Uputstvo za
upotrebu i održavanje
starter akumulatora
Garantni list
www.farmakommb.com
Pre bilo kakve upotrebe akumulatora obavezno pročitati uputstvo za
upotrebu i garantni list da bi ste se upoznali sa upozorenjem za rukovanje,
merama opreza i zaštite, načinom rukovanja i korišćenja akumulatora kao i
Vašim pravom i postupkom u slučaju reklamacije.
UPOZORENJE / OPASNOST
• Akumulator transportovati uvek u vertikalnom položaju dalje od tela i odeće.
• Akumulator sadrži sumpornu kiselinu koja izaziva teške opekotine i oštećenje očiju!
U slučaju prskanja ili pri direktnom dodiru, kožu i oči odmah temeljno isprati vodom.
Ako se pojave plikovi ili opekotine pozvati lekara.
• Obavezno uvek zaštitite oči (zaštitnim naočarima ili štitnikom za oči) pri radu sa
akumulatorom.
• Akumulator držati van domašaja dece. Prilikom montaže, demontaže,
dopunjavanja i održavanja deca ne treba da budu u blizini (zona rada).
• U neposrednoj blizini pri radu sa akumulatorom ne sme biti varničenja, cigareta ili
otvorenog plamena.
• Kontrolu akumulatora strujnim pražnjenjem vršiti uvek van vozila.
• Ponovno punjenje i dopunjavanje obavezno obaviti van vozila. Zbog stvaranja eksplozivne smeše gasova prilikom punjenja ili dopunjavanja obavezno skinite
čepove sa ćelijskih otvora i obezbedite ventilaciju prostorije u kojoj se vrši dopuna ili
punjenje.
• Zabranjeno je startovanje motora prespajanjem kablovima sa drugog akumulatora ili
startovanje drugog vozila pomoćnim kablovima (postoji mogućnost varničenja eksplozije).
• PAŽNJA: Nikada se pozitivan i negativan pol ne smeju prespojiti.
Eventualni spoj može da izazove pored oštećenja akumulatora i opekotine ruku.
• Nikada ne ugrađivati akumulator odmah po izvršenoj dopuni ili punjenju. Minimalno
vreme za mirovanje je 1-2 h. Za to vreme se akumulator ohladi i najveći deo gasova
izađe iz akumulatora.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I
ODRŽAVANJE STARTER AKUMULATORA
1. UGRADNJA NOVOG AKUMULATORA
• Akumulator „BLACK HORSE“ Ca tehnologija je naliven sumpornom kiselinom, električno napunjen i spreman za ugradnju i upotrebu.
• Ugradnju akumulatora uvek poverite stručnom licu, ovlaštenom serviseru ili autoelektričaru.
• U vozila obavezno ugraditi adekvatan akumulator, po uputstvu proizvođača vozila.
PRI UGRADNJI AKUMULATORA OBAVEZNO JE PRIDRŽAVATI SE
SLEDEĆEG REDOSLEDA MONTAŽE:
• Proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajanjem.
Ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora uvek prepustiti
stručnim licu.
• Ukoliko nema kodiranih uređaja ili uređaja sa stalnim napajanjem redosled demontaže montaže je sledeći:
• Obavezno isključiti sve potrošače i izvući kontakt ključ.
• Proveriti kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi ih
zameniti ili očistiti).
• Pri skidanju klema sa akumulatora voditi računa da ne dođe do kratkog spoja među
polovima akumulatora.
• Skinuti označeni - kabel (klemu) sa - izvoda akumulatora otpuštanjem navrtke koja
priteže - klemu za - izvod, zatim skinuti označeni + kabel (klemu) sa + izvoda
akumulatora otpuštanjem navrtke koja priteže + klemu za + izvod akumulatora.
• Otpustiti držač akumulatora te akumulator pažljivo izvaditi iz ležišta.
• Novi akumulator izvaditi iz najlona (folije) ukoliko je ima i oprezno ga staviti u ležište,
te ga obavezno mehanički učvrstiti.
• Pri postavljanju klema na izvode akumulatora obavezno dovoljno otpustitiraširiti kleme i ne vršiti udaranje po klemama i izvodima usled čega dolazi
do mehaničkog oštećenja akumulatora.
• Skinuti crvenu zaštitu sa + izvoda akumulatora i priključiti označeni + kabel (klemu)
na + izvod akumulatora, pažljivo stegnuti klemu, ovlaš premazati vazelinom metalne
delove te postaviti zaštitnik + izvoda (ukoliko postoji).
• Skinuti plavu zaštitu sa - izvoda akumulatora i priključiti označeni - kabel (klemu)
na - izvod akumulatora, pažljivo stegnuti klemu, ovlaš premazati vazelinom metalne
delove, te postaviti zaštitnik - izvoda (ukoliko postoji).
• Po izvršenoj montaži obavezno proveriti punjenje na vozilu, ono kod vozila koja
imaju alternator mora biti 13,8 - 14,4 V (ukoliko punjenje nije u ovim granicama
kvar se mora odmah otkloniti da bi se sprečilo oštećenje akumulatora).
2. KONTROLA AKUMULATORA
• U slučaju kontrole važno je znati da je akumulator radno sposoban sa gustinom kiseline
1,240 gr/cm3 na + 25°C i naponom 12,4 V.
3. PUNJENJE ( DOPUNJAVANJE ) AKUMULATORA
Punjenje-dopunjavanje akumulatora u eksploataciji vrši se u slučajevima kada je došlo
do pada kapaciteta akumulatora (pražnjenja) usled nekih neispravnosti i nepravilnosti
na vozilu ili dužim vremenskim periodom mirovanja akumulatora van eksploatacije (više
od 90 dana). Akumulator ne sme da stoji duže od 48h u ispražnjenom stanju, jer u tom
slučaju dolazi do sulfatizacije ploča, smanjenja kapaciteta i životnog veka akumulatora.
Redosled i način punjenja kojeg se treba obavezno pridržavati:
• Punjenje-dopunjavanje akumulatora se obavezno vrši van vozila.
• Demontirati akumulator iz vozila po uputstvu za demontažu i montažu (tačka 1).
• Odvrnuti čepove sa akumulatora pre početka punjenja-dopunjavanja.
• Prekontrolisati nivo elektrolita i po potrebi doliti isključivo destilovanu vodu.
• Očistiti i odmastiti polne izvode.
• Izvršiti priključenje akumulatora na jednosmerni izvor napajanja
(pre uključenja izvora).
na sledeći način:
• Pozitivni pol + na pozitivni izvod, negativni pol - na negativni izvod.
• Punjenje se vrši strujom I=0,1 Cn ili za akumulator 55Ah I=5A.
• Vreme punjenja je 14-18h ili do postizanja gustine elektrolita 1,275 +/- 0,01 gr/cm3
do („ključanja“).
• Temperatura pri punjenju ne sme da prelazi 55 °C (u tom slučaju smanjiti struju za
1/2).
• Pri punjenju konstantnim naponom izvor napajanja ne sme da prelazi
15,8 V. Po izvršenom punjenju, prekontrolisati nivo elektrolita, obrisati
akumulator, očistiti i odmastiti polne izvode i izvršiti montiranje na vozilo po
uputstvu za demontažu imontažu (tačka 1.)
4. REDOVNO ODRŽAVANJE
• Ukoliko se akumulator drži van upotrebe neophodno ga je pravilno skladištiti:
• Čuvati ga na suvom i hladnom mestu,
• Poželjno je da temperatura prostorije bude između 10° i 20°C,
• Akumulator držati na paleti ili nekoj sličnoj podlozi,
• Svaka 3-4 meseca vršiti povremenu kontrolu napona koji je od presudne važnosti za
funkcionalnost akumulatora. Ukoliko vrednost napona pada ispod 12,4V akumulator
treba dopuniti na način kako je to opisano u ovom uputstvu (Poglavije 3),
• Napon akumulatora pri ugradnji u vozilo mora biti > 12,3 V.
DOPUNJAVANJE AKUMULATORA IZ EKSPLOATACIJE
• U slučaju potrebe da se akumulator nalazi 90 dana ili duže van eksploatacije
obavezno pre odlaganja izvršiti dopunu, (Tačka 3.).
• U slučaju potrebe da se akumulator nalazi van eksploatacije u vozilu obavezno skinuti
(-) klemu sa akumulatora (za vozila bez kodiranih uređaja i radne mašine).
ČISTOĆA AKUMULATORA I KONTAKTNIH VEZA
• Površina akumulatora mora biti uvek čista i suva.
• Kontaktne veze uvek moraju biti dobro pričvršćene i zategnute, jer uslučaju slabijeg
pričvršćenja i uz dodir sa kiselinom dolazi do lošijeg ostvarenja kontakta,
povećava se mogućnost pojave varnice pri takvom kontaktu, a koja u dodiru sa
praskavim gasovima prilikom punjenja može dovesti do eksplozije akumulatora.
• Na klemnama se u dodiru sa elektrolitom takođe stvara izolacioni sloj između
pola i kleme, a sa tim i povećanje otpora protoka struje, što prouzrokuje zagrevanje
provodnika pri startovanju. Kleme moraju biti dobro očišćene i čvrsto stegnute za
polne izvode
DOLIVANJE SA DESTILOVANOM VODOM
• Naši akumulatori su proizvedeni u skladu sa EN standardima za akumulatore bez
održavanja i potrošnja vode je minimalna. Međutim postoji mogućnost jačeg
punjenja akumulatora usled neispravnosti elektro-instalacija u vozilu, što dovodi
do sniženja nivoa elektrolita. Zbog toga, preporučujemo kontrolu nivoa elektrolita pre
zime i pri servisiranju vozila.
Po potrebi doliti akumulator isključivo destilovanom vodom približno:
• 15 - 20 mm iznad gornje ivice ploča - važi za akumulatore do 100 Ah.
• 20 - 25 mm iznad gornje ivice ploča - važi za akumulatore iznad 100 Ah,
Nije dozvoljeno prekomerno dolivanje destilovane vode iznad
propisanih granica.
Akumulator se može reciklirati zato ga nemojte bacati. Istrošeni akumulator
predajte Fabrici akumulatora Sombor, servisima naše fabrike ili prodavcima
naših akumulatora uz olakšicu pri kupovini.
GARANCIJA
GARANTNI ROK
Za sve akumulatore Fabrika akumulatora daje garanciju od 24 meseca od dana
prodaje, pod uslovom da od datuma proizvodnje upisanog na garantnom listu
do datuma prodaje nije prošlo više od 6 meseci.
USLOVI GARANCIJE
Za sve akumulatore iz našeg programa garantujemo besprekorno i bezbedno
funkcionisanje pod uslovom da se pridržavate priloženog Uputstva za upotrebu i
održavanje starter akumulatora i da je električna instalacija u vozilu ispravna. Pre
ugradnje pročitati priloženo Uputstvo za upotrebu i održavanje starter akumulatora.
POSTUPAK U SLUČAJU REKLAMACIJE
• Shodno Zakonu o zaštiti potrošača (”Sl. Glasnik RS” br. 73/10 od 12.10.2010. godine)
i Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (”Sl. glasnik RS br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/2001, 80/2002 i 101/2005,
Službeni glasnik BiH br. 25/06 od 04.04.2006. Zakona o zaštiti potrošača Čl. 25, 26, i 27),
utvrđujemo postupak u slučaju reklamacije
• U slučaju reklamacije, molimo Vas, da se obratite prodavcu ili našem ovlašćenom servisu.
• Spisak ovlašćenih servisa je priložen uz garantni list.
• Ako se ispitivanjem u ovlašćenom servisu utvrdi fabrička greška na akumulatoru, otklonićemo sve nedostatake na akumulatoru o našem trošku.
• Kupca ćemo obavestiti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od 15 dana od dana prijema
reklamacije, a osnovane reklamacije rešićemo u primerenom roku shodno Zakonu o zaštiti
potrošača (Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i
inspekcijskom nadzoru čl. 36 - Sl. Glasnik br. 39 od 19.09.1996. god.)
• Reklamirani akumulator uz overen garantni list, fiskali račun ili račun o kupovini i potvrdu
o neispravnosti iz ovlašćenog servisa, možete zameniti kod prodavca ili u Fabrici.
• Pri rešavanju reklamacije, tj. priznavanju iste, Fabrika je dužna da otkloni grešku ili izda
nov akumulator.
• Prilikom zamene reklamiranog akumulatora novim akumulatorom prodavac je
dužan da:
- u rubliku„Datum prodaje“ upisuje slovo R i datum kada vrši zamenu akumulatora
- u rubliku„Serijski broj reklamiranog akumulatora“ upisuje serijski broj reklamiranog
akumulatora
- u rubliku„Broj potvrde reklamiranog akumulatora“ upisuje broj potvrde reklami
ranog akumulatora
• U slučaju nemogućnosti servisiranja ili zamene obratite se servisnoj službi Fabrike
akumulatora na telefone: 025/467-135; 025/467-172 ili putem fax-a 025/420-300.
GARANCIJI NE PODLEŽE
• akumulator bez garantnog lista, fiskalnog računa ili računa o kupovini
• akumulator koji ima garantni list koji nije popunjen i overen potpisom i pečatom
prodavca, i ako su na garantnom listu vršene bilo kakve ispravke
• akumulator kod kojeg se kupac za vreme eksploatacije nije pridržavao priloženog
Uputstva za upotrebu i održavanje starterskih akumulatora
• akumulator koji je mahanički oštećen
• akumulator na kojem su vršene bilo kakve popravke ili prepravke
• akumulator na kojem su prepravljane ili uništavane fabričke oznake
• akumulator bez elektrolita
• akumulator koji je prepunjavan ili nedovoljno punjen zbog neispravnosti vozila ili
punjača (13,8 - 14,4V)
• akumulator u koji je dosipana neodgovarajuća tečnost (dozvoljena je samo
destilovana voda)
• akumulator kod kojeg je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja varničenja i
topljenja polnih izvoda, eksplozije ili paljenja akumulatora.
• ukoliko je akumulator stajao u ispažnjenom stanju duže od 48h, akumulator kod kojeg
je došlo do smrzavanja elektrolita (ispražnjen akumulator izložen temperaturama
ispod 0°C )
• akumulator donet u ovlašćeni servis sa naponom ispod 10,50 V i gustinom 1,100 gr/ cm3 i
manjom u svim ćelijama
• akumulator koji je nenamenski korišćen (upotreba u svim stacionarnim i trakcionim
režimima rada.
• akumulator kod kojeg je došlo do povećane istrošenosti u teškim uslovima rada na
vozilima, taxi vozilima, kamionima, autobusima(duga i česta startovanja,
nepodešeno paljenje, loše gorivo i drugo ...)
• Neadekvatan akumulator za vozilo po uputstvu proizvođača vozila - akumulatora.
SERVISI SRBIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ARANĐELOVAC „ABM-AUTO DELOVI“ S.T.K.R. Kralja Petra 33 Telefon: 034/725 - 555
ARANĐELOVAC „STIL KOMERC“ D.O.O. Zanatlijska bb Telefon: 034/702-855
ALEKSANDROVAC „DIS - COOP“ S.T.R. Kruševačka 61 Telefon: 037/751-430
ALEKSINAC „AKUMULATOR PLUS“ D.O.O. Drakčeta Milovanovića 86, Telefon: 018/808-299
APATIN „TRAG“ S.R. Stojana Matića 24 Telefon:025/775-837
ARILJE „AUTO-TEX“ ZANATSKA RADNJA Raškova bara bb Telefon: 031/892-670
BAČKA PALANKA „BJELOŠ“ D.O.O. Kralja Petra Prvog 67 Telefon: 021/753-452
BAČKA PALANKA „DITOUNIVERZAL“ D.O.O. JNA 49 Telefon: 021/6045-996
BAČKA TOPOLA „AGROBAČKA“ A.D. Maršala Tita 8 Telefon: 024/715-844
BAČKI GRAČAC „PLERE“ S.Z.R.T. Maršala Tita 43 Telefon: 025/767-570
BAJINA BAŠTA „RIM-TYRES“ S.Z.T.K.R. Obajgora 69 Telefon: 031/862-844
BANATSKO ARANĐELOVO „2 M“ S.Z.T.R. Žarka Zrenjanina 11 Telefon: 0230/389-381
BANATSKO NOVO SELO „ADMIDO“ D.O.O. Mihaila Pupina 9 Telefon: 013/616-700
BEČEJ „AKUMULATOR“ D.O.O. Glavna 60 Telefon: 021/6915-999
BEČEJ PIK BEČEJ - POLJOPRIVREDA A.D. R.J. RATARSTVO O.J.REMONT Bore Vlajkovića 63 Telefon: 021/812-185
BATAJNICA „MAJ AUTO“ S.R. Majora Zorana Radosavljevića 62 Telefon: 063/523-714
BELA CRKVA“13 MAJ“ Z.Z. Beogradska 1A Telefon: 013/854-723
BELOTIĆ „NEMANJA“ S.Z.T.R. Nikole Pašića 104 Telefon: 015/416-166
BEOČIN „KRIVAJAC“ D.O.O. Novosadska bb Telefon: 021/871-126
BEOGRAD - BORČA „AC-DC“ Braće Mrnjavčevića 21 Telefon: 063/274-492
BEOGRAD „AKUMULATOR“ Bulevar Kralja Aleksandra 455 Telefon: 011/2861-747
BEOGRAD „AUTO-KEŠ CENTAR“ D.O.O. Valjevskog Odreda 104 Telefon: 011/296-0662
BEOGRAD „BATTERY STORE & SERVICE“ D.O.O. Dimitrija Tucovića 78 Telefon: 011/380-7245
BEOGRAD „KIT COMMERCE“ D.O.O. Zemunski put 3 Telefon: 064/884-2691
BEOGRAD „P&D ANTICOR“ D.O.O. Paštrovićeva 59 Telefon: 063/303-709
BEOGRAD „P&D ANTICOR“ D.O.O. Kumodraška 130 Telefon: 011/249-5516
BEOGRAD „SBS - BATTERY CENTAR“ Cvijićeva 18 Telefon: 011/275-4052
BEOGRAD „GP UNLIMITED“ D.O.O. Pančevački put 26 Telefon: 011/271-2240
BEOGRAD „SANKONS“ D.O.O. Bulevar Kralja Aleksandra 321 Telefon 011/241-6201
BEOGRAD „SHOP-INVEST“ D.O.O. Vareška bb Telefon: 011/3055-060
BEOGRAD „VELKO PROMET“ D.O.O. Treća Ulica 74 A Telefon: 065/881-8007
BEOGRAD „TAB BATERIJE“ D.O.O. Južni Bulevar 82 Telefon: 011/786-2551
NOVI BEOGRAD „PEJNOVIĆ“ D.O.O. Surčinska 9G Telefon: 011/226-1072
BOR „PIT STOP“ S.Z.R. Crnovrških brigada bb Telefon: 063/8119-435
BLACE „AKUMULATOR“ Z.T.R. Svetog Save bb Telefon: 027/372-374
BRUS „AUTO-JOVIĆ“ S.T.Z.R. Kralja Petra I 146/1 Telefon: 037/825-013
BUJANOVAC „AUTO SERVIS MAKI“ Industrijska bb Telefon: 017/652-899
ČAČAK „AUTO ALEKSA“ S.T.Z.R. Kneza Miloša 26 Telefon: 032/343-155
ČAČAK „AUTODIJAGNOSTIK“ D.O.O. Nikole Tesle bb Telefon: 032/373-232
ČAČAK „TERBAT“ K.D. Braće Kovačević 3/1 Telefon: 032/355-454
ČANTAVIR „FARM COMMERC“ D.O.O. 11 oktobra 19 Telefon: 024/782-533
ČURUG „GENEL“ D.O.O. Vuka Karadžića 30 Telefon: 021/834-455
ĆUPRIJA „NIKOM“ D.O.O. „GVOŽĐAR TAMB“ Cara Lazara 53 Telefon: 035/474-298
DESPOTOVAC „NIKOM“ MS VOJNIK PRODAVNICA „IZBOR“ D.O.O. Despota Stefana 49 Telefon: 035/ 613-261
DESPOTOVO AUTO ELEKTRIČARSKA RADIONICA „ĐAJIĆ“ Vojvode Živojina Mišića 25, Telefon: 021/759-705
DRAGINJE „BAJIĆ“ AUTO SERVIS Draginje bb Telefon: 015/565-255
GOLUBAC „ADAM COMERC“ D.O.O. Cara Dušana 53 Telefon: 012/791-85
GORNJI MILANOVAC „ČAĐO“ S.T.R. Nemanjina 52 Telefon: 032/726-980
GUČA „M-PRO“ T.R.Republike bb Telefon: 032/855-380
FUTOG „JELIČIĆ-COMPANY“ D.O.O. Relje Savića 30 Telefon: 021/892-936
FUTOG „STANIŠIĆ“ D.O.O. Vojvođanska 8 Telefon: 021/893-848
HORGOŠ „HUSAR AUTOELEKTRIKA“ Velika 31 Telefon: 024/792-153
ILANDŽA „AUTOSPREM“ D.O.O. Miloša Crnjanskog 57 Telefon: 013/659-356
INĐIJA „AUTO OIL SHOP“ Kralja Petra Prvog 64 Telefon: 022/565-591
INĐIJA „MBJ KOMERC“ D.O.O. Kralja Petra Prvog 83 Telefon:022/560-597
INĐIJA „SILE AUTOSERVIS“ S.R.S.T. Milana Rakića 16 Telefon: 022/554-073
IVANJICA „ARAP“ S.Z.R. Sađevac bb Telefon: 032/651-916
JAGODINA „VELKO PROMET“ D.O.O. Sutjeska 26 Telefon: 065/267-6067
JELENČA „AUTO CENTAR STILL“ D.O.O. Maršala Tita 74 Telefon: 015/305-400
KIKINDA AUTO SERVIS „MOHAČI“ Nemanjina 101 Telefon: 0230/427-756
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
KIKINDA AUTOCENTAR „SENJI“ D.O.O.Zmaj Jovina 145 Telefon: 0230/400-620
KLADOVO „ŠERMIS“ D.O.O. Ive Lole Ribara 15 Telefon: 019/807-455
KJAJIĆEVO T.R.“KOD BASARE“ Nikole Tesle 22 Telefon: 025/854-233
KNJAŽEVAC „ELEKTROMIKI“ Z.R. Pionirska 11 Telefon: 019/732-794
KNJAŽEVAC „JUG“ S.T.U.P.R. Naselje Prosenica 2 Telefon: 019/732-530
KOSJERIĆ „MD WAGEN“ Subjelski put BB Telefon: 031/783-382
KOSIJERIĆ „UNITRAG“ D.O.O. UŽICE P.J. KOSJERIĆ Industrijska zona bb Telefon: 031/781-524
KOTRAŽA „AUTOSERVISE & M“ Kotraža Telefon: 032/856-268
KOVAČICA „BATTERY STORE & SERVICE“ Jana Jonača 58 Telefon: 013/662-308
KOVIN „TI BI DOM“ Proleterska 177 Telefon: 063/367-008
KRAGUJEVAC „NIKOM“ D.O.O. Industrijska zona bb Telefon: 034/370-600
KRAGUJEVAC „SANEL“ D.O.O. Liparska kosa bb Telefon: 034/305-050
KRALJEVO „AUTO TEAM JS“ Karađorđeva 217 Telefon: 036/359-301
KRALJEVO AUTO DELOVI „MILIKIĆ“ P.T.K.U.R. Vojvode Putnika 56 Telefon: 036/315-999
KRUŠEVAC „ĐUKA“ D.O.O. Ljube Tripkovića bb Telefon: 037/342-4863
KRUŠEVAC „STOP-PRO“ D.O.O. Vece Korčagina 150 Telefon: 037/446-333
KULA AUTO ELEKTRO SEVIS „BOŠNJAK“ Žarka Zrenjanina 80 Telefon: 025/721-372
KURŠUMLIJA „KLAS“ S.T.R. Toplička 13 Telefon: 027/380-711
KURŠUMLIJA „KOD MAJSTORA“ S.Z.T.R. Toplička 44 Telefon: 027/380-131
KUČEVO „AUTO-ŠUMADIJA“ O.R. Svetog Save 210 Telefon: 012/850-523
LAZAREVAC „GP AUTO SHOP“ D.O.O. Janka Stajčića 50 Telefon: 011/812-4999
LESKOVAC „GUMA PROMET“ D.O.O. Durmitorska bb Telefon: 016/213-996
LESKOVAC „ĐURKOVIĆ“ D.O.O. Stanoja Glavaša 45 Telefon: 016/253-222
LESKOVAC „BATTERY SHOP“ Stepe stepanovića 23 Telefon: 016/53-021
LESKOVAC „NIKOLIĆ AUTO“ Tome Kostića bb Telefon: 016/294-307
LESKOVAC „VELKO PROMET“D.O.O. Tome Kostića 156 Telefon: 065/881-8005
LJUBOVIJA „TAJM“ D.O.O. Zaobilazni put bb Telefon: 015/661-158
LJIG „AUTO ELEKTRO SERVIS“ Ravnogorska bb Telefon: 014/344-5825
LOZNICA „AKUMULATOR“ S.Z.R. Drinska 8 Telefon: 015/871-814
LOZNICA „BANE 09“ S.Z.R. Žikice Jovanovića L-B Telefon: 015/893-891
LOZNICA „BATTERY STORE & SERVICE“ Drinske divizije 2 telefon: 015/893-700
MAČVANSKA MITROVICA AUTOELEKTRIČARSKA RADIONICA „JAKOVLJEVIĆ“ Braće Bogunovića 33 Telefon: 022/650-687
MATARUŠKA BANJA ZANATSKA RADNJA I SERVIS ZA AKUM. „ŠAMPI-ELEKTRO“ Žička 119 Telefon: 036/411-315
MIONICA „LABUD“ S.T.R. Toplički put bb Telefon: 014/342-1933
MLADENOVAC „ŽMURIĆ-AUTO“ S.T.K.Z.R. Kralja Petra 249 Telefon: 011/823-2529
MLADENOVAC „AKUMULATOR SERVIS“ S.Z.K.T.R. Čedomira Vlaića 3 Telefon: 011/ 821-3077
NEGOTIN AUTO-ELEKTROSERVIS „STANKOVIĆ“ Badnjevački put bb Telefon: 019/543-010
NIŠ SERVIS „GANE“ Save Kovačevića 4 Telefon: 018/424-0763
NIŠ „AKUMULATOR PLUS“ D.O.O. Donja Vrežina - Knjaževačka 43 Telefon: 018/211-700
NIŠ „INTER -AUTO“ D.O.O.Branka Radičevića 30 Telefon: 018/281-482
NOVI BEČEJ „JULIANNA“ S.R. Njegoševa 3 Telefon: 023/772-825
NOVI PAZAR „FORMULA“ S.T.R. Mur bb Telefon: 020/386-550
NOVI PAZAR „START NP 1990“ D.O.O. Višegradska 15 Telefon: 020/318- 009
NOVI PAZAR SERVIS „ČOLE“ S.T.R. Stevana Nemanje bb Telefon: 020/334-145
NOVI SAD „AMS KOMERCIJALNI SISTEM“ D.O.O. Bulevar Oslobođenja 131 Telefon: 021/458-055
NOVI SAD „GP AUTO SHOP“ D.O.O. Temerinski put 46 Telefon: 021/444-111
NOVI SAD „TOP STOP AUTO“ D.O.O. Novosadski put 168 Telefon: 021/639-5111
NOVI SAD „MARENS“ D.O.O. Pere Popadića 47 Telefon: 021/6414-288
NOVI SAD „TAB BATERIJE“ D.O.O. Temerinska 83 Telefon: 021/442-413
OBRENOVAC „BEST-AUTO“ D.O.O. Ljube Nenadovića 23 Telefon: 011/8722-514
OBRENOVAC „BEST GOD“ S.Z.R.Konatice 92 Telefon: 011/878-0797
PANČEVO „AUTOREMONT“ D.O.O. Jabučki put bb Telefon: 013/333-355
PANČEVO „AUTO OAZA“ D.O.O. Svetog Save 27 Telefon: 013/317-028
PARAĆIN „JASA-AUTO“ S.T.R. Bore Petrovića 92 Telefon: 035/568-164
PETROVAC NA MLAVI „BATA AUTO“ S.T.Z.R. Srpskih vladara 10 Telefon: 012/327-688
PIROT „CAN-KOM“ D.O.O. Vojvode Mišića bb Telefon: 010/313-696
PIROT „MINI SERVIS“ Vojvode Momčila br 55a Telefon: 010/335-350
POŽAREVAC „ALFA“ S.T.R. Nemanjina 75 Telefon: 012/211-618
POŽAREVAC „BATTERY STORE & SERVICE“ Kososvska 125a Telefon: 012/223-937
POŽAREVAC „ELPOR“ S.Z.R. Koste Abraševića 3 Telefon: 012/214-162
POŽEGA „RIMA“ PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O. Kralja Petra 54 Telefon: 031/714-033
PRIBOJ „EDO-STIL“ 29. oktobra 1 Telefon: 033/244-8010
PRIBOJ „VULKANIZER PAPIĆ“ S.Z.U.T.R. 29 oktobra 45 Telefon: 064/344-8728
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
PRIJEPOLJE „MAMKO“ S.Z.R. Velika Župa bb Telefon: 033/743-674
PRIJEPOLJE „MIKOM“ D.O.O. Novovaroška bb Telefon: 033/715-215
PREŠEVO „ŠENKA“ S.T.R. Bore Vukmirovića 6 Telefon: 063/400-601
PROKUPLJE „AKUMULATOR PLUS“ D.O.O. Ive Andrića bb Telefon: 027/331-620
PUTINCI TRGOVINSKA RADNJA „BULIĆ“ Ive Lole Ribara 20 Telefon: 064/1709-787
RATINA AUTOSERVIS „GAROVIĆ VMG“ Ratina 345 Telefon: 064/334-1674
RAŠKA „AUTO-NEKI“ D.O.O. Savatija Miloševića 8 Telefon: 036/736-947
RAŠKA „ČOLE“ S.Z.T.R. Ibarska Magistrala bb Telefon: 036-733-707
RUMA „GRUNF“ S.Z.R. Nova 111 Telefon: 022/424-115
RUMA „VELKO PROMET“ D.O.O. Glavna 257 Telefon: 063/538-104
SEVOJNO „TERAZIJE“ P.T.P. Auto put bb Telefon: 031/533-230
SIBAČ „DAKO“ S.Z.T.R. Maršala Tita 47 Telefon: 022/491-201
SMEDEREVO „BATTERY STORE & SERVICE“ 16 oktobra 77 Telefon: 064/646-4962
SMEDEREVO „TADIĆ CO“ D.O.O. 16 oktobra 1 Telefon: 026/644-555
SMADEREVSKA PALANKA „DISK-AL“ Glavaševa 60 Telefon: 069/676-035
SMEDEREVSKA PALANKA „DAR“ S.T.R.S. Mike Golubović 4 Telefon: 026/341-621
SOKOBANJA „MB KOMERC“ T.R. Alekse Markišića 155/b Telefon: 018/833-023
SOMBOR KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC FABRIKA AKUMULATORA AD Gradina 3 Telefon: 025/467-135
SREMSKA MITROVICA AUTOSERVIS I TRGOVINSKA RADNJA „TOMAŠEVIĆ“ Filipa Višnjića 46. Telefon: 022/640-536
SREMSKA MITROVICA „GOLF“ M.D. Stari šor 129 Telefon: 022/611-215
STARA PAZOVA „NT KANAZIR“ Ferda Klaćika 7 Telefon: 022/310-376
STARA PAZOVA“MAJ AUTO“ S.R. Novosadska 56 Telefon: 022/315-637
STARA PAZOVA „VELKO PROMET“ D.O.O. Ćirila i Metodija 43 Telefon: 065/881-8002
SUBOTICA „VLANIX“ D.O.O. Frankopanska 29 Telefon: 024/555-717
SURDULICA AUTO-SERVIS „KITANČE“ Nastasa Dojčinovića 6 Telefon: 017/814-275
SVILAJNAC AUTOSERVIS „MANOJLOVIĆ“ Đure Đakovića bb Telefon: 035/323-346
ŠABAC „AMK“ D.O.O. Mačvanska 95 Telefon: 015/341-456
ŠABAC „BAĆA KOMERC“ D.O.O. Kralja Milutina 8 Telefon: 015/347-627
ŠABAC „PRODAJNO SERVISNI CENTAR“ D.O.O. Kajmakčalanska 13 Telefon: 015/341-142
ŠABAC „TRGOAUTO“ D.O.O. Vojvode Putnika 32 Telefon: 015/341-506
ŠID“AUTO BELI“ S.Z.T.R. Nikole Tesle 6 Telefon: 022/712-767
TITEL „JOVIČIĆ“ D.O.O. Glavna 68 Telefon: 021/861-739
TUTIN „HADŽIĆ“ S.T.Z.R. Dubovo bb Telefon: 063/488-854
TRSTENIK „TRSTENIK“ A.M.K. Knjeginje Milice 79 Telefon: 037/715-416
UŽICE „FILCOM“ P.P.P.U. D.O.O. Omladinska 3 Telefon: 031/511-523
UŽICE „GP UNLIMITED“ D.O.O. Miloša Obrenovića 49 Telefon 031/561-520
VALJEVO „AUTO-CENTAR BUCA“ S.T.R.-S.Z.R. Šabački put bb Telefon: 014/287-220
VALJEVO „JAGODINA KOMERC“ D.O.O. Majora Ilića 2 Telefon: 014/221 - 992
VELIKO GRADIŠTE „KNEZ 2“ D.O.O. Požarevački put bb Telefon: 012/61-054
VELIKA PLANA AUTOELEKTRO SERVIS „STRUJA“ Šumadijska 56 Telefon: 026/522-402
VETERNIK -NOVI SAD „REMAX“ D.O.O. Novosadski put 100 telefon: 021/823-139
VRANJE „AKUMULATOR PLUS“ Karađorđeva 43 Telefon: 017/414-658
VRŠAC „AUTO-JELINIK“ S.Z.T.R. Stepe Stepanovića bb Telefon: 013/809-199
ZAJEČAR „AKUMULATOR PLUS“ D.O.O. Ivana Milutinovića 57A Telefon: 019/423-525
ZAJEČAR „UNION“ O.D. Svetozara Markovića 25/a Telefon: 019/32-705
ZEMUN „A.E.S. SERBIA“ D.O.O. Prvomajska 36 L Telefon: 011/3161-108
ZEMUN „KILER AUTO“ Tošin Bunar 63 B Telefon: 011/319-6666
ZRENJANIN „OPTIMA“ Miletićeva 85 Telefon: 023/526-489
ZRENJANIN „AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR“ D.O.O. Čarnojevićeva 1 Telefon: 023/546-610
ZRENJANIN „K II BATTERY“ S.Z.T.R. Đure Jakšića 29 Telefon: 023/528-777
SERVISI KOSOVO I METOHIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ĐAKOVICA „BESA“ Tirana 1 Telefon: 039/021-035
GNJILANE „EUROGOMA“ Abdulah Preševa 42 Telefon: 044/185-205
KOSOVSKA MITROVICA „EUROGOMA“ Faden Deljići 247 Telefon: 028/332-40
KOSOVO POLJE „EURO-DELTA“ Majke Tereze 168/4 Telefon: 044/204-526
KOSOVO POLJE „EUROGOMA“ Telefon: 038/535-151
LEŠAK „MEGA TRADE“ S.T.R. Magistralni put bb Telefon: 064/614-9304
MALEŠEVA „ARDHMERIA“ Gjergi Kastrioti bb Telefon: 044/229-402
PEĆ „EUROGOMA“ Fudbalski Stadion „Hadži Islami“ Telefon: 044/392-924
PRIZREN „EUROGOMA“ Jeronim Derada 57 Telefon: 044/455-880
10.
11.
12.
13.
14.
ORAHOVAC „AGROFER“ ORAHOVAC Telefon: 029/277-225
ŠTIMLJE „EUROGOMA“ Lipljanski put bb Telefon: 044/485-433
SUVA REKA „BOSCH“ Hajdin Beriša Telefon:044/218-420
UROŠEVAC „EUROGOMA“ Rećak bb Telefon: 044/471-780
ZVEČAN „ANA“ S.Z.T.R. Selo Sendo bb Telefon: 064/646-5020
SERVISI CRNA GORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
BAR „ELIDA ŠAHINOVIĆ“ D.O.O. Zaljevo bb Telefon: 030/340-631
BERANE „INTERTEHNA“ D.O.O. Marka Arsenijevića 10 Telefon: 051/230-260
BJELO POLJE „HELLAS - TRADE“ Industrijska bb Telefon: 050/431-504
CETINJE „EURO GUM“ D.O.O. Bajeva 146 Telefon: 033/235-036
HERCEG NOVI „AUTOFLORIDA“ D.O.O. Braće Grbića 120 Telefon 031/343-145
KOLAŠIN „AUTOMANIA“ D.O.O. Mojkovačka bb Telefon: 068/387-276
KOLAŠIN „KUJOVIĆ SERVICE“ D.O.O. Bakovići Telefon: 020/867-200
KOTOR AUTO SERVIS „GRAND PRIX“ Škaljari bb Telefon: 067/512-565
MOJKOVAC „INTERRAD“ D.O.O. Mališa Damjanovića bb 050/470-112
NIKŠIĆ „MILO CICOVIĆ“ AUTOMOTO DRUŠTVO Hercegovački put bb Telefon: 040/201-036
PLJEVLJA „SLAVIJA COMERC“ D.O.O. Miloša Tošića 1 Telefon: 069/062-247
PODGORICA „AUTO CENTAR MLADOST“ Velimira Terzića bb Blok V Telefon: 069/680-131
PODGORICA „AUTO ZETA“ Vaka Đurovića bb Telefon: 020/272-373
RADANOVIĆI-KOTOR „TOMIČIĆ“ D.O.O. bb Telefon: 032/363-361
ROŽAJE „SATKO“ D.O.O. Mustafe Pećanina 91 Telefon: 068/228-782
ULCINJ AUTOSERVIS „ELEGANT“ Boška Strugara 52 Telefon: 030/412-309
SERVISI BOSNA I HERCEGOVINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
BANJA LUKA „SLADABONI“ D.O.O. Knjaza Miloša 3a Telefon: 051/303-460
BANJA LUKA „TUDOR“ S.Z.T.R. Milana Kranovića 19 Telefon: 051/258-640
BIHAĆ „AUTO-DRAKAR“ D.O.O. Ulica Merkeza Smailagića BB 54 Telefon: 037/310-006
BIJELJINA „MALIĆ“ S.T.R. Živojina Mišića 28 Telefon: 055/211-835
BIJELJINA „MONACO“ D.O.O. Stevana Dečanskog 76 Telefon: 055/240-231
BIJELJINA „NEŠKOVIĆ“ D.O.O. Sremska 3 Telefon: 055/227-123
BRATUNAC „BUGI“ AUTO SERVIS S.Z.R. Srebrenički odred BB Telefon: 056/411-132
BOSANSKA KRUPA „ACMA-GROUP“ D.O.O. Ljusina BB Telefon: 037/477-018
BOSANSKI BROD „STARTER“ S.T.U.R. Kralja Petra I Oslobodioca 41 Telefon: 053/610-840
BOSANSKI PETROVAC „SLOGA“ T.R. Trgovačka 35 Telefon: 038/882-553
BRČKO UTP „ISKRA-COMERC“ D.O.O. Plazuljska 6 Telefon: 049/301-333
BUGOJNO „AUTOELEKTRIČAR“ S.Z.R. Jaklić I - 71 Telefon: 030/252-228
BUŽIM „LJUBIJANKIĆ-S COMERC“ D.O.O. Pomajdan BB Telefon: 037/410-410
BUŽIM „PLESKA“ D.O.O. Generala Izeta Nanića BB Telefon: 037/410-666
CAZIN „AUTO STIL“ D.O.O. Katići BB-Ćoralići Telefon: 037/538-355
CAZIN „SANI KOMERC“ S.T.R. Stijena BB Telefon: 037/544-325
DERVENTA „AUTO-ELEKTRIČAR DAVIDOVIĆ“ S.Z.R. XVI Kraiške brigade BB Telefon: 053/333-180
DOBOJ „MINIVED“ D.O.O. Vojvode Mišića BB Telefon: 053/236-112
DONJI VAKUF „BATERY DOKTOR“ D.O.O. 14 septembar 14 Telefon: 061/187-542
DRVAR „SMS KOMERC“ D.O.O. Jole Marića BB Telefon: 034/820-245
FOČA „ČANČAR“ S.Z.T.R. Jevrejska BB Telefon: 058/221-310
GACKO“AUTOCENTAR-MV“ D.O.O. Solunskih Dobrovoljaca 13 Telefon: 059/464-270
GORAŽDE „PAUK-PROM“ D.O.O. Alije Hodžića 22 Telefon: 038/226-643
GORNJI VAKUF USKPOLJE „SIČAJA“ D.O.O. Pidriš BB Telefon: 030/495-681
GRAČANICA „AUTOELEKTRIČAR“ Z.R. Hajdarovac Branilaca kule grada 95 Telefon: 035/704-570
GRADAČAC „MIRADO“ D.O.O. Huseina Kapetana Gradaščevića BB Telefon: 035/818-233
GRADIŠKA „AUTO MLADEN“ S.T.R. Vojvode Mišića 59 Telefon: 051/815-864
GRADIŠKA „MINI-MAX COMERC“ D.O.O. Meše Selimovića 8 Telefon: 051/814-632
ILIJAŠ „AUTODIJELOVI KIKO“ S.T.R. Moševačka BB Telefon: 060/107-047
ISTOČNO SARAJEVO „GAVRIĆ KOMERC“ D.O.O. Ravnogorska 147 Telefon: 057/376-633
ISTOČNO SARAJEVO „AUTOSERVIS KOREKS“ S.Z.T.R. Vojvode Radomira Putnika 112 Telefon: 057/340-502
ISTOČNO SARAJEVO „MM“ S.Z.R. Ravnogorska 171 Telefon: 065/490-832
JABLANICA „ AUTODJELOVI DINO“ S.T.R. Pere Bilića 24 Telefon: 036/752-601
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
JAJCE „BUDEŠ“ D.O.O. Mračaj bb Telefon: 030/659-333
KALESIJA „EMOTEP“ D.O.O. Halisiska 28 Telefon: 035/631-671
KLADANJ „BALD“ D.O.O. Luke 14 Telefon: 035/621-211
KONJIC „MEDEX“ D.O.O. Šunji BB - Živašnica BB Telefon: 036/722-190
KONJIC „AUTOELEKTRIČAR I VULKANIZER FALADŽIĆ“ U.Z.R. Tušica 65 Telefon: 036/726-646
KOSTAJNICA „TAVIJA PROMET“ D.O.O. Tavija 70 Telefon: 052/663-530
KOZARSKA DUBICA „AUTOTREND“ D.O.O. Vojvode Putnika 71 Telefon: 052/418-064
LIVNO/NOVI TRAVNIK „TDIZEL“ D.O.O. Brićani BB/Trenica BB Telefon: 034/202-888 i 030/795-061
LUKAVAC „EURO DAM-JAS“ D.O.O. Lukavačkih Brigada BB Telefon: 035/550-110
MATUZIĆI-DOBOJ JUG „AUTOELEKTRIČAR ČANIĆ“ Matuzići - Doboj Jug Telefon: 061/874-970
MODRIČA „MUNJA“ Z.T.R.Dositeja Obradovića BB Telefon: 053/814-102
MOSTAR „RDS PROM“ D.O.O. Bišće Polje bb Telefon: 036/576-840
MOSTAR „PLIN-KOMERC“ D.O.O. H.M.Tomića 6 Telefon: 036/341-760
MOSTAR „PRODUKCIJA“ D.O.O. Rudarska 200 A Telefon: 036/333-147
NEVESINJE „HERCEGOVINA-AUTO“ D.O.O. Rada Radovića BB Telefon: 059/601-526
NOVI GRAD „A.C. KOMERC“ D.O.O. Njegoševa BB Telefon: 052/753-370
NOVA TOPOLA „EURO POP“ D.O.O. Banjalučki put BB Telefon: 051/891-688
NOVI TRAVNIK „MERKEZ OIL“ D.O.O. Kasapovići BB Telefon: 030/525-457
NOVI TRAVNIK „ZIS“ S.O.R. Stjepana Tomaševića BB Telefon: 030/795-175
ODŽAK „SMAJIĆ“ D.O.O. Redže Porobića BB Telefon: 031/762-818
OMARSKA „AUTOOMARSKA“ D.O.O. Kozarska 242 Telefon: 052/333-118
ORAŠJE „SMAJIĆ“ D.O.O. Zaobilaznica Jug BB Telefon: 063/451-977
PALE „AUTOSERVIS S&S“ Srpskih Ratnika 209 Telefon: 057/224-336
PRIJEDOR „AUTO ŽUTI“ D.O.O. Svale bb Telefon: 052/481-538
PRIJEDOR „VUČKOVAC“ T.R. Magistralni put Prijedor-Novi Grad 1 Telefon: 052/238-397
PRNJAVOR „DION I TEHNIX“ D.O.O. Đure Jakšića 38 Telefon: 051/660-775
ROGATICA „AUTO-CENTAR“ S.Z.R. Borač I Telefon: 058/417-057
RUDO „VLADIMIR“ S.Z.T.R. Palih Srpskih Boraca 12 Telefon: 058/711-176
SANSKI MOST „AUTOELEKTRIČAR BABIĆ“ S.Z.R. Ključka 16 Telefon: 037/683-597
SANSKI MOST „SPRINT J-E“ AUTOSERVIS Naselje Vedro Polje 1 Telefon: 037/683-245
SARAJEVO „SARADIS“ D.O.O. Gornji Hotonj 1 Vogošća Telefon: 033/481-701
SARAJEVO „VESPROM“ D.O.O. Azize Šaćirbegovića 98 Telefon: 033/523-126
SARAJEVO „ESOPROM“ D.O.O. A.B.Šimića 2 Telefon: 033/636-139
SOKOLAC „MIKI“ S.T.R. Radomira Neškovića BB Telefon: 065/685-679
SRBAC „DULE KOMERC“ D.O.O. Mome Vidovića BB Telefon: 051/741-391
SREBRENIK „MIRADO“ D.O.O. Meše Selimovića 9 Telefon: 035/643-203
STOLAC „POLJOOPREMA“ S.T.R. Aladinići BB Telefon: 036/862-701
ŠAMAC „REGLER“ AUTO ELEKTRO SERVIS Cara Dušana 126 Telefon: 054/611-797
ŠIROKI BRIJEG „VINMAR“ D.O.O. Trnska Cesta 52 Telefon: 039/705-162
TESLIĆ „SUNCE DIAGNOSTIK“ AUTOSERVIS S.Z.R. Buletić BB Telefon: 053/425-190
TESLIĆ „SIGMA“ S.Z.T.R. Kraiška BB Telefon: 053/433-167
TEŠANJ „AS-NORD“ D.O.O. Rosulje BB Telefon: 032/663-259
TOMISLAV GRAD „MAJSTORA“ D.O.O. Kralja Zvonimira 79 Telefon: 034/353-610
TRAVNIK „BOSNA SANDŽAK“ D.O.O. Ulica Šehida BB Telefon:030/518-614
TREBINJE „AUTOUNION“ D.O.O. Trg Petra l 3 Telefon: 059/223-535
TUZLA „GERA“ AUTO ELEKTRIČAR Pere Ćuskića 13 Telefon: 061/135-980
TUZLA „VOLAN“ Armije BiH BB Telefon: 035/248-700
UGLJEVIK „FLORIDA“ D.O.O. Hilandarska BB Telefon: 055/771-224
VELIKA KLADUŠA „EURO-KLAS“ D.O.O. Huske Miljkovića 5 Telefon: 037/773-366
VELIKA KLADUŠA „MELKA“ T.R. Prve Muslimanske Brigade BB Telefon: 037/778-052
VELIKA KLADUŠA „SCHERM“ D.O.O. Podzvizd bb Telefon: 037/718-859
VLASENICA „UŠTIPAK“ S.Z.R. Ilije Birčanina BB Telefon: 065/415-265
ZAVIDOVIĆI „SPRING-BJ“ D.O.O. Ulica Doktora Pinkasa Banda BB Telefon: 032/879-043
ZENICA „STROG AUTO“ D.O.O. Kamberovića Čikma 6 Telefon: 032/405-010
ZENICA „TRGOKOMERC-MC“ D.O.O. Aska Borića 27 Telefon: 032/444-970
ZENICA „AUTOSCOUT“ D.O.O. Marjanovića put BB - zgrada Jabuka Telefon: 032/427-035
ZVORNIK „AUTO-SERVIS BLAGOJEVIĆ“ S.R.Karakaj BB Telefon: 056/260-270
ZVORNIK „ZO-ŽI“ D.O.O. Ćelopek BB Telefon: 056/260-525
ŽIVINICE „AUTOELEKTRIČAR“ Z.R. Magistralni put 50 Telefon: 035/772-980
Download

Uputstvo Srbija Novi Dizajn.indd