uredno servisirali kredit u 2011. godini, a
pri tom ispunjavaju slijedeće uslove:
-- da je MSP/obrt registrovano i ima sjedište na
prostoru Kantona,
-- da je MSP/obrt definisano prema Zakonu o
poticaju razvoja male privrede (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 19/11),
sa pretežnom proizvodnom djelatnošću /
proizvodnim ili uslužnim obrtom,
-- da je MSP/obrt minimalno u 51% - tnom
privatnom vlasništvu državljana BiH,
-- da je MSP/obrt aktivan i da ima uposlene
radnike,
-- da je MSP/obrt izmirio obaveze po osnovu
doprinosa i poreza,
-- da MSP/obrt nije pod stečajem ili likvidacijom,
odnosno da nije predmetom postupka za
proglašenje stečaja ili likvidacije
-- da MSP/obrt ima zaključen ugovor o kreditu sa
komercijalnom bankom u 2009. ili 2010. godini
i da redovno izmiruje obaveze po istom,
-- da je MSP/obrt kreditna sredstva uzeo za
namjensko ulaganje na području Kantona.
Član 5.
(Minimalni i maksimalni iznos kredita)
Minimalan iznos kredita za koji će se
subvencionirati dio kamata je 10.000,00 KM,
a maksimalan iznos kredita je 500.000,00 KM
Ukoliko korisnik realizuje dva ili više kredita imat
će pravo na subvencioniranje dijela kamata na zbir
kredita koji ne prelazi iznos od 500.000,00 KM.
Član 6.
(Namjena sredstava)
Subvencionirani dio kamata bit će primjenjen
na kredite odobrene za sve namjene, osim za one
koji će biti korišteni za reprogram starih dugova
Kamata će se subvencionirati za kredite koji su
odobreni od poslovnih banaka koje imaju sjedište,
filijalu ili ekspozituru na području Unsko-sanskog
kantona.
Član 7.
(Visina subvencionirane kamatne stope)
Subvencionirati će se dio kamate na odobrene
kredite koji imaju nominalnu kamatnu stopu
do 10% (na godišnjem nivou, bez obzira na
način obračuna) Visina subvencioniranog dijela
Broj 25 - Strana 1158
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
kamata za odobrene kredite iznosi do 50% od
plaćene kamate u 2011. godini, tako da preostali
dio kamate ne iznosi ispod 5% Također, visina
subvencioniranog dijela kamata ovisi i o visini
iskazanih potreba za ovu namjenu po raspisanom
Javnom pozivu u odnosu na visinu raspoloživih
sredstava za ovu namjenu.
Član 8.
(Postupak dodjele sredstava)
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva
kojeg raspisuje Ministarstvo privredePrijava
na Javni poziv se vrši putem odgovarajućeg
obrasca-Zahtjev za subvencioniranje kamata
plaćenih u 2011. godini po kreditima odobrenim
u komercijalnim bankama u 2009. ili 2010.
godini za rast i razvoj MSP i obrta u Unskosanskom kantonu, koji čini sastavni dio ovog
Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu
privrede ili putem web stranice Vlade kantona:
www.vladauskba.
Uz Zahtjev na Javni poziv za učešće u
Programu subvencioniranja kamata, potrebno je
dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Rješenje o registraciji
2. Uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj
3. Ugovor o kreditu sa anuitetnim planom (plan
otplate kredita)
4. Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa
pregledom obračunatih i naplaćenih kamata za
period za koji se vrši subvencija dijela kamate
tj za 2011. godinu
5. Potvrdu banke o namjeni kreditom odobrenih
sredstava
6. Potvrdu izdanu od strane Suda da se ne vodi
stečajni ili likvidacioni postupak
7. Kopiju bilansa uspjeha za posljednji obračunski
period, odnosno godišnja prijava poreza na
dohodak
22. oktobra 2012.
Član 9.
(Dostavljanje prijava)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom
dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu.
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,
Alije Đerzeleza 6. 77 000 Bihać, sa naznakom.
“NE OTVARATI” – prijava po Javnom pozivu
“ Program subvencioniranja kamata plaćenih
u 2011. godini po kreditima odobrenim u
komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za
rast i razvoj MSP i obrta”.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)
dana, od dana objavljivanja u sredstvima javnog
informisanja.
Zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom
neće se uzeti u razmatranje.
Član 10.
(Kriteriji za odabir korisnika)
Svi poduzetnici/obrtnici koji ispunjavaju
uslove iz člana 4. te apliciraju u skladu sa članom
8. i 9. po izvršenoj obradi prijava od strane
Komisija iz člana 11. ovog Programa, stiču pravo
na pripadajući dio sredstava utvrđen na osnovu
člana 5, 6. i 7. ovog Programa.
Član 11.
(Obrada prijave i rad komisije)
Za provođenje Javnog poziva formira
se Stručna komisija za provođenje procedura
po ovom Javnom pozivu čiji je zadatak da u
skladu sa odredbama ovog Programa i na osnovu
propisanih kriterija iz Javnog poziva provede
postupak izbora korisnika sredstava.
Komisiju za izbor korisnika imenuje Ministar
privrede Komisija za izbor korisnika je odgovorna
za primjenu zakonskih i podzakonskih akata koji
se odnose na dodjelu finansijskih sredstava.
11.Fotokopiju lične karte odgovornog lica
Komisija će obraditi prispjele prijave
u pogledu ispunjavanja uslova, te će sačiniti
pismeni izvještaj i dostaviti listu potencijalnih
korisnika Ministru privrede koji po prihvatanju
izvještaja Komisije isti dostavlja Interresornoj
komisiji Vlade Unsko-sanskog kantona zaduženoj
za isplatu subvencija i grantova koji se isplaćuju
iz Budžeta Kantona.
Dokumenti iz prethodnog stava, moraju biti
dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne
stariji od tri mjeseca
Konačnu saglasnost o dodjeli nepovratnih
poticajnih sredstava daje Interresorna komisija
Vlade Kantona.
8. Broj računa u poslovnoj banci na koji će se
sredstva doznačiti
9. Kopiju deponovanih potpisa ovlaštenih osoba
10.Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju
poreza i doprinosa i uvjerenje o broju
zaposlenih osoba
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 12.
(Potpisivanje ugovora)
Nakon saglasnosti Interresorne komisije Vlade
Kantona o izboru korisnika sredstava, Ministarstvo
privrede sa odabranim korisnicima potpisuje
pojedinačne Ugovore, nakon čega Ministarstvo
privrede donosi Odluku o odobravanju uplate
finansijskih sredstava korisnicima.
Član 13.
(Izvještavanje o utrošku sredstava)
O utrošenim sredstvima po ovom Programu
Ministarstvo privrede će u skladu sa Zakonom
podnijeti Izvještaj Vladi Kantona.
Član 14.
(Objava liste korisnika)
Lista korisnika s iznosom dodijeljenih
sredstava će biti objavljena i dostupna na web
stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba.
Član 15.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj: 03-017-1983/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
780.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, br. 5/08), a u vezi sa članom
1. stav 2. Pravilnika o postupcima u provođenju
Programa poticaja, broj: 03-017-1399/2012 od
07.05.2012. godine, na prijedlog Ministarstva
privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
PROGRAM
PODRŠKE SUBJEKTIMA MALE
PRIVREDE PUTEM KREDITNO
GARANCIJSKOG FONDA
Član 1.
(Predmet)
Ovim Programom utvrđuju se:
a) uslovi, kriteriji i postupak odabira Banke sa
kojom se zaključuje Ugovor o deponovanju
sredstava u svrhu formiranja kreditno
garancijske sheme;
Broj 25 - Strana 1159
b) uslovi, kriteriji i postupak izdavanja garancija
za kreditiranje male privrede u svrhu njihovog
razvoja i povećanja zapošljavanja
Član 2.
(Cilj)
Izdavanje garancija za kreditiranje subjekata
male privrede pod povoljnim uslovima ima
za cilj pružiti financijsku potporu subjektima
male privrede koji imaju proizvodne kapacitete
ili izgrađuju nove kapacitete, a neophodna su
im dodatna sredstva osiguranja, kako bi ista
mogla zadovoljiti uvjete banke Cilj uspostave
kreditno garancijske sheme (u daljnjem tekstu:
KGF) je povećati nivo investicijskog ulaganja,
odnosno ulaganja u osnovna i obrtna sredstva,
s namjerom pokretanja i održavanja postojeće
proizvodnje, proširenja i/ili uvođenja novih
usluga koje su deficitarne, veće iskorištavanje
kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta,
prevladavanje negativnih posljedica ekonomske
krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.
Član 3.
(Ugovor o deponovanju sredstava,
formiranju KGF i plasmanu sredstava)
Vlada Unsko sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: Vlada USK) će uspostaviti KGF u
partnerstvu sa JU Razvojnom agencijom Unskosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Razvojna
agencija USK) koja će vršiti administriranje
KGF-a i odabranom Bankom.
Vlada USK putem Komisije za javne nabavke
u odgovarajućem zakonskom postupku vrši odabir
Banke sa kojom Vlada USK i Razvojna agencija
USK zaključuju Ugovor o deponovanju sredstava
iz člana 7. ovog Programa, formiranju KGF i
postupku izdavanja garancija.
Ugovorom iz stava 2. ovog člana se regulišu
međusobna prava i obaveze ugovorenih strana
u postupku deponovanja financijskih sredstava,
formiranju KGF kao i prava i obaveze u postupku
izdavanja garancija.
Član 4.
(Generalni kriteriji za dodjelu Ugovora)
Generalni kriteriji (preduslov apliciranja)
Pored Zakonom o javnim nabavkama Bosne
i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 12/09
i 60/10) predviđenog potrebno je da ponuđač (u
daljnjem tekstu: Banka) ima i sljedeću tehničku,
profesionalnu i ekonomsko-financijsku podobnost
i to kako slijedi:
Broj 25 - Strana 1160
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Da omogući pregovaranje najmanje jednom
godišnje, o svim uvjetima suradnje;
2. Da prihvata obavezu redovnog izvještavanja
Razvojne agencije USK-a najmanje jednom
kvartalno o stanju otplate kredita za koje je
izdata garancija;
3. Da prihvata obavezu da izvrši obuku osoblja
Razvojna agencija USK-a (odjel za Garancije)
o procedurama pripreme kreditnih zahtjeva, pri
čemu obuka traje minimalno 5 radnih dana, a
na insistiranje banke ista može biti i duža
4. Banka kontroliše i odgovara za namjensko
trošenje kreditnih sredstava
5. Banka prihvata u cijelosti prijedlog teksta
Ugovora o poslovnoj suradnji koji je sastavni
dio ovog Programa
6. Banka ima organizacione jedinice na području
Unsko sanskog kantona i to najmanje 5 (pet)
poslovnica)
7. Banka je poslovala u 2009, 2010. i 2011.
godini pozitivno
8. Ukupan kapital Banke za 2011. godinu iz
zvaničnog financijskog izvještaja ovjerenog
od strane nadležnog organa nije manji od
30.000.000 KM
9. Neto dobit Banke za 2011. godinu iz zvaničnog
financijskog izvještaja ovjerenog od strane
nadležnog organa nije manja od 3.000.000 KM
Član 5
(Specifični kriteriji za dodjelu Ugovora)
Specifični kriteriji za odabir ponuđača:
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema
navedenim kriterijima (prema opadajućem
redoslijedu)
1) Tehnički dio ponude
učešće
50 %
2) Financijski dio ponude
učešće
50 %
U okviru tehničkog dijela ponude vrednovat
će se:
a) dio zajma za koji
garantuje banka:.....................25 bodova (max)
b) multiplikator:...........................5 bodova (max)
c) obezbjeđenje kredita
(kolaterali):.............................20 bodova (max)
U okviru financijskog dijela ponude vrednovat
će se:
a) kamatna stopa za klijente:......30 bodova (max)
b) pasivna kamatna stopa:..........15 bodova (max)
22. oktobra 2012.
c) bankarska provizija (može biti u
rasponu od 0,01% do 1,00%):....5 bodova (max)
Član 6.
(Evaluacija ponude)
Evaluacija tehničkog dijela ponude
Ponuđač/pružalac usluga će dokumentovati
usklađenost sa traženim tehničkim zahtjevima
detaljnim opisom svake od ponuđenih stavki,
sa svim relevantnim tehničkim podacima.
Dokumentacija treba da bude u obimu i
sadržaju koji će omogućiti kvalitetne osnove za
tehničku evaluaciju Ponude.
Nakon sačinjavanja Zapisnika, evaluaciona
komisija će na osnovu svoje odgovornosti prema
zahtjevima iz ove dokumentacije, posebno vodeći
računa o predloženom Projektnom zadatku
izvršiti procjenu svih pristiglih ponuda za koje
je konstatirano da su kompletne Vršit će se
procjena usklađenosti ponuda sa zahtjevima iz
ove dokumentacije, te s Projektnim zadatkom, a
primjenjujući sljedeće evaluacione kriterije:
Tehnički dio ponude
Kriterij A Maksimalan dio zajma
za koji garantuje banka
(snošenje rizika)
Kriterij B Multiplikator
Kriterij C Obazbjeđenje kredita
(kolaterali)
broj bodova
50 (max)
25 (max)
5 (max)
20 (max)
A: Maksimalan dio zajma za koji garantuje
banka (snošenje rizika)
Iznos koji banka može ponuditi u ovom dijelu
tehničke ponude, a kojim potvrđuje svoj udio
u snošenju rizika može iznositi od 50% - 75%
Ponudi sa najvećim prihvaćenim rizikom dodijelit
će se skor (St) u iznosu od 25 bodova Skorovi
drugih ponuda, za ovaj kriterij, računat će se po
sljedećoj formuli: S1=25xT/Tmax, pri čemu T
predstavlja ponuđeni dio zajma za koji garantuje
banka (izražen u procentima) ponude koja se
vrednuje, a Tmax najveći ponuđeni dio zajma za
koji banka garantuje.
B: Multiplikator
Ponudi sa najvećim ponuđenim multipli­
katorom dodijelit će se skor (St) u iznosu od 5
bodova Skorovi drugih ponuda za ovaj kriterij
računat će se po sljedećoj formuli: S1=5xT/Tmax,
pri čemu T predstavlja ponuđeni multiplikator
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ponude koja se vrednuje, dok je Tmax vrijednost
najvećeg ponuđenog multiplikatora.
C: Obezbjeđenje kredita (kolaterali)
Kriterij “Obezbjeđenje kredita (kolaterali)”
bit će vrednovan saglasno tabeli koja slijedi
Maksimalan rezultat po donjoj tabeli može biti
14 bodova, ponudi sa najboljim rezultatom na
osnovu donje tabele dodijelit će se skor (St) u
iznosu od 20 bodova.
Skorovi drugih ponuda za ovaj kriterij računat
će se po sljedećoj formuli: S1=20xT/Tmax, pri
čemu T predstavlja zbir bodovanja iz donje tabele
ponude koja se vrednuje, dok je Tmax vrijednost
najvećeg ponuđenog rezultata.
Iznos kredita
(KM) i
period otplate
Oblik osiguranja
20.000 – 50.000
Do 5 godina,
sa mogućnošću
do 12 mjeseci
grace perioda
Žiranti i sudužnici
fizička i/ili pravna
lica
Zalog na pokretnom imovinom
Kombinacija
žiranta i zaloga
nad pokretnom
imovinom
Hipoteka
Broj bodova
za određenu
vrstu
obezbjeđenja
5
4
3
2
Evaluacija financijskog dijela ponude
Po završetku evaluacije tehničkih dijelova
ponude, bit će evaluirani financijski dijelovi onih
ponuda čiji su odgovarajući tehnički dijelovi
zadovoljili kriterije Evaluaciona komisija
konstatirat će jesu li financijski dijelovi ponuda
kompletni, odnosno sadrži li financijski dio
ponude svakog ponuđača odgovarajući sistem
obračuna kamate i sam iznos kamate za klijente
i pasivne kamate Ukoliko to nije slučaj, komisija
takve ponude neće evaluirati.
broj bodova
Financijski dio ponude
Kriterij A Kamatna stopa za klijente
Kriterij B Pasivna kamatna stopa na
deponovana sredstva
Kriterij C Bankarska provizija od 0,01
do 1%
50 (max)
30 (max)
15 (max)
5 (max)
A: Kamatna stopa za klijente
Ponudi sa najnižom ponuđenom kamatom (na
godišnjem nivou) obračunatom konoformnom
Broj 25 - Strana 1161
metodom (Kriterij A visina ponuđene kamate za
klijente) (Fmin) dodijelit će se financijski skor
(Sf) u iznosu od 30 bodova Financijski skorovi
drugih ponuda računat će se po sljedećoj formuli:
S1=30xFmin/F, pri čemu F predstavlja ponuđenu
cijenu ponude koja se vrednuje; Fmin je iznos
najniže ponuđene kamatne stope za klijente.
B: Pasivna kamatna stopa
Ponudi sa najvećom ponuđenom pasivnom
kamatnom stopom (na godišnjem nivou) (Kriterij
B) bit će dodijeljen skor (Sf) u iznosu od 15
bodova Skorovi drugih ponuda za ovaj kriterij
računat će se po sljedećoj formuli: Sf=15xF/Fmax,
pri čemu F predstavlja iznos ponuđene pasivne
kamatne stope, ponude koja se vrednuje, dok Fmax
predstavlja vrijednost najveće ponuđene pasivne
kamatne stope.
C: Bankarska provizija
Ponudi sa najnižom ponuđenom bankarskom
provizijom dodijelit će se skor (St) u iznosu od
5 bodova Skorovi drugih ponuda računat će se
po sljedećoj formuli: S1=5xTmin/T, pri čemu T
predstavlja ponuđenu bankarsku proviziju ponude
koja se vrednuje, dok je Tmin najniži ponuđeni
iznos bankarske provizije.
Konačna evaluacija ponude
Ponude će se rangirati u skladu s kombinacijom
njihovog tehničkog (St) i financijskog (S) skora,
koristeći težinske faktore važnosti (M=težinski
faktor tehničkog dijela ponude, N=težinski faktor
financijskog dijela ponude; vrijedi relacija da je
M+N=1, pri čemu je M=0,5 i N=0,5) Konačno,
kombinirani tehničko-financijski skor (S) sračunat
će se po relaciji: S=StxM+SfxN Ponuđač čija
ponuda dostigne najveći kombinirani tehničkofinancijski skor bit će pozvan na pregovore
za realizaciju zadatka koji je predmet ovog
nadmetanja U slučaju da dvije ponude imaju
isti kombinirani tehničko-financijski skor,
prihvatljivija će biti ona ponuda koja ima veći
financijski skor.
Ugovorni organ će sklopiti ugovor sa
ponuđačem/pružaocem usluga čija ponuda
bude ocjenjena kao najpovoljnija.
Član 7.
(Sredstva za implementaciju)
Sredstva za implementaciju ovog Programa se
obezbjeđuju u Budžetu Unsko-sanskog kantona
(u daljnjem tekstu: Kanton) u dijelu Ministarstva
Broj 25 - Strana 1162
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
privrede, a potom Odlukom Vlade USK putem
Programa utroška sredstava
Visina raspoloživih sredstava u 2012. godini
iznosi 250.000,00 KM
Prihod koji Vlada USK bude ostvarivala po
osnovu pasivne kamate za deponovana sredstva
će biti preusmjeren na RA USK za financiranje
dijela administrativnih poslova KGF-a.
Član 8.
(Pravo apliciranja za dodjelu sredstava)
Pravo apliciranja za dodjelu sredstava imaju
pravna i fizička lica registrirana na području
Unsko sanskog kantona koji ispunjavaju slijedeće
uslove:
- subjekt male privrede je definisan prema Zakonu
o poticaju razvoja male privrede (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, br 19/11)1, sa
pretežnom proizvodnom
- da je MSP/obrt minimalno u 51% - tnom
privatnom vlasništvu državljana BiH;
- da je MSP/obrt registriran prije minimalno
šest mjeseci, da je aktivan i da ima uposlene
radnike;
- da je MSP/obrt izmirio obaveze po osnovu
doprinosa i poreza;
- da MSP/obrt nije pod stečajem ili likvidacijom,
odnosno da nije predmetom postupka za
proglašenje stečaja ili likvidacije;
- da je MSP/obrt kreditna sredstva uzima za
namjensko ulaganje na području Kantona
Član 9.
(Namjena kreditnih sredstava za koja se
izdaje garancija)
Garancije će biti izdane za kredite malih i
srednjih preduzeća i registriranih poljoprivrednih
proizvođača na period maksimalno do 5 godina
sa uključenim grace periodom maksimalno do 12
mjeseci, kako slijedi:
1. garancije za subjekte male privrede se
dodjeljuju za kredite čija je namjena:
1.1. financiranje nabavke osnovnih sredstava:
1
M
alu privredu čine subjekti male privrede, fizička ili
pravna lica, koja trajno obavljaju zakonom dopuštene
djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti,
uključujući samozapošljavanje i porodične poslove povezane sa obrtom i drugim djelatnostima, registrtovani
kod nadležnog organa bez obzira na oblik organizovanja
i koji zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica,
te koji ostvaruju godišnji prihod manji od 95.000.000
KM ili čiji je bilans stanja manji od 86.000.000 KM
22. oktobra 2012.
a. kupovina i uređenje zemljišta;
b. kupovina, izgradnja ili preuređenje
poslovnih objekata;
c. kupovina opreme;
1.2. financiranje obrtnih sredstava (maksimalno
50 % iznosa kredita)
2. Garancije za kreditiranje poljoprivrednih
proizvođača se izdaju za kredite čija je
namjena:
2.1. kupovina zemljišta;
2.2. izgradnja/ kupovina objekata u poljoprivredi;
2.3. kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme;
2.4. financiranje procesa poljoprivredne
proizvodnje i to:
a. kupovina sjemena /sadnica;
b. kupovina sredstava za zaštitu;
c. kupovina osnovnog stada/jata;
d. kupovina stočne hrane
Član 10.
(Podnošenje zahtjeva za izdavanje garancije)
Podnosilac aplikacije podnosi zahtjev prema
Razvojnoj agenciji USK, odnosno prema Banci
na sljedeći način:
- podnošenje zahtjeva za garanciju vrši se prema
Razvojnoj agenciji USK Zahtjev se sastoji od
formulara zahtjeva i odgovarajućeg biznis plana
Nakon što Razvojna agencija USK provede
pripremu zahtjeva u skladu sa procedurama
banke i odobri zahtjev u skladu sa vlastitim
procedurama, zahtjev se prosljeđuje u banku
- odobreni zahtjev od Razvojne agencije USK
se dostavlja u Banku Podnosilac aplikacije
dostavlja biznis plan i ostalu prateću
dokumentaciju u skladu sa pravilima Banke
Član 11.
(Postupak izdavanja garancije)
U procesu izdavanja garancija učestvuju tri
tijela, a to su Razvojna agencija USK, Banka i
Interresorna Komisija Vlade USK-a
Postupak izdavanja garancije se vrši na sljedeći
način:
a) podnosilac aplikacije prezentira vlastiti kreditni
zahtjev u KGF Odjelu u Razvojnoj agenciji
Unsko-sanskog kantona;
b) osoblje Razvojne agencije USK vrši analizu i
obradu kreditnog zahtjeva (prema kriterijima
navedenim u članu 12. ovog Programa), te
dostavlja prijedlog Interresornoj komisiji
Vlade USK-a;
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
c) Komisija izdaje odobrenje za nastavak
procedure izdavanja garancija ili odbija Zahtjev
i o tome obavještava Razvojnu agenciju USK;
d) predmete sa pozitivnim odgovorima Komisije,
Razvojna agencija USK prosljeđuje u Banku;
e) Banka vrši analizu opravdanosti kredita i
boniteta klijenta u skladu sa vlastitim
procedurama i uz uvažavanje postojanja
namjere da Razvojna agencija USK klijentu
izda garanciju koja može pokrivati iznos do
maksimalno 50% odobrenog kredita
f) Banka informira Razvojnu agenciju USK o
prihvatljivosti zahtjeva;
g) Razvojna agencija USK izdaje garancije za
predmete koji su od strane Banke ocjenjeni kao
prihvatljivi
Postupak obrade predmeta opisan u ovom
članu, stavke a – d traje maksimalno 14 dana
Član 12.
(Dostavljanje prijava)
Rok za podnošenje: kontinuirano.
Član 13.
(Kriteriji za odabir korisnika)
Kriterij br. 1 Novo zapošljavanje realizacijom
investicije
R.br. Broj zaposlenih osoba
1
2
Nema novozaposlenih
Po svakoj novozaposlenoj osobi
Broj bodova
0
2
Kriterij br. 2 Visina angažman sredstava iz
drugih izvora (vlastita sredstva)
R.br.
1
2
3
4
5
Angažman sredstava iz drugih
izvora u %
Visina vlastitih sredstava ne
prelazi 10%
Sredstva iz drugih izvora od
11% do 25%
Sredstva iz drugih izvora od
26% do 40%
Sredstva iz drugih izvora od
41% - 60%
Sredstva iz drugih izvora prelaze 60%
Kriteriji br. 3 Izvozna orijentiranost
R.br. Udio robe / usluge koja se plasira van BiH U %
1
Izvoz 0%
2
Izvoz do 25%
3
Izvoz od 26% do 50%
4
Izvoz preko 50%
Broj bodova
2
4
6
8
10
Broj bodova
1
2
3
5
Kriterij br. 4 Djelatnost
R.br. Tip preduzeća / obrta
1
2
3
Usluge
Proizvodnja / ulsuge
Proizvodnja
Broj bodova
1
3
5
Kriterj br. 5 Planirano povećanje prihoda
nakon investicije
R.br. Povećanje prihoda u %
1
2
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se
dostavljaju neposredno u Razvojnu agenciju USK
i Banku, kako je to propisano u članu 8 ovog
Programa.
Broj 25 - Strana 1163
3
4
Povećanje visine prihoda do
20%
Povećanje visine prihoda od
21% do 30%
Povećanje visine prihoda od
41% do 60%
Povećanje visine prihoda
preko 60%
Broj bodova
2
3
4
5
Podnosioci aplikacije koji ne ispunjavaju
osnovne uvjete definirane u članu 8 ovog
Programa, te koji na osnovu gore navedenih
specifičnih kriterija ne ostvare minimalno
5 bodova neće biti uzeti u razmatranje Ostali
aplikanti će biti rangirani prema gore navedenim
kriterijima, što će biti osnov za izdavanja
garancija u slučaju kada ima više zahtjeva nego
raspoloživih garancija.
Član 14.
(Zahtjevi koji se neće razmatrati)
Neće se razmatrati zahtjevi:
- podnositelja koji su u stečaju ili postupku
likvidacije;
- s nepotpunim podacima i dokumentacijom koji
se ne dostave u roku;
- podnositelja koji nisu pravdali sredstva odobrena
prethodnih godina u sklopu podrške FMRPiO
ili koji su ista koristili nenamjenski
Član 15.
(Potpisivanje ugovora)
Razvojna agencija USK obavještava Banku
o završenom postupku odobravanja/izdavanja
garancija i dostavlja Banci predviđenu
dokumentaciju.
Broj 25 - Strana 1164
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Po završenoj proceduri izdavanja garancija
Banka sa korisnikom sredstava zaključuje Ugovor
o plasmanu sredstava.
Član 16.
(Monitoring i evaluacija)
Razvojna agencija USK vrši monitoring
i evaluaciju programa Razvojna agencija
USK je obavezna da priprema izvještaje na
šestomjesečnoj i godišnjoj osnovi o obimu i
karakteru provedenih investicija, te njihovim
efektima kao što su broj novozaposlenih osoba,
povećanje obima proizvodnje/usluga, povećanje
izvoza i slično.
U slučaju da Razvojna agencija USK u svojim
izvještajima utvrdi da sredstva nisu utrošena
u skladu sa poslovnim, odosno investicionim
planom i ugovorom, uputit će zahtjev za primjenu
članova Ugovora kojima se štiti namjena kredita.
Član 17.
(Izvještavanje o provedbi Programa)
Izvještaj o stanju i plasmanu garancija,
Razvojna agencija USK će polugodišnje
dostavljati Ministarstvu privrede i Vladi USK-a.
Član 18.
(Objava popisa korisnika)
Popis korisnika s iznosom dodijeljenih
sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama
Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i
mrežnim stranicama Razvojne agencije Unskosanskog kantona nakon zaključenja Programa.
Član 19.
(Zaključne odredbe)
Ministarstvo zadržava pravo provedbe izmjena
i dopuna Programa i produljenja roka Javnog
poziva za ovaj Program.
Sastavni dio ovog Projekta je:
1. Prijedlog Ugovora sa bankom
22. oktobra 2012.
781.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i Uputstva o
otvaranju posebnih transakcijskih računa u okviru
Jedinstvenog računa Trezora u Unsko-sanskom
kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 13/09), Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
o otvaranju posebnog transakcijskog
podračuna za isplatu plaće i naknada u
okviru Jedinstvenog računa Trezora
Član 1.
Za potrebe uvođenja cetraliziranog obračuna
i isplate plaća i naknada otvara se poseban
transakcijski podračun za isplatu plaće i naknada
u okviru Jedinstvenog računa Trezora.
Član 2.
U korist posebnog transakcijskog podračuna
za isplatu plaće i naknada uplaćivat će se iznosi
neto plaća, poreza, doprinosa i naknada svih
budžetskih korisnika, vršiti rasknjižavanje na
tekuće račune zaposlenih na osnovu spiskova,
nakon čega bi se isti praznio i imao i imao
funkciju prelaznog računa.
Član 3.
O otvaranju posebnog transakcijskog podračuna
zaključit će se Ugovor sa depozitnom, odnosno
budžetskom bankom Unsko-sanskog kantona.
Član 4.
Ovlašćuju se Premijer Unsko-sanskog kantona
da izvrši potpisivanje Ugovora iz člana 3. ove
Odluke.
Član 5.
Član 20.
(Stupanje na snagu)
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Član 6.
Broj: 03-017-2044/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj: 03-017-1982/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 25 - Strana 1165
Član 8.
782.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 8. i 25.
Zakona o trezoru („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 58/02) i Uputstva o otvaranju posebnih
transakcijskih računa u okviru Jedinstvenog
računa Trezora u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
13/09), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o otvaranju posebnog transakcijskog podračunapovrat kredita za potrebe Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u
okviru Jedinstvenog računa Trezora
Član 1.
Otvara se poseban transakcijski podračun-povrat
kredita za potrebe Ministarstva poljo­privrede,
vodoprivrede i šumarstva u Balkan Investment
banci u okviru Jedinstvenog računa Trezora.
Otvaranje podračuna iz stava 1 predstavlja
aktiviranje već postojećeg računa kod Balkan
Investment banke koja je pravni sljednik Una
banke dd.
Član 2.
U korist posebnog transakcijskog podračuna
uplaćivat će se iznosi rata datih kredita putem
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva iz ranijih godina.
Član 3.
Nakon otvaranja podračuna Balkan Investment
banka će izvršiti prijenos stanja zamrznutih
namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 847.669,51
KM na novootvoreni podračun.
Član 4.
O otvaranju posebnog transakcijskog podračuna
zaključit će se Ugovor sa Balkan Investment
bankom.
Član 5.
Ovlašćuje se Premijer Unsko-sanskog kantona da
izvrši potpisivanje Ugovora iz člana 4. ove Odluke.
Član 6.
Potpisnici platnih naloga putem ovog računa
su Premijer kantona i Ministar finansija.
Član 7.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj: 03-017-2013/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
783.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona (“Službeni gl snik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 1. i 51.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantora”, broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
o prijenosu sredstava
Član 1.
Nakon otvaranja podračuna-povrat kredita u
Balkan Inves›ment banci sva prikupljena sredstva
će se prebacivati na transakcijski račun Budžeta
Unsko-sanskog kantona.
Član 2.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj: 03-017-2013-1/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
784.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 4. Pravilnika
o kriterijima za dodjelu stipendija studentima
boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog
kantona broj: 12-02-6635-1/2012 (Odluka Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1454/2012
od 17.05.2012. godine), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnoh vojnih invalida, Vlada
Broj 25 - Strana 1166
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o broju stipendista boračkih kategorija
sa područja Unsko-sanskog kantona i
pojedinačan iznos stipendije
I
Ovom Odlukom utvrđuje se broj stipendista
i pojedinačan iznos stipendije koja se dodjeljuje
studentima boračkih kategorija sa područja
Unsko-sanskog kantona za akademsku 2011/2012
godinu, koju dodjeljuje Ministarstvo za pitanja
boraca i ratnoh vojnih invalida.
II
U akademskoj 2011/2012 godini, dodijelit će
se 668 stipendija studentima boračkih kategorija
sa područja Unsko-sanskog kantona.
III
Visina stipendije iz tačke I ove Odluke
utvrđuje se u iznosu od 800,00 KM mjesečno, za
deset mjeseci akademske godine, a isplatit će se
studentima iz tačke I ove Odluke retroaktivno.
IV
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnoh vojnih
invalida.
Rb
Naziv programa
22. oktobra 2012.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2025/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
785.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa stavom
2. člana 33. i člana 47 Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
8/12), na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
“Subvencije preduzećima i poduzetnicima” iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva
privrede za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
“Subvencije preduzećima i poduzetnicima”,
utvrđenih u razdjelu 15, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, funkcionalni kod 1340, ekonomski
kod 614500, subanalitika FAP002, Ministarstva
privrede u ukupnom iznosu od 800.000,00
(slovima: osamstotinahiljada KM) utvrđenih u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu,
kako slijedi:
Svrha programa
Program subvencioniranja kamata
plaćenih u 2011. godini po kreditima Ublažavanje posljedica
a) odobrenim u komercijalnim
svjetske ekonomske
bankama u 2009. ili 2010. godini za krize
rast i razvoj MSP i obrta,
Stručno
Program potpore za povećanje
osposobljavanje za
b)
samostalan rad osoba
zaposlenosti
bez radnog iskustva
Program podrške subjektima
Dostupnost finan­sijskim
c) male privrede putem Kreditno
sredstvima putem kre­
garancijske sheme
ditno garancijske sheme
Održivost i povećanje
Program potpore mladim
broja preduzeća/obrta u
d)
poduzetnicima početnicima
vlasništvu mladih
Primalac
Subjekti male privrede
putem Ministarstva privrede
Subjekti male privrede
putem JU “Služba za
zapošljavanje” Bihać
Iznos KM
200.000,00
200.000,00
Subjekti male privrede putem
JU “Razvojna agencija Unsko- 250.000,00
sanskog kantona” Bihać
Subjekti male privrede putem
JU “Razvojna agencija Unsko- 150.000,00
sanskog kantona” Bihać
UKUPNO
800.000,00 KM
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke tretirat će sredstva
utvrđena u razdjelu 15, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, funkcionalni kod 1340, ekonomski
kod 614500, subanalitika FAP002 - “Subvencije
preduzećima i poduzetnicima”.
Broj 25 - Strana 1167
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-1994/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
III
Ministarstvo privrede se zadužuje za plasman
sredstava po Programu datog u tački I a) a
plasman sredstava po Programu datog u tački I b)
ove Odluke putem JU “Služba za zapošljavanje”
Bihać .
JU “Razvojna agencija Unsko-sanskog
kantona” Bihać se zadužuje za plasman sredstava
po Programu datog u tački I c) i d) ove Odluke.
IV
Zadužuje se Ministarstvo privrede i JU
“Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona” da
svako u svom dijelu, a u skladu sa članom 47.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu, polugodišnje izvještava
Vladu Kantona o utrošenim sredstvima iz tačke
I ove Odluke, a sve kako je to predmetnim
Programima određeno.
V
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo privrede, JU “Razvojna agencija
Unsko-sanskog kantona” i Ministarstvo finansija
svako iz svoje nadležnosti.
Rb
1
786.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/12),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta - Grantovi
neprofitnim organizacijama, Udruženju
„I naša djeca su djeca“ roditelja djece i
mladih sa posebnim potrebama Cazin
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17
ekonomski kod 614300 HAN 015 - Grantovi
neprofitnim organizacijama, u iznosu od:
3.000,00 KM
(slovima: trihiljade KM)
naziv programa
Svrha programa
Tekući grant - Grantovi
neprofitnim organizacijama
- za pomoć u sanaciji
krovne konstrukcije,-
Ukupno:
oraganizacija
primalac
Udruženje „I naša djeca su
djeca“ roditelja djece i
mladih sa posebnim
potrebama općine Cazin
iznos km
3.000,00
3.000,00
II
Zadužuje se Udruženje „I naša djeca su djeca“
roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama
Općine Cazin da, Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike, dostavi Izvještaj o utrošku
doznačenih sredstava iz tačke I ove Odluke, a
Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu Kantona,
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
Broj 25 - Strana 1168
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2036/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
22. oktobra 2012.
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava –
Grant za rješavanje stambeno nezbrinutih
raseljenih lica
I
787.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/12), na prijedlog
Svrha programa
Usvaja se Program utroška sredstava –
Grant za rješavanje stambeno nezbrinutih
raseljenih lica, ekonomski kod 615200 HAU
006 iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
u iznosu od 28.327,00 KM, (slovima:
dvadesetosamhiljadatristotinedvadesetsedam/00
KM), kako slijedi:
naziv programa
oPĆINA
iznos KM
Period
utroška
Izgradnja i obnova ratom porušenog
stambenog objekta – nužni smještaj
Nadarević Husnija – MZ Pjanići
- I zgradnja stambenog
objekta za porodicu sa
statusom raseljene osobe
Cazin
18.292,00
od 01.01. do
31.12.2012.
godine
Održivi povratak, infrastruktura
za povratnika: Dolić Sulejman,
MZ Gnjilavac, izgradnja nužnog
smještaja
- I zgradnja nužnog smještaja
za porodicu, Rješenje
o statusu općinskog
stambenog organa
Cazin
10.035,00
od 01.01. do
31.12.2012.
godine
Ukupno:
28.327,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretiće sredstva
utvrđena u razdjelu 17, Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu, ekonomskog koda
615200 HAU 006 – Grant za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica.
III
Načelnik Općine je dužan da u skladu sa
Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u
Federaciji BiH i izbjeglicama u BiH („Službene
novine FBiH“ broj: 15/05) i drugim zakonskim
propisima, implementiraju doznačena sredstva iz
tačke I. ove Odluke i po istom dostavi Izvještaj
ovom Ministarstvu u roku od 90 dana nakon
prijema sredstava
IV
O utrošenim sredstvima iz tačke I ove Odluke,
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će
izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
III
Za realizaciju ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1995/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
788.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj: 8/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva
i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012
godine, donosi:
Rb
1
Broj 25 - Strana 1169
naziv programa
Tekući grant - Grantovi
neprofitnim organizacijama
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta - Grantovi
neprofitnim organizacijama, za Udruženje
oboljelih od karcinoma dojke „Una“
USK-a Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17
ekonomski kod 614300 HAN 015 - Grantovi
neprofitnim organizacijama, u iznosu od:
1.000,00 KM
(slovima: jednahiljada KM)
organizacija
primalac
- za finansijsku pomoć za realizaciju Udruženje oboljelih od
manifestacije “Šetnja za život”
karcinoma dojke „Una“
kojom se pokazuje podrška i
USK-a Bihać
važnost prevencije raka dojkeSvrha programa
Ukupno:
II
Zadužuje se Udruženje oboljelih od karcinoma
dojke „Una“ USK-a Bihać da, Ministarstvu
zdravstva i socijalne politike, dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
kantona, shodno odredbama Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2022/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
789.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-
iznos km
1.000,00
1.000,00
sanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,
broj: 8/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva
i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta - Grantovi
neprofitnim organizacijama, za Kantonalno
udruženje oboljelih od karcinoma „Behar” –
Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17
ekonomski kod 614300 HAN 015 - Grantovi
neprofitnim organizacijama, u iznosu od:
500,00 KM
(slovima: petstotina KM)
Broj 25 - Strana 1170
Rb
1
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
naziv programa
Tekući grant - Grantovi
neprofitnim organizacijama
Svrha programa
- za jednokratnu pomoć za
izradu brošura za edukaciju
o karcinomu i metodama
prevencije, kao i organiziranje
akcija i predavanja -
22. oktobra 2012.
organizacija
primalac
iznos km
Kantonalno udruženje
oboljelih od karcinoma
„Behar“ – Bihać
500,00
Ukupno:
500,00
II
Zadužuje se Kantonalno udruženje oboljelih
od karcinoma „Behar” – Bihać da, Ministarstvu
zdravstva i socijalne politike, dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
kantona, shodno odredbama Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
sanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/12),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
ODLUKU
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2023/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
790.
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava sa Tekućeg granta - Grantovi
neprofitnim organizacijama, za Crveni križ
Unsko-sanskog kantona Bihać iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17
ekonomski kod 614300 HAN 015 - Grantovi
neprofitnim organizacijama, u iznosu od:
3.000,00 KM
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-
Rb
1
naziv programa
Tekući grant Grantovi neprofitnim
organizacijama
(slovima: trihiljade KM)
Svrha programa
- za pokroviteljstvo
“Susreti dobrovoljnih
darivatelja krvi USK”
Ukupno:
organizacija
primalac
- Crveni križ Unskosanskog kantona Bihać
iznos km
3.000,00
3.000,00
II
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.
Zadužuje se Crveni križ Unsko-sanskog
kantona Bihać da, Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike, dostavi Izvještaj o utrošku
doznačenih sredstava iz tačke I. ove Odluke, a
Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu kantona,
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 25 - Strana 1171
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2024/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj: 03-017-1996/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
791.
792.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima / Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i člana 16. stav 3.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva finansija Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima / Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i člana 16. stav 3. 36. i
46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 8/12), na prijedlog
Ministarstva finansija Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 27.09.2012.
godine, donosi:
ODLUKU
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2012 godinu
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2012. godinu ("Službeni glasnik Unsko – sanskog
kantona" broj: 8/12) i to:
1. Umanjuju se sredstva:
- Skupština Unsko-sanskog kantona, razdjel
10010001:
- ekonomski kod 613900 –„Ugovorene usluge”
za iznos od......................................1.350,00 KM
- Služba Skupštine Unsko-sanskog kantona,
razdjel 10010002:
- ekonomski kod 613900 –„Ugovorene usluge”
za iznos od......................................4.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- Ured za zajedničke poslove, razdjel 32010001:
- ekonomski kod 821310 –
“Uredska oprema” za iznos od.......5.350,00 KM
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela
sredstava predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu ("Službeni glasnik
Unsko – sanskog kantona" broj: 8/12), na osnovu
Odluke o usvajanju utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 03-017-1571/2012, od 14062012 godine,
kao i Odluke o prenamjeni sredstava broj: 10-148535-2/12 od 05.09.2012. godine, i to:
1. Umanjuju se sredstva:
- Razdjel 18-01-0001 Ministarstvo obrazovanja:
- ekonomski kod 614300 IAN005 –
„Grant kultura” za iznos od..........24.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
- Razdjel 18-06-0001 JU “Muzej USK-a”:
- ekonomski kod 613900 –
„Ugovorene usluge” za iznos od....4.000,00 KM
- Razdjel 18-06-0002 JU “Kantonalna i
univerzitetska biblioteka”:
- ekonomski kod 613400 –„Nabavka
materijala” za iznos od...................2.000,00 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ured za zajedničke
poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.
Broj 25 - Strana 1172
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- ekonomski kod 613900 –„Ugovorene
usluge” za iznos od.........................1.000,00 KM
- Razdjel 18-06-0004 JU “Spomen biblioteka
Skender Kulenović” Bosanski Petrovac:
- ekonomski kod 821300 IFX003 –
„Oprema za obrazovanje i kulturu”
za iznos od......................................2.000,00 KM
- Razdjel 18-06-0005 JU “Zavod za zaštitu
kulturnog naslijeđa”:
- ekonomski kod 615300 –„Kapitalni
transferi” za iznos od....................15.000,00 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, svako u okviru svoje
nadležnosti.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1997/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
793.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu (‘’Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona’’, broj: 8/12),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54
pozicija “Transfer za finansiranje obrazovanja”
ekonomski kod 614100 u Budžetu Federacije
Bosne i Hercegovine za 2011. godinu dana
05.06.2012. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751 – Donacije
neplanirane budžetom primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od 5.000,00
KM, kao donacija za budžetskog korisnika JU “II
osnovna škola” Bosanska Krupa, organizacioni
kod 18-03-0010, u svrhu sufinansiranja projekta
“Opremanje kabineta tehničkog odgoja”, te će se
22. oktobra 2012.
shodno tome za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani:
1 JU “II osnovna škola” Bosanska Krupa,
organizacioni kod 18-03-0010 - ekonomski kod 821300 ICX005 – “Mašine,
uređaji, alati i instalacije” za iznos.....4.525,00 KM
- ekonomski kod 613400 –
“Nabavka materijala” za iznos..........475,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Pismeni izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava iz člana I ove Odluke, korisnik sredstava
je obavezan dostaviti Federalnom ministarstvu
obrazovanja i nauke u roku od 15 dana od dana
realizacije sredstava.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2002/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
794.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 8/12),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54
pozicija “Transfer za oblast nauke od značaja
za Federaciju” Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2011. godinu, označenih u Odluci
o usvajanju programa o utrošku sredstava, redni
broj 12-“Sufinansiranje istraživačkog rada, kraćih
specijalizacija, naučnog usavršavanja i studijskih
boravaka u zemlji i inostranstvu s ciljem podizanja
stepena naučnog zvanja” dana 19.01.2012. godine
na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta
prihoda 722751 – Donacije neplanirane budžetom
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 3.150,00 KM, od čega je
iznos od 650,00 KM za budžetskog korisnika
– 18050001- JU “Univerzitet u Bihaću”, a radi
se o uplati po Odluci 05-39-5520-1/11 u svrhu
sufinansiranja istraživačkog rada na ime Azra
Bećiraj, Biotehnički fakultet Univerziteta u
Bihaću u svrhu istraživanja na temu “Proces
kompostiranja u segmentu organske proizvoednje”
na Fecultu of Sciences, Department of General
and Enviromental Microbiology, University of
Pech Mađarska, te će se shodno tome za ovaj
iznos izvršiti povećanje na rashodovnoj strani:
1. JU “Univerzitet u Bihaću”, organizacioni
kod 18-05-0001
- ekonomski kod 614200 – “Ostali
grantovi pojedincima” za iznos ........650,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Pismeni izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava iz člana I ove Odluke, korisnik sredstava
je obavezan dostaviti Federalnom ministarstvu
obrazovanja i nauke u roku od 15 dana od dana
realizacije sredstava.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2001/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
795.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8 stav 3 Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 8/12),
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Švicarske fondacije za finansiranje
naučno istraživačkih projekata pod nazivom
“Sprungbrett” dana 06.08.2012. godine na račun
Broj 25 - Strana 1173
Budžeta Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda
722751 – Donacije neplanirane budžetom,
primljena je namjenska uplata, neplanirana u
budžetu u iznosu od 15.891,00 KM, za budžetskog
korisnika - 18050001- JU “Univerzitet u Bihaću”.
Na osnovu priloženog programa utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovanoj strani po slijedećim ekonomskim
kodovima:
1. JU “Univerzitet u Bihaću”, organizacioni
kod 18-05-0001
- ekonomski kod 613100 –
“Putni troškovi” za iznos................5.091,00 KM
- ekonomski kod 613900 –
“Ugovorene usluge” za iznos.........2.800,00 KM
- ekonomski kod 614200 – “Ostali
grantovi pojedincima” za iznos......8.000,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2015/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
796.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2012. godinu (‘’Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona’’, broj: 8/12), na
prijedlog Ministarstva finansija Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
11.10.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke, dana 06.04.2012. na račun Budžeta
Unsko-sanskog kantona, vrsta prihoda 722751
– Donacije neplanirane budžetom, primljena je
namjenska uplata, neplanirana u budžetu u iznosu
od 2.933,00 KM, a radi se uplati od strane “SEE
CEL” organizacije na ime sufinansiranja troškova
nabavke opreme za obrazovanje i kulturu sa
pratećim troškovima u sklopu pilot-projekta
Broj 25 - Strana 1174
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
za budžetskog korisnika JU OŠ “Harmani I”
Bihać, organizacioni kod 18-03-0001, te će se
shodno tome za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani:
1. JU OŠ “Harmani I” Bihać, organizacioni
kod 18-03-0001
- ekonomski kod 613400 – “Nabavka
materijala” za iznos...........................719,00 KM
- ekonomski kod 613900 –
“Ugovorene usluge” za iznos............153,00 KM
- ekonomski kod 821300 ICX003- “Oprema za
obrazovanje i kulturu” za iznos......2.061,00 KM
II
O izvršenju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
22. oktobra 2012.
zatraži ovlaštenja za vođenje pregovora sa
ponuđačem, radi utvrđivanja teksta Ugovora o
koncesiji.
Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo privrede i Komisija za koncesije
Unsko-sanskog kantona.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1988/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2064/2012
Premijer Kantona
11. oktobra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
797.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
– sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko
– sanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 5. stav
6. i člana 27. stav 1. Zakona o koncesijama
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
10/03 i 7/09), na prijedlog Ministarstva privrede,
Vlada Unsko – sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
Član 1.
Odobrava se pokretanje postupka dodjele
koncesije putem samoinicijativne ponude na
eksploataciju dolomita na lokalitetu „Šiljkovača“
u općini Velika Kladuša privrednom društvu
„Velić – Beton“ doo Velika Kladuša, jer postoji
javni interes za tu koncesiju na tom dobru.
Član 2.
Zadužuje se Ministarstvo privrede da od
Komisije za koncesije Unsko – sanskog kantona
798.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 5. Zakona
o koncesijama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 10/38 i 7/09), člana 6. Pravilnika
o uvjetima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije
na poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 78/09) na prijedlog Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj
27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-0171875/2005 od 19. augusta 2005. godine o
dodjeli koncesije na poljop0rivredno zemljište
katastarske općine Teočak u općini Bihać,
privrednom društvu „Poljoprom“ doo Bihać
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-1875/2005 od
19. augusta 2005. godine, član 1. mjenja se
i glasi: “Vlada Kantona dodjeljuje koncesiju
na poljoprivredno zemljište, na parcelama
katastarske općine Teočak u općini Velika
Kladuša, privrednom društvu „Poljoprom“ doo
Bihać, na sljedećim parcelama:
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 25 - Strana 1175
Tabela 1: Parcele poljoprivrednog zemljišta date na koncesiju
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Katastarska
općina
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
Naziv parcele
Broj
Naziv
Povr- Posjedovni Naknada
Klasa
parcele kulture
šina(ha)
list
u KM/ha
Ukupno
KM
ključ pod putem
uvala
cijepac
uvala
plećina
cijepac
ledinjak
tkanica
podić - uvala
plećina
kod kuće
kod kuće
cijepac
bujadica
uvala pod
oklinkom
uvala pod
oklinkom
uvala pod
oklinkom
krivaja
pod drndekom
pod drndekom
međugorje
međugorje
međupuće
međupuće
naslonina
naslonina
40
41
43
45/1
45/2
47
48
50
53/1
56/1
56/2
59
188/02
239/3
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
livada
njiva
livada
njiva
njiva
livada
njiva
voćnj
livada
livada
6
5
5
5
6
4
5
5
5
6
5
5
4
4
4
0,4430
0,4165
1,0050
0,1550
0,4500
0,1050
0,1025
0,1470
0,9360
1,4040
0,8150
0,0150
0,0150
0,2850
0,1360
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
150,00
100,00
150,00
150,00
100,00
150,00
150,00
100,00
100,00
66,45
62,48
150,75
23,25
67,50
10,50
15,38
14,70
140,40
210,60
81,50
2,25
2,25
28,50
13,60
239/7
livada
4
0,1840
151/08
100,00
18,40
240/4
livada
4
0,1880
151/08
100,00
18,80
240/5
livada
4
0,1840
151/08
100,00
18,40
296/1
297/1
297/3
301/1
301/2
301/8
301/13
302/1
303/1
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
njiva
4
4
5
4
4
4
4
5
5
0,2500
0,6445
0,1250
1,0500
0,0700
0,3700
0,0300
0,1451
0,1760
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
25,00
64,45
12,50
105,00
7,00
37,00
3,00
21,77
26,40
28 teočak
nizbrdna njiva
306/1
livada
5
0,1650
151/08
100,00
16,50
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
dražica
kod kuće
harman
bainovac
prosina
podkućnica
podkućnica
podkućnica
podkućnica
podkućnica
bainovac
dolina
dolina
324
325
331
334/2
344/2
347/1
347/1
347/2
347/3
347/5
353
434/14
434/18
njiva
njiva
njiva
livada
njiva
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
livada
livada
7
6
6
6
5
4
4
4
5
4
5
6
6
0,0740
0,1790
0,0115
0,5800
0,4500
0,1728
0,6915
1,3572
0,8796
0,9800
0,2805
0,5070
0,2240
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
150,00
150,00
150,00
100,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
100,00
11,10
26,85
1,73
58,00
67,50
17,28
69,15
135,72
87,96
98,00
42,08
50,70
22,40
16 teočak
17 teočak
18 teočak
19
20
21
22
23
24
25
26
27
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
Broj 25 - Strana 1176
42 teočak
43 teočak
44 teočak
45 teočak
46 teočak
47 teočak
48 teočak
49 teočak
50 teočak
51 teočak
52 teočak
53
54
55
56
57
58
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
59 teočak
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
22. oktobra 2012.
dolina
cjepac pod
ružicom
cjepac pod
ružicom
434/19
livada
6
0,0300
151/08
100,00
3,00
436/1
livada
4
0,2965
151/08
100,00
29,65
437/1
njiva
5
0,4910
151/08
150,00
73,65
mala njivica
440/1
njiva
5
0,3100
151/08
150,00
46,50
440/2
njiva
5
0,3200
151/08
150,00
48,00
461/1
livada
4
0,3800
151/08
100,00
38,00
463
njiva
njiva
5
6
0,8880
0,8880
151/08
151/08
150,00
150,00
133,20
133,20
468/1
livada
4
0,2950
151/08
100,00
29,50
livada
5
0,2950
151/08
100,00
29,50
468/3
livada
4
0,2830
151/08
100,00
28,30
470/4
470/6
470/6
472/7
473/2
livada
livada
livada
livada
livada
livada
4
4
4
4
4
5
0,0450
0,2000
0,4731
0,2200
0,5260
0,7890
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,50
20,00
47,31
22,00
52,60
78,90
474/2
livada
5
0,3215
151/08
100,00
32,15
475/3
475/4
475/7
476/1
480/4
248/2
249/2
250
257
258
259
260
261/1
262/2
262/2
263/1
265/2
266/1
267
268/1
272/2
276/1
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
njiva
njiva
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
njiva
5
5
6
5
5
6
5
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
0,4740
0,3670
0,3670
0,4740
0,7550
0,7550
0,1300
0,0100
0,0275
0,0570
0,4510
0,8060
0,4820
0,8640
0,0350
0,1370
0,2000
0,0215
0,1937
0,1515
0,3400
0,4145
0,6300
0,4070
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
151/08
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
47,40
36,70
36,70
47,40
75,50
75,50
13,00
1,50
4,13
8,55
45,10
80,60
48,20
86,40
3,50
13,70
20,00
2,15
19,37
15,15
34,00
41,45
94,50
61,05
mala njiva pod
ružicom
njiva pod
drndekom
među putevi
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
boinovac
batesovka
batesovka
cipac
dugo polje
cjepac pod
ružicom
cijepac
cjepac dugopolje
cijepac
dolina
selište
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
rakita
briježak
rakita
22. oktobra 2012. 84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
briježak
briježak
briježak
briježak
briježak
dolić
kod kuće
kod kuće
koviljača
podkućnica
podkućnica
podkućnica
podkućnica
podkućnica
podkućnica
kod kuće
kod kuće
cjepac
poljice
krivaja
krivaja
cjepac
cjepac
cjepac
cjepac
međupuće
međugorje
bainovac
prosina
mali cjepac
boinovac
bainovac
staro kućište
kod kuće
kod kuće
podkućnica
bote
dolina
dolina
dolina
dolina
cjepac
kuća i dvorište
278/2
278/3
278/4
283
284/1
289/1
289/2
289/4
290/2
293/3
293/4
293/7
293/10
293/12
293/13
293/16
293/17
295
296/1
296/3
296/4
298/2
298/5
299/1
299/2
301/4
301/9
339
344/3
346/1
350/1
350/3
388
390
391
399
429/6
430/1
431/1
431/3
431/5
441/1
441/2
njiva
livada
livada
livada
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
njiva
voćnjak
njiva
voćnjak
njiva
livada
livada
livada
livada
livada
njiva
njiva
6
4
4
4
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
5
5
5
6
6
4
6
3
7
6
4
5
5
5
5
5
0,6105
0,2080
0,3340
0,3050
0,8630
0,4870
0,1250
0,0150
0,0150
0,6000
0,1955
0,1610
0,1290
0,0345
0,1035
0,1935
0,1985
0,0450
0,0520
0,6750
0,2500
0,2700
0,3000
0,3570
0,3865
1,6600
0,5200
0,4000
0,7500
0,6320
0,2400
0,3700
0,3283
0,6574
0,0460
0,0620
0,2260
0,3100
0,1670
1,8900
1,5000
0,5000
1,5400
0,3180
0,6220
0,7860
0,0380
Broj 25 - Strana 1177
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
150,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
91,58
20,80
33,40
30,50
129,45
73,05
18,75
2,25
2,25
90,00
29,33
24,15
19,35
5,18
15,53
29,03
29,78
6,75
7,80
67,50
25,00
27,00
30,00
35,70
38,65
166,00
52,00
40,00
75,00
63,20
36,00
55,50
49,25
98,61
6,90
9,30
33,90
46,50
25,05
283,50
150,00
50,00
154,00
31,80
62,20
117,90
5,70
Broj 25 - Strana 1178
131
132
133
134
135
136
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
22. oktobra 2012.
149 teočak
150 teočak
151 teočak
cjepac
cjepac
bainovac
međupuće
međupuće
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
naslonina
pod drndekom
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
međupute
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
njiva pod
drndekom
mekota
batesovka
batesovka
467
470/1
470/1
livada
livada
livada
4
4
4
0,5175
0,2000
0,4732
207/03
207/03
207/03
100,00
100,00
100,00
51,75
20,00
47,32
152 teočak
cjepac dugopolje 470/2
livada
4
0,4000
207/03
100,00
40,00
153
154
155
156
157
158
cjepac dugopolje
bateska
cjepac
cjepac
cjepac
cjepac
cjepac pod
ružicom
cjepac
dugo polje
cjepac pod
krajom
cjepac pod
krajem
cjepac pod
krajem
cjepac pod
bugarom
dolina
470/2
470/8
472/2
472/4
472/4
472/5
livada
livada
livada
livada
livada
livada
4
4
4
4
4
4
0,5745
1,3462
0,0770
0,0380
0,1900
0,2500
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
57,45
134,62
7,70
3,80
19,00
25,00
472/8
livada
4
0,0850
207/03
100,00
8,50
472/9
473/1
livada
livada
livada
4
4
5
0,0750
0,6575
0,6575
207/03
207/03
207/03
100,00
100,00
100,00
7,50
65,75
65,75
474/1
livada
5
0,4750
207/03
100,00
47,50
474/3
livada
5
0,4570
207/03
100,00
45,70
474/5
livada
5
1,1000
207/03
100,00
110,00
475/1
livada
5
0,3040
207/03
100,00
30,40
476/2
livada
6
1,4420
69,9945
207/03
100,00
144,20
7.989,09
137 teočak
138 teočak
139 teočak
140 teočak
141 teočak
142 teočak
143 teočak
144 teočak
145 teočak
146 teočak
147 teočak
148 teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
teočak
159 teočak
160 teočak
161 teočak
162 teočak
163 teočak
164 teočak
165 teočak
166 teočak
167 teočak
UKUPNO
449/1
449/3
450
457/1
457/2
livada
livada
livada
livada
livada
livada
3
3
4
4
4
4
0,5900
0,2600
0,5050
0,5050
1,2300
0,1500
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
207/03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
59,00
26,00
50,50
50,50
123,00
15,00
459/1
livada
4
0,2416
207/03
100,00
24,16
459/2
livada
4
0,2216
207/03
100,00
22,16
459/3
460/2
livada
livada
4
4
0,2717
0,3340
207/03
207/03
100,00
100,00
27,17
33,40
461/2
livada
5
0,0950
207/03
100,00
9,50
464/1
njiva
5
0,3345
207/03
150,00
50,18
njiva
6
0,2231
207/03
150,00
33,47
464/2
livada
4
0,3844
207/03
100,00
38,44
465
livada
4
1,9200
207/03
100,00
192,00
466/1
livada
4
0,3545
207/03
100,00
35,45
466/2
livada
4
0,1450
207/03
100,00
14,50
466/3
livada
4
0,4340
207/03
100,00
43,40
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 4. Ugovora o koncesijama mjenja se i
glasi: „Koncesionar će za svo vrijeme trajanja
koncesije, plaćati Koncesoru naknadu u skladu
sa odredbama Dokumenta o politici dodjele
koncesija na Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanski kanton“, broj: 3/12) u visini
početne cijene shodno Pravilniku o uslovima
i načinu korištenja sredstava ostvarenih od
zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09), kako slijedi :
- Kultura livada, ukupne površine 50,2016
ha, naknada 100 KM/ha, što ukupno čini
5.020,16 KM;
- Kultura njiva, ukupne površine 19,3849
ha, naknada 150 KM/ha, što ukupno čini
2.907,735 KM;
- Kultura voćnjak, ukupne površine 0,408
ha, naknada 150 KM/ha, što ukupno čini
61,20 KM;
Ukupna godišnja koncesiona naknada iznosi
7.989,09 KM (slovima: sedam hiljada devetsto
osamdeset devet i 9/100 konvertibilnih
maraka)“.
Član 2.
Koncesionar će nakon stupanja na snagu ove
Odluke pripremiti i zaključiti Aneks broj 1 na
osnovni ugovor.
Član 3.
Ostale odredbe Odluke broj: 03-017-1875/2005
od 19. augusta 2005. godine o dodjeli koncesije
na poljoprivredno zemljište katastarske općine
Teočak u općini Bihać, privrednom društvu
„Poljoprom“ doo Bihać ostaju nepromjenjene.
R/B
Katastarska
općina
Naziv
parcele
Broj 25 - Strana 1179
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1989/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
799.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 5. Zakona
o koncesijama (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 10/38 i 7/09) i člana 6.
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije na
poljoprivredno zemljište u vlasništvu i člana 27.
stav 6. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona,” broj: 10/38 i 7/09) na
prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj:
03-017-1376/2005 od 4. februara 2005.
godine o dodjeli koncesije na poljoprivredno
zemljište katastarskih općina Gradina, Glinica
i Bosanska Bojna u općini Velika Kladuša
i Banjani u općini Bosanska Krupa, Općoj
poljoprivrednoj zadrugi „Agrar“ iz Bužima
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-1376/2005 od 4. februara
2005. godine član 1. mijenja se i glasi: “Vlada
Kantona dodjeljuje koncesiju na poljoprivredno
zemljište, na parcelama katastarskih općina
Bosanska Bojna, Glinica i Gradina u općini Velika
Kladuša, Općoj poljoprivrednoj zadrugi „Agrar“
iz Bužima, na sljedećim parcelama:
Broj
parcele
Naziv
kulture
Klasa
Površina Posjedovni Naknada
(ha)
list
u KM/ha
Ukupna
naknada
u KM
1
Bosanaka
Bojna
Čemernica
401/1
pašnjak
3
3,7666
58/09
80
301,32
2
Bosanska
Bojna
Čemernica
401/2
njiva
4
3,3581
58/09
150
503,71
3
Bosanska
Bojna
Čemernica
401/3
njiva
4
0,6856
58/09
150
102,84
Broj 25 - Strana 1180
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
22. oktobra 2012.
4
Bosanska
Bojna
Čemernica
401/4
njiva
4
0,1033
58/09
150
15,49
5
Glinica
Čistine
842/1
pašnjak
4
6,4451
81/04
80
515,60
6
Glinica
Čistine
842/2
njiva
6
1,8568
81/04
150
278,52
7
Glinica
Čistine
843
livada
2
0,4642
81/04
100
46,42
8
Glinica
Glinica
844
livada
3
0,4122
79/06
100
41,22
9
Glinica
Glinica
847
livada
4
6,9352
79/06
100
693,52
10
Glinica
Bara
1353
livada
3
1,5152
80/08
100
151,20
11
Glinica
Bara
1353
livada
4
7,411
80/08
100
741,10
12
Glinica
Bara
1353
livada
5
9,5038
80/80
100
950,38
13
Gradina
Bojanski
lug
323
livada
2
4,0255
431/08
100
402,55
14
Gradina
Bojanski
lug
360
livada
1
2,4429
431/08
100
244,29
15
Gradina
Bojanski
lug
360
livada
2
2,0626
431/08
100
206,26
UKUPNO:
51,0223
Član 4. mijenja se i glasi: “Koncesionar će za
svo vrijeme trajanja koncesije, plaćati Koncesoru
naknadu u skladu sa odredbama Dokumenta o
5.194,42
Ukupna godišnja koncesiona naknada iznosi
5.194,42 KM (slovima: pet hiljada sto devedeset
četiri i 42/100 konvertibilnih maraka)“.
politici dodjele koncesija na Unsko-sanskom
Član 2.
kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
Koncesionar će nakon stupanja na snagu ove
Odluke pripremiti i zaključiti Aneks broj 2 na
osnovni ugovor.
kantona“, broj: 3/12) u visini početne cijene
shodno Pravilniku o uslovima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države („Službene novine Federacije BiH“, broj:
78/09), kako slijedi:
- Kultura livada, ukupne površine 34,7726
ha, naknada 100 KM/ha, što ukupno čini
3.477,26 KM;
150
Ostale odredbe Odluke broj: 03-017-1376/2005
od 4 februara 2005godine o dodjeli koncesije
na poljoprivredno zemljište katastarskih općina
Gradina, Glinica i Bosanska Bojna u općini
Velika Kladuša i Banjani u općini Bosanska
Krupa, Općoj poljoprivrednoj zadrugi „Agrar“ iz
Bužima ostaju nepromjenjene.
Član 4.
- Kultura njiva, ukupne površine 6,0038 ha,
naknada
Član 3.
KM/ha,
što
ukupno
čini
900,57 KM;
- Kultura pašnjak, ukupne površine 10,2117 ha,
naknada 80 KM/ha, što ukupno čini 816,93 KM;
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1993/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
800.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 5. Zakona o
koncesijama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 10/38 i 7/09), člana 6. Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od zamjene, zakupa i koncesije na poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09) na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donosi:
r/b
Broj 25 - Strana 1181
Katastarska
općina
Naziv
parcele
Broj
parcele
Naziv
kulture
o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-0171377/2005 od 4. februara 2005. godine o
dodjeli koncesije na poljoprivredno zemljište
katastarskih općina Gradina i Glinica u
općini Velika Kladuša, Općoj poljoprivrednoj
zadrugi „DS&farmer“ iz Bužima
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-1377/2005 od
4. februara 2005. godine član 1. mjenja se i
glasi: “Vlada Kantona dodjeljuje koncesiju
na poljoprivredno zemljište, na parcelama
katastarskih općina Glinica i Gradina u općini
Velika Kladuša, Općoj poljoprivrednoj zadrugi
„DS&farmer“ iz Bužima, na sljedećim parcelama:
Klasa
Ukupna
Površina Posjedovni Naknada
naknada
(ha)
list
u KM/ha
u KM
1
glinica
bara
1348
pašnjak
3
22,0449
80/08
80,00
1763,59
2
glinica
luka
1582
livada
1
2,5829
80/08
100,00
258,29
3
glinica
bara
1610
njiva
5
6,6353
80/08
150,00
995,29
4
glinica
luka
1582
livada
2
1,4784
80/08
100,00
147,84
5
glinica
luka
1582
livada
3
7,0441
80/08
100,00
704,41
6
glinica
bara
1610
njiva
6
18,1105
80/08
150,00
2716,57
7
gradina
boj Lug
323
livada
1
3,2583
431/08
100,00
325,83
UKUPNO
61,1544
6.911,82
Član 4. Ugovora o koncesijama mjenja se i
glasi: „Koncesionar će za svo vrijeme trajanja
koncesije, plaćati Koncesoru naknadu u skladu
sa odredbama Dokumenta o politici dodjele
koncesija na Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanski kantona“, broj: 3/12) u
visini početne cijene shodno Pravilniku o
uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09), kako slijedi:
- Kultura livada, ukupne površine 14,3637
ha, naknada 100 KM/ha, što ukupno čini
1.436,37 KM;
Ukupna godišnja koncesiona naknada iznosi
6.911,82 KM (slovima: šesthiljadadevestojedanaest
i 82/100 konvertibilnih maraka)“.
Član 2.
Koncesionar će nakon stupanja na snagu ove
Odluke pripremiti i zaključiti Aneks broj 1 na
osnovni ugovor.
Član 3.
Ostale odredbe Odluke broj :03-017-1374/2005
od 4 Februara 2005godine o dodjeli koncesije
na poljoprivredno zemljište katastarskih općina
Rujnica i Bukovica u općini Cazin, privrednom
društvu doo „Lelo“ Cazin ostaju nepromjenjene.
- Kultura njiva, ukupne površine 24,7458
ha, naknada 150 KM/ha, što ukupno čini
3.711,87 KM;
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
- Kultura pašnjak, ukupne površine 22,0449
ha, naknada 80 KM/ha, što ukupno čini
1.763,592KM;
Broj: 03-017-1990/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
Broj 25 - Strana 1182
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
801.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 5. Zakona o
koncesijama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 10/38 i 7/09), člana 6. Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od zamjene, zakupa i koncesije na poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09) na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj:
03-017-1374/2005 od 4. februara 2005. godine
o dodjeli koncesije na poljoprivredno zemljište
katastarskih općina Rujnica i Bukovica u općini
Cazin, privrednom društvu doo „Lelo“ Cazin
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-1374/2005 od
4. februara 2005. godine član 4. mijenja se i
glasi:“ Koncesionar će za svo vrijeme trajanja
koncesije, plaćati Koncesoru naknadu u skladu
sa odredbama Dokumenta o politici dodjele
koncesija na Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 3/12)
u visini početne cijene shodno Pravilniku o
uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09), kako slijedi :
- Kultura livada, ukupne površine 24,986
ha, naknada 100 KM/ha, što ukupno čini
2.498,60 KM;
- Kultura njiva, ukupne površine 95,407 ha,
naknada 150 KM/ha, što ukupno čini
14.311,05 KM;
- Kultura pašnjak, ukupne površine 12,384 ha,
naknada 80 KM/ha, što ukupno čini 990,72 KM;
- Kultura voćnjak, ukupne površine 7,501
ha, naknada 150 KM/ha, što ukupno čini
1.125,15 KM;
Ukupna godišnja koncesiona naknada iznosi
18.924,69 KM (slovima: osamnaesthiljadadevets
todvadesetčetiri i 69/100 konvertibilnih maraka).
Član 2.
Koncesionar će nakon stupanja na snagu ove
Odluke pripremiti i zaključiti Aneks broj 1 na
osnovni ugovor.
22. oktobra 2012.
Član 3.
Ostale odredbe Odluke broj: 03-017-1374/2005
od 4. februara 2005. godine o dodjeli koncesije
na poljoprivredno zemljište katastarskih općina
Rujnica i Bukovica u općini Cazin, privrednom
društvu doo „Lelo“ Cazin ostaju nepromjenjene.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1992/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
802.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08) i člana 5. Zakona
o koncesijama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 10/38 i 7/09) i člana 6. Pravilnika
o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od zamjene, zakupa i koncesije na poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/09) na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke broj:
03-017-1378/2005 od 4. februara 2005. godine
o dodjeli koncesije na poljoprivredno zemljište
katastarskih općina Bjelaj i Petrovac u općini
Bosanski Petrovac, privrednom društvu
Općoj poljoprivrednoj zemljoradničkoj
zadrugi „Žuti klas“ Bosanski Petrovac
Član 1.
U Odluci broj: 03-017-1378/2005 od 4.
februara 2005. godine član 4. Mjenja se i glasi:“
Koncesionar će za svo vrijeme trajanja koncesije,
plaćati Koncesoru naknadu u skladu sa odredbama
Dokumenta o politici dodjele koncesija na Unskosanskom kantonu („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 3/12) u visini početne
cijene shodno Pravilniku o uslovima i načinu
korištenja sredstava ostvarenih od zamjene,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 78/09), kako slijedi:
- Kultura livada, ukupne površine 88,0878 ha,
naknada 100 KM/ha, što ukupno čini 8.808,78 KM;
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 25 - Strana 1183
- Kultura njiva, ukupne površine 8,38 ha, naknada
150 KM/ha, što ukupno čini 1.257,00 KM;
- Kultura pašnjak, ukupne površine 1,35 ha,
naknada 80 KM/ha, što ukupno čini 108,00 KM;
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Ukupna godišnja koncesiona naknada iznosi
10.173,78 KM (slovima: deset hiljada stotinu
sedamdeset tri i 78/100 konvertibilnih maraka).
Član 2.
Broj 03-017-2043/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Koncesionar će nakon stupanja na snagu ove
Odluke pripremiti i zaključiti Aneks broj 1 na
osnovni ugovor.
Član 3.
Ostale odredbe Odluke broj :03-017-1878/2005
od 4. februara 2005. godine o dodjeli koncesije
na poljoprivredno zemljište katastarskih općina
Bjelaj i Petrovac u općini Bosanski Petrovac,
privrednom društvu Općoj poljoprivrednoj
zemljoradničkoj zadrugi „Žuti klas“ Bosanski
Petrovac ostaju nepromjenjene.
Član 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-1991/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
803.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
04.10.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Prihvata se Inicijativa za transformaciju
Visoke zdravstvene škole Bihać u Zdravstvenofarmaceutski fakultet Bihać, predlagača
Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
II
Vlada Unsko-sanskog kantona zadužuje Senat,
da u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja,
nauke, kulture i sporta i Ministarstvom zdravstva i
socijalne politike, izradi Elaborat o transformaciji
Visoke zdravsvene škole Bihać u Zdravstvenofarmaceutski fakultet Bihać i dostavi Vladi
kantona na razmatranje.
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
804.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 63. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na notarsku obrađenu
Odluku o izmjenama Statuta Zdravstvene ustanove
Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić” Bihać
OPU-IP broj: 663/11 od 16-092011, koja je
zavedena pod poslovnim brojem: OPU-IP broj:
663/12 od 29.08.2012. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj: 03-017-1986/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
805.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa
članom 63. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Statut Zdravstvene
ustanove “Gradska apoteka” Ključ, donijet
od strane privremenog Upravnog odbora ZU
“Gradska apoteka” Ključ, Odlukom broj: 137/12
od 24.08.2012. godine.
Broj 25 - Strana 1184
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj: 03-017-1987/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
806.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-616/2011
od 14.07.2011. godine
I
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-616/2011 od 14.07.2011. godine u tački IX
stav 1 iza riječi: “Unsko-sanskom kantonu” tačka se
zamjenjuje zarezom i dodaje tekst koji glasi: “s tim
da predsjedniku i članovima Komisije koje imenuje
rukovodilac kantonalnog ograna državne službe, a
za čiji rad troškove snosi stranka u administrativnom
postupku može iznositi maksimalno mjesečno u
visini od jedne (1) osnovice za obračun plaće
utvrđene za službenike i namještenike organa
državne uprave u Unsko-sanskom kantonu”.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2003/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
22. oktobra 2012.
03-017-1925/2012 od 05.09.2012. godine, u tački
III dodaju se riječi: ”a primjenjivat će se od
12.07.2012. godine”
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-1998/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
808.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1808/2012 od
12.07.2012. godine i broj: 03-017-1927/2012
od 05.09.2012. godine
I
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1808/2012 od 12.07.2012. godine i broj:
03-017-1927/2012 od 05.09.2012. godine, u tački
III dodaju se riječi ”a primjenjivat će se od
12.07.2012. godine”
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-1999/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
809.
807.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
Na osnovu člana 16 Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1806/2012 od
12.07.2012. godine i broj: 03-017-1925/2012
od 05.09.2012. godine
o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1810/2012 od
12.07.2012. godine i broj: 03-017-1929/2012
od 05.09.2012. godine
I
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1806/2012 od 12.07.2012. godine i broj:
I
U Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1810/2012 od 12.07.2012. godine i broj:
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 25 - Strana 1185
03-017-1929/2012 od 05.09.2012. godine, u tački
III dodaju se riječi ”a primjenjivat će se od
12.07.2012. godine”
ODLUKU
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora
JU “Spomen biblioteka Skender Kulenović”
Bosanski Petrovac, broj: 04-620-199/12 od dana
27.09.2012. godine, da se za direktora JU Spomen
- biblioteka “Skender Kulenović” Bosanski
Petrovac imenuje Mehičić Renato, profesor iz
Bosanskog Petrovca.
Broj: 03-017-2000/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
810.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
15. Zakona o predškolstvu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/97 i 6/05), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog
odbora JU “Dječiji vrtić” Bihać broj: 01-654/12
od 13.09.2012. godine, da se za direktora JU
“Dječiji vrtić” Bihać, imenuje odgajateljica
Goretić Zehida.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj: 03-017-1927/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
811.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 29. Zakona o
ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93
i 13/94) i člana 14. Zakona o preuzimanju prava
i obaveza osnivača prema JU “Spomen biblioteka
Skender Kulenović” u Bosanskom Petrovcu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 11/98 i 10/03), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
11.10.2012. godine, donosi:
I
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
Broj: 03-017-2065/2012
11. oktobra 2012. godine
Bihać
dr. sci. Šefik Smlatić
812.
Na osnovu člana 16. i 18. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), člana
9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za izbor
Kantonalnog pravobranioca u
Kantonalnom pravobranilaštvu Bihać
I
Imenuju se članovi Komisije za izbor, odnosno
imenovanje Kantonalnog pravobranioca, u
sastavu:
1. Zlata Ibrahimpašić, dipl pravnk, predsjednik
2. Jadranka Redžić, dipl pravnik, član
3. Merima Mešanović, dipl pravnik, član
4. Anto Marjanović, dipl pravnik, član
5. Mirsada Mujagić-Pjanić, dipl pravnik, član
II
Servisne i druge administrativne poslove
za potrebe Komisije iz tačke I ovog Rješenja,
obavljat će Azmira Fejzić, uposlena u Uredu za
zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona.
Broj 25 - Strana 1186
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Komisija je zadužena za pregledanje prijava,
sastavljanje liste sa užim izborom najboljih
kandidata, obavljanje intervjua i sačinjavanje
prijedloga rang liste sa najboljim kandidatima
za konačno imenovanje, u skladu sa zakonom i
utvrđenim kriterijima.
IV
Komisija donosi Poslovnik o radu Komisije.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2005/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
813.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92,
8/93 i 13/94), člana 14. Odluke o osnivanju JU
„Pedagoški zavod Unsko – sanskog kantona“
Bihać („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 3/07 i 2/08), a u vezi sa članom
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU „Pedagoški zavod
Unsko – sanskog kantona“ Bihać
I
Do okončanja konačnog izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona“ Bihać, na način i postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Reuf Osmanagić
2. Samir Suljkanović
3. Omer Perviz
4. Adnan Kreso
5. Adis Šušnjar
22. oktobra 2012.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-2031/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
814.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama („Službeni list RbiH“, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03 i 34/03) i člana 12. Odluke o preuzimanju
prava i obaveza osnivača prema JU Regionalni
muzej Pounje Bihać („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 9/98 i 10/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 11.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko – sanskog kantona
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Muzej Unsko –
sanskog kantona na način i postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Ernad Tatarević
2. Sead Emrić
3. Asmir Sitnić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2066/2012
11. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
815.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama („Službeni list RbiH“, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03 i 34/03) i člana 11. Odluke o osnivanju JU
“Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa” („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/04), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 11.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Zavod za zaštitu
kulturnog naslijeđa” na način i postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Esad Cepić
2. Mejrema Rizvić
3. Harun Đogić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2067/2012
11. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
816.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama („Službeni list RbiH“, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03 i 34/03) i člana 8. Odluke o osnivanju JU
Broj 25 - Strana 1187
Arhiv Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 11/98 i 10/03), na
prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 11.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Arhiv Unsko-sanskog kantona
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Arhiv Unskosanskog kantona na način i postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Amel Velić
2. Ćazim Zec
3. Nedžad Hadžić
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2068/2012
11. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
817.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana
17. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
Broj 25 - Strana 1188
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o razrješenju članova privremenog
Upravnog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Razrješavaju se članovi privremenog
Upravnog odbora JU "Razvojna Agencija Unskosanskog kantona", imenovani Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1780/2012
od 12.07.2012. godine, i to:
1. Selime Pozderac,
2. Jasmin Beširević,
3. Emir Hafizović,
4. Jasmin Komić,
5. Sabina Muranović.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2048/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
818.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana
17. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
22. oktobra 2012.
Hercegovine, za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Midhat Zečević, predsjednik
2. Dajana Baier, član
3. Alen Lipovača, član
4. Rasim Hadžipašić, član
5. Vinko Pavić, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-2049/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
819.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana
17. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova privremenog
Nadzornog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Razrješavaju se članovi privremenog
Nadzornog odbora JU "Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona", imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171781/2012 od 12.07.2012. godine, i to:
1. Haris Dervišević,
2. Midhat Zečević,
3. Vinko Pavić
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-2050/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
820.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana
17. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
“Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
4/12), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 04.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Nadzornog
odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Nadzornog odbora JU “Razvojna Agencija
Unsko-sanskog kantona”, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za članove privremenog Nadzornog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
1. Selime Pozderac, predsjednik
2. Senad Bišćević, član
Broj 25 - Strana 1189
821.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), te člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03),
Odluke o osnivanju JU „Kantonalni fond za
pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija“ („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 7/08), na prijedlog
Komisije za izbor imenovane Rješenjem Vlade
kantona, broj: 03-017-1656/2012 od 26.06.2012.
godine, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 11.10.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Upravnog
odbora JU „Kantonalni fond za pomoć u
stambenom zbrinjavanju porodica šehida
i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija“
I
Za članove Upravnog odbora JU „Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija“, imenuju se:
1. Elvin Karabegović, ispred zaposlenih
2. Šefket Bajrić, ispred demobilisanih boraca
3. Nijaz Isaković, ispred ratnih vojnih invalida
4. Edin Pehlić, ispred porodica šehida i poginulih
boraca
5. Elvira Kulenović, ispred osnivača
3. Davor Bates, član
II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj: 03-017-2051/2012
4. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju Ministar
Ministarstva za građenje i
zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
Broj: 03-017-2069/2012
11. oktobra 2012. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 25 - Strana 1190
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
822.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
139. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 17/12),
člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola” Bihać
I
Za privremenog člana Školskog odbora JU
“Mješovita srednja škola” Bihać, a najviše na
period do 60 dana, imenuje se:
- Adila Ferizović - član iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2010/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
823.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 14. Zakona
o predškolstvu („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 3/97 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora
JU „Dječiji vrtić” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članova Upravnog
odbora JU „Dječiji vrtić” Bihać, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
22. oktobra 2012.
03-017-890/2008 od 12.09.2008. godine i broj:
03-017-229/2011 od 07.04.2011. godine
1. Ekrem Ljuca – iz reda osnivača, predsjednik
2. Ferida Ganić – iz reda zaposlenih
3. Zehida Goretić – iz reda zaposlenih
4. Alma Pehlić – ispred roditelja
5. Iris Bahtijarević – ispred roditelja
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2007/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
824.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog
Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić” Bihać
I
Do okončanja konačnog izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić”
Bihać, na način i postupku predviđenim Zakonom
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine, za članove
privremenog Upravnog odbora, a najviše do 60
dana, imenuju se:
1. Ekrem Ljuca – iz reda osnivača, predsjednik
2. Ferida Ganić – iz reda zaposlenih
3. Fikreta Mujagić – iz reda zaposlenih
4. Alma Pehlić – ispred roditelja
5. Iris Bahtijarević – ispred roditelja
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”
Broj: 03-017-2008/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
825.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog odbora JU
“Prva osnovna škola” Velika Kladuša
I
Za člana Školskog odbora JU “Prva osnovna
škola” Velika Kladuša, imenuje se:
Šehić Senad - član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2032/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
826.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 155.
Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i
obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
27.09.2012. godine, donosi:
Broj 25 - Strana 1191
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ „1 mart” Vrnograč Velika Kladuša
I
Razrješavaju se dužnosti članova Školskog
odbora JU OŠ „1. mart” Vrnograč Velika Kladuša,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1704/2009 od 30.06.2009.
godine i to:
1. Sefić Hasib – iz reda osnivača škole
2. Hodžić Esmeralda – iz reda zaposlenih
3. Hušić Muhamed – iz reda zaposlenih
4. Grošić Fadila – ispred roditelja
5. Sadiković Izet – iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2028/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
827.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 155. Zakona
o osnovnom i općem odgoju i obrazovanju
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
5/04) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine“, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 27.09.2012. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ „1. mart”
Vrnograč Velika Kladuša
I
Do okončanja konačnog izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ „1. mart”
Vrnograč Velika Kladuša, na način i postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za članove privremenog Školskog
odbora, a najviše do 60 dana, imenuju se:
Broj 25 - Strana 1192
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Brkić Bekir – iz reda osnivača škole
2. Hamzić Fadil – iz reda zaposlenih
3. Džebić Edin – iz reda zaposlenih
4. Sadiković Ahmet – ispred roditelja
5. Sadiković Izet – iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj: 03-017-2029/2012
Premijer Kantona
27. septembra 2012. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
828.
Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona
o prostornom uređenju i građenju (“Službeni
glasnik Unsko - sanskog kantona”, broj: 10/11,
13/11 i 19/11) i člana 19. i 56. stav (2) Zakona
o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj:
35/05), Ministrica Ministarstva za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoline donosi
PRAVILNIK
O NAČINU FORMIRANJA I RADU
KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNE
OCJENE U POSTUPKU IZDAVANJA
URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
POGLAVLJE I.
UVODNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se utvrđuju sastav, kriteriji
i način izbora članova, te nadležnosti i način rada
i finansiranje Komisije, na osnovu kojeg Kanton
i jedinice lokalne samouprave donose odluke o
formiranju Komisije za davanje stručne ocjene
u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (u
daljem tekstu: Komisija)
Član 2.
(Nadležnosti Komisije)
Nadležnost Komisije jeste davanje stručne i
argumentirane ocjene o urbanističko-tehničkim
i oblikovanim, komunalnim i okolinskim,
infrastrukturnim, saobraćajnim, tehničko tehnološkim i drugim bitnim uvjetima za izgradnju
objekata i izvođenje drugih zahvata u prostoru
22. oktobra 2012.
u područjima za koja nisu doneseni planski
dokumenti i primjene planskih dokumenata
koji su propisani odredbama člana 70. Zakona
o prostornom uređenju i građenju kao osnov za
izdavanje urbanističke saglasnosti.
POGLEVLJE II.
PRAVA I OBAVEZE KOMISIJE
Član 3.
(Incijative Komisije)
Komisija može, putem Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline (u
daljem tekstu: Ministarstvo) ili nadležne općinske
službe za prostorno uređenje, sugerirati pokretanje
incijative za izradu izmjena i dopuna ili nove
planske dokumentacije, uz obrazloženje, na
osnovu kojeg Ministarstvo ili nadležna općinska
služba, mogu Skupštini Kantona ili općinskom
vijeću predložiti Odluku o pristupanju izradi
nekog planskog akta.
Član 4.
(Prava i obaveze Komisije)
(1) Komisija ima pravo da od voditelja
postupka traži uvid u sve dokumente i akte za koje
smatra da su bitni i mjerodavni za odlučivanje
i definiranje uvjeta za izdavanje urbanističke
saglasnosti za izgradnju objekta i vršenje drugih
zahvata u prostoru.
(2) Komisija ima pravo i obavezu, ukoliko
ocjeni da predloženo idejno rješenje zbog
kvaliteta i ambijentalne vrijednosti lokacije i
značaja zahvata u prostoru u dijelu ili cijelosti
ne može zadovoljiti arhitektonsko - urbanističke
i druge tehničke uvjete, traži izmjenu i dopunu
tog rješenja uz navođenje tačnih i preciznih
urbanističko - tehničkih uvjeta uz određivanje
roka u kojem se dopuna mora uraditi i ponovo
prezentirati Komisiji.
Član 5.
(Zapisnik i pisana odluka Komisije)
(1) Komisija je obavezna voditi zapisnik i
donijeti svoju jasnu i obrazloženu pisanu odluku.
(2) Ukoliko članovi Komisije imaju različita
mišljenja, odluka se donosi na osnovu ocjene
većine članova, a izdvojena mišljenja članova
Komisije se unose u zapisnik.
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
POGLAVLJE III.
BROJ, SASTAV I STRUČNI PROFIL
ČLANOVA KOMISIJE
Član 6.
(Imenovanje Komisije)
(1) Broj članova Komisije je uslovljen
složenošću zahtjeva koji Komisija razmatra i ne
smije biti manji od 5 i veći od 7 članova.
(2) Komisiju imenuje Skupština Kantona
na prijedlog Vlade Kantona (po prijedlogu
nadležnog Ministarstva) za objekte iz nadležnosti
Ministarstva, odnosno općinsko vijeće na
prijedlog općinskog načelnika (po prijedlogu
nadležne općinske službe) za objekte iz
nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
(3) Skupština Kantona, odnosno općinsko
vijeće za davanje stručne ocjene mogu ovlastiti i
drugu organizaciju.
(4) Vlada Kantona, odnosno općinski načelnik
će dostaviti Skupštini Kantona, odnosno općinskom
vijeću svoj prijedlog sa obrazloženjem za
imenovanje članova Komisije i njenog predsjednika
i prijedlogom broja članova Komisije.
(5) Uz svoj prijedlog Vlade Kantona, odnosno
općinski načelnik će dostaviti i prijedlog cijenika
usluga, odnosno način plaćanja troškova rada
Komisije, ukoliko ne bude utvrđen jedinstven
obračun i način plaćanja troškova na području
Kantona.
Član 7.
(Sastav članova Komisije)
(1) Sastav članova Komisije, njihova
kvalifikacija i stručnost moraju odgovarati
djelokruga rada i nadležnostima Komisije iz člana
2 ovog Pravilnika.
(2) Komisiju sačinjavaju pojedini stručnjaci
iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma,
arhitektonskog projektovanja, saobraćaja,
stambeno - komunalne privrede, vodoprivrede,
ekologije, kulture i sličnih djelatnosti.
(3) Zbog zadovoljavanja osnovne funkcije
i nadležnosti, u sastav Komisije moraju biti
imenovana najmanje dva stručnjaka iz oblasti
prostornog planiranja i urbanizma, od kojih jedan
mora biti Predsjednik Komisije.
(4) U Komisiju mogu biti imenovana samo lica
sa mjestom stalnog boravka na teritoriju nadležne
Općine, koja imaju najmanje diplomu visokog
obrazovanja VII stepen ili diploma visokog
obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg
Broj 25 - Strana 1193
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i lica
koja nisu zaposlena u zakonodavnim organima i
organima uprave nadležne općine, odnosno druga
lica koja na bilo koji način mogu biti uključena u
upravni postupak tokom rješavanja po zahtjevu
investitora.
(5) Izuzetno od prethodnog stava, u općinama
koje nemaju kadar odgovarajuće stručnosti i
kvalifikacije, u Komisiju se mogu, putem javnog
poziva, imenovati lica koja nemaju mjesto stalnog
boravka na teritoriji nadležne općine.
POGLEVLJE IV.
NAČIN I TOK RADA KOMISIJE
Član 8.
(Obaveze Ministarstva, odnosno općine)
Sve neophodne podloge, izvode iz razvojnih
i provedbenih planskih dokumenata, nalaze,
geodetske i druge snimke i podatke utvrđene na
terenu kao i izvode iz zakonskih propisa i druge
potrebne materijale, neophodne za argumentiran
i stručan rad Komsije, dužan je u dogovoru sa
predsjednikom obezbijediti načelnik odjeljenja
za poslove prostornog planiranja i urbanizma,
odnosno voditelj postupka koga odredi njegov
predpostavljeni rukovodilac.
Član 9.
(Obilazak područja i lokacije)
U cilju donošenja odgovarajuće odluke,
zauzimanja ispravnog stava i sveobuhvatnijeg
analiziranja zahtjeva i mogućnosti za njegovo
rješavanje Komisija će po potrebi zahtjevati i
obilazak područja i lokacije na kojoj se planira
izgradnja novih sadržaja i objekata, radi uvida
u stepen izgrađenosti užeg i šireg područja,
odnosno radi uvida u vjerodostojnost dostavljenih
podataka i odnosa planiranog objekta prema već
izgrađenim objektima na terenu.
Član 10.
(Odlučivanje)
(1) Datum i vrijeme održavanja sastanka
Komisije utvrđuje zajedno Predsjednik Komisije
i načelnik odjeljenja za poslove prostornog
planiranja i urbanizma.
(2) Komisija može punopravno odlučivati
samo ako ima natpolovičnu većinu imenovanih
članova i ako njenom radu prisustvuje najmanje
jedan dipl ing arhitekture ili Bakalaureat/Bachelor
prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske
Broj 25 - Strana 1194
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
struke i po jedan stručnjak čija nadležnost je
nužna za definiranje najhitnijih uvjeta iz člana
2. ovog Pravilnika na svaki zahtjev po kojem se
donosi odluka
Član 11.
(Rad Komisije)
(1) U radu Komisije mogu učestvovati, ali ne
mogu odlučivati oni članovi Komisije koji su u
bližem srodstvu sa investitorom čiji se zahtjev
razmatra i članovi koji su bili uključeni na bilo
koji način u izradu idejnog rješenja ili planskog
dokumenata koji se razmatra na radnom sastanku
Komisije.
(2) Radu komisije, pored članova, voditelja
postupka i zapisničara mogu prisustvovati i
predstavnici investitora, drugih organa i institucija
po odobrenju Predsjednika Komisije, bez prava
odlučivanja.
(3) Predsjednik Komisije i voditelj postupka
mogu odstraniti iz rada Komisije članove i druge
prisutne, ukoliko ometaju rad Komisije.
POGLEVLJE V.
SADRŽAJ ODLUKE I ZAPISNIKA O RADU
KOMISIJE
Član 12.
(Zapisnik Komisije)
(1) O cijelom toku rada Komsije vodi se
zapisnik u kojeg se unose pojedinačna i izdvojena
mišljenja članova Komisije po svim pitanjima
iz nadležnosti i djelokruga rada utvrđenih ovim
Pravilnikom.
(2) Zapisik Komisije mora da sadrži jasno i
nedvosmisleno obrazloženje svih pojedinačnih
razloga i uvjeta pod kojim Komisija daje
pozitivno stručno mišljenje i stručnu ocjenu
za izdavanje urbanističke saglasnosti, odnosno
jasno i argumentirano obrazloženje razloga zbog
kojih se odbija zahtjev za izdavanje urbanističke
saglasnosti.
Član 13.
(Stručna ocjena)
(1) Komisija mora biti jasna i koncizna sa
navedenim najhitnijim razlozima i uvjetima
iznesenim u zapisniku i mora sadržati jasne
stručne i tehničke upute i pravnu pouku o načinu
otklanjaja eventualnih nedostataka i dopuni
zahtjeva kojeg je Komsija razmatrala.
(2) Komisija donosi stručnu ocjenu koja može
biti:
22. oktobra 2012.
a) pozitivna sa detaljnim i precizno definiranim
podacima za izradu i izdavanje urbanističko tehničkih uvjeta;
b) negativna sa detaljnim obrazloženjem;
c) Komisija može tražiti dopunu zahtjeva
investitora ili nadležne službe ukoliko ocjeni
da predočena dokumentacija nije dovoljna za
donošenje ocjene.
Član 14.
(Čuvanje odluka i zapisnika Komisije)
(1) Sve kopije odluke i zapisnici Komisije se
obavezno numerišu, evidentiraju i selekcioniraju
po prostornim obuhvatima na koja se odnose i
čuvaju u posebnom dosjeu, koji se vodi u službi
urbanizma kao dio dokumentaciono - analitičke
osnove.
(2) Zapisnici i odluke Komisije se, kasnije i
po potrebi dostavljaju Nosiocu izrade planske
dokumentacije prije početka rada na izradi
nedostajuće planske dokumentacije ili prije
početka rada na izmjenama i dopunama postojeće
dokumentacije sa isteklim rokovima važnosti.
POGLAVLJE VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
Do imenovanja kantonalne Komisije, odnosno
osnivanja kantonalnog Zavoda za prostorno
uređenje i planiranje, stručnu ocjenu za objekte
iz nadležnosti Ministarstva, donosi općinska
Komisija.
Član 16.
(Izmjene i dopune Pravilnika)
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se
na način propisan za njegovo donošenje.
Član 17.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
da važi Upustvo o formiranju općinske komisije
za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja
urbanističke saglasnosti ("Službeni glasnik unsko
- sanskog kantona", brojh: 5/05 i 3/06).
Član 18.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj: 11-02-6690-1/12
Ministrica
28. juni 2012. godine
Sinha Kurbegović, dipl pravnik
Bihać
22. oktobra 2012. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
829.
Općinski sud u Velikoj Kladuši po sudiji
Buhić Hasibi u pravnoj stvari u pravnoj stvari
tužitelja Suljanović Zlatko sin Mehmeda iz Poja
bb, kojeg zastupa pun advokat Sarajlija Nedžad
iz Velike Kladuše, protiv tuženih Suljanović
Ibro sin Naška iz Ponikava, Suljanović Ejdo
sin Naška iz Podzvizda, Kantarević Salih sin
Tale iz Podzvizda, Kantarević Suljo sin
Tale iz Podzvizda, Kantarević Suljo sin Tale
iz Podzvizda, Pehlić r Mustedanagić Saća iz
VelKladuše, Hrnčić-Kuduzović umr Muhe Adile
iz Vrnograča bb, Hrnčić-Kuduzović kći Muhe
Hasiba Podzvizd, Pajazetović r Hrnčić-Kuduzović
Muhe Hanka V. Kladuša, Hrnčić-Kuduzović r
Kasumović kći Muharema Hata iz Podzvizda bb,
Omanović r Hrnčić-Kuduzović Adila VKladuša,
Hrnčić-Kuduzović sin Muharema Huse Podzvizd,
Hrnčić-Kuduzović (Muharema) Zuka, Kantarević
Mujo sin Tale iz Podzvizda, Rizvić Muhamed sin
Bajre iz Vel. Kladuše, Kantarević Šerif sin Muje
iz Kumarice br 188, Podzvizd, Kantarević Šerifa
kći Muje iz Podzvizda, Ćufurović r. Kantarević
Munira kći Muje Tod Slapnica br. 1., Kantarević
Medina kći Muje Podzvizd, Šahin Šerifa kći
Džemile, Šakanović r Kantarević kći Džemile
Medina Podzvizd, Suljanović Hašim sin Šabana
iz Ponikve bb, Rizvić r Suljanović ž Osmana
Meka iz Ponikve bb, Keserović Ema kći Šabana
iz Ponikve, radi utvrđenja prava vlasništva, vsp
1.000,00 KM, van ročišta za raspravu, a nakon
uvida u spis, dana 21.09.2012. godine, izdao je:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br.: 23 0 P 005859 08
P od 21.09.2012. godine, na osnovu člana 296.
stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Suljanović
Zlatko sin Mehmeda iz Poja bb, kojeg zastupa
punomoćnik advokat Sarajlija Nedžad iz Velike
Kladuše, protiv tuženih Suljanović Ibro sin
Naška iz Ponikava, Suljanović Ejdo sin Naška
iz Podzvizda, Kantarević Salih sin Tale iz
Podzvizda, Kantarević Suljo sin Tale iz Podzvizda,
Kantarević Suljo sin Tale iz Podzvizda, Pehlić
r Mustedanagić Saća iz Vel. Kladuše, HrnčićKuduzović umr Muhe Adile iz Vrnograča bb,
Hrnčić-Kuduzović kći Muhe Hasiba, Podzvizd,
Pajazetović r Hrnčić-Kuduzović Muhe Hanka
V. Kladuša, Hrnčić-Kuduzović r Kasumović kći
Broj 25 - Strana 1195
Muharema Hata iz Podzvizda bb, Omanović r
Hrnčić-Kuduzović Adila, V. Kladuša, HrnčićKuduzović sin Muharema Huse Podzvizd,
Hrnčić-Kuduzović (Muharema) Zuka, Kantarević
Mujo sin Tale iz Podzvizda, Rizvić Muhamed
sin Bajre iz Vel. Kladuše, Kantarević Šerifa
kći Muje iz Podzvizda, Kantarević Medina
kći Muje Podzvizd, Šahin Šerifa kći Džemile,
Šakanović r Kantarević kći Džemile Medina,
Podzvizd, Keserović Ema kći Šabana iz Ponikve,
Velika Kladuša, tuženi su nepoznatog boravišta
i adrese,radi utvrđenja prava vlasništva, vsp
1.000,00 KM, u ovom postupku postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Mušić
Huseina iz Velike Kladuše, Ul. Ibrahima Mržljaka
bb, jer postupak oko postavljanja zakonskog
zastupnika bi trajao dugo tako da bi za stranke
mogle nastati štetne posljedice.
Istim rješenjem određeno je da će privremni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud daje tuženima postavio staratelja.
Broj: 23 0 P 005859 08 P
21. septembra 2012. godine
Velika Kladuša
Sudija
Buhić Hasiba
830.
U objavljenoj Odluci o osnivanju Javne
ustanove Dječiji vrtić Bužim ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 20/2012)
napravljena je tehnička greška, pa se na osnovu
člana 143. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona" broj: 05/04) utvrđuje
ISPRAVKA
1 U odluci o osnivanju Javne ustanove
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj:
20/2012) u članu 5., u stavu tri umjesto teksta
"Šifra djelatnosti Vrtića je 80101 - predškolsko
obrazovanje" treba da stoji: "Šifra djelatnosti
Vrtića je 8010 - predškolsko obrazovanje".
2 Ova ispravka će se objaviti u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Sekretar Skupštine
Broj: 01/2-02-3-1753/12
Unsko-sanskog
kantona
10. oktobra 2012. godine
Bihać
Zibija Muslić Bibanović, dipl. prav.
Broj 25 - Strana 1196
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
22. oktobra 2012.
S A D R Ž A J
777. Program potpore za povećanje zaposlenosti
1149
778. Program potpore poduzetnicima početnicima
1153
779. Program subvencioniranja kamata plaćenih u 2011. godini
po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u
2009. ili 2010. godini za rast i razvoj msp i obrta
1157
780. Program podrške subjektima male privrede
putem kreditno garancijskog fonda
1159
781. Odluka o otvaranju posebnog transakcijskog
podračuna za isplatu plaće i naknada u
okviru Jedinstvenog računa Trezora 1164
782. Odluka o otvaranju posebnog transakcijskog podračuna-povrat
kredita za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva u okviru Jedinstvenog računa Trezora 1165
783. Odluka o prijenosu sredstava
1165
784. Odluka o broju stipendista boračkih kategorija sa područja
Unsko-sanskog kantona i pojedinačan iznos stipendije 1166
785. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
“Subvencije preduzećima i poduzetnicima” iz Budžeta Unskosanskog kantona - Ministarstva privrede za 2012. godinu 1166
786. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim organizacijama,
Udruženju „I naša djeca su djeca“ roditelja djece i mladih
sa posebnim potrebama Cazin 1167
787. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava – Grant za
rješavanje stambeno nezbrinutih raseljenih lica
1168
788. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim organizacijama, za
Udruženje oboljelih od karcinoma dojke „Una“ USK-a
Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu 1169
789. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim organizacijama, za
Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma „Behar” –
Bihać iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu 1169
790. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa
Tekućeg granta - Grantovi neprofitnim organizacijama,
za Crveni križ Unsko-sanskog kantona Bihać iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu 1170
791. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2012. godinu
1171
792. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2012. godinu
1171
793 - 797. Odluke
1172
798. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017-1875/2005
od 19. augusta 2005. godine o dodjeli koncesije na
poljoporivredno zemljište katastarske općine Teočak u
općini Bihać, privrednom društvu „Poljoprom“ doo Bihać 1174
799. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj:
03-017-1376/2005 od 4. februara 2005. godine o dodjeli
koncesije na poljoprivredno zemljište katastarskih općina
Gradina, Glinica i Bosanska Bojna u općini Velika Kladuša
i Banjani u općini Bosanska Krupa,
Općoj poljoprivrednoj zadrugi „Agrar“ iz Bužima
1179
800. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017-1377/2005
od 4. februara 2005. godine o dodjeli koncesije na
poljoprivredno zemljište katastarskih općina Gradina
i Glinica u općini Velika Kladuša, Općoj poljoprivrednoj
zadrugi „DS&farmer“ iz Bužima
1181
801. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017-1374/2005
od 4. februara 2005. godine o dodjeli koncesije na poljoprivredno
zemljište katastarskih općina Rujnica i Bukovica u općini
Cazin, privrednom društvu doo „Lelo“ Cazin
1182
802. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-017-1378/2005
od 4. februara 2005. godine o dodjeli koncesije na
poljoprivredno zemljište katastarskih općina Bjelaj i
Petrovac u općini Bosanski Petrovac, privrednom društvu
Općoj poljoprivrednoj zemljoradničkoj zadrugi
„Žuti klas“ Bosanski Petrovac
1182
803 - 805. Odluke
1183
806. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-616/2011 od 14.07.2011. godine 1184
807. Odluka o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona
broj: 03-017-1806/2012 od 12.07.2012. godine i
broj: 03-017-1925/2012 od 05.09.2012. godine
1184
808. Odluka o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona
broj: 03-017-1808/2012 od 12.07.2012. godine i
broj: 03-017-1927/2012 od 05.09.2012. godine
1184
809. Odluka o dopuni Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona
broj: 03-017-1810/2012 od 12.07.2012. godine i
broj: 03-017-1929/2012 od 05.09.2012. godine
1184
810. Odluka broj: 03-017-1927/2012
1185
811. Odluka broj: 03-017-2065/2012
1185
812. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Kantonalnog
pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu Bihać
1185
813. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU „Pedagoški zavod Unsko – sanskog kantona“ Bihać
1186
814. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko – sanskog kantona 1186
815. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa” 1187
816. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Arhiv Unsko-sanskog kantona 1187
817. Rješenje o razrješenju članova privremenog Upravnog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona” 1188
818. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
1188
819. Rješenje o razrješenju članova privremenog Nadzornog
odbora JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona” 1188
820. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
JU “Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona”
1189
821. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora
JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija“
1189
822. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU “Mješovita srednja škola” Bihać 1190
823. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
JU „Dječiji vrtić” Bihać
1190
824. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić” Bihać
1190
825. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
JU “Prva osnovna škola” Velika Kladuša 1191
826. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU OŠ „1. mart” Vrnograč Velika Kladuša
1191
827. Rješenje o imenovanju članova privremenog Školskog
odbora JU OŠ „1. mart” Vrnograč Velika Kladuša
1191
828. Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje
stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti 1192
829. Oglas o postavljanju privremenog zastupnika
1195
830. Ispravka
1195
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj 1290079402494455
u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 25 - Skupstina Unsko