Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
2012|03
Aktuálne |3 - 4
Opäť najlepší
na Slovensku
Z domácej kuchyne 8|9
Technické oddelenie
Oddelenie GIS
/geografický informačný
systém/
Zo života TVS 12|
III. cyklovýstup na Inovec
obsah I editioriál
Editioriál |2
Aktuálne
3|4|5
Milí kolegovia,
XXIX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012
Slávnostné otvorenie pitnej fontánky v MŠ |6
6|
Chocholná – Velčice /Rekord/
Slávnostné otvorenie pitnej fontánky v ZŠ s MŠ Svinná /Grant/
TVS na cestách
|7
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012
|7
Seminár Aerzen Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica
|7
Technická komisia SUEZ Environnement pre ČOV a kaly, Casablanca, Maroko
Z domácej kuchyne
8|
Technické oddelenie
|9
Oddelenie GIS
Obec z nášho regiónu 10|11
12 |
Zo života TVS
12 |13
Skalka nad Váhom
III. cyklovýstup na Inovec
Voda je zázračná vec - pokračovanie
Personálna rubrika
14|
Noví zamestnanci 14|
Jubileá
Zábava
14|
Kvíz: téma technické oddelenie + GIS
|15
Recept - vianočné koláčiky
|15
Hádaj kto som?
Milí kolegovia,
Ani sme sa nenazdali, a je tu čarokrásna, farebná jeseň s teplými lúčmi slniečka, ale studenými
večermi, kedy si môžeme nostalgicky zaspomínať na dovolenkové dni... Míľovými krokmi
sa blížia „dušičky“, čas svietiacich tekvičiek, a čochvíľa bude
za dverami Mikuláš a najkrajšie
sviatky roka, Vianoce. Veru, čas
plynie rýchlo, preto si vzájomne
zaželajme veľa energie do práce a veľa dobrej nálady do tých
pochmúrnejších dní.
S pozdravom vaša piárka
Pozývame vás
Halóóó, halóóó,
Do Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s.
aj tento rok zavíta Mikuláš s batohom plným prekvapení
pre detičky našich zamestnancov.
Tradične sa stretneme dňa 6. decembra 2012.
Čas a miesto včas oznámime.
Teší sa na Vás
Bea & Miky
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel. : 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - Bea, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievateľia: Evka Švecová, Ing. Eva Kadlečíková,
Ing. Ľubomíra Kamenárová, Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk.
|2
Bea
I aktuálne
XXIX. ročník celoslovenskej
súťaže zručnosti vodárenských
pracovníkov Bardejov 2012
V dňoch 5.-7. septembra 2012 sa konal XXIX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských
pracovníkov v Bardejove. Organizátor podujatia
– Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
privítala súťažiacich a hostí vo veľkom štýle na
Radničnom námestí. Pripravené boli aktivity pre
verejnosť, pre dospelých a samozrejme aj rôzne
atrakcie pre najmenších návštevníkov. Detské súťaže, anketa pre verejnosť s množstvom atraktívnych cien a štýlový Relax stan s vodným barom
a ponukou netypických nápojov ako napr. Kohútikový ošiaľ alebo Hydrantová balada, vytvorili
skvelú atmosféru pre súťažiacich aj návštevníkov
podujatia.
Súťaž slávnostne otvoril minister životného
prostredia Ing. Peter Žiga, ktorý ocenil dlhodobú
tradíciu tohto vodárenského sviatku.
3|
aktuálne I
Súťažilo sa tradične v týchto disciplínach:
Disciplína „A“ montáž v dovodného potrubia
klasickými technologickými po
stupmi
Disciplína „B“ montáž vodovodného potrubia
novými technologickými postup
mi, zváranie PE elektrotvarovka
mi, vrátane montáže prípojky
Disciplína „C“ vytyčovanie vodovodného potru
bia
Disciplína „D“ vyhľadávanie skrytých porúch na
vodovodnom potrubí
Disciplína BOZ Mimosúťažná disciplína – vyhod
notenie záznamu merania korelá
tora ENIGMA.
|4
I aktuálne
Náročný deň plný skvelých výkonov vodárenských
pracovníkov 6. septembra bol zavŕšený bohatým
večerným programom. Beáta Dubasová svojimi najväčšími hitmi prilákala na parket všetkých prítomných. Svoje umenie predviedol niekoľkonásobný
majster sveta vo FREESTYLE karate Roman Volák.
Hostí zaujala aj ohnivá barmanská show v podaní
Václava Abraháma – najlepšieho českého flairového barmana, ktorého skvelé koktaily mohli vodári
ochutnávať počas celého večera.
Vyhlásenie konečných výsledkov bolo najšťastnejším okamihom pre Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť, a.s., ktorá sa stala absolútnym
víťazom 29. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012.
Z druhého miesta sa tešil organizátor podujatia –
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
3. miesto patrí Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a.s..
Putovné „šupátko“ symbolicky prevzal z rúk generálneho riaditeľa VVS, a.s. Ing. Stanislava Hrehu
zástupca TVS, a.s. Ing. Róbert Rezníček.
Zloženie víťazného tímu TVS, a.s.:
Bc. Žucha Igor – vedúci družstva
Drgoň Ľuboš – technický rozhodca
Podmaka Vladimír – rozhodca BOZP
Ondrejička Róbert – súťažiaci disciplína „A, B“
Mozola Tomáš – súťažiaci disciplína „A, B“
Rožník Radoslav – súťažiacu dispciplína „C, D“
Hrušovský Dušan – súťažiaci disciplína „C, D“
Ondriška Juraj – náhradník disciplína „A, B“
Chlapcom jedno veľké ďakujeme
Bea
Organizátorom XXX., jubilejného ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov
bude naša spoločnosť.
zákaznícka linka:
0850 60 61 62
Služby chemického
laboratória pre
obyvateľstvo
komplexný laboratórny servis
kontrola pitných, odpadových
vôd a čistiarenských kalov
konzultačná a poradenská
podpora
Vodovodná
a kanalizačná prípojka
na kľúč
vyhotovenie projektovej
dokumentácie
vybavenie potrebných povolení
zabezpečenie materiálu
realizácia montážnych prác
Využite aj vy naše služby!
Služby špeciálnej
dopravy pre firmy
i obyvateľstvo
čerpanie a vývoz žúmp
čistenie kanalizačných portubí
monitoring kanalizcíí
zásobovanie pitnou vodou
zemné a výkopové práce
www.tvs.sk
5|
aktuálne I
OTVORENIE PITNEJ FONTÁNKY
MŠ Chocholná-Velčice
MŠ Svinná
V rámci 5. ročníka environmentálneho vzdelávacieho
projektu „Daj si vodu z vodovodu“ pre deti MŠ cenu od
Nadácie TVS fontánku na pitnú vodu získala MŠ Chocholná-Velčice v aktivite „Pokus o rekord“ v najväčšom
počte kvapiek na jednom mieste, v počte 209.
Ing. Róbert Rezníček, ako zástupca Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. 20. septembra 2012
slávnostne odovzdal uvedenú pitnú fontánku, ktorá je
umiestnená v areáli materskej škôlky a spolu s detičkami si ju „prevzala do užívania“ pani zástupkyňa riaditeľky
Bc. Lenka Berníková.
Fontánku spustili maskoti projektu „Kvapko a Kvapka“.
Detičky mali pripravený krátky program, kde nám zaspievali pesničky a zarecitovali básničky o vodičke. Na
túto malú slávnosť sa prišiel pozrieť aj pán starosta obce
Ing. Ľubomír Škriečka, zástupkyňa Trenčianskej nadácie
RNDr. Alena Karasová a Beáta Plíhalová, koordinátorka
projektu.
Teší nás, že nová pitná fontánka poslúži malým deťom
dodržiavať pitný režim, hlavne v teplých letných dňoch.
Dňa 1. októbra 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
pitnej fontánky v MŠ Svinná, ktorú MŠ získala v rámci
projektu „Daj si vodu z vodovodu“ v grantovom kole.
Detičky hosťom pripravili divadelné predstavenie, tanec a spev. Po milom programe nasledovalo slávnostné
otvorenie pitnej fontánky. „Kvapka“ slávnostne prestrihla mašľu a ochutnala prvé kvapôčky vodičky z novej fontánky.
Celou slávnosťou nás sprevádzali: PaedDr. Ingrid Ondrušková – riaditeľka, Bc. Daniela Hanzlíková – zástupkyňa pre MŠ a Eleonóra Kováčová – učiteľka.
Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie TVS, TVS,
a.s. a Trenčianskej nadácie.
|6
Bea
I TVS na cestách
Počas letných mesiacov boli pracovníci TVS, a.s. veľmi často na
cestách, ale väčšinou na tých dovolenkových. Oveľa menej trávili dni tohto vydareného leta na seminároch a konferenciách,
ale predsa:
12.-14. september 2012, konferencia Mikrobiológia vody
a životného prostredia 2012
V dňoch 12. -14. 9.2012 sa Ing. Eva Kadlečíková a Iveta Šatková zúčastnili konferencie Mikrobiológia vody a životného
prostredia 2012. Prednášky na konferencii boli veľmi zaujímavé. Zamerané boli najmä na hľadanie nových metód stanovenia mikroorganizmov v pitných a odpadových vodách, hľadanie rôznych typov dezinfekcie vody a určenie jej účinnosti.
13.-14.september 2012, seminár Aerzen Slovakia, s.r.o.,
Banská Bystrica
Kolegovia z PS Kanalizácie a ČOV prijali pozvanie a zúčastnili sa na seminári spoločnosti Aerzen Slovakia, s.r.o. v Banskej
Bystrici. Zástupcovia spoločnosti nám predstavili novú, už 5.
generáciu turbodúchadiel a skrutkových dúchadiel. Oboznámili nás s inovatívnymi doskovými difúzormi Aerostrip, využívaných v jemnobublinových aeračných systémoch. Pôvodné
silikónové membrány už dnes úspešne nahrádzajú polyuretánové a antikorovú oceľ používanú na výrobu telesa platní čím
ďalej, tým viac striedajú húževnaté plasty. Difúzory Aerostrip
budú napr. použité aj v aktivačných nádržiach rekonštruovaných ČOV.
19.-22. september 2012, Technická komisia SUEZ Environnement pre ČOV a kaly, Casablanca, Maroko
Uskutočnilo sa pravidelné, už 19. jesenné stretnutie TC SE for
WWTP&S (Technická komisia SUEZ Environnement pre ČOV
a kaly). Míting TC sa vrátil po 2 rokoch opäť do severnej Afriky,
presnejšie do Casablancy. Stretli sme sa v hojnom počte, čo
potvrdzuje aj foto. LYDEC, marocká vetva SE tu má už desaťročia veľmi silné postavenie v oblasti energetiky, vodohospodárstva a životného prostredia. Rokovanie TC začalo výmenou
informácií o novinkách technických, technologických, ale aj
obchodných /nové kontrakty/ v jednotlivých spoločnostiach
patriacich do skupiny SUEZ Environnement. Po nich nasledovali prezentácie o aeračných systémoch, účinnom spôsobe
odstraňovania fosforu, ale aj počítačovej kontrole a regulácii
čistiaceho procesu. Pokračujeme aj v nastúpenom trende riešenia kofermentácie = pridávanie substrátov bohatých na organický uhlík ku kalu, dávkovanému do vyhnívacích veží. Zvýšená produkcia bioplynu je využívaná na výrobu el. energie,
alebo ako v našom prípade aspoň na ohrev kalu a vykurovanie
objektov ČOV, čím sa šetria zdroje energií. Casablanca nemá
centrálnu ČOV, čo pri počte obyvateľov, ktorých tu oficiálne
žije 4,1 miliónov, ale reálne viac ako 5 mil. /teda celá SR/, to ani
nie je možné. Dnes tečú skoro všetky OV do Atlantiku, na brehu
ktorého toto mesto leží. V ČS El Hank and Zerktouni ich najskôr
mechanicky predčistia a potom potrubím dlhým 3 km čerpajú
do oceánu. Nie najvhodnejší spôsob, ak zoberieme do úvahy,
že kúsok odtiaľ stojí atrakcia mesta, La Grand Mosquée /veľká
mešita/. Aby takýchto výustných objektov bolo čo najmenej,
španielske a belgické spoločnosti budujú súčasne z dvoch
strán v hĺbke 40 m kolektor dlhý 17 km s priemerom 2,5 m, do
ktorého sa pripoja viaceré už existujúce kanalizačné siete. Vo
viacerých štvrtiach mesta, akými sú Mediouna, Mansouria, či
Mohammedia sa rozbehla výstavba ČOV. Jednu z nich, v časti Mediouna, ktorá bude vybavená kvalitnou technológiou
– MBR reaktorom a je
tesne pred dokončením,
sme navštívili. Po príprave plánov a rozdelení
úloh pre jubilejnú 20.
TC a spoločnej fotografii sme sa už rozleteli do
svojich domovov.
jole
7|
z domácej kuchyne I
Technické oddelenie
Vážení kolegovia, ale aj náhodní čitatelia časopisu dovoľte, aby sme Vám v krátkosti priblížili, čím sa pracovníci technického oddelenia
zaoberajú a akým spôsobom sú pre spoločnosť
užitoční. Napriek tomu, že aj my považujeme za
najdôležitejšie činnosti našej spoločnosti údržbu a opravy vodovodnej a kanalizačnej siete,
ako aj všetkých objektov, ktoré s nimi súvisia,
pripájanie nových zákazníkov, vymáhanie pohľadávok atď. Rovnako dôležité je aj plnenie legislatívnych povinností prevádzkovateľa.
Pracovníci technického oddelenia sú v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti začlenení do
výrobno-technického úseku. Primárnou úlohou
oddelenia je zabezpečiť povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z.z. Zákon stanovuje
technické podmienky k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej
investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese
fyzických alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na
zásobovanie pitnou vodou, ako i z hľadiska požiadaviek na
odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
V rámci vodohospodárskeho rozvoja posudzujeme rozvoj
infraštruktúrneho majetku vodovodnej a kanalizačnej siete
v súlade so zámermi jednotlivých miest a obcí :
● posudzujeme územné plány pre mestá a obce vo väzbe na
zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
● presadzujeme technickú úroveň a vhodnosť navrhova ných technických riešení
● zabezpečujeme odborné posúdenia projektových doku mentácií s určením požiadaviek a podmienok výstavby
týkajúce sa vodohospodárskych zariadení, s cieľom zjed notiť zámery investorov so zámermi prevádzkovateľa vo dohospodárskej infraštruktúry
● posudzujeme smerné územné plány jednotlivých miest
a obcí
● posudzujeme zadania stavieb pre územné rozhodnutia
● posudzujeme projekty stavieb pre stavebné povolenia
● posudzujeme zmeny vo výrobných procesoch alebo zme ny užívania stavieb
● posudzujeme havarijné plány areálov spoločnosti
● určujeme podmienky k plánovaným činnostiam v pásmach
hygienickom ochrany využívaných vodných zdrojov
● vyjadrujeme sa ku kolaudáciám stavieb jednotlivých in vestorov
● umožňujeme prístup k informáciám z dokumentácii vodo hospodárskych zariadení a poskytujeme informácie
o jestvujúcich vodohospodárskych zariadeniach, ktoré
spoločnosť prevádzkuje
● poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti
zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia od padových vôd
● poskytujeme konzultácie a účasť na výrobných výboroch
v rámci spracovania technických riešení vodohospodár skych zariadení
Technické oddelenie v rámci TVS, a.s. ďalej zabezpečuje :
plnenie legislatívy TVS, a.s. na úseku vodovodov a kanalizácii nahlasovacie povinnosti
● posudzovanie vodohospodárskeho majetku na prevádz kovanie resp. majetku, ktorý je predmetom vkladu do
TVK, a.s., alebo predmetom vkladu pre jednotlivé mestá a
obce z pohľadu legislatívy
● plnenie účelovej informačnej sústavy vodárenských spo ločností pre VÚVH - Zverbak (LABOD, ODBERY, MPVO)
● spracovanie údajov o produkcii a nakladaní s čistiaren ským kalom – databáza KALKO
● vypracovanie správy za environmentálny manažment spo ločnosti pre životné prostredie
● doplňovanie zoznamu právnych predpisov so zameraním
na ŽP
● spracovanie výrobno-technického reportingu
● dopĺňanie registrov vodoprávnych, kolaudačných povole ní ....
Spoločnosť je producentom odpadov, ktorý likviduje v zmysle
platnej legislatívy SR, oprávnenými spoločnosťami. Technické oddelenie v rámci spoločnosti sleduje produkciu všetkých
druhov odpadov z hľadiska ich vzniku a likvidácie, s cieľom
zabezpečiť plnenie stanovených cieľov v oblasti environmentálneho správania spoločnosti.
Ing. Ľubomíra Kamenárová
Ing. Kamenárová Ľubomíra
– vedúca oddelenia
Ing. Balek Ľubomír
– technický pracovník VH rozvoja
Ing. Bročková Gabriela
– technický pracovník VH rozvoja
Ing. Dohňanská Ivana
– technický pracovník
Ing. Hríbiková Renáta
– technický pracovník VH rozvoja
Ing. Rozborová Alena
– technický pracovník VH rozvoja
|8
I z domácej kuchyne
Oddelenie GIS
/geografický
informačný
systém/
Hlavnou náplňou oddelenia GIS je tvorba a údržba geografického informačného systému, tvorba a aktualizácia
prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií, a tvorba projektovej dokumentácie drobných stavieb - vodovodných a kanalizačných prípojok. Zabezpečujeme riadny chod geografického informačného systému, jeho tvorbu,
napĺňanie databázy a neustálu aktualizáciu. Mapujeme trasy inžinierskych sietí v teréne, polohu objektov, prípojok,
odberných miest a následne všetky zistené skutočnosti zapracovávame do systému. Pripravujeme výkresy, mapové
a technické podklady pre všetky prevádzkové strediská a technický úsek. Zabezpečujeme tvorbu a aktualizáciu prevádzkových poriadkov pre vodovody a kanalizácie podľa platnej legislatívy. Pre našich zákazníkov vypracovávame
projektovú dokumentáciu drobných stavieb – vodovodných a kanalizačných prípojok. V spolupráci s investičným
oddelením sa podieľame na službe pre zákazníkov „Vodovodná a kanalizačná prípojka na kľúč“.
Ing. Daniel Birás – vedúci oddelenia
●
●
●
●
●
Zabezpečuje riadny chod GIS a činnosť oddelenia GIS
Vykonáva práce súvisiace s tvorbou a správou grafických a popisných údajov systému GIS, s evidenciou
porúch, práce na aktualizácii mapových podkladov, domeraní polohopisov, zapracovaní údajov z terénu, vytváraní digitálnych máp
Integruje údaje do GIS z iných zdrojov, komunikuje
a spolupracuje s ostatnými závodmi, výskumno-vývojovými odbornými pracoviskami, dodávateľskými organizáciami
Identifikuje a mapuje siete v teréne, zúčastňuje sa meracích prác
Vykonáva archiváciu digitálnych mapových podkladov,
projektov skutočného vyhotovenia stavieb a porealizačných geodetických zameraní
Ing. Hana Csillagiová a Mariana Hladká
– pracovníčky GIS
●
●
●
●
●
●
Vykonávajú práce súvisiace s tvorbou a správou popisných údajov systému GIS, práce na aktualizácii mapových podkladov, domeraní polohopisov, zapracovaní údajov z terénu, vytváraní digitálnych máp
Identifikujú a mapujú siete v teréne, zúčastňujú sa meracích prác
Pripravujú mapové podklady potrebné na bežnú prácu
pre prevádzkových pracovníkov a technický úsek
Spracovávajú podklady pre riešenie úloh projektu GIS
v rámci úloh závodu
Spolupracujú s pracoviskami prevádzky vodovodov
a kanalizácií, preberajú a evidujú nové prípojky
Vykonávajú kresličské a konštruktérske práce a zabezpečujú jednoduché výpočty pri tvorbe prevádzkových
poriadkov vodovodov a kanalizácií a pri tvorbe jednoduchých projektových dokumentácií
Ing. Daniel Birás
9|
obec z nášho regiónu I
Skalka nad Váhom
Faktografické údaje
Počet obyvateľov: 1 130 (k 31.12.2010)
Rozloha: 867 ha
Starosta: Anton Horečný
Región: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Web: www.skalkanadvahom.sk
Zdroj: wikipedia
Obec Skalka nad Váhom sa nachádza na západnom Slovensku
v juhozápadnej časti Ilavskej kotliny, severovýchodne, 5 km od
krajského mesta Trenčín. Z administratívneho hľadiska je obec
začlenená do okresu Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Stred obce leží v nadmorskej výške 233 m. Tri katastrálne
územia (Skala, Skalská Nová Ves a Újazd) majú celkovú rozlohu 867 ha. Územím obce preteká rieka Váh a potok Súčanka.
Z juhovýchodnej strany obec ohraničuje horský masív Skalky,
ktorý je súčasťou bradlového pásma Bielych Karpát.
Anton Horečný, starosta obce
Obyvateľstvo
Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Skalka nad Váhom do
skupiny stredne veľkých obcí. Jej ekonomický a sociálny rozvoj však láka nových obyvateľov k prisťahovaniu a demografická krivka rastie. Kým pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2001
mala obec 996 obyvateľov, v súčasnosti vykazuje už 1130 trvale bývajúcich obyvateľov.
História
Obec Skalka nad Váhom vznikla v r. 1974 zlúčením pôvodných
obcí Skala, Skalská Nová Ves a Újazd. Z archeologických nálezov je však zrejmé, že územie obce bolo osídlené od neskorej
doby kamennej (okolo roka 2800 pred Kr.), v staršej a mladšej
dobe bronzovej, v staršej a neskoršej dobe železnej až do staršej doby rímskej. V katastri obce sa našlo žiarové pohrebisko
lužickej kultúry. Ťažisko osídlenia bolo práve v posledných obdobiach, kedy tu sídlil ľud púchovskej kultúry – domáci substrát ovplyvnený keltskou a dáckou expanziou, v dobe rímskej
germánskymi prisťahovalcami, konkrétne kmeňom Kvádov
(medzi rokmi 100 pred Kr. až po 200 po Kr.).
Starí Slovania zanechali nezmazateľné stopy na Skalke a v blízkom okolí v podobe hradiska a pohrebiska z 9. storočia. Svoj
význam Skalka nestratila ani v stredoveku, ba naopak, v rámci
budovania jednotnej cirkevnej organizácie z celouhorského
hľadiska staré slovanské centrá boli často využité pri transformovaní novej štruktúry cirkvi. Najnovší archeologický nález
kostolíka objavený pri výstavbe diaľnice v roku 1995 je ďalším
z dokladov prežívania veľkomoravskej tradície v období počiatkov uhorského štátu. Rozsiahly cintorín na náhornej plošine sa stal miestom posledného odpočinku zomrelých v 11.
až 13. storočí.
Kostol a kláštor opátstva na Veľkej Skalke založil nitriansky biskup Jakub v roku 1224, odvolávajúci sa v zakladacej listine na
zjavné stopy mučeníctva Benedikta na tomto mieste. Zakladacia listina opátstva na Skalke z roku 1220 je falzum, ktorého vznik sa pripisuje opátovi Skalky Štefanovi Redetiusovi asi
v roku 1563.
|10
Skalka, pútnické miesto
Postavy svätcov Svorada a Benedikta sú nerozlučne späté
s históriou Skalky. Obaja patrili k benediktínom, najstaršej kresťanskej reholi v strednej Európe, ktorá mala prioritu
v misijnom pôsobení aj na Slovensku. Počas stáročí kláštor na
Skalke prešiel mnohými zmenami, odolával častým vojnovým
nepokojom a sporom o majetok. V roku 1644 získali kláštor jezuiti, ktorí Skalku vlastnili až do roku 1773, kedy bola rehoľa
zrušená.
Po stavebno – historickej stránke je kláštor jedinečnou pamiatkou napriek prestavbám a úpravám najmä v období baroka. Zachoval si však svoju dispozíciu a nezvyčajnosť spojenia
architektúry a prírodných jaskynných útvarov.
Kostol
I obec z nášho regiónu
Skalka Obecný úrad
Skalka je symbolom náboženského života našich predkov, národného povedomia Slovákov. Súčasne významnou kultúrno
- historickou pamiatkou, ktorá bola, aj je vďačným námetom
výtvarníkov a literátov. Dnes sa stále naliehavejšie hlási potreba zachovania tohto dedičstva pre budúce generácie.
O Trenčianskej Skalke môžeme hovoriť ako o posvätnom mieste našich predkov. Dnes však už len rumy a zboreniská týčia sa
z hustého porastu, dokazujú, že tu od úsvitu našich národných
dejín pulzoval duchovný život v odkaze bizanckej misie. Podľa
archívnych dokumentov kláštor založil v roku 1222 nitriansky
biskup Jakub pre rád Benediktínov. Hoci „pán Váhu a Tatier“
Matúš Čák Trenčiansky ako prívrženec Václava v bojoch proti
Bytový dom Skalka
Technické informácie:
Od 05.07.1993 prevádzkuje naša spoločnosť obec Skalka nad Váhom.
V obci je 129 odberných miest, z ktorých je 122 domácností a 7 v kategórii veľkoodber.
V obci je 6706,15 m vodovodnej siete.
Obec ja zásobovaná vodou z vodného zdroja Nemšová, na akumuláciu vody slúži vodojem
Nemšová.
V obci nie je kanalizačná sieť.
Karolovi Róbertovi zničil veľa kláštorov, benediktínsku Skalku
nezničil. Ba naopak, skalskému opátovi Štefanovi bol naklonený. Matúš Čák nesiahol ani na raby oboch svätcov. Ale veľkú
nehanebnosť urobila cisárska komora vo Viedni, ktorá z nich
dala raziť peniaze (raby boli strieborné) v roku 1529 – 1534.
Patronátne právo na opátsky kostol a na kláštor na Skalke dal
Štefanovi Podmanickému nitrianskemu biskupovi kráľ Ferdinand I. v roku 1528. Od roku 1644 patrila Skalka jezuitom. Skalskí opáti udeľovali richtárom Opatovej, Zliechova a Hrabovky
rozličné výsady, avšak povinnosti oddaných osád museli kláštoru plniť. Tak tieto osady dodávali kláštoru 20 okovov vína,
vykŕmené ošípané a hotovosť v peniazoch.
DanielB
Opýtali sme sa pána starostu:
Ako ste spokojný so službami našej spoločnosti?
Som vcelku spokojný. Ste spokojný so spoluprácou s našou spoločnosťou?
Áno, možno by to chcelo trocha vylepšiť spoluprácu pri investičnej výstavbe.
Ako vnímate projekt Nadácie TVS „Daj si vodu z vodovodu?
Veľmi dobre. Myslím, že Slovensko má kvalitnú vodu a netreba ju
distribuovať nákladným spôsobom, ako je balenie a rozvoz fliaš.
Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi a prajem mu málo starostí a veľa spokojných občanov v obci Skalka nad Váhom.
Bea
11|
zo života TVS I
II. Cyklovýstup
na Inovec
krát
í
t
e
r
t
c!
o
Hurá p korili Ino ve
sme po
S týmto nápadom prišiel opäť Peťo Ambros, ktorý
sformoval družstvo nadšencov cyklistiky odhodlaných
dňa 16.8.2012 vybičovať svoje telá k podaniu heroického výkonu a pokoriť najvyšší vrch Považský Inovec v
n.v.1042 m.
Od budovy TVS, a.s. sme štartovali po 13 hodine štyria
a postupne sa pripájali ďalší. Celkovo nás bolo jedenásť .
Trasa viedla cez Tr. Biskupice, Tr. Turnú, Tr. Stankovce pred
Selcom sme odbočili doľava smer Betlehem po zvážnici
hore a hore a stále do kopca až celkom hore v sklone aj
17% k najvyššiemu bodu na kótu Inovca !!!!
No bola to fakt drina, ale nikto z nás to nevzdal a vyšli sme
všetci. Potom sme sa už tešili na 3 km zjazd k Inoveckej
chate, kde sme doplnili tekutiny, chvíľku oddychovali na
slnečnej terase, vysušili spotené tričká, navzájom si zagratulovali a podelili sa o zážitky. Späť sme sa vrátili cez
Trenčianske Jastrabie, Mníchovu Lehotu ponad Soblahov a Kubricu do Trenčína.
Myslím, že môžem za všetkých potvrdiť len jedno, mali
sme sa perfektne, vrátili sme sa všetci zdraví a šťastní
v nádeji , že o rok sa stretneme opäť a bude nás viac...
Účastníci: Róbert Rezníček + syn Róbert, Eva
Švecová, Matúš Bečár,
Eva Bielená, Richard
Hartmann, Juraj Moravčík + syn Šimon, Peter
Ambros, Stanislav Slušný
a Dalibor Mičian.
Eva Š.
|12
V O D A
Voda
Ak sa chceme dozvedieť viac o živote, musíme sa najskôr
dozvedieť viac o vode.
Voda slúži životu. Ak sa chceme dozvedieť viac o živote, musíme sa najskôr dozvedieť viac o vode. Pôsobí na zdravie, duševný stav človeka, krajinu a všetok život omnoho viac, než si väčšinou myslíme.
Na vlastnosti vody nemá vplyv len znečistenie, ale
aj jej pôvod, ľudské emócie a myšlienky. Čo od nás
voda požaduje? Na začiatok pochopenie a zmenu
v myslení…
Na zemi je jediná látka, ktorá stojí bezvýhradne v službách života: voda. Jej služba je skromná a nenápadná.
Preto jej vo svojom živote, v protiklade k jej nesmiernemu významu, nevenujeme prakticky žiadnu pozornosť.
Stala sa pre nás všednou tekutinou, ktorá komfortne vyteká z vodovodného kohútika. Môžeme ju piť a používať
na odplavenie nečistôt. Pijeme ju, pretože veríme, že je
pitná. Veríme, že existujú ľudia, ktorí to zariadia. Aj keď
vieme, že získanie takej vody nie je dnes vôbec ľahké,
nepovažujeme to za našu starosť. Voda do nášho života
jednoducho priteká a zase odteká. Podobne si nerobíme starosti ani s odpadmi. Dôležité je pre nás iba to, aby
nám zmizli z očí. My však sme nielen konzumentmi vody,
ale aj jej spolutvorcami. Skutočnosť, že voda aj so špinou
odtečie skôr, než si stačíme čokoľvek uvedomiť, spôsobuje, že sa ani nesnažíme niečo si uvedomiť.
Voda je zvláštna. Je to nesporne najzáhadnejšia a najrozpornejšia substancia našej planéty. Je všadeprítomná,
zdanlivo nevyspytateľná, a pritom pre život nevyhnutná.
Voda slúži životu na Zemi.
Keď sa chceme dozvedieť viac o živote, musíme sa najskôr dozvedieť viac o vode. Ak chceme zachovať život,
musíme zachovať vodu, pretože bez vody by na Zemi
nebol život. Keď chceme žiť s vodou v mieri a harmónii,
I zo života TVS
JE
ZÁZRAČNÁ
VEC
2
pokračovanie
musíme sa naučiť vážiť si ju a chrániť.
Nesmierny význam vody možno vytušiť z nasledujúcich
faktov:
● Plodová voda obklopuje rastúce telo v prvých fázach
jeho vývoja. Telo novorodeného dieťaťa sa skladá
približne z 90% vody, telo dospélho človeka zo 70%
a telo umierajúceho z 50% vody. Obsah vody v ľud skom tele s vekom klesá. V tele zdravého človeka jed noznačne súvisí so schopnosťou regenerácie, ktorá
sa s pribúdajúcimi rokmi znižuje.
● Zaujímavé je aj rozloženie vody v ľudskom tele. Pri bližne 2/3 telesnej vody sa nachádza priamo v bun kách, 1/3 mimo nich. Z toho pripadá asi 20% na
spojivové tkanivá a 8% na tekutiny v cievach
(krv v krvnom obehu a lymfa v lymfatickom obehu).
Okrem toho sa voda nachádza aj v medzibunkových
priestroch, predovšetkým v tukovom tkanive. Vý znamnou mierou sa podieľa aj na zložení mozgu –
náš mozog obsahuje asi 85% vody. Pitím kvalitnej
vody možno účinne podporovať liečbu porúch pa mäti, koncentrácie a ďalších prejavov nedostatočnej
funkcie mozgu.
Očista tela a Voda
Dostatok vody na pitie v bežnom dennom zhone sa asi každému z nás dosť ťažko dodržiava. Treba si však uvedomiť, že bez dostatku vody sa odpadové látky dostávajú z tela von veľmi ťažko. Je to
jeden z hlavných dôvodov prečo sa potom usadzujú
v rôznych orgánoch nášho tela.
Mladý a zdravý človek má dostatok energie a ochranných látok, aby sa sám bez zvláštnej pomoci očistil od
všetkých odpadov a škodlivín v tele. S pribúdajúcimi
rokmi začína viaznuť doteraz harmonická súhra našich
žliaz a orgánov. Tieto sa vďaka zlému zloženiu potravín a
prejedaniu stále viac rozlaďujú a zhoršuje sa činnosť celého tráviaceho traktu, ktorý sa skladá z 21 orgánov. Zo
zlej činnosti žalúdka a čriev sa znečisťuje krv. V cievach
sa ukladajú odpadové látky, hlavne cholesterol a anorganický vápnik pričom sa cievy stávajú nepriechodné.
V kĺboch sa usadzujú vápenaté soli, ktoré sa zúčastňujú
na vzniku arteriosklerózy, artrózy, infarktu, mozgových
príhodách, reumy, chorobách prostaty a rakoviny. Všetko toto je príčinou až 90% všetkých chorôb. Je preto potrebné sa o svoje telo starať a udržiavať ho v čistote a
zdraví.
Očista tela
Je veľmi pozoruhodné, že skoro všetci vieme, ako má
telo vyzerať čisté zvonku a čo všetko k tomu denne
musíme vykonávať. K očiste tela zvonku potrebujeme
v prevažnej miere vodu. No na vnútornú detoxikáciu
organizmu akoby sme zabúdali. Asi to bude tým, že si
dovnútra tela bežne nevidíme. Až bolesti rôznych častí
tela nás začínajú upozorňovať na zanedbanú detoxikáciu organizmu.
Existuje množstvo spôsobov a receptov na vyčistenie vnútorných orgánov
a takmer pri všetkých hrá
významnú úlohu práve
voda. Voda je médium,
ktoré pomáha odpadové látky dostať von s tela.
A preto jej kvalita, čistota a množstvo vody je
dôležitý faktor ovplyvňujúci úspešnosť očisty
tela. Potom záleží už len
na nás, ktorý spôsob si vyberieme ako najvhodnejší,
najjednoduchší a najúčinnejší.
Bea
13|
personálna rubrika I zábava
Jubilanti
Kvíz: téma
20 rokov odpracovaných v TVS:
Koľko pracovníkov má spolu technické
oddelenie a oddelenie GIS?
a) 6
b) 9
c) 8
Meno a priezvisko:
Bolfa Milan
Nešták Jaroslav
Uhlík Viliam
Ondrejková Ľubica
Pracovisko
prev. stred. SČ
prev. stred. K + ČOV
prev. stred. vodovodov
zákaznícke oddelenie
technické oddelenie
+ oddelenie GIS
Pracovná pozícia
montér prevádzky servisných činností
zámočník prevádzky ČOV
montér prevádzky vodovodov
vodohospodársky pracovník /odčítač/
Dátum nástupu
01. 07. 1992
04. 08. 1992
01. 09. 1992
29. 09. 1992
25 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko: Pracovisko
Švec Jozef
prev. stred. SČ
Pracovná pozícia
Dátum nástupu
montér prevádzky servisných činností 01. 07. 1987
30 rokov odpracovaných v TVS:
Meno a priezvisko: Pracovisko
Pracovná pozícia
Ilavská Helena
chemické laboratórium laborant
Dátum nástupu
01. 07. 1982
Noví zamestnanci
Ľuboš Král
dátum nástupu:
01.08.2012
pracovná pozícia:
Vodič špeciálneho
vozidla
Oddelenie dopravy
Martin Slezáček
dátum nástupu:
01.08.2012
pracovná pozícia:
Vodič špeciálneho
vozidla
Oddelenie dopravy
Jozef Rapan
dátum nástupu:
01.09.2012
pracovná pozícia:
Strojník VH zariadení
Prevádzkové stredisko kanalizácie
+ ČOV
Tomáš Červeňan
dátum nástupu:
11.09.2012
pracovná pozícia:
Referent dopravy
Oddelenie dopravy
Ktoré oddelenie zabezpečuje tvorbu
a aktualizáciu prevádzkových poriadkov pre vodovody a kanalizácie podľa
platnej legislatívy?
a) GIS
b) Technické oddelenie
c) Investičné oddelenie
Ktorá z činností nepatrí do náplne technického oddelenia?
a) posudzovanie územných plánov pre mestá a obce
b) plnenie legislatívnych povinností prevádzkovateľa
c) opravy porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Koľko žien pracuje spolu na
technickom oddelení a GIS?
a) 5
b) 6
c) 7
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č.2/2012:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne, na
fotke bola malá „copatá okaňa“ Evička
Švecová.
Výherkyňa p. Miroslava Bohušová získava
od redakcie časopisu vecný darček – sadu
na krájanie syrov s logom TVS.
Kvíz: zo správnych odpovedí sme vylosovali kolegyňu Ivetku Arpášovú, ktorá
taktiež získava vecný darček – sadu na
krájanie syrov s logom TVS.
Tajnička: správna odpoveď z tajničky:
„Iba ľudské chyby sú ozajstné chyby“ –
výherkyňou sa stáva p. Zuzana Mišovcová
a získava vecný darček – sadu na krájanie
syrov s logom TVS.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy chcete získať od redakcie pekný darček odpovedajte,
hádajte a píšte na [email protected]
Tešíme sa na všetky Vaše e-maily.
rr
|14
I zábava
RECEPTY
Linecké pečivo
Suroviny:
• 200 g masla
• 100 g práškového cukru
• 3 žĺtky
• postrúhaná citrónová kôra
• 400 g múky
• trocha mlieka, štipka soli
Príprava:
Zamiešať cesto, na doske vykrajovať. Piecť na suchom plechu.
Krokantové pusinky
Suroviny:
• 20 g masla
• 60 g cukru
• 125 g olúpaných a nesekaných mandlí
• 100 g jemnej horkej čokolády
• 5 lyžíc šľahačky
Príprava:
Maslo a cukor zahrievame až do hnedého zafarbenia
a rozpustenia cukru. Pridáme mandle a za stáleho
miešania zahrievame až je krokant dostatočne hnedý,
dáme ho na naolejovaný plech a vychladnutý rozdrvíme
na malé kusy.
Čokoládu nalámeme na malé kusy a spolu so šľahačkou
rozotrieme do hladka nad vodným kúpeľom, trochu
ochladíme a vmiešame krokant, lyžičkou kladieme na
alobal kôpky hmoty. V chladničke necháme stuhnúť,
balíme ich do košíčkov a uchovávame v chlade.
Višňové guľky
Suroviny:
Príprava:
• 1 smetol
Spolu uvariť z teplej zmesi urobiť guľky
• 2 dkg mleté orechy
plnené višňou obaliť v kokosovej múčke.
• 2 lyžice práškový cukor
• 2 BB puding
• 2 dcl mlieko
• 1 rumová, alebo punčová esencia
• višne
• kokosová múčka
Hádaj,
kto som?
• • • • Je veľmi milá
Po štúdiu na strednej škole nastúpila do TVS, a.s.
Má rada zvieratá a prírodu
Pôsobí vždy optimisticky
Kto je to?
15|
|16
3
Využite aj vy naše služby!
Akciová cena s DPH:
pre domácnosti 30 €/vývoz*
pre firmy 2975 €/vývoz + 199 €/km
*max 9m
Vývoz odpadových žumpových vôd
www.tvs.sk
www.tvs.sk
0850 60 61 62
zákaznícka linka:
Download

Voda a my