Informační ekomagazín pro vás
1/2014
PODPOŘILI JSME DEN ZEMĚ
Více na straně 6
PŘIVÍTALI JSME
DĚTI VE ŠKOLICÍM
STŘEDISKU UVR
PURUM letos
slaví 20 let
Vážení čtenáři
Úvodní slovo majitele holdingu PURUM
KRAFT pana Daniela Krafta
Vážení občané Mníšku pod Brdy, vážení čtenáři,
po krátké odmlce se vám do rukou opět dostává časopis Čistou cestou, který vám
také v roce 2014 přináší novinky a aktuální informace z oblasti životního prostředí,
jeho ochrany a environmentálního vzdělávání. Od posledního novoročního čísla
proteklo v rybníce hodně vody a rovněž v Mníšku se toho v souvislosti s životním
prostředí událo mnoho.
Velmi mě těší nečekaně velký zájem o přednášky na téma třídění odpadů, které
pořádáme v našem školicím středisku UVR. Ty se setkaly u svých posluchačů –
především předškolních dětí i žáků základních škol s opravdu velkým ohlasem,
který doslova překonal hranice našeho města. Díky tomu se k nám začínají sjíždět
děti i z okolních měst. Této činnosti budeme napříště věnovat hodně pozornosti
a neustále program zdokonalovat.
Jsem si vědom skutečnosti, že podniky, které se věnují tak doslova nevoňavému
odvětví, jako je likvidace či sanace odpadů, mohou zdánlivě budit nedůvěru
přímo úměrnou velikosti takového podniku. V tomto čísle proto přinášíme zprávy
o činnostech a novinkách z našich sesterských společností.
Věřím, že právě časopis, který přináší objektivní informace dle jejich aktuálnosti,
je tou správnou formou, jak naše čtenáře a občany Mníšku pod Brdy informovat.
Přesto budu rád, pokud vám budu moci odpovědět i na vaše dotazy a náměty jak
k časopisu, tak třeba k činnostem jednotlivých společností.
Na vaše návrhy se těší a úspěšný vstup do letní části roku přeje
Daniel Kraft
Školicí středisko
praská ve švech
Školicí středisko v areálu UVR s kapacitou 220 osob je
primárně zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských
zdrojů různých podnikatelských subjektů. V poslední
době ale zaznamenává veliký zájem ze strany
školských zařízení (školky, školy).
2
Interaktivní přednášky o ekologii
Poslední měsíce naznačily zcela nové možnosti využití. Jsou jimi interaktivní
přednášky o ekologii a jednotlivých dílčích oblastech, jakými jsou například
odpadové hospodářství, důležitost třídění odpadů, recyklace atd.
O původně jednorázové přednášce pro žáky Základní školy Komenského sídlící
ve stejnojmenné ulici v Mníšku pod Brdy se velmi rychle dozvěděli učitelé dalších
škol nejen z Mníšku nebo jeho nejbližšího okolí, ale také za hranicí našeho města.
Dne 21. března 2014 se zúčastnily děti z první a druhé třídy Základní školy
a Mateřské školy Čisovice „školení“ na téma třídění a recyklace odpadu. Děti se
s problematikou třídění odpadů seznámily prostřednictvím přednášky, ale také si
zasoutěžily či se pobavily při zkoušení chemického obleku. I v březnu se chemický
oblek těšil velké oblibě. Děti se rovněž zúčastnily prohlídky poloprovozu a zhlédly
ukázku drcení odpadu.
V úterý 22. dubna přivítalo Školicí středisko UVR šesté třídy Základní školy
Komenského z Mníšku pod Brdy. Pro téměř šedesát žáků byla připravena nejen
naučná přednáška na téma recyklace a nakládání s komunálním odpadem, ale
také další tematicky laděný program vztahující se ke Dni Země, který připadá
právě na toto datum. Více o Dni Země najdete na straně 8. Kromě tradiční
prohlídky areálu zavítali posluchači také do nové, moderně vybavené laboratoře
Vědeckotechnického parku UVR. Zde si dokonce sami, avšak pod bedlivým
dohledem odborníků ze společnosti AQUATEST, vyzkoušeli zajímavé chemické
pokusy. Každý žák si po ukončení školení odnesl osvědčení o úspěšném
absolvování kurzu a také drobný dárek.
Zatím nejmladšími účastníky školení na téma třídění a recyklace odpadů se
o dva dny později staly děti z Anglické mateřské školy KinderGarten Kunratice.
Čtyř až šestileté děti pozorně sledovaly naučnou přednášku, kterou navíc aktivně
doplňovaly svými znalostmi a zkušenostmi. I pro děti z Mateřské školy z Kunratic
byly připraveny zábavné, tematické soutěže a kvízy úměrně k jejich věku. Všech
třináct dětí na závěr obdrželo osvědčení o úspěšném absolvování školení
a drobné dárky.
Je skvělé, že „Škola hrou“ stále platí a funguje také v 21. století. Věřím, že získané
informace děti přenesou do svých rodin a budou tak působit na své rodiče, aby
se zamysleli nad tím, co a kam vyhazují, sdělila Magdaléna Cihelková, zástupkyně
ředitele ZŠ a MŠ Čisovice.
Školicí program zaujme
všechny mladé ekology
3
Společnost Purum s.r.o. byla založena v roce 1994, a tak si
dovolme připomenout, že 13. prosince 2014 oslaví výročí
20 let od svého založení!
Za dobu svého působení zaujala přední pozici na trhu nakládání
s odpady a sanací ekologických zátěží. Klíčem k úspěchu je
rozsáhlá nabídka poskytovaných produktů a služeb dle specifik
jednotlivých oblastí a jejich vysoká úroveň. Samozřejmostí je
poskytování všech podpůrných služeb, jako je například odborné
poradenství v oblasti životního prostředí.
Není to však jen o společnosti Purum. Do holdingu patří celá
řada dalším sesterských firem, jež více či méně doplňují nabídku
produktů služeb. Díky tomu je skupina Purum Kraft nezávislá
a nabízí doslova komplexní řešení zajištěné vlastními členy
holdingu.
Společnost Purum
oslaví 20. výročí
od svého založení!
Společnost GESTA a.s. je již 10 let lídrem na trhu ČR ve stabilizaci
nebezpečných odpadů „mokrou cestou“. Významné investice
v roce 2013 nám pro roky následující opětovně garantují
v této oblasti plynulý rozvoj s přínosem ve zvýšení výkonnosti
zpracování odpadů, bezpečnosti obsluhy, automatizaci
procesů a možnosti zpracování složitějších odpadů.
Modernizací technologie a rekonstrukcí haly v Rynolticích
za přispění dotací EU se výrazně zvedl podíl činnosti GESTA
a.s. v oblasti recyklace plastů nejen pro automobilový
průmysl. Zde vidíme zřejmý náskok přes konkurencí.
Samotná recyklace a regranulace plastů v kontextu
s prioritami EU v oblasti nakládání s druhotnými surovinami
povede ke stabilizaci našich obchodních aktivit v tomto
odvětví.
UVR pokračuje
v modernizaci areálu
v Mníšku pod Brdy
4
PURUM
- pracujeme
jako jeden tým
Společnost Biosolid s.r.o. provozuje ve Starém Městě u Uherského Hradiště
na vodohospodářsky zabezpečené ploše (s rozlohou cca 12 300 m2 se
jedná o největší takovou plochu v České republice) zařízení pro úpravu
a odstraňování nebezpečných odpadů, které tvoří dva provozy.
Provoz Biodegradace. V roce 2013 bylo v provozu Biodegradace
upraveno téměř 75 000 tun nebezpečných odpadů pocházejících
převážně z lokalit, na kterých probíhají sanační práce při odstraňování
starých ekologických zátěží. Maximální roční kapacita je 200 000 tun
nebezpečných odpadů (kontaminovaných zemin a stavebních
materiálů).
Provoz Stabilizace. Roční kapacita provozu Stabilizace, na kterém
bude zpracovatelská činnost zahájena v roce 2014, je 88 000 tun
zpracovávaných nebezpečných odpadů. Na této části zařízení se bude
provádět fyzikálně-chemická úprava nebezpečných odpadů technologií
vápenocementové stabilizace (kombinace dílčích postupů, jako jsou
změna pH, chemického složení, srážení, zpevňování a zapouzdření),
jejímž výstupem je produkt nazývaný stabilizát.
V roce 2014 je naplánováno zahájení zkušebního provozu zařízení
a odladění provozních podmínek zařízení. Vše směřuje k roku 2015,
kdy má dojít k zahájení trvalého a plného provozu Stabilizace. V rámci
zkušebního provozu je kalkulováno se zpracováním omezeného
množství kolem 5000 tun nebezpečných odpadů.
Po více než dvouleté snaze se firma již plnohodnotně etablovala
na trhu severní Moravy. Rozvoj aktivit GESTA a.s. na tomto
průmyslovém trhu, kde je více než 40 procent obyvatelstva
zaměstnáno právě v průmyslové sféře, nám dává další signál rozvoje.
Problematika zachování životního prostředí je jen v ostravském
regionu čítajícím více než milion obyvatel prioritou číslo jedna. Služby
společnosti GESTA v oblastech řešení nakládání s odpady v průmyslu,
s výrazným podílem převzetí nebezpečných odpadů a jejich následné
likvidace či využití, posiluje pozici společnosti nejen coby regionálního
hráče v severních Čechách, ale i v tomto regionu.
Pro rok 2014 klademe důraz na rozšiřování služeb v oblasti zpracování plastů s cílem poskytování prozákaznických
full service služeb. Neméně důležitá je pak podpora inovativních řešení komplexního nakládání s odpady
v areálech původců odpadů, plynulé pokračování v rekultivaci skládek a růst podílu tržeb v zázemí severní Moravy.
Z pohledu vnitřního fungování budou naše cíle zaměřeny hlavně na podporu všech pracovníků v oblasti
vzdělávání, motivace, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a vylepšování zázemí pro výkon jejich práce.
Společnost EKOPUR s.r.o. byla založena v roce 2006 za účelem realizace projektu „Vybudování zařízení
k úpravě zdravotnických odpadů“. Veškeré přípravné práce probíhaly v mateřských společnostech
Purum s.r.o. a Autokov České Budějovice s.r.o. Jednalo se především o výzkumnou a vývojovou činnost,
kde výsledky této činnosti se v současnosti realizují společností EKOPUR s.r.o. v areálu VETAS České
Budějovice v nevyužitých prostorách bývalé kafilerie.
Cílem projektu bylo vybudování zařízení na úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení, který je
klasifikován jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnosti, na palivo pro energetické
využití v cementárnách. Úpravou zdravotnického odpadu tak vzniká nový produkt, který splňuje
veškeré vstupní požadavky na alternativní palivo v mineralogickém průmyslu a zároveň je kvalitativně
rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů.
Záměr dekontaminace byl kladně posouzen procesem EIA, byly provedeny veškeré další odborné
posudky včetně hodnocení zdravotních rizik a bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla zahájena
v roce 2013, předpoklad ukončení výstavby je duben 2014.
5
ADR Trans s.r.o. se
stal součástí skupiny Purum Kraft
v roce 2007, kdy
převzal veškerou
dopravní techniku
firmy Purum a začal se profilovat
jako servisní logistická organizace
pro celou skupinu. Rok 2008 a postupný propad ekonomiky ve většině
oblastí ochodu a podnikání většinu plánů zásadním způsobem negativně ovlivnil.
Postupnou restrukturalizací, prodejem nadbytečné techniky, zrušením
nerentabilních zakázek, rozprostřením splácení úvěrů do delšího časového období a zaměřením se na co největší efektivitu se nám společnost podařilo v roce 2013 zkonsolidovat.
Společnost v současné době poskytuje zákazníkům kompletní servis
zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého
výrobního podniku, proto je třeba skutečně detailního plánování a odborných zkušeností. Získání dotace z fondů Operačního programu
lidské zdroje na vzdělávání zaměstnanců ve výši 1,27 mil. Kč lze proto
považovat za velký příslib dalšího zkvalitnění služeb. Čerpání dotace je
naplánováno na následujících 15 měsíců. Prioritním zaměřením bude
zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců.
ADR TRANS je součástí holdingu, pro který je ekologie na prvním místě
a nezapomíná na to ani při postupném obnovování vozového parku.
Proto se společnost ubírá cestou sice nákladnějšího nákupu, ale pokud
možno té nejekologičtější verze s nejvyšší dostupnou ekotřídou. Aktuálně tedy euro VI.
Poskytujeme zákazníkům kompletní
servis zásobování chemickými surovinami
v režimu just-in-time. Zpoždění takových
dodávek by mělo za následek zastavení
provozu celého výrobního podniku.
AQUATEST a.s. se stal dceřinou společností holdingu PURUM KRAFT
na jaře roku 2013 a celý uplynulý rok probíhalo postupné začlenění
firmy do holdingové struktury. Společnost poskytuje konzultantské
a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního
hospodářství. Ve svých činnostech se společnost opírá o programově
vysokou kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných
pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení.
Společnost je certifikována ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Mezi
významné tuzemské klienty patří Česká Rafinérská nebo Unipetrol.
V roce 2013 zakončila firma AQUATEST a.s. úspěšně projekt zahraniční
rozvojové spolupráce v Gruzii financovaný českým Ministerstvem
průmyslu a obchodu v rámci programu „Aid for trade“. Jednalo se
o pilotní projekt obnovy staré a dnes již nefunkční monitorovací sítě
podzemní vody v jednom z vodárensky nejdůležitějších regionů Gruzie
– Alazanské pánve.
Hlavní výstup projektu, který představuje studie, jak postupovat při
obnově gruzínské národní monitorovací sítě jako celku, byl představen v listopadu 2013 za osobní
účasti gruzínské ministryně životního prostředí a zástupců českého
velvyslanectví v Tbilisi. Práce provedené společností AQUATEST a.s.
v loňském roce v Gruzii se tak řadí
po bok dalších úspěšných projektů
zahraniční rozvojové spolupráce,
které naše firma pomáhá implementovat např. v Moldávii či v Etiopii.
Purum s.r.o. poskytuje své služby celoplošně
v rámci České republiky a v posledních letech
zahájila činnost i v zahraničí.
6
Otevřený dopis občanského sdružení Zdravý Mníšek, odpovědi Daniela Krafta:
Jak je vůbec možné, že byla kotelna na LTO v areálu UVR postavena bez stavebního povolení?
A především proč není napojena
na zemní plyn, když areál tímto topným
médiem disponuje, a navíc bylo všemi stranami akceptováno a doporučováno? Jste
ochoten instalovat v kotelně takové zařízení, které by nepřetržitě monitorovalo
používané palivo a bylo k dispozici veřejné
kontrole?
1
Kotelna na LTO byla v areálu UVR postavena
s platným stavebním povolením. Její rozšíření
pro další etapu modernizace areálu – vědeckotechnologický park je řešeno dodatečným
stavebním povolením.
LTO – lehký topný olej je stejně ekologické
palivo jako zemní plyn. Mohu položit stejnou
otázku např. provozovateli motorového
vozidla, proč jezdí vozidlem na naftu (shodné
palivo s LTO) a proč ne na plyn, když např.
benzinová stanice tímto médiem disponuje
a řada zájmových skupin provoz motorových
vozidel na plyn doporučuje. Přesto drtivá
většina obyvatel provozuje motorová vozidla
na benzin či naftu.
Současně považuji kotelny na plyn za více
rizikové (otrava plynem, možný výbuch) než
kotelny na LTO. Např. v Německu jsou i z těchto
důvodů kotelny na LTO velice rozšířené.
Otravu zemním plynem v bytovce s následkem
úmrtí mám před cca pěti lety přímo v rodině,
a proto mám k tomuto médiu velmi negativní
přístup.
Naše kotelna je monitorována emisně dle
platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší.
Kotelna byla odprezentována v letošním roce
i vašemu zástupci p. Hrehovi, který při osobní
prohlídce nevyjádřil žádnou obavu z jejího
provozu či neekologičnosti.
2
Hovoří se o tom, že dosud není
znám „centrální zdroj“ vytápění
areálu UVR, co si máme pod tímto pojmem představit, když to
není kotelna na LTO?
Centrálním zdrojem vytápění celého areálu
UVR Mníšek pod Brdy byla v minulosti uhelná
kotelna. V roce 2007, kdy jsem společnost UVR
Mníšek pod Brdy a.s. koupil, byly jednotlivé budovy nevytápěné, nebo výjimečně především
elektrickými kotly. Uhelná kotelna je mimo
provoz.
Administrativní část areálu je v současné době
vytápěna jedním zkolaudovaným kotlem na
LTO a probíhá schvalovací proces jejího rozšíření pro Vědeckotechnologický park.
Nový potenciální centrální zdroj vytápění areálu UVR doposud není plánován. Projekční práce
byly zcela pozastaveny.
Pokud má být v budoucnu plánovaná MBÚ povolena, jaké
nabídnete veřejnosti záruky, že
zde bude zpracováván odpad
pouze z mníšeckého regionu a nikoliv z jiných krajů, či dokonce ze zahraničí? Jste
ochoten poskytnout smluvně a závazně
tuto garanci mikroregionu?
3
Tento závazek je vymezen již řadou pro naši
společnost závazných dokumentů na základě
již vydaných rozhodnutí o akceptaci poskytnutí dotace, stavebního povolení, zjišťovacího
řízení atd.
Jakou může dát mníšecký region garanci či
smluvní závazek, že bude do MBU odpad závazně a garantovaně dodávat?
Do zařízení nebude v žádném případě dovážen
odpad ze zahraničí.
Jaký je váš záměr týkající se areálu UVR jako komplexu? Jaké
objekty a technologická zařízení zde můžeme očekávat v horizontu pěti let? Jste ochoten předem informovat veřejnost o všech svých záměrech?
4
Veškeré naše nové záměry prezentujeme
na našich internetových stránkách www.uvr.
cz, prezentačních materiálech a v Mníšku
pod Brdy zejména čtvrtletníkem Čistou cestou.
Veřejnost bude minimálně touto formou vždy
předem informována.
Záměry v areálu nebyly posuzovány souhrnnou velkou EIA – tj.
vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Jste ochoten podrobit
veškeré projekty tomuto procesu?
5
Pokud bude některý budoucí záměr podléhat
posuzování tzv. velkou EIA, bude samozřejmě
tímto procesem podroben.
6
Starosta opakovaně argumentuje významným ekonomickým
přínosem MBÚ pro rozpočet
města. Předložená smlouva ovšem byla před rokem zastupitelstvem odmítnuta. Existuje nějaký nový dokument,
který by prokazatelně dokládal tento přínos?
Platí námi předložený návrh smlouvy. Nemám žádnou informaci, že by tato projednaná
smlouva byla definitivně odmítnuta, a počítám,
že v souvislosti s provozem bude uzavřena. Ze
strany obce a jejího zastupitelstva je přijmout
tento pravidelný finanční přínos pro obec samozřejmě dobrovolným aktem.
Dovoluji si touto cestou položit několik otevřených otázek i já vašemu občanskému sdružení Zdravý Mníšek:
1. Občanské sdružení Zdravý Mníšek je dle
mého názoru zcela tendenčně zaměřeno proti
mým podnikatelským aktivitám, případně činnostem podporovaným současným starostou.
Můžete mně a veřejnosti transparentně sdělit
vaše jiné záměry v horizontu pěti let a jaké další
aktivity v Mníšku pod Brdy ve vazbě na „Zdravý
Mníšek“ aktuálně připravujete?
2. Na vašich internetových stránkách jsem
se dočetl, že podporujete a realizujete projekt,
kterým chcete motivovat domácnosti k třídění
sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně
a zdarma), podporovat umístění vlastních kompostérů u bytových domů a kompostování v bytech pomocí vermikompostérů. V jakém stadiu
je tento projekt? Kolik domácností je již do tohoto projektu zapojeno a s jakými výsledky?
3. Jaký byl důvod napadení projektu rekultivace staré ekologické zátěže odkaliště v areálu
UVR v Mníšku pod Brdy, pokud je posláním vašeho
sdružení zdravý – ekologičtější Mníšek. Takové projekty by měly být podporovány a mohla z Mníšku
zmizet definitivně jedna ze starých ekologických
zátěží.
4. Uvádíte na svých internetových stránkách, že
budete pořádat a organizovat osvětové a informační akce pro veřejnost na téma, jak nakládat
s komunálními odpady. Žádám vás tímto o zveřejnění harmonogramu těchto akcí, kterých by se
i naše společnost ráda účastnila, zejména naše školicí středisko.
5. Na webových stránkách uvádíte, že není efektivní odvoz komunálního odpadu kuka vozy, protože zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným
domům s sebou nese příliš vysoké náklady na pohonné hmoty, lidskou sílu i čas, ale navrhujete zřízení a finanční zvýhodnění dobrovolných sběrných
míst pro danou ulici či lokalitu. Kde v Mníšku pod
Brdy tato sběrná místa plánujete, je nějaké již
v provozu? V jaké fázi je tento projekt? Nebo je
to pouze vize?
6. Vysvětlete, z čeho dovozujete toto vaše zcela
nepravdivé tvrzení, které jste zveřejnili: Nestojí nakonec za „tajemnou kompostárnou“ opět
Kraftovo impérium? Přímo se totiž vnucuje racionální úvaha, že celý projekt je naplánovaný
tak, aby po uplynutí ochranné pětileté lhůty se
město z důvodu „ztrátového provozu“ rozhodlo
svěřit tuto problematickou zátěž do rukou odborné firmy, potažmo „transparentně“ převede
kompostárnu na konsorcium pana Krafta. Poloha pozemku totiž napovídá, že sloučení s areálem UVR je víc než reálné. O kompostárně jsem
se dozvěděl až z vašich nesmyslných vyjádření
a žádám o zamezení šíření dalších podobných
zcela nesmyslných dezinformací!
7
PURUM partner projektu
Den Země ve Starém
Městě přinesl nový český
rekord i pomoc
Tradiční svátek pro všechny ekologicky smýšlející lidí i společnosti s názvem Den Země každoročně připadá na 22. dubna. O dva dny později od 24. do 26. dubna proběhla v areálu společnosti
Recyklačního ekologického centra (REC GROUP) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku tradiční
oslava přímo navazující na ekologický svátek. Akci z pozice hlavního sponzora podpořila společnost Purum. Také díky letošní rekordní účasti 9624 návštěvníků se podařilo v rámci ekologie
přinést 1336 starých mobilních telefonů, jejichž baterie jsou pro ekologii velkou zátěží.
Pořadatelé ze společnosti REC Group se oficiálně pokusili na této akci vytvořit rekord ve sběru mobilních
telefonů a pokořit tak Prahu, která držela rekord s 258 mobily. Podařilo se. „Návštěvníci přinesli celkem
1336 mobilních telefonů, čímž několikanásobně překonali stávající rekord,“ potvrdil dohlížející komisař
z agentury Dobrý den z Pelhřimova, pan Juračka. Radost organizátorům udělaly svou účastí také školy,
pro které se akce konala ve dnech 24. a 25. dubna. Během nich areál společnosti REC Group navštívilo
2500 dětí z mateřských a základních škol. Byl pro ně připraven ekologicky motivovaný program a spousta další zábavy. Děti se zúčastnily velké školní ekoolympiády. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny
ekologická vozítka segway, motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, lukostřelba nebo biatlonová laserová
střelnice.
Na Dnu Země pořadatelé tradičně nezapomínají na charitativní organizace. Nejinak tomu bylo i ve Starém Městě. Výtěžek z letošní akce putoval do Domova pro postižené osoby Bělinka v Kunovicích, který
obdržel šek ve výši 78 000 Kč. Další šek v hodnotě téměř 22 tisíc korun obdržel Domov Bělinka přímo
od zástupců pořádající společnosti. Celkem si tak domov poskytující útočiště pro osoby s tělesným postižením odnesl krásných 100 000 Kč.
„Rostoucí návštěvnost této akce, pokoření rekordu ve sběru starých mobilních telefonů a konečně i výtěžek jednoznačně dokazují, že ekologie lidi nenechává chladnými. To je jistě velmi dobrý signál a příslib
do budoucna. Jsem poctěn, že společnost Purum mohla tuto akci podpořit a pomoci tak dobré věci
i ekologii,“ sdělil jednatel společnosti Purum Daniel Kraft.
Historie Dne Země sahá do 70. let 20. století. Již první ročník slavil velký úspěch a ve Spojených státech
vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě
ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. V současnosti Den Země slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Stal se největším ekologickým svátkem, který slaví lidé společně na celém
světě bez ohledu na původ, víru či náboženství.
8
DEN ZEMĚ
9
Jaký by měl být (komunální) politik?
Je mnoho důvodů, proč lidé vstupují do politiky.
Některé ke vstupu motivuje snaha měnit věci
k lepšímu, některé láká možnost měnit věci dle svých
představ a někteří k rozhodnutí vstoupit do politiky
přiměje nespokojenost s aktuální situací, ať už se
jedná o celostátní nebo komunální úroveň. Každý
politik ale musí mít vize, cíle a především odvahu
jít se svojí kůží na trh. Dokázat prosadit to, co svým
voličům slíbil, i když se u jiných voličů s největší
pravděpodobností setká s nepochopením či dokonce
osočováním a překrucováním sděleného, vyřknutého,
slíbeného.
Politik potřebuje odvahu, aby při své práci dokázal prosazovat to, co považuje
za dobré a správné. A potřebuje také pokoru. Protože každá forma vládnutí či
možností věci ovlivňovat je vždy spojena s pokušením. Musí-li člověk zacházet
s mocí, pak podobně jako při zacházení s bohatstvím má stále zápasit o vnitřní
svobodu a střízlivost, aby tomuto pokušení nepodlehl. Je potřeba uchovat
kritický odstup a pokoru. Protože moc, podobně jako bohatství, může člověka
zaslepit a zkazit.
Do roku 2010 měli pravděpodobně jedny z nejlepších předpokladů pro to
stát se politikem z přesvědčení, nikoli z potřeby, úspěšní podnikatelé. V životě
něco dokázali vybudovat, mají manažerské schopnosti, vytrvalost, jejich
vstup do politiky není motivován snahou rychle zbohatnout. I přes tento
odstrašující případ jsou úspěšní podnikatelé stále těmi, kdo může obraz
politiky jako takové pozvednout, změnit věci k lepšímu a něco vybudovat
nikoli pro to, že z toho takříkajíc něco kápne, ale proto, že to je správné, že
z toho budou mít prospěch naše děti. A to mnohdy také v případech, kdy
se jedná o kroky, ke kterým neměl
nikdo jiný odvahu. Příkladem může
být zavedení omezení rychlosti
50 km na části pražské magistrály,
která vede hustě obydlenou oblastí.
Lidé, kteří zde ale nikdy nebydleli
a pražskou magistrálu užívali
jako rychlou zkratku při průjezdu
centrem Prahy, si klepali na čelo,
jiní vyhrožovali hladovkami. Přesto
se projekt realizoval. Lidé bydlící
v okolí dálnice to jenom kvitují a tiky
od rychle projíždějících aut pomalu
ustávají. Dokážete si tu odvahu
obhájit takto kontroverzní věc jenom
proto, že jste to slíbili lidem bydlícím
v okolí magistrály. Jistě šlo také říci:
Milí voliči, snažili jsme se ale…
Člověku, který se chce uplatnit v politice, samozřejmě nestačí, aby byl
moudrý, odvážný a pokorný. Politik musí být vzdělaný, musí umět vystupovat
na veřejnosti, být dobrým řečníkem, formulovat cíle, získávat spolupracovníky,
přesvědčovat, motivovat, spojovat lidi, nalézat kompromisy, znát problematiku
své oblasti. Musí mít manažerské schopnosti a znalosti z psychologie řízení.
Musí se umět rychle rozhodovat a musí být odolný, mít „hroší kůži“, což v České
republice platí dvojnásob.
Osud Mníšku pod Brdy, kam jsem přesunul sídlo společnosti PURUM KRAFT, mi
nikdy nebyl lhostejný. Značnou část svého času věnuji realizaci projektů, které
svým přesahem zdaleka předčí pro někoho prvořadý cíl, a sice generování
zisku. Již několikátým rokem bojuji o státní dotace i dotace z EU na asanace
a další činnosti, které by prokazatelně přispěly k lepšímu životnímu prostředí
Mníšku i jeho bezprostředního okolí. V nedávné době jsme také zahájili
přednášky o osvětě v rámci třídění odpadu. Tou nejlepší zpětnou vazbou je
pro mě fakt, že další a další školy mimo Mníšek sami vyjadřují zájem o účast
svých žáků na tomto semináři i na prohlídku areálu, čímž se potvrzuje, že nic
špatného se v areálu neděje. Věřím, že to, co činím, je správné. Faktem ale
zůstává, že všechny kroky dosud činím z pozice podnikatele. I přes nejlepší
úmysly se vždy našel někdo, kdo mi moje kroky vyčítá coby pouhý prostředek
k zisku nebo vykoupení z údajných hříchů na životním prostředí, i když do jeho
ochrany investuji čas i nemalé finanční prostředky. Potom všem se musím
zeptat sám sebe. Měl bych vstoupit na horku půdu komunální politiky jako
zajištěný podnikatel se snahou měnit věci k lepšímu z pozice politika, nikoli
podnikatele? Mám se dál starat jen o své firmy, což o mě beztak někteří lidé
tvrdí? Nebo mám přenechat vedení společností, jenž jsem celá svá dospělá
léta budoval, někomu jinému a naplno se věnovat komunální politice i všem
nástrahám, které přináší? Budu velice rád, pokud mi svůj názor napíšete
na cistou.cestou@purum.cz
Váš
Daniel Kraft
MINI Komiks - Proč být politikem...
přemýšlím,
že se dám
na politiku.
10
ty?
vždyť jsi
podnikatel.
jsem, ale už
toho mám
dost.
nepovídej,
ty si chceš
nahrabat
prachy.
to nemám
zapotřebí,
mám se
dobře.
tak co bys
z toho měl?
dobrý pocit,
že se
k problémům
neotáčím zády.
...aha...
+
Vážíme si slušných lidí
Vážení čtenáři,
v posledním čísle Zpravodaje Městečka pod Skalkou se rozhořela polemika nad článkem pana Jiřího Ptáčka, který vyšel v prosincovém
čísle Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se v příspěvcích často objevuje moje jméno a též se dotýká záměru MBÚ v našem podniku,
mohl bych snad podotknout pár vět.
I když to možná bude pro mnohé neuvěřitelné, pana Ptáčka neznám. O to
víc si ale vážím toho, co napsal, protože to nebylo ani na objednávku ani
za odměnu, a přesto to bylo dle mého soudu vyvážené a řekl bych velmi
smířlivé. Na rozdíl od komentářů, na které chci nyní krátce reagovat.
Zdá se totiž, že je velmi nebezpečné v Mníšku uveřejnit svůj vlastní názor,
zejména ten, který není v souladu s linií OS Zdravý Mníšek. Trochu se i divím,
že redakce Zpravodaje dovolí uveřejnit dopis, který hned v nadpisu pana
Ptáčka zbytečně uráží. Demagogie a maloměšťáctví? Ale no tak, pane Hreho!
Takhle by se přece dala označit nepřetržitá kampaň sdružení, jehož jste i vy
členem a které bez přestávky šíří lži, polopravdy a pomluvy o mém podniku
a záměru likvidace odpadů. Již úvodem svého článku pan Ptáček mluví
o potřebě kompromisů, kterých je náš život plný a které řešíme každý den.
I skutečnost, že ráno vstaneme, i když se nám nechce, je kompromis. Tón
dopisů je ale zcela nekompromisní. A ostouzející. Jsem skutečně nepříjemně
překvapen, kolik zloby bylo na pana Ptáčka vrženo za to, že si dovolil napsat
svůj názor. Všichni spatřujete vzor v západních demokraciích, ale ani jeden
se demokraticky nechováte. To, že paní Brzorádová pana Ptáčka nezná, ještě
nepředstavuje důvod k takovému despektu vůči jeho osobě. Já například
neznám paní Brzorádovou, ale dle mých informací žije pan Ptáček v Čisovicích
celý život. To je trochu více než 14 let, po které navštěvujete zastupitelstvo,
nemyslíte paní Brzorádová? Myslím, že pan Ptáček má již z této skutečnosti
dost důvodů se vyjádřit a vy zachovat určitou slušnost bez přezíravosti.
A pokud podezíráte společnost PURUM, jejíž jsem majitel, bylo by vhodné psát
jen ověřené informace nebo si je vyžádat u zdroje.
Zpravodaj 2013
Já bych naopak chtěl poděkovat panu Ptáčkovi za jeho dopis, protože jsem
se utvrdil v mínění, že v Mníšku a okolí skutečně existuje veřejnost, která
nepodléhá zavádějícím informacím a poplašným zprávám o MBÚ, viz další
komentář, pod kterým je podepsána paní Pechoušková. Asi jste si z našeho
časopisu Čistou cestou nic nevzali. Vydáváme tento ekologický magazín, aby
se ke všem přímou cestou dostaly ověřené a poctivé informace o záměrech
v UVR.
Pane Ptáčku, rád bych vám touto cestou vyjádřil respekt za vaši odvahu říci
svůj názor nenávistné kampani sdružení Zdravý Mníšek navzdory. Doufám,
že se najdou lidé kteří vás budou následovat a nenechají si zlým způsobem
diktovat, co si mají myslet.
Z uvedených dopisů uveřejněných ve Zpravodaji si však chytrý čtenář vzal
ještě jedno poučení: pokud by se totiž OS Zdravý Mníšek chtěl v komunálních
volbách podílet na vedení města v dalším období, znamenalo by to diktaturu
se zvláštními praktikami a bez jakéhokoliv respektu k mínění občanů. Stačí
si jen vzpomenout, za které strany dříve někteří kandidovali. Zejména však
předák tohoto sdružení Vilímovský.
Přál bych si, aby ustala nevraživost mezi občany, která je z příspěvků patrná,
a zavládla pokojná a nepředpojatá nálada, ve které se bude dařit tomuto
pěknému městu ve všech záměrech, které má.
S pozdravem
Daniel Kraft
Zpravodaj 2014
Co je tedy „Zdravý Mníšek“?
Ta skupina lidí, která si zatím pouze
říká „Zdraví Mníšek“, mnoho zdravého
Mníšku nepřinesla. To, co po Mníšku
slýchám, je spíše rozdmýchávání
nenávisti, ztěžování chodu městského
úřadu a jeho lidem. Zkuste se vžít
do následující modelové situace:
Bydlíte ve svém domě po generace.
do sousedního domu se nově
přistěhují lidé, kteří od počátku dávají
najevo, že jsou tu proto, aby zde
působili obecné blaho. Avšak to, co od
nich skutečně každodenně zakoušíte,
je házení klacků pod nohy, vystavování
vás různým stresům a dávají vám
najevo, že oni jsou důležitější než
vy. Co budete dělat? Budete se mít
dobře, anebo budete spíše ve stresu?
Ze své zkušenosti vím, že takoví lidé
ve strachu udělají mnohem více chyb,
než kdyby „takové pomocníky“ neměli.
Možná dojde i k tomu, že se zcela
odstěhujete a své místo pod nátlakem
přenecháte těmto „mírotvůrcům“.
To, co očekávám, je skutečně zdravý
Mníšek. Zdravý Mníšek jsou zdravě
uvažující lidé!
Urážet slušného člověka
pro jeho názor?!
To není příliš ZDRAVÉ, že?
Mít vlastní názor
ptáčku? Však mi ti
za to přistřihneme
křídla!
-
11
www.purum.cz
PURUM TOUR 2014
Společnost Purum s.r.o. Vás zve na exkluzivní sérii golfových
a tenisových turnajů Purum TOUR 2014
Česká Lípa
30. 5. golfový turnaj Golf Club Malevil
31. 5. tenisový turnaj SK Matchball Česká Lípa
PURUM
T UR
2014
Karlovy Vary Golf and Film by PURUM 2014
9. 7.
Astoria Golf Resort Cihelny
Festivalový turnaj s filmovou tématikou
spojený s večírkem v Karlových Varech.
Mariánské Lázně
18. 7. golfový turnaj Royal Golf Club Mariánské Lázně
19. 7. tenisový turnaj TCF PURUM Mariánské Lázně
Beskydy Golf Maraton 2014
15. 8. golfový klub Prosper Golf Resort Čeladná
16. 8. golfový klub Golf & Ski Resort Ostravice
Informace či registrace:
Telefon: 603 470 928
e-mail: dudlickova@purum.cz
Slapy
22. 8. Golf Park Slapy sv, Jan a farma Michael
Přijďte si s námi zahrát
Karlovy Vary
26. 9. golfový turnaj Astoria Golf Resort Karlovy Vary
27. 9. tenisový turnaj TC Gejzír Karlovy Vary
Ondrášovka
Napište nám, která z vyobrazených lahví by se vám líbila.
Společnost PURUM Kraft ve spolupráci s Ondrášovkou navrhuje
novou, zdravou vodu. Pomozte jim vybrat ten nejlepší design.
Pište na: cistou.cestou@purum.cz
SOUTĚŽ
Napište nám, kolik má holding
PURUM Kraft dceřiných společností.
Své správné odpovědi zasílejte na:
A
R
H
Ý
VÍSTKY NA LUCII
2L
cistou.cestou@purum.cz
ČISTOU CESTOU – INFORMAČNÍ EKOMAGAZÍN, vydavatel. PURUM KRAFT a.s., náklad: 5000 kusů, foto: archiv.
Uzávěrka čísla: 11. 5. 2014, kontakt redakce: Národní 961/25, 110 00 Praha 1. Evidence periodického tisku: MK ČR E 21195.
12
Download

PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR PURUM