XX – HRONOLOŠKI KATALOG PROJEKATA KARLA PARŽIKA
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NAZIV
Vakufska palata u Sarajevu
Stambenoposlovna zgrada
Penzionog fonda u Sarajevu
Šerijatska sudačka škola u Sarajevu
Viša gimnazija u Sarajevu
Dječačka osnovna škola sa
preparandijom u Sarajevu
Vijećnica u Sarajevu (osnova)
Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu
Tursko kupatilo u Banjaluci
Porodična kuća K. Pařika u
Sarajevu (?)
Gostionica u Banji Ilidţi
Vrtlareva kuća u Banji Ilidţi
Dogradnja restorana u Banji Ilidţi
Stambenoupravna zgrada električne
centrale u Sarajevu
Kuća “B” Penzionog fonda na
Dţidţikovcu u Sarajevu
Zanatska škola u Sarajevu
Nadgrobni spomenik
Bosanskohercegovačka narodna
dionička banka u Sarajevu
Adaptacija i dogradnja “Grandhotela” za Zemaljsku banku u
Sarajevu
Društveni dom u Travniku
Dogradnja direkcije ţeljeznica za
Političke sluţbe u Sarajevu
Stambenoposlovna zgrada Esada
Kulovića u Sarajevu
Restauracija i dogradnja katoličke
crkve u Skadru
Najamna zgrada Zemaljske banke u
Sarajevu
Srpskopravoslavna škola u Sarajevu
Društveni dom u Sarajevu
Evangelistička crkva sa ţupnom
kućom i školom u Sarajevu
Stambenoposlovna kuća Dr.
Grunfelda u Sarajevu
Prerada projekta Franza Blaţeka za
Filipovićevu kasarnu
Dogradnja hotela u Jajcu
Stambena kuća za ljekara u Banji
Ilidţi (?)
VRIJEME
PROJEKT.
1855/6
1886
VRIJEME
GRADNJE
1886
1887
SARADNJA
NAPOMENA
1886
1888/9
1887/8
1889/90
Hans Niemeczek
August Butscha
1891
1892/4
A. Wittek, Ć.
Iveković
1891/2
1892
1893 (?)
1892/3
Neizgrađeno
1893 (?)
Manje izmjene
1893/4
1893/4
1893/4
1894
1894
1894
1894
1894
Veće izmjene
Manje izmjene
Srušen
Veće izmjene
1894
1895
Adaptirano
1894
1894
1895
Neizgrađeno
?
1895
Adaptirano
1895
1895
1895
1896
Neizgrađeno
1897/98
1896 (?)
1896 (?)
1897
1898
1897
1898
1897
1897
1898
1898
1898
1899-1906
1900
1900/1
1900/1
1901/2
1900
Neizgrađeno
1900
Neizgrađeno
Josip Vancaš
Nastale manje
izmjene
Adaptirano
Srušena
Carl Panek
Josip Vancaš je
projektovao
“Grand –hotel”
Nedovršeno
(?)
Ludwig Huber
Rudolf Tönnies
Veće izmjene
Dograđen
Veće izmjene
Veće izmjene
Ludwig Huber
Izgrađen
projekt R.
Tönniesa,
srušen
229
R.B.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
NAZIV
Tehnička srednja škola u Sarajevu
Prerada projekta W. Stiassnya za
Aškenašku sinagogu u Sarajevu
Ţandarmerija u Kiseljaku
Regulacioni plan Filipovićevog trga
u Sarajevu
Garnizonski sud u Sarajevu
Vladina zgrada III u Sarajevu
Stambenoposlovna kuća Z. Finzija
u Ulici Vlatera Perića 1 u Sarajevu
Stambenoposlovna kuća Z. Finzija
u Ulici Maršala Tita 6 u Sarajevu
Srpskopravoslavna škola u Zenici
Hotel u Foči
Kotarski sud u Foči
Paviljon I Psihijatrijskog odjeljenja
Zemaljske bolnice u Sarajevu
Paviljon II Psihijatrijskog odjeljenja
Zemaljske bolnice u Sarajevu
Paviljon III Psihijatrijskog
odjeljenja Zemaljske bolnice u
Sarajevu
Paviljon IV Psihijatrijskog
odjeljenja Zemaljske bolnice u
Sarajevu
Kotarski sud u Gacku
Kotarski ured i sud u Bos. Dubici
Djevojačka škola u Zenici
Tipovi seoskih škola - brvnara
Dogradnja katoličkog samostana u
Tuzli
Viša realka u Sarajevu
Zemaljski muzej u Sarajevu
Kotarska ispostava u Doboju
Kotarski sud u Zenici
Kotarski ured u Foči
Drţavna štamparija u Sarajevu
Medresa u Jajcu
Pokrivanje atrija Kuršumli medrese
u Sarajevu
Baţdarski ured u Sarajevu
Kotarski sud i zatvor u Bileći
Kotarski sud i zatvor u Bos. Brod
Mitropolija u Mostaru
Kotarski sud i zatvor u Trebinju
Kotarski sud u Ljubinju
Katolička crkvica u Gornjem
Hrasnom
Zanatska škola u Sarajevu (?)
VRIJEME
PROJEKT.
1901
1901/2
VRIJEME
GRADNJE
Neizgrađeno
1902
SARADNJA
1902
1901/6
?
1906
1903
1903/5
1903/4
1903
1904/8 i
kasnije
1904
1903/4
1904
1903
1905
1905
1906/7
?
1905/6
1909
1908/9
1906/7
1908/9
E. Rada, J.
Kellner, J. Greger
“
1906/7
1908/9
“
1906/7
1908/9
“
1906/8
1906/8
1911
1909
1906
1906
1906
?
?
?
1907/9
1907/20
1909/10
1909/13
1907
1907
1907
1907
1907
1907
Neizgrađeno
?
1909
1908
Neizgrađeno
Neizgrađeno
1907/8
1907/8
1907/8
1908
1908
1908
1908
1909
1911
1909/10
1910
1910
1911
Neizgrađeno
R. Tönnies
1908 (?)
Neizgrađeno
R. Tönnies (?)
NAPOMENA
Veće izmjene
R. Tönnies
Veće izmjene
R. Tönnies
Veće izmjene
Adaptirano
R. Tönnies, F.
Blaţeković
Ruševno
Veće izmjene
R. Tönnies
L. Humer, J.
Pospišil
R. Tönnies
Dograđen
Veće izmjene
Manje izmjene
Napušteno
230
R.B.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
NAZIV
Ulema-medţlis u Sarajevu
Dogradnja kotarskog ureda u
Trebinju
Konkursni projekt za Pravosudnu
palatu i zatvor u Sarajevu
Izmjene i prerada projekta Hansa
Glasera i Alfreda Kraupe za
Pravosudnu palatu u Sarajevu
Vojni dječačkli zavod u Sarajevu
Hotel “Lovćen” u Prčnju
Hotel u Dobroti kod Kotora
Obnova crkve sv. Katarine u
Kreševu
Crkva sv. Ante Padovanskog u
Rastičevu
Obnova crkve Bl. Dj. Marije u
Komušini
Dogradnja crkve sv. Ivana
Krstitelja u Otinovcima
Crkva Uznesenje Bl. Dj. Marije u
Olovu
Crkva sv. Ane u Ţabljaku
Ţupna kuća u Ţabljaku
Dogradnja crkve sv. I. Proroka u
Solakovoj Kuli
Dogradnja crkve sv. I. Krstitelja u
Uzdolu
Ţupni stan za Bukovicu i Poljake
Crkva Srce Marijino u Foči kod
Doboja
Adaptacija crkve sv. A.
Padovanskog u Podhumu
Obnova crkve sv. Josipa u Zenici
Hrvatski katolički dom u Docu kod
Travnika
Crkva Bezgr. Začeća Bl. Dj. Marije
u Vijaki kod Vareša
Crkva Presv. Srce Isusovo u
Brčkom
Crkva Uzn. Bl. Dj. Marije u Osovi
Ţupna kuća u Svilaju
Crkva Uznes. Bl. Dj. Marije i ţupna
kuća u Gornjem Vakufu
Adaptacija crkve Uznes. Maije u
Suhom Polju
Ţupna kuća u Raduncima
Ţupna kuća u Lukavcu
Crkva sv. Ante Padovanskog u
Lukavcu
Kapela u Zvirnjači
Hrvatski dom u Derventi
Crkva sv. Ante Padovanskog u
Sivši
VRIJEME
PROJEKT.
1909/11
1909
VRIJEME
GRADNJE
1912
Neizgrađeno
1910
Nenagrađeno
1911/13
1913/23
1911
1912/13 (?)
1912/13 (?)
1921
Neizgrađeno
Neizgrađeno
Neizgrađeno
1924
1924
1927
1924
1930
1924
1930
1925
1925
1925
1925
1930-19361971
1927
?
1926
1925
1927
1925
1925
Neizgrađeno
1933/42
1925
?
1925
1926
Neizgrađeno
Neizgrađeno
1926
1931
1926
1928/34
1926
1926
1927
1930
?
1931
1927
Neizgrađeno
1927
1928
1928
Neizgrađeno
Neizgrađeno
1930
1928
1929
1930
1931
1935/36
1930/38
SARADNJA
NAPOMENA
Srušeno
Srušeno
Marijan Parţik
Nedovršeno
Adaptirano
Ruševno
Manje izmjene
Srušeno
Srušeno
Dograđena
231
R.B.
NAZIV
100
Kapela na groblju u Stupu kod
Sarajeva
Kapela Uzviš. sv. Kriţa u Tarčinu
Franjevački samostan u Plehanu
Crkva sv. Josipa u Tesliću
Dogradnja franjevačkog samostana
u Jajcu
Crkva Krista Kralja u Ceru
Fiskulturna dvorana uz franjevačku
gimnaziju u Visokom
Kapela sv. Ivana Krstitelja u
Bukovici
Kapela sv. Ivana Krstitelja u
Bijelom Brdu
Crkva sv. Josipa u Sarajevu
Crkva Presv. Srce Isusovo u
Ostrošcu
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Dogradnja tornja crkve sv. Ante
Padovanskog u Bugojnu
Ţupna kuća u Bijeljini
Crkva sv. Josipa i ţupna kuća u
Rankovićima
Crkva sv. Josipa u Turbetu
Kapela u Krepšiću
Konkursni projekt za Sefardski
hram u Sarajevu
Kuća za Ćuk i dr. u Sarajevu
VRIJEME
PROJEKT.
1930
VRIJEME
GRADNJE
1931
SARADNJA
1930
1931
1931
1932
1936/40
1932
1934
1935
1934
1935
1939
1935/36
1935
1938
1936
1941
Marijan Parţik
1936
1936
1939
1938
Marijan Parţik
1936
?
1937
1937
?
1938
1937
1937
1924
1938
1938
Neizgrađeno
1925
1925
NAPOMENA
Dograđena
Marijan Parţik
Marijan Parţik
Marijan Parţik
Marijan Parţik
Sruešno
Nedovršeno;
potopljeno
Jablanickim
jezerom
Veće izmjene
Srušeno
232
Download

229 XX – HRONOLOŠKI KATALOG PROJEKATA KARLA PARŽIKA