2013|03
z domácej kuchyne | 8
Oddelenie centrálneho
dispečingu
zo života TVS | 10
Stretnutie zamestnancov TVS
a športové popoludnie
MDD
obsah
Pozvánky:
editoriál
Dovolenka v rekreačnom stredisku v Lipt. Jáne
2
30. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti
vodárenských pracovníkov, Trenčianske Teplice
Výročná správa TVS, a.s. 2012
Kolektívna zmluva
2
Valné zhromaždenie TVS, a.s. na svojom zasadnutí dňa
5. júna 2013 schválilo výročnú správu spoločnosti za rok
2012. Prostredníctvom výročnej správy informujeme našich partnerov o dosiahnutých výsledkoch a hospodárení
v uplynulom roku. S jej obsahom sa môžete zoznámiť aj na
našej internetovej stránke www.tvs.sk .
Dňa 2. mája 2013 bola podpísaná Kolektívna zmluva generálnou riaditeľkou Ing. Denisou Beníčkovou a predsedom
odborov p. Milošom Michalovičom. Nová Kolektívna zmluva
je uzatvorená do 31.12.2013. Najpodstatnejšie zmeny sa týkajú systému vyplácania odchodného a odstupného a zmeny príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu. Jeho výška
bola znížená o 0,05 €, nakoľko v minulosti bol tento príspevok
jednorázovo zvýšený z dôvodu vyššieho zostatku v sociálnom
fonde. Vzhľadom na tvorbu a použitie sociálneho fondu je
treba zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov
sociálneho fondu na všetky záväzky vyplývajúce z Kolektívnej
zmluvy, čo by bolo obtiažne naplniť pri zachovaní pôvodnej
výšky stravného. Mzdový vývoj pre rok 2013 je dohodnutý vo
výške 3% v porovnaní s rokom 2012.
Editoriál:
Aktuálne:
Novinky:
2
Výročná správa TVS, a.s. 2012
3
Kolektívna zmluva, máj 2013
3
Nadácia TVS a príprava 6. ročníka projektu
„Daj si vodu z vodovodu“
3
Akčný plán vody nefakturovanej na rok 2013
4
Ostrý prepoj Opatová d 600
5
Ostrý prepoj ul. Pred poľom d 400/250
5
STM Ortodoncia LM: vodovodná a kanalizačná prípojka 6
TVS na cestách:
aktuálne
Systém manažérstva inf. bezpečnosti ISO 27001 (ISMS)
6
7. Technický svetový kongres
/TWC/ SUEZ Environnement, Paríž
Medzinárodný kongres pre ochranu zdravia
a bezpečnosť pri práci BOZP SAPROW
7
18. Medzinárodná vodohospodárska výstava
VODOVODY - KANALIZÁCIE (VOD-KA)
7
13. ročník konferencie CORAgeo
7
Porada ekonómov, Mariánske Lázně
7
Porada technických riaditeľov skupiny SUEZ / ONDEO
7
7
Z domácej kuchyne: Oddelenie centrálneho dispečingu
8
Obec z regiónu:
Trenčianske Mitice
9
Zo života TVS:
MDD
10
Stretnutie zamestnancov a športové popoludnie
10
Výlet do Liptovského sv. Jána
11
Personálna rubrika: Noví zamestnanci
11
Zábava:
Hádaj kto som?
11
Kvíz: téma oddelenie centrálneho dispečingu
11
Milí kolegovia,
Máte tiež ten pocit, že to v našej firme hučí ako v úli?
Je to tak, príprava usporiadania jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov
je v plnom prúde. Všetci sa snažíme,
aby sa TVS-ka ukázala ako zodpovedný
a kreatívny organizátor.
Dúfam, že kolegovia tajne trénujú,
aby sme obhájili prvenstvo z minulého
roka. Samozrejme, touto mimoriadnou
činnosťou nesmie trpieť bežná činnosť
spoločnosti... a tak je to teraz náročnejšie
ako obvykle.
Aj s počasím, buď prší, alebo nás
zmára horúčava. Ale s vidinou prvenstva
na najprestížnejšej vodárenskej súťaži to
zvládneme!
Počas dovolenkových dní načerpajte
veľa síl a v septembri ideme na to!
S pozdravom vaša piárka Bea
Pozývame vás:
Na letnú dovolenku do nášho rekreačného strediska v Liptovskom Jáne, kde
si môžete užiť krásy nášho malebného Slovenska. Prevádzkovateľ: Ľuboš Daráš, telefonický kontakt: 0903 648 323; 044/52 63 189
Všetky akcie budú zverejnené na INTRANETE, na nástenkách a prostredníctvom Vašich nadriadených. Tešíme sa na Vás!
Časopis Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a. s.
Vydavateľ: TVS, a. s., ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín Redakcia: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, tel.: 032/3262 208, 0903 252 479 Šéfredaktor: Beáta Plíhalová - BEA, [email protected] sk
Redaktori: Eva Stopková - E. S., RNDr. Jozef Letko - jole., Ing. Daniel Birás - DanielB., Mgr. Adriana Petríková - P3ková, Prispievatelia: Ing. Dalibor Mičian, Ing. Iveta Arpášová,
Ing. Stanislav Slušný, Ing. Radomír Kocinec, Ing. Matúš Bečár, František Smatana Design a DTP: Q-EX, a. s., Trenčín.
Vaše názory a námety zasielajte na mailovú adresu: [email protected] sk
|2
Nadácia TVS a príprava 6. ročníka projektu „Daj si vodu z vodovodu“
Nadácia TVS spolu s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, a.s. pripravuje už 6. ročník environmentálneho projektu
„Daj si vodu z vodovodu“ pre deti I. stupňa základných škôl v trenčianskom regióne. Hlavným cieľom projektu je pomáhať budovať pozitívne návyky našich najmenších k vode všeobecne, zvlášť k vode z vodovodu, priblížiť deťom kolobeh vody a úlohu TVS,
a.s. v tomto procese, s dôrazom na nenahraditeľnosť vody pre život na zemi. Tento ročník by mal byť spustený začiatkom nového
školského roka, v mesiacoch september, október 2013.
Informácie k projektu budú k dispozícii na www.dajsivodu.sk .
2013|03
11. - 13. september 2013 – 30. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, Trenčianske Teplice – pozývame Vás na jubilejný ročník
celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, kde budú vodárenskí
pracovníci prezentovať svoju profesiu, odbornosť a zručnosť v súťažných disciplínach
priamo na námestí kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.
3|
novinky
novinky
Harmonogram činností Akčného plánu
na zníženie množstva nefakturovanej vody
na rok 2013
Znižovanie absolútnych strát vody
(vyjadrených v m3) je jedným z hlavných a dlhodobých záujmov spoločnosti TVS a.s. Problematika strát vody
je závislá na stave vodovodnej siete,
ktorá je technicky opotrebovaná a zastaralá. Prevažná časť vodovodnej siete
bola budovaná v 60-70 rokoch minulého storočia, avšak k jej obnove nedochádzalo v pravidelných intervaloch,
výsledkom čoho sa pohybovali straty
vody v roku 2004 na úrovni 41,4%, t.j.
5 468 tis m3 vody/rok. Od tohto obdobia začala spoločnosť s realizáciou
akčného plánu na zníženie vody nefakturovanej.
na úrovni 2 141 tis. m3, čo predstavuje
oproti plánu rozdiel 82 tis. m3. V porovnaní s rokom 2011 sa jedná o pokles
o 331 926 m3. Priemerná hodnota objemu vody nefakturovanej je 25,5%. Počet
opravených porúch stúpol oproti predchádzajúcemu obdobiu na 853 porúch.
I táto skutočnosť odzrkadľuje maximálne
úsilie pri napĺňaní cieľov akčného plánu.
fakturovanej bol v spoločnosti realizovaný v rokoch 2005 a 2006. Výsledkom tohto plánu bol na konci roka 2006 objem
nefakturovanej vody vo výške 39,4%, čo
predstavuje 4 798 tis. m3. V rámci prvého
akčného plánu bolo opravených 1 168
porúch na vodovodnej sieti v roku 2005
a 1339 porúch v roku 2006.
1. Využívanie predlokátorov
Na základe skúseností
z predchádzajúcich rokov aj
naďalej budeme aktívne využívať
predlokačnú techniku, na zistenie
únikov vody, ktorá sa nám osvedčila.
Dohľadanie a presné vytýčenie
porúch po predlokačnej technike
bude vykonávané priebežne podľa
vzniknutej situácie na vodovodnej
sieti.
Cieľom akčného plánu na rok 2013
je znížiť objem vody nefakturovanej na
2 007 tis. m3.
Celkový vývoj objemu vody nefakturovanej v rokoch 2004 – 2012 je znázornený v grafe:
Hlavné činností na dosiahnutie
Prvý akčný plán na zníženie vody ne- cieľa v roku 2013:
Ciele daného akčného plánu v roku
2012 sme nenaplnili, pretože v tomto
roku bol objem vody nefakturovanej
Vývoj NRW 2004 – 2012
2. Uskutočnenie mimoriadnej
kampane na zníženie VNF
Vzhľadom na priaznivé skúsenosti
z rokov 2010 až 2012 plánujeme
uskutočniť mimoriadne kampane na
vyhľadanie porúch v lokalitách:
» Trenčín – ľavý breh
» Trenčín – pravý breh
» Nové Mesto.
3. Rozšírenie systému na permanentný akustický monitoring
s diaľkovým prenosom za účelom
zníženia strát vody v Trenčíne
V roku 2012 sme zakúpili novú
generáciu loggerov šumu Sebalog
N-3 na monitorovanie výskytu
skrytých únikov z vodovodnej siete
s možnosťou denného diaľkového
prenosu dát cez GSM sieť. Systém
využíva technológiu súčasného
vyhodnocovania úrovne (dB) a frekvencie šumu. Zabezpečí včasný
záznam výskytu skrytých únikov
vody v sledovanej časti siete. Výhoda
inštalácie je v permanentnom monitorovaní potrubia s priľahlými
odbočkami na úsekoch, kde je
monitoring konvenčnými metódami
obtiažny.
4. Realizácia prenosu dát na dispečing osadením GSMBat zariadenia
do VŠ z meracích zón
» odbočka na VDJ Melčice z prívodu
zo Štvrtka n/V do Trenčína
» obec Skalka
» obec Ivanovce
» obec Opatovce
» obec Hrachovište
» obec Selec
» AT stanica obec Opatová
5. Výmena fakturačných vodomerov
6. Fyzická kontrola privádzačov
Ing. Radomír Kocinec
STM činnosť
Rok 2013 je pre obyvateľov Trenčína veľmi náročný. Postupná rekonštrukcia železničnej trate na úseku
Trenčín- Trenčianska Teplá, výstavba
nového cestného mostu a dlho očakávaná intenzifikácia ČOV pritiahla do
nášho mesta množstvo stavebnej techniky. Spoločnosť TVS, a.s. sa priamo
zúčastňuje pri prekládkach vodovodov
a kanalizácii.
Ostrý prepoj DN 600
Opatová - Kubrá
termín 11. 4. - 16. 4. 2013
|4
2013|03
Vplyvom zmeny trasy železničnej
trate medzi Opatovou a Kubrou bolo
nutné preložiť vodovodný privádzač OC
DN 600. Tým, že nebola dodržaná hĺbka
pôvodného potrubia a boli odklonené
o 122°, išlo o veľmi náročný prepoj. Prípravné práce začali niekoľko dní pred
prepojením prác. Odstávku vody zabezpečovali montéri PSV už od nočných
hodín. Montéri PSSČ sa pridali hneď ako
bolo možné vyrezať potrubie. Mali sme
šťastie na dobré počasie a aj práce sa
nám výrazne nekomplikovali. Vo večerných hodinách boli dokončené montérske práce, po ktorých nastupovali pracovníci spol. VOD-EKO. Tí zabezpečovali
zemné práce, zachytenie a stabilizovanie potrubia zabitím oc. Larzen. Potom
a znova do nočných hodín montéri PSV
napúšťali vodu do potrubia, aby bola zabezpečená dodávka vody pre obec Opatovú. V ďalších dňoch pokračovalo prepojenie vodovodu pri armatúrnej šachte
pri PČS Kubrá. Zaujímavosťou a isto aj
raritou je zmena materiálu v mieste prepojenia Sklolaminát - Polyethylen - Oceľ.
Ostrý prepoj ul. Pred
Poľom DN 400/250
termín 13. 5. 2013
Realizácia výstavby kruhového objazdu na križovatke ulíc Pred Poľom
a Generála Milana Rastislava Štefánika
si vyžiadala preloženie vodovodu spolu s prípojkami a novými vodomernými
šachtami. Spoločnosť TVS, a.s. mala za
úlohu prepojiť zásobné potrubie z OC
DN 400 a Lt DN 250 na nové potrubie
z HDPE d 250.
Pre nedostatok času sme museli vyriešiť problém redukcie tak veľkého profilu ako je DN 450. Vyriešili sme to zváranou redukciou d 400/280 a následne
d280/250, na ktorú nám priviezli tvarovky do 2 dní priamo zo Švajčiarska. Pred
prepojením bol zrealizovaný obtok kanalizačného potrubia, ktorý sa využil na
montáž nových vodomerných zostáv vo
vodomerných šachtách.
5|
novinky
TVS na cestách
Medzinárodný kongres
pre ochranu zdravia
a bezpečnosť pri práci
BOZP SAPROW
Samotné zavedenia systému manažérstva informačnej bezpečnosti sa
bude realizovať v štyroch etapách:
Etapa 1 – Ustanovenie ISMS
V rámci tejto etapy zavedenia je potrebné najmä zanalyzovať a definovať
rozsah ISMS, stanoviť základnú bezpečnostnú politiku a ciele, identifikovať
a ohodnotiť riziká ISMSpodľa definovanej metodiky, pripraviť vyhlásenie o aplikovateľnosti. V tejto časti projektu sa
pripravia základné dokumenty ISMS ako
politika, metodika, popis rizík. Ukončenie prvej etapy je plánované do 7.6. 2013
termín 6.5. - 11.6.2013
Minulý mesiac sme stihli aj veľmi
peknú a zaujímavú zákazku. Vodovodnú
prípojku z HDPE d 50 dl. cca 30 metrov
sme pripojili na staré potrubie z Lt DN
80. Kanalizačná prípojka tej istej dĺžky
bola vybudovaná z PVC DN 200 s troma
revíznymi šachtami.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým montérom a ich majstrom za
profesionálny prístup, a zodpovednosť
pri práci a dobré výsledky ich práce.
Matúš B.
Systém manažérstva
informačnej bezpečnosti ISO 27001 (ISMS)
Naša spoločnosť sa v tomto roku
rozhodla zaviesť systém manažérstva
informačnej bezpečnosti ISO 27001
(ISMS). Dôvodom zavedenia tohto systému je rozvoj informačných technológií a najmä narastajúce množstvo dôležitých informácií, ktoré treba chrániť,
a ktorých strata alebo zneužitie by mohli
mať negatívny dopad na ďalšie fungovanie spoločnosti. Výsledkom zavedenia
systému ISMS bude ochrana osobných
údajov zamestnancov, obchodných informácií a iných cenných údajov, ktoré
spoločnosť potrebuje k svojmu každodennému chodu, ale aj ochrana a kontrola objektov a zamestnancov.
|6
Dôležitou snahou pri napĺňaní tejto
etapy bude využitie existujúcich systémov riadenia, ktoré obsahujú rad pravidiel a zvyklostí. Na základe ohodnotenia
rizík bude súčasná dokumentácia doplnená o bezpečnostné opatrenia a kontroly. Ukončenie druhej etapy je plánované do 30.8.2013
Etapa 3 – Monitorovanie
a preskúmanie ISMS
V rámci tejto etapy je nutné vykonať
hodnotenie ISMS a to ako zo strany zodpovedných osôb, tak aj formou nezávislého vnútorného auditu ISMS. Výsledky
budú zhromaždené v dokumente o tzv.
preskúmaní ISMS, ktorého výstupom
bude aktualizácia plánov a rizík ISMS na
ďalšie obdobie. Ukončenie tretej etapy
je plánované do 21.9.2013
Etapa 4 – Udržiavanie a zlepšovanie
ISMS
V rámci tejto etapy je nevyhnutné využívať definovaný postup pre nápravné
a preventívne opatrenia. Pre ISMS budú
využité už definované pravidlá, ktoré sú
spojené s ostatnými systémami riadenia.
Súčasťou tejto fázy budú námatkové
kontroly a dolaďovanie systému z hľadiska funkčnosti. Ukončenie štvrtej etapy je
plánované do 11.10.2013
Výsledkom procesu zavedenia systému ISMS bude certifikačný audit ISO
27001, ktorý je naplánovaný na mesiac
november 2013.
Ing. Dalibor Mičian
Téma: Aktuálna problematika v oblasti BOZP a OPP. Kongresu sa zúčastnil
p. Podmaka, autorizovaný technik pre
BOZP. Kongres bol venovaný aktuálnym
právnym úpravám a vykonávaniu školení BOZP, výkonu preventívnych služieb
a prevencii rizík. Okrem podnetných
prednášok a diskusie, organizátori pripravili aj program,napr. ukážku hasenia
požiaru, vyhľadávanie zraneného v lavíne pomocou GPS, vyslobodzovanie
zraneného z havarovaného automobilu
a účastníci si mohli vyskúšať simulátor
nárazu, či chôdzu s promile okuliarmi.
18. Medzinárodná
vodohospodárska
výstava VODOVODY KANALIZÁCIE (VOD-KA)
7. Technický svetový
kongres (TWC) SUEZ
Environnement
Paríž 7. - 11. 4. 2013
TWC sa zúčastnili vedúci techn. oddelenia, centrálneho dispečingu a technológ ČOV. Najzaujímavejšie prednášky: environmentálne služby, smart technológie,
WattWarning, týkajúca sa energetického
auditu vodárenských spoločnosti a hľadanie úspornejšieho modelu ich prevádzkovania, téma „ČOV budúcnosti“ tiež zaujala
a nás potešilo, že jednou z ciest, ktorou sa
ich prevádzkovanie uberá je napr. využitie
WTOS, /ktorý sme testovali aj my na ČOV
TN-PB/ a ďalších softvérov umožňujúcich
automatickú reguláciu niektorých technologických procesov.
Rokovanie 20. TC SE pre ČOV a kaly sa
konalo v centrále spoločnosti Degrémont,
v Rueil-Malmaison. Za TVS, a.s. som poskytol informácie o štarte realizácie projektu
rekonštrukcií starých ČOV, ale aj o úspešnom riadení nitrifikačných a denitrifikačných procesov v obehovej aktivácii s cieľom
úspory elektrickej energie pri prevádzke
dúchadiel zásobujúcich vzduchom aeračný
systém v aktivácii. V programe technickej
komisie odzneli aj iné zaujímavé témy, napr.
o termickom sušení čistiarenských kalov,
ktoré sú využívané pri výrobe cementu
a bola nám zdôraznená platnosť trvalej ponuky technickej pomoci zo strany SE, v prípade nášho záujmu.
2013|03
ORTODONCIA LM
vodovodná a kanalizačná prípojka
Keďže sa jednalo o čiastočnú rozkopávku veľmi frekventovanej Legionárskej ulice, práce na vonkajších
prípojkách prebiehali v sobotu. Počas realizácie prípojok vody a kanalizácie sme
zabezpečovali zemné práce 20 metrov
dlhého neriadeného zemného pretlaku
pre elektrickú prípojku. Práce prebiehali
podľa harmonogramu a v podvečerných
hodinách sme mali verejné povrchy zasypané, zhutnené a zabezpečené na každodenné využívanie.
Etapa 2 – Zavedenie
a prevádzkovanie ISMS
Cieľom tejto etapy je aplikovať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné
pre úspešné splnenie požiadaviek certifikačného auditu. Pozornosť sa sústredí
na krátkodobé aktivity, za ktoré je považované doplnenie potrebnej dokumentácie a základné školenie o bezpečnostných pravidlách.
Lipt. Mikuláš 16. – 17. 5. 2013
Praha, Letňany 20. – 24. 5. 2013
Zahájenia sa zúčastnili GR a zástupcovia predstavenstva. Výstavy, ktorá je,
mimochodom slovenskou obdobou výstavy AQUA sa zúčastnili zástupcovia vedenia a skupina pracovníkov TVS a.s. Po
uvítaní a slávnostnom otvorení stánku
Ondeo CZ pánom Manuelom Nivetom
sme sa venovali návštevám v stánkoch
vystavovateľov, medzi ktorými nechýbali dodávatelia vodárenských materiálov
a technológií, ani projekčné firmy a iné
organizácie. Všetci sme konštatovali
kvalitatívny nárast úrovne tejto výstavy,
ktorá sa bude konať v nepárnych rokoch,
kým AQUA v Trenčíne v párnych.
Porada ekonómov
13. - 14. 6. 2013
Pravidelné stretnutie ekonómov skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT sa konalo
v dňoch 13.-14.6.2013 v Mariánskych
Lázňach, pod záštitou spoločnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Za
našu spoločnosť sa stretnutia zúčastnili
Janka Jeřábková, Magdaléna Šalkovská
a Iveta Arpášová. Program porady bol
venovaný daňovej problematike a medzinárodným účtovným štandardom
IFRS. Prezentácie k nim si pre nás už
tradičnej pripravili audítori spoločnosti Ernst & Young. Program uzatvárala
prehliadka parku Boheminium (makety
českých hradov a pamiatok) a spoločná
večera.
Ing. Iveta Arpášová
13. ročník konferencie
Porada tech. riaditeľov
CORAgeo
skupiny SUEZ/ONDEO
Partizán - Tále 5. - 7. 6. 2013 13
Konferencie sa zúčastnili naši kolegovia z IT, kontrolingu a projekcie. Témy:
Mobilné údaje na dlani, Vaše prevádzkové údaje v teréne, Dáta z terénu priamo
na stôl, Revolúcia IT – Dátové centrum
do kancelárie a Telekomunikačná infraštruktúra v priemysle ai.
Maribor, 17. – 19. 6. 2013
Porady sa zúčastnil Ing. Rezníček,
VTR a RNDr. Letko, technológ ČOV. Po
porade nasledovala exkurzia na ČOV,
ktorá má len aeróbnu stabilizáciu kalu
a je projektovaná pre 190 000 EO.
Jolie
7|
z domácej kuchyne
obec z nášho regiónu
Oddelenie centrálneho
dispečingu
Trenčianske Mitice
Rozloha:
12,84 km2 (1 284 ha)
Počet obyvateľov:
768
Nadmorská výška:
328 m n. m.
Prvá písomná zmienka: v roku 1269
Web:
www.trencianskemitice.sk
Zdroj:
(Informačný portál obce)
Starosta obce:
Dušan Rozemberg
Hlavná úloha a činnosť
Základným pracovným prostriedkom
dispečerov je riadiaci systém D2000,
ktorý im umožňuje spoľahlivé riadenie
technologických procesov a monitorovanie požadovaných údajov. Ich úlohou
je sledovanie nameraných hodnôt, ktoré
prichádzajú z jednotlivých objektov prostredníctvom prenosov či cez mobilnú
resp. rádiovú sieť. Nakoľko vodovodná
sieť je dynamického charakteru, musia
promptne zhodnotiť vzniknutú situáciu
a pružne reagovať na zmeny ako napr.
na stav hladín vo vodojemoch, tlak v potrubí či v neposlednom rade aj na dodržiavanie dávkovania chlóru alebo chlórnanu tak, aby neprekročilo prípustné
hranice stanovené normou.
|8
Technické informácie:
Údaje prenášané na centrálny dispečing využívajú pre svoju činnosť aj riadiaci pracovníci prevádzkového strediska
vodovodov a prevádzkového strediska
kanalizácie. Neoddeliteľnou súčasťou nášho oddelenia sú vyhľadávači, ktorých hlavnou
náplňou práce je vyhľadávanie porúch
a tak prispieť k čo v najväčšej miere minimalizovania percenta strát vody na
vodovodnom potrubí, ale aj vytyčovanie
vodovodnej siete pre účely investičného
charakteru resp. pre iné servisné organizácie (plynári, elektrikári, telekomunikácie). To, že naši vyhľadávači sú profesionáli ako sa patrí, svedčia ich výsledky
na súťažiach zručnosti vodárenských
pracovníkov (víťazi v rokoch 2012, 2009).
Systematickou prácou sa im darí znižovať straty vody.
Prínosom pri znižovaní strát v distribučnej sieti je aj nainštalovanie novej
generácie loggerov šumu Sebalog N-3
pre monitoring vodovodnej siete určený
na výskyt skrytých únikov s možnosťou
denného diaľkového prenosu dát cez
GSM sieť. Tento systém využívame ako
jediná vodárenská spoločnosť na Slovensku a umožňuje nám permanentne
monitorovať sledovanú oblasť v určenom časovom intervale a následne získavať spracované informácie formou SMS
správy a krátkeho prehľadu na email.
Detailne informácie sú uložené na prislúchajúcom webovom portáli, ktoré je
kedykoľvek k dispozícií.
Ing. Radomír Kocinec
Oddelenie centrálneho dispečingu
je zaradené v organizačnej
štruktúre TVS, a.s. – súčasť výrobnotechnického úseku
Vznik oddelenia
Sídlo - Biskupická
počet zamestnancov
rok 1994
58
11
vedúci oddelenia
Ing. Radomír KOCINEC
dispečeri
Richard ČULÁK
Pavol JEŽÍK
Miroslav JURÍK
Martin PETROVSKÝ
Patrik STANÍČEK
elektrotechnik - inštalácia a servis
el. zariadení
Vladimír Čižnár
vyhľadávači porúch a vytyčovači
inžinierskych sietí
Peter BIELIK (oblasť Tr. Teplice)
Dušan HRUŠOVSKÝ (oblasť N. M. n/V )
Radoslav ROŽNÍK (oblasť Trenčín)
Jaroslav STOPKA (oblasť Trenčín)
» Pitná voda pre obec pochádza z
vodných zdrojov Zadná studňa
a Klapča. Na akumuláciu vody
slúžia 3 vodojemy na území obce.
Rozvodná sieť pitnej vody v obci je
5.798 m dlhá a prevádzkovateľom
verejného vodovodu je TVS, a.s.
» V obci je 279 odberateľov pitnej
vody, z toho 13 veľkoodberateľov.
» Kanalizácia v obci nie je vybudovaná.
Dušan Rozemberg, starosta obce
Trenčianske Mitice
Obec s 809 ročnou existenciou
a históriou leží na južných svahoch
Strážovskej hornatiny.
V minulom delení šľachtického majetku na panstve Mýto vznikli tri obce
s rovnakým názvom Mitice, ktoré v počiatočnom období svojho vývoja dostali
rozlišovacie prívlastky: Rožňové Mitice, Zemianske Mitice, Kostolné Mitice.
Zlúčením týchto 3 obcí vznikla v roku
1960 obec Trenčianske Mitice. V súčasnosti v obci žije 786 obyvateľov / časti
obce: Rožňové Mitice 446 obyvateľov,
Zemianske Mitice 200 obyvateľov,
Kostolné Mitice 140 obyvateľov.
Chránenou prírodnou pamiatkou sú
štyri 500-ročné stromy gaštana jedlého.
Známa minerálna voda „Mitická perlivá“,
ktorá má priaznivé účinky pri poruchách
zažívacieho traktu a pri zápalových
ochoreniach močových ciest je plnená do PET fliaš. Odber minerálnej vody
je možný i v altánku, ktorý sa nachádza v centre Rožňových Mitíc. Obec má
lom, mlyn, ťaží sa tu vápencová múčka
na výrobu skla a vápencová drť. Okolie
vábi cykloturistov, lyžiarov, priaznivcov
zimných a letných vychádzok (známa je
turistická Mitická 20-ka).
Trenčianske Mitice ležia v severozápadnom výbežku Bánovskej kotliny na
2013|03
» výroba a distribúcia pitnej vody
v predpísanej kvalite spĺňajúcej
hygienické normy nonstop 24 hodín
denne pre 126 000 obyvateľov.
» distribúcia odpadových vôd od
zákazníkov do čistiarni odpadových
vôd
» monitoring ochrany vodných
zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc
a prislúchajúcich prevádzkových
objektov nevynímajúc AB a hlavný
sklad
» prevádzkovanie poruchovej linky
určenej na nahlasovanie porúch,
ich evidenciu v programe PTIS
a následnú koordináciu s ostatnými
oddeleniami
» prevádzkovanie environmentálnej
linky určenej na evidenciu
a plánovanie vývozu odpadových
vôd
» evidencia regulačných zmien vo
vodovodnej distribučnej sieti
» zabezpečenie znižovania strát vody
v distribučnej sieti, vykonávaním
systematického monitoringu
vodovodnej siete
» vyhľadávanie porúch na vodovodnej
sieti
» vytyčovanie vodovodnej siete
pre účely subjektov investičného
charakteru a prevádzkovateľov iných
inžinierskych sieti
južných svahoch Strážovskej hornatiny,
ktorú tu od Považského Inovca oddeľuje
Mníchovo Lehotské sedlo.
Chotár obce sa zvažuje smerom k juhovýchodu pozdĺž ľavostranných prítokov Svinnianského potoka. Severná časť
chotára na svahoch Strážovskej hornatiny je zalesnená bučinami, miestami sutinovými lesmi, južná časť pahorkatiny
je odlesnená. Obec má chotárne hranice s Trenčianskym Jastrabím, Svinnou,
Neporadzou, Soblahovom a Mníchovou
Lehotou. Administratívne patrí do okresu Trenčín.
DanielB.
Spýtali sme sa pána starostu:
Ako ste spokojný so službami a spoluprácou s našou spoločnosťou?
Po skúsenostiach a praxi, ktorú má
Vaša spoločnosť a obec Trenčianske Mitice so starostom na čele je spolupráca
skutočne veľmi dobrá. Pri starom liatinovom vodovodnom potrubí, ktorý sa
v obci prevádzkuje je to skutočne umenie, že občan má pitnú vodu vo vodovode nepretržite a opravy sú rýchlo zrealizované Vašou spoločnosťou.
Vaše vedenie s obcou spolupracuje
pružne, aby bol občan nadmieru spokojný. Obec Trenčianske Mitice z vodných
zdrojov zásobuje i Trenčianske Jastrabie
a Svinnú. Takže v obci je viac trás potrubia
pitnej vody a je potrebná výmena celého systému vodovodného potrubia, aby
neprišlo v blízkej budúcnosti k väčším
výpadkom. Má to jeden problém, riešime
odkanalizovanie obcí, ale neriešime to, čo
je dôležitejšie a to je pitná voda pre občana a výmena celého vodovodného systému do našej i susedných obcí.
Hovorí sa v praxi, čím staršie potrubie, tým vyššie náklady na prevádzku, čo
pociťujeme v poslednom čase i v našej
obci a obávam sa budúcnosti prevádzkovania a hlavne navýšenia poruchovosti zariadenia. Poslanie Vašej spoločnosti
a starostu obce je spokojnosť občana
a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu.
Viem bol som veľmi kritický na veľmi zlý
technický stav vodovodného potrubia
v obci, ale je to žiaduce povedať, aby to
vedeli i ďalší.
Ako vnímate projekt Nadácie TVS
„Daj si vodu z vodovodu“?
Projekt „Daj si vodu z vodovodu“, je
dobrá myšlienka pre výchovu našich
detí pri vytváraní si pozitívnych návykov
k vode ako takej i k vzťahu k životnému
prostrediu. S pozdravom starosta.
Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi a prajem mu málo starostí
a veľa spokojných občanov v obci Trenčianske Mitice.
Bea
9|
zo života TVS
personálna rubrika
MDD v TVS
Dňa 13. júna 2013 sme pri príležitosti MDD zorganizovali deň plný
zábavy a detského smiechu „skákací
svet“. Detičky sa mohli vyskákať do sýtosti na skákacom hrade a pošmýkať
sa na šmýkalke „veselé pastelky“. Pre
detičky, ktoré potrebovali oddych bol
pripravený detský kútik, kde si mohli
vymaľovávať a kresliť obrázky „Kvapky
a Kvapka“. Po celý čas sme mali krásne
počasie. Deťúrence mali pripravené
občerstvenie, dobrotky a veľa, veľa
vodičky. Samozrejme dostali aj malý
darček od TVS a.s.. Rozžiarené tváričky
detí dokazovali, že boli veľmi spokojné
a verím, že rodičia tiež
Stretnutie
zamestnancov
TVS, a.s. a športové
popoludnie
Noví zamestnanci
Ing. Marta Liptáková
01.04.2013
Cenový kontrolór
oddelenie kontrolingu
16. mája 2013 sa konalo Stretnutie
zamestnancov TVS, a.s. spojené so športovým popoludním, v príjemnom prostredí Športového centra na Ostrove.
Milé kolegyne a kolegovia,
Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti predstavila. Volám sa Marta
Liptáková. Vyštudovala som univerzitu v Bratislave. Do našej spoločnosti som nastúpila na pozíciu cenový
kontrolór. Vo voľnom čase rada čítam,
pracujem v záhrade, cestujem, pozerám filmy a chodím do divadla.
Martin Petrovský
01.05.2013
dispečer
oddelenie centrálneho
dispečingu
Bea
Na úvod oficiálnej časti stretnutia
Ing. Denisa Beníčková, generálna riaditeľka spoločnosti privítala všetkých prítomných kolegov.
Stretnutie pokračovalo podľa programu Vyhodnotením činnosti našej
spoločnosti za rok 2012 a novými cieľmi na rok 2013, s ktorými prítomných
oboznámili Ing. Janka Jeřábková, Ing.
Róbert Rezníček, Ing. Ján Vavro a Mgr.
Adriana Petríková, členovia vedenia
spoločnosti a vedúci prevádzkových
stredísk – Ing. Martin Štefánik, Bc. Igor
Žucha a Ing. Richard Hartmann.
Na záver generálna riaditeľka udelila ocenenie „Vzorný pracovník TVS za
rok 2012“ p. Anne Škúcej a p. Dušanovi
Fabianovi, za príkladné plnenie pracovných povinností pri rozvoji našej spoločnosti, profesionálnym a osobným
postojom k šíreniu dobrého mena TVS.
Po oficiálnom programe sme pokračovali v neformálnom programe
športovými hrami v rôznych disciplínach: badminton, bowling a stolný tenis,
pri ktorých sa utužovali zamestnanecké a priateľské vzťahy. Vo víre hry sme
spoznali aj našich nových kolegov. Po
súťažiach nasledovalo vyhodnotenie,
ocenenie a odovzdávanie cien víťazom.
Výlet do Liptovského
sv. Jána
Dobrý deň milí kolegovia,
Aj tento rok sme od 7. - 9. 6. 2013
absolvovali výlet do Liptovského sv. Jána.
Dovoľte mi aby som sa Vám predstavil. Volám sa Martin Petrovský, mám
39 rokov. Bývam v Trenčíne. V našej
spoločnosti pracujem od 1. mája 2013
ako dispečer. Medzi moje koníčky patria autá, motoristické športy, počítače.
V piatok bol uvítací a zoznamovací
večierok, spojený s opekaním a grilovaním na našej chate. V sobotu ráno
skupina turistov vyrazila na „Babky“
(foto). Po príjemnej prechádzke sme
mali pekný výhľad na Liptov. Počasie
nám prialo, tak sme sa ešte vybrali na
chatu „Na Červenci“. Po príchode na
chatu nás čakal výborný guláš, ktorý
navarili „neturisti“ (Ľuboš, Marianna
a Jaro). Podvečer prišli kolegovia z
„RUDOS-u“ Ružomberok. Posedeli
sme s nimi v družnej zábave do večera, a podaktorí pokračovali do neskoršej noci. V nedeľu sme sa ešte prešli
po Liptovskom sv. Jáne, navštívili
kaďu a postupne sme sa poberali na
cestu domov.
Kvíz téma:
Odd. centrálneho dispečingu
Koľko krát zvíťazili vyhľadávači súťaž
zručnosti vodárenských spoločnosti ?
a/ raz
b/ dva krát
c/ tri krát
Program na riadenie technologických
procesov sa volá ?
a/ O2000
b/ H2000
c/ D2000
Zamestnanec odd. centrál. dispečingu p. Martin PETROVSKÝ je zaradený
ako?
a/ dispečer
b/ elektrotechnik
c/ vyhľadávač porúch a vytyčovač inžinierskych
sieti
Riadenie technologických procesov
vo vodovodnej sieti je plne automatizované ?
a/ áno, dispečer nezasahuje do technologického
procesu
b/ nie, dispečer zasahuje do technologických
procesov
c/ áno, dispečer len monitoruje technologické
procesy a príma informácie prostredníctvom
SMS správ a krátkeho prehľadu cez email
Súťažíme s VaM
Výsledky súťaží z VaM č.2/2013:
Hádaj kto som?: Hádali ste správne,
na fotke bol malý Radko Kocinec. Výherkyňa p. Zuzana Nemcová získava od redakcie časopisu vecný darček.
Kvíz: zo správnych odpovedí sme
vylosovali kolegu p. Vladimíra Podmaku,
ktorý taktiež získava vecný darček.
Srdečne blahoželáme a ak aj vy
chcete získať od redakcie pekný darček, odpovedajte, hádajte a píšte na
[email protected] Tešíme sa na všetky Vaše
e-maily.
Dúfam, že na jeseň si výlet na Liptov znova zopakujeme
rr
Fero Smatana
Hádaj kto som?
Počas stretnutia zamestnancov sa
uskutočnil v spolupráci so zdravotnou
službou Pro Benefit s.r.o. „Deň zdravia“,
kde si mohli naši zamestnanci otestovať
svoj aktuálny zdravotný stav.
»
»
»
»
»
Stretnutie sme zavŕšili občerstvením
a kto mal ešte chuť a troška energie, zahral si bowling.
Je milý, pracovitý, zodpovedný
Rád lyžuje
Rád sa pozerá na svet z výšky
Má rád adrenalín
Má rád zvieratá a prírodu
Kto je to?
2013|03
| 10
zábava
11 |
Služby chemického
laboratória pre
obyvateľstvo
komplexný laboratórny servis
kontrola pitných, odpadových
vôd a čistiarenských kalov
konzultačná a poradenská
podpora
Vodovodná
a kanalizačná prípojka
na kľúč
vyhotovenie projektovej
dokumentácie
vybavenie potrebných povolení
zabezpečenie materiálu
realizácia montážnych prác
Služby špeciálnej
dopravy pre firmy
i obyvateľstvo
čerpanie a vývoz žúmp
čistenie kanalizačných portubí
monitoring kanalizcíí
zásobovanie pitnou vodou
zemné a výkopové práce
Využite aj vy naše služby!
zákaznícka linka:
0850 60 61 62
www.tvs.sk
Download

Voda a my - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť as