2013|02
, a.s.
očnosti
l
o
p
s
j
e
odársk
odohosp
v
j
e
k
s
n
Trenčia
Časopis
aktuálne | 16
Hospodárske výsledky
TVS, a.s. a GDF SUEZ
aktuálne
Rekonštrukcia ČOV
Zo života TVS:
Svetový deň vody
obsah
Pozvánky:
editoriál
Stretnutie zamestnancov TVS, a.s.
MDD
Výstava VODKA
Editoriál:
2
2
2
2
Aktuálne:
Hospodárske výsledky TVS, a.s. a GDF SUEZ
Rekonštrukcia ČOV
3
4
Z domácej kuchyne:
Oddelenie MTZ
Povrchová úprava rozkopávok, prechod
zamestnancov na PSSČ
6
6
Novinky:
Legálna likvidácia žumpových vôd
Nový informačný systém
7
7
Zo života TVS:
Stretnutie starostov a primátorov
MDŽ
Rozbory vo dy zdarma
SDV
Kvapka krvi nad kvapku vody
7
7
10
10
10
Obec z nášho regiónu: Častkovce
8
Personálna rubrika:
Noví zamestnanci
Pracovné jubileá zamestnancov
11
11
Zábava:
Hádaj kto som?
Kvíz: téma oddelenie MTZ
11
11
Milí kolegovia,
všetci vytúžene očakávame príchod
teplých slnečných lúčov, prvých jarných kvietkov, pučiacich stromov ...
Tentoraz nás zima riadne potrápila.
O to viac sa tešíme prichádzajúcej jari,
pulzujúcej vitalite a pozitívnej nálade,
ktorá vyčarí úsmevy na tvári väčšine
z nás.
Čaká nás rok plný náročných úloh
a samozrejme usporiadanie jubilejného
30. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov....
Prajem Vám veľa energie a veľa, veľa
slnečných dní.
S pozdravom vaša piárka Bea
Pozývame vás
16. mája 2013 (štvrtok) Stretnutie zamestnancov – ako každý rok sa uskutoční
stretnutie zamestnancov TVS, a.s., kde vedenie našej spoločnosti vyhodnotí hospodárenie a výsledky za rok 2012. Miesto a čas stretnutia včas oznámime.
31. mája 2013 (piatok) – Medzinárodný deň detí – pozývame Vás a Vaše deti na
deň plný zábavy a detského smiechu. V exteriéri budovy TVS, a.s. bude pre detičky
pripravený „skákací svet“ s malým prekvapením a občerstvením.
Podrobnejšie informácie sa dozviete na oddelení PR. Prihlášky detí posielajte na
[email protected] Tešíme sa na Vás!
21. - 23. mája 2013 sa uskutoční 18. medzinárodná vodohospodárska výstava
VODOVODY – KANALIZÁCIE (VODKA), Praha, Letňany – hala 3 a 4. Veľtrh sa bude
konať v modernej, novo vybudovanej časti výstaviska.
Všetky akcie budú zverejnené na INTRANETE, na nástenkách a prostredníctvom Vašich nadriadených. Tešíme sa na Vás!
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel.: 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - BEA, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievatelia: Ing. Janka Jeřábková, Ing. Dalibor Mičian,
Ing. Martin Štefánik, Eva Švecová, František Vavro, Ing. Juraj Masár – TVK, a.s., Ing. Ladislav Hanzen. Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín.
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk
|2
aktuálne
Zhodnotenie výsledkov
spoločnosti za rok 2012
Finančné výsledky roku 2012 sú ovplyvnené pretrvávajúcim poklesom spotreby pitnej vody a množstva odkanalizovanej vody. Pokles sa prejavil v nižších tržbách za
vodné, stočné a vodu predanú obecným vodárenským spoločnostiam, aj napriek zvýšenej cene za vodné. Z dôvodu
poklesu tržieb sme v priebehu roka pristúpili k úsporným
opatreniam v nákladoch a sústredili sme sa na posilnenie
tržieb z ostatných činností.
Výrobná činnosť
Vo výrobnej činnosti sme zaznamenali medziročný pokles
spotreby pitnej vody u obyvateľstva (-6%) a ostatných odberateľov (-2,5%), čo svedčí o úsporných opatreniach obyvateľstva
a útlme podnikateľského prostredia. Zároveň sme zaznamenali pokles množstva odkanalizovanej vody obyvateľstva (-2%)
a ostatným producentom (-1%) aj napriek zvýšenému počtu
novopripojených odberných miest. Množstvo odkanalizovanej vody je ovplyvnené zmenou koeficientu zrážkových vôd
pre spoločenstvá bytov a ostatných producentov.
tis. EUR
Plán
Skutočnosť
Plnenie
Obrat
12 153
11 959
-1,6 %
Náklady
11 423
11 254
-1,5 %
Zisk
680
685
-0,7 %
Investície
323
322
-0,3 %
tis. EUR
2011
2012
2013
Obrat
11 941
11 959
-0,2 %
Náklady
11 225
11 254
-0,3 %
Zisk
686
685
-0,1 %
Investície
425
322
-24,2 %
Prevádzkové náklady
Oproti minulému roku sú vyššie o 0,3%, ovplyvnené nárastom nákladov na materiál a opravy majetku. V porovnaní
s plánom sú nižšie o -1,5% vďaka prijatým úsporným opatreniam v nákladových položkách na opravy a služby.
Produkcia v tis. m3
Plán
Skutočnosť
Plnenie
Voda dodaná
6 420
6 257
-2,5 %
Voda odkanalizovaná
6 305
6 170
-2,1 %
Voda nefakturovaná VNF
2 059
2 140
-3,9 %
Voda vyrobená
8 384
8 288
-1,1 %
Produkcia v tis. m3
2011
2012
2013
Voda dodaná
6 588
6 257
-5 %
Voda odkanalizovaná
6 251
6 170
-1,3 %
Voda nefakturovaná VNF
2 472
2 140
-13,4 %
Voda vyrobená
8 967
8 288
-7,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb (obrat)
2013|02
Medziročne narástli len o 0,2%, z toho tržby za vodné
a stočné poklesli o -0,4% a tržby z ostatných činnosti narástli
o 12,6%. V porovnaní s plánom tržby poklesli o -1,6%, ktoré
sú ovplyvnené poklesom tržieb za vodné a stočné o -2,3%.
Podiel domácnosti u vody dodanej je 58% a u vody odkanalizovanej 46%. Z dôvodu poklesu tržieb počas roka sme sa snažili posilniť činnosti zamerané na stavebno-montážne práce,
služby poskytované špeciálnymi vozidlami a služby chemického laboratória.
Najvýznamnejšia nákladová položka je nájomné za infraštruktúrny majetok, ktoré tvorí 31% z celkových prevádzkových nákladov.
Druhou najvýznamnejšou položkou sú mzdové náklady,
ktoré tvoria 29% z celkových prevádzkových nákladov.
Náklady na služby, energie, materiál, opravy a údržbu tvoria 31% z celkových prevádzkových nákladov. Ich medziročný nárast o 4,6% je z dôvodu vplyvu inflácie a rastu vstupov
v podobe zvýšenia cien za materiál, energie a služby.
Investície
V roku 2012 boli obstarané investície vo výške 322 tis.EUR,
ktoré boli smerované do dobudovania a obnovy vlastného
vozového parku, nákupu prevádzkových mechanizmov a obnovy a rozšírenia informačných systémov s cieľom skvalitnenia služieb a úspory prevádzkových nákladov.
3|
aktuálne
aktuálne
Hospodársky výsledok spoločnosti
Predstavuje zisk vo výške 685 tis. EUR, to znamená, že
oproti plánu je vyšší o 0,7%. Dosiahnutý uspokojivý hospodársky výsledok je dosiahnutý dodržaním úsporných opatrení v nákladoch. Hospodársky výsledok je na úrovni predchádzajúcich rokov, pričom rok 2008 a 2010 je ovplyvnený
mimoriadnym predajom majetku.
Výsledky za SUEZ ENVIRONNEMENT
2010
Výnosy
2011
2012
13,87 bil. €
14,83 bil. €
15,10 bil. €
zmena %
EBITDA
zmena %
Čistý zisk
12,8%
2,34 bil. €
13,6%
565 mil. €
6,9%
2,51 bil. €
7,4%
323 mil. €
1,8 %
2,45 bil. €
-2,5 %
251 mil.€
zmena %
Investície
40,1%
1,65 bil. €
-42,8%
1,41 bil. €
-22,3 %
1,18 bil. €
0,65 €
-14,1%
0,65 €
-16,8 %
0,65 €
zmena %
Dividendy na akciu
ČOV – Nové Mesto nad Váhom
Rekonštrukcia ČOV
ROZHODNUTIEEU RÓPSKEJK OMISIE
– schvaľuje finančný príspevok z kohézneho
fondu veľkému projektu pre trenčiansky
región
Slovenská republika sa 01.05.2004 stala členom EU,
z čoho - okrem iného - vyplýva nutnosť realizácie rozsiahlych investičných aktivít v oblasti životného prostredia, aby
bol dosiahnutý súlad s environmentálnym acquis EU a aby
boli splnené záväzky SR.
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK, a.s.) ako
vlastník vodárenskej infraštruktúry (vodovody, kanalizácie
a ČOV) v trenčianskom regióne je povinný zabezpečiť plnenie sprísnených požiadaviek na kvalitu odtoku z čistiarní
odpadových vôd, ako i sprísnených požiadaviek na likvidáciu produkovaných kalov a vybudovanie kanalizácií a vodovodov v schválených aglomeráciách. Z tohto dôvodu sa
v záujmovom území so zreteľom na finančné možnosti našej spoločnosti od roku 2005 pripravoval investičný projekt
intenzifikácií jestvujúcich ČOV a dobudovanie kanalizačnej
a vodovodnej infraštruktúry.
Ing. Janka Jeřábková
Realizácia projektu: „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“
(veľký projekt) dostala zelenú.
Rozhodnutie európskej komisie z 3. júla 2012 privítali
predovšetkým v akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, ktorá je oprávneným žiadateľom na príspevok z Kohézneho fondu a ktorá celý projekt pripravovala.
Projekt pozostáva z 3 hlavných aktivít:
1. Intenzifikácia existujúcich 4 ČOV a výstavba novej
ČOV
|4
V tejto aktivite sa jedná o dobudovanie, rozšírenie a intenzifikáciu ČOV
Trenčín ľavý breh, ČOV Nové Mesto nad
Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV
Trenčianske Stankovce za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia,
nakoľko ich zastaraná technológia nie je
schopná zabezpečiť požiadavky súčasnej
legislatívy. Zároveň sa vybuduje nová
ČOV v Ivanovciach, ktorá bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd z novovybudovanej kanalizácie. Intenzifikované ČOV a nová ČOV budú mať kapacitu
113 200 ekvivalentných obyvateľov (EO).
2. Výstavba kanalizačných systémov
Táto oblasť zahŕňa výstavbu novej
kanalizácie v Trenčíne a v priľahlých obciach v pôsobnosti TVK, a. s. a rozšírenie
jestvujúcich kanalizačných zberačov.
V meste Trenčín sa dobuduje kanalizácia
ČOV – Trenčín ĽB
v časti Opatová a v uliciach Istebnícka,
Matice slovenskej, Jahodová, Kasárenská
a ul. Psotného. Ďalej sa vybuduje kanalizácia v obciach Zamarovce, Omšenie, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce,
Chocholná-Velčice.
Vybuduje sa 50 372 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks čerpacích staníc a 8 396 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na
novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11 650
obyvateľov.
3. Výstavba vodovodov
Obyvatelia obcí Podolie, Pobedim a Očkov k zásobovaniu vodou využívajú svoje miestne individuálne zdroje
– studne, lebo v obciach nie sú vybudované verejné vodovody. V súčasnosti väčšina využívaných studní nevyhovuje
hygienickým normám. K zaisteniu pitnej vody pre obyvateľov všetkých 3 obcí v požadovanej kvalite a množstve
sa vybuduje vodovod pre verejnú potrebu s napojením na
jestvujúci skupinový vodovod Stará Turá – Nové Mesto nad
Váhom v obci Čachtice.
V rámci projektu sa vybuduje 26 606 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí 3 121 obyvateľov.
Jednou z podmienok na pridelenie finančných prostriedkov
na realizáciu schváleného projektu je napojenosť obyvateľov vo
výške 85% na novovybudované vodovody a kanalizácie.
Jedná sa o najväčší projekt v oblasti životného prostredia
v našom regióne, ktorého predpokladané rozpočtové náklady sú:
» Celkové rozpočtové náklady projektu bez DPH je
70 360 979,54 €
» Oprávnené náklady pre určenie výšky grantu je
69 558 918,54 €
» Príspevok z Kohézneho fondu EÚ je 48 344 489,59 €
» Príspevok zo štátneho rozpočtu je 8 531 380,52 €
» Príspevok TVK, a.s. je 12 683 048,44 €
2013|02
Príspevok z kohézneho fondu a štátneho rozpočtu je vo
výške 81,7% oprávnených nákladov na zrealizovanie projektu.
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania - výber dodávateľa stavebných prác a dozor stavby.
Realizácia
Realizácia stavebných prác sa predpokladá v 04/2013 –
12/2014 (závisí od termínu ukončenia verejného obstarávania
na práce a služby) a následne by mala prebehnúť skúšobná
prevádzka 01/2015 – 12/2015.
Časová postupnosť pri schvaľovaní projektu
S prípravou projektu sa TVK, a.s. zaoberá už od roku 2006.
V roku 2007 a 2008 boli spracované alternatívy, ktoré spĺňali
jednak požiadavky európskej legislatívy, ale aj finančné možnosti spoločnosti TVK, a.s.
V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov bola TVK, a.s. povinná predložiť riadiacemu
orgánu na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Ďalej bola TVK, a.s. v zmysle vyššie uvedeného zákona povinná
doručiť na riadiaci orgán žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) spolu so žiadosťou o potvrdenie pomoci (ďalej len „ŽoPP“). Po kontrole splnenia podmienok na
poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní projektového zámeru veľkého projektu a po preverení súladu ŽoNFP
s osobitnými predpismi bola príslušná ŽoPP predložená Európskej komisii na schválenie. Na základe doplnenia Žiadosti
3.7.2012 Európska komisia podpísala Rozhodnutie o pridelení
finančných prostriedkov pre tento projekt.
Pri príprave tohoto veľkého projektu bola využitá pomoc
poradného orgánu EK JASPERS. Jeho experti pripomienkovali
dokumenty predkladané TVK, a.s. (ŠU, ŽoPP) a to aj viacnásobne - po zapracovaní vznesených pripomienok. Predstavitelia
JASPERS sa tiež zúčastnili návštevy projektovej lokality a prezentácie ŽoPP. Po schválení ŽoPP riadiacim orgánom experti
JASPERS vystavili tzv. Completion Note (konečnú správu), ktorá bola predložená spolu s projektom Európskej komisii.
Ing. Juraj Masár
5|
z domácej kuchyne
Oddelenie MTZ
Vážení kolegovia, dovoľte nám
v krátkosti priblížiť a predstaviť naše
oddelenie, ktoré v organizačnej štruktúre TVS, a. s. Trenčín patrí pod výrobno - technický úsek a priamo podlieha
pod VTR - Ing. Róberta Rezníčka.
Hlavný sklad sa nachádza v Trenčíne,
miestna časť Nozdrkovce, kde je sústredený a uskladnený hlavne vodárenský
materiál, vodomery, chemikálie na zabezpečenie dezinfekcie pitnej vody,
OOPP a ostatné druhy tovaru, ktoré sú
potrebné k zabezpečeniu činnosti a prevádzky našej spoločnosti. Príjem a výdaj tovaru zabezpečujú dvaja skladníci,
ktorým pri manipulácii s tovarom veľmi
uľahčuje prácu pomerne nový vysokozdvižný vozík TOYOTA.
Ako už z názvu „MTZ“ (materiálno-technické zabezpečenie) vyplýva,
zabezpečujeme všetky vaše nároky
a požiadavky súvisiace s obstaraním
a dodaním materiálových produktov,
hmotného a nehmotného majetku alebo služieb.
Cieľom nášho oddelenia je vyhovieť
vaším požiadavkám v čo najkratšom
čase, ale zároveň zabezpečiť pre vás aj
kvalitu obstarávaných a dodávaných tovarov a služieb. Dôraz je kladený nielen
na cenu, ale taktiež na oblasť ochrany
zdravia pri práci, ako aj environmentálne správanie sa dodávateľských firiem,
u ktorých nakupujeme.
Musíme podotknúť, že činnosť oddelenia je mnohokrát ovplyvňovaná
vašimi požiadavkami, ktoré nie vždy sú
formulované a predkladané s presnými
technickými parametrami, termínmi
dodania a na predpísaných „Požiadavkových listoch“ - formulár VPP 06/01
zrozumiteľne a jednoznačne, čím vznikajú drobné nedorozumenia, ktoré musíme dodatočne riešiť osobne či telefonicky a neraz dochádza aj k úsmevným
situáciám.
Jedným z najobľúbenejších termínov dodania je termín „ Ihneď“- a samozrejme telefonicky J. Čerešničkou na
torte bývajú objednávky na :
»
»
»
»
»
Vodárenský materiál pri haváriách
Atypické vodárenské armatúry
OOPP leto/zima - veľkosti XXXXL
El. materiál ako sú žiarovky, poistky...
Príjem, výdaj a evidencia nových
a starých domových a priemyselných
vodomerov
Medzi ďalšie rovnako dôležité činnosti oddelenia MTZ, okrem objednávania vodárenského materiálu, patrí aj
príprava podkladov pre výberové konania, evidencia a inventarizácia hmotného investičného majetku, protokolárne
vyraďovanie majetku, prehľady spotreby materiálu, vývoj skladových zásob,
sledovanie cenníkov a vývoja cien z hľadiska výhodnosti nákupov, hodnotenie
dodávateľov, dodržiavanie interných
organizačných noriem, zabezpečenie
záručných a pozáručných opráv a servisných činností.
Činnosť MTZ vyžaduje maximálnu
koordináciu so všetkými organizačnými
zložkami TVS, a.s. najmä však s ekonomickým úsekom – finančnou učtárňou,
s ktorou máme nadštandardne dobré
pracovné vzťahy, za čo im ďakujeme.
Eva Švecová
vedúca oddelenia MTZ
František Vavro
vedúci oddelenia MTZ
Martin Zahornacký
skladník hlavného skladu
Rastislav Ševčík
skladník hlavného skladu
Povrchová úprava
rozkopávok, prechod
zamestnancov
na PSSČ
Za účelom ucelenosti pracovného
procesu prevádzkové stredisko servisných činností prevzalo k 1.2.2013 úpravu rozkopávok, ktoré doposiaľ vykonávalo prevádzkové stredisko kanalizácie
a ČOV.
Na základe tejto zmeny bola p. Markechovi Romanovi rozšírená funkcia
o koordináciu úpravy rozkopávok, pričom mu bolo presunutých 5 pracovníkov z prevádzkového strediska kanalizácie a ČOV.
Ing. Martin Štefánik
|6
novinky
zo života TVS
Legálna likvidácia
žumpových vôd
ÁNO či NIE?
Voda patrí k najdôležitejším prvkom
životného prostredia a zohráva dôležitú úlohu z hygienických, hospodárskych
a zdravotných aspektov. Je dôležitou strategickou surovinou a jej význam z hľadiska
trvalo udržateľného rozvoja je nezastupiteľný, preto ju musíme chrániť pred znečistením. Jednou z možností ochrany vodných zdrojov je likvidácia odpadových vôd
spôsobmi, ktoré neohrozujú kvalitu vody.
V prípade, že stavba nie je pripojená na
verejnú kanalizáciu z technických príčin,
sú majitelia povinní zhromažďovať splaškovú vodu v žumpách, v zmysle zákona
č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku. Spôsob nakladania s obsahom žumpy musí byť v súlade
s požiadavkami na ochranu životného prostredia a príslušných predpisov. Vzhľadom
na dodržiavanie ustanovení § 36 odst.11,
12 a § 39 odst. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách je možné považovať za vyhovujúce zneškodňovanie obsahu žúmp len ich
vývoz na čistiarne odpadových vôd (ČOV).
Vývoz obsahu žumpy na ČOV musí byť
preukázaný dokladom.
TVS, a.s. v spolupráci s OÚ životného
prostredia vykonávajú analýzu súčasného
stavu likvidácie žumpových vôd v regióne.
Z doterajších šetrení vyplýva, že kde nie je
vybudovaná verejná kanalizácia, je až 85%
splaškových odpadových vôd a obsahu
žúmp protizákonne likvidované priesakom do spodných vôd alebo priamym
vypúšťaním do povrchových vôd. Týmto
skutkom dochádza k porušovaniu zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov. Porušovateľom hrozí pokuta do 3000 €.
Nový informačný
systém - PTIS
V minulom roku sme začali s implementáciou prevádzkovo technického
informačného systému PTIs od spoločnosti Corageo, s.r.o. Tento systém bude
slúžiť na podporu činností prevádzkových stredísk. V marci 2012 boli uvedené do rutinnej prevádzky moduly Dispečing a Štandardy.
Modul Dispečing nahradil doterajší
modul zahrnutý v rámci Zákazníckeho
informačného systému a jeho účelom
je podrobná evidencia prevádzkových
udalostí a porúch, ktoré sa vyskytnú na
spoločnosťou spravovanej vodárenskej
infraštruktúre s úzkou väzbou na modul
Štandardy, kde sa sledujú lehoty na odstránenie poruchových stavov a plní sa
legislatívna povinnosť TVS plnenia stanovených parametrov.
Ing. Ladislav Hanzen
Ing. Dalibor Mičian
2013|02
TVS, a.s. si uvedomuje spoločenskú
zodpovednosť a svoju prevádzkovú činnosť vo významnej miere podriaďuje
ochrane životného prostredia. Z environmentálneho hľadiska je však neudržateľný
stav tolerovania neoprávnenej likvidácie
odpadových vôd v obciach, kde nie je
vybudovaná verejná kanalizácia. V rámci
ochrany životného prostredia a rozširovania poskytovaných služieb zákazníkom
naša spoločnosť ponúka vývoz odpadových a žumpových vôd a ich likvidáciu na
ČOV v jednotnej cene 30 € za 9 m3.
V júli 2012 sa začala ostrá prevádzka
modulu Údržba. Tento modul slúži na
plánovanie a vykonávanie cyklických
a necyklických činností údržby na vodárenskom majetku, umožňuje sledovať
využitie pracovných prostriedkov a ich
náklady pre jednotlivé činnosti. V tomto
roku pokračujeme v jeho implementácii ďalšími krokmi. V súčasnosti začíname s implementáciou modulov Voda
vyrobená a Vodné zdroje. Modul Voda
vyrobená umožní evidovať množstvá
realizovanej vody podľa rôznych kritérií,
obsahuje evidenciu charakteristík vodovodnej siete, evidenciu ukazovateľov
stratovosti vody a jej samotných strát,
odpočty technických vodomerov a ich
evidenciu. Úlohou modulu Vodné zdroje je monitorovanie výdatností vodných
zdrojov, koordinácia údajov s dispečingom, umožňuje plánovanie mesačných
odberov, ďalej zjednodušuje zobrazovanie ochranných pásiem, dokumentov
k jednotlivým vodným zdrojom a taktiež
zobrazovanie znečisťovateľov.
Stretnutie starostov
a primátorov
Dňa 17. januára 2013 sa konalo novoročné stretnutie starostov a primátorov v príjemnom prostredí Gazdovského dvora v Trenčianskej Turnej za
účelom zhrnutia výsledkov spolupráce
za rok 2012.
Na úvod stretnutia Ing. Denisa
Beníčková, generálna riaditeľka
TVS privítala všetkých prítomných
hostí, následne sa
prítomným prihovoril Manuel Nivet
predseda predstavenstva TVS.
Starostovia
a primátori miest,
ktorí patria do
pôsobnosti TVS, a.s. pokračovali vo vzájomných rozhovoroch a odovzdávaní si
skúseností.
Bea
MDŽ pre TVS žienky :)
8. marca sme si v našej spoločnosti
uctili žienky malou pozornosťou, kvietkom – krásnym voňavým hyacintom .
7|
obec z nášho regiónu
Výstavba nových bytoviek
Bc. Dušan Bublavý, starosta obce, poslanec NR
Obec Častkovce patrí k najstarším
obciam na Slovensku. Podľa historických pamiatok a vykopávok možno
usúdiť, že územie bolo osídlené už
v dobe kamennej a bronzovej. Prvá
písomná zmienka o obci Častkovce je
z roku 1392. Dejiny obce Častkovce sú
úzko späté s dejinami obce Čachtice.
Uhorský kráľ svätý Štefan bol prvý,
ktorý sústredil moc do svojich rúk a to
moc svetskú a moc cirkevnú. V svetskej
moci zriadil župy a v cirkevnej zriadil biskupstvá. Obec Častkovce nie len cirkevne, ale aj administratívne a právne bola
pridelená k zemepánovi hradu Čachtického. Podľa nadačnej listiny hradu Čachtického patrilo k panstvu Čachtickému
19 obcí.
Obec Častkovce v prvých dobách
bola obcou kráľovskou len neskôr zaostala a bola kráľom darovaná zemepánom. V roku 1393 ju má vajda Stibor
pochádzajúci z poľského rodu Ostojovského, mohutný pán Beckova a takmer
všetkých hradov Považia, lebo i sám sa
nazýva Dominus Vági, čo znamená pán
Váhu. Po jeho smrti pánom všetkých hradov je jeho syn Stibor II. do roku 1434.
V roku 1436 kráľ Žigmund daroval
obce Častkovce, Podolie a hrad Čachtice
Michalovi Országhovi de Guoth. Za doby
reformácie hrá hrad Čachtice ako i jeho
celé okolie význačnú úlohu. Rod Országhovcov bol protestantský, ktorého
posledným potomkom bol Krištof Országh. Obec v týchto dobách bola značne
|8
Obecný úrad Častkovce
znepokojená najprv husitským vojskom,
to bolo okolo roku 1524, potom plienili
celé Považie Turci.
poľnohospodárstvom. Zamestnanie sa
nezmenilo ani za I. ČSR. Po roku 1945 nastáva výstavba obce.
Obec bola do roku 1650 v rukách Nádaždyovcov. Táto doba je smutnou nie
len pre celé okolie, ale aj národ. Manželka Nádaždyho Františka I. bola Alžbeta
Báthory, krvilačná Čachtická pani. Podľa
historika Revického, ktorý vydal povesť
o Alžbete Báthory, sa spomína na 600
umučených dievčat z celého okolia, výslovne z Častkoviec a Vrbového. V roku
1647 nastáva silná protireformácia. Majiteľom obce bol František Nádaždy II. Po
Nádaždyovcoch mala obec iných zemepánov. Bol to bohatý rod Erdédyovcov,
potom Barocyovcov.
V obci je základná škola, materská
škola, verejná knižnica, pošta a rímsko-katolícky kostol.
Zemepáni sa ustavične menili a obec
mali v rukách Záyovci, Forgáčovci, Ondrášyovci, Drugethovci, Revayovci a rodina Chválibogofská. Rodovými zväzkami
získali majetkový podiel na panstve od
Drugethovcov príslušníci vplyvnej šľachtickej rodiny Révay. Práve Revayovci na
svojom majetku v Častkovciach postavili
v roku 1640 kaštieľ.
Významné pamiatky v obci:
Obec sa spomína od roku 1392 ako
Chastko, z roku 1773 ako Czastkowcze, maďarsky Csasztkóc, Császtó. Patrila
panstvu Čachtice, od roku 1855 vlastnili
majetky Breunerovci. V roku 1568 mala
37 usadlostí, v roku 1715 mala vinice,
22 poddanských, 41 želiarskych, 4 slobodné domácnosti, v roku 1758 mala
61 rodín, v roku 1787 mala 144 domov
a 844 obyvateľov, v roku 1828 mala 93
domov a 633 obyvateľov. Zaoberali sa
Nachádza sa tu aj park, ktorý je vyhlásený za chránený areál. Na jeho území je postavený kultúrny dom. Budova
kultúrneho domu predstavuje komplex
s veľkou a malou sálou. Obec má futbalové ihrisko s krytou tribúnou a šatňami,
vedľa neho slúži na trénovanie futbalistov tréningové ihrisko a v blízkosti školy
je novovybudované multifunkčné ihrisko.
Kaštieľ a jeho okolie
Neskororenesančný kaštieľ z roku
1640, bol v druhej polovici 18. storočia
prestavaný. Je situovaný excentricky
voči parku na jeho severozápadnej hranici. Pôvodne tvoril jeden celok s hospo-
výstavba nových rodinných domov
ZŠ s MŠ Častkovce
dom smútku
dárskym dvorom, ktorý leží západne od
kaštieľa. Medzi kaštieľom a dvorom bol
vytvorený sad resp. záhrada, ktorá opticky aj priestorovo delila kaštieľ od hospodárstva. Priamo na kaštieľ bol napojený
prírodne krajinársky park, založený pravdepodobne pri prestavbe kaštieľa koncom 18. storočia v roku 1856. Celý park
v pôvodnej rozlohe asi 5 ha sa tiahol popri ceste v dĺžke 0,5 km a šírke asi 80 m.
Častkovce
Rozloha
757 ha
Počet obyvateľov
1180
Nadmorská výška:
177 m
Prvá písomná zmienka: v roku 1392
www.obeccastkovce.webnode.sk
Starosta obce:
Bc. Dušan Bublavý
Zdroj: (Informačný portál obce)
Technické informácie:
» V obci je 371 odberných miest,
z ktorých je 350 domácností a 21
veľkoodberateľov.
» V obci je verejný vodovod a verejná
kanalizácia (Kanalizačná sieť
pripojená na ČOV však nie je
v správe TVS, a.s.). Zásobovanie
pitnou vodou je z realizované
z vodojemu Čachtice a vodného
zdroja Čachtice.
» TVS, a.s. prevádzkuje rozvodnú
vodovodnú sieť v obci, v celkovej
dĺžke 5655,65 m.
» Obec je plynofikovaná (Rozvodná
sieť plynu).
Zvonica a socha sv. Vendelína
Zvonica je najstaršou architektonickou pamiatkou obce, je okrúhleho pôdorysu, neskorobaroková z 2. polovice
18. st. z roku 1777. V roku 1999 bola jej
vonkajšia fasáda opravená.
Prícestná socha sv. Vendelína je ľudovou prácou z 19. stor. na kamennom
stĺpe s klasicistickou ornamentikou.
DanielB
Spýtali sme sa pána starostu:
Ako ste spokojný so službami našej
spoločnosti?
Som presvedčený o tom, že vodárenská infraštruktúra je v správnych rukách.
Zásobovanie našej obce pitnou vodou
(mimo krátkodobých výluk nevyhnutných k odstráneniu porúch a pod.) je
bezproblémové.
2013|02
Viem, že v akútnych prípadoch je neodkladné konanie nevyhnutné a nie je
možné o odstávke dodávky pitnej vody
ako spoluobčanov, tak i firmy sídliace
v obci v dostatočnom predstihu informovať. Samozrejme aj tento nedostatok sa dá šetrne a vhodným spôsobom
vysvetliť tak, aby občania i firmy strpeli
takúto situáciu bez zbytočných emócií.
Ste spokojný so spoluprácou s našou
spoločnosťou?
Spoluprácu medzi spoločnosťou
TVS, a.s. a s miestnou samosprávou –
obcou, ktorej štatutárom som už tretie
volebné obdobie môžem hodnotiť veľmi pozitívne. Zamestnanci spoločnosti
sú ústretoví a pohotoví kompetentne
a promptne veci riešiť.
Ako vnímate projekt Nadácie TVS
„Daj si vodu z vodovodu“?
Myslím si, že projekt nadácie TVS
oslovil nielen mňa a mojich kolegov, ale
aj širokú verejnosť. Veď voda znamená
„Život“ a plnohodnotným životom môže
žiť len zdravý jedinec. Voda je jednou
z najdôležitejších súčastí života a zdravá,
čistá, tzv. „nepoškvrnená“ voda znamená
zdravý vývoj. Voda z čistých prameňov je
to, čo potrebujeme k zdravému životu
a k samotnej existencii. Bez vody niet
života. Voda z vodovodu spĺňa všetky
parametre zdravej, výživnej a ničím nenahraditeľnej suroviny. Ďakujem za tento projekt.
Ďakujem pánovi starostovi a prajem mu málo starostí a veľa spokojných
občanov v obci Častkovce.
Bea.
9|
zo života TVS
Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov nestala takým vzácnym artiklom, že sa
kvôli nej povedú vojny alebo sa pre väčšinu ľudí
stane nedostupnou.
Veľakrát si neuvedomujeme, čo sa skrýva
za otočením kohútika, aká je cesta vody, kým
príde ku konečnému spotrebiteľovi. Úlohou
vodárenskej spoločnosti je nielen dopraviť
vodu z podzemia do vodovodu, zabezpečiť
plynulé zásobovanie obyvateľstva, ale tiež
garantovať a neustále kontrolovať kvalitu
vody a zároveň chrániť naše životné prostredie.
Pri príležitosti„Svetového dňa vody“ TVS tradične organizuje
akcie na pripomenutie si hodnoty vody pre verejnosť:
ROZBORY VODY ZDARMA
v chemickom laboratóriu TVS, a.s.
Pri príležitosti svetového dňa vody sa v TVS, a.s. tradične
konalo viacero sprievodných akcií. Jednou z nich bola pozvánka do priestorov Chemického laboratória, kde sa 22.3.2013
vykonávali rozbory vody zo studní pre verejnosť zdarma. Od
skorého rána túto možnosť využilo veľa občanov z Trenčína
a blízkeho okolia, ako aj zo vzdialenejších regiónov. Všetci záujemcovia dostali informácie o rizikách požívania vody zo studne, ktorej kvalita sa nekontroluje.
» Spolufinancovanie pokračovania environmentálneho
vzdelávacieho projektu pre deti „Daj si vodu z vodovodu“
» Rozbory vody na stanovenie obsahu dusičnanov
v chemickom laboratóriu TVS, a.s. pre verejnosť zdarma
» Exkurzie do ČOV v Trenčíne – pravý breh
» Kvapka krvi nad kvapku vody, kde zamestnanci spoločnosti
TVS, a.s. chodia darovať krv v NTS TN. Pre každého darcu je to
krásny pocit, že možno práve jeho krv zachráni život.
1
J
P
P
D
Z celkového počtu 645 vzoriek bola v 175-tich vzorkách
zistená nadlimitná hodnota dusičnanov nad povolený limit 50
mg/l (v zmysle NV SR 496/2010 Z.z. ), čo predstavuje 27%. Najvyššia nameraná hodnota dusičnanov bola 66,2 mg/l vo vzorke prinesenej z Adamovských Kochanoviec.
Š
P
P
D
M
» 99 % vzoriek bolo odobratých z individuálnych studní
a 1% boli vzorky z verejného vodovodu.
» 59 % vzoriek bolo z okresu Trenčín
» 21 % vzoriek z okresu Nové Mesto nad Váhom
» 20 % vzoriek bolo z okresov mimo pôsobnosti TVS:
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská Bystrica,
Myjava, Prievidza, Partizánske, Levice.
Naše poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Chemického laboratória, ktorí sa počas celého dňa s úsmevom
a profesionalitou venovali záujemcom o rozbory vody.
Bea & Ing. Janka Mikulová
SVETOVÝ DEŇ VODY 2013
22. marec je od roku 1992 vyhlásený OSN za „Svetový
deň vody“. Je to jedinečná príležitosť pripomenúť si naozaj
mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života, zdravia,
životného prostredia a ľudskej spoločnosti.
V tento deň by sme si mali viac ako inokedy uvedomiť,
aká je voda vzácna a dôležitá, že je pre nás zaväzujúce chrániť
prírodu pre ďalšie generácie. Voda sa nachádza všade okolo
nás. Pokrýva až 70 % zemského povrchu a má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Bez vody niet života.
Ľudstvo doposiaľ nedokázalo nájsť látku, ktorá by ju nahradila.
| 10
P
P
P
D
1
P
P
P
D
KVAPKA KRVI NAD KVAPKU VODY
Dňa 21. marca 2013 naši kolegovia v príjemnom prostredí NTS Trenčín darovali najvzácnejšiu tekutinu v tele človeka
– krv, s úsmevom na tvári, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Žiaľ, tento rok sme zaznamenali najmenšiu účasť darcov
v histórii. Veríme, že budúca „Kvapka krvi nad kvapku vody“
bude úspešnejšia a zúčastní sa jej väčší počet „vodárov“.
Naši milí darcovia:
2
Š
P
P
D
M
P
P
D
R
P
P
D
Miroslava Trefná (správa TVS, a.s.)
Juraj Ondriška (PSČ Trenčín)
Ján Ondriška (PSČ Trenčín)
2
Ešte raz zo srdca ďakujeme a veríme, že budete príkladom pre nás ostatných.
Bea
T
P
P
D
personálna rubrika
zábava
30 rokov odpracovaných v TVS:
Veselý Milan
Pracovisko: prev. stred. K+ČOV
Pr. pozícia: stojník VH zariadení
Dátum nástupu: 01 03 1983
35 rokov odpracovaných v TVS:
Podmaka Vladimír
Pracovisko: integrovaný audit
Pr. pozícia: technik BOZP a OPP
Dátum nástupu: 01 01 1978
Beták Jozef
Pracovisko: prev. stred. K+ČOV
Pr. pozícia: stojník VH zariadení
Dátum nástupu: 10 01 1978
Porubská Ivana
Pracovisko: prev. stred. vodovodov
Pr. pozícia: referent správy prev. stred.
Dátum nástupu: 28 03 1978
Kvíz téma:
Oddelenie MTZ
Koľko skladníkov zabezpečuje príjem
a výdaj materiálu?
a/ dvaja
b/ štyria
c/ šiesti
Akú značku má vysokozdvižný vozík?
a/ DESTA
b/ TOYOTA
c/ KAWASAKI
Kde sa nachádza hlavný sklad MTZ?
a/ Trenčianske Stankovce
b/ Trenčianske Biskupice
c/ Nozdrkovce
Kto je vedúci oddelenia MTZ?
a/ Eva Švecová
b/ František Vavro
c/ Ing. Ján Vavro
Pracovné jubileá
10 rokov odpracovaných v TVS:
Noví zamestnanci
Ing. Miroslav Benda
01.01.2013
technik inv. činnosti
investičné oddelenie
Jurčo Vladimír
Pracovisko: prev. stred. vodovodov
Pr. pozícia: zámočník prev. vodovodov
Dátum nástupu: 07 01 2003
Ševčík Rastislav
Pracovisko: MTZ
Pr. pozícia: skladník
Dátum nástupu: 24 02 2003
Dobrý deň milí kolegovia,
Marček Gabriel
Pracovisko: prev. stred. vodovodov
Pr. pozícia: montér prevádzky vodovodov
Dátum nástupu: 03 03 2003
15 rokov odpracovaných v TVS:
Poništ Peter
Pracovisko: prev. stred. vodovodov
Pr. pozícia: montér prevádzky vodovodov
Dátum nástupu: 02 01 1998
20 rokov odpracovaných v TVS
dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil. Volám sa Miroslav Benda, mám
40 rokov a som ženatý s manželkou
Ivanou, s ktorou mám 2 deti. Vyštudoval som vysokú školu v Bratislave.
Bývam v Trenčíne. V našej spoločnosti
pracujem od 01.01.2013 ako technik
investičného oddelenia. Medzi moje
záľuby patrí čítanie kníh, futbal, hokej.
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č. 1/2013:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bola malá Bea Plíhalová. Výherkyňa p. Žanetka Fodreková získava od
redakcie časopisu vecný darček.
Kvíz: zo správnych odpovedí sme
vylosovali kolegyňu p. Miroslavu Trefnú,
ktorá taktiež získava vecný darček.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy
chcete získať od redakcie pekný darček, odpovedajte, hádajte a píšte na
[email protected] Tešíme sa na všetky Vaše
e-maily.
rr
Mgr. Monika Šandorčinová
19.03.2013
laborant špecialista
chemické laboratórium
Šatková Iveta
Pracovisko: chemické laboratórium
Pr. pozícia: laborant
Dátum nástupu: 07 01 2003
Marušek Maroš
Pracovisko: prev. stred. vodovodov
Pr. pozícia: montér prevádzky vodovodov
Dátum nástupu: 01 02 1993
Dobrý deň milí kolegovia,
Repka Adrián
Pracovisko: prev. stred. SČ
Pr. pozícia: majster prevádzky SČ
Dátum nástupu: 01 03 1993
25 rokov odpracovaných v TVS:
Trachtulec Anton
2013|02
Pracovisko: prev. stred. K+ČOV
Pr. pozícia: majster prevádzky ČOV
Dátum nástupu: 03 01 1988
dovoľte mi predstaviť sa. Som
Monika Šandorčinová, mám 29 rokov
a pochádzam z Trenčína. Vyštudovala
som univerzitu v Bratislave, kde som
zároveň získala trojročnú laboratórnu
prax, v ktorej som neskôr pokračovala
v Piešťanoch a v Trenčíne. Do TVS som
nastúpila na pozíciu “Laborant biológ
– špecialista“ v chemickom laboratóriu. Rada športujem a čítam knihy.
Hádaj kto som?
» je milý, pracovitý a zodpovedný
» v TVS, a.s. pracuje od r. 2012
» rád lyžuje (donedávna nevedel, aký je
dobrý lyžiar)
» má rád zvieratá a prírodu
Kto je to?
11 |
Download

Voda a my - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as