Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
2012|02
Aktuálne |3
AQUA 2012
Z domácej kuchyne |8
Investičné oddelenie
Zo života TVS 12|13
Stretnutie
zamestnancov TVS
a športový deň 2012
AQ UA 2 0 1 2
obsah I editioriál
Editioriál |2
Milí kolegovia,
Aktuálne
3|
|4
5|
5|
|6
AQUA 2012
Výročná správa TVS, a.s. 2011
Nadácia TVS - poďakovanie
5. ročník projektu „Daj si vodu z vodovodu“
Rekonštrukcia vodovodu ul. Mayera – Teplická v Trenčianskej Teplej
TVS na cestách
|6
6|7
7|
7|
7|
7|
7|
Konferencia Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou, Nový Smokovec
Svetový veľtrh IFAT Entsorga, Mníchov
Stretnutie ekonomických pracovníkov skupiny ONDEO v ČR a SR
Stretnutie technických riaditeľov skupiny
ONDEO v ČR a SR
AQUA, Trenčín
Seminár firmy Schneider Electric
Slovensko a ProMinent Slovensko, Šamorín
Konferencia CGIT 2012, Podbanské, Hotel
Permon
|8
Z domácej kuchyne
Obec z nášho regiónu 10|11
Investičné oddelenie
12 |13
Zo života TVS
13|
7|
Stretnutie zamestnancov TVS a športové
popoludnie
MDD
Futbalový turnaj GDF SUEZ CUP, Brezová
pod Bradlom
Bzince pod Javorinou
Personálna rubrika
|14
|14
Noví zamestnanci Jubileá
Zábava
9|
|14
|14
15|
15|
15|
15|
Voda je zázračná vec
Z činnosti odborov
Turistika v Liptovskom Jáne, Kráľova hoľa
Recept - Dunajské vlny s tvarohovou plnkou
Kvíz: téma investičné oddelenie
Tajnička
Hádaj kto som?
Pozývame vás
na letnú dovolenku do nášho rekreačného strediska v Liptovskom Jáne,
kde si môžete užiť krásy nášho malebného Slovenska.
Prevádzkovateľom je pán
Ľuboš Daráš, telefonický kontakt:
0903 648 323, 044/52 63 189
Milí kolegovia,
ocitli sme sa v náručí horúceho
leta, voňajúceho dovolenkami, na
ktoré sa v kútiku duše všetci tešíme. Zabudnúť na svoje povinnosti,
načerpať sily, vyhriať sa na teplom
slniečku, povystrájať s deťmi rôzne
huncútstva, navštíviť známe miesta, ale i miesta s príchuťou tajomstva či exotiky... Po dobre vykonanej
práci sa nám bude všetkým dobre
oddychovať. Chcem vás požiadať,
aby ste sa s nami podelili s vašimi
najkrajšími dovolenkovými zážitkami a poslali nám zopár vydarených
fotografií. V ďalšom čísle ich uverejníme a na chvíľočku sa vrátime
späť do teplých letných dní.
Na záver vám prajem krásnu, slnečnú, ničím nerušenú dovolenku.
Načerpajte veľa energie, aby sa
nám spoločne dobre pokračovalo
v práci.
S pozdravom vaša piárka
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel. : 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - Bea, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievateľia: Ing. Martina Knappová, Ing. Matúš Bečár M.B., Ing. Róbert Rezníček, Ing. Janka Jeřábková - JeJa, Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk.
|2
Bea
I aktuálne
AQUA 2012
V dňoch 12.-14. júna 2012 sa konal 19. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej
techniky a rozvoja miest a obcí AQUA v areáli výstaviska
EXPO CENTER a.s. v Trenčíne. V zmysle podpísania Memoranda
o vzájomnej spolupráci medzi Asociáciou vodárenských spoločností, výstaviskom EXPO CENTER a.s., Trenčín a spoločnosťou SOVAK ČR sa výstava AQUA bude konať každý druhý rok
striedavo s výstavou VOD-KA v ČR.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v utorok 12.6., počas
ktorého sa konalo odovzdávanie ocenení „Zlatá Aqua“, „Modrý
Akvadukt“ a „Cena Milana Topoliho pre rok 2012“.
V súťaži „Zlatá Aqua“ v kategórii výrobok prvé miesto získal
Kamerový systém Pearpoint P350/ Prenosný systém na inšpekciu
potrubí s malými priemermi od firmy Radeton SK, s.r.o., Prievidza. Druhé miesto patrí firme Jihomoravská armaturka spol.
s r.o., Hodonín za výrobok PICO® Membránový regulačný ventil/ Antikavitačný membránový ventil s proti koróznou ochranou
a Vodovodný systém BLUTOP/ Potrubný systém z tvárnej liatiny
pre výstavbu vedľajších rozvodných sietí od firmy Saint-Gobain
PAM CZ, spol. s r.o., Bratislava skončil na treťom mieste. V kategórii technológia sa na prvom mieste umiestnil Plán bezpečnosti pitnej vody vybranej časti skupinového vodovodu HriňováLučenec-Fiľakovo od vodárenskej nádrže Hriňová po obec Vidiná/
Technológia bola vypracovaná v spolupráci so Stredoslovenskou
vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou od Výskumný ústav
vodného hospodárstva, Bratislava, druhé miesto získal Systém na monitoring vodovodnej siete Zonescan 820 od Gutermann AG, Baar, Švajčiarsko a posledné tretie miesto patrí
Záštitu nad výstavou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými sú MŽP
SR, Sekcia vôd, Asociácia vodárenských spoločností, Asociácia
čistiarenských expertov SR, Slovenský národný komitét IWA a
Združenie miest a obcí Slovenska sa popri výstave AQUA konal odborný sprievodný program. V prvý deň sa uskutočnilo
Zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska
a seminár „Asociácia vodárenských spoločností pre školy“
určený pre študentov stredných škôl. Druhý deň sa konalo
Stretnutie generálnych riaditeľov vodárenských spoločností,
Zasadnutie správnej rady AVS a súčasťou programu bola aj vedecko – odborná konferencia AQUA v dvoch blokoch “Voda
a potravinová bezpečnosť“ a „Spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémnych podmienkach“. Posledný
deň sa uskutočnilo Rokovanie právnej komisie AVS. Skúsenosti
zo Slovenska priniesol odborný seminár na tému „Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd pre najmenšie sídelné
jednotky“.
firme FORTEX-AGS, a.s., Šumperk, Česká republika za OSS oxyterm sludge system®/ Systém spracovania prebytočného kalu v
aeróbnych podmienkach.
Základným kritériom hodnotenia súťaže „Modrý akvadukt“
bolo estetické a účelové pôsobenie architektonického stvárnenia expozície, vložená invencia a inovácia. Porota, ktorá pracovala v zložení: Inžinierka - architektka Edita Cimrová, Akad.
sochár Igor Mosný a Rastislav Husár – projektant, udelila prvé
miesto firme SAINT-GOBAIN Construction Products, s.r.o., Bratislava, pri ktorej ocenila číru jednoduchú koncepciu evokujúcu filozofiu výstavy. Za čisté, exaktné riešenie a farebnosť
v intenciách AQUA druhé miesto patrí firmám VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s. Bratislava a FERRMONT, s.r.o. Púchov. Tretie miesto porota neudelila.
Slovenský národný komitét IWA udelil Cenu Milana Topoliho
v roku 2012 za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve
Ing. Jánovi Tutkovi.
3|
aktuálne I
ktorých v mene TVS, a.s. pozvala generálna riaditeľka Denisa Beníčková. V príjemnej atmosfére pod trenčianskym
hradom sa diskutovalo nielen na rôzne vodárenské témy.
Verím, že samotná výstava, ako i odborné prednášky, či
špecializované semináre svojou vysokou úrovňou splnili vaše očakávania i očakávania všetkých návštevníkov tohto jedinečného podujatia. Nasledujúci, jubilejný
20. ročník výstavy v Trenčíne bude v roku 2014.
Bea
Firma Radeton SK, s.r.o. Prievidza pripravila počas výstavy súťaž vo vyhľadávaní únikov vody pomocou multikorelačného systému Enigma. Úlohou súťažiaceho bolo vyhľadať v
rámci meraného úseku všetky skryté úniky vody, určiť presnú
polohu každého z nich a odhaliť prípadné nehomogenity na
sieti v stanovenom časovom limite. Súťaže sa zúčastnilo 24
súťažiacich, z ktorých prvé miesto získal Peter Ryšánek, druhé
miesto patrí Jurajovi Kustorovi, Miroslav Jakubčo skončil na
treťom mieste a štvrté miesto patrí Michalovi Bérešovi.
Spoločnosť TVS, a.s. Trenčín organizovala súťaž o najlepšieho
montéra amatéra. Cieľom bolo zmontovať štandardnú vodomernú zostavu v súlade so zaužívanými postupmi v stanovenom časovom limite. Súťaže sa zúčastnilo 54 súťažiacich, ktorí
si odniesli malý reklamný darček s logom našej spoločnosti.
Pre návštevníkov pripravila firma BMH, s.r.o. Olomouc ukážku
bezvýkopovej opravy potrubia technológiou UV žiarenia.
Spoločnosť I.B.O.S. EU, a.s. Praha predviedla ukážku čistenia
kanalizačného potrubia pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia HydroJet a monitorovania kanalizačného
potrubia kamerovým systémom REVI 250 a REVI 550.
V priebehu výstavy AQUA sa v stánku TVS, a.s. uskutočnilo
12.6.2012 pravidelné stretnutie PR a komunikačných manažérov spoločnosti skupiny ONDEO v Českej republike a na Slovensku.
Potešila nás vysoká návštevnosť verejnosti. Naša spoločnosť
sa na výstave prezentovala nápaditým stánkom, v ktorom sa
stretli naši dodávatelia a obchodní partneri. Zázemie zabezpečovali naše vždy usmiate dievčence Žanetka Fodreková, Evka
Švecová, Zuzanka Nemcová, Evka Stopková, Renátka Rezníčková a Danielka Račkovičová, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Verím, že aj vy ste si našli čas pozrieť si pútavé expozície, či
vypočuť prednášky na zaujímavé témy.
Súčasťou prezentácie TVS, a.s. bola Recepcia TVS, ktorá sa
uskutočnila 13.6.2012 v Panorama Clube. Stretli sa tu kolegovia – vystavovatelia, dodávatelia a obchodní partneri,
|4
Výročná správa 2011
Valné zhromaždenie TVS, a.s. dňa 6. júna 2012 schválilo výročnú správu za rok 2011. Nielen, že sme si splnili zákonom
stanovenú povinnosť vydať Výročnú správu, ale samozrejme informujeme tak svojich obchodných partnerov o celkovom hospodárení v minulom roku. Výročná správa je zasielaná všetkým primátorom miest a starostom obcí, ktoré
naša spoločnosť prevádzkuje.
I aktuálne
NADÁCIA TVS
Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí podporili nadáciu TVS a zo
svojej dane z príjmov za rok 2011 darovali 2%. Podporili ste tak 5. ročník
environmentálneho projektu, ktorý učí deti piť vodu z vodovodu a upozorňuje
na dôležitosť ochrany životného prostredia. Tento rok bol zameraný na deti
v materských škôlkach.
Záver 5. ročníka projektu
„Daj sivodu z vodovodu“
V poslednom čísle časopisu sme vás informovali o priebehu a vyhodnotení jednotlivých aktivít
v rámci 5. ročníka environmentálneho projektu „Daj
si vodu z vodovodu“. Dopĺňame ešte o nasledovné
správy:
GRANT na tri hlavné témy projektu : Cesta vody,
Pitný režim alias Voda základ života, Šetri tam kde treba získali štyri materské školy
MŠ Svinná, z Trenčína: MŠ Na dolinách 27, MŠ M. Turkovej 5 a SMŠ Slimáčik.
POKUS O REKORD: Premiérovým vodným rekordérom sa stala MŠ Chocholná-Velčice, ktorá vo svojom areáli zhromaždila najvyšší počet kvapiek, celkom 209. Za toto
víťazstvo získala cenu Nadácie TVS pitnú fontánku. Zapojilo sa 6 MŠ, v ktorých sa
podarilo minimálne na pol hodinu sústrediť spolu 1.016 ľudí so symbolom vody.
Bea
5|
TVS na cestách I
Rekonštrukcia vodovodu
ul. Mayera – Teplická
v Trenčianskej Teplej
Pre nevyhovujúci stav vodovodného
potrubia, ktoré sa nachádza pod hlavnou križovatkou v obci Trenčianska
Teplá a taktiež pre plánovanú výstavbu
kruhovej križovatky pristúpila spoločnosť TVK, a.s. k rekonštrukcii vodovodu.
Na základe realizačného projektu bola
vyhlásená verejná súťaž, ktorú vyhrala
spoločnosť TVS, a.s.. Pôvodné potrubie
z liatinových rúr DN 200 bolo osadené
na klzných podvozkoch v oceľovej chráničke DN 500. Ako prvé bolo nutné vytýčiť vodovod (pre intenzívnu premávku
realizované v noci ) a ostatné siete ako
telekomunikačné káble, plynovod, vysoké napätie, vojenské káble... Zemné
práce boli zahájené koncom apríla. Postupovalo sa v dvoch fázach. Prvá fáza
obsahovala výkop jamy pre napojenie
nového potrubia (pri mäsiarstve v smere
na Teplice) a výkop jamy pre armatúrnu
šachtu a nábehovej ryhy pre zaťahovanie
potrubia PE - HDPE D400 pri obecnom
úrade. Ďalej nasledovalo vyťahovanie
a rezanie pôvodného potrubia z liatinových rúr DN 200. Po vytiahnutí bolo nutné vyčistiť celý úsek oceľovej chráničky
DN 500 cca 56m pomocou čistiaceho
vozidla. Do pripravenej chráničky bolo
zatiahnuté potrubie PE – HDPE zvárané
pomocou elektrotvaroviek. Nasledovalo
osadenie armatúrnej šachty s vnútornými rozmermi 1800x1500x1800mm.
|6
Do šachty boli osadené armatúry podľa
projektovej dokumentácie. Druhá fáza
obsahovala výkopové práce pre dve
vetvy potrubia PE – HDPE D110, ktoré
sa napájali na jestvujúci liatinový vodovod DN 100 pri obecnom úrade a na ul.
Mayera, kde bol zároveň zabudovaný
podzemný hydrant DN 80. Po pripravení
lôžka, na ktoré bolo položené potrubie,
bol vykonaný obsyp a tlaková skúška
čiastočná vetiev D-3 a D-3-9-6 ako aj
celková tlaková skúška v zmysle STN. Po
ukončení tlakovej skúšky bolo možné
potrubia zasypať a povrchy uviesť do
pôvodného stavu. Ukončenie prác bolo
koncom mája 2012. Na realizácii sa podieľali pracovníci prevádzkového strediska servisných činností, investičného
oddelenia, dispečingu, chemického
laboratória a prevádzkového strediska
kanalizácie a ČOV.
M.B.
TVS
na cestách
Hoci udalosťou č.1 v druhom štvrťroku
2012 bola samozrejme výstava AQUA
2012 u nás v Trenčíne, nevynechali sme
ani možnosti našej účasti na seminároch, výstavách a exkurziách.
25.-26. apríl 2012
Konferencia Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou,
Nový Smokovec
Zástupcovia vedenia TVS, a.s. spolu s kolegami z technického oddelenia a skoro
zo všetkých vodárenských spoločností
v SR, sa v dňoch, 25. – 26.4., v Novom
Smokovci zúčastnili na konferencii Optimalizácia a modernizácia zásobovania
pitnou vodou, ktorú organizovalo hneď
niekoľko spoločností, na čele s Hydrotechnológia Bratislava, a.s.. Témy konferencie: „Bezpečnosť dodávky pitnej
vody verejným vodovodom z pohľadu právnych predpisov SR“, „Technické
a technologické riešenie rekonštrukcie
vodovodov v obciach“, ale aj prednášky
o ochrane hygienických pásiem podzemnej a povrchovej vody, o dezinfekcii
a hygienickom zabezpečení pitnej vody,
zaujímavé vyhodnotenie kvality pitných
vôd v SR v rokoch 2008-10 pre EK, či
výhľadové trendy v technológii úpravy
vody, boli témy nanajvýš aktuálne.
7.-11. máj 2012
Svetový veľtrh IFAT Entsorga, Mníchov
V párnych rokoch sa tradične koná aj
najväčší európsky a jeden z najväčších
svetových veľtrhov v oblasti environmentu a vodárenstva, IFAT Entsorga
v nemeckom Mníchove. V tomto roku
bol v termíne, 7. – 11. mája a zúčastnilo sa ho viacero pracovníkov z VTÚ. Na
veľtrhu sa nachádzalo 6 obrovských hál
A1 – A6, v ktorých je v každej niekoľko
desiatok vystavovateľov s naozaj širokou ponukou všetkého, čo zaujíma nás
vodárov. Prenos informácií z výskumu
I TVS na cestách
a vývoja do praxe, zdroje pitnej vody a jej úprava, čistenie OV
a nové technológie umožňujúce jej opätovné využitie, široká
ponuka potrubí vyrábaných modernými postupmi, ponuka
ventilov, armatúr a čerpacej techniky, diagnostika potrubných
systémov, meracia a laboratórna technika, nové riešenia v odpadovom hospodárstve, to všetko sa dalo vidieť v spomínaných pavilónoch. Modely bioplynových staníc, vyhnívacích
nádrží, odsírenie bioplynu a jeho uskladnenie v plynojemoch,
kogeneračné jednotky a využitie geotermálnej energie + automobilová technika so všemožnými úpravami pre vodohospodárov a odpadárov, to všetko sa dalo vidieť v pavilónoch B
a na voľnej ploche výstaviska.
A ešte niekoľko naj z tohtoročného IFAT Entsorga 2012:
Doteraz určite najviac, až 125 000 návštevníkov, z toho
75 000 z Nemecka a 50 000 zahraničných zo 180 krajín
celého sveta
● Top 10 poradie zahraničných návštevníkov: 1/ Rakúsko,
2/ Taliansko, 3/ Švajčiarsko, 4/ Rusko, 5/ Holandsko,
6/ Dánsko, 7/ ČR, 8/ Turecko, 9/ Poľsko a 10/ Španielsko
● Najvyšší počet = 2 939 vystavovateľov z 54 krajín
● Najväčšia výstavná plocha v histórii veľtrhu = 215 000 m2
●
20.-21. máj 2012
Stretnutie ekonomických pracovníkov skupiny ONDEO
v ČR a SR
Tradičná porada ekonómov skupiny ONDEO sa konala v Mikulove za účasti našich pracovníkov: Ing. Jeřábková, p. Šalkovská
a Ing. Babrňák.
14.-15. jún 2012
Konferencia CORA geo CGIT 2012, Podbanské, Hotel Permon
Prázdninové a dovolenkové obdobie asi v 3. štvrťroku podobné akcie utlmí, na cestách síce budeme, ale skôr na tých dovolenkových k moru, alebo do hôr. Ak by ste sa dostali na nejaké
zaujímavé akcie, poprosíme každého jedného z vás, dajte nám
do redakcie o tom vedieť. Už vopred ďakujeme.
jole a kol.
Futbalový turnaj
GDF SUEZ CUP
Dňa 30.júna 2012 sa uskutočnil futbalový turnaj GDF SUEZ
CUP v Brezovej pod Bradlom. Náš futbalový tím, ktorý tvorili zamestnanci TVS, a.s.: Horváth Martin, Masár Martin,
Rajník Miloš, Kolník Roman, Drgoň Ľuboš, Slušný Stanislav,
Bečár Matúš, Faltus Roman a Tuhý Patrik sa umiestnil na
peknom 4. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej firmy.
Bea
12.-13. jún 2012
Stretnutie technických riaditeľov skupiny ONDEO v ČR
a SR
Aj tento rok sa konalo stretnutie technických riaditeľov
skupiny ONDEO v Havlíčkovom Brode. Stretnutia sa zúčastnil ako jediný zástupca zo Slovenska Ing. Róbert Rezníček,
výrobno-technický riaditeľ našej spoločnosti. Na stretnutí sa
riešili spoločné body: verejné zákazky, technické dni, závery
zo stretnutia technických riaditeľov v Paríži, BOZP, rámcove
zmluvy ...
12.-14. jún 2012
AQUA, Trenčín
Počas výstavy AQUA bol organizovaný aj seminár: „Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd pre najmenšie sídelné
jednotky“.
14.-15. jún 2012
Seminár firmy Schneider Electric Slovensko a ProMinent
Slovensko, Šamorín
7|
z domácej kuchyne I
Investičné oddelenie
Od 1.8. 2010 v rámci zmeny organizačnej
štruktúry došlo k rozdeleniu technicko-investičnej činnosti. Vedúcou investičného
oddelenia je Ing. Martina Knappová. Zamestnaná je v spoločnosti od roku 2008,
kde začala pracovať ako technický pracovník VH rozvoja.
Hlavnou náplňou investičného oddelenia je
tvorba rozpočtov a spracovanie cenových
ponúk.
Ďalšou našou činnosťou je realizovanie verejných obstarávaní, konkurzných konaní a
cenových ponúk na výber dodávateľa.
Na základe postúpených podkladov z učtárne potrebných na zaradenie do evidencie majetku vypracovávame zápisnice
o prevzatí stroja, alebo zariadenia, stavebného objektu, alebo prevádzkové súboru
prípadne technického zhodnotenia drobného nehmotného majetku, inventárnu
kartu stroja alebo zariadenia, alebo budovy,
haly a stavby.
Na základe potreby a zvolaných rokovaní
sa zúčastňujeme na komisiách ohľadom
vyraďovania nepotrebného, nefunkčného či opotrebovaného
majetku, na ktorom sa prehodnotí a rozhodne či je oprávnený
dôvod na jeho vyradenie, alebo sa ponúkne k odpredaniu prípadne sa rozhodne o spôsobe jeho likvidácie.
Zabezpečujeme a riešime požiadavky na opravy a zveľaďovanie vlastných budov prípravou štúdií a návrhov ich efektívneho vyžitia na vylepšenie ich stavu zamerané i na úsporu energií ( výmena okien, oprava kotolní, opravy striech.. ).
Komunikácia s vedúcimi prevádzkových stredísk a nájomcami
za účelom zistenia prevádzkových ťažkostí a podpora pri ich
odstraňovaní.
Zrevidovanie a kontrola platných zmlúv uzatvorených v rámci
výberových konaní v predošlom období za účelom prípravy
nových obstarávaní a konkurzných konaní ešte pred skončením lehoty ich platnosti. (napr. zmluvy na Obstaranie vodárenského materiálu, Obstaranie dopravnej činnosti, Obstaranie ochranných pracovných pomôcok a Obstaranie strážnej
služby.)
Ing. Martina Knappová – vedúca oddelenia
●
zodpovedá za činnosť oddelenia
Ing. Matúš Bečár – technik investičnej činnosti
Pripravuje rozpočty a odhaduje náklady v rámci inves-
tičnej činnosti
● Spracováva cenové ponuky pre realizáciu príslušného stavebného diela v rámci investičnej činnosti
● Pripravuje a zabezpečuje všetky potrebné podklady pre realizáciu stavebného diela v rámci investičnej činnosti
● Vykonáva funkciu pomocného stavebného dozoru
●
Ing. Pavol Martiš – technik investičnej činnosti
Vykonáva funkciu stavebného dozoru
Zabezpečuje stavebné povolenia prípadné iné potrebné povolenia pre realizáciu investičnej činnosti
● Pripravuje a zabezpečuje všetky potrebné podklady pre realizáciu stavebného diela v rámci investičnej činnosti
●
●
|8
Spolupráca medzi organizačnými útvarmi v rámci výkonu investičnej činnosti
● Realizácia inžinierskej činnosti v zmysle uzatvorených zmlúv
● Zabezpečuje kolaudačné rozhodnutia, prípadne povole-
nia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užíva-
nie) stavby alebo jej časti
● Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
●
Eva Švecová – technik investičnej činnosti
Spolupracuje s investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti
● Spolupráca medzi organizačnými útvarmi v rámci výkonu investičnej činnosti
● Spolupracuje pri príprave a tvorbe ročného plánu investí-
cií stavebných objektov
● Spolupracuje pri odborných odhadoch v rámci investičnej činnosti
● Realizácia inžinierskej činnosti v zmysle uzatvorených zmlúv
● Zabezpečuje kolaudačné rozhodnutia, prípadne povole-
nia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užíva-
nie) stavby alebo jej časti
● Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
● Príprava podkladov pre výberové konania
● Príprava a archivácia podkladov v rámci realizácie plánu opráv
● Vykonáva funkciu technického dozoru
●
Ing. Martina Knappová
I zo života TVS
V O D A JE ZÁZRAČNÁ VEC
Čarovný dar stvorený pre tento svet. Je
darom života, uhasením smädu, páľavy,
ohňa. Je bezpečím, poskytuje nám bezpodmienečné prijatie. Podľa najnovších
teórií sa časť vývinu ľudstva spojená
s intenzívnym rozvojom mozgu a počiatkom vzpriamenej chôdze odohrala
práve vo vode. Tvorí viac ako 3 štvrtiny
nášho tela, sme s ňou veľmi tesne spojený, sme z nej.
Živá a mŕtva voda
Ľudia už veľmi dávno prišli na to, že
vlastnosti elektrolyticky upravenej vody
sa dajú využívať na liečenie. Veľa sa týmto fenoménom zaoberali ruskí vedci.
Voda sa elektolýzou rozdelí na kyslú a alkalickú. Kyslá obsahuje ťažké ióny a pôsobí proti životu. Okrem iného obsahuje
aj tzv. „ťažkú“ vodu, deutérium, ktorá
dá použiť pri ovplyvnení rakoviny. Naši
predkovia ju nazývali mŕtvou vodou.
Používali ju na opláchnutie zranených
miest, pre jej zázračné vlastnosti ju používame na dezinfekciu. Naopak alkalická,
živá voda, pôsobí neuveriteľne, zázračne
hojivo.
Voda je živšia, ako si dokážete predstaviť! Môžete ju uraziť, potešiť, zarmútiť ale aj rozveseliť. A ona vám
svoju reakciu dá jasne najavo!
Široké spektrum využitia živej a mŕtvej
vody pre terapeutické účely je natoľko
zaujímavé, že sme sa rozhodli vybrať
niektoré staré pôvodné ruské recepty
na niektoré konkrétne príznaky a ochorenia:
Angína: Päťkrát denne po dobu troch
dní kloktať hrdlo mŕtvou vodou a následne potom vypiť 1/4 pohára živej
vody. Účinky sa vraj prejavia už prvý
deň, keď poklesne teplota, tretí deň
ochorenie ustúpi.
Hemoroidy: 1 až 2 dni omývať krajinu
konečníka mŕtvou vodou, neskôr prikladať tampóny namočené v živej vode
a to tak, aby stále boli vlhké. Krvácanie
sa zastaví, ragády na sliznici (trhlinky) sa
zahoja v priebehu 2 - 3 dní.
Bolesti hlavy: Piť dvakrát denne pol šálky mŕtvej vody, bolesť vraj prejde do 30
minút. a zeleniny a to tak, že ho namáčame v
mŕtvej vode alebo poutierame tampónom namočeným v tejto vode.
Zápach a potenie nôh: Umyť nohy teplou vodou, utrieť do sucha a natierať
mŕtvou vodou, po 10 - 15 minútach natrieť živou vodou.
Pohár vody odoberá pocit hladu
- počas noci u takmer 100 % ľudí,
ktorí sú na diéte - (l‘université de
Washington).
Chýbanie vody je faktorom č. 1 ako príčina únavy cez deň.
Predchádzajúce štúdie ukazujú, že
8 až 10 pohárov vody denne významne uľahčuje od bolestí kĺbov u 80 %
ľudí ktorí majú problémy s kĺbmi.
Jednoduché redukovanie vody o 2%
v tele môže vyprovokovať krátkodobé
poruchy pamäti, problémy s matematikou a ťažkosti so sústredením sa pri
počítači alebo vytlačenej strane.
Vypitie 5 pohárov vody za deň znižuje riziko rakoviny čreva o 45 %,
môže znížiť riziko rakoviny prsníka
o 79 % a o 50 % znižuje pravdepodobnosť rakoviny mechúra.
Teda vypi každý deň potrebné množstvo vody.
Pálenie záhy: Vypiť 1/2 pohára živej
vody. Pocit pálenia zmizne, zlepší sa odchod plynov.
Umývanie vlasov: Umyť vlasy šampónom, vytrieť do sucha, namočiť mŕtvou
vodou a po 5 minútach namočiť živou
vodou. Zmiznú lupiny a vlasy budú hebkejšie a jemnejšie.
Kŕčové žily: Umyť zdurené a krvácavé
úseky žíl mŕtvou vodou a priložiť obklad
namočený v živej vode. Vypiť 1/2 pohára
mŕtvej vody a po 20 minútach piť po 1/2
pohári živej vody 4-krát po 4 hodinách.
Procedúru opakovať za 2 - 3 dni. Výsledok sa dostaví po siedmich dňoch.
Bolesti kĺbov: počas dvoch dní vypiť
3-krát denne pred jedlom 1/2 pohára
mŕtvej vody. Bolesti miznú v priebehu
jedného dňa.
Lišaj: 3 - 5 dní ráno umyť lišaj mŕtvou
vodou a po 10 - 15 minútach živou vodou. Po piatich dňoch nastane očividné
zlepšenie.
Veľmi zaujímavé pre naše čitateľky je určite využitie živej a mŕtvej vody pri celulitíde. Toto ochorenie dnes trápi snáď
všetky vekové kategórie. Pokiaľ vieme,
momentálne neexistuje účinná liečba. Takže uvádzame tento recept, milé
dámy, je to na vás...
Celulitída: Postihnuté miesto potierame
niekoľko minút živou vodou, necháme
vyschnúť a potierame následne mŕtvou
vodou a necháme vyschnúť. Efekt by sa
mal dostaviť po mesiaci používania.
Receptúry uvádzajú, že mŕtvu vodu je
možné použiť aj na dezinfekciu ovocia
VEDELI STE KEDY PIŤ VODU?
2 poháre vody po zobudení - pri-
spievajú k aktivovaniu vnútorných
orgánov
1 pohár vody 30 min. pred jedlom - napomáha tráveniu
1 pohár vody pred sprchou - pomá-
ha znižovať krvný tlak
1 pohár vody pred tým, než ideš spať - znižuje výskyt srdcových kríz
Bea
9|
obec z nášho regiónu I
Bzince pod Javorinou
Faktografické údaje
Počet obyvateľov: 2 072 (31. 12. 2009)
Rozloha: 33,533281 km² (3 353 ha)
Prvá písomná zmienka: v roku 1332
Starosta: Ing. Pavel Bahník
Región: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Historický región: Stredné Považie
Zdroj: wikipedia
Ing. Pavel Bahník, starosta obce
História
Bzince ležali na pomedzí dvoch žúp - Nitrianskej a TrenčianPoloha a geomorfologické členenie
skej. Podstatné súvislosti pre Bzince smerujú k dvom feudálBzince sa nachádzajú v kontaktnej zóne štyroch významných nym panstvám - beckovskému a čachtickému. Významný
geomorfologických jednotiek: Bielych Karpát, Myjavskej pa- vplyv na osídľovanie podjavorinského kraja malo Čachtické
horkatiny a Považského podolia. Obec leží na sútoku Kameč- panstvo, ale ani počas kráľovského vlastníctva, ani za Matúša
nice a jej ľavostranného prítoku Vrzavky v zníženine medzi Čáka Trenčianskeho Bzince nepatrili k jeho majetkom. Bzince
Bielymi a Malými Karpatmi. Jej katastru ako celku dominuje sa do Čachtického panstva dostali až oveľa neskôr - začiatkom
Veľká Javorina (970 m n. m.), najvyšší vrchol Bielych Karpát. 16. storočia.
Samotnú obec tvorí päť častí: Bzince pod Javorinou, Cetuna, Obraz vtedajších Bziniec je podrobne zachytený v urbároch
Hrubá Strana, Hrušové a Vrzavka. Okresné mesto Nové Mesto Čachtického panstva. Bzince boli pôvodne jedna obec, ale v
nad Váhom je od obce vzdialené 5,5 km juhovýchodným sme- priebehu storočí boli rozdelené podľa vlastníctva zemepánov.
rom, druhé najväčšie mesto okresu Stará Turá 6 km juhozá- Podhorská pôda bola málo úrodná, ale darilo sa pestovaniu
padným smerom.
hrozna. Ešte v 18. storočí patrili Bzince k dedinám s rozvinuPôvod názvu obce
tým vinohradníctvom. Dnes o tom svedčia už len niektoré
Súčasný názov obce Bzince pod Javorizachované staré pivnice. V obci vtedy
nou sa po storočiach menil. Od starých
žilo približne 120 obyvateľov. Obec
maďarských názvov Bot, Bott, Bod,
mala svoj úrad, na čele stál richtár.
Bottfalu, Bottfalva, Felsöbotfalu, Felsö
Dolnobzinčania sa viac venovali vinoBottfalva - Horné Bzince, Alsóbotfalu,
hradníctvu a Hornobzinčania výrobe
Alsó Bottfalva - Dolné Bzince, slovanpálenky. Obyvateľstvo bolo slovenských názvov Wezdenech a Byzench
ské, väčšinou evanjelického náboženaž po slovenské Bzinc, Bzinec.
stva.
Pôvodný ľudový názov Bziniec, v pluV roku 1831 zachvátila slovenské úzerále Bzince, bol utvorený od slovného
mie epidémia cholery. Táto pohroma,
základu bez, bza, krovitá drevina, spiktorá sa šírila od východu, neobišla
sovne baza. Názov teda vznikol podľa
ani Bzince.
hojného výskytu bazy, ktorú nájdeme
A poslednou katastrofou, ktorá poi v znaku obce.
znamenala životy ľudí v 19. storočí bol
Prvá písomná zmienka o Bzinciach
požiar, ktorý zachvátil obec na Nový
Zvonica, Cetuna
Obec Bzince pod Javorinou je obec
rok 1849. Vtedy vyhorelo 92 domov,
pomerne stará. Už v roku 1215 sa stala samostatnou obcou. 18 stodôl a strecha evanjelického kostola.
V 12. storočí začali Bzince natoľko rásť, že sa vytvárala pôda pre V roku 1931 bolo v Bzinciach zavedené elektrické osvetlenie a
zriadenie samostatnej obce, ktorá by bola nezávislá na Novom bolo rozmiestnených 9 lámp. V obci bol čulý obchodný ruch.
Meste. A tu rozhodujúcim bodom bolo postavenie vlastného Pracovalo tu niekoľko mlynov, boli tu 2 dielne na výrobu cerímskokatolíckeho kostola v roku 1215, ktorý bol zasvätený sv. mentovej škridle, tehelňa na výrobu pálenej tehly, pálenica a
Michalovi Archanjelovi. K občianskemu a cirkevnému osamo- veľa obchodov so zmiešaným tovarom.
statneniu Bziniec, ako svojbytnej obce, prispela najmä sku- 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Hlavtočnosť, že v obci sa usídlil mníšsky rytiersky rád templárov. nými organizátormi v Bzinciach boli Martin Kedro z Horných
A práve oni postavili gotický kostol, ktorý bol konsekrovaný Bziniec a učiteľ Milan Slávik z Dolných Bziniec. 3. decembra
až v roku 1776. Avšak údaje o postavení kostola nie sú podlo- 1944 sa vybralo na bzinské kopanice asi 36 gardistov, ktorí
žené, a tak prvá písomná zmienka o Bzinciach pochádza až z pod zámienkou, že hľadajú Židov, robili domové prehliadky.
rokov 1332-1337 z registra pápežských kolektorov o zaplate- Gardisti však začali brať ľudí, medzi nimi boli ženy i starci,
ných desiatkoch.
do Nového Mesta nad Váhom. Uhrova skupina sa medzitým
Dejiny
dozvedela, čo sa deje v osade. Veliteľ Uher rýchlo sformoval
Pomery v Uhorsku boli vždy veľmi zložité. Časté vojny, nájazdy oddiel a pred Vrzávkou už partizáni čakali na gardistov... To
cudzích kmeňov- Tatárov, neskôr Turkov, pri zhoršených vzťa- vyprovokovalo ďalšiu aktivitu Nemcov a tá vyvrcholila 27.
hoch aj vojsk panovníkov zo susedných krajín, vrátane husit- februára 1945, kedy sa odohrala najkrvavejšia bitka na území
ských a bratríckych výprav. Po tatárskom vpáde (1241 – 1242) obce. V cetunskej bitke sa stretli partizáni s protipartizánskou
bola krajina spustošená. Mnohé dediny zanikli, alebo zostali jednotkou Edelweiss. V tomto boji padlo 18 partizánov, medzi
opustené. Zemepáni pozývali nových osadníkov na opustenú ktorými boli i Miloš Uher a Anton Jakubík. Na strane Nemcov
pôdu, ktorú bolo treba obrábať. V tom čase asi prišli i prví oby- boli straty oveľa väčšie - 196 mŕtvych a 68 zranených.
vatelia Bziniec.
|10
I obec z nášho regiónu
ZŠ Bzince pod Javorinou
Dňa 1. októbra 1952 boli úradne zrušené obce Horné a Dolné
Bzince a vznikla jedna obec Bzince pod Javorinou. V roku 1960
sa k obci pričlenila obec Hrušové a od Moravského Lieskového
sa odčlenili viaceré osady (Hrubá strana). V roku 1925 existovali tri školy - dvojtriedna evanjelická škola, jednotriedna katolícka škola a jednotriedna evanjelická škola na kopaniciach.
Vyhovujúca osemročná škola bola postavená až v roku 1959,
ktorá v roku 1972 získala titul Základná škola národnej umelkyne Ľ. R. Podjavorinskej.
Kultúra
Už dvadsať rokov kultúrne zastupuje obec ženský spevácky
súbor Klenonica. Tieto ženy po väčšine v dôchodkovom veku
každoročne poriadajú fašiangovú zábavu - Pochovávanie basy
- s originálnym kultúrnym programom.
Technické informácie:
Od 1. 2. 2012 prevádzkuje naša spoločnosť novú obec Bzince pod Javorinou.
V obci je 401 odberných miest, z ktorých je 381 domácností a 20 v kategórii
veľkoodber.
Z toho je na verejnú kanalizáciu napojených 100 odberných miest.
V obci je 6150 m vodovodnej siete.
Obec je zásobovaná vodou z vodného zdroja Cetuna, na akumuláciu vody slúži vodojem
Cetuna.
V obci je 2582 m kanalizačnej siete.
Odpadové vody z obce sú čistené na ČOV Bzince.
Opýtali sme sa pána starostu:
Ako ste spokojný so službami našej spoločnosti?
Obec Bzince pod Javorinou je dlhoročným zákazníkom vašej spoločnosti. V našom katastri, v miestnej časti Cetuna, sa nachádza
časť vodného zdroja Javorina, z ktorého je zásobovaná obec. TVS
a.s. zabezpečuje dlhodobo aj prevádzku vodovodu v tejto miestnej časti. Od 1. februára 2012, sme na základe dobrej spolupráce, dali vašej spoločnosti do prevádzky aj vodovod a kanalizáciu
v obci, takže v súčasnosti zabezpečujete dodávku vody do väčšej
časti obce. Ste spokojný so spoluprácou s našou spoločnosťou?
Pamätná tabuľa a pamätník Ľudmile Podjavorinskej
V obci sa organizuje každoročne tradičné stavanie mája v strede obce a to miestnymi hasičmi, v mesiaci august jarmok, ktorý priláka množstvo predajcov i návštevníkov obce, nemožno
zabudnúť na jarmočnú veselicu na novovybudovanom tanečnom parkete vo dvore hasičskej zbrojnice. V dolnej časti obce
zvanej Pažiť sa nachádza futbalové ihrisko miestneho Podjavorinského športového klubu, ktoré láka fanúšikov futbalu
každú nedeľu na futbalové zápasy žiakov, dorastu a dospelých
mužov II. trieda Juh.
Rodáci
Najznámejšou rodáčkou je národná umelkyňa Ľudmila Riznerová - Podjavorinská. Narodila sa 26. apríla 1872 v Horných
Bzinciach - učiteľovi Karolovi Riznerovi. Bola prvou slovenskou
spisovateľkou, ktorá bola ocenená titulom národná umelkyňa
(1947).
Ďalšou významnou osobnosťou bol prof. PhDr. Rudolf Macúch. Narodil sa 16. októbra 1919. Študoval na evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave a bol evanjelickým farárom.
Zaujímal sa o semitskú filozofiu a arabistiku. Ovládal 54 svetových jazykov.
DanielB
Môžem povedať, že som rád, že sme sa dohodli s vašou spoločnosťou na prevádzkovaní celého vodovodu, kanalizácie a ČOV.
Rokovania neboli jednoduché a trvali viac ako rok. Ja som presvedčený, že takú dôležitú úlohu, ako je zásobovanie vodou obyvateľov našej obce, môže zabezpečovať len organizácia, ktorá
má na to kvalifikovaných odborníkov technické a materiálne
zabezpečenie.
Ako vnímate projekt Nadácie TVS „Daj si vodu z vodovodu?
Je to projekt, ktorý si zaslúži uznanie. Moja domácnosť tento projekt „realizuje“ už viac ako 20 rokov, pretože my vodu z vodovodu
pijeme pravidelne. Viete, ľudia si často neuvedomujú, akú kvalitu
majú doma, často veria tomu, čo im predostiera reklama. A nejedná sa len o financie. Naša krajina má našťastie veľké zásoby
dobrej, pitnej vody. Mali by sme si ju ale viac vážiť, neplytvať s ňou.
Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi a prajem mu málo starostí a veľa spokojných občanov v obci Bzince pod Javorinou.
Bea
Evanjelický kostol
Katolícky kostol
11|
zo života TVS I
Stretnutie zamestnancov TVS, a.s.
a športové popoludnie
Dňa 17. mája 2012 sa konalo Stretnutie zamestnancov TVS, a.s. spojené so športovým popoludním,
ktoré sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Športového centra na Ostrove v Trenčíne.
Na úvod oficiálnej časti stretnutia Ing. Denisa Beníčková, generálna riaditeľka spoločnosti privítala všetkých prítomných kolegov. Stretnutie pokračovalo podľa programu Vyhodnotením činnosti
našej spoločnosti za rok 2011. S novými cieľmi na rok 2012 prítomných oboznámili Ing. Denisa
Beníčková, Ing. Janka Jeřábková, Ing. Róbert Rezníček, Ing. Ján Vavro a Mgr. Adriana Petríková, členovia vedenia spoločnosti.
Generálna riaditeľka ocenila najlepšieho zamestnanca TVS za rok 2011. Vzorným pracovníkom TVS
sa stal p. Miroslav Poludvorný, za dlhodobý aktívny prístup k riešeniu prevádzkových problémov aj
nad rámec svojich povinností.
Po oficiálnom programe sme pokračovali športovými hrami v rôznych disciplínach: badminton – turnaj dvojíc, bowling, šípky,
stolný tenis a hod do šachty, pri ktorých sa utužovali zamestnanecké a priateľské vzťahy. Vo víre hry sme spoznali aj našich nových kolegov. Po súťažiach nasledovalo ich vyhodnotenie, ocenenie a odovzdávanie cien víťazom.
|12
I zo života TVS
MDD v TVS
V kategórií badminton – turnaj dvojíc /
štvorhry/ sa umiestnili na:
1. mieste: Ľuboš Drgoň,
Ing. Roman Kolník
2. mieste: Ing. Ján Vavro,
Ing. Dalibor Mičian,
3. mieste: Dušan Strieženec
Evka Švecová
v kategórií bowling sa umiestnili na:
1. mieste: Juraj Michalovič,
Roman Faltus,
Milan Adamči, Rudolf Vojtas
2. mieste: Ing. Janka Jeřábková, Ing. Vladimír Babrňák,
Dušan Strieženec,
Ing. Daniel Prekop
3. mieste: Ing. Daniel Birás,
Ing. Stanislav Slušný,
Ing. Matúš Bečár,
Evka Švecová
v kategórií stolný tenis sa umiestnili na:
1. mieste: Martin Masár
2. mieste: Bc. Igor Žucha
3. mieste: Roman Faltus
v kategórií jednotlivci – Najlepší/najaktívnejší športovec sa umiestnili na:
1. mieste: Ing. Daniel Birás
2. mieste: Ing. Daniel Prekop
3. mieste: Zdeňka Donková
Pri príležitosti MDD sme zorganizovali
pre detičky zamestnancov TVS deň plný
prekvapení na Trenčianskom hrade.
Detičky sme privítali milými darčekmi
a potom ich štýlovo oblečený sprievodca previedol trenčianskym hradom. Vyrozprával im pútavé legendy a zodpovedal množstvo zvedavých otázok.
Potom nasledovala ďalšia časť programu: streľba z luku, streľba z historickej
zbrane, razenie mincí a samozrejme
dravé vtáky, ktoré mohli deti aj pohladiť či podržať a odfotiť sa s nimi.
Počas celého podujatia sa detičky občerstvovali a veľmi sa tešili na záverečnú atrakciu - skákanie na nafukovacom
hrade, ktorá nám však kvôli nepriazni
počasia nakoniec nevyšla.
Akcia sa aj napriek daždivému počasiu
vydarila a deti sa veľmi dobre zabavili.
Už teraz sa tešíme na MDD v budúcom
roku, opäť plnom prekvapení a zvonivého detského smiechu.
Bea
Víťazi boli ocenení vecnými cenami
a diplomami.
Blahoželáme víťazom a tešíme sa účasti
všetkých kolegov „športovcov“.
Aj tento rok bolo vyhodnotené oddelenie s najlepšími športovými výsledkami
a „PUTOVNÝ POHÁR“ získal obchodnofinančný úsek.
Počas Stretnutia zamestnancov sa uskutočnil v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou Pro Benefit s.r.o. „Deň
zdravia“, kde si mohli naši zamestnanci
otestovať svoj aktuálny zdravotný stav.
Stretnutie sme zavŕšili občerstvením
a kto mal ešte chuť a troška energie, zahral si bowling, badminton, či squash.
Už teraz sa tešíme na budúci ročník plný
športu a zábavy.
Bea
13|
personálna rubrika I zo života TVS
Turistika
v Liptovskom Jáne,
Kráľova hoľa
Jubilanti
10 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko:
Kamenár Peter
Darnadi Ján
Pracovisko
prev. stred. vodovodov
prev. stred. K + ČOV
Pracovná pozícia
elektrikár prevádzky vodovodov
montér prevádzky kanalizácie
Dátum nástupu
02. 04. 2002
03. 06. 2002
Pracovná pozícia
montér prevádzky servisných
činností
Dátum nástupu
15 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko:
Ondrejíčka Róbert
Pracovisko
prev. stred. SČ
04. 04. 1997
20 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko:
Fabian Dušan
Provazník Roman
Stopka Jaroslav
Pracovisko
prev. stred. K + ČOV
oddelenie dopravy
odd. centrálneho
dispečingu
Pracovná pozícia
elektrikár prevádzky ČOV
operátor kamerového vozu
vyhľad. porúch a vytyčovač
inžinierskych sietí
Dátum nástupu
01. 04. 1992
01. 04. 1992
25. 05. 1992
Pracovná pozícia
vedúca účtarne
Dátum nástupu
23. 06. 1977
35 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko:
Mišovcová Zuzana
Pracovisko
OFÚ
Noví zamestnanci
Ing. Radomír
Kocinec
dátum nástupu:
20.04.2012
pracovná pozícia:
Vedúci odd. centrálneho dispečingu
Oddelenie centrálneho dispečingu
Marián Nosál
dátum nástupu:
01.06.2012
pracovná pozícia:
Elektrikár prevádzky
vodovodov
Prevádzkové stredisko vodovodov
Peter Mihálik
dátum nástupu:
02.05.2012
pracovná pozícia:
Montér prevádzky
vodovodov
Prevádzkové stredisko vodovodov
Milan Hlaváč
dátum nástupu:
19.06.2012
pracovná pozícia:
Strojník VH zariadení
Prevádzkové stredisko kanalizácie
+ČOV
Ján Fabo
dátum nástupu:
02.05.2012
pracovná pozícia:
Elektrikár prevádzky
ČOV
Prevádzkové stredisko kanalizácie
+ČOV
|14
Aj tohoto roku (12.5. – 19.5. 2012) sme sa
vydali na výlet na našu chatu, do Liptovského Jána.
V piatok večer sme si usporiadali uvítací
večierok.
V sobotu ráno sme odišli do Šumiaca,
kde nás čakali naši kamaráti z firmy RUDOS Ružomberok.
Každý účastník výstupu na Kráľovu hoľu
dostal tekuté privítanie a tričko ( aby sme
sa pri výstupe poznali a nepostrácali sa).
Počasie nám prialo, bolo pekne a teplo.
Pohľad z Kráľovej hole bol nádherný.
Po ukončení výletu sme sa všetci vrátili
do Liptovského Jána. Kolegovia z RUDOSu zabezpečili výborný guláš ( ešte som
ho dojedal v pondelok ).
Večer sme strávili v družnej zábave pri
opekaní klobások a slaninky.
Okrem týchto aktivít sme využili aj liečivé účinky minerálnej vody v „kadi“
a okrem aktívnej turistiky sme aj pasívne športovali – povzbudzovaním našich
hokejistov v zápasoch proti Kanade
a Česku.
V nedeľu sme sa s ťažkým srdcom lúčili
s krásnym Liptovom.
Na záver : za zorganizovanie výletu patrí
vďaka našim kamarátom Peťovi A. a Jožovi L.
jole & p. Ferko Smatana
Z činnosti odborov
• dňa 25. 4.2012 sa uskutočnili voľby do zá-
vodného výboru odborovej organizácie (ZV
OO) pri TVS, a.s. Trenčín. Predseda volebnej komisie p. Podmaka oznámil výsledky
volieb a do ZV OO boli zvolení nasledovní
kandidáti: Horváth Martin, Kučerková Jana
Bc., Michalovič Miloš, Nemcová Zuzana Bc.,
Rožník Radoslav, Stopková Eva, Zápotočná Lenka. Závodný výbor spomedzi svojich
členov na prvom zasadnutí zvolil predsedu:
p. Miloša Michaloviča.
Keďže pani Kučerková ukončila pracovný pomer, v závodnom výbore ju nahradil
p. Drgoň Ľuboš.
Keďže je čas dovoleniek, prajeme Vám užite si LETO v zdraví a pohode
E.S.
I zábava
RECEPT
Dunajské vlny s tvarohovou plnkou
Suroviny:
Plnka:
• 2 ks vajíčka celé
• Broskyňový kompót polky, višňový kompót
• 1 hrnček 2,5dcl cukor kryštál
• 1 ks zlatý klas
• 1/2 hrnček olej
• 150 g maslo
• 2 hrnček múka hladká
• 7 PL cukor práškový
• 1 ks vanilkový cukor
• 250 g tvaroh jemný
• 1 ks kypriaci prášok do pečiva
• 1 hrnček mlieko
• Kakao
Príprava:
Cesto: Celé vajcia vymiešame s cukrom, postupne primiešavame ostatné prísady okrem kakaa,
cesto rozdelíme na polovice, do jednej dáme 2 PL kakaa, na plech dáme bledé cesto, potom sa
snažíme na povrch rozotrieť kakaové cesto, poukladáme polky broskýň reznou stranou hore /višňe/,
dáme upiecť na 180 stupňov asi 20 minút.
Plnka: Šťavu z kompótu dolejeme do pol litra vodou, 4 dcl dáme variť, v ostatnom 1dcl rozmiešame
zlatý klas a vlejeme do vriacej šťavy, uvaríme, do horúceho vmiešame maslo, necháme vychladnúť za
občasného premiešania, potom primiešame tvaroh vymiešaný s práškovým cukrom.
Plnku natrieme na vychladnutý koláč, ozdobíme postrúhanou čokoládou, necháme stuhnúť v chladničke.
Iba ľudské chyby sú .....(tajnička)
Kvíz: téma
investičné oddelenie
Koľko pracovníkov má investičné
oddelenie?
a) 8
b) 4
c) 6
V ktorom roku začalo svoju činnosť
investičné oddelenie?
a) 2011
b) 2009
c) 2010
Aká je hlavná náplň investičného
oddelenia?
a) starostlivosť o vozový park
b) tvorba rozpočtov a spracovanie cenových ponúk
c) opravy porúch na vodovodnej
a kanalizačnej sieti
Kto je vedúcim investičného
oddelenia?
a) Ing. Martina Knappová
b) Ing. Matúš Bečár
c) Ing. Pavol Martiš
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č.1/2012:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bol malý „pretekár č. 4“ Martin
Štefánik. Výherkyňa Martinka Knappová
získava od redakcie časopisu vecný darček
– džbán na vodu.
E.S.
svan ina
(kód
jazyka)
rob jamu
skokom
(zried.)
povozník
apatick
lovek
Pomôcky:
citoslovce
ita, Aoto,
sy ania
Somr
pobádani
e koní
aby li
doprava
Ove a
vy nievajúce
konala,
sypaním
zuby
pracovala umiestni
cicavcov
ivotne
dôle itá
tekutina
obchod,
po anglicky
nezdrav
en. meno
(21.8.)
ch
Tajni ka
mesto
v Rusku
v st. Ríme
zástupca
konzula
sídlo
v Japonsku
internet
vnútri (lek.)
epoxidy
tát
v USA
bola
ni ená
oh om
orkán,
po
anglicky
r paním
odstráni
Odmenou za správnu odpoveď bude pekný darček.
E.S.
Hádaj,
kto som?
• • • • • Je veľmi milé a usmievavé žieňa
Pracovala ako dispečerka v Novom Meste
nad Váhom
Rada hrá badminton v spoločnosti priateľov
Uprednostňuje čaj pred kávou
Je plná energie a optimizmu
Kto je to?
Kvíz: zo správnych odpovedí sme vylosovali kolegu Stanislava Slušného, ktorý taktiež
získava vecný darček – príručnú tašku s logom TVS.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy chcete získať od redakcie pekný darček odpovedajte,
hádajte a píšte na [email protected] Tešíme sa na všetky Vaše e-maily.
rr
15|
|16
Maskoti kampane:
Kvapka a Kvapko
Koordinácia projektu:
[email protected]
032/ 3262 208, 0903 252 479
www.dajsivodu.sk
VODU z VODOVODU môžeš piť kdekoľvek,
kedykoľvek a stačí ti čistá dlaň
prináša nám osvieženie
je najlepší „hasič“ smädu
spĺňa prísne hygienické a zdravotné kritériá
je približne 300-krát lacnejšia, ako balená voda
z obchodu
obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok,
ktoré človek potrebuje
neobsahuje látky, ktoré dlhodobým konzumovaním
škodia organizmu
nespôsobuje obezitu
prospieva tvojmu zdraviu, na rozdiel od sladených
nápojov chráni a posilňuje zuby a kosti
je vhodná pre všetkých
VODA z VODOVODU...
VODNÉ DESATORO
Download

Voda a my - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as