2013|01
i, a.s.
ločnost
o
p
s
j
e
k
odárs
odohosp
v
j
e
k
s
n
Trenčia
Časopis
aktuálne | 16
Zo života TVS | 11 - 12
Cena vody 2013
Mikuláš v TVS
Z domácej kuchyne | 8 - 9
Oddelenie ľudských zdrojov
Oddelenie informatiky
Integrovaný audit
obsah
Pozvánky:
editoriál
Svetový deň vody 2013
+ vodárenská kvapka krvi v NTSTN
Editoriál
2
2
Aktuálne
Príhovory vedenia spoločnosti TVS, a. s.
Čo nám priniesol rok 2012 a čo nás čaká
Periodický audit integrovaného systému riadenia
TVS na cestách
Konferencia Odpadové vody 2012
Seminár Odpadové hospodárstvo
Odborný seminár „Zabezpečenie kvality výsledkov
merania v skúšobnom laboratóriu“
Hydrobiologický kurz, stupeň I. – Pitná voda
44. Konferencia vodohospodárov v priemysle
Prezentácia spoločnosti Centroprojekt a. s., Zlín
7
7
7
7
Oddelenie integrovaného auditu
Oddelenie informatiky
Oddelenie ľudských zdrojov
8
9
9
Z domácej kuchyne
3-4
5
6
6
7
Obec z nášho regiónu Považany
10
Zo života TVS
Mikuláš v TVS
Vianočné posedenie
Zásah požiarnikov v chlórovni Nemšová
Výstava VINUM LAUGARICIO
11
11
12
12
Noví zamestnanci
Pracovné jubileá
13
13
Personálna rubrika
Seriál na pokračovanie Voda je zázračná vec 4. časť
13
Z činnosti odborov
Stretnutie seniorov TVS
14
Zábava
Milionár
Kvíz
Hádaj kto som?
Recepty: horúce drinky
14
14
14
15
Cena vody a jej spotreba – leták 2013
16
Zadná strana
Milí kolegovia...
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale
pre každého z nás znamená začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie si
nových cieľov, ktoré by sme chceli počas nastávajúceho roka 2013 uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas zhodnotenia toho,
čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či
nestihli. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom,
ale aj dni dobré, veselé, úspešné, radostné a šťastné. A preto je dôležité stavať na
tom dobrom, rozvíjať úspešné veci a nebáť sa zdolávania prekážok.
Zo srdca Vám všetkým prajem dobrý a úspešný každý deň roka 2013, veľa
zdravia, šťastia, lásky a úspechov v práci
S pozdravom vaša piárka Bea
Pozývame vás
22. marca 2013 (piatok) sa opäť otvoria dvere chemického laboratória a naše milé kolegyne budú robiť
rozbory vody pre verejnosť ZDARMA. Pripomíname, že sa jedná o analýzu vody na určenie prítomnosti
dusičnanov.
V rámci Svetového dňa vody opäť pripravujeme akciu VODÁRENSKÁ KVAPKA KRVI 2013. Dobrovoľníci
môžu darovať krv na Národnej transfúznej stanici v Trenčíne dňa 21. marca 2013 (štvrtok). Pevne verím,
že tento rok bude účasť darcov vyššia, majme na pamäti, že každá kvapka krvi môže zachrániť život...
Všetky akcie Vám budú pripomínané na našom INTRANETE, na nástenkách a prostredníctvom Vašich nadriadených. Tešíme sa na Vás!
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel.: 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - BEA, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievateľia: Vladimír Podmaka, Ing. Eva Kadlečíková,
Ing. Ján Vavro, Ing. Dalibor Mičian, Ing. Róbert Rezníček, Ing. Janka Jeřábková Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín. Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk
|2
aktuálne
Príhovor generálnej riaditeľky
Vážení čitatelia časopisu Vody a My,
dovoľte mi, aby som Vám v mene TVS, a. s. a Nadácie TVS poďakovala za podporu, priazeň a vytrvalosť pri čítaní a vydávaní nášho
časopisu.
Máme za sebou ďalší rok existencie a ako sme už všetci pocítili
nebol to rok najideálnejší. Celkový stav ekonomiky a hospodárstva
sa odráža aj v obchodno–finančnej oblasti našej spoločnosti. Aj
napriek tejto nepriaznivej ekonomickej situácii sme sa pomerne
úspešne vyrovnali s negatívnymi dopadmi vonkajšieho prostredia.
Tento stav na druhej strane však možno zocelil naše schopnosti, prehĺbil vôľu a odolnosť a preveril charakter ľudí. Po tejto stránke
nám možno priniesol niečo, čo dokážeme využiť a oceniť v živote
neskôr.
Ja osobne som rada, že ako spoločnosť sme ustáli toto obdobie slušne. Podarilo sa nám naplniť hlavné ciele, ktoré sme si vytýčili, naši montéri opäť dokázali, že sú najlepší na Slovensku, v prevádzkovej oblasti sme zabezpečili všetky povinnosti a nezaznamenali
sme žiadnu haváriu ani pracovný úraz.
Pevne verím, že tento rok bude lepší v porovnaní s tým predchádzajúcim, minimálne vo finančnej oblasti. Máme pred sebou
nové výzvy a úlohy, ktoré nás jednak posunú vpred a zároveň prispejú k tomu, aby sa naša spoločnosť stala ešte lepšou, profesionálnejšou a stabilnejšou.
TVS je jedna z významných firiem tohto regiónu a malo by byť
našou spoločnou snahou tento štatút hájiť aj naďalej.
2013|01
Ďakujem všetkým za spoluprácu a želám vám, aby terajšia 13tka bola pre Vás tým šťastným číslom!
3|
aktuálne
Príhovor
výrobno-technického riaditeľa
Príhovor
obchodno-finančnej riaditeľky
Vážení čitatelia časopisu Vody a My,
Vážení čitatelia časopisu Vody a My,
Mám pocit akoby to bolo len pred pár dňami, keď som
bilancoval rok 2011. Opäť sme o jeden rok starší a tak mi ho
dovoľte v skratke zhodnotiť.
Opäť prišla chvíľa, keď musíme konštatovať, že ďalší pracovný rok je za nami. Bol to rok, ako všetci vieme, nie veľmi
jednoduchý. Ekonomická situácia nebola pre našu spoločnosť
najpriaznivejšia, ale vďaka schopnostiam, vôli a usilovnosti vás
všetkých, sme situáciu zvládli na výbornú.
I tento rok nás pokles spotreby vody nútil optimalizovať náklady a hľadať ďalšie možnosti rozširovania našich služieb. Od februára sme prevzali do prevádzkovania
vodovod, kanalizáciu a ČOV v obci Bzince. Zakúpením
špeciálneho vozidla na vývoz žumpových vôd a čistenie
kanalizácie sme posilnili túto činnosť a skrátili tak čas od
objednávky po jej realizáciu. Začali sme s ostrou prevádzkou niektorých modulov prevádzkovo technického informačného systému, v čom budeme pokračovať
aj v roku 2013.
Silné mrazy, ktoré na prelome mesiacov
január a február klesali pod -20˚C zapríčinili
veľké množstvo porúch na sieti a poškodenie
vodomerov u našich zákazníkov. Celý rok 2012
bol na zrážky veľmi chudobný, čo sa odzrkadlilo na znížení výdatnosti vodných zdrojov.
V mesiaci september a október sme mali čiastočné problémy s nedostatkom vody v niektorých obciach v Trenčianskych Stankovciach a v
Trenčianskej Turnej.
Rok 2013 nebude pre nás jednoduchým
rokom. Začne sa modernizácia ČOV, budovanie
vodovodov a kanalizácii v niektorých obciach,
pokračuje výstavba cestného mosta v Trenčíne,
začala sa modernizácia železnice a to všetko
bude mať vplyv na našu
prevádzku.
Na záver, milí kolegovia,
chcel by som sa touto
cestou poďakovať vám,
všetkým zamestnancom
za prácu, ktorú ste vykonali v prospech TVS,
a. s. . Nebol to rok ľahký,
čomu nasvedčuje aj veľké množstvo problémov,
ktoré sme museli riešiť
počas celého roka. Zároveň všetkým čitateľom
prajem do nového roka
zdravie, šťastie a veľa elánu v ďalšej práci.
A ešte niekoľko prianí: Rád by som nám „vodárom“ poprial,
aby ten budúci rok bol na vlahu výdatnejší ako bol rok
2012. No a Vy, staručké „ČOV-ky“ prosím, prosím, prosím
Vás vydržte to ešte zopár mesiacov, pretože začiatkom roka
2013 už naozaj príde rad aj na Vás.
Róbert Rezníček, výrobno-technický riaditeľ
|4
Potvrdilo sa, že dôležitý je každý jeden z vás, tak ako je
v hodinách potrebná každá jedna súčiastka, tak je potrebná
aj práca jednotlivca, aby bola naša spoločnosť prosperujúca
a životaschopná. Zároveň chcem pripomenúť, že sme privítali medzi nami nové tváre. Verím, že noví ľudia budú pre našu
spoločnosť oživením a obohatením.
Želám nám všetkým, aby sme v tomto novom roku boli úspešnejší ako v tom predchádzajúcom. Verím, že to spoločne dokážeme. Ak bude naša spoločnosť vychádzať
z pevných vzťahov, dobrej vzájomnej spolupráce a zdravej súťaživosti, môžeme dosiahnuť vyššie ciele, ako sa nám len môže zdať.
Teraz je tá správna príležitosť povedať
vám všetkým: ďakujem. Ďakujem za vašu
vykonanú prácu, ochotu, lojálnosť a trpezlivosť. Nech je váš život naplnený istotou,
pokojom a šťastím po všetky dni nového
roka 2013.
Janka Jeřábková, obchodno-finančná riaditeľka
Čo nám priniesol rok 2012 v našom časopise?
Na čo sa môžete tešiť?
Priniesli sme Vám mnohé informácie
zo života TVS:
Voda a My Vám priniesol informácie
o obciach, mestách z nášho regiónu:
t Úspešne pokračoval 5. ročník projektu
„Daj si vodu z vodovodu“ pre deti
materských škôl v trenčianskom
regióne v spolupráci s Trenčianskou
nadáciou.
t Futbalový turnaj GDF SUEZ CUP
v Brezovej pod Bradlom, na ktorom sa
zúčastnil náš futbalový tím.
t II. Cyklovýstup na Inovec – naši
zamestnanci pokorili najvyšší vrch
Považský Inovec
t MDŽ – aj tento rok sme si
uctili ženy v našej spoločnosti
malou pozornosťou – sladkým
medovníčkom.
t 19. ročník výstavy AQUA Medzinárodná špecializovaná
výstava vodného hospodárstva,
hydroenergetiky, ochrany životného
prostredia, komunálnej techniky
a rozvoja miest a obcí
t Výročná správa za rok 2011, ktorá
informuje obchodných partnerov,
primátorov miest a starostov
obcí, ktoré naša spoločnosť
prevádzkuje, o celkovom priebehu
predchádzajúceho roka.
t Trenčianske Teplice, Bzince pod
Javorinou, Skalka nad Váhom
t Svetový veľtrh IFAT Entsorga,
Mníchov, 7. - 11. máj 2012
t Stretnutie ekonomických pracovníkov
skupiny ONDEO v ČR a SR, Mikulov,
20. - 21. máj 2012
t Stretnutie technických riaditeľov
skupiny ONDEO v ČR a SR, Havlíčkov
Brod, 12. - 13. jún 2012
t AQUA, Trenčín, 12. - 14. jún 2012
t Konferencia CORA geo CGIT 2012,
Podbanské, 14. - 15. jún 2012
t Konferencia Mikrobiológia vody
a životného prostredia 2012, 12. - 14.
september 2012
t Seminár Aerzen Slovakia, s. r. o.,
Banská Bystrica, 13. - 14. 9. 2012
t Techn. komisia SUEZ ENVIRONNEMENT
pre ČOV a kaly, CASABLANCA,
Maroko, 19. - 22. september 2012
t Oddelenie PR a vedenie spoločnosti
pripravilo Stretnutie zamestnancov
TVS, a. s. a s ním spojené športové
popoludnie v Športovom centre
Ostrov Trenčín, 17. máj 2012
t Zorganizovali sme MDD pre naše deti
na Trenčianskom hrade, 1. jún 2012
t Naši najlepší montéri a vyhľadávači
nesklamali a na 29. ročníku
celoslovenskej súťaže zručnosti
vodárenských pracovníkov, Bardejov,
5. - 7. september 2012 – úspešne
reprezentovali naše farby a umiestnili
sa na krásnom 1. mieste.
t Aj tento rok zavítal do TVS, a. s.
Mikuláš s batohom plným prekvapení
pre deti vodárov, 7. december 2012
Na Svetový deň vody sme pripravili:
t Rozbory vody ZDARMA v chemickom
laboratóriu TVS, a. s. na Biskupickej
ulici, 22. marec 2012
t Exkurzie do čistiarne odpadových vôd
v Trenčíne – pravý breh
t KVAPKA krvi nad kvapku VODY NTS
TN, 29. marec 2012
V rubrike TVS na cestách sme cestovali s našimi kolegami na:
t Konferencia Kaly a odpady 2012,
Banská Bystrica, 15. - 16. marec 2012
t Odborný seminár firmy HACH LANGE,
spol. s. r. o., 22. marec 2012
t 6. ročník Technického svetového
kongresu SUEZ ENVIRONNEMENT,
Paríž, 26. - 28. marec 2012
t Konferencia Optimalizácia
a modernizácia zásobovania pitnou
vodou, Nový Smokovec, 25. - 26. apríl
2012
Do našej spoločnosti za rok 2012 pribudlo 15 nových zamestnancov:
t Ivan Ďurík, Ján Zverbík, Peter Heleš,
Vladimír Masár, Ing. Radomír Kocinec,
Peter Mihálik, Ján Fabo, Marián Nosál,
Milan Hlaváč, Ľuboš Král, Martin
Slezáček, Jozef Rapan, Tomáš Červeňan,
Ľudmila Holúbková, Ing. Iveta Žáčiková.
t VINNUM LAUGARICIO 2012, 8. ročník
medzinárodnej výstavy vína, vody
a destilátov, 29. - 30. november 2012.
t VODA JE ZÁZRAČNÁ VEC – verím,
že Vás potešili nové články o vode,
ktoré sme uverejňovali počas roka
v časopise.
Čo nás čaká v roku 2013?
t Určite veľa vzdelávacích, zábavných
a každoročne opakujúcich sa akcií.
t O všetkých Vás budeme informovať
aspoň zopár riadkami.
2013|01
BEA
5|
aktuálne
TVS na cestách
Periodický audit
integrovaného systému
riadenia
Aktivity našich kolegov v TVS, a. s. s približujúcim sa koncom
kalendárneho roka neklesali, o čom svedčí aj prehľad ich účasti na
seminároch, konferenciách či kurzoch v 4. štvrťroku 2012:
Renomovaná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas periodickým
auditom v dňoch 29. – 31. 10. 2012
preverila funkčnosť a súlad s platnou
legislatívou zavedeného manažérskeho integrovaného systému riadenia
našej spoločnosti. Bol to v poradí už
8 externý audit, ktorý posúdil, či zavedený systém spĺňa požiadavky noriem ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
a OHSAS 18 001:2007. Výsledky auditu potvrdili, že manažérsky systém je
v plnom súlade s normou a postupmi
spoločnosti a platnosťou certifikátu
do 11. 11. 2014.
Udržovanie a zlepšovanie integrovaného systému riadenia v priebehu
roka 2012 bolo realizované všetkými
zamestnancami spoločnosti a overované formou interných auditov a dohľadom externej certifikačnej spoločnosti.
Plnenie požiadaviek zákazníka, stanovenie cieľov a zabezpečenie neustáleho zlepšovania malo spoločného menovateľa – snaha o dosiahnutie vyššej
kvality, zodpovedné a citlivé správanie
sa k životnému prostrediu, ako i zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci zamestnancov a externých dodávateľov.
Prioritou spoločnosti zostáva naďalej spokojnosť zákazníkov založená na princípe pozorného počúvania
a ponúknutia riešení, ktoré zodpovedajú ich individuálnym potrebám.
Preto by bolo istým hazardovaním
s dôverou zákazníkov, keby dosiahnutý úspech ostal len papierom a nemal by plniť to, čo bolo podmienkou
a zmyslom celého nášho osemročného
snaženia.
Dovoľte preto, aby som menom
externých audítorov a posudzovateľov
poďakoval všetkým zamestnancom spoločnosti, ktorí sa podieľali na dosiahnutí
pozitívnych výsledkov, priaznivom hodnotení a hladkom priebehu periodického auditu.
Ing. Ján VAVRO
|6
17. - 19. október 2012, konferencia Odpadové vody
2012, Štrbské Pleso.
V dňoch 17. - 19. 10. 2012 sa na konferencii zúčastnili kolegyne z Technického oddelenia, vedúci PS kanalizácie a ČOV spolu s technológom ČOV. Tradične sa teší veľkému záujmu odbornej verejnosti nielen zo Slovenska, ale
aj zo zahraničia.
Množstvo prednášok bolo rozdelené kvôli prehľadnosti do viacerých sekcií:
Komunálne ČOV, Stokové siete, Legislatíva a ochrana vôd, Nové technológie,
Prevádzka a kontrola ČOV, Anaeróbne procesy a Špecifické polutanty v odpadových vodách.
Z najzaujímavejších prednášok spomeniem prednášky doc. Bodíka, PhD., z OEI
FCHPT STU, ktorý prehľadne
zhodnotil spotrebu + produkciu energií na slovenských ČOV, či doktorandov
z tej istej fakulty, ktorí prezentovali výsledky svojich
výskumov o odstraňovaní
vysokých koncentrácií dusíka z OV v denitritačnom
reaktore.
Ing. Belica z VÚVH prednášal na veľmi zaujímavú tému: Aktualizácia finančných nárokov na implementáciu smernice 91/271/EHS v SR, prof. Wanner
z VŠCHT Praha a prof. Drtil z OEI FCHPT STU pojednávali o využití najlepších
technológií z pohľadu českej a slovenskej legislatívy.
Súčasťou konferencie bola aj súťaž: Fórum 33 a posterová sekcia, na ktorej
sa svojim príspevkom zúčastnila pred rokom ešte naša diplomantka, dnes už
doktorandka, Ing. Pijáková.
Vydarenú konferenciu osviežila aj prednáška nestora čistiarenstva v SR,
pána doc. Hyánka: Stokovanie a čistenie OV v ČSSR pred polstoročím.
24. október 2012, seminár
Odpadové hospodárstvo,
Dom techniky, Žilina
6. - 7. november 2012,
hydrobiologický kurz,
stupeň I. – Pitná voda,
Bratislava
Naše odborníčky na odpadové hospodárstvo z technického oddelenia,
p. Ing. Bročková a p. Ing. Dohňanská sa
zúčastnili dňa 24. 10. 2012, v žilinskom
Dome techniky na seminári, ktorý sa
venoval oboznámeniu odbornej verejnosti a podnikateľskej sféry s obsahom
a účinnosťou Novely zákona o odpadoch, nového Zákona č. 343/2012 Z. z.
o odpadoch, ale aj aktuálnemu stavu
legislatívy v oblasti životného prostredia v SR.
moval o stave a koncepcii navrhovanej
legislatívy v odpadovom hospodárstve
a p. RNDr. Jánová sa zaoberala právnou
úpravou problematiky environmentálnych záťaží, ktorých je na Slovensku
veru dosť. Nasledovali viaceré prednášky o nových technológiách využívaných
v priemyselných ČOV a svojou troškou
do mlyna prispeli tiež inšpektori SIŽP, IŽP,
OIOV Žilina a Banská Bystrica, ktorí informovali o ich kontrolnej činnosti a riešení
mimoriadnych zhoršení vôd v ich územnej pôsobnosti.
Miešadlá Invent
V dňoch 6. – 7. novembra sa Ing.
Mikulová a Ing. Kadlečíková zúčastnili
Hydrobiologického kurzu, stupeň I. –
Pitná voda.
Témy kurzu boli venované najmä stanoveniu abiosestónu v pitnej vode, správnej technike mikroskopovania pitnej
vody a využitiu flourescenčnej mikroskopie v hydrobiologickej analýze. Kurz
zahŕňal aj prednášky, ktoré sa týkali rozlíšenia jednotlivých druhov vodných organizmov, ktoré sme schopní detekovať
pomocou mikroskopu.
6. november 2012,
odborný seminár
„Zabezpečenie kvality
výsledkov merania
v skúšobnom laboratóriu“,
Bratislava
Pani Ing. Michalková z chemického laboratória prijala účasť na odbornom
seminári: „Zabezpečenie kvality výsledkov merania v skúšobnom laboratóriu“, organizovanom spoločnosťou
EURACHEM a Ústavom analytickej chémie FCHPT STU.
13. - 14. november 2012,
44. Konferencia
vodohospodárov
v priemysle, Liptovský Ján
Odborný seminár bol zameraný na riešenie aktuálnych problémov skúšobných
laboratórií súvisiacich s plnením akreditačných požiadaviek. Odborníci z oblasti
akreditácie, systémov kvality a metrológie informovali o možnostiach a podmienkach internej kalibrácie, používaní
kyvetových testov, nových prístupoch
k odhadu neistoty a ďalších témach
z oblasti riadenia kvality.
Konferencie vodohospodárov v priemysle sa zúčastnila skupina kolegýň z nášho
technického a zákazníckeho oddelenia.
2013|01
Širokú paletu prednášok odštartoval
p. Ing. Čerešňák, GR Sekcie vôd na MŽP
SR témou o aktuálnych otázkach vodného hospodárstva. Pokračovali jeho kolegovia z MŽP, Ing. Blažíček, ktorý infor-
Prezentácia spoločnosti
Centroprojekt a. s., Zlín,
zasadačka TVS, a. s.
Zástupcovia spoločnosti Centroprojekt
a. s. z moravského Zlína pre záujemcov
z TVS a. s. a TVK a. s. pripravili zaujímavú
prezentáciu.
Priamo v TVS, a. s. odprezentovali
nielen moderné systémy aerácie, úplne
nový typ pomalybežných miešadiel pre
obehové aktivácie, hyperboloidných
miešadiel INVENT, ktoré sme mohli obdivovať aj na výstave AQUA, ale svoju
prednášku doplnili aj o projekty rekonštrukcie našich ČOV, pretože jeden z nich
– pre ČOV Trenčianske Stankovce – pripravili práve v zlínskom Centroprojekt-e.
A pretože jeden kalendárny rok pomaly končí, verím, že nekončia naše
aktivity „na cestách“ a budú rovnako
úspešne pokračovať aj v roku 2013, do
ktorého želám našim „cestovateľom“,
ale rovnako aj našim čitateľom hlavne
dobré zdravie, šťastie, veľa úspechov
a nových poznatkov. Veď už Abraham
Lincoln pred 150 rokmi tvrdil, že: „Nevážim si nikoho, kto dnes nie je múdrejší ako včera“.
jole
7|
z domácej kuchyne
Oddelenie
integrovaného auditu
Oddelenie integrovaného auditu
bolo zriadené 1. 1. 2004 na úseku
generálneho riaditeľa za účelom výkonu vnútornej kontrolnej činnosti.
Zameranie činnosti bolo rozšírené
v roku 2005, kedy spoločnosť zahájila proces budovania manažérskeho
integrovaného systému riadenia. Následne v roku 2006 o oblasť riadenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pri požiaroch. Od roku
2007 o činnosti súvisiace s dodržovaním etických princípov v spoločnosti:
Oddelenie integrovaného auditu koordinuje, riadi a vykonáva práce súvisiace s nasledovnými oblasťami:
Manažérsky integrovaný systém riadenia
t pripomienkovanie, aktualizácia
a tvorba riadenej dokumentácie
t vykonávanie zmenového konania
dokumentácie a organizačné
zabezpečenie jej schvaľovacieho
procesu
t spolupráca s ÚVT pri zverejňovaní
a aktualizácii dokumentácie
t aktualizácia Registra interných
a externých dokumentov spoločnosti
t aktualizácia Registra
environmentálnych aspektov
a vplyvov
t aktualizácia Registra právnych a iných
požiadaviek v oblasti ŽP
t aktualizácia „Akčného plánu na
zvyšovanie úrovne BOZP“ na
príslušné časové obdobie
t aktualizácia, spracovávanie a vedenie
evidencie indikátorov BOZP
t previerky BOZP v spolupráci
s pracovnou zdravotnou službou
a odborovou organizáciou
t školenia zamestnancov a vedúcich
zamestnancov, vstupné školenia pre
novoprijatých zamestnancov v zmysle
platnej legislatívy,
t zabezpečenie pravidelných kontrol
detekčných prístrojov na detekciu
plynov a alkoholu,
t zabezpečenie a nákup bezpečnostných
značení pre potreby BOZP
t prehodnotenie Katalógu rizík
t aktualizácia Registra právnych a iných
požiadaviek v oblasti BOZP a OPP
t vypracovanie príručky „Pracovné
postupy na vybrané prevádzkové
činnosti“
t koordinácia činností spojených
s kalibráciou a overovaním meradiel
t vedenie zoznamu meradiel,
evidenčných kariet meradiel
t nácvik havarijných situácií
Mobilizačné úlohy a civilná ochrana
t spracovávanie a aktualizácia údajov
v mobilizačnom programe EPSIS,
t korešpondencia v oblasti HM so
subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na
zabezpečovaní úloh HM,
t vypracovanie podkladov k refundácii
finančných prostriedkov určených na
plnenie opatrení HM.
t účasť na pracovných poradách
a školeniach organizovaných
Ministerstvom životného prostredia
k úlohám HM
t výkon činnosti súvisiacej
s oslobodzovaním zamestnancov od
výkonu mimoriadnej služby
Kontrolná činnosť
t spracovanie ročného plánu
vnútorných kontrol a auditov
t výkon interných kontrol a auditov
t vypracovania správy z vykonaných
kontrol a auditov
t kontrola plnenia nápravných opatrení
vyplývajúcich z externých kontrol
t evidencia externých auditov a kontrol
t spracovanie reportingu o vnútornom
kontrolnom systéme spoločnosti
v zmysle požiadaviek materskej
spoločnosti - COSO
Etika
t tvorba, aktualizácia dokumentácie
súvisiacej s etickými princípmi
v spoločnosti
t spracovanie etického reportingu
t preškolenie z oblasti etiky
Registratúra
ČS V. Bierovce
t vytváranie formulárov, záznamov,
denníkov
t aktualizácia cieľov spoločnosti
z oblasti kvality, environmentu
a BOZP na príslušné časové obdobie
t vypracovanie programu interných
auditov, vypracovanie správ
z vykonaných auditov, kontrola
plnenia nápravných opatrení
t spracovanie správy z preskúmania ISR
manažmentom spoločnosti
|8
Audit p. Harle
t sledovanie legislatívy
t sledovanie lehôt platnosti overenia
a kalibrácie meradiel
t objednávanie overovania určených
meradiel a kalibrácie
Ochrana pred požiarmi
t výkon preventívnych protipožiarnych
prehliadok,
t zabezpečenie revízií a kontrol
prenosných hasiacich prístrojov
a požiarnych vodovodov
t vytriedenie a skartácia dokumentov
v spolupráci s externou odborne
spôsobilou spoločnosťou
t spolupráca pri tvorbe a aktualizácii
registratúrnych kníh
Ing. Ján Vavro: manažér integrovaného
auditu, predstaviteľ manažmentu pre
ISR, etický manažér
Bc. Zuzana Nemcová: referent integrovaného auditu, metrológ
Vladimír Podmaka: technik BOZP
a OOP, autorizovaný bezpečnostný technik, referent krízového riadenia
Oddelenie
informatiky
Oddelenie ľudských
zdrojov
Oddelenie informatiky v TVS zabezpečuje bezproblémový chod prostriedkov informačných a komunikačných
technológií.
Ľudia sú najdôležitejším potenciálom
firmy. Čím úspešnejší a spokojnejší sú
zamestnanci, tým úspešnejšia bude aj
firma. Pracovať s ľuďmi je však oveľa zložitejšie ako pracovať so strojmi. Pri práci
so strojom využívame rozum, pri práci
s ľuďmi je nevyhnutné mať v prvom rade
porozumenie. O práci s ľuďmi sa hovorí,
že je to práca veľmi krásna, ale zároveň aj
veľmi ťažká. Môžem to iba potvrdiť.
Zahŕňajú samotnú infraštruktúru
IT, ako sú dátové spoje medzi pobočkami, pripojenie k verejnej sieti internet, aktívne prvky v počítačovej sieti,
záložné napájacie zdroje, servery a iné.
Ďalej sú to informačné systémy databázy, ktoré slúžia na ukladanie a spracovávanie firemných dát vytváraných
koncovými užívateľmi systémov. V neposlednom rade sem patrí aj podpora
pre užívateľov počítačových staníc,
tlačiarní a iných vstupno–výstupných
prostriedkov.
Činnosť nášho oddelenia je rozsiahla,
dá sa zhrnúť do nasledovných bodov:
t Získavanie, výber a prijímanie
zamestnancov
t Zaraďovanie zamestnancov
a ukončovanie pracovného pomeru
t Systém odmeňovania a spracovanie
miezd
t Dodržiavanie zákonov v oblasti
práce, zamestnávania a odmeňovania
zamestnancov
t Vzdelávanie zamestnancov
t Rozvoj a správa systému hodnotenia
zamestnancov
t Personálne plánovanie
t Starostlivosť o zamestnancov
t Personálny informačný systém
t Prieskum trhu práce
t Zdravotná starostlivosť
o zamestnancov
Oddelenie informatiky vykonáva
aj dohľad nad prevádzkou v počítačovej sieti a spracováva údaje o prevádzke pevnej a mobilnej telefonickej siete
spoločnosti. Oddelenie sa stará taktiež
o vývoj a správu intranetu (podnikový
informačný web) vo firemnej sieti, ako
aj o vývoj a správu firemných webových
stránok na internete.
Podstatnú časť personálnych činností vykonávame v úzkej spolupráci s líniovým
a vrcholovým manažmentom. Okrem
iného spočíva v našej pomoci a odbornej
podpore pri tvorbe pracovných miest, výbere pracovníkov, hodnotení na základe
stanovených osobných cieľov, motivácii,
alebo výkonom činností spojených s presadzovaním organizačných zmien. Za ich
správne a včasné vykonanie zodpovedajú
vedúci zamestnanci a oddelenie ľudských
zdrojov zodpovedá za odbornú a metodickú prípravu, poradenskú pomoc a organizačné zabezpečenie. Personálne plánovanie tvorí súčasť celkového plánovacieho
procesu. Zahŕňa plánovanie potrieb zamestnancov, spôsob ich získavania, mzdových a osobných nákladov a nákladov na
vzdelávanie. Jeho súčasťou je vyhodnocovanie skutočného vývoja nákladov.
Na oddelení môžete nájsť dvoch
kolegov, Petra Š. a Dalibora M., ktorí sú
Vám ochotní pomôcť pri riešení vzniknutých problémov.
Ing. Dalibor M: vedúci oddelenia IT
p. Peter Š: informatik
2013|01
V uplynulom období sa nám podarilo
zaviesť nové programy a formuláre, s veľ-
kou vypovedacou schopnosťou. Týka sa
to napríklad dotazníka motivácie, kde zamestnanci môžu anonymne vyjadriť svoj
názor na dianie vo firme. Z výsledkov je
zrejmé, že zamestnancov najviac motivuje
zvyšujúca sa možnosť uplatnenia na trhu
práce a zamestnanecké výhody. Z benefitov by prijali lepšie finančné ohodnotenie.
Zaviedli sme hodnotiace formuláre,
ktoré napriek zvýšenej administratíve sú
určitým výstupom smerujúcim k zabezpečeniu nových školení, zmien v pracovných
náplniach, personálnych rezerv a poskytujú
spätnú väzbu vedúcemu od podriadeného. Zaviedli sme aj hodnotiace formuláre
vzdelávacích aktivít, ktoré sa vyhodnocujú
a v prípade negatívneho výsledku už danú
vzdelávaciu agentúru neoslovujeme.
V uplynulom roku sa nám podarilo
v oblasti spracovania miezd zaviesť nové
excelovské formuláre, ktoré nahradili
manuálne vypĺňanie pracovných listov
a môžu sa importovať do mzdového informačného systému. Pri zavádzaní nových programov a pravidiel sa stretávame
s tým, že línioví manažéri ich považujú za
zbytočné, zvýšenie administratívy, avšak
z dlhodobého hľadiska napriek určitým
problémom, prinášajú výsledky.
Ďalším krokom je zavedenie nového
dochádzkového systému, ktorý po aplikácii do praxe bude prepojený so mzdovým
informačným systémom. Taktiež sa nám
podarilo zaviesť odosielanie výplatných
pások mailom zamestnancom, ktorí používajú firemný mail.
Mgr. Adriana Petríková: vedúca oddelenia ľudských zdrojov
Ing. Stanislav Slušný: personalista
p. Miroslava Trefná: mzdový účtovník
9|
obec z nášho regiónu
Opýtali sme sa pani
starostky:
Považany
Obec leží pri Váhu 5 km južne od Nového Mesta nad Váhom. Vznikla v roku
1960 zlúčením troch obcí - Mošoviec,
Svätého Kríža a Viesky nad Váhom. Prvá
písomná zmienka je o Mošovciach a pochádza z roku 1263. O sv. Kríži je prvá
písomná zmienka z roku 1297. Podľa
povesti obec sv. Kríž založili Konštantín
a Metod, keď sa vracali so svojim sprievodom z Velehradu do Nitry.
Ako ste spokojná so službami našej
spoločnosti?
Z Vašich ponúkaných služieb využívame najmä prevádzkovanie vodovodu, ktorý po výstavbe obec vložila do
spoločnosti TVK a. s. Trenčín. Taktiež využívame služby vášho chemického laboratória, ako i vyjadrovaciu činnosť napr.
pri výstavbe nových rodinných domov.
S poskytovaním týchto služieb sme ako
občania Považian spokojní.
Mgr. Eva Ninisová, starostka obce
veľkej miere využívaný korčuliari, bicyklistami, bežcami a pod. Ak má niekto
radšej ticho a pokoj môže využiť prírodné bagroviská medzi riekou Váh a už
spomínaným kanálom, či už ku kúpaniu,
športovému rybárčeniu, alebo len tak na
nerušené posedenie na deke s knihou
v ruke.
V Považanoch sa narodil významný predstaviteľ národného obrodenia
- ThDr. Alexander Rudnay (1760-1831).
Bol členom Bernolákovho Slovenského
učeného tovarišstva. Zaslúžil sa o výstavbu baziliky v Ostrihome, ako i miestneho
katolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý je empírový, postavený v roku
1830.
Obec má mnohé budovy slúžiace
občanom - budovu obecného úradu
s obradnou miestnosťou, poštu, zariadenie opatrovateľskej služby, základnú školu, materskú školu, knižnicu, fitness, Kultúrny dom. Za športom sa možno vybrať
i na futbalové ihrisko, kde svoje výkony
podávajú naši hráči v skupinách muži,
dorast a žiaci. Súčasťou futbalového
areálu je i celoročne otvorený Športclub
ako i detské ihrisko. Pre športové využitie možno využiť taktiež asfaltovú cestu
vedúcu popri Biskupickom kanály až do
Piešťan. Takýto pobyt v prírode je najmä
v jarných až jesenných mesiacoch vo
| 10
Obec Považany je plynofikovaná,
napojená na verejnú vodovodnú sieť.
Vznikajú v nej nové ulice moderných
domov. Obec má 2 priemyselné centrá.
V obci prevádzkuje svoje podnikateľské
aktivity asi štyridsať väčších či menších
podnikateľských subjektov. V súčasnosti má obec katastrálny výmer 876 ha
a 1288 obyvateľov.
Technické informácie:
Od 6. 6. 1994 prevádzkuje naša spoločnosť verejný vodovod v obci Považany.
V obci je 292 odberných miest, z ktorých je 275 domácností a 17 v kategórii veľkoodber.
V obci je 7457,89 m vodovodnej siete.
Obec ja zásobovaná vodou z vodných
zdrojov Čachtice a Štvrtok n/V, na
akumuláciu vody slúži vodojem Nové
Mesto nad Váhom 2x500m3.
V obci nie je kanalizačná sieť.
DanielB.
Využívali by sme i ďalšie, avšak
obec Považany tak, ako i ostatné obce
mikroregiónu Rudnay (obce Považany,
Potvorice, Horná Streda) nemáme vybudovanú kanalizačnú sieť, čo toho času
považujeme za veľký nedostatok. Sme
obce s rozvinutým podnikateľským prostredím, avšak v rozhodovacom procese
väčších potencionálnych investorov je
existencia kanalizácie kľúčovou otázkou.
Taktiež stavebníci nových rodinných
domov by privítali napojenie na kanalizáciu, ako budovanie domácej čističky
odpadových vôd či žumpy.
Pevne veríme, že sa nám podarí
získať zdroje z EÚ a aj naša obec v roku
2020 bude využívať ďalšiu službu vašej
spoločnosti, prevádzkovania kanalizácie. Zatiaľ sme nútení vyvážať ŽV do ČOV
Nové Mesto nad Váhom.
Ste spokojná so spoluprácou s našou
spoločnosťou?
Na poste starostky obce začínam
tretí funkčný rok a doterajšiu spoluprácu so spoločnosťou TVS, a. s. Trenčín
môžem hodnotiť len kladne. Taktiež zo
strany konečných spotrebiteľov - občanov obce a zástupcov u nás podnikajúcich firiem, som nezaznamenala žiadne
negatívne postrehy. Skôr naopak. Zabezpečovanie dodávky pitnej vody je plynulé, v požadovanej kvalite a potrebnom
objeme. Komunikácia so zamestnancami spoločnosti v prípade havárie, alebo
pri výskyte nejakého iného problému je
na dobrej úrovni, zamestnanci TVS, a. s.
sú veľmi ochotní. Dúfam, že aj naďalej
budeme spolupracovať k obojstrannej
spokojnosti.
Ako vnímate projekt Nadácie TVS
„Daj si vodu z vodovodu“?
Ja osobne nedám na „vodu z vodovodu“
dopustiť. Pre okamžité uhasenie smädu
zo života TVS
Mikuláš v TVS
Považany
Rozloha
876 ha
Počet obyvateľov
1 288
Nadmorská výška:
176 m
Samosprávny kraj:
Trenčiansky
Okres:
7. decembra 2012 zavítal do Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti,
a. s. dlho očakávaný Mikuláš s poriadnym vrecom plným dobrôt a prekvapení pre dobré detičky našich vodárov. A neprišiel sám, spoločnosť mu
robil malý dobrý pomocník čertík
Bertík.
Nové Mesto nad Váhom
Región:
Stredné Považie
Prvá písomná zmienka:
v roku 1263
Web:
www.obec-povazany.sk
Zdroj:
(Informačný portál obce)
Starosta obce:
Deti počas netrpezlivého čakania na
Mikuláša zabával kamarát klaun, ktorý
sa postaral o veľkúúú zábavu. Rozdal
detičkám obrázky, ktoré vyfarbovali pre
Mikuláša. Rozprával im rôzne žarty, robil
bublinkovú show a pri tom si zahral na
rôzne hudobné nástroje.
Mgr. Eva Ninisová
nepoznám nič lepšie. Minerálne vody
pijem len zriedkavo. Pre obsah rôznych
minerálov je ich potrebné striedať a to
pri vode z vodovodu nemusím. Kladne
hodnotím zapájanie sa detí do tohto
projektu formou rôznych súťaží. Šesť žiačok Základnej školy kardinála Alexandra
Rudnaya v Považanoch sa zapojilo do
4. ročníka environmentálneho vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“ a zvíťazili v kategórií B. Každá chemička získala fotoaparát značky Nikon.
Pre dievčatá to bola výborná príležitosť
otestovania si svojich vedomostí ako
i schopnosti práce v kolektíve na jednom
projekte. Radi na súťaž spomínajú a naši
ostatní žiaci veria, že i tento rok máte pripravenú nejakú kreatívnu súťaž.
Odvážnejšie deti si pripravili básničky a pesničky, ktoré predviedli Mikulášovi. A veru, že sa mu básne a piesne
veľmi páčili a preto nešetril chválou. Za
odmenu a najmä za to, že po celý rok
poslúchali, dostali všetky deti sladkú odmenu - mikulášsky balíček.
Stretnutie s Mikulášom a čertíkom
sa nezaobišlo bez maličkých sĺz, na ktoré však deti zabudli v momente, keď boli
odmenené. Nakoniec sa deti s Mikulášom odfotili, rozlúčili, poďakovali a sľúbili, že budú dobré.
Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Ďakujem veľmi pekne pani starostke
a prajem jej málo starostí a veľa spokojných občanov v obci Považany.
Stretneme sa o rok zas,
príď Mikuláš medzi nás.
Bea
Bea
Vianočné posedenie
2013|01
10. decembra 2012 sa uskutočnilo Vianočné posedenie zamestnancov TVS,
a. s. v športovom centre na Ostrove.
Napriek tomu, že sa tejto akcie zúčastnilo veľmi málo zamestnancov, predvianočná atmosféra bola výborná,
zahrali sme si bowling a dobre sme sa
všetci zabavili.
11 |
zo života TVS
Činnosť jednotky HaZZ
VINUM LAUGARICIO
8. medzinárodná výstava
vína, vody a destilátov
29. 11. - 30. 11. 2012
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. a Nadácia TVS sa tejto výstavy zúčastnili po prvý krát. Stánok
označený charakteristickými maskotmi „Kvapky a Kvapka“ tak pripomenul
návštevníkom, že práve TVS prináša
do trenčianskeho kraja najdôležitejšiu
súčasť nášho života – vodu.
Zásah požiarnikov v Nemšovej
Únik chlóru v objekte
ČS Nemšová
28. 11. 2012 nastala na ČS Nemšová havarijná situácia – únik chlóru
z poškodenej tlakovej nádoby. Bola
privolaná jednotka hasičského a záchranného zboru z Dubnice nad
Váhom a následne z Trenčína za účelom likvidácie unikajúceho chlóru,
záchrany nášho zamestnanca a následne dekontaminácie zasahujúcich hasičov.
Našťastie sa jednalo len o previerkové cvičenie HaZZ a preverenie
činnosti zamestnancov v prípade
vzniku havarijnej situácie. Únik bol
úspešne zvládnutý, zamestnanec prežil v zdraví, aj keď s menším šokom zo
„sprchovania“.
Poskytovanie prvej pomoci
Odvoz postihnutého hasiča
Vladimír Podmaka
Vysoký počet hostí svedčí o tom,
že chutná voda z vodovodu nielen uhasí smäd, ale aj prečistí chuťové poháriky medzi ochutnávkami rôznych druhov prezentovaných vín.
Vynášanie poškodenej tlakovej nádoby
Chladenie tl. nádoby a riedenie unikajúceho chlóru
Výstavu otvoril prezident Slovenskej
republiky pán Ivan Gašparovič. Počas celej výstavy sa degustovalo víno a destiláty, ktoré súťažili o titul Šampión výstavy
VINUM LAUGARICIO. Príjemnú atmosféru návštevníkom i vystavovateľom doplnili mladí heligónkari z Rabčíc - Miroslav
Tropek a členovia mladého heligónu,
ktorí hrali slovenské ľudové piesne.
Pre mimoriadny záujem verejnosti
sa zúčastníme aj nasledujúceho ročníka.
Bea
| 12
personálna rubrika
Voda je zázračná vec - 4. časť
Noví zamestnanci
Ľudmila Holúbková
01. 10. 2012
účtovník
Obchodno-fin. úsek
Ing. Iveta Žáčiková
05. 11. 2012
finančný asistent
Obchodno-fin. úsek
Voda v Slnečnej sústave
Merkúr: Napriek extrémne vysokej teplote (Merkúr nemá prakticky žiadnu atmosféru, preto počas dňa na ňom vystupuje teplota na žeravých 430 °C, zatiaľ čo
v noci na mrazivých -180 °C), pozorovania
rádioteleskopom v Arecibo v roku 1992
naznačili, že v polárnych kráteroch, kde
nikdy nesvieti Slnko, by sa mohol nachádzať ľad.
Venuša: Venuša má presne opačný problém s atmosférou ako Merkúr. Má ju až
príliš hustú a to spôsobuje, že infračervené žiarenie nemôže unikať z planéty, čo
má za následok zohrievanie jej povrchu
vysoko nad bod varu vody. Existencia
vody v pevnom ani kvapalnom skupenstve nie je možná. Asi 0,002 % venušskej
atmosféry tvorí vodná para.
Pracovné jubileá
20 rokov v TVS:
Zápotočná Lenka
Pracovisko: zákaznícke oddelenie
Pozícia: majster odčítačov
Nastúpila: 01. 12. 1992
Zem: Planéta s druhým najväčším obsahom vody v Slnečnej sústave. Voda sa
tu nachádza vo všetkých troch skupenstvách. Pokrýva okolo 71% jej povrchu,
z toho 97% tvoria oceány, rieky, jazerá,
moria, 2% zaberajú ľadovce a 1% zaberá
voda v jaskyniach a v horninách. Prítomnosť vody na Zemi je kľúčová pre vývoj
života na Zemi a tepelná kapacita oceánov bola a stále je dôležitá pre udržanie
relatívne stabilnej teploty tejto planéty.
25 rokov v TVS:
Sýkora Miroslav
Pracovisko: prevádzkové stred. K+ČOV
Pozícia: montér prev. kanalizácie
Nastúpil: 02. 11. 1987
Mars: Voda v kvapalnom skupenstve sa
tu už pravdepodobne nenachádza, ale
rôzne jeho povrchové celky, ako Valles
Marineris, svedčia o tom, že pred niekoľko miliónmi rokov sa tam voda v tekutom
skupenstve nachádzala. Dnes sa na Marse
voda nachádza iba vo forme ľadu na južnom póle. Je to zmes námrazy oxidu uhličitého a vodného ľadu.
Vlado Ivan
Pracovisko: prevádzkové stred. K+ČOV
Pozícia: strojník VH zariadení
Nastúpil: 05. 11. 1987
35 rokov v TVS:
Rehák Juraj
Pracovisko: prevádzkové stred. K+ČOV
Pozícia: montér prev. kanalizácie
Nastúpil: 10. 10. 1977
Jupiter: Zdalo by sa, že na tejto obrej
planéte sa voda nenachádza, ale nie je
to pravda. Voda sa tu nachádza, hoci skutočne v nepatrnom množstve a spolu
s najviac zastúpeným vodíkom, héliom
a menej zastúpeným čpavkom, etánom,
propánom a inými zlúčeninami vodíka
tvorí jeho atmosféru. Voda existuje aj na
jeho mesiaci Európa. Je to ľadom pokrytá kamenná guľa. Je možné, že pod jeho
povrchom existuje kvapalný oceán, ktorý
obsahuje viac tekutín, ako všetky pozemské oceány.
Saturn: Voda sa nachádza len pod jeho
povrchom, pretože Saturn má najnižšiu hustotu zo všetkých planét Slnečnej
sústavy. Je ešte menšia ako hustota vody.
Podľa astronómov však voda tvorí jednu
z hlavných zložiek jeho jadra.
Urán: Hoci je 4-krát väčší ako Zem, jeho
hmotnosť je iba 14,5-krát väčšia ako
hmotnosť Zeme. Preto materiál, ktorý ho
tvorí, musí byť menej hustý ako na Zemi.
Urán je príliš hmotný na to, aby jeho hlavnou zložkou bol vodík. Tvorí ho hlavne
voda, metán a ľady čpavku. Je tiež hlavnou zložkou jeho jadra.
Neptún: Stavbou a veľkosťou sa veľmi podobá Uránu. Rovnako ako Urán je Neptún
tiež priveľmi hmotný na to, aby v pomere
k svojej veľkosti pozostával len z vodíka.
Jeho hlavnou zložkou je zmes vodného,
čpavkového a metánového ľadu. Rovnako ako na Uráne, v Neptúne je tiež ľad jednou z hlavných zložiek jeho jadra.
Pluto: Voda v tuhom skupenstve sa na
tomto telese (v minulosti považovanom
za 9. planétu Slnečnej sústavy) vyskytuje
v hojnom počte. Ľad s prímesami dusíka,
oxidu uhoľnatého a metánu tvorí celý
jeho tenký povrch a v plášti tvorí okolo
30% z celkového množstva.
2013|01
Bea
13 |
z činnosti odborov
zábava
Ahojte všetci tí, ktorí štvrťročník znovu chytáte do rúk s tým, nájsť si práve
Vašu rubriku.
t 15. 10. 2012 sme Vám ponúkli
lístky na predstavenie Jana Krausa
s programom „Jan Kraus aneb hvězdy
jak je neznáte“
t 30. 10. 2012 to bol „Petr Spálený
a Apollo Band“
t 7. 11. 2012 sa uskutočnilo stretnutie
dôchodcov v GASTROCENTRE
Trenčín. Každý rok sa naši bývalí
kolegovia veľmi tešia a potvrdili to
hojnou účasťou. Po zvítaní medzi
sebou ich privítal v mene odborárov
p. Michalovič a slovo odovzdal p. Ing.
Beníčkovej. Po kultúrnom programe,
Milionár
Kvíz téma:
otázky nielen pre deti,
preskúšajte si svoje vedomosti
oddelenie ľudských zdrojov
+ oddelenie informatiky
+ integrovaný audit
Aký je vek Zeme?
2600, 3600 alebo 4600 miliónov rokov?
V ktorom roku bolo zriadené
oddelenie integrovaného auditu?
Kde leží väčšina pevniny?
a/ 2003
na severnej alebo na južnej pologuli?
b/ 2004
c/ 2006
Čo skúmajú hydrológovia?
Ktoré oddelenie zabezpečuje
vzdelávanie zamestnancov?
Aká voda strieka z gejzírov
a/ Oddelenie integrovaného auditu
horúca alebo studená?
b/ Oddelenie ľudských zdrojov
c/ Oddelenie informatiky
Z čoho sú ľadovce?
E. S.
Ktorá z činností nepatrí do náplne
oddelenia informatiky?
a/ prevádzka počítačovej siete
b/ prieskum trhu práce
Súťažíme s VaM
c/ správa intranetu
Výsledky súťaží z VaM č. 3/2012:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bola malá Mariana Hladká. Výherkyňa p. Zdeňka Donková získava od
redakcie časopisu vecný darček – hrnček s logom TVS.
ktorý pre nich pripravila p. Plíhalová
s deťmi z tanečnej skupiny GONIES sa
všetci občerstvili a pokračovali živou
debatou o problémoch všedných
i nevšedných...
t 22. 11. 2012 Vám boli odovzdané
poukážky v hodnote 20 € do
nákupného centra TESCO
t 3. 12. 2012 pripravila p. Nemcová
balíčky pre deti od „Mikuláša“
t dňa 11. 12. 2012 sa malo uskutočniť
predstavenie Radošincov z názvom
„Len tak prišli“, ktoré však bolo
organizátorom zrušené
t počas celého roku sme vyplácali
finančné dary pri príležitosti životných
a pracovných jubileí
Na záver Vám - Závodný výbor pri TVS,
a. s. chce popriať v roku 2013 všetko
len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
lásky a pracovných úspechov...
E. S.
| 14
Kvíz: zo správnych odpovedí sme vylosovali kolegu Matúša Bečára, ktorý
taktiež získava vecný darček - hrnček
s logom TVS.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy
chcete získať od redakcie pekný darček, odpovedajte, hádajte a píšte na
[email protected] sk. Tešíme sa na všetky Vaše
e-maily.
rr
Kto je etickým manažérom našej
spoločnosti?
a/ Ing. Dalibor Mičian
b/ Ing. Stanislav Slušný
c/ Ing. Ján Vavro
Hádaj kto som?
t Je milá,
t nechýba jej úsmev na tvári.
t Má rada rýchlu jazdu, folklór, pohyb
a prírodu
Milionár (Odpovede)
t Zem má 4600 (4,6 miliardy) rokov.
t Väčšina súše leží na severnej
pologuli.
t Hydrológovia skúmajú vodu a jej
obeh v prírode.
t Z gejzírov strieka horúca voda.
t Z ľadu, pripomínajú pomaly tečúce
ľadové rieky.
E. S.
Kto je to?
zábava
zábava
recepty
t
t
t
t
t
t
t
recepty
t
t
t
t
t
t
t
2 jablká
1 l bieleho vína
1 celá škorica 2 hviezdičky badyánu 8 klinčekov 4 plátky citróna 4 plátky pomaranča
1 l vody 1 kus celej škorice 5 klinčekov 1 lyžica anízu 5 cm zázvoru šťava z 1/2 citrónu 3 lyžice medu Domáci zázvorový čaj
Vodu prevaríme v hrnci s klinčekom, anízom a so škoricou. Zázvor ošúpeme (najlepšie čajovou lyžičkou alebo
škrabkou na zeleninu), nastrúhame na hrubom strúhadle, pridáme do hrnca a varíme asi 5 minút. Potom hrniec odstavíme a necháme všetko vylúhovať ďalších 3 - 5
minút podľa toho, ako ste na silu zázvoru zvyknutí. Čaj
precedíme cez sitko do kanvice a pri podávaní dochutíme citrónovou šťavou a medom.
Vínny punč
Jablká umyjeme a zbavíme jadrovníka, dužinu nakrájame na plátky a spolu s vínom a korením ich povaríme
na miernom ohni asi 10 minút. Punč precedíme cez sitko
do pohárov, pridáme plátky citróna a pomaranča a podávame horúce.
Tip: Chuť čaju môžeme zmeniť pridaním čerstvej mäty.
recepty
recepty
t
t
t
t
1 pomaranč 12 klinčekov 1 l jablkového muštu 4 lyžice javorového
sirupu t 2 celé škorice t 2 lyžičky mletého
nového korenia t
t
t
t
t
50 ml likéru Becherovka
100 ml červeného vína 1 lyžica medu 2 lyžice citrónovej šťavy 1 celá škorica Horúce jablko Pomaranč umyjeme, rozdelíme na štvrtky a do každej
z nich zapichneme 4 klinčeky. Na miernom plameni zohrejeme jablkový mušt s javorovým sirupom, so škoricou
a s novým korením. Trvá to asi 15 minút, než všetko začne
vrieť. Horúci nápoj precedíme cez sitko do pohárov, do
každého vložíme štvrtku pomaranča a ihneď podávame.
2013|01
Tip: Javorový sirup môžeme nahradiť medom.
Červené víno s becherovkou
Všetky ingrediencie zmiešame vo varnej nádobe a zohrejeme na teplotu asi 50 - 60 stupňov Celzia. Vyberieme
škoricu, nápoj prelejeme do servírovacieho pohára, ozdobíme tyčinkou škorice a plátkom citróna.
15 |
Cena vody 2013
Download

Voda a My - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as