IZVORI I LITERATURA
ARHIVI
Arhiv Biskupskog ordinarijata u Mostaru (ABOM)
Arhiv Bosne i Hercegovine (ABH)
Arhiv Franjevaĉkog provincijalata u Sarajevu (AFPS)
Arhiv Franjevaĉkog samostana u Jajcu (AFSJ)
Arhiv Franjevaĉkog samostana u Kreševu (AFSK)
Arhiv Franjevaĉkog samostana u Visokom (AFSV)
Arhiv Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu, Zbirka nacrta i planova
(AGZZSKS)
Arhiv Hercegovine u Mostaru (AH)
Arhiv Ordinarijata Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu (AOVN)
Arhivi rimokatoliĉkih ţupnih ureda u Bijelom Brdu, Ceru, Lukavcu, Obrima, Olovu, Osovi, sv.
Josipa u Sarajevu, Sivši, Stupu, sv. Josipa u Zenici (AŢU)
Arhiv Zavoda za prostorni razvoj grada Sarajeva (AZPRGS)
Arhiv Zemaljskog muzeja u Sarajevu (AZMS)
Istorijski arhiv u Kotoru (IAK)
Istorijski arhiv u Sarajevu (IAS)
Muzej grada Sarajeva, Specijalne zbirke (MGS)
Univerzitetska biblioteka u Sarajevu, Specijalna zbirka (UBS)
OBJAVLJENA GRAĐA
Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, … 1911, Zagreb 1906, … 1912.
Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, redaktor Risto
Besarović, Sarajevo 1968.
Nauĉne ustanove u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, sabrao i uredio dr
Hamdija Kapidţić, Sarajevo 1973.
Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu 1881, … 1918, Sarajevo 1881, … 1918.
Bosnischer Bote 1898, … 1918, Sarajevo 1898, … 1918.
NOVINE I ĈASOPISI
Allgemeine Bauzeitung, Wien
Bosanska Vila, Sarajevo
Bosansko-hercegovaĉke novine, Sarajevo
Bosansko-hercegovaĉki istoĉnik, Sarajevo
Bosnische Post, Sarajevo
Der Architekt, Wien
Der Bautechniker, Wien
Franjevaĉki vijesnik, Sarajevo
Glasnik bosanskih i hercegovaĉkih Franjevaca, Sarajevo
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo
Jadranska straţa, Split
Jahresbericht des Hansen-Klub in Wien, Wien
233
Jahresbericht des Technischen Klub in Sarajevo, Sarajevo
Jevrejski ţivot, Sarajevo
Jugoslovenski list, Sarajevo
Jutarnji list, Sarajevo
Katoliĉki tjednik, Sarajevo
Nada, Sarajevo
Sarajevski list, Sarajevo
Sarajevski novi list, Sarajevo
Serafinski perivoj, Sarajevo
Tehniĉki list, Zagreb
Veĉernji sarajevski list, Sarajevo
Zeitschrift des österr. Ingenieur und Architekten Vereines, Wien
Wiener Bauindustrie-Zeitung, Wien
LITERATURA
Al-Madhi, Sallama, Einfluss der isclamischen Architektur auf die wiener Bauten im 19.
Jahrhundert, Wien 1973, neobjavljena disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu
Univerziteta u Beĉu kod prof. Renate Wagner-Rieger
Babić, Petar; Mato Zovkić (urednici) Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću,
priredili, Sarajevo 1986.
Baubeschreibung des bosnisch.-herzeg. Landesspitales in Sarajevo, Wien 1898.
Bau-Ordnung für Sarajevo vom 14. Mai 1880., Wien 1881.
Bećirbegović, Madţida, Prosvjetni objekti islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
1974.
Bejtić, Alija, Rudo i rudski kraj kroz vijekove; u Rudo. Spomenica povodom 30-godišnjice Prve
proleterske brigade, Rudo 1971.
Bejtić, Alija, Ulice i trgovi Sarajeva, Sarajevo 1973.
Benevolo, Leonardo, Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, München 1964.
Benković, Ambrozije, Gorice u Posavini 1869-1969, Gorice 1968.
Bericht der evangelischer Kirchengemeinde A. u. H. C. in Sarajevo (Bosnien), Sarajevo 1906.
Besarović, Risto, Iz kulturnog ţivota u Sarajevu pod austrougarskom upravom, Sarajevo 1974.
Blaţević, Franjo, Crkva sv. Ante Padovanskog u Sarajevu, Sarajevo 1917.
Bogićević, Vojislav, Istorija razvitka osnovnih škola u Bosni i Herecgovini od 1463-1918,
Sarajevo 1985.
Bogićević, Vojislav, Stanje srpsko-pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovine od okupacije
1878.g. do poĉetka borbe za versko-prosvetnu autonomiju 1896.g., u Spomenica povodom
osamdesetgodišnjice okupacije Bosne i Hercegovine (1878-1958), pedesetgodišnjice
aneksije (1908-1958) i četrdesetgodišnjice oslobođenja i ujedinjenja (1918-1958),
Beograd 1959, 50-67.
Boroević, Svetozar, Durch Bosnien. Illustrirter Führer auf der k.k. Bosna-Bahn und der
bosnisch-hercegovinischen Staatsbahn Doboj-Siminhan, Wien 1887.
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izloţbi u Budimpešti godine 1896, Izdanje Izloţbenog ureda
bos.-herc. zemaljske vlade.
Boţić, Josip, Uspomena rimokatoličke ţupske crkve Pohoda Bl. Dj. Marije u Banjoj Luci od
1893, Senj 1893.
234
Boţović, Bogdan, Arhitektura i prostor Banje Ilidţe austrougarskog perioda, Sarajevo 1987,
neobjavljena disertacija odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Breicha, Otto; Gerhard Fritsch, Finale und Auftakt. Wien 1898-1914, Salzburg 1964.
Bulić, Branko, Javne zgrade u Sarajevu iz vremena austro-ugarske uprave, Sarajevo 1969,
neobjavljeni habilaticioni rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu.
Cvitanović, ĐurĊica, Arhitekt Kuno Waidmann, Zagreb 1969.
Ĉ. (Ĉelić), Dţ. (Dţemal), Parţik (Pařik) Karlo, Enciklopedija likovnih umjetnosti 3, Zagreb 1964,
635.
Ĉ. (Ĉelić), Dţ. (Dţemal), Parţik (Pařik) Karlo, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, Zagreb
1987, 535.
Das Sanitätswesen in Bosnien und der Hercegovina 1878-1901, Sarajevo 1903.
Dobronić, Lelja, Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova, Zagreb 1983.
Dobronić, Lelja, Zaboravljeni zagrebački graditelji, Zagreb 1962.
Döhmer, Klaus, “In welchem Style sollen wir bauen?”. Architekturtheorie zwischen Klassizismus
und Jugendstil, München 1976.
Dţaja, Miroslav, Sa kupreške visoravni, Otinovci-Kupres 1970.
Đurić-Zamolo, dr Divna, Graditelji Beograda 1815-1914, Beograd 1980.
Eggert, Klaus, Der Wohnbau der wiener Ringstrasse im Historismus 1855-1896, Wiesbaden
1976.
Finci, Jahiel, Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva, Sarajevo 1962.
Fišić, Ladislav, Korijeni i ţivot, Visoko 1978.
Franjevačka klasična gimnazija u Visokom 1882-1982, Visoko 1983.
Gavranović, Berislav, Dolazak trapista u Delibašino Selo kod Banje Luke i njihova djelatnost,
Banja Luka 1964.
Gavranović, Berislav, Povijest franjevačkog samostana Petrićevac i franjevačkih ţupa u Bos.
Krajini, Sarajevo 1959.
Gavranović, dr fra Berislav, Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini
1881.g., Beograd 1935.
Geist, Johann Friedrich, Passagen, ein Bautyp des 19. Jahrhunderts, München 1969.
Germann, Georg, Neugotik, Stuttgart 1974.
Glück, H.; E. Diez, Die Kunst des Islam, Berlin 1925.
Gotovac, Vedrana, Sinagoge u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1987.
Grabrijan, Dušan, Plečnik in njegova šola, Maribor 1968.
GrĊić, Risto, Borba za crkveno-školsku autonomiju u Bosni i Hercegovini, u Spomenica
povodom osamdesetgodišnjice okupacije Bosne i Hercegovine (1878-1958),
pedestegodišnjice aneksije (1908-1958) i četrdesetgodišnjice oslobođenja i ujedinjenja
(1918-1958), Beograd 1959, 92-98.
Hammer-Schenk, H., Ästhetische und politische Funktionen historisiender Baustile im
Synagogenbau des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Krit. Ber., 3, 1975, H. 2/3, 12-23.
Hauotman, Ferdo, Uloga Zajedniĉkog ministrstva finansija u formiranju austrougarske politike
prema Albaniji uoĉi kretske krize, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu IV, 1966-67,
Sarajevo 1967, 35-45.
Hitchcock, Henry-Russel, Architecture Nineteenth and Twentieth Centuries, Harmondsworth
1958.
Hoffman, Hans Christoph, Die Theaterbauten von Fellner und Helmer, München 1966.
235
Hrasnica, Mehmed, Arhitekt Josip Pospišil i njegovo djelo, Radio Sarajevo – Treći program, 60,
april-septembar 1988, Sarajevo 1988, 430-462.
Hrasnica, Mehmed, Ţivot i djelo arhitekte Josipa Pospišila, Sarajevo 1982, neobjavljena
disertacija.
Ippen, Theodor A., Skutari und die nordalbanische Küstenebene, Sarajevo 1907.
Jovanović, Miodrag, Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba, Beograd-Kragujevac
1987.
Jovanović, Miodrag, Teofil Hanzen, “hanzenatika” i Hanzenovi srpski uĉenici, Zbornik za
likovne umetnosti, 21, Novi Sad 1985, 235-258.
Joţe Plečnik. Architecte, katalog izloţbe odrţane u Galerie du CCI od 12.III-26.V 1986, Paris
1986.
Juzbašić, Dţevad, Izgradnja ţeljeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od
okupacije do kraja Kállayeve ere, Sarajevo 1974.
Kapidţić, Hamdija, Pripreme za austrougarsko prodiranje u albansko etniĉko podruĉje iz
Novopazarskog Sandţaka, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu VI, 1970-71, Sarajevo
1971.
Kellner, Johann, Baukunst. Bosnien und Hercegovina. Die österreichisch-ungarische Nonarchie
in Wort und Bild, Wien 1901, 417-433.
Koepf, Hans, Bauhütte und Historismus, Dargestellt am Bau von Ferstels Votivkirche, Wr.
Gesch. bll., 34, 1979, 108-112.
Kraljaĉić, Tomislav, Kalajev reţim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), Sarajevo 1987.
Kreševljaković, Hamdija, Hamami (javna kupatila) u Bosni i Hercegovini 1462-1916, Beograd
1937.
Kreševljaković, Hamdija, Sarajevo za vrijeme austrougarske uprave (1878-1918), Sarajevo
1969.
Kronbichler-Skacha, Susanne, Architektur, Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs, 1, Wien 1984.
Kruševac, Todor, Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878-1918, Sarajevo 1960.
Krzović, mr Ibrahim, Arhitektura Bosne i Hercegovine 1878-1918, katalog izloţbe odrţane u
Umjetniĉkoj galeriji Bosne i Hercegovine u februaru-martu 1987, Sarajevo 1987.
Krzović, Ibrahim, Secesija u arhitekturi Bosne i Hercegovine, neobjavljena disertacija odbranjena
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988.g.
Kunsthistorische Arbeitgruppe “GeVAG”, Wiener Fassaden des 19. Jahrhunderts, Wien-KölnGraz 1976.
Kurto, Nedţad, Arhitekt Karlo Pařik (1857-1942), Radio Sarajevo – Treći program, 60, aprilseptembar 1988, Sarajevo 1988, 391-408.
Kurto, Nedţad, Arhitektura secesije u Sarajevu, neobjavljena disertacija odbranjena na
Arhitektonskom fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu.
Lopašić, Radoslav, Bihać i bihaćka krajina, Zagreb 1943.
Ljevar, Ankica, Sto godina Franjevačkog samostana na Petrićevcu, Banja Luka 1973.
Madţar, dr Boţo, Sto godina vladine zgrade u Sarajevu (1885-1985), Glasnik društva arhivskih
radnika Bosne i Hercegovine, 25, Sarajevo 1985, 249-255.
Manević, Zoran, Novija srpska arhitektura, u Srpska arhitektura 1900-1970, katalogu izloţbe,
mart-april 1972, Beograd 1972, 7-38.
Martinović, Dušan; Uroš Martinović, Spomenici arhitekture, Cetinje 1980.
Maruševski, Olga, Iso Kršnjavi kao graditelj, Zagreb 1986.
Matić, fra Bernardin, Gospa olovska, Olovo-Sarajevo 1980.
Mazalić, Đoko, Tri slike iz Osove, Naše starine VIII, Sarajevo 1962, 163-166.
236
Nesterović, Nikola, Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća, Beograd 1972.
Opći šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji – cerkev v Jugolsaviji 1974, Zagreb 1975.
Papić, Mitar, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918),
Sarajevo 1972.
Pařik, Karl, Das Landesmuseum in Sarajevo, Allgemeine Bauzeitung, Wien 1918, 39-43.
Pařik, Karl, Die Scheriatsrichterschule in Sarajevo, Allgemeine Bauzeitung, Wien 1917, 51-52.
Pařik, Karl, Gebaude für die bosnisch-hercegovinische Volks-Actienbank in Sarajevo, Der
Architekt, Wien, 1898, 52.
Pařik, Karl, Zemaljski muzej u Sarajevu, Glasnik Zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu,
Sarajevo 1914, 35-42.
Pevsner, Nikolaus, Some Architectural Writers of the Nineteenth Century, Oxford 1972.
Planner-Steiner, Urlike; Klaus Eggart, Friedrich von Schmidt – Gottfried Semper, Carl von
Hasenauer, Wiesbaden 1978.
Pranjić, Pero, Sadašnje stanje ţupe i svetišta, u Komušina i Kondţilo, Komušina 1981, 165-172.
Shorske, Carl E., Fin-de Siecle Vienna. Politics and Culture, New York 1980.
Spasojević, Borislav, Arhitektura austrougarskih stambenih palata u Sarajevu, Sarajevo 1988.
Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu 1566-1966, Sarajevo 1966.
Spomenica Franjevačke klasične gimnazije u Visokom 1882-1932, Beograd 1932.
Spomenica prigodom 50-godišnjeg opstanka jevrejske vjeroispovjedne općine aškenaskog obreda
u sarajevu, Sarajevo 1930.
Spomenica prigodom proslave 40-godišnjice opstanka drţavne Tehničke škole u Sarajevu 18891929, Sarajevo 1929.
Spomenica Prve gimnazije u Sarajevu izdana prilikom proslave 50-godišnjice, Sarajevo 1929.
Spomenica u proslavu 50-godišnjeg opstanka Zemaljskog muzeja Kraljevine Jugoslavije u
Sarajevu 1888-1938, Sarajevo 1938.
Spomenica Vrhbosanska 1882-1932, Sarajevo 1932.
Srpska pravoslavna hercegovačko-zahumska mitropolija pri kraju 1900.g., Mostar 1902.
Stari franjevački samostani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1984.
Stix, Edmund, Das Bauwesen, in Bosnien und der Hercegovina von Beginn der Occupation
durch die österr.-Monarchie bis in das Jahr 1887, Wien 1887.
Strukić, I., Crtice franjevačke provincije, Mostar 1977.
Šematizam hercegovačke franjevačke provincije, Mostar 1977.
Škalamera, Ţeljko, Obnova “srpskog stila” u arhitekturi, Zbornik za likovne umetnosti, 5, Novi
Sad 1969, 191-236.
Truhelka, Ćiro, Uspomene jednog pionira, Zagreb 1942.
Vancaš, Josip, O kazalištima u drţavi Srba, Hrvata i Slovenaca, Novosti, Zagreb, 29, 29. sijeĉnja
1929, 7; Isto, 30, 30. sijeĉnja 1929, 9.
Villadsen, Villads, Studien über den byzantischen Einflus auf die europäische Architektur des 19.
Jahrhunderts, Hafnia, Kopenhagen 1978, 43-77.
Wagner, Walter, Die Geschichte der Akademie der Bildenden Kunste in Wien, Wien 1967.
Wagner-Rieger, Renate, Der Architekt Theophil Hansen, Anzeiger d. österr. Akad. d.
Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 114, 1977, 260-276.
Wagner-Rieger, Renate, Der Historismus in der wiener Architektur des 19. Jahrhunderts, Alte
und moderne Kunst, 13, 1968, H. 100, 2-15.
Wagner-Rieger, Renate, Der Stilpluralismus um 1900, Alte und moderne Kunst, 23, 1978, H.
160/161, 42-45.
237
Wagner-Rieger, Renate, Die Wiener Ringstrasse – Bild einer Epoche, Das Kunstwerk im Bild,
Wien-Köln-Graz 1969.
Wagner-Rieger, Renate, Eduard van der Nüll – August Sicard von Sicardsburg, Tausend Jahre
Österreich, Bd. 2, 289-293.
Wagner-Rieger, Renate, Gottfried Semper – Karl Hasenauer, Tausend Jahre Österreich, Bd. 2,
302-310.
Wagner-Rieger, Renate, Heinrich von Ferstel – Rudolf von Eitelberger, Tausend Jahre
Österreich, Bd. 2, 298-302.
Wagner-Rieger, Renate; Mara Reissberger, Theophil von Hansen, Wiesbaden 1980.
Wagner-Rieger, Renate, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert, Wien 1970.
Wibiral, Norbert; Renata Mikula, Heinrich von Ferstel, Wiesbaden 1974.
Zabeo, Kamilo, Travnička spomenica, Sarajevo 1932.
Zirdum, dr Andrija; dr Marko Karamatić, dr Vjeko-Boţo Jarak, Plehan, Plehan 1987.
Zloušić, Ljudevit, Prošlost i obnavljanje olovskog prošteništa, Zagreb 1933.
238
Download

izvori i literatura - Arhitekt Karlo Paržik