Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Prilog 4:
SISTEMATIZACIJA POSLOVA U NIS-PETROL RAFINERIJA i NIS-PETROL OD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
Šifra i naziv OJ
RP_1010000
Šifra pozicije
Zajednički poslovi direktora RNP
RNP_70110001
Direktor rafinerije nafte Pančevo
RNP_70110003
RNP_70110011
RNP_70110012
RP_1020000
Služba BIC
RNP_78210001
RNP_78210002
RP_1030000
RP_1040000
RP_1100000
Naziv pozicije
Pomoćnik direktora rafinerije nafte
Pančevo
Pravnik
Poslovni sekretar direktora RNP
Poslovni sekretar
Prevodilac
Šef bezbednosno-informacionog
centra
Računarski operater
Sektor za sisteme upravljanja
RNP_75000001
Direktor sektora za sisteme
upravljanja
RNP_75000002
Stručni saradnik I
RNP_75000004
Stručni saradnik II
Služba opštih poslova
Koordinator opštih poslova
Blok prerade
Direktor bloka prerade
Poslovni sekretar
RP_1110000
Stepen
VSS
VII
10 god.
1
VSS
VII
7 god.
1
9,30
Svi fakulteti
VSS
SSS / VS
SSS / VŠ
VSS
VII
IV / VI
IV / VI
VII
1 god.
3 god.
1 god.
1 god.
3
1
1
2
6,50
4,20
3,65
5,50
Pravni fakultet
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Filološki fakultet
VSS
VII
2 god.
1
5,30
Elektrotehnički fakultet, fakultet
organizacionih nauka, mašinski
faku ltet
SSS / VS
IV / VI
1 god.
2
3,30
Škola za sred.kadar, viša škola
VSS
VII
5 god.
1
7,40
Svi fakulteti
VSS
SSS / VS
VII
IV / VI
3 god.
3 god.
1
1
6,15
3,15
Svi fakulteti
Sve srednje škole
VŠ/VSS
VI / VII
3 god.
1
4,70
Svi fakulteti / sve više škole
VSS
VII
7 god.
1
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
VSS
VII
5 god.
1
6,80
VSS
VII
1 god.
1
5,50
SSS
IV
1 god
1
3,50
VSS
VII
5 god.
1
7,80
Zahtevana škola
Svi fakulteti
Tehnološko-metalurški fakultet
Zahtevani smer
Posebni uslovi
(menadžerski
ugovor)
(menadžerski
ugovor)
Sve srednje škole
Sektor za AKZ
Direktor sektora za AKZ
Inženjer za AKZ
Tehničar za AKZ
RP_1120000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Sve srednje tehničke škole
Sektor za proces
Direktor sektora za proces
Strana 1 od 35
Tehnološko metalurški fakultet
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Stepen
VSS
VII
3 god.
1
6,25
SS
IV
5 god.
2
5,20
Sve srednje tehničke škole
VSS
VII
5 god.
1
6,90
Elektrotehnički fakultet,
tehnološko metalurški fakultet,
mašinski fakultet
VSS
VII
3 god.
1
5,80
Elektrotehnički fakultet,
tehnološko metalurški fakultet,
mašinski fakultet
SSS
IV
5 god.
2
5,00
Sve srednje tehničke škole
VSS
VII
5 god.
1
7,80
VSS
VII
3 god.
1
6,50
SSS
IV
5 god.
1
4,50
VSS
VII
5 god.
1
6,90
VSS
VII
4 god.
2
6,20
VSS
VII
2 god.
1
5,70
VSS
VII
1 god.
1
4,88
SSS / VS
IV / VI
1 god.
3
3,65
VSS
VII
7 god.
1
SSS / VS
SSS / VS
IV / VI
IV / VI
3 god.
3 god.
1
1
4,36
3,65
Sve srednje i više škole
Sve više škola, sve tehničke
srednje škole
VSS
VII
5 god.
1
9,30
Tehnološko-metalurški fakultet
Procesni inženjer
VSS
VII
1 god.
4
5,70
Tehnološko-metalurški fakultet
Glavni inženjer grupe postrojenja i za
mašinstvo
Ekspert koordinator za ekonomiku
VSS
VII
3 god.
1
7,00
Mašinski fakultet
VSS
VII
1 god.
1
6,20
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Inženjer za proces
Tehničar za proces
RP_1130000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Inženjer za energetiku
RP_1150000
Tehničar za energetiku
Sektor za IT i instrumentaciju
Direktor sektora za IT i
instrumentaciju
Inženjer za IT i instrumentaciju
Tehničar za IT i instrumentaciju
Sektor razvoja proizvoda i kataliza
Direktor sektora za razvoj proizvoda
i katalize
Srtučni saradnik specijalista
Stručni saradnik I
Stručni saradnik II
Laborant tehničar
RP_1200000
Direkcija proizvodnja
RNP_71110001
RNP_71110004
RNP_71110005
RP_1210000
RP_1211000
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Tehnološko metalurški fakultet
Sektor za energetiku
Direktor sektora za energetiku
RP_1140000
Zahtevana škola
Direktor direkcije proizvodnja
Poslovni sekretar
Referent za operativnu podršku
Grupa postrojenja I
Služba zajedničkih poslova grupe postrojenja I
RNP_71310001
Direktor grupe pustrojenja I
RNP_71310002
Strana 2 od 35
Elektro tehnički i mašinski
fakultet
Elektro tehnički i mašinski
fakultet
Sve tehničke srednje škole
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Sve srednje tehničke škole
Tehnološko-metalurški fakultet
(menadžerski
ugovor)
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Tehničar za antikorozivnu zaštitu
Tehničar za pripremu postrojenja
RP_1212000
Stepen
SSS/VS
IV/VI
SSS / VKV
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
1 god.
1
3,50
IV / V
1 god.
1
3,00
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
VSS
VII
3 god.
1
7,30
Tehnološko-metalurški fakultet
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,00
5 god.
1
4,40
5 god.
4
4,50
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
5 god.
1
4,50
Sve tehničke srednje škole
Zahtevani smer
Posebni uslovi
S-100
RNP_71320001
Upravnik postrojenja S-100
RNP_71320002
Pomoćnik upravnika
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
RP_1213000
Sprema
RNP_71320003
Šef smene
3 god.
4
4,10
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V /
/ VS
VI
KV / SSS / III / IV / V
VKV
SSS / VKV IV / V
RNP_71320010
Šef smene (zamena)
RNP_71320004
Operater komandne table
RNP_71320011
3 god.
1
4,10
Sve tehničke srednje škole
RNP_71320005
RNP_71320012
Spoljni operater
Spoljni operater (zamena)
KV / SSS
SSS / VKV
III / IV
IV / V
2 god.
2 god.
4
1
3,55
3,55
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71320006
Spoljni operater na pumpama
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71320013
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71320007
RNP_71320014
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
Destilater
Destilater i (zamena)
KV / SSS
SSS
III / IV
IV
4
1
2,73
2,73
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71330001
Upravnik postrojenja S-2100
VSS
VII
3 god.
1
7,70
Tehnološko-metalurški fakultet
RNP_71330002
Pomoćnik upravnika
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,30
5 god.
1
4,60
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
5 god.
4
4,70
Sve tehničke srednje škole
S-2100
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
Strana 3 od 35
5 god.
1
4,70
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V
3 god.
4
4,30
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71330003
Šef smene
RNP_71330008
Šef smene (zamena)
RNP_71330004
RNP_71330009
IV / V
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Stepen
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
Spoljni operater
SSS / VKV
IV / V
2 god.
4
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71330010
Spoljni operater (zamena)
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71330006
Spoljni operater na pumpama
KV / SSS
III / IV
1 god.
4
3,30
Sve tehničke srednje škole i
sve tehnološke srednje škole
RNP_71330011
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
Destilater
Destilater (zamena)
Destilater (priprema MHC)
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,30
Sve tehničke srednje škole
SSS
SSS
SSS
IV
IV
IV
1 god.
4
1
2
2,81
2,81
2,81
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71340001
Upravnik postrojenja S-2200
VSS
VII
3 god.
1
7,15
RNP_71340002
Pomoćnik upravnika
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,20
5 god.
1
4,50
Tehnološko - metalurški
fakultet
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
5 god.
4
4,60
Sve tehničke srednje škole
Zahtevani smer
Posebni uslovi
S-2200
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
RP_1215000
Sprema
RNP_71330005
RNP_71330007
RNP_71330012
RP_1214000
Naziv pozicije
5 god.
1
4,60
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V
3 god.
4
4,20
Sve tehničke srednje škole
RNP_71340009
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,20
Sve tehničke srednje škole
RNP_71340005
RNP_71340010
RNP_71340006
RNP_71340011
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
III / IV
III / IV
3 god.
2 god.
1 god.
1 god.
4
1
4
1
3,55
3,55
3,30
3,30
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71340007
RNP_71340012
Spoljni operater
Spoljni operater (zamena)
Spoljni operater na pumpama
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
Destilater
Destilater (zamena)
SSS
SSS
IV
IV
4
1
2,81
2,81
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350001
Upravnik postrojenja S-200
VSS
VII
3 god.
1
7,30
Tehnološko-metalurški fakultet
RNP_71350002
Pomoćnik upravnika
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,00
5 god.
1
4,40
5 god.
4
4,50
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71340003
Šef smene
RNP_71340008
Šef smene (zamena)
RNP_71340004
S-200
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
RNP_71350003
Strana 4 od 35
Šef smene
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1216000
Šifra pozicije
Naziv pozicije
RNP_71350010
Šef smene (zamena)
RNP_71350004
Sprema
Stepen
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
5 god.
1
4,50
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V
3 god.
4
4,10
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350011
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,10
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350005
Spoljni operater
SSS / VKV
IV / V
2 god.
4
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350012
Spoljni operater (zamena)
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350006
RNP_71350013
Rukovalac kompresora
Rukovalac kompresora (zamena)
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
3 god.
3 god.
4
1
3,40
3,40
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350007
RNP_71350014
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
1 god.
1 god.
4
1
3,30
3,30
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71350008
RNP_71350015
RNP_71320009
Spoljni operater na pumpama
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
Destilater
Destilater (zamena)
Operater na S-1850
SSS
SSS
SSS / VKV
IV
IV
IV / V
2 god.
4
1
1
2,81
2,81
3,90
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71360001
Upravnik postrojenja S-0250
VSS
VII
3 god.
1
7,30
Tehnološko-metalurški fakultet
RNP_71360002
Pomoćnik upravnika
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,00
5 god.
1
4,60
IV / V / VI
5 god.
4
4,50
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
IV / V / VI
5 god.
1
4,50
Sve tehničke srednje škole
III / IV / V
3 god.
8
4,10
Sve tehničke srednje škole
III / IV / V
3 god.
2
4,10
Sve tehničke srednje škole
IV / V
3 god.
4
3,80
Sve tehničke srednje škole
Zahtevani smer
Posebni uslovi
S-0250
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
Strana 5 od 35
RNP_71360003
Šef smene
RNP_71360009
Šef smene (zamena)
RNP_71360004
Operater komandne table
RNP_71360010
Operater komandne table (zamena)
RNP_71360006
Koordinator S-0250
SSS / VKV
/ VS
SSS / VKV
/ VS
KV / SSS /
VKV
KV / SSS /
VKV
SSS / VKV
RNP_71360011
Koordinator S-0250 (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
3,80
Sve tehničke srednje škole
RNP_71360007
Spoljni operater
SSS / VKV
IV / V
2 god.
4
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71360012
Spoljni operater (zamena)
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,55
Sve tehničke srednje škole
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1220000
RP_1221000
Šifra pozicije
Naziv pozicije
RNP_71360008
Kompresorista
RNP_71360013
Kompresorista (zamena)
Grupa postrojenja II
Služba zajedničkih poslova grupe postrojenja II
RNP_71410001
Direktor grupe pustrojenja II
Zahtevana škola
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
3 god.
3 god.
4
1
3,40
3,40
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
VSS
VII
5 god.
1
9,80
Tehnološko-metalurški fakultet
VSS
VII
1 god.
4
5,80
Tehnološko-metalurški fakultet
Mašinski fakultet,viša mašinska
škola
Sve tehničke srednje škole
Procesni inženjer
VŠ / VSS
VI / VII
3 god.
1
7,50
RNP_71410007
Glavni inženjer grupe postrojenja II
za mašinstvo
Tehničar za pripremu postrojenja
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,00
Ekspert koordinator za ekonomiku
VSS
VII
1 god.
1
6,20
SSS/VS
IV/VI
1 god.
1
3,50
VSS
VII
3 god.
1
8,40
Tehnološko metalurški fakultet
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
2
5,80
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
5 god.
1
4,70
Operater za pripremu postrojenja
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420003
RNP_71420012
RNP_71420004
Šef smene
Šef smene (zamena)
Operater komandne table
SSS / VS
SSS / VS
SSS / VKV
IV / VI
IV / VI
IV / V
5 god.
5 god.
3 god.
4
1
8
5,00
5,00
4,50
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420013
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
2
4,50
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420005
Spoljni operater
SSS / VKV
IV / V
2 god.
4
4,10
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420014
Spoljni operater (zamena)
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,10
Sve tehničke srednje škole
Spoljni operater (priprema MHC)
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,10
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420006
Turbo kompresorista
SSS / VKV
IV / V
3 god.
4
4,05
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420015
Turbo kompresorista (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,05
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420007
Kotlovođa
SSS / VKV
IV / V
2 god.
4
3,85
Sve tehničke srednje škole
S2300/2500/2550/2950
RNP_71420001
RNP_71420002
Strana 6 od 35
Stepen
RNP_71410002
Tehničar za antikorozivnu zaštitu
RP_1222000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Upravnik postrojenja S-2300
Pomoćnik upravnika
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Sve tehničke srednje i više
škole
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1223000
Šifra pozicije
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
Zahtevana škola
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,85
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420016
Kotlovođa (zamena)
RNP_71420008
RNP_71420017
Spoljni operater na FCC
Spoljni operater na FCC (zamena)
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
2 god.
2 god.
12
3
3,65
3,65
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420010
Spoljni operater na pumpama FCC
KV / SSS
III / IV
1 god.
8
3,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71420018
Spoljni operater na pumpama FCC
(zamena)
Spoljni operater (priprema MHC)
KV / SSS
III / IV
1 god.
2
3,30
Sve tehničke srednje škole
SSS
IV
2 god.
2
3,30
Sve tehničke srednje škole
VSS
VII
3 god.
1
8,40
Tehnološko-metalurški fakultet
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
2
5,60
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
5 god.
1
4,70
Operater za pripremu postrojenja
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
SSS / VS
SSS / VS
KV / SSS
KV / SSS
IV / VI
IV / VI
III / IV
III / IV
5 god.
5 god.
3 god.
3 god.
4
1
8
2
4,95
4,95
4,35
4,35
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
S-2600/2400/2450
RNP_71430001
RNP_71430002
Upravnik postrojenja S-2600
Pomoćnik upravnika
RNP_71430003
RNP_71430012
RNP_71430004
RNP_71430013
Šef smene
Šef smene (zamena)
Operater komandne table
Operater komandne table (zamena)
RNP_71430005
Turbo kompresorista
SSS / VKV
IV / V
3 god.
4
3,85
Sve tehničke srednje škole
RNP_71430014
Turbo kompresorista (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
3,85
Sve tehničke srednje škole
RNP_71430007
RNP_71430015
RNP_71430008
RNP_71430016
Spoljni operater
Spoljni operater (zamena)
Spoljni operater alkilacije
Spoljni operater alkilacije (zamena)
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
III / IV
III / IV
2 god.
2 god.
2 god.
2 god.
4
1
12
3
3,80
3,80
3,60
3,60
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71430009
Spoljni operater na pumpama
alkilacije
Spoljni operater na pumpama
alkilacije (zamena)
Spoljni operater (priprema MHC)
KV / SSS
III / IV
1 god.
8
3,30
Sve tehničke srednje škole
KV / SSS
III / IV
1 god.
2
3,30
Sve tehničke srednje škole
SSS
IV
2 god.
3
3,30
Sve tehničke srednje škole i
sve tehnološke srednje škole
RNP_71430017
RP_1230000
RP_1231000
Naziv pozicije
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Grupa postrojenja III
Služba zajedničkih poslova grupe postrojenja III
Strana 7 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
Direktor grupe pustrojenja III
VSS
VII
5 god.
1
9,30
Tehnološko-metalurški fakultet
RNP_71510002
Procesni inženjer
VSS
VII
1 god.
4
5,70
Tehnološko-metalurški fakultet
VSS
VII
3 god.
1
7,00
Mašinski fakultet
RNP_71510005
Glavni inženjer grupe postrojenja III
za mašinstvo
Tehničar za pripremu postrojenja
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,00
Sve tehničke srednje škole
Ekspert koordinator za ekonomiku
VSS
VII
1 god.
1
6,20
SSS/VS
IV/VI
1 god.
1
3,50
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Sve tehničke srednje i više
škole
VSS
VII
3 god.
1
7,70
Tehnološko-metalurški fakultet
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,60
5 god.
1
4,50
S-300/500/550/600
RNP_71520001
RNP_71520002
Upravnik postrojenja S-300
Pomoćnik upravnika
5 god.
5 god.
4
1
4,90
4,90
Operater komandne table
SSS / VS
IV / VI
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
3 god.
4
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71520014
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71520005
Mašinista kompresorske stanice
4
3,90
Sve tehničke srednje škole
3 god.
1
3,90
Sve tehničke srednje škole
3 god.
4
3,75
Sve tehničke srednje škole
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
3,75
Sve tehničke srednje škole
RNP_71520007
Mašinista kompresorske stanice
(zamena)
Operater komandne table obrade
gasova
Operater komandne table obrade
gasova (zamena)
Spoljni operater
III / IV /
V
III / IV /
V
IV / V
3 god.
RNP_71520015
KV / SSS /
VKV
KV / SSS /
VKV
SSS / VKV
2 god.
8
3,55
Sve tehničke srednje škole
RNP_71520017
Spoljni operater (zamena)
RNP_71520009
Pomoćnik mašiniste kompresorske
stanice
Pomoćnik mašiniste kompresorske
stanice (zamena)
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
RNP_71520003
RNP_71520013
Šef smene
Šef smene (zamena)
RNP_71520004
RNP_71520006
RNP_71520016
RNP_71520019
Strana 8 od 35
Stepen
RNP_71510001
Tehničar za antikorozivnu zaštitu
RP_1232000
Sprema
KV / SSS / III / IV / V
VKV
KV / SSS / III / IV / V
VKV
KV / SSS
III / IV
2 god.
2
3,55
Sve tehničke srednje škole
2 god.
4
3,35
Sve tehničke srednje škole
KV / SSS
2 god.
1
3,35
Sve tehničke srednje škole
III / IV
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Stepen
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
Spoljni operater na pumpama
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71520020
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
Destilater
Destilater (zamena)
Destilater (priprema MHC)
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,30
Sve tehničke srednje škole
KV / SSS
KV / SSS
SSS
III / IV
III / IV
IV
4
1
2
2,81
2,81
2,81
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
VSS
VII
3 god.
1
7,30
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,30
5 god.
1
4,50
5 god.
4
4,70
Tehnološko - metalurški
fakultet
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
S-400/1000/620
RNP_71530001
RNP_71530002
Upravnik postrojenja S-400
Pomoćnik upravnika
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
RP_1234000
Sprema
RNP_71520010
RNP_71520012
RNP_71520021
RP_1233000
Naziv pozicije
RNP_71530003
Šef smene
5 god.
1
4,70
Sve tehničke srednje škole
Operater komandne table
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V / VI
/ VS
SSS / VKV IV / V
RNP_71530007
Šef smene (zamena)
RNP_71530004
3 god.
4
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71530008
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71530005
RNP_71530009
RNP_71530006
RNP_71530010
Spoljni operater
Spoljni operater (zamena)
Spoljni operater na pumpama
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
III / IV
III / IV
2 god.
2 god.
1 god.
3 god.
4
1
4
1
3,55
3,55
3,30
3,30
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71550001
Upravnik postrojenja S-3600
VSS
VII
3 god.
1
7,30
Tehnološko metalurški fakultet
RNP_71550002
Pomoćnik upravnika
IV / VI /
VII
IV / VI
5 god.
1
5,40
Tehnološko metalurški fakultet
Pomoćnik upravnika za mašinstvo
SSS / VS /
VSS
SSS / VS
5 god.
1
4,50
RNP_71550003
RNP_71550008
RNP_71550004
Šef smene
Šef smene (zamena)
Operater komandne table
SSS / VS
SSS / VS
SSS / VKV
IV / VI
IV / VI
IV / V
5 god.
5 god.
3 god.
4
1
4
4,80
4,80
4,30
Sve tehničke srednje i više
škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
RNP_71550009
Operater komandne table (zamena)
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
Sve tehničke srednje škole
RNP_71550005
RNP_71550010
RNP_71550006
Spoljni operater
Spoljni operater (zamena)
Spoljni operater na pumpama
KV / SSS
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
III / IV
3 god.
3 god.
2 god.
4
1
4
3,55
3,55
3,30
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Sve tehničke srednje škole
Zahtevani smer
Posebni uslovi
S-3600
Strana 9 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_71550011
RP_1300000
Naziv pozicije
Stepen
KV / SSS
III / IV
2 god.
1
VSS
VII
7 god.
1
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,65
Ekspert koordinator za ekonomiku
VSS
VII
1 god.
1
6,00
Tehničar za aplikativnu podršku
Tehničar za administrativnu podršku
SSS
IV
1 god.
2
2,80
SSS / KV
IV/III
1 god.
2
2,75
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
2,40
5 god.
1
5,00
Spoljni operater na pumpama
(zamena)
RNP_72110002
Direktor direkcije manipulacija
Poslovni sekretar
Tehničar za obradu poslovne
dokumentacije
Glavni poslovođa manipulacije
Služba za obračun i kontrolu merenja
Rukovodilac službe za obračun i
kontrolu merenja
RNP_72111001
RNP_72111002
RNP_72111003
RNP_72111004
RNP_72111005
RNP_72111007
RP_1320000
3,30
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Sve tehničke srednje škole
Direkcija manipulacija
RNP_72110001
RP_1301000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Tehničar za kontrolu i baždarenje
merača
Kontrolor merenja rezervoara
Tehničar
Kontrolor
Operater na sistemu
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
Tehnološko-metalurški fakultet
VS/VSS
VII
3 god.
1
6,80
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
4,10
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,30
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,40
SSS / VKV
IV / V
1 god
2
3,50
VSS
VII
5 god.
1
7,25
VŠ / VSS
VI / VII
1 god.
2
6,30
SSS / VKV
IV / V
2 god.
2
3,90
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
3,60
SSS
IV
3 god.
1
4,20
(menadžerski
ugovor)
Sve srednje škole, sve više
škole
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Sve srednje tehničke škole, sve
više škole
Tehnološko-metalurški fakultet,
sve više tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sektor opreme i uređaja
Direktor sektora opreme i uređaja
RNP_72210001
RNP_72210002
RNP_72210006
RNP_72210007
Inženjer za opremu i uređaje
Tehničar specijalista I
Tehničar specijalista II
Tehničar za nadzor opreme PK-8
Strana 10 od 35
Tenološko-metalurški fakultet,
mašinski fakultet, rudarski
fakultet
Mašinski fakultet, sve više
tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Tehničar za nadzor opreme PK-11
Tehničar za nadzor opreme PK-20
RP_1330000
RNP_72210008
Sektor sirovine
RNP_72310001
RNP_72310002
Tehničar za nadzor stacionarne i
rotacione opreme
Vozač cisterne za čišćenje
Direktor sektora sirovine
Inženjer za naftu
Procesni inženjer u sektoru sirovina
RNP_72310005
RNP_72310006
RNP_72310007
RNP_72310008
RNP_72310009
RNP_72310013
RNP_72310014
RNP_72310015
RNP_72310017
RP_1340000
Poslovođa sirovine
Poslovođa pristaništa
Smenovođa PK-15
Šef smene pristaništa
Smenovođa pristaništa
Pumpaš PK-15
Spoljni operater pristaništa
Pumpaš železničkog istovara
Spoljni operater PK -15
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
3,85
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
3,90
KV / SSS
KV / IV
1 god.
2
3,30
VSS
VII
5 god.
1
8,40
VSS
VII
2 god.
1
6,50
VSS
VII
1
5,00
SSS / VKV
IV / V / IV
/ VŠ
5 god.
1
4,80
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,50
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,15
SSS / VKV
IV / V
2 god.
5
4,20
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
3,90
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,43
KV / SSS /
III / IV / V
VKV
1 god.
15
3,20
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,20
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
2,95
VSS
VII
5 god.
1
8,90
VSS
VII
3 god.
2
7,30
VSS
VII
1 god.
1
7,15
VSS
VII
1 god.
1
7,15
VSS
VII
1 god.
1
7,10
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Tenološko-metalurški fakultet
Tenološko-metalurški fakultet
Tenološko-metalurški fakultet
Sve srednje tehničke škole, sve
tehničke više škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sektor produkata
RNP_72410001
RNP_72410002
RNP_72410003
RNP_72410004
RNP_72410005
Strana 11 od 35
Direktor sektora produkata
Inženjer specijalista
Inženjer za benzine
Inženjer za dizele i petroleje
Inženjer za lož-ulja
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_72410006
RNP_72410007
RNP_72410008
RNP_72410010
Naziv pozicije
Inženjer za tečni naftni gas i solvente
Inženjer otpreme
Procesni inženjer u sektoru
produkata
Poslovođa sektora produkata
Poslovođa PK-8
RNP_72410012
RNP_72410014
RNP_72410015
Šef smene produkata
Poslovođa auto-železničkog punilišta
Poslovođa PK-4
Smenovođa PK-8 i PK-4
RNP_72410018
RNP_72410019
RNP_72410020
RNP_72410021
RNP_72410022
RNP_72410024
RNP_72410027
RNP_72410028
RNP_72410029
RNP_72410030
Smenovođa PK-11
Operater komandne sale PK-8
Smenovođa PK-20
Smenovođa auto i železnižkog
punilišta
Smenovođa PK-10
Operater-etilizer
Operater komandne sale
autopunilišta
Operater komandne sale
železničkog punilišta
Pumpaš PK-8
Pumpaš PK-10
Pumpaš PK-20
Pumpaš PK-11
Operater komandne sale PK-11
Strana 12 od 35
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
VSS
VII
1 god.
1
7,10
VSS
VII
1 god.
1
6,70
VSS
VII
2
5,00
5 god.
1
4,80
3 god.
1
4,80
3 god.
5
4,80
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,55
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,35
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,25
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,25
SSS / VKV
IV / V
2 god.
5
4,05
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,05
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,15
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,00
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,55
SSS / VKV
IV / V
2 god.
5
3,90
SSS / VKV
IV / V
2 god.
5
3,90
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,60
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,45
1 god.
5
3,55
2 god.
5
3,70
KV / SSS /
III / IV / V
VKV
SSS / VK
IV/V
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Tehnološko-metalurški fakultet
Svi tehnički fakulteti
Tehnološko-metalurški fakultet
Sve srednje tehničke škole, sve
više tehničke škole
Sve srednje tehničke škole, sve
više tehničke škole
Sve srednje tehničke škole, sve
više tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_72410031
RNP_72410032
RNP_72410033
RNP_72410036
RNP_72410037
RNP_72410038
RP_1302000
Naziv pozicije
Spoljni operater na pumpama PK-4
Spoljni operater PK-8
Vagar autocisterni
Spoljni operater PK-20
Spoljni operater PK-11
Spoljni operater utovara-istovara
auto i železničkih cisterni
KV / SSS /
III / IV / V
VKV
KV / SSS
III / IV
KV / SSS
III / IV
KV / SSS
III / IV
KV / SSS
III / IV
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
1 god.
15
3,20
1 god.
1 god.
1 god.
1 god.
5
5
5
5
3,25
3,10
3,05
3,20
Zahtevana škola
25
2,72
KV / SSS
III / IV
1 god.
5
2,75
VS / VSS
VI / VII
3 god.
1
6,00
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,64
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,68
KV / SSS /
III / IV / V
VKV
1 god.
4
3,45
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,25
Srednja ekonomska škola,
gimnazija, saobraćajna škola,
viša ekonomska škola
KV / SSS
KV / SSS
III / IV
III / IV
1 god.
1 god.
4
9
3,35
2,70
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Direktor direkcije energana
VSS
VII
7 god.
1
RNP_73110002
Zamenik direktora
VSS
VII
4 god.
1
RNP_73110004
Poslovni
sekretar
Ekspert koordinator za ekonomiku
VS
VI
1 god.
VSS
VII
1 god.
RNP_72510005
Poslovođa železničkog transporta
Referent za ispravnost železničkih
cisterni
Referent obračuna zakupa cisterni
RNP_72510007
RNP_72510008
RNP_72510009
Direkcija energana
RNP_73110001
Rukovalac manevra
Manevrista na železnici
Posebni uslovi
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
1 god.
Spoljni operater TNG-a
RNP_72410039
Služba železničkog transporta
Rukovodilac službe železničkog
RNP_72510001
transporta
Mašinovođa dizel lokomotiva
Zahtevani smer
Sve srednje tehničke škole
IV
RNP_72510004
RP_1410000
Stepen
SSS
RNP_72510003
RP_1400000
Sprema
Sve srednje tehničke škole
Viša železnička škola,
saobraćajni fakultet
Srednja škola za železnički
saobraćaj i srednja železničkosaobraćajna škola
Sve srednje tehničke škole
Sve srednje tehničke škole
Mašinski fakultet,
elektrotehničkii fakultet
TERMOENERGETSK (menadžerski
I
ugovor)
/TERMOTEHNIIČKI/
ELEKTROENERGET
SKI
8,40
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
ELEKTROENERGET
SKI
TERMOTEHNIČKI
TERMOENERGETSK
I
1
3,65
Sve više škole
1
6,00
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Grupa postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplote
Strana 13 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1411000
RP_1412000
RP_1413000
RP_1414000
RP_1420000
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Sprema
Stepen
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
RNP_73210001
Glavni inženjer
VSS
VII
3 god.
1
7,30
Mašinski fakultet
TERMOENERGETIK ENGLESKI JEZIK,
A, TERMOTEHNIKA RAD NA
RAČUNARU
RNP_73210002
Inženjer specijalista za
termoenergetska postrojenja
VSS
VII
1 god.
1
6,23
Mašinski fakultet
TERMOENERGETIK ENGLESKI JEZIK,
A, TERMOTEHNIKA RAD NA
RAČUNARU
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
5,23
Mašinski fakultet, viša
mašinska škola, viša
elektrotehnička škola
ENGLESKI JEZIK,
RAD NA
RAČUNARU
Služba kontorle i pripreme proizvodnje toplotne energije
RNP_73210003
Inženjer u pogonu
RNP_73211001
Koordinator održavanja
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,54
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
ISPIT ZA ATK,
ISPIT ZA TURBINE,
DCS-FOXBORO
RNP_73211002
Tehničar nadzora postrojenja
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,90
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
ISPIT ZA ATK,
ISPIT ZA TURBINE,
RNP_73211003
Tehničar nadzora rotirajućih uređaja SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,46
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
ISPIT ZA ATK,
ISPIT ZA TURBINE,
RNP_73211004
Tehničar nadzora statičkih uređaja
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,25
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
ISPIT ZA ATK,
ISPIT ZA TURBINE,
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,50
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I PARNE
TURBINE I DCSFOXBORO
Postrojenje turbogeneratora
RNP_73212001
Šef smene
RNP_73212002
Operater postrojenja I
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,15
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I PARNE
TURBINE I DCSFOXBORO
Postrojenje kotlova
RNP_73213001
Operater postrojenja II
SSS / VKV
IV / V
3 god.
10
3,85
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
POLOŽEN ISPI ZA
ATK I DCSFOXBORO
RNP_73213002
Pomoćnik operatera II
KV / SSS / III / IV / V
VKV
1 god.
5
3,00
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
Pomoćno postrojenje
RNP_73214001
Rukovaoc pomoćnih uređaja
Grupa postrojenja za proizvodnju i distribuciju elektri
RNP_73310001
Glavni inženjer
Strana 14 od 35
SSS
IV
1 god.
5
2,80
Sve srednje tehničke škole
mašinskog smera
VSS
VII
3 god.
1
7,20
Elektrotehnički fakultet
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
RNP_73310002
RP_1421000
RP_1422000
RP_1423000
Inženjer specijalista za
elektroenergetska postrojenja
Postrojenje za proizvodnju elektri
RNP_73311001
Šef smene
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
VSS
VII
1 god.
1
5,75
Elektrotehnički fakultet
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
4,50
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA,
DCS-FOXBORO
RNP_73311002
Rukovaoc postrojenja energane
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,80
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA,
DCS-FOXBORO
RNP_73311003
Pomoćnik rukovaoca postrojenja
energane
SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,35
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA,
DCS-FOXBORO
Rukovaoc elektro postrojenja ts 35/6 SSS / VKV
IV / V
1 god.
5
3,60
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA
Rukovaoc trafostanice
IV / V
1 god.
15
3,50
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA
Postrojenje
trafostanca
RNP_73312001
SSS / VKV
Služba kontrole i pripreme proizvodnje i distribucije elektri
Strana 15 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1430000
Šifra pozicije
RP_1433000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
5,35
Sve srednje tehničke škole
elektro smera, viša škola
elektro smera
RNP_73313001
Koordinator održavanja
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
4,40
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
RNP_73313002
Tehničar nadzora rotirajućih uređaja SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,35
Sve srednje tehničke škole
elektro smera
VSS
VII
3 god.
1
6,95
Tehnološko-metalurški fakultet
ENGLESKI JEZIK,
RAD NA
RAČUNARU
VSS
VII
1 god.
1
5,90
Tehnološko-metalurški fakultet
ENGLESKI JEZIK,
RAD NA
RAČUNARU
IV / V
3 god.
5
4,32
IV / V
3 god.
5
3,60
Sve srednje tehničke i
tehnološke škole
Sve srednje tehničke i
tehnološke škole
ISPIT ZA DCSFOXBORO
ISPIT ZA DCSFOXBORO
Postrojenje za pripremu i distribuciju filtrirane i rashladne vode
RNP_73412001
Operater II
KV / SSS
III / IV
1 god.
5
3,20
Sve srednje tehničke i
tehnološke škole
Služba kontrole i
pripreme proizvodnje
RNP_73410003
Inženjer u pogonu
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
4,64
Viša hemijsko-tehnološka
škola,više tehničke škole,
tehnološko-metalurški fakultet
ENGLESKI JEZIK,
RAD NA
RAČUNARU
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
4,47
Sve srednje tehničke i
tehnološke škole,viša hemijskotehnološka i tehnička škola
RAD NA
RAČUNARU
VSS
VII
7 god.
1
(menadžerski
ugovor)
VSS
VII
5 god.
1
9,30
VSS
VII
5 god.
1
9,30
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Grupa postrojenja za
proizvodnju i distribuciju
RNP_73410001
Glavni inženjer
Inženjer specijalista
Postrojenje za proizvodnju i distribuciju sirove, demi vode i kondenzata
RNP_73411001
Šef smene
SSS / VKV
RNP_73414001
RP_1500000
Stepen
Inženjer u pogonu
RNP_73411002
RP_1432000
Sprema
RNP_73310003
RNP_73410002
RP_1431000
Naziv pozicije
Operater I
Poslovođa
SSS / VKV
STRUČNI ISPIT ZA
RUKOVANJE I
ODRŽAVANJE VN I
NN
ELEKTROENERGE
TSKIH
POSTROJENJA,
DCS-FOXBORO
Direkcija održavanje
RNP_74110001
RNP_74110002
RNP_74110003
Strana 16 od 35
Direktor direkcije
Zamenik direktora
Zamenik direktora
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Poslovni sekretar
RP_1500100
Sprema
Stepen
SSS / VS
IV / VI
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
1 god.
1
3,40
Sve tehničke srednje škole i
sve tehničke više škole
5,90
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet, viša
elektrotehnička i mašinska
škola
VS / VSS
VI / VII
3 god.
1
Inženjer planer
RP_1511000
Sektor tehnički biro
RNP_74200001
Služba tehničke pripreme
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
4,30
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet, viša
elektrotehnička i mašinska
škola
Tehničar planer
SSS
IV
1 god.
1
4,00
Mašinska škola,,gimnazija
Direktor sektora
VSS
VII
5 god.
1
8,30
Mašinski fakultet
Šef službe
Vodeći inženjer
Inženjer specijalista za zavarivanje
VSS
VSS
VII
VII
5 god.
3 god.
1
1
7,20
6,50
VSS
VII
3 god.
1
5,70
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
VSS
VII
3 god.
1
5,90
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
4,40
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
4,40
SSS
IV
1 god.
2
3,20
SSS
IV
1 god.
1
3,20
VSS
VSS
VII
VII
2 god.
1 god.
1
1
6,10
5,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,80
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,25
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
VSS
VSS
VSS
VII
VII
VII
3 god.
2 god.
1 god.
1
3
1
6,30
5,50
5,00
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Inženjer nadzora vanprocesne
opreme
Tehničar nadzora vanprocesne
opreme
Tehničar nadzora u energani
RP_1511100
RP_1511200
Posebni uslovi
STRUČNI ISPIT
STRUČNI ISPIT
Mašinski fakultet
Mašinska škola / viša mašinska
škola
Mašinska škola / viša mašinska
škola
Odeljenje prijema ZZR
Tehničar lanser radne
dokumentacije
Lanser ZN
Odeljenje termoenergetske opreme
Inženjer specijalista I
Inženjer specijalista II
Tehničar specijalista I
RNP_74211003
Tehničar specijalista II
RNP_74211004
RP_1511300
Zahtevani smer
Odeljenje plana i analize
Šef odeljenja
RP_1510000
Zahtevana škola
Odeljenje procesne opreme
Vodeći inženjer
RNP_74212001
Inženjer specijalista I
Inženjer specijalista II
Strana 17 od 35
Mašinska / elektrotehnička
škola
Ekonomska škola
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_74212003
Naziv pozicije
Tehničar specijalista I
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,90
SSS / VS
IV / VI
1 god.
2
3,50
VSS
VSS
VII
VII
3 god.
1 god.
2
1
5,50
5,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,95
VS
VI
1 god.
1
4,50
NK
I
1
2,70
VSS
VII
5 god.
1
6,60
SSS / VS
IV / VI
3 god.
2
4,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,70
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,50
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
3,30
VSS
VII
3 god.
1
6,50
VS
VI
1 god.
1
4,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,55
SSS / VS
IV / VI
1 god.
2
3,20
Srednja mašinska i metalska
škola i viša mašinska škola
VSS
VII
5 god.
1
8,50
Mašinski fakultet
Tehničar specijalista II
RNP_74212004
RP_1511400
RP_1511500
RP_1512000
Odeljenje cevovoda i rezervoara
Inženjer specijalista i
Inženjer specijalista II
Tehničar specijalista I
RNP_74213003
Odeljenje tehničke dokumentacije
Inženjer tehničke dokumentacije
Administrator - tehnicke
dokumentacije
Služba tehničke kontrole
Šef službe
Tehničar specijalista I
Tehničar specijalista II
Tehničar prijemne kontrole
Tehničar
RP_1513000
RP_1513100
Služba operativne pripreme
Šef službe
RNP_74230001
Odeljenje za mašinske RDM
Stručni saradnik
RNP_74231001
Tehničar
RP_1513200
Tehničar planer
RP_1521000
RP_1521100
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Mašinska škola, metalska i
mašinska škola, viša škola
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
Viša mašinska škola
Osnovna škola
Mašinski fakultet
Srednja mašinska i metalska,
viša mašinska i viša tehnička
škola
STRUČNI ISPIT
Mašinska i metalska srednja
škola,,gimnazija, viša mašinska
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinski fakultet
Ekonomsko-komercijalna i
mašinska viša škola
Srednja mašinska i viša
mašinska škola
Odeljenje za planiranje
RNP_74232002
RP_1520000
Zahtevana škola
Sektor mašinsko održavanje
Direktor sektora
RNP_74310001
Služba operativnog planiranja
Odeljenje za planiranje
Strana 18 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Poslovođa planiranja
RP_1521200
Tehničar planer
Odeljenje rezervnih delova i materijala
Poslovođa RDM
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,50
KV / SSS
III / IV
1 god.
2
3,20
SSS
IV
1 god.
1
3,80
SSS / VŠ
IV / VI
1 god.
2
3,40
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola, viša mašinska i viša
ekonomska škola
VSS
VII
2 god.
1
7,20
Mašinski fakultet
VSS
VII
1 god.
1
6,60
VSS
VII
1 god.
1
5,00
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
VSS
VII
1 god.
1
5,00
VS / VSS
VI / VII
1 god.
2
5,30
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,40
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
6,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,30
VSS
VII
3 god.
1
6,40
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,85
SSS / VK
IV / V
3 god.
1
4,60
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
Tehničar RDM
RP_1522000
RP_1522100
RP_1522200
Služba rotacione opreme
Šef službe
RNP_74320001
Odeljenje tehničke pripreme RO
Šef odeljenja
RNP_74321001
Inženjer za kompresore, turbine i
ventilatore
Inženjer tehničke pripreme
Odsek specijalista RO
Inženjer specijalista
Tehničar
RP_1522300
Tehničar
RP_1522500
RP_1522600
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Sve srednje škole
Sve srednje tehničke škole
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet / viša škola
Mašinska škola, metalska i
mašinska viša škola
Odsek dijagnostike RO
Inženjer specijalista
RP_1522400
Zahtevana škola
Odeljenje za pouzdanost RO
Šef odeljenja
Tehničar
Odeljenje operativnog izvršenja RO
Šef odeljenja
Mašinski fakultet / viša
mašinska škola
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
Mašinski fakultet
Srednja mašinska i metalska
škola, viša mašinska škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Odsek poslovođa RO
Poslovođa pumpi 1
Poslovođa pumpi 2
Poslovođa turbina
Strana 19 od 35
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Poslovođa kompresora
Poslovođa mašinske obrade
RP_1522700
Mehaničar
Metalostrugar
RP_1523100
Služba stacionarne opreme
Šef službe
RNP_74340001
Odeljenje tehničke pripreme SO
Šef odeljenja
RNP_74341001
Inženjer tehničke pripreme
Tehničar specijalista za armature i
sv ventile I
Tehničar specijalista za grejanje i
klimatizaciju
RP_1523200
RP_1523200
Zahtevana škola
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
KV / SSS /
III / IV / V
VKV
1 god.
21
3,55
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
1 god.
6
3,50
VSS
VII
2 god.
1
7,20
Mašinski fakultet
VSS
VSS
VII
VII
2 god.
1 god.
1
2
6,20
5,00
SSS / VS
IV / VI
2 god.
1
3,90
Mašinski fakultet
Mašinski fakultet
Mašinska i metalska srednja i
mašinska viša škola
SSS / VS
IV / VI
2 god.
1
3,55
Mašinska i metalska srednja i
mašinska viša škola
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,60
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
KV / SSS
III / IV
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Odsek mašinske obrade
Brigadir
RP_1523000
Stepen
Odsek mehaničara RO
Glavni mehaničar
RP_1522800
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Odeljenje operativnog izvršenja SO
Šef odeljenja
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Odsek poslovođa SO
Poslovođa izmenjivača
Poslovođa termoenergetske opreme
Poslovođa kolona, posuda i
hladnjaka
Glavni poslovođa cevovoda i
zavarivanja
Poslovođa zavarivanja
Poslovođa armatura i sv ventila
Poslovođa grejanja i klimatizacije
Strana 20 od 35
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
ZAVARIVAČ
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Poslovođa smenskog održavanja
Poslovođa opšteg održavanja
RP_1523400
Odsek za sanacije specijalnim metodama
Poslovođa
RNP_74350001
RNP_74350002
RP_1523500
Brigadir
Stepen
KV / SSS
III / IV
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,50
SSS / VKV
IV / V
2 god.
3
4,20
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
3
4,00
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
IV / V
2 god.
1
4,00
KV / SSS /
III / IV / V
VK
1 god.
21
3,55
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,80
KV / VKV
III / V
1 god.
4
3,65
KV
III
1 god.
1
3,35
Brigadir termoenergetske opreme
Brigadir kolona, posuda i hladnjaka
Brigadir cevovoda
Brigadir pratećeg grejanja
Brigadir armatura i sv ventila
Brigadir grejanja i klimatizacije
Brigadir smenskog održavanja
Brigadir opšteg održavanja
VSS
VII
2 god.
1
6,20
Brigadir zavarivača
Mehaničar
Zavarivač gasni
Zavarivač elektro I
Zavarivač elektro II
RP_1524100
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
ATEST
ATEST
Odsek mehaničara SO
Brigadir izmenjivača
RP_1524000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Služba mehanizacije, unutrašnjeg transporta, ure
Šef službe
RNP_74360001
Odeljenje održavanja i eksploatacije mehanizacije i transporta
Strana 21 od 35
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Srednja mašinska i
elektrotehnička škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska, metalska
ielektrotehnička srednja škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
ZAVARIVAČ
ATEST
ZAVARIVAČ
ATEST
ZAVARIVAČ
ATEST
Mašinski fakultet
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Poslovođa eksploatacije
mehanizacije
Dizaličar
Rukovalac radnim mašinama I
Rukovalac radnim mašinama II
Poslovođa održavanja mehanizacije
Mehaničar radnih mašina
RP_1524200
RP_1530000
SSS / VKV
IV / V
2 god.
1
4,00
KV / SSS
III / IV
1 god.
2
3,50
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,30
KV
III
1 god.
1
2,70
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
4,00
1 god.
3
3,40
IV / V
2 god.
1
3,80
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
2,70
VSS
VII
5 god.
1
8,20
VSS
VII
3 god.
1
5,80
SS / VS
IV / VI
2 god.
1
3,80
KV / SSS /
III / IV / V
VK
Izdavalac alata
Direktor sektora
Mašinska , metalska i
saobraćajna srednja škola
Mašinska , metalska i
saobraćajna srednja škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska , metalska i
saobraćajna srednja škola
Mašinska , metalska, elektro i
saobraćajna srednja škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
STRUČNI ISPIT, C
kateg.
STRUČNI ISPIT, B
kateg.
VILJUŠKARISTA
STRUČNI ISPIT
AUTOMEHANIČAR
Mašinska i metalska srednja
škola
Mašinska i metalska srednja
škola
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Služba tehničke pripreme
Šef službe
Planer
Inženjer za sistemsku podršku
SSS / VS
IV / VI
2 god.
1
4,10
SSS
IV
1 god.
1
4,00
Tehničar pripreme
Tehničar planer
RP_1531100
Zahtevana škola
Sektor instrumentacija
RNP_74500001
RP_1531000
Stepen
Odeljenje alatnice i održavanja alata, alatnih mašina i dizal. ure
Poslovođa alatnice
RNP_74362002
SSS / VKV
RNP_74362005
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Odeljenje nadzora instrumentacije
Tehničar nadzora u bl.5, ad2 i
vakuum destilacije
Tehničar nadzora kompleksa fcc i
sulfolana
Strana 22 od 35
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,20
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,50
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,80
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Srednja elektrotehnička škola,
viša elektrotehnička i mašinska
škola
Srednja elektrotehnička škola i
me talska i mašinska, viša
elektrotehnička i mašinska
škola
Srednja elektrotehnička škola,
mašinska i saobraćajna
Srednja elektrotehnička škola i
me talska i mašinska, viša
elektrotehnička i mašinska
škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1532000
RP_1532100
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Tehničar nadzora manipulacije i
bitumena
Služba za procesne računare i analizatore
Šef službe
Inženjer specijalista
Odeljenje za procesne računare
Šef odeljenja
Inženjer za dcs
Inženjer specijalista
Poslovođa
Tehničar za DCS
Tehničar za PLC
RP_1532200
Tehničar za analizatore
Služba instrumentacije u polju
Šef službe
Inženjer specijalista
Koordinator
RP_1533100
Odeljenje metrološka laboratorija
Šef odeljenja
Poslovođa
Tehničar metrolog
RP_1533200
Stepen
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,50
VŠ / VSS
VI / VII
3 god.
1
6,30
VSS
VII
1 god.
1
5,00
VS / VSS
VII
2 god.
1
6,10
VS / VSS
VI / VII
1 god.
1
5,50
VSS
VII
1 god.
1
5,00
SSS
IV
3 god.
1
4,40
SSS
IV
1 god.
2
3,90
SSS
IV
1 god.
1
3,90
SSS
IV
3 god.
1
4,40
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Srednja elektrotehnička škola
viša elektrotehnička škola,
elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
viša elektrotehnička škola,
elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička i
mašinska škola
Srednja elektrotehnička škola
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
Odeljenje za analizatore
Poslovođa
RP_1533000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
SSS
IV
1 god.
2
3,80
VSS
VII
3 god.
1
6,00
VSS
VII
1 god.
1
5,00
SSS
IV
2 god.
1
4,50
VS
VI
3 god.
1
4,90
SSS
IV
3 god.
1
4,10
SSS
IV
1 god.
1
3,40
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
3,50
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,40
Odeljenje mašinske instrumentalne radionice
Poslovođa
Mehaničar
Metalostrugar
Strana 23 od 35
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Elektrotehnički fakultet,
mašinski fakultet
Srednja elektrotehnička škola
Viša elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička i
mašinska škola
Srednja elektrotehnička škola
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
Srednja, mašinska, metalska i
elektrotehnička škola
Srednja mašinska i metalska
škola
Srednja, mašinska i metalska
škola
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1533300
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Odeljenje za operativno izvršenje
Šef odeljenja
Instrumentalac za grupu postrojenja
Instrumentalac
RP_1540000
RP_1541000
RP_1541100
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
SSS
IV
3 god.
5
4,30
SSS
IV
2 god.
5
3,80
Direktor sektora
Inženjer specijalista
Služba plana, nadzora i tehni
Tehničar planer
Srednja elektrotehnička škola
SSS / VK
IV / V
1 god.
10
3,55
VSS
VSS
VII
VII
5 god.
1 god.
1
1
8,00
5,00
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,20
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,80
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
3 god.
1
4,80
Srednja elektrotehnička škola,
viša elektrotehnička i mašinska
škola
SSS / VKV
IV / V / VI
/ VŠ
3 god.
4
4,50
Srednja elektrotehnička škola,
viša elektrotehnička i mašinska
škola
IV / V / VI
3 god.
1
4,20
Srednja elektrotehnička škola,
viša elektrotehnička i mašinska
škola
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,30
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,40
Srednja elektrotehnička i
ekonomska škola
VSS
VII
3 god.
1
6,50
Elektrotehnički fakultet
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,55
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,20
VKV
V
1 god.
1
3,20
Posebni uslovi
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
INSTRUMENTALAC
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
ENERGETIKA
ENERGETIKA
Sve srednje i sve više škole
Odeljenje elektro nadzora
Tehničar nadzora FCC
Tehničar nadzora procesne i
vanprocesne opreme
Tehničar nadzora za zgrade i objekte
Srednja elektrotehnička škola
Odeljenje tehničke podrške
Šef odeljenja
Tehničar
RP_1542000
Služba elektroradionica
RP_1542100
Šef službe
Odeljenje elektromehaničarska radionica
Šef odeljenja
Elektromehaničar I
Elektromehaničar II
Mehaničar
RP_1542200
Srednja elektrotehnička i
mašinska škola
Srednja elektrotehnička škola
Zahtevani smer
Sektor elektro održavanje
Šef odeljenja
RP_1541200
Zahtevana škola
Srednja elektrotehnička škola
ENERGETIKA
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja mašinska i metalska
škola
Odeljenje za opremu u trafostanicama i podrazvodima
Strana 24 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Stepen
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,55
Odeljenje za održavanje osvetljenja, kablovske i instalacije uzemljenja
Šef odeljenja
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
3,55
SSS / VKV
IV / V
1 god.
3
3,20
KV
III
1 god.
1
2,80
VSS
VII
3 god.
1
6,20
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,20
SSS / VKV
IV / V
1 god.
2
3,50
SSS / VKV
IV / V
3 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,55
SSS / VKV
IV / V
1 god.
4
3,20
VSS
VII
5 god.
1
7,30
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,20
VSS
VII
3 god.
1
5,50
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
6
4,40
SSS / VKV
IV / V
1 god.
1
3,60
Šef odeljenja
Električar
RP_1542300
Elektroinstalater I
Elektroinstalater II
Elektroinstalater III
RP_1542400
Odeljenje energetske elektronike
Šef odeljenja
Poslovođa
Elektroničar
RP_1542500
Odeljenje smenskog održavanja
Šef odeljenja
Električar I
Električar II
RP_1550000
Sektor građevinsko održavanje
Direktor sektora
RNP_74600001
Tehničar planer
RP_1551000
Planer - nadzorni tehničar
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Elektrotehnički fakultet
Srednja elektrotehnička škola
ELEKTRONIKA
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Srednja elektrotehnička škola
Arhitektonski fakultet,
građevinski fakultet
Sve srednje i sve više škole
Arhitektonski fakultet,
građevinski fakultet
Građevinska srednja i viša
škola
Odeljenje nadzora
Nadzorni tehničar
Tehničar
RP_1600000
Zahtevana škola
Služba tehničke pripreme
Inženjer operativnog planiranja
RP_1551100
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Srednja građevinska škola
Srednja građevinska i mašinska
škola
Direkcija laboratorija
Strana 25 od 35
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_76110001
RP_1610000
RP_1611000
RP_1620000
Stepen
Direktor direkcije laboratorija
VSS
VII
7 god.
1
Zamenik direktora laboratorije
VSS
VII
4 god.
1
8,40
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
SSS / VS
IV / VI
3 god.
6
4,10
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
RNP_
Poslovni sekretar
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,40
Sve srednje škole, viša
poslovna škola
VŠ / VSS
VI / VII
1 god.
1
4,75
Visoka tehnička škola
strukovnih studija,
elektrotehnički fakultet, prirodnomatematički fakultet
IV / VI
1 god.
1
3,55
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
IV
1 god.
2
2,88
Sve srednje škole
SSS / VS
IV / VI
1 god.
1
3,60
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
SSS
IV
IV
1 god.
1 god.
1
1
3,50
2,90
Hemijsko tehnološka škola
Hemijsko tehnološka škola
1
2,75
Hemijsko tehnološka škola
Sektor za akreditaciju, lims i tehni
Služba za administraciju sistema lims i akreditaciju
RNP_
Inženjer za administraciju sistema
LIMS
Samostalni tehničar za LIMS i
obradu podataka
RNP_
Tehničar za aplikativnu podršku
Služba za plan i tehničku pripremu
RNP_
Šef službe za plan i tehničku
pripremu
Samostalni tehničar za pripremu
Samostalni tehničar za zalihe i popis
SSS / VS
RNP_76110016
Magacioner
KV / SSS
Služba za održavanje laboratorije i podstanice za razvod gasova
RNP_
Šef službe za održavanje laboratorije SSS / VS
i podstanice za razvod gasova
III / IV
IV / VI
2 god.
1
3,84
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
, elektrotehnička škola
RNP_76110012
Mehaničar
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
3,25
Elektrotehnička škola,
mašinska škola, hemijsko
tehnološka škola
RNP_76110013
Elektromehaničar
SSS / VK
IV / V
1 god.
1
3,25
Elektrotehnička škola,
mašinska škola, hemijsko
tehnološka škola
KV / SSS
III / IV
1 god.
1
2,65
Hemijsko tehnološka škola
RNP_
Tehničar pripreme ispitivanja
Sektor analitičko instrumentalne laboratorije
Strana 26 od 35
Zahtevana škola
Smenski rukovodilac laboratorije
RNP_
RNP_
RP_1613000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
RNP_76110006
RNP_
RP_1612000
Naziv pozicije
Zahtevani smer
Posebni uslovi
(menadžerski
ugovor)
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RP_1621000
RP_1622000
Stepen
Direktor sektora za analitičko
instrumentalnu laboratoriju
VSS
VII
4 god.
1
7,30
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
Glavni inženjer hromatografije za
tng, gasove i vode
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
RNP_
Glavni inženjer hromatografije za
tečne derivate
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
RNP_
Glavni tehničar hromatografije za
TNG, gasove i vode
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
RNP_
Glavni tehničar hromatografije za
tečne derivate
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
IV
1 god.
8
3,55
Hemijsko tehnološka škola
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
Služba hromatografije
RNP_
RNP_
Tehničar analitičar
Služba spektrometrije i katalize
RNP_
Glavni inženjer spektrometrije i
katalize
RNP_
RP_1623000
RP_1624000
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
RNP_76200001
Naziv pozicije
Glavni tehničar spektrometrije i
katalize
Zahtevana škola
RNP_
Služba voda
RNP_
Tehničar analitičar
SSS
IV
1 god.
6
3,55
Hemijsko tehnološka škola
Glavni inženjer za ispitivanje voda
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
RNP_
Glavni tehničar za ispitivanje voda
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
SSS
IV
IV
1 god.
1 god.
4
2
3,55
3,40
Hemijsko tehnološka škola
Hemijsko tehnološka škola
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
Tehničar analitičar
RNP_
Tehničar
RNP_
Služba elektrometrije i sumpora
RNP_
Glavni inženjer elektrometrije i
sumpora
RNP_
Strana 27 od 35
Glavni tehničar za ispitivanje
sumpora
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_
RP_1630000
Naziv pozicije
Glavni tehničar elektrometrije
Tehničar analitičar
RNP_
Sektor kontrolne laboratorije
Direktor sektora kontrolne
RNP_76300001
laboratorije
Glavni inženjer za standardna
ispitivanja, srednje i teške derivate
RP_1631000
Služba standardnih ispitivanja
Vodeći inženjer za standardna
RNP_
ispitivanja
RNP_
RP_1632000
RP_1633000
RP_1634000
Glavni tehničar za standardna
ispitivanja
Tehničar analitičar
RNP_
Tehničar
RNP_
Služba srednjih i teških derivata
Vodeći inženjer za srednje i teške
derivate
Stepen
Zahtevana škola
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
IV
1 god.
9
3,55
Hemijsko tehnološka škola
VSS
VII
4 god.
1
7,30
Hemijsko-tenološki fakultet,
prirodno-matematički fakultet
VSS
VII
3 god.
1
6,00
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
VSS
VII
1 god.
1
5,15
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
SSS
IV
IV
1 god.
1 god.
9
1
3,55
3,40
Hemijsko tehnološka škola
Hemijsko tehnološka škola
VSS
VII
1 god.
1
5,15
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet,
tehnički fakultet
RNP_
Glavni tehničar za srednje i teške
derivate
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
RNP_
RNP_
Tehničar analitičar
Glavni inženjer za bitumen, cfr
motore i kontrolu otpreme derivata
SSS
VSS
IV
VII
1 god.
3 god.
6
1
3,55
6,00
Hemijsko tehnološka škola
Tehnološko metalurški fakultet,
prirodno-matematički fakultet
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
SSS
IV
IV
1 god.
1 god.
5
4
3,55
3,40
Hemijsko tehnološka škola
Hemijsko tehnološka škola
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
SSS
IV
1 god.
4
3,55
Hemijsko tehnološka škola
Služba bitumena
RNP_
RNP_
RNP_
Služba CFR motora
RNP_
RNP_
Strana 28 od 35
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Glavni tehničar za ispitivanje
bitumena
Tehničar analitičar
Tehničar
Glavni tehničar CFR motora
Tehničar analitičar
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1635000
RP_1700000
Šifra pozicije
RNP_
Direkcija HSE
RNP_78110001
Stepen
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
3,85
Hemijsko tehnološka škola /
viša hemijsko tehnološka škola
Tehničar analitičar
SSS
IV
1 god.
5
3,55
Hemijsko tehnološka škola
Direktor direkcije HSE
VSS
VII
7 god.
1
Hse rukovodilac za kapitalne
investicije
VSS
VII
5 god.
1
6,45
Fakultet znr, visoke škole
zaštite i ostali tehnički fakulteti
Poslovni sekretar
SSS
IV
1 god.
1
3,40
Škola za sred.kadar
1.POSEBNI
USLOVI-STRUČNI
ISPIT IZ ZOP-a,
KURS ZA MS
OFFICE
VŠ / VSS
VI / VII
5 god.
1
6,00
Fakultet znr, visoke škole
zaštite i ostali tehnički fakulteti,
viša škola zaštite na radu
STRUČNI ISPIT IZ
ZOP-a, STRUČNI
ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA
RADU
Ekspert
za bezbednost i zdravlje na radu
VSS
VII
3 god.
1
5,70
Fakultet znr, visoke škole
zaštite i ostali tehnički fakulteti
STRUČNI ISPIT IZ
ZOP-a, STRUČNI
ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA
RADU
Samostalni stručni saradnik
VSS
VII
2 god.
3
5,40
Fakultet znr, visoke škole
zaštite i ostali tehnički fakulteti
STRUČNI ISPIT IZ
ZOP-a, STRUČNI
ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA
RADU
Sektor sigurnosti i bezbednosti
Direktor sektora
Strana 29 od 35
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Služba kontrole otpreme derivata
Glavni tehničar kontrole otpreme
RNP_
derivata
RNP_78110002
RP_1710000
Naziv pozicije
Zahtevana škola
Fakultet zaštite na radu,
hemijsko-tenološki fakultet,
mašinski fakult et
Zahtevani smer
Posebni uslovi
(menadžerski
ugovor) STRUCNI
ISPIT IZ ZOP-a,
STRUČNI ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA
RADU
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Stepen
VS / VSS
VI / VII
1 god.
5
5,30
Više tehničke škole, fakultet
znr, visoke škole zaštite i ostali
tehnički fakulteti
SSS
IV
1 god.
2
3,60
Škola za srednji kadar
Tehničar LZS
KV / SSS
III / IV
1 god.
3
2,90
RNP_78313001
Poslovođa
SSS / VS
IV / VI
3 god.
1
4,60
Škola za kv radnike, škola za
srednji kadar
Fakultet zaštite na radu,
mašinska škola, mašinski
fakultet, viša škol a
RNP_78313006
Serviser
SSS / VKV
IV / V
1 god.
3
3,40
Sve srednje tehničke škole
POSEBNI USLOVI STRUČNI ISPIT IZ
ZOP-a, UVERENJE
ZA SERVISIRANJE
IZOLA
IZOLACIONIH I
VATROGASNIH
APARATA
VSS
VII
5 god.
1
7,00
Prirodno matematički fakultet,
fakultet znr, i ostali tehnički
fakulteti
ISPIT IZ ADR,
KURS
METEOROLOGIJE
VŠ / VSS
VI / VII
3 god.
3
5,50
Fakultet znr i ostali tehnički
fakulteti i sve više škole
ISPIT IZ ADR,
KURS
MSTEOROLOGIJE
Stručnjak za zaštitu životne sredine i
monitoring
VSS
VII
3 god.
1
5,30
Fakultet znr, visoke škole
zaštite i ostali teh.fakulteti
ISPIT IZ ADR,
KURS
MSTEOROLOGIJE
Tehničar za zaštitu životne sredine
SSS
IV
1 god.
4
3,65
Sve srednje škole
ISPIT IZ ADR,
KURS
MSTEOROLOGIJE
Direktor direkcije za investicije
VSS
VII
7 god.
1
Svi tehnički fakulteti
(menadžerski
ugovor)
VSS
SSS/VS
VII
IV/VI
5 god.
1 god.
1
1
8,40
3,65
Svi tehnički fakulteti
Sve srednje i više škole
VSS
VSS
VII
VII
5 god.
5 god.
3
6
7,30
6,70
Svi tehnički fakulteti
Svi tehnički fakulteti
Strucni
saradnik
Tehničar za sigurnost i bezbednost
RP_1720000
Sektor za zaštitu životne sredine
RNP_78410001
Direktor sektora
Ekspert
za zaštitu životne sredine
RP_1900000
RP_1910000
Direkcija za investicije
RNP_77110001
RNP_77110002
Pomoćnik direktora
RNP_77110010
Poslovni sekretar
Sektor za rukovodjenje projektima
RNP_77210001
Rukovodilac kapitalnih projekata
RNP_77210002
Rukovodilac projekta
Strana 30 od 35
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
STRUČNI ISPIT IZ
ZOP-a, STRUČNI
ISPIT ZA
BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA
RADU
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1920000
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Sektor za pripremu,planiranje i pra
Direktor sektora za pripremu,
planiranje i praćenje investicija
RNP_77410001
Vodeći inženjer za pripremu
investicija
RNP_77410002
Inženjer za pripremu investicija
Sprema
Stepen
VSS
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
VII
5 god.
1
VŠ/VSS
VI/VII
5 god.
1
VŠ/VSS
VI/VII
5 god.
1
7,40
5,90
5,50
RNP_77410003
RP_1930000
RP_1931000
Strana 31 od 35
IV/VI
3 god.
1
4,40
VII
4 god.
1
VI/VII
3 god.
1
VII
3 god.
1
Stručni saradnik II za planiranje i
praćenje
IV/VI
3 god.
1
Služba mašinskog nadzora
RNP_77420001
Vodeći inženjer za nadzor
Služba elektro nadzora
RNP_77430001
SSS/VŠ
Vodeći stručni saradnik za planiranje VSS
i praćenje investicija
Stručni saradnik za planiranje i
VŠ/VSS
praćenje investicija
Stručni saradnik za tesu
VSS
Sektor za nadzor nad investicionom izgradnjom
RNP_77400001
Direktor sektora za nadzor nad
investicionom izgradnjom objekata
RNP_77420005
RP_1932000
Stručni saradnik za pripremu
investicija
SSS/VŠ
6,10
5,50
6,00
4,75
VSS
VII
5 god.
1
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Ekonomski, svi tehnički fakulteti
i fon
Elektrotehnički fakultet,
hemijsko-tenološki fakultet,
mašinski fakultet i više škole
istog smera
Elektrotehnički fakultet,
hemijsko-tenološki fakultet,
mašinski fakultet i više škole
istog smera
Srednja elektrotehnička škola i
elektroveze, viša
elektrotehnička škola, viša
mašinska škola, srednj
Svi tehnički fakulteti,
ekonomski fakultet i fon
Svi fakulteti, sve više škole
Ekonomski fakultet i fon,svi
tehnički fakulteti
Viša tehnička škola, viša
ekonomska škola, srednja
tehnička i ekonomska škola
Svi tehnički fakulteti
7,60
VSS
VII
5 god.
1
6,45
Mašinski fakultet
OBAVEZNE
LICENCE BR.
330/430
Inženjer za nadzor
VSS
VII
5 god.
1
5,90
Mašinski fakultet
OBAVEZNE
LICENCE BR.
330/430
Nadzorni tehničar
SSS/VŠ
IV/VI
3 god.
2
4,10
Sve srednje tehničke/viša
mašinska škola
VSS
VII
5 god.
1
6,45
Elektrotehnički fakultet
Vodeći inženjer za nadzor
OBAVEZNE
LICENCE BR.
350/450;351/451
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
RP_1933000
Šifra pozicije
RNP_77430002
Inženjer za nadzor
RNP_77430004
Nadzorni tehničar
Služba instrumentalnog nadzora
RNP_77440001
Vodeći inženjer za nadzor
RNP_77440002
RP_1934000
RP_1935000
RP_2010000
RP_2020000
Inženjer za nadzor
Služba gradjevinskog nadzora
RNP_77450001
Vodeći inženjer za nadzor
Stepen
Zahtevana škola
VŠ/VSS
VI/VII
4 god.
1
5,90
Elektrotehnički fakultet/viša
elektrotenička škola
IV / IV
3 god
1
4,10
Srednja elektotehnička i elekto
veze, viša elektrotehnička škola
VSS
VII
5 god.
1
6,65
VSS
VII
4 god.
1
5,90
Elektrotehnički fakultet i
mašinski fakultet
Elektrotehnički i mašinski
fakultet
OBAVEZNEA
LICENCA BR. 352
OBAVEZNE
LICENCE BR. 352,
330 ILI 430
VSS
VII
5 god.
1
6,45
Građevinski fakultet
OBAVEZNE
LICENCE BR.
310/410;314/414;
315/415; 316
OBAVEZNE
LICENCE BR.
310/410;314/414;
315/415; 316
Inženjer za nadzor
VSS
VII
4 god.
1
5,90
Građevinski fakultet
RNP_77450004
Nadzorni tehničar
SSS / VS
IV / VI
3 god.
2
4,10
Srednja gradjevinska škola i
viša gradjevinska škola
VSS
VII
5 god.
1
6,65
Tehnološko-metalurški fakultet
VII
4 god.
2
5,90
Tehnološko-metalurški fakultet
Služba tehnološkog nadzora
RNP_77460001
Vodeći inženjer za nadzor
Direkcija HR
RNP_79110001
Inženjer za nadzor
Direktor direkcije HR
VSS
VII
Stručni saradnik za informacioni
sistem i poslovne procese
VSS
VII
2 god.
1
5,80
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
VSS
VII
1 god.
1
3,65
Filološki fakultet, ruski jezik
VSS
VII
3 god.
1
6,80
Pravni fakultet
VSS
VII
1 god.
1
5,50
Pravni faklutet
SSS
IV
1 god.
3
3,50
Gimnazija
Sekretar
Sektor za kadrovske poslove
RNP_79310001
Direktor sektora za kadrovske
poslove
Stručni saradnik za kadrovske
poslove
Referent za kadrovske poslove
Sektor za obuku i razvoj kadrova
Strana 32 od 35
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
RNP_77450002
RNP_77460002
RP_2000000
Naziv pozicije
1
Ekonomski fakultet
Zahtevani smer
Posebni uslovi
OBAVEZNE
LICENCE BR.
350/450;351/452
OBAVEZNA
LICENCA 371
OBAVEZNA
LICENCA 371
(menadžerski
ugovor)
ISKUSTVO U RADU
SA ERP
SISTEMIMA
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
Naziv pozicije
Direktor sektora za obuku i razvoj
kadrova
Stručni saradnik za tehnički razvoj
Stručni saradnik za zapošljavanje i
procenu sposobnosti
RP_2030000
Stručni saradnik za opšti razvoj
Sektor za plaćanje i motivaciju
Direktor sektora za plaćanje i
motivaciju
RP_2100000
RP_2110000
RP_2111000
Stepen
VSS
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
VII
3 god.
1
6,80
Svi fakulteti
IV / VI
1 god.
1
5,00
VSS
VII
1 god.
1
5,00
Sve tehničke srednje i više
škole
Filozofski fakultet
VSS
VII
1 god.
1
5,00
Filozofski fakultet
6,80
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka, prirodno
matematički fakultet
SSS / VŠ
VSS
VII
VSS
VII
3 god.
1 god.
Stručni saradnik za socijalna pitanja VSS
VII
1 god.
1
5,00
Svi fakulteti
Stručni saradnik za menadžment
performansi i motivaciju zaposlenih
VSS
VII
1 god.
1
5,00
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka
Šef obračuna zarada
VS / VSS
VI / VII
3 god.
1
5,50
Ekonomski fakultet, viša škola
SSS
SSS
IV
IV
2 god.
1 god.
2
2
4,00
3,50
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Analitičar za ljudske resurse
RP_2031000
Sprema
Zahtevani smer
Posebni uslovi
1
1
5,00
Ekonomski fakultet, fakultet
organizacionih nauka, prirodno
matematički fakultet
Služba za obračun zarada
Referent za obračun zarada I
Referent za obračun zarada II
Direkcija za upravljanje robnim tokovima
RNP_81110001
Direktor direkcije ROT
VSS
VII
7 god.
1
SSS
IV
1 god.
1
VSS
VII
4 god.
1
VŠ / SSS
VI/IV
1 god.
5
Referent
SS
IV
1 god.
2
Rukovodilac službe nabavke sirovina
vss
VII
3 god.
1
VSS/VŠ
VI/VII
1 god.
1
Poslovni sekretar
Sektor za tehnički obračun proizvodnje
RNP_81220001
Direktor sektora za tehnički obračun
proizvodnje
Saradnik
Ekonomski fakultet
3,65
6,40
3,70
3,20
(menadžerski
ugovor)
Sve srednje škole
Tehnički, tehnološki ili
ekonosmski faktultet
Sve više škole/sve srednje
škole
Sve srednje škole
TEHNIČKI/DRUŠTVE
NI, EKONOMSKI
NE
NE
NE
Služba nabavke sirovina
Samostalni saradnik
6,00
5,00
Strana 33 od 35
Ekonomski i ostali srodni
fakulteti
Fakulteti i više škole
ekonomskog ili srodnog
usmerenja
NE
NE
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RNP_81310003
Naziv pozicije
Stručni saradnik
Referent
RP_2112000
RP_2113000
RP_2113100
RP_2113200
RP_2114000
RP_2114100
RP_2114200
RP_2114300
Služba otpreme
RNP_81320001
RNP_81320008
Služba distribucije
RNP_81330001
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Sprema
Stepen
SSS / VS
IV/VI
1 god.
1
SSS
IV
1 god.
1
Rukovodilac službe otpreme
Smenovodja
Operater otpreme I
Operater otpreme II
Razvodnik auto-cisterni
1
SSS
SSS
KV / SSS
KV / SSS
IV
IV
III / IV
III / IV
1 god.
1 god
1 god
1 god.
5
10
8
4
Rukovodilac službe distribucije
VSS
VII
3 god.
1
Samostalni saradnik
VSS
VII
1 god.
1
3,70
3,20
6,10
3,60
3,30
3,20
2,80
6,40
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Više ili srednje škole
ekonosmskog usmerenja
Sve srednje škole
Posebni uslovi
NE
Ekonomski i ostali srodni
fakulteti
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Sve srednje škole
Sve srednje škole
NE
NE
NE
Ekonomski i ostali srodni
fakulteti
Odeljenje prodaje
Odeljenje fakturisanja
RNP_81332001
Saradnik
Referent I
Referent II
SSS / VS
SSS
SSS
IV / VI
IV
IV
Šef odeljenja
VŠ / VSS
VI / VII
1 god.
1 god.
1 god.
2
3
2
1
Referent
Služba smenskih rukovodioca RNP
Smenski rukovodilac RNP
SSS
IV
1 god.
3
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
Odeljenje smenskih rukovodioca proizvodnje
Smenski rukovodilac proizvodnje
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
Odeljenje smenskih rukovodioca manipulacije
Smenski rukovodilac manipulacije
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
Odeljenje smenskih rukovodioca energane
Smenski rukovodilac energane
SSS / VKV
IV / V
3 god.
5
Direkcija za materijalno-tehni
RP1800000001
Direktor direkcije MT i SP u nispetrol rnp
Sektor za planiranje i analitič
RP1810000001
Direktor sektora za planiranje i
analitička poslovanja
Strana 34 od 35
5,40
Ekonomski i ostali srodni
fakulteti, tehnički fakulteti
3,60
3,30
3,00
Sve srednje i sve više škole
Sve srednje škole
Sve srednje škole
NE
NE
NE
Svi fakulteti i sve više škole
ekonomskog usmerenja
Sve srednje škole
NE
5,25
3,10
4,60
Srednja hemijska, mašinska i
metalska škola
4,50
Srednja hemijska, mašinska,
metalska i elektrotehnička
škola
4,50
Srednja hemijska, mašinska i
metalska škola
4,50
Srednja mašinska i metalska
škola
DRUŠTVENI,
EKONOMSKI
/TEHNIČKI
NE
VSS
VII
3 god.
1
Svi fakulteti
(menadžerski
ugovor)
VSS / VS
VII / VI
2 god.
1
Svi fakulteti, sve više škole
(menadžerski
ugovor)
Izmena 159
Prilog 1 izmene 159 verzija 05082010
Šifra i naziv OJ
Šifra pozicije
RP1810000002
RP1810000003
Služba za nomenklaturu
RP1820000001
Naziv pozicije
Koordinator planiranja i analitičkog
poslovanja
Saradnik za planiranje i analitička
poslovanja
Referent za planiranje i analitička
poslovanja
Stepen
Radno
Broj
Koeficije
iskustvo izvršioca
nt
Zahtevana škola
VSS / VS
VII / VI
2. god.
1
6,30
Svi fakulteti, sve više škole
VS / VSS
VI / VII
1 god.
3
5,00
Sve više škole, svi fakulteti
SSS / VS
IV / VI
1 god.
4
4,38
Sve srednje škole, sve više
škole
Rukovodilac službe za nomenklaturu VS / VSS
VI / VII
1
5,00
sve više škole, svi fakulteti
SSS / VS
IV / VI
4
4,38
Sve srednje škole, sve više
VSS
VII
2 god.
1
VS / VSS
VI / VII
2 god.
2
6,30
Sve više škole, svi fakulteti
VS / VSS
VI / VII
1 god.
2
5,00
Sve više škole, svi fakulteti
SSS / VS
IV / VI
1 god.
12
4,38
Sve srednje škole, sve više
škole
Šef skladišta i - skladišta nis - Petrol VS
prerada RNP
Skladištar u prijemnom skladištu
KV / SSS
VI
1 god.
1
4,36
Viša škola
III / IV
1 god.
1
3,36
Odgovorni skladištar
III / IV
1 god.
11
3,16
Škola za kv radnike, škola za
sred.kadar
Škola za kv radnike, škola za
sred.kadar
RP1820000002
Referent za nomenklaturu
Sektor za operativno poslovanje
RP1830000001
Direktor sektora za operativno
poslovanje
Koordinator za operativno
poslovanje
RP1830000002
Saradnik za operativno poslovanje
RP1830000003
Sprema
Referent za operativno poslovanje
Zahtevani smer
Svi fakulteti
Posebni uslovi
(menadžerski
ugovor)
Služba skladišta
KV / SSS
Ukupno:
1388
Saglasan:
_______________________________
Božidar Stojiljković
Direktor direkcije za plaćanje rada i motivaciju
Strana 35 od 35
Izmena 159
Download

sistematizacija RNP