Prilog 1 izmene 159
SISTEMATIZACIJA POSLOVA U NIS-PETROL RAFINERIJA i NIS-PETROL OD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Prilog 4:
Šifra i naziv OJ
1
Šifra pozicije
Naziv pozicije
KANCELARIJA DIREKTORA RNP
ZAJEDNIČKI POSLOVI DIREKTORA RNP
DIREKTOR RAFINERIJE NAFTE
PANČEVO
POMOĆNIK DIREKTORA
RAFINERIJE NAFTE PANČEVO
PRAVNIK
POSLOVNI SEKRETAR
DIREKTORA
POSLOVNI SEKRETAR
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
Zahtevana škola
VSS
VII
5 god.
1
VSS
VII
5 god.
1
9,3000
SVI FAKULTETI
VSS
SS/VŠ
VII
IV / VI
1 god.
3 god.
3
1
6,8000
3,7000
PRAVNI FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,4823
VSS
VII
2 god.
1
5,3000
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
3,2107
VSS
VII
5 god.
1
7,6000
EKONOMSKI FAKULTET, HEMIJSKOTENOLOŠKI FAKULTET
VSS
VII
3 god.
1
6,1500
SS/VŠ
VŠ/VSS
IV / VI
VI / VII
3 god.
1 god.
1
1
3,1558
4,5000
EKONOMSKI FAKULTET,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKUL TET,
MAŠINSKI FAKULTET
SVE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
5 god.
1
SS/VŠ
IV / VI
3 god.
1
3,8500
GIMNAZIJA, EKONOMSKOKOMERCIJALNA ŠKOLA, UPRAVNA I
PRAVNA ŠKOLA
VSS
VSS
SS
VII
VII
IV
1 god.
1 god.
1 god.
1
1
1
6,9000
5,5000
3,5000
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVI FAKULTETI
Zahtevani smer
Posebni uslovi
(menadžerski
ugovor)
EKONOMSKO-KOMERCIJALNA ŠKOLA,
GIMNAZIJA, UPRAVNA I PRAVNA
ŠKOLA
EKONOMSKO-KOMERCIJALNA ŠKOLA,
GIMNAZIJA
SLUŽBA BIC
ŠEF BEZBEDNOSNOINFORMACIONOG CENTRA
RAČUNARSKI OPERATER-I
SEKTOR ZA SISTEME UPRAVLJANJA
DIREKTOR SEKTORA ZA SISTEME
UPRAVLJANJA
STRUČNI SARADNIK 1.
STRUČNI SARADNIK 3.
KOORDINATOR OPŠTIH POSLOVA
2
SVI FAKULTETI / SVE VIŠE ŠKOLE
BLOK PRERADE
DIREKTOR BLOKA PRERADE
POSLOVNI SEKRETAR
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
(menadžerski
ugovor)
SEKTOR ZA AKZ
DIREKTOR SEKTORA ZA AKZ
INŽENJER ZA AKZ
TEHNIČAR ZA AKZ
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
HEMIJ.-TEHNOLOŠ.I PREHRAMBENA
ŠKOLA
SEKTOR ZA PROCES
Strana 1 od 28
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
DIREKTOR SEKTORA ZA PROCES
INŽENJER ZA PROCES
VSS
VII
5 god.
1
7,8000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET
VSS
VII
3 god.
1
6,2500
SS
IV
5 god.
2
4,6000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKE I ELEKTROVEZE,
HEMIJ.-TEHNOLOŠ.I PREHRAMBENA
ŠKOLA, METALSKA I MAŠINSKA
ŠKOLA, METALSKA I MAŠINSKOSTROJARSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
6,8000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET
VSS
VII
3 god.
1
6,0000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, MAŠINSKI FAKULTET,
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
SS
IV
5 god.
1
4,6000
SREDNJA ELEKTRO TEHNIČKA I
MAŠINSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
7,8000
ELEKTRO TEHNIČKI FAKULTET
VSS
VII
3 god.
1
6,0000
SS
IV
5 god.
1
4,5000
VSS
VII
5 god.
1
6,9000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
VSS
VII
5 god.
2
6,2000
VSS
VII
5 god.
1
5,7163
HEMIJSKO-TENOLOŠKI
FAKULTET,PRIRODNO MATEMATIČKI
FAKULTET
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
VSS
VII
5 god.
1
4,8875
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
3
3,6536
VSS
VII
5 god.
1
VŠ/VSS
SS/VŠ
VI / VII
IV / VI
1 god.
1 god.
1
1
4,3625
3,6530
SVI FAKULTETI I SVE VIŠE ŠKOLE
VSS
VII
5 god.
1
9,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
4
5,7000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
TEHNIČAR ZA PROCES
SEKTOR ZA ENERGETIKU
DIREKTOR SEKTORA ZA
ENERGETIKU
INŽENJER ZA ENERGETIKU
TEHNIČAR ZA ENERGETIKU
SEKTOR ZA IT I INSTRUMENTACIJU
DIREKTOR SEKTORA ZA IT I
INSTRUMENTACIJU
INŽENJER ZA IT I
INSTRUMENTACIJU
TEHNIČAR ZA IT I
INSTRUMENTACIJU
SEKTOR RAZVOJA PROIZVODA I KATALIZA
DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ
PROIZVODA I KATALIZE
SRTUČNI SARADNIK
SPECIJALISTA
STRUČNI SARADNIK 1
STRUČNI SARADNIK II
LABORANT_TEHNIČAR 1
3
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
METALURŠKI FAKULTET
HEMIJSKO-TEHNOLOŠK I
PREHRAMB.ŠKOLA, HEMIJ.TEHNOLOŠ.I PREHRAMBENA ŠKO LA
DIREKCIJA PROIZVODNJA
DIREKTOR DIREKCIJE
PROIZVODNJA
SEKRETAR U PROIZVODNJI
REFERENT ZA OPERATIVNU
PODRŠKU
GRUPA POSTROJENJA I
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA GRUPE POSTROJENJA I
DIREKTOR GRUPE
PUSTROJENJA I
PROCESNI INŽENJER
Strana 2 od 28
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
(menadžerski
ugovor)
SVE VIŠE ŠKOLA, SVE TEHNIČKE
SREDNJE ŠKOLE I SVE TEHNOLOŠKE
SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
GLAVNI INŽENJER GRUPE
POSTROJENJA I ZA MAŠINSTVO
VSS
VII
3 god.
1
7,0000
MAŠINSKI FAKULTET
REFERENT ZA EKONOMIKU
TEHNIČAR ZA ANTIKOROZIVNU
ZAŠTITU
SS
SS/VŠ
IV
IV/VI
1 god.
1 god.
1
1
4,6000
3,5000
SREDNJA EKONOSKA, GIMNAZIJA
TEHNIČAR ZA PRIPREMU
POSTROJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
2,8700
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
3 god.
1
7,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0543
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0543
1 god.
4
3,7997
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE (IV I V
STEPEN)
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
S-100
UPRAVNIK POSTROJENJA S-100
OPERATER KOMANDNE TABLE
KV/SS/VK III / IV / V
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7997
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,3236
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
DESTILATER
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
4
2,7300
DESTILATER I (zamena)
SS
IV
1 god.
2
2,7300
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
1 god.
1
7,7000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
1 god.
1
5,0000
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-2100
UPRAVNIK POSTROJENJA S-2100
POMOĆNIK UPRAVNIKA
Strana 3 od 28
SS/VK/VŠ IV / V / VI
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0543
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0543
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,7997
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7997
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,3236
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
DESTILATER
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS
IV
1 god.
4
2,8050
SS
IV
1 god.
2
2,8050
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
UPRAVNIK POSTROJENJA S-2200 SS/VŠ/VS
S
IV / VI /
VII
1 god.
1
7,1500
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0543
DESTILATER (zamena)
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE
ŠKOLE,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-2200
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET,VIŠA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA,SREDNJA HEMIJSKO
TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0543
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,7997
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7997
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,3236
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
DESTILATER
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS
IV
1 god.
4
2,8050
SS
IV
1 god.
2
2,8050
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
VSS
VII
1 god.
1
7,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
SREDNJA HEMIJSKO -TEHNOLOŠKA
ŠKOLA,VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
ŠKOLA
DESTILATER (zamena)
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-200
UPRAVNIK POSTROJENJA S-200
POMOĆNIK UPRAVNIKA
Strana 4 od 28
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
4,4000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0543
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0543
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,7997
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7997
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,SREDNJA ADMINISTRATIVNOUPRAVNA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,SREDNJA ADMINISTRATIVNOUPRAVNA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,3236
RUKOVALAC KOMPRESORA
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,2175
RUKOVALAC KOMPRESORA
(zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,2175
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
DESTILATER
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
KV/SS
III / IV
1 god.
2
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS
IV
1 god.
4
2,8050
DESTILATER (zamena)
SS
IV
1 god.
1
2,8050
OPERATER NA S-1850
SS/VK
IV / V
3 god.
1
3,7997
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
1 god.
1
7,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
4,6000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0543
SS/VK
IV / V
SREDNJA HEMIJSKO -TEHNOLOŠKA
ŠKOLA,VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
TEHNIČKA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-0250
UPRAVNIK POSTROJENJA S-0250
ŠEF SMENE (zamena)
Strana 5 od 28
1 god.
1
4,0543
OPERATER KOMANDNE TABLE
KV/SS/VK III / IV / V
1 god.
8
3,7997
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
KOORDINATOR S-0250
KV/SS/VK III / IV / V
1 god.
2
3,7997
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,5357
KOORDINATOR S-0250 (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5357
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,3236
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,3236
KOMPRESORISTA
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,2175
KOMPRESORISTA (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,2175
VSS
VII
1 god.
1
9,8000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
4
5,8000
VŠ/VSS
VI / VII
3 god.
1
7,5000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET,VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
KV/SS
III / IV
1 god.
1
2,8736
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS
SS/VŠ
IV
IV/VI
1 god.
1 god.
2
1
4,6000
3,5000
SREDNJA EKONOSKA, GIMNAZIJA
IV / VI
/VII
1 god.
1
8,4000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET,VIŠA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA ŠKOLA,SREDNJA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
GRUPA POSTROJENJA II
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA GRUPE POSTROJENJA II
DIREKTOR GRUPE
PUSTROJENJA II
PROCESNI INŽENJER
GLAVNI INŽENJER GRUPE
POSTROJENJA II ZA MAŠINSTVO
TEHNIČAR ZA PRIPREMU
POSTROJENJA
REFERENT ZA EKONOMIKU
TEHNIČAR ZA ANTIKOROZIVNU
ZAŠTITU
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
S2300/2500/2550/2950
UPRAVNIK POSTROJENJA S-2300
SS/VŠ/VS
S
Strana 6 od 28
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
OPERATER ZA PRIPREMU
POSTROJENJA
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,3000
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,4786
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,4786
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
8
4,1250
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
2
4,1250
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,7714
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7714
TURBO KOMPRESORISTA
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,6536
TURBO KOMPRESORISTA
(zamena)
KOTLOVOĐA
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,6536
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,4886
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE (IV I V
STEPEN),GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
KOTLOVOĐA (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,4886
SPOLJNI OPERATER NA FCC
KV/SS
III / IV
1 god.
12
3,3236
SPOLJNI OPERATER NA FCC
(zamena)
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA FCC
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA FCC (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
3
3,3236
KV/SS
III / IV
1 god.
8
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
1 god.
1
8,4000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
OPERATER ZA PRIPREMU
POSTROJENJA
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,3000
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,2429
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE (IV I V
STEPEN)
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-2600/2400/2450
UPRAVNIK POSTROJENJA S-2600
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,2429
OPERATER KOMANDNE TABLE
KV/SS
III / IV
1 god.
8
4,0071
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
TURBO KOMPRESORISTA
KV/SS
III / IV
1 god.
2
4,0071
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,6536
TURBO KOMPRESORISTA
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,6536
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,5357
SPOLJNI OPERATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,5357
SPOLJNI OPERATER ALKILACIJE
KV/SS
III / IV
1 god.
8
3,3236
SPOLJNI OPERATER ALKILACIJE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA ALKILACIJE
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA ALKILACIJE (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
2
3,3236
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
8
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
5
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
1 god.
1
9,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
3
5,7000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
GRUPA POSTROJENJ III
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA GRUPE POSTROJENJA III
DIREKTOR GRUPE
PUSTROJENJA III
PROCESNI INŽENJER
Strana 7 od 28
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
GLAVNI INŽENJER GRUPE
POSTROJENJA III ZA MAŠINSTVO
VSS
VII
3 god.
1
7,0000
MAŠINSKI FAKULTET
TEHNIČAR ZA PRIPREMU
POSTROJENJA
REFERENT ZA EKONOMIKU
TEHNIČAR ZA ANTIKOROZIVNU
ZAŠTITU
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,1821
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS
SS/VŠ
IV
IV/VI
1 god.
1 god.
1
1
4,6000
3,5000
SREDNJA EKONOSKA, GIMNAZIJA
UPRAVNIK POSTROJENJA S-300
VSS
VII
1 god.
1
7,7000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,2429
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,2429
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0071
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
MAŠINISTA KOMPRESORSKE
STANICE
MAŠINISTA KOMPRESORSKE
STANICE (zamena)
OPERATER KOMANDNE TABLE
OBRADE GASOVA
OPERATER KOMANDNE TABLE
OBRADE GASOVA (zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0071
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
,GIMNAZIJA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS/VK
1 god.
4
3,6064
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
1 god.
1
3,6064
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS/VK
III / IV /
V
III / IV /
V
IV / V
1 god.
4
3,5400
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,5400
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,3236
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,3236
POMOĆNIK MAŠINISTE
KOMPRESORSKE STANICE
POMOĆNIK MAŠINISTE
KOMPRESORSKE STANICE
(zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,2293
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,2293
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
S-300/500/550/600
Strana 8 od 28
KV/SS/VK
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
DESTILATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
4
2,8050
DESTILATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
2
2,8050
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
IV / VI /
VII
1 god.
1
7,3000
S-400/1000/620
UPRAVNIK POSTROJENJA S-400
SS/VŠ/VS
S
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0300
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET,VIŠA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA,SREDNJA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA I MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0300
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,7997
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,7997
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
2
3,3236
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
IV / VI /
VII
1 god.
1
7,3000
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET,VIŠA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA,SREDNJA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA I MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE ,VIŠA
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA,VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
S-3600
UPRAVNIK POSTROJENJA S-3600
SS/VŠ/VS
S
Strana 9 od 28
POMOĆNIK UPRAVNIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
POMOĆNIK UPRAVNIKA ZA
MAŠINSTVO
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
5,0000
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,2429
ŠEF SMENE (zamena)
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,2429
OPERATER KOMANDNE TABLE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
4,0071
OPERATER KOMANDNE TABLE
(zamena)
SPOLJNI OPERATER
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,0071
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,3236
SPOLJNI OPERATER (zamena)
KV/SS
III / IV
1 god.
2
3,3236
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA (zamena)
4
KV/SS
III / IV
1 god.
4
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,0996
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE I SVE
TEHNOLOŠKE SREDNJE ŠKOLE
DIREKTOR DIREKCIJE
MANIPULACIJA
VSS
VII
5 god.
1
10,0000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
POSLOVNI SEKRETAR
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,6530
IV
IV
1 god.
1 god.
1
2
4,6000
2,7991
SVE SREDNJE ŠKOLE, SVE VIŠE
ŠKOLE
SREDNJA EKONOSKA, GIMNAZIJA
IV/III
1 god.
2
2,7240
SVE SREDNJE ŠKOLE
IV / V
1 god.
2
2,4000
SVE SREDNJE ŠKOLE
IV / V
3 god.
1
5,0257
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
VI/VII
3 god.
1
7,0000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
SVE VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE
DIREKCIJA MANIPULACIJA
REFERENT ZA EKONOMIKU
SS
SS
TEHNIČAR ZA APLIKATIVNU
PODRŠKU
TEHNIČAR ZA ADMINISTRATIVNU
SSS / KV
PODRŠKU
TEHNIČAR ZA OBRADU
SSS / VKV
POSLOVNE DOKUMENTACIJE
SS/VK
GLAVNI POSLOVOĐA
MANIPULACIJE
SLUŽBA ZA OBRAČUN I KONTROLU MERENJA
VŠ/VSS
RUKOVODILA SLUŽBE ZA
OBRAČUN I KONTROLU MERENJA
TEHNIČAR ZA KONTROLU I
BAŽDARENJE MERAČA
KONTROLOR MERENJA
REZERVOARA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,6536
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,6182
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
TEHNIČAR I
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,2882
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
1
2
3,1114
3,2882
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE, SVE
ŠKOLE V STEPENA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
DIREKTOR SEKTORA OPREME I
UREĐAJA
VSS
VII
3 god.
1
7,2500
INŽENJER ZA OPREMU I
UREĐAJE
VSS
VII
1 god.
2
5,9000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET, RUDARSKI
FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
3,5946
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
SS
IV / V
IV
1 god.
1 god.
2
1
3,4296
4,1486
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5946
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5946
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5946
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
KV/SS
KV / IV
1 god.
2
3,1232
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
KONTROLOR
OPERATER NA SISTEMU
SEKTOR OPREME I UREDJAJA
TEHNIČAR SPECIJALISTA I
TEHNIČAR SPECIJALISTA II
TEHNIČAR ZA NADZOR OPREME
PK-8
TEHNIČAR ZA NADZOR OPREME
PK-11
TEHNIČAR ZA NADZOR OPREME
PK-20
TEHNIČAR ZA NADZOR
STACIONARNE I ROTACIONE
OPREME
VOZAČ CISTERNE ZA ČIŠĆENJE
Strana 10 od 28
SVE SREDNJE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SEKTOR SIROVINE
VSS
VII
DIREKTOR SEKTORA SIROVINE
VSS
VII
INŽENJER ZA NAFTU
VSS
VII
PROCESNI INŽENJER U SEKTORU
SIROVINA
SS/VK
IV / V
POSLOVOĐA SIROVINE
SS/VK
IV / V
POSLOVOĐA PRISTANIŠTA
SS/VK
IV / V
SMENOVOĐA PK-15
SS/VK
IV / V
ŠEF SMENE PRISTANIŠTA
SS/VK
IV / V
SMENOVOĐA PRISTANIŠTA
SS/VK
IV / V
PUMPAŠ PK-15
KV/SS/VK III / IV / V
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA PRISTANIŠTA
SS/VK
IV / V
PUMPAŠ ŽELEZNIČKOG
ISTOVARA
SS/VK
IV / V
SPOLJNI OPERATER PK - 15
3 god.
1 god.
1 god.
1
1
1
8,4000
5,8625
4,7500
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
3 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1
1
5
5
5
5
15
4,3843
4,0543
3,7714
3,7243
3,6300
3,1468
3,0761
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
5
3,0289
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
5
2,9346
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SEKTOR PRODUKATA
DIREKTOR SEKTORA
PRODUKATA
INŽENJER SPECIJALISTA
INŽENJER ZA BENZINE
INŽENJER ZA DIZELE I
PETROLEJE
INŽENJER ZA LOŽ-ULJA
INŽENJER ZA TEČNI NAFTNI GAS
I SOLVENTE
INŽENJER OTPREME
PROCESNI INŽENJER U SEKTORU
PRODUKATA
POSLOVOĐA SEKTORA
PRODUKATA
POSLOVOĐA PK-8
ŠEF SMENE PRODUKATA
POSLOVOĐA AUTOŽELEZNIČKOG PUNILIŠTA
POSLOVOĐA PK 4
SMENOVOĐA PK-8 I PK-4
SMENOVOĐA PK-11
OPERATER KOMANDNE SALE PK8
SMENOVOĐA PK-20
SMENOVOĐA AUTO I
ŽELEZNIŽKOG PUNILIŠTA
SMENOVOĐA PK-10
OPERATER-ETILIZER
OPERATER KOMANDNE SALE
AUTOPUNILIŠTA
Strana 11 od 28
VSS
VII
3 god.
1
8,9000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
VSS
VSS
VSS
VII
VII
VII
2 god.
1 god.
1 god.
2
1
1
6,1500
6,0000
5,9500
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
VSS
VSS
VII
VII
1 god.
1 god.
1
1
5,9500
5,9000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
VSS
VSS
VII
VII
1 god.
1 god.
1
4
5,7750
4,7500
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
SS/VK
IV / V
3 god.
1
4,3843
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
1 god.
1
5
1
4,0543
4,1014
4,0543
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
SS/VK
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1
5
5
5
3,9600
3,8657
3,8657
3,7479
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
5
5
3,7243
3,6889
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
1 god.
5
1
5
3,6182
3,5357
3,5357
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
1 god.
5
3,5357
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
SS/VK
IV / V
SS/VK
IV / V
KV/SS/VK III / IV / V
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
5
5
5
5
3,2882
3,2882
3,2646
3,2646
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS/VK
IV/V
OPERATER KOMANDNE SALE PK11
KV/SS/VK III / IV / V
SPOLJNI OPERATER NA
PUMPAMA PK-4
KV/SS
III / IV
SPOLJNI OPERATER PK - 8
KV/SS
III / IV
VAGAR AUTOCISTERNI
KV/SS
III / IV
SPOLJNI OPERATER PK - 20
KV/SS
III / IV
SPOLJNI OPERATER PK - 11
SS
IV
SPOLJNI OPERATER UTOVARAISTOVARA AUTO I ŽELEZNIČKIH
CISTERNI
KV/SS
III / IV
SPOLJNI OPERATER TNG-A
SLUŽBA ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA
IV/VI / VII
RUKOVODILAC SLUŽBE
SS/VŠ/VS
ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA
S
1 god.
5
3,2646
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
15
3,0761
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
5
5
5
5
25
2,9582
2,9464
2,9111
2,9111
2,7107
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
5
2,5649
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
3 god.
1
5,6000
SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA,
VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA,
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
OPERATER KOMANDNE SALE
ŽELEZNIČKOG PUNILIŠTA
PUMPAŠ PK-8
PUMPAŠ PK-10
PUMPAŠ PK-20
PUMPAŠ PK-11
5
SS/VK
IV / V
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
MAŠINOVOĐA DIZEL
LOKOMOTIVA
SS/VK
IV / V
1 god.
5
3,3471
POSLOVOĐA ŽELEZNIČKOG
TRANSPORTA
REFERENT ZA ISPRAVNOST
ŽELEZNIČKIH CISTERNI
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,3354
SREDNJA ŠKOLA ZA ŽELEZNIČKI
SAOBRAĆAJ I SREDNJA ŽELEZNIČKOSAOBRAĆAJNA ŠKOLA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
1 god.
4
3,2529
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA,
GIMNAZIJA, SAOBRAĆAJNA ŠKOLA,
VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
KV/SS/VK III / IV / V
REFERENT OBRAČUNA ZAKUPA
CISTERNI
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,1500
RUKOVALAC MANEVRE
MANEVRISTA NA ŽELEZNICI
KV/SS
KV/SS
III / IV
III / IV
1 god.
1 god.
4
9
3,0996
2,6650
DIREKTOR DIREKCIJE
ENERGANA
VSS
VII
5 god.
1
ZAMENIK DIREKTORA
VSS
VII
4 god.
1
8,4000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
VŠ
VI
1 god.
1
3,6536
SVE VIŠE ŠKOLE
SS
IV
1 god.
1
4,6000
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA,
GIMNAZIJA
VII
3 god.
1
7,3000
MAŠINSKI FAKULTET
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
DIREKCIJA ENERGANA
POSLOVNI
SEKRETAR
REFERENT ZA EKONOMIKU
GRUPA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE
GLAVNI INŽENJER
VSS
Strana 12 od 28
MAŠINSKI FAKULTET,
ELEKTROTEHNIČKII FAKULTET
TERMOENERGETSKI
/TERMOTEHNIIČKI/
ELEKTROENERGETSKI
ELEKTROENERGETSKI
TERMOTEHNIČKI
TERMOENERGETSKI
(menadžerski
ugovor)
TERMOENERGETIKA,
TERMOTEHNIKA
ENGLESKI JEZIK
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
INŽENJER SPECIJALISTA ZA
TERMOENERGETSKA
POSTROJENJA
VSS
VII
1 god.
1
6,2286
MAŠINSKI FAKULTET
VI / VII
1 god.
1
5,2286
SS/VK
IV / V
3 god.
1
4,5429
MAŠINSKI FAKULTET, VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA, VIŠA ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,8892
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
ISPIT ZA ATK, ISPIT ZA
TURBINE, DCSFOXBORO
ISPIT ZA ATK, ISPIT ZA
TURBINE,
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,4643
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
ISPIT ZA ATK, ISPIT ZA
TURBINE,
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,2000
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
ISPIT ZA ATK, ISPIT ZA
TURBINE,
SS/VK
IV / V
3 god.
5
4,5000
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
OPERATER POSTROJENJA I
SS/VK
IV / V
3 god.
5
3,7714
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I PARNE
TURBINE I DCSFOXBORO
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I PARNE
TURBINE I DCSFOXBORO
OPERATER POSTROJENJA II
SS/VK
IV / V
3 god.
10
3,5357
1 god.
5
2,9343
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
1 god.
3
2,8057
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
1
1
7,2000
5,7429
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
5
4,5071
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
5
3,4886
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
SLUŽBA KONTORLE I PRIPREME PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE
INŽENJER U POGONU
VŠ/VSS
KOORDINATOR ODRŽAVANJA
REFERENT NADZORA
POSTROJENJA
REFERENT NADZORA
ROTIRAJUĆIH UREĐAJA
REFERENT NADZORA STATIČKIH
UREĐAJA
POSTROJENJE TURBOGENERATORA
ŠEF SMENE
TERMOENERGETIKA,
TERMOTEHNIKA
ENGLESKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
POSTROJENJE KOTLOVA
POMOĆNIK OPERATERA II
KV/SS/VK III / IV / V
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I DCS-FOXBORO
POMOĆNO POSTROJENJE
RUKOVAOC POMOĆNIH UREĐAJA
SS
IV
GRUPA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE
ENERGIJE
GLAVNI INŽENJER
VSS
VII
3 god.
INŽENJER SPECIJALISTA ZA
VSS
VII
1 god.
ELEKTROENERGETSKA
POSTROJENJA
GRUPA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I TRAFOSTANICE
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
3 god.
RUKOVAOC POSTROJENJA
ENERGANE
Strana 13 od 28
SS/VK
IV / V
1 god.
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA, DCSFOXBORO
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA, DCSFOXBORO
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
POMOĆNIK RUKOVAOCA
POSTROJENJA ENERGANE
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,1821
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA, DCSFOXBORO
SS/VK
IV / V
1 god.
5
3,3000
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
RUKOVAOC ELEKTRO
POSTROJENJA TS N2
SS/VK
IV / V
1 god.
5
3,2300
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
RUKOVAOC TRAFOSTANICE "C"
SS/VK
IV / V
1 god.
5
3,1829
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
RUKOVAOC ELEKTRO
POSTROJENJA TS N1
SS/VK
IV / V
1 god.
3
3,1829
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA, ISPIT ZA
RUKOVANJE DCS
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA
1
5,3266
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
POSTROJENJE
TRAFOSTANCA
RUKOVAOC ELEKTRO
POSTROJENJA TS 35/6
SLUŽBA KONTROLE I PRIPREME PROIZVODNJE
I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE
INŽENJER U POGONU
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
KOORDINATOR ODRŽAVANJA
SS/VŠ
IV / VI
3 god.
1
4,4250
REFERENT NADZORA
SS/VK
ROTIRAJUĆIH UREĐAJA
GRUPA POSTROJENJA ZA
PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
VODE
GLAVNI INŽENJER
VSS
IV / V
1 god.
2
3,3162
VII
3 god.
1
6,9500
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
VII
1 god.
1
5,8857
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET
POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU SIROVE, DEMI VODE I KONDENZATA
ŠEF SMENE
SS/VK
IV / V
3 god.
5
4,3186
SVE SREDNJE TEHNIČKE I
TEHNOLOŠKE ŠKOLE
SVE SREDNJE TEHNIČKE I
TEHNOLOŠKE ŠKOLE
INŽENJER SPECIJALISTA
OPERATER I
VSS
SS/VK
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
ELEKTRO SMERA
izmena naziva org.dela
IV / V
3 god.
5
3,3000
POSTROJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU FILTRIRANE I RASHLADNE VODE
OPERATER II
KV/SS
III / IV
1 god.
5
3,0926
SVE SREDNJE TEHNIČKE I
TEHNOLOŠKE ŠKOLE
SLUŽBA KONTROLE I
PRIPREME PROIZVODNJE
I DISTRIBUCIJE VODA
INŽENJER U POGONU
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
1
4,6429
IV / VI
3 god.
1
4,4710
VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA
ŠKOLA,VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE,
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVE SREDNJE TEHNIČKE I
TEHNOLOŠKE ŠKOLE,VIŠA HEMIJSKOTEHNOLOŠKA I TEHNIČKA ŠKOLA
6
POSLOVOĐA
Strana 14 od 28
SS/VŠ
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I NN
ELEKTROENERGETSKIH
POSTROJENJA, DCSFOXBORO
ENGLESKI JEZIK, RAD NA
RAČUNARU
ENGLESKI JEZIK, RAD NA
RAČUNARU
ISPIT ZA DCS-FOXBORO
ISPIT ZA DCS-FOXBORO
ENGLESKI JEZIK
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
RADNIK NA PRIPREMI
HEMIKALIJA
KV
I / II
1 god.
1
2,0100
VSS
VII
5 god.
1
VSS
VSS
VII
VII
5 god.
5 god.
1
1
9,3000
9,3000
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,1762
VŠ/VSS
VI / VII
3 god.
1
6,0000
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
1
4,3000
SS
IV
1 god.
1
3,9364
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET, VIŠA
ELEKTROTEHNIČKA i MAŠINSKA
ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET, VIŠA
ELEKTROTEHNIČKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
MAŠINSKA ŠKOLA,,GIMNAZIJA
VSS
VII
5 god.
1
8,3000
MAŠINSKI FAKULTET
VSS
VSS
VSS
VII
VII
VII
5 god.
3 god.
3 god.
1
1
1
7,2000
6,5000
5,5000
MAŠINSKI FAKULTET
VSS
VII
3 god.
1
5,5000
MAŠINSKI FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
3 god.
1
3,5474
MAŠINSKA ŠKOLA / VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
SS/VŠ
IV / VI
3 god.
1
3,5474
MAŠINSKA ŠKOLA / VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
SS
IV
1 god.
2
3,1472
MAŠINSKA / ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
SS
IV
1 god.
1
3,2000
EKONOMSKA ŠKOLA
VII
IV / VI
1 god.
1 god.
2
1
5,5000
3,3976
MAŠINSKI FAKULTET
TEHNIČAR SPECIJALISTA I
VSS
SS/VŠ
TEHNIČAR SPECIJALISTA II
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,0434
TEHNIČAR SPECIJALISTA I
VSS
VSS
SS/VŠ
VII
VII
IV / VI
3 god.
1 god.
1 god.
1
4
1
5,8571
5,5000
3,3976
TEHNIČAR SPECIJALISTA II
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
3,1762
VSS
VII
3 god.
3
5,5000
HEMIJSKO-TEHNOL. ŠKOLA
DIREKCIJA ODRŽAVANJE
DIREKTOR DIREKCIJE
ZAMENIK DIREKTORA
ZAMENIK DIREKTORA
SEKRETARICA DIREKTORA
MAŠINSKI FAKULTET
(menadžerski
ugovor)
MAŠINSKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
SVE TEHNIČKE SREDNJE ŠKOLE i SVE
TEHNIČKE VIŠE ŠKOLE
ODELJENJE PLANA I ANALIZE
ŠEF ODELJENJA
INŽENJER PLANER
TEHNIČAR PLANER
SEKTOR TEHNIČKI BIRO
DIREKTOR SEKTORA
SLUŽBA TEHNIČKE PRIPREME
ŠEF SLUŽBE
VODEĆI INŽENJER
INŽENJER SPECIJALISTA ZA
ZAVARIVANJE
INŽENJER NADZORA
VANPROCESNE OPREME
TEHNIČAR NADZORA
VANPROCESNE OPREME
TEHNIČAR NADZORA U
ENERGANI
ODELJENJE PRIJEMA ZZR
TEHNIČAR LANSER RADNE
DOKUMENTACIJE
LANSER ZN
ODELJENJE TERMOENERGETSKE OPREME
INŽENJER SPECIJALISTA
ODELJENJE PROCESNE OPREME
VODEĆI INŽENJER
INŽENJER SPECIJALISTA
ODELJENJE CEVOVODA I REZERVOARA
INŽENJER SPECIJALISTA
Strana 15 od 28
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET
STRUČNI ISPIT
STRUČNI ISPIT
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSKA ŠKOLA, METALSKA I
MAŠINSKA ŠKOLA, VIŠA ŠKOLA
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
MAŠINSKI FAKULTET
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5304
VSS
SS/VŠ
VII
IV / VI
5 god.
3 god.
1
2
6,6000
3,7323
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,3312
KV/SS
III / IV
1 god.
2
3,3976
SS/VK
IV / V
2 god.
2
3,2000
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
VSS
VII
3 god.
1
6,6000
MAŠINSKI FAKULTET
VŠ
VI
1 god.
2
3,6300
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5500
EKONOMSKO-KOMERCIJALNA I
MAŠINSKA VIŠA ŠKOLA
SREDNJA MAŠINSKA I VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
3,2000
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA I VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
8,5000
MAŠINSKI FAKULTET
SS/VK
KV/SS
IV / V
III / IV
1 god.
1 god.
1
2
3,4280
3,1762
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
SS
IV
1 god.
1
3,6182
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
2
3,3312
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA I VIŠA
EKONOMSKA ŠKOLA
VSS
VII
2 god.
1
7,2000
MAŠINSKI FAKULTET
VSS
VSS
VII
VII
1 god.
1 god.
1
1
6,6000
5,3000
MAŠINSKI FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
5,3000
MAŠINSKI FAKULTET
TEHNIČAR
VŠ/VSS
SS/VŠ
VI / VII
IV / VI
1 god.
1 god.
2
1
5,3000
3,4000
INŽENJER SPECIJALISTA
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
1
5,3000
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,2876
VSS
VII
1 god.
1
6,4000
TEHNIČAR SPECIJALISTA I
SLUŽBA TEHNIČKE KONTROLE
ŠEF SLUŽBE
TEHNIČAR SPECIJALISTA I
TEHNIČAR SPECIJALISTA II
TEHNIČAR PRIJEMNE KONTROLE
TEHNIČAR
SLUŽBA OPERATIVNE PRIPREME
ŠEF SLUŽBE
ODELJENJE ZA MAŠINSKE RDM
STRUČNI SARADNIK
TEHNIČAR
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
MAŠINSKI FAKULTET
STRUČNI ISPIT
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA,
VIŠA MAŠINSKA I VIŠA TEHNIČKA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA,,GIMNAZIJA, VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
ODELJENJE ZA PLANIRANJE
TEHNIČAR PLANER
SEKTOR MAŠINSKO ODRŽAVANJE
DIREKTOR SEKTORA
SLUŽBA OPERATIVNOG PLANIRANJA
ODELJENJE ZA PLANIRANJE
POSLOVOĐA PLANIRANJA
TEHNIČAR PLANER
ODELJENJE REZERVNIH DELOVA I MATERIJALA
POSLOVOĐA RDM
TEHNIČAR RDM
SLUŽBA ROTACIONE OPREME
ŠEF SLUŽBE
ODELJENJE TEHNIČKE PRIPREME RO
ŠEF ODELJENJA
INŽENJER ZA KOMPRESORE,
TURBINE I VENTILATORE
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME
ODSEK SPECIJALISTA RO
INŽENJER SPECIJALISTA
SVE SREDNJE ŠKOLE
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET / VIŠA ŠKOLA
MAŠINSKA ŠKOLA, METALSKA I
MAŠINSKA VIŠA ŠKOLA
ODSEK DIJAGNOSTIKE RO
TEHNIČAR
ODELJENJE ZA POUZDANOST RO
ŠEF ODELJENJA
Strana 16 od 28
MAŠINSKI FAKULTET / VIŠA MAŠINSKA
ŠKOLA
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
MAŠINSKI FAKULTET
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5525
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA, VIŠA MAŠINSKA ŠKOLA
ŠEF ODELJENJA
SS/VK
IV/V
1 god.
1
4,6000
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
POSLOVOĐA PUMPI 1
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
POSLOVOĐA PUMPI 2
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
POSLOVOĐA TURBINA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
POSLOVOĐA KOMPRESORA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
1 god.
22
3,2876
TEHNIČAR
ODELJENJE OPERATIVNOG IZVRŠENJA RO
ODSEK POSLOVOĐA RO
POSLOVOĐA MAŠINSKE OBRADE
ODSEK MEHANIČARA RO
BRIGADIR
MEHANIČAR I
KV/SS/VK III / IV / V
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
ODSEK MAŠINSKE OBRADE
BRIGADIR
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
METALOSTRUGAR I
SS/VK
IV / V
1 god.
5
3,2876
VSS
VII
2 god.
1
7,2000
MAŠINSKI FAKULTET
VSS
VSS
SS/VŠ
VII
VII
IV / VI
2 god.
1 god.
1 god.
1
2
1
6,2000
5,3000
3,3312
MAŠINSKI FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,2993
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA I
MAŠINSKA VIŠA ŠKOLA
ŠEF ODELJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,6000
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
POSLOVOĐA IZMENJIVAČA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
POSLOVOĐA
TERMOENERGETSKE OPREME
POSLOVOĐA KOLONA, POSUDA I
HLADNJAKA
GLAVNI POSLOVOĐA CEVOVODA
I ZAVARIVANJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
POSLOVOĐA ZAVARIVANJA
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,9364
POSLOVOĐA ARMATURA I SV
VENTILA
POSLOVOĐA GREJANJA I
KLIMATIZACIJE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
SLUŽBA STACIONARNE OPREME
ŠEF SLUŽBE
ODELJENJE TEHNIČKE PRIPREME SO
ŠEF ODELJENJA
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME
TEHNIČAR SPECIJALISTA ZA
ARMATURE I SV VENTILE I
TEHNIČAR SPECIJALISTA ZA
GREJANJE I KLIMATIZACIJU
ODELJENJE OPERATIVNOG IZVRŠENJA SO
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKI FAKULTET
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA I
MAŠINSKA VIŠA ŠKOLA
ODSEK POSLOVOĐA SO
Strana 17 od 28
ZAVARIVAČ
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
1
3
4,3607
4,0530
BRIGADIR IZMENJIVAČA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
BRIGADIR TERMOENERGETSKE
OPREME
BRIGADIR KOLONA, POSUDA I
HLADNJAKA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
SREDNJA MAŠINSKA I
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
3
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
1
3,9364
1 god.
16
3,2876
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA, METALSKA
IELEKTROTEHNIČKA SREDNJA ŠKOLA
POSLOVOĐA SMENSKOG
ODRŽAVANJA
POSLOVOĐA OPŠTEG
ODRŽAVANJA
ODSEK ZA SANACIJE SPECIJALNIM METODAMA
POSLOVOĐA
BRIGADIR
ODSEK MEHANIČARA SO
BRIGADIR CEVOVODA
BRIGADIR PRATEĆEG GREJANJA
BRIGADIR ARMATURA I SV
VENTILA
BRIGADIR GREJANJA I
KLIMATIZACIJE
BRIGADIR SMENSKOG
ODRŽAVANJA
BRIGADIR OPŠTEG ODRŽAVANJA
BRIGADIR ZAVARIVAČA
MEHANIČAR I
KV/SS/VK III / IV / V
ATEST
ATEST
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
ZAVARIVAČ GASNI
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5216
ZAVARIVAČ ELEKTRO I
KV/VK
III / V
1 god.
4
3,3578
ZAVARIVAČ ELEKTRO II
KV
III
1 god.
1
3,3500
1 god.
1
6,2000
MAŠINSKI FAKULTET
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA , METALSKA I
SAOBRAĆAJNA SREDNJA ŠKOLA
1 god.
2
3,2876
MAŠINSKA , METALSKA I
SAOBRAĆAJNA SREDNJA ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
SLUŽBA MEHANIZACIJE, UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA, UREĐAJA I ALATA
VSS
VII
ŠEF SLUŽBE
ODELJENJE ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE MEHANIZACIJE I TRANSPORTA
SS/VK
IV / V
POSLOVOĐA EKSPLOATACIJE
MEHANIZACIJE
KV/SS
III / IV
DIZALIČAR
PERAČ
RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM
MAŠINAMA
POSLOVOĐA ODRŽAVANJA
MEHANIZACIJE
AUTOMEHANIČAR
Strana 18 od 28
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA
ŠKOLA
KV
III
1 god.
1
2,4784
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,1472
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,9364
MAŠINSKA , METALSKA I
SAOBRAĆAJNA SREDNJA ŠKOLA
1 god.
3
2,6800
MAŠINSKA , METALSKA I
SAOBRAĆAJNA SREDNJA ŠKOLA
KV/SS/VK III / IV / V
ZAVARIVAČ
ATEST
ZAVARIVAČ
ATEST
ZAVARIVAČ
ATEST
STRUČNI ISPIT, C kateg.
VILJUŠKARISTA
STRUČNI ISPIT
STRUČNI ISPIT, B kateg.
AUTOMEHANIČAR
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
AUTOELEKTRIČAR
KV/SS
III / IV
1 god.
ODELJENJE ALATNICE I ODRŽAVANJA ALATA, ALATNIH MAŠINA I DIZAL. UREĐAJA
SS/VK
IV / V
1 god.
POSLOVOĐA ALATNICE
SS/VK
IV / V
1 god.
IZDAVALAC ALATA
SEKTOR INSTRUMENTACIJA
VSS
VII
5 god.
DIREKTOR SEKTORA
1
3,4280
1
1
3,7714
2,6114
1
8,2000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA I
ME TALSKA I MAŠINSKA, VIŠA
ELEKTROTEHNIČKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
MAŠINSKA I SAOBRAĆAJNA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA I
ME TALSKA I MAŠINSKA, VIŠA
ELEKTROTEHNIČKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
MAŠINSKA, METALSKA
AUTOELEKTRIČAR
IELEKTROTEHNIČKA SREDNJA ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA ŠKOLA
MAŠINSKA I METALSKA SREDNJA ŠKOLA
SLUŽBA TEHNIČKE PRIPREME
VSS
VII
3 god.
1
6,2000
SS/VŠ
IV / VI
2 god.
1
3,3579
SS/VŠ
IV / VI
2 god.
1
4,1000
SS
IV
1 god.
1
3,9364
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,2000
SS/VK
IV / V
3 god.
1
3,9364
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
3 god.
1
4,2055
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
3 god.
1
3,9364
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
VŠ/VSS
VI / VII
3 god.
1
6,3000
VSS
VSS
VII
VII
1 god.
1 god.
1
1
5,3000
5,3000
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
VŠ/VSS
VŠ/VSS
VII
VI / VII
2 god.
1 god.
1
1
6,1000
5,5000
POSLOVOĐA
SS
IV
2 god.
1
4,2055
TEHNIČAR ZA DCS
SS
IV
1 god.
2
3,4281
TEHNIČAR ZA PLC
SS
IV
1 god.
1
3,4281
INSTRUMENTALAC
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA I
MAŠINSKA ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
POSLOVOĐA
SS
IV
2 god.
1
4,2055
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
TEHNIČAR ZA ANALIZATORE
SS
IV
1 god.
2
3,4281
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
VSS
VII
3 god.
1
6,0000
SS
IV
2 god.
1
4,2055
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULTET
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
ŠEF SLUŽBE
PLANER
INŽENJER ZA SISTEMSKU
PODRŠKU
TEHNIČAR PRIPREME
TEHNIČAR PLANER
ODELJENJE NADZORA INSTRUMENTACIJE
TEHNIČAR NADZORA U BL.5, AD2
I VAKUUM DESTILACIJE
TEHNIČAR NADZORA
KOMPLEKSA FCC I SULFOLANA
TEHNIČAR NADZORA
MANIPULACIJE I BITUMENA
SLUŽBA ZA PROCESNE RAČUNARE I ANALIZATORE
ŠEF SLUŽBE
INŽENJER SPECIJALISTA
INŽENJER SPECIJALISTA
ODELJENJE ZA PROCESNE RAČUNARE
ŠEF ODELJENJA
INŽENJER ZA DCS
MAŠINSKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
ODELJENJE ZA ANALIZATORE
SLUŽBA INSTRUMENTACIJE U POLJU
ŠEF SLUŽBE
KOORDINATOR
Strana 19 od 28
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
ODELJENJE METROLOŠKA LABORATORIJA
ŠEF ODELJENJA
POSLOVOĐA
VŠ
SS
VI
IV
2 god.
1 god.
1
1
4,9000
3,9364
TEHNIČAR METROLOG
SS
IV
1 god.
1
3,4000
POSLOVOĐA
SS/VK
IV / V
2 god.
1
3,9364
MEHANIČAR I
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,2877
METALOSTRUGAR I
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,2877
ŠEF ODELJENJA
SS
IV
2 god.
5
4,3000
INSTRUMENTALAC ZA GRUPU
POSTROJENJA
SS
IV
1 god.
5
3,5028
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA I
INSTRUMENTALAC
MAŠINSKA ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
SS/VK
IV/V
1 god.
11
3,2877
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
VSS
VSS
VII
VII
5 god.
1 god.
1
1
8,0000
5,3000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ENERGETIKA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ENERGETIKA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
2,8841
SVE SREDNJE I SVE VIŠE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,7100
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
3 god.
6
3,9364
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA I
INSTRUMENTALAC
MAŠINSKA ŠKOLA
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA INSTRUMENTALAC
ODELJENJE MAŠINSKE INSTRUMENTALNE RADIONICE
SREDNJA, MAŠINSKA, METALSKA I
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA
SREDNJA, MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA
ODELJENJE ZA OPERATIVNO IZVRŠENJE
INSTRUMENTALAC I
SEKTOR ELEKTRO ODRŽAVANJE
DIREKTOR SEKTORA
INŽENJER SPECIJALISTA
SLUŽBA PLANA, NADZORA I TEHNIČKE PODRŠKE
TEHNIČAR PLANER
ODELJENJE ELEKTRO NADZORA
ŠEF ODELJENJA
TEHNIČAR NADZORA
SS/VK/VŠ IV / V / VI
ODELJENJE TEHNIČKE PODRŠKE
ŠEF ODELJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,3000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
TEHNIČAR
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,2175
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA I
EKONOMSKA ŠKOLA
VSS
VII
1 god.
1
6,5000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ŠEF ODELJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,5000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
INŽENJER SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČAR I
VSS
SS/VK
VII
IV / V
1 god.
1 god.
1
4
5,3000
3,5216
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTROMEHANIČAR II
KV/SS
III / IV
1 god.
1
2,8000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
VK
V
1 god.
1
3,2000
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA
ODELJENJE ZA OPREMU U TRAFOSTANICAMA I PODRAZVODIMA
SS/VK
ŠEF ODELJENJA
IV / V
1 god.
1
4,5000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,5216
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ODELJENJE ZA ODRŽAVANJE OSVETLJENJA, KABLOVSKE I INSTALACIJE UZEMLJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
ŠEF ODELJENJA
1
4,5000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
SLUŽBA ELEKTRORADIONICA
ŠEF SLUŽBE
ODELJENJE ELEKTROMEHANIČARSKA RADIONICA
MEHANIČAR I
ELEKTRIČAR I
Strana 20 od 28
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ENERGETIKA
ENERGETIKA
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
ELEKTROINSTALATER I
SS/VK
IV / V
1 god.
1
3,5216
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTROINSTALATER II
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,2876
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTROINSTALATER III
KV
III
1 god.
1
2,4335
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
POSLOVOĐA
VSS
SS/VK
VII
IV / V
4 god.
1 god.
1
1
6,2000
3,9364
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTRONIČAR
SS/VK
IV / V
1 god.
2
3,5216
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ŠEF ODELJENJA
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,5000
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTRIČAR I
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,4280
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTRIČAR II
SS/VK
IV / V
1 god.
4
3,1472
SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
7,3000
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
2,8990
ARHITEKTONSKI FAKULTET,
GRAĐEVINSKI FAKULTET
SVE SREDNJE I SVE VIŠE ŠKOLE
VSS
VII
3 god.
1
5,5000
ARHITEKTONSKI FAKULTET,
GRAĐEVINSKI FAKULTET
PLANER - NADZORNI TEHNIČAR
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,8657
GRAĐEVINSKA SREDNJA I VIŠA
ŠKOLA
NADZORNI TEHNIČAR
SS/VK
SS/VK
IV / V
IV / V
1 god.
1 god.
5
1
3,8657
3,4281
SS/VK
IV / V
1 god.
1
4,1500
SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA
VSS
VII
4 god.
1
VSS
VII
4 god.
1
8,0000
SMENSKI RUKOVODILAC
LABORATORIJE
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
6
4,1000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
TEHNIČKI SEKRETAR
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,0779
SVE SREDNJE ŠKOLE, VIŠA
POSLOVNA ŠKOLA
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
1
5,1535
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5532
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
IV
1 god.
2
2,8871
SVE SREDNJE ŠKOLE
ODELJENJE ENERGETSKE ELEKTRONIKE
ŠEF ODELJENJA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ELEKTRONIKA
ODELJENJE SMENSKOG ODRŽAVANJA
SEKTOR GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE
DIREKTOR SEKTORA
TEHNIČAR PLANER
SLUŽBA TEHNIČKE PRIPREME
INŽENJER OPERATIVNOG
PLANIRANJA
ODELJENJE NADZORA
TEHNIČAR
7
ODELJENJE ZANATSKOG ODRŽAVANJA
ŠEF ODELJENJA
DIREKCIJA LABORATORIJA
DIREKTOR DIREKCIJE
LABORATORIJA
ZAMENIK DIREKTORA
LABORATORIJE ZA KVALITET
SEKTOR ZA AKREDITACIJU, LIMS I TEHNIČKU PODRŠKU
SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU SISTEMA LIMS I AKREDITACIJU
INŽENJER ZA ADMINISTRACIJU
SISTEMA LIMS
SAMOSTALNI TEHNIČAR ZA LIMS
I OBRADU PODATAKA
TEHNIČAR ZA APLIKATIVNU
PODRŠKU
Strana 21 od 28
SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA
SREDNJA GRAĐEVINSKA I MAŠINSKA
ŠKOLA
(menadžerski
ugovor)
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SLUŽBA ZA PLAN I TEHNIČKU PRIPREMU
ŠEF SLUŽBE ZA PLAN I
TEHNIČKU PRIPREMU
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5532
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SAMOSTALNI TEHNIČAR ZA
SS
IV
PRIPREMU
SAMOSTALNI TEHNIČAR ZA
SS
IV
ZALIHE I POPIS
MAGACIONER
KV/SS
III / IV
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE LABORATORIJE I PODSTANICE ZA RAZVOD GASOVA
ŠEF SLUŽBE ZA ODRŽAVANJE
SS/VŠ
IV / VI
LABORATORIJE I PODSTANICE ZA
RAZVOD GASOVA
1 god.
1
3,4640
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
1 god.
1
2,8700
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
1
2,6578
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
1
3,8387
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
, ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
MAŠINSKA ŠKOLA, HEMIJSKO
TEHNOLOŠKA ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,
MAŠINSKA ŠKOLA, HEMIJSKO
TEHNOLOŠKA ŠKOLA
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
1 god.
MEHANIČAR
KV/SS
III / IV
1
3,2316
ELEKTROMEHANIČAR
SS/VK
IV/V
1
3,2316
KV/SS
III / IV
1
2,6578
VSS
VII
1
7,3000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
GLAVNI TEHNIČAR
HROMATOGRAFIJE ZA TNG,
GASOVE I VODE
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,8387
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
GLAVNI TEHNIČAR
HROMATOGRAFIJE ZA TEČNE
DERIVATE
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5595
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
IV
1 god.
9
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5595
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
IV
1 god.
6
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
TEHNIČAR PRIPREME
ISPITIVANJA
SEKTOR ANALITIČKO INSTRUMENTALNE LABORATORIJE
DIREKTOR SEKTORA ZA
ANALITIČKO INSTRUMENTALNU
LABORATORIJU
SLUŽBA HROMATOGRAFIJE
GLAVNI INŽENJER
HROMATOGRAFIJE ZA TNG,
GASOVE I VODE
GLAVNI INŽENJER
HROMATOGRAFIJE ZA TEČNE
DERIVATE
TEHNIČAR ANALITIČAR
SLUŽBA SPEKTROMETRIJE I KATALIZE
GLAVNI INŽENJER
SPEKTROMETRIJE I KATALIZE
GLAVNI TEHNIČAR
SPEKTROMETRIJE I KATALIZE
TEHNIČAR ANALITIČAR
1 god.
SLUŽBA VODA
GLAVNI INŽENJER ZA
ISPITIVANJE VODA
Strana 22 od 28
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
GLAVNI TEHNIČAR ZA
ISPITIVANJE VODA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5595
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
SS
IV
IV
1 god.
1 god.
4
2
3,4768
3,3165
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
GLAVNI TEHNIČAR ZA
ISPITIVANJE SUMPORA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5357
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
GLAVNI TEHNIČAR
ELEKTROMETRIJE
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5595
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
IV
1 god.
12
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VSS
VII
1
7,3000
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
5,9000
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
4,4625
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,8893
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
SS
IV
IV
1 god.
1 god.
9
1
3,4768
2,7188
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VSS
VII
1 god.
1
4,4625
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET, TEHNIČKI FAKULTET
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,8893
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
VSS
IV
VII
1 god.
1 god.
6
1
3,4768
5,1535
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
GLAVNI TEHNIČAR ZA
ISPITIVANJE BITUMENA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,5595
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
TEHNIČAR ANALITIČAR
SS
IV
1 god.
5
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
TEHNIČAR
SS
IV
1 god.
4
3,3165
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,7224
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
SS
IV
1 god.
4
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
TEHNIČAR ANALITIČAR
TEHNIČAR
SLUŽBA ELEKTROMETRIJE I SUMPORA
GLAVNI INŽENJER
ELEKTROMETRIJE I SUMPORA
TEHNIČAR ANALITIČAR
SEKTOR KONTROLNE LABORATORIJE
RUKOVODILAC SEKTORA
KONTROLNE LABORATORIJE
GLAVNI INŽENJER ZA
STANDARDNA ISPITIVANJA,
SREDNJE I TEŠKE DERIVATE
SLUŽBA STANDARDNIH ISPITIVANJA
VODEĆI INŽENJER ZA
STANDARDNA ISPITIVANJA
GLAVNI TEHNIČAR ZA
STANDARDNA ISPITIVANJA
TEHNIČAR ANALITIČAR
TEHNIČAR
SLUŽBA SREDNJIH I TEŠKIH DERIVATA
VODEĆI INŽENJER ZA SREDNJE I
TEŠKE DERIVATE
GLAVNI TEHNIČAR ZA SREDNJE I
TEŠKE DERIVATE
TEHNIČAR ANALITIČAR
GLAVNI INŽENJER ZA BITUMEN,
CFR MOTORE I KONTROLU
OTPREME DERIVATA
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
TEHNOLOŠKO METALURŠKI
FAKULTET, PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET
SLUŽBA BITUMENA
SLUŽBA CFR MOTORA
GLAVNI TEHNIČAR CFR MOTORA
TEHNIČAR ANALITIČAR
Strana 23 od 28
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
8
SLUŽBA KONTROLE OTPREME DERIVATA
GLAVNI TEHNIČAR KONTROLE
OTPREME DERIVATA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
1
3,6243
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA /
VIŠA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
IV
1 god.
5
3,4768
HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA
VII
5 god.
1
10,0000
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VII
IV/VI
5 god.
1 god.
1
1
8,4000
3,6530
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VII
5 god.
3
7,0000
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VII
5 god.
6
6,2500
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VII
5 god.
1
7,2000
EKONOMSKI, SVI TEHNIČKI FAKULTETI
I FON
VSS
VII
5 god.
1
6,1429
INŽENJER ZA PRIPREMU
INVESTICIJA
VŠ/VSS
VI/VII
5 god.
1
5,5000
STRUČNI SARADNIK ZA
PRIPREMU INVESTICIJA
SS/VŠ
IV/VI
5 god.
1
4,3997
VSS
VII
5 god.
1
6,1000
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULT ET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET,
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULT ET
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA I
ELEKTROVEZE, ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET, HEMIJSK O-TENOLOŠKI
FAKULTET, MAŠINSKA ŠKOLA,
MAŠINSKI FAKULTET
SVI TEHNIČKI FAKULTETI, EKONOMSKI
FAKULTET I FON
VŠ/VSS
VI/VII
5 god.
1
5,5000
SVI FAKULTETI, SVE VIŠE ŠKOLE
VSS
VII
5 god.
1
6,0000
SS/VŠ
IV/VI
5 god.
1
4,7500
EKONOMSKI FAKULTET I FON,SVI
TEHNI;KI FAKULTETI
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA, VIŠA
EKONOMSKA ŠKOLA, SREDNJA
TEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
7,7000
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VSS
VII
5 god.
1
6,1429
MAŠINSKI FAKULTET
SS/VŠ
IV/VI
5 god.
2
3,8893
SVE SREDNJE TEHNIČKE/VIŠA
MAŠINSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 GOD.
1
6,1429
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
VŠ/VSS
VI/VII
5 GOD.
1
5,7163
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET/VIŠA
ELEKTROTENIČKA ŠKOLA
TEHNIČAR ANALITIČAR
SS
DIREKCIJA ZA INVESTICIJE
DIREKTOR DIREKCIJE ZA
VSS
INVESTICIJE
POMOĆNIK DIREKTORA
VSS
POSLOVNI SEKRETAR
SS/VŠ
SEKTOR ZA RUKOVODJENJE PROJEKTIMA
RUKOVODILAC KAPITALNIH
VSS
PROJEKATA
RUKOVODILAC PROJEKTA
VSS
SEKTOR ZA PRIPREMU,PLANIRANJE I PRAĆENJE INVESTICIJA
DIREKTOR SEKTORA ZA
VSS
PRIPREMU, PLANIRANJE I
PRAĆENJE INVESTICIJA
VODEĆI INŽENJER ZA PRIPREMU
INVESTICIJA
VODEĆI STRUČNI SARADNIK ZA
PLANIRANJE I PRAĆENJE
INVESTICIJA
STRUČNI SARADNIK ZA
PLANIRANJE I PRAĆENJE
INVESTICIJA
STRUČNI SARADNIK ZA TESU
STRUČNI SARADNIK II ZA
PLANIRANJE I PRAĆENJE
SEKTOR ZA NADZOR NAD INVESTICIONOM IZGRADNJOM
DIREKTOR SEKTORA ZA NADZOR
NAD INVESTICIONOM
IZGRADNJOM OBJEKATA
SLUŽBA MAŠINSKOG NADZORA
VODEĆI INŽENJER ZA NADZOR
NADZORNI TEHNIČAR
SLUŽBA ELEKTRO NADZORA
VODEĆI INŽENJER ZA NADZOR
INŽENJER ZA NADZOR
Strana 24 od 28
SVE SREDNJE I VIŠE ŠKOLE
OBAVEZNE LICENCE BR.
330/430
OBAVEZNE LICENCE BR.
350/450;351/451
OBAVEZNE LICENCE BR.
350/450;351/452
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
NADZORNI TEHNIČAR
SLUŽBA INSTRUMENTALNOG NADZORA
VODEĆI INŽENJER ZA NADZOR
1
3,8893
SREDNJA ELEKTOTEHNIČKA I ELEKTO
VEZE, VIŠA ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET I
MAŠINSKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI I MAŠINSKI
FAKULTET
OBAVEZNEA LICENCA
BR. 352
OBAVEZNE LICENCE BR.
352, 330 ILI 430
OBAVEZNE LICENCE BR.
310/410;314/414; 315/415;
316
OBAVEZNE LICENCE BR.
310/410;314/414; 315/415;
316
VSS
VII
5 god.
1
6,1429
VSS
VII
5 god.
1
5,7163
VSS
VII
5 god.
1
6,1429
GRAĐEVINSKI FAKULTET
INŽENJER ZA NADZOR
VSS
VII
5 god.
2
5,7157
GRAĐEVINSKI FAKULTET
NADZORNI TEHNIČAR
SS/VŠ
IV / VI
5 god.
2
3,8893
SREDNJA GRADJEVINSKA ŠKOLA I
VIŠA GRADJEVINSKA ŠKOLA
VSS
VII
5 god.
1
6,1429
OBAVEZNA LICENCA 371
INŽENJER ZA NADZOR
VSS
VII
5 god.
2
4,9357
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI
FAKULTET
DIREKTOR DIREKCIJE HSE
VSS
VII
5 god.
1
10,0000
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU,
HEMIJSKO-TENOLOŠKI FAKULTET,
MAŠINSKI FAKULT ET
STRUCNI ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU
VŠ
VI
3 god.
1
5,0000
VIŠA ŠKOLA ZA ZAŠTITU NA RADU
SS
IV
1 god.
1
3,1077
ŠKOLA ZA SRED.KADAR
STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a
VSS
VII
5 god.
1
6,4571
FAKULTET ZNR, VISOKE ŠKOLE
ZAŠTITE I OSTALI TEHNIČKI
FAKULTETI
EKSPERT
ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA
RADU
VSS
VII
3 god.
1
5,5000
FAKULTET ZNR, VISOKE ŠKOLE
ZAŠTITE I OSTALI TEHNIČKI
FAKULTETI
SAMOSTALNI STRUČNI
SARADNIK
VSS
VII
1 god.
3
5,0000
FAKULTET ZNR, VISOKE ŠKOLE
ZAŠTITE I OSTALI TEHNIČKI
FAKULTETI
VŠ/VSS
VI/VII
1 god.
5
5,0000
VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE, FAKULTET
ZNR, VISOKE ŠKOLE ZAŠTITE I OSTALI
TEHNIČKI FAKULTETI
STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU
STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU
STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU
STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU
SS
KV/SS
IV
III/IV
1 god.
1 god.
2
3
3,4163
2,8000
ŠKOLA ZA SREDNJI KADAR
SS/VŠ
IV / VI
3 god.
1
4,4286
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU,
MAŠINSKA ŠKOLA, MAŠINSKI
FAKULTET, VIŠA ŠKOL A
INŽENJER ZA NADZOR
SLUŽBA GRADJEVINSKOG NADZORA
VODEĆI INŽENJER ZA NADZOR
9
5 GOD.
SLUŽBA TEHNOLOŠKOG NADZORA
VODEĆI INŽENJER ZA NADZOR
OBAVEZNA LICENCA 371
DIREKCIJA HSE
HSE RUKOVODILAC ZA
KAPITALNE INVESTICIJE
TEHNIČKI SEKRETAR
SEKTOR SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI
RUKOVODILAC SEKTORA
STRUCNI
SARADNIK
REFERENT
REFERENT
LZS
POSLOVOĐA
Strana 25 od 28
ŠKOLA ZA KV RADNIKE, ŠKOLA ZA
SREDNJI KADAR
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
SERVISER
SS/VK
IV / V
1 god.
3
2,6714
SVE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
POSEBNI USLOVI STRUČNI ISPIT IZ ZOP-a,
UVERENJE ZA
SERVISIRANJE IZOLA
IZOLACIONIH I
VATROGASNIH APARATA
VSS
VII
5 god.
1
7,0000
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET,
FAKULTET ZNR, I OSTALI TEHNIČKI
FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE
ISPIT IZ ADR, KURS
METEOROLOGIJE
VŠ/VSS
VI / VII
3 god.
3
5,0000
FAKULTET ZNR I OSTALI TEHNIČKI
FAKULTETI I SVE VIŠE ŠKOLE
ISPIT IZ ADR, KURS
MSTEOROLOGIJE
VSS
VII
3 god.
1
5,0000
FAKULTET ZNR, VISOKE ŠKOLE
ZAŠTITE I OSTALI TEH.FAKULTETI I
VISOKE ŠKOLE
ISPIT IZ ADR, KURS
MSTEOROLOGIJE
SS
IV
1 god.
4
3,5000
ŠKOLA ZA
KV RADNIKE, ŠKOLA ZA SREDNJI
KADAR
ISPIT IZ ADR, KURS
MSTEOROLOGIJE
VSS
VII
3 god.
1
EKONOMSKI FAKULTET
(menadžerski
ugovor)
SS/VŠ
VI/IV
1 god.
5
3,2661
SS
IV
2
2,9268
SVE VIŠE ŠKOLE/SVE SREDNJE
ŠKOLE
SVE SREDNJE ŠKOLE
vss
VII
3 god.
1
6,0000
EKONOMSKI FAKULTET
VŠ
VI
1 god.
1
5,0000
EKONOMSKO-KOMERCIJALNA ŠKOLA
STRUČNI SARADNIK II
VŠ
VI
1 god.
1
3,5318
EKONOMSKO-KOMERCIJALNA ŠKOLA
REFERENT
SS
IV
1 god.
1
3,1996
SVE SREDNJE ŠKOLE
VSS
VII
1 god.
1
6,1000
EKONOMSKI FAKULTET
1 god.
1 god.
5
10
8
3,1996
3,0439
2,9374
SVE SREDNJE ŠKOLE
RUKOVODILAC SEKTORA
EKSPERT
ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
STRUČNJAK ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE I MONITORING
10
REFERENT
DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ROBNIM TOKOVIMA
DIREKTOR DIREKCIJE ROT
SEKTOR ZA TEHNIČKI OBRAČUN PROIZVODNJE
SARADNIK
REFERENT
SLUŽBA NABAVKE SIROVINA
RUKOVODILAC SLUŽBE NABAVKE
SIROVINA
SAMOSTALNI SARADNIK
SLUŽBA OTPREME
RUKOVODILAC SLUŽBE
OTPREME
REFERENT-SMENOVODJA
REFERENT AUTO-OTPREME
REFERENT IV
KV/SS
III / IV
SS
IV
KV/SS/VK III / IV / V
SVE SREDNJE ŠKOLE
SVE SREDNJE ŠKOLE
REFERENT OTPREME III
KV/SS
III / IV
1 god.
4
2,6607
SVE SREDNJE ŠKOLE
RUKOVODILAC SLUŽBE
DISTRIBUCIJE
VSS
VII
4 god.
1
6,2000
EKONOMSKI FAKULTET
SS/VŠ
SS
SS
IV / VI
IV
IV
1 god.
1 god.
1 god.
2
3
2
2,9374
3,1996
2,9374
SVE SREDNJE I SVE VIŠE ŠKOLE
VŠ/VSS
VI / VII
1
4,5500
SVE VIŠE ŠKOLE, EKONOMSKI
FAKULTET, FAKULTET ZA
MENADŽMENT
SLUŽBA DISTRIBUCIJE
ODELJENJE PRODAJE
SARADNIK
REFERENT I
REFERENT II
ODELJENJE FAKTURISANJA
ŠEF ODELJENJA
Strana 26 od 28
SVE SREDNJE ŠKOLE
SVE SREDNJE ŠKOLE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
REFERENT
SLUŽBA SMENSKIH RUKOVODIOCA RNP
SMENSKI RUKOVODILAC OD RNP
SS
IV
1 god.
3
2,8204
SVE SREDNJE ŠKOLE
SS/VK
IV / V
1 god.
5
4,4000
SREDNJA HEMIJSKA, MAŠINSKA I
METALSKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
5
4,0000
SREDNJA HEMIJSKA, MAŠINSKA,
METALSKA I ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA
SS/VK
IV / V
1 god.
5
4,0000
SREDNJA HEMIJSKA, MAŠINSKA I
METALSKA ŠKOLA
SS/VK
IV / V
3 god.
5
4,0000
SREDNJA MAŠINSKA I METALSKA
ŠKOLA
DIREKTOR DIREKCIJE HR
VSS
VII
STRUČNI SARADNIK ZA
INFORMACIONI SISTEM I
POSLOVNE PROCESE
VSS
VII
2 god.
1
SEKRETAR
VSS
VII
1 god.
VSS
VII
3 god.
ODELJENJE SMENSKIH RUKOVODIOCA PROIZVODNJE
SMENSKI RUKOVODILAC
PROIZVODNJE
ODELJENJE SMENSKIH RUKOVODIOCA MANIPULACIJE
SMENSKI RUKOVODILAC
MANIPULACIJE
ODELJENJE SMENSKIH RUKOVODIOCA ENERGANE
SMENSKI RUKOVODILAC
ENERGANE
DIREKCIJA HR
SEKTOR ZA KADROVSKE POSLOVE
DIREKTOR SEKTORA ZA
KADROVSKE POSLOVE
STRUČNI SARADNIK ZA
KADROVSKE POSLOVE
REFERENT ZA KADROVSKE
POSLOVE
SEKTOR ZA OBUKU I RAZVOJ KADROVA
DIREKTOR SEKTORA ZA OBUKU I
RAZVOJ KADROVA
STRUČNI SARADNIK ZA TEHNIČKI
RAZVOJ
STRUČNI SARADNIK ZA
ZAPOŠLJAVANJE I PROCENU
SPOSOBNOSTI
STRUČNI SARADNIK ZA OPŠTI
RAZVOJ
SEKTOR ZA PLAĆANJE I MOTIVACIJU
ANALITIČAR ZA LJUDSKE
RESURSE
STRUČNI SARADNIK ZA
SOCIJALNA PITANJA
STRUČNI SARADNIK ZA
MENADŽMENT PERFORMANSI I
MOTIVACIJU ZAPOSLENIH
11
Strana 27 od 28
1
EKONOMSKI FAKULTET
(menadžerski
ugovor)
6,0000
EKONOMSKI FAKULTET, FAKULTET
ORGANIZACIONIH NAUKA
ISKUSTVO U RADU SA
ERP SISTEMIMA
1
3,5800
FILOLOŠKI FAKULTET
DOBRO POZNAVANJE
RUSKOG JEZIKA
1
7,0000
PRAVNI FAKULTET
1
5,5000
PRAVNI FAKULTET
SS
IV
1 god.
3
3,3000
GIMNAZIJA
VSS
VII
3 god.
1
7,0000
SVI FAKULTETI
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
SVI TEHNIČKI FAKULTETI
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
FILOZOFSKI FAKULTET
PSIHOLOGIJA
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
FILOZOFSKI FAKULTET
ANDRAGOGIJA
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
EKONOMSKI FAKULTET, FAKULTET
ORGANIZACIONIH NAUKA, PRIRODNO
MATEMATIČKI FAKULTET
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
SVI FAKULTETI
VSS
VII
1 god.
1
5,0000
EKONOMSKI FAKULTET, FAKULTET
ORGANIZACIONIH NAUKA
ISKUSTVO U EDUKACIJI
ODRASLIH
ODLIČNO POZNAVANJE
RADA U PROGRAMU
EXCEL
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159
STRUČNI SARADNIK ZA
OBRAČUN ZARADA
REFERENT OBRAČUNA ZARADA
Direkcija za materijalno-tehničku i servisnu podršku
Direktor Direkcije MT i SP u NISPetrol RNP
Sektor za planiranje i analitička poslovanja
Direktor Sektora za planiranje i
analitička poslovanja
Koordinator planiranja i analitičkog
poslovanja
Saradnik za planiranje i analitička
poslovanja
Referent za planiranje i analitička
poslovanja
Služba za nomenklaturu
Rukovodilac Službe za
nomenklaturu
Referent za nomenklaturu
Sektor za operativno poslovanje
Direktor Sektora za operativno
poslovanje
Koordinator operativnog poslovanja
VŠ/VSS
VI / VII
2 god.
1
6,0000
EKONOMSKI FAKULTET, VIŠA ŠKOLA
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
5
3,3000
SVE SREDNJE, SVE VIŠE ŠKOLE
VSS
VII
3 god.
1
Svi fakulteti
(menadžerski
ugovor)
VŠ/VSS
VI/VII
1 god.
1
Svi fakulteti, sve više škole
(menadžerski
ugovor)
2. god.
1
6,3000
Svi fakulteti, sve više škole
VS / VSS
VI / VII
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
3
5,0000
Sve više škole, svi fakulteti
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
4
4,3800
Sve srednje škole, sve više škole
VŠ/VSS
VI / VII
1
5,0000
sve više škole, svi fakulteti
SS/VŠ
IV / VI
4
4,3800
Sve srednje škole, sve više škole
VSS
VII
1 god.
1
VI / VII
2. god.
2
6,3000
Svi fakulteti, sve više škole
VS / VSS
Svi fakulteti
Saradnik za operativno poslovanje
VŠ/VSS
VI / VII
1 god.
2
5,0000
Sve više škole, svi fakulteti
Referent za operativno poslovanje
SS/VŠ
IV / VI
1 god.
12
4,3800
Sve srednje škole, sve više škole
ŠEF SKLADIŠTA I - SKLADIŠTA
NIS - PETROL PRERADA RNP
SKLADIŠTAR U PRIJEMNOM
SKLADIŠTU
ODGOVORNI SKLADIŠTAR
VŠ
VI
1 god.
1
4,3600
VIŠA ŠKOLA
KV/SS
III / IV
1 god.
1
3,3600
ŠKOLA ZA KV RADNIKE, ŠKOLA ZA
SRED.KADAR
KV/SS
III / IV
1 god.
11
3,1600
ŠKOLA ZA KV RADNIKE, ŠKOLA ZA
SRED.KADAR
Ukupno:
1388
(menadžerski
ugovor)
SLUŽBA SKLADIŠTA
Strana 28 od 28
Izmena 159
Download

Predlog organizacije RNP