fZápisnica z 10. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo
24. – 25. septembra 2013 na Teplom Vrchu
Prítomní:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
JUDr. Štefan Harabin
JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
JUDr. Igor Burger
JUDr. Dana Bystrianská
Mgr. Dušan Čimo
JUDr. Rudolf Čirč
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. – ospravedlnený z 2. dňa rokovania
JUDr. Eva Fulcová
JUDr. Jaroslav Chlebovič
JUDr. Jozef Maruščák
JUDr. Ľuboš Sádovský
JUDr. Peter Straka
JUDr. Gabriela Šimonová
JUDr. Alena Šišková
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Imrich Volkai
Ing. Anna Žatková – vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
10. rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "súdna rada") otvoril
a viedol predseda súdnej rady a zároveň skonštatoval, že súdna rada je uznášaniaschopná.
Návrh programu zasadnutia bol členom súdnej rady predložený v písomnej podobe:
1. Prerokovanie návrhu programu
2. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
a) Okresný súd Martin – JUDr. Michaela Brašková (SR 144/2013)
b) Okresný súd Nitra – JUDr. Oliver Kolenčík (SR 145/2013)
c) Okresný súd Komárno – JUDr. Oľga Kováčová (SR 158/2013)
d) Okresný súd Považská Bystrica – Mgr. Silvia Kysucká (SR 159/2013)
e) Okresný súd Lučenec – JUDr. Katarína Červenková (SR 160/2013)
1
f) Okresný súd Brezno – JUDr. Anna Hýseková (SR 161/2013)
g) Okresný súd Bratislava I – Mgr. Mgr. Miriam Plavčáková (SR 162/2013)
h) Okresný súd Bratislava I – JUDr. René Milták (SR 162/2013)
3. Dočasné pridelenie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na
výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I, vymenovanej do funkcie
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 147/2013)
4. Žiadosť JUDr. Adriany Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske,
o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen (SR 31/2011)
5. Dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu
Partizánske, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen, vymenovanej
do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 146/2013)
6. Návrh na preloženie JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu Bratislava I,
na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
7. Návrh na preloženie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II,
na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
8. Návrh na preloženie Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
9. Žiadosť JUDr. Aleny Blaškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, o preloženie na
výkon funkcie sudcu na Okresný súd Partizánske (SR 112/2013)
10. Žiadosť JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na
výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom (SR 156/2013)
11. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu
v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
(SR 138/2013)
12. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline, na
výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 154/2013)
13. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava
III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 148/2013)
14. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 149/2013)
2
15. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II,
na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 150/2013)
16. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Anny Križákovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 152/2013)
17. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu
Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (SR 153/2013)
18. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Katkovej, sudkyne Okresného súdu
Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
(SR 155/2013)
19. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov (SR 141/2013,
SR 134/2013)
20. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 133/2013)
21. Výzva na vyjadrenie
(SR 137/2013)
sa
k žalobe
v právnej
veci
žalobcu
Mgr.
L.
R.
22. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2012 (SR 127/2013)
23. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k sťažnosti Mgr. P. R. – odročené z 21.
júna 2013 (SR 102/2013)
24. Informácia JUDr. Jany Burešovej o prerozdeľovaní vecí na Krajskom súde v Prešove
(SR 143/2013)
25. Stretnutie sudcov prvostupňových a odvolacích súdov členských štátov Európskej únie
(KSR 102/2013)
Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky 25. septembra 2013 o 09:30 hod.
26. Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (SR 135/2013)
27. Obsahová náplň vzdelávania na roky 2014, 2015 (SR 123/2013)
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
1. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 43/2013)
3
2. Trestné oznámenie na JUDr. P. P. za prečin ohovárania (SSR 36/2013)
3. Sťažnosť Vladimíra Macka (SSR 38/2013)
Predseda súdnej rady uviedol, že za overovateľa nasleduje JUDr. Gabriela Šimonová
a zapisovateľkou je Lucia Hučková.
Jednotlivé body programu prerokovala súdna rada s nasledovnými závermi:
Predseda súdnej rady navrhol schváliť volebnú komisiu pre hlasovanie počas
zasadnutia súdnej rady v zložení: JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Jaroslav Chlebovič
a JUDr. Jozef Maruščák.
Hlasovanie: JUDr. Jana Bajánková
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
Hlasovanie: JUDr. Jaroslav Chlebovič
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
Hlasovanie: JUDr. Jozef Maruščák
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 143
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje volebnú komisiu pre hlasovanie počas rokovania
Súdnej rady Slovenskej republiky v zložení: JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Jaroslav Chlebovič
a JUDr. Jozef Maruščák.
1. Prerokovanie návrhu programu
JUDr. Bystrianská navrhla doplniť program rokovania:
 Závery správy GRECO
Predseda súdnej rady navrhol doplniť program rokovania o nasledovný bod:
 Sympózium na tému „Vzdelávanie sudcov pre efektívnu a účinnú justíciu“ – Antalya,
23. – 25. október 2013 (KSR 123/2013)
4
Následne dal hlasovať o upravenom návrhu programu 10. zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 144
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje upravený program 10. zasadnutia:
Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
Okresný súd Martin – JUDr. Michaela Brašková (SR 144/2013)
Okresný súd Nitra – JUDr. Oliver Kolenčík (SR 145/2013)
Okresný súd Komárno – JUDr. Oľga Kováčová (SR 158/2013)
Okresný súd Považská Bystrica – Mgr. Silvia Kysucká (SR 159/2013)
Okresný súd Lučenec – JUDr. Katarína Červenková (SR 160/2013)
Okresný súd Brezno – JUDr. Anna Hýseková (SR 161/2013)
Okresný súd Bratislava I – Mgr. Mgr. Miriam Plavčáková (SR 162/2013)
Okresný súd Bratislava I – JUDr. René Milták (SR 162/2013)
Dočasné pridelenie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na
výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I, vymenovanej do funkcie
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 147/2013)
4. Žiadosť JUDr. Adriany Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske,
o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen (SR 31/2011)
5. Dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu
Partizánske, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen, vymenovanej
do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 146/2013)
6. Návrh na preloženie JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na
výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
7. Návrh na preloženie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II,
na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
8. Návrh na preloženie Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
9. Žiadosť JUDr. Aleny Blaškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, o preloženie na
výkon funkcie sudcu na Okresný súd Partizánske (SR 112/2013)
10. Žiadosť JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na
výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom (SR 156/2013)
11. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu
v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
(SR 138/2013)
12. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline, na
výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 154/2013)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
5
13. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava
III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 148/2013)
14. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 149/2013)
15. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II,
na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 150/2013)
16. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Anny Križákovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 152/2013)
17. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu
Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (SR 153/2013)
18. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Katkovej, sudkyne Okresného súdu
Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
(SR 155/2013)
19. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov (SR 141/2013,
SR 134/2013)
20. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 133/2013)
21. Výzva na vyjadrenie sa k žalobe v právnej veci žalobcu Mgr. L. R.
(SR 137/2013)
22. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2012 (SR 127/2013)
23. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k sťažnosti Mgr. P. R. – odročené
z 21. júna 2013 (SR 102/2013)
24. Informácia JUDr. Jany Burešovej o prerozdeľovaní vecí na Krajskom súde v Prešove
(SR 143/2013)
25. Stretnutie sudcov prvostupňových a odvolacích súdov členských štátov Európskej únie
(KSR 102/2013)
Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky 25. septembra 2013 o 09:30 hod.
26. Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (SR 135/2013)
27. Obsahová náplň vzdelávania na roky 2014, 2015 (SR 123/2013)
28. Závery správy GRECO
29. Sympózium na tému „Vzdelávanie sudcov pre efektívnu a účinnú justíciu“ – Antalya,
23. – 25. október 2013 (KSR 123/2013)
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
1. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 43/2013)
2. Trestné oznámenie na JUDr. P. P. za prečin ohovárania (SSR 36/2013)
3. Sťažnosť Vladimíra Macka (SSR 38/2013)
2. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
a) Okresný súd Martin – JUDr. Michaela Brašková (SR 144/2013)
JUDr. Brašková podala prierez svojou doterajšou profesijnou kariérou.
6
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Šišková, JUDr. Chlebovič, JUDr. Vanko.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
b) Okresný súd Nitra – JUDr. Oliver Kolenčík (SR 145/2013)
JUDr. Kolenčík sa zúčastnil zasadnutia, prezentoval svoje predstavy o výkone funkcie
sudcu.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Chlebovič, JUDr. Šišková, JUDr. Vanko a predseda súdnej
rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
c) Okresný súd Komárno – JUDr. Oľga Kováčová (SR 158/2013)
JUDr. Kováčová informovala členov súdnej rady o doterajšej praxi v justícii.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Vanko, JUDr. Bystrianská, JUDr. Maruščák a predseda
súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
d) Okresný súd Považská Bystrica – Mgr. Silvia Kysucká (SR 159/2013)
Mgr. Kysucká prezentovala svoju osobu a motiváciu, ktorá ju viedla k prihláseniu sa do
výberového konania na funkciu sudcu.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Šišková, JUDr. Chlebovič a predseda súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7
Neprítomný: 0
e) Okresný súd Lučenec – JUDr. Katarína Červenková (SR 160/2013)
JUDr. Červenková sa predstavila členom súdnej rady a prezentovala jej doterajšiu
prax.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Bárány, JUDr. Šišková a predseda súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
f) Okresný súd Brezno – JUDr. Anna Hýseková (SR 161/2013)
JUDr. Hýseková informovala členov súdnej rady s jej doterajším pôsobením v justícii.
V diskusii sa vyjadril predseda súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
g) Okresný súd Bratislava I – Mgr. Mgr. Miriam Plavčáková (SR 162/2013)
Mgr. Mgr. Plavčáková oboznámila členov súdnej rady s prierezom svojej profesijnej
kariéry.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Šišková, JUDr. Sádovský, JUDr. Chlebovič, JUDr. Fulcová,
JUDr. Bystrianská, JUDr. Burger a predseda súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
h) Okresný súd Bratislava I – JUDr. René Milták (SR 162/2013)
JUDr. Milták sa zasadnutia súdnej rady zúčastnil, predstavil svoje pôsobenie v justícii.
8
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Sádovský, JUDr. Maruščák, JUDr. Šimonová a predseda
súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 145
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
 JUDr. Michaelu Brašková s pridelením na Okresný súd Martin,
 JUDr. Olivera Kolenčíka s pridelením na Okresný súd Nitra,
 JUDr. Oľgu Kováčovú s pridelením na Okresný súd Komárno,
 Mgr. Silviu Kysuckú s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica,
 JUDr. Katarínu Červenkovú s pridelením na Okresný súd Lučenec,
 JUDr. Annu Hýsekovú s pridelením na Okresný súd Brezno,
 Mgr. Mgr. Miriam Plavčákovú s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
 JUDr. Reného Miltáka s pridelením na Okresný súd Bratislava I.
3. Dočasné pridelenie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave,
na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I, vymenovanej do
funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 147/2013)
Predseda súdnej rady otvoril diskusiu k predmetnému bodu, uviedol, že vzhľadom na
dátum vymenovania do funkcie predsedníčky súdu ministrom spravodlivosti
(15. september 2013) je potrebné upraviť dátum účinnosti dočasného pridelenia. V diskusii sa
vyjadril JUDr. Sádovský. Predseda súdnej rady navrhol dátum účinnosti 25. september 2013.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa:0
Neprítomný: 0
JUDr. Fulcová o tomto bode rokovania nehlasovala.
Uznesenie č. 146
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje JUDr. Evu Fulcovú, sudkyňu Krajského
súdu v Bratislave na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou
od 25. septembra 2013.
9
4. Žiadosť JUDr. Adriany Považanovej, sudkyne Okresného súdu Partizánske,
o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen (SR 31/2011)
5. Dočasné pridelenie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu
Partizánske, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen,
vymenovanej
do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky
(SR 146/2013)
Predseda súdnej rady navrhol spojiť diskusiu k bodom 4 a 5. Pokiaľ by súdna rada
schválila preloženie JUDr. Považanovej, odporúča jej vymenovanie do funkcie predsedníčky
Okresného súdu Zvolen zobrať na vedomie.
Žiadosť JUDr. Považanovej o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen
bola 24. apríla 2012 zaradená na programe rokovania súdnej rady a odročená na neurčito
z dôvodu personálneho zabezpečenia dotknutých súdov.
JUDr. Považanová uviedla dôvody, ktoré ju viedli k podaniu žiadosti o preloženie.
V diskusii sa vyjadril doc. Ďurica.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (predseda súdnej rady)
Uznesenie č. 147
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Adrianu Považanovú, sudkyňu Okresného
súdu Partizánske, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen s účinnosťou
od 7. októbra 2013 a berie na vedomie vymenovanie JUDr. Adriany Považanovej do funkcie
predsedníčky Okresného súdu Zvolen.
6. Návrh na preloženie JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu Bratislava
I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
JUDr. Král informoval členov súdnej rady o motivácii, ktorá ho viedla k prihláseniu sa do
výberového konania. V diskusii sa vyjadrila JUDr. Šišková, JUDr. Sádovský, JUDr. Fulcová navrhla zmeniť termín účinnosti preloženia. Ďalej sa v diskusii vyjadril JUDr. Bárány,
Mgr. Čimo, JUDr. Burger, JUDr. Šimonová, JUDr. Vanko, JUDr. Bystrianská.
Vzhľadom na personálne obsadenie Krajského súdu v Bratislave a Okresného súdu
Bratislava I, sa JUDr. Sádovský a JUDr. Fulcová dohodli posunúť navrhnutý termín účinnosti
preloženia JUDr. Krála od 1. novembra 2013.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Neprítomný: 1 (predseda súdnej rady)
10
Uznesenie č. 148
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu
Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou
od 1. novembra 2013.
7. Návrh na preloženie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 128/2013)
JUDr. Blanka Malichová sa zo zasadnutia súdnej rady ospravedlnila. V diskusii
sa vyjadril JUDr. Sádovský.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (predseda súdnej rady)
Uznesenie č. 149
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Blanku Malichovú, sudkyňu Okresného
súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou
od 1. októbra 2013.
8. Návrh na preloženie Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne Okresného
súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
(SR 128/2013)
Mgr. Pospíšilová sa ospravedlnila zo zasadnutia súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (predseda súdnej rady)
Uznesenie č. 150
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá Mgr. Ingrid Degmovú Pospíšilovú, sudkyňu
Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
s účinnosťou od 1. októbra 2013.
9. Žiadosť JUDr. Aleny Blaškovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany,
o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Partizánske (SR 112/2013)
JUDr. Blašková sa zasadnutia súdnej rady zúčastnila, uviedla dôvody, ktoré ju viedli
k podaniu žiadosti o preloženie. Súčasne informovala, že súhlasí s posunutím termínu
preloženia tak, ako rozhodla súdna rada pri preložení JUDr. Adriány Považanovej.
11
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (predseda súdnej rady)
Uznesenie č. 151
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Alenu Blaškovú, sudkyňu Okresného súdu
Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Partizánske s účinnosťou
od 7. októbra 2013.
10. Žiadosť JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie
na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom (SR 156/2013)
JUDr. Matušovic sa zasadnutia súdnej rady zúčastnil, informoval členov súdnej rady
o dôvodoch, ktoré ho viedli k podaniu žiadosti o preloženie. V diskusii sa vyjadril predseda
súdnej rady, doc. Ďurica, JUDr. Šišková a JUDr. Vanko.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (JUDr. Bajánková)
Uznesenie č. 152
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu
Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou
od 1. novembra 2013.
11. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Čanádyovej, sudkyne Krajského súdu
v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
(SR 138/2013)
JUDr. Čanádyová sa ospravedlnila zo zasadnutia a zároveň súhlasila s termínom
dočasného pridelenia s účinnosťou od 1. januára 2014, t. j. v zhode s vyjadrením
predsedníčky Krajského súdu v Žiline. V diskusii sa vyjadril predseda súdnej rady
a Mgr. Čimo.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 1 (JUDr. Bajánková)
12
Uznesenie č. 153
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje JUDr. Eriku Čanádyovú, sudkyňu
Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na
obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
12. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline,
na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (SR 154/2013)
JUDr. Polka sa zasadnutia súdnej rady zúčastnil, uviedol motiváciu, ktorá ho viedla
k udeleniu súhlasu s dočasným pridelením na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Na otázku Mgr. Čima, aké dôvody ho viedli k tomu, aby súhlas k dočasnému prideleniu
pôvodne daný na tri mesiace, predĺžil na rok, uviedol, že k zmene došlo po konzultácii
s vedením Krajského súdu v Žiline.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Šimonová a predseda súdnej rady, ktorý uviedol, že sám
rokoval s predsedníčkou krajského súdu o dlhšom pôsobení JUDr. Polku na Najvyššom súde
Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 154
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského
súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
13. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu
Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
(SR 148/2013)
Mgr. Degma sa ospravedlnil zo zasadnutia súdnej rady. V diskusii sa vyjadril
JUDr. Sádovský.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 155
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného
súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie
od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014.
13
14. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 149/2013)
JUDr. Mališová sa ospravedlnila zo zasadnutia súdnej rady.
JUDr. Sádovský uviedol, že po dohode s vedením Okresného súdu Bratislava I,
predmetný bod sťahuje z programu rokovania.
15. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu
Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 150/2013)
JUDr. Štift sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady, uviedol, čo ho viedlo, aby udelil súhlas
s dočasným pridelením na Krajskom súde v Bratislave. Zároveň sa vyjadril k otázkam
predsedu súdnej rady týkajúcich sa vykonania odbornej justičnej skúšky a k legislatívnej
príprave návrhu zákona o Špeciálnom súde.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Sádovský, JUDr. Vanko, JUDr. Burger, predseda súdnej
rady, JUDr. Čirč, JUDr. Bystrianská, JUDr. Bárány, JUDr. Maruščák, doc. Ďurica,
JUDr. Fulcová.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 156
Súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že návrh na dočasné pridelenie JUDr. Petra
Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave nezískal dostatočný počet hlasov.
16. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Anny Križákovej, sudkyne Okresného súdu
Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 152/2013)
Mgr. Križáková ospravedlnila svoju neúčasť. Predseda Krajského súdu v Bratislave
navrhol zmeniť obdobie dočasného pridelenia od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 157
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje Mgr. Annu Križákovú, sudkyňu
Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
na obdobie od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014.
14
17. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blaženy Stašíkovej, sudkyne Okresného súdu
Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (SR 153/2013)
JUDr. Stašíková sa ospravedlnila zo zasadnutia súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 158
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje JUDr. Blaženu Stašíkovú, sudkyňu
Okresného súdu Dolný Kubín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie
od 1. októbra 2013 do 31. marca 2014.
18. Návrh na dočasné pridelenie Mgr. Kataríny Katkovej, sudkyne Okresného súdu
Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
(SR 155/2013)
Mgr. Katková sa zúčastnila zasadnutia súdnej rady, v diskusii k prejednávanému bodu sa
vyjadril doc. Ďurica a predseda súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 159
Súdna rada Slovenskej republiky dočasne prideľuje Mgr. Katarínu Katkovú, sudkyňu
Okresného súdu Lučenec, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na
obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014.
Predseda súdnej rady z podnetu niektorých členov súdnej rady otvoril otázku voľby
kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň dal na zváženie, či na
zajtrajšom rokovaní voliť kandidáta, ak nie je predložený dostatočný počet kandidátov alebo
nevykonať voľbu a predĺžiť lehotu na predloženie ďalších kandidátov – požiadavka
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy je predložiť troch kandidátov.
V diskusii sa vyjadrili:
-
JUDr. Bárány uviedol, že Slovenská republika má predložiť troch kandidátov. Súdna
rada by mala rozhodovať iba o jednom predloženom kandidátovi. Z toho vyplýva, že
15
súdna rada by kandidátov volila na etapy, čo podľa neho nemá veľký význam. Ak je
jeden kandidát, môže o ňom súdna rada rozhodnúť, ale nie predložiť do Štrasburgu.
Poukázal na rovnosť podmienok z toho pohľadu, či je vhodné pristúpiť k voľbe. Aj
kandidát, ktorý v predchádzajúcich voľbách neuspel, môže sa ďalších zúčastniť. Bolo
by vhodné predĺžiť lehotu na podanie návrhov kandidátov, až kým nie sú navrhnutí
aspoň traja kandidáti a potom súdna rada uskutoční voľbu.
-
Predseda súdnej rady oboznámil členov súdnej rady, že na podklade rozhodnutia
súdnej rady rokoval s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí. Dôvody, prečo Štrasburg odmietol zoznam kandidátov, bude
prezentovať veľvyslanec Drahoslav Štefánek, ktorého na predmetné zasadnutie
pozval.
-
JUDr. Burger súhlasí s postupom, že na zasadnutí súdnej rady si členovia súdnej rady
vypočujú veľvyslanca, v čom boli nedostatočné kritériá kandidátov predložených
vládou Slovenskej republiky, v dôsledku čoho bude jasné, aké kritériá majú predložení
kandidáti spĺňať. Z hľadiska rovnosti šancí, je treba, aby boli predložení viacerí
kandidáti. Navrhol odročiť voľby do momentu, pokiaľ budú súdnej rade predložení
aspoň traja kandidáti.
-
Mgr. Čimo sa vyjadril, že si je vedomý úskalí, ktoré prinesie viackolová voľba.
Súhlasí s tým, že nejde o voľbu, pokiaľ nie je predložených viacej kandidátov.
Mechanizmus voľby má isté pravidlá, lehoty. Navrhol, aby súdna rada vyslala signál,
podľa ktorého je ochotná pristúpiť k voľbe, ale je to problém kandidátov.
-
JUDr. Čirč uviedol, že zákonu neodporuje, ak by sa voľba uskutočnila, aj keď je jeden
kandidát. S istotou sa dá povedať, že budú viackolové voľby.
-
JUDr. Šimonová položila otázku, dokedy, v prípade, že kandidát bude vo voľbe
neúspešný, môže kandidovať.
-
JUDr. Čirč uviedol, že v nasledujúcej voľbe by nemohol kandidovať.
Hlasovanie: Odloženie voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.
Členovia súdnej rady sa po diskusii zhodli, že voľba kandidátov sa uskutoční, až keď budú
súdnej rade predložené návrhy aspoň troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské
práva.
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 160
Súdna rada Slovenskej republiky odkladá voľbu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre
ľudské práva. Voľba sa uskutoční vtedy, keď budú Súdnej rade Slovenskej republiky
navrhnutí aspoň traja kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.
16
19. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov (SR 141/2013,
SR 134/2013)
Predseda súdnej rady informoval o tom, že nie je možné vykonať voľbu predsedu
disciplinárneho senátu, a to z dôvodu návrhu jediného kandidáta, tzn., nie je splnená zákonná
podmienka dvojnásobného počtu kandidátov. Zároveň uviedol, že predĺžil lehotu na podanie
návrhov kandidátov do 4. októbra 2013.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Vanko a Mgr. Čimo.
Národná rada Slovenskej republiky doposiaľ nepredložila žiadnych kandidátov na členov
disciplinárneho senátu. Aj v tomto prípade predseda súdnej rady predĺžil lehotu na podanie
návrhov kandidátov do 4. októbra 2013.
20. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (SR 133/2013)
Predseda súdnej rady uviedol, že minister spravodlivosti Slovenskej republiky bol
požiadaný o predloženie štyroch kandidátov (dvaja sudcovia a dve iné osoby), z ktorých
súdna rada bude voliť jedného sudcu a jednu inú osobu. Z predložených kandidátov – sudcov
môže súdna rada zvoliť jedného člena disciplinárneho senátu. Z dvoch kandidátov – iné osoby
ako sudca, ktorých predložil minister spravodlivosti, jeden kandidát odvolal súhlas
s kandidatúrou a následne minister spravodlivosti predmetný návrh zobral späť. Keďže nie je
splnená zákonná podmienka dvojnásobného počtu kandidátov – súdna rada nemôže vykonať
voľbu a termín predloženia kandidátov bol rovnako predĺžený do 4. októbra 2013.
Členovia súdnej rady po oboznámení sa s materiálmi týkajúcimi sa kandidátov na člena
disciplinárneho senátu z radov sudcov hlasovali.
Hlasovanie: Mgr. Soňa Pekarčíková
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Neprítomný: 0
Hlasovanie: JUDr. Ayše Pružinec Erenová
Za: 0
Proti:0
Zdržali sa: 18
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 161
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti
Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2002 Z. z. o sudcoch
17
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za
člena disciplinárneho senátu:

Mgr. Soňu Pekarčíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave.
21. Výzva na vyjadrenie sa k žalobe v právnej veci žalobcu Mgr. L. R.
(SR 137/2013)
Návrh vyjadrenia vypracovala komisia v zložení: JUDr. Bajánková, JUDr. Šimonová
a JUDr. Burger.
Do predloženého návrhu, o ktorom členovia súdnej rady hlasovali, boli zapracované
pripomienky vznesené JUDr. Bajánkovou a JUDr. Báránym.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 162
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje vyjadrenie k žalobe v právnej veci žalobcu
Mgr. Ladislava Révesa, vedenej pod sp. zn. 11 S 52/2013, ukladá vedúcej Kancelárie Súdnej
rady Slovenskej republiky doručiť vyjadrenie Krajskému súdu v Nitre.
22. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2012 (SR 127/2013)
Členov súdnej rady so závermi vyhodnotenia majetkových priznaní sudcov oboznámila
JUDr. Šimonová, z ktorých vyplýva, že u žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový
prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.
Predložila návrh uznesenia, o ktorom členovia súdnej rady hlasovali.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 163
Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie
a) vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2012, z ktorého vyplýva, že u žiadneho
sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho
platových pomerov a iných vyčíslených príjmov (§ 31 ods. 2 písm. c/ zákona o sudcoch) a
18
b) informáciu o preskúmaní úplnosti písomných vyhlásení a majetkových priznaní sudcov za
rok 2012.
23. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k sťažnosti Mgr. P. R. – odročené
z 21. júna 2013 (SR 102/2013)
Predseda súdnej rady uviedol, že k odôvodňovaniu negatívnych rozhodnutí súdnej rady
bola schválená komisia v zložení: JUDr. Bárány, JUDr. Burger a JUDr. Bystrianská.
V diskusii sa vyjadrili opakovane: JUDr. Bárány, JUDr. Maruščák, predseda súdnej rady,
JUDr. Bystrianská, JUDr. Čirč, JUDr. Vanko, JUDr. Burger, doc. Ďurica, prof. Bujňáková.
Po rozsiahlej diskusii k predmetnému bodu sa členovia súdnej rady zhodli, že vzhľadom
na skutočnosť, že zasadnutia súdnej rady sú verejné a zverejňované sú aj prerokované
materiály, uznesenia a zápisnica z rokovania, nie je potrebné novelizovať rokovací poriadok
súdnej rady.
Následne dal predseda súdnej rady o tomto hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 164
Súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej
republiky v súvislosti s odôvodňovaním negatívnych rozhodnutí nepovažuje za potrebné
novelizovať.
JUDr. Straka v súvislosti s vydaným nálezom ústavného súdu navrhol, aby Mgr. Peter
Revický bol pozvaný na zasadnutie súdnej rady, kde sa bude rozhodovať o návrhu na
jeho vymenovanie do funkcie sudcu.
Mgr. Čimo uviedol, že je potrebné zaradiť tento bod rokovania na októbrové
zasadnutie.
Po predložení viacerých odlišných návrhov na spôsob vykonania nálezu ústavného
súdu, predseda súdnej rady odporučil schváliť komisiu, ktorá by vypracovala analýzu nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky a analýzu možnosti vykonateľnosti predmetného
rozhodnutia.
Hlasovanie: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Za:14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Neprítomný: 1 (JUDr. Maruščák)
19
Hlasovanie: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Za:14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Neprítomný: 1 (JUDr. Maruščák)
Hlasovanie: JUDr. Igor Burger
Za:14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Neprítomný: 1 (JUDr. Maruščák)
Uznesenie č. 165
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje komisiu v zložení: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.,
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Igor Burger, ktorá vypracuje analýzu Nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky k sťažnosti Mgr. Petra Revického a analýzu možnosti
vykonateľnosti predmetného rozhodnutia.
24. Informácia JUDr. Jany Burešovej o prerozdeľovaní vecí na Krajskom súde
v Prešove (SR 143/2013)
V diskusii sa vyjadril JUDr. Straka, JUDr. Volkai, JUDr. Sádovský a predseda súdnej
rady.
Členovia súhlasili s návrhom predsedu súdnej rady, aby podanie JUDr. Jany Burešovej
bolo postúpené revíznemu oddeleniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré t. č.
vykonáva revíziu na Krajskom súde v Prešove.
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 43/2013)
2. Trestné oznámenie na JUDr. P. P. za prečin ohovárania (SSR 36/2013)
3. Sťažnosť Vladimíra Macka (SSR 38/2013)
20
Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky 25. septembra 2013 o 09:30 hod.
Doc. Ďurica sa ospravedlnil z rokovania súdnej rady.
25. Voľba kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (SR 135/2013)
Predseda súdnej rady uviedol, že súdna rada prijala uznesenie, že nie je možné voliť
jedného kandidáta, keďže Slovenská republika je povinná predložiť minimálne troch
kandidátov. K voľbe môže súdna rada pristúpiť, keď bude mať najmenej troch adeptov.
Privítal veľvyslanca Drahoslava Štefáneka, uviedol, že pán veľvyslanec bol pozvaný vo
vzťahu ku kritériám kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Poprosil
ho, aby prezentoval to, čo spôsobilo, že kandidátka Slovenskej republiky neprešla, aby sa
súdna rada pri budúcej voľbe vyhla tomu, aby následná kandidátka bola v pozícii, že
nevyberú nikoho.
Veľvyslanec uviedol, že by chcel priblížiť podmienky a kritériá na kandidátov na post
sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Pokiaľ nie sú traja kandidáti, kandidátku posielať
nemožno, je to povinnosť vyplývajúca z Dohovoru. Informoval, že sa stala situácia, že dva
štáty poslali štyri mená na kandidátke. Ak by v poradnom paneli jeden kandidát neprešiel, bol
by nahradený náhradníkom. Odporučil myslieť pri voľbe na takúto kandidatúru.
Zároveň uviedol, že proces voľby je pomerne komplikovaný, nároky na kandidátov sa
zvýšili. Nemožno porovnať to, čo bolo pred 9 rokmi. Je tu poradný panel, ktorý funguje od
roku 2010. Štáty predložia kandidátsku listinu, ktorá obsahuje tri mená. Poradný panel dá
svoje stanovisko k písomným materiálom, ktoré má odporúčací charakter, ale je relevantným
indikátorom. Následne podvýbor parlamentného zhromaždenia pozve kandidátov na
interview. Podvýbor má 17 členov, v prípade júnového zasadnutia bolo prítomných 10 členov
(sú to poslanci parlamentného zhromaždenia). Interview je dôverné a uzatvorené, nemá tam
prístup nikto okrem členov výboru a dvoch členov sekretariátu panelu.
Podvýbor po vypočutí kandidátov vydá stanovisko – či už pozitívne alebo negatívne. Zo
skúsenosti uviedol, že ak je len jeden kandidát slabý, stačí to na to, aby neprešla celá
kandidátka.
V prípade
úspechu
je
kandidátka
posunutá
do
pléna
parlamentného
zhromaždenia, kde prebiehajú voľby. Podvýbor v prípade Slovenskej republiky predložil
uznesenie, že nie sú dostatočne kvalifikovaní.
21
Uviedol ku kritériám:
-
je potrebné dodržiavať kritériá stanovené v Dohovore o ľudských právach
Napríklad ako:
-
vysoký morálny charakter, schopnosť zastávať vysoké súdne funkcie, alebo uznávaný
právny vedec. Tieto podmienky sú dosť všeobecné, ale nemožno sa držať len tohto. Je
vydaný poradný posudok, ktorý podmienky špecifikuje. Napríklad: kandidátska listina
má obsahovať zástupcu každého pohlavia (tá, ktorá obsahuje 3 mužov alebo 3 ženy,
bola by odmietnutá).
Parlamentné zhromaždenie stanovilo tieto kritériá (nie sú v Dohovore):
-
proces voľby musí byť otvorený, transparentný,
-
v dostatočnom časovom predstihu zverejnená výzva na predloženie kandidátov,
-
zverejnená v odbornej tlači,
-
členský štát by mal zverejniť i proces, akým bola kandidátska listina vybraná,
-
mená majú byť predložené v abecednom poradí,
-
jazyková vybavenosť kandidátov – jeden z jazykov – anglický alebo francúzsky jazyk
na výbornej úrovni, druhý jazyk dobre, primerane. Pri druhom jazyku sa dá podpísať
vyhlásenie, že sa kandidát bude vzdelávať,
-
voľba kandidátov by nemala spôsobiť, že by mali byť nasadzovaní sudcovia ad hoc.
Uviedol, že existuje publikácia, autorom je tajomník podvýboru parlamentného zhromaždenia
– hovorí o tom, aký kandidát by bol vhodný.
Čo sa týka morálnej integrity, kandidát by sa nemal v minulosti, alebo vo svojej
profesijnej kariére správať tak, aby mohol byť kompromitovaný. Mal by to byť človek, ktorý
by spĺňal podmienky sudcu najvyššieho alebo ústavného súdu. Toto sú ideálne modely,
kritériá, ktoré by mal spĺňať kandidát. Je však dôležité interview, kde musí kandidát prejaviť
znalosti, musí sa prejaviť ako komplexná osobnosť. Je si treba uvedomiť, že Európsky súd pre
ľudské práva je zavalený prácou. Súd prelamuje rozhodnutia, rozsudky najvyšších ako i
ústavných súdov, preto je veľký tlak na to, aby kandidáti, keď už majú prelamovať
rozhodnutia súdov členských štátov, boli najlepší. K vytvoreniu poradného panelu viedli
pochybnosti pri zvolení niektorých kandidátov. Proces je nastavený prísne, aj činnosť panelu
je a bude prehodnocovaná. Osobne by ocenil väčšiu transparentnosť, aby interview bolo
verejné, no tento proces je dôverný. Je ťažké vytvárať závery, keďže tam nebol prítomný. Čo
sa týka procesu, nebola vznesená žiadna námietka voči Slovenskej republike, išlo
o konkrétnych kandidátov.
22
JUDr. Bárány položil otázku, či je možné zistiť, prečo kandidáti neuspeli. Konkrétne
v čom ich panel alebo podvýbor pokladal za nevyhovujúcich.
Veľvyslanec uviedol, že vychádza z toho, čo bolo oficiálne komunikované – to, že
neboli dostatočne odborne kvalifikovaní.
JUDr. Bárány sa utvrdil v tom, že prvé kritérium – morálne, nebolo problémom,
problém bol inde.
JUDr. Bystrianská – nie sú to len morálne, ale aj kvalifikačné predpoklady spĺňať
podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií.
Predseda súdnej rady poďakoval veľvyslancovi. Predpokladá, že sa členovia súdnej
rady pri ďalšej voľbe budú riadiť týmito kritériami, ktoré boli prezentované.
Veľvyslanec uviedol, že je v záujme všetkých, aby kandidátku schválili. Situáciu netreba
brať dramaticky, sudcovi p. Šikutovi končí mandát 31. októbra 2013, avšak v zmysle
Čl. 22 Dohovoru, bude v mandáte pokračovať dovtedy, kým nebude zvolený nový sudca
Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Iba v prípade, že by sa pán Šikuta
vzdal, by nastal problém. O tomto však nemá žiadne indície.
Ďalšie rokovanie súdnej rady viedla podpredsedníčka súdnej rady.
26. Obsahová náplň vzdelávania na roky 2014, 2015 (SR 123/2013)
Členovia súdnej rady sa oboznámili s požiadavkou riaditeľa Justičnej akadémie
Slovenskej republiky, v diskusii sa vyjadrili: Mgr. Čimo, JUDr. Bajánková, JUDr. Šimonová,
JUDr. Burger,
Mgr. Čimo uviedol, že spornú časť obsahovej náplne vzdelávania predložil na doplnenie
na predchádzajúcom zasadnutí súdnej rady a táto bola súdnou radou schválená. Považuje za
dôležité venovať sa tomuto aj v prípravnej fáze.
Hlasovanie: Vypustenie 4. časti sústredenia z prípravného vzdelávania
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 (doc. Ďurica, predseda súdnej rady a JUDr. Fulcová)
Uznesenie č. 166
Súdna rada Slovenskej republiky súhlasí s vypustením 4. časti sústredenia z časti 1. prípravné
vzdelávanie (teoreticko-praktická príprava na vykonanie odbornej justičnej skúšky).
23
28. Sympózium na tému „Vzdelávanie sudcov pre efektívnu a účinnú justíciu“ –
Antalya, 23. – 25. október 2013 (KSR 123/2013)
Podpredsedníčka súdnej rady tlmočila členom súdnej rady návrh riaditeľa Justičnej
akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Petra Hullu schváliť účasť doc. Slašťana na sympóziu
na tému „Vzdelávanie sudcov pre efektívnu a účinnú justíciu“ Tureckej v Antalyi, ktoré sa
uskutoční 23. – 25. októbra 2013.
Hlasovanie: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3
Uznesenie č. 167
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje účasť doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.
na sympóziu na tému „Vzdelávanie sudcov pre efektívnu a účinnú justíciu“ – Antalya, 23. –
25. október 2013.
27. Stretnutie sudcov prvostupňových
Európskej únie (KSR 102/2013)
a odvolacích
súdov
členských
štátov
Podpredsedníčka súdnej rady požiadala predsedov krajských súdov, aby predložili návrhy
sudcov, ktorí sa zúčastnia stretnutia sudcov prvostupňových a odvolacích súdov členských
štátov Európskej únie.
JUDr. Sádovský navrhol JUDr. Príbelskú, PhD.
JUDr. Volkai navrhol JUDr. Chleboviča a
JUDr. Vanko navrhol JUDr. Doležajovú.
Hlasovanie: JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 (doc. Ďurica, predseda súdnej rady, JUDr. Fulcová)
Hlasovanie: JUDr. Jaroslav Chlebovič, sudca Krajského súdu v Košiciach
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Neprítomní: 3 (doc. Ďurica, predseda súdnej rady, JUDr. Fulcová)
Hlasovanie: JUDr. Ingrid Doležajová, sudkyňa Krajského súdu v Nitre
Za: 14
24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomní: 3 (doc. Ďurica, predseda súdnej rady, JUDr. Fulcová)
Uznesenie č. 168
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje sudcov: JUDr. Petru Príbelskú, PhD.
JUDr. Jaroslava Chleboviča a JUDr. Ingrid Doležajovú, ktorí budú zastupovať Slovenskú
republiku na stretnutí sudcov prvostupňových a odvolacích súdov členských štátov 23. – 27.
novembra 2013 v Luxemburgu.
29. Závery správy GRECO
JUDr. Bystrianská informovala členov súdnej rady o správe skupiny GRECO - inštitúcia
zriadená pri Rade Európy – boj proti korupcii.
V diskusii sa vyjadrili: JUDr. Bajánková, JUDr. Burger, JUDr. Maruščák.
Hlasovanie: Schválenie koordinátorov, ktorí by vypracovali odporúčania, k správe GRECO:
JUDr. Jana Bajánková a JUDr. Dana Bystrianská
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Neprítomní: 3
Uznesenie č. 169
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje koordinátorov, ktorí vypracujú odporúčania
k správe GRECO v zložení: JUDr. Jana Bajánková a JUDr. Dana Bystrianská.
Ďalšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční
29. októbra 2013 v Bratislave.
Overovateľ:
Zapísala:
25
Download

Zápisnica