BANJALUČKE ULICE1
R. br.
1.
NDH
Kvart
2.
Brdo4
3.
Bukvaluk5
I
4.
Gradiška cesta6
I
5.
6.
Demirovića7
Đelića
7.
Erbabska8
I
I
I
8.
Žilića9
10
Zmijanje (Grab)
1945–91.
3
I
I
9.
1
Kraljevina Jugoslavija
Alihodžića2
Grab
11
I
I
10.
Karapovac
I
11.
Močila
I
12.
Novoselija desna12
I
13.
Novoselija lijeva13
I
14.
Numanovića
I
15.
Nurkića14
I
16.
Prestolonasljednikova15
17.
Redžepovića16
I
18.
Semizova17
I
Sofi Mehmedpaše
I
Brdo; Avde
Gozića
Smaje Fazlića
Smailagića
Smaje Fazlića
Močila; Alije
Alijagića
Novoselija
desna;
Sulejmana
Gazića
Jusufa
Imamovića
OD 1992.
Braće Grđić
Stefana
Dečanskog
Manastira
Gomionice
Put srpskih
branilaca
Nikolaja II
Raška
Milovana
Milovanovića
Jaše Ignjatovića
Manastira
Gomionice
Karapovac
Muhameda
Mehmedbašića
Kragujevačkih i
kraljevačkih
žrtava
Uroša Drenovića
Momčila
Nastasijevića
Adema
Bajagilovića
Muhameda
Kazaza
Pere Slijepčevića
Manjačkih
ustanika
Nadežde Petrović
Prote Vida
Kovačevića
Prazno mjesto u koloni znaĉi da je zadržan naziv iz prethodne.
Ogranak Novoselije desne na jug
3
I kvart – desna i lijeva obala Vrbasa do Halil-pašine ulice (turbeta). Podjela na kvartove zadržana je do ranih
šezdesetih godina.
4
Desno od Novoselije desne
5
Istoĉno od Suturlije
6
Od Poljoprivredne škole na sjever
7
Paralelna sa Vrbasom od pješačkog mosta do Nurkića
8
Ogranak Prestolonasljednikove na sjever
9
Južno od Tabaka
10
Paralelna sa Novoselijom lijevom na sjever
11
Preĉica Zmijanja
12
Produžetak puta Karanovac–Banjaluka
13
Niz Vrbas do Školske
14
Paralelna sa Firdusovom, uz Vrbas
15
Nastavak Školske niz Vrbas
16
Ogranak od Karađorđevog druma na sjever
17
Od Firdusove prema Vrbasu
2
19.
Sofi Mehmed-paše
I
20.
I
22.
Suturlija18
Tabaci donji19, pa
Mâslina20
Halil-pašina21
23.
Školska
I
24.
Špilja
25.
Avdagića
26.
Avde Karabegovića24
27.
Bešlagića
21.
I
II
Bezistan
II
Duška Koščice
II
22. aprila i Vase
Butozana
Ulica Patre
II
Mičurinov trg
Ne postoji
Vukova
Avde
Hercegovca
Gušića, pa
prestala da
postoji
Ne postoji
Stevana
Moljevića
II
28.
Birčaninova
Bezistan, pa
Husnije Šabića
29.
Bjelića pa
Sinđelićeva
Hakije Hadžića
30.
Vasilja Grđića27
31.
Veliki trg28
32.
Vukova ulica
II
33.
Golalića
II
34.
Gušića
II
35.
36.
Dabulhanića
Despota Stevana29
37.
Đumišića30
38.
Đure Jakšića31
18
Biskupa fra Joze
Garića
Banova
Babonjića
Arnaut-pašina
II
II
II
Muderiza
Bogdana Marića
Manjaĉkih
ustanika
Kragujevačkih i
kraljevačkih
žrtava
II
II23
Edhema
Mulabdića
Jesenjinova
Špilja, pa
Sulejmana
Gazića
Avdagića;
kasnije se
utopila u Filipa
Macure
Avde
Karabegovića
Irfana Gvožđara
I
26
Idriza Masle
I
22
25
Manjaĉkih
ustanika
Suturlija
II
Rudarska
Ahmeta
Hadžihalilovića
Đure Jakšića
Ne postoji
Simeuna Đaka
Ljupka Račića
Ne postoji
Ne postoji
Kolubarska
Karađorđeva
Sime Pandurovića
Ogranak od Karađorđevog druma, lijevo uz Suturliju
Paralelno sa Karađorđevim drumom na jug
20
Ogranak Novoselije desne nadesno
21
Ogranak od Karađorđevog druma na jug
22
Od Novoselije lijeve do mosta na Vrbasu
23
Od Halil-pašine (turbeta) do Crkvene, istoĉno od glavne ulice
24
Od Kneza Arsena na sjever do Smail-age Čengića
25
Od glavne ulice do Kastela. Zajedno sa Crkvenom oiviĉavala je Veliki trg (Pokriveni sokak i Govedarnica). U
ovoj se ulici nalazila Medresa.
26
Od glavne do Smail-age Čengića. Između Bjelića i Ćazima Muse Ćatića, uz glavnu ulicu, nalazilo se
muslimansko groblje.
27
Od glavne ulice do Gradske opštine, odnosno do Gradskog mosta. U ovoj se ulici nalazila Poreska uprava,
Sresko načelstvo, Sreski sud, Gruntovnica i Katastar.
28
Između Crkvene i Kastela
29
Od Arnaudije na sjever do rudnika Lauš
30
Ulica se produžavala od Kraljice Marije ulice na sjever, preko Pobrđa do rudnika Lauš
31
Veže Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića. U ovoj se ulici nalazila II osnovna škola.
19
Muslihudina
II
Miće
Radakovića
Imamovića, pa
prestala da
postoji
Branka Morače
II
Kozarska
Skendera
Kulenovića
II
Braće Maglajlić
Isaije Mitrovića
II
Josipa Mažara
Šoše
Braće Mažar i
majke Marije
II
Filipa Macure
39.
Ikanova
II
40.
Imamovića
II
41.
Karabaševa
42.
Karađorđev drum
43.
Klemansoova33
32
Sofi Mehmedpaše
Hasana Kjafije
Pruščaka
45.
Kraljice Marije34
(Elisabethgasse u doba
Austrougarske)
Litrića
46.
Medreska
II
Medreska
47.
Meštrovićeva35
II
48.
Milića
Ne postoji
Stambolijskog;
Zdravka Čelara
49.
Misirlića
44.
Džemaludina
Čauševića
Adema Filovića
II
II
50.
Mundžića
II
51.
52.
Mundžića
Muhurdarevića36
II
II
53.
Njegoševa
54.
Orlovački put (Tekija,
Đurđevski potok,
Đurđevska)
55.
Osmana Đikića37
56.
Plivčeva
57.
Poljokanova
58.
59.
Pusta38
Put za Vlaški brijeg39
32
Abduselama
Blekića
Nisima Baruha
A. Rankovića;
Zagrebačka
Potok (Ustanički
put); Brace
Potkonjaka
Ne postoji
Braće i sestara
Kapor
Zdravka Čelara
Srpskih vitezova
Stojana
Novakovića
Brace Ĉubrilovića
S. Milić-Jorgić
Hamzalije
Ajanovića
II
Potok (Orlovaĉki
put)
II
Atifa ef.
Bahtijarevića
II
Osmana Đikića
Kralja Nikole
II
Refika i
Muharema
Plivca
Arčibalda Rajsa
II
Bosanska
Uroša Nejakog
II
II
Avde Čardžića
Veseli brijeg
Milovana Glišića
Grofa
Draškovića
Meše Selimovića
Brace Potkonjaka
Nastavak glavne ulice od Crne kuće prema Gornjem šeheru do Halil-pašinog turbeta
Nastavljala se na Birĉaninovu i išla od Preradovića do Crkvene
34
U Kraljice Marije nalazile su se Šumska uprava i Uprava grada.
35
Meštrovićeva je išla od Ferhat-pašine, od današnje garaţe Vatrogasnog društva, pa preko Elektro fakulteta do
Grđićeve. Radi izgradnje Ministarstva za javni red i sigurnost NDH, poravnat je prostor od Vatrogasnog doma
do zgrade Gradske opštine (kasnije Studentski dom) kod Gradskog mosta. U tu svrhu izliveni su i desetak
metara duboki temelji, čiji su ostaci i danas vidljivi. Rušenju su odoljele samo mesnica Fadila Bojića (koja i
danas stoji) i poslastičarnica na uglu. Tada je i prestala da postoji ova ulica. U ovoj ulici nalazio se Đaĉki dom
"Prosvjeta", a na njenom raskršću sa Grđićevom Uboški dom (Dom viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja,
podignut 1931), Sreski sud i Sresko naĉelstvo.
36
Od Đumišića na zapad
37
Paralelna sa Đure Jakšića, veže Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića
38
Od Zmaja od Bosne do Bukića
39
Na jug do Kotorvaroške
33
60.
Smail-age Čengića40
(1878-1918. Pobrđe)
61.
Trg kralja Petra II
62.
Turčinhodžića
II
63.
Ćazima Muse Ćatića42
II
64.
Ćejvanova43
65.
Ferhat-pašina (18781918. Ferhadija)
II
66.
Halalkića
II
67.
68.
Hanište
Husedžinovića
II
II
69.
Huskića
II
70.
Čaire
II
71.
72.
73.
74.
75.
Šehalića
Šeškića
Šibalovića
Arifage Šarčevića44
Biskupa Markovića
76.
Braće Pantić
77.
Brijanova
78.
Bulevar kralja
Aleksandra46 (18781918. Kaiserstrasse;
Carski drum)
79.
Bulevar kralja Petra
80.
81.
40
Vojvode Stepe aleja47
Željeznička48
Pećine
II
Omladinska
Trg dr Ante
Pavelića
II
Trg 1. maja41
Hadžije
Skopljaka
II
Miće
Radakovića
Envera Hodže;
Fadila
Maglajlića
Augusta Cesarca
Sulje Halalkića
Slavka Rodića
Huskića;
Džabića
Ismete
Demirović
Šehalića
Ne postoji
Solunska
Bolanog Dojčina
Patrijarha
Makarija
Sokolovića
Jovana
Miloševića
Ne postoji
Tome Radulovića
Careva
Romanovih
Ne postoji
Kutuzova
Šibalovića
II
II
II
III45
III
I. G. Kovačića
Milana Radmana
III
Augusta Šenoe
III
Zdrave Korde
Poglavnika Ante
Pavelića
III
Maršala Tita
Kralja Petra I
Karađorđevića
Ante Starčevića
III
Maršala Tita
Kralja Krešimira
aleja
III
Aleja braće
Pavlić
Ne postoji
Kralja Petra I
Karađorđevića
Aleja Jovana
Dučića
Pavla Ritera
Vitezovića
Dr Osmana
Kulenovića
III
Braće Pantić
Sjeverno od ove ulice bila je ciglana gradonačelnika Banjaluke Hamzage Husedžinovića.
Danas Ulica Teodora Kolokotronisa
42
Od glavne ulice na sjever do Smail-age Čengića. Krak ove ulice, koji je išao do Bjelićeve, poslije rata je
nazvan Mešinovićevom.
43
Vrlo kratka ulica, koja je vezivala ulice Smail-age Čengića i Kraljice Marije
44
Put ka samostanu na Petrićevcu. Na početku ove ulice, tj. na mjestu gdje se ona odvajala od Kralja Petra
druma, bio je mezar Arifage Šarčevića.
45
III kvart – od Crkvene do Poljoprivredne škole, sjeverna strana glavnog druma
46
Od raskršća Štrosmajerove sa glavnom ulicom do Crne kuće (od Crne kuće prema Gornjem šeheru glavna
ulica ima naziv Karađorđev drum)
47
Od Dositejeve (nastavak Zmaj Jovine na istok) do raskršća sa Kralja Tomislava (do pruge), odakle se
nastavlja Muftijine kule
48
Nastavljala se na Slijepu, prema sjeveru do pruge i Vojvode Stepe aleje (dio Kralja Tomislava)
41
82.
Zmaj Jovina49
83.
Iržikovskog50
84.
Kneza Arsena51
85.
Kočićeva52 (Rudolfova
u doba Austrougarske)
86.
Kralja Petra drum53
87.
Mažuranićeva54
Hasana Bošnjaka
Dr Milana
Šuflaja
III
Zmaj Jovina
III
Beneševa
Save Mrkalja
Smail-age
Čengića
III
Ruzveltova;
Braće Lastrića i
Ive Mažara
Kninska i
Vojvode Momčila
Augusta
Harambašića
III
Petra Kočića
Kralja Zvonimira
III
III
Augusta Šenoe,
pa Nikole Zadra
88.
Majora Bajalovića55
89.
Muftijine kule56
90.
Nikole Pašića57
(Bahnhofstrasse;
Kolodvorska u doba
Austrougarske)
91.
Nikole Tesle
92.
Nova ulica58
III
93.
Paprikovac59
III
94.
Petra Pecije Petrovića60
95.
Petrićevac61
49
III
Mladena
Stojanovića
Mažuranićeva
Petra
Preradovića
III
Njegoševa
Marina Držića i
Njegoševa
Kvaternikova
III
Vladimira
Nazora
Milana Tepića
Vjekoslava
Klaića
III
Nikole Tesle
Dr Krunoslava
Draganovića
Slobodana
Kokanovića
Paprikovac;
Otokara
Keršovanija
III
Branka
Radičevića
III
Petrićevački put
Jovana Raškovića
Branka
Radičevića, Ive
Andrića i
Maksima Gorkog
Marije Dimić
Od Avde Karabegovića do Higijenskog zavoda (raskršće sa Brijanovom i Dositejevom), odakle se nastavlja
Vojvode Stepe aleja. I danas je to Zmaj Jovina ulica, s tim što je znatno skraćena nakon nadsvođavanja Crkvene
(sredinom 60-tih) i izgradnje Bulevara cara Dušana (ranije Bulevar Revolucije)
50
Od Tesline do Vojvode Stepe aleje na sjever. Ponegdje je zapisano da se ulica zove Sudska, po sudu koji se
sve do zemljotresa 1969. nalazio na mjestu današnje zgrade Zavoda za zapošljavanje i Medicinskog fakulteta.
51
Ulica je išla od "Crne kuće" do željezniĉke stanice, odnosno do Pašićeve, presijecajući ulice Avde
Karabegovića, Njegoševu, Kraljice Marije i Cara Nikolaja. Može se reći da je obuhvatala današnju Kninsku
(Braće Lastrića) i Vojvode Momčila. U ovoj ulici su bile Zemaljska i Založna banka i Ženska zanatska škola.
52
U doba Kraljevine Jugoslavije išla je, paralelno sa glavnom ulicom, od Zavoda sestara sv. Vinka Paulskog (do
zemljotresa 1969. Viša komercijalna škola; iza zgrade Doma armije odnosno današnje zgrade Narodne
skupštine Republike Srpske) do sefardske sinagoge (na tom je mjestu danas zgrada Crvenog krsta) i Građanske
škole.
53
Od Pozorišta, preko Bojića hana do Poljoprivredne škole. Pored same pruge (danas restoran "Mala stanica")
bila je Učiteljska škola (danas Prirodno-matematički fakultet), iza nje evangelistička crkva, a zatim, u
današnjem parku "Mladen Stojanović", Vojna bolnica.
54
Ulica je išla od Rosulja paralelno sa Biskupa Markovića i, uglavnom, do danas je zadržavala prvobitnu dužinu
55
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
56
Nastavak Vojvode Stepe aleje ka istoku, od raskršća sa Kralja Tomislava
57
Između Pašićeve i Braće Pantića nalazila se Pošta i telegraf, kao i Baždarski ured.
58
Naslanja se na Rosulje i ide ka sjeveru do Muftijine kule
59
Odvaja se od Despota Stevana i ide do Puta za Petrićevac
60
Naslanja se na Teslinu i ide na sjever do puta za Paprikovac
61
Naslanja se na Muftijine kule ka sjeveru
96.
Rosulje62
97.
Slijepa63, pa Tode
Lazarevića
98.
Hajduk Veljka64
99.
Cara Nikolaja II65
100.
101.
102.
Crnogorska (prije toga
Bećarska)66
Štrosmajerova67
Bana Milosavljevića68
(Herengasse;
Gospodska)
103.
Beglerovića70
104.
Beogradska71
105.
Branka Radičevića72
106.
Varićakova
107.
Vase Pelagića73
108.
109.
62
III
Ustaška
Ekrema
Šahinovića
Doglavnika dr
Josipa Sunarića
Keglevića
Karla Rojca
Grmečka;
Svetozara
Markovića
Kralja Petra II
III
Hajduk Veljka
Ne postoji
III
Marije Bursać
III
Ranka Šipke
III
III
Adolfa Hitlera
IV69
Svetozara
Markovića
Grčka
Sime Šolaje
Bana
Milosavljevića
Dositeja
Obradovića
IV
Matije Divkovića
Andrije Kaĉića
Miošića
IV
Beogradska
IV
Miše Stupara
Nelipićeva
IV
Varićakova;
Ante Marinića
Dr Filipa
Čondrića
IV
Vase Pelagića
Vojvode Živojina
Mišića aleja74
(Banjaluĉko polje)
Kralja Tomislava
aleja
IV
Aleja JNA
Aleja svetog Save
Vojvode Putnika75
Kralja Petra
Svaĉića
IV
Rade Ličine
Nikole Pašića
Bože Varićaka
Ulica je išla do raskršća sa Arifage Šarčevića
Od Štrosmajerove na istok do željezničke pruge u Kralja Tomislava
64
Od glavne ulice na sjever do Kneza Arsena. Ne postoji od vremena rušenja Džinića palate nakon zemljotresa.
Poslije Drugog svjetskog rata bila je najkraća banjaluĉka ulica. Na uglu Hajduk Veljkove i glavne ulice nalazila
se Prva banjalučka štedionica.
65
U ovoj su se ulici nalazile Zemaljska i Narodna banka.
66
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
67
U zgradi Našeg doma (danas Radnički univerzitet) u Štrosmajerovoj bila je IV osnovna škola. Između
Štrosmajerove i Pecije Petrovića bilo je staro katoličko groblje, prekopano prilikom izgradnje OŠ "Braća Pavlić"
(danas OŠ "Ivo Andrić").
68
Ulica od zgrade Vojne komande (danas Arhiv Republike Srpske) do Banskih dvora (nastavak Kralja Alfonsa
ka istoku do Vojvode Mišića aleje)
69
IV kvart – od Crkvene, desnom stranom glavne ulice do Poljoprivredne škole prema istoku i do Vrbasa prema
jugu
70
Od Princa Pavla do Vrbasa
71
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radičevića. Ulica je zadržala naziv, ali treba imati u vidu da je znatno
proširena i da je promijenila smjer nakon izgradnje naselja Borik. U ovoj ulici nalazila se Nahmijasova Fabrika
češljeva "Doli".
72
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
73
Spaja Princa Pavla sa Martićevom.
74
Od Pozorišta do Vrbas logora (aleja tada nije prolazila pored same današnje zgrade Arhiva Republike Srpske,
već je "ispravljena" nakon probijanja današnje Ulice Vuka Karadžića). U dnu Aleje, a prije Vrbas logora, bio je
aerodrom. Između Aleje i Branka Radičevića, na mjestu današnjeg groblja "Sv. Pantelija", bili su vojničko (uz
aleju), pravoslavno i židovsko groblje. Sa lijeve strane Aleje, u zgradi današnjeg Osnovnog suda, bio je Okružni
ured za osiguranje radnika. Sa desne strane Aleje su bili V osnovna škola (osnovana kao Srpska osnovna škola,
a poslije rata OŠ "Petar Kočić") i Ženska građanska škola (prije toga: Viša djevojačka škola).
75
Od Vojvode Živojina Mišića aleje do Poenkareove
63
110.
Vuka Karadžića76
111.
112.
Gajeva78
Grobljanska79
Gundulićeva80
(Neuegasse u doba
Austrougarske)
Daničićeva81
Dobrovoljačka
Dositejeva82
113.
114.
115.
116.
Safvet-bega
Bašagića
IV
Ive Lole Ribara77
IV
IV
Bore Stankovića
IV
Runjaninova
Frana Supila
Matije Gupca
IV
IV
IV
Jurja Križanića
Milana Kranovića
Matije Gupca
Braće Lastrića
(1945-57);
Jukićeva
Ne postoji
Bana dr Todora
Lazarevića
Kralja Alfonsa
XIII (kratko);
Veselina
Masleše85
117.
Jukićeva (Anđeoska u
doba Austrougarske)
118.
Kod Hipotekarne
banke84
Kralja Tvrtka
IV
Mirka Višnjića
119.
Kralja Alfonsa
(Herrengasse 1878–
1918)
Mile Budaka
IV
Veselina
Masleše
120.
Kralja Tomislava
Hrvoja Vukĉića
IV
121.
Kupalište86
IV
122.
Mahmut-bega Džinića
IV
Pave Radana
Slobodana
Kokanovića
Džinića
123.
Novice Cerovića87
IV
Novice Cerovića
124.
Petra Petkovića88
IV
Rudi Čajaveca
125.
126.
Petra Preradovića89
Pilanska90
IV
IV
Vuka Karadžića
127.
Poenkareova91
83
76
IV
Zrinjskog, pa
Ivana Merca
Dr Tadije
Smičiklasa
Bana Berislavića
IV
Masarikova;
Želje Barića
Jukićeva
Vojvode
Radomira Putnika
Đure Daničića
Milana Rakića
Od hotela "Palas", presijeca Gajevu, pa pored komunističkog kina "Union" (Konfekcija "Trudbenik"), Tržnice
i Gimnazije do Petra Preradovića.
77
Spaja Gajevu i Đure Daničića (pored Gradske tržnice)
78
Spaja Karadžićevu i Princa Pavla
79
Paralelna sa Vojvode Mišića alejom; od Vojvode Putnika do groblja u Boriku
80
Krak Gundulićeve od raskršća sa Princa Pavla do Vrbasa poslije rata je nazvan Brace Nemeca, a potom
SKOJ-a (danas Gavre Vučkovića).
81
Od Rebrovačkog mosta do Branka Radičevića
82
Od Gradskog parka na sjever do Vojvode Stepe. Nakon izgradnje stambene zgrade "Čajaveca" preko puta
parka, ostao je samo njen dio (danas Braće Pantić)
83
Spaja Princa Pavla sa Martićevom. U ovoj ulici je bila aškenaska bogoštovna opština. U istoj ulici, u
današnjoj zgradi Ustavnog suda (Vojni odsjek), bila je Finansijska direkcija i Mjerna kontrola.
84
Ulica projektovana od Hipotekarne banke, tj. od Bana Milosavljevića do Pelagićeve
85
Neobjašnjivo je zbog ĉega gradske vlasti tvrdoglavo izbjegavaju da ovoj ulici i formalno vrate izvorni naziv
86
Od Mahmut-bega Džinića do Vrbasa
87
Spaja Tanaska Rajića i Gundulićevu
88
Od Pelagićeve do Gundulićeve na jug. Ulica je nestala jer je spojena sa Kod Hipotekarne banke, te su nastale
Mirka Višnjića i Rudi Čajaveca (danas Vojvode Putnika, glavna saobraćajnica u Boriku)
89
Spaja Karadžićevu i Princa Pavla
90
Od glavne ceste ka jugu do kolonije na Pilani "Bosna bois" ("Bosna drvo"), iz koje se poslije rata razvilo
Preduzeće drvne industrije "Vrbas".
91
Spaja Džinićevu i Beglerovića
128.
Predgrađe92
131.
Prilaz Rebrovačkom
mostu93
Princa Pavla94
(Albrechtova u doba
Austrougarske)
Tanaska Rajića95
132.
Trg cara Dušana
133.
134.
137.
138.
Filipovića polje96
Firmanski put97
Fra Grge Martića98
(Salvator Gasse99 u
doba Austrougarske)
Frankopanska100
(Zagorčeva u doba
Austrougarske)
Hubmajerova101
Čehoslovačka102
139.
Bašagića103
129.
130.
135.
136.
140.
IV
Franje Nanuta
Prote Nikole
Kostića
IV
Jurja Križanića
Milana Kranovića
Stožernika dr
Viktora Gutića
IV
Biskupa Benlića
IV
Trg 10. travnja
IV
IV
IV
IV
Mihanovića
Braće Radić
Doglavnika
Ademage Mešića
Bukića104
Frankopanska;
Borisa Kidriča
Braće Podgornik
V
Bašagića
V
Omer ef.
Novljanina
Vilsonova106
142.
Gazanfer-pašina107
V
143.
Gornji sokak108
(Bukića sokak)
V
V
Trg srpskih
vladara
Srpska ulica
IV
IV
105
Jevrejska
Ne postoji
IV
141.
92
Đure Pucara;
Sarajevska;
Moše Pijade
Save Kovačevića
Staljinov trg;
Trg palih boraca
Knežopoljska
Braće Bukić
Vilsonova i dio
Br. i s. Kapor
Avde Čardžića
Gornji sokak;
Braće Kapor;
Gavrila Principa
Kralja Alfonsa
XIII
Uroša Predića
Prote Todora
Srdića
Braće Jugovića
Vilsonova
Milovana Glišića
Gavrila Principa
Od glavne ulice do stanice Predgrađe
Nastavak Đure Daničića u IV kvart
94
Od glavne ulice ka jugoistoku do Gundulićeve. U ovoj ulici nalazili su se Prva hrvatska štedionica i
banovinske garaže.
95
Paralelna sa obalom Vrbasa, od Poenkareove do Daničićeve. Dio grada koji oivičavaju ulice Tanaska Rajića,
Gundulićeva, Beogradska i Branka Radičevića zvao se Ciganluk. U ovoj ulici je bila klaonica.
96
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radičevića
97
Ogranak Vojvode Mišića do kolonije na Pilani
98
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve. S lijeve strane ulice, na mjestu Auto škole, bila je
garaža i automehaničarska radionica Mirka Divjaka. Sa desne strane Martićeve, do raskršća sa Pelagićevom, bili
su Samostan sestara Dragocjene Krvi Isusove, zatim Grkokatolička crkva (srušena u savezničkom
bombardovanju Banjaluke 1944) i Radnički dom (danas zgrada Saveza sindikata). Iza Radničkog doma, na
raskršću Pelagićeve i Frankopanske, stajao je Radnički azil.
99
Po nadvojvodi Francu Salvatoru
100
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve
101
Od glavne ulice ka jugoistoku i Predgrađu
102
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
103
Nastavak Zmaja od Bosne na istok do Vrbasa i mosta
104
Paralelna sa Muftije Džabića; južno veže Bukića i Fidahića
105
V kvart – od Sitara do Vlaškog brijega; "preko Vrbasa"
106
Nastavak Zmaja od Bosne do Kotorvaroške. U ovoj ulici, na mjestu današnje dvorane "Mejdan", bila je
Zanatska muška škola (poslije rata Hemijska škola).
107
Siječe Muftije Džabića, od Zmaja od Bosne do Bukića ulice
108
Od Muftije Džabića na jug do Orlovačkog puta
93
Osmana
Tankovića
Mustafe
Sabitovića
Mirka
Kovačevića
Jularac; XI
krajiške divizije
144.
Davidovića109
145.
Zmaja od Bosne110
V
146.
Jularac111
V
147.
Kotorvaroška112
V
Danka Mitrova
Vojvode Stepe
Stepanovića
148.
Masarikova113
V
Gavrila Principa,
pa prestala da
postoji
Ne postoji
149.
Mejdan114
Mehmed-paše
Sokolovića115
Mehmed-paše
Fidahića116
Muftije Džabića117
150.
151.
152.
Hamdije
Kreševljakovića
V
Krfska
Todora od Stalaća
V
Pečevijina
Mačvanska
V
Kasima Hadžića
V
Zdravka Čelara
V
Cara Lazara
Miloša Obilića
153.
Podgaj
(Karabegovića)118
V
154.
155.
Tetarića119
Ćermetana120
V
V
Nurije Pozderca
Lede
Karabegovića;
Banjaluĉkog
odreda
Braće Odić
Stevana Bulajića
156.
Firdusova121
V
Braće Alagić
Od Zmijanja
Rajka
157.
Hazma122
V
Kasima
Hercegovca
Kalemegdanska
123
158.
159.
Halilovac
Hadži-Lojina124
V
V
160.
Hadžihalilovića125
V
Fahreta Dedića
161.
Cerića126
V
Muharema
Karabegovića
109
Banjalučkog
odreda
Srđe Zlopogleđe
Sent-andrejska
Ne postoji
Patrijarha
Arsenija
Čarnojevića
Banović Strahinje
Od Kotorvaroške ka sjeveru do Halilovca
Lijevi krak od Muftije Džabića do Vrbasa
111
Put uz potok Jularac (na jug, od Kotorvaroške do Ćermetane)
112
U ovoj se ulici nalazio Uboški dom (danas Srednjoškolski dom)
113
Niz desnu obalu Vrbasa od mosta do Hadži-Lojine, tj. do Muške zanatske škole (kasnije Hemijska škola) i
konvikta "Narodne uzdanice". Počinjala je odmah iza Gradskog mosta (stepenice pored mosta su njen ostatak).
114
Nastavljala se na Đurđevsku od raskršća sa Tetarića.
115
Od Zmaja od Bosne na sjever do mosta
116
Od Masarikove južno do Gasalovog dola
117
Nastavak Firdusove do Kotorvaroške. U ovoj se ulici nalazila Državna trgovačka akademija i muslimansko
groblje.
118
Desno prema jugu od Firdusove
119
Veza Fidahića sa Kotorvaroškom
120
Veže Tetarića i Jularac i nastavlja se do puta za Vlaški brijeg
121
Produžetak od Novoselije desne niz Vrbas
122
Veže krak Đurđevske i Jularac
123
Od Vilsonove do Davidovićeve obalom Vrbasa
124
Od Masarikove do Vilsonove
125
Od Muftije Džabića na jug
126
Paralelna sa Bukića; veže Gornji sokak sa Hadžihalilovića
110
162.
Šibića sokak127
V
163.
Alibegovića129
V
127
Nastavak Zmaja od Bosne do Vrbasa
Prestala da postoji jer je ušla u sastav Mirka Kovaĉevića
129
Veže Hadžihalilovića sa Fidahića
128
Šibića sokak128
Alibegovića; M.
Delića
Starine Novaka
Download

BANJALUČKE ULICE I I I I I I I I I I I I I I I I I I