t!
OBVODNÝ U R A D ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA T R N A V A
- pracovisko Hlohovec
O d b o r štátnej s p r á v y starostlivosti o životné prostredie o b v o d u
O d d e l e n i e o c h r a n y p r í r o d y a v y b r a n ý c h zložiek životného prostredia o b v o d u
J a r m o č n á 3, 920 01 Hlohovec
2013/335/AU
štátna -vodná správa
V Hlohovci 27. 2. 2013
í
M E S T S K Ý ÚRA
HLOHOVEC
D&tum: - 7 - 0 3 - ?0Í3
„ ^ .-Ja•ť • -/7 .a/jl 1 « I. _ _|
.
H ; wtelk/J (f J í ť !*!»,
Ťzl.fc-rfLľ-.
i V\íľ«tvu/ť _ ^
í
" j
^ jt
ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon"), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok")
vydáva
stavebníkovi:
D A N Y 2, s.r.o., Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec
IČO 46 573 682
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona
p o v o l e n i e n a u s k u t o č n e n i e v o d n ý c h stavieb
SO 07a P r e d ĺ ž e n i e v e r e j n é h o v o d o v o d u
SO 07b A r e á l o v ý v o d o v o d
SO 08a P r e d ĺ ž e n i e v e r e j n e j kanalizácie
SO 08b A r e á l o v á kanalizácia
SO 11 U m y v á r e ň a u t o m o b i l o v
PS - 4 U m ý v a n i e a u t o m o b i l o v a Č O V
v rámci stavby ČS P H M a u b y t o v a c i e a stravovacie z a r i a d e n i e D A N Y 2 - 1 . etapa,
na pozemkoch pare. čísla 2643/10, 2644, 2645/6 registra C a SO 07a + SO 08a aj na pare. č. 2645/3.
2642/1, 845/2 registra C, 662/1, 663/1, 664/1, 664/2 registra E a 851/1 reg. C, kat. územie Šulekovo.
Predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie j e uložené v trase jestvujúcej poľnej cesty.
strana č. 2 rozhodnutia č. 2013/335/AU
Vodné stavby obsahujú:
SO 07a Predĺženie v e r e j n é h o v o d o v o d u
- z rúr HDPE Dl25x11,4 mm dĺžky 186,20 m, s napojením na jestvujúci verejný vodovod PVC DN
100 na Holubyho ulici
- vodomernú šachtu so združeným vodomerom DN 80 a spätnou klapkou na prípojke pre hydrant
- nadzemný požiarny hydrant DN 100
SO 07b A r e á l o v ý v o d o v o d
- z rúr HDPE D 50x4,6 mm celkovej dĺžky 17,30 m
- z rúr HDPE D 32x2,9 mm celkovej dĺžky 45,90 m
SO 08a Predĺženie v e r e j n e j kanalizácie
- stoka A z rúr PP DN 200 dĺžky 165,10 m (od ŠI - Š6), napojená na jestvujúcu kanalizáciu DN 300
na ulici Holubyho 165,10
SO 08b A r e á l o v á k a n a l i z á c i a
Kanalizácia splašková
- stoka A z rúr PVC DN 200 dĺžky 54,90 m (od Š6 - Š8)
- stoka A1 z rúr PP DN 150 dĺžky 40,00 m
- kanalizačné šachty z betónových skruží 0 1000 mm 10 ks
Kanalizácia dažďová z komunikácií a parkoviska Č S PHM
- stoka B z rúr PP DN 200 dĺžky 92,40 m
- stoka BI z rúr PP DN 200 dĺžky 29,20 m
- vody z povrchového odtoku zo stoky B a BI sú zaústené do šachty Š12 a následne odvedené cez
odlučovač ropných látok do vsakovacieho objektu
- odlučovač ropných látok MOA 30 s prietokom 30 l/s, s dočisťovacím členom PURASORB 30/1
a s výstupnou kvalitou vody na odtoku NEL do 0,1 mg/l
- vsakovací objekt rozmerov 24,80x4,80 m, hĺbky 0,66 m, zo vsakovacích boxov Rausikko obalených
geotextíliou, s odvetraním do kanalizačných šácht
Kanalizácia dažďová zo strechy predajne, umyvárne áut a prestrešenia
- stoka C z rúr PP DN 200 dĺžky 66,20 m
- stoka C z rúr PP DN 150 dĺžky 12,70 m
- stoka C bude zaústená do vsakovacieho objektu
Kanalizácia z manipulačnej plochy pri výdajných stojanoch
- stoka D z rúr PE DN 150 dĺžky 38,90 m, zaústená do akumulačnej oceľovej nádrže 10 m 3
SO 11 U m y v á r e ň a u t o m o b i l o v
Jednopodlažný objekt zastrešený plochou strechou. Obsahuje umyváreň automobilov plochy 50,50 m 2
a čistiareň odpadových vôd plochy 10,45 m 2 .
PS-4 U m ý v a n i e a u t o m o b i l o v a Č O V
Navrhnutá j e strojná umývacia portálová linka ISTOBAL M22 s kapacitou 10 áut/hod., pre umývanie
osobných a malých úžitkových vozidiel.
Potreba vody recirkulovanej (na karosérie): 130 l/auto,
Potreba vody odsedimentovanej (na spodné umývanie): 100 l/auto,
Potreba vody z vodovodu na záverečný oplach: 20 l/auto.
Odpadová voda z umývania sa zhromažďuje v dvoch podzemných sedimentačných nádržiach objemu
cca 17 m 3 , odkiaľ j e čerpaná do ČOV.
strana č. 3 rozhodnutia č. 2013/335/A U
Pre čistenie technologických odpadových vôd z umyvárne áut j e navrhnutá recirkulačná ČOV typu
FREYLIT CHVTP 200 - nechemická oxidačná čistiareň, na princípe fyzikálnom (gravitácia a sorpcia)
so súčasnou akiváciou vôd aeráciou. Výkon čistiarne: 2200 l/hod.
Predpokladané množstvo čistených odpadových vôd: 15 120 l/deň
Prebytok vyčistenej odpadovej vody odvádzaný do kanalizácie: 919,80 m 3 /rok
Parametre vyčistenej odpadovej vody odvedenej do kanalizácie:
ph 7,5 mg/l, NL 130 mg/l, RL 530 mg/l, NEL 2 mg/l, CHSK c r 230 mg/l, tenzidy 2 mg/l
Záväzné podmienky uskutočňovania v o d n e j stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vodná stavba musí b y ť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej
správy vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny nesmú b y ť uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval: PETROLEX, s. r. o., Tehelná 11, 831 03 Bratislava
Projektant: Ing. Matej Fogmeg, reg. číslo 1423*A*5-1,5
Pri realizácii stavby musia b y ť dodržané záverečné odporúčania hydrogeologického posudku
„Hlohovec - Šulekovo - výstavba ČS PHM - posúdenie vsaku odpadových a osobitných vôd do
podzemných v ô d " vypracovaného Mgr. Milanom Kminiakom.
Stavebník j e povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
Stavba musí b y ť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Stavebník j e povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní
po skončení výberového konania.
Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až
do skončenia stavebných prác.
Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb
fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí.
Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
príslušné technické normy.
Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok,
ktorý j e podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
11. Požiadavky dotknutých orgánov:
Vodárenské a technické služby, s.r.o., vyjadrenie č. Ba-67/2012 zo dňa 19. 10. 2012:
- S realizáciou kanalizačnej prípojky súhlasíme.
- S realizáciou vodovodnej prípojky súhlasíme, požadujeme však umiestnenie vodomernej šachty
na začiatku predĺženia verejného vodovodu (z ul. Holubyho).
- Predĺženie verejného vodovodu j e navrhnuté z HDPE DN 100 dĺžky 186,20 m. Na začiatku a
konci predĺženia požadujeme osadiť uzatváracie armatúry.
- Počas realizácie požadujeme prizvanie na kontrolné dni, kolaudácie. Taktiež požadujeme
prizvanie k prácam spojeným s napojením na verejnú kanalizáciu, tesnostné skúšky kanalizácie,
tlakové skúšky vodovodu. Napojenie na verejný vodovod bude vykonávať spol. Vodárenské
a technické služby.
Mesto Hlohovec, stanovisko č. 44652/2012/4449 zo dňa 4. 12.2012:
- V rámci SO 07 (v PD pre SP 07 a) - predĺženie verejného vodovodu v dĺžke 186,20 m j e
potrebné dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. a doriešiť prevádzkovanie
s Vodárenskými a technickými službami s.r.o. Hlohovec.
- Technické podmienky pripojenia na verejný rozvod vodovodu a kanalizácie na Holubyho ulici j e
potrebné podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov dohodnúť so správcom - Vodárenské a technické služby, s.r.o.
strana č. 4 rozhodnutia č. 2013/335/AU
Pre realizáciu zvláštneho užívania komunikácie Holubyho j e potrebné požiadať Mesto Hlohovec
(oddelenie hospodárskej činnosti) o príslušné rozhodnutie (tzv. rozkopávkové povolenie).
- V rámci SO 08 (v PD pre SP 08 a) - kanalizačná prípojka v dĺžke 222,20 m so zaústením do
kanalizácie na MK Holubyho DN 300, v trase poľnej cesty a ostatných pozemkov j e potrebné pre
realizáciu zvláštneho užívania komunikácie Holubyho požiadať Mesto Hlohovec (oddelenie
hospodárskej činnosti) o príslušné rozhodnutie (tzv. rozkopávkové povolenie).
- Upozorňujeme na potrebu odovzdania porealizačného zamerania stavby, resp. jednotlivých
stavebných objektov, v rozsahu a podľa podmienok podľa príslušného V Z N v čase kolaudácie
stavby resp. jednotlivých stavebných objektov.
K r a j s k y pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. TT-10/473/2421/Grz zo dňa 30. 4. 2010:
- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému
úradu Trnava.
- Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác
ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky k r a j s k ý m pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou. Do obhliadky k r a j s k ý m pamiatkovým úradom j e nálezca povinný v y k o n a ť všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
Obvodný úrad životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec, oddelenie odpadového
hospodárstva, vyjadrenie č. B/2012/00645/ŠSQH/Zi zo dňa 9. 10. 2012:
- pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii stavby zdokladovať zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov
vzniknutých pri realizácii stavby.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN11128/2012 zo dňa 8. 10. 2012:
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Technická inšpekcia, a.s.. časť odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č.
06396/4/2012 zo dňa 29. 10. 2012:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré j e potrebné doriešiť a odstrániť
v procese v ý s t a v b y :
2. 1 Vstupné otvory nesmú b y ť zužované stúpačkami, vstup do šachty odlučovača ropných látok
S 0 - 0 8 (kanalizačná prípojka), j e potrebné riešiť v zmysle 51. 2b § 14 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
2.3 Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, j e potrebné vyznačiť v súlade
s čl. 1 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení
môžu o v p l y v n i ť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia A/c, A / e " platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení
oprávnenou právnickou osobou, ktorou j e aj Technická inšpekcia, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky j e potrebné na časti vyhradenom technickom zariadení „elektrické
zariadenia - A/c, A/e" v y k o n a ť úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14
ods. 1 písm. b) a d ) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou
právnickou osobou, ktorou j e aj Technická inšpekcia, a.s.
strana č. 5 rozhodnutia č. 2013/335/A U
- Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti, j e možné uviesť do
prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.
1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich p r v ý m použitím, aby
sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technologických zariadení „PS 4 Umývanie automobilov a Č O V " , do prevádzky
po ich nainštalovaní na mieste používania j e potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu,
ktorou j e aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm.
d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia
vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- Technické zariadenia „zdvíhacie zariadenia - Sekčné brány" sú určenými výrobkami podľa
nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do
prevádzky j e potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením
súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej
inštalované
alebo
namontované
s požiadavkami
bezpečnosti
technických
zariadení
(predkolaudačnú inšpekciu).
SPP - distribúcia a.s.. vyjadrenie č. 1269/2012/TD zo dňa 17. 10. 2012:
- Na pripravovanej stavbe dochádza k stretu s našimi inžinierskymi sieťami (križovanie).
- Na danej parcele sa naše zariadenia nenachádzajú.
- V danej lokalite sa nachádzajú naše siete - V T L plynovod, dôjde ku križovaniu pri budovaní
inž. prípojok.
- Pred realizáciou výkopových prác požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení, ktoré V á m na základe V a š e j požiadavky (na vytýčenie, asistenciu a následnú kontrolu)
predloženej na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí oddelenie údržby.
- V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., od
1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 rn.
- Požadujeme dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu
a pripojovacích plynovodov, podľa STN 73 6005 , STN 38 6410 a zákona č. 251/2012 Z. z.
- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne, min. 4 m na každú
stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
- Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníka TC, alebo
MS N.M.n. Váhom ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí.
Kontroly budú zaznamenané do V á š h o stavebného denníka.
- V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na
požiadanie pracovníka SPP Distribúcia a.s. (TC, MS) na vlastné náklady opätovne odokryť
predmetné časti plynovodov a prípojok.
- V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu
V a m i vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené
pracovníkmi SPP LC N.M. nad Váhom.
Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie č. 12-42543145-TT zo dňa 17. 10. 2012:
- Na definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.
Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných
(vrátane rádiových) zariadení:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
j e potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V káblovej l y h e sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Údaje o technickom stave zariadení j e možné poskytnúť po náležíte zdôvodnenej potrebe pri ich
vytyčovaní. V y z ý v a m e V á s preto, aby sa V a m i poverený zástupca dostavil na zakreslenie
existujúcich zariadení do Vašich podkladov.
- V z m y s l e § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
strana č. 6 rozhodnutia č. 2013/335/A U
Žiadateľ j e pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu b y ť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
povinný v y k o n a ť všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia
riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia j e potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii j e potrebné podať osobitne.
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí f i g u r o v a ť
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
v ý s t a v b y na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
- V ytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, j e povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác j e stavebník povinný požiadať
o vytýčenie TKZ.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá j e vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., j e potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na
presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), j e potrebné
zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.
Slovenské elektrárne, a.s.. Závod A t ó m o v é elektrárne Bohunice. časť stanoviska SE/2012/093002
zo dňa 21. 10. 2012:
1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dodržať ustanovenia zákona 657/2004 Z. z.
o ochrannom pásme horúcovodných rozvodov. V tomto pásme j e bez predchádzajúceho súhlasu
držiteľa povolenia na rozvod tepla okrem iného zakázané:
- v y k o n á v a ť stavebné práce a výsadbu trvalých porastov
- v y k o n á v a ť činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo plynulosť
a bezpečnosť j e j prevádzky a údržby.
V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma j e zakázané umiestňovať stavby,
technické zariadenia alebo v y k o n á v a ť činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení
alebo plynulosť a bezpečnosť j e j prevádzky.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie predloženej na vyjadrenie. Prípadné zmeny
projektu alebo ďalšie stupne dokumentácie musia b y ť tiež predložené na vyjadrenie.
3. Pred realizáciou prác požiadať v dostatočnom časovom predstihu správcu horúcovodných
rozvodov o zabezpečenie ich vytýčenia. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby
a zodpovedá za súlad s projektovou polohou stavby v zmysle predloženej dokumentácie. Súlad
priestorovej polohy stavby voči ochrannému pásmu horúcovodného rozvodu žiadame po vytýčení
potvrdiť stavebníkom do protokolu o vytýčení.
5. V š e t k y zemné práce realizované v ochrannom práce horúcovodných rozvodov realizovať
výhradne ručne.
strana č. 7 rozhodnutia č. 2013/335/AU
11 .* Počas prác vylúčiť prejazd ťažkých mechanizmov cez horúcovodné rozvody v miestach
s nespevneným povrchom. V miestach prejazdu takýchto mechanizmov spevniť plochu nad
horúco vodným rozvodom panelmi.
12. V ochrannom pásme nad horúcovodným rozvodom j e zakázané vytvárať skládky stavebného
a výkopového materiálu.
Slovensky pozemkový fond. Regionálny odbor Trnava, vyjadrenie č. 1132/201Q-RQ2 zo 7.6. 2010:
- Po zakreslení vedenia trasy geometrickým plánom, do 10 pracovných dní, firma Daanco
Slovakia s.r.o., ako vlastník sietí, požiada Slovenský pozemkový fond o uzavretie zmluvy
o vecnom bremene v prospech uskutočnených stavieb.
12. Stavba nesmie b y ť začatá, kým povolenie na j e j uskutočnenie nenadobudne právoplatnosť.
13. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
14. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby
a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
15. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, k e ď nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.
Správny poplatok: 250 eur, stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradený kolkovou známkou.
Odôvodnenie
Stavebník D A N Y 2, s.r.o.. Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec, podal dňa 10. 12. 2 0 1 2 na Obvodnom
úrade životného prostredia Trnava, pracovisko Hlohovec žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie
vodných stavieb:
SO 07a Predĺženie verejného vodovodu
SO 07b Areálový vodovod
SO 08a Predĺženie verejnej kanalizácie
SO 08b Areálová kanalizácia
SO 11 Umyváreň automobilov
PS-4
Umývanie automobilov a Č O V ,
v rámci stavby ČS PHM a ubytovacie a stravovacie zariadenie D A N Y 2 - 1 . etapa, na pozemkoch
pare. čísla 2643/10, 2644, 2645/6, 2645/3, 2642/1, 845/2 registra C, 662/1, 663/1, 664/1, 664/2 registra
E, a 851/1 reg. C, kat. územie Šulekovo.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec, Spoločný obecný
úrad v Hlohovci dňa 18. 8. 2010 pod číslom 118/2010-AM.
Súhlas s vydaním stavebného povolenia na vodné stavby vydal stavebný úrad Mesto Hlohovec,
Spoločný obecný úrad v Hlohovci dňa 3. 12. 2012 pod číslom 1309/2012-AM.
Žiadosť obsahovala v ý p i s z listu vlastníctva 3113 pozemkov pare. čísla 2643/10, 2644, 2645/6,
kópiu katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu stavby a stanoviská dotknutých orgánov.
Vlastníkom pozemkov pare. č. 2645/3, 2642/1, 845/2 registra C a 662/1, 663/1, 664/1, 664/2 registra
E, kat. územie Šulekovo j e Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava. Stavebník v súlade
s § 58 ods. 4 stavebného zákona nepreukazoval vlastníctvo alebo iné právo ku všetkým pozemkom, na
ktorých sa stavba p o v o ľ u j e .
V zmysle § 37 ods. 1 vodného zákona bolo oprávnenou osobou Mgr. Milanom Kminiakom, číslo
preukazu odbornej spôsobilosti 16/2007, z AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava,
vykonané predchádzajúce zisťovanie, výsledkom ktorého j e hydrogeologický posudok „Hlohovec Šulekovo - v ý s t a v b a ČS PHM - posúdenie vsaku odpadových a osobitných vôd do podzemných vôd",
z decembra 2012.
strana č. 8 rozhodnutia č. 2013/335/AU
Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil dňa 21. 1. 2013 začatie vodoprávneho konania
účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou a určil lehotu 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia, na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk
dotknutých orgánov. V priebehu vodoprávneho konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky
účastníkov konania. Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované v záväzných podmienkach
uskutočňovania stavby.
Obvodný úrad životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec, preskúmal predloženú žiadosť
podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona vo vodoprávnom konaní a zistil, že
uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní záväzných podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné
záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené
z á u j m y účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak ako j e
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie na Obvodný
úrad životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec v lehote
do 15 dní odo dňa j e h o doručenia. Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 vodného zákona n i e j e
preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí b y ť
v y v e s e n é na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty j e dňom doručenia.
/í
Irig. Emil Kosmál
poverený zastupovaním vedúceho odboru
V y v e s e n é dňa:
Zvesené dňa:
Rozhodnutie sa doručí:
1. DANY 2, s.r.o., Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. PETROLEX, s.r.o., Tehelná 11, 831 03 Bratislava 3
4. Mesto Hlohovec, primátor Peter Dvoran
5. Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
6. Slovenské elektrárne, a.s., Závod A t ó m o v é elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
10. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
12. Obvodný p o z e m k o v ý úrad v Trnave, V a j a n s k é h o 2 , 9 1 7 01 Trnava
13. K r a j s k ý pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
15. OÚŽP Trnava - pracovisko Hlohovec, k spisu
16. Ostatným účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona
P
Download

povolenie na uskutočňovanie vodných stavieb v rámci