RID
Konvencija o meĊunarodnom ţeljezniĉkom prevozu (COTIF)
Dodatak C - Pravilnik o meĊunarodnom prevozu opasnih materija
ţeljeznicom (RID)
Vaţi od 01. januara 2007.
Ovaj tekst zamjenjuje propise od 01. januara 2005.
Napomena sekretarijata OTIF:
Drţave ĉlanice COTIF (stanje 01. januara 2007.):
Albanija, Alţir, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Republika Ĉeška, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Njemaĉka, Grĉka, MaĊarska, Iran, Irak, Irska, Italija, Latvija, Libanon,
Lihtenštajn, Litva, Luxemburg, Makedonija (FYR of), Monako, Maroko, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovaĉka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švajcarska, Sirija, Tunis, Turska,
Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina.
1
Konvencija o meĊunarodnom ţeljezniĉkom prevozu (COTIF)
Dodatak C
Propis o meĊunarodnom prevozu opasnih materija ţeljeznicom (RID)
Ĉlan 1.
Podruĉje primjene
§
1
§
2
Ovaj pravilnik se primjenjuje:
a)
na meĊunarodni ţeljezniĉki prevoz opasnih materija na podruĉju drţava ĉlanica,
b)
na prevoz koji dopunjuje ţeljezniĉki prevoz za koji vaţe Jedinstvena pravila CIM,
zavisno o meĊunarodnim pravilima koja se primjenjuju na druge oblike prevoza, kao i
aktivnosti navedene u Aneksu ovog pravilnika.
Opasne materije zabranjene za prevoz u skladu s Aneksom, ne smiju se prihvatiti za
meĊunarodni prevoz.
Ĉlan 2.
Izuzeća
Ovaj pravilnik se ne primjenjuje, u potpunosti ili djilimiĉno, za prevoz opasnih materija za koje je predviĊeno izuzeće u
Aneksu. Izuzeće se moţe osigurati samo kad koliĉina ili priroda izuzetog tereta ili ambalaţe omogućava sigurnost
prevoza.
Ĉlan 3.
Ograniĉenja
Svaka drţava ĉlanica pridrţava pravo reguliranja ili zabrane, zbog drugih, a ne sigurnosnih razloga, meĊunarodnog
prevoza opasnih materija na svom podruĉju.
Ĉlan 4.
Druge odredbe
Prevoz na koji se odnosi ovaj pravilnik u svakom drugom pogledu podlijeţe nacionalnim ili meĊunarodnim pravilima,
uopšteno primjenjivim na prevoz robe ţeljeznicom.
Ĉlan 5.
Vrsta dopuštenih vozova. Prevoz kao ruĉni prtljag, prijavljen prtljag ili utovaren u motorna vozila
Opasne materije mogu se prevoziti samo u teretnim vozovima, osim:
a)
opasnog tereta prihvatljivog za prevoz prema Aneksu koji se pridrţava odnosnih
§
maksimalnih koliĉina i posebnih uslova prevoza u vozovima drugaĉijim nego što su
1
teretni vozovi;
b)
opasnog tereta koji se prevozi u skladu sa ĉlanom 12. Jedinstvenih pravila CIM prema
posebnim uslovima Aneksa, kao ruĉni prtljag ili se predaje kao prtljag ili ukrcan u motorna
vozila.
§
2
Putnik ne moţe ponijeti sa sobom opasne materije kao ruĉni prtljag ili ih dati kao predani
prtljag, odnosno ukrcati na motorno vozilo, ako ne zadovoljavaju posebne uslove Aneksa.
Ĉlan 6.
Aneks
Aneks se smatra integralnim dijelom Pravilnika.
***
Tekst Aneksa sastavit će Struĉni odbor za prevoz opasnih materija, u trenutku stupanja na snagu Protokola od 3. juna
1999. kojim se modifikuje Konvencija o meĊunarodnom ţeljezniĉkom prevozu (COTIF) od 9. maja 1980., u skladu sa
ĉlanom 19. st. 4. Konvencije o meĊunarodnom ţeljezniĉkom prevozu (COTIF).
Napomena sekretarijata OTIF-a:
U nastavku teksta „RID“ oznaĉava aneks Dodatku C COTIF-a u skladu sa ĉlanom 6. Ako se izuzetno referira na gore
odštampani tekst Dodatka C, eksplicitno se ukazuje na „Dodatak C COTIF-a“ (npr. Odjeljak 1.1.2, pododjeljak 1.5.1.3.,
poglavlje 7.7.).
2
POGLAVLJE 1.1
PODRUĈJE I PRIMJENA
1.1.1
Struktura
RID se rašĉlanjuje na sedam dijelova; svaki dio je podijeljen u poglavlja, a svako poglavlje na odjeljke i
pododjeljke(vidi sadrţaj).
U sklopu svakoga dijela broj dijela ukljuĉen je u brojeve poglavlja, odjeljka i pododjeljka, na primjer
dio 4, poglavlje 2, odjeljak 1 oznaĉen je brojevima 4.2.1.
1.1.2
Podruĉje primjene
U svrhu RID, u ĉlanu 1 dodatka C navedeno je sljedeće:
(a)
opasne materije ĉiji je prevoz ţeljeznicom iskljuĉen;
(b)
opasne materije za koje je dozvoljen meĊunarodni prevoz i uslovi (ukljuĉujući izuzeća),
posebno u pogledu:
klasifikacija materija, klasifikacijske kriterije i odgovarajuće postupke ispitivanja;
upotrebe ambalaţe (ukljuĉujući mješovito pakovanje);
upotrebe cisterni (ukljuĉujući punjenje);
postupka predaje opasne materije na prevoz (ukljuĉujući oznaĉavanje, obiljeţavanje
pakovanja listicama opasnosti i oznaĉavanje prevoznoga sredstva, kao i dokumentaciju
i potrebne podatke);
odredbe u vezi izrade, ispitivanja i odobravanja ambalaţe i cisterni;
upotrebe prevoznoga sredstva (ukljuĉujući utovar, istovar i mješoviti utovar).
Za prevoz u smislu RID, uz dodatak C, vrijede odgovarajuće odredbe drugih dodataka COTIF,
posebno odredbe dodatka B za prevoz izvršen na temelju ugovora o prevozu.
1.1.3
Izuzeća
1.1.3.1
Izuzeća u svezi namjene prevoza
Odredbe utvrĊene u RID ne odnose se na:
(a)
prevoz opasnih materija koji obavljaju pojedinci kad je navedena materija pakirana za
maloprodaju i namijenjena liĉnoj ili domaćoj upotrebi, ili za razonodu i sportske aktivnosti, pod
uslovom da su preduzete mjere da se sprijeĉi moguće curenje sadrţaja u uobiĉajenim uslovima
prevoza. Opasne materije u IBC, velikim ambalaţama ili cisternama, ne smatra se pakovanjem
za maloprodaju;
(b)
prevoz mašina ili opreme koja nije navedena u RID i u ĉijoj su unutrašnjosti ili radnoj opremi
sastavni dio i opasne materije, pod uslovom da su preduzete sve mjere da se sprijeĉi moguća
curenja sadrţaja u uobiĉajenim uslovima prevoza;
(c)
prevoz koji obavljaju preduzeća kao pomoćnu djelatnost, kao što su isporuke ili povrat s
gradilišta visoko ili niskogradnje ili u vezi geodetskog mjerenja, popravaka ili odrţavanja, u
koliĉinama koja nisu iznad 450 litara u jednomu pakovanju i ne prelaze najveće dozvoljene
koliĉine navedene u 1.1.3.6. kao i uz da su preduzete mjere da se sprijeĉi curenje sadrţaja u
uobiĉajenim uslovima prevoza. Izuzeća se ne odnose na klasu 7.
Prevozi koje obavljaju preduzeća za vlastitu snabdjevanje ili vanjsku ili unutrašnju distribuciju,
nisu u okviru ovog izuzeća;
(d)
prevoz, koji obavljaju ili su pod nadzorom hitnih sluţbi, posebno koji zahtijevaju hitnu reakciju,
zbog sadrţaja i sakupljenih opasnih materija ukljuĉenih u nesreću i njihovo uklanjanje na
sigurno mjesto;
(e)
hitan prevoz namijenjen spašavanju ljudskih ţivota ili zaštiti ţivotne sredine, pod uslovom da su
preduzete sve sigurnosne mjere i da je prevoz potpuno siguran;
(f)
prevoz neoĉišćenih praznih statiĉki tovarenih posuda i cisterni koje su sadrţavale plinove klase
2, grupa A, O ili F, materije klase 3 ili klase 9 koje pripadaju pakirnoj grupi II ili III ili pesticide
klase 6.1 koji pripadaju pakirnoj grupi II ili III, u sljedećim uslovima:
- kada su svi ventili sa izuzetkom sigurnosnog tlaĉnog ventila (kada je postavljen) hermetiĉki
zatvoreni;
- kada su preduzete mjere za prevenciju protiv svake propusnosti sadrţaja u normalnim
uslovima prevoza; i
- kada je teret uĉvršćen u okvirima ili drugoj napravi ili na vagonu ili kontejneru tako da ne
moţe doći do gubitka ili pomjeranja tokom normalnog prevoza.
Ovo izuzeće ne odnosi se na statiĉki tovarene posude i cisterne koje su sadrţavale
desenzibilizirajuće eksplozive ili materije ĉiji je prevoz zabranjen RID.
NAPOMENA: Za radioaktivni materijal, vidi 2.2.7.1.2.
3
1.1.3.2
Izuzeća koja se odnose na prevoz plinova
Odredbe utvrĊene u RID ne odnose se na prevoz:
1.1.3.3
(a)
plinova u rezervoarima transportnih sredstava koji sluţe njihovu pogonu ili radu bilo kog dijela
opreme (npr. opreme za hlaĊenje);
(b)
plinova u rezervoarima vozila koja se prevoze kao teret; ventil za gorivo izmeĊu rezervoara za
plin i motora mora biti zatvoren, a elektriĉni kontakt za dovod goriva otvoren;
(c)
plinova grupe A i O (u skladu s 2.2.2.1), ako pritisak plina u posudama ili cisternama na
temperaturi od 15 ºC ne prelazi 200 kPa (2 bar), i ako je plin pri prevozu potpuno u plinovitomu
stanju; obuhvaćene su sve vrste posuda ili cisterni, kao i npr. dijelovi mašina ili ureĊaja;
(d)
plinova sadrţanih u opremi vagona (npr. vatrogasni aparati), ukljuĉujući rezervne dijelove (npr.
sredstvo za pumpanje guma); ova izuzeća primjenjiva su i na sredstva za pumpanje guma ako
se prevoze kao teret;
(e)
plinovi u posebnoj opremi vagona nuţni za rad dodatne opreme pri prevozu (rashladni sistemi,
spremnici za ribu, grijaĉi itd.), rezervni spremnici za tu opremu ili neoĉišćeni prazni ili zamjenski
spremnici koji se prevoze na istoj prevoznoj jedinici; i
(f)
plinovi u hrani ili pićima.
Izuzeća u vezi prevoza teĉnih goriva
Odredbe utvrĊene u RID-u ne odnose se na prevoz goriva u rezervoaru vozila kojim se obavlja
prevoz, a namijenjeno je pogonu tog vozila ili radu bilo kojeg dijela opreme vozila (rashladni sistemi).
Zaporni ventil (slavina) izmeĊu motora i rezervoara goriva motora i bicikla s pomoćnim motorom ĉiji
spremnici sadrţe gorivo, prilikm transporta mora biti zatvoren; ovi motocikli i bicikli s pomoćnim
motorom moraju, osim toga, biti utovareni u uspravnom stanju te osigurani od pada.
1.1.3.4
Izuzeća u vezi posebnih odredbi ili opasnih materija pakiranih u ograniĉenim koliĉinama
1.1.3.4.1
Za prevoz odreĊenih opasnih materija ne vrijede zahtjevi RID djelimiĉno ili u cjelini temeljem posebnih
odredbi iz poglavlja 3.3. Izuzeće se primjenjuje kad je posebna odredba navedena u koloni (6) tablice
A poglavlja 3.2 za opasnu materiju na koju se to odnosi.
1.1.3.4.2
Izuzeća se odnose na odreĊene opasne materije pakirane u ograniĉenim koliĉinama i ako su ispunjeni
uslovi iz poglavlja 3.4.
NAPOMENA: Za radioaktivne materijale, vidi 2.2.7.1.2.
1.1.3.5
Izuzeća u vezi prazne neoĉišćene ambalaţe
Prazne neoĉišćene ambalaţe (ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe), koja je sadrţavala materije klasa 2,
3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, nisu predmetom odredbi RID ako su preduzete odgovarajuće mjere da se ukloni
svaka moguća opasnost. Opasnosti se smatraju uklonjenim ako se preduzmu odgovarajuće mjere da
se uklone sve opasnosti klasa 1 do 9.
1.1.3.6
Najveće dopuštene koliĉine po vagonu i velikom kontejneru
1.1.3.6.1
1.1.3.6.2
(rezervisano)
(rezervisano)
1.1.3.6.3
Ako se u skladu sa 1.1.3.1.(c),transportuju opasne materije iste transportne kategorije u istom vagonu
ili velikom kontejneru, vrijedi najveća dopuštena koliĉina navedena u koloni 3 donje tabele:
4
Prevozna
kategorija
Pakirna grupa ili klasifikacijska oznaka/grupa
ili UN broj materije ili predmeta
(1)
(2)
0
klasa 1:
klasa 3:
klasa 4.2:
klasa 4.3:
1.1A/1.1L/1.2L/1.3L i UN br. 0190
UN br. 3343
materije pakirne grupe I
UN br. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,
2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399
klasa 6.1: UN br. 1051, 1613, 1614 i 3294
klasa 6.2: UN br. 2814 i 2900
klasa 7:
UN br. 2912 do 2919, 2977, 2978 i 3321 do 3333
klasa 9:
UN br. 2315, 3151, 3152 i 3432
i oprema u kojoj su materije ili smjese i prazna neoĉišćena ambalaţa, osim
klasificiranih kao UN br. 2908, u kojima su (ili su bile) materije razvrstane u ovu
prevoznu kategoriju.
0
1
Materije i predmeti pakirne grupe I, a nisu razvrstane u prevoznu kategoriju 0 i
materije i predmeti sljedećih klasa:
a
a
klasa 1:
1.1B to 1.1J /1.2B to 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D
a
klasa 2:
grupe T, TC , TO, TF, TOC i TFC
aerosoli: grupe C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC
klasa 4.1: UN br. 3221 do 3224 i 3231 do 3240
klasa 5.2: UN br. 3101 do 3104 i 3111 do 3120
materije i predmeti pakirne grupe II, a nisu razvrstane u prevozne kategorije 0, 1 ili 4
i materije i predmeti sljedećih klasa:
klasa 1:
1.4B do 1.4G i 1.6N
klasa 2:
grupa F
aerosoli: grupa F
klasa 4.1: UN br. 3225 do 3230
klasa 5.2: UN br. 3105 do 3110
klasa 6.1: materije i predmeti pakirne grupe III
klasa 9:
UN br. 3245
materije i predmeti pakirne grupe III, a nisu razvrstane u prevozne kategorije 0, 2 ili 4
i materije i predmeti sljedećih klasa:
klasa 2:
grupe A i O
aerosoli: grupa A i O
klasa 8:
UN br. 2794, 2795, 2800 i 3028
klasa 9:
UN br. 2990 i 3072
klasa 1:
1.4S
klasa 4.1: UN br. 1331,1345,1944,1945,2254 i 2623
klasa 4.2: UN br. 1361 i 1362 pakirna grupa III
klasa 7:
UN br. 2908 to 2911
klasa 9:
UN br. 3268
i prazna neoĉišćena ambalaţa u kojoj su bile opasne materije, osim razvrstanih u
prevoznu kategoriju 0
20
2
3
4
a
Najveća
ukupna
koliĉina po
vagonu ili
velikom
kontejneru
(3)
333
1 000
neograniĉeno
Za UN br. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017 najveća ukupna koliĉina po vagonu ili
velikom kontejneru smije biti 50 kilograma.
5
U prethodnoj tabeli "najveća ukupna koliĉina po vagonu ili velikom kontejneru ", znaĉi za:
1.1.3.6.4
predmete, ukupna masa u kilogramima (za predmete klase 1, neto eksplozivne materije u kg);
ĉvrste materije, kondezovane plinove, pothlaĊene kondezovane plinove i pod pritisakom
rastopljene plinove, neto masa u kilogramima;
teĉnosti i sabijene plinove, uobiĉajena zapremina posuda (vidi objašnjenje pojma u 1.2.1), u
litrima.
Ako se opasne materije razliĉitih prevoznih kategorija prevoze na istom vagonu ili velikom kontejneru,
zbir
-
koliĉine materije i predmeta prevozne kategorije 1 pomnoţene sa "50";
koliĉine materije i predmeta prevozne kategorije 1 navedenih u napomeni u tabeli 1.1.3.6.3,
pomnoţene sa "20";
koliĉine materije i predmeta prevozne kategorije 2 pomnoţene sa "3"; i
koliĉine materije i predmeta prevozne kategorije 3;
ne smije biti veći od "1 000".
1.1.3.6.5
Za opasne materije izuzete prema 1.1.3.2 do 1.1.3.5, odredbi ovog pododjeljka se ne smiju uzimati u
obzir.
1.1.4
Primjena drugih propisa
1.1.4.1
Uopšteno
1.1.4.1.1
zabranama,
MeĊunarodni transport opasnih materija na podruĉju drţava ĉlanica moţe podlijegati propisima i
u skladu s ĉlanom 3 dodatka C, koji su doneseni iz drugih razloga , a ne iz razloga sigurnosti za vrijeme
transporta.Ovi propisi i zabrane moraju se objaviti na odgovarajući naĉin.
1.1.4.1.2
(rezervisano)
1.1.4.1.3
(rezervisano)
1.1.4.2
Prevoz unutar transportnog lanca koji ukljuĉuje pomorski ili vazdušni prevoz
1.1.4.2.1
Pakovanja, kontejneri, prenosive cisterne, kontejner cisterne i vagoni koji ne zadovoljavaju sve
zahtjeve za pakovanje, mješovito pakovanje, obiljeţavanje, oznaĉavanje pakovanja ili stavljanje
oznaka i naranĉastih tabli RID, ali su u skladu s potrebama IMDG kôda ili Tehniĉkih uputstava ICAO,
mogu biti prihvaćeni na prevoz, ukljuĉujući pomorski ili vazdušni prevoz, uz sljedeće uslove:
(a)
ako pakovanja nisu oznaĉena i nemaju listice opasnosti prema RID, moraju imati oznake i
listice opasnosti u skladu zahtjevima IMDG kôda ili Tehniĉkih uputstava ICAO;
(b)
zahtjevi u pogledu IMDG oznaĉavanja ili Tehniĉkih uputstava ICAO, moraju se primjenjivati za
mješovita pakovanja u sklopu jedne pošiljke;
(c)
kod prevoza u saobraćajnom lancu, koji ukljuĉuje pomorski prevoz, ako kontejneri, prenosive
cisterne, kontejneri cisterne ili vagoni nisu oznaĉeni i obiljeţeni u skladu sa poglavljem 5.3
RID, moraju biti oznaĉeni i obiljeţeni u skladu sa poglavljem 5.3 IMDG kôda. Za prazne,
neoĉišćene prenosive cisterne i cisterne, zahtjev se mora primijeniti i za prevoz do mjesta za
ĉišćenje.
Odstupanje se ne odnosi na materije klasifikovane kao opasna materija klasa 1 do 9 prema RID, koja
se ne smatra opasnom materijom prema vaţećim zahtjevima IMDG kôda ili Tehniĉkih uputstava ICAO.
1.1.4.2.2
(rezervisano)
1.1.4.2.3
(rezervisano)
NAPOMENA: U vezi prevoza prema 1.1.4.2.1, vidi takoĊe 5.4.1.1.7. U vezi prevoza u kontejnerima,
vidi takoĊe 5.4.2.
6
1.1.4.3
Korišćenje IMO prenosivih cisterni odobrenih za pomorski prevoz
IMO prenosive cisterne (tip 1, 2, 5 i 7) koje ne zadovoljavaju zahtjevima poglavlja 6.7 ili 6.8, a
izgraĊene su i odobrene prije 1. januara 2003. u skladu sa odredbama (ukljuĉujući prelazne odredbe)
IMDG kôda (izmjene i dopune 29-98), mogu se koristiti do 31. decembra 2009. godine, pod uslovom
da zadovoljavaju vaţećim odredbama o nadzoru i ispitivanju IMDG kôda (izmjenjeno 29-98) i da je
potpuno udovoljeno uputstvima koja se odnose na kolone (12) i (14) poglavlja 3.2 IMDG kôda
(izmjenjeno 33-06). Mogu se koristiti i nakon 31. decembra 2009. godine ako zadovoljavaju odredbe o
nadzoru i ispitivanju IMDG kôda, ali pod uslovom da su provedene uputstva iz kolona (10) i (11) u
1
poglavlju 3.2 i 4.2 RID.
1.1.4.4
Kombinovani drumski i ţeljezniĉki saobraćaj
Opasne materije se u kombinovanom drumskom i ţeljezniĉkom saobraćaju (huckepack) smiju
transportovati pod sljedećim uslovima:
Drumska vozila kojima se vrši transport u kombinovanom drumskom i ţeljezniĉkom saobraćaju
(huckepack) kao i njihov sadrţaj moraju odgovarati propisima ADR.
No, pored toga nisu dopušteni:
– eksplozivne materije klase 1, grupe A (UN brojevi 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 and
0473);
– samo reaktivne materije klase 4.1 za koje je potrebna kontrola temperature (UN brojevi 3231 do
3240);
– organski peroksidi klase 5.2 za koje je potrebna kontrola temperature (UN brojevi 3111 to 3120);
– sumporni trioksid klase 8, stepena ĉistoće najmanje 99.95% koji se transportuje u rezervoarima bez
inhibitora (UN broj 1829).
NAPOMENA: U vezi postavljanja naranĉastih ploĉa na vozila koja se koriste u kombinovanom
drumskom i ţeljezniĉkom saobraćaju vidi 5.3.1.3.2 i 5.3.2.1.6. U vezi informacija u prevoznim
dokumentima vidi 5.4.1.1.9. Za uputstva o pisanju vidi ADR, 5.4.3.
1.1.4.5
Prevoz koji nije ţeljezniĉki prevoz
1.1.4.5.1
Ako vozilo kojim se obavlja prevoz prema zahtjevima RID prolazi dionicom putovanja koja nije pruga,
na navedenu dionicu moraju se primijeniti vaţeći nacionalni ili meĊunarodni propisi koji se odnose na
prevoz opasnih materija uz pomoć nosioca transporta /saobraćajnog subjekta(vagona) kojim se vozilo
prevozi.
1.1.4.5.2
Ĉlanovi organizacije COTIF kojih se ovo tiĉe,za neku dionicu na kojoj se vozilo kreće na drugaĉiji
naĉin, a ne po šinama, dogovaraju primjenu propisa RID-a, po potrebi dopunjene dodatnim propisima,
i to ukoliko ovi sporazumi izmeĊu drţava ĉlanica COTIF-a ni su u suprotnosti pravilima meĊunarodnih
sporazuma o transportu opasnih materija, koristeći saobraćajne subjekte koji sluţe prevozu vozila na
dotiĉnoj transportnoj jedinici.
Ovaj sporazum drţava ĉlanica koja je pokrenula inicijativu za sklapanje sporazuma ima saopštiti
2
Centralnoj kancelariji koji će ih dati na znanje ostalim drţavama ĉlanicama.
1.1.4.5.3
1
2
(rezervisano)
The International Maritime Organization (IMO) je izdala "Smjernice za daljnu upotrebu postojećih IMO
tipova prenosivih cistern i cestovnih vozila cisterni za prijevoz opasnih materija" kao dokument
DSC.1/Circ.12 s izmjenama. Tekst ovih smjernica dostupan je na IMO web stranici: www.imo.org.
Sporazumi doneseni prema ovom podstavku mogu se vidjeti na internetskoj stranici OTIF (www.otif.org)
7
POGLAVLJE 1.2
OBJAŠNJENJE POJMOVA I MJERNE JEDINICE
Objašnjenje pojmova
1.2.1
NAPOMENA 1: U poglavlju su navedena opšta ili posebna objašnjenja pojmova.
2: Pojmovi koji su sadrţani u definicijama pojmova ovoga odjeljka, a koji su predmet
odgovarajućeg objašnjenja pojmova, štampani su kurzivom.
Za primjenu u RID:
A
„ADR“ je Evropski sporazum o meĊunarodnom drumskom prevozu opasnih materija, ukljuĉujući sve
posebne sporazume koje su potpisale drţave ukljuĉene u prevoz;
"Aerosol ili aerosol s raspršivačem", je posuda za jednokratnu upotrebu koja ispunjava uslove
iz 6.2.4, izraĊena od metala, stakla ili plastike, koja sadrţi teĉni ili pod pritiskom otopljeni plin sa ili bez
tečnosti, paste ili praha i opremljena ureĊajem za praţnjenje koji omogućava da se sadrţaj ispušta
poput ĉvrstih ili teĉnih ĉestica u suspenziji plina, kao pjena, pasta ili prah u tekućem ili plinovitomu
stanju;
"ASTM", je Ameriĉka udruţenja za ispitivanja i materijale (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive,
PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, SAD);
B
"Vreća", je savitljiva ambalaţa od papira, plastiĉne folije, tekstila, tkanoga materijala ili drugog
odgovarajućeg materijala
"Baterijsko vagon", je vagon koji sadrţi elemente koji su povezani meĊusobno višestrukim spojem i
fiksno priĉvršćeni na prevoznu jedinicu. Sljedeći elementi smatraju se elementima baterijskog vozila:
cilindri, cilindri pod pritiskom, snopovi cilindara (takoĎe poznati kao okviri), posude pod pritiskom i
cisterne namijenjene prevozu plinova klase 2 zapremine iznad 450 litara;
"Tijelo" (za sve kategorije IBC, osim sloţenih IBC), je samo posuda , ukljuĉujući otvore i poklopce, ali
ne i tehničku opremu;
"Kutija", je ambalaţa pravougaonih ili višeugaonih površina od metala, drva, šperploĉe, recikliranog
drva, vlakana, plastike ili drugog odgovarajućeg materijala. Mali otvori u svrhu lakšeg rukovanja ili
otvaranja ili radi potreba razvrstavanja, dozvoljeni su ako nije upitna cjelovitost pakovanja za vrijeme
prevoza;
„Kontejner za rasutu robu“, je sistem teretnog prostora (ukljuĉujući unutrašnju oblogu ili vanjski
pokrivaĉ), namijenjen prevozu čvrstih materija u direktnom kontaktu sa sistemom teretnog prostora.
Ambalaţa, IBC, velika ambalaţa i cisterne, nisu ukljuĉeni u ovaj izraz.
Kontejneri za rasutu robu su:
za stalnu upotrebu i dovoljne ĉvrstoće da mogu biti primjenjivi za ponovnu upotrebu;
posebno dizajnirani da se olakša prevoz robe na jedan ili više naĉina prevoza bez posrednog
pretovara;
opbrigaljeni ureĊajima kojima se moţe lako rukovati;
3
zapremine ne manje od 1,0 m .
Vrsta kontejnera za rasutu robu su kontejneri, pomorski kontejneri za rasutu robu, kontejneri za prevoz
uz obalu, kontejneri za skladištenje rasute robe, prenosivi kontejneri oblika korita, valjkasti kontejneri i
teretni prostori za materije u vagonima;
„Snop cilindara“, je sklop priĉvršćenih cilindara meĊusobno povezanih višestrukim priĉvrsnicama, a
prevoze se kao jedinica. Ukupna zapremina (vode) ne smije prelaziti 3 000 litara. Kad su snopovi
namijenjeni prevozu otrovnih plinova klase 2 (grupe koje poĉinju slovom T u 2.2.2.1.3), moraju biti
ograniĉeni na zapreminu (vode) od 1000 litara;
C
8
„Računski pritisak“, je teoretski pritisak najmanje jednak ispitnom pritisku koji, prema stepenu
opasnosti materije koja se prevozi, u većemu ili manjemu stepenu moţe prelaziti radni pritisak. Koristi
se iskljuĉivo za odreĊivanje debljine zida ljuske, nezavisno o spoljnom ili unutrašnjem ojaĉanom
ureĊaju (vidi takoĊe „Pritisak praţnjenja“, „Pritisak punjenja“, „Najveći radni pritisak (baţdarski
pritisak)“ i „Ispitni pritisak“);
NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7.
"Zapremina ljuske ili komore ljuske", za cisterne, je ukupna unutrašnja zapremina (volumen) ljuske
ili komore ljuske izraţena u litrima ili kubnim metrima. Kada je nemoguće potpuno napuniti ljusku ili
komoru ljuske zbog oblika ili konstrukcije ili izrade, tada smanjena zapremina mora biti upotrebljena za
odreĊivanje nivoa punjenja i za oznaĉavanje cisterne;
„Prevoz“, je promjena mjesta opasnih materija, ukljuĉujući neophodne zastoje zbog saobraćajnih
uslova i svaki period koje opasna materija provede u vozilima, cisternama i kontejnerima koje je
neophodno radi saobraćajnih uslova prije, tokom i nakon promjene mjesta.
Ovo objašnjenje pojma takoĊe obuhvaća neposredno privremeno skladištenje opasnih materija u
svrhu promijene naĉina prevoza (pretovara). Smije se primjenjivati pod uslovom da su prevozni
dokumenti, u kojima je navedeno mjesto otpreme i mjesto prihvaćanja, dani na uvid na zahtjev i pod
uslovom da pakovanja i cisterne nisu otvarani tokom meĊuskladištenja, osim zbog nadzora nadleţnih
tijela;
„Prevoz u rasutomu stanju“, je prevoz nezapakovanih materija (robe) u čvrstom stanju ili predmeta u
vagonima ili kontejnerima. Pojam se ne odnosi na zapakovanu robu, ni na materije koje se voze u
cisternama;
„Prevoznik“, je preduzeće koje obavlja prevoz sa ili bez ugovora o prevozu;
"CGA", je Udruţenje za sabijene plinove (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 201512923, SAD);
„Zatvoreni kontejner“, je potpuno zatvoren kontejner ĉvrstoga krova, ĉvrstih boĉnih stranica, ĉvrstih
zidova na krajevima i podom. U pojam su ukljuĉeni kontejneri s otvorenim krovom koji se moţe
zatvoriti tokom prevoza;
„Zatvoreni vagon“, je vagon sa fiksnim stranicama i nepokretnim ili pokretnim krovom;
„Poklopac“, „Ventil“, „Zatvarač“, je ureĊaj kojim se zatvara otvor na posudi;
„Zbirni navod“, je unos taĉno definisane grupe materija ili predmeta (vidi 2.1.1.2, B, C i D).
„Kombinovano pakovanje“, je pakovanje na kombinovani naĉin u svrhu prevoza, a sastoji se od
jednog ili više unutrašnjih pakovanja uĉvršćenih u jednom spoljnom pakovanju u skladu sa 4.1.1.5;
NAPOMENA: "Unutrašnja“ kod „kombinovanih pakovanja su uvijek "unutrašnja pakovanja“, a ne
"unutrašnje posude“. Primjer "unutrašnjeg pakovanja" jeste staklena boca.
„Nadležno tijelo“, je uprava ili uprave ili bilo koje drugo tijelo ili tijela ovlaštena u svakoj drţavi koja
imaju odreĊena ovlašćenja u skladu sa domaćim zakonodavstvom;
„Osiguranje usklaĎenosti“ (radioaktivni materijal), je sistemni program mjera koje primjenjuje
nadleţno tijelo u svrhu sigurnog, u praksi, zadovoljavanja uslova iz RID;
„Sastavljeni IBC s unutrašnjom plastičnom posudom“, je IBC ĉija je konstrukcija od ĉvrstog
vanjskog kućišta unutar kojeg je plastiĉna posuda, uz moguću tehničku ili drugu konstrukcijsku
opremu. IzraĊen je tako da se unutrašnja posuda i vanjsko kućište koriste kao cjeloviti jedinstveni
ureĊaj koji se puni, skladišti, prevozi ili prazni;
„Sastavljena ambalaža (plastični materijal)“, je ambalaţa je koja se sastoji od unutrašnje posude od
plastike i vanjskoga pakovanja (od metala, lesonita, šperploĉe itd.). Kad se sastavi, pakovanje je tada
cjelovita jedinica koja se puni, skladišti, prevozi i prazni;
NAPOMENA: Vidi NAPOMENU pod naslovom "Sastavljena ambalaţa (staklo, porculan ili kamen)".
„Sastavljena ambalaža (staklo, porculan ili kamen)“, je pakovanje je koje se sastoji od unutrašnje
staklene, porculanske ili kamene posude i vanjske ambalaţe (od metala, drva, lesonita, plastiĉnog
materijala, ekspandiranog plastiĉnog materijala itd.). Kad se sastavi, pakovanje je tada cjelovita
jedinica koja se puni, skladišti, prevozi i prazni.
9
NAPOMENA: "Unutrašnji dijelovi" sastavljenih pakovanja imaju uobiĉajeni naziv "unutrašnje posude".
Na primjer "unutrašnji dio" u 6HAI (sastavljenog pakovanja, plastiĉni materijal), unutrašnje pakovanje
koje, s obzirom na to da obiĉno nije konstruisano da ima funkciju skladištenja bez "vanjskog
pakovanja“, prema tome nije "unutrašnje pakovanje“;
„Primaoc“ oznaĉava primaoca prema ugovoru o prevozu. Ako primaoc odredi neku treću stranu u
skladu odredbama vaţećim na ugovor o prevozu, osoba se smatra primaocem u okviru znaĉenja u
RID. Ako se prevozi bez ugovora o prevozu, preduzeće koje vodi brigu o opasnim materijama, nakon
prispijeća smatra se primaocem;
„Pošiljka“, svako pakovanje ili pakovanja ili teret opasnih materija koji je pošiljaoc pripremio za
prevoz;
„Pošiljaoc“, je preduzeće ili osoba koja otprema opasne materije bilo za vlastiti raĉun ili za raĉun treće
strane. Ako se prevozi prema ugovoru za otpremu, pošiljaoc znaĉi pošiljaoca prema ugovoru o
prevozu;
„Kontejner“, je prevozni ureĊaj (konstrukcija s okvirom ili sliĉne strukture) koji je:
-
stalnog oblika i dovoljne ĉvrstoće za ponovnu upotrebu;
posebne izrade da se olakša prevoz materija jednim ili više sredstava prevoza, bez oštećenja
robe;
opremljen ureĊajima kojima je omogućen lakši utovar i rukovanje, posebno pri pretovaru s
jedne prevozne jedinice na drugu;
izrade kojom je omogućeno lakše punjenje i praţnjenje.
(Vidi, takoĊe „Zatvoreni kontejner“, “Veliki kontejner“, „Otvoreni kontejner“ i „Mali kontejner“).
Izmjenjivo tijelo jest kontejner koji u skladu Evropskom standardu EN 283 (inaĉica iz 1991.), ima
sljedeća svojstva:
u pogledu mehaniĉke snage, izraĊen je za prevoz na vagonu ili vozilu kopnom ili na RO/RO
brodu;
ne smiju se slagati jedan na drugog;
moţe se stavljati na ili skidati s vozila opremom koja je na vozilu ili samom kontejneru;
NAPOMENA: Pojam "kontejner" ne obuhvaća konvencionalne ambalaţe, IBC, kontejner cisterne ili
vagone.
-
„Nadzorna temperatura“, je najveća temperatura na kojoj se mogu sigurno prevoziti organski
peroksid ili samoreaktivne materije;
„Rešetkasta ambalaža“, je vanjska ambalaţa nepotpunih površina;
„Kritična temperatura“, je temperatura iznad koje materija ne moţe opstati u teĉnom stanju;
„Kriogena posuda“, toplinski izolovana posuda pod pritiskom u kojoj se mogu prevoziti pothlaĊeni
teĉni plinovi zapremine vode koja nije iznad 1 000 litara;
„CSC“, je MeĊunarodna konvencija sigurnih kontejnera (Ţeneva, 1972.), s izmjenama i dopunama, i
objavljena u MeĊunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), London;
„Cilindar“, je posuda pod pritiskom zapremine vode manje od 150 litara (vidi takoĊe „Snop cilindara“);
D
„Opasne materije“, su materije, roba i predmeti ĉiji prevoz prema RID nije dozvoljen ili je dozvoljen
pod uslovima navedenim u RID;
„Opasna reakcija“, znaĉi:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
sagorijevanje ili nastajanje znatne toplote;
nastajanje zapaljivih, zagušljivih, oksidirajućih ili otrovnih plinova;
stvaranje korozivnih materija;
stvaranje nestabilnih materija; ili
opasno povećanje pritiska (samo za cisterne);
10
„Odvojiva cisterna“ je cisterna-rezervoar oblikovana tako da odgovara posebnom ureĊaju na
vagonu, koji se s njega moţe skinuti samo nakon rastavljanja njihovog spoja;
„Pritisak punjenja“, je najviši pritisak projektovan za cisternu kad se puni pod pritiskom (vidi takoĊe
„Računski pritisak“, „Pritisak praţnjenja“, „Najveći radni pritisak“ i “Ispitni pritisak“);
„Bure“, je cilindriĉna ambalaţa ravnih ili izboĉenih dijelova od metala, lesonita, plastike, šperploĉe ili
jednakovrijednih materijala. U objašnjenje pojma, takoĊe, su ukljuĉene ambalaţe drugih oblika, npr.
okrugao, konusan ili kabast. Drvena burad i kanisteri, nisu obuhvaćeni objašnjenjem pojma;
E
„EN“ (norma), je evropska norma koju je objavio Evropski odbor za normizaciju (CEN) (CEN – 36 rue
de Stassart. B-1050 Bruxelles);
„Sigurnosna temperatura“, je temperatura na kojoj se primjenjuju sigurnosni postupci u sluĉaju
gubitka nadzora temperature;
„Preduzeće“, je svaka fiziĉka osoba, svaka pravna osoba, profitna ili neprofitna, svaka udruţenja ili
grupa osoba bez pravne liĉnosti bez obzira na to bila profitna ili neprofitna, ili svako ovlašteno tijelo
bez obzira na to ima li pravnu liĉnost sama po sebi ili zavisi o tijelima koja imaju takvu liĉnost;
F
„IBC od vlakana“, je tijelo od vlakana sa ili bez posebnog poklopca na vrhu i dnu, s neophodnom
unutrašnjom oblogom (ne i unutrašnje pakovanje), i odgovarajućom servisnom i ugraĎenom opremom;
„Punilac“, je svako preduzeće ili osoba koja obavlja utovar opasnih materija u cisternu (vagon
cisternu, izgradnu cisternu, prenosivu cisternu ili kontejner cisternu) i/ili u vagon, veliki kontejner ili
mali kontejner za prevoz robe u rasutomu stanju ili u baterijski vagon ili MEGC;
„Pritisak punjenja“, je najviši pritisak projektovan za cisternu kad se puni pod pritiskom (vidi takoĊe
„Računski pritisak“, „Pritisak praţnjenja“, „Najveći radni pritisak“ i “Ispitni pritisak“);
„Odnos punjenja“, je odnos mase plina prema masi vode na 15 ºC koja bi potpuno ispunila posudu
pod pritiskom pripremljenu za upotrebu;
„Fiksna cisterna“, je cisterna zapremine iznad 1 000 litara koja je fiksno priĉvršćena na vagon (tada
nastaje vagon cisterna) ili je sastavnim dijelom postolja vozila;
„Zapaljiva supstanca“, (za aerosole) je zapaljiva tečnost, zapaljiva čvrsta materija ili zapaljivi plin
definisan u citatu 1 do 3 podpoglavlja 31.1.3 dijela III Priručniku za ispitivanje i kriterije. Ova oznaka ne
odnosi se na piroforne, samozapaljive ili s vodom reaktivne materije. Kemijsko zagrijavanje mora biti
odreĊeno jednim od sljedećih postupaka ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 do 86.3 ili
NFPA 30B;
„Plamište“, je najniţa temperatura tečnosti na kojoj njezine pare sa vazduhom stvaraju zapaljivu
smjesu;
„Savitljivi IBC“, je IBC izraĊen iz membrane, tkanja ili drugog savitljivog materijala ili njihove
kombinacije, ako je potrebno i unutrašnjeg premaza ili obloge, zajedno s mogućom opremom za
upotrebu i ureĎajima za rukovanje;
„Puno opterećenje“, je svako opterećenje koje polazi od jednog pošiljaoca za kojega je rezervisana
upotreba velikoga kontejnera i punjenje i praţnjenje, koje se obavlja u skladu s uputstvima pošiljaoca
ili primaoca;
NAPOMENA: Odgovarajući pojam za klasu 7 jeste ekskluzivna upotreba, vidi 2.2.7.2.
11
G
„Plin“, je materija:
(a)
koja ima na 50 ºC pritisak para iznad 300 kPa (3 bar); ili
(b)
je u potpuno plinovitomu stanju na 20 ºC, uz normalni pritisak od 101.3 kPa;
„Plinski umetak“, je svaka posuda koja se ne moţe puniti ponovo, a pod pritiskom sadrţi, plin ili
smjesu plinova. Moţe biti opremljen ventilom;
„GHS“, globalno harmonizovani (usklaĊeni), sistem razvrstavanja i oznaĉavanja hemikalija, koje su
objavili Ujedinjeni narodi kao dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.1;
H
„UreĎaj za rukovanje“ (za savitljive IBC), je svaki ureĊaj, petlja, ušica ili okvir priĉvršćen na tijelo IBC
ili oblikovan kao dio tijela IBC iz istog materijala;
„Hermetički zatvorena cisterna“, je cisterna namijenjena prevozu tečnih materija, uz računski pritisak
od najmanje 4 bar ili namijenjena prevozu čvrstih materija (praha ili zrnaca), bez obzira na računski
pritisak, ĉiji su otvori hermetiĉki zatvoreni i koja:
nije opremljena sigurnosnim ventilima, rasprskavajućim diskovima ili sličnim sigurnosnim
ureĊajima ili vakuum ventilima; ili
nije opremljena sigurnosnim ventilima, rasprskavajućim diskovima ili sličnim sigurnosnim
ureĊajima, ali je opremljena vakuum ventilima u skladu sa zahtjevima 6.8.2.2.3; ili
je opremljena sigurnosnim ventilima ispred kojih je rasprskavajući disk u skladu sa 6.8.2.2.10,
ali nije opremljena vakuum ventilima; ili
je opremljena sigurnosnim ventilima ispred kojih je rasprskavajući disk u skladu sa 6.8.2.2.10 i
vakuum ventilima, prema posebnoj odredbi 6.8.2.2.3;
I
„IAEA“, je MeĊunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 – A -1400
Vienna);
"IBC", vidi " Posredni kontejner za rasutu robu ";
"ICAO" je Organizacija meĊunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO, 999 University Street,
Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada);
„ICAO tehničke uputstva“, su tehniĉke uputstva za siguran prevoz opasnih materija vazduhom,
dopunjene prilogom 18 Ĉikaške konvencije o MeĊunarodnom vazdušnom saobraćaju (Chicago 1944.),
koju je objavila MeĊunarodna organizacija za civilni vazdušni saobraćaj (ICAO) u Montrealu;
„IMDG kôd“, je MeĊunarodni pomorski kôd o opasnim materijama za primjenu u poglavlju VII, dio A,
MeĊunarodne konvencije za sigurnost ţivota na moru, 1974, (Konvencija SOLAS), koju je objavila
MeĊunarodna pomorska organizacija (IMO), London;
"IMO", je MeĊunarodna pomorska organizacija (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Velika
Britanija);
„Unutrašnje pakovanje“, je pakovanje kojem je radi prevoza obavezna vanjska ambalaţa;
„Unutrašnja posuda, je posuda koja zahtijeva vanjsku ambalaţu kako bi se mogla upotrebiti;
„Nadzorno tijelo“, je nezavisno tijelo za nadzor koje je ovlastilo nadleţno tijelo;
„IBC“ (posredni kontejner za rasutu robu), je ĉvrsto ili savitljivo prenosiva ambalaţa, drugaĉija od one
navedene u poglavlju 6.1:
(a)
zapremine:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
3
manje od 3 m za ĉvrste materije i teĉnosti pakirne grupe II i III;
3
manje od 1,5 m za ĉvrste materije pakirne grupe I kad se pakira u savitljive, čvrste
plastične, kombinovane, od lesonita ili drvene IBC;
3
manje od 3 m za ĉvrste materije pakirne grupe I kad se pakira u metalne IBC;
3
manje od 3 m za radioaktivni materijal klase 7;
12
ako je izraĊena za mehaniĉko rukovanje;
ako je otporna na udarce, do ĉega dolazi pri rukovanju i u prevozu, kao što je navedeno u
ispitivanjima u poglavlju 6.5
(Vidi takoĊe „Sloţeni IBC s plastičnim unutrašnjom posudom“, „IBC od vlakana“, „Savitljivi IBC“,“
Metalni IBC“, „Čvrsti plastični IBC“ i „Drveni IBC“.
(b)
(c)
NAPOMENA 1: Prenosive cisterne ili kontejner cisterne u skladu s odredbama poglavlja 6.7 odnosno
6.8, ne smatraju se IBC.
NAPOMENA 2: IBC cisterna koja zadovoljava odredbama poglavlja 6.5, ne smatra se kontejnerima
prema RID.
„PreraĎeni IBC“, je metalni, čvrsti plastični ili sastavljeni IBC:
(a)
(b)
izraĊen kao UN tip od ne UN tipa; ili je
preinaĉen iz jednog UN tipa u drugi UN tip.
PreraĎeni IBC predmetom je istih zahtjeva u ADR-u koji se primjenjuju na nove IBC iste konstrukcije
(vidi, takoĊe, objašnjenje pojma “Tip konstrukcije“ u 6.5.6.1.1).
„Popravljeni IBC“, je metalni, od čvrste plastike ili kombinovani IBC koji je, kao rezultat uticaja ili zbog
bilo kog drugog razloga (npr. korozije, lomljivosti ili drugih znakova smanjene ĉvrstoće u poreĊenju s
odreĊenim tipom izrade), popravljen tako da odgovara tom tipu izrade i u stanju je zadovoljiti
ispitivanja na taj tip izrade. Prema RID, zamjena ĉvrste unutrašnje posude sastavljenog IBC posudom
koja odgovara izvornoj proizvoĊaĉkoj specifikaciji, smatra se popravkom. MeĊutim, redovno
odrţavanje čvrstih IBC, ne smatra se popravkom. Tijela čvrstih plastičnih IBC i unutrašnje posude
sastavljenih IBC ne mogu se popravljati. Savitljivi IBC ne mogu se popravljati ako to nisu odobrila
ovlaštena tijela.
„Redovno održavanje savitljivih IBC“, je redovno obavljanje radova na plastiĉnim ili kontejnerima od
tkanina, na primjer:
(a)
ĉišćenje;
(b) zamjena neintegrisanih dijelova, kao što su neintegrisane košuljice ili spojnice za poklopce s
dijelovima koji odgovaraju izvornoj proizvoĊaĉkoj specifikaciji;
pod uslovom da postupci nemaju negativno djelovanje na funkciju (ĉuvanje), savitljivog IBC i ne
mijenjaju vrstu oblika.
„Redovno održavanje čvrstih IBC“, su redovni radovi na metalnim, čvrstim plastičnim ili
kombinovanim IBC, na primjer:
(a)
ĉišćenje;
(b)
uklanjanje ili ponovna ugradnja ili zamjena poklopaca tijela (ukljuĉujući pripadajuće zaptivaĉe),
ili servisne opreme koja odgovara izvornim proizvoĊaĉkim specifikacijama, pod uslovom da se
ispita i potvrdi nepropusnost IBC;
(c)
obnova strukturne opreme koja nije direktno u dodiru s opasnim materijama ili je u funkciji
zadrţavanja pritiska praţnjenja tako da odgovara tipu izrade (npr. ispravljanje nogu ili
prikljuĉaka za manipulaciju), pod uslovom da nije došlo do oštećenja na IBC.
„MeĎuambalaža“, je ambalaţa smještena izmeĊu unutrašnjeg i vanjskog pakovanja;
„ISO“, (norma), meĊunarodna norma koju je objavila MeĊunarodna organizacija za normizaciju (ISO)
(ISO – 1, rue de Varembé. CH-1204 Ţeneva 20);
J
„Kanister“, je metalna ili plastiĉna ambalaţa ĉetvrtastog ili višeuglog presjeka s jednim ili više otvora;
L
„Veliki kontejner“, je
(a)
(b)
3
kontejner unutrašnje zapremine veće od 3 m ;
u znaĉenju CSC, kontejner takve veliĉine da je površina obuhvaćena sa ĉetri vanjska ugla; ili
2
(i)
oko 14 m (150 kvadratnih stopa); ili
2
(ii)
oko 7 m (75 kvadratnih stopa), kad je postavljena s gornjim ugaonim armaturama;
NAPOMENA: za radioaktivni materijal, vidi 2.2.7.2.
13
„Velika ambalaža“, je vanjska ambalaţa pakovanja u kojoj je sadrţaj ili unutrašnja pakovanja i koja je:
(a)
(b)
izraĊena za mehaniĉko rukovanje; i
3
veća od 400 kg neto mase ili 450 litara zapremine, ali ĉija ukupna zapremina ne prelazi 3 m ;
„Ispitivanje nepropusnosti“, je ispitivanje kojim se utvrĊuje nepropusnost cisterne, ambalaţe ili IBC,
opreme, ventila i ureĊaja za zatvaranje;
NAPOMENA: za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7.
„Metalna laka ambalaža“, je ambalaţa okruglog, eliptiĉnog, ĉetvorouglog ili višeuglog popreĉnog
presjeka (i konusnoga), na vrhu stanjenog i kabastog, izraĊenog od metala, debljinom zida ispod
0,5mm (npr. bijeli kositreni lim), pljosnato ili izboĉeno na dnu s jednim ili više otvora, koje nije
obuhvaćeno objašnjenjima pojmova za burad ili kanistere;
„Unutrašnja obloga“, je umetak ili vreća ubaĉena u pakovanje, ukljuĉujući velika pakovanja ili
meĊurezervoare koji nisu sastavni dio pakovanja, ukljuĉujući poklopce vlastitih otvora;
„Tečnost“, je materija koja na 50 °C ima pritisak para ispod 300kPa (3 bar), nije postepeno u
plinovitomu stanju na 20 °C i pritisku od 101,3 kPa i koja:
(a)
ima topljenje ili poĉetno topljenje na 20 °C ili manje, uz pritisak od 101,3kPa; ili
(b)
je teĉna prema ASTM D 4359-90 postupku ispitivanja; ili
(c)
nije oblika paste prema kriterijima koji se mogu primijeniti na ispitivanje za odreĊivanje
fluidnosti (penetrometrijski ispitivanje), opisano u 2.3.4;
NAPOMENA: "Prevoz u tekućem stanju", u svrhu zahtjeva cisterne, znaĉi:
prevoz tečnosti prema objašnjenju pojma navedenomu gore; ili
čvrstih materija koje su pripremljene za prevoz u otopljenomu stanju.
„Utovarioc“, je bilo koje preduzeće ili osoba koja utovara opasne materije u vagon ili veliki kontejner;
M
„Priručnik za ispitivanja i kriterije“, je ĉetvrto izmijenjeno izdanje Preporuka Ujedinjenih naroda za
prevoz opasnih materija. Priručnik za ispitivanja i kriterije, koji je objavila Organizacija Ujedinjenih
naroda (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 s izmjenama i dopunama ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend1);
„Masa pakovanja“, je ukupna masa pakovanja ako nije utvrĊeno drukĉije.
„Najveća zapremina“, je najveća unutrašnja zapremina posude ili ambalaţe, ukljuĉujući unutrašnje
meĊuprostore (komore), za rasutu robu (IBC) i velike ambalaţe, izraţena u kubnim metrima ili litrima;
„Najveća neto masa“, je najveća neto masu sadrţaja u jednomu pakovanju ili najveća kombinovana
masa unutrašnjih pakovanja i sadrţaja izraţena u kilogramima;
„Najveća dopuštena ukupna masa“, je:
(a)
(za sve kategorije IBC, osim fleksibilnih IBC), masa IBC i moguća usluţna ili ugraĎena oprema,
uz najveću neto masu;
(b)
(za cisterne), masa prazne cisterne i najveća zapremina koja se smije prevoziti;
NAPOMENA: za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7.
„Najveća dopuštena nosivost“ (za savitljive IBC), je najveća neto masa namijenjena IBC koja je
dozvoljena za prevoz;
„Najveći radni pritisak (baždarski pritisak)“, je najveći meĊu sljedeća tri pritiska:
najveći efikasni pritisak dozvoljen u cisterni tokom punjenja (najveći dozvoljeni pritisak
punjenja);
(b)
najveći efikasni pritisak dozvoljen u cisterni tokom praţnjenja (najveći dozvoljeni pritisak
praţnjenja);
(c)
efikasni baţdarski pritisak u kojem je cisterna izloţena svojim sadrţajem (ukljuĉujući nepoznate
plinove), uz najveću radnu temperaturu.
Ako posebnim zahtjevima propisanima u poglavlju 4.3 nije odreĊeno drukĉije, numeriĉka vrijednost
radnog pritiska (baţdarskog), ne smije biti niţa od pritiska para (apsolutni pritisak), materija koja se
puni na 50 ºC.
(a)
14
U pogledu cisterni opremljenih sigurnosnim ventilima (sa ili bez rasprskavajućih diskova), koje nisu
cisterne za prevoz sabijenih, teĉnih ili otopljenih plinova klase 2, najveći radni pritisak (baţdarski
pritisak), dovoljno je propisati na pritisak otvaranja sigurnosnih ventila;
(Vidi, takoĊe, „Računski pritisak“, „Pritisak praţnjenja“, „Pritisak punjenja“ i “Ispitni pritisak“).
NAPOMENA 1:
NAPOMENA 2:
Za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7.
U vezi zatvorenih kriogenih posuda, vidi NAPOMENU uz 6.2.1.3.3.5.
"MEGC", vidi "Višedijelni plinski kontejner";
„Metalni IBC“, je metalno tijelo, uz odgovarajuću servisnu i izraĎenu opremu;
2
2
„Meki čelik“, je ĉelik najmanje zatezne ĉvrstoće izmeĊu 360 N/mm i 440 N/mm ;
NAPOMENA: U vezi prenosivih cisterni, vidi poglavlje 6.7.
„MEGC“, (višedijelni plinski kontejner), je sistem koji sadrţi elemente koji su meĊusobno povezani
višestrukom prikljuĉnom cijevi i postavljeni na okvir. Sljedeći elementi smatraju se elementima
višedijelnog plinskog kontejnera: cilindri, tube, burad pod pritiskom i snopovi cilindara i cisterne za
prevoz plinova klase 2 zapremine iznad 450 litara;
NAPOMENA: U vezi UN MEGC (UN višedijelni plinski kontejner), vidi poglavlje 6.7.
N
„Nominalna zapremina posude“, je nominalna zapremina opasne materije u posudi izraţena u
litrima. Za cilindre u kojima je sabijeni vazduh nominalne zapremine, u obzir se uzima zapremina vode
u cilindru;
„N.O.S. navod“, (nigdje drugdje navedeno), je zbirni navod o materijama, smjesama, rastvorima ili
predmetima koji se mogu prevoziti:
(a)
ako nisu spomenuti poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2; i
(b)
ako pokazuju hemijska, fiziĉka i/ili opasna svojstva koja odgovaraju klasi, klasifikacijskoj
oznaci, pakirnoj grupi i imenu te opisu n.d.n. navoda.
O
„Kontejner za utovar rasute robe za vanobalnu plovidbu“, je kontejner za rasutu robu posebno
oznaĉen za prevoz više puta na, sa i izmeĊu vanobalnih objekata. Vanobalni kontejner za rasutu robu
projektovan je i izraĊen u skladu sa smjernicama za odobravanje vanobalnih kontejnera kojima se
rukuje na otvorenim morima, a specifikovala je MeĊunarodna pomorska organizacija (IMO) u
dokumentu MSC/Circ.860;
„Otvoreni kontejner“, je kontejner otvoren na vrhu ili kontejner koji ima samo postolje;
„Otvoreni vagon“ je vagon sa ili bez boĉnih i ĉeonih stranica, kojem je otvorena utovarna površina;
„Operater cisterne, prenosivog rezervoara ili vagona cisterne“ je bilo kakvo preduzeće u ĉije su
ime cisterna, prenosivi rezervoar ili vagon cisterna registrovani ili odobreni za prevoz;
„OTIF“ je MeĊuvladina organizacija za meĊunarodni prevoz ţeljeznicom (OTIF, Gryphenhübeliweg
30, CH-3006 Bern, Switzerland);
„Vanjska ambalaža“, je vanjska zaštita sloţenih ili kombinovanih pakovanja, uz moguće apsorpcijske
materijale, postavljanje umetaka meĊu komponente da se zadrţe i zaštite unutrašnje posude i
unutrašnja pakovanja;
„Ovojno pakovanje“, je zatvoreno pakovanje koje se koristi (jedan pošiljaoc u sluĉaju klase 7) da se
jedno ili više pakovanja zadrţe zajedno u jednoj jedinici pakovanja kojima je lakše rukovati i slagati ih
pri prevozu;
Primjeri velikih sastavljenih pakovanja:
(a) podloga za utovar, na primjer paleta, na koju je postavljeno ili sloţeno nekoliko pakovanja
uĉvršćeno plastiĉnim ili elastiĉnim trakama, trakama za stezanje ili nekim odgovarajućim
naĉinom;
(b)
vanjska zaštitna (ovojna) ambalaţa, na primjer kutija, folija ili rešetkasta ambalaţa;
15
P
„Pakovanje“, je gotov predmet u postupku pakiranja; sastoji se od ambalaţe i velike ambalaţe ili IBC;
ambalaţa sa sadrţajem. U pojam su ukljuĉene posude za plinove objašnjene u ovom poglavlju i
predmeti koji se s obzirom na veliĉinu, masu ili oblik, mogu prevoziti raspakovani ili na okvirima,
sanducima od letava ili ureĊajima za rukovanje. Pojam se ne odnosi na robu koja se prevozi u
rasutomu stanju, ni na materije koje se prevoze u cisternama;
NAPOMENA: Za radioaktivni materijal, vidi 2.2.7.2.
„Ambalaža“, je posuda ili bilo koja druga oprema ili materijali potrebni da mogu primiti odreĊeni
sadrţaj (vidi, takoĊe, kombinovana ambalaţa (plastični materijal), sastavljena ambalaţa (staklo,
porculan ili kamen), unutrašnja ambalaţa, posredni kontejner za rasutu robu (IBC), meĎuambalaţa,
velika ambalaţa, ambalaţa od lakoga metala, ostala ambalaţa, ambalaţa od recikliranog materijala,
preraĎena ambalaţa, ponovo upotrebljena ambalaţa, ambalaţa za spašavanje i nepropusna
ambalaţa).
NAPOMENA: Za radioaktivni materijal, vidi 2.2.7.2.
„Pakiratelj“, je svako preduzeće ili osoba koje stavlja opasne materije u ambalaţu, uključujući velike
ambalaţe i IBC, a kad je to potrebno priprema pakovanja za prevoz;
„Pakirna grupa“, je grupa u koju se mogu razvrstati pojedine materije u svrhu pakovanja, u skladu sa
stepenom opasnosti. Pakirne grupe imaju sljedeća znaĉenja, a detaljnije su objašnjena u dijelu 2:
Pakirna grupa I: materije visokog stepena opasnosti
Pakirna grupa II: materije srednjeg stepena opasnosti
Pakirna grupa III: materije niskog stepena opasnosti;
NAPOMENA: OdreĊeni predmeti koji sadrţe opasne materije, razvrstani su u jednu pakirnu grupu.
„Uprtni prevoz“ je prevoz drumskih vozila na ţeljezniĉkim vagonima;
„Prenosiva cisterna“, je multimodalna cisterna, koja je kad se koristi za prevoz materije klase 2,
zapremine iznad 450 litara u skladu s objašnjenjima pojmova u poglavlju 6.7 ili IMDG kôda i obiljeţena
oznakom za prenosive cisterne (T-oznaka) u koloni (10) tablice A poglavlja 3.2;
„Bure pod pritiskom“, je zavarena posuda pod pritiskom u kojoj se moţe prevoziti zapremina vode
koja prelazi 150 litara, ali nikako iznad 1 000 litara (npr. cilindriĉna posuda opremljena obruĉima za
kotrljanje, kliznim kuglama);
„Posuda pod pritiskom“, je zbirni pojam u koji su ukljuĉeni cilindri, tube, burad pod pritiskom,
zatvorene kriogene posude i snopovi cilindara;
„Plinski umetak pod pritiskom“, vidi "Aerosol ili posuda s raspršivačem. "
„Zaštićeni IBC“, (za metalne IBC), je IBC opremljen dodatnom zaštitom protiv udarca, zaštitom koja
na primjer ima višeslojni oblik (sendviĉ), ili konstrukcije dvostrukih zidova ili okvira s metalnim
rešetkastim kućištem;
Q
„Osiguranje kvaliteta“, je sistemni program nadzora i pregleda koje primjenjuje bilo koja organizacija
ili tijelo ĉija je svrha osiguranje sprovoĊenja sigurnosnih propisa prema RID;
R
„Željeznička infrastruktura“ su sve pruge i fiksni ureĊaju nuţni za odvijanje ţeljezniĉkog saobraćaja
i sigurnosti prevoza;
„Upravitelj željezničkom infrastrukturom“ je bilo koje javno tijelo ili preduzeće odgovorno posebno
za postavljanje ili odrţavanje ţeljezničke infrastrukture te za upravljanje sistemima kontrole i
sigurnosti;
16
„Posuda“, (klasa 1), je kutija, boca, limenka, bure, vrč ili tuba, zajedno sa svim ureĊajima za
zatvaranja, koja se koristi za unutrašnja i meĎupakovanja;
„Posuda“, je zatvoreni rezervoar za primanje i zadrţavanje materije ili predmeta, ukljuĉujući sve
naĉine zatvaranja. Objašnjenje pojma ne primjenjuje se na ljuske (vidi, takoĊe, „Kriogene
posude“,“Unutrašnje posude“, „Posude pod pritiskom“,“Čvrste unutrašnje posude“ i „Plinski ulošci“);
„Obnovljena ambalaža“, je posebno:
(a)
metalno bure:
kojoj je oĉišćen izvorni materijal izrade, sav raniji sadrţaj, unutrašnja i vanjska korozija,
vanjski premazi te uklonjene listice opasnosti;
(ii)
kojoj je vraćen izvorni oblik i tijelo, usklaĊen, izravnjan, zapeĉaćen i kojem su
zamijenjeni svi oštećeni zaptivaĉi;
(iii)
koja je pregledana nakon ĉišćenja, ali prije bojenja i uklonjena su sva vidljiva oštećenja,
te ispitan obzirom na znaĉajna smanjenja debljine zida, zamora metala, oštećenih
navoja ili poklopaca ili druga znaĉajna oštećenja;
plastiĉni bubnjevi i kanisteri:
(i)
(b)
(i)
(ii)
(iii)
kojima su oĉišćeni izvorni materijali izrade, uklonjeni prijašnji sadrţaji i premazi i listice
opasnosti;
kojima su zaptivaĉi koji su oštećeni, zamijenjeni;
koji moraju biti pregledani nakon ĉišćenja uklanjanjem vidljivih oštećenja, kao što su
poderotine, napukline ili pukotine ili oštećeni navoji ili poklopci ili su uklonjena ostala
znatna oštećenja;
„Reciklirani plastični materijal“, je materijal izraĊen iz korišćene industrijske ambalaţe koja je
oĉišćena i pripremljena za preradu u nove materijale za ambalaţu;
„Namotaj“,(klasa 1), je ureĊaj izraĊen od plastike, drva, drvenjaĉe, metala ili drugog odgovarajućeg
materijala koji se sastoji od centralnog vretena sa ili bez boĉnih zidova na oba kraja vretena. Predmeti
i materije mogu biti namotani na vreteno i uĉvršćeni boĉnim zidovima;
2
„Referentni čelik“, je ĉelik zatezne ĉvrstoće 370 N/mm i izduţenja pri lomu 27 %;
„PreraĊeni IBC“, vidi " posredni kontejner za rasutu robu (IBC)"
„PreraĎena ambalaža“, znaĉi posebno:
(a)
(b)
metalno bure:
(i) koja je proizvedena kao UN tip u skladu sa zahtjevima poglavlja 6.1 iz tipa koji nije bio UN
tip;
(ii)
koja je preinaĉena iz jednog UN tipa, u skladu sa zahtjevima poglavlja 6.1, u drugi UN
tip;
(iii)
koja je podvrgnuta zamjeni sastavnih konstrukcijskih dijelova (na primjer nemjenjivi
pokrivaĉ);
plastiĉno bure:
(i)
koja se preinaĉuje iz jednoga UN tipa u drugi UN tip (npr. 1H1 u 1H2);
(ii)
koja je podvrgnuta zamjeni unutrašnjih konstrukcijskih dijelova.
PreureĊeno bure predmetom su zahtjeva poglavlja 6.1 koji se primjenjuju na nova burad istog tipa;
„Popravljeni IBC“, vidi " posredni kontejner za rasutu robu (IBC)";
„Ponovno korištena ambalaža“, je ambalaţa koja je ispitana te je utvrĊeno da nema nedostataka
obzirom na ta ispitivanja. U pojam su ukljuĉene ambalaţe koje se pune istim ili sliĉnim materijama u
sklopu distributivnih lanaca pod nadzorom pošiljaoca;
„Čvrsta unutrašnja posuda“, (za kombinovane IBC), je posuda koja zadrţava svoj osnovni oblik kad
je prazna i bez poklopaca i bez podrške vanjskoga kućišta. Unutrašnja posuda koja nije čvrsta,
pripada savitljivim posudama;
17
„Čvrsti plastični IBC“, je ĉvrsto plastiĉno tijelo koje moţe imati konstrukcijsku opremu, uz
odgovarajuću usluţnu opremu;
„Redovno održavanje savitljivih IBC“, vidi „Posredni kontejner za rasutu robu (IBC)";
„Redovno održavanje čvrstih IBC", vidi " Posredni kontejner za rasutu robu (IBC)";
S
„Sigurnosni ventil“, je ureĊaj s oprugom koji se aktivira automatski pritiskom, a svrha jeste zaštiti
cisternu ili posudu od neprihvatljivo velikog unutrašnjeg pritiska;
„SADT“, vidi "Samopospješujuća temperatura raspada.";
„Ambalaža za spašavanje“, je posebna ambalaţa u koju se stavljaju oštećena, nedovoljna ili
pakovanja opasnih materija koja cure ili sluţe za rješavanje problema opasnih materija koje cure;
„Samopospješujuća temperatura raspada“ (SADT), je najniţa temperatura na kojoj moţe doći do
automatskog ubrzavanja rastvaranja materije u pakovanju, do ĉega moţe doći u prevozu. Odredbe za
odreĊivanje SADT i djelovanja zagrijavanja u zatvorenom navedene su u dijelu 2. Priruĉnika za
ispitivanje i kriterije;
"Automatski ventilacijski ventil” oznaĉava ureĊaj za prozraĉivanje na ljuskama s donjim
ispuštanjem koji je povezan s donjim ventilom i u uobiĉajenom radu otvara se samo tokom punjenja ili
praţnjenja za ventilaciju ljusaka.
" Servisna oprema "
(a) cisterne oznaĉava ureĊaje za punjenje i praţnjenje, prozraĉivanje, sigurnosne ureĊaje, ureĊaje za
grijanje i toplinsku izolaciju te mjerne ureĊaje;
NAPOMENA:
Za prenosive rezervoare, vidjeti Poglavlje 6.7.
(b) elemenata baterijskog vagona ili MEGC-a oznaĉava ureĊaje za punjenje i praţnjenje, ukljuĉujući
razdjelnik, sigurnosne ureĊaje i mjerne ureĊaje;
(c) IBC-a oznaĉava ureĊaje za punjenje i ispuštanje i sve ureĊaje za smanjenje pritiska ili
prozraĉivanje, sigurnosne ureĊaje, ureĊaje za grijanje i toplinsku izolaciju te mjerne ureĊaje;
„UtvrĎeni pritisak“, je pritisak sadrţaja posude pod pritiskom u toplinskoj i ravnoteţi raspršivanja;
„Kontejner s pokrivačom“, je otvoreni kontejner s pokrivaĉem (ceradom) koji štiti utovarenu robu;
"Pokriveni vagon" oznaĉava otvoreni vagon opremljen ceradom za zaštitu tereta;
„Ljuska“, je osnova cisterne za prihvat materije (ukljuĉujući otvore i njihove poklopce).
NAPOMENA 1: Objašnjenje pojmova ne odnosi se na posude.
NAPOMENA 2: Kod prenosivih cisterni, vidi poglavlje 6.7.
"Nepropusno pakiranje" znaĉi pakiranje nepropusno za suhi sadrţaj, ukljuĉujući finu ĉvrstu materiju
koja nastaje tokom prevoza;
3
3
„Mali kontejner“, je kontejner unutrašnje zapremine veće od 1 m i manje od 3 m ;
NAPOMENA: U vezi radioaktivnog materijala, vidi 2.2.7.2.
"Mali rezervoar koji sadrži plin", vidjeti "Patrona za plin";
„Čvrsta materija“, je:
(a)
(b)
materija s topljenjem ili poĉetnim topljenjem iznad 20 ºC, uz pritisak od 101,3 kPa; ili
materija koja nije teĉna prema ASTM D 4359-90 postupku ispitivanje ili koja je oblika paste,
prema kriterijima vaţećima na ispitivanje za odreĊivanje svojstva fluidnosti (penetrometarski
ispitivanje), opisano u 2.3.4;
„Konstrukcijska oprema“, je:
18
kod cisterni od vagon-cisterni, vanjsko i unutrašnje ojaĉanje, uĉvršćenje, zaštitni i stabilizirajući
dijelovi ljuske;
(b)
kod cisterni od kontejnerskih cisterni, vanjsko i unutrašnje ojaĉanje, uĉvršćenje, zaštitni ili
stabilizirajući dijelovi ljuske;
NAPOMENA: U vezi prenosivih cisterni, vidi poglavlje 6.7.
(c)
kod elemenata baterijskog vagona ili MEGC, vanjsko ili unutrašnje ojaĉanje, dijelovi za
uĉvršćenje, stabilizovanje ljuske ili posude;
(d)
kod IBC koji nisu savitljivi, ojaĉanje, uĉvršćenje, rukovanje, dijelovi za zaštitu ili stabilizovanje
tijela (ukljuĉujući temeljnu ploĉu za sastavljene IBC s plastičnom unutrašnjom posudom);
(a)
„Izmjenljivo tijelo“, vidi "Kontejner";
T
„Cisterna“, je ljuska, ukljuĉujući usluţnu (servisnu) i konstrukcijsku opremu. Kad se koristi sam, izraz
znaĉi cisterna kontejner, prenosiva cisterna, vagon cisterna, izgradna cisterna ili fiksna, kako je
objašnjeno u ovomu dijelu, ukljuĉujući sastavne elemente baterijskog vagona ili MEGC.
NAPOMENA: U vezi prenosivih cisterni, vidi 6.7.4.1.
„Kontejner cisterna“, je dio prevozne opreme koji zadovoljava objašnjenju pojma kontejnera i sadrţi
ljusku i dijelove opreme, ukljuĉujući opremu za lakše pomjeranja kontejner cisterne bez znaĉajnije
promjene pozicije, koji se koristi za prevoz plinova, tečnost, materije u prahu ili zrnu, i kad se koristi za
3
prevoz materije klase 2, ima zapreminu iznad 0,45 m (450 litara);
NAPOMENA: IBC koji zadovoljavaju zahtjevima poglavlja 6.5, ne smatraju se kontejner cisternama.
"Zapis o rezervoaru" oznaĉava dokument koji sadrţi sve vaţne tehniĉke informacije vezane uz
rezervoar, baterijski vagon ili MEGC, na primjer certifikate pod 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4;
„Izmjenjivo tijelo cisterna“, podrazumijeva kontejner cisternu;
"Vagon-cisterna" oznaĉava vagon namijenjen prevozu tečnosti, plinova, praškastih ili zrnastih
materija, koji obuhvaća nadgradnju koja se sastoji od jedne ili više ljusaka i donji nosivi dio opremljen
vlastitim elementima (upravljaĉkom opremom, vješanjem, odbojnicima, vuĉnom i koĉnom opremom te
natpisima);
NAPOMENA:
Vagon-cisterna takoĊe ukljuĉuje vagone s rastavljivim rezervoarima.
„Tehnički naziv“, je priznati hemijski naziv ili odgovarajući biološki naziv, ili neki drugi naziv koji se
danas koristi u nauĉnim i tehniĉkim priruĉnicima, ĉasopisima i napisima (vidi 3.1.2.8.1.1);
„Ispitni pritisak“, je potrebni pritisak primijenjen pri ispitivanju pritiskom kod poĉetnog ili periodiĉnog
pregleda (vidi takoĊe „Računski pritisak“,“Pritisak praţnjenja“, „Pritisak punjenja“ i „Najveći radni
pritisak (baţdarski)“;
NAPOMENA: Za prenosive cisterne, vidi poglavlje 6.7.
"Prevozni dokument" oznaĉava teretni list u skladu s Ugovorom o prevozu (vidi Jedinstvena pravila
vezana uz Ugovor o meĊunarodnom ţeljezniĉkom prevozu robe (CIM – Prilog B COTIF-u)), teretni list
u skladu s Ugovorom o korištenju (vidi Jedinstvena pravila vezana uz Ugovore o korištenju vozila u
meĊunarodnom ţeljezniĉkom saobraćaju (CUV – Prilog D COTIF-u)) ili drugi prevozni dokument koji
zadovoljava odredbe pasusa 5.4.1;
„Podloga“, (klasa 1), je ploĉa od metala, plastike, lesonita ili jednako odgovarajućeg materijala, koja je
smještena u unutrašnjoj, posrednoj i vanjskoj ambalaţi i moţe se ĉvrsto zatvoriti u pakovanju.
Površina podloge moţe biti oblikovana tako da pakovanja ili predmeti u ambalaţi mogu biti ubaĉeni,
sigurno zadrţani i odvojeni jedni od drugih;
„Tuba“, (klasa 2), je bešavna posuda pod pritiskom za prevoz zapremine (vode) koja prelazi 150 litara,
ali nikako iznad 3 000 litara;
U
"UIC" je MeĊunarodna ţeljezniĉka unija (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francuska);
„Kompanija“, vidi "Preduzeće"
19
"UNECE" je Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu (UNECE, Palais des Nations, 8-14
avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Švicarska);
„UN uzorni pravilnik“, je uzorni pravilnik koji je u prilogu ĉetrnaestoga izmijenjenog izdanja Preporuka
o prevozu opasnih materija, koji su objavili Ujedinjeni narodi (ST/SG/AC.10/1/Rev.14);
„UN broj“, je ĉetverocifreni identifikacijski broj materije ili predmeta uzet iz Pravilnika UN;
V
„Vakuum djelujuća cisterna za otpad“ fiksna cisterna, izgradna cisterna, cisterna kontejner ili
izmjenjivo tijelo cisterna koja se primarno koristi za prevoz opasnog otpada, posebnih konstrukcijskih
osobina i/ili opreme kojom se lakše obavlja punjenje i praţnjenje otpada, kao što je navedeno u
poglavlju 6.10. Cisterna koja u potpunosti odgovara zahtjevima poglavlja 6.7 ili 6.8, ne smatra se
vakuum djelujućom cisternom za otpad;
„Vakuumski ventil“, je ureĊaj s oprugom koji se aktivira automatski pritiskom, ĉija je svrha zaštititi
cisternu od neprihvatljivog negativnog unutrašnjeg pritiska;
W
"Vagon" je ţeljezniĉko vozilo bez vlastitog pogona, koji se kreće na vlastitim toĉkovima i namijenjeno
je prevozu robe;
"Vagonska pošiljka" je iskljuĉivo korišćenje vagona, nezavisno od toga, da li je tovarni prostor u
potpunosti ili samo djelimiĉno iskorišćen;
NAPOMENA: odgovarajući pojam za potrebe klase 7 glasi „iskljuĉivo korišćenje” (vidi 2.2.7.2).
„Otpad“ su materije, rastvori, smjese ili predmeti za koje nije predviĊena direktna upotreba, ali koji se
prevoze radi ponovne prerade, odlaganja, uklanjanja sagorijevanjem ili drugim postupcima uklanjanja;
„Drveno bure“, je ambalaţa od prirodnog drva okruglih presjeka, izboĉenih zidova koje se sastoje od
preĉki i poklopca spojenih obruĉima;
„Drveni IBC“, je ĉvrsto ili sloţivo tijelo od drva zajedno s unutrašnjom oblogom (ali bez unutrašnjeg
pakovanja), i primjenjivom usluţnom i ugraĎenom opremom;
„Radni pritisak“, je utvrĎeni pritisak sabijenog plina na referentnoj temperaturi od 15 ºC u punoj
posudi pod pritiskom;
NAPOMENA: U vezi cisterni, vidi "Najveći radni pritisak".
„Tkana plastika“, (za savitljive IBC), je materijal izraĊen od rastezivih traka ili jednostrukih vlakana od
odgovarajućih plastiĉnih materijala;
20
1.2.2
Mjerne jedinice
1.2.2.1
U RID se primjenjuju sljedeće mjerne jedinice :
a
Mjerenje
SI jedinica.
b
Prihvatljiva
alternativna jedinica
duţine
površine
zapremine
vremena
m (metar)
2
m (kvadratni metar)
3
m (kubnii metar)
s (sekunda)
mase
kg (kilogram)
gustine mase
temperature
temperaturne razlike
sile
pritiska
kg/m
K (kelvin)
K (kelvin)
N (njutn)
Pa (paskal)
naprezanja
rada
energije
koliĉine toplote
snage
kinematiĉke viskoznosti
dinamiĉke viskoznosti
aktivnosti
ekvivalenta koliĉine
N/m
a
3
c
l (litar)
min. (minuta)
h (sat)
d (dan)
g (gram)
t (tona)
kg/l
°C(stepena Celzijevih)
°C(stepena Celzijevih)
-3
3
1 l = 10 m
1 min. = 60 s
1 h = 3 600 s
1 d = 86 400 s
-3
1g = 10 kg
3
1 t = 10 kg
3
3
1 kg/l = 10 kg/m
0 °C = 273.15 K
1 °C = 1 K
2
1 N = 1 kg.m/s
2
1 Pa = 1 N/m
5
1 bar = 10 Pa
2
1 N/mm = 1 MPa
1 kWh = 3.6 MJ
1 J = 1 N.m = 1 W.s
-18
1 eV = 0.1602  10 J
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
2
-6
2
1 mm /s = 10 m /s
-3
1 mPa.s = 10 Pa.s
bar (bar)
2
N/mm
kWh (kilowat sati)
2
J (dţul)
eV (elektronvolt)
2
mm /s
mPa.s
W (watt)
2
m /s
Pa.s
Bq (becquerel)
Sv (sivert)
Odnos meĊu
jedinicama
Sljedeće pribliţne vrijednosti primjenjuju se za konverziju do sada korišćenih jedinica u " SI“ jedinice.
sila
1 kg
1N
=
=
9,807 N
0,102 kg
pritisak
1 Pa
1 bar
2
1 kg/cm
1 torr
=
=
=
=
1 N/m
5
10 Pa
4
9,807  10 Pa
2
1,33  10 Pa
naprezanje
2
1 kg/mm
2
1 N/mm
2
= 9,807 N/mm
2
= 0,102 kg/mm
=
=
=
=
10 bar a
2
1.02 kg/cm
0,9807 bar
-3
1,33  10 bar
=
=
=
=
1,02  10 kg/cm
750 torr
736 torr
-3
2
1,36  10 kg/cm
= 0,75  10 torr
energija, rad, količina toplote
1J
=
1 N.m
6
1 kWh
=
3,6  10 J
1 kgm
=
9,807 J
3
1 kcal
=
4,19  10 J
=
=
=
=
0,278  10 kWh
3
367  10 kgm
-6
2,72  10 kWh
-3
1,16  10 kWh
=
=
=
=
0,102 kgm
860 kcal
-3
2,34  10 kcal
427 kgm
= 0,239  10 kcal
snaga
1W
1 kgm/s
1 kcal/h
=
=
=
0,86 kcal/h
8,43 kcal/h
0,119 kgm/s
=
=
=
10 P (poisea)
2
0.1 N.s/m
2
9,807 N.s/m
=
=
=
2
0,102 kgm/s
9,807 W
1,16 W
dinamička viskoznost
2
1 Pa.s
=
1 N.s/m
1P
=
0.1 Pa.s
2
1 kg.s/m =
9,807 Pa.s
-5
-6
-5
2
-2
-3
kinematčka viskoznost
2
4
1 m /s
= 10 St (Stokea)
-4
2
1 St
= 10 m /s
=
=
=
2
0,102 kg.s/m
-2
2
1,02  10 kg.s/m
98,07 P
b
MeĎunarodni sistem jedinica (SI) rezultat je odluka koje je donijela Generalna skupština o teţinama i mjerama
(Adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
c
Skraćenica „L" za litar, takoĎe, se moţe koristit umjesto kratice „l" kad pisaća mašina ne moţe razlikovati broj „1“
od slova „1".
21
Decimalni višekratnici i subdivizori jedinice mogu se (tvoriti)ĉiniti prefiksima ili simbolima, sa sljedećim
znaĉenjem, stavljenim ispred naziva ili simbola jedinice:
Faktor
Prefiks
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
1 000
100
10
0.1
0.01
0.001
0.000 001
0.000 000 001
0.000 000 000 001
0.000 000 000 000 001
0.000 000 000 001
18
= 10
15
= 10
12
= 10
9
= 10
6
= 10
3
= 10
2
= 10
1
= 10
-1
= 10
-2
= 10
-3
= 10
-6
= 10
-9
= 10
-12
= 10
-15
= 10
-18
=10
kvintilionexa
kvadrilion
peta
trilion tera
bilion giga
milijun mega
hiljada kilo
stotina hecto
deseticadeca
deseti dio
deci
stotinka centi
hiljaditi dio
milli
milionskimicro
dio
bilioniti dio
nano
trilioniti dio
pico
kvadrlioniti
femto
dio
kvintilioniti
atto
dio
9
Simbol
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m

n
p
f
a
-9
NAPOMENA: 10 biliona je engleska verzija Ujedinjenih naroda. Analogijom, 10 = 1 bilioniti dio
1.2.2.2
Ako izriĉito nije utvrĊeno drugaĉije, znak "%" u RID oznaĉava kod:
(a)
smjese ĉvrstih materija ili teĉnosti i za rastvor i ĉvrste materije natopljene teĉnošću, procenat
mase temeljenu na ukupnoj masi smjese, rastvori ili natopljene ĉvrste materije;
(b)
smjese sabijenih plinova kad se pune pod pritiskom, odnos zapremine navedene kao procenat
ukupne zapremine smjese plinova ili kad se puni masom, odnosom mase navedene kao
procenat ukupne mase smjese;
(c)
smjese teĉnih plinova i rastvora plinova, odnos mase navedene kao procenat ukupne mase
smjese.
1.2.2.3
Pritisak koji se odnose na posude (na primjer ispitni pritisak, unutrašnji pritisak, pritisak pri otvaranju
sigurnosnog ventila), uvijek su navedeni u najvećem radnom pritisku (baţdarskom pritisku), (pritisku
višem od atmosferskog pritiska), meĊutim, pritisak para materije uvijek se izraţava u apsolutnom
pritisku.
1.2.2.4
Kad je u RID naveden stepen punjenja za posude, uvijek se odnosi na odgovarajuću temperaturu
materije na 15 ºC ako nije navedena neka druga temperatura.
22
POGLAVLJE 1.3
OSPOSOBLJAVANJA OSOBA UKLJUĈENIH U PREVOZ OPASNIH MATERIJA
Podruĉje primjene
1.3.1
Zaposleni u preduzećima, koji prema poglavlju 1.4 imaju obaveze koje se odnose na prevoz opasnih
materija, moraju se upoznati sa zahtjevima kojima se reguliše prevoz opasnih materija u skladu s
odgovarajućim odgovornostima i obavezama. Zahtjevima za osposobljavanjem, koji se odnose na
sigurnost opasnih materija u poglavlju 1.10, mora se udovoljiti.
NAPOMENA 1: U pogledu osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika, vidi 1.8.3.
1.3.2
Priroda osposobljavanja
Osposobljavanja moraju biti odgovarajuća u vezi odgovornosti i obaveza pojedinca.
Opšta svijest o obuci
1.3.2.1
Zaposleni moraju biti upoznati s opštim zahtjevima u pogledu odredbi o prevozu opasnih materija.
1.3.2.2
Osposobljavanja u pogledu posebnog djelovanja
Zaposleni moraju biti podvrgnuti podrobnoj obuci u skladu sa svojim obavezama i odgovornostima
prema zahtjevima u pogledu prevoza opasnih materija.
Kad je u prevoz opasnih materija ukljuĉeno više vrsta prevoza, zaposleni moraju biti svjesni zahtjeva u
pogledu drugih naĉina prevoza.
Osoblje prevoznika i upravitelja ţeljezniĉke infrastrukture takoĊe uĉestvuje u obuci koja se odnosi na
podruĉje specifiĉno za ţeljezniĉki saobraćaj. Ta obuka odvija se u obliku temeljne obuke i
specijalizovane obuke.
(a) Temeljna obuka za svo osoblje:
Svo osoblje uĉestvuje u obuci o znaĉenju upozorenja o opasnosti i naranĉastih oznaka. Osim toga,
osoblje uĉi o postupku prijavljivanja nepravilnosti.
(b) Specijalizovana obuka za operativno osoblje direktno ukljuĉeno u prevoz opasnog tereta:
Uz uĉestvovanje u temeljnoj obuci opisanoj pod (a), osoblje uĉestvuje i u obuci primjerenoj svojim
duţnostima.
Osoblje uĉestvuje u obuci na teme kojima se bavi specijalizovana obuka, a koje su podijeljene u tri
kategorije pod 1.3.2.2.2, na temelju grupa navedenih pod 1.3.2.2.1.
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
Sljedeća tabela navodi grupe osoblja za pojedine kategorije:
Kategorija
Opis kategorije
Osoblje
1
Operativno osoblje direktno ukljuĉeno u prevoz
opasnog tereta
Vozaĉi i zaposleni koji obavljaju poslove
ranţiranja ili osoblje s podudarajućom
funkcijom
2
Osoblje odgovorno za tehniĉki nadzor vagona
koji se koriste za prevoz opasnog tereta
Tehniĉar zaduţen za ţeljezniĉka vozila
ili osoblje s podudarajućom funkcijom
3
Osoblje odgovorno za voĊenje i kontrolu
ţeljezniĉkih i usluga ranţiranja i upravljaĉko
osoblje upravitelja ţeljezniĉke infrastrukture
Kontrolori, signalisti, osoblje kontrolnog
centra ili osoblje s podudarajućom
funkcijom
Posebne teme koje trebaju biti obuhvaćene specijalizovanom obukom najmanje su sljedeće:
(a) Za mašinovoĊe ili osoblje s podudarajućom funkcijom kategorije 1:
– naĉin sticanja potrebnih informacija o sastavu voza, prisutnosti opasnog tereta i o tome gdje se on
nalazi u vozu;
– vrste nepravilnosti;
– postupanje u kriznim situacijama u vezi s nepravilnostima, preduzimanje mjera vezanih uz zaštitu
vlastitog voza i obliţnjeg saobraćaja.
23
Manevristi ili osoblje s podudarajućom funkcijom kategorije 1:
– znaĉenje manevarskih oznaka u skladu s Modelima 13 i 15 iz RID-a (vidjeti 5.3.4.2);
– sigurnosne udaljenosti za robu Klase 1 u skladu s 7.5.3 RID-a;
– vrste nepravilnosti.
(b) Vagonski tehniĉar ili osoblje s podudarajućom funkcijom kategorije 2:
– obavljanje inspekcija u skladu s Dodatkom XII (Uslovi za tehniĉku prelaznu inspekciju vagona s
robom) Ugovora o upravljanju korišćenjem vagona i njihovom razmjenom izmeĊu ţeljezniĉkih
preduzeća (Ugovor RIV);
– sprovoĊenje smjernica iz objave UIC-a 471-3 (samo za osoblje koji vrši provjere opisane u RID-u
pod 1.4.2.2.1);
– prepoznavanje nepravilnosti.
(c) Kontrolori saobraćaja, osoblje signalnih kućica, osoblje kontrolnog centra ili osoblje s podudarajućom
funkcijom kategorije 3:
– postupanje u kriznim situacijama u sluĉaju nepravilnosti;
– interni planovi za hitne sluĉajeve za ranţirne stanice u skladu s Poglavljem 1.11 RID-a.
1.3.2.3
Sigurnosna osposobljavanja
U skladu sa stepenom opasnosti od povrede ili nesreće, u koje je ukljuĉen prevoz opasnih materija,
ukljuĉujući utovar i istovar, u osposobljavanje zaposlenih moraju biti ukljuĉeni rizik i opasnost koju
mogu prouzrokovati opasne materije.
Svrha primjene osposobljavanja jeste da se zaposleni osposobe za sigurno postupanje u sluĉaju
opasnosti.
1.3.2.4
Osposobljavanja za klasu 7
U svrhu klase 7, zaposleni moraju biti odgovarajuće osposobljeni u vezi moguće opasnosti od
radijacije i predostroţnosti koje mora preduzeti da se osigura ograniĉenje od izloţenosti i opasnosti za
druge osobe koje bi mogle biti zahvaćene njenim djelovanjem.
1.3.3
Dokumentacija
O svim preduzetim mjerama u pogledu osposobljavanja moraju se obuĉavati kako poslodavci tako i
zaposleni, i moraju prolaziti postupke provjere nakon prihvaćanja novog zaposlenja. Osposobljavanje
je potrebno periodiĉno nadopunjavati uzimajući u obzir nove propise.
24
POGLAVLJE 1.4.
OBAVEZE UĈESNIKA U VEZI SIGURNOSTI
1.4.1
Opšte mjere sigurnosti
1.4.1.1
Uĉesnici u prevozu opasnih materija moraju preduzeti odgovarajuće mjere u skladu prirode i obimu
predvidivih opasnosti, tako da se izbjegnu štete i povrede, ako je do njih došlo da njihove efekte svedu
na minimum. U svakomu sluĉaju, moraju sprovoditi zahtjeve RID na odgovarajućim podruĉjima.
1.4.1.2
Ako postoji neposredna opasnost ugroţavanja javne sigurnosti, uĉesnici o tome moraju odmah
obavještenjati hitne sluţbe i dati im potrebne podatke kako bi preduzeli odgovarajuće mjere.
1.4.1.3
RID moţe nametnuti odreĊene obaveze uĉesniku koji pripadaju podruĉju drugih uĉesnika.
Ako ugovorna strana smatra da nije rijeĉ o smanjenoj sigurnosti, obaveze nekog od uĉesnika moţe
prenijeti u svom domaćem zakonodavstvu, na jednog ili nekoliko drugih uĉesnika, pod uslovom da
budu zadovoljene obaveze iz 1.4.2 i 1.4.3. Ova izuzeća ugovorna strana mora saopštiti Sekretarijatu
zemalja ĉlanica OTIF koja će na njih skrenuti paţnju ugovornih strana.
Zahtjevi u 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3 vezani za objašnjenje pojmova uĉesnika i njihovih odgovarajućih
obaveza, ne smiju povrijediti odredbe domaćeg zakonodavstva u vezi pravnih posljedica (kriviĉne
prirode, odgovornosti itd.), koje se temelje na ĉinjenici da je navedeni uĉesnik, na primjer, pravni
subjekt, obrtnik, poslodavac ili zaposlenik.
1.4.2
Obaveze glavnih uĉesnika
NAPOMENA: U vezi radioaktivnih materijala, vidi takoĎe 1.7.6.
1.4.2.1
Pošiljaoc
1.4.2.1.1
Pošiljaoc opasnih materija na prevoz mora predati samo pošiljke koje zadovoljavaju zahtjevima RID. U
kontekstu 1.4.1, mora posebno:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
utvrditi da su opasne materije klasifikovane i prevoz dozvoljen u skladu RID;
dati prevozniku informacije i podatke, ako je potrebno, i potrebne prevozne isprave i popratne
dokumente (dozvole, odobrenja, obavještenja, potvrde itd.), uzimajući u obzir posebno zahtjeve
u poglavlju 5.4 i tabela iz dijela 3;
koristiti ambalaţu, veliku ambalaţu, IBC-e, i cisterne (vagone cisterne, izgradne cisterne,
baterijske vagone, MEGC, prenosive cisterne i kontejner cisterne), odobrene i odgovarajuće za
prevoz navedenih materija s oznakama propisanima u RID;
zadovoljiti zahtjevima o vrsti otpreme i ograniĉenjima u vezi otpreme;
osigurati da su prazne neoĉišćene i neodplinjene cisterne (vagone cisterne, izgradne cisterne,
baterijske vagone, MEGC, prenosive cisterne i kontejner cisterne), ili prazne neoĉišćene
vagone i veliki i mali kontejneri za rasutu robu oznaĉeni listicama opasnosti i da su prazne
neoĉišćene cisterne zatvorene i jednako nepropusne kao da su pune.
1.4.2.1.2
Ako pošiljaoc koristi usluge drugih uĉesnika (pakovanje, utovar, punjenje, itd.), mora preduzeti
odgovarajuće mjere osiguranja da je pošiljka u skladu zahtjevima u RID. Moţe, meĊutim, u sluĉaju
kao u 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) i (e), osloniti se na informacije i podatke koje su mu stavili na raspolaganje
drugi uĉesnici.
1.4.2.1.3
Kad pošiljaoc djeluje u ime treće strane, mora tog pošiljaoca obavještenjati u pisanomu obliku kako je
rijeĉ o opasnim materijama i dostaviti sve informacije i dokumente koji su potrebni za izvršavanje
obaveza.
1.4.2.2
1.4.2.2.1
Prevoznik
Prevoznik koji preuzima opasne terete na poĉetnoj destinaciji , u okviru stava 1.4.1 reprezentativnim
uzimanjem uzoraka posebno mora:
(a)
(b)
(c)
utvrditi da je za opasne materije dozvoljen prevoz u skladu RID;
utvrditi se da su dostavljeni propisani prilozi uz transportnu dokumentaciju te da su poslani
dalje
utvrditi vizuelno da na vagonu i teretu nema uoĉljivih oštećenja, propusnosti ili napuklina,
nedovoljnosti u vezi opreme itd.;
25
utvrditi da nije istekao datum sljedećega ispitivanja za vagone cisterne, baterijske vagone,
prenosive cisterne i kontejner cisterne
(e)
provjeriti da vagoni nisu pretovareni;
(f)
utvrditi da su postavljene listice opasnosti i oznake opasnosti na vagone;
Ako je to potrebno, to se mora uĉiniti na temelju prevoznih isprava i popratnih dokumenata, vizuelnim
pregledom vagona ili kontejnera, ako je potrebno, i tereta.
(d)
Odredbe ovog stava smatraju se ispunjenim ako se primjenjuje UIC informacijski list 471-3V
6
(„Ispitivanja koja se moraju provesti pri slanju opasnih tereta u meĊunarodnom saobraćaju“), taĉka 5
3
1.4.2.2.2
Prevoznik, meĊutim, u sluĉaju pod taĉkama 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) i (f), moţe uvaţiti informacije i
podatke drugih uĉesnika.
1.4.2.2.3
Ako prevoznik uoĉi povredu zahtjeva RID, u skladu sa 1.4.2.2.1, ne smije zapoĉeti prevoz dok se to ne
ukloni.
1.4.2.2.4
Ako se pri prevozu uoĉi povreda ĉime bi mogla biti ugroţena sigurnost prevoza, pošiljku treba
zaustaviti što prije, uzimajući u obzir zahtjeve u vezi sigurnosti saobraćaja, sigurnu zaštitu pošiljke i
javnu sigurnost.
S prevozom se moţe nastaviti tek kada je pošiljka ponovno u skladu s vaţećim propisima. Nadleţna
tijela, ovlaštena za nastav prevoza, mogu izdati dozvolu za nastav prevoza.
U sluĉaju da nije moguće postići saglasnost, a ne postoji mogućnost za izdavanje dozvole za dalji
prevoz, nadleţna tijela moraju prevozniku omogućiti potrebnu pomoć. To se primjenjuje u sluĉaju kada
prevoznik obavjesti nadleţna tijela da pošiljaoc nije dao obavijest o opasnoj prirode materije, a da na
temelju vaţećeg zakona - posebno u vezi ugovora o prevozu – ţeli istovariti, uništiti ili odreĊenu
pošiljku uĉiniti neopasnom.
Prevoznik osigurava da upravitelju korišćene ţeljezniĉke infrastrukture u bilo kom trenutku tokom
prevoza bude omogućen brz i neograniĉen pristup informacijama koje mu omogućavaju da ispuni
uslove iz 1.4.3.6 (b).
1.4.2.2.5
NAPOMENA:
Postupci za pruţanje podataka biće utvrĊeni propisima za korišćenje ţeljezniĉke
infrastrukture.
.
1.4.2.3
1.4.2.3.1
Primaoc
Obaveza primaoca jeste da ne odgaĊa prihvaćanje pošiljke ako za to nema posebnih razloga, i da
nakon istovara potvrdi kako su ispunjeni zahtjevi u RID.
U kontekstu 1.4.1, to posebno mora:
(a)
(b)
obaviti u sluĉajevima odreĊenima u RID - propisano ĉišćenje i dekontaminaciju vagona i
kontejnera;
pobrinuti se za to da na potpuno istovarenim i oĉišćenim vagonima iz kojih su uklonjeni ostatci
otrovnih materija te na kontejnerima nema listica niti naranĉastih tabli.
1.4.2.3.2
Vagon ili kontejner mogu se vratiti ili opet koristiti, tek ako su gornji propisi ispunjeni.
Ako primaoc koristi usluge drugih uĉesnika (pri istovaru, ĉišćenju, dekontaminaciji itd.), mora preduzeti
odgovarajuće mjere kako bi osigurao ispunjenje propisa u skladu sa 1.4.2.3.1.
1.4.2.3.3
(rezervisano)
1.4.3
Obaveze ostalih uĉesnika
1.4.3.1
Dolje je naveden popis ostalih uĉesnika, kao i njihovih obaveza. Obaveze ostalih uĉesnika navedene
su u 1.4.1. Uĉesnici trebaju znati ili bi morali znati da svoje obaveze moraju obavljati u skladu sa
odredbama RID .
Utovarioc
1.4.3.1.1
U kontekstu 1.4.1, utovarioc ima sljedeće obaveze, posebno:
6
Verzija od 1.januara 2007,UIC
26
1.4.3.1.2
1.4.3.2
(a)
opasne materije moraju se predati prevozniku ako je prevoznik ovlašten za prevoz u skladu s
RID;
b)
ako daje za prevoz pakiranu opasne materije ili neoĉišćena prazna pakovanja, mora ispitati je li
pakovanje oštećeno. Ne smije dati za prevoz pakovanje ako je ambalaţa oštećena, posebno
ako je propusna i postoji mogućnost curenja opasnih materija dok ne ukloni štetu; obaveza se
takoĊe primjenjuje na prazna neoĉišćena pakovanja;
(c)
ako utovaruje opasne materije u vagon ili veliki ili mali kontejner, utovar mora biti u skladu s
posebnim zahtjevima u vezi utovara i rukovanja;
(d)
prilikom neposredne predaje opasnih tereta prevozniku , mora se drţati propisa o postavljanju
listica opasnosti na vagone ili velike kontejnere i drţati se pravila o naranĉastim oznakama
vagona ili velikih kontejnera;
(e)
kad utovaruje pakovanja, mora poštovati zabrane o mješovitom utovaru kojima se uzimaju u
obzir opasne materije koje su na vagonu ili u velikom kontejneru, kao i zahtjeve u vezi
odvajanja hrane, ostalih konzumnih proizvoda ili hrane za ţivotinje.
Utovarioc, meĊutim, u sluĉaju 1.4.3.1.1 (a), (d) i (e), moţe uvaţiti informacije i podatke drugih
uĉesnika.
Pakiratelj
U kontekstu 1.4.1, pakiratelj mora posebno poštovati sljedeće:
(a)
zahtjeve u vezi uslova pakovanja ili zajedniĉkog pakiranja;
1.4.3.3
(b)
zahtjeve u vezi obiljeţavanja i oznaĉavanja pakovanja.
Punilac
U skladu s 1.4.1, punilac ima sljedeće obaveze:
(a)
prije punjenja mora provjeriti cisternu i opremu da zadovoljavaju tehniĉke zahtjeve;
(b)
provjeriti da nije istekao datum za sljedeći pregled vagone cisterne, izgradne cisterne,
baterijske vagone i kontejner cisterne,
(c)
opasnim materijama smije puniti samo one cisterne za koje je dozvoljeno prevoţenje opasnih
materija;
(d)
pri punjenju cisterne mora se pridrţavati zahtjeva u vezi opasnih materija i zahtjeva u vezi
susjednih komora;
(e)
pri punjenju cisterni mora uzeti u obzir najveći dozvoljeni stepen punjenja ili najveću masu
sadrţaja po litru zapremine materije koja se puni;
(f)
nakon punjenje mora provjeriti nepropusnost ureĊaja za zatvaranje;
(g)
mora osigurati da nikakav opasni ostatak materije koja se puni nije ostao s vanjske strane
cisterne koja je napunjena;
(h)
u pripremi opasnih materija za prevoz mora osigurati da su naranĉaste table i propisane listice
opasnosti priĉvršćene na vagone, i na velike i male kontejnere za prevoz rasute robe u skladu
sa zahtjevima;
prije i poslije punjenja teĉnog plina u vagon cisterne, mora se pridrţavati posebnih vaţećih
propisa kontrole;
kada puni vagon ili kontejner s opasnim materijama u rasutom stanju, mora provjeriti da li je u
potpunosti udovoljeno svim relevantnim zahtjevima poglavlja 7.3;
(i)
(j)
1.4.3.4
Korisnik kontejner cisterne / prenosive cisterne
U skladu s 1.4.1, korisnik kontejner cisterne/prenosive cisterne posebno:
(a)
mora osigurati poštovanje zahtjeva u vezi izrade, opreme, ispitivanja i oznaĉavanja;
(b)
mora osigurati da se odrţavanje kućišta i opreme obavlja na takav naĉin da u uobiĉajenim
uslovima kontejner cisterna/prenosiva cisterna zadovoljava uslovima u RID do sljedećeg
pregleda;
27
(c)
1.4.3.5
da se provede dodatni nadzor ako postoji mogućnost oštećenja kućišta ili opreme do ĉega je
došlo pri popravci, zamijeni ili nesreći.
Vlasnik ili korisnik vagona cisterne
U okviru stava 1.4.1 vlasnik ili korisnik vagona cisterne posebno mora voditi raĉuna o slijedećem:
a) mora se pobrinuti da se poštuju propisi koji se tiĉu konstrukcije, opreme, kontrole i oznaka;
b) Mora osigurati odrţavanje rezervoara i njihove opreme na naĉin koji omogućuje da vagon cisterna
pod normalnim uslovima opterećenja do sljedeće kontrole ispunjava propise RID,
c) Mora omogućiti da se provede vanredna , posebna kontrola ako postoji mogućnost da je
sigurnost tijela rezervoara ili njegove oprema dovedena u pitanje zbog popravake, rekonstrukcije
ili nezgode.
1.4.3.6
Upravitelj ţeljezniĉke infrastrukture
U kontekstu 1.4.1, upravitelj ţeljezniĉke infrastrukture posebno ima sljedeće obaveze. Upravitelj
ţeljezniĉke infrastrukture
(a) osigurava da se unutrašnji planovi za hitne sluĉajeve za ranţirne stanice pripremaju u skladu s
poglavljem 1.11;
(b) osigurava da ima brz i neograniĉen pristup sljedećim informacijama u bilo kom trenutku tokom
prevoza:
– o sastavu voza,
– o UN brojevima opasnog tereta koji se prevozi,
– o poloţaju tih vagona u vozu,
– o masi tereta.
Ove informacije otkrivaju se iskljuĉivo stranama koje ih traţe radi sigurnosti, zaštite ili hitne
intervencije.
NAPOMENA: Postupci za pruţanje podataka bit će utvrĊeni propisima za korišćenje ţeljezniĉke
infrastrukture.
28
POGLAVLJE 1.5
ODSTUPANJA
1.5.1
Privremena odstupanja
1.5.1.1
Kako bi se propisi RID-a prilagodili tehniĉkom i industrijskom razvoju, nadleţne institucije ugovornih
strana mogu se direktno meĊusobno dogovoriti u vezi dozvole odreĊenih postupaka u prevozu na
svojim teritorijima privremenim odstupanjima od zahtjeva u RID, pod uslovom da na taj naĉin nije
upitna sigurnost. Tijela koja su preduzela inicijativu u pogledu privremenog odstupanja moraju
7
obavještenjati Centralnu kancelariju koji obavještava drţave ĉlanice. .
4
NAPOMENA: "Posebni sporazum" u skladu sa tačkom 1.7.4, ne smatra se privremenim izuzećem u
skladu sa ovim poglavljem.
1.5.1.2
Period vaţenja privremenog odstupanja ne smije biti više od pet godina od datuma stupanja na snagu.
Privremeno odstupanje mora prestati odmah, znaĉi datumom stupanja na snagu odgovarajućih
izmjena i dopuna u RID.
1.5.1.3
Prevozne radnje na temelju privremenih odstupanja, predstavljaju prevoz u smislu C dijela COTIF.
1.5.2
Vojne pošiljke
Za vojne pošiljke , to znaĉi pošiljke s materijalima ili predmetima klase 1, koji pripadaju vojsci ili je
vojska odgovorna za njih , vrijede drugi propisi (podstav 5.2.1.5,stav 5.2.2.1.8,5.3.1.12 i 5.4.1.2.1 f )
kao i stav 7.2.4 posebni propisi W2.
7
Posebni sporazumi zakljuĉeni prema ovom poglavlju moraju se objaviti na web stranici OTIF-a
(www.otif.org)
29
POGLAVLJE 1.6
PRELAZNE MJERE
1.6.1
Uopšteno
1.6.1.1
Ako nije odreĊeno drukĉije, predmeti i materijali RID-a će se provoditi do 30. juna 2007. u skladu s
8
uslovima u RID koji su vrijedili do 31. decembra 2006. godine.
5
Napomena: Vezano uz podatke u tovarnom listu vidi stav 5.4.1.1.12.
1.6.1.2
(a) Listice opasnosti kojima se oznaĉavala opasnost do 31. decembra 2004. godine, usklaĊene s
oblicima br. 7A, 7B, 7C, 7D ili 7E mogu se koristiti do 31. decembra 2010.
(b) Listice opasnosti koje su vrijedile do 31. decembra 2006. godine, usklaĊene s oblicima br. 5.2
mogu se koristiti do 31. decembra 2010.
1.6.1.3
Materije i predmeti klase 1, koji pripadaju oruţanima snagama pojedine drţave ĉlanice, pakirani prije
9
1. januara 1990. u skladu s uslovima RID koji su bili na snazi u to vrijeme, mogu se prevoziti nakon
31. decembra 1989. ako su pakovanja zadrţala svoju cjelovitost i deklarisana su u prevoznom
dokumentu kao vojna roba pakirana prije 1. januara 1990. godine. Drugi uslovi koji vrijede od 1.
januara 1990. godine za tu klasu, moraju se poštovati.
6
1.6.1.4
Materije i predmeti klase 1 koji su pakirani izmeĊu 1. januara i 31. decembra 1996. u skladu s
10
uslovima u RID koji su bili vaţeći u to vrijeme, mogu se prevoziti nakon 31. decembra 1996., pod
uslovom da se zadrţala cjelovitost pakovanja i da su deklarisani u prevoznom dokumentu kao materije
klase 1 koja je pakirana izmeĊu 1. januara i 31. decembra 1996. godine.
7
1.6.1.5
IBC koji su napravljeni prema propisima Rn.405 (5) i 555 (3) koji su vrijedili od 1.januara 1999.godina,
a koji ne odgovaraju propisima Rn.405 (5) i 555 (3) koji vrijede od 1.januara 1999., smiju se i dalje
upotrebljavati.
1.6.1.6
IBC, proizvedeni prije 1. januara 2003. u skladu s uslovima graniĉne odredbe 1612 (1) vaţećim do 30.
juna 2001., a koji ne zadovoljavaju uslovima u 6.5.2.1.1 u vezi visine slova, brojki i simbola koji su se
primjenjivali od 1. jula 2001., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.1.7
Tipska odobrenja buradi, kanistera i sloţenih ambalaţa od polietilena visoke ili srednje molekularne
mase, izdana prije 1. jula 2005. u skladu s uslovima odredbe 6.1.5.2.6 na snazi do 31. decembra
2004., a koja nisu u skladu uslovima u 4.1.1.19, i dalje vrijede do 31. decembra 2009. godine.
Ambalaţa proizvedena i oznaĉena na temelju tih odobrenja, moţe se koristiti do kraja perioda
korišćenja odreĊenog u 4.1.1.15.
1.6.1.8
Postojeće naranĉaste oznake koje odgovaraju uslovima u pododjeljku 5.3.2.2, koji su vrijedili do 31.
decembra 2004. godine, mogu se koristiti i nadalje.
(rezervisano)
1.6.1.9
1.6.1.10 Litijeve i ostale baterije proizvedene prije 1. jula 2003., koje su ispitivane u skladu sa uslovima koji su vrijedili
do 31. decembra 2002., ali koje nisu ispitivane u skladu sa vaţećim uslovima od 1. januara 2003., i
ureĊaji koji sadrţe takve litijeve baterije ili druge baterije, mogu se i nadalje prevoziti do 30. juna 2013.
ako su ispunjeni ostali vaţeći uslovi.
1.6.1.11 Tipska odobrenja za burad, kanistere i sloţene ambalaţe izraĊene od visoko i srednje molekularno
polietilenske mase i za IBC iz visoko molekularno polietilenskih masa, izdana prije 1. jula 2007. u
skladu s zahtjevima u 6.1.6.1 (a) koji su stupili na snagu 31 decembra 2006, ali koji nisu u skladu s
zahtjevima u 6.1.6.1 (a) vaţećim od 1. januara 2007. i nadalje su vaţeća.
8
Verzija RID, vrijedi od 1.januara 2003.godine
9
Verzija RID, vrijedi od 1.maja 1985.godine.
10
Verzija RID, vrijedi od 1.januara 1990., 1.januara 1993. i 1.januara 1995. godine.
30
1.6.2
Posude za klasu 2
1.6.2.1
Posude izraĊene prije 1. januara 1997., a koje nisu u skladu sa uslovima u RID, koji su vrijedili prije 1.
januara 1997., ali ĉiji prevoz je dozvoljen prema uslovima u RID, koji su vrijedili do 31. decembra
1996., mogu se i nadalje prevoziti nakon tog datuma ako su ispunjeni uslovi periodiĉnih ispitivanja u
uputstvima za pakovanje P200 i P203.
Cilindri u skladu sa objašnjenjem pojma u 1.2.1, koji su podvrgnuti poĉetnom ili periodiĉnom pregledu
prije 1. januara 1997., mogu se prevoziti prazni i neoĉišćeni bez listice opasnosti do datuma
sljedećega punjenja ili sljedećeg periodiĉnog pregleda.
1.6.2.2
1.6.2.3
Posude namijenjene prevozu materija klase 2 izraĊene prije 1. januara 2003., mogu se prevoziti i
nakon 1. januara 2003. Oznake moraju biti u skladu sa uslovima koji vrijede do 31. decembra 2002.
godine.
1.6.2.4
Posude pod pritiskom izraĊene i konstruisane u skladu s tehniĉkim kôdom odobrene s rokom ne
duţim od onog u skladu s 6.2.3 mogu ostati u upotrebi.
1.6.2.5
Posude pod pritiskom i njihovi ventili izraĊene i konstruisane u skladu s normama vaţećim do
vremena njihove izrade i ne duţe od popisa u 6.2.2 ili 6.2.5 mogu ostati u upotrebi.
1.6.3
Vagoni-cisterne i baterijski vagoni
1.6.3.1
Vagoni-cisterne, izgradne cisterne i baterijske vagone izraĊeni prije uslova koji su vrijedili od 1.
oktobra 1978., mogu se koristiti ako oprema ljuske zadovoljava uslove iz poglavlja 6.8. Debljina zida
ljuske, osim ljuski namijenjenih prevozu pothlaĊenih teĉnih plinova klase 2, mora biti primjenjiva za
proraĉunati pritisak koji nije ispod 0,4 MPa (4 bar), (baţdarski pritisak), u sluĉaju mekog ĉelika, ili
nikako ispod 200 kPa (2 bar), (baţdarski pritisak), u sluĉaju aluminija ili aluminijskih legura. Za ostale,
osim za cisterne okruglog popreĉnog presjeka, preĉnik koji se koristi kao temelj za proraĉun mora biti
preĉnik kruga ĉija je površina jednaka površini stvarnog popreĉnog presjeka cisterne.
1.6.3.2
Periodiĉna ispitivanja za vagone-cisterne, izgradne cisterne i baterijske vagone koja se koriste prema
prelaznim uslovima, moraju se provoditi u skladu sa uslovima iz 6.8.2.4 i 6.8.3.4 i uz primjerene
posebne uslove za razliĉite tipove. Ako prethodnim uslovima nije propisan viši ispitni pritisak, ispitni
pritisak od 200 kPa (2 bar ), (baţdarski), mora biti dostatan za aluminijska kućišta i kućišta od
aluminijskih legura.
1.6.3.3
Vagoni-cisterne, izgradne cisterne i baterijske vagone koja zadovoljavaju prelazne uslove u 1.6.3.1 i
1.6.3.2 , mogu se koristiti do 30. septembra 1998. za prevoz opasnih materija za koje postoji
odobrenje. Prielazni period nije vaţeći za fiksne cisterne, izgradne cisterne i baterijska vozila
namijenjena prevozu materija klase 2 ili za fiksne cisterne, izgradne cisterne i baterijska vozila ĉija
debljina zidova i dijelovi opreme zadovoljavaju zahtjevima u poglavlju 6.8.
1.6.3.4
Vagoni-cisterne izraĊeni prije 1. januara 1988. godine prema propisima vaţećim od 31.decembra
1987, a ne prema propisima koji vrijede od 1.januara 1988.,smiju se koristiti i dalje. Isto vrijedi i za
vagone cisterne koji nisu oznaĉeni tom oznakom , obaveznom od 1.januara 1988., koja sadrţi
podatak o materijalu rezervoara u kladu sa prilogom XI stav 1.6.1.
1.6.3.5
Vagoni-cisterne, izgraĊeni prije 1. januara 1993. u skladu sa uslovima koji su vrijedili do 31. decembra
1992., ali koji nisu u skladu s uslovima koji vrijede od 1. januara 1993., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.3.6
Vagoni-cisterne izraĊeni prije 1. januara 1995. godine prema propisima koji su vrijedili do
31.decembra 1994, a ne odgovoaraju propisima koji vrijede od 1.januara 1995.,smiju se koristiti i
dalje.
1.6.3.7
Vagoni-cisterne za transport zapaljivih teĉnih tereta s tokom zapaljenja iznad 55ºC do 60 ºC izraĊeni
prije 1. januara 1997. u skladu sa uslovima koji su vrijedili do 31. decembra 1996 prema propisima iz
priloga XI, stavci 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 koji su vrijedili do 1.januara 1997 smiju se i dalje koristiti.
1.6.3.8
Vagoni-cisterne, izgradne cisterne i baterijski vagoni namijenjeni prevozu materija klase 2, koji su
izraĊeni prije 1. januara 1997., mogu imati oznake u skladu sa zahtjevima koji vrijede do 31. decembra
1996. do sljedećeg periodiĉnog ispitivanja.
Ako se zbog izmjena i dopuna u RID-u modifikuju neki taĉni otpremni nazivi plinova, nije potrebno
modifikovati nazive na ploĉicama na samoj ljusci (vidi 6.8.3.5.2 ili 6.8.3.5.3), pod uslovom da se nazivi
31
plinova na vagonima-cisternama, izgradnim cisternama i baterijskim vagonima ili na ploĉicama
[vidi 6.8.3.5.6 (b) ili (c)], prilagode na prvomu periodiĉnom ispitivanju koje uslijedi.
1.6.3.9
1.6.3.10
(Rezervisano)
(Rezervisano)
1.6.3.11
Vagoni-cisterne i izgradne cisterne izraĊene prije 1. januara 1997. u skladu sa zahtjevima koji vrijede
do 31. decembra 1996., ali koji ne odgovara zahtjevima dodatka XI 3.3.3. i 3.3.4 koji vrijede od 1.
januara 1997., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.3.12
Vagoni-cisterne namijenjene prevozu UN broja 2401 piperidina, izgraĊene prije 1. januara 1999. u
skladu s uslovima Priloga XI, 3.2.3, koji se primjenjivao do 31. decembra 1998, ali koje, meĊutim, ne
zadovoljavaju uslovima vaţećim od 1. januara 1999. mogu se nastaviti koristiti do 31. decembra 2009.
1.6.3.13
(Izbrisano)
1.6.3.14
Vagoni-cisterne izgraĊene prije 1. januara 1999. u skladu s uslovima Priloga XI, 5.3.6.3. koje ne
zadovoljavaju uslovima Priloga XI, 5.3.6.3. vaţećim od 1. januara 1999. mogu se i dalje koristiti.
Vagoni-cisterne i izgradne cisterne izraĊene prije 1. jula 2007. u skladu sa zahtjevima koji su stupili na
snagu 31. decembra 2006. ali koje ne, zadovoljavaju zahtjevima 6.8.2.2.3 vaţećim od 1. januara
2007. mogu i dalje biti u upotrebi do sljedećeg periodiĉkog ispitivanja.
1.6.3.15
1.6.3.16
Vagoni-cisterne i baterijski vagoni izraĊena prije 1. januara 2007 koje ne zadovoljavaju zahtjevima u
4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 i 6.8.3.4 u vezi s ploĉicom podataka vozila, popuna podataka na ploĉici
podataka vozila mora poĉeti najkasnije pri sljedećem periodiĉkom ispitivanju.
1.6.3.17
Vagoni-cisterne cisterne namijenjene prevozu materija klase 3, pakirne grupe i koje imaju pritisak
para ispod 175 kPa (1.75 bar) (apsolutni) na 50 °C, izraĊene prije 1. jula 2007. u skladu sa zahtjevima
vaţećim od 31. decembra 2006., ĉiji je kôd cisterne L1.5BN morao biti naveden u skladu s zahtjevima
vaţećim od 31. decembra 2006., mogu i dalje biti u upotrebi za prevoz gore navedenih materija, do
31. decembra 2022.
1.6.3.18
Vagoni-cisterne i baterijski vagoni izgraĊeni prije 1. januara 2003. u skladu s uslovima vaţećim do 30.
juna 2001, koji, meĊutim, ne zadovoljavaju uslovima vaţećim od 1. jula 2001. mogu se i dalje koristiti.
Dodjeljivanje oznake rezervoara u odobrenjima tipa i odgovarajuće oznaĉavanje moraju se izvršiti
prije 1. januara 2011.
1.6.3.19
Oznaĉavanje alfanumeriĉkim oznakama iz posebnih odredbi TC, TE i TA u skladu sa 6.8.4. izvršava
se nakon dodjeljivanja oznaka rezervoara ili pri jednom od ispitivanja u skladu sa 6.8.2.4. nakon
dodjeljivanja, ali najkasnije do 31. decembra 2010.
(rezervisano)
1.6.3.20
Vagoni-cisterne, izraĊene prije 1. jula 2003. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 31. decembra
2002., ali koje ne odgovaraju zahtjevima u 6.8.2.1.7 i posebnoj odredbi TE15 u 6.8.4 (b), koja je
vrijedila od 1. januara 2003., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.3.21
Vagoni-cisterne, izraĊene prije 1. januara 2003. u skladu sa zahtjevima koji su vrijedili do 30. juna
2001., koje odgovaraju zahtjevima u 6.8.2.2.10, ali nisu opremljene manometrom ili drugim
odgovarajućim indikatorom, moraju se pored toga smatrati hermetiĉki zatvorenima do sljedećeg
periodiĉnog ispitivanja u 6.8.2.4.2, ali ne kasnije od 31. decembra 2010. godine.
1.6.3.22
Vagoni –cisterne s tijelom rezervoara od aluminijskih legura, napravljeni prije 1.januara 2003.godine
prema propisima koji su vrijedili do 31.decembra 2002.godine, a ne odgovaraju propisima koji vrijede
od 1.januara 2003.,smiju se koristiti i dalje.
1.6.3.23
Vagoni –cisterne za transport plinova s UN brojem 2073 i 3318 koji ne odgovaraju propisima stava
5.3.5 i stava 6.8.4.e), posebnog propisa TM6 vaţećim od 1.januara 2003. smiju se koristiti do prve
redovne kontrole, no najkasnije do 31.decembra 2006.
1.6.3.24
Vagoni-cisterne za transport nagrizajućih plinova s UN brojem 1052, UN 1790 i UN 2073, napravljeni
prije 1.januara 2003. prema propisima vaţećim do 31.decembra 2002.godine, no koji ne odgovaraju
propisima stava 6.8.5.1.1 b), smiju se i dalje koristiti.
1.6.3.25
Datum ispitivanja na nepropusnost prema zahtjevu u 6.8.2.4.3, ne mora se stavljati na ploĉicu
podataka cisterne iz 6.8.2.5.1 dok se ne obavi prvo ispitivanje na nepropusnost nakon 1. januara
2005. godine.
32
Vrsta ispitivanja ("P" ili "L") zahtijevana prema 6.8.2.5.1 ne treba biti navedena na ploĉici podataka
cisterne do prvog provedenog ispitivanja poslije 1. januara 2007.
1.6.3.26
Vagoni-cisterne izraĊeni prije 1. januara 2007. u skladu s zahtjevima koji su stupili na snagu 31.
decembra 2006. ali koje ne, zadovoljavaju zahtjevima vaţećim od 1. januara 2007. u vezi s
oznaĉavanjem vanjskog raĉunskog pritiska u skladu s 6.8.2.5.1, mogu ostati u upotrebi.
1.6.3.27
(a) Vagoni-cisterne i baterijski vagoni
– za plinove klase 2 s klasifikacijskim oznakama koje sadrţavaju slovo/slova T, TF, TC, TO, TFC ili
TOC, i
– za teĉnosti klasa 3 do 8 kojima je oznaka rezervoara L15CH, L15DH ili L21DH dodijeljena u koloni
(12) tablice A poglavlja 3.2,
izgraĊeni prije 1. januara 2005, koji ne zadovoljavaju vaţećim uslovima posebne odredbe TE22 iz
6.8.4, vaţeće od 1. januara 2005, mogu se i dalje koristiti. MeĊutim, do 1. januara 2011. u njih moraju
biti ugraĊeni ureĊaji definisani u posebnoj odredbi TE 22 koji mogu upiti najmanje 500 kJ energije na
svakom kraju vagona.
(b) Vagoni-cisterne i baterijski vagoni
– za plinove klase 2 s klasifikacijskim oznakama koje sadrţavaju samo slovo F, i
– za teĉnosti klasa 3 do 8 kojima je oznaka rezervoara L10BH, L10CH ili L10DH dodijeljena u koloni
(12) tablice A poglavlja 3.2,
izgraĊeni prije 1. januara 2007, koji ne zadovoljavaju vaţećim uslovima posebne odredbe TE22 iz
6.8.4, vaţeće od 1. januara 2007, mogu se i dalje koristiti.
1.6.3.28
Vagoni-cisterne koji su napravljeni prije 1.januara 2005. prema propisima vaţećim od 31.decembra
2004.godine, a ne odgovaraju propisima stava 6.8.2.2.1 drugi podstav, najkasnije se prilikom slijedeće
rekonstrukcije ili popravke moraju nadograditi, ukoliko je to u praksi izvodljivo, a izvedeni radovi zahtijevaju
demontaţu dijelova.
1.6.3.29
Vagoni-cisterne koji su napravljeni prije 1.januara 2005.,a ne odgovaraju zahtjevima propisa iz stava
6.8.2.2.4 vaţećima od 1.januara 2005, smiju se koristiti i dalje.
1.6.3.30
(Rezervisano)
1.6.3.31
Vagoni-cisterne i baterijski vagoni izraĊeni i konstruisani u skladu s tehniĉkim kôdom, s rokom
odobravanja ne duţim od onih u skladu s 6.8.2.7 mogu ostati u upotrebi.
1.6.3.32
Vagoni-cisterne
– za plinove klase 2 s klasifikacijskim oznakama koje sadrţavaju slovo/slova T, TF, TC,TO, TFC ili TOC,
i
– za materije kategorija 3 do 8 kojima je oznaka rezervoara L15CH, L15DH ili L21DH dodijeljena u
koloni (12) tablice A poglavlja 3.2,
izgraĊene prije 1. januara 2007, koje ne zadovoljavaju vaţećim uslovima posebne odredbe TE 25 iz 6.8.4
(b), vaţeće od 1. januara 2007, mogu se i dalje koristiti.
MeĊutim, u vagone-cisterne za prevoz plinova brojeva UN 1017 klora, UN 1749 klor trifluorida, UN 2189
diklorosilana, UN 2901 brom klorida i UN 3057 trifluoroacetil klorida, ĉija debljina zida na krajevima ne
ispunjava uslove posebne odredbe TE 25 (b), moraju biti ugraĊeni ureĊaji u skladu s posebnom odredbom
TE 25 (a), (c) ili (d) do 1. januara 2015.
1.6.3.33 do
1.6.3.40
(Rezervisano)
1.6.4
Kontejner cisterne, prenosive cisterne i MEGC
1.6.4.1
Kontejner cisterne izraĊene prije 1. januara 1988. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 31. decembra
1987., ali koje ne odgovaraju uslovima koji su vrijedili od 1. januara 1988. godine, mogu se koristiti i
nadalje.
Kontejner cisterne, izraĊene prije 1. januara 1993. u skladu sa zahtjevima koji su vrijedili do 31.
decembra 1992., ali ne odgovaraju uslovima koji su vrijedili od 1. januara 1993., mogu se koristiti i
nadalje.
Kontejner cisterne, izraĊene prije 1. januara 1995. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 31.
decembra 1994., ali koje nisu u skladu sa zahtjevima koji su vrijedili od 1. januara 1995., mogu se
koristiti i nadalje.
1.6.4.2
1.6.4.3
33
1.6.4.4
Kontejner cisterne za transport zapaljivih teĉnosti s taĉkom zapaljenja iznad 55ºC do 61 ºC izraĊeni
prije 1. januara 1997. u skladu sa uslovima koji su vrijedili do 31. decembra 1996.godine prema
propisima iz priloga X, stavci 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 koji su vrijedili do 1.januara 1997 smiju se i dalje
koristiti.
1.6.4.5
Ako se zbog izmjena i dopuna u RID-u neki nazivi plinova modifikuju, nije potrebno modifikovati nazive
na ploĉici ili samoj ljusci (vidi 6.8.3.5.2 ili 6.8.3.5.3), pod uslovom da se nazivi plinova na kontejner
cisternama i MEGC ili na ploĉicama [vidi 6.8.3.5.6 (b) ili (c)], prilagode na prvomu periodiĉnom
ispitivanju koji slijedi.
1.6.4.6
Kontejner cisterne izraĊene prije 1. januara 2007. u skladu s zahtjevima koji su stupili na snagu 31.
decembra 2006., ali koje ne, zadovoljavaju zahtjevima vaţećim od 1 Januara 2007 u vezi oznaĉavanja
vanjskog proraĉunskog pritiska u skladu s 6.8.2.5.1, mogu ostati u upotrebi.
1.6.4.7
Kontejner cisterne, izraĊene prije 1. januara 1997. u skladu sa zahtjevima koji su vrijedili do 31.
decembra 1996., ali koji ne odgovaraju zahtjevima iviĉnih brojeva 212 332 i 212 333 koji su vrijedili od
1. januara 1997., mogu se koristiti i dalje.
1.6.4.8
Kontejner cisterne koje su izgraĊene prije 01. januara 1999. u skladu sa propisima Dodatka X, 5.3.6.3
i koji nije sukladan sa propisima dodatka X, 5.3.6.3 vaţećim od 01. januara 1999, mogu se i dalje
koristiti.
1.6.4.9
Kontejner cisterne i MEGC izraĊeni i konstruisani u skladu s tehniĉkim kôdom, s rokom odobravanja
ne duţim od onih u skladu s 6.8.2.7, mogu ostati u upotrebi.
(Izbrisano)
(Rezervisano)
Kontejner cisterne i MEGC, izraĊeni prije 1. januara 2003. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 30.
juna 2001., ali koji ne odgovaraju zahtjevima koji su vrijedili od 1. jula 2001., mogu s koristiti i nadalje.
1.6.4.10
1.6.4.11
1.6.4.12
Oznaĉavanje cisterne dozvoljeno prema vrsti izrade i odgovarajućim oznakama, mora biti obavljeno
prije 1. januara 2008. godine.
Oznaĉavanje slovnim i brojĉanim kôdovima u skladu s posebnim odredbama TC, TE i TA, u skladu s
taĉkom 6.8.4, obavlja se kad se kôdovi za cisternu dodjeljuju ili u ispitivanja u skladu s taĉkom 6.8.2.4
nakon unosa kôda, ali najkasnije do 31. decembra 2008. godine.
Odgovarajuća kôdna oznaka, kao i pravilno otpremno ime materije koja se prevozi
navedeni na samoj kontejner cisterni ili na ploĉici podataka.
11
moraju biti
1.6.4.13
Kontejner cisterne, izraĊene prije 1. jula 2003. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 31. decembra
2002., ali koje ne odgovaraju uslovima odredbe u 6.8.2.1.7 i posebne odredbe TE15 u 6.8.4 (b), koje
su vrijedile od 1. januara 2003., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.4.14
Kontejner-cisterne za transport nagrizajućih plinova s UN brojem 1052, UN 1790 i UN 2073,
napravljene prije 1.januara 2003. prema propisima vaţećim do 31.decembra 2002.godine, no koje ne
odgovaraju propisima stava 6.8.5.1.1 b), smiju se i dalje koristiti.
1.6.4.15
Datum ispitivanja na nepropustnost prema zahtjevu u 6.8.2.4.3, ne mora se dodavati na ploĉicu
cisterne prema zahtjevu u 6.8.2.5.1 dok se na obavi prvo ispitivanje na nepropusnost nakon 1. januara
2005. godine.
11
Odgovarajuća kôdna oznaka i pravilno otpremno ime materije koja se prevozi moraju biti navedeni na
samoj kontejner cisterni ili na ploĉici podataka.
1
1.6.4.16
Kontejner cisterne, izraĊene prije 1. januara 2003. u skladu s uslovima koji su vrijedili do 30. juna
2001., koji su u skladu sa zahtjevima u 6.8.2.2.10, ali nisu opremljeni manometrom ili nekim drugim
odgovarajućim indikatorom, moraju se pored toga smatrati hermetiĉki zatvorenim do sljedećeg
periodiĉnog ispitivanja prema 6.8.2.4.2, ali ne kasnije od 31. decembra 2007. godine.
11
Pravilno otpremno ime moţe biti zamijenjeno generiĉkim imenom grupe materija istih svojstava i
osim toga
kompatibilnim sa svojstvima cisterne.
34
1.6.4.17
Kontejner cisterne izraĊene prije 1. jula 2007. u skladu s zahtjevima koji su stupili na snagu 31.
decembra 2006. ali koje ne zadovoljavaju zahtjevima u 6.8.2.2.3 vaţećim od 1. januara 2007. mogu i
dalje biti u upotrebi do sljedećeg periodiĉkog ispitivanja.
1.6.4.18
Za kontejner cisterne izraĊene prije 1. januara 2007. koje ne zadovoljavaju zahtjevima u 4.3.2, 6.8.2.4
i 6.8.3.4 u vezi s ploĉicom podataka vozila, odgovarajući podatci na ploĉici podataka vozila moraju biti
navedeni najkasnije na sljedećem periodiĉkom ispitivanju.
1.6.4.19
Kontejner cisterne namijenjene prevozu materija klase 3, pakirna grupe i koje imaju pritisak para ispod
175 kPa (1.75 bar) (apsolutni) na 50 °C, izraĊene prije 1. jula 2007. u skladu s zahtjevima vaţećim od
31. decembra 2006., koje su kôd cisterne L1.5BN morale imati navedene u skladu sa zahtjevima
vaţećim od 31. decembra 2006., mogu i dalje biti u upotrebi za prevoz gore navedenih do 31.
decembra 2016.
1.6.4.20
Vakuumski djelujuće kontejner cisterne za otpad, izraĊene prije 1. jula 2005. u skladu sa zahtjevima
koji su vrijedili do 31. decembra 2004., ali ne odgovaraju zahtjevima u 6.10.3.9 koji su vrijedili od 1.
januara 2005., mogu se koristiti i nadalje.
1.6.4.21 do
1.6.4.29
(Rezervisano)
1.6.4.30
Nadleţno tijelo moţe i dalje izdavati, do 31. decembra 2007, potvrdu o odobravanju za novo izraĊene
prenosive cisterne i UN MEGC koji odgovaraju zahtjevima poglavlja 6.7 koji su stupili na snagu 31.
decembra 2006. Prenosive cisterne i UN MEGC koji ne odgovaraju zahtjevima za izradu vaţećim od
1. januara 2007. ali koji su izraĊeni u skladu s potvrdama o odobravanju koje su bile izdane prije 1.
januara 2008. mogu i dalje biti u upotrebi.
1.6.5
(Rezervisano)
1.6.6
Klasa 7
1.6.6.1 Ambalaža za koju ne trebaju odobrenja nadležnih tijela za konstrukciju prema izdanjima IAEA
Sigurnosne serije br. 6 iz 1985. i 1985. (dopunjeno 1990.)
Ambalaţa, industrijska ambalaţa tip IP-1, tip IP-2 i tip IP-3 te tip A ambalaţe za koju nisu potrebna
odobrenja nadleţnih tijela u vezi konstrukcije i koja zadovoljavaju uslove iz 1985. ili 1985. (dopunjeno
1990.), izdanja Propisa IAEA za siguran prevoz radioaktivnoga materijala (IAEA sigurnosna serija br.
6), mogu se koristiti i nadalje, uz zadovoljavanje uslova o obaveznom programu osiguranja kvaliteta u
skladu sa zahtjevima u 1.7.3 i granicama radioaktivnosti te materijalnih ograniĉenja u 2.2.7.7.
Modifikovana ambalaţa, osim u svrhu veće sigurnosti, ili proizvedena nakon 31. decembra 2003.,
mora zadovoljavati zahtjevima u RID. Pakovanja pripremljena za prevoz, ne kasnije od 31.
decembra 2003. prema izdanjima Sigurnosne serije br. 6 organizacije IAEA iz 1985. ili 1985. (u
izmjenama i dopunama iz 1990.), mogu se koristiti u prevozu. Pakovanja pripremljena za prevoz
nakon tog datuma, moraju zadovoljavati zahtjevima u RID .
1.6.6.2
Ambalaža odobrena prema izdanjima IAEA Sigurnosne serije br. 6 iz 1973, 1973 ( izmjene i
dopune), 1985 i 1985 (dopunjeno 1990.)
1.6.6.2.1
Ambalaţa izraĊena prema odobrenju za ambalaţe koju su odobrila nadleţna tijela prema odredbama
iz 1973. ili 1973. (dopunjena), izdanjima IAEA Sigurnosne serije br. 6., mogu se koristiti i nadalje, pod
uslovom: multilateralnog odobrenja ambalaţe obaveznog prema programu osiguranja kvaliteta u
skladu s vaţećim uslovima u 1.7.3 i ograniĉenjima radioaktivnosti te ograniĉenjima u pogledu
materijala u 2.2.7.7. Nije dozvoljena nova proizvodnja takvih ambalaţa. Promjene odobrenja za
ambalaţu ili prirode ili kvantitete dozvoljenoga radioaktivnog sadrţaja koje bi, kao što su odluĉila
nadleţna tijela, znaĉajno uticalo na sigurnost, moraju zahtijevati da se zadovolje zahtjevi u RID .
Serijski broj prema odredbi 5.2.1.7.5 mora se dodijeliti i oznaĉiti na svakoj ambalaţi s vanjske strane.
1.6.6.2.2
Ambalaţa proizvedena prema odobrenju koju su odobrila nadleţna tijela prema odredbama iz 1985. ili
1985 (izmjene iz 1990,) prema izdanjima IAEA Sigurnosnoj seriji br.6, mogu se koristiti kao predmet
multilateralnih ugovora o odobravanjima ambalaţe, pod uslovima obaveznoga programa osiguranja
kvaliteta u skladu sa zahtjevima odredbe u 1.7.3 i ograniĉenja aktivnosti te ograniĉenja materijala u
2.2.7.7. Promjene odobrenja ambalaţe ili prirode ili koliĉine dozvoljenog radioaktivnog sadrţaja koji bi,
prema odluci nadleţnog tijela, znaĉajno uticali na sigurnost, moraju se poštovati prema zahtjevu u
uslovima Propisa. Pakovanja koja su se poĉela proizvoditi nakon 31. decembra 2006., moraju
zadovoljavati zahtjevima u RID.
35
1.6.6.3 Posebni oblik radioaktivnog materijala odobren prema izdanjima sigurnosnih serija IAEA br. 6 iz 1973.,
1973.(dopunjeno), 1985. i 1985. (dopunjeno 1990.).
Posebni oblik radioaktivnoga materijala proizveden prema vrsti izrade za koju je izdana jednostrana
dozvola nadleţnih tijela prema izdanjima IAEA Sigurnosne serije br. 6 iz 1973., 1973. (dopunjene) iz
1985. ili 1985. (izmijenjene i dopunjene 1990.), moţe se koristiti i nadalje u skladu sa obvezatnom
programu osiguranja kvaliteta prema vaţećim zahtjevima u 1.7.3. Radioaktivni materijal posebnog
oblika, koji je proizveden nakon 31. decembra 2003. godine, mora biti u skladu sa zahtjevima u RID .
36
POGLAVLJE 1.7
OPŠTI ZAHTJEVI U VEZI KLASE 7
1.7.1
Uopšteno
1.7.1.1
U RID su utvrĊeni sigurnosne norme kojima je omogućen prihvatljiv nivo kontrole zraĉenja, kritiĉnosti i
opasnosti od toplote za osobe, imovinu i ţivotnu sredinu koji su povezani s prevozom radioaktivnog
materijala. Norme su temeljene na IAEA Propisima za siguran prevoz radioaktivnog materijala, izdanje
2005 Sigurnosne norme serije br TS-R-1, IAEA, Beĉ (2005). Tumaĉenja o TS-R-1 (ST-1, izmijenjeno),
mogu se naći u "Savjetodavnim materijalima za IAEA Propisi za siguran prevoz radioaktivnog
materijala“ Sigurnosni vodiĉ br. TS-G-1.1 (ST-2) IAEA, Beĉ, (2002).
1.7.1.2
Svrha RID jest zaštititi osobe, imovinu i ţivotnu sredinu od uticaja zraĉenja pri prevozu radioaktivnog
materijala. Zaštita se postiţe pod sljedećim uslovima:
(a)
(b)
(c)
(d)
teretni prostor za smještaj radioaktivnih sadrţaja;
nadzor vanjskih nivoa zraĉenja;
sprijeĉavanje kritiĉnosti; i
sprjieĉavanje štete prouzrokovane toplotom.
Zahtjevi su zadovoljeni najprije primjenom postepenog pristupa ograniĉenjima sadrţaja pakovanja i
vagona i normama izrade koje se primjenjuju na izradu ambalaţe zavisno o opasnosti od
radioaktivnog sadrţaja. Drugo, zadovoljavaju se nametanjem zahtjeva u pogledu izrade i postupka
pakovanja i odrţavanja pakovanja, ukljuĉujući prouĉavanje prirode radioaktivnog sadrţaja. Konaĉno,
zadovoljavaju se prema zahtjevu administrativne kontrole, ukljuĉujući, ako je potrebno, odobrenja
nadleţnih tijela.
1.7.1.3
RID se primjenjuje na prevoz radioaktivnog materijala ţeljeznicom, ukljuĉujući prevoz koji se odnosi
na uzgrednu upotrebu radioaktivnog materijala. Prevoz ukljuĉuje sve radnje i stanja povezana s
premještanjem radioaktivnog materijala; izradu, proizvodnju, odrţavanje i popravak ambalaţe te
pripremu, otpremu, utovar, prevoz - ukljuĉujući skladištenje u prevozu - istovar i prihvaćanje pošiljki
radioaktivnog sadrţaja i pakovanja na konaĉnom odredištu. Postepeni pristup primjenjuje se na radne
norme u RID u kojima postoje tri opšta nivoa u pogledu odgovornosti:
(a)
(b)
(c)
rutinski uslovi prevoza (nema nesreća);
normalni uslovi prevoza (manje nesreće);
vanredni uslovi prevoza (uz nesreće).
1.7.2
Program zaštite od radijacije
1.7.2.1
Prevoz radioaktivnog materijala mora biti predmet programa zaštite od radijacije koji se sastoji od
sistemnih sporazuma u svrhu obraćanja primjerene paţnje mjerama zaštite od radijacije.
1.7.2.2
Priroda i obim mjera koje se primjenjuju u programu moraju biti razmjerni koliĉini i vjerovatnoći
izloţenosti radijaciji. U program moraju biti ukljuĉeni uslovi u 1.7.2.3 i 1.7.2.4, CW33 (1.1) od 7.5.11 i
vaţeći postupci, kao dopuna u pogledu vanrednog stanja. Dokumenti programa, prema zahtjevu,
moraju biti na raspolaganju u svrhu nadzora koji provode nadleţna tijela.
1.7.2.3
Nivo zraĉenja u odnosu na pojedine osobe mora biti ispod relevantnih ograniĉenih koliĉina Zaštita i
sigurnost moraju biti na najvećem stepenu da nivo zraĉenja pojedinaĉnih koliĉina, broj izloţenih osoba
i vjerovatnoći izloţenosti djelovanju ostane na što niţem nivou u danim okolnostima, uzevši u obzir
privredne i društvene faktore, unutar ograniĉenja koje se odnose na pojedine osobe i predmetom su
tih ograniĉenja. Mora se usvojiti strukturisani i sistemski pristup u koji moraju biti ukljuĉene razlike u
odnosu na prevoz i ostale aktivnosti.
1.7.2.4
Kod profesionalnih izloţenosti prouzrokovane obavljanjem djelatnosti prevoza, kad se ocijeni da
efektivna koliĉina:
(a)
(b)
vjerovatno je da će biti izmeĊu 1 mSv i 6 mSv na godinu, mora se provoditi program procjene
praćenjem radnog mjesta ili pojedinaĉnog praćenja
vjerovatno moţe prelaziti 6 mSv na godinu, mora se provoditi pojedinaĉno praćenje.
Kad se provodi pojedinaĉno ili praćenje radnog mjesta, mora postojati odgovarajuća arhiva u kojoj
treba sve zabiljeţiti.
37
1.7.3
Osiguranje kvaliteta
Programi osiguranja kvaliteta na temelju meĊunarodnih, nacionalnih i ostalih normi koje su prihvatljive
nadleţnim tijelima, moraju se uspostaviti i provoditi u pogledu konstrukcije, izrade, ispitivanja,
dokumentacije, korišćenja, odrţavanja i nadzora svakog posebnog oblika radioaktivnog materijala,
radioaktivnog materijala niske raspršivosti i pakovanja za prevoz i postupke skladištenja u prevozu da
se osigura usklaĊenost odgovarajućim odredbama u RID . Nadleţnom tijelu mora biti na raspolaganju
potvrda o tome da je u cijelosti provedena specifikacija izrade. ProizvoĊaĉ, pošiljaoc ili korisnik moraju
biti spremni pripremiti pogone da nadleţna tijela mogu imati nadzor u proizvodnji i upotrebi te da
odreĊenim nadleţnim tijelima pokaţu:
(a)
(b)
da su postupci u proizvodnji i materijali u skladu sa odobrenim specifikacijama izrade
i da se ambalaţe periodiĉno podvrgavaju ispitivanju, prema potrebi, i popravljaju i odrţavaju u
dobrom stanju, tako da su i nadalje u skladu sa svim vaţećim zahtjevima i specifikacijama, ĉak
i nakon ponovne upotrebe.
Ako je potrebna dozvola nadleţnih tijela, to se uzima u obzir, i mora zadovoljavati uslove u pogledu
adekvatnosti programa za osiguranje kvaliteta.
1.7.4
Posebne odredbe
1.7.4.1
Posebne odredbe moraju biti odredbe koje su odobrila nadleţna tijela, prema kojima se mogu
prevoziti pakovanja s radioaktivnim materijalom koja ne zadovoljavaju primjenu svih zahtjeva u RID.
NAPOMENA: Posebne odredbe ne smatraju se privremenim izuzećem u skladu s tačkom 1.5.1.
1.7.4.2
Pošiljke za koje se ne moţe ostvariti usklaĊenost bilo kojoj od vaţećih odredbi za klasu 7, ne smiju se
prevoziti, osim prema posebnim odredbama. Ako se nadleţna tijela usaglase da usklaĊenost
odredbama klase 7 RID nije moguća i da su potrebni sigurnosne norme utvrĊene u RID dokazane
alternativnim naĉinima, nadleţna tijela mogu izdati odobrenje u vezi posebnih odredbi prevoza za
jednu ili planiranu seriju višestrukih pošiljaka. Ukupna nivo sigurnosti u prevozu mora biti barem
ekvivalentna onoj koja bi postojala ako bi bili zadovoljeni svi vaţeći uslovi. Za meĊunarodne pošiljke,
potebno je multilateralno odobrenje.
1.7.5
Radioaktivni materijal i ostala opasna svojstava
Osim radioaktivnih i fisijskih svojstava, svaki dopunski rizik sadrţaja pakovanja, kao što je
eksplozivnost, zapaljivost, samozapaljivost, hemijska otrovnost i korozivnost, takoĊe treba uzeti u
obzir u dokumentaciji, pakovanju, oznaĉavanju, obiljeţavanju, oznaĉavanju listicama opasnosti,
slaganju, izdvajanju i prevozu kako bi bili u skladu sa vaţećim odredbama za opasne materije u RID.
1.7.6
NeusklaĊenost
1.7.6.1
U sluĉaju neusklaĊenosti, u pogledu ograniĉenja u RID, u vezi nivoa zraĉenja ili kontaminacije:
(a)
(b)
(c)
pošiljaoca mora obavještenjati o neusklaĊenosti:
(i)
prevoznik ako se neusklaĊenost utvrdi tokom prevoza;
(ii)
ili primaoc ako se neusklaĊenost utvrdi kod prijema;
prevoznik, pošiljaoc ili primaoc, prema potrebi:
(i)
moraju preduzeti ţurne korake da ublaţe posljedice neusklaĊenosti;
(ii)
moraju istraţiti neusklaĊenost i uzroke, okolnosti i posljedice;
(iii)
moraju preduzeti odgovarajuće postupke da ublaţe uzroke i okolnosti koje su dovele do
neusklaĊenosti i sprijeĉe ponavljanje sliĉnih okolnosti koje bi dovele do neusklaĊenosti;
te
(iv)
moraju obavještenjati nadleţno(e) tijelo(a) o uzrocima neusklaĊenosti i o korektivnim ili
preventivnim akcijama koje se preduzimaju;
obavijest o neusklaĊenosti pošiljaocu odnosno nadleţnom tijelu/tijelima mora se dostaviti što
prije odnosno odmah kad se dogodi ili dok se dogaĊa izloţenost vanrednoj situaciji.
38
POGLAVLJE 1.8
NADZORNE I OSTALE MJERE PODRŠKE KOJIMA SE OSIGURAVAJU SIGURNOSNI USLOVI
1.8.1
Administrativni nadzor opasnih materija
1.8.1.1
Nadleţne institucije drţava ĉlanica na svom teritoriju (podruĉju svoje nadleţnosti) mogu u bilo koje
vrijeme obaviti nadzor na licu mjesta da provjere jesu li zadovoljeni zahtjevi u vezi prevoza opasnih
materija, ukljuĉujući, prema odredbi 1.10.1.5, odredbe u vezi sigurnosnih mjera.
Ovaj se nadzor mora obavljati tako da se ne ugroze osobe, imovina ili ţivotna sredina i te bez
znaĉajnog ometanja ţeljezniĉkog saobraćaja.
1.8.1.2
Uĉesnici u prevozu opasnih materija (poglavlje 1.4), moraju bez odlaganja, u sklopu odgovarajućih
obaveza, nadleţnim tijelima i njihovim predstavnicima dati sve potrebna obavještenja za sprovoĊenje
nadzora.
1.8.1.3
Nadleţna tijela mogu, takoĊe, u svrhu sprovoĊenja nadzora u prostorijama preduzeća koja uĉestvuju u
prevozu opasnih materija (poglavlje 1.4), obaviti nadzor, pregledati potrebne dokumente i uzeti uzorke
opasnih materija ili ambalaţe radi ispitivanja, pod uslovom da nije ugroţena sigurnost. Uĉesnici u
prevozu opasnih materija (poglavlje 1.4), moraju, takoĊe, uĉiniti sve da su vagoni ili dijelovi vagona i
opreme dostupne u svrhu kontrole kad je to moguće i razumno. TakoĊe, ako smatraju da je to
neophodno, mogu odrediti osobu u preduzeću koja treba pratiti nadleţnu struĉnu osobu .
1.8.1.4
Ako nadleţna tijela primijete da nisu zadovoljeni uslovi iz RID , mogu zabraniti pošiljku ili prekinuti
postupak prevoza dok se ne uklone primijećeni nedostatci ili mogu propisati druge mjere. Zabrana
moţe uslijediti na licu mjesta ili na drugom mjestu prema odabiru tijela radi sigurnosti. Ove mjere ne
smiju neprimjereno ometati ţeljezniĉki saobraćaj.
1.8.2
MeĊusobna administrativna podrška
1.8.2.1
Drţave ĉlanice pri sprovoĊenju RID jedna drugoj daju sluţbenu pomoć.
1.8.2.2
Ako u podruĉju neke drţave ĉlanice , neko preduzeće koje ima sjedište u drugoj drţavi ĉlanici, teškim
i ponavljenim prekršajima pri transportu opasnih materija ugroţava sigurnost transporta, ovi prekršaji
se moraju saopštiti nadleţnim institucijama u drţavi ĉlanici u kojoj navedeno preduzeće ima
sjedište.Nadleţne institucije drţave ĉlanice u ĉijem podruĉju su ustanovljeni teški ili ponovljeni
prekršaji, mogu zahtijevati od nadleţnih institucija drţave ĉlanice u kojoj navedeno preduzeće ima
sjedište da se protiv jednog ili više prekršitelja preduzmu odgovarajuće mjere.Prenos liĉnih podataka
dozvoljen je samo ako je to potrebno za praćenje teških ili ponovljenih prekršaja.
1.8.2.3
Institucije kojima je upućen zahtjev, saopštavaju nadleţnim institucijama drţave ĉlanice na ĉijem
podruĉju se dogodilo kršenje propisa , mjere koje su , ako je potrebno, preduzete protiv preduzeća.
1.8.3
Sigurnosni savjetnik
1.8.3.1
Svako preduzeće, u ĉijoj je djelatnosti prevoz ili s tim povezano pakiranje, punjenje ili istovar opasnih
materija u ţeljezniĉkom prevozu, mora imenovati jednog ili više sigurnosnih savjetnika za prevoz
opasnih materija koji je odgovoran da se sprijeĉe rizici svojstveni takvim djelatnostima u pogledu
osoba, imovine i ţivotne sredine.
1.8.3.2
Nadleţne institucije drţava ĉlanica mogu izdati odredbe da se zahtjevi ne primjenjuju na preduzeća:
(a)
ĉija se djelatnost prostire na transport opasnih tereta sa transportnim sredstvima koja pripadaju
vojnim snagama ili spadaju pod odgovornost vojnih snaga, ili
(b)
ĉija je djelatnost u vezi koliĉina u svakoj prevoznoj jedinici (vagonu) manja od onih na koje se
poziva u 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 i u poglavljima 3.3 i 3.4; ili
(c)
ĉije osnovne i sekundarne aktivnosti nisu prevoz ili s tim povezani utovar ili istovar opasnih
materija, ali koja je povremeno u unutrašnjem prevozu ili s tim povezani utovar ili istovar
opasnih materija koja predstavljaju malu opasnost ili rizik u vezi oneĉišćenja.
39
1.8.3.3
Osnovna obaveza savjetnika u odnosu na odgovornost rukovodioca preduzeća jeste da
odgovarajućim sredstvima i svim potrebnim postupcima u sklopu relevantnih aktivnosti preduzeća
nastoji olakšati sprovoĊenje aktivnosti u skladu sa vaţećim uslovima na najsigurniji naĉin.
U vezi aktivnosti preduzeća, obaveze savjetnika su sljedeće:
-
praćenje usklaĊenosti s uslovima kojima se reguliše prevoz opasnih materija;
-
savjetovanje svog preduzeća o prevozu opasnih materija;
-
priprema godišnjeg izvještaja za upravu preduzeća ili za mjesna javna tijela, prema tome što je
potrebno, o djelatnostima preduzeća u prevozu opasnih materija. Godišnji izvještaji moraju se
saĉuvati u periodu od pet godina i na zahtjev biti dostupna drţavnim tijelima.
.
U obaveze savjetnika, takoĊe, su ukljuĉeni praćenje obiĉaja i postupaka u vezi relevantnih aktivnosti
preduzeća:
-
postupaka za usklaĊivanje s uslovima kojima se reguliše identifikovanje opasnih materija koja
se prevozi;
prakse preduzeća koja se pri kupovini prevoznih sredstava uzima u obzir u pogledu mogućih
posebnih zahtjeva u vezi prevoza opasnih materija;
postupaka kontrole opreme koja se koristi u vezi prevoza, utovara ili istovara opasnih materija;
pravilnog osposobljavanja zaposlenih i voĊenja arhive o obuci;
sprovoĊenja pravilnih postupaka u vanrednim mjerama u sluĉaju nesreće ili nezgode koja
moţe loše uticati na sigurnost toka prevoza, utovara ili istovara opasnih materija;
istraţivanja, ako je potrebno, i pripremanja izvještaja o ozbiljnim nesrećama, nezgodama ili
ozbiljnim prestupima zabiljeţenim tokom prevoza, utovara ili istovara opasnih materija;
sprovoĊenja odgovarajućih mjera da se izbjegne ponovna nesreća, nezgoda ili ozbiljni prestup;
voĊenje brige o zakonskim odredbama i posebnim zahtjevima u vezi prevoza opasnih materija
pri izboru i korištenju podizvoĊaĉa ili trećih strana;
provjere raspolaţu li zaposleni ukljuĉeni u prevoz, utovar ili istovar opasnih materija, detaljnim
radnim postupcima i uputstvima;
uvoĊenje mjera da se poveća nivo svjesnosti o opasnostima svojstvenim prevozu, utovaru i
istovaru opasnih materija;
sprovoĊenje postupaka verifikacije da se u prevoznim jedinicama osiguraju dokumenti i
sigurnosna oprema koja mora pratiti prevoz i usklaĊenost svake isprave i opreme s propisima;
sprovoĊenje postupaka verifikacije usklaĊenosti s uslovima prema kojima se reguliše utovar i
istovar;
postojanje sigurnosnog plana navedenog u 1.10.3.2.
1.8.3.4
Savjetnik, takoĊe, moţe biti na ĉelu preduzeća, osoba koja ima druge obaveze u preduzeću ili osoba
koja nije direktno zaposlena u tom preduzeću, pod uslovom da je ta osoba sposobna obavljati
duţnosti savjetnika.
1.8.3.5
Svako ukljuĉeno preduzeće mora, na zahtjev, informisati nadleţnu instituciju ili tijela koja u tu svrhu
odredi svaka ugovorna strana o identitetu svog savjetnika.
1.8.3.6
Ako su u nesreći oštećeni osoba, imovina ili ţivotnu sredinu ili se imovina ili ţivotnu sredinu ošteti u
prevozu, utovaru ili istovaru koje obavlja navedeno preduzeće, nakon prikupljanja odgovarajućih
informacija, savjetnik mora pripremiti izvještaj o nesreći za upravu preduzeća ili za javne mjesne vlasti,
već prema tomu što je prikladno. To izvještaj ne smije zamijeniti moguće izvještajm uprave preduzeća
koje moţe biti potrebno prema drugim meĊunarodnim ili nacionalnim propisima.
1.8.3.7
Savjetnik za opasne terete mora imati vaţeće uvjerenje o profesionalnoj obuci za transporte
ţeljeznicom (na šinama). Takav dokaz izdaje nadleţna institucija ili sluţba koju odredi zemlja ĉlanica.
1.8.3.8
Za dobijanje uvjerenja kandidat mora proći osposobljavanje i poloţiti ispit koji je odobrila nadleţna
institucija drţave ĉlanice.
1.8.3.9
Osnovna svrha osposobljavanja jeste da kandidati dobiju adekvatna znanja o rizicima svojstvenim
prevozu opasnih materija, o zakonima, propisima i administrativnim vaţećim propisima za navedene
naĉine prevoza i o obavezama navedenim u 1.8.3.3.
1.8.3.10
Ispit moraju organizovati nadleţna tijela ili ispitno tijelo koje imenuje nadleţno tijelo. Ispitno tijelo ne
smije biti provoditelj osposobljavanja.
40
Ispitno tijelo mora biti odreĊeno u pisanomu obliku. Odobrenje moţe imati ograniĉeno vaţenje a
temeljeno je na sljedećim kriterijima:
1.8.3.11
kompetentnosti ispitnog tijela;
specifikaciju oblika ispita koji predlaţe ispitno tijelo;
mjere namijenjene osiguranju nepristranosti ispita;
nezavisnost tijela od svih fiziĉkih ili pravnih osoba koje zapošljavaju sigurnosne savjetnike.
Svrha ispita jeste da se utvrdi posjeduju li kandidati potreban nivo znanja za obavljanje duţnosti koje
su kao obaveza nametnute sigurnosnom savjetniku, kao što je navedeno u 1.8.3.3, u svrhu izdavanja
uvjerenja propisanog u pododjeljku 1.8.3.7, a mora obuhvatiti barem sljedeće predmete:
(a)
(b)
znanje o vrstama posljedica prouzrokovanih nesrećom, ukljuĉujući opasne materije i
poznavanje osnovnih uzroka nesreća;
zahtjeve prema nacionalnim zakonima, meĊunarodnim konvencijama i sporazumima u pogledu
sljedećeg, posebno:
-
klasifikacija opasnih materija (postupak klasifikacije rastvora i smjesa, sastav popisa
materija, klase opasnih materija i naĉina razvrstavanja, priroda opasnih materija koja se
prevozi, fiziĉka, hemijska i otrovna svojstva opasnih materija);
opšte odredbe o pakiranju, odredbe za cisterne i kontejner cisterne (tipovi, kôodovi,
oznaĉavanje, struktura, poĉetni i periodiĉni nadzor i ispitivanje);
obiljeţavanje i listice opasnosti, oznaĉavanje velikim listicama opasnosti i naranĉaste
table za oznaĉavanje (oznaĉavanje i listice opasnosti za pakovanja, stavljanje i skidanje
listica opasnosti i naranĉastih tabli);
podaci u tovarnomu listu (potrebne obavještenja);
postupak slanja pošiljki i ograniĉenja otpreme (teret vagona, zatvoren teret,
transportovanje tereta u rasutomu stanju, prevoz u IBC, transport u kontejnerima,
transport u fiksnim ili izgradnim cisternama);
prevoz putnika;
zabrane i mjere predostroţnosti u vezi zajedniĉkog utovara materija;
odvajanje materija;
ograniĉene koliĉine koje se prevoze i izuzeća u vezi koliĉina;
utovar i slaganje (utovar i istovar – odnosi punjenja - slaganje i odvajanje);
ĉišćenje i/ili odplinjavanje prije utovara i nakon istovara;
posada, profesionalna obuka;
priloţeni papiri (dokumentacija)- tovarni list, kopija eventualnih izuzetaka ili neslaganja ,
ostali papiri
ispuštanja opasnih materija u ţivotnu sredinu ili propusnost oneĉišćivaĉa u sluĉaju
nesreće;
zahtjevi koji se odnose na prevoznu opremu.
1.8.3.12
Ispiti
1.8.3.12.1
Ispit se mora sastojati od pisanog ispita, koji se moţe dopuniti usmenim ispitom..
1.8.3.12.2
Upotreba pisanih dokumenata pri ispitu drugaĉijih od meĊunarodnih i nacionalnih propisa nije
dopuštena.
1.8.3.12.3
Elektroniĉki mediji mogu se upotrebljavati samo ako dozvoli ispitno tijelo. To ne smije biti iz razloga da
kandidat doĊe do podrobnijih podataka (odgovora) preko elektroniĉkih medija nego samo da odgovori
na pitanja.
1.8.3.12.4
Pismeni ispit mora se sastojati od dva dijela:
(a)
kandidati moraju dobiti upitnik u kojem je pribliţno 20 otvorenih pitanja kojima su obuhvaćeni
najmanje teme navedene u popisu u 1.8.3.11. MeĊutim, moţe se koristiti i mogućnost
višestrukog izbora pitanja, meĊu kojima su teme ĉija je posebna paţnju na:
opštim preventivnim i sigurnosnim mjerama;
razvrstavanju opasnih materija;
opštim odredbama o pakovanju, ukljuĉujući posude, kontejner cisterne, cisterne
itd.,vagon- cisterne;
oznakama opasnosti i listicama opasnosti;
uputstvima u prevoznim dokumentima;
utovaru i slaganju;
posadama, profesionalnom osposobljavanju;
41
(b)
1.8.3.13
dokumentima vozila i potvrdama za prevoz;
zahtjevima u vezi prevozne opreme;
kandidati moraju obaviti analizu sluĉaja, drţeći se duţnosti savjetnika na kojeg se poziva u
1.8.3.3, kako bi pokazali da imaju potrebne kvalifikacije za ispunjavanje obaveza savjetnika.
Nadleţna institucija drţave ĉlanice moţe odluĉiti da kandidati koji namjeravaju raditi za preduzeća
koja su specijalizovana za prevoz odreĊene vrste opasnih materija moraju biti ispitani samo u pogledu
materija koje se odnose na njihove aktivnosti. Vrste (klasifikacija) opasnih materija su sljedeće:
klasa 1;
klasa 2;
klasa 7;
klase 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9;
UN br. 1202, 1203 i 1223.
U uvjerenju propisanom u 1.8.3.7 mora se jasno naznaĉiti da vaţi jedino za vrstu opasnih materija
koja se odnosi na taj pododjeljak, a savjetnik se ispituje prema uslovima objašnjenima u 1.8.3.12.
1.8.3.14
Nadleţno ili ispitno tijelo mora imati aktualnu listu pitanja koja su bila ukljuĉena u ispite.
1.8.3.15
Uvjerenje propisano u 1.8.3.7 mora imati oblik propisan u 1.8.3.18, a priznaju ga sve nadleţne
institucije drţave ĉlanice.
1.8.3.16
Vaţenje i obnavljanje vaţenja uvjerenja
1.8.3.16.1
Uvjerenje mora vrijediti pet godina. Rok vaţenja uvjerenja moţe se produţiti od datuma isteka na pet
godina ako u godini prije isteka roka vlasnik poloţi ispit. Nadleţna tijela moraju odobriti ispit.
1.8.3.16.2
Svrha ispita jeste utvrditi ima li vlasnik uvjerenja znanje neophodno za obavljanje duţnosti navedene u
1.8.3.3. Potrebno znanje navedeno je u 1.8.3.11 (b), i mora ukljuĉivati dopune propisima koje su
donijete nakon dodjele zadnje potvrde. Ispit se mora odrţavati i nadzirati na istim osnovama kao u
1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. MeĊutim, vlasnici uvjerenja ne moraju obaviti analizu sluĉaja navedenu
u 1.8.3.12.4 (b).
1.8.3.17
Za uslove navedene u 1.8.3.1 do 1.8.3.16, smatra se da su ispunjeni ako su ispunjeni odgovarajući
uslovi Direktive Vijeća 96/35/EZ od 3. juna 1996. o imenovanju i profesionalnoj kvalifikaciji sigurnosnih
12
savjetnika za prevoz opasnih materija drumom, ţeljeznicom i unutrašnjim plovnim putevima
i
Direktive 2000/18/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. aprila 2000. o minimalnim zahtjevima
ispita za sigurnosne savjetnike za prevoz opasnih materija drumom, ţeljeznicom ili unutrašnjim
13
plovnim putevima .
2
12
Sluţbeni glasnik Evropskih zajednica, br. L145 od 19. lipnja 1996., stranica 10.
13
Sluţbeno glasnik Evropskih zajednica, br. L118 od 19. maja 2000., stranica 41.
42
1.8.3.18
Oblik uvjerenja
Uvjerenje o struĉnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prevoz opasnih materija
Uvjerenje br.: .......................................................................................................................................................................
Znak drţave koja izdaje uvjerenje: .....................................................................................................................................
Prezime: .............................................................................................................................................................................
Ime(na): ..............................................................................................................................................................................
Datum i mjesto roĊenja: ……………………………………………………………………………………….
Nacionalnost: ………………………………………………………………………………………………….
Potpis vlasnika: ..................................................................................................................................................................
Vrijedi do ............... za preduzeća koja prevoze opasne materije i za preduzeća koja obavljaju utovar i istovar:
□ drumom
□ ţeljeznicom
□ unutrašnjim plovnim putevima
Izdalo: ...........................................
Datum: .................................................. ...........................
Potpis: ........................................................................................................
Produţeno do: ..................................................................
Produţeno do: ............................................................................................
Datum: ....................................... ......................................
Potpis: ........................................................................................................
1.8.4
Popis nadleţnih tijela i tijela koja su ih imenovala
Drţave ĉlanice šalju Centralnoj kancelariji OTIF adrese nadleţnih institucija za provoĊenje RID-a , u
skladu sa drţavnim pravom, te sluţbi adrese koje su one odredile i to odnoseći se na odreĊenu
odredbu RID.Isto tako potrebno je poslati i adrese na koje se šalju pojedini zahtjevi .
Centralnu kancelariju OTIF od zaprimljenih informacija stvara aktualni popis (listu) koju stalno aţurira.
Takav popis i njegove izmjene dostavlja drţavama ĉlanicama.
1.8.5
Obavještenja o dogaĊajima u koje su ukljuĉene opasne materije
1.8.5.1
Ako se na podruĉju neke drţave ĉlanice prilikom transporta opasnih tereta dogodi teška nezgoda ili
neki drugi sluĉaj, onda prevoznik i, po potrebi , vlasnik ili upravitelj ţeljezniĉke infrastrukture trebaju
osigurati da nadleţna institucija te drţave dobije iizvještaj u skladu sa uzorkom iz podstava 1.8.5.4.
1.8.5.2
Ta drţava ĉlanica, ako je to potrebno, dostavlja sa svoje strane izvještaj Centralnoj kancelariji OTIF s
ciljem informisanja drugih drţava ĉlanica.
1.8.5.3
DogaĊaj koji je predmetom izvještaja u skladu sa 1.8.5.1 dogodio se ako je opasna materija ispuštena
ili ako postoji neizbjeţna opasnost od gubitka predmeta, ako je ozlijeĊena osoba, ako se dogodila
šteta materijalne prirode ili po ţivotnu sredinu, ili ako su u to ukljuĉena tijela, ili je u vezi tog zadovoljen
jedan ili više slijedećih uslova:
Liĉna ozljeda, znaĉi smrt ili ozljeda do koje je došlo zbog direktne veze s opasnom materijom i ako se
zbog povrede zahtijeva:
(a)
(b)
(c)
intenzivna medicinska briga;
boravak u bolnici barem jedan dan;
postoji nemogućnost rada barem tri uzastopna dana.
Gubitak predmeta, znaĉi ispuštanje opasnih materija:
(a)
prevozne kategorije 0 ili 1 u koliĉinama od 50 kg / 50 l ili više;
43
(b)
(c)
prevozne kategorije 2 u koliĉinama od 333 kg / 333 l ili više; ili
prevozne kategorije 3 ili 4 u koliĉinama od 1 000 kg / 1 000 l ili više.
Kriterij u vezi gubitka predmeta, takoĊe, se raĉuna ako postoji prijeteća opasnost od gubitka predmeta
u navedenim koliĉinama. U pravilu, to se mora pretpostaviti ako zbog nekih oštećenja sadrţaj više nije
pogodan za dalji prevoz zbog bilo kojeg razloga, te se više ne moţe osigurati adekvatan nivo
sigurnosti (npr. zbog izobliĉenja cisterne ili kontejnera, prevrtanja cisterne ili poţara u neposrednoj
blizini).
Ako je rijeĉ o materijama klase 6.2, obaveza izvještabvanja vrijedi bez koliĉinskog ograniĉenja.
U dogaĊajima u koja su ukljuĉeni materijali kase 7, kriteriji gubitka proizvoda su:
(a)
(b)
oslobaĊanje radioaktivnog materijala iz ambalaţe;
izloţenost koja dovodi do prekršaja ograniĉenja postavljenih u propisima za zaštitu radnika i
stanovništva od ionizirajućeg zraĉenja (Shema II IAEA Sigurnosne serije br. 115 Osnovne
sigurnosne meĎunarodne norme za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i za sigurnost izvora
zračenja); ili
(c)
kad postoji razlog vjerovati da je došlo do znatnog pogoršanja u vezi sigurnosne funkcije bilo
kojeg pakovanja (zatvorenosti, zaštite, toplinske zaštite ili kritiĉnosti) koje je pakovanje moglo
uĉiniti neodgovarajućim za dalji prevoz bez dodatnih sigurnosnih mjera.
NAPOMENA: Vidi uslovi u 7.5.11 CW33 (6), za pošiljke koje se ne mogu isporučiti.
Materijalna šteta ili šteta na ţivotnu sredinuu znaĉi ispuštanje opasnih materija bez obzira na koliĉinu
ako procijenjeni iznos štete prelazi 50.000 eura. U tu svrhu ne uzima se u obzir šteta direktno
ukljuĉena u prevoz kojim se prevoze opasne materije i na modalnu infrastrukturu, uslovno uzetu u
obzir u tu svrhu.
Ukljuĉenje tijela, znaĉi direktno ukljuĉenje tijela ili sluţbe za hitna stanja za vrijeme neţeljenog
dogaĊaja, u kojem su ukljuĉene opasne materije i preseljenje lica ili zatvaranje javnih saobraćajnih
pravaca (cesta/ţeljeznica), barem tri sata zbog opasnosti nametnute opasnim materijama.
Ako je potrebno, nadleţna tijela mogu zahtijevati dalja odgovarajućaobavještenja.
1.8.5.4
Oblik izvještaja o dogaĎajima u prevozu opasnih materija
Izvještaj o dogaĊajima u prevozu opasnih materija prema RID/ADR u poglavlju 1.8.5
Prevoznik/ Operater ţeljezniĉke infrastrukture:
............................................................................................................................………………………………………….
Adresa:
............................................................................................................................................................….…………………
Osoba za kontakt: ....................................…………
Telefon: ............................
Faks: ................................…….….
(Nadleţna tijela moraju ukloniti ovaj popratni list prije dostave izvještaja)
44
1. Naĉin
□ Ţeljeznicom
Reg. broj vagona (alternativno)
.........................................................………………………
□ Drumom
Registracija vozila (alternativno)
............................................................…………………...
2. Datum i mjesto dogaĊanja
Godina: …………………..
Mjesec: …………………. Dan: ………………….
Ţeljeznicom
□ stanica
□ paralelna/ranţirni kolodvor
□ mjesto utovara/istovara/pretovara
lokacija / drţava: ……………………………………
ili
□ otvorena pruga:
opis pruge: ……………………………………
kilometri: ………………………………….………...
Vrijeme………………………...
Drumom
□ naseljeno podruĉje
□ mjesto utovara/istovara/pretovara
□ otvoreni put
lokacija / drţava: ……………………………….…
3. Topografija
□ gradijent/kosina
□ tunel
□ most/podvoţnjak
□ ukrštanje
4. Posebni vremenski uslovi
□ kiša
□ snijeg
□ led
□ magla
□ oluja praćena grmljavinom
□ oluja
temperatura: ..... stepeni Celzijevih
5. Opis dogaĊaja
□ iskakanje iz šina /slijetanje s puta
□ sudar
□ prekretanje na bok / prevrtanje
□ poţar
□ eksplozija
□ gubitak
□ tehniĉka greška
Dodatni opis dogaĊaja:
..........................................................................................................................................………………….........................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...............………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
45
6. Ukljuĉene opasne materije
(1)
UN broj
Klasa Pakirna
grupa
Procjena koliĉine gubitka
(2)
materije (kg ili l)
(1)
Teretni
(3)
prostor
Materijal
teretnog
prostora
Vrsta kvara na
teretnom prostoru
(2)
(4)
Za opasne materije navedene u zbirnom citatu prema
Za klasu 7 treba unijeti vrijednosti prema kriterijima u
odredbi 274, mora biti naveden takoĊe tehniĉki naziv.
1.8.5.3.
(3)
(4)
unijeti odgovarajući broj
unijeti odgovarajući broj
1 pakovanje
1 gubitak
2 IBC
2 poţar
3 veliko pakovanje
3 eksplozija
4 mali kontejner
4 kvar na konstrukciji
5 vagon
6 vozilo
7 vagon cisterna
8 cisterna
9 baterijski vagon
10 baterijsko vozilo
11 vagon s izgradnim cisternama
12 izgradna cisterna
13 veliki kontejner
14 kontejner cisterna
15 MEGC
16 prenosiva cisterna
7. Uzrok dogaĊaja (ako je sigurno poznat)
□ tehniĉka greška
□ kršenje sigurnosti utovara
□ radni uzrok (ţeljezniĉke djelatnosti)
□ ostalo:
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................……………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………….
8. Posljedice dogaĊaja
Liĉna ozljeda u vezi ukljuĉenih opasnih materija:
□ mrtvih (broj: ......)
□ ozlijeĊenih (broj:....)
Gubitak predmeta:
□ da
□ ne
□ prijeteća opasnost od gubitka
Materijalna šteta/ šteta po ţivotnu sredinu:
□ ocijenjena nivo štete  50,000 eura
□ ocijenjena nivo štete > 50,000 eura
Ukljuĉenost tijela
□ da
□
□
□ ne
preseljenje lica barem tri sata zbog ukljuĉenja opasnih materija
zatvaranje javnih saobraćajnica barem tri sata zbog ukljuĉenja opasnih materija
Ako je potrebno, nadleţna tijela mogu zahtijevati dodatne odgovarajuće obavještenja.
46
POGLAVLJE 1.9
PREVOZNA OGRANIĈENJA KOJA SU NAMETNULA NADLEŢNA TIJELA
1.9.1.
1.9.2.
Drţava ĉlanica moţe u podruĉju svoje nadleţnosti primjenjivati odreĊene dodatne propise koji se tiĉ u
transporta opasnih tereta u meĊunarodnom ţeljezniĉkom saobraćaju, a koji nisu sadrţani u RID, no
pod pretpostavom da ti dodatni propisi:
- jesu u skladu sa stavom l .9.2.
- nisu u suprotnosti sa propisima iz stava l. l .2.b),
- navedeni i u unutrašnjem drţavnom pravu zemlje ĉlanice i vrijede i za unutrašnji
ţeljezniĉki transport opasnih tereta u podruĉju zemlje ĉlanice,
- ne uzrokuju zabranu ţeljezniĉkog prevoza za opasne terete koji su obuhvaćeni tim
propisima u podruĉju nadleţnosti te drţave ĉlanice.
Dopunski propisi navedeni u stavu 1.9.1. jesu:
a) dodatni propisi ili ograniĉenja s ciljem povećanja sigurnosti :
14
- za transporte koji idu preko odrĊenih objekata kao što su mostovi i tuneli
- kod kojih se koristi saobraćajna infrastruktura kao npr. manipulativne površine i ureĊaji i koji
poĉinju ili
- završavaju u lukama, ţeljezniĉkim stanicama ili transportnim terminalima
b)
propisi kojima se zabranjuje transport odreĊenih opasnih tereta na dionicama s posebnim i
mjesno uslovljenim rizicima, kao npr. dionicama kroz naseljena mjesta, ekološki osjetljiva podruĉja,
privredne centre ili industrijska podruĉja s opasnim ureĊajima i površinama, ili ti propisi odreĊuju
posebne uslove kao npr. radne mjere (redukovana brzina, odreĊeno vrijeme voţnje, zabrana
saobraćaja u suprotnom smjeru itd.). Nadleţne institucije moraju, ako je moguće, odrediti zamjenske
rute transporta koje se mogu koristiti u sluĉaju blokade nekih dionica ili ako na nekim dionicama
postoje posebni uslovi transporta.
c) posebni propisi kojima se definišu i navode iskljuĉene dionice ili dionice kojih se striktno mora
pridrţavati ili pak propisi kojih se mora pridrţavati za vrijeme privremenog zadrţavanja usljed
ekstremnih vremenskih uslova, potresa, nezgoda, demonstracija, javnih nemira ili oruţanih ustanaka.
1
1.9.3.
Primjena dopunskih propisa prema stavu 1.9.2. a) i b) pretpostavlja da nadleţna institucija dokaţe
15
neophodnost takvih mjera .
2
1.9.4.
Nadleţna institucija drţave ĉlanice koja primjenjuje na podruĉju svoje nadleţnosti dopunske propise u
skladu sa stavom 1.9.2. a) i b), izvještava o tome, u pravilu ranije, Centralnu kancelariju OTIF-a koji to
prenosi drugim zemljama ĉlanicama.
1.9.5
Nevezano za propise prethodnih stavova, drţave ĉlanice mogu donositi posebne sigurnosne propise za
meĊunarodni ţeljezniĉki saobraćaj opasnim teretima, ukoliko odreĊeno podruĉje nije obuhvaćeno RID.
To posebno vrijedi za:
- vozove
- regulisanje rada i saobraćaja u okviru djelatnosti uslovljenih transportom kao npr.ranţiranje i
skladištenje.
- obuhvaćanje podataka o transportovanim opasnim teretima,
pod pretpostavom da su propisi navedeni i u nacionalnom pravu dotiĉne drţave te da vrijede i
za domaći ţeljezniĉki saobraćaj opasnim teretima u podruĉju nadleţnosti te drţave
ĉlanice.
Ovi posebni propisi ne smiju se odnositi na podruĉja koje obuhvaća RID, i to posebno ne na podruĉja
navedena u stavovima l. l .2. a) i 1.1.2. b).
14
Za transporte kroz tunel La Manche i tunele sliĉnih osobina, vidi takoĊe ĉlan 5 § 2 a) Smjernica 96/49EG
Vijeća za ţeljezniĉki prijevoz opasnih tereta, objavljeno u Sluţbenom listu Europske unije L 235 od 17.
septembra 1996. godine, strana 25. (bilješka)*
15
Opšta smjernica za procjenu rizika svojstvenog prevozu opasnih materija ţeljeznicom (eng. Generic
Guideline for the Calculation of Risk inherent in the Carriage of Dangerous Goods by Rail), koju je
odobrio Struĉni odbor za RID 24. novebra 2005, dostupna je na web stranici OTIF-a (www.otif.org).
47
POGLAVLJE 1.10
SIGURNOSNE ODREDBE
NAPOMENA: U svrhu poglavlja, sigurnost znači mjere ili mjere opreza koje se moraju preduzeti da se
kraĎe ili zloupotreba opasnih materija koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili ţivotnu sredinu svedu na
minimum..
1.10.1
Opšte odredbe
1.10.1.1
Osobe koje uĉestvuju u prevozu opasnih materija moraju uzeti u obzir uslove sigurnosti, navedene u
ovom poglavlju, srazmjerne njihovim odgovornostima.
Opasne materije smiju se ponuditi za prevoz samo prevoznicima koji su odgovarajuće poslovno
registrovani.
Podruĉja u sklopu terminala za privremeno skladištenje, mjesta za privremeno skladištenje,
parkirališta vozila, podruĉja sidrišta i ranţirnih ţeljezniĉkih stanica koji se koriste za privremeno
skladištenje za vrijeme prevoza opasnih materija, moraju se propisno osigurati, dobro osvijetliti, kad je
moguće i potrebno, bez pristupa stanovništva.
Svaki ĉlan osoblja voza u kojem se prevoze opasne materije, za vrijeme prevoza mora imati kod sebe
ispravu za identifikaciju s fotografijom.
Sigurnosnim nadzorima, u skladu sa 1.8.1 i 7.5.1.1, moraju biti obuhvaćene odgovarajuće sigurnosne
mjere.
1.10.1.2
1.10.1.3
1.10.1.4
1.10.1.5
1.10.2
Sigurnosna osposobljavanja
1.10.2.1
1.10.2.2
Obuka i obnavljanje znanja, navedeni u poglavlju 1.3, takoĊe moraju ukljuĉivati elemente svijesti o
sigurnosti. Osposobljavanja za obnavljanje sigurnosnih znanja, ne mora biti samo u vezi s promjenom
propisa.
Obuka u pogledu sigurnosne svijesti mora biti usredotoĉena na vrstu rizika sigurnosti, prepoznajući
opasnosti u vezi sigurnosti, naĉin kako postupati i smanjiti rizike i aktivnosti koji se moraju preduzeti u
sluĉaju sigurnosnih prekršaja. Mora biti ukljuĉena svijest o sigurnosnim planovima (ako je potrebno),
razmjerna odgovornostima i obavezama pojedinaca i njihovim ulogama u sprovoĊenju sigurnosnih
planova.
1.10.3
Odredbe za visokoriziĉne opasne materije
1.10.3.1
Visokorizične opasne materije su materije za koju postoji velika mogućnost zloupotreba u teroristiĉkim
napadima koji mogu prouzrokovati ozbiljne posljedice, na primjer masovna razaranja. Popis
visokoriziĉnih opasnih materija naveden je u tabeli 1.10.5.
1.10.3.2
1.10.3.2.1
Sigurnosni planovi
Prevoznici, pošiljaoci i ostali uĉesnici navedeni u 1.4.2 i 1.4.3, koji uĉestvuju u prevozu visokoriziĉnih
opasnih materija (vidi tabelu 1.10.5), moraju usvojiti, provoditi i pridrţavati se sigurnosnoga plana
kojim su obuhvaćeni barem elementi razvrstani u 1.10.3.2.2.
1.10.3.2.2
U sigurnosni plan moraju biti ukljuĉeni najmanje sljedeći elementi:
(a)
posebna raspodjela odgovornosti za sigurnost kompetentnih i kvalifikovanih osoba, uz
odgovarajuće ovlašćenja za obavljanje obaveza;
(b)
registar opasnih materija ili vrsta navedenih opasnih materija;
(c)
pregled aktualnih djelovanja i procjena sigurnosnog rizika, ukljuĉujući moguće zastoje
neophodne za prevozne aktivnosti, drţanje opasnih materija na vagonu, cisterni ili kontejneru
prije, tokom i nakon prevoza i privremeno meĊuskladištenje opasnih materija tokom
intermodalnog prevoza ili pretovara;
(d)
jasna izjava o preduzetim mjerama za smanjenje sigurnosnih rizika u skladu s odgovornostima
i obavezama uĉesnika, ukljuĉujući:
osposobljavanje;
sigurnosna naĉela (npr. reakcija na uslove veće prijetnje, verifikacija novih
zaposlenika/zaposlenja itd.);
radnu praksu (npr. odabir /korišćenje poznatih itinerara, pristup opasnim materijama
tokom privremenog meĊuskladištenja (navedeno pod (c), blizina osjetljive infrastrukture
itd.);
opremu i resurse koji se moraju koristiti da se smanje sigurnosni rizici;
48
(e)
(f)
(g)
efikasni i savremeni postupci za izvještavanje i postupak kod sigurnosnih prijetnji, sigurnosnih
prekršaja ili sigurnosnih nesreća;
postupci za ocjenu i ispitivanje sigurnosnih planova i postupak u povremenom pregleda i
aţuriranja planova;
mjere za osiguravanje fiziĉke sigurnosti saobraćajnih podataka sadrţanih u sigurnosnom planu;
i
mjere osiguranja da prosljeĊivanje obavještenja koje se odnose na prevozni postupak, ukljuĉen
u sigurnosni plan, budu ograniĉene samo na one koji moraju dobiti te obavještenja. U mjere ne
smije biti ukljuĉena odredba o podacima koji se zahtijevaju drugdje u RID.
NAPOMENA:
Prevoznici, pošiljaoci i primaoci moraju saraĎivati meĎusobno s nadleţnim tijelima
zbog razmjene podatka o prijetnji, primjenjivanju odgovarajućih sigurnosnih mjera i kako bi mogli
reagovati u vezi sigurnosnih nesreća
(h)
UreĊaji, oprema ili odredbe za sprjeĉavanje kraĊe voza ili vagona u kojem se prevoze visokoriziĉne
opasne materije (vidi tabelu 1.10.5), ili isti teret, moraju se koristiti i preduzimatii mjere da se osigura
da su u radnomu stanju i efikasni sve vrijeme prevoza. Primjenom zaštitnih mjera, ne smije biti
ugroţeno djelovanje u sluĉaju vanrednih uslova.
1.10.3.3
NAPOMENA:
Ako je to potrebno, i ako je već postavljena, mora se koristiti prevozna telemetrija ili
drugi načini praćenja ili ureĎaji za praćenje kretanja opasnih materija visokog rizika (vidi tabelu
1.10.5).
1.10.4
U skladu s odredbama u 1.1.3.6, zahtjevi 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 ne vrijede ako koliĉina po vagonu ili
velikom kontejneru nije veća od koliĉina opasnih tereta navedenih u 1.1.3.6.3.
1.10.5
Visokoriziĉne opasne materije su materije navedene u tabeli dolje kada se prevoze u koliĉinama iznad
onih navedenih u tabeli.
Klasa
1
2
3
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
6.2
7
8
a
b
1.10.6
Oznaka
1.1
1.2
1.3
1.5
Tabela 1.10.5: Popis visokoriziĉnih opasnih materija
Materije ili predmeti
Cisterna
(l)
eksplozivi
eksplozivi
eksplozivi grupe usklaĊenosti c
eksplozivi
zapaljivi plinovi (klasifikacije koja ukljuĉuje samo slovo
F)
otrovni plinovi (klasifikacije koje ukljuĉuju slova T, TF,
TC, TO, TFC ili TOC), bez aerosola
zapaljive teĉnosti pakirne grupe I i II
desenzibilizovani eksplozivi
desenzibilizovani eksplozivi
materije pakirne grupe I
materije pakirne grupe I
oksidirajuće teĉnosti pakirne grupe I
perklorat, amonijev nitrat i gnojiva amonijeva nitrata
otrovne materije pakirne grupe I
infektivne materije kategorije A (UN br. 2814 i 2900)
radioaktivni materijal
korozivne materije pakirne grupe I
Koliĉina
Rasuta roba
(kg)
Pakovanja
(kg)
0
0
0
0
a
a
a
a
a
a
0
3000
a
a
b
0
a
0
3000
a
b
a
a
a
a
0
0
3000
3000
3000
3000
0
a
b
a
b
a
b
3000
b
a
0
0
0
3000 A1 (posebni oblik) ili 3000 A2, prema
primjeni u pakovanjima
tip B ili tip C
a
b
3000
a
Nije bitno.
Odredbe u 1.10.3 ne vrijede bez obzira na količinu.
Uz zahtjeve za radioaktivni materijal u ovom poglavlju mora biti udovoljeno i zahtjevima navedenim u
Sporazumu o fiziĉkoj zaštiti nuklearnih materijala i IAEA INFCIRC/225 (Rev.4) ako su primjenjivi.
49
Poglavlje 1.11.
Interni planovi za sluĉaj opasnosti na ranţirnim ţeljezniĉkim stanicama
Za transport opasnih tereta potrebno je napraviti interne planove za sluĉaj opasnosti na ranţirnim ţeljezniĉkim
stanicama.
Planovi za sluĉaj opasnosti moraju djelovati tako da u sluĉaju nezgoda ili nepredviĊenih situacija na ranţirnim
ţeljezniĉkim stanicama svi uĉesnici / prisutni djeluju kordinisano, te da posljedice takvih nezgoda ili nepredviĊenih
situacija po ljudski ţivot i ţivotnu sredinu budu što manje.
Odredbe ovog poglavlja u sluĉaju primjene informativnog lista UIC 2001 (transport opasnih tereta - vodiĉ kroz
16
planove za sluĉaj opasnosti na ranţirnim ţeljezniĉkim stanicama) smatraju ispunjenima.
3
16
Verzija od 1. marta 2003. godine.
50
POGLAVLJE 2.1
OPŠTE ODREDBE
2.1.1
Uvod
2.1.1.1
Vrste opasnih materije u RID :
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4.1
klasa 4.2
klasa 4.3
klasa 5.1
klasa 5.2
klasa 6.1
klasa 6.2
klasa 7
klasa 8
klasa 9
2.1.1.2
eksplozivne materije i predmeti
plinovi
zapaljive teĉnosti
zapaljive ĉvrste materije, samoreaktivne materije i desenzitivizovani ĉvrsti eksplozivi
materije sklone spontanou zapaljenju
materije koje u dodiru s vodom smaterijuaju zapaljive plinove
oksidirajuće materije
organski peroksidi
otrovne materije
infektivne materije
radioaktivni materijal
korozivne materije
razne opasne materije i predmeti
Svakom navodu uz materiju (ime, naziv ili opis) u raznim klasama dodijeljen je poseban UN broj.
Koriste se sljedeći tipovi navoda:
A.
Pojedinaĉni navodi za detaljno oznaĉene materije ili predmete koje ukljuĉuju navode za
materije koje obuhvaćaju nekoliko izomera, kao npr.:
UN br. 1090 ACETON
UN br. 1104 AMIL-ACETATE
UN br. 1194 ETILNU DUŠIĈNU RASTVOR
B.
Generiĉke oznake za detaljno objašnjene pojmove grupe materije ili predmeta koji nisu navodi
n.d.n., npr.:
UN br. 1133 LJEPILA
UN br. 1266 PARFIMERIJSKI PROIZVODI
UN br. 2757 KARBAMATNI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
UN br. 3101 ORGANSKI PEROKSID TIP B, TEĈNI
C.
Posebni n.d.n. navodi u koje su ukljuĉene grupe materije ili predmeta posebne hemijske ili
tehniĉke vrste koji nisu klasifikovani drukĉije npr.:
UN br. 1477 NITRATI, ANORGANSKI, N.D.N.
UN br. 1987
ALKOHOLI, N.D.N.
D.
Opšti n.d.n. navodi u koje su ukljuĉene grupe materije ili predmeta koji imaju jedno ili više
opasnih svojstava, koji nisu klasifikovani i navedeni nigdje drugdje npr.:
UN br. 1325
UN br. 1993
ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJU, ORGANSKA, N.D.N.
ZAPALJIVA TEĈNOST, N.D.N.
Navodi objašnjeni u B, C i D, opisuju se kao zbirni navodi.
2.1.1.3
U svrhu pakiranja, materije koje pripadaju klasama 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, i koje nisu samoreaktivne u klasi
4.1, ukljuĉene su u pakirnu grupu u skladu sa stepenom opasnosti koju predstavljaju:
pakirna grupa I: materije koje predstavljaju veliku opasnost
pakirna grupa II: materije koje predstavljaju srednju opasnost
pakirna grupa III: materije koje predstavljaju malu opasnost.
Pakirna(e) grupa(e) u koju(e) su razvrstane materije oznaĉene su u tabeli A poglavlja 3.2.
51
2.1.2
Postupci klasifikovanja
2.1.2.1
Opasne materije obuhvaćene naslovom klase oznaĉavaju se na temelju svojstava u pododjeljku
2.2.x.1 odgovarajuće klase. Klasifikovanje opasnih materije u klasu i pakirnu grupu obavlja se prema
mjerilima spomenutima u pododjeljku 2.2.x.1. Dodjeljivanje jedne ili više dodatnih opasnosti opasnoj
materiji ili predmetu obavlja se prema mjerilima klase(a) koje odgovaraju opasnostima, kao što je
navedeno u odgovarajućemu pododjeljku (pododjeljcima) 2.2.x.1.
2.1.2.2
Sve opasne materije nabrojane su u tabeli A poglavlja 3.2 numeriĉkim redoslijedom prema svojem UN
broju. Ova tabela sadrţi znaĉajne podatke o materijama koje su nabrojane, na primjer naziv, klasa,
pakirna grupa(e), listica(e) opasnosti koju(e ) treba postaviti, odredbe o pakiranju i prevozu.
Napomena: Abecedni popis svih opasnih materije nalazi se u tabeli B poglavlja 3.2.
2.1.2.3
Opasne materije nabrojane ili oznaĉene u pododjeljku 2.2.x.2 iz svake klase, ne smiju se prevoziti.
2.1.2.4
Materije koje nisu navedene poimeniĉno, tj. materije koje nabrojane kao pojedinaĉni navodi u tabeli A
poglavlja 3.2 nisu uvrštene ili objašnjene u jednomu od navedenih pododjeljaka 2.2.x.2, treba
razvrstati u odgovarajuću klasu u skladu postupku poglavlja 2.1.3. Osim toga, treba odrediti dodatnu
opasnost i pakirnu grupu (ako postoji), Kad se jednom utvrdi klasa, dodatna opasnost (ako postoji) i
pakirna grupa (ako postoji), treba utvrditi odgovarajući UN broj. Dijagrami odluĉivanja u pododjeljcima
2.2.x.3 (popis zbirnih navoda), na kraju svake klase ukazuju na odgovarajuće parametre za odabir
odgovarajućeg zbirnog navoda (UN broj). U svim sluĉajevima moraju se odabrati najspecifiĉniji zbirni
navodi kojima su obuhvaćena svojstva ili predmeti prema poretku navedenom u 2.1.1.2 slovima B, C
odnosno D. Ako odreĊena materiju ili predmet ne mogu biti klasifikovani pod navodom tipa B ili C u
2.1.1.2, tada, i samo tada, moraju biti klasifikovani pod navod tipa D.
2.1.2.5
Na temelju ispitanih postupaka u poglavlju 2.3 i mjerila navedenih u pododjeljcima klase 2.2.x.1, ako je
tako oznaĉeno, moţe se odluĉiti da neka materiju, rastvor ili smjesa odreĊene klase, navedena po
imenu u tabeli A poglavlja 3.2, ne zadovoljava kriterijim klase. U tomu sluĉaju, za materiju, rastvor ili
smjesu, smatra se da ne pripada toj klasi.
2.1.2.6
U svrhu razvrstavanja materije s taĉkom topljenja ili poĉetnom taĉkom topljenja na 20°C ili niţim, uz
pritisak od 101,3 kPa, treba smatrati teĉnostma. Viskozna materija za koju se ne moţe utvrditi taĉka
topljenja, treba biti predmetom ispitivanja ASTM D 4359-90 ili ispitivanja za odreĊivanje ţitkosti
(penetrometriĉko ispitivanje) , propisanim u 2.3.4.
2.1.3
Klasifikovanje materije, ukljuĉujući rastvore i smjese (npr. jedinjenja i otpad), koji nisu
navedeni poimeniĉno
2.1.3.1
Materije u koje su ukljuĉeni rastvori i smjese koje nisu navedene poimeniĉno, treba razvrstati prema
stepenu opasnosti na temelju kriterija navedenih u pododjeljku 2.2.x.1 raznih klasa. Opasnost(i) koje
pokazuje neka materija treba odrediti na temelju fiziĉkih, hemijskih funkcija i fizioloških svojstava. Te
funkcije i svojstva, takoĊe, treba uzeti u obzir kad takvo iskustvo dovodi do bliţeg klasifikovanja.
2.1.3.2
Materiju koja nije navedena poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2, a pokazuje samo jednu opasnost,
treba klasifikovati u odgovarajuću klasu pod zbirnim navodom navedenim u pododjeljku 2.2.x.3
navedene klase.
2.1.3.3
Rastvor ili smjesa koja sadrţi samo jednu opasnu materiju navedenu poimeniĉno u tabeli A poglavlja
3.2, zajedno s jednom ili više neopasnih materija, smatraju se opasnom materijom navedenom po
nazivu, osim ako:
(a)
je rastvor ili smjesa izriĉito navedena poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2; ili
(b)
je potpuno jasno iz navoda za opasne materije da se odnosi samo na ĉistu ili tehniĉki ĉistu
materiju; ili
(c)
se klasa, fiziĉko stanje ili pakirna grupa rastvora ili smjese razlikuje od onih u opasnoj materiji.
U sluĉajevima na koje se odnosi taĉka (b) ili (c) gore, rastvor ili smjesa treba biti klasifikovana kao
materija koja nije navedena poimeniĉno u odgovarajućoj klasi pod zbirnim nazivom navedenim u
pododjeljku 2.2.x.3 navedene klase, uzimajući u obzir dodatne opasnosti u vezi rastvora ili smjese,
ako ih ima, ako rastvor ili smjesa ne zadovoljavaju zahtjevima bilo koje klase, u tomu sluĉaju, nisu
predmet u RID.
52
2.1.3.4
Rastvore i smjese koje sadrţe materije koje pripadaju jednom od navoda spomenutih u 2.1.3.4.1 ili
2.1.3.4.2, moraju se klasifikovati u skladu s odredbama navoda.
2.1.3.4.1
Rastvore i smjese koje sadrţe jednu od sljedećih materija navedenih poimeniĉno, moraju uvijek biti
klasifikovane u istom navodu kao materiju koju sadrţe, pod uslovom da nemaju svojstva opasnosti
navedena u 2.1.3.5.3:
-
Klasa 3
UN
UN
-
UN 1921 PROPILNEMIN, STABILIZOVANI
2481 ETILNI IZOCIJANAT
3064
RASTVOR NITROGLICERINA U ALKOHOLU iznad 1%, ali nikako iznad 5%
nitroglicerina;
Klasa 6.1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
-
1051 HIDROGEN CIJANID, STABILIZOVANI, koji sadrţi ispod 3% vode
1185 ETILENEMIN, STABILIZOVANI
1259 NIKLOV KARBONIL
1613 HIDROCIJANIDSKA KISELINA, VODENI RASTVOR (hidrogen-cijanid, vodeni
rastvor), nikako iznad 20% hidrogenskog cijanida
1614 HIDROGEN-CIJANID, STABILIZOVANI, koji sadrţi manje od 3% vode i apsorbiran
je u poroznom inertnom materijalu
1994 ŢELJEZNI PENTAKARBONIL,
2480 METILNI IZOCIJANAT;
3294 VODIKOV CIJANID, RASTVOR U ALKOHOLU, nikako iznad 45% vodikova
cijanida.
Klasa 8
UN 1052 VODIKOV FLORID, BEZVODNI
UN 1744 BROM ili UN br. 1744 RASTVOR BROMA
UN 1790 FLUOROVODIĈNA KISELINA iznad 85% vodikova fluorida
UN 2576 FOSFORNI OKSIBROMID, TALINA
2.1.3.4.2
Rastvore i smjese koje sadrţe materiju koja pripada jednom od sljedećih navoda klase 9:
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2315 POLIKLORIRANI BIFENILI, TEĈNI ili
3151 POLIHALOGENIRANI BIFENILI, TEĈNI
3151 POLIHALOGENIRANI TERFENILI, TEĈNI ili
3152 POLIHALOGENIRANI BIFENILI, ĈVRSTI
3152 POLIHALOGENIRANI TERFENILI, ĈVRSTI ili
3432 POLKLORIRANI BIFENILI, ĈVRSTI
moraju uvijek biti klasifikovani u isti navod klase 9, pod uslovom da:
-
ne sadrţe nikakve dodatne opasne materije, osim materije pakirne grupe III klasa 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 6.1 ili 8; i
nemaju opasna svojstva navedena u 2.1.3.5.3.
2.1.3.5
Materije koje nisu poimeniĉno navedene u tabeli A poglavlja 3.2, koje imaju više od jednog opasnog
svojstva i rastvore ili smjese koje sadrţe nekoliko opasnih materija, treba razvrstati pod zbirnim
navodom (vidi 2.1.2.4), i pakirnom grupom odgovarajuće klase u skladu s opasnim svojstvima.
Klasifikovanje u skladu s opasnim svojstvima, treba biti kako sljedi:
2.1.3.5.1
Fiziĉke, hemijske i fiziološke funkcije treba odreĊivati mjerenjem ili proraĉunom, a materiju, rastvor ili
smjesa treba biti klasifikovana u skladu sa zahtjevima navedenim u pododjeljku 2.2.x.1 razliĉitih klasa.
2.1.3.5.2
Ako odreĊivanje nije moguće bez velikih troškova ili napora (kao za neke vrste otpada), materiju,
rastvor ili smjesu treba razvrstati u klasu sastojka koji predstavlja glavnu opasnost.
2.1.3.5.3
Ako opasna svojstva odreĊene materije, rastvore ili smjese pripadaju više nego jednoj klasi ili grupi
materije navedenih dolje, materiju, rastvor ili smjesu treba razvrstati u klasu ili grupu materije koja
odgovara glavnoj opasnosti na temelju sljedećeg reda prvenstva:
(a)
materijal klase 7 (osim radioaktivnog materijala u izuzetim pakovanjima, prednost imaju druga
opasna svojstva);
53
(b)
materije klase 1;
(c)
materije klase 2;
(d)
teĉni desenzibilizovani eksplozivi klase 3;
(e)
samoreaktivne materije i ĉvrsti desenzibilizovani eksplozivi klase 4.1;
(f)
piroforne materije klase 4.2;
(g)
materije klase 5.2;
(h)
materije klase 6.1 ili klase 3 koje na temelju otrovnosti pri udisanju treba razvrstati u pakirnu
grupu I (materije koje zadovoljavaju zahtjevima razvrstavanja klase 8 i otrovne su pri udisanju
prašine i isparine (LC50), u obimu pakirne grupe I i otrovnosti oralnim putem i gutanjem ili u
dodiru s koţom, samo u obimu pakirne grupe III ili manje, treba dodijeliti klasi 8);
(i)
infektivne materije klase 6.2.
2.1.3.5.4
Ako opasna svojstva odreĊene materije pripadaju više nego jednoj klasi ili grupi materije koje nisu
nabrojane u 2.1.3.5.3 gore, materiju treba klasifikovati prema istom postupku, a odgovarajuću klasu
treba izabrati u skladu sa postupkom u tabeli opasnosti u 2.1.3.10.
2.1.3.6
Uvijek treba koristiti najspecifiĉniji primjenjivi zbirni navod (vidi 2.1.2.4), tj. opšti n.d.n. navod ako se
ne moţe koristiti generiĉki navod ili posebni n.d.n. navod.
2.1.3.7
Rastvore i smjese oksidirajućih materija ili materije u kojima postoji opasnost od oksidiranja, mogu
imati eksplozivna svojstva. U takvomu sluĉaju ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako ne zadovoljavaju
zahtjevima klase 1.
2.1.3.8
U svrhu RID, materije, rastvore i smjese (jedinjenja i otpad), koje se ne mogu razvrstati u klase 1 do 8
ili navode klase 9, osim UN brojeva 3077 i 3082, ali koji se mogu razvrstati u UN brojeve 3077 ili 3082
na temelju postupaka ispitivanja i kriterija u poglavlju 2.3.5, treba smatrati zagaĊivaĉima vodne ţivotne
sredine.
2.1.3.9
Otpadi koji ne zadovoljavaju zahtjevima klasifikovanja u klase 1 do 9, ali su obuhvaćeni Bazelskom
konvencijom o kontroli prekograniĉnih kretanja opasnog otpada i njegova uklanjanja, mogu se unijeti u
UN brojeve 3077 ili 3082.
54
2.1.3.10
Klasa i
pakirna
grupa
3, I .
Tabela prevladavajućih opasnosti
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II .
5.1, III
6.1, I
DERMAL
6.1, I
ORAL
6.1 II
6.1III
8. I
8, II
8, III
9
SOL LIQ
4.2
3, I
SOL LIQ
4.2
3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
4.1
3, II 4.2
3, II 4.2 3, II
8, I
3, II
3, II
3, II
8, I
8, II
3, III
3, III
SOL LIQ SOL LIQ
4.1
3, I 4.1
3, I
-
5
3, II
SOL LIQ
4.1 3, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, II 3, II
SOL LIQ
5.1, II 3, II
3, I
3, I
3, II
3, II
3, III
SOL LIQ SOL LIQ
SOL LIQ SOL LIQ
4.3, I
4.1
3, II 4.1 3, III 4.2
3, II 4.2 3, III
4.3, II
4.3, III
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, II 3, II
SOL LIQ
5.1, III 3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
3, III
4.1, II
4.2, II
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.1, II
4.1, II
6.1, I
6.1, I
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
8, I
SOL LIQ SOL
4.1, II 8, II 4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
4.1, II
4.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
SOL LIQ
4.1, III 6.1, III
8, I
8, II
SOL
LIQ
4.1, III . 8, III
4.1, III
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.2, II
4.2, II
6.1, I
6.1, I
4.2, II
4.2, II
8, I
4.2, II
4.2, II
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.2, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.2, III
8, I
8, II
4.2, III
4.2, III
4.3, I
5.1, I
4.3, I
4.3, I
6.1, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, II
5.1, I
4.3, II
4.3, II
6.1, I
4.3, I
4.3, II
4.3, II
8, I
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.3, III
8, I
8, II
4.3, III
4.3, III
5.1, I .
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, II .
6.1, I
5.1, I
5.1, II
5.1, II
8, I
5.1, II
5.1, II
5.1, II
5.1, III .
6.1, I
6.1, I
6.1, II
5.1, III
8, I
8, II
5.1, III
5.1, III
6.1, I
DERMAL
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
ORAL
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, II .
INHAL
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, II
DERMAL
SOL LIQ
6.1, I 8, I
SOL LIQ 6.1, II
6.1, II .8, II
6.1, II
8.1
SOL LIQ 6.1, II
6.1., II .8, II
6.1, II
8, I
8, II
6.1, III
6.1, II
ORAL
6.1, III
8, I
SOL
=
LIQ
=
DERMAL
=
ORAL
=
INHAL
=
a
Klasa 6.1 za pesticide
Ĉvrste materije i smjese
Tekuće materije, smjese i rastvori
Otrovnost za koţu
Oralna otrovnost
Otrovnost pri udisanju
a
8, III
LIQ
8, II
4.1, II
8, I
8, II
8, II
8, III .
8, III
55
NAPOMENA 1: Primjeri kojima je objašnjena primjena tabele
Klasifikovanje jedne materije
Opis materije koju treba klasifikovati:
Amin koji nije naveden po nazivu, koji zadovoljava kriterije za klasu 3, pakirnu grupu II kao i one za
klasu 8, pakirnu grupu I.
Postupak:
Ukrštanje reda 3 II sa kolonom 8 I daje 8 I. Amin, prema tome, treba razvrstati u klasu 8 pod:
UN br. 2734 AMINI TEĈNI, KOROZIVNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili UN br. 2734 POLIAMINI, TEĈNI,
KOROZIVNI, ZAPALJIVI, N.D.N., pakirna grupa I.
Klasifikovanje smjese
Opis smjese koju treba razvrstati:
Smjesa koja se sastoji od zapaljive teĉnosti razvrstane u klasi 3, pakirne grupe III, otrovne materije
klase 6.1, pakirna grupa i korozivna materija u klasi 8, pakirna grupa I.
Postupak:
Ukrštanje reda 3 III, sa kolonom 6.1 II daje 6.1 II
Ukrštanje reda 6.1 II sa kolonom 8 I daje 8 I LIQ.
Ako smjesa nije objašnjena dalje, treba ju dakle razvrstati u klasu 8 pod:
UN br. 2922 KOROZIVNA TEĈNOST, OTROVNA, N.D.N. pakirna grupa I.
2: Primjeri za klasifikovanje smjesa i rastvor prema klasi i pakirnoj grupi:
Rastvor fenola klase 6.1, (II), u benzinu klase 3, (II) treba razvrstati u klasu 3, (II); rastvor treba
razvrstati u UN br. 1992 ZAPALJIVA TEĈNOST, OTROVNA, N.D.N., klase 3, (II), na temelju
otrovnosti fenola.
Ĉvrstu smjesu natrijeva arsenata klase 6.1, (II) i natrijeva hidroksida klase 8, (II) treba razvrstati u UN
br. 3290 OTROVNA ĈVRSTA MATERIJA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, N.D.N., u klasu 6.1 (II).
Rastvor ĉvrstog ili rafiniranog naftalina klase 4.1, (III) u benzinu klase 3, (II), treba razvrstati u
UN br. 3295 UGLJIKOVODICI, TEĈNI, N.D.N. u klasu 3, (II).
Smjesu ugljikovodika klase 3, (III), i poliklorisanih bifenila (PCB) klase 9, (II), treba razvrstati u
UN br. 2315 POLIKL ORISANA BIFENILNA TEĈNOST ili UN br. 3432 POLIKLORISANA ĈVRSTA
MATERIJA BIFENILA u klasu 9, (II).
Smjesu propilenamina klase 3, i poliklorisanih bifenila (PCB) klase 9, (II), treba razvrstati u UN
br. 1921 PROPILENAMIN, INHIBIRANI u klasu 3.
2.1.4
Klasifikovanje uzoraka
2.1.4.1
Ako klasa materije nije odreĊena i prevozi se na dalje ispitivanje, treba joj dodijeliti probnu klasu, pravi
otpremni broj i UN broj na temelju spoznaje pošiljatelja o materije i primjeni:
(a)
kriterija razvrstavanja u poglavlju 2.2; i
(b)
zahtjeva ovoga poglavlja.
Za odgovarajući otpremni naziv treba primijeniti najdosljedniju pakirnu grupu.
Ako se koristi ova odredba, vlastiti otpremni naziv treba dopuniti rijeĉju "UZORAK“ (npr. "ZAPALJIVA
TEĈNOST, N.D.N., UZORAK“). U odreĊenim sluĉajevima, kad se odgovarajući otpremni naziv daje za
uzorak materije koja treba zadovoljavati odreĊene zahtjeve klasifikovanja (npr. PLINSKI UZORAK,
NIJE POD PRITISAKOM, ZAPALJIV, UN br. 3167), otpremni naziv treba koristiti. Kad se koristi N.D.N.
navod za prevoz uzorka, vlastiti otpremni naziv ne treba dopuniti tehniĉkim nazivom prema zahtjevu u
posebnoj odredbi 274. u poglavlju 3.3.
2.1.4.2
Uzorke materije treba prenositi u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na probnu dodijeljeni vlastiti
otpremni naziv predmeta i pod uslovom:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
da se materija ne smatra neprihvatljivom za prevoz u pododjeljku 2.2.x.2 poglavlja 2.2 ili
poglavlja 3.2;
da se ne smatra da materija zadovoljava zahtjevima za klasu 1 i ne smatra se da je infektivna
ili radioaktivni materijal;
da je materija u skladu sa 2.2.41.1.15 ili 2.2.52.1.9 ako je samoreaktivna, odnosno organski
peroksid;
uzorak se prenosi u kombinovanoj ambalaţi ĉija neto masa po pakovanju ne prelazi 2,5
kilograma; i
uzorak se ne smije pakovati zajedno s drugim materijema.
56
POGLAVLJE 2.2
POSEBNE ODREDBE ZA KLASE
2.2.1
Klasa 1
2.2.1.1
Kriterijumi
2.2.1.1.1
U nazivu klase 1 ukljuĉene su:
(a)
Eksplozivne materije i predmeti
Eksplozivne materije: ĉvrste ili teĉne (ili smjese materija), koje svojom hemijskom reakcijom
stvaranja plinova na odreĊenoj temperaturi, pritisku i brzini reakcije mogu prouzrokovati štetu
po ţivotnu sredinu.
Pirotehniĉke materije ili smjese materije izraĊene tako da mogu proizvoditi uĉinak toplinom,
svjetlom, zvukom i plinom ili dimom ili njihovom kombinacijom kao rezultat ne-detonirajućih
samopodupirućih egzotermiĉkih hemijskih reakcija.
NAPOMENA 1: Materije koje same po sebi nisu eksplozivne, ali mogu sčiniti eksplozivnu
smjesu plina, pare ili praha, nisu materije klase 1.
NAPOMENA 2: Iz klase 1, takoĎe, su isključeni: vodom ili alkoholom namočeni eksplozivi kod
kojih voda ili sadrţaj alkohola prelazi označene granice i koji sadrţe plastifikatore – eksplozivi
su klasifikovani u klasu 3 ili klasu 4.1 i eksplozivi koji su na temelju svoje prevladavajuće
opasnosti klasifikovani u klasu 5.2.
(b)
Eksplozivni predmeti: predmeti koji sadrţe jednu ili više eksplozivnih ili pirotehniĉkih materija:
NAPOMENA: UreĎaji koji sadrţe eksplozivne ili pirotehničke materije u tako malim količinama
ili takve vrste da njihovo nehotično ili slučajno paljenje ili pokretanje u prevozu ne prouzrokuje
nikakvu reakciju izvan ureĎaja izbijanjem, poţarom, dimom, toplinom ili bukom, nisu predmetom
uslova klase 1.
(c)
2.2.1.1.2
Materije i predmeti koji nisu gore navedeni i proizvedeni su u svrhu praktiĉnog uĉinka
eksplozije ili pirotehniĉkog djelovanja.
Materija ili predmet koji ima ili se sumnja da ima eksplozivna svojstva, treba uzeti u obzir za
klasifikovanje u klasu 1 u skladu s ispitivanjima, pokolonama i zahtjevima propisanima u dijelu 1.,
Priručnika o ispitivanjima i kriterijumima.
Materija ili predmet dodijeljen klasi 1, moţe se prihvatiti za prevoz ako mu je dodijeljen naziv ili n.d.n.
navod naveden u tabeli A poglavlja 3.2, i ako zadovoljava zahtjeve Priručnika za ispitivanja i kriterije.
2.2.1.1.3
Materije i predmeti klase 1 treba razvrstati u UN broj i naziv ili kao n.d.n. navod naveden u tabeli A
poglavlja 3.2. Tumaĉenje naziva materija i predmeta u tabeli A poglavlja 3.2. treba se temeljiti na
rjeĉniku u 2.2.1.1.8.
Uzorci novih ili postojećih eksplozivnih materija ili predmeta koji se prevoze u svrhu ukljuĉivanja: u
ispitivanja, klasifikovanja, istraţivanja i razvoja kontrole kvaliteta, ili kao komercijalni uzorak, razliĉiti od
onih koji potiću eksploziv na reakciju, mogu se razvrstati u UN br. 0190 UZORCI, EKSPLOZIV.
Klasifikovanje eksplozivnih materija i predmeta koji nisu navedeni po nazivu, kao oni u tabeli A
poglavlja 3.2 u n.d.n navodu klase 1 ili UN br. 0190 UZORCI, EKSPLOZIV, kao i klasifikovanje
odreĊenih materija ĉiji prevoz je predmetom posebnog ovlaštenja koja izdaju nadleţna tijela prema
posebnim odredbima na koje se poziva u koloni (6) tabele A poglavlja 3.2, trebaju obaviti nadleţna
tijela drţave porijekla. Nadleţno tijelo, takoĊe, u pisanomu obliku treba odobriti uslove za prevoz tih
materija i predmeta. Ako drţava porijekla nije ugovorna strana u COTIF-u, klasifikovanje i uslove
prevoza trebaju priznati nadleţna tijela prve drţave ugovorne strane u COTIF-u u koju stigne pošiljka.
2.2.1.1.4
Materije i predmeti klase 1 trebaju biti klasifikovani u odjeljke u skladu sa 2.2.1.1.5 i u grupu u skladu
sa 2.2.1.1.6. Odjeljak se treba temeljiti na rezultatima ispitivanja opisanima u 2.3.0 i 2.3.1, uz primjenu
znaĉenja u 2.2.1.1.5. Oznaku kompatibilne grupe treba odrediti u skladu sa znaĉenjima u 2.2.1.1.6.
Klasifikacijska oznaka mora se sastojati od broja odjeljka i slova kompatibilne grupe.
57
2.2.1.1.5
Značenja pojedinih podgrupa
Podgrupa 1.1 Materije i predmeti velike eksplozivne opasnosti (velika eksplozija jest eksplozija koja
oštećuje gotovo cjelokupnu robu praktiĉki u trenutku).
Podgrupa 1.2 Materije i predmeti moguće opasnosti, ali ne velike eksplozivne opasnosti.
Podgrupa 1.3 Materije i predmeti koji mogu izazvati poţar ili manju eksplozivnu opasnost ili su manje
opasni ili oboje, ali nisu velike eksplozivne opasnosti:
(a)
zapaljenjem potiĉe znatno isijavanje toplote;
(b)
ili koje gore jedna iza druge, proizvodeći manju eksploziju ili uĉinak
njezinog podsticanja ili jedno i drugo.
Podgrupa 1.4 Materije i predmeti male eksplozivne opasnosti u sluĉaju zapaljenja ili podsticanja na
reakciju u prevozu. Uĉinci su, uglavnom, ograniĉeni na ambalaţi i ne treba
oĉekivati znatna izbijanja dijelova većeg obima ili veliĉine. Vanjski poţar ne smije
prouzrokovati trenutnu eksploziju gotovo cjelokupnog sadrţaja pakovanja.
Podgrupa 1.5 Vrlo neosjetljive materije kod kojih postoji opasnost od eksplozije mase, koje su tako
neosjetljive da postoji vrlo mala vjerovatnoća podsticanja na reakciju ili prenosa s
gorenja na detonaciju, u uobiĉajenim uslovima prevoza trebaju ispunjavati
najmanji zahtjev, ne smiju eksplodirati u vanjskom okruţenju ispitivanja poţara.
Podgrupa 1.6 Potpuno neosjetljivi predmeti koji nemaju veliku eksplozivnu opasnost. Predmeti sadrţe
samo potpuno neosjetljive materije za detonaciju i pokazuju neznatnu
vjerovatnoća nehotiĉnog pokretanja ili podsticanja.
NAPOMENA: Opasnost predmeta u odjeljku 1.6 ograničena je na eksploziju
samo jednog predmeta.
2.2.1.1.6
Objašnjenje pojma kompatibilnih grupa materija i predmeta
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
N
S
Primarna eksplozivna Materija.
Predmet koji sadrţi primarnu eksplozivnu materiju, a nema dva ili više efikasnih zaštitnih
svojstava. Neki predmeti, na primjer detonatori za miniranje, sklopovi detonatora za miniranje i
stijenj tipa kapice, ukljuĉeni su iako ne sadrţe primarne eksplozive.
Pogonske eksplozivne materije ili druge sagorijevajuće eksplozivne materije ili predmeti koji
sadrţe takve eksplozivne materije.
Sekundarna detonirajuća eksplozivna Materija ili crni barut ili predmet koji sadrţi sekundarnu
detonirajuću eksplozivnu Materija, u svakomu sluĉaju, bez sredstva za pokretanje i potisnog
napona, ili predmet koji sadrţi primarnu eksplozivnu materiju i ima dva ili više efikasnih
zaštitnih svojstava.
Predmet koji sadrţi sekundarnu detonirajuću eksplozivnu materiju, bez sredstava paljenja i
potisnog napona (ne sadrţi zapaljivu teĉnost, gel ili hipergoliĉke teĉnosti).
Predmet koji sadrţi sekundarnu detonirajuću eksplozivnu materiju s vlastitim sredstvima
paljenja i i pogonskim naponom (ne sadrţi gorivu teĉnost ili gel ili hipergoliĉke teĉnosti), ili bez
potisnog napona.
Pirotehniĉka materija ili predmet koji sadrţi pirotehniĉku materiju ili eksplozivnu materiju i
svjetleću zapaljivu materiju koja proizvodi suzavac ili dim (nije aktivirana vodom, ili predmet koji
sadrţi fosfor, fosfide, pirofornu materiju, zapaljivu teĉnost ili gel ili hipergoliĉke teĉnosti).
Predmet koji sadrţi i eksplozivnu Materiju i bijeli fosfor.
Predmet koji sadrţi eksplozivnu materiju i zapaljivu teĉnost ili gel.
Predmet koji sadrţi eksplozivnu materiju i otrovno hemijsko sredstvo.
Eksplozivna materija ili predmet koji sadrţi eksplozivnu materiju i predstavlja posebnu opasnost
(npr. zbog aktiviranja vode ili prisustva hipergoliĉkih teĉnosti, fosfida ili piroforne materije), koja
zahtijeva izolaciju svake pojedine vrste.
Predmeti koji sadrţe samo potpuno neosjetljive detonirajuće materije.
Materije ili predmeti pakirani ili izraĊeni tako da su opasni uĉinci koji proizlaze usljed
nehotiĉnog djelovanja ograniĉeni na pakovanja ako ambalaţa nije oštećena poţarom, u kojem
sluĉaju, svi uĉinci eksplozija ili podsticanja ograniĉeni su do stepena da znatnije ne
ograniĉavaju ili ne sprjeĉavaju gašenje poţara ili drug nastojanja u vanrednim mjerama u blizini
pakovanja.
58
NAPOMENA 1: Svaka materija ili predmet pakirani u posebnu ambalaţu mogu biti klasifikovani samo
u jednu kompatibilnu grupu. S obzirom na to da je zahtjev kompatibilne grupe S empirijski,
klasifikovanje u tu grupu neizbjeţno je povezano s ispitivanjima za dodjelu klasifikacijske oznake.
NAPOMENA 2: Predmeti kompatibilne grupe D i E mogu biti zajedno ili pakirani s vlastitim sredstvima
paljenja ako sredstva imaju najmanje dva efikasna zaštitna svojstva predviĎena da spriječe eksploziju
u slučaju nehotičnog djelovanja sredstava za aktktiviranje. Pakovanje treba označiti kao kompatibilnu
grupu D ili E.
NAPOMENA 3: Predmeti kompatibilne grupe D i E mogu se pakirati zajedno s vlastitim sredstvima
paljenja koja nemaju dva efikasna zaštitna svojstva (tj. sredstva paljenja dodijeljena kompatibilnoj
grupi B), ako su u skladu s odredbom o mješovitomu pakiranju MP 21 poglavlja 4.1.10. Pakovanja
treba razvrstati u kompatibilne grupe D ili E.
NAPOMENA 4: Predmeti mogu biti zajedno ili pakirani s vlastitim sredstvima paljenja ako sredstvo
paljenja ne djeluje u uobičajenim uslovima prevoza.
NAPOMENA 5: Predmeti kompatibilne grupe C, D i E mogu se pakirati zajedno. Pakovanja trebaju biti
označena kao kompatibilna grupa E.
2.2.1.1.7
Svrstavanje pirotehničkih sredstava prema podgrupama
2.2.1.1.7.1
Pirotehniĉka sredstava moraju, svakako, biti svrstana u podgrupe 1.1, 1.2, 1.3, i 1.4 prema podacima
iz osnovnog ispitivanja dobijenih prema Ispitivanju serije 6 Priruĉnika o ispitivanju i kriterijumima.
MeĊutim, poĉetni raspon takvih predmeta je vrlo širok i primjena ispitnih uslova moţe biti ograniĉena.
Svrstavanje prema podgrupama moţe osim toga biti obavljeno u slkadu s postupkom u 2.2.1.1.7.2.
2.2.1.1.7.2
Svrstavanje pirotehniĉkih sredstava u UN br. 0333, 0334, 0335 i 0336 moţe biti izvršeno na osnovu
analogije, bez potrebe za Ispitivanjem serije 6, u skladu s navedenom klasifikacijskom tabelom pirotehniĉkih sredstava u 2.2.1.1.7.5. Ova klasifikacija mora biti izvršena uz odobrenje nadleţnog tijela.
Nenavedena sredstva u tabeli moraju biti klasifikovana na osnovi Ispitivanja serije 6.
NAPOMENA 1: Dopuna drugim vrstama pirotehničkih sredstava u koloni 1 tabele u 2.2.1.1.7.5 smije
biti izvršeno samo na osnovu potpunih ispitivanja i podataka predanih na razmatranje UN podkomitetu
eksperata za prevoz opasnih materija.
NAPOMENA 2: Podaci o ispitivanjima nadleţnih tijela koji su valjani ili osporavaju klasifikaciju pirotehničkih sredstava navedenih u koloni 4 tabele u 2.2.1.1.7.5 prema podgrupama u koloni 5 moraju biti
dani UN grupi eksperata za prevoz opasnih materija.
2.2.1.1.7.3
Kada su pirotehniĉka sredstava razliĉitih podgrupe pakirana u istom pakovanju moraju moraju biti
klasifikovana na osnovi podgrupe veće opasnosti osim ako podaci o ispitivanju Serije 6 ne govore
drugaĉije.
2.2.1.1.7.4
Klasifikacija prikazana u tabeli u 2.2.1.1.7.5 primjenjuje se samo za predmete pakirane u vlaknima
ojaĉanim kutijama (4G).
2.2.1.1.7.5
Klasifikacijska tabela pirotehničkih sredstava
1
NAPOMENA 1: Navedeni procenti u tabeli osim drugačijeg navoda, su masa svih pirotehničkih dijelova (npr. raketni motor, svijetleće punjenje, rasprskavajuće i punjenje za efekt).
NAPOMENA 2: "Bljeskajuća smjesa" u ovoj tabeli označava pirotehničku smjesu koja sadrţi oksidirajuće materije ili crni barut i metalni prah što ima za produkt zvučni ili rasprskavajući efekt punjenja u
ureĎaju pirotehničkih sredstava.
NAPOMENA 3: Mjere u mm navedene označavaju:
-
1
za kuglaste i nepravilne rakete prečnik kugle rakete;
za cilindrične rakete duţina rakete;
za rakete u bacaču, rimske svijeće, pirotehničke cijevi ili mine unutrašnji prečnik cijevi koja sadrţi pirotehničko sredstvo;
za vreće s minama ili cilindrične mine, unutrašnji prečnik bacača namjenjenog prihvatu mine.
Ova tablica sadrži popis pirotehničkih sredstava klasifikovanih prema kada nije potrebno navesti podatke ispitivanja Serije 6 (vidi 2.2.1.1.7.2).
59
Vrsta
Ukljuĉuje: / Sinonim:
Definicija
Opis
Klasifikacija
Rakete,
Kuglaste vatrometne rakete:
s uĉinkom u vazduhu, s
uĉinkom boja, s višebojnim
uĉinkom, višeefektne,
nautiĉke, padajuće, dimne,
zvjezdaste;
Sredstvo s ili bez pogonskog punjenja,
s uspornim i rasprskavajućim punjenjem, pirotehniĉkom(im) jedinicom(ama) ili pirotehniĉkim smjesama i
izraĊeno za ispaljivanje iz bacaĉa
Sve obavijesne vatrometne rakete
1.1G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: 
180 mm
1.1G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: <
180 mm s > 25% bljeskajućim
smjesama, u prahu i/ili s obavijesnim
efektom
1.1G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: <
180 mm s  25% bljeskajućim
smjesama, u prahu i/ili s obavijesnim
efektom
1.3G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: 
50 mm, ili  60 g pirotehniĉkim smjesama, s  2% bljeskajućim smjesama u
prahu i/ili s obavijesnim efektom
1.4G
kuglaste
ili cilindriĉne
Obavijesne vatrometne
rakete: “maroon”,
pozdravne, zvuĉne, s
uĉinkom zvuka i bljeska, s
uĉinkom u vazduhu.
Vatrometne rakete,
kuglaste ili cilindriĉne
(nastavak)
Vatrometne rakete u zajedniĉkom ovoju
Sredstvo s dvije ili više kuglaste
vatrometne rakete s uĉinkom u
vazduhu koju pogoni ista pogonska
smjesa punjenja s odvojenim vanjskim
uspornim punjenjem
Najopasnije kuglaste leteće vatrometne rakete odreĊene
klasifikacije
Prednabiti bacaĉ, vatrometne rakete u bacaĉu
Komplet sastavljen iz kuglaste ili
cilindriĉne vatrometne rakete unutar
bacaĉa koji je s vatrometnom raketom
izraĊen za ispaljivanje
Sve obavijesne vatrometne rakete
1.1G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: 
180 mm
1.1G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja: >
50 mm i < 180 mm
1.2G
Vatrometne rakete s uĉinkom boja:
 50 mm, ili < 60 g pirotehniĉkim
smjesama, s  25% bljeskajućim
smjesama u prahu i/ili s obavijesnim
efektom
1.3G
Sredstvo bez pogonskog punjenja, s
uspornim i rasprskavajućim punjenjem, koje sadrţi obavijesne vatrometne rakete i inertne materije i izraĊeno
za ispaljivanje iz bacaĉa
> 120 mm
1.1G
Sredstvo bez pogonskog punjenja, s
uspornim i rasprskavajućim punjenjem, koje sadrţi obavijesne vatrometne rakete ≤ 25g bljeskajućim smjesama po jedinici, s ≤ 33% bljeskajućim
smjesama i  60% inertne materije i
izraĊeno za ispaljivanje iz bacaĉa
≤ 120 mm
1.3G
Sredstvo bez pogonskog punjenja, s
uspornim i rasprskavajućim punjenjem, koje sadrţi vatrometne rakete s
uĉinkom boja i/ili pirotehniĉkim jedinicama i izraĊeno za ispaljivanje iz
bacaĉa
> 300 mm
1.1G
Sredstvo bez pogonskog punjenja, s
uspornim i rasprskavajućim punjenjem, koje sadrţi vatrometne rakete s
uĉinkom boja ≤ 70mm i/ili
pirotehniĉkim jedinicama, s ≤ 25%
bljeskajućim smjesama i ≤ 60%
pirotehniĉkim smjesama i izraĊeno za
ispaljivanje iz bacaĉa
> 200 mm i ≤ 300 mm
1.3G
Sredstvo s pogonskim punjenjem, s
uspornim i rasprskavajućim punjenjem, koje sadrţi vatrometne rakete s
uĉinkom bojas ≤ 70 mm i/ili
pirotehniĉkim jedinicama, s ≤ 25%
bljeskajućim smjesama i ≤ 60%
pirotehniĉkim smjesama i izraĊeno za
ispaljivanje iz bacaĉa
≤ 200 mm
1.3G
Vatrometne rakete s
vatrometnim raketama
(kuglaste)
(Podaci o procentima za
vatrometne rakete s vatrometnim raketama odnose
se na ukupne mase pirotehniĉkih predmeta)
60
Vrsta
Ukljuĉuje: / Sinonim:
Definicija
Opis
Baterije/kombinacija
Zavjesa, bombice, torte,
završne kutije, “flowerbed”,
hibrid, višedjelne cijevi za
ispaljivanje, vatrometne
rakete torte, baterije petardi, bljeskajuće petardne
baterije
Komplet ukljuĉuje nekoliko dijelova od
kojih svaki sadrţi istu vrstu ili nekoliko
vrsta meĊusobno kompatibilnih i
navedenih u ovoj tabeli, s jednom ili
dvije toĉke zapaljenja
Najopasnije vatrometne vrste odreĊene klasifikacije
Rimske svijeće
“Exhibition” svijeća, svijeća,
bombice
Cijevi koje se sastoje odniza
pirotehniĉkih jedinicama koje slijede s
pirotehniĉkim smjesama, pogonskim
punjenjem, i prijenosom paljenja
 50 mm unutrašnjeg preĉnika, koje
sadrţi bljeskajuće smjese, ili <50 mm s
>25% bljeskajućim smjesama
1.1G
 50 mm unutrašnjeg preĉnika, koje
sadrţi nebljeskajuće smjese
1.2G
< 50 mm unutrašnjeg preĉnika i ≤ 25%
bljeskajuće smjese
1.3G
 30 mm unutrašnjeg preĉnika, svaka
pirotehniĉka jedinica ≤ 25 g i ≤ 5%
bljeskajuće smjese
1.4G
Cijevi koje sadrţe pirotehniĉke
jedinice s pirotehniĉkim smjesama,
pogonskim punjenjem s ili bez prijenosa paljenja
≤ 30 mm unutrašnjeg preĉnika i
pirotehniĉkim jedinicama > 25 g, ili >
5% i ≤ 25% bljeskajuće smjese
1.3G
 30 mm unutrašnjeg preĉnika,
pirotehniĉke jedinice ≤ 25 g i ≤ 5%
bljeskajuće smjese
1.4G
Cijevi koje sadrţe pirotehniĉke smjese
i/ili pirotehniĉke jedinice, opremljene s
krilcima ili drugim stabilizacijama leta i
izraĊene za ispaljivanje u vazduh
Samo s bljeskajućim smjesama
1.1G
S bljeskajućim smjesama > 25% u
pirotehniĉkim smjesama
1.1G
> 20 g pirotehniĉkih smjesa i
bljeskajućim smjesama ≤ 25%
1.3G
 20 g pirotehniĉkih smjesa, barutnim
rasprskavajućim punjenjem i ≤ 0.13 g
bljeskajućim smjesama po punjenju i
≤ 1 g ukupno
1.4G
> 25% bljeskajućih smjesa, u prahu i/ili
s obavijesnim efektom
1.1G
 180 mm i  25% bljeskajućih smjesa,
u prahu i/ili s obavijesnim efektom
1.1G
< 180 mm i  25% bljeskajućih smjesa,
u prahu i/ili s obavijesnim efektom
1.3G
 150 g pirotehniĉkih smjesa, koje
sadrţe  5% bljeskajućih smjesa u
prahu i/ili s obavijesnim efektom. Svaka
pirotehniĉka jedinica  25 g, svako
punjenje za efekt < 2g ; svaki ţviţduk,
ako postiji  3 g
1.4G
Ispaljujuća cijev
Rakete
Mine
Pojedinaĉno djelujuća
Rimska svijeća, mali prednabiti bacaĉ
Puzajuće rakete, signalne
rakete, ţviţdajuća rakete,
“boca” rakete, nebeske
rakete, projektilna vrsta
rakete, stolna raketa
“Pot-a-feu”, vatrene mine,
mine u vrećama, cilindar
mine
Cijevi koje sadrţe pogonsko punjenje i
pirotehniĉe jedinice i izraĊene za
upotrebu na tlu ili se uĉvrste na tlu.
Djelovanje efekta je u izlaţenju svih
pirotehniĉkih jedinica u pojedinaĉno
rasprskavanje što proizvodi vizualne
i/ili vazdušne efekte u vazduhu ili:
Tekstilna ili papirnata vreća ili cilindar
koji sadrţi pogonskog punjenja i
pirotehniĉkim jedinicama, izraĊeno na
se ispaljuje iz bacaĉa i djeluje kao
mina.
Fontana
Krijesnica
Klasifikacija
Vulkani, iskriĉave, pršteće,
figurne, Bengalske vatre,
prhujuće iskreće, cilindriĉne
fontane, stoţaste fontane,
rasvijetljavajuće
Nemetalno kuĉište koje sadrţi
stlaĉene ili ureĊene pirotehniĉke
smjese koje stvaraju iskre i plamen
 1 kg pirotehniĉkih smjesa
1.3G
< 1 kg pirotehniĉkih smjesa
1.4G
Ruĉne krijesnice, krijesnice
koje se ne smiju drţati u
ruci, krijesnice
Ĉvrsto uţe (na jednom kraju) s slabo
gorućim pirotehniĉkim smjesama s ili
bez zapaljivog dijela
Krijesnica na osnovi perklorata: > 5 g po
komadu ili > 10 komada po pakovanju
1.3G
Krijesnica na osnovi perklorata: ≤ 5 g po
komadu i ≤ 10 komada po pakovanju;
1.4G
Krijesnice na osnovi nitrata: ≤ 30 g po
komadu
Bengalska baklja
Natopljene bengalske
baklje
Nemetalno uţe (na jedmom kraju) s
polako gorućim pirotehniĉkim
smjesama i izraĊeno da se moţe
drţati u ruci
Komadi na osnovi perklorata:
> 5 g po komadu ili > 10 komada po
pakovanju
Komadi na osnovi perklorata:
≤ 5 g po komadu i ≤ 10 komada po
pakovanju; komadi na osnovi nitrata: ≤
30 g po komadu
61
1.3 G
1.4G
Vrsta
Ukljuĉuje: / Sinonim:
Definicija
Opis
Klasifikacija
Pirotehniĉka
sredstava malih
opasnosti i s
obavijesti
Stolne bome, bombice koje
se aktiviraju bacanjem na
pod, praskajuće granule,
dim, magla, zmije, “glow
worm”, praskalice, “party
poppers”
Sredstvo izraĊeno iz vrlo ograniĉeno
vidljivog i/ili glasnog efekta koji sadrţi
malu koliĉinu pirotehniĉkih i/ili
eksplozivnih smjesa.
Bombice koje se aktiviraju bacanjem na
pod i prskalicemogu sadrţavati više od
1.6 mg srebrnog fulminata; prskalice i
“party poppers” mogu sadrţavati više od
16 mg otrovnog klorata/ smjese crvenog
fosfora; drugi predmeti mogu sadrţavati
više od 5 g pirotehniĉkih smjesa, ali ne
bljeskajuće smjese
1.4G
Osa
Leteća osa, helikopter,
goniĉ, osa za tlo
Nemetalna cijev ili cijevi za ispaljivanje
koje sadrţi plin ili svjetlucavu pirotehniĉku smjesu s ili bez smjesa koje
izazivaju buku s ili bez pokretaĉkog
dodatka
Pirotehniĉke smjese po komadu > 20 g,
koje sadrţe  3% bljeskajućih smjesa s
efektom, ili ţviţdajućim smjesama  5 g
1.3G
Pirotehniĉke smjese po komadu  20 g,
koje sadrţe  3% bljeskajućih smjesa s
efektom, ili ţviţdajućim smjesama  5 g
1.4G
Komplet ukljuĉuje pokretaĉe koji
sadrţe pirotehniĉke smjese i stvaraju
efekt rotacije
 1 kg ukupno pirotehniĉkih smjesa, bez
efekta, svaki s ţviţduĉim (ako postoji)
 25 g i ≤ 50 g ţviţdućim smjesama po
punjenju
1.3G
< 1 kg ukupno pirotehniĉkih smjesa, bez
vizualnog efekta, svaki s ţviţdućim (ako
postoji)  5 g i ≤ 10 g ţviţdućim
smjesama po punjenju
1.4G
> 200 g ukupno pirotehniĉkih smjesa ili
> 60 g pirotehniĉkim smjesama po
pokretaĉu,  3% bljeskajućim smjesama
s vizualnim efektom, svaki s ţviţdućim
(ako postoji)  25 g i ≤ 50 g ţviţdućim
smjesama po punjenju
1.3G
 200 g total pirotehniĉkim smjesama i
 60 g pirotehniĉkim smjesama per
driver,  3% bljeskajućim smjesama s
vizualnim efektom, svaki s ţviţdućim
(ako postoji)  5 g i ≤ 10 g ţviţdućim
smjesama po punjenju
1.4G
Vatreno kolo
Vatreno kolo “Catherine”,
“Saxon”
Leteće vatreno kolo
Leteći “Saxon”, “UFO”,
leteća kruna
Cijevi za ispaljivanje koje sadrţe
pogonsko punjenje i iskre-vatru- i/ili
buku stvorenu pirotehniĉkim smjesama, cijevi za ispaljivanje moraju biti
fiksirane i poduprijete u krugu
Viševrsno pakovanje
Viševrsno pakovanje s
efektnim sredstvima, vrtno
viševrsno pakovanje,
viševrsno pakovanje za
vanjsku upotrebu; prema
izboru
Pakovanje više od jedne vrsta nekog
od navedenih vrsta pirotehniĉkih
sredstava navedenih u ovoj tabeli
Najopasnije vatrometne vrste odreĊene klasifikacije
Vatrene petarde
Slavljeniĉke petarde,
slavljeniĉki snopovi, petarde u nizu
Komplet cijevi za ispaljivanje (papir ili
karton) spojenih s pirotehniĉkim
upaljaĉima, svaka cijev namijenjena je
stvaranju zvuĉnih efekata
Svaka cijev ≤ 140 mg s bljeskajućim
smjesama ili ≤ 1 g baruta
1.4G
Petarde
Pozdravne, bljeskajuće
petarde, “lady” petarde
nemetalna cijev koja sadrţi smjese
namijenjene stvaranju zvuĉnog efekta
> 2 g bljeskajućim smjesama po komadu
1.1G
 2 g bljeskajućih smjesa po komadu i ≤
10 g po unutrašnjem pakovanju
1.3G
 1 g bljeskajućih smjesa po komadu i ≤
10 g po unutrašnjem pakovanju ili ≤ 10
g baruta po komadu
1.4G
62
2.2.1.1.8
Rječnik naziva
NAPOMENA 1: Opisi u rječniku nisu namijenjeni zamjeni postupaka ispitivanja, ni klasifikaciji prema
opasnosti neke materije ili predmeta klase 1. Klasifikovanje u pravilni odjeljak i odlučivanje o tome je li
kompatibilna grupa S odgovarajuća, treba se temeljiti na ispitivanju predmeta u skladu s "Priručnikom
o ispitivanjima i kriterijumima", dijela 1. ili analogijom sa sličnim predmetima koji su ispitani i
klasifikovani u skladu s pokolonama "Priručnika za ispitivanja i kriterije."
NAPOMENA 2: Broj naveden nakon naziva odnosi se na odgovarajuće UN brojeve (kolona 2 tabele A
poglavlja 3.2). Za klasifikacijsku oznaku, vidi 2.2.1.1.4.
UREĐAJI ZA PUMPANJE VAZDUŠNIH JASTUKA ili OBLICI VAZDUŠNIH JASTUKA ili UREĐAJI ZA
NAPINJANJE SIGURNOSNIH POJASA UN br. 0503.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije i koriste se kao vazdušni jastuci za spašavanje u vozilu ili
sigurnosni pojasi.
Municija, svjetleće, sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog napona UN br. 0171, 0254, 0297
Municija izraĊeno tako da moţe proizvesti jedinstveni izvor intenzivnog svjetla za osvjetljavanje
podruĉja. U pojam su ukljuĉeni svijetleći metci, vatrometne rakete i svijetleći projektili i bombe za
oznaĉavanje cilja.
NAPOMENA: Sljedeći predmeti: signalne patrone, signalni ureĎaji, ručni, signali, u slučaju opasnosti,
površinske vazdušne rakete; nisu uključene u objašnjenje pojma. Pojmovi su nabrojani posebno.
MUNICIJA, zapaljivo, teĉnosti ili gel, s rasprskivaĉem, potisnim ili pogonskim naponom UN br. 0247.
MUNICIJA koje sadrţi teĉnu ili ţelatinoznu zapaljivu materiju. Osim kad je zapaljiva Materija sama po
sebi eksploziv, takoĊe sadrţi jedno ili više meĊu navedenim: potisni napon s detonatorom i zapaljivi
napon, upaljaĉ s rasprskivaĉem ili potisni napon.
MUNICIJA, svjetleće, bijeli fosfor s rasprskivaĉem, potisnim naponom ili potisnim naponom UN br.
0243, 0244.
MUNICIJA koje kao zapaljiva materija sadrţi bijeli fosfor. TakoĊe, sadrţi jedno ili više meĊu
navedenim: potisni napon s upaljaĉem i stijenjem, upaljaĉ s rasprskivaĉem ili potisnim naponom.
MUNICIJA, svjetleće sa ili bez rasprskivaĉa, potisni napon ili potisni napon UN br. 0009, 0010, 0300.
Municija koje sadrţi zapaljivu smjesu. Osim u sluĉaju kad je sastav smjese sam po sebi eksplozivan,
sadrţi jedno ili više meĊu navedenim: potisni napon s upaljaĉem i stijenjem, upaljaĉ s rasprskivaĉem
ili potisni napon.
MUNICIJA, za vjeţbe UN br. 0362, 0488
Municija bez glavnog rasprskavajućeg napona, koje sadrţi rasprskivaĉ ili potisni napon. TakoĊe,
uobiĉajeno, sadrţi upaljaĉ s propulzivnim naponom.
NAPOMENA: Vatrometne rakete za vjeţbe nisu uključene u objašnjenje pojma. Navedene su
posebno.
MUNICIJA za ispitivanje UN br. 0363.
Municija koje sadrţi pirotehniĉke materije koristi se za ispitivanje rada ili snage nove municije, dijelova
ili sklopova oruţja.
MUNICIJA, dimno, bijeli fosfor s rasprskivaĉem, potisnim naponom ili propulzivnim UN br. 0245, 0246.
Municija koje sadrţi bijeli fosfor kao za stvaranje dima. TakoĊe, sadrţi jedno ili više meĊu navedenim:
propulzivni napon s upaljaĉem i zapaljvim naponom, upaljaĉ s rasprskivaĉem ili potisnim naponom. U
pojam su ukljuĉene dimne vatrometne rakete.
MUNICIJA, dimno, sa ili bez rasprskivaĉa, potisnog ili propulzivnoga napona UN br. 0015, 0016, 0303.
63
Municija koje sadrţi materija koja stvara dim, npr. smjesa s klorosulfonskom kiselinom ili titanijevim
tetrakloridom, ili pirotehniĉka smjesa koja stvara dim, a temeljena je na heksakloro-etanu ili crvenom
fosforu. Osim kad je sastav smjese sam po sebi eksplozivan, sadrţi jedno ili više meĊu navedenim:
propulzivni napon s upaljaĉem i zapaljivi napon, upaljaĉ s rasprskivaĉem ili potisni napon. U pojam su
ukljuĉene dimne vatrometne rakete.
NAPOMENA: Dimni signali nisu uključeni u objašnjenje pojma. Navedeni su posebno.
MUNICIJA sa suzavcem, s rasprskivaĉem, potisnim ili propulzivnim naponom UN br. 0018, 0019,
0301.
Municija koje sadrţi materija suzavca. TakoĊe, sadrţi jedno ili više meĊu navedenim: pirotehniĉku
materiju, propulzivni napon s upaljaĉem i zapaljivi napon, upaljaĉ s rasprskivaĉem ili potisnim
naponom.
EKSPLOZIVNI predmeti potpuno neosjetljivi (eei predmeti): UN br 0486).
Predmeti koji sadrţe samo materija potpuno neosjetljive na detonaciju (EIDS), koje pokazuju neznatnu
vjerovatnoća nehotiĉnog paljenja ili širenja u uobiĉajenim uslovima prevoza i prošle su ispitivanje iz
serije 7.
PIROFORNI predmeti, UN br. 0380.
Predmeti koji sadrţe pirofornu materiju (sposobnu za spontano zapaljenje na vazduhu), i eksplozivnu
materiju ili supstancu. U pojam nisu ukljuĉeni predmeti koji sadrţe bijeli fosfor.
PIROTEHNIĈKI predmeti, u tehniĉke svrhe, UN br.. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije i koriste se u tehniĉke svrhe, na primjer stvaranje toplote,
stvaranje plina, pozorišni efekti itd.
NAPOMENA: Sljedeći predmeti: sva municija: signalni, metci, rezači - kablovi, eksploziv - vatromet;
svjetlosni signali vazdušni, svjetlosni signali površinski; sigurnosni ureĎaji, eksploziv; eksplozivne
nitne, ručni signalni ureĎaji, signali, signali u slučaju opasnosti, eksplozivi za ţeljezničku prugu, dimni
signali, nisu uključeni u objašnjenje pojma. Navedeni su posebno.
CRNI BARUT (pušĉani prah), sabijeni ili crni barut (pušĉani prah), u kuglicama UN br. 0028.
Materija koja se sastoji od crnoa praha oblika kuglica.
CRNI BARUT (pušĉani prah), u zrncima ili u prahu UN br. 0027.
Materija ĉija je osnovna smjesa drveni ugljen ili druge vrste ugljika bilo kalijev nitrat ili natrijev nitrat, sa
ili bez sumpora.
BOMBE sa zapaljivom teĉnošću, s eksplozivnim naponom UN br. 0399, 0400.
Predmeti koji se stvaraju iz aviona, sastoje se od rezervoara napunjenog zapaljivom teĉnošću i
rasprskavujućim naponom.
OSVJETLJAVAJUĆE bombe, UN br. 0038.
Eksplozivni predmeti koji se stvaraju iz aviona za kratko, snaţno osvjetljenje za fotografisanje. Sadrţe
napon detonirajućeg eksploziva bez sredstva za okidanje ili sa sredstvom za okidanje koje sadrţi dva
ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
OSVJETLJAVAJUĆE bombe, UN br. 0037.
Eksplozivni predmeti koji se stvaraju iz aviona za kratko, snaţno osvjetljenje za fotografisanje. Sadrţe
napon detonirajućeg eksploziva bez sredstva za paljenje ili sa sredstvom za paljenje koje sadrţi dva ili
više efikasnih zaštitnih svojstava.
64
OSVJETLJAVAJUĆE bombe, UN br. 0039, 0299.
Eksplozivni predmeti koji se stvaraju iz aviona kako bi dali kratko, snaţno osvjetljenje za
fotografisanje. Oni sadrţe smjesu za stvaranje svjetla.
BOMBE s propulzivnim naponom: UN br. 0034, 0035
Eksplozivni predmeti koji se stvaraju iz aviona, bez paljenja ili s paljenjem, koji sadrţe dva ili više
efikasnih zaštitnih svojstava.
BOMBE s rasprskavaujućim naponom UN br. 0033, 0291.
Eksplozivni predmeti koji se stvaraju iz aviona, bez paljenja ili s paljenjem, koji ne sadrţe dva ili više
efikasnih zaštitnih svojstava.
OJAĈAVAĈI paljenja s detonatorom UN br. 0225, 0268.
Predmeti koji se sastoje od eksplozivnog detonirajućeg napona sa sredstvom za paljenje. Koriste se
za povećanje snage paljenja detonatora ili detonirajućeg stijenja.
OJAĈAVAĈI paljenja bez detonatora UN br. 0042, 0283.
Predmeti koji se sastoje od napona detonirajućeg eksploziva bez sredstva za paljenje. Koriste se za
povećanje snage paljenja detonatora ili detonirajućeg stijenja.
RASPRSKIVAĈI, eksploziv UN br. 0043.
Predmeti koji se sastoje od eksploziva malog napona koji se koristi za otvaranje projektila ili druge
municije da se rasprši njihov sadrţaj.
SVIJETLEĆI METCI, UN br. 0049, 0050.
Predmeti koji se sastoje od kućišta, detonatora i baruta, sastavljeni u jednomu komadu spremnom za
ispaljivanje.
PRAZNI:METCI za municija UN br. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014.
Municija koje se sastoji od zatvorenog kućišta s naponom sa centralnim ili iviĉnim detonatorom i
naponom od bezdimnog ili crnoga baruta, ali bez projektila. Proizvode veliku buku i koriste se za
vjeţbe, poĉasnu paljbu, pogonske napone, startne pištolje itd. U pojam je ukljuĉeno prazno municija.
METCI za municija, inertni projektili UN br. 0328, 0417, 0339, 0012.
Municija koje se sastoji od projektila bez rasprskavajućeg, ali s pogonskim naponom sa ili bez
upaljaĉa. Predmeti mogu imati tragaĉ, pod uslovom da je osnovna opasnost prouzrokovana
propulzivnim naponom.
METCI za municija s rasprskivajućim naponom UN br. 0006, 0321, 0412.
Municija koje se sastoji od projektila s rasprskavajućim naponom bez sredstva za paljenje ili sa
sredstvom za paljenje koje se sastoji od dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava ili propulzivnog
napona sa ili bez upaljaĉa. U pojam su ukljuĉeni fiksno (montirano), municija, polufiksno (djelimiĉno
montirano), municija i posebno naponi municije kad su sastavni dijelovi pakirani zajedno.
METCI za municija s propulzivnim naponom UN br. 0005, 0007, 0348.
Municija koje se sastoji od projektila s propulzivnim naponom sa sredstvom za paljenje koje ne sadrţi
dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava i propulzivnim naponom sa ili bez upaljaĉa. U pojam su
ukljuĉeni fiksno (montirano), municija, polufiksno (djelimiĉno montirano), municija i posebno naponi
municije kad su sastavni dijelovi pakirani zajedno.
METCI za naftne bušotine UN br. 0277, 0278.
Predmeti koji se sastoje od tankog kućišta od lesonita, metala ili drugog materijala, koje sadrţi samo
pogonski barut i pojaĉane projektile koji buše kućište bušotine.
65
NAPOMENA: Posebeno oblikovani naponi nisu uključeni u objašnjenje pojma. Navedeni su posebno.
METCI, pogonski ureĊaj UN br. 0275, 0276, 0323, 0381.
Predmeti izraĊeni za mehaniĉka rukovanja. Sastoje se od kućišta s naponom od gorivog eksploziva i
upaljaĉa. Plinoviti predmeti od zapaljenja dovode do pumpanja, pravolinijskog ili kruţnog kretanja ili
aktiviranja dijafragme, ventila ili prekidaĉa ili sredstva za uĉvršćenje ureĊaja ili sredstva za gašenje.
SIGNALNI METCI, UN br. 0054, 0312, 0405.
Predmeti izraĊeni za ispaljivanje svjetlosnih signala u boji ili drugih signala iz pištolja itd.
METCI, oruţje manjeg kalibra, UN br. 0417, 0339, 0012.
Municija koje se sastoji od kućišta metaka montiranih na centralni ili iviĉni upaljaĉ, sadrţi pogonske
napone i ĉvrsti projektil. IzraĊeni su za ispaljivanje iz oruţja kalibara koji nije veći od 19,1 mm. U
objašnjenje su ukljuĉeni metci saĉmarice bilo kojeg kalibra.
NAPOMENA: Metci za manje municije, prazno, nisu uključeni u objašnjenje pojma. Navedeni su
posebno. Metci za manje vojne municije nisu uključeni u objašnjenje pojma. Navedeni su metci za
municije, inertni projektili.
METCI, prazni, za oruţje malog kalibra UN br. 0014, 0327, 0338.
Municija se sastoji od zatvorenog kućišta za metke sa centralnim ili iviĉnim detonatorom, napon je od
bezdimnog ili crnoga baruta. U ĉahurama nema projektila. Metci su izraĊeni za ispaljivanje iz oruţja
najvećeg kalibra 19,1 mm i stvaranje jake buke, koriste se za vjeţbe, odavanje poĉasti, pogonske
napone, startne pištolje itd.
VATROMETNE RAKETE praznih metaka s upaljaĉem UN br. 0379, 0055.
Predmeti koji se sastoje od kućišta za metke od metala, plastike ili drugog nesagorivog materijala u
kojemu je jedina eksplozivna komponenta upaljaĉ.
KUĆIŠTA, zapaljiva, prazna, bez upaljaĉa UN br. 0447, 0446.
Predmeti koji se sastoje od vatrometne rakete metka djelimiĉno ili u potpunosti od nitroceluloze.
RASPRSKAVAJUĆI naponi, vezani plastikom UN br. 0457, 0458, 0459, 0460.
Predmeti koji se sastoje od napona od detonirajućeg eksploziva vezanog plastikom, posebnog oblika
bez kućišta i bez upaljaĉa. IzraĊeni su kao sastavni dijelovi municije npr. bojeve glave.
NAPONI za razaranje UN br. 0048.
Predmeti sadrţe napone od detonirajućeg eksploziva u kućištu od lesonita, plastike, metala ili drugog
materijala. Predmeti su sa ili bez upaljaĉa i sa dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
NAPOMENA: Sljedeći predmeti: bombe, mine, projektili nisu uključeni u objašnjenje pojma.. Navedeni
su posebno.
PODVODNI NAPONI UN br. 0056.
Predmeti se sastoje od napona s detonirajućim eksplozivom u bubnju ili projektilu bez ili s upaljaĉem,
s dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊeni su za podvodne eksplozije.
NAPONI, eksploziv, komercijalni bez detonatora UN br. 0442, 0443, 0444, 0445.
Predmeti koji se sastoje od napona detonirajućeg eksploziva bez sredstva za paljenje, koristi se za
eksplozivno zavarivanje, spajanje, oblikovanje i ostale postupke u metalurgiji.
POTISNI NAPONI za topove UN br. 0242, 0279, 0414.
Naponi goriva u bilo kojem fiziĉkom obliku za zasebne napone municije za top.
POTISNI NAPONI, UN br. 0271, 0272, 0415, 0491.
66
Predmeti se sastoje od napona goriva u bilo kojem fiziĉkom obliku, sa ili bez kućišta, kao sastavni dio
raketnih motora ili za smanjenje povlaĉenja projektila.
NAPONI, oblikovani, bez detonatora UN br. 0059, 0439, 0440, 0441.
Predmeti koji se sastoje od kućišta koje sadrţi napone detonirajućeg eksploziva s otvorom obloţenim
ĉvrstim materijalom, bez sredstva za paljenje. IzraĊeni su za stvaranje snaţnog prodornog efekta
mlaza.
NAPONI, oblikovani, savitljivi, linearni UN br. 0237, 0288.
Predmeti se sastoje od jezgra V-oblika detonirajućeg eksploziva obloţenog savitljivim plaštem.
NAPONI, dopunski, eksploziv UN br. 0060.
Predmeti se sastoje od malog odvojivog pojaĉala smještenog u otvor projektila izmeĊu upaljaĉa i
rasprskavajućeg napona.
SASTAVNI DIJELOVI, eksplozivni niz, n.d.n UN br. 0382, 0383, 0384, 0461.
Predmeti sadrţe eksploziv izraĊen tako da prenese detonaciju ili izgaranje u eksplozivnomu nizu.
UREĐAJI koje se aktiviraju vodom, s rasprskivaĉem, potisnim naponom ili propulzivnim naponom UN
br. 0248, 0249.
Predmeti ĉije djelovanje zavisi o fiziĉko-hemijskoj reakciji njihovog sadrţaja s vodom.
STIJENJ, detonirajući, savitljivi UN br. 0065, 0289.
Predmet koji se sastoji od trake detonirajućeg eksploziva obloţenog tkanim materijalom i plastikom ili
drugom oblogom. Obloga nije nuţna ako je tkanina nepropustna.
STIJENJ (upaljaĉ), detonirajući, obloţen metalom UN br. 0102, 0290.
Predmeti koji se sastoje od jezgra detonirajućeg eksploziva obloţene cijevi od mekog metala, sa ili
bez zaštitne obloge.
STIJENJ (upaljaĉ), detonirajući, blagoga uĉinka, obloţen metalom UN br. 0104.
Predmet koji se sastoji od jezgre detonirajućeg eksploziva obloţene mekom metalnom cijevi, sa ili bez
zaštitne obloge. Koliĉina eksplozivne materije tako je mala da se izvan stijenja stvara samo blagi
uĉinak.
STIJENJ, upaljaĉ UN br. 0066.
Predmet koji se sastoji od tkanog materijala prekrivenog crnim barutom ili nekim drugim brzozapaljivim
pirotehniĉkim spojem i sa savitljivom zaštitnom oblogom, ili se sastoji od jezgra crnog baruta omotane
savitljivom tkanom mreţom. Gori progresivno po duţini vanjskim plamenom i koristi se za prenos
paljenja iz ureĊaja do napona ili ureĊaja za napone ili stijenja.
KABAL za rezanje, eksplozivni UN br. 0070.
Predmeti koje se sastoje od ureĊaja na ĉijoj je ivici noţ koji se pokreće malim naponom eksploziva koji
sagorijeva u nakovnju.
DETONATORSKI Sklopovi, neelektriĉnog tipa za miniranje UN br. 0360, 0361, 0500.
Neelektriĉni detonatori spojeni i aktivirani pomoću sredstava, na primjer sigurnosni upaljaĉi, udarna
cijev, impulsna cijev ili detonirajući štapin. Mogu izazvati trenutni uĉinak ili su ukljuĉeni elementi
zadrške. Ukljuĉeni su detonirajući releji koji ukljuĉuju detonirajući štapin.
ELEKTRIĈNI DETONATORI za miniranje UN br. 0030, 0255, 0456.
Predmeti posebno izraĊeni za pokretanje eksplodiranja eksploziva. Detonatori mogu biti izraĊeni tako
da reaguju trenutno ili sa zadrškom. Elektriĉni detonatori aktiviraju se elektriĉnom energijom.
67
DETONATORI za municiju UN br .0073, 0364, 0365, 0366.
Predmeti koji se sastoje od male metalne ili plastiĉne cijevi koja sadrţi eksploziv, npr. olovni azid,
PETN ili kombinacija eksploziva. IzraĊeni su za pokretanje niza detonacija.
NEELEKTRIĈNI DETONATORI za miniranje UN br. 0029, 0267, 0455.
Predmeti posebno izraĊeni za pokretanje eksploziva. Detonatori mogu biti izraĊeni za trenutnu
reakciju ili sa zadrškom. Neelektriĉni detonatori aktiviraju se sredstvima, npr. udarna cijev, impulsna
cijev, sigurnosni upaljaĉ, drugi zapaljivi ureĊaj ili savitljivi detonirajući štapin. Ukljuĉeni su releji za
detoniranje bez detonirajućeg štapina.
EKSPLOZIV, miniranje, tip A UN br. 0081.
Materije koje se sastoje od teĉnih organskih nitrata kao što je nitroglicerin ili smjesa sastojaka s
jednim ili više meĊu navedenim: nitroceluloza, amonijev nitrat ili drugi anorganski nitrati, aromatski
nitroderivati ili gorivi materijali, npr. drveno brašno i aluminijski prah. Mogu sadrţavati supstance, npr.
kizelgur (dijatomit), i aditive, npr. boje i stabilizatore. Eksplozivi trebaju biti u prahu, oblika ţelatine i
elastiĉne smjese. U objašnjenje pojma ukljuĉeni su dinamit, ţelatina, dinamit za miniranje i ţelatinozne
supstance.
MINSKI eksploziv tip B UN br. 0082, 0331.
Materije koje se sastoje od:
(a)
smjese amonijeva nitrata ili drugih anorganskih nitrata s eksplozivom, npr. trinitrotoluenom, sa
ili bez drugih materija, npr. drveno brašno i aluminijev prah; ili
(b)
smjese amonijeva nitrata ili drugi anorganski nitrati s drugim gorivim materijama koje nisu
eksplozivne supstance. U oba sluĉaja mogu sadrţavati inertne sastojke, npr. kizelgur
(dijatomit), i aditive, npr. sredstva za bojenje i stabilizatore. Eksplozivi ne smiju sadrţavati
nitroglicerin, sliĉne teĉne organske nitrate ili klorate.
MINSKI eksploziv tip C UN br. 0083.
Materija koje se sastoje od smjesa bilo kalijeva ili natrijeva klorata ili kalijeva, natrijeva ili amonijeva
perklorata s organskim nitroderivatima ili gorivim materijalima, npr. drveno brašno ili aluminijev prah ili
ugljikovodik. Mogu sadrţavati inertne supstance, npr. kizelgur (dijatomit), i aditive, npr. sredstva za
bojenje i stabilizatore. Eksplozivi ne smiju sadrţavati nitroglicerin ili sliĉne teĉne organske nitrate.
MINSKI eksplozivi tip D UN br. 0084.
Materija koje se sastoje od smjesa organskih nitratnih spojeva i gorivih materijala, npr. ugljikovodici i
aluminijev prah. Mogu sadrţavati inertne supstance, npr. kizelgur (dijatomit), i aditive, npr. sredstva za
bojenje i stabilizatore. Eksplozivi ne smiju sadrţavati nitroglicerin, sliĉne teĉne organske nitrate,
klorate i amonijev nitrat. U objašnjenje pojma uopšteno su ukljuĉeni plastiĉni eksplozivi.
MINSKI eksplozivi tip E UN br. 0241, 0332.
Materija koje se sastoje od vode, kao osnovnog sastojka, i visokih procenata amonijeva nitrata ili
drugih oksidacijskih sredstava, neki su ili svi u rastvoru. Drugi sastojci mogu biti nitroderivati, npr.
trinitrotoluen, ugljikovodici ili aluminijev prah. Mogu sadrţavati inertne supstance, npr. kizelgur
(dijatomit), i aditive, npr. sredstva za bojenje i stabilizatore. U objašnjenje pojma ukljuĉeni su
eksplozivi, eksplozivne emulzije, kašasti eksplozivi, vodeni gel.
VATROMET UN br. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337.
Pirotehniĉki predmeti namijenjeni razonodi.
SVJETLOSNI EFEKTI, vazdušni UN br. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije namijenjene stvaranju iz aviona da osvijetle, oznaĉe,
signaliziraju i upozore.
68
SVJETLOSNI EFEKTI, površinski UN br. 0092, 0418, 0419.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije namijenjene upotrebi na površini da osvijetle, oznaĉe,
signaliziraju i upozore.
SVIJETLEĆI PRAH UN br. 0094, 0305.
Pirotehniĉka materija - kad se zapali, predmeti stvaraju snaţnu svjetlost.
UREĐAJI ZA RAZARANJE, eksploziv bez detonatora, za naftne bušotine UN br. 0099.
Predmeti koji se sastoje od napona detonirajućeg eksploziva u kućištu bez sredstva za paljenje.
Koriste se za lomljenje stijena oko bušaće osovine, pomaţu da sirova nafta potekne iz stijene.
TOPLJIVI UPALJAĈ, cjevasti, obloţen metalom UN br. 0103.
Predmet koji se sastoji od metalne cijevi i jezgrom od sagorijevajućeg eksploziva.
STIJENJ, nedetonirajući UN br. 0101.
Predmeti koji se sastoje od pamuĉnih niti impregniranih sitnim crnim barutom (stijenj). Gori vanjskim
plamenom i koristi se za paljenje za vatromet u nizu itd.
STIJENJ, sigurnosni UN br. 0105.
Predmet koji se sastoji od jezgra od sitnozrnatog crnog baruta omotanog savitljivim mreţastim
tkanjem, s jednom ili više zaštitnih obloga. Kad se zapali, gori odreĊenom brzinom bez vanjskog
eksplozivnog uĉinka.
STIJENJ, detonirajući UN br. 0106, 0107, 0257, 0367.
Predmeti s eksplozivnim sastojcima izraĊeni za stvaranje detonacije u municiji. Ukljuĉuju mehaniĉke,
elektriĉne, hemijske ili hidrostatiĉke sastojke koji pokreću detonaciju. Uobiĉajeno su ukljuĉena i
zaštitna svojstva.
STIJENJ, detonirajući sa zaštitnim svojstvima UN br. 0408, 0409, 0410.
Predmeti s eksplozivnim sastojcima izraĊeni za stvaranje detonacije u municiji. Ukljuĉeni su
mehaniĉki, elektriĉni, hemijski ili hidrostatiĉki sastojci koji pokreću detonaciju. Osiguraĉ za detonaciju
moţe imati dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
STIJENJ za paljenje UN br. 0316, 0317, 0368.
Predmeti primarnih eksplozivnih sastojaka izraĊeni za podsticanje zapaljenja u municiji. Ukljuĉeni su
mehaniĉki, elektriĉni, hemijski ili hidrostatiĉki sastojci koji zapoĉinju postupak zapaljenja. Ukljuĉena su
uopšteno zaštitna svojstva.
VATROMETNE RAKETE, ruĉna ili tromblon, s eksplozivnim naponom UN br. 0284, 0285.
Predmeti koji su izraĊeni za ruĉno bacanje ili ispaljivanje iz puške. Bez sredstva za paljenje ili imaju
samo dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
VATROMETNE RAKETE, ruĉne ili tromblon, s eksplozivnim naponom UN br. 0292, 0293.
Predmeti koji su izraĊeni za ruĉno bacanje ili ispaljivanje iz puške. Sadrţe sredstva za paljenje koje ne
sadrţi dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
VATROMETNE RAKETE za vjeţbu, ruĉne ili tromblonske UN br. 0110, 0372, 0318, 0452.
Predmeti bez osnovnog eksplozivnog napona izraĊeni za ruĉno bacanje ili ispaljivanje iz puške. Imaju
ureĊaj za paljenje i mogu imati napon za otkrivanje.
HEKSOTONAL UN br. 0393.
Materija koja se sastoji od osnovne smjese ciklotrimetilen-trinitramina (RDX), trinitrotoluena (TNT), i
aluminija.
69
Heksolit (heksotol), suvi ili mokri ispod 15% vode, teţinski UN br.0118.
Materije koje se sastoje od osnovne smjese ciklotrimetilen-trinitramina (RDX), i trinitrotoluena (TNT). U
objašnjenje pojma ukljuĉena je smjesa B.
UPALJAĈI UN br. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454.
Predmeti koji sadrţe jednu ili više eksplozivnih materija prilagoĊenih podsticanju zapaljenja u
eksplozivnomu nizu Mogu se pokretati hemijski, elektriĉno ili mehaniĉki.
NAPOMENA: Sljedeći predmeti: stijenj, upaljač, stijenj, upaljač, stijenj, nedetonirajući, stijenj za
paljenje; upaljači, stijenj; upaljači "tip kapice“; upaljači, cjevasti, nisu uključeni u objašnjenje pojma.
Navedeni su posebno.
Kumulativno punjenje za naftne bušotine, bez detonatora UN br 0124, 0494.
Predmeti koji se sastoje od ĉeliĉne cijevi ili metalne trake u koju su umetnuti oblikovani naponi spojeni
detonacijskom trakom, bez sredstva za paljenje.
UPALJAĈI, stijenj UN br. 0131.
Predmeti razliĉitih vrsta izrade koji se aktiviraju trenjem, udarcima ili elektriĉnom energijom, koriste se
za paljenje sigurnosnog stijenja.
MINE S rasprskavajućim naponom UN br. 0137, 0138.
Predmeti koji se uobiĉajeno sastoje od metalnih ili posuda, smjese punjene detonirajućim
eksplozivom, bez sredstva za paljenje ili sa sredstvom za paljenje, koje sadrţi dva ili više efikasnih
zaštitnih svojstava. IzraĊeni su za pokretanje kôda prolaza brodova, vozila ili osoblja. U objašnjenje
pojma ukljuĉena su Bangalore torpeda.
MINE s rasprskavajućim naponom UN br. 0136, 0294.
Predmeti
koji se uobiĉajeno sastoje od metalnih ili posuda, smjese punjene detonirajućim
eksplozivom, sa sredstvom za paljenje koji sadrţi dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊeni su
za pokretanje kôda prolaza brodova, vozila ili osoblja. U objašnjenje pojma ukljuĉena su Bangalore
torpeda.
OKTOLIT (oktol), suvi ili mokri ispod 15% vode, teţinski UN br. 0266.
Materija koja se sastoji od osnovne smjese ciklotetrametilen-etetranitramina (HMX), i trinitrotoluene
(TNT).
OKTONAL UN br. 0496.
Materija koja se sastoji od osnovne smjese ciklotetrametilen-etetranitramina (HMX), trinitrotoluena
(TNT), i aluminija.
PENTOLIT, suvi ili vlaţni ispod 15% vode, teţinski UN br. 0151.
Materija koja se sastoji od osnovne smjese pentaeritrit tetranitrata (PETN), i trinitrotoluena (TNT).
POGAĈA OD BARUTA (pasta od baruta), vlaţna, nikako ispod 17% alkohola, teţinski; pogaĉa od
baruta (pasta od baruta), vlaţna, nikako ispod 25% vode, teţinski UN br. 0433, 0159.
Materija koja se sastoji od nitroceluloze impregnirane, nikako iznad 60% nitroglicerina ili drugih teĉnih
organskih nitrata ili njihovih smjesa.
BARUT, bezdimni UN br. 0160, 0161.
Materija ĉija je osnova nitroceluloza koja se koristi kao gorivo. U objašnjenje pojma ukljuĉena su
goriva s jednom bazom (nitroceluloza) (NC) sama, s dvostrukom bazom (npr. NC i nitroglicerin/(NG), i
s trostrukom bazom, npr. NC/NG/nitroguanidin).
70
NAPOMENA: Liveni, prešani ili bezdimni baruti punjeni u vrećice navedeni su u NAPONIMA,
POTISNIMA ili NAPONIMA, POTISNIMA ZA TOPOVE.
STIJENJ TIPA KAPICE UN br. 0044, 0377, 0378.
Predmeti koji se sastoje od metalnog ili plastiĉnog poklopca koji sadrţi malu koliĉinu osnovne
eksplozivne smjese koja se lako pali udarcem. Koriste se kao upaljaĉi u metcima oruţja malog kalibra
i kapsule za upaljaĉe za propulzivne napone.
UPALJAĈI, cjevasti UN br. 0319, 0320, 0376.
Predmeti koje se sastoje od stijenja za paljenje i pomoćnog napona gorećeg eksploziva, npr. crni
barut koji se koristi za paljenje potisnog napona u ĉahuri zrna za top itd.
PROJEKTILI, inertni s traţilom UN br. 0345, 0424, 0425.
Predmeti, npr. granata ili metak, koji se ispaljuju iz topa ili neke druge puške ili drugog oruţja ili oruţja
manjeg kalibra.
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili potisnim naponom UN br. 0346, 0347.
Predmeti, npr. granata ili metak koji se ispaljuju iz topa ili drugog oruţja. Bez paljenja ili sa paljenjem
koje sadrţi dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. Koriste se za raspršivanje boja za oznaĉavanje ili
drugih inertnih materijala.
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili potisnim naponom UN br. 0426, 0427.
Predmeti, npr. granata ili metak, koji se izbacuju iz topa ili druge puške. Sa sredstvima paljenja koja ne
sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. Koriste se za raspršivanje boja za oznaĉavanje ili
drugih inertnih materijala.
PROJEKTILI s rasprskavajućim ili potisnim naponom UN br. 0434, 0435.
Predmeti, npr. granata ili metak, koji se izbacuju iz topa ili drugoga oruţja ili puške ili oruţja malog
kalibra. Koriste se za rasprskavanje boja za oznaĉavanje ili drugih inertnih materijala.
PROJEKTILI s rasprskavajućim naponom UN br. 0168, 0169, 0344.
Predmeti, npr. granata ili metak, koji se izbacuju iz topa ili drugog oruţja ili puške. Bez sredstava za
paljenje ili sa sredstvom za paljenje koje sadrţava dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
PROJEKTILI s rasprskavajućim naponom UN br. 0167, 0324.
Predmeti, npr. granata ili metak, koji se izbacuju iz topa ili drugog oruţja ili puške. Bez upaljaĉa ili s
upaljaĉem koji sadrţava dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
Gorivo, teĉne UN br. 0495, 0497.
Materija koja se sastoji od zapaljivog teĉnog eksploziva koji se koristi za pogon.
GORIVO, ĈVRSTO UN br. 0498, 0499, 0501.
Materija koja se sastoji od zapaljivog ĉvrstog eksploziva koji se koristi za pogon.
UREĐAJ ZA POKRETANJE, eksploziv UN br. 0173.
Predmeti koji se sastoje od malog napona eksploziva sa sredstvima pokretanja i polugama ili
vezama. Razdvajaju poluge i spojke za brzo pokretanje opreme.
EKSPLOZIVNE NITNE UN br. 0174.
Predmeti koji se sastoje od malih eksplozivnih napona u metalnoj zakovici.
RAKETNI MOTORI UN br. 0186, 0280, 0281.
71
Predmeti koji se sastoje od eksplozivnih napona, uglavnom ĉvrstog goriva, koji je u cilindru spojenom
s jednim ili više mlaznica. IzraĊeni su za pokretanje rakete ili navoĊenog projektila.
RAKETNI MOTORI punjeni teĉnošću UN br. 0395, 0396.
Predmeti koji se sastoje od teĉnog goriva u cilindru spojenog s jednom mlaznicom. IzraĊeni su za
pogon raketa navoĊenog projektila.
RAKETNI MOTORI s hipergoliĉkim teĉnostima, sa ili bez napona za izbacivanje UN br. 0322, 0250.
Predmeti koji se sastoje od hipergoliĉkog goriva u cilindru spojenom s jednom ili više mlaznica.
IzraĊene su za pogon rakete ili navoĊenog projektila.
RAKETE, stvaraju ţicu za navoĊenje UN br. 0238, 0240, 0453.
Predmeti koji se sastoje od raketnog motora koji je izraĊen za produţivanje crte.
RAKETE s teĉnim gorivom i rasprskavajućim naponom UN br. 0397, 0398.
Predmeti koji se sastoje od teĉnoga goriva u cilindru spojenom s jednom ili više mlaznica i bojnom
glavom. U objašnjenje pojma ukljuĉeni su navoĊeni projektili.
RAKETE s rasprskavajućim naponom UN br. 0181, 0182.
Predmeti koje se sastoje od raketnog motora i bojeve glave bez sredstva za paljenje ili sa sredstvom
za paljenje sa dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. U objašnjenje pojma ukljuĉeni su navoĊeni
projektili.
Rakete s rasprskavajućim naponom UN br. 0180, 0295.
Predmeti koji se sastoje od raketnoga motora i bojne glave sa sredstvima pokretanja koja ne sadrţe
dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. U navod su ukljuĉeni navoĊeni projektili.
RAKETE s potisnim naponom UN br. 0436, 0437, 0438.
Predmeti koje se sastoje od raketnog motora i napona koji potiskuje napone iz raketne glave. U
objašnjenje pojma ukljuĉeni su navoĊeni projektili.
RAKETE S INERTNOM glavom UN br. 0183, 0502.
Predmeti koji se sastoje od raketnog motora i inertne glave. U navod su ukljuĉeni navoĊeni projektili.
UZORCI, EKSPLOZIV, ne koriste se za paljenje UN br. 0190.
Nove ili postojeće eksplozivne materije ili predmeti, kojima još nije dodijeljen naziv u tabeli A poglavlja
3.2 obavlja se u skladu s uputstvima nadleţnog tijela i uopšteno u malim koliĉinama, meĊu ostalim, u
svrhu ispitivanja, razvrstavanja, istraţivanja i razvoja ili kontrole kvaliteta ili kao komercijalni uzorci.
NAPOMENA: Eksplozivne materije ili predmeti kojima je dodijeljen drugi naziv u tabeli A poglavlja 3.2,.
nisu uključene u grupu.
SIGNALNI UREĐAJI, ruĉni UN br. 0191, 0373.
Prenosivi predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije koje stvaraju vizualne signale ili upozorenja. U
objašnjenje pojma ukljuĉeni su mali površinski svjetlosni signali. Na primjer. signali na autoputu ili
ţeljeznici i signali u sluĉaju manjih nesreća.
SIGNALI, opasnost, brod UN br. 0194, 0195.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije namijenjene davanju signala zvukom, svjetlom ili dimom ili
njihovom kombinacijom.
SIGNALI, ţeljezniĉka pruga, eksploziv UN br. 0192, 0193, 0492, 0493.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije koje eksplodiraju uz prodoran zvuk pri kojemu se predmet
lomi. Namijenjeni su postavljanju na prugu.
72
SIGNALI, DIMNI UN br. 0196, 0197, 0313, 0487.
Predmeti koji sadrţe pirotehniĉke materije koje stvaraju dim. Mogu sadrţavati i ureĊaje za odašiljanje
zvuĉnih signala.
ZVUĈNI UREĐAJI, eksploziv UN br. 0374, 0375.
Predmeti koji se sastoje od napona detonirajućeg eksploziva, bez sredstva paljenja ili sa sredstvom
paljenja koje sadrţi dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. Stvaraju se iz brodova i djeluju kad
dostignu unaprijed odreĊenu dubinu ili dno mora.
ZVUĈNI UREĐAJI, eksploziv UN br. 0204, 0296.
Predmeti koji se sastoje od napona detonirajućeg eksploziva bez sredstava pokretanja ili sa
sredstvima pokretanja, bez dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. Stvaraju se iz brodova i djeluju
kad dostignu unaprijed odreĊenu dubinu ili dno mora.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, iznimno neosjetljive (materije, evi), n.d.n. UN br. 0482.
Materije koje ukazuju na opasnost od velike eksplozije, ali su tako neosjetljive da je mala vjerovatnoća
pokretanja ili prelaza iz gorenja do detonacije u uobiĉajenim uslovima prevoza, a prošle su ispitivanja
serije 5.
TORPEDA punjena teĉnošću s inertnom glavom UN br. 0450.
Predmeti koji se sastoje od teĉnog eksplozivnog sistema koji tjera torpedo kroz vodu, s inertnom
glavom.
TORPEDA punjena teĉnim gorivom sa ili bez rasprskavajućeg napona UN br. 0449.
Predmeti koji se sastoje od teĉnog eksplozivnog sistema koji tjera torpedo kroz vodu, sa ili bez bojne
glave, ili teĉnog neeksplozivnog sistema koji tjera torpedo kroz vodu, s bojevom glavom.
TORPEDA S RASPRSKAVAJUĆIM naponom UN br. 0451.
Predmeti koji se sastoje od neeksplozivnog sistema za pogon torpeda kroz vodu i bojeve glave bez
sredstava za pokretanje ili sa sredstvima za pokretanje i koji sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih
svojstava.
TORPEDA S RASPRSKAVAJUĆIM naponom UN br. 0329.
Predmeti koji se sastoje od eksplozivnog sistema za pogon torpeda kroz vodu i bojeve glave bez
sredstava za pokretanje ili sa sredstvima za pokretanje, koji sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih
svojstava.
TORPEDA S RASPRSKAVAJUĆIM naponom UN br. 0330.
Predmeti koji se sastoje od eksplozivnog ili neeksplozivnog sistema koji potiskuje torpeda kroz vodu i
bojeve glave sa sredstvima za pokretanje, koji ne sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
SVIJETLEĆE OZNAKE za municija UN br. 0212, 0306.
Hermetiĉki zatvoreni predmeti
projektila.
koji sadrţe pirotehniĉke materije izraĊene za otkrivanje putanje
TRITONAL UN br. 0390.
Materije koje se sastoje od trinitrotoluena (TNT), pomiješanoga s aluminijem.
BOJNE GLAVE, RAKETA s naponom za rasprskavanje ili izbacivanje UN br.. 0370.
Predmeti koji se sastoje od inertnog malog napona detonirajućeg ili gorećeg eksploziva, bez sredstva
za pokretanje ili sa sredstvima za pokretanje, koji sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava.
IzraĊene su za montaţu na raketni motor za rastjerivanje inertnog materijala. U objašnjenje pojma
ukljuĉene su bojeve glave za navoĊene projektile.
73
BOJNE GLAVE, RAKETA s raspršivaĉem ili naponom za izbacivanje UN br. 0371.
Predmeti koji se sastoje od inertnoga malog napona detonirajućeg ili gorećeg eksploziva, sa
sredstvima za pokretanje koji sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊene su za montaţu
na raketni motor za rastjerivanje inertnoga materijal. U navod su ukljuĉene bojne glave za navoĊene
projektile.
BOJNE GLAVE, RAKETA s rasprskavajućim naponom UN br. 0286, 0287.
Predmeti koje se sastoje od detonirajućeg eksploziva, bez sredstva za pokretanje ili sa sredstvima za
pokretanje, sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊene su za montaţu na raketu. U
objašnjenje pojma ukljuĉene su bojne glave za navoĊene projektile.
BOJNE GLAVE, RAKETA s rasprskavajućim naponom UN br. 0369.
Predmeti koji se sastoje od detonirajućeg eksploziva, sa sredstvima za pokretanje koji ne sadrţe dva
ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊene su za montaţu na raketu. U objašnjenje pojma ukljuĉene
su bojne glave za navoĊene projektile.
BOJNE GLAVE, TORPEDA s rasprskavajućim naponom UN br. 0221.
Predmeti koji se sastoje od detonirajućeg eksploziva bez sredstva za pokretanje ili sa sredstvima za
pokretanje koji sadrţe dva ili više efikasnih zaštitnih svojstava. IzraĊeni su za montaţu na torpedo.
2.2.1.2
Materije i predmeti koji ne smiju biti prihvaćeni za prevoz
2.2.1.2.1
Eksplozivne materije koje su iznimno osjetljive prema zahtjevima u Priručniku za ispitivanja i kriterije,
Dio I, ili su sklone spontanoj reakciji, kao i eksplozivne materije i predmeti koji se ne mogu razvrstati
po nazivu ili n.d.n. unosu navedenom na tabeli A poglavlja 3.2, ne smiju se prihvaćati za prevoz.
2.2.1.2.2
Predmeti u skladu sa grupom K, ne smiju se prihvaćati za prevoz (1.2K, UN br. 0020 i 1.3K, UN br.
0021).
Predmeti u skladu sa grupom A ( 1.1A UN br.0074,0113,0114,0129,0130,0135,0224 i 0473) ne smiju
se primati na prevoz ţeljeznicom.
Popis zbirnih navoda
2.2.1.3
Klasifikacijska oznaka
UN
(vidi 2.2.1.1.4)
br.
Naziv materije ili predmeta
1.1A
0473
MATERIJE, EKSPLOZIVI N.D.N.( ne smiju se prevoziti ţeljeznicom,vidi 2.2.1.2.2)
1.1B
0461
SASTOJCI, EKSPLOZIVNI NIZ, N.D.N.
1.1C
0474
MATERIJE, EKSPLOZIVI, N.D.N.
0497
GORIVO, TEĈNE
0498
GORIVO, ĈVRSTO
0462
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0475
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0463
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.1E
0464
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.1F
0465
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.1G
0476
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
1.1L
0357
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0354
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.2B
0382
SASTOJCI, EKSPLOZIVNA SERIJA, N.D.N.
1.2C
0466
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.2D
0467
PREDMETI,, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.2E
0468
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.2F
0469
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.2L
0358
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0248
UREĐAJI S RASPRSKIVAĈEM POKRETANI VODOM, NAPONOM ZA IZBACIVANJE ILI POGON
0355
PREDMETI, EKSPLOZIVI, N.D.N.
1.1D
74
Klasifikacijska oznaka
UN
(vidi 2.2.1.1.4)
br.
Naziv materije ili predmeta
0132
GORIVE METALNE SOLI AROMATIĈNIH NITRODERIVATA, N.D.N.
0477
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0495
GORIVO, TEĈNE
0499
GORIVO, ĈVRSTO
0470
PREDMETI, EKSPLOZIVI, N.D.N.
1.3G
0478
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
1.3L
0359
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0249
UREĐAJI S RASPRSKIVAĈEM POKRETANI VODOM, NAPONOM ZA IZBACIVANJE ILI POGON
0356
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0350
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0383
SASTOJCI, EKSPLOZIVNI NIZ, N.D.N.
0479
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0501
GORIVO, ĈVRSTO
0351
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0480
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0352
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.4E
0471
PREDMETI,EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.4F
0472
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
1.4G
0485
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0353
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0481
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, N.D.N.
0349
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
0384
SASTOJCI, EKSPLOZIVNI NIZ, N.D.N.
1.5D
0482
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, VRLO NEOSJETLJIVE (MATERIJE, EVI), N.D.N.
1.6N
0486
PREDMETI, EKSPLOZIVNI, POTPUNO NEOSJETLJIVI (PREDMETI , EEI)
0190
UZORCI, EKSPLOZIVNI OSTALI, NISU EKSPLOZIVI ZA POKRETANJE
1.3C
1.4B
1.4C
1.4D
1.4S
Napomena: Podgrupu i kompatibilnu grupu treba definisati kako nalaţu nadleţna tijela i prema postupku navedenom
u 2.2.1.1.4.
75
2.2.2
Klasa 2
Plinovi
2.2.2.1
Kriterijumi
2.2.2.1.1
Pojmom klase 2 obuhvaćeni su ĉisti plinovi, smjese plinova, smjese jednog ili više plinova s jednom ili
više drugih materija i predmeta koji sadrţe te materije.
Plin je materija koja:
(a)
(b)
na 50 °C postiţe pritisak para iznad 300 kPa (3 bar); ili
koja je u potpuno plinovitomu stanju na 20°C pri uobiĉajenomu pritisku od 101,3 kPa.
NAPOMENA 1: UN br. 1052 vodikov fluorid, dehidrirani, razvrstan je u klasu 8.
NAPOMENA 2: Čisti plin moţe sadrţavati druge sastojke koji proizlaze iz njegovog proizvodnog
procesa ili se dodaju da se očuva stabilnost predmeta i pod uslovom da nivo sastojaka ne mijenja
klasifikaciju ili uslove prevoza, npr. odnos punjenja, pritisak punjenja,ispitni pritisak.
NAPOMENA 3: n.d.n. navodima u 2.2.2.3 mogu se obuhvatiti čisti plinovi i smjese.
NAPOMENA 4: Napitci kojima je dodan ugljični dioksid, nisu predmetom odredbi RID-a.
2.2.2.1.2
Materije i predmeti klase 2 klasifikovani su u podgrupe kako sljedi:
1.
2.
Sabijeni plin, kad se pakira pod pritisakom, potpuno u plinovitomu stanju na -50°C; u kategoriju
su ukljuĉeni svi plinovi kritiĉne temperature manje ili jednake -50°C;
Tečni plin: kad se pakira pod pritisakom za prevoz, djelimiĉno u teĉnem stanju na
temperaturama iznad -50 °C. Razlika postoji izmeĊu:
visokopritisnog tečnog plina: plin kritiĉne temperature iznad -50°C i jednake ili ispod
65°C; i
3.
4.
5.
6.
7.
2.2.2.1.3
niskopritisnog tečnog plina: plin kritiĉne temperature iznad 65°C;
pothlaĎeni tečni plin: pakiran za prevoz, djelimiĉno je u teĉnomu stanju zbog niske
temperature;
rastvoreni plin: kad se pakira pod pritisakom za prevoz, rastvara se u teĉnomu rastvaraĉu;
raspršivaĉi-dozatori i male posude koje sadrţe plin (plinska punjenja);
ostali predmeti koji sadrţe plin pod pritisakom;
plinovi koji nisu pod pritisakom u posebnim uslovima (uzorci plina).
Materije i predmeti (osim rasprskivaĉa), klase 2 razvrstani su u jednu od sljedećih podgrupa prema
svojstvima opasnosti, kako sljedi:
A
O
F
T
TF
TC
TO
TFC
TOC
gušenje;
oksidiranje;
zapaljivost;
otrovnost;
otrovnost, zapaljivost;
otrovnost, korozija;
otrovnost, oksidiranje;
otrovnost, zapaljivost, korozija;
otrovnost, oksidiranje, korozija.
Za plinove i plinske smjese koje pokazuju opasna svojstva povezana s više nego jednom podgrupom
prema zahtjevima grupe oznaĉene slovom T, imaju prednost u odnosu na druge grupe. Grupe
oznaĉene slovom F imaju prednost u odnosu na grupe oznaĉene slovima A ili O.
NAPOMENA 1: U propisima UN Modalnim odrebama, IMDG kôda i Tehničkih uputstava ICAO, plinovi
su razvrstani u jednu od tri podgrupe na temelju primarne opasnosti:
zapaljivi plinovi (odgovaraju grupama namijenjenima slovu "F“);
nezapaljivi, neotrovni plinovi (odgovaraju grupama namijenjenima slovima " A“ ili
" O“);
Podgrupa 2.3:
otrovni plinovi (odgovaraju grupama namijenjenima slovu "T“ tj. T, TF, TC, TO,
TFC i TOC).
NAPOMENA 2: Posude, male, koje sadrţe plin (UN br. 2037, treba razvrstati u grupe A do TOC u
skladu s opasnošću sadrţaja. Za rasprskivače (UN br. 1950), vidi 2.2.2.1.6.
Podgrupa 2.1:
Podgrupa 2.2:
76
NAPOMENA 3: Korozivni plinovi smatraju se otrovnima, prema tome, razvrstani su u grupu TC, TFC
ili TOC.
NAPOMENA 4: Smjese koje sadrţe iznad 21% kiseonika prema zapremnini, trebaju biti razvrstane
kao oksidirajuće.
2.2.2.1.4
Ako smjesa klase 2. navedena po nazivu u tabeli A, poglavlja 3.2 zadovoljava zahtjevima navedenima
u 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.5, smjesu treba razvrstati prema zahtjevima i ukljuĉiti u odgovarajuću n.d.n.
navod.
2.2.2.1.5
Materije i predmeti (osim rasprskivaĉa), klase 2. koji nisu navedeni po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2,
treba razvrstati pod zbirnim navodom u 2.2.2.3 u skladu sa 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3. Moraju se
primjenjivati sljedeći kriterijumi:
Plinovi koji guše
Plinovi koji nisu oksidirajući, zapaljivi i otrovni i razrjeĊuju ili zamjenjuju kiseonik u uobiĉajnim uslovima
u atmosferi.
Zapaljivi plinovi
Plinovi koji na 20°C, i uz uobiĉajeni pritisak od 101,3 kPa:
(a)
(b)
postaju zapaljivi kad su u smjesi od 13% ili manje volumnosti sa vazduhom;
ili imaju obim zapaljivosti sa vazduhom najmanje 12 procentnih jedinica bez obzira na niţu
granicu zapaljivosti.
Zapaljivost treba odrediti ispitivanjima ili proraĉunom u skladu s pokolonama usvojenima u ISO (vidi
ISO 10156:1996).
Ako ima premalo podataka za korišćenje postupaka, mogu se koristiti uporedni postupci ispitivanja
koje priznaje nadleţno tijelo drţave porijekla.
Ako drţava porijekla nije ugovorna strana u COTIF-u, postupke treba priznati nadleţno tijelo prve
drţave ugovorne strane u COTIF-u u koju stigne pošiljka.
Korozivni (oksidirajući) plinovi
Plinovi koji, uopšteno, dodavanjem kiseonika mogu prouzrokovati ili pridonijeti zapaljenju drugog
materijala više nego što to ĉini vazduh. Sposobnost oksidiranja odreĊuje se ispitivanjima ili postupkom
proraĉuna usvojenim u ISO (vidi ISO 10156:1996 i ISO 10156:2005).
Otrovni plinovi
NAPOMENA: Plinovi koji zadovoljavaju zahtjeve otrovnosti djelimično ili potpuno zbog svojih
korozivnih svojstava, treba razvrstati kao otrovne. Vidi, takoĎe, kriterije pod nazivom "korozivni
plinovi" u vezi moguće dopunske opasnosti od koroziranja.
Plinovi koji:
(a)
(b)
su poznati kao otrovni ili korozivni za ljude i predstavljaju opasnost po zdravlje;
ili se smatra da su otrovni ili korozivni za ljude s obzirom na to što je LC 50 vrijednost stvarne
otrovnosti jednaka ili manja od 5 000 ml/m³ (ppm), prema ispitivanju u 2.2.61.1.
U sluĉaju plinskih smjesa (ukljuĉujući pare materije iz drugih klasa), moţe
formula:
LC 50 otrovna(smjesa) =
1
n
fi
T
i=1
gdje je fi
se koristiti sljedeća
i
te
=
razlomak mola i pojedinih materija iz smjese
Ti
=
th
indeks otrovnosti pojedinih materija iz smjese.
Ti je jednak LC50 vrijednosti prema uputstvu za pakiranje P200 u 4.1.4.1.
Kad nije naveden br. LC50 vrijednost u uputstvu pakiranje P200 u 4.1.4.1,
treba koristiti vrijednost LC50 koja je na raspolaganju u nauĉnoj literaturi.
Kad je LC50 vrijednost nepoznata, indeks otrovnosti odreĊuje se
korišćenjem najniţe vrijednosti LC50 materija sliĉnih fizioloških i hemijskih
uĉinaka ili ispitivanjem ako je to jedina praktiĉna mogućnost.
77
Oksidirajući (korozivni) plinovi
Plinovi ili smjese plinova koje u potpunosti zadovoljavaju kriterije otrovnosti zbog svoje korozivnosti,
treba razvrstati kao otrovne, s dopunskom opasnošću od korozivnosti.
Smjesa plinova koja se smatra otrovnom zbog kombinovanih efekata korozivnosti i otrovnosti, ima
dopunsku opasnost od korozivnosti kad je na temelju iskustva poznato da smjesa oštećuje koţu, oĉi ili
3
sluzokoţu, ili kad je vrijednost LC50 korozivnog sastojka smjesa jednaka ili ispod 5 000 ml/m (ppm),
kad se LC50 proraĉunava formulom:
LC 50 korozivna (smjesa)=
n
T
i=1
gdje je
fci
Tci
=
=
1
f ci
ci
te
razlomak mola i korozivne komponente materija iz smjese
te
indeks otrovnosti i korozivne komponente materija iz smjese.
Tci jednak je LC50 vrijednosti utvrĊenoj u uputstvu za pakiranje P200 u
4.1.4.1.
Ako nije naveden br. LC50 vrijednosti u uputstvu za pakiranje P200 u
4.1.4.1, treba koristiti vrijednost LC50 koja je na raspolaganju u nauĉnoj
literaturi.
Ako je LC50 vrijednost nepoznata, indeks otrovnosti odreĊuje se
korišćenjem najniţe vrijednosti LC50 materije sliĉnih fizioloških i hemijskih
uĉinaka ili ispitivanjem ako je to jedina praktiĉna mogućnost.
2.2.2.1.6
Rasprskivači
Rasprskivaĉi (UN br. 1950), razvrstavaju se u jednu od sljedećih grupa u skladu s opasnim svojstvima,
kako sljedi:
A
guši;
O
oksidira;
F
zapaljiv;
T
otrovan;
C
korozivan;
CO
korozivan, oksidira;
FC
zapaljiv, korozivan;
TF
otrovan, zapaljiv;
TC
TO
TFC
TOC
otrovan, korozivan;
otrovan, oksidirajući;
otrovan, zapaljiv, korozivan;
otrovan, oksidirajući, korozivan.
Klasifikovanje zavisi o vrsti sadrţaja dozatora za rasprskavanje.
NAPOMENA: Plinovi koji zadovoljavaju objašnjenje pojmova o otrovnim plinovima u 2.2.2.1.5 ili
piroforni plinovi prema uputstvu za pakiranje P200 u 4.1.4.1, ne smiju se koristiti kao gorivo u
aerosolnomu dozatoru. Rasprskivači čiji sadrţaj zadovoljava zahtjeve pakirne grupe i u pogledu
otrovnosti ili korozivnosti, ne smiju biti prihvaćeni za prevoz (vidi takoĎe 2.2.2.2.2).
Treba primijeniti sljedeće kriterije:
(a)
(b)
(c)
dodjelu grupi A treba primijeniti ako sadrţaj ne zadovoljava zahtjeve za bilo koju drugu grupu
pod taĉkama (b) do (f) dolje;
dodjelu grupi O treba primijeniti ako je u rasprskivaĉu oksidirajući plin u 2.2.2.1.5;
dodjelu grupi F treba primijeniti ako sadrţaj ukljuĉuje 85% teţinski ili više zapaljivih materija, a
temijska toplota zapaljenja jest 30 kJ/g ili viša.
Ako je u sadrţaju 1% ili manje mase zapaljivih materija, a toplota zapaljenja jest manja od 20
kJ/g, ne smije se primijeniti.
Inaĉe, rasprskivaĉ treba podvrgnuti ipitivanju na zapaljivost u skladu s ispitivanjima opisanima
u Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio 3. odjeljak 31. Potpuno zapaljive i zapaljive
raspršivaĉe, treba dodijeliti grupi F;
78
NAPOMENA: Zapaljive materije su zapaljive tečnosti, zapaljive čvrste materije ili zapaljivi
plinovi i plinske smjese objašnjene u napomenama 1 do 3 pododjeljka 31.1.3 Dijela III
"Priručnika za ispitivanja i kriterija". Oznakom nije obuhvaćeno piroforno samozagrijavanje ili
materije koje reaguju s vodom. Hemijsku toplotu zapaljenja treba utvrditi jednim od sljedećih
postupaka ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 do 86.3 ili NFPA 30B.
(d)
(e)
(f)
Dodjelu grupi T treba primijeniti ako je sadrţaj, koji nije gorivo, posuda s rasprskivaĉem koji
treba izbaciti, razvrstano u klasu 6.1 pakirne grupe II ili III;
Dodjelu grupi C treba primijeniti ako je sadrţaj, koji nije gorivo, posuda s rasprskivaĉem koji
treba izbaciti, razvrstano u klasu 8 pakirne grupe II ili III;
Ako su zadovoljeni zahtjevi za više od jedne grupe meĊu grupama O, F, T, i C, treba primijeniti
klasifikovanje u grupe CO, FC, TF, TC TO, TFC ili TOC, prema tome za koje su odgovarajući.
2.2.2.2
Plinovi koji ne smiju biti prihvaćeni za prevoz
2.2.2.2.1
Hemijski nestabilne materije klase 2 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako se ne preduzmu nuţni
koraci da se sprijeĉe moguće opasne reakcije, npr. raspadanje, dismutacija ili polimerizacija u
uobiĉajenim uslovima u prevozu. U tom smislu posebno treba voditi brigu osigurati da u posudama i
rezervoarima nema materije koje su sklone podsticanju tih reakcija.
2.2.2.2.2
Sljedeće materije i smjese ne smiju se prihvatiti za prevoz:
-
UN br. 2186 VODIKOV KLORID, OHLAĐENI, TEĈNOSTI;
-
UN br. 2421 AZOTOV TRIOKSID;
-
UN br. 2455 METIL-NITRIT;
-
DUBOKO POTHLAĐENI i Teĉni plinovi koji se ne mogu razvrstati prema klasifikacijskim
oznakama 3A, 3O ili 3F;
-
rastvoreni plinovi koji se ne mogu razvrstati u UN br. 1001, 2073 ili 3318;
-
rasprskivaĉi u kojima su otrovni plinovi u 2.2.2.1.5 ili PIROFORNI, prema uputstvu za pakiranje
P200 u 4.1.4.1, a koriste se kao goriva;
-
rasprskivaĉi ĉiji sadrţaj zadovoljava zahtjevima pakirne grupe i za otrovnost ili korozivnost (vidi
2.2.61 i 2.2.8);
-
posude, male, u kojima su vrlo otrovni plinovi (LC50 niži od 200 ppm), ili
PIROFORNI, prema uputstvu za pakiranje P200 u 4.1.4.1.
79
2.2.2.3
Popis zbirnih navoda
Sabijeni plinovi
Klasifikacijska
oznaka
UN
br.
Naziv materije ili predmeta
1A
1979
1980
1981
1956
SMJESA RIJETKIH PLINOVA, SABIJENI
SMJESA RIJETKIH PLINOVA I KISEONIKA, SABIJENI
SMJESA RIJETKIH PLINOVA I AZOTA, SABIJENI
SABIJENI PLIN, N.D.N.
1O
3156
SABIJENI PLIN, OKSIDIRAJUĆI, N.D.N.
1F
1964
1954
UGLJIKOVODIKA SMJESA PLINOVA,SABIJENI, N.D.N.
SABIJENI PLIN, ZAPALJIVI, N.D.N.
1T
1955
SABIJENI PLIN, OTROVNI, N.D.N.
1 TF
1953
SABIJENI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N.
1 TC
3304
SABIJENI PLIN,OTROVNI, KOROZIVNI, N.D.N.
1 TO
3303
SABIJENI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, N.D.N.
1 TFC
3305
SABIJENI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, N.D.N.
1 TOC
3306
SABIJENI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, KOROZIVNI, N.D.N.
Teĉni plinovi
Klasifikacijskaozna
ka
UN
Br.
Naziv materije ili predmeta
1968
3163
TEĈNI PLINOVI, nezapaljivi, punjeni azotom, ugljiĉnim dioksidom ili vazduhom.
PLIN ZA SMRZAVANJE, n.d.n.
Npr. smjese plinova, oznaĉene slovom R …, koji kao:
Smjesa F1, ima pritisak pare na 70 °C koji ne prelazi 1,3 MPa (13 bar), i gustinu kod 50 °C koja nije niţa od gustine
diklorfluorometana (1.30 kg/l)
Smjesa F2, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 1.9 MPa (19 bar), i gustinu kod 50 °C koja nije niţa od gustine
diklorodifluorometana (1.21 kg/l)
Smjesa F3, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 3 MPa (30 bar), i gustinu kod 50 °C koja nije niţa od gustine
klorodifluorometana (1.09 kg/l).
NAPOMENA: Triklorofluorometan (sredstvo za smrzavanje R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetan (Sredstvo za
smrzavanje R 113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifluoroetan (sredstvo za smrzavanje R 113a), 1-kloro-1,2,2-trifluoroetan
(sredstvo za smrzavanje R 133) i 1-kloro-1,1,2-trifluoroetan (sredstvo za smrzavanje R 133b), nisu materije klase 2.
Mogu ući u sastav smjesa F1 do F3.
INSEKTICIDNI PLIN, n.d.n.
TEĈNI PLIN, n.d.n.
2O
3157
TEĈNI PLIN, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
2F
1010
BUTADIENI I UGLJIKOVODIK SMJESA, STABILIZOVANI, pritisak para kod 70 °C koji ne prelazi 1.1 MPa (11
bara), i gustinom na 50 °C koja nije manja od 0,525 kg/l.
NAPOMENA: Butadieni, stabilizovani, takoĎe, su klasifikovani u UN br. 1010, vidi tablicu A poglavlje 3.2.
METILACETILEN I PROPADIEN SMJESA, STABILIZOVANA
npr. smjese metilacetilena i propadiena s ugljikovodicima, koje kao:
Smjesa P1, ne sadrţi iznad 63% metilacetilena i propadiena volumno i nikako iznad 24% propana i propilena
volumno, procenat C4- zasićenih ugljikovodika kojih nema ispod 14% volumno; i kao
Smjesa P2, koja ne sadrţi iznad 48% metilacetilena i propadiena volumno i nikako iznad 50% propana i propilena
volumno, procenat C4- zasićenih ugljikovodika kojih nema ispod 5% volumno, kao i smjese propadiena sa 1 do 4%
metilacetilena.
2A
1058
1078
1060
80
TEĈNI PLINOVI (nast.)
Klasifikacijskaoznaka
2F
(nast.)
UN Br.
Naziv materije ili predmeta
1965
UGLJIKOVODIĈNA PLINSKA SMJESA, TEĈNI, n.d.n
npr. smjese, kao:
Smjesa A, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 1.1 MPa (11 bar), i gustinu na 50 °C koja nije ispod 0,525 kg/l;
Smjesa A01, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 1.6 MPa (16 bar), i relativnu gustinu na 50 °C koja nije ispod
0.516 kg/l;
Smjesa A02, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 1.6 MPa (16 bar), i relativnu gustinu na 50 °C koja nije ispod
0,505 kg/l;
3354
3161
Smjesa A0, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 1.6 MPa (16 bar), i gustinu na 50 °C koja nije ispod 0,495
kg/l;
Smjesa A1, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 2.1 MPa (21 bar), i gustinu na 50 °C koja nije ispod 0.485 kg/l;
Smjesa B1 ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 2.6 MPa (26 bar), i relativnu gustinu na 50 °C koja nije ispod
0,474 kg/l;
Smjesa B2 ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 2.6 MPa (26 bar), i relativnu gustinu na 50 °C koja nije ispod
0,463 kg/l;
Smjesa B, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 2,6 MPa (26 bar), i gustinu na 50 °C koja nije ispod 0,450 kg/l;
Smjesa C, ima pritisak para na 70 °C koji ne prelazi 3.1 MPa (31 bar), i relativnu gustinu na 50 °C koja nije ispod
0,440 kg/l;
NAPOMENA 1: U slučaju gore navedenih smjesa, upotreba sljedećih naziva uobičajenih u trgovini, dozvoljena je za
opisivanje materije: za smjese A, A01, A02 i A0: BUTAN, za smjesu C: PROPAN.
NAPOMENA 2: UN br. 1075 NAFTNI PLINOVI, TEČNI mogu se koristiti kao alternativna navodu za UN br. 1965
UGLJIKOVODIČNI PLIN SMJESA UKAPLJENA, n.d.n .za prevoz prije ili nakon pomorskoga ili zračnoga prevoza.
INSEKTICIDNI PLIN, ZAPALJIVI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, ZAPALJIVI, n.d.n.
2T
1967
3162
INSEKTICIDNI PLIN,OTROVNI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, n.d.n.
2 TF
3355
3160
INSEKTICIDNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI ZAPALJIVI, n.d.n.
2 TC
3308
TEĈNI PLIN, OTROVNI, KOROZIVAN, n.d.n.
2 TO
3307
TEĈNI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
2 TFC
3309
TEĈNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
2 TOC
3310
TEĈNI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, KOROZIVNI, n.d.n.
DUBOKO POTHLAĐENI i Teĉni plinovi
Klasifikacijskaoznaka
UN Br.
Naziv materije ili predmeta
3A
3158
PLIN, DUBOKO POTHLAĐENI, TEĈNOSTI n.d.n.
3O
3311
PLIN, DUBOKO POTHLAĐENI, TEĈNOSTI OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
3F
3312
PLIN, DUBOKO POTHLAĐENI, TEĈNOSTI ZAPALJIVA, n.d.n.
UN Br.
Naziv materije ili predmeta
Rastvoreni plinovi
Klasifikacijskaozna
ka
4
Samo materije navedene u tabeli A poglavlja 3.2 treba prihvatiti za prevoz.
Rasprskivaĉi i posude, male, koje sadrţe plin
Klasifikacijskaoznaka
5
UN Br.
Naziv materije ili predmeta
1950
2037
AEROSOLI
MALE POSUDE KOJE SADRŢE PLIN (PLINSKA PUNJENJA), bez ureĊaja za otpuštanje, za jednokratnu upotrebu
Ostali predmeti koji sadrţe plin pod pritisakom
Klasifikacijskaozna
ka
UN
Br.
Naziv materije ili predmeta
6A
2857
3164
3164
UREĐAJI ZA HLAĐENJE, sadrţe nezapaljive, neotrovne plinove ili amonijeve rastvore (UN 2672)
PREDMETI, POD PRITISAKOM, PNEUMATIĈKI (sadrţe nezapaljivi plin)
ili PREDMETI , POD PRITISAKOM, HIDRAULIĈKI(sadrţe nezapaljivi plin)
6F
3150
3150
MALI UREĐAJI, UGLJIKOVODIĈNI PLIN U PRAHU ili
UGLJIKOVODIĈNI PLIN ZA PUNJENJE MALIH UREĐAJA, ureĊaj za otpuštanje
Uzorci plina
Klasifikacijskaoznaka
UN Br.
Naziv materije ili predmeta
7F
3167
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISAKOM, ZAPALJIVI, n.d.n., nije duboko pothlaĊena teĉnosti
7T
3169
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISAKOM, OTROVNI, n.d.n., nije duboko pothlaĊena teĉnosti
7 TF
3168
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISAKOM, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n., nije duboko pothlaĊena teĉnosti
81
Zapaljive teĉnosti
2.2.3
Klasa 3
2.2.3.1
Kriterijumi
2.2.3.1.1
Pojmom klase 3 obuhvaćene su materije i predmeti koji sadrţe materije klase koje:
-
su teĉnosti u skladu sa stavom (a) u objašnjenju pojma „tečnosti“ u 1.2.1;
imaju pritisak para na 50°C koji nije iznad 300 kPa (3 bara), i nisu potpuno plinovite na 20°C i
pri uobiĉejenom pritisku od 101,3 kPa; i
ĉija taĉka topljenja nije iznad 60°C (vidi 2.3.3.1 u vezi odgovarajućeg ispitivanja).
Pojmom klase 3, takoĊe, su obuhvaćene teĉne materije i otopljene ĉvrste materije ĉije taĉka topljenja
nije iznad 60°C, a prevoze se ili dostavljaju za prevoz zagrijane na temperaturi jednakoj ili višoj od
svoje taĉke topljenja. Materije su ukljuĉene u UN br. 3256.
Pojmom klase 3, takoĊe, su obuhvaćene teĉne desenzibilizovane eksplozivne materije. Teĉni
desenzibilizovani eksplozivi su eksplozivne materije koje se rastvaraju ili se priprema vodena
suspenzija ili druge teĉne materije da se dobije homogena teĉna smjesa koja potiskuje njihova
eksplozivna svojstva. Navodi su u tabeli A poglavlja 3.2 UN br. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 i 3379.
NAPOMENA 1: Materije čija je tačka topljenja iznad 35 °C, neotrovne i nekorozivne, koje ne
podrţavaju zapaljenje prema zahtjevima u pododjeljku 32.2.5 dijela 3."Priručnika za ispitivanja i
kriterije", nisu materije klase 3; ako se, meĎutim, materije predaju za prevoz i prevoze zagrijane na
temperaturi jednakoj ili višoj od svoje tačke topljenja, materije su klase 3.
NAPOMENA 2: Bez obzira na pododjeljak 2.2.3.1.1 gore, dizelsko gorivo, plinsko ulje, ulje za loţenje
(lagano), s tačkom topljenjam iznad 60°C i iznad 100°C, trebaju se smatrati materijama klase 3, UN br.
1202.
NAPOMENA 3: Tečnosti koje su vrlo otrovne pri udisanju, čija je tačka topljenja ispod 23°C i otrovne
materije koje imaju tačku topljenja na 23°C ili više, materije su klase 6.1 (vidi 2.2.61.1).
NAPOMENA 4: Zapaljive tečne materije i preparati koji se koriste kao pesticidi, koji su jako otrovni,
otrovni ili blago otrovni i čija je tačka topljenja na 23°C ili više, materije su klase 6.1 (vidi 2.2.61.1).
2.2.3.1.2
Materije i predmeti klase 3 mogu se dalje dijeliti kako sljedi:
F
Zapaljive teĉnosti, bez dodatne opasnosti:
FT
zapaljive teĉnosti, taĉka topljenja na ili ispod 60 °C;
zapaljive teĉnosti, taĉka topljenja iznad 60 °C koje se nose ili predaju za prevoz na ili
iznad svoje taĉke topljenja (povećana temperatura materije);
Zapaljive teĉnosti, otrovne:
FC
FTC
D
FT1 zapaljive teĉnosti, otrovne;
FT2 pesticidi;
zapaljive teĉnosti, korozivne;
zapaljive teĉnosti, otrovne, korozivne;
Teĉni desenzibilizovani eksplozivi.
F1
F2
2.2.3.1.3
Materije i predmeti klasifikovani u klasu 3 nabrojani su u tabeli A poglavlja 3.2. Materije koje nisu
navedene po nazivu u tabeli A i poglavlju 3.2, treba razvrstati u odgovarajući navod u 2.2.3.3 i
odgovarajuću pakirnu grupu u skladu s odredbima poglavlja. Zapaljive teĉnosti treba razvrstati u jednu
od sljedećih pakirnih grupa prema stepenu opasnosti koju predstavljaju za prevoz:
a
Pakirna grupa
Taĉka topljenja
Poĉetna taĉka
kljuĉanja
I
--
 35°C
II
a
< 23°C
> 35°C
III
a
 23°C  60°C
> 35°C
Vidi, takoĊe, u 2.2.3.1.4.
Za teĉnost s (a) dodatnom opasnošću (opasnostima), pakirna grupa odreĊena u skladu s tabelom
gore i pakirna grupa na osnovu ozbiljnosti popratne(ih) opasnosti, treba razmotriti, i klasifikovati u
pakirnu grupu koju treba odrediti u skladu s tabelom prednosti opasnosti u 2.1.3.10.
82
2.2.3.1.4
Teĉnosti viskoznih smjesa i preparata, ukljuĉujući one koje ne sadrţe iznad 20% nitroceluloze sa
sadrţajem azota koji ne prelazi 12,6% (suha masa), treba dodijeliti pakirnoj grupi III samo ako su
zadovoljeni sljedeći zahtjevi:
(a)
(b)
visina odvojenog sloja rastvarala je ispod 3% ukupne visine uzorka pri ispitivanju odvajanja
rastvarala
(vidi
Priručnik
za
ispitivanja
i
kriterije,
dio
3,
pododjeljak 32.5.1); i
12
viskoznost i taĉka topljenja u skladu su sa sljedećom tabelom:
Kinematiĉka viskoznost (ekstrapolirana) 
(kod gotovo nultog posmiĉnog naprezanja)
mm2/s na 23 °C
20 <   80
80 <   135
135 <   220
220 <   300
300 <   700
700 < 
Kretanje teĉnosti t prema ISO 2431:1993
us
Preĉnik mlaza u mm
20 < t  60
60 < t  100
20 < t  32
32 < t  44
44 < t  100
100 < t
Taĉka topljenja
u °C
4
4
6
6
6
6
iznad 17
iznad 10
iznad 5
iznad -1
iznad -5
-5 i niţe
NAPOMENA: Smjese koje sadrţe iznad 20 %, ali nikako iznad 55 % nitroceluloze sa sadrţajem azota
koji ne prelazi 12,6 % više nego kod suve mase, materije su dodijeljene UN br.2059.
Smjese čije je tačka topljenja ispod 23°C koje sadrţe:
iznad 55 % nitroceluloze bez obzira na sadrţaj azota
-
ili nikako iznad 55% nitroceluloze sa sadrţajem azota iznad 12,6 % kod suve mase
materije su klase 1. (UN br. 0340 ili 0342), ili klase 4.1 (UN br. 2555, 2556 ili 2557).
2.2.3.1.5
Neotrovne i nekorozivne rastvore i homogene smjese ĉije je taĉka topljenja na 23 °C ili više (viskozne
materije, npr. boje ili lakovi, osim materija koje sadrţe iznad 20 % nitroceluloze), pakirane u posude
zapremnine ispod 450 litara, nisu predmetom RID-a ako je pri ispitivanju odvajanja rastvarala (vidi
Priručnik za ispitivanja i kriterije, dio 3, pododjeljak 32.5.1), visina odvojenoga sloja rastvarala ispod 3
% ukupne visine, a ako materija na 23°C, koji u protoĉnomu poklopcu - prema ISO 2431:1993 - imaju
mlaz preĉnika 6 mm, imaju protoĉno vrijeme:
(a)
nikako manje od 60 sekundi; ili
(b)
nikako manje od 40 sekundi koje ne sadrţi iznad 60 % materije klase 3.
2.2.3.1.6
Ako materije klase 3 kao rezultat primjesa pripadnu kategoriji opasnosti razliĉite od one kojima
pripadaju materije navedene po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2, smjese ili rastvore treba dodijeliti
navodima kojima pripadaju na temelju stvarnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za klasifikovanje rastvora i smjesa (npr. preparata i otpada),vidi takoĎe 2.1.3.
2.2.3.1.7
Na temelju postupaka ispitivanja u skladu sa 2.3.3.1 i 2.3.4 i zahtjeva navedenih u 2.2.3.1.1, moţe se,
takoĊe, odrediti je li priroda rastvora ili smjese navedene po nazivu ili koja sadrţi materiju navedenu
po nazivu takva da rastvor ili smjesa nisu predmetom odredbi za klasu (vidi takoĊe 2.1.3).
2.2.3.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
2.2.3.2.1
Materije klase 3 koje su sklone blagom stvaranju peroksida (kao što se dogaĊa s eterima ili odreĊenim
heterocikliĉnim materijama opskrbljenima kiseonikom), ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako sadrţaj
peroksida, proraĉunat kao vodikov peroksid (H 2O2), prelazi 0,3 posto. Sadrţaj peroksida treba
odreĊivati kao što je navedeno u 2.3.3.2.
2.2.3.2.2
Hemijski nestabilne materije klase 3 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako se ne preduzmu potrebni
koraci da se sprijeĉi opasno raspadanje ili polimerizacija u prevozu. U tom smislu, treba posebno
osigurati da posude i rezervoari ne sadrţe materije koje su sklone podsticanju reakcije.
12
OdreĎivanje viskoznosti: kad materija nije Newtonska ili je protočni poklopac za odreĎivanje viskoznosti
neodgovarajući, mora se upotrijebiti viskozimetar statičnog posmičnog naprezanja za odreĎivanje dinamičkog koeficijenta
viskoznosti materije na 23°C kod odreĎenog broja statičkih posmičnih naprezanja. Dobijene vrijednosti unose se na
statičko posmično naprezanje i ekstrapoliraju na nultu vrijednost posmičnog naprezanja. Na taj način dobijena dinamička
viskoznost dijeli se s gustinom i daje odgovarajuću kinemaltičku viskoznost na gotovo nultomu posmičnom naprezanju.
83
2.2.3.2.3
Teĉni desenzibilizovani eksplozivi, osim navedenih u tabeli A poglavlja 3.2, ne smiju biti prihvaćeni za
prevoz kao materije klase 3.
2.2.3.3
Popis zbirnih navoda
Zapaljive
teĉnosti
F1
Bez
dodatne
opasnosti
F
1133 LJEPILA, koja sadrţe zapaljivu teĉnost
1136 DESTILATI UGLJENE SMOLE, ZAPALJIVI
1139 RASTVOR ZA SLOJ (ukljuĉuje površinsku obradu i sloj za industrijske i druge svrhe,
npr. sloj ispod vozila, obloge za bubnjeve i burad)
1169 EKSTRAKTI, AROMATSKA TEĈNOST
1197 EKSTRAKTI, AROMATIZIRANJE, TEĈNOSTI
1210 ŠTAMPARSKA BOJA zapaljiva
1210 MATERIJALI SRODNI ŠTAMPARSKOJ BOJI (ukljuĉujući štamparsku boju, smjese
za razrjeĊenje), zapaljive
1263 BOJA (boje, lakovi, emajl, boje, šelak, sloj, sredstvo za poliranje, punilo teĉnosti i baza
teĉnog laka), ili
1263 MATERIJAL U VEZI S BOJAMA (ukljuĉujući razrijeĊene boje ili spojeve)
1266 PARFIMERIJSKI PREDMETI sa zapaljivim rastvaralima
1293 MEDICINSKE TINKTURE
1306 KONZERVANSI ZA DRVO, TEĈNOSTI
1866 RASTVORE SMOLE, zapaljiva
1999 TEĈNE SMOLE, ukljuĉujući asfalt i ulja za ceste, bitumen i razrijeĊeni bitumen
3065 ALKOHOLNA PIĆA
3269 POLIESTERSKA SMOLA, PRIBOR
1224 KETONI, TEĈNI, n.d.n.
1268 NAFTNI DESTILATI, n.d.n. ili
1268 NAFTNI DERIVATI , n.d.n.
1987 ALKOHOLI, n.d.n.
1989 ALDEHIDI, n.d.n.
2319 TERPENTINSKI UGLJIKOVODICI, n.d.n.
3271 ETERI, n.d.n.
3272 ESTERI, n.d.n.
3295 UGLJIKOVODICI, TEĈNI, n.d.n.
3336 MERKAPTANI, TEĈNI, ZAPALJIVI, n.d.n. ili
3336 MERKAPTANI SMJESA, TEĈNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
1993 ZAPALJIVA TEĈNOSTI, n.d.n.
F2
3256 TEĈNOSTI POVIŠENE TEMPERATURE, ZAPALJIVA, n.d.n., taĉka topljenja iznad
povišena
60°C, na ili iznad njezine taĉke topljenja
temperatur
a
(nastavak)
2.2.3.3
Popis zbirnih navoda (nast.)
FT1
Otrova
n
n
FT
FT2
1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992
MERKAPTANI TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI n.d.n. ili
MERKAPTAN MJEŠAVINA, TEĈNA, ZAPALJIVA, OTROVNI, N.D.N.
ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI n.d.n.
IZOCIANATI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n. ili
IZOCIANAT RASTVORA, ZAPALJIVA, OTROVNA, n.d.n.
LIJEKOVI, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
NITRILI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
ZAPALJIVA TEĈNOSTI, OTROVNA, n.d.n.
2758 KARBAMAT PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2760 ARSENOV PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2762 ORGANOKLORNI PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2764 TRIAZIN PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2772 TIOKCARBAMAT PESTICIDE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2776 PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2778 PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2780 SUPSTITUT NITROFENOLNOG PESTICIDA, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
84
pesticid
(f.p<23
°C)
2782 BIPIRIDIJEV PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2784 ORGANOFOSFORNI PESTICID, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
2787 ORGANOTINSKI PESTICIDE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
3024 PESTICID KOUMARINSKOG DERIVATA, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
3346 PESTICID DERIVATA FENOKSIOCTENE KISELINE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
3350 PIRETROIDNI PESTICIDE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI
3021 PESTICIDE, TEĈNI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
NAPOMENA : Klasifikovanje pesticida u neki navod treba obaviti na temelju aktivnog sastojka
fizičkog stanja pesticida i mogućih dodatnih opasnosti koje mogu pokazivati.
FC
3469 BOJA, ZAPALJIVA, KOROZIVNA (ukljuĉujući boju, lak, emajl, bajc, šelak, firnajs,
politir,teĉna punila i teĉne podloge za lak) ili
3469 BOJAMA SRODNE MATERIJE (ukljuĉujući razrjeĊivaĉe i sredstva za odstranjivanje
boja)
2733 AMINI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n. ili
2733 POLIAMINI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
2985 KLOROSILANI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
3274 ALCOHOLATNA RASTVORA, n.d.n., u alkoholu
2924 ZAPALJIVA TEĈNOSTI, KOROZIVNA, n.d.n.
FTC
3286 ZAPALJIVA TEĈNOSTI, OTROVNA, KOROZIVNA, n.d.n.
Korozivna
e
otrovna,
korozivna
TEĈNI
Desenzitivi- D
zirani
eksploziv
3343 NITROGLICERIN SMJESA, DESENZIBILIZOVANA, TEĈNA, ZAPALJIVA n.d.n.nikako
iznad 30 % nitroglicerina teţinski
3357 NITROGLICERIN SMJESA, DESENZIBILIZOVANA, TEĈNA n.d.n. nikako iznad 30 %
nitroglicerina teţinski
3379 DESENZIBILIZOVANI EKSPLOZIV, TEĈNI, n.d.n.
85
Zapaljive ĉvrste materije, samoreaktivne materije i ĉvrsti desenzibilizovani
eksplozivi
2.2.41
Klasa 4.1
2.2.41.1
Kriterijumi
2.2.41.1.1
Pojmom klase 4.1 obuhvaćene su zapaljive materije i predmeti, desenzibilizovani eksplozivi, koji su
ĉvrste materije u skladu sa stavom (a) u objašnjenju pojma „čvrsta materija“ u 1.2.1 i samoreaktivne
teĉnosti ili ĉvrste materije
U klasu 4.1 razvrstane su sljedeće materije:
2.2.41.1.2
-
lako zapaljive ĉvrste materije i predmeti (vidi navode 2.2.41.1.3 do 2.2.41.1.8);
samoreaktivne ĉvrste materije ili teĉnosti (vidi u 2.2.41.1.9 do 2.2.41.1.16);
ĉvrste materije, desenzibilizovani eksplozivi (vidi 2.2.41.1.18);
-
materije srodne samoreaktivnim materijama (vidi 2.2.41.1.19).
Materije i predmeti klase 4.1 dalje su klasifikovani kako sljedi:
FO
FT
Zapaljive ĉvrste materije bez dodatne opasnosti:
F1
organske;
F2
organske, rastopljene;
F3
anorganske;
Zapaljive ĉvrste materije koje oksidiraju;
Zapaljive ĉvrste materije, otrovne:
FC
FT1 organske, otrovne;
FT2 anorganske, otrovne;
Zapaljive ĉvrste materije, korozivne:
F
D
DT
SR
FC1 organske, korozivne;
FC2 anorganske, korozivne;
Ĉvrsti desenzibilizovani eksplozivi bez dodatne opasnosti;
Ĉvrsti desenzibilizovani eksplozivi, otrovni:
Samoreaktivne materije:
SR1 koje ne trebaju kontrolu temperature;
SR2 koje trebaju kontrolnu temperaturu.(nisu dozvoljene za prevoz ţeljeznicom)
Zapaljive čvrste materije
Objašnjenje pojmova i svojstava
2.2.41.1.3
Zapaljive čvrste materije, ĉvrste su materije koje lako sagorijevaju i mogu prouzrokovati poţar trenjem.
Lako gorive čvrste materije u prahu, zrncima ili pasta, materije su koje su opasne ako se mogu lako
zapaliti u kratkomu kontaktu s izvorom paljenja, npr. gorećom ţigicom, i ako se plamen naglo širi.
Opasnost moţe nastati ne samo zbog vatre, nego i od otrovnog zapaljenja predmeta. Metalni prahovi
posebno su opasni zbog teškog gašenja poţara - uobiĉajena sredstva za gašenje - npr. ugljiĉni
dioksid ili voda, mogu povećati opasnost.
Klasifikovanje
2.2.41.1.4
Materije i predmeti klasifikovani kao zapaljive ĉvrste materije klase 4.1 navedene su u tabeli A
poglavlja 3.2. Klasifikovanje organskih materije i predmeta koji nisu poimeniĉno navedeni u tabeli A
poglavlja 3.2 u odgovarajući navod u pododjeljku 2.2.41.3 u skladu s odredbima poglavlja 2.1, moţe
se temeljiti na iskustvu ili rezultatima postupaka ispitivanja u skladu s dijelom 3, pododjeljak 33.2.1
Priručnika za ispitivanja i kriterije. Klasifikovanje anorganskih materije koje nisu poimeniĉno navedene,
treba temeljiti na rezultatima postupaka ispitivanja u skladu s dijelom 3, pododjeljka 33.2.1 Priručnika
za ispitivanja i kriterije; takoĊe treba uzeti u obzir iskustvo ako dovodi do taĉnijeg razvrstavanja.
2.2.41.1.5
Ako se materije koje se ne navode poimeniĉno razvrstavaju u jedan od navoda navedenih u 2.2.41.3
na temelju postupaka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, pododjeljak
33.2.1, primjenjuju se sljedeći kriterijumi:
86
(a)
(b)
Uz izuzeće metalnog praha i praha metalnih legura, materije oblika praha, zrnaca ili paste treba
razvrstati kao lako zapaljive materije klase 4.1 ako se mogu lako zapaliti u kratkomu kontaktu s
izvorom zapaljenja (npr. goreća ţigica), ili ako se u sluĉaju zapaljenja plamen naglo proširi,
vrijeme gorenja manje je od 45 sekunda za izmjerenu udaljenost od 100 mm ili je brzina
gorenja veća od 2,2 mm/s.
Metalni prah ili prah metalnih legura treba razvrstati u klasu 4.1 ako se mogu zapaliti
plamenom, a reakcija se moţe proširi cijelom duţinom uzorka za 10 minuta ili manje.
Ĉvrste materije koje mogu prouzrokovati poţar trenjem, treba razvrstati u klasu 4.1 analogijom s
postojećim navodoma (npr. šibice), ili u skladu s bilo kojom odgovarajućom posebnom odredbom.
2.2.41.1.6
Na temelju postupka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, poglavlje 33.2.1 i
zahtjevima navedenima u 2.2.41.1.4 i 2.2.41.1.5, takoĊe, se moţe utvrditi je li priroda materije
navedene poimeniĉno takva da ta materija nije predmetom odredbi za klasu.
2.2.41.1.7
Ako materije klase 4.1 kao rezultat primjesa dospiju u razliĉite kategorije opasnosti od onih kojima
pripadaju materije navedene poimeniĉno u tabeli A, poglavlja 3.2, smjese trebaju biti ukljuĉene u
navode kojima pripadaju na temelju stvarnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za klasifikovanje rastvora i smjesa (npr. preparati i otpad), vidi takoĎe 2.1.3.
Klasifikovanje u pakirne grupe
2.2.41.1.8
Zapaljive ĉvrste materije razvrstane u razliĉite navode u tabeli A poglavlja 3.2 treba dodijeliti pakirnim
grupama II ili III na temelju postupaka ispitivanja Priručnika za ispitivanja i kriterije, dio 3, pododjeljak
33.2.1 u skladu sa sljedećim kriterijumima:
(a)
Lako zapaljive ĉvrste materije, ĉije je vrijeme gorenja u ispitivanju manje od 45 sekundi na
udaljenosti mjerenoj na 100 mm, treba razvrstati u:
pakirnu grupu II:
(b)
ako plamen prelazi natopljenu zonu;
pakirnu grupu III:
ako natopljena zona zaustavlja plamen barem ĉetiri minute.
Metalni prah ili prah metalnih legura treba razvrstati u:
pakirnu grupu II:
ako se u ispitivanju reakcija proširi cijelom duţinom uzorka tokom pet
minuta ili manje;
pakirnu grupu III:
ako se u ispitivanju reakcija proširi cijelom duţinom uzorka u periodu
duţem od pet minuta.
Za ĉvrste materije koje mogu prouzrokovati poţar trenjem, pakirnu grupu treba odrediti u skladu sa
postojećim navodima ili u skladu s posebnom odredbom.
Samoreaktivne materije
Objašnjenje pojma
2.2.41.1.9
U svrhu RID-a, samoreaktivne materije toplinski su nestabilne materije podloţne jakom egzotermnom
razlaganju, ĉak i bez sudjelovanja kiseonika (vazduha). Materije koje se ne smatraju samoreaktivnim
materijama klase 4.1 ako su:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
eksplozivi prema zahtjevima klase 1;
oksidirajuće materije u skladu s klasifikacijskim postupkom za klasu 5.1 (vidi 2.2.51.1) izuzev
smjesa oksidirajućih materija koje sadrţe 5% ili više zapaljivih organskih materija moraju biti
predmetom klasifikacijskih postupaka navedenih u napomeni 2;".
organski peroksidi prema zahtjevima klase 5.2 (vidi 2.2.52.1)
ako je toplota razlaganja ispod 300 J/g; ili
ako je njihova temperatura samoubrzavajućeg razlaganja (SADT) (vidi NAPOMENA 2 dolje) ,
iznad 75°C za pakiranje od 50 kilograma.
NAPOMENA 1: Toplota razlaganja moţe se odrediti korišćenjem meĎunarodno priznatoga postupka,
npr. kalorimetrije diferencijalnog snimanja i adijabatske kalorimetrije.
NAPOMENA 2:Smjese oksidirajuće materije koje odgovaraju kriterijumima za klasu 5.1 koje sadrţe
5% ili višezapaljivih organskih materija, koje ne odgovaraju kriterijumima navedenim u (a), (c), (d) ili
(e)gore, moraju biti predmetom klasifikacijskog postupka samoreaktivnih materija.
87
Smjesa prikazana kao samoreaktivna vrste B do F, mora biti klasifikovana kao samoreaktivna klase
4.1.
Smjesa prikazana kao samoreaktivna vrste G, u skladu s načelima datim u 20.4.3 (g) Dijela II
Uputstava o ispitivanjima i kriterijumima moraju biti uvaţene za klasifikaciju kao materija klase 5.1 (vidi
2.2.51.1).
NAPOMENA 3:Temperatura samoubrzavajućeg razlaganja (SADT), najviša je temperatura na kojoj se
moţe dogoditi samoubrzavajuće razlaganje materija u pakovanju koje se rabi u prevozu. Uslovi za
odreĎivanje SADT navedeni su u "Priručniku za ispitivanja i kriterije", dio 2, poglavlje 20. i odjeljak
28.4.
NAPOMENA 4: Materija koja pokazuje svojstva samozapaljivosti, treba tako i razvrstati, čak ako
materija daje pozitivan rezultat ispitivanjem u 2.2.42.1.5 za uključenje u klasu 4.2.
Svojstva
2.2.41.1.10
Razlaganje samoreaktivne materija moţe se podstaknuti toplinom, dodirom s katalitiĉkim neĉistoćama
(npr. kiselinama, spojevima teških metala, luţinama), trenjem ili udarcem. Brzina razlaganja povećava
se povećanjem temperature i razlićita je u odnosu na odreĊene materije. Razlaganje, posebno ako ne
doĊe do zapaljenja, moţe rezultovati razvojem otrovnih plinova ili para. Kod nekih samozapaljivih
materija treba nadzirati temperaturu. Neke samoreaktivne materije razlaţu se eksplozivno, posebno
ako su zatvorene. Svojstvo se moţe mijenjati dodavanjem razrjeĊivaĉa ili upotrebom odgovarajuće
ambalaţe. Neke samoreaktivne materije snaţno gore. Samoreaktivne materije su, na primjer, neki
spojevi u dolje navedenim napomenama:
alifatski azo-spojevi (-C-N=N-C-)
organski azidi (-C-N3)
+ diazonijeve soli (-CN2 Z )
N-nitrozo spojevi (-N-N=O)
I aromatski sulfohidrazidi (-SO2-NH-NH2).
Popis nije iscrpan, materije drugih zapaljivih grupa i smjese materije imaju sliĉna svojstva.
Klasifikovanje
2.2.41.1.11
Samoreaktivne materije razvrstane su u sedam grupa prema stepenu opasnosti. Grupe samozapaljivh
materija idu od grupe A koja nije prihvaćena za prevoz u pakovanju u kojemu je sprovedeno
ispitivanje, do grupe G koja nije predmetom odredbi za samoreaktivne materije klase 4.1.
Klasifikovanje grupa B do F u direktnom je odnosu s najvećom dozvoljenom koliĉinom za jedno
pakovanje. Postupci koji se trebaju primijeniti za klasifikovanje, kao i vaţeće postupke razvrstavanja,
postupci ispitivanja i zahtjevi i primjer odgovarajućih izvještaja o ispitivanjima navedeni su u dijelu II
Priručnika za ispitivanja i kriterije.
2.2.41.1.12
Samoreaktivne materije koje su već razvrstane i dozvoljene za prevoz u pakovanjima navedenima u
2.2.41.4, one su koje su odobrene za prevoz u IBC navedenima u 4.1.4.2 uputstava za pakiranje
IBC520 i one koje su odobrene za prevoz u rezervoarima u poglavlju 4.2, navedene u 4.2.5.2 uputstva
za prenosive kontejnere T23. Svaka navedena odobrena materija razvrstana je prema generiĉkoj
oznaci u tabeli A poglavlja 3.2 (UN br. 3221 do 3240), navedene su i dodatne opasnosti i napomene o
dokazanim podacima o prevozu.
U zbirnim navodima oznaĉene su:
-
napomene za samoreaktivne materije B do F, vidi 2.2.41.1.11 gore;
-
fiziĉko stanje (teĉne/ĉvrsto);
Klasifikovanje samozapaljivih materija navedeno u 2.2.41.4 temelji se na tehniĉki ĉistoj materiji (osim
kada je navedena koncentracija ispod 100 posto).
2.2.41.1.13
Klasifikovanje samozapaljivih materija koje nisu navedene u 2.2.41.4, 4.1.4.2, u uputstvima za
pakiranje IBC520 ili 4.2.5.2, u uputstvima za prenosive posude T23 i rasporedu u zbirnomu navodu,
mora obaviti nadleţno tijelo drţave porijekla na temelju izvještaja o ispitivanju. U izjavi o odobrenju
treba navesti klasifikovanje i dokazane uslove prevoza. Ako drţava porijekla nije ugovorna strana u
COTIF-u, klasifikovanje i uslove prevoza mora priznati nadleţno tijelo prve drţave ugovorne strane u
COTIFU-u u koju stigne pošiljka.
88
2.2.41.1.14
Aktivatori, npr. cinkovi spojevi, mogu se dodati samozapaljivoj materiji da se promijeni zapaljivost.
Zavisno o uputstvu i koncentraciji aktivatora, moţe dovesti do smanjenjenja toplinske stabilnosti i
promjenom eksplozivnih svojstava. Ako se promijeni bilo koje od tih svojstava, novo stvaranje treba
ocjenjivati u skladu s postupkom razvrstavanja.
2.2.41.1.15
Uzorci samoreaktivne materije ili tvorba samoreaktivne materije koji nisu navedeni u 2.2.41.4, za koje
nema cjelovitoga navoda ispitivanja rezultata i koje treba podvrgnuti daljnjemu ispitivanju ili ocjeni,
treba razvrstati u jedan od odgovarajućih navoda za samoreaktivne materije tipa C ako zadovoljavaju
sljedeće uslove:
-
podaci ukazuju da uzorak nije opasniji od samoreaktivne materije tipa B;
-
uzorak se pakira u skladu s naĉinom pakiranja OP2, a koliĉina po prevoznoj jedinici(vagonu)
ograniĉena je na 10 kilograma;
Uzorci koji zahtijevaju kontrolu temperature ne smiju se primati na prevoz ţeljeznicom.
Desenzitivizacija
2.2.41.1.16
Kako bi se osigurala sigurnost u prevozu, samoreaktivne materije u mnogim su sluĉajevima
desenzibilizovane korišćenjem razrjeĊivaĉa. Kad se ugovori procenat materije, odnosi se na teţinski
procenat, zaokruţen do najbliţeg cijelog broja. Ako se koristi razrjeĊivaĉ, samozapaljivu materiju treba
podvrgnuti ispitivanju razrjeĊivaĉem u koncentraciji i obliku koji se koristi u prevozu. RazrjeĊivaĉi koji
samozapaljivoj materiji dozovljavaju da dostigne koncentraciju do opasnog odnosa u sluĉaju
propustnosti u pakovanju, ne smiju se koristiti. RazrjeĊivaĉ mora biti u skladu sa samozapaljivom
materijom. U tom pogledu, odgovarajući razrjeĊivaĉi su ĉvrste ili teĉne materije koje ne djeluju štetno
na toplotnu stabilnost, i navedena je napomena o opasnosti samoreaktivne materije.
2.2.41.1.17
( rezervisano)
Čvrsti desenzibilizovani eksplozivi
2.2.41.1.18
Ĉvrsti desenzibilizovani eksplozivi materije su natopljene vodom ili alkoholima ili razrijeĊene drugom
materijom da se potisnu eksplozivna svojstva. Navodi su u tabeli A poglavlja 3.2: UN br. 1310, 1320,
1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556,
2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 i 3380.
Materije srodne samoreaktivnim materijama
2.2.41.1.19
Materije koje su:
uslovno prihvaćene u klasu 1 serijama ispitivanja 1 i 2, ali iskljuĉene iz klase 1 serijom
ispitivanja 6;
(b)
nisu samoreaktivne materije klase 4.1; i
(c)
nisu materije klasa 5.1 ili 5.2
takoĊe su ukljuĉene u klasu 4.1. UN br. 2956, 3241, 3242 i 3251 su u navodima.
(a)
2.2.41.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
2.2.41.2.1
Hemijski nestabilne materije klase 4.1 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako se ne preduzmu nuţni
koraci da se sprijeĉi opasna razgradnja ili polimerizacija u prevozu. U tom smislu, posebno treba
osigurati da posude i cisterne ne sadrţe materiju sklonu podsticanju reakcija.
2.2.41.2.2
Zapaljive ĉvrste materije koje oksidiraju, iz grupe UN br. 3097, ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako
ne zadovoljavaju zahtjevima klase 1. (vidi takoĊe 2.1.3.7).
89
2.2.41.2.3
Sljedeće materije ne smiju biti prihvaćene za prevoz:
-
samoreaktivne materije tip A (vidi Priručnik za ispitivanja i kriterije, dio II, 20.4.2 (a);
-
fosforni sulfidi koji nisu osloboĊeni od ţutog i bijeloga fosfora;
-
ĉvrsti desenzitivizirani eksplozivi koji nisu u tabeli A poglavlja 3.2;
-
anorganske zapaljive materije rastopljene koje nisu UN br..2448 SUMPORNA TALINA
Sljedeće materije ne smiju biti prihvaćene za prevoz ţeljeznicom :
-
BARIJ ACID sa sadrţajem vode manjim od 50%( masa )
samoreaktivne materije sa SADT  55 ° C , koje stoga zahtijevaju kontrolu temperature:
UN 3231 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP B, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3232 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP B, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3233 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP C, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3234 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP C, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3235 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP D, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3236 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP D, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3237 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP E, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3238 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP E, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3239 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP F, KONTROLISANA TEMPERATURA
UN 3240 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP F, KONTROLISANA TEMPERATURA
2.2.41.3
Popis zbirnih navoda
organs
ki
bez
dodatne
opasnost
i
Zapaljive
ĉvrste
materije
organs
ke
taline
anorga
nski
F1
F2
F3
koje oksidiraju
FO
otrovne
organske FT1
FT2
3175 ĈVRSTE MATERIJE KOJE SADRŢE ZAPALJIVU TEĈNOST, n.d.n.
1353 VLAKNA IMPREGNIRANA LAGANO NITRIRANOM NITROCELULOZOM,
n.d.n.. ili
1353 TKANINE IMPREGNIRANE LAGANO NITRIRANOM NITROCELULOZOM,
N.D.N.
1325 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, ORGANSKA, n.d.n..
3176 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, ORGANSKA, TALINA, n.d.n.
3089
3181
3182
3178
a b
METALNI PRAH, ZAPALJIVI, n.d.n..
METALNE SOLI ORGANSKIH SPOJEVA, ZAPALJIVE, n.d.n.
c
METALNI HIDRIDI, ZAPALJIVI, n.d.n.
ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, ANORGANSKI, n.d.n.
3097 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, KOJA OKSIDIRA, n.d.n. (nije dozvoljena
, vidi 2.2.41.2.2)
2926 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, OTROVNA, ORGANSKA, n.d.n.
a
Metali i legure metala u prahu ili drugom zapaljivomu obliku, sklone spontanom sagorijevanju,
materije su klase 4.2.
b
Metali i legure metala u prahu ili drugom zapaljivomu obliku koji u dodiru s vodom odašilju
zapaljive plinove, materije su klase 4.3.
c
Metalni hidridi koji u dodiru s vodom odašilju zapaljive plinove, materije su klase 4.3. Aluminijev
borohidrid ili aluminijev borohidrid u uređajima, materije su klase 4.2, UN br. 2870.
90
FT
anorgans
ke
3179 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, OTROVNA ANORGANSKA, n.d.n.
organske FC1
2925 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, KOROZIVNA, ORGANSKA, n.d.n.
korozivni
FC
bez
opasnosti
FC2
anorgans
ke
3180 ZAPALJIVA ĈVRSTA MATERIJA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
dodatne
3319 NITROGLICERIN SMJESA, DESENZIBILIZOVANA, ĈVRSTA, n.d.n..
iznad 2 posto, ali nikako iznad 10% nitroglicerina teţinski
3344 PENTAERITRIT TETRANITRAT SMJESA,
DESENZIBILIZOVANA,ĈVRSTA n.d.n.. iznad 10 posto, ali nikako iznad
20% PETN teţinski
3380 DESENZIBILIZOVANI EKSPLOZIV, ĈVRSTI, n.d.n.
D
ĉvrsti
desenzibilizirani
eksplozivi
toksiĉni
Only those list Samo materije navedene u tabeli A poglavlja 3.2 treba prihvatiti za prevoz kao
DT
materije klase 4.1
nije
potrebna SR1
kontrolna
temperatura
samoreak
tivne
materije
SR
zahtijevaju kontrolnu
temperaturu
SR2
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP A
nije prihvatljiva za prevoz,
}
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA
vidi 2.2.41.2.3
MATERIJA TIP A
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP B
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP B
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP C
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJATIP C
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP D
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP D
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP E
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP E
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP F
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP F
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP G
nije predmetom vaţećih odredbi
}
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA
za klasu 4.1, vidi 2.2.41.1.1.11
MATERIJA TIP G
3231 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP B, KONTROLISANA TEMPERATURA
3232 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP B, KONTROLISANA
TEMPERATURA
3233 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP C, KONTROLISANA TEMPERATURA
3234 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP C, KONTROLISANA
TEMPERATURA
3235 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP D, KONTROLISANA TEMPERATURA
3236 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP D, KONTROLISANA
TEMPERATURA
3237 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP E, KONTROLISANA TEMPERATURA
3238 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP E, KONTROLISANA
TEMPERATURA ( ne smije se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.41.2.3)
3239 SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI TIP F, KONTROLISANA TEMPERATURA(
ne smije se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.41.2.3)
3240 SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA TIP F, KONTROLISANA
TEMPERATURA( ne smije se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.41.2.3)
91
2.2.41.4
Popis trenutno klasifikovanih samozapaljvih materijai u pakovanjima
U koloni Način pakiranja oznake OP1 do OP8 odnose se na postupke pakiranja u 4.1.4.1, uputstava
za pakiranje P520 (vidi takoĊe 4.1.7.1). Samoreaktivne materije koje se prevoze trebaju ispunjavati
uslove razvrstavanja i kontrolne i kritiĉne temperature (proizlaze iz SADT), koje su nabrojane za
materiju koje su dozvoljene u IBC, vidi 4.1.4.2, uputstvima za pakiranje IBC520, a za one dozvoljene
u rezervoarima u poglavlju 4.2, vidi 4.2.5.2 uputstva za prenosive spremnike T23.
NAPOMENA: Klasifikovanje u tabeli temelji se na tehnički čistoj materije (osim kad je označena
koncentracija ispod 100% ), Za druge koncentracije, materija moţe biti razvrstana različito prema
pokolonama u Dijelu II "Priručnika za ispitivanja i kriterije".
SAMOREAKTIVNA MATERIJA
ACETON-PIROGALOL COPOLIMER
2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULFONAT
AZODIKARBONAMID TVORBA TIP B,
KONTROLISANA TEMPERATURA
AZODIKARBONAMID TVORBA TIP C
AZODIKARBONAMID TVORBA TIP C,
KONTROLISANA TEMPERATURA
AZODIKARBONAMID TVORBA TIP D
AZODIKARBONAMID TVORBA TIP D,
KONTROLISANA TEMPERATURA
2,2' -AZODI(2,4-DIMETIL- 4-METOKSI VALERONITRIL)
2,2' -AZODI(2,4-DIMETIL-- VALERONITRIL)
2,2' -AZODI(ETIL- 2-METIL-PROPIONAT)
1,1-AZODI(HEKSAHIDROBENZONITRIL)
2,2' -AZODI(IZOBUTIRONITRIL)
2,2' -AZODI(IZOBUTIRONITRIL), kao pasta na
bazi vode
2,2' -AZODI(2-METILBUTIRONITRIL)
BENZEN-1,3-DISULFONIL HIDRAZID, kao
pasta
BENZEN SULFONIL HIDRAZID
4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3-ETOKSIBENZENDIAZONIJ CINKOV KLORID
4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3-ETOKSIBENZENDIAZONIJEV CINKOV KLORID
3-KLORO-4-DIETILAMINOBENZENDIAZONIJEV CINKOV KLORID
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONIL KLORID
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONIL KLORID
2-DIAZO-1-NAFTOL ESTER SMJESA
SUMPORNE KISELINE , TIP D
2,5-DIBUTOKSI-4-(4-MORFONIL)-BENZENDIAZONIJEV, TETRAKLOROCINKAT (2:1)
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINOBENZENDIAZONJEV CINKOV KLORID
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINOBENZENDIAZONIJEV CINKOV KLORID
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINOBENZENDIAZONIJEV
TETRAFLUOROBORAT
92
Koncentracija
(%)
Naĉin
pakiranja
100
OP8
< 100
UN
generiĉka
oznaka
3228
Napomene
3232
zabranjeno
< 100
< 100
OP6
3224
3234
(3)
zabranjeno
< 100
< 100
OP7
3226
3236
(5)
zabranjeno
100
3236
zabranjeno
100
100
100
100
3236
3235
3226
3234
zabranjeno
zabranjeno
 50%
OP7
OP6
3224
100
52
OP7
3236
3226
100
100
OP7
OP7
3226
3226
100
3236
100
OP7
3226
100
100
< 100
OP5
OP5
OP7
3222
3222
3226
100
OP8
3228
zabranjeno
zabranjeno
zabranjeno
(2)
(2)
(9)
67-100
3236
zabranjeno
66
3236
zabranjeno
100
3236
zabranjeno
Koncentracija
(%)
Naĉin
pakiranja
UN
generiĉka
oznaka
2,5-DIMETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)BENZENEDIAZONIEV SULFAT
100
OP7
3226
2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL)BENZENEDIJAZONIJEV CINKOV KLORID
67
3236
zabranjeno
 88+ 12
3237
zabranjeno
2,5-DIMETOKSI-4-(4-METHYLFENILSULFONIL)BENZENE- DIJAZONIJEV
CINKOV KLORID
79
3236
zabranjeno
4-(DIMETILAMINO)-BENZENE-DIJAZONIJEV
TRIKLOROCINKAT (-1)
100
4-DIMETILAMINO-6-(2-DIMETIL- AMINOETOKSI)
TOLUEN- 2-DIJAZONIJEV CINKOV KLORID
100
N,N'-DINITROSO-N,N'- DIMETHYL
TEREPHTHALAMIDE, kao pasta
72
OP6
3224
N,N'-DINITROZOPENTAMETILEN- TETRAMINSKI
82
OP6
3224
DIFENILOKSID-4,4'-DISULFONIL HIDRAZID
100
OP7
3226
4-DIPROFILAMINOBENZENOV-DIJAZONIJEV
ĈINKOV KLORID
100
OP7
3226
SAMOREAKTIVNA MATERIJA
DIETILENEGLIKOL BIS (ALIL KARBONAT) + DIISOPROPYL-PEROKSIDIKARBONATE
2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3-METOKSI-4(N-METHYL-N-CIKLOHEKSILAMINO) BENZENE
DIJAZONIJEV ĈINKOV KLORID
OP8
Napomene
3228
3236
zabranjeno
(7)
63-92
3236
zabranjeno
2-(N,N-ETOKSIKARBONILFENILAMINO)-3-METOKSI-4(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO)
BENZENDIAZONIJEV CINKOV KLORID
62
3236
zabranjeno
N-FORMIL-2-(NITROMETILEN)
-1,3-PERHIDROTIAZIN
100
3236
zabranjeno
2-(2-HIDROKSIETOKSI)-1- (PIROLIDIN-1-YL)
BENZEN-4- DIJAZONIJEV ĈINKOV KLORID
100
3236
zabranjeno
3-(2-HIDROKSIETOKSI)-4- (PIROLIDIN-1-YL)
BENZENE DIJAZONIJEV ĈINKOV KLORID
100
3236
zabranjeno
2-(N,N-METILAMINOETILCARBONIL)-4-(3,4DIMETILFENILSULFONYL) BENZENDIJAZONIJEV
HIDROGEN SULFAT
96
3236
zabranjeno
4-METILBENZENESULFONILHIDRAZID
100
3-METIL-4-(PIROLIDIN-1-YL) BENZENEDIAZONIJEV
TETRAFLUOROBORATE
95
4-NITROZOFENOL
100
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI, UZORAK,
OP7
3234
zabranjeno
OP7
3236
zabranjeno
OP2
3223
(8)
3233
zabranjeno
3224
(8)
3234
zabranjeno
SAMOREAKTIVNA TEĈNOSTI, UZORAK,
KONTROLISANA TEMPERATURA
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA, UZORAK
3226
OP2
SAMOREAKTIVNA ĈVRSTA MATERIJA, UZORAK,
KONTROLISANA TEMPERATURA
NATRIJEV 2-DIAZO-1-NAFTHOL- 4-SULFONAT
100
OP7
3226
NATRIJEV 2-DIAZO-1-NAFTHOL5-SULFONAT
TETRAMINSKI PALADIUM (II) NITRAT
100
OP7
3226
93
100
3234
zabranjeno
Napomene
(1)
( rezervisano)
(2)
"EKSPLOZIV" potrebna je listica opasnosti za dodatnu opasnost (oblik br. 1, vidi 5.2.2.2.2).
(3)
Azodikarbonamidne tvorevine koje zadovoljavaju zahtjevima u navodu 20.4.2 (c) Priručnika za
ispitivanja i kriterije.
(4)
( rezervisano)
(5)
Azodikarbonamidne tvorevine koje zadovoljavaju zahtjevima u navodu 20.4.2 (d) Priručnika za
ispitivanja i kriterije.
(6)
( rezervisano)
(7)
Uz odgovarajući razrjeĊivaĉ ĉije taĉka kljuĉanja nije ispod 150 °C.
(8)
Vidi 2.2.41.1.15.
(9)
2.2.42
Navod se primjenjuje za smjese estera 2-diazo-1-naftola-4-sumporne kiseline i 2-diazo-1naftola-5-sumporne kiseline koji zadovoljavaju zahtjevima u navodu 20.4.2 (d) Priručnika za
ispitivanja i kriterije.
Klasa 4.2
Materije sklone spontanomu zapaljenju
2.2.42.1
Kriterijumi
2.2.42.1.1
Pojmom klase 4.2 obuhvaćene su:
2.2.42.1.2
-
Piroforne materije su materije, ukljuĉujući smjese i rastvore (teĉne ili ĉvrste), koje se zapale ĉak
i u malim koliĉinama u dodiru sa vazduhom, za pet minuta. Pripadaju klasi 4.2 materije koje su
najsklonije spontanomu zapaljenju.
-
Samozagrijavajuće materije i predmeti su materije i predmeti, ukljuĉujući smjese i rastvore, koje
su u dodiru sa vazduhom, bez dodatne energije, sklone samozagrijavanju. Materije se zapale
samo u velikim koliĉinama (kilogramima), i nakon duga perioda (sati ili dana).
Materije i predmeti klase 4.2 dalje su razvstani kako sljedi:
S
Materije sklone spontanomu zapaljenju, bez dodatne opasnosti:
SW
SO
ST
S1
organska, teĉnosti;
S2
organska, ĉvrsta materija;
S3
anorganska, teĉnosti;
S4
anorganska, ĉvrsta materija;
S5
organometalne;
Materije sklone spontanomu zapaljenju koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove;
Materije sklone spontanomu zapaljenju, oksidirajuće;
Materije sklone spontanomu zapaljenju, otrovne:
SC
ST1 organske, otrovne, teĉnosti;
ST2 organske, otrovne, ĉvrste materije;
ST3 anorganske, otrovne, teĉnosti;
ST4 anorganske, otrovne, ĉvrste materije;
Materije sklone spontanomu zapaljenju, korozivne:
SC1
SC2
SC3
SC4
organske, korozivne, teĉnosti;
organske, korozivne, ĉvrste materije;
anorganske, korozivne, teĉnosti;
anorganske, korozivne, ĉvrste materije.
Svojstva
2.2.42.1.3
Samozagrijavanje materije, koje dovodi do spontanog zapaljenja, prouzrokovano je reakcijom
materije s kiseonikom (na vazduhu), a razvijena toplota ne odvodi se adekvatno brzo u okolinu. Do
94
spontanog zapaljenja dolazi kad brzina stvaranja toplote nadilazi brzinu gubitka toplote i dostigne
temperaturu samozapaljenja.
Klasifikovanje
2.2.42.1.4
Materije i predmeti klasifikovani u klasu 4.2 navedene su u tabeli A poglavlja 3.2. Klasifikovanje
materije i predmeta koji nisu poimeniĉno navedeni u tabeli A i poglavlja 3.2 u vaţećim posebnim n.d.n.
navodima u 2.2.42.3 u skladu s odredbima poglavlja 2.1, mogu se temeljiti na iskustvu ili na
rezultatima postupaka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.3.
Klasifikovanje u opšte n.d.n. navode klase 4.2 treba se temeljiti na rezultatima postupaka ispitivanja u
skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.3; takoĊe treba uzeti u obzir iskustvo
ako dovodi do stroţijeg postupka razvrstavanja.
2.2.42.1.5
Kad materije ili predmeti koji nisu poimeniĉno dodijeljeni jednom od navoda u 2.2.42.3 na temelju
postupaka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.3, primjenjuju se
sljedeći kriterijumi:
(a)
(b)
(c)
ĉvrste materije sklone spontanom zapaljenju (piroforne), treba dodijeliti klasi 4.2 ako se zapale
nakon pada s visine od 1 m ili u pet minuta;
teĉnosti sklone spontanom zapaljenju (piroforne), treba dodijeliti klasi 4.2:
(i)
ako se, nakon što se preliju preko inertnog nositelja, zapale u pet minuta;
(ii)
ili u sluĉaju negativnog rezultata ispitivanja u skladu s (i), ako se prelije preko suvog
nazubljenog filter papira (Whatman Br. 3 filtar), zapale ili karbonizuju u pet minuta;
materije kod kojih se na 10 cm uzorka kocke, na 140°C ispitivanja na temperaturu, uoĉi
spontano zapaljenje ili porast temperature iznad 200°C 24 sata, trebaju biti dodijeljene klasi
4.2. Zahtjev se temelji na temperaturi spontanoga zapaljenja drvenoga ugljena na 50°C za
3
kocku uzorka od 27 m . Materije ĉija je temperatura spontanoga zapaljenja iznad 50°C za
3,
volumen od 27 m ne smiju se razvrstati u klasu 4.2.
3
NAPOMENA 1: Materije koje se prenose u pakovanjima zapremine koja nije iznad 3 m, izuzete su od
klase 4.2 ako ispitivanjem s uzorkom-kockom od 10 cm na 120°C, nije uočeno spontano zapaljenje ni
porast temperature iznad 180°C u 24 sata.
NAPOMENA 2: Materije koje se prenose u pakovanjima zapremine koja nije iznad 450 litara, izuzete
su iz klase 4.2 ako ispitivanjima s uzorkom-kockom od 10 cm na 100°C nije uočeno spontano
zapaljenje ni porast temperature iznad 160°C u 24 sata.
NAPOMENA 3: S obzirom na to da organometalne materije mogu biti razvrstane u klasu 4.2 ili 4.3 s
dodatnom popratnom opasnosšću, zavisno o njihovim svojstvima, posebni klasifikacijski poprečni
presjek materije je u 2.3.6.
2.2.42.1.6
Ako su materije klase 4.2, kao rezultat primjesa, dodijeljene razliĉitim kategorijima opasnosti u odnosu
na one kojima pripadaju materije navedene poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2, smjese trebaju biti
ukljuĉene u navode kojima pripadaju na temelju stvarnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za klasifikovanje rastvora i smjesa (npr. preparati i otpad), vidi takoĎe 2.1.3.
2.2.42.1.7
Na temelju postupaka ispitivanja u Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.3 a, kriterijumi
navedeni u 2.2.42.1.5, moţe se takoĊe odrediti je li priroda materije navedene po nazivu takva da ta
materija nije predmetom odredbi za klasu.
OdreĎivanje grupe pakiranja
2.2.42.1.8
Materije i predmeti klasifikovani u razne navode tabele A poglavlja 3.2 treba ukljuĉiti u pakirne grupe I,
II ili III na temelju postupaka ispitivanja u Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio III, odjeljak 33.3, u
skladu sa sljedećim zahtjevima:
(a)
materije podloţne spontanom zapaljenju (piroforne), treba dodijeliti grupi pakiranja I;
95
(b)
(c)
2.2.42.2
samozagrijavajuće materije i predmeti kod kojih se, na 2,5 cm uzorku-kocki na 140°C
ispitivanja na temperaturu, uoĉava spontano zapaljenje ili porast temperature iznad 200°C u 24
sata, treba razvrstati u pakirnu grupu II;
materije ĉija je temperatura spontanog zapaljenja iznad 50°C zapremine 450 litara, ne treba
razvrstati u pakirnu grupu II;
blago samozagrijavajuće materije u kojima, na 2,5 cm kocki-uzorku, fenomen na koji se poziva
u (b) nije uoĉen u danim uslovima, ali kod kojih se uoĉava - na 10 cm kocki-uzorku na 140°C
ispitivanja na temperaturu - spontano zapaljenje ili porast temperature iznad 200°C u 24 sata,
treba razvrstati u pakirnu grupu III.
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
Sljedeće materije ne smiju biti prihvaćene za prevoz:
UN br. 3255 tert-BUTIL HIPOKLORIT
i ĉvrste materije koje su sklone samozagrijavanju, oksidiraju, dodijeljene su u UN br. 3127 ako
ne zadovoljavaju zahtjevima klase 1. (vidi 2.1.3.7).
2.2.42.3 Popis zbirnih navoda
Materije sklone
spontanom
zapaljenju
organske
teĉne
ĉvrste
S1
S2
Bez dodatne
opasnosti
2845
3183
PIROFORNA TEĈNOSTI, ORGANSKI, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, ORGANSKI, n.d.n.
1373
2006
3313
2846
VLAKNA ili TKANJA, ŢIVOTINJSKA ili
VEGETABILNA ili SINTETIĈKA, n.d.n.s uljem
PLASTIKA, NITROCELULOZA NA BAZI SAMOZAGRIJAV., n.d.n.
ORGANSKI PIGMENTI, SAMOZAGRIJAVAJUĆI
PIROFORNE ĈVRSTE, ORGANSKE, n.d.n.
3088
SAMOZAGRIJAVAJUĆE ĈVRSTE, ORGANSKE, n.d.n.
3194
3186
PIROFORNA TEĈNOSTI, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, ANORGANSKI, n.d.n.
1383
1383
1378
2881
3189a
3205
3200
3190
PIROFORNI METAL, n.d.n. ili
PIROFORNA LEGURA, n.d.n.
METALNI KATALIZATOR, VLAŢNI s vidljivim viškom teĉnosti
METALNI KATALIZATOR, SUVI
METALNI PRAH, SAMOZAGRIJAVAJUĆI, n.d.n.
METALNI ALKOHOLATI OD ALKALNE ZEMLJE, n.d.n.
PIROFORNA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n.
3392
3391
3400
ORGANOMETALNA MATERIJA, TEĈNA., PIROFORNA
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA, PIROFORNA
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA SAMOZAGRIJ.
S
teĉne
S3
anorganske
ĉvrste
organometalne
Reaguje na
vodu
S4
S5
SW
3394
3393
Oksidirajuće
teĉne
ORGANOMETALIĈNA MATERIJA, TEĈNA, PIROFORNA, REAKTIVNA
NA VODU
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA, PIROFORNA, REAKTIVNA NA
VODU
SO
3127
SAMZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n. (nije dopušteno,
vidi 2.2.42.2)
ST1
3184
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, OTROVNA, ORGANSKA, n.d.n.
a
Prašina i prah metala, neotrovni, u obliku nespontanog sagorijevanja koj,i unatoč tomu, u dodiru s
vodom odašilju zapaljive plinove, materije su klase 4.3.
96
organske
Otrovne
ST
3128
SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, OTROVNA, ORGANSKA, n.d.n.
ST3
3187
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, OTROVNA, ANORGANSKA,
n.d.n.
ĉvrste
ST4
3191
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTINA, OTROVNA ANORGANSKA,
n.d.n.
teĉne
SC1
3185
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, KOROZIVNA, ORGANSKA,
n.d.n.
ĉvrste
SC2
3126
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTINA, KOROZIVNA, ORGANSKA,
n.d.n.
teĉne
SC3
3188
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOSTI, KOROZIVNA,
ANORGANSKA, n.d.n.
ĉvrste
ST2
teĉne
anorganske
organske
korozivne
SC
anorganske
ĉvrste SC4
3206 ALKALNI METALNI ALKOHOLATI, SAMOZAGRIJAVAJUĆI
KOROZIVNI, n.d.n.
3192
SAMOZAGRIJAVAJUĆE ĈVRSTE, KOROZIVNE, ANORGANSKE,
n.d.n.
2.2.43
Klasa 4.3 Materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove
2.2.43.1
Kriterijumi
2.2.43.1.1
Pojmom klase 4.3 obuhvaćene su materije koje reaguju s vodom i stvaraju zapaljive plinove sklone
stvaranju eksplozivnih smjesa sa vazduhom, i predmeta koji sadrţe te materije.
2.2.43.1.2
Materije i predmeti klase 4.3 dalje se razvrstavaju kako sljedi:
W
materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, bez dodatne opasnosti, i predmeta
koje sadrţe te materije:
W1
teĉne;
W2
ĉvrste;
W3
predmeti;
WF1 materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, teĉne, zapaljive;
WF2 materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, ĉvrste, zapaljive;
WS materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, ĉvrste, samozagrijavajuće;
WO materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, oksidirajuće, ĉvrste;
WT
materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, otrovne;
WT1 teĉnosti;
WT2 ĉvrsta materija;
WC materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, korozivne:
WC1 teĉne;
WC2 ĉvrste materije;
WFC materije koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove, zapaljive, korozivne.
Svojstva
2.2.43.1.3
OdreĊene materije u dodiru s vodom mogu stvarati zapaljive plinove koji mogu sĉiniti eksplozivne
smjese sa vazduhom. Smjese su lako zapaljive obiĉnim izvorom paljenja, na primjer izravnoga svjetla,
ruĉnih ureĊaja koji stvaraju val i nezaštićenih ţarulja. Eksplozivni val i plamen mogu ugroziti ljude i
ţivotnu sredinu. Postupak ispitivanja odnosi se na navedeno u 2.2.43.1.4 dolje i koristi se da se odredi
dovodi li reakcija materije s vodom do razvoja opasne koliĉine plinova koji mogu biti zapaljivi.
Postupak ispitivanja treba primjenjivati na piroforne materije.
Klasifikovanje
97
2.2.43.1.4
Materije i predmeti klasifikovani u klasu 4.3 navedene su u tabeli A poglavlja 3.2. Klasifikovanje
materije i predmeta koji nisu poimeniĉno navedeni u tabeli A poglavlja 3.2 u odgovarajućem navodu u
2.2.43.3 u skladu s odredbima poglavlja 2.1, treba se temeljiti na rezultatima postupka ispitivanja u
skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, Odjeljak 33.4; takoĊe treba uzeti u obzir iskustvo
ako dovodi do temeljitijeg razvrstavanja.
2.2.43.1.5
Ako su materije koje nisu poimeniĉno dodijeljene u jedan od navoda navedenih u 2.2.43.3 na temelju
postupka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.4, trebaju se
primijeniti sljedeći kriterijumi:
Materiji treba dodijeliti klasi 4.3 ako:
(a)
se spontano zapaljenje plina koji se stvara dogaĊa na bilo kojemu stepenu postupka
ispitivanja; ili
(b)
se razvija zapaljivi plina brzinom većom od 1 litra po kilogramu materije koja treba proći
ispitivanje po satu.
NAPOMENA: S obzirom na to da organometalne materije mogu biti razvrstane u klasu 4.2 ili 4.3, uz
dodatnu popratnu opasnost, zavisno o svojstvima, posebni klasifikacijski poprečni dijagram za materije
naveden je u 2.3.6.
2.2.43.1.6
Ako su materije klase 4.3, kao rezultat primjesa, dodijeljene razliĉitim kategorijama opasnosti u
odnosu na one kojima pripadaju materije navedene po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2, smjese trebaju
biti dodijeljene navodima kojima pripadaju na temelju stvarnih stepeni opasnosti.
NAPOMENA: Za klasifikovanje rastvora i smjesa (npr. preparati i otpad), vidi takoĎe 2.1.3.
2.2.43.1.7
Na temelju postupaka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 33.4, i
kriterija navedenih u navodu 2.2.43.1.5, moţe se takoĊe odrediti je li priroda materije navedene po
nazivu takva da materija nije predmetom odredbi za klasu.
Klasifikovanje u pakirne grupe
2.2.43.1.8
2.2.43.2
Materije i predmeti klasifikovani u razliĉite navode u tabeli A poglavlja 3.2 treba razvrstati u pakirne
grupe I, II ili III na temelju postupaka ispitivanja u Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak
33.4, u skladu sa sljedećim kriterijumima:
(a)
Pakirna grupa I treba biti odreĊena za bilo koju materiju koja snaţno reaguje s vodom na
temperaturi prostora i uopšteno pokazuje tendenciju u vezi plina koji je stvoren da se spontano
zapali ili koji reaguje burno s vodom na temperaturi vazduha, npr. brzina razvoja zapaljivoga
plina jednaka je ili iznad 10 litara po kilogramu materije u periodu od jedne minute;
(b)
Pakirna grupa II treba biti odreĊena za bilo koju materiju koja odmah reaguje s vodom na
temperaturi vazduha, npr. najveća brzina razvoja zapaljivog plina jednaka je ili iznad 20 litara
po kilogramu materije po satu, a ne zadovoljava zahtjevima pakirne grupe I;
(c)
Pakirna grupa III treba biti odreĊena za bilo koju materiju koja polagano reaguje s vodom na
temperaturi vazduha, npr. najveća brzina razvoja zapaljivog plina veća je od 1 litre po
kilogramu materije po satu, a ne zadovoljava zahtjevima pakirna grupe I ili II.
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
Ĉvrste materije koje reaguju s vodom, zapaljive, dodijeljene UN br 3132, ĉvrste materije koje reaguju s
vodom, oksidiraju, razvrstane u UN br. 3133 i ĉvrste materije koje reaguju s vodom,
samozagrijavajuće, dodijeljene UN br.3135, ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako ne zadovoljavaju
zahtjevima klase 1. (vidi takoĊe 2.1.3.7).
98
2.2.43.3
Popis zbirnih navoda
138
Materije koje u dodiru s
vodom stvaraju
zapaljive plinove
9
139
139
139
ALKALNI METAL LIVENI, TEĈNI
1
ALKALNA DISPERZIJA METALA ili
ALKALNA DISPERZIJA ZEMLJE METALA
1
ALKALNA ZEMLJA METALA, LIJEVANA, TEĈNA
KALIJEV METAL LEGURE, TEĈNOSTI
2
142
0
teĉni
W1
142
ALKALNA METALNA LEGURA, TEĈNOSTI, n.d..n.
1
142
KALIJEVE NATRIJEVE LEGURE, TEĈNE
2
339
ORGANOMETALNE MATERIJE, TEĈNE, REAGUJU NA VODU
8
314
TEĈNOSTI KOJE REAGUJU NA VODU, n.d..n.
8
139
Bez dodatne opasnosti
Ĉvrsti
W2
a
ALKALNI METAL LIVENI, ĈVRSTINA
1
340
ALKALNA METALNA ZEMLJA, LIJEVANA, ĈVRSTA
2
317
W
ALKALNI METALNI AMIDI
0
340
317
NUSPROIZVODI KOD ALUMINIJSKOG TOPLJENJA ili
0
NUSPROIZVODI KOD PONOVNOG ALUMINIJSKOG TOPLJENJA
0
340
KALIJEV METAL LEGURE, ĈVRSTE MATERIJE
3
340
KALIJEVO-NATRIJEVA LEGURA, ĈVRSTA
4
139
140
320
ALKALNO ZEMLJANA METALNA LEGURA, n.d..n.
3
METALNI HIDRIDI, REAGUJU S VODOM, n.d..n.
9
METALNA MATERIJA, REAKTIVNA S VODOM, n.d..n.
8
339
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM
5
281
ĈVRSTINA KOJA REAGUJE S VODOM, n.d..n.
3
329
BATERIJE, KOJE SADRŢE NATRIJ ili
2
Predm
e
t329
i
BATERIJSKI ĈLANCI KOJI SADRŢE NATRIJ
2
W3
Teĉna, zapaljiva
WF1
Ĉvrsta, zapaljiva
WF2
339
9
ORGANOMETALNA MATERIJA, TEĈNA, REAGUJE NA VODU, ZAPALJIVA
339
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE NA VODU,
ZAPALJIVA 6
ĈVRSTA-REAGUJE NA VODU, ZAPALJIVA, n.d..n. (nije dozvoljena, vidi
2.2.43.2)
2
313
a
Metali i metalne legure koje u dodiru s vodom ne ispuštaju zapaljive plinove i nisu piroformni ili
samozagrijavajući, ali su lako zapaljivi, materije su klase 4.1. Alkalni zemljani metali i alkalne zemljane
legure metala u piroformnomu obliku, materije su klase 4.2 Prašina i prah metala u piroformnomu obliku,
materije su klase 4.2. Metali i metalne legure u piroformnomu obliku, materije su klase 4.2. Spojevi fosfora
s teškim metalima , npr. željezom, bakromitd., nisu predmetom odredbi u ADR-u..
99
Ĉvrsti,
samozagrijavaju
WS b
ć
i
339
ORGANOMETALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE NA VODU,
SAMOZAGRIJAVAJUĆA
7
320
METALNA MATERIJA, REAGUJE NA VODU, SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA,
9
n.d..n.
ĈVRSTINA REAKTIVNA NA VODU, SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA N.D.N. (nije
5
dozvoljena, vidi 2.2.43.2)
313
Ĉvrsti, oksidirajući
WO
Teĉni
WT1
313
ĈVRSTA, REAKTIVNA NA VODU, OKSIDIRA, N.D.N. (nije dozvoljena,
3
2.2.43.2)
313
TEĈNOSTI REAKTIVNA NA VODU, OTROVNA, n.d..n.
0
313
ĈVRSTA, REAKTIVNA NA VODU, OTROVNA n.d..n.
4
312
TEĈNOSTI REAKTIVNA NA VODU, KOROZIVNA, n.d..n.
9
313
ĈVRSTA, REAKTIVNA NA VODU, KOROZIVNA, n.d..n.
1
Otrovni
WT
Ĉvrsti
Teĉni
WT2
WC1
Korozivni
WC
Ĉvrsti
WC2
WFC c
Zapaljivi, korozivni
298
KLOROSILANI, REAGUJU NA VODU, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, BR.S.
8
(Nema drugoga zbirnog navoda s ovom klasifikacijskom oznakom, ako je potrebno,
klasifikaciju pod zbirnim navodom i klasifikacijsku oznaku treba odrediti prema tabeli
prednosti u vezi opasnosti u 2.1.3.9.)
2.2.51
Klasa 5.1 Oksidirajuće materije
2.2.51.1
Kriterijumi
2.2.51.1.1
Pojmom klase 5.1 obuhvaćene su materije koje, s obzirom na to da same po sebi nisu gorive, mogu,
uopšteno dodajući kiseonik, prouzrokovati ili pridonijeti zapaljenju drugog materijala i predmeta koji
sadrţe te materije.
2.2.51.1.2
Materije klase 5.1 i predmeti koji sadrţe te materije, dalje se razvrstavaju kako sljedi:
O
OF
OS
OW
OT
OC
OTC
b
oksidirajuće materije bez dodatne opasnosti ili predmeti koji sadrţe te materije:
O1
teĉne;
O2
ĉvrste;
O3
predmeti;
oksidirajuće materije, ĉvrste, zapaljive;
oksidirajuće materije, ĉvrste, samozagrijavajuće;
oksidirajuće materije, ĉvrste koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove;
oksidirajuće materije, otrovne;
OT1 teĉne;
OT2 ĉvrste;
oksidirajuće materije, korozivne:
OC1 teĉne;
OC2 ĉvrste;
oksidirajuće materije, otrovne, korozivne.
Metali i metalne legure u piroformnomu obliku, materije su klase 4.2.
c
Klorosilani, čije tačka topljenja nije ispod 23°C, koji u dodiru s vodom ne ispuštaju zapaljive
plinove, materije su klase 3. Klorosilani čije je tačka topljenja jednako ili iznad 23 °C i u dodiru s vodom
ne ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 8.
100
2.2.51.1.3
Materije i predmeti klasifikovani u klasu 5.1 navedene su u tabeli A poglavlja 3.2. Dodjela materije i
predmeta koji nisu poimeniĉno navedeni u tabeli A poglavlja 3.2 u odgovarajući navod 2.2.51.3 u
skladu s odredbima poglavlja 2.1, moţe se temeljiti na ispitivanjima, pokolonama i zahtjevima u ĉlanu
2.2.51.1.6-2.2.51.1.9 dolje i Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 34.4. U sluĉaju
neslaganja rezultata ispitivanja i poznatog iskustva, ocjena koja se temelji na poznatom iskustvu treba
imati prednost u odnosu na rezultate ispitivanja.
2.2.51.1.4
Ako su materije klase 5.1, kao rezultat primjesa, dodijeljene razliĉitim kategorijama opasnosti u
odnosu na materije navedene po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2, smjese ili rastvore trebaju biti
ukljuĉene u navode kojima pripadaju na temelju stvarnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za klasifikovanje rastvora i smjesa, npr. preparata i otpada, vidi takoĎe odjeljak 2.1.3.
2.2.51.1.5
Na temelju postupaka ispitivanja u Priručniku za ispitivanja i kriterije, dio 3, odjeljak 34.4 i kriterija
navedenih u 2.2.51.1.6 do 2.2.51.1.9, moţe se takoĊe odrediti je li priroda materije navedene
poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2 takva da nije predmetom odredbi klase.
Oksidirajuće čvrste materije
Klasifikacija
2.2.51.1.6
Ako su oksidirajuće ĉvrste materije, koje nisu navedene po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2, razvrstane
u jedan od navoda u 2.2.51.3 na temelju postupka ispitivanja u skladu s Priručnikom za ispitivanja i
kriterije, dio 3, pododjeljak 34.4.1, treba primjenjivati sljedeće kriterije:
Ĉvrste materije treba razvrstati u klasu 5.1 ako se na ispitivanju odnosa 4:1 ili 1:1 uzorka prema
celulozi (teţinski), zapali ili gori ili pokazuje srednje vrijeme gorenja jednako ili manje od onog u 3:7
smjese (teţinski) kalijeva bromata i celuloze.
Klasifikovanje u pakirne grupe
2.2.51.1.7
Oksidirajuće ĉvrste materije razvrstane u razliĉitim navodima u tabeli A poglavlja 3.2 treba
razvrstati u pakirnu grupu I, II ili III na temelju postupaka ispitivanja u Priručnika za ispitivanja i
kriterije, dio 3, pododjeljak 34.4.1, u skladu sa sljedećim kriterijumima:
(a)
(b)
pakirna grupa I: svaka materija koja ispitivanjem u odnosu uzorka prema celulozi od 4:1 ili 1:1
(teţinski), pokazuje srednje vrijeme gorenja manje od srednjeg vremena gorenja smjese 3:2,
teţinski, kalijeva bromata i celuloze;
pakirna grupa II: svaka materija koja ispitivanjem u odnosu uzorka prema celulozi od 4:1 ili 1:1
(teţinski), pokazuje srednje vrijeme gorenja jednako ili manje od srednjeg vremena gorenja
smjese 2:3 (teţinski) kalijeva bromata i celuloze, a ne zadovoljava zahtjevima za pakirnu grupu
I;
(c) pakirna grupa III: svaka materija koja ispitivanjem u odnosu uzorka prema celulozi od 4:1 ili 1:1
(teţinski), pokazuje srednje vrijeme gorenja jednako ili manje od srednjeg vremena gorenja
smjese 3:7 (teţinski) kalijeva bromata i celuloze, a ne zadovoljava zahtjevima pakirne grupe I i II.
Oksidirajuće tečne materije
Klasifikovanje
2.2.51.1.8
Ako su oksidirajuće teĉne materije koje nisu navedene po nazivu u tabeli A poglavlja 3.2 dodijeljene
jednom od navoda navedenih u pododjeljku 2.2.51.3 na temelju postupka ispitivanja u skladu s
Priručnikom za ispitivanja i kriterije, dio 3, pododjeljak 34.4.2, treba primjenjivati sljedeće kriterije:
Teĉnu materiju treba razvrstati u klasu 5.1 ako u smjesi 1:1 teţinski, ispitivane materije i celuloze
pokazuje porast pritisaka od 2070 kPa baţdarski ili više, a vrijeme porasta srednjeg pritisaka jednako
je ili manje od vremena porasta srednjeg pritisaka smjese 1:1, teţinski, 65% vodene dušiĉne kiseline i
celuloze.
Klasifikovanje u pakirne grupe
2.2.51.1.9
Oksidirajuće teĉne materije razvrstane u razliĉite navode tabele A poglavlja 3.2 treba razvrstati u
pakirnu grupu I, II ili III na temelju postupaka ispitivanja u Priručnika za ispitivanja i kriterije, dio 3,
odjeljak 34.4.2, u skladu sa sljedećim kriterijumima:
101
(a)
(b)
(c)
pakirna grupa I: svaka materija koja, u smjesi 1:1 teţinski, materije i celuloze koja je ispitana,
spontano gori ili je vrijeme porasta srednjeg pritisaka smjese 1:1, materije i celuloze manja od
pritisaka smjese 1:1, teţinski, 50% perklorne kiseline i celuloze;
pakirna grupa II: svaka materija koja u smjesi 1:1 teţinski, materije i celuloze koja je ispitana
pokazuje manji porast vremena srednjeg pritisaka ili jednak srednjem porastu vremena
pritisaka smjese 1:1 teţinski, 40% vodene rastvore natrijeva klorata i celuloze; a ne
zadovoljava zahtjevima za pakirnu grupu I;
pakirna grupa III: svaka materija koja, u smjesi 1:1 teţinski, materije i celuloze koja je ispitana
pokazuje manji porast vremena srednjeg pritisaka ili jednak srednjem porastu vremena
pritisaka smjese 1:1, teţinski, 65% vodene rastvore soli dušiĉne kiseline i celuloze; a ne
zadovoljava zahtjevima pakirne grupe I i II.
2.2.51.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
2.2.51.2.1
Hemijski nestabilne materije klase 5.1 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako se ne preduzmu nuţni
koraci da se sprijeĉi opasno razlaganje ili polimerizacija u prevozu. U tom smislu, posebno treba
osigurati da posude i rezervoari ne sadrţavaju nikakav materijal koji je sklon podsticanju reakcije.
2.2.51.2.2
Sljedeće materije i smjese ne smiju biti prihvaćene za prevoz:
-
-
2.2.51.3
oksidirajuće ĉvrste materije, samozagrijavajuće, razvrstane u UN br.3100, oksidirajuće ĉvrste
materije koje reaguju s vodom, razvrstane u UN br. 3121 i oksidirajuće ĉvrste materije,
zapaljive, razvrstane u UN br. 3137, ako ne zadovoljavaju zahtjevima klase 1. (vidi takoĊe
2.1.3.7);
vodikov peroksid, nestabilizovani ili vodikov peroksid, vodene rastvore, nestabilizovane, sadrţe
više od 60% vodikova peroksida;
tetranitrometan koji nije osloboĊen gorivih neĉistoća;
rastvore perklorne kiseline koje sadrţe više od 72% (masa), kiseline ili smjesa perklorne
kiseline s bilo kojom teĉnošću koja nije voda;
rastvora klorne kiseline koja sadrţi više od 10% klorne kiseline ili smjese klorne kiseline s bilo
kojom teĉnošću koja nije voda;
halogenih fluournih spojeva koji nisu UN br. 1745 BROM PENTAFLUORID; 1746 BROMNI
TRIFLUORID i 2495 JODNI PENTAFLUORID Klase 5.1 kao i UN br. 1749 KLORNI
TRIFLUORID i 2548 KLORNI PENTAFLUORID klase 2;
amonijev klorat i vodene rastvore i smjese klorata s amonijevom solju;
amonijev klorit i vodene rastvore i smjese klorita s amonijevom solju;
smjese hipoklorita s amonijevom solju;
amonijev bromat i vodene rastvore i smjese bromata s amonijevom solju;
amonijev permanganat i vodene rastvore i smjese permanganata s amonijevim solima;
amonijev nitrat koji sadrţi iznad 0,2% gorive materije (ukljuĉujući svaku organsku materiju koja
se raĉuna kao ugljik), ako nije sastavni dio materije ili predmeta klase 1;
gnojiva u kojima je sastojak amonijeva nitrata (u odreĊivanju sadrţaja amonijeva nitrata, svi
ioni nitrata za koje je prisutan molekularni ekvivalent amonijevih iona u smjesi, treba raĉunati
kao amonijev nitrat), ili sadrţaj gorive materije koja prelazi vrijednost navedenu u posebnoj
odredbi 307, osim u uslovima primjenjivim na klasu 1;
amonijev nitrit i vodene rastvore i smjese anorganskog nitrita s amonijevom solju;
smjese kalijeva nitrata, natrijeva nitrita i amonijeve soli.
Popis zbirnih navoda
Oksidirajuće materije
teĉnosti
O1
3210
3211
3213
3214
3216
3218
3219
3139
KLORATI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
PERKLORATI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
BROMATI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
PERMANGANATI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
PERSULFATI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
NITRATI , ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
NITRITI, ANORGANSKI, VODENA RASTVORA, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA TEĈNOSTI, n.d.n.
102
ĉvrste
O2
Bez dodatne opasnosti
O
predmeti O3
Ĉvrsta materija zapaljiva
Ĉvrsta materija, samozagrijavajuća
Ĉvrsta materija, reaguje s vodom
1450
1461
m
1462
a
1477
t
1481
e
1482
r
1483
i
2627
j
3212
e
3215
1479
BROMATI, ANORGANSKI, n.d.n.
KLORATI, ANORGANSKI, n.d.n.
KLORITI, ANORGANSKI, n.d.n.
NITRATI , ANORGANSKI, n.d.n.
PERKLORATI, ANORGANSKI, n.d.n.
PERMANGANATI, ANORGANSKI, n.d.n.
PEROKSIDI, ANORGANSKI, n.d.n.
NITRITES, ANORGANSKI, n.d.n.
HIPOKLORITI, ANORGANSKI, n.d.n.
PERSULPHATI, ANORGANSKI, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, n.d.n.
3356
GENERATOR KISEONIKA, HEMIJSKI
OF
3137 OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, ZAPALJIV, n.d.n.. (nije dopuštena, vidi 2.2.51.2)
OS
3100 OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n. (nije dopuštena,
vidi 2.2.51.2)
OW
3121 OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM, n.d.n..nije dopuštena, vidi
2.2.51.2
OKSIDIRAJUĆA TEĈNOSTI, OTROVNA, n.d.n.
teĉnosti
OT1
3099
u
i
d
ĉvrsta
OT2
3087 OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTINA, OTROVNA, n.d.n.
teĉnosti
OC1
3098 OKSIDIRAJUĆA TEĈNOSTI, KOROZIVNA, n.d.n.
ĉvrsta
OC2
3085 OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTINA, KOROZIVNA, n.d.n.
OTC
(Nema zbirnog navoda za ovu klasifikacijsku oznaku; ako je potrebno, klasifikovanje u
zbirni navod s klasifikacijskom oznakom treba odrediti u skladu s tabelom prednosti
opasnosti u 2.1.3.9.)
Otrovna
a
n
OT
Korozivne
OC
Otrovne
c
o
r
r
o
s
i
v
e
2.2.52
Klasa 5.2 Organski peroksidi
2.2.52.1
Kriterijumi
2.2.52.1.1
Pojmom klase 5.2 obuhvaćeni su organski peroksidi i tvorevine organskih peroksida.
103
2.2.52.1.2
Materije klase 5.2 dalje se dijele kako sljedi:
P1
organski peroksidi za koje nije potrebna kontrola temperature;
P2
organski peroksidi za koje je potrebna kontrola temperature ( nisu dozvoljene za prevoz
ţeljeznicom).
Objašnjenje pojma
2.2.52.1.3
2.2.52.1.4
Organski peroksidi su organske materije koje sadrţe bivalentnu -O-O- strukturu i mogu se smatrati
derivatima vodikova peroksida, gdje su jedan ili oba vodikova atoma zamijenjeni organskim
radikalima.
Svojstva
Organski peroksidi skloni su egzotermnom raspadanju na normalnim ili povišenim temperaturama.
Raspadanje se moţe podstaknuti toplinom, dodirom s neĉistoćama (npr. kiselinama, spojevima teških
metala, aminima), trenjem ili udarcem. Brzina raspadanja raste s temperaturom i mijenja se
stvaranjem organskog peroksida. Rezultat raspadanja moţe biti razvoj štetnih ili zapaljivih plinova ili
para. Neki organski peroksidi mogu se raspadati eksplozivno, posebno ako su zatvoreni. Svojstvo se
moţe preinaĉiti dodavanjem razrjeĊivaĉa ili korišćenjem odgovarajuće ambalaţe. Mnogi organski
peroksidi snaţno gore. Treba izbjegavati dodir organskih peroksida s oĉima. Neki organski peroksidi
mogu prouzrokovati ozbiljno oštećenje roţnjaĉe, ĉak i nakon kratkotrajnog dodira, ili razaranje koţe.
NAPOMENE: Postupci ispitivanja za odreĎivanje zapaljivosti organskih peroksida navedeni su u
"Priručniku za testove i kriterije", dio 2, pododjeljak 32.4. S obzirom na to da organski peroksidi mogu
reagovati snaţno kad se zagriju, preporučuje se odrediti njihovu točku zapaljenja, uz korišćenje malih
uzoraka opisanih u ISO-u 3679:1983.
Razvrstavanje
2.2.52.1.5
Svaki organski peroksid mora se razvrstati u klasu 5.2 ako formula organskog peroksida sadrţi:
(a)
(b)
ne više od 1,0 % raspoloţivog kiseonika iz organskih peroksida i ako ne sadrţi više od 1,0 %
vodikova peroksida;
ne više od 0,5 % raspoloţivog kiseonika iz organskih peroksida i ako sadrţi više od 1,0 %, ali
nikako iznad 7,0 % vodikova peroksida.
NAPOMENA: Raspoloţivi sadrţaj kiseonika (%), stvaranja organskog peroksida izraţen je formulom
16 × ∑ (ni × ci /mi)
gdje je:
ni
=
ci
=
mi
=
broj peroksidnih grupa na molekulu organskog peroksida
koncentracija ( % mase), organskog peroksida
i molekularna masa organskog peroksida.
2.2.52.1.6
Organski peroksidi razvrstani su u sedam tipova prema stepenu opasnosti. Tipovi organskog
peroksida kreću se od tipa A, koji se ne prihvaća za prevoz u pakovanju u kojem se provodi ispitivanje,
do tipa G koji nije predmetom odredbi klase 5.2. Razvrstavanje tipova B do F u direktnom je odnosu s
najvećom dozvoljenom koliĉinom u jednomu pakovanju. Principi razvrstvanja koji se primjenjuju na
razvrstvanja materije koje nisu nabrojane u 2.2.52.4, navedeni su u Priručniku testova i kriterija, dio 2.
2.2.52.1.7
Organski peroksidi koji su razvrstani i dozvoljeni za prevoz u ambalaţi navedenoj u 2.2.52.4, i ĉiji je
prevoz dozvoljen u IBC, navedeni su u 4.1.4.2 uputstava za pakovanje IBC520, a oni koji su već
dozvoljeni za prevoz u cisternama u skladu s poglavljima 4.2 i 4.3, navedeni su u 4.2.5.2 uputstvima
za prenosive cisterne T23. Navedena dozvoljena materija razvrstana je u generiĉku oznaku u tabeli A
poglavlja 3.2 (UN br. 3101 do 3120), i odgovarajuće dodatne opasnosti i napomene navedene su i
pruţaju odgovarajuće prevozne podatke.
U generiĉkoj oznaci navedeni su:
tip (B do F), organskog peroksida (vidi 2.2.52.1.6 gore);
fiziĉko stanje (teĉne/ĉvrsto).
Smjese ovih tvorevina mogu se razvrstati kao isti tip organskog peroksida prema najopasnijem
sastojku i mogu se prevoziti u uslovima prevoza odreĊenima za taj tip. MeĊutim, kako dva stabilna
sastojka mogu sĉiniti toplinski manje stabilnu smjesu, treba odrediti temperaturu samoubrzavajućeg
raspadanja (SADT) smjese.
104
2.2.52.1.8
Razvrstavanje organskih peroksida, tvorevina ili smjesa organskih peroksida koje nisu navedene u
2.2.52.4, 4.1.4.2 uputstvima za pakovanje IBC520 ili 4.2.5.2 uputstava za prenosive posude T23, a
razvrstavanje u zbirni navod obavlja nadleţno tijelo drţave porijekla. U izjavi o odobrenju treba biti
navedeno razvrstavanje i vaţeći uslovi prevoza. Ako drţava porijekla nije ugovorna strana u COTIF-u,
razvrstavanje i uslove prevoza treba odrediti nadleţno tijelo prve drţave ugovorne strane u COTIF-u u
koju stigne pošiljka.
2.2.52.1.9
Uzorke organskih peroksida ili tvorevina organskih peroksida koji nisu navedeni u 2.2.52.4, za koje
nema potpunih rezultata ispitivanja i koje treba ponovno podvrgnuti ispitivanju ili procjeni, treba
razvrstati u odgovarajući navod za organske perokside tip C, pod uslovom da su zadovoljeni sljedeći
uslovi:
-
raspoloţivi podaci koji ukazuju da uzorak nije opasniji od organskih peroksida tipa B;
da je uzorak pakiran u skladu s naĉinom pakovanja OP2, a koliĉina po vagonu ograniĉena je
na 10 kilograma;
Uzorci koji zahtijevaju kontrolu temperature ne smiju se primati na prevoz ţeljeznicom.
Desenzitivizacija organskih peroksida
2.2.52.1.10
Da se omogući sigurnost u prevozu, organski peroksidi u mnogim se sluĉajevima desenzitiviziraju
organskim teĉnostima ili ĉvrstim materijema, anorganskim ĉvrstim materijema ili vodom. Kad se
dogovori procenat materije, to se odnosi na procenat prema masi, zaokruţen na najbliţi cijeli
broj. Uopšteno, desenzitivizacija treba biti takva da u sluĉaju curenja neće doći do
koncentracija organskih peroksida u opasnomu odnosu.
2.2.52.1.11
Ako za pojedine tvorevine organskih peroksida nije utvrĊeno drukĉije, sljedeće objašnjenje
(objašnjenja), treba primijeniti na rastvarala koja se koriste u desenzitivizaciji:
-
rastvarala tipa A su organske teĉnosti u skladu s organskim peroksidima ĉije taĉka kljuĉanja
nije ispod 150 °C. Rastvarala tipa A mogu se koristiti za desenzitivizaciju svih organskih
peroksida;
rastvarala tipa B su organske teĉnosti u skladu s organskim peroksidima ĉije je taĉka kljuĉanja
ispod 150 °C, ali nikako ispod 60 °C, a taĉka topljenja nikako ne manje od 5 °C.
Rastvarala tipa B mogu se koristiti za desenzitivizaciju svih organskih peroksida, pod uslovom da je
taĉka kljuĉanja teĉnosti barem za 60 °C više od SADT-a u pakovanju od 50 kilograma.
2.1.52.1.12
RazrjeĊivaĉi koji nisu tip A ili tip B mogu se dodati tvorevinama organskih peroksida, kao što je
navedeno u 2.2.52.4, pod uslovom da su odgovarajući. MeĊutim, zamjena svih ili dijela razrjeĊivaĉa
tipa A ili tipa B s drugim razrjeĊivaĉem razliĉitih svojstvava zahtijeva ponovnu ocjenu tvorevina
organskih peroksida u skladu s uobiĉajenim postupkom prihvaćanja u klasu 5.2.
2.2.52.1.13
Voda se moţe koristiti samo za desenzitivizaciju organskih peroksida, navedenih u 2.2.52.4, ili prema
odluci nadleţnog tijela u 2.2.52.1.8 da su "s vodom“ ili "kao stabilna disperzija u vodi“. Uzorci
organskih peroksida ili tvorevina organskih peroksida koji nisu nabrojani u 2.2.52.4 mogu se, takoĊe,
desenzitivizirati vodom, pod uslovom da zadovoljavaju zahtjevima u 2.2.52.1.9.
2.2.52.1.14
Organske i anorganske ĉvrste materije mogu se koristiti za desenzitivizaciju organskih peroksida, pod
uslovom da su odgovarajući. Odgovarajuće teĉne i ĉvrste materije su materije koje nemaju štetnog
uticaja na toplotnu stabilnost i vrstu opasnosti tvorevine organskih peroksida.
2.2.52.1.15 –2.2.52.1.18 ( rezervisano)
2.2.52.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
105
Sljedeći organski peroksidi ne smiju se prihvaćati za prevoz prema odredbima klase 5.2 :
-Organski peroksidi ,tip A (vidi Priručnik za testove i kriterije, dio 2, navod 20.4.3 (a)).
Sljedeći organski peroksidi koji zahtijevaju kontrolu temperature ne smiju se primiti na prevoz
ţeljeznicom:
Organski peroksidi, tip B i C sa SADT  50° C :
UN 3111 ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3112 ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3113 ORGANSKI PEROKSIDI TIP C, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
Organski peroksidi tip D koji pokazuju jaku ili srednje jaku reakciju kada se zagrijavaju pod
SADT  50° C ili pokazuju nisku ili nikakvu reakciju kada se zagrijavaju sa SADT  45° C:
UN 3115 ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3112 ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
Organski peroksidi tip E i F sa SADT  45° C:
UN 3117 ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3118 ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3119 ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
UN 3120 ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA;
2.2.52.3
Popis zbirnih navoda
klasifikacijski kod
UN br.
Naziv materije ili predmeta
Organski peroksidi
Nije potrebna kontrola temperature
P1
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
P2
3115
Potrebna je kontrola temperature
3116
3117
3118
3119
3120
2.2.52.4
ORGANSKI PEROKSIDI TIP A, TEĈNOSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP A, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP C, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP C, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, ĈVRSTI
ORGANSKI PEROKSIDI TIP G, TEĈNI
ORGANSKI PEROKSIDI TIPA G, ĈVRSTI
}
}
Ne prihvaća se za prevoz,
vidi 2.2.52.2
Ne podlijeţe odredbama
primjenjivima na klasu 5.2,
vidi 2.2.52.1.6
ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP B, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP C, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP C, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP D, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP E, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, TEĈNI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
ORGANSKI PEROKSIDI TIP F, ĈVRSTI, KONTROLISANA TEMPERATURA( ne smije
se prevoziti ţeljeznicom ,vidi 2.2.52.2.)
Popis aktualno razvrstanih organskih peroksida po pakovanjima
U koloni Način pakiranja oznake "OP1" do "OP8" odnosi se na postupke pakiranja u 4.1.4.1 uputstava
o pakovanju P520 (vidi takoĊe 4.1.7.1). Organski peroksidi namijenjeni prevozu trebaju zadovoljavati
uslove razvrstavanja prema popisu. Za materije koje su dozvoljene za IBC, vidi 4.1.4.2 uputstva za
pakovanje za IBC520, a dozvoljene su u cisternama u poglavljima 4.2 i 4.3, vidi 4.2.5.2 uputstva za
prenosive cisterne T23.
106
ORGANSKI PEROKSIDI
ACETIL ACETONSKI PEROKSID
"
ACETIL CIKLOHEKSANSULFONIL
PEROKSID
"
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
≤ 42
≥ 48
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
≥8
OP7
3105
2)
OP7
3106
20)
3112
zabranjeno
3115
zabranjeno
≤ 32 kao pasta
≤ 82
≥ 12
≤ 32
≥ 68
-
1
0
≤ 88
≥6
tert-AMIL PEROKSIACETAT
≤ 62
≥ 38
tert-AMIL PEROKSIBENZOAT
≤ 100
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKSANOAT
≤ 100
tert-AMIL PEROKSI-2-ETILHEKSIL
KARBONAT
≤ 100
tert-AMIL PEROKSI IZOPROPIL KARBONAT
 77
tert-AMIL PEROKSINODECANOAT
≤ 77
≥ 23
tert-AMIL PEROKSIPIVALAT
≤ 77
≥ 23
tert-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSAN
OAT
≤ 100
OP5
> 42 - 100
OP8
3107
OP8
3108
OP5
3103
OP8
3108
OP5
3103
13)
tert-AMIL VODIKOV PEROKSID
tert-BUTIL KUMIL PEROKSID
"
n-BUTIL-4,4-DI-(tert-BUTILPEROKSI)VALER
AT
"
tert-BUTIL VODIKOV PEROKSID
≥6
Dodatna
opasnost i
napomene
OP8
3107
OP7
3105
OP5
3103
3115
 23
≤ 52
≥ 48
> 52 - 100
≤ 52
≥ 48
≥ 10
>79 - 90
3105
OP5
3103
zabranjeno
3115
zabranjeno
3113
zabranjeno
3101
3)
"
≤ 80
OP7
3105
4) 13)
"
≤ 79
> 14
OP8
3107
13) 23)
"
≤ 72
≥ 28
OP8
3109
13)
< 82 + >9
≥7
OP5
3103
13)
tert-BUTIL VODIKOV PEROKSID +
DI-tert-BUTILPEROKSID
≥ 20
OP7
107
ORGANSKI PEROKSIDI
tert-BUTIL MONOPEROKSIMALEAT
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
> 52 - 100
"
≤ 52
"
≤ 52
"
≤ 52 kao pasta
tert-BUTIL PEROKSIACETAT
"
"
tert-BUTIL PEROKSIBENZOAT
≥ 48
≥ 48
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP5
3102
OP6
3103
OP8
3108
OP8
3108
> 52 - 77
≥ 23
OP5
3101
> 32 - 52
≥ 48
OP6
3103
OP8
3109
OP5
3103
OP7
3105
OP7
3106
≤ 32
≥ 68
> 77 - 100
"
> 52 - 77
"
≤ 52
≥23
≥ 48
-
1
0
tert-BUTIL PEROKSIBUTIL FUMARAT
≤ 52
≥ 48
OP7
3105
tert-BUTIL PEROKSIKROTONAT
≤ 77
≥ 23
OP7
3105
tert-BUTIL PEROKSIDIETILACETAT
≤ 100
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKSANOAT
> 52 – 100
"
> 32 - 52
"
≤ 52
"
tert-BUTIL PEROKSI-2-ETILHEKSANOAT +
2,2-DI-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN
"
tert-BUTIL PEROKSI-2ETILHEKSILKARBONAT
tert-BUTIL PEROKSIIZOBUTIRAT
"
3113
≥ 48
≥ 48
≤ 32
≤ 12 +≤ 14
≥ 68
≥ 14
≤ 31 + ≤ 36
≥ 60
OP7
≥ 33
≤ 100
≥ 23
> 52 - 77
≤ 52
≥ 48
3)
3113
3117
zabranjeno
3118
zabranjeno
3119
zabranjeno
3106
zabranjeno
3105
3111
zabranjeno
3115
zabranjeno
tert-BUTILPEROKSI IZOPROPILKARBONAT
≤ 77
≥ 23
OP5
3103
1-(2-tert-BUTILPEROKSI IZOPROPIL)-3IZOPROPENILBENZEN
≤ 77
≥ 23
OP7
3105
108
3)
zabranjeno
zabranjeno
3115
OP7
Dodatna
opasnost i
napomene
ORGANSKI PEROKSIDI
"
tert-BUTIL PEROKSI-2-METILBENZOAT
tert-BUTIL PEROKSINEODEKANOAT
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
≤ 42
≥ 58
≤ 100
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP8
3108
OP5
3103
-
1
0
"
≤ 77
3115
zabranjeno
zabranjeno
"
≤ 52 kao
stabilna
disperzija u vodi
3119
zabranjeno
"
≤ 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
(smrznuta)
3118
zabranjeno
"
≤ 32
≥ 68
3119
zabranjeno
≤ 77
≥ 23
3115
zabranjeno
3117
zabranjeno
3113
zabranjeno
tert-BUTIL PEROKSINEOHEPTANAT
> 77 - 100
3115
Dodatna
opasnost i
napomene
≥ 23
 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
"
tert-BUTIL PEROKSIPIVALAT
> 67 - 77
≥ 23
"
> 27 - 67
≥ 33
3115
zabranjeno
"
≤ 27
≥ 73
3119
zabranjeno
tert-BUTILPEROKSI STEARILKARBONAT
≤ 100
OP7
3106
tert-BUTIL
PEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANAT
> 32 - 100
OP7
3105
OP8
3109
"
≤ 32
≥ 68
109
ORGANSKI PEROKSIDI
3-KLOROPEROKSIBENZOIĈNA KISELINA
"
"
KUMIL HIDROPEROKSID
"
KUMIL PEROKSINODEKANOAT
"
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
Broj
(generiĉka
oznaka)
≥ 14
OP1
3102
≤ 57
≥3
≥ 40
OP7
3106
≥6
≥ 17
≤ 77
Dodatna
opasnost i
napomene
3)
-
1
1
OP7
3106
> 90 - 98
≤10
OP8
3107
13)
≤ 90
≥ 10
OP8
3109
3115
13) 18)
zabranjeno
3119
zabranjeno
3115
zabranjeno
3115
zabranjeno
OP6
3104
13)
OP7
3105
5)
OP7
3106
5) 20)
Izuzet
3115
29)
zabranjeno
3115
zabranjeno
≤ 77
≥ 23
≤ 52 kao stabilna
disperzija u vodi
≤ 77
KUMIL PEROKSIPIVALATE
≤ 77
CIKLOHEKSANON PEROKSID(I)
≤ 91
"
≤ 72
"
≤ 72 kao pasta
"
≤ 32
≥ 23
≥ 23
≥9
≥ 28
≥ 68
DIACETON ALKOHOL PEROKSIDI
≤ 57
≥ 26
DIACETIL PEROKSID
≤ 27
≥ 73
DI-tert-AMIL PEROKSID
≤ 100
DIBENZOIL PEROKSID
Postupak
pakovanj
a
> 57 - 86
KUMIL PEROKSINOHEPTANOAT
1,1-DI-(tert-AMILPEROKSI)CIKLOHEKSAN
Voda
≤ 82
> 77 - 94
"
≤ 77
"
≤ 62
"
> 52 – 62 kao
pasta
"
> 35 - 52
"
> 36 - 42
"
≤ 56.5 kao pasta
"
≤ 52 kao pasta
OP8
3107
OP6
3103
OP2
3102
3)
≥6
OP4
3102
3)
≥ 23
OP6
3104
≥ 10
OP7
3106
OP7
3106
≥ 18
≤ 48
> 51 - 100
"
≥8
≥ 28
≥ 48
≥ 18
110
OP7
3106
≤ 40
OP8
3107
≥ 15
OP8
3108
OP8
3108
20)
20)
ORGANSKI PEROKSIDI
"
"
DI-(4-tert-BUTILCIKLOHEKSIL)
PEROKSIDIKARBONAT
"
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
≤ 42 kao stabilna
disperzija u vodi
≤ 35
≥ 65
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP8
3109
Dodatna
opasnost i
napomene
Izuzet
29)
≤ 100
3114
zabranjeno
≤ 42 kao stabilna
disperzija u vodi
3119
zabranjeno
-
1
1
111
ORGANSKI PEROKSIDI
DI-tert-BUTIL PEROKSID
"
DI-tert-BUTIL PEROKSIAZELAT
2,2-DI-(tert-BUTILPEROKSI)BUTAN
1,1-DI-(tert-BUTILPEROKSI) CIKLOHEKSAN
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
> 52 - 100
≤ 52
≥ 48
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP8
3107
OP8
3109
≤ 52
≥ 48
OP7
3105
≤ 52
≥ 48
OP6
3103
OP5
3101
OP5
3103
OP7
3105
OP7
3106
> 80 - 100
"
> 52 - 80
≥ 20
"
> 42 - 52
≥ 48
"
≤ 42
≥ 13
"
≤ 42
≥ 58
OP8
3109
"
≤ 27
≥ 25
OP8
3107
≤ 13
≥ 13
OP8
3109
"
≥ 45
≥ 74
Dodatna
opasnost i
napomene
25)
3)
21)
-
1
1
> 27 - 52
≥ 48
3115
zabranjeno
"
≤ 27
≥ 73
3117
zabranjeno
"
≤ 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
(smrznuta)
3118
zabranjeno
> 52 - 100
3113
zabranjeno
3115
zabranjeno
DI-n-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT
DI-sek-BUTIL PEROKSIDIKARBONAT
"
1,6-Di-(tert-BUTILPEROKSIKARBONILOKSI)HEKSAN
DI-(2-tert-BUTILPEROKSIIZOPROPIL)BENZE
N(I)
"
DI-(tert-BUTILPEROKSI) FTALAT
≤ 52
≤ 72
≥ 48
≥ 28
> 42 - 100
≤ 57
≤ 42
≥ 58
> 42 - 52
"
≤ 52 kao pasta
"
≤ 42
≥ 48
≥ 58
112
OP5
3103
OP7
3106
Izuzet
OP7
3105
OP7
3106
OP8
3107
29)
20)
ORGANSKI PEROKSIDI
2,2-DI-(tert-BUTILPEROKSI)PROPAN
"
1,1-DI-(tert-BUTILPEROKSI)-3,3,5TRIMETILCIKLOHEKSAN
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
≤ 52
≥ 48
≤ 42
≥ 13
≥ 45
> 90 - 100
≥ 10
"
> 57 - 90
"
≤ 77
"
≤ 57
"
≤ 57
≥ 43
"
≤ 32
≥ 26
≥ 23
≥ 43
-
1
1
113
≥ 42
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP7
3105
OP7
3106
OP5
3101
OP5
3103
OP5
3103
OP8
3110
OP8
3107
OP8
3107
Dodatna
opasnost i
napomene
3)
ORGANSKI PEROKSIDI
ETIL PEROKSIDIKARBONAT
"
DI-4-KLOROBENZOIL PEROKSID
"
"
DIKUMIL PEROKSID
"
DICIKLOHEKSIL PEROKSIDIKARBONAT
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
Dodatna
opasnost i
napomene
≤ 100
3116
zabranjeno
≤ 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
3119
zabranjeno
OP5
3102
3)
OP7
3106
20)
Izuzet
29)
3110
12)
Izuzet
29)
3112
3114
zabranjeno
zabranjeno
≤ 77
≥ 23
≤ 52 kao pasta
≤ 32
≥ 68
> 52 - 100
≤ 57
≤ 52
≥ 48
OP8
> 91 - 100
≤ 91
"
 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
3119
zabranjeno
DIDEKANOIL PEROKSID
≤ 100
3114
zabranjeno
2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTILPEROKSI)
CIKLOHEKSIL) PROPAN
≤ 42
-
1
1
"
"
DI-2,4-DIKLOROBENZOIL PEROKSID
"
≥ 58
≤ 22
≥ 78
≤ 77
≥ 23
≤ 52 kao pasta
sa silikonskim
uljem
DI-(2-ETOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONAT
≤ 52
1-(2-ETILHEKSANOILPEROKSI)-1,3DIMETILBUTIL PEROKSIPIVALAT
≤ 52
DI-(2-ETILHEKSIL) PEROKSID-KARBONAT
≥9
≥ 45
≤ 77
"
≤ 62 kao
OP8
3107
OP5
3102
OP7
3106
3)
3115
zabranjeno
≥ 10
3115
zabranjeno
3113
3115
zabranjeno
zabranjeno
3117
zabranjeno
≥ 23
114
3106
≥ 48
> 77 – 100
"
OP7
ORGANSKI PEROKSIDI
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
stabilna
disperzija u vodi
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
Dodatna
opasnost i
napomene
"
≤ 52 kao
stabilna
disperzija u vodi
3119
zabranjeno
"
≤ 52 kao
stabilna
disperzija u vodi
(smrznuta)
3120
zabranjeno
OP5
3102
3)
OP7
3106
2,2-DIHIDROPEROKSIPROPAN
≤ 27
DI-(1-HIDROKSICIKLOHEKSIL) PEROKSID
≤ 100
DIISOBUTIRIL PEROKSID
"
DIIZOPROPILBENZEN DIHIDROPEROKSID
≥ 73
≥ 48
3111
zabranjeno
≤ 32
≥ 68
3115
zabranjeno
3106
3112
24)
zabranjeno
3115
3115
zabranjeno
zabranjeno
≤ 82
≥5
≥5
OP7
-
1
1
> 32 – 52
DIIZOPROPIL PEROKSIDNI KARBONAT
"
"
DILAUROIL PEROKSID
"
> 52-100
≤ 52
≤ 28
≥ 48
≥ 72
≤ 100
OP7
3106
≤ 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
OP8
3109
DI-(3-METOKSIBUTIL) PEROKSIDNI
KARBONAT
≤ 52
DI-(2-METILBENZOIL) PEROKSID
≤ 87
DI-(3-METILBENZOIL) PEROKSID +
BENZOIL (3-METILBENZOIL) PEROKSID
+
DIBENZOIL PEROKSID
≤ 20 + ≤ 18 + ≤
4
DI-(4-
≤ 52 kao pasta
≥ 48
≥ 13
≥ 58
OP7
115
3115
zabranjeno
3112
zabranjeno
3115
zabranjeno
3106
ORGANSKI PEROKSIDI
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
sa silikonskim
uljem
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP5
3102
OP7
OP5
3106
3104
Dodatna
opasnost i
napomene
> 82-100
2,5-DIMETIL-2,5-DI(tert-BUTILPEROKSI)HEKSAN
> 52 – 100
OP7
3105
≤ 47 kao pasta
≤ 52
≤ 77
OP8
OP8
OP8
3108
3109
3108
OP5
3101
3)
OP5
3103
26)
OP7
3106
"
"
"
-
1
1
2,5-DIMETIL-2,5-DI(BENZOILPEROKSI)HEKSAN
"
"
2,5-DIMETIL-2,5-DI(tert-BUTILPEROKSI)HEKSAN-3
"
"
≤ 82
≤ 82
≥ 18
≥ 18
≥ 48
≥ 23
> 86-100
>52-86
≥ 14
≤ 52
≥ 48
2,5-DIMETIL-2,5-DI(2-
≤ 100
2,5-DIMETIL-2,5-DIHIDROPEROKSIHEKSAN
≤ 82
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5TRIMETILHEKSANOILPEROKSI)HEKSAN
≤ 77
≥ 23
1,1-DIMETIL-3-HIDROKSIBUTIL
PEROKSINOHEPTANOAT
≤ 52
≥ 48
DIMIRISTIL PEROKSIDIKARBONAT
"
3113
≥ 18
≤ 100
≤ 42 kao
stabilna
disperzija u vodi
DI-(2-NEODEKANOILPEROKSIIZOPROPIL)
BENZEN
≤ 52
DI-n-NONANOIL PEROKSID
≤ 100
OP6
3104
OP7
3105
3117
OP7
OP8
≥ 48
116
3)
zabranjeno
zabranjeno
zabranjeno
zabranjeno
3115
zabranjeno
3116
zabranjeno
ORGANSKI PEROKSIDI
DI-n-OKTANOIL PEROKSID
DI-(2-FENOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONAT
"
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
>85-100
≤ 85
≤ 27
DI-n-PROPIL PEROKSIDIKARBONAT
≤ 100
PEROKSID DISUKCINSKE KISELINE
"
DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL) PEROKSID
≥ 15
≤ 77
≥ 23
> 72-100
≤ 72
> 38-82
≥ 28
-
1
1
"
≤ 38
≥ 62
ETIL 3,3-DI-(tert-AMILPEROKSI)BUTIRAT
≤ 67
≥ 33
ETIL 3,3-DI-(tert-BUTILPEROKSI)BUTIRAT
> 77 - 100
"
≤ 77
"
≤ 52
tert-HEKSIL PEROKSINEODEKCANOAT
≤ 71
tert-HEKSIL PEROKSIPIVALAT
≤ 72
"
IZOPROPILKUMIL HIDROPEROKSID
p-MENTIL HIDROPEROKSID
≥ 23
≥ 48
Dodatna
opasnost i
napomene
zabranjeno
OP5
3102
3)
OP7
3106
3117
zabranjeno
3113
zabranjeno
OP5
3113
zabranjeno
OP4
3102
3) 17)
OP7
3116
≥ 18
≤ 52 kao
stabilna
disperzija u vodi
Broj
(generiĉka
oznaka)
3114
≥ 73
"
ISOPROPYL sec-BUTIL
PEROKSIDIKARBONAT +DI-sec-BUTIL
PEROKSIDIKARBONAT +DI-ISOPROPIL
PEROKSIDIKARBONAT
Postupak
pakovanj
a
≤ 100
DIPROPIONIL PEROKSID
"
Voda
3115
zabranjeno
3119
zabranjeno
3119
zabranjeno
OP7
3105
OP5
3103
OP7
3105
OP7
3106
≥ 29
≥ 28
3115
zabranjeno
3115
zabranjeno
zabranjeno
≤ 32 + ≤ 15 –
18
≤ 12 – 15
≥ 38
3115
≤ 52 + ≤ 28 + ≤
22
≤ 72
≥ 28
> 72 - 100
117
3111
zabranjeno
OP8
3109
13)
OP7
3105
13)
ORGANSKI PEROKSIDI
"
METILCIKLOHEKSANON PEROKSID(I)
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
≤ 72
≥ 28
≤ 67
Voda
Postupak
pakovanj
a
Broj
(generiĉka
oznaka)
OP8
3109
27)
≥ 33
Dodatna
opasnost i
napomene
zabranjeno
≥ 48
OP5
3101
3) 8) 13)
"
vidi napomenu
9)
≥ 55
OP7
3105
9)
"
vidi napomenu
10)
≥ 60
OP8
3107
10)
≤ 62
≥ 19
OP7
3105
22)
OP2
3103
11)
3113
zabranjeno
3104
11)
3114
zabranjeno
METIL IZOBUTIL KETONSKI PEROKSID(I)
ORGANSKI PEROKSIDI, TEĈNOSTI,
UZORAK
-
1
1
3115
vidi napomenu
8)
METIL ETIL KETONE PEROKSID(S)
ORGANSKI PEROKSIDI, TEĈNOSTI,
UZORAK KONTROLISANA
TEMPERATURA
ORGANSKI PEROKSIDI, ĈVRSTI, UZORAK
OP2
ORGANSKI PEROKSIDI, ĈVRSTI, UZORAK,
KONTROLISANA TEMPERATURA
PEROKSI-OCTENA KISELINA, TIP D,
stabilizovana
≤ 43
OP7
3105
13) 14) 19)
PEROKSI-OCTENA KISELINA, TIP E,
stabilizovana
≤ 43
OP8
3107
13) 15) 19)
PEROKSI- OCTENA KISELINA, TIP F,
stabilizovana
≤ 43
OP8
3109
13) 16) 19)
118
ORGANSKI PEROKSIDI
PEROKSI- ZLATNA KISELINA
PINANIL HIDROPEROKSID
"
POLIETER POLI-tert-BUTILPEROKSI-
Koncentracija RazrjeĊivaĉ RazrjeĊiv Inertna
(%)
tip A (%)
aĉ tip B
ĉvrsta
(%)
materija
(%)
Voda
Postupak
pakovanj
a
 100
> 56 – 100
≤ 56
≥ 44
 52
 48
Broj
(generiĉka
oznaka)
Dodatna
opasnost i
napomene
zabranjeno
OP7
3105
13)
OP8
3109
OP8
3107
OP7
3105
KARBONAT
-
1
1
3118
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL
HIDROPEROKSID
≤ 100
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSI-2
ETILHEKSANOAT
≤ 100
1,1,3,3- TETRAMETILBUTIL
PEROKSINEODEKANOAT
≤ 72
"
≥ 28
≤ 52 kao
stabilna
disperzija u vodi
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL
PEROKSIPIVALAT
 77
 23
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL
-1,4,7 TRIPEROKSONAN
≤ 42
≥ 58
119
OP7
3115
zabranjeno
3115
zabranjeno
3119
zabranjeno
3115
zabranjeno
3105
28)
Napomene (odnose se na zadnju kolonu u tabeli 2.2.52.4)
13
1)
RazrjeĎivač tipa B uvijek se moţe zamijeniti razrjeĎivačem tip A. Tačka ključanja razrjeĎivača
tipa B treba biti barem za 60°C viša od SADT organskih peroksida.
2)
Raspoloţivi kiseonik  4,7 %.
3)
Potrebna je listica opasnosti o dodatnoj opasnosti "EKSPLOZIV" (oblik br.1, vidi 5.2.2.2.2).
4)
RazrjeĎivač se moţe zamijeniti di-tert-butil peroksidom..
5)
Raspoloţivi kiseonik  9 %.
6)
( rezervisano)
7)
( rezervisano)
8)
Raspoloţivi kiseonik > 10 % i  10,7 %, sa ili bez vode.
9)
Raspoloţivi kiseonik  10 % , sa ili bez vode.
10)
Raspoloţivi kiseonik  8,2 % , sa ili bez vode.
11)
Vidi 2.2.52.1.9.
12)
Do 2 000 kilograma po posudi, razvrstavaju se kao organski peroksidi tipa F na temelju
opseţnih eksperimenata.
13)
Potrebna je listica opasnosti o dodatnoj opasnosti "KOROZIVNO" (oblik br. 8, vidi 5.2.2.2.2).
14)
Spojevi peroksioctene kiseline koji zadovoljavaju zahtjevima "Priručnika za testove i kriterije",
navod 20.4.3 (d).
15)
Spojevi peroksioctene kiseline koji zadovoljavaju zahtjevima "Priručnika za testove i kriterije",
navod 20.4.3 (e).
16)
Spojevi peroksioctene kiseline koji zadovoljavaju zahtjevima "Priručnika za testove i kriterije,"
navod 20.4.3 (f).
17)
Dodavanjem vode organskim peroksidima, smanjuje se toplotna stabilnost.
18)
Za koncentracije ispod 80 %, nije potrebna dodatna listica opasnosti o dodatnoj opasnosti
"KOROZIVNO“ (oblik br. 8, vidi 5.2.2.2.2)
19)
Smjese vodikova peroksida, vode i kiseline (kiselinama).
20)
S razrjeĎivačem tip A, sa ili bez vode.
21)
Uz  25 % razrjeĎivača tip A, proračunato prema masi, i dodatak etilbenzena.
22)
Uz  19 %,razrjeĎivača tip A prema masi, uz dodatak metil izobutil ketona.
23)
Uz < 6 % di-tert-butil peroksid.
24)
Uz  8 % 1-izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzen
25)
RazrjeĎivač tip B , tačka ključanja> 110 °C.
26)
Sa sadrţajem < 0,5 % hidroperoksida.
27)
Za koncentracije iznad 56 % potrebna je listica opasnosti o dodatnoj opasnosti "KOROZIVNO“
(oblik br. 8, vidi 5.2.2.2.2).
28)
Raspoloţivi aktivni kiseonik  7,6 % u razrjeĎivaču tip A koji ima 95 % isparine
obimu od 200 - 260 °C.
29)
Nije predmetom uslova u RID-u za klasu 5.2.
Uz postotak = pare stvorene u 24 sata (težinski) podijeljene zapremninom cisterne x 100.
120
13
stvorene u
2.2.61
Klasa 6.1
Otrovne materije
2.2.61.1
Kriterijumi
2.2.61.1.1
Pojmom klase 6.1 obuhvaćene su materije za koje se zna, na temelju iskustva ili u vezi zakljuĉaka
eksperimenata na ţivotinjama, da u razmjerno malim koliĉinama tokom jednog ili kratkotrajnog
djelovanja mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje ili prouzrokovati smrt udisanjem preko koţe ili kroz
usta.
2.2.61.1.2
Materije klase 6.1 razvrstane su kako sljedi:
T
Otrovne materije bez dodatne opasnosti:
T1
organske, teĉne;
T2
organske, ĉvrste;
T3
organometalne materije;
T4
anorganske, teĉne;
T5
anorganske, ĉvrste
T6
teĉne, koriste se kao pesticidi;
T7
ĉvrste, koriste se kao pesticidi;
T8
uzorci;
T9
ostale otrovne materije;
TF
Otrovne materije, zapaljive:
TF1 teĉne;
TF2 teĉne, koriste se kao pesticidi;
TF3 ĉvrste;
TS
Otrovne materije, samozagrijavajuće, ĉvrste;
TW
Otrovne materije koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove:
TW1 teĉna;
TW2 ĉvrsta materija;
TO
Otrovne materije, oksidirajuće
TO1 teĉna;
TO2 ĉvrsta materija;
TC
Otrovne materije, korozivne:
TC1 organske, teĉna;
TC2 organske, ĉvrsta;
TC3 anorganske, teĉna;
TC4 anorganske, ĉvrsta;
TFC Otrovne materije, zapaljive, korozivne.
Objašnjenje pojmova
2.2.61.1.3
U svrhu RID-a:
LD50 (srednje smrtonosna količina), za akutnu oralnu otrovnost statistiĉki je proraĉunata koliĉina
materije za koju se moţe oĉekivati da prouzrokuje smrt u ĉetrnaest dana u 50 % mladih odraslih
albino štakora ako se uzima oralnim putem. Vrijednost LD 50 izraţena je u obliku mase ispitne materije
u odnosu na masu ispitne ţivotinje (mg/kg).
LD50 za akutnu otrovnost koţe jeste koliĉina materije koja u neprekidnom dodiru od 24 sata s golom
koţom albino štakora, vjerovatno, moţe prouzrokovati smrt u ĉetrnaest dana u polovine ţivotinja na
kojim se sprovodi ispitivanje. Broj ţivotinja podvrgnutih ispitivanju mora biti dovoljan da se moţe dobiti
statistiĉki vrijedan rezultat i treba biti u skladu s efikasnom farmakološkom praksom. Rezultat je
izraţen u miligramima po kilogramu tjelesne mase.
LC50 za akutnu otrovnost nakon udisanja jeste koncentracija pare, isparine ili praha koja stalnim
udisanjem mladog odraslog muţjaka ili ţenke albino štakora tokom jednog sata, vjerovatno, moţe
prouzrokovati smrt u ĉetrnaest dana u polovine ţivotinja podvrgnutih ispitivanju. Ĉvrstu materiju treba
podvrgnuti ispitivanju ako postoji vjerovatnoća da je barem 10 % (od mase), na ukupnu masu, kao
prašina u dometu respiratornog sistema, npr. aerodinamiĉni preĉnik djelića ĉestice jest 10 µm ili
manje. Teĉnu materiju treba podvrgnuti ispitivanju ako postoji vjerovatnoća da moţe sĉiniti isparinu
zbog propustnosti posude za prevoz. i ĉvrsta i teĉna materija u više od 90 % (prema masi), uzorka za
ispitivanje otrovnosti udisanja treba biti u dometu respiratornog sistema, kao što je navedeno gore
Rezultat je izraţen u miligramima na litru vazduha za prah i isparinu ili u mililitrima na kubiĉni metar
vazduha (djelić na milijun), za pare.
121
Klasifikacija i razvrstavanje u pakirne grupe
2.2.61.1.4
Materije klase 6.1 trebaju razvrstati u tri pakirne grupe prema stepenu opasnosti koji predstavljaju za
prevoz, kako sljedi:
pakirna grupe I:
pakirna grupe II:
pakirna grupe III:
vrlo otrovne materije
otrovne materije
blago otrovne materije.
2.2.61.1.5
Materije, smjese, rastvore i predmeti razvrstani u klasu 6.1 navedeni su u tabeli A poglavlja 3.2.
Razvrstavanje materije, smjesa i rastvora koje nisu poimeniĉno navedene u tabeli A poglavlja 3.2 za
odgovarajući navod u pododjeljku 2.2.61.3 i u odgovarajuću pakirnu grupu u skladu s odredbima u
poglavlju 2.1, treba obaviti prema zadovoljenim zahtjevima u 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11.
2.2.61.1.6
Za ocjenu stepena otrovnosti u obzir treba uzeti ljudsko iskustvo, uzorak sluĉajnoga trovanja, i
posebna svojstva pojedinih materije: teĉne stanje, jaka isparljivost, mogućnost posebne apsorpcije
preko koţe i posebni biološki utjecaji.
2.2.61.1.7
Ako ne postoji mogućnost posmatranja na ljudima, stupanj otrovnosti mora se proraĉunati tako da se
koriste dostupni podaci ispitivanja na ţivotinjama u skladu s tabelom dolje.
Pakirna
grupa
vrlo
otrovne
otrovne
blago
otrovne
a
I
Otrovnost oralnim
putem LD50
(mg/kg)
≤5
Otrovnost na koţi
LD50
(mg/kg)
≤ 50
Otrovnost udisanjem
prašine i isparine LC50
(mg/l)
≤ 0.2
> 5 i ≤ 50
> 50 i ≤ 300
> 50 i ≤ 200
> 200 i ≤ 1000
> 0.2 i ≤ 2
>2i≤4
II
a
III
Materije suzavca moraju biti uključene u pakirnu grupu II ako podaci u vezi otrovnosti
odgovaraju zahtjevima pakirne grupe III.
2.2.61.1.7.1
Ako neka materija pokazuje razliĉite stupnjeve otrovnosti, za dva ili više vrsta izlaganja, mora biti
razvrstana u najviši stupanj otrovnosti.
2.2.61.1.7.2
Materije koje zadovoljavaju zahtjevima klase 8 pri udisanju otrovnoga praha i para (LC 50), pripadaju
pakirnoj grupu I i moraju biti prihvaćene samo za razvrstavanje u klasu 6.1 ako je koliĉina otrovnosti
oralnim putem ili dodirom s koţom barem na razini pakirne grupe I ili II Inaĉe, moraju biti razvrstane u
klasu 8. ako je to potrebno (vidi 2.2.8.1.5).
2.2.61.1.7.3
Zahtjevi u vezi otrovnosti udisanja prašine i isparina temelje se na podacima LC50 koji se odnose na
izloţenost od jednoga sata; ako postoje takvi podaci, moraju se primjenjivati. MeĊutim, ako postoje
samo podaci za LC50 za izloţenost od ĉetiri sata, broj se moţe pomnoţiti sa ĉetiri, a predmet moţe biti
zamijenjen prema zahtjevima navedenim gore, tj. vrijednost LC 50 pomnoţena sa ĉetiri (4 sata), smatra
se ekvivalentom za LC50 (1 sat).
Otrovost pri udisanju para
2.2.61.1.8
Teĉne materije koje ispuštaju otrovne pare moraju biti razvrstane u sljedeće grupe kad je "V“ zasićena
3
koncentracija pare (u ml/m vazduha) (isparljivost), na 20 °C, i uz uobiĉajeni atmosferski
pritisak:
Pakirana
grupa
visoka otrovnost
otrovnost
blaga otrovnost
I
kad je V ≥ 10 LC50 a LC50 ≤ 1 000 ml/m3
II
kad je V ≥ LC50 a LC50 ≤ 3 000 ml/m3 i ne zadovoljava zahtjevima
pakirne grupe I
IIIa
kad je V ≥ 1/5 LC50 a LC50 ≤ 5 000 ml/m3 i ne zadovoljava
zahtjevima pakirnih grupa I i II
122
a
Materije suzavca moraju biti uključene u pakirnu grupu I i tada kada podaci u vezi njihove
otrovnosti odgovaraju zahtjevima pakirne grupe III.
Zahtjevi u vezi udisanja otrovnih para temelje se na plodacima za LC 50 koji se odnose na jedan sat
izloţenosti i ako podaci postoje, treba ih koristiti.
MeĊutim, ako se podaci za LC50 odnose samo na ĉetvorosatnu izloţenost parama, broj treba
pomnoţiti sa 2 puta 2, a predmet treba zamijeniti prema zahtjevima navedenim gore, tj. LC 50 (4 sata),
smatra se ekvivalentom za LC50 (1 sat).
Na slici su zahtjevi izraţeni u grafiĉkomu obliku, kao pomoć pri lakšemu razvrstavanju. MeĊutim, zbog
pribliţnih vrijednosti koje su navedene u grafikonima, koje pripadaju u ili su pribliţne graniĉnim
vrijednostima grupa, treba kontrolisati brojĉanim zahtjevima.
GRANICE GRUPA OTROVNOSTI UDISANIH PARA
NIJE OPASNO ZA
PAKIRNA
GRUPA III
PREVOZ
3
m
l
/
m
0
5
PAKIRNA GRUPA II
1
.
0
0
0
L
C
1
0
.
0
0
0
PAKIRNA
GRUPA I
1
0
0
1
0
10
Smjese tečnih materije
100.000
2.2.61.1.9
100
1.000
Hlap
10.000
Smjese teĉnih materija koje su otrovne pri udisanju, moraju biti razvrstane u pakirne grupe prema
ljivo
sljedećim zahtjevima:
st
ml/
m
123
ml/
m3
(a)
.2.61.1.9.1
Ako je LC50 poznat za svaku otrovnu materiju koja je u smjesi, pakirnu grupu
treba odrediti kako sljedi: proraĉun iznosa LC 50 za smjesu:
LC50 (smjesa) 
1
1
i 1
gdje je
(b)
fi
=
LC50i =
Pi
=
50i
molarni razlomak sastojka smjese
3
prosjeĉna smrtonosna koncentracija sastojka u ml/m
proraĉun isparljivosti svakog sastojka smjese:
gdje je
fi
 LC
Vi  Pi 
106
(ml/m3 )
101.3
djelimiĉni pritisak sastojka u kPa na 20 °C, uz uobiĉajeni
atmosferski pritisak
Vi
i  1 LC50i
n
R 
(c)
proraĉun odnosa isparljivosti kod LC50:
(d)
vrijednosti proraĉunate za LC50 (smjesa), i R koriste se za odreĊivanje pakirne grupe smjese:
3
pakirna grupa I R  10 i LC50 (smjesa)  1 000 ml/m
3
pakirna grupa II R ≥ 1 i LC50 (smjesa)  3 000 ml/m , ako smjesa ne zadovoljava zahtjevima
pakirne grupe I
3
pakirna grupa III R  1/5 i LC50 (smjesa)  5 000 ml/m , ako smjesa ne zadovoljava
zahtjevima pakirne grupe I ili II
2.2.61.1.9.2
Ako ne postoje podaci za LC50 o otrovnim sastojcima materije, smjesu treba razvrstati u pakirnu grupu
na temelju sljedećih pojednostavljenih ispitivanja o graniĉnoj otrovnosti. Ako se primjenjuju graniĉna
ispitivanja, treba odrediti najstroţu pakirnu grupu i koristiti za prevoz smjese.
2.2.61.1.9.3
Smjesu treba dodijeliti pakirnoj grupi I ako zadovoljava sljedeća dva zahtjeva:
(a)
(b)
2.2.61.1.9.4
Smjesu treba dodijeliti pakirnoj grupi II ako zadovoljava sljedeća dva zahtjeva, a ne zadovoljava
zahtjevima pakirne grupe I:
(a)
(b)
2.2.61.1.9.5
uzorak teĉne smjese prelazi u paru i razrjeĊuje se vazduhom da se stvori eksperimentna
3
atmosfera od 1 000 ml/m smjese koja prelazi u paru. Deset albino štakora (pet muţjaka i pet
ţenki), izlaţu se eksperimentnalnoj atmosferi jedan sat i posmatraju ĉetrnaest dana. Ako pet ili
više ţivotinja ugine tokom toga perioda posmatranja, pretpostavlja se da smjesa ima LC 50
3
jednak ili manji od 1 000 ml/m ;
uzorak pare u ravnoteţi s teĉnom smjesom razrjeĊuje se sa 9 jednakih dijelova vazduha da se
stvori atmosfera ispitivanja. Deset albino štakora (pet muţjaka i pet ţenki), izloţeni su atmosferi
ispitivanja jedan sat i posmatraju ĉetrnaest dana. Ako pet ili više ţivotinja ugine tokom tog
perioda posmatranja pretpostavlja se da je isparljivost smjese jednaka ili iznad destetostruke
vrijednosti smjese LC50.
uzorak teĉne smjese prelazi u paru i razrjeĊuje se vazduhom da se stvori eksperimentna
3
atmosfera od 3 000 ml/m smjese pare u vazduhu. Deset albino štakora (pet muţjaka i pet
ţenki), izloţeni su eksperimentnalnoj atmosferi jedan sat i posmatraju ĉetrnaest dana. Ako pet
ili više ţivotinja ugine u periodu posmatranja, pretpostavlja se da smjesa ima vrijednost LC 50
3
jednak ili manji od 3 000 ml/m ;
uzorak pare u ravnoteţi s teĉnom smjesom koristi se da stvori eksperimentna atmosferu. Deset
albino štakora (pet muţjaka i 5 ţenki), izloţeni su eksperimentnalnoj atmosferi jedan sat i
posmatraju ĉetrnaest dana. Ako pet ili više ţivotinja ugine u periodu posmatranja, pretpostavlja
se da je isparljivost smjese jednaka ili veća od vrijednosti smjese LC 50.
Smjesu treba razvrstati u pakirnu grupu III ako zadovoljava sljedeća dva zahtjeva, a ne zadovoljava
zahtjevima pakirne grupe I ili II:
124
(a)
(b)
uzorak teĉne smjese prelazi u paru i razrjeĊuje se vazduhom da se stvori eksperimentna
3
atmosfera od 5 000 ml/m smjese pare u vazduhu. Deset albino štakora (pet muţjaka i pet
ţenki), izloţeni su eksperimentnalnoj atmosferi jedan sat i posmatraju ĉetrnaest dana. Ako pet
ili više ţivotinja ugine u periodu posmatranja, pretpostavlja se da je vrijednost smjese LC 50
3
jednak ili manji od 5 000 ml/m ;
koncentracija pare (isparljivost), teĉne materije mjeri se ako je koncentracija jednaka ili iznad 1
3
000 ml/m , pretpostavlja se da smjesa ima isparljivost jednaku ili iznad 1/5 vrijednosti smjese
LC50.
Postupci odreĎivanja otrovnosti smjesa na koţu i usta
2.2.61.1.10
2.2.61.1.10.1
Kad se odgovarajuća pakirna grupa u vezi smjesa dodjeljuje klasi 6.1 u skladu sa zahtjevima
otrovnosti na koţu i usta (vidi 2.2.61.1.3), potrebno je odrediti taĉnu vrijednost smjese LD 50.
Ako je u smjesi samo jedna aktivna materija, a LD50 tog sastojka je poznat, ako nema pouzdanih
taĉnih podataka o otrovnosti na koţu i usta postojeće smjese koju treba prevoziti, vrijednost LD 50 koţe
i usta moţe se proraĉunati na sljedeći naĉin:
LD 50 vrijednost pripravka 
2.2.61.1.10.2
LD 50 vrijednos t aktivne supstancije  100
postotakaktivne supstancije prema masi
Ako je u smjesi više od jednog aktivnog sastojka, postoje tri moguća pristupa koja se mogu koristiti da
se odredi vrijednost LD50 smjese na koţu i usta. Potrebno je provesti primjerni postupak za dobivanje
pouzdanih podataka o otrovnosti smjese na koţu i usta. Ako nema pouzdanih podataka, moţe se
primijeniti bilo koji meĊu sljedećim pokolonama:
(a)
(b)
preparat treba razvrstati prema najopasnijem sastojku smjese, kao da je taj sastojak prisutan u
istoj koncentraciji kao ukupna koncentracija svih aktivnih sastojaka; ili
treba primijeniti formulu:
CA CB
C
100

 ...  Z 
TA TB
TZ TM
gdje je:
C
=
T
=
TM
=
procenat koncentracije sastojka A, B, ..., Z u toj smjesi
oralne LD50 vrijednosti sastojka A, B, ... Z
oralna LD50 vrijednost smjese.
NAPOMENA: Formulom se moţe, takoĎe, koristiti kod otrovnosti na koţu ako postoje podaci o
istim vrstama za sve sastojke. Upotrebom formule, ne uzimaju se u obzir pojave pojačanja ili
zaštite.
Razvrstavanje pesticida
2.2.61.1.11
Aktivne materije pesticida i preparati za koje su poznate vrijednosti LC50 i/ili LD50 i razvrstani su u
klasu 6.1, moraju biti razvrstane u odgovarajuće pakirne grupe u skladu sa zahtjevima navedenim u
2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.9. Materije i preparati koji su skloni dodatnoj opasnosti, treba razvrstati prema
tabeli prednosti opasnosti u 2.1.3.10, uz odreĊivanje odgovarajućih pakirnih grupa.
2.2.61.1.11.1
Ako nije poznata oralna ili koţna LD 50 vrijednost za preparate pesticida, ali je poznata LD 50 vrijednost
aktivne materije, LD50 vrijednost za preparat dobiva se primjenom postupaka u 2.2.61.1.10.
NAPOMENA: Podaci o otrovnosti LD50 za odreĎene obične pesticide navedeni su u najnovijem
izdanju dokumentu "SZO preporučena klasifikacija pesticida prema opasnostima i smjernice za
klasifikaciju“ u MeĎunarodnom programu hemijske sigurnosti, Svjetske zdravstvene organizacije
(SZO), 1211 Ţeneva 27, Švajcarska. Dok se dokument moţe koristiti kao izvor LD 50 podataka za
pesticide, sistem razvrstavanja ne smije se koristiti u svrhu razvrstavanja za prevoz ili razvrstavanja u
pakirne grupe pesticida, što treba obaviti u skladu sa zahtjevima u RID-u..
2.2.61.1.11.2
Pravi naziv za otpremu koji se koristi u prevozu pesticida treba odabrati na temelju aktivnog sastojka,
fiziĉkog stanja pesticida i dodatnih opasnosti (vidi 3.1.2).
2.2.61.1.12
Ako materije klase 6.1 kao rezultat primjesa dospiju u kategorije opasnosti razliĉite onima kojima
pripadaju materije navedene poimeniĉno u tabeli A poglavlja 3.2, smjese ili rastvore treba dodijeliti
navodima kojima pripadaju na temelju aktualnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za razvrstavanje rastvora i smjesa (npr. preparati i otpad), vidi takoĎe 2.1.3.
125
2.2.61.1.13
Na temelju zahtjeva u 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11 moţe se odrediti je li priroda rastvora ili smjese
navedene poimeniĉno ili koja sadrţi supstancu navedenu poimeniĉno u rastvoru ili smjesi predmetom
zahtjeva za klasu. 2.2.61.1.14
Materije, rastvore i smjese, uz izuzetak supstanci i preparata koji
14
15
se koriste kao pesticidi, koje ne zadovoljavaju zahtjevima Direktiva 67/548/EEZ
ili 1999/45/EC
prema izmjenama i dopunama i nisu razvrstane kao vrlo otrovne, otrovne ili štetne prema direktivama
izmjena i dopuna, mogu se smatrati supstancama koje na pripadaju klasi 6.1.
2.2.61.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
2.2.61.2.1
Hemijski nestabilne materije klase 6.1 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako nisu preduzeti nuţni
koraci da se sprijeĉi njihovo opasno raspadanje ili polimerizacija u prevozu. U tom smislu, treba
posebno osigurati da posude i cisterne ne sadrţe materiju(i) za koje postoji vjerovatnoća da mogu
prouzrokovati takvu reakciju.
2.2.61.2.2
Za prevoz ne smiju biti prihvaćene sljedeće materije i smjese:
-
vodikov cijanid, bezvodni ili u rastvoru, koji ne zadovoljavaju opisima UN br.1051, 1613, 1614 i
3294;
metalni kabonili, ĉije je taĉka topljenja ispod 23 °C, za razliku od UN br. 1259 niklov karbonil i
1994 ţeljezni pentakarbonil;
2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD) u koncentraciji koja se smatra vrlo otrovnom prema
zahtjevu u 2.2.61.1.7;
UN br. 2249 diklorodimetil eter, simetriĉni;
preparati fosfida bez aditiva koji podstiĉu ispuštanje otrovnih zapaljivih plinova.
Sljedeće supstance ne smiju se primati na prevoz ţeljeznicom :
Barij azid, suvi ili mokri ispod 50% vode ili alkohola masenog udjela;
UN 0135 ŢIVIN FULMINAT, OVLAŢEN s najmanje 20 %vode, ili SMJESA alkohola i masenih
udjela vode
2.2.61.3
Popis zbirnih navoda
14
Direktiva Savjeta 67/548/EEZ od 27. juna 1967. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih uredbi u
vezi razvrstavanja, pakovanja i označavanja opasnih supstanci (Službeni časopis Evropskih zajednica br. L 196 od
16.08.1967. str. 1).
15
Direktiva 1999/45/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 31. maja 1999 o usklađivanju zakona, propisa i
administrativnih uredbi država članica koji se odnose na razvrstavanje, pakovanje i označavanje opasnih preparata
(Službeni glasnik Evropskih zajednica br. L 200 od 30.07.1999. str. 1 do 68).
126
Otrovne materije bez dodatne(ih) opasnosti
teĉnosti
a
T1
organski
1583
KLOROPIKRIN SMJESA n.d.n.
1602
1602
1693
1851
2206
2206
3140
3140
3142
3144
3144
BOJA, TEĈNOSTI, OTROVNA, n.d.n.ili
BOJA, MEĐUPRODUKT, TEĈNOSTI, OTROVNA, n.d.n.
SUZAVAC, MATERIJA, TEĈNA, n.d.n.
LIJEKOVI, TEĈNOSTI, OTROVNE, n.d.n
IZOCIJANATI, OTROVNI, n.d.n. ili
IZOCIJANAT RASTVORA, OTROVNA, n.d.n.
ALKALOIDI, TEĈNI, n.d.n.ili
ALKALOID SOLI, TEĈNE, n.d.n.
DEZINFEKCIJKSO SREDSTVO, TEĈNE, OTROVNO, n.d.n.
NIKOTINSKI SPOJ, TEĈNI, n.d.n.ili
NIKOTINSKI PREPARAT, TEĈNI, n.d.n.
3172
OTROVI, IZVAĐENI IZ ŢIVIH IZVORA, TEĈNI, n.d.n.
3276
3278
3381
2810
NITRILI, OTROVNA TEĈNOSTI, n.d.n
ORGANOFOSFORNI SPOJ, OTROVNI, TEĈNI, n.d.n
OTROVNE TEĈNOSTI PRI UDISANJU, n.d.n pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 200 ml/m3 a
koncentracija zasićene pare iznad ili jednaka 500 LC50
OTROVNI, PRI UDISANJU TEĈNOSTI, n.d.n..pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 1000 ml/m 3 a
koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50
OTROVNA, TEĈNOSTI, ORGANSKA, n.d.n
1544
1544
1601
1655
1655
3448
3143
3143
3462
3249
3464
3439
2811
ALKALOIDI, ĈVRSTI, n.d.n.. ili
SOLI ALKALOIDA, ĈVRSTE, n.d.n.
DEZINFEKCIJSKO SREDSTV, ĈVRSTO, OTROVNO,, n.d.n.
NIKOTINSKI SPOJ, ĈVRSTI, n. d.n., ili
NIKOTINSKI PREPARAT, ĈVRSTI, n.d.n.
MATERIJA SUZAVCA, ĈVRSTA, n.d.n.
BOJA, ĈVRSTA, OTROVNA,, n.d.n.. ili
BOJA, SREDIŠNJA, ĈVRSTA, TOKSIĈNA, n.d.n.
TOKSINI, IZVAĐENI IZ ŢIVIH IZVORA, ĈVRSTI, n.d.n.
LIJEKOVI, ĈVRSTI, OTROVNI,, n.d.n.
ORGANOFOSFORNI SPOJ, OTROVNI,, ĈVRSTI, n.d.n.
NITRILI, OTROVNI,, ĈVRSTI, n.d.n.
OTROVNA, ĈVRSTA, ORGANSKA, n.d.n.
3382
ĉvrsta a, b
organometalni c, d
T2
T3
2026 FENILNOŢIVIN SPOJ, n.d.n.
2788 ORGANOTIN SPOJ, TEĈNI, n.d.n.
3146 ORGANOTIN SPOJ, ĈVRSTI, n.d.n.
3280 ORGANOARSENOV SPOJ, TEĈNI, n.d.n.
3465 ORGANOARSENOV SPOJ, ĈVRSTI, n.d.n.
3281 METALNI KARBONILI, TEĈNI, n.d.n.
3466 METALNI KARBONILI, ĈVRSTI, n.d.n.
3282 ORGANOMETALNI SPOJ, OTROVNI, TEĈNI, n.d.n.
3467 ORGANOMETALNI SPOJ, OTROVNI, ĈVRSTA, n.d.n.
(nast. na slijed. str.)
a
Materije i preparati koji sadrţe alkaloide ili nikotin koji se koriste kao pesticidi, trebaju biti razvrstani u
UN br. 2588 PESTICIDI, ČVRSTI, OTROVNI,, n.d.n., UN br. 2902 PESTICID, TEČNI, OTROVNI, n.d.n. ili
UN br. 2903 PESTICIDI, TEČNI, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
b
Aktivne materije i triturati ili smjese supstanci namijenjene laboratorijima i ispitivanjima, i za
proizvodnju farmaceutskih proizvoda s drugim supstancama, treba razvrstati prema otrovnosti (vidi
2.2.61.1.7 do 2.2.61.1.11).
c
Samozagrijavajuće materije, malo otrovne i spontano zapaljive organometalne smjese, materije su
klase 4.2.
d
Materije koje reaguju s vodom, malo otrovne, i organometalni spojevi koji reaguju s vodom, materije
su klase 4.3.
127
2.2.61.3
Popis zbirnih navoda (nastavak)
Otrovne materije bez dodatne(ih) opasnosti (nastavak)
1935
ARSENOV SPOJ, TEĈNI, n.d.n.., anorganski ukljuĉuje: Arsenate, n.o.s., Arsenite, n.o.s.; i arsenove
sulfide, n.o.s.
CIJANID RASTVORA, n.d.n.
2024
ŢIVIN SPOJ, TEĈNI, n.d.n.
3141
ANTIMONOV SPOJ, ANORGANSKI, TEĈNI, n.d.n.
3440
3381
3287
SELENOV SPOJ, TEĈNI, n.d.n.
3
TEĈNOSTI OTROVNA PRI UDISANJU, N.O.S. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 200 ml/m a
koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 500 LC50
3
TEĈNOSTI OTROVNA PRI UDISANJU, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 1000 ml/m a
koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50
OTROVNA, TEĈNOSTI, ANORGANSKA, n.d.n.
1549
ANTIMONOV SPOJ, ANORGANSKI, ĈVRSTI, n.d.n.
1557
1564
ARSENOV SPOJ, ĈVRSTI, N.O.S., ukljuĉuje: Arsenate, n.o.s., Arsenite, n.o.s.; i arsenove sulfide,
n.o.s.
BARIJEV SPOJ, n.d.n.
1566
BERILIJEV SPOJ, n.d.n.
1588
CIJANIDI, ANORGANSKI, ĈVRSTI, n.d.n.
1707
TALIJEV SPOJ, n.d.n.
2025
ŢIVIN SPOJ, ĈVRSTI, n.d.n.
2291
OLOVNI SPOJ, TOPIVI, n.d.n.
2570
2630
2630
2856
KADMIJEV SPOJ
SELENATI ili
SELENITI
FLUOROSILIKATI, n.d.n.
3283
SELENIJEV SPOJ, ĈVRSTI, n.d.n.
3284
TELURIJEV SPOJ, n.d.n.
3285
VANADIJEV SPOJ, n.d.n.
3288
OTROVNA, ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n.
2992
KARBAMATNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
2994
ARSENOV PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
2996
ORGANOKLORNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
2998
TRIAZINSKI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3006
TIOKARBAMAT PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3010
PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNI, OTROVNI
3012
PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNI, OTROVNI
3014
SUPSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3016
BIPIRIDILIUM PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3018
ORGANOFOSFORNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3020
ORGANOTINSKI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3026
PESTICID KUMARINSKOG DERIVATA, TEĈNI, OTROVNI
3348
DERIVAT FENOKSI OCTENE KISELINE, PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
3352
PIRETROIDNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI
2902
PESTICID, TEĈNI, OTROVNI n.d.n.
1556
teĉni
e
T4
3382
anorganski
ĉvrste f, g T5
h
teĉne
pesticidi
T6
e
Ţivin fulminat, navlaţeni, nikako ispod 20 posto vode ili smjese alkohola i vode prema masi, jeste
materija klase 1., UN br. 0135,ne smije se prevoziti ţeljeznicom(vidi 2.2.61.2.2)
f
Fericijanid, ferocijanidi, alkalni tiocijanati i amonijevi tiocijanati nisu predmetom odredbi u ADR-u..
g
Olovne soli i olovni pigmenti koji, kad se pomiješaju u odnosu 1:1.000 sa 0,07M klorovodične kiseline
i miješaju se jedan sat na temperaturi od 23 stepena Celzijevih ± 2 stepena Celzijevih, pokazuju
rastvorljivost od 5 posto ili manje, nisu predmetom odredbi u RID-u.
128
(nast. na slijed. str.)
2.2.61.3
Popis zbirnih navoda (nastavak)
Otrovne materije bez dodatne(ih) opasnosti (nastavak)
pesticidi (nastavak)
h
ĉvrsti
uzorci
ostale otrovne materije
2757
2759
2761
2763
2771
2775
2777
2779
KARBAMATNI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
ARSENOV PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
ORGANOKLORNI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
TRIAZINSKI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
TIOKARBAMAATNI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
PESTICID NA BAZI BAKRA, ĈVRSTI, OTROVNI
PESTICID NA BAZI ŢIVE, ĈVRSTI, OTROVNI
SUPSTITUIRANI NITROFENOL PESTICIDE, ĈVRSTI, OTROVNI
2781
2783
BIPIRIDIJEV PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
ORGANOFOSFORNI PESTICID,ĈVRSTI, OTROVNI
2786
ORGANOTINSKI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
3027
3048
3345
3349
2588
PESTICID KOJI POTJEĈE OD KUMARINA, ĈVRSTI, OTROVNI
ALUMINIJEV FOSFIDNI PESTICID
DERIVAT FENOKSI OCTENE KISELINE PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
PIRETROIDNI PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI
PESTICID, ĈVRSTI, OTROVNI, n.d.n.
T8
3315
HEMIJSKI UZORAK, OTROVNI
T9
3243
ĈVRSTINE KOJE SADRŢE OTROVNU TEĈNOST, n.d.n.
3071
3071
3080
3080
3275
3279
MERKAPTANI, TEĈNI, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.. ili
SMJESA MERKAPTANA, TEĈNI, OTROVNI ZAPALJIVI, n.d.n.
IZOCIJANAT, TOKSIĈAN, ZAPALJIV, N.O.S. ili
IZOCIJANAT RASTVORA, OTROVNA, ZAPALJIVA, n.d.n.
NITRILI, TOKSIĈNI, ZAPALJIVI, N.O.S.
ORGANOFOSFORNI SPOJ, OTROVNI, ZAPALJIV, n.d.n.
T7
i
Otrovne materije s dodatnom opasnošću
tekuć. j, k
TF1
3383 OTROVNI PRI UDISANJU, TEĈNOSTI, ZAPALJIVA, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 200
ml/m3 a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 500 LC50
3384
zapaljivo
TF
2929
OTROVNI PRI UDISANJU, TEĈNOSTI, ZAPALJIVA, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka
1000 ml/m3a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50a
OTROVNA TEĈNOSTI, ZAPALJIVA, ORGANSKA, n.d.n.
(nast. na slijed.str.)
h
Predmeti impregnirani tim pesticidom, npr. lesonitne ploče, papirne trake, kuglice od pamučne vune,
table plastičnog materijala u hermetički zatvorenim omotima, nisu predmetom odredbi u RID-u .
i
Smjese čvrstih materije koje nisu predmetom odredbi u RID-u i otrovnih tečnina mogu se prevoziti u
UN br. 3243, a da se prije ne primijeni razvrstavanje prema zahtjevima klase 6.1 ako nema vidljive tekućine
u vrijeme utovara materija ili pakovanja, a kontejner ili vagon su zatvoreni. Pakovanje treba odgovarati vrsti
izrade koja je prošla ispitivanje na nepropustnost u pakirnoj grupi II. Navod se ne smije koristiti za čvrste
materije koje sadrţe pakirnu grupu I. za tekućine.
j
Jako otrovne ili otrovne zapaljive tekućine čije je tačka topljenja ispod 23 stepena Celzijevih,
isključujući materije koje su jako otrovne pri udisanju, tj. UN br. 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185,
1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485,
2606, 2929, 3279 i 3294, materije su klase 3.
k
Zapaljive tekućine, malo otrovne, uz izuzeće materije i preparata koji se koriste kao pesticidi, čije je
tačka topljenja izmeĎu 23 i 60 ºC, materije su klase 3.
129
2.2.61.3
Popis zbirnih navoda(nastavak)
Otrovne materije s dodatnom opasnošću (nastavak)
zapaljivi TF
(nast.)
pesticidi,
teĉni
(taĉka
topljenja
nikako
ispod 23
°C)
ĉvrste
TF2
TF3
ĉvrste, samozagrijavajuće c
TS
teĉne
TW1
2991
2993
2995
2997
3005
3009
3011
3013
3015
3017
3019
KARBAMATNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI, ZAPALJIVI
ARSENIKOV PESTICID, TEĈNI, OTROVNI, ZAPALJIVI
ORGANOKLORNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI, I, ZAPALJIVI
TRIJAZINSKI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
TIOKARBAMATNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
SUPSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
BIPIRIDILIJEV PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
ORGANOFOSFORNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
ORGANOTINSKI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
3025
PESTICID KOJI POTJEĈE IZ KUMARINA, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
3347
3351
2903
DERIVAT FENOKSI OCTENE KISELINE PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
PIRETROIDNI PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI
PESTICID, TEĈNI, OTROVNI,, ZAPALJIVI, n.d.n.
1700
ŠTAPIĆI SUZAVCA
2930
OTROVNE, ĈVRSTE, ZAPALJIVE, ORGANSKE, n.d.n.
3124
OTROVNE, ĈVRSTE, SAMO-ZAGRIJAVAJUĆE, n.d.n..
3385
3123
OTROVNE, UDISANJEM, TEĈNOSTI, REAGUJE S VODOM, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili
jednaka 200 ml/m3 a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 500 LC50
OTROVNE, INHALIRANJEM, TEĈNOSTI, REAGUJE S VODOM, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa
ili jednaka 1000 ml/m3a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50
OTROVNE, TEĈNOSTI, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
3386
reaguju s vodomd
TW
ĉvrste n
TW2
3125
OTROVNE, ĈVRSTE, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
teĉne
TO1
3387
3122
OTROVNE, UDISANJEM, TEĈNOSTI, OKSIDIRAJUĆE, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka
200 ml/m3 a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 500 LC50
OTROVNE, UDISANJEM, TEĈNOSTI, OKSIDIRAJUĆE, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka
d 1000 ml/m3a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50
OTROVNE, TEĈNOSTI, OKSIDIRAJUĆE, n.d.n.
3086
OTROVNE, ĈVRSTE, OKSIDIRAJUĆE, n.d.n.
3277
3361
3389
KLOROFORMATI, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
KLOROSILANI, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
OTROVNE, UDISANJEM, TEĈNI, KOROZIVNI, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 200
ml/m3 a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 500 LC50
OTROVNE, UDISANJEM, TEĈNI, KOROZIVNI, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 1000
ml/m3a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50
OTROVNE, TEĈNE, KOROZIVNE, ORGANSKE, n.d.n.
3388
oksidirajuće l
TO
ĉvrste
TO2
teĉne
TC1
organske
3390
korozivne m n
TC
(nastavak na sljed. stranici)
organic
c
d
l
m
n
2927
Samozagrijavajuće materije, malo otrovne, spontano gorivi organometalni spojevi, materije su klase 4.2
Materije koje reaguju s vodom, malo otrovne, i organometalni spojevi koji reaguju s vodom, materije su klase 4.3.
Oksidirajuće materije, malo otrovne, materije su klase 5.1.
Materije, malo otrove i malo korozivne, materije su klase 8.
Metalni fosfidi razvrstani u UN br. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 i 2013, materije su klase 4.3.
130
2.2.61.3
Popis zbirnih navoda (nastavak)
Otrovne materije s dodatnom opasnošću (ima) (nastavak)
korozivne
(nast.)
m
TC
organske
((nast.)
ĉvrste
TC2
2928
OTROVNE, ĈVRSTINE, KOROZIVNE, ORGANSKE, n.d.n.
teĉne
TC3
3389
3289
OTROVNE PRI UDISANJU TEĈNE, KOROZIVNE, n.d.n..pri udisanju otrovnost niţa od ili jednaka
3
iznosu od 200 ml/m a koncentracija zasićene pare veća od ili jednaka iznosu od 500 LC50
OTROVNE PRI UDISANJU, TEĈNE, KOROZIVNE, n.d.n.. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka 1000
3
ml/m a koncentracija zasićene pare veća ili jednaka 10 LC50a
OTROVNE TEĈNE, KOROZIVNE, ANORGANSKE, n.d.n.
3290
OTROVNE ĈVRSTINE, KOROZIVNE, ANORGANSKE, n.d.n.
2742
3362
KLOROFORMATI, OTROVNI, KOROZIVNI,ZAPALJIVI, n.d.n.
KLOROSILANI, OTROVNI, KOROZIVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
(Nema drugih zbirnih navoda, ako je potrebno, klasifikacija u zbirnomu navodu s klasifikacijskom
oznakom koju treba utvrditi prema tabeli prednosti opasnosti u 2.1.3.10)
3390
unorgans
ke
ĉvrste
TC4
zapaljive, korozivne
TFC
2.2.62
Klasa 6.2
Infektivne materije
2.2.62.1
Kriterijumi
2.2.62.1.1
Pojmom klase 6.2 obuhvaćene su infektivne materije. U svrhu RID-a, infektivne materije su materije
koje su poznate ili se razumo oĉekuje da sadrţe patogene materije. Patogeni materije objašnjavaju se
kao mikroorganizmi (ukljuĉujući bakterije, viruse, riketsije, parazite, gljivice), i druge agense, kao što
su prioni koji prouzrokuju oboljenja u ljudi ili ţivotinja.
NAPOMENA 1: Genetski modifikovani mikroorganizmi i organizmi, biološki proizvodi, dijagnostički
uzorci i inficirane ţive ţivotinje, moraju se razvrstati u ovu klasu ako zadovoljavaju uslove za klasu.
NAPOMENA 2: Otrovi biljnog, ţivotinjskog ili bakterijskog porijekla, koji ne sadrţe infektivne materije
ni organizme ili koji nisu u njima, materije su klase 6.1, UN br. 3172 ili 3462.
2.2.62.1.2
Materije klase 6.2 razvrstane su kako sljedi:
I1
infektivne materije koje utiĉu na ljude;
I2
infektivne materije koje utiĉu samo na ţivotinje;
I3
kliniĉki otpad;
I4
biološke materije.
Objašnjenje pojmova
2.2.62.1.3
U svrhu RID-a:
Biološki proizvodi su proizvodi koji potiĉu iz ţivih organizama koji se proizvode i otpremaju u skladu sa
zahtjevima odgovarajućih nadleţnih tijela, koja mogu podnijeti posebne zahtjeve u vezi licence, i koji
se koriste za prevenciju, lijeĉenje ili dijagnozu bolesti u ljudi ili ţivotinja ili za razvoj, eksperimentalne ili
istraţivaĉke svrhe. Ukljuĉuju, ali ne ograniĉavaju se na gotove ili nedovršene proizvode kao što su
vakcine;
Kulture (laboratorijumske zalihe), rezultat su procesa na temelju kojeg se patogene materije
nekontrolisano šire. Objašnjenje ne ukljuĉuje ljudske i ţivotinjske bolesniĉke uzorke navedene u ovom
poglavlju;
m
Materije koje su blago otrovne i blago korozivne, materije su klase 8.
131
Genetski modifikovani mikroorganizmi i organizmi su mikroorganizmi i organizmi kod kojih je genetski
materijal namjerno promijenjen genetskim inţenjeringom tako da se ne pojavljaju na prirodan naĉin;
Medicinski i klinički otpad jeste otpad nakon medicinskog tretmana ţivotinja ili ljudi ili biološkog
istraţivanja;
Bolesnički uzorci su ljudski ili ţivotinjski materijali, uzeti direktno s ljudi ili ţivotinja, ukljuĉujući, ali ne
ograniĉeno, oguline, izluĉevine, krv i njene sastojke, tkivo i briseve teĉnog tkiva i dijelove tijela koji se
prevoze u svrhu ispitivanja, dijagnoza, istraţivanja, zdravstvenih tretmana i sprjeĉavanja bolesti.
Klasifikovanje
2.2.62.1.4
Infektivne materije treba razvrstati u klasu 6.2 i u UN br. 2814, 2900, 3291 ili 3373, prema potrebi.
Infektivne materije razvrstane su u sljedeće kategorije:
2.2.62.1.4.1
Kategorija A: Infektivna materija koja se prenosi u obliku koji je pri izloţenosti sposoban prouzrokovati
trajnu nesposobnost, po ţivot opasnu ili kobnu bolest koja utiĉe na zdravlje ljudi ili ţivotinja. Indikativni
primjeri materije koja zadovoljava zahtjevima navedeni su u tabeli pod ovom taĉkom.
NAPOMENA: Do izloţenosti dolazi kad se infektivna materija oslobodi iz zaštitne ambalaţe i dolazi do
fizičkog dodira s ljudima i ţivotinjama.
.
(a)
(b)
Infektivne materije koje zadovoljavaju zahtjevima koji prouzrokuju bolest u ljudi ili ljudi i ţivotinja
moraju biti razvrstane u UN br. 2814. Infektivne materije koje prouzrokuju bolest samo u
ţivotinja, pripadaju UN br. 2900.
Razvrstavanje u UN br. 2814 ili UN br. 2900 treba se temeljiti na poznatoj povijesti bolesti i
simptomima ljudskog ili ţivotinjskog porijekla, endemskih lokalnih uslova, ili struĉne procjene u
vezi pojedinaĉnih okolnosti ljudskog ili ţivotinjskog porijekla.
NAPOMENA 1: Pravi otpremni naziv za UN br. 2814 jest "INFEKTIVNA MATERIJA ŠTETNA ZA
LJUDE“ Pravi otpremni naziv za UN br. 2900 jest "INFEKTIVNA MATERIJA ŠTETNA samo ZA
ŢIVOTINJE".
NAPOMENA 2: Sljedeća tabela nije iscrpna. Infektivne materije, u koje se uključuju nove ili patogene
materije u nastajanju, koje se ne pojavljuju u tabeli, ali zadovoljavaju iste zahtjeve, moraju biti
razvrstane u kategoriju A. Osim toga, ako postoji sumnja u vezi tog zadovoljava li neka materija
zahtjevima ili ne, mora biti uključena u kategoriju A.
NAPOMENA 3: U sljedećoj tabeli mikroorganizmi koji su u kurzivu, bakterije su mikoplazme, riketsije ili
gljivice.
INDIKATIVNI PRIMJERI INFEKTIVNE MATERIJE UKLJUĈENE U KATEGORIJU A
U BILO KOJEM OBLIKU AKO NIJE NAZNAĈENO DRUKĈIJE
(2.2.62.1.4.1)
UN broj i naziv
Mikroorganizmi
Bacillus anthracis ( samo kulture)
UN br. 2814
Infektivne materije
Brucella abortus (samo kulture)
štetne po ljude
Brucella melitensis (samo kulture)
Brucella suis (samo kulture)
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei – bolest konja (samo kulture)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (samo kulture)
Chlamydia psittacivirus – ptiĉja gripa (samo kulture)
Clostridium botulinum (samo kulture)
Coccidioides immitis (samo kulture)
Coxiella burnetii (samo kulture)
Krimski-Kongo virus hemoragijske groznice
Denga virus (samo kulture)
Istoĉni equine (konjski) virus encefalitisa (samo kulture)
132
1
Escherichia coli, verotoksigeni (samo kulture)
Virus ebola hemoragijske groznice
Flexal virus
Francisella tularensis (samo kulture)
Guanarito virus
Hantaan virus
Hantavirusi koji prouzrokuju groznicu s bubreţnim sindrom
Hendra virus
Virus Hepatitisa B (samo kulture)
Virus Herpesa B (samo kulture)
Virus koji prouzrokuju imunodeficijenciju u ljudi (samo kulture)
Vrlo patogeni virus ptiĉje gripe (samo kulture)
Virus japanskog encefalitisa (samo kulture)
Junin virus
Virus Kyasanur šumske bolesti
Lassa virus
Machupo virus
Marburg virus
-
1
3
Virus boginja majmuna
a
Mycobacterium tuberculosis (samo kulture)
Nipah virus (iz grupe Paramyoviridae)
Virus Omsk hemoragijske groznice
Poliovirus (samo kulture)
Virus bjesnila ( samo kulture)
Rickettsia prowazekii (samo kulture)
Rickettsia rickettsii (samo kulture)
Virus Rift Valley groznice( samo kulture)
Virus ruskog proljetno-ljetnoga encefalitisa (samo kulture)
Sabia virus
a
Shigella dysenteriae tip 1 (samo kulture)
Virus krpeljnoga encefalitisa (samo kulture)
INDIKATIVNI PRIMJERI INFEKTIVNE MATERIJE UKLJUĈENI U KATEGORIJU A
U BILO KOJEM OBLIKU AKO NIJE NAZNAĈENO DRUKĈIJE
(2.2.62.1.4.1)
UN broj i naziv
Mikroorganizmi
Virus variole
UN br. 2814
Infektivne materije Virus encefalitisa venezuelanskoga konja( samo kulture)
štetne po ljude Virus zapadnoga Nila (samo kulture)
(nastavak)
Virus ţute groznice (samo kulture)
Yersinia pestis (samo kulture)
UN br. 2900
Infektivne materije
Virus groznice afriĉke svinje (samo kulture)
štetne samo za
Avian paramyxovirus tip 1 – Virus velogeniĉni Newcastle-bolesti(samo kulture)
ţivotinje
Virus klasiĉne svinjske groznice(samo kulture)
Virus slinavke (samo kulture)
Virus bolesti kvrgave koţe (samo kulture)
Mycoplasma mycoides – zarazna pleuropneumonia goveda(samo kulture)
Virus Peste des petits ruminants (plućne zaraze goveda) (samo kulture)
Virus goveĊe kuge (samo kulture)
Virus afriĉke kuge konja (samo kulture)
Virus afriĉke kuge svinja (samo kulture)
Virus vezikularne bolesti svinja (samo kulture)
Virus vezikularnog stomatitisa (samo kulture)
2.2.62.1.4.2
Kategorija B: Infektivna materija koja ne zadovoljava zahtjevima za ukljuĉivanje u kategoriju A.
Infektivne materije u kategoriji B trebaju biti ukljuĉene u UN br. 3373.
NAPOMENA: Otpremni naziv za UN br. 3373 jest "BIOLOŠKE MATERIJE KATEGORIJE B".
1
Međutim,kada su kulture namijenjene dijagnostici ili u svrhu lječenja, one mogu biti
klasifikovane kao infektivne materije kategorije B.
133
2.2.62.1.5
Izuzeća
2.2.62.1.5.1
Materije koje ne sadrţe infektivne materije ili materije za koje ne postoji vjerovatnoća da mogu
prouzrokovati bolest u ljudi ili ţivotinja, nisu predmetom odredbi u RID-u ako zadovoljavaju
zahtjevima za ukljuĉivanje u drugu kategoriju.
2.2.62.1.5.2
Materije koje sadrţe mikroorganizme koji su nepatogeni ljudski ili ţivotinjski nisu predmet ADR-a
osim ako ne zadovoljavaju kriterijumima za svrstavanje u druge klase.
2.2.62.1.5.3
Materije koje su patogene i koje moraju biti neutralizovane ili onesposobljene tako da se na duţe
ukloni rizik po zdravlje nisu predmet RID-a osim ako ne zadovoljavaju kriterijumima za svrstavanje u
druge klase.
2.2.62.1.5.4
Materije kod kojih je koncentrisana patogenost na prirodnom nivou (ukljuĉujući hranu i vodu na
primjer) i koje ne pokazuju rizik od infekcije nisu predmet RID-a osim ako ne zadovoljavaju kriterijumima za svrstavanje u druge klase.
2.2.62.1.5.5
Osušeni krvni uzorci, prikupljeni putem absorbcijskih materijala ili fekalni krvni uzorci za ispitivanja i
krv ili sastojci krvi koji su prikupljeni za transfuziju ili za pripremu krvnih preparata koji se koriste za
transfuziju ili transplantaciju, i sva tkiva ili organi namijenjeni transplantaciji, nisu predmetom odredbi
u RID-u.
2.2.62.1.5.6 Ljudski ili ţivotinjski uzorci koji pokazuju je minimalnu patogenost nisu predmetom RID-a ako se uzorak
prevozi u ambalaţama koja preventivno sprijeĉavaju svako curenje i koja su oznaĉena s rijeĉima
"Izuzeti ljudski uzorak" ili "Izuzeti ţivotinjski uzorak".
Ambalaţa se smatra da u potpunosti odgovara gornjim zahtjevima ako zadovoljava sljedećim uslovima:
(a) ambalaţa mora biti sastavljena iz tri dijela:
(i) nepropusne(ih) osnovne(ih) posude(a);
(ii) nepropusne sekundarne ambalaţe; i
(iii) vanjske ambalaţe odgovarajuće jakosti za zapremninu, masu i namjenu, i s
najmanje jednom površinom mjera najmanje 100 mm × 100 mm;
(b)
za teĉnosti, absorbcijski materijal u u adekvatnoj koliĉini da absorbira istekle sadrţaje
mora se postaviti izmeĊu osnovne(ih) posude(a) i sekundarne ambalaţe tako da
tokom prevoza sve teĉne materije ne mogu ući ili izaći iz vanjske ambalaţe i da pri
tom se ne oslabi cijela izrada pakovanja.;
(d) ako se u sekundarnoj ambalaţi nalazi više lomljivih posuda tada svaka od njih mora biti
odvojena od drugih da se meĊusobno ne dodiruju.
NAPOMENA:
Pri odlučivanju da li je neka materija spada pod ove odredbe potrebno je mišljenje
stručnjaka koje se mora temeljiti na poznavanju lječenja, simptomima, i ljudske i ţivotinjske ţivotne
sredina i endemičnih razmjera. Primjeri uzoraka koji mogu biti svrstani pod ovaj pododjeljak uključuju
krv ili urin za testiranje stepena holesterola, glukoze u krvi, hormona, ili antitijela u prostati
(PSA).Ovi zahtjevi odnose se i na uzorke funkcije organa kao što su srce, jetra ili bubrezi bilo ljudski
ili ţivotinjski ss neinfektivnim bolestima, ili za nadzor toka lječenja; uzorci koji se koriste za
osiguravanje ili u svrhu prisutnosti droga ili alkohola; testiranje trudnoće; biopsije raka; i odreĎivanja
prisutnosti antitijela u ljudima ili ţivotinjama."
2.2.62.1.6
(Rezervisano)
2.2.62.1.7
(Rezervisano)
2.2.62.1.8
(Rezervisano)
2.2.62.1.9
Biološki proizvodi
U svrhu RID--a, biološki proizvodi razvrstani su u sljedeće grupe:
(a)
koji se proizvode i pakiraju u skladu s odgovarajućim zahtjevima nadleţnih tijela i prevoze u
svrhu konaĉnog pakovanja ili otpreme, koriste ih za vlastitu zdravstvenu njegu profesionali
medicinski radnici ili pojedinci. Materije klase nisu predmetom odredbi u RID--u;
134
(b)
koji ne pripadaju navodu (a), a zna se ili vjeruje da sadrţe infektivne materije, koji
zadovoljavaju zahtjevima klase A ili B. Materije iz te grupe treba razvrstati u UN br. 2814,
2900 ili 3373, prema potrebi.
NAPOMENA:
Biološki proizvodi koji imaju licencu, mogu predstavljati biološku opasnost samo na
odreĎenim područjima u svijetu. U tom slučaju, nadleţna tijela mogu zahtijevati da ti biološki
proizvodi trebaju biti u skladu s mjesnim uslovima za zarazne materije ili mogu nametnuti druge
mjere predostroţnosti.
2.2.62.1.10
Genetski modifikovani mikroorganizmi i organizmi
2.2.62.1.11
Genetski modifikovane mikroorganizme koji ne zadovoljavaju objašnjenju pojma o zaraznoj materije,
treba razvrstati prema poglavlju u 2.2.9.
Medicinski ili klinički otpad
2.2.62.1.11.1
Medicinski ili kliniĉki otpad u klasi A zarazne materije treba razvrstati u UN br. 2814 ili UN br. 2900,
prema potrebi. Medicinski ili kliniĉki otpad koji sadrţi infektivne materije u klasi B, treba razvrstati u
UN br. 3291.
NAPOMENA: Medicinski ili klinički otpad naveden pod brojem 18 01 03 (Otpad od ljudi i ţivotinja i
zdravljem povezani rizici – otpad porodništva, dijagnostike, lječenja ili preventive lječenja ljudi –
otpad koji je zbog preventive predmet posebnih zahtjeva u smislu prevencije infekcije) ili 18 02 02
(Otpad od ljudi i ţivotinja i zdravljem povezani rizici – otpad porodništva, dijagnostike, lječenja ili
preventive lječenja ljudi – otpad koji je zbog preventive predmet posebnih zahtjeva u smislu
5
prevencije infekcije) u skladu s popisom otpada dodanim Odluci Komisije 2000/532/EC , mora biti
klasifikovan u skladu sa zahtjevima izvan ovog podpoglavlja na osnovu medicinske i veterinarske
dijagnostike o zdravstvenom stanju pacijenta ili ţivotinja.
2.2.62.1.11.2
Medicinski ili kliniĉki otpad za koji se vjeruje da postoji mala vjerovatnoća da sadrţi infektivne
materije, treba dodijeliti UN br. 3291.
NAPOMENA 1: Otpremni naziv za UN br. 3291 jest "KLINIČKI OTPAD NESPECIFICIRAN, n.d.n." ili
"(BIO) MEDICINSKI OTPAD, n.d.n". ili "REGULISANI MEDICINSKI OTPAD, n.d.n."
NAPOMENA 2: Bez obzira na kriterije klasifikacija navedene gore, medicinski ili klinički otpad
naveden pod brojem 18 01 04 (Otpad od ljudi i ţivotinja i zdravljem povezani rizici – otpad
porodništva, dijagnostike, lječenja ili preventive lječenja ljudi – otpad koji je zbog preventive predmet
posebnih zahtjeva u smislu prevencije infekcije) ili 18 02 03 (Otpad od ljudi i ţivotinja i zdravljem
povezani rizici – otpad porodništva, dijagnostike, lječenja ili preventive lječenja ljudi – otpad koji je
zbog preventive predmet posebnih zahtjeva u smislu prevencije infekcije) u skladu s popisom
5
otpada dodanim Odluci Komisije 2000/532/EC , nisu predmet odredbi RID-a.
2.2.62.1.11.3
Dekontaminirani medicinski ili kliniĉki otpad, u kojem su bile infektivne materije, nije predmet odredbi
u RID-u ako ne zadovoljava zahtjevima ukljuĉivanja u neku drugu kategoriju.
2.2.62.1.11.4
Medicinski ili kliniĉki otpad koji je dodijeljen UN br. 3291, treba razvrstati u pakirnu grupu II.
2.2.62.1.12
Zaraţene ţivotinje
5
Odluka komisije 2000/532/EC od 3 maja 2000 zamjenjuje Odluku 94/3/EC kao osnovu popisa
otpada u skladu s članom 1(a) Direktive Vijeća 75/442/EEC (zamijenjena direktivom 2006/12/EC
Evropskog parlamenta i Savjeta (Službeni glasnik Evropske zajednice br. L 114 od 27.4.2006, stranica 9)
o otpadima i Odluke Vijeća 94/904/EC kao osnove popisa opasnih otpada u skladu s članom Direktive
Vijeća 91/689/EEC o opasnim otpadima (Službeni glasnik Evropske zajednice Br. L 226 od 6.9.2000,
stranica 3).
135
2.2.62.1.12.1
2.2.62.1.12.2
Ţive ţivotinje ne smiju se koristiti za prenos zaraznih materija, osim ako ih nije moguće prenijeti na
drugi naĉin. Ţiva ţivotinja koja je namjerno inficirana i zna se ili sumnja da sadrţi zaraznu materija,
6
smije se prevoziti prema odredbima i uslovima nadleţnog tijela .
Ţivotinjska tijela zaraţena s uzroĉnikom kategorije A ili koji je kao kultura uvršten u kategoriju A,
mora biti obavezno oznaĉen kao UN 2814 ili UN 2900.
Drugaĉija ţivotinjska tijela zaraţena s uzroĉnikom kategorije B mora biti prevoţena u skladu s
zahtjevima nadleţnog tijela.
2.2.62.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
Ţivi kiĉmenjaci i beskiĉmenjaci – ţivotinje, ne smiju se koristiti za prevoz infektivnog sredstva ako se
sredstvo ne moţe prenositi drugim sredstvima ili ako prevoz nije odobrilo nadleţno tijelo (vidi
2
2.2.62.1.12.2) .
2.2.62.3
Popis zbirnih navoda
utiĉe samo na ljude
I1
281
ZARAZNE MATERIJE KOJE UTIĈU SAMO NA LJUDE
4
utiĉe samo na ţivotinje
I2
290
ZARAZNE MATERIJE KOJE UTIĈU SAMO NA ŢIVOTINJE
0
329
KLINIĈKI OTPAD, NESPECIFIĈAN n.d.n. ili
(BIO) MEDICINSKI
1
OTPAD, n.d.n.. ili
REGULISANI MEDICINSKI OTPAD, n.d.n.
1
kliniĉki otpad
I3
329
329
1
biološke materije
I4
337
BIOLOŠKA MATERIJA, KATEGORIJE B
3
6
Propisi koji se odnose na prevoz živih životinja su npr. u Direktivi 91/628/EEZ od 19. novembra 1991. O zaštiti životinja
tokom prevoza (Službeni list Evropskih zajednica br. L 340 od 11. decembra 1991., str. 17), i u Preporukama Savjeta Evrope
(Ministarski odbor,) o prevozu određenih životinjskih vrsta.
7
Propisi koji se odnose na prevoz mrtvih životinja su npr. u Pravilniku (EC) br. 1774/202 Evropskog parlamenta i Vijeća od 3.
oktobra 2002. O pravilima u vezi životinja kao produkata ne namijenjenih ljudskoj ishrani (Službeni list Evropskih zajednica br. L
273 od 10. oktobra 2002., str. 1
136
2.2.7
Klasa 7
2.2.7.1
Objašnjenje klase 7
2.2.7.1.1
Radioaktivni materijal znaĉi svaki materijal koji sadrţi radionukleide, koncentracija radioaktivnosti ili
ukupna radioaktivnost u pošiljci prelaze vrijednosti navedene u 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6.
2.2.7.1.2
U svrhu RID-a u klasu 7 nisu ukljuĉeni sljedeći radioaktivni materijali:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
2.2.7.2
Radioaktivni materijal
radioaktivni materijal koji je sastavni dio prevozne jedinice;
radioaktivni materijal koji se premješta u ustanovi koja je predmetom odgovarajućih
sigurnosnih propisa, koji vrijede u toj ustanovi, i u premještanje nisu ukljuĉene javni putevi i
ţeljeznice;
radioaktivni materijal usaĊen u osobu ili ţivu ţivotinju radi dijagnoze ili lijeĉenja;
radioaktivni materijal u robi za potrošnju za koji postoji zakonsko odobrenje nakon njegove
prodaje krajnjem korisniku;
prirodni materijal i rude koje sadrţe radionukleide koji postoje u prirodi, u prirodnomu stanju ili
preraĊeni, samo u svrhu koja nije za dobijanje radionukleida i nisu namijenjene preradi za
korišćenje radionukleida ako koncentracija radioaktivnosti materijala ne prelazi 10 puta
vrijednosti navedene u 2.2.7.7.2.1 (b) ili proraĉunato prema 2.2.7.7.2.2 do 2.2.7.7.2.6;
neradioaktivni ĉvrsti predmeti s radioaktivnim supstancama na bilo kojoj površini u koliĉinama
koje ne prelaze navedene u objašnjenju za "kontaminiranost“ u 2.2.7.2.
Objašnjenje pojma
A1 i A2
A1 oznaĉava vrijednost radioaktivnosti posebnog oblika radioaktivnog materijala navedenu u tabeli
2.2.7.7.2.1 ili proraĉunatu u 2.2.7.7.2 koja se koristi za odreĊivanje graniĉne koliĉine za potrebe RID;
A2 oznaĉava vrijednost radioaktivnosti radioaktivnog materijala koja nije posebni oblik radioaktivnog
materijala naveden u tabeli u 2.2.7.7.2.1 ili proraĉunat u 2.2.7.7.2, a koristi se za odreĊivanje
graniĉne radioaktivnosti za potrebe RID-.
Odobrenje
Multilateralno odobrenje znaĉi odobrenje odgovarajućeg nadleţnog tijela drţave porijekla izrade ili
otpreme, ako je poznato, i osim toga, kada se pošiljka prevozi kroz ili u, odobrenje nadleţnog tijela
te drţave;
Jednostrano odobrenje znaĉi odobrenje izrade prema zahtjevu nadleţnog tijela drţave porijekla
samo za iizradu. Ako drţava porijekla nije ugovorna strana u COTIF-u, zahtijeva se odobrenje
nadleţnog tijela prve drţave ugovorne strane u COTIF-u u koju je dopremljena pošiljka (vidi
6.4.22.6);
Sistem zatvaranja znaĉi sklop fisijskoga materijala i dijelova pakovanja koji treba navesti projektant,
a odobrenje izdaje nadleţno tijelo u svrhu osiguranja kritiĉne sigurnosti;
Sistem zatvaranja oznaĉava sklop sastojaka pakovanja koji treba navesti projektant u svrhu
osiguranja radioaktivnog materijala u prevozu;
Kontaminacija:
2
Kontaminacija oznaĉava postojanje radioaktivne materije na površini u koliĉini iznad 0,4 Bq/cm za
2
beta i gama emitente i niskotrovne alfa emitente ili 0,04 Bq/cm za ostale alfa emitente;
Promjenljiva kontaminacija oznaĉava kontaminaciju koja se moţe ukloniti s površine u uobiĉajenim
uslovima prevoza;
Nepromjenljiva kontaminacija oznaĉava kontaminaciju koja nije promjenljiva;
Indeks kritične sigurnosti (CSI), dodijeljen ambalaţi, vanjskoj ambalaţi ili kontejneru u kojem je
fisijski materijal oznaĉava se brojem koji se koristi da se uspostavi nadzor u vezi slaganja pakovanja,
vanjskih ambalaţa ili kontejnera u kojima je fisijski materijal;
Projekt oznaĉava opis posebnog oblika radioaktivnog materijala, radioaktivni materijal slabe
raspršivosti, pakovanje ili ambalaţu koja omogućava potpuno identifikovanje navoda. U opis mogu
biti ukljuĉene specifikacije, tehniĉki nacrti, izvještaji u kojima je navedeno ispunjavanje zakonskih
uslova, i ostala vaţeća dokumentacija;
Ekskluzivna upotreba znaĉi iskljuĉivo upotrebu za jednog pošiljaoca, vozilo/vagon ili veliki kontejner;
u vezi toga - svaki poĉetni utovar, pretovar i konaĉni utovar i istovar obavlja se u skladu s uputstvima
pošiljaoca ili primaoca;
Fisijski materijal znaĉi uranijum-233, uranijum-235, plutonij-239, plutonij-241 ili kombinacija
radionukleida. Iz objašnjenja pojma izuzima se:
(a)
prirodni uranijum ili osiromašeni uranijum koji nije ozraĉen; i
137
(b)
prirodni uranijum ili osiromašeni uranijum koji je ozraĉen samo u toplotnim reaktorima.
Veliki kontejner znaĉi kontejner koji nije mali kontejner prema objašnjenju u pododjeljku.
Niskodisperzivni radioaktivni materijal znaĉi ĉvrsti radioaktivni materijal ili ĉvrsti radioaktivni materijal
u zatvorenoj kapsuli koji ima ograniĉenu disperzivnosti i nije u prahu.
NAPOMENA: Niskodisperzivni radioaktivni materijal moţe se prevoziti vazduhom u pakovanjima tip
B(U) ili B(M) u dozvoljenim količinama prema ovlaštenju za izradu pakovanja, kako je navedeno u
sertifikatu ili odobrenju. Objašnjenje je uključeno s obzirom na to da se takva pakovanja u kojima se
prevoze niskodisperzivni radioaktivni materijal mogu prevoziti i putem/prugom.
Materijal niske specifične aktivnosti (LSA), vidi 2.2.7.3.
Alfa emitenti niske otrovnosti su: prirodni uranijum; osiromašeni uranijum; prirodni torijum; uranijum235 ili urnij-238; torijum-232; torijum-228 i torijum-230 ako su u rudama ili fiziĉkim i hemijskim
koncentratima; ili alfa emitenti s polovinom vijeka trajanja koje je manje od 10 dana;
Najveći uobičajeni radni pritisak oznaĉava najveći pritisak iznad atmosferskog pritisaka na srednjem
nivou mora koja bi se razvila u kontejnerskom sistemu u periodu od jedne godine u uslovima
temperature i solarne radijacije koja odgovara uslovima ţivotne sredinue bez provjetravanja,
vanjskog rashlaĊivanja pomoćnim sistemom ili radnim regulatorom u prevozu.
Pakovanje za radioaktivne materijale jeste pakovanje s potpunim radioaktivnim sadrţajem koji je
predloţen za prevoz. Prijedlozi za pakovanja navedeni u RID-u, koji su predmetom ograniĉenja
aktivnosti i materijala u 2.2.7.7 i zadovoljavaju odgovarajuće uslove, su sljedeće:
(a)
izuzeta pakovanja;
(b)
industrijsko pakovanje tip 1 (Tip IP-1 pakovanja);
(c)
industrijsko pakovanje tip 2 (Tip IP-2 pakovanja);
(d)
industrijsko pakovanje tip 3 (Tip IP-3 pakovanja);
(e)
pakovanja tip A;
(f)
tip pakovanja B(U);
(g)
tip pakovanja B(M);
(h)
tip pakovanja C.
Pakovanja u kojima je fisijski materijal ili uranijumev heksaflorid predmetom su dodatnih uslova (vidi
2.2.7.7.1.7 i 2.2.7.7.1.8).
NAPOMENA: Za "pakovanja“ ostalih opasnih materije, vidi objašnjenje u 1.2.1.
Pakovanje u sluĉaju radioaktivnog materijala oznaĉava elemente sastojaka potrebnih za potpuno
obuhvaćanje radioaktivog sadrţaja. Moţe se sastojati od jedne ili više posuda, apsorpcijskih
materijala, struktura za odvajanje, zaštite od radijacije i servisne opreme za punjenje, praţnjenje,
provjetravanje i otpuštanje pritisaka, ureĊaja za rashlaĊivanje, apsorpciju mehaniĉkih udaraca,
rukovanje i vezanje, toplotnu izolaciju; i servisnih ureĊaja koji su sastavni dio tog pakovanja.
Ambalaţa moţe biti kutija, bubanj ili sliĉna posuda ili takoĊe kontejner, cisterna ili IBC.
NAPOMENA: Za "ambalaţu“ za ostale opasne materije, vidi objašnjenje u 1.2.1
Nivo radijacije znaĉi odgovarajuću koliĉinu izraţenu u milisivertima po satu;
Radioaktivni sadrţaj znaĉi radioaktivni materijal i moguće kontaminirane aktivirane soli, teĉnosti i
plinovi u pakovanju;
Otprema znaĉi posebno kretanje pošiljke od izvora do odredišta;
Mali kontejner, kontejner ĉije su vanjske dimenzije manje od 1,5 m ili unutrašnja zapremnina nije
3
iznad 3 m ;
Radioaktivni materijal posebnog oblika, vidi 2.2.7.4.1;
Specifična aktivnost radionuklida, aktivnost po jedinici mase nuklida. Specifiĉna aktivnost mterijala
znaĉi aktivnost po jedinici mase tog materijala u kojem su radionuklidi u biti rasporeĊeni
ravnodnosno;
Površinski kontaminirani predmet (SCO), vidi 2.2.7.5;
Prevozni indeks (TI) odreĎen za pakovanje, vanjsko pakovanje ili kontejner ili za nezapakovani LSA-I
ili SCO-I, znaĉi broj koji se koristi za osiguranje nadzora u vezi izloţenosti radijaciji;
-7
Neozračeni torijum - torijum koji ne sadrţi više od 10 g uranijuma-233 po gramu torijuma-232;
3
Neozračeni uranijum - uranijum koji ne sadrţi više od 2 × 10 Bq plutonija po gramu uranijuma-235,
6
-3
nikako iznad 9 × 10 Bq fisijskih predmeta po gramu uranijuma-235, i nikako iznad 5 × 10 g
uranijuma-236 po gramu uranijuma-235;
Uranijum - prirodni, osiromašeni, obogaćeni - znaĉi sljedeće:
138
2.2.7.3
Prirodni uranijum, i uranijum koji moţe biti hemijski odvojen u kojem su prirodno rasporeĊeni
uranijumevi izotopi (pribliţno 99,28% uranijuma-238 i 0,72% uranijuma-235 prema masi).
Osiromašeni uranijum - uranijum koji sadrţi manji procenat mase uranijuma-235 od prirodnog
uranijuma. Obogaćeni uranijum - uranijum koji sadrţi veći procenat mase uranijuma-235 od 0,72%.
U svim sluĉajevima, prisutan je vrlo mali procenat uranijuma-234.
Materijal niske specifične aktivnosti (LSA), odreĎivanje grupa
2.2.7.3.1
Radioaktivni materijal koji po svojoj prirodi ima ograniĉenu posebnu aktivnost ili radioaktivni
materijal za koji se primjenjuju ograniĉenja procijenjene prosjeĉne posebne aktivnosti, materijal je
niske posebne aktivnosti ili LSA materijal. Materijali vanjske zaštite koji okruţuju LSA materijal ne
smije se uzimati u obzir u odreĊivanju procijenene prosjeĉne posebne aktivnosti.
2.2.7.3.2
LSA materijal treba biti u jednoj od tri grupe:
(a)
LSA-I
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(b)
rude i uranijuma i torijuma i koncentrati ruda, i druge rude koje sadrţe radionuklide koji
se pojavljuju u prirodi i namijenjeni su preradi za primjenu radionuklida;
prirodni uranijum, osiromašeni uranijum, prirodni torijum ili njihovi spojevi ili smjese,
ako su neozraĉene i ako su u ĉvrstom ili teĉnem stanju;
radioaktivni materijal za koje je vrijednost A 2 neograniĉena, iskljuĉuje fisijski materijal
u koliĉinama koje nisu izuzete u 6.4.11.2; ili
ostali radioaktivni materijal u kojega je aktivnost u potpunosti rasporeĊena, a
procijenjena prosjeĉna posebna aktivnost ne prelazi 30 puta vrijednosti za
koncentraciju aktivnosti navedenu u 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6, iskljuĉen je fisijski
materijal u koliĉinama koje nisu izuzete u 6.4.11.2.
LSA-II
(i)
(ii)
(c)
koncentracija vode s tricijem do 0,8 TBq/l; ili
drugi materijal koji je u potpunosti proţet aktivnošću, procijenjena prosjeĉna posebna
-4
-5
aktivnost ne prelazi 10 A2/g za ĉvrste materije i plinove i 10 A2/g za teĉne materije
LSA-III – ĉvrste materije (tj. konsolidovani otpad, aktivirani materijali), iskljuĉujući prah, u
kojima:
(i)
(ii)
(iii)
je radioaktivni materijal rasporeĊen po ĉitavoj ĉvrstoj materije ili grupi ĉvrstih materije
ili je zapravo ujednaĉeno rasporeĊen u ĉvrstom kompaktnom agensu za povezivanje
(na pr. beton, bitumen, keramika itd.);
radioaktivni materijal relativno je netopiv ili je zapravo sastojak u relativno netopivoj
jezgri, tako da ĉak i u gubitku pakovanja, gubitak radioaktivnog materijala po
pakovanjima ispiranjem, kad se stavi u vodu sedam dana, ne prelazio 0,1 A 2;
procijenjena posjeĉna posebna aktivnost ĉvrste materije, iskljuĉujći mogući materijal
-3
za zaštitu, ne prelazi 2 × 10 A2/g.
2.2.7.3.3
LSA-III materijal treba biti ĉvrsta materija takve vrste, na primjer, ako se cjelokupni sadrţaj
pakovanja podvrgne ispitivanju navedenom u 2.2.7.3.4, aktivnost u vodi ne smije prelaziti 0.1A 2.
2.2.7.3.4
LSA-III materijal treba podvrgnuti ispitivanju kako sljedi:
Uzorak ĉvrstog materijala koji predstavlja cjelokupni sadrţaj pakovanja treba biti uronjen sedam
dana u vodi na temperaturi sredine. Koliĉina vode koja se koristi u ispitivanju treba biti dovoljna da
osigura da na kraju perioda ispitivanja slobodna koliĉina neapsorbovane vode i nepodloţne reakciji
koja ostane, treba biti barem 10 % koliĉine ĉvrstog uzorka za ispitivanje. Voda treba imati poĉetni pH
od 6 do 8 i najveću provodljivost 1mS/m na 20 °C. Ukupnu aktivnost slobodne koliĉine vode treba
mjeriti nakon sedmodnevne uronjenosti uzorka za ispitivanje.
2.2.7.3.5
Demonstracija u skladu sa standardima uĉinka u 2.2.7.3.4, treba biti u skladu sa 6.4.12.1 i 6.4.12.2.
2.2.7.4
Uslovi za radioaktivni materijal posebnog oblika
2.2.7.4.1
Radioaktivni materijal posebnog oblika, znaĉi:
ĉvrsti radioaktivni materijal koji se ne raspršuje;
ili hermetiĉki zatvorena kapsulu koja sadrţi radioaktivni materijal, koja treba biti izraĊen tako
da se moţe oĉiniti samo u sluĉaju ako kapsulu treba uništiti.
Radioaktivni materijal posebnog oblika, barem jedna dimenzija ne smije biti manja od 5 milimetara.
(a)
(b)
139
2.2.7.4.2
Radioaktivni materijal posebnog oblika treba biti takve vrste ili izraĊen tako da - ako se podvrgne
ispitivanjima navedenima u 2.2.7.4.4 do 2.2.7.4.8 - treba zadovoljiti sljedeće uslove:
da se ne slomi ili zdrobi u ispitivanju na opterećenje udarcem, pomicanjem i
savijanjem u 2.2.7.4.5(a)(b)(c), 2.2.7.4.6 (a), prema potrebi;
(b)
da se ne topi ili raspršuje u ispitivanju primjenjivom na toplotu u 2.2.7.4.5 (d) ili 2.2.7.4.6(b),
prema potrebi
(c)
i radioaktivnost u vodi u ispitivanju na rastvaranje, navedene u 2.2.7.4.7 i 2.2.7.4.8, ne smije
prelaziti 2 kBq; ili alternativno za hermetiĉki zatvorene izvore, brzina propustnosti za
ispitivanje procjene volumenske propustnosti navedene u ISO 9978:1992 Zaštita od radijacije
- hermetički zatvoreni radioaktivni izvori – Postupci ispitivanja propustnosti, ne smije prelazilti
dopustivi prag prihvaćanja prihvatljiv nadleţnom tijelu.
(a)
2.2.7.4.3
2.2.7.4.4
Prikaz usklaĊenosti sa standardima uĉinka u 2.2.7.4.2, treba biti u skladu sa 6.4.12.1 i 6.4.12.2.
Uzorci koji sadrţe ili simuliraju posebni oblik radioaktivnog materijala, trebaju biti podvrgnuti
ispitivanju opterećenja na udarac, ispitivanju na udarac, ispitivanju na savijanje i ispitivanju na
toplotu navedeno u 2.2.7.4.5 ili alternativno ispitivanje, kako je navedeno u 2.2.7.4.6. Za svako
ispitivanje mora se koristiti razliĉiti uzorak. Nakon svakog ispitivanja, u vezi ocjene rastvaranja ili
ispitivanja na volumensku propustnost, treba obaviti na uzorku postupkom koji nije manje osjetljiv od
postupaka navedenih u 2.2.7.4.7 za ĉvrsti materijal koji se ne raspršuje ili za materijal zatvoren u
kapsulu, kao u 2.2.7.4.8.
2.2.7.4.5
Odgovarajući postupci ispitivanja:
(a)
ispitivanje opterećenje na udarac; uzorak treba pasti na metu s visine od 9 m. Meta treba biti
navedena u 6.4.14;
(b)
ispitivanje na udarac; uzorak treba staviti na list olova poduprt glatkom ĉvrstom površinom i
udariti spljoštenom površinom poluge od mekog ĉelika tako da prouzrokuje udarac koji je
jednak onom koji nastaje pri slobodnom padu - 1,4 kg/ 1 m. Donji dio poluge treba biti
preĉnika 25 mm s ivicama zaokruţenima na preĉnik od (3,0 ± 0,3) mm. Olovo, tvrdoće 3,5 do
4,5 po Vickersovoj skali, ali debljine nikako iznad 25 mm, treba pokrivati površinu veću od
one koja je pokrivena uzorkom. Za svaki udarac treba koristiti novu površinu. Polugoom treba
udarati uzorak tako da prouzrokuje najveće oštećenje;
(c)
ispitivanje savijanjem: Ispitivanje treba primijeniti samo na duge tanke izvore najmanje duţine
10 cm i odnosa duţine u odnosu na najmanju širinu koja ne prelazi 10 centimetara. Uzorak
treba ĉvrsto priĉvrstiti u vodoravnom poloţaju tako da je polovina duţine izvan vanjskog dijela
stezaljke. Orijentacija uzorka treba biti takva da uzorak pretrpi najveću štetu kad se slobodno
udari spljoštenom površinom ĉeliĉne poluge. Polugom treba udariti uzorak tako da
prouzrokuje udarac jednak onom pri slobodnom okomitom padu teţine 1,4 kg / 1 m. Donji dio
poluge treba biti preĉnika 25 mm i zaobljenima ivicama polupreĉnika (3,0 ± 0,3) milimetara.
(d)
ispitivanje na toplotu: Uzorak treba zagrijati na vazduhu na 800 °C i drţati na toj temperaturi
10 minuta, i ostaviti da se ohladi.
2.2.7.4.6
Uzorci koji sadrţe ili simuliraju radioaktivni materijal zatvoren u hermetiĉki zatvorenoj kapsuli, mogu
se izuzeti:
(a)
ispitivanjem propisanim u 2.2.7.4.5 (a) i 2.2.7.4.5 (b), pod uslovom da je masa radioaktivnog
materijala:
(i) ispod 200 g i da su alternativno podvrguti ispitivanjem na udarac za klasu 4 propisano u ISO
2919:1999 Zaštita od radijacije – Hermetički zatvoreni radioaktivni izvori – Opšti uslovi i
klasifikacija; ili
(ii)
ispod 500 g i da su alternativno podvrguti ispitivanjem na udarac za klasu 5 propisano
u ISO 2919:1999 Zaštita od radijacije – Hermetički zatvoreni radioaktivni izvori – Opšti
uslovi i klasifikacija; i
(b)
iz ispitivanja propisanog u 2.2.7.4.5 (d), pod uslovom da su alternativno podvrgnuti ispitivanju
na temperaturu klase 6 navedeno u ISO 2919:1999 Zaštita od radijacije – hermetički
zatvoreni radioaktivni izvori – Opšti uslovi i klasifikacija.
2.2.7.4.7
Za uzorke koji sadrţe ili simuliraju ĉvrsti materijal koji se ne raspršuje, procjenu rastvaranja treba
obaviti kako sljedi:
(a)
Uzorak treba biti uronjen sedam dana u vodi na temperaturi sredine. Zapremnina vode koja
se koristiti u ispitivanju treba biti dovoljna da osigura da na kraju sedmodnevnog ispitivanja
slobodna zapremnina neapsorbovane i reakcijom nezahvaćene preostale vode treba biti
barem 10 % zapremnine ĉvrstog ispitnog uzorka. Voda treba imati poĉetni pH od 6 do 8 i
najveću provodljivost 1 mS/m na 20 °C;
(b)
Vodu s uzorkom treba zagrijati na temperaturi od 50 ± 5° C i odrţavati na toj temperaturi ĉetiri
sata;
(c)
Tada se odreĊuje aktivnost vode;
(d)
Uzorak treba drţati barem sedam dana na vazduhu, paziti da nije vjetrovito, na temperaturi
koja nije ispod 30° C, uz relativnu vlaţnost koja ne prelazi 90%;
140
(e)
(f)
Uzorak treba umoĉiti u vodu, navedeno kao u (a) gore, i vodu s uzorkom zagrijanim na 50 ± 5
°C drţati ĉetiri sata;
Tada treba odrediti aktivnost vode.
2.2.7.4.8
Za uzorke koji sadrţe ili simuliraju radioaktivni materijal zatvoren u hermetiĉki zatvorenoj kapsuli
treba obaviti procjenu rastvaranja ili propustnosti zapremine, kako sljedi:
(a)
u procjenu rastvaranja ukljuĉeni su sljedeći koraci:
(i)
uzorak treba umoĉiti u vodu na temperaturi sredine. Voda treba imati poĉetni pH od 6
do 8, uz najveću provodljvost 1 mS/m na 20 °C;
(ii)
vodu i uzorak treba zagrijati na temperaturi od 50±5 °C i drţavati na toj temperaturi
ĉetiri sata,
(iii)
tada treba odrediti aktivnost vode;
(iv)
uzorak treba drţati barem sedam dana na vazduhu, paziti da nema vjetra, nikako
ispod 30 °C, uz relativnu vlţanost koja ne prelazi 90 %;
(v)
postupak pod (i), (ii) i (iii) treba ponoviti;
(b)
u procjeni alternativne propustnosti zapremnine trebaju biti sva ispitivanja propisana u ISO
9978:1992 Zaštita od radijacije – hermetički zatvoreni radioaktivni izvori – Postupak
ispitivanja na propustnost, prihvatljivi nadleţnom tijelu.
2.2.7.5
Površinski kontaminirani predmet (SCO), odreĎivanje grupa
Površinski kontaminirani predmet (SCO), ĉvrsti predmet koji sam po sebi nije radioaktivan, ali ima
radioaktivni materijal rasporeĊen po površini. SCO je razvrstan u jednu ili dvije grupe:
(a)
SCO-I: ĉvrsti predmet kod kojeg:
2
(i)
promjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini ima prosjek veći od 300 cm (ili
2
2
podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi 4 Bq/cm za beta i gamma
2
emitente i nisku otrovnost alfa emitenata ili 0,4 Bq/cm za ostale alfa emitente;
2
(ii)
nepromjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini u prosjeku većem od 300 cm (ili
2
4
2
podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi 4×10 Bq/cm za beta i
3
2
gamma emitente i alfa emitente niske otrovnosti ili 4×10 Bq/cm za sve ostale alfa
emitente;
(iii)
promjenljiva kontaminacija plus nepromjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini u
2
2
prosjeku većem od 300 cm (ili podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi
4
2
4×10 Bq/cm za beta i gamma emitente i alfa emitente niske otrovnosti ili
3
2
4×10 Bq/cm za ostale alfa emitente;
(b)
SCO-II: Ĉvrsti predmet kod kojeg nepromjenljiva promjenljiva kontaminacija na površini
prelazi primjenljive granice navedene za SCO-I pod (a) gore i kod kojeg:
2
(i)
promjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini ima prosjek veći od 300 cm (ili
2
2
podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi 400 Bq/cm za beta i gamma
2
emitente i nisku otrovnost alfa emitenata ili 40 Bq/cm za sve ostale alfa emitente;
2
(ii)
nepromjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini u prosjeku većem od 300 cm (ili
2
5
2
podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi 8 × 10 Bq/cm za beta i
4
2
gamma emitente i alfa emitente niske otrovnosti ili 8×10 Bq/cm za ostale alfa
emitente;
(iii)
promjenljiva kontaminacija i nepromjenljiva kontaminacija na dostupnoj površini u
2
2
prosjeku većem od 300 cm (ili podruĉju površine ako je manja od 300 cm ), ne prelazi
5
2
8×10 Bq/cm za beta i gamma emitente i alfa emitente niske otrovnosti ili
4
2
8×10 Bq/cm za ostale alfa emitente.
2.2.7.6
OdreĎivanje prevoznog indeksa(TI) i indeksa kritične sigurnosti (CSI)
2.2.7.6.1
OdreĎivanje prevoznog indeksa
2.2.7.6.1.1
Prevozni indeks (TI) za pakovanje, vanjsku ambalaţu ili kontejner ili za nezapakovane LSA-I ili
SCO-I treba biti broj proraĉunat u skladu sa sljedećim postupkom:
(a)
treba odrediti najveći nivo zraĉenja u jedinicama milisieverta po satu (mSv/h), na udaljenosti
od 1 m od vanjskih površina pakovanja, vanjske ambalaţe, kontejnera ili nezapakovanog
LSA-I i SCO-I OdreĊenu vrijednost treba pomnoţiti sa 100 i dobijeni broj prevozni je indeks.
Za uranijumevu i torijumevu rudu i njihove koncentrate, najveći nivo zraĉenja na bilo kojoj
taĉki 1 m od vanjske površine tereta moţe se uzeti kao:
0,4 mSv/h
za rude i fiziĉke koncentrate uranijuma i torijuma;
0,3 mSv/h
za hemijske koncentrate torijuma;
0,02 mSv/h
za hemijske koncentrate uranijuma, koji nisu uranijumov heksaflorid;
(b)
za cisterne, kontejnere i rasutu robu LSA-I i SCO-I vrijednost odreĊena u postupku (a) gore
treba pomnoţiti s odgovarajućim faktorom u tabeli 2.2.7.6.1.1.
141
(c)
vrijednost nakon sprovedeno postupka (a) i (b) gore treba zaokruţiti do prvog decimalnog
mjesta (npr. 1,13 postaje 1,2), osim ako se vrijednost 0,05 ili manja moţe smatrati ništicom.
Tabela 2.2.7.6.1.1
Umnoţak za cisterne, kontejnere i rasutu robu LSA-I i SCO-I
Veliĉina tereta
veliĉina tereta  1 m
1 m2
<
2
5m
<
2
20 m
<
a
a
Umnoţak
1
2
3
10
2
veliĉina tereta  5 m2
2
veliĉina tereta  20 m
veliĉina tereta
Najveća površina presjeka tereta koji se mjeri.
2.2.7.6.1.2
Prevozni indeks za svako vanjsko pakovanje, kontejner, jedno vozilo/vagon treba biti odreĊen kao
zbir svih sadrţanih TI ili izravnim mjerenjem razine radijacije, osim u sluĉaju vanjskog pakovanja
koje nije ĉvrsto, a za koje prevozni indeks treba odrediti samo kao zbir prevoznih indeksa (TI) svih
pakovanja.
2.2.7.6.2
OdreĎivanje indeksa kritične sigurnosti (CSI)
2.2.7.6.2.1
Indeks kritiĉne sigurnosti (CSI) za pakovanja koja sadrţe fisilni materijal proraĉunava se dijeljenjem
broja 50 s manjim od dvije vrijednosti N proraĉunate u 6.4.11.11 i 6.4.11.12 (tj. CSI = 50/N).
Vrijednost indeksa kritiĉne sigurnosti moţe biti ništica, pod uslovom da je neograniĉeni broj
pakovanja ispod kritiĉne sigurnosti (tj. N je efektivno jednak beskonaĉnom u oba sluĉaja).
2.2.7.6.2.2
Indeks kritiĉne sigurnosti za svako vanjsko pakovanje ili kontejner treba proraĉunati kao zbir TI-a
svih sadrţanih pakovanja. Isti postupak treba primijeniti za odreĊivanje ukupnog zbira CSI-a u
pošiljci ili utovarenoj na vozilo/vagon.
2.2.7.7
Granice aktivnosti i ograniĉenja materijala
2.2.7.7.1
Granice sadrţaja za pakovanje
2.2.7.7.1.1
Uopšteno
Koliĉina radioaktivnog materijala u pakovanju ne smije prelaziti odreĊene granice za pakovanja tipa,
kako je navedeno dolje.
2.2.7.7.1.2
Izuzeta pakovanja
2.2.7.7.1.2.1
Za radioaktivni materijal u koji nisu ukljuĉeni predmeti od prirodnog uranijuma, osiromašenog
uranijuma ili prirodnog torijuma, izuzeta pakovanja ne smiju sadrţati aktivnosti veće od sljedećih:
ako je radioaktivni materijal obuhvaćen ili ukljuĉen kao sastavni dio ureĊaja ili nekog drugog
proizvedenog predmeta, npr. sat ili elektronski aparat, navedene granice u kolonama 2 i 3
tabele 2.2.7.7.1.2.1 za svaki navod odnosno svako pakovanje;
(b) ako radioaktivni materijal nije obuhvaćen ili nije ukljuĉen kao sastavni dio ureĊaja ili drugog
proizvedenog predmeta, granice pakovanja navedene su u koloni 4 tabele 2.2.7.7.1.2.1.
(a)
Tabela 2.2.7.7.1.2.1
GRANICE RADIOAKTIVNOSTI ZA IZUZETA PAKOVANJA
Fiziĉko stanje sadrţaja
2.2.7.7.1.2.2
Materijali
graniĉna pakovanja a
graniĉna pakovanja
10-2 A1
A1
10-3 A1
drugi oblici
-2
10 A2
A2
10-3 A2
teĉnosti
plinovi
tricij
posebni oblik
drugi oblici
-3
10 A2
-1
10 A2
10-4 A2
2 × 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2
2 × 10-1 A2
10-2 A1
10-2 A2
2 × 10-2 A2
10-3 A1
10-3 A2
ĉvrste materije
posebni oblik
a
UREĐAJI ili PREDMETI
graniĉni navodi a
Za smjese radionuklida,vidi 2.2.7.7.2.4 to 2.2.7.7.2.6.
Za predmete izraĊene od prirodnog uranijuma, osiromašenog uranijuma ili prirodnog torijuma,
izuzeta pakovanja sadrţe bilo koju koliĉinu takvog materijala, pod uslovom da je vanjska površina
142
uranijuma ili torijuma uloţena u neaktivnu oblogu izraĊenu od metala ili drugog odgovarajućeg
materijala.
2.2.7.7.1.3
Industrijska pakovanja
Radioaktivni sadrţaj u pojedinaĉnom pakovanju od LSA materijala ili u pojedinaĉnom pakovanju od
SCO materijala treba biti ograniĉen tako da ne smije prelaziti nivo radijacije navedenu u 4.1.9.2.1, a
radioaktivnost u pojedinaĉnom pakovanju treba takoĊe biti ograniĉena tako da ne prelazi granice
radioaktivnosti za jedno vozilo/vagon navedeno u 7.5.11, CV/CW 33 (2).
2.2.7.7.1.4
Pakovanje tip A
2.2.7.7.1.4.1
Pakovanje tip A ne smije sadrţati količinu radioaktivnost iznad navedenih:
(a)
(b)
2.2.7.7.1.4.2
za posebni oblik radioaktivnog materijala - A1;
za ostale radioaktivne materijale - A2.
Za smjese radionuklida ĉiji su identitet i odgovarajuće radioaktivnosti poznate, na radioaktivni
sadrţaj pakovanja tip A treba primijeniti sljedeći uslov:

i
gdje
B(i)
C(j)
B(i)
C( j)

1
A1 (i) j A 2 ( j)
je radioaktivnost radionuklida i kao posebni oblik radioaktivnog materijala i A 1(i) je A1
vrijednost za radionuklid
je radioaktivnost radionuklida j kao drugog, osim posebnog oblika radioaktivnog materijala
A2(j) je A2 vrijednost za radionuklid j.
2.2.7.7.1.5
Tip B(U) i tip B(M) pakovanja
2.2.7.7.1.5.1
Tip B(U) i tip B(M) pakovanja ne smije sadrţavati:
radioaktivnosti veće od onih dozvoljenih za odreĊenu vrstu izrade pakovanja;
radionuklidi razliĉiti od onih koji su odobreni za vrstu izrade pakovanja;
sadrţaj u obliku ili fiziĉkom ili hemijskom stanju razliĉitom od onih dozvoljenih za odreĊenu
vrstu izrade pakovanja;
kao što je navedeno u odobrenim potvrdama.
(a)
(b)
(c)
2.2.7.7.1.6
Pakovanje tip C
NAPOMENA:Pakovanja tipa C mogu se prevoziti vazduhom, prevozeći radioaktivni materijal u
količinama koje prelaze 3 000A1 ili 100 000A2, već prema tome što je niţe za posebni oblik
radioaktivnog materijala, ili 3 000A 2 za ostale radioaktivne materijale. S obzirom na to da pakovanje
tipa C nije potrebno za prevoz radioaktivnog materijala ţeljeznicom u takvim količinama (tip B(U) ili
tip B(M, pakovanja su dovoljni), predstavljeni su sljedeći zahtjevi s obzirom na to da se takva
pakovanja, takoĎe, mogu prevoziti putem/prugom.
Pakovanje tip C ne smije sadrţavati:
(a)
radioaktivnosti iznad dozvoljenih za navedeni oblik pakovanja;
(b)
radionuklide razliĉite od dozvoljenih za navedeni oblik pakovanja; ili
(c)
sadrţaj u obliku ili fiziĉkom ili hemijskom stanju razliĉitim od dozvoljenih za navedeni oblik
pakovanja
prema odredbama u odobrenim potvrdama.
2.2.7.7.1.7
Pakovanja koja sadrţe fisijski materijal
Osim izuzetaka iz 6.4.11.2 pakovanja koja sadrţe fisijski materijal ne smiju sadrţavati:
(a)
(b)
(c)
masu fisijskog materijala raziliĉitu od dozvoljene za taj oblik pakovanja;
radionuklide ili fisijski materijal koji su razliĉiti od dozvoljenih za oblik pakovanja; ili
sadrţaj u obliku fiziĉkog ili hemijskog stanja ili prostorni raspored razliĉit od dozvoljenog za
oblik pakovanja
prema navodima navedenih sertifikata o odobrenju - ako postoji.
143
2.2.7.7.1.8
Pakovanja koja sadrţe uranijumov heksaflorid
Pakovanja uranijumova heksaflorida ne smiju sadrţavati:
masu uranijumova heksaflorida drugaĉiju od odobrene odobrenjem vrste;
masu uranijumova heksaflorida veću od vrijednosti koja bi dovela do rasipanja ispod 5 % na
najvećoj temperaturi pakovanja navedenoj za sisteme postrojenja u kojemu se koristi; ili
(c)
uranijumev heksaflorid drugaĉiji od ĉvrstog stanja ili na unutrašnjem pritisku manjem od
atmosferskog pritisaka kad se dostavlja za prevoz.
Nivoa radioaktivnosti
(a)
(b)
2.2.7.7.2
2.2.7.7.2.1
Sljedeće osnovne vrijednosti za pojedinaĉne radionuklide navedene su u tabeli 2.2.7.7.2.1:
(a)
A1 i A2 u TBq;
(b)
koncentracija radioaktivnosti za izuzeti materijal u Bq/g; i
(c)
graniĉne radioaktivnosti za izuzete pošiljke u Bq.
Tabela 2.2.7.7.2.1
(TBq)
(TBq)
Koncentracija
Radioaktivnosti
za izuzeti
materijal (Bq/g)
Graniĉne
radioaktivnosti za
izuzetu pošiljku(Bq)
Aktinij (89)
Ac-225 (a)
8 × 10-1
6 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Ac-227 (a)
9 × 10-1
9 × 10-5
1 × 10-1
1 × 103
Ac-228
Srebro (47)
Ag-105
Ag-108m (a)
Ag-110m (a)
Ag-111
Aluminij (13)
Al-26
Americij (95)
Am-241
Am-242m (a)
Am-243 (a)
Argon (18)
Ar-37
Ar-39
Ar-41
Arsen (33)
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
2 × 100
7 × 10-1
4 × 10-1
2 × 100
2 × 100
7 ×10-1
4 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 ×101 (b)
1 × 101
1 × 103
1 × 106
1 × 106 (b)
1 × 106
1 × 106
1 × 10-1
1 × 10-1
1 × 101
1 × 105
1 × 101
1 × 101
5 × 100
1 × 10-3
1 × 10-3
1 × 10-3
1 × 100
1 × 100 (b)
1 × 100 (b)
1 × 104
1 × 104 (b)
1 × 103 (b)
4 × 101
4 × 101
3 × 10-1
4 × 101
2 × 101
3 × 10-1
1 × 106
1 × 107
1 × 102
1 × 108
1 × 104
1 × 109
As-72
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
As-73
As-74
As-76
As-77
Astatin (85)
At-211 (a)
Zlato (79)
Au-193
Au-194
Au-195
Au-198
Au-199
Barij (56)
Ba-131 (a)
Ba-133
Ba-133m
Ba-140 (a)
Berilij (4)
Be-7
Be-10
Bizmut (83)
Bi-205
4 × 101
1 × 100
3 × 10-1
2 × 101
4 × 101
9 × 10-1
3 × 10-1
7 × 10-1
1 × 103
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 107
1 × 106
1 × 105
1 × 106
2 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 107
7 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 100
1 × 101
2 × 100
1 × 100
6 × 100
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 107
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
2 × 100
3 × 100
2 × 101
5 × 10-1
2 × 100
3 × 100
6 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 101 (b)
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 105 (b)
2 × 101
4 × 101
2 × 101
6 × 10-1
1 × 103
1 × 104
1 × 107
1 × 106
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Radionukleidi(atomski broj)
A1
144
A2
Bi-206
Bi-207
Bi-210
Bi-210m (a)
Bi-212 (a)
Berkelij (97)
Bk-247
Bk-249 (a)
Brom (35)
Br-76
Br-77
Br-82
Ugljik (6)
C-11
C-14
Kalcij (20)
Ca-41
Ca-45
Ca-47 (a)
Kadmij (48)
Cd-109
Cd-113m
Cd-115 (a)
Cd-115m
Cerij (58)
Ce-139
Ce-141
Ce-143
Ce-144 (a)
Kalifornij (98)
Cf-248
Cf-249
Cf-250
Cf-251
Cf-252
Cf-253 (a)
Cf-254
Klor (17)
Cl-36
Cl-38
Kurij (96)
Cm-240
Cm-241
Cm-242
Cm-243
Cm-244
Cm-245
Cm-246
Cm-247 (a)
Cm-248
Kobalt (27)
Co-55
Co-56
Co-57
Co-58
Co-58m
Co-60
Krom (24)
Cr-51
Cezij (55)
Cs-129
Cs-131
Cs-132
Cs-134
Cs-134m
Cs-135
Cs-136
Cs-137 (a)
3 × 10-1
7 × 10-1
1 × 100
6 × 10-1
7 × 10-1
3 × 10-1
7 × 10-1
6 × 10-1
2 × 10-2
6 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 101
1 × 101 (b)
1 × 105
1 × 106
1 × 106
1 × 105
1 × 105 (b)
8 × 100
4 × 101
8 × 10-4
3 × 10-1
1 × 100
1 × 103
1 × 104
1 × 106
4 × 10-1
3 × 100
4 × 10-1
4 × 10-1
3 × 100
4 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 105
1 × 106
1 × 106
1 × 100
4 × 101
6 × 10-1
3 × 100
1 × 101
1 × 104
1 × 106
1 × 107
Neograniĉeno
4 × 101
3 × 100
Neograniĉeno
1 × 100
3 × 10-1
1 × 105
1 × 104
1 × 101
1 × 107
1 × 107
1 × 106
3 × 101
4 × 101
3 × 100
5 × 10-1
2 × 100
5 × 10-1
4 × 10-1
5 × 10-1
1 × 104
1 × 103
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
7 × 100
2 × 101
9 × 10-1
2 × 10-1
2 × 100
6 × 10-1
6 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 102 (b)
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 105 (b)
4 × 101
3 × 100
2 × 101
7 × 100
1 × 10-1
4 × 101
1 × 10-3
6 × 10-3
8 × 10-4
2 × 10-3
7 × 10-4
3 × 10-3
4 × 10-2
1 × 10-3
1 × 101
1 × 100
1 × 101
1 × 100
1 × 101
1 × 102
1 × 100
1 × 104
1 × 103
1 × 104
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 103
1 × 101
2 × 10-1
6 × 10-1
2 × 10-1
1 × 104
1 × 101
1 × 106
1 × 105
4 × 101
2 × 100
4 × 101
9 × 100
2 × 101
9 × 100
9 × 100
3 × 100
2 × 10-2
2 × 10-2
1 × 100
1 × 10-2
1 × 10-3
2 × 10-3
9 × 10-4
9 × 10-4
1 × 10-3
3 × 10-4
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 100
1 × 101
1 × 100
1 × 100
1 × 100
1 × 100
1 × 105
1 × 106
1 × 105
1 × 104
1 × 104
1 × 103
1 × 103
1 × 104
1 × 103
5 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 100
4 × 101
4 × 10-1
5 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 100
4 × 101
4 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 104
1 × 101
1 × 106
1 × 105
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 105
3 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
4 × 100
3 × 101
1 × 100
7 × 10-1
4 × 101
4 × 101
5 × 10-1
2 × 100
4 × 100
3 × 101
1 × 100
7 × 10-1
6 × 10-1
1 × 100
5 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 103
1 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 104
1 × 101
1 × 101 (b)
1 × 105
1 × 106
1 × 105
1 × 104
1 × 105
1 × 107
1 × 105
1 × 104 (b)
145
Bakar (29)
Cu-64
Cu-67
Disprozij (66)
Dy-159
Dy-165
Dy-166 (a)
Erbij (68)
Er-169
Er-171
Europij (63)
Eu-147
Eu-148
Eu-149
Eu-150 (kratroĉni)
Eu-150 (dugoroĉni)
Eu-152
Eu-152m
Eu-154
Eu-155
Eu-156
Fluor (9)
F-18
Ţeljezo (26)
Fe-52 (a)
Fe-55
Fe-59
6 × 100
1 × 101
1 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
2 × 101
9 × 10-1
9 × 10-1
2 × 101
6 × 10-1
3 × 10-1
1 × 103
1 × 103
1 × 103
1 × 107
1 × 106
1 × 106
4 × 101
8 × 10-1
1 × 100
5 × 10-1
1 × 104
1 × 102
1 × 107
1 × 106
2 × 100
5 × 10-1
2 × 101
2 × 100
7 × 10-1
1 × 100
8 × 10-1
9 × 10-1
2 × 101
7 × 10-1
2 × 100
5 × 10-1
2 × 101
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 100
8 × 10-1
6 × 10-1
3 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
3 × 10-1
4 × 101
9 × 10-1
3 × 10-1
4 × 101
9 × 10-1
1 × 101
1 × 104
1 × 101
1 × 106
1 × 106
1 × 106
4 × 101
2 × 10-1
1 × 102
1 × 105
7 × 100
5 × 10-1
4 × 10-1
3 × 100
5 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 101
1 × 106
1 × 105
1 × 105
5 × 10-1
2 × 101
1 × 101
3 × 100
5 × 10-1
2 × 10-3
9 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 104
1 × 107
1 × 106
5 × 10-1
4 × 101
3 × 10-1
5 × 10-1
4 × 101
3 × 10-1
1 × 101
1 × 104
1 × 101
1 × 105
1 × 108
1 × 105
6 × 10-1
3 × 100
2 × 100
Neograniĉ.
6 × 10-1
3 × 100
5 × 10-1
Neograniĉ.
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 100
3 × 100
2 × 101
1 × 101
5 × 100
1 × 100
7 × 10-1
1 × 101
4 × 10-1
1 × 100
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 105
4 × 10-1
6 × 10-1
4 × 10-1
5 × 10-1
1 × 103
1 × 101
1 × 105
1 × 106
I-123
6 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 107
I-124
I-125
I-126
I-129
I-131
I-132
I-133
I-134
I-135 (a)
Indij (49)
1 × 100
2 × 101
2 × 100
Neograniĉ.
3 × 100
4 × 10-1
7 × 10-1
3 × 10-1
6 × 10-1
1 × 100
3 × 100
1 × 100
Neograniĉ.
7 × 10-1
4 × 10-1
6 × 10-1
3 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 103
1 × 102
1 ×102
1 × 102
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 105
1 × 106
1 × 105
1 × 106
1 × 105
1 × 106
Fe-60 (a)
Galij (31)
Ga -67
Ga-68
Ga-72
Gadolinij (64)
Gd-146 (a)
Gd-148
Gd-153
Gd-159
Germanij (32)
Ge-68 (a)
Ge-71
Ge-77
Hafnij (72)
Hf-172 (a)
Hf-175
Hf-181
Hf-182
Ţiva (80)
Hg-194 (a)
Hg-195m (a)
Hg-197
Hg-197m
Hg-203
Holmij (67)
Ho-166
Ho-166m
Jod (53)
146
In-111
In-113m
In-114m (a)
In-115m
Iridij (77)
Ir-189 (a)
Ir-190
Ir-192
Ir-194
Kalij (19)
K-40
K-42
K-43
Kripton (36)
Kr-79
Kr-81
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Lantan (57)
La-137
La-140
Lutecij (71)
Lu-172
Lu-173
Lu-174
Lu-174m
Lu-177
Magnezij (12)
Mg-28 (a)
Mangan (25)
Mn-52
Mn-53
Mn-54
Mn-56
Molibden (42)
Mo-93
Mo-99 (a)
Azot (7)
N-13
Natrij (11)
Na-22
Na-24
Niobij (41)
Nb-93m
Nb-94
Nb-95
Nb-97
Neodimij (60)
Nd-147
Nd-149
Nikl (28)
Ni-59
Ni-63
Ni-65
Neptunij (93)
Np-235
Np-236 (kratkotrajni)
Np-236 (dugotrajni)
Np-237
Np-239
Osmij (76)
Os-185
Os-191
Os-191m
Os-193
Os-194 (a)
Fosfor (15)
3 × 100
4 × 100
1 × 101
7 × 100
3 × 100
2 × 100
5 × 10-1
1 × 100
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 101
7 × 10-1
1 × 100(c)
3 × 10-1
1 × 101
7 × 10-1
6 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 107
1 × 106
1 × 104
1 × 105
9 × 10-1
2 × 10-1
7 × 10-1
9 × 10-1
2 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 101
1 × 106
1 × 106
1 × 106
4 x 100
4 × 101
1 × 101
8 × 100
2 × 10-1
1 x 100
4 × 101
1 × 101
3 × 100
2 × 10-1
1 x 103
1 × 104
1 × 105
1 × 103
1 × 102
1 x 105
1 × 107
1 × 104
1 × 1010
1 × 109
3 × 101
4 × 10-1
6 × 100
4 × 10-1
1 × 103
1 × 101
1 × 107
1 × 105
6 × 10-1
8 × 100
9 × 100
2 × 101
3 × 101
6 × 10-1
8 × 100
9 × 100
1 × 101
7 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 107
1 × 107
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
3 × 10-1
Neograniĉ.
1 × 100
3 × 10-1
3 × 10-1
Neograniĉ.
1 × 100
3 × 10-1
1 × 101
1 × 104
1 × 101
1 × 101
1 × 105
1 × 109
1 × 106
1 × 105
4 × 101
1 × 100
2 × 101
6 × 10-1
1 × 103
1 × 102
1 × 108
1 × 106
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 109
5 × 10-1
2 × 10-1
5 × 10-1
2 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 106
1 × 105
4 × 101
7 × 10-1
1 × 100
9 × 10-1
3 × 101
7 × 10-1
1 × 100
6 × 10-1
1 × 104
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
6 × 100
6 × 10-1
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
Neograniĉ.
4 × 101
4 × 10-1
Neograniĉ.
3 × 101
4 × 10-1
1 × 104
1 × 105
1 × 101
1 × 108
1 × 108
1 × 106
4 × 101
2 × 101
9 × 100
2 × 101
7 × 100
4 × 101
2 × 100
2 × 10-2
2 × 10-3
4 × 10-1
1 × 103
1 × 103
1 × 102
1 × 100 (b)
1 × 102
1 × 107
1 × 107
1 × 105
1 × 103 (b)
1 × 107
1 × 100
1 × 101
4 × 101
2 × 100
3 × 10-1
1 × 100
2 × 100
3 × 101
6 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 105
147
P-32
P-33
Protaktinij (91)
Pa-230 (a)
Pa-231
Pa-233
Olovo (82)
Pb-201
Pb-202
Pb-203
Pb-205
Pb-210 (a)
Pb-212 (a)
Paladij (46)
Pd-103 (a)
Pd-107
Pd-109
Prometij (61)
Pm-143
Pm-144
Pm-145
Pm-147
Pm-148m (a)
Pm-149
Pm-151
Polonij (84)
Po-210
Praseodimij (59)
Pr-142
Pr-143
Platina (78)
Pt-188 (a)
Pt-191
Pt-193
Pt-193m
Pt-195m
Pt-197
Pt-197m
Plutonij (94)
Pu-236
Pu-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241 (a)
Pu-242
Pu-244 (a)
Radij (88)
Ra-223 (a)
Ra-224 (a)
Ra-225 (a)
Ra-226 (a)
Ra-228 (a)
Rubidij (37)
Rb-81
Rb-83 (a)
Rb-84
Rb-86
Rb-87
Rb(nat)
Renij (75)
Re-184
Re-184m
Re-186
Re-187
Re-188
Re-189 (a)
Re(nat)
5 × 10-1
4 × 101
5 × 10-1
1 × 100
1 × 103
1 × 105
1 × 105
1 × 108
2 × 100
4 × 100
5 × 100
7 × 10-2
4 × 10-4
7 × 10-1
1 × 101
1 × 100
1 × 102
1 × 106
1 × 103
1 × 107
1 × 100
4 × 101
4 × 100
Neograniĉ.
1 × 100
7 × 10-1
1 × 100
2 × 101
3 × 100
Neograniĉ.
5 × 10-2
2 × 10-1
1 × 101
1 × 103
1 × 102
1 × 104
1 × 101 (b)
1 × 101 (b)
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 104 (b)
1 × 105 (b)
4 × 101
Neograniĉ.
2 × 100
4 × 101
Neograniĉ.
5 × 10-1
1 × 103
1 × 105
1 × 103
1 × 108
1 × 108
1 × 106
3 × 100
7 × 10-1
3 × 101
4 × 101
8 × 10-1
2 × 100
2 × 100
3 × 100
7 × 10-1
1 × 101
2 × 100
7 × 10-1
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 103
1 × 104
1 × 101
1 × 103
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
4 × 101
2 × 10-2
1 × 101
1 × 104
4 × 10-1
3 × 100
4 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 104
1 × 105
1 × 106
1 × 100
4 × 100
4 × 101
4 × 101
1 × 101
2 × 101
1 × 101
8 × 10-1
3 × 100
4 × 101
5 × 10-1
5 × 10-1
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 104
1 × 103
1 × 102
1 × 103
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
3 × 101
2 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 101
4 × 101
1 × 101
4 × 10-1
3 × 10-3
2 × 101
1 × 10-3
1 × 10-3
1 × 10-3
6 × 10-2
1 × 10-3
1 × 10-3
1 × 101
1 × 103
1 × 100
1 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 100
1 × 100
1 × 104
1 × 107
1 × 104
1 × 104
1 × 103
1 × 105
1 × 104
1 × 104
4 × 10-1
4 × 10-1
2 × 10-1
2 × 10-1
6 × 10-1
7 × 10-3
2 × 10-2
4 × 10-3
3 × 10-3
2 × 10-2
1 × 102 (b)
1 × 101 (b)
1 × 102
1 × 101 (b)
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
1 × 105 (b)
1 × 105
1 × 104 (b)
1 × 105 (b)
2 × 100
2 × 100
1 × 100
5 × 10-1
Neograniĉ.
Neograniĉ.
8 × 10-1
2 × 100
1 × 100
5 × 10-1
Neograniĉ.
Neograniĉ.
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 104
1 × 104
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 105
1 × 107
1 × 107
1 × 100
3 × 100
2 × 100
Neograniĉ.
4 × 10-1
3 × 100
Neograniĉ.
1 × 100
1 × 100
6 × 10-1
Neograniĉ.
4 × 10-1
6 × 10-1
Neograniĉ.
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 109
1 × 105
1 × 106
1 × 109
148
Rodij (45)
Rh-99
Rh-101
Rh-102
Rh-102m
Rh-103m
Rh-105
Radon (86)
Rn-222 (a)
Rutenij (44)
Ru-97
Ru-103 (a)
Ru-105
Ru-106 (a)
Sumpor (16)
S-35
Antimon (51)
Sb-122
Sb-124
Sb-125
Sb-126
Skandij (21)
Sc-44
Sc-46
Sc-47
Sc-48
Selenij (34)
Se-75
Se-79
Silicij (14)
Si-31
Si-32
Samarij (62)
Sm-145
Sm-147
Sm-151
Sm-153
Kositar (50)
Sn-113 (a)
Sn-117m
Sn-119m
Sn-121m (a)
Sn-123
Sn-125
Sn-126 (a)
Stroncij (38)
Sr-82 (a)
Sr-85
Sr-85m
Sr-87m
Sr-89
Sr-90 (a)
Sr-91 (a)
Sr-92 (a)
Tricij (1)
T(H-3)
Tantal (73)
Ta-178(dugotrajni)
Ta-179
Ta-182
Terbij (65)
Tb-157
Tb-158
Tb-160
Tehnecij (43)
Tc-95m (a)
Tc-96
Tc-96m (a)
2 × 100
4 × 100
5 × 10-1
2 × 100
4 × 101
1 × 101
2 × 100
3 × 100
5 × 10-1
2 × 100
4 × 101
8 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 104
1 × 102
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 108
1 × 107
3 × 10-1
4 × 10-3
1 × 101 (b)
1 × 108 (b)
5 × 100
2 × 100
1 × 100
2 × 10-1
5 × 100
2 × 100
6 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102
1 × 102
1 × 101
1 × 102 (b)
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 105 (b)
4 × 101
3 × 100
1 × 105
1 × 108
4 × 10-1
6 × 10-1
2 × 100
4 × 10-1
4 × 10-1
6 × 10-1
1 × 100
4 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 104
1 × 106
1 × 106
1 × 105
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
3 × 10-1
5 × 10-1
5 × 10-1
7 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 105
1 × 106
1 × 106
1 × 105
3 × 100
4 × 101
3 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 104
1 × 106
1 × 107
6 × 10-1
4 × 101
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 103
1 × 103
1 × 106
1 × 106
1 × 101
Neograniĉ.
4 × 101
9 × 100
1 × 101
Neograniĉ.
1 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 101
1 × 104
1 × 102
1 × 107
1 × 104
1 × 108
1 × 106
4 × 100
7 × 100
4 × 101
4 × 101
8 × 10-1
4 × 10-1
6 × 10-1
2 × 100
4 × 10-1
3 × 101
9 × 10-1
6 × 10-1
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 103
1 × 102
1 × 103
1 × 103
1 × 103
1 × 102
1 × 101
1 × 107
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 105
1 × 105
2 × 10-1
2 × 100
5 × 100
3 × 100
6 × 10-1
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 100
2 × 10-1
2 × 100
5 × 100
3 × 100
6 × 10-1
3 × 10-1
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 103
1 × 102 (b)
1 × 101
1 × 101
1 × 105
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 104 (b)
1 × 105
1 × 106
4 × 101
4 × 101
1 × 106
1 × 109
1 × 100
3 × 101
9 × 10-1
8 × 10-1
3 × 101
5 × 10-1
1 × 101
1 × 103
1 × 101
1 × 106
1 × 107
1 × 104
4 × 101
1 × 100
1 × 100
4 × 101
1 × 100
6 × 10-1
1 × 104
1 × 101
1 × 101
1 × 107
1 × 106
1 × 106
2 × 100
4 × 10-1
4 × 10-1
2 × 100
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 106
1 × 106
1 × 107
149
Tc-97
Tc-97m
Tc-98
Tc-99
Tc-99m
Telurij (52)
Te-121
Te-121m
Te-123m
Te-125m
Te-127
Te-127m (a)
Te-129
Te-129m (a)
Te-131m (a)
Te-132 (a)
Torijum (90)
Th-227
Th-228 (a)
Th-229
Th-230
Th-231
Th-232
Th-234 (a)
Th(nat)
Titanij (22)
Ti-44 (a)
Talij (81)
Tl-200
Tl-201
Tl-202
Tl-204
Tulij (69)
Tm-167
Tm-170
Tm-171
Uranijum (92)
U-230 (brza apsorpcija pluća) (a)(d)
U-230 (srednja apsorpcija pluća) (a)(e)
U-230 (spora apsorpcija pluća) (a)(f)
U-232 (brza apsorpcija pluća) (d)
U-232 (srednja apsorpcija pluća) (e)
U-232 (spora apsorpcija pluća) (f)
U-233 (brza apsorpcija pluća) (d)
U-233 (srednja apsorpcija pluća) (e)
U-233 (spora apsorpcija pluća) (f)
U-234 (brza apsorpcija pluća) (d)
U-234 (srednja apsorpcija pluća) (e)
U-234 (spora apsorpcija pluća) (f)
U-235 (sve vrste apsorpcije pluća) (a)(d)(e)(f)
U-236 (brza apsorpcija pluća) (d)
U-236 (srednja apsorpcija pluća) (e)
U-236 (spora apsorpcija pluća) (f)
U-238 (sve vrste apsorpcije pluća) (d)(e)(f)
U (nat)
U (obogaćen sa 20 % ili manje) (g)
U (dep)
Vanadij (23)
V-48
V-49
Volfram (74)
W-178 (a)
W-181
W-185
W-187
W-188 (a)
Ksenon (54)
Xe-122 (a)
Neograniĉ.
4 × 101
8 × 10-1
4 × 101
1 × 101
Neograniĉ.
1 × 100
7 × 10-1
9 × 10-1
4 × 100
1 × 103
1 × 103
1 × 101
1 × 104
1 × 102
1 × 108
1 × 107
1 × 106
1 × 107
1 × 107
2 × 100
5 × 100
8 × 100
2 × 101
2 × 101
2 × 101
7 × 10-1
8 × 10-1
7 × 10-1
5 × 10-1
2 × 100
3 × 100
1 × 100
9 × 10-1
7 × 10-1
5 × 10-1
6 × 10-1
4 × 10-1
5 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 103
1 × 103
1 × 103
1 × 102
1 × 103
1 × 101
1 × 102
1 × 105
1 × 105
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 101
5 × 10-1
5 × 100
1 × 101
4 × 101
Neograniĉ.
3 × 10-1
Neograniĉ.
5 × 10-3
1 × 10-3
5 × 10-4
1 × 10-3
2 × 10-2
Neograniĉ.
3 × 10-1
Neograniĉ.
1 × 101
1 × 100 (b)
1 × 100 (b)
1 × 100
1 × 103
1 × 101
1 × 103 (b)
1 × 100 (b)
1 × 104
1 × 104 (b)
1 × 103 (b)
1 × 104
1 × 107
1 × 104
1 × 105 (b)
1 × 103 (b)
5 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
9 × 10-1
1 × 101
2 × 100
1 × 101
9 × 10-1
4 × 100
2 × 100
7 × 10-1
1 × 101
1 × 102
1 × 102
1 × 104
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 104
7 × 100
3 × 100
4 × 101
8 × 10-1
6 × 10-1
4 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 106
1 × 106
1 × 108
4 × 101
4 × 101
3 × 101
4 × 101
4 × 101
1 × 101
4 × 101
4 × 101
4 × 101
4 × 101
4 × 101
4 × 101
Neograniĉ.
Neograniĉ.
4 × 101
4 × 101
Neograniĉ.
Neograniĉ.
Neograniĉ.
Neograniĉ.
1 × 10-1
4 × 10-3
3 × 10-3
1 × 10-2
7 × 10-3
1 × 10-3
9 × 10-2
2 × 10-2
6 × 10-3
9 × 10-2
2 × 10-2
6 × 10-3
Neograniĉ.
Neograniĉ.
2 × 10-2
6 × 10-3
Neograniĉ.
Neograniĉ.
Neograniĉ.
Neograniĉ.
1 × 101 (b)
1 × 101
1 × 101
1 × 100 (b)
1 × 101
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 101 (b)
1 × 101
1 × 102
1 × 101
1 × 101 (b)
1 × 100 (b)
1 × 100
1 × 100
1 × 105 (b)
1 × 104
1 × 104
1 × 103 (b)
1 × 104
1 × 104
1 × 104
1 × 105
1 × 105
1 × 104
1 × 105
1 × 105
1 × 104 (b)
1 × 104
1 × 105
1 × 104
1 × 104 (b)
1 × 103 (b)
1 × 103
1 × 103
4 × 10-1
4 × 101
4 × 10-1
4 × 101
1 × 101
1 × 104
1 × 105
1 × 107
9 × 100
3 × 101
4 × 101
2 × 100
4 × 10-1
5 × 100
3 × 101
8 × 10-1
6 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 103
1 × 104
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 107
1 × 107
1 × 106
1 × 105
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 109
150
Xe-123
Xe-127
Xe-131m
Xe-133
Xe-135
Itrij (39)
Y-87 (a)
Y-88
Y-90
Y-91
Y-91m
Y-92
Y-93
Iterbij (70)
Yb-169
Yb-175
Cink (30)
Zn-65
Zn-69
Zn-69m (a)
Cirkonij (40)
Zr-88
Zr-93
Zr-95 (a)
Zr-97 (a)
(a)
2 × 100
4 × 100
4 × 101
2 × 101
3 × 100
7 × 10-1
2 × 100
4 × 101
1 × 101
2 × 100
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 103
1 × 103
1 × 109
1 × 105
1 × 104
1 × 104
1 × 1010
1 × 100
4 × 10-1
3 × 10-1
6 × 10-1
2 × 100
2 × 10-1
3 × 10-1
1 × 100
4 × 10-1
3 × 10-1
6 × 10-1
2 × 100
2 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 103
1 × 102
1 × 102
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 105
1 × 106
1 × 106
1 × 105
1 × 105
4 × 100
3 × 101
1 × 100
9 × 10-1
1 × 102
1 × 103
1 × 107
1 × 107
2 × 100
3 × 100
3 × 100
2 × 100
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 104
1 × 102
1 × 106
1 × 106
1 × 106
3 × 100
Neograniĉ.
2 × 100
4 × 10-1
3 × 100
Neograniĉ.
8 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 103 (b)
1 × 101
1 × 101 (b)
1 × 106
1 × 107 (b)
1 × 106
1 × 105 (b)
A1 i/ili A2 vrijednosti za izvor radionukleidnosti sadrţe doprinose rezultata raspada nuklida s
poluperiodima manjim od 10 dana kako je navedeno u sljedećem popisu:
Mg-28
Ar-42
Ca-47
Ti-44
Fe-52
Fe-60
Zn-69m
Ge-68
Rb-83
Sr-82
Sr-90
Sr-91
Sr-92
Y-87
Zr-95
Zr-97
Mo-99
Tc-95m
Tc-96m
Ru-103
Ru-106
Pd-103
Ag-108m
Ag-110m
Cd-115
In-114m
Sn-113
Sn-121m
Sn-126
Te-118
Te-127m
Te-129m
Te-131m
Te-132
Al-28
K-42
Sc-47
Sc-44
Mn-52m
Co-60m
Zn-69
Ga-68
Kr-83m
Rb-82
Y-90
Y-91m
Y-92
Sr-87m
Nb-95m
Nb-97m, Nb-97
Tc-99m
Tc-95
Tc-96
Rh-103m
Rh-106
Rh-103m
Ag-108
Ag-110
In-115m
In-114
In-113m
Sn-121
Sb-126m
Sb-118
Te-127
Te-129
Te-131
I-132
151
(b)
I-135
Xe-122
Cs-137
Ba-131
Ba-140
Ce-144
Pm-148m
Gd-146
Dy-166
Hf-172
W-178
W-188
Re-189
Os-194
Ir-189
Pt-188
Hg-194
Hg-195m
Pb-210
Pb-212
Bi-210m
Bi-212
At-211
Rn-222
Ra-223
Ra-224
Ra-225
Ra-226
Ra-228
Ac-225
Ac-227
Th-228
Th-234
Xe-135m
I-122
Ba-137m
Cs-131
La-140
Pr-144m, Pr-144
Pm-148
Eu-146
Ho-166
Lu-172
Ta-178
Re-188
Os-189m
Ir-194
Os-189m
Ir-188
Au-194
Hg-195
Bi-210
Bi-212, Tl-208, Po-212
Tl-206
Tl-208, Po-212
Po-211
Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ac-228
Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Fr-223
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Pa-234m, Pa-234
Pa-230
U-230
U-235
Pu-241
Pu-244
Am-242m
Am-243
Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-231
U-237
U-240, Np-240m
Am-242, Np-238
Np-239
Cm-247
Bk-249
Cf-253
Pu-243
Am-245
Cm-249;
Osnovni nuklidi i njihovi potomci ukljuĉeni u sekularnu ravnoteţu, navedeni su kako sljedi:
Sr-90
Y-90
Zr-93
Nb-93m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Ag 108m
Ag 108
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Ba-140
La-140
Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
152
Ra-228
Ac-228
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat Ra-228,
Ac-228,
Th-228,
Ra-224,
Rn-220,
Po-216,
Pb-212,
Bi-212, l208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-234
Pa-234m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),
Po-212 (0.64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234m
U-nat
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237
Pa-233
Am-242m
Am-242
Am-243
Np-239;
2.2.7.7.2.2
(c)
Koliĉina se moţe odrediti mjerenjem brzine raspada ili mjerenjem nivoa radijacije na
propisanoj udaljenosti od izvora;
(d)
Vrijednosti se odnose samo na spojeve urana koji preuzimaju hemijski oblik od UF 6, UO2F2 i
UO2(NO3)2 kako u uobiĉajenim tako i u uslovima nesreće u prevozu;
(e)
Vrijednosti se primjenjuju na spojeve urana koji preuzimaju hemijski oblik UO 3, UF4, UCl4 i
heksavalentne spojeve kako u uobiĉajenim tako i u uslovima nesreće u prevozu;
(f)
Vrijednosti se primjenjuju na sve spojeve urana, osim navedenih pod (d) i (e) gore;
(g)
Vrijednosti se primjenjuju samo na neozraĉeni uran.
Za pojedine radionuklide koji nisu nabrojani u tabeli 2.2.7.7.2.1, odreĊivanje osnovnih vrijednosti
radionuklinda na koje se poziva u 2.2.7.7.2.1 potrebno je multilaternalno odobrenje. Ako je
dopuštena vrijednosti A2 u odnosu na koeficijent topljenja koji preporuĉuje MeĊunarodna komisija za
radiološku zaštitu i ako se u obzir uzimaju hemijski oblici za svaki radionukletid kako u uobiĉajenim
tako i u uslovima nesreće u prevozu. Alternativno, vrijednost radionuklida u tabeli 2.2.7.7.2.2 moţe
se primijeniti bez izdavanja odobrenja nadleţnog tijela.
Tabela 2.2.7.7.2.2
OSNOVNE VRIJEDNOSTI RADIONUKLIDA ZA NEPOZNATE RADIONUKLIDE ILI SMJESE
A1
A2
Koncentracija
radioaktivnosti za
izuzeti materijal
Bq/g
TBq
TBq
Poznato je da je prisutno samo
emitovanje beta i gama nuklida
0.1
0.02
Emitovanje alfa nuklida ali bez
emitovanja neutrona
0.2
9 × 10
0.001
9 × 10
Radioaktivni sadrţaj
Poznata je prisutnost neutronskog
emitovanja ali nema vrijednosti i
podataka
2.2.7.7.2.3
Graniĉne
radioaktivnosti za
izuzetu pošiljku
Bq
1
1 × 10
-1
1 × 10
-1
1 × 10
1 × 10
-5
1 × 10
-5
1 × 10
4
3
3
Ako proraĉuni A1 i A2 za radionuklide nisu u tabeli 2.2.7.7.2.1, lanac propadanja radionuklida u
kojem su prisutni radionuklidi u proporcijama koje se pojavljuju u prirodi i u kojih potomak nuklida
nema poluperiod duţi od 10 dana ni duţi od osnovnog nuklida, smatra se jedinim radionuklidom; a
radioaktivnost koju treba uzeti u obzir i vrijednosti A 1 ili A2 koje treba primijeniti, trebaju biti one koje
odgovaraju osnovnomu nuklidu u tomu lancu. U sluĉaju lanaca radioaktivnog raspadanja, u kojih bilo
koji potomak nuklida ima poluperid duţi od 10 dana ili duţei od osnovnog nuklida, osnovni nuklid i
produkt smatraju se smjesom razliĉitih nuklida.
153
2.2.7.7.2.4
Za smjese radionuklida osnovne vrijednosti radionuklida navedene pod taĉkom 2.2.7.7.2.1 mogu se
odreĊivati kako sljedi:
xm 
1
f (i)

i X (i )
gdje
f(i)
jeste razlomak radioaktivnosti ili koncentracija radioaktivnosti radionuklida i u smjesi
X(i)
jeste odgovarajuća vrijednost A1 ili A2, ili koncentracija radioaktivnosti za izuzeti materijal ili
graniĉna radioaktivnosti za izuzetu pošiljku primjenjivu za radionuklid
Xm
jeste izvedena vrijednost A1 ili A2, ili koncentracije radioaktivnosti za izuzeti materijal ili
graniĉna radioaktivnosti za izuzetu pošiljku u sluĉaju smjese.
2.2.7.7.2.5
Kad je poznat identitet svakog radionuklida, ali nisu poznate pojedinaĉne radioaktivnosti nekih
radionuklida, radionuklidi se ne mogu razvrstati prema najniţoj vrijednost radionuklida, već prema
potrebi, za radionuklide u svakoj grupi moţe se koristiti primjenjiva formula u 2.2.7.7.2.4
i 2.2.7.7.1.4.2. Grupe se mogu temeljiti na ukupnoj alfa aktivnosti i ukupnoj beta/gamma aktivnosti
ako su poznate, koristeći najniţe vrijednosti radionuklida za alfa emitente odnosno beta/gamma
emitente.
2.2.7.7.2.6
Za pojedine radionuklide ili smjese radionuklida za koje nema vaţećih podataka, moraju se
primijeniti vrijednosti navedene u tabeli 2.2.7.7.2.2.
2.2.7.8
Ograničenja prevoznog indeksa (TI), indeksa kritične sigurnosti (CSI), nivoa radijacije za
pakovanja i vanjsku ambalažu
2.2.7.8.1
Osim za pošiljke ekskluzivne primjene, prevozni indeks bilo kojeg pakovanja ili vanjske ambalaţe ne
smije prelaziti 10, indeks kritiĉne sigurnosti bilo kojeg pakovanja ili vanjske ambalaţe ne smije
prelaziti 50.
2.2.7.8.2
Osim za pakovanja ili vanjska pakovanja koja se prevoze za ekskluzivnu primjenu drumom u
uslovima navedenim u 7.5.11, CV/CW 33 (3.5)(a), najveći nivo zraĉenja na bilo kojoj taĉki na bilo
kojoj vanjskoj površini pakovanja ili vanjske ambalaţe ne smije prelaziti 2 mSv/h.
2.2.7.8.3
Najveći nivo zraĉenja na bilo kojoj taĉki vanjske površine pakovanja ili vanjskog pakovanja za
ekskluzivnu upotrebu ne smije prelaziti 10 mSv/h.
2.2.7.8.4
Pakirnu grupu I vanjske ambalaţe treba razvrstati u kategoriju I-BIJELO, II-ŢUTO ili III-ŢUTO u
skladu s uslovima navedenim u tabeli 2.2.7.8.4, uz sljedeće uslove:
(a)
za pakovanja ili vanjsku ambalaţu prevozni indeks i uslovi nivoa površinske radijacije uzimaju
se u obzir u odreĊivanju odgovarajuće kategorije. Ako prevozni indeks zadovoljava uslove za
jednu kategoriju, ali nivo površinske radijacije zadovoljava uslove za razliĉitu kategoriju,
pakovanja ili vanjsku ambalaţu treba razvrstati u višu kategoriju. U tu svrhu, kategorija IBIJELO smatra se najniţom kategorijom;
(b)
prevozni indeks treba odrediti prema kolonama navedenima u 2.2.7.6.1.1 i 2.2.7.6.1.2;
(c)
ako je nivo površinske radijacije iznad 2 mSv/h, pakovanje ili vanjsko pakovanje treba
prevoziti kao za ekskluzivnu upotrebu i prema odredbima u 7.5.11, CV/CW 33 (3.5) (a);
(d)
pakovanje koje se prevozi prema posebnim odredbima treba razvrstati u kategoriju III-ŢUTO,
osim pod zahtjevima u 2.2.7.8.5;
(e)
vanjsko pakovanje u kojem je pakovanje koja se prevoze prema posebnim odredbama
moraju biti i ukljuĉena u kategoriju III-ŢUTO, osim pod zahtjevima u 2.2.7.8.5.
154
Tabela 2.2.7.8.4
KATEGORIJE PAKOVANJA I VANJSKIH PAKOVANJA
Uslovi
Prevozni indeks(TI)
0
a
iznad 0, nikako iznad 1
Nivoi najvećeg zraĉenja na bilo kojoj taĉki na
vanjskoj površini
nikako iznad 0,005mSv/h
iznad 0,005 mSv/h, nikako iznad 0,5mSv/h
iznad 1, nikako iznad 10
iznad 0,5 mSv/h, nikako iznad 2mSv/h
iznad 10
iznad 2 mSv/h, nikako iznad 10 mSv/h
a
a
Ako izmjereni TI nije iznad 0,05, navedena vrijednost moţe biti ništica u 2.2.7.6.1.1(c).
b
Treba se takoĎe prevoziti kao za ekskluzivu upotrebu.
Kategorija
I-BIJELO
II-ŢUTO
III-ŢUTO
III-ŢUTO
b
2.2.7.8.5
U sluĉaju meĊunarodnog prevoza pakovanja odobrenog oblika i slanja od nadleţnog tijela za koje
postoje razliĉita tipska odobrenja u razliĉitim drţavama u vezi s slanjem navodi se kategorija zahjevana u 2.2.7.8.4 koja mora biti u skladu s potvrdom drţave porijekla.
2.2.7.9
Uslovi i kontrola prevoza izuzetih pakovanja
2.2.7.9.1
Izuzeta pakovanja koja mogu sadrţavati radioaktivni materijal u ograniĉenim koliĉinama, ureĊaji,
proizvedeni predmeti navedeni u 2.2.7.7.1.2 i prazna ambalaţa navedena u 2.2.7.9.6, mogu se
prevoziti u sljedećim uslovima:
(a)
primjenjivi uslovi navedeni u 2.2.7.9.2, 3.3.1 (posebna odredba 290, ako je vaţeća), 4.1.9.1.2,
5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.1.1 (a), 7.5.11 CV/CW 33(5.2), i ako se moţe
primijeniti u 2.2.7.9.3 do 2.2.7.9.6,
(b)
uslovi za izuzeta pakovanja navedena u 6.4.4;
(c)
ako izuzeto pakovanje sadrţi fisijski materijal, mora se primijeniti jedan od fisijskih izuzetaka
propisan u 6.4.11.2 i mora biti zadovoljen uslov u 6.4.7.2.
2.2.7.9.2
Nivo radijacije na svakoj taĉki na vanjskoj površini izuzetog pakovanja ne smije prelaziti 5Sv/h.
2.2.7.9.3
Radioaktivni materijal koji se ulaţe ili je sastavni dio nekog ureĊaja ili drugog proizvedenog
predmeta, uz aktivnost koja ne prelazi granice navoda i pakovanja navedene u koloni 2 odnosno 3 u
tabeli 2.2.7.7.1.2.1, moţe se prevoziti u izuzetom pakovanju pod uslovom da:
(a)
(b)
nivo radijacije na 10 cm od bilo koje toĉke na vanjskoj površini bilo kojeg nezapakovanog
ureĊaja ili predmeta nije iznad 0,1mSv/h;
i svaki ureĊaj ili proizvedeni predmet ima oznaku "RADIOAKTIVNO“, osim:
(i)
radioluminiscentni satovi ili ureĊaji;
potrošna roba za koju postoji odobrenje u 2.2.7.1.2(d) ili pojedinaĉno ne prelazi
graniĉnu aktivnosti za izuzetu pošiljku u koloni (5) tabele 2.2.7.7.2.1, pod uslovom da
predmeti imaju ambalaţu na kojoj je oznaka "RADIOAKTIVNO“ na unutrašnjoj
površini, tako da je upozorenje o prisustva radioaktivnog materijala uoĉljivo nakon
otvaranja pakovanja;
aktivni materijal mora biti potpuno obloţen neaktivnim sastojcim (ureĊaj koji obavlja iskljuĉivo
funkciju zadrţavanja radioaktivnog materijala, ne smije se smatrati ureĊajem ili proizvedenim
predmetom).
(ii)
(c)
2.2.7.9.4
Radioaktivni materijal oblika koji nije naveden u 2.2.7.9.3, uz aktivnost koja ne prelazi graniĉnu
navedenu u koloni 4 tabele 2.2.7.7.1.2.1, moţe se prevoziti u izuzetom pakovanju, pod uslovom da:
(a)
(b)
2.2.7.9.5
pakovanje zadrţi svoj radioaktivni sadrţaj u uobiĉajnim uslovima prevoza;
pakovanje ima oznaku "RADIOAKTIVNO“ u unutrašnjemu dijelu pakovanja, tako
upozorenje o prisustva radioaktivnog materijala uoĉljivo nakon otvaranja pakovanja.
da je
Proizvedeni predmeti u kojemu je jedini radioaktivni materijal neozraĉeni prirodni uran, neozraĉeni
osiromašeni uran ili neozraĉeni prirodni torijum, mogu se prevoziti kao izuzeto pakovanje, pod
uslovom da je vanjska površina urana ili torijuma obloţena neaktivnim oblogom izraĊenom od
metala ili nekog drugog jednakovrijednog materijala.
155
2.2.7.9.6
Prazna ambalaţa u kojoj je bio radioaktivni materijal moţe se prevoziti kao izuzeto pakovanje, pod
uslovom da:
(a)
(b)
(c)
(d)
2.2.7.9.7
se dobro odrţava i ĉvrsto je zatvorena
vanjska povšina urana ili torijuma u svojoj strukturi mora biti pokrivena neaktivnom oblogom
od metala ili nekog drugog jednakovrijednog materijala
nivo nestalne kontaminacije unutrašnjosti ne prelazi stotinu puta vrijednosti nivoa navedenog
u 4.1.9.1.2
moguće listice opasnosti koje su stavljene u skladu sa 5.2.2.1.11., a nisu više vidljive.
Sljedeće odredbe nisu vaţeće za izuzeta pakovanja i kontrolu za prevoz izuzetih pakovanja:
Poglavlje 1.10, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1,
5.4.1.1.1, osim (a), 5.4.1.2.5.1, 5.4.1.2.5.2, 5.4.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV/CW 33, osim za navod (5.2).
2.2.7.10
(Rezervisano)
2.2.8
Klasa 8
2.2.8.1
Kriterijumi
2.2.8.1.1
Pod pojmom klase 8 su materije i predmeti koji sadrţe materije koje svojim hemijskim djelovanjem
napadaju površinu koţe ili sluzokoţe s kojima dolaze u kontakt ili u nehotiĉnomu kontaktu mogu
oštetiti ili uništiti ostale predmete ili prevozna sredstva. Pojmom klase, takoĊe, su obuhvaće ostale
materije koje stvaraju korozivnu teĉnost, samo u prisustvu vode, ili ispuštaju korozivnu paru ili maglu
u prisustvu vlage iz vazduha.
2.2.8.1.2
Materije i predmeti klase 8 razvrstane su kako sljedi:
C1-C10
Korozivne materije
Korozivne materije bez dodatne opasnosti:
C1-C4 Kisele materije (kiseline):
C1
anorganske, teĉne;
C2
anorganske, ĉvrste;
C3
organske, teĉne;
C4
organske, ĉvrste;
C5-C8 Osnovne materije:
C5
anorganske, teĉne;
C6
anorganske, ĉvrste;
C7
organske, teĉne;
C8
organske, ĉvrste;
C9-C10
Ostale korozivne materije:
C9
teĉne;
C10 ĉvrste;
C11
Predmeti;
CF
Korozivne materije, zapaljive:
CF1 teĉne;
CF2 ĉvrste;
Korozivne materije sa samozagrijavanjem:
CS1 teĉne;
CS2 ĉvrste;
Korozivne materije koje u kontaktu s vodom ispuštaju zapaljive plinove:
CW1 teĉne;
CW2 ĉvrste;
Korozivne materije koje oksidiraju:
CO1 teĉne;
CO2 ĉvrste;
Korozivne materije, otrovne:
CT1 teĉne;
CT2 ĉvrste;
Korozivne materije, zapaljive, teĉne, otrovne;
Korozivne materije koje oksidiraju, otrovne.
CS
CW
CO
CT
CFT
COT
Klasifikacija i razvrstavanje pakirnih grupa
156
2.2.8.1.3
Materije klase 8 u odnosu na prevoz, prema stepenu opasnosti, moraju biti razvrstane u tri pakirne
grupe:
pakirna grupa I: vrlo korozivne materije
pakirna grupa II: korozivne materije
pakirna grupa III: blago korozivne materije.
2.2.8.1.4
Materije i predmeti razvrstani u klasu 8 navedeni su u tabeli A poglavlja 3.2. Razvrstavanje materije
u pakirne grupe I, II i III provedeno je na temelju iskustva, uzimajući u obzir dodatne faktore, na
primjer, opasnost od udisanja (vidi 2.2.8.1.5) i reaktivnost s vodom (ukljuĉujući razvrstavanje opasnih
predmeta koji utiĉu na razgradnju).
2.2.8.1.5
Materija ili preparat koji zadovoljavaju kriterije klase 8, koji imaju otrovna svojstva pri udisanju
prašine i magle (LC50) u pakirnoj grupi I, a otrovna svojstva oralnim unošenjem ili kontaktom s
koţom, u pakirnoj grupu III ili manjoj, moraju biti razvrstani u klasu 8.
2.2.8.1.6
Materije, ukljuĉujući smjese koje nisu poimeniĉno spomenute u tabeli A poglavlja 3.2, mogu se
razvrstati u vaţeći navod pododjeljka 2.2.8.3 i vaţeću pakirnu grupu na temelju trajanja kontakta
koje je potrebno da svojim djelovanjem u potpunosti ošteti koţu u skladu sa navedenim kriterijumima
u (a) do (c).
Teĉnosti i ĉvrste materije koje mogu tokom prevoza postati teĉne i za koje se ocijeni da ne
prouzrokuju potpuno oštećenje ljudske koţe, ipak se uzimaju u obzir zbog svoje mogućnosti da
prouzrokuju koroziju odreĊenih površina metala. U odreĊivanju pakirnih grupa mora se voditi briga o
iskustvu u primjerima izlaganja u sluĉaju nesreće. U odsustvu iskustva, razvrstavanje u grupe mora
5
se temeljiti na podacima dobijenim eksperimenatima u skladu sa OECD-u smjernici 404 .
(a)
Pakirna grupa I dodjeljuje se za materije koje prouzrokuju potpuno oštećenje netaknutog tkiva
koţe tokom perioda posmatranja do 60 minuta, poĉevši od izlaganja u periodu od tri minute ili
manjem.
(b)
Pakirna grupa II dodjeljuje se za materije koje prouzrokuju oštećenje neozlijeĊenog tkiva koţe u
potpunosti u periodu posmatranja do 14 dana, poĉevši od izlaganja u periodu više od tri
minute, ali nikako više od 60 minuta.
(c)
Pakirna grupa III dodjeljuje se za materije koje:
-
2.2.8.1.7
prouzrokuju oštećenje neozlijeĊenog tkiva koţe u potpunosti u periodu posmatranja do
14 dana, poĉevši od izlaganja u periodu duţem od 60 minuta, ali nikako više od ĉetiri
sata;
ili ako se ocijeni da ne prouzrokuju potpuno oštećenje netaknutog tkiva koţe, ali imaju
visoko korozivno djelovanje na ĉeliĉne ili aluminijske površine veće od 6,25 mm na
godinu, uz ispitivanje na temperaturi od 55° C. U svrhu ispitivanja mora se koristiti
ĉelik tip S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3),
ISO 3574, Jedinstveni brojĉani sistem (UNS) G10200 ili SAE 1020, a za ispitivanje
aluminija, neobloţeni, tipa 7075-T6 ili AZ5GU-T6. Prihvatljivi naĉin ispitivanja propisan
je u Priručniku za testove i kriterije, dio 3, odjeljak 37.
Ako materije klase 8, kao rezultat primjesa, dospiju u kategorije rizika razliĉitih od onih kojima
pripadaju materije poimeniĉno spomenute u tabeli A poglavlja 3.2, smjese ili rastvore moraju biti
dodijeljene navodima kojima pripadaju na temelju svojeg stvarnog stepena opasnosti.
NAPOMENA: Za razvrstavanje rastvora i smjesâ (npr. preparata i otpadnih materije), vidi takoĎe
2.1.3.
2.2.8.1.8
5
Na temelju kriterija navedenih u navodu 2.2.8.1.6, moţe se takoĊe odrediti jesu li priroda rastvore ili
smjese ili sadrţaj materije poimeniĉno spomenute da rastvor ili smjesa nisu predmetom odredbi za
klasu.
OECD smjernice za ispitivanje hemikalija br. 404 " Akutna iritacija kože/korozija" (1992).
157
2.2.8.1.9
Materije, rastvori i smjese:
-
2
3
koje ne zadovoljavaju uslove u Direktivi 67/548/EEC ili 1999/45/EC prema izmjenama i nisu
klasifikovane kao korozivne, prema izmijenjenim i dopunjenim uputstvima;
koje ne nagrizaju ĉelik ili aluminij
mogu se smatrati materijama koje ne pripadaju klasi 8.
NAPOMENA: UN br. 1910 kalcijev oksid i UN br. 2812 natrijev aluminat, navedeno u Propisima UN
oblika, nisu predmetom odredbi u RID-u.
2.2.8.2
Materije koje ne smiju biti prihvaćene za prevoz
2.2.8.2.1
Hemijski nestabilne materije klase 8 ne smiju biti prihvaćene za prevoz ako nisu preduzete
odgovarajuće mjere da se sprijeĉi opasno raspadanje ili polimerizacija za vrijeme prevoza. U tom
smislu, treba posebno osigurati da posude i rezervoari ne sadrţe materiju koja je podloţna takvim
reakcijama.
2.2.8.2.2
Za prevoz ne smiju biti prihvaćene sljedeće materije:
-
UN br. 1798 nitroklorovodiĉna kiselina;
-
hemijski nestabilne smjese iscrpljene sumporne kiseline;
hemijski nestabilne smjese nitratne kiseline ili smjese preostale sumporne i nitratne kiseline
koja nije denitrovana;
vodeni rastvor perklorne kiseline iznad 72 % ĉiste kiseline po teţinskoj jedinici ili smjese
perklorne kiseline s bilo kojom teĉnošću koja nije voda.
-
Sljedeće materije ne smiju biti prihvaćene na prevoz ţeljeznicom:
sumporov trioksid najmanje 99,95% ĉist, bez inhibitora (ne stabilizovan).
2.2.8.3
Popis zbirnih navoda
klasifikacijski kod UN br. Naziv supstance ili materije
Korozivne materije bez dodatnog rizika
teĉni C1
2584 alkilne sulfonske kiseline, teĉne iznad 5 % slobodne sumporne kiseline R
2584earilne sulfonske kiseline, teĉne iznad 5 % slobodne sumporne kiseline;
2693 bisulfiti pakirna grupa, vodeni rastvor, n.d.n.
2837 bisulfati, vodeni rastvor
3264 korozivna teĉnost, kisela, anorganska, n.d.n.
anorgan
s
k
a
k
e
C2
kiselina
C1-C4
teĉni C3
1740 vodikovi difluoridi ĉvrsti, n.d.n..
2583Ĉakrilne sulfonske kiseline, iznad 5 % slobodne sumporne kiseline Ili
2583varilne sulfonske kiseline, ĉvrsta iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
r
s
3260t korozivna ĉvrsta materija, kisela, anorganska, n.d.n.
a
2586 alkilne sulfonske kiseline, teĉne nikako iznad 5 % slobodne sumpor.
ekiseline. ili
2586 arilne sulfonske kisel.,Teĉne nikako iznad 5 % slobodne sumporne
kiseline
2987 klorosilani, korozivna, n.d.n.
3145 alkilfenoli, teĉni, n.d.n. (ukljuĉivo c 2-c12 homologne)
3265 korozivna teĉnosti, kisela , organske, n.d.n
2
Direktiva Savjeta 67/548/EEZ od 27. juna 1967. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih uredbi u
vezi razvrstavanja, pakiranja i označavanja opasnih materije (Službeni glasnik Evropskih zajednica br. L 196 od
16.08.1967. str. 1).
3
Direktiva 1999/45/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 31. maja 1999 o usklađivanju zakona, propisa i
administrativnih uredbi država članica koji se odnose na razvrstavanje, pakovanje i označavanje opasnih preparata
(Službeni glasnik Evropskih zajednica br. L 200 od 30.07.1999. str. 1 do 68).
158
organsk
i
ĉvrst
C4
teĉn C5
2430 alkilfenoli, ĉvrsti, n.d.n. (ukljuĉivo C2-C12 homologne)
2585 alkilsulfonske kiseline., ĉvrsta , n ikako iznad 5 % slobodne sumporne
kiseline ili
2585 arilsulfonske kisel. ĉvrste materije nikako iznad 5 % slobodne sumporne
kiseline
3261ekorozivna ĉvrsta materija, kisela, organska, n.d.n.
1719 kaustiĉna luţnata teĉnosti, n.d.n.
2797ebaterijska teĉnosti, luţnata
3266 korozivna teĉnosti, bazna, anorganska, n.d.n.
Anorgan
s
ĉvrst C6
ke
Teku C7
bazne
C5-C8
3262 korozivna ĉvrstina, bazna, anorganska, n.d.n.
e
2735 amini, teĉni, korozivni, n.d.n. ili
2735ćpoliamini, teĉni, korozivni, n.d.n.
3267. korozivna teĉnosti, bazna, organska, n.d.n.
organsk
e
ĉvrst C8
teku
ostale
korozivne
mater
ije
C9
3259 amini, ĉvrsti, korozivni, n.d.n. , ili
3259 poliamini, ĉvrsti, korozivni, n.d.n.
3263 korozivna ĉvrstina, bazna, organska, n.d.n.
e
1903 dezinfekcijsko
sredstvo,
teĉne, korozivno,
DISINFECTANT,
TEĈNE,
KOROZIVNE,
N.O.S n.d.n.
ć
2801 boja, teĉna, korozivno, n.d.n. ili
2801 meĊuproizvod u proizvodnji boja, korozivni, n.d.n.
3066 boja (ukljuĉujući boju, gleĊ, bajc, šelak, lak, laštilo, teĉn punilo i baza za
lak) ili
3066 materijal srodan boji (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ boja ili redukciju smjese)
1760 korozivne teĉnosti, n.d.n.
C9-C10
Ĉvrstine C10
predmeti
3147 boja, ĉvrsto, korozivno, n.d.n. ili
3147 meĊuproizvod pri proizvodnji boja, ĉvrsti, korozivni, n.d.n.
3244 ĉvrste materije koje sadrţe korozivne teĉnosti, n.d.n.
1759 korozivne ĉvrstine, n.d.n.
2795
2800
C11 3028
3028
baterije, vlaţne, punjenje luţinom, akumulatorske
baterije, vlaţne, koje nisu propustne, elektriĉni akumulator
baterije, suve, sadrţe kalijev hidroksid, ĉvrsti, elektriĉni akumulator
baterije, suve, sadrţe kalijev hidroksid, ĉvrsti, elektriĉni akumulator
159
Korozivne materije s propratnim rizikom (rizicima)
2.2.9
Klasa 9
2.2.9.1
Kriterijumi
2.2.9.1.1
Pod pojmom klase 9 obuhvaćene su materije i predmeti opasni za prevoz, a nisu obuhvaćeni
pojmom drugih klasa.
2.2.9.1.2
Materije i predmeti klase 9 razvrstani su kako sljedi:
M1
M2
M3
M4
M5
M6-M8
M9-M10
M11
Razne opasne materije i predmeti
materije koje nakon udisanja sitnih ĉestica moţe ugroziti zdravlje;
materije i ureĊaj koji u sluĉaju poţara mogu stvarati dioksine;
materije koje ispuštaju zapaljivu paru;
litijeve baterije;
ureĊaji za spašavanje ţivota;
Materije opasne po ţivotnu sredinu:
M6
zagaĊivaĉ vodenih površina, teĉni;
M7
zagaĊivaĉ vodenih površina, ĉvrsti;
M8
genetiĉki modifikovani mikroorganizmi i organizmi;
Materije povećane temperature:
M9
teĉne;
M10 ĉvrste.
Ostale materije koje predstavljaju opasnost tokom prevoza, ali ne zadovoljavaju
objašnjenja pojmova druge klase.
Objašnjenje pojmova i razvrstavanje
2.2.9.1.3
Materije i predmeti razvrstani u klasu 9 nabrojani su u tabeli A poglavlja 3.2. Razvrstavanje materije
i predmeta koji nisu poimeniĉno spomenuti u tabeli A poglavlja 3.2, moraju biti razvrstane u
odgovarajući navod tabele ili pododjeljka 2.2.9.3 u 2.2.9.1.4 do 2.2.9.1.14.
Materije koje nakon udisanja sitnih čestica mogu biti opasni po zdravlje
2.2.9.1.4
Materije koje nakon udisanja sitnih ĉestica mogu biti opasne po zdravlje su azbest i smjese u kojima
je azbest.
Materije i ureĎaji koji u slučaju poţara mogu činit dioksine
2.2.9.1.5
Materije i ureĊaji koje u sluĉaju poţara mogu ĉiniti dioksine su polihlorovani bifenili (PCBe) i terfenili
(PCTe), polihalogenirani bifenili i terfenili te smjese koje sadrţe te materije, kao i ureĊaji, npr.
transformatori, kondenzatori i ureĊaji koji sadrţe te materije ili smjese.
NAPOMENA: Smjese koje ne sadrţe iznad 50 mg/kg PCB ili PCT, nisu predmetom RID-a.
Materije koje ispuštaju zapaljivu paru
2.2.9.1.6
U materije koje ispuštaju zapaljivu paru ukljuĉeni su polimeri koje sadrţe zapaljive teĉne materije na
temperaturi zapaljenja koja ne prelazi 55 °C.
Litijeve baterije
2.2.9.1.7
Litijevi galvanski elementi i baterije moraju biti razvrstani u klasu 9 ako zadovoljavaju zahtjeve
posebne odredbe 230 poglavlja 3.3. Ako zadovoljavaju uslove posebne odredbe 188 poglavlja 3.3,
nisu predmetom odredbi u RID-u. Moraju biti razvrstane u skladu s postupkom odjeljka 38.3
Priručnika za ispitivanje i kriterije.
UreĎaji za spašavanje
2.2.9.1.8
U ureĊaje za spašavanje ukljuĉeni su ureĊaji za spašavanje i dijelovi motornih vozila koji
zadovoljavaju opise posebnih odredbi 235 ili 296 u poglavlju 3.3.
Materije opasne po ţivotnu sredinu
2.2.9.1.9
U materije opasne po ţivotnu sredinu ukljuĉene su teĉne i ĉvrste materije koje oneĉišćuju vodene
površine i rastvore i smjese materije (na primjer preparati i otpadi), koje se ne mogu razvrstati u
druge klase ili pod bilo koji drugi navod klase 9 nabrojane u tabeli A poglavlja 3.2. TakoĊe su
ukljuĉeni i genetski modifikovani mikroorganizmi i organizmi.
160
ZagaĎivači vodenih površina
2.2.9.1.10
Razvrstavanje materije u navode UN br. 3082 MATERIJE OPASNE PO ŢIVOTNU SREDINU, TEĈNE,
N.D.N i UN br. 3077 MATERIJE OPASNE PO ŢIVOTNU SREDINU, ĈVRSTE MATERIJE, N.D.N.
kao zagaĊivaĉ vodenih površina, mora biti navedeno u 2.3.5. Uprkos odredbama u 2.3.5, materije
koje se ne mogu razvrstati u druge klase u RID-u ili druge navode klase 9, i koje nisu
indentifikovane u Direktivi Savjeta 67/548/EEZ od 27. juna 1967. o usklaĊenju zakona, propisa i
6
administrativnih uredbi koji se odnose na razvrstavanje, ambalaţu i oznaĉavanje opasnih materije ,
prema izmjenama i dopunama, kao materije koje su oznaĉene slovom N "Opasno po ţivotnu
sredinu" (R50; R50/53; R51/53), nisu predmetom u RID-u.
Uprkos odredbama u 2.1.3.8, rastvore i smjese (kao preparati i otpad), materije kojima je dodijeljeno
slovo N "Opasno po ţivotnu sredinu“ (R50; R50/53; R51/53) u Direktivi 67/548/EEC, prema
izmjenama i dopunama, samo moraju imati dodijeljen UN br. 3077 ili 3082 ako su takoĊe, prema
Direktivi 1999/45/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 31. maja 1999. u vezi prilagoĊavanja
zakona, propisa i administrativnih uredbi drţava ĉlanica na koju se odnose razvrstavanja, ambalaţu i
7
oznaĉavanje opasnih preparata , prema izmjenama, takoĊe se dodjeljuje slovo N "Opasno po
ţivotnu sredinu“ (R50; R50/53; R51/53), a ne mogu se razvrstati u klase 1 do 8 ili bilo koji navod
klase 9.
Genetski modifikovani mikroorganizmi ili organizmi
2.2.9.1.11
Genetski modifikovani mikroorganizmi (GMMO), genetski su modifikovani organizmi i organizmi u
kojih je genetski materijal izmijenjen u svrhu genetskog inţenjeringa na naĉin koji ne postoji u
prirodi. Razvrstani su u klasu 9 UN br. 3245 ako ne zadovoljavaju objašnjenje pojmova o infektivnim
materijema, ali su u stanju djelovati na promjenu na ţivotinjama, biljkama ili mikrobiološkim
materijema na naĉin koji nije rezultat prirodne reprodukcije.
NAPOMENA 1: GMMO i GMO koji su zarazni, materije su klase 6.2. UN br. 2814, 2900 ili 3373.
NAPOMENA 2: GMMO ili GMO nisu predmetom odredbi u RID-u ako su nadleţna tijela drţave
8
porijekla to odobrila za upotrebu prevoza i dopreme do odredišta .
NAPOMENA 3: Ţive ţivotinje ne smiju se koristiti za prenos genetski modifikovanih
mikroorganizama razvrstanih u klasu 9 ako se materija moţe prevoziti na bilo koji drugi način.
2.2.9.1.12
(Izbrisano)
Materije povišene temperature
2.2.9.1.13
Materije povišene temperature koje se prevoze ili predaju za prevoz u teĉnom stanju na ili iznad 100
°C, u sluĉaju materije na temperaturi paljenja, ispod njihove temperature paljenja. U to su, takoĊe,
ukljuĉene ĉvrste materije koje se prevoze ili predaju za prevoz na ili iznad 240 °C.
NAPOMENA: Materije povišene temperature mogu se razvrstati u klasu 9, samo ako ne
zadovoljavaju kriterije ni u jednoj klasi.
Ostale materije koje predstavljaju opasnost tokom prevoza, ali ne zadovoljavaju uslove u
objašnjenjima pojmova neke druge klase.
2.2.9.1.14
Ostale materije koje ne zadovoljavaju uslove u objašnjenjima pojmova druge klase, moraju biti
razvrstane u klasu 9:
ĉvrsti spojevi amonijaka na temperaturi paljenja ispod 61 °C
ditioniti male opasnosti
jako isparljive teĉnosti
materije koje ispuštaju štetne pare; materije koje sadrţe alergene
hemijski i pribori za prvu pomoć.
6
Službeni glasnik Evropske zajednice br.196 od 16. avgusta 1967., str. 1 – 5.
7
Službeni glasnik Evropske zajednice br. L 200, od 30. jula 1999., str. 1 – 68.
161
NAPOMENA: UN br. 1845 ugljični dioksid, čvrsti (suvi led), UN br. 2071 gnojiva na bazi natrijeva
nitrata, UN br. 2216 riblje brašno (riblji otpatci), stabilizovani, UN br. 2807 magnetizirani materijal, UN
br. 3166 stroj, unutrašnje sagorijevanje ili vozilo pokretano na zapaljivi plin ili vozilo pokretano
zapaljivom tečnošću, UN br. 3171 vozilo na baterijski pogon ili 3171 oprema na baterijski pogon
(vlaţna baterija), UN br. 3334 tečnosti propisana za vazduhoplov, n.d.n, UN br. 3335 čvrste materije
za avion, n.d.n. a UN br. 3363 opasne materije u mašinama ili opasne materije u aparatima,
nabrojani u propisima UN oblika, nisu predmetom odredbi u RID-u.
_
8
Posebno vidi Dio C Smjernice 2001/18/EC Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi namjernog otpuštanja
genetički modifikovanih organizama u okolinu i poništenje u Smjernici Savjeta 90/220/EEC (Sluţbeni glasnik
Evropskih zajednica br. L 106, 0d 17. aprila 2001., str. 8-14, kojim se navode postupci ovlaštenja za Evropsku
Zajednicu.
Razvrstavanje pakirnih grupa
2.2.9.1.15
Materije i predmeti klase 9 navedene u tabeli A poglavlja 3.2 prema njihovu stepenu opasnosti,
moraju biti razvrstane u jednu od sljedećih pakirnih grupa:
pakirna grupa II: srednje opasne materije
pakirna grupa III: materije male opasnost.
2.2.9.2
Materije i predmeti koji ne smiju biti prihvaćeni za prevoz
Za prevoz ne smiju biti prihvaćene sljedeće materije i predmeti:
-
litijeve baterije koje ne zadovoljavaju vaţeće uslove posebnih odredbi 188, 230 ili 636 u
poglavlju 3.3;
-
neoĉišćene prazne posude za aparate, kao što su transformatori, kondenzatori ili hidrauliĉne
ureĊaji koje sadrţe materije kojima je dodijeljen UN br. 2315, 3151, 3152 ili 3432.
162
2.2.9.3
Popis zbirnih navoda
materije koje nakon udisanja sitnih ĉestica mogu ugroziti
zdravlje
materije i ureĊaj koje, u sluĉaju poţara, mogu ĉiniti dioksine
2212 plavi azbest (krocidolit) ili
M1 2212 smeĊi azbest (amozit, mizorit)
2590 BIJELI AZBEST (krizotil, aktinolit, antofilit, tremolit)
2315
3432
3151
M2 3151
3152
3152
materije koje ispuštaju zapaljivu paru
polihlorovani bifenili, teĉni
polihlorovani bifenili, ĉvrsti
polihalogenirani bifenili, teĉni ili
polihalogenirani terfenili, teĉni
polihalogenirani bifenili, ĉvrsti ili
polihalogenirani terfenili, ĉvrsti
2211 polimerna ekspandirajuća zrnca, koja razvijaju zapaljivu paru
M3
3314 smjesa za formiranje plastike u tijestu, listu ili istisnuta koja razvija zapaljivu paru
3090 litijeve baterije
M4 3091 litijeve baterije sadrţane u opremi Ili
3091 litijeve baterije
litijeve baterije
2990 ureĊaji za spašavanje, za samo-pumpanje
3072 ureĊaji za spašavanje bez samopumpanja s opremom koja sadrţi opasne materije
ureĊaji za spašavanje
M5
3268 ureĊaji za pumpanje vazdušnih jastuka
3268 moduli vazdušnih jastuka ili
3268 ureĊaji za pritezanje sigurnosnog pojasa
materije opasne po okolinu
ZagaĊivaĉ vodne
okoline, teĉni
M6
ZagaĊivaĉ vodne
okoline, ĉvrsti
M7 3077 po okolinu opasna supstanca, ĉvrsta, n.d.n.
Genetski
modifikovani
mikroorganizmi i
organizmi
Teĉne
3082 teĉna materija opasna po okolinu, n.d.n.
M8 3245 genetski modifikovani mikroorganizmi ili
3245 genetski modifikovani organizmi
M9 3257 teĉnosti povišene temperature, n.d.n. , na ili iznad 100 °C i ispod njezine temperature
zapaljenja (ukljuĉujući rastaljeni metal, rastopljene soli itd.)
materije povišene temperature
Ĉvrsta
M10 3258 ĉvrstine povišene temperature, n.d.n. , na ili iznad 240 °c
nema zbirnih navoda, samo materije nabrojane u tabeli A poglavlja 3.2 predmetom su odredbi za
klasu 9 pod ovom klasifikacijskom oznakom, kako sljedi:
ostale materije ili predmeti koji predstavljaju opasnost u
prevozu, ali ne zadovoljavaju uslove definicija druge klase
1841
1931
1941
1990
2969
M11 2969
2969
2969
3316
3316
3359
163
acetaldehid amonijak
cinkov ditionit (cinkov hidrosulfit)
dibromodifluorometan
benzaldehid
ricinus, ili
ricinus brašnoili
ricinus pulpa ili
ricinus pahuljice
hemijski pribor ili
pribor za prvu pomoć
ureĊaj za dezinfikovanje
POGLAVLJE 2.3
POSTUPCI ISPITIVANJA
Opšte
2.3.0
Ako u poglavlju 2.2 ili u ovom poglavlju nije propisano drugaĉije, mora se primijeniti postupak
ispitivanja za klasifikovanje opasnnih materija u Priručniku za testove i kriterijume.
2.3.1
Ispitivanje prokapavanja eksploziva za miniranje tip A
2.3.1.1
Eksplozivi za miniranje tip A (UN br. 0081), ako sadrţe iznad 40 % teĉnog dušiĉnog estera, osim
ispitivanja navedenog u Priručniku za testove i kriterijume, moraju zadovoljiti sljedeće uslove
ispitivanja prokapavanja.
2.3.1.2
UreĊaj za ispitivanje eksploziva za miniranje prokapavanjem (sl. 1 do 3) sastoji se od šupljeg cilindra
od bronze. Cilindar unutrašnjeg preĉnika 15,7 mm i dubine 40 mm s jedne stranice zatvoren je
ploĉom od indentiĉnog metala.
Na ivici cilindra dvadeset je rupa preĉnika 0,5 mm (ĉetiri grupe po pet rupa). Cilindriĉno oblikovani
klip od bronze duţine 48 mm, cjelokupna njegova duţina jeste 52 mm, ulazi u okomito smješteni
cilindar.
Klip preĉnika 15,6 mm napunjen je masom od 2 220 g tako da se pritisak od 120 kPa (1,20 bar),
postiţe cilindrom.
2.3.1.3
Mali ĉep eksploziva za miniranje teţine 5 do 8 g, duţine 30 mm i preĉnika 15 mm omotan je vrlo
tankom gazom i smješten u cilindar; klip i masa za punjenje trebaju biti postavljeni na cilindar tako
da je eksploziv za miniranje podvrgnut pritisku od 120 kPa (1,20 bara). Ispituje se vrijeme koje je
potrebno da se pojave prve uljne kapljice (nitroglicerina) s vanjske stranice rupa na cilindru.
Smatra se da eksploziv za miniranje zadovoljava uslove ako je za prokapavanja teĉnosti potrebno
više od pet minuta, ispitivanje se obavlja na temperaturi od 15°C do 25°C .
Sl.1: Zvonasti oblik napunjem masom od 2220 g
2.3.1.4
Može se objesiti na bronzani klip
Sl.2 : Cilindriĉni bronzani kip,dimenzija u mm
Sl.3: Šuplji cilindar,bronza,zatvoren s jedne strane
Planirati i usjeći dimenzije u mm
Sl.1 do 3 :
(1) 4 serije po 5 rupa od o,5 fi
(2) bakar
(3) ţeljezna ploĉa s koniĉ.sred.na unutar.ploĉi
(4) 4 otvora, pribliţno 46x56, postavljena u jednakim razmacima
164
2.3.2.1
Nitroceluloza koja se trideset minuta zagrijava na 132 °C, ne smije ispuštati vidljive ţućkastosmeĊe
pare (dušiĉne plinove). Temperatura sagorjevanja treba biti 180 °C, vidi 2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9
(a) i 2.3.2.10.
2.3.2.2
Tri grama plastifikovane nitroceluloze koja se 60 minuta zagrijava na 132 °C, mora ispuštati vidljive
ţućkastosmeĊe pare (dušiĉne plinove). Temperatura sagorijevanja treba biti iznad 170 °C, vidi
2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9 (b) i 2.3.2.10.
2.3.2.3
Postupci ispitivanja moraju se primijeniti u sluĉaju ako postoje razliĉita mišljenja u vezi prihvaćanja
materija za ţeljezniĉki prijevoz.
2.3.2.4
Ako se primijene drugi naĉini ili postupci ispitivanja da se provjere uslovi stabilnosti propisani u
odjeljku, ispitivanja trebaju dovesti istim nalazima koji bi se postigli navedenim postupcima.
2.3.2.5
U provoĊenju ispitivanja stabilnosti zagrijavanjem, kako je navedeno, temperatura peći na kojoj se
zagrijava ispitivani uzorak ne smije prijeći odstepene iznad 2 °C od propisane temperature;
propisano tridesetminutno ili šezdesetminutno ispitivanja treba posmatrati pribliţno dvije minute.
Nakon stavljanja uzorka temperatura peći mora postići potrebnu temperaturu pribliţno za pet minuta.
2.3.2.6
Prije podvrgavanja ispitivanjima u 2.3.2.9 i 2.3.2.10 uzorke treba sušiti najmanje petnaest sati na
sobnoj temperaturi u vakum sušilici u kojoj je rastaljeni i granulisani kalcijev klorid, ispitivanje
materija treba rasprostrijeti u tankomu sloju; u tu svrhu materija, koje nisu ni u prahu ni vlaknaste,
treba samljeti ili naribati ili narezati na male komadiće. Pritisak u sušilici treba biti ispod 6,5 kPa
(0.065 bar).
2.3.2.7
Prije sušenja, propisano u 2.3.2.6, materije koje su u skladu sa 2.3.2.2 trebaju se podvrgnuti
prethodno navedenom sušenju u dobro prozraĉenoj peći na temperaturi od 70 °C dok gubitak mase
za tri ĉetvrtine sata ne padne ispod 0,3 % prvobitne mase.
2.3.2.8
Blago nitratnu nitrocelulozu, navedeno u 2.3.2.1, najprije treba podvrgnuti prethodnom sušenju, kako
je propisano u 2.3.2.7; sa sušenjem treba završiti tako da nitrocelulozu u sušilici treba drţati barem
petnaest sati iznad koncentrisane sumporne kiseline.
2.3.2.9
Ispitivanje hemijske stabilnosti pod uticajem toplote
(a)
Ispitivanje materija navedene u navodu 2.3.2.1
(i)
Zasebno u dvije staklene kušalice sljedećih dimenzija:
duţina
350 mm
unutrašnji preĉnik
16
mm
debljina zida
1,5
mm
treba staviti 1 g materija osušene iznad kalcijeva klorida (ako je potrebno, sušenje
treba obaviti nakon rezanja materija na komadiće koji nisu teţi od 0,05 g svaki).
(ii)
(b)
Ispitivanje plastifikovane nitroceluloze (vidi 2.3.2.2);
(i)
(ii)
2.3.2.10
Obje kušalice, posve prekrivene lagano nategnutom gazom, treba staviti u peć - koja
je vidljiva barem ĉetiri petine svoje duţine - i drţati na konstantnoj temperaturi trideset
minuta na 132 °C. Treba posmatrati izlaze li dušiĉni plinovi poput jasno vidljivih
ţućkastosmeĊih para u odnosu na bijelu podlogu;
U odsustvu takvih para, materija se smatra stabilnom;
Tri grama plastifikovane nitroceluloze treba staviti u staklene kušalice, sliĉne pod (a),
koje treba staviti u peć u kojoj je konstantna temperatura od 132 °C;
Kušalice koje sadrţe plastifikovanu nitrocelulozu trebaju biti u peći jedan sat. Za to
vrijeme ne smiju biti vidljive ţućkastosmeĊe pare (dušiĉni plinovi). Posmatranje i
ocjena kao pod (a).
Temperatura sagorijevanja (vidi 2.3.2.1 i 2.3.2.2)
(a)
(b)
(c)
(d)
Temperatura sagorijevanja odreĊuje se zagrijavanjem 0,2 g materija u zatvorenoj staklenoj
kušalici umoĉenoj u kupelj Woodove legure. Kušalica se stavlja u kupelj kad kupelj dostigne
temperaturu od 100 °C. Temperatura kupelji progresivno se povećava za 5 °C po minuti;
Kušalice moraju biti sljedećih dimenzija:
duţina
125 mm
unutrašnji preĉnik
15 mm
debljina zida
0,5 mm
trebaju ih umoĉiti na dubinu od 20 milimetara;
Ispitivanje treba ponoviti tri puta, a temperatura na kojoj dolazi do sagorijevanja materija , tj.
sporo ili brzo sagorijevanje, deflagracija ili detonacija, opaţa se svaki put;
Najniţa temperatura zabiljeţena u tri ispitivanja, jest temperatura paljenja;
165
2.3.3
Ispitivanja zapaljivih tekućina klasa 3, 6.1 i 8
2.3.3.1
Ispitivanje za odreĎivanje temperature paljenja
2.3.3.1.1
Temperatura paljenja mora se odrediti jednim od sljedećih tipova ureĊaja:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
2.3.3.1.2
Kako bi se odredila temperatura paljenja boja, guma i sliĉnih viskoznih predmeta u kojima su
rastvaraĉi, moraju se koristiti samo postupci ispitivanja pogodni za odreĊivanje temperature paljenja
za viskozne teĉnosti u skladu sa sljedećim standardima:
(a)
(b)
(c)
(d)
2.3.3.1.3
2.3.3.1.4
2.3.3.1.5
meĊunarodni standard ISO 3679: 1983;
meĊunarodni standard ISO 3680: 1983;
meĊunarodni standard ISO 1523: 1983;
njemaĉki standard DIN 53213: 1978., Dio I.
Postupak ispitivanja mora biti ili prema naĉinu ravnoteţe ili neravnoteţe.
Za postupak prema naĉinu ravnoteţe, vidi:
(a)
meĊunarodni standard ISO 1516: 1981;
(b)
meĊunarodni standard ISO 3680: 1983;
(c)
meĊunarodni standard ISO 1523: 1983;
(d)
meĊunarodni standard ISO 3679: 1983.
Postupak prema naĉinu neravnoteţe mora biti:
(a)
(b)
2.3.3.1.6
Abel;
Abel-Pensky;
Tag;
Pensky-Martens;
ureĊaja u skladu s ISOm 3679: 1983. ili ISOm 3680: 1983.
za Abel aparat, vidi:
(i)
britanski standard BS 2000 Dio 170: 1995;
(ii)
francuski standard NF MO7-011: 1988;
(iii)
francuski standard NF T66-009: 1969;
za Abel-Pensky aparat, vidi:
(i)
njemaĉki standard DIN 51755, Dio I: 1974. (za temperature od 5 do 65 °C);
(ii)
njemaĉki standard DIN 51755, Dio II: 1978. (za temperature ispod 5 °C);
(iii)
francuski standard NF MO7-036: 1984;
(c)
za Tag aparat, vidi ameriĉki standard ASTM D 56: 1993;
(d)
za Pensky-Martens aparat, vidi:
(i)
meĊunarodni standard ISO 2719: 1988;
(ii)
evropski standard EN 22719 u svakoj nacionalnoj verziji (npr. BS 2000, Dio 404/EN
22719): 1994;
(iii)
ameriĉki standard ASTM D 93: 1994;
(iv)
standard Instituta za naftu IP 34: 1988.
Ispitivanje postupaka nabrojenih u 2.3.3.1.4 i 2.3.3.1.5 mora biti primjenjeno samo na temperature
zapaljenja navedene u pojedinim postupcima. U odabiru primjenjivog postupka mora se uzeti u obzir
mogućnost hemijskih reakcija izmeĊu materija i drţaĉa uzorka. Aparat mora biti, ako je to u skladu
sa sigurnošću, na mjestu gdje nema propuha. Radi sigurnosti, u postuku u kojemu se koriste mali
uzorci, oko 2 ml, mora se koristiti za organske perokside i samozapaljive materija (takoĊe poznate
kao "energetske“ materije), ili za otrovne materije.
166
2.3.3.1.7
Kad se utvrdi da je temperatura zapaljenja odreĊena naĉinom neravnoteţe u skladu sa 2.3.3.1.5, 23
± 2 °C ili 61 ± 2 °C, temperaturu treba potvrditi za svaku temperaturu naĉinom ravnoteţe u skladu sa
2.3.3.1.4.
2.3.3.1.8
U sluĉaju nesuglasica u pogledu razvrstavanja zapaljive teĉnosti, mora se prihvatiti razvrstavanje
koje je predloţio pošiljatelj ako rezultat kontrolnog ispitivanja temperature zapaljenja nije iznad 2 °C
od graniĉne vrijednosti (23 °C odnosno 61°C), utvrĊene u 2.2.3.1. Ako je razlika veća od 2 °C, treba
obaviti drugo kontrolno ispitivanje, a usvaja se najniţa vrijednost temperature zapaljenja koja se
dobije u bilo kojem kontrolom ispitivanju.
Ispitivanje za odreĎivanje sadržaja peroksida
Da se odredi sadrţaj peroksida teĉnosti, postupak je sljedeći:
2.3.3.2
Koliĉinu p (oko 5 g, izvagano do najbliţe koliĉine 0,01 g), teĉnosti koje treba titrirati treba staviti u
3
Erlenmeyerovu bocu; dodaje se 20 cm octenoga anhidrida i oko 1 g ĉvrstog kalijeva jodida u prahu,
boca se protrese i nakon 10 minuta zagrijava tri minute na pribliţno 60 ° C. Potrebno je pet minuta je
3
ohladiti i dodati 25 cm vode. Nakon toga treba da odstoji trideset minuta, potom se osloboĊeni jod
titrira s decinormalnim rastvorom natrijeva tiosulfata bez dodavanja indikatora; potpuno blijeĊenje
3
ukazuje na završetak reakcije. Ako je potreban broj cm tiosulfatne rastvora, procenat peroksida
(izraĉunat kao H2O2), u uzorku dobija se formulom:
17n
100p
2.3.4
Ispitivanje za odreĊivanje fluidnosti
Da se odredi fluidnost teĉnosti, viskozne materije, paste i smjese, mora se primijeniti sljedeći
postupak ispitivanja.
2.3.4.1
UreĎaj za ispitivanje
Komercijalni penetrometar prema ISO 2137:1985, s vodećom polugom 47,5 g ± 0,05 g; okruglim
sitom od duraluminija s konusnim otvorima i masom od 102,5 g ± 0,05 g (vidi sliku 1); penetracijska
posuda unutrašnjeg preĉnika 72 mm do 80 mm za prihvat uzorka.
2.3.4.2
Postupak za ispitivanje
Uzorak se ulijeva u penetracijsku posudu, ali svakako trideset minuta prije mjerenja. Posuda mora
biti hermetiĉki zatvorena i treba ju ostaviti do mjerenja. Uzorak treba zagrijati u hermetiĉki zatvorenoj
posudi do 35 °C ± 0,5 °C i postaviti na penetrometaski sto neposredno prije mjerenja (nikako više od
dvije minute). Taĉka S okruglog sita mora biti u kontaktu s površinom teĉnosti i treba izmjeriti brzinu
penetracije.
2.3.4.3
Ocjena rezultata ispitivanja
Materija je poput paste ako je, nakon što je središte S u kontaktu s površinom uzorka, penetracija
koju pokazuje indikator:
(a)
nakon vremena punjenja od 5 s ± 0.1 s ispod 15,0 mm ± 0.3 mm;
(b)
ili nakon vremena punjenja od 5 s ± 0.1 s iznad 15,0 mm ± 0.3 mm, ali je dodatna penetracija
nakon drugog 55 s ± 0,5 s ispod 5,0 mm ± 0.5 milimetara
NAPOMENA: U slučaju da uzorak ima tečno svojstvo, često nije moguće postići površinu stabilnog
nivoa u penetracijskoj posudi i uspostaviti zadovoljavajuće početne uslove mjerenja za kontakt tačke
"S“. Nadalje, kod nekih uzoraka, udar okruglog sita moţe prouzrokovati elastičnu deformaciju
površine i u prvih nekoliko sekunda simulirati dublju penetraciju. U svim slučajevima moţe se
odgovarajuće obaviti ocjenjivanje u navodu (b).
167
Slika 1 – Penetrometar
3
.
2
0
.
0
2
1
2
.
7
0
.
5
3
1
2
.
7
9
7
.
4
1
0
.
3
P
1r
0i
2l
.a
5g
go
d
0i
.t
0i
5
gn
a
1n 05
6a 2
m'
a
s
u
m
a
s
u
8
2
.
6
0
.
0
2
3
.
2
S
n
a
P
r
i
t
i
s
n
i
S
1
2
0
d
a
o
d
g
o
v
a
r
a
1
9
.5
00
56.
98
.
9
°
4
0
°
nespecifikovane tolerancije ± 0,1 mm
168
2.3.5
Ispitivanje za odreĊivanje ekootrovnosti, opstojnosti i bioakumulacije materija u vodi za
razvrstavanje u klasu 9
NAPOMENA: Moraju se primjenjivati postupci ispitivanja koje je usvojila Organizacija za privrednu
saradnju i razvoj (OECD) i Evropska komisija (EZ). Ako se primjenjuju drugi postupci, moraju biti
meĎunarodno priznati ekvivalenti OECD/EZ ispitivanjima i na njih se treba pozvati u izvještajima
ispitivanja.
2.3.5.1
Akutna otrovnost riba
Svrha jeste odrediti koncentraciju koja prouzrokuje smrtnost od 50 % kod ispitivanih vrsta; (LC 50)
vrijednost; to jest koncentracija materija u vodi koje prouzrokuje smrtnost od 50 % u grupi riba koje
se ispituju u kontinuisanom periodu ispitivanja barem 96 sati. Odgovarajući tipovi ribe su: zebrica
(Brachydanio rerio), klen (Pimephales promelas) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Riba se izlaţe materijama za ispitivanje dodanim vodi u razliĉitim koncentracijama (+1 kontrola).
Posmatranja treba zabiljeţiti barem svaka 24 sata. Na kraju ispitivanja od 96 sati, ako je moguće, i
kod svakog posmatranja, izraĉunava se koncentracija koja prouzrokuje smrtnost ribe od 50 %.
TakoĊe se utvrĊuje koncentracija u kojoj nema opaţenog uĉinka (NOEC) u 96 sati.
2.3.5.2
Akutna otrovnost kod daphnia
Svrha jeste odrediti efikasnu koncentraciju materija u vodi zbog ĉega je 50 % daphnia nesposobno
za plivanje (EC50). Pogodni organizmi za ispitivanje su daphnia magna i daphnia pulex. Daphnia se
48 sati izlaţe materiji za ispitivanje dodanoj u vodu u razliĉitim koncentracijama. Jednako tako, u 48
sati odreĊuje se koncentracija nultoga uĉinka (NOEC).
2.3.5.3
Ometanje rasta algâ
Svrha jeste odrediti uĉinak hemikalije na rast alge u standardnim uslovima. Promjena biomase i
brzina rasta algi u istim uslovima, ali bez prisustva hemikalije za ispitivanje, uporeĊuju se tokom 72
sata. Rezultate treba zabiljeţiti kao efikasnu koncentraciju koja smanjuje brzinu rasta alga za 50 %
(IC50r), takoĊe i stvaranje biomase (IC50b).
2.3.5.4
Ispitivanja biorazgradivosti
Svrha jeste utvrditi stepen biorazgradnje u standardnim aerobnim uslovima. Ispitna materija dodaje
se u malim koncentracijama rastvora hranjive materije koja sadrţi aerobne bakterije. Napredovanje
razgradnje treba pratiti 28 dana odreĊivanjem parametra navedenog za periode primjenjenog
ispitivanja. Postoji nekoliko naĉina ispitivanja. U parametre su ukljuĉeni - redukcija otopljenog
organskog ugljika (DOC), ugljiĉnoga dioksida (CO2) smanjenje stvaranja kisika (O2).
Smatra se da je neka materija lako biorazgradiva ako su u periodu - nikako ne duţem od 28 dana nakon 28 dana zadovoljeni sljedeći kriterijumi - u periodu od 10 dana kad razgradnja najprije
dostigne 10 %:
redukcija DOC: 70%
stvaranje CO2:
utrošak O2:
60% teoretske proizvodnje CO2
60% teoretske potrebe O2.
S ispitivanje se moţe nastaviti i nakon 28 dana ako nisu zadovoljeni kriterijumi, ali rezultat treba
predstavljati priroĊenu biorazgradivost ispitne materije . U svrhu klasifikacije, potreban je "gotov“
rezultat.
Kad su na raspolaganju samo COD i BOD 5 podaci, smatra se da je materija blago biorazgradiva ako
je:
BOD 5
 0.5
COD
BOD (biohemijska potreba kisika), definisana kao masa otopljenog kisika potrebnog u odreĊenoj
zapremini rastvora materije za proces biohemijske oksidacije u propisanim uslovima. Rezultat se
izraţava kao grami BOD po gramu ispitne materije . Uobiĉajeni period ispitivanja jeste pet dana
(BOD5), uz upotrebu nacionalnog standardnog postupka za ispitivanje.
COD (hemijska potreba kisika), mjerilo je sposobnosti oksidacije neke materije izraţeno kao
ekvivalentna koliĉina kisika nekog oksidirajućeg reagensa koju materija utroši u stabilnim
laboratorijskim uslovima. Rezultati su izraţeni u gramima COD po gramu materija. Moţe se koristiti
nacionalni standardni postupak.
169
2.3.5.5
Ispitivanja potencijala bioakumulacija
2.3.5.5.1
Svrha ispitivanja jeste odrediti potencijal za bioakumulaciju odnosom u ravnoteţi koncentracije (c)
materija u rastvaraĉu prema koncentaciji u vodi ili faktorom biokoncentracije (BCF).
2.3.5.5.2
Odnos u ravnoteţi koncentracije (c) materija u rastvaraĉu u odnosu na koncentraciju u vodi
uobiĉajeno se izraţava kao log 10. rastvaraĉ i voda moraju imati zanemarljivu sposobnost miješanja i
materija se ne smije ionizirati u vodi. Koristi se uobiĉajeno rastvaraĉ n-oktanol.
U sluĉaju n-oktanola i vode, rezultat jeste:
log Pow = log10 [co/cw]
gdje je Pow koeficijent dijeljenja dobijen dijeljenjem koncentracije materija u n-oktanolu (co) s
koncentracijom materija u vodi (Cw).
Ako log. Pow ≥ 3,0 onda materija ima potencijal za bioakumulaciju.
2.3.5.5.3
Bio-koncentracijski faktor (BCF), definiše se kao odnos koncentracije ispitne materije u ispitivanoj
ribi (cf), prema koncentraciji u ispitnoj vodi (c w), u stabilnom stanju:
BCF = (cf) / (cw).
U ispitivanje je ukljuĉeno izlaganje ribe rastvaraĉu ili disperziji, uz poznatu koncentraciju ispitne
materije u vodi. Stalni protok, statiĉni ili polustatiĉni postupci, mogu se koristiti prema odabranom
postupku za ispitivanje na temelju svojstva ispitne materije. Ribe su izloţene ispitnoj materiji u
odreĊenom periodu nakon perioda završetka izlaganja. Za drugi period treba izmjeriti brzinu
povećanja ispitne materije u vodi (tj. brzine pogoršanja ili proĉišćenja).
(Detaljna objašnjenja razliĉitih postupaka za ispitivanje i naĉina izraĉunavanja za BCF navedeni su u
OECD smjernicama za ispitivanje hemikalija, postupak 305A do 305E, 12. maja 1981.).
2.3.5.5.4
Neka materija moţe imati log Pow iznad 3, a BCF ispod 100, što ukazuje na mali ili nikakav potencijal
bioakumulacije. U sluĉajevima kad postoji sumnja, BCF vrijednosti imaju prednost u odnosu na log
Pow, kao što je navedeno u dijagramu postupka u 2.3.5.7.
2.3.5.6
Kriterijumi
Neka materija moţe se smatrati zagaĊivaĉem vode ako zadovoljava jedan od sljedećih kriterijuma:
Najniţa vrijednost 96 satne LC50 za ribu, 48 satne EC50 za daphniae ili 72 satne IC50 za alge
-
manja je ili jednaka 1 mg/l;
-
veća od 1 mg/l, ali manja ili jednaka 10 mg/l, materija nije biorazgradiva;
-
veća od 1 mg/l, ali manja ili jednaka 10 mg/l, a unos P ow veći je ili jednak 3,0 (ako je
eksperimentalno odreĊeni BCF manji ili jednak 100).
170
2.3.5.7
Treba slijediti sljedeći postupak
Određivanje akutne otrovnosti za
ribu, daphniae ili alge
Da
LC50* ≤
1 mg/l
Ne
Ne
LC50* ≤
10 mg/l
Da
Ne
materija lako
razg
radi
da
va
Ne
unijeti Pow ≥ 3,0
(ako nije
eksperimentalno
da
određen
faktor
BCF ≤ 100)
*
nije zagađivač vode
zagađiva
č vode za 96 sati LC50, 48 sati EC50 ili 72 sata IC50, prema okolnostima
Najniţa vrijednost
BCF = faktor biološke koncentracije
2.3.6
Klasifikacija organsko-metalnih materija klase 4.2 i 4.3
Zavisno o svojstvima odreĊenim u skladu s ispitivanjima N.1 do N.5 Priručnika za testove i
kriterijume, Dio III, odjeljak 33., organsko-metalne materije mogu se razvrstati u klase 4.2 ili 4.3,
prema potrebi, u skladu s dijagramom navedenim na slici 2.3.6.
NAPOMENA 1: Zavisno o ostalim svojstvima i tabeli prioriteta opasnosti (vidi 2.1.3.10), organskometalne materija moraju se, prema potrebi, razvrstati u druge klase.
NAPOMENA 2: Zapaljive rastvore s organsko-metalnim spojevima u koncentracijama koje nisu
podloţne spontanomu sagorijevanju ili u kontaktu s vodom ne ispuštaju zapaljive plinove u opasnoj
količini, materija su klase 3.
171
Slika 2.3.6: Nacrt dijagrama za klasifikaciju organsko-metalnih materija u klasama 4.2 i 4.3
a
b
ab
Ako se može primijeniti i ispitivanje je relevantno, uzimajući u obzir svojstva reaktivnosti, klasa 6.1
i 8 trebale bi se uzimati u obzir prema tablici reda prvenstva opasnosti u 2.1.3.10.
Postupci ispitivanja N.1 do N.5 u "Priručniku za testove i kriterije," Dio III odjeljak 33.
172
POGLAVLJE 3.1
UOPŠTENO
3.1.1
Uvod
Osim pozivanja na odredbe ili na one navedene u tabelama ovoga dijela, treba se pridrţavati opštih
zahtjeva svakog dijela, poglavlja i/ili odjeljka. Opšti zahtjevi nisu navedeni u tabelama. Ako je neki
opšti uslov u suprotnosti s posebnom odredbom, prednost treba dati posebnoj odredbi.
3.1.2
Vlastiti otpremni naziv
NAPOMENA: Za vlastite otpremne nazive koji se koriste za prevoz uzoraka, vidi 2.1.4.1.
3.1.2.1
Vlastiti otpremni naziv dio je navoda u kojem je najtaĉnije opisana materija u tabela A u poglavlju 3.2
prikazan velikim znakovima u gornjem redu (uz to, mogu se koristiti brojevi, grĉka slova, "sec", "tert",
te slova "m", "n", "o", "p", koja su sastavni dio naziva). Alternativni vlastiti otpremni naziv moţe biti u
zagradama nakon glavnog vlastitog otpremnog naziva [npr. ETANOL (ETILNI ALKOHOL)]. Dijelovi
navoda u donjem redu, ne trebaju se smatrati dijelom vlastitog otpremnog naziva.
3.1.2.2
Kad su veznici, na primjer i ili ili u donjem redu ili kad su dijelovi naziva oznaĉeni zarezima,
cjelokupni naziv navoda ne mora biti neizbjeţno naveden u otpremnoj ispravi ili na oznakama
pakovanja. To se posebno odnosi na to kad je kombinacija nekoliko posebnih navoda nabrojana pod
jednim UN brojem. Primjeri u kojima je naveden izbor vlastitog otpremnog naziva za te navode su
sljedeći:
(a)
UN 1057 UPALJAĈI ili ULOŠCI UPALJAĈA - vlastiti otpremni naziv najpogodniji je za
sljedeće kombinacije:
UPALJAĈI
ULOŠCI ZA UPALJAĈE
(b)
UN 2793 FEROMETALNI OSTACI OD BUŠENJA, RENDISANJA, STRUGANJA ili REZANJA
oblika odgovarajućeg za samozagrijavanje. Vlastiti otpremni naziv najpogodniji je za sljedeće
kombinacije:
ŢELJEZNE METALNE STRUGOTINE
ŢELJEZNU METALNU PILJEVINU
ŢELJEZNE METALNE OTPATKE OD STRUGANJA
ŢELJEZNE METALNE OTPILKE.
Vlastiti otpremni nazivi mogu se navoditi u singularu ili pluralu, prema potrebi. Osim toga, kad se
rijeĉi za oznaĉavanje koriste kao dio vlastitog otpremnog naziva, redoslijed na dokumentaciji ili
ambalaţi jest prema vlastitom izboru. Na primjer, „DIMETILAMINSKI VODENI RASTVOR“ moţe se
alternativno prikazati kao „VODENI RASTVOR DIMETILAMINA“. Komercijalni ili vojni nazivi za
materije klase 1, koji sadrţe vlastiti otpremni naziv, mogu se koristiti dopunjeni dodatnim opisnim
tekstom.
3.1.2.3
3.1.2.4
Mnoge materije imaju navod i za teĉno i za ĉvrsto stanje (vidi objašnjenje pojmova za teĉne i ĉvrste
materije u 1.2.1), ili za ĉvrste materije i rastvore. Razvrstane su pod posebnim UN brojevima koji ne
1
moraju neizbjeţno biti jedan do drugog.
3.1.2.5
Ako u naziv naveden u tabeli A u poglavlju 3.2 velikim slovima nije ukljuĉena odgovarajuća rijeĉ
„RASTALJEN“, mora biti dodana kao dio vlastitog otpremnog naziva kad je materija ĉvrsta, u skladu
s objašnjenjem u 1.2.1, namijenjena prevozu u rastaljenom stanju (npr. ALKILFENOL, ĈVRSTA
MATERIJA, N.D.N., RASTALJENA).
3.1.2.6
Osim kod samozapaljivih materija i organskih peroksida, ako u naziv naveden u koloni (2) tabele A
poglavlja 3.2, velikim slovima nije ukljuĉena rijeĉ "STABILIZOVANA“, mora se dodati kao dio
vlastitog otpremnog naziva materije koja bi bez stabilizacije bila zabranjena za prevoz u skladu s
navodima 2.2.X.2 zbog toga što je sklona opasnoj reakciji u uobiĉajenim uslovima u prevozu (npr.:
"OTROVNA TEĈNOST, ORGANSKA, n.d.n., STABILIZOVANA").
Ako se primijeni regulisanje temperature u svrhu stabilizovanja materije da se sprijeĉi razvoj
mogućeg opasnog velikog pritiska, tada:
2
(a) Za teĉnosti: Zahtijevana kontrolna temperatura teĉnosti ne treba biti prihvaćena za prevoz
ţeljeznicom;
3
1
Podaci su navedeni prema abecednom popisu (tabela B poglavlja 3.2), npr.:
NITROKSILENI, TEČNI 6.1 1665;
NITROKSILENI, ČVRSTI
6.1
3447.
173
(b) za plinove: uslove prevoza treba odobriti nadleţno tijelo
3.1.2.7
Hidrati se mogu prevoziti pod vlastitim otpremnim nazivom za bezvodne materije.
3.1.2.8
Generički ili "nije drugdje navedeno“ (N.D.N.) nazivi
3.1.2.8.1
Generiĉki i "nespecifikovani" vlastiti otpremni nazivi navedeni u posebnoj odredbi 274 u koloni (6)
tabele A u poglavlju 3.2, moraju biti dopunjeni tehniĉkim nazivom materije ako nacionalnim
zakonima ili meĊunarodnim konvencijama nije zabranjeno njegovo otkrivanje ako je materija
kontrolisana. Za eksplozive klase 1, opis opasne materije moţe se dopuniti dodatnim opisnim
tekstom kojim se oznaĉavaju komercijalni ili vojni nazivi. Tehniĉki nazivi moraju biti unijeti u
zagradama odmah nakon vlastitog otpremnog naziva. Moţe se, takoĊe, koristiti odgovarajuća bliţa
oznaka, na primjer "sadrţi" ili "koji sadrţi" ili druge opisne rijeĉi, na primjer, "smjesa", "rastvor" itd.,
kao i procenat tehniĉkog sastojka. Na primjer: "UN 1993 ZAPALJIVA TEĈNOST, n.d.n. (SADRŢI
KSILEN I BENZEN), 3, II"
3.1.2.8.1.1
Tehniĉki naziv mora biti priznati hemijski naziv, ako je relevantan biološki naziv, ili drugi naziv koji se
trenutno koristi u nauĉnim i tehniĉkim priruĉnicima, ĉasopisima i natpisima. U tu svrhu ne smiju se
koristiti trgovaĉki nazivi. U sluĉaju pesticida, moţe se koristiti samo obiĉni ISO naziv(i), neki drugi
naziv(i) iz Preporučene klasifikacije pesticida prema opasnosti i smjernice za klasifikaciju Svjetske
zdravstvene organizacije (SZO) ili naziv(i) aktivne(aktivnih) materije.
3.1.2.8.1.2
Kad se smjesa opasnih materija opisuje jednom od "n.d.n." ili "generiĉkih" navoda kojem je
dodijeljena posebna odredba 274 u koloni (6) tabele A u poglavlju 3.2, ne treba prikazati više od dva
sastojka koji, uglavnom, doprinose opasnosti ili opasnostima smjese, osim kontrolisane materije kad
je njihovo otkrivanja zabranjeno nacionalnim zakonodavstvom ili meĊunarodnom konvencijom. Ako
je pakovanje koje sadrţi smjesu oznaĉeno bilo kojom listicom opasnosti o dodatnoj opasnosti, jedan
od dva tehniĉka naziva navedenih u napomeni treba biti naziv sastojka koji uslovljava upotrebu
listice opasnosti o dodatnoj opasnosti.
NAPOMENA: vidi 5.4.1.2.2.
3.1.2.8.1.3
Primjeri u kojima je naveden izbor vlastitog otpremnog naziva dopunjenog tehniĉkim nazivom
materije za taj n.d.n., navodi su sljedeći:
UN 2902
UN 3394
3.1.2.9
PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI, n.d.n. (drazoksolon)
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, TEĈNOST, PIROFORNA, REAGUJE NA VODU
(trimetilgalij).
Smjese i rastvori koje sadrže jednu opasnu materiju
Kad se smjese i rastvori moraju smatrati opasnom materijom navedene po nazivu u skladu s
uslovima razvrstavanja u 2.1.3.3, rijeĉ koja bliţe oznaĉava "RASTVOR" ili "SMJESA", prema potrebi,
treba dodati kao dio vlastitog otpremnog naziva, npr. "ACETONSKI RASTVOR". Osim toga, takoĊe,
moţe biti navedena koncentracija rastvora ili smjese, npr. "ACETON 75 procentni RASTVOR"
2
Ovo uključuje sve materije(uključujući materije stabilizovane od hemijskih inhibitora) čija
samopospješujuća temperatura raspadanja (SADT) u okruţenju koja se koristi za prevoz veća od
50 °C.
174
POGLAVLJE 3.2.
POPIS OPASNIH MATERIJA
3.2.1
Tabela A: Popis opasnih materija
Objašnjenja
U pravilu, svaki red tabele A ovog poglavlja bavi se materija(ma) ili predmetom (predmetima),
obuhvaćenim posebnim UN brojem. MeĊutim, kad materija ili predmeti koji pripadaju istomu UN broju
imaju razliĉita hemijska i fiziĉka svojstva i/ili uslove prevoza, za taj UN broj moţe se koristiti nekoliko
uzastopnih redova.
Svaka kolona tabele A posvećen je posebnom predmetu, kao što je navedeno u napomenama, uz
objašnjenja dolje. U ukrštanju kolona i redova (kućica), navedeni su podaci u vezi predmeta koji se
obraĊuje u toj koloni za materiju(e) ili predmet(e) iz tog reda:
sa prve ĉetri kućice oznaĉena je materija(e) ili predmet(i) koji pripadaju tom redu (u tom smislu,
dodatni podaci mogu se navesti u posebnim odredbama na koje se poziva u koloni (6);
u sljedećim kućicama posebne su vaţeće odredbe u obliku potpunog obavještenja ili u
kodiranom obliku. Oznake upućivanja na drugo mjesto odnose se na detaljnije podatke koji
trebaju biti navedeni u tomu dijelu, poglavlju, odjeljku i/ili pododjeljku u primjedbama za
objašnjenja dolje. Prazna kućica znaĉi da nema posebne odredbe ili da su vaţeći samo opšti
zahtjevi ili da su navedena prevozna ograniĉenja u vaţećim primjedbama uz objašnjenja.
Vaţeći opšti zahtjevi nisu navedeni u odgovarajućim kućicama. Objašnjenja navedena dolje ukazuju
na dio(dijelove), poglavlje(a), odjeljak(odjeljke) i/ili pododjeljke za svaku kolona u kojoj ih treba
pronaći.
Napomene kojima se objašnjava svaka kolona:
Kolona (1)
"UN br."
sadrţi UN broj:
opasne materije ili predmete ako je materija ili predmet oznaĉen vlastitim
posebnim UN brojem;
ili generiĉki ili n.d.n. navod u koji opasne materije ili predmeti, koji nisu
spomenuti u nazivu, trebaju biti dodijeljeni u skladu s kriterijumima ("stabla
odluĉivanja") dio 2.
-
Kolona (2)
"Naziv i opis"
Kolona (3a)
Kolona (3b)
U gornjem redu oznake, naziv materije ili predmeta ako materija ili predmet ima
vlastiti posebni UN broj, ili generiĉki ili n.d.n. navod kojem je dodijeljen u skladu
s kriterijumima ("stabla odluĉivanja") dijela 2. Naziv se mora koristiti kao vlastiti
otpremni naziv ili, ako je primjenjivo, kao dio vlastitog otpremno naziva
(vidi 3.1.2 u svrhu daljih podataka o vlastitom otpremnom nazivu).
Opisni tekst u donjem redu oznake treba dodati nakon vlastitog otpremnog
naziva da se objasni djelokrug navoda ako uslovi za razvrstavanje i/ili prevoz
materija ili predmeta mogu biti razliĉiti u odreĊenim uslovima.
"Klasa"
Sadrţi oznaku klase, pojmom su obuhvaćeni opasna materija ili predmet. Oznaka
klase dodjeljuje se u skladu s postupcima i kriterijumima dijela 2.
"Klasifikacijska oznaka"
Sadrţi klasifikacijsku oznaku opasne materije ili predmeta.
-
Za opasne materije ili predmete klase 1 oznaka se sastoji od broja odjeljka
i slova kojim je odreĊena u skladu sa grupama, koji se dodjeljuju u skladu
s postupcima i kriterijumima u 2.2.1.1.4.
-
Za opasne materije ili predmete klase 2 oznaka se sastoji od broja i grupe
opasnih svojstava koja su objašnjena u 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3.
Za opasne materije ili predmete klasa 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i
4
9, objašnjenje oznaka u 2.2.x.1.2.
-
4
x = Broj klas
e
opasn
e
materije
,
ili predmeta ako je moguće, bez zareza iza decimalâ.
175
Kolona (4)
Kolona (5)
Opasne materije ili predmeti klase 7 nemaju klasifikacijsku oznaku.
"Pakirna grupama"
Sadrţi oznaku pakirne grupe(a) (I, II ili III), razvrstane u opasne materije. Pakirne
grupe dodjeljuju se na temelju postupaka i kriterijuma u dijelu 2. OdreĊeni
predmeti i i materije nisu razvrstani u pakirne grupe.
"Listice opasnosti"
Sadrţi broj oblika listice opasnosti /velike listice opasnosti (vidi 5.2.2.2 i 5.3.1.7) kojim se
moraju oblijepiti i oznaĉiti pakovanja, kontejneri, kontejner cisterne, prenosive cisterne,
MEGC-ove, vagone cisterne, vagone s odvojivim rezervoarima, baterijske vagone i
vagone.
Ranţirne listice prema predlozima 13 i 15 (vidjeti odlomak 5.3.4) navedene u zagradama
za odreĊene materije moraju biti postavljene samo u sljedećim sluĉajevima:
-
Klasa 1: na obje strane vagona u kojima se prevoze takve materije;
-
Klasa 2: na obje strane vagona cisterni, baterijskih vagona, vagona s odvojivim
rezervoarima i vagona na kojima se prevoze rezervoari-kontejneri, MEGC-ovi ili prenosivi
rezervoari.
MeĊutim, za materije ili predmete klase 7, 7X oznaka je za oblik listice opasnosti br.7A,
7B ili 7C, tj. u skladu sa kategorijom (vidi 2.2.7.8.4 i 5.2.2.1.11.1), ili veliku listicu opasnosti
br. 7D (vidi 5.3.1.1.3 i 5.3.1.7.2)
Opšti propisi za postavljanje listica/velikih listica (ploĉa) opasnosti (npr. broj listice opasnosti
ili mjesto na koje se postavlja) nalaze se u pododlomku 5.2.2.1 za pakete i male kontejnere,
a u odlomku 5.3.1. za velike kontejnere, rezervoare-kontejnere, MEGC-ove, prenosive
rezervoare, vagone cisterne, vagone s odvojivim rezervoarima, baterijske vagone i vagone.
NAPOMENA: Posebnim odredbama, navedenim u koloni (6), mogu se promijeniti
gornje odredbe označavanja.
Kolona (6)
"Posebne odredbe"
Sadrţi numeriĉke oznake prema posebnim odredbama koje se moraju zadovoljiti.
Ove se odredbe odnose na širok opseg predmeta, uglavnom povezanih sa
sadrţajem kolona (1) do (5) (npr. zabrane prevoza, izuzeća od uslova,
objašnjenja u vezi razvrstavanja odreĊenih oblika opasne materije o kojoj je rijeĉ i
dodatno oznaĉavanje listicama opasnosti ili odredbe o oznaĉavanju), a navedene
su u poglavlju 3.3 numeriĉkim redoslijedom. Ako je kolona (6) prazna, nisu
vaţeće nikakve posebne odredbe za sadrţaj kolona (1) do (5) za navedenu
opasnu materiju.
Kolona (7)
"Ograniĉene koliĉine"
Sadrţi slovno brojĉane oznake koje imaju sljedeće znaĉenje:
-
Kolona (8)
"LQ0" oznaka je da nema izuzetaka od odredbi u RID za opasnu materiju
pakiranu u ograniĉenim koliĉinama;
ostale slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "LQ" oznaĉavaju da
se ne primjenjuju odredbe RID ni onda kada su ispunjeni uslovi navedeni
u poglavlju 3.4 (opšti uslovi u 3.4.1 i uslovi u 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 i 3.4.6,
prema potrebi, za odgovarajuću oznaku).
"Uputstva za pakiranje "
Sadrţe slovno brojĉane oznake vaţećih uputstava za pakiranje:
- Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovom "P", upućuje na uputstva za pakiranje za
pakovanja i cisterne (osim IBC i velikih pakovanja), ili "R", upućuje na uputstva za
pakiranje u ambalaţu od metala malog presjeka.
Nabrojani su
u 4.1.4.1 numeriĉkim redoslijedom, a pobliţe odreĊuju pakovanja i
posude koje su dozvoljene. TakoĊe ukazuju na to koje opšte odredbe o pakiranju u
4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i koje odredbe o posebnom pakiranju u 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i
4.1.9 moraju biti
ispunjene. Ako u koloni (8) nije navedena oznaka koja poĉinje
slovima "P" ili "R", opasna materija ne smije se prevoziti u pakovanjima.
- Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "IBC" odnose se na uputstva za pakiranje
za IBC. Navedene su u 4.1.4.2 numeriĉkim redoslijedom, navedeni su dozvoljeni IBC.
TakoĊe ukazuju na to koje opšte odredbe o pakiranju u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, a koje posebne
odredbe o pakiranju u 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9 moraju biti ispunjene. Ako u koloni (8)
176
nije navedena oznaka koja poĉinje slovima "IBC", opasna materija ne smije se prevoziti u
IBC.
- Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "LP" odnose se na uputstva za pakiranje za
velika pakovanja. Navedene su u 4.1.4.3 numeriĉkim redoslijedom, navedena su velika
pakiranja koja su dozvoljena. TakoĊe ukazuju na to koje opšte odredbe o pakiranju u 4.1.1,
4.1.2 i 4.1.3, a koje posebne odredbe o pakiranju u 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9 moraju
biti ispunjene. Ako u koloni (8) nije navedena oznaka koja poĉinje slovima "LP", opasna
materija ne smije se prevoziti u velikim pakovanjima.
-Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "PR" odnose se na uputstva za pakiranje za
odreĊene posude pod pritiskom. Nabrojane su u 4.1.4.4 numeriĉkim redoslijedom,
navedene posude pod dozvoljenim su pritiskom. TakoĊe je navedeno koje opšte odredbe o
pakiranju u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, a koje odredbe posebnog pakiranja u 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8 i 4.1.9 trebaju biti ispunjene.
NAPOMENA:
Posebnim odredbama o pakiranju, navedenim u koloni (9a), mogu biti
promijenjene uputstva za pakovanja navedena gore.
Kolona (9a)
"Posebne odredbe za pakiranje"
Sadrţe slovno brojĉane oznake vaţećih odredbi za posebno pakiranje:
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "PP" ili "RR" odnose se na
odredbe o posebnom pakiranju za ambalaţu i posude (osim IBC i velikih
pakovanja), koje moraju dodatno zadovoljavati navedene uslove.
Navedene su u 4.1.4.1 na kraju odgovarajućih uputstava za pakiranje
(oznaĉene su slovima "P" ili "R"), na koje se odnosi kolona (8). Ako u
koloni (9a) nije navedena oznaka koja poĉinje slovima "PP" ili "RR", nije
vaţeća nijedna posebna odredba o pakovanju navedena na kraju vaţećih
uputstava za pakiranje.
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovom "B" ili slovima "BB" odnose
se na odredbe o posebnom pakiranju za IBC koje je potrebno ispuniti
dodatno. Navedene su u 4.1.4.2 na kraju odgovarajućih uputstava za
pakovanja (oznaĉene su slovima "IBC"), na koje se odnosi kolona (8). Ako
u koloni (9a) nije navedena oznaka koja poĉinje slovom "B" ili slovima
"BB", nije vaţeća nijedna posebna odredba o pakiranju navedena na kraju
vaţećih uputstava za pakiranje.
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovom "L" odnose se na odredbe o
posebnom pakiranju za velika pakovanja koja moraju zadovoljavati
dodane uslove. Navedeni su u 4.1.4.3 na kraju vaţećih uputstava za
pakiranje (slovima "LP"), na koje se treba pozvati u koloni (8). Ako u koloni
(9a) nije navedena oznaka koja poĉinje slovom "L", nije vaţeća nijedna
posebna odredba o pakiranju navedena na kraju vaţećih uputstava za
pakiranje.
"Odredbe za mješovito pakiranje"
Sadrţe slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "MP" vaţećih
odredba za mješovito pakiranje. Navedene su u 4.1.10 numeriĉkim
redoslijedom. Ako u koloni (9b) nije navedena oznaka koja poĉinje
slovima "MP", vaţeći su samo opšti uslovi (vidi 4.1.1.5 i 4.1.1.6).
-
Kolona (9b)
Kolona (10)
"Uputstva za prenosivu cisternu i kontejner za rasutu robu"
Sadrţe slovno brojĉane oznake dodane uputi za prenosivu cisternu u skladu s
4.2.5.2.1 do 4.2.5.2.4 i 4.2.5.2.6. Uputstva za prenosivu cisternu odgovaraju
najmanje strogim odredbama koje su prihvatljive za prevoz materija u
prenosivim cisternama. Oznake kojima su oznaĉene druge uputstva za
prenosive cisterne, koji su takoĊe dozvoljeni za prevoz materija, treba pronaći u
4.2.5.2.5. Ako oznaka nije navedena, prevoz u prenosivim cisternama nije
dozvoljen ako nadleţno tijelo nije izdalo odobrenje, kao što je objašnjeno u
6.7.1.3.
Opšti zahtjevi za dizajn, konstrukciju, opremu, odobrenje tipa, ispitivanje i
oznaĉavanje prenosivih cisterni navedeni su u poglavlju 6.7. Opšti uslovi za
upotrebu (npr. punjenje), navedeni su u 4.2.1 do 4.2.4.
Oznaka "(M)" znaĉi da se materija moţe prevoziti u UN MEGC.
NAPOMENA:
Posebnim odredbama, navedenim u koloni (11), mogu biti
promijenjeni uslovi navedeni gore.
Kolona (11)
Mogu, takoĊe, sadrţavati slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "BK"
koje upućuju na tipove kontejnera za rasutu robu navedene u poglavlju 6.11 za
prevoz rasute robe u skladu s taĉkama 7.3.1.1 (a) i 7.3.2.
"Posebne odredbe o prenosivim cisternama i kontejnerima za rasutu
robu"
177
Sadrţe slovno brojĉane oznake o posebnim odredbama koje moraju
zadovoljavati dodatne uslove za prenosive cisterne. Oznake koje poĉinju
slovima "TP" odnose se na posebne odredbe za izradu ili upotrebu prenosivih
cisterni. Navedene su u 4.2.5.3.
NAPOMENA: Ako je iz tehničkog smisla opravdano, ovi posebni zahtjevi nisu
samo primjenjivi na prenosive cisterne navedene u koloni (10), ali osim toga
prenosive cisterne mogu se koristiti u skladu s tabelom u 4.2.5.2.5.
Kolona (12)
" Kôd cisterne za RID"
Sadrţi slovno brojĉanu oznaku kojom je opisan kôd cisterne u skladu s taĉkama
u 4.3.3.1.1 (za plinove klase 2), ili u 4.3.4.1.1 (za materije klasa 3 do 9). Kôd
cisterne mora odgovarati najmanje strogim odredbama za cisterne koje su
prihvatljive za prevoz relevantne materije u cisternama RID. Kôdovi kojima su
opisani ostali tipovi dozvoljenih vrsta cisterni navedeni su u 4.3.3.1.2 (za
plinove klase 2), ili u 4.3.4.1.2 (za materije klasa 3 do 9). Ako kôd nije naveden,
prevoz u cisternama RID nije dozvoljen.
Ako je u ovoj koloni naveden kôd cisterni za ĉvrste (S) i za teĉne materije (L),
znaĉi da ta materija moţe biti primjenjiva za prevoz u cisternama u ĉvrstom ili
teĉnom (rastaljenomu) stanju. Uopšteno, odredba je vaţeća za materije taĉke
topljenja od 20 do 180 ºC.
Ako je za ĉvrste materija, samo oznaka cisterne za teĉne materije (L) oznaĉena
u ovoj koloni, znaĉi da je samo ta materija primjenjiva za prevoz u cisternama u
teĉnom (rastaljenomu) stanju.
Opšte zahtjeve za izradu, opremu, vrstu odobrenja, ispitivanje i oznaĉavanje
koji nisu navedeni u kôdu cisterne, navedeni su u 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 i 6.8.5.
Opšti zahtjevi za upotrebu (npr. najveći stepen punjenja, najmanji ispitani
pritisak), navedeni su u 4.3.1 do 4.3.4.
Oznaka "(M)" nakon kôda cisterne znaĉi da se materija, takoĊe, moţe prevoziti
u baterijskim vagonima ili MEGC.
Oznaka (+) nakon kôda cisterne znaĉi da je alternativna upotreba cisterne
dozvoljena samo ako je to oznaĉeno u potvrdi o odobrenju.
Za mikroarmirane rezervoare-kontejnere od plastike, vidi 4.4.1 i poglavlje 6.9;
za vakuumske cisterne za otpad, vidi 4.5.1 i poglavlje 6.10.
NAPOMENA:
Posebnim odredbama, označenima u koloni (13), mogu biti
promijenjeni gore navedeni uslovi.
Kolona (13)
"Posebne odredbe za RID cisterne "
Sadrţi slovno brojĉane oznake posebnih odredbi za RID cisterne koji moraju
zadovoljavati dodatne uslove:
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "TU" odnose se na
posebne odredbe za upotrebu cisterne. Navedene su u 4.3.5.
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "TC" odnose se na posebne
odredbe za izradu cisterne. Navedene su u 6.8.4 (a).
Slovno brojĉane oznake koje poĉinju slovima "TE" odnose se na posebne
odredbe u svezi poredka opreme cisterne. Navedene su u 6.8.4 (b).
Slovno brojĉane oznake koji poĉinju slovima "TA" odnose se na posebne
odredbe za odobrenje tipa cisterne. Navedene su u 6.8.4 (c).
Slovno brojĉane oznake koji poĉinju slovima "TT" odnose se na posebne
odredbe za ispitivanje cisterne. Navedene su u 6.8.4 (d).
Slovno brojĉane oznake koji poĉinju slovima "TM" odnose se na posebne
odredbe za oznaĉavanje cisterne. Navedene su u 6.8.4 (e).
NAPOMENA: Ako je iz tehničkog smisla opravdano, ovi posebni zahtjevi nisu
samo primjenjivi na prenosive cisterne navedene u koloni (10), ali osim toga
prenosive cisterne mogu se koristiti u skladu s hijerarhijom u 4.3.3.1.2 i
4.3.4.1.2.
Kolona (14)
Rezervisano
Kolona (15)
"Kategorija prevoza"
Ova kolona sadrţi broj koji oznaĉava kategoriju prevoza u koju se
svrstavaju materije ili predmet za potrebe oslobaĊanja od aktivnosti
prevoza koje preduzeća sprovode u vezi sa svojom osnovnom djelatnošću
[vidjeti pododlomak 1.1.3.1 c)].
178
Kolona (16)
"Posebne odredbe za prevoz - pakovanja"
Sadrţi slovno(e) brojĉanu(e) oznaku(e), koja poĉinju slovom"W", vaţećih
posebnih odredba (ako ih ima), za prevoz pakovanja. Navedene su u 7.2.4.
Opšte odredbe u vezi prevoza pakovanja navedene su u poglavljima 7.1 i 7.2.
NAPOMENA: Osim toga, potrebno je pridrţavati se posebnih odredbi
navedenih u koloni (18), u vezi utovara, istovara i rukovanja.
Kolona (17)
"Posebne odredbe za prevoz - rasuta roba"
Sadrţi slovno(e) brojĉanu(e) oznaku(e), koja poĉinju slovima "VW" vaţećih
posebnih odredbi za prevoz u rasutom stanju. Navedene su u 7.3.3. Ako
oznaka nije navedena, prevoz u rasutom stanju nije dozvoljen. Opšte odredbe
u vezi prevoza u rasutom stanju navedene su u poglavljima 7.1 i 7.3.
NAPOMENA: Osim toga, potrebno je pridrţavati se posebnih odredbi
navedenih u koloni (18), u vezi utovara, istovara i manipulacije.
Kolona (18)
"Posebne odredbe za prevoz - utovar i istovar"
Sadrţi slovno(e) brojĉanu(e) oznaku(e), koja(e) poĉinje(u) slovima "CW",
vaţećih posebnih odredbi za utovar, istovar i rukovanje. Navedene su u 7.5.11.
Ako oznaka nije navedena, vaţeće su samo opšte odredbe (vidi 7.5.1 do 7.5.4 i
7.5.8)..
Kolona (19)
"Roba za prevoz putniĉkim vozovima"
Ovaj kolona sadrţi alfanumeriĉku/e šifru/e koja/e poĉinje/u slovima "CE", a
odnosi se na
propise primjenjive na slanje robe putniĉkim vozovima. Ti
propisi navedeni su u poglavlju 7.6. Ako nijedna šifra nije navedena, prevoz
robe putniĉkim vozovima nije dopušten.
Kolona (20)
"Broj za identifikaciju opasnosti“
Sadrţi dvocifreni ili trocifreni broj (u nekim sluĉajevima s prefiksom „X“), koji
mora biti na gornjem dijelu narandţaste table ako je to potrebno za prevoz
materije u cisterni ili u rasutom stanju u skladu s 5.3.2.1. Objašnjenje znaĉenja
identifikacijskih brojeva za oznaku opasnosti navedeno je u 5.3.2.3.
179
TABELA A U PDF
180
Poglavlje 3.2
Tabela B: Abecedni popis opasne robe
Nazivi materija i predmeta navedeni su abecednim redosliedom, pri ĉemu se arapski brojevi ispred naziva ili
prefiksi poput o-, m-, p-, n-, sec-, tert-, N-, alfa-, omega-, cis-, trans-, ne uzimaju u obzir. Prefiksi Bis- i Iso-, pak,
uzimaju se u obzir u abecednom redosljedu.
Kolona "NHM šifra" (Nomenclature Harmonisee Marchandises - UsklaĊena nomenklatura robe)
U ovoj koloni navedena je NHM šifra robe prema UsklaĊenoj nomenklaturi robe (Prilog 3 Uputstvu UIC-a 221).
Budući da se opasnoj robi NHM šifre dodjeljuju po naĉelima koja odstupaju od naĉela klasifikacije RID-a, nije
uvijek moguće dodijeliti jedinstvenu NHM šifru svakoj oznaci materije iz RID-a . To vrijedi posebno za kolektivne
stavke i stavke ostalih opasnih materija. U tim sluĉajevima taĉna NHM šifra moţe se pronaći samo ako je poznat
hemijski ili tehniĉki naziv robe. Ako se taĉna NHM šifra moţe navesti samo djelimiĉno, umjesto izostavljene brojke
navode se znakovi plusa ("+"). U sluĉaju da u obzir dolazi nekoliko NHM šifri, u koloni NHM šifre navode se dvije
odgovarajuće NHM šifre, pri ĉemu se relevantnija stavlja na prvo mjesto.
NHM šifre s najvećom pomnošću dodjeljuje Sekretarijat OTIF-a (MeĊuvladine organizacije za meĊunarodni
ţeljezniĉki prevoz). Za sadrţajnu i tehniĉku taĉnost ipak se ne moţe garantovati.
Navodi u ovoj koloni nisu pravno obavezujući
181
Name and description
UN
BR.
Akumulatori, elektriĉni:vidi
Akumulatori, elektriĉni:vidi
Akumulatori, elektriĉni:vidi
Akumulatori, elektriĉni:vidi
Akumulatori, elektriĉni:vidi
ACETAL
ACETALDEHID
AMONIJAK-ACETALDEHID
OKSIM ACETALDEHID
SIRĆETNA KISELINA, GLACIJALNA
RASTVOR SIRĆETNE KISELINE, iznad 10 % , ali nikako iznad 80 % kiseline, masenog uĉešća
RASTVOR SIRĆETNE KISELINE, iznad 80 % kiseline, masenog uĉešća
ANHIDRID SIRĆETNE KISELINE
Acetoin, vidi
ACETON
ACETONOV CIJANOHIDRIN, STABILIZOVAN
ACETONSKA ULJA
ACETONITRIL
ACETIL BROMID
ACETIL HLORID
ACETILEN, RASTVORENI
ACETILEN, SLOBODNI RASTVARAĈ
Acetilen-tetrabromid, vidi
Acetilen-tetrahlorid, vidi
ACETIL JODID
ACETIL METILNI KARBINOL
Fosfat-butilne kiseline, vidi
Smjesa kiselina, fluorovodonikove i sumporne, vidi
Smjesa kiselina, nitrirajuća kiselina, vidi
Kisela smjesa, iskorišćena, nitrirajuća kiselina, vidi
Akraldehid, inhibirana, vidi
AKRIDIN
AKROLEIN DIMER, STABILIZOVANI
AKROLEIN, STABILIZOVAN
AKRILAMID, RASTVOR
AKRILAMID, ĈVRSTA MATERIJA
AKRILNA KISELINA, STABILIZOVANA
AKRILONITRILE, STABILIZOVANI
Aktinolit, vidi
Aktivirani ugljenik, vidi
Aktivirani drveni ugljen, vidi
LJEPILA koja sadrţe zapaljivu teĉnost
ADIPONITRIL
AEROSOLI
AGENS, EKSPLOZIVNI TIP B
AGENS, EKSPLOZIVNI TIP E
UREĐAJI ZA NADUVAVANJE VAZDUŠNIH JASTUKA
UREĐAJI ZA NADUVAVANJE VAZDUŠNIH JASTUKA
MODULI VAZDUŠNIH JASTUKA
MODULI VAZDUŠNIH JASTUKA
VAZDUH, SABIJENI
Klizne staze za evakuaciju, vidi
REZERVOAR ZA GORIVO AVIO HIDRAULIĈNOG UREĐAJA (smjesa bezvodnog hidrazina i
metilhidrazina), (M86 gorivo)
2794
2795
2800
3028
3292
1088
1089
1841
2332
2789
2790
2789
1715
2621
1090
1541
1091
1648
1716
1717
1001
3374
2504
1702
1898
2621
1718
1786
1796
1826
1092
2713
2607
1092
3426
2074
2218
1093
2590
1362
1362
1133
2205
1950
0331
0332
0503
3268
0503
3268
1002
2990
3165
8507++
8507++
8507++
8507++
8507++
291100
291212
292219
292800
291521
291521
291521
291524
291440
291411
292690
380700
292690
291590
291590
290129
290129
290330
290319
291590
291440
291990
281119
280800
382590
291219
293399
293299
291219
292419
292419
291611
292610
252400
380210
380210
35069+
292690
++++++
360200
360200
870895
870895
870895
870895
285300
630720
880330
Avionski pribor za preţivljavanje, vidi
VAZDUH, SMRZNUTA TEĈNOST
RASTVOR ALKOHOLATA, n.d.n., u alkoholu
2990
1003
3274
630720
285300
290519
182
Napomena
NHMoznaka
ALKOHOLNA PIĆA
ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
ALKOHOLI, n.d.n.
ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
ALDEHIDI, n.d.n.
ALDOL
ALKALIJUMSKI METALNI ALKOHOLATI, SAMOZAGRIJAVAJUĆI KOROZIVNI, n.d.n.
3065
1986
1987
1988
1989
2839
3206
2208++
2905++
2905++
2912++
2912++
291230
290519
ALKALIJUMSKA METALNA LEGURA, TEĈNOST, n.d.n.
ALKALIJUMSKI METALNI AMALGAM, TEĈNOST
ALKALIJUMSKI METALNI AMALGAM, ĈVRSTA MATERIJA
ALKALIJUMSKI METALNI AMIDI
ALKALIJUMSKA METALNA DISPERZIJA
ZEMNOALKALIJUMSKI METALNI ALKOHOLATI, n.d.n.
ZEMNOALKALIJUMSKA METALNA LEGURA, n.d.n.
ZEMNOALKALIJUMSKI METALNI AMALGAM, TEĈNOST
ZEMNOALKALIJUMSKI METALNI AMALGAM, ĈVRSTA MATERIJA
ALKALIJUMSKA ZEMNO-METALNA DISPERZIJA
SOLI AKALOIDA, TEĈNOST, n.d.n.
SOLI AKALOIDA, ĈVRSTA MATERIJA, n.d.n.
ALKALIJUMSKA ZEMNO-METALNA DISPERZIJA
ALKALOIDI, ĈVRSTA MATERIJA, n.d.n.
ALKILFENOLI, TEĈNOST, n.d.n. (ukljuĉivo C2-C12 homolozi)
1421
1389
3401
1390
1391
3205
1393
1392
3402
1391
3140
1544
3140
1544
3145
280519
285300
285300
285300
280511
290519
280511
285300
285300
280511
2939++
2939++
2939++
2939++
290719
ALKILFENOLI, ĈVRSTA, n.d.n. (ukljuĉujući C2-C12 homolozi)
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEĈNOST iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEĈNOST nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
2430
2584
2586
290719
290410
290410
ARIL-SULFONSKE KISELINE, ĈVRSTINA iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
ARIL-SULFONSKE KISELINE, ĈVRSTINA, nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
2583
2585
290410
290410
ALKILNE SUMPORNE KISELINE
ALILNI ACETAT
ALILNI ALKOHOL
ALILNI AMIN
ALILNI BROMID
ALILNI HLORID
ALILNI HLOROFORMIJAT
ALILNI ETILNI ETER
ALILNI FORMIJAT
ALILNI GLICIDIL ETER
ALILNI JODID
ALILNI IZOTIOCIJANAT, STABILIZOVANI
ALILNI TRIHLOROSILAN, STABILIZOVANI
ALUMINIJUMOV BOROHIDRID
ALUMINIJUMOV BOROHIDRID U UREĐAJIMA
ALUMINIJUMOV BROMID, BEZVODNI
ALUMINIJUMOV BROMID RASTVOR
ALUMINIJUMOV KARBID
ALUMINIJUMOV HLORID, BEZVODNI
ALUMINIJUMOV HLORID RASTVOR
ALUMINIJUMOV FEROSILIKON PRAH
ALUMINIJUMOV HIDRID
ALUMINIJUMOV NITRAT
ALUMINIJUMOV FOSFID
ALUMINIJUMOV FOSFID PESTICID
ALUMINIJUMOV PRAH, OBLOŢENI
ALUMINIJUMOV PRAH, NEOBLOŢENI
NUSPRODUKTI PONOVNOG TOPLJENJA ALUMINIJUMA
ALUMINIJUMOV REZINAT
ALUMINIJUMOV SILIKONSKI PRAH, NEOBLOŢEN
NUSPRODUKTI TOPLJENJA ALUMINIJUMA
2571
2333
1098
2334
1099
1100
1722
2335
2336
2219
1723
1545
1724
2870
2870
1725
2580
1394
1726
2581
1395
2463
1438
1397
3048
1309
1396
3170
2715
1398
3170
290410
291539
290529
292119
290330
290329
291590
290919
291513
291090
290330
293090
293100
285000
285000
282759
282759
284990
282732
282732
760120
285000
283429
284800
380810
760310
760310
262040
380620
285000
262040
183
AMINI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
AMINI, TEĈNOST, KOROZIVNA, ZAPALJIVI, n.d.n.
AMINI, TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n.
AMINI, ĈVRSTA, KOROZIVNA, n.d.n.
2-AMINO-4-HLOROFENOL
2-AMINO-5-DIETIL-AMINOPENTAN
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, NAMOĈENI, nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
2733
2734
2735
3259
2673
2946
3317
2921++
2921++
2921++
2921++
292229
292129
292229
2-(2-AMINOETOKSI) ETANOL
N-AMINOETILPIPERAZIN
AMINOFENOLI (o-, m-, p-)
AMINOPIRIDINI (o-, m-, p-)
AMONIJAK, BEZVODNI
AMONIJAK, RASTVOR relativne gustine izmeĊu 0,880 i 0,957 na 15 °C u vodi, iznad 10 %, ali
nikako iznad 35 % amonijaka
3055
2815
2512
2671
1005
2672
292250
293399
292229
293339
281410
281420
AMONIJAK, RASTVOR, relativne gustine ispod 0,880 na 15 °C u vodi, iznad 35 %, ali nikako
iznad 50 % amonijaka
2073
281420
AMONIJAK, RASTVOR, relativne gustine ispod 0,880 na 15 °C u vodi, iznad 50 % amonijaka
AMONIJEV ARSENAT
AMONIJUMOV bifluoride ĈVRSTINA, vidi
AMONIJUMOV bifluoride RASTVOR, vidi
AMONIJUMOV BISULFAT, vidi
AMONIJUMOV DICHROMATE
AMONIJUMOV DINITRO-o-CRESOLATE, ĈVRSTA MATERIJA
AMONIJUMOV DINITRO-o-CRESOLATE, RASTVOR
AMONIJUMOV FLUORIDE
AMONIJUMOV FLUORO-SILIKAT
AMONIJUMOV HIDROGENDIFLORID, ĈVRSTINA
AMONIJUMOV HIDROGENDIFLORID, RASTVOR
AMONIJUMOV HIDROGEN SULFAT
AMONIJUMOV METAVANADAT
GNOJIVO NA BAZI AMONIJUMOVA NITRATA
AMONIJUMOV NITRAT kao temelj gnojiva, ujednaĉena smjesa azota/fosfata, azota /potaše ili
azota/fosfata/tipa potaše, koji ne sadrţi iznad 70 % amonijumova nitrata, ali nikako iznad 0,4 %
ukupnog gorivog/ organskog materijala koji se raĉuna kao ugljenik ili nikako iznad 45 % amonijumova nitrata i neograniĉenim zapaljivim materijalom
3318
1546
1727
2817
2506
1439
1843
3424
2505
2854
1727
2817
2506
2859
2067
2071
281420
284290
282611
282611
283329
284150
290890
290890
282611
282690
282611
282611
283329
284190
310520
310520
AMONIJUMOV NITRAT EMULZIJA, eksplozivni agens za miniranje
AMONIJUMOV NITRAT GEL, eksplozivni agens za miniranje
AMONIJUMOV NITRAT, TEĈNOST vrući koncentracioni rastvor, koncentracije iznad 80 %, ali
nikako iznad 93 %
AMONIJUMOV NITRAT SUSPENZIJA, eksplozivni agens za miniranje
AMONIJUMOV NITRAT iznad 0,2 % zapaljivih materijai, ukljuĉujući moguće organske materije
koje se raĉunaju kao ugljenik, uz iskljuĉene mogućih ostalih dodanih materija
3375
3375
2426
360200
360200
310230
3375
0222
360200
310230
AMONIJUMOV NITRAT, nikako iznad 0,2 % ukupnoga gorivog materijala, ukljuĉujući moguću
organsku materiju koja se raĉuna kao ugljenik, s izuzetkom moguće druge dodane materije
1942
310230
AMONIJUMOV PERHLORAT
AMONIJUMOV PERHLORAT
AMONIJUMOV PERSULFAT
AMONIJUMOV PIKRAT suvi ili namoĉeni ispod 10 % vode, masenog uĉešća
AMONIJUMOV PIKRAT, NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
AMONIJUMOV POLISULFID RASTVOR
AMONIJUMOV POLIVANADAT
RASTVOR AMONIJUMOVA SULFIDA
MUNICIJE, SVIJETLEĆE sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, SVIJETLEĆE sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, SVIJETLEĆE sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, ZAPALJIVO, TEĈNOST ili gel, s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
MUNICIJE, ZAPALJIVO s ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, ZAPALJIVO s ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, ZAPALJIVO s ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, ZAPALJIVO, BIJELI FOSFOR, s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punenjem
0402
1442
1444
0004
1310
2818
2861
2683
0171
0254
0297
0247
0009
0010
0300
0243
282990
282990
283340
290890
290890
283090
284190
283090
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
184
Nije predmet RID-a
MUNICIJE, ZAPALJIVO, BIJELI FOSFOR, s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punenjem
MUNICIJE, ZA VJEŢBU
MUNICIJE, ZA VJEŢBU
MUNICIJE, EKSPERIMENTALNO
MUNICIJE, DIMNO sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, DIMNO sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, DIMNO sa ili bez rasprskivaĉa, izbacujućeg ili potisnog punjenja
MUNICIJE, DIMNO, BIJELI FOSFOR, s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem, vidi
MUNICIJE, DIMNO, BIJELI FOSFOR, s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem, vidi
MUNICIJE, SA SUZAVCEM, NE-EKSPLOZIVNO, bez rasprskivaĉa ili izbacujućeg punjenja, bez
stijenja
MUNICIJE, SA SUZAVCEM s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
MUNICIJE, SA SUZAVCEM s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
MUNICIJE, SA SUZAVCEM s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
MUNICIJE, OTROVNO s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
0244
0362
0488
0363
0015
0016
0303
0245
0246
2017
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
0018
0019
0301
0020
930690
930690
930690
MUNICIJE, OTROVNO s raspskivaĉem, izbacujućim ili potisnim punjenjem
0021
MUNICIJE, OTROVNO, NEEKSPLOZIVNO, bez rasprskivaĉa ili izbacujućeg punjenja, bez
stijenja
Amozit, vidi
AMIL-ACETATI
FOSFAT AMILNE KISELINE
AMILAMIN
AMIL-BUTIRATI
AMIL-HLORID
n-AMILEN, vidi
AMYL FORMATES
AMIL-MERKAPTAN
n-AMIL-METIL-KETON
AMIL-NITRAT
AMIL-NITRIT
AMILTRIHLOROSILAN
ANILIN
ANILIN HIDROHLORID
ANISIDINI
ANISOLE
ANISOYL HLORID
Anthophyllite, vidi
SPOJ ANTIMONA, ANORGANSKI, TEĈNOST, n.d.n.
SPOJ ANTIMONA, ANORGANSKI, ĈVRSTA MATERIJA, n.d.n.
Antimonov hidrid, vidi
ANTIMONOV LAKTAT
ANTIMONOV PENTAHLORID, TEĈNOST
ANTIMONOV PENTAHLORID RASTVOR
ANTIMONOV PENTAFLUORID
ANTIMONOV KALIJUMOV TARTRAT
ANTIMONOV PRAH
ANTIMONOV TRIHLORID
ARGON, SABIJENI
ARGON, SMRZNUTI TEĈNOST
Arsenati, n.o.s., vidi
Arsenati, n.o.s., vidi
ARSEN
ARSENOVA KISELINA, TEĈNOST
ARSENOVA KISELINA, ĈVRSTA MATERIJA
ARSENIĈNI PRAH
ARSENIĈNI PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, TOKSIĈNA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
ARSENIĈNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
ARSENIĈNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
ARSENIĈNI PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
2016
930690
2212
1104
2819
1106
2620
1107
1108
1109
1111
1110
1112
1113
1728
1547
1548
2431
2222
1729
2590
3141
1549
2676
1550
1730
1731
1732
1551
2871
1733
1006
1951
1556
1557
1558
1553
1554
1562
2760
2994
2993
2759
252400
291590
291990
292119
291590
290319
290129
291513
293090
291419
292090
292090
293100
292141
292141
292229
290930
291899
252400
28++++
28++++
285000
291811
282739
282739
282619
291813
811010
282739
280421
280421
284290
284290
280480
281119
281119
280480
3808++
3808++
3808++
3808++
185
Prevoz nije
dopušten
Prevoz nije
dopušten
ARSENOV BROMID
SPOJ ARSENA, TEĈNOST, n.d.n., anorganski
SPOJ ARSENA, ĈVRSTA, n.d.n., anorganski
ARSENOV PENTOKSID
Arsenovi sulfidi, vidi
Arsenovi sulfidi, vidi
ARSENOV TRIHLORID
ARSENOV TRIOKSID
Arsenati, n.o.s., vidi
Arsenati, n.o.s., vidi
ARSIN
EEI, PREDMETI
EKSPLOZIVNI PREDMETI, POTPUNO NEOSJETLJIVI
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
EKSPLOZIVNI PREDMETI, n.d.n.
PREDMETI POD PRITISKOM, HIDRAULIĈNIM (sadrţe nezapaljivi plin)
PREDMETI POD PRITISKOM, PNEUMATSKIM (sadrţe nezapaljivi plin)
PREDMETI, PIROFORNI
PREDMETI, PIROTEHNIĈKI, za tehniĉke namjene
PREDMETI, PIROTEHNIĈKI, za tehniĉke namjene
PREDMETI, PIROTEHNIĈKI, za tehniĉke namjene
PREDMETI, PIROTEHNIĈKI, za tehniĉke namjene
PREDMETI, PIROTEHNIĈKI, za tehniĉke namjene
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEĈNOST iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEĈNOST nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
ARIL-SULFONSKE KISELINE, ĈVRSTINA iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
ARIL-SULFONSKE KISELINE, ĈVRSTINA, nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline
1555
1556
1557
1559
1556
1557
1560
1561
1556
1557
2188
0486
0486
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
3164
3164
0380
0428
0429
0430
0431
0432
2584
2586
2583
2585
281290
28++++
28++++
282590
281390
281390
281210
282590
284290
284290
285000
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
++++++
++++++
930690
360490
360490
360490
360490
360490
290410
290410
290410
290410
Asfalt na ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja: vidi
Asfalt sa taĉkom zapaljenja iznad 60 °C, na ili iznad svoje taĉke zapaljenja: vidi
Asfalt sa taĉkom zapaljenja ne većom od 60 °C: vidi
Teĉnost koju propisuje vazduhoplovstvo, n.d.n.
3257
3256
1999
3334
271490
271490
271490
++++++
Ĉvrsta materija koju propisuje vazduhoplovstvo, n.d.n.
3335
AZODIKARBONAMID
BARIJUM
BARIJUMOVE LEGURE, PIROFORIĈNE
BARIJUMOV AZID, suvi ili mokri ispod 50 % vode, masenog uĉešća
3242
1400
1854
0224
BARIJUMOV AZID, NAMOĈENI, nikako ispod 50 % vodenog uĉešća
BARIJUMOV BROMAT
BARIJUMOV HLORAT, ĈVRSTA
1571
2719
1445
186
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
++++++
292700
280519
280519
Prevoz nije
dopušten
285000
282990
282919
BARIJUMOV HLORAT, RASTVOR
BARIJUMOV SPOJ, n.d.n.
BARIJUMOV CIJANID
BARIJUMOV HIPOHLORIT iznad 22 % raspoloţivoga hlora
BARIJUMOV NITRAT
BARIJUMOV OKSID
BARIJUMOV PERHLORAT, ĈVRSTA
BARIJUMOV PERHLORAT, RASTVOR
BARIJUMOV PERMANGANAT
BARIJUMOV PEROKSID
BATERIJE KOJE SADRŢE NATRIJUM
BATERIJE, SUVE, SADRŢE KALIJUMOV HIDROKSID, ĈVRSTA, akumulatorske
BATERIJE, MOKRE, PUNJENE KISELINOM, akumulatorske
BATERIJE, MOKRE, PUNJENE LUŢINOM, akumulatorske
BATERIJE, MORKE, NEPROPUSNE, akumulatorske
BATERIJSKA TEĈNOST, KISELINA
BATERIJSKA TEĈNOST, ALKALNA
Baterijski pokretana oprema
3405
1564
1565
2741
1446
1884
1447
3406
1448
1449
3292
3028
2794
2795
2800
2796
2797
3171
Baterijski pokretano vozilo
3171
BENZALDEHID
BENZEN
BENZEN-SULFONIL HLORID
BENZIDIN
BENZONITRIL
BENZOKVINON
BENZO-TRIHLORID
BENZO-TRIFLUORID
BENZOIL HLORID
BENZIL BROMIDE
BENZIL HLORID
BENZIL HLOROFORMIJAT
Benzil cijanid, vidi
BENZILDIMETILAMIN
BENZILIDEN-HLORID
BENZIL-JODID
BERILIJUMOV SPOJ, n.d.n.
BERILIJUMOV NITRAT
BERILIJUMOV PRAH
Bhusa
1990
1114
2225
1885
2224
2587
2226
2338
1736
1737
1738
1739
2470
2619
1886
2653
1566
2464
1567
1327
BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, STABILIZOVAN
BIOLOŠKA MATERIJA, KATEGORIJA B
(BIO) MEDICINSKI OTPAD, n.d.n.
BIPIRIDILIJUMOV PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod
23 °C
BIPIRIDILIJUMOV PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
BIPIRIDILIJUMOV PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja nikako
ispod 23 °C
BIPIRIDILIJUMOV PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNI
BISULFATI, VODENI RASTVOR
BISULFITI, VODENI RASTVOR, n.d.n.
Bitumen na ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja: vidi
Bitumen sa taĉkom zapaljenja iznad 60 °C, na ili iznad njezine taĉke zapaljenja: vidi
Bitumen sa taĉkom zapaljenja ne većom od 60 °C: vidi
CRNI BARUT, SABIJENI
CRNI BARUT, u zrncima ili prah
CRNI BARUT u kuglicama
PLAVI AZBEST
BOMBE, FOTOGRAFSKI BLIC
2251
3373
3291
2782
290219
++++++
382530
380893
3016
3015
380893
380893
2781
2837
2693
3257
3256
1999
0028
0027
0028
2212
0037
380893
283329
283220
271320
271320
271320
360200
360200
360200
252400
930690
187
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
282919
++++++
283719
282890
283429
281630
282990
282990
284169
281640
8506++
8507++
8507++
8507++
8507++
280700
2815++
++++++
++++++
291221
270710
290490
292159
292690
291469
290369
290369
291632
290369
290369
291590
292690
292149
290369
290369
28++++
283429
811212
121300
BOMBE, FOTOGRAFSKI BLIC
BOMBE, FOTOGRAFSKI BLIC
BOMBE, FOTOGRAFSKI BLIC
BOMBE, DIMNE, NE-EKSPLOZIVNE, s korozivnom teĉnošću, bez pokretaĉkog ureĊaja
0038
0039
0299
2028
930690
930690
930690
930690
BOMBE s rasprskavajućim punjenjem
BOMBE s rasprskavajućim punjenjem
BOMBE s rasprskavajućim punjenjem
BOMBE s rasprskavajućim punjenjem
BOMBE SA ZAPALJIVOM TEĈNOŠĆU, s rasprskavajućim punjenjem
BOMBE SA ZAPALJIVOM TEĈNOŠĆU, s rasprskavajućim punjenjem
POJAĈAVAĈI S DETONATOROM
POJAĈAVAĈI S DETONATOROM
POJAĈAVAĈI bez detonatora
POJAĈAVAĈI bez detonatora
BORNEOL
BORNI TRIBROMID
BORNI TRIHLORID
BORNI TRIFLUORID
KOMPLEKS BORNOG- TRIFLUORIDA-SIRĆETNE KISELINE, TEĈNOST
KOMPLEKS BORNOG- TRIFLUORIDA-SIRĆETNE KISELINE, ĈVRSTA
BORNI TRIFLUORID DIETIL ETERAT
BORNI TRIFLUORID DIHIDRAT
BORNI TRIFLUORID DIMETIL ETERAT
KOMPLEKS BORNOGA TRIFLUORIDA PROPIONIĈKE KISELINE, TEĈNOST
KOMPLEKS BORNOG TRIFLUORIDA PROPIONIĈKE KISELINE, ĈVRSTINA
BROMATI, ANORGANSKI, VODENI RASTVOR, n.d.n
BROMATI, ANORGANSKI, n.d.n.
BROM
BROM-HLORID
BROM-PENTAFLUORID
BROMNI RASTVOR
BROM-TRIFLUORID
BROMOSIRĆETNA KISELINA, ĈVRSTINA
BROMOSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
BROMOACETON
omega-Bromoacetone, vidi
BROMOACETIL BROMIDE
BROMOBENZEN
BROMOBENZIL CIJANIDI, TEĈNOST
BROMOBENZIL-CIJANIDI, ĈVRSTA
1-BROMOBUTAN
2-BROMOBUTAN
BROMOHLOROMETAN
1-BROMO-3-HLORO-PROPAN
2-BROMOETIL ETILNI ETER
BROMOFORM
1-BROMO-3-METIL-BUTAN
BROMOMETILPROPANI
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
2-BROMOPENTAN
BROMOPROPANI
3-BROMOPROPIN
BROMOTRIFLUORO-ETILEN
BROMOTRIFLUORO-METAN
SMEĐI AZBEST
BRUCIN
RASPRSKIVAĈI, eksplozivni
SMJESA BUTADIENA I UGLJENVODONIKA, STABILIZOVANA, pritisak pare na 70 °C koja ne
prelazi 1,1 MPa (11 bara), i gustinom na 50 °C nikako ispod 0,525 kg/l
0033
0034
0035
0291
0399
0400
0225
0268
0042
0283
1312
2692
1741
1008
1742
3419
2604
2851
2965
1743
3420
3213
1450
1744
2901
1745
1744
1746
3425
1938
1569
2645
2513
2514
1694
3449
1126
2339
1887
2688
2340
2515
2341
2342
3241
2343
2344
2345
2419
1009
2212
1570
0043
1010
930690
930690
930690
930690
930690
930690
360300
360300
360300
360300
290619
281290
281210
281290
294200
294200
294200
294200
294200
294200
294200
282990
282990
280130
281210
281290
280130
281290
291590
291590
291470
291470
291590
290369
292690
292690
290330
290330
290349
290349
290919
290330
290330
290330
290559
290330
290330
290330
290347
290346
252400
2939++
930690
271114
188
BUTADIENI, STABILIZOVANI (1,2-butadiena)
BUTADIENI, STABILIZOVANI (1,3-butadiena)
BUTAN
BUTAN-DION
BUTANOLI
1010
1010
1011
2346
1120
290129
290124
290110
291419
290514
290513
BUTIL ACETATI
1123
291533
291539
FOSFAT BUTILNE KISELINE
BUTIL AKRILATI, STABILIZOVANI
n-BUTILAMIN
N-BUTILANILIN
BUTILBENZENI
n-Butil bromid, vidi
Butil hlorid, vidi
n-BUTIL HLOROFORMIJAT
tert-BUTILCIKLOHEKSIL HLOROFORMIJAT
1-BUTILEN
cis-2-BUTILEN
trans-2-BUTILEN
MJEŠAVINA BUTILENA
1,2-BUTILEN OKSID, STABILIZOVANI
n-BUTIL FORMIJAT
tert-BUTIL HIPOHLORIT
1718
2348
1125
2738
2709
1126
1127
2743
2747
1012
1012
1012
1012
3022
1128
3255
291990
291612
292119
292142
290290
290330
290319
291590
291590
290123
290123
290123
290123
291090
291513
N,n-BUTILIMIDAZOL
n-BUTIL IZOCIJANAT
tert-BUTIL IZOCIJANAT
BUTIL MERKAPTAN
n-BUTIL METAKRILAT, STABILIZOVANI
BUTIL-METIL ETER
BUTIL NITRITI
BUTIL PROPIONATI
BUTILTOLUENI
BUTILTRIHLOROSILAN
5-tert-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILEN
BUTIL VINIL ETER, STABILIZOVAN
1,4-BUTINEDIOL
BUTIRALDEHID
BUTIRALDOKSIM
BUTIRIĈNA KISELINA
BUTIRIĈNI ANHIDRID
BUTIRONITRIL
BUTIRIL HLORID
KAKODILIĈNA KISELINA
SPOJ KADMIJA
CEZIJUM
CEZIJUMOV HIDROKSID
CEZIJUMOV HIDROKSID RASTVOR
CEZIJUMOV NITRAT
Kajeputen, vidi
KALCIJUM
KALCIJUMOVE LEGURE, PIROFORIĈNE
KALCIJUMOV ARSENAT
KALCIJUMOV ARSENAT I KALCIJUMOV ARSENIT MJEŠAVINA, ĈVRSTINA
KALCIJUMOV KARBID
KALCIJUMOV HLORAT
KALCIJUMOV HLORAT, VODENI RASTVOR
KALCIJUMOV HLORIT
KALCIJUMOV CIJANAMID iznad 0,1 % kalcijumova karbida
2690
2485
2484
2347
2227
2350
2351
1914
2667
1747
2956
2352
2716
1129
2840
2820
2739
2411
2353
1572
2570
1407
2682
2681
1451
2052
1401
1855
1573
1574
1402
1452
2429
1453
1403
189
Prevoz nije
dopušten
293329
292910
292910
293090
291614
290919
292090
291550
290290
293100
290420
290919
290539
291219
292800
291560
291590
292690
291590
293100
++++++
280519
282590
282590
283429
290219
280512
280512
284290
284290
284910
282919
282919
282890
310290
KALCIJUMOV CIJANID
KALCIJUMOV DITIONIT
KALCIJUMOV HIDRID
KALCIJUMOV HIDROSULFIT
KALCIJUMOV HIPOHLORIT, SUVI
KALCIJUMOV HIPOHLORIT, HIDRIRANA SMJESA, nikako ispod 5,5 % , ali nikako iznad 16 %
vode
KALCIJUMOV HIPOHLORIT, HIDRIRAN, nikako ispod 5,5 % , ali nikako iznad 16 % vode
KALCIJUMOV HIPOHLORIT SMJESA, SUVA iznad 10 % , ali nikako iznad 39 % raspoloţivog
hlora
KALCIJUMOV HIPOHLORIT SMJESA, SUVA, iznad 39 % raspoloţivoga hlora (8,8 %
raspoloţivoga kiseonika)
KALCIJUMOV MANGANOV SILIKON
KALCIJUMOV NITRAT
Kalcijumov oksid
1575
1923
1404
1923
1748
2880
283719
283190
285000
283190
282810
282810
2880
2208
282810
282810
1748
282810
2844
1454
1910
285000
283429
282590
252220
KALCIJUMOV PERHLORAT
KALCIJUMOV PERMANGANAT
KALCIJUMOV PEROKSID
KALCIJUMOV FOSFID
KALCIJUMOV, PYROPHORIC
KALCIJUMOVE RESINATE
KALCIJUMOV RESINATE, STOPLJEN
KALCIJUMOV SILICID
KAMFOROVO ULJE
KAMFOR, sintetiĉni
HEKSANSKA KISELINA
MANEB PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA taĉka zapaljenja ispod 23 °C
MANEB PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
MANEB PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA taĉka zapaljenja nikako ispod 23 °C
MANEB PESTICID, ĈVRSTINA, TOKSIĈNA
UGLJENIK, AKTIVIRANI
UGLJENIK, ţivotinjskog ili biljnoga porijekla
Ugljenikov bisulfid, vidi
UGLJEN DIOKSID
UGLJEN DIOKSID, SMRZNUTA TEĈNOST
Ugljen dioksid, ĉvrsta
1455
1456
1457
1360
1855
1313
1314
1405
1130
2717
2829
2758
2992
2991
2757
1362
1361
1131
1013
2187
1845
UGLJEN DISULFID
UGLJEN MONOKSID, SABIJENI
Ugljen papir: vidi
UGLJEN TETRABROMID
UGLJEN TETRAHLORID
KARBONILNI FLUORID
KARBONILNI SULFID
ULOŠCI, PLAMEN (fleš)
ULOŠCI, PLAMEN (fleš)
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
1131
1016
1379
2516
1846
2417
2204
0049
0050
0005
281310
281129
481160
290330
290314
281290
285300
360490
360490
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
0006
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
0007
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
0321
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
0348
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE s rasprskavajućim punjenjem
0412
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, PRAZNI
0014
930630
930621
190
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
282990
284169
282590
284800
280512
380620
380620
285000
151590
291421
291590
3808++
3808++
3808++
3808++
380210
280300
281310
281121
281121
281121
ULOŠCI ZA ORUŢJE, PRAZNI
0326
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, PRAZNI
0327
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, PRAZNI
0338
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, PRAZNI
0413
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, INERTNI PROJEKTIL
0012
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, INERTNI PROJEKTIL
0328
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, INERTNI PROJEKTIL
0339
930630
930621
ULOŠCI ZA ORUŢJE, INERTNI PROJEKTIL
0417
930630
930621
ULOŠCI, NAFTNI IZVOR
ULOŠCI, NAFTNI IZVOR
ULOŠCI, MEHANIĈKI UREĐAJ
ULOŠCI, MEHANIĈKI UREĐAJ
ULOŠCI, MEHANIĈKI UREĐAJ
ULOŠCI, MEHANIĈKI UREĐAJ
ULOŠCI, SIGNALNI
ULOŠCI, SIGNALNI
ULOŠCI, SIGNALNI
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE
0277
0278
0275
0276
0323
0381
0054
0312
0405
0012
930630
930630
930630
930630
930630
930630
360490
360490
360490
930630
930621
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE
0339
930630
930621
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE
0417
930630
930621
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE, PRAZNO
0014
930630
930621
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE, PRAZNO
0327
930630
930621
ULOŠCI, MALO VATRENO ORUŢJE, PRAZNO
0338
930630
930621
ĈAHURE, ULOŠCI, PRAZNI, S UPALJAĈIMA
ĈAHURE, ULOŠCI, PRAZNI, S UPALJAĈIMA
ĈAHURE, GORIVE, PRAZNE, BEZ UPALJAĈA
ĈAHURE, GORIVE, PRAZNE, BEZ UPALJAĈA
RICINUS SJEMENKE
RICINUS PAHULJICE
RICINUS BRAŠNO
RICINUS PULPA
KAUSTIĈNA LUŢINA TEĈNOST, n.d.n.
Kaustiĉni kalijum, vidi
Lug kaustiĉne sode, vidi
Kaustiĉna soda, vidi
BATERIJE KOJE SADRŢE NATRIJUM
CELULOID u blokovima, šipkama, valjcima, listovima, cijevima, itd., osim otpadaka
CELULOIDNI, OTPATCI
CERIJUM, ploĉe, ingoti ili poluge
CERIJUM, strugotine ili zrnati prah
PUNJENJA, RASPRSKAVAJUĆA, VEZANA PLASTIKOM
PUNJENJA, RASPRSKAVAJUĆA, VEZANA PLASTIKOM
PUNJENJA, RASPRSKAVAJUĆA, VEZANA PLASTIKOM
PUNJENJA, RASPRSKAVAJUĆA, VEZANA PLASTIKOM
PUNJENJA, ZA RUŠENJE
PUNJENJA, DUBINSKA
0055
0379
0446
0447
2969
2969
2969
2969
1719
1814
1824
1824
3292
2000
2002
1333
3078
0457
0458
0459
0460
0048
0056
930690
930690
930690
930690
120730
120730
120730
120730
282590
281520
281512
281512
8506++
391220
391590
280530
280530
930690
930690
930690
930690
930690
930690
191
PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, KOMERCIJALNA, bez detonatora
PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, KOMERCIJALNA, bez detonatora
PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, KOMERCIJALNA, bez detonatora
PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, KOMERCIJALNA, bez detonatora
PUNJENJA, POTISNA
PUNJENJA, POTISNA
PUNJENJA, POTISNA
PUNJENJA, POTISNA
PUNJENJA, POTISNA, ZA TOPOVE
PUNJENJA, POTISNA, ZA TOPOVE
PUNJENJA, POTISNA, ZA TOPOVE
PUNJENJA, OBLIKOVANA, SAVITLJIVA, VODORAVNA
PUNJENJA, OBLIKOVANA, SAVITLJIVA, VODORAVNA
PUNJENJA, OBLIKOVANA, bez detonatora
PUNJENJA, OBLIKOVANA, bez detonatora
PUNJENJA, OBLIKOVANA, bez detonatora
PUNJENJA, OBLIKOVANA, bez detonatora
DOPUNSKA PUNJENJA, EXPLOZIVNA
HEMIJSKI PRIBOR
HEMIJSKI UZORAK, OTROVNI
HLORAL, BEZVODNI, STABILIZOVANI
SMJESA HLORATA I BORATA
SMJESA HLORATA I MAGNEZIJUMOVA HLORIDA, ĈVRSTA
SMJESA HLORATA I MAGNEZIJUMOVA HLORIDA, RASTVOR
HLORATI, ANORGANSKI, VODENI RASTVOR, n.d.n.
HLORATI, ANORGANSKI, n.d.n.
HLORNA KISELINA, VODENI RASTVOR, nikako iznad 10 % hlorne kiseline
HLOR
HLORNI PENTAFLUORID
HLORNI TRIFLUORID
HLORITI, ANORGANSKI, n.d.n.
RASTVOR HLORITA
HLOROACETALDEHID, vidi
HLOROSIRĆETNA KISELINA, TALINA
HLOROSIRĆETNA KISELINA, ĈVRSTA
HLOROSIRĆETNA KISELINA RASTVOR
HLOROACETON, STABILIZOVANI
HLOROACETONITRIL
HLOROACETOFENON, TEĈNOST
HLOROACETOFENON, ĈVRSTA
HLOROACETIL HLORID
HLOROANILINI, TEĈNOST
HLOROANILINI, ĈVRSTA
HLOROANISIDINI
HLOROBENZEN
HLOROBENZO-TRIFLUORIDI
HLOROBENZIL HLORIDI, TEĈNOST
HLOROBENZIL HLORIDI, ĈVRSTA
HLOROBUTANI
HLOROKRESOLI, ĈVRSTINA
HLOROKRESOLI, RASTVOR
HLORODIFLUORO-BROMOMETAN
1-HLORO-1,1-DIFLUORO-ETAN
HLORODIFLUORO-METAN
HLORODIFLUORO-METAN I HLORO-PENTAFLUOROETAN SMJESA s fiksnim kljuĉanjem,
pribliţno 49 % hlorodifluorometana
0442
0443
0444
0445
0271
0272
0415
0491
0242
0279
0414
0237
0288
0059
0439
0440
0441
0060
3316
3315
2075
1458
1459
3407
3210
1461
2626
1017
2548
1749
1462
1908
2232
3250
1751
1750
1695
2668
3416
1697
1752
2019
2018
2233
1134
2234
2235
3427
1127
3437
2669
1974
2517
1018
1973
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
360300
360300
930690
930690
930690
930690
930690
382200
++++++
291300
284290
284290
284290
282919
282919
281119
280110
281290
281210
282890
282890
291300
291540
291540
291540
291470
292690
291470
291470
291590
292142
292142
292229
290361
290369
290369
290369
290319
290819
290819
290346
290349
290349
382478
HLORODINITRO-BENZENI, TEĈNOST
HLORODINITRO-BENZENI, ĈVRSTINA
2-HLOROETANAL
2-hloroetanol, vidi
1577
3441
2232
1135
290490
290490
291300
290559
192
HLOROFORM
HLOROFORMIJATI, TOKSIĈNI, KOROZIVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
HLOROFORMIJATI, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
HLOROMETIL HLOROFORMIJAT
HLOROMETIL-ETILNI ETER
3-HLORO-4-METIL-FENIL IZOCIJANAT, TEĈNOST
3-HLORO-4-METIL-FENIL IZOCIJANAT, ĈVRSTA
HLORONITROANILINI
HLORONITROBENZENI TEĈNOST
HLORONITROBENZENI ĈVRSTA
HLORONITROTOLUENI, TEĈNOST
HLORONITROTOLUENI, ĈVRSTINA
HLOROPENTAFLUORO-ETAN
HLOROFENOLATI, TEĈNOST
HLOROFENOLATI, ĈVRSTINA
HLOROFENOLI, TEĈNOST
HLOROFENOLI, ĈVRSTINA
HLOROFENIL-TRIHLOROSILAN
HLOROPIKRIN
HLOROPIKRIN I METIL BROMID, SMJESA, iznad 2 % hloropikrina
HLOROPIKRIN I METILNI HLORID SMJESA
HLOROPIKRIN SMJESA, n.d.n
HLOROPLATINSKA KISELINA, ĈVRSTA
HLOROPREN, STABILIZOVANI
1-HLOROPROPAN
2-HLOROPROPAN
3-HLOROPROPANOL-1
2-HLOROPROPEN
2-HLOROPROPIONSKA KISELINA
2-HLOROPIRIDIN
HLOROSILANI, KOROZIVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
HLOROSILANI, KOROZIVNI, n.d.n.
HLOROSILANI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
HLOROSILANI, OTROVNI, KOROZIVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
HLOROSILANI, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
HLOROSILANI, REAKTIVNI S VODOM, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
HLOROSULFONSKA KISELINA (s ili bez sumpornoga trioksida)
1-HLORO-1,2,2,2-TETRA-FLUOROETAN
HLOROTOLUENI
4-HLORO-o-TOLUIDIN HIDROHLORID, ĈVRSTINA
4-HLORO-o-TOLUIDIN HIDROHLORID, RASTVOR
HLOROTOLUIDINI TEĈNOST
HLOROTOLUIDINI ĈVRSTINA
1-HLORO-2,2,2-TRIFLUORO-ETAN
HLOROTRIFLUORO-METAN
HLOROTRIFLUORO-METAN I TRIFLUOROMETAN AZEOTROPNA SMJESA pribliţno 60 %
hlorotrifluorometana
1888
2742
3277
2745
2354
2236
3428
2237
3409
1578
2433
3457
1020
2904
2905
2021
2020
1753
1580
1581
1582
1583
2507
1991
1278
2356
2849
2456
2511
2822
2986
2987
2985
3362
3361
2988
1754
1021
2238
1579
3410
3429
2239
1983
1022
2599
290313
291590
291590
291590
290919
292910
292910
292142
290490
290490
290490
290490
290344
290819
290819
290819
290819
293100
290490
290490
290490
290490
281119
290329
290319
290319
290559
290329
291590
293339
293100
293100
293100
293100
293100
293100
280620
290349
290369
292143
292143
292143
292143
290349
290345
382471
RASTVOR HROMNE KISELINE
HROMNI FLUORID, ĈVRSTA
HROMNI FLUORID RASTVOR
Hromni (VI) dihlorid dioksid, vidi
Hromni (III) fluorid, ĉvrsti, vidi
HROMOV NITRAT
HROMNI OKSIHLORID
HROMNI TRIOKSID, BEZVODNI
HROMO-SUMPORNA KISELINA
Krizotil, vidi
Cinen, vidi
Cinnamene: see
Cinamol, vidi
1755
1756
1757
1758
1756
2720
1758
1463
2240
2590
2052
2055
2055
281910
282619
282619
282749
282619
283429
282749
281910
280700
252400
290219
290250
290250
193
KLINIĈKI OTPAD, NESPECIFIKOVANI, n.d.n.
UGLJENI PLIN, KOMPRIMIRANI
DESTILATI KATRANA, ZAPALJIVI
RASTVOR ZA PREMAZ (ukljuĉuje površinsku obradu ili premaz za industrijske i druge namjene,
kao što su vozila pod zaštitnim premazom, bubanj ili bure)
3291
1023
1136
1139
382530
270500
2707++
321000
KOBALTNI NAFTANATI, PRAH
KOBALTNI REZINAT, TALOŢNI
KOMPONENTE, EKSPLOZIVNA POVORKA, n.d.n.
2001
1318
0382
382420
380620
360490
360300
KOMPONENTE, EKSPLOZIVNA POVORKA, n.d.n.
0383
360490
360300
KOMPONENTE, EKSPLOZIVNA POVORKA, n.d.n.
0384
360490
360300
KOMPONENTE, EKSPLOZIVNA POVORKA, n.d.n.
0461
360490
360300
SABIJENI PLIN, ZAPALJIVI, n.d.n.
SABIJENI PLIN, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIV, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, KOROZIVNI, n.d.n.
SABIJENI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
UREĐAJI, AKTIVIRANI VODOM s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potiskujućim punjenjem
UREĐAJI, AKTIVIRANI VODOM s rasprskivaĉem, izbacujućim ili potiskujućim punjenjem
BAKRENI ACETOARSENIT
BAKRENI ARSENIT
PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNOST, OTROVNA
PESTICID NA BAZI BAKRA, TEĈNOST, OTROVNI, ZAPALJIVI, taĉka zapaljenja nikako ispod
23 °C
BAKRENI BASED PESTICID, ĈVRSTA, TOKSIĈNA
BAKRENI HLORAT
BAKRENI HLORID
BAKRENI CIJANID
KOPRA
ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, fleksibilni
ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, fleksibilni
ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, obloţen metalom
ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, obloţen metalom
UPALJAĈ, DETONATORA, blagi efekt, metalom obloţen
ŠTAPIN, UPALJAĈ
KOROZIVNA TEĈNOST, KISELINA, ANORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, KISELINA, ORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, OSNOVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, OSNOVNA, ORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, ZAPALJIVA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
KOROZIVNA TEĈNOST, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, KISELINA, ANORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, KISELINA, ORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, OSNOVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, OSNOVNA, ORGANSKA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, ZAPALJIVA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
1954
1956
3156
3304
3305
1953
1955
3306
3303
0248
0249
1585
1586
2776
3010
3009
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
930690
930690
294200
284290
380892
380892
380892
2775
2721
2802
1587
1363
0065
0289
0102
0290
0104
0066
3264
3265
3266
3267
2920
1760
3093
3301
2922
3094
3260
3261
3262
3263
2921
1759
3084
380892
282919
282739
283719
120300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
28++++
29++++
28++++
29++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
28++++
29++++
28++++
29++++
++++++
++++++
++++++
194
KOROZIVNA ĈVRSTA, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, OTROVNA, n.d.n.
KOROZIVNA ĈVRSTA, REAKTIVNA S VODOM, n.d.n.
PAMUĈNI OTPAD, MASNI
PAMUK, MOKRI
3095
2923
3096
1364
1365
++++++
++++++
++++++
5202++
520100
520300
DERIVAT KUMARINA, PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod
23 °C
DERIVAT KUMARINA, PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
DERIVAT KUMARINA, PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja ispod
23 °C
DERIVAT KUMARINA PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
KREZOLI, TEĈNOST
KREZOLI, ĈVRSTA
KREZILNA KISELINA
Krocidolit, vidi
KROTONALDEHID
KROTONALDEHID, STABILIZOVANI
KROTONSKA KISELINA, TEĈNOST
KROTONSKA KISELINA, ĈVRSTINA
KROTONILEN
CUPRI-ETILEN-DIAMIN RASTVOR
Cut backs na ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja: vidi
Cut backs sa taĉkom zapaljenja iznad 60 °C, na ili iznad svoje taĉke zapaljenja: vidi
Cut backs sa taĉkom zapaljenja ne većom od 60 °C: vidi
NOŢEVI, KABEL, EKSPLOZIVNI
CIJANID RASTVOR, n.d.n.
CIJANIDS, ANORGANSKI,ĈVRSTINA, n.d.n
CIJANOGEN
CIJANOGEN BROMID
CIJANOGEN HLORID, STABILIZOVANI
CIJANURIĈNI HLORID
CIKLOBUTAN
CIKLOBUTIL HLOROFORMIJAT
1,5,9-CIKLODODEKA-TRIEN
CIKLOHEPTAN
CIKLOHEPTATRIEN
CIKLOHEPTEN
CIKLOHEKSAN
CIKLOHEKSANON
CIKLOHEKSEN
CIKLOHEKSENILTRI-HLOROSILAN
CIKLOHEKSIL ACETAT
CIKLOHEKSILAMIN
CIKLOHEKSIL IZOCIJANAT
CIKLOHEKSIL MERKAPTAN
CIKLOHEKSILTRIHLORO-SILAN
SMJESA CIKLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINA I CIKLO-TETRAMETILEN-TETRA-NITRAMINA,
DESENZITIVIZIRANI, nikako ispod 10 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu
udjelu
SMJESA CIKLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINA I CIKLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINA,
NAMOĈENA, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
3024
380899
3026
3025
380899
380899
3027
2076
3455
2022
2212
1143
1143
3472
2823
1144
1761
3257
3256
1999
0070
1935
1588
1026
1889
1589
2670
2601
2744
2518
2241
2603
2242
1145
1915
2256
1762
2243
2357
2488
3054
1763
0391
380899
290712
290712
290712
252400
291219
291219
291619
291619
290129
292121
271500
271500
271500
930690
283719
283719
292690
285300
285300
293369
290219
291590
290219
290219
290219
290219
290211
291422
290219
293100
291539
292130
292910
293090
293100
360200
0391
360200
SMJESA CIKLONITA I HMX, DESENZITIVIZIRANI, nikako ispod 10 % sredstva za smanjenje
osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
SMJESA CIKLONITA I HMX, NAMOĈEN, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
CIKLONIT I OKTOGEN SMJESA, DESENZITIVIZIRANI nikako ispod 10 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
0391
360200
360200
CIKLONIT I OKTOGEN SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
CIKLONIT, DESENZITIVIZIRANI
CIKLONIT, NAMOĈENI nikako ispod 15% , vode masenog uĉešća
Ciklooktadien fosfini, vidi
0391
0483
0072
2940
360200
293369
293369
293100
195
CIKLOOKTADIENI
CIKLOOKTATETRAEN
CIKLOPENTAN
CIKLOPENTANOL
CIKLOPENTANON
CIKLOPENTEN
CIKLOPROPAN
CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMIN, DESENZITIVIZIRANI
CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMIN, NAMOĈENI, nikako ispod 15 % vode, masenog
uĉešća
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMIN SMJESA,
DESENZITIVIZIRANA nikako ispod 10% sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu
udjelu, vidi
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMIN SMJESA,
NAMOĈENA nikako ispod 15% vode, masenog uĉešća
2520
2358
1146
2244
2245
2246
1027
0484
0226
290219
290219
290219
290619
291429
290219
290219
293369
293369
0391
360200
0391
360200
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I HMX SMJESA, DESENZITIVIZIRANA nikako ispod 10%
sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I HMX SMJESA, NAMOĈENI nikako ispod 15% vode,
bmasenog uĉešća
0391
360200
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I OKTOGEN SMJESA, DESENZITIVIZIRAN nikako ispod
10% sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN I OKTOGEN SMJESA, NAMOĈENI nikako ispod 15% vode,
masenog uĉešća
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN, DESENZITIVIZIRAN
CIKLOTRIMETILENTRINITRAMIN, NAMOĈENI nikako ispod 15% vode, masenog uĉešća
CIMENI
Cimol, vidi
Opasni predmeti u ureĊajima
0391
360200
0483
0072
2046
2046
3363
293369
293369
290290
290290
8+++++
Opasna roba u ureĊajima
3363
DEKABORAN
DEKAHIDRONAFTALEN
Dekalin, vidi
n-Dekan
EKSPLOZIVNE METALNE SOLI AROMATSKIH NITRO-DERIVATA, n.d.n.
DESENZITIVIZIRANI EKSPLOZIV, TEĈNOST, n.d.n.
DESENZITIVIZIRANI EKSPLOZIV, ĈVRSTINA, n.d.n.
DETONATORSKI SKLOPOVI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
1868
1147
1147
2247
0132
3379
3380
0360
285000
290219
290219
290110
290890
360200
360200
360300
DETONATORSKI SKLOPOVI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
0361
360300
DETONATORSKI SKLOPOVI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
0500
360300
DETONATORI ZA MUNICIJE
DETONATORI ZA MUNICIJE
DETONATORI ZA MUNICIJE
DETONATORI ZA MUNICIJE
DETONATORI, ELEKTRIĈNI, za miniranje
DETONATORI, ELEKTRIĈNI, za miniranje
DETONATORI, ELEKTRIĈNI, za miniranje
DETONATORI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
0073
0364
0365
0366
0030
0255
0456
0029
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
DETONATORI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
0267
360300
DETONATORI, NEELEKTRIĈNI, za miniranje
0455
360300
DEUTERIJ, SABIJENI
UREĐAJI, MALI, POKRETANI UGLJENVODONIKOVIM PLINOM s ureĊajem za otpuštanje
DIACETONE ALKOHOL
DIALILAMIN
DIALIL ETER
4,4'-DIAMINODIFENIL-METAN
Diaminopropilamin, vidi
1957
3150
1148
2359
2360
2651
2269
284590
++++++
291440
292119
290919
292159
292129
196
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
8+++++
Di-n-amilamin
Diazo-dinitrofenol, namoĉeni nikako ispod 40 % vode, ili smjesa alkohola i vode, prema
masenomu udjelu
2841
0074
292119
DIBENZILDIHLORO-SILAN
DIBORAN
2434
1911
2648
293100
285000
291470
DIBROMOHLORO-PROPANES
DIBROMODIFLUORO-METAN
DIBROMOMETAN
DI-n-BUTILAMIN
DIBUTILAMINOETANOL
DIBUTIL ETERI
DIHLOROSIRĆETNA KISELINA
1,3-DIHLOROACETON
DIHLOROACETIL HLORID
DIHLOROANILINS, TEĈNOST
DIHLOROANILINS, ĈVRSTA
o-DIHLOROBENZENE
2,2'-DIHLORODIETIL ETER
DIHLORODIFLUORO-METAN
DIHLORODIFLUORO-METAN I DIFLUOROETAN AZEOTROPSKA SMJESA pribliţno 74 %
dihloro-difluoro-metana
2872
1941
2664
2248
2873
1149
1764
2649
1765
1590
3442
1591
1916
1028
2602
290349
290347
290330
292119
292219
290919
291540
291470
291590
292142
292142
290361
290919
290342
382478
DIHLORODIMETIL ETER, SIMETRIĈNI
2249
1,1-DIHLOROETAN
1,2-DIHLOROETILEN
DIHLOROFLUORO-METAN
alfa-Dihlorohidin, vidi
SOLI DIHLORO-IZOCIJANURNE KISELINE
DIHLOROIZOCIJANURNA KISELINA, SUVA
DIHLOROIZOPROPIL ETER
DIHLOROMETAN
1,1-DIHLORO-1-NITROETAN
DIHLOROPENTANI
DIHLOROFENIL IZOCIJANATS
DIHLOROFENILTRI-HLOROSILAN
1,2-DIHLOROPROPAN
1,3-DIHLOROPROPANOL-2
DIHLOROPROPENI
DIHLOROSILAN
1,2-DIHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAN
DICIKLOHEKSILAMIN
DICIKLOHEKSIL-AMONIJUMOV NITRIT
DICIKLOPENTADIEN
1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETAN
DIDIJEV NITRAT
DIESEL GORIVO
1,2-Dietoksietan, vidi
DIETOKSIMETAN
3,3-DIETOKSIPROPEN
DIETILAMIN
2-DIETILAMINOETANOL
3-DIETILAMINO-PROPILAMIN
N,N-DIETILANILIN
DIETILBENZENE
DIETIL KARBONAT
DIETILDIHLOROSILAN
Dietilendiamin, vidi
2362
1150
1029
2750
2465
2465
2490
1593
2650
1152
2250
1766
1279
2750
2047
2189
1958
2565
2687
2048
2372
1465
1202
1153
2373
2374
1154
2686
2684
2432
2049
2366
1767
2579
Prevoz nije
dopušten
1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE
197
Prevoz nije
dopušten
290319
290329
290349
290559
293369
293369
290919
290312
290490
290319
292910
293100
290319
290559
290329
281290
290344
292130
292130
290219
292129
283429
274100
290919
291100
291100
292119
292219
292129
292142
290290
292090
293100
293359
DIETILEN-GLIKOL DINITRAT, DESENZITIVIZIRANI, nikako ispod 25 % nehlapljivoga, netopivoga u vodi, sredstva za smanjenje osjetljivosti, masenog uĉešća
0075
292090
DIETILENTRIAMIN
DIETIL ETER
N,N-DIETILETILEN-DIAMIN
DIETIL KETON
DIETIL SULFAT
DIETIL SULFID
DIETILTIOFOSFORIL HLORID
1,1-DIFLUOROETAN
1,1-DIFLUOROETILEN
DIFLUOROMETAN
Difluorometan, pentafluoroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan zeotropna smjesa, pribliţno 10 %
difluorometana i 70 % pentafluoroetana, vidi
2079
1155
2685
1156
1594
2375
2751
1030
1959
3252
3339
292129
290911
292129
291419
292090
293090
292019
290330
290330
290330
382478
Difluorometan, pentafloroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan zeotrona smjesa, pribliţno 20 % difluorometana i 40 % pentafluoroetana, vidi
3338
382478
Smjesa difluorometana, pentafluoroetana i 1,1,1,2-tetrafluoroetan-zeotropna, pribliţno 23 %
difluorometana i 25 % pentafluoroetana, vidi
3340
382478
DIFLUOROFOSFORNA KISELINA, BEZVODNA
2,3-DIHIDROPIRAN
DIISOBUTILAMIN
DIISOBUTILEN, SPOJEVI IZOMERA
DIISOBUTIL KETON
DIIZOSIRĆETNA KISELINA, FOSFAT
DIIZOPROPILAMIN
DIIZOPROPIL ETER
DIKETEN, STABILIZOVANI
1,1- DIMETOKSIETAN
1,2-DIMETOKSIETAN
DIMETILAMIN, BEZVODNI
DIMETILAMIN VODENI RASTVOR
2-DIMETILAMINO-ACETONITRIL
2-DIMETILAMINO-ETANOL
2-DIMETILAMINOETIL AKRILAT
2-DIMETILAMINOETIL METAKRILAT
N,N-DIMETILANILIN
2,3-DIMETILBUTAN
1,3-DIMETILBUTILAMIN
DIMETILKARBAMOIL HLORID
DIMETIL KARBONAT
DIMETILCIKLOHEKSANI
N,N-DIMETILCIKLO-HEKSILAMIN
DIMETILDIHLORO-SILAN
DIMETILDIETOKSI-SILAN
DIMETILDIOKSANI
DIMETIL DISULFID
DIMETIL ETER
N,N-DIMETILFORMAMID
DIMETILHIDRAZIN, SIMETRIĈNI
DIMETILHIDRAZIN, NESIMETRIĈNI
2,2-DIMETILPROPAN
DIMETIL-N-PROPIL-AMIN
DIMETIL SULFAT
DIMETIL SULFID
DIMETIL TIOFOSFORIL HLORID
DINGU
DINITROANILINI
DINITROBENZENI, TEĈNOST
DINITROBENZENI, ĈVRSTINA
DINITRO-o-KRESOL
1768
2376
2361
2050
1157
1902
1158
1159
2521
2377
2252
1032
1160
2378
2051
3302
2522
2253
2457
2379
2262
1161
2263
2264
1162
2380
2707
2381
1033
2265
2382
1163
2044
2266
1595
1164
2267
0489
1596
1597
3443
1598
281119
293299
292119
290129
291419
291990
292119
290919
293229
291100
290919
292111
292111
292690
292219
292219
292219
292142
290110
292119
292419
292090
290219
292130
293100
293100
293299
293090
290919
292419
292800
292800
290110
292119
292090
293090
292019
360200
292142
290420
290420
290890
198
DIAZOTA-TETROKSID
DINITROGLIKOLURIL
DINITROFENOL, suvi ili namoĉeni, ispod 15 % vode, masenog uĉešća
DINITROFENOL RASTVOR
DINITROFENOL, NAMOĈEN, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
DINITROFENOLATI, alkalni metali, suvi ili namoĉeni, ispod 15 % vode, masenog uĉešća
DINITROFENOLATI, NAMOĈENI, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
DINITRORESORCINOL, suvi ili namoĉeni, ispod 15% vode, masenog uĉešća
DINITRORESORCINOL, namoĉeni, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
DINITROZOBENZEN
DINITROTOLUENI, TEĈNOST
DINITROTOLUENI, TALINA
DINITROTOLUENI, ĈVRSTA
DIOKSAN
DIOKSOLAN
DIPENTEN
DIFENILAMIN HLOROARSIN
DIFENILHLOROARSIN, TEĈNOST
DIFENILHLOROARSIN, ĈVRSTA
DIFENILDIHLORO-SILAN
DIFENILMETIL BROMID
Dipikrilamin
DIPIKRIL SULFID, suvi ili namoĉeni, ispod 10 % vode, masenog uĉešća
DIPIKRIL SULFID, NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
DIPROPILAMIN
Dipropilen triamin, vidi
DI-n-PROPIL ETER
DIPROPIL KETON
DEZINFICIJENS, TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n.
DEZINFICIJENS, TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
DEZINFICIJENS, ĈVRSTA, OTROVNA, n.d,n.
DINATRIJUMOV TRIOKSOSILIKAT
DIVINIL ETER, STABILIZOVAN
DODECILTRIHLORO-SILAN
Drum or barrel lining: see
Suvi led, vidi
1067
0489
0076
1599
1320
0077
1321
0078
1322
0406
2038
1600
3454
1165
1166
2052
1698
1699
3450
1769
1770
0079
0401
2852
2383
2269
2384
2710
1903
3142
1601
3253
1167
1771
1139
1845
BOJA, TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n
MEĐUPROIZVOD BOJE, TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
MEĐUPROIZVOD BOJE, ĈVRSTA, KOROZIVNA, n.d.n.
MEĐUPROIZVOD BOJE, ĈVRSTA, OTROVNA, n.d.n.
DYE, TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n
DYE, TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
DYE, ĈVRSTA, KOROZIVNA, n.d.n.
DYE, ĈVRSTA, OTROVNA, n.d.n
Akumulatorske baterije,vidi
Akumulatorske baterije,vidi
Akumulatorske baterije,vidi
Akumulatorske baterije,vidi
TEĈNOST POVIŠENE TEMPERATURE, ZAPALJIVA, n.d.n. s taĉkom zapaljenja iznad 60 °C,
na ili iznad njezine taĉke zapaljenja
2801
1602
3147
3143
2801
1602
3147
3143
2794
2795
2800
3028
3256
++++++
++++++
++++++
++++++
32++++
32++++
32++++
32++++
8507++
8507++
8507++
8507++
++++++
TEĈNOST POVIŠENE TEMPERATURE, n.d.n, na ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja
(ukljuĉujući rastaljene metale, rastaljene soli, itd.)
3257
++++++
ĈVRSTA POVIŠENE TEMPERATURE, n.d.n., na ili iznad 240 °C
PRAZNI BATERIJSKI-VAGON
PRAZAN RASKLOPIVI REZERVOAR
PRAZNI IBC
PRAZAN POSREDNI KONTEJNER ZA RASUTU ROBU (IBC)
PRAZAN VELIKI KONTEJNER
Prazno veliko pakiranje
3258
199
Nije predmet RID- a
4.3.2.4
4.3.2.4
4.1.1.11
4.1.1.11
7.3
4.1.1.11
281129
360200
290890
290890
290890
290890
290890
290890
290890
290420
290420
290420
290420
293299
293299
290219
293499
293100
293100
293100
290390
292144
290890
290890
292119
292129
290919
291419
380894
380894
380894
283911
290919
293100
321000
281121
++++++
992+++
++++++
++++++
++++++
993+++
++++++
Prazni MEGC
PRAZNO PAKIRANJE
PRAZNA PRENOSIVA CISTERNA
4.3.2.4
4.1.1.11
4.2.1.5,
4.2.2.6
993+++
++++++
993+++
PRAZNA POSUDA
PRAZAN MALI KONTEJNER
PRAZAN KONTEJNER REZERVOAR
Prazno vozilo cisterna, neoĉišćeno
PRAZNO VOZILO
Emajl: vidi
Emajl: vidi
Emajl: vidi
Emajl: vidi
Mašine, unutrašnje sagorijevanje, Zapaljivi plin za pogon vozila, zapaljiva teĉnost za pogon vozila
4.1.6
7.3
4.3.2.4
4.3.2.4
7.3
1263
3066
3469
3470
3166
++++++
993+++
993+++
992+++
992+++
3208++
3208++
3208++
3208++
8407++
MATERIJA OPASNA PO ŢIVOTNU SREDINU, TEĈNOST, n.d.n.
MATERIJA OPASNA PO ŢIVOTNU SREDINU, ĈVRSTA, n.d.n.
EPIBROMOHIDRIN
EPIHLOROHIDRIN
1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPAN
ESTERI, N.O.S.
ETAN
ETAN, SMRZNUTA TEĈNOST
ETANOL
ETANOL RASTVOR
3082
3077
2558
2023
2752
3272
1035
1961
1170
1170
++++++
++++++
291090
291030
291090
29++++
290110
290110
220710
220710
2208++
ETANOLAMIN
ETANOLAMIN RASTVOR
ETERI, n.d.n
2-Etoksietnol, vidi
2-Etoksietil acetat, vidi
ETIL ACETAT
ETILACETILEN, STABILIZOVANI
ETIL AKRILAT, STABILIZOVANI
ETIL ALKOHOL, vidi
ETIL ALKOHOL RASTVOR, vidi
2491
2491
3271
1171
1172
1173
2452
1917
1170
1170
292211
292211
2909++
290944
291539
291531
290129
291612
220710
220710
2208++
ETILAMIN
ETILAMIN, VODENI RASTVOR, nikako ispod 50 % , ali nikako iznad 70 % etilamina
ETIL AMIL KETON
N-ETILANILIN
2-ETILANILIN
ETILBENZEN
N-ETIL-N-BENZIL-ANILIN
N-ETILBENZIL-TOLUIDINI, TEĈNOST
N-ETILBENZIL-TOLUIDINI, ĈVRSTA
ETIL BORAT
ETIL BROMID
ETIL BROMOACETAT
2-ETILBUTANOL
2-ETILBUTIL ACETAT
ETIL BUTIL ETER
2-ETILBUTIRALDEHID
ETIL BUTIRAT
ETIL HLORID
ETIL HLOROACETAT
ETIL HLOROFORMIJAT
ETIL 2-HLORO-PROPIONAT
ETIL HLORO-TIOFORMIJAT
ETIL KROTONAT
1036
2270
2271
2272
2273
1175
2274
2753
3460
1176
1891
1603
2275
1177
1179
1178
1180
1037
1181
1182
2935
2826
1862
292119
292119
291419
292142
292149
290260
292149
292149
292149
292090
290330
291590
290519
291539
290919
291219
291560
290311
291540
291590
291590
293090
291619
200
Nije predmet RID- a
ETILDIHLOROARSIN
ETILDIHLOROSILAN
SMJESA ETILENA, ACETILENA I PROPILENA, SMRZNUTA TEĈNOST, sadrţi barem 71,5 %
etilena, nikako iznad 22,5 % acetilena i nikako iznad 6 % propilena
1892
1183
3138
293100
293100
271119
ETILEN
ETILEN HLOROHIDRIN
ETILENDIAMIN
ETILEN DIBROMID
ETILEN DIHLORID
ETILEN GLIKOL DIETIL ETER
ETILEN GLIKOL MONOETIL ETER
ETILEN GLIKOL MONOETIL ETER ACETAT
ETILEN GLIKOL MONOMETIL ETER
ETILEN GLIKOL MONOMETIL ETER ACETAT
ETILENIMIN, STABILIZOVANI
ETILEN OKSID
ETILEN OKSID I UGLJEN DIOKSID, SMJESA, iznad 87 % etilen oksida
ETILEN OKSID AND UGLJIK DIOKSID, SMJESA, iznad 9 % , ali nikako iznad 87 % etilen
oksida
ETILEN OKSID I UGLJIK DIOKSID, SMJESA, nikako iznad 9 % etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA I HLOROTETRAFLUORO-ETANA, nikako iznad 8,8 % etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA I DIHLORODIFLUORO-METANA, nikako iznad 12,5 % etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA I PENTAFLUOROETANA, nikako iznad 7,9 % etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA I PROPILEN OKSIDA, nikako iznad 30 % etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA I TETRAFLUOROETANA, nikako iznad 5,6 % etilen oksida
ETILEN OKSID S AZOTOM ukupnoga pritiska do 1 MPa (10 bara), na 50 °C
ETILEN, SMRZNUTA TEĈNOST
ETIL ETER
ETIL FLUORID
ETIL FORMIJAT
2-ETILHEKSILAMIN
2-ETILHEKSIL HLOROFORMIJAT
ETIL ISOBUTYRATE
ETIL IZOCIJANAT
ETIL LACTATE
ETIL MERKAPTAN
ETIL METAKRILAT, STABILIZOVAN
ETIL METIL ETER
ETIL METIL KETON
ETIL NITRIT RASTVOR
ETIL ORTHOFORMIJAT
ETIL OKSALAT
ETILFENIL-DIHLOROSILAN
1-ETILPIPERIDIN
ETIL PROPIONAT
ETIL PROPIL ETER
N-ETILTOLUIDINI
ETILTRIHLOROSILAN
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP A
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP B
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP B
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP C
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP D
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP E
EKSPLOZIV ZA MINIRANJE, TIP E
EKSTRAKTI, AROMATSKI, TEĈNOST
EKSTRAKTI, ZAĈINSKI, TEĈNOST
TKANINE, ŢIVOTINJSKE, n.d.n. s masnoćom
TKANINE IMPREGNIRANE S BLAGO OBRAĐENOM NITROCELULOZOM, n.d.n.
TKANINE, SINTETIĈKE, n.d.n. s masnoćom
1962
1135
1604
1605
1184
1153
1171
1172
1188
1189
1185
1040
3300
1041
290121
290559
292121
380850
380850
290919
290944
291539
290942
291539
293399
291010
380850
380850
1952
3297
3070
3298
2983
3299
1040
1038
1155
2453
1190
2276
2748
2385
2481
1192
2363
2277
1039
1193
1194
2524
2525
2435
2386
1195
2615
2754
1196
0081
0082
0331
0083
0084
0241
0332
1169
1197
1373
1353
1373
380850
380850
380850
380850
291020
380850
291010
290121
290911
290330
291513
292119
291590
291560
292910
291811
293090
291614
290919
291412
292090
291590
291711
293100
293339
291550
290919
292143
293100
360100
360200
360200
360200
360200
360200
360200
3301++
130219
5+++++
590390
5+++++
201
TKANINE, BILJNE, n.d.n. s masnoćom
FERI-ARSENAT
FERI-ARSENIT
FERI-HLORID, ANHIDROUS
FERI-HLORID RASTVOR
FERI-NITRAT
FERO-CERIJ
FERO-SILIKON 30 % ili više, ali ispod 90 % silikona
FERO-ARSENAT
FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to selfheating
GNOJIVO S AMONIJAKOM, RASTVOR sa slobodnim amonijakom
1373
1606
1607
1773
2582
1466
1323
1408
1608
2793
5+++++
284290
284290
282733
282733
283429
360690
720221
284290
720441
1043
281420
310510
Vlakna, biljna, spaljena mokra ili vlaţna
1372
VLAKNA, ŢIVOTINJSKA, n.d.n. masna
TKANINE IMPREGNIRANE S BLAGO OBRAĐENOM NITROCELULOZOM, n.d.n.
TKANINE, SINTETIĈKE, n.d.n. s masnoćom
Vlakna, biljna, spaljena mokra ili vlaţna
1373
1353
1373
1372
Vlakna, biljna, suva
3360
TKANINE, BILJNE, n.d.n. s masnoćom
FILMOVI, NA BAZI NITROCELULOZE, obloţeni ţelatinom, osim otpada
PUNJENJA UREĐAJA ZA GAŠENJE POŢARA, KOROZIVNA TEĈNOST
UREĐEJI ZA GAŠENJE POŢARA sa sabijenim ili teĉnim plinom
UPALJAĈI, ĈVRSTA sa zapaljivom teĉnošću
VATROMET
VATROMET
VATROMET
VATROMET
VATROMET
PRIBOR ZA PRVU POMOĆ
Riblje brašno, stabilizovano
1373
1324
1774
1044
2623
0333
0334
0335
0336
0337
3316
2216
RIBLJE BRAŠNO, NESTABILIZOVANO
Riblje brašno, stabilizovano
1374
2216
RIBLJE BRAŠNO, NESTABILIZOVANO
ZAPALJIVA TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n.
ZAPALJIVA TEĈNOST, n.d.n.
ZAPALJIVA TEĈNOST, OTROVNA, KOROZIVNA, n.d.n
ZAPALJIVA TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
ZAPALJIVA ĈVRSTA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
ZAPALJIVA ĈVRSTA, KOROZIVNA, ORGANSKA, n.d.n.
ZAPALJIVA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n..
ZAPALJIVA ĈVRSTA, ORGANSKA, TALJENA, n.d.n.
ZAPALJIVA ĈVRSTA, ORGANSKA, n.d.n.
ZAPALJIVI ĈVRSTA, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
1374
2924
1993
3286
1992
3180
2925
3178
3176
1325
3097
ZAPALJIVI ĈVRSTA, OTROVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
ZAPALJIVI ĈVRSTA, OTROVNA, ORGANSKI, n.d.n.
RAKETE, VAZDUŠNE
RAKETE, VAZDUŠNE
RAKETE, VAZDUŠNE
RAKETE, VAZDUŠNE
RAKETE, VAZDUŠNE
RAKETE, POVRŠINSKE
RAKETE, POVRŠINSKE
RAKETE, POVRŠINSKE
3179
2926
0093
0403
0404
0420
0421
0092
0418
0419
202
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
2.2.1.1.7
2.2.1.1.7
2.2.1.1.7
2.2.1.1.7
Nije predmet RID- a
Nije predmet RID- a
5+++++
5+++++
5+++++
5+++++
5+++++
5+++++
5+++++
3706++
381300
842410
360690
360410
360410
360410
360410
360410
382200
230120
230120
230120
230120
++++++
++++++
++++++
++++++
28++++
29++++
28++++
29++++
29++++
Prijvoz nije
dopušten
28++++
29++++
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
EKSPLOZIVNI PRAH
EKSPLOZIVNI PRAH
FLUOR, SABIJENI
FLUOROSIRĆETNA KISELINA
FLUOROANILINI
FLUOROBENZEN
FLUOROBORNA KISELINA
FLUOROFOSFORNA KISELINA, BEZVODNA
FLUOROSILIKATI, N.O.S.
FLUOROSILIKATNA KISELINA
FLUOROSULFONSKA KISELINA
FLUOROTOLUENI
FORMALDEHID RASTVOR nikako ispod 25 % formaldehida
FORMALDEHID RASTVOR, ZAPALJIVA
MRAVLJA KISELINA sa više od 85% kiseline masenog uĉešća
MRAVLJA KISELINA sa ne manje od 5% ali ne više od 85% kiseline masenog uĉešća
UREĐAJI ZA LOMLJENJE, EKSPLOZIV bez detonatora, za naftna nalazišta
GORIVO, AVIJACIJA, TURBINSKI STROJ
FUEL CELL CARTRIDGES containing flammable liquids
FUMARIL HLORID
FUMIGATED UNIT
FURALDEHIDI
FURAN
FURFURIL ALKOHOL
FURFURILAMIN
UPALJAĈ, DETONATORA, obloţen metalom
UPALJAĈ, DETONATORA, obloţen metalom
ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, BLAGOGA EFEKTA, obloţen metalom
FITILJ, UPALJAĈ, cijevasti, metalom obloţeni
FITILJ NE-DETONIRAJUĆI
FUSEL ULJE
FITILJ, SIGURNOSNI
UPALJAĈI, DETONIRAJUĆI
UPALJAĈI, DETONIRAJUĆI
UPALJAĈI, DETONIRAJUĆI
UPALJAĈI, DETONIRAJUĆI
UPALJAĈI DETONATORA sa zaštitinim svojstvima
UPALJAĈI DETONATORA sa zaštitinim svojstvima
UPALJAĈI DETONATORA sa zaštitinim svojstvima
STIJENJ, ZA PALJENJE
STIJENJ, ZA PALJENJE
STIJENJ, ZA PALJENJE
GALIJUM
PLINSKI ULOŠCI bez ureĊaja za otpuštanje, ne mogu se dopunjavati, vidi
PLINSKO ULJE
BENZIN
PLIN, SMRZNUTI TEĈNOST, ZAPALJIVI, n.d.n.
PLIN, SMRZNUTI TEĈNOST, n.d.n.
PLIN, SMRZNUTI TEĈNOST,
OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISKOM, ZAPALJIVI, n.d.n. NESMRZNUTA TEĈNOST
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISKOM, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n., NESMRZNUTA
TEĈNOST
UZORAK PLINA, NIJE POD PRITISKOM, OTROVNI, n.d.n.
NESMRZNUTA TEĈNOST
0094
0305
1045
2642
2941
2387
1775
1776
2856
1778
1777
2388
2209
1198
1779
3412
0099
1863
3473
1780
3359
1199
2389
2874
2526
0102
0290
0104
0103
0101
1201
0105
0106
0107
0257
0367
0408
0409
0410
0316
0317
0368
2803
2037
1202
1203
3312
3158
3311
3167
3168
360490
360490
280130
291590
292142
290369
281119
281119
282690
281119
281119
290369
291211
291211
291511
291511
930690
++++++
850680
291719
++++++
293212
293219
293213
293219
360300
360300
360300
360300
360300
290519
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
360300
811292
++++++
274200
272+00
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
3169
++++++
GENETIĈKI MODIFICIRANI MIKROORGANIZMI
GENETIĈKI MODIFICIRANI MIKROORGANIZMI
GERMAN
Germanij-hidrid, vidi
Glicer-1,3-dihlorohidrin, vidi
GLICEROL alfa-MONOHLOROHIDRIN
3245
3245
2192
2192
2750
2689
300290
++++++
285000
285000
290559
290559
203
GLICIDALDEHID
GRANATE , ruĉne ili tromblon, s rasprskavajućim punjenjem
GRANATE , ruĉne ili tromblon, s rasprskavajućim punjenjem
GRANATE , ruĉne ili tromblon, s rasprskavajućim punjenjem
GRANATE , ruĉne ili tromblon, s rasprskavajućim punjenjem
GRANATE, VJEŢBAONE, ruĉne ili tromblon
GRANATE, VJEŢBAONE, ruĉne ili tromblon
GRANATE, VJEŢBAONE, ruĉne ili tromblon
GRANATE, VJEŢBAONE, ruĉne ili tromblon
GVANIDIN NITRAT
GVANILNITROSAMINO-GUANILIDEN HIDRAZIN, NAMOĈENI, nikako ispod 30 % vode,
masenog uĉešća
2622
0284
0285
0292
0293
0110
0318
0372
0452
1467
0113
GVANILNITROSAMINO-GVANILTETRAZEN, NAMOĈEN, nikako ispod 30 % vode, ili smjesa
alkohola i vode, prema masenomu udjelu
0114
BARUT, SABIJENI
Barut, zrnca ili brašno, vidi
BARUT U PELETIMA
HAFNIJUMOV PRAH, SUVI
HAFNIJUMOV PRAH, NAMOĈENI, nikako ispod 25 % vode
Sijeno
0028
0027
0028
2545
1326
1327
ULJE ZA GRIJANJE, LAKO
HELIJUM, SABIJENI,
HELIJUM SMRZNUTI, TEĈNOST
HEPTAFLUOROPROP-AN
n-HEPTALDEHID
HEPTANI
n-HEPTEN
HEKSAHLOROACETON
HEKSAHLOROBENZEN
HEKSAHLOROBUTADIEN
HEKSAHLOROCIKLO-PENTADIEN
HEKSAHLOROFEN
HEKSADEKILTRIHLORO-SILAN
HEKSADIENI
HEKSAETIL TETRAFOSFAT
HEKSAETIL TETRAFOSFAT I SABIJENI PLIN, SMJESA
HEKSAFLUOROACET-ON
HEKSAFLUOROACET-ON HDRAT, TEĈNOST
HEKSAFLUOROACETON HIDRAT, ĈVRSTA
HEKSAFLUOROETAN
HEKSAFLUOROFOSFORNA KISELINA
HEKSAFLUOROPROPILEN
HEKSALDEHID
HEKSAMETILENDIAMIN, ĈVRSTA
HEKSAMETILENDIAMIN RASTVOR
HEKSAMETILEN DIIZOCIJANAT
HEKSAMETILENIMIN
HEKSAMETILEN-TETRAMIN
HEKSANI
HEKSANITRODIFENIL-AMIN
HEKSANITROSTILBEN
HEKSANOLI
1-HEKSEN
HEKSOGEN I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMIN SMJESA, DESENZITIVIZIRANA,
nikako ispod 10% sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
1202
1046
1963
3296
3056
1206
2278
2661
2729
2279
2646
2875
1781
2458
1611
1612
2420
2552
3436
2193
1782
1858
1207
2280
1783
2281
2493
1328
1208
0079
0392
2282
2370
0391
274300
280429
280429
290330
291219
290110
290129
291470
290362
290329
290359
290819
293100
290129
291990
291990
291470
291470
291470
290330
281119
290330
291219
292122
292122
292910
293399
293399
290110
292144
290420
290519
290129
360200
HEKSOGEN I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMIN SMJESA, NAMOĈENA, nikako ispod
15% vode, masenog uĉešća
0391
360200
HEKSOGEN I HMX SMJESA, DESENZITIVIZIRANA, nikako ispod 10% sredstva za smanjenje
osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
204
291249
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
292529
Prijvoz nije
dopušten
Prijvoz nije
dopušten
Nije predmet RID- a
360200
360200
360200
811292
811291
121490
HEKSOGEN I HMX SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15% vode, masenog uĉešća
HEKSOGEN I OKTOGEN SMJESA, DESENZITIVIZIRANA, nikako ispod 10% sredstva za
smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
0391
360200
360200
HEKSOGEN I OKTOGEN SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15% vode, masenog uĉešća
HEKSOGEN, DESENZITIVIZIRANI, vidi
HEKSOGEN, NAMOĈENI nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća, vidi
HEKSOLIT, suvi ili NAMOĈENI, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
HEKSOLIT, suvi ili NAMOĈENI, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
HEKSOTONAL
HEKSIL, vidi
HEKSILTRIHLOROSILAN
HMX, desenzitiviziran, vidi
HMX, NAMOĈENI, nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća, vidi
HIDRAZIN VODENI RASTVOR, iznad 37 % hidrazin masenog uĉešća
HIDRAZIN, BEZVODNI
HIDRAZIN, VODENI RASTVOR nikako iznad 37 % hidrazin, masenog uĉešća
HIDRIĈNA KISELINA
HIDROBROMNA KISELINA
UGLJENVODONIKOV PLIN, SMJESA, SABIJENI n.d.n
UGLJENVODONIKOV PLIN SMJESA, TEĈNA, n.d.n.
0391
0483
0072
0118
0118
0393
0079
1784
0484
0226
2030
2029
3293
1787
1788
1964
1965
360200
293369
293369
360200
360200
360200
292144
293100
293369
293369
282510
282510
282510
281119
281119
271129
271119
271113
PUNJENJA UGLJEN-VODONIKOVOG PLINA ZA MALE UREĐAJE s ureĊajem za otpuštanje
HIDROUGLJENIKs, TEĈNOST, n.d.n.,
HLOROVODONIKOVA KISELINA
HIDROCYANIC KISELINA, VODENI RASTVOR, nikako iznad 20 % hidrogenova cijanida
FLUOROVODONIKOVA KISELINA
FLUOROVODONIKOVA KISELINA I SUMPORNA KISELINA SMJESA
HIDROGEN I METAN SMJESA, SABIJENA
Hidrogen arsenid, vidi
HIDROGEN BROMIDE, ANHIDROUS
HIDROGEN HLORID, ANHIDROUS
HIDROGEN HLORID, SMRZNUTA TEĈNOST
3150
3295
1789
1613
1790
1786
2034
2188
1048
1050
2186
++++++
290+++
280610
281119
281111
281119
271129
285000
281119
280610
HIDROGEN, SABIJENI
HIDROGEN CIJANID, VODENI RASTVOR, nikako iznad 20 % hidrogen cijanida, vidi
HIDROGEN CIJANID, RASTVOR I ALKOHOL nikako iznad 45 % hidrogen cijanida
HIDROGEN CIJANID, STABILIZOVANI sadrţi ispod 3 % vode
HIDROGEN CIJANID, STABILIZOVANI, sadrţi ispod 3 % vode i apsorbirani u poroznu inertnu
tkaninu
HIDROGENDIFLORIDI, ĈVRSTINA, N.D.N.
HIDROGENDIFLORIDI, RASTVOR, N.D.N.
HIDROGEN FLUORID, BEZVODNI
HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM
HIDROGEN JODID, BEZVODNI
HIDROGEN PEROKSID I PEROKSI-SIRĆETNA KISELINA, SMJESA s kiselinom (kiselinama),
vodom i nikako iznad 5 % peroksi-sirćetne kiseline, stabilizovana
1049
1613
3294
1051
1614
280410
281119
281119
281119
281119
1740
3471
1052
3468
2197
3149
282619
282619
281111
285000
281119
284700
HIDROGEN PEROKSID, VODENI RASTVOR, nikako ispod 20 % , ali nikako iznad 60 % hidrogen peroksida (stabilizovani prema potrebi)
2014
284700
HIDROGEN PEROKSID, vodeni rastvor, nikako ispod manje 8 % , ali ispod 20 % hidrogen
peroksida (stabilizovani prema potrebi)
2984
284700
HIDROGEN PEROKSID, VODENI RASTVOR, STABILIZOVANI iznad 60 % hidrogen peroksida
i nikako iznad 70 % hidrogen peroksida
2015
284700
HIDROGEN PEROKSID, VODENI RASTVOR, STABILIZOVANA iznad 70 % hidrogen peroksida
HIDROGEN, SMRZNUTA TEĈNOST
HIDROGEN SELENID, BEZVODNI
HIDROGEN silicid, vidi
HIDROGEN SULFID
3-Hidroksibutan-2-on, vidi
HIDROKSILAMIN SULFAT
1-Hidroksi-3-metil-2-penten-4-in, vidi
2015
284700
1966
2202
2203
1053
2621
2865
2705
280410
281119
285000
281119
291440
282510
290529
205
Prijvoz nije
dopušten
HIPOHLORITI, ANORGANSKI, n.d.n.
HIPOHLORIT RASTVOR
UPALJAĈI
UPALJAĈI
UPALJAĈI
UPALJAĈI
UPALJAĈI
3,3'-IMINO-DIPROPILAMIN
ZARAZNA MATERIJA, koja utjeĉe samo na ţivotinje
ZARAZNA MATERIJA, koja utjeĉe na ljude
INSEKCTICIDNI PLIN, ZAPALJIVI, n.d.n.
INSEKCTICIDNI PLIN, n.d.n.
INSEKCTICIDNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
INSEKCTICIDNI PLIN, OTROVNI, n.d.n.
JODNI MONOHLORID
JODNI PENTAFLUORID
2-JODOBUTAN
JODOMETILPROPANI
JODO-PROPANI
I.p.d.i., vidi
Ţeljezni (III) hlorid, bezvodni, vidi
Ţeljezni hlorid, bezvodni, vidi
ŢELJEZNI OKSID, ISKORIŠTEN dobiven proĉišćavanjem ugljenoga plina
ŢELJEZNI PENTAKARBONIL
Ţeljezni perchloride, bezvodni, vidi
Ţeljezni sesquil-hlorid, bezvodni, vidi
ŢELJEZNA SPUŢVA, ISKORIŠĆENA dobivena šifriranjem ugljenog plina
IZOBUTAN
IZOBUTANOL
IZOBUTILNI ACETAT
IZOBUTILNI AKRILAT, STABILIZOVANI
Izobutilni alkohol, vidi
Izobutilni aldehid, vidi
IZOBUTILAMIN
IZOBUTILEN
IZOBUTIL FORMIJAT
IZOBUTIL ISOBUTIRAT
IZOBUTIL IZOCIJANAT
IZOBUTIL METAKRILAT, STABILIZOVANI
IZOBUTIL PROPIONAT
IZOBUTYRALDEHID
IZOBUTIRIĈNA KISELINA
IZOBUTIRONITRIL
IZOBUTIRIL HLORID
IZOCIJANATI, ZAPALJIVI, OTROVNI n.d.n.
IZOCIJANAT RASTVOR, ZAPALJIVA, OTROVNA, n.d.n.
IZOCIJANAT RASTVOR, OTROVNA, ZAPALJIVI, n.d.n.
IZOCIJANAT RASTVOR, OTROVNA, n.d.n.
IZOCIJANATI, OTROVNI I, ZAPALJIVI, N.O.S.
IZOCIJANATI, OTROVNI, n.d.n.
IZOCIJANATO-BENZOTRIFLUORIDI
3-Izocijnatometil-3,5,5-tri-metilcikloheksil izocijanat, vidi
Izododekan, vidi
IZOHEPTEN
IZOHEKSEN
IZOOKTEN
Izopentan, vidi
IZOPENTENI
IZOFORON-DIAMIN
IZOFORON DIIZOCIJANAT
206
3212
1791
0121
0314
0315
0325
0454
2269
2900
2814
3354
1968
3355
1967
1792
2495
2390
2391
2392
2290
1773
1773
1376
1994
1773
1773
1376
1969
1212
1213
2527
1212
2045
1214
1055
2393
2528
2486
2283
2394
2045
2529
2284
2395
2478
2478
3080
2206
3080
2206
2285
2290
2286
2287
2288
1216
1265
2371
2289
2290
282890
282890
360300
360300
360300
360300
360300
292129
300+++
300+++
3808++
3808++
3808++
3808++
281210
281290
290330
290330
290330
292910
282733
282733
282110
293100
282733
282733
282110
271113
290514
291539
291612
290514
291219
292119
290123
291513
291560
292910
291614
291550
291219
291560
292690
291590
292910
292910
292910
292910
292910
292910
292910
292910
290110
290129
290129
290129
290110
290129
292239
292910
IZOPREN, STABILIZOVANI
IZOPROPANOL
IZOPROPENIL ACETAT
IZOPROPENILBENZEN
IZOPROPIL ACETAT
FOSFAT IZOPROPILNE KISELINE
Izopropilni alkohol, vidi
IZOPROPILAMIN
IZOPROPILBENZEN
IZOPROPIL BUTIRAT
Izopropil hlorid, vidi
IZOPROPIL HLOROACETAT
IZOPROPIL HLOROFORMIJAT
IZOPROPIL 2-HLORO-PROPIONAT
Izopropiletilen, vidi
IZOPROPIL ISOBUTIRAT
IZOPROPIL IZOCIJANAT
Izopropil merkaptan, vidi
IZOPROPIL NITRAT
IZOPROPIL PROPIONAT
Izolpropiltoluene, vidi
Izopropiltoluol, vidi
IZOSORBID DINITRAT SMJESA, nikako ispod 60 % laktoze, manoze, škroba ili fosfata
kalcijumova hidrogena
IZOSORBID-5-MONONITRAT
ORUŢJE ZA BUŠENJE, NABOJ za naftne bušotine, bez detonatora
ORUŢJE ZA BUŠENJE, NABOJ za naftne bušotine, bez detonatora
KEROZIN
KETONI, TEĈNOST, n.d.n.
KRIPTON, SABIJENI
KRIPTON, SMRZNUTI TEĈNOST
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
OLOVNI ACETAT
OLOVNI ARSENATI
OLOVNI ARSENITI
OLOVNI AZID, L NAMOĈENI, nikako ispod 20 % vode ili smjese alkohola i vode, masenog
uĉešća
1218
1219
2403
2303
1220
1793
1219
1221
1918
2405
2356
2947
2407
2934
2561
2406
2483
2402
1222
2409
2046
2046
2907
290124
290512
291539
290290
291539
291990
290512
292119
290270
291560
290319
291540
291590
291590
290129
291560
292910
293090
292090
291550
290290
290290
293299
3251
0124
0494
1223
1224
1056
1970
1263
3066
3469
3470
1616
1617
1618
0129
293299
930690
930690
273100
2914++
280429
280429
3208++
3208++
3208++
3208++
291529
284290
284290
OLOVNI SPOJ, TOPIVI, N.O.S.
OLOVNI CIJANID
OLOVNI DIOKSID
OLOVNI NITRAT
OLOVNI PERHLORAT, ĈVRSTINA
OLOVNI PERHLORAT, RASTVOR
OLOVNI FOSFAT, DIBAZNI
OLOVNI STIFNAT, NAMOĈENI, nikako ispod 20 % vode, ili smjesom alkohola i vode,
masenog uĉešća
2291
1620
1872
1469
1470
3408
2989
0130
OLOVNI SULFAT iznad 3 % slobodne kiseline
1794
283329
Olovni tetraetil, vidi
Olovni tetrametil, vidi
OLOVNI TRINITRO-REZOR-CINAT, NAMOĈEN nikako ispod 20 % vode ili smjese alkohola i
vode, masenog uĉešća, vidi
1649
1649
0130
293100
293100
UREĐAJI ZA SPAŠAVANJE ŢIVOTA KOJI NISU NA SAMO-NADUVAVANJE, sadrţe opasne
materije u opremi
UREĐAJI ZA SPAŠAVANJE ŢIVOTA, NA SAMONADUVAVANJE
ULOŠCI UPALJAĈA SA ZAPALJIVIM PLINOM
UPALJAĈ SA ZAPALJIVIM PLINOM
UPALJAĈI, STIJENJ
3072
630720
2990
1057
1057
0131
630720
961390
961390
360300
207
Prijvoz nije
dopušten
28++++
283719
282490
283429
282990
282990
283510
Prijvoz nije
dopušten
Prijvoz nije
dopušten
Limonen, neaktivni, vidi
TEĈNI PLINOVI, nezapaljivi, punjen s azotom, ugljen dioksidom ili vazduhom
TEĈNI PLIN, ZAPALJIVI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, KOROZIVNI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI,, ZAPALJIV, KOROZIVAN, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRAJUĆI, KOROZIVNI, n.d.n.
TEĈNI PLIN, OTROVNI,, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n.
Punilo teĉnosti: vidi
Punilo teĉnosti: vidi
Punilo teĉnosti: vidi
Punilo teĉnosti: vidi
Teĉna baza laka: vidi
Teĉna baza laka: vidi
Teĉna baza laka: vidi
Teĉna baza laka: vidi
LITIJUM
LITIJUM ALUMINIJUMOV HIDRID
LITIJUM ALUMINIJUMOV HIDRID, ETEREAL
LITIJUMOVE BATERIJE
LITIJUMOVE BATERIJE SADRŢANE U OPREMI
LITIJUMOVE BATERIJE PAKIRANE S OPREMOM
LITIJUMOV BOROHIDRID
LITIJUMOV FEROSILIKON
LITIJUMOV HIDRID
LITIJUMOV HIDRID, TALJEN, ĈVRSTINA
LITIJUMOV HIDROKSID
LITIJUMOV HIDROKSID RASTVOR
LITIJUMOV HIPOHLORIT, SUVI
LITIJUMOV HIPOHLORIT SMJESA
LITIJUMOV NITRAT
LITIJUMOV NITRIDE
LITIJUMOV PEROKSID
LITIJUMOV SILICON
LONDONSKI PURPUR
Lye, vidi
PRAH MAGNEZIJUMOVE LEGURE
MAGNEZIJUMOVE LEGURE iznad 50 % magnezija, u kuglicama, otpilcima ili trakama
MAGNEZIJUMOV ALUMINIJUMOV FOSFID
MAGNEZIJUMOV ARSENAT
MAGNEZIJUMOV BROMAT
MAGNEZIJUMOV HLORAT
MAGNEZIJUMOV DIAMID
MAGNEZIJUMOV FLUORO-SILIKAT
MAGNEZIJUMOVA ZRNCA, OBLOŢENA, veliĉina ĉestica nije ispod 149 mikrona
MAGNEZIJUMOV HIDRID
MAGNEZIJUM u kuglicama, otpilcima ili trakama
MAGNEZIJUMOV NITRAT
MAGNEZIJUMOV PERHLORAT
MAGNEZIJUMOV PEROKSID
MAGNEZIJUMOV FOSFID
MAGNEZIJUMOV PRAH
MAGNEZIJUMOV SILICID
Magnetizirani materijal
2052
1058
3161
3163
3157
3308
3309
3160
3162
3310
3307
1263
3066
3469
3470
1263
3066
3469
3470
1415
1410
1411
3090
3091
3091
1413
2830
1414
2805
2680
2679
1471
1471
2722
2806
1472
1417
1621
1823
1418
1869
1419
1622
1473
2723
2004
2853
2950
2010
1869
1474
1475
1476
2011
1418
2624
2807
ANHIDIRD JABUĈNE KISELINE
ANHIDIRD JABUĈNE KISELINE, TALJENI
2215
2215
208
Nije predmet RID- a
290219
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
3208++
3208++
3208++
3208++
3208++
3208++
3208++
3208++
280519
285000
285000
850650
850650
850650
285000
285000
285000
285000
282520
282520
282890
282890
283429
285000
282590
285000
380810
281511
810430
8104++
284800
284290
282990
282919
285300
282690
810430
285000
8104++
283429
282990
281610
284800
810430
285000
++++++
291714
291714
MALON-NITRIL
MANEB
MANEB PREPARAT nikako ispod 60 % maneba
MANEB PREPARAT, STABILIZOVANI NA SAMOZAGRIJAVANJE
MANEB, STABILIZOVANI NA SAMOZAGRIJAVANJE
Manganov etilen-1,2-ditiokarbamat, vidi
Manganov etilen-di-ditiokarbamat, vidi
MANGANOV NITRAT
MANGANOV REZINAT
MANITOL HEKSANITRAT, NAMOĈENI, nikako manje od 40 % vode ili smjesi alkohola i vode,
masenog uĉešća
ŢIGICE, FUVIDI
ŢIGICE, SIGURNOSNE (paljenje na knjizi, kartonu ili na kutiji)
ŢIGICE , “ZAPALJIVE BILO GDJE"
ŢIGICE, “VOŠTANE”
MEDICINSKI OTPAD, n.d.n.
MEDICINE, TEĈNOST, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
LIJEKOVI, TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
LIJEKOVI, ĈVRSTA, OTROVNA, n.d.n.
p-menta-1,8-dien, vidi
MERKAPTAN SMJESA, TEĈNOST, ZAPALJIVI, n.d.n.
MERKAPTAN SMJESA, TEĈNOST, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
MERKAPTAN, SMJESA, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVI, n.d.n.
MERKAPTANI, TEĈNOST, ZAPALJIVA, n.d.n.
MERKAPTANI, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, n.d.n
MERKAPTANI, TEĈNOST, OTROVNI, ZAPALJIVA, n.d.n.
2-MercaptoETANOL, vidi
5-MERCAPTOTETRAZOL-1-SIRĆETNA KISELINA
ŢIVIN ARSENAT
ŢIVIN HLORID
ŢIVIN NITRAT
ŢIVIN KALIJUMOV CIJANID
ŢIVIN NITRAT
ZIVA
ŢIVIN ACETAT
ŢIVIN AMONIJUMOV HLORID
PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNOST, OTROVNA
PESTICID NA BAZI ŢIVE, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja nikako ispod
PESTICID NA BAZI ŢIVE, ĈVRSTA, OTROVNI
ŢIVIN BENZOAT
ŢIVINI BROMIDI
ŢIVIN SPOJ, TEĈNOST, n.d.n.
ŢIVIN SPOJ, ĈVRSTINA, n.d.n.
ŢIVIN CIJANID
ŢIVIN FULMINAT, NAMOĈEN nikako ispod 20 % vode ili smjesom alkohola i vode, masenog
uĉešća
2647
2210
2210
2968
2968
2210
2210
2724
1330
0133
292690
382490
382490
382490
382490
382490
382490
283429
380620
292090
2254
1944
1331
1945
3291
3248
1851
3249
2052
3336
1228
3071
3336
1228
3071
2966
0448
1623
1624
1625
1626
1627
2809
1629
1630
2778
3012
3011
2777
1631
1634
2024
2025
1636
0135
360500
360500
360500
360500
382530
300+++
300+++
300+++
290219
293090
293090
293090
293090
293090
293090
293090
293499
285200
285200
285200
285200
285200
280540
285200
285200
380850
380850
380850
380850
285200
285200
285200
285200
285200
ŢIVIN GLUKONAT
ŢIVIN JODID
ŢIVIN NUKLEAT
ŢIVIN OLEAT
ŢIVIN OKSID
ŢIVIN OKSICIJANID, DESENZITIVIZIRANI
ŢIVIN KALIJUMOV JODID
ŢIVIN SALICILAT
ŢIVIN SULFAT
ŢIVIN TIOCIJANAT
Mesitilen, vidi
MESITIL OKSID
METALNI KARBONILI, TEĈNOST, n.d.n.
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
2325
1229
3281
209
Prijvoz nije
dopušten
285200
285200
285200
285200
285200
285200
285200
285200
285200
285200
290290
291419
293100
METALNI KARBONILI, ĈVRSTINA, n.d.n.
METAL-KATALIZATOR, SUVI
METAL-KATALIZATOR, NAMOĈENI s uoĉljivim viškom teĉnosti
METALDEHID
METALNI HIDRIDI, ZAPALJIVI, n.d.n
METALNI HIDRIDI, REAGUJU S VODOM, n.d.n.
METALIĈNA MATERIJA, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
METALIĈNA MATERIJA, REAGUJE S VODOM, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
METALNI PRAH, ZAPALJIVI, n.d.n.
METALNI PRAH, SAMOZAGRIJAVAJUĆI, n.d.n.
3466
2881
1378
1332
3182
1409
3208
3209
3089
3189
293100
81++++
38151+
291250
285000
285000
++++++
++++++
81++++
81++++
METALNE SOLI ORGANSKIH SPOJEVA, ZAPALJIVE, n.d.n.
METAKRILALDEHID, STABILIZOVANI
METKRILNA KISELINA, STABILIZOVANA
METAKRILNI NITRIL, STABILIZOVANI
METALIL ALKOHOL
METAN, SABIJENI
METAN, SMRZNUTI TEĈNOST
METANSULFONIL HLORID
METANOL
METHOKSIMETIL IZOCIJANAT
4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONE
1-METHOXY-2-PROPANOL
METIL ACETAT
METILACETILEN I PROPADIEN SMJESA, STABILIZOVANA, npr. smjesa P1 ili smjesa P2
METILNI AKRILAT, STABILIZOVAN
METILAL
METIL-ALIL HLORID
METIL-AMIN, BEZVODNI
METILAMIN, VODENI RASTVOR
METILAMIL ACETAT
Metil amil alkohol, vidi
N-METILANILIN
alfa-METILBENZIL ALKOHOL, TEĈNOST
alfa-METILBENZIL ALKOHOL, ĈVRSTINA
METIL BROMID nikako iznad 2 % hloropikrina
METIL BROMID I ETILEN DIBROMID SMJESA, TEĈNOST
METIL BROMOACETAT
2-METILBUTANAL
3-METILBUTAN-2-ON
2-METIL-1-BUTEN
2-METIL-2-BUTEN
3-METIL-1-BUTEN
N-METILBUTILAMIN
METIL tert-BUTIL ETER
METIL BUTIRAT
METIL HLORID
METIL HLORID I METILEN HLORID SMJESA,
METIL HLOROACETAT
METIL HLOROFORMIJAT
METIL HLOROMETIL ETER
METIL 2-HLORO-PROPIONAT
METILHLOROSILAN
Metil cijanid, vidi
METILCIKLOHEKSAN
METILCIKLOHEKSANOLI, ZAPALJIVI
METILCIKLOHEKSANON
METILCIKLOPENTAN
METIL DIHLORO-ACETAT
METILDIHLOROSILAN
3181
2396
2531
3079
2614
1971
1972
3246
1230
2605
2293
3092
1231
1060
1919
1234
2554
1061
1235
1233
2053
2294
2937
3438
1062
1647
2643
3371
2397
2459
2460
2561
2945
2398
1237
1063
1912
2295
1238
1239
2933
2534
1648
2296
2617
2297
2298
2299
1242
29++++
291219
291613
292690
290519
271129
271119
290490
290511
292910
291450
290949
291539
271119
291612
291100
290329
292111
292111
291590
290519
292142
290629
290629
290330
290330
291590
290110
291419
290129
290129
290129
292119
290919
291560
290311
290319
291540
291590
290919
291590
293100
292690
290219
290612
291422
290219
291540
293100
210
Metilen hlorid, vidi
Metil etil keton, vidi
2-METIL-5-ETILPIRIDIN
METIL FLUORID
METIL FORMIJAT
2-METILFURAN
Metil glikol, vidi
2-METIL-2-HEPTAN-TIOL
5-METILHEKSAN-2-ON
METILHIDRAZIN
METIL JODID
METIL IZOBUTIL KARBINOL
METIL IZOBUTIL KETON
METIL IZOCIJANAT
METIL IZOPROPENIL-KETON, STABILIZOVANI
METIL IZOTIOCIJANT
METIL IZOVALERAT
METIL MAGNEZIJUM-BROMID U ETIL-ETERU
METIL MERKAPTAN
Metil merkapto-propionaldehid, vidi
METIL METAKRILAT MONOMER, STABILIZOVANI
4-METILMORFOLIN
N-metilmorfolin, vidi
METIL NITRIT
1593
1193
2300
2454
1243
2301
1188
3023
2302
1244
2644
2053
1245
2480
1246
2477
2400
1928
1064
2785
1247
2535
2535
2455
METIL ORTOSILIKAT
METILPENTADIEN
2-METILPENTAN-2-OL
4-metilpentan-2-ol, vidi
3-metil-2-penten-4inol, vidi
METILFENIL-DIHLOROSILAN
1-METILPIPERIDIN
METIL-PROPIONAT
Metilpropilbenzen, vidi
METIL-PROPIL ETER
METIL-PROPIL KETON
Metil-piridini, vidi
METILTETRAHIDRO-FURAN
METIL-TRIHLORO-ACETAT
METIL-TRIHLOROSILAN
alfa-metilvaleral-dehidrid
METIL VINIL KETON, STABILIZOVANI
M.i.b.c., vidi
Mine s raspskavajućim punjenjem
Mine s raspskavajućim punjenjem
Mine s raspskavajućim punjenjem
Mine s raspskavajućim punjenjem
Smjesa A
2606
2461
2560
2053
2705
2437
2399
1248
2046
2612
1249
2313
2536
2533
1250
2367
1251
2053
0136
0137
0138
0294
1965
292090
290129
290519
290519
290529
293100
293339
291550
290290
290919
291419
293339
293219
291540
293100
291219
291419
290519
930690
930690
930690
930690
271113
271119
Smjesa A 0
1965
271113
271119
Smjesa A 01
1965
271113
271119
Smjesa A 02
1965
271113
271119
Smjesa A 1
1965
271119
271113
Smjesa B
1965
271119
271113
211
290312
291412
293339
290330
291513
293219
290942
293090
291419
292800
290330
290519
291413
292910
291419
293090
291560
293100
293090
293090
291614
293499
293499
Prevoz nije
dopušten
Smjesa B 1
1965
271119
271113
Smjesa B 2
1965
271119
271113
Smjesa C
1965
271119
271113
Smjesa F1: vidi
Smjesa F2: vidi
Smjesa F3: see
Smjesa P1: vidi
Smjesa P2: vidi
Ĉvrste materije ili smjese ĉvrstih materija (npr. preparati i otpadi), sadrţe zapaljivu teĉnost,
n.d.n., taĉka zapaljenja do 60°C: vidi
1078
1078
1078
1060
1060
3175
38247+
38247+
38247+
271119
271119
++++++
MOLIBDEN PENTAHLORID
Monohlorobenzen, vidi
Mononitrotoluidini, vidi
MORFOLIN
MOTOR FUEL ANTI-KNOCK, SMJESA
MOTORNI ŠPIRIT
Hlorovodonikove (muriatic) kiseline, vidi
2508
1134
2660
2054
1649
1203
1789
282739
290361
292143
293499
293100
272+00
280610
MUSK XYLENE
Mizorit, vidi
NAFTALIN, ĈVRSTI
NAFTALIN, TALJENI
NAFTALIN, RAFINIRANI
alfa-NAFAFTILAMIN
beta-NAFTILAMIN, ĈVRSTINA
beta-NAFTILAMIN, RASTVOR
NAFTILTIOUREA
NAFTILUREA
PRIRODNI PLIN, SABIJENI s velikim udjelom metana
PRIRODNI PLIN, SMRZNUTI, TEĈNOST s velikim udjelom metana
NEON, SABIJENI
NEON, SMRZNUT TEĈNOST
NIKLOV KARBONIL
NIKLOV CIJANID
NIKLOV NITRAT
NIKLOV NITRIT
NIKOTIN
NIKOTINSKI SPOJ, TEĈNOST, n.d.n
NIKOTINSKI SPOJ, ĈVRSTA, n.d.n
NIKOTIN HIDROHLORID, RASTVOR
NIKOTIN HIDROHLORID, ĈVRSTA
NIKOTIN HIDROHLORID, RASTVOR
NIKOTINSKI PREPARAT, TEĈNOST, , n.d.n
NIKOTINSKI PREPARAT, ĈVRSTA, n.d.n
NIKOTIN SALICILAT
NIKOTIN SULFAT, ĈVRSTA
NIKOTIN SULFAT, RASTVOR
NIKOTIN TARTRAT
NITRATI, ANORGANSKI, VODENI RASTVOR, n.d.n
NITRATI, ANORGANSKI, n.d.n
AZOTNO-SUMPORNA KISELINA SMJESA iznad 50 % AZOTNE KISELINE
AZOTNO-SUMPORNA KISELINA SMJESA nikako iznad 50 % AZOTNE KISELINE
NITRATNA KISELINA SMJESA, ISKORIŠĆENA, sa više od 50% nitratne kiseline
NITRATNA KISELINA SMJESA, ISKORIŠĆENA, sa ne više od 50% nitratne kiseline
AZOTNA KISELINA, other than red fuming
AZOTNA KISELINA, S CRVENOM ISPARINOM,
AZOTNI OKSID I DIAZOTOV TETROKSID, SMJESA
AZOTNI OKSID I AZOTNI DIOKSID SMJESA, vidi
2956
2212
1334
2304
1334
2077
1650
3411
1651
1652
1971
1972
1065
1913
1259
1653
2725
2726
1654
3144
1655
1656
3444
1656
3144
1655
1657
3445
1658
1659
3218
1477
1796
1796
1826
1826
2031
2032
1975
1975
290420
252400
270740
290290
290290
292145
292145
292145
293090
292421
271121
271111
280429
280429
293100
283719
283429
283410
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
293999
283429
283429
280800
280800
382590
382590
280800
280800
281129
281129
212
AZOTNI OKSID, SABIJENI
NITRILI,ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n.
NITRILI, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
NITRILI, OTROVNI, TEĈNOST, n.d.n.
NITRILI, OTROVNI, ĈVRSTINA, n.d.n.
NITRITI, ANORGANSKI,VODENI RASTVOR, n.d.n
NITRITI, ANORGANSKI, n.d.n.
NITROANILINI (o-, m-, p-)
NITROANISOLI, TEĈNOST
NITROANISOLI, ĈVRSTA
NITROBENZEN
NITROBENZENIULFONSKA KISELINA
5-NITROBENZOTRIAZOL
NITROBENZO-TRIFLUORIDI, TEĈNOST
NITROBENZOTRIFLUORIDI, ĈVRSTA
NITROBROMOBENZENI TEĈNOST
NITROBROMOBENZENIĈVRSTA
NITROCELULOZA, suva ili namoĉena s manje od 25 % vode (ili alkohola), masenog uĉešća
NITROCELULOZA MEMBRANSKI FILTRI, nikako iznad 12,6 % azota, suve mase
NITROCELULOZA, PLASTIFICIRANA nikako ispod 18 % plastificirajuće materije, masenog
uĉešća
NITROCELULOZA RASTVOR, ZAPALJIVI nikako iznad 12,6 % azota, suve mase, a ne iznad
55 % nitroceluloze
1660
3273
3275
3276
3439
3219
2627
1661
2730
3458
1662
2305
0385
2306
3431
2732
3459
0340
3270
0343
281129
292690
292690
292690
292690
283410
283410
292142
290930
290930
290420
290490
293399
290490
290490
290490
290490
391220
391220
391220
2059
391220
NITROCELULOZA, nemodificirana ili plastificirana, ispod 18 % plastificirajuće materije,
masenog uĉešća
NITROCELULOZA, NAMOĈENA, nikako ispod 25 % akohola, masenog uĉešća
NITROCELULOZA s alkoholom (ne manje od 25 % alkohola, masenog uĉešća, a nikako iznad
12,6 % azota, suve mase)
0341
391220
0342
2556
391220
391220
NITROCELULOZA, nikako iznad 12,6 % azota, suve mase, SMJESA SA SREDSTVOM ZA
PLASTIFICIRANJE, S PIGMENTIMA
2557
391220
NITROCELULOZA s vodom (ne manja od 25 % vode, masenog uĉešća)
3-NITRO-4-HLOROBENZO-TRIFLUORID
NITROKRESOLI, TEĈNOST
NITROKRESOLI, ĈVRSTA
NITROETAN
AZOTA, SABIJENI
AZOT DIOKSID, vidi
AZOT, SMRZNUTI TEĈNOST
AZOT TRIFLUORID
AZOT TRIOKSID
2555
2307
3434
2446
2842
1066
1067
1977
2451
2421
391220
290490
290890
290890
290420
280430
281129
280430
281290
NITROGLICERIN SMJESA, DESENZITIVIZIRANI, TEĈNOST, ZAPALJIVI, n.d.n. nikako iznad
30 % nitroglicerina, masenog uĉešća
3343
292090
NITROGLICERINSKA SMJESA, DESENZITIVIZIRANA, TEĈNOST, n.d.n. nikako iznad 30 %
nitroglicerina, masenog uĉešća
3357
292090
NITROGLICERIN SMJESA, DESENZITIVIZIRAN, ĈVRSTA, n.d.n.. iznad 2 % , ali nikako iznad
10 % nitroglicerina, masenog uĉešća
3319
292090
NITROGLICERIN, DESENZITIVIZIRANI nikako ispod 40 % nehlapljivoga sredstva za smanjenje
osjeljivosti netopivoga u vodi, prema masenomu udjelu
0143
360200
NITROGLICERIN, RASTVOR U ALKOHOLU iznad 1 % , ali nikako iznad
5 % nitroglicerina
3064
292090
NITROGLICERIN RASTVOR IN ALKOHOLU iznad 1 % , ali nikako iznad 10 % nitroglicerina
NITROGLICERIN RASTVOR U ALKOHOLU nikako iznad 1 % nitroglicerina
NITROGVANIDIN, suvi ili NAMOĈENI ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NITROGVANIDIN, NAMOĈENI nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NITROHLOROVODONIKOVA KISELINA
0144
1204
0282
1336
1798
360200
300390
292990
292990
NITROMANNITE, NAMOĈENA sa ne manje od 40% vode, ili smjesa alkohola i vode, masenog
uĉešća
NITROMETAN
NITRONAPHTHALENE
0133
292090
1261
2538
290420
290420
213
Prevoz nije
dopušten
Prevoz nije
dopušten
NITROFENOLS (o-, m-, p-)
4-NITROFENIL-HYDRAZINE, nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
NITROPROPANI
p-NITROSODIMETIL-ANILIN
NITROŠKROB, suvi ili NAMOĈENI nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NITROŠKROB, namoĉeni nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NITROSIL HLORID
NITROSIL-SUMPORNA KISELINA, TEĈNOST
NITROSIL-SUMPORNA KISELINA, ĈVRSTA
NITROTOLUENI, TEĈNOST
NITROTOLUENI, ĈVRSTA
NITROTOLUIDINI (MONO)
NITROTRIAZOLON
NITRO UREA
AZOTNI OKSID
AZOTNI OKSID, SMRZNUTI TEĈNOST
NITROKSILENI, TEĈNOST
NITROKSILENI, ĈVRSTA
NONANI
NONILTRIHLOROSILAN
2,5-NORBORNADIEN, STABILIZOVANI, vidi
NTO, vidi
OKTADECYLTRIHLORO-SILAN
OKTADIEN
OKTAFLUOROBUT-2-EN
OKTAFLUOROCIKLO-BUTAN
OKTAFLUOROPROPAN
OKTANI
OKTOGEN, DESENZITIVIZIRANI
OKTOGEN, NAMOĈENI sa ne više od 15% vode, masenog uĉešća
OKTOL, suvi ili namoĉeni sa manje od 15% vode, masenog uĉešća
OKTOLIT, suvi ili namoĉeni sa manje od 15% vode, masenog uĉešća
OKTONAL
OKTIL ALDEHIDI
OKTILTRIHLOROSILAN
ULJNI PLIN, KOMPRIMIRANI
Oleum, vidi
ORGANSKI PEROKSID (lista)
ORGANSKI PEROKSID TIP B, TEĈNOST
ORGANSKI PEROKSID TIP B, TEĈNOST, KONTROLISANA TEMPERATURA
1663
3376
2608
1369
0146
1337
1069
2308
3456
1664
3446
2660
0490
0147
1070
2201
1665
3447
1920
1799
2251
0490
1800
2309
2422
1976
2424
1262
0484
0226
0266
0266
0496
1191
1801
1071
1831
ORGANSKI PEROKSID TIP B, ĈVRSTA
ORGANSKI PEROKSID TIP B, ĈVRSTA, KONTROLISANA TEMPERATURA
3102
3112
ORGANSKI PEROKSID TIP C, TEĈNOST
ORGANSKI PEROKSID TIP C, TEĈNOST, KONTROLISANA TEMPERATURA
3103
3113
ORGANSKI PEROKSID TIP C, ĈVRSTA
ORGANSKI PEROKSID TIP C, ĈVRSTA, KONTROLISANA TEMPERATURA
3104
3114
ORGANSKI PEROKSID TIP D, TEĈNOST
ORGANSKI PEROKSID TIP D, TEĈNOST, KONTROLISANA TEMPERATURA
3105
3115
ORGANSKI PEROKSID TIP D, ĈVRSTA
ORGANSKI PEROKSID TIP D, ĈVRSTA, KONTROLISANA TEMPERATURA
3106
3116
ORGANSKI PEROKSID TIP E, TEĈNOST
ORGANSKI PEROKSID TIP E, TEĈNOST, KONTROLISANA TEMPERATURA
3107
3117
ORGANSKI PEROKSID TIP E, ĈVRSTA
3108
214
2.2.52.4
3101
3111
290890
292800
290420
292990
350510
350510
281210
281119
281119
290420
290420
292143
360200
292419
281129
281129
290420
290420
290110
293100
290219
360200
293100
290129
290330
290359
290330
290110
293369
293369
360200
360200
360200
291219
293100
271129
280700
++++++
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
ORGANSKI PEROKSID TIP E, ĈVRSTA, KONTROLISANA TEMPERATURA
3118
ORGANSKI PEROKSID TIP F, TEĈNOST
ORGANSKI PEROKSID TIP F, TEĈNOST, KONTROLISANA TEMPERATURA
3109
3119
ORGANSKI PEROKSID TIP F, ĈVRSTA
ORGANSKI PEROKSID TIP F, ĈVRSTA, KONTROLISANA TEMPERATURA
3110
3120
ORGANSKI PIGMENTI, SAMOZAGRIJAVAJUĆI
ORGANSKO-ARSENOV SPOJ, TEĈNOST, n.d.n.
ORGANSKO-ARSENOV SPOJ, ĈVRSTA, n.d.n
ORGANSKO-HLORNI PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVI, OTROVNI, taĉka zapaljenja ispod
23 °C
ORGANSKO-HLORNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI
ORGANSKO-HLORNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI, ZAPALJIVI, taĉka zapaljenja nije
ispod 23 °C
ORGANSKO-HLORNI PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
ORGANSKO-METALNI SPOJ, OTROVNI, TEĈNOST, n.d.n.
ORGANSKO-METALNI SPOJ, OTROVNI, ĈVRSTA, n.d.n.
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, TEĈNOST, PIROFORIĈNA
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, TEĈNOST, PIROFORIĈNA, REAGUJE S VODOM
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, TEĈNOST, REAGUJE S VODOM
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, TEĈNOST, REAGUJE S VODOM, ZAPALJIVA
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, PYROPHORIC
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, PIROFORIĈNA, REAGUJE S VODOM
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, SAMOZAGRIJAVAJUĆI
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM, ZAPALJIVA
ORGANSKO-METALNA MATERIJA, ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM, SAMOZAGRIJAVAJUĆI
ORGANSKO-FOSFORNI SPOJ, OTROVNI, ZAPALJIVI, n.d.n.
ORGANSKO-FOSFORNI SPOJ, OTROVNI, TEĈNOST, n.d.n.
ORGANSKO-FOSFORNI SPOJ, OTROVNI, ĈVRSTA n.d.n.
ORGANSKO-FOSFORNI PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVI, OTROVNI, taĉka zapaljenja
manja od 23 °C
ORGANSKO-FOSFORNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI
ORGANSKO-FOSFORNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI, ZAPALJIVI, taĉka zapaljenja nije
ispod 23 °C
ORGANSKO-FOSFORNI PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNI
ORGANSKO-KOSITRENI SPOJ, TEĈNOST, n.d.n.
ORGANSKO-KOSITRENI SPOJ, ĈVRSTA, n.d.n.
ORGANSKO-KOSITRENI PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVI, OTROVNI, taĉka zapaljenja nije
ispod 23 °C
ORGANSKO-KOSITRENI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI
ORGANSKO-KOSITRENI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI, ZAPALJIVI, taĉka zapaljenja nije
ispod
ORGANSKO-KOSITRENI PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNI
OSMIJUMOV TETROKSID
OKSIDIRAJUĆA TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA TEĈNOST n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, KOROZIVNA, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, ZAPALJIVA, n.d.n.
3313
3280
3465
2762
320+++
293100
293100
380891
2996
2995
380891
380891
2761
3282
3467
3392
3394
3398
3399
3391
3393
3400
3395
3396
3397
3279
3278
3464
2784
380891
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
293100
++++++
++++++
++++++
3808++
3018
3017
3808++
3808++
2783
2788
3146
2787
3808++
293100
293100
3808++
3020
3019
3808++
3808++
2786
2471
3098
3139
3099
3085
3137
3808++
284390
++++++
++++++
++++++
++++++
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, n.d.n
OKSIDIRAJUĆI ĈVRSTA, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n..
1479
3100
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, OTROVNA, n.d.n.
OKSIDIRAJUĆA ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
3087
3121
KISEONIK, SABIJENI
KISEONIKOV DIFLORID, SABIJENI
GENERATOR KISEONIKA, HEMIKALIJA
1072
2190
3356
215
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
29++++
Prevoz nije
dopušten
Prevoz nije
dopušten
++++++
Prevoz nije
dopušten
++++++
Prevoz nije
dopušten
280440
281290
++++++
KISEONIK, SMRZNUTI,TEĈNOST
BOJA (ukljuĉuje boju, lak, emajl, bajc, šelak, premaz, pastu za poliranje, punilo teĉnosti i teĉnu
bazu laka)
BOJA (ukljuĉuje boju, lak, emajl, bajc, šelak, premaz, pastu za poliranje, punilo teĉnosti i teĉnu
bazu laka)
BOJA, KOROZIVNA, ZAPALJIVA (ukljuĉuje boju, lak, emajl, bajc, šelak, premaz, pastu za poliranje, punilo teĉnosti i teĉnu bazu laka)
1073
1263
280440
3208++
3066
3208++
3470
3208++
BOJA, ZAPALJIVA, KOROZIVNA ukljuĉuje boju, lak, emajl, bajc, šelak, premaz, pastu za poliranje, punilo teĉnosti i teĉnu bazu laka)
3469
3208++
MATERIJAL U VEZI S BOJOM (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ i spoj za redukciju boje)
MATERIJAL U VEZI S BOJOM (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ i spoj za redukciju boje)
MATERIJAL U VEZI S BOJOM, KOROZIVNI, ZAPALJIVI (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ i spoj za redukciju boje)
MATERIJAL U VEZI S BOJOM, KOROZIVNI, ZAPALJIVI (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ i spoj za redukciju boje)
RazrijeĊena boja: vidi
RazrijeĊena boja: vidi
RazrijeĊena boja: vidi
RazrijeĊena boja: vidi
PAPIR, OBRAĐEN NEZASIĆENIM ULJEM, potpuno osušen (ukljuĉujući karbon papir)
PARAFORMALDEHID
PARALDEHID
PENTABORAN
PENTAHLOROETAN
PENTAHLOROFENOL
PENTAERITRIT TETRANITRAT, DESENZITIVIZIRANI nikako ispod 15 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, masenog uĉešća
1263
3066
3470
381400
381400
381400
3469
381400
1263
3066
3469
3470
1379
2213
1264
1380
1669
3155
0150
381400
381400
381400
381400
481160
291260
291250
285000
290319
290811
292090
PENTAERITRIT TETRANITRAT SMJESA, DESENZITIVIZIRANA, ĈVRSTA, n.d.n..
iznad 10 % , ali nikako iznad 20 % PETN, masenog uĉešća
3344
292090
PENTAERITRIT TETRANITRAT, NAMOĈENI nikako ispod 25 % vode, masenog uĉešća
PENTAERITRIT TETRANITRAT nikako ispod 7 % voska, masenog uĉešća
PENTAERITRIT TETRANITRAT, DESENZITIVIZIRANI nikako ispod 15 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, masenog uĉešća
0150
0411
0150
292090
292090
292090
PENTAERITRIT TETRANITRAT, NAMOĈENI nikako ispod 25 % vode, masenog uĉešća
PENTAERITRIT TETRANITRAT nikako ispod 7 % voska, masenog uĉešća
PENTAFLUOROETAN
Pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan zeotropna smjesa, pribliţno 44 %
pentafluoroetana i 52 % 1,1,1-trifluoroetana, vidi
0150
0411
3220
3337
292090
292090
290330
382478
PENTAMETILHEPTAN
PENTAN-2,4-DION
PENTAN, teĉnost
n-Pentan: vidi
PENTANOL
1-PENTEN
1-PENTOL
PENTOLIT, suv ili namoĉen s manje od 15 % vode, masenog uĉešća
PERHLORATI, ANORGANSKI,VODENI RASTVOR, n.d.n.
PERHLORATI, ANORGANSKI, n.d.n.
PERHLORNA KISELINA iznad 50 % , ali nikako iznad 72 % KISELINA, masenog uĉešća
PERHLORNAKISELINA s ne više od 50% KISELINA, masenog uĉešća
Perhloroetilen, vidi
PERHLOROMETIL MERKAPTAN
PERHLORIL FLUORID
PERFLUORO (ETIL VINIL ETER)
PERFLUORO (METIL VINIL ETER)
PARFIMERIJSKI PREDMETI sa zapaljivim otapalima
PERMANGANATI, ANORGANSKI,VODENI RASTVOR, n.d.n.
PERMANGANATI, ANORGANSKI, n.d.n.
PEROKSIDI, ANORGANSKI, n.d.n.
PERSULFATI, ANORGANSKI,VODENI RASTVOR, n.d.n.
PERSULFATI, ANORGANSKI, n.d.n.
2286
2310
1265
1265
1105
1108
2705
0151
3211
1481
1873
1802
1897
1670
3083
3154
3153
1266
3214
1482
1483
3216
3215
290110
291419
290110
290110
290519
290129
290529
360200
282990
282990
281119
281119
290323
293090
281210
290919
290919
330300
284169
284169
282590
283340
283340
216
PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, n.d.n.
taĉka zapaljenja ispod 23 °C
3021
3808++
PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, n.d.n.
taĉka zapaljenja nije ispod 23 °C
2903
3808++
PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, n.d.n.
PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNI, n.d.n.
PENTAERITRIT TETRANITRAT , DESENZITIVIZIRANI nikako ispod 15 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, masenog uĉešća
2902
2588
0150
3808++
3808++
292090
PENTAERITRIT TETRANITRAT , NAMOĈENI nikako ispod 25 % vode, masenog uĉešća
PENTAERITRIT TETRANITRAT nikako ispod 7 % voska, masenog uĉešća
BENZIN
ZEMNO ULJE NAFTA
DESTILATI NAFTE, n.d.n.
NAFTNI PLINOVI, TEĈNI
PROIZVODI NAFTE, n.d.n.
FENACIL BROMID
FENETIDINI
FENOLATI, TEĈNOST
FENOLATI, ĈVRSTA
FENOL, TALINA
FENOL, ĈVRSTA
FENOL RASTVOR
FENOLSULFONSKA KISELINA, TEĈNOST
DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA,
taĉka zapaljenja nije ispod 23 °C
0150
0411
1203
1267
1268
1075
1268
2645
2311
2904
2905
2312
1671
2821
1803
3346
292090
292090
272+00
270900
27++++
271119
27++++
291470
292229
290810
290810
290711
290711
290711
290899
380893
FENOKSISIRĆETNA KISELINA DERIVATNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNI
FENOKSISIRĆETNA KISELINA DERIVATNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA,
taĉka zapaljenja nije ispod 23 °C
3348
3347
380893
380893
FENOKSISIRĆETNA KISELINA DERIVATNI PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNI
FENILACETONITRIL, TEĈNOST
FENILACETIL HLORID
FENILKARBOLAMIN HLORID
FENIL HLOROFORMIJAT
FENILENEDIAMINI
(o-, m-, p-)
3345
2470
2577
1672
2746
1673
380893
292690
291639
292529
291590
292151
FENILETILEN, vidi
FENILHIDRAZIN
FENIL IZOCIJANAT
FENIL-MERKAPTAN
FENILNI ŢIVIN ACETAT
FENILNI ŢIVIN SPOJ, n.d.n.
FENILNI ŢIVIN HIDROKSID
FENIL ŢIVIN NITRAT
FENIL FOSFORNI DIHLORID
FENIL FOSFORNI TIODIHLORID
FENILTRIHLOROSILAN
FOZGEN
9-FOSFANOBICIKLO-NONANI
FOSFIN
Fosforni hidrogen, vidi
FOSFORNA KISELINA, ĈVRSTA
FOSFORNA KISELINA, RASTVOR
Fosforna kiselina, bezvodna, vidi
FOSFORNA KISELINA
FOSFOR, AMORFNI
FOSFOR HEPTASULFID, bez ţutoga i bijeloga fosfora
FOSFOR OKSIBROMID
FOSFOR OKSIBROMID, TALJENI
FOSFOR-OKSIHLORID
2055
2572
2487
2337
1674
2026
1894
1895
2798
2799
1804
1076
2940
2199
2199
3453
1805
1807
2834
1338
1339
1939
2576
1810
290250
292800
292910
293090
285200
285200
285200
285200
293100
292019
293100
281210
293100
284800
284800
280920
280920
280910
281119
280470
281390
281290
281290
281210
217
FOSFOR-PENTABROMID
FOSFOR-PENTAHLORID
FOSFOR-PENTAFLUORID
FOSFOR-PENTASULFID, bez ţutoga i bijeloga fosfora
FOSFOR-PENTOKSID
FOSFOR-SESKVISULFID, BEZ ŢUTOGA I BIJELOGA FOSFORA
FOSFOR TRIBROMID
FOSFOR TRIHLORID
FOSFOR TRIOKSID
FOSFOR TRISULFID, bez ţutog i bijelog fosfora
FOSFOR , BIJELI, SUVI
FOSFOR, BIJELI U RASTVORU
FOSFOR, BIJELI, TALJENI
FOSFOR , BIJELI, POD VODOM
FOSFOR , ŢUTI, SUV
FOSFOR, ŢUTI, U RASTVORU
FOSFOR , ŢUTI, POD VODOM
FTALNI ANHIDRID s iznad 0,05 % anhidrida jabuĉne kiseline
PIKOLINI
Pikramid
PIKRIĈNA KISELINA NAMOĈENA nikako ispod 10% vode, masenog uĉešća
PIKRIĈNA KISELINA, suva ili namoĉena sa manje od 30% vode, masenog uĉešća
PIKRIT, suv ili namoĉen sa manje od 20% vode, masenog uĉešća
PIKRIT, NAMOĈEN sa ne manje od 20% vode, masenog uĉešća
PIKRIL HLORID
PIKRIL HLORID NAMOĈENI sa ne manje od 10% vode, masenog uĉešća
alfa-PINEN
BOROVO ULJE
PIPERAZIN
PIPERIDIN
Pivaloil hlorid, vidi
PLASTIĈNI SPOJ ZA OBLIKOVANJE u tijesto, listove ili istisnuti štapin koji ispuštaju zapaljivu
paru
PLASTIKA, NA BAZI NITROCELULOZE, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
POLIAMINI, ZAPALJIVI, KOROZIVNI, n.d.n.
POLIAMINI, TEĈNOST, KOROZIVNA, ZAPALJIVI, n.d.n.
POLIAMINI, TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n.
POLIAMINI, ĈVRSTA, KOROZIVNA, n.d.n.
POLIHLORINIRANI BIFENILI, TEĈNOST
POLIHLORINIRANI BIFENILI, ĈVRSTA
PRIBOR ZA POLIETER-SMOLU
POLIHALOGENIRANI BIFENILI, TEĈNOST
POLIHALOGENIRANI BIFENILI, ĈVRSTINA
POLIHALOGENIRANI TERFENILI, TEĈNOST
POLIHALOGENATED TERFENILI, ĈVRSTA
POLIMERNE KUGLICE, ekspanidraju, ispušta zapaljivu paru
KALIJUM
KALIJUMOV ARSENAT
KALIJUMOV ARSENIT
Kalijumov bisulfat, vidi
KALIJUMOV BOROHIDRID
KALIJUMOV BROMAT
KALIJUMOV KLKORAT
KALIJUMOV HLORAT, VODENI RASTVOR
KALIJUMOV BAKRENI CIJANID
KALIJUM CIJANID, RASTVOR
218
2691
1806
2198
1340
1807
1341
1808
1809
2578
1343
1381
1381
2447
1381
1381
1381
1381
2214
2313
0153
3364
0154
0282
1336
0155
3365
2368
1272
2579
2401
2438
3314
281290
281210
281290
281390
280910
281390
281290
281210
281129
281390
280470
280470
280470
280470
280470
280470
280470
291735
293339
292142
290890
290890
292990
292990
290490
290490
290219
380590
293359
293332
291590
39++++
2006
1263
3066
3469
3470
2733
2734
2735
3259
2315
3432
3269
3151
3152
3151
3152
2211
2257
1677
1678
2509
1870
1484
1485
2427
1679
3413
391290
3208++
3208++
3208++
3208++
2921++
2921++
2921++
2921++
290369
290369
3907++
290369
290369
290369
290369
390311
280519
284290
284290
283329
285000
282990
282919
282919
283720
283719
KALIJUMOV CIJANID, ĈVRSTA
KALIJUMOV DITIONIT
KALIJUMOV FLUORID, RASTVOR
KALIJUMOV FLUORID, ĈVRSTA MATERIJA
KALIJUMOV FLUOROACETAT
KALIJUMOV FLUOROSILIKAT
Kalijumov hidrat, vidi
KALIJUMOV HIDROGENDIFLORID, KRUT
KALIJUMOV HIDROGENDIFLORID, KRUT
KALIJUMOV HIDROGEN SULFAT
Kalijumov hidrosulfit, vidi
Kalijumov hidroksid, teĉnost, vidi
KALIJUMOV HIDROKSID, ĈVRSTA
KALIJUMOV HIDROKSID RASTVOR
KALIJUM-METAL LEGURE, TEĈNOST
KALIJUM-METAL LEGURE, ĈVRSTA MATERIJA
KALIJUMOV METAVANADAT
KALIJUMOV MONOKSID
KALIJUMOV NITRAT
KALIJUMOV NITRAT I NATRIJUMOV NITRIT, MJEŠAVINA
1680
1929
3422
1812
2628
2655
1814
1811
3421
2509
1929
1814
1813
1814
1420
3403
2864
2033
1486
1487
283719
283190
282619
282619
291590
282620
281520
282619
282619
283329
283190
281520
281520
281520
280519
280519
284190
282590
283421
283421
283410
KALIJUMOV NITRIT
KALIJUMOV PERHLORAT
KALIJUMOV PERMANGANAT
KALIJUMOV PEROKSID
KALIJUMOV PERSULFAT
KALIJUMOV FOSFID
KALIJUM-NATRIJUM LEGURE, TEĈNOST
KALIJUM-NATRIJUM LEGURE, ĈVRSTA
KALIJUMOV SULFID, BEZVODNI
KALIJUMOV SULFID, HYDRATED nikako ispod 30 % vode od kristalizacije
KALIJUMOV SULFID ispod 30 % vode od kristalizacije
KALIJUMOV SUPEROKSID
BARUTNA POGAĈA, NAMOĈENA nikako ispod 17 % alkohola, u masenomu udjelu
BARUTNA POGAĈA, NAMOĈENA, nikako ispod 25 % vode, kao masenog uĉešća
BARUTNA PASTA, NAMOĈENA nikako ispod 17 % alkohola, u masenomu udjelu
BARUTNA PASTA, NAMOĈENA nikako ispod 25% vode, u masenomu udjelu
BARUT, BEZDIMNI
BARUT, BEZDIMNI
Ĉvrste materije ili smjese ĉvrstih materija (npr. preparati i otpadi), sadrţe zapaljivu teĉnost,
n.d.n., taĉka zapaljenja do 60°C: vidi
1488
1489
1490
1491
1492
2012
1422
3404
1382
1847
1382
2466
0433
0159
0433
0159
0160
0161
3175
283410
282990
284161
281530
283340
284800
280519
280519
283090
283090
283090
281530
360100
360100
360100
360100
360100
360100
++++++
UPALJAĈI, TIP KAPSULE
UPALJAĈI, TIP KAPSULE
UPALJAĈI, TIP KAPSULE
UPALJAĈI, CJEVASTI
UPALJAĈI, CJEVASTI
UPALJAĈI, CJEVASTI
ŠTAMPARSKO BOJILO, ZAPALJIVA ILI SRODAN MATERIJAL (ukljuĉujući razrjeĊivaĉ i spoj za
reduciranje zapaljivi)
0044
0377
0378
0319
0320
0376
1210
360300
360300
360300
360300
360300
360300
3215++
BOJA ZA ŠTAMPAĈ ZAPALJIVI, vidi
PROJEKTILI, inertni sa svjetlećim tragom
PROJEKTILI, inertni sa svjetlećim tragom
PROJEKTILI, inertni sa svjetlećim tragom
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI s rasprskivaĉem ili nabojem za ispaljivanje
PROJEKTILI S RASPRSKAVAJUĆIM PUNJENJEM
1210
0345
0424
0425
0346
0347
0426
0427
0434
0435
0167
3215++
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
219
PROJEKTILI S RASPRSKAVAJUĆIM PUNJENJEM
PROJEKTILI S RASPRSKAVAJUĆIM PUNJENJEM
PROJEKTILI S RASPRSKAVAJUĆIM PUNJENJEM
PROJEKTILI S RASPRSKAVAJUĆIM PUNJENJEM
PROPADIEN, STABILIZOVAN
PROPAN
PROPANETIOLI
n-PROPANOL
RAKETNO GORIVO, TEĈNOST
RAKETNO GORIVO, TEĈNOST
RAKETNO GORIVO, ĈVRSTA
RAKETNO GORIVO, ĈVRSTA
RAKETNO GORIVO, ĈVRSTA
PROPIONALDEHID
PROPIONSKA KISELINA sa ne manje od 10% i manje od 90% kiseline masenog uĉešća
PROPIONSKA KISELINA sa ne manje od 90% kiseline masenog uĉešća
PROPIONSKI ANHIDRID
PROPIONITRIL
PROPIONIL HLORID
n-PROPIL ACETAT
Normalni propilni alkonol, vidi
PROPILAMIN
n-PROPILBENZEN
Propil hlorid: vidi
n-PROPIL HLOROFORMIJAT
PROPILEN
PROPILEN HLOROHIDRIN
1,2-PROPILENEDIAMIN
Propilen dikloird, vidi
PROPILENEIMIN, STABILIZOVANI
PROPILEN OKSID
PROPILEN TETRAMER
Propilen trimer, vidi
PROPIL-FORMIJATI
n-PROPIL IZOCIJANAT
PROPIL MERKAPTAN, vidi
n-PROPIL NITRAT
PROPIL TRIHLOROSILAN
Pirazin heksahidrid, vidi
PIRETROIDNI PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
PIRETROIDNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
PIRETROIDNI PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja nije ispod
23 °C
0168
0169
0324
0344
2200
1978
2402
1274
0495
0497
0498
0499
0501
1275
1848
3463
2496
2404
1815
1276
1274
1277
2364
1278
2740
1077
2611
2258
1279
1921
1280
2850
2057
1281
2482
2402
1865
1816
2579
3350
3352
3351
930690
930690
930690
930690
290129
271112
293090
290512
360200
360200
360100
360100
360100
291219
291550
291550
291590
292690
291590
291539
290512
292119
290290
290319
291590
290122
290559
292129
290319
293399
291020
290129
290129
291513
292910
293090
292090
293100
293359
380891
380891
380891
PYRETHROID PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
PIRIDIN
PIROFORIĈNA LEGURA, n.d. n.
PIROFORIĈNA TEĈNOST, ANORGANSKI, n.d n..
PIROFORIĈNA TEĈNOST, ORGANSKI, n.d. n.
PIROFORIĈNI METAL, n.d. n.
PIROFORIĈNA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d. n.
PIROFORIĈNA ĈVRSTA, ORGANSKA, n.d. n.
PIROSUMPORNI HLORID
PIROLIDIN
KVINOLIN
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA IZUZETA – INSTRUMENTI ili PREDMETI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, IZUZETI AMBALAŢNI PREDMETI IZRAĐENI OD PRIRODNOGA
URANIJA ILI OSIROMAŠENOGA URANIJA ILI PRIRODNOGA TORIJA
3349
1282
1383
3194
2845
1383
3200
2846
1817
1922
2656
2911
2909
380891
293331
81++++
28++++
29++++
81++++
28++++
29++++
281210
293399
293349
284+++
284+++
RADIOAKTIVNI MATERIAL, IZUZETA AMBALAŢA – PRAZNA AMABLAŢA
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA IZUZETA – INSTRUMENTI ili PREDMETI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA IZUZETA – OGRANIĈENA KOLIĈINA MATERIJALA
2908
2911
2910
284+++
284+++
284+++
220
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, NISKA SPECIFIĈNA AKTIVNOST (LSA-I), nefisijski ili uz izuzeće
fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, NISKA SPECIFIĈNA AKTIVNOST (LSA-II), FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, NISKA SPECIFIĈNA AKTIVNOST (LSA-II), nefisijski ili uz izuzeće
fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, NISKA SPECIFIĈNA AKTIVNOST (LSA-III nefisijski ili uz izuzeće
fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, NISKA SPECIFIĈNA AKTIVNOST, (LSA-III.), FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI OBJEKTI (SCO-I. ili SCO-II.),
FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI OBJEKTI (SCO-I. ili SCO-II.),
nefisijski ili uz izuzeće fisije
2912
284+++
3324
3321
284+++
284+++
3322
284+++
3325
3326
284+++
284+++
2913
284+++
RADIOAKTIVNI MATERIJAL KOJI SE PREVOZI PREMA POSEBNOJ ODREDBI ,FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL KOJI SE PREVOZI PREMA POSEBNOJ ODREDBI, nefisijski ili uz
izuzeće fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, PAKIRANJA TIP A, FISIJSKI, netipiĉnoga oblika
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, PAKIRANJA TIP A, netipiĉnoga oblika, nefisijski ili uz izuzeće
fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, PAKIRANJA TIP A, POSEBNI OBLIK FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP A, POSEBNI OBLIK, nefisijski ili uz izuzeće fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP B(M), FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP B(M), nefisijski ili uz izuzeće fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP B(U), FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP B(U), nefisijski ili uz izuzeće fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP C, FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, AMBALAŢA TIP C, nefisijski ili uz izuzeće fisije
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, URANIJ HEKSAFLUORID, FISIJSKI
RADIOAKTIVNI MATERIJAL, URANIJ HEKSAFLUORID, nefisijski ili uz izuzeće fisije
Krpe, namašćene
3331
2919
284+++
284+++
3327
2915
284+++
284+++
3333
3332
3329
2917
3328
2916
3330
3323
2977
2978
1856
284+++
284+++
284+++
284+++
284+++
284+++
284+++
284+++
2844++
2844++
5+++++
RDX I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA SMJESA, DESENZITIVIZIRANI nikako ispod
10 % sredstva za smanjenje osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
RDX I CIKLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15 %
vode, masenog uĉešća
0391
360200
RDX I HMX SMJESA, DESENZITIVIZIRANA nikako ispod 10% sredstva za smanjenje
osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
360200
RDX I HMX SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15% vode, masenog uĉešća
RDX I OKTOGEN SMJESA, DESENZITIVIZIRANA nikako ispod 10% sredstva za smanjenje
osjetljivosti, prema masenomu udjelu
0391
0391
360200
360200
RDX I OKTOGEN SMJESA, NAMOĈENA nikako ispod 15% vode prema masenom udjelu
RDX, DESENZITIVIZIRAN
RDX, NAMOĈENI nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća, vidi
POSUDE, MALE, S PLINOM bez ureĊaja za otpuštanje, ne mogu se puniti
Crveni fosfor, vidi
Reducing compound: see
Reducing compound: see
Reducing compound: see
Reducing compound: see
POTHLAĐENI PLIN, N.O.S.
POTHLAĐENI PLIN R 12
POTHLAĐENI PLIN R 12B1
POTHLAĐENI PLIN R 13
POTHLAĐENI PLIN R 13B1
POTHLAĐENI PLIN R 14
POTHLAĐENI PLIN R 21
POTHLAĐENI PLIN R 22
POTHLAĐENI PLIN R 23
POTHLAĐENI PLIN R 32
POTHLAĐENI PLIN R 40
POTHLAĐENI PLIN R 41
POTHLAĐENI PLIN R 114
POTHLAĐENI PLIN R 115
0391
0483
0072
2037
1338
1263
3066
3469
3470
1078
1028
1974
1022
1009
1982
1029
1018
1984
3252
1063
2454
1958
1020
360200
293369
293369
++++++
280470
381400
381400
381400
381400
38247+
290342
290346
290345
290346
290330
290349
290349
290330
290330
290311
290330
290344
290344
221
Nije predmet RID-a
POTHLAĐENI PLIN R 116
POTHLAĐENI PLIN R 124
POTHLAĐENI PLIN R 125
POTHLAĐENI PLIN R 133a
POTHLAĐENI PLIN R 134a
POTHLAĐENI PLIN R 142b
POTHLAĐENI PLIN R 143a
POTHLAĐENI PLIN R 152a
POTHLAĐENI PLIN R 161
POTHLAĐENI PLIN R 218
POTHLAĐENI PLIN R 227
POTHLAĐENI PLIN R 404A
POTHLAĐENI PLIN R 407A
POTHLAĐENI PLIN R 407B
POTHLAĐENI PLIN R 407C
POTHLAĐENI PLIN R 500
PothlaĊeni plin R 502, vidi
PothlaĊeni plin R 503, vidi
PothlaĊeni plin R 1113: vidi
PothlaĊeni plin R 1132a, vidi
PothlaĊeni plin R 1216, vidi
PothlaĊeni plin R 1318, vidi
PothlaĊeni plin RC 318, vidi
UREĐAJI ZA SMRZAVANJE, sadrţe zapaljivi, neotrovni, teĉni plin
UREĐAJI ZA SMRZAVANJE, sadrţe nezapaljive, neotrovne plinove ili otopine amonijaka (UN
2672)
KONTROLISANI MEDICINSKI OTPAD, n.d.n.
UREĐAJI ZA OTPUŠTANJE, EKSPLOZIVNI
RASTVOR SMOLE, ZAPALJIVA
REZORCINOL
ZAKOVICE, EKSPLOZIVNE
RAKETNI MOTORI
RAKETNI MOTORI
RAKETNI MOTORI
RAKETNI MOTORI NA TEKUĆI POGON
RAKETNI MOTORI NA TEKUĆI POGON
RAKETNI MOTORI S HIPERGOLIĈKIM TEĈNOSTMA sa ili bez punjenja za izbacivanje
RAKETNI MOTORI S HIPERGOLIĈKIM TEĈNOSTMA sa ili bez punjenja za izbacivanje
RAKETE s rasprskavaujućim punjenjem
RAKETE s rasprskavaujućim punjenjem
RAKETE s rasprskavaujućim punjenjem
RAKETE s rasprskavaujućim punjenjem
RAKETE s punjenjem za izbacivanje
RAKETE s punjenjem za izbacivanje
RAKETE s punjenjem za izbacivanje
RAKETE s inertnom glavom
RAKETE s inertnom glavom
RAKETE, PRAVOLINIJSKO BACANJE
RAKETE, PRAVOLINIJSKO BACANJE
RAKETE, PRAVOLINIJSKO BACANJE
RAKETE, TEĈNO pokretane rasprskavajućim punjenjem
RAKETE, TEĈNO pokretane rasprskavajućim punjenjem
ULJE KOLOFONIJA
GUMENI OTPAD, u prahu ili zrncima
STARA GUMA, u prahu ili zrncima
GUMENA RASTVOR
RUBIDIJUM
RUBIDIJUMOV HIDROKSID
RUBIDIJUMOV HIDROKSID, RASTVOR
UZORCI EKSPLOZIVA ne sluţi za pokretanje eksplozije
222
2193
1021
3220
1983
3159
2517
2035
1030
2453
2424
3296
3337
3338
3339
3340
2602
1973
2599
1082
1959
1858
2422
1976
3358
2857
290330
290349
290330
290349
290330
290349
290330
290330
290330
290330
290330
382478
382478
382478
382478
382478
382478
382471
290345
290330
290330
290330
290359
8418++
8418++
3291
0173
1866
2876
0174
0186
0280
0281
0395
0396
0250
0322
0180
0181
0182
0295
0436
0437
0438
0183
0502
0238
0240
0453
0397
0398
1286
1345
1345
1287
1423
2678
2677
0190
382530
360300
380690
290721
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
930690
380690
400400
400400
400520
280519
282590
282590
360200
UREĐAJI ZA ZATEZANJE SIGURNOSNIH POJASA
UREĐAJI ZA ZATEZANJE SIGURNOSNIH POJASA
ULJNA POGAĈA iznad 1,5 % ulja i nikako iznad 11 % vlage
ULJNA POGAĈA nikako iznad 1,5 % ulja i ne iznad 11 % vlage
SELENATI
SELENSKA KISELINA
SELENITI
SELENOV SPOJ, TEĈNOST, n.d.n.
SELENOV SPOJ, ĈVRSTA, n.d.n..
SELENOV DISULFID
SELENOV HEKSAFLUORID
SELENOV OKSIHLORID
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOST, KOROZIVNA, ANORGANSKI, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOST, KOROZIVNA, ORGANSKI, n.d.n.
SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOST, ANORGANSKI, n.d.n.
SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOST, ORGANSKA, , n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA TEĈNOST, OTROVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆI TEĈNOST, OTROVNA, ORGANSKI, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆI ĈVRSTA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆI ĈVRSTA, KOROZIVNA, ORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, ORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
0503
3268
1386
2217
2630
1905
2630
3440
3283
2657
2194
2879
3188
3185
3186
3183
3187
3184
3192
3126
3190
3088
3127
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, OTROVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAGRIJAVAJUĆA ĈVRSTA, OTROVNA, ORGANSKA, n.d.n.
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP B
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP B, KONTROLISANA TEMPERATURA
3191
3128
3221
3231
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP C
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIPA C, KONTROLISANA TEMPERATURA
3223
3233
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP D
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP D, KONTROLISANA TEMPERATURA
3225
3235
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP E
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP E, KONTROLISANA TEMPERATURA
3227
3237
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP F
SAMOZAPALJIVA TEĈNOST TIP F, KONTROLISANA TEMPERATURA
3229
3239
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP B
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP B, KONTROLISANA TEMPERATURA
3222
3232
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP C
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP C, KONTROLISANA TEMPERATURA
3224
3234
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP D
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP D, KONTROLISANA TEMPERATURA
3226
3236
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP E
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP E, KONTROLISANA TEMPERATURA
3228
3238
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP F
SAMOZAPALJIVA ĈVRSTA TIP F, KONTROLIRANE TEMPERATURE
3230
3240
SAMOZAPALJIVE MATERIJE (lista)
NAFTA IZ ŠKRILJEVCA
1288
++++++
270900
274900
Šelak: vidi
1263
3208++
870895
870895
230+++
230+++
284290
281119
284290
++++++
++++++
281390
281290
281210
28++++
29++++
28++++
29++++
28++++
29++++
28++++
29++++
28++++
29++++
Nije predmet RID-a
28++++
29++++
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
++++++
Nije predmet RID-a
2.2.41.4
223
Šelak: vidi
Šelak: vidi
Šelak: vidi
SIGNALNI UREĐAJI, RUĈNI
SIGNALNI UREĐAJI, RUĈNI
SIGNALI, NESREĆA, brod
SIGNALI, NESREĆA, brod
SIGNALI, ŢELJEZNIĈKA PRUGA, EKSPLOZIV
SIGNALI, ŢELJEZNIĈKA PRUGA, EKSPLOZIV
SIGNALI, ŢELJEZNIĈKA PRUGA, EKSPLOZIV
SIGNALI, ŢELJEZNIĈKA PRUGA, EKSPLOZIV
SIGNALI, DIM
SIGNALI, DIM
SIGNALI, DIM
SIGNALI, DIM
SILAN
SILIKONSKI PRAH AMORFNI
SILIKONSKI TETRAHLORID
SILIKONSKI TETRAFLUORID
SREBRNI ARSENIT
SREBRNI CIJANID
SREBRNI NITRAT
SREBRNI PIKRAT, NAMOĈENA nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TALOŢNA KISELINA
SODA-VAPNO iznad 4 % natrijumova hidroksida
NATRIJUM
Natrijumov alumanat, ĉvrsta
3066
3469
3470
0191
0373
0194
0195
0192
0193
0492
0493
0196
0197
0313
0487
2203
1346
1818
1859
1683
1684
1493
1347
1906
1907
1428
2812
NATRIJUMOV ALUMINAT RASTVOR
NATRIJUMOV ALUMINIJUMOV HIDRID
NATRIJUMOV AMONIJUMOV VANADAT
NATRIJUMOV ARSANILAT
NATRIJUMOV ARSENAT
NATRIJUMOV ARSENIT, VODENI RASTVOR
NATRIJUMOV ARSENIT, ĈVRSTA
NATRIJUMOV AZID
Natrijumov bifluorid, vidi
NATRIJUMOV BOROHIDRID
NATRIJUMOV BOROHIDRID AND NATRIJUMOV HIDROKSID RASTVOR, nikako iznad 12 %
natrijumova borohidrida i ne iznad 40 % natrijumova hidroksida, prema masenomu udjelu
1819
2835
2863
2473
1685
1686
2027
1687
2439
1426
3320
284110
285000
284190
293100
284290
284290
284290
285000
282611
285000
285000
NATRIJUMOV BROMAT
NATRIJUMOV KAKODILAT
NATRIJUMOV KARBONAT PEROKSIHIDRAT
NATRIJUMOV HLORAT
NATRIJUMOV HLORAT, VODENI RASTVOR
NATRIJUMOV HLORIT
NATRIJUMOV HLOROACETAT
NATRIJUMOV KUPROCIJANID, ĈVRSTA
NATRIJUMOV KUPROCIJANID RASTVOR
NATRIJUMOV CIJANID, ĈVRSTA
NATRIJUMOV CIJANID, RASTVOR
NATRIJUMOV DINITRO-o-KRESOLAT, suvi ili NAMOĈENI ispod 15 % vode, masenog uĉešća
NATRIJUMOV DINITRO-o-CRESOLAT, NAMOĈENI
nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
1494
1688
3378
1495
2428
1496
2659
2316
2317
1689
3414
0234
3369
282990
293100
288699
282911
282911
282890
291540
283720
283720
283711
283711
290890
290890
NATRIJUMOV DINITRO-o-CRESOLAT, NAMOĈEN nikako ispod 15 % vode, masenog uĉešća
NATRIJUMOV DITIONIT
NATRIJUMOV FLUORID, ĈVRSTA
NATRIJUMOV FLUORID, RASTVOR
NATRIJUMOV FLUOROACETAT
1348
1384
1690
3415
2629
290890
283110
282611
282611
291590
224
Nije predmet RID-a
3208++
3208++
3208++
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
360490
285000
280461
281210
281290
284329
284329
284321
284329
382590
282590
280511
284110
NATRIJUMOV FLUOROSILIKAT
Natrijumov hidrat, vidi
NATRIJUMOV HIDRID
NATRIJUMOV HIDROGEN-DIFLORID
NATRIJUMOV HIDROSULFID ispod 25 % vode iz kristalizacije
NATRIJUMOV HIDROSULFID , HYDRATED nikako ispod 25 % vode iz kristalizacije
NATRIJUMOV HIDROSULFIT
NATRIJUMOV HIDROKSID, ĈVRSTA
NATRIJUMOV HIDROKSID RASTVOR
Natrijumov metasilikat pentahidrat, vidi
NATRIJUMOV METILATE
NATRIJUMOV METILAT RASTVOR U ALKOHOLU
NATRIJUMOV MONOKSID
NATRIJUMOV NITRAT
NATRIJUMOV NITRAT I KALIJUMOV NITRAT, SMJESA
NATRIJUMOV NITRIT
NATRIJUMOV PENTAHLORO-HENAT
NATRIJUMOV PERBORAT MONOHIDRAT
SODIUM PERHLORAT
NATRIJUMOV PERMANGANAT
NATRIJUMOV PEROKSID
NATRIJUMOV PEROKSOBORAT, ANHIDRID
NATRIJUMOV PERSULFAT
NATRIJUMOV FOSFID
NATRIJUMOV PIKRAMAT, suvi ili namoĉeni ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NATRIJUMOV PIKRAMAT, namoĉeni nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
NATRIJUMOV SULFID s ispod 30 % vode iz kristalizacije
NATRIJUMOV SULFID, BEZVODNI
NATRIJUMOV SULFID, HIDRATNI nikako ispod 30 % vode
NATRIJUMOV SUPEROKSID
ĈVRSTE MATERIJE KOJE SADRŢE KOROZIVNU TEĈNOST, n.d.n
ĈVRSTE MATERIJE KOJE SADRŢE ZAPALJIVU TEĈNOST, N.D.N. sa taĉkom zapaljenja do
60 °C
ĈVRSTE MATERIJE KOJE SADRŢE OTROVNU TEĈNOST, n.d.n.
ZVUĈNI UREĐAJI, EKSPLOZIVNI
ZVUĈNI UREĐAJI, EKSPLOZIVNI
ZVUĈNI UREĐAJI, EKSPLOZIVNI
ZVUĈNI UREĐAJI, EKSPLOZIVNI
Boja: vidi
Boja: vidi
Boja: vidi
Boja: vidi
Boja: vidi
KOSITRENI HLORID, BEZVODNI
KOSTIRENI HLORID. PENTAHIDRAT
KOSITRENI FOSFIDI
ANTIMON
Sijeno
2674
1824
1427
2439
2318
2949
1384
1823
1824
3253
1431
1289
1825
1498
1499
1500
2567
3377
1502
1503
1504
3247
1505
1432
0235
1349
1385
1385
1849
2547
3244
3175
282620
281512
285000
282611
283010
283010
283110
281511
281512
283911
290519
290519
282590
310250
283429
283410
290819
284030
282990
284169
281530
284030
283340
284800
292229
292229
283010
283010
283010
281530
++++++
++++++
3243
0204
0296
0374
0375
1263
3066
3469
3470
3066
1827
2440
1433
2676
1327
++++++
360490
360490
360490
360490
3208++
3208++
3208++
3208++
3208++
282739
282739
284800
285000
121300
STRONCIJUMOV ARSENIT
STRONCIJUMOV HLORAT
STRONCIJUMOV NITRAT
STRONCIJUMOV PERKOLRAT
STRONCIJUMOV PEROKSID
STRONCIJUMOV FOSFID
STRIHNIN
STRIHNIN SOLI
STYPHNIC KISELINA, suva ili nakvašena sa manje od 20% vode, ili smjesa alkohola i vode,
prema masenom udjelu
1691
1506
1507
1508
1509
2013
1692
1692
0219
225
Nije predmet RID-a
284290
282919
283429
282990
281640
284800
2939++
2939++
290890
STYPHNIC KISELINA, NAKVAŠENA sa ne manje od 20% vode, ili smjesa alkohola i vode,
prema masenom udjelu
0394
290890
STIREN-MONOMER, STABILIZOVANI
MATERIJE, EVI, n.d.n.., vidi
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
2055
0482
0357
0358
0359
0473
290250
360200
360200
360200
360200
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE, n.d.n.
MATERIJE, EKSPLOZIVNE,VRLO NEOSJETLJIVE, n.d.n.
SUBSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja manja od 23 °C
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0485
0482
2780
360200
360200
360200
360200
360200
360200
360200
360200
360200
360200
38089+
SUBSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
SUBSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja nije ispod
23 °C
SUBSTITUIRANI NITROFENOL PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
SULFAMIĈNA KISELINA
SUMPOR
SUMPORNI HLORIDI
SUMPORNI DIOKSID
SUMPOR HEKSAFLUORID
SUMPORNA KISELINA iznad 51 % KISELINA
SUMPORNA KISELINA nikako iznad 51 % KISELINA
SUMPORNA KISELINA, KOJA ISPUŠTA PARE
SUMPORNA KISELINA, ISKORIŠĆENA
SUMPOR, TALINA
SUMPORASTA KISELINA
SUMPORNI TETRAFLUORIDE
SUMPORNI TRIOKSID, STABILIZOVANI
SUMPORASTI HLORID
SUMPORASTI FLUORID
Katran ulja na ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja: vidi
Katran ulja sa taĉkom zapaljenja iznad 60 °C, na ili iznad svoje taĉke zapaljenja: vidi
Katran ulja sa taĉkom zapaljenja ne većom od 60 °C: vidi
KATRAN, TEĈNOST, s drumskim asfaltom i uljima, bitumenom i razvodnjenim bitumenom, na
ili iznad 100 °C i ispod svoje taĉke zapaljenja: vidi
3014
3013
38089+
38089+
2779
2967
1350
1828
1079
1080
1830
2796
1831
1832
2448
1833
2418
1829
1834
2191
3257
3256
1999
3257
38089+
281119
250300
281210
281123
281290
280700
280700
280700
382590
250300
281119
281290
281129
281210
281290
270700
270700
270700
27++++
KATRAN, TEĈNOST, s drumskim asfaltom i uljima, bitumenom i razvodnjenim bitumenom, sa
taĉkom zapaljenja iznad 60 °C, na ili iznad svoje taĉke zapaljenja: vidi
3256
27++++
KATRAN, TEĈNOST, s drumskim asfaltom i uljima, bitumenom i razvodnjenim bitumenom, sa
taĉkom zapaljenja ne većom od 60 °C.
1999
27++++
SUZAVAC U OBLIKU SVIJEĆA
PLIN SUZAVAC, MATERIJA, TEĈNOST, n.d.n.
PLIN SUZAVAC, MATERIJA, ĈVRSTA, N.O.S.
TELUROV SPOJ, n.d.n.
TELUROV HEKSAFLUORID
TERPEN-UGLJENIKOHIDRATI, n.d.n.
TERPINOLEN
TETRABROMOETAN
1,1,2,2-TETRAHLORO-ETAN
TETRAHLOROETILEN
TETRAETIL DITIO-PIROFOSFAT
1700
1693
3448
3284
2195
2319
2541
2504
1702
1897
1704
930690
++++++
++++++
28++++
281290
290219
290219
290330
290319
290323
292019
226
Nije predmet RID-a
TETRAETILEN-PENTAMIN
Tetraetil olovo, vidi
TETRAETIL SILIKAT
1,1,1,2-TETRAFLUORO-ETAN
TETRAFLUOROETILEN, STABILIZOVANI
TETRAFLUOROMETAN
1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHID
TETRAHIDROFURAN
TETRAHIDRO-FURFURILAMIN
TETRAHIDROFTALNI ANHIDRIDI iznad 0,05 % anhidrida jabuĉne kiseline
1,2,3,6-TETRAHIDRO-PIRIDIN
TETRAHIDROTIOFEN
Tetrametoksisilan, vidi
TETRAMETILAMONIJUMOV HIDROKSID, ĈVRSTA
TETRAMETILAMONIJUMOV HIDROKSID, RASTVOR
Tetrametil olovo, vidi
TETRAMETILSILAN
TETRANITROANILIN
TETRANITROMETAN
TETRAPROPIL ORTOTITANAT
TETRAZEN, NAMOĈENI nikako ispod 30 % vode, ili smjesa alkohola i vode, prema masenomu
udjelu
2320
1649
1292
3159
1081
1982
2498
2056
2943
2698
2410
2412
2606
3423
1835
1649
2749
0207
1510
2413
0114
TETRAZOL-1-SIRĆETNA KISELINA
1H-TETRAZOL
TETRIL
Tekstilni otpad, mokri
0407
0504
0208
1857
TALIJUMOV HLORAT
TALIJUMOV SPOJ, n.d.n.
TALIJUMOV NITRAT
4-TIAPENTANAL
Tia-4-pentanal, vidi
TIOSIRĆETNA KISELINA
TIOKARBAMAT-PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja ispod 23 °C
TIOKARBAMAT-PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
TIOKARBAMAT-PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja nije ispod
manja 23 °C
TIOKARBAMAT-PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
TIOGLIKOL
TIOGLIKOLIC KISELINA
TIOLAKTIC KISELINA
TIONIL HLORID
TIOPHENE
TIOFOZGEN
TIOFOSFORIL HLORID
TIOUREA DIOKSID
TINKTURE, MEDICINSKE
TITANOV DISULFID
TITANOV HIDRID
TITANOV PRAH, SUVI
TITANOV PRAH, namoĉeni, nikako ispod 25 % vode
TITANOVE SPUŢVASTE GRANULE
TITANOV SPUŢVASTI PRAH
TITANOV TETRAHLORID
TITANOV TRIHLORID SMJESA
TITANOV TRIHLORID SMJESA, PIFOFORNA
TITANOV TRIHLORID, PIROFORNI
TNT I HEKSANITROSTILBENE SMJESA
TRINITROTOLUENE I HEKSANITROSTILBENE SMJESA
TRINITROTOLUENE (TNT), suvi ili NAMOĈENI, naikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
2573
1707
2727
2785
2785
2436
2772
3006
3005
282990
++++++
283429
293090
293090
293090
380893
380893
380893
2771
2966
1940
2936
1836
2414
2474
1837
3341
1293
3174
1871
2546
1352
2878
2878
1838
2869
2441
2441
0388
0388
0209
380893
293090
293090
293090
281210
293499
293090
281210
293090
300390
283090
285000
810820
810820
810820
810820
282739
282739
282739
282739
290420
290420
290420
227
292129
293100
292090
290330
290330
290330
291229
293211
293219
293499
293339
293490
292090
292390
292390
293100
293100
292142
290420
292090
Nije predmet RID-a
Nije predmet RID-a
293399
293399
292990
5+++++
TNT SMJESA KOJA SADRŢI TRINITROBENZEN I HEKSANITROSTILBEN
TRINITROTOLUEN, NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TNT, NAMOĈENI nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća, vidi
TOLUEN
TOLUEN DIIZOCIJANAT
TOLUIDINI, TEĈNOST
TOLUIDINI, ĈVRSTA
2,4-TOLUILENDIAMIN, ĈVRSTA
2,4-TOLUILENDIAMIN, RASTVOR
TORPEDA s rasprskavajućim punjenjem
TORPEDA s rasprskavajućim punjenjem
TORPEDA s rasprskavajućim punjenjem
TORPEDA, POKRETANA TEĈNOŠĆU, s inertnom glavom
TORPEDA, POGON NA TEĈNOST sa ili bez rasprskavajućeg punjenja
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili
jednaka vrijednosti od 1000 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti
10 LC50
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, KOROZIVNA, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili
jednaka vrijednosti od 200 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće od ili jednake vrijednosti
500 LC50
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, ZAPALJIVI, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka
vrijednosti od 200 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti 500 LC50
0389
3366
1356
1294
2078
1708
3451
1709
3418
0329
0330
0451
0450
0449
3390
290420
290420
290420
270720
292910
292143
292143
292151
292151
930690
930690
930690
930690
930690
++++++
3389
++++++
3383
++++++
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, ZAPALJIVI, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka
vrijednosti od 1000 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti 10 LC50
3384
++++++
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka vrijednosti
od 1000 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće o ili jednake vrijednosti 10 LC50
3382
++++++
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili jednaka vrijednosti
od 200 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti 500 LC50
3381
++++++
TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or
equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50
3387
++++++
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, OKSIDIRAJUĆI, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa ili
jednaka vrijednosti od 200 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti
500 LC50
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, REAGUJE S VODOM, n.d.n. kod udisanjaToksiĉnost
niţa ili jednaka vrijednosti od 1000 ml/m 3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti 10 LC50
PRI UDISANJU OTROVNA TEĈNOST, REAGUJE S VODOM, n.d.n. pri udisanju otrovnost niţa
ili jednaka vrijednosti od 200 ml/m3 i zasićenoj pari koncentracije veće ili jednake vrijednosti
500 LC50
OTROVNA TEĈNOST, KOROZIVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
OTROVNA TEĈNOST, KOROZIVNA, ORGANSKA, n.d.n..
OTROVNA TEĈNOST, ZAPALJIVA, ORGANSKA, n.d.n..
TOKSIĈNA TEĈNOST, ANORGANSKA, n.d.n.
TOKSIĈNA TEĈNOST, ORGANSKA, n.d.n.N.O.S.
TOKSIĈNA TEĈNOST, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
OTROVNA TEĈNOST, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTA, KOROZIVNA, ANORGANSKA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTINA, KOROZIVNA, ORGANSKA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTA, ZAPALJIVA, ORGANSKA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTA, ANORGANSKA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTA, ORGANSKA, n.d.n..
OTROVNA ĈVRSTA, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTINA, SAMO-ZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
OTROVNA ĈVRSTA, REAGUJE S VODOM, n.d.n.
TOKSINI IZLUĈENI IZ ŢIVIH IZVORA, TEĈNOST, n.d.n.
TOKSINI, IZLUĈENI IZ ŢIVIH IZVORA, ĈVRSTA, n.d.n.
SVIJETLEĆI METCI ZA MUNICIJE
SVIJETLEĆI METCI ZA MUNICIJE
Tremolit, vidi
TRIALILAMIN
3388
++++++
3386
++++++
3385
++++++
3289
2927
2929
3287
2810
3122
3123
3290
2928
2930
3288
2811
3086
3124
3125
3172
3462
0212
0306
2590
2610
28++++
29++++
29++++
28++++
29++++
++++++
++++++
28++++
29++++
29++++
28++++
29++++
++++++
++++++
++++++
300290
300290
360490
360490
252400
292119
228
TRIALIL BORAT
TRIAZIN PESTICID, TEĈNOST, ZAPALJIVA, OTROVNA, taĉka zapaljenja manja od 23 °C
TRIAZIN PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA
TRIAZIN PESTICID, TEĈNOST, OTROVNA, ZAPALJIVA, taĉka zapaljenja ne manja od 23 °C
TRIAZIN PESTICID, ĈVRSTA, OTROVNA
TRIBUTILAMIN
TRIBUTILFOSPHAN
TRIHLOROSIRĆETNA KISELINA
TRIHLOROSIRĆETNA KISELINA RASTVOR
TRIHLOROOCTENI HLORID
TRIHLOROBENZENI, TEĈNOST
TRIHLOROBUTEN
1,1,1-TRIHLOROETAN
TRIHLOROETILEN
TRIHLOROIZOCIANURIĈNA KISELINA, SUVA
TRIHLOROSILAN
TRIKRESIL FOSFAT iznad 3 % orto-izomera
TRIETILAMIN
TRIETILENTETRAMIN
TRIETIL FOSFIT
TRIFLUOROSIRĆETNA KISELINA
TRIFLUOROACETIL-HLORID
TRIFLUOROHLORO-ETILEN, STABILIZOVAN
1,1,1-TRIFLUOROETAN
TRIFLUOROMETAN
TRIFLUOROMETAN, SMRZNUTI, TEĈNOST
2-TRIFLUOROMETIL-ANILIN
3-TRIFLUOROMETIL-ANILIN
TRIISOBUTILEN
TRIIZOPROPIL BORAT
TRIMETILACETIL HLORID
TRIMETILAMIN, BEZVODNI
TRIMETILAMIN, VODENI RASTVOR, nikako iznad 50 % trimetilamina, masenog uĉešća
1,3,5-TRIMETILBENZENE
TRIMETIL BORAT
TRIMETILHLOROSILAN
TRIMETILCIKLOHEKSIL-AMIN
TRIMETILHEKSA-METILENDIAMINI
TRIMETILHEKSA-METILEN DIIZOCIJANAT
TRIMETIL FOSFIT
TRINITROANILIN
TRINITROANISOL
TRINITROBENZEN, suvi ili namoĉeni, nikako ispod 30 posto vode, masenog uĉešća
TRINITROBENZEN, NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TRINITROBENZEN, NAMOĈENI, nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRINITROBENZEN-SULFONSKA KISELINA
TRINITROBENZOIĈNA KISELINA, suva ili namoĉena, nikako ispod 30 % vode, masenog
uĉešća
TRINITROBENZOIĈNA KISELINA, NAMOĈENA, naikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TRINITROBENZOIĈNA KISELINA, NAMOĈENA, nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRINITROHLOROBENZEN
TRINITROHLOROBENZEN NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TRINITRO-m-CRESOL
TRINITROFLUORENON
TRINITRONAFTALEN
TRINITROFENETOL
TRINITROFENOL, suv ili namoĉeni, ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRINITROFENOL NAMOĈEN nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TRINITROFENOL, NAMOĈENI nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRINITROFENIL-METILNITRAMIN
229
2609
2764
2998
2997
2763
2542
3254
1839
2564
2442
2321
2322
2831
1710
2468
1295
2574
1296
2259
2323
2699
3057
1082
2035
1984
3136
2942
2948
2324
2616
2438
1083
1297
2325
2416
1298
2326
2327
2328
2329
0153
0213
0214
3367
1354
0386
0215
292090
3808++
3808++
3808++
3808++
292119
293100
291540
291540
291590
290369
290329
290319
290322
293369
281290
291990
292119
292129
292090
291590
291590
290345
290330
290330
290330
292143
292143
290129
292090
291590
292111
292111
290290
292090
293100
292130
292129
292910
292090
292142
290930
290420
290420
290420
290490
291639
3368
1355
0155
3365
0216
0387
0217
0218
0154
3364
1344
0208
291639
291639
290490
290490
290890
291470
290420
290890
290890
290890
290890
292990
TRINITRORESORCINO, suvi ili namoĉeni, nikako ispod 20 % vode ili smjesa alkohola i vode,
prema masenom udjelu
0219
290890
TRINITRORESORCINOL, NAMOĈENI, nikako ispod 20 % vode ili smjesa alkohola i vode,
prema masenomu udjelu
0394
290890
TRINITROTOLUENE I HEKSANITROSTILBENE SMJESA
TRINITROTOLUEN I TRINITROBENZEN SMJESA
TRINITROTOLUENE (TNT), suvi ili NAMOĈENI, naikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRINITROTOLUEN SMJESA KOJA SADRŢI TRINITROBENZEN I HEKSANITROSTILBEN
TRINITROTOLUEN, NAMOĈENI, nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
TRINITROTOLUEN, NAMOĈENI, nikako ispod 30 % vode, masenog uĉešća
TRIPROPILAMIN
TRIPROPILEN
TRIS-(1-AZIRIDINIL) FOSPHIN-OKSID RASTVOR
TRITONAL
TUNGSTEN HEKSAFLUORID
TERPENTIN
SUPSTITUT TERPENTINA
UNDEKAN
UREA-HIDROGEN PEROKSID
UREA-NITRAT, suvi ili namoĉeni, nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
UREA-NITRAT, NAMOĈENI nikako ispod 10 % vode, masenog uĉešća
UREA-NITRAT, NAMOĈENI nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
VALERALDEHID
VALERIL HLORID
VANADIJUMOV SPOJ, n.d.n.
VANADIJUMOV OKSITRIHLORID
VANADIJUMOV PENTOKSID, oblik bez upaljaĉa
VANADIJUMOV TETRAHLORID
VANADIJUMOV TRIHLORID
VANADIL SULFAT
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
Lak: vidi
Vehicle under coating: see
VINIL ACETAT, STABILIZOVANI
Vinilbenzen, vidi
VINIL BROMID, STABILIZOVANI
VINIL BUTIRAT, STABILIZOVANI
VINIL HLORID, STABILIZOVANI
VINIL HLOROACETAT
VINIL-ETIL ETER, STABILIZOVAN
VINIL FLUORID, STABILIZOVANI
VINILIDEN-HLORID, STABILIZOVAN
VINIL ISOBUTIL ETER, STABILIZOVANI
VINIL METIL ETER, STABILIZOVANI
VINILPYRIDINES, STABILIZOVANI
VINILTOLUENI, STABILIZOVANI
VINILTRIHLOROSILAN
BOJEVE GLAVE, RAKETA s rasprskivaĉem ili punjenjem na izbacivanje
BOJEVE GLAVE, RAKETA s rasprskivaĉem ili punjenjem na izbacivanje
BOJEVE GLAVE, RAKETA s rasprskavajućim punjenjem
BOJEVE GLAVE, RAKETA s rasprskavajućim punjenjem
BOJEVE GLAVE, RAKETA s rasprskavajućim punjenjem
BOJEVE GLAVE, TORPEDA sa rasprskavajućim punjenjem
Otpadi koji sadrţe zapaljivu teĉnost, n.d.n. sa taĉkom zapaljenja do 60 °C: vidi
TEĈNOST KOJA REAGUJE S VODOM, KOROZIVNA, n.d.n.
TEĈNOST KOJA REAGUJE S VODOM, n.d.n.
TEĈNOST KOJA REAGUJE S VODOM, OTROVNA, n.d.n.
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, KOROZIVNA, n.d.n.
0388
0388
0209
0389
3366
1356
2260
2057
2501
0390
2196
1299
1300
2330
1511
0220
3370
1357
2058
2502
3285
2443
2862
2444
2475
2931
1263
3066
3469
3470
1139
1301
2055
1085
2838
1086
2589
1302
1860
1303
1304
1087
3073
2618
1305
0370
0371
0286
0287
0369
0221
3175
3129
3148
3130
3131
290420
290420
290420
290420
290420
290420
292119
290129
293399
360200
282619
380510
272100
290110
292419
360200
292419
292419
291219
291590
++++++
282749
282530
282739
282739
283329
3208++
3208++
3208++
3208++
321000
291532
290250
290330
291560
290321
291540
290919
290330
290329
290919
290919
293339
290290
293100
930690
930690
930690
930690
930690
930690
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
230
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, ZAPALJIVA, n.d.n.
3132
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, n.d.n.
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, OKSIDIRAJUĆA, n.d.n.
2813
3133
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, SAMOZAGRIJAVAJUĆA, n.d.n.
3135
ĈVRSTA MATERIJA KOJA REAGUJE S VODOM, OTROVNA, n.d.n.
Azbest, bijeli
Bijeli špirit, vidi
KONZERVANSI ZA DRVO, TEĈNOST
Vuneni otpad, mokri
3134
2590
1300
1306
1387
KSANTATI
KSENON
KSENON, SMRZNUTA TEĈNOST
KSILENI
3342
2036
2591
1307
293090
280429
280429
29024+
270730
KSILENOLI, TEĈNOST
KSILENOLI, ĈVRSTA MATERIJA
KSILIDINI, TEĈNOST
KSILIDINI, ĈVRSTA MATERIJA
KSILIL BROMID, TEĈNOST
KSILIL BROMID, ĈVRSTA MATERIJA
CINK-AMONIJUMOV NITRIT
CINKOV ARSENIT
CINKOV ARSENAT I CINKOV ARSENIT, SMJESA
CINKOV ARSENAT
CINKOV PEPEO
CINKOV BROMAT
CINKOV HLORAT
CINKOV HLORID, BEZVODNI
CINKOV HLORID RASTVOR
CINKOV CIJANID
CINKOV DITIONIT
CINKOV PRAH
CINKOV FLUOROSILIKAT
Cinkov hidrosulfit
CINKOV NITRAT
CINKOV PERMANGANAT
CINKOV PEROKSID
CINKOV FOSFID
CINKOV PRAH
CINKOV REZINAT
CIRKONIJUM, SUVI, namotana ţica, gotovi listovi metala, (tanji od 254 mikrona, ali nikako tanji
ispod 18 mikrona)
CIRKONIJUM, SUVI, gotovi listovi, traka ili namotana ţica
CIRKONIJUMOV HIDRID
CIRKONIJUMOV NITRAT
CIRKONIJUMOV PIKRAMAT, suvi ili NAMOĈENI ispod 20 % vode, masenog uĉešća
CIRKONIJUMOV PIKRAMAT, NAMOĈENI, nikako ispod 20 % vode, masenog uĉešća
CIRKONIJUMOV PRAH, SUVI
CIRKONIJUMOV PRAH, NAMOĈENI nikako ispod 25 % vode
CIRKONIJUMOVI OTPATCI
CIRKONIJUM SUSPENZIJA U ZAPALJIVOJ TEKUĆINI
CIRKONIJUMOV TETRAHLORID
3430
2261
1711
3452
1701
3417
1512
1712
1712
1712
1435
2469
1513
2331
1840
1713
1931
1436
2855
1931
1514
1515
1516
1714
1436
2714
2858
290719
290719
292149
292149
290369
290369
283410
284290
284290
284290
262011
282990
282919
282736
282736
283719
283190
790310
282690
283190
283429
284169
281700
284800
790310
380620
810990
2009
1437
2728
0236
1517
2008
1358
1932
1308
2503
810990
285000
283429
292229
292229
810920
810920
810930
810920
282739
231
Prevoz nije
dopušten
++++++
Prevoz nije
dopušten
Prevoz nije
dopušten
Nije predmet RID-a
++++++
252400
272100
380700
5+++++
POGLAVLJE 3.3
POSEBNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA
ODREĐENE PREDMETE ILI MATERIJE
3.3.1
Kad je u koloni (6) tabele A poglavlja 3.2 naznaĉeno da se na materija ili predmet odnosi posebna
odredba, znaĉenje i uslovi te posebne odredbe navedeni su u nastavku.
16
Uzorci novih ili postojećih eksplozivnih materija ili predmeta mogu se prevoziti prema
uputstvima nadleţnih tijela (vidi 2.2.1.1.3), za potrebe u koje su ukljuĉeni: ispitivanje,
klasifikacija, istraţivanje i razvoj, kontrola kvaliteta ili kao komercijalni uzorci. Eksplozivni uzorci
koji nisu smoĉeni ili uĉinjeni neosjetljivim, moraju biti ograniĉeni na 10 kg u malim pakovanjima
prema zahtjevu nadleţnog tijela. Eksplozivni uzorci koji su smoĉeni ili uĉinjeni neosjetljivim,
moraju biti ograniĉeni na 25 kg.
23
Iako je ova materija zapaljiva, takva opasnost postoji samo u ekstremnim uslovima za izbijanje
poţara u zatvorenim prostorima.
32
Ova materija ne podlijeţe uslovima RID kad je u bilo kojem drugom obliku.
37
Ova materija ne podlijeţe uslovima RID kad je zaštićena paketom.
38
Ova materija ne podlijeţe uslovima RID kad sadrţi iznad 0,1% kalcijumova karbida.
39
Ova materija ne podlijeţe uslovima RID kad sadrţi manje od 30%, ili nikako ispod 90% silicija.
43
Kad se materija preda na prevoz kao pesticid, mora se prevoziti u skladu s odgovarajućim
odredbama za pesticid (vidi 2.2.61.1.10 do 2.2.61.1.11.2).
45
Antimonovi sulfidi i oksidi s uĉešćem arsena iznad 0,5% u odnosu na ukupnu masu, ne
podlijeţu uslovima RID.
47
Fericijanidi i ferocijanidi, ne podlijeţu uslovima RID.
48
Prevoz materija s uĉešćem cijanovodiĉne kiseline iznad 20%, zabranjen je.
59
Materija ne podlijeţu uslovima RID ako sadrţe ispod 50% magnezijuma.
60
Ako je koncentracija iznad 72%, prevoz materija zabranjen je.
61
Tehniĉki naziv kojim se dopunjava propisani naziv za otpremu, zajedniĉki je naziv ISO (vidi
takoĊe ISO 1750:1981 Pesticidi i drugi agrohemijski proizvodi - zajednički nazivi, izmijenjeno i
dopunjeno), drugi naziv naveden u Preporučenoj klasifikaciji pesticida prema stepenu
opasnosti, sa smjernicama za klasifikaciju Svjetske meĊunarodne organizacije ili naziv aktivne
materije (vidi takoĊe 3.1.2.8.1 i 3.1.2.8.1.1).
62
Materija ne podlijeţe uslovima RID ako sadrţi ispod 4% natrijumova hidroksida.
65
Vodni rastvori vodonikova peroksida ispod 8% vodonikova peroksida, ne podlijeţu uslovima
RID.
103
Prevoz amonijumovih nitrita i mješavina anorganskih nitrita s amonijumovim solima, zabranjen
je.
105
Nitrocelulozu, koja odgovara opisima za UN br. 2556 ili UN br. 2557, moţe se razvrstati u klasu
4.1.
113
Prevoz hemijski nestabilnih smjesa, zabranjen je.
119
U rashladne ureĊaje ukljuĉeni su ureĊaji posebno namijenjeni ĉuvanju hrane i ostalih proizvoda
na niskoj temperaturi u teretnom prostoru vozila te klimatizacijske ureĊaje. Rashladni ureĊaji i
dijelovi ureĊaja, ne podlijeţu odredbama ADR-a ako sadrţe ispod 12 kg plina u klasi 2, grupi A
ili O prema 2.2.2.1.3, ili ako sadrţe ispod 12 litara rastvora amonijaka (UN br. 2672).
122
Ako postoje dodatne opasnosti, kontrolne i kritiĉne temperature te UN broj (generiĉka oznaka),
za svaku uvrštenu smjesu organskih peroksida, podaci su navedeni u 2.2.52.4.
127
I drugi inertni materijali ili smjese inertnih materijala mogu se koristiti pod uslovom da imaju
jednaka vezivna osjetljiva svojstva.
131
Vezivno osjetljiva materija manje je osjetljiva od suvoga PETN-a.
232
135
Dehidrirana natrijumova sol dihloroizocijanuriĉne kiseline, ne podlijeţe uslovima RID.
138
P-bromobenzil cijanid, ne podlijeţe uslovima RID.
141
Predmeti koji su dovoljno toplotni obraĊeni tako da nisu opasni tokom prevoza, ne podlijeţu
uslovima RID.
Brašno od zrna soje izluĉeno primjenom rastvora koje sadrţi najviše 1,5% ulja i 11% vlage, u
kojem u osnovi nema zapaljivih rastvora, ne podlijeţe uslovima RID.
142
144
Razvodnjeni rastvor koja sadrţi najviše 24% alkohola po zapremini, ne podlijeţe uslovima RID.
145
Alkoholna pića iz pakirne grupe III, kad se prevoze u posudama od 250 litara ili manjim, ne
podlijeţu uslovima RID.
152
Klasifikacija materija mijenja se zavisno o veliĉini ĉestica i ambalaţi, ali granice nisu
eksperimentalno odreĊene. Odgovarajuća klasifikacija mora se obaviti u skladu sa 2.2.1.
153
Navod se primjenjuje samo ako se ispitivanjima dokaţe da materije u dodiru s vodom nisu
zapaljive, ne pokazuju sklonost samozapaljivosti, i da smjesa plinova koja pri tome nastaje nije
zapaljiva.
162
(Izbrisano)
163
Materija navedena imenom u tabeli A poglavlja 3.2, ne smije se prevoziti pod tom oznakom.
Materija koje se prevozi prema toj oznaci mogu sadrţavati 20% ili manje nitroceluloze, pod
uslovom da nitroceluloza ne sadrţi iznad 12,6% azota (suve mase).
168
Azbest koji je natopljen ili vezan prirodnim ili vještaĉkim vezivom (kao što su cement, plastika,
asfalt, smole ili mineralna ruda), tako da nije moguće ispuštanje opasnih koliĉina azbestnih
vlakana koja se mogu udisati, ne podlijeţe uslovima RID. Predmeti koji sadrţe azbest i ne
ispunjavanju ovu odredbu, takoĊe ne podlijeţu uslovima RID kad su pakirani tako da tokom
prevoza ne moţe doći do ispuštanja opasnih koliĉina azbestnih vlakana koja se mogu udisati.
169
Anhidrid ftalne kiseline u ĉvrstom stanju i anhidridi tetrahidroftalne kiseline, najviše sa 0,05%
anhidrida jabuĉne kiseline, ne podlijeţu uslovima RID. Anhidrid ftalne kiseline rastopljen na
temperaturi iznad njegove taĉke paljenja, najviše sa 0,05% anhidrida jabuĉne kiseline,
razvrstava se pod UN br. 3256.
172
Za radioaktivni materijal s dodatnim opasnostima:
(a)
(b)
Ambalaţa mora biti oznaĉena listicom opasnosti koja odgovara svakoj dodatnoj
opasnosti; odgovarajuće listice opasnosti moraju biti priĉvršćene na vozilo ili velike
kontejnere u skladu s odredbama taĉke 5.3.1.
Radioaktivni materijal mora biti uvršten u odgovarajuću pakirnu grupu I, II ili III,
primjereno i zavisno o potrebi, tako što se primjenjuju kriteriji za razvrstavanje u grupe,
navedeni u dijelu II, koji odgovaraju prirodi prevladavajuće dodatne opasnosti.
Opis koji je obavezan prema 5.4.1.2.5.1 (b), sadrţava opis dodatnih opasnosti (npr. "Dodatna
opasnost: 3, 6.1"), naziv sastavnih dijelova koji najviše doprinose ovoj (ovim) dodatnoj
opasnosti(ima), prema potrebi, i pakirnu grupu.
177
Barijumov sulfat, ne podlijeţe uslovima RID.
178
Naziv se smije koristiti samo kada u tabeli A poglavlja 3.2 nema odgovarajućih naziva i uz
odobrenje nadleţnog tijela drţave porijekla (vidi 2.2.1.1.3).
181
Ambalaţa u kojoj su materije, moraju se oznaĉiti listicom opasnosti u skladu s oblikom br. 1
(vidi 5.2.2.2.2). Listica opasnosti nije potrebna ako je nadleţno tijelo drţave porijekla
ispitivanjem utvrdilo da materija u ambalaţi nije eksplozivno opasna (vidi 5.2.2.1.9).
U grupu alkalnih metala ukljuĉen je litijum, natrijum, kalijum, rubidijum i cezijum.
U grupu zemnoalkalijskih metala ukljuĉen je magnezijum, kalcijum, stroncijum i barijum.
182
183
186
Pri odreĊivanju udjela amonijumova nitrata, svi ioni nitrata za koje se u smjesi nalaze
ekvivalenti amonijumovih jona, moraju se ubrajati kao amonijumov nitrat.
188
Litijumovi ĉlanovi i baterije, ne podlijeţu odredbama RID ako su pri prevozu ispunjeni sljedeći
uslovi:
233
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
U ĉlanu od litijumova metala ili litijumove legure sadrţaj litijuma nije iznad 1 g, a u ĉlanu
od litijumovih jona sadrţaj ekvivalentan litijumu nije iznad 1,5 g.
U bateriji od litijumova metala ili litijumove legure ukupni sadrţaj litijuma nije iznad 2 g, a
za bateriju od litijumovih jona ukupni sadrţaj ekvivalentan litijumu nije iznad 8 g.
Svaki ĉlan ili baterija jeste onog tipa za koji je dokazano da ispunjava uslove svakog
ispitivanja u Priručniku za testove i kriterije, dio III, pododjeljak 38.3.
Ĉlanovi i baterije su odvojeni da se sprijeĉi kratki spoj i pakirani u ĉvrstoj ambalaţi, osim
kad su sadrţaj opreme
i osim kad su sadrţaj opreme, svaka ambalaţa koja sadrţi više od 24 litijumova ĉlana ili
12 litijumovih baterija, mora dodatno ispunjavati sljedeće uslove:
(i)
Svaka ambalaţa mora biti oznaĉena da sadrţi litijumove baterije i u sluĉaju
oštećenja ambalaţe, potrebno je slijediti posebne postupke.
(ii)
Uz svaku pošiljku mora biti isprava kojom se oznaĉava da pakovanje sadrţi
litijumove baterije i da je u sluĉaju oštećenja ambalaţe potrebno sljediti posebne
postupke.
(iii)
Svaka ambalaţa mora podnijeti ispitivanje slobodnim padom sa 1,2m u bilo
kojem smjeru bez oštećenja ĉlana ili baterija koje se u njoj nalaze, bez pomicanja
sadrţaja koji bi omogućio dodir baterije s baterijom (ili ĉlana s ĉlanom), i bez
ispadanja sadrţaja
(iv)
i osim kad je rijeĉ o litijumovim baterijama koje su pakirane s opremom,
ambalaţa ne smije biti teţa od 30 kg svoje bruto mase.
RID izraz "dio litijuma", znaĉi masu litijuma u anodi ĉlana od litijumova metala ili litijumove
legure, osim kad je rijeĉ o ĉlanu od litijumovih jona, gdje “udio ekvivalentan litijumu” u gramima,
znaĉi 0,3 puta iznosa nominalne zapremnine u amper-satima.
190
Posude s raspršivaĉem moraju imati zaštitu od sluĉajnog praţnjenja. Raspršivaĉi zapremnine
ispod 50 ml i koji sadrţe samo netoksiĉne sastojke, ne podlijeţu uslovima RID.
191
Male posude, zapremnine do 50 ml, koje sadrţe samo netoksiĉne sastojke, ne podlijeţu
uslovima RID.
194
UN broj (generiĉka oznaka), za svaku uvrštenu smjesu samozapaljivih materija, podaci su
navedeni u 2.2.41.4.
Smjese koje pri laboratorijskom ispitivanju ne detoniraju i ne sagorjevaju kad su u šupljem
stanju, na koje ne utiĉe zagrijavanje u zatvorenom prostoru i ne pokazuju eksplozivnu
opasnost, mogu se prevoziti pod ovim navodom. Smjese moraju biti stabilne (tj. za paket od 50
kg SADT iznosi 60 ºC ili više). Smjese koje ne ispunjavaju ove kriterije, moraju se prevoziti
prema odredbama klase 5.2. (vidi 2.2.52.4).
Rastvori nitroceluloze koji sadrţe ispod 20% nitroceluloze, mogu se prevoziti kao boja ili
štamparsko crnilo, zavisno o sluĉaju (vidi UN brojeve 1210, 1263 i 3066).
196
198
199
201
203
Spojevi olova kad se pomiješaju u odnosu 1:1000 sa 0,07M hidrohlorne kiseline i jedan sat
miješa na temperaturi od 23 ºC ± 2 ºC, postaju rastvorljivi do 5%, smatraju se nerastvorljivima.
Vidi ISO 3711:1990 Olovni hromatni pigmenti i olovni hromatno-molibdatni pigmenti Specifikacije i postupci ispitivanja.
Upaljaĉi i punjenja za upaljaĉe moraju zadovaljavati odredbe drţave u kojoj se pune. Moraju
imati zaštitu od sluĉajnog praţnjenja. Teĉni dio plina ne smije biti iznad 85% zapremnine
posude na 15 ºC. Posude, ukljuĉujući ventile, moraju podnijeti unutrašnji pritisak dvostruko veći
od pritiska kondezovanog naftenog plina na 55 ºC. Ventili i ureĊaji za paljenje moraju biti
sigurno zadihtovani, priĉvršćeni trakom ili moraju biti izraĊeni tako da se sprijeĉi rad ili
propustnost za vrijeme prevoza. Upaljaĉi ne smiju sadrţavati iznad 10 g kondezovanog naftnog
plina. Punjenje upaljaĉa ne smije sadrţavati iznad 65 g kondezovanog naftnog plina.
Navod se ne koristi za teĉne polihlorovane bifenile UN br. 2315 i ĉvrste polihlorovane bifenile
UN br. 3432.
204
(Izbrisano)
205
Navod se ne koristi za UN br. 3155 PENTAHLORFENOL.
207
Polimerna zrnca i spojevi za kalupljenje mogu biti od polistirena, poli(metil metakrilata) ili
drugog polimernog materijala.
Komercijalna kategorija gnojiva koja sadrţe kalcijev nitrat, kad se uglavnom sastoji od
dvostruke soli (kalcijumova nitrata i amonijumova nitrata), koja sadrţi najviše 10%
amonijumova nitrata i najmanje 12% vode kristalizacije, ne podlijeţe uslovima RID.
Toksini iz biljnih, ţivotinjskih ili bakterijskih izvora koji sadrţe infektivne materije ili toksini koji se
nalaze u infektivnim materijama, razvrstani su u klasu 6.2.
Navod se odnosi samo na tehniĉki ĉiste materije ili na mješavine dobijene iz njih i ĉiji je SADT
iznad 75 ºC, te se stog ne odnosi na smjese koje su samozapaljive materije (za samozapaljive
208
210
215
234
216
materije, vidi 2.2.41.4). Homogene smjese koje sadrţe ispod 35% masenog uĉešća
azodikarbonamida i najmanje 65% inertne materije, ne podlijeţu uslovima RID ako nisu
ispunjeni kriteriji za druge klase.
Smjese ĉvrstih materija koje ne podlijeţu uslovima RID i zapaljivih teĉnosti, mogu se prevoziti
prema ovom navodu, s tim da nije potrebno prvo primijeniti klasifikacijske kriterije za klasu 4.1,
pod uslovom da nema slobodne vidljive teĉnosti za vrijeme utovara materija ili dok su
ambalaţa, vozilo ili kontejner zatvoreni. Ĉvrsto zatvorena pakovanja i predmet koja sadrţe
ispod 10 ml zapaljive teĉnosti pakirne grupe II ili III u ĉvrstom materijalu, ne podlijeţu RID pod
uslovom da u pakovanju nema slobodne teĉnosti u pakovanju ili predmetu.
217
Smjese ĉvrstih materija koje ne podlijeţu uslovima RID i toksiĉnih teĉnost, mogu se prevoziti
prema ovom navodu, s tim da nije potrebno prvo primijeniti klasifikacijske kriterije za klasu 6.1,
pod uslovom da nema slobodne vidljive teĉnosti za vrijeme utovara materija ili dok su
ambalaţa, vozilo ili kontejner zatvoreni. Navod se ne smije koristiti za ĉvrste materije koje
sadrţe tekućinu iz pakirne grupe I.
218
Smjese ĉvrstih materija koje ne podlijeţu uslovima RID i teĉnosti koje nagrizaju, mogu se
prevoziti prema ovomu navodu, s tim da nije potrebno prvo primijeniti klasifikacijske kriterije za
klasu 8, pod uslovom da nema slobodne vidljive teĉnosti za utovar materija ili dok su ambalaţa,
vozilo ili kontejner zatvoreni.
219
Genetski modifikovani mikroorganizmi i genetski modifikovani organizmi koji odgovaraju
definiciji infektivne materije i ispunjavaju kriterije za ukljuĉenje u klasu 6.2 u skladu s odjeljkom
2.2.62, prevozi se kao UN br. 2814, UN br. 2900 ili UN br. 3373, primjereno potrebi.
220
U zagradama koje sljede neposredno nakon vlastitog otpremnog naziva, navodi se samo
tehniĉki naziv komponente zapaljive teĉnosti ovih rastvora ili smjese.
221
Materije koje su obuhvaćene ovim navodom, ne smiju biti materije iz pakirne grupe I.
224
Osim ako ispitivanjem nije dokazano da osjetljivost ove materije u smrznutom stanju nije veća
od njene osjetljivosti u teĉnom stanju, materija mora biti u teĉnomu stanju u uobiĉajenim
uslovima prevoza. Materija se ne smije smrzavati na temperaturi iznad -15 ºC.
Aparati za gašenje poţara pod ovim navodom mogu podrazumijevati instalirane uloške za
aktiviranje (ulošci, ureĊaj za pokretanje klasifikacijske šifre 1.4C ili 1.4S), bez promjene
klasifikacije u klasu 2, grupu A ili O prema 2.2.2.1.3, pod uslovom da ukupna koliĉina
eksploziva koji sagorijeva (pokreće) nije iznad 3,2 g po jedinici za gašenje.
Smjese ove materije koje sadrţe iznad 30% neisparljivih, nezapaljivih sredstava koja smanjuju
osjetljivost, ne podlijeţu uslovima RID.
Kad se njegova osjetljivost smanjuje vodom i anorganskim inertnim materijalom, udio urea
nitrata ne smije biti iznad 75% teţinskog uĉešća, a smjesu nije preporuĉljivo detonirati
ispitivanjem iz Serije 1, tipa (a), Priručnika za ispitivanje i kriterije, dio I.
225
226
227
228
230
Smjese koje ne ispunjavaju kriterije za zapaljive plinove (vidi 2.2.2.1.5), moraju se prevoziti pod
UN br. 3163.
Navod se odnosi na ĉlanove i baterije koje sadrţe litijum u bilo kojem obliku, ukljuĉujući
ĉlanove i baterije od litijumovih polimera i jona litijuma.
Litijumovi ĉlanovi i baterije mogu se prevoziti pod ovim navodom ako ispunjavaju sljedeće
odredbe:
(a)
Svaki ĉlan ili baterija moraju biti one vrste za koju je dokazano da ispunjava uslove
ispitivanja u Priručniku za ispitivanje i kriterije, Dio III, pododjeljak 38.3.;
(b)
Svaki ĉlan i baterija sadrţe sigurnosni ureĊaj za zraĉenje ili su izraĊeni tako da sprijeĉe
nasilno oštećenje u normalnim uslovima prevoza;
(c)
Svaki ĉlan i baterija opremljeni su efikasnim sredstvom za sprjeĉavanje vanjskog
kratkog spoja;
(d)
235
236
Svaka baterija koja se sastoji od ĉlana ili niza ĉlanova koji su spojeni paralelno,
opremljena je efikasnim sredstvom, prema potrebi, za sprjeĉavanje opasnog reverznog
toka struje (npr. diode, osiguraĉi itd.).
Navod se odnosi na predmete koji sadrţe eksplozivne materije klase 1 i koji, takoĊe,
sadrţavaju opasne materije drugih klasa. Predmeti se koriste kao sredstva za naduvavanje
sigurnosnih vazdušnih jastuka u vozilima ili moduli za vazdušne jastuke ili napinjaĉi za
sigurnosne pojase.
Pribor za poliestersku smolu sastoji se od dva dijela: osnovnog materijala (klasa 3, pakirna
grupa II ili III) i aktivatora (organski peroksid). Organski peroksid mora biti tip D, E ili F, bez
potrebe regulisanje temperature. Pakirna grupa jeste II ili III, prema kriterijima za klasu 3,
odnosi se na osnovni materijal. Ograniĉena koliĉina, koja se navodi u koloni (7) tabele A
poglavlja 3.2, odnosi se na osnovni materijal.
235
237
238
Membranski filteri, ukljuĉujući papirnate separatore, zaštitne pokrivaĉe ili podloţne materijale
itd., koji su prisutni u prevozu, ne smiju biti skloni širenju detonacije kad se ispituju prema
Priručniku za ispitivanje i kriterije, dio I, Serije testova 1 (a).
Uz to, nadleţno tijelo moţe to odrediti na temelju rezultata odgovarajućih ispitivanja brzine
sagorjevanja prema Priručniku za ispitivanje i kriterije, dio III, pododjeljak 33.2.1 d, koji se
odnose na zapaljive ĉvrste materije klase 4.1., a nitrocelulozni membranski filteri u obliku u
kojem se prevoze, ne podlijeţu uslovima
(a)
Smatra se da baterije nisu propusne ako mogu podnijeti ispitivanje na vibracije i razlike
pritiska, navedeni u nastavku, bez ispuštanja baterijske teĉnosti.
Ispitivanje na vibracije: Baterija se ĉvrsto priĉvrsti za postolje mašine za proizvoĊenje
vibracija koji proizvodi jednostavno harmonijsko kretanje amplitude 0,8 mm (1,6 mm
najviše ukupno skretanje). Frekvencija se mijenja brzinom od 1 Hz/min izmeĊu najmanje
i najviše vrijednosti od 10 Hz odnosno 55 Hz. Za svaki montirani poloţaj (smjer
vibracija) baterije, cjelokupni opseg frekvencija i povratak prijeĊe u 95 ± 5 minuta.
Baterija se ispituje u tri meĊusobno okomita poloţaja (kako bi se ukljuĉilo ispitivanje
otvora punjenja i odušaka, ako ih ima, u obrnutom poloţaju), u jednakom vremenskom
trajanju.
Ispitivanje razlika pritisaka: Nakon ispitivanja na vibracije, baterija se pohranjuje šest
sati na 24 ºC ± 4 ºC, a za to vrijeme ispituje se razlika pritiska najmanje od 88 kPa.
Baterija se ispituje u tri meĊusobno okomita poloţaja (kako bi se ukljuĉilo ispitivanje
otvora punjenja i odušaka, ako ih ima, u obrnutom poloţaju), u vremenu najmanje od
šest sati u svakom poloţaju.
(b)
Baterije koje nisu propustne, ne podlijeţu uslovima RID ako na temperaturi od 55 ºC
elektrolit ne curi iz slomljenog ili napuklog kućišta, i ako nema slobodne teĉnosti koja
moţe isticati, te ako su prikljuĉna mjesta, kad su pakirana za prevoz, zaštićena od
kratkog spoja.
239
U baterijama ili ĉlanovima ne smiju biti druge opasne materije, osim natrijuma, sumpora i/ili
polisulfida. Baterije ili ĉlanovi ne smiju biti namijenjeni prevozu na temperaturi na kojoj se u
bateriji ili ĉlanu nalazi teĉni elementarni natrijum, osim ako to nije odobrilo nadleţno tijelo i pod
uslovima koje je utvrdilo nadleţno tijelo drţave porijekla. Ako drţava porijekla nije ĉlanica
COTIF, odobrenje i uslove prevoza potvrĊuje nadleţno tijelo prve drţave ĉlanice COTIF u koju
stigne pošiljka.
Ĉlanovi se sastoje od hermetiĉki zadihtovanih metalnih kućišta u kojima opasne materije
moraju biti u potpunosti zatvorene i tako konstruisane i zatvorene da sprjeĉavaju propustnost
opasne materije u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Baterije se moraju sastojati od ĉlana koji su uĉvršćeni i u potpunosti zatvoreni u metalnom
kućištu, koje je konstruisano i zatvoreno tako da sprjeĉava propustnost opasne materije u
uobiĉajenim uslovima prevoza.
241
Smjese moraju biti pripremljene tako da ostanu homogene i ne odvajaju se tokom prevoza.
Smjese u kojima je udio nitroceluloze nizak i ne pokazuje opasna svojstva pri ispitivanju na
sklonost detoniranju, izgore ili eksplodiraju kad se zagrijavaju u zatvorenom prostoru
ispitivanjima iz Serije testova 1 (a), odnosno 2 (b) ili 2 (c) u Priručniku za ispitivanje i kriterije,
dio I, i koje nisu zapaljiva ĉvrsta materija kad se ispituju u skladu s ispitivanjem br. 1 Priručnika
za ispitivanje i kriterije, dio III, pododjeljak 33.2.1.4 (komadići koji su, prema potrebi, smrvljeni i
prosijani na ĉesticu manju od 15 mm), ne podlijeţu uslovima RID.
242
Sumpor ne podlijeţe uslovima RID kad je u odreĊenom obliku (npr. pilule, granule, kuglice,
pastile ili listići).
243
Benzin, automobilski benzin i benzin koji se koristi za motore paljenje ishrom (npr. u
automobilima, fiksnim motorima i ostalim motorima), razvrstani su pod navodom bez obzira na
promjene u pogledu isparljivosti.
244
U navod su ukljuĉeni, na primjer, aluminijumska šljaka, aluminijumski ostatci, iskorištene
katode, iskorištena obloga lonca za elektrolizu i šljake aluminijumovih soli.
247
Alkoholna pića koja sadrţe iznad 24% alkohola, ali ne iznad 70% zapreminskog procenta, kad
se prevoze kao dio proizvodnog procesa, mogu se prevoziti u drvenim buradima većim od 250
litara ali ne većim od 500 litara koje odgovaraju opštim uslovima u 4.1.1, pod sljedećim
uslovima:
(a)
Drvena burad moraju biti pregledana i prije punjenja ĉvrsto stegnuta;
(b)
Mora se ostaviti dovoljno kala (ne manje od 3%), kako bi se teĉnost mogla širiti;
236
(c)
Drvena burad moraju se prevoziti s rupom za ĉep okrenutom prema gore;
(d)
249
250
Drvena burad se moraju prevoziti u kontejnerima koji ispunjavaju uslove CSC-a. Svako
drveno bure mora biti osigurano paletama izraĊenim po mjeri i uĉvršćenim
odgovarajućim ureĊajima da se tokom prevoza sprijeĉi njeno premještanje.
Ferocerijum, stabilizovan protiv korozije, najmanji udio ţeljeza iznosi 10%, ne podlijeţe
uslovima RID.
Navod se moţe koristiti samo za uzorke hemikalija koji su uzeti za potrebe analize u vezi
sprovoĊenja Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i korišćenja hemijskog
oruţja i njegovom uništenju. Prevoz materija prema ovom navodu mora biti u skladu s nizom
postupaka za ĉuvanje i osiguranje koje navodi Organizacija za zabranu hemijskog oruţja.
Hemijski uzorak moţe se prevoziti samo uz prethodno odobrenje koje izdaje nadleţno tijelo ili
generalni direktor Organizacije za zabranu hemijskog oruţja, i pod uslovom da je uzorak u
skladu sa sljedećim odredbama:
(a)
Uzorak mora biti zapakovan prema uputstvima za pakovanje 623 u Tehniĉkim
uputstvima ICAO-a (vidi S-3-8 Priloga); i
(b)
za vrijeme prevoza primjerak isprave kojom se odobrava prevoz, u kojoj su navedeni
graniĉna koliĉina i odredbe o pakiranju, mora biti priloţena prevoznoj ispravi.
251
Navod HEMIJSKA OPREMA ili OPREMA ZA PRVU POMOĆ oznaĉava da se primjenjuje na
kutije, kućišta itd. u kojima su male koliĉine razne opasne materije koje se koriste na primjer u
medicinske, analitiĉke svrhe ili za potrebe ispitivanja ili obnove. UreĊaji ne smiju sadrţavati
opasne materije za koju je u koloni (7) tabele A poglavlja 3.2 navedena navod "LQ0."
Sastavni dijelovi ne smiju opasno reagovati (vidi "opasna reakcija" u 1.2.1). Ukupna koliĉina
opasnih materija u bilo kojoj opremi ne smije biti iznad 1 l ili 1 kg. Pakirna grupa koja je
dodijeljena opremi u cjelini, najstroţa je pakirna grupa koja je dodijeljena bilo kojoj pojedinaĉnoj
materiji u opremi.
Oprema koja se prevozi na vozilima za potrebe pruţanja prve pomoći ili rada, ne podlijeţu
uslovima RID.
Hemijska oprema i oprema za prvu pomoć koja sadrţi opasne materije u unutrašnjoj ambalaţi
koja ne prelazi graniĉne koliĉine koje se odnose na pojedine materije, kako je navedeno u
koloni (7) tabele A poglavlja 3.2 u skladu sa šifrom LQ koja je definisana u 3.4.6, moţe se
prevoziti u skladu s poglavljem 3.4.
252
266
267
Pod uslovom da amonijumov nitrat ostane u rastvoru u svim uslovima prevoza, vodni rastvori
amonijumova nitrata, najviše sa 0,2% zapaljivog materijala, u koncentraciji koja ne prelazi 80%,
ne podlijeţu uslovima RID.
Ova materija, kad sadrţi manje alkohola, vode ili sredstva koje smanjuje osjetljivost od
specifiranog, ne smije se prevoziti, osim ako nadleţno tijelo to nije izriĉito odobrilo (vidi 2.2.1.1).
Svi eksplozivi za miniranje tip C koji sadrţe hlorate, moraju biti odvojeni od eksploziva koji
sadrţe amonijumov nitrat ili druge amonijumove soli.
270
Smatra se da vodni rastvori anorganskih ĉvrstih nitratnih materija klase 5.1 ne ispunjavaju
kriterije za klasu 5.1 ako koncentracija materija u rastvoru na najniţoj temperaturi, do koje doĊe
pri prevozu, nije iznad 80% granice zasićenja.
271
Laktoza ili glukoza ili tome sliĉno, moţe se koristiti kao sredstvo koje smanjuje osjetljivost, pod
uslovom da materija ne sadrţi ispod 90% teţinskog uĉešća sredstva koje smanjuje osjetljivost.
Nadleţno tijelo moţe ovlastiti da se smjese razvrstaju u klasu 4.1 na temelju serije testova 6(c)
odjeljka 16 dijela I Priručnika za ispitivanje i kriterije koji su sprovedeni na najmanje tri
pakovanja pripremljenim za prevoz. Smjese koje sadrţe najmanje 98% teţinskih procenata
sredstva koje smanjuje osjetljivost, ne podlijeţu uslovima RID. Ambalaţe koje sadrţe
mješavine najmanje sa 90% teţinskih procenata sredstva koje smanjuje osjetljivost, ne moraju
imati listicu opasnosti u skladu s oblikom br. 6.1.
272
Materija se ne smije prevoziti pod odredbama za klasu 4.1, osim ako nadleţno tijelo to nije
izriĉito odobrilo (vidi UN br. 0143).
273
Maneb i preparati od maneba, koji su stabilizovani u pogledu samozagrijavanja, ne moraju biti
3
razvrstani u klasi 4.2 kad je ispitivanjem moguće dokazati da prostorni obim od 1 m materija
nije samozapaljiv i da temperatura u centru uzorka ne prelazi 200 ºC, kad se uzorak odrţava
na temperaturi koja nije niţa od 75 ºC ± 2 ºC tokom 24 sata.
Primjenjuju se odredbe 3.1.2.8.
Materija se ne smiju razvrstavati i prevoziti, osim ako to nije odobrilo nadleţno tijelo na temelju
rezultata ispitivanja Serije 2 i ispitivanja Serije 6(c) dijela I Priručnika za ispitivanje i kriterije na
ambalaţi pripremljenoj za prevoz (vidi 2.2.1.1). Nadleţno tijelo dodjeljuje pakirnu grupu na
temelju kriterija pod taĉkom 2.2.3, a vrstu ambalaţe ispitivanjem Serije 6(c).
274
278
237
279
280
282
283
Materija se dodjeljuje klasifikaciji ili pakirnoj grupi na temelju ljudskog iskustva, a ne na temelju
stroge primjene kriterija za razvrstavanje propisanih RID.
Navod se odnosi na predmete koji se koriste kao sredstva za naduvavanje sigurnosnih
vazdušnih jastuka u vozilima ili moduli za vazdušne jastuke ili napinjaĉi za sigurnosne pojase, i
koji sadrţe opasne materije klase 1 ili opasne materije drugih klasa, i kad se prevoze kao
sastavni dijelovi, i kad su ti predmeti - u stanju u kojem su pripravni za prevoz - ispitani u skladu
s ispitivanjima Serije 6 (c) dijela I Priručnika za ispitivanje i kriterije, bez eksplozije ureĊaja,
rasprskavanja kućišta ili posude pod pritiskom ureĊaja i opasnosti od izbijanja ili toplotnog
efekta koji bi znatno onemogućio gašenje poţara ili neke druge reakcije u kriznim situacijama u
neposrednoj blizini.
(Izbrisano)
Predmeti koji sadrţe plin namijenjen prigušivanju udaraca, ukljuĉujući ureĊaje za prigušivanje
energije udarca ili pneumatske opruge, ne podlijeţu uslovima RID pod uslovom da:
(a)
svaki predmet ima zapremninu prostora za plin koji ne prelazi 1,6 litara i pritisak
punjenja koji ne prelazi 280 bar kad umnoţak zapremnine (litre) i pritiska punjenja (bar)
ne prelazi 80 (tj. 0,5 litre prostora za plin i pritisak punjenja od 160 bar, 1 litra prostora
za plin i pritisak punjenja od 80 bar, 1,6 litara prostora za plin i pritisak punjenja od
50 bar, 0,28 litara prostora za plin i pritiska punjenja od 280 bar);
(b)
svaki predmet ima najmanji pritisak pri rasprskavanju od 4 puta pritiska punjenja na 20
ºC za predmete koji nemaju veću zapremninu prostora za plin od 0,5 litara, i 5 puta
pritiska punjenja za predmete sa zapremninom prostora za plin iznad 0,5 litara;
(c)
svaki predmet proizvodi se od materijala koji se nakon razbijanja ne smije rasprsnuti u
komadiće;
(d)
svaki predmet proizvodi se u skladu sa standardima za osiguranje kvaliteta koji su
prihvatljivi nadleţnom tijelu; i
projektni tip podvrgnut je ispitivanju na vatru, ĉime je potvrĊeno da proizvod otpušta svoj
pritisak pomoću zaptivke koju razgraĊuje vatra ili pomoću nekog drugog ureĊaja za
otpuštanje pritiska koji omogućava predmetu da se ne rasprsne u komadiće i da
predmet ne uzleti.
Vidi, takoĊe, 1.1.3.2 (d) za opremu koja se koristi za rad vozila.
ProizvoĊaĉ kiseonika, hemijski, koji sadrţi oksidacijske materije, mora ispunjavati sljedeće
uslove:
(e)
284
(a)
kad proizvoĊaĉ kiseonika ima ureĊaj za aktiviranje eksplozije, mora se prevoziti pod
ovim navodom kad je iskljuĉen iz klase 1, u skladu s NAPOMENOM u navodu 2.2.1.1.1
(b);
(b)
proizvoĊaĉ kiseonika, bez ambalaţe, mora podnijeti ispitivanje slobodnim padom s
visine od 1,8 m na negibljivu, neelastiĉnu, ravnu i vodoravnu površinu, u poloţaju u
kojemu bi se, vjerovatno, oštetio bez gubljenja svojega sadrţaja i bez aktiviranja;
kad proizvoĊaĉ kiseonika ima ureĊaj za aktiviranje, mora imati najmanje dva pozitivna
sredstva za sprjeĉavanje nehotiĉnog aktiviranja.
Nitrocelulozni membranski filteri, obuhvaćeni ovim navodom, od kojih svaki ima masu koja nije
iznad 0,5 g, ne podlijeţu uslovima RID kad su svaki zasebno u predmetu ili u zatvorenom
pakovanju.
Materija se ne smiju razvrstavati ni prevoziti, osim ako to nije odobrilo nadleţno tijelo na
temelju rezultata ispitivanja Serije 2 i Serije 6(c) dijela I Priručnika za ispitivanje i kriterije na
ambalaţi pripremljenoj za prevoz (vidi 2.2.1.1).
Vazdušni jastuci ili sigurnosni pojasi koji su montirani u vozilu ili u dovršenom sastavnom dijelu
vozila kao što su upravljaĉki stubovi, obloge vrata, sjedala itd., ne podlijeţu uslovima RID.
Kad materijal definicijama i uslovima odgovara ostalim klasa, kako je definisano u dijelu II,
mora biti razvrstan u skladu s dodatnom prevladavajućom opasnošću. Materijal mora biti
deklarisan pod vlastitim otpremnim nazivom i UN brojem koji odgovara materijalu
prevladavajuće klase, zajedno s nazivom koji se odnosi na materijal prema koloni (2) tabele A
poglavlja 3.2, mora se prevoziti u skladu s odredbama koje se primjenjuju na taj UN broj. Uz to,
primjenjuju se svi ostali uslovi navedeni u 2.2.7.9.1, osim 5.2.1.7.2.
Zapaljivi kondezovani plinovi kao sastavni dijelovi rashladnih ureĊaja. Sastavni dijelovi moraju
biti projektovani i ispitani najmanje na trostruki radni pritisak ureĊaja. Rashladni ureĊaji moraju
biti projektovani i konstruisani tako da mogu sadrţavati kondezovani plin i da sprijeĉe opasnost
od rasprskavanja ili pucanja sastavnih dijelova koji zadrţavaju pritisak u uobiĉajenim uslovima
prevoza. Rashladni ureĊaji i njihovi sastavni dijelovi ne podlijeţu uslovima RID ako sadrţe
ispod 12 kg plina.
(c)
286
288
289
290
291
238
292
293
295
296
Smjese koje sadrţe najviše 23,5% kiseonika mogu biti prevoţene pod ovim navodom kada nije
prisutan neki drugi korozivni plin. Listica opasnosti u skladu s oblikom br. 5.1 nije potrebna u
ovoj granici koncentracije.
Na šibice se odnose sljedeće definicije:
(a)
šibice s velikom glavom („fusee matches‟), šibice su ĉije su glave obraĊene spojem
sredstva za paljenje osjetljivim na trenje i pirotehniĉkim spojem koji sagorjeva s malim
plamenom ili bez plamena, ali uz oslobaĊanje intenzivne toplote;
(b)
obiĉne šibice („safety matches‟), šibice su koje su spojene ili priĉvršćene na kutiju,
karticu s preklopom ili karticu i koje se pale trenjem iskljuĉivo od obraĊenu površinu;
(c)
šibice koje se pale na svakoj podlozi („strike anywhere matches‟), šibice su koje se pale
trenjem od ĉvrstu površinu;
(d)
voštane šibice („wax vesta matches‟), šibice su koje se pale trenjem bilo na obraĊenu ili
ĉvrstu površinu.
Baterije ne moraju biti pojedinaĉno oznaĉene i obiljeţene ako je paleta oznaĉena i obiljeţena
odgovarajućim znakom ili listicom opasnosti.
Navodi se odnose na ureĊaje za spašavanje, kao što su splavovi za spašavanje, ureĊaji za
plutanje osoba i samonaduvavajući tobogani. UN br. 2990 odnosi se na samonaduvavajuće
ureĊaje, a UN br. 3072 na ureĊaje za spašavanje koje nisu samonaduvavajuće. UreĊaje za
spašavanje mogu sadrţavati:
(a)
signalne ureĊaje (klasa 1), koji mogu ukljuĉivati dimne i svjetljeće signalne rakete
pakirane u ambalaţi koja sprjeĉava njihovo sluĉajno aktiviranje;
(b)
samo za UN br. 2990, mehaniĉki ureĊaj podgrupe 1.4, grupa kompatibilnosti S, moţe
sadrţavati uloške za potrebe mehanizma za samonaduvavanje i pod uslovom da
koliĉina eksploziva po primjeni ne prelazi 3,2 g:
sabijeni plinovi klase 2, grupa A ili O, prema 2.2.2.1.3;
baterije za skladištenje elektriĉne energije (klasa 8) i litijumove baterije (klasa 9);
oprema za prvu pomoć ili oprema za popravke koji sadrţe male koliĉine opasnih
materija (npr. materija klasa 3, 4.1, 5.2, 8 ili 9);
ili šibice koje se pale na svakoj podlozi, pakirane u ambalaţi koja sprjeĉava nehotiĉno
aktiviranje.
(c)
(d)
(e)
(f)
298
300
(Izbrisano)
Riblje brašno ili riblji otpatci, ne smiju se utovarati ako u trenutku utovara temperatura
prelazi 35 ºC ili je za 5 ºC viša od okolne temperature, zavisno o tome što je više.
302
U vlastitom otpremnom nazivu rijeĉ "JEDINICA", znaĉi:
vozilo;
kontejner;
ili cisterna.
Raskuţena vozila, kontejneri i cisterne podloţni su samo odredbama pod taĉkom 5.5.2.
303
Posude moraju birti oznaĉene klasifikacijskom oznakom plina ili smjesa plinova koji se u njima
nalaze i u skladu su s odredbama u 2.2.2.
304
Suve baterije, koje sadrţe korozivne elektrolite koji ne smiju isteći iz baterije, u sluĉaju
napuknutog kućišta baterije, ne podlijeţu uslovima RID, pod uslovom da su baterije sigurno
zapakovane i zaštićene od kratkog spoja. Primjeri takvih baterija su: alkalne mangan baterije,
cink-ugljenik baterije, nikal-metal-hidridne baterije i nikal-kadmijske baterije.
305
306
Materije ne podlijeţu uslovima RID u koncentracijama koje ne prelaze 50 mg/kg.
Navod se moţe koristiti samo za materije koje nemaju eksplozivna svojstva klase 1 kad se
ispituju u skladu s ispitivanjima Serije 1 i 2 klase 1 (Priručnik za ispitivanje i kriterije, dio I).
Navod se moţe koristiti samo za jednoliĉne smjese koje sadrţe amonijumov nitrat kao glavni
sastojak u sklopu sljedećeg sastava:
(a)
najmanje 90% amonijumova nitrata najviše sa 0,2% ukupno zapaljivog/organskog
materijala
307
(b)
(c)
koji se raĉuna kao ugljenik i s dodanom materijom, ako je ima, koja je anorganska i
inertna u odnosu na amonijumov nitrat; ili
ispod 90%, ali iznad 70% amonijumova nitrata s drugim anorganskim materijalima ili
iznad 80%, ali ispod 90% amonijumova nitrata pomiješanog s kalcijumovim karbonatom
i/ili dolomitom i nikako ispod 0,4% ukupno zapaljivog/organskog materijala koji se
raĉuna kao ugljenik; ili
mineralna gnojiva koja se temelje na amonijumovu nitratu tipa azota i koja sadrţe
smjese amonijumova nitrata i amonijumova sulfata s više od 45%, ali manje od 70%
amonijumova nitrata i 0,4% ukupno zapaljivog/organskog materijala koji se raĉuna kao
239
309
ugljenik, tako da zbir procenata sastava amonijumova nitrata i amonijumova sulfata
prelazi 70%.
Navod se odnosi na emulzije koje nisu desentizovane, rastvori i gelove koji se, prije svega,
sastoje od smjese amonijumova nitrata i teĉne faze, koji su namijenjeni proizvodnji eksploziva
za miniranje tip E tek nakon dodatne obrade prije korišćenja.
Smjesa emulzije je uobiĉajeno sljedećeg sastava: 60 – 85% amonijumova nitrata; 5 – 30%
vode; 2 – 8% goriva; 0,5 – 4% emulgatora ili sredstva za zgušnjavanje; 0 – 10% rastvorljivog
sredstva za suzbijanje plamena i aditiva za obiljeţavanje. Druge anorganske nitratne soli mogu
zamijeniti dio amonijumova nitrata.
Smjesa rastvora i gelova je uobiĉajeno sljedećeg sastava: 60 – 85% amonijumova nitrata; 0 –
5%; natrijuma ili kalijumova perhlorata; 0 – 17 % hexaminijeva nitrata ili monometilaminaova
nitrata; 5 – 30% vode; 2 – 15% goriva; 0,5 – 4% emulgatora ili sredstva za zgušnjavanje; 0 –
10% rastvorljivog sredstva za suzbijanje plamena i aditiva za obiljeţavanje. Druge anorganske
nitratne soli mogu zamijeniti dio amonijumova nitrata.
Materije moraju proći ispitivanje Serije 8 Priručnika za ispitivanje i kriterije, dio I, odjeljak 18.
310
311
Uslovi ispitivanja u pododjeljku 38.3 Priručnika za ispitivanje i kriterije ne odnose se na
proizvodnju koja se sastoji najviše od 100 litijumovih ĉlanova i baterija ili na prototipove
litijumovih ĉlanova i baterija prije proizvodnje kad se takvi prototipovi prevoze zbog ispitivanja:
(a)
ako se ĉlanovi i baterije prevoze u vanjskoj ambalaţi koja je metalni, plastiĉni ili bubanj
od šperploĉe ili metalna, plastiĉna ili drvena kutija, te ispunjavaju kriterije za pakirnu
grupu I; i
(b)
ako su svaki ĉlan i baterija pakirani svaki zasebno u unutrašnju ambalaţu koja je unutar
vanjske ambalaţe, i ako je obloţen materijalom za amortizaciju koji nije sagoriv i nije
provodljiv.
Materije se ne smiju prevoziti pod ovim navodom, osim ako to nije odobrilo nadleţno tijelo na
temelju rezultata odgovarajućih ispitivanja prema dijelu I Priručnika za ispitivanje i kriterije.
Ambalaţa mora osigurati da procenat razrjeĊivaĉa u bilo kojemu trenutku za vrijeme prevoza
ne padne ispod onoga navedenoga u odobrenju nadleţnoga tijela.
312
(Rezervisano)
313
Materije i smjese koje ispunjavaju kriterije za klasu 8, moraju imati listicu opasnosti za dodatnu
opasnost u skladu s oblikom br. 8 (vidi 5.2.2.2.2).
314
(a)
315
316
Ove materije sklone su egzotermnoj razgradnji na povišenim temperaturama.
Razgradnju mogu pokrenuti toplota ili neĉistoće (npr. metali u prahu /ţeljezo, mangan,
kobalt, magnezijum/ i njihovi spojevi;
(b)
Za vrijeme prevoza materije moraju biti zaštićene od direktnog sunĉevog svjetla i svih
izvora toplote i moraju biti smještene u odgovarajuće prostore koji se provjetravaju.
Navod se ne smije koristiti za materije klase 6.1, materije koje ispunjavaju kriterije otrovnosti od
udisanja za pakirnu grupu I opisanu u 2.2.61.1.8.
Navod se odnosi samo na kalcijumov hipohlorit, suv, kad se prevozi u obliku nedrobive ploĉe.
317
"Izuzevši kalavost", odnosi se samo na onu ambalaţu koja je u skladu s onom pod taĉkom
6.4.11.2.
318
Za potrebe dokumentacije, vlastiti otpremni naziv mora biti dopunjen tehniĉkim nazivom (vidi
3.1.2.8). Kad infektivne materije koje se prevoze nisu poznate, ali se pretpostavlja da
ispunjavaju kriterijume za ukljuĉenje u kategoriju A i dodjelu UN br. 2814 ili 2900, na prevoznoj
ispravi iza vlastitog otpremnog naziva treba u zagradama navesti rijeĉi: "infektivna materija
pretpostavljene kategorije A."
Zapakovane materije i ambalaţa koji su oznaĉeni u skladu s uputstvom za pakovanje P650, ne
podlijeţu nikakvim drugim uslovima RID.
319
320
(Izbrisano)
321
Smatra se da ovi sistemi za skladištenje uvijek sadrţe vodonik.
322
Kada se prevoze ne drobljive tablete, tada se materije svrstavaju u pakirnu grupu III.
323
324
(Rezervisano)
Ove materije moraju biti stabilizovane kada je koncentarcija manja od 99%.
325
U sluĉaju nedjeljivog ili djeljivog izuzetog uranovog hexafluorida, materijal mora biti klasifikovan
pod UN br. 2978.
240
326
U sluĉaju djeljivog uranovog hexafluorida, materijal mora biti klasifikovan pod UN br.. 2977.
327
Otpad aerosola otpremljen u skladu s 5.4.1.1.3 mogu biti prevoţeni pod ovim navodom u svrhu
izmjena ili odlaganja. Ne moraju biti zaštićeni protiv nenamjernog praţnjenja u smislu mjera od
opasnosti povišenog pritiska i opasnog izlaţenja u atmosferu. Otpad aerosola, osim onih koji
puštaju ili su oštećeni, mora biti pakiran u skladu s pakirnim uputstvima P003 i posebnim
zahtjevom PP87, ili pakirnim uputstvima LP02 i posebnim pakirnim zahtjevom L2. Aerosoli koji
puštaju ili su oštećeni moraju biti prevoţeni u spasilaĉkim ambalaţama uz mjere koje
osiguravaju sigurnost od povišenog pritiska.
NAPOMENA: Pri pomorskom prevozu, otpad aerosola ne smije biti prevoţen u zatvorenim
kontejnerima.
328
Ovaj navod primjenjuje se na zapaljive uloške koji sadrţe zapaljive teĉnosti ukljuĉujući metanol
ili metanol/vodeni rastvor. Zapaljivi uloţak je posuda u koju je stavljeno gorivo koje se preko
regulisanog ventila prazni u ureĊaj koji pogoni zapaljivi uloţak i nema dijelova koji mogu stvoriti
elektriĉni naboj. Uloţak mora biti izraĊen i konstruiran tako da sprijeĉava izlazak goriva pri
uobiĉajenim uslovima prevoza.
Ovaj navod primjenjuje se na zapaljivi uloške tipno izraĊene bez njihove ambalaţe koji mogu
izdrţati ispitivanje pritiskom od 100 kPa (baţdarski).
329
(Rezervisano)
330
Alkoholi koji sadrţe naftne produkte (npr. benzin) više od 5% moraju biti prevoţeni pod UN
1987 ALKOHOLI, N.D.N.
331-499 (Rezervisano)
500
501
UN br. 3064 nitroglicerin, rastvor u alkoholu s više od 1%, ali nikako iznad 5% nitroglicerina,
pakiran u skladu s uputstvom za ambalaţu P300 iz taĉke 4.1.4.1, materija je klase 3.
Za naftalin, rastopljeni, vidi UN br. 2304.
502
UN br. 2006 plastika, na bazi nitroceluloze, samozagrijavajuća, n.d.n., i 2002 celuloidni otpad,
materije su klase 4.2.
503
Za fosfor, bijeli ili ţuti, rastopljeni, vidi UN br. 2447.
504
UN br. 1847 kalijumov sulfid, hidrirani najmanje sa 30% vode od kristalizacije, UN br. 1849
natrijumov sulfid, hidriran najmanje sa 30% vode od kristalizacije i UN br. 2949 natrijumov
hidrosulfid najmanje sa 25% vode od kristalizacije, materije su klase 8.
505
UN br. 2004 magnezijumov diamid, materija je klase 4.2.
506
Zemnoalkalijski metali i legure zemnoalkalijskih metala u pirofornom obliku, materije su klase
4.2.
UN br. 1869 magnezijum ili legure magnezijuma koji sadrţe iznad 50% magnezijuma, kao
kuglice, strugotine ili trake, materije su klase 4.1.
507
UN br. 3048 pesticidi s aluminijumovim fosfidom, s dodacima koji sprjeĉavaju emisiju otrovnih
zapaljivih plinova, materije su klase 6.1.
508
UN br. 1871 titanijumov hidrid i UN br. 1437 cirkonijumev hidrid materije su klase 4.1. UN br.
2870 aluminijumov borohidrid, materija je klase 4.2.
509
510
UN br. 1908 rastvor hlorita, materija je klase 8.
UN br. 1755 rastvor hromove kiseline, materija je klase 8.
511
UN br. 1625 ţivin nitrat, UN br. 1627 ţivin nitrat i UN br. 2727 talijumov nitrat materije su klase
6.1. Torijumov nitrat, ĉvrsti, rastvor uranijumova nitrata heksahidrata i uranijumov nitrat, ĉvrsti,
materije su klase 7.
512
UN br. 1730 antimonov pentahlorid, teĉni, UN br. 1731 rastvor antimonova pentahlorida, UN br.
1732 antimonov pentafluorid i UN br. 1733 antimonov trihlorid materije su klase 8.
241
513
UN br. 0224 barijumov azid, suvi ili moĉeni - manje od 50% teţinskog uĉešća vode, nije
dozvoljen za prevoz ţeljeznicom. UN br. 1571 barijumov azid, moĉen s najmanje 50%
teţinskog uĉešća vode, materija je klase 4.1. UN br. 1854 legure barijuma, piroforne, materije
su klase 4.2. UN br. 1445 barijumov hlorat, ĉvrst, UN br. 1446 barijumov nitrat, UN br. 1447
barijumov perhlorat, ĉvrst, UN br. 1448 barijumov permanganat, UN br. 1449 barijumov
peroksid, UN br. 2719 barijumov bromat, UN br. 2741 barijumov hipohlorit s više od 22%
upotrebljivog hlora, UN br. 3405 barijumov hlorat, rastvor, i UN br. 3406 barijumov perhlorat,
rastvor, materije su klase 5.1. UN br. 1565 barijumov cijanid i UN br. 1884 barijumov oksid,
materije su klase 6.1.
514
UN br. 2464 berilijev nitrat, materija je klase 5.1.
515
UN br. 1581 smjesa hloropikrina i metil bromida i UN br. 1582 smjesa hloropikrina i metil
hlorida, materije su klase 2.
516
UN br. 1912 smjesa metil hlorida i metilen hlorida, materija je klase 2.
517
UN br. 1690 natrijumov fluorid, ĉvrst, UN br. 1812 kalijumov fluorid, ĉvrst, UN br. 2505
amonijumov fluorid, UN br. 2674 natrijumov fluorosilikat, UN br. 2856 fluorosilikati, n.d.n., UN
br. 3415 natrijumov fluorid, rastvor, i UN br. 3422 kalijumov fluorid, rastvor, materije su klase
6.1.
518
UN br. 1463 hromov trioksid, bezvodni (hromova kiselina, ĉvrsta), materija je klase 5.1.
519
UN br. 1048 vodonikov bromid, bezvodni, materija je klase 2.
520
UN br. 1050 vodonikov hlorid, bezvodni, materija je klase 2.
521
Ĉvrsti hloriti i hipohloriti, materije su klase 5.1.
522
UN br. 1873 vodeni rastvor iznad 50% perhlorne kiseline, ali nikako ispod 72% teţinskog
uĉešća ĉiste kiseline, materije su klase 5.1. Rastvori perhlorne kiseline koje sadrţe iznad 72%
teţinskog uĉešća ĉiste kiseline ili smjese perhlorne kiseline s bilo kojom teĉnošću osim vode,
ne smiju biti prihvaćeni za prevoz.
523
UN br. 1382 bezvodni kalijumov sulfid i UN br. 1385 bezvodni natrijumov sulfid i njihovi hidrati s
manje od 30% vode od kristalizacije, i UN br. 2318 natrijumov hidrosulfid s manje od 25% vode
od kristalizacije, materije su klase 4.2.
524
UN br. 2858 dovršeni predmeti od cirkonijumuma debljine 18 m ili više, materije su klase 4.1.
525
Rastvori anorganskih cijanida s ukupnim uĉešćem cijanidnog jona iznad 30% moraju biti
razvrstani u pakirnu grupu I, rastvori s ukupnim uĉešćem cijanidnog jona iznad 3% i nikako
iznad 30% u pakirnu grupu II i rastvori s uĉešćem cijanidnog jona iznad 0,3% i nikako iznad 3%
u pakirnu grupu III.
526
UN br. 2000 celuloid, dodijeljen je klasi 4.1.
528
UN br. 1353 vlakna ili tkanine impregnirane slabo nitriranom celulozom, nesamozagrijavajuće,
predmeti su klase 4.1.
529
UN br. 0135 ţivin fulminat, moĉeni, najmanje sa 20% teţinskog uĉešća vode ili smjese
alkohola, nije dozvoljen za prevoz ţeljeznicom. Ţivin hlorid (kalomel), materija je klase 9 (UN
br. 3077).
530
UN br. 3293 hidrazin, vodeni rastvor najviše sa 37% teţinskog uĉešća hidrazina, materija je
klase 6.1.
Smjese, s taĉkom paljenja ispod 23 ºC i koje sadrţe iznad 55% nitroceluloze, bez obzira na
uĉešće azota, ili koje sadrţe najviše 55% nitroceluloze s uĉešćem azota iznad 12,6% (uĉešća
suve mase), materije su klase 1 (vidi UN brojeve 0340 ili 0342), ili klase 4.1.
UN br. 2672 amonijumova rastvora koja sadrţi najmanje 10%, ali nikako iznad 35% amonijaka,
materija je klase 8.
531
532
533
UN br. 1198 rastvori formaldehida, zapaljive, materije su klase 3. Rastvori formaldehida,
nezapaljive, s manje od 25% formaldehida, ne podlijeţu uslovima RID.
534
Benzin, u nekim klimatskim uslovima, moţe imati pritisak para na 50 ºC koji je iznad 110 kPa
(1.10 bar), ali koji nije iznad 150 kPa (1.50 bar), te ga i dalje treba smatrati materija koja ima
pritisak para na 50 ºC koji nije iznad 110 kPa (1.10 bar).
242
535
UN br. 1469 olovni nitrat, UN br. 1470 olovni perhlorat, ĉvrsti, i UN br. 3408 olovni perhlorat,
rastvor, materije su klase 5.1.
536
Za naftalin, ĉvrsti, vidi UN br. 1334.
537
UN br. 2869 smjesa titanijumova trihlorida, nepirofornog, materija je klase 8.
538
Za sumpor (u ĉvrstomu stanju), vidi UN br. 1350.
539
Rastvori izocijanata, ĉija je taĉka paljenja najmanje 23 ºC, materije su klase 6.1.
540
UN br. 1326 prah hafnija, moĉeni, UN br. 1352 prah titana, moĉeni, ili UN br. 1358 prah
cirkonijumuma, moĉen, najmanje sa 25% vode, materije su klase 4.1.
541
Smjese nitroceluloze s uĉešćem vode, uĉešćem alkohola ili uĉešćem plastifikatora niţim od
navedenih graniĉnih koliĉina, materije su klase 1.
542
Talk koji sadrţi tremolit i/ili aktinolit, obuhvaćen je ovim navodom.
543
UN br. 1005 amonijak, bezvodni, UN br. 3318 rastvor amonijaka iznad 50% amonijaka i UN
br. 2073 rastvor amonijaka, iznad 35%, ali nikako iznad 50% amonijaka, materije su klase 2.
Rastvori amonijaka najviše sa 10% amonijaka, ne podlijeţu uslovima RID.
544
UN br. 1032 dimetilamin, bezvodni, UN br. 1036 etilamin, UN br. 1061 metilamin, bezvodni, i
UN br. 1083 trimetilamin, bezvodni, materije su klase 2.
545
UN br. 0401 dipikril sulfid, moĉeni, manje od 10% teţinskog uĉešća vode, materija je klase 1.
546
UN br. 2009 cirkonijum, suvi, dovršene ploĉe, traka ili namotana ţica, debljine manje od 18 m,
materija je klase 4.2. Cirkonijum, suvi, dovršene ploĉe, traka ili namotana ţica, debljine 254 m
ili više, ne podlijeţe uslovima RID.
547
UN br. 2210 maneb ili UN br. 2210 preparati od maneba u samozagrijavajućem obliku, materije
su klase 4.2.
548
Hlorosilani koji u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 4.3.
549
Hlorosilani koji imaju taĉku paljenja od manje od 23 stepena Celzijusova i koji u dodiru s vodom
ne ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 3. Hlorosilani koji imaju taĉku paljenja jednako
ili više od 23 stepena Celzijusa i koji u dodiru s vodom ne ispuštaju zapaljive plinove, materije
su klase 8.
550
551
UN br. 1333 cerijum u ploĉama, šipkama ili ingotima materija je klase 4.1.
Rastvori ovih izocijanata s taĉkom paljenjam ispod 23 ºC, materije su klase 3.
552
Metali i metalne legure u praškastom ili drugom zapaljivom obliku, skloni samosagorjevanju,
materije su klase 4.2. Metali i metalne legure u praškastom ili drugom zapaljivom obliku koji u
dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 4.3.
553
Smjesa vodonikova peroksida i peroksisirćetne kiseline ne smije se za laboratorijskog
ispitivanja (vidi Priručnik za ispitivanje i kriterije, dio II, odjeljak 20), detonirati u šupljikavu
stanju, ne sagorjeva, niti pokazuje bilo kakve promjene ili bilo kakvu eksplozivnu snagu kad se
zagrijava u zatvorenom prostoru. Preparat mora biti termostabilan (temperatura
samoubrzavajućeg raspadanja od 60 ºC ili više za ambalaţu od 50 kg), a za desenzitizaciju
mora se koristiti teĉnost kompatibilna s peroksioctenom kiselinom. Preparati koji ne ispunjavaju
ove kriterijume, treba smatrati materijama klase 5.2 (Priručnik za ispitivanje i kriterije, dio II,
navod 20.4.3(g)).
554
Metalni hidridi koji u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 4.3. UN
br. 2870 aluminijumov borohidrid ili UN br. 2870 aluminijumov borohidrid u ureĊajima, materija
je klase 4.2.
555
Prah i prašak metala u obliku u kojem ne sagorjevaju spontano, neotrovni, koji uprkos tome u
dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove, materije su klase 4.3.
243
556
Organometalni spojevi i njihove rastvori koji se spontano pale, materije su klase 4.2. Zapaljivi
rastvori s organometalnim spojevima u koncentracijama koje u dodiru s vodom ne ispuštaju
zapaljive plinove u opasnim koliĉinama, niti se spontano pale, materije su klase 3.
557
Prah i prašak metala u pirofornomu obliku, materije su klase 4.2.
558
Metali i metalne legure u pirofornomu obliku, materije su klase 4.2. Metali i metalne legure koji
u dodiru s vodom ne ispuštaju zapaljive plinove i koji nisu piroforni ili samozagrijavajući, ali koji
su lako zapaljivi, materije su klase 4.1.
559
Smjese hipohlorita s amonijumovom soli, ne smiju se prihvaćati za prevoz. UN br. 1791, rastvor
hipohlorita, materija je klase 8.
560
UN br. 3257 teĉnost povišene temperature, n.d.n., na ili iznad 100 ºC i, za materiju s taĉkom
paljenjam ispod njezine taĉke paljenja (ukljuĉujući rastopljene metale i rastopljene soli),
materija je klase 9.
561
Hloroformati s prevladavajuće korozivnim svojstvima, materije su klase 8.
562
Organometalni spojevi koji spontano sagorjevaju, materije su klase 4.2. Organometalni spojevi
koji reaguju s vodom, zapaljivi, materije su klase 4.3.
563
UN br. 1905, selenova kiselina, materija je klase 8.
564
UN br. 2443, vanadijev oksitrihlorid, UN br. 2444 vanadijev tetrahlorid i UN br. 2475 vanadijev
trihlorid, materije su klase 8.
565
Nespecifikovani otpad koji je rezultat medicinskog/veterinarskog lijeĉenja ljudi/ţivotinja ili
biološkog istraţivanja, i za koji nije vjerovatno da sadrţi materije klase 6.2., moraju biti
razvrstani pod ovim navodom. Dekontaminovani kliniĉki otpad ili otpad koji je rezultat biološkog
istraţivanja, a koji je prethodno sadrţavao infektivne materije, nije podloţan uslovima za klasu
6.2.
566
UN br. 2030, hidrazin vodeni rastvor, iznad 37% teţinskog uĉešća hidrazina, materija je
klase 8.
567
Smjese koji sadrţe iznad 21% zapreminskog procenta kiseonika, moraju biti razvrstane kao
oksidacijske.
Barijumov azid s uĉešćem vode niţim od navedene graniĉne koliĉine, UN br. 0224.
i nije dozvoljen za prevoz ţeljeznicom.
569-579 (Rezervisano)
568
580
Vozila cisterne, vozila posebnih namjena i vozila posebno opremljena za prevoz u rasutom
stanju, moraju imati na objema boĉnim stranicama oznaku koja se navodi u 5.3.3. Kontejneri
cisterne, prenosne cisterne, posebno opremljeni kontejneri i kontejneri posebno opremljeni za
prevoz u rasutom stanju, moraju imati ovu oznaku na objema boĉnim stranicama te na prednjoj
i zadnjoj strani.
581
Navodom su obuhvaćene smjese metilacetilena i propadiena s ugljenikovodicima koje:
582
kao smjesa P1, ne sadrţe iznad 63% zapreminskog procenta metilacetilena i propadiena i
nikako iznad 24% zapreminskog uĉešća propana i propilena, pri ĉemu je
procenat ugljenikovodonika zasićenih C4 najmanje 14% zapreminskog uĉešća; i kao
smjesa P2 ne sadrţe iznad 48% zapreminskog procenta metilacetilena i propadiena i nikako
iznad 50% zapreminskog uĉešća propana i propilena, pri ĉemu je procenat ugljenikovodonika
zasićenih C4 najmanje 5% zapreminskog uĉešća;
kao i smjese propadiena s 1 do 4% metilacetilena.
Kad je to potrebno, izraz "smjesa P1" ili "smjesa P2" moţe se koristiti kao tehniĉki naziv da se
mogu ispuniti uslovi za prevoznu ispravu (5.4.1.1).
Navodom su, meĊu ostalim, obuhvaćene smjese plinova oznaĉene slovom R ..., koje, kao
smjesa F1, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1,3 MPa (13 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od gustine dihlorofluorometana (1,30 kg/l);
smjesa F2, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1,9 MPa (19 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od gustine dihloridifluorometana (1,21 kg/l);
244
smjesa F3, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 3 MPa (30 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od gustine hlorodifluorometana (1,09 kg/l).
NAPOMENA: Trihlorofluorometan (rashladno sredstvo R 11), 1,1,2-trihloro-1,2,2-trifluoroetan
(rashladno sredstvo R 113), 1,1,1-trihloro-2,2,2-trifluoroetan (rashladno sredstvo R 113a), 1hloro-1,2,2-trifluoroetan (rashladno sredstvo R 133) i 1-hloro-1,1,2-trifluoroetan (rashladno
sredstvo R 133 b), nisu materije klase 2. Mogu učestovati u sastavu smjesa F 1 do F 3.
583
Kad je to potrebno, izraz "smjesa F1", "smjesa F2" ili "smjesa F3" moţe se koristiti kao tehniĉki
naziv da se mogu ispuniti uslovi za prevoznu ispravu (5.4.1.1).
Navod su, meĊu ostalim, obuhvaćene smjese koje:
kao smjesa A, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1.1 MPa (11 bar), i gustinu na 50 ºC
koja nije niţa od 0,525 kg/l;
smjesa A01, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1,6 MPa (16 bar), i relativnu gustinu na
50 ºC koja nije niţa od 0,516 kg/l;
smjesa A02, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1,6 MPa (16 bar), i relativnu gustinu na
50 ºC koja nije niţa od 0,505 kg/;
smjesa A0, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 1,6 MPa (16 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od 0,495 kg/l;
smjesa A1, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 2,1 MPa (21 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od 0,485 kg/l;
smjesa B1, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 2,6 MPa (26 bar), i relativnu gustinu na
50 ºC koja nije niţa od 0,474 kg/l;
smjesa B2, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 2,6 MPa (26 bar), i relativnu gustinu na
50 ºC koja nije niţa od 0,463 kg/l;
smjesa B, imaju pritisak para na 70 ºC koji ne prelazi 2,6 MPa (26 bar), i gustinu na 50 ºC koja
nije niţa od 0,450 kg/l;
smjesa C, imaju pritisak paa na 70 ºC koji ne prelazi 3,1 MPa (31 bar), i relativnu gustinu na 50
ºC koja nije niţa od 0,440 kg/l.
Kad je to potrebno, kako bi se ispunili uslovi za prevoznu ispravu (5.4.1.1), kao tehniĉki naziv
mogu se koristiti sljedeći izrazi:
-
"smjesa A" ili "butan";
"smjesa A01" ili "butan";
"smjesa A02" ili "butan";
"smjesa A0" ili "butan";
"smjesa A1";
"smjesa B1";
"smjesa B2";
"smjesa B";
"smjesa C" ili "propan".
Za prevoz u cisternama, trgovaĉki nazivi "butan" ili "propan" mogu se koristiti samo kao
dopuna.
584
Ovaj plin ne podlijeţe uslovima RID:
kad je u plinovitomu stanju;
kad ne sadrţi iznad 0,5% vazduha;
kad je u metalnoj kapsuli (cisterne, patrone za pjenušanje), bez nepravilnosti koje mogu
uticati na njegovu snagu;
kad je osigurana nepropustnost ventila uloška;
kad kapsula ne sadrţi iznad 25 g ovoga plina;
3
kad kapsula ne sadrţi iznad 0,75 g ovoga plina po cm svoje zapremnine.
585
Rumenica ne podlijeţe uslovima u RID.
586
Prašci hafnija, titanijuma i cirkonijuma moraju sadrţavati vidljivi višak vode. Prašci hafnija,
titanijuma i cirkonijuma, moĉeni, mehaniĉki proizvedeni, veliĉine ĉestica od 53 μm i više, ili
hemijski proizvedeni, veliĉine ĉestica od 840 μm i veće, ne podlijeţu uslovima RID.
245
587
Barijumov stearat i barijumov titanat, ne podlijeţu uslovima RID.
588
Ĉvrsti hidrirani oblici aluminijumova bromida i aluminijumova hlorida, ne podlijeţu uslovima
RID.
589
Smjese kalcijumova hipohlorita, suve, koje sadrţe najviše 10% raspoloţivog hlora, ne podlijeţu
uslovima RID.
590
Heksahidrat feri hlorida, ne podlijeţe uslovima RID.
591
Olovni sulfat najviše sa 3% slobodne kiseline, ne podlijeţe uslovima RID.
592
Neoĉišćena prazna ambalaţa (ukljuĉujući prazne IBC i velike ambalaţe), prazna vozila
cisterne, prazne odvojive cisterne, prazne prenosive cisterne, prazne kontejnere cisterne i
prazne male kontejnere u kojima se nalazila ova materija, ne podlijeţu uslovima RID.
593
Plin, namijenjen hlaĊenju npr. medicinskih ili bioloških primjeraka, ako je u posudama za
spremanje s dvostrukim zidovima koje su u skladu s odredbama uputstava za pakovanje P203
(12) pod taĉkom 4.1.4.1, ne podlijeţe uslovima RID.
594
Sljedeći predmeti, proizvedeni i punjeni prema propisima drţave u kojima su proizvedeni i
pakirani u ĉvrstu vanjsku ambalaţu, ne podlijeţu uslovima RID:
-
UN br. 1044 aparati za gašenje poţara sa zaštitom od sluĉajnog praţnjenja;
-
UN br. 3164 predmeti, pod pritiskom pneumatski ili hidrauliĉni, projektovani da izdrţe
naprezanja veća od unutrašnjeg pritiska plina pomoću prenosa sile, unutrašnje ĉvrstoće
ili konstrukcije.
596
Pigmenti kadmijuma, kao što su kadmijumovi sulfidi, kadmijumovi sulfoselenidi i kadmijumove
soli viših masnih kiselina (npr. kadmijev stearat), ne podlijeţu uslovima RID.
597
Rastvori sirćetne kiseline najviše sa 10% teţinskog uĉešća ĉiste kiseline, ne podlijeţu uslovima
RID.
598
Sljedeće ne podlijeţe uslovima RID:
(a)
Nove akumulatorske baterije:
kad su osigurane tako da ne mogu skliznuti, ispasti ili se oštetiti;
(b)
599
600
601
-
kad imaju ureĊaj za nošenje, osim ako nisu odgovarajuće sloţene na gomilu,
npr. na paletama;
-
kad spolja nema opasnih tragova alkala ili kiselina;
-
kad su zaštićene od kratkog spoja.
Iskorištene akumulatorske baterije:
-
kad njihovo kućište nije oštećeno:
-
kad su osigurane tako da ne mogu curiti, skliznuti, ispasti ili se oštetiti, npr.
slaganjem na palete;
-
kad izvan predmeta nema opasnih tragova alkala ili kiselina;
kad su zaštićene od kratkog spoja.
"Iskorištene akumulatorske baterije", znaĉi akumulatorske baterije koje se prevoze na
recikliranje na kraju njihovog uobiĉajenog ţivotnog vijeka.
Proizvedeni predmeti ili instrumenti koja sadrţi najviše 1 kg ţive, ne podlijeţu uslovima RID.
Vanadijev pentoksid, rastopljen i stvrdnut, ne podlijeţe uslovima RID.
Farmaceutski proizvodi spremni za upotrebu, koji su materije proizvedene i pakirane u
ambalaţu koja je po svojem tipu namijenjena maloprodaji ili distribuciji za liĉnu ili kućnu
upotrebu, ne podlijeţu uslovima RID.
602
Fosforni sulfidi koji nisu osloboĊeni ţutog i bijelog fosfora, ne smiju biti prihvaćeni za prevoz.
603
Bezvodni vodonikov cijanid koji ne odgovara opisu za UN br. 1051 ili UN br. 1614, ne smije biti
prihvaćen za prevoz. Vodonikov cijanid (cijanovodiĉna kiselina), koji sadrţi manje od 3% vode
stabilan je - ako pH-vrijednost iznosi 2,5 ± 0,5 a, teĉnost je bistra i bezbojna.
246
604
605
606
607
608
Amonijumov bromat i njegovi vodni rastvori i smjese bromata s amonijumovom soli, ne smije
biti prihvaćeni za prevoz.
Amonijumov hlorat i njegovi vodni rastvori i smjese hlorata s amonijumovom soli, ne smiju biti
prihvaćeni za prevoz.
Amonijumov hlorit i njegovi vodni rastvori i smjese hlorita s amonijumovom soli, ne smiju biti
prihvaćeni za prevoz.
Smjese kalijumova nitrata i natrijumova nitrita s amonijumovom soli, ne smiju biti prihvaćeni za
prevoz.
609
Amonijumov permanganat i njegovi vodni rastvori i smjese permanganata s amonijumovom soli
ne smiju biti prihvaćeni za prevoz.
Tetranitrometan, koji nije osloboĊen od zapaljivih neĉistoća, ne smije biti prihvaćen za prevoz.
610
Prevoz ove materije, kad ona sadrţi više od 45% vodonikova cijanida, zabranjen je.
611
Amonijumov nitrat koji sadrţe iznad 0,2% sagorive materije (ukljuĉujući svaku organsku
materija koja se raĉuna kao ugljenik), ne smije biti prihvaćen za prevoz, osim ako nije sastavni
dio materije ili predmeta klase 1.
612
(Rezervisano)
613
Rastvor hlorne kiseline koja sadrţi iznad 10% hlorne kiseline i smjese hlorne kiseline s bilo
kojom teĉnošću, osim s vodom, ne smije biti prihvaćena za prevoz.
614
2,3,7,8-tetrahlorodibenzo-p-dioksin (TCDD), u koncentracijama koje se smatraju vrlo otrovnim
prema kriterijima u 2.2.61.1, ne smije biti prihvaćen za prevoz.
(Rezervisano)
615
616
617
618
Materije koje sadrţe iznad 40% teĉnih azotovih estera, moraju proći ispitivanje prokapavanja
navedeno u 2.3.1.
Uz vrstu eksploziva, komercijalni naziv odreĊenog eksploziva mora biti oznaĉen na ambalaţi.
U posudama koje sadrţe 1,2-butadien, koncentracija kiseonika u plinovitoj fazi, ne smije
3
prelaziti 50 ml/m .
619-622 (Rezervisano)
623
UN broj 1829 sumporov trioksid mora biti inhibiran. Sumporov trioksid, ĉistoće 99,95% ili iznad,
nije dozvoljeno prevoziti ţeljeznicom. Sumporni dioksid ĉistoće najmanje 99,95% moţe se
prevoziti cestom bez inhibitora u rezervoarima, pod uslovom da se njegova temperatura
odrţava na 32,5°C ili iznad.
625
Pakovanje koja sadrţi ove predmete, mora biti jasno oznaĉeno kako sljedi:
"UN 1950 AEROSOLI"
626-627 (Rezervisano)
632
Smatra se da je samozapaljivo (piroforno).
633
Pakovanje i mali kontejneri, u kojima se nalazi ova materija, mora nositi sljedeću oznaku:
"Drţati daleko od svakog izvora paljenja." Oznaka mora biti na sluţbenom jeziku drţave
otpremnice te, ako taj jezik nije engleski, italijanski, francuski ili njemaĉki jezik, na engleskom,
italijanskom, francuskom ili njemaĉkome jeziku, osim ako nije drukĉije odreĊeno sporazumom
izmeĊu drţava koje uĉestvuju u prevozu.
634
(Izbrisano)
635
Pakovanje koje sadrţa te predmete, ne moraju imati listicu opasnosti u skladu s oblikom br. 9,
osim ako predmet nije u potpunosti paketan u ambalaţu, sanduke ili na neki drugi naĉin, što
sprijeĉava da se predmet moţe odmah prepoznati.
636
(a)
Iskorišteni litijumovi ĉlanovi i baterije koji su prikupljeni i pripremljeni za prevoz zbog
odlaganja izmeĊu sabirnog mjesta potrošaĉa i posrednog postrojenja za obradu,
zajedno s drugim nelitijumovim ĉlanovima ili baterijama ili sami, ne podlijeţu ostalim
odredbama RID ako ispunjavaju sljedeće uslove:
247
(i)
(ii)
Bruto masa svakog litijumova ĉlana ili baterije ne prelazi 250 g;
Poštuju se odredbe uputstava za pakovanje P903b) (2);
(b)
Ĉlanovi koji se nalaze u opremi, ne smiju se isprazniti za vrijeme prevoza toliko da
napon otvorenog kruga padne ispod 2 volta ili dvije trećine napona neispraţnjenog
ĉlana, zavisno o tome što je niţe;
(c)
Pakiranje u kojoj se nalaze iskorišteni ĉlanovi ili baterije, u neoznaĉenoj ambalaţi mora
imati natpis: "Iskorišteni litijumovi ĉlanovi. "
637
Genetski modifikovani mikroorganizmi su oni koji nisu opasni za ljude i ţivotinje, ali koji bi mogli
izmijeniti ţivotinjske, biljne, mikrobiološke materije i ekosisteme na naĉin na koji se to ne bi
moglo dogoditi prirodnim putem. Genetski modifikovani mikroorganizmi koji su dobili pristanak
19
za namjerno ispuštanje u sredinu , ne podlijeţu uslovima klase 9. Ţivi kiĉmenjaci i
beskiĉmenjaci ne smiju se koristiti za prevoz ovih materija koje su razvrstane pod ovim UN
brojem, osim ako materija nije moguće prenositi na neki drugi naĉin. Za prevoz lako kvarljivih
materija pod ovim UN brojem moraju se navesti odgovarajuće informacije, npr.: "Hladiti na +2
°/+4 °C" ili "Nositi u smrznutom stanju" ili "Ne smrzavati ".
638
Materije koje se odnose na samozapaljive materije (vidi 2.2.41.1.19).
639
Vidi 2.2.2.3, klasifikacijska oznaka 2F, UN br. 1965, Napomena 2.
640
Fiziĉka i tehniĉka svojstva koja su navedena u koloni (2) tabele A poglavlja 3.2 odreĊuju
razliĉite kôdove cisterni za prevoz materije iste pakirne grupe u RID cisternama.
Da se utvrde fiziĉka i tehniĉka svojstva predmeta koji se prevozi u cisterni, pojedinostima koje
je potrebno navesti u prevoznoj ispravi, mora se dodati sljedeće - samo u sluĉaju prevoza u
RID cisternama:
"Posebna odredba 640X", gdje je "X" primjenjivo veliko slovo koje je iza pozivanja na posebnu
odredbu 640 u koloni (6) tabele A poglavlja 3.2.
MeĊutim, ove pojedinosti nisu potrebne u sluĉaju prevoza u vrsti cisternne koji, za materije
odreĊene grupe ambalaţe odreĊenog UN broja, ispunjavaju barem najstroţe uslove.
642
Osim onako kako je odobreno prema 1.1.4.2, ovaj navod Pravilnika o oblicima UN-a ne smije
se koristiti za prevoz rastvor mineralnog gnojiva obraĊenih slobodnim amonijakom.
643
Asfaltna smjesa kamena ili agregata, ne podlijeţe uslovima za klasu 9.
644
Materija je prihvaćena za prevoz pod uslovom:
da je pH izmeĊu 5 i 7 izmjeren u vodenom rastvoru od 10% materije koja se prevozi;
da rastvor ne sadrţi iznad 0,2% zapaljivog materijala ili spojeva hlora u koliĉinama u
kojima nivo hlora prelazi 0,02%.
645
The classification code as mentioned in Column (3b) of Table A of Chapter 3.2 shall be used
only with the approval of the competent authority of a Member State of COTIF prior to carriage.
Kada je navedena podgrupa u skladu s zahtjevima u 2.2.1.1.7.2, nadleţno tijelo mora odrediti
stalnu klasifikaciju odreĊenu na osnovu podataka Ispitivanja Serije 6 Uputstava ispitivanja i
kriterija, dio I, poglavlje 16.
646
Ugljenik dobijen procesom aktiviranja pare, ne podlijeţe uslovima RID.
647
Prevoz sirćeta i sirćetne kiseline kao hrane najviše sa 25% teţinskog uĉešća ĉiste kiseline,
podlijeţe samo u sljedećim uslovima:
(a)
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velika ambalaţa, i cisterne moraju biti proizvedeni od
nerĊajućeg ĉelika ili plastiĉnog materijala koji je trajno otporan na koroziju od
sirćeta/sirćetne kiseline kao hrane.
(b)
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velika ambalaţa, i cisterne moraju proći vizualni pregled
vlasnika najmanje jednom u godini. Rezultati pregleda moraju biti zabiljeţeni, a zapisnik
19
Vidi posebno Dio C Direktive 90/220/EEZ (Službeni list Europskih zajednica, br. L
117 od 8. maja 1990., str. 18-20), u kojem su utvrđeni postupci za izdavanje odobrenja za
Europsku zajednicu.
248
mora biti ĉuvan najmanje jednu godinu. Oštećena ambalaţa, ukljuĉujući IBC za rasutu
robu i velike ambalaţe, i cisterne ne smiju se puniti.
(c)
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velika ambalaţa, i cisterne moraju se puniti tako da se
predmet ne prolijeva niti prianja uz vanjsku površinu.
(d)
Zaptivke i ĉepovi moraju biti otporni na sirće/sirćetnu kiselinu kao hranu. Ambalaţa,
ukljuĉujući IBC i velika ambalaţa, i cisterne moraju se hermetiĉki zatvoriti pri pakiranju ili
punjenju tako da u uobiĉajenim uslovima prevoza ne dolazi do curenja.
(e)
Ambalaţaa kombinovana s unutrašnjom ambalaţom od stakla ili plastike (vidi uputstva
za pakovanje P001 u 4.1.4.1), koja ispunjava opšte uslove za pakovanje i taĉaka
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 i 4.1.1.8, moţe se koristiti.
Ostale odredbe RID, ne primjenjuju se.
648
Predmeti koji su impregnirani ovim pesticidom, kao što su ploĉe od drvenih vlakana, papirne
trake, kuglice od vate, ploĉe od plastiĉnog materijala, u hermetiĉki zatvorenim pakovanjima, ne
podlijeţu odredbama RID.
649
Za odreĊivanje poĉetnog kljuĉanja, kako je navedeno u 2.2.3.1.3 pakirna grupa I, pogodan je
20
postupak ispitivanja prema standardu ASTM D86-01 .
Materije koje imaju poĉetno kljuĉanje iznad 35 ºC koje je utvrĊeno ovim postupkom, materije su
pakirne grupe II i moraju biti razvrstane u skladu s primjenjivim navodom ove pakirne grupe.
650
Otpad koji se sastoji od ostataka ambalaţe, stvrdnutih ostataka i teĉnih ostataka boje moţe se
prevoziti pod uslovima za pakirnu grupu II. Uz odredbe za pakirnu grupu II UN br. 1263, otpad
se moţe pakirati i prevoziti, kako sljedi:
(a)
otpad moţe biti pakiran u skladu s uputstvom za pakovanje P002 pod taĉkom 4.1.4.1 ili
uputstvom za pakovanje IBC06 pod taĉkom 4.1.4.2;
(b)
otpad se moţe pakirati u prilagodljivim IBC tip 13H3, 13H4 i 13H5 u zaštitnoj ambalaţi s
punim zidovima;
(c)
ispitivanje ambalaţe i IBC, kako je navedeno u (a) ili (b), moţe se obavljati u skladu s
uslovima u poglavlju 6.1 ili 6.5, zavisno o sluĉaju, kad je rijeĉ o ĉvrstim materijama, na
nivou svojstava pakirne grupe II.
Ispitivanja se obavljaju na ambalaţi i IBC koji su napunjeni reprezentativnim uzorkom
otpada pripremljenim za prevoz;
(d)
dozvoljen je prevoz u rasutom stanju u vozilima s ceradom, pokretnim krovnim
vagonima, zatvorenim kontejnerima ili velikim kontejnerima s ceradom, svi s punim
zidovima. Karoserija vozila ili kontejnera mora biti otporna na curenje ili se mora uĉiniti
otpornom na curenje, na primjer odgovarajućom i dovoljno ĉvrstom unutrašnjom
oblogom;
(e)
ako se otpad prevozi u uslovima ove posebne odredbe, materija mora biti deklarisana u
skladu s taĉkom 5.4.1.1.3 u prevoznoj ispravi, kako slijedi: "OTPAD, UN 1263 BOJA, 3,
II"
651
(Rezervisano)
652
(Rezervisano)
653
prevoz ovih plinova u cilindrima najveće zapremine 0.5 litra, nije predmet drugih zahtjeva RID
ako je zadovoljeno sljedećim zahtjevima:
-
zahtjevima za izradu i ispitivanje cilindara;
20
Standardni postupak ispitivanja za destilaciju naftnih derivata pod atmosferskim pritiskom,
objavio u septembru 2001. ASTM International.
249
-
cilindri su namijenjeni vanjskoj ambalaţi koja najmanje odgovara zahtjevima u dijelu 4
za kombinovanu ambalaţu. Opštim zahtjevima pakiranja u 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.5 do
4.1.1.7 mora biti zadovoljeno;
-
cilindri ne smiju biti pakirani zajedno s drugim opasnim materijama;
-
ukupna masa pakiranja ne smije preći 30 kg; i
-
svako pakiranje je jasno i vidljivo oznaĉeno s "UN 1013". Ovo oznaĉavanje mora biti na
romboidnom polju oviĉenim crnom crtom mjera najmanje 100 mm x 100 mm."
250
POGLAVLJE 3.4
IZUZEĆA KOJA SE ODNOSE NA OPASNE MATERIJE PAKIRANE
U OGRANIĈENIM KOLIĈINAMA
3.4.1
Opšti uslovi
3.4.1.1
Ambalaţa koja se koristi u skladu sa 3.4.3 do 3.4.6 u nastavku, mora biti u skladu samo s opštim
odredbama taĉaka 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8.
3.4.1.2
Najveća ukupna masa kombinovanog pakovanja ne smije prelaziti 30 kg dok za podloške omotane
rastezljivim ili skupljajućim omotom, ne smije prelaziti 20 kg.
NAPOMENA: Granica za kombinovanu ambalaţu ne primjenjuje se kad je naveden LQ5.
3.4.1.3
Zavisno o najvišoj granici u 3.4.1.2 i pojedinaĉnim graniĉnim koliĉinama u tabeli 3.4.6, opasne
materije mogu se pakirati zajedno s drugim predmetima ili materijama, pod uslovom da u sluĉaju
curenja ne reaguju opasno.
3.4.2
Kad je navod "LQ0" prikazan u koloni (7) tabele A u poglavlju 3.2 za odreĊenu materiju ili predmet, ta
materija ili predmet ne smiju biti izuzeti od bilo kojih vaţećih odredbi RID kad se pakira u ograniĉenim
koliĉinama, osim ako u RID nije odreĊeno drugaĉije.
3.4.3
Osim ako nije drugaĉije predviĊeno u ovomu poglavlju, kad je jedna od navoda "LQ1" ili "LQ2"
prikazana u koloni (7) tabele A u poglavlju 3.2 za odreĊenu materiju ili predmet, odredbe ostalih
poglavlja RID ne primjenjuju se na prevoz te materije ili predmeta, pod uslovom:
(a)
(b)
3.4.4
da se poštuju odredbe taĉke 3.4.5 (a) do (c); vezano uz te odredbe; predmeti se smatraju
unutrašnjom ambalaţom;
da unutrašnja ambalaţa ispunjava uslove pod taĉkama 6.2.1.2 i 6.2.4.1 do 6.2.4.3.
Osim ako u ovomu poglavlju nije predviĊeno drugaĉije, kad je navod "LQ3" prikazan u koloni (7) tabele
A u poglavlju 3.2 za odreĊenu materiju, odredbe ostalih poglavlja RID ne primjenjuju se na prevoz te
materije, pod uslovom:
(a)
da se materija prevozi u kombinovanoj ambalaţi, pri ĉemu je dozvoljena sljedeća vanjska
ambalaţa:
ĉeliĉne ili aluminijumsku burad s odstranjivim poklopcem;
-
ĉeliĉni ili aluminijumski kanisteri s odstranjivim poklopcem;
-
burad od šperploĉe ili vlakana;
-
plastiĉnu burad ili kanistere s odstranjivim poklopcem;
kutije od prirodnog drveta, šperploĉe, od obnovljenog drveta, ploĉe od drvenih vlakana,
plastike, ĉelika ili aluminijuma;
i da je projektovana tako da ispunjava odgovarajuće konstrukcijske uslove pod taĉkom 6.1.4;
-
(b)
(c)
da se najviše neto koliĉine po unutrašnjoj ambalaţi, navedene u kolonama (2) ili (4) i po
pakovanju u kolonama (3) ili (5), tamo gdje je to naznaĉeno, u tabeli 3.4.6, ne prelaze
da je svako pakovanje jasno i trajno oznaĉeno:
(i)
(ii)
UN brojem za materiju koja se u njoj nalazi, kako je navedeno u koloni (1) tabele A u
poglavlju 3.2, ĉemu prethode slova "UN"
kad je rijeĉ o razliĉitim materijama s razliĉitim UN brojevima u jednom pakovanju:
UN brojevi materija koja se u njemu nalazi, ĉemu prethode slova "UN" ili
-
slova "LQ"
21
.
Oznake moraju biti unutra polja oblika romba koje je oviĉeno crtom najmanjih dimenzija 100 mm x 100
mm. Debljina crte koja gradi oblik romba mora biti najmanje 2 mm; visina brojke mora biti najmanje 6
mm. Kad se u pakovanju nalazi više od jedne materije kojima su dodijeljeni razliĉiti UN brojevi, romb
21
Slova "LQ" skraćenica je za engleski izraz "Limited Quantities" (ograniĉene koliĉine). Prema Kodeksu
IMDG i Tehniĉkim uputstvima ICAO-a, nije dozvoljena upotreba slova“LQ” .
251
mora biti dovoljnih dimenzija da u njega stane svaki odnosni UN broj. Ako to zahtijeva veliĉina paketa,
dimenzije se mogu smanjiti, pod uslovom da oznake ostanu jasno vidljive.
3.4.5
Osim ako nije drugaĉije predviĊeno u ovomu poglavlju, kad je jedna od navod "LQ4" do "LQ19" i
"LQ22" do "LQ28" prikazana u koloni (7) tabele A u poglavlju 3.2 za odreĊenu materiju, odredbe
ostalih Poglavlja RID ne primjenjuju se na prevoz te materije, pod uslovom da:
(a)
se materija prevozi:
-
u kombinovanoj ambalaţi koja odgovara propisanim pod taĉkom 3.4.4 (a); ili
-
u metalnoj ili plastiĉnoj unutrašnjoj ambalaţi koja nije sklona lomljenju ili koju nije lako
probušiti, i smještena je na podloške omotane termoskupljajućom folijom
(b)
da se ne preĊu najviše neto koliĉine po unutrašnjoj ambalaţi, navedene u kolonama (2) ili (4) i
po pakovanju u kolonama (3) ili (5), tamo gdje je to naznaĉeno, u tabeli 3.4.6,
(c)
da je svako pakovanje jasno i trajno oznaĉeno, kako je navedeno u 3.4.4 (c).
252
3.4.6
Tabela
Navod
Kombinovana pakovanja
Najveća neto koliĉina
po unutrašnjem
pakovanju
Unutrašnja pakovanja na podlošcima
a
omotanima rastezljivim ili skupljajućim ovojem
Najveća neto koliĉina
a
po pakovanju
b
po unutrašnjem
pakovanju
po pakovanju
b
(1)
LQ0
LQ1
LQ2
(2)
(3)
(4)
(5)
nema izuzeća prema uslovima u 3.4.2.
120 ml
120 ml
1l
1l
c
LQ3
500 ml
1l
nije dozvoljeno
nije dozvoljeno
c
LQ4
3l
1l
c
5l
neograniĉeno
1l
LQ5
c
LQ6
5l
1l
c
5l
5l
LQ7
LQ8
3 kg
500 g
LQ9
6 kg
3 kg
LQ10
500 ml
500 ml
LQ11
500 g
500 g
LQ12
1 kg
1 kg
LQ13
1l
1l
LQ14
25 ml
25 ml
LQ15
100 g
100 g
LQ16
125 ml
125 ml
LQ17
500 ml
2l
100 ml
2l
LQ18
1 kg
4kg
500 g
4 kg
LQ19
5 kg
5kg
LQ20
rezervisano
rezervisano
rezervisano
rezervisano
LQ21
rezervisano
rezervisano
rezervisano
rezervisano
LQ22
1l
500 ml
LQ23
3 kg
1 kg
LQ24
6 kg
2 kg
d
LQ25
1 kg
1 kg
d
LQ26
500 ml
2l
500 ml
2l
LQ27
6 kg
6 kg
LQ28
3l
3l
a
Vidi 3.4.1.2.
b
Vidi 3.4.1.3.
c
Kad je riječ o homogenim smjesama klase 3 koje sadrţe vodu, navedene količine odnose se samo na
materiju klase 3 koja se nalazi u tim smjesama.
d
Za UN brojeve 2315, 3151, 3152 i 3432 kad se prevoze u ureĎajima, ne smiju prelaziti količine unutrašnje
ambalaţe po jedinici ureĎaja. UreĎaji se moraju prevoziti u nepropustnoj ambalaţi, a cijela ambalaţa mora biti u
skladu sa 3.4.4 (c). Za ureĎaje se ne smiju koristiti podlošci omotani termoskupljajućom folijom.
3.4.7
Ovojna pakovanja koja su u skladu s 3.4.3, 3.4.4 ili 3.4.5 moraju biti oznaĉena prema zahtjevu u 3.4.4
(c) za svaku opasnu materiju u ovojnom pakovanju, osim ako na ovojnom pakovanju nisu vidljive
oznake kojima se oznaĉavaju opasne materije koje su u pakovanju.
253
POGLAVLJE 4.1
UPOTREBA AMBALAŢE, UKLJUĈUJUĆI IBC I VELIKE AMBALAŢE
4.1.1
Opšte odredbe za pakiranje opasnih materija u ambalaţu, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe
NAPOMENA: Na pakiranje materija klasa 2, 6.2 i 7, opšte odredbe se odnose samo ako je navedeno u
4.1.8.2 (klasa 6.2), 4.1.9.1.5 (klasa 7) i u vaţećim uputstvima za pakiranje u 4.1.4 (uputstva za pakiranje
P201 i P202 za klasu 2 i P620, P621, IBC 620 i LP621 za klasu 6.2).
4.1.1.1
Opasna materija mora biti zapakovana u kvalitetnu ambalaţu, ukljuĉujući IBC i veliku ambalaţu, koja mora
biti dovoljno ĉvrsta da podnese udarce i opterećenja, do ĉega uobiĉajeno dolazi za vrijeme prevoza,
ukljuĉujući pretovar izmeĊu prevoznih jedinica i izmeĊu prevoznih jedinica i skladišta, kao i svako skidanje
s palete ili iz zaštitne ambalaţe zbog kasnijeg ruĉnog ili mašinskog rukovanja. Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i
velike ambalaţe, mora biti izraĊena i zatvorena tako da se sprijeĉi svaki gubitak sadrţaja pri pripremi za
prevoz, do ĉega bi moglo doći u uobiĉajenim uslovima prevoza, zbog vibracija ili promjena temperature,
vlaţnosti ili pritiska (na primjer, zbog nadmorske visine). Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe,
mora biti zatvorena u skladu s uputstvima koje je naveo proizvoĊaĉ. Na vanjskoj stranici ambalaţe IBC i
velikih ambalaţa za vrijeme prevoza ne smiju biti nikakvi opasni ostatci. Odredbe, prema potrebi, odnose
se na novu, ponovo upotrijebljenu, obnovljenu ili preraĊenu ambalaţu i na nove, ponovno upotrijebljene,
popravljene ili preraĊene IBC i na nova ili ponovno upotrijebljena velika ambalaţa.
4.1.1.2
Dijelovi ambalaţe, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, koji su u direktnom dodiru s opasnim materijama:
(a) ne smiju biti pod djelovanjem opasnih materija, a ne smije ih ni znaĉajno oslabiti; i
(b) ne smije prouzrokovati opasni uĉinak, tj. ne smije kao katalizator podstaknuti reakciju, niti reagovati s
opasnom materijom.
Prema potrebi, moraju imati odgovarajući unutrašnji zaštitni sloj ili obradu.
NAPOMENA: Za hemijsku kompatibilnost plastične ambalaţe, uključujući IBC od polietilena se, vidi
4.1.1.19.
4.1.1.3
Osim ako u RID- u nije propisano drugaĉije, svaka ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, osim
unutrašnje ambalaţe, mora biti u skladu s vrstom konstrukcije koja je uspješno ispitana u skladu s
uslovima u 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 ili 6.6.5, u zavisnosti od sluĉaja. Ambalaţa za koju nije potrebno ispitivanje,
navedena je u 6.1.1.3.
4.1.1.4
Pri punjenju ambalaţe teĉnostima; ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe; mora se ostaviti dovoljno slobodnog
prostora za širenje teĉnosti kako bi se osiguralo da ne doĊe ni do curenja ni do trajnog izobliĉenja
ambalaţe, kao posljedice širenja teĉnosti zbog temperatura do kojih moţe doći za vrijeme prevoza. Osim
ako nisu propisani odreĊeni uslovi, teĉnosti ne smiju u potpunosti ispunjavati ambalaţu na temperaturi od
55 ºC. MeĊutim, u IBC mora biti ostavljeno dovoljno slobodnog prostora za širenje kako bi se osiguralo da
na srednjoj temperaturi u rastresitu stanju od 50 ºC nije napunjen više od 98% svoje sposobnosti
zaprimanja vode. Za temperaturu punjenja od 15 ºC, mora se odrediti najviši stepen punjenja kako sljedi,
osim ako nije predviĊeno drugaĉije:
(a)
taĉka kljuĉanja (poĉetna taĉka kljuĉanja)
< 60
 60
 100
 200
 300
materije na ºC
< 100
< 200
< 300
stepen punjenja kao procenat zapremine
ambalaţe
90
92
94
96
98
ili
% zapremine ambalaţe.
(b) stepen punjenja =
U ovoj formuli  jeste srednji koeficijent prostornog širenja teĉne materije izmeĊu 15 i 50 ºC
odnosno za najviši rast temperature od 35 ºC.
254
α se izraĉuna prema formuli
 =
22
4.1.1.4.1
pri ĉemu su d15 i d50 specifiĉne gustine teĉnosti na 15 i 50 ºC i tf srednja temperatura teĉnosti u
trenutku punjenja.
U vazdušnom prevozu pošiljke koje sadrţe teĉnost trebaju biti sposobne izdrţati diferencijalni pritisak bez
propuštanja kao što je navedeno u meĊunarodnim propisima za vazdušni prevoz
4.1.1.5
Unutrašnja ambalaţa mora biti zapakovana u vanjsku ambalaţu tako da se u uobiĉajenim uslovima
prevoza ne moţe slomiti, probušiti ili ispuštati svoj sadrţaj u vanjsku ambalaţu. Unutrašnja ambalaţa koja
je sklona lakom lomljenju ili bušenju, kao što je ambalaţa od stakla, porculana ili posebne vrste lonĉarije ili
od odreĊenih plastiĉnih materijala itd., mora biti osigurana u vanjskoj ambalaţi odgovarajućim materijalom
za prigušenje udaraca i oštećenja. Unutrašnja ambalaţa koja sadrţi teĉnosti mora biti pakirana tako da su
svi poklopci okrenuti prema gore i smješteni unutar vanjske ambalaţe koja je oznaĉena oznakama s
strelicama usmjerenja prema 5.2.1.9. Bilo kakvo curenje sadrţaja, ne smije znatno oslabiti zaštitna
svojstva materijala za prigušenje ili vanjske ambalaţe.
4.1.1.5.1
Kada je vanjska ambalaţa kombinovana ili velike ambalaţe uspješno ispitana s razliĉitim vrstama
razliĉitim vrstama unutrašnje ambalaţe, razne vrste razliĉite unutrašnje ambalaţe mogu se sastavljati u
ovakvoj vanjskoj ambalaţi ili velikoj ambalaţi. Uz to, pod uslovom da se odrţi jednakovrijedan nivo radnih
svojstava, u unutrašnjoj ambalaţi, bez dodatnog ispitivanja, dozvoljene su sljedeće promjene:
(a) Unutrašnja ambalaţa jednakih ili manjih dimenzija moţe se koristiti pod uslovom:
(i) da je izrada unutrašnje ambalaţe sliĉna izradi unutrašnje ambalaţe koja je ispitana (npr. oblik
okrugao, pravougaoni itd.);
(ii) da materijal od kojeg je izraĊena unutrašnja ambalaţa (staklo, plastika, metal itd.) pruţa otpor na
udar i sile slaganja uvis jednake ili veće od otpora prvobitno ispitane unutrašnje ambalaţe;
(iii) da unutrašnja ambalaţa ima iste ili manje otvore i da je ventil sliĉne izrade (npr. kapica s navojem,
poklopac na trenje itd.);
(iv) da se koristi dovoljna koliĉina dodatnog materijala za amortizaciju da se ispuni prazni prostor i
sprijeĉi znatno pomjeranje unutrašnje ambalaţa
(v) i da je unutrašnja ambalaţa usmjerena u vanjskoj ambalaţi na isti naĉin, kao i u ispitanoj
ambalaţi.
(b) Manji broj ispitane unutrašnje ambalaţe, ili od alternativnih vrsta unutrašnje ambalaţe utvrĊenih u (a)
gore, moţe se koristiti pod uslovom da se doda dovoljna koliĉina materijala za amortizaciju da se
ispuni prazni prostor i sprijeĉi znatno pomjeranje unutrašnje ambalaţe.
4.1.1.6
Opasna materija ne smije se pakirati u istu vanjsku ambalaţu ili u velike ambalaţe zajedno s opasnim
materijama ili drugom robom ako meĊusobno opasno reaguju (vidi definiciju “opasne materije” u 1.2.1).
NAPOMENA: Za posebne odredbe o mješovitomu pakiranju, vidi 4.1.10.
4.1.1.7
Ventili ambalaţe koja sadrţi moĉene ili razrijeĊene materije, moraju biti takvi da procenat teĉnosti (voda,
rastvaraĉ ili sredstvo koje smanjuje osjetljivost), za vrijeme prevoza ne padne ispod propisanih granica.
4.1.1.7.1
Kad su dva ili više ventila postavljeni u nizu na IBC, prvi se mora zatvarati onaj koji je najbliţe opasnoj
materiji.
4.1.1.8
Tamo gdje u ambalaţi moţe nastati pritisak stvaranjem plina iz njenog sadrţaja (kao rezultat porasta
temperature ili neĉeg drugog) pakiranje ili IBC mogu biti opremljeni odzraĉnim ventilom kako bi se
sprijeĉilo stvaranje opasnog nadpritiska koji moţe stvarati opasnost zbog svoje toksiĉnosti, zapaljivosti ili
ispuštene koliĉine na primjer.
Odzraĉni ventil mora biti izraĊen tako da kad je ambalaţa, ukljuĉujući IBC, u poloţaju u kojem je
namijenjena prevozu, mora biti sprijeĉeno curenje teĉnosti i prodor strane materije u uobiĉajenim uslovima
prevoza.
22
Specifična gustina (d) smatra se sinonimnom za specifičnu masu (SG), i koristi se u ovom
poglavlju.
255
NAPOMENA: Ozračavanje ambalaţe nije dopušteno u vazdušnom prevozu.
4.1.1.8.1
Teĉnosti se mogu puniti samo u unutrašnju ambalaţu koja ima odgovarajuću otpornost na unutrašnji
pritisak do kojeg moţe doći u uobiĉajenim uslovima prevoza.
4.1.1.9
Nova, preraĊena ili ponovno korišćena ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, ili obnovljena
ambalaţa i popravljeni ili redovno odrţavani IBC, moraju proći ispitivanja propisana u 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 ili
6.6.5, zavisno od sluĉaja. Prije nego što se napuni i preda za prevoz, svaka ambalaţa, ukljuĉujući IBC i
velike ambalaţe, mora biti pregledana da se osigura bilo kakva mogućnost što se tiĉe korozije, zagaĊenja
ili nekog drugog oštećenja; i svaki IBC mora biti pregledan u pogledu pravilnog rada cjelokupne pomoćne
opreme. Nijedna ambalaţa na kojoj su primjetni znakovi smanjene ĉvrstoće u odnosu na odobrenu vrstu
konstrukcije, ne smije se više koristiti ili se mora obnoviti tako da moţe izdrţati ispitivanja za navedenu
vrstu konstrukcije. Nijedan IBC, na kojem su primjetni znakovi smanjene ĉvrstoće u odnosu na ispitivanja
za navedenu vrstu konstrukcije, ne smije se više koristiti ili mora biti tako popravljen ili redovno odrţavan
da moţe izdrţati ispitivanja za navedenu vrstu konstrukcije.
4.1.1.10
Teĉnosti se pune samo u onu ambalaţu, ukljuĉujući IBC, koja ima odgovarajuću otpornost na
unutrašnji pritisak do kojeg moţe doći u uobiĉajenim uslovima prevoza. Ambalaţa i IBC, oznaĉeni
hidrauliĉnim ispitnim pritiskom propisanim u 6.1.3.1 (d) odnosno 6.5.2.2.1, moraju biti ispunjeni samo
teĉnošću koja ima sljedeći pritisak para:
(a) da najveći radni pritisak u ambalaţi ili IBC (tj. pritisak para materije kojom se puni zajedno s
djelimiĉnim pritiskom vazduha ili drugim inertnim plinovima, umanjeno za 100 kPa), na 55 ºC, odreĊen
na osnovi najvišeg stepena punjenja u skladu sa 4.1.1.4 i temperature punjenja od 15 ºC, ne smije
prelaziti dvije trećine oznaĉenog ispitnog pritiska; ili
(b) na 50 ºC minus zbroj oznaĉenog ispitnog pritiska plus 100 kPa; ili
(c) na 55 ºC dvije trećine zbira oznaĉenog ispitnog pritiska plus 100 kPa.
Metalni IBC namijenjen prevozu teĉnosti, ne smiju se koristiti za prevoz teĉnosti ĉiji je pritisak para iznad
110kPa (1,1 bar), na 50 ºC ili 130kPa (1,3 bar), na 55 ºC.
PRIMJERI OBAVEZNIH OZNAĈENIH ISPITNIH PRITISAKA ZA AMBALAŢU,
UKLJUĈUJUĆI IBC, IZRAĈUNATI KAO U 4.1.1.10 (c)
UN
No
2056
2247
1593
1155
Naziv
tetrahidrofuran
n-dekan
dihlorometan
dietil eter
Klas Pakirna
a
grupa
3
3
6.1
3
II
III
III
I
Vp55
(kPa)
70
1.4
164
199
Vp55 × 1.5 (Vp55 × 1.5) Obavezni najmanji Najmanji ispitni pritisak
baţdarski ispitni
(baţdarski), koji treba
(kPa)
minus 100
pritisak u 6.1.5.5.4(c)
biti oznaĉen na
(kPa)
(kPa)
ambalaţi (kPa)
105
5
100
100
2.1
-97.9
100
100
246
146
146
150
299
199
199
250
NAPOMENA 1: Za čiste tečnosti pritisak para na 55 ºC (Vp55) mogu se pronaći u naučnim tabelama.
NAPOMENA 2: Tabela se odnosi samo na korišćenje tačke 4.1.1.10 (c), što znači da označeni ispitni
pritisak mora biti viši za 1,5 puta od pritiska para na 55 ºC umanjeno za 100 kPa. Kad se, na primjer,
ispitni pritisak za n-dekan odreĎuje u skladu sa 6.1.5.5.4 (a), najniţi označeni ispitni pritisak moţe biti niţi.
NAPOMENA 3: Za dietil eter, obavezni najmanji ispitni pritisak u 6.1.5.5.5 iznosi 250 kPa.
4.1.1.11
Prazna ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, u kojoj je bila opasna materija, podlijeţe istim
uslovima koji vrijede za napunjenu ambalaţu, osim ako nisu preduzete odgovarajuće mjere, ĉime je
uklonjena svaka mogućnost u pogledu opasnosti.
4.1.1.12
Svaka ambalaţa, navedena u poglavlju 6.1 koja je namijenjena teĉnostima, moraju uspješno proći
odgovarajuće ispitivanje na nepropusnost i tako moţe zadovoljiti odgovarajući nivo ispitivanja, kako je
navedeno u 6.1.5.4.3:
(a) prije prvog korišćenja za prevoz
(b) nakon prerade ili obnavljanja bilo koje ambalaţe, prije njenog ponovnog korišćenja za prevoz
Pri ispitivanju ambalaţa ne mora imati postavljene ventile. Unutrašnja posuda sloţene ambalaţe moţe se
ispitati bez vanjske ambalaţe, pod uslovom da to ne utiĉe na rezultate ispitivanja. Ispitivanje nije potrebno:
256
-za unutrašnju ambalaţu kombinovana ambalaţe ili velikih ambalaţa;
-za unutrašnje posude sloţene ambalaţe (staklo, porculan ili posebna vrsta lonĉarije), oznaĉene
simbolom "RID/ADR" u skladu sa 6.1.3.1 (a) (ii);
-za metalnu ambalaţu malog presjeka, oznaĉena simbolom "RID/ADR" u skladu sa 6.1.3.1 (a) (ii).
4.1.1.13
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC koji se koriste za ĉvrste materije koje mogu postati teĉne na mogućim
temperaturama za vrijeme prevoza, takoĊe mogu biti punjeni materijama u teĉnom stanju.
4.1.1.14
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC, koja se koristi za praškaste ili zrnate materije, mora biti otporna na propustnost
ili imati oblogu.
4.1.1.15
Za plastiĉnu burad i kanistere, IBC od ĉvrste plastike i sloţene IBC s unutrašnjim plastiĉnim posudama,
osim ako nadleţno tijelo nije odobrilo drugaĉije, period korišćenja dopušteno za prevoz opasnih materija
mora biti pet godina od datuma proizvodnje posude, osim ako je - zbog prirode materije koja se prevozi propisano kraći period.
4.1.1.16
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, oznaĉene u skladu sa 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2 ili
6.6.3, ali koja je odobrena u drţavi koja nije drţava ĉlanica COTIF, moţe se bez obzira na to koristiti za
prevoz prema RID-u.
4.1.1.17
Eksplozivi, samoreagujuće materije i organski peroksidi
Osim ako u RID-u nema posebnih suprotnih odredbi, ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe,
koja se koristi za materije klase 1, samoreagujuće materije klase 4.1 i organske perokside klase 5.2,
mora biti u skladu s odredbama za grupu srednje opasnosti (pakirna grupa II).
4.1.1.18
Upotreba ambalaže za otpatke
4.1.1.18.1
Oštećena, neispravna, ambalaţa koja je propusna ili nije u skladu ili opasna materija koja se prosula
ili iscurila, moţe se prevoziti u ambalaţi za otpatke navedenoj u 6.1.5.1.11. Time se ne sprjeĉava
upotreba veće ambalaţe odgovarajuće vrste i nivoa opterećenosti pod uslovima u 4.1.1.18.2 i
4.4.18.3.
4.1.1.18.2
Da bi se sprijeĉilo pretjerano pomjeranje oštećene ili ambalaţe koja curi u ambalaţi za otpatke,
moraju se preduzeti odgovarajuće mjere. Ako ambalaţa za otpatke sadrţi teĉnosti, mora se dodati
dovoljna koliĉina inertnog apsorpcijskog materijala da bi se uklonila prisutnost slobodne teĉnosti.
4.1.1.18.3
Odgovarajuće mjere moraju biti primjenjene kako bi se sprijeĉilo opasno povećanje pritiska.
4.1.1.19
Provjera hemijske usklaĎenosti plastične ambalaže - uključujući IBC - asimilacijom materije
kojom se pune u standardne tečnosti
4.1.1.19.1
Opseg (domen)
Za polietilensku ambalaţu, kako je navedeno u 6.1.5.2.6, i za IBC od polietilena, kako je navedeno u
6.5.6.3.5, hemijska usklaĊenost s materijama koje se pune moţe se provjeriti asimiliranjem u
standardne teĉnosti prema pokolonama navedenim u 4.1.1.19.3 do 4.1.1.19.5 i popisom u tabeli
4.1.1.19.6, pod uslovom da su odreĊene vrste konstrukcije ispitane sa standardnim teĉnostima u
skladu sa 6.1.5 ili 6.5.6, uzimajući u obzir 6.1.6 i da se ispune uslovi u 4.1.1.19.2. Kad asimilacija u
skladu s ovim pododjeljkom nije moguća, hemijsku usklaĊenost treba provjeriti ispitivanjem vrste
konstrukcije u skladu sa 6.1.5.2.5 ili laboratorijskim ispitivanjima u skladu sa 6.1.5.2.7 za ambalaţu
odnosno u skladu sa 6.5.6.3.3 ili 6.5.6.3.6 za IBC.
NAPOMENA: Nezavisno od odredbi pododjeljka, upotreba ambalaţe, uključujući IBC za odreĎenu
materiju za punjenje, podlijeţe ograničenjima tabele A poglavlja 3 i uputstvima za pakiranje u poglavlju
4.1.
4.1.1.19.2
Uslovi
Specifiĉne gustine materija koje se pune, ne smiju prelaziti specifiĉne gustine koje se koriste za
odreĊivanje visine u ispitivanju slobodnim padom, koje je uspješno obavljeno u 6.1.5.3.5 ili 6.5.6.9.4, i
mase u ispitivanju za slaganje na gomilu, koje je uspješno obavljeno u 6.1.5.6, ili kad se to zahtijeva
prema 6.5.6.6 s asimiliranom(im) standardnom(im) teĉnošću(ima). Pritisak para materija koje se pune
na 50 ili 55 ºC, ne smije prelaziti pritisak para koji se koristi za odreĊivanje pritiska pri (hidrauliĉnom)
ispitivanju unutrašnjeg pritiska koje je uspješno obavljeno u 6.1.5.5.4 ili 6.5.6.8.4.2 s asimiliranom(im)
standardnom(im) teĉnošću(ima). U sluĉaju da su materije koje se pune asimilirane u spoj standardnih
teĉnosti, odgovarajuće vrijednosti materije koje se pune, ne smiju prelaziti najniţe vrijednosti dobijene
iz primijenjenih visina za ispitivanje slobodnog pada, masa za slaganja na gomilu i pritisaka za
ispitivanje unutrašnjih pritisaka.
257
Primjer: UN 1736 benzoil-hlorid asimiliran je u spoj standardnih tečnosti "Smjesa ugljovodonika i
močiva rastvarača". Njegov pritisak para jest 0,34 kPa na 50 ºC, a specifična gustina pribliţno 1,2.
Ispitivanja za vrstu konstrukcije za plastičnu burad i kanistere često se obavljaju na najniţim potrebnim
ispitnim nivoima. U praksi to znači da se ispitivanje za slaganje na gomilu obično obavlja tako da se za
opterećenje pri slaganju na gomilu u obzir uzima samo specifična gustina od 1,0 za "smjesu
ugljovodonika" i specifična gustina od 1,2 za "močivi rastvor" (vidi definiciju za standardne tečnosti u
6.1.6). Prema tome, za benzoil-hlorid hemijska usklaĎenost tako ispitane vrste konstrukcija ne bi se
ispitala zbog neodgovarajućeg nivoa ispitivanja za vrstu konstrukcije sa "smjesom ugljovodonika"
standardne tečnosti. (Zbog činjenice da u većini slučajeva primijenjeni unutrašnji hidraulični ispitni
pritisak nije ispod 100 kPa, pritisak para benzoil-hlorida takvim bi nivoom ispitivanja bio obuhvaćen u
4.1.1.10).
Sastavni dijelovi materije koja se puni, koji mogu biti rastvaraĉ, smjesa ili preparat, kao što su sredstva
za kvašenje u deterdţentima i dezinficijensima, bez obzira na to jesu li oni opasni ili nisu opasni,
moraju biti ukljuĉeni u postupak asimilacije.
258
4.1.1.19.3
Postupak asimilacije
Moraju se preduzeti sljedeći koraci da bi materije koje se pune mogli razvrstati meĊu nabrojane
materije ili grupe materija u tabeli 4.1.1.19.6 (vidi, takoĊe, šemu na slici 4.1.1.19.1):
(a)
Razvrstati materiju koja se puni u skladu s pokolonama i kriterijumima Dijela II (odreĊivanje UN
broja i grupe ambalaţe);
(b)
Ako jeste, treba krenuti do UN broja u koloni (1) tabele 4.1.1.19.6;
(c)
Odabrati odgovarajući red koji prema grupi ambalaţe, koncentracije, taĉke paljenja, prisustva
neopasnih sastavnih dijelova itd., prema podacima navedenim u kolonama (2a), (2b) i (4), ako
je navedeno više od jednog navoda za taj UN broj;
Ako to nije moguće, hemijska usklaĊenost provjerava se u skladu sa 6.1.5.2.5 ili 6.1.5.2.7 za
ambalaţu i u skladu sa 6.5.6.3.3 ili 6.5.6.3.6 za IBC (kad je rijeĉ o vodnim rastvorima, vidi
4.1.1.19.4);
(d)
Ako UN broj i grupa ambalaţe za materiju koja se puni odreĊena u skladu s (a) nisu ukljuĉeni u
popis asimilacija, hemijska usklaĊenost mora se provjeriti u skladu sa 6.1.5.2.5 ili 6.1.5.2.7 za
ambalaţu i u skladu sa 6.5.6.3.3 ili 6.5.6.3.6 za IBC;
(e)
Primijeniti "Pravilo za grupne navode", kako je opisano u 4.1.1.19.5, ako je tako naznaĉeno u
koloni (5) odabranog reda;
(f)
Hemijska usklaĊenost materija koja se puni moţe se smatrati provjerenom, uzimajući u obzir
4.1.1.19.1 i 4.1.1.19.2 ako su standardne teĉnosti ili spoj standardne teĉnosti asimilirani u
koloni (5), i vrsta konstrukcije odobrena za navedenu(e) standardnu(e) teĉnost(i).
Slika 4.1.1.19.1: Šema za asimilaciju materija koje se pune standardnim teĉnostima
259
4.1.1.19.4
Vodni rastvor
Vodne rastvore materija i grupa materija asimiliranih sa specifiĉnom(im) standardnom(im) teĉnošću(stima)
u skladu sa 4.1.1.19.3, mogu se asimilirati s tom (tim) standardnom(im) teĉnošću(stima) pod uslovom da
se ispuni sljedeće:
(a) da se vodni rastvor moţe razvrstati u isti UN broj, kao i navedena materija u skladu s kriterijumima iz
2.1.3.3; i
(b) da vodni rastvor inaĉe nije posebno naveden prema nazivu u popisu asimilacija u 4.1.1.19.6; i
(c) da nema hemijske reakcije izmeĊu opasne materija i vode koja rastvara.
Primjer: Vodni rastvor UN 1120 tert-butanola:
-
Sam čisti tert-butanol razvrstan je u popisu asimilacija u standardnu tečnost "sirćetna kiselina".
Vodni rastvori tert-butanola mogu se razvrstati pod navod UN 1120 BUTANOLI u skladu sa
2.1.3.3, budući da se vodni rastvor tert-butanola ne razlikuje od navoda za čiste materije koje
se odnose na klasu, grupu(e) ambalaţe i fizičko stanje. Nadalje, navod "1120 BUTANOLI" nije
izričito ograničen na čiste materije, a vodne rastvore tih materija inače nisu izričito navedene
prema nazivu u tabeli A poglavlja 3.2, kao ni u popisu asimilacija.
-
UN 1120 BUTANOLI ne reaguju s vodom u uobičajenim uslovima prevoza.
Sljedom toga, vodni rastvori UN 1120 tert-butanola mogu se razsvrstati u standardnu tečnost "sirćetna
kiselina".
4.1.1.19.5
Pravilo za grupne navode
Za asimilaciju materija koje se pune, za koje je "Pravilo za grupne navode" naznaĉeno u koloni (5), moraju
se preduzeti sljedeći koraci i ispuniti sljedeći uslovi (vidi, takoĊe, šemu na slici 4.1.1.19.2).
(a) Sprovesti postupak asimilacije za svaki opasni sastavni dio rastvora, smjese ili preparata u skladu sa
4.1.1.19.3, uzimajući u obzir uslove u 4.1.1.19.2. Kada je rijeĉ o generiĉkim oznakama, mogu se
zanemariti sastavni dijelovi za koje je poznato da nemaju štetni uticaj na polietilen visoke gustine (npr.
ĉvrsti pigmenti u UN 1263 BOJA ili MATERIJAL SRODAN BOJI);
(b) Rastvor, smjesa ili preparat ne mogu se asimilirati sa standardnom teĉnošću ako:
(i) UN broj i grupa ambalaţe jednog ili više opasnih sastavnih dijelova nisu na popisu asimilacija;
(ii) ili ako je "Pravilo za grupne stavove" naznaĉeno u koloni (5) popisa asimilacija za jedan ili više
sastavnih dijelova;
(iii) ili se (uz izuzetak UN 2059 RASTVOR NITROCELULOZE, ZAPALJIVO) klasifikacijska oznaka
jednog ili više opasnih sastavnih dijelova razlikuje od klasifikacijske oznake rastvora, smjese ili
preparata;
(c) Ako su svi opasni sastavni dijelovi navedeni u popisu asimilacija, i ako su njihove klasifikacijske
oznake u skladu s klasifikacijskom oznakom samog rastvora, smjese ili preparata, i svi opasni sastavni
dijelovi su asimilirani s istom standardnom teĉnošću ili spojem standardnih teĉnosti u koloni (5),
hemijska usklaĊenost rastvora, smjese ili jedinjenja moţe se smatrati provjerenom, uzimajući u obzir
4.1.1.19.1 i 4.1.1.19.2;
(d) Ako su svi opasni sastavni dijelovi navedeni u popisu asimilacija, i ako su njihove klasifikacijske
oznake u skladu s klasifikacijskom oznakom samog rastvora, smjese ili jedinjenja, ali su razliĉite
standardne teĉnosti navedene u koloni (5), hemijska usklaĊenost moţe se smatrati provjerenom samo
za sljedeće spojeve standardnih teĉnosti, uzimajući u obzir 4.1.1.19.1 i 4.1.1.19.2:
(i) voda/azotna kiselina 55%; uz izuzetak anorganske kiseline s klasifikacijskom oznakom C1, koji su
razvrstani u standardnu teĉnost "voda";
(ii) voda/rastvor za vlaţenje;
(iii) voda/sirćetna kiselina;
(iv) voda/smjesa ugljovodonika;
(v) voda/n-butil acetat – n-butil acetat-zasićeni rastvor za vlaženje;
(e) U sklopu pravila, ne smatra se da je hemijska usklaĊenost provjerena za ostale spojeve standardne
teĉnosti, osim za one koji su navedeni u (d) i za sve sluĉajeve navedene u (b). U takvim sluĉajevima,
hemijska usklaĊenost mora biti provjerena na drugi naĉin (vidi 4.1.1.19.3 (d)).
Primjer 1: Smjesa UN 1940 TIOGLIKOLNA KISELINA (50%) i UN 2531 METAKRILNA KISELINA,
STABILIZOVANI (50%); klasifikacija smjese: UN 3265 KOROZIVNA TEČNOSTI, KISELA, ORGANSKA,
N.D.N.
- UN brojevi sastavnih dijelova i UN broj smjese, uključeni su u popis asimilacija.
- Sastavni dijelovi i smjesa imaju istu klasifikacijsku oznaku C3.
260
-
UN 1940 TIOGLIKOLNA KISELINA asimilirana je u standardnu tečnost "sirćetna kiselina", i UN 2531
METAKRILNA KISELINA, STABILIZOVANA asimilirana je u standardnu tečnost "n-butil acetat/n-butil
acetat-zasićeni rastvor za vlaţenje". Prema navodu (d), to nije prihvatljiv spoj standardnih tečnosti.
Hemijsku usklaĎenost smjese potrebno je provjeriti na druge načine.
Primjer 2: Smjesa UN 1793 IZOPROPIL ACETAT FOSFAT (50%) i UN 1803 FENOLIULFONSKA
KISELINA, TEČNA (50%); klasifikacija smjese: UN 3265 KOROZIVNA TEČNOSTI, KISELA,
ORGANSKA, N.D.N.
UN brojevi sastavnih dijelova i UN broj smjese, uključeni su u popis asimilacija.
Sastavni dijelovi i smjesa imaju istu klasifikacijsku oznaku C3.
UN 1793 IZOPROPIL ACETAT FOSFAT je asimiliran u standardnu tečnost "rastvor za
vlaţenje", i UN 1803 FENOLIULFONSKA KISELINA, TEČNA asimilirana je u standardnu
tečnost "voda". Prema navodu (d), to je jedan od prihvatljivih spojeva standardnih tečnosti.
Usljed toga, moţe se smatrati da je hemijska usklaĎenost provjerena za ovu smjesu, pod
uslovom da je vrsta konstrukcije ambalaţe odobrena za standardne tečnosti "rastvor za
vlaţenje" i "vodu".
Slika 4.1.1.19.2: Šema "Pravila za zbirne navode
-
Prihvatljivi spojevi standardnih teĉnosti:
voda/azotna kiselina (55%), uz izuzetak anorganske kiseline s klasifikacijskom oznakom C1 koja je razvrstana u
standardnu teĉnost "voda";
voda/rastvor za vlaţenje;
voda/sirćetna kiselina;
voda/smjesa ugljovodonika;
voda/n-butil acetat – n-butil acetat zasićen rastvor za vlaţenje.
261
4.1.1.19.6
Popis asimilacija
U sljedećoj su tabeli (popis asimilacija), opasne materija navedene prema numeriĉkom redoslijedu
njihovih UN brojeva. U pravilu, svaki red odnosi se na opasnu materiju, pojedinaĉni ili grupni navod
koji obuhvaća odreĊeni UN broj. MeĊutim, za isti UN broj moţe se koristiti više redova u nizu ako
materija koje pripadaju istom UN broju imaju drugaĉije nazive (npr. pojedinaĉni izomeri grupe
materija), razliĉita hemijska svojstva, razliĉita fiziĉka svojstva i/ili razliĉite uslove prevoza. U takvim
sluĉajevima, pojedinaĉni ili grupni navod u odreĊenoj grupi ambalaţe posljednji je u takvomu nizu
redova.
Kolone (1) do (4) tabele 4.1.1.19.6, ĉija je struktura sliĉna strukturi tabele A poglavlja 3.2, koriste se za
identifikaciju materija za potrebe pododjeljka. U posljednjoj koloni oznaĉena je standardna(e)
teĉnost(i) u koju se materija moţe asimilirati.
Objašnjenja za svaku kolonu:
Kolona (1)
UN br.
Sadrţi UN broj:
-
opasne materija, ako je materiji dodijeljen njen vlastiti UN broj; ili
-
grupni navodi u koje su razvrstane opasne materije koje nisu navedene prema njihovom nazivu
u skladu s kriterijumima ("stablo odluĉivanja") 2. dijela.
Kolona (2a)
Vlastiti otpremni naziv ili tehniĉki naziv
Sadrţi naziv materija, naziv pojedinaĉnog navoda; moţe obuhvatati razne izomere ili naziv samog
grupnog navoda.
Naznaĉeni naziv moţe odstupati od vaţećeg vlastitog otpremnog naziva.
Kolona (2b)
Opis
Sadrţi tekst s opisom u kojem se objašnjava opseg(domen) navoda u onim sluĉajevima kad
klasifikacija, uslovi prevoza i/ili hemijska usklaĊenost materija mogu biti promjenljivi.
Kolona (3a)
Klasa
Sadrţi broj klase ĉijim su naslovom obuhvaćene opasne materije. Broj klase dodijeljen je u skladu s
podkolonama i kriterijumima dijela II.
Kolona (3b)
Klasifikacijska oznaka
Sadrţi klasifikacijsku oznaku opasne materije u skladu s podkolonama i kriterijumima dijela II.
Kolona (4)
Pakirna grupa
Sadrţi broj(eve) pakirne grupe (I, II ili III), koji su dodijeljeni opasnoj materiji u skladu s podkolonama i
kriterijumima dijela II Neke materija nisu dodijeljene pakirnim grupama.
Kolona (5)
Standardna teĉnost
U koloni je u obliku jasnog podatka oznaĉena ili standardne teĉnosti ili spoj standardnih teĉnosti u koje
se materija moţe asimilirati ili upućuje na pravilo za grupne navode u 4.1.1.19.5.
262
Tabela 4.1.1.19.6: Popis asimilacija
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(2a)
(2b)
(1)
1090 aceton
1093 akrilonitril, stabilizovan
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
II
3
FT1
I
1104 amil acetati
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
III
1105 pentanoli
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
II/III
1106 amilamini
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
FC
II/III
1109 amil formijati
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
III
1120 butanoli
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
II/III
3
F1
II/III
1125 n-butilamin
3
FC
II
1128 n-butil formijat
3
F1
II
3
3
3
F1
F1
F1
II
I/II/III
I/II/III
1145 cikloheksan
1146 ciklopentan
1153 etilen glikol dietil eter
3
3
3
F1
F1
F1
II
II
III
1154 dietilamin
3
FC
II
1158 diizopropilamin
3
FC
II
1123 butil acetati
1129 butiraldehid
1133 sredstva za lijepljene
1139 rastvor za premazivanje
sadrţi zapaljivu teĉnost
ukljuĉuje sredstva za obradu
površine ili premaze za
industrijske ili druge namjene
kao što je premazivanje
šasije vozila, oblaganje
buradi
263
Standardna teĉnosti
(5)
smjesa ugljovodonika
napomena: primjenjuje
se samo ako se dokaţe
da je nivo propusnosti
materija iz ambalaţe
namijenjene prevozu
prihvatljiva
n-butil acetat/n-butil
acetat-zasićeni rastvor za
vlaţenje
n-butil acetat/ n-butil
acetat-zasićeni rastvor za
vlaţenje
n-butil acetat/n-butil
acetat-zasićenin rastvor
za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
pravilo za grupne navode
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
1160 dimetilamin vodni rastvor
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
FC
(4)
II
3
3
F1
F1
II
I/II/III
3
3
F1
F1
II/III
III
1172 etilen glikol monoetil eter
acetat
3
F1
III
1173 etil acetat
3
F1
II
1177 2-etilbutil acetat
3
F1
III
1178 2-etilbutiraldehid
1180 etil butirat
3
3
F1
F1
II
III
1188 etilen glikol monometil eter
3
F1
III
1189 etilen glikol monometil eter
acetat
3
F1
III
1190 etil formijat
3
F1
II
3
F1
III
1192 etil laktat
3
F1
III
1195 etil propionat
3
F1
II
1197 ekstrakcije, aromatiĉne, teĉne
3
F1
I/II/III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
1198 rastvor formaldehida, zapaljiv vodni rastvor, taĉka paljenja
izmeĊu 23 °C i 60 °C
1202 dizelsko gorivo
U skladu s EN 590:2004 ili s
taĉkom paljenja da nije iznad
100 °C
1202 plinsko ulje
taĉka paljenja da nije iznad
100 °C
1202 ulje za loţenje, lako
ekstra lako
3
FC
III
sirćetna kiselina
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
1165 dioksan
1169 ekstrakcije, aromatske, teĉne
1170 etanol ili rastvor etanola
1171 etilen glikol monoetil eter
1191 oktil aldehidi
vodni rastvor
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
264
(5)
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-Butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
1202 ulje za loţenje lako
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
III
(5)
Smjesa ugljovodonika
3
3
F1
F1
II
II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
3
3
F1
F1
III
II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
3
F1
I/II/III
pravilo za grupne navode
3
3
F1
F1
III
II
3
FC
II
3
F1
II
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
1219 izopropanol
1220 izopropil acetat
3
3
F1
F1
II
II
1221 izopropilamin
3
FC
I
1223 kerozin
1224 3,3-iimetil-2-butanon
1224 ketoni, teĉni, n.d.n.
3
3
3
F1
F1
F1
III
II
II/III
1230 metanol
1231 metil acetat
3
3
FT1
F1
II
II
1233 metilamil acetat
3
F1
III
1235 metilamin, vodni rastvor
3
FC
II
1237 metil butirat
3
F1
II
1247 metil metakrilat monomer,
stabilizovan
3
F1
II
1248 metil propionat
3
F1
II
3
F1
II
1203 automobilski benzin
1206 heptani
1207 heksaldehid
1208 heksani
1210 tiskarsko crnilo ili
materijal srodan tiskarskom
crnilu
1212 izobutanol
1213 izobutil acetat
(2b)
u skladu sa
EN 590:2004 ili s taĉkom
paljenja da nije iznad 100 °C
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
n-heksaldehid
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
zapaljiv, ukljuĉujući spoj za
razrjeĊivanje ili redukovanje
tiskarskoga crnila
1214 izobutilamin
1216 izookteni
1262 oktani
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
265
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
1263 boja
ili
materijal srodan boji
1265 pentani
1266 parfimerijski predmeti
1268 katran sirove nafte
(2b)
ukljuĉujući boju, pokost,
emajl, bajc, šelak, lak, laštilo,
osnovu za teĉno punilo i teĉni
lak ili
ukljuĉujući spoj za
razrjeĊivanje i redukovanje
boje
n-pentan
sa zapaljivim otapalima
pritisak para na 50 °C da nije
iznad 110 kPa
1268 naftni destilati, n.d.n. ili
naftni proizvodi, n.d.n.
1274 n-propanol
1275 propionaldehid
1276 n-propil acetat
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
I/IIIII
(5)
pravilo za grupne navode
3
3
3
F1
F1
F1
II
I/II/III
II
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
smjesa ugljovodonika
3
F1
I/II/III
pravilo za grupne navode
3
3
3
F1
F1
F1
II/III
II
II
1277 propilamin
n-propilamin
3
FC
II
1281 propil formijati
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
II
1282 piridin
1286 ulje kolofonija
3
3
F1
F1
II
I/II/III
sirćetna kiselina
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
1287 rastvor kauĉuka
3
F1
I/II/III
pravilo za grupne navode
1296 trietilamin
3
FC
II
3
FC
I/II/III
1301 vinil acetat, stabilizovan
3
F1
II
1306 sredstva za konzerviranje
drva, teĉni
1547 anilin
1590 dihloroanilini, teĉni
3
F1
II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
6.1
6.1
T1
T1
II
II
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
6.1
T1
I/II/III
pravilo za grupne navode
8
CF1
II
8
3
CF1
FC
II
II
8
8
8
C3
C5
C5
III
III
II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
pravilo za grupne navode
1297 trimetilamin, vodni rastvor
Da nije iznad 50% teţinskog
udjela trimetilamina
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
1602 boja, teĉna, otrovna, n.d.n. ili
meĊuproizvod u proizvodnji
boja, teĉni, otrovan, n.d.n.
1604 etilendiamin
1715 anhidrid octene kiseline
1717 acetil hlorid
1718 fosfat butilne kiseline
1719 vodonikov sulfid
1719 kaustiĉni alkali teĉni, n.d.n.
vodni rastvor
anorganska
266
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
1730 antimonov pentahlorid, teĉni
1736 benzoil-hlorid
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(2b)
(3a)
8
8
(3b)
C1
C3
(4)
II
II
vodni rastvor
smjese mono- i dihlorooctene
kiseline
6.1
6.1
TC1
TC1
II
II
6.1
TC1
I
8
C1
II/III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
azotna kiselina
8
C9
II
voda
1760 o,o-dietil-ditiofosforna kiselina
8
C9
II
1760 o,o-diizopropil-ditiofosforna
kiselina
8
C9
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
1760 o,o-di-n-propil-ditiofosforna
kiselina
8
C9
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
8
8
C9
CT1
I/II/III
II/III
8
8
C3
C1
II
II
pravilo za grupne navode
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
voda
8
8
C1
C3
II
II
voda
sirćetna kiselina
8
C7
II/III
8
8
8
C1
C1
C1
II/III
II/III
II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
voda
voda
voda
1750 hlororastvor octene kiseline
1750 hlororastvor octene kiseline
ĉisti
1752 hloroacetil hlorid
1755 rastvor hromove kiseline
1760 cijanamid
1760 korozivna teĉnosti, n.d.d.
1761 rastvor bakrenoga
etilendiamina
1764 dihlorosirćetna kiselina
1775 fluoroborna kiselina
vodni rastvor, nikako iznad
30% hromove kiseline
vodni rastvor, nikako iznad
50% cijanamida
taĉka paljenja iznad 60 °C
vodni rastvor
vodni rastvor da nema više od
50% fluoroborne kiseline
1778 fluorokremena kiselina
1779 mravlja kiselina
s više od 85% kiselinske
mase
1783 rastvor heksametilendiamina vodni rastvor
1787 jodidna kiselina
1788 bromovodiĉna kiselina
1789 hidrohlorna kiselina
vodni rastvor
vodni rastvor
da nema više od 38% vodene
rastvora
da nema više od 60%
hidrofluorne kiseline
(5)
voda
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
dopušteno period
korišćenja vode:
da nije duţe od 2 godine
1791 hipohloritna rastvor
vodni rastvor, sadrţi sredstva
8
C9
II/III
azotna kiselina
za kvašenje prema obiĉajima
i
struke
rastvor za vlaţenje *
1791 hipohloritna rastvor
vodni rastvor
8
C9
II/III
azotna kiselina *
* Za UN 1791: Ispitivanje se mora obaviti samo s disajnim zaklopcem. Ako se ispitivanje obavlja s dušičnom kiselinom
kao standardnom tečnošću, mora se koristiti odzračni ventilom i zaptivkom koji su otporni na kiselinu. Ako se ispitivanje
obavlja sa samom hipohloritnim rastvorom dozvoljeni su i disajni zaklopci i zaptivke iste vrste konstrukcije, otporni na
hipohloritnu kiselinu (npr. od silikonske gume), ali ne i na dušičnu kiselinu.
1793 izopropil acetat fosfat
8
C3
III
rastvor za vlaţenje
1802 Perhlorna kiselina
vodni rastvor, nikako iznad
8
CO1
II
voda
50% teţinskog udjela kiseline
1790 hidrofluorna kiselina
267
8
CT1
II
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
(2b)
1803 fenoliulfonska kiselina, teĉna izomerna smjesa
1805 fosforna kiselina, rastvor
1814 rastvor kalijumova hidroksida vodni rastvor
1824 rastvor natrijumova hidroksida vodni rastvor
1830 sumporna kiselina
nikako iznad 51% ĉiste
kiseline
1832 sumporna kiselina,
hemijski stabilna
iskorišćena
1833 sumporasta kiselina
1835 tetrametilamonijev hidroksid, vodni rastvor, taĉka paljenja
iznad 60 °C
rastvor
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
8
8
8
8
8
(3b)
C3
C1
C5
C5
C1
(4)
II
III
II/III
II/III
II
(5)
voda
voda
voda
voda
voda
8
C1
II
voda
8
8
C1
C7
II
II
voda
voda
8
8
C1
C3
III
III
1862 etil krotonat
3
F1
II
1863 gorivo, vazduhoplovstvo,
turbinski stroj
1866 rastvor smola
1902 fosfat diizooktilne kiseline
1906 taloţna kiselina
1908 rastvor hlorita
1914 butil propionati
3
F1
I/II/III
voda
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
3
8
8
8
3
F1
C3
C1
C9
F1
I/II/III
III
II
II/III
III
1915 cikloheksanon
1917 etil akrilat, stabilizovani
3
3
F1
F1
III
II
1919 metil akrilat, stabilizovani
3
F1
II
3
F1
III
pravilo za grupne navode
rastvor za vlaţenje
azotna kiselina
sirćetna kiselina
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
6.1
8
3
T4
C3
FT1
I/II/III
II
I/II/III
voda
sirćetna kiselina
pravilo za grupne navode
3
3
3
F1
F1
FT1
III
II/III
I/II/III
sirćetna kiselina
pravilo za grupne navode
pravilo za grupne navode
3
3
3
F1
FT1
FT1
I/II/III
III
I/II/III
pravilo za grupne navode
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
3
F1
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
1840 rastvor cinkova hlorida
1848 propionska kiselina
1920 nonani
1935 rastvor cijanida, n.d.n.
1940 tioglikolna kiselina
1986 alkoholi, zapaljivi, otrovni,
n.d.n.
1987 cikloheksanol
1987 alkoholi, n.d.n.
1988 aledhidi, zapaljivi, otrovni,
n.d.n.
1989 aledhidi, n.d.n.
1992 2,6-cis-dimetil-morfolin
1992 zapaljiva teĉnosti, otrovna,
n.d.n.
1993 vinil ester propionske kiseline
vodni rastvor
s ne manje od 10% i manje
od 90% kiselinske mase
zapaljivi
vodni rastvor
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa, taĉka paljenja izmeĊu
23 °C i 60 °C
anorganska
tehniĉki ĉist
268
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
1993 (1-metoksi-2-propil) acetat
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
III
3
5.1
F1
OC1
I/II/III
II
(5)
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
azotna kiselina
6.1
TC1
II
sirćetna kiselina
8
CT1
II
voda
8
CT1
II
voda
8
CO1
II
Azotna kiselina
2045 izobutiraldehid
2050 izomerni spojevi diizobutilena
2053 metil izobutil karbinol
2054 morfolin
2057 tripropilen
2058 valeraldehid
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2059 rastvor nitroceluloze, zapaljiva
3
3
3
3
3
3
F1
F1
F1
CF1
F1
F1
II
II
III
I
II/III
II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
sirćetna kiselina
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
3
D
I/II/ III
2075 hloral, bezvodni, stabilizovan
2076 krezoli, teĉni
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2078 toluen diizocijanat
teĉni
6.1
6.1
T1
TC1
II
II
pravilo za grupne navode:
Odstepenem od opštega
postupka, ovo pravilo
moţe se primijeniti na
klasifikacijsku oznaku
rastvaraĉa F1
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
6.1
T1
II
8
8
C7
C9
II
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
sirćetna kiselina
8
C9
III
voda
2218 akrilna kiselina, stabilizovani
8
CF1
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
2227 n-butil metakrilat, stabilizovani
3
F1
III
6.1
3
3
T2
F1
F1
III
II
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
Smjesa ugljovodonika
1993 zapaljiva teĉnosti, n.d.n.
2014 vodonikov peroksid, vodni
rastvor
2022 krezolna kiselina
2030 vodni rastvor hidrazina
2030 hidrat hidrazina
2031 azotna kiselina
2079 dietilentriamin
2209 rastvor formaldehida
2209 rastvor formaldehida
2235 hlorobenzil hloridi, teĉni
2241 cikloheptan
2242 ciklohepten
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
nikako ispod 20%, ali nikako
iznad 60% vodonikova
peroksida, po potrebi
stabilizovanoga
teĉna smjesa koja sadrţi
krezole, ksilenole i metil
fenole
nikako ispod 37%, ali nikako
iznad 64% teţinskog udjela
hidrazina
vodni rastvor sa 64%
hidrazina
osim crvene isparine, nikako
ne iznad 55% ĉiste kiseline
vodni rastvor sa 37%
formaldehida, uĉešće
metanola: 8 do10%
vodni rastvor, nikako ispod
25% formaldehida
para-hlorobenzil hlorid
269
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
2243 cikloheksil acetat
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
III
2244 ciklopentanol
2245 ciklopentanon
2247 n-dekan
2248 di-n-butilamin
2258 1,2-propilendiamin
3
3
3
8
8
F1
F1
F1
CF1
CF1
III
III
III
II
II
2259 trietilentetramin
2260 tripropilamin
8
3
C7
FC
II
III
3
F1
II
smjesa ugljovodonika
2264 n,n-dimetil-cikloheksilamin
8
CF1
II
2265 n,n-dimetil-formamid
3
F1
III
2266 dimetil-N-propilamin
3
FC
II
2269 3,3'-imino-dipropilamin
8
C7
III
3
FC
II
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
2275 2-etilbutanol
3
F1
III
2276 2-etilheksilamin
3
FC
III
2277 etil metakrilat, stabilizovani
3
F1
II
3
3
F1
F1
II
III
2283 izobutil metakrilat,
stabilizovani
3
F1
III
2286 pentametilheptan
2287 izohepteni
2288 izohekseni
2289 izoforonediamin
3
3
3
8
F1
F1
F1
C7
III
II
II
III
2263 dimetilcikloheksani
2270 etilamin, vodni rastvor
2278 n-hepten
2282 heksanoli
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
nikako ispod 50%, ali nikako
iznad 70% etilamina, taĉka
paljenja ispod 23 °C,
korozivna ili blago korozivna
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
270
(5)
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
Smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
voda
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
(2b)
2293 4-metoksi-4-metil-pentan-2-on
2296 metilcikloheksan
2297 metilcikloheksanon
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2298 metilciklopentan
2302 5-metilheksan-2-on
2308 nitrosilsumporna kiselina,
teĉna
2309 oktadieni
2313 pikolini
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2317 rastvor natrijumova bakrenog vodni rastvor
cijanida
2320 tetraetilenpentamin
2324 triizobutilen
smjesa C12-mono-olefina,
taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
2326 trimetil-cikloheksilamin
2327 trimetilheksametilen-diamini
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2330 undekan
2336 alil formijat mravlje kiseline
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
(3a)
3
3
3
(3b)
F1
F1
F1
(4)
III
II
III
(5)
Smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
3
3
8
F1
F1
C1
II
III
II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
voda
3
3
F1
F1
II
III
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
6.1
T4
I
voda
8
C7
III
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
8
C7
III
8
C7
III
3
3
F1
FT1
III
I
2348 butil akrilati, stabilizovani
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
3
F1
III
2357 cikloheksilamin
taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
8
CF1
II
2361 diizobutilamin
3
FC
III
2366 dietil karbonat
3
F1
III
2367 alfa-metil-valeraldehid
2370 1-heksen
2372 1,2-di-(dimetilamino)-etan
3
3
3
F1
F1
F1
II
II
II
2379 1,3-dimetilbutilamin
3
FC
II
2383 dipropilamin
3
FC
II
271
Standardna teĉnosti
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
Smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
2385 etil izobutirat
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
II
3
F1
II
3
F1
III
2396 metakrilaldehid, stabilizovan
2400 metil izo valerat
3
3
FT1
F1
II
II
2401 piperidin
8
CF1
I
2403 izopropenil acetat
3
F1
II
2405 izopropil butirat
3
F1
III
2406 izopropil izobutirat
3
F1
II
2409 izopropil propionat
3
F1
II
3
5.1
5.1
F1
O1
O1
II
II/III
II/III
5.1
3
3
8
8
8
O1
F1
F1
C7
C7
C3
II/III
II
II
III
III
III
2524 etil ortoformijat
3
F1
III
2526 furfurilamin
3
FC
III
2527 izobutil akrilat, stabilizovani
3
F1
III
2528 izobutil izobutirat
3
F1
III
2529 izomaslaĉna kiselina
3
FC
III
2393 izobutil formijat
2394 izobutil propionat
taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
2410 1,2,3,6-tetrahidro-piridin
2427 kalijumov hlorat, vodni rastvor
2428 natrijumov hlorat, vodni
rastvor
2429 kalcijev hlorat, vodni rastvor
2436 thiosirćetna kiselina
2457 2,3-dimetilbutan
2491 etanolamin
2491 etanolamin rastvor
vodni rastvor
2496 Propionski anhidrid
272
Standardna teĉnosti
(5)
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
voda
voda
voda
sirćetna kiselina
smjesa ugljovodonika
rastvor za vlaţenje
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
2531 metakrilna kiselina,
stabilizovana
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
8
(3b)
C3
(4)
II
6.1
3
T1
F1
II
III
2564 trihlororastvor octene kiseline vodni rastvor
2565 dicikloheksilamin
8
8
C3
C7
II/III
III
2571 etilsumporna kiselina
8
C3
II
8
8
C3
C1
II
III
(5)
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
voda
vodni rastvor
vodni rastvor
iznad 5% slobodne sumporne
kiseline
2584 alkilsulfonske kiseline, teĉne iznad 5% slobodne sumporne
kiseline
8
8
8
C1
C1
C1
III
III
II
voda
voda
voda
8
C1
II
2584 benzen sulfonska kiselina
8
C1
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
voda
8
C1
II
voda
8
C1
II
nikako iznad 5% slobodne
sumporne kiseline
2586 alkilsulfonske kiseline, teĉne niakako iznad 5% slobodne
sumporne kiseline
8
C1
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
voda
8
C1
III
2586 benzen sulfonska kiselina
8
C1
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
voda
8
C1
III
voda
8
C1
III
2610 trialilamin
3
FC
III
2614 metalil alkohol
2617 metilcikloheksanoli
3
3
F1
F1
III
III
n-Butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
8
CF1
II
3
F1
III
2542 tributilamin
2560 2-metilpentan-2-ol
2571 alkilsumporne kiseline
2580 rastvor aluminijumeva
bromida
2581 rastvor aluminijumeva hlorida
2582 rastvor feri hlorida
2584 metan sulfonska kiselina
2584 toluen sulfonske kiseline
2584 arilsulfonske kiseline, teĉne
vodni rastvor
iznad 5% slobodne sumporne
kiseline
iznad 5% slobodne sumporne
kiseline
iznad 5% slobodne sumporne
kiseline
2586 metan sulfonska kiselina
2586 toluen sulfonske kiseline
2586 arilsulfonske kiseline, teĉne
nikako iznad 5% slobodne
sumporne kiseline
niakako iznad 5% slobodne
sumporne kiseline
nikako iznad 5% slobodne
sumporne kiseline
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa, taĉka paljenja izmeĊu
23 °C i 60 °C
2619 benzildimetilamin
2620 amil butirati
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa, taĉka paljenja izmeĊu
23 °C i 60 °C
273
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
(2b)
2622 glicidaldehid
taĉka paljenja ispod 23 °C
2626 hlorna kiselina, vodni rastvor nikako iznad 10% hlorna
kiselina
2656 kvinolin
taĉka paljenja više od 60 °C
2672 rastvor amonijaka
specifiĉna gustina izmeĊu
0,880 i 0,.957 na 15 °C u
vodi, nikako iznad 10%, ali
nikako iznad 35% amonijaka
2683 rastvor amonijumova sulfida vodni rastvor, taĉka paljenja
izmeĊu 23 °C i 60 °C
2684 3-dietilamino-propilamin
(3b)
FT1
O1
(4)
II
II
(5)
smjesa ugljovodonika
azotna kiselina
6.1
8
T1
C5
III
III
voda
voda
8
CFT
II
sirćetna kiselina
3
FC
III
8
CF1
II
8
3
C1
F1
III
II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
voda
smjesa ugljovodonika
3
FC
I/II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
8
8
CF1
CF1
II
I/II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
8
C7
I/II/III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
8
C3
III
vodni rastvor, iznad 80%
teţinskog udjela kiseline
8
CF1
II
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
vodni rastvor, iznad 10%, ali
nikako iznad 80% teţinskog
udjela kiseline
nikako iznad 51% ĉiste
kiseline
kalijumov/natrijumov
hidroksid, vodni rastvor
stabilizovani
8
C3
II/III
sirćetna kiselina
8
C1
II
voda
8
C5
II
voda
anorganska
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2733 amini, zapaljivi, korozivni,
n.d.n.
ili
poliamini, zapaljivi, korozivni,
n.d.n.
2734 di-sec-butilamin
2734 amini, teĉni, korozivni
zapaljivi, n.d.n.
ili
poliamini, teĉni, korozivni,
zapaljivi, n.d.n.
2735 amini, teĉni, korozivni n.d.n.
ili
poliamini, teĉni, korozivni
n.d.n.
2739 maslaĉni anhidrid
2789 sirćetna kiselina, ledena
ili
rastvor octene kiseline
2790 rastvor octene kiseline
2796 sumporna kiselina
2797 teĉnosti za baterije, alkali
2810 2-hloro-6-fluorobenzil hlorid
Standardna teĉnosti
(3a)
3
5.1
2685 n,n-dietiletilen-diamin
2693 bisulfiti, vodni rastvor, n.d.n.
2707 dimetildioksani
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
6.1
T1
III
smjesa ugljovodonika
2810 2-feniletanol
2810 etilen glikol monoheksil eter
6.1
6.1
T1
T1
III
III
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
2810 orovna teĉnosti, organska,
n.d.n.
2815 n-aminoetilpiperazin
6.1
T1
I/II/III
pravilo za grupne navode
8
C7
III
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
274
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
2818 rastvor amonijumova
polisulfida
2819 fosfat amil kiseline
2820 maslaĉna kiselina
Standardna teĉnosti
(3a)
8
(3b)
CT1
(4)
II/III
(5)
sirćetna kiselina
8
8
C3
C3
III
III
6.1
T1
II/III
rastvor za vlaţenje
n-.butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
8
C3
III
2837 bisulfati, vodni rastvor
2838 vinil butirat, stabilizovani
8
3
C1
F1
II/III
II
2841 di-n-amilamin
3
FT1
III
3
F1
III
6.1
6.1
8
T1
T1
CF1
III
III
II
8
CF1
II
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
n-butilacetat/n-butilacetatzasićeni rastvor za
vlaţenje
rastvor za vlaţenje
8
CF1
II
rastvor za vlaţenje
8
CF1
II
voda
8
CF1
I/II
pravilo za grupne navode
8
CT1
II
voda
8
CT1
II
sirćetna kiselina
8
CT1
II
sirćetna kiselina
8
8
CT1
CT1
III
I/II/III
voda
pravilo za grupne navode
3
FC
I/II/III
pravilo za grupne navode
6.1
TC1
I/II
pravilo za grupne navode
3
F1
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
3
F1
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
2821 rastvor fenola
2829 heksanska kiselina
2850 propilen tetramer
2873 dibutilaminoetanol
2874 furfuril alkohol
2920 o,o-dietil-ditiofosforna kiselina
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
vodni rastvor
n-maslaĉna kiselina
vodni rastvor, otrovna,
nealkalna
n-heksanska kiselina
smjesa C12-monoolefina,
taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
n,n-di-n-butilaminoetanol
taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
2920 o,o-dimetil-ditiofosforna kiselina taĉka paljenja izmeĊu 23 °C i
60 °C
2920 vodonikov bromid
33% rastvora u ledenoj
octenoj kiselini
2920 tetrametilamonijev hidroksid
vodni rastvor, taĉka paljenja
izmeĊu 23 °C i 60 °C
2920 korozivna teĉnosti, zapaljiva,
n.d.n.
2922 amonijev sulfid
vodni rastvor, taĉka paljenja
iznad 60 °C
2922 krezoli
vodni alkalna rastvor, smjesa
natrijumova i kalijumova
krezolata,
2922 fenol
vodni alkalna rastvor, smjesa
natrijumova i kalijumova
fenolata
2922 natrijumov vodonikov difluorid
vodni rastvor
2922 korozivna teĉnosti, otrovna,
n.d.n.
2924 zapaljiva teĉnosti, korozivna blago korozivna
n.d.n.
2927 otrovna teĉnosti, korozivna
organska, n.d.n.
2933 metil 2-hloro-propionat
2934 izopropil 2-hloro-propionat
275
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
voda
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
2935 etil 2-hloropropionat
Standardna teĉnosti
(3a)
3
(3b)
F1
(4)
III
6.1
6.1
T1
T1
II
III
3
3
F1
FC
III
II
6.1
T1
III
3
F1
III
5.1
O1
III
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
azotna kiselina
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
3
F1
II/III
sirćetna kiselina
8
C9
II/III
pravilo za grupne navode
3079 metakrilonitril, stabilizovani
3
FT1
I
3082 sec-alkohol C6-C17 poli
(3-6) etoksilat
9
M6
III
3082 alkohol C12-C15 poli (1-3)
etoksilat
9
M6
III
3082 alkohol C13-C15 poli (1-6)
etoksilat
9
M6
III
3082 turbinsko
gorivo
za taĉka paljenja iznad 60 °C
vazduhoplovstvo JP-5
3082 turbinsko
gorivo
za taĉka paljenja iznad d 60 °C
vazduhoplovstvo JP-7
3082 katran kamenoga ugljena
taĉka paljenja iznad 60 °C
3082 katran sirove nafte
taĉka paljenja iznad 60 °C
3082 kreozot proizveden od katrana taĉka paljenja iznad 60 °C
kamenoga ugljena
9
M6
III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
9
M6
III
smjesa ugljovodonika
9
9
9
M6
M6
M6
III
III
III
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
2936 kiselina tiolaktata
2941 fluoroanilini
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
ĉisti izomeri i izomerna
smjesa
2943 tetrahidrofurfurilamin
2945 N-Metilbutilamin
2946 2-amino-5-dietil-aminopentan
2947 izopropil hloroacetat
2984 vodonikov peroksid, vodni
rastvor
nikako ispod 8%, ali ispod
20% vodonikova peroksida,
prema potrebi stabilizovanoga
3056 n-heptaldehid
3065 alkoholna pića
3066 boja
ili
materijal srodan boji
iznad 24% volumnoga udjela
alkohola
ukljuĉujući boju, pokost,
emajl, bajc, šelak, lak, laštilo,
osnovu za teĉne punilo i teĉni
lak
ili
ukljuĉujući spoj za
razrjeĊivanje i redukovanje
boje
276
(5)
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
(2b)
3082 kreozot proizveden od drvenoga taĉka paljenja iznad 60 °C
katrana
3082 kresil difenil fosfat
3082 dekil akrilat
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
9
(3b)
M6
(4)
III
(5)
smjesa ugljovodonika
9
9
M6
M6
III
III
3082 diizobutil ftalat
9
M6
III
3082 di-n-butil ftalat
9
M6
III
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
nb acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
i
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
3082 ugljikovodici
teĉni, taĉka paljenja iznad 60
°C, opasno za ţivotnu sredinu
3082 izodekil difenil fosfat
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 metilnaftaleni
izomerna smjesa, teĉni
9
M6
III
smjesa ugljovodonika
3082 triaril fosfati
n.d.n.
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 trikresil fosfat
nikako iznad 3% orto-izomera
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 triksilenil fosfat
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 cinkov alkil dithiofosfat
C3-C14
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 cinkov aril dithiofosfat
C7-C16
9
M6
III
rastvor za vlaţenje
3082 materija opasna za ţivotnu
9
M6
III
pavilo za grupne navode
sredinu, teĉna, n.d.n.
3099
5.1
OT1
I/II/III
pravilo za grupne navode
Oksidira teĉni,
otrovan, n.d.n.
3101 organski peroksid, tip B, C, D,
5.2
P1
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
3103 E ili F, teĉni
rastvor za vlaţenje
3105 ili
i
organski
peroksid,
tip
B,
C,
D,
3107
smjesa ugljovodonika
E
ili
F,
teĉni,
uz
kontrolisanu
3109
i
temperaturu
3111
azotna kiselina**
3113
3115
3117
3119
** Za UN br. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (tert-butil hidroperoksid iznad 40% uĉešća
peroksida i peroksioctene kiseline su iskljuĉeni): Svi organski peroksidi u tehniĉki ĉistomu obliku ili u rastvoru u
rastvaraĉima koja, kad je rijeĉ o njihovoj kompatibilnosti, obuhvaćena standardnom teĉnošću "smjesa ugljovodonika" u
ovomu popisu. Kompatibilnost disajnih zaklopaca i zaptivki s organskim peroksidima moţe se provjeriti, takoĊe, nezavisno
o ispitivanju za vrstu konstrukcije, laboratorijskim ispitivanjima s dušiĉnom kiselinom.
Organski peroksidi UN br. 3111, 3113, 3115, 3117 i 3119 nisu prihvatljivi za prevoz ţeljeznicom.
3145 butilfenoli
teĉni, n.d.n.
8
C3
I/II/III
sirćetna kiselina
3145 alkilfenoli, teĉni, n.d.n.
ukljuĉujući homologe C2 do
8
C3
I/II/III
n-butil acetat/
C12
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
3149 vodonikov peroksid i
s UN 2790 octenom
5.1
OC1
II
rastvor za vlaţenje
kiselinom, UN 2796
i
peroksisirćetna kiselina
sumpornom kiselinom i/ili UN
azotna kiselina
smjesa, stabilizovana
1805 fosfornom kiselinom,
vodom i nikako iznad 5%
peroksioctene kiseline
277
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
3210 hlorati, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n.
3211 perhlorati, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n.
3213 bromati, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n.
3214 permanganati, anorganski,
vodni rastvor, n.d.n.
3216 persulfati, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n..
3218 nitrati, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n.
3219 nitriti, anorganski, vodni
rastvor, n.d.n.
3264 bakrov hlorid
Standardna teĉnosti
(3a)
5.1
(3b)
O1
(4)
II/III
(5)
voda
5.1
O1
II/III
voda
5.1
O1
II/III
voda
5.1
O1
II
voda
5.1
O1
III
rastvor za vlaţenje
5.1
O1
II/III
voda
5.1
O1
II/III
voda
8
C1
III,
voda
8
8
8
C1
C1
C1
III
III
I/II/III
3265 metoksisirćetna kiselina
8
C3
I
3265 anhidrid alil jantarne kiseline
8
C3
II
3265 ditioglikolna kiselina
8
C3
II
8
C3
III
voda
voda
pravilo za grupne
navode; ne odnosi se na
smjese ĉiji su sastavni
dijelovi UN br.: 1830,
1832, 1906 i 2308
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
rastvor za vlaţenje
3265 kaprilna kiselina
8
C3
III
3265 izovalerianova kiselina
8
C3
III
3265 pelargonska kiselina
8
C3
III
3265 pirogroţĊana kiselina
8
C3
III
8
8
C3
C3
III
I/II/III
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
sirćetna kiselina
pravilo za grupne navode
8
8
C5
C5
II
III
sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
8
C5
I/II/III
pravilo za grupne navode
3264 hidroksilamin sulfat
3264 fosforna kiselina
3264 korozivna teĉnosti, kisela,
anorganska, n.d.n.
3265 butil fosfat
3265 valeriĉna kiselina
3265 korozivna teĉnosti, kisela,
organska, n.d.n.
3266 natrij-hidrosulfid
3266 natrijumov sulfid
3266 korozivna teĉnosti, bazna,
anorganska, n.d.n.
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
vodni rastvor, blago
korozivna
25% vodene rastvora
vodni rastvor
taĉka paljenja iznad 60 °C
smjesa mono- i di-butil
fosfata
taĉka paljenja iznad 60 °C
vodni rastvor
vodni rastvor, blago
korozivna
taĉka paljenja iznad 60 °C
278
UN
br.
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(1)
(2a)
3267 2,2'-(butilimino)-bizetanol
(2b)
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
(3a)
8
(3b)
C7
(4)
II
Standardna teĉnosti
(5)
smjesa ugljovodonika
i
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
3267 korozivna teĉnosti, bazna,
organska, n.d.n.
3271 etilen glikol monobutil eter
3271 eter, n.d.n.
3272 akrilna kiselina tert-butil ester
taĉka paljenja više od 60 °C
8
C7
I/II/III
taĉka paljenja 60 °C
3
3
3
F1
F1
F1
III
II/III
II
3272 izobutil propionat
taĉka paljenja ispod 23 °C
3
F1
II
3272 metil valerat
3
F1
II
3272 trimetil orto-formijat
3
F1
II
3272 etil valerat
3
F1
III
3272 izobutil izo valerat
3
F1
III
3272 n-amil propionat
3
F1
III
3272 n-butilbutirat
3
F1
III
3272 metil laktat
3
F1
III
3
6.1
6.1
F1
T4
T4
II/III
III
I/II/III
sirćetna kiselina
pravilo za grupne stavove
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
n-butil acetat/
n-butil acetat-zasićeni
rastvor za vlaţenje
pravilo za grupne navode
voda
pravilo za grupne navode
6.2
I3
II
voda
6.1
T4
III
voda
3
3
F1
F1
II
II
smjesa ugljovodonika
smjesa ugljovodonika
3
F1
III
smjesa ugljovodonika
3
3
F1
F1
III
I/II/III
smjesa ugljovodonika
pravilo za grupne navode
3272 ester, n.d.n.
3287 natrijumov nitrit
40% vodene rastvora
3287 otrovna teĉnosti, anorganska,
n.d.n.
3291 kliniĉki otpad, nespecificiran, teĉni
n.d.n.
3293 hidrazin, vodni rastvor
nikako iznad 37% teţinskog
udjela hidrazina
3295 hepteni
n.d.n.
3295 nonani
taĉka paljenja ispod 23 °C
3295 dekani
n.d.n.
3295 1,2,3-trimetilbenzen
3295 ugljikovodici, teĉni, n.d.n.
3405 barijumov hlorat, rastvor
vodni rastvor
5.1
OT1
II/III
voda
3406 barijumov perhlorat, rastvor
vodni rastvor
5.1
OT1
II/III
voda
3408 olovni perhlorat, rastvor
vodni rastvor
5.1
OT1
II/III
voda
3413 kalijumov cijanid, rastvor
vodni rastvor
6.1
T4
I/II/III
voda
3414 natrijumov cijanid, rastvor
vodni rastvor
6.1
T4
I/II/III
voda
3415 natrijumov fluorid, rastvor
vodni rastvor
6.1
T4
III
voda
279
UN
br.
(1)
Vlastiti otpremni naziv
ili tehniĉki naziv
Opis
3.1.2
3.1.2
(2a)
(2b)
3422 kalijumov fluorid, rastvor
vodni rastvor
Klasa Klasifi- Pakirna
kacijska grupa
oznaka
2.2
2.2
2.1.1.3
Standardna teĉnosti
(3a)
(3b)
(4)
(5)
6.1
T4
III
voda
4.1.2
Dodatne opšte odredbe za upotrebu IBC
4.1.2.1
Kad se IBC koriste za prevoz teĉnosti ĉija je taĉka paljenja 60 ºC (metoda zatvorene posude), ili niţe,
ili prašaka ĉiji prah lako eksplodira, moraju se preduzeti odreĊene mjere da se sprijeĉi opasno
elektrostatiĉko praţnjenje.
4.1.2.2
Svaki metali, ĉvrste plastike ili sloţenog IBC, mora biti ispitan i provjeren, kako je odreĊeno, u skladu s
6.5.4.4 ili 6.5.4.5:
(a)
prije prvog korišćenja;
(b)
(c)
u periodima koji nisu duţi od dvije i po godine odnosno pet godina, kako je odreĊeno;
nakon popravki ili izmjena, a prije ponovnog korišćenja u prevozu.
IBC ne smije biti punjen i stavljen na raspolaganje pri prevozu poslije isteka datuma zadnjeg ispitivanja ili
provjere. MeĊutim, IBC koji je napunjen prije datuma isteka zadnjeg periodiĉnog ispitivanja ili pregleda, moţe
se prevoziti u periodu koje ne smije biti duţi od tri mjeseca nakon datuma isteka zadnjeg periodiĉnog ispitivanja
ili pregleda. Uz to, IBC moţe se prevoziti nakon datuma isteka zadnjeg periodiĉnog ispitivanja ili pregleda:
(a)
nakon praţnjenja, ali prije ĉišćenja, za potrebe provoĊenja potrebnog ispitivanja ili pregleda
prije ponovnog punjenja; i
(b)
osim ako nadleţno tijelo nije odobrilo drugaĉije, u periodu koje ne smije biti duţi od šest
mjeseci nakon datuma isteka zadnjeg periodiĉnog ispitivanja ili pregleda da se omogući povrat
opasnih materija ili ostataka zbog pravilnog odlaganja ili upotrebe.
NAPOMENA: Za pojedinosti u prevoznoj ispravi, vidi 5.4.1.1.11.
4.1.2.3
IBC tip 31HZ2, moraju biti napunjeni najmanje 80% zapremine vanjske zaštitne obloge.
4.1.2.4
Osim za rutinsko odrţavanje IBC od metala, ĉvrste plastike, sloţenih i fleksibilnih IBC, koje obavlja
vlasnik IBC ĉija su drţava i naziv ili ovlašteni simbol trajno oznaĉeni na IBC, strana koja obavlja
rutinsko odrţavanje mora trajno oznaĉiti IBC u blizini oznake UN/a za vrstu konstrukcije koju postavlja
proizvoĊaĉ, a na kojoj mora biti vidljivo sljedeće:
(a)
drţava u kojoj je obavljeno rutinsko odrţavanje; i
(b)
naziv ili ovlašteni simbol strane koja obavlja rutinsko odrţavanje.
4.1.3
Opšte odredbe o uputstvima za pakiranje
4.1.3.1
Uputstva za pakiranje koje se odnose na opasne materije klasa 1 do 9 navedene su u odjeljku 4.1.4.
Podijeljene su u tri pododjeljka, u zavisnosti od vrste ambalaţe na koju se odnose:
Pododjeljak 4.1.4.1
za ambalaţu koja nije IBC i velike ambalaţe; uputstva za pakiranje
oznaĉene su slovno brojĉanom oznakom koja poĉinje slovom "P" ili "R" za
ambalaţu koja je specifiĉna za RID i ADR;
Pododjeljak 4.1.4.2
za IBC; uputstva su oznaĉene slovno brojĉanom oznakom koja poĉinje
(slovima) "IBC";
Pododjeljak 4.1.4.3
za velike ambalaţe; uputstva su oznaĉene slovno brojĉanom oznakom
koja poĉinje slovima "LP".
U naĉelu, u uputstvima za pakiranje navedeno je da se primjenjuju, u zavisnosti od sluĉaja, opšte
odredbe u 4.1.1, 4.1.2 ili 4.1.3. Na temelju uputstava moţe se zahtijevati usklaĊenost s posebnim
odredbama u odjeljcima 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ili 4.1.9, u zavisnosti od sluĉaja. Posebne odredbe za
pakiranje, takoĊe, mogu biti navedene u uputstvima za pakiranje za pojedine materije ili proizvode.
Oznaĉene su, takoĊe, slovno brojĉanom oznakom koja se sastoji od slova:
280
"PP" za ambalaţu koja nije IBC i velike ambalaţe ili "RR" za posebne odredbe specifiĉne za RID i
ADR;
"B"
za IBC ili "BB" za posebne odredbe za pakiranje specifiĉne za RID i ADR;
"L"
za velike ambalaţe.
Osim ako nije navedeno drugaĉije, svaka ambalaţa mora biti u skladu s vaţećim uslovima 4. dijela. U
naĉelu, u uputstvima za pakiranje nisu donijete smjernice o kompatibilnosti pa korisnik ne smije
odabrati ambalaţu, a da prije toga ne provjeri je li materija kompatibilna s odabranim materijalom za
ambalaţu (npr. staklene posude nisu odgovarajuće za većinu fluorida). Kad je u uputstvima za
pakiranje navedena dozvola za staklene posude, dozvoljeni su takoĊe i ambalaţa od porculana,
lonĉarije i posebne vrsta lonĉarije.
4.1.3.2
U koloni (8) tabele A poglavlja 3.2 za svaki predmet ili materiju postoji uputstvo(a) za pakiranje koju(e)
treba koristiti. U kolonama (9a) i (9b) navedene su posebne odredbe za pakiranje i odredbe za
mješovitu ambalaţu (vidi 4.1.10), koje se odnose na odreĊene materije ili proizvode.
4.1.3.3
U svakom uputstvu za pakiranje vidljiva je, prema potrebi, prihvatljiva jednostruka i kombinovana
ambalaţa. Za kombinovanu ambalaţu navedena je prihvatljiva vanjska ambalaţa, unutrašnja
ambalaţa, u zavisnosti od sluĉaja, i najviša dopuštena koliĉina u svakoj unutrašnjoj ili vanjskoj
ambalaţi. Najveća neto masa i najveća zapremnina su onakvi kako su definisani u 1.2.1.
4.1.3.4
Kad bi materija koje se prevozi za vrijeme prevoza mogle postati teĉna, ne smije se koristiti sljedeća
ambalaţa:
Ambalaţa
Burad:
Kutije:
Vreće:
Kombinovana ambalaţa:
1D i 1G
4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2
5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 i 5M2
6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2
i 6PH1
Velike ambalaţe
Savitljiva plastika:
51H (vanjska ambalaţa)
IBC
Za materija pakirne grupe I:
Sve vrste IBC
Za materije pakirne grupe II i III:
Drvena:
11C, 11D i 11F
Ploĉa od drvenih vlakana: 11G
Savitljiva:
13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4,
13M1 i 13M2
Sloţena:
11HZ2 i 21HZ2
Za potrebe navoda, materija i smjese materija koje imaju taĉku paljenja jednakoj ili niţe od 45ºC, treba
smatrati ĉvrstim materijama koje za vrijeme prevoza mogu postati teĉne.
4.1.3.5
Kad je u uputstvima za pakiranje u poglavlju dopušteno korišćenje odreĊene vrste ambalaţe (npr. 4G;
1A2), moţe se koristiti i ambalaţa koja ima istu identifikacijsku oznaku nakon koje slijede slova "V",
"U" ili "W", oznaĉena u skladu s uslovima u 6 dijelu (npr. 4GV, 4GU ili 4GW; 1A2V, 1A2U ili 1A2W),
pod istim uslovima i ograniĉenjima koja se odnose na korišćenje te vrste ambalaţe prema
odgovarajućem uputstvu za pakiranje. Na primjer, kombinovana ambalaţa oznaĉena oznakom za
ambalaţu "4GV", moţe se koristiti uvijek kad je dopuštena kombinovana ambalaţa koja ima oznaku
"4G", pod uslovom da se poštuju uslovi prema odgovarajućem uputstvu za pakiranje u vezi vrsta
unutrašnje ambalaţe i ograniĉenja koliĉine.
Posude pod pritiskom za teĉnosti i ĉvrste materije
4.1.3.6
4.1.3.6.1
Osim ako nije drugaĉije navedeno u ADR-u, posude pod pritiskom moraju zadovoljiti:
(a)
vaţećim odredbama poglavlja 6.2; ili
281
(b)
nacionalnim ili meĊunarodnim normama za oblikovanje, konstrukciju, provjeru, izradu i ispitivanje, primjenjivim u drţavi u kojoj su posude pod pritiskom izraĊene, u potpunosti u skladu sa
zahtjevima u 4.1.3.6, i za metalne cilindre, tube, burad pod pritiskom i snopove cilindara, konstrukciju takvu da najmanji lomni odnos (lomni pritisak dijeljen s ispitnim pritiskom) iznosi:
(i) 1.50
(ii) 2.00
za posude pod pritiskom koje se ponovno pune;
za posude pod pritiskom koje se ne pune ponovno,
su odobrene za prevoz onih teĉnosti i ĉvrstih materija osim eksploziva, temperaturno nestabilnih
materija, organskih peroksida, samoreaktivnih materija, materija koje stvaraju visok pritisak zbog
hemijske reakcije i radioaktivnih materijala (osim ako je to dopušteno prema 4.1.9).
Ovo podpoglavlje nije vaţeće za materije navedene u 4.1.4.1, pakirnih uputstva P200, tabele 3 i u
4.1.4.4.
4.1.3.6.2
Svaki tip oblika posude pod pritiskom mora biti odobren od nadleţnog tijela drţave izrade ili kako je
navedeno u poglavlju 6.2.
4.1.3.6.3
Osim ako nije drugaĉije navedeno, posude pod pritiskom moraju zadovoljiti najmanjem ispitnom
pritisku 0.6 MPa.
4.1.3.6.4
Osim ako nije drugaĉije navedeno, posude pod pritiskom mogu biti opremljeni s sigurnosnim ventilom
izraĊenim tako da sprijeĉi pucanje pri povišenom pritisku ili poţaru.
Ventili posuda pod pritiskom moraju biti izraĊeni i konstruisani tako da su sposobni svaki put izdrţati
oštećenja i pri tom ne puštati što bi dovelo do ispuštanja sadrţaja prema jednoj od metoda iz 4.1.6.8
(a) do (f).
4.1.3.6.5
Stepen punjenja ne smije biti veći od 95% zapremine posude pod pritiskom na 50 °C. Mora biti
dovoljnog prostora za osiguranje posude pod pritiskom kojeg ne smije napuniti teĉnost na temperaturi
55 °C.
4.1.3.6.6
Osim ako nije drugaĉije navedeno posude pod pritiskom moraju biti predmetom periodiĉnog
ispitivanja i ispitivanja svakih 5 godina. Periodiĉno ispitivanje mora ukljuĉiti vanjsko ispitivanje,
unutrašnje ispitivanje ili alternativne metode koje odobri nadleţno tijelo, a ispitivanje pod pritiskom ili
jednakovrijednu nedestruktivnu provjeru u saglasnosti s nadleţnim tijelom ukljuĉujući ispitivanje svih
dijelova (npr. ventila, sigurnostnih ventila ili talijumovih elemenata). Posude pod pritiskom ne smiju se
puniti poslije isteka periodiĉnog ispitivanja, ali se mogu prevoziti poslije isteka tog roka. Popravljene
posude pod pritiskom moraju zadovoljiti odredbama u 4.1.6.11.
4.1.3.6.7
Prije punjenja, punioc mora provjeriti ispitivanje posude pod pritiskom i osigurati da posuda pod
pritiskom je odobrena za materiju koja se prevozi i zadovoljava odredbama RID- a. Nakon punjenja
ventile je potrebno zatvoriti i tako mora ostati tokom prevoza. Pošiljaoc mora provjeriti zatvorenost i
nepropusnost opreme.
4.1.3.6.8
Posude pod pritiskom koje se mogu ponovno puniti ne smiju se puniti materijama drugaĉijim od
prethodnog sadrţaja osim ako su obavljene neophodne radnje za promjenu upotrebe.
Oznaĉavanje posude pod pritiskom za teĉnosti i ĉvrste materije u skladu s 4.1.3.6 (koje ne moraju
zadovoljiti odredbama poglavlja 6.2) mora biti u skladu s odredbama nadleţnog tijela drţave izrade.
4.1.3.6.9
4.1.3.7
Pakiranja ili meĊurezervoari za teret koji nisu posebno odobreni u vaţećem uputstvu o pakiranju ne
smiju se koristiti za prevoz materija ili proizvoda, osim ako to nije izriĉito odobreno privremenim
mjerama odstupanja meĊu drţavama ĉlanicama COTIF-a, u skladu s 1.5.1.
282
4.1.3.8
Nezapakovani predmeti - ne pripadaju predmetima klase 1
4.1.3.8.1
Kad velike i robusne predmete nije moguće pakirati u skladu s uslovima u poglavljima 6.1 ili 6.6, i kad
23
je potrebno prevoziti ih prazne, neoĉišćene i nezapakovane, nadleţno tijelo drţave porijekla moţe
odobriti takav prevoz. Pri tome nadleţno tijelo mora uzeti u obzir sljedeće:
(a)
(b)
(c)
da su veliki i robusni predmeti dovoljno ĉvrsti kako bi mogli podnijeti udarce i opterećenja, do
ĉega uobiĉajeno dolazi tokom prevoza, ukljuĉujući pretovar izmeĊu prevoznih jedinica i izmeĊu
prevoznih jedinica i skladišta, kao i svako uklanjanje s palete za potrebe kasnijeg ruĉnog ili
mašinskog rukovanja;
da su svi ventili i otvori zaptiveni tako da ne doĊe do gubitka sadrţaja, do ĉega bi moglo doći u
uobiĉajenim uslovima prevoza usljed vibracija ili promjena u temperaturi, vlazi ili pritisku (na
primjer, zbog promjene u nadmorskoj visini). Na vanjskoj stranici velikih i robusnih proizvoda,
ne smije biti opasnih ostataka;
na dijelove velikih i robusnih predmeta koji su u direktnom dodiru s opasnim materijama:
(i)
(ii)
(d)
(e)
ne smije djelovati, a takva opasna materija ne smije znatno oslabiti; i
ne smije prouzrokovati opasni uĉinak, npr. kao katalizatori u reakciji ili reagujući s
opasnim materijama;
veliki i robusni predmeti koji sadrţe teĉnosti moraju biti natovareni i osigurani tako da za
vrijeme prevoza ne doĊe ni do kakvog curenja ili trajnog izobliĉenja predmeta;
moraju biti priĉvršćeni na paletama ili sanducima ili na nekim drugim ureĊajima za rukovanje, ili
za vagon ili kontejner tako da nije moguće njihovo pomjeranje u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Nezapakovani predmeti koje je odobrilo nadleţno tijelo u skladu s odredbama u 4.1.3.8.1 moraju biti
podreĊeni podkolonama slanja materija u 4. dijelu. Uz to, pošiljaoc predmeta mora voditi brigu o tome
da svaki primjerak takvog odobrenja priloţi prevoznoj ispravi.
4.1.3.8.2
NAPOMENA: Veliki i robusni predmeti mogu se sastojati od gibljivog sistema cisterni za gorivo, vojne
opreme, mašina ili opreme u kojoj je opasna materija ĉija je koliĉina iznad dozvoljene u 3.4.6.
23
Ako drţava porijekla nije drţava ĉlanica COTIF nadleţno je tijelo prve drţave ĉlanice COTIF
u koju pošiljka pristigne.
283
4.1.4
Popis uputstava za pakiranje
NAPOMENA: Iako je u uputstvima za pakiranje u nastavku korišćen isti sistem oznaĉavanja brojevima
kao u IMDG Kodeksu i Propisima UN modela, ĉitaoci trebaju znati da su u RID -u moguće razlike u
pogledu nekih pojedinosti.
4.1.4.1
Uputstva za pakiranje koje se odnose na upotrebu ambalaže (osim IBC i velike ambalaže)
P001
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (TEĈNOSTI)
P001
Odobrava se sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe iz 4.1.1 i 4.1.3
Kombinovana ambalaţa
Najveća zapremnina/neto masa (vidi 4.1.3.3.)
Unutrašnja
Vanjska ambalaţa
Pakirna grupa I Pakirna grupa II Pakirna grupa III
ambalaţa
Burad
staklo
10 l
ĉelik (1A2)
250 kg
400 kg
400 kg
plastika 30 l
aluminijum (1B2)
250 kg
400 kg
400 kg
metal 40 l
metal osim ĉelika ili
250 kg
400 kg
400 kg
aluminijuma (1N2)
plastika (1H2)
250 kg
400 kg
400 kg
šperploĉe (1D)
150 kg
400 kg
400 kg
vlakna (1G)
75 kg
400 kg
400 kg
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo (4C1, 4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
Kanisteri
ĉelik (3A2)
aluminijum (3B2)
plastika (3H2)
Jednostruka ambalaţa:
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1A1)
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1B1)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati (1B2)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma, s poklopcem koji se ne
moţe skidati (1N1)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma, s poklopcem koji se
moţe skidati (1N2)
plastika, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1H1)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (1H2)
Kanisteri
ĉelik, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3A1)
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (3A2)
aluminijum, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3B1)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati (3B2)
plastika, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3H1)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (3H2)
284
250 kg
250 kg
150 kg
150 kg
75 kg
75 kg
60 kg
150 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
250 l
a
250 l
250 l
a
250 l
250 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
450 l
a
450 l
450 l
250 l
a
250 l
450 l
450 l
450 l
450 l
60 l
a
60 l
60 l
a
60 l
60 l
a
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
250 l
P001
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (TEĈNOSTI) (nastavak)
P001
Jednostruka ambalaţa (nastavak)
Najveća zapremnina/neto masa (vidi 4.1.3.3.)
Kombinovana ambalaţa
Pakirna grupa I
Pakirna grupa II Pakirna grupa III
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika ili
aluminijuma (6HA1, 6HB1)
250 l
250 l
250 l
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od vlakana, plastike
ili šperploĉe (6HG1, 6HH1, 6HD1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od
ĉelika ili aluminijuma ili plastiĉna posuda s vanjskom
kutijom od drveta, šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana
ili ĉvrste plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ili
6HH2)
120 l
250 l
250 l
60 l
60 l
60 l
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika,
60 l
60 l
60 l
aluminijuma, ploĉe od drvenih vlakana, šperploĉe,
ĉvrste plastike ili ekspandirane plastike (6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1 ili 6PH2) ili s vanjskim sandukom ili
kutijom od ĉelika ili aluminijuma ili s vanjskom kutijom
od drva ili ploĉe od drvenih vlakana ili s vanjskom
pletenom korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ili 6PD2)
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene ako zadovoljavaju odredbe 4.1.3.6.
Dodatni uslov: Za materija klase 3, pakirne grupe III, koje ispuštaju male koliĉine ugljenikova dioksida ili azota,
ambalaţu treba provjetravati.
Posebne odredbe za pakiranje
PP 1 Za UN brojeve 1133, 1210, 1263 i 1866 materija pakirne grupe II i III mogu se prevoziti u koliĉinama od 5 litara
ili manje po pakiranju u metalnoj ili plastiĉnoj ambalaţi koja ne mora ispunjavati ispitivanje radnih svojstava u
poglavlju 6.1, pod uslovom da se takva ambalaţa prevozi:
PP2
(a)
u teretima sloţenim na paletama, paletnoj kutiji ili ureĊaju za utovar, npr. pojedinaĉna ambalaţa stavlja
se ili slaţe na gomilu i uĉvršćuje na paletu povezivanjem, termoskupljajućom folijom ili drugim
odgovarajućim naĉinom
(b)
ili kao unutrašnja ambalaţa kombinovane ambalaţe najveće neto mase 40 kilograma.
Za UN brojeve 3065 drvena burad s najvećom zapremninom 250 litara i koje ne udovoljavaju uslove poglavlja
6.1 mogu biti korišćene.
PP 4 Za UN br. 1774 ambalaţa mora ispunjavati radna svojstva pakirne grupe II.
PP 5 Za UN br. 1204 ambalaţa mora biti izraĊena tako da onemogući eksploziju prouzrokovanu povećanjem
unutrašnjeg pritiska. Cilindri, tube i burad pod pritiskom, ne smiju se koristiti za ove materije.
PP 6 Za UN brojeve 1851 i 3248 najveća neto koliĉina po pakovanju smije biti 5 l.
PP 10 Za UN br. 1791, pakirna grupa II, ambalaţu treba provjetravati.
PP 31 Za UN br. 1131, ambalaţa mora biti hermetiĉki zatvorena.
PP 33 Za UN br. 1308, pakirna grupa ambalaţe I i II, dopuštena je samo kombinovana ambalaţa najveće bruto mase
75 kilograma.
PP 81 Za UN br. 1790 iznad 60%, ali ne iznad 85% hidrofluorne kiseline, i UN br. 2031 iznad 55% dušiĉne kiseline,
dopušteno je korišćenje plastiĉnih buradi i kanistera kao jednostruke ambalaţe dvije godine nakon datuma
njihove izrade.
Posebne odredbe za pakiranje svojstvene RID-u i ADR-u
RR 2 Za UN br. 1261 nije dopuštena ambalaţa s poklopcem koji se moţe skidati.
a
2
Odobrene su samo one materija čija je viskoznost iznad 2 680 mm /s.
285
P002
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (ĈVRSTE MATERIJA)
Odobrava se sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe iz 4.1.1 i 4.1.3
Kombinovana ambalaţa
Najveća neto masa (vidi 4.1.3.3)
Unutrašnja ambalaţa Vanjska ambalaţa
staklo
a
plastika
metal
a, b, c
papir
a, b, c
vlakna
a
b
10 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
Unutrašnja
ambalaţa ne smije
biti propusna.
Unutrašnja
ambalaţa ne smije
se koristiti kad
materija koje se
prevoze za vrijeme
prevoza mogu
postati tečne (vidi
4.1.3.4).
P002
Burad
ĉelik (1A2)
aluminijum (1B2)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma
(1N2)
plastika (1H2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo (4C1)
prirodno
drvo,
zidovi
nisu
propusne (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
c
Pakirna grupa I
Pakirna grupa II
Pakirna grupa III
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
250 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
125 kg
125 kg
60 kg
250 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
Unutrašnja
Kanisteri
ambalaţa ne smije
ĉelik (3A2)
120 kg
120 kg
120 kg
se koristiti za
aluminijum (3B2)
120 kg
120 kg
120 kg
materije pakirne
plastika (3H2)
120 kg
120 kg
120 kg
grupe I
Jednodijelna ambalaţa
Burad
d
400 kg
400 kg
400 kg
ĉelik (1A1 ili 1A2 )
d
400 kg
400 kg
400 kg
aluminijum (1B1 ili 1B2 )
d
400 kg
400 kg
400 kg
metal, osim ĉelika ili aluminijuma (1N1 ili 1N2 )
d
400 kg
400 kg
400 kg
plastika (1H1 ili 1H2 )
e
400 kg
400 kg
400 kg
vlakna (1G)
e
400 kg
400 kg
400 kg
šperploĉe (1D)
Kanisteri
d
120 kg
120 kg
120 kg
ĉelik (3A1 ili 3A2 )
d
120 kg
120 kg
120 kg
aluminijum (3B1 ili 3B2 )
d
120 kg
120 kg
120 kg
plastika (3H1 ili 3H2 )
Kutije
e
nije dopušteno
400 kg
400 kg
ĉelik (4A)
e
nije dopušteno
400 kg
400 kg
aluminijum (4B)
e
nije dopušteno
400 kg
400 kg
prirodno drvo (4C1)
e
nije
dopušteno
400
kg
400 kg
šperploĉe (4D)
e
nije dopušteno
400 kg
400 kg
obnovljeno drvo (4F)
e
nije
dopušteno
400
kg
400 kg
prirodno drvo, zidovi nisu propusne (4C2)
e
nije dopušteno
400 kg
400 kg
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
nije dopušteno
400 kg
400 kg
e
ĉvrsta plastika (4H2)
Vreće
nije dopušteno
50 kg
50 kg
e
vreće (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)
d
Ambalaţa se ne smije koristiti za materiju pakirne grupe I koje za vrijeme prevoza mogu biti tečne (vidi 4.1.3.4).
e
Ambalaţa se ne smije koristiti kod materija koje se prevoze za vrijeme prevoza mogu biti tečne (vidi 4.1.3.4).
286
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (ĈVRSTE MATERIJE) (nastavak)
P002
Najveća neto masa (vidi 4.1.3.3.)
Jednodijelna ambalaţa (nastavak)
Pakirna grupa I Pakirna grupa II Pakirna grupa III
P002
Kombinovana ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika,
400 kg
400 kg
400 kg
aluminijuma, šperploĉe, vlakna ili plastike (6HA1, 6HB1,
e
e
6HG1 , 6HD1 , ili 6HH1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od
75 kg
75 kg
75 kg
ĉelika ili aluminijuma, drvenom kutijom, kutijom od
šperploĉe, kutijom od ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste
e
e
plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 ili 6HH2)
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika,
75 kg
75 kg
75 kg
e
aluminijuma, šperploĉe ili vlakna (6PA1, 6PB1, 6PD1 ili
e
6PG1 ), ili s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili
aluminijuma ili s vanjskom kutijom od drva, ili kutijom od
ploĉe od drvenih vlakana, ili s vanjskom pletenom
e
e
korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 , ili 6PD2 ), ili s
vanjskom ambalaţom od ĉvrste plastike ili ekspandirane
e
plastike (6PH2 ili 6PH1 )
e
Ambalaţa se ne smije koristiti kad materija koje se prevozi za vrijeme prevoza mogu biti tečne (vidi 4.1.3.4)
Posebne odredbe za pakiranje
PP 6 Za UN br. 3249 najveća neto masa po pakovanju smije biti 5 kilograma.
PP 7 Za UN br. 2000 celuloid, prevozi se nezapakovan na paletama, zamotan u plastiĉnu foliju i uĉvršćen
odgovarajućim materijalima, na primjer ĉeliĉnim trakama, kao vagonska pošiljka ili zatvoren teret u pokrivenim
vagonima ili u zatvorenim kontejnerima. Nijedna paleta ne smije biti teţa od 1 000 kilograma.
PP 8 Za UN br. 2002 ambalaţa mora biti tako izraĊena da nije moguća eksplozija prouzrokovana povećanjem
unutrašnjeg pritiska. Cilindri, tube i burad pod pritiskom, ne smiju se koristiti za te materije.
PP 9 Za UN brojeve 3175, 3243 i 3244 ambalaţa mora biti u skladu s vrstom konstrukcije koja je prošla ipitivanje
otpornosti na curenje za svojstva pakirne grupe II. Za UN br. 3175 ipitivanje nepropusnosti nije potrebno kad
su teĉnosti u potpunosti apsorbovane u ĉvrstom materijalu koji je u hermetiĉki zatvorenim vrećama.
PP 11 Za UN br. 1309, pakirna grupa III i UN br. 1362, 5H1, 5L1 i 5M1, vreće su dozvoljene ako su zapakovane u
zaštitnu ambalaţu od plastiĉnih vreća i na paletama omotane termoskupljajućom folijom.
PP 12 Za UN brojeve 1361, 2213 i UN br. 3077, 5H1, 5L1 i 5M1 vreće su dozvoljene kad se prevoze u zatvorenim
vagon ili kontejnerima.
PP 13 Za proizvode razvrstane pod UN br. 2870 dopuštena je samo kombinovana ambalaţa koja ispunjava radna
svojstva pakirne grupe I.
PP 14 Za UN brojeve 2211, 2698 i 3314 ambalaţa ne mora ispunjavati ispitivanja radnih svojstava u poglavlju 6.1.
PP 15 Za UN brojeve 1324 i 2623 ambalaţa mora ispunjavati radna svojstva pakirne grupe III.
PP 20 Za UN br. 2217 mogu se koristiti sve posude koje nisu propusne i otporne su na kidanje.
PP 30 Za UN br. 2471 nije dopuštena unutrašnja ambalaţa od papira ili vlakana.
PP 34 Za UN br. 2969 (kao cijela zrna), dozvoljene su vreće 5H1, 5L1 i 5M1.
PP 37 Za UN brojeve 2590 i 2212 dozvoljene su vreće 5M1. Sve vrste vreća moraju se prevoziti u zatvorenim
vagonima ili kontejnerima ili kao materija omotane folijom.
PP 38 Za UN br. 1309, pakirna grupa II, vreće su dozvoljene samo u zatvorenim vagonima ili kontejnerima.
PP 84 Za UN br. 1057 mora se koristiti ĉvrsta vanjska ambalaţa koja ispunjava radna svojstva pakirne grupe II.
Ambalaţa mora biti konstruisana, izraĊena i sloţena tako da sprjeĉava pomjeranje, sluĉajno paljenje ureĊaja ili
sluĉajno ispuštanje zapaljivog plina ili teĉnosti.
Posebne odredbe za pakiranje svojstvene RID-u i ADR-u
RR5
Bez obzira na posebnu odredbu za pakiranje PP84, potrebno je poštovati samo opšte odredbe u 4.1.1.1,
4.1.1.2 i 4.1.1.5 do 4.1.1.7 ako bruto masa pakovanja ne prelazi 10 kilograma.
287
P003
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P003
Opasna materija mora biti stavljena u odgovarajuću vanjsku ambalaţu. Ambalaţa mora ispunjavati odredbe u 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 i 4.1.3 i mora biti tako konstruisana da ispunjava uslove za izradu u 6.1.4. Mora se koristiti
vanjska ambalaţa koja je izraĊena od odgovarajućeg materijala odgovarajuće ĉvrstoće i dizajna u odnosu na
zapremninu ambalaţe i njenu namjenu. Kad se uputstva za pakiranje koriste za prevoz proizvoda ili unutrašnje
ambalaţe u kombinovanoj ambalaţi, ambalaţa mora biti konstruisana i izraĊena tako da sprijeĉi sluĉajno praţnjenje
predmeta u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Posebne odredbe za pakiranje
PP 16 Za UN br. 2800, baterije moraju biti zaštićene od kratkog spoja i moraju biti sigurno zapakovane u ĉvrstoj
vanjskoj ambalaţi.
NAPOMENA 1: Baterije koje nisu propusne, koje su sastavni dio, i nuţne za rad mehaniĉke ili
elektroniĉke opreme, moraju biti sigurno priĉvršćene u drţaĉu baterija na opremi i zaštićene tako da se sprijeĉiti
oštećenje i kratki spoj.
NAPOMENA 2: Za iskorišćene baterije (UN br. 2800) vidi P801a.
PP 17 Za UN br. 1950 i 2037, pakovanja ne smiju preći 55 kg neto mase za ojaĉane plastike ili 125 kg neto mase za
druga pakovanja.
PP 19 Za UN brojeve 1364 i 1365 dozvoljen je prevoz u balama.
PP 20 Za UN brojeve 1363, 1386, 1408 i 2793 mogu se koristiti sve posude koje nisu propusne i otporne su na
kidanje.
PP 32 UN brojevi 2857 i 3358 mogu se prevoziti nezapakovani, u sanducima ili u odgovarajućoj zaštitnoj ambalaţi.
PP 87 Za UN 1950 otpad aerosola prevoţen u skladu s posebnim odredbama 327, pakovanja moraju biti prireĊena
tako da zadrţi svu slobodnu teĉnost koja bi mogla isteći. Pakovanja moraju biti odgovarajući prozraĉena
preventivno zbog zapaljive atmosfere i stvaranja visokog pritiska.
PP 88 Za UN 3473 koji je punjen u uloške sa opremom, moraju biti pakirani i unutrašnju ambalaţu ili u vanjsku
ambalaţu tako da su ulošci zaštićeni od oštećenja i mogu biti izuzeti ili premješteni iz opreme i vanjske
ambalaţe
Special packing provision specific to RID i ADR:
RR 6
P099
Kada se UN 1950 i 2037 prevoze kao teret, metalni predmeti se mogu pakirati tako da se sloţe na podlogu i
prekriju odgovarajućim plastiĉnim pokrivaĉem te se tako sloţena pakovanja slaţu na paletu i uĉvrste.
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Moţe se koristiti samo ona ambalaţa koju je odobrilo nadleţno tijelo.
288
P099
P101
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P101
Moţe se koristiti samo ona ambalaţa koju je odobrilo nadleţno tijelo drţave porijekla. Ako drţava porijekla nije rţava
ĉlanica COTIF-a, pakiranje odobrava nadleţno tijelo prve drţave ĉlanice COTIF-a u koju pošiljka pristigne.
NAPOMENA: Za podatke na prevoznoj ispravi, vidjeti 5.4.1.2.1(e)
P111
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P111
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5:
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
Kutije
papir, vodootporan
nije potrebna
ĉelik (4A)
plastika
aluminijum (4B)
tekstil, gumiran
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropustno (4C2)
Listovi
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
tekstil, gumiran
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem (1A2)
aluminijum, s poklopcem (1B2)
šperploĉe (1D)
ploĉe od drvenih vlakana (1G)
plastika, s poklopcem (1H2)
Posebna odredba za pakiranje
PP43
Za UN br. 0159, kad se kao vanjska ambalaţa koriste metalne (1A2 ili 1B2) ili plastiĉne (1H2) burad,
unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
289
P112(a)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P112(a)
(Moĉene ĉvrste materija, 1.1D)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
Vreće
Kutije
papir, višeslojni, otporan na vodu
plastika
plastika
ĉelik (4A)
tekstil
tekstil, premazan ili obloţen
aluminijum (4B)
tekstil, gumirani
plastikom
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
tkana plastika
prirodno drvo, nepropustno (4C2)
šperploĉe (4D)
Posude
obnovljeno drvo (4F)
Posude
metal
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
metal
plastika
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe
skidati (1H2)
Dodatni uslov
Ako se kao vanjska ambalaţa koriste burad s nepropusnim poklopcem koji se moţe skidati, ambalaţa za razdvajanje
nije potrebna.
Posebne odredbe za pakiranje
PP26 Za UN brojeve 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 i 0394 mora se koristiti bezolovna ambalaţa.
PP45 Za UN brojeve 0072 i 0226 nije potrebna ambalaţa za razdvajanje.
290
P112(b)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P112(b)
(Suve ĉvrste materija, osim praška 1.1D)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5:
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
papir, natron
Vreće (samo za UN br. 0150)
Vreće
papir, višeslojni, otporan na vodu
plastika
tkana plastika, nepropusna (5H2)
plastika
tekstil, premazan ili obloţen
tkana plastika, otporna na vodu (5H3)
tekstil
plastikom
plastika, folija (5H4)
tekstil, gumirani
tekstil, nepropustan (5L2)
tkana plastika
tekstil, otporan na vodu (5L3)
papir, višeslojni, otporan na vodu (5M2)
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropustno (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati
(1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP26 Za UN brojeve 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 i 0386 mora se koristiti bezolovna ambalaţa.
PP46 Za UN brojeve 0209 preporuĉuju se vreće, nepropusne (5H2,) za TNT u pahuljicama ili kuglicama u suvomu
stanju i najveće neto mase 30 kilograma
PP47 Za UN br. 0222, kad je vanjska ambalaţa vreća, nije potrebna unutrašnja ambalaţa.
291
P112(c)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P112(c)
(Ĉvrsti suvi prašak 1.1D)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
raspored
Vreće
Vreće
Kutije
papir, višeslojni, otporan na vodu
papir, višeslojni, otporan na
ĉelik (4A)
plastika
vodu, s unutrašnjom oblogom
aluminijum (4B)
tkana plastika
plastika
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropustno (4C2)
šperploĉe (4D)
Posude
Posude
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana
metal
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
metal
plastika
plastika, ĉvrsta (4H2)
plastika
drvo
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Dodatni uslovi
1.
Ako se burad koriste kao vanjska ambalaţa, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
2.
Ambalaţa mora biti nepropusna.
Posebne odredbe za pakiranje
PP26 Za UN brojeve 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 i 0386 mora se koristiti bezolovna ambalaţa.
PP46 Za UN br. 0209 preporuĉuju se vreće, nepropusne (5H2), za TNT u pahuljicama ili kuglicama u suvomu stanju i
najveće neto mase od 30 kilograma.
PP48 Za UN br. 0504, ne smije se koristiti metalna ambalaţa.
292
P113
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P113
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
papir
Kutije
plastika
ĉelik (4A)
tekstil, gumirani
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
Posude
prirodno drvo, nepropusne
ploĉe od drvenih vlakana
zidovi (4C2)
metal
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
drvo
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Dodatni uslov
Ambalaţa mora biti nepropusna.
Posebne odredbe za pakiranje
PP49 Za UN brojeve 0094 i 0305, u unutrašnju ambalaţu mora biti zapakovano najviše 50 grama materija.
PP50 Za UN br. 0027, kad se burad koriste kao vanjska ambalaţa, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
PP51 Za UN br. 0028, natron papir ili listovi voštanoga papira, mogu se koristiti kao unutrašnja ambalaţa.
293
P114(a)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P114(a)
(Moĉene ĉvrste materija)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne odredbe za
pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
raspored
Vreće
plastika
tekstil
tkana plastika
Posude
metal
plastika
Vreće
plastika
tekstil, premazan ili obloţen
plastikom
Posude
metal
plastika
Kutije
ĉelik (4A)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati
(1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (1H2)
Dodatni uslov
Ako se kao vanjska ambalaţa koriste burad s nepropusnim poklopcem koji se moţe skidati, nije potrebna ambalaţa za razdvajanje
Posebne odredbe za pakiranje
PP26 Za UN brojeve 0077, 0132, 0234, 0235 i 0236 mora se koristiti bezolovna ambalaţa.
PP43 Za UN br. 0342 kad se kao vanjska ambalaţa koriste metalne (1A2 ili 1B2) ili plastiĉne (1H2) burad, unutrašnja
ambalaţa nije potrebna.
P114(b)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P114(b)
(Suva ĉvrsta materija)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne odredbe za
pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Vreće
papir, natron
plastika
tekstil, nepropusni
tkana plastika, nepropusna
Ambalaţa za razdvajanje i
raspored
nije potrebna
Posude
ploĉe od drvenih vlakana
metal
papir
plastika
tkana plastika, nepropusna
Vanjska ambalaţa i raspored
Kutije
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana(4G)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati
(1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (1H2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP26
Za UN brojeve 0077, 0132, 0234, 0235 i 0236 mora se koristiti bezolovna ambalaţa.
PP50
Za UN brojeve 0160 i 0161, ako se burad koriste kao vanjska ambalaţa, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
PP52 Za UN brojeve 0160 i 0161, kad se kao vanjska ambalaţa koriste metalna burad (1A2 ili 1B2), metalna
ambalaţa mora
biti izraĊena tako da sprijeĉi opasnost od eksplozije prouzrokovane povećanjem unutrašnjeg pritiska zbog unutrašnjih ili vanjskih
uzroka.
294
P115
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P115
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Posude
plastika
Vreće
Kutije
plastika, u metalnim
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
posudama
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
Burad
metal
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP45 Za UN br. 0144 nije potrebna ambalaţa za razdvajanje.
PP53 Za UN brojeve 0075, 0143, 0495 i 0497, kad se kutije koriste kao vanjska ambalaţa, unutrašnja ambalaţa
mora imati ventile s kapicom i navojem omotane trakom i zapremine koja ne smije prelaziti 5 litara svaka.
Unutrašnja ambalaţa mora biti obloţena nezapaljivim apsorbirajućim materijalima za amortizaciju. Koliĉina
apsorbirajućeg materijala za amortizaciju mora biti dovoljna za apsorpciju teĉnog sadrţaja. Metalne posude
moraju biti obloţene u odnosu jedna na drugu. Kad su vanjske ambalaţa kutije, neto masa pogonskog goriva
ograniĉena je na 30 kilograma po jednomu pakovanju.
PP54 Za UN brojeve 0075, 0143, 0495 i 0497, kad se burad koriste kao vanjska ambalaţa, i kad su burad ambalaţa
za razdvajanje, moraju biti obloţene nezapaljivim materijalom za amortizaciju u koliĉini koja je dovoljna da
apsorbira teĉni sadrţaj. Umjesto unutrašnje i ambalaţe za razdvajanje, moţe se koristiti kombinovana
ambalaţa koja se sastoji od plastiĉne posude u metalnom buretu. Neto volumen pogonskoga goriva u svakom
pakovanju ne smije prelaziti 120 litara.
PP55 Za UN br. 0144, za amortizaciju mora se umetnuti apsorbirajući materijal.
PP56 Za UN br. 0144, metalne posude mogu se koristiti kao unutrašnja ambalaţa.
PP57 Za UN brojeve 0075, 0143, 0495 i 0497, kad se kutije koriste kao vanjska ambalaţa, vreće se moraju koristiti
kao ambalaţa za razdvajanje.
PP58 Za UN brojeve 0075, 0143, 0495 i 0497, kad se burad koriste kao vanjska ambalaţa, burad se moraju koristiti
kao ambalaţa za razdvajanje
PP59 Za UN br. 0144, kutije od ploĉa iz drvenih vlakana (4G), mogu se koristiti kao vanjska ambalaţa.
PP60 Za UN br. 0144, aluminijumsku burad s poklopcem koji se moţe skidati (1B2), ne smiju se koristiti.
295
116
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P116
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
papir, otporan na vodu i ulje
Vreće
plastika
tkana plastika (5H1)
tekstil, premazan ili obloţen
papir, višeslojni, otporan na vodu (5M2)
plastikom
plastika, folija (5H4)
tkana plastika, nepropusna
tekstil, nepropusni (5L2)
tekstil, otporan na vodu (5L3)
Posude
ploĉe od drvenih vlakana, otporne
Kutije
na vodu
ĉelik (4A)
metal
aluminijum (4B)
plastika
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
drvo, nepropustno
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
Listovi
obnovljeno drvo (4F)
papir, otporan na vodu
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
papir, voštani
plastika, ĉvrsta (4H2)
plastika
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
Kanisteri
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (3A2)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (3H2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP61 Za UN brojeve 0082, 0241, 0331 i 0332, ako se kao vanjska ambalaţa koriste burad s nepropusnim
poklopcem koji se moţe skidati, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
PP62 Za UN brojeve 0082, 0241, 0331 i 0332, kad je eksploziv u materijalu koji je nepropustan za teĉnost,
unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
PP63 Za UN br. 0081, unutrašnja ambalaţa nije potrebna kad je u ĉvrstoj plastici koja je nepropusna za azotove
estere.
PP64 Za UN br. 0331, kad se kao vanjska ambalaţa koriste vreće (5H2), (5H3) ili (5H4), unutrašnja ambalaţa nije
potrebna.
PP65 Za UN brojeve 0082, 0241, 0331 i 0332 vreće (5H2 ili 5H3), mogu se koristiti kao vanjska ambalaţa.
PP66 Za UN br. 0081, vreće se ne smiju koristiti kao vanjska ambalaţa.
P130
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P130
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
296
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
raspored
Vanjska ambalaţa i raspored
nije potrebna
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika, ĉvrsta (4H2)
nije potrebna
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe
skidati (1H2)
Posebna odredba za pakiranje
PP67
Sljedeće se odnosi na UN brojeve 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039,
0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254,
0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362,
0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 i 0502: Veliki i robusni eksplozivni
predmeti, koji obiĉno imaju vojnu namjenu, bez sredstava za pokretanje ili sa sredstvom za pokretanje, koje
sadrţi najmanje dva efikasna zaštitna svojstva, mogu se prevoziti nezapakovani. Kad takvi predmeti imaju
pogonsko punjenje ili su samopogonjeni, njihovi sistemi paljenja moraju biti zaštićeni od pobuda do kojih
dolazi u uobiĉajenim uslovima prevoza. Negativni rezultat Serije testova 4 na nezapakovanom predmetu
govori da se predmet moţe prevoziti nezapakovan. Takvi nezapakovani predmeti mogu se priĉvrstiti na
viljuškaste podloge ili zatvoriti u sanduke ili druge odgovarajuće ureĊajer za rukovanje.
297
P131
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P131
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
papir
Kutije
plastika
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
Posude
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
ploĉe od drvenih vlakana
prirodno drvo, nepropusne
metal
zidovi (4C2)
plastika
šperploĉe (4D)
drvo
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
Kolutovi
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Posebna odredba za pakiranje
PP68 Za UN brojeve 0029, 0267 i 0455, vreće i kolutovi ne smiju se koristiti kao unutrašnja ambalaţa.
P132(a)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P132(a)
(Predmeti od zatvorene zaštitne obloge od metala, plastike ili ploĉa od drvenih vlakana koji sadrţe detonirajući
eksploziv ili se sastoje od detonirajućega eksploziva povezanoga plastikom)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
nije potrebna
Kutije
nije potrebna
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
drvo, prirodno, obiĉno (4C1)
drvo, prirodno, nepropusni zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
298
P132(b)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P132(b)
(Predmeti bez zatvorene zaštitne obloge)
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Posude
nije potrebna
ploĉe od drvenih vlakana
Kutije
metal
ĉelik (4A)
plastika
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
Listovi
prirodno drvo, nepropusni zidovi
papir
(4C2)
plastika
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
P133
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P133
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Posude
Kutije
ploĉe od drvenih vlakana
ĉelik (4A)
Posude
metal
aluminijum (4B)
ploĉe od drvenih vlakana
plastika
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
metal
drvo
prirodno drvo, nepropusne zidovi
plastika
(4C2)
drvo
šperploĉe (4D)
Podloška, s pregradama
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika
plastika, ĉvrsta (4H2)
drvo
Dodatni uslov
Posude su obavezne kao ambalaţa za razdvajanje samo tada kada su unutrašnja ambalaţa podloški.
Posebna odredba za pakiranje
PP69 Za UN brojeve 0043, 0212, 0225, 0268 i 0306, podloške se ne smiju koristiti kao unutrašnja ambalaţa.
299
P134
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P134
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje Vanjska ambalaţa i raspored
i raspored
Vreće
nije potrebna
otporne na vodu
Kutije
ĉelik (4A)
Posude
aluminijum (4B)
ploĉe od drvenih vlakana
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
metal
prirodno drvo, nepropusne zidovi
plastika
(4C2)
drvo
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
Listovi
plastika, ekspandirana (4H1)
ploĉe od drvenih vlakana, rebraste
plastika, ĉvrsta (4H2)
Tube
Burad
ploĉe od drvenih vlakana
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
P135
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P135
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
papir
Kutije
plastika
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
Posude
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
ploĉe od drvenih vlakana
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
metal
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
drvo
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Listovi
papir
Burad
plastika
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
300
P136
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P136
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
Kutije
plastika
tekstil
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
Kutije
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
ploĉe od drvenih vlakana
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
drvo
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Pregrade u vanjskoj ambalaţi
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
P137
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P137
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Kutije
Vreće
nije potrebna
ĉelik (4A)
plastika
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
Kutije
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
ploĉe od drvenih vlakana
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
Tube
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ploĉe od drvenih vlakana
Burad
metal
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
plastika
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
Pregrade u vanjskoj ambalaţi
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
Posebna odredba za pakiranje
PP70 Za UN brojeve 0059, 0439, 0440 i 0441, kad se oblikovana punjenja pakiraju pojedinaĉno, šupljina oblika kupe
mora biti okrenuta prema dolje, a pakovanje mora biti oznaĉeno: "OVA STRANICA GORE". Kad se oblikovana
punjenja pakiraju u parovima, šupljina oblika kupe mora biti okrenuta prema unutra da bi se smanjio mlazni
uĉinak pri mogućem sluĉajnom pokretanju.
301
P138
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P138
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
plastika
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati
(1H2)
Dodatni uslov
Ako su krajevi proizvoda hermetiĉki zatvoreni, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
P139
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P139
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i
Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
nije potrebna
plastika
Kutije
ĉelik (4A)
Posude
aluminijum (4B)
ploĉe od drvenih vlakana
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
metal
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
plastika
šperploĉe (4D)
drvo
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Kolutovi
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati
(1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe
skidati (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se moţe
skidati (1H2)
Listovi
papir
plastika
Posebne odredbe za pakiranje
PP71
Za UN brojeve 0065, 0102, 0104, 0289 i 0290 krajevi detonirajućeg štapina moraju biti hermetiĉki zatvoreni,
na primjer, ĉepom koji je priĉvršćen tako ĉvrsto da eksploziv ne moţe izići. Krajevi savitljivog detonirajućeg
štapina moraju biti sigurno priĉvršćeni.
PP72
Za UN brojeve 0065 i 0289 unutrašnja ambalaţa nije potrebna kad su na namotajima.
302
P140
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P140
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Vreće
plastika
nije potrebna
Kutije
ĉelik (4A)
Kolutovi
aluminijum (4B)
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
Listovi
šperploĉe (4D)
papir, natron
obnovljeno drvo (4F)
plastika
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP73
Za UN br. 0105, ako su krajevi hermetiĉki zatvoreni, unutrašnja ambalaţa nije potrebna.
PP74
Za UN br. 0101 ambalaţa mora biti nepropusna, osim kad je upaljaĉ pokriven papirnom tubom i oba kraja
tube su zatvorena poklopcima koji se mogu ukloniti.
PP75
Za UN br. 0101 kutije ili burad od ĉelika ili aluminijuma, ne smiju se koristiti.
P141
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P141
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje i Vanjska ambalaţa i raspored
raspored
Posude
ploĉe od drvenih vlakana
nije potrebna
Kutije
metal
ĉelik (4A)
plastika
aluminijum (4B)
drvo
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusni zidovi (4C2)
Podloške, s pregradama
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
drvo
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Pregrade u vanjskoj ambalaţi
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
303
P142
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P142
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za
Vanjska ambalaţa i raspored
razdvajanje i raspored
Vreće
nije potrebna
papir
Kutije
plastika
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
Posude
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
ploĉe od drvenih vlakana
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
metal
šperploĉe (4D)
plastika
obnovljeno drvo (4F)
drvo
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Listovi
papir
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
Podloške, s pregradama
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
plastika
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
304
P143
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P143
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za razdvajanje Vanjska ambalaţa i raspored
i raspored
Vreće
papir, natron
Kutije
nije potrebna
plastika
ĉelik (4A)
tekstil
aluminijum (4B)
tekstil, gumirani
prirodno drvo, obiĉno (4C1)
prirodno drvo, nepropusne zidovi (4C2)
Posude
šperploĉe (4D)
ploĉe od drvenih vlakana
obnovljeno drvo (4F)
metal
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
plastika
plastika, ĉvrsta (4H2)
Podloške, s pregradama
plastika
drvo
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
Dodatni uslov
Umjesto prethodno navedene unutrašnje i vanjske ambalaţe, moţe se koristiti kombinovana ambalaţa (6HH2)
(plastiĉna posuda s vanjskom kutijom od ĉvrste plastike).
Posebna odredba za pakiranje
PP76
P144
Za UN brojeve 0271, 0272, 0415 i 0491, kad se koristi metalna ambalaţa, metalna ambalaţa mora biti
izraĊena tako da sprijeĉi opasnost od eksplozije zbog povećanog unutrašnjeg pritiska prozraĉenog
unutrašnjim ili vanjskim uzrocima.
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P144
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1, 4.1.3 i posebne
odredbe za pakiranje u 4.1.5
Unutrašnja ambalaţa i raspored
Ambalaţa za
Vanjska ambalaţa i raspored
razdvajanje i raspored
Kutije
Posude
ĉelik (4A)
ploĉe od drvenih vlakana
nije potrebna
aluminijum (4B)
metal
prirodno drvo, uobiĉajeno s metalnom
plastika
oblogom (4C1)
šperploĉe (4D) s metalnom oblogom
Pregrade u vanjskoj ambalaţi
obnovljeno drvo (4F) s metalnom oblogom
plastika, ekspandirana (4H1)
plastika, ĉvrsta (4H2)
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se skida (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se skida (1B2)
plastika, s poklopcem koji se skida (1H2)
Posebna odredba za pakiranje
PP77 Za UN brojeve 0248 i 0249 ambalaţa mora biti zaštićena od dovoda vode. Kad se ureĊaji koje aktivira voda
prevoze nezapakovane, moraju imati najmanje dva nezavisna zaštitna svojstva kojima sprjeĉavaju dovod
vode.
305
P200
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P200
Vrste ambalaţe: cilindri, tube, burad pod pritiskom i snopovi cilindara
Cilindri, tube, burad pod pritiskom i snopovi cilindara dozvoljeni su pod uslovom da su ispunjene posebne o dredbe za
pakiranje u 4.1.6 i odredbe navedene u nastavku od (1) do (11).
Uopšteno
(1) Posude pod pritiskom moraju biti tako zatvorene i nepropusne da se sprijeĉi ispuštanje plinova.
3
(2)
Posude pod pritiskom koje sadrţe otrovne materija ĉiji je LC 50 manji ili jednak 200 ml/m (ppm), kako je
navedeno u tabeli, ne smiju biti opremljene nikakvim ureĊajima za regulisanje pritiska.
(3)
Tri tabele u nastavku obuhvataju sabijene plinove (tabela 1), kondezovane i rastvorene plinove (tabela 2), i
materija koje nisu u klasi 2 (tabela 3). Navedeno je sljedeće:
(a)
(b)
(c)
(d)
UN broj, naziv i opis, te klasifikacijska oznaka materija;
LC50 za otrovne materija;
vrste posuda pod pritiskom koje su dozvoljene za materija, prikazano slovom "X";
najduţe vrijeme nakon kojeg je potrebno provesti periodiĉni pregled posude pod pritiskom;
NAPOMENA: Za posude pod pritiskom koje koriste sloţene materijale, učestalost periodičnog
pregleda mora odrediti nadleţno tijelo koje je odobrilo posude.
(e)
(f)
(g)
najmanji ispitni pritisak posude pod pritiskom;
najviši radni pritisak posude pod pritiskom za sabijene plinove ili najviši odnos(e) punjenja za
kondezovane i rastvorene plinove;
posebne odredbe za pakiranje koje su svojstvene materija.
Ispitni pritisak, odnosi punjenja i uslovi za punjenje
(4)
Najniţi obavezni ispitni pritisak jest 1 Mpa (10 bar).
(5)
Ni u kojemu se sluĉaju posude pod pritiskom ne smiju puniti preko granice koja je dopuštena u sljedećim
uslovima:
(a)
(b)
Za sabijene plinove radni pritisak ne smije biti iznad dvije trećine ispitnoga pritiska posude pod
pritiskom. Ograniĉenja u svezi gornje granice za radni pritisak propisana su posebnom odredbom za
pakiranje "o". Ni u kojemu sluĉaju unutrašnji pritisak na 65 ºC ne smije biti viši od ispitnog pritiska.
Za kondezovane plinove visokoga pritiska odnos punjenja mora biti takav da stalni pritisak na 65 ºC
nije viši od ispitnoga pritiska posude pod pritiskom.
Korišćenje ispitnih pritisakova i odnosa punjenja, koji nisu oni navedeni u tabelama, dopušteno je pod
uslovom da su ispunjeni navedeni kriteriji, osim tada kada se primjenjuje posebna odredba za
pakiranje "o".
Za kondezovane plinove i smjese plinova visokoga pritiska, za koje u tabelama nema podataka, najviši
odnos punjenja (FR) mora biti odreĊen na sljedeći naĉin:
FR = 8.5 10  dg  Ph
=
najviši odnos punjenja
3
=
specifiĉna masa plina (na 15 ºC, 1 bar)(u kg/m )
= najmanji ispitni pritisak (u ba).
-4
pri ĉemu je
FR
dg
Ph
Ako specifiĉna masa plina nije poznata, najviši odnos punjenja mora biti odreĊen na sljedeći naĉin:
FR 
pri ĉemu je
FR
Ph
MM
=
=
=
najviši odnos punjenja
najmanji ispitni pritisak (u barima)
molekularna masa (u g/mol)
R
=
8.31451  10 bar.l.mol .K (konstanta plina).
Za smjese plinova uzima se prosjeĉna molekularna masa, uzimajući u obzir volumetrijske
koncentracije raznih sastavnih dijelova.
Za kondezovane plinove niskog pritiska najveća masa sadrţaja po litri zapremine vode bit će jednaka
0,95 puta gustine teĉne faze na 50 ºC; uz to, teĉna faza ne smije puniti posudu pod pritiskom pri
-2
(c)
Ph  MM  10 3
R  338
306
-1
-1
temperaturama ispod 60 ºC. Ispitni pritisak posude pod pritiskom mora biti najmanje jednak pritisaku
pare (apsolutnom), teĉnosti na 65 ºC, minus 100 kPa (1 bar).
Za kondezovane plinove i smjese plinova niskog pritiska, za koje u tabelama nema podataka za
punjenje, najviši odnos punjenja bit će odreĊen na sljedeći naĉin:
FR = (0.0032  BP – 0.24)  d1
pri ĉemu je
(d)
FR
=
najviši odnos punjenja
BP
=
taĉka kljuĉanja (u Kelvinu)
d1
=
specifiĉna masa teĉnosti u vrelištu (u kg/l).
Za UN br. 1001 acetilen, rastvoren, i UN br. 3374 acetilen, bez rastvaraĉa, vidi (10), posebna
odredba za pakiranje "p".
(6)
Mogu se koristiti drugi ispitni pritisci i odnos punjenja, pod uslovom da ispunjavanju opšte uslove navedene u
prethodnim navodima (4) i (5).
(7)
Punjenje posuda pod pritiskom moţe se obavljati samo u posebno opremljenim centrima, što ĉini
osposobljeno osoblje koje sljedi odgovarajuće postupke.
U postupke moraju biti ukljuĉene sljedeće provjere:
– usklaĊenost s propisima za posude i pribor;
– njihova usklaĊenosti s predmetima koji se prevoze;
– odsutnost oštećenja koje bi moglo uticati na sigurnost;
– usklaĊenost sa stepenom ili pritiskom punjenja, u zavisnosti od sluĉaja;
– propisane oznake i identifikacije.
Periodiĉni pregledi
(8)
Posude pod pritiskom koje se mogu ponovno puniti, moraju biti podvrgnute periodiĉnim pregledima u skladu
s uslovima u 6.2.1.6.
(9)
Ako posebne odredbe za odreĊene materija nisu navedene u tabelama u nastavku, periodiĉni pregledi
moraju se provoditi:
(a)
svakih pet godina u sluĉaju posuda pod pritiskom namijenjenih prevozu plinova s klasifikacijskim
oznakama 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F i 4C
(b)
svakih pet godina u sluĉaju posuda pod pritiskom namijenjenih prevozu materija drugih klasa
svakih deset godina u sluĉaju posuda pod pritiskom koje su namijenjene prevozu plinova s
klasifikacijskim oznakama 1A, 1O, 1F, 2A, 2O i 2F.
Izuzetno od odredbi ovog stava, periodiĉni pregled posuda pod pritiskom koje koriste kombinovana
materijale (kombinovana posude pod pritiskom), mora se provoditi u vremenskim razmacima koje odredi
nadleţno tijelo zemlje ĉlanice COTIF koje je odobrilo tehniĉku oznaku za dizajn i izradu.
(c)
Posebne odredbe za pakiranje
(10)
Kljuĉevi za kolonu "Posebne odredbe za pakiranje"
UsklaĎenost materijala (za plinove vidi ISO 11114-1:1997 i ISO 11114-2:2000)
a:
Nisu dozvoljene posude pod pritiskom od aluminijumove legure.
b:
Ne smiju se koristiti bakreni ventili.
c:
Metalni dijelovi u dodiru sa sadrţajem ne smiju sadrţavati iznad 65% bakra.
d:
Kad se koriste ĉeliĉne posude pod pritiskom, dozvoljene su samo one koje u dodiru s vodonikom ne
bivaju krhkima.
3
Uslovi za otrovne materija čiji je LC50 manji od ili jednak 200 ml/m (ppm)
k:
Odvodi ventila moraju biti opremljeni plinonepropusnim ĉepovima ili poklopcima koji su izraĊeni od
materijala na koji ne smije uticati sadrţaj posude pod pritiskom.
Svaki cilindar u snopu mora biti opremljen zasebnim ventilom koji mora biti zatvoren za vrijeme
prevoza. Nakon punjenja cijevni razvodnik mora se ukloniti, oĉistiti i zaĉepiti.
Sveţnji koji sadrţe UN 1045 fluorine, sabijeni, mogu imati izdvojne ventile u sklopu (grupi) na
svakom cilindru, ako ukupna vodna zapremnina ne prelazi 150 litara, umjesto izdvojnim ventilima za
svaki cilindar.
307
Cilindri i pojedinaĉni cilindri u sveţnji moraju imati ispitni pritisak veći ili jednak 200 bar i najmanju
debljinu zidovi 3.5 mm za aluminijumske legure ili 2 mm za ĉelik. Pojedinaĉni cilindri koji ne
odgovaraju ovim zahtjevima moraju biti prevoţeni u ĉvrstom vanjskom pakovanju odgovarajuće
zaštićeni i zaštićenih ventila prema zahtjevima za pakirnu grupu. Burad pod pritiskom moraju imati
najmanju debljinu zidova prema odredbama nadleţnog tijela.
Posude pod pritiskom ne smiju biti opremljene ureĊajem za regulisanje pritiska.
Cilindri i pojedinaĉni cilindri u snopu, moraju biti ograniĉeni na najveću zapremninu vode od 85 litara.
Svaki ventil mora imati spoj s ĉunjastim navojem direktno na posudu pod pritiskom koja će moći
izdrţati ispitni pritisak posude pod pritiskom.
Svaki ventil mora biti ili bez zaptivene pletenice s neperforiranom dijafragmom ili od one vrste koja
sprjeĉava curenje kroz ili pokraj zaptivene pletenice.
Nije dozvoljen prevoz u kapsulama.
Nakon punjenja svaka posuda pod pritiskom mora biti ispitana na nepropusnost.
Odredbe koje se odnose samo na plinove
l:
UN br. 1040 etilen oksid, takoĊe, moţe biti zapakovan u hermetiĉki zatvorenoj staklenoj ili metalnoj
unutrašnjoj ambalaţi koja je obloţena odgovarajućim materijalom za amortizaciju u kutijama od ploĉa
od drvenih vlakana, drva ili metala koji ispunjavaju radna svojstva pakirne grupe I. Najveća
dopuštena koliĉina u bilo kojoj staklenoj unutrašnjoj ambalaţi jest 30 grama i najveća dopuštena
koliĉina u bilo kojoj metalnoj unutrašnjoj ambalaţi jest 200 grama. Nakon punjenja za svaku
unutrašnju ambalaţu mora se utvrditi da ne propušta, tako što se unutrašnja ambalaţa stavlja u
kupku s toplom vodom na temperaturi i u vremenskom trajanju koji su dovoljni da se osigura kako
je postignut unutrašnji pritisak jednak pritisku para etilen oksida pri 55 ºC. Ukupna neto masa u bilo
kojoj vanjskoj ambalaţi ne smije prelaziti 2,5 kilograma.
m:
n:
Posude pod pritiskom moraju biti napunjene do radnog pritiska koji iznad 5 bar.
Cilindri i pojedinaĉni cilindri u sveţnju koji sadrţe UN 2190, kiseonikov difluorid, sabijeni, ne smiju
sadrţavati više od 5kg plina;
Cilindri i pojedinaĉni cilindri u sveţnju koji sadrţe UN 1045 fluorin, sabijeni, ne smije sadrţavati više
od 5 kg plina. Sveţnji koji sadrţe ovaj plin mogu biti razdijeljeni u grupe cilindara koji ne prelaze 150
litara zapremine vode.
Ni u kojem sluĉaju radni pritisak ili odnos punjenja ne smije biti viši od onog prikazanog u tabelama.
o:
p:
Za UN br. 1001 acetilen, rastvoreni, i UN br. 3374 acetilen, bez rastvaraĉa: cilindri moraju biti
napunjeni homogenim monolitnim providnim materijalom; radni pritisak i koliĉina acetilena ne smije
prelaziti vrijednosti propisane u odobrenju ili u ISO 3807-1:2000 ili ISO 3807-2:2000, zavisno o
sluĉaju.
Za UN br. 1001 acetilen, rastvoreni, cilindri moraju sadrţavati koliĉinu acetona ili prikladnog
rastvaraĉa kako je navedeno u odobrenju (vidi ISO 3807-1:2000 ili ISO 3807-2:2000, zavisno o
sluĉaju); cilindri opremljeni ureĊajem za regulisanje pritiska ili zajedno povezani cijevima, prevoze se
okomito.
Alternativno, za UN br. 1001 acetilen, rastvoreni, cilindri koji nisu UN posude pod pritiskom, mogu se
puniti nemonolitnim providnim materijalom; radni pritisak, koliĉina acetilena i koliĉina rastvaraĉa ne
smije prelaziti vrijednosti propisane u odobrenju. Vrijeme nakon kojeg je potrebno provesti periodiĉni
pregled cilindara, ne smije biti duţi od pet godina.
Ispitni pritisak od 52 bar odnosi se samo na cilindre koji su u skladu s ISO 3807-2:2000.
q:
Ventili posuda pod pritiskom za piroforne plinove ili zapaljive smjese plinova koji sadrţe iznad 1%
pirofornih spojeva, moraju biti opremljeni plinonepropusnim ĉepovima ili poklopcima izraĊenim od
materijala na koji ne smije djelovati sadrţaj posude pod pritiskom. Kad su te posude pod pritiskom
povezane sistemom cijevi u snop, svaka posuda pod pritiskom mora biti opremljena zasebnim
ventilom koji mora biti zatvoren za vrijeme prevoza, a izlazni ventil sistema cijevi mora biti opremljen
plinonepropusnim ĉepom ili poklopcem. Nije dozvoljen prevoz u kapsulama.
r:
Dozvoljen je prevoz u kapsulama u sljedećim uslovima:
(a)
masa plina ne smije prelaziti 150 g po kapsuli
(b)
na kapsulama ne smiju biti greški koje bi mogle oslabiti njihovu ĉvrstoću
308
s:
(c)
nepropusnost ventila mora biti osigurana dodatnim ureĊajem (poklopac, kruna, zaptivka,
vezivo itd.), kojom se moţe sprijeĉiti curenje kroz ventil za vrijeme prevoza
(d)
kapsule moraju biti stavljene u vanjsku ambalaţu dovoljne ĉvrstoće. Pakovanje ne smije biti
teţe od 75 kilograma.
Posude pod pritiskom od aluminijumove legure moraju biti:
- opremljene samo bronzanim ili ventilima od nerĊajućeg ĉelika
- i oĉišćene od neĉistoća ugljovodonika i ne smije biti oneĉišćene uljem. UN posude pod pritiskom
moraju biti oĉišćene u skladu s ISO 11621:1997.
ta:
(Rezervisano)
Periodični pregled
u:
Razmak izmeĊu periodiĉnih ispitivanja moţe se produţiti na 10 godina za posude pod pritiskom od
aluminijumove legure. Odstupanja mogu se primjenjivati samo na UN posude pod pritiskom kad su
posude pod pritiskom od legure podvrgnute ispitivanju na koroziju pod naponom, kako je navedeno u
ISO 7866:1999.
v:
Razmak izmeĊu pregleda za ĉeliĉne cilindre moţe se produţiti na 15 godina:
(a)
uz saglasnost nadleţnog (nadleţnih) tijela drţave (drţava) u kojima se obavljaju periodiĉni
pregled i prevoz;
(b)
i u skladu s uslovima zbirke tehniĉkih propisa ili standarda koje je potvrdilo nadleţno tijelo ili
standarda EN 1440:1996 "Prevozivi zavareni cilindri za kondezovane naftne plinove (LPG)
koji se mogu puniti - Periodiĉna obnova klasifikovanosti."
Uslovi za n.d.n. oblike i za smjese
z:
Materijal za izradu posuda pod pritiskom i opreme mora biti u skladu sa sadrţajem i ne smije izazvati
reakciju usljed koje moţe doći do stvaranja štetnih ili opasnih spojeva.
Ispitni pritisak i odnos punjenja moraju biti izraĉunati u skladu s odgovarajućim uslovima u (5).
Otrovne materija s LC50 manjim ili jednakom 200 ml/m 3 ne smije se prevoziti u tubama, buradima pod pritiskom ili
MEGC i mora biti zadovoljeno zahtjevima posebnih odredbi za pakiranja "k". MeĊutim, UN 1975 azotova
monoksida i diazotovog tetroksida smjese . mogu biti prevoţeni u buradima pod pritiskom.
Za posude pod pritiskom koje sadrţe piroforne plinove ili zapaljive smjese plinova koje sadrţe iznad 1% pirofornih
spojeva, moraju biti ispunjeni uslovi posebne odredbe za pakiranje "q".
Moraju se preduzeti potrebne mjere da se sprijeĉe opasne reakcije (tj. polimerizacija ili raspadanje), za vrijeme
prevoza. Prema potrebi, mora se obaviti stabilizaciju ili dodati inhibitor.
Smjese koje sadrţe UN br. 1911 diboran, moraju se puniti do pritiska koji, ako doĊe do potpunog raspadanja
diborana, ne smije biti iznad dvije trećine ispitnog pritiska posude pod pritiskom.
Uslovi za materije koje nisu u klasi 2
ab:
Posude pod pritiskom moraju ispunjavati sljedeće uslove:
(i)
ispitivanje pritiska mora ukljuĉivati pregled unutrašnjosti posude pod pritiskom i provjeru opreme;
(ii)
uz to, svake dvije godine, mora se provjeravati otpornost na koroziju odgovarajućim instrumenatima (npr.
ultrazvuk), i provjeravati stanje opreme
(iii)
debljina zida ne smije biti tm ispod 3 mm.
ac:
Ispitivanja i pregledi moraju se obavljati pod nadzorom struĉnjaka kojeg odobrava nadleţno tijelo.
ad:
Posude pod pritiskom moraju ispunjavati sljedeće uslove:
(i)
posude pod pritiskom moraju biti konstruisane za najmanji predviĊeni pritisak od 2,1 MPa (21 bar)
(baţdarski pritisak);
(ii)
uz oznake za posude, koje se mogu ponovno puniti, posude pod pritiskom moraju imati sljedeće podatke
napisane lako ĉitljivim i trajnim znakovima:
-
UN broj i vlastiti otpremni naziv materija u 3.1.2;
-
najveću dozvoljenu masu kad su napunjene i masu posude pod pritiskom, ukljuĉujući
pribor koji se stavlja za vrijeme punjenja, ili bruto masu.
309
Smatra se da su ispunjeni vaţeći uslovi uputstva za pakiranje ako su, prema tome na koji sluĉaj se odnose,
primijenjeni sljedeći standardi:
(11)
Vaţeći uslovi
(7)
Referentni
standard
EN 1919:2000
(7)
EN 1920:2000
(7)
EN 12754:2001
(7)
EN 13365:2002
(7) i (10) ta (b)
(7) i (10) ta (b)
EN 1439:2005
(osim 3.5 i
dodatak C)
EN 14794:2005
(10)(p)
EN1801: 1998
(10)(p)
EN 12755: 2000
Naziv isprave
Prevozivi cilindri za plin. Cilindri za plin (iskljuĉujući acetilen i LPG).
Pregled pri punjenju.
Prevozivi cilindri za plin. Cilindri za sabijene plinove (iskljuĉujući
acetilen). Pregled pri punjenju.
Prevozivi cilindri za plin. Cilindri za rastvoreni acetilen. Pregled pri
punjenju.
Prevozivi cilindri za plin – Snopovi cilindara za stalne i kondezovane
plinove (iskljuĉujući acetilen) – Pregled pri punjenju.
LPG oprema i pribor-Prevozive posude koje se mogu ponovo puniti
varene i lotane ĉeliĉne za teĉni naftni plin (LPG) - Postupak provjere
prije, tokom i poslije punjenja
LPG oprema i pribor- Prevozive posude koje se mogu ponovo puniti
aluminijumske za teĉni naftni plin (LPG) - Postupak provjere prije, tokom
i poslije punjenja
Prevozivi cilindri za plin – Uslovi za punjenje za jednodijelne cilindre za
acetilen (ukljuĉujući popis dozvoljenih poroznih materijala).
Prevozivi cilindri za plin – Uslovi za punjenje snopova za acetilen.
ARGON, SABIJENI
1A
1016
UGLJENIKOV MONOKSID,
SABIJENI
1TF
1023
UGLJENI PLIN, SABIJENI
1TF
1045
FLUOR, SABIJENI
1046
HELIJUM, SABIJENI
1049
1056
1TOC
3760
10
X
X
X
X
10
X
X
X
X
5
X
X
X
X
5
u
X
5
X
X
X
X
10
VODONIK, SABIJENI
1F
X
X
X
X
10
KRIPTON, SABIJENI
1A
X
X
X
X
10
1065
NEON, SABIJENI
1A
X
X
X
X
10
1066
AZOT, SABIJENI
1A
X
X
X
X
10
1071
NAFTNI PLIN, SABIJENI
1TF
X
X
X
X
5
1072
KISEONIK, SABIJENI
1O
X
X
X
X
10
s
1612
HEKSAETIL TETRAFOSFAT i
SMJESA SABIJENIH PLINOVA
1T
X
X
X
X
5
z
1660
AZOTOV OKSID, SABIJENI
1TOC
115
X
X
5
1953
SABIJENI PLIN, OTROVAN,
ZAPALJIV, N.D.N.
1TF

5000
X
X
X
X
5
z
1954
SABIJENI PLIN, ZAPALJIV, N.O.S
1F
X
X
X
X
10
z
1955
SABIJENI PLIN, OTROVAN, N.D.N.
1T
X
X
X
X
5
z
1956
SABIJENI PLIN, N.D.N.
1A
X
X
X
X
10
z
1957
DEUTERIJUM, SABIJENI
1F
X
X
X
X
10
d
1964
SMJESA UGLJIKOVODONIKOVOG
PLINA, SABIJENA, N.D.N.
1F
X
X
X
X
10
z

5000
X
Posebne odredbe
za
pakiranje
X
Najveći radni
pritisak, bar b
X
b
X
Ispitni pritisak, bar
X
1A
310
185
Period ispitivanja,
godine a
1006
Snopovi cilindara
1A
Burad pod
pritiskom
VAZDUH, SABIJENI
Tube
1002
Cilindri
Naziv i opis
LC50 ml/m3
UN br.
Klasifikacijska
oznaka
Tabela 1: SABIJENI PLINOVI
200
30
a, k, n, o
d
200
50
k, o
Period ispitivanja,
godine a
X
10
2034
SMJESA VODONIKA i METANA,
SABIJENA
1F
X
X
X
X
10
2190
KISEONIK DIFLUORID, SABIJENI
SABIJENI PLIN, OKSIDIRA, N.D.N.
X
5
3304
3305
3306
1O
1TO
1TC
1TFC
1TOC

5000

5000

5000

5000
X
200
X
X
X
10
z
X
X
X
X
5
z
X
X
X
X
5
z
X
X
X
X
5
z
X
X
X
X
5
z
1009
BROMOTRIFLUORO-METAN
(POTHLAĐENI PLIN R 13B1)
1010
BUTADIENI, STABILIZOVANI (1,2butadien) ili
BUTADIENI, STABILIZOVANI (1,3butadien) ili
BUTADIENI i SMJESA
UGLJOVODONIKA, STABILIZOVANI
BUTAN
SMJESE BUTILENA ili
1-BUTILEN ili
CIS-2-BUTILEN ili
TRANS-2 BUTILEN
UGLJENIKOV DIOKSID
1010
1010
1011
1012
1012
1012
1012
1013
1017
1018
1020
1021
HLOR
HLORODIFLUORO-METAN
(POTHLAĐENI PLIN R 22)
HLOROPENTAFLUORO-ETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 115)
1-HLORO-1,2,2,2TETRAFLUOROETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 124)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
5
5
60
33
225
300
0,53
0,715
0,86
2A
X
X
X
X
10
42
120
250
1,13
1,44
1,60
r
r
r
2F
X
X
X
X
10
10
0,59
R
2F
X
X
X
X
10
10
0,55
R
2F
X
X
X
X
10
10
0,50
r, v, z
2F
2F
2F
2F
2F
2A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
10
10
10
X
X
X
X
X
X
5
10
0,51
0,50
0,53
0,55
0,54
0,66
0,75
1,25
1,03
r, v
r, z
X
X
10
10
10
10
10
190
250
22
29
r
r
a, r
r
2A
X
X
X
X
10
25
1,08
r
2A
X
X
X
X
10
12
1,20
r
4F
2TC
2TC
2TC
2A
311
4000
387
293
Cilindri
Ispitni pritisak, bar
ACETILEN, RASTVORENI
AMONIJAK, BEZVODNI
BOROV TRIFLUORID
Period ispitivanja,
godine a
1001
1005
1008
LC50 ml/m3
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
Snopovi cilindara
Kad su polja za unos prazna, radni pritisak ne smije prelaziti dvije trećine ispitnog pritiska.
Burad pod
pritiskom
b
Tube
Ne primjenjuje se na posude pod pritiskom od kombinovanih materijala.
TEĈNI i RASTVORENI PLINOVI
a, k, n, o
X
a
Tabela 2:
30
Posebne odredbe
za pakiranje
SABIJENI PLIN, OTROVAN,
OKSIDIRA, N.D.N.
SABIJENI PLIN, OTROVAN,
KOROZIVNI N.D.N.
SABIJENI PLIN, OTROVAN,
ZAPALJIV, KOROZIVNI N.D.N.
SABIJENI PLIN, OTROVAN,
OKSIDIRA, KOROZIVNI N.D.N.
3303
2.6
d
Odnos punjenja
3156
1TOC
Posebne odredbe
za
pakiranje
Snopovi cilindara
X
Najveći radni
pritisak, bar b
Burad pod
pritiskom
X
b
Tube
X
Ispitni pritisak, bar
Cilindri
1F
LC50 ml/m3
METAN, SABIJENI ili PRIRODNI
PLIN, SABIJENI, veliko uĉešće
metana
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
1971
UN br.
c, p
b, r
Ispitni pritisak, bar
Odnos punjenja
10
10
1,23
r
X
X
10
18
0,79
r
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
10
18
95
120
300
0,59
0,58
0,25
0,29
0,39
b, r
r
r
r
r
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
5
10
10
10
15
0,61
0,80
0,64
0,78
b, r
a, r
r
l, r
X
X
X
X
10
190
250
0,66
0,75
r
r
60
1,54
a, d, r
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2A
X
X
X
2F
X
X
2F
2F
2F
X
X
X
2F
2F
2F
2TF
Posebne odredbe
za pakiranje
Period ispitivanja,
godine a
X
Snopovi cilindara
r
r
r
r
r, u
r
r
Burad pod
pritiskom
0,83
0,90
1,04
1,10
0,70
0,53
1,15
Tube
5
10
10
100
120
190
250
100
20
18
Cilindri
10
X
LC50 ml/m3
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
1022
HLOROTRIFLUORO-METAN
(POTHLAĐENI PLIN R 13)
2A
1026
1027
1028
CIJAN
CIKLOPROPAN
DIHLORODIFLUORO-METAN
(POTHLAĐENI PLIN R 12)
DIHLOROFLUORO-METAN
(RASHLADNI PLIN R 21)
1,1-DIFLUOROETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 152a)
DIMETILAMIN, BEZVODNI
DIMETIL ETER
ETAN
2TF
2F
2A
1048
ETILAMIN
ETIL HLORID
ETIL METIL ETER
ETILEN OKSID ili ETILENOV OKSID S
AZOTOM do ukupnoga pritiska od
1MPa (10 bar) na 50 °C
SMJESA ETILEN OKSIDA i
UGLJENIKOVA DIOKSIDA iznad 9%,
ali nikako iznad 87% etilen oksida
GNOJIVO OBRAĐENO RASTVOROM
AMONIJAKA sa slobodnim amonijakom
VODONIKOV BROMID, BEZVODNI
2TC
2860
X
X
X
X
5
1050
VODONIKOV HLORID, BEZVODNI
2TC
2810
X
X
X
X
5
1053
1055
1058
VODONIKOV SULFID
IZOBUTILEN
TEĈNI PLINOVI, nezapaljivi, nabijeni
azotom, ugljenikovim dioksidom ili
vazduhom
2TF
2F
2A
712
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
10
10
1060
METILACETILEN i SMJESA
PROPADIENA, STABILIZOVAN
Propadien sa 1% do 4% metilacetilena
Smjesa P1
Smjesa P2
2F
2F
2F
2F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
10
1061
1062
2F
2T
X
X
X
X
X
X
X
X
10
5
13
10
0,58
1,51
b, r
a
X
X
X
X
10
17
0,81
a, r
1350
115
X
X
X
X
X
X
X
5
5
10
10
0,78
1,30
d, r, u
k
1069
1070
METILAMIN, BEZVODNI
METIL BROMID, nikako iznad 2%
hloropikrina
METIL HLORID (POTHLAĐENI PLIN R
40)
METIL MERKAPTAN
DIAZOTOV TETROKSID
(AZOT DIOKSID)
NITROSIL HLORID
DUŠIĈNI OKSID
35
X
X
X
X
X
5
10
13
180
225
250
1,10
0,68
0,74
0,75
k, r
X
1075
NAFTNI PLINOVI, TEĈNI
X
X
X
X
10
1029
1030
1032
1033
1035
1036
1037
1039
1040
1041
1043
1063
1064
1067
350
2900
2F
PREVOZ ZABRANJEN
850
2F
2TF
2TO
C
2TC
2O
2F
312
100
0,30
120
0,56
150
0,67
200
0,74
55
0,67
10
0,52
Ispitni
pritisak = 1.5
 radni
pritisak
22
0,52
30
0,49
24
0,47
a, d, r
a, d, r
a, d, r
a, d, r
d, r, u
r
r
c, r, z
c, r
c, r
c, r
v, z
1589
1741
1749
1858
1859
1860
1911
1912
1952
1958
1959
1962
1965
1967
1968
1969
Posebne odredbe
za pakiranje
1582
Odnos punjenja
1083
1085
1086
1087
1581
Ispitni pritisak, bar
1082
Period ispitivanja,
godine a
1081
20
30
1,23
0,43
k, r
r
r, z
1,23
1,15
1,03
1.23
1,04
1,33
1,37
10
12
18
29
14
70
140
160
200
X
5
19
1,13
r, u
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
10
5
10
10
12
10
10
0,56
1,37
0,81
0,67
1,51
b, r
a, r
a, r
r
a
X
X
X
5
17
0,81
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
10
20
10
30
22
1,03
1,19
1,40
1,11
k
r
a
r
450
X
X
X
X
5
200
300
0,74
1,10
X
X
X
X
X
80
X
X
X
X
X
10
5
10
250
250
17
0,64
0,07
0,81
a, r
d, k, o
a, r
2A
X
X
X
X
10
190
250
0,66
0,75
r
r
2A
X
X
X
X
10
10
1,30
r
2F
X
X
X
X
10
250
0,77
r
2F
X
X
X
X
10
225
300
0,34
0,37
2F
X
X
X
X
10
X
X
X
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2000
X
X
X
850
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2TC
80
2TC 2541
2TOC 299
2A
2TC
VINIL FLUORID, STABILIZOVANI
DIBORAN
SMJESA METIL HLORIDA i METILEN
HLORIDA
SMJESA ETILEN OKSIDA i
UGLJENIKOVA DIOKSIDA, nikako
iznad 9% etilen oksida
1,2-DIHLORO-1,1,2,2TETRAFLUOROETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 114)
1,1-DIFLUOROETILEN (POTHLAĐENI
PLIN R 1132a)
ETILEN
2F
2TF
2F
SMJESA UGLJIKOVODONIKOVOG
PLINA, TEĈNI, N.D.N.
Smjesa A
Smjesa A01
Smjesa A02
Smjesa A0
Smjesa A1
Smjesa B1
Smjesa B2
Smjesa B
Smjesa C
PLIN INSEKTICIDA, OTROVN I, N.D.N.
PLIN INSEKTICIDA, N.D.N.
IZOBUTAN
TETRAFLUOROETILEN,
STABILIZOVAN
TRIFLUOROHLOROETILEN,
STABILIZOVAN
TRIMETILAMIN, BEZVODNI
VINIL BROMID, STABILIZOVANI
VINIL HLORID, STABILIZOVANI
VINIL METIL ETER, STABILIZOVANI
SMJESA HLOROPIKRINA i METIL
BROMIDA, nikako iznad 2%
hloropikrina
SMJESA HLOROPIKRINA i METIL
HLORIDA
CIJANOV HLORID, STABILIZOVANI
BOROV TRIHLORID
HLOR TRIFLUORID
HEKSAFLUOROPROPILEN
(POTHLAĐENI PLIN R 1216)
SILIKON TETRAFLUORID
5
2520
2F
2TF
2F
2F
2F
2F
2T
2T
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2T
2A
2F
313
d
X
X
X
Tube
X
X
X
X
X
X
X
2TC
2F
2A
2A
2A
2A
2TC
2A
Cilindri
X
X
X
X
X
X
X
X
FOZGEN
PROPILEN
POTHLAĐENI PLIN, N.D.N.
Smjesa F1
Smjesa F2
Smjesa F3
SUMPORNI DIOKSID
SUMPORNI HEKSAFLUORID
LC50 ml/m3
Snopovi cilindara
1079
1080
5
10
10
10
10
10
5
10
Burad pod
pritiskom
1076
1077
1078
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
X
X
X
X
X
X
(b)
10
15
15
15
20
25
25
25
30
10
r
r
r
r
m, o, r
r, ta,
v, z
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,49
z
r, z
r, v
1976
1978
1982
1983
1984
2035
2036
2044
2073
2188
2189
2191
2192
2193
Period ispitivanja,
godine a
Ispitni pritisak, bar
Odnos punjenja
X
X
X
X
10
31
1,05
r
2A
X
X
X
X
10
10
1,61
r
X
X
5
2TO
C
115
X
X
X
X
X
10
11
1,34
r
2F
2A
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
X
X
X
X
10
0,42
0,62
0,94
1,18
r, v
2A
25
200
300
10
2A
X
X
X
X
10
2F
X
X
X
X
10
190
250
35
0,87
0,95
0,75
r
r
r
2A
2F
4A
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
130
10
1,24
0,53
r
4A
X
X
X
X
5
10
0,80
b
4A
X
X
X
X
5
12
0,77
b
20
314
X
X
X
X
X
5
5
42
10
1,10
0,.90
d, k
X
3020
620
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
10
50
250
200
1,10
1,02
1,10
u
d, r,q
2TC
2TC
2TC
2TC
2TC
50
25
160
2860
190
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
5
5
2TF
20
X
X
X
X
X
1,.46
1,.00
2,70
2,25
0,90
1,34
0,30
0,45
0,50
1,60
0,32
0,36
0,84
0,47
0,70
0,91
1,19
1,08
k, r
k, r
a, k, r
a, d, r
k
k
d, k, r,q
d, k, r,q
r
k
d, q
d, q
r, u
2TF
2TF
C
2T
2TF
2A
2194
2195
2196
2197
2198
2199
FOSFIN
2200
2202
2203
PROPADIEN, STABILIZOVANI
VODONIKOV SELENID, BEZVODNI
c
SILAN
2F
2TF
2F
2
2204
2417
KARBONIL- SULFID
KARBONIL- FLUORID
2TF
2TC
1700
360
X
X
X
X
2418
2419
2420
2421
2422
SUMPORNI TETRAFLUORID
BROMOTRIFLUORO-ETILEN
HEKSAFLUOROACETON
AZOT TRIOKSID
OKTAFLUOROBUT-2-EN
(POTHLAĐENI PLIN R 1318)
OKTAFLUOROPROPAN
(POTHLAĐENI PLIN R 218)
2TC
2F
2TC
2TOC
2A
40
X
X
X
X
X
2424
k, z
2.A
SULFURIL FLUORID
c
GERMAN
HEKSAFLUOROETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 116)
SELENOV HEKSAFLUORID
TELUROV HEKSAFLUORID
TUNGSTENOV HEKSAFLUORID
VODONIKOV JODID, BEZVODNI
FOSFOROV PENTAFLUORID
c
Posebne odredbe
za pakiranje
Snopovi cilindara
2A
LC50 ml/m3
Burad pod
pritiskom
1975
Tube
1974
SMJESA HLORODIFLUOROMETANA i
HLOROPENTAFLUORO-ETANA,
ĉvrsto taĉka kljuĉanja, pribliţno 49%
hlorodifluorometana (POTHLAĐENI
PLIN R 502)
HLORODIFLUORO-BROMOMETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 12B1)
SMJESA AZOTOVA OKSIDA i
DIAZOTOVA TETROKSIDA (SMJESA
AZOTOVA OKSIDA i AZOTOVA
DIOKSIDA)
OKTAFLUOROCIKLO-BUTAN
(POTHLAĐENI PLIN RC 318)
PROPAN
TETRAFLUOROMETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 14)
1-HLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 133a)
TRIFLUOROMETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 23)
1,1,1-TRIFLUOROETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 143a)
KSENON
2,2-DIMETILPROPAN
RASTVOR AMONIJAKA, specifiĉna
gustina ispod 0,880 na 15 °C u vodi,
iznad 35%, ali nikako iznad 40%
amonijaka
iznad 40%, ali nikako iznad 50%
amonijaka
ARSIN
DIHLOROSILAN
Cilindri
1973
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
2A
314
470
X
X
X
X
X
X
36
20
10
X
23
200
300
X
5
225
250
X
X 10
22
X
5
31
X
X 10 225
250
X
X
5
26
X
X
5
200
300
X
5
30
X
X 10
10
X
X
5
22
PREVOZ ZABRANJEN
X
X
10
12
X
X
10
25
r
k, r
r
r
1,.34
r
1,09
r
Posebne odredbe
za pakiranje
Odnos punjenja
Ispitni pritisak, bar
Period ispitivanja,
godine a
Snopovi cilindara
Burad pod
pritiskom
Tube
Cilindri
LC50 ml/m3
Naziv i opis
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
2451
AZOT TRIFLUORID
2O
X
X
X
X
10
200
0,50
2452
2453
ETILACETILEN, STABILIZOVANI
ETIL FLUORID (POTHLAĐENI PLIN R
161)
METIL FLUORID (POTHLAĐENI PLIN
R 41)
METIL NITRIT
1-HLORO-1,1-DIFLUOROETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 142b)
METILHLOROSILAN
2F
2F
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
30
0,57
0,57
c, r
r
2F
X
X
X
X
10
300
0,36
r
2454
2455
2517
2534
2548
2599
2601
2602
2676
2901
3057
3070
3083
3153
3154
3157
3159
3160
3161
3162
3163
3220
3252
3296
3297
3298
3299
HLOR PENTAFLUORID
AZEOTROPNA SMJESA
HLOROTRIFLUORO-METANA i
TRIFLUOROMETANA pribliţno 60%
hlorotrifluorometana (POTHLAĐENI
PLIN R 503)
CIKLOBUTAN
AZEOTROPNA SMJESA
DIHLORODIFLUORO-METANA i
DIFLUOROETANA, pribliţno 74%
dihlorodifluorometana (POTHLAĐENI
PLIN R 500)
STIBIN
BROMOV HLORID
TRIFLUOROACETIL HLORID
SMJESA ETILEN OKSIDA i
DIHLORODIFLUORO-METANA, nikako
iznad 12,5% etilen oksida
PERHLORIL FLUORID
PERFLUORO(METIL VINIL ETER)
PERFLUORO(ETIL VINIL ETER)
TEĈNI PLIN, OKSIDIRA, N.D.N.
1,1,1,2-TETRAFLUOROETAN
(POTHLAĐENI PLIN R 134a)
TEĈNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI,
N.D.N.
TEĈNI PLIN, ZAPALJIVI, N.D.N.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, N.D.N.
TEĈNI PLIN, N.D.N.
PENTAFLUOROETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 125)
DIFLUOROMETAN (POTHLAĐENI
PLIN R 32)
HEPTAFLUOROPROPAN
(POTHLAĐENI PLIN R 227)
SMJESA ETILEN OKSIDA i
HLOROTETRAFLUORO-ETANA,
nikako iznad 8.8% etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA i
PENTAFLUOROETANA, nikako iznad
7.9% etilen oksida
SMJESA ETILEN OKSIDA i
TETRAFLUOROETANA, nikako iznad
5,6% etilen oksida
2A
2F
2TF
C
2TOC
2A
PREVOZ ZABRANJEN
X
X 10
10
X
X
600
X
X
X
X
5
122
X
X
X
X
X
X
5
10
2F
2A
X
X
0,99
r
r, z
13
31
1,49
0,11
a, k
r
42
100
0,20
0,66
r
r
X
X
X
X
X
X
10
10
10
22
0,63
1.01
r
r
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
10
20
10
17
18
1,20
1,50
1,17
1,09
k, r
a
k, r
r
X
X
X
X
5
33
1,21
u
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
10
10
10
20
10
0,75
0,98
22
1,04
r
r
z
r
X
X
X
X
5
r, z
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
5
10
10
2F
X
X
X
X
2A
X
X
X
2A
X
X
2A
X
2A
X
2TF
2TOC
2TC
2A
20
290
10
2T
O
2F
2F
2O
2A
770
2TF
 5000
2F
2T
2A
2A
315
 5000
X
X
X
X
10
49
36
48
0,95
0,72
0,78
r, z
z
r, z
r
r
r
X
10
15
1,20
r
X
X
10
10
1,16
r
X
X
X
10
26
1,02
r
X
X
X
10
17
1,03
r
Tube
Burad pod
pritiskom
Snopovi cilindara
Period ispitivanja,
godine a
Ispitni pritisak, bar
Odnos punjenja
X
X
X
5
28
0,73
X
X
X
X
5
z
2TC
 5000
X
X
X
X
5
r, z
2TF
C
2TO
C
4TC
 5000
X
X
X
X
5
r, z
 5000
X
X
X
X
5
z
X
X
X
X
5
b
2A
X
X
X
X
10
36
0,82
r
2A
X
X
X
X
10
36
0,94
r
2A
X
X
X
X
10
38
0,93
r
2A
X
X
X
X
10
35
0,95
r
2F
2TF
X
X
X
X
X
X
X
X
10
5
2F
X
X
5
3300
SMJESA ETILEN OKSIDA i UGLJENIKOVA
DIOKSIDA, nikako iznad 87% etilen oksida
2TF
3307
TEĈNI PLIN, OTROVAN, OKSIDIRA,
N.D.N.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, KOROZIVNI
N.D.N.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, ZAPALJIVI,
KOROZIVNI N.D.N.
TEĈNI PLIN, OTROVNI, OKSIDIRA,
KOROZIVNI N.D.N.
RASTVOR AMONIJAKA, specifiĉna gustina
ispod 0.880 na 15 °C u vodi, iznad 50%
amonijaka
POTHLAĐENI PLIN R 404A
(pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan, i
1,1,1,2-tetrafluoroetan zeotropna smjesa,
pribliţno 44% pentafluoroetana i 52% 1,1,1trifluoroetana)
POTHLAĐENI PLIN R 407A (difluorometan,
pentafluoroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan
zeotropna smjesa, pribliţno 20%
difluorometana i 40% pentafluoroetana)
POTHLAĐENI PLIN R 407B (difluorometan,
pentafluoroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan
zeotropna smjesa, pribliţno 10%
difluorometana i 70% pentafluoroetana)
POTHLAĐENI PLIN R 407C (difluorometan,
pentafluoroetan, i 1,1,1,2-tetrafluoroetan
zeotropna smjesa, pribliţno 23%
difluorometana i 25% pentafluoroetana)
PLIN INSEKTICIDA, ZAPALJIVI, N.D.N.
PLIN INSEKTICIDA, OTROVNI, ZAPALJIVI,
N.D.N.
ACETILEN, BEZ RASTVARAĈA
3308
3309
3310
3318
3337
3338
3339
3340
3354
3355
3374
60
Ne primjenjuje se na posude pod pritiskom od kombinovanih materijala.
b
Za smjese UN br. 1965 najveća dopuštena masa punjenja po litru zapremine jeste kako slijedi:
Najveća
dozvoljena masa
sadržaja po litru
zapremnine
c
d
0
.
5
0
0
.
4
0
9
.
4
0
8
.
4
0
A
7
.
1
4
0
B
6
.
1
0
4
B
.
5
2
0
4
B
.
4
0
4
C
.
3
Smatra se pirofornom.
4
2 0 LC500 još nije
0 odreĎena.
0
0
0
Smatra se otrovnom. Vrijednost
.
.
.
.
.
.
4
4
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
0
0
3 3164
5
5
Kom
ercijalni
butan
A
0
2
A
0
0
.
5
0
5
A
A
0
1
0
.
Spec.
5
masa
na
k
1
50
g °C u
6
/
l
0
.
5
2
5
r
r, z
r, z
a
K
p
o
rm
o
e
p
r
ac
n
i
j
a
l
n
i
Posebne odredbe
za pakiranje
Cilindri
Naziv i opis
LC50 ml/m3
X
2TO
Više
od
2900
 5000
Klasifikacijska
oznaka
UN br.
c, p
CT1
966
X
5.1
5.1
8
OTC
OTC
CT1
25
50
966
5.1
OTC
120
X
5
100
0,55
k
X
X
5
10
0,84
ab,ac
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
5
10
10
10
b
k,ab,ad
k,ab,ad
ab,ac
X
X
X
5
10
Tube
Posebne odredbe za
pakiranje
8
Odnos punjenja
X
Burad pod pritiskom
40
Ispitni pritisak, bar
2495
TF1
Period ispitivanja,
godine a
1745
1746
1790
6.1
P200
Snopovi cilindara
1052
VODONIKOV CIJANID,
STABILIZOVANI, sadrţi manje
od 3% vode
VODONIKOV FLUORID,
BEZVODNI
BROMOV PENTAFLUORID
BROMOV TRIFLUORID
HIDROFLUORNA KISELINA,
rastvor, iznad 85% hidrofluorne
kiseline
JODOV PENTAFLUORID
Cilindri
1051
Naziv i opis
LC50 ml/m3
UN br.
Klasifikacijska oznaka
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (nastavak)
Tabela 3: MATERIJA KOJE NISU U KLASI 2
Klasa
P200
a
Ne primjenjuje se na posude pod pritiskom od kombinovanih materijala.
b
Za širenje tečnosti u cisterni potrebno je najmanje 8% slobodnog prostora po zapremini.
b
0,84
b
P201
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 3167, 3168 i 3169.
k,ab,ad
P201
Odobrena je sljedeća ambalaţa:
(1)
Cilindri, tube i burad pod pritiskom koji su u skladu s izradom, ispitivanjem i uslovima za punjenje koje je
odobrilo nadleţno tijelo.
(2)
Uz to, odobrava se sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
P202
(a)
Za neotrovne plinove, kombinovana ambalaţa s hermetiĉki zatvorenom unutrašnjom ambalaţom od
stakla ili metala najveće zapremine pet litara po pakovanju, koja ispunjava radna svojstva pakirne grupu
III.
(b)
Za otrovne plinove, kombinovana ambalaţa s hermetiĉki zatvorenom unutrašnjom ambalaţom od stakla
ili metala najveće zapremine jedna litra po pakovanju, koja ispunjava radna svojstva pakirne grupu III.
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
(Rezervisano)
317
P202
P203
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P203
Vrste ambalaţe: kriogene posude
Opšte uputstva
(1)
Moraju biti i ispunjene posebne odredbe za pakiranje u 4.1.6.
(2)
Posude moraju biti izolovane tako da ne postoji mogućnost nastanka rose ili inja.
(3)
U sluĉaju posuda namijenjenih prevozu plinova klasifikacijske oznake 3O, materijal koji se koristi za osiguranje
nepropusnosti spojeva ili za odrţavanje poklopaca, mora biti u skladu sa sadrţajem.
Posebna uputstva za zatvorene kriogene posude
(4)
Zatvorene kriogene posude, koje su izraĊene kako je navedeno u poglavlju 6.2, dozvoljene su za
teĉnih plinova.
(5)
Ispitni pritisak
HlaĊene teĉnosti moraju se puniti u zatvorene kriogene posude, uz sljedeće najniţe ispitne
(a)
(b)
(6)
prevoz pothlaĊenih
pritiske:
Za zatvorene kriogene posude s izolacijom s vakuumom, ispitni pritisak ne smije biti ispod 1,3 puta zbira najvišeg
unutrašnjeg pritiska napunjene posude, ukljuĉujući za vrijeme punjenja i praţnjenja, plus 100 kPa (1 bar).
Za ostale zatvorene kriogene posude, ispitni pritisak ne smije biti ispod 1,3 puta najvećeg unutrašnjeg pritiska
napunjene posude, uzimajući u obzir pritisak koji se razvije za vrijeme punjenja i praţnjenja.
Stepen punjenja
Za nezapaljive, neotrovne pothlaĊene kondezovane plinove (klasifikacijske oznake 3A i 3O), zapremina teĉne faze na
temperaturi punjenja i pritiska od 100 kPa (1 bar), ne smije prelaziti 98% zapremine primanja vode posude pod pritiskom.
Za zapaljive pothlaĊene kondezovane plinove (klasifikacijska oznaka 3F), stepen punjenja mora ostati ispod nivoa na kojoj
bi, kad bi se sadrţaj zagrijao do temperature na kojoj se pritisak para izjednaĉava s pritiskom kojim se otvara ispusni ventil,
zapremina teĉne faze dosegnuo 98% zapremine primanja vode na toj temperaturi.
(7)
UreĊaji za rasterećivanje
Zatvorene kriogene posude moraju biti opremljene najmanje jednim ureĊajem za rasterećivanje.
(8)
UsklaĊenost
Materijali koji se koriste za osiguranje nepropusnosti spojeva ili odrţavanje poklopaca, moraju biti u skladu sa sadrţajem.
Za plinove koji oksidiraju (klasifikacijska oznaka 3O), vidi takoĊe (3) gore.
(9)
Periodiĉni pregled
Posude moraju biti podvrgnute periodiĉnim pregledima u skladu s odredbama u 6.2.1.6.
Periodiĉni pregledi moraju se provoditi svakih deset godina.
Izuzetno od ovoga datuma, periodiĉni pregled posuda koje koriste kombinovana materijale (kombinovana posude), moţe se
prevoditi u vremenskim razmacima koje odredi nadleţno tijelo drţave ĉlanice COTIF koje je odobrilo zbirku tehniĉkih
propisa za konstruisanje i izradu.
Posebne uputstva za otvorene kriogene posude
(10)
Otvorene kriogene posude nisu dozvoljene za zapaljive pothlaĊene kondezovane plinove klasifikacijske oznake 3F, i UN br.
2187 ugljenikov dioksid, hlaĊeni teĉni, i njegove smjese.
(11)
Posude moraju biti opremljene ureĊajima koji sprjeĉavaju izlijevanje teĉnosti.
(12)
Staklene posude moraju imati izolaciju od dvostrukih zidova s vakuumom i obloţene apsorbirajućim izolacijskim
materijalom; moraju biti zaštićene košarama od ţeljezne ţice i stavljene u metalne sanduke. Metalni sanduci za staklene
posude i ostale posude, moraju imati ureĊaje kako bi se njima moglo rukovati.
(13)
Otvori posuda moraju biti opremljeni ureĊajima koji omogućavaju curenje plina, sprjeĉavaju izlijevanje teĉnosti i moraju biti
tako priĉvršćeni da ne mogu ispasti.
(14)
Kad je rijeĉ o UN br. 1073 kiseonik, hlaĊeni teĉni i njegove smjese, prethodno navedeni ureĊaji i apsorbirajući izolacijski
materijal kojim su obloţene staklene posude, moraju biti od nezapaljivih materijala.
Pozivanje na standarde
(rezervisano)
318
P204
P205
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
(Brisano)
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
(Brisano)
P204
P205
P206
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P206
Uputstvo za pakiranje odnosi se na UN br. 3150 ureĊaje, male, pokretane ugljikovodiĉnim plinom ili uloške s
ugljikovodiĉnim plinom za male ureĊaje.
(1)
Posebne odredbe za pakiranje u 4.1.6 moraju biti ispunjene zavisno o sluĉaju.
(2)
Predmeti moraju biti u skladu s odredbama drţave u kojoj su punjeni.
(3)
UreĊaji i ulošci moraju biti zapakovani u vanjsku ambalaţu koja je u skladu sa 6.1.4, ispitana i odobrena u
skladu s poglavljem 6.1 za pakirnu grupu II.
P300
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Uputstvo se odnosi na UN br. 3064.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
P300
Kombinovana ambalaţa od unutrašnjih metalnih limenki zapremine koja ne prelazi jednu litru svaka i vanjskih
drvenih kutija (4C1, 4C2, 4D ili 4F), koje ne sadrţe više od pet litara rastvora.
Dodatni uslovi
1.
2.
Metalne limenke moraju biti u potpunosti obloţene apsorbirajućim materijalom za amortizaciju.
Drvene kutije moraju biti u potpunosti presvuĉene odgovarajućim materijalom nepropusnim za vodu i
nitroglicerin.
P301
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Uputstvo se odnosi na UN br. 3165.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
P301
(1)
Aluminijumska posuda pod pritiskom izraĊena od tube i sa zavarenim poklopcima.
Primarni rezervoar za gorivo u ovoj posudi sastoji se od zavarenoa aluminijumskog balona ĉiji je najveći
unutrašnja zapremina 46 litara.
Vanjska posuda mora imati najniţi predviĊeni baţdarski pritisak od 1 275 kPa i najniţi baţdarski pritisak pri
pucanju od 2 755 kPa.
Za vrijeme proizvodnje i prije otpremanja, mora se provjeravati propustnost svake posude i mora se utvrditi
da je nepropusna.
Cijela unutrašnja jedinica mora biti sigurno zapakovana u nezapaljivi materijal za amortizaciju, kao što je
vermiculit, u ĉvrstoj vanjskoj ĉvrsto zatvorenoj metalnoj ambalaţi koja na odgovarajući naĉin štititi
cjelokupnu armaturu.
Najveća koliĉina goriva po jedinici i pakovanju su 42 litre.
(2)
Aluminijumska posuda pod pritiskom .
Primarni rezervoar za gorivo u posudi mora biti od zavarenog paronepropustnog pregrade za gorivo s
elastomernim balonom ĉiji je najveći unutrašnja zapremina 46 litara.
Posuda pod pritiskom mora imati najniţi predviĊeni baţdarski pritisak od 2 860 kPa i najniţi baţdarski
pritisak pri pucanju od 5 170 kPa.
Za vrijeme proizvodnje i prije otpremanja, mora se provjeriti nepropusnost svake posude i mora biti sigurno
zapakovana u nezapaljivi materijal za amortizaciju, kao što je vermiculit, u ĉvrstoj vanjskoj ĉvrsto zatvorenoj
metalnoj ambalaţi koja na odgovarajući naĉin štiti cjelokupnu armaturu.
Najveća koliĉina goriva po jedinici i pakovanju smije biti 42 litre.
319
P302
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Uputstvo se odnosi na UN br. 3269.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3:
P302
Kombinovana ambalaţa koja ispunjava radna svojstva pakirne grupe II ili III, prema kriterijumima za klasu 3,
kad se odnose na osnovni materijal.
Osnovni materijal i aktivator (organski peroksid), svaki mora biti zasebno zapakovan u unutrašnjoj ambalaţi.
Sastavni dijelovi mogu se staviti u istu vanjsku ambalaţu, pod uslovom da u sluĉaju curenja ne dolazi do
meĊusobnog opasnog djelovanja.
Najveća koliĉina aktivatora po unutrašnjoj ambalaţi mora biti 125 ml ako je aktivator teĉnosti, i 500 g ako je
ĉvrsta materija.
P400
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P400
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 (vidi, takoĊe, tabelu u
4.1.4.4).
(1)
Posude pod pritiskom mogu se upotrebljavati ako zadovoljavaju opšte odredbe u 4.1.3.6. Moraju biti izraĊene
od ĉelika i biti predmet prvog ispitivanja i periodiĉnog ispitivanja svakih 10 godina na pritisak ne manji od 1
MPa (10 bar, nadpritisak). Tokom prevoza, teĉnost mora biti ispod nivoa inertnog plina pritiska ne manjeg od
20 kPa (0.2 bar).
(2)
Kutije (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ili 4G), burad (1A2, 1B2, 1N2, 1D ili 1G), ili kanisteri (3A2 ili 3B2), u kojima
su hermetiĉki zatvorene metalne limenke s unutrašnjom ambalaţom od stakla ili metala, zapremine koja ne
prelazi jednu litru svaka, i imaju ventile s navojem i zaptivkom. Unutrašnja ambalaţa mora biti obloţena sa
svih strana suvim, apsorbirajućim, nezapaljivim materijalom u dovoljnoj koliĉini da apsorbira cjelokupni
sadrţaj. Unutrašnja ambalaţa ne smije biti napunjena iznad 90% svoje zapremine. Vanjska ambalaţa mora
imati najveću neto masu od 125 kilograma.
(3)
Ĉeliĉne, aluminijumske ili metalne burad (1A2, 1B2 ili 1N2), kanisteri (3A2 ili 3B2), ili kutije (4A ili 4B), s
najvećom neto masom od 150 kg svaka, s hermetiĉki zatvorenim unutrašnjim metalnim limenkama, ĉija
zapremnina ne prelazi 4 litre svaka, sa ventilima s navojem i zaptivkom. Unutrašnja ambalaţa mora biti
obloţena sa svih strana suvim, apsorbirajućim, nezapaljivim materijalom u dovoljnoj koliĉini da apsorbira
cjelokupni sadrţaj. Svaki sloj unutrašnje ambalaţe, uz materijal za amortizaciju, mora biti razdvojen
pregradom. Unutrašnja ambalaţa ne smije biti napunjena iznad 90% svoje zapremine.
Posebna odredba za pakiranje
PP86
Za UN brojeve 3392 i 3394, azotom ili na neki drugi naĉin, mora se ukloniti vazduh iz parozraĉnog prostora.
P401
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P401
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 (vidi, takoĊe, tabelu u
4.1.4.4).
(1)
(2)
Posude pod pritiskom mogu se upotrebljavti ako udovoljavaju opšte odredbe u 4.1.3.6. Moraju biti izraĊene od
ĉelika i biti predmet prvog ispitivanja i periodiĉnog ispitivanja svakih 10 godina na pritisak ne manji od 0,6 MPa
(6 bar, nadpritisak). Tokom prevoza, teĉnosti mora biti ispod nivoa inertnog plina pritiska ne manjeg od 20 kPa
(0.2 bar).
ambalaţa
unutrašnja
vanjska ambalaţa
Kombinovana ambalaţa s unutrašnjom 1 l
30 kg (najveća neto masa)
ambalaţom od stakla, metala ili plastike,
koja ima ventile s navojem, i obloţeni su
inertnim i apsorbirajućim materijalom za
amortizaciju
dovoljne
koliĉine
da
apsorbira cjelokupni sadrţaj
320
P402
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P402
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 (vidi, takoĊe, tabelu u
4.1.4.4).
(1)
(2)
Posude pod pritiskom mogu se upotrebljavati ako zadovoljavaju opšte odredbe u 4.1.3.6. Moraju biti izraĊene
od ĉelika i biti predmet prvog ispitivanja i periodiĉnog ispitivanja svakih 10 godina na pritisak ne manji od 0,6
MPa (6 bar, nadpritisak). Tokom prevoza, teĉnosti mora biti ispod nivoa inertnog plina pritiska ne manjeg od 20
kPa (0.2 bar).
najveća neto masa
unutrašnja ambalaţa
vanjska ambalaţa
Kombinovana
ambalaţa
s 10 kg (staklo)
125 kg
unutrašnjom ambalaţom
15 kg (metal ili plastika)
125 kg
od stakla, metala ili plastike,
koja ima ventile s navojem, i
obloţena
je
inertnim
i
apsorbirajućim materijalom za
amortizaciju dovoljne koliĉine da
apsorbira cjelokupni sadrţaj.
Ĉeliĉna burad (1A1) najveće zapremine 250 litara.
Kombinovana ambalaţa koja se sastoji od plastiĉne posude s vanjskim ĉeliĉnom ili aluminijumskim buretom
(6HA1 ili 6HB1), najveće zapremine 250 litara.
Posebne odredbe za pakiranje svojstvene RID-u i ADR-u
RR4 Za UN br. 3130 otvori posuda moraju biti ĉvrsto zatvoreni pomoću dva ureĊaja u nizu; jedan mora biti spojen na
navoj ili osiguran na sliĉan naĉin.
(3)
(4)
321
P403
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3
Kombinovana ambalaţa:
Unutrašnja ambalaţa
Vanjska ambalaţa
staklo
2 kg
Burad
plastika
15 kg
ĉelik (1A2)
metal
20 kg
aluminijum (1B2)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (1N2)
Unutrašnja ambalaţa mora biti hermetiĉki
plastika (1H2)
zatvorena (npr. trakom ili zatvaraĉima s
šperploĉe (1D)
navojem).
vlakna (1G)
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo (4C1)
prirodno drvo s nepropusnim
zidovima (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
Kanisteri
ĉelik (3A2)
aluminijum (3B2)
plastika (3H2)
Jednodijelna ambalaţa
Burad
ĉelik(1A1, 1A2)
aluminijum (1B1, 1B2)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma (1N1, 1N2)
plastika (1H1, 1H2)
Kanisteri
ĉelik (3A1, 3A2)
aluminijum (3B1, 3B2)
plastika (3H1, 3H2)
Sastavljena ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim ĉeliĉnim ili aluminijumskim buradima (6HA1 ili 6HB1)
plastiĉna posuda s vanjskim buradima od vlakna, plastike ili šperploĉe (6HG1, 6HH1 ili
6HD1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili
aluminijuma ili vanjske kutije od drveta, šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste
plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ili 6HH2)
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene ako je zadovoljeno opštim odredbama 4.1.3.6.
Dodatni uslov
P403
Najveća neto masa
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
250 kg
250 kg
125 kg
125 kg
60 kg
250 kg
120 kg
120 kg
120 kg
Najveća neto masa
250 kg
250 kg
250 kg
250 kg
120 kg
120 kg
120 kg
250 kg
75 kg
75 kg
Ambalaţa mora biti hermetiĉki zatvorena.
Posebna odredba za pakiranje
PP83
Za UN br. 2813, vodonepropusne vreće koje ne sadrţe iznad 20 g materija, za potrebe stvaranja toplote mogu
se pakirati za prevoz. Svaka vodonepropusna vreća mora biti hermetiĉki zatvorena u plastiĉnu vreću i
stavljena u ambalaţu za razdvajanje. Nijedna vanjska ambalaţa ne smije sadrţavati iznad 400 g materija.
Voda ili teĉnosti koje mogu reagovati s materijom koja reaguje s vodom, ne smiju biti u ambalaţi.
322
P404
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P404
Uputstvo se odnosi na piroforne ĉvrste materija: UN brojevi: 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881,
3200, 3391 i 3393.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
(2)
Kombinovana ambalaţa
Vanjska ambalaţa:
Unutrašnja ambalaţa:
Metalna ambalaţa:
(1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ili 4H2)
Metalna ambalaţa ĉija zapremnina ne prelazi 15 kg svaka. Unutrašnja ambalaţa
mora biti hermetiĉki zatvorena i imati zatvaraĉe s navojem.
(1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 i 3B2)
Najveća bruto masa 150 kg.
Sastavljena ambalaţa:
Plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika ili aluminijuma (6HA1 ili 6HB1)
Najveća bruto masa
150 kg.
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene akosu zadovoljene opšte odredbe 4.1.3.6.
(3)
Posebna odredba za pakiranje
PP86 Za UN brojeve 3391 i 3393, azotom ili na neki drugi naĉin, treba ukloniti vazduh iz parozraĉnoga prostora.
P405
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P405
Uputstvo se odnosi na UN br. 1381.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Za UN br. 1381, fosforov, moĉeni:
(a)
Kombinovana ambalaţa
Vanjska ambalaţa:
(4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D ili 4F)
Najveća neto masa
75 kg
Unutrašnja ambalaţa:
(i)
hermetiĉki zatvorene metalne limenke najveće neto mase 15kg
(ii)
ili staklena unutrašnja ambalaţa sa svih strana obloţena suvim, apsorbirajućim, nezapaljivim
materijalom u dovoljnoj koliĉini da apsorbira cjelokupni sadrţaj, najveće neto mase 2 kg
(b)
ili burad (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ili 1N2); najveća neto masa 400 kg
kanisteri (3A1 ili 3B1); najveća neto masa 120 kg.
Ambalaţa mora proći ispitivanje na nepropusnost, navedeno u 6.1.5.4, na nivou radnih svojstava pakirne
grupe II.
(2)
Za UN br. 1381, suvi fosforov:
(a)
kad je staljen, burad (1A2, 1B2 ili 1N2), najveće neto mase 400 kg
(b)
ili u projektilima ili predmetima tvrdog kućišta kad se prevozi bez sastavnih dijelova klase 1; prema
specifikaciji nadleţnog tijela.
323
P406
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Kombinovana ambalaţa
vanjska ambalaţa
P406
(4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 ili 3H2)
unutrašnja ambalaţa
ambalaţa otporna na vodu
Burad od plastike, šperploĉe ili ploĉa od drvenih vlakana (1H2, 1D ili 1G) ili kutije (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2,
4G i 4H2), s unutrašnjom vrećom otpornom na vodu, obloţenu plastiĉnom folijom ili presvuĉenu
vodonepropusnim premazom.
(3)
Metalne burad (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ili 1N2), plastiĉna burad (1H1 ili 1H2), metalni kanisteri (3A1, 3A2,
3B1 ili 3B2), plastiĉni kanisteri (3H1 ili 3H2), plastiĉna posuda s vanjskim ĉeliĉnim ili aluminijumskim buradima
(6HA1 ili 6HB1), plastiĉna posuda s vanjskim buradima od vlakna, plastike ili šperploĉe (6HG1, 6HH1 ili
6HD1), plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma ili s vanjskim kutijama od
drveta, šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ili 6HH2).
Dodatni uslovi
(2)
1.
Ambalaţa mora biti konstruisana i izraĊena tako da sprijeĉi gubitak dijela vode ili alkohola ili dijela sredstva
koje smanjuje osjetljivost.
2.
Ambalaţa mora biti tako izraĊena i zatvorena tako da se izbjegne eksplozivni nadpritisak ili stvaranje pritiska
iznad 300 kPa (3 bara).
Posebne odredbe za pakiranje
PP24 UN brojevi 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 i 3369, ne smije se prevoziti u koliĉinama koje prelaze 500 g po
pakovanju.
PP25 Za UN br. 1347, koliĉina koja se prevozi ne smije prelaziti 15 kg po pakovanju.
PP26 Za UN brojeve 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 i 3376, mora se koristiti
bezolovna ambalaţa.
PP78 UN br. 3370, ne smije se prevoziti u koliĉinama koje prelaze 11,5 kg po pakovanju.
PP80 Za UN br. 2907, ambalaţa mora ispunjavati radna svojstva pakirne grupe II. Ambalaţa koja ispunjava
kriterijume za ispitivanje za pakirnu grupu I, ne smije se koristiti.
324
P407
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P407
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 1331, 1944, 1945 i 2254.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa koja se sastoji od ĉvrsto zatvorene unutrašnje ambalaţe, kojom se sprjeĉava sluĉajno
paljenje u uobiĉajenim uslovima prevoza. Najveća bruto masa ambalaţe ne smije prelaziti 45 kg, osim za kutije od
ploĉa od drvenih vlakana koje ne smiju prelaziti 30 kilograma.
Dodatni uslov
Ţigice moraju biti ĉvrsto zapakovane.
Posebna odredba za pakiranje
PP27 UN br. 1331, ţigice koje se pale na svakoj podlozi, ne smiju biti zapakovane u istoj vanjskoj ambalaţi s bilo
kojim drugim opasnom materijom, osim ako su to ţigice ili voštane ţigice koje moraju biti zapakovane u
odvojenoj unutrašnjoj ambalaţi. U unutrašnjoj ambalaţi ne smije biti više od 700 ţigica koje se pale na svakoj
podlozi.
P408
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P408
Uputstvo se odnosi na UN br. 3292.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Za ĉlanove
Vanjska ambalaţa s dovoljnom koliĉinom materijala za amortizaciju da sprijeĉi dodir meĊu ĉlanovima i izmeĊu
ĉlanova i unutrašnjih površina vanjske ambalaţe, i osigurati da za vrijeme prevoza ne dolazi ni do kakvog
opasnog pomjeranja ĉlanova unutar vanjske ambalaţe. Ambalaţa mora biti u skladu s radnim svojstvima
pakirne grupe II.
(2)
Za baterije
Baterije se smiju prevoziti nezapakovane ili u zaštitnim zatvorenim prostorima (npr. u potpuno zatvorenim
sanducima ili drvenim sanducima). Prikljuĉci ne smiju nositi teţinu ostalih baterija ili materijala koji su
zapakovani s baterijama.
Dodatni uslov
Baterije moraju biti zaštićene od kratkog spoja i moraju biti izolovane tako da se sprijeĉi mogući kratki spoj.
P409
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P409
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 2956, 3242 i 3251.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Burad od vlakana (1G), mogu imati oblogu ili premaz; najveće neto mase 50 kilograma.
(2)
Kombinovana ambalaţa: kutija od ploĉa od drvenih vlakana (4G) s jednodijelnom unutrašnjom plastiĉnom
vrećom.
Najveća neto masa 50 kilograma.
(3)
Kombinovana ambalaţa: kutija od ploĉa od drvenih vlakana (4G) ili buradi od vlakana (1G) s plastiĉnom
unutrašnjom ambalaţom, svaka sadrţi najviše 5 kg; najveća neto masa 25 kilograma.
325
P410
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P410
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa
Unutrašnja ambalaţa
staklo
a
plastika
metal
a, b
papir
a, b
vlakna
10 kg
30 kg
40 kg
10 kg
10 kg
Vanjska ambalaţa
Burad
ĉelik (1A2)
aluminijum (1B2)
metal osim ĉelika
ili aluminijuma (1N2)
plastika (1H2)
šperploĉe (1D)
a
vlakna (1G)
a
Ambalaţa mora biti
nepropusna.
b
Unutrašnja ambalaţa ne smije Kutije
ĉelik (4A)
se koristiti kad materija, koje se
aluminijum (4B)
prevoze, za vrijeme prevoza
prirodno drvo (4C1)
mogu biti tečne.
prirodno drvo sa zidovima koje
nisu propusne (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
a
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
Kanisteri
ĉelik (3A2)
aluminijum (3B2)
plastika (3H2)
Najveća neto masa
Pakirna grupa II
Pakirna grupa III
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
Jednodijelna ambalaţa
Burad
400 kg
400 kg
ĉelik (1A1 ili 1A2)
400 kg
400 kg
aluminijum (1B1 ili 1B2)
400 kg
400 kg
metal, osim ĉelika ili aluminijuma (1N1 ili 1N2)
400 kg
400 kg
plastika (1H1 ili 1H2)
Kanisteri
120 kg
120 kg
ĉelik (3A1 ili 3A2)
120 kg
120 kg
aluminijum (3B1 ili 3B2)
120 kg
120 kg
plastika (3H1 ili 3H2)
Kutije
c
ĉelik (4A)
400 kg
400 kg
c
aluminijum (4B)
400 kg
400 kg
c
400 kg
400 kg
prirodno drvo (4C1)
c
400 kg
400 kg
šperploĉe (4D)
c
400 kg
400 kg
obnovljeno drvo (4F)
c
400
kg
400 kg
prirodno drvo sa zidovima koji nisu propusni (4C2)
c
400 kg
400 kg
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
c
400 kg
400 kg
ĉvrsta plastika (4H2)
Vreće
c, d
50 kg
50 kg
vreće (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)
c
Ambalaţa se ne smije koristiti kad materija, koji se prevoze, za vrijeme prevoza mogu biti tečne.
d
Ambalaţa se mora koristiti samo za materije pakirne grupe II kad se prevoze u zatvorenom vagonu ili kontejneru.
326
Sastavljena ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma,
šperploĉe, vlakna ili plastike (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 ili 6HH1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili
aluminijuma ili vanjskom kutijom od drveta, šperploĉe, ploĉe od
drvenih vlakana ili ĉvrste plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2
ili 6HH2)
400 kg
400 kg
75 kg
75 kg
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma,
75 kg
šperploĉe ili vlakana (6PA1, 6PB1, 6PD1 ili 6PG1), ili vanjskim
sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma, ili vanjskom kutijom
od drveta ili ploĉa od drvenih vlakana ili s vanjskom pletenom
korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2, ili 6PG2), ili s vanjskom
ambalaţom od ĉvrste ili ekspandirane plastike (6PH1 ili 6PH2)
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene ako zadovoljavaju opšte odredbe 4.1.3.6.
75 kg
Posebne odredbe za pakiranje
PP39
Za UN br. 1378, za metalnu ambalaţu potreban je ureĊaj za provjetravanje.
PP40
Za UN brojeve 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 i 3182, pakirna grupa II, vreće nisu
dozvoljene.
PP83
Za UN br. 2813, za prevoz mogu se pakirati vodonepropusne vreće koje ne sadrţe iznad 20 g materija za
potrebe stvaranja toplote. Svaka vodonepropusna vreća mora biti hermetiĉki zatvorena u plastiĉnoj vreći i
stavljena u ambalaţu za razdvajanje. Nijedna vanjska ambalaţa ne smije sadrţavati iznad 400 g materija.
Voda ili teĉnosti koja moţe reagovati s materijom koja reaguje s vodom, ne smije biti u ambalaţi.
P411
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P411
Uputstvo se odnosi na UN br. 3270.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
(2)
P500
Kutija od ploĉa od drvenih vlakana najveće bruto mase 30 kilograma.
Ostala ambalaţa, pod uslovom da onemogućava eksploziju prouzrokovanu povećanjem unutrašnjeg
pritiska. Najveća neto masa ne smije prelaziti 30 kilograma.
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P500
Uputstvo se odnosi na UN br. 3356.
Moraju biti ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa mora biti u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe II.
Generator(i) se mora(ju) prevoziti u pakovanju koje ispunjava sljedeće uslove kad je jedan generator u pakovanju
aktiviran:
(a)
ostali generatori u pakovanju ne smiju biti aktivirani;
(b)
materijal za pakiranje ne smije biti zapaljivi; i
(c)
temperatura vanjske površine gotovog pakovanja ne smije prelaziti 100 ºC.
327
P501
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P501
Uputstvo se odnosi na UN br. 2015.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa
(1)
(2)
Unutrašnja ambalaţa
najveća zapremnina
Kutije (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)ili burad (1A2, 5 l
1B2, 1N2, 1H2, 1D) ili kanisteri (3A2, 3B2, 3H2)s
unutrašnjom ambalaţom od stakla, plastike ili
metala
2l
Kutija od ploĉa od drvenih vlakana (4G) ili buradi od
vlakana (1G) s unutrašnjom ambalaţom od plastike
ili metala,uz to da je svaka u plastiĉnoj vreći
Jednodijelna ambalaţa
Vanjska ambalaţa najveća
neto masa
125 kg
50 kg
Najveća zapremnina
Burad
ĉelik (1A1)
aluminijum (1B1)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma (1N1)
plastika (1H1)
Kanisteri
ĉelik (3A1)
aluminijum (3B1)
plastika (3H1)
250 l
250 l
250 l
250 l
60 l
60 l
60 l
Kombinovana ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika ili aluminijuma (6HA1, 6HB1)
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od vlakana, plastike ili šperploĉe (6HG1, 6HH1,
6HD1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma ili plastiĉna
posuda s vanjskom kutijom od drva, šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste
plastike (6HA2,6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ili 6HH2)
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma, vlakna, šperploĉe, ĉvrste ili
ekspandirane plastike (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 ili 6PH2) ili s vanjskim
sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma ili s vanjskom kutijom od drveta ili ploĉa
od drvenih vlakana ili s vanjskom pletenom korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ili 6PD2)
Dodatni uslovi
1.
Najviši stepen punjenja ambalaţe mora biti 90%.
2.
Ambalaţu treba provjetravati.
328
250 l
250 l
60 l
60 l
P502
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P502
Odobrena je se sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa
Unutrašnja ambalaţa
staklo
metal
plastika
5l
5l
5l
Vanjska ambalaţa
Burad
ĉelik (1A2)
aluminijum (1B2)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (1N2)
plastika (1H2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo (4C1)
prirodno drvo s nepropusnim
zidovima (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
Jednodijelna ambalaţa
Najveća neto masa
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
60 kg
125 kg
Najveća zapremnina
Burad
ĉelik (1A1)
aluminijum (1B1)
plastika (1H1)
250 l
250 l
250 l
Kanisteri
ĉelik (3A1)
aluminijum (3B1)
plastika (3H1)
60 l
60 l
60 l
Kombinovana ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika ili aluminijuma (6HA1,
6HB1)
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od vlakana, plastike ili
šperploĉe(6HG1, 6HH1, 6HD1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili
aluminijuma ili plastiĉna posuda s vanjskom kutijom od drveta,
šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste plastike (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2 ili 6HH2)
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma, vlakna,
šperploĉe, ĉvrste ili ekspandirane plastike (6PA1, 6PB1, 6PG1,
6PD1, 6PH1 ili 6PH2), ili s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili
aluminijuma, ili s vanjskom kutijom od drveta ili ploĉe od drvenih
vlakana, ili s vanjskom pletenom korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ili
6PD2)
Posebna odredba za pakiranje
PP28
250 l
250 l
60 l
60 l
Za UN br. 1873, za kombinovanu odnosno sloţenu ambalaţu, dopuštena je samo staklena unutrašnja
ambalaţa i staklene unutrašnje posude.
329
P503
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P503
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa
Unutrašnja ambalaţa
staklo
metal
plastika
5 kg
5 kg
5 kg
Vanjska ambalaţa
Najveća neto masa
Burad
ĉelik (1A2)
aluminijum (1B2)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (1N2)
plastika (1H2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
Kutije
ĉelik (4A)
aluminijum (4B)
prirodno drvo (4C1)
prirodno drvo sa zidovima koje nisu
propusni (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
125kg
125kg
125kg
125kg
125kg
125kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
40 kg
60 kg
125 kg
Jednodijelna ambalaţa
Metalna burad (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ili 1N2), najveće neto mase 250 kilograma.
Burad od ploĉa od drvenih vlakana (1G) ili šperploĉe (1D) opremljene unutrašnjom oblogom najveće neto mase 200
kilograma.
330
P504
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P504
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Kombinovana ambalaţa
Najveća neto masa
(1)
(2)
(3)
(4)
staklene posude najveće zapremine pet litara u vanjskoj ambalaţi 1A2, 1B2, 1N2,
1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2.
plastiĉne posude najveće zapremine 30 litara u vanjskoj ambalaţi 1A2, 1B2, 1N2,
1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2.
metalne posude najveće zapremine 40 litara u vanjskoj ambalaţi 1G, 4F ili 4G.
metalne posude najveće zapremine 40 litara u vanjskoj ambalaţi 1A2, 1B2, 1N2,
1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2.
75 kg
75 kg
125 kg
225 kg
Najveća zapremnina
Jednodijelna ambalaţa
Burad
ĉelik, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1A1)
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (1A2)
aluminijum, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1B1)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati (1B2)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1N1)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma, s poklopcem koji se moţe skidati (1N2)
plastika, s poklopcem koji se ne moţe skidati (1H1)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (3H2)
Kanisteri
ĉelik, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3A1)
ĉelik, s poklopcem koji se moţe skidati (3A2)
aluminijum, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3B1)
aluminijum, s poklopcem koji se moţe skidati (3B2)
plastika, s poklopcem koji se ne moţe skidati (3H1)
plastika, s poklopcem koji se moţe skidati (3H2)
Kombinovana ambalaţa
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od ĉelika ili aluminijuma (6HA1, 6HB1)
plastiĉna posuda s vanjskim buretom od vlakana, plastike ili šperploĉe (6HG1, 6HH1,
6HD1)
plastiĉna posuda s vanjskim sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma, ili plastiĉna
posuda s vanjskom kutijom od drveta, šperploĉe, ploĉe od drvenih vlakana ili ĉvrste
plastike (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ili 6HH2)
staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma, vlakana, šperploĉe, ĉvrste ili
ekspandirane plastike (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 ili 6PH2), ili s vanjskim
sandukom ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma, ili s vanjskom kutijom od drveta, ploĉe od
drvenih vlakana ili s vanjskom pletenom korpom (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ili 6PD2)
Posebne odredbe za pakiranje
PP10 Za UN br. 2014, 2984 i 3149, ambalaţu treba provjetravati.
331
250 l
250 l
250 l
250 l
250 l
250 l
250 l
250 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
250 l
120 l
60 l
60 l
P520
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P520
Uputstvo se odnosi na organske perokside klase 5.2 i samoreagujuće materija klase 4.1.
Ambalaţa navedena u nastavku dopuštena je pod uslovom ako su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i posebne
odredbe u 4.1.7.1.
Naĉini pakiranja su oznaĉeni s OP1 do OP8. Naĉini pakiranja koji odgovaraju pojedinim trenutno dodijeljenim
organskim peroksidima i samoreaktivnim materijama navedeni su u 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 i 2.2.52.4. Koliĉine navedene za
svaki naĉin pakiranja najveće su po pakovanju odobrene koliĉine. Odobrena je sljedeća ambalaţa:
(1)
kombinovana ambalaţa s vanjskom ambalaţom koja sadrţi kutije (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2),
burad (1A2, 1B2, 1G, 1H2 i 1D), kanisteri (3A2, 3B2 i 3H2)
(2)
jednodijelna ambalaţa koja se sastoji od buradi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 i 1D) i kanistera (3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1 i 3H2)
(3)
sloţena ambalaţa s unutrašnjim plastiĉnim posudama (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1,
6HG2, 6HH1 i 6HH2).
a
Najveća koliĉina po pakovanju/ambalaţi za naĉine pakiranja OP1 do OP8
Najveća
koliĉina
Naĉin
pakiranja
OP1
OP2
a
OP3
OP4
a
OP5
OP6
OP7
OP8
b
najveća masa (kg) za
0,5
0,5/10
5
5/25
25
50
50
400
ĉvrste materija i za
kombinovanu ambalaţu
(teĉne i ĉvrste materije)
d
najveći sadrţaj u litrima za
0,5
5
30
60
60
225
c
teĉnosti
a
Ako su navedene dvije vrijednosti, prva se odnosi na najveću neto masu po unutrašnjoj ambalaţi, a druga na
najveću neto masu cjelokupnog pakovanja.
b
60 kg za kanistere/200 kg za kutije i, za čvrste materija, 400 kg u kombinovanoj ambalaţi s vanjskom
ambalaţom koja sadrţi kutije (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 i 4H2,) i s unutrašnjom ambalaţom od plastike ili
vlakna najveće neto mase 25 kilograma.
c
Ako ne ispunjavaju kriterijume navedene u objašnjenjima za "tečnosti" u 1.2.1., prema viskoznim materijama
mora se odnositi kao prema čvrstima.
d
60 litara za kanistere.
Dodatni uslovi
1.
Metalna ambalaţa, ukljuĉujući unutrašnju ambalaţu kombinovane ambalaţe i vanjsku ambalaţu kombinovana
ili sloţene ambalaţe, koristi se samo za naĉine pakiranja OP7 i OP8.
2.
U kombinovanoj ambalaţi staklene posude koriste se samo kao unutrašnja ambalaţa najvećeg sadrţaja 0,5
kg za ĉvrste materije ili 0,5 litara za teĉnosti.
3.
U kombinovanoj ambalaţi materijali za amortizaciju ne smiju biti lakozapaljivi.
4.
Ambalaţa za organski peroksid ili samoreaktivnu materiju, navedene pod "EKSPLOZIVNO" s listicom dodatne
opasnosti (oblik br.1, vidi 5.2.2.2.2), takoĊe mora biti u skladu s odredbama navedenim u 4.1.5.10 i 4.1.5.11.
Posebne odredbe za pakiranje
PP21 Za neke samoreagujuće materije tip B ili C, UN brojevi 3221, 3222, 3223 i 3224, mora se koristiti ambalaţa
koja je manja od one dozvoljene naĉinima pakiranja OP5 odnosno OP6 (vidi 4.1.6 i 2.2.41.4).
PP22 UN br. 3241, 2-bromo-2-nitropropan-1, 3-diol, moraju biti zapakovani u skladu s naĉinom pakiranja OP6.
P600
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P600
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 1700, 2016 i 2017.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3:
Vanjska ambalaţa (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), koja ispunjava radna svojstva
pakirne grupe II. Predmeti moraju biti pojedinaĉno zapakovani i razdvojeni jedan od drugog pregradama,
razdjelnicima, unutrašnjom ambalaţom ili materijalom za amortizaciju da se sprijeĉi sluĉajno praţnjenje u
uobiĉajenim uslovima prevoza.
Najveća neto masa 75 kilograma.
332
P601
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P601
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3, i da je ambalaţa
zatvorena hermetiĉki.
(1)
Kombinovana ambalaţa s najvećom ukupnom masom od 15kg sastavljena od:
- od staklene unutrašnje ambalaţe koja ne prelazi jednu litru po zapremnini, i napunjena manje od 90%
zapremine. Poklopac svake jedinice unutrašnje ambalaţe fiziĉki mora biti osiguran onim sredstvom
kojim se moţe sprijeĉiti odvrtanje ili odvajanje poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza.
- metalne posude zapakovana s apsorbirajućim materijalom koji je dovoljan da apsorbira cjelokupni
sadrţaj staklene(ih) unutrašnje(ih) ambalaţe(a).
- vanjskih ambalaţi 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ili 4H2 .
(2)
Kombinovana ambalaţa, koja se sastoji od metalne unutrašnje ambalaţe ili dodatno, samo za UN br. 1744,
od unutrašnje ambalaţe od poliviniliden fluorida (PVDF), koja ne prelazi pet litara po zapremnini, pojedinaĉno
pakirana s apsorbirajućim materijalom koji je dovoljan da apsorbira sadrţaj i inertnim materijalom za
amortizaciju u vanjsku ambalaţu 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ili 4H2 najveće
bruto mase 75 kilograma. Unutrašnja ambalaţa ne smije biti napunjena iznad 90% svoje zapremine. Poklopac
svake jedinice unutrašnje ambalaţe mora biti fiziĉki osiguran onim sredstvom kojim se moţe sprijeĉiti
odvrtanje ili odvajanje poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza.
(3)
Ambalaţa koja se sastoji od:
Vanjska ambalaţa: ĉeliĉna ili plastiĉna burad s poklopcem koji se moţe skidati (1A2 ili 1H2), ispitane u skladu
s obaveznim ispitivanjem u 6.1.5, mase koja odgovara masi sastavljenog pakovanja, bilo kao ambalaţa koja
je namijenjena tome da sadrţi unutrašnju ambalaţu ili kao jednodijelna ambalaţa koja je namijenjena ĉvrstim
materijama ili teĉnostima, i s tim u skladu oznaĉena.
Unutrašnja ambalaţa:
Burad i sloţena ambalaţa (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 ili 6HA1), koji ispunjavaju uslove u poglavlju 6.1 za
jednodijelnu ambalaţu koja podlijeţe sljedećim uslovima:
(a) Ispitivanje hidrauliĉkim pritiskom, mora se sprovoditi pri najmanjem pritisku od 0,3 MPa (nadpritisak).
(b) Ispitivanje konstrukcije i nepropusnosti u proizvodnji, mora biti sprovedeno pri ispitnom pritisku od 30
kPa.
(c) Moraju biti izolovani od vanjske buradi inertnim materijalom za ublaţavanje udaraca, koji okruţuje
unutrašnju ambalaţu sa svih strana.
(d) Njihova zapremnina ne smije prelaziti 125 litara.
(e) Zatvaraĉi moraju imati kapicu s navojem:
(i)
koja je fiziĉki priĉvršćena bilo kojim sredstvom kojim se moţe sprijeĉiti odvrtanje ili odvajanje
poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza
(ii)
i koja ima kapicu s zaptivkom.
(f) Vanjska i unutrašnja ambalaţa periodiĉno moraju biti podvrgnute ispitivanju na nepropusnost prema (b)
u vremenskim razmacima nikako ne duţim od dvije ipo godine.
(g) Cjelokupna ambalaţa mora biti vizuelno pregledana na zahtjev nadleţnog tijela najmanje svake tri
godine.
(h) Vanjska i unutrašnja ambalaţa mora nositi oznaku napisanu ĉitljivim i trajnim znakovima:
(i)
datum (mjesec, godina), prvog ispitivanja i zadnjeg periodiĉnog ispitivanja i pregleda
(ii)
peĉat struĉnjaka koji je obavio zadnje ispitivanje i pregled.
(4)
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene ako zadovoljavaju uslove u 4.1.3.6. One moraju biti predmetom
poĉetnog i periodiĉnog ispitivanja svakih 10 godina na pritisak ne manji od 1 MPa (10 bar) (nadpritisak).
Posude pod pritiskom ne smiju biti opremljene ventilom pod pritiskom. Svaka posuda pod pritiskom koja
3
sadrţi otrovne udisajne teĉnosti s LC50 manjim ili jednakim 200 ml/m (ppm) mora biti zatvorena s ĉepom
ili ventilom kako slijedi:
333
Svaki ĉep ili ventil mora biti konusni i navojem neposredno spojen na posudu; bez oštećenje ili puštanja
mora zadrţati ispitni pritisak posude;
(b) Svaki ventil mora biti bez omotaĉa i s neperforiranom membranom. Osim ventila za korozivne materije
kod kojih ventil ima omotaĉ, a nepropusnost se osigurava poklopcem s nepropusnim spojem,
priĉvršćenjem na tijelo ventila ili posude, kako bi se sprijeĉilo ispuštanje materija kroz zaptivaĉ ili pokraj
njega;
(c) Svako curenje kroz ventil mora biti nepropustno s navojnim poklopcem ili navojnim ĉepom s inertnim
nepropusnim materijalom;
(d) Materijali izrade posuda pod pritiskom, ventili, ĉepovi, kape, mazila i zaptivaĉi moraju biti u skladu
meĊusobno i sadrţajem posude.
Svaka posuda pod pritiskom s debljinom zidovova u svakoj taĉci najmanje 2.0 mm i svaka posuda pod
pritiskom koja nema ventil zaštita mora biti izvedena na vanjskoj ambalaţi . Posude pod pritiskom ne smiju biti
spojene zbirnim cijevima ili meĊusobno povezane.
Posebna odredba za pakiranje
(a)
PP82 Za UN br.1744, staklena unutrašnja ambalaţa zapremine koja ne prelazi 1,3 litre, koristi se u dopuštenoj
vanjskoj ambalaţi najveće bruto mase 25 kilograma.
Posebne odredbe za pakiranje svojstvene RID-u i ADR-u
RR3
Moraju se koristiti samo one posude koje ispunjavaju jedan od posebnih uslova (PR) naveden u 4.1.4.4.
334
P602
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P602
Dopuštena je sljedeća ambalaţa koja ispunjava opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i koja je zatvorena hermetiĉki.
(1)
Kombinovana ambalaţa s najvećom ukupnom masom od 15kg sastavljena od:
- od staklene unutrašnje ambalaţe koja ne prelazi jednu litru po zapremnini, i napunjena manje od 90%
zapremine. Poklopac svake jedinice unutrašnje ambalaţe fiziĉki mora biti osiguran onim sredstvom kojim
se moţe sprijeĉiti odvrtanje ili odvajanje poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza.
- metalne posude zapakovana s apsorbirajućim materijalom koji je dovoljan da apsorbira cjelokupni sadrţaj
staklene(ih) unutrašnje(ih) ambalaţe(a).
- vanjskih ambalaţi 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ili 4H2 .
(2)
Kombinovana ambalaţa, koja se sastoji od metalne unutrašnje ambalaţe pojedinaĉno pakirane s
apsorbirajućim materijalom koji je dovoljan da apsorbira cjelokupni sadrţaj i inertnim materijalom za
amortizaciju u vanjsku ambalaţu 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ili 4H2, najveće
bruto mase 75 kilograma. Unutrašnja ambalaţa ne smije biti napunjena iznad 90% svoje zapremine. Poklopac
svake jedinice unutrašnje ambalaţe mora biti fiziĉki osiguran onim sredstvom kojim se moţe sprijeĉiti odvrtanje
ili odvajanje poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza. Unutrašnja ambalaţa ne smije prelaziti pet
litara svoje zapremine.
(3)
Burad i sloţena ambalaţa (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 ili 6HH1), podlijeţe sljedećim uslovima.
(a)
Ispitivanje hidrauliĉkim pritiskom mora se sprovoditi pri najmanjem pritisaku od 0,3 MPa (nadpritisak)
(b)
Ispitivanje konstrukcije i nepropusnosti u proizvodnji, mora biti sprovedeno pri ispitnom pritisku od 30 kP;
i
(c)
zatvaraĉi moraju imati kapicu s navojem
(i)
koja je fiziĉki priĉvršćena bilo kojim sredstvom kojim se moţe sprijeĉiti odvrtanje ili odvajanje
poklopca zbog udarca ili vibracija za vrijeme prevoza; i
(ii)
imati kapicu s zaptivaĉem.
(4)
Posude pod pritiskom mogu biti korišćene ako zadovoljavaju uslovima u 4.1.3.6. One moraju biti predmetom
poĉetnog i periodiĉnog ispitivanja svakih 10 godina na pritisak ne manji od 1 MPa (10 bar) (nadpritisak). Posude
pod pritiskom ne smiju biti opremljene potisnim ventilom. Svaka posuda pod pritiskom koja sadrţi otrovne
3
udisajne teĉnosti s LC50 manjim ili jednakim 200 ml/m (ppm) mora biti zatvorena s ĉepom ili ventilom kako
sljedi:
(a) Svaki ĉep ili ventil mora biti konusni i navojem neposredno spojen na posudu; bez oštećenje ili puštanja
mora zadrţati ispitni pritisak posude;
(b) Svaki ventil mora biti bez omotaĉa i s neperforiranom membranom. Osim ventila za korozivne materija kod
kojih ventil ima omotaĉ, a nepropusnost se osigurava poklopcem s nepropusnim spojem, priĉvršćenjem na
tijelo ventila ili posude, da se sprijeĉi ispuštanje materija kroz i uz zaptivaĉ;
(c) Svako curenje kroz ventil mora biti nepropustno s navojnim poklopcem ili navojnim ĉepom s inertnim
nepropusnim materijalom;
(d) Materijali izrade posuda pod pritiskom, ventili, ĉepovi, kape, mazila i zaptivaĉi moraju biti u skladu
meĊusobno i sadrţajem posude.
Svaka posuda pod pritiskom s debljinom zidovova u svakoj taĉci najmanje 2.0 mm i svaka posuda pod pritiskom
koja nema ventil zaštita mora biti izvedena na vanjskoj ambalaţi . Posude pod pritiskom ne smiju biti spojene
zbirnim cijevima ili meĊusobno povezane.
335
P620
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P620
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 2814 i 2900.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene posebne odredbe za pakiranje u 4.1.8.
Ambalaţa koja ispunjava uslove u poglavlju 6.3 i odobrena u skladu s njima, sastoji se od:
(a)
(b)
unutrašnje ambalaţe koja ukljuĉuje:
(i)
nepropusnu primarnu posudu(e);
(ii)
nepropusnu sekundarnu ambalaţu;
(iii)
osim kad je rijeĉ o ĉvrstim infektivnim materijama, izmeĊu primarne posude(a) i sekundarne ambalaţe
mora se staviti apsorbirajući materijal u dovoljnoj koliĉini da apsorbira cjelokupni sadrţaj; ako se
višedijelne primarne posude stave u jednodijelnu sekundarnu ambalaţu, moraju biti ili svaka zasebno
omotane ili odvojene tako da se meĊusobno ne mogu dodirivati.
ĉvrstu vanjsku ambalaţu odgovarajuće ĉvrstoće za svoju zapremninu, masu i namjenu. Najmanja vanjska
dimenzija ne smije biti ispod 100 milimetara.
Dodatni uslovi
1.
Unutrašnja ambalaţa koja sadrţi infektivne materija, ne smije biti zapakovana zajedno s unutrašnjom
ambalaţom u kojoj nisu srodne materije. Gotova pakovanja mogu biti zapakovana u zaštitnu ambalaţu u
skladu s odredbama u 1.2.1 i 5.1.2; takva zaštitna ambalaţa moţe sadrţavati suvi led.
2.
Osim kad je rijeĉ o izuzetnim pošiljkama, npr. cjelokupnim tijelim za koje se zahtijeva posebna ambalaţa,
primjenjuju se sljedeći dodatni uslovi:
3.
(a)
Materije izruĉene na temperaturi okolnog vazduha ili na višoj temperaturi; primarne posude moraju
biti od stakla, metala ili plastike. Moraju se postaviti pozitivna sredstva da se osigura nepropustno
zaptivanje, npr. toplotni zaptivaĉ, graniĉni zatvaraĉ ili metalni zatezni zaptivaĉ. Ako se koriste kapice
s navojem, moraju biti priĉvršćene pozitivnim sredstvima, npr., trakom, parafinskom zaptivenom
trakom ili tvorniĉki izraĊenim zapornim zatvaraĉem.
(b)
Materije izruĉene hlaĊene ili zamrznute; led, suvi led ili drugo rashladno sredstvo, mora se staviti oko
sekundarne ambalaţe ili alternativno u zaštitnu ambalaţu s jednim ili više dovršenih pakovanja
oznaĉenih u skladu sa 6.3.1.1. Moraju se postaviti unutrašnji oslonci da se osigura nepomjeranje
sekundarne ambalaţe ili pakovanja nakon rasipanja leda ili suvog leda. Ako se koristi led, vanjska
ambalaţa ili zaštitna ambalaţa mora biti nepropusna. Ako se koristi suvi led, vanjska ambalaţa ili
zaštitna ambalaţa omogućava ispuštanje plina ugljenikova dioksida. Primarna posuda i sekundarna
ambalaţa mora zadrţati svoju cjelovitost na temperaturi upotrijebljenog rashladnog sredstva.
(c)
Materije izruĉene u teĉnom azotu; moraju se koristiti plastiĉne primarne posude koje imaju izdrţivost
na vrlo niskim temperaturama. Sekundarna ambalaţa, takoĊe, mora imati izdrţivost na vrlo niskim
temperaturama, i u većini sluĉajeva mora biti pojedinaĉno priĉvršćena iznad primarne posude.
TakoĊe, moraju biti ispunjene i odredbe za pošiljku teĉnog azota. Primarna posuda i sekundarna
ambalaţa mora zadrţati svoju cjelovitost na temperaturi teĉnog azota.
(d)
Liofilizirane materija mogu se prevoziti i u primarnim posudama - staklene ampule zavarene
plamenom ili staklene boĉice za lijekove s gumenim ĉepom i metalnom izolacijom.
Bez obzira na predviĊenu temperaturu pošiljke, primarna posuda ili sekundarna ambalaţa bez curenja moţe
podnijeti unutrašnji pritisak koji stvara razlike u pritisku najmanje od 95 kPa i temperature u rasponu od -40 do
+55 ºC.
336
P621
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P621
Uputstvo se odnosi na UN br. 3291.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i posebne odredbe u
4.1.8.
(1)
Ĉvrsta, nepropusna ambalaţa koja ispunjava uslove iz poglavlja 6.1 za ĉvrste materija, na nivou radnih
svojstava pakirne grupe II, pod uslovom da ima dovoljnu koliĉinu apsorbirajućeg materijala da apsorbira svu
koliĉinu prisutne teĉnosti i da ambalaţa moţe zadrţavati teĉnost.
(2)
Za ambalaţu koja sadrţi veće koliĉine teĉnosti, ĉvrsta ambalaţa koja ispunjava uslove u poglavlju 6.1 na
nivou radnih svojstava pakirne grupe II za teĉnosti.
Dodatni uslovi
1. Ambalaţa koja je predviĊena za oštre predmete, kao što su razbijeno staklo i igle, mora biti otporna na bušenje
i zadrţavati teĉnost prema uslovima za ispitivanje radnih svojstava u poglavlju 6.1.
2. Poklopci pakiranja moraju biti konstruisani tako da su hermetiĉki zatvoreni nakon punjenja pakiranja te
projektovani tako da je svako naknadno otvaranje odmah vidljivo.
337
P650
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P650
Uputstvo za pakiranje odnosi se na UN br. 3373.
(1)
Ambalaţa mora biti kvalitetna, dovoljne ĉvrstoće da podnese udarce i opterećenja, do ĉega inaĉe dolazi za
vrijeme prevoza, ukljuĉujući pretovar izmeĊu vagona ili kontejnera i izmeĊu vagona ili kontejnera i skladišta,
kao i svako skidanje s palete ili zaštitne ambalaţe zbog kasnijeg ruĉnog ili mašinskog rukovanja. Ambalaţa
mora biti izraĊena i zatvorena tako da se sprijeĉi svaki gubitak sadrţaja do kojeg moţe doći u uobiĉajenim
uslovima prevoza zbog vibracija ili zbog promjena temperature, vlage ili pritiska.
(2)
Ambalaţa se mora sastojati od najmanje tri dijela:
(a)
primarne posude;
(b)
sekundarne ambalaţe; i
(c)
vanjske ambalaţe
od kojih najmanje sekundarna ili vanjska ambalaţa mora biti ĉvrsta.
(3)
Primarne posude moraju biti zapakovane u sekundarnu ambalaţu tako da se u uobiĉajenim uslovima prevoza
ne mogu slomiti, probušiti, a njihov sadrţaj ne moţe iscuriti u sekundarnu ambalaţu. Sekundarna ambalaţa
mora biti osigurana u vanjskoj ambalaţi odgovarajućim materijalom za amortizaciju. Bilo kakvo curenje
sadrţaja ne smije ugroziti cjelovitost materijala za amortizaciju ili vanjske ambalaţe.
(4)
Za prevoz oznaka prikazana u nastavku mora biti na vanjskoj površini vanjske ambalaţe, a pozadina u
kontrastnoj boji, i mora biti vidljiva i ĉitljiva. Širina crte mora biti najmanje 2 mm; visina slova i brojeva mora biti
najmanje 6 milimetara. Oznaka mora biti oblika kvadrata pod uglom 45° (dijamantni oblik) s najmanjim
mjerama 50 mm x 50 mm; debljina linija mora biti najmanje 2 mm a slova i brojeva 6 mm visine. Otpremno ime
"BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B" slovima 6 mm visine mora biti navedeno vana pakovanja uz
dijamantnu oznaku .
U
N3
37
3
(5)
(6)
(7)
(8)
(Nastavak na sljedećoj stranici)
Najmanja vanjska dimenzija vanjske ambalaţe ne smije biti manja od 100 milimetara..
Gotovo pakovanje mora uspješno proći ispitivanje slobodnim padom u 6.3.2.5, kako je navedeno u 6.3.2.2 do
6.3.2.4, s visine od 1,2 metra. Po obavljenom ispitivanju ne smije biti puštanja primarne(ih) posude(a), koje
moraju ostati zaštićene s absorbcijskim materijalom u sekundarnoj posudi kada je potreban.
Za teĉne materije:
(a)
primarna posuda(e) mora biti nepropusna(e)
(b)
sekundarna ambalaţa mora biti nepropusna.
(c)
Ako se višedijelne krhke primarne posude stavljaju u jednodijelnu sekundarnu ambalaţu, moraju biti ili
svaka zasebno omotane ili odvojene da se sprijeĉi meĊusobno dodirivanje.
(d)
Apsorbirajući materijal mora biti stavljen izmeĊu primarne posude(a) i sekundarne ambalaţe.
Apsorbirajućeg materijala mora biti u dovoljnoj koliĉini da apsorbira cjelokupni sadrţaj primarne
posude(a), tako da nikakvo ispuštanje teĉne materije ne smije ugroziti cjelovitost materijala za
amortizaciju ili vanjske ambalaţe.
(e)
Primarna posuda ili sekundarna ambalaţa moraju podnijeti, bez curenja, unutrašnji pritisak od 95 kPa
(0,95 bara).
Za ĉvrste materije:
(a)
primarna posuda(e) mora biti nepropusna(e)
(b)
sekundarna ambalaţa mora biti nepropusna.
(c)
Ako se višedijelne krhke primarne posude stavljaju u jednodijelnu sekundarnu ambalaţu, moraju biti ili
svaka zasebno omotane ili odvojene da se sprijeĉi meĊusobno dodirivanje.
338
P650
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
(d)
(9)
P650
Ako se sumnja da u posudi tokom prevoza ostane teĉnosti ili ne mora se koristiti ambalaţa propidana
za teĉnosti s upijajućim materijalom.
HlaĊeni ili smrznuti uzorci: led, suvi led i teĉni azot.
(a)
Kad se za odrţavanje uzoraka hladnim koristi suvi led ili teĉni azot, moraju biti ispunjeni svi vaţeći
uslovi u RID- u. Kad se koristi led ili suvi led, mora se staviti van sekundarne ambalaţe ili u vanjsku
ambalaţu ili u zaštitnu ambalaţu. Moraju se postaviti unutrašnji oslonci da se osigura da sekundarna
ambalaţa ostane u poĉetnom poloţaju nakon nasipavanja leda ili suvog leda. Ako se koristi led,
vanjska ambalaţa ili zaštitna ambalaţa mora biti nepropusna. Ako se koristi ugljenikov dioksid, ĉvrsti
(suvi led), ambalaţa koja mora biti konstruisana i izraĊena tako da omogući ispuštanje plina ugljenikova
dioksida; ĉime se sprjeĉava stvaranje pritiska koji bi mogao raskidati ambalaţu i pakovanje (vanjsku
ambalaţu ili zaštitnu ambalaţu); mora biti oznaĉena kao "ugljenikov dioksid, ĉvrsti" ili "suvi led"'.
(b)
Primarna posuda i sekundarna ambalaţa zadrţava svoju cjelovitost na temperaturi upotrijebljenog
rashladnog sredstva, kao i na temperaturama i pri mogućim pritiscima kad ne bi bilo hlaĊenja.
(10)
Kada se pakovanja nalaze u ovojnoj ambalaţi oznake pakovanja kada se zahtijevaju moraju biti jasno vidljive
i nalaziti se s vanjske strane ovojne ambalaţe.
(11)
Infektivne materija razvrstane u UN br. 3373, koje su zapakovane i pakovanja koja su oznaĉena u skladu s
ovim uputstvom za pakiranje, ne podlijeţu nikakvim drugim uslovima u RID- u.
(12)
ProizvoĊaĉi ambalaţe i kasniji otpremnici pošiljaocu ili osobi koja priprema pakovanje (npr. pacijentu), moraju
osigurati jasna uputstva o punjenju i zatvaranju takvih pakovanja da se osigura pravilna priprema pakovanja za
prevoz.
(13)
Druge opasne materija ne smiju se pakirati u ista pakovanja s infektivnim materijama klase 6.1 osim ako nije
potrebno za stabilizaciju, sprijeĉavanje oštećenja ili neutralizovanje zaraznosti. Koliĉina od 30 ml ili manje
opasnih materija klasa 3, 8 ili 9 moţe biti pakirana u svaku primarnu posudu koja sadrţi infektivne materije.
Kada se radi o malim koliĉinama opasnih materija pakiranih s infektivnim materijama u skladu s ovim pakirnim
uputstvom ne moraju se poštovati odredbe RID- a.
(14)
Ako je bilo koja materija procurila ili se izlila u vagonu ili kontejneru, ne moţe se ponovno koristiti dok se
temeljito ne oĉisti, ako je potrebno, i dezinfikovati ili dekontaminirati. Ostala roba i predmeti koji se prevoze u
istom vagonu ili kontejneru, moraju se pregledati zbog moguće kontaminacije.
339
P800
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P800
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 2809 i 2803.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Posude pod pritiskom mogu se koristiti ako zadovoljavaju opšte odredbe u 4.1.3.6.
(2)
ili ĉeliĉne boce ili boce sa zatvaraĉima s navojem zapremine koja ne prelazi 3 litara
(3)
ili kombinovana ambalaţa koja je u skladu sa sljedećim uslovima:
(a)
unutrašnja ambalaţa ukljuĉuje staklo, metal ili ĉvrstu plastiku koji su predviĊeni za teĉnost najveće
neto mase 15 kg svaka
(b)
unutrašnja ambalaţa mora biti pakirana uz dovoljnu koliĉinu materijala za amortizaciju da se sprijeĉi
lomljenje
(c)
bez obzira na to unutrašnja ili vanjska ambalaţa, mora imati unutrašnje obloge ili vreće od ĉvrstog
nepropusnog materijala koji mora biti otporan na probijanje i nepropusni sadrţaj i u potpunosti oblagati
sadrţaj da se onemogući njegovo curenje iz pakovanja nezavisno o njegovom poloţaju ili
usmjerenosti.
(d)
Dozvoljene su sljedeće vrste vanjske ambalaţe uz najveću neto masu.
Vanjska ambalaţa
Najveća neto masa
Burad
ĉelik (1A2)
metal, osim ĉelika ili aluminijuma (1N2)
plastika (1H2)
šperploĉe (1D)
vlakna (1G)
Kutije
ĉelik (4A)
prirodno drvo (4C1)
prirodno drvo sa zidovima nepropusnim (4C2)
šperploĉe (4D)
obnovljeno drvo (4F)
ploĉe od drvenih vlakana (4G)
ekspandirana plastika (4H1)
ĉvrsta plastika (4H2)
Posebna odredba za pakiranje
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
250 kg
250 kg
125 kg
125 kg
60 kg
125 kg
PP41 Za UN br. 2803, kad treba prevoziti galijum na niskim temperaturama da se odrţi u potpuno ĉvrstom stanju,
navedena ambalaţa stavlja se u zaštitnu ambalaţu od ĉvrste vanjske ambalaţe otporne na vodu koja sadrţi
suvi led ili neko drugo sredstvo za rashlaĊivanje. Ako se koristi rashladno sredstvo, navedeni materijali koji se
koriste za ambalaţu za galijum, moraju biti hemijski i fiziĉki otporni na rashladno sredstvo i otporni na udarac
na niskim temperaturama rashladnog sredstva koje se koristi. Ako se koristi suvi led, vanjska ambalaţa
omogućava otpuštanje plina ugljiĉnog dioksida.
P801
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P801
Uputstvo se odnosi na nove i iskorišćene baterije razvrstane u UN brojeve 2794, 2795 ili 3028.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3:
(1)
ĉvrsta vanjska ambalaţa
(2)
sanduci od drvenih letvi
(3)
palete.
Dodatni uslovi
1.
Baterije moraju biti zaštićene od kratkog spoja.
2.
Baterije postavljene jedna na drugu, moraju biti odgovarajuće osigurane u slojevima i razdvojene
neprovodnim materijalom.
3.
Prikljuĉci baterija ne smiju nositi teţinu ostalih elemenata koji su iznad njih.
4.
Baterije moraju biti zapakovane ili tako osigurane da se sprijeĉi sluĉajno pomjeranje. Svaki materijal koji se
koristi za amortizaciju, mora biti inertan.
340
P801a
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P801
a
Uputstvo se odnosi na iskorišćene baterije UN brojeva 2794, 2795, 2800 i 3028.
Kutije za baterije od nerĊajućeg ĉelika ili ĉvrste plastike zapremine do 1 m3, dozvoljene su pod uslovom ako su
ispunjene sljedeće odredbe:
(1)
Kutije za baterije moraju biti otporne na korozivne materije u akumulatorskim baterijama.
(2)
U uobiĉajenim uslovima prevoza iz kutija za baterije ne smije curiti korozivna materija, ni bilo koja druga
materija (npr. voda), ne smije ulaziti u kutiju za baterije. Nikakvi opasni ostatci korozivnih materija u
akumulatorskim baterijama ne smiju prijanjati uz vanjski dio kutije za baterije.
(3)
Kutije za baterije ne smiju biti natovarene akumulatorskim baterijama iznad visine njihovih stranica.
(4)
U kutiju za baterije ne smije se stavljati akumulatorska baterija koja sadrţi materije ili drugu opasnu materiju
koje meĊusobno mogu izazvati opasne reakcije.
(5)
Kutije za baterije moraju biti:
(a)
pokrivene
(b)
ili se prevoze u zatvorenim ili prekrivenim otvorenim vagonima ili u zatvorenim ili pokrivenim
kontejnerima.
P802
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P802
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Kombinovana ambalaţa
Vanjska ambalaţa 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, ili 4H2;
Najveća neto masa 75 kg.
Unutrašnja ambalaţa: staklo ili plastika; najveća zapremnina 10 litara.
(2)
Kombinovana ambalaţa
Vanjska ambalaţa 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ili 4H2;
Najveća neto masa 125 kg.
Unutrašnja ambalaţa: metal; najveća zapremnina 40 litara.
(3)
Sloţena ambalaţa: Staklena posuda s vanjskim buretom od ĉelika, aluminijuma, šperploĉe ili ĉvrste plastike
(6PA1, 6PB1, 6PD1, ili 6PH2), ili s vanjskim sandukom, ili kutijom od ĉelika ili aluminijuma, ili s vanjskom
drvenom kutijom, ili s vanjskom pletenom korpom (6PA2, 6PB2, 6PC ili 6PD2); najveća zapremnina 60 litara.
(4)
Ĉeliĉna burad (1A1), najveće zapremine 250 litara.
(5)
Posude pod pritiskom mogu se koristiti ako zadovoljavaju opšte odredbe u 4.1.3.6.
P803
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P803
Uputstvo se odnosi na UN br. 2028.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3:
(1)
burad (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
(2)
kutije ( 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).
Najveća neto masa 75 kilograma.
Predmeti moraju biti pojedinaĉno zapakovani i razdvojeni jedan od drugog pregradama, razdjelnicima, unutrašnjom
ambalaţom ili materijalom za amortizaciju da se sprijeĉi sluĉajno praţnjenje u uobiĉajenim uslovima prevoza.
341
P900
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P900
(Rezervisano)
P901
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P901
Uputstvo se odnosi na UN br. 3316.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa koja je u skladu nivou radnih svojstava u skladu s pakirnom grupom u koju su razvrstani kompleti s
opremom kao cjelina (vidi 3.3.1, posebna odredba 251).
Najveća koliĉina opasnih materija po vanjskoj ambalaţi 10 kilograma.
Dodatni uslov
Opasna materija u kompletima s opremom mora biti zapakovana u unutrašnju ambalaţu koja ne smije prelaziti 250
ml ili 250 g, i mora biti zaštićena od drugih materijala u kompletu s opremom.
P902
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P902
Uputstvo se odnosi na UN br. 3268.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa koja je u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe III. Ambalaţa mora biti konstruisana i izraĊena tako da
se sprijeĉi pomjeranje predmeta i sluĉajan rad u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Predmeti se prevoze i nezapakovani u namjenskim ureĊajima za rukovanje, vagonima ili kontejnerima kad se
premještaju s mjesta na kojem su proizvedeni do pogona u kojem se sastavljaju.
Dodatni uslov
Svaka posuda pod pritiskom mora biti u skladu s uslovima nadleţnog tijela za materije(u) koje su u posudi(ama) pod
pritiskom.
P903
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P903
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 3090 i 3091.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa koja je u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe II. Uz to, baterije koje imaju ĉvrstu vanjsku zaštitnu
oblogu otpornu na udarac bruto mase od 12 kg ili više, i sklopovi takvih baterija, mogu biti zapakovane u ĉvrstu
vanjsku ambalaţu, u zaštitne zatvorene prostore (npr. u potpuno zatvorene sanduke ili drvene sanduke),
nezapakovane ili na paletama. Baterije moraju biti osigurane da se sprijeĉi sluĉajno pomjeranje, i prikljuĉci ne smiju
nositi teţinu ostalih elemenata koji su iznad njih.
Kad se litijumovi ĉlanovi i baterije pakiraju s opremom, moraju biti zapakovani u unutrašnju ambalaţu od ploĉa od
drvenih vlakana koja ispunjava uslove za pakirnu grupu II. Kad oprema sadrţi litijumove ĉlanove i baterije koje su
ukljuĉene u klasu 9, oprema mora biti zapakovana u ĉvrstu vanjsku ambalaţu tako da se sprijeĉi nehotiĉni rad za
vrijeme prevoza.
Dodatni uslov
Baterije moraju biti zaštićene od kratkog spoja.
342
P903a
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P903a
Uputstvo se odnosi na iskorišćene ĉlanove i baterije UN brojeva 3090 i 3091.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa koja je u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe II.
Neodobrena ambalaţa, ipak je dopuštena pod uslovom da:
-
ispunjava opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3;
-
da su ĉlanovi i baterije zapakovani i natovareni tako da se sprijeĉi opasnost od kratkog spoj;
pakovanja nisu teţa od 30 kilograma.
Dodatni uslov
Baterije moraju biti zaštićene od kratkog spoja.
P903b
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P903b
Uputstvo se odnosi na iskorišćene ĉlanove i baterije UN brojeva 3090 i 3091.
Iskorišćeni litijumovi ĉlanovi i baterije, bruto mase koja nije iznad 250 g - koji su prikupljeni za odlaganje, zajedno s
drugim iskorišćenim nelitijumovim baterijama ili sami - mogu se prevoziti, a da nisu zaštićeni svaki zasebno, u
sljedećim uslovima:
(1)
u buradima 1H2 ili kutijama 4H2 koje su u skladu s radnim svojstvima ĉvrstih materija pakirne grupe II;
(2)
u podloškama za prikupljanje, bruto mase ispod 30 kg, izraĊeni od nevodljivog materijala koji ispunjava opšte
uslove u 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.5 do 4.1.1.8.
Dodatni uslovi
Prazni prostor u ambalaţi mora biti ispunjen odgovarajućim materijalom za amortizaciju da se ograniĉi relativno
pomjeranje baterija za vrijeme prevoza.
Hermetiĉki zatvorena ambalaţa mora biti opremljena ureĊajem za provjetravanje u 4.1.1.8. UreĊaj za provjetravanje
mora biti konstruisan tako da nadpritisak koji stvaraju plinovi ne prelazi 10 kPa.
343
P904
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P904
Uputstvo se odnosi na UN br. 3245.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Ambalaţa, prema uputstvima za pakiranje P001 ili P002, koja je u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe
III.
(2)
Ambalaţa koja ne mora biti u skladu s obaveznim ispitivanjem u 4. dijelu, ali je u skladu sa sljedećim:
(a)
(b)
unutrašnjom ambalaţom koja ukljuĉuje:
(i)
vodonepropusnu primarnu posudu(e)
(ii)
vodonepropusnu sekundarnu ambalaţu otpornu na curenje.
(iii)
Apsorbirajući materijal koji se stavlja izmeĊu primarne posude(a) i sekundarne ambalaţe.
Apsorbirajući materijal mora biti u dovoljnoj koliĉini da apsorbira cjelokupni sadrţaj primarne
posude(a), tako da nikakvo ispuštanje teĉne materija ne smije ugroziti cjelovitost materijala za
amortizaciju ili vanjske ambalaţe.
(iv)
Ako se višedijelne krhke primarne posude stavljaju u jednodijelnu sekundarnu ambalaţu,
moraju biti omotane svaka zasebno ili odvojene da se sprijeĉi meĊusobno dodirivanje.
Vanjska ambalaţa mora biti dovoljne ĉvrstoće za svoju zapremninu, masu i namjenu, a najmanje
vanjske dimenzije ne smiju biti manje od 100 milimetara.
Dodatni uslovi
Suvi led i teĉni azot
Kad se kao rashladno sredstvo koristi ugljiĉni dioksid, ĉvrsti, (suvi led), ambalaţa mora biti konstruisana i izraĊena
tako da se omogući otpuštanje plinovitog ugljiĉnog dioksida da se sprijeĉi stvaranje pritiska koji bi mogao rastrgati
ambalaţu.
Materija izruĉene u teĉnomu azotu ili suvomu ledu, moraju biti zapakovane u primarne posude koje su izdrţive na vrlo
niskim temperaturama. Sekundarna ambalaţa, takoĊe je izdrţiva na vrlo niskim temperaturama, i u većini sluĉajeva
svaka zasebno mora biti priĉvršćena iznad primarne posude.
P905
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P905
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 2990 i 3072.
Odobrena je svaka odgovarajuća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3, osim što
ambalaţa ne mora biti u skladu s uslovima iz 4 dijela.
Kad su ureĊaji za spašavanje izraĊene tako da su ukljuĉene ili su u ĉvrstoj vanjskoj zaštitnoj oblozi otpornoj na
klimatske uslove (npr. ureĊaji za ĉamce za spašavanje), mogu se prevoziti nezapakovani.
Dodatni uslovi
1.
2.
Sve opasne materija i predmeti koji su u ureĊajima kao oprema, moraju biti osigurani tako da se sprijeĉi
sluĉajno pomjeranje, i uz to:
(a)
signalni ureĊaji klase 1 moraju biti zapakovani u unutrašnju ambalaţu od plastike ili ploĉa od drvenih
vlakana
(b)
prema specifikaciji nadleţnog tijela, nezapaljivi, neotrovni plinovi moraju biti u cilindrima koji mogu biti
spojeni s ureĊajem
(c)
elektriĉne akumulatorske baterije (klasa 8) i litijumove baterije (klasa 9), ne smiju biti spojene i moraju
biti elektroizolovane i osigurane da se sprijeĉi svako izlivanje teĉnosti
(d)
i male koliĉine ostalih opasnih materija (na primjer u klasama 3, 4.1 i 5.2), moraju biti zapakovane u
ĉvrstu unutrašnju ambalaţu.
U pripremu za prevoz i pakiranje ukljuĉene su odredbe kojima se sprjeĉava svako sluĉajno naduvavanje
ureĊaja.
344
P906
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
P906
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 2315, 3151, 3152 i 3432.
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
(1)
Za teĉnosti i ĉvrste materija koje sadrţe ili su kontaminirane polihloriranim bifenilima, ili polihalogeniziranim
bifenilima ili terfenilima; ambalaţa u skladu s P001 ili P002, u zavisnosti od sluĉaja.
(2)
Za transformatore i kondenzatore i ostale ureĊaje; nepropusna ambalaţa koja, uz ureĊaj, moţe sadrţavati
najmanje 1,25 puta veću zapreminu teĉnih polihloriranih bifenila ili polihalogeniziranih bifenila ili terfenila koji
su u njima. U ambalaţi mora biti dovoljna koliĉina apsorbirajućeg materijala da apsorbira najmanje 1,1 puta
veću zapreminu teĉnosti koja je u ureĊajima. Uopšteno, transformatori i kondenzatori prevoze se u
nepropusnoj metalnoj ambalaţi koja sadrţava, uz transformatore i kondenzatore, najmanje 1,25 puta veću
zapreminu od teĉnosti koja je u njima.
Bez obzira na navedeno, teĉnosti i ĉvrste materija koje nisu zapakovane u skladu s P001 i P002 i nezapakovani
transformatori i kondenzatori prevoze se prevoznim jedinicama koje su opremljene nepropusnim metalnim podloškom
visine najmanje 800 mm, i koje sadrţe dovoljnu koliĉinu inertnog apsorbirajućeg materijala da apsorbira najmanje 1,1
puta veću zapreminu od bilo koje slobodne teĉnosti.
Dodatni uslov
Donesene su odgovarajuće odredbe za zaptivanje transformatora i kondenzatora, ĉime se sprjeĉava curenje u
uobiĉajenim uslovima prevoza.
R001
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
R0
01
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Najveća zapremnina/najveća neto masa
Metalna ambalaţa
Pakirna
Pakirna grupa II
Pakirna grupa III
malog presjeka
grupa I
ĉelik, s poklopcem koji se ne moţe
nije dopušteno
40 l / 50 kg
40 l / 50 kg
skidati (0A1)
ĉelik, s poklopcem koji se moţe
nije dopušteno
40 l / 50 kg
40 l / 50 kg
a
skidati (0A2)
a
Nije dopušteno za UN br. 1261 NITROMETAN.
NAPOMENA 1: Uputstvo se odnosi na čvrste materije i tečnosti (pod uslovom da je vrsta konstrukcije ispitana i
označena na odgovarajući način).
NAPOMENA 2: Za klasu 3, pakirna grupa II, ambalaţa se koristi samo za materije koje nemaju dodatne opasnosti
i čiji pritisak para nije iznad 110 kPa na 50 ºC, i za manje otrovne pesticide.
345
4.1.4.2
Uputstva za pakiranje za korišćenje IBC
IBC01
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC01
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
Metal (31A, 31B i 31N).
Dodatni uslov
Dozvoljene su samo teĉnosti ĉiji je pritisak para manji od 110 kPa ili jednak 110 kPa na 50 ºC ili 130 kPa na 55 ºC.
Posebne odredbe za pakiranje svojstvene RID-u i ADR-u
BB1
Za UN br. 3130, otvori posuda za ovu materija moraju biti ĉvrsto zatvoreni pomoću dva ureĊaja u nizu, jedan
mora biti spojen na navoj ili osiguran na jednak naĉin.
IBC02
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC02
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe iz 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
(1)
Metal (31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (31HZ1).
Dodatni uslov
Dozvoljene su samo teĉnosti ĉiji je pritisak para manji od 110 kPa ili jednak 110 kPa na 50 ºC ili 130 kPa na 55 ºC.
Posebne odredbe za pakiranje
B5
Za UN brojeve 1791, 2014, 2984 i 3149 IBC moraju imati ureĊaj kojim se omogućava provjetravanje za
vrijeme prevoza. Ulazni otvor ureĊaja za provjetravanje mora biti smješten u parovazdušnom prostoru IBC u
najvišim uslovima za punjenje za vrijeme prevoza.
B7
Za UN brojeve 1222 i 1865, IBC zapremine iznad 450 litara, nisu dozvoljeni zbog tog što materija, ako se
prevozi u velikim koliĉinama, moţe eksplodirati.
Ĉisti oblik materija ne smije se prevoziti u IBC za rasutu robu jer je poznato da je njen pritisak para iznad 110
kPa na 50 ºC ili 130 kPa na 55 ºC.
Posebni zahtjevi za pakiranje po RID-u i ADR-u:
B8
BB2 Za UN br.1203, bez obzira na posebnu odredbu 534 (vidi 3.3.1), IBC se ne smije koristiti kada pritisak para nije
veći od 110 kPa na 50 ºC, ili 130 kPa na 55 ºC.
IBC03
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC03
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
(1)
Metal (31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 i 31HH2).
Dodatni uslov
Dozvoljene su samo teĉnosti ĉiji je pritisak para ispod 110 kPa ili jednak 110 kPa na 50 ºC ili 130 kPa na 55 ºC.
Posebna odredba za pakiranje
B8
Ĉisti oblik materija ne smije se prevoziti u IBC za rasutu robu jer je poznato da je njen pritisak para iznad 110
kPa na 50 ºC ili 130 kPa na 55 ºC.
346
IBC04
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC04
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N).
IBC05
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC05
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1..
(1)
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (11HZ1, 21HZ1 i 31HZ1).
IBC06
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC06
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
(1)
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 i 31HZ2).
Dodatni uslov
Sloţeni IBC 11HZ2 i 21HZ2, ne smiju se koristiti kad materija koja se prevozi, za vrijeme prevoza mogu biti teĉne.
Posebne odredbe za pakiranje
B12
Za UN br. 2907 IBC, kontejneri moraju ispunjavati radna svojstva pakirne grupe II. IBC koji ispunjavaju ispitne
kriterijume pakirne grupe I, ne smiju se koristiti.
IBC07
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Dozvoljeni su sljedeći IBC za rasutu robu, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
(1)
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 i 31HZ2)
(4)
Drveni (11C, 11D i 11F).
Dodatni uslov
Obloge drvenih IBC, moraju biti nepropusne.
347
IBC07
IBC08
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC08
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.
(1)
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N)
(2)
Ĉvrsta plastika (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2)
(3)
Sloţeni (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 i 31HZ2)
(4)
Ploĉe od drvenih vlakana (11G)
(5)
Drveni (11C, 11D i 11F)
(6)
Gibljivi (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 i 13M2).
Posebne odredbe za pakiranje
B3
Gibljivi IBC moraju biti nepropusni i otporni na vodu ili opremljeni nepropusnom i vodootpornom oblogom.
B4
Gibljivi, izraĊeni od ploĉa od drvenih vlakana ili drveni IBC, moraju biti nepropusni i otporni na vodu ili
opremljeni nepropusnom i vodootpornom oblogom.
B6
Za UN brojeve 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 i 3314, IBC ne moraju ispunjavati
uslov obaveznog ispitivanja za IBC u poglavlju 6.5.
B13
NAPOMENA: Za UN brojeve 1748, 2208 i 2880, prevoz morem u IBC za rasutu robu, zabranjen je prema
IMDG Kodeksu.
IBC99
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC99
Mogu se koristiti samo IBC koje je odobrilo nadleţno tijelo.
IBC100
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC100
Uputstvo se odnosi na UN brojeve 0082, 0241, 0331 i 0332.
Dozvoljeni su sljedeći IBC, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i posebne odredbe iz
4.1.5.
(1)
Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B i 31N)
(2)
Gibljivi (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 i 13M2)
(3)
Ĉvrsta plastika (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 i 31H2)
(4)
Sloţeni (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 i 31HZ2).
Dodatni uslovi
1.
IBC moraju se koristiti samo za one materija koje su slobodno pokretljive.
2.
Gibljivi IBC moraju se koristiti samo za ĉvrste materije.
Posebne odredbe za pakiranje
B9
Za UN br. 0082 uputstva za pakiranje moţe se koristiti samo kad su materije smjese amonijumova nitrata, ili
drugih anorganskih nitrata, s drugim zapaljivim materijama koje nisu eksplozivni sastojci. Takvi eksplozivi ne
smiju sadrţavati nitroglicerin, sliĉne teĉne organske nitrate ili hlorate. Metalni IBC, nisu dozvoljeni.
B10
Za UN br. 0241 uputstva za pakiranje moţe se koristiti samo za materije koje kao bitni sastojak sadrţe vodu i
visoko uĉešće amonijumova nitrata ili drugih oksidirajućih materija, od kojih su neke ili sve u rastvoru. Ostali
sastojci mogu ukljuĉivati ugljikovodonike ili aluminijumov prašak, ali ne smije ukljuĉivati nitroderivate kao što
je trinitrotoluen. Metalni IBC, nisu dozvoljeni.
348
IBC520
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC520
Uputstvo se odnosi na organske perokside i samoreagujuće materije tip F.
IBC navedeni u nastavku, dozvoljeni su za navedene smjese pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1,
4.1.2 i 4.1.3 i posebne odredbe u 4.1.7.2.
Za smjese koje nisu navedene u nastavku, koriste se samo IBC koje je odobrilo nadleţno tijelo (vidi 4.1.7.2.2).
UN br.
Vrsta posrednog
kontejnera
Organski peroksid
ORGANSKI PEROKSID, TIP F, TEĈNI
tert-butil hidroperoksid, ne iznad 72% s vodom
tert-butil peroksiacetat, ne iznad 32% u rastvaraĉu tip A
3109
tert-butil peroksi-3,5,5-trimetilheksanoat, ne iznad 32% u
rastvaraĉu tip A
kumil hidroperoksid, ne iznad 90% u rastvaraĉu tipa A
31A
1 250
31A
31HA1
31A
31HA1
31HA1
1 250
1 000
1 250
1 000
1 250
dibenzoil peroksid, ne iznad 42% kao stabilna raspršenost u vodi 31H1
1 000
di-tert-butil peroksid, ne iznad 52% u rastvaraĉu tip A
31A
31HA1
31H1
1 250
1 000
1 000
31HA1
1 000
izopropil kumil hidroperoksid, ne iznad 72% u rastvaraĉu tip A
31HA1
1 250
p-menthil hidroperoksid, ne iznad 72% u rastvaraĉu tip A
31HA1
1 250
peroksisirćetna kiselina, stabilizovana, ne iznad 17%
31A
31H1
31HA1
31A
31H1
31HA1
1 500
1 500
1 500
2000
1,1-di-(tert-butilperoksi) cikloheksan, ne iznad od 42% u
rastvaraĉu tip A
dilauroil peroksid, ne iznad 42%, stabilna raspršenost, u vodi
ORGANSKI PEROKSID, TIP F, ĈVRSTI
dikumil peroksid
3110
Najveća
koliĉina
(litre)
Dodatni uslovi
1.
IBC moraju imati ureĊaj koji omogućava provjetravanje za vrijeme prevoza. Ulazni otvor u ureĊaj za
rasterećivanje mora biti smješten u parovazdušnom prostoru IBC u najvišim uslovima punjenja za vrijeme
prevoza.
2.
Da se sprijeĉi eksplozivni lom metalnih IBC ili sloţenih IBC s kompletnom metalnom zaštitnom oblogom,
zaštitni ureĊaji za rasterećivanje moraju biti konstruisani tako da odzraĉuju sve proizvode i pare raspadanja
koji se stvaraju za vrijeme samoraspadanja ili u periodu koje nije kraći od jedan sat trajanja poţara, kako je
izraĉunato u formuli u 4.2.1.13.8 ili u posebnim propisima TE 12 of 6.8.4.
IBC620
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
IBC620
Uputstvo se odnosi na UN br. 3291.
Dozvoljeni su sljedeći IBC pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i posebne odredbe u
4.1.8.
Ĉvrsti, nepropusni IBC koji su u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe II.
Dodatni uslovi
1.
2.
3.
Mora biti dovoljna koliĉina apsorbirajućeg materijala da apsorbira svu koliĉinu prisutne teĉnosti u IBC.
IBC mogu zadrţavati teĉnosti.
IBC, namijenjeni oštrim predmetima, kao što su razbijeno staklo i igle, moraju biti otporni na bušenje.
349
4.1.4.3
Uputstva za pakiranje za korišćenje velikih ambalaža
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (TEĈNOSTI)
LP01
LP01
Dopuštena su sljedeća velike ambalaţe, pod uslovom da je ispunjena opšta odredba u 4.1.1 i 4.1.3.
Unutrašnja ambalaţa
staklo 10 litre
plastika 30 litre
metal 40 litre
Velika vanjska ambalaţa
ĉelik (50A)
aluminijum (50B)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (50N)
ĉvrsta plastika (50H)
prirodno drvo (50C)
šperploĉe (50D)
obnovljeno
drvo (50F)
ploĉe od drvenih vlakana
(50G)
Pakirna grupa I
Pakirna grupa II
Pakirna grupa III
nije dopušteno
nije dopušteno
najveća zapremnina
3
3m
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE (ĈVRSTE MATERIJA)
LP02
LP02
Dopuštena su sljedeća velike ambalaţe, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Unutrašnja ambalaţa
staklo
10kg
b
plastika
50kg
metal
50 kg
a, b
papir
50 kg
a, b
vlakna
50 kg
a
b
c
L2
LP99
Velika vanjska ambalaţa Pakirna grupa I
Pakirna grupa II
Pakirna grupa III
ĉelik (50A)
aluminijum (50B)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (50N)
nije dopušteno
nije dopušteno
najveća zapremnina
3
ĉvrsta plastika (50H)
3m
prirodno drvo (50C)
šperploĉe (50D)
obnovljeno
drvo (50F)
ploĉe od drvenih vlakana
(50G)
c
savitljiva plastika (51H)
Unutrašnja ambalaţa ne smije se koristiti kad materija koje se prevozi, za vrijeme prevoza mogu biti tečne.
Unutrašnja ambalaţa ne smije biti propusna.
Koristi se samo gibljivom unutrašnjom ambalaţom.
Za UN 1950 aerosole, velika pakiranja moraju zadovoljavati odredbe pakirne grupe III. Velika pakiranja za otpad
aerosola u skladu s posebnom odredbom 327 moraju imati dodatno sredstvo za zadrţavanje slobodne teĉnosti
koja bi mogla ući tokom prevoza npr. upijajući materijal.
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
Mogu se koristiti samo velike ambalaţe koje je odobrilo nadleţno tijelo (vidi 4.1.3.7).
350
LP99
LP101
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
LP101
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i posebne odredbe u
4.1.5.
Unutrašnja ambalaţa
Ambalaţa za razdvajanje
Velike ambalaţe
nije potrebna
nije potrebna
ĉelik (50A)
aluminijum (50B)
metal, osim ĉelika ili
aluminijuma (50N)
ĉvrsta plastika (50H)
prirodno drvo (50C)
šperploĉe (50D)
obnovljeno
drvo (50F)
ploĉe od drvenih vlakana (50G)
Posebna odredba za pakiranje
L1
Za UN brojeve 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138,
0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287,
0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424,
0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 i 0502.
Veliki i robusni predmeti od eksploziva, koji obiĉno imaju vojnu namjenu, bez sredstava za pokretanje ili sa
sredstvom za pokretanje koje sadrţi najmanje dva efikasna zaštitna svojstva, mogu se prevoziti
nezapakovani. Kad takvi predmeti imaju pogonsko punjenje ili su samopogonjeni, njihovi sistemi paljenja
moraju biti zaštićeni od pobuda do kojih dolazi u uobiĉajenim uslovima prevoza. Negativni rezultat Serije
testova 4 na nezapakovanom predmetu ukazuje na to da se predmet moţe prevoziti nezapakovan. Takvi
nezapakovani predmeti mogu se priĉvrstiti na viljuškaste podloge ili zatvoriti u sanduke ili druge odgovarajuće
ureĊaje za rukovanje.
LP102
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
LP102
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i posebne odredbe u
4.1.5.
Unutrašnja ambalaţa
Ambalaţa za razdvajanje
Vanjska ambalaţa
Vreće
otporne na vodu
Posude
ploĉe od drvenih vlakana
metal
plastika
drvo
Listovi
ploĉe
rebraste
od
drvenih
nije potrebna
vlakana,
Tube
ploĉe od drvenih vlakana
351
ĉelik (50A)
aluminijum (50B)
metal, osim ĉelika
ili aluminijuma (50N)
ĉvrsta plastika (50H)
prirodno drvo (50C)
šperploĉe (50D)
obnovljeno drvo (50F)
ploĉe od drvenih vlakana (50G)
LP621
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
LP621
Uputstvo se odnosi na UN br. 3291
Dopuštena su sljedeća velike ambalaţe, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3 i posebne
odredbe u 4.1.8.
(1)
Za kliniĉki otpad u unutrašnjoj ambalaţi: ĉvrsta, nepropusne velike ambalaţe koje su u skladu s uslovima u
poglavlju 6.6 za ĉvrste materije, na nivou radnih svojstava pakirne grupe II, pod uslovom da ima dovoljnu
koliĉinu apsorbirajućeg materijala da apsorbira svu koliĉinu prisutne teĉnosti, i da veliko pakiranje moţe
zadrţavati teĉnost.
Za ambalaţu koja sadrţi veće koliĉine teĉnosti: velika ĉvrsta ambalaţa koja je su skladu s uslovima u
poglavlju 6.6, na nivou radnih svojstava pakirne grupe II za teĉnosti.
Dodatni uslov
(2)
Velike ambalaţe namijenjena oštrim predmetima, kao što su razbijeno staklo i igle, moraju biti otporni na bušenje i
zadrţavati i teĉnosti prema uslovima za ispitivanje radnih svojstava u poglavlju 6.6.
LP902
UPUTSTVA ZA PAKIRANJE
LP902
Uputstvo se odnosi na UN br. 3268
Odobrena je sljedeća ambalaţa, pod uslovom da su ispunjene opšte odredbe u 4.1.1 i 4.1.3.
Ambalaţa koja je u skladu s radnim svojstvima pakirne grupe III. Ambalaţa mora biti konstruisana i izraĊena tako da
se sprijeĉi pomjeranje predmeta i nehotiĉni rad u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Predmeti se mogu prevoziti i nezapakovani u namjenskim ureĊajima za rukovanje, vagonima ili kontejnerima kad se
premještaju s mjesta na kojem su proizvedeni, do pogona u kojemu se sastavljaju.
Dodatni uslov
Svaka posuda pod pritiskom mora biti u skladu s uslovima nadleţnog tijela za materija koje su sadrţane u
posudi(ama) pod pritiskom.
352
Posebni uslovi za korišćenje posuda pod pritiskom za materija koje nisu materija klase 2
4.1.4.4
Kad se cilindri, tube ili burad pod pritiskom koriste kao ambalaţa za materije koje su razvrstane u
uputstva za pakiranje P400, P401, P402 ili P601, moraju biti izraĊeni, ispitani, napunjeni i oznaĉeni
prema odgovarajućim uslovima (PR1 do PR7,) kako je to navedeno u tabeli u nastavku za svaki UN
broj.
TABELA
POPIS POSEBNIH USLOVA (PR)
ZA PLINSKE CILINDRE I POSUDE
Oznaka uslova
PR1
UN
brojevi
1380
1389
1391
1411
1421
1928
2003
2445
2870
3129
3130
3148
3194
3254
3394
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
Materije razvrstane pod ovim UN brojevima moraju biti zapakovane u hermetiĉki
zatvorenim metalnim posudama na koje ne djeluje sadrţaj i ĉija zapremina ne prelazi
450 litara.
Posude moraju biti podvrgnute poĉetnom ispitivanju i periodiĉnim ispitivanjima svakih
pet godina pri pritisku koji nije niţi od 1MPa (10 bara) (baţdarski pritisak).
Posude ne smiju biti napunjene iznad 90% svoje zapremine; ali prostor od najmanje 5%
mora ostati prazan zbog sigurnosnih razloga kad je prosjeĉna temperature teĉnosti 50
ºC.
Za vrijeme prevoza teĉnosti mora biti ispod sloja inertnog plina ĉiji baţdarski pritisak ne
smije biti ispod 50 kPa (0.5 bara).
Posude moraju imati ploĉicu sa sljedećim podacima, koji moraju biti upisani u trajnom
obliku:
-
a
materija ili materija koje su prihvaćene za prevoz
b
tare posude, ukljuĉujući pribor
b
ispitni pritisak (baţdarski pritisak)
datum (mjesec, godina), zadnjeg obavljenog ispitivanja
peĉat struĉnjaka koji je obavio ispitivanje
b
zapremnina posude
b
najviša dopuštena masa punjenja.
a
Umjesto naziva, moţe se navesti generički opis koji obuhvaća materija slične prirode i koje su, takoĎe, u skladu
sa svojstvima posude.
b
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
353
Oznaka uslova
PR2
UN
brojevi
1183
1242
1295
2988
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
Materija razvrstane pod ovim UN brojem moraju biti zapakovane u ĉeliĉne posude
otporne na koroziju najveće zapremine 450 litara. UreĊaj za zatvaranje posude mora
biti i zaštićen poklopcem.
Posude moraju biti podvrgnute poĉetnom ispitivanju i periodiĉnim ispitivanjima
svakih pet godina pri pritisku koji nije ispod 0,4 MPa (4 bara) (baţdarski pritisak).
Najviša dopuštena masa punjenja po litru zapremine za trihlorosilan, etildihlorosilan i
metildihlorosilan ne smije prelaziti 1,14 kg, 0,93 kg odnosno 0,95 kg ako se punjenje
obavlja prema masi; ako se punjenje obavlja prema zapremini, stepen punjenja ne
smije prelaziti 85%.
Posude moraju imati i ploĉicu sa sljedećim podacima, koji moraju biti upisani u
trajnom obliku:
opis materija(s) koje su prihvaćene za prevoz ili za hlorosilane:
"hlorosilani, klasa 4.3"
b
tare posude, ukljuĉujući pribor
b
ispitni pritisak (baţdarski pritisak);
datum (mjesec, godina), zadnjeg obavljenog ispitivanja
peĉat struĉnjaka koji je obavio ispitivanje
b
zapremninu posude;
b
najviši dozvoljeni stepen punjenja prema masi za svaku materiju koja
je prihvaćena za prevoz.
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
-
b
Oznaka uslova
PR3
UN
brojevi
1092
1251
1259
1605
1613
1994
3294
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
Materija razvrstane pod ovim UN brojevima moraju biti zapakovane u metalne posude
opremljene potpuno nepropusnim ureĊajem za zatvaranje koji, prema potrebi, mora
biti osiguran od mehaniĉkog oštećenja zaštitnim kapicama. Ĉeliĉne posude,
zapremine koje ne prelaze 150 litara, moraju imati zidove najmanje debljine 3 mm, a
veće ĉeliĉne posude i posude izraĊene od drugih materijala moraju imati zidovi
najmanje dovoljne debljine tako da garantuju jednaku mehaniĉku ĉvrstoću.
Najveća dopuštena zapremnina posuda 250 litara.
Masa sadrţaja ne smije prelaziti1 kg teĉnosti po litru zapremine.
Prije prvog korišćenja posude moraju biti ispitane hidrauliĉkim pritiskom pri pritisku
koji nije niţi od 1 MPa (10 bara) (baţdarski pritisak).
Ispitivanje pritiska ponavlja se svakih pet godina i ukljuĉuje detaljniji pregled
unutrašnje posude i provjeru tare.
Posude moraju imati sljedeće podatke, koji moraju biti ĉitljivi i trajni:
-
a
materija ili materije koje su prihvaćene za prevoz
naziv vlasnika posude
b
tara posude, ukljuĉujući armaturu i pribor kao što su ventili, zaštitni
poklopci itd.
datum (mjesec, godina), prvog i posljednjeg ispitivanja te peĉat
struĉnjaka koji je obavio ispitivanje
najvišu dopuštena masu sadrţaja posude u kilogramima
unutrašnji pritisak (ispitni pritisak), koji se primjenjuje za ispitivanje
hidrauliĉkim pritiskom.
a
Umjesto naziva, moţe se navesti generički opis koji obuhvaća materija slične prirode i koje su, takoĎe, u skladu
sa svojstvima posude.
b
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
354
Oznaka uslova
PR4
UN
brojevi
1185
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
Materija mora biti zapakovana u ĉeliĉne posude dovoljne debljine koje moraju biti
zatvorene otvorima za ĉep s navojima i zaštitnom kapicom s navojem ili jednakim
ureĊajem koji je nepropustan i za teĉnosti i za paru.
Posude se na poĉetku korišćenja i periodiĉno, najmanje jedanput u pet godina,
podvrgavaju ispitivanju pri najmanjem pritisaku od 1 MPa (10 bara) (baţdarski
pritisak), u skladu sa 6.2.1.5 i 6.2.1.6.
Masa sadrţaja ne smije prelaziti 0,67 kg po litru zapremine, a pakovanje ne smije
biti teţe od 75 kilograma
Na posudama mora pisati, ĉitljivim i trajnim znakovima:
-
b
naziv ili oznaka proizvoĊaĉa i broj posude
rijeĉ "etilenimin"
b
b
tara posude i njezina najveća dopuštena masa kad je napunjena
datum (mjesec i godina), prvog i posljednjeg obavljenog ispitivanja
peĉat struĉnjaka koji je obavio ispitivanja i preglede.
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
355
Oznaka uslova
PR5
UN
brojevi
2480
2481
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
Materije razvrstane pod ovim UN brojem moraju biti zapakovane u posude od ĉistog
aluminijuma ĉija debljina zidova nije tanja od 5 mm ili u posude od nerĊajućeg ĉelika.
Posude moraju biti u potpunosti zavarene.
Posude na poĉetku korišćenja i periodiĉno, najmanje svakih pet godina, moraju biti
podvrgnute ispitivane pri najmanjem pritisku od 0,5 MPa (5 bara) (baţdarski pritisak),
u skladu sa 6.2.1.5 i 6.2.1.6.
Posude moraju biti zatvorene tako da su nepropusne - dvjema zatvaraĉima jedan
iznad drugog - jedan mora biti s navojem ili osiguran na jednako efikasan naĉin.
Stepen punjenja ne smije biti iznad 90%.
Burad teţa od 100 kg, moraju biti opremljena obruĉima za valjanje ili rebrima za
uĉvršćivanje.
Na posudama mora pisati, ĉitljivim i trajnim znakovima:
naziv ili oznaka proizvoĊaĉa i broj posude
-
a
a
materija ili materije koje su prihvaćene za prevoz
b
tara posude i njena najveća dopuštena masa kad je napunjena
datum (mjesec i godina), prvog i posljednjeg obavljenog ispitivanja
peĉat struĉnjaka koji je obavio ispitivanja i preglede.
Umjesto naziva, moţe se navesti generički opis koji obuhvaća materija slične prirode i koje su, takoĎe, u skladu
sa svojstvima posude.
b
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
Oznaka uslova
UN
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
brojevi
1744
PR6
Brom koji sadrţi manje od 0,005% vode, ili izmeĊu 0,005% i 0,2% vode, pod
uslovom da se u drugom sluĉaju preduzimaju mjere da se sprijeĉi korozija obloge
posude, prevozi se u posudama koje ispunjavaju sljedeće uslove:
(a) Posude moraju biti od ĉelika i opremljene nepropusnom oblogom od
olova ili nekog drugog materijala koji pruţa jednaku zaštitu i sa
hermetiĉkim zatvaraĉem; posude koje su izraĊene od monel metala ili
nikla ili s oblogom od nikla, takoĊe, su dozvoljene.
(b) Zapremina posude ne smije prelaziti 450 litara.
(c) Posude ne smiju biti napunjene iznad 92% svoje zapremine ili iznad 2,86
kg po litri zapremine.
(d) Posude moraju biti zavarene i konstruisane za proraĉunat pritisak koji nije
ispod 2,1 MPa (21 bar) baţdarskog pritiska. Materijali i izrada, u pogledu
ostalog. moraju ispunjavati odgovarajuće uslove u poglavlju 6.2. Poĉetno
ispitivanje neobloţenih ĉeliĉnih posuda podlijeţe uslovima u 6.2.1.5.
(e) Zatvaraĉi moraju strĉati što manje iz posude i moraju imati zaštitne
kapice. Zatvaraĉi i kapice moraju imati zaptivaĉe od materijala koji ne
reaguje na brom. Zatvaraĉi moraju biti na gornjem dijelu posude, tako da
ni u kom sluĉaju ne mogu biti u stalom dodiru s tekućom fazom.
(f) Posude moraju imati armaturu koja omogućava da stoje stabilno
uspravno, i prikljuĉke za podizanje (prsteni, izboĉenja itd.), na vrhu, koji
moraju biti podvrgnuti ispitivanju na dvostruko veće radno opterećenje.
Prije stavljanja u korišćenje, posude moraju biti podvrgnute ispitivanju na
nepropusnost pri najmanjem pritisaku od 200 kPa (2 bara) baţdarskog pritiska.
Ispitivanje na nepropusnost ponavlja se svake dvije godine i mora biti popraćeno
unutrašnjim pregledom posude i provjerom njene tare.
Ispitivanje i pregled obavlja se pod nadzorom struĉnjaka kojeg je odobrilo nadleţno
tijelo.
Na posudama mora pisati, ĉitljivim i trajnim znakovima:
naziv i oznaka proizvoĊaĉa i broj posude
rijeĉ "Brom"
b
b
tara mase posude i najveća dopuštena masa napunjene posude
datum (mjesec, godina), prvog i zadnjeg periodiĉnog ispitivanja
peĉat struĉnjaka koji je obavio ispitivanja i preglede.
356
b
Nakon numeričkih vrijednosti uvijek treba dodati jedinice mjere.
357
Oznaka uslova
PR7
4.1.5
4.1.5.1
UN br.
Vaţeći uslovi za izradu, ispitivanje, punjenje i oznaĉavanje
1614
Teĉni vodonikov cijanid, stabilizovani, kad je u potpunosti apsorbiran u inertni
porozni materijal, mora biti zapakovan u metalne posude zapremine koja nije iznad
7,5 litara, stavljen u drvene sanduke tako da se ne mogu meĊusobno dodirivati.
Takva kombinovana ambalaţa mora biti u skladu sa sljedećim uslovima:
(1)
posude moraju biti ispitane pri pritisku koji nije ispod 0,6 MPa (6 bara)
(baţdarski pritisak);
(2)
posude moraju biti u potpunosti napunjene providnim materijalom koji se ne
smije tresti ili stvarati opasne prostore, ĉak i nakon dugog korišćenja ili pod
udarcem, ĉak ni na temperaturama do 50 ºC
(3)
datum punjenja mora biti trajno oznaĉen na poklopcu svake posude
(4)
kombinovana ambalaţa mora biti ispitana i odobrena u skladu sa 6.1.4.21 za
pakirnu grupu I.
(5)
pakovanje ne smije biti teţe od 120 kilograma.
Posebne odredbe za pakiranje materija klase 1
Trebaju biti ispunjene opšte odredbe navedene u odjeljku 4.1.1.
4.1.5.2
Ambalaţa za materija klase 1 mora biti konstruisana i izraĊena tako:
(a) da štiti eksplozive, sprjeĉava njihovo curenje i nije uzrok povećanoj opasnosti od
sluĉajnog paljenja ili pokretanja u uobiĉajenim uslovima prevoza, ukljuĉujući predvidive
promjene temperature, vlaţnosti i pritiska;
(b) da se cjelokupnim pakovanjem moţe sigurno rukovati u uobiĉajenim uslovima prevoza; i
(c)
da pakovanja mogu podnijeti svako opterećenje pri predvidivom slaganju jednog na drugog
za vrijeme prevoza, tako da se ne povećava opasnost od eksploziva i da funkcija ambalaţe
nije ugroţena, da nisu izobliĉeni na bilo koji naĉin ili u tolikoj mjeri što bi smanjiilo njihovu
ĉvrstoću, ili da su nestabilni u slaganju jednog na drugog.
4.1.5.3
Eksplozivne materija i pedmeti, kad su pripremljeni za prevoz, moraju biti razvrstani u skladu s
podkolonama koji su detaljnije prikazani u 2.2.1.
4.1.5.4
Materija klase 1 mora biti zapakovana u skladu s odgovarajućim uputstvima za pakiranje koje su
prikazane u koloni (8) tabele A poglavlja 3.2, kako je navedeno u 4.1.4.
4.1.5.5
Ambalaţa, ukljuĉujući IBC i velike ambalaţe, moraju biti u skladu s uslovima poglavlja 6.1, 6.5
odnosno 6.6, i ispunjavati uslove za obavezno ispitivanje u 6.1.5, 6.5.6 odnosno 6.6.5 za pakirnu
grupu II na temelju 4.1.1.13, 6.1.2.4 i 6.5.1.4.4. Moţe se koristiti ambalaţa koja nije metalna i
ispunjava uslove za ispitivanje za pakirnu grupu I. Kako bi se sprijeĉilo nepotrebno zatvaranje, ne
smije se koristiti metalna ambalaţa pakirne grupe I.
4.1.5.6
UreĊaj za zatvaranje ambalaţe koja sadrţi teĉne eksplozive, mora imati dvostruku zaštitu protiv
curenja.
4.1.5.7
UreĊaj za zatvaranje metalnih buradi mora imati odgovarajuću zaptivku; ako ureĊaj za zatvaranje ima
navoj, sprjeĉava pristizanje eksplozivnih materija u navoj.
4.1.5.8
Ambalaţa za materije rastvorljive u vodi, mora biti otporna na vodu. Ambalaţa za desenzitirane ili
materija ĉija je osjetljivost smanjena, mora biti zatvorena da se sprijeĉe promjene koncentracije za
vrijeme prevoza.
4.1.5.9
(Rezervisano)
4.1.5.10
Ekseri, kopĉe i ostali ureĊaji za priĉvršćenje od metala bez zaštitnog omotaĉa, ne smiju prodirati u
unutrašnjost vanjske ambalaţe, osim ako unutrašnja ambalaţa na odgovarajući naĉin štiti eksplozive
od dodira s metalom.
358
4.1.5.11
Unutrašnja ambalaţa, armatura i materijal za amortizaciju i stavljanje eksplozivne materija ili predmeta
u pakovanje obavlja se tako da sprijeĉi da eksplozivne materija ili predmeti olabave u vanjskoj
ambalaţi u uobiĉajenim uslovima prevoza. Sprijeĉava da metalni sastavni dijelovi predmeta doĊu u
dodir s metalnom ambalaţom. Predmeti koji sadrţe eksplozivne materija koje nisu zatvorene u
vanjskoj zaštitnoj oblozi, moraju biti razdvojeni jedan od drugog da se sprijeĉi trenje i udaranje. U tu
svrhu mogu se koristiti podmetaĉi, podloške, pregrade u unutrašnjoj ili vanjskoj ambalaţi, kalupi ili
posude.
4.1.5.12
Ambalaţa mora biti izraĊena od materijala koji su u skladu i nepropusni za eksplozive u pakovanju,
tako da ni meĊusobno djelovanje izmeĊu eksploziva i materijala od kojeg je izraĊena ambalaţa, ni
curenje ne mogu biti uzrok zbog kojeg eksplozivi nisu sigurni za prevoz ili dolazi do promjene u
sistemu podjele opasnosti ili grupe usklaĊenosti.
4.1.5.13
Mora se sprijeĉiti pritjecanje eksplozivnih materija u ţljebove šavne metalne ambalaţe.
4.1.5.14
Plastiĉna ambalaţa ne smije biti sklona stvaranju ili akumuliranju dovoljne koliĉine statiĉkog
elektriciteta ĉije praţnjenje moţe prouzrokovati pokretanje, paljenje ili rad zapakovanih eksplozivnih
materija ili predmeta.
4.1.5.15
Veliki i robusni predmeti od eksploziva, koji obiĉno imaju vojnu namjenu, bez sredstava za pokretanje
ili sa sredstvom za pokretanje koje sadrţi najmanje dva efikasna zaštitna svojstva, prevoze se
nezapakovani. Kad takvi predmeti imaju pogonsko punjenje ili su samopogonjeni, njihovi sistemi
paljenja moraju biti zaštićeni od pobuda do kojih dolazi u uobiĉajenim uslovima prevoza. Negativni
rezultat Serije testova 4 na nezapakovanom predmetu ukazuje na to da se proizvod moţe prevoziti
nezapakovan. Takvi nezapakovani predmeti mogu se priĉvrstiti na viljuškaste podloge ili zatvoriti u
sanduke ili druge odgovarajuće ureĊaje za rukovanje, skladištenje ili polaganje tako da se ne
oslobode u uobiĉajenim uslovima prevoza.
Kad su veliki eksplozivni predmeti - kao dio ispitivanja svoje radne sigurnosti i pogodnosti - podvrgnuti
reţimima ispitivanja koji odgovaraju svrhama u RID-u, i kad su ispitivanja sprovedena uspješno,
nadleţno tijelo moţe odobriti da se predmeti prevoze u skladu s RID -om.
4.1.5.16
Eksplozivne materija ne smiju biti zapakovane u unutrašnju ili vanjsku ambalaţu, gdje bi razlike u
unutrašnjim i vanjskim pritiscima, zbog toplotnih ili drugih uĉinaka, mogle prouzrokovati eksploziju ili
lom ambalaţe.
4.1.5.17
Uvijek kad rastresite eksplozivne materije ili eksplozivne materije u predmetu, koji nisu zaštićeni ili su
djelimiĉno zaštićena oblogom, mogu doći u dodir s unutrašnjom površinom metalne ambalaţe (1A2,
1B2, 4A, 4B i metalne posude), metalna ambalaţa mora imati unutrašnju oblogu ili premaz (vidi
4.1.1.2).
4.1.5.18
Uputstva za pakiranje P101 koristi se za bilo koji eksploziv, pod uslovom da je ambalaţu odobrilo
nadleţno tijelo bez obzira na to je li ambalaţa u skladu s rasporedom u uputstvima za pakiranje u
koloni (8) tabele A poglavlja 3.2.
4.1.6
Posebne odredbe za pakiranje materija klase 2 i materija drugih klasa razvrstanih u uputstvima
za pakiranje P200
NAPOMENA: Za materije drugih klasa koje se prevoze u posudama pod pritiskom i koja je razvrstana
u uputstvima za pakiranje PR1 do PR7, vidi 4.1.4.4.
4.1.6.1
U odjeljku su navedeni opšti uslovi koji se odnose na korišćenje posuda pod pritiskom i otvorenih
kriogenih posuda za prevoz materija klase 2 i materija drugih klasa razvrstanih u uputstvima za
pakiranje P200 (npr. UN 1051 vodonikov cijanid, stabilizovan). Posude pod pritiskom moraju biti
izraĊene i zatvorene tako da se sprijeĉi svaki gubitak sadrţaja do kojeg moţe doći u uobiĉajenim
uslovima prevoza, ukljuĉujući vibracije ili promjene temperature, vlaţnosti ili pritiska (na primjer, zbog
promjene u nadmorskoj visini).
4.1.6.2
Na dijelove posuda pod pritiskom i otvorenih kriogenih posuda, koje su direktnom dodiru s opasnim
materijama, ne smije djelovati niti ih ona smije oslabiti, i ne smije biti uzrok opasanog uĉinka (npr. kao
katalizator u reakciji ili reakcija s opasnom materijom), (vidi tabelu standarda na kraju odjeljka).
Posude pod pritiskom za UN 1001 acetilen, rastvoreni, i UN 3374 acetilen, bez rastvaraĉa, moraju biti
napunjene ravnomjerno rasporeĊenim providnim materijalom vrste koja je u skladu s uslovima i
ispitivanju koje je propisalo nadleţno tijelo:
(a)
i koja je u skladu s posudom pod pritiskom i ne stvara štetne ili opasne spojeve ni s acetilenom
ni s rastvaraĉem u sluĉaju UN 1001; i
(b)
moţe sprijeĉiti širenje raspadanja acetilena u materijalu.
359
U sluĉaju UN 1001, rastvaraĉ mora biti u skladu s potisnim posudama.
4.1.6.3
Posude pod pritiskom, ukljuĉujući njihove ventile i otvorene kriogene posude, moraju biti odabrane za
prevoz plina ili smjese plinova prema uslovima iz 6.2.1.2 i uslovima u odgovarajućim uputstvima za
pakiranje u 4.1.4.1. Pododjeljak se odnosi i na posude pod pritiskom koje su dio MGC kontejnera i
baterijskih vagona.
4.1.6.4
Promjena namjene posude pod pritiskom koja se moţe ponovno puniti - ukljuĉuje praţnjenje, ĉišćenje
i evakuisanje onoliko koliko je potrebno za siguran rad (vidi tabelu standarda na kraju odjeljka). Uz to,
posuda pod pritiskom u kojoj je prethodno bila korozivna materija klase 8 ili materija druge klase s
dodatnom opasnošću nagrizanja, ne smije biti dopuštena za prevoz materija klase 2, osim ako nije
obavljen potrebni pregled i ispitivanje kako je navedeno u 6.2.1.6.
4.1.6.5
Prije punjenja otpremnik mora obaviti pregled posude pod pritiskom ili otvorene kriogene posude te se
pobrinuti da su posuda pod pritiskom ili otvorena kriogena posuda dozvoljene za prevoz materija i da
su ispunjeni uslovi. Ventili moraju biti zatvoreni nakon punjenja i ostati zatvoreni za vrijeme prevoza.
Pošiljaoc mora provjeriti da ventili i oprema nisu propusni.
NAPOMENA: Ventili koji su montirani na pojedinačne cilindre u snopovima, mogu biti otvoreni za
vrijeme prevoza, osim ako materija koja se prevozi ne podlijeţe posebnoj odredbi za pakiranje „k‟ ili „q‟
u odredbi za pakiranje P200.
4.1.6.6
Posude pod pritiskom i otvorene kriogene posude moraju biti napunjene prema radnim pritiscima,
odnosima punjenja i odredbama koje su specifikovane u odgovarajućim uputstvima za pakiranje za
odreĊenu materiju. Zapaljivi plinovi i mješavine plinova moraju biti napunjeni do pritiska pri kojem se,
ako doĊe do potpunog raspadanja plina, radni pritisak posude pod pritiskom ne smije preći. Snopovi
cilindara ne smiju biti napunjeni iznad najniţeg radnog pritiska bilo kojeg pojedinog cilindra u snopu.
4.1.6.7
Posude pod pritiskom, ukljuĉujući njihove ventile, moraju biti u skladu s uslovima za konstrukciju,
izradu, pregled i ispitivanje koji su detaljno navedeni u poglavlju 6.2. Kad je propisana vanjska
ambalaţa, posude pod pritiskom i otvorene kriogene posude moraju biti ĉvrsto uĉvršćene. Osim ako
nije drugaĉije navedeno u detaljno navedenim uputstvima za pakiranje, jedna ili više unutrašnjih
ambalaţa mogu biti u jednoj vanjskoj ambalaţi.
4.1.6.8
Ventili moraju biti konstruisani i izraĊeni tako da prema svojim svojstvima mogu podnijeti oštećenje
bez ispuštanja sadrţaja ili moraju biti zaštićeni od oštećenja koje bi moglo prouzrokovati sluĉajno
ispuštanje sadrţaja posude pod pritiskom, jednim od sljedećih postupaka (vidi tabelu standarda na
kraju odjeljka):
(a) ventili se stavljaju u grlo posude pod pritiskom i zaštićuju ĉepom ili kapicom s navojem;
(b) ventili su zaštićeni kapicama. Kapice moraju imati oduške ĉija površina popreĉnog presjeka
mora biti dovoljna za curenje ako u ventilima doĊe do curenja plina;
(c) ventili su zaštićeni vijencima ili zaštitnim ureĊajima;
(d) ventili se stavljaju u zaštitne okvire;
(e) posude pod pritiskom prevoze se u okvirima (npr. cilindri u snopovima); ili
(f) se posude pod pritiskom prevoze u zaštitnim kutijama.
4.1.6.9
Posude pod pritiskom koje se ne mogu ponovno puniti:
(a) prevoze se u vanjskoj ambalaţi, kutija ili sanduk ili na podloškama omotanim
termoskupljajućom folijom;
(b) moraju imati zapremninu primanja vode manju ili jednaku 1,25 litara ako su napunjene
zapaljivim ili otrovnim plinom;
3
(c) ne smije se koristiti za otrovne plinove ĉiji je LC50 manji ili jednak 200 ml/m ; i
(d) ne smije se popravljati nakon puštanja u rad.
4.1.6.10
Posude pod pritiskom koje se mogu ponovno puniti, periodiĉno se pregledaju prema odredbama u
6.2.1.6 i uputstvima za pakiranje P200 ili P203, u zavisnosti od sluĉaja. Posude pod pritiskom ne smiju
se puniti nakon što dospije vrijeme za periodiĉni pregled, ali mogu se prevoziti nakon isteka roka za
potrebe pregleda ili odlaganja, ukljuĉujući i aktivnosti posrednog prevoza.
4.1.6.11
Popravke moraju biti u skladu s uslovima za proizvodnju i ispitivanje vaţećih standarda za konstrukciju
i izradu, i dozvoljene su samo kako je to navedeno u odgovarajućim standardima za periodiĉni pregled
navedenim u poglavlju 6.2. Posude pod pritiskom, osim ljuski zatvorenih kriogenih posuda, ne smiju
se podvrgavati popravku nijednog od navedenog:
(a) pukotina u varu ili drugih nepravilnosti vara;
(b) pukotina u zidovima;
(c) propusnosti ili oštećenjima materijala zidova, poklopca ili dna.
360
4.1.6.12
4.1.6.13
4.1.6.14
Posude ne smiju biti namijenjene punjenju:
(a) kad su oštećene da to moţe uticati na cjelovitost posude ili njenu pomoćnu opremu;
(b) osim ako posuda i njena pomoćna oprema nisu pregledane, i ako nije utvrĊeno da je u
ispravnomu stanju; i
(c) osim ako su potrebne potvrde o usklaĊenosti, ponovnom ispitivanju, i ako su oznake za
punjenje ĉitljive.
Napunjene posude ne smiju biti namijenjene prevozu:
(a) kad su propusne;
(b) kad su oštećene toliko da to moţe uticati na cjelovitost posude ili njezinu pomoćnu opremu;
(c) osim ako posuda i njena pomoćna oprema nije pregledana, i ako nije utvrĊeno da je u
ispravnom stanju, i
(d) osim ako su potrebne potvrde o usklaĊenosti, ponovnom ispitivanju, i ako su oznake za
punjenje ĉitljive.
Na UN posude pod pritiskom primjenjuju se ISO standardi navedeni u nastavku. Za druge posude pod
pritiskom, smatra se da su u skladu s uslovima u odjeljku 4.1.6 ako se primjenjuju sljedeći standardi,
zavisno od toga na koje uslove se odnose:
Vaţeće
stavove
4.1.6.2
Referentni standard
Naziv isprave
ISO 11114-1:1997
Prevozivi cilindri za plin - UsklaĊenost materijala za cilindre i
ventile sa sadrţajem plina – Dio I: Materijali od metala
ISO 11114-2:2000
Prevozivi cilindri za plin – UsklaĊenost materijala za cilindre i
ventile sa sadrţajem plina – Dio II: Materijali od nemetala
4.1.6.4
ISO 11621:1997
4.1.6.4
EN 1795:1997
4.1.6.8 ventili s
priroĊenom
zaštitom
Dodatak A od
ISO 10297:2006
EN 13152:2001
Cilindri za plin – Postupak za promjenu mjesta plinskog
prikljuĉka
Cilindri za plin (iskljuĉujući LPG) – Postupak za promjenu mjesta
plinskog prikljuĉka.
Cilindar za plin – Cilindar koji se moţe puniti za plinske ventile –
Specifikacije i ispitivanje tipa
Ispitivanje i specifikacije za ventile za cilindre za LPG –
samozatvarajuće
EN 13153:2001
Cilindri za plin – Zaštitne kapice za ventile i zaštitni ureĊaji za
ventile za industrijske i medicinske cilindre za plin – Konstrukcija,
izrada i ispitivanja
EN 962:1996/A2:2000
Zaštitne kapice za ventile i zaštitni ureĊaji za ventile za
industrijske i medicinske cilindre za plin – Konstrukcija, izrada i
ispitivanja
Posebne odredbe za pakiranje organskih peroksida (klasa 5.2), i samoreaktivnih materija
klase 4.1
4.1.6.8 (b) i (c)
4.1.7
4.1.7.0.1
Ispitivanje i specifikacije za ventile za cilindre za LPG – ruĉne
ISO 11117:1998
Za organske perokside posude moraju biti "zaista zatvorene". Kad u pakovanju zbog razvoja plina
moţe doći do stvaranja znatnog unutrašnjeg pritiska, postavi se odušak, pod uslovom da ispušteni plin
ne prouzrokuje opasnost, u protivnom, stepen punjenja mora biti ograniĉen. Svaki ureĊaj za zraĉenje
mora biti izraĊen tako da teĉnosti ne istiĉe kad je pakovanje u uspravnom poloţaju i moţe sprijeĉiti
pritjecanje neĉistoća. Vanjska ambalaţa, ako je ima, mora biti konstruisana tako da ne ometa rad
ureĊaja za odzraĉivanje.
361
4.1.7.1
Upotreba ambalaže
4.1.7.1.1
Ambalaţa za organske perokside i samoreagujuće materije mora ispunjavati uslove u poglavlju 6.1 ili
poglavlju 6.6 na nivou radnih svojstava pakirne grupe II. Da se izbjegne nepotrebno zatvaranje,
metalna ambalaţa koja ispunjava uslove za ispitivanje za pakirnu grupu I, ne smije se koristiti.
4.1.7.1.2
Podkolone pakiranja organskih peroksida i samoreaktivnih materija navedeni su u uputstvima za
pakiranje 520 i oznaĉene OP1 do OP8. Koliĉine navedene za svaki naĉin pakiranja, najveće su
odobrene koliĉine po pakovanju.
4.1.7.1.3
Podkolone pakiranja, koji odgovaraju pojedinaĉnim trenutno dodijeljenim organskim peroksidima i
samoreaktivnim materijama, navedeni su u 2.2.41.4 i 2.2.52.4.
4.1.7.1.4
Za nove organske perokside, nove samoreagujuće materije ili nove smjese trenutno dodijeljenih
organskih peroksida ili samoreaktivnih materija, za dodjelu odgovarajućeg naĉina pakiranja koristi se
sljedeći postupak.
(a)
ORGANSKI PEROKSID TIP B ili SAMOREAKTIVNA MATERIJA TIP B
Naĉin pakiranja OP5 mora biti dodijeljena pod uslovom da organski peroksid (ili samoreaktivna
materija), ispunjava kriterijume u 20.4.3 (b) (odn. 20.4.2 (b)) Priručnika za ispitivanje i
kriterijume u ambalaţi koja je dopuštena metodom pakiranja. Ako organski peroksid (ili
samoreaktivna materija), moţe ispuniti te kriterijume samo u manjoj ambalaţi od one koja je
dopuštena postupkom pakiranja OP5 (odnosno, jednoj od ambalaţa navedenih za OP1
do OP4), tada se dodjeljuje odgovarajući naĉin pakiranja niţeg OP broja.
(b)
(c)
(d)
(e)
ORGANSKI PEROKSID TIP C ili SAMOREAKTIVNA MATERIJA TIP C
Mora biti dodijeljen naĉin pakiranja OP6, pod uslovom da organski peroksid (ili samoreaktivna
materija), ispunjava kriterijume u 20.4.3 (c) (odn. 20.4.2 (c)) Priručnika za ispitivanje i
kriterijume u ambalaţi koja je dopuštena metodom pakiranja. Ako organski peroksid (ili
samoreaktivna materija), moţe ispuniti te kriterijume samo u manjoj ambalaţi od one koja je
dopuštena naĉinom pakiranja OP6, tada se dodjeljuje odgovarajuća metoda pakiranja niţeg
OP broja.
ORGANSKI PEROKSID TIP D ili SAMOREAKTIVNA MATERIJA TIP D
Ovoj vrsti organskih peroksida ili samoreagujuće materije mora biti dodijeljen naĉin pakiranja
OP7.
ORGANSKI PEROKSID, TIP E ili SAMOREAKTIVNA MATERIJA, TIP E:
Ovoj vrsti organskih peroksida ili samoreagujuće materije mora biti dodijeljen naĉin pakiranja
OP8.
ORGANSKI PEROKSID TIP F ili SAMOREAKTIVNA MATERIJA TIP F
Ovoj vrsti organskih peroksida ili samoreagujuće materije mora biti dodijeljen naĉin pakiranja
OP8.
4.1.7.2
Korišćenje IBC
4.1.7.2.1
Trenutno dodijeljeni organski peroksidi, koji su izriĉito navedeni u uputstvima za pakiranje IBC 520,
prevoze se u IBC za rasutu robu u skladu s uputstvom za pakiranje.
4.1.7.2.2
Ostali organski peroksidi i samoreagujuće materije tip F prevoze se u IBC za rasutu robu, pod
uslovima koje utvrdi nadleţno tijelo drţave porijekla kad se, na temelju odgovarajućih ispitivanja, to
nadleţno tijelo uvjeri da se takav prevoz moţe obaviti sigurno. U ispitivanja koja se obavljaju ukljuĉena
su ona koja su potrebna da se:
(a)
dokaţe da je organski peroksid (ili samoreaktivna materija), u skladu s naĉelima za klasifikaciju
navedenim u 20.4.3 (f) [odn. 20.4.2 (f)] Priručnika za ispitivanje i kriterijume, izlazni okvir F Slike
20.1 (b) Priručnika;
(b)
dokaţe usklaĊenost svih materijala koji su inaĉe u dodiru s materijama za vrijeme prevoza;
(c)
(Rezervisano)
(d)
konstruišu, u zavisnosti od sluĉaja, ureĊaji za pritisak i zaštitni ureĊaji za rasterećivanje; i
(e)
utvrdi jesu li za siguran prevoz materija potrebne neke posebne odredbe.
Ako drţava porijekla nije drţava ĉlanica COTIF, uslove za klasifikaciju i prevoz mora potvrditi nadleţno
tijelo prve drţave ĉlanice COTIF u koju stigne pošiljka.
362
4.1.7.2.3
Kritiĉna stanja koja je potrebno uzeti u obzir su samoubrzavajuće raspadanje i poţar. Da se sprijeĉi
eksplozivni lom metalnih ili sloţenih IBC s potpunom metalnom zaštitnom oblogom, zaštitni ureĊaji za
rasterećivanje moraju biti konstruisani da odzraĉuju sve predmete i pare procesa raspadanja koji se
stvaraju za vrijeme samoubrzavajućeg raspadanja ili za periode koji nije kraći od jednog sata poţara
proraĉunatog jednaĉinama navedenim u 4.2.1.13.8.
4.1.8
Posebne odredbe za pakiranje infektivnih materija (klasa 6.2)
4.1.8.1
Pošiljaoci infektivnih materija mora voditi brigu o tome da se pakovanja pripreme tako da na odredište
stignu u ispravnom stanju i da za vrijeme prevoza ne predstavljaju opasnost za osobe ili ţivotinje.
4.1.8.2
Objašnjenja u 1.2.1 i opšte odredbe za pakiranje u 4.1.1.1 do 4.1.1.16, osim 4.1.1.3, 4.1.1.9 do
4.1.1.12 i 4.1.1.15, odnose se na pakovanja infektivnih materija. MeĊutim, teĉnosti se moraju puniti u
ambalaţu, ukljuĉujući IBC, koja ima odgovarajuću otpornost na unutrašnji pritisak koji se moţe stvoriti
u uobiĉajenim uslovima prevoza.
4.1.8.3
Za UN br. 2814 i UN br. 2900 izmeĊu sekundarne ambalaţe i vanjske ambalaţe mora se umetnuti
popis sadrţaja sa specifikacijom.
Kad su infektivne materije koje se prevoze nepoznate, ali se sumnja da mogu ispunjavati kriterijume
za ukljuĉivanje u kategoriju A i razvrstavanje u UN br. 2814 ili 2900, na ispravi u vanjskoj ambalaţi
nakon vlastitog otpremnog naziva moraju biti navedene (u zagradama), rijeĉi "suspektna infektivna
materija kategorije A."
4.1.8.4
Prije nego što se prazna ambalaţa vrati pošiljaocu ili pošalje negdje drugdje, mora biti temeljito
dezinfikovana ili stelirizovana i treba ukloniti ili izbrisati sve listice opasnosti ili oznake kojima je
oznaĉeno da je u njoj bila infektivna materija.
4.1.8.5
Odredbe odjeljka ne odnose se na UN br. 3373 biološke materije kategorije B (vidi uputstvo za
pakiranje P650).
4.1.9
Posebne odredbe za pakiranje klase 7
4.1.9.1
Uopšteno
4.1.9.1.1
Radioaktivni materijal, ambalaţa i pakovanja moraju ispunjavati uslove poglavlja 6.4. Koliĉina
radioaktivnog materijala u pakovanju ne smije prelaziti ograniĉenja navedena u 2.2.7.7.1.
4.1.9.1.2
Promjenjiva kontaminacija na vanjskim površinama svakog pakovanja mora biti što je moguće niţa i u
uobiĉajenim uslovima prevoza ne smije prelaziti sljedeća ograniĉenja:
2
(a) 4 Bq/cm za beta i gamma emitere i slabo otrovne alfa emitere; i
2
(b)
0.4 Bq/cm za sve ostale alfa emitere.
2
Ograniĉenja se primjenjuju kad se uzimaju u prosjeku na svakoj površini od 300 cm bilo kojeg dijela
površine.
4.1.9.1.3
Pakovanje ne smije sadrţavati nikakve predmete i isprave, osim onih predmeta i isprava koji su
potrebni za korišćenje radioaktivnog materijala. MeĊusobno djelovanje izmeĊu predmeta i pakovanja u
uslovima prevoza, primjerenih za teret, ne smije smanjiti sigurnost pakovanja.
4.1.9.1.4
Osim kako je propisano u 7.5.11, CW33, nivo nefiksirane kontaminacije na vanjskim i unutrašnjim
površinama zaštitne ambalaţe, kontejnera, cisterne, IBC i vagona, ne smije prelaziti ograniĉenja
navedena u 4.1.9.1.2.
4.1.9.1.5
Radioaktivni materijal s dodatnim rizikom mora se prevoziti u pakovanju, IBC ili cisterni, u potpunosti u
skladu s uslovima u odgovarajućim poglavljima 4. dijela zavisno o sluĉaju, kao i uslovima, zavisno o
sluĉaju, u poglavljima 4.1, 4.2 ili 4.3 za dodatnu opasnost.
4.1.9.2
Uslovi i kontrola prevoza materijala niske specifične aktivnosti (LSA) i predmeta kontaminirane
površine (SCO)
4.1.9.2.1
Koliĉina LSA materijala ili SCO u jednostrukom pakovanju tip IP-1, pakovanju tip IP-2, pakovanju tip
IP-3, ili predmetu ili grupi predmeta, zavisno o sluĉaju, mora biti ograniĉena tako da vanjski nivo
radijacije na 3 m od nezaštićenog materijala ili predmeta ili zbirke predmeta ne prelazi 10 mSv/h.
4.1.9.2.2
Za LSA materijal i SCO koji jeste ili sadrţi fisijski materijal, mora ispunjavati vaţeće uslove u 6.4.11.1 i
7.5.11 CW33(4.1) i (4.2).
363
LSA materijal i SCO u grupama LSA-I i SCO-I mogu se prevoziti nezapakovani pod sljedećim
uslovima:
(a)
cjelokupni nezapakovani materijal koji nisu rude, koje sadrţe samo prirodne radionuklide,
prevoze se tako da u uobiĉajenim uslovima prevoza ne doĊe ni do kakvog isticanja
radioaktivnog sadrţaja iz vagona ni gubitka zaštite;
(b)
svaki vagon mora biti iskljuĉivo korišćen, osim kad prevozi samo SCO-I na kojima
kontaminacija na dostupnim i nedostupnim površinama nije veća od deset puta većeg
odgovarajućeg nivoa, prema definiciji "kontaminacije" u 2.2.7.2; i
(c)
za SCO-I kad se sumnja da na nedostupnim površinama postoji nefiksirana kontaminacija, uz
vrijednosti navedene u 2.2.7.5 (a)(i), preduzimaju se mjere da se osigura da se radioaktivni
materijal ne ispušta u vagon.
LSA materijal i SCO, osim kako je inaĉe navedeno u 4.1.9.2.3, mora biti zapakovan u skladu s
tabelom u nastavku:
4.1.9.2.3
4.1.9.2.4
Uslovi za industrijsko pakiranje za LSA materijal i SCO
Radioaktivni sadrţaji
Vrsta industrijskoga pakiranja
Iskljuĉivo korišćenje
Nije u reţimu iskljuĉivog
korišćenja
LSA-I
ĉvrsti
teĉni
a
Tip IP-1
Tip IP-1
Tip IP-1
Tip IP-2
Tip IP-2
Tip IP-2
Tip IP-2
Tip IP-1
Tip IP-2
Tip IP-2
Tip IP-3
Tip IP-3
Tip IP-1
Tip IP-2
LSA-II
ĉvrsti
teĉni i plin
LSA-III
a
SCO-I
SCO-II
a
Prema uslovima navedenim u 4.1.9.2.3, LSA-I materijal i SCO-I prevoze se nezapakovani.
4.1.10
Posebne odredbe za mješovito pakiranje
4.1.10.1
Kad je mješovito pakiranje dopušteno u skladu s odredbama odjeljka, razliĉita opasna materija ili
opasna materija i ostala roba mogu se pakirati zajedno u kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa
6.1.4.21, pod uslovom da meĊusobno ne reaguju opasno i da se poštuju ostale odredbe poglavlja koje
se na njih odnose.
NAPOMENA 1: Vidi takoĎe 4.1.1.5 i 4.1.1.6.
NAPOMENA 2: Za materije klase. vidi 4.1.9.
4.1.10.2
Osim za pakovanja u kojima su samo materija klase 1 ili samo materija klase 7, ako se kao vanjska
ambalaţa koriste kutije od drveta ili ploĉa od drvenih vlakana, pakovanje u kojem su razliĉite materije,
zajedno zapakovani ne smiju biti teţi od 100 kilograma.
4.1.10.3
Osim ako nije drugaĉije propisano posebnom odredbom koja se primjenjuje u 4.1.10.4, Opasna
materija iste klase i iste klasifikacijske oznake moţe se pakirati zajedno.
4.1.10.4
Kad je tako naznaĉeno za odreĊeni navod u koloni (9b) tabele A poglavlja 3.2, na mješovito pakiranje
materija koja je razvrstana u taj navod s drugim materijama u istom pakovanju, primjenjuju se sljedeće
posebne odredbe:
MP 1
mogu se pakirati zajedno samo s materijama iste vrste u istoj kompatibilnoj grupi
MP 2
ne smije se pakirati zajedno s drugim materijama
MP 3
dopušteno je mješovito pakiranje UN br. 1873 s UN br. 1802
MP 4
ne smije se pakirati zajedno s materijama drugih klasa ili s materijama koje ne podlijeţu uslovima u RID-u.
Ako je organski peroksid uĉvršćivaĉ ili sloţeni sistem za materije klase 3, mješovito pakiranje dopušteno je
s tim materijama klase 3.
MP 5
UN br. 2814 i UN br. 2900 mogu se pakirati zajedno u kombinovanu ambalaţu koja je u skladu s P620. Ne
smiju se pakirati zajedno s ostalim materijama; ne odnosi na UN br. 3373 biološke materije kategorije B ili
364
kliniĉke uzorke zapakovane u skladu s P650 ili na materije koje se dodaju kao rashladna sredstva, npr.
led, suvi led ili hlaĊen teĉni azot.
MP 6
Ne smije se pakirati zajedno s ostalim materijama. Ovo se ne odnosi na materije koje se dodaju kao
rashladna sredstva, npr. led, suvi led ili hlaĊeni teĉni azot.
MP 7
Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 5 litara po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćena drugim klasifikacijskim oznakama kad je mješovito
pakiranje dopušteno i za njih; ili
s materijama koja ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 8
Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 3 litra po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćena drugim klasifikacijskim oznakama kad je i za njih
dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koje ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 9
Mogu biti zapakovani zajedno u vanjskoj ambalaţi za kombinovanu ambalaţu u skladu sa 6.1.4.21:
s ostalim materijama klase 2;
s materijama drugih klasa kad je za njih dopušteno i mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 10 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 5 kg po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 11 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 5 kg po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćena drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa (osim materija pakirne grupe I ili II klase 5.1), kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 12 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 5 kg po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa (osim materija grupe ambalaţe I ili II klase 5.1), kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţe uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
Ambalaţa ne smije biti teţa od 45 kg. Ako se kao vanjska ambalaţa koriste kutije od ploĉa od drvenih
vlakana, pakovanje ne smije biti teţe od 27 kilograma.
MP 13 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 3 kg po unutrašnjoj ambalaţi i po pakovanju - biti zapakovani zajedno
u kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klase kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţe uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 14 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 6 kg po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
365
-
s materijama koja ne podlijeţe uslovima RID-a,
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 15 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 3 litra po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klase kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koja ne podlijeţe uslovima RID-a,
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 16 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 3 litra po unutrašnjoj ambalaţi i po pakovanju - biti zapakovani
zajedno u kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koje ne podlijeţu uslovima RID-a
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 17 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 0,5 litara po unutrašnjoj ambalaţi i 1 litar po pakovanju - biti
zapakovani zajedno u kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama drugih klasa, osim klase 7, kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
s materijama koje ne podlijeţu uslovima RID-a
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 18 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 0,5 kg po unutrašnjoj ambalaţi i 1 kg po pakovanju - biti zapakovani
zajedno u kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama ili predmetima drugih klasa, osim klase 7, kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje;
ili
s materijama koje ne podlijeţu uslovima u RID-u
pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 19 Mogu - u koliĉinama koje ne prelaze 5 litara po unutrašnjoj ambalaţi - biti zapakovani zajedno u
kombinovanoj ambalaţi koja je u skladu sa 6.1.4.21:
s materijama iste klase koje su obuhvaćene drugim klasifikacijskim oznakama ili s materijama drugih
klasa kad je i za njih dopušteno mješovito pakiranje; ili
-
s materijama koje ne podlijeţu uslovima u RID-u, pod uslovom da ne reaguju opasno jedni s drugima.
MP 20 Mogu biti zapakovani zajedno s materijama koje su obuhvaćene istim UN brojem.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama i predmetima klase 1 koji imaju razliĉite UN brojeve osim
ako to dopušta posebna odredba MP 24.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama drugih klasa ili s materijama koje ne podlijeţu uslovima u
RID-u.
MP 21 Mogu biti zapakovani zajedno s predmetima obuhvaćenima istim UN brojem.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama klase 1 koje imaju razliĉite UN brojeve, osim za:
(a) njihova vlastita sredstva za pokretanje, pod uslovom da:
(i)
sredstva za pokretanje se ne aktiviraju u uobiĉajenim uslovima prevoza; ili
(ii)
sredstva imaju najmanje dva efikasna zaštitna svojstva koja sprjeĉavaju eksploziju
predmeta u sluĉaju sluĉajnog rada sredstva za pokretanje; ili
366
(iii)
kad takva sredstva nemaju dva efikasna zaštitna svojstva (tj. sredstvo za pokretanje
1,
razvrstano u grupu usklaĊenosti B), prema mišljenju nadleţnog tijela drţave porijekla sluĉajni
rad sredstva za pokretanje ne prouzrokuje eksploziju predmeta u uobiĉajenim uslovima prevoza;
(b) proizvode grupa usklaĊenosti C, D i E.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama drugih klasa ili s materijama koje ne podlijeţe uslovima u
RID-u.
Kad su materije zajedno zapakovane u skladu s ovom posebnom odredbom, mora se uzeti u obzir
moguća izmjena klasifikacije pakovanja u skladu sa 2.2.1.1.
Za opis materija u prevoznoj ispravi, vidi 5.4.1.2.1 (b).
MP 22 Mogu biti zapakovani zajedno s predmetima obuhvaćenim istim UN brojem.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama klase 1 koji imaju razliĉite UN brojeve, osim:
(a) ako njihova vlastita sredstva za pokretanje, pod uslovom da sredstva za pokretanje ne funkcionisaju u
uobiĉajenim uslovima prevoza; ili
(b) s predmetima kompatibilnih grupa C, D i E; ili
(c) ako to dopušta posebna odredba MP 24
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama drugih klasa ili s materijama koje ne podlijeţe uslovima u
RID-u.
Kad su materije zajedno zapakovane u skladu s ovom posebnom odredbom, mora se uzeti u obzir
moguća izmjena klasifikacije pakovanja u skladu sa 2.2.1.1. Za opis materija u prevoznoj ispravi, vidi
5.4.1.2.1 (b).
MP 23 Mogu biti zapakovani zajedno s predmetima obuhvaćenima istim UN brojem.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama i predmetima klase 1 koji imaju razliĉite UN brojeve osim:
(a) ako njihova vlastita sredstva za pokretanje, pod uslovom da sredstva za pokretanje ne funkcionišu u
uobiĉajenim uslovima prevoza; ili
(b) ako to dopušta posebna odredba MP 24.
Ne smiju biti zapakovani zajedno s materijama drugih klasa ili s materijama koje ne podlijeţe uslovima u
RID-u.
Kad su materije zajedno zapakovane u skladu s posebnom odredbom, mora se uzeti u obzir moguća
izmjena klasifikacije pakovanja u skladu sa 2.2.1.1.
1
Ako drţava porijekla nije drţava članica COTIF, za odobrenje je potrebno priznavanje
nadleţnog tijela prve drţave članice COTIF u koju stigne pošiljka.
367
Za opis materija u prevoznoj ispravi, vidi 5.4.1.2.1 (b).
MP 24 Mogu biti zapakovani zajedno s materijama s UN brojevima, navedenim u tabeli u nastavku, pod sljedećim
uslovima:
- ako je u tabeli oznaĉeno slovo A, materije s tim UN brojevima mogu biti ukljuĉene u ista pakovanja bez
ikakvih posebnih ograniĉenja mase;
- ako je u tabeli oznaĉeno slovo B, materije s tim UN brojevima mogu biti ukljuĉene u isti pakovanje do
ukupnog iznosa mase od 50 kg eksplozivne materije.
Kad su materije zajedno zapakovane u skladu s posebnom odredbom, mora se uzeti u obzir moguća
izmjena klasifikacije pakovanja u skladu sa 2.2.1.1.
0012
A
0014 A
0027
B B
0028
B
B
0044
B B
0054
0160
B B B
0161
B B B
0186
B
0191
B
0194
B
0195
B
0197
B
0238
B
0240
B
0312
B
0333
0334
0335
0336
0337
0373
B
0405
B
0428
B
0429
B
0430
B
0431
B
0432
B
0432
0431
0430
0429
0428
0405
0373
0337
0336
0335
0334
0333
0312
0240
0238
0197
0195
0194
0191
0186
0161
0160
0054
0044
0028
0027
0014
UN
No.
0012
Za opis materija u prevoznoj ispravi, vidi 5.4.1.2.1 (b).
B B
B B
B B
B B B B B B B B
B B B B B B B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B B
B
B
B B
B B
B B
B B
B B
B B B B
B B B B
B B B B
B B B
B
B B
B B
B
B B B
B B B B
B
B
B
B
B
B
B
A A A
A
A A
A A
A
A A A
A A A A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
368
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B B
B
B
B B
B B
B B
B B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B B B B
B B B B
B B B B
B B B
B
B B
B B
B
B B B
POGLAVLJE 4.2
UPOTREBA PRENOSIVIH CISTERNI I UN MEGC
NAPOMENA 1:
NAPOMENA 2:
Za vagone cisterne, rastavljive rezervoare i kontejner cisterne, zamjenjiva tijela s ljuskom
izraĎenim od metalnih materijala, I baterijske vagone i MEGC, vidi poglavlje 4.3; for fibre-reinforced
plastics tank-containers, vidi poglavlje 4.4; za vakuumski djelujuće cisterne za otpad, vidi poglavlje
4.5.
Prenosive cisterne i UN MEGC, označeni u skladu s vaţećim odredbama poglavlja 6.7, a koji su
odobreni u drţavi koja nije drţava članica COTIF-a, mogu se, bez obzira na to, upotrijebiti za
prevoz prema RID-u.
4.2.1
Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za prevoz materija klase 1 i klasa 3 do 9
4.2.1.1
U ovom odjeljku odreĊene su opšte odredbe koje se odnose na upotrebu prenosivih cisterni za prevoz
materija klasa 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9. Uz ove opšte odredbe, prenosive cisterne
moraju biti u skladu s uslovima za konstrukciju, izradu, pregled i ispitivanje koji su podrobno navedeni
u 6.7.2. Materije se prevoze u prenosivim cisternama koje su u skladu s vaţećim uputstvom za
prenosive cisterne, navedenim u koloni (10) tablice A poglavlja 3.2 i opisanom u 4.2.5.2.6 (T1 do T23),
te posebnim odredbama za prenosive cisterne koje su dodijeljene svakoj materiji u koloni (11) tablice
A poglavlja 3.2 i opisanim u 4.2.5.3.
4.2.1.2
Tokom prevoza prenosive cisterne moraju biti odgovarajuće zaštićene od oštećenja ljuske i pomoćne
opreme, kao posljedice boĉnog i uzduţnog udara i prevrtanja. Ako su ljuska i pomoćna oprema
izraĊeni tako da mogu podnijeti udarac i prevrtanje, ne moraju biti zaštićeni na ovaj naĉin. Primjeri
zaštite navedeni su u 6.7.2.17.5.
4.2.1.3
Neke materije hemijski su nestabilne. One se prihvaćaju na prevoz samo tada kada su preduzeti
potrebni koraci da se sprijeĉi njihovo opasno raspadanje, transformacija ili polimerizacija tokom
prevoza. U tu svrhu, treba obratiti posebnu paţnju na to da se osigura da ljuske ne sadrţe nikakve
materije koje bi mogle podstaknuti takve reakcije.
4.2.1.4
Temperatura vanjske površine ljuske, iskljuĉujući otvore i njihove poklopce ili toplotne izolacije, ne
smije tokom prevoza prelaziti 70 ºC. Zavisno od potrebe, ljuska mora biti toplotno izolirana.
4.2.1.5
Prazne prenosive cisterne koje nisu oĉišćene i nisu odplinjene, moraju zadovoljavati iste odredbe, kao
i prenosive cisterne napunjene prethodnom materijom.
4.2.1.6
Materije se ne smiju prevoziti u istoj ili susjednim komorama kad jedna s drugom mogu opasno
reagovati (vidi definiciju za "opasna reakcija" u 1.2.1).
4.2.1.7
Potvrdu o odobrenju konstrukcije, zapisnik o obavljenom ispitivanju i potvrdu u kojoj su navedeni
rezultati prvog pregleda i ispitivanja za svaku prenosivu cisternu, koje je izdalo nadleţno ili njegovo
ovlašteno tijelo, mora pohraniti bilo koje od navedenih tijela i vlasnik. Vlasnici navedenu
dokumentaciju moraju dati na zahtjev bilo kojeg nadleţnog tijela.
4.2.1.8
Ako naziv(i) materije koja(e) se prevozi(e) nije(su) napisan(i) na metalnoj ploĉici opisanoj u 6.7.2.20.2,
primjerak potvrde navedene u 6.7.2.18.1 mora staviti na raspolaganje i spremno osigurati na zahtjev
nadleţnog ili njegovog ovlaštenog tijela pošiljalac, primalac ili otpremnik, zavisno od sluĉaja.
4.2.1.9
Stepen punjenja
4.2.1.9.1
Prije punjenja , punilac mora voditi brigu o tome da se koriste odgovarajuće prenosive cisterne, i da
prenosiva cisterna nije napunjena materijama koje bi u dodiru s materijalima ljuske, zaptivaĉa,
pomoćne opreme i bilo kojih zaštitnih obloga s njima mogle opasno reagovati, stvarajući opasne
reakcije ili znatno oslabiti navedene materijale. Pošiljalac se mora posavjetovati s
proizvoĊaĉemmaterije zajedno s nadleţnim tijelom u vezi uputstva o usklaĊenosti materija s
materijalima prenosive cisterne.
4.2.1.9.1.1
Prenosive cisterne ne smiju biti napunjene iznad koliĉine odreĊene u 4.2.1.9.2 do 4.2.1.9.6.
Primjenjivost 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 ili 4.2.1.9.5.1 na pojedine materije navedena je u vaţećem uputstvu
za prenosive cisterne ili posebnim odredbama u 4.2.5.2.6 ili 4.2.5.3 i koloni (10) ili (11) tablice A
poglavlja 3.2.
4.2.1.9.2
Najviši stepen punjenja (u postotcima), za opštu upotrebu odreĊen je formulom:
369
stepen punjenja 
4.2.1.9.3
Najviši stepen punjenja (u postotcima), za teĉnosti klase 6.1 i klase 8, u pakirnim grupama I i II, i
teĉnosti s apsolutnim pristiskom para iznad 175 kPa (1.75 bar), pri 65 ºC, odreĊen je formulom:
stepen punjenja 
4.2.1.9.4
97
1  (t r - t f )
95
1   (t r - t f )
U ovim je formulama  srednji koeficijent prostornog širenja teĉnosti izmeĊu prosjeĉne temperature
teĉnosti tokom punjenja (tf) i najviše prosjeĉne temperature tokom prevoza (t r) (oboje u ºC). Za
teĉnosti koje se prevoze u uslovima okolnog vazuha  je moguće izraĉunati pomoću formule:

d 15 - d 50
35d50
u kojoj su d15 i d50 gustoće teĉnosti na 15 odnosno 50 ºC.
4.2.1.9.4.1
Kao najviša prosjeĉna temperatura (t r) uzima se 50 ºC, osim za prevoz u umjerenim ili ekstremnim
klimatskim uslovima, nadleţna tijela koja odluĉuju mogu se sloţiti s niţom ili zahtijevati višu
temperaturu, u zavisnosti od sluĉaja.
4.2.1.9.5
Odredbe 4.2.1.9.2 do 4.2.1.9.4.1 ne odnose se na prenosive cisterne koje sadrţe materije koje se
odrţavaju na temperaturi iznad 50 ºC tokom prevoza (npr. ureĊajem za grijanje). Za prenosive cisterne
koje su opremljene ureĊajem za grijanje mora se koristiti regulator temperature kako bi se osiguralo
da najviši stepen punjenja nije više od 95 % u bilo kom trenutku tokom prevoza.
4.2.1.9.5.1
Najviši stepen punjenja (u postotcima), za ĉvrste materije koje se prevoze iznad njihove taĉke
topljenja i za teĉnosti s povišenom temperaturom, mora biti odreĊen sljedećom formulom:
stepen punjenja  95
dr
df
u kojoj su df i dr gustoće teĉnosti na prosjeĉnoj temperaturi teĉnosti tokom punjenja odnosno najvišoj
prosjeĉnoj temperaturi tokom prevoza.
4.2.1.9.6
Prenosive cisterne ne smiju biti namijenjene prevozu:
2
(a)
sa stepenom punjenja za teĉnosti ĉija je viskoznost manja od 2 680 mm /s na 20 ºC ili najviše
temperature materije tokom prevoza kad je rijeĉ o grijanoj materiji, iznad 20 %, ali ispod 80 %,
osim ako ljuske prenosnih cisterni nisu podijeljene pregradama ili ploĉama za prigušivanje u
odjeljke zapremnine koja nije iznad 7 500 litara;
(b)
s ostatcima materija koje su prije toga prevozili prosutim po vanjskoj stranici ljuske ili pomoćne
opreme;
(c)
kad su propustni ili su toliko oštećeni da to moţe uticati na cjelovitost prenosive cisterne ili
njenih ureĊaja za podizanje ili uĉvršćivanje i
(d)
ako pomoćna oprema nije bila pregledana, i ako nije utvrĊeno da je u ispravnomu stanju.
4.2.1.9.7
Leţišta za viljuškare prenosnih cisterni moraju biti zatvoreni kad je cisterna napunjena. Odredba se ne
odnosi na prenosive cisterne koje, prema 6.7.2.17.4, ne moraju biti opremljene sredstvom za
zatvaranje utora za viljuškare.
4.2.1.10
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 3 u prenosivim cisternama
4.2.1.10.1
Prenosive cisterne namijenjene prevozu zapaljivih teĉnosti moraju biti zatvorene i opremljene
sigurnosnim ventilom u skladu sa 6.7.2.8 do 6.7.2.15.
4.2.1.10.1.1
Za prenosive cisterne koje su namijenjene korištenju samo na kopnu, mogu se koristiti otvoreni
sistemi za provjetravanje ako je to dozvoljeno prema poglavlju 4.3.
370
4.2.1.11
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klasa 4.1, 4.2 ili 4.3 (osim samoreaktivne
materije klase 4.1), u prenosivim cisternama
(Rezervisano)
NAPOMENA: Za samoreaktivne materije klase 4.1, vidi 4.2.1.13.1.
4.2.1.12
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 5.1 u prenosivim cisternama
(Rezervisano)
4.2.1.13
4.2.1.13.1
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz samozapaljivih materija klase 5.2 i klase 4.1 u
prenosivim cisternama
Svaka materija mora biti ispitana, a zapisnik dostavljen na odobrenje nadleţnom tijelu drţave
porijekla. Obaviještenje o tome treba poslati nadleţnom tijelu drţave odredišta. Obaviještenje mora
sadrţavati odgovarajuće podatke o prevozu i zapisnik o rezultatima ispitivanja. U izvršena ispitivanja
moraju biti ukljuĉena ispitivanja koja su potrebna:
(a)
za dokazivanje usklaĊenosti svih materijala koji su uobiĉajeno u dodiru s materijom tokom
prevoza;
(b)
za dobivanje podataka za konstrukciju ureĊaja za rasterećivanje pritiska i sigurnosnih ventila,
uzimajući u obzir konstrukcijske osobine prenosive cisterne.
Dodatne odredbe koje su potrebne za siguran prevoz materija, moraju biti jasno opisane u zapisniku.
4.2.1.13.2
Sljedeće odredbe odnose se na prenosive cisterne namijenjene prevozu tip F, organski peroksidi, ili
tip F, samoreaktivne materije s temperaturom samoubrzavajućega raspadanja (SADT) od 55 ºC ili
većoj. U sluĉaju nepodudaranja, ove odredbe prevladat će nad odredbama navedenima u odjeljku
6.7.2. Opasnosti koje je potrebno uzeti u obzir su samoubrzavajuće raspadanje materija i poţar, kako
je opisano u 4.2.1.13.8.
4.2.1.13.3
Dodatne odredbe za prevoz organskih peroksida ili samozapaljivih materija ĉiji je SADT manji od 55
ºC u prenosivim cisternama, mora odrediti nadleţno tijelo drţave porijekla. Obaviještenje o tome mora
poslati nadleţnom tijelu drţave odredišta.
4.2.1.13.4
Prenosiva cisterna mora biti konstruisana za ispitni pritisak ispod 0,4 MPa (4 bar).
4.2.1.13.5
Prenosiva cisterna mora biti opremljena temperaturnim senzorima.
4.2.1.13.6
Prenosive cisterne moraju biti opremljene ureĊajima za regulisanje pristiska i zaštitnim sigurnosnim
ventilom. TakoĊe se mogu koristiti vakuumski sigurnosni ventili. UreĊaji za regulisanje pristiska moraju
djelovati na pristiscima koji su odreĊeni prema osobinama materija i prema funkcijama izrade
prenosive cisterne. Rastalni elementi u ljuskama nisu dozvoljeni.
4.2.1.13.7
UreĊaji za regulisanje pristiska moraju se sastojati od opruţnih ventila koji su opremljeni tako da u
prenosivoj cisterni sprijeĉe znatno stvaranje produkata raspadanja i para koje se otpuštaju na
temperaturi od 50 ºC. Zapremina i pritisak poĉetka ispuštanja ispusnih ventila zasnivaju se na
rezultatima ispitivanja navedenima u 4.2.1.13.1. MeĊutim, pristisak u poĉetku ispuštanja ni u kom
sluĉaju ne smije biti takav da teĉnost iscuri iz ventila u sluĉaju prevrtanja prenosive cisterne.
4.2.1.13.8
Zaštitni sigurnosni ventili mogu biti opruţnog ili lomnog tipa, ili njihova kombinacija, konstruisani tako
da odzraĉuju sve spojeve raspadanja i pare koje se stvaraju tokom koje nije kraće od jednoga sata
potpunog poţara, kako je izraĉunato sljedećom formulom:
q  70961 F  A 0.82
gdje je:
q =
A =
F =
upijanje toplote
[W]
pokvašeno podruĉje
faktor izolacije
2
[m ]
F= 1 za neizolovane plašteve ili
F
U (923 - T)
za izolovane plašteve
47032
371
gdje je:
K =
provodljivost toplote izolacijskoga sloja [Wm K ]
L =
U =
debljina izolacijskoga sloja [m]
-2
-1
K/L = koeficijent prenosa toplote izolacije [Wm K ]
T =
temperatura materije u uslovima rasterećenja [K]
-1
-1
Pritisak poĉetka ispuštanja zaštitnog(ih) ureĊaja za rasterećivanje mora biti viši od onoga navedenog
u 4.2.1.13.7 i mora se zasnivati na rezultatima ispitivanja navedenima u 4.2.1.13.1. Zaštitni sigurnosni
ventili moraju biti dimenzionisani tako da najviši pristisak u prenosnoj cisterni nikad ne prelazi ispitni
pritisak cisterne.
NAPOMENA: Primjer načina za odreĎivanje veličine sigurnosnih ventila naveden je u Dodatku V.
“Priručnika za ispitivanje i kriterije."
4.2.1.13.9
Za izolovane prenosive cisterne zapremina i prilagoĊavanje zaštitnog(ih) ureĊaja za rasterećivanje
moraju biti odreĊeni pod pretpostavkom gubitka izolacije (s) od 1 % površine.
4.2.1.13.10
Vakuumski sigurnosni ventili i opruţni ventili moraju biti opremljeni ureĊajima za zaustavljanje poţara.
Mora se obratiti posebna paţnja smanjenju zapremine rasterećenja do kojega dolazi zbog ureĊaja za
zaustavljanje poţara.
4.2.1.13.11
Pomoćna oprema, kao što su ventili i vanjske cijevi, moraju biti povezani tako da nakon punjenja
prenosive cisterne u njoj ne ostanu nikakve materije.
4.2.1.13.12
Prenosive cisterne mogu biti ili izolovane ili zaštićene zaštitom od sunca. Ako je SADT materije u
prenosnoj cisterni 55 ºC ili manji, ili ako je prenosiva cisterna izraĊena od aluminijuma, mora biti u
potpunosti izolovana. Završni sloj vanjske površine mora biti bijele ili sjajno metalne boje.
4.2.1.13.13
Stepen punjenja ne smije prelaziti 90 % na 15 ºC.
4.2.1.13.14
Oznaka koja je propisana u 6.7.2.20.2 ukljuĉuje UN broj i tehniĉki naziv uz odobrenu koncentraciju
materije na koju se odnosi.
4.2.1.13.15
Organski peroksidi i samoreaktivne materije koje su iskljuĉivo navedene u uputstvu za prenosive
cisterne T23 u 4.2.5.2.6, mogu se prevoziti u prenosivim cisternama.
4.2.1.14
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 6.1 u prenosivim cisternama
(Rezervisano)
4.2.1.15
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 6.2 u prenosivim cisternama
(Rezervisano)
4.2.1.16
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 7 u prenosivim cisternama
4.2.1.16.1
Prenosive cisterne koje se koriste za prevoz radioaktivnoga materijala, ne smiju biti cisterne koje se
koriste za prevoz ostalih materija.
4.2.1.16.2
Stepen punjenja za prenosive cisterne ne smije prelaziti 90 % ili bilo koju drugu vrijednost koju je
odobrilo nadleţno tijelo.
4.2.1.17
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 8 u prenosivim cisternama
4.2.1.17.1
UreĊaji za regulisanje pristiska prenosivih cisterni, koje se koriste za prevoz materija klase 8, trebaju
se pregledati u vremenskim razmacima koji nisu duţi od jedne godine.
372
4.2.1.18
Dodatne odredbe koje se odnose na prevoz materija klase 9 u prenosivim cisternama
(Rezervisano)
4.2.1.19
Dodatne odredbe koje se odnose na čvrste materije koje se prevoze iznad njihove tačke
topljenja
4.2.1.19.1
Ĉvrste materije koje se prevoze ili su namijenjene prevozu iznad svoje taĉke topljenja, a kojima nije
dodijeljeno uputstvo za prenosive cisterne u koloni (10) tablice A poglavlja 3.2, ili kad se dodijeljeno
uputstvo za prenosive cisterne ne odnosi na prevoz na temperaturama iznad njihove taĉke topljenja,
mogu se prevoziti u prenosivim cisternama pod uslovom da su ĉvrste materije svrstane u klase 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ili 9 i da nemaju nikakvu dodatnu opasnost, osim onih klase 6.1 ili klase 8, i da su u
pakirnoj grupi II ili III.
4.2.1.19.2
Osim ako u tablici A poglavlja 3.2 nije oznaĉeno drugaĉije, prenosive cisterne koje se koriste za
prevoz takvih ĉvrstih materija iznad njihove taĉke topljenja, moraju biti u skladu s odredbama uputstva
za prenosive cisterne T4 za ĉvrste materije pakirne grupe III ili T7 za ĉvrste materije pakirne grupe II.
Prenosive cisterne koje omogućavaju jednak ili viši nivo sigurnosti, mogu se odabrati prema 4.2.5.2.5.
Najviši stepen punjenja (u postotcima), mora biti odreĊen prema 4.2.1.9.5 (TP3).
4.2.2
Opšte odredbe za upotrebu prenosnih cisterni za prevoz nepothlaĊenih teĉnih plinova
4.2.2.1
U ovom odijeljku navedene su opšte odredbe koje se odnose na upotrebu prenosnih cisterni za prevoz
nepothlaĊenih teĉnih plinova.
4.2.2.2
Prenosive cisterne moraju biti u skladu s uslovima za konstrukciju, izradu, pregled i ispitivanje koji su
podrobno navedeni u 6.7.3. NepothlaĊeni teĉni plinovi moraju se prevoziti u prenosivim cisternama
koje su u skladu s uputstvom za prenosive cisterne T50, kako je opisano u 4.2.5.2.6 i svim posebnim
odredbama za prenosive cisterne koje su dodijeljene odreĊenim nepothlaĊenim teĉnim plinovima u
koloni (11) tablice A poglavlja 3.2, i kako je opisano u 4.2.5.3.
Tokom prevoza prenosive cisterne moraju biti odgovarajuće zaštićene od oštećenja ljuske i pomoćne
opreme, kao posljedice boĉnog i uzduţnog udarca i prevrtanja. Ako su ljuska i pomoćna oprema
izraĊeni tako da mogu podnijeti udarac i prevrtanje, ne moraju biti zaštićeni na ovaj naĉin. Primjeri
ovakve zaštite navedeni su u 6.7.3.13.5.
4.2.2.3
4.2.2.4
OdreĊeni nepothlaĊeni teĉnii plinovi hemijski su nestabilni. Prihvataju se za prevoz samo tada kada su
preduzete potrebne mjere kako bi se sprijeĉilo njihovo opasno raspadanje, transformacija ili
polimerizacija tokom prevoza. U tu svrhu posebno će se obratiti paţnja na to da se osigura da
prenosive cisterne ne sadrţe nikakve nepothlaĊene teĉne plinove koji bi mogli podstaknuti takve
reakcije.
4.2.2.5
Osim ako naziv plina(ova) koji se prevozi(e) nije naveden na metalnoj ploĉici, kako je opisano
u 6.7.3.16.2, primjerak potvrde navedene u 6.7.3.14.1 mora staviti na raspolaganje i spremno osigurati
na zahtjev nadleţnog tijela pošiljalac, primalac ili otpremnik, zavisno od sluĉaja.
4.2.2.6
Prazne prenosive cisterne koje nisu oĉišćene i nisu odplinjene, moraju zadovoljavati iste odredbe, kao
i prenosive cisterne napunjene prethodno prevoţenim nepothlaĊenim teĉnim plinom.
4.2.2.7
Punjenje
4.2.2.7.1
Prije punjenja prenosive cisterne moraju se pregledati kako bi se osiguralo odobrenje za nepothlaĊeni
ukapljeni plin koji se prevozi, i da prenosive cisterne ne budu natovarene nepothlaĊenim ukapljenim
plinovima koji bi u dodiru s materijalima ljuske, zaptivaĉa, pomoćne opreme i bilo koje zaštitne obloge
mogli opasno reagovati, stvarajući s njima opasna jedinjenja ili znatno oslabiti navedene materijale.
Tokom punjenja temperatura nepothlaĊenoga ukapljenog plina mora biti u granicama predviĊenog
raspona temperature.
4.2.2.7.2
Najveća teţina nepothlaĊenoga ukapljenoga plina po litri zapremine ljuske (kg/l) ne smije prelaziti
gustoću nepothlaĊenoga ukapljenoga plina na 50 ºC pomnoţeno sa 0,95. Osim toga, ljuska ne smije
biti napunjena teĉnošću na 60 ºC.
4.2.2.7.3
Prenosive cisterne ne smiju biti napunjene iznad svoje najviše dopuštene bruto mase i najviše
dopuštene mase opterećenja, koje su navedene za svaki plin koji se prevozi.
4.2.2.8
Prenosive cisterne ne smiju biti namijenjene prevozu:
(a)
u uslovima kad slobodni prostor za širenje teĉnosti moţe stvoriti nedozvoljenu hidrauliĉku silu u
ljusci;
373
(b)
(c)
(d)
kad su propustne;
kad su toliko oštećene da to moţe uticati na cjelovitost cisterne ili njenih ureĊaja za podizanje
ili uĉvršćivanje, i
ako pomoćna oprema nije pregledana, i ako nije utvrĊeno da je u ispravnomu stanju.
4.2.2.9
Leţišta za viljuškare prenosnih cisterni moraju biti zatvoreni kad je cisterna napunjena. Odredba se ne
odnosi se na prenosive cisterne koje prema 6.7.3.13.4 ne moraju biti opremljene sredstvom za
zatvaranje utora za viljuškare.
4.2.3
Opšte odredbe za upotrebu prenosnih cisterni za prevoz pothlaĊenih ukapljenih plinova
4.2.3.1
U ovomu odjeljku navedene su opšte odredbe koje se odnose na upotrebu prenosnih cisterni za
prevoz pothlaĊenih ukapljenih plinova.
4.2.3.2
Prenosive cisterne moraju biti u skladu s uslovima za konstrukciju, izradu, pregled i ispitivanje koji su
podrobno navedeni u 6.7.4. PothlaĊeni ukapljeni plinovi moraju se prevoziti u prenosivim cisternama
koje su u skladu s uputstvom za prenosive cisterne T75, kako je opisano u 4.2.5.2.6, i posebnim
odredbama za prenosive cisterne, koje su dodijeljene svakoj materiji u koloni (11) tablice A
poglavlja 3.2, i kako je opisano u 4.2