2014|01
22. marec
Deň vody
aktuálne | 4
Ekonomické zhodnotenie roka 2013
novinky | 5
ISO 27001
Prevádzkovo- technický informačný
systém
obsah
Pozvánky:
Editoriál:
Aktuálne:
Novinky:
editoriál
Svetový deň vody 2014
Vodárenská kvapka krvi
Stretnutie zamestnancov TVS, a.s.
Príhovor generálnej riaditeľky TVS, a.s.
Ekonomické zhodnotenie roka 2013
Certifikačný audit systému riadenia informačnej
bezpečnosti ISO/IEC 27 001:2005
Prevádzkovo-technický informačný systém (CG PTIS)
Prieskum spokojnosti zákazníkov
TVS na cestách:
Stretnutie ekonomických pracovníkov skupiny SUEZ
Environnement
Konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV,
Podbanské
21. stretnutie Technickej komisie SUEZ Environnement pre ČOV a kaly, Newcastle
Obec z regiónu:
Veľké Bierovce
Zo života TVS:
Výstava VINNUM LAUGARICIO
Mikuláš pre deti zamestnancov TVS, a.s.
Predvianočný CURLING
Novoročné stretnutie starostov a primátorov
Personálna rubrika: Noví zamestnanci
Pracovné jubileá zamestnancov
Zdaňovanie príjmu z predaja zamestnaneckých akcií
v roku 2013
Zábava:
Kvíz: Téma ISO – certifikáty manažérstva kvality
Recept: medový krémeš
Vedeli ste, že?
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
Milí kolegovia,
Príhovor generálnej riaditeľky
starý rok vymenil nový, skúsme ho začať s úsmevom na tvári, dobrou náladou a nasadením.
Vážené kolegyne a kolegovia,
Verte, často to pôsobí priaznivo na
všetkých vo vašom okolí, či už v práci,
doma alebo na ulici.
Zo srdca vám všetkým prajem dobrý
a úspešný každý deň roka 2014, veľa
zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti,
osobných i pracovných úspechov, dobrých vzťahov a nech je rok 2014 rokom
splnených prianí.
S pozdravom vaša piárka Bea
Pozývame vás:
21. marca 2014 (piatok) sa opäť otvoria dvere chemického laboratória pre verejnosť. Naše milé kolegyne budú robiť rozbory vody pre verejnosť ZDARMA. Pripomíname, že sa jedná o analýzu vody na určenie prítomnosti dusičnanov.
V rámci Svetového dňa vody tradične pripravujeme akciu „Vodárenská kvapka krvi“. Dobrovoľníci môžu darovať krv na Národnej transfúznej stanici v Trenčíne
dňa 20. marca 2014 (štvrtok). Pevne verím, že tento rok bude účasť darcov vyššia.
Každá kvapka krvi môže zachrániť život ...
Stretnutie zamestnancov TVS, a.s. – ako každý rok sa uskutoční stretnutie zamestnancov, kde vedenie našej spoločnosti vyhodnotí hospodárenie a výsledky za
rok 2013. Miesto a čas stretnutia včas oznámime.
Všetky informácie budú zverejnené na INTRANETE, na nástenkách a prostredníctvom vašich nadriadených. Tešíme sa na vás!
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
aktuálne
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel. : 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - BEA, [email protected] sk Redaktori: Eva
Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievatelia: Ing. Stanislav Slušný, Ing. Janka Jeřábková, Ing. Róbert Rezníček, Ing.
Ján Vavro Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín.
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk
hoci už niekoľko týždňov máme rok 2014, rada by som vám
touto cestou poďakovala za spoluprácu v minulom roku a zároveň vám zaželala veľa vytrvalosti a optimizmu do ďalšieho obdobia. Ja osobne ho určite mám a hoci minulý rok nebol úplne
jednoduchý z hľadiska riešenia určitých strategických záležitostí,
verím, že rok 2014 bude pre nás pozitívny.
Rok 2013 nehodnotím ako dobrý, bol to ťažký rok. Rok Hada.
Ale sú aj pozitívne skutočnosti, ktoré by som chcela pripomenúť.
Som rada, že sa nám podarilo rozbehnúť a posilniť výkony v stavebnej oblasti, ako substitúciu primárnych tržieb. Zvládli sme
rôzne problémy na sieti v prevádzkovej oblasti, začali sme kontrolu zákonnej likvidácie žumpových vôd, obdržali sme ako prvá
vodárenská spoločnosť na Slovensku certifikát kvality ISO 27001
a nemusíme sa hanbiť ani za organizáciu 30. ročníka celoslovenskej súťaže zručností vodárenských pracovníkov. A samozrejme
je množstvo „štandardných vecí“, ktoré by bez pričinenia každého
z vás neprispievali k celkovým výsledkom.
Máme pred sebou rok, v ktorom nás čakajú rôzne voľby, či už
prezidentské, európske alebo komunálne. Dúfam, že si zvolíme
správne, pretože vonkajšie prostredie ovplyvňuje nás všetkých.
Máme pred sebou rok, kedy sa budú „intenzívne intenzifikovať “
nevyhovujúce ČOV za plnej prevádzky, budeme sa aj naďalej venovať kontrole likvidácie odpadových vôd, potrebujeme doriešiť
naše budúce zmluvné vzťahy s TVK a urobiť množstvo rozhodnutí, ktoré nám prinesie rok 2014.
Ja sa na toto obdobie svojím spôsobom teším, pretože v existencii všetkého okolo nás nie je nič nemenné a preto vždy, či už
v živote ľudí alebo spoločností, dochádza časom k určitým zmenám. Zmeny sú súčasťou nášho života a treba sa k ním stavať pozitívne. Posúvajú nás vpred a preto sa ich netreba báť. Je dôležité si uvedomiť, čo sme a čo tvoríme. A byť hrdý na to, čo sme
vytvorili. Je jedno či je to v pracovnom alebo súkromnom živote.
Samozrejme váš súkromný život si netrúfam hodnotiť, ale po pracovnej stránke si myslím, že naša spoločnosť má svoje silné postavenie v tomto regióne, má za sebou slušné výsledky a hlavne má
svoju históriu. Ale aj budúcnosť.
Prajem vám úspešný a pokojný rok 2014.
|2
2014|01
Denisa Beníčková, generálna riaditeľka
3|
novinky
Ekonomické
zhodnotenie roka
2013
o 37%, vďaka vyšším tržbám za stavebno-montážne práce a tržbám za služby
špeciálnymi vozidlami.
Pracovný rok 2013 máme za sebou. Koniec roka bol zameraný predovšetkým
na dodržanie termínov uzávierok skupiny SUEZ Environnement.
V porovnaní s plánom sme dosiahli
výnosy nižšie o 3% ovplyvnené poklesom tržieb za vodné a stočné a nezrealizovaním plánovaného predaja vlastného majetku.
Prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 1,2%, ovplyvnené ná-
Voda vstupujúca
do distribučného systému
voda dodaná
75%
Tržby za výrobky a služby
ostatné 8%
činnosti
VFN
25%
produkcia v tis m3
Plán
Skutočnosť
Plnenie
Voda dodaná
6 280
6 141
- 2,2 %
Voda odkanalizovaná
6 200
6 040
- 2,6 %
Voda nefakturovaná VNF
2 007
2 003
- 0,2 %
Voda vyrobená
8 189
8 058
- 1,6 %
produkcia v tis m3
2012
2013
Zmena
Voda dodaná
6 257
6 141
- 1,9 %
Voda odkanalizovaná
6 170
6 040
- 2,1 %
Voda nefakturovaná VNF
2 140
2 003
- 6,4 %
Voda vyrobená
8 288
8 058
- 2,8 %
Pri ekonomickom zhodnotení roka
2013 musím konštatovať, že pretrváva
klesajúci trend v spotrebe pitnej vody
a množstva vody odkanalizovanej. Aj
napriek zvýšeným cenám za vodné
a stočné sa pokles spotreby prejavil
v nižších tržbách medziročne o -1,0%.
Z dôvodu výrazného výpadku
množstva a medziročného poklesu tržieb za stočné a vodu predanú obecným vodárenským spoločnostiam sme
v priebehu roka pristúpili k úsporným opatreniam v oblasti nákladov
a sústredili sme sa na posilnenie tržieb
z ostatných činností ako substitúciu
výpadku spotreby vody a odkanalizovania.
Prevádzkové výnosy sú medziročne vyššie o 1,4%, pričom tržby za
vodné a stočné sú oproti roku 2012
nižšie o 1% a ostatné výnosy vyššie
|4
vodné 45%
stočné 47%
kladmi
týkajúcimi
sa organizácie celoslovenskej súťaže
zručnosti vodárenských pracovníkov.
Prijatými úspornými
opatreniami v nákladových položkách
sme dosiahli výšku
nákladov v porovnaní s plánom nižšiu
o 2,4%.
V roku 2013 boli
obstarané investície
vo výške 451 tis. EUR, ktoré boli smerované do rekonštrukcie nehnuteľností,
rozšírenia vozového parku, pripojenia
ďalších objektov na centrálny dispečing,
nákupu prístrojov pre chemické laboratórium, rozvoja informačných systémov
a to s cieľom skvalitnenia služieb a úspory prevádzkových nákladov.
Hospodársky výsledok za rok 2013
predstavuje zisk po zdanení vo výške
683 tis. EUR, čo je v porovnaní s plánom neplnenie o 13,1%. Hospodársky
výsledok je približne na úrovni predchádzajúcich rokov, pričom rok 2008
a 2010 je ovplyvnený mimoriadnym
predajom majetku.
Ing. Janka Jeřábková
obchodno-finančná riaditeľka
ISO - 27001 Certifikačný audit
Prevádzkovo-technický informačný systém
(CG PTIS)
20. – 22. 11. 2013 v TVS prebehol certifikačný audit systému riadenia informačnej
bezpečnosti ISO/IEC 27 001:2005, ďalšej
normy systému manažérstva kvality.
Naša spoločnosť zakúpila v roku 2005 Geografický informačný systém (GIS).
V roku 2012 sme ho rozšírili o špecializované riešenie technicko- prevádzkového
informačného systému (CG PTIS), ktoré umožňuje plánovanie a vyhodnocovanie
procesov pravidelnej i nepravidelnej údržby, riešenie poruchových stavov, sledovanie štandardov kvality, výdatnosť vodných zdrojov, evidenciu vody vyrobenej.
Zástupcovia spoločnosti Det Norske
Veritas preverili pripravenosť na zavedenie
systému riadenia informačnej bezpečnosti
podľa ISO/IEC 27 001:2005 so zameraním
na vhodnosť použitia klasifikácie informácií a bezpečnostné povedomie. Systém je
dôležitý z hľadiska riadenia rizík a ochrany
informácií a informačnej bezpečnosti našej spoločnosti.
Podľa výsledkov auditu je úroveň riadenia u oboch oblastí zamerania hodnotená na 3 body, čo znamená stredný stupeň
úrovne. To znamená, že celkový stav informačnej bezpečnosti je prijateľný, ale zároveň existuje priestor na jej zlepšovanie.
Audítorská správa podrobne popísala
všetky pozitívne zistenia, ako i doporučené hlavné oblasti na zlepšenie. Ako pozitívne zistenia boli hodnotené: vhodný a systematický prístup k riadeniu bezpečnosti
informácií vrátane uplatnenia efektívnych
nástrojov, efektívny prístup k integrácii
všetkých systémov riadenia a virtualizácia
prostriedkov zvyšujúcich úroveň bezpečnosti a dostupnosti prostredia IT.
Hlavné oblasti pre zlepšenie boli z hľadiska hodnotenia kategorizované ako pozorovania alebo príležitosti na zlepšenie.
Po posúdení na úrovni manažmentu boli
k nim navrhnuté primerané nápravné opatrenia, ktoré budú realizované v priebehu
roku 2014. 19. 12. 2013 bol spoločnosti
vydaný certifikát systému manažérstva
informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC
27 001:2005 s platnosťou do decembra
2016.
Ing. Ján Vavro,manažér intergrovaného auditu
covania pracovných príkazov a následne
aplikácia vyhodnocovania do praxe. Vo vyhodnotení pracovného príkazu je už uvedené, aké činnosti z pracovného príkazu
boli vykonané, koľko času ich vykonanie
trvalo a aké mechanizmy boli použité.
Vyhodnocovanie pracovných príkazov
sa začalo v júli 2013 a v novembri 2013
bolo už na dobrej úrovni. Vyhodnotených
pracovných príkazov je v súčasnosti viac
ako 3 000.
V budúcnosti by sa mohla naskytnúť
možnosť otestovať a prípadne nasadiť
takzvaný mobilný PTIS, pri ktorom bude
mať pracovník zadaný pracovný príkaz
v mobilnom zariadení (tablete) a v ňom
zadá začiatok činnosti aj jej ukončenie,
lokalizácia miesta činnosti bude pomocou GPS súradníc zaznamenaných zariadením.
Modul CG PTIS – Štandardy kvality
slúži na sledovanie evidencie štandardov
kvality, podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 z 5. septembra 2012.
Systém CG PTIS sa skladá z viacerých
čiastkových modulov. Naša spoločnosť zakúpila na konci roka 2011 jeden z balíkov,
ktorý obsahuje 6 modulov: Dispečing,
Údržba, Štandardy kvality, Voda vyrobená, Vodné zdroje, Rozvoj distribučnej
siete. Prvé 3 moduly sú využívané, modul
Voda vyrobená sa práve nasadzuje a posledné 2 sú v príprave nasadenia.
Modul Dispečing sa využíva na evidovanie nahlásených udalostí a to buď
od našich zamestnancov, alebo od obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Jednotlivé
udalosti sú zaznamenávané priamo do
formulára IS.
Následne dispečer rieši túto udalosť
priamo s prevádzkou. Každej poruche je
automaticky pridelené identifikačné číslo
(ID). Pod týmto číslom sa evidujú všetky
jednotlivé vykonané úkony a vzniknuté
náklady (materiál, časová mzda, dopravné
náklady).
Sleduje sa doba odstránenia poruchy,
náklady, čas strávený na poruche, materiál,
typ poruchy, hĺbka, priemer a ďalšie potrebné údaje. Tento modul umožňuje sledovať aj rozpracovanosť a stav riešenia poruchy, počet rozkopávok, odstávky vody
pri poruche a jednotlivé zákroky na sieti.
Tento modul sme začali využívať ako
prvý a to od 23.02.2012. Po konverzii zá2014|01
aktuálne
znamov z predchádzajúceho systému,
ktorý sme využívali od 09/2006, modul CG
PTIS- Dispečing dnes obsahuje viac ako
7400 záznamov.
Modul Údržba slúži na vydávanie
konkrétnych pracovných príkazov, vykazovanie pravidelnej aj nepravidelnej údržby, sledovanie jednotlivých činností, stav
plnenia údržby s možnosťou generovania
rôznych tlačových zostáv. V budúcnosti
predpokladáme zavedenie plánovania
údržby priamo v tomto IS. Používajú ho
majstri prevádzkových stredísk vodovodov, kanalizácie a ČOV, ktorí prostredníctvom neho vydávajú svojim podriadeným
príkazy na prácu a následne vyhodnocujú
zadané činnosti.
Databáza modulu údržba sa začala
pracovnými príkazmi napĺňať v júli roku
2012 ako pokračovanie plánov údržby
a opráv, ktoré sa predtým viedli v tabuľkách MS Excel na disku X. Na tvorbe
a nastavení IS sa zúčastňovali priamo dotknutí pracovníci formou školení a porád, kde sa prehodnocovali aj jednotlivé
pracovné činnosti.
V súčasnosti je v databáze modulu
Údržba zadaných viac ako 7 600 pracovných príkazov.
V druhej fáze implementácie tohto
modulu nasledovalo zavedenie vyhodno-
V evidencii je v súčasnosti za posledné
2 roky (2012, 2013) zaevidovaných 72 udalostí. Na všetky udalosti bola oznamovateľom zaslaná písomná odpoveď v zmysle
hore uvedenej vyhlášky.
Modul CG PTIS – Voda vyrobená
účelom je správa údajov o vode vyrobenej
a údajov spojených s touto evidenciou ako
sú údaje o evidencii množstva vody k realizácii, vody fakturovanej, charakteristík
vodovodnej siete a potrubí, strediskových
vodomerov a ich umiestnenia, odpočtov
a výmeny strediskových vodomerov, strát
vody a niektorých ukazovateľov stratovosti v sieti.
Najmenšia územná agregačná úroveň
je OKRSOK, ktorý sa definuje v GIS-e. Podľa
zakreslených okrskov sa vyhodnocujú charakteristiky siete.
Momentálne sa nám podarilo naplniť
jednotlivé číselníky, doplniť odpočty vodomerov spätne za celý rok 2013 a zadefinovať jednotlivé sektory (bude prepojené
s GIS-om). V ďalšom kroku budeme vykonávať kontrolu dát. Následne dôjde k využívaniu aj tohto 4-tého modulu.
Na záver je potrebné ešte spomenúť, že
CG PTIS je možné prepojiť s finančným informačným systémom, resp. zákazníckym
informačným systémom (veľmi žiaduce),
vďaka čomu získate podrobný ekonomický prehľad o jednotlivých prevádzkových
a technických činnostiach.
Autori: Róbert, Radomír, Peter, Ivana.
5|
TVS na cestách
Konferencia Rekonštrukcie
stokových sietí a ČOV
Graf Znalosť názvu spoločnosti
Konala sa v dňoch 14.-16. 10. 2013
v Podbanskom. Za TVS sa jej zúčastnili pracovníčky z technického oddelenia, vedúci
PS kanalizácia a ČOV a technológ ČOV. Náplň konferencie boli aspekty ovplyvňujúce
rekonštrukcie a výstavbu stokových sietí
a ČOV, praktické informácie o rekonštrukcii ČOV Liptovský Mikuláš a jej skúšobnej
prevádzke. Záujem vzbudila prednáška
Ing. Ďurošku z Podtatranskej VS, a.s. o financovaní obnovy kanalizácií a ČOV. Vypočítal, že pri súčasných finančných zdrojoch
vodární musia mať kanalizácie životnosť až
niekoľko sto rokov. Konferencia priniesla
spektrum zaujímavých informácií v problematike odkanalizovaní a čistení OV.
V novembri 2013 naša spoločnosť realizovala už pravidelný
prieskum spokojnosti zákazníkov
- domácností s našimi poskytovanými službami.
Oslovených bolo 450 domácností v regióne, kde TVS pôsobí.
Na základe stanovenej vzorky respondentov vyplýva, že výsledky
sú s 95% spoľahlivosťou presné.
Graf vnímanie ceny
Výsledky prieskumu sú
nasledovné:
už viac ako polovica opýtaných
vedela správne uviesť názov
spoločnosti, ktorá im dodáva
pitnú vodu.
takmer tri pätiny respondentov
vedia o existencii linky
poruchovej služby a zákazníckej
linky. Väčšina ich nevyužila.
existencii enviro linky vie tretina
oslovených.
viac ako dve tretiny opýtaných
sú spokojné s úrovňou
prevádzkových služieb
poskytovanými Trenčianskou
vodohospodárskou
spoločnosťou
odčítači vodomerov,
prehľadnosť faktúr, forma
platby, pracovníci zákazníckeho
oddelenia a pracovníci
prevádzky boli hodnotení
priemernou známkou lepšou
ako 2
Absolútna väčšina opýtaných sa
tento rok nestretla so žiadnymi
problémami v súvislosti so
službami TVS. Ak sa domácnosti
stretli s nejakými problémami,
išlo skôr o dodávku vody.
Respondenti by uvítali zníženie
cien, vybudovanie kanalizácie
a skvalitnenie vody.
Dve pätiny považujú cenu
vodu za vysokú a tretina za
primeranú.
Väčšina nepozná skutočnú cenu
vody.
Nikto nepozná priemerný
objem spotreby vody na osobu.
Vo viac ako polovici domácností
|6
Stretnutie ekonomických
pracovníkov skupiny SUEZ
Environnement
Graf Hodnotenie informovanosti
Stretnutie ekonómov skupiny SUEZ
Environnement sa uskutočnilo dňa
17. 10. 2013 v Orličkách na Suchom vrchu.
Za TVS sa zúčastnili stretnutia p. Jeřábková, p. Arpášová a p. Šalkovská. Stretnutie
bolo zamerané na agendu ONDEO, na dosiahnuté výsledky v rámci skupiny SE/ONDEO a aktuálne informácie v oblastí daní
a medzinárodných účtovných štandardov.
JeJa
Veľké Bierovce
Obec Veľké Bierovce leží na ľavom
brehu rieky Váh, 10 km juhozápadne od mesta Trenčín. Preto je možné
obec považovať za prímestskú obec
s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby.
Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä
detský karneval na ľade, konajúci sa
pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov
a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia
s obľubou využívajú tiež kultúrny dom
a obecnú knižnicu. Kataster obce Veľké
Bierovce susedí s katastrálnym územím
Trenčín - Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - Adamovské Kochanovce - Chocholná Velčice a Opatovce.
Prvá zmienka o obci sa datuje na
obdobie roku 1300. Z toho vyplýva,
že už je to viac ako 700 rokov od prvej
písomnej zmienky obce Bierovce, dnes
pod názvom Veľké Bierovce.
V roku 1900 - teda na začiatku 20.
storočia žilo v obci 371 obyvateľov. Zaoberali sa chovom dobytka, obrábaním
21. stretnutie Technickej
komisie SUEZ Environnement
pre ČOV a kaly, Newcastle
Graf Najviac sa pije
pôdy a rieka Váh im poskytovala ryby.
Obec je známa i katolíckym kostolom
sv. Vendelína, ktorí bol pôvodne barokový, neskôr reštaurovaný a v rokoch
1944 - 1945 prestavaný a zmodernizovaný.
V roku 1987 sa začala obec plynofikovať. Plynofikácia bola ukončená
v roku 1994 a po tomto dátume sa
začali budovať miestne komunikácie,
upravovať zeleň, chodníky a vylepšilo
sa celkové životné prostredie.
DanielB
Veľké Bierovce
Rozloha:
4,91 km² (491 ha)
Poč. obyvateľov: 657 (k 31. 12. 2011)
Nadmorská výška:
200 m n. m.
Prvá písomná zmienka: v roku 1332
Súradnice:
48°51‘09‘‘S 17°58‘59‘‘V
Web:
www.velkebierovce.sk
Zdroj:
(Informačný portál obce)
Starosta obce:
Ing. Ján Marcinát
Technické informácie:
 Obec Veľké Bierovce má verejný
vodovod v správe TVS, a.s.
 Obec je zásobovaná vodou
z vodných zdrojov Štvrtok n/V
a Selec, v obci nie je žiadny vodojem
slúžiaci na akumuláciu zásoby pitnej
vody.
 Rozvodná sieť verejného vodovodu
v obci je dlhá 3398 m.
 Na vodovod je napojených celkovo
239 odberných miest, z toho
je 220 maloodberateľov a 19
veľkoodberateľov.
 Kanalizácia v súčasnosti v obci nie
je, avšak v priebehu roka 2014 začne
výstavba verejnej kanalizácie, ktorá
súvisí s plánovanou rekonštrukciou
ČOV Trenčianske Stankovce.
TVS na tomto stretnutí v dňoch 6.
- 7. 11. 2013 reprezentoval RNDr. Jozef Letko, ktorý predniesol informácie
o štarte rekonštrukcií zatiaľ 2 ČOV: Trenčín – ľavý breh a Nové Mesto n. V.
Jole
sa najviac pije voda z vodovodu,
a to buď čistá alebo ochutená.
Viac ako polovici opýtaných
vyhovuje telefonická komunikácia.
Prieskum sa tiež zameral na porovnanie výsledkov prieskumu s výsledkami prieskumov z rokov 2009 a 2011.
BEA
2014|01
Prieskum
spokojnosti
zákazníkov
obec z nášho regiónu
7|
zo života TVS
personálna rubrika
Mikuláš pre deti
zamestnancov TVS
Predvianočný
CURLING
Dňa 6. decembra 2013 tradične zavítal
do TVS deťmi dlho očakávaný Mikuláš.
A neprišiel sám, mal so sebou pomocníkov strašidelného čertiska a milého
anjelika, ktorí Mikulášovi pomáhali
s balíčkami plnými dobrôt pre dobré
a poslušné detičky našich vodárov.
10.12.2013 sa v MG Ringu na Sihoti konal predvianočný curling. Dobrovoľníci
z radov zamestnancov TVS vytvorili súťažné tímy, bojovali ako draci napriek
tomu, že hrali curling po prvý krát, a tu
sú víťazné družstvá:
VINUM LAUGARICIO
2013
V dňoch 28.11.-29.11.2013 sa Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
a Nadácia TVS zúčastnila medzinárodnej
výstavy vína, vody a destilátov. Neprehliadnuteľný stánok označený charakteristickými maskotmi „Kvapky a Kvapka“
pripomenul návštevníkom, že TVS prináša do trenčianskeho kraja najdôležitejšiu
súčasť nášho života – vodu.
Vysoký počet hostí nášho stánku
svedčí o tom, že chutná voda z vodovodu nielen uhasí smäd, ale aj prečistí
chuťové poháriky medzi ochutnávkami
rôznych druhov prezentovaných vín.
Noví zamestnanci
Dana Stanková
01.11.2013
referent obstarávania
a nákupu
odd. obstarávania nákupu
Dobrý deň milí kolegovia,
Volám sa Dana Stanková, bývam
v Trenčíne. Som vydatá a mám krásnu
zdravú dcéru, ktorá síce zapĺňa všetok
môj voľný čas, ale ja si napriek tomu
nájdem čas na svoje záujmy, medzi ktoré
patrí háčkovanie a všetko čo súvisí s kreativitou, prechádzky v prírode, plávanie,
rekreačný šport. Som rada, že sa prostredníctvom mojej dcéry môžem vrátiť do
detských čias, takže skladám Lego, kreslím, spievam, čítam rozprávky ... Vašou kolegyňou som sa stala 1.11.2013. Budem
sa snažiť vám byť nápomocná a spĺňať
vaše požiadavky v čo najkratšom čase.
1. miesto: družstvo „ÚDERNÍCI“ Martin
Štefánik, Roman Markech, Janko
Dohňanský, Adrián Repka
2. miesto: družstvo „AUTÍČKÁRI“: Martin
Šedivý, Tomáš Červeňan, Peter Šváb,
Daniel Birás
3. miesto: družstvo „VODNÍCI“: Jozef
Letko, Radomír Kocinec, Dalibor
Mičian, Juraj Moravčík
4. miesto: družstvo „KREATÍVCI“: Bea
Plíhalová, Mirka Trefná, Matúš Bečár,
Stanko Slušný
družstvo „FINANČNÍCI“: Janka
Jeřábková, Iveta Žáčiková, Marta
Liptáková, Tomáš Kačička
družstvo „ODPADLÍCI“: Evka Švecová,
Igor Žucha, Róbert Rezníček, Roman
Faltus
Odmenení boli potleskom a asi najviac ich hrial pocit, že to „dali“!
Ing. Nora Anderleová
26.11.2013
laborant špecialista
odd. chemického laboratória
Dobrý deň milí kolegovia,
Bea
Počas celej výstavy sa degustovalo
víno a destiláty, ktoré súťažili o titul Šampión výstavy VINUM LAUGARICIO a samozrejme voda. TVS využila toto podujatie aj na propagáciu našich doplnkových
služieb pre zákazníkov.
Novoročné stretnutie
starostov a primátorov
Záujem o stánok TVS bol mimoriadny, určite sa zúčastníme aj nasledujúceho jubilejného 10.ročníka výstavy
VINUM LAUGARICIO 2014.
Bea
O veľkú zábavu sa postaral kamarát
klaun, ktorý počas čakania na Mikuláša detičky zabával a robil im z balónov
krásne zvieratká a kvetinky. Odvážne
deti Mikulášovi zaspievali pesničku, zarecitovali básničku alebo povedali vtip.
Mikuláš odmenil všetky detičky sladkou
odmenou, čert ich troška postrašil, aby
nezabudli poslúchať svojich rodičov.
15. januára 2014 sa konalo novoročné
stretnutie starostov a primátorov z nášho
regiónu v príjemnom prostredí Reštaurácie Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach. Toto stretnutie je príjemnou a milou
príležitosťou sa neformálne stretnutie
s našimi partnermi a zároveň zhrnutie výsledkov a spolupráce za rok 2013.
Bea
Patrik Michalík
09.12.2013
montér prev. servisných
činností
prev. stred. servisných činností
Dobrý deň milí kolegovia,
volám sa Paťo Michalík. Pochádzam
z Trenčína, konkrétne zo Sihote. Medzi moje
obľúbené aktivity patrí: v zime lyžovanie,
cez leto bicyklovanie. Mám rád spoločnosť
dobrých ľudí, s ktorými vždy rád posedím.
„Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne
chvíle,
za darčeky od Teba, za úsmevy milé.“
2014|01
Bea
|8
Pre TVS som začala pracovať od novembra 2013. Týmto som si splnila svoj
životný sen pracovať ako mikrobiológ to čom vyštudovala v Bratislave na chemicko-technologickej fakulte SVŠT. Zaujímam sa hlavne o zdravý životný štýl,
čo vlastne vyplýva už aj z môjho štúdia
na VŠ, kde som sa venovala okrem mikrobiológie a štúdiu genetického inžinierstva. Pochádzam z Trenčína a tu aj
bývam. Rada sa venujem deťom, nejaký čas som vyučovala chémiu a prírodopis na ZŠ. Mám dvoch synov. S nimi
a s našimi kamarátmi podnikáme veľa
športových, kultúrnych a iných zábavných aktivít.
Juraj Slezáček
09.12.2013
čistič kan. zar. + vodič špeciálneho vozidla
odd. dopravy
Dobrý deň milí kolegovia,
pracujem v TVS, a.s. od polovice
decembra, ako vodič špeciálneho fekálneho vozidla. Starám sa o vývoz
odpadových vôd v poobedných hodinách. Predtým som pracoval ako
vodič – kuriér. Medzi moje záľuby patrí šport, turistika a jazda na rýchlych
autách.
Pracovné jubileá
10 rokov odpracovaných v TVS:
Moravčík Juraj
prev. stred. K+ČOV
majster prevádzky kanalizácie
Dátum nástupu: 15. 10. 2003
Kováč Jozef
prev. stred. vodovodov
majster prevádzky vodovodov
Dátum nástupu: 08 12 2003
15 rokov odpracovaných v TVS:
Gallo Ľubomír
prev. stred. K+ČOV
strojník VH zariadení
Dátum nástupu: 01. 10. 1998
Rožník Radoslav
odd. centrálneho dispeč.
vyhľad. porúch a vytyčovač inži.sietí
Dátum nástupu: 12. 10. 1998
Hrádel Marián
chemické laboratórium
laborant
Dátum nástupu: 02. 11. 1998
25 rokov odpracovaných v TVS:
Vavrová Zuzana Ing.
OFÚ
vedúca zákazníckeho oddelenia
Dátum nástupu: 05. 09. 1988
9|
Zdaňovanie
príjmu z predaja
zamestnaneckých akcií
v roku 2013
V rámci programov zamestnaneckého
investovania boli prideľované bezplatné akcie zamestnancom skupiny SUEZ.
Zamestnanecké akcie sú prevedené na
zamestnanca až po uplynutí akvizičného
obdobia (4 roky) za predpokladu splnenia podmienky zamestnania. Pri predaji
nadobudnutých zamestnaneckých akcií
ide o nezávislý vzťah a za ustanovených
podmienok môže zamestnanec zamestnaneckú akciu predať.
V zmysle zákona o dani z príjmu
(zákon č. 595/2013 Z.z.) zamestnanec
dosiahol predajom zamestnaneckých
akcií príjem z prevodu cenných papierov (§8 ods.1 písm.e/). Zdaniteľný príjem zahŕňa príjmy z predaných akcií
znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavkom pri predaji zamestnaneckých akcií
je aj suma nepeňažného príjmu, ktorá
bola zdanená u zamestnávateľa. Zamestnávateľ vystaví potvrdenie o výške nepeňažného príjmu a zrazenom
preddavku na daň z príjmu na základe
žiadosti zamestnanca, ktorý musí k žiadosti zdokladovať presnú špecifikáciu
predaných akcií podľa roku ich nadobudnutia.
Zdaniteľný príjem z predaja zamestnaneckých akcií sa sčíta s ostatnými príjmami podľa §8 odst.1 písm.
zábava
d/ až f/ ( prevod opcií, prevod podielu)
a v úhrne sú tieto príjmy oslobodeným príjmom do výšky 500,- € za daný
rok. Ak zamestnanec súčasne dosiahol
v danom roku aj príjmy z prenájmu (§6
ods. 3) uplatňuje sa oslobodenie od
dane najviac v úhrnnej výške 500,- €.
Príklad č.1: Ak zamestnanec dosiahol príjem z predaja akcií, z prenájmu,
z prevodu opcií a prevodu podielu
v úhrnnej výške 450,-€. Zamestnanec
si uplatní oslobodenie príjmu do výšky 500,- € (450-500=-50). Zamestnanec
má záporný zdaniteľný príjem a nemusí podávať daňové priznanie.
Príklad č.2: Ak zamestnanec dosiahol príjem z predaja akcií, z prenájmu,
z prevodu opcií a prevodu podielu
v úhrnnej výške 900,-€, v roku nadobudnutia akcií zamestnávateľ zdanil
nepeňažný príjem vo výške 400,-€.
Zamestnanec si od príjmu odpočíta
preukázateľné výdavky (900-400=500)
a uplatní si oslobodenie príjmu 500,-€
(500-500=0). Zamestnanec má nulový
zdaniteľný príjem a nemusí podať daňové priznanie.
Príklad č.3: Ak zamestnanec dosiahol príjem z predaja akcií, z prenájmu,
z prevodu opcií a prevodu podielu
v úhrnnej výške 1.100,-€, v roku nadobudnutia akcií zamestnávateľ zdanil
nepeňažný príjem vo výške 400,-€. Zamestnanec si od príjmu odpočíta preukázateľné výdavky (1.100-400=700)
a uplatní si oslobodenie príjmu 500,-€
(700-500=200). Zamestnanec má zdaniteľný príjem vo výške 200,-€ a musí
podať daňové priznanie typu B a zdaniť 200,-€.
JeJa
Kvíz: ISO - certifikáty
manažérstva kvality
Na doske vymiesiť cesto, rozdeliť na 2
časti. Na opačnú stranu plechu vyvaľkať
pomocou valčeka na cesto, ½ cesta rovnomerne na celú plochu (bez vymastenia,
bez papiera, na holý plech) presahujúce
cesto orezať nožom.
Počet certifikovaných systémov manažérstva je:
a) 2
Upiecť (rúra teplovzduch, 160 C).
b) 3
Cesto zružovie, vtedy vytiahnuť, pomocou dlhého noža ho oddeliť (podrezať) od
plechu, zošuchnúť na podložku a nechať
vychladnúť. To isté s druhým plátom. Cesto
sa dá v prípade potreby surové nadliepať,
potom stačí prebehnúť valčekom
c) 4
V ktorom roku spoločnosť obdržala
prvýkrát certifikát manažérstva kvality
a environmentu?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
Je akreditované chemické laboratórium držiteľom certifikátu manažérstva
systému podľa EN ISO 50 001:2011:
a) áno
b) nie
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č. 4/2013:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bola malá Janka Jeřábková. Výherca, kolega p. Martin Šedivý získava od
redakcie časopisu vecný darček.
Kvíz: zo správnych odpovedí sme vylosovali kolegyňu p. Zuzanu Nemcovú, ktorá
taktiež získava vecný darček
Srdečne blahoželáme a ak aj vy
chcete získať od redakcie pekný darček,
odpovedajte, hádajte a píšte na [email protected]
sk. Tešíme sa na všetky Vaše e-maily.
Vedeli ste, že:
Voda a spaľovanie
Dodržiavanie pitného režimu aspoň
jeden a pol litra tekutiny denne sa spája
najmä s očistou organizmu znútra, tekutiny pomáhajú vyplavovať škodliviny. Prospešné je to však aj pri spaľovaní tukov.
Tekutiny chránia pečeň a obličky pred prepracovaním. Práve tieto orgány sú najviac
zodpovedné za spaľovanie tukov. Odporúča sa piť najmä čistú vodu z vodovodu
a nesladený bylinkový čaj.
Voda má záhadné vlastnosti
Pri štyroch stupňoch je ťažšia než pri
bode mrazu, a preto rybníky nezamŕzajú
od dna. Zohriatie morí nad 35 stupňov nie
je možné pre nedostatok energie, takže
nemôže dôjsť k ich prehriatiu. V kapilárach
rastlín ostáva v kvapalnom stave aj pri - 30
stupňoch, potom zhustne a zamŕza až pri
– 70 stupňoch. Preto stromy nepraskajú pri
nízkych mrazoch ako skaly alebo potrubia.
V stromoch sa voda dokáže vyšplhať do výšky 132 metrov, ďalej ju nepustí gravitácia. Destilovaná voda zamŕza pri – 38 stupňoch, 80
percent vody na našej planéte je sterilných.
ilustračné foto
personálna rubrika
MEDOVÝ KRÉMEŠ
Ako prvý urobíme základ pre parížsky krém: (najlepšie deň vopred)
V hrnci uvaríme 2 (3) šľahačky na šľahanie s 200g (250) g várovej čokolády,
odstavíme, necháme vychladnúť a dáme
do chladničky najmenej na 6 hodín.
(Ak si zabudla kúpiť čokoládu, môžeš
nahradiť 1 poliev. lyžicou kakaa a 5 kociek cukru).
Cesto: (na 2 pláty)
• 30 (40) dkg hladká múka
• 10 (13) dkg práškový cukor
• 1 (2) celé vajce
• 1 kávová lyžička sóda bicarbóna
• 1 (1 ½) polievková lyžica medu
• 5 (8) dkg maslo (Palmarín)
Krém:
• 1 liter mlieka
• 2 žĺtky
• 2 Zlatý klas
• 2 poliev. lyžice hrubej múky
Toto dať do hrnca, ešte studené
rozmiešať, za stáleho miešania uvariť na
hustú kašu, odstaviť, nechať úplne vychladnúť.
Po vychladnutí pridať
• 25 dkg masla (Palmarín)
• 15 dkg práš. cukru
• ½ - 1 dcl rumu
Pomocou ponorného mixéru vymiešať
do hladka.
Na 1. plát natrieť krém, na to natrieť
vyšľahaný parížsky krém, prikryť 2. plátom.
Nechať nasiaknuť pláty krémom, aby
sa dali krájať. Ak nie je čas, pláty jemne potrieť čistou vodou,
aby zmäkli a zákusok sa dá krájať hneď.
Poznámka:
Údaje v zátvorke sú na väčší plech cca
40 x 35 cm.
Dňa 20. januára 2014
nás náhle opustil
náš milý kolega
Vladko Babrňák.
Vladko,
takto si Ťa budeme pamätať,
zostaneš navždy
| 10
2014|01
v našich srdciach.
11 |
Porovnanie cien (vrátane DPH):
▶ Pitná voda:
0,0011 € /1 liter
▶ Odkanalizovaná voda: 0,0012 € /1 liter
▶ Balená voda:
0,3500 € /1 liter
1 m3 = 1000 litrov vody
▶ VODNÉ:
▶ STOČNÉ:
Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a. s. pristúpila k úprave ceny vodného a stočného
s účinnosťou od 1. januára 2014 na základe rozhodnutia Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví č.0092/2014/V zo dňa 22.11.2013.
Cena vodného a stočného na 1 m3 dodanej a odkanalizovanej
vody pre rok 2014 je nasledovná:
Vodné:
Stočné:
Celkom:
1,14 EUR/m3
1,15 EUR/m3
2,29 EUR/m3
Ceny sú jednotné pre všetkých odberateľov. Ceny sú uvedené s DPH.
Rozhodnutie ÚRSO je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, alebo na
www.tvs.sk Cena vodného a stočného bola stanovená v súlade
s vyhláškou ÚRSO č. 195/2013 Z. z. zo dňa 20.júna 2013, ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej
vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej
vody verejnou kanalizáciou pre roky 2014-2016.
Ceny budú uplatnené po prvom odpočte v roku 2014.
V prípade potreby kontaktujte
zákaznícke oddelenie: 0850 60 61 62
Prinášame ľuďom to najdôležitejšie
nárast ceny o 0,9%
nárast ceny o 1,3%
Dôvodom zvýšenia ceny vodného a stočného je potreba
financovania nových investícií a rekonštrukcie existujúceho
majetku verejných vodovodov a kanalizácií. Zvýšenie ceny
vodného a stočného za 1 m3 predstavuje pre 4-člennú
domácnosť zvýšenie výdavkov o 30 centov mesačne, resp.
3,56 € ročne. Cena za 1 m3 dodanej aj odkanalizovanej vody
sa zvyšuje o 0,03 € s DPH.
Koľko vody spotrebujeme?
Účel využitia
Spotreba vody
Cena
Sprchovanie
30 - 50 litrov
0,07 – 0,11 €
Kúpanie vo vani
80 - 120 litrov
0,18 – 0,27 €
Splachovanie
10 - 12 litrov
0,02 – 0,03 €
Umývanie riadu
20 - 40 litrov
0,05 – 0,09 €
50 – 120 litrov
0,11 – 0,27 €
90-100 litrov
0,21 – 0,23 €
15 - 20 litrov/1m2
0,03 – 0,05 €
Pranie
Umývanie auta
Polievanie záhrady
ul. 1. mája 11, 91101 Trenčín
e-mail: [email protected]
www.tvs.sk
Prinášame ľuďom to najdôležitejšie
Download

Voda a my - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as