2013|04
aktuálne | 3
zo života TVS | 8
Ako prebiehajú
rekonštrukcie ČOV
IV. Cyklo výstup
zamestnancov TVS na Inovec
z domácej kuchyne | 9
Oddelenie kontrolingu
obsah
Pozvánky:
editoriál
Mikuláš v TVS
2
Výstava Vinum Laugaricio – 9. ročník medzinárodnej
výstavy vína, vody a destilátov, 28. -29. 11. 2013
2
Editoriál:
2
Aktuálne:
Ako prebiehajú rekonštrukcie ČOV
30. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti
vodárenských pracovníkov, T. Teplice
3
TVS na cestách:
Školenie GDF University
6
Hydrobiologický kurz vo VÚVH, Bratislava
6
Zasadnutie komisie BOZP a PO SOVAK,
Moravské Boskovice
6
Medzinárodná Enigma Olympiáda, Praha
6
Technická komisia Distribution, Barcelona, Španielsko
6
Obec z regiónu:
Beckov
7
Zo života TVS:
IV. Cyklo výstup zamestnancov TVS na Inovec
8
Spustenie kampane – „Kontrola likvidácie
žumpových vôd“.
8
Nadácia TVS a priebeh 6. ročníka projektu
„Daj si vodu z vodovodu“
9
Z domácej kuchyne: Oddelenie kontrolingu
Personálna rubrika: Noví zamestnanci
Zábava:
aktuálne
4
9
10
Pracovné jubileá zamestnancov
10
Hádaj kto som?
10
Kvíz: téma oddelenie kontrolingu
10
Recepty: Dvojfarebné špiráliky z lineckého cesta
11
Famózny MEDOVO-ORECHOVÝ koláčik
11
Milí kolegovia,
Ako prebiehajú rekonštrukcie ČOV-iek
Čarokrásna a farebná jeseň nám zaklopala na dvere a nám nezostáva nič iné,
len si nostalgicky zaspomínať na teplé
slnečné dovolenkové dni plné oddychu.
Po dlhých rokoch príprav sa 7.5.2013 poklepával základný kameň na
projekte „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou
v Trenčianskom regióne“. Je z viac ako 80 % spolufinancovaný z prostriedkov
európskej únie a na jeho realizáciu bolo vyčlenených takmer 60 mil. EUR.
Čas tak rýchlo plynie, že sa ani nenazdáme a máme tu najkrajšie sviatky
roka, Vianoce.
Trenčianskemu regiónu prinesie
rekonštrukciu existujúcich ČOV Trenčín ľavý breh, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčianske Stankovce a Trenčianska
Teplá, zabezpečí sa odkanalizovanie
obce Omšenie a Zamarovce, vybuduje sa kanalizácia pre aglomeráciu
obcí Chocholná - Velčice, Adamovské
Kochanovce, Melčice – Lieskové a Ivanovce s napojením na novú ČOV v
Ivanovciach. V rámci zásobovania pitnou vodou bude dobudovaný verejný
vodovod v obciach Podolie, Pobedím
a Očkov.
Nech je pre vás nový rok rokom šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných
úspechov, dobrých vzťahov, nových ideálov a rokom splnených prianí.
Prajem vám úspešný štart do nového
roka 2014
S pozdravom vaša piárka Bea
Pozývame vás:
Halóóó, halóóó! Aj tento rok zavíta do Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Mikuláš s batohom plným prekvapení pre detičky našich zamestnancov.
Tradične sa stretneme, dňa 6. decembra 2013 (piatok) o 15,00 hod v TVS, a.s., zasadačka 1. poschodie. Teší sa na vás Bea & Miky!
Na úvodnom pracovnom stretnutí
sa okrem zástupcov TVS a.s., zúčastnili
aj zástupcovia investora TVK a.s., externého stavebného dozoru a víťaznej firmy Combin Banská Štiavnica a.s., ktorá bude celú stavbu zastrešovať. Ešte
pred samotným rozbehom prác bolo
treba doriešiť množstvo ďalších administratívnych povolení, oficiálnych a
neoficiálnych dohôd ako aj projektových podkladov, ktoré budú postupne
doplňované.
Nakoniec po úvodných „pôrodných
bolestiach“ sa dňa 1.8.2013 na ČOV
Nové Mesto nad Váhom začali stavebné práce demoláciou dosadzovacej nádrže. Nasledovalo búranie usadzovacej
nádrže, plynojemu a kalových polí,
na ktorých mieste bude v budúcnosti
stáť aktivácia s novými dosadzovacími
nádržami. V krátkom slede boli započaté aj výkopové práce až po hladinu
podzemnej vody. Tá sa najskôr musela
pomocou drenáží odviesť do studní,
odkiaľ je prečerpávaná. Po dosiahnutí
základovej škáry mohla začať betonáž.
V súčasnosti prebiehajú armovacie a
betonárske práce na dnách resp. ste-
nách budúcich nádrží. Do konca roka
by mal byť odovzdaný do dočasného
užívania nový plynojem.
S dvojtýždenným oneskorením boli
zahájené práce aj na ČOV Trenčín ĽB.
Prácam predchádzala rekonštrukcia
časti prvého poschodia administratívnej budovy ČOV, v ktorej sa nachádzajú
dočasne priestory stavebníka. Práce
boli zahájené demoláciami objektov
spalovne zhrabkov, časť kalových polí,
dosadzovacia nádrž, biofilter a klapkový domček na povodňovom odtoku. Výkopové práce v mieste kalových
polí dnes dosahujú niveletu základovej
škáry budúcej obehovej aktivácie, ktorá je pripravená na betonáž.
Z pohľadu TVS a.s. je dôležité najmä
zabezpečenie plynulej prevádzky ČOV
počas realizácie projektu. Zrušené stavebné a technologické celky je potrebné operatívne nahrádzať dočasnými
objektmi, ktoré zásadnými spôsobom
neznížia čistiaci efekt. Vďaka znalostiam prevádzky a prispôsobeniu sa na
zmenené pracovné podmienky prebiehajú rekonštrukcie ČOV v zásade bez
väčších problémov.
Ing. Richard Hartmann
28. - 29. november 2013 – Výstava VINUM LAUGARICIO - 9. ročník medzinárodnej výstavy vína, vody a destilátov, ktorá sa bude konať v areáli výstaviska EXPO
CENTER, a.s., Trenčín.
Všetky akcie budú zverejnené na INTRANETE, na nástenkách a prostredníctvom Vašich nadriadených. Tešíme sa na Vás!
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
|2
2013|04
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel. : 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - BEA, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievatelia: Ing. Iveta Arpášová, Ing. Stanislav Slušný,
Ing. Ladislav Hanzen, Eva Švecová, Ing. Richard Hartmann, Ing. Róbert Rezníček, Ing. Ján Vavro Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín.
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk
3|
novinky
30. ročník celoslovenskej súťaže
zručnosti vodárenských pracovníkov
Súťaž slávnostne otvorili: minister životného prostredia Ing. Peter Žiga, PhD.,
ktorý ocenil dlhodobú tradíciu tohto vodárenského sviatku, Ing. Jozef Tarič - prezident Asociácie vodárenských spoločností, Ing. Denisa Beníčková – generálna
riaditeľka TVS, a.s., PhDr. Štefan Škultéty
– primátor mesta Tr. Teplice a Ing. Lýdia
Bekerová – predsedníčka zboru rozhodcov.
Pripravené boli aj aktivity pre verejnosť, pre dospelých a samozrejme rôzne atrakcie pre najmenších účastníkov.
Štýlový stan s výstižným názvom „Daj
si vodu z vodovodu“ vybavený vodným
barom s ponukou netypických nápojov
ako napríklad „zázvorový ventil“, „pomarančové tesnenie“ alebo „ovocná prípojka“ boli skvelým osviežením a vytvorili
|4
príjemnú atmosféru pre súťažiacich aj
návštevníkov podujatia.
Disciplína A Montáž a oprava vodovodného potrubia tradičnými technologickými postupmi, doplnená o nový spôsob spájania tvaroviek a potrubia s použitím
nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodnej prípojky.
1. miesto - Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
2. miesto - Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Žilina
3. miesto - Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
Disciplína B
30. ročník súťaže sa niesol v atmosfére profesionálnych zručností a družnosti
vodárov. Pozitívne hodnotenia potvrdili,
že TVS, a.s. Trenčín, pod citlivou ženskou
taktovkou generálnej riaditeľky a pracovníkov TVS, a.s. spolu pripravili neopakovateľné zážitky na tomto jubilejnom
ročníku.
Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí.
1. miesto - Oravská vodárenská
spoločnosť, a.s., Dolný Kubín
2. miesto - Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
3. miesto - Považská vodárenská
spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
Tešíme sa na ďalší ročník súťaže, ktorého štafetu organizátora preberá Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Srdečne ďakujem všetkým kolegom,
ktorí svojou ochotou prispeli k naozaj
skvelému priebehu celej súťaže.
Disciplína BOZP
1. miesto - Stredoslovenská
vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Žilina
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Košice
Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a.s., Trenčín
Výsledné umiestnenie:
1. miesto - Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
Bea
2. miesto – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Žilina
3. miesto – Trenčianska
vodohospodárska spoločnosť, a.s.,
Trenčín
vému víťazovi 30. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských
pracovníkov.
Generálna riaditeľka TVS, a.s. Trenčín
Ing. Denisa Beníčková odovzdala putovné šupátko generálnemu riaditeľovi
VVS, a.s. Ing. Stanislavovi Hrehovi - celko2013|04
V dňoch 11. -13. septembra 2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Trenčín usporiadala jubilejný 30. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc. Do súťaže sa
zapojilo 12 vodárenských spoločností. Súťažiace tímy a jednotlivci predviedli za
obrovskej podpory svojich kolegov, ale aj verejnosti, priamo na námestí kúpeľného mesta naozaj profesionálne výkony.
Súťaž bola ukončená slávnostným
galavečerom v Kúpeľnej dvorane, v
modrom podsvietení, skvelým programom, v ktorom účinkovala okrem
iného aj tanečná formácia riaditeľov
jednotlivých vodárenských spoločností „Director‘s Dance Group“.
5|
TVS na cestách
obec z nášho regiónu
Hydrobiologický kurz
vo VÚVH
komisie „Distribution“ takmer z celého
sveta, kde si vymieňajú skúseností z oblasti prevádzkovania vodovodov, ako aj
znižovania strát vody. Túto jeseň sa organizácie zhostila Španielska spoločnosť AGBAR z Barcelony, kde väčšinovým
vlastníkom, 75% je SUEZ environment
Paríž. Spoločnosť Agbar je oproti našej
spoločnosti obrovskou prevádzkovou
spoločnosťou. Zásobujú zákazníkov po
celom svete – Mexico, Kuba, Kolumbia,
Španielsko(Barcelona a Madrid), Chile,
Bristol United Kingdom a Alžírsko.
Bratislava, 25. – 26. 6. 2013
Kurzu sa zúčastnila mikrobiologička Mgr. Šandorčinová. Jeho náplňou
bola metodika odberu a kvantifikácia
fytoplanktónu povrchových vôd. V niekoľkých vzorkách priamo z terénu, pod
vedením profesora Hindáka, DrSc., určovali rozličné druhy rias, siníc a ďalších
mikroorganizmov nachádzajúcich sa
v stojatých a tečúcich vodách. Venovali
sa aj problematike delenia buniek cyanobaktérií, heterocytov, rozkonárovaniu
vláknitých baktérií a iným špecialitám,
ktoré je ťažko aj opísať, nie ešte vysvetliť.
Na záver spoločne hodnotili prinesené
vlastné vzorky.
Školenie GDF
University
23. - 24. 9. 2013
V dňoch 23. 9. – 24. 9. 2013 sa zamestnanci spoločnosti Ing. Vavro a p. Podmaka
zúčastnili odborného seminára Healt &
Safety organizovaný pod záštitou GDF
SUEZ University. Seminár bol realizovaný
za účelom získania a osvojenia si informácií a skúseností z oblasti manažmentu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ich následnej aplikácie v praxi.
Ing. Ján Vavro
Medzinárodná
Enigma Olympiáda
Ako bonus na záver druhého dňa
sme mali možnosť navštíviť vodárenské múzeum, ktoré sa nachádza priamo
v areáli vodárenskej spoločnosti. Okrem
iného sme tu videli prvú „automatickú“
práčku z 1907 roku s názvom Morisons
Washer, ps: bola celá drevená. Mne ako
technikovi lahodili mohutné stroje v perfektnom stave. Videl som tu čerpadlá poháňané parou, veľké generátory a mnoho ďalších technických zaujímavostí.
RR
Beckov
Lokalita obce bola osídlená už v praveku. Našli sa tu aj kosti mamuta
a pazúrikové nástroje. V mladšej dobe
železnej sa tu usídlili Kelti. V Beckove
na Ráte sa z doby Rímskej zachovali
zvyšky sídliska, zásobných jám a rôznych nástrojov. V roku 1817 sa tu
našiel zlatý náramok zo 4. storočia,
ktorý v súčasnosti je vo Viedenskom
múzeu. Zachovali sa tu aj pozostatky
raného stredoveku v časti Sady. Šlo
o pražský typ keramiky a niekoľko
zvyškov stavieb.
Archeologický výskum hradu nám
napovedal, že lokalita prekvitala aj za
čias Veľkej Moravy. V 13. storočí však vybudovali kamenný hrad, ktorému padli
za obeť všetky predošlé stavby, opevnenia na hrade a prípadné iné stavby. V
súčasnom podhradí sa objavili prvá osada až niekde okolo 10. storočia. Beckov
bol jedným z prvých stredovekých miest
v historickom regióne Považie, kam vtedy patrilo. Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 940. V obci tiež fungovala
Ambrovcov sa nachádza stála expozícia dejín Beckova. Patrí do historického
jadra bývalého poddanského mestečka
Beckov. Medzi významnejšie pamiatky
patrí kostol sv. Jozefa Pestúna spolu so
susedným kláštorom františkánov tvorí
jeden sakrálny celok. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom
dobytka, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Prekvitali remeslá, najmä súkenníctvo.
TVS, a.s. reprezentoval p. Rado Rožník. 2. Medzinárodná Enigma olympiáda, bola organizovaná firmou Radeton a zameraná na zefektívnenie práce so systémom na vyhľadávanie porúch Enigma.
Za TVS, a.s. sa zúčastnil p. Podmaka,
autorizovaný technik pre BOZP. Okrem
prejednávania aktuálnych problémov
v oblasti BOZP bola pripravená pre
účastníkov aj exkurzia na vodné dielo
Boskovice /významná zásobáreň pitnej
vody/ a zrekonštruovanú ČOV Boskovice.
|6
Na záver celého podujatia prebehla
súťaž v Enigme, ktorá mala aj medzinárodné zastúpenie a zúčastnilo sa jej
30 účastníkov prevažne z Čiech, Nórska a Slovenska. V celkovom poradí sa
umiestnil p. Rado Rožník na 4. mieste.
Jolie
Technická komisia
Distribution
Barcelona, 16. -17. 10. 2013
Za TVS, a.s. sa zúčastnili p. Ing. Róbert Rezníček a Ing. Radomír Kocinec.
Pravidelné stretnutie členov technickej
tehelňa a počas 19. storočia tu naraz fungovalo až 5 páleníc!
Beckov bol jedným z prvých stredovekých miest na Považí. Najstaršia
písomná zmienka pochádza z roku 940.
Dominantou je ruina Beckovského hradu. Beckov patril k obrannému systému
hradov už v časoch Veľkej Moravy. V 14.
– 15. storočí sa stal majetkom Stibora, po
kráľovi prvého muža v krajine. V týchto
časoch tu vzniklo jedno z mála dôležitých umeleckých centier. V roku 1439 –
1535 patril hrad rodu Bánffyovcov. V roku
1729 vznikol v podhradí požiar, ktorý zachvátil aj hrad. Bez striech sa stal ruinou.
V renesančnej kúrii zemianskej rodiny
2013|04
Moravské Boskovice, 2. - 3. 7.
2013
Rozloha:
28,63 km² (2 863 ha)
Počet obyvateľov:
1353
Nadmorská výška:
190 m n. m.
Prvá písomná zmienka: v roku 1208
Web:
www. obec-beckov. sk
Zdroj: (Informačný portál obce)
Starosta obce:
Karol Pavlovič
Technické informácie:
Praha, 25. -27. 9. 2013
Zasadnutie komisie
BOZP a PO SOVAK
Beckov
Slávni rodáci z Beckova
Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)
novinár, buditeľ, prvý predseda
Slovenskej národnej rady
» Obecný vodovod v obci Beckov je
v správe TVS, a.s. a rozvodná sieť má
celkovú dĺžku 7089 m.
» Obec je zásobovaná pitnou vodou
z vodného zdroja Beckov, ktorý
sa nachádza priamo v obci a má
výdatnosť 6 l/s.
» Na akumuláciu vody slúži vodojem
s 2 komorami o objeme 250 m³.
» Na verejný vodovod je pripojených
445 maloodberateľov a 33
veľkoodberateľov.
» Verejná kanalizácia v obci nie je
vybudovaná.
Dionýz Štúr (1827 - 1893)
geológ a paleontológ
Ladislav Medňanský (1852 - 1919)
maliar
Bea
7|
zo života TVS
z domácej kuchyne
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. svoju činnosť vo významnej
miere podriaďuje ochrane životného
prostredia. Jedným z jej cieľov je robiť
opatrenia, ktoré zabezpečia kvalitu
a ochranu vôd v jestvujúcich aj výhľadových vodných zdrojoch. Z tohto dôvodu v spolupráci s obecnými úradmi
rozbieha kampaň na kontrolu likvidácie odpadových vôd v obciach, kde nie
je vybudovaná verejná kanalizácia.
IV. Cyklovýstup
zamestnancov TVS, a.s.
na Inovec
Nadšenci cyklistiky TVS opäť
zdolali Inovec!
My nadšenci cyklistiky TVS, sme od
skorej jari plánovali rôzne trasy a termíny spoločnej bicyklovačky, ale vzhľadom
k pracovnému vyťaženiu, neskôr k letnému dovolenkovému obdobiu, sme sa
stále nevedeli sformovať.
Silnou motiváciou pre nás však boli
krásne funkčné cyklotričká s logom našej spoločnosti a nadácie TVS, ktoré nám
zabezpečila generálna riaditeľka a čakali
na deň „D“.
Zastihla nás jeseň, už nebolo nad
čím váhať. Pán Ilko zahlásil priaznivú
predpoveď počasia s max. zrážkami do
3mm a priemernou dennou teplotou 13
C° na stredu 9. 10. 2013, tak sme išli do
toho! Nebolo jasné kam, lebo Evka Biele-
ná nás lákala na „Novomestský okruh“,
ktorý viedol z NM smerom na Čachtice,
Čachtický hrad, Podolie, horský prechod
Ošmek do Krajného cez Višňové späť do
NM a druhý návrh, už tradičný, bol INOVEC. Keďže tradície a stereotyp zvíťazili,
išli sme na INOVEC!
O 11,00 hod. sme odštartovali ja,
Dalibor-IT a Matúš-IČ spred budovy TVS
smerom na Tr. Turnú do Tr. Stankoviec,
kde sa k nám pripojila skupina z PSK
a ČOV TN- Rišo, Peťo a Juraj s jedinou reprezentantkou PSSČ Evkou z NM.
Po krátkom oddychu a doplnení tekutín sme prebicyklovali k Betlehemu,
kde vyčkával VTR-Robo, nováčik Rado-ved. disp. a talizman Inovca -Peťo A.
Tu sme dali spoločné skupinové foto,
sadli na bicykle a ťahali do kopca dve
a pol hodiny! Z desiatich nás na vrchol
vyšlapalo sedem, traja z nás ostali v základnom tábore na chate Inovec ich úlohou bolo spočítať straty a v prípade nutnosti tak ako nás učili na kurzoch prvej
pomoci zabezpečiť 5T (Teplo, Tekutiny,
Tíšenie bolesti, Ticho, Transport). Vrátili
sme sa všetci a z 5T stačilo 2T (Teplo, Tekutiny).
Nálada na chate bola vynikajúca,
dopriali sme si malé občerstvenie, na
peci vysušili prepotené tričká a šup dolu
kopcom domov, aby sme na druhý deň
s prevetranou hlavou pokračovali v plnení si pracovných povinností .
PS: Jarnú sezónu začíname na trase navrhnutej Evkou B. –„Novomestský
okruh“. Kto má záujem stať sa nadšencom cyklistiky TVS, nech sa k nám pridá!!!
EvaŠ.
|8
Občania vybraných obcí dostanú
v mesiaci október a november spolu s faktúrou za dodanú vodu aj výzvu, aby
doložili doklady o legálnej likvidácií
žumpových a odpadových vôd. Doklady
treba doručiť Ing. Hanzenovi alebo na
príslušný obecný úrad.
V prípade, že bude šetrením zistený
protiprávny stav v nakladaní s odpadovými vodami, alebo nebude zdokladovaná zákonná likvidácia žumpových
vôd, bude Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. iniciovať u príslušného orgánu štátnej správy výkon kontroly
a vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností.
Z environmentálneho hľadiska je
neudržateľný stav tolerovania neoprávnenej likvidácie odpadových vôd
v obciach, kde nie je zriadená verejná
kanalizácia. V rámci ochrany životného
prostredia a rozširovania poskytovaných
služieb zákazníkom naša spoločnosť
ponúka vývoz odpadových a žumpových vôd a ich likvidáciu na ČOV v jednotnej cene 30 € za 9m3.
Ing. Ladislav Hanzen
Nadácia TVS a priebeh
6. ročníka projektu „Daj
si vodu z vodovodu“
vedúca oddelenia
Ing. Iveta Arpášová
finančný analytik
Ing. Vladimír Babrňák
cenový kontrolór
Nadácia TVS v spolupráci s TVS, a.s. zahájila v poradí 6. ročník environmentálneho
projektu pre deti a mládež v regióne pôsobnosti TVS, a.s. Cieľom projektu je zlepšovanie zdravého životného štýlu mladej
generácie, keďže práve v tomto veku sa
formujú životné postoje a vytvárajú návyky.
Ing. Marta Liptáková
Prioritou projektu je propagácia požívania zdravej pitnej vody z vodovodu a motivácia detí k aktívnemu prístupu k vlastnému zdraviu a životnému prostrediu. Tento
ročník je venovaný deťom I. stupňa základných škôl. Ústrednou aktivitou tohto ročníka je súťaž „KVAPKA ZDRAVIA“ – vytvorenie
audiovizuálneho reklamného spotu, zobrazujúceho vodu z vodovodu ako základ
zdravého životného štýlu v protiklade s negatívnym vplyvom požívania sladených
a energetických nápojov na zdravie človeMilí kolegovia a ostatní čitatelia čaka. Nadácia oslovila 41 základných škôl, do sopisu „Voda a My“ dovoľte nám priblísúťaže sa prihlásilo 10.
žiť vám činnosť oddelenia kontrolingu.
Dňa 24. 9. 2013 sa konal seminár pre V organizačnej štruktúre je súčasťou
pedagógov zúčastnených škôl, ktorého obchodno-finančného úseku a priamo
súčasťou bola odborná prednáška našich podlieha obchodno-finančnej riaditeľke.
kolegov RNDr. Jozefa Letka a Ing. Matúša Oddelenie vzniklo na podnet zastrešeBečára o úlohe TVS, a.s. od procesu zabez- nia úloh finančného analytika a kontropečenia dodávok pitnej vody až po spraco- lóra s pričlenením cenotvorby. Cieľom je
vanie odpadových vôd v ČOV. V ďalšej časti prepojenie činnosti plánovania, vyhodbola prezentovaná metodická príručka pre nocovania a prezentácie ekonomických
učiteľov, zosúladená s učebnými osnovami, výsledkov našej spoločnosti spolu s tvorspolu s pracovnými listami a workshopom. bou kalkulácií a cien.
Oddelenie
kontrolingu
Zhrnúť základné činnosti oddelenia
V rámci 6. ročníka projektu vyhlásila
Nadácia TVS grantové kolo pre prihlásené možno nasledovne:
základné školy, v ktorom sa môžu uchádzať » Podieľanie sa na tvorbe plánov,
o finančný grant do výšky 200 €.
rozpočtov a prognóz a sledovanie
ich plnenia podľa hospodárskych
Počas trvania projektu TVS, a.s. umožstredísk
ňuje prihláseným základným školám exkurzie do čistiarne odpadových vôd v Trenčíne » Aktualizácia mesačných podkladov
– pravý breh a k podzemným prameňom
a prehľadov ukazovateľov za
v Kamenickej doline v Trenčianskych Teplijednotlivé strediská
ciach.
» Vypracovanie ekonomických
Slávnostné ukončenie 6. ročníka sa
a finančných analýz podľa
uskutoční v novembri.
aktuálnych potrieb spoločnosti
» Vypracovanie ekonomiky
a hospodárenia prevádzkovaných
obcí
» Spracovanie kalkulačných
podkladov pre tvorbu cien na
výrobky a služby
» Aplikácia prognóz o nákladovom
a cenovom vývoji do všetkých častí
obchodných a finančných plánov
2013|04
Spustenie novej
kampane – „Kontrola
likvidácie žumpových
vôd“.
» Zostavovanie konsolidovaných
mesačných reportingov
a uzávierok pre pre potreby SUEZ
Environnement
» Zostavovanie reportingov
spoločnosti pre potreby vedenia
spoločnosti a štatutárnych orgánov
» Aktualizácia ekonomických údajov
v programe PreVis v zmysle
legislatívy
» Spolupráca pri vypracovaní
benchmarking projektu (porovnanie
výsledkov firmy v rámci skupiny
SUEZ)
» Spolupráca pri vyhodnocovaní
dodržiavania štandardov kvality
v zmysle legislatívy
» Príprava podkladov a výkazov pre ŠÚ
SR a ÚRSO v zmysle legislatívy
» Spolupráca v ekonomickej
a technickej oblasti v rámci našej
spoločnosti, tvorba databázových
a tabuľkových súborov
Nevyhnutnosťou je sledovanie zmien legislatívy ako v oblasti ekonomiky
tak i vodného hospodárstva. Nemenej
významné je však i držať krok s vývojom
informačných technológií a ich využitie
v praxi. Na spracovanie dát využívame
v hlavne MS Excel, EIS, ale tiež SAP (pre
potreby SUEZ).
Pri plnení týchto úloh je pre nás veľmi dôležitá spolupráca s ostatnými prevádzkovými strediskami a oddeleniami
našej spoločnosti. Menovite ďakujeme
súčasnej referentke cien Ing. Editke Richterovej za cenné skúsenosti a ochotu.
9|
personálna rubrika
Stanislav Macura
15. 07. 2013
čistič kanalizačných zariadení + vodič špec. vozidla
oddelenie dopravy
Dobrý deň milí kolegovia, dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil. Volám sa Stanislav Macura, pracujem
ako vodič fekálneho vozidla a strojník
pracovných strojov, zabezpečujem vývoz
odpadových vôd najmä v popoludňajších hodinách.
Pracovné jubileá
10 rokov odpracovaných v TVS:
Ing. Dohňanská Ivana
technické oddelenie
technický pracovník VH rozvoja
Dátum nástupu: 28 07 2003
15 rokov odpracovaných v TVS:
Mám dlhoročné skúsenosti ako vodič
špeciálnych vozidiel a strojník pracovných strojov. Medzi moje prednosti patrí
spoľahlivosť a ochota pracovať.
Masár Martin
prev. stred. K+ČOV
strojník VH zariadení
Dátum nástupu: 14 09 1998
Svojim prístupom pomáham zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb.
20 rokov odpracovaných v TVS:
Peter Ftáčnik
29. 07. 2013
referent správy prev. strediska
prev. stredisko servisných
činností
Fodreková Žaneta
úsek GR
asistentka GR a OFR
Dátum nástupu: 19 07 1993
Dobrý deň milí kolegovia,
Durdíková Marcela
prev. stred. SČ
referent správy prev. strediska
Dátum nástupu: 13 09 1993
mám rád veľa papierov, svoju prácu
a hlavne zmysel pre humor.
25 rokov odpracovaných v TVS:
Jaroslav Schovanec
14. 08. 2013
strojník VH zariadení
prevádzkové stredisko
kanalizácie a ČOV
Vavro Ján
integrovaný audit
manažér integrovaného auditu
Dátum nástupu: 05 09 1988
Kvíz téma:
oddelenie kontrolingu
Aká činnosť nepatrí do náplne oddelenia kontrolingu?
a) stanovenie strategických cieľov spoločnosti
b) tvorba plánov, rozpočtov a prognóz
c) vypracovanie ekonomických a finančných analýz
Koľko pracovníkom má spolu oddelenie kontrolingu?
a) 2
b) 3
c) 4
Kto v minulosti tiež pôsobil na pozícii
finančného kontrolóra?
a) Eva Kapušová-Bonková
b) Daniela Račkovičová
Kto z oddelenia kontrolingu pracuje
vo firme najdlhšie?
a) Iveta Arpášová
b) Vladimír Babrňák
c) Marta Liptáková
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č. 3/2013:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bol malý Matúško Bečár. Výherca p. Stanislav Slušný získava od redakcie
časopisu vecný darček.
Kvíz: zo správnych odpovedí sme
vylosovali kolegyňu p. Ivetku Žáčikovú,
ktorá taktiež získava vecný darček.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy
chcete získať od redakcie pekný darček, odpovedajte, hádajte a píšte na
[email protected] sk. Tešíme sa na všetky Vaše
e-maily.
rr
dovoľte, aby som sa predstavil, volám
sa Jaroslav Schovanec, mám 47 rokov,
mám 1 dieťa.
Hádaj kto som?
Vyštudoval som strednú poľnohospodársku školu. Bývam v Novom Meste
nad Váhom.
»
»
»
»
| 10
Svetlé cesto: 160g hl. múky, 60g pr. cukru, 100g masla,
1 žĺtok
Tmavé cesto: 160g hl. múky, 60g pr. cukru, 100g masla,
1 žĺtok, 1 KL škorice, 1 - 2 KL kakaa + 1 bielok
Dvojfarebné špiráliky
z lineckého cesta
Do preosiatej múky a práškového cukru, pridáme zmäknuté maslo a žĺtok a spolu všetko vymiesime. Tmavé cesto
taktiež vymiesime a podľa chuti pridáme škoricu a kakao.
Cestá môžeme dať na chvíľu odpočívať do chladu, nie je
to však podmienkou. Potom si jednotlivé cesta rozvaľkáme.
Ako spodné cesto použijeme svetlé, potom potrieme celé
cesto bielkom a dáme naň tmavé cesto. Dobre a natesno
spolu zrolujeme a dáme na 1 hod. do mrazničky.
Potom už len krájame koliečka asi 2 - 3 mm hrubé a ukladáme na papier na pečenie. Pečieme na 180*C asi 15 minút.
c) Miroslava Bohušová
Dobrý deň prajem milí kolegovia,
V našej spoločnosti pracujem od 10.
augusta 2013, medzi moje záľuby patrí
športový rybolov a hra na klasickej gitare.
zábava
Je milá, zodpovedná
V TVS, a.s. pracuje od r. 2005
Rada sa hrá s číslami a s tabuľkami
Rada trávi voľný čas v kruhu svojich
najbližších, s rodinou
» Má rada zvieratá a prírodu
Kto je to?
Cesto: 500 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2
vajcia, 200 g masla, 2 lyžice medu, 2 lyžičky sódy bikarbóny
rozmiešať v 2 lyžičkách mlieka
Orechová zmes: 300 až 350 g vlašských orechov
nasekaných na štvrtinky, 80 g práškového cukru, 120 g
masla, 3 lyžice medu
Krém: 3 dcl mlieka, 1 a 1/2 lyžice hladkej múky, 1 a 1/2
lyžice Solamylu, 100 g cukru, 250 g masla, 1 vanilkový
cukor, 1 dcl rumu
Famózny
medovo-orechový koláčik
Zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme na veľké obdĺžniky a upečieme na papieri na pečenie na opačnej strane
veľkého plechu. Ja som cesto vaľkala rovno na papieri na
pečenie, pretože keď som ho vaľkala na doske, nedalo sa mi
dobre preniesť na plech.
Jednu placku upečieme prázdnu a druhú aj s orechovou
zmesou. Obe pečieme na 170 C dozlatova asi 15 minút, treba sledovať.
Spravíme si orechovú zmes: Nasekané orechy s maslom,
cukrom a medom dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme dozlatova. Ešte HORÚCU zmes kladieme
na surový druhý plát a taktiež ho upečieme na 170 C, 15
minút.
Príprava krému - maslo zmiešame s vanilkovým cukrom
Ďalej spolu uvaríme na hustú kašu mlieko, hladkú múku,
2013|04
Noví zamestnanci
zábava
solamyl a cukor. Miešame až kým to nezhustne. Keď kaša vychladne, primiešame ju k maslu zmiešanému s vanilkovým
cukrom. Ja som to vyšľahala.
Prázdny plát najprv pokvapkáme 1 dcl rumu a necháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom a prikryjeme plátom
s orechovou zmesou. Ja som musela tento plát prekrojiť napoly a preniesť postupne, aby sa nezlomil.
Koláčik treba nechať na chladnom mieste uležať aspoň jeden deň. Buď v chladničke, ale mne sa nezmestil,
tak bol na balkóne, ale zase v príliš veľkom mraze by byť
nemal. Na druhý deň pôjde krájať dobre. Koláčik sa vám
po dokončení bude zdať tvrdý, ale nebojte, on krásne
zmäkne a vrchná vrstva bude pekne chrumkavá!
Dobrú chuť želám!
Bea
11 |
tórium
Chemické labora
enčín
Biskupická 58, Tr
Termíny príjmu vzoriek:
Pitná voda:
Odpadová voda:
Pondelok
7:00-14:30
Utorok
7:00- 7:30
Utorok – Štvrtok
7:00-14:30
Odber vzoriek:
- akreditovaný odber pitných vôd, odpadových vôd a čistiarenských
kalov
- meranie vybraných ukazovateľov priamo pri odbere
Chemické laboratórium TVS, a.s. vykonáva komplexný laboratórny
servis v oblasti kontroly pitných, odpadových vôd a čistiarenských
kalov. Poskytuje pre zákazníkov konzultačnú a poradenskú podporu
pri plánovaní odberov vzoriek a hodnotení výsledkov skúšok dohodnutých ukazovateľov kvality pitnej a odpadovej vody.
Chemické laboratórium je skúšobné laboratórium akreditované
SNAS v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 v oblasti odberu vzoriek a vykonávania fyzikálno-chemických, mikrobiologických, biologických a špeciálnych skúšok pitných vôd, odpadových
vôd a čistiarenských kalov.
Ul.1.mája 11, 911 01 Trenčín
tel.+421 32 3262 111, fax+421 32 3262 333
zákaznícka linka 0850 60 61 62
e-mail: [email protected]
www.tvs.sk
Laboratórna činnosť:
- základný fyzikálno-chemický rozbor
- mikrobiologický rozbor
- biologický rozbor
- hodnotenie mikroskopického obrazu kalu
- špeciálna anorganická analýza
- špeciálna organická analýza
- odborné posúdenie a vyhodnotenie skúšaných vzoriek
- poskytovanie podkladov o kvalite vody
cenník nájdete na www.tvs.sk
Kontakty:
Ing. Jana Mikulová, vedúca chem. laboratória
Biskupická 58, Trenčín
tel.: 032/3262 520; 503, mob: 0903 648 487
e-mail: [email protected], www.tvs.sk
Download

Voda a My - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as