BANJALUĈKE ULICE1
1.
2.
3.
Kraljevina
Jugoslavija
Alihodţića2
Brdo4
Bukvaluk5
4.
Gradiška cesta6
I
5.
6.
7.
Demirovića7
Đelića
Erbabska8
I
I
I
8.
9.
Ţilića9
Zmijanje (Grab)10
I
I
10.
11.
Karapovac11
Moĉila
I
I
12.
Novoselija desna12
I
13.
14.
Novoselija lijeva13
Numanovića
I
I
R. br.
1
NDH
Grab
Kvart
1945–91.
I3
I
I
Brdo; Avde Gozića
Smaje Fazlića
OD 1992.
Braće GrĊić
Stefana Deĉanskog
Manastira
Gomionice
Put
srpskih
branilaca
Nikolaja II
Smailagića
Raška
Milovana
Milovanovića
Jaše Ignjatovića
Smaje Fazlića
Manastira
Gomionice
Karapovac
Moĉila;
Alije Muhameda
Alijagića
Mehmedbašića
Novoselija desna; Kragujevaĉkih
i
Sulejmana Gazića
kraljevaĉkih ţrtava
Jusufa Imamovića
Uroša Drenovića
Momĉila
Nastasijevića
Prazno mjesto u koloni znaĉi da je zadrţan naziv iz prethodne.
Ogranak Novoselije desne na jug
3
I kvart – desna i lijeva obala Vrbasa do Halil-pašine ulice (turbeta). Podjela na kvartove zadrţana je do ranih
šezdesetih godina.
4
Desno od Novoselije desne
5
Istoĉno od Suturlije
6
Od Poljoprivredne škole na sjever
7
Paralelna sa Vrbasom od pješaĉkog mosta do Nurkića
8
Ogranak Prestolonasljednikove na sjever
9
Juţno od Tabaka
10
Paralelna sa Novoselijom lijevom na sjever
11
Preĉica Zmijanja
12
Produţetak puta Karanovac – Banjaluka
13
Niz Vrbas do Školske
2
15.
Nurkića14
16.
Prestolonasljedniko
va15
Redţepovića16
Semizova17
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sofi Mehmed-paše
Suturlija18
Tabaci donji19, pa
Mâslina20
Halil-pašina21
Školska22
Špilja
25.
Avdagića
26.
Avde
Karabegovića24
Bešlagića
Birĉaninova25
27.
28.
30.
Bjelića26,
pa
SinĊelićeva
Vasilja GrĊića27
31.
32.
33.
34.
Veliki trg28
Vukova ulica
Golalića
Gušića
35.
Dabulhanića
29.
14
I
Sofi Mehmed-paše
I
Adema
Bajagilovića
Muhameda Kazaza
I
I
Bezistan, pa
Husnije Šabića
Hakije Hadţića
Biskupa fra Joze
Garića
Banova Babonjića
Manjaĉkih ustanika
Nadeţde Petrović
Prote
Vida
Kovaĉevića
Manjaĉkih ustanika
Suturlija
Jesenjinova
I
I
I
Sofi Mehmed-paše
I
I
I
II
Bogdana Marića
Manjaĉkih ustanika
Špilja,
pa Kragujevaĉkih
i
Sulejmana Gazića
kraljevaĉkih ţrtava
Avdagića; kasnije Ne postoji
se utopila u Filipa
Macure
Avde Karabegovića Simeuna Ċaka
II
II
Irfana GvoţĊara
Bezistan
II
Duška Košĉice
II
22. aprila i Vase
Butozana
Miĉurinov trg
Vukova
Avde Hercegovca
Gušića, pa prestala
da postoji
II23
Edhema Mulabdića
Pere Slijepĉevića
II
II
II
II
II
Idriza Masle
Ljupka Raĉića
Ne postoji
Ulica Patre
Ne postoji
Ne postoji
Stevana Moljevića
Ne postoji
Kolubarska
Paralelna sa Firdusovom, uz Vrbas
Nastavak Školske niz Vrbas
16
Ogranak od KaraĊorĊevog druma na sjever
17
Od Firdusove prema Vrbasu
18
Ogranak od KaraĊorĊevog druma, lijevo uz Suturliju
19
Paralelno sa KaraĊorĊevim drumom na jug
20
Ogranak Novoselije desne nadesno
21
Ogranak od KaraĊorĊevog druma na jug
22
Od Novoselije lijeve do mosta na Vrbasu
23
Od Halil-pašine (turbeta) do Crkvene, istoĉno od glavne ulice
24
Od Kneza Arsena na sjever do Smail-age Ĉengića
25
Od glavne ulice do Kastela. Zajedno sa Crkvenom oiviĉavala je Veliki trg (Pokriveni sokak i Govedarnica)
26
Od glavne do Smail-age Ĉengića. IzmeĊu Bjelića i Ćazima Muse Ćatića, uz glavnu ulicu, nalazilo se
muslimansko groblje.
27
Od glavne ulice do Gradske opštine, odnosno do Gradskog mosta
28
IzmeĊu Crkvene i Kastela
15
36.
37.
Despota Stevana29
Đumišića30
38.
Đure Jakšića31
39.
40.
Ikanova
Imamovića
41.
42.
Karabaševa
KaraĊorĊev drum32
43.
Klemansoova33
44.
45.
46.
Kraljice
Marije
(Elisabethgasse
u
doba
Austrougarske)
Litrića
Medreska
47.
48.
Meštrovićeva34
Milića
49.
50.
Misirlića
Mundţića
II
II
51.
52.
53.
Mundţića
Muhurdarevića35
Njegoševa
II
II
II
54.
Orlovaĉki
put
(Tekija, ĐurĊevski
potok, ĐurĊevska)
Osmana Đikića36
55.
29
Arnaut-pašina
II
II
Muderiza
Muslihudina
II
Hasana Kjafije
Prušĉaka
Dţemaludina
Ĉauševića
Adema Filovića
Hamzalije
Ajanovića
Potok (Orlovaĉki
put)
Atifa ef.
KaraĊorĊeva
Sime Pandurovića
II
Miće Radakovića
Imamovića,
pa Ne postoji
prestala da postoji
Branka Moraĉe
Kozarska
Skendera
Kulenovića
Braće Maglajlić
Isaije Mitrovića
II
Josipa Maţara Šoše
II
II
Filipa Macure
Medreska
II
II
Ne postoji
Stambolijskog;
Zdravka Ĉelara
II
II
Sofi Mehmed-paše
Rudarska
Ahmeta
Hadţihalilovića
Đure Jakšića
II
II
II
II
Abduselama
Blekića
Nisima Baruha
Braće Maţar
majke Marije
Braće
Kapor
i
sestara
Zdravka Ĉelara
Srpskih vitezova
Stojana
Novakovića
Brace Ĉubrilovića
S. Milić-Jorgić
Meše Selimovića
A. Rankovića;
Zagrebaĉka
Potok
(Ustaniĉki Brace Potkonjaka
put);
Brace
Potkonjaka
Osmana Đikića
Kralja Nikole
Od Arnaudije na sjever do rudnika Lauš
Ulica se produţavala od Kraljice Marije ulice na sjever, preko PobrĊa do rudnika Lauš
31
Veţe Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića
32
Nastavak glavne ulice od Crne kuće prema Gornjem šeheru do Halil-pašinog turbeta
33
Nastavljala se na Birĉaninovu i išla od Preradovića do Crkvene
34
Meštrovićeva je išla od Ferhat-pašine, od današnje garaţe Vatrogasnog društva, pa preko Elektro fakulteta do
GrĊićeve. Radi izgradnje Ministarstva za javni red i sigurnost NDH, poravnat je prostor od Vatrogasnog doma
do zgrade Gradske opštine (kasnije Studentski dom) kod Gradskog mosta. U tu svrhu izliveni su i desetak
metara duboki temelji, ĉiji su ostaci i danas vidljivi. Rušenju su odoljele samo mesnica Fadila Bojića (koja i
danas stoji) i poslastiĉarnica na uglu. Tada je i prestala da postoji ova ulica. U ovoj ulici nalazio se Đaĉki dom
“Prosvjeta“, a na njenom raskršću sa GrĊićevom Uboški dom (Dom viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja,
podignut 1931), Sreski sud i Sresko naĉelstvo.
35
Od Đumišića na zapad
36
Paralelna sa Đure Jakšića, veţe Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića
30
i
Bahtijarevića
56.
Plivĉeva
57.
58.
59.
Poljokanova
Pusta37
Put
za
Vlaški
38
brijeg
Smail-age Ĉengića
(1878-1918.
PobrĊe)
Trg kralja Petra II
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
37
Turĉinhodţića
Ćazima
Muse
Ćatića40
Ćejvanova41
Ferhat-pašina
(1878-1918.
Ferhadija)
Halalkića
Hanište
Husedţinovića
Huskića
Ĉaire
Šehalića
Šeškića
Šibalovića
Arifage Šarĉevića42
Grofa Draškovića
II
II
II
Refika i Muharema Arĉibalda Rajsa
Plivca
Bosanska
Uroša Nejakog
Avde Ĉardţića
Milovana Glišića
Veseli brijeg
Pećine
II
Omladinska
Trg dr Ante
Pavelića
II
Trg 1. maja39
II
II
Miće Radakovića
Envera
Hodţe; Solunska
Fadila Maglajlića
Augusta Cesarca
Bolanog Dojĉina
Patrijarha Makarija
Sokolovića
II
Hadţije Skopljaka
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III43
Sulje Halalkića
Slavka Rodića
Huskića; Dţabića
Ismete Demirović
Šehalića
Ne postoji
Jovana Miloševića
Ne postoji
Tome Radulovića
Careva Romanovih
Ne postoji
Kutuzova
Šibalovića
I.G. Kovaĉića
Od Zmaja od Bosne do Bukića
Na jug do Kotorvaroške
39
Danas je to Ulica Teodora Kolokotronisa
40
Od glavne ulice na sjever do Smail-age Ĉengića. Krak ove ulice, koji je išao do Bjelićeve, poslije rata je
nazvana Mešinovića.
41
Vrlo kratka ulica, koja je vezivala ulice Smail-age Ĉengića i Kraljice Marije
42
Put ka samostanu na Petrićevcu
43
III kvart – od Crkvene do Poljoprivredne škole, sjeverna strana glavnog druma
38
75.
76.
Biskupa Markovića
Braće Pantić
77.
Brijanova
78.
Bulevar
kralja
Aleksandra44 (18781918. Kaiserstrasse;
Carski drum)
Bulevar kralja Petra
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
44
Vojvode
Stepe
aleja45
Ţeljezniĉka46
Zmaj Jovina47
Irţikovskog48
Kneza Arsena49
Koĉićeva50
(Rudolfova u doba
Austrougarske)
Kralja Petra drum51
III
III
Milana Radmana
Augusta Šenoe
III
Zdrave Korde
III
Maršala Tita
Kralja
Petra
KaraĊorĊevića
Ante Starĉevića
III
Maršala Tita
Kralja Krešimira
aleja
III
Aleja braće Pavlić
Kralja
Petra
I
KaraĊorĊevića
Aleja
Jovana
Duĉića
Hasana Bošnjaka
Dr Milana Šuflaja
Smail-age Ĉengića
III
III
III
III
Ne postoji
Zmaj Jovina
Beneševa
Save Mrkalja
Ruzveltova; Braće Kninska i Vojvode
Lastrića
i
Ive Momĉila
Maţara
Petra Koĉića
Pavla Ritera
Vitezovića
Dr Osmana
Kulenovića
Poglavnika Ante
Pavelića
Augusta
Harambašića
III
Kralja Zvonimira
III
Braće Pantić
Mladena
Stojanovića
Od raskršća Štrosmajerove sa glavnom ulicom do Crne kuće (od Crne kuće prema Gornjem šeheru glavna
ulica ima naziv KaraĊorĊev drum)
45
Od Dositejeve (nastavak Zmaj Jovine na istok) do raskršća sa Kralja Tomislava (do pruge), odakle se
nastavlja Muftijine kule
46
Nastavljala se na Slijepu, prema sjeveru do pruge i Vojvode Stepe aleje (dio Kralja Tomislava)
47
Od Avde Karabegovića do Higijenskog zavoda (raskršće sa Brijanovom i Dositejevom), odakle se nastavlja
Vojvode Stepe aleja. I danas je to Zmaj Jovina ulica, s tim što je znatno skraćena nakon nadsvoĊavanja Crkvene
(sredinom 60-tih) i izgradnje Bulevara cara Dušana (ranije Bulevar Revolucije)
48
Od Tesline do Vojvode Stepe aleje na sjever. Ponegdje je zapisano da se ulica zove Sudska, po sudu koji se
sve do zemljotresa 1969. nalazio na mjestu današnje zgrade Zavoda za zapošljavanje i Medicinskog fakulteta.
49
Ulica je išla od Crne kuće do ţeljezniĉke stanice, odnosno do Pašićeve, presijecajući ulice Avde
Karabegovića, Njegoševu, Kraljice Marije i Cara Nikolaja. Moţe se reći da je obuhvatala današnju Kninsku
(Braće Lastrića) i Vojvode Momĉila.
50
Ulica je nepromijenjena do danas. U doba Kraljevine Jugoslavije išla je, paralelno sa glavnom ulicom, od
Zavoda crnih sestara (do zemljotresa 1969. Viša komercijalna škola; iza zgrade Doma armije odnosno današnje
zgrade Skupštine Republike Srpske) do aškenaske sinagoge (na tom je mjestu danas zgrada Crvenog krsta) i
GraĊanske škole.
51
Od Pozorišta, preko Bojića hana do Poljoprivredne škole
I
52
87.
88.
Maţuranićeva52
Majora Bajalovića53
89.
Muftijine kule54
90.
91.
92.
Nikole
Pašića
(Bahnhofstrasse;
Kolodvorska u doba
Austrougarske)
Nikole Tesle
Nova ulica55
93.
Paprikovac56
94.
Petra
Petrovića57
95.
96.
97.
Petrićevac58
Rosulje59
Slijepa60, pa Tode
Lazarevića
98.
Hajduk Veljka61
III
III
Maţuranićeva
Petra Preradovića
III
Njegoševa
Kvaternikova
III
Vladimira Nazora
Vjekoslava Klaića
III
III
Nikole Tesle
Slobodana
Kokanovića
Paprikovac;
Otokara
Keršovanija
Branka Radiĉevića
Augusta Šenoe, pa
Nikole Zadra
III
Pecije
Dr Krunoslava
Draganovića
III
Ustaška
III
III
III
Ekrema Šahinovića
III
Petrićevaĉki put
Karla Rojca
Grmeĉka;
Svetozara
Markovića
Hajduk Veljka
Marina Drţića
Njegoševa
Milana Tepića
Jovana Raškovića
Branka Radiĉevića,
Ive
Andrića
i
Maksima Gorkog
Marije Dimić
Kralja Petra II
Svetozara
Markovića
Ne postoji
Ulica je išla od Rosulja paralelno sa Biskupa Markovića i, uglavnom, do danas je zadrţavala prvobitnu duţinu
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
54
Nastavak Vojvode Stepe aleje ka istoku, od raskršća sa Kralja Tomislava
55
Naslanja se na Rosulje i ide ka sjeveru do Muftijine kule
56
Odvaja se od Despota Stevana i ide do Puta za Petrićevac
57
Naslanja se na Teslinu i ide na sjever do puta za Paprikovac
58
Naslanja se na Muftijine kule ka sjeveru
59
Ulica je išla do raskršća sa Arifage Šarĉevića
60
Od Štrosmajerove na istok do ţeljezniĉke pruge u Kralja Tomislava
61
Od glavne ulice na sjever do Kneza Arsena. Ne postoji od vremena rušenja Dţinića palate nakon zemljotresa.
Poslije Drugog svjetskog rata bila je najkraća banjaluĉka ulica.
53
i
99.
Cara Nikolaja II
100. Crnogorska (prije
toga Bećarska)62
101. Štrosmajerova
102. Bana
Milosavljevića63
(Herengasse;
Gospodska)
103. Beglerovića65
104. Beogradska66
105. Branka Radiĉevića67
106. Varićakova
107. Vase Pelagića68
108. Vojvode Ţivojina
Mišića
aleja69
(Banjaluĉko polje)
109. Vojvode Putnika70
110. Vuka Karadţića71
62
Doglavnika dr
Josipa Sunarića
Keglevića
Adolfa Hitlera
III
Marije Bursać
III
Ranka Šipke
III
IV64
Štrosmajerova
Sime Šolaje
IV
Dositeja
Obradovića
Beogradska
Miše Stupara
Grĉka
Bana
Milosavljevića
Matije Divkovića
Andrije Kaĉića
Miošića
Nelipićeva
IV
IV
Dr Filipa Ĉondrića
Kralja Tomislava
aleja
IV
IV
Varićakova; Ante Boţe Varićaka
Marinića
Vase Pelagića
Aleja JNA
Aleja svetog Save
Kralja Petra
Svaĉića
Safvet-bega
IV
Rade Liĉine
IV
Ive Lole Ribara72
IV
Nikole Pašića
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
Ulica od zgrade Vojne komande (danas Arhiv Republike Srpske) do Banskih dvora (nastavak Kralja Alfonsa
ka istoku do Vojvode Mišića aleje)
64
IV kvart – od Crkvene, desnom stranom glavne ulice do Poljoprivredne škole prema istoku i do Vrbasa prema
jugu
65
Od Princa Pavla do Vrbasa
66
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radiĉevića. Ulica je zadrţala naziv, ali treba imati u vidu da je znatno
proširena i da je promijenila smjer nakon izgradnje naselja Borik.
67
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
68
Spaja Princa Pavla sa Martićevom
69
Od Pozorišta do Vrbas logora (ulica tada nije prolazila pored same današnje zgrade Arhiva Republike Srpske,
već je “ispravljena“ nakon probijanja današnje Ulice Vuka Karadţića)
70
Od Vojvode Ţivojina Mišića aleje do Poenkareove
71
Od hotela “Palas“, presijeca Gajevu, pa pored komunistiĉkog kina “Union“ (Konfekcija “Trudbenik“),
Trţnice i Gimnazije do Petra Preradovića.
72
Spaja Gajevu i Đure Daniĉića (pored Gradske trţnice)
63
Bašagića
111. Gajeva73
112. Grobljanska74
113. Gundulićeva75
(Neuegasse u doba
Austrougarske)
114. Daniĉićeva76
115. Dobrovoljaĉka
116. Dositejeva77
117. Jukićeva78
(AnĊeoska u doba
Austrougarske)
118. Kod
Hipotekarne
banke79
119. Kralja Alfonsa
(Herrengasse 18781918)
120. Kralja Tomislava
121. Kupalište81
122. Mahmut-bega
Dţinića
123. Novice Cerovića82
124. Petra Petkovića83
73
IV
IV
IV
Bore Stankovića
Runjaninova
Frana Supila
Matije Gupca
IV
IV
IV
IV
Jurja Kriţanića
Kralja Tvrtka
IV
Mirka Višnjića
Mile Budaka
IV
Veselina Masleše
Hrvoja Vukĉića
IV
IV
IV
Pave Radana
Slobodana
Kokanovića
Dţinića
IV
Novice Cerovića
IV
Rudi Ĉajaveca
Zrinjskog, pa Ivana
Merca
Dr Tadije
Smiĉiklasa
Milana Kranovića
Matije Gupca
Ne postoji
Braće
Lastrića Jukićeva
(1945-57); Jukićeva
Bana dr Todora
Lazarevića
Kralja Alfonsa XIII
(kratko); Veselina
Masleše80
Vojvode Radomira
Putnika
Spaja Karadţićevu i Princa Pavla
Paralelna sa Vojvode Mišića alejom; od Vojvode Putnika do groblja u Boriku
75
Krak Gundulićeve od raskršća sa Princa Pavla do Vrbasa poslije rata je nazvan Brace Nemeca, a potom
SKOJ-a (danas Gavre Vuĉkovića).
76
Od Rebrovaĉkog mosta do Branka Radiĉevića
77
Od Gradskog parka na sjever do Vojvode Stepe. Nakon izgradnje stambene zgrade “Ĉajaveca“ preko puta
parka, ostao je samo njen dio (danas Braće Pantić)
78
Spaja Princa Pavla sa Martićevom
79
Ulica projektovana od Hipotekarne banke, tj. od Bana Milosavljevića do Pelagićeve
80
Neobjašnjivo je zbog ĉega gradske vlasti tvrdoglavo izbjegavaju da ovoj ulici i formalno vrate izvorni naziv
81
Od Mahmut-bega Dţinića do Vrbasa
82
Spaja Tanaska Rajića i Gundulićevu
83
Od Pelagićeve do Gundulićeve na jug. Ulica je nestala jer je spojena sa Kod Hipotekarne banke, te su nastale
Mirka Višnjića i Rudi Ĉajaveca (danas Vojvode Putnika, glavna saobraćajnica u Boriku)
74
125. Petra Preradovića84
126. Pilanska85
127. Poenkareova86
Vuka Karadţića
Đure Daniĉića
Milana Rakića
128. PredgraĊe87
IV
Masarikova;
Ţelje Barića
Franje Nanuta
129. Prilaz Rebrovaĉkom
mostu88
130. Princa
Pavla89
(Albrechtova u doba
Austrougarske)
131. Tanaska Rajića90
132. Trg cara Dušana
IV
Jurja Kriţanića
Stoţernika dr
Viktora Gutića
IV
Biskupa Benlića
Trg 10. travnja
IV
IV
Đure
Pucara; Jevrejska
Sarajevska; Moše
Pijade
Save Kovaĉevića
Staljinov trg; Trg Trg srpskih vladara
palih boraca,
Kneţopoljska
Ne postoji
Srpska ulica
133. Filipovića polje91
134. Firmanski put92
135. Fra Grge Martića93
(Salvator Gasse94 u
doba
Austrougarske)
136. Frankopanska95
(Zagorĉeva u doba
Austrougarske)
137. Hubmajerova96
84
Bana Berislavića
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Mihanovića
IV
Frankopanska;
Borisa Kidriĉa
IV
Braće Podgornik
Prote
Nikole
Kostića
Milana Kranovića
Kralja Alfonsa XIII
Spaja Karadţićevu i Princa Pavla
Od glavne ceste ka jugu do kolonije na Pilani
86
Spaja Dţinićevu i Beglerovića
87
Od glavne ulice do stanice PredgraĊe
88
Nastavak Đure Daniĉića u IV kvart
89
Od glavne ulice ka jugoistoku do Gundulićeve
90
Paralelna sa obalom Vrbasa, od Poenkareove do Daniĉićeve. Dio grada koji oiviĉavaju ulice Tanaska Rajića,
Gundulićeva, Beogradska i Branka Radiĉevića zvao se Ciganluk.
91
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radiĉevića
92
Ogranak Vojvode Mišića do kolonije na Pilani
93
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve
94
Po nadvojvodi Francu Salvatoru
95
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve
96
Od glavne ulice ka jugoistoku i PredgraĊu
85
138. Ĉehoslovaĉka97
139. Bašagića98
140. Bukića99
141. Vilsonova100
Braće Radić
Doglavnika
Ademage Mešića
Omer ef.
Novljanina
142. Gazanfer-pašina101
143. Gornji
sokak102
(Bukića sokak)
144. Davidovića103
145. Zmaja od Bosne104
146. Jularac105
149. Mejdan107
150. Mehmed-paše
Sokolovića108
151. Mehmed-paše
Fidahića109
152. Muftije Dţabića110
153. Podgaj
(Karabegovića)111
97
V
V
V
Zdravka Ĉelara
V
V
Nurije Pozderca
Miloša Obilića
Lede
Banjaluĉkog odreda
Karabegovića;
Banjaluĉkog odreda
V
V
V
V
Osmana Tankovića
147. Kotorvaroška
148. Masarikova106
Uroša Predića
Prote
Todora
Srdića
Braće Bukić
Braće Jugovića
Vilsonova i dio Br. Vilsonova
i s. Kapor
Avde Ĉardţića
Milovana Glišića
Gornji
sokak; Gavrila Principa
Braće
Kapor;
Gavrila Principa
Mustafe Sabitovića Maĉvanska
Mirka Kovaĉevića
Jularac; XI krajiške Krfska
divizije
Danka Mitrova
Vojvode
Stepe
Stepanovića
Gavrila Principa, pa Ne postoji
prestala da postoji
Todora od Stalaća
Kasima Hadţića
Cara Lazara
IV
V
V
V
V
V
Hamdije
Kreševljakovića
Peĉevijina
V
Bašagića
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
Nastavak Zmaja od Bosne na istok do Vrbasa i mosta
99
Paralelna sa Muftije Dţabića; juţno veţe Bukića i Fidahića
100
Nastavak Zmaja od Bosne do Kotorvaroške
101
Sijeĉe Muftije Dţabića, od Zmaja od Bosne do Bukića ulice
102
Od Muftije Dţabića na jug do Orlovaĉkog puta
103
Od Kotorvaroške ka sjeveru do Halilovca
104
Lijevi krak od Muftije Dţabića do Vrbasa
105
Put uz potok Jularac (na jug, od Kotorvaroške do Ćermetane)
106
Niz desnu obalu Vrbasa od mosta do Hadţi-Lojine, tj. do Muške zanatske škole (kasnije Hemijska škola) i
konvikta “Narodne uzdanice“. Poĉinjala je odmah iza Gradskog mosta (stepenice pored mosta su njen ostatak).
107
Nastavljala se na ĐurĊevsku od raskršća sa Tetarića.
108
Od Zmaja od Bosne na sjever do mosta
109
Od Masarikove juţno do Gasalovog dola
110
Nastavak Firdusove do Kotorvaroške
111
Desno prema jugu od Firdusove
98
154.
155.
156.
157.
Tetarića112
Ćermetana113
Firdusova114
Hazma115
V
V
V
V
158. Halilovac116
159. Hadţi Lojina117
160. Hadţihalilovića118
V
V
V
161. Cerića119
V
162. Šibića sokak120
163. Alibegovića122
112
V
V123
Veza Fidahića sa Kotorvaroškom
Veţe Tetarića i Jularac i nastavlja se do puta za Vlaški brijeg
114
Produţetak od Novoselije desne niz Vrbas
115
Veţe krak ĐurĊevske i Jularac
116
Od Vilsonove do Davidovićeve obalom Vrbasa
117
Od Masarikove do Vilsonove
118
Od Muftije Dţabića na jug
119
Paralelna sa Bukića; veţe Gornji sokak sa Hadţihalilovića
120
Nastavak Zmaja od Bosne do Vrbasa
121
Prestala da postoji jer je ušla u sastav Mirka Kovaĉevića
122
Veţe Hadţihalilovića sa Fidahića
123
V kvart – od Sitara do Vlaškog brijega; “preko Vrbasa“
113
Braće Odić
Stevana Bulajića
Braće Alagić
Kasima
Hercegovca
Fahreta Dedića
SrĊe ZlopogleĊe
Od Zmijanja Rajka
Kalemegdanska
Sent-andrejska
Ne postoji
Patrijarha Arsenija
Ĉarnojevića
Banović Strahinje
Muharema
Karabegovića
Šibića sokak121
Alibegovića;
M. Starine Novaka
Delića
Download

BANJALUĈKE ULICE1 R. br. Kraljevina Jugoslavija NDH Kvart