METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU
Oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás
Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg
Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012
www.inter-studium.hu
Všeobecný prehľad projektu
Národná rozvojová agentúra v rámci Nového rozvojového programu pre Maďarsko v januári 2009 vypísala
projekt pod názvom: „Cezhraničná spolupráca v oblasti
odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých“. Prvoradým cieľom Operatívneho programu spoločenskej obnovy (TÁMOP 2.2.4/08/1 - A Társadalmi Megújulás Operatív
Program) je odovzdanie maďarských skúseností inštitúciam zaoberajúcimi sa odborným vzdelávaním a vzdelávaním dospelých v susedných štátoch.
Názov projektu školy „Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” je: „Rozvoj celoživotného
vzdelávania medzi inštitúciami s medzinárodnou spoluprácou” - INTER-Studium.
Program sa uskutočňuje od 1. júla 2009 do 30. septembera 2010 s podporou viac ako 24 miliónov forintov.
Cieľom projektu je inovácia takých vzdelávacích programov a tematických učív, o ktorých je
záujem tak v Maďarsku, ako aj v iných participujúcich krajinách. Vypracovanie materiálov prebieha v súlade s požiadavkami trhu práce.
Ďalším našim cieľom je nadviazať intenzívne
vzťahy a zosilniť spoluprácu s podobnými inštitúciami, ako napríklad pracovnými úradmi, pedagogickými inštitúciami, odbornými organizáciami, ziskovými inštitúciami zaoberajúcimi sa so
vzdelávaním dospelých.
Najdôležitejším prvkom projektu je zhrnutie vyzdvihnutých oblastí odborného vzdelávania
a vzdelávania dospelých a vypracovanie metodických materiálov, čo umožňuje aplikovať maďarských skúseností aj v susedných štátoch. Projekt sa uskutočňuje na niekoľkých úrovniach. Počas
realizácie sa organizujú konferencie, odborné študijné pobyty, workshopy. V jednotlivých oblastiach projektu prácu žiadateľa podporili aj odborníci zahraničných partnerských inštitúcií.
Medzinárodná spolupráca v rámci projektu
umožňuje zúčastneným inštitúciám, manažmentu a pedagógom výmenu skúseností, a nadobudnutie spôsobov, programov a tematických učív.
Spolupráca medzi odbornými inštitúciami
prispeje k poznaniu medzinárodných požiadaviek trhu práce, a nepriamym spôsobom aj k mobilite pracovnej sily. Projekt používa iniciatívy z
EÚ a v rámci toho z Maďarska a z partnerských
štátov na rozvoj vzdelávacieho systému s poznaním „praktických skúseností”, s cieľom vyhnúť sa
prípadným opakujúcim sa neúspechom.
2
Žiadateľ: Stredná odborná škola v Miškolci „miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium”
Web stránka školy: www.szemere.miskolc.hu
Stredná odborná škola „Szemere Bertalan Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium v Miškolci” je najväčšou inštitúciou
odborného vzdelávania v Boršodsko-abovsko-zemplínskej
župe. Táto škola s viac ako 135 ročnou minulosťou je spojená so vznikom organizovaného odborného vzdelávania v
Maďarsku. V mentalite školy je prítomná storočná remeselná
tradícia a otvorenosť na sprostredkovanie moderných poznatkov a informácií. Škola poskytuje svojim 1400 žiakom základné odborné vzdelávanie a ďalšie odborné štúdium podľa
OKJ (štátny vzdelávací zoznam) v technických ale aj humánnych oblastiach. Škola má celoregionálny charakter.
V inštitúcií možno získať tieto odborné kvalifikácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aaplikovaný fotograf
Módny navrhár-dizajnér
Mechanik informatiky
Webmajster
Kozmetik
Dekoratér
Logistický referent
Zubný technik
Technik v oblasti ľahkého priemyslu
•
•
•
•
•
•
•
•
Automechanik
Autoelektrikár
Autotechnik
Kaderník
Krajčír
Výrobca kožených ozdôb
Elektroinštalatér
Bezpečnostný technik
Našim vzdelávacím cieľom je:
Bonus intra, melior exi – „Vstupuj ako dobrý človek a odchádzaj ešte lepším!”
Poslanie a vízia školy
• Poskytujeme širokú paletu odborného vzdelávania.
• Našou hlalvnou úlohou je rozvíjanie základných (pochopenie a tvorba textu, matematické, sociálne, cudzojazyčné,
informatické), osobných, spoločenských a odborných zručností.
• V prvom rade sa chceme stať kvalitnou školou odborného
vzdelávania v Miškolci a v regióne.
• Chceme rozvíjať kvalitu a kapacitu vzdelávacej činnosti pre
dospelých.
• Našou prioritou je rozvoj spolupráce s účastníkmi trhu práce, záujmovými organizáciami, domácimi a zahraničnými
partnerskými inštitúciami.
3
Pri realizácií projektu partnerskými inštitúciami boli:
Nemecko • Berufssbildung Zentrum – München
http://www.ft-deroy.musin.de/
Budova technickej školy je historicky cenná a má takmer 100 rokov. Zvnútra je
však úplne moderná a disponuje so potrebným vybavením a informačnými technológiami pre kvalitné odborné vzdelávanie. Počet žiakov dosahuje1000. Vyučovacie odbory: autotechnik, autoelektrikár, autozámočník, autolakýrnik, lietadlový mechanik, mechanik kancelárskych zariadení. Teoretické hodiny sú v takých
triedach, kde učiteľ môže prakticky ukázať s teóriou súvisiace praktické postupy
a činnosti. Žiaci môžu vykonávať praktické výcviky v podnikateľskom prostredí: v
malých (v 2-3 členných) podnikoch, u značkových obchodníkov, vo veľkých automobilových podnikoch, ako napr. v závodoch BMW v Mníchove. Podľa nemeckého odborného systému škola prijíme len
toho žiaka, koho cvičné miesto na daný odbor odporučuje. V škole je pestrý odborný a kultúrny život s možnosťou výberu
zahraničných výmenných pobytov.
Rumunsko • Andrei Muresanu Hlavné gymnázium - Beszterce
http://www.cnam.ro/
Inštitúcia bola založená na začiatku 20. storočia. Jej motto: „Našim hlavným želaním je byť Europanom.”
Škola má 125 pedagógov a viac ako 1500 žiakov. Nachádza sa tu základná
škola, lýceum a gymnázium s vyučovacím jazykom rumunským a maďarským.
Vedenie školy je inovatívne, a pri vyučovaní využívajú rôzne vzdelávacie alternatívy. Škola má 80 učební, prírodovedecké laboratória, humánne a reálne odborné
učebne, počítačové triedy, knižnicu so 40 000 zväzkami kníh, 3 telocvične. Žiaci
školy sú veľmi úspešní na súťažiach rôzneho typu a stupňa. V lýceí je pestrý kultúrny život. Inštitúcia už mala viac úspešných projektov, cez ktorých sú vo vzťahu
s niekoľkými európskymi školami, medzi nimi aj školami z Maďarska.
TRANSYLVÁNSKA DOPRAVNÁ A LOGISTICKÁ ODBORNÁ ŠKOLA, COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI TRANSILVÁNIA - Kolozsvár
Škola funguje od roku 1948. Na začiatku pôsobila ako kovospracujúca technická škola, neskoršie ako dopravno-logistická odborná škola. Vyučovanie v maďarskom jazyku prebieha od roku 1999 v odbore automechanik. Žiaci môžu
po skončení školy získať vodičský preukaz typu B a C. Žiaci boli úspešní na viacerých odborných súťažiach. V inštitúcií sa nachádza 25 odborných učební, 9
dielní, aula, knižnica, kabinet psychológie a pedagógie, lekárska ambulancia,
internát, telocvičňa a 3 ihriská.
4
Slovensko • COMENIUS - Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete – Komárom –Pedagogická inštitúcia Univerzity J.S. - Komárno
Činnosti inštitúcie:
• Vzdelávanie dospelých – vzdelávanie pedagógov a pracovníkov
vzdelávacieho systému.
• Akreditácia vzdelávacích programov.
• Organizovanie miestnych/regionálnych kvalifikačných vzdelávaní.
• Organizovanie štátnych a regionálnych odborných konferencií a fór.
• Inovácia alternatívnych pedagogických programov.
• Pedagogicko-metodické inovácie.
• Pedagogické merania, kontroly a výskumy.
• Odborná poradenská činnosť.
• Služby zriaďovateľom, vedúcim a pedagógom škôl.
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA, KOŠICE - KASSA
http://www.ipari.sk/
„Ipari” je jednou z prvých priemyselných škôl v strednej Európe. Inštitúcia so 137 ročnou históriou prešla viacerými zmenami. Tradičné
strojárstvo a elektrotechniku vystriedala mechatronika. Pri stredoškolskom vzdelávaní sa odštartovalo aj vyššie odborné štúdium v oblasti
strojárstva a logistiky. Popri „Ipari” funguje aj Obchodná akadémia. Žiaci
sú úspešní na rôznych odborných súťažiach a športových podujatiach.
Dosiahli veľmi dobré výsledky aj na celoštátnej súťaži Mladých účtovníkov. Škola má aj modernú učebňu-„cvičnú firmu”, kde žiaci v spolupráci s
ostatnými školami vykonávajú podnikateľskú činnosť. Študentom školy
sa ponúka bohatý kultúrny a športový život.
Odborný výcvik prebieha vo veľmi dobre vybavených dielňach a odborných učebniach. Na moderných CNC obrábacích strojoch sa študenti zaoberajú s trojrozmernými
meracími prístrojmi. Nadaní študenti majú všetky predpoklady na maximálne rozvíjanie svojich schopností a vedomostí. Môžu sa zapojiť aj do špeciálnych krúžkov (elektrotechnické, mediálne, športové,
výtvarné, literárné, knižničné, dejepisné krúžky) a do súťaží rôzneho typu. Časté divadelné návštevy,
kultúrne udalosti, školské výlety a študijné pobyty prispievajú k ich všestrannému rozvoju.
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA- SZAKKÖZÉPISKOLA, RIMAVSKÁ SOBOTA-RIMASZOMBAT
Škola vznikla v roku 1982. Hlavným cieľom založenia inštitúcie bolo,
aby zabezpečili dostatočný počet odborníkov k industrializácii tejto oblasti. Do dnešného dňa škola prešla viacerými premenami, čo čiastočne
zapríčinil pokles výroby v ťažkom priemysle. Životaschopnosť a úspechy
sú výsledkom pružného prispôsobovania sa trhovým požiadavkám. V
súčasnosti škola má 308 žiakov. Inštitúcia zabezpečuje dvojjazyčné vyučovanie. Popri teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní škola
kladie veľký dôraz aj na vyučovanie cudzích jazykov. Žiaci s odbornými
a jazykovými vedomosťami majú šancu na to, aby sa uplatnili na Slovensku a zodpovedali požiadavkám trhu práce EÚ.
5
Vedenie školy a projektu
Riaditeľ školy:
Dr. Kavecsánszki Gyula
Telefon: 46/360-125/202
[email protected]
Projektový manažér:
Szűcs Erika
46/360-125/204
[email protected]
Odborný manažér:
Kiss Gábor
46/562-245
[email protected]
Finančný manažér:
Viszokai Józsefné
46/360-125/205
[email protected]
Externí odborníci projektu:
Gúr Nándor - poslanec parlamentu, riaditeľ „RFKB”
Bihall Tamás –Obchodná a priemyselná komora (B-A-Z župa) – riaditeľ, riaditeľ „RFKB” Dr. Kormos Vilmos - Mestské zastupiteľstvo v Miškolci – vedúci odboru
Dr. Stadinger Csaba - Regionálny centrálny úrad práce pre východné Maďarsko – zástupca riaditeľa
Veresné dr. Somosi Mariann – Univerzita v Miškolci – Ekonomická fakulta - zástupca dekana
Dr. Szakály Dezső – Univerzita v Miškolci - Ekonomická fakulta - vedúci
dr. Gyenes Zsolt DLA- Univerzita v Kaposvári-Fakulta umenia-univerzitný docent, foto- a výtvarný umelec
Mihálka Nóra – „NSZFI” – vedúci odboru
Bratinkáné Magyar Éva - Pedagogický inštitút (Nógrádska župa) - riaditeľ
Blága Csaba - Univerzita v Miškolci – docent Strojníckej fakulty
Hogya Orsolya – Univerzita v Miškolci – Ekonomická fakulta - vedecký pracovník
Kovácsné Szeppelfeld – Földes Ferenc Gimnázium v Miškolci - zástupca riaditeľa
Dr. Dobos László – odborník pre vzdelávanie dospelých
Molnár Gábor - Regionálne vzdelávacie centrum – severné Maďarsko - učiteľ
Bendász Ernő – odborník riadenia kvality
Zahraniční odborníci
Dorina Ancau – Románia – Kolozsvár
Jenei Elemér – Románia – Kolozsvár
Fülöp Dóra – Szlovákia – Kassa
Kovács Mónika – Románia – Kolozsvár
Molnár László – Szlovákia – Kassa
Pavaluc – Gál Enikő – Románia – Beszterce
Rigó László – Szlovákia – Rimaszombat
Szerdi Judit – Szlovákia – Kassa
Interní pedagógovia školy
Metodická skupina: Nagy István zástupca riaditeľa • Górász András vedúci odborného výcviku •
Baráti Tibor vedúci predmetovej komisie • Éliás István vedúci predmetovej komisie • Major Mónika • Dr. Szabóné Tóth Monika • Kovácsné Rakaczki Zsuzsa učitelia
Vyhotovenie vzdelávacieho programu: Dr. Kavecsánszki Gyula riaditeľ • Kiss Gábor zástupca riaditeľa • Górász András vedúci odborného výcviku
Inovácia učiva: Fodor László vedúci predmetovej komisie • Hadházi László • Budai Ferenc •
Lakatos Zsolt • Ember László • Vinnai Zoltán • Zombor Gyula • Zelei Erika učitelia
Preklad, tlmočenie: Kovácsné Lovász Éva • Tolnainé Bogdánffy Ildikó učitelia
6
Hlavné činnosti projektu • 1. Vzdelávacie programy, tematické učivá
Pri realizácií projektu sa vytvorili štyri modulové vzdelávacie programy v rozsahu 30 hodín, ktoré sú použiteľné tak v školskom systéme, ako aj vo vzdelávaní dospelých.
Elektronické aplikácie v moderných motorových vozidlách
Úspešný absolvent školenia bude schopný
• Kontrolovať fungovanie autoelektronických systémov.
• Kontrolovať neelektrické veličiny.
• Kontrolovať vhodné fungovanie Ottových motorov.
• Zistiť chyby elektronickej informačnej sústavy a regulácie Ottových motorov.
• Zistiť a opraviť autoelektronické chyby.
Moduly
• Riadenie benzínových motorov
• Fungovanie a meranie relé v moderných automobiloch
• Sústava CAN-bus riadenia motora v oblasti moderných automobilov
Vytvorenie web stránky, základy web programovania
Úspešný absolvent školenia bude schopný
• Vytvoriť a programovať statické web stránky.
• Programovať dynamické web stránky.
• Vytvoriť vzťah medzi dynamickými web stránkami a servermi databáz.
• Nájsť a opraviť chyby na statických a dynamických web stránkach.
Moduly
• Vytvorenie web stránky a HTML programovanie
• Používanie technológií XHTML, CSS, JavaScript
• PHP programovanie
Základy digitálneho fotografovania
Úspešný absolvent školenia bude schopný
• Použiť základný alebo profesionálny digitálny fotoaparát.
• Riešiť jednoduché nastavenie fotoaparátu pri fotení osôb a vecí vo fotoateliéri.
• Aplikovať základné poznatky pri fotení budov.
• Aplikovať základné poznatky pri fotení zvierat, rastlín a prírody.
• Spracovanie fotiek pomocou grafických programov.
Moduly
• Základné poznatky digitálneho fotografovania
• Praktické oblasti fotografovania
• Digitálna tvorba fotiek
Rozvoj kompetencií na podporu konkurenčných schopností
Úspešný absolvent školenia bude schopný
• Riešiť základné organizačné a riadiace úlohy.
• Vykonať základné úlohy v oblasti plánovania a kontroly.
• Vykonať úlohy súvisiace s marketingovou činnosťou.
• Komunikovať úspešne a systematicky.
• Vyhovovať požiadavkám správania sa v súkromnej sfére.
• Úspešne dodržať vlastné pracovné záväzky.
• Reálne zhodnotiť samého seba a rozvíjať riešiteľské schopnosti.
• Úspešne podnikať.
Moduly
• Rozvoj poznatkov a kompetencií v oblasti riadenia organizácií
• Rozvoj kompetencií v oblasti zvyšovania osobných úspechov
• Komunikácia a kultúra správania sa
7
2.
Tvorba metodicko odborných materiálov v nasledujúcich oblastiach
Trh práce – odborné vzdelávanie – vzdelávanie dospelých
Zmena režimu v Maďarsku v 90-tych rokoch bola spojená so silným nárastom nezamestnanosti. Počet nezamestnaných v aktívnom veku stúpol na jeden a pol milióna. Demografickú situáciu štátu
charakterizuje ubúdajúci počet obyvateľov a starnúca populácia. Proces trhu pracovných síl od roku
2008 ovplyvnil spomalenie hospodárskeho rastu a hospodárska kríza. Miera nezamestnanosti u mladej generácie (pod 25 rokov) vzrástla z 18% na 20%.
Situáciu trhu práce v Maďarsku charakterizujú prevažne tri faktory:
• nízky počet zamestnaných (56%)
• relatívne nízka miera nezamestnanosti (10%)
• vysoký stupeň inaktivity (38%)
Maďarsko od roku 2000 charakterizuje štrukturálna nezamestnanosť, keďže veľa zamestnávateľov používa modernejšie pracovné metódy. Popri nezamestnanosti je prítomný aj nedostatok pracovných síl. V
minulom roku sa zvýšila ponuka pracovnej sily o 145 tisíc. Značným problémom sú vysoké pracovné náklady - dane a poistné odvody.
Ďalšou nevýhodou je aj nekvalifikovanosť, keďže viac ako 2 milióny ľudí v aktívnom veku sa snaží nájsť
prácu bez odbornej kvalifikácie. V porovnaní s európskymi štatistickými údajmi je inaktivita v Maďarsku mimoriadne vysoká, čo v roku 2008 znamenalo približne 2,6 milióna občanov. Počet invalidných dôchodcov je
obzvlášť vysoký. Zo školského systému ročne vystupuje 820 tisíc študentov bez toho, aby si našli prácu. Ďalší
280 tisíc je na materskej dovolenke. V roku 2008 evidovali viac ako 300 tisíc inaktívnych osôb, ktoré nemali
žiadne príjmy. Túto skupinu predstavujú ľudia nízkokvalifikovaní, alebo nekvalifikovaní, ktorí potrebujú určité vzdelanie na to, aby sa zamestnali. Osobitným problémom je zamestnávanie začínajúcich uchádzačov,
starých ľudí a rómskej populácie.
Dôsledkom vývoja hospodárstva je, že na trhu práce sa uprednostňujú vysokokvalifikovaní ľudia. Vedomosti z informatiky a cudzie jazyky sa stali nevyhnutnými.
Zaostalosť Maďarska v oblasti zamestnanosti oproti EÚ je značná (v EÚ zamestnanosť do r. 2010 je 70 %).
Prvoradou úlohou je zvýšenie zamestnanosti.
Rozvoj odborného vzdelávania určuje regionálna stratégia na obdobie 2010-2013:
• zosúladiť odborné vzdelávanie a požiadavky trhu práce,
• zabezpečiť rovnaké šance,
• zabezpečiť financovanie odborného vzdelávania,
• vytvoriť novú štruktúru odborného vzdelávania.
V regióne je vo viacerých odboroch počet zúčastnených vo vzdelávaní dospelých väčší ako počet žiakov
v školskom systéme (tohto istého odboru). V školskom systéme Komisia pre regionálny rozvoj a vzdelávanie
(„RFKB”) určuje na základe signalizácie zamestnávateľov, že koľko žiakov a v ktorých odboroch potrebujú.
Vzdelávanie je možno rozdeliť do týchto skupín:
• chýbajúce profesie,
• významne financované,
• financované,
• nefinancované vzdelávania.
U dospelých sa počet prihlásených skoro zhoduje k očakávaniam
trhu práce. Viacerí chcú získať kovospracujúce, stavbárske vzdelanie.
Na jedno CNC školenie sa niekedy prihlási aj viac ako sto uchádzačov.
V školách chýbajúce profesie nie sú populárne. Fyzická práca nie je
dostatčne ohodnotená, teda nie je ani lákavá. Mladú generáciu pri výbere povolania motivuje módnosť a zárobkové možnosti. Do popredia
kladia také profesie, s ktorými si ľahko môžu zarábať veľa peňazí. Často po skončení školy prídu na to, že vo svojich odboroch sa nemôžu
zamestnať. Postupne ale ich hodnotový systém sa natoľko zmení, že
budú ochotní vykonávať také práce, na ktoré je dopyt a čo im prinesie
každodennú istotu.
8
Na web stránke www.epalya.hu je veľa informácií na výber vhodnej profesie. Dôležitou úlohou je
informovanie absolventov škôl o aktuálnych požiadavkach trhu práce.
Úrady práce spolu s partnerskými firmami vykonávajú informačnú poradenskú činnosť širokej verejnosti.
Už 10 rokov sa organizuje tzv. „PRO EDUCATION” – burza na výber povolania s podporou ministerstva, kde sú prítomní školské a mimoškolské vzdelávacie inštitúcie s dodatočnou možnosťou zúčastnenie sa exkurzií a odborných aktivít. Na týchto výstavách sa ročne stretne tisíce žiakov, ale sú
populárne aj pre učiteľov a rodičov.
V minulých rokoch vznikli tzv. Oblastné integrované odborné vzdelávacie centrá (TISZK – Térségi Integrált Szakképző Központok), ktoré v spolupráci s viacerými odbornými školami prispievajú k
zlepšeniu vzdelávacích podmienok. Tie centrá v prvom rade zvýšia úroveň odborného výcviku tým,
že drahé zariadenia obstarávajú centrálne dielne, kde sa odohráva praktické vyučovanie.
Regionálne rozvojové a vzdelávacie Komisie (RFKB • Fejlesztési és Képzési Bizottságok) určujú odbornú štruktúru škôl a maximálny počet uchádzačov školenia.
Pôsobnosti (oblasti) „RFKB”:
• Vypracovanie rozvojových programov regiónu, a školských rozvojových programov na odborné vzdelávanie.
• Vypracovanie školiteľských programov.
• Predzhotovenie a uskutočnenie projektov súvisiacich s odborným vzdelávaním.
• Určenie smerov a počtu zaškolených (prijatých uchádzačov) na odborné vzdelávanie uskutočnené s Oblastnými integrovanými odbornými vzdelávacími centrami (TISZK).
Hlavné ciele odborného vzdelávania:
• Zvýšenie zamestnávateľskej zainteresovanosti.
• Rozšírenie počtu a kvality cvičných miest.
• Vytvorenie auditového systému vyučujúceho tímu.
SWOT anlýza k metodickej oblasti „Trh práce – odborné vzdelávanie – vzdelávanie dospelých”
SILNÉ STRÁNKY
• Stabilné právne normy v oblasti odborného
vzdelávania a vzdelávania dospelých.
• Široký sortiment v systéme vzdelávania dospelých.
• Vzdelávanie podľa požiadaviek trhu práce.
• Akreditované inštitúcie a programy.
• Vznik Oblastných integrovaných odborných
vzdelávacích centier (TISZK).
• Fungovanie Regionálnych rozvojových a
vzdelávacích komisií (RFKB).
SLABÉ STRÁNKY
• Vysoký počet nekvalifikovaných.
• Zmiešaná technická vzdelávacia infraštruktúra.
• Zúženie cvičných miest.
• Nevyužité materiálne zdroje k odbornému
vzdelávaniu.
• Neznalosť cudzích jazykov.
• Nedostatok mobility (vyučujúci, uchádzači).
• Nedostatok medzinárodných skúseností.
MOŽNOSTI
• Lepšie prispôsobenie sa k trhovému dopytu.
• Zvýšenie kvalifikácie u nízkokvalifikovaných.
• Medzinárodné vzdelávacie programy.
• Auditový systém vzdelávacích inštitúcií.
OHROZENIA
• Zostarnutie odborbných výcvikárov.
• Emigrácia nadanej a odborne kvalifikovanej
pacovnej sily.
• Nedostatok masových pracovných príležitostí.
• Nedostatok preventívnych vzdelávacích aktivít.
9
Modulové, kompetenčné vzdelávanie
Pokračovanie odborného vzdelania v Maďarsku usmerňuje zákon o odbornom vzdelávaní. Právna norma určuje rámec inštitucionálneho odborného
vzdelávania. Štátom uznané odborné kvalifikácie sú ukotvené v Štátnom
vzdelávacom zozname (OKJ-Országos Képzési Jegyzék). Prvý „OKJ” bol
vydaný v roku 1993 a obsahoval 954 odborných kvalifikácií. V ďalších rokoch stále boli menšie korekcie, ale základné princípy ostali nezmenené.
Zásadné zmeny v „OKJ” nastali v roku 2006, keď odborné vzdelávanie sa
zmenilo na modulový systém. Pri „jednoduchom” odbornom vzdelávaní sa
objavili čiastočné odborné vzdelávania, odvetvenia a nadstavby. Tabuľka
„OKJ” zobrazuje, do akej odbornej skupiny a do akého stupňa patrí vzdelávanie a dľžku jeho trvania. V
súčasnom „OKJ” je oveľa menej odborov (profesií), ako v pôvodnom.
Určenie odborných a skúškových požiadaviek (SZVK-Szakmai és vizsgakövetelmények) patria do
kompetencie ministra školstva. Od roku 2004 vo vzdelávaní je prítomná aj Obchodná a priemyselná komora (v 16 odboroch). Na systém odborného vzdelávania v Maďarsku sa vzťahuje výstupný
charakter regulácie. V odborných a skúškových požiadavkách (SZVK) sú určené:
• maximálny čas trvania vzdelávania,
• požiadavky k začatiu vzdelávania,
• pomer teórie k praxi,
• okruhy prác (pracovné miesta) a profesie, ktoré možno vykonávať s daným odborným vzdelávaním,
• obsah modulových odborných skúšok,
• časti odborných skúšok a k nim patriace charakteristiky skúškových úloh a ich hodnotenie.
V minulých rokoch Národný ústav pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (NSZFI-Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) vychádzal pri koordinácií obsahu odborného vzdelávania z
popisu jednotlivých pracovných miest, profesií. Na základe týchto analýz boli stanovené požiadavky
(odborné vedomosti a kompetencie) na odborníkov, a z toho vyplýval obsah aj rozsah učiva.
Kľúčovým prvkom rozvoja odborného vzdelávania bolo vytváranie modulového systému vyučovania. V tomto systéme učivo (vyučovací proces) sa skladá z takých celkov, ktoré môžu byť prítomné
aj vo viacerých odboroch. Z toho vyplýva, že vedomosti z predošlých štúdií môžu byť uznané.
Prakticky existujú dve formy uznania predošlých štúdií:
• Účastník školenia môže žiadať oslobodenie z odučených a osvojených celkov.
• Záverečná skúška sa skladá z požiadavkových modulov, a pri úspešnom skončení jednotlivých
požiadavkových modulov netreba skúšku opakopvať.
Ku každému odbornému vzdelávaniu sú postupne vypracované centrálne programy, a ich použitie nie je povinné ani v školskom systéme, ale sú podmienkou k štartovaniu vzdelávania.
Centrálny program má len jeden povinný prvok: pomer teórie k praxi, čo je potrebné dodržať.
Školský systém vzdelávania potrebuje aj lokálne programy.
Všeobecné požiadavky na ukončenie odborného vzdelávania sú zákonom predpísané.
Patria sem:
• Príprava a uskutočnenie odborných skúšok.
• Fungovanie skúšobnej komisie.
• Druhy skúšok.
• Všeobecné predpisy na hodnotenie výkonu skúšaného.
Odborná skúška meria v „SZVK” predpísané vedomosti a kompetencie, preto je veľmi dôležité
určiť presné požiadavky na jednotlivé pracovné miesta (profesie).
Odborné skúšky môžu byť:
• písomné (jednotné v celom štáte),
• interaktívne (jednotné v celom štáte),
• ústne (jednotné v celom štáte),
• praktické (zostavené úlohy organizátorom skúšky).
Úlohy sú väčšinou centrálne a jednotné v celom štáte.
10
Objektivitu skúšok garantuje skúšobná komisia, ktrorá sa skladá prevažne z externých odborníkov.
Členom skúšobnej komisie je predseda (externý odborník), zástupca záujmového orgánu (externý
odborník) a zástupca organizátora skúšky.
Niekoľko rokov je veľmi dôležité, aby odborné vzdelanie získané v Maďarsku uznali aj v zahraničí.
V záujme toho absolventi si môžu nárokovať aj Europass vysvedčenie. Tento dokument (Europass
Certificate Supplement, skratka ECS) je doplňujúcim dokumentom - vysvedčením EÚ. Pri prijímacom
pohovore sa môžu zamestnávatelia a iné vzdelávacie inštitúcie konkrétne informovať, aké má uchádzač odborné vedomosti.
Obsah vysvedčenia:
• Vstupné požiadavky na konkrétne vzdelávanie.
• Dosiahnuté zručnosti a kompetencie.
• Kasifikačná škála daného štátu.
• Ďalšia možná úroveň vzdelávania.
Europass - doplňujúce vysvedčenie nenahradí originálne vysvedčenie a neznamená automatické
uznanie vzdelania.
SWOT analýza k metodickej oblasti: „Modulové, kompetenčné vzdelávanie”
SILNÉ STRÁNKY
• V právnych predpisoch sú ukotvené požiadavky na pokračovanie odborného vzdelávania.
• V právnych predpisoch sú ukotvené požiadavky na záverečné skúšky odborného vzdelávania.
• Jednotné skúšanie v celom štáte.
• Moderný, jednotný „OKJ”.
• Na rozvoj odborného vzdelávania sa rozbehlo viac štátnych projektov.
• Vzdelávanie je modulové, čo sa ľahšie prispôsobuje k podmienkam celoživotného vzdelávania.
SLABÉ STRÁNKY
• V odlišných odborných skupinách sú z kvalitatívnej stránky rozdielne vyhotovené „SZVK”
a centrálne programy.
• Štruktúra modulov v niektorých odborných
skupinách nie je dostatočne premyslená.
• V niektorých prípadoch odborné moduly príbuzných kvalifikácií sú veľmi odlišné.
• Obsah „SZVK” v niektorých prípadoch nie je
životaschopný.
MOŽNOSTI
• Uskutočnenie nových štátnych projektov na
podporu rozvoja odborného vzdelávania.
• Ešte lepšie zosúladiť maďarský vzdelávací
systém so systémom v EU, a to kvôli jednoduchšiemu uznaniu odborných kvalifikácií.
• Prítomnosť komôr v rozvoji odborného vzdelávania.
• Formovanie názoru, zvyšovanie kvalifikácie u
dotyčných odborníkov.
OHROZENIA
• Aj konkurencieschopnosť hospodárstva je v
ohrození, ak nie je k dispozícií vhodný tím odborníkov, a ak štruktúra a obsah odborného
vzdelávaceho systému nie je vyhovujúca.
• Ohrozenie systému, že vo vzdelávaní a v skúšaní prítomné orgány nie sú schopné pružne
reagovať na nové požiadavky.
• V niektorých prípadoch sú ťažko zorganizovateľné záverečné skúšky.
• Organizátori skúšok nebudú dostatočne pripravení na uskutočnenie odborných skúšok
(v dôsledku rýchlej zmeny sústavy – nedostatok času).
11
Pedagogický program a miestny (lokálny) tematický plán
Pricíp fungovania maďarského vzdelávacieho systému predpisuje Ústava Maďarskej republiky. Štát
bezplatne zabezpečuje svojim občanom povinné základné vzdelávanie, ďalej umožňuje aby každý
podľa svojich schopností si zvolil stredné a vysokoškolské vzdelanie.
Zákon č. LXXIX z roku 1993 o verejnom vzdelávaní určuje, že aké inštitúcie charakterizujú jednotlivé vzdelávacie stupne:
materská škola
od 3 rokov
základná škola
od 6 rokov
gymnázium, stredná odborná škola, odborná škola (stredná škola)
od 10/12/14 rokov
vyššie vzdelávanie
od 18 rokov
Povinná školská dochádzka sa začína v závislosti od školskej zrelosti jedinca od 6. alebo od 7. roku
veku a trvá do konca školského roku, v ktorom žiak dosihne 18. rok veku. Z toho vyplýva, že štúdium
začína na základnej škole, a pokračuje na strednej škole. Tradične sa to realizuje formou 8+4 (základná
škola + stredná škola). Postupne sa zvyšuje študijná forma 6+6 a 4+8, keď po skončení základného
vzdelania žiaci pokračujú v štúdiu na gymnáziach, kde absolvujú maturitnú skúšku.
Žiaci po skončení základnej školy si môžu zvoliť aj stredné odborné školy, kde sa zúčastnia vo 4
alebo v 5 ročnom vzdelávaní. Ich štúdium tiež končí maturitnou skúškou. Ďalej nasleduje odborné
vzdelávanie v intervale 1, 2 alebo 3 rokov.
Po skončení základnej školy, odborné vzdelávanie sa pokračuje dvojročným štúdiom, a až potom
nasleduje konkrétne odborné vzdelávanie, ktoré trvá 1, 2 alebo 3 roky.
Regulácia vzdelávacieho systému sa uskutočňuje na rôznych úrovniach:
• Centrálny stupeň (úroveň): základom je vládou vydaný Národný program výchovy a vzdelávania
(Nemzeti Alaptanterv-NAT) z roku 1995 a ministrom školstva vydaný rámcový program.
• Miestny stupeň (úroveň): základom sú konkrétne školské pedagogické programy a k nim patriace
miestne učebné plány.
Pedagogický program školy obsahuje aktuálne ciele výchovy a vzdelávania v danej inštitúcii, ďalej
miestny učebný plán, školský život, možnosti uplatnenia sa nadaných a talentovaných žiakov, ale aj
opatrenia na pomoc sociálne znevýhodnených žiakov.
Podľa právnych predpisov povinne musí obsahovať:
• výchovný a vzdelávací program školy,
• miestny učebný plán školy,
• odborný program v prípade strednej odbornej školy a odbornej školy,
• praktické odborné vzdelávanie započítateľnú odbornú prax v prípade strednej odbornej školy a
odbornej školy.
Proces tvorby pedagogického programu
• Prvým krokom v procese tvorby pedagogického programu je vyjednávacie rokovanie so zriaďovateľom, kde v prvom rade zriaďovateľ predkladá svoje požiadavky voči škole.
• Preštudovanie právnych noriem, kde sa oboznámime s obsahovými požiadavkami a predpismi
pedagogického dokumentu.
• Príprava pedagogického dokumentu; zahŕňa zhotovenie časového harmonogramu a určenie
zodpovedných ľudí za vyhotovenie pedagogického dokumentu.
• Podrobné vypracovanie programu:
• Sformovanie zásad a cieľov.
• Vyhotovenie situačnej analýzy, určenie výchovných spôsobov, silnej a slabej stránky školy, vymedzenie rozvojových úloh a možných zdrojov.
• Vymenovanie vyučovacích a mimovyučovacích činností.
• Popis tradičných, ale aj rozsiahlejších školských programov a projektov.
Pripomienkovanie, uznanie a schválenie pedagogických programov
• Pedagogický program pripomienkuje rodičovská rada, študentská rada, školská rada a predmetová komisa.
• Učiteľský zbor je oboznámený s pedagogickým programom, ktorý ho aj schváľuje.
• Zriaďovateľ pred schválením je povinný pedagogický program odovzdať Štátnemu odbornému expertovi (štátny odborný expert je evidovaný v štátnom zozname).
• Pedagogický program schvaľuje zriaďovateľ.
12
Miestny učebný plán je časťou pedagogického programu. Z toho vyplýva, že proces
schválenia je totožný s pedagogickým programom. Pedagogický program možno zaviesť
do vyučovacieho procesu a to bezprostredne po schválení v nasledujúcom školskom roku.
V súlade so zákonom o Verejnom vzdelávaní, pedagogický program je potrebné zverejniť. Na zverejnenie sa používa školská knižnica, zborovňa a webová stránka školy.
Miestny učebný plán sa vzťahuje na celý vzdelávací cyklus. Tento plán usmerňuje obsah
vzdelávania.
Podľa právnych predpisov povinne musí obsahovať:
• Vyučované predmety v jednotlivých ročníkoch, povinné a voliteľné vyučovacie činnosti a ich
počty hodín, učivá a ich požiadavky.
• Odbornú literatúru, učebnice, učebné a didaktické pomôcky.
• Kritéria postupu do ďalšieho ročníka.
• Požiadavky a formy kontroly vedomostí. Požiadavky na výkon a správanie sa študenta, ale aj
hodnotenie jeho usilovnosti. Národnostné a etnické školy si vyznačia aj učivá, ktoré sa vzťahujú na národnostnú a etnickú výchovu.
Proces a spôsob tvorby miestneho učebného plánu a jeho účastníci
Pri vypracovaní miestneho učebného plánu sa zosúladia štátne a lokálne požiadavky s prihliadnutím na ciele a úlohy, ktoré už boli sformulované v pedagogickom dokumente.
•
Treba rozhodnúť o štruktúre školy, určiť vzdelávacie smery a dohodnúť sa v tom, či bude
škola používať špeciálne vyučovacie metódy.
•
Naplánovať učebné plány na jednotlivé predmety, ktoré budú obsahovať tematiku jednotlivých predmetov, ciele predmetu, poradie tematických celkov, počet hodín, požiadavkový systém, a
kritéria na postup do ďalšieho ročníka. Samozrejme sa tieto plány zhotovujú pre každý ročník.
•
Miestne učebné plány treba neustále hodnotiť, a po 4-5 rokoch dôkladne analyzovať a navrhnúť potrebné zmeny.
Na procese tvorby miestneho učebného plánu sa každý pedagóg aktívne zúčastňuje. Vedenie školy je všeobecne zodpovedné za vyhotovenie miestneho učebného plánu.
SWOT analýza ku metodickej oblasti: „Pedagogický program a miestny učebný plán”
SILNÉ STRÁNKY
• Horeuvedené dokumenty zaručujú vytváranie individuálneho imidžu inštitúcií.
• Umožnia zohľadniť lokálne zvláštnosti.
• Sú základom dlhodobého plánovania a koncepcií.
• Sú založené na dohode medzi pedagógmi školy.
• Berie do úvahy požiadavky partnerov.
• V rôznych odboroch a vekových skupinách prehľadne zoradia obsahové ciele a úlohy.
• Zabezpečujú nadstavbovú rozvojovú činnosť.
SLABÉ STRÁNKY
• Väčšina pedagógov nedisponoval vhodnými kompetenciami k
odbornému vypracovaniu dokumentov.
• Môžu sa vyskytnúť sematické, kopírované dokumenty, ktoré
neodzrkadľujú individuálne črty danej inštitúcie.
• Obsah dokumentov často ukáže lepší obraz, ako to v skutočnosti naozaj je.
• Potrebujú pravideľné aktualizovanie a kontrolu.
• Je ťažké naraz zabezpečiť odbornosť a zrozumiteľnosť.
• Vypracovanie je časovo veľmi náročné.
MOŽNOSTI
• Externé odborné pripomienky z hľadiska
právnych predpisov môžu zaručiť aktualitu.
• Zriaďovateľské schválenie je garanciou na
zrelizovateľnosť vytýčených cieľov.
• Môže byť smerodajným dokumentom k vypracovaniu projektov.
• Dobre vypracovaný program zabezpečuje príťažlivosť a dlhú životaschopnosť v konkurenčnom boji.
OHROZENIA
• Často treba korigovať kvôli meniacim sa právnym predpisom.
• Zúženie zdrojov ohrozuje dosiahnutie cieľov.
• Je verejný a kontrolovateľný.
• Ak nie je pravideľne kontolovaný, korigovaný, stráca svoju aktualitu.
• Ak nie je zosúladený s ďalšími dokumentami, ktoré usmerňujú
fungovanie inštitúcie, môžu sa nastať protirečenia.
13
Metodika inovácie učiva
V Maďarsku po reforme hospodárskeho systému sa výrazne zmenil aj trh s učebnicami.
Centrálny systém nahradil moderný, trošku chaotický trh. Ojavili sa menšie vydávatelia,
ktorí sa spojili do asociácie, a vďaka tomu ich knihy boli akceptované učebnice. V Maďarsku je vydávanie schválených učebníc spojené so štátnou dotáciou. Len schválené učebnice sú konkurencieschopné. V konkurenčnome boji sa odborná úroveň učebníc značne
zlepšila. Pri výbere učebníc dôležitú úlohu majú pedagógovia a predmetové komisie. Školy sú predmetovo často dlhšie zviazané pri jednom vydávateľovi. Celý proces rozhodovania popri odborných hľadiskách často ovplyvnený aj marketingovými činnosťami.
V zásobovaní odborných učebníc sú žiaľ dodnes vážne nedostatky. Kým napríklad z
učebnice matematiky (pre konkrétny ročník) ročne predávajú niekoľko tisíc kusov, v prípade odbornej učebnice dopyt je len na 200 – 300 kusov na 1 školský rok. Vydávateľom tento malý počet výtlačkov z hľadiska zisku nie je výhodný.
Modernizácia odborného vzdelávania sa začala v roku 2006, keď sa vzdelávanie zmenilo na modulový systém. Celý modernizačný proces by bol úspešný vtedy, ak by boli na začiatku procesu k
dispozícií také odborné knihy, ktorých by obsah a štýl úplne zodpovedal požiadavkám modulového
vzdelávania. Vyučujúci častokrát sami inovujú učivo, pedagógovia zostavujú chýbajúce zhrnutia tematických celkov, zbierky schém a obrázkov.
Inovácia učiva ďalej znamená vypracovanie vzdelávacích programov, vytvorenie tradičných
učebníc a ich doplnkov. Sem patrí aj elektronická inovácia učiva.
Inovácia vzdelávacích programov je základom obsahového plánovania vzdelávania. Zahŕňa určenie
cieľov vzdelávania, možných kompetencií, a spôsobov. Základnou požiadavkou je, aby boli rozvýjané tie
odborné a osobné kompetencie, ktoré sú dôležité pre danú profesiu, pre konkrétne pracovné miesto.
Učebnice, návody k učeniu sa a ich doplnky
V oblasti inovácie učiva módnym hitom je elektronické spracovanie učiva, ale sú potrebné aj tradičné učebnice.
V Maďarsku sa inovácia učebníc a inštrukcií prejavujú v rôznych formách financovania:
• Ziskové vydávateľstvá učebníc sa rozhodnú o vydaní novej učebnice po dôkladnej obchodnej
analýze.
• Vydávatelia špecializované na jednotlivé odborné oblasti vydávajú také odborné knihy, z ktorých majú veľký úžitok aj študenti v odbornom vzdelávaní.
• V koordinácií Národného ústavu odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, prebieha aj
v súčasnosti zhotovenie viacerých odborných učebníc, ktoré budú k dispozícií v nasledujúcom
roku.
• S financovaním „TISZK”-u decentralizovane prebieha na viacerých miestach inovácia odborného učiva, kde v prvom rade budú vyvinuté odborné inštrukčné materiály.
Inovácia elektronických učív
V minulom desaťročí boli stredobodom pozornosti boli elektronické učivá. Pred 10-15 rokmi elektronické učivo znamenalo jednu celú spracovanú knihu vo formáte power point s jednoduchými
multimediálnymi prvkami.
Dnes sa rozvoj tejto oblasti prispôsobuje medzinárodným normám, a zároveň umožňuje vytváranie individuálnych vyučovacích kanálov a sebakontrolu. Majú silné multimediálne pozadie.
Elektronické učivá majú dve charakteristické formy:
• Elektronické učivá na báze internetu. Z nich je známy „Sulinet Digitális Tudásbázis” (SDT), ktorý
v prvom rade spracúva predmety zo základnej a strednej školy, ale obsahuje materiály aj na
niektoré odborné orientácie.
• Elektronické učivá na CD a DVD, ktoré sa stále kvalitnejšie objavujú vo viacerých oblastiach.
14
Možnosti projektov v inovácií učiva
Národný ústav odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých „NSZFI“ v roku 2004 s podporou
EÚ odštartoval projekt, ktorého hlavným cieľom bola inovácia elektronického učiva. Z web stránky sú
dostupné kvalifikačné materiály pre učiteľov, materiály na vyučovanie jazykov, krátke motivačné odborné filmy, metodické inštruktáže – učiteľské rukoväte na použitie e-lerningových učív, testy na meranie vstupných kompetencií, testy na meranie predbežných vedomostí a inštruktáže k učeniu sa.
V roku 2008 tiež bol spustený projekt „NSZFI” pod názvom „Inovácia kvality a obsahu vzdelávania”.
Z deviatich podprojektov bol jeden na inováciu učiva. Okrem štátnych projektov vo viacerých projektoch sa venujú inovácii učebnej látky. Napríklad aj projekty na podporu vytvorenia „TISZK” obsahujú
také prvky. V týchto prípadoch je možné vidieť, že medzi jednotlivými programami neexistuje koordinácia, a väčšinou sa vytvoria paralelne. Nie každý žiadateľ je pripravený z metodickej a informačnej
stránky, a preto sú prípady, že nevznikajú medzinárodnej norme zodpovedajúce učivá.
Štátne digitálne „bázy vedomostí”
V uplynulom čase najvýstižnejším rozvojom bolo vytvorenie bázy vedomosti: „Sulinet Digitális Tudásbázis” (SDT) - „Sulinet Digitálna báza vedomosti”.
Boli spracované:
• Maďarský jazyk a literatúra, živý cudzí jazyk, matematika, človek a spoločnosť, človek v prírode,
naša zem a okolie, umenia, informatika, životný štýl a praktické vedomosti, telesná výchova a
materiály súvisiace s oblasťou športu.
• Odborné materiály pre 18 skupín z „OKJ”
„SDT” s interaktívnymi úlohami, simuláciami a testami podporuje vyučovanie a domáce
osvojenie si učiva. Na doplnenie tradičného
vyučovania ponúka 5-15 minútové elektronické bloky.
V rámci štátnych projektov vytvorené učivá
(pre odborné vzdelávanie a pre vzdelávanie
dospelých) musia byť jednotné a kvalitatívnym
požiadavkám zodpovedajúce. Materiály v rámcovom systéme „Moodle” zodpovedajú medzinárodným štandardom a normám.
SWOT analýza k metodickej oblasti: „Inovácia učiva“
SILNÉ STRÁNKY
• Tradícia a odbornosť v inovácií učebníc.
• Projekty na podporu inovácie učebnej látky.
• Centrálne zdroje a programy na podporu informačného pozadia a prístupu k internetu
SLABÉ STRÁNKY
• Paralelne bežiace programy v inováciach.
• Informačná pripravenosť školiteľov.
• Veľmi odlišné materiály z kvalitatívneho hľadiska.
• Z hľadiska kvality nie je jednotný požiadavkový systém.
MOŽNOSTI
• Zvýši sa počet osôb, ktorí majú prístup k internetu.
• Ďalší rozvoj internetových technológií.
• V informačnej spoločnosti internet a multimédia je prírodzenou vecou.
• Ďalšie projekty na podporu inovácie učebnej látky.
• Prevzatie medzinárodných skúseností a noriem.
OHROZENIA
• Jedna časť vyučujúcich odmieta nové technológie.
• V dôsledku nedostatku informačných prostriedkov a vedomostí mnohým nie sú dostupné, a tým nezvyšuje šancu na
rovnoprávnosť, ale naopak, znižuje ju.
• Výskumy dokázali, že nemožno všade úspešne aplikovať čisté
e-lerning systémy.
15
Umelecké vzdelávanie
Umelecké vzdelávanie má dôležitú funkciu v rozvoji osobnosti a v podpore talentov. Uchovanie národnej identity, kultúry a tradície je dôležité
aj po vstupe do EÚ a tento proces je nepredstaviteľný bez umeleckého
vzdelávania. V tomto procese zohráva významnú úlohu umenie.
Je diskutabilné, čo je úlohou umeleckého vzdelávania. Otázkou je,
či výstupom má byť produkt alebo radšej prežívanie, uchovanie a pochopenie procesu tvorby. Podľa našich skúseností, mladá generácia v
Maďarsku považuje umenie za dôležité. Túto motiváciu si v každom
prípade musíme uchovať.
Podľa „NAT” umenie sa skladá zo štyroch oblastí. Spoločným znakom
jednotlivých oblastí je rozvoj osobností, komunikácia a riešenie problému, ale jednotlivo majú špecifické črty a rozvíjajú rôzne kompetencie:
• vizuálna kultúra: kreativitu, a vizuálnu kommunikáciu,
• dráma a tanec: spoluprácu a zosúladenie
• spev a hudba: prejav citu a spoluprácu,
• film a média: schopnosť získať vedomosti, a kritické myslenie.
Umelecko-odborné problémy:
• V posledných 10 rokoch bolo potrebné oboznámiť sa s novými médiami, novými pojmami.
• V rámci jedného štátu sú rôzne duševné a umelecké smery aj na strednom stupni umeleckého
vzdelávania.
• Treba bojovať s viacerými predsudkami.
• Je neisté, ako to bude prijaté zo strany spoločnosti.
• Reforma je zložitá a ťažká. Školy sú viazané 6-ročnými pedagogickými programami.
• Cítiť, že verejný, úradný vkus a estetická úroveň je „zo včerajška”. • Je veľký chaos v hodnotách. Je veľa „amatérskych umelcov“.
• Umelecké vzdelávanie nemá svojho konkrétneho zodpovedného.
Domáce číselné údaje umeleckého vzdelávania
Kým v predchádzajúcich rokoch absolvovalo umelecké vzdelávanie70-80 tisíc žiakov, v dnešnej
dobe 330-340 tisíc žiakov chodí do umeleckých škôl, a z nich sa v pravom profisionálnom vzdelávaní
zúčastňuje len nepatrná čiastka. Vo vyššom stupni vzdelávania je len niekoľko stoviek poslucháčov,
ktorí získajú aj umelecký diplom. Nielem počet inštitúcií sa zvyšoval, ale aj školy sú „pestrejšie”. Dnes
už totiž existujú samosprávne, nadačné, súkromné a cirkevné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú umeleckým vzdelávaním.
V Maďarsku je 873 základných a 50 stredných umeleckých škôl. V skutočnosti len tí najlepší študenti sa môžu dostať na umelecké fakulty vysokých škôl, ktorých počet je v súčasnosti 11.
Umelecké odborné školy v Maďarsku
Podľa študijných odborov je 19 umeleckých škôl hudobných umení, 23 výtvarných a 8 tanečných
umení. Počet klasických umeleckých škôl je 39, kým počet umeleckých škôl, ktoré vznikli z odborných
(z učňovských škôl) škôl je 11.
V Mišlolci v odborných školách vznikli výtvarné a remeselné odbory. V umeleckom odbore našej
školy – „Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” ponúkame nasledovné možnosti vzdelávania: aplikovaný fotograf, módny a štýlový projektant, dekoratér, tanečník (divadelný, moderný a ľudový).
Samozrejme nie je povinné pokračovať v umeleckom vyučovaní, ale kde s tým niekedy začali, je
ťažké s tým prestať. Umelecké odborné vzdelávanie je nákladnejšie ako všeobecné odborné
16
vzdelávanie, pretože značná časť vyučovania sa odohráva v skupinách
(8-12 študentov), prípadne individuálne.
Ak sa samospráva rozhodne a založí umeleckú školu, a po niekoľkých rokoch sa zriekne od jej prevádzkovania, vtedy túto inštitúciu prevezme
hlavné mesto, alebo župa, a od tohto okamihu začne vykonávať zriaďovateľské úlohy. Garanciou rodičom a žiakom je to, že celý proces vyučovania
bude zachovaný. Prítomná konkurencia medzi rôznymi inštitúciami motivuje každého na maximálny výkon.
Kvalita vzdelávania je aj tu dôležitá. Vzniklo aj veľa umeleckých škôl, na ktorých sa umelecké vzdelávanie časom dostalo na vysokú úroveň. Základné
umelecké školy musia vyhovieť kvalitatívnym a právnym predpisom ak chcú dostávať štátne normatívy v plnom rozsahu. Zo súčasne fungujúcich 873 základných umeleckých škôl, horeuvedeným požiadavkám vyhovovalo už len 689 inštitúcií. Na základe inšpekčných posudkov je častým problémom
tá skutočnosť, že v týchto školách vyučoavli aj učitelia bez odbornej a pedagogickej kvalifikácie.
Oblasť kvality vzdelávania čelí aj ostrej kritike. Podľa niektorých inštitúcií je problém v tom, že od
učiteľov očakávajú také vzdelanie, ktoré je nereálne. Napríklad podľa jedného názoru, šesťročné dieťa
by mal učiť na hrnčiarske remeslo umelec s univerzitným vzdelaním. Podľa iného názoru, by sa dalo
hrnčiarstvo naučiť aj na úrovni odborného krúžku.
Jedným základným interpretačným problémom je že podľa „NAT”-u umelecké vyučovanie nie je totožné so stredoškolským a vysokoškolským odborným vzdelaním! Žiak so skutočnými odbornými
požiadavkami sa prvýkrat stretne len pri pomerne úzkej špecializácií odborného umeleckého vzdelávania.
Umelecké vyučovanie je špecifickou a dôležitou časťou maďarského, ale aj európskeho vzdelávacieho systému. Umelecké vyučovanie v súčasnej forme má svoje miesto vo verejnom vzdelávaní, a
kvalitné umelecké vyučovanie treba chrániť a zveľaďovať.
SWOT analýza ku metodickej oblasti: „Umelecké vzdelávanie”
SILNÉ STRÁNKY
• Rozvoj osobnosti a schopností
• Rozvoj riešenia problémových situácií
• Citlivosť vnímania
• Prijatie obsahu učiva, správne vyjadrovanie
• Vytvorenie kritického pohľadu
• Rozvoj talentovaných
• Dôležitosť národnej identity, dedičstva a kultúry
• Konkurencia medzi inštitúciami
• Požiadavky na kvalitné vzdelávanie
• Akreditačné konanie
• Veľký záujem
• Odborná garancia
SLABÉ STRÁNKY
• Citová chudoba
• Nedostatok motivácie
• Nedostatok záujmu
• Nepripravenosť učiteľov
• Veľký počet žiakov v skupine
• Pribúdanie umeleckých škôl
• Formálne metódy učenia
• Metóda prijímacích konaní
MOŽNOSTI
• Používanie informálnych spôsobov
• Používanie alternatívnych pedagogických
spôsobov
• Zapojenie menších osád
• Možnosti spolupráce medzi viacerými disciplínami
• Projekty
OHROZENIA
• Osobné a odborné požiadavky
• Obmedzenia, znižovanie stavov
• Zníženie počtu hodín
• Zníženie normatívov
• Rozhodnutia „RFKB”
• Problémy paralelných vzdelávaní
• Motivačné problémy žiakov
17
Úloha vzdelávacích inštitúcií vo vzdelávaní dospelých
Vzdelávanie a kvalifikačný rozvoj dospelých môžeme rozdeliť na: vyučovanie a vzdelávanie dospelých.
Cieľom vyučovania dospelých je získanie základného vzdelania a splnenie požiadaviek k začatiu odborného vzdelávania (ukončenie 8 ročnej základnej školy, maturitné vysvedčenie).
V súčasnosti vyučovanie dospelých (v základnom a strednom stupni) v rámci školského
systému prebieha skoro v 500 inštitúciach. Vyučovanie sa uskutočňuje v dennej a v diaľkovej
(externej) forme.
Vo vyučovaní dospelých sa zúčastňujú v prvom rade tí, ktorí ešte nemajú ukončenú základnú školu, strednú školu, alebo prichádzajú z marginálnych skupín.
Vzdelávanie dospelých sa zameriava na získanie odborného vzdelania, alebo na rozšírenie vedomostí. Mimoškolské vzdelávanie dospelých môžu vykonávať:
• štátne vzdelávacie inštitúcie,
• podnikateľské subjekty na vzdelávanie dospelých,
• neziskové organizácie,
• vnútorný systém podnikateľských subjektov.
Zo vzdelávacích inštitúcií sa v prvom rade stredné odborné školy a stredné školy popri vykonávaní základných
činností zaoberajú usporiadaním odborných kurzov, alebo štátom uznaných vzdelávacích procesov. V odbornom a v rozširujúcom vzdelaní zohrávajú čoraz väčšiu rolu podnikateľské subjekty na vzdelávanie dospelých a
na odborné vzdelávanie.
Maďarský parlament a vláda od roku 1990 uzákonil viac ako 200 nových zákonov a nariadení, ktoré sa vzťahujú na odborné vzdelávanie mladých a dospelých.
Ústava Maďarskej republiky zabezpečuje každému občanovi právo na vzdelávanie. Nakoľko už sú možnosti
„celoživotného vzdelávania”, maďarský právny systém v roku 2001 prijal zákon o vzdelávaní dospelých.
V poslednom desaťročí znížil sa počet žiakov v základných a odborných školách. Napriek tomuto javu sa zvýšil
počet žiakov v gymnáziach a na stredných odborných školách (vzdelanie s maturitou). U zamestnaných sa zvýšil a
pravdepodobne sa bude ďalej zvyšovať počet tých, ktorí majú aspoň maturitu. Dôsledkom štrukturálnych zmien
v maďarskom trhovom hospodárstve sa zvýšil dopyt po kvalifikovaných pracovných silách. Zvlášť sa to prejavuje
v službách a v odvetviach s vyspelými techológiami.
Akreditačné požiadavky voči inštitúciam, ktoré sa zaoberajú so vzdelávaním dospelých
Zákon o vzdelávaní dospelých hovorí, že kvôli kvalitatívnemu vyučovaniu je možné vykonať akreditačný proces. Štátne finančné zdroje môžu dostávať len akreditované inštitúcie. Pri akreditačnom procese kontrolujú, či
vzdelávacia inštitúcia disponuje osobnými a vecnými požiadavkami, systémom riadenia kvality, ďalej či poskytuje
služby súvisiace so vzdelávaním dospelých a či sa zaoberá sťažnosťami klientov.
Akreditačné požiadavky voči programom vzdelávania dospelých
Cieľom akreditácie programu je, aby kvalitu daného vzdelávacieho programu certifikovala nezávislá organizácia.
Počas akreditácie skúmajú, či cieľ vzdelávania je jednoznačný, ako vyhovujú spôsoby vzdelávania cieľovej skupine, ako sú zabezpečené osobné a vecné podmienky vzdelávania, či sú jednoznačné vstupné požiadavky, či sú
vhodné schopnosti, zručnosti a kompetencie na splnenie požiadaviek a či hodnotiaci systém zodpovedá kritériám na meranie. Vzdelávací program obsahuje formy zhromaždenia informácií v oblasti spokojnosti a úspešnosti
zúčastnených vo vzdelávaní.
Uznanie predchádzajúcich vedomostí pri vzdelávaní dospelých
Celoživotné zdelávanie potrebuje meranie predchádzajúcich vedomostí a komptencií, a použitie modulárnych vzdelávacích programov. Skoro každé vzdelávanie dospelých potrebuje určité predchádzajúce vedomosti
a konkrétnu kvalifikáciu. Je možné uznávať niektoré predmety, moduly, aj niektoré skúšky, ale na základe posúdenia odovzdaných dokladov, alebo merania kompetencií.
Služby súvisiace so vzdelávaním dospelých
Zákon o vzdelávaní dospelých a so zákonom súvisiace predpisy detailne a konkrétne určujú, ktoré akreditované inštitúcie (vo vzdelávaní dospelých) aké služby majú poskytnúť:
18
• meranie predchádzajúcich vedomostí,
• orientačné poradenstvo,
• vzdelávacie poradenstvo,
• poradenstvo na pracovné umiestnenie,
• techniky hľadania práce.
Financovanie vzdelávania dospelých
Financovanie vzdelávania dospelých sa uskutočňuje z 3 zdrojov:
• Štátne financovanie vzdelávania dospelých
Časť štátneho financovania sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu. Tie prostriedky dostávajú v prvom
rade regionálne vzdelávacie centrá na vzdelávanie skupín v nevýhodných situáciách. (osoby bez odborného vzdelania, osoby so zastaralou profesiou, nezamestnaní absolventi škôl).
• Projekčné zdroje:
Na obdobie 2007-2013 sú vyčlenené rôzne projekčné zdroje na financovanie vzdelávania dospelých.
• „TÁMOP” – Operatívny program spoločenskej obnovy
• „TIOP” – Operatívny program spoločenskej infraštruktúry
• „ROP” – Regionálne operatívne programy
• Financovaním zamestnávateľov
Zamestnávatelia prispievajú k rozvoju odborného vzdelávania, a určitú časť z finančných prostriedkov môžu použiť na vzdelávanie svojich zamestnancov.
V nasledujúcich rokoch podľa prognóz sa zvyšuje dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile. V
štruktúre zamestnaní budú dominovať služby poskytujúce zamestnania.
Aktuálne pomery v štátoch EÚ: Poľnohospodárstvo: 15%, Priemysel: 20-30%, Služby: 55-65%.
V Maďarsku sa začala odvetvová reštrukturalizácia. V porovnaní s priemerom EÚ je u nás pomerný
ukazovateľ zamestnaných v sektore služby o 10-15% nižší. Z tejto štatistickej hodnoty vyplýva, že v
sektore poľnohospodárstva a priemyslu je pomerný ukazovateľ zamestnaných ešte väčší.
Pomer zúčastnených v mimoškolskom vzdelávaní podľa vekových skupín:
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
priemer
4,3%
26,1%
34,1%
30,9%
13,8%
4,3%
13,9%
V Maďarsku vo vekovej skupine (25-64 rokov) študuj
(V Európe toto číslo je najmenšie v Grécku 3,7%, a najväčšie vo Švédsku
6,0%.
34,2%)
SWOT analýza ku metodickej oblasti: „Úloha vzdelávacích inštitúcií vo vzdelávaní dospelých”
SILNÉ STRÁNKY
• Vzdelávanie dospelých je zákonom regulované
• Vytvorenie inštitucionálnej sústavy pre vzdelávanie dospelých
• Štátom financované vzdelávanie dospelých
• Vytvorenie osobných a vecných podmienok vzdelávania dospelých
• Kvalitné vzdelávanie dospelých
• Záujem o vzdelávanie dospelých sa zvyšuje
SLABÉ STRÁNKY
• Právna úprava je nedostatočná, právne medzery vo vzdelávaní dospelých a vyučovaní dospelých
• Miera štátneho financovania sa mení ročne, čo zapríčiňuje
určitú neistotu
• Nízkokvalifikovaní nie sú motivovaní – ťažkosti pri ich zapojení do pracovného procesu
• Požiadavky trhu práce a programy pre vzdelávanie dospelých
nie sú v rovnováhe (výnimku tvoria krátke kurzy)
MOŽNOSTI
• Racionálne využívanie globalizácie, vedomostnej úrovne a
odbornej kvality ako hlavných požiadaviek
• Motivovanie doteraz menej prítomných oblastí
• Zosilnenie praktických vzťahov medzi zamestnávateľmi a požiadavkami trhu práce
• Rozšírenie andragogického vzdelávania
• Praktické uskutočnenie špeciálnych spôsobov pri vzdelávaní dospelých
• Rozšírenie výskumu vo vzdelávaní dospelých
OHROZENIA
• Rýchly vzrast inštitúcií na vzdelávanie dospelých, nedostatok
osobných a vecných požiadaviek
• Znižovanie podporných zdrojov na vzdelávanie
• Zúčastnení vo vzdelávaní nemajú istotu zamestnania
• Vo vzdelávaní dospelých chýbajú znalosti vyučujúcich k metodickej oblasti
19
Manažment žiakov
V Maďarsku väčšinou namiesto výberu povolania sa uskutočňuje výber školy. Na základných školách
organizujú karierovú orientáciu výchovní poradcovia a triední učitelia. Zvyčajne výber povolania je
aktuálny v 13. a 14. roku veku, t.j. v 7. a 8. ročníku základnej školy. Jednou z hlavných úloh pedagógov je pomôcť pri kariérovej orientácii žiakov. Mládež v tomto veku sa rozhoduje o tom, kam pôjdu
ďalej študovať: na gymnázia, na stredné odboré školy, alebo na odborné školy. Oboznámenie žiakov
s možnosťami ďalšieho vzdelávania, výchova k sebapoznaniu, pravideľný kontakt s rodičmi – sú predpokladom správneho rozhodovania.
K správnemu rozhodovaniu mladej generácie sú viaceré možnosti:
• Profesijné (karierové) odborné poradenstvo pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, akým smerom pokračovať v štúdiu. Nie sú si istí, alebo nemajú záujem ani o jednu profesiu.
• Burzy povolaní (výstavy), kde sa v prvom rade prezentujú školy a vzdelávacie inštitúcie.
• Pedagogické inštitúcie, úradom práce vydané informačné matriály.
• Dni otverených dverí na stredných školách.
• Internet ako populárny spôsob informovania – web stránky.
Vzťah medzi účastníkmi vzdelávacieho systému
Medzi účastníkmi vzdelávacieho systému: základnou školou, strednou odbornou školou, vysokou školou (univerzitou) nie je systematický vzťah, ale vzájomné informovanie, výmena informácií existuje. Základné školy v oblasti Miškolca v jesenných mesiacoch pravideľne organizujú spojené rodičovské združenia,
stretnutia ohľadom výberu povolania, kde pozývajú predstaviteľov základných škôl. Na týchto podujatiach
stredné školy predstavujú svoje vzdelávacie možnosti a informujú o kultúrnom živote v škole. Rodičia, žiaci
a triední učitelia sa tak dostajú k informáciám priamo od zdroja.
Stredné školy usporiadajú v jesenných mesiacoch „Dni otvorených dverí”, ktoré sú určené žiakom a rodičom. Tak v skutočnosti majú možnosť vidieť školu, triedy, odborné a počítačové učebne, laboratória, a
v niektorých prípadoch aj priebeh vyučovacích hodín. Stredné školy sa môžu zúčastniť aj mestských a
regionálnych výstav. V Miškolci sa v októbri organizuje výstava „Szabad a pálya” (burza povolaní). Na propagovanie školy sa okrem uvedených používajú aj plagáty, letáky, inzercie v novinách a ďalšie multimediálne možnosti. Univerzity a vysoké školy sú tiež prítomné na „burzách povolaní”. Svoju vzdelávaciu činnosť
prezentujú aj univerzity, v rámci „Dni otvorených dverí”. Kompenzácia šancí žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Významným cieľom a úlohou vzdelávacej politiky EÚ a aj našej spoločnosti je podpora odborného
vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú viaceré štátne projekty na profesijný rozvoj takýchto žiakov. Vo všeobecnosti sú tieto podporné systémy
realizované pomocou paralelných projektov. Cieľovou skupinou týchto programov sú žiaci s mentálnym
postihnutím, s vývinovou poruchou učenia, so sluchovým a zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sociálne znevýhodneného prostredia. Popri žiakoch sa
venujú aj rozvoju metodickej činnosti pedagógov. Vo väčšine prípadoch je finančná dotácia 100%-ná, čo
znamená, že žiadateľ projektu vôbec nemusí disponovať vlastnými peňažnými prostriedkami. Výsledkom
programov je, že počet vymeškaných hodín a prepadnutí sa znižuje, a viacerí si získavajú výučné listy, odborné maturity. V neposlednom rade sa zvyšuje počet a kvalita didaktických pomôcok.
Podporné činnosti žiakom, ktorí získali stredné odborné vzdelanie
V súčasnosti v určitých oblastiach maďarského vysokoškolského (univerzitného) vzdelania je prebytok
študentov (napríklad filozofické, právne vzdelanie), ktorí sa ťažko zamestnajú, kým inžinierov je nedostatok.
Preto je nevyhnutné, aby žiaci včas vedeli, v ktorých oblastiach majú možnosť sa zamestnať. Pri profesijnej orientácii môže pomôcť triedny učiteľ, učiteľ odborných predmetov a učiteľ odborného výcviku.
Takmer na všetkých školách je viac výchovno-kariérových poradcov. Web stránky vysokých škôl sú vynikajúcimi informačnými prostriedkami. Sú tam uvedené aj bodové hranice k prijatiu na štúdium z predchádzajúcich rokov.
20
Väčšinou odborné výcviky a odborné praxe sa uskutčňujú v podnikoch (na základe dohody medzi školou a podikom), čo môže prispieť k neskooršiemu zamestnávaniu. Podniky s nedostatkom odborníkov
častokrát navštívia odborné školy s vlastnou ponukou pracovných príležitostí pre žiakov.
Systém sledovania (monitorovania) kariéry
Podľa právnych predpisov žiaci so získaným odborným vzdelaním sú povinní poskytovať údaje (o
úspešnosti na trhu práce) systému sledovania kariéry počas troch rokov od skončenia školy. Zisťuje sa tým
spokojnosť žiakov, ale aj užitočnosť získaných teoretických a praktických vedomostí. Základným pilierom
systému sledovania kariéry je skúmanie požiadaviek zamestnávateľov. Je dôležité, aké majú požiadavky
zamestnávatelia voči absolventom škôl, a do akej miery sú spokojní s ich vedomosťami. Školy tiež poskytujú údaje z trhu práce systému sledovania kvality, a samozrejme bez osobnej identifikácie zverejňujú
informácie o svojich čerstvých absolventoch. Za fungovanie systému sledovania kariéry je zodpovedný
„NSZFI”, ktorý zbiera a spracúva údaje od systému sledovania kariéry, z ktorých potom vyhotovuje ročné
vyhodnotenie o užitočnosti získaných odborných vedomostí.
Podľa zákona o vzdelávaní dospelých, sú povinné poskytovať štatistické údaje aj inštitúcie zaoberajúce
sa so vzdelávaním dospelých.
V zahraničí vo vysokoškolskom vzdelávaní už desaťročia veľmi dobre funguje systém sledovania kariéry. Na základe zákona o vysokoškolskom vzdelávaní, je to v Maďarsku povinné od roku 2005. Podstatou
zákona je, že univerzity a vysoké školy musia sledovať kariéru svojich absolventov (čo dodnes nie je ujednotené; každá škola to robí iným spôsobom). Od roku 2008 sa začalo vypracovanie „Systému sledovania
kariéry v okruhu diplomovaných”, čo informuje o kariérnej motivácií univerzitných a vysokoškolských poslucháčov, a o situácii na trhu práce.
Napriek právnym predpisom systém sledovania kariéry nefunguje s dostatočným efektom, nie je riešená spätná väzba k vzdelávacím inštitúciám. Podľa zákona o verejnom vzdelávaní, žiaci musia poskytnúť
informácie, ak odbornú skúšku vykonali od roku 2009. Na niektorých web stránkach stredných škôl, sú už
k dispozícií údaje o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce po ukončení štúdia.
Na viacerých školách sledovanie kariéry sa uskutočňuje len cez triednych učiteľov, preto výsledky sú nepresné. Pravdepodobne ani žiaci nevedia, že poskytovanie týchto údajov je ich predpísanou povinnosťou,
ktorú im predpisuje zákon. Tento problém ešte čaká na riešnie.
SWOT analýza k metodickej oblasti: „Manažment žiakov”
ESILNÉ STRÁNKY
• Ponuka vzdelávania je konkurencieschopná.
• Zaškoliteľský systém je vytvorený.
• Z dobre fungujúceho systému monitorovania kariéry vidieť
efektívnosť školy.
• Skúsenosti v písaní projektov.
• Je viacero projektov na pomoc zdravotne postihnutým žiakom
a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
MOŽNOSTI
• S dobrou zaškoliteľnou činnosťou možno udržať počet žiakov.
• S dobrým manažmentom sa zvýši počet lepších a motivovanejších žiakov.
• Môže sa zvyšovať úroveň poskytnutých služieb žiakom.
• Cez monitorovanie systému kariéry možno pridať novšie zdroje do rozvoja.
• Rozvoj systému kvality v rámci inštitúcie.
SLABÉ STRÁNKY
• Spôsob poskytovania údajov systému monitorovania kariéry
nie je zákonom regulovaný.
• Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú korigovateľlní
len podporou rodinného-rodičovského pozadia.
• Značná časť zaškolených žiakov prichádza zo sociálne znevýhodneného prostredia
.
OHROZENIA
• Počet žiakov sa znížuje v dôsledku „klesajúcej pôrodnosti”.
• Súkromné školy a školy s podporou nadácie spôsobujú odlyv
žiakov.
• Spätná väzba je minimálna.
21
Riadenie (manažment) kvality vo vzdelávaní
V Maďarsku sú zákonom predpísané požiadavky na kvalitu vzdelávania.
• Na strednom stupni vzdelávania sa riadením kvality na školách zaoberá zákon o verejnom vzdelávaní.
• Na vysokoškolské a univerzitné vzdelávanie sa vzťahuje zákon o vysokoškolskom (univerzitnom) vzdelávaní, kde sú ukotvené aj povinné činnosti súvisiace s riadením kvality.
• Zákon o vzdelávaní dospelých uvádza, že akreditovanou inštitúciou môže
byť len taká inštitúcia, ktorá vyhovuje nárokom na kvalitu vzdelania. Vládne nariadenie reguluje akreditačné procesy inštitúcií. Podrobné požiadavky
akreditácie, a tak aj riadenie kvality určuje uznesenie ministra práce sociálnych vecí a rodiny.
Na aké oblasti vzdelávacieho systému sa vzťahuje systém riadenia kvality?
A) Na odborné vzdelávanie v školskom systéme sa vzťahuje zákon o verejnom vzdelávaní, ktorý
stanovuje, že úlohou verejnej vzdelávacej inštitúcie je vypracovať vlastnú politiku kvality.
Škola je zodpovedná za vypracovanie a implementáciu systému riadenia kvality (systému manažérstva kvality). Verejnovzdelávacia inštitúcia svoju politiku kvality a systém riadenia určuje v programe riadenia kvality, ktorý vypracuje vedúci inštitúcie (na základe pripomienok pracovného kolektívu)
a podlieha schváleniu pracovného kolektívu. Inštitucionálny program riadenia kvality sa stane po
schválení zriaďovateľom platným dokumentom.
Inštitucionálny program riadenia kvality určuje dlhodobé zásady fungovania inštitúcie, a k uskutočňovaniu potrebné projekčné, kontrolné, meracie, či hodnotiace úlohy. Obsahuje taktiež systém
hodnotenia výkonu spolupracovníkov. V programe riadenia kvality treba zjednotiť spôsob celkového
inštitucionálneho sebahodnotenia. Efektivita inštitucionálneho programu sa hodnotí ročne pomocou výchovného aparátu na základe názoru rodičov a výsledkov oficiálnych meraní a hodnotení na
štátnej úrovni.
Systém riadenia kvality zriaďovateľov škôl
Zriaďovateľovia škôl vypracujú program riadenia kvality pre vzdelávací systém samosprávy. Tento
program riadenia kvality určuje požiadavky zriaďovateľa a úlohy škôl. Inštitucionálny program riadenia kvality musí byť v súlade so samosprávnym programom riadenia kvality.
Zložky samosprávneho programu riadenia kvality (ÖMIP- önkormányzati minőségirányítási
program):
• Politika kvality
• Systém rozvoja kvality
• Určenie zriaďovateľských požiadaviek na miestny verejnovzdelávací systém, ako na celok
• Úlohy inštitúcií voči požiadavkám zriaďovateľov
• Odvetvové a medziodvetvové vzťahy
• Systém zákonných, odborných a finančných kontrôl (miestny kontrolný a hodnotiaci systém).
B) Vo vzdelávaní dospelých organizácia musí disponovať (podľa právnych predpisov vzťahujúcich
sa na akreditačný proces a požiadavkový systém):
• Politikou kvality – obsahuje dlhodobé ciele a zásady fungovania inštitúcie a predstavy na ich
uskutčňovanie
• Systémom riadenia kvality – určuje procesy fungovania inštitúcie
• Cieľami kvality – vzťahuje sa na aktuálny rok, a je v súlade s politikou kvality
• Systémom sebahodnotenia – používa sa na ročné hodnotenie inštitúcie
Praktické systémy riadenia kvality vo vzdelávacom systéme
Právne normy nepredpisujú povinné používanie tých noriem, ktoré sú rozšírené aj v medzinárodnej praxi. Sformulované požiadavky sa vo veľkej miere prispôsobujú predpisom normy ISO 9001. V
centre pozornosti sú spokojní zákazníci, t.j. splnenie požiadaviek kupujúcich. Povinnými úlohami sú:
konkretizácia politiky kvality, regulácia procesov, meranie a vyhodnotenie ich úspešnosti. Niekoľko
škôl v našom štáte – v prvom rade odborné školy – sa rozhodli pri zavedení normy ISO 9001. Pou-
22
žívanie tejto normy súvisí so zvýšenou dokumentáciou a pravidelné audity znamenajú
značné náklady.
V oblasti vzdelávania dospelých je oveľa väčší počet certifikovaných inštitúcii. Príčinou toho je fakt, že v Maďarsku vo vzdelávaní dospelých hrajú dôležitú úlohu ziskové
organizácie, u ktorých ISO certifikácia riadenia kvality znamená trhové zvýhodnenie.
V odbornom vzdelávaní s podporou EÚ sa momentálne zaoberajú s vytvorením CAF
systému.
Meranie výkonnosti žiakov v rámci riadenia kvality
V inštitúciach v rámci riadenia kvality je hlavnou úlohou meranie úspešnosti. To je
ale veľmi zložitý proces, veď porovnanie je možné robiť len s podobnými inštitúciami.
Najdôležitejším skúmaným hľadiskom je ako sa v závislosti od času menia výsledky školy
a aká je tendencia. Hlavným hodnoteným faktorom vzdelávacej činnosti je pedagogická
pridaná hodnota, t.j. do akej miery je daná škola schopná rozvíjať kompetencie žiakov.
Meranie sa môže uskutočniť miestnymi meracími prostriedkami, alebo v systéme štátneho merania
kompetencií (štátnymi meracími prostriedkami).
Štátny systém merania-hodnotenia – meranie kompetencií
Na Maďarsku už niekoľko rokov funguje štátny systém merania-hodnotenia kompetencií. Zákon
o verejnom vzdelávaní nariaďuje, že meranie v každom školskom roku sa má uskutočniť vo štvrtom,
šiestom, ôsmom a desiatom ročníku verejného vzdelávania. Kontrolujú tu vývoj základných schopností žiakov v materinskom jazyku a v matematike.
Štátne meranie a vyhodnotenie je globálne, a výsledky podľa inštitúcií sú zverejnené na web
stránke ministerstva.
Meranie a kvalifikácia výkonnosti vedúcich a pedagógov v rámci riadenia kvality
Inštitucionálny program riadenia kvality musí obsahovať hľadiská a systém hodnotenia výkonnosti riadiacich pracovníkov a pedagógov. Pri hodnotení sú k dispozícií tieto stupne: vynikajúci, vhodný,
menej vhodný, nevhodný. Hodnotí sa výsledok práce, postoj a odborné vykonanie práce.
Charakteristiky na hodnotenie výkonnosti:
• základom má byť určitý cieľový systém,
• ohodnotenie musí mať rozvojový charakter,
• musí obsahovať sebahodnotiace prvky.
Cieľom hodnotenia výkonnosti je, aby sa výkon pedagógov, nepedagogických zamestnancv a
riadiacich pracovníkov postupne zlepšil, a aby sa ďalej rozvíjali potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti v konkrétnych oblastiach. To je základom manažmentu kvality v danej inštitúcií.
SWOT analýza k metodickej oblasti: „Riadenie kvality vo vzdelávaní”
SILNÉ STRÁNKY
• Vo vzdelávacom systéme sú požiadavky na riadenie
kvality predpísané zákonom.
• Na podporu riadenia kvality existuje viacero štátnych
projektov.
SLABÉ STRÁNKY
• Riadenie kvality vo viacerých prípadoch je len formálne.
• Vo viacerých vzdelávacích inštitúciach nie je prítomná podpora od spolupracovníkov.
• Popri zákonom predpísaných všeobecných požiadavkách sa
nevytvorí jednotný, všade aplikovateľný riadiaci systém.
MOŽNOSTI
• Adaptácia európskych štandardov (CAF systém).
• Ďalšie možnosti projektov v oblasti riadenia kvality.
OHROZENIA
• Byrokratické systémy znižujú motiváciu pedagógov v procese
riadenia kvality.
• Chýba jednotný systém, preto porovnateľnosť a možnosť sebahodnotenia je ťažká.
23
Projekt sa uskutočňuje s prodporou EÚ a so spolufinancovaním
Operatívneho programuspoločenskej obnovy „TÁMOP“
Download

METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU - inter